Sony | CMT-SX7 | Sony CMT-SX7B Σύστημα HiFi με τεχνολογία Wi-Fi/BLUETOOTH® Εγχειρίδιο λογισμικού

Google Cast™
1
2
3
4
BG Изтегляне на SongPal
Свързване на SongPal чрез Wi-Fi
Завършете тази инсталация според инструкциите
на SongPal
Отворете музикалното приложение Google Cast Ready и започнете
улавянето от високоговорителя
CS Stáhněte si aplikaci SongPal
Připojte se s aplikací SongPal přes Wi-Fi
Dokončete nastavení podle instrukcí v aplikaci SongPal
Otevřete hudební aplikaci Google Cast Ready a spusťte odesílání
do reproduktoru
EE SongPali allalaadimine
SongPaliga Wi-Fi kaudu ühenduse loomine
Lõpetage seadistus SongPali juhiste kohaselt
Avage Google Casti valmidusega muusikarakendus ja alustage heli
edastamist kõlarisse
EL Κατεβάστε το SongPal
Συνδεθείτε στο SongPal μέσω Wi-Fi
Ολοκληρώστε τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες
στο SongPal
Ανοίξτε μια εφαρμογή μουσικής Google Cast Ready και ξεκινήστε τη
μετάδοση στο ηχείο
HR Preuzmite SongPal
Povežite se s aplikacijom SongPal putem
Wi-Fi mreže
Izvršite postavljanje prema uputama za SongPal
Otvorite glazbenu aplikaciju Google Cast Ready i pokrenite prijenos na zvučnik
HU Töltse le a SongPal alkalmazást
Csatlakozzon a SongPal alkalmazáshoz
Wi-Fi kapcsolaton keresztül
Végezze el a beállítást a SongPal alkalmazás
utasításai szerint
Nyisson meg egy Google Cast Ready jelzéssel ellátott zenealkalmazást,
és megkezdheti a hangsugárzóra való közvetítést
LT „SongPal“ atsisiuntimas
„SongPal“ prijungimas naudojant „Wi-Fi“
Sąranka pagal „SongPal“ nurodymus
„Google Cast Ready“ muzikos programėlės atidarymas ir transliacijos
į garsiakalbį pradžia
LV Lejupielādējiet SongPal
Izveidojiet savienojumu ar SongPal,
izmantojot Wi-Fi
Pabeidziet iestatīšanu, kā norādīts lietotnē SongPal
Atveriet Google Cast Ready mūzikas lietotni un sāciet pārraidi uz skaļruni
RO Descărcaţi SongPal
Conectaţi-vă la SongPal prin Wi-Fi
Efectuaţi configurarea, potrivit indicaţiilor din SongPal
Deschideţi o aplicaţie de muzică Google Cast Ready şi începeţi transmisiunea
către boxă
SK Prevezmite aplikáciu SongPal
Pripojte sa k aplikácii SongPal
prostredníctvom siete Wi-Fi
Dokončite nastavenie podľa pokynov v aplikácii SongPal
Otvorte hudobnú aplikáciu Google Cast Ready a spustite posielanie
do reproduktora
SL Prenesite aplikacijo SongPal
Z aplikacijo SongPal se povežite prek
omrežja Wi-Fi
Sledite navodilom za dokončanje namestitve
v aplikaciji SongPal
Odprite glasbeno aplikacijo Google Cast Ready in začnite predvajati vsebino
prek zvočnika
SR Preuzimanje aplikacije SongPal
Povežite se sa aplikacijom SongPal
putem Wi-Fi veze
Završite instalaciju prateći uputstva na SongPal-u
Otvorite muzičku aplikaciju Google Cast Ready i započnite emitovanje
na zvučniku
© 2015 Sony Corporation
4-570-643-11(1) (BG-CS-EE-EL-HR-HU-LT-LV-RO-SK-SL-SR)
Забележка
Pastaba
Моля, уверете се, че сте актуализирали с най-новия фърмуер.
Būtinai atnaujinkite į naujausią programinę aparatinę įrangą.
Някои функции и услуги може да не се поддържат в определени
региони/държави.
Kai kurios funkcijos ir paslaugos gali neveikti kai kuriose šalyse ir (arba)
regionuose.
Авторски права
Informacija apie autorių teises
Google Cast е търговска марка на Google Inc.
„Google Cast“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.
Poznámka
Piezīme
Ujistěte se, že jednotka byla aktualizována na nejnovější verzi firmwaru.
Noteikti veiciet jaunināšanu uz jaunāko aparātprogrammatūru.
V některých zemích/regionech nemusí být podporovány některé funkce a služby.
Noteiktos reģionos/valstīs dažas funkcijas un pakalpojumi, iespējams
netiek atbalstīti.
Autorská práva
Google Cast je ochranná známka společnosti Google Inc.
Par autortiesībām
Google Cast ir Google Inc. preču zīme.
Märkus
Värskendage kindlasti püsivara uusimale versioonile.
Notă
Teatud funktsioone ja teenuseid ei pruugita teatud riikides/piirkondades
toetada.
Asiguraţi-vă că aţi efectuat actualizarea la cea mai recentă versiune firmware.
Autoriõigustest
Cu privire la drepturile de autor
Google Cast on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
Google Cast este marcă comercială a Google Inc.
Σημείωση
Poznámka
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει ενημέρωση στην τελευταία
έκδοση firmware.
Aktualizujte firmvér na najnovšiu verziu.
Ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται
σε συγκεκριμένες περιοχές/χώρες.
Πνευματικά δικαιώματα
Unele funcţii şi servicii pot să nu fie acceptate în anumite regiuni/ţări.
V niektorých krajinách alebo regiónoch nemusia byť niektoré funkcie a služby
podporované.
Informácie o autorských právach
Google Cast je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.
Το Google Cast αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.
Opomba
Napomena
Posodobite vdelano programsko opremo na najnovejšo različico.
Ažurirajte ugrađeni softver na najnoviju verziju.
Nekatere funkcije in storitve morda niso podprte v nekaterih regijah/državah.
Neke funkcije i usluge nisu podržane u pojedinim regijama/državama.
Avtorske pravice
Autorska prava
Google Cast je blagovna znamka družbe Google Inc.
Google Cast zaštitni je znak tvrtke Google Inc.
Napomena
Megjegyzés
Uverite se da je firmver ažuriran na poslednju verziju.
Győződjön meg arról, hogy megtörtént a frissítés a firmware legújabb verziójára.
Neke funkcije i usluge možda nisu podržane u određenim regionima/državama.
Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók és szolgáltatások egyes országokban/
régiókban nem érhetők el.
O autorskim pravima
Szerzői jogok
A Google Cast a Google Inc. védjegye.
Google Cast je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
Download PDF