Sony | CMT-V11iP | Sony CMT-V11iP Οδηγίες χρήσης

4-462-381-11 (1) (EL)
Θέση στοιχείων ελέγχου
Μονάδα (Επάνω όψη)
Τηλεχειριστήριο
Ατομικό ηχοσύστημα
EL
Οδηγίες χρήσης
Σημειώσεις για την αναπαραγωγή δίσκων MP3
Λειτουργίες
Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3
1
Επιλέξτε τη λειτουργία CD.
Πατήστε το πλήκτρο CD FUNCTION 
στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναλαμβανόμενα
το πλήκτρο FUNCTION  στη μονάδα.
2
Ανοίξτε το πορτάκι του CD.
Πατήστε το πλήκτρο  (Άνοιγμα/Κλείσιμο) 
στη μονάδα.
 (Άνοιγμα/Κλείσιμο) 
 Οθόνη ενδείξεων
 Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους κομματιών ή αρχείων ή φακέλους
που δεν χρειάζεστε σε έναν δίσκο που περιέχει αρχεία MP3.
 Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία MP3 παρακάμπτονται.
 Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει μόνο αρχεία MP3 που έχουν
επέκταση αρχείου «.mp3».
 Ακόμη κι εάν το όνομα αρχείου έχει την επέκταση αρχείου «.mp3»,
εάν το πραγματικό αρχείο διαφέρει, η αναπαραγωγή του ενδέχεται
να αναπαράγει έναν δυνατό θόρυβο, ο οποίος μπορεί ακόμα
και να καταστρέψει το σύστημα.
 Ο μέγιστος αριθμός
 φακέλων είναι 255* (συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου).
 αρχείων MP3 είναι 512.
 αρχείων MP3 σε έναν φάκελο είναι 512.
 επιπέδων φακέλου (στη δενδρική δομή αρχείων) είναι 9.
 Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα όλου του λογισμικού
κωδικοποίησης/εγγραφής MP3, των συσκευών εγγραφής και των μέσων
εγγραφής. Οι μη συμβατοί δίσκοι MP3 ενδέχεται να παράγουν θόρυβο,
να προκαλούν διακοπή στον ήχο ή να μην αναπαράγονται.
Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα, η κατάσταση ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
Όταν το σύστημα μεταβαίνει σε Κατάσταση αναμονής, η κατάσταση ρύθμισης εξαφανίζεται από την οθόνη ενδείξεων.
* Σε αυτούς περιλαμβάνονται φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία MP3
Μονάδα (Πρόσοψη)
Δημιουργία του προσωπικού
σας προγράμματος
(Αναπαραγωγή προγράμματος)
Ενδεικτική λυχνία τηλεχειριστήριου
1
CMT-V11iP
3
Θύρα CD
(Διαμέρισμα CD)
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές
δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε
το προϊόν.
Κατάλληλο αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε
τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες,
τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.τ.λ. Μην τοποθετείτε
πηγές με ακάλυπτες φλόγες, όπως αναμμένα κεριά,
επάνω στη συσκευή.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες
ή πιτσιλίσματα υγρών και μην τοποθετείτε αντικείμενα
με υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο,
όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.
Καθώς για την αποσύνδεση του προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται
το φις του καλωδίου ρεύματος του προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC, συνδέστε τον σε μια εύκολα
προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε
μη φυσιολογική λειτουργία του προσαρμογέα,
αποσυνδέστε τον αμέσως από την πρίζα.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή
με τοποθετημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική
θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά κ.τ.λ.
Ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC δεν αποσυνδέεται
από το δίκτυο ρεύματος, εφόσον παραμένει
συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι εάν η κύρια
μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω εξωτερική
πλευρά της κύριας μονάδας και στην επιφάνεια
του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει
τον κίνδυνο για τα μάτια.
Αυτή η συσκευή υπάγεται
στην κατηγορία προϊόντος
CLASS 1 LASER Η
σήμανση αυτή βρίσκεται
στην κάτω εξωτερική
πλευρά της κύριας
μονάδας.
Ειδοποίηση για τους πελάτες:
οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο
για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις
οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή εκ μέρους
της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ερωτήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση
του προϊόντος σε σχέση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο, την Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την επισκευή
ή την εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις
που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
και την Αυστραλία
Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα
αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία
του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε
το προϊόν, όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση
της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος,
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν
να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση
της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση
υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Απόρριψη μεταχειρισμένων
μπαταριών (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών
και εισαγάγετε δύο μπαταρίες R6 (μεγέθους AA)
(παρέχονται), τοποθετώντας πρώτα την πλευρά,
 και αντιστοιχίζοντας τις πολικότητες, όπως φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα.
 Με κανονική χρήση, η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι περίπου 6 μήνες.
 Μη χρησιμοποιείτε μαζί, παλιές με νέες μπαταρίες, ή διαφορετικούς τύπους
μπαταριών.
 Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο
χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες, για να αποφύγετε βλάβες
από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.
4
Κλείστε το πορτάκι του CD.
Πατήστε το πλήκτρο  (Άνοιγμα/Κλείσιμο) 
στη μονάδα.
Εμφανίζεται η ένδειξη «READING».
5
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
Πατήστε το πλήκτρο   στο τηλεχειριστήριο
ή πατήστε το πλήκτρο   στη μονάδα.
Πατήστε το πλήκτρο  (Άνοιγμα/Κλείσιμο) 
στη μονάδα και αφαιρέστε τον δίσκο τραβώντας τον
προς τα πάνω από την άκρη του, πιέζοντας με το ένα
δάκτυλο τον άξονά του.
Ξεκινώντας
Σημειώσεις
Σύνδεση του iPod/iPhone
Συνδέστε ένα iPod/iPhone στη
θύρα (USB) 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται
με το iPod/iPhone σας.
Ρύθμιση του ρολογιού
1
Πατήστε το πλήκτρο   για να ενεργοποιήσετε
το σύστημα.
2
Πατήστε το πλήκτρο TIMER MENU  για να επιλέξετε
τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού.
3
4
Εάν αναβοσβήνει η ένδειξη «PLAY SET», πατήστε
επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα /  για να
επιλέξετε την ένδειξη «CLOCK» κι, έπειτα, πατήστε
το πλήκτρο
(καταχώρηση) .
Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα / 
για να ρυθμίσετε την ώρα κι, έπειτα, πατήστε το
πλήκτρο
(καταχώρηση) .
Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία, για να ρυθμίσετε
τα λεπτά.
Σημείωση
Οι ρυθμίσεις του ρολογιού μηδενίζονται, όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Εμφάνιση του ρολογιού όταν το σύστημα είναι
απενεργοποιημένο
Δίσκοι μουσικής κωδικοποιημένοι
με τεχνολογίες προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων
Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY . Το ρολόι εμφανίζεται
για περίπου 8 δευτερόλεπτα.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή
δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο
Compact Disc (CD). Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν στην
αγορά διάφοροι δίσκοι μουσικής κωδικοποιημένοι
με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
από ορισμένες δισκογραφικές εταιρείες. Θα πρέπει
να γνωρίζετε ότι μεταξύ αυτών των δίσκων υπάρχουν
ορισμένοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο
CD και ενδέχεται να μην αναπαράγονται από αυτό
το προϊόν.
 Το σύστημα θα κλείσει αυτόματα τη θύρα του CD , εάν περάσουν
λίγα λεπτά, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια, ενώ η θύρα του CD
είναι ανοικτή.
 Μην εισαγάγετε δίσκους με μη τυπικά σχήματα (π.χ., σε σχήμα καρδιάς,
τετραγώνου, αστεριού). Ο δίσκος ενδέχεται να πέσει στο εσωτερικό
του συστήματος και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.
 Εάν πατήσετε το πλήκτρο /  με τη θύρα του CD ανοικτή,
το σύστημα θα κλείσει αυτόματα τη θύρα του CD.
 Μη χρησιμοποιείτε δίσκους στους οποίους έχει τοποθετηθεί ταινία,
αυτοκόλλητα ή κόλλα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
 Κατά την εξαγωγή ενός δίσκου, κρατήστε τον από τα άκρα.
Μην αγγίζετε την επιφάνειά του.
Για
Προσωρινή διακοπή
αναπαραγωγής
Διακοπή
αναπαραγωγής
Επιλογή φακέλου
σε έναν δίσκο MP3
Επιλογή κομματιού
ή αρχείου
Εύρεση σημείου
σε κομμάτι ή αρχείο
Πατήστε το πλήκτρο
 (ή   στη μονάδα).
Για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά
το πλήκτρο.
 .
+/ .
/ // .
Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα
/  (ή τα πλήκτρα
/  στη μονάδα) κατά
την αναπαραγωγή και αφήστε
το πλήκτρο στο σημείο που θέλετε.
Επιλογή
REPEAT  επαναλαμβανόμενα
επαναλαμβανόμενης μέχρι να εμφανιστεί
αναπαραγωγής
η ένδειξη « » ή « 1».
  στη μονάδα.
Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής
 Προς προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
 Κεραία AM τύπου βρόχου
 Κεραία FM τύπου καλωδίου (εκτείνετέ την οριζόντια.)
 Τροφοδοσία (DC IN 9,5 V)
 Κεραίες
1 Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού
Επιλέξτε θέση και προσανατολισμό που προσφέρουν
καλή λήψη και, κατόπιν, εγκαταστήστε την κεραία AM.
Κρατήστε την κεραία μακριά από το καλώδιο ρεύματος
για την αποφυγή της πρόκλησης θορύβου.
AC στη μονάδα.
2 Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού
AC σε μια πρίζα τοίχου.
 Υποδοχή AUDIO IN
Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου.
Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών
1
2
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PLAY MODE ,
ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει
διακοπεί. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες Κανονικής
αναπαραγωγής («Normal» ή «FLDR» για όλα τα αρχεία
MP3 στο φάκελο του δίσκου), Αναπαραγωγής με τυχαία
σειρά («SHUF» ή «FLDR SHUF*» για αναπαραγωγή
φακέλων με τυχαία σειρά) ή Αναπαραγωγής
προγράμματος («PGM»).
Επιλέξτε τη λειτουργία CD.
Πατήστε το πλήκτρο CD FUNCTION 
στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναλαμβανόμενα
το πλήκτρο FUNCTION  στη μονάδα.
Σημειώσεις για την Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
 Το « » υποδεικνύει ότι όλα τα κομμάτια ή αρχεία επαναλαμβάνονται
μέχρι να διακόψετε την αναπαραγωγή.
 Το « 1» υποδεικνύει ότι ένα μεμονωμένο κομμάτι ή αρχείο
επαναλαμβάνεται μέχρι να διακόψετε την αναπαραγωγή.
3
Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα +/ 
ή ///  για να επιλέξετε τον επιθυμητό
προκαθορισμένο αριθμό.
Εάν έχει ήδη αποθηκευτεί ένας άλλος σταθμός στον
επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό, ο σταθμός αυτός
αντικαθίσταται από το νέο σταθμό.
4
Πατήστε το πλήκτρο
τον σταθμό.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε
άλλους σταθμούς.
Μπορείτε να προσυντονίσετε έως 20 σταθμούς
FM και 10 σταθμούς AM.
 για να αποθηκεύσετε
Επιλογή φακέλου (δίσκοι MP3 μόνο).
Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα
για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.
Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού
σταθμού
+/ 
Επιλέξτε το κομμάτι ή το αρχείο που θέλετε.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα / 
μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό κομμάτι
ή ο αριθμός αρχείου.
Επιλεγμένο κομμάτι
Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής
ή αριθμός αρχείου
Ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής όλων
των προγραμματισμένων κομματιών ή αρχείων,
συμπεριλαμβανομένου του επιλεγμένου κομματιού
ή αρχείου, εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης.
5
6
7
Προγραμματίστε το επιλεγμένο κομμάτι ή αρχείο.
 για να εισαγάγετε
Πατήστε το πλήκτρο
το επιλεγμένο κομμάτι ή αρχείο.
Η ένδειξη «--.--» εμφανίζεται όταν ο συνολικός χρόνος
αναπαραγωγής φτάσει τα 100 λεπτά για έναν δίσκο CD
ή όταν προγραμματίζετε αρχεία MP3.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να
προγραμματίσετε πρόσθετα κομμάτια ή αρχεία,
έως 25 κομμάτια ή αρχεία συνολικά.
Για να αναπαραγάγετε το πρόγραμμα των κομματιών
ή των αρχείων σας, πατήστε το πλήκτρο  
(ή το πλήκτρο   στη μονάδα).
Το πρόγραμμα παραμένει διαθέσιμο έως ότου
αφαιρέσετε τον δίσκο από την υποδοχή 
ή αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
Για να αναπαραγάγετε ξανά το ίδιο πρόγραμμα,
πατήστε το πλήκτρο   (ή το πλήκτρο  
στη μονάδα).
Εάν έχετε αποθηκεύσει έναν ραδιοφωνικό σταθμό
σε έναν προκαθορισμένο αριθμό από το 1 έως το 6,
ο ραδιοφωνικός σταθμός θα συντονιστεί πιέζοντας απλώς
το πλήκτρο TUNER MEMORY NUMBER (1 έως 6) ,
όταν η λειτουργία του συστήματος έχει οριστεί
σε FM ή AM.
Εάν έχετε αποθηκεύσει έναν ραδιοφωνικό σταθμό
σε έναν προκαθορισμένο αριθμό από το 7 και πάνω,
πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο
TUNING MODE  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
«PRESET» και πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα
+/  για να επιλέξετε τον επιθυμητό προκαθορισμένο
αριθμό.
Αναπαραγωγή αρχείων
από τη συσκευή USB
Οι μορφές ήχου που μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό
το σύστημα είναι MP3/WMA*.
* Τα αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων DRM (Digital
Rights Management) ή αρχεία που λαμβάνονται από ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα μουσικής δεν μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το
σύστημα. Εάν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε ένα από αυτά τα αρχεία,
το σύστημα αναπαράγει το επόμενο, μη προστατευμένο αρχείο ήχου.
Ελέγξτε τις παρακάτω διαδικτυακές τοποθεσίες για
πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB.
Για τους πελάτες στην Ευρώπη:
<http://support.sony-europe.com/>
Για τους πελάτες στη Λατινική Αμερική:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Για τους πελάτες στην Ασία και σε άλλες χώρες/περιοχές:
<http://www.sony-asia.com/support>
1
Επιλέξτε τη λειτουργία USB.
Πατήστε το πλήκτρο USB FUNCTION 
στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναλαμβανόμενα
το πλήκτρο FUNCTION  στη μονάδα.
2
3
Συνδέστε τη συσκευή USB στη
Ακύρωση αναπαραγωγής προγράμματος
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο
PLAY MODE  μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη «PGM»,
ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής
έχει διακοπεί.
Διαγραφή του τελευταίου κομματιού ή αρχείου
του προγράμματος
Πατήστε το πλήκτρο CLEAR , ενώ η λειτουργία
της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί.
Ακρόαση ραδιοφώνου
Άλλες λειτουργίες
Για
Προσωρινή διακοπή
αναπαραγωγής
Διακοπή
αναπαραγωγής
Επιλέξτε τη λειτουργία TUNER.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο
TUNER FM/AM FUNCTION  στο τηλεχειριστήριο
ή πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο
FUNCTION  στη μονάδα.
2
Εκτελέστε τη διαδικασία συντονισμού.
Επιλογή φακέλου
Αυτόματη σάρωση
Επιλογή αρχείου
Εύρεση σημείου
σε ένα αρχείο
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο
TUNING MODE  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
«AUTO» και, κατόπιν, πατήστε τα πλήκτρα +/ .
Η σάρωση διακόπτεται αυτόματα όταν το σύστημα
συντονιστεί σε έναν σταθμό και στην οθόνη ενδείξεων
ανάψουν οι ενδείξεις «TUNED» και «STEREO»
(μόνο για στερεοφωνικά προγράμματα).
θύρα (USB) .
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
Πατήστε το πλήκτρο   στο τηλεχειριστήριο
ή πατήστε το πλήκτρο   στη μονάδα.
1
(SHUF) εκτελεί την ίδια λειτουργία με την κανονική αναπαραγωγή
(SHUF).
 Όταν η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά έχει τεθεί σε «SHUF»,
στο σύστημα αναπαράγει όλα τα κομμάτια ή τα αρχεία του δίσκου
με τυχαία σειρά. Όταν η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά
έχει τεθεί σε «FLDR SHUF», το σύστημα αναπαράγει όλα τα κομμάτια
ή τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο με τυχαία σειρά.
 Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα, η επιλεγμένη
λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά («SHUF» ή ««FLDR SHUF»)
ακυρώνεται και η λειτουργία αναπαραγωγής επιστρέφει στη λειτουργία
Κανονικής αναπαραγωγής («FLDR»).
Πατήστε το πλήκτρο TUNER MEMORY  για να
επιλέξετε τη λειτουργία μνήμης του ραδιοφωνικού
δέκτη.
Προκαθορισμένος αριθμός
3
* Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD-DA (ήχου), η αναπαραγωγή
Σημειώσεις για τη λειτουργία Αναπαραγωγής με
τυχαία σειρά
Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.
5
Άλλες λειτουργίες
Εξαγωγή δίσκου
Ειδοποίηση άδειας χρήσης και εμπορικών
σημάτων
Για τη μείωση του στατικού θορύβου σε αδύναμη στερεοφωνική λήψη
FM, πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FM MODE  μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη «MONO», για να απενεργοποιήσετε τη στερεοφωνική
λήψη.
Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PLAY
MODE  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «PGM»,
ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής
έχει διακοπεί.
Για εξαγωγή δίσκου
Οι δίσκοι DualDisc είναι ένα προϊόν δύο όψεων,
οι οποίοι συνδυάζουν εγγεγραμμένο υλικό DVD
στη μία όψη και υλικό ψηφιακού ήχου στην άλλη.
Ωστόσο, καθώς το υλικό ήχου δεν συμμορφώνεται
με το πρότυπο Compact Disc (CD), η αναπαραγωγή
στο προϊόν αυτό δεν είναι εγγυημένη.
Συμβουλή
2
4
Σημειώσεις για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου
Σημείωση για τους δίσκους DualDisc
Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται
κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.
Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation.
Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή της εν λόγω
τεχνολογίας εκτός του προϊόντος χωρίς άδεια χρήσης της
Microsoft ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας της
Microsoft.
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα
κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Στο εγχειρίδιο αυτό, τα σύμβολα ™ και ® δεν καθορίζονται.
Εισαγάγετε έναν δίσκο με την
πλευρά της ετικέτας προς
τα εμπρός.
Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Ανάβει πορτοκαλί, όταν το τηλεχειριστήριο λαμβάνει ένα σήμα.
Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη συσκευασία
της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε
τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν ως κοινά
οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες, αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά
σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb)
προστίθενται, εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο
από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.
Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών
των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες
σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν
από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης
των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους
ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων
απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη
μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται
μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επιδιορθώσεων.
Για να διασφαλίσετε το σωστό χειρισμό της μπαταρίας,
παραδώστε το προϊόν, στο τέλος της διάρκειας ζωής του,
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην
ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης
της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε
με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν.
Τοποθετήστε έναν δίσκο.
Πατήστε το κεντρικό μέρος του δίσκου με τα δύο
δάκτυλα, μέχρι ο δίσκος να ασφαλίσει στη θέση του.
Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί κυρίως τους
χειρισμούς με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
Ωστόσο, οι ίδιοι χειρισμοί μπορούν να εκτελεστούν
επίσης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της μονάδας με ίδια
ή παρόμοια ονόματα.
 Ενδεικτική λυχνία τηλεχειριστήριου
Μόνο για
τα ευρωπαϊκά
μοντέλα
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο TUNING
MODE  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «MANUAL»,
και, κατόπιν, πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα
+/  για να συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.
ή άλλα αρχεία. Ο αριθμός των φακέλων που μπορεί να αναγνωρίσει
το σύστημα μπορεί να είναι μικρότερος από τον πραγματικό αριθμό
τους, ανάλογα με τη δομή των φακέλων.
Αισθητήρας τηλεχειρισμού
©2013 Sony Corporation
Χειροκίνητος συντονισμός
Πατήστε το πλήκτρο
  (ή   στη μονάδα).
Για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά
το πλήκτρο.
 . Για να συνεχίσετε
την αναπαραγωγή, πατήστε
το πλήκτρο  * (ή το πλήκτρο
  στη μονάδα).
Για να ακυρώσετε τη συνέχιση
της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά
το πλήκτρο  .
+/  επαναλαμβανόμενα.
/ // .
Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα
/  ή / 
(ή τα πλήκτρα /
 στη μονάδα) κατά
την αναπαραγωγή και αφήστε
το πλήκτρο στο σημείο που θέλετε.
Επιλογή
REPEAT  επαναλαμβανόμενα
επαναλαμβανόμενης μέχρι να εμφανιστεί
αναπαραγωγής
η ένδειξη « » ή « 1».
* Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου VBR MP3/WMA, το σύστημα
ενδέχεται να συνεχίσει την αναπαραγωγή από ένα διαφορετικό σημείο.
Εάν η ένδειξη «TUNED» δεν ανάβει και η σάρωση
δεν διακόπτεται, πατήστε το πλήκτρο  
για να διακόψετε τη σάρωση και, κατόπιν, εκτελέστε
τη διαδικασία χειροκίνητου συντονισμού (παρακάτω).
Όταν συντονιστείτε σε έναν σταθμό ο οποίος
παρέχει υπηρεσίες RDS (μόνο ευρωπαϊκά μοντέλα),
από τις μεταδόσεις παρέχονται πληροφορίες,
όπως το όνομα της υπηρεσίας ή το όνομα του σταθμού.
Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο
PLAY MODE , ενώ η λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής έχει διακοπεί. Μπορείτε να επιλέξετε
τις λειτουργίες Κανονικής αναπαραγωγής (διαδοχική
αναπαραγωγή όλων των αρχείων της συσκευής USB),
Αναπαραγωγής φακέλου («FLDR» για όλα τα αρχεία
στον καθορισμένο φάκελο της συσκευής USB), ή
Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά («SHUF» ή «FLDR SHUF»
για αναπαραγωγή φακέλων με τυχαία σειρά) ή
Αναπαραγωγής προγράμματος («PGM»).
Σημειώσεις για τη λειτουργία Αναπαραγωγής
με τυχαία σειρά
 Όταν η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά έχει τεθεί
σε «SHUF», το σύστημα αναπαράγει όλα τα αρχεία ήχου στη συσκευή
USB. Όταν η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά έχει τεθεί
σε «FLDR SHUF», το σύστημα αναπαράγει όλα τα αρχεία ήχου στον
επιλεγμένο φάκελο με τυχαία σειρά.
 Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα, η επιλεγμένη λειτουργία
Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά («SHUF» ή «FLDR SHUF») ακυρώνεται
και η λειτουργία αναπαραγωγής επιστρέφει στη λειτουργία Κανονικής
αναπαραγωγής («FLDR»).
Σημείωση για την Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
 Εάν επιλέξετε « » όταν το σύστημα βρίσκεται στη λειτουργία
Κανονικής αναπαραγωγής, το σύστημα εκτελεί επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή όλων των αρχείων ήχου στη συσκευή USB μέχρι
να διακόψετε την αναπαραγωγή. Εάν επιλέξετε « » όταν το σύστημα
βρίσκεται στη λειτουργία Αναπαραγωγής φακέλου, το σύστημα
εκτελεί επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των αρχείων ήχου
του επιλεγμένου φακέλου μέχρι να διακόψετε την αναπαραγωγή.
 Εάν επιλέξετε « 1», το σύστημα εκτελεί συνεχώς επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου μέχρι να διακόψετε
την αναπαραγωγή.
Σημειώσεις
 Η σειρά αναπαραγωγής του συστήματος ενδέχεται να διαφέρει
από τη σειρά αναπαραγωγής της συνδεδεμένης ψηφιακής συσκευής
αναπαραγωγής μουσικής.
 Πριν αφαιρέσετε τη συσκευή USB, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα
είναι απενεργοποιημένο. Η αφαίρεση της συσκευής USB ενώ είναι
ενεργοποιημένο το σύστημα ενδέχεται να καταστρέψει τα δεδομένα
της συσκευής USB.
 Όταν απαιτείται σύνδεση μέσω καλωδίου USB, συνδέστε το καλώδιο
USB που παρέχεται με τη συσκευή USB για να εκτελέσετε τη σύνδεση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο χειρισμού, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χειρισμού που παρέχεται με τη συσκευή USB που πρόκειται
να συνδεθεί.
 Ανάλογα με τον τύπο της συνδεδεμένης συσκευής USB,
ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να εμφανιστεί
η ένδειξη «READING».
 Το σύστημα δεν υποστηρίζει διανομέα USB. Μη συνδέετε τη συσκευή
USB μέσω διανομέα USB.
 Όταν εισάγεται η συσκευή USB, το σύστημα διαβάζει όλα τα αρχεία
της συσκευής. Εάν η συσκευή USB περιέχει μεγάλο αριθμό φακέλων
ή αρχείων, η ολοκλήρωση της ανάγνωσης των περιεχομένων
της συσκευής ενδέχεται να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.
 Με ορισμένες συσκευές USB, μετά από την εκτέλεση κάποιας
λειτουργίας, ίσως να υπάρξει καθυστέρηση πριν η λειτουργία αυτή
εκτελεστεί από το σύστημα.
 Η συμβατότητα όλου του λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής δεν είναι
εγγυημένη. Εάν η κωδικοποίηση των αρχείων ήχου της συσκευής USB
εκτελέστηκε αρχικά με μη συμβατό λογισμικό, τα αρχεία αυτά ενδέχεται
να παράγουν θόρυβο, ο ήχος να διακόπτεται, ή να μην αναπαράγονται.
 Το σύστημα αυτό δεν διαθέτει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων
ήχου από τη συσκευή USB στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 ο συνολικός αριθμός των αρχείων ήχου σε ένα φάκελο
υπερβαίνει τα 999
 ο συνολικός αριθμός των αρχείων ήχου σε μια συσκευή
USB υπερβαίνει τα 3.000
 ο συνολικός αριθμός των φακέλων σε μια συσκευή USB υπερβαίνει
τους 1.000 (συμπεριλαμβανομένων του φακέλου «ROOT» και των
κενών φακέλων)
Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη δομή
των αρχείων και των φακέλων. Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους
αρχείων ή φακέλους που δεν χρειάζεστε σε μια συσκευή USB που
περιέχει αρχεία ήχου.
 Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία σε βάθος μόνο μέχρι
9 φακέλων (συμπεριλαμβανομένου του φακέλου «ROOT»).
 Το σύστημα αυτό δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις λειτουργίες
που παρέχονται από μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
 Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου παρακάμπτονται.
 Οι μορφές ήχου που μπορείτε να ακούσετε με αυτό το σύστημα
είναι οι εξής:
 MP3: επέκταση αρχείου «.mp3»
 WMA: επέκταση αρχείου «.wma»
Σημειώστε ότι ακόμη και όταν το όνομα αρχείου διαθέτει τη σωστή
επέκταση αρχείου, εάν το πραγματικό αρχείο διαφέρει, το σύστημα
ενδέχεται να παράγει θόρυβο ή να προκληθούν προβλήματα
στη λειτουργία του.
Χρήση του συστήματος ως φορτιστή
μπαταρίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ως φορτιστή
μπαταρίας για τις συσκευές USB που διαθέτουν λειτουργία
φόρτισης, όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
Η φόρτιση ξεκινά όταν συνδέσετε τη συσκευή USB
σε μια
θύρα (USB) . Η κατάσταση της φόρτισης
εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής USB.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής USB.
Διακοπή φόρτισης της συσκευής USB
Κατάργηση της συσκευής USB.
Σημείωση σχετικά με τη φόρτιση της συσκευής USB
Δεν μπορείτε να φορτίσετε μια συσκευή USB, όταν το σύστημα είναι
απενεργοποιημένο.
Αναπαραγωγή iPod/iPhone
1
2
3
Χρήση του συστήματος ως φορτιστή
μπαταρίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ως φορτιστή
μπαταρίας για iPod/iPhone, ενώ το σύστημα είναι
ενεργοποιημένο.
Για να δείτε εάν η φόρτιση λειτουργεί ή όχι, ελέγξτε
το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη του iPod/
iPhone. Ανατρέξτε στην «ενότητα iPod/iPhone»
των «Προδιαγραφών» για τον κατάλογο με τα μοντέλα
iPod/iPhone που είναι συμβατά με αυτό το σύστημα.
Διακοπή φόρτισης του iPod/iPhone
Αφαιρέστε το συνδεδεμένο iPod/iPhone από τη μονάδα.
Σημειώσεις
 Η απόδοση του συστήματος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του iPod/iPhone.
 Όταν συνδέετε ένα iPod/iPhone με τη μονάδα μέσω θύρας USB,
θα εμφανιστεί πρώτα η ένδειξη «CONNECT» κι, έπειτα, η ένδειξη «iPod».
 Μη μεταφέρετε το σύστημα με iPod/iPhone συνδεδεμένο στο σύστημα.
Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το iPod/iPhone, κρατήστε σταθερά
το σύστημα με το ένα χέρι και φροντίστε να μην πατήσετε κατά λάθος
τα στοιχεία ελέγχου του iPod/iPhone.
 Για να χρησιμοποιήσετε ένα iPod/iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης τους.
 Η Sony δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στην περίπτωση απώλειας
ή καταστροφής εγγεγραμμένων δεδομένων στο iPod/iPhone κατά
τη χρήση ενός iPod/iPhone με αυτό το σύστημα.
3
4
Σημείωση
Το σύστημα ενδέχεται να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής,
εάν η στάθμη της έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής είναι
πολύ χαμηλή. Ρυθμίστε ανάλογα την ένταση ήχου της συσκευής.
Βλέπε «Απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης μετάβασης
σε κατάσταση αναμονής».
Για
Ρύθμιση
της έντασης
του ήχου
Δημιουργία
πιο δυναμικού
ήχου
Καθορισμό
εφέ ήχου
Για
Προσωρινή
διακοπή
αναπαραγωγής
Παύση
Επιλογή
κομματιού
ή κεφαλαίου
από audiobook/
podcast
Εύρεση σημείου
σε κομμάτι
ή κεφάλαιο
του audiobook/
podcast
Καθορισμό
του επιλεγμένου
στοιχείου
Κύλιση επάνω/
κάτω στα μενού
του iPod
Επιστροφή
στο προηγούμενο
μενού
Πατήστε το πλήκτρο
 /  (ή   στη μονάδα).
BASS BOOST .
Πατήστε επαναλαμβανόμενα
το πλήκτρο SOUND EFFECT 
μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό
εφέ ήχου.
Κάθε φορά που πατάτε αυτό
το πλήκτρο, τα εφέ ήχου εμφανίζονται
με τη σειρά «ROCK»  «POP» 
«JAZZ»  «FLAT».
Για
Αλλαγή
πληροφοριών στην
οθόνη ενδείξεων1)
Αλλαγή
λειτουργίας
ενδείξεων (βλέπε
παρακάτω.)
1)
Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες των δίσκων
CD/MP3 ή της συσκευής USB, όπως:
Δίσκος CD-DA
χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για ένα κομμάτι κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
συνολικός χρόνος αναπαραγωγής που απομένει.
όνομα κομματιού ή αρχείου («
όνομα καλλιτέχνη (« »)
όνομα άλμπουμ («
»)
»)
Το σύστημα προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες
ενδείξεων:
Λειτουργία
ενδείξεων
Λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας1)
Όταν το σύστημα είναι
απενεργοποιημένο
Η οθόνη ενδείξεων απενεργοποιείται
για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ο χρονοδιακόπτης και το ρολόι
συνεχίζουν να λειτουργούν.
Εμφάνιση του ρολογιού.
 Όταν οι πληροφορίες περιλαμβάνουν χαρακτήρες 2 byte,
κάθε χαρακτήρας 2 byte θα καταλαμβάνει 2 byte
 Οι χαρακτήρες που δεν μπορούν να προβληθούν εμφανίζονται
με το σύμβολο «_»
 Δεν εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 συνολικός χρόνος αναπαραγωγής για δίσκους MP3 και συσκευές USB
 συνολικός χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για δίσκους MP3
και συσκευές USB
 συνολικός χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για ένα αρχείο MP3
σε έναν δίσκο MP3 ή για ένα αρχείο MP3/WMA σε μια συσκευή USB.
 Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν εμφανίζονται σωστά:
 χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει για αρχεία MP3,
κωδικοποιημένα με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (VBR)
 ονόματα φακέλων και αρχείων που δεν ακολουθούν τα πρότυπα
ISO9660 Level 1, Level 2 ή Joliet στη μορφή επέκτασης
 Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 συνολικός χρόνος αναπαραγωγής για έναν δίσκο CD-DA
(εκτός εάν η λειτουργία PGM είναι επιλεγμένη και η λειτουργία
της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί)
1)
Στη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας δεν μπορείτε να καθορίσετε
το ρολόι.
2)
Η ένδειξη του ρολογιού αλλάζει αυτόματα στη λειτουργία Εξοικονόμησης
ενέργειας μετά από 8 δευτερόλεπτα.
Σημειώσεις για τις πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων
Προετοιμάστε την πηγή ήχου.
Προετοιμάστε την πηγή ήχου και, κατόπιν, πατήστε
το πλήκτρο VOLUME +/  για να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου. Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία
CD, iPod, USB (συμπεριλαμβανομένου iPod/iPhone),
FM ή AM ως την πηγή ήχου.
Για να ξεκινήσετε από ένα συγκεκριμένο κομμάτι CD,
αρχείο ήχου και ραδιοφωνικό σταθμό, δημιουργήστε
το προσωπικό σας πρόγραμμα.
Το σύστημα μεταβαίνει απροσδόκητα
σε κατάσταση αναμονής.
Η ρύθμιση του ρολογιού ή η λειτουργία
του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής
ακυρώθηκε απροσδόκητα.
 Εάν παρέλθει περίπου ένα λεπτό χωρίς να εκτελεστεί
κανένας χειρισμός, η ρύθμιση του ρολογιού
ή η ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής
ακυρώνεται αυτόματα. Εκτελέστε ξανά τους χειρισμούς
από την αρχή.
Δεν εκπέμπεται ήχος.
 Πατήστε το πλήκτρο VOLUME +  για να αυξήσετε
την ένταση του ήχου.
 Βεβαιωθείτε ότι οι πρόσθετες συσκευές ήχου είναι
συνδεδεμένες σωστά και σταθερά.
 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία έχει οριστεί σε AUDIO IN.
 Μήπως είναι φραγμένες οι οπές εξαερισμού
του συστήματος;
 Η μετάδοση του καθορισμένου σταθμού ενδέχεται
να έχει διακοπεί προσωρινά.
Υπάρχει θόρυβος, ο ήχος διακόπτεται
ή ακούγεται παραμορφωμένος.
 Χρησιμοποιείτε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB.
Ελέγξτε τις πληροφορίες στις τοποθεσίες web σχετικά
με τις συμβατές συσκευές USB.
 Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά
τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε
το σύστημα.
 Τα ίδια τα δεδομένα μουσικής περιέχουν θόρυβο
ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος. Ο θόρυβος μπορεί
να δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία μεταφοράς.
Διαγράψτε το αρχείο και προσπαθήστε να εκτελέσετε
ξανά τη μεταφορά.
 Ο ρυθμός bit που είχε χρησιμοποιηθεί κατά
την κωδικοποίηση των αρχείων ήχου ήταν χαμηλός.
Αποστείλετε αρχεία ήχου με υψηλότερο ρυθμό
bit στη συσκευή USB.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη
«READING» για μεγάλο χρονικό διάστημα
ή απαιτείται πολύς χρόνος πριν από την έναρξη
της αναπαραγωγής.
 Η διαδικασία ανάγνωσης μπορεί να απαιτεί μεγάλο
χρονικό διάστημα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή USB
 Η δομή των αρχείων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη
 Η χωρητικότητα της μνήμης είναι εξαιρετικά μεγάλη
 Η εσωτερική μνήμη είναι κατακερματισμένη
Λανθασμένες ενδείξεις.
 Τα αποθηκευμένα δεδομένα στη συσκευή USB ενδέχεται
να είναι κατεστραμμένα. Εκτελέστε ξανά τη μεταφορά.
 Οι κωδικοί των χαρακτήρων που μπορούν
να εμφανιστούν από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:
 Κεφαλαίοι χαρακτήρες (A έως Z)
 Πεζοί χαρακτήρες (α έως ζ) (οι πεζοί χαρακτήρες
θα εμφανίζονται ως κεφαλαίοι)
 Ψηφία (0 έως 9)
 Σύμβολα (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Άλλοι χαρακτήρες εμφανίζονται ως «_»
Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
2
Επιλέξτε τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.
Πατήστε το πλήκτρο TIMER MENU .
3
Καθορίστε το Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα / 
για να επιλέξετε το «PLAY SET» κι, έπειτα, πατήστε
.
το πλήκτρο
 Μετακινήστε το σύστημα μακριά από πηγές θορύβου.
 Συνδέστε το σύστημα σε διαφορετική πρίζα τοίχου.
 Εγκαταστήστε ένα φίλτρο θορύβου (δεν παρέχεται)
στο καλώδιο ρεύματος.
 Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά
τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε
το σύστημα.
 Ελέγξτε τις πληροφορίες στις διαδικτυακές τοποθεσίες
σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB.
 Η συσκευή USB δεν λειτουργεί κανονικά. Ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή
USB σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού
του προβλήματος.
Καθορίστε την ώρα έναρξης της αναπαραγωγής.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα / 
για να ρυθμίσετε την ώρα κι, έπειτα, πατήστε
. Χρησιμοποιήστε την ίδια
το πλήκτρο
διαδικασία με την παραπάνω, για να ρυθμίσετε
τα λεπτά.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.
 Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου
και του αισθητήρα τηλεχειρισμού  της συσκευής
και τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από λαμπτήρες
φθορισμού.
 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα
του συστήματος .
 Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στο σύστημα.
 Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά
τη συσκευή USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε
το σύστημα.
 Ελέγξτε τις πληροφορίες στις διαδικτυακές τοποθεσίες
σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB.
5
6
7
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με το βήμα
4, για να καθορίσετε την ώρα διακοπής
της αναπαραγωγής.
Επιλέξτε την πηγή ήχου.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα / 
μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή πηγή ήχου και,
.
κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο
Απενεργοποιήστε το σύστημα.
Πατήστε το πλήκτρο  . Το σύστημα
ενεργοποιείται αυτόματα πριν από την
προκαθορισμένη ώρα.
Εάν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο
την προκαθορισμένη ώρα, ο Χρονοδιακόπτης
αναπαραγωγής δεν θα εκτελεστεί. Μη χρησιμοποιήσετε
το σύστημα από τη στιγμή της ενεργοποίησής του μέχρι
την έναρξη της αναπαραγωγής.
Αν η πηγή ήχου έχει οριστεί σε έναν σταθμό
FM / AM για χρονοδιακόπτη, το σύστημα
ενεργοποιείται αυτόματα 15 δευτερόλεπτα πριν την
προκαθορισμένη ώρα. Αν η πηγή ήχου έχει οριστεί
στο CD/USB, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα
30 δευτερόλεπτα πριν την προκαθορισμένη ώρα.
Έλεγχος της ρύθμισης
1
2
3
δίσκος MP3/συσκευή USB
Κρατήστε πατημένα
τα πλήκτρα /  κατά
την αναπαραγωγή και αφήστε
το πλήκτρο στο επιθυμητό σημείο.
RETURN /  .
1
Πατήστε το πλήκτρο
DISPLAY  επαναλαμβανόμενα,
όταν το σύστημα είναι
ενεργοποιημένο.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα
το πλήκτρο DISPLAY ,
όταν το σύστημα είναι
απενεργοποιημένο.
Ρολόι2)
/ .
Μπορείτε να ξυπνήσετε ακούγοντας δίσκους CD,
ραδιοφωνική λήψη σταθμών FM/AM, τα περιεχόμενα
συσκευών USB ή iPod/iPhone σε προκαθορισμένο χρόνο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι.
Πατήστε το πλήκτρο
VOLUME +/ .

/ . Για γρήγορη κίνηση
προς τα εμπρός ή πίσω, κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο.
/  .
 Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Το σύστημα μεταβαίνει
αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε περίπου 30 λεπτά,
όταν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει
έξοδος σήματος ήχου. Βλέπε «Απενεργοποίηση
της λειτουργίας Αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση
αναμονής».
Αλλαγή των ενδείξεων στην οθόνη
Επιλέξτε τη λειτουργία USB.
Πατήστε το πλήκτρο USB FUNCTION 
στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναλαμβανόμενα
το πλήκτρο FUNCTION  στη μονάδα.
Χειρισμός του iPod/iPhone
Χρονοδιακόπτης ύπνου:
4
Ρύθμιση του ήχου
Εντοπίστε το πρόβλημά σας στον παρακάτω
κατάλογο ελέγχου και εκτελέστε τη διορθωτική
ενέργεια που υποδεικνύεται.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε
με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
 Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα;
Επιλέξτε τη λειτουργία AUDIO IN.
Πατήστε το πλήκτρο AUDIO IN FUNCTION 
στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επαναλαμβανόμενα
το πλήκτρο FUNCTION  στη μονάδα.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη
συσκευή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
2
Το σύστημα δεν ενεργοποιείται.
Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής:
Μειώστε την ένταση του ήχου.
Πατήστε το πλήκτρο VOLUME  .
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι
σταθερά συνδεδεμένο.
Το σύστημα προσφέρει 2 λειτουργίες χρονοδιακόπτη.
Εάν χρησιμοποιείτε και τους δύο χρονοδιακόπτες,
ο Χρονοδιακόπτης ύπνου έχει προτεραιότητα.
1
2
1
Γενικά
Χρήση προαιρετικών συσκευών ήχου
Προετοιμάστε την πηγή ήχου.
Συνδέστε την πρόσθετη συσκευή ήχου στην υποδοχή
AUDIO IN  της συσκευής, χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο αναλογικού ήχου (δεν παρέχεται).
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Χρήση των λειτουργιών
χρονοδιακόπτη
Μπορείτε να αποκοιμηθείτε ακούγοντας μουσική.
Η λειτουργία αυτή εκτελείται ακόμη κι εάν το ρολόι
δεν έχει ρυθμιστεί.
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο SLEEP .
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο SLEEP ,
ο χρόνος ρύθμισης μειώνεται κατά 10 λεπτά, από 90 λεπτά
το ανώτερο έως 10 λεπτά το κατώτερο.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία του Χρονοδιακόπτη
ύπνου, επιλέξτε «OFF».
Συνδέστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το
iPod/iPhone στη
θύρα (USB)  στη μονάδα.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή, αφού εμφανιστεί
η ένδειξη «iPod» επιβεβαίωσης στην οθόνη ενδείξεων.
Πατήστε το πλήκτρο   στο τηλεχειριστήριο
ή πατήστε το πλήκτρο   στη μονάδα.
 χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για ένα κομμάτι δίσκου CD-DA
 συνολικός χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για έναν δίσκο CD-DA
(μόνο εάν η λειτουργία Κανονικής αναπαραγωγής είναι επιλεγμένη
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής)
 Πληροφορίες ετικέτας ID3 για αρχεία MP3, όταν χρησιμοποιούνται
ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και 2 (η εμφάνιση πληροφοριών ετικέτας ID3
έκδοσης 2 έχει προτεραιότητα, όταν χρησιμοποιούνται ετικέτες ID3
έκδοσης 1 και 2 για ένα μεμονωμένο αρχείο MP3)
 έως 64 χαρακτήρες πληροφοριών ετικέτας ID3, όπου οι χαρακτήρες
που επιτρέπονται είναι κεφαλαία γράμματα (A έως Z), πεζά γράμματα
(α έως ζ) (τα πεζά γράμματα θα εμφανίζονται ως κεφαλαία),
ψηφία (0 έως 9) και σύμβολα (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Πατήστε το πλήκτρο TIMER MENU .
Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα / 
για να επιλέξετε το «SELECT» κι, έπειτα,
.
πατήστε το
Πατήστε τα πλήκτρα /  για να επιλέξετε
το «PLAY SEL» κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο
.
Ακύρωση του χρονοδιακόπτη
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία, όπως περιγράφεται
παραπάνω μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «OFF»
στο βήμα 3 και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο
.
Αλλαγή της ρύθμισης
Δυνατός βόμβος ή θόρυβος.
Δίσκος CD/MP3
 Επιλέξτε τη λειτουργία Κανονικής αναπαραγωγής.
Ο ήχος διακόπτεται ή ο δίσκος
δεν αναπαράγεται.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός
αρχείου ήχου.
 Σκουπίστε τον δίσκο για να τον καθαρίσετε
και τοποθετήστε τον ξανά.
 Μετακινήστε το σύστημα σε μια θέση
μακριά από κραδασμούς (για παράδειγμα,
επάνω σε σταθερή βάση).
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το πρώτο
κομμάτι.
 Επιστρέψτε στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής,
πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο PLAY MODE ,
μέχρι να εξαφανιστούν οι ενδείξεις «PGM» και «SHUF».
Η έναρξη της αναπαραγωγής απαιτεί
περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο.
 Οι ακόλουθοι δίσκοι μπορεί να αυξήσουν τον χρόνο
που απαιτείται για την έναρξη της αναπαραγωγής:
 δίσκος εγγεγραμμένος με περίπλοκη δενδρική δομή
 δίσκος με πολλούς φακέλους
Λανθασμένες ενδείξεις.
 Τα αποθηκευμένα δεδομένα στον δίσκο CD-DA, MP3
ενδέχεται να είναι κατεστραμμένα. Εκτελέστε ξανά
τη μεταφορά.
 Οι κωδικοί των χαρακτήρων που μπορούν
να εμφανιστούν από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:
 Κεφαλαίοι χαρακτήρες (A έως Z)
 Πεζοί χαρακτήρες (α έως ζ) (οι πεζοί χαρακτήρες
θα εμφανίζονται ως κεφαλαίοι)
 Ψηφία (0 έως 9)
 Σύμβολα (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Άλλοι χαρακτήρες εμφανίζονται ως «_»
Ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.
Σημειώσεις
 Εάν επιλέξετε μια συσκευή USB για τη λειτουργία χρονοδιακόπτη
και η συσκευή αυτή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αρχείων
ή φακέλων, η διαδικασία ανάγνωσης απαιτεί χρόνο, προκαλώντας
μικρή καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής σύμφωνα
με τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.
 Εάν η πηγή ήχου για το Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής έχει οριστεί
σε έναν σταθμό FM/AM που έχετε συντονίσει χρησιμοποιώντας
τη διαδικασία αυτόματης ή χειροκίνητης σάρωσης, όταν αλλάξετε
το ραδιοφωνικό σταθμό αφού ρυθμίσετε το Χρονοδιακόπτη
αναπαραγωγής, ο συντονισμός του ραδιοφωνικού σταθμού
για το Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής επίσης θα αλλάξει.
 Εάν η πηγή ήχου για το Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής έχει
οριστεί σε έναν σταθμό FM/AM με αποθηκευμένο προκαθορισμένο
ραδιοφωνικό σταθμό, ο ραδιοφωνικός σταθμός που θα συντονίζεται
για το Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής ορίζεται σύμφωνα με τη ρύθμισή
σας. Ακόμα και αν αλλάξετε το ραδιοφωνικό σταθμό αφού ρυθμίσετε
το Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής, η ρύθμιση του ραδιοφωνικού
σταθμού για το Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής δεν θα αλλάξει.
Σημειώσεις για το χρήστη iPod/iPhone
 Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται αναπαραγωγή στο iPod/iPhone κατά
τη χρήση του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής.
 Ο Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί,
ανάλογα με την κατάσταση του συνδεδεμένου iPod/iPhone.
Συμβουλή
Η ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής εξακολουθεί να ισχύει,
εφόσον δεν ακυρωθεί χειροκίνητα και η ρύθμιση του ρολογιού έχει
ολοκληρωθεί.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το
πρώτο αρχείο.
Συσκευή USB
Χρησιμοποιείτε μια υποστηριζόμενη
συσκευή USB;
 Εάν συνδέσετε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB,
ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα προβλήματα.
Ελέγξτε τις πληροφορίες στις διαδικτυακές τοποθεσίες
σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB με τις διευθύνσεις
URL που αναφέρονται στην ενότητα «Αναπαραγωγή
αρχείων από τη συσκευή USB».
 Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται
 Τα ονόματα αρχείων ή φακέλων δεν εμφανίζονται
σε αυτό το σύστημα
 Η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή
 Ο ήχος διακόπτεται
 Υπάρχει θόρυβος
 Παράγεται παραμορφωμένος ήχος
Δεν εκπέμπεται ήχος.
 Η συσκευή USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.
Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά
τη συσκευή USB.
 Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3
σε φορμά MP3 PRO.
 Τα αρχεία WMA σε φορμά Μη απωλεστικού ήχου
Windows Media και Professional δεν μπορούν
να αναπαραχθούν.
 Οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί με
διαφορετικά συστήματα αρχείων από FAT16 ή FAT32
δεν υποστηρίζονται.*
 Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά διαμερίσματα
στη συσκευή USB που χρησιμοποιείται, τα αρχεία
δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
 Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία σε βάθος
μόνο μέχρι 9 φακέλων.
 Τα αρχεία που έχουν κρυπτογραφηθεί ή προστατεύονται
μέσω κωδικών πρόσβασης κ.τ.λ. δεν μπορούν
να αναπαραχθούν.
 Τα αρχεία με προστασία από αντιγραφή (Digital Rights
Management) δεν μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό
το σύστημα.
* Αυτό το σύστημα υποστηρίζει FAT16 και FAT32, αλλά ορισμένες
συσκευές USB ίσως να μην υποστηρίζουν αυτά τα FAT. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας κάθε συσκευής USB ή επικοινωνήστε
με τον κατασκευαστή.
Η φόρτιση του iPod/iPhone δεν εκτελείται.
 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone έχει συνδεθεί σωστά.
 Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
 Εάν δεν μπορείτε να φορτίσετε πλήρως το iPod/iPhone,
φορτίστε το εκ νέου, αφού απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση
αναμονής.
Ραδιοφωνικός δέκτης
Δυνατός βόμβος ή θόρυβος, ή αδυναμία
λήψης σταθμών. (Στην οθόνη
ενδείξεων αναβοσβήνουν οι ενδείξεις
«TUNED» ή «STEREO».)
 Συνδέστε σωστά την κεραία.
 Επιλέξτε θέση και προσανατολισμό που προσφέρουν
καλή λήψη και, κατόπιν, εγκαταστήστε ξανά την κεραία.
 Κρατήστε τις κεραίες μακριά από το καλώδιο ρεύματος
για την αποφυγή της πρόκλησης θορύβου.
 Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό
που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.
Ακούγονται ταυτόχρονα πολλοί ραδιοφωνικοί
σταθμοί.
 Επιλέξτε θέση και προσανατολισμό που προσφέρουν
καλή λήψη και, κατόπιν, εγκαταστήστε ξανά την κεραία.
 Συγκεντρώστε τα καλώδια της κεραίας χρησιμοποιώντας
συνδετήρες καλωδίων που διατίθενται στο εμπόριο,
για παράδειγμα, και ρυθμίστε τα μήκη των καλωδίων.
Επαναφορά του συστήματος στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις
Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά,
επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Για να επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές,
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
στη μονάδα.
1
Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο
ρεύματος και, κατόπιν, ενεργοποιήστε το σύστημα.
2
Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα
  και /  στη μονάδα, έως ότου εμφανιστεί
η ένδειξη «RESET».
Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί
από το χρήστη, όπως οι προσυντονισμένοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί, ο χρονοδιακόπτης
και το ρολόι, διαγράφονται.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας
Αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση
αναμονής
Το σύστημα αυτό είναι εξοπλισμένο με μια λειτουργία
Αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής.
Με τη λειτουργία αυτήν, το σύστημα μεταβαίνει
αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε περίπου 30 λεπτά,
όταν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει
έξοδος σήματος ήχου.
Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η λειτουργία
Αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής είναι
ενεργοποιημένη.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης
μετάβασης σε κατάσταση αναμονής, χρησιμοποιήστε
τα πλήκτρα στη συσκευή.
Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  ,
ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο,
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «AUTO. STBY OFF».
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επαναλάβετε
η διαδικασία μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
«AUTO. STBY ON».
Σημειώσεις
 «AUTO. STBY» εμφανίζεται στην οθόνη για 2 λεπτά πριν το σύστημα
μεταβεί στην κατάσταση αναμονής.
 Η λειτουργία Αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής δεν
εφαρμόζεται στη λειτουργία του ραδιοφωνικού δέκτη (FM/AM),
ακόμη κι όταν είναι ενεργοποιημένη.
 Το σύστημα ενδέχεται να μη μεταβεί αυτόματα σε Κατάσταση αναμονής
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 ενώ εντοπίζεται σήμα ήχου
 κατά την αναπαραγωγή κομματιών ή αρχείων ήχου
 ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ο Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής
ή ο Χρονοδιακόπτης ύπνου
 Το σύστημα μετράει αντίστροφα το χρόνο και πάλι, έως ότου τεθεί
σε Κατάσταση αναμονής, ακόμα και όταν η λειτουργία Αυτόματης
μετάβασης σε κατάσταση αναμονής είναι ενεργοποιημένη στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
 όταν είναι συνδεδεμένη η συσκευή USB ή το iPod/iPhone
 είναι πατημένο ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή τη μονάδα
 όταν έχει ξεκινήσει μια προκαθορισμένη ώρα του Χρονοδιακόπτη
αναπαραγωγής ή του Χρονοδιακόπτη ύπνου
iPod/iPhone
Δεν εκπέμπεται ήχος.
 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone έχει συνδεθεί σωστά.
 Βεβαιωθείτε ότι αναπαράγεται μουσική από το iPod/
iPhone.
 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone είναι ενημερωμένο
με την τελευταία έκδοση λογισμικού.
Εάν το iPod/iPhone δεν είναι ενημερωμένο, ενημερώστε
το πριν να το χρησιμοποιήσετε με το σύστημα.
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Ο ήχος είναι παραμορφωμένος.
 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone έχει συνδεθεί σωστά.
 Μειώστε την ένταση του ήχου.
 Θέστε τη ρύθμιση «EQ» στο iPod/iPhone
σε «Off» ή «Flat».
Το iPod/iPhone δεν λειτουργεί.
 Τερματίστε οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές iOS
που εκτελούνται στο iPod/iPhone. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με
το iPod/iPhone.
 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone έχει συνδεθεί σωστά.
 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone είναι ενημερωμένο
με την τελευταία έκδοση λογισμικού. Εάν το iPod/
iPhone δεν είναι ενημερωμένο, ενημερώστε το πριν
να το χρησιμοποιήσετε με το σύστημα.
 Επειδή ο χειρισμός του συστήματος και του iPod/
iPhone είναι διαφορετικός, δεν μπορείτε να χειριστείτε
το iPod/iPhone με τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου
ή της μονάδας. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε
τα πλήκτρα ελέγχου στο iPod/iPhone.
Μηνύματα
COMPLETE: Η λειτουργία προσυντονισμού
ολοκληρώθηκε κανονικά.
CONNECT: Το συνδεδεμένο iPod/iPhone εκτελεί έλεγχο
ταυτότητα.
DEVICE ERROR: Παρουσιάστηκε μια απρόβλεπτη
κατάσταση (ή είναι συνδεδεμένη μια άγνωστη συσκευή).
FULL: Προσπαθήσατε να προγραμματίσετε περισσότερα
από 25 κομμάτια ή αρχεία (βήματα).
NO DEVICE: Δεν είναι συνδεδεμένη ούτε συσκευή USB
ούτε iPod/iPhone.
NO DISC: Δεν υπάρχει δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής
ή τοποθετήσατε έναν δίσκο που δεν μπορεί
να αναπαραχθεί.
NO STEP: Όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια έχουν
διαγραφεί.
NO SUPPORT: Συνδέθηκε μια μη υποστηριζόμενη
συσκευή USB.
NO TRACK: Δεν υπάρχουν αρχεία με δυνατότητα
αναπαραγωγής στη συσκευή USB ή τον δίσκο CD.
NOT USED: Προσπαθήσατε να εκτελέσετε
ένα συγκεκριμένο χειρισμό σε συνθήκες στις οποίες
ο χειρισμός αυτός απαγορεύεται.
OVER CURRENT: Το σύστημα εντόπισε μια βλάβη
τροφοδοσίας σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB
ή iPod/iPhone. Αφαιρέστε τη συσκευή USB
ή το iPod/iPhone από τη θύρα και απενεργοποιήστε
το σύστημα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε
με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
PROTECT: Το σύστημα εντόπισε μια βλάβη τροφοδοσίας.
Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού
AC. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε
με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
PUSH STOP: Πατήσατε το πλήκτρο PLAY MODE 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής στη λειτουργία
CD ή USB.
READING: Το σύστημα εκτελεί ανάγνωση
των πληροφοριών στον δίσκο, στη συσκευή USB
ή το iPod/iPhone. Ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν
στη διάρκεια της ανάγνωσης.
REMOVED: Η συνδεδεμένη συσκευή USB
ή το iPod/iPhone έχει αφαιρεθεί.
TIME NG: Οι χρόνοι έναρξης και λήξης
του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής είναι ίδιοι.
Προφυλάξεις
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τμήμα ενισχυτή
Ισχύς εξόδου (ονομαστική): 4 watts + 4 watts (8 ohms στο 1 kHz, 1% THD)
Συνεχής ισχύς εξόδου RMS (αναφοράς): 5 watts + 5 watts
(8 ohms στο 1 kHz, 10% THD)
Είσοδος
AUDIO IN (στερεοφωνικό μίνι βύσμα): Ευαισθησία 900 mV,
αντίσταση 47 kilohms
Τμήμα συσκευής αναπαραγωγής CD
Σύστημα: Σύστημα compact disc και ψηφιακού ήχου
Ιδιότητες διόδου λέιζερ
Διάρκεια εκπομπής: Συνεχής
Έξοδος λέιζερ*: Μικρότερη από 44,6 μW
* Αυτή η έξοδος είναι η τιμή μέτρησης σε απόσταση 200 mm από
την επιφάνεια του αντικειμενικού φακού του μπλοκ οπτικής λήψης
με άνοιγμα 7 mm.
Απόκριση συχνότητας: 20 Hz  20 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο: Περισσότερο από 80 dB
Δυναμικό εύρος: Περισσότερο από 80 dB
Τμήμα ραδιοφωνικού δέκτη
Κεραία: Κεραία FM τύπου καλωδίου
Κεραία AM τύπου βρόχου
Δίσκοι ΜΕ δυνατότητα αναπαραγωγής
από αυτό το σύστημα
Τμήμα ραδιοφωνικού δέκτη FM
 CD ήχου
 CD-R/CD-RW (δεδομένα ήχου/αρχεία MP3)
Τμήμα ραδιοφωνικού δέκτη AM
Δίσκοι ΧΩΡΙΣ δυνατότητα αναπαραγωγής από
αυτό το σύστημα
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW εκτός από τους εγγεγραμμένους
δίσκους σε μορφή CD μουσικής ή μορφή MP3,
οι οποίοι συμμορφώνονται με τα πρότυπα
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
 Δίσκοι CD-R/CD-RW με χαμηλή ποιότητα εγγραφής,
CD-R/CD-RW με γρατζουνιές ή ρύπους
ή CD-R/CD-RW εγγεγραμμένοι με μη συμβατή
συσκευή εγγραφής
 CD-R/CD-RW οι οποίοι δεν έχουν οριστικοποιηθεί
σωστά
 Δίσκοι που περιέχουν αρχεία διαφορετικής μορφής
από τα αρχεία MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
 Δίσκοι με μη τυπικό σχήμα (για παράδειγμα, σε σχήμα
καρδιάς, τετραγώνου, αστεριού)
 Δίσκοι στους οποίους έχουν τοποθετηθεί αυτοκόλλητη
ταινία, χαρτιά ή αυτοκόλλητα
 Ενοικιαζόμενοι ή μεταχειρισμένοι δίσκοι
με αυτοκόλλητες ταινίες, στους οποίους η κόλλα
επεκτείνεται εκτός της ταινίας
 Δίσκοι με εκτυπωμένες ετικέτες στις οποίες
έχει χρησιμοποιηθεί μελάνι με κολλώδη υφή όταν
το αγγίζετε
Σημειώσεις για τους δίσκους
 Πριν από την αναπαραγωγή, σκουπίστε τον δίσκο
με ένα ύφασμα καθαρισμού από το κέντρο προς τα άκρα.
 Μην καθαρίζετε τους δίσκους με διαλύτες,
όπως βενζίνη, αραιωτικά, καθαριστικά του εμπορίου
ή αντιστατικά προϊόντα ψεκασμού που προορίζονται
για δίσκους βινυλίου.
 Μην αφήνετε τους δίσκους εκτεθειμένους απευθείας
στο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας, όπως αγωγούς
θερμού αέρα και μην τους αφήνετε σε σταθμευμένο
όχημα σε απευθείας επαφή με το ηλιακό φως.
Ασφάλεια
 Αποσυνδέστε πλήρως το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
από την πρίζα (δίκτυο ρεύματος), εάν δεν πρόκειται
να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα. Κατά την αποσύνδεση
του συστήματος από το ρεύμα, να τραβάτε πάντα
το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
 Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθουν
στο εσωτερικό του συστήματος, αποσυνδέστε
το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο
προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά
σε λειτουργία.
 Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος πρέπει
να εκτελείται μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο
κατάστημα επιδιορθώσεων.
Τοποθέτηση
 Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επικλινή θέση
ή σε θέσεις με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
σκόνη ή υγρασία, με ανεπαρκή εξαερισμό, σε θέσεις
που εκτίθενται σε κραδασμούς, στο άμεσο ηλιακό
φως ή σε έντονο φωτισμό.
 Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση
του συστήματος σε επιφάνειες στις οποίες έχει
εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (για παράδειγμα,
κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται
να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός
της επιφάνειας.
 Εάν το σύστημα μεταφερθεί απευθείας από κρύο
σε ζεστό χώρο ή τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο με πολλή
υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας
στο φακό στο εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής
CD και να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία
του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε
τον δίσκο και αφήστε το σύστημα ενεργοποιημένο
για περίπου μισή ώρα, μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.
Συσσώρευση θερμότητας
 Η συσσώρευση θερμότητας στη συσκευή κατά
τη λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν αποτελεί
αιτία ανησυχίας.
 Μην αγγίζετε το περίβλημα, εάν η συσκευή
χρησιμοποιείται συνεχώς με υψηλή ένταση ήχου,
καθώς το περίβλημα ενδέχεται να έχει ζεσταθεί.
 Μη φράσσετε τις οπές εξαερισμού.
Σύστημα ηχείων
Αυτό το σύστημα ηχείων δεν διαθέτει μαγνητική
θωράκιση και η εικόνα σε τηλεοράσεις που βρίσκονται
σε κοντινή απόσταση ενδέχεται να παρουσιάσει μαγνητική
παραμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε
την τηλεόραση, περιμένετε 15 έως 30 λεπτά
και ενεργοποιήστε την ξανά.
Καθαρισμός του περιβλήματος
Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό πανί,
ελαφρά εμποτισμένο σε ήπιο καθαριστικό διάλυμα.
Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές
σκόνες ή διαλύτες, όπως αραιωτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα.
Εύρος συντονισμού:
87,5 MHz  108,0 MHz (βήμα 50 kHz)
Εύρος συντονισμού:
Ευρωπαϊκό μοντέλο:
531 kHz  1.602 kHz (βήμα 9 kHz)
Μόνο για τα μοντέλα σε Λατινική Αμερική και Αυστραλία:
530 kHz  1.710 kHz (βήμα 10 kHz)
531 kHz  1.710 kHz (βήμα 9 kHz)
Άλλα μοντέλα:
531 kHz  1.602 kHz (βήμα 9 kHz)
530 kHz  1.610 kHz (βήμα 10 kHz)
Τμήμα USB
Υποστηριζόμενος βαθμός ροής δεδομένων:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
Συχνότητες δειγματοληψίας:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
θύρα (USB): Τύπος A, μέγιστη τιμή ρεύματος 500 mA
Τμήμα iPod/iPhone
Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone:
 iPod touch (5ης γενιάς)
 iPod touch (4ης γενιάς)
 iPod touch (3ης γενιάς)
 iPod nano (7ης γενιάς)*
 iPod nano (6ης γενιάς)
 iPod nano (5ης γενιάς)
 iPod nano (4ης γενιάς)
 iPod classic
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
* Το iPod nano (7η γενιά) δεν παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου από
το τηλεχειριστήριο, όταν έχετε πατήστε την εντολή «TOOL MENU»,
«», «», «», «», «
» και «RETURN».
Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν
ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά
με iPod ή iPhone αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή
ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν
ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή
της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς. Σημειώστε ότι η χρήση
αυτού του προαιρετικού εξαρτήματος με iPod ή iPhone ενδέχεται
να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
Τμήμα ηχείου
Ηχείο πλήρους εύρους: 80 mm, τύπου κώνου
Ονομαστική σύνθετη αντίσταση: 8 Ω
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος:
Μοντέλο Αυστραλίας:
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
Είσοδος: 120 V  240 V AC, 50/60 Hz
Έξοδος: DC 9,5 V 1,8 A
Άλλα μοντέλα:
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
Είσοδος: 110 V  240 V AC, 50/60 Hz
Έξοδος: DC 9,5 V 1,8 A
Κατανάλωση ισχύος: 13 Watt
Διαστάσεις (Π/Υ/Β):
Περίπου 400 mm × 197 mm × 114 mm
Βάρος: Περίπου 2,4 kg
Ποσότητα κύριας μονάδας: 1 τεμάχιο
Παρεχόμενα εξαρτήματα: Τηλεχειριστήριο (1), Προσαρμογέας
τροφοδοτικού AC (1), κεραία AM τύπου βρόχου (1), μπαταρίες
R6 (μέγεθος AA) (2), Προσαρμογέας με βύσμα προσαρμογής
(μόνο για μοντέλο Λατινικής Αμερικής) (1)
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή: 0,5 W
Download PDF

advertising