Sony | GTK-X1BT | Sony GTK-X1BT Οικιακό ηχοσύστημα υψηλής ισχύος με τεχνολογία BLUETOOTH®  Οδηγίες χρήσης

4-485-790-13(2) (EL)
PERSONAL AUDIO
SYSTEM
Οδηγίες χρήσης
Ξεκινώντας
Αναπαραγωγή USB
Bluetooth
Ραδιοφωνικός δέκτης
Ρύθμιση ήχου
Άλλοι χειρισμοί
Πρόσθετες πληροφορίες
GTK-X1BT
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν
τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,
μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της
συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα,
κουρτίνες κλπ.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με
ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά).
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη
συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην
τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως
βάζα, επάνω στη συσκευή.
Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής
από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το
φις του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη
συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη
φυσιολογική λειτουργία της συσκευής,
αποσυνδέστε αμέσως το φις του καλωδίου
ρεύματος από την πρίζα.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε
περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη
ή εντοιχισμένο ερμάριο.
Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με
εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε
υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως
ή φωτιά.
Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο
ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη
στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι
απενεργοποιημένη.
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και
συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται
στην Οδηγία EMC χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3
μέτρα.
2EL
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Απόρριψη
χρησιμοποιημένων
μπαταριών και
χρησιμοποιημένου
ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα
αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη
μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι
δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και
τη μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα
του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb)
προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο
ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της
σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων
και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση,
θα μπορούσαν να προκληθούν από
ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για
λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας
των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση
με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή
η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο
από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.
Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης
της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε
αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε
στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία
ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από
το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των
μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές
δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από
το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την
μπαταρία.
•
Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι
ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν
μόνο για εξοπλισμό που πωλείται
σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι
Οδηγίες της ΕΕ.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή
για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη
συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
πρέπει να απευθύνονται στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιαδήποτε
θέματα επισκευής ή εγγύησης, απευθυνθείτε
στις διευθύνσεις που παρέχονται στα
ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.
Με το παρόν, η Sony Corp. δηλώνει ότι
ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την
ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
•
•
•
•
•
•
•
Ειδοποίηση άδειας χρήσης και
εμπορικών σημάτων
• Οι ονομασίες iPhone και iPod touch είναι
εμπορικά σήματα της Apple Inc.
κατοχυρωμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες
και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι
σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.
• Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for
iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό
εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται
ειδικά με iPod ή iPhone αντίστοιχα και έχει
πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι
•
ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της
Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη
λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη
συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας
και τους κανονισμούς. Σημειώνεται ότι
η χρήση αυτού του προαιρετικού
εξαρτήματος με iPod ή iPhone ενδέχεται να
επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα
Bluetooth® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc.
και οποιαδήποτε χρήση αυτών των
σημάτων από την Sony Corporation
πραγματοποιείται στο πλαίσια σχετικής
άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και
εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Η ένδειξη «N» είναι σήμα κατατεθέν
ή εμπορικό σήμα της NFC Forum, Inc. στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
© 2013 CSR plc και οι εταιρείες του ομίλου
της. Το σήμα aptX® και το λογότυπο aptX
είναι εμπορικά σήματα της CSR plc ή μιας εκ
των εταιρειών του ομίλου της και μπορεί να
είναι κατοχυρωμένα σε μία ή περισσότερες
δικαιοδοσίες.
Η ονομασία Android™ είναι εμπορικό σήμα
της Google Inc.
Το Google Play™ είναι εμπορικό σήμα της
Google Inc.
Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG
Layer-3 και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
που παρέχονται κατόπιν άδειας των
Fraunhofer IIS και Thomson.
Η ονομασία Windows Media είναι είτε σήμα
κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και
σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από
ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας της
Microsoft Corporation. Η χρήση
ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός
του προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς
άδεια χρήσης από τη Microsoft ή μιας
εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας
της Microsoft.
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και
σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Σε αυτό
το εγχειρίδιο, τα σύμβολα ™ και ® δεν
καθορίζονται.
3EL
Πίνακας περιεχομένων
Οδηγός εξαρτημάτων και
στοιχείων ελέγχου ......................... 5
Ξεκινώντας
Ασφαλής τοποθέτηση του
συστήματος..................................... 8
Ρύθμιση του ρολογιού................... 9
Αλλαγή της λειτουργίας
προβολής....................................... 10
Αναπαραγωγή USB
Αναπαραγωγή συσκευής USB.... 10
Bluetooth
Σχετικά με την ασύρματη
τεχνολογία Bluetooth .................. 12
Ρύθμιση των κωδοκοποιητών
ήχου Bluetooth.............................. 12
Σύνδεση smartphone με ένα
άγγιγμα (NFC) ............................. 13
Ακρόαση μουσικής ασύρματα
σε συσκευή Bluetooth .................. 14
Ρύθμιση της κατάστασης
αναμονής Bluetooth ..................... 16
Ρύθμιση του σήματος
Bluetooth ....................................... 16
Χρήση του «SongPal» μέσω
Bluetooth ....................................... 17
Ραδιοφωνικός δέκτης
Ακρόαση ραδιοφώνου................. 17
4EL
Ρύθμιση ήχου
Ρύθμιση του ήχου .........................18
Δημιουργία ατμόσφαιρας
πάρτι (DJ EFFECT)......................18
Ρύθμιση του κατακόρυφου
εφέ ήχου.........................................19
Άλλοι χειρισμοί
Χρήση της λειτουργίας
Αλυσίδα πάρτι...............................20
Ρύθμιση του ανάμματος
του φωτισμού ................................22
Χρήση των λειτουργιών
χρονοδιακόπτη .............................22
Χρήση προαιρετικών
συσκευών .......................................23
Απενεργοποίηση των
κουμπιών στη μονάδα
(Κλείδωμα για τα παιδιά) ............23
Ρύθμιση της λειτουργίας
αυτόματης μετάβασης σε
κατάσταση αναμονής...................24
Πρόσθετες πληροφορίες
Διαδικτυακές τοποθεσίες
για συμβατές συσκευές ................25
Αντιμετώπιση προβλημάτων ......25
Μηνύματα......................................29
Προφυλάξεις .................................29
Τεχνικά χαρακτηριστικά .............31
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί κυρίως τους χειρισμούς με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
Ωστόσο, οι ίδιοι χειρισμοί μπορούν να εκτελεστούν επίσης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
της συσκευής με ίδια ή παρόμοια ονόματα.
Μονάδα
– Κάτοψη
– Πρόσοψη
Προεξέχουσες περιοχές
5EL
– Δεξιά όψη (κατά την οριζόντια τοποθέτηση)
Σημείωση
Όταν πατάτε τα κουμπιά στη μονάδα, πατήστε στα τυπωμένα γράμματα των κουμπιών για να κάνετε
την επιλογή. Ωστόσο, για το πλήκτρο 9, πατήστε τις περιοχές που προεξέχουν όπως φαίνεται στην
εικόνα (σελίδα 5).
Τηλεχειριστήριο RM-AMU166
B BLUETOOTH (σελίδα 12, 14, 15)
Πατήστε για να επιλέξετε τη
λειτουργία Bluetooth.
Κρατήστε το πατημένο για να
ενεργοποιήσετε τη σύζευξη Bluetooth
κατά τη λειτουργία Bluetooth.
C Μονάδα: FUNCTION
Τηλεχειριστήριο: FUNCTION +/–
Επιλέξτε μια λειτουργία.
D
+/– (επιλογή φακέλου)
Επιλέξτε έναν φάκελο σε μια συσκευή
USB.
E PARTY CHAIN (σελίδα 21)
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε
τη λειτουργία Αλυσίδα πάρτι.
1 ?/1 (ενεργοποίηση/αναμονή)
Ενεργοποιήστε το σύστημα ή θέστε
το σε κατάσταση αναμονής.
6EL
F
Θύρα (USB) (σελίδα 10, 11)
Συνδέστε μια συσκευή USB.
G
(ένδειξη N) (σελίδα 13)
Ένδειξη σημείου αγγίγματος Near
Field Communication (NFC).
H x (διακοπή)
Διακοπή αναπαραγωγής.
Πατήστε δύο φορές για να ακυρώσετε
τη συνέχιση αναπαραγωγής της
συσκευής USB.
I m/M (κίνηση πίσω/γρήγορη
κίνηση εμπρός)
Κρατήστε πατημένο για να βρείτε ένα
σημείο σε ένα κομμάτι ή αρχείο κατά
την αναπαραγωγή.
./> (μετάβαση πίσω/
μετάβαση εμπρός)
Επιλογή κομματιού ή αρχείου.
Μονάδα: TUNING +/–
Τηλεχειριστήριο: +/–
(συντονισμός)
Συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό
σταθμό που θέλετε κατά τη
λειτουργία TUNER.
J Μονάδα: NX (αναπαραγωγή/
παύση)
Τηλεχειριστήριο: N*
(αναπαραγωγή), X (παύση)
Ξεκινήστε ή διακόψτε προσωρινά την
αναπαραγωγή.
Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή
της συσκευής USB, πατήστε το NX
ή το N.
K Οθόνη ενδείξεων
L Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
M Μονάδα: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Ρυθμίστε τη στάθμη του DJ EFFECT
(σελίδα 18).
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου όταν είναι ενεργό το
DJ EFFECT.
Τηλεχειριστήριο: VOLUME +*/–
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
N LED SPEAKER (σελίδα 22)
Αλλάξτε το άναμμα του φωτισμού.
O FLANGER, ISOLATOR, PHASER,
PAN (σελίδα 18)
Επιλέξτε τον τύπο του DJ EFFECT.
R TIMER MENU (σελίδα 9, 22)
Ρυθμίστε το ρολόι και τους
χρονοδιακόπτες.
S
Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις.
T OPTIONS
Εισέλθετε ή εξέλθετε του μενού
επιλογών.
U RETURN O
Επιστρέψτε στην προηγούμενη
επιλογή.
V
/ / /
Επιλέξτε στοιχεία από το μενού
επιλογών ή το μενού χρονοδιακόπτη.
W TUNER MEMORY (σελίδα 18)
Προσυντονίστε τον ραδιοφωνικό
σταθμό.
X PLAY MODE/TUNING MODE
Επιλέξτε τη λειτουργία
αναπαραγωγής μιας συσκευής USB
(σελίδα 10).
Επιλέξτε τη λειτουργία συντονισμού
(σελίδα 17).
Y REPEAT/FM MODE
Ακούστε μια συσκευή USB, ένα
μεμονωμένο κομμάτι ή ένα αρχείο
επαναλαμβανόμενα (σελίδα 11).
Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης FM
(μονοφωνική ή στερεοφωνική)
(σελίδα 17).
Z SLEEP (σελίδα 22)
Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη ύπνου.
wj DISPLAY (σελίδα 10)
Αλλάξτε τις πληροφορίες στην οθόνη
ενδείξεων.
* Τα κουμπιά VOLUME + και N έχουν μια
ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την
ανάγλυφη κουκκίδα ως αναφορά κατά τη
λειτουργία του συστήματος.
P BASS BAZUCA (σελίδα 18)
Επιλέξτε το εφέ του BASS BAZUCA.
Q EQ (σελίδα 18)
Επιλέξτε το προκαθορισμένο εφέ ήχου.
7EL
Ξεκινώντας
Ασφαλής τοποθέτηση του συστήματος
Προς την πρίζα
A Υποδοχή FM ANTENNA
Επιλέξτε θέση και προσανατολισμό που
προσφέρουν καλή λήψη, όταν
εγκαθιστάτε την κεραία.
Τοποθετήστε την κεραία μακριά από το
καλώδιο του ρεύματος και το καλώδιο
USB για να αποφύγετε τη δημιουργία
θορύβου.
Παράδειγμα:
– Υποδοχές AUDIO IN L/R
Συνδεθείτε στις υποδοχές εξόδου ήχου
μιας προαιρετικής συσκευής. Ο ήχος
εκπέμπεται μέσω αυτού του
συστήματος.
– Υποδοχές PARTY CHAIN IN/OUT L/R
Συνδεθείτε σε άλλο ηχοσύστημα για να
απολαύσετε τη λειτουργία της
Αλυσίδας πάρτι (σελίδα 20).
Παράδειγμα:
Εκτείνετε την κεραία FM
τύπου καλωδίου οριζόντια
* Το σχήμα της υποδοχής διαφέρει ανάλογα με
την χώρα/περιοχή.
B Ήχος
Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου (δεν
παρέχεται) για να κάνετε οποιαδήποτε
σύνδεση ως εξής:
– Υποδοχές AUDIO OUT L/R
Συνδεθείτε στις υποδοχές εισόδου ήχου
μιας προαιρετικής συσκευής.
8EL
C Λειτουργία
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια
πρίζα. Η επίδειξη εμφανίζεται στην οθόνη
ενδείξεων. Πατήστε το πλήκτρο ?/1 για
να ενεργοποιήσετε το σύστημα και
η επίδειξη τελειώνει αυτόματα.
Εάν ο παρεχόμενος προσαρμογέας στο
βύσμα δεν ταιριάζει με την πρίζα σας,
αφαιρέστε τον από το βύσμα (μόνο για
μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με
προσαρμογέα).
Τοποθέτηση μπαταριών
– Κατακόρυφη τοποθέτηση
Εισαγάγετε τις δύο παρεχόμενες
μπαταρίες R6 (μεγέθους AA),
ταιριάζοντας τις πολικότητες όπως
φαίνεται παρακάτω.
Ξεκινώντας
Σημειώσεις
• Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές με
νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους
μπαταριών.
• Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο
για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις
μπαταρίες για να αποφύγετε βλάβες από
διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.
Προσοχή
Μην κάθεστε πάνω ή σπρώχνετε το σύστημα.
Διαφορετικά, το σύστημα μπορεί να ανατραπεί
και να προκληθεί τραυματισμός. Φροντίστε να
τοποθετήσετε το σύστημα σε μια επίπεδη
επιφάνεια και λάβετε κατάλληλα μέτρα, ειδικά
στις περιπτώσεις που εμπλέκονται παιδιά.
Εγκατάσταση του συστήματος
Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί είτε
οριζόντια είτε κατακόρυφα. Επιλέξτε τον
τρόπο τοποθέτησης με βάση τις
προτιμήσεις σας.
– Οριζόντια τοποθέτηση
Ρύθμιση του ρολογιού
Στη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας
δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι.
1 Πατήστε το πλήκτρο ?/1 για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα.
2 Πατήστε το πλήκτρο TIMER MENU.
Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «PLAY
SET» στο παράθυρο ενδείξεων,
πατήστε επαναλαμβανόμενα τα /
για ναεπιλέξετε το «CLOCK» κι έπειτα
πατήστε το
.
3 Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα
/ για να ρυθμίσετε την ώρα κι
έπειτα πατήστε το
.
4 Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα
/ για να ρυθμίσετε τα λεπτά κι
έπειτα πατήστε το
.
9EL
Αλλαγή της λειτουργίας
προβολής
Η επίδειξη εμφανίζεται στην οθόνη
ενδείξεων μόλις συνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος στην πρίζα.
Πατήστε το DISPLAY
επαναλαμβανόμενα ενώ το σύστημα
είναι απενεργοποιημένο.
Επίδειξη
Η οθόνη αλλάζει και η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει ακόμα κι όταν το σύστημα
είναι απενεργοποιημένο.
Καμία ένδειξη (Λειτουργία
εξοικονόμησης ισχύος)
Η οθόνη ενδείξεων απενεργοποιείται για
την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ο χρονοδιακόπτης και το ρολόι
συνεχίζουν να λειτουργούν εσωτερικά.
Ρολόι
Η ένδειξη του ρολογιού αλλάζει
αυτόματα στη λειτουργία Εξοικονόμησης
ενέργειας μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
Αναπαραγωγή USB
Αναπαραγωγή συσκευής
USB
Οι μορφές ήχου που μπορούν να
αναπαραχθούν από αυτό το σύστημα
είναι οι εξής:
– MP3: επέκταση αρχείου «.mp3»
– WMA: επέκταση αρχείου «.wma»
– AAC: επέκταση αρχείου «.m4a»,
«.mp4» ή «.3gp»
– WAV: επέκταση αρχείου «.wav»
Εάν τα αρχεία ήχου έχουν την παραπάνω
επέκταση αρχείου αλλά δεν είναι οι
αντίστοιχες μορφές, το σύστημα ενδέχεται
να παράγει θόρυβο ή να προκληθούν
προβλήματα στη λειτουργία του.
Ελέγξτε τις πληροφορίες στη διαδικτυακή
τοποθεσία σχετικά με τις συμβατές
συσκευές USB (σελίδα 25).
1 Συνδέστε μια συσκευή USB στη
θύρα
.
Σημειώσεις
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone/
iPod σας με αυτό το σύστημα μόνο μέσω
συσκευής Bluetooth.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν
προσαρμογέα USB (δεν παρέχεται) για να
συνδέσετε τη συσκευή USB στη μονάδα,
εάν η συσκευή USB δεν μπορεί να είναι
συνδεδεμένη στη θύρα
.
2 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το
πλήκτρο FUNCTION +/– για να
επιλέξετε τη λειτουργία USB.
3 Πατήστε το N για να ξεκινήσετε
την αναπαραγωγή.
Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής
Πατήστε το πλήκτρο PLAY MODE
επαναλαμβανόμενα.
• Κανονική αναπαραγωγή (κενό):
αναπαράγετε όλα τα αρχεία ήχου σε μια
συσκευή USB
10EL
• Αναπαραγωγή φακέλου («FLDR»)1):
αναπαράγετε όλα τα αρχεία στον
καθορισμένο φάκελο σε μια συσκευή USB
• Τυχαία αναπαραγωγή («SHUF»)2)3):
αναπαράγετε τυχαία όλα τα αρχεία
ήχου σε μια συσκευή USB
1)
Για να επιλέξετε Επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο
REPEAT.
•
: επαναλάβετε όλα τα αρχεία ήχου
σε μια συσκευή USB ή σε έναν φάκελο
•
: επαναλάβετε ένα αρχείο ήχου
Σημειώσεις σχετικά με τη συσκευή USB
• Η σειρά αναπαραγωγής του συστήματος
ενδέχεται να διαφέρει από τη σειρά
αναπαραγωγής της συνδεδεμένης ψηφιακής
συσκευής αναπαραγωγής μουσικής.
• Πριν αφαιρέσετε τη συσκευή USB,
βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι
απενεργοποιημένο. Η αφαίρεση της συσκευής
USB ενώ είναι ενεργοποιημένο το σύστημα
ενδέχεται να καταστρέψει τα δεδομένα της
συσκευής USB.
• Η συμβατότητα με όλα τα λογισμικά
κωδικοποίησης/εγγραφής δεν είναι
εγγυημένη. Εάν η κωδικοποίηση των αρχείων
ήχου της συσκευής USB εκτελέστηκε αρχικά
με μη συμβατό λογισμικό, τα αρχεία αυτά
ενδέχεται να παράγουν θόρυβο, ο ήχος να
διακόπτεται, ή να μην αναπαράγονται.
• Αυτό το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα
αναγνώρισης έως
– 256 φακέλων σε μία συσκευή USB.
– 65.536 αρχείων ήχου σε μια συσκευή USB.
– 256 αρχείων ήχου σε έναν φάκελο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
σύστημα ως φορτιστή μπαταρίας για τις
συσκευές USB που διαθέτουν λειτουργία
φόρτισης, όταν το σύστημα είναι
ενεργοποιημένο.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το
FUNCTION +/– για να επιλέξετε τη
λειτουργία USB.
Η φόρτιση ξεκινά όταν συνδέσετε τη
συσκευή USB στη θύρα
.
Η κατάσταση της φόρτισης εμφανίζεται
στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής USB.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της συσκευής USB σας.
Προβολή πληροφοριών στην οθόνη
ενδείξεων
Πατήστε το DISPLAY
επαναλαμβανόμενα ενώ το σύστημα
είναι ενεργό.
Μπορείτε να προβάλλετε τις
πληροφορίες ως εξής:
• Τον χρόνο αναπαραγωγής που έχει
παρέλθει, το όνομα αρχείου και το
όνομα φακέλου.
• Τον τίτλο, τον καλλιτέχνη και
πληροφορίες άλμπουμ.
Αναπαραγωγή USB
Δεν μπορείτε να επιλέξετε Αναπαραγωγή
φακέλου και «
» ταυτόχρονα.
Δεν μπορείτε να επιλέξετε Τυχαία
αναπαραγωγή και Επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή ταυτόχρονα.
3)
Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα,
η επιλεγμένη Τυχαία αναπαραγωγή
ακυρώνεται και η λειτουργία αναπαραγωγής
επιστρέφει στη λειτουργία Κανονικής
αναπαραγωγής.
2)
Χρήση του συστήματος ως φορτιστή
μπαταρίας
Σημειώσεις
• Δεν εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος
αναπαραγωγής για μια συσκευή USB.
• Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν εμφανίζονται
σωστά:
– χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει
ενός αρχείου MP3 κωδικοποιημένου
χρησιμοποιώντας VBR (μεταβλητό βαθμό
ροής δεδομένων).
– ονόματα φακέλων και αρχείων που δεν
ακολουθούν τα πρότυπα ISO9660 Level 1,
Level 2 ή Joliet στη μορφή επέκτασης.
• Πληροφορίες ετικέτας ID3 για αρχεία MP3
εμφανίζονται όταν χρησιμοποιούνται
ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και έκδοσης 2
(η εμφάνιση πληροφοριών ετικέτας ID3
έκδοσης 2 έχει προτεραιότητα όταν
χρησιμοποιούνται ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και
2 για ένα μεμονωμένο αρχείο MP3).
11EL
Bluetooth
Σχετικά με την ασύρματη
τεχνολογία Bluetooth
Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι
ασύρματη τεχνολογία βραχέος εύρους
που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία
δεδομένων μεταξύ ψηφιακών συσκευών.
Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
λειτουργεί εντός ενός εύρους περίπου
10 μέτρων (33 ποδιών).
Υποστηριζόμενη έκδοση, προφίλ και
κωδικοποιητές Bluetooth
Υποστηριζόμενη έκδοση Bluetooth:
• Bluetooth Τυπική έκδοση 3.0
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth:
• A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου)
• AVRCP 1.3 (Προφίλ τηλεχειριστηρίου
ήχου βίντεο)
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές
Bluetooth:
• SBC (Κωδικοποιητής Sub Band)
• AAC (Advanced Audio Coding)
• aptX (Κωδικοποιητής aptX)
Πληροφορίες σχετικά με την
ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH
Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH
ανάβει ή αναβοσβήνει μπλε για να δείξει
την κατάσταση Bluetooth.
12EL
Κατάσταση
συστήματος
Κατάσταση
ενδεικτικής
λυχνίας
Σε αναμονή Bluetooth
Αναβοσβήνει
αργά
Σύζευξη Bluetooth
Αναβοσβήνει
γρήγορα
Η σύνδεση Bluetooth
εδραιώθηκε
Ανάβει
Ρύθμιση των
κωδοκοποιητών ήχου
Bluetooth
Μπορείτε να λαμβάνετε δεδομένα σε
μορφή κωδικοποιητή AAC ή aptX από μια
συσκευή Bluetooth.
1 Πατήστε το BLUETOOTH στη
μονάδα για να επιλέξετε τη
λειτουργία Bluetooth.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη «BT AUDIO».
2 Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS.
3 Πατήστε τα /
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε το «BT AAC» ή το
«BT APTX» κι έπειτα πατήστε το
4 Πατήστε τα
.
/
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε το «ON» ή το «OFF» κι
έπειτα πατήστε το
.
• ON: Ενεργοποιήστε τη λήψη σε
μορφή κωδικοποιητή AAC ή aptX,
εάν το «BT AAC» ή το «BT APTX»
είναι επιλεγμένο στο βήμα 3
αντίστοιχα.
• OFF: Λήψη σε μορφή
κωδικοποιητή SBC.
Για να εξέλθετε από το μενού επιλογές,
πατήστε το OPTIONS.
Σημειώσεις
• Μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής
ποιότητας, εάν είναι επιλεγμένο το AAC ή το
aptX. Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο AAC
ή aptX από τη συσκευή σας, επιλέξτε το «OFF».
• Εάν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση ενώ το
σύστημα είναι συνδεδεμένο σε συσκευή
Bluetooth, η συσκευή Bluetooth θα
αποσυνδεθεί. Για να συνδεθείτε στη συσκευή
Bluetooth, εκτελέστε τη σύνδεση
Bluetooth ξανά.
• Εάν ο ήχος διακοπεί σε μορφή κωδικοποίησης
AAC, επιλέξτε το «OFF» για να ακυρώσετε τις
ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το
σύστημα λαμβάνει κωδικοποίηση SBC.
Σύνδεση smartphone με
ένα άγγιγμα (NFC)
Τι είναι το «NFC»;
Όταν αγγίζετε το σύστημα με συμβατό με
το NFC smartphone, το σύστημα
αυτόματα:
– ενεργοποιείται σε λειτουργία Bluetooth.
– πραγματοποιεί σύζευξη.
– πραγματοποιεί τη σύνδεση Bluetooth.
• Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
• Ανάλογα με το smartphone σας, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC
χωρίς να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι χειρισμοί και
οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του smartphone σας.
Συμβατά smartphone
Smartphone με ενσωματωμένη
λειτουργία NFC (OS:
Android 2.3.3 ή μεταγενέστερο,
εκτός του Android 3.x)
2 Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής
«NFC Easy Connect» στο
smartphone.
Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η οθόνη
της εφαρμογής.
Bluetooth
Το NFC (Near Field Communication)
είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει την
ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας
μεταξύ διαφόρων συσκευών, όπως
κινητών τηλεφώνων και ετικετών IC.
Χάρη στη λειτουργία NFC, μπορεί να
επιτευχθεί επικοινωνία δεδομένων
εύκολα, απλά πατώντας το
υποδεικνυόμενο σημείο στις συμβατές με
το NFC συσκευές.
Σημειώσεις
3 Ακουμπήστε το smartphone στην
ένδειξη-N στο σύστημα έως ότου το
smartphone αρχίσει να δονείται.
1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την
εφαρμογή «NFC Easy Connect».
Κατεβάστε την δωρεάν εφαρμογή
Android από το Google Play
αναζητώντας το «NFC Easy Connect»
ή αποκτώντας πρόσβαση σε αυτό
χρησιμοποιώντας τον παρακάτω
δισδιάστατο κωδικό. Ενδέχεται να
ισχύουν χρεώσεις μετάδοσης
δεδομένων.
Δισδιάστατος κωδικός* για
απευθείας πρόσβαση
* Χρησιμοποιήστε εφαρμογή ανάγνωσης
δισδιάστατων κωδικών.
Ολοκληρώστε τη σύνδεση
ακολουθώντας τις οδηγίες που
εμφανίζονται στο smartphone.
Όταν εδραιωθεί η σύνδεση Bluetooth,
η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH
παύει να αναβοσβήνει και παραμένει
αναμμένη. Το όνομα της συσκευής
Bluetooth εμφανίζεται στην οθόνη
ενδείξεων.
13EL
Μπορείτε να εναλλάσσετε την πηγή
ήχου από το smartphone σε άλλη
συμβατή με το NFC συσκευή Bluetooth.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της συσκευής
Bluetooth σας.
Συμβουλή
Εάν η σύζευξη και η σύνδεση Bluetooth
αποτύχουν, κάντε τα εξής.
– Επαναλάβετε την εκκίνηση του «NFC Easy
Connect» και μετακινήστε το smartphone
αργά πάνω από την ένδειξη Ν.
– Αφαιρέστε τη θήκη του smartphone, εάν
χρησιμοποιείτε θήκη smartphone που
αγοράσατε από το εμπόριο.
Για να αναπαράγετε μουσική από το
smartphone.
Η σύζευξη είναι μια λειτουργία κατά την
οποία οι συσκευές Bluetooth
καταχωρούνται η μία στην άλλη από πριν.
Αφού εκτελεστεί μια λειτουργία σύζευξης,
δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Εάν
η συσκευή σας είναι ένα συμβατό με το
NFC smartphone, η χειροκίνητη
διαδικασία σύζευξης δεν είναι
απαραίτητη.
1 Τοποθετήστε τη συσκευή
Bluetooth εντός 1 μέτρου
(3 ποδιών) από το σύστημα.
2 Πατήστε το BLUETOOTH στη
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μιας πηγής
ήχου στο smartphone. Για λεπτομέρειες
σχετικά με την αναπαραγωγή, ανατρέξτε
στις οδηγίες χειρισμού του
smartphone σας.
μονάδα για να επιλέξετε τη
λειτουργία Bluetooth.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη «BT AUDIO».
Για να αποσυνδέσετε το smartphone
Εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια
συσκευή Bluetooth, πατήστε το
BLUETOOTH για να αποσυνδέσετε τη
συσκευή Bluetooth.
Αγγίξτε το smartphone στην ένδειξη
N στο σύστημα ξανά.
Ακρόαση μουσικής
ασύρματα σε συσκευή
Bluetooth
Μπορείτε να ακούσετε μουσική από τη
συσκευή Bluetooth σας μέσω ασύρματης
σύνδεσης.
Ελέγξτε τις πληροφορίες στη διαδικτυακή
τοποθεσία σχετικά με τις συμβατές
συσκευές Bluetooth (σελίδα 25).
14EL
Σύζευξη αυτού του συστήματος με
συσκευή Bluetooth
Σημείωση
3 Κρατήστε πατημένο το
BLUETOOTH στη μονάδα για 2
δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει
η ένδειξη «PAIRING».
4 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης
στη συσκευή Bluetooth.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της συσκευής
Bluetooth σας.
5 Επιλέξτε το «SONY:GTK-X1BT»
στην οθόνη της συσκευής
Bluetooth.
Εάν απαιτείται κλειδί πρόσβασης στη
συσκευή Bluetooth, εισαγάγετε το
«0000».
6 Εκτελέστε τη σύνδεση Bluetooth
στη συσκευή Bluetooth.
Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί και
η σύνδεση Bluetooth έχει εδραιωθεί, το
όνομα της συσκευής Bluetooth
εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth,
η σύνδεση μπορεί να ξεκινήσει
αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της
σύζευξης.
Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση
της συσκευής Bluetooth πατώντας
επαναλαμβανόμενα το DISPLAY.
Σημειώσεις
Για ακύρωση της λειτουργίας σύζευξης
Κρατήστε πατημένο το BLUETOOTH
στη μονάδα για 2 δευτερόλεπτα
ή παραπάνω έως ότου εμφανιστεί το
«BT AUDIO» στην οθόνη ενδείξεων.
Αναπαραγωγή μουσικής από
συσκευή Bluetooth
Μπορείτε να χειριστείτε μια συσκευή
Bluetooth συνδέοντας το σύστημα και μια
συσκευή Bluetooth χρησιμοποιώντας το
AVRCP.
Ελέγξτε τα εξής πριν την αναπαραγωγή
μουσικής:
– Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής
Bluetooth είναι αναμμένη.
– Η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί.
μονάδα για να επιλέξετε τη
λειτουργία Bluetooth.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη «BT AUDIO».
2 Εδραιώστε σύνδεση με τη συσκευή
Bluetooth.
Η συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε
τελευταία θα συνδεθεί αυτόματα.
Εκτελέστε τη σύνδεση Bluetooth από
τη συσκευή Bluetooth εάν η συσκευή
δεν είναι συνδεδεμένη.
Μόλις η σύνδεση εδραιωθεί, το όνομα
της συσκευής Bluetooth εμφανίζεται
στην οθόνη ενδείξεων.
3 Πατήστε το πλήκτρο N για να
ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth,
– ενδέχεται να χρειαστεί να πατήσετε
το N δύο φορές.
– ενδέχεται να χρειαστεί να ξεκινήσετε
την αναπαραγωγή μιας πηγής ήχου
στη συσκευή Bluetooth.
Bluetooth
• Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη έως
και 9 συσκευών Bluetooth. Εάν η 10η συσκευή
Bluetooth συζευχθεί, η παλαιότερη συσκευή
που συνδέθηκε θα διαγραφεί.
• Το «κλειδί πρόσβασης» ενδέχεται να καλείται
«Passcode», «PIN code», «PIN number»
ή «Password» κ.λπ ανάλογα με τη συσκευή.
• Η κατάσταση αναμονής σύζευξης του
συστήματος ακυρώνεται μετά από περίπου 5
λεπτά. Εάν η σύζευξη δεν επιτευχθεί,
επαναλάβετε από το βήμα 1.
• Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με
άλλη συσκευή Bluetooth, επαναλάβετε τα
βήματα 1 έως 6.
1 Πατήστε το BLUETOOTH στη
Σημειώσεις
• Όταν το σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο σε
καμία συσκευή Bluetooth, το σύστημα θα
συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Bluetooth
που ήταν συνδεδεμένη τελευταία όταν
πατήσετε το N.
• Εάν προσπαθήσετε να συνδέσετε μια άλλη
συσκευή Bluetooth στο σύστημα, η συσκευή
Bluetooth που είναι συνδεδεμένη τη δεδομένη
στιγμή θα αποσυνδεθεί.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή
Bluetooth
Πατήστε το BLUETOOTH στη μονάδα.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη «BT AUDIO».
Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth,
η σύνδεση Bluetooth μπορεί να ακυρωθεί
αυτόματα όταν πάψετε την
αναπαραγωγή.
15EL
Διαγραφή όλων των πληροφοριών
καταχώρησης σύζευξης
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη μονάδα
για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
1 Πατήστε το BLUETOOTH για να
επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη «BT AUDIO».
Εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε
μια συσκευή Bluetooth, το όνομα της
συσκευής Bluetooth εμφανίζεται στην
οθόνη ενδείξεων.
Πατήστε το BLUETOOTH για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth.
2 Ενώ κρατάτε πατημένο το x,
πατήστε το LED SPEAKER για
περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται
τα «BT HIST» και «CLEAR» και όλες
οι πληροφορίες σύζευξης
διαγράφονται.
Ρύθμιση της κατάστασης
αναμονής Bluetooth
Η κατάσταση αναμονής Bluetooth
επιτρέπει στο σύστημα να ενεργοποιείται
αυτόματα όταν εδραιώνετε τη σύνδεση
Bluetooth από μια συσκευή Bluetooth.
1 Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS.
2 Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα
/ για να επιλέξετε το «BT STBY»
κι έπειτα πατήστε το
.
3 Πατήστε τα
/
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε το «ON» ή το «OFF».
16EL
4 Πατήστε το ?/1 για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα.
Όταν η κατάσταση αναμονής
Bluetooth έχει τεθεί στο ενεργό, το
σύστημα περιμένει μια σύνδεση
Bluetooth ακόμα και όταν το σύστημα
είναι απενεργοποιημένο. Όταν
εδραιωθεί μια σύνδεση Bluetooth, το
σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα.
Σημείωση
Το σύστημα δεν μπορεί να εισέλθει στην
κατάσταση αναμονής Bluetooth εάν οι
πληροφορίες καταχώρησης σύζευξης έχουν
διαγραφεί.
Ρύθμιση του σήματος
Bluetooth
Μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα
από μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth σε
όλες τις λειτουργίες όταν το σήμα
Bluetooth είναι ενεργό. Το σήμα Bluetooth
ενεργοποιείται εκ προεπιλογής.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη μονάδα
για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
Ενώ κρατάτε πατημένο το x, πατήστε
το BLUETOOTH για περίπου
3 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη «BT ON» ή «BT OFF».
Σημειώσεις
• Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες
λειτουργίες όταν το σήμα Bluetooth είναι
ανενεργό:
– Σύζευξη με συσκευή Bluetooth
– Διαγραφή των πληροφοριών σύζευξης
– Χρήση του «SongPal» μέσω Bluetooth
• Όταν η συσκευή Bluetooth είναι ανενεργή,
αυτό το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνευθεί και
η σύνδεση δεν μπορεί να εδραιωθεί από
συσκευή Bluetooth.
• Εάν αγγίξετε το σύστημα με συμβατό με την
τεχνολογία NFC smartphone ή
ενεργοποιήσετε την κατάσταση αναμονής
Bluetooth, τα σήματα Bluetooth θα
ενεργοποιηθούν αυτόματα.
Χρήση του «SongPal»
μέσω Bluetooth
Σχετικά με την εφαρμογή
Στο Google Play και το App Store θα
βρείτε μια εφαρμογή ειδικά για αυτό το
μοντέλο. Αναζητήστε το «SongPal» και
κάντε λήψη της εφαρμογής δωρεάν για να
μάθετε περισσότερα για τις πρακτικές
δυνατότητες που προσφέρει.
Η τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί με τα
εξής: iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (5ης γενιάς), iPod touch
(4ης γενιάς).
Ραδιοφωνικός δέκτης
Ακρόαση ραδιοφώνου
1 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το
FUNCTION +/– για να επιλέξετε
ζώνη FM.
2 Για αυτόματη σάρωση:
Χειροκίνητος συντονισμός:
Ραδιοφωνικός δέκτης
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το
TUNING MODE έως ότου εμφανιστεί
το «AUTO» στην οθόνη ενδείξεων.
Έπειτα, πατήστε το +/–.
Η σάρωση διακόπτεται αυτόματα
όταν το σύστημα συντονιστεί σε ένα
σταθμό. Στην οθόνη ενδείξεων
εμφανίζονται το «TUNED» και το
«ST» (μόνο για στερεοφωνικά
προγράμματα FM).
Εάν δεν εμφανίζεται το «TUNED» και
η σάρωση δεν σταματά, πατήστε το x
για να διακόψετε τη σάρωση. Έπειτα,
εκτελέστε χειροκίνητο συντονισμό
(κατωτέρω).
Πατήστε το TUNING MODE
επαναλαμβανόμενα έως ότου το
«AUTO» και το «PRESET» χαθούν
από την οθόνη ενδείξεων.
Έπειτα, πατήστε το +/–
επαναλαμβανόμενα για να
συντονιστείτε στον σταθμό που
θέλετε.
Σημείωση
Όταν συντονιστείτε σε ένα σταθμό FM ο οποίος
παρέχει υπηρεσίες RDS, από τις μεταδόσεις
παρέχονται πληροφορίες όπως το όνομα της
υπηρεσίας ή το όνομα του σταθμού.
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες RDS
πατώντας το DISPLAY επαναλαμβανόμενα.
Συμβουλή
Για να μειώσετε τον στατικό θόρυβο σε
αδύναμη στερεοφωνική λήψη FM, πατήστε το
FM MODE επαναλαμβανόμενα έως ότου
εμφανιστεί η ένδειξη «MONO» στην οθόνη
ενδείξεων.
17EL
Προσυντονισμός ραδιοφωνικών
σταθμών
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως
20 σταθμούς FM σαν αγαπημένους.
1 Συντονιστείτε στον σταθμό που
θέλετε.
2 Πατήστε το πλήκτρο TUNER
MEMORY.
Προκαθορισμένος αριθμός
3 Πατήστε τα πλήκτρα +/–
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε τον προκαθορισμένο
αριθμό που θέλετε κι έπειτα
πατήστε το
.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη «COMPLETE». Ο σταθμός
αποθηκεύεται.
Για να συντονιστείτε σε
προσυντονισμένο σταθμό
Πατήστε το TUNING MODE
επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί
το «PRESET» στην οθόνη ενδείξεων.
Έπειτα, πατήστε τα πλήκτρα +/–
επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τον
προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε.
Ρύθμιση ήχου
Ρύθμιση του ήχου
Για
Ενέργεια
Να ενισχύσετε τα Πατήστε το BASS
μπάσα και να
BAZUCA.
δημιουργήσετε
πιο δυνατό ήχο
Να επιλέξετε ένα Πατήστε το EQ
προκαθορισμένο επαναλαμβανόμενα.
εφέ ήχου
Για να ακυρώσετε
προκαθορισμένο εφέ
ήχου, πατήστε το EQ
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε το «FLAT».
Δημιουργία ατμόσφαιρας
πάρτι
(DJ EFFECT)
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη μονάδα
για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
1 Πατήστε τα FLANGER, ISOLATOR,
PHASER ή PAN.
Το επιλεγμένο κουμπί ανάβει και
ενεργοποιείται το εφέ.
• FLANGER: Δημιουργήστε ένα βαθύ
μεταλλικό εφέ που μοιάζει με τον ήχο
της τουρμπίνας του αεροπλάνου.
• ISOLATOR: Απομονώστε μια
συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων
ρυθμίζοντας τις άλλες ζώνες
συχνοτήτων. Για παράδειγμα, όταν
θέλετε να εστιάσετε στα φωνητικά.
• PHASER: Δημιουργήστε μια σειρά
από αιχμές και υφέσεις στο φάσμα
των συχνοτήτων, σαν σάρωση.
• PAN: Δημιουργήστε μια αίσθηση ότι
ο ήχος κινείται γύρω από τα ηχεία
ανάμεσα στα αριστερά και τα δεξιά
κανάλια.
2 Στρέψτε το DJ CONTROL +/– για να
ρυθμίσετε το επίπεδο του εφέ.
18EL
Απενεργοποίηση του εφέ
Πατήστε το κουμπί του επιλεγμένου
εφέ ξανά.
Σημειώσεις
• Το DJ EFFECT απενεργοποιείται αυτόματα
όταν απενεργοποιείτε το σύστημα ή αλλάζετε
τη λειτουργία ή τη ζώνη του ραδιοφώνου.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
VOLUME/DJ CONTROL +/– για να
ρυθμίσετε την ένταση ήχου όταν είναι
ενεργό το DJ EFFECT. Πατήστε το
πλήκτρο VOLUME +/– στο
τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου.
Ρύθμιση του
κατακόρυφου εφέ ήχου
Ρύθμιση ήχου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το εφέ ήχου να
αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το στυλ
εγκατάστασης του συστήματος.
Όταν τοποθετείται οριζόντια, το σύστημα
παράγει στερεοφωνικό εφέ ήχου.
Όταν τοποθετείται κατακόρυφα, το πάνω
ηχείο ενισχύει τη συχνότητα μεσαίου
εύρους, ενώ το κάτω ηχείο ενισχύει τη
συχνότητα του χαμηλού εύρους.
1 Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS.
2 Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα
/ για να επιλέξετε το
«VERTICAL SOUND» κι έπειτα
πατήστε το
.
3 Πατήστε τα
/
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε το «AUTO» ή το «OFF» κι
έπειτα πατήστε το
.
Για να εξέλθετε από το μενού επιλογές,
πατήστε το OPTIONS.
19EL
Άλλοι χειρισμοί
Χρήση της λειτουργίας
Αλυσίδα πάρτι
Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά
ηχοσυστήματα σε μια αλυσίδα για να
δημιουργήσετε ένα πιο ενδιαφέρον
περιβάλλον πάρτι και να παραγάγετε
υψηλότερη έξοδο ήχου.
Ενεργοποιήστε ένα σύστημα στην
αλυσίδα να είναι η «Κεντρική συσκευή
πάρτι» και χρησιμοποιήστε από κοινού τη
μουσική. Τα άλλα συστήματα θα γίνουν οι
«Εξαρτημένες συσκευές πάρτι» και θα
αναπαράγουν την ίδια μουσική με την
«Κεντρική συσκευή πάρτι».
Κατά τη σύνδεση ?
• Οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να γίνει
Κεντρική συσκευή πάρτι σε αυτήν τη
σύνδεση.
• Μπορείτε να επιλέξετε μια νέα Κεντρική
συσκευή πάρτι όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία Αλυσίδα
πάρτι. Για λεπτομέρειες, βλ. “Για να
επιλέξετε μια νέα Κεντρική συσκευή
πάρτι” (σελίδα 21).
• Σε αυτήν τη σύνδεση, το τελευταίο
σύστημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με
το πρώτο σύστημα.
B Εάν ένα από τα συστήματα δεν είναι
εξοπλισμένο με τη λειτουργία
Αλυσίδας πάρτι
Πρώτο σύστημα
Ρύθμιση της Αλυσίδας πάρτι
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια Αλυσίδα
πάρτι συνδέοντας όλα τα συστήματα
χρησιμοποιώντας καλώδια ήχου (δεν
παρέχονται).
Πριν τη σύνδεση των καλωδίων,
φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος.
A Εάν όλα τα συστήματα είναι
εξοπλισμένα με τη λειτουργία
Αλυσίδας πάρτι
Πρώτο σύστημα
Δεύτερο σύστημα
Συνεχίστε τη σύνδεση μέχρι το
τελευταίο σύστημα
Τελευταίο σύστημα
20EL
Δεύτερο σύστημα
Συνεχίστε τη σύνδεση μέχρι το
τελευταίο σύστημα
Τελευταίο σύστημα
Κατά τη σύνδεση ?
• Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα το
οποίο δεν είναι εξοπλισμένο με τη
λειτουργία Αλυσίδα πάρτι στο
τελευταίο σύστημα. Φροντίστε να
επιλέξετε τη λειτουργία που αντιστοιχεί
στις υποδοχές «AUDIO IN» στο
τελευταίο σύστημα.
• Πρέπει να επιλέξετε το πρώτο σύστημα
ως Κεντρική συσκευή πάρτι έτσι ώστε
όλα τα συστήματα να παίζουν την ίδια
μουσική όταν είναι ενεργοποιημένη
η λειτουργία Αλυσίδα πάρτι.
• Σε αυτήν τη σύνδεση, το τελευταίο
σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο με το
πρώτο σύστημα.
Απόλαυση της Αλυσίδας πάρτι
Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Αλυσίδας πάρτι.
1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και
ενεργοποιήστε όλα τα συστήματα.
2 Προσαρμόστε την ένταση ήχου σε
κάθε σύστημα.
3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Όταν κάνετε σύνδεση A, μπορείτε να
επιλέξετε άλλο σύστημα ως νέα Κεντρική
συσκευή πάρτι. Επαναλάβετε το βήμα 3
της ενότητας «Απόλαυση της Αλυσίδας
πάρτι» στο σύστημα που θέλετε να είναι
νέα Κεντρική συσκευή πάρτι.
Η τρέχουσα Κεντρική συσκευή πάρτι θα
γίνει Εξαρτημένη συσκευή πάρτι
αυτόματα. Όλα τα συστήματα
αναπαράγουν την ίδια μουσική με τη νέα
Κεντρική συσκευή πάρτι.
Σημειώσεις
• Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα άλλο
σύστημα ως τη νέα Κεντρική συσεκυή Πάρτι,
αφού όλα τα συστήματα έχουν ολοκληρώσει
τη λειτουργία Αλυσίδα Πάρτι.
• Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα, εάν το
επιλεγμένο σύστημα δεν αλλάζει ως νέα
Κεντρική συσκευή Πάρτι μετά από μερικά
δευτερόλεπτα.
Για να απενεργοποιήσετε την Αλυσίδα
πάρτι
Πατήστε το PARTY CHAIN στη μονάδα
της Κεντρικής συσκευής πάρτι.
Σημειώσεις
Σημείωση
• Ανάλογα με τον συνολικό αριθμό
συστημάτων που έχετε συνδέσει,
η Εξαρτημένη συσκευή πάρτι μπορεί να
χρειαστεί λίγο χρόνο για να αρχίσει να παίζει
τη μουσική.
• Η αλλαγή της έντασης ήχου και του εφέ ήχου
στην Κεντρική συσκευή πάρτι δεν θα
επηρεάσει την έξοδο στην Εξαρτημένη
συσκευή πάρτι.
• Η Εξαρτημένη συσκευή πάρτι συνεχίζει να
αναπαράγει την πηγή μουσικής όπως
η Κεντρική συσκευή πάρτι, ακόμα και όταν
αλλάζετε τη λειτουργία στην Εξαρτημένη
συσκευή πάρτι. Εντούτοις, μπορείτε να
ρυθμίσετε την ένταση ήχου και να αλλάξετε
το εφέ ήχου στην Εξαρτημένη συσκευή πάρτι.
• Το σύστημα το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο
με τη λειτουργία Αλυσίδα πάρτι δεν μπορεί να
γίνει Κεντρική συσκευή πάρτι.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τους χειρισμούς
άλλου συστήματος, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του συστήματος.
Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα, εάν το
σύστημα δεν απενεργοποιεί την Αλυσίδα
Πάρτι μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
Άλλοι χειρισμοί
Αλυσίδα πάρτι στο σύστημα που
θέλετε να είναι η Κεντρική
συσκευή πάρτι.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το
FUNCTION +/– για να επιλέξετε τη
λειτουργία (εκτός του AUDIO IN)
που θέλετε, έπειτα ξεκινήστε την
αναπαραγωγή.
Πατήστε το PARTY CHAIN στη
μονάδα.
Οι ενδείξεις «PARTY» και «CHAIN»
εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων
δύο φορές. Όλα τα συστήματα
αναπαράγουν την ίδια μουσική με την
Κεντρική συσκευή πάρτι.
Για να επιλέξετε μια νέα Κεντρική
συσκευή πάρτι
Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου της
Αλυσίδας πάρτι
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία
ήχου όταν είναι ενεργοποιημένη
η λειτουργία Αλυσίδα πάρτι.
Για βέλτιστο εφέ ήχου στο περιβάλλον
πάρτι, θέστε τα συστήματα στην αριστερή
πλευρά του δωματίου να παράγουν μόνο
τον ήχο του αριστερού καναλιού και τα
συστήματα στη δεξιά πλευρά να
παράγουν μόνο τον ήχο του δεξιού
καναλιού.
21EL
1 Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS.
2 Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα
/ για να επιλέξετε το «P.CHAIN
MODE» κι έπειτα πατήστε το
.
3 Πατήστε επαναλαμβανόμενα
τα / για να επιλέξετε το
«STEREO», «RIGHT CH» ή το
«LEFT CH» κι έπειτα πατήστε το
.
• STEREO: Παράγετε στερεοφωνικό
ήχο.
• RIGHT CH: Παράγετε μονοφωνικό
ήχο του δεξιού καναλιού.
• LEFT CH: Παράγετε μονοφωνικό
ήχο του αριστερού καναλιού.
Για να εξέλθετε από το μενού επιλογές,
πατήστε το OPTIONS.
Ρύθμιση του ανάμματος
του φωτισμού
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το
πλήκτρο LED SPEAKER.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, το
μοτίβο αλλάζει.
Για να σβήσετε το άναμμα του φωτισμού
Πατήστε το LED SPEAKER
επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το
«LED OFF».
Σημείωση
Εάν η φωτεινότητα του φωτισμού είναι θαμπή,
ανάψτε τα φώτα του δωματίου
ή απενεργοποιήστε τον φωτισμό.
Το σύστημα προσφέρει 2 λειτουργίες
χρονοδιακόπτη. Εάν χρησιμοποιείτε και
τους δύο χρονοδιακόπτες,
ο Χρονοδιακόπτης ύπνου έχει
προτεραιότητα.
Χρονοδιακόπτης ύπνου
Μπορείτε να αποκοιμηθείτε ενώ ακούτε
μουσική. Το σύστημα απενεργοποιείται
μετά την προκαθορισμένη ώρα.
Πατήστε το SLEEP
επαναλαμβανόμενα.
Για να ακυρώσετε τον Χρονοδιακόπτη
ύπνου, πατήστε το SLEEP
επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε
το «OFF».
Συμβουλή
Για να ελέγξετε το χρόνο που απομένει πριν από
την απενεργοποίηση του συστήματος, πατήστε
το SLEEP.
Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής
Μπορείτε να ξυπνήσετε ακούγοντας
ραδιόφωνο ή μια συσκευή USB σε
προκαθορισμένο χρόνο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι.
Άλλοι χειρισμοί
Μπορείτε να ρυθμίσετε το άναμμα του
φωτισμού από μια ποικιλία μοτίβων
ανάμματος. Το άναμμα του φωτισμού θα
δημιουργήσει εφέ φωτισμού με βάση την
πηγή της μουσικής.
Χρήση των λειτουργιών
χρονοδιακόπτη
1 Προετοιμάστε την πηγή ήχου και,
κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο
VOLUME +/– για να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου.
2 Πατήστε το TIMER MENU.
3 Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα
/ για να επιλέξετε το «PLAY
SET» κι έπειτα πατήστε το
.
4 Ρυθμίστε την ώρα έναρξης της
αναπαραγωγής.
Πατήστε τα / επαναλαμβανόμενα
για να ρυθμίσετε την ώρα/τα λεπτά και
πατήστε το
.
22EL
5 Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία
με το βήμα 4, για να καθορίσετε
την ώρα διακοπής της
αναπαραγωγής.
6 Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα
/ για να επιλέξετε την πηγή
ήχου που επιθυμείτε κι έπειτα
πατήστε το
.
7 Πατήστε το ?/1 για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα.
Για να ελέγξετε τη ρύθμιση του
χρονοδιακόπτη ή να ενεργοποιήσετε
ξανά τον χρονοδιακόπτη
1 Πατήστε το TIMER MENU.
2
3
Στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει η
ένδειξη «TIMERSEL».
Πατήστε το πλήκτρο
.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα /
για να επιλέξετε το «PLAY SEL» κι έπειτα
πατήστε το
.
Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη
Σημειώσεις
• Το σύστημα ενεργοποιείται πριν από την
προκαθορισμένη ώρα. Εάν το σύστημα είναι
ενεργό την προκαθορισμένη ώρα ή εάν
αναβοσβήνει το «STANDBY» στην οθόνη
ενδείξεων, ο Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής
δεν θα εκτελεστεί.
• Μη χρησιμοποιήσετε το σύστημα από τη
στιγμή της ενεργοποίησής του μέχρι την
έναρξη της αναπαραγωγής.
Χρήση προαιρετικών
συσκευών
1 Πατήστε το VOLUME –
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε τη λειτουργία AUDIO IN.
4 Αρχίστε την αναπαραγωγή στη
συνδεδεμένη συσκευή.
5 Πατήστε το VOLUME +
επαναλαμβανόμενα για να
ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
Σημείωση
Το σύστημα ενδέχεται να μεταβεί αυτόματα σε
κατάσταση αναμονής, εάν η στάθμη της έντασης
ήχου της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ
χαμηλή. Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συσκευής.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της
αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής,
ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση της
λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση
αναμονής” (σελίδα 24).
Απενεργοποίηση των
κουμπιών στη μονάδα
(Κλείδωμα για τα παιδιά)
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα
κουμπιά στη μονάδα (εκτός του ?/1) για
να αποφύγετε λανθασμένους χειρισμούς,
όπως παιδικές αταξίες.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο x
στη μονάδα για περισσότερο από
5 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη «CHILD» και «LOCK ON».
Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα μόνο
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο.
Για ακύρωση, κρατήστε πατημένο το x
στη μονάδα για πάνω από 5 δεύτερα έως
ότου εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων
η ένδειξη «CHILD» και «LOCK OFF».
Άλλοι χειρισμοί
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία όπως
περιγράφεται παραπάνω κι επιλέξτε το
«OFF» στο βήμα 3, έπειτα πατήστε το
.
3 Πατήστε το FUNCTION +/–
Σημείωση
Η λειτουργία του Κλειδώματος για τα παιδιά
ακυρώνεται όταν αποσυνδέετε το καλώδιο
ρεύματος.
επαναλαμβανόμενα έως ότου
εμφανιστεί το «VOL MIN» στην
οθόνη ενδείξεων.
2 Συνδέστε μια προαιρετική
συσκευή (σελίδα 8).
23EL
Ρύθμιση της λειτουργίας
αυτόματης μετάβασης σε
κατάσταση αναμονής
Το σύστημα αυτό είναι εξοπλισμένο με
μια λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε
κατάσταση αναμονής. Με τη λειτουργία
αυτήν, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα
σε κατάσταση αναμονής σε περίπου
15 λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί κανένας
χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει έξοδος
σήματος ήχου.
Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις, η λειτουργία αυτόματης
μετάβασης σε κατάσταση αναμονής είναι
ενεργοποιημένη.
1 Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS.
2 Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα
/ για να επιλέξετε το
«AutoSTBY» κι έπειτα πατήστε
το
.
3 Πατήστε επαναλαμβανόμενα τα
/ για να επιλέξετε το «ON» ή το
«OFF».
Για να εξέλθετε από το μενού επιλογές,
πατήστε το OPTIONS.
Σημειώσεις
• Το μήνυμα «AutoSTBY» αναβοσβήνει στην
οθόνη ενδείξεων περίπου 2 λεπτά πριν
μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.
• Η λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε
κατάσταση αναμονής δεν λειτουργεί κατά τη
λειτουργία του ραδιοφώνου.
• Το σύστημα ενδέχεται να μη μεταβεί
αυτόματα σε κατάσταση αναμονής στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
– όταν εντοπίζεται σήμα ήχου.
– κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου.
– ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη
ο προκαθορισμένος Χρονοδιακόπτης
αναπαραγωγής ή ο Χρονοδιακόπτης ύπνου.
24EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Διαδικτυακές τοποθεσίες
για συμβατές συσκευές
Ελέγξτε τις παρακάτω διαδικτυακές
τοποθεσίες για τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες σχετικά με συμβατές
συσκευές USB και συσκευές Bluetooth.
Για πελάτες στη Λατινική Αμερική:
<http://esupport.sony.com/LA>
Για πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες:
<http://esupport.sony.com/>
Για πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία:
<http://support.sony-europe.com/>
Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
<http://www.sony-asia.com/support>
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο
ρεύματος.
• Ελέγξτε εάν οτιδήποτε φράσσει τις
θυρίδες αερισμού της μονάδας.
• Αφαιρέστε τη συνδεδεμένη συσκευή
USB. Φροντίστε να μην υπάρχει
κανένα πρόβλημα με τη συσκευή
USB.
Αφού ελέγξετε τα παραπάνω στοιχεία
και διορθώσετε τυχόν προβλήματα,
συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και
ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το
πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε
με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της
Sony.
Γενικά
Το σύστημα έχει εισέλθει σε κατάσταση
αναμονής.
• Δεν πρόκειται για βλάβη. Το σύστημα
μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής σε
περίπου 15 λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί
κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει
έξοδος σήματος ήχου (σελίδα 24).
Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε
στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Η ρύθμιση του ρολογιού ή του
χρονοδιακόπτη έχει ακυρωθεί.
Λάβετε υπόψη σας ότι εάν το προσωπικό
σέρβις αλλάξει κάποια εξαρτήματα κατά
την επισκευή, αυτά τα εξαρτήματα
ενδέχεται να μη σας επιστραφούν.
• Το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί
ή σημειώθηκε διακοπή ρεύματος.
Ρυθμίστε το ρολόι (σελίδα 9) και τον
χρονοδιακόπτη (σελίδα 22) ξανά.
Πρόσθετες πληροφορίες
Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με
τη συσκευή σας, βρείτε το πρόβλημά σας
στη λίστα της αντιμετώπισης
προβλημάτων παρακάτω και
πραγματοποιήστε τη διορθωτική ενέργεια.
Εάν στην οθόνη ενδείξεων
εμφανίζεται το «PROTECT» και το
«EXX» (όπου X είναι ένας αριθμός)
Δεν εκπέμπεται ήχος.
• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
• Ελέγξτε τη σύνδεση του προαιρετικού
εξοπλισμού, εάν υπάρχει (σελίδα 8).
• Ενεργοποιήστε τον συνδεδεμένο
εξοπλισμό.
Υπάρχει αυξημένος βόμβος ή θόρυβος.
• Μετακινήστε το σύστημα μακριά από
πηγές θορύβου.
• Συνδέστε το σύστημα σε διαφορετική
πρίζα τοίχου.
25EL
• Εγκαταστήστε ένα φίλτρο θορύβου
(διαθέσιμο στο εμπόριο) στο καλώδιο
ρεύματος.
• Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό
εξοπλισμό που βρίσκεται τριγύρω.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.
• Ελέγξτε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
και ρυθμίστε τη σωστή ώρα (σελίδα 22).
• Ακυρώστε τη λειτουργία του
Χρονοδιακόπτη ύπνου (σελίδα 22).
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Αφαιρέστε τα εμπόδια μεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.
• Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο
κοντά στη μονάδα.
• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον
αισθητήρα της μονάδας.
• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
(R6/μεγέθους AA).
• Απομακρύνετε τη μονάδα από τον
φωτισμό φθορισμού.
Εμφανίζεται το «CHILD» και το «LOCK»
όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί στη
μονάδα.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
Κλειδώματος για τα παιδιά (σελίδα 23).
Συσκευή USB
Δεν εκπέμπεται ήχος.
• Η συσκευή USB δεν είναι σωστά
συνδεδεμένη. Απενεργοποιήστε το
σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή
USB. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το
σύστημα.
Υπάρχει θόρυβος, ο ήχος διακόπτεται
ή ακούγεται παραμορφωμένος.
• Χρησιμοποιείτε μια μη υποστηριζόμενη
συσκευή USB. Ελέγξτε τις πληροφορίες
στη διαδικτυακή τοποθεσία σχετικά με
τις συμβατές συσκευές USB (σελίδα 25).
• Απενεργοποιήστε το σύστημα και
συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
• Τα ίδια τα δεδομένα μουσικής
περιέχουν θόρυβο ή ο θόρυβος είναι
παραμορφωμένος. Ενδέχεται να έχει
26EL
εισέλθει θόρυβος κατά τη δημιουργία
δεδομένων μουσικής λόγω των
συνθηκών του υπολογιστή.
Δημιουργήστε τα δεδομένα μουσικής
ξανά.
• Ο βαθμός ροής δεδομένων που είχε
χρησιμοποιηθεί κατά την κωδικοποίηση
των αρχείων ήχου ήταν χαμηλός.
Αποστείλετε αρχεία ήχου με υψηλότερο
βαθμό ροής δεδομένων στη συσκευή
USB.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη «READING» για μεγάλο
χρονικό διάστημα ή απαιτείται πολύς
χρόνος πριν από την έναρξη της
αναπαραγωγής.
• Η διαδικασία ανάγνωσης μπορεί να
απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα στις
ακόλουθες περιπτώσεις.
– Υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία
στη συσκευή USB.
– Η δομή των αρχείων είναι εξαιρετικά
πολύπλοκη.
– Η χωρητικότητα της μνήμης είναι
εξαιρετικά μεγάλη.
– Η εσωτερική μνήμη είναι
κατακερματισμένη.
Εμφανίζεται η ένδειξη «OVER CURRENT».
• Εντοπίστηκε πρόβλημα με τη στάθμη
του ηλεκτρικού ρεύματος από τη θύρα
. Απενεργοποιήστε το σύστημα και
αφαιρέστε τη συσκευή USB από τη
θύρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
πρόβλημα με τη συσκευή USB. Αν
συνεχίζουν να εμφανίζονται αυτές οι
ενδείξεις, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Λανθασμένες ενδείξεις.
• Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή USB μπορεί να είναι
κατεστραμμένα, στείλτε τα μουσικά
δεδομένα στη συσκευή USB ξανά.
• Οι κωδικοί των χαρακτήρων που
μπορούν να εμφανιστούν από αυτό το
σύστημα είναι αριθμοί και γράμματα
μόνο. Άλλοι χαρακτήρες που δεν
μπορούν να προβληθούν εμφανίζονται
με το σύμβολο «_».
Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
• Απενεργοποιήστε το σύστημα και
συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
• Ελέγξτε τις πληροφορίες στη
διαδικτυακή τοποθεσία σχετικά με τις
συμβατές συσκευές USB (σελίδα 25).
• Η συσκευή USB δεν λειτουργεί
κανονικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της συσκευής USB σας σχετικά
με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του
προβλήματος.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.
• Απενεργοποιήστε το σύστημα και
συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
• Ελέγξτε τις πληροφορίες στη
διαδικτυακή τοποθεσία σχετικά με τις
συμβατές συσκευές USB (σελίδα 25).
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το
πρώτο αρχείο.
• Επιλέξτε τη λειτουργία Κανονικής
αναπαραγωγής (σελίδα 10).
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
αρχείων MP3 σε φορμά MP3 PRO.
• Ορισμένα αρχεία AAC ενδέχεται να μην
αναπαράγονται σωστά.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός
αρχείου AAC με ροή βίντεο.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
αρχείων WMA σε φορμά Windows
Media Audio Lossless και Professional.
• Οι συσκευές USB που έχουν
διαμορφωθεί με διαφορετικά
συστήματα αρχείων από FAT16
ή FAT32 δεν υποστηρίζονται *.
• Αν χρησιμοποιείτε μια
διαμερισματοποιημένη συσκευή USB,
γίνεται αναπαραγωγή μόνο των αρχείων
ήχου του πρώτου διαμερίσματος.
• Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει
αρχεία σε βάθος μόνο μέχρι 8 φακέλων.
• Τα αρχεία που έχουν κρυπτογραφηθεί
ή προστατεύονται μέσω κωδικών
πρόσβασης δεν μπορούν να
αναπαραχθούν.
* Αυτό το σύστημα υποστηρίζει τα συστήματα
αρχείων FAT16 και FAT32, αλλά ορισμένες
συσκευές USB ίσως να μην υποστηρίζουν όλα
αυτά τα FAT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης για κάθε συσκευή USB
ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Συσκευή Bluetooth
Αδυναμία εκτέλεσης σύζευξης.
• Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο
κοντά στο σύστημα.
• Η σύζευξη ενδέχεται να μην είναι
εφικτή, εάν υπάρχουν άλλες συσκευές
Bluetooth γύρω από το σύστημα. Σε
αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε
τις άλλες συσκευές Bluetooth.
• Βεβαιωθείτε ότι εισήχθηκε το σωστό
κλειδί πρόσβασης στη συσκευή
Bluetooth.
Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να
εντοπίσει αυτή τη μονάδα ή εμφανίζεται
το «BT OFF» στην οθόνη ενδείξεων.
• Θέστε το σήμα Bluetooth στο «BT ON»
(σελίδα 16).
Η σύνδεση δεν είναι δυνατή.
• Η συσκευή Bluetooth που
προσπαθήσατε να συνδέσετε δεν
υποστηρίζει το προφίλ A2DP και δεν
μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth
της συσκευής Bluetooth.
• Εδραιώστε σύνδεση από τη συσκευή
Bluetooth.
• Οι πληροφορίες καταχώρισης σύζευξης
διαγράφηκαν. Εκτελέστε ξανά τους
χειρισμούς σύζευξης.
• Διαγράψτε τις πληροφορίες
καταχώρισης σύζευξης μιας συσκευής
Bluetooth και επαναλάβετε τη
λειτουργία σύζευξης.
Πρόσθετες πληροφορίες
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός
αρχείου ήχου.
• Τα αρχεία με προστασία από αντιγραφή
DRM (Digital Rights Management) δεν
μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το
σύστημα.
27EL
Ο ήχος χάνεται ή έχει διακυμάνσεις
ή χάνεται η σύνδεση.
• Το σύστημα και η συσκευή Bluetooth
βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ
τους.
• Εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο
σύστημα και τη συσκευή Bluetooth σας,
αφαιρέστε ή αποφύγετε τα εμπόδια.
• Εάν υπάρχει πολύ κοντά κάποια
συσκευή που παράγει
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως
ασύρματο δίκτυο LAN, άλλη συσκευή
Bluetooth ή φούρνος μικροκυμάτων,
απομακρύνετε αυτήν τη συσκευή.
Ο ήχος από τη συσκευή Bluetooth δεν
ακούγεται σε αυτό το σύστημα.
• Αυξήστε πρώτα την ένταση ήχου στη
συσκευή Bluetooth, έπειτα ρυθμίστε την
ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το
VOLUME +/–.
Υπάρχει δυνατός βόμβος, θόρυβος
ή ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος.
• Εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο
σύστημα και τη συσκευή Bluetooth σας,
αφαιρέστε ή αποφύγετε τα εμπόδια.
• Εάν υπάρχει πολύ κοντά κάποια
συσκευή που παράγει
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως
ασύρματο δίκτυο LAN, άλλη συσκευή
Bluetooth ή φούρνος μικροκυμάτων,
απομακρύνετε αυτήν τη συσκευή.
• Μειώστε την ένταση του ήχου της
συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.
Ραδιοφωνικός δέκτης
Ακούγεται δυνατός βόμβος ή θόρυβος
ή υπάρχει αδυναμία λήψης σταθμών.
(Η ένδειξη «TUNED» ή «ST» αναβοσβήνει
στην οθόνη ενδείξεων.)
• Συνδέστε σωστά την κεραία.
• Αλλάξτε τη θέση της κεραίας και τον
προσανατολισμό της για να επιτύχετε
καλή λήψη.
• Συνδέστε εξωτερική κεραία που
διατίθεται στο εμπόριο.
• Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό
εξοπλισμό που βρίσκεται τριγύρω.
28EL
Αλυσίδα πάρτι
Η λειτουργία Αλυσίδα πάρτι δεν μπορεί
να ενεργοποιηθεί.
• Ελέγξτε τη σύνδεση (σελίδα 20).
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι
συνδεδεμένα σωστά.
Αναβοσβήνουν οι ενδείξεις «PARTY» και
«CHAIN» στην οθόνη ενδείξεων.
• Η λειτουργία AUDIO IN είναι
επιλεγμένη κατά τη λειτουργία Αλυσίδα
πάρτι. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το
FUNCTION +/– για να επιλέξετε άλλη
λειτουργία.
• Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος.
Η λειτουργία Αλυσίδα Πάρτι δεν
λειτουργεί σωστά.
• Απενεργοποιήστε το σύστημα. Έπειτα,
ενεργοποιήστε το σύστημα και
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Αλυσίδα
Πάρτι.
Για να κάνετε επαναφορά του
συστήματος
Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη
λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετε το
σύστημα στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη μονάδα
για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
1 Αποσυνδέστε κι έπειτα τοποθετήστε
ξανά το καλώδιο ρεύματος στην
πρίζα.
2 Πατήστε το ?/1 για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα.
3 Ενώ κρατάτε πατημένο το x, πατήστε
το FUNCTION για περίπου
3 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη «RESET».
Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν
διαμορφωθεί από τον χρήστη, όπως
οι προσυντονισμένοι ραδιοφωνικοί
σταθμοί, οι χρονοδιακόπτες και το
ρολόι, επανέρχονται στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.
Μηνύματα
Προφυλάξεις
Ένα από τα ακόλουθα μηνύματα ενδέχεται
να εμφανιστεί ή να αναβοσβήσει στην
οθόνη ενδείξεων κατά τη λειτουργία.
Σχετικά με την ασφάλεια
CHILD LOCK
Η λειτουργία του κλειδώματος για τα
παιδιά έχει ενεργοποιηθεί.
CONNECT
Το σύστημα συνδέεται στην τελευταία
συνδεδεμένη συσκευή κατά τη λειτουργία
Bluetooth.
ERROR
Η συσκευή USB δεν μπόρεσε να
αναγνωριστεί ή συνδέθηκε άγνωστη
συσκευή.
GUEST
Το σύστημα γίνεται Εξαρτημένη συσκευή
πάρτι όταν ενεργοποιείται η λειτουργία
Αλυσίδα πάρτι.
NoDEVICE
Δεν έχει συνδεθεί συσκευή USB.
NO TRACK
Δεν έχει φορτωθεί αρχείο με δυνατότητα
αναπαραγωγής στο σύστημα.
NOT SUPPORT
Έχει συνδεθεί μη υποστηριζόμενη
συσκευή USB ή η συσκευή USB είναι
συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB.
PAIRING
Το σύστημα είναι σε κατάσταση σύζευξης.
READING
Το σύστημα εκτελεί ανάγνωση των
πληροφοριών της συσκευής USB.
Ορισμένοι χειρισμοί δεν είναι διαθέσιμοι.
TIME NG
Οι χρόνοι ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης του Χρονοδιακόπτη
αναπαραγωγής είναι ίδιοι.
Σχετικά με την τοποθέτηση
• Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επικλινή θέση
ή σε θέσεις με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή
θερμοκρασία, σκόνη ή υγρασία, με ανεπαρκή
εξαερισμό, σε θέσεις που εκτίθενται σε
κραδασμούς, στο άμεσο ηλιακό φως ή σε
έντονο φωτισμό.
• Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την
τοποθέτηση του συστήματος σε επιφάνειες στις
οποίες έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (για
παράδειγμα, κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα
κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν
λεκέδες ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.
• Εάν το σύστημα μεταφερθεί απευθείας από
κρύο σε ζεστό χώρο ή τοποθετηθεί σε ένα
δωμάτιο με πολύ υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει
συμπύκνωση υγρασίας στο φακό στο
εσωτερικό της μονάδας και να προκληθούν
προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.
Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το σύστημα
απενεργοποιημένο μέχρι να εξατμιστεί
η υγρασία.
Πρόσθετες πληροφορίες
HOST
Το σύστημα γίνεται Κεντρική συσκευή
πάρτι όταν ενεργοποιείται η λειτουργία
Αλυσίδα πάρτι.
• Αποσυνδέστε πλήρως το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
από την πρίζα τοίχου (δίκτυο ρεύματος), εάν
δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κατά
την αποσύνδεση της μονάδας από το ρεύμα,
να τραβάτε πάντα το βύσμα. Μην τραβάτε
ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
• Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό
εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος,
αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και
ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το
ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
• (Για τους πελάτες στις Η.Π.Α.)
Ο ένας πεπλατυσμένος ακροδέκτης του φις
είναι ευρύτερος από τον άλλο για λόγους
ασφαλείας και εφαρμόζει στην πρίζα μόνο κατά
έναν τρόπο. Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε
πλήρως το φις στην πρίζα, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.
• Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος πρέπει να
εκτελείται μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο
κατάστημα σέρβις.
Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας
• Η συσσώρευση θερμότητας στη μονάδα κατά
τη λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν
αποτελεί λόγο ανησυχίας.
• Μην αγγίζετε το περίβλημα, εάν η συσκευή
χρησιμοποιείται συνεχώς με υψηλή ένταση
ήχου, καθώς το περίβλημα ενδέχεται να έχει
ζεσταθεί.
• Μην παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού.
29EL
Σύστημα ηχείων
Το ενσωματωμένο σύστημα ηχείων δεν διαθέτει
μαγνητική θωράκιση και η εικόνα στις
τηλεοράσεις που βρίσκονται σε κοντινή
απόσταση ενδέχεται να παρουσιάσει μαγνητική
παραμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή,
απενεργοποιήστε την τηλεόραση, περιμένετε 15
έως 30 λεπτά και ενεργοποιήστε την ξανά. Εάν
δεν υπάρξει βελτίωση, μετακινήστε το σύστημα
μακριά από την τηλεόραση.
Καθαρισμός του περιβλήματος
Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό πανί,
ελαφρά εμποτισμένο σε ήπιο καθαριστικό
διάλυμα.
Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε σκληρό
σφουγγαράκι, σκόνες τριψίματος ή διαλύτες,
όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα.
Σχετικά με την επικοινωνία Bluetooth
• Οι συσκευές Bluetooth πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε απόσταση περίπου 10
μέτρων (33 ποδιών) (χωρίς εμπόδια) η μία
από την άλλη. Το εύρος της αποτελεσματικής
επικοινωνίας ενδέχεται να μικρύνει υπό τις
ακόλουθες συνθήκες.
– Όταν παρεμβάλλεται κάποιο πρόσωπο,
μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο
εμπόδιο ανάμεσα στις συσκευές με σύνδεση
Bluetooth.
– Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο
ασύρματο δίκτυο LAN
– Γύρω από φούρνους μικροκυμάτων που
χρησιμοποιούνται
– Θέσεις όπου υφίστανται άλλα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα
• Οι συσκευές Bluetooth και ασύρματου
δικτύου LAN (IEEE 802.11b/g)
χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων
(2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
Bluetooth κοντά σε συσκευή με δυνατότητα
ασύρματου δικτύου LAN, ενδέχεται να
προκληθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε
χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης
δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δοκιμάστε τις
παρακάτω λύσεις:
– Προσπαθήστε να συνδέσετε αυτό το
σύστημα και μια συσκευή Bluetooth όταν
απέχετε τουλάχιστον 10 μέτρα (33 πόδια)
από την ασύρματη συσκευή LAN.
– Απενεργοποιήστε τη συσκευή ασύρματου
δικτύου LAN όταν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή Bluetooth σας εντός 10 μέτρων
(33 ποδιών).
30EL
• Τα ραδιοφωνικά κύματα που μεταδίδονται
από αυτό το σύστημα ενδέχεται να
δημιουργήσουν παρεμβολές στη λειτουργία
ορισμένων ιατρικών συσκευών. Δεδομένου
ότι αυτές οι παρεμβολές μπορούν να
οδηγήσουν σε κακή λειτουργία, να
απενεργοποιείτε πάντοτε αυτό το σύστημα
και τη συσκευή Bluetooth στους παρακάτω
χώρους:
– Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα,
βενζινάδικα και οποιοδήποτε χώρο όπου
ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια
– Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμούς
πυροπροστασίας
• Αυτό το σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες
ασφαλείας που είναι συμβατές με την
προδιαγραφή Bluetooth ως τρόπο
διασφάλισης της ασφάλειας κατά την
επικοινωνία χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία Bluetooth. Εντούτοις, αυτή
η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής,
ανάλογα με τα περιεχόμενα της ρύθμισης και
άλλους παράγοντες, επομένως να είστε πάντα
προσεκτικοί, όταν εκτελείτε επικοινωνία
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth.
• Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή άλλη
απώλεια, που οφείλεται σε διαρροές
πληροφοριών στη διάρκεια επικοινωνίας με
τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth.
• Η επικοινωνία Bluetooth δεν είναι
απαραίτητα εγγυημένη σε όλες τις συσκευές
Bluetooth που έχουν το ίδιο προφίλ με αυτό το
σύστημα.
• Οι συσκευές Bluetooth που είναι συνδεδεμένες
με αυτό το σύστημα πρέπει να είναι συμβατές
με την προδιαγραφή Bluetooth που ορίζεται
από την εταιρεία Bluetooth SIG, Inc., και
πρέπει να φέρουν πιστοποίηση σχετικής
συμβατότητας. Ωστόσο, ακόμα και όταν μια
συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή
Bluetooth, ενδέχεται να υπάρχουν
περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά ή οι
προδιαγραφές της συσκευής Bluetooth να
καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή μπορεί να
οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου,
προβολής ή λειτουργίας.
• Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος μπορεί
να κόβεται, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth
που είναι συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα,
το περιβάλλον των επικοινωνιών ή τις
επικρατούσες συνθήκες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΙΣΧΥΟΣ ΗΧΟΥ
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ:
(Μόνο για το μοντέλο Η.Π.Α)
Με φορτία 6 Ω, οδήγηση και των δύο
καναλιών, από 12 – 10.000 Hz,
ονομαστική ελάχιστη ισχύ RMS 75 W ανά
κανάλι, χωρίς περισσότερο από 0,7%
συνολική αρμονική παραμόρφωση από
250 milliwatt στην ονοματική έξοδο.
Τομέας ενισχυτή
Ισχύς εξόδου (ονομαστική)
150 W + 150 W (στα 6 Ω, 1 kHz,
1% THD)
Ισχύς εξόδου RMS (αναφορική)
250 W + 250 W (ανά κανάλι στα 6 Ω,
1 kHz)
Είσοδοι
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R
Τάση 2 V, αντίσταση 47 kΩ
Έξοδοι
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Τάση 2 V, αντίσταση 1 kΩ
Υποστηριζόμενο φορμά
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16 bit PCM
Συχνότητες δειγματοληψίας
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
Υποστηριζόμενη συσκευή USB
Κλάση μαζικής αποθήκευσης
Μέγιστο ρεύμα
1A
Θύρα
(USB)
Τύπου A
Τομέας Bluetooth
Σύστημα επικοινωνίας
Bluetooth Τυπική έκδοση 3.0
Έξοδος
Bluetooth Τυπική Κλάση ισχύος 2
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας
Εμβέλεια περίπου 10 m1)
Ζώνη συχνοτήτων
Ζώνη 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS (Διασπορά φάσματος
μεταπήδησης συχνότητας)
Συμβατά προφίλ Bluetooth2)
A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής
ήχου)
AVRCP 1.3 (Προφίλ τηλεχειριστηρίου
ήχου βίντεο)
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές
SBC (Κωδικοποιητής Sub Band)
AAC (Advanced Audio Coding)
aptX (Κωδικοποιητής aptX)
Πρόσθετες πληροφορίες
Τα εξής μετρώνται στα
Μοντέλο Η.Π.Α.:
AC 120 V, 60 Hz
Μοντέλο Μεξικού:
AC 127 V, 60 Hz
Ευρωπαϊκά και ρώσικα μοντέλα:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Μοντέλα Χιλής και Βολιβίας:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Άλλα μοντέλα:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Τομέας USB
31EL
1) Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα με
παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα σε
συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο
μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό,
ευαισθησία λήψης, απόδοση κεραίας,
λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού
κ.λπ.
2)
Τα συνήθη προφίλ Bluetooth υποδεικνύουν το
σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth μεταξύ
συσκευών.
Τομέας ραδιοφωνικού δέκτη FM
Στερεοφωνικός ραδιοφωνικός δέκτης FM,
Υπερετερόδυνος ραδιοφωνικός δέκτης FM
Κεραία
Ενσύρματη κεραία FM
Εύρος συντονισμού
Μοντέλο Η.Π.Α.:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(βήμα 100 kHz)
Άλλα μοντέλα:
87,5 MHz – 108,0 MHz (βήμα 50 kHz)
Τομέας ηχείου
Σύστημα ηχείου
Διπλής οδήγησης, Ανάκλαση μπάσων
Μονάδα ηχείου
Γούφερ: 200 mm (7 ⅞ in), τύπου
κώνου
Tweeter: 66 mm (2 ⅝ in), τύπου κώνου
Ονομαστική σύνθετη αντίσταση:
6Ω
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
Μοντέλο Η.Π.Α.:
AC 120 V, 60 Hz
Μοντέλο Μεξικού:
AC 127 V, 60 Hz
Ευρωπαϊκά και ρώσικα μοντέλα:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Μοντέλα Χιλής και Βολιβίας:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Άλλα μοντέλα:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος
110 W
32EL
Κατανάλωση ισχύος (σε λειτουργία
εξοικονόμησης ισχύος)
Μόνο για τα μοντέλα σε Ευρώπη
και Ρωσία:
0,5 W (Όταν η ρύθμιση «BT STBY»
έχει τεθεί στο «OFF»)
6 W (Όταν η ρύθμιση «BT STBY»
έχει τεθεί στο «ON»)
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
757 mm × 303 mm × 363 mm
(29 ⅞ in × 12 in × 14 ⅜in)
Βάρος (κατά προσ.)
13,8 kg (30 lb 7 oz)
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Τηλεχειριστήριο (1)
Μπαταρίες R6 (μεγέθους AA) (2)
Ενσύρματη κεραία FM (1)
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Πρόσθετες πληροφορίες
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό
το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς
ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ)
ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή
την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα
αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της
Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε
λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας
ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους,
στους καταλόγους προϊόντων μας και στις
ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία,
σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά
το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε
επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της
Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο
αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν
το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι
αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το
προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.
Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει
την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι
αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα
όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν
(κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς)
λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής,
η Sony ή ένα μέλος του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει
(κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση
για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν
ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός
εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα
ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα
και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας
εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν
προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο
ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη
της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου
του προϊόντος και του ονόματος του
εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν
εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και
τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη
δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο
εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα
προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν
προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία
αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του
προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν
ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός
αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια /
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης
δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε
πριν παραδώσετε το προϊόν σας για
επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς
που συνδέονται με τη μεταφορά του
προϊόντος σας προς και από τη Sony
ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει
τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
33EL
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση
κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος
όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες,
λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν
λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική
ή οικιακή χρήση.
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που
προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει
φυσική, αισθητική ή επιφανειακή
ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν
ή βλάβη σε οθόνες υγρών
κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση
ή χρήση του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος
σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του
προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο
με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τα πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν στη χώρα όπου έχει
εγκατασταθεί και
χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του
προϊόντος με λογισμικό που δεν
παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα
των συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊόν εκτός
από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται
με το εν λόγω προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα,
περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα
προϊόντα των οποίων ο τύπος,
η κατάσταση και το πρότυπο
δεν συνιστώνται από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή
από άτομα που δεν είναι μέλη της
Sony ή του δικτύου ASN.
34EL
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος
πέρα από τις προδιαγραφές
ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο
χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος
με σκοπό να συμμορφωθεί
προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες
για τις οποίες το προϊόν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές
και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική
ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση
εισόδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού,
άλλων εξωτερικών δυνάμεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα
υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει
το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται
ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης
από τον τελικό χρήστη ή χωριστές
δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από
την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση
(ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον
αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την
καταλληλότητα του προϊόντος ή του
λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει
το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν
η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως
ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο
στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει
η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που
της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για
παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν
την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια,
σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και
παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση,
η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος,
ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει
μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου
βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony
τα δικαιώματα που απορρέουν από την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους
όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς
να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του
που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση
καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που
ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν
μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώματά σας εναντίον των
προσώπων από τα οποία αγοράσατε
το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων σας εναπόκειται
αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από
σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό
τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/
κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
Πρόσθετες πληροφορίες
εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως
(στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος)
θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της
παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα
με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή
ή η αντικατάσταση προϊόντων που
υπόκεινται στους όρους και συνθήκες
της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται
με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα
εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των
οικονομικών και άυλων απωλειών - του
τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά
του προϊόντος - της απώλειας κερδών,
εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης
ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης,
παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας
ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια
ή ζημία αφορά σε:
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία
του προϊόντος ή συνδεδεμένων
προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που
αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμότητας του
προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη
ή διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών
που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών
προγραμμάτων ή αφαιρούμενων
μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και
ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε
γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής
ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης
(ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony
ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί
για τη δυνατότητα πρόκλησης
τέτοιων ζημιών).
35EL
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising