Sony | MHC-RG170 | Sony MHC-RG270 Οδηγίες χρήσης

2-580-011-73(1)
Mini HI-FI
Component
System
PL
Instrukcja obsługi _______________________________
CZ
Návod k obsluze ________________________________
HU
Használati útmutató______________________________
GR
Οδηγίες λειτουργίας ____________________________
MHC-GX555/GX355/GX255
MHC-RG575S/RG475S/RG470/
RG270/RG170
©2005 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, chroń ten aparat
przed deszczem i wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj
otworów wentylacyjnych aparatu gazetami,
serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także
zapalonych świec na aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie stawiaj na aparacie naczyń
wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego
gniazda ściennego. W wypadku zauważenia
jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną
wtyczkę od gniazda ściennego.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest
jako PRODUKT
LASEROWY KLASY
1. Niniejsze oznaczenie
znajduje się z tyłu
obudowy.
Nie wrzucaj baterii do zwykłych
domowych śmieci, wyrzucając
oznacz je jako śmieci chemiczne.
Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
2PL
Spis treści
O używaniu instrukcji obsługi ............. 4
Odtwarzane płyty.................................. 4
Kroki wstępne
Podłączanie elementów zestawu......... 6
Nastawianie zegara............................... 9
CD/MP3 – Odtwarzanie
Wkładanie płyty .................................. 10
Odtwarzanie płyty ..............................10
— Normalne Odtwarzanie/
Odtwarzanie z Tasowaniem
Powtarzane odtwarzanie.................... 12
— Odtwarzanie z
Powtórzeniem
Tworzenie własnego programu ......... 13
— Odtwarzanie Programu
Tuner
Zapisywanie stacji radiowych w
pamięci........................................... 14
Słuchanie radia.................................... 16
— Strojenie zapisanych w
pamięci stacji
— Ręczne strojenie
Używanie Systemu Danych Radiowych
(RDS) ............................................ 17
(Tylko model europejski)
Taśma – Odtwarzanie
Wkładanie taśmy ................................ 18
Odtwarzanie taśmy ............................. 18
Taśma – Nagrywanie
Nagrywanie ulubionych ścieżek CD na
taśmę .............................................. 19
— Synchronizowane
Nagrywanie CD-TAPE
Nagrywanie na taśmie ręcznie........... 20
— Ręczne Nagrywanie
Regulowanie dźwięku
Regulowanie dźwięku ........................ 21
Używanie głośnika
sub-niskotonowego ...................... 21
(Tylko MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Wybieranie efektu dźwiękowego ..... 21
Regulowanie korektora graficznego i
zapisywanie w pamięci................. 22
Wybieranie efektu otaczającego....... 23
Śpiew z podkładem muzycznym:
Karaoke......................................... 23
(Tylko model
latynoamerykański)
Programator
Zasypianie przy muzyce .................... 25
— Nocny Programator
Budzenie się przy muzyce ................. 25
— Programator Odtwarzania
Nagrywanie programów radiowych z
programatorem............................. 26
— Programator Nagrywania
PL
Wyświetlenie
Wyłączanie wyświetlenia ................... 27
— Tryb Oszczędzania Energii
Odczytywanie na wyświetlaczu
informacji o płycie........................ 28
Zmiana Iluminatora zasilania ........... 29
Sprawdzanie informacji tunera na
wyświetleniu ................................. 29
Komponenty opcjonalne
Podłączanie komponentów
opcjonalnych................................. 30
W razie trudności
Problemy i środki zaradcze ............... 32
Komunikaty ........................................ 35
Dodatkowe informacje
Środki ostrożności .............................. 37
Dane techniczne ................................. 39
Lista lokalizacji przycisków i stron z ich
opisami .......................................... 46
3PL
O używaniu
instrukcji obsługi
W tej instrukcji obsługi objaśnienia dotyczą
przede wszystkim operacji przy użyciu
pilota, ale takie same operacje można
wykonywać używając przycisków na
urządzeniu o takich samych lub podobnych
nazwach.
Odtwarzane płyty
Możesz odtwarzać następujące płyty w tym
zestawie. Inne płyty nie mogą być
odtwarzane.
Lista płyt odtwarzanych
Format płyt
Płyty, których zestaw nie może
odtwarzać
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW, poza nagranymi w
następujących formatach:
– format muzycznej płyty CD
– format MP3 zgodny z ISO96601) Poziom
1/Poziom 2, Joliet lub Multi Session
(wielosesyjny)2)
• Płyty o niestandardowych kształtach (np. w
kształcie serca, kwadratu lub gwiazdy) nie
mogą być odtwarzane na tym urządzeniu.
Próby odtwarzania mogą uszkodzić
urządzenie. Nie używaj płyt tego rodzaju.
• Płyta z naklejonym papierem lub nalepką
samoprzylepną.
• Płyta, na której jest samoprzylepna taśma
celofanowa lub nalepka.
1)
Logo płyty
Dźwiękowe CD
CD-G*
(CD-Grafika)
CD-R/CD-RW
(dane audio/pliki
MP3)
* Odtwarzanie jest możliwe tylko na modelu
meksykańskim.
4PL
2)
Format ISO9660
Najczęściej spotykany międzynarodowy
standard logicznego formatu plików i katalogów
na CD-ROM. Istnieje kilka poziomów
specyfikacji. Na Poziomie 1 nazwy plików
muszą być w formacie 8.3 (nie więcej niż osiem
znaków w nazwie, nie więcej niż trzy znaki w
rozszerzeniu „.MP3”) i dużymi literami. Nazwy
folderów nie mogą być dłuższe niż osiem
znaków. Nie może także być więcej niż osiem
poziomów w głąb folderów. Specyfikacja
Poziomu 2 dopuszcza nazwy plików i katalogów
o długości do 31 znaków. Każdy katalog może
posiadać maksymalnie 8 drzew.
Jeśli chodzi o format rozszerzony Joliet (nazwy
plików i folderów mogą mieć do 64 znaków)
upewnij się co do zawartości oprogramowania
używanego do zapisu, itd.
Multi Session
Jest to metoda nagrywania, która umożliwia
dodawanie danych przy użyciu metody TrackAt-Once. Konwencjonalne płyty CD zaczynają
się polem poprzedzającym sesję, nazywanym
Lead-in, a kończą się polem nazywanym Leadout. Multi Session CD to płyta CD, która została
nagrana w wielu sesjach, a każdy segment
zaczynający się od Lead-in i kończący się na
Lead-out jest traktowany jako jedna sesja.
CD-Extra: W tym formacie audio (dane CD
audio) zostaje nagrane na ścieżkach w sesji 1, a
dane tekstowe na ścieżkach w sesji 2.
Mixed CD: W tym formacie dane zostają
nagrane na pierwszej ścieżce a audio (dane CD
audio) na drugiej i kolejnych ścieżkach sesji.
Uwagi dotyczące CD-R i CD-RW
• Niektóre płyty CD-R lub CD-RW nie
mogą być odtwarzane przez ten zestaw,
zależnie od jakości nagrania, stanu płyty
lub właściwości urządzenia
wykorzystanego do nagrania. Poza tym
płyta nie może być odtworzona jeśli zapis
nie został prawidłowo sfinalizowany.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi urządzenia wykorzystanego do
nagrywania.
• Płyty nagrane przy pomocy napędów CDR/CD-RW mogą nie zostać odtworzone z
powodu zadrapań, zabrudzeń, warunków
nagrywania lub właściwości napędu.
• Płyty CD-R i CD-RW nagrane metodą
multisesyjną, które nie zostały zakończone
„zamknięciem sesji”, nie są akceptowane.
• Zestaw może nie odtworzyć plików
formatu MP3, które nie posiadają
rozszerzenia „.MP3”.
• Próba odtworzenia plików formatu innego
niż MP3 opatrzonych rozszerzeniem
„.MP3” może prowadzić do zakłóceń lub
usterki.
• W wypadku formatów innych niż ISO9660
Poziom 1 i 2, nazwy folderów lub plików
mogą nie być właściwie wyświetlane.
• Następujące płyty potrzebują dłuższego
czasu aby rozpocząć odtwarzanie.
– płyta, której nagrania zawarte są w
skomplikowanej strukturze drzewa.
– płyta nagrana w Multi Session.
– płyta, do której można dodać dane
(płyta niesfinalizowana).
Płyty muzyczne z
zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą być nieodtwarzalne
przez ten produkt.
Uwaga dotycząca płyt w
formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Środki ostrożności podczas
odtwarzania płyty nagranej w
Multi Session
• Jeżeli płyta zaczyna się od sesji CD-DA,
zostaje rozpoznana jako płyta CD-DA
(audio) i odtwarzanie jest kontynuowane
do momentu, w którym zaczyna się sesja
MP3.
• Jeżeli płyta zaczyna się od sesji MP3,
zostaje rozpoznana jako płyta MP3 i
odtwarzanie jest kontynuowane do
momentu, w którym zaczyna się sesja CDDA (audio).
• Zakres odtwarzania płyty MP3 jest
zdeterminowany strukturą drzewa plików,
odtworzoną przez analizę płyty.
• Płyta o mieszanym formacie CD zostanie
rozpoznana jako płyta CD-DA (audio).
5PL
Kroki wstępne
Podłączanie elementów zestawu
Wykonaj następujące czynności od 1 do 6 aby połączyć ze sobą elementy zestawu, używając
dostarczonych przewodów i akcesoriów. Dla celów ilustracyjnych używany jest model
wyposażony w głośnik sub-niskotonowy.
Antena ramowa AM
Antena przewodowa FM
Głośnik sub-niskotonowy*
Przednia kolumna głośnikowa (Prawa)
Przednia kolumna głośnikowa (Lewa)
* Tylko MHC-GX555/RG575S/RG475S
1 Podłącz przednie kolumny
głośnikowe.
Podłącz prawy i lewy przewód
głośnikowy do złączy SPEAKER jak
pokazano poniżej.
Włóż jedynie odcinek bez izolacji
2 Podłącz głośnik sub-niskotonowy.
(Tylko MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Podłącz przewody głośników do złącza
SUBWOOFER OUT jak pokazano
poniżej.
Czerwony
Włóż jedynie odcinek bez izolacji
R
L
+
Czerwony/
gładki (3)
Czarny/w paski (#)
–
Czerwony/
gładki (3)
Czarny
Czarny/w paski (#)
6PL
Czarny
Czerwony
3 Podłącz anteny FM i AM.
VIDEO
OUT
Wtyczka typu A
Kroki wstępne
Ustaw pionowo antenę ramową AM i ją
podłącz.
4 (Tylko model meksykański)
Połącz gniazdo wejścia wideo
odbiornika TV z gniazdem VIDEO
OUT, używając kabla wideo (w
wyposażeniu).
Antena ramowa AM
Gdy korzystasz z odbiornika TV
Włącz odbiornik TV i wybierz wejście wideo, a
będziesz mógł oglądać obraz z tego zestawu.
Uwaga
Rozciągnij poziomo antenę przewodową FM
Wtyczka typu B
Antena ramowa AM
Model meksykański jest zaprojektowany do
odtwarzania tylko tych płyt CD-G, które zostały
nagrane w systemie telewizji kolorowej NTSC.
Gdy odtwarzana jest nagrana w innym systemie
telewizji kolorowej płyta CD-G, obrazy mogą nie
zostać prawidłowo wyświetlone.
5 W wypadku modeli z przełącznikiem
napięcia nastaw VOLTAGE
SELECTOR na napięcie w lokalnej
sieci elektrycznej.
Wybierz jedno z dostępnych nastawień
zgodnie z nadrukiem na VOLTAGE
SELECTOR zestawu.
Rozciągnij poziomo
antenę przewodową FM
Model
północnoamerykański:
Podłącz białą stronę.
Inne modele:
Podłącz brązową stronę.
Uwaga
Aby zapobiec przechwytywaniu szumów, umieść
anteny z dala od przewodów głośnikowych.
* Model dla Arabii Saudyjskiej: 120 – 127 V
ciąg dalszy
7PL
6 Podłącz przewód sieciowy do
gniazda ściennego.
Na wyświetleniu pojawi się tryb
pokazowy. Gdy naciśniesz ?/1, zestaw
włączy się i pokaz automatycznie się
zakończy.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazda
ściennego, zdejmij z wtyczki
dostarczoną przejściówkę (dotyczy tylko
modeli wyposażonych w przejściówkę).
Przymocowanie podkładek pod
kolumny głośnikowe
Przymocuj dostarczone podkładki pod
kolumny głośnikowe aby zwiększyć
stabilność kolumn i zapobiec ich
przesuwaniu się.
Przedni głośnik (Lewy (4)/Prawy (4))
Głośnik sub-niskotonowy (4)*
Wkładanie do pilota dwóch
baterii R6 (rozmiar AA)
* Tylko MHC-GX555/RG575S/RG475S
Przenoszenie zestawu
Uwaga
Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz używać
pilota, wyjmij baterie aby uniknąć ewentualnych
uszkodzeń spowodowanych wyciekiem z baterii i
korozją.
Aby ochronić mechanizm CD, wykonaj co
następuje. Używaj przycisków na
urządzeniu do tej operacji.
1
Naciśnij ?/1 aby włączyć zestaw, po
czym naciśnij CD, aby przełączyć
funkcję na CD.
Wskazówka
2
Przy normalnym używaniu, baterie powinny
wystarczyć na około 6 miesięcy. Gdy pilot
przestanie sterować zestawem, wymień obie
baterie na nowe.
Sprawdź, czy wszystkie płyty są wyjęte
z zestawu.
3
Utrzymuj wciśnięty CD i naciskaj ?/1 aż
pojawi się „STANDBY”.
Po kilku sekundach zniknie
„STANDBY” i pojawi się „LOCK”.
4
8PL
Odłącz przewód sieciowy od gniazda
ściennego.
Aby otrzymać lepszą reprodukcję basów,
należy postawić głośnik sub-niskotonowy na
litej podstawie (np. na podłodze), gdzie
istnieje mniejsza szansa na wystąpienie
rezonansu.
Uwagi
• Głośnik sub-niskotonowy należy ustawiać
pionowo, w odległości kilku centymetrów od
ściany.
• Jeżeli głośnik sub-niskotonowy zostanie
postawiony na środku pomieszczenia, dźwięki
basowe mogą ulec znacznemu osłabieniu. Jest to
skutkiem oddziaływania fali stojącej
pomieszczenia. W takim wypadku odsuń głośnik
sub-niskotonowy od środka pokoju lub zlikwiduj
przyczynę powstania tzw. fali stojącej, na
przykład ustawiając przy ścianie półkę na książki.
Nastawianie zegara
Do tej operacji użyj przycisków na pilocie.
1
2
3
4
5
6
Naciśnij ?/1 aby włączyć zestaw.
Naciśnij CLOCK/TIMER SET.
Naciskaj kilkakrotnie . lub >
aby nastawić godzinę.
Kroki wstępne
Umieszczenie głośnika subniskotonowego
(Tylko MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Naciśnij ENTER.
Naciskaj kilkakrotnie . lub >
aby nastawić minuty.
Naciśnij ENTER.
Zegar zacznie chodzić.
Aby wyregulować zegar
1
2
Naciśnij CLOCK/TIMER SET.
3
Wykonaj te same czynności co w
czynnościach od 3 do 6 powyżej.
Naciskaj kilkakrotnie . lub > aby
wybrać „CLOCK SET”, po czym naciśnij
ENTER.
Uwagi
• Nastawienia zegara zostaną anulowane gdy
odłączysz przewód sieciowy lub gdy nastąpi
awaria sieci.
• Nie jest możliwe nastawienie zegara w Trybie
Oszczędzania Energii (strona 27).
9PL
CD/MP3 – Odtwarzanie
Wkładanie płyty
Używaj przycisków na urządzeniu do tej
operacji.
1
2
Naciśnij Z.
Umieść płytę na tacy płyty etykietą
do góry.
Odtwarzanie płyty
— Normalne Odtwarzanie/
Odtwarzanie z Tasowaniem
Zestaw ten umożliwia odtwarzanie płyt CD
audio, CD-G* oraz płyt ze ścieżkami audio
MP3.
* Płyty CD-G (CD-Grafika) mogą być odtwarzane
tylko na modelu meksykańskim.
Możesz oglądać obrazy wideo nagrane na
płytach CD-G, gdy podłączysz zestaw do
odbiornika TV (zobacz krok 4 w „Podłączanie
elementów zestawu” (strona 6)).
Przykład: Gdy płyta jest włożona
Numer tacy płyty
Numer ścieżki
Aby włożyć dodatkowe płyty, naciśnij
DISC SKIP/EX-CHANGE i obróć tacę
płyty.
3
Naciśnij ponownie Z aby zamknąć
tacę płyty.
Uwagi
• Nie używaj płyty z przyklejoną taśmą, nalepkami
lub na której są ślady po kleju, ponieważ może to
być przyczyną awarii.
• Nie zamykaj tacy płyty przez popychanie jej
palcami, ponieważ może to być przyczyną awarii.
10PL
Wskaźnik obecności płyty Czas odtwarzania
1
Naciśnij CD (lub kilkakrotnie
FUNCTION) aby przełączyć funkcję
na CD.
2
Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE w
trybie stop aż żądany tryb pojawi się
na wyświetleniu.
Inne operacje
Wykonaj
Naciśnij x.
Naciśnij X. Naciśnij ponownie
aby powrócić do odtwarzania.
Wybierz
Aby odtworzyć
Zatrzymać
odtwarzanie
ALL DISCS
(Normalne
Odtwarzanie)
Wszystkie płyty na tacy
płyty, jedna po drugiej.
Zrobić pauzę
1DISC
(Normalne
Odtwarzanie)
Ścieżki na wybranej płycie
w ich oryginalnej
kolejności.
ALBM
(Normalne
Odtwarzanie)
Wszystkie ścieżki
dźwiękowe MP3 w
albumie na wybranej
płycie w ich oryginalnej
kolejności.
Podczas odtwarzania płyt
innych niż MP3,
Odtwarzanie albumu pełni
tę samą rolę, co
Odtwarzanie 1DISC.
ALL DISCS
Ścieżki na wszystkich
SHUF
płytach w losowej
(Odtwarzanie z kolejności.
Tasowaniem)
1DISC SHUF
Ścieżki na wybranej płycie
(Odtwarzanie z w losowej kolejności.
Tasowaniem)
Wybrać ścieżkę Naciśnij kilkakrotnie . lub
> (albo przekręć l L
na urządzeniu).
Wybrać album z Naciskaj kilkakrotnie ALBUM
MP3
+ lub – po czynności 2.
Znaleźć
fragment na
ścieżce (z
wyjątkiem płyt
CD-G)
Utrzymuj wciśnięte m lub M
podczas odtwarzania i zwolnij w
żądanym momencie.
CD/MP3 – Odtwarzanie
Aby
Wybrać płytę w Naciśnij DISC SKIP (lub DISC
trybie
1 – 3 lub DISC SKIP/
zatrzymania
EX-CHANGE na urządzeniu).
Przełączyć na
funkcję CD z
innej funkcji
Naciśnij DISC 1 – 3 na
urządzeniu (Automatyczny
wybór źródła).
Wymienić płytę Naciśnij DISC SKIP/
podczas
EX-CHANGE na urządzeniu.
odtwarzania
Wyjąć płytę
Naciśnij Z na urządzeniu.
ALBM SHUF Ścieżki dźwiękowe MP3 w
(Odtwarzanie z albumie na wybranej
Tasowaniem)
płycie w losowej
kolejności.
Podczas odtwarzania płyt
innych niż MP3, Losowe
odtwarzanie albumu pełni
tę samą rolę, co
Odtwarzanie 1DISC
SHUF.
PGM
(Odtwarzanie
Programu)
3
Ścieżki na płycie w żądanej
kolejności odtwarzania
(zobacz „Tworzenie
własnego programu” na
stronie 13).
Naciśnij N.
ciąg dalszy
11PL
Uwagi
• Na modelu meksykańskim nie jest możliwe
wykonywanie następujących operacji
– wybieranie kanałów graficznych na płytach
CD-G
– wyświetlanie obrazów na płytach CD-G z
efektami rozjaśniania/ściemniania
• Nie możesz zmienić trybu odtwarzania podczas
odtwarzania.
• Rozpoczęcie odtwarzania płyt nagranych w
skomplikowanych konfiguracjach, na przykład
wielowarstwowo, może wymagać trochę czasu.
• Gdy płyta zostaje włożona, odtwarzacz odczytuje
wszystkie ścieżki na płycie. Jeżeli na płycie jest
dużo albumów lub ścieżek innych niż MP3,
rozpoczęcie odtwarzania lub przejście do
odtwarzania następnej ścieżki audio MP3 może
zabrać dużo czasu.
• Nie zapisuj niepotrzebnych albumów lub ścieżek
innych niż MP3 na płycie, która ma służyć do
słuchania MP3. Zalecamy aby na płycie, na
której są ścieżki dźwiękowe MP3, nie zapisywać
ścieżek innego rodzaju lub niepotrzebnych
albumów.
• Album, który nie zawiera ścieżek dźwiękowych
MP3 zostanie pominięty.
• Maksymalna liczba albumów: 150 (włączając w
to folder główny)
• Maksymalna liczba ścieżek audio MP3: 255
• Maksymalna liczba ścieżek dźwiękowych MP3 i
albumów, które mogą być zawarte na jednej
płycie wynosi 300.
• Odtwarzanie jest możliwe do 8 poziomów.
• Ścieżki audio MP3 są odtwarzane w kolejności, w
której zostały nagrane na płycie.
• Zależnie od systemu kodowania/programu
zapisującego, urządzenia nagrywającego lub
nośnika nagrania używanych w czasie
nagrywania ścieżki dźwiękowej MP3, możesz
napotkać takie problemy jak upośledzenie
odtwarzania, przerywanie dźwięku lub
zakłócenia.
Uwaga
Jeżeli dostęp do płyty zabiera dużo czasu, nastaw
„CD POWER ON” za pomocą funkcji zarządzania
mocą CD (strona 15).
12PL
Powtarzane
odtwarzanie
— Odtwarzanie z Powtórzeniem
Możesz kilkakrotnie odtwarzać wszystkie
ścieżki lub jedną ścieżkę na płycie.
Naciskaj kilkakrotnie REPEAT aż pojawi
się „REP” lub „REP1”.
REP: Wszystkie ścieżki na płycie do pięciu
razy.
REP1: Dla jednej tylko ścieżki.
Aby anulować Odtwarzanie z
Powtórzeniem
Naciskaj kilkakrotnie REPEAT aż zniknie
zarówno „REP” jak i „REP1”.
Uwagi
• Nie możesz jednocześnie wybrać „REP” i „ALL
DISCS SHUF”.
• Gdy wybierzesz „REP1”, ścieżka ta będzie
odtwarzana bez końca, aż do anulowania
„REP1”.
Tworzenie własnego
programu
6
Aby
zaprogramować
2
3
4
Naciśnij CD (lub kilkakrotnie
FUNCTION) aby przełączyć funkcję
na CD.
Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE w
trybie stop aż pojawi się „PGM”.
Naciśnij DISC SKIP (albo DISC 1 – 3
lub DISC SKIP/EX-CHANGE na
urządzeniu) aby wybrać płytę.
Naciśnij kilkakrotnie . lub >
(albo przekręć l L na
urządzeniu), aż ukaże się żądany
numer ścieżki.
Gdy programujesz ścieżki audio MP3,
naciśnij kilkakrotnie ALBUM + lub –
aby wybrać żądany album, po czym
kilkakrotnie naciśnij . lub > (albo
przekręć l L na urządzeniu), aż
pojawi się żądany numer ścieżki.
Numer tacy płyty
Inne ścieżki na
innych płytach
7
od 3 do 5
Naciśnij N.
Rozpocznie się Odtwarzanie Programu.
Inne operacje
Aby
Wykonaj
Anulować
Odtwarzanie
Programu
Naciśnij kilkakrotnie PLAY
MODE w trybie stop, aż
zniknie „PGM”.
Usunąć ścieżkę z
końca
Naciśnij CLEAR w trybie
stop.
CD/MP3 – Odtwarzanie
1
Powtórz kroki
Inne ścieżki na tej 4 i 5
samej płycie
— Odtwarzanie Programu
Możesz wykonać program złożony z
maksimum 25 pozycji, wybranych ze
wszystkich płyt, w kolejności, w której chcesz
je odtwarzać.
Możesz synchronicznie nagrać
zaprogramowane ścieżki na taśmę
(strona 19).
Zaprogramuj dodatkowe ścieżki.
Wskazówki
• Wykonany program pozostaje w pamięci po
zakończeniu Odtwarzania Programu. Aby
ponownie odtworzyć ten sam program, naciśnij
CD (lub kilkakrotnie FUNCTION) aby
przełączyć funkcję na CD, następnie naciśnij N.
Kiedy jednak otworzysz tacę płyty, program
zostanie skasowany.
• „– –.– –” pojawi się, gdy całkowity czas programu
CD przekroczy 100 minut, lub gdy wybrana
zostanie ścieżka MP3.
Wybrany numer ścieżki
Całkowity czas odtwarzania
(włącznie z wybraną ścieżką)
5
Naciśnij ENTER.
Ścieżka została zaprogramowana.
Pojawi się numer kroku programu,
następnie całkowity czas odtwarzania.
13PL
5
Naciśnij TUNER MEMORY.
Pojawi się numer pamięci.
Tuner
Numer pamięci
Zapisywanie stacji
radiowych w
pamięci
Możesz zaprogramować maksimum 20 stacji
FM i 10 stacji AM. Możesz następnie
nastroić na każdą z tych stacji naciskając
tylko odpowiedni numer pamięci.
Zapisywanie z automatycznym
strojeniem
Możesz automatycznie nastroić radio na
wszystkie stacje, które są odbierane w
Twojej okolicy i następnie zapisać w pamięci
urządzenia częstotliwości żądanych stacji.
1
2
3
4
Naciśnij TUNER BAND (lub
kilkakrotnie FUNCTION) aby
przełączyć funkcję na TUNER.
Naciskaj kilkakrotnie TUNER BAND
aby wybrać „FM” lub „AM”.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE
aż na wyświetleniu pojawi się
„AUTO”.
Naciśnij + lub – (lub przekręć –
TUNING + na urządzeniu).
Częstotliwość zmienia się w miarę jak
zestaw szuka stacji. Przeszukiwanie
zatrzymuje się automatycznie gdy stacja
zostanie nastawiona. Wtedy pojawi się
„TUNED” i „STEREO” (dla
stereofonicznego programu FM).
6
7
8
Nastaw częstotliwość żądanej stacji
radiowej w sposób opisany w
czynnościach od 3 do 8 z „Zapisywanie z
ręcznym strojeniem” .
14PL
Naciśnij ENTER.
Powtórz czynności od 2 do 7 aby
zapisać inne stacje w pamięci.
Zapisywanie z ręcznym
strojeniem
Możesz ręcznie nastroić stacje i zapisać ich
częstotliwości w pamięci urządzenia.
1
2
3
4
5
Naciśnij TUNER BAND (lub
kilkakrotnie FUNCTION) aby
przełączyć funkcję na TUNER.
Naciskaj kilkakrotnie TUNER BAND
aby wybrać „FM” lub „AM”.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE
aż „AUTO” i „PRESET” znikną z
wyświetlenia.
Naciśnij kilkakrotnie + lub – (albo
przekręć – TUNING + na urządzeniu),
aby nastroić na żądaną stację.
Naciśnij TUNER MEMORY.
Pojawi się numer pamięci.
6
7
8
Jeżeli „TUNED” nie pojawi się i
przeszukiwanie się nie zatrzyma
Naciśnij kilkakrotnie + lub – (albo
przekręć – TUNING + na urządzeniu),
aby wybrać żądany numer pamięci.
Naciśnij kilkakrotnie + lub – (albo
przekręć – TUNING + na urządzeniu),
aby wybrać żądany numer pamięci.
Naciśnij ENTER.
Powtórz czynności od 2 do 7 aby
zapisać inne stacje w pamięci.
Aby poprawić odbiór z tunera
Aby
Wykonaj
Nastroić stację o
słabym sygnale
Wykonaj czynności opisane
w „Zapisywanie z ręcznym
strojeniem” .
Zapisać inną
stację pod
istniejącym już
numerem pamięci
Zacznij z powrotem od kroku
2. Po kroku 5 naciśnij
kilkakrotnie + lub – (albo
przekręć – TUNING + na
urządzeniu), aby wybrać
numer pamięci, pod którym
chcesz zapisać inną stację.
Gdy odbiór z tunera jest zły, wyłącz zasilanie
odtwarzacza CD funkcją menedżera
zasilania CD.
Wzmocnienie CD jest fabrycznie włączone.
Używaj przycisków na urządzeniu do tej
operacji.
Aby zmienić interwał strojenia AM
(z wyjątkiem modeli europejskich,
rosyjskich i dla Arabii Saudyjskiej)
Interwał strojenia AM jest fabrycznie
nastawiony na 9 kHz (lub 10 kHz dla
niektórych obszarów). Aby zmienić interwał
strojenia AM, najpierw nastaw dowolną
stację AM, następnie wyłącz zestaw.
Naciskając TUNING MODE na urządzeniu,
naciśnij jednocześnie ?/1 na urządzeniu.
Gdy zmienisz interwał, wszystkie zapisane w
pamięci stacje AM zostaną skasowane. Aby
zresetować interwał, powtórz tę samą
procedurę.
1
2
3
Naciśnij CD aby przełączyć funkcję na CD.
Naciśnij ?/1 aby wyłączyć zestaw.
Tuner
Inne operacje
Gdy „STANDBY” przestanie migać,
naciśnij ?/1, jednocześnie naciskając x.
Pojawi się „CD POWER OFF”.
Aby uaktywnić moc CD
Powtórz powyższą procedurę i pojawi się
„CD POWER ON”.
Uwagi
• Gdy wybierzesz „CD POWER OFF”, zwiększy
się czas uzyskania dostępu do płyty.
• Nie możesz zmienić nastawienia w trybie
Oszczędzania Energii (strona 27).
Uwaga
Zmiana interwału strojenia AM w Trybie
Oszczędzania Energii nie jest możliwa (strona 27).
Wskazówki
• Stacje zapisane w pamięci pozostają w niej przez
około jeden dzień nawet po odłączeniu
przewodu sieciowego lub w czasie awarii sieci
elektrycznej.
• Aby poprawić odbiór programów radiowych,
wyreguluj ustawienie dostarczonych anten lub
podłącz dostępną w sprzedaży antenę
zewnętrzną.
15PL
Słuchanie radia
Możesz nastawić stację radiową wybierając
numer pamięci stacji lub przez ręczne
nastrojenie stacji.
— Ręczne strojenie
1
Słuchanie zapisanej w pamięci
stacji
2
— Strojenie zapisanych w pamięci
stacji
3
Najpierw zapisz stacje radiowe w pamięci
tunera (zobacz „Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci” na stronie 14).
4
1
2
3
4
Naciśnij TUNER BAND (lub
kilkakrotnie FUNCTION) aby
przełączyć funkcję na TUNER.
Naciskaj kilkakrotnie TUNER BAND
aby wybrać „FM” lub „AM”.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE
aż na wyświetleniu pojawi się
„PRESET”.
Naciśnij kilkakrotnie + lub – (albo
przekręć – TUNING + na urządzeniu),
aby wybrac żądaną,
zaprogramowaną stację.
Numer pamięci
16PL
Słuchanie stacji radiowych nie
zapisanych w pamięci
Częstotliwość
Naciśnij TUNER BAND (lub
kilkakrotnie FUNCTION) aby
przełączyć funkcję na TUNER.
Naciskaj kilkakrotnie TUNER BAND
aby wybrać „FM” lub „AM”.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE
aż „AUTO” i „PRESET” znikną z
wyświetlenia.
Naciśnij kilkakrotnie + lub – (albo
przekręć – TUNING + na urządzeniu),
aby nastroić na żądaną stację.
Uwaga
Gdy przełączysz funkcję z tunera na CD, dostęp do
płyty może wymagać więcej czasu. W takim
wypadku nastaw „CD POWER ON” za pomocą
funkcji zarządzania mocą CD (strona 15).
Wskazówki
• Aby poprawić odbiór programów radiowych,
wyreguluj ustawienie dostarczonych anten lub
podłącz dostępną w sprzedaży antenę
zewnętrzną.
• Gdy stereofoniczny program FM jest odbierany z
zakłóceniami, naciskaj kilkakrotnie FM MODE
aż pojawi się „MONO”. Zabraknie efektu
stereofonicznego, ale odbiór się poprawi.
• Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE, aż
pojawi się „AUTO” w kroku 3 powyżej, po czym
naciśnij + lub – (albo przekręć – TUNING + na
urządzeniu). Zmieni się wyświetlenie
częstotliwości i przeszukiwanie zatrzyma się gdy
zestaw znajdzie stację (Automatyczne
Strojenie).
• Aby nagrać programy radiowe, użyj ręcznego
nagrywania (strona 20).
Używanie Systemu
Danych Radiowych
(RDS)
(Tylko model europejski)
Tuner
Co to jest System Danych
Radiowych?
System Danych Radiowych (RDS) jest
usługą stacji nadawczej, dzięki której stacja
może wysyłać dodatkowe informacje razem
z normalnym sygnałem programu. RDS jest
dostępna jedynie dla stacji FM.*
Uwaga
RDS może nie działać właściwie jeżeli słuchana
stacja nie nadaje sygnałów RDS we właściwy
sposób lub gdy jest słaby odbiór sygnału.
* Nie wszystkie stacje FM dostarczają usługi RDS
i zakres usług RDS może być różny. Jeżeli nie
znasz usługi RDS, zasięgnij szczegółowych
informacji w lokalnej stacji radiowej o
dostępności RDS w Twojej okolicy.
Odbiór komunikatów RDS
Po prostu wybierz stację z pasma FM.
Gdy nastroisz stację dostarczającą usługi
RDS, nazwa stacji pojawi się na
wyświetleniu.
Aby sprawdzić informacje RDS
Za każdym naciśnięciem DISPLAY,
wyświetlenie zmienia się cyklicznie w
następujący sposób:
Nazwa stacji1) t Numer pamięci2) i
częstotliwość t Wyświetlenie zegara (przez
osiem sekund) t Status efektu
1) Jeżeli odbiór stacji RDS nie jest właściwy, nazwa
stacji może nie pojawić się na wyświetleniu.
2) Numer pamięci zostaje wyświetlony tylko wtedy,
gdy stacje radiowe zostały zaprogramowane
(strona 14).
17PL
Inne operacje
Taśma – Odtwarzanie
Wkładanie taśmy
Używaj przycisków na urządzeniu do tej
operacji.
1
2
3
Naciskaj kilkakrotnie TAPE A/B aby
wybrać magnetofon A lub B.
Aby
Wykonaj
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij x.
Zrobić pauzę
Naciśnij X. Naciśnij ponownie
aby powrócić do odtwarzania.
Przewinąć do
przodu lub do
tyłu
Naciśnij m lub M.
Wyjąć taśmę
Naciśnij PUSH Z na
urządzeniu w trybie stop.
Naciśnij PUSH Z.
Włóż nagraną/nagrywalną taśmę do
magnetofonu A lub B stroną
przeznaczoną do odtwarzania/
nagrywania zwróconą do przodu.
Strona do
odtwarzania/
nagrywania
skierowana
do przodu.
Szukanie początku bieżącej lub
następnej ścieżki (AMS)*
Aby przejść do przodu
Naciśnij > (lub przekręć l L na
urządzeniu zgodnie z ruchem zegara)
podczas odtwarzania.
Pojawi się „TAPE A (lub TAPE B) >>> +1”.
Aby przejść do tyłu
Odtwarzanie taśmy
Możesz używać taśmy TYPE I (normalnej).
1
Włóż taśmę.
Aby odtworzyć kolejno kasety w obu
magnetofonach, naciskaj kilkakrotnie
PLAY MODE aż na wyświetlaczu
pojawi się „RELAY” (Odtwarzanie z
przekazaniem)*.
2
3
Naciśnij TAPE (lub kilkakrotnie
FUNCTION) aby przełączyć funkcję
na TAPE.
Naciśnij N.
Taśma zaczyna odtwarzanie.
* Po odtworzeniu przedniej strony na
magnetofonie A, magnetofon B odtworzy
przednią stronę i zatrzyma się.
18PL
Naciśnij . (lub przekręć l L na
urządzeniu w kierunku przeciwnym do
ruchu zegara) podczas odtwarzania.
Pojawi się „TAPE A (lub TAPE B) <<< –1”.
* AMS (Automatyczny Czujnik Muzyczny)
Uwagi
• Funkcja AMS może nie działać właściwie w
następujących warunkach:
– Gdy nienagrany odcinek pomiędzy utworami
jest krótszy niż 4 sekundy.
– Gdy zestaw jest postawiony w pobliżu
odbiornika TV.
• Nie wyjmuj taśmy podczas odtwarzania lub
nagrywania, ponieważ może to spowodować
nieusuwalne uszkodzenie taśmy i kieszeni
kasety.
Taśma – Nagrywanie
Nagrywanie
ulubionych ścieżek
CD na taśmę
Aby nagrać płytę z określoną
kolejnością ścieżek
Możesz nagrać tylko Twoje ulubione ścieżki
CD za pomocą Odtwarzania Programu.
Pomiędzy krokami 2 i 3 wykonaj kroki od 2
do 6 z „Tworzenie własnego programu”
(strona 13).
— Synchronizowane Nagrywanie
CD-TAPE
1
2
Włóż taśmę przeznaczoną do
nagrywania do magnetofonu B,
następnie naciśnij kilkakrotnie TAPE
A/B aby wybrać magnetofon B.
Naciśnij CD i włóż płytę, którą chcesz
nagrać.
Jeżeli płyta jest już włożona, naciśnij
DISC SKIP/EX-CHANGE aby wybrać
płytę.
Gdy chcesz nagrać album z płyty MP3,
pamiętaj aby nacisnąć kilkakrotnie
PLAY MODE i wybrać ALBM,
następnie naciśnij kilkakrotnie
ALBUM + lub – aby wybrać żądany
album, zanim przejdziesz dalej.
3
Taśma – Odtwarzanie/Taśma – Nagrywanie
Możesz nagrać na taśmę całą płytę CD.
Możesz używać taśmy TYPE I (normalnej).
Poziom nagrania jest regulowany
automatycznie.
Używaj przycisków na urządzeniu do tej
operacji.
Naciśnij CD SYNC.
Magnetofon B wejdzie w stan gotowości
do nagrywania.
Pulsuje „REC”.
4
Naciśnij REC PAUSE/START.
Rozpocznie się nagrywanie. Gdy
nagrywanie się zakończy, odtwarzacz
CD i magnetofon zatrzymają się
automatycznie.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij x.
19PL
Wskazówka
Nagrywanie na
taśmie ręcznie
— Ręczne Nagrywanie
Możesz nagrać na taśmę tylko ulubione
fragmenty z CD, taśmy lub programu
radiowego.
Możesz także nagrać z podłączonych
komponentów (zobacz „Podłączanie
komponentów opcjonalnych” na stronie 30).
Używaj przycisków na urządzeniu do tej
operacji.
1
2
Włóż taśmę przeznaczoną do
nagrywania do magnetofonu B,
następnie naciśnij kilkakrotnie TAPE
A/B aby wybrać magnetofon B.
Naciśnij jeden z następujących
przycisków, aby wybrać żądane
źródło do nagrywania.
• CD: Aby nagrać z odtwarzacza CD
tego zestawu.
• TAPE A/B: Aby nagrać z
magnetofonu A tego zestawu.
• TUNER/BAND: Aby nagrać z tunera
tego zestawu.
• AUDIO IN: Aby nagrać z
opcjonalnego komponentu
podłączonego do gniazda AUDIO IN.
3
Naciśnij REC PAUSE/START.
Magnetofon B wejdzie w stan gotowości
do nagrywania.
Pulsuje „REC”.
4
Naciśnij REC PAUSE/START i zacznij
odtwarzanie żądanego źródła, aby je
nagrać.
Rozpocznie się nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij x.
Uwagi
• Podczas nagrywania odbiór z innych źródeł nie
jest możliwy.
• Nagrywanie zatrzyma się, gdy przełączysz
funkcję na inną.
20PL
Aby nagrać z tunera:
Jeżeli podczas nagrywania z tunera słychać
zakłócenia, przesuń odpowiednią antenę aby je
zredukować.
Regulowanie dźwięku
Regulowanie
dźwięku
Możesz wzmocnić dźwięki niskie i stworzyć
dźwięk o większej mocy.
Wybieranie efektu
dźwiękowego
Wybieranie efektu z menu
muzycznego
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmienia się cyklicznie jak
następuje:
GROOVE ON* t GROOVE OFF
Zaprogramowana nazwa pojawi się na
wyświetleniu.
Zobacz tabelę „Opcje efektów
dźwiękowych”.
* Głośność przełączy się na tryb mocy, zmieni się
krzywa korektora i zapali się „GROOVE”.
Aby anulować efekt dźwiękowy
Naciśnij EFFECT ON/OFF na urządzeniu.
Opcje efektów dźwiękowych
Używanie głośnika
sub-niskotonowego
(Tylko MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Używaj głośnika sub-niskotonowego jeśli
wymaga tego źródło dźwięku.
Naciśnij SUBWOOFER ON/OFF na
urządzeniu.
„SURR” pojawi się gdy wybierzesz efekt z
dźwiękiem otaczającym.
EQ
Regulowanie dźwięku
Naciśnij GROOVE na urządzeniu.
Naciskaj kilkakrotnie EQ (lub PRESET EQ
na urządzeniu), aby wybrać żądane
nastawienie.
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
REGGAE
SALSA
SAMBA
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmienia się cyklicznie jak
następuje:
SUB ON* t SUB OFF
* Wskaźnik SUBWOOFER ON/OFF zapali się.
Uwaga
Pamiętaj, aby wyłączyć wskaźnik SUBWOOFER
ON/OFF, jeżeli głośnik sub-niskotonowy nie jest
podłączony do zestawu.
Wskazówka
Możesz użyć VOLUME +/– (lub regulatora
VOLUME na urządzeniu) aby nastawić głośność
głośnika sub-niskotonowego połączonego z
przednimi głośnikami.
21PL
Regulowanie
korektora
graficznego i
zapisywanie w
pamięci
Możesz regulować dźwięk przez
podnoszenie lub obniżanie poziomów
poszczególnych zakresów częstotliwości, po
czym możesz zapisać w pamięci maksimum
trzy nastawienia własne (P FILE).
Zanim zaczniesz, wybierz żądane
wzmocnienie audio dla podstawowego
dźwięku.
Używaj przycisków na urządzeniu do tej
operacji.
1
Naciśnij kilkakrotnie EQ BAND aby
wybrać pasmo częstotliwości,
następnie przekręć – EQ + aby
wyregulować poziom.
Pasmo
częstotliwości
2
Poziom
częstotliwości
Naciśnij i przytrzymaj P FILE.
Pojawi się numer kartoteki osobistej.
3
4
Naciśnij kilkakrotnie P FILE aby
wybrać kartotekę P FILE 1 – 3, w
której chcesz zapisać nastawienie
korektora.
Naciśnij ENTER.
Pojawi się „COMPLETE”.
Nastawienie to jest automatycznie
zapisane jako nastawienia własne
wybrana w czynności 3.
22PL
Inne operacje
Aby
Naciśnij
Przywołać
nastawienia
własne
Kilkakrotnie P FILE aby
wybrać żądany numer
nastawień własnych.
Anulować
nastawienia
własne
Kilkakrotnie EFFECT ON/
OFF aż pojawi się „EFFECT
OFF”.
Wybieranie efektu
otaczającego
Naciśnij SURROUND na urządzeniu.
Każde naciśnięcie przycisku zmieni
wyświetlenie następująco:
SURROUND ON (SURR)
Y
SURROUND OFF (wył.)
Śpiew z podkładem
muzycznym:
Karaoke
(Tylko model latynoamerykański)
Możesz śpiewać przy akompaniamencie po
podłączeniu opcjonalnego mikrofonu.
Używaj przycisków na urządzeniu do tej
operacji.
1
2
3
Przekręć MIC LEVEL na MIN aby
zmniejszyć poziom głośności
mikrofonu.
Podłącz opcjonalny mikrofon do
gniazda MIC.
(Tylko model meksykański)
Naciśnij kilkakrotnie MULTIPLEX aby
otrzymać żądany efekt karaoke.
Regulowanie dźwięku
Korzystanie z karaoke
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmienia się cyklicznie jak
następuje:
MPX L t MPX R t MPX OFF
Aby śpiewać karaoke z
wielowarstwowymi płytami CD
(multiplex CD), wybierz „MPX L” lub
„MPX R”.
4
5
Zacznij odtwarzanie muzyki.
Wyreguluj głośność mikrofonu
przekręcając MIC LEVEL.
Po zakończeniu
Przekręć MIC LEVEL na MIN i odłącz
mikrofon od gniazda MIC.
ciąg dalszy
23PL
Inne operacje
Uwaga
Aby
Wykonaj
Anulować tryb
karaoke*
Przekręć MIC LEVEL na MIN
i odłącz mikrofon od złącza
MIC, po czym naciśnij
kilkakrotnie MULTIPLEX, aż
zniknie „m”.
Mikrofon nie działa gdy magnetofon wykonuje
operację AMS (strona 18).
Wyregulować
echo
mikrofonu*
Przekręć ECHO LEVEL aby
wyregulować efekt echa. Aby
anulować echo, przekręć
ECHO LEVEL na MIN.
Używać płyt
CD-G*
Włącz odbiornik TV i wybierz
właściwe wejście wideo.
* Tylko model meksykański
Miksowanie i nagrywanie
dźwięku
Możesz „miksować” dźwięki, odtwarzając
jeden komponent i śpiewając lub mówiąc do
mikrofonu (brak w wyposażeniu).
Zmiksowany dźwięk może zostać nagrany na
taśmie.
Używaj przycisków na urządzeniu do tej
operacji.
1
2
Przygotuj źródło, które chcesz
zmiksować. Następnie włóż taśmę
przeznaczoną do nagrywania do
magnetofonu B i naciśnij kilkakrotnie
TAPE A/B aby wybrać magnetofon B.
Naciśnij przycisk funkcji dla źródła, z
którego chcesz nagrać (np. CD).
Jeśli chcesz nagrać z TAPE A, naciskaj
kilkakrotnie TAPE A/B aż wybierzesz
TAPE A.
3
Naciśnij REC PAUSE/START.
Magnetofon B wejdzie w stan gotowości
do nagrywania.
Pulsuje „REC”.
4
Naciśnij REC PAUSE/START i zacznij
śpiewać, mówić lub odtwarzać
żądane źródło.
Rozpocznie się nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij x.
24PL
Wskazówki
• Jeżeli wystąpi akustyczne sprzężenie zwrotne
(pogłos), odsuń mikrofon od kolumn
głośnikowych lub zmień kierunek mikrofonu.
• Jeżeli chcesz nagrać swój głos tylko przez
mikrofon, możesz to zrobić wybierając funkcję
CD i nie odtwarzając płyty.
• Gdy wprowadzone zostają sygnały dźwiękowe o
wysokim poziomie, zestaw automatycznie
reguluje poziom nagrywania aby zapobiec
zniekształceniu nagranego sygnału dźwiękowego
(funkcja Automatycznej Regulacji Poziomu).
Programator
Zasypianie przy
muzyce
— Nocny Programator
Możesz nastawić zestaw na wyłączenie się po
upływie określonego czasu, dzięki czemu
możesz zasypiać przy muzyce.
Naciśnij SLEEP.
Budzenie się przy
muzyce
— Programator Odtwarzania
Możesz obudzić się przy dźwiękach muzyki o
określonej porze. Upewnij się, że zegar jest
nastawiony (zobacz „Nastawianie zegara”
na stronie 9).
Do tej operacji użyj przycisków na pilocie.
1
• CD: Włóż płytę. Aby rozpocząć od
określonej ścieżki, wykonaj program
(zobacz „Tworzenie własnego
programu” na stronie 13).
• Taśma: Włóż taśmę stroną, którą
chcesz odtworzyć zwróconą do
przodu.
• Tuner: Nastaw na jedną z
wprowadzonych do pamięci stacji
(zobacz „Słuchanie radia” na
stronie 16).
* Zestaw automatycznie wyłączy się po 100
minutach albo gdy bieżąca płyta lub taśma
zakończą odtwarzanie.
Inne operacje
Aby
Naciśnij
Sprawdzić
SLEEP jeden raz.
pozostały czas*
Zmienić czas
wyłączenia
Anulować
funkcję
Nocnego
Programatora
2
Kilkakrotnie SLEEP aby
wybrać żądany czas.
Kilkakrotnie SLEEP aż pojawi
się „SLEEP OFF”.
* Nie możesz sprawdzić pozostałego czasu jeśli
wybrałeś „AUTO”.
Uwaga
3
4
Programator
Każde naciśnięcie przycisku zmieni
cyklicznie wyświetlenie minut (czas
wyłączenia) w następującej kolejności:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN
t … t 10MIN t OFF
Przygotuj źródło dźwięku, które
chcesz odtwarzać.
Naciśnij VOLUME +/– aby
wyregulować głośność.
Naciśnij CLOCK/TIMER SET.
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aby
wybrać „PLAY SET”, następnie
naciśnij ENTER.
Pojawi się „ON” i wskazanie godziny
zacznie pulsować.
5
Nie nastawiaj na „AUTO” podczas
Synchronizowanego Nagrywania na taśmę.
Nastaw czas rozpoczęcia
odtwarzania.
Naciskaj kilkakrotnie . lub > aby
nastawić godzinę, potem naciśnij
ENTER.
Wskazanie minut zacznie pulsować.
Naciskaj kilkakrotnie . lub > aby
nastawić minuty, po czym naciśnij
ENTER.
Wskazówka
Możesz używać Nocnego Programatora nawet jeśli
zegar nie jest nastawiony.
6
Nastaw czas zatrzymania
odtwarzania w ten sam sposób jak w
czynności 5.
ciąg dalszy
25PL
7
Naciskaj kilkakrotnie . lub > aż
pojawi się żądane źródło dźwięku.
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmienia się cyklicznie jak
następuje:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
8
— Programator Nagrywania
Naciśnij ENTER.
Rodzaj programatora („PLAY
TIMER”), czas rozpoczęcia, czas
zatrzymania i źródło dźwięku pojawią
się kolejno, po czym powróci
początkowe wyświetlenie.
9
Nagrywanie
programów
radiowych z
programatorem
Naciśnij ?/1 aby wyłączyć zestaw.
Inne operacje
Aby
Wykonaj
Uruchomić
programator/
sprawdzić
nastawienie
1 Naciśnij CLOCK/TIMER
Zmienić
nastawienie
Zacznij z powrotem od kroku
1.
Anulować
programator
1 Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT.
Możesz wykonać nagranie z zapisanej w
pamięci stacji radiowej, z podaniem czasu
rozpoczęcia nagrania.
Aby nagrywać z programatorem, konieczne
jest zapisanie najpierw stacji radiowych w
pamięci (zobacz „Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci” na stronie 14) i
nastawienie zegara (zobacz „Nastawianie
zegara” na stronie 9).
Do tej operacji użyj przycisków na pilocie.
1
2 Naciskaj kilkakrotnie .
lub > aż pojawi się
„PLAY SELECT”, po
czym naciśnij ENTER.
2
3
SELECT.
Uwagi
• Nie jest możliwe jednoczesne uruchomienie
Programatora Odtwarzania i Programatora
Nagrywania.
• Jeżeli Programator Odtwarzania i Nocny
Programator są używane jednocześnie, Nocny
Programator posiada priorytet.
• Jeżeli zestaw jest włączony gdy nadejdzie
nastawiony czas, Timer Odtwarzania nie zacznie
działać.
• Nastawienie Timera Odtwarzania pozostaje,
dopóki nie zostanie ręcznie anulowane.
Wskazówka
Zestaw włączy się na 15 sekund przed
nastawionym czasem.
26PL
Naciśnij CLOCK/TIMER SET.
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aby
wybrać „REC SET”, następnie
naciśnij ENTER.
Pojawi się „ON” i wskazanie godziny
zacznie pulsować.
2 Naciskaj kilkakrotnie .
lub > aż pojawi się
„TIMER OFF”, po czym
naciśnij ENTER.
Nastaw na jedną z wprowadzonych
do pamięci stacji (zobacz „Słuchanie
zapisanej w pamięci stacji” na
stronie 16).
4
Nastaw czas rozpoczęcia
nagrywania.
Naciskaj kilkakrotnie . lub > aby
nastawić godzinę, po czym naciśnij
ENTER.
Wskazanie minut zacznie pulsować.
Naciskaj kilkakrotnie . lub > aby
nastawić minuty, po czym naciśnij
ENTER.
5
Nastaw czas zakończenia
nagrywania w ten sam sposób jak w
czynności 4.
Rodzaj programatora, („REC
TIMER”), czas rozpoczęcia, czas
zakończenia oraz zapisana w pamięci
stacja radiowa przeznaczona do
nagrywania (np. „TUNER FM 5”)
pojawią się kolejno zanim powróci
początkowe wyświetlenie.
6
7
Włóż taśmę przeznaczoną do
nagrywania do magnetofonu B.
Naciśnij ?/1 aby wyłączyć zestaw.
Inne operacje
Wykonaj
Uruchomić
programator/
sprawdzić
nastawienie
1 Naciśnij CLOCK/TIMER
Zmienić
nastawienie
Zacznij z powrotem od kroku
1.
Anulować
programator
1 Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Naciskaj kilkakrotnie .
lub > aż pojawi się
„REC SELECT”, po czym
naciśnij ENTER.
SELECT.
2 Naciskaj kilkakrotnie .
lub > aż pojawi się
„TIMER OFF”, po czym
naciśnij ENTER.
Uwagi
• Nie jest możliwe jednoczesne uruchomienie
Programatora Odtwarzania i Programatora
Nagrywania.
• Jeżeli używasz Programatora Nagrywania,
Programatora Odtwarzania i Nocnego
Programatora w tym samym czasie, Nocny
Programator będzie miał pierwszeństwo.
• Jeżeli zestaw będzie włączony gdy nadejdzie
zaprogramowany czas, Programator Nagrywania
nie włączy się.
• Głośność zostaje zredukowana do minimum
podczas nagrywania.
• Timer Nagrywania zostaje automatycznie
anulowany gdy zostanie włączony.
Wyłączanie
wyświetlenia
— Tryb Oszczędzania Energii
Wyświetlenie pokazowe (wyświetlenie i
przyciski zapalają się i migają nawet gdy
zestaw jest wyłączony) i wyświetlenie zegara
mogą zostać wyłączone aby zminimalizować
pobór mocy w stanie gotowości (Tryb
Oszczędzania Energii).
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY gdy
zestaw jest wyłączony, aż zniknie
wyświetlenie pokazowe lub wyświetlenie
zegara.
Aby anulować Tryb Oszczędzania
Energii
Naciśnij DISPLAY gdy zestaw jest
wyłączony. Za każdym naciśnięciem
przycisku wyświetlenie zmieni się cyklicznie
w następujący sposób:
Wyświetlenie pokazowe t Wyświetlenie
zegara* t Brak wyświetlenia (Tryb
Oszczędzania Energii)
Wyświetlenie
Aby
Wyświetlenie
* Zegar zostaje wyświetlony tylko wtedy, gdy jest
nastawiony.
Uwaga
Następujące operacje nie są możliwe w Trybie
Oszczędzania Energii.
– nastawianie zegara
– zmiana interwału strojenia AM (z wyjątkiem
modeli europejskich, rosyjskich i dla Arabii
Saudyjskiej)
– włączenie zestawu przez naciśnięcie przycisków
funkcji (np. CD)
– zmiana funkcji zarządzania mocą CD
Wskazówki
• Programator działa też w Trybie Oszczędzania
Energii.
• Wskaźnik ?/1 zapali się nawet w Trybie
Oszczędzania Energii.
27PL
Odczytywanie na
wyświetlaczu
informacji o płycie
Możesz sprawdzić czas odtwarzania i
pozostały czas bieżącej ścieżki lub płyty.
Gdy włożona jest płyta ze ścieżkami audio
MP3, możesz także sprawdzić informacje
nagrane na płycie, na przykład tytuły.
Sprawdzanie pozostałego
czasu i tytułów
Naciśnij DISPLAY podczas Normalnego
Odtwarzania.
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmienia się cyklicznie jak
następuje:
Numer bieżącej ścieżki i wykorzystany czas
odtwarzania t Numer bieżącej ścieżki i
pozostały czas1) t Pozostały czas płyty2) t
Tytuł ścieżki i nazwisko artysty (tylko płyty
ze ścieżkami audio MP33)) t Nazwa albumu
(tylko płyty ze ścieżkami audio MP33)) t
Wyświetlenie zegara (przez osiem sekund)
t Status efektu
1)
„– –.– –” pojawi się podczas odtwarzania ścieżek
dźwiękowych MP3.
2)
„– –.– –” pojawi się w trybie ALL DISCS,
SHUFFLE lub w trybie Odtwarzania Programu,
albo gdy odtwarzasz ścieżki audio MP3.
3) Gdy odtwarzasz ścieżkę ze znacznikiem ID3
wer. 1 lub wer. 2, pojawią się informacje
znacznika ID3. Znacznik ID3 wyświetla tytuł
ścieżki, nazwę albumu i nazwisko artysty.
28PL
Sprawdzanie całkowitego
czasu odtwarzania i tytułów
Naciśnij DISPLAY w trybie stop.
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmienia się cyklicznie jak
następuje:
x Tryb Normalnego Odtwarzania
Wyświetlenie TOC1) lub liczba albumów na
płycie2) lub liczba ścieżek w bieżącym
albumie2) t Nazwa albumu2) lub etykieta
wolumenu2) t Wyświetlenie zegara (przez
osiem sekund) t Status efektu
1)
2)
TOC = Spis treści, wyświetla numer bieżącej
płyty, liczbę ścieżek na płycie i czas odtwarzania
płyty.
Dla płyt ze ścieżkami dźwiękowymi MP3 nazwy
albumów lub etykieta wolumenu mogą nie
zostać wyświetlone, zależy to od trybu
odtwarzania.
x Tryb Odtwarzania Programu
Numer ostatniej ścieżki w programie i
całkowity czas odtwarzania t Liczba
ścieżek w programie (przez pięć sekund) t
Etykieta wolumenu* t Wyświetlenie
zegara (przez osiem sekund) t Status
efektu
* Dla płyt ze ścieżkami dźwiękowymi MP3
Uwagi
• Całkowity czas odtwarzania nie jest wyświetlany
dla płyt ze ścieżkami dźwiękowymi MP3.
• Znacznik ID3 dotyczy wersji 1 i wersji 2.
• Jeżeli odtwarzana ścieżka audio MP3 posiada
znacznik ID3, informacja znacznika ID3 zostanie
wyświetlona.
• W następujących przypadkach wyświetlenie
wykorzystanego czasu odtwarzania i pozostałego
czasu ścieżki może nie być dokładne.
– gdy odtwarzana jest ścieżka dźwiękowa MP3
VBR (o zmiennej prędkości bitów).
– gdy wykonane jest szybkie przejście do przodu
lub do tyłu.
• Dla modelu rosyjskiego informacja MP3 i ID3
może zostać wyświetlona cyrylicą. Cyrylica może
nie zostać prawidłowo wyświetlona, zależy to od
oprogramowania używanego do kodowania/
zapisu lub od urządzenia nagrywającego.
Zmiana Iluminatora
zasilania
Sprawdzanie
informacji tunera na
wyświetleniu
Naciśnij ILLUMINATION na urządzeniu.
Za każdym naciśnięciem przycisku
iluminator zasilania zmieni się cyklicznie w
następującej kolejności:
MHC-GX555/RG575S/RG475S/RG470
PATTERN 1 t PATTERN 2 t
PATTERN 3 t ILLUM OFF
MHC-GX355/RG255/RG270/RG170
ILLUM ON y ILLUM OFF
Naciśnij DISPLAY gdy słuchasz radia.
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmienia się cyklicznie jak
następuje:
Nazwa stacji1) t Numer pamięci2) i
częstotliwość t Wyświetlenie zegara (przez
osiem sekund) t Status efektu
1)
Tylko model europejski
2) Numer pamięci zostaje wyświetlony tylko wtedy,
gdy stacje radiowe zostały zaprogramowane
(strona 14).
Wyświetlenie
29PL
Komponenty opcjonalne
Podłączanie komponentów opcjonalnych
Aby rozbudować zestaw, możesz do niego podłączyć opcjonalne komponenty. Sprawdź
instrukcję obsługi każdego komponentu. Model północnoamerykański jest używany w celach
ilustracyjnych.
Opcjonalny komponent
analogowy
Ze złącza wyjścia audio opcjonalnego
komponentu analogowego
A Gniazdo AUDIO IN
Użyj kabla audio (brak w wyposażeniu) aby
podłączyć opcjonalny analogowy
komponent (przenośny odtwarzacz audio,
itp.) do tego złącza. Możesz w ten sposób
nagrywać lub słuchać dźwięku z
komponentu przez ten zestaw.
Słuchanie dźwięku z
podłączonego komponentu
1
Podłącz kabel audio (brak w
wyposażeniu). Zobacz „Podłączanie
komponentów opcjonalnych”.
2
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION (lub
AUDIO IN na urządzeniu), aż pojawi się
„AUDIO IN”.
3
Zacznij odtwarzanie podłączonego
komponentu.
Uwaga
Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla audio
(brak w wyposażeniu), naciśnij kilkakrotnie
VOLUME – (lub przekręć regulator VOLUME
na urządzeniu w kierunku przeciwnym do ruchu
zegara) aby zmniejszyć głośność.
30PL
Nagrywanie audio z
podłączonego komponentu
1
Podłącz kabel audio (brak w
wyposażeniu).
2
Rozpocznij nagrywanie ręcznie. Zobacz
„Nagrywanie na taśmie ręcznie” na
stronie 20.
Uwagi
• Jeżeli podłączony komponent posiada funkcję
AVLS (Automatyczny ogranicznik poziomu
głośności), pamiętaj o wyłączeniu tej funkcji jeśli
używasz AUDIO IN. W innym wypadku
konieczne będzie zwiększenie głośności głośnika,
co może spowodować wystąpienie zniekształceń.
• Jeżeli podłączony komponent posiada funkcję
BASS BOOST lub MEGA BASS, pamiętaj o
wyłączeniu tej funkcji, jeśli używasz AUDIO IN.
W innym wypadku dźwięk z głośnika może
zostać znieksztalcony.
Komponenty opcjonalne
31PL
Ogólne
W razie trudności
Problemy i środki
zaradcze
Jeżeli będziesz miał problemy z zestawem,
wykonaj to, co poniżej:
1
Sprawdź, czy przewód sieciowy i
przewody kolumn głośnikowych są
prawidłowo i solidnie podłączone.
2
Znajdź swój problem na poniższej liście
kontrolnej i podejmij wskazane kroki
zaradcze.
Jeżeli pomimo to problem pozostaje,
skonsultuj się z najbliższym dealerem Sony.
Gdy pulsuje wskaźnik ?/1
Natychmiast odłącz przewód sieciowy i
sprawdź następujące pozycje.
• Jeżeli zestaw posiada selektor napięcia,
czy jest on nastawiony na właściwe
napięcie?
Sprawdź napięcie dla Twojego regionu,
po czym upewnij się, że selektor
napięcia jest właściwie nastawiony.
• Czy nie ma krótkiego spięcia pomiędzy
przewodami + i – kolumn
głośnikowych?
• Czy używasz tylko kolumn
głośnikowych przeznaczonych do tego
zestawu?
• Czy nic nie zasłania otworów
wentylacyjnych z tyłu zestawu?
Sprawdź wszystkie powyższe pozycje i
usuń ewentualne problemy. Gdy
wskaźnik ?/1 przestanie pulsować,
podłącz przewód sieciowy z powrotem i
włącz zestaw. Jeżeli wskaźnik nadal
pulsuje lub jeśli przyczyna problemu nie
została znaleziona pomimo sprawdzenia
wszystkich pozycji powyżej, skonsultuj się
z najbliższym dealerem Sony.
32PL
Wyświetlenie zaczyna pulsować jak tylko
podłączysz do sieci przewód sieciowy,
chociaż zestaw nie jest jeszcze włączony
(zobacz czynność 6 w „Podłączanie
elementów zestawu” (strona 6)).
• Naciśnij dwukrotnie DISPLAY gdy zestaw
jest wyłączony. Wyświetlenie pokazowe znika.
„– –:– –” pojawi się na wyświetlaczu.
• Wystąpiła przerwa w dopływie prądu. Nastaw
zegar (strona 9) i ponownie wykonaj
nastawienia programatora (strony 25 i 26).
Nastawienie zegara/zaprogramowanie
radia/programator zostają anulowane.
• Wykonaj ponownie:
– „Nastawianie zegara” (strona 9)
– „Zapisywanie stacji radiowych w pamięci”
(strona 14)
– „Zasypianie przy muzyce” i „Budzenie się
przy muzyce” (strona 25)
– „Nagrywanie programów radiowych z
programatorem” (strona 26)
Brak jest dźwięku.
• Naciśnij VOLUME +/– lub przekręć regulator
VOLUME na urządzeniu zgodnie z
kierunkiem zegara.
• Sprawdź, czy słuchawki nie są podłączone.
• Sprawdź podłączenia kolumn głośnikowych
(strona 6).
• Podczas pracy Programatora Nagrywania
brak jest dźwięku.
Dźwięk dobiega z jednego kanału lub inna
głośność z lewego i prawego kanału.
• Umieść kolumny głośnikowe jak najbardziej
symetrycznie.
• Podłącz dostarczone kolumny głośnikowe.
Brak jest tonów niskich.
• Sprawdź, czy gniazda + i – głośnika są
prawidłowo podłączone.
Występuje duży przydźwięk lub szumy.
• Odsuń zestaw od źródła zakłóceń.
• Podłącz zestaw do innego gniazda ściennego.
• Podłącz filtr szumów (dostępny w handlu) do
przewodu sieciowego.
Programator nie daje się nastawić.
• Nastaw ponownie zegar (strona 9).
Programator nie działa.
• Sprawdź nastawienie programatora i nastaw
prawidłowy czas (strony 26 i 27).
• Anuluj funkcję Nocnego Programatora
(strona 25).
Pilot nie działa.
• Usuń przeszkodę.
• Przysuń pilota bliżej zestawu.
• Skieruj pilota na czujnik zestawu.
• Wymień baterie (R6/rozmiar AA).
• Odsuń zestaw od źródła fluorescencyjnego
światła.
Występuje akustyczne sprzężenie zwrotne.
• Zmniejsz głośność.
• Dla modelu latynoamerykańskiego, odsuń
mikrofon od głośników lub zmień kierunek
mikrofonu.
Na ekranie odbiornika TV utrzymuje się
niewłaściwy kolor.
• Wyłącz raz odbiornik TV, następnie włącz
ponownie po upływie 15 do 30 minut. Jeżeli
kolor nadal jest zły, odsuń kolumny
głośnikowe od odbiornika TV.
Taca płyty nie otwiera się i pojawiło się
„LOCKED”.
• Skontaktuj się z dealerem Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Taca płyty się nie zamyka.
• Połóż płytę właściwie.
• Zawsze zamykaj tacę przez naciśnięcie Z na
urządzeniu. Próby zamykania tacy przez
popychanie jej palcami mogą spowodować
problemy z odtwarzaczem.
Płyta nie daje się wyjąć.
• Nie jest możliwe wyjmowanie płyty podczas
Synchronizowanego Nagrywania CD. Naciśnij
x aby anulować Synchronizowane
Nagrywanie CD, po czym naciśnij Z na
urządzeniu aby wyjąć płytę.
• Skonsultuj się z najbliższym dealerem Sony.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
• Otwórz tacę płyty i sprawdź, czy płyta znajduje
się na tacy.
• Wytrzyj płytę aby była czysta (strona 38).
• Wymień płytę.
• Włóż płytę, którą ten zestaw może odtworzyć
(strona 4).
• Połóż płytę właściwie.
• Połóż płytę na tacy stroną z etykietą
skierowaną do góry.
• Wyjmij płytę i wytrzyj z niej wilgoć, po czym
pozostaw zestaw włączony na kilka godzin,
aby wilgoć wyparowała.
• Naciśnij N aby zacząć odtwarzanie.
Dostęp do płyty zabiera dużo czasu.
• Nastaw „CD POWER ON” za pomocą funkcji
zarządzania mocą CD (strona 15).
W razie trudności
Odtwarzacz CD/MP3
Brak obrazu (Tylko model meksykański).
• Sprawdź, czy podłączenia zestawu są
właściwie zamocowane.
• Upewnij się, że zestaw jest podłączony do
gniazda wejścia wideo odbiornika TV
(strona 7).
• Upewnij się, że odbiornik TV jest włączony i
że właściwie nim operujesz.
• Upewnij sie, że wybrane jest wejście wideo na
odbiorniku TV, co pozwala oglądać obraz z
tego zestawu.
• Ten zestaw jest zgodny z systemem telewizji
kolorowej NTSC. Sprawdź, czy odbiornik TV
pracuje w systemie telewizji kolorowej NTSC.
• Naciśnij CD (lub kilkakrotnie FUNCTION)
aby przełączyć funkcję na CD.
Dźwięk przeskakuje.
• Wytrzyj płytę aby była czysta (strona 38).
• Wymień płytę.
• Spróbuj przenieść zestaw do miejsca bez
wibracji (np. na stabilny stojak).
• Spróbuj odsunąć kolumny głośnikowe od
zestawu, lub umieść je na oddzielnych
stojakach. Gdy słuchasz głośno odtwarzanej
muzyki z niskimi tonami, drgania kolumn
głośnikowych mogą być powodem
przeskakiwania dźwięku.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
• Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE aż
znikną zarówno „PGM” jak i „SHUF”, aby
powrócić do Normalnego Odtwarzania.
ciąg dalszy
33PL
Ścieżka dźwiękowa MP3 nie może zostać
odtworzona.
• Nagranie nie zostało wykonane w formacie
ISO9660 Poziom 1 lub Poziom 2, ani w
rozszerzeniu Joliet.
• Ścieżka dźwiękowa MP3 nie posiada
rozszerzenia „.MP3”.
• Dane nie są zachowane w formacie MP3.
• Płyty zawierające pliki inne niż MPEG 1
Audio Layer-3 nie mogą być odtwarzane.
Ścieżki dźwiękowa MP3 są odtwarzane po
dłuższym czasie niż inne.
• Po odczytaniu przez zestaw wszystkich ścieżek
na płycie, odtworzenie może zabrać więcej
czasu niż zwykle, jeśli:
– liczba albumów lub ścieżek na płycie jest
bardzo duża.
– struktura organizacji albumów i ścieżek na
płycie jest bardzo skomplikowana.
Nazwa albumu, tytuł ścieżki oraz informacja
znacznika ID3 nie pojawiają się prawidłowo.
• Użyj płyty, która jest zgodna z ISO9660
Poziom 1, Poziom 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
• Znacznik ID3 płyty nie jest wer. 1 ani wer. 2.
• Wyświetlane są tylko maksimum 30 znaki
znacznika ID3.
• Zestaw ten może wyświetlić następujące
rodzaje znaków:
– Duże litery (A do Z)
– Cyfry (0 do 9)
– Symbole (’< > * + , – / @ [ \ ] _)
Inne znaki mogą nie zostać prawidłowo
wyświetlone.
Tuner
Duży przydźwięk lub szumy/nie można
odbierać stacji. (Na wyświetleniu miga
„TUNED” lub „STEREO”.)
• Nastaw właściwe pasmo i częstotliwość
(strona 14).
• Podłącz prawidłowo antenę (strona 7).
• Znajdź miejsce i pozycję, przy której odbiór
jest dobry, po czym ustaw ponownie antenę.
Jeżeli nie możesz uzyskać dobrego odbioru,
zalecane jest podłączenie dostępnej w
sprzedaży anteny zewnętrznej.
• Dostarczona antena przewodowa FM odbiera
sygnały całą swoją długością, dlatego pamiętaj
aby ją rozciągnąć do końca.
• Umieść anteny tak daleko od przewodów
kolumn głośnikowych jak tylko jest to
możliwe.
• Spróbuj wyłączyć znajdujące się w pobliżu
urządzenia elektryczne.
• Nastaw „CD POWER OFF” za pomocą
funkcji zarządzania mocą CD (strona 15).
Stereofoniczny program FM nie jest
odbierany w stereo.
• Naciskaj kilkakrotnie FM MODE aż pojawi
się „STEREO”.
Magnetofon
Taśma nie nagrywa ani nie odtwarza, lub
występuje obniżenie poziomu dźwięku.
• Głowice są brudne. Wyczyść je (strona 38).
• Głowice nagrywania/odtwarzania są
namagnesowane. Odmagnetyzuj je
(strona 38).
Taśma nie kasuje się kompletnie.
• Głowice nagrywania/odtwarzania są
namagnesowane. Odmagnetyzuj je
(strona 38).
Występuje nadmierne kołysanie lub drżenie
dźwięku, lub dźwięk opada.
• Kabestany lub rolki dociskowe są
zanieczyszczone. Wyczyść je (strona 38).
34PL
Wzrastają szumy lub występuje obcinanie
dźwięku na wysokich częstotliwościach.
• Głowice nagrywania/odtwarzania są
namagnesowane. Odmagnetyzuj je
(strona 38).
Taśma nie nagrywa.
• Kaseta nie jest włożona. Włóż kasetę.
• Fiszka została usunięta z kasety. Zakryj otwór
po odłamanej fiszce taśmą samoprzylepną
(strona 38).
• Taśma została przewinięta do końca.
Jeżeli zestaw nadal nie działa
właściwie po wykonaniu
powyższych czynności, zresetuj
zestaw w następujący sposób:
Używaj przycisków na urządzeniu do tej
operacji.
Odłącz przewód sieciowy.
Podłącz z powrotem przewód sieciowy.
Naciśnij ?/1 aby włączyć zestaw.
Naciśnij x, ILLUMINATION i DISC 1
jednocześnie.
Zestaw został zresetowany do fabrycznych
nastawień. Wprowadź poprzednie,
wykonane przez siebie nastawienia, takie jak
stacje zapisane w pamięci, zegar i
programator.
Uwaga
Nie można zresetować zestawu do fabrycznych
nastawień w Trybie Oszczędzania Energii
(strona 27).
Jeden z poniższych komunikatów może
pojawić się lub pulsować na wyświetlaczu
podczas operacji.
CD/MP3
NO DISC
W odtwarzaczu nie ma płyty lub włożona została
płyta, której zestaw nie może odtworzyć (na
przykład DVD, VCD lub CD-ROM bez ścieżek
dźwiękowych MP3, itd.).
NO STEP
Wszystkie zaprogramowane ścieżki zostały
skasowane.
OVER
Płyta doszła do końca podczas gdy naciskałeś
M w trakcie odtwarzania lub pauzy.
PUSH STOP
Nacisnąłeś PLAY MODE podczas odtwarzania.
READING
Zestaw czyta informację płyty. Niektóre
przyciski nie są dostępne.
STEP FULL
Próbowałeś zaprogramować 26 ścieżek lub
więcej (kroków).
Tuner
COMPLETE
Operacja zapisywania w pamięci zakończyła się
normalnie.
W razie trudności
1
2
3
4
Komunikaty
Taśma
NO TAB
Nie można nagrać taśmy ponieważ fiszka kasety
została oderwana.
NO TAPE
W magnetofonie nie ma taśmy.
ciąg dalszy
35PL
Programator
PUSH SELECT
Próbowano nastawić zegar lub programator
podczas pracy programatora.
SET CLOCK
Próbowano wybrać programator przy
nienastawionym zegarze.
SET TIMER
Nastąpiła próba wybrania programatora, gdy
ani Programator Odtwarzania, ani Programator
Nagrywania nie są nastawione.
TIME NG
Nastawienia czasu rozpoczęcia i zakończenia
dla Programatora Odtwarzania lub
Programatora Nagrywania są takie same.
Inne
NOT IN USE
Naciśnięty został nieczynny przycisk.
36PL
Dodatkowe informacje
Środki ostrożności
• Aby nie dopuścić do usterki, nie zakrywaj
otworu wentylacyjnego wiatraka używanego do
chłodzenia.
O kolumnach głośnikowych
(Z wyjątkiem modelu meksykańskiego)
O napięciu operacyjnym
Przed rozpoczęciem używania zestawu sprawdź
czy napięcie operacyjne Twojego zestawu jest
identyczne z napięciem w lokalnej sieci
elektrycznej.
O bezpieczeństwie
• Dopóki wtyczka podłączona jest do gniazda
ściennego, zestaw pozostaje podłączony do
źródła prądu, nawet jeśli sam zestaw jest
wyłączony.
• Jeżeli zestaw nie będzie używany przez dłuższy
czas, wyjmij wtyczkę z gniazda ściennego. Aby
odłączyć przewód sieciowy, uchwyć za wtyczkę.
Nigdy nie ciągnij za przewód.
• Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn dostaną się
do środka, odłącz zestaw od sieci i przed
ponownym użyciem oddaj do sprawdzenia
specjalistom.
• Przewód sieciowy może zostać wymieniony
jedynie w upoważnionej stacji serwisu.
O wyborze miejsca
O gromadzeniu się ciepła wewnątrz
• Chociaż zestaw rozgrzewa się podczas działania,
nie jest to usterką.
• Umieść zestaw w miejscu o dostatecznej
wentylacji aby zapobiec gromadzeniu się ciepła
wewnątrz zestawu.
• Jeżeli będziesz przez dłuższy czas używać
zestawu przy głośnym nastawieniu, temperatura
obudowy na górze, bokach i na spodzie znacznie
wzrośnie. Aby uniknąć oparzenia, nie dotykaj
obudowy.
(Tylko model meksykański)
Jeśli na ekranie ustawionego w pobliżu
telewizora zaobserwujesz
nieregularność koloru
W wypadku systemu przednich kolumn
głośnikowych magnetycznie ekranowanych,
przednie kolumny głośnikowe mogą być
umieszczone w pobliżu odbiornika TV. Jednak
nieprawidłowy kolor może nadal występować na
ekranie TV, zależnie od rodzaju używanego
odbiornika TV.
Jeżeli zauważalny jest nieprawidłowy
kolor…
Wyłącz raz odbiornik TV, następnie włącz
ponownie po upływie 15 do 30 minut. Upewnij się,
że prawa kolumna głośnikowa jest umieszczona po
prawej stronie, a lewa po lewej stronie urządzenia.
Jeżeli ponownie zauważalny jest
nieprawidłowy kolor…
Odsuń kolumny głośnikowe od telewizora.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: Zestaw ten może utrzymywać
stop-klatkę lub wyświetlenie obrazu na ekranie
odbiornika TV w nieskończoność. Jeżeli
zostawisz stop-klatkę lub wyświetlenie obrazu
na ekranie odbiornika TV przez dłuższy czas,
ryzykujesz trwałe uszkodzenie ekranu TV.
Telewizory projekcyjne są na to szczególnie
podatne.
Dodatkowe informacje
• Nie stawiaj zestawu w pozycji przechylonej.
• Nie stawiaj zestawu w następujących miejscach;
– Bardzo gorących lub zimnych
– Zakurzonych lub zanieczyszczonych
– Bardzo wilgotnych
– Poddawanych wibracjom
– Nasłonecznionych.
• Jeżeli powierzchnia, na której postawione
zostało urządzenie lub głośniki posiada specjalne
wykończenie (woskowe, olejowe, politura itp.),
należy wziąć pod uwagę, że mogą powstać plamy
lub odbarwienia.
Kolumny głośnikowe nie są ekranowane i w
związku z tym obraz na odbiornikach TV może
zostać magnetycznie zniekształcony. W takim
wypadku wyłącz zasilanie odbiornika TV i włącz je
ponownie po upływie od 15 do 30 minut.
Jeżeli nie będzie poprawy, odsuń kolumny
głośnikowe dalej od odbiornika TV.
ciąg dalszy
37PL
O działaniu
Czyszczenie obudowy
• Jeżeli zestaw zostanie nagle przeniesiony z
zimnego miejsca w ciepłe, albo gdy znajduje się w
pomieszczeniu bardzo wilgotnym, może wystąpić
gromadzenie się wilgoci na soczewce wewnątrz
odtwarzacza CD. Jeśli to nastąpi, zestaw nie
będzie działać właściwie. Wyjmij płytę i zostaw
zestaw włączony na około godzinę, aż wilgoć
wyparuje.
• Wyjmij płytę przed przesuwaniem lub
przenoszeniem zestawu.
Czyść obudowę, panel i regulatory miękką
ściereczką lekko zwilżoną roztworem łagodnego
detergentu. Nie używaj ostrych myjek, proszku do
szorowania ani środków w rodzaju
rozcieńczalnika, benzyny lub alkoholu.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy
dotyczące zestawu, skonsultuj się z najbliższym
dealerem Sony.
Aby zachować nagranie na taśmie
Aby zapobiec przypadkowemu nagraniu na już
nagranej taśmie, oderwij fiszkę kasety na stronie A
lub B jak pokazano.
Oderwij fiszkę
kasety
Uwagi dotyczące płyt
• Przed odtworzeniem wytrzyj płytę ściereczką.
Wycieraj płytę w kierunku od środka ku
brzegom.
• Nie używaj środków takich jak benzyna,
rozcieńczalnik, dostępne w handlu środki
czyszczące lub środki antystatyczne w aerozolu,
przeznaczone do winylowych płyt LP.
• Nie wystawiaj płyt na światło słoneczne ani na
działanie źródeł ciepła takich jak przewody
ogrzewcze, nie zostawiaj także płyt w
samochodzie zaparkowanym na słońcu.
• Gdy używasz płyt, które na powierzchni etykiety
mają klej lub podobną lepką substancję, lub
które posiadają etykiety drukowane specjalnym
tuszem, może się zdarzyć, że płyta lub jej etykieta
mogą się przykleić do wewnętrznych części
urządzenia. Gdy to nastąpi, wyjęcie płyty może
się okazać niemożliwe, może to być także
przyczyną awarii urządzenia. Pamiętaj aby
sprawdzić przed użyciem, czy strona z etykietą
nie lepi się.
Następujące rodzaje płyt nie powinny być
używane:
– Płyty z wypożyczalni lub używane, z
przyklejonymi nalepkami, na których klej
wychodzi poza brzegi nalepki. Powierzchnia
nalepki jest lepka.
– Płyty, których etykiety drukowane są
specjalnym tuszem, lepiącym się przy
dotknięciu.
• Płyty o niestandardowych kształtach (np. w
kształcie serca, kwadratu lub gwiazdy) nie mogą
być odtwarzane na tym urządzeniu. Próby
odtwarzania mogą uszkodzić urządzenie. Nie
używaj płyt tego rodzaju.
38PL
Jeżeli później przeznaczysz tę taśmę do
ponownego nagrania, wystarczy zaklejenie otworu
po fiszce taśmą samoprzylepną.
Przed włożeniem kasety do
magnetofonu
Wybierz luzy taśmy. Jeżeli tego nie uczynisz, taśma
może się zaplątać w mechanizm magnetofonu i
ulec uszkodzeniu.
Gdy używasz taśmy dłuższej niż
90 minut
Taśma jest bardzo elastyczna. Nie zmieniaj często
operacji na taśmie takich jak odtwarzanie,
zatrzymywanie oraz przewijanie. Taśma może się
zaplątać w mechanizm magnetofonu.
Czyszczenie głowic taśmy
Czyść głowice taśmy po każdych 10 godzinach
używania. Pamiętaj aby oczyścić głowice taśmy
przed wykonaniem ważnego nagrania lub po
odtworzeniu starej taśmy. Użyj oddzielnie
sprzedawanej kasety czyszczącej na sucho lub na
mokro. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi
kasety czyszczącej.
Odmagnetyzowanie głowic taśmy
Odmagnesuj głowice taśmy i metalowe części,
które wchodzą w kontakt z taśmą po każdych 20 do
30 godzinach używania, wykorzystując do tego
oddzielnie sprzedawaną kasetę demagnetyzującą.
Szczegóły znajdziesz w instrukcji dołączonej do
kasety demagnetyzującej.
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Model północnoamerykański:
MHC-GX555
Przednia kolumna głośnikowa
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
145 + 145 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Całkowite zniekształcenie harmoniczne
poniżej 0,07%
(6 omów przy 1 kHz,
80 watów)
Głośnik sub-niskotonowy
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
170 watów
(6 omów przy 80 Hz,
10% THD)
Całkowite zniekształcenie harmoniczne
poniżej 0,07%
(6 omów przy 80 Hz,
90 watów)
MHC-GX355
Model kanadyjski:
MHC-GX255
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
65 + 65 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Całkowite zniekształcenie harmoniczne
poniżej 0,07%
(6 omów przy 1 kHz,
40 watów)
MHC-RG470
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
110 + 110 watów
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
140 + 140 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Wydawana moc muzyczna (odniesienia):
280 + 280 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
MHC-RG270
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
80 + 80 watów
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
100 + 100 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Wydawana moc muzyczna (odniesienia):
200 + 200 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Dodatkowe informacje
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
150 + 150 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Całkowite zniekształcenie harmoniczne
poniżej 0,07%
(6 omów przy 1 kHz,
80 watów)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
140 + 140 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Wydawana moc muzyczna (odniesienia):
280 + 280 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Głośnik sub-niskotonowy
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
130 watów
(6 omów przy 80 Hz,
DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
160 watów
(6 omów przy 80 Hz,
10% THD)
Wydawana moc muzyczna (odniesienia):
320 watów
(6 omów przy 80 Hz,
10% THD)
MHC-RG170
Model europejski i rosyjski:
MHC-RG475S
Przednia kolumna głośnikowa
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
110 + 110 watów
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
20 + 20 watów
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
ciąg dalszy
39PL
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
25 + 25 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Wydawana moc muzyczna (odniesienia):
50 + 50 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Inne modele:
MHC-RG575S
Poniższe zmierzone pod napięciem 120, 127, 220,
240 V prądu zmiennego 50/60 Hz
Przednia kolumna głośnikowa
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
100 + 100 watów
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
125 + 125 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Głośnik sub-niskotonowy
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
120 watów
(6 omów przy
80 Hz, DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
150 watów
(6 omów przy 80 Hz,
10% THD)
MHC-RG475S
Przednia kolumna głośnikowa
Poniższe zmierzone pod napięciem 120, 127, 220,
240 V prądu zmiennego 50/60 Hz
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
100 + 100 watów
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
120 + 120 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Głośnik sub-niskotonowy
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
120 watów
(6 omów przy
80 Hz, DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
150 watów
(6 omów przy 80 Hz,
10% THD)
40PL
MHC-RG470
Poniższe zmierzone pod napięciem 120, 127, 220,
240 V prądu zmiennego 50/60 Hz
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
130 + 130 watów
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
160 + 160 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
MHC-RG270
Poniższe zmierzone pod napięciem 120, 127, 220,
240 V prądu zmiennego 50/60 Hz
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
100 + 100 watów
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
125 + 125 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
MHC-RG170
Poniższe zmierzone pod napięciem 120, 127, 220,
240 V prądu zmiennego 50/60 Hz
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
50 + 50 watów
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
65 + 65 watów
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Wejścia
AUDIO IN (gniazdo mini stereo):
napięcie 250 mV,
impedancja 47 kiloomów
MIC (gniazdo mikrofonowe) (Tylko model
latynoamerykański):
Czułość 1 mV,
impedancja 10 kiloomów
Wyjścia
PHONES (gniazdo mini stereo):
akceptuje słuchawki
8 omów lub więcej
VIDEO OUT (gniazdo fono) (Tylko model
meksykański):
maks. poziom wyjścia
1Vp-p, nierównoważne,
synchr. negatywna,
impedancja obciążenia
75 omów
SPEAKER:
akceptuje impedancję od
6 do 16 omów
SUBWOOFER OUT (Tylko MHC-GX555/
RG575S/RG475S):
akceptuje impedancję od
6 do 16 omów
Sekcja odtwarzacza CD
System
System płyty
kompaktowej i
cyfrowego audio
Właściwości diody laserowej
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej
44,6 µW
* Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm od
powierzchni soczewki obiektywu na bloku
optycznym o przesłonie 7 mm.
Pasmo przenoszenia
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Stosunek sygnału do szumu
Ponad 90 dB
Zakres dynamiczny
Ponad 90 dB
Sekcja magnetofonu
System nagrywania
4-ścieżkowy 2-kanałowy,
stereofoniczny
Charakterystyka częstotliwościowa
50 – 13 000 Hz (±3 dB),
przy użyciu kaset Sony
TYPE I
Kołysanie i drżenie
±0,15% W. szczytowa
(IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. szczytowa
(DIN)
FM stereo, tuner superheterodynowy FM/AM
Kolumna głośnikowa
Model północnoamerykański:
Przednia kolumna głośnikowa SS-GX555
dla MHC-GX555
System głośnika
3-drożny, 3-częściowy,
rodzaj bass-reflex
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik sub-niskotonowy:
13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 230 × 345 ×
235 mm
Masa
W przybliż. 3,8 kg netto
każda kolumna
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia
Model północnoamerykański:
87,5 – 108,0 MHz
(odstęp 100 kHz)
Inne modele:
87,5 – 108,0 MHz
(odstęp 50 kHz)
Antena
Antena przewodowa FM
Złącza anteny
75 omów
nierównoważnych
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Głośnik sub-niskotonowy SS-WG555 dla
MHC-GX555
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
Modele panamerykańskie:
530 – 1 710 kHz
(przy interwale strojenia
ustawionym na 10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(przy interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Przednia kolumna głośnikowa SS-GX555
dla MHC-GX355
System głośnika
Rodzaj bass-refleks
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 20 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 265 × 325 ×
330 mm
Masa
W przybliż. 5,5 kg
System głośnika
Dodatkowe informacje
Sekcja tunera
Model europejski, rosyjski i dla Arabii Saudyjskiej:
531 – 1 602 kHz
(przy interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Inne modele:
530 – 1,710 kHz
(przy interwale strojenia
ustawionym na 10 kHz)
531 – 1,602 kHz
(przy interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Antena
Antena ramowa AM
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
3-drożny, 3-częściowy,
rodzaj bass-reflex
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik sub-niskotonowy:
13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
ciąg dalszy
41PL
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 230 × 345 ×
235 mm
Masa
W przybliż. 3,8 kg netto
każda kolumna
Model kanadyjski:
Przednia kolumna głośnikowa SS-GX255
dla MHC-GX255
System głośnika
3-drożny, 3-częściowy,
rodzaj bass-reflex
Głośniki
Głośnik super-wysokotonowy:
2 cm, rodzaj kopułowy
Głośnik niskotonowy: 13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 200 × 325 ×
230 mm
Masa
W przybliż. 3,0 kg netto
każda kolumna
Modele europejskie i rosyjskie:
Przednia kolumna głośnikowa SS-RG475
dla MHC-RG475S
System głośnika
3-drożny, 3-częściowy,
rodzaj bass-reflex
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik sub-niskotonowy:
13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 230 × 345 ×
235 mm
Masa
W przybliż. 3,8 kg netto
każda kolumna
Głośnik sub-niskotonowy SS-WG475 dla
MHC-RG475S
System głośnika
Rodzaj bass-refleks
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 20 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 265 × 325 ×
330 mm
Masa
W przybliż. 5,5 kg
42PL
Przednia kolumna głośnikowa SS-RG575
dla MHC-RG470
System głośnika
3-drożny, 4-częściowy,
rodzaj bass-reflex
Głośniki
Głośnik sub-niskotonowy:
15 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik niskotonowy: 15 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm ×2, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 245 × 380 ×
290 mm
Masa
W przybliż. 5,5 kg netto
każda kolumna
Przednia kolumna głośnikowa SS-RG475
dla MHC-RG270
System głośnika
3-drożny, 3-częściowy,
rodzaj bass-reflex
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik sub-niskotonowy:
13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 230 × 345 ×
235 mm
Masa
W przybliż. 3,8 kg netto
każda kolumna
Przednia kolumna głośnikowa
SS-RG170E dla MHC-RG170
System głośnika
3-drożny, 3-częściowy,
rodzaj bass-reflex
Głośniki
Głośnik super-wysokotonowy:
2 cm, typ kopułowy
Głośnik niskotonowy: 13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 200 × 325 ×
230 mm
Masa
W przybliż. 3,0 kg netto
każda kolumna
Model meksykański:
Przednia kolumna głośnikowa
SS-RG575AV dla MHC-RG575S
System głośnika
3-drożny, 4-częściowy,
typu bass-reflex, rodzaj
magnetycznie
ekranowany
Głośniki
Głośnik sub-niskotonowy:
15 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik niskotonowy: 15 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm ×2, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 245 × 380 ×
240 mm
Masa
W przybliż. 5,9 kg netto
każda kolumna
Głośnik sub-niskotonowy SS-WG575 dla
MHC-RG575S
System głośnika
Rodzaj bass-refleks
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 20 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 265 × 325 ×
365 mm
Masa
W przybliż. 6,3 kg
System głośnika
3-drożny, 4-częściowy,
typu bass-reflex, rodzaj
magnetycznie
ekranowany
Głośniki
Głośnik sub-niskotonowy:
15 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik niskotonowy: 15 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm × 2, rodzaj
stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 245 × 380 ×
240 mm
Masa
W przybliż. 5,9 kg netto
każda kolumna
System głośnika
3-drożny, 3-częściowy,
typu bass-reflex, rodzaj
magnetycznie
ekranowany
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik sub-niskotonowy:
13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 230 × 345 ×
235 mm
Masa
W przybliż. 4,0 kg netto
każda kolumna
Inne modele:
Przednia kolumna głośnikowa SS-RG575
dla MHC-RG575S
System głośnika
3-drożny, 4-częściowy,
rodzaj bass-reflex
Głośniki
Głośnik sub-niskotonowy:
15 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik niskotonowy: 15 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm ×2, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 245 × 380 ×
290 mm
Masa
W przybliż. 5,5 kg netto
każda kolumna
Głośnik sub-niskotonowy SS-WG575 dla
MHC-RG575S
System głośnika
Rodzaj bass-refleks
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 20 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 265 × 325 ×
365 mm
Masa
W przybliż. 6,3 kg
Dodatkowe informacje
Przednia kolumna głośnikowa
SS-RG575AV dla MHC-RG470
Przednia kolumna głośnikowa
SS-RG475AV dla MHC-RG270
ciąg dalszy
43PL
Przednia kolumna głośnikowa SS-RG475
dla MHC-RG475S
Przednia kolumna głośnikowa SS-RG475
dla MHC-RG270
System głośnika
System głośnika
3-drożny, 3-częściowy,
rodzaj bass-reflex
Głośniki
Głośnik sub-niskotonowy:
13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik niskotonowy: 13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 230 × 345 ×
235 mm
Masa
W przybliż. 3,8 kg netto
każda kolumna
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik sub-niskotonowy:
13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 230 × 345 ×
235 mm
Masa
W przybliż. 3,8 kg netto
każda kolumna
Subwofer SS-WG475 dla MHC-RG475S
Przednia kolumna głośnikowa SS-RG170
dla MHC-RG170
System głośnika
Rodzaj bass-refleks
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 20 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 265 × 325 ×
330 mm
Masa
W przybliż. 5,5 kg
Przednia kolumna głośnikowa SS-RG575
dla MHC-RG470
System głośników
3-drożny, 4-częściowy,
rodzaj bass-reflex
Głośniki
Głośnik sub-niskotonowy:
15 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik niskotonowy: 15 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm ×2, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 245 × 380 ×
290 mm
Masa
W przybliż. 5,5 kg netto
każda kolumna
44PL
3-drożny, 3-częściowy,
rodzaj bass-reflex
System głośnika
3-drożny, 3-częściowy,
rodzaj bass-reflex
Głośniki
Głośnik super-wysokotonowy:
2 cm, typ kopułowy
Głośnik niskotonowy: 13 cm, rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm, rodzaj stożkowy
Nominalna impedancja 6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.)
W przybliż. 200 × 325 ×
230 mm
Masa
W przybliż. 3,0 kg netto
każda kolumna
Ogólne
Zasilanie
Model północnoamerykański:
120 V prądu zmiennego,
60 Hz
Modele europejskie i rosyjskie:
230 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
Model australijski:
230 – 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Model argentyński:
220 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
Model meksykańskie:
127 V prądu zmiennego,
60 Hz
Model dla Arabii Saudyjskiej:
120 – 127, 220 lub
230 – 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Regulowane
przełącznikiem napięcia
Inne modele:
120 V, 220 V lub
230 – 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Regulowane
przełącznikiem napięcia
Wymiary (szer./wys./głęb.) (wyłączając kolumny
głośnikowe)
W przybliż. 280 × 325 ×
430 mm
Masa (wyłączając kolumny głośnikowe)
Model północnoamerykański:
MHC-GX555:
W przybliż. 10,5 kg
MHC-GX355:
W przybliż. 10,0 kg
Model kanadyjski:
MHC-GX555:
W przybliż. 10,5 kg
MHC-GX355:
W przybliż. 10,0 kg
MHC-GX255:
W przybliż. 8,5 kg
Modele europejskie i rosyjskie:
MHC-RG475S:
W przybliż. 10,5 kg
MHC-RG470:
W przybliż. 10,0 kg
MHC-RG270:
W przybliż. 8,7 kg
MHC-RG170:
W przybliż. 7,2 kg
Dostarczone akcesoria
W przybliż. 10,5 kg
W przybliż. 10,5 kg
W przybliż. 10,4 kg
W przybliż. 10,0 kg
W przybliż. 8,5 kg
Pilot zdalnego
sterowania (1)
Baterie R6 (rozmiar
AA) (2)
Antena ramowa AM (1)
Antena przewodowa FM
(1)
Kabel wideo (Tylko
model meksykański) (1)
Podkładki pod kolumny
głośnikowe
MHC-GX555/RG575S/
RG475S (12)
MHC-GX355/GX255/
RG470/RG270/RG170
(8)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Dodatkowe informacje
Pobór mocy
Model amerykański:
MHC-GX555:
285 watów
MHC-GX355:
210 watów
Model kanadyjski:
MHC-GX555:
380 VA
MHC-GX355:
290 VA
MHC-GX255:
110 watów
Modele europejskie i rosyjskie:
MHC-RG475S:
300 watów
0,35 watów (w Trybie
Oszczędzania Energii)
MHC-RG470:
240 watów
0,35 watów (w Trybie
Oszczędzania Energii)
MHC-RG270:
190 watów
0,35 watów (w Trybie
Oszczędzania Energii)
MHC-RG170:
70 watów
0,35 watów (w Trybie
Oszczędzania Energii)
Model meksykańskie:
MHC-RG575S:
300 watów
MHC-RG470:
170 watów
MHC-RG270:
210 watów
Inne modele:
MHC-RG575S:
300 watów
MHC-RG475S:
300 watów
MHC-RG470:
170 watów
MHC-RG270:
210 watów
MHC-RG170:
125 watów
Inne modele:
MHC-RG575S:
MHC-RG475S:
MHC-RG470:
MHC-RG270:
MHC-RG170:
45PL
Lista lokalizacji przycisków i stron z ich opisami
Wykorzystanie strony
Numer na ilustracji
r
Wykorzystaj tę stronę do lokalizacji przycisków i
innych części zestawu, które występują w tekście.
TAPE A/B e; (18, 19, 24)
R
R
Nazwa przycisku/części Strona z opisem
Urządzenie główne
KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA
OPIS PRZYCISKÓW
A–O
P–Z
ALBUM +/– qs (11, 13, 19)
AUDIO IN wl (20, 30)
CD es (8, 10, 13, 19)
CD SYNC wj (19)
Czujnik zdalnego sterowania
7
DISC 1 – 3 qa (11, 13, 35)
DISC SKIP/EX-CHANGE qd
(10, 11, 13, 19)
DISPLAY 3 (17, 27, 28)
ECHO LEVEL1) wa (24)
EFFECT ON/OFF 4 (21)
ENTER 4 (13, 14, 22)
EQ BAND qs (22)
Gniazdo AUDIO IN wf (30)
Gniazdo MIC2) wd (23)
Gniazdo PHONES w;
GROOVE 4 (21)
ILLUMINATION 2 (29, 35)
Iluminator zasilania qg (29)
Magnetofon A wg (18)
Magnetofon B qk (18, 19, 24)
MIC LEVEL2) ws (23)
MULTIPLEX1) 6 (23)
P FILE 4 (22)
PLAY MODE 8 (11, 13, 18)
PRESET EQ 4 (21)
REC PAUSE/START wk (19,
24)
Regulator VOLUME ql (21)
SUBWOOFER ON/OFF3) 9
(21)
SURROUND 4 (23)
Taca płyty 0 (10)
TAPE A/B e; (18, 19, 24)
Tarcza operacyjna
(– EQ +/l L/
– TUNING +) qj (22/11, 13,
18/14, 16)
TUNER/BAND ea (14, 16, 20)
TUNING MODE 8 (14, 16)
Wyświetlacz 5
?/1 (zasilanie) 1 (8, 15, 27, 32,
35)
X (pauza) qs (11, 18)
x (zatrzymanie) qs (11, 18, 24,
35)
M (przewijanie do przodu) qs
(11, 18)
N (odtwarzanie) qs (11, 18)
m (przewijanie do tyłu) qs
(11, 18)
Z (wysuwanie) qf (10)
PUSH Z (magnetofon B)
(wysuwanie) qh (18)
Z PUSH (magnetofon A)
(wysuwanie) wh (18)
1)
Tylko model meksykański
Tylko model
latynoamerykański (Model
meksykański jest wyposażony
w 2 gniazda mikrofonowe)
3) Tylko MHC-GX555/
RG575S/RG475S
2)
1 2 3 456789q;
es
ea
e;
wl
wk
wj
wh
wg
L
l
j
H
S
s
A
B
wf
wd ws wa
46PL
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
Pilot zdalnego sterowania
KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA
OPIS PRZYCISKÓW
A–E
F–Z
ALBUM + qa (11, 13)
ALBUM – qd (11, 13)
CD qk (10, 13)
CLEAR qg (13)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(26, 27)
CLOCK/TIMER SET 3 (9,
25, 26)
DISC SKIP q; (11, 13)
DISPLAY wa (17, 27, 28)
ENTER 9 (9, 13, 14, 25, 26)
EQ qf (21)
FM MODE 4 (16)
FUNCTION 6 (10, 13, 14, 16,
18, 30)
PLAY MODE w; (11, 13, 18)
REPEAT 4 (12)
SLEEP ws (25)
TAPE qj
TUNER BAND 5 (14, 16)
TUNER MEMORY ql (14)
TUNING MODE w; (14, 16)
VOLUME +/– qs (21, 25)
1
2
3
4
5
6
7
8
qg
9
qf
q;
qd
qa
Dodatkowe informacje
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
?/1 (zasilanie) 1 (8, 26)
m/M (przewijanie do tyłu/
do przodu) 7 (11, 18)
N (odtwarzanie) 8 (11, 18)
X (pauza) 8 (11, 18)
x (zatrzymanie) 8 (11, 18)
+/– (strojenie) qh (14)
./> (przejście do tyłu/do
przodu) qh (9, 11, 18)
qs
47PL
UPOZORNĚNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku,
abyste snížili riziko vzniku nebezpečí
požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte
větrací otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy
apod. Na přístroj také nepokládejte zapálené
svíčky.
Abyste snížili riziko nebezpečí vzniku požáru či
úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na
přístroj předměty naplněné kapalinami, například
vázy.
Zapojte zařízení do snadno přístupné elektrické
zásuvky. Pokud si všimnete abnormální funkci
zařízení, okamžitě odpojte kabel z elektrické
zásuvky.
Nevestavujte spotřebič do stísněných prostor,
např. do knihoven nebo uzavřených skříněk.
Tento spotřebič je
klasifikován jako
LASEROVÝ výrobek
PRVNÍ TŘÍDY.
Příslušný štítek je
umístěn zezadu na šasi.
Nevyhazujte baterie do
odpadků, odevzdejte je ve
sběrně nebezpečných odpadů.
Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a
patenty s licencí od Fraunhofer IIS a Thomson.
2CZ
Obsah
Jak používat tuto příručku................... 4
Jaké disky je možné přehrávat ............ 4
Uvedení do provozu
Připojení systému.................................. 6
Nastavení hodin .................................... 9
CD/MP3 – Přehrávání
Vložení disku....................................... 10
Přehrávání disku ................................. 10
— Normální přehrávání/
Náhodné přehrávání
Přehrávání opakovaně .......................12
— Opakované přehrávání
Vytvoření vlastního programu .......... 13
— Naprogramované přehrávání
Přijímač
Nastavení rozhlasových stanic........... 14
Poslech rozhlasové stanice................. 16
— Předvolené stanice
— Ruční ladění
Použití funkce Radio Data System
(RDS) ............................................ 17
(Pouze u evropských modelů)
Kazeta – Přehrávání
Vložení kazety.....................................18
Přehrávání kazety ............................... 18
Kazeta – Záznam
Záznam oblíbených skladeb z CD na
kazetu............................................. 19
— Synchronizovaný záznam
CD - kazeta
Ruční záznam na kazetu .................... 20
— Ruční záznam
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku.................................. 21
Použití subwooferu............................. 21
(pouze modely MHC-GX555/
RG575S/RG475S)
Volba zvukového efektu.................... 21
Nastavení a uložení nastavení
grafického ekvalizéru .................. 22
Volba prostorového efektu ............... 22
Zpívání společně s reprodukovanou
hudbou: Karaoke ......................... 23
(Pouze u modelu pro Latinskou
Ameriku)
Časovač
Usínání s hudbou................................ 24
— Časovač vypnutí
Vstávání s hudbou .............................. 24
— Časovač přehrávání
Časovaný záznam rozhlasových
pořadů ........................................... 25
— Časovač záznamu
Displej
Vypnutí displeje.................................. 26
— Úsporný režim
Zobrazení informací o disku na
displeji ........................................... 27
Změna osvětlení ................................. 28
Zobrazení informací z přijímače na
displeji ........................................... 28
CZ
Volitelné součásti
Připojení volitelných součástí ........... 29
Možné problémy a jejich
odstraňování
Problémy a jejich odstranění............. 31
Hlášení................................................. 34
Doplňkové informace
Bezpečnostní upozornění .................. 36
Technické údaje.................................. 38
Seznam umístění tlačítek a referenční
stránky ........................................... 45
3CZ
Jak používat tuto
příručku
Tato příručka převážně vysvětluje způsob
používání pomocí dálkového ovládače, ale
stejné operace je možné provádět také
pomocí tlačítek umístěných na přístroji,
která mají stejné, nebo obdobné názvy.
Jaké disky je možné
přehrávat
V systému můžete přehrávat následující
disky. Jiné disky není možné přehrávat.
Seznam disků, které je možné
přehrávat
Formát disků
Disky, které není možné
přehrávat
• CD-ROM
• Jiné CD-R/CD-RW disky než nahrané v
následujících formátech:
– formát hudební CD
– MP3 formát, který odpovídá normě
ISO96601) úroveň 1/ úroveň 2, Joliet
nebo multisession2)
• Disky nestandardních tvarů (např. srdce,
čtverec, hvězda) nelze v přístroji
přehrávat. Pokud se o to pokusíte, můžete
přístroj poškodit. Proto takové disky
nepoužívejte.
• Disk s papírem nebo samolepicím štítkem
na povrchu.
• Disk, který maá na povrchu lepidlo,
celofánovou pásku nebo samolepicí štítek.
1)
Logo disku
Hudební CD
CD-G*
(CD-Graphics)
CD-R/CD-RW
(audio data/MP3
soubory)
2)
* Přehrávání je možné pouze u modelu pro
Mexiko.
4CZ
Formát ISO9660
Nejběžnější mezinárodní norma logického
formátu souborů a složek nahraných na CDROM. Stanoveno je několik úrovní specifikace.
Na úrovni 1 musí být názvy souborů ve formátu
8.3 (ne více než osm znaků v názvu a tři znaky v
příponě „.MP3“) a velká písmena. Názvy složek
nesmí být delší než osm znaků. Nesmí se
vyskytovat více než osm vnořených složek. Na
úrovni 2 specifikace umožňuje názvy souborů a
složek dlouhé až 31 znaků a může se vyskytovat
až osm vnořených složek.
S ohledem na formát Joliet v rozšířeném tvaru
(názvy souborů a složek mohou mít až 64 znaků)
se ujistěte o funkci zapisovacího software, atd.
Disky s více stopami (multisession)
Tento způsob zápisu na disk umožňuje
přidávání dalších dat pomocí způsobu
vypalování „stopa najednou“ (Track-At-Once).
Konvenční CD disky začínají kontrolní oblastí,
nazvanou zaváděcí stopa a končí oblastí,
nazvanou ukončovací stopa. Disky s více
stopami jsou taková CD, která mají
zaznamenáno více datových stop, přičemž
každý segment od zaváděcí stopy do ukončovací
stopy je považován za jednu stopu.
CD-Extra: Tento formát zaznamenává zvukové
stopy (audio CD data) v relaci 1, zatímco data
jsou zaznamenána v relaci 2.
Smíšená CD: Tento formát zaznamenává data
na první stopu na disku a zvukový záznam
(audio CD formát) na druhou a každou další
stopu záznamové relace.
Poznámky k CD-R a CD-RW
• Některé CD-R a CD-RW disky nelze na
tomto systému přehrávat, v závislosti na
kvalitě záznamu nebo fyzickém stavu
média, případně charakteristikách
záznamového zařízení. Dále nelze disk
přehrát v případě, že nebyl správně
zakončen. Další informace naleznete v
návodu k obsluze záznamového zařízení.
• Disky zaznamenané na CD-R a CD-RW
mechanikách nemusí být možné přehrávat
v případě, že jsou poškrábané, znečištěné
nebo byly záznamové podmínky nebo
parametry ovladače mechaniky
nestandardní.
• CD-R a CD-RW disky zaznamenané s
více stopami (multisession), jejichž každá
stopa nebyla ukončena, nejsou
podporovány.
• Přístroj nemusí být schopen přehrávat
soubory ve formátu MP3, které nejsou
opatřeny příponou „.MP3“.
• Pokud se pokusíte přehrát soubory ve
formátu jiném než MP3 a tyto soubory
budou mít příponu „.MP3“, může to vést
ke vzniku šumu nebo chybě při
přehrávání.
• U formátů jiných než ISO9660, úroveň 1 a
2, se nemusí názvy složek zobrazovat
správně.
• Začátek přehrávání může u následujících
disků trvat déle.
– Disk se zaznamenanou složitou
stromovou strukturou.
– Disk zaznamenaný s více stopami.
– Disk, na který lze přidat další stopy
(neukončený).
Hudební disky kódované
pomocí technologií na ochranu
autorských práv
Tento výrobek je sestaven tak, aby přehrával
disky, které vyhovují standardu
kompaktních disků (CD). V posledoní době
začali některé nahrávací společnosti uvádět
na trh různé hudební disky kódované kvůli
ochraně autorských práv. Mějte prosím na
paměti, že mezi těmito disky jsou i některé,
které neodpovídají standardu CD, a nemusí
tedy být možné je s tímto výrobkem
přehrávat.
Poznámka týkající se disků
DualDisc
DualDisc je oboustranný disk, jehož jedna
strana obsahuje nahraný materiál ve formátu
DVD a druhá strana digitální zvukový
materiál. Vzhledem k tomu, že strana se
zvukovým materiálem nevyhovuje
standardům pro kompaktní disky (CD), však
nelze přehrávání tohoto produktu zaručit.
Buďte opatrní při přehrávání
disků s více stopami
• Pokud takový disk začíná se stoupou CDDA, je detekován jako zvukový disk CDDA a přehrávání pokračuje do okamžiku,
než je detekován formát MP3.
• Pokud disk začíná datovou stopou s MP3
skladbami, je detekován jako datový disk
MP3 a přehrávání pokračuje, dokud není
detekována stopa CD-DA (zvuková).
• Rozsah přehrávání MP3 disku je stanoven
stromovou strukturou souborů zjištěných
při analýze disku.
• Disky ve smíšeném formátu CD budou
také detekovány jako disky CD-DA
(zvukové).
5CZ
Uvedení do provozu
Připojení systému
K připojení systému pomocí dodaných kabelů a příslušenství proveďte následující kroky 1 až
6. Model vybavený subwooferem je použit pro ilustraci.
Rámová anténa AM
pásma
Drátová anténa FM pásma
Subwoofer*
Přední reproduktor (pravý)
Přední reproduktor (levý)
* pouze modely MHC-GX555/RG575S/RG475S
1 Připojte přední reproduktory.
Připojte pravý a levý reproduktor ke
svorkám SPEAKER způsobem
znázorněným na obrázku.
Zasuňte pouze obnaženou část vodiče
Červená
R
2 Připojte subwoofer.
(pouze modely MHC-GX555/
RG575S/RG475S)
Připojte kabely reproduktorů ke
konektoru SUBWOOFER OUT, jak je
vyznačeno na obrázku.
Zasuňte pouze obnaženou část vodiče
L
+
Červená/bez
proužku (3)
Černá/s proužkem (#)
–
Černá
Červená/bez
proužku (3)
Černá
Červená
Černá/s proužkem (#)
6CZ
3 Připojte antény pásem FM a AM.
VIDEO
OUT
Typ zástrčky A
Rámová anténa AM pásma
Uvedení do provozu
Ustavte anténu pásma AM a pak ji
připojte.
4 (pouze u modelu pro Mexiko)
Spojte vstupní video konektor
televizoru s konektorem VIDEO OUT
pomocí dodávaného video kabelu.
Používání televizoru
Zapněte televizor a zvolte video vstup, abyste
zobrazili obraz z tohoto systému.
Poznámka
Rozviňte anténu pásma FM vodorovně
Typ zástrčky B
Rámová anténa AM pásma
Model pro Mexiko je určen k přehrávání disků
CD-G nahraných pouze v systému barev NTSC.
Pokud budete přehrávat disk CD-G nahraný v
jiném systému barev, obraz se nemusí zobrazit
správně.
5 U modelů s voličem napětí nastavte
VOLTAGE SELECTOR na hodnotu
napětí místní sítě.
Dostupná nastavení naleznete na
potisku na VOLTAGE SELECTOR
systému.
Rozviňte anténu pásma Model pro Severní
FM vodorovně
Ameriku: Připojte bílou
stranu.
Ostatní modely:
Připojte hnědou stranu.
Poznámka
* Modely pro Saúdskou Arábii: 120 – 127 V
Chcete-li zabránit rušení, umístěte antény dále od
kabelů reproduktorů.
pokračování
7CZ
6 Připojte napájecí kabel k zásuvce
elektrické sítě.
Na displeji se zobrazí demonstrační
režim. Pokud stisknete ?/1, přístroj se
zapne a demonstrační režim se
automaticky ukončí.
Pokud zástrčku není možné zasunout do
zásuvky elektrické sítě, odpojte dodaný
adaptér (pouze modely vybavené
adaptérem).
Připojení podpěr k
reproduktorům
Připojením dodaných podpěr k
reproduktorům na spodní stranu zajistíte
jejich stabilitu a zabráníte možnému
sklouzávání.
Přední reproduktor (Levý (4)/Pravý (4))
Subwoofer (4)*
Vložení dvou baterií R6
(velikost AA) do dálkového
ovladače
* pouze modely MHC-GX555/RG575S/RG475S
Při přenášení systému
Poznámka
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie, abyste zabránili možnému
poškození v případě netěsnosti elektrolytu a
vzniku koroze.
K ochraně CD mechaniky postupujte
následujícím způsobem. K ovládání
použijte tlačítka na přístroji.
1
Zapněte systém stisknutím ?/1 a
potom přepněte stisknutím CD funkci
na CD.
2
Ujistěte se, že ze systému jsou vyjmuty
všechny disky.
3
Podržte stisknuté CD a potom
opakovaně stiskněte ?/1, dokud se
nezobrazí „STANDBY“.
Tip
Při normálním používání by baterie měly vydržet
alespoň šest měsíců. Pokud dálkový ovladač
systém neřídí, vyměňte baterie za nové.
Po několika sekundách zmizí hlášení
„STANDBY“ a zobrazí se „LOCK“.
4
8CZ
Odpojte napájecí kabel.
K zajištění lepší reprodukce hlubokých tónů
doporučujeme umístit subwoofer na pevnou
podlahu tam, kde nemůže docházet k
rezonanci.
Poznámky
• Vždy postavte subwoofer svisle a udržujte jej
minimálně několik centimetrů od zdi.
• Pokud subwoofer umístíte do středu místnosti,
mohou být hluboké tóny velmi zeslabeny. Tak
tomu je v důsledku vlivu stojatého vlnění v
místnosti. Pokud k tomu skutečně dojde,
přesuňte subwoofer mimo střed místnosti nebo
odstraňte příčinu vzniku stojatého vlnění a to
například umístěním knihovny před zeď, atd.
Nastavení hodin
K ovládání použijte tlačítka na dálkovém
ovladači.
1
2
3
4
5
6
Stiskněte ?/1 a zapněte přístroj.
Stiskněte CLOCK/TIMER SET.
Stiskněte opakovaně . nebo > a
nastavte hodiny.
Stiskněte ENTER.
Uvedení do provozu
Umístění subwooferu
(pouze modely MHC-GX555/
RG575S/RG475S)
Stiskněte opakovaně .nebo > a
nastavte minuty.
Stiskněte ENTER.
Hodiny jsou aktivovány.
Nastavení hodin
1
2
Stiskněte CLOCK/TIMER SET.
3
Proveďte stejný postup, jako v krocích 3
až 6 výše.
Stiskněte opakovaně . nebo >,
dokud se nezobrazí „CLOCK SET“, pak
stiskněte ENTER.
Poznámky
• Nastavení hodin se zruší, pokud odpojíte
napájecí kabel, nebo dojde k výpadku napájení
ze sítě.
• Hodiny nelze nastavit v úsporném režimu
(str. 26).
9CZ
CD/MP3 – Přehrávání
Vložení disku
K ovládání použijte tlačítka na přístroji.
1
2
Stiskněte Z.
Vložte disk štítkem směrem nahoru
do zásuvky disku.
Přehrávání disku
— Normální přehrávání/Náhodné
přehrávání
Tento systém umožňuje přehrávat zvuková
CD, disky CD-G* a disky se zvukovými
stopami MP3.
* Disky CD-G (CD-Graphics) lze přehrávat pouze
v modelu pro Mexiko.
Videozáznamy nahrané na discích CD-G si
můžete prohlédnout po připojení systému k
televizoru (viz krok 4 postupu „Připojení
systému“ (str. 6)).
Příklad: Při vložení disku
Číslo zásuvky
disku
Pro vložení dalších disků stiskněte DISC
SKIP/EX-CHANGE a natočte zásuvku
disku.
3
Znovu stiskněte Z a uzavřete
zásuvku disku.
Číslo stopy
Indikátor vložení disku
Doba přehrávání
Poznámky
• Nepoužívejte disky opatřené páskou, štítkem
nebo pastou na povrchu, mohlo by to způsobit
nesprávnou funkci přístroje.
• Zásuvku disku nezasouvejte přílišnou silou,
protože by to mohlo vést k poruše přístroje.
10CZ
1
Stiskněte CD (nebo opakovaně
FUNCTION) a přepněte funkci na CD.
2
Stiskněte v režimu zastavení
opakovaně PLAY MODE, dokud se na
displeji nezobrazí režim, který
požadujete.
Pro přehrávání
ALL DISCS
(normální
přehrávání)
Budou přehrávány
nepřetržitě všechny
vložené disky.
1DISC
(normální
přehrávání)
Přehrají se skladby na
disku, který jste zvolili, a
to v původním pořadí.
ALBM
(normální
přehrávání)
Přehrají se všechny
zvukové skladby MP3
na disku, který jste
zvolili, a to v původním
pořadí.
Při přehrávání disků v
jiném formátu než MP3
provede režim Album
stejné operace, jako
režim 1DISC.
ALL DISCS
SHUF (náhodné
přehrávání)
Přehrají se skladby na
všech discích v
náhodném pořadí.
1DISC SHUF
(náhodné
přehrávání)
Přehrají se skladby na
disku, který jste zvolili, a
to v náhodném pořadí.
ALBM SHUF
(náhodné
přehrávání)
Přehrají se všechny
zvukové skladby MP3
na disku, který jste
zvolili, a to v náhodném
pořadí.
Při přehrávání disků v
jiném formátu než MP3
provede režim Album
SHUFFLE stejné
operace, jako režim
1DISC SHUF.
K provedení
Udělejte toto
Zastavení
přehrávání
Stiskněte x.
Pozastavení
Stiskněte X. Dalším stiskem
bude přehrávání pokračovat.
Volba skladby
Stiskněte opakovaně .
nebo > (nebo otočte na
přístroji ovladačem l L).
Volba alba MP3 Stiskněte ALBUM + nebo –
opakovaně po provedení
kroku 2.
Vyhledání
skladby (s
výjimkou disků
CD-G)
Podržte stiskněte m nebo
M během přehrávání a
uvolněte po dosažení
požadovaného místa.
V režimu
zastavení
vyberte disk
Stiskněte DISC SKIP (nebo
DISC 1 – 3 nebo DISC SKIP/
EX-CHANGE na přístroji).
CD/MP3 – Přehrávání
Zvolte
Další operace
Přepnutí na
Stiskněte DISC 1 – 3 na
funkci CD z jiné přístroji (Automatická
funkce
automatická volba zdroje).
Výměna disků
během
přehrávání
Stiskněte na přístroji DISC
SKIP/EX-CHANGE.
Vyjmutí disku
Stiskněte na přístroji Z.
PGM
Skladby na disku se
(naprogramované přehrají ve zvoleném
přehrávání)
pořadí (viz odstavec
„Vytvoření vlastního
programu“ na str. 13).
3
Stiskněte N.
pokračování
11CZ
Poznámky
• Pomocí modelu pro Mexiko nelze provádět
následující činnosti
– vybírat grafické kanály na discích CD-G
– zobrazovat obrázky na disku CD-G s efekty
mizení
• Během přehrávání nelze změnit režim.
• Někdy je nutné spustit přehrávání disků
nahraných ve složité konfiguraci, například s
mnoha vrstvami.
• Po vložení disku přehrávač načte všechny stopy,
které jsou na něm uložené. Pokud je na disku
více alb nebo stop v jiném formátu než MP3,
může trvat poměrně dlouho, než disk začne být
přehráván.
• Neukládejte na disku zbytečná alba nebo stopy
jiné než MP3, pokud jej chcete používat k
poslechu MP3 souborů. Doporučujeme, abyste
neukládali jiné typy stop nebo nepotřebná alba
na disk, který již obsahuje audio stopy ve
formátu MP3.
• Album, které neobsahuje MP3 audio stopy, je
vynecháno.
• Maximální počet alb: 150 (včetně kořenového
adresáře)
• Maximální počet zvukových stop MP3: 255
• Maximální počet audio stop ve formátu MP3 a
alb, které mohou být obsaženy na jediném disku,
je 300.
• Přehrávání je možné až v 8 úrovních.
• MP3 audio stopy se přehrávají v takovém pořadí,
ve kterém jsou na disku zaznamenány.
• V závislosti na softwaru ke kódování nebo
zápisu, záznamovém zařízení nebo záznamovém
médiu použitém k vytvoření disku MP3 se
můžete setkat s takovými problémy, jako je
například znemožněné přehrávání, výpadky
zvuku nebo šum.
Poznámka
Pokud přístup na disk trvá příliš dlouho, nastavte
„CD POWER ON“ pomocí funkce řízení napájení
(str. 15).
12CZ
Přehrávání
opakovaně
— Opakované přehrávání
Všechny skladby nebo jedinou skladbu na
disku můžete přehrávat opakovaně.
Stiskněte opakovaně během přehrávání
REPEAT, dokud se neobjeví „REP“ nebo
„REP1“.
REP: Pro všechny skladby na disku až
pětkrát.
REP1: Pro jedinou skladbu.
Zrušení opakovaného přehrávání
Stiskněte opakovaně REPEAT, dokud
„REP“ a „REP1“ nezmizí.
Poznámky
• Nelze vybrat „REP“ a „ALL DISCS SHUF“
současně.
• Pokud vyberete „REP1“, bude příslušná skladba
opakována nekonečně dlouho, dokud „REP1“
nezrušíte.
Vytvoření vlastního
programu
6
K naprogramování Opakujte kroky
— Naprogramované přehrávání
1
2
3
4
Stiskněte CD (nebo opakovaně
FUNCTION) a přepněte funkci na CD.
7
Další skladby na
stejném disku
4a5
Další skladby na
jiném disku
3 až 5
Stiskněte N.
Naprogramované přehrávání začne.
Další operace
K provedení
Udělejte toto
Zrušení
Stiskněte opakovaně PLAY
naprogramovaného MODE v režimu zastavení,
přehrávání
dokud „PGM“ nezmizí.
Stiskněte v režimu zastavení
opakovaně PLAY MODE, dokud se
nezobrazí „PGM“.
Odstranění skladby z Stiskněte CLEAR v režimu
konce
zastavení.
Stiskněte DISC SKIP (nebo DISC 1 – 3
nebo DISC SKIP/EX-CHANGE na
přístroji) a zvolte disk.
• Vytvořený program zůstává zachován i po
dokončení naprogramovaného přehrávání.
Chcete-li znovu přehrát stejný program,
stisknutím CD (nebo opakovaně FUNCTION)
přepněte funkci na CD, a potom stiskněte N.
Nicméně, program je rovněž smazán v případě,
že vysunete zásuvku disku.
• „– –.– –“ se zobrazí, když celková délka
programu CD přesáhne 100 minut, nebo když
vyberete zvukovou stopu MP3.
Stiskněte opakovaně . nebo >
(nebo otočte na přístroji ovladačem
l L), dokud se nezobrazí číslo
požadované stopy.
Při programování zvukových stop MP3
vyberte požadované album
opakovaným stisknutím ALBUM +
nebo –, a potom stiskněte opakovaně
. nebo > (nebo otočte na přístroji
ovladačem l L), dokud se
nezobrazí číslo požadované stopy.
Číslo zásuvky
disku
CD/MP3 – Přehrávání
Můžete sestavit program až s 25 kroky ze
všech disků v pořadí, ve kterém je chcete
přehrávat.
Naprogramované skladby můžete
synchronizovaně nahrávat na kazetovou
pásku (str. 19).
Naprogramujte další skladby.
Tipy
Vybrané číslo skladby
Celková doba přehráváni
(včetně zvolené skladby)
5
Stiskněte ENTER.
Skladba je naprogramována.
Zobrazí se číslo programovacího kroku,
následované celkovou dobou
přehrávání.
13CZ
5
Stiskněte TUNER MEMORY.
Zobrazí se číslo předvolby.
Přijímač
Číslo předvolby
Nastavení
rozhlasových stanic
Je možné nastavit až 20 rozhlasových stanic
v pásmu FM a 10 v pásmu AM. Poté si
můžete naladěnou stanici zvolit pouhým
stiskem odpovídajícího čísla předvolby.
Automatické ladění
předvolených stanic
Automaticky můžete naladit všechny
stanice, které lze přijímat ve vašem okolí, a
pak si jejich frekvence uložit.
1
2
3
4
Stiskněte TUNER BAND (nebo
opakovaně FUNCTION) a přepněte
funkci na TUNER.
Stiskněte opakovaně TUNER BAND a
zvolte „FM“ nebo „AM“.
Stiskněte opakovaně TUNING MODE,
dokud se na displeji nezobrazí
„AUTO“.
Stiskněte + nebo – (nebo otočte
ovladačem – TUNING + na přístroji).
Při vyhledání rozhlasové stanice se mění
naladěná frekvence. Jakmile je stanice
navolena, prohledávání se zastaví.
Současně se zobrazí „TUNED“ a
„STEREO“ (pouze pokud je vysílaný
program stereo v pásmu FM).
6
7
8
Opakovaným stisknutím + nebo –
(nebo otočte ovladačem – TUNING +
na přístroji) vyberte požadované
číslo předvolby.
Stiskněte ENTER.
Opakujte kroky 2 až 7 a uložte další
stanice.
Ruční ladění předvolených
stanic
Frekvence požadovaných stanic můžete
naladit a uložit také ručně.
1
2
3
4
5
Stiskněte TUNER BAND (nebo
opakovaně FUNCTION) a přepněte
funkci na TUNER.
Stiskněte opakovaně TUNER BAND a
zvolte „FM“ nebo „AM“.
Stiskněte opakovaně TUNING MODE,
dokud z displeje nezmizí „AUTO“ a
„PRESET“.
Opakovaným stisknutím + nebo –
(nebo otočte ovladačem – TUNING +
na přístroji) nalaďte požadovanou
stanici.
Stiskněte TUNER MEMORY.
Zobrazí se číslo předvolby.
6
Pokud se nezobrazí „TUNED“ a
prohledávání se automaticky
nezastaví
Nastavte frekvenci požadované
rozhlasové stanice způsobem popsaným
v krocích 3 až 8 v příručce „Ruční ladění
předvolených stanic“.
14CZ
7
8
Opakovaným stisknutím + nebo –
(nebo otočte ovladačem – TUNING +
na přístroji) vyberte požadované
číslo předvolby.
Stiskněte ENTER.
Opakujte kroky 2 až 7 a uložte další
stanice.
Další operace
K provedení
Udělejte toto
Ladění stanice se
slabým signálem
Postupujte podle pokynů
popsaných v „Ruční ladění
předvolených stanic“.
Změna intervalu ladění stanic v
pásmu AM (kromě modelů pro
Evropu, Rusko a Saúdskou Arábii)
Interval ladění stanic v pásmu AM je z
výroby nastaven na 9 kHz (nebo 10 kHz v
některých oblastech). Změnu intervalu
ladění stanic v pásmu AM proveďte
naladěním stanice a pak vypnutím systému.
Podržte TUNING MODE na přístroji a
stiskněte na přístroji ?/1. Po změně
intervalu jsou všechny předvolené stanice v
pásmu AM vymazány z paměti. K resetování
intervalu zopakujte stejný postup.
Pokud je příjem rozhlasu špatný, vypněte
napájení CD přehrávače pomocí funkce
řízení napájení.
Napájení CD přehrávače je z výroby
nastaveno na zapnuto.
K ovládání použijte tlačítka na přístroji.
1
2
3
Stiskněte CD a přepněte funkci na CD.
Stiskněte ?/1 a vypněte přístroj.
Když přestane blikat „STANDBY“, podržte
x a stiskněte ?/1.
Zobrazí se „CD POWER OFF“.
Přijímač
Nastavení jiné
Začněte od kroku 2. Po
stanice na stávající kroku 5 vyberte opakovaným
číslo předvolby
stisknutím + nebo – (nebo
otočte ovladačem –
TUNING + na přístroji)
předvolené číslo, pod kterým
chcete uložit jinou stanici.
Vylepšení příjmu rozhlasových
stanic
Nastavení napájení CD na Zapnuto
Opakujte postup uvedený výše a zobrazí se
„CD POWER ON“.
Poznámky
• Jakmile je vybráno „CD POWER OFF“, zvýší se
doba přístupu na disky.
• Nastavení nelze změnit v úsporném režimu
(str. 26).
Poznámka
V úsporném režimu nelze změnit nastavení
intervalu ladění stanic v pásmu AM (str. 26).
Tipy
• Předvolené stanice jsou uchovány asi jeden den a
to i v případě, že odpojíte napájecí kabel nebo
dojde k výpadku napájení.
• Vylepšení příjmu rozhlasových stanic proveďte
nastavením dodaných antén nebo připojením
běžně prodávaných externích antén.
15CZ
Poslech rozhlasové
stanice
Rozhlasové stanice můžete poslouchat buď
zvolením předvolené stanice, nebo ručním
naladěním stanice.
Poslech předvolené rozhlasové
stanice
Poslech nepředvolené
rozhlasové stanice
— Ruční ladění
1
2
3
— Předvolené stanice
Nejprve předvolte rozhlasové stanice do
paměti tuneru (viz odstavec „Nastavení
rozhlasových stanic“ na str. 14).
1
2
3
4
Stiskněte TUNER BAND (nebo
opakovaně FUNCTION) a přepněte
funkci na TUNER.
Stiskněte opakovaně TUNER BAND a
zvolte „FM“ nebo „AM“.
Stiskněte opakovaně TUNING MODE,
dokud z displeje nezmizí „AUTO“ a
„PRESET“.
Opakovaným stisknutím + nebo –
(nebo otočte ovladačem – TUNING +
na přístroji) nalaďte požadovanou
stanici.
Poznámka
Stiskněte opakovaně TUNER BAND a
zvolte „FM“ nebo „AM“.
Při přepínání na funkci CD z přijímače může trvat
přístup k disku déle. V takovém případě nastavte
„CD POWER ON“ pomocí funkce správy výkonu
CD (str. 15).
Stiskněte opakovaně TUNING MODE,
dokud se na displeji nezobrazí
„PRESET“.
Tipy
Opakovaným stisknutím + nebo –
(nebo otočte ovladačem – TUNING +
na přístroji) vyberte požadovanou
předvolenou stanici.
Číslo předvolby
16CZ
4
Stiskněte TUNER BAND (nebo
opakovaně FUNCTION) a přepněte
funkci na TUNER.
Frekvence
• Vylepšení příjmu rozhlasových stanic proveďte
nastavením dodaných antén nebo připojením
běžně prodávaných externích antén.
• Pokud se u naladěného FM stereo programu
vyskytuje statický šum, opakovaně stiskněte FM
MODE, dokud se nezobrazí „MONO“. Efekt
stereo se ztratí, ale reprodukovaný zvuk se zlepší.
• Stiskněte opakovaně TUNING MODE, dokud
se ve výše uvedeném kroku 3 nezobrazí
„AUTO“, a potom stiskněte + nebo – (nebo
otočte ovladačem – TUNING + na přístroji).
Jakmile přístroj naladí stanici (automatické
ladění), zobrazená frekvence se změní a
vyhledávání se zastaví.
• Záznam rozhlasového programu provedete
použitím funkce ručního záznamu (str. 20).
Použití funkce Radio
Data System (RDS)
(Pouze u evropských modelů)
Co je to Radio Data System?
Přijímač
RDS (Radio Data System) je rozhlasovou
službou, která umožňuje rozhlasovým
stanicím vysílat dodatečné informace
společně s normálním rozhlasovým
signálem. RDS je k dispozici pouze u stanic v
pásmu FM.*
Poznámka
RDS nemusí řádně plnit svou funkci v případě, že
naladěná stanice nevysílá signály RDS správně
nebo má slabý signál.
* Ne všechny stanice v pásmu FM poskytují služby
RDS a ani neposkytují stejné typy služeb. Pokud
se systémem RDS nejste seznámeni, informujte
se u svých místních rozhlasových stanic ohledně
funkce RDS ve vašem místě.
Příjem signálu RDS
Jednoduše zvolte stanici v pásmu FM.
Jakmile naladíte stanici, která poskytuje
služby RDS, název stanice se zobrazí na
displeji.
Kontrola informace RDS
S každým stiskem DISPLAY se zobrazování
mění takto:
Název stanice1) t Předvolené číslo2) a
frekvence t Zobrazení hodin (na dobu
osmi sekund) t Stav efektů
1) Pokud
není vysílání RDS signálu přijímáno
správně, název stanice se na displeji objevit
nemusí.
2)
Číslo předvolby se zobrazuje pouze v případě, že
jsou některé rozhlasové stanice předvolené
(str. 14).
17CZ
Další operace
Kazeta – Přehrávání
Vložení kazety
K provedení
Udělejte toto
Zastavení
přehrávání
Stiskněte x.
Pozastavení
Stiskněte X. Dalším stiskem
bude přehrávání pokračovat.
K ovládání použijte tlačítka na přístroji.
1
2
3
Stiskněte opakovaně TAPE A/B a
zvolte mechaniky A nebo B.
Rychlé převinutí Stiskněte m nebo M.
dopředu nebo
dozadu
Stiskněte PUSH Z.
Vyjměte kazetu
Vložte nahranou nebo prázdnou
kazetu do mechaniky A nebo B tou
stranou, kterou chcete přehrávat/
nahrávat, směrem k sobě.
Hledání počátku aktuální nebo
následující skladby (AMS)*
Stiskněte na přístroji PUSH Z
v režimu zastavení.
Přechod vpřed
Strana, kterou
chcete
přehrávat/
nahrávat, musí
směrem k
sobě.
Během přehrávání stiskněte > (nebo
otočte na přístroji ovladačem l L ve
směru chodu hodinových ručiček).
Zobrazí se „TAPE A (nebo TAPE B) >>>
+1“.
Přechod vzad
Přehrávání kazety
Můžete používat pouze normální pásky
(TYPE I).
1
Vložte kazetu.
Přehrání kazet v obou mechanikách po
sobě provedete opakovaným stiskem
PLAY MODE, dokud se nezobrazí
„RELAY“ (Relay Play)* na displeji.
2
3
Stiskněte TAPE (nebo opakovaně
FUNCTION) a přepněte funkci na
TAPE.
Stiskněte N.
Kazeta se začne přehrávat.
* Po přehrání první strany v mechanice A přehraje
mechanika B rovněž první stranu, pak se zastaví.
18CZ
Stiskněte . (nebo otočte na přístroji
ovladačem l L proti směru chodu
hodinových ručiček) během přehrávání.
Zobrazí se „TAPE A (nebo TAPE B) <<<
–1“.
* AMS (Automatic Music Sensor – Automatický
detektor hudby)
Poznámky
• Funkce AMS nemusí zcela správně pracovat za
následujících podmínek:
– Pokud je prodleva mezi nahranými skladbami
kratší než 4 sekundy.
– Pokud je systém umístěn v blízkosti TV
přijímače.
• Neotevírejte kazetový prostor během přehrávání
či nahrávání, protože by mohlo dojít k
neopravitelnému poškození kazety a kazetového
prostoru.
Kazeta – Záznam
Záznam oblíbených
skladeb z CD na
kazetu
Záznam disku pomocí určení
pořadí skladeb
Z CD si můžete zaznamenat výhradně
oblíbené skladby, pomocí režimu
Naprogramovaného přehrávání. Mezi kroky
2 a 3 proveďte kroky 2 až 6 dle „Vytvoření
vlastního programu“ (str. 13).
— Synchronizovaný záznam CD kazeta
1
2
Vložte prázdnou kazetu do
mechaniky B, pak stiskněte
opakovaně TAPE A/B a zvolte
mechaniku B.
Stiskněte CD a vložte disk, který
chcete nahrávat.
Pokud jste již vložili disk, stiskněte
DISC SKIP/EX-CHANGE a zvolte
disk.
Chcete-li nahrávat album z disku se
soubory MP3, opakovaným stiskutím
PLAY MODE zvolte režim ALBM, pak
před dalším postupem vyberte
opakovaným stisknutím ALBUM +
nebo – požadované album.
3
Kazeta – Přehrávání/Kazeta – Záznam
Na kazetu můžete zaznamenat celé CD.
Můžete používat pouze normální pásky
(TYPE I). Úroveň záznamu je nastavena
automaticky.
K ovládání použijte tlačítka na přístroji.
Stiskněte CD SYNC.
Mechanika B je připravena k záznamu.
Bliká „REC“.
4
Stiskněte REC PAUSE/START.
Začne záznam. Po skončení záznamu se
CD přehrávač a kazetový magnetofon
automaticky zastaví.
Zastavení záznamu
Stiskněte x.
19CZ
Poznámky
Ruční záznam na
kazetu
— Ruční záznam
Z oblíbeného CD, kazety nebo rozhlasového
programu si můžete na kazetu nahrát pouze
části.
Můžete si také zaznamenat program z
připojených přístrojů (viz odstavec
„Připojení volitelných součástí“ na str. 29).
K ovládání použijte tlačítka na přístroji.
1
2
Vložte prázdnou kazetu do
mechaniky B, pak stiskněte
opakovaně TAPE A/B a zvolte
mechaniku B.
Stiskněte jedno z následujících
tlačítek a zvolte požadovaný zdroj, ze
kterého chcete zaznamenávat.
• CD: K záznamu z CD přehrávače
vestavěného v přístroji.
• TAPE A/B: Záznam z mechaniky A
vestavěné v přístroji.
• TUNER/BAND: K záznamu z
přijímače vestavěného v přístroji.
• AUDIO IN: Nahrávání z připojené
volitelné součásti připojené ke
konektoru AUDIO IN.
3
Stiskněte REC PAUSE/START.
Mechanika B je připravena k záznamu.
Bliká „REC“.
4
Stiskněte REC PAUSE/START a
začněte přehrávat z požadovaného
zdroje.
Začne záznam.
Zastavení záznamu
Stiskněte x.
20CZ
• Během záznamu nelze poslouchat jiné zdroje
signálu.
• Pokud změníte funkci, nahrávání se zastaví.
Tip
K záznamu z rozhlasového přijímače:
Pokud je při záznamu z přijímače slyšet šum,
přesuňte příslušnou anténu tak, aby se šum snížil.
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku
Můžete dosáhnout zesílené reprodukce
hloubek a vytvořit tak sytější zvuk.
Stiskněte na přístroji GROOVE.
S každým stiskem tlačítka se zobrazení na
displeji mění takto:
GROOVE ON* t GROOVE OFF
Výběr efektu z hudebního menu
Stiskněte opakovaně EQ (nebo PRESET
EQ na přístroji) a zvolte požadovanou
předvolbu.
Na displeji se zobrazí název předvolby.
Viz tabulka „Možnosti zvukových efektů“.
Zrušení zvukových efektů
Stiskněte na přístroji EFFECT ON/OFF.
Možnosti zvukových efektů
Použití subwooferu
(pouze modely MHC-GX555/
RG575S/RG475S)
Můžete využít zvuk subwooferu, aby celkový
zvuk odpovídal zdroji zvuku.
Stiskněte na přístroji SUBWOOFER ON/
OFF.
S každým stiskem tlačítka se zobrazení na
displeji mění takto:
SUB ON* t SUB OFF
Pokud vyberete efekt s prostorovými
(surround) efekty, zobrazí se „SURR“.
EQ
Nastavení zvuku
* Hlasitost se zvýší, křivka ekvalizéru se změní a
rozsvítí se „GROOVE“.
Volba zvukového
efektu
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
REGGAE
SALSA
SAMBA
* Rozsvítí se indikátor SUBWOOFER ON/OFF.
Poznámka
Zkontrolujte, zda je vypnut indikátor
SUBWOOFER ON/OFF, jestliže subwoofer není
připojen k systému.
Tip
K úpravě hlasitosti subwooferu spojeného s
předními reproduktory můžete použít VOLUME
+/– (nebo ovladač VOLUME na přístroji).
21CZ
Nastavení a uložení
nastavení
grafického
ekvalizéru
Zvuk můžete upravit zvýšením nebo
snížením úrovně specifického frekvenčního
rozsahu a pak uložit až tři uživatelské
soubory (P FILE) do paměti.
Před použitím nejprve zvolte hudební důraz,
který chcete použít pro základní zvukovou
stopu.
K ovládání použijte tlačítka na přístroji.
1
Opakovaným stisknutím EQ BAND
vyberte frekvenční pásmo, a potom
upravte úroveň otáčením – EQ +.
Frekvenční pásmo
2
Frekvenční úroveň
Stiskněte a podržte P FILE.
Zobrazí se číslo uživatelského souboru.
3
4
Opakovaným stisknutím P FILE
vyberte P FILE 1 – 3, kam chcete
uložit nastavení ekvalizéru.
Stiskněte ENTER.
Zobrazuje se „COMPLETE“.
Nastavení je automaticky uloženo jako
uživatelský soubor, který jste zvolili v
kroku 3.
Další operace
22CZ
K provedení
Stiskněte
Vyvolání
vlastního
souboru
P FILE opakovaně a vyberte
číslo požadovaného vlastního
souboru.
Zrušení
vlastního
souboru
EFFECT ON/OFF opakovaně,
až se zobrazí „EFFECT OFF“.
Volba prostorového
efektu
Stiskněte na přístroji SURROUND.
S každým stiskem tlačítka se zobrazení na
displeji mění takto:
SURROUND ON (SURR)
Y
SURROUND OFF (vypnuto)
Zpívání společně s
reprodukovanou
hudbou: Karaoke
(Pouze u modelu pro Latinskou
Ameriku)
Když připojíte přídavný mikrofon, můžete
zpívat společně s reprodukovanou hudbou.
K ovládání použijte tlačítka na přístroji.
1
2
3
1
2
Snižte MIC LEVEL na MIN otočením
ovladače úrovně mikrofonu.
(pouze u modelu pro Mexiko)
Opakovaným stisknutím MULTIPLEX
nastavte požadovaný efekt karaoke.
Připravte zdroj signálu, který chcete
namixovat. Potom vložte do
mechaniky B kazetu, na kterou lze
nahrávat, a opakovaným stisknutím
TAPE A/B vyberte mechaniku B.
Stiskněte funkční tlačítko zdroje, ze
kterého chcete nahrávat (např. CD).
Pokud nahráváte z mechaniky TAPE A,
opakovaně stiskněte TAPE A/B, až
zvolíte TAPE A.
Připojte přídavný mikrofon do MIC.
S každým stiskem tlačítka se zobrazení
na displeji mění takto:
MPX L t MPX R t MPX OFF
Pro zpěv karaoke s multiplexním CD
diskem zvolte „MPX L“ nebo „MPX R“.
4
5
Můžete „mixovat“ zvuky, budete-li
přehrávat zvuk z nějaké komponenty a
zpívat nebo mluvit do mikrofonu (není
součástí dodávky).
Namixovaný zvuk lze nahrát na pásek.
K ovládání použijte tlačítka na přístroji.
3
Stiskněte REC PAUSE/START.
Nastavení zvuku
Použití karaoke
Mixování a nahrávání zvuku
Mechanika B je připravena k záznamu.
Bliká „REC“.
4
Stiskněte REC PAUSE/START a
začněte zpívat, mluvit nebo
přehrávat požadovaný zdroj signálu.
Začne záznam.
Spusťte přehrávání hudby.
Zastavení záznamu
Upravte hlasitost mikrofonu
otočením MIC LEVEL.
Stiskněte x.
Poznámka
Po skončení
Otočte MIC LEVEL na MIN a odpojte
mikrofon od konektoru MIC.
Další operace
K provedení
Udělejte toto
Zrušit režim
karaoke*
Otočte MIC LEVEL na MIN a
odpojte mikrofon z konektoru
MIC. Potom opakovaně
stiskněte MULTIPLEX, dokud
se „m“ nezmizí.
Upravit echo
mikrofonu*
Upravte efekt echa otočením
ECHO LEVEL. Chcete-li echo
zrušit, otočte ECHO LEVEL
na MIN.
Použít disky
CD-G*
Zapněte televizor a zvolte
správný video vstup.
Pokud kazetová mechanika používá funkci AMS
(str. 18), mikrofon nefunguje.
Tipy
• Pokud dojde ke vzniku akustické zpětné vazby,
přemístěte mikrofon dále od reproduktorů nebo
změňte směr natočení mikrofonu.
• Pokud chcete nahrávat pouze svůj hlas
prostřednictvím mikrofonu, vyberte funkci
přehrávání CD a nepřehrávejte žádný disk.
• Když na vstup přichází zvukové signály s
vysokou hladinou hlasitosti, systém automaticky
upraví hladinu nahrávání, aby se zabránilo
zkreslení nahraného zvukového signálu (funkce
automatické kontroly hladiny zvuku).
* pouze u modelu pro Mexiko
23CZ
Vstávání s hudbou
Časovač
Usínání s hudbou
— Časovač vypnutí
Přístroj můžete nastavit tak, aby se vypnul
po uplynutí jisté doby a vy tak mohli v
poklidu usínat při přehrávání hudby.
Stiskněte SLEEP.
— Časovač přehrávání
Můžete se nechat vzbudit hudbou
reprodukovanou v předvolenou dobu.
Ujistěte se, že jsou nastaveny hodiny (viz
odstavec „Nastavení hodin“ na str. 9).
K ovládání použijte tlačítka na dálkovém
ovladači.
1
S každým stiskem tlačítka se zobrazení
minut na displeji (čas do vypnutí) mění
takto:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN
t … t 10MIN t OFF
• CD: Vložte disk. Pokud chcete
přehrávání začít u specifické skladby,
vytvořte si program (viz odstavec
„Vytvoření vlastního programu“ na
str. 13).
• Kazeta: Vložte kazetu tou stranou,
kterou chcete přehrávat, směrem k
sobě.
• Přijímač: Nalaďte předvolenou
rozhlasovou stanici (viz odstavec
„Poslech rozhlasové stanice“ na
str. 16).
* Systém se automaticky vypíná po 100 minutách
nebo poté, co dohraje aktuální disk nebo kazeta.
Další operace
K provedení
Stiskněte
Kontrola
zbývajícího
času*
SLEEP jednou.
Změna času do SLEEP opakovaně k výběru
vypnutí
požadovaného času.
Zrušení funkce
časovače
vypnutí
SLEEP opakovaně, až se
zobrazí „SLEEP OFF“.
2
3
4
* Pokud zvolíte „AUTO“, nelze ověřit zbývající
čas.
5
Tip
Stiskněte CLOCK/TIMER SET.
Stiskněte opakovaně . nebo >
dokud se nezobrazí „PLAY SET“, pak
stiskněte ENTER.
Nastavte čas spuštění přehrávání.
Stiskněte opakovaně . nebo > a
nastavte hodiny, pak stiskně ENTER.
Indikátor minut se rozbliká.
Stiskněte opakovaně .nebo >
opakovaně a nastavte minuty, pak
stiskněte ENTER.
Časovač vypnutí můžete použít i v případě, že
nejsou nastaveny hodiny.
6
24CZ
Stiskem VOLUME +/– nastavte
hlasitost.
Zobrazí se „ON“ a indikátor hodin se
rozbliká.
Poznámka
Nenastavujte funkci na „AUTO“ během
synchronizovaného záznamu na kazetu.
Připravte zdroj zvuku, který chcete
přehrávat.
Nastavte čas zastavení přehrávání
stejným postupem, jako v kroku 5.
7
Stiskněte opakovaně . nebo >,
dokud se nezobrazí požadovaný
zdroj zvuku.
S každým stiskem tlačítka se zobrazení
na displeji mění takto:
Časovaný záznam
rozhlasových pořadů
— Časovač záznamu
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
8
Stiskněte ENTER.
Typ časovače („PLAY TIMER“), čas
spuštění, čas zastavení a zdroj zvuku se
zobrazují cyklicky, než se zobrazí
původní informace displeje.
9
Stiskněte tlačítko ?/1 a vypněte
přístroj.
Můžete si zaznamenat pořady na předvolené
rozhlasové stanici od zvoleného času.
U časovaného záznamu musíte nejprve
předvolit rozhlasovou stanici (viz odstavec
„Nastavení rozhlasových stanic“ na str. 14) a
nastavit hodiny (viz odstavec „Nastavení
hodin“ na str. 9).
K ovládání použijte tlačítka na dálkovém
ovladači.
K provedení
Udělejte toto
Aktivace
1 Stiskněte CLOCK/
časovače/kontrola
TIMER SELECT.
nastavení
2 Stiskněte . nebo >
opakovaně, dokud se
nezobrazí „PLAY
SELECT“, pak stiskněte
ENTER.
Změna nastavení
Začněte znovu v kroku 1.
Zrušení časovače
1 Stiskněte CLOCK/
2
3
• Časovač přehrávání a časovač záznamu nelze
zapnout současně.
• Pokud použijete současně časovač přehrávání a
časovač vypnutí, má přednost časovač vypnutí.
• Pokud je přístroj zapnutý v předvolený čas,
časovač přehrávání se neaktivuje.
• Časovač přehrávání zůstává nastaven do té doby,
dokud nastavení ručně nezrušíte.
Stiskněte CLOCK/TIMER SET.
Stiskněte opakovaně . nebo >,
dokud se nezobrazí „REC SET“, pak
stiskněte ENTER.
Zobrazí se „ON“ a indikátor hodin se
rozbliká.
4
TIMER SELECT.
2 Stiskněte . nebo >
opakovaně, dokud se
nezobrazí „TIMER OFF“,
pak stiskněte ENTER.
Poznámky
Nalaďte předvolenou rozhlasovou
stanici (viz odstavec „Poslech
předvolené rozhlasové stanice“ na
str. 16).
Časovač
1
Další operace
Nastavte čas spuštění záznamu.
Stiskněte opakovaně . nebo > a
nastavte hodiny, pak stiskně ENTER.
Indikátor minut se rozbliká.
Stiskněte opakovaně . nebo > a
nastavte minuty, pak stiskněte ENTER.
5
Nastavte čas zastavení záznamu
stejným postupem, jako v kroku 4.
Typ časovače („REC TIMER“), čas
spuštění, čas zastavení a předvolená
rozhlasová stanice vybraná k nahrávání
(například „TUNER FM 5“) se
zobrazují cyklicky, než se zobrazí
původní informace displeje.
Tip
6
Přístroj se zapne 15 sekund před předvoleným
časem.
7
Vložte prázdnou kazetu do
mechaniky B.
Stiskněte ?/1 a vypněte přístroj.
pokračování
25CZ
Další operace
K provedení
Udělejte toto
Aktivace
1 Stiskněte CLOCK/
časovače/kontrola
TIMER SELECT.
nastavení
2 Stiskněte . nebo >
opakovaně, dokud se
nezobrazí „REC
SELECT“, pak stiskněte
ENTER.
Změna nastavení
Začněte znovu v kroku 1.
Zrušení časovače
1 Stiskněte CLOCK/
TIMER SELECT.
2 Stiskněte .nebo >
opakovaně, dokud se
nezobrazí „TIMER OFF“,
pak stiskněte ENTER.
Poznámky
• Časovač přehrávání a časovač záznamu nelze
zapnout současně.
• Používáte-li zároveň časovač záznamu, časovač
přehrávání a časovač vypnutí, prioritu má
časovač vypnutí.
• Pokud je přístroj zapnutý v předvolený čas,
časovač záznamu se neaktivuje.
• Hlasitost se během záznamu sníží na minimum.
• Časovač nahrávání je po své aktivaci
automaticky zrušen.
Displej
Vypnutí displeje
— Úsporný režim
Zobrazení demonstračního režimu (okénko
displeje a rozsvícená a blikající tlačítka i v
případě vypnutí přístroje) a zobrazení hodin
lze vypnout a minimalizovat tak spotřebu
energie při přepnutí do pohotovostního
režimu (úsporný režim).
Stiskněte opakovaně DISPLAY při
vypnutém přístroji, dokud se nevypne
demonstrační režim nebo hodiny
zobrazené na displeji.
Zrušení úsporného režimu
Stiskněte DISPLAY při vypnutém přístroji.
S každým stiskem tlačítka se zobrazení na
displeji mění takto:
Zobrazení demonstračního režimu t
Zobrazení hodin* t Žádné zobrazení
(úsporný režim)
* Hodiny se zobrazí pouze v případě, že jsou
nastavené.
Poznámka
V úsporném režimu nelze provádět následující
operace.
– nastavení hodin
– změna intervalu ladění stanic v pásmu AM
(kromě modelů pro Evropu, Rusko a Saúdskou
Arábii)
– zapnutí přístroje stiskem funkčních tlačítek
(například CD)
– změna funkce řízení napájení CD
Tipy
• Časovač pokračuje v odpočítávání i v úsporném
režimu.
• ?/1 indikátor se rozsvítí i v úsporném režimu.
26CZ
Zobrazení informací
o disku na displeji
Dobu přehrávání a zbývající dobu aktuální
skladby nebo disku si můžete zobrazit.
Po vložení disku se MP3 audio stopami
můžete také zobrazit informace uložené na
disku, jako jsou názvy skladeb.
Zobrazení zbývající doby
přehrávání a názvů
Zobrazení celkové doby
přehrávání a názvů
Stiskněte DISPLAY v režimu zastavení.
S každým stiskem tlačítka se zobrazení na
displeji mění takto:
x Režimu normálního přehrávání
Zobrazení TOC1) nebo celkového počtu alb
na disku2) nebo celkový počet skladeb na
aktuálním albu2) t Název alba2) nebo název
disku2) t Zobrazení hodin (na dobu osmi
sekund) t Stav efektu
1)
Stiskněte DISPLAY během normálního
režimu přehrávání.
1) „–
–.– –“ se zobrazí při přehrávání MP3 audio
stop.
2)
„– –.– –“ se zobrazí v režimu ALL DISCS,
SHUFFLE nebo v režimu naprogramovaného
přehrávání nebo v případě, že přehráváte MP3
audio stopy.
3)
Jestliže přehráváte nahrávku s ID3 tagem ver. 1
nebo 2, zobrazí se informace z ID3 tagu. ID3 tag
zobrazí informace o názvu skladby, názvu alba a
jménu interpreta.
2)
x Režim naprogramovaného přehrávání
Číslo poslední skladby v programu a celková
hrací doba t Celkový počet skladeb v
programu (na dobu pěti sekund) t Název
disku* t Zobrazení hodin (na dobu osmi
sekund) t Stav efektu
Displej
S každým stiskem tlačítka se zobrazení na
displeji mění takto:
Číslo aktuální skladby a uplynulý čas
přehrávání t Číslo aktuální skladby a
zbývající čas1) t Zbývající čas disku2) t
Název skladby a jméno interpreta (pouze u
disku se zvukovými stopami MP33)) t
Název alba (pouze u disku se zvukovými
stopami MP33)) t Zobrazení hodin (na
dobu osmi sekund) t Stav efektů
TOC = obsah; zobrazuje číslo aktuálního disku,
celkový počet skladeb na disku a celkovou hrací
dobu disku.
Pro disky s MP3 audio stopami, nemusí být v
závislosti na režimu přehrávání názvy alb nebo
disků zobrazeny.
* Pro disky s MP3 audio stopami
Poznámky
• Celková doba se přehrávaní nezobrazuje u disku
s MP3 audio stopami.
• Jmenovka ID3 platí pro verze 1 a 2.
• Pokud má přehrávaná zvuková stopa MP3 ID3
tag, pak se informace z ID3 tagu zobrazí.
• V následujících případech se nemusí přesně
zobrazovat informace o uplynulé hrací době a
zbývajíci hrací době skladby.
– pokud přehráváte MP3 audio stopu s VBR
(proměnná rychlost přenosu dat).
– při provádění operace rychlého převíjení
dopředu nebo dozadu.
• U ruského modelu lze zobrazit informace o
souborech MP3 a jmenovce ID3 pomocí znaků
ruské abecedy. Nicméně v závislosti na softwaru
použitém pro převod zvuku do formátu MP3
nebo pro záznam na disk, případně na základě
záznamového zařízení nemusí být znaky
zobrazovány správně.
27CZ
Změna osvětlení
Zobrazení informací
z přijímače na
displeji
Stiskněte na přístroji ILLUMINATION.
Při každém stisknutí tlačítka se osvětlení
cyklicky mění, a to následovně:
MHC-GX555/RG575S/RG475S/RG470
PATTERN 1 t PATTERN 2 t
PATTERN 3 t ILLUM OFF
MHC-GX355/RG255/RG270/RG170
ILLUM ON y ILLUM OFF
Stiskněte DISPLAY při poslechu
rozhlasové stanice.
S každým stiskem tlačítka se zobrazení na
displeji mění takto:
Název stanice1) t Předvolené číslo2) a
frekvence t Zobrazení hodin (na dobu
osmi sekund) t Stav efektů
1)
2)
28CZ
Pouze evropské modely
Číslo předvolby se zobrazuje pouze v případě, že
jsou některé rozhlasové stanice předvolené
(str. 14).
Volitelné součásti
Připojení volitelných součástí
K vylepšení funkce svého přístroje můžete připojit další volitelné součásti. Viz také návod k
obsluze dodaný ke každé součásti. Model pro Severní Ameriku je použit pro ilustraci.
Volitelný analogový přístroj
Z výstupního audio konektoru
volitelného analogového přístroje
Volitelné součásti
A AUDIO IN konektor
K připojení volitelného analogového
přístroje (přenosný audiopřehrávač apod.) k
tomuto konektoru použijte audiokabel (není
součástí dodávky). Prostřednictvím tohoto
přístroje pak budete moci nahrávat nebo
poslouchat zvuk z připojené součásti.
Poslech hudby z připojené
součásti
1
Připojte audiokabel (není součástí
dodávky). Viz „Připojení volitelných
součástí“.
2
Stiskněte opakovaně FUNCTION (nebo
AUDIO IN na přístroji), dokud se nezobrazí
„AUDIO IN“.
3
Začněte přehrávat zdroj zvuku v
připojeném přístroji.
Poznámka
Před připojením nebo odpojením audiokabelu
(není součástí dodávky) stiskněte opakovaně
VOLUME – (nebo otočte ovladačem VOLUME
na přístroji proti směru chodu hodinových ručiček)
a ztlumte hlasitost.
pokračování
29CZ
Záznam zvuku z připojené
součásti
1
Připojte audiokabel (není součástí
dodávky).
2
Spusťte ručně nahrávání. Viz odstavec
„Ruční záznam na kazetu“ na str. 20.
Poznámky
• Pokud je připojený přístroj vybaven funkcí
AVLS (Automatic Volume Limiter System),
funkci při použití AUDIO IN vypněte. Jinak
budete muset zvýšit hlasitost reproduktoru, což
může způsobit zkreslení.
• Pokud je připojený přístroj vybaven funkcí
BASS BOOST nebo MEGA BASS, funkci při
použití AUDIO IN vypněte. Jinak může dojít ke
zkreslení zvuku z reproduktoru.
30CZ
Všeobecně
Možné problémy a jejich
odstraňování
Problémy a jejich
odstranění
Pokud byste se při používání přístroje setkali
s problémem, postupujte následujícím
způsobem:
1
Ujistěte se, že napájecí kabel a kabely
reproduktorů jsou správně a pevně
připojeny.
2
Vyhledejte problém v seznamu závad níže
a proveďte uvedené nápravné opatření.
Pokud problémy přetrvávají i po provedení
všech výše uvedených kroků, poraďte se s
nejbližším prodejcem Sony.
Pokud bliká indikátor ?/1
Na displeji se zobrazí „– –:– –“.
• Došlo k přerušení napájení. Nastavte znovu
hodiny (str. 9) a časovač (strany 24 a 25).
Nastavení hodin/předvolby rozhlasových
stanic/časovač jsou zrušeny.
• Znovu proveďte následující úkony:
– „Nastavení hodin“ (str. 9)
– „Nastavení rozhlasových stanic“ (str. 14)
– „Usínání s hudbou“ a „Vstávání s hudbou“
(str. 24)
– „Časovaný záznam rozhlasových pořadů“
(str. 25)
Není slyšet žádný zvuk.
• Stiskněte VOLUME +/– nebo otočte
ovladačem VOLUME na přístroji po směru
hodinových ručiček.
• Ujistěte se, že nejsou připojena sluchátka.
• Zkontrolujte připojení reproduktorů (str. 6).
• Během aktivace časovače záznamu není slyšet
žádný zvuk.
Zvuk je reprodukován z jednoho kanálu,
nebo není vyvážená hlasitost reprodukce z
levého a pravého kanálu.
• Umístěte reproduktory co nejvíce symetricky.
• Připojte dodané reproduktory.
Zvuku chybí hluboké tóny.
• Zkontrolujte, zda-li jsou svorky reproduktorů
+ a – připojeny správně.
Při reprodukci je slyšet silný šum nebo hluk.
• Přesuňte přístroj mimo zdroj šumu.
• Připojte napájecí kabel přístroje k jiné zásuvce
elektrické sítě.
• Připojte k napájecímu kabelu šumový filtr
(běžně v prodeji).
Možné problémy a jejich odstraňování
Okamžitě odpojte napájecí kabel a
zkontrolujte následující položky.
• Pokud je váš přístroj vybaven voličem
napětí, je tento volič nastaven na
správnou hodnotu napětí?
Zkontrolujte hodnotu napětí v místě
instalace přístroje a pak se ujistěte, že
volič napětí je nastaven správně.
• Nejsou kabely reproduktorů + a –
zkratovány?
• Používáte pouze určené reproduktory?
• Neblokuje nic větrací otvory na zadní
straně přístroje?
Prověřte výše uvedené položky a napravte
případný nalezený problém. Poté co
indikátor ?/1 přestane blikat, připojte
znovu napájecí kabel a zapněte přístroj.
Pokud indikátor trvale bliká nebo jestliže
nemůžete nalézt příčinu problému ani po
prověření výše uvedených pokynů,
vyhledejte pomoc nejbližšího prodejce
Sony.
Displej začne blikat okamžitě po zapojení
napájecího kabelu, dokonce i v případě, že
systém ještě není zapnutý (viz krok 6,
„Připojení systému“ (str. 6)).
• Stiskněte dvakrát DISPLAY při vypnutém
přístroji. Demonstrační režim se vypne.
Nelze nastavit časovač.
• Nastavte znovu hodiny (str. 9).
Časovač nepracuje.
• Zkontrolujte nastavení časovače a nastavte
správný čas (strany 25 a 26).
• Zrušení funkce časovače vypnutí (str. 24).
pokračování
31CZ
Dálkový ovladač nepracuje.
• Odstraňte překážku.
• Přesuňte se s dálkovým ovladačem blíže k
přístroji.
• Nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor
přístroje.
• Vyměňte baterie (R6/velikost AA).
• Umístěte přístroj mimo dosah fluorescentního
světla.
Je slyšet akustická zpětná vazba.
• Snižte hlasitost.
• U modelu pro Latinskou Ameriku posuňte
mikrofon dál od reproduktorů nebo změňte
směr mikrofonu.
Na obrazovce TV přijímače se zůstává
barevná nepravidelnost.
• Vypněte jednou TV přijímač a zapněte jej až
po 15 nebo 30 minutách. Pokud barevná
nepravidelnost přetrvává, umístěte
reproduktory dále od TV přijímače.
Přehrávač CD/MP3
Zásuvka disku se neotvírá a na displeji se
zobrazí „LOCKED“.
• Kontaktujte svého prodejce Sony nebo místní
autorizované servisní středisko Sony.
Zásuvka disku se nezavírá.
• Vložte disk správným způsobem.
• Vždy uzavírejte zásuvku disku stiskem Z na
přístroji. Pokud se zásuvku disku pokusíte
uzavřít rukou, může to způsobit problémy s
přehrávačem.
Disk se nevysouvá.
• Disk nelze vysunout během
synchronizovaného záznamu CD. Stiskněte x
a zrušte synchronizovaný záznam CD, pak
stiskněte na přístroji Z a poté vysuňte disk.
• Vyhledejte radu nejbližšího prodejce Sony.
Žádný obraz (pouze u modelu pro Mexiko).
• Zkontrolujte, zda je systém správně zapojen.
• Ujistěte se, že je systém zapojen do vstupního
video konektoru televizoru (str. 7).
• Ujistěte se, že je televizor zapnutý a že s ním
správně zacházíte.
• Ujistěte se, že jste na svém televizoru zvolili
video vstup, abyste mohli vidět obraz ze
systému.
• Systém používá systém barev NTSC.
Přesvědčte se, zda váš televizor pracuje se
systémem barev NTSC.
• Stisknutím CD (nebo opakovaně
FUNCTION) přepněte funkci na CD.
Nelze spustit přehrávání.
• Otevřete zásuvku disku a ověřte si, zda je
vložen disk.
• Otřete disk dočista (str. 37).
• Vyměňte disk.
• Vložte disk, které je možné v přístroji
přehrávat (str. 4).
• Vložte disk správným způsobem.
• Vkládejte disk do zásuvky štítkem směrem
nahoru.
• Vyjměte disk a otřete případnou
kondenzovanou vlhkost na disku, pak
ponechte přístroj několik hodin zapnutý,
dokud se vlhkost neodpaří.
• Stisknutím N spusťte přehrávání.
Přístup na disk trvá dlouhou dobu.
• Nastavte „CD POWER ON“ pomocí funkce
řízení napájení CD (str. 15).
Zvuk přeskakuje.
• Otřete disk dočista (str. 37).
• Vyměňte disk.
• Pokuste se přístroj přesunout na místo bez
vibrací (například na desku stolu).
• Pokuste se přesunout reproduktory dál od
přístroje nebo je umístěte na samostatnou
podložku. Při poslechu skladby s hlubokými
tóny na vysokou hlasitost mohou vibrace
reproduktorů způsobit přeskakování zvuku.
Přehrávání nezačíná od první skladby.
• Stiskněte opakovaně PLAY MODE, dokud
nezmizí „PGM“ a „SHUF“, a vraťte se do
režimu normálního běžného přehrávání.
32CZ
Nelze přehrávat MP3 audio stopu.
• Nahrávka nebyla pořízena podle formátu
ISO9660 úrovně 1 nebo úrovně 2, případně v
Joliet v rozšířeném formátu.
• MP3 audio stopa nemá příponu „.MP3“.
• Data nejsou zaznamenána ve formátu MP3.
• Nelze přehrávat disky obsahující soubory
jiného typu, než je typ MPEG 1 Audio Layer3.
Zahájení přehrávání MP3 audio stop trvá
déle než u jiných nahrávek.
• Poté co přístroj načte všechny stopy na disku,
může začátek přehrávání trvat déle než
obvykle v následujících případech:
– počet alb nebo stop na disku je příliš vysoký.
– struktura organizace alb a stop na disku je
velmi složitá.
Nelze přijímat stanice/vysoká míra šumu a
hluku. (Na displeji bliká „TUNED“ nebo
„STEREO“.)
• Nastavte pásmo a frekvenci (str. 14).
• Připojte řádně anténu (str. 7).
• Vyhledejte takové místo a orientaci antény,
které zajišťují dobrý příjem, pak nastavte
anténu znovu. Pokud nelze dosáhnout
dobrého příjmu, doporučujeme připojit k
přístroji běžně prodávané externí antény.
• Dodaná drátová anténa pro pásmo FM
přijímá signály po celé délce, proto se ujistěte,
že je plně rozvinutá.
• Umístěte antény co nejdále od kabelu
reproduktorů.
• Pokuste se postupně vypínat okolní elektrické
přístroje.
• Nastavte „CD POWER OFF“ pomocí funkce
řízení napájení CD (str. 15).
Rozhlasový pořad vysílaný stereo v pásmu
FM nelze přijímat stereo.
• Stiskněte opakovaně FM MODE, až dokud se
nezobrazí „STEREO“.
Kazetový magnetofon
Kazeta se nenahrává ani nepřehrává, nebo
dochází ke snížení úrovně nahrávky.
• Snímací hlavy jsou znečištěné. Vyčistěte je
(str. 37).
• Snímací/záznamové hlavy jsou
zmagnetizovány. Odmagnetujte je (str. 37).
Kazeta se zcela nevymaže.
• Snímací/záznamové hlavy jsou
zmagnetizovány. Odmagnetujte je (str. 37).
Vyskytuje se nadměrné pomalé kolísání
nebo chvění, nebo zvuk vypadává.
• Hnací kladka nebo posouvací válečky jsou
znečištěny. Vyčistěte je (str. 37).
Možné problémy a jejich odstraňování
Název alba, název skladby a informace z ID3
tagu se nezobrazí správně.
• Používejte disky, které splňují požadavky
normy ISO9660 úroveň 1 a 2, případně dle
formátu názvů Joliet.
• Tag ID3 není ve verzi 1 nebo 2.
• Z tagů ID3 se zobrazuje maximálně 30 znaků.
• Znaky, které je tento systém schopen zobrazit,
jsou následující:
– velká písmena (A až Z)
– čísla (0 až 9)
– symboly (’< > * + , – / @ [ \ ] _)
Ostatní znaky se nemusí zobrazovat správně.
Přijímač
Zvyšuje se hluk nebo jsou vymazány vysoké
kmitočty.
• Snímací/záznamové hlavy jsou
zmagnetizovány. Odmagnetujte je (str. 37).
pokračování
33CZ
Kazeta se nenahrává.
• Není vložena žádná kazeta. Vložte kazetu.
• Z kazety byl odstraněn blokovací jazýček.
Zakryjte vylomený jazýček samolepicí páskou
(str. 37).
• Kazeta se převinula na konec.
Hlášení
Během provozu přístroje se na displeji
mohou zobrazit nebo blikat některá
následující hlášení.
CD/MP3
Pokud přístroj správně nepracuje
ani po provedení výše uvedených
opatření, resetujte přístroj
následujícím způsobem:
K ovládání použijte tlačítka na přístroji.
1
2
3
4
Odpojte napájecí kabel.
Připojte napájecí kabel.
Stiskněte ?/1 a zapněte přístroj.
Stiskněte současně x, ILLUMINATION a
DISC 1.
Systém se resetuje na výchozí tovární
nastavení. Měli byste znovu nastavit svá
obvyklá nastavení, jako jsou předvolby
stanic, hodiny a časovače.
Poznámka
V úsporném režimu (str. 26) nelze obnovit výchozí
tovární nastavení.
NO DISC
V přehrávači není žádný disk nebo jste vložili
takový disk, který nelze přehrávat v tomto
přístroji (například DVD, VCD, nebo CDROM disk bez zvukových stop ve formátu MP3,
atd.).
NO STEP
Všechny naprogramované stopy byly smazány.
OVER
Dospěli jste na konec disku při stisknutí M
během přehrávání nebo pozastavení.
PUSH STOP
Stisknuli jste PLAY MODE během přehrávání.
READING
Systém načítá informace o obsahu disku.
Některá tlačítka nelze používat.
STEP FULL
Zkusili jste naprogramovat 26 nebo více skladeb
(kroků).
Přijímač
COMPLETE
Předvolený provoz byl normálně ukončen.
Kazeta
NO TAB
Nelze nahrávat na kazetu, protože z ní byl
odstraněn pojistný jazýček.
NO TAPE
V magnetofonu není žádná kazeta.
34CZ
Časovač
PUSH SELECT
Pokusili jste se nastavit hodiny nebo časovač
během činnosti časovače.
SET CLOCK
Pokusili jste se vybrat časovač, ale nejsou
nastaveny hodiny.
SET TIMER
Pokusili jste se zvolit časovač, aniž by byl
nastaven časovač přehrávání nebo časovač
záznamu.
TIME NG
Počáteční a koncové časy časovače přehrávání
nebo časovače záznamu jsou nastaveny shodně.
Ostatní
NOT IN USE
Stiskli jste nefunkční tlačítko.
Možné problémy a jejich odstraňování
35CZ
Systém reproduktorů
Doplňkové informace
Bezpečnostní
upozornění
Provozní napětí
Před použitím přístroje si zkontrolujte, zda je
provozní napětí vašeho systému shodné s napětím
v místní elektrické síti.
Bezpečnost
• Pokud je přístroj připojen do síťové zásuvky,
není odpojen od síťového napájení, i když
samotný přístroj je vypnutý.
• Jestliže přístroj nebudete delší dobu používat,
odpojte jej od síťové zásuvky. Odpojení
napájecího kabelu provádějte zatažením za
zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
• Pokud by do přístroje zapadl drobný předmět
nebo se do něj vlila kapalina, odpojte přístroj od
napájení a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným
odborníkem, než jej znovu budete používat.
• Napájecí kabel může být vyměněn pouze v
autorizovaném servisním středisku.
Umístění
• Neumísťujte přístroj ve skloněné poloze.
• Neumísťujte přístroj na místech, která jsou:
– extrémně horká nebo studená,
– prašná nebo znečištěná,
– velmi vlhká,
– vystavená vibracím,
– vystavená působení přímého slunečního
světla.
• Při umístění přístroje nebo reproduktorů
postupujte s rozmyslem, pokud jej stavíte na
místo se speciální povrchovou úpravou (vosk,
olej, leštěnka, atd.) protože může dojít ke
znečištění nebo zabarvení povrchu.
Tvorba tepla
• Ačkoliv se přístroj během provozu zahřívá,
nejedná se o žádnou poruchu.
• Umístěte přístroj na takové místo, kde je k
dispozici dostatečné větrání, aby nedocházelo k
nadměrné akumulaci tepla.
• Pokud budete trvale používat přístroj s
nastavením hlasitosti na vysokou úroveň, zvýší se
výrazně teplota skříně na horní, boční a spodní
straně. Nedotýkejte se skříně, abyste se nepopálili.
• Nezakrývejte větrací otvory ventilátoru,
zabráníte tak vzniku poruch.
36CZ
(s výjimkou modelu pro Mexiko)
Tento reproduktorový systém není magneticky
stíněn a obraz na obrazovkách televizorů může být
zkreslený působením magnetického pole. V
takovém případě vypněte napájení TV přijímače a
po 15 až 30 minutách jej znovu zapněte.
Pokud není zřetelné žádné zlepšení,
umístěte systém reproduktorů dále od TV
přijímače.
(pouze u modelu pro Mexiko)
V případě vzniku nepravidelného
zabarvení obrazovky blízkého TV
přijímače
Pokud používáte magneticky odstíněný typ čelních
reproduktorů, lze je umístit do blízkosti TV
přijímače. Nicméně i přesto může dojít ke vzniku
nepravidelného zabarvení obrazovky TV
přijímače v závislosti na jeho typu.
Povšimnete-li si barevné
nepravidelnosti...
Vypněte jednou TV přijímač a zapněte jej až po 15
nebo 30 minutách. Pravý reproduktor umístěte po
pravé straně a levý reproduktor po levé straně
přístroje.
Povšimnete-li si barevné
nepravidelnosti znovu...
Umístěte reproduktory dále od televizoru.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Upozornění: Tento systém je schopen na
televizní obrazovce udržet nepohyblivý video
obraz nebo zobrazení obrazovkového menu po
nekonečně dlouhou dobu. Ponecháte-li takový
nepohyblivý video obraz nebo obrazovkové
menu zobrazené na svém televizoru po delší
dobu, riskujete stálé poškození televizní
obrazovky. K tomu jsou náchylné především
projekční televize.
Provoz přístroje
Trvalá ochrana kazet
• Pokud přístroj přinesete přímo z chladna do
teplé místnosti nebo jej umístíte do vlhké
místnosti, může dojít ke kondenzaci vlhkosti na
čočce laseru uvnitř CD přehrávače. Pokud k
tomu skutečně dojde, nebude přístroj správně
pracovat. Vyjměte disk a ponechte systém
zapnutý asi hodinu, dokud se vlhkost nevypaří.
• Pokud přístroje přemístíte, vyjměte z něj nejprve
všechny disky.
Pokud chcete kazetu ochránit před náhodným
přemazáním, vylomte ochranný jazýček na obou
stranách A a B, jak je znázorněno na obrázku.
Pokud máte libovolné dotazy nebo problémy
týkající se vašeho přístroje, kontaktujte svého
nejbližšího prodejce Sony.
Pokud chcete později použít kazetu k dalšímu
záznamu, zakryjte otvor po vylomeném jazýčku
lepicí páskou.
Poznámky k diskům
Před vložením kazety do magnetofonu
• Před přehráváním vyčistěte disky měkkou
látkou. Otírejte disk směrem od středu.
• Nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, ředidlo,
běžně dostupné čistící prostředky, nebo
antistatický sprej určený na vinylové LP desky.
• Nevystavujte disky působení přímého slunečního
světla nebo zdrojů tepla, například radiátorů, ani
je neponechávejte ve vozidle zaparkovaném na
přímém slunečním záření.
• Pokud používáte disky, které mají na straně
štítku lepidlo nebo obdobnou lepkavou hmotu
nebo které mají na štítku nanesený speciální
inkoust, hrozí, že se takový štítek nalepí na
součásti uvnitř přístroje. Pokud k tomu dojde,
může se stát, že nebude možné vyjmout disk, a
také to může způsobit poruchu přístroje. Před
použitím disku se ujistěte, že jeho strana
opatřená štítkem není lepkavá.
Neměli byste používat následující typy disků:
– Disky z půjčoven nebo použité disky, opatřené
nálepkou, na kterých lepidlo přesahuje mimo
oblast nálepky. Obvod nálepky na disku je
lepkavý.
– Disky, které mají štítky potištěné pomocí
speciálního inkoustu, který je na dotek
lepkavý.
• Disky nestandardních tvarů (např. srdce, čtverec,
hvězda) nelze v přístroji přehrávat. Pokud se o to
pokusíte, můžete přístroj poškodit. Proto takové
disky nepoužívejte.
Pásku dotáhněte. V opačném případě by se páska
mohla navinout na součásti v mechanice
magnetofonu a mohla by se tak poškodit.
Vylomte
ochranný
jazýček
Pokud používáte kazety s delší hrací
dobou než 90 minut
Páska je velmi pružná. Nestřídejte operace, jako je
přehrávání, zastavování a převíjení, příliš často.
Páska by se mohla namotat do mechaniky
magnetofonu.
Čištění snímacích hlav
Odmagnetování snímacích hlav
Po každých 20 nebo 30 hodinách provozu
odmagnetujte snímací hlavy a kovové součásti,
které se dostávají do styku s páskou pomocí
samostatně prodávané odmagnetovací kazety.
Další informace naleznete v pokynech k použití
odmagnetovací kazety.
Doplňkové informace
Po každých 10 hodinách použití vyčistěte snímací
hlavy. Snímací hlavy vyčistěte také vždy před
zaznamenáním důležité nahrávky nebo po
přehrávání staré kazety. Používejte samostatně
prodávané čistící kazety suchého nebo mokrého
typu. Další informace naleznete v pokynech k
použití čistící kazety.
Čištění skříňky přístroje
Skříňku, ovládací panel a ovladače přístroje
můžete vyčistit pouze měkkým hadříkem
navlhčeným roztokem mírného saponátu.
Nepoužívejte žádný typ abrazivních prostředků,
prášků nebo rozpouštědla, jako je ředidlo, benzín,
nebo alkohol.
37CZ
Modely pro Evropu a Rusko:
Technické údaje
Zesilovač
Model pro Severní Ameriku:
MHC-GX555
Přední reproduktor
Trvalý výkon RMS (referenční):
145 + 145 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Celkové harmonické zkreslení
nižší než 0,07%
(6 ohmů při 1 kHz, 80 W)
Subwoofer
Trvalý výkon RMS (referenční):
170 W
(6 ohmů při 80 Hz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Celkové harmonické zkreslení
nižší než 0,07%
(6 ohmů při 80 Hz, 90 W)
MHC-GX355
Trvalý výkon RMS (referenční):
150 + 150 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Celkové harmonické zkreslení
nižší než 0,07%
(6 ohmů při 1 kHz, 80 W)
Model pro Kanadu:
MHC-GX255
Trvalý výkon RMS (referenční):
65 + 65 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Celkové harmonické zkreslení
nižší než 0,07%
(6 ohmů při 1 kHz, 40 W)
38CZ
MHC-RG475S
Přední reproduktor
Výkon DIN (jmenovitý): 110 + 110 W
(6 ohmů při 1 kHz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
140 + 140 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Hudební výkon (referenční):
280 + 280 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Subwoofer
Výkon DIN (jmenovitý): 130 W
(6 ohmů při 80 Hz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
160 W
(6 ohmů při 80 Hz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Hudební výkon (referenční):
320 W
(6 ohmů při 80 Hz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
MHC-RG470
Výkon DIN (jmenovitý): 110 + 110 W
(6 ohmů při 1 kHz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
140 + 140 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Hudební výkon (referenční):
280 + 280 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
MHC-RG270
Výkon DIN (jmenovitý): 80 + 80 W
(6 ohmů při 1 kHz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
100 + 100 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Hudební výkon (referenční):
200 + 200 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
MHC-RG170
MHC-RG470
Výkon DIN (jmenovitý): 20 + 20 W
(6 ohmů při 1 kHz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
25 + 25 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Hudební výkon (referenční):
50 + 50 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Následující hodnoty byly měřeny při napětí 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
Výkon DIN (jmenovitý): 130 + 130 W
(6 ohmů při 1 kHz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
160 + 160 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Ostatní modely:
MHC-RG575S
MHC-RG475S
Přední reproduktor
Následující hodnoty byly měřeny při napětí 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
Výkon DIN (jmenovitý): 100 + 100 W
(6 ohmů při 1 kHz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
120 + 120 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Subwoofer
Výkon DIN (jmenovitý): 120 W
(6 ohmů při 80 Hz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
150 W
(6 ohmů při 80 Hz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Následující hodnoty byly měřeny při napětí 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
Výkon DIN (jmenovitý): 100 + 100 W
(6 ohmů při 1 kHz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
125 + 125 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
MHC-RG170
Následující hodnoty byly měřeny při napětí 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
Výkon DIN (jmenovitý): 50 + 50 W
(6 ohmů při 1 kHz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
65 + 65 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Vstupy
AUDIO IN (stereofonní minizdířka):
napětí 250 mV,
impedance 47 kiloohmů
MIC (phono jack) (pouze u modelu pro Latinskou
Ameriku):
citlivost 1 mV,
impedance 10 kiloohm
Výstupy
PHONES (stereofonní minizdířka):
pro připojení sluchátek s
impedanci 8 ohmů nebo
více
VIDEO OUT (phono jack) (pouze u modelu pro
Mexiko):
max. výstupní úroveň
1Vp-p, nevyvážená,
negativní SYNC,
zatěžovací impedance
75 ohmů
SPEAKER:
akceptuje impedance od
6 do 16 ohmů
SUBWOOFER OUT (pouze modely
MHC-GX555/RG575S/RG475S):
akceptuje impedance od
6 do 16 ohmů
Doplňkové informace
Následující hodnoty byly měřeny při napětí 120,
127, 220, 240 V 50/60 Hz
Přední reproduktor
Výkon DIN (jmenovitý): 100 + 100 W
(6 ohmů při 1 kHz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
125 + 125 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
Subwoofer
Výkon DIN (jmenovitý): 120 W
(6 ohmů při 80 Hz, DIN)
Trvalý výkon RMS (referenční):
150 W
(6 ohmů při 80 Hz,
10% celkové
harmonické zkreslení)
MHC-RG270
pokračování
39CZ
CD přehrávač
Systém
Systém přehrávače
kompaktních disků a
digitálního zvuku
Vlastnosti laserové diody
Doba vyzařování: trvale
Výkon laseru*:
Do 44,6 µW
* Jde o hodnotu výkonu naměřenou ve vzdálenosti
200 mm od povrchu čočky objektivu na bloku
Optical Pick-up Block s aperturou 7 mm.
Frekvenční odezva
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Odstup signálu od šumu Více než 90 dB
Dynamický rozsah
Více než 90 dB
Kazetový magnetofon
Záznamový systém
Frekvenční odezva
Kolísání nebo chvění
4 stopý, 2 kanálový,
stereo
50 – 13 000 Hz (±3 dB),
při použití kazety Sony
TYPE I
±0,15% W. Špička (IEC)
0,1% W. Špička (NAB)
±0,2% W. Špička (DIN)
Přijímač
FM stereo, FM/AM superheterodynový přijímač
Přijímač pásma FM
Ladící rozsah
Model pro Severní Ameriku:
87,5 – 108,0 MHz
(kroky po 100 kHz)
Ostatní modely:
87,5 – 108,0 MHz
(kroky po 50 kHz)
Anténa
drátová anténa FM
pásma
Anténní konektory
75 ohmů nevyvážené
Mezifrekvence
10,7 MHz
Přijímač pásma AM
Ladící rozsah
Modely pro Ameriku:
530 – 1 710 kHz
(s ladicím intervalem
nastaveným na 10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(s ladicím intervalem
nastaveným na 9 kHz)
Pouze modely pro Evropu, Rusko a Saúdskou
Arábii:
531 – 1 602 kHz
(s ladicím intervalem
nastaveným na 9 kHz)
Ostatní modely:
530 – 1 710 kHz
(s ladicím intervalem
nastaveným na 10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(s ladicím intervalem
nastaveným na 9 kHz)
Anténa
rámová anténa AM
Mezifrekvence
450 kHz
Reproduktor
Model pro Severní Ameriku:
Přední reproduktor SS-GX555 pro
MHC-GX555
Reproduktorový systém 3 pásmový, 3 jednotka,
s bassreflexem
Reproduktory
Basový:
13 cm, kuželový typ
Subwoofer:
13 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 230 × 345 ×
235 mm
Hmotnost
přibližně 3,8 kg čistá na
jeden reproduktor
Subwoofer SS-WG555 pro MHC-GX555
Reproduktorový systém
Reproduktory
Basový:
Jmenovitá impedance
Rozměry (š/v/h)
Hmotnost
40CZ
s bassreflexem
20 cm, kuželový typ
6 ohmů
přibližně 265 × 325 ×
330 mm
přibližně 5,5 kg
Přední reproduktor SS-GX555 pro
MHC-GX355
Přední reproduktor SS-RG575 pro MHCRG470
Reproduktorový systém 3 pásmový, 3 jednotka, s
bassreflexem
Reproduktory
Basový:
13 cm, kuželový typ
Subwoofer:
13 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 230 × 345 ×
235 mm
Hmotnost
přibližně 3,8 kg čistá na
jeden reproduktor
Reproduktorový systém 3 pásmový, 4 jednotka, s
bassreflexem
Reproduktory
Subwoofer:
15 cm, kuželový typ
Basový:
15 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm × 2, kuželový typ
Jmenovitá impedance 6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 245 × 380 ×
290 mm
Hmotnost
přibližně 5,5 kg čistá na
jeden reproduktor
Model pro Kanadu:
Přední reproduktor SS-GX255 pro
MHC-GX255
Přední reproduktor SS-RG475 pro
MHC-RG270
Reproduktorový systém 3 pásmový, 3 jednotka, s
bassreflexem
Reproduktory
Výškový reproduktor: 2 cm, keramický typ
Basový:
13 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 200 × 325 ×
230 mm
Hmotnost
přibližně 3,0 kg čistá na
jeden reproduktor
Reproduktorový systém 3 pásmový, 3 jednotka, s
bassreflexem
Reproduktory
Basový:
13 cm, kuželový typ
Subwoofer:
13 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 230 × 345 ×
235 mm
Hmotnost
přibližně 3,8 kg čistá na
jeden reproduktor
Přední reproduktor SS-RG170E pro
MHC-RG170
Reproduktorový systém 3 pásmový, 3 jednotka, s
bassreflexem
Reproduktory
Výškový reproduktor: 2 cm, keramický typ
Basový:
13 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm, kuželový typ
Jmenovitá impedance 6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 200 × 325 ×
230 mm
Hmotnost
přibližně 3,0 kg čistá na
jeden reproduktor
Doplňkové informace
Modely pro Evropu a Rusko:
Přední reproduktor SS-RG475 pro
MHC-RG475S
Reproduktorový systém 3 pásmový, 3 jednotka, s
bassreflexem
Reproduktory
Basový:
13 cm, kuželový typ
Subwoofer:
13 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm, kuželový typ
Jmenovitá impedance 6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 230 × 345 ×
235 mm
Hmotnost
přibližně 3,8 kg čistá na
jeden reproduktor
Subwoofer SS-WG475 pro MHC-RG475S
Reproduktorový systém
Reproduktory
Basový:
Jmenovitá impedance
Rozměry (š/v/h)
Hmotnost
s bassreflexem
20 cm, kuželový typ
6 ohmů
přibližně 265 × 325 ×
330 mm
přibližně 5,5 kg
pokračování
41CZ
Model pro Mexiko:
Přední reproduktor SS-RG575AV pro
MHC-RG575S
Ostatní modely:
Přední reproduktor SS-RG575 pro MHCRG575S
Reproduktorový systém 3 pásmový, 4 jednotky, s
bassreflexem,
magneticky stíněný
Reproduktory
Subwoofer:
15 cm, kuželový typ
Basový:
15 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm × 2, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 245 × 380 ×
240 mm
Hmotnost
přibližně 5,9 kg čistá na
jeden reproduktor
Reproduktorový systém 3 pásmový, 4 jednotka, s
bassreflexem
Reproduktory
Subwoofer:
15 cm, kuželový typ
Basový:
15 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm × 2, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 245 × 380 ×
290 mm
Hmotnost
přibližně 5,5 kg čistá na
jeden reproduktor
Subwoofer SS-WG575 pro MHC-RG575S
Subwoofer SS-WG575 pro MHC-RG575S
Reproduktorový systém
Reproduktory
Basový:
Jmenovitá impedance
Rozměry (š/v/h)
Hmotnost
s bassreflexem
20 cm, kuželový typ
6 ohmů
přibližně 265 × 325 ×
365 mm
přibližně 6,3 kg
Přední reproduktor SS-RG575AV pro
MHC-RG470
Reproduktorový systém 3 pásmový, 4 jednotky, s
bassreflexem,
magneticky stíněný
Reproduktory
Subwoofer:
15 cm, kuželový typ
Basový:
15 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm × 2, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 245 × 380 ×
240 mm
Hmotnost
přibližně 5,9 kg čistá na
jeden reproduktor
Přední reproduktor SS-RG475AV pro
MHC-RG270
Reproduktorový systém 3 pásmový, 3 jednotky, s
bassreflexem,
magneticky stíněný
Reproduktory
Basový:
13 cm, kuželový typ
Subwoofer:
13 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 230 × 345 ×
235 mm
Hmotnost
přibližně 4,0 kg čistá na
jeden reproduktor
42CZ
Reproduktorový systém
Reproduktory
Basový:
Jmenovitá impedance
Rozměry (š/v/h)
Hmotnost
s bassreflexem
20 cm, kuželový typ
6 ohmů
přibližně 265 × 325 ×
365 mm
přibližně 6,3 kg
Přední reproduktor SS-RG475 pro
MHC-RG475S
Reproduktorový systém 3 pásmový, 3 jednotka, s
bassreflexem
Reproduktory
Subwoofer:
13 cm, kuželový typ
Basový:
13 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 230 × 345 ×
235 mm
Hmotnost
přibližně 3,8 kg čistá na
jeden reproduktor
Subwoofer SS-WG475 pro MHC-RG475S
Reproduktorový systém
Reproduktory
Basový:
Jmenovitá impedance
Rozměry (š/v/h)
Hmotnost
s bassreflexem
20 cm, kuželový typ
6 ohmů
přibližně 265 × 325 ×
330 mm
přibližně 5,5 kg
Přední reproduktor SS-RG575 pro
MHC-RG470
Reproduktorový systém 3 pásmový, 4 jednotka, s
bassreflexem
Reproduktory
Subwoofer:
15 cm, kuželový typ
Basový:
15 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm × 2, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 245 × 380 ×
290 mm
Hmotnost
přibližně 5,5 kg čistá na
jeden reproduktor
Přední reproduktor SS-RG475 pro
MHC-RG270
Reproduktorový systém 3 pásmový, 3 jednotka, s
bassreflexem
Reproduktory
Basový:
13 cm, kuželový typ
Subwoofer:
13 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 230 × 345 ×
235 mm
Hmotnost
přibližně 3,8 kg čistá na
jeden reproduktor
Reproduktorový systém 3 pásmový, 3 jednotka, s
bassreflexem
Reproduktory
Výškový reproduktor: 2 cm, keramický typ
Basový:
13 cm, kuželový typ
Výškový:
5 cm, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Rozměry (š/v/h)
přibližně 200 × 325 ×
230 mm
Hmotnost
přibližně 3,0 kg čistá na
jeden reproduktor
Napájení
Model pro Severní Ameriku:
120 V AC, 60 Hz
Modely pro Evropu a Rusko:
230 V AC, 50/60 Hz
Model pro Austrálii:
230 – 240 V AC,
50/60 Hz
Model pro Argentinu: 220 V AC, 50/60 Hz
Model pro Mexiko:
127 V AC, 60 Hz
Model pro Saúdskou Arábii:
120 – 127, 220 nebo
230 – 240 V AC,
50/60 Hz
Nastavitelné pomocí
voliče napětí
Ostatní modely:
120 V, 220 V nebo
230 – 240 V AC,
50/60 Hz
Nastavitelné pomocí
voliče napětí
Spotřeba
Model pro USA:
MHC-GX555:
285 W
MHC-GX355:
210 W
Model pro Kanadu:
MHC-GX555:
380 VA
MHC-GX355:
290 VA
MHC-GX255:
110 W
Modely pro Evropu a Rusko:
MHC-RG475S:
300 W
0,35 W (v úsporném
režimu)
MHC-RG470:
240 W
0,35 W (v úsporném
režimu)
MHC-RG270:
190 W
0,35 W (v úsporném
režimu)
MHC-RG170:
70 W
0,35 W (v úsporném
režimu)
Model pro Mexiko:
MHC-RG575S:
300 W
MHC-RG470:
170 W
MHC-RG270:
210 W
Ostatní modely:
MHC-RG575S:
300 W
MHC-RG475S:
300 W
MHC-RG470:
170 W
MHC-RG270:
210 W
MHC-RG170:
125 W
Doplňkové informace
Přední reproduktor SS-RG170 pro
MHC-RG170
Všeobecně
pokračování
43CZ
Rozměry (š/v/h) (bez reproduktorů)
přibližně 280 × 325 ×
430 mm
Hmotnost (bez reproduktorů)
Model pro Severní Ameriku:
MHC-GX555:
přibližně 10,5 kg
MHC-GX355:
přibližně 10,0 kg
Model pro Kanadu:
MHC-GX555:
přibližně 10,5 kg
MHC-GX355:
přibližně 10,0 kg
MHC-GX255:
přibližně 8,5 kg
Modely pro Evropu a Rusko:
MHC-RG475S:
přibližně 10,5 kg
MHC-RG470:
přibližně 10,0 kg
MHC-RG270:
přibližně 8,7 kg
MHC-RG170:
přibližně 7,2 kg
Ostatní modely:
MHC-RG575S:
přibližně 10,5 kg
MHC-RG475S:
přibližně 10,5 kg
MHC-RG470:
přibližně 10,4 kg
MHC-RG270:
přibližně 10,0 kg
MHC-RG170:
přibližně 8,5 kg
Dodávané příslušenství Dálkový ovladač (1)
Baterie R6 (velikost
AA) (2)
Rámová anténa AM
pásma (1)
Drátová anténa FM
pásma (1)
Video kabel (pouze u
modelu pro Mexiko) (1)
Podpěry k
reproduktorům
MHC-GX555/RG575S/
RG475S (12)
MHC-GX355/GX255/
RG470/RG270/RG170
(8)
Konstrukční provedení a technické údaje se
mohou měnit bez předchozího upozornění.
44CZ
Seznam umístění tlačítek a referenční stránky
Jak používat tuto stránku
Číslo výkresu
r
Tuto stránku použijte k vyhledání umístění
tlačítka a dalších součástí přístroje, které jsou
zmíněné v textu.
TAPE A/B e; (18, 19, 23)
R
Název tlačítka/součásti
R
Referenční stránka
Přístroj
POPISY TLAČÍTEK
ABECEDNÍ POŘADÍ
P–Z
P FILE 4 (22)
PLAY MODE 8 (11, 13, 18)
PRESET EQ 4 (21)
REC PAUSE/START wk (19,
23)
Senzor dálkového ovladače 7
SUBWOOFER ON/OFF3) 9
(21)
SURROUND 4 (22)
TAPE A/B e; (18, 19, 23)
TUNER/BAND ea (14, 16, 20)
TUNING MODE 8 (14, 16)
Zásuvka disku 0 (10)
e;
wl
wk
wj
wh
wg
?/1 (napájení) 1 (8, 15, 26, 31,
34)
X (pozastavit) qs (11, 18)
x (zastavit) qs (11, 18, 23, 34)
M (dopředu) qs (11, 18)
N (přehrát) qs (11, 18)
m (převinout zpě) qs (11, 18)
Z (vysunout) qf (10)
PUSH Z (mechanika B)
(vysunout) qh (18)
Z PUSH (mechanika A)
(vysunout) wh (18)
1)
2)
3)
Pouze u modelu pro Mexiko
Pouze u modelu pro
Latinskou Ameriku
(Model pro Mexiko je
vybaven 2 mikrofonními
konektory)
Pouze modely MHCGX555/RG575S/RG475S
1 2 3 456789q;
L
l
j
H
S
s
A
B
wf
Doplňkové informace
A–O
ALBUM +/– qs (11, 13, 19)
AUDIO IN wl (20, 29)
CD es (8, 10, 13, 19)
CD SYNC wj (19)
DISC 1 – 3 qa (11, 13, 34)
DISC SKIP/EX-CHANGE qd
(10, 11, 13, 19)
DISPLAY 3 (17, 26, 27)
ECHO LEVEL1) wa (23)
EFFECT ON/OFF 4 (21)
ENTER 4 (13, 14, 22)
EQ BAND qs (22)
GROOVE 4 (21)
ILLUMINATION 2 (28, 34)
Konektor AUDIO IN wf (29)
Konektor MIC 2) wd (23)
Konektor PHONES w;
Mechanika A wg (18)
Mechanika B qk (18, 19, 23)
MIC LEVEL2) ws (23)
MULTIPLEX1) 6 (23)
Okénko displeje 5
Osvětlení qg (28)
Otočný ovladač
(– EQ +/l L/
– TUNING +) qj (22/11, 13, es
18/14, 16)
ea
Ovladač VOLUME ql (21)
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wd ws wa
pokračování
45CZ
Dálkový ovladač
ABECEDNÍ POŘADÍ
POPISY TLAČÍTEK
A–E
F–Z
ALBUM + qa (11, 13)
ALBUM – qd (11, 13)
CD qk (10, 13)
CLEAR qg (13)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(25, 26)
CLOCK/TIMER SET 3 (9,
24, 25)
DISC SKIP q; (11, 13)
DISPLAY wa (17, 26, 27)
ENTER 9 (9, 13, 14, 24, 25)
EQ qf (21)
FM MODE 4 (16)
FUNCTION 6 (10, 13, 14, 16,
18, 29)
PLAY MODE w; (11, 13, 18)
REPEAT 4 (12)
SLEEP ws (24)
TAPE qj
TUNER BAND 5 (14, 16)
TUNER MEMORY ql (14)
TUNING MODE w; (14, 16)
VOLUME +/– qs (21, 24)
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
?/1 (napájení) 1 (8, 25)
m/M (dozadu/dopředu) 7
(11, 18)
N (přehrát) 8 (11, 18)
X (pozastavit) 8 (11, 18)
x (zastavit) 8 (11, 18)
+/– (ladění) qh (14)
./> (zpět/dopředu) qh
(9, 11, 18)
1
2
3
4
5
6
7
8
qg
9
qf
q;
qd
qa
qs
46CZ
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki e
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Tűz veszélyének csökkentése érdekében, ne fedje
le a berendezés szellőzőnyílásait újságpapírral,
asztalterítővel, függönnyel stb. Továbbá, ne
helyezzen égő gyertyát a berendezésre.
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat,
például vázát a berendezésre.
Csatlakoztassa a készüléket a legkönnyebben
elérhető hálózati konnektorhoz. Ha bármilyen
rendellenességet tapasztalna, akkor a villásdugót
azonnal húzza ki a hálózati konnektorból.
Ne helyezze a készüléket olyan zárt térbe, mint egy
könyvespolc vagy beépített szekrény.
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER
PRODUCT” (1.
osztályú
lézerberendezés). Az
ezt tanúsító jelölés a
készülék hátlapján
található.
Az elemet ne dobja a háztartási
szemét közé, mert az elem
veszélyes hulladék, ennek
megfelelően bánjon vele.
Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és
szabadalmakat a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyezte.
2HU
Tartalomjegyzék
Hogyan használjuk ezt az
útmutatót ......................................... 4
Lejátszható lemezek ............................. 4
Első lépések
Rendszer bekötése................................6
Óra beállítása ........................................ 9
CD/MP3 – Lejátszás
Lemez betöltése .................................. 10
Lemez lejátszása ................................. 10
— Normál lejátszás/Kevert
lejátszás
Lejátszás ismételten............................ 12
— Ismételt lejátszás
Saját program készítése ..................... 13
— Program lejátszás
Tuner
Rádióállomások tárolása ...................14
Rádióhallgatás.....................................16
— Tárhely hangolás
— Kézi hangolás
A rádió adat rendszer (RDS)
használata ...................................... 17
(Csak európai modell)
Szalag – Lejátszás
Szalag betöltése................................... 18
Szalag lejátszása .................................. 18
Szalag – Felvétel
A kedvenc CD műsorszámainak
felvétele szalagra .......................... 19
— CD-TAPE szinkronizált
felvétel
Szalag kézi felvétele ........................... 19
— Kézi felvétel
Hang beállítás
Hang beállítása ................................... 20
A mélynyomó használata .................. 20
(csak az MHC-GX555/
RG575S/RG475S)
Hanghatás kiválasztása...................... 20
Grafikus ekvalizer igazítása és
tárolása .......................................... 21
Térhangzás hanghatás
kiválasztása ................................... 21
Aláéneklés: Karaoké.......................... 22
(Csak a latin-amerikai modell)
Időzítő
Elalvás zenére ..................................... 24
— Kikapcsolás időzítő
Ébredés zenére ................................... 24
— Lejátszás időzítő
Rádió műsorok időzített felvétele.... 25
— Felvétel időzítő
HU
Kijelző
A kijelző kikapcsolása ....................... 26
— Energiatakarékos üzemmód
Információk megtekintése a lemezről a
kijelzőben...................................... 27
A hangerővillogás módosítása .......... 28
A tuner információk megtekintése a
kijelzőben...................................... 28
Opcionális egységek
Opcionális egységek bekötése .......... 29
Hibakeresés
Problémák és javasolt teendők ......... 31
Üzenetek ............................................. 34
További információ
Óvintézkedések .................................. 36
Műszaki adatok................................... 38
A gombok elhelyezkedéseinek és
hivatkozási oldalainak
felsorolása ..................................... 46
3HU
Hogyan használjuk
ezt az útmutatót
Ez az útmutató elsősorban a távvezérlő
segítségével végzett működtetést
magyarázza el, de ugyanazok a műveletek
végrehajthatóak a készüléken lévő azonos
vagy hasonló elnevezésű gombokkal is.
Lejátszható lemezek
A következő lemezek játszhatók le ezen a
rendszeren. Más lemezek nem játszhatók le.
A lejátszható lemezek listája
Lemez formátum
Lemez logó
Lemezek, amelyeket nem
játszik le ez a rendszer
• CD-ROM-ok
• CD-R/CD-RW-k, amelyek a következő
formátumokban rögzítettektől eltérőek:
– zenei CD formátum
– MP3 formátum, amely megfelel az
ISO96601) 1. szintnek/2. szintnek, a
Jolietnek vagy a Multi Sessionnek2)
• Nem szabványos alakú (pl.: szív, négyzet,
csillag) lemezek nem játszhatók le e
készüléken. Ha mégis megkísérli
megtenni, az károsíthatja a készüléket. Ne
használjon ilyen lemezeket.
• Lemez, amelyen papír vagy címke van.
• Lemez, amelyen ragasztó, celofán szalag
vagy címke darabka van.
1)
Audió CD-k
CD-Gs*
(CD-Graphics –
CD-Grafika)
CD-R/CD-RW
(audió adat/MP3
fájlok)
* Csak a mexikói modellen játszható le.
2)
4HU
ISO9660 formátum
A CD-ROM-on lévő fájlok és mappák logikai
formátumának a legáltalánosabb nemzetközi
szabványa. Többféle előírási szint létezik. Az 1.
szinten a fájlneveknek 8.3 formátumúaknak
(nem több mint nyolc karakter a névben, nem
több mint három karakter az „.MP3”
kiterjesztésben) és nagybetűseknek kell lenniük.
A mappanevek nem lehetnek hosszabbak nyolc
karakternél. Nem lehet nyolcnál több mappa
szintet egymásbaágyazni. A 2. szintű előírások
legfeljebb 31 karakter hosszú fájlneveket és
mappaneveket engednek meg. Valamennyi
mappának legfeljebb 8 ága lehet.
Jolietnél a kiterjesztett formátumban (a fájl- és
mappanevek legfeljebb 64 karakteresek
lehetnek) győződjön meg az író szoftver
tartalmáról stb.
Multi Session
Ez egy rögzítési mód, amely lehetővé teszi az
adat hozzáadást a Track-At-Once (sávegymenetben (TAO)) módszer segítségével. A
hagyományos CD-k a Lead-innek
(bevezetésnek) nevezett vezérlő sávnál
kezdődnek, és Lead-out (kivezetésnek)
nevezett sávnál végződnek. A Multi Session
CD, az egy több sessiont tartalmazó CD, az
egyes Lead-intől Lead-outig tartó szegmenseket
egyetlen sessionnak tekintve.
CD-Extra: Ez a formátum az 1. session sávjaira
audiót (audió CD adatot), és a 2. session sávjaira
adatot rögzít.
Vegyes CD: Ez a formátum egy session első
sávjára adatot, a második és a további sávjaira
audiót (audió CD adatot) rögzít.
Megjegyzések a CD-R és CDRW-ről
• Bizonyos CD-R vagy CD-RW-k nem
játszhatók le ezen a rendszeren, a lemez
rögzítési minőségétől vagy fizikai
állapotától, vagy a rögzítő eszköz
jellemzőitől függően. Továbbá, a lemezt
nem játssza le, ha az nincs megfelelően
lezárva. További információért, lásd a
rögzítő eszköz használati útmutatóját.
• A CD-R/CD-RW meghajtókon rögzített
lemezeknél előfordulhat, hogy nem
játszhatók le karcolás, maszat, rögzítési
állapot vagy a meghajtó jellemzői miatt.
• Azok a multi sessionben rögzített CD-R
és CD-RW lemezek, amelyek nem
„sessionöket lezárva” fejeződtek be, nem
támogatottak.
• Előfordulhat, hogy a rendszer nem képes
lejátszani azokat az MP3 formátumú
fájlokat, amelyeknek nincs „.MP3”
kiterjesztésük.
• A nem MP3 formátumú, de „.MP3”
kiterjesztésű fájlok lejátszásának
megkísérlése zajt vagy hibás működést
eredményezhet.
• Az ISO9660 1. és 2. szint formátumtól
eltérő mappanevek vagy fájlnevek
előfordulhat, hogy nem megfelelően
jelennek meg.
• A következő lemezek lejátszásának
megkezdése több időt vesz igénybe.
– bonyolult fa struktúrával rögzített
lemez.
– multi sessionben rögzített lemez.
– lemez, amelyhez még adható adat (nem
lezárt lemez).
Szerzői jogvédelmi
technológiával kódolt zenei
lemezek
A készülék Compact Disc (CD) szabványú
lemezek lejátszására van tervezve.
Napjainkban több zenei kiadó is forgalmaz
különféle szerzői jogvédelmi technológiával
kódolt zenei lemezeket. Az ilyen lemezek
némelyike nem felel meg a CD szabványnak,
emiatt a készülék nem tudja ezeket
lejátszani.
Megjegyzés a DualDisc kettős
lemezekkel kapcsolatban
A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas
lemez, amelynek egyik oldalán DVDfelvétel, másik oldalán pedig digitálisan
rögzített zenei anyag található. De mivel a
zenei anyagot tartalmazó oldal formátuma
nem felel meg a kompaktlemez (CD)
felvételi szabványának, az ilyen lemezt ezzel
a készülékkel nem biztos, hogy le lehet
játszani.
Figyelmeztetések multi
sessionben rögzített lemezek
lejátszásához
• Ha a lemez CD-DA sessionnel kezdődik,
akkor azt CD-DA (audió) lemezként
ismeri fel, és a lejátszást addig folytatja,
amíg egy MP3 sessionnel nem találkozik.
• Ha a lemez MP3 sessionnel kezdődik,
akkor azt MP3 lemezként ismeri fel, és a
lejátszást addig folytatja, amíg egy CDDA (audió) sessionnel nem találkozik.
• Egy MP3 lemez lejátszási tartományát a
lemez elemzésével előállított fájlstruktúra
fa határozza meg.
• A vegyes CD formátumú lemezt CD-DA
(audió) lemezként ismeri fel.
5HU
Első lépések
Rendszer bekötése
Hajtsa végre a következő 1 – 6 műveleteket, hogy bekösse a rendszerét a mellékelt kábelek
és tartozékok segítségével. A mélynyomóval ellátott modell szolgál illusztrációs célra.
AM hurokantenna
FM huzalantenna
Mélynyomó*
Elülső hangszóró (jobb)
Elülső hangszóró (bal)
* csak az MHC-GX555/RG575S/RG475S
1 Csatlakoztassa az elülső
hangszórókat.
Csatlakoztassa a jobb és bal hangszóró
kábelt a SPEAKER kivezetésekhez az
alábbiak szerint.
Csak a lecsupaszított részt helyezze be
Piros
R
2 Csatlakoztassa a mélynyomót.
(csak az MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Az alábbiak szerint csatlakoztassa a
hangszóró kábeleket a SUBWOOFER
OUT kivezetéshez.
Csak a lecsupaszított részt helyezze be
L
+
Piros/
Egyszínű (3)
–
Piros/
Egyszínű (3)
Fekete
Fekete/Csíkos (#)
6HU
Fekete
Piros
Fekete/Csíkos (#)
3 Csatlakoztassa az FM és AM
antennát.
VIDEO
OUT
A
Első lépések
Állítsa fel az AM hurokantennát, majd
csatlakoztassa azt.
4 (csak a mexikói modell)
Csatlakoztassa a (mellékelt)
videokábellel a TV-je videó bemeneti
aljzatát a VIDEO OUT aljzathoz.
típusú csatlakozó
AM hurokantenna
Amikor TV-t használ
Kapcsolja be a TV-t, és válassza ki a videó
bemenetet azért, hogy e rendszer képét nézhesse.
Megjegyzés
A mexikói modellt úgy tervezték, hogy csak NTSC
színrendszerben rögzített CD-G-t játsszon le. Ha
más színrendszerben rögzített CD-G-t játszik le,
akkor, előfordulhat, hogy a képek nem
megfelelően jelennek meg.
Feszítse ki az FM huzalantennát vízszintesen
B
típusú csatlakozó
AM hurokantenna
5 A feszültségválasztóval ellátott
modelleknél, állítsa a VOLTAGE
SELECTOR-t a helyi hálózati
feszültségre.
Tanulmányozza a rendszere
VOLTAGE SELECTOR-ára
nyomtatottakat, a használható
beállításokért.
Feszítse ki az FM
huzalantennát
vízszintesen
Észak-amerikai modell:
Csatlakoztassa a fehér
oldalt.
Egyéb modellek:
Csatlakoztassa a barna
oldalt.
Megjegyzés
* Szaud-arábiai modell: 120 – 127 V
Hogy elkerülje a felszedett zajt, tartsa távol az
antennákat a hangszóró kábelektől.
folytatás
7HU
6 Csatlakoztassa a hálózati
csatlakozókábelt egy fali
konnektorhoz.
A bemutató megjelenik a kijelzőben.
Amikor megnyomja a ?/1-t, a rendszer
bekapcsol, és a bemutató automatikusan
befejeződik.
Ha a dugasz nem illik a fali
dugaszolóaljzatba, válassza le a
mellékelt dugaszadaptert (csak az
adapterrel ellátott modelleknél).
Hangszóró párnácskák
felerősítése
Erősítse fel a mellékelt hangszóró
párnácskákat a hangszórók aljára, hogy
stabilizálja a hangszórókat, és megelőzze
azok csúszkálását.
Elülső hangszóró (Bal (4)/Jobb (4))
Mélynyomó (4)*
Két R6 (AA méretű) elem
behelyezése a távvezérlőbe
* csak az MHC-GX555/RG575S/RG475S
Amikor szállítja e rendszert
Megjegyzés
Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, az
elemfolyásból és korrózióból származó lehetséges
károsodás elkerülése érdekében távolítsa el belőle
az elemeket.
Tipp
Szokásos használattal az elemek hozzávetőleg hat
hónapig tartanak ki. Amikor a távvezérlő már nem
működteti a rendszert, cserélje ki mindkét elemet
újra.
Hajtsa végre a következő műveletet, hogy
megóvja a CD mechanizmust. Használja a
készüléken a gombokat a műveletekhez.
1
Nyomja meg a ?/1-t, hogy bekapcsolja
a rendszert, majd nyomja meg a CD-t,
hogy a funkciót a CD-re kapcsolja.
2
Győződjön meg arról, hogy az összes
lemezt eltávolította a rendszerből.
3
Tartsa lenyomva a CD-t, majd addig
nyomja a ?/1-t, amíg a „STANDBY”
meg nem jelenik.
Néhány másodperc múlva a
„STANDBY” eltűnik, és a „LOCK”
megjelenik.
4
8HU
Húzza ki a hálózati csatlakozókábelt.
Hogy jobb mély hangszín reprodukálást
érjen el, azt ajánljuk, hogy helyezze a
mélynyomót szilárd padlóra, ahol kevésbé
rezonál.
Óra beállítása
Használja a távvezérlőn a gombokat a
művelethez.
1
2
Megjegyzések
• Mindig függőlegesen helyezze el a mélynyomót,
a faltól néhány centiméterre.
• Ha a mélynyomót a helyiség közepére helyezi, a
mély hangszín különösen legyengülhet. Ezt a
helyiség állóhullámainak hatása okozza. Ha ez
előfordul, tegye arrébb a helyiség közepétől a
mélynyomót, vagy szüntesse meg az állóhullám
okát egy könyvespolc fal elé helyezésével stb.
3
4
5
6
Nyomja meg a ?/1-t, hogy
bekapcsolja a rendszert.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER
SET-et.
Első lépések
A mélynyomó elhelyezése
(csak az MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Nyomja meg ismételten a .-t vagy
a >-t, hogy beállítsa az órát.
Nyomja meg az ENTER-t.
Nyomja meg ismételten a .-t vagy
a >-t, hogy beállítsa a percet.
Nyomja meg az ENTER-t.
Az óra elkezd működni.
Hogy igazítson az órán
1
2
Nyomja meg a CLOCK/TIMER SET-et.
3
Végezze el a fenti 3. – 6. lépések szerinti
műveleteket.
Nyomja meg ismételten a .-t vagy a
>-t, hogy kiválassza a „CLOCK SET”-et,
majd nyomja meg az ENTER-t.
Megjegyzések
• Az óra beállítás törlődik, amikor kihúzza a
hálózati csatlakozókábelt vagy áramkimaradás
van.
• Nem állíthatja be az órát energiatakarékos
üzemmódban (26. oldal).
9HU
CD/MP3 – Lejátszás
Lemez betöltése
Használja a készüléken a gombokat a
műveletekhez.
1
2
Nyomja meg a Z-t.
Helyezzen el egy feliratozott felével
felfelé néző lemezt a lemeztálcán.
Lemez lejátszása
— Normál lejátszás/Kevert lejátszás
Ezen a rendszeren audió CD-ket,
CD-G*-ket és MP3 audió műsorszámokat
tartalmazó lemezeket játszhat le.
* CD-G (CD-Graphics – CD-Grafika) csak a
mexikói modellen játszható le.
A rendszert TV-hez csatlakoztatva élvezheti a
CD-G-re rögzített videoképeket (lásd a
„Rendszer bekötése” (6. oldal) 4. lépését).
Példa: Amikor van betöltve lemez
Lemeztálca sorszám Műsorszám sorszám
További lemezek behelyezéséhez,
nyomja meg a DISC SKIP/
EX-CHANGE-et, hogy elforgassa a
lemeztálcát.
3
Nyomja meg újra a Z-t, hogy bezárja
a lemeztálcát.
Megjegyzések
• Ne használjon olyan lemezt, amelyen
ragasztószalag, címke vagy ragasztó van, mivel ez
hibás működést okozhat.
• Ne kényszerítse erőteljesen az ujjaival a
lemeztálca bezárását, mivel ez hibás működést
okozhat.
10HU
Lemez jelenlét kijelzés
1
Játékidő
Nyomja meg a CD-t (vagy a
FUNCTION-t ismételten), hogy CD-re
kapcsolja a funkciót.
2
Addig nyomja ismételten a PLAY
MODE-ot állj üzemmódban, amíg a
kívánt üzemmód meg nem jelenik a
kijelzőben.
Hogy lejátssza
ALL DISCS
(Normál
lejátszás)
Folyamatosan az összes
lemezt a lemeztálcában.
1DISC
(Normál
lejátszás)
Az eredeti sorrendben a
kiválasztott lemezen a
műsorszámokat.
ALBM
(Normál
lejátszás)
Az eredeti sorrendben a
kiválasztott lemezen lévő
albumban az összes MP3
audió műsorszámot.
Amikor nem MP3 lemezt
játszik le, az album
lejátszás ugyanazt a
műveletet hajtja végre
mint az 1DISC lejátszás.
ALL DISCS
SHUF (Kevert
lejátszás)
Véletlen sorrendben a
műsorszámokat az összes
lemezen.
1DISC SHUF
(Kevert
lejátszás)
Véletlen sorrendben a
kiválasztott lemezen a
műsorszámokat.
ALBM SHUF
(Kevert
lejátszás)
Véletlen sorrendben a
kiválasztott lemezen lévő
albumban az összes MP3
audió műsorszámot.
Amikor nem MP3 lemezt
játszik le, az album kevert
lejátszás ugyanazt a
műveletet hajtja végre
mint az 1DISC SHUF
lejátszás.
PGM
(Program
lejátszás)
3
Hogy
Tegye ezt
Megállítsa a
lejátszást
Nyomja meg az x-t.
Szüneteltesse a Nyomja meg a X-et. Nyomja
lejátszást
meg újra, hogy visszaállítsa a
lejátszást.
Kiválasszon egy Nyomja meg ismételten a .műsorszámot
t vagy a >-t (vagy forgassa el
a l L-t a készüléken).
Kiválasszon egy Nyomja meg ismételten az
MP3 albumot
ALBUM +-t vagy a –-t a 2.
lépés után.
Megtaláljon egy Tartsa nyomva a m-t vagy a
pontot egy
M-t lejátszás közben és
műsorszámban engedje el a kívánt pontnál.
(kivéve a
CD-G-t)
CD/MP3 – Lejátszás
Válassza ki
Más műveletek
Kiválasszon egy Nyomja meg a DISC SKIP-et
lemezt állj
(vagy a DISC 1 – 3-at vagy a
üzemmódban
DISC SKIP/EX-CHANGE-et
a készüléken).
CD funkcióra
kapcsoljon
másik
funkcióról
Nyomja meg a DISC 1 – 3-at a
készüléken (Automatikus
forrás kiválasztás).
Lejátszás
közben
kicserélje a
többi lemezt
Nyomja meg a DISC SKIP/
EX-CHANGE-et a készüléken.
Eltávolítson egy Nyomja meg a Z-t a
lemezt
készüléken.
A kívánt lejátszási
sorrendben a
műsorszámokat a lemezen
(lásd a „Saját program
készítése” című fejezetben
a 13. oldalon).
Nyomja meg a N-t.
folytatás
11HU
Megjegyzések
• A mexikói modellel a következő műveleteket
nem hajthatja végre
– a CD-G grafikus csatornáinak kiválasztása
– a CD-G képek megjelenítése áttűnési hatással
• Nem változtathatja meg a lejátszási üzemmódot
lejátszás közben.
• Előfordulhat, hogy az összetett szerkezetű, mint
pl.: a sokrétegű lemezek lejátszásának
megkezdése több időt vesz igénybe.
• Amikor a lemezt behelyezi, a lejátszó beolvassa
az összes műsorszámot a lemezen. Ha sok album
vagy nem MP3 audió műsorszám van a lemezen,
előfordulhat, hogy a lejátszásnak vagy a
következő MP3 audió műsorszám lejátszásának
megkezdése sok időt vesz igénybe.
• Ne mentsen felesleges albumokat vagy nem MP3
műsorszámokat az MP3 hallgatásra szánt
lemezre. Azt ajánljuk, hogy ne mentsen nem
MP3 műsorszámokat vagy felesleges albumokat
arra a lemezre, amelyen MP3 audió
műsorszámok vannak.
• Azt az albumot átugorja, amely nem tartalmaz
MP3 audió műsorszámot.
• Az albumok maximális száma: 150 (beleértve a
gyökérmappát)
• Az MP3 audió műsorszámok maximális száma:
255
• Az MP3 audió műsorszámok és albumok
maximális száma, amely egyetlen lemezen lehet
300.
• Lejátszásra legfeljebb 8 szintig van lehetőség.
• Az MP3 audió műsorszámokat abban a
sorrendben játssza le, amelyben a lemezre
vannak rögzítve.
• Egy MP3 audió műsorszám rögzítése idején
használt kódoló/író szoftvertől, rögzítő eszköztől
vagy adathordozótól függően, találkozhat olyan
problémákkal, mint pl.: nem lejátszható,
hangszakadások és zaj.
Megjegyzés
Amikor a lemezhez a hozzáférés sok időt vesz
igénybe, állítsa be a „CD POWER ON”-t a CD
energiagazdálkodás funkcióval (15. oldal).
12HU
Lejátszás ismételten
— Ismételt lejátszás
Lejátszhatja ismételten az összes
műsorszámot vagy egyetlenegy
műsorszámot egy lemezen.
Addig nyomja ismételten a REPEAT-et,
amíg a „REP” vagy a „REP1” meg nem
jelenik.
REP: Az összes műsorszámhoz egy lemezen
legfeljebb ötször.
REP1: Csak egyetlenegy műsorszámhoz.
Hogy visszavonja az Ismételt
lejátszást
Addig nyomja ismételten a REPEAT-et,
amíg mind a „REP” mind a „REP1” eltűnik.
Megjegyzések
• Nem választhatja ki a „REP”-et és az „ALL
DISCS SHUF”-t egyszerre.
• Amikor a „REP1”-et választja ki, akkor az a
műsorszám ismétlődik végtelenül, amíg a
„REP1”-et vissza nem vonja.
Saját program
készítése
6
Hogy beprogramozzon Ismételje meg a
— Program lejátszás
1
2
3
4
Nyomja meg a CD-t (vagy a
FUNCTION-t ismételten), hogy CD-re
kapcsolja a funkciót.
Addig nyomja ismételten a PLAY
MODE-ot állj üzemmódban, amíg a
„PGM” meg nem jelenik.
Nyomja meg a DISC SKIP-et (vagy a
DISC 1 – 3-at vagy a DISC SKIP/
EX-CHANGE-et a készüléken), hogy
kiválasszon egy lemezt.
Addig nyomja ismételten a .-t
vagy a >-t (vagy forgassa el a l
L-t a készüléken), amíg a kívánt
műsorszám sorszáma meg nem
jelenik.
Amikor az MP3 audió műsorszámokat
programozza, nyomja meg ismételten az
ALBUM +-t vagy a –-t, hogy kiválassza
a kívánt albumot, majd addig nyomja
ismételten a .-t vagy a >-t (vagy
forgassa el a l L-t a készüléken),
amíg a kívánt műsorszám sorszáma meg
nem jelenik.
Lemeztálca
sorszám
7
Más műsorszámokat
ugyanazon a lemezen
4. és 5. lépést
Más műsorszámok más
lemezeken
3. – 5. lépést
Nyomja meg a N-t.
Megkezdi a program lejátszást.
Más műveletek
Hogy
Tegye ezt
Visszavonja a
Addig nyomja ismételten a
program lejátszást PLAY MODE-ot állj
üzemmódban, amíg a „PGM”
el nem tűnik.
Töröljön egy
műsorszámot a
végéről
CD/MP3 – Lejátszás
Legfeljebb 25 lépéses programot készíthet az
összes lemezről abban a sorrendben, ahogy
azokat le akarja játszani.
Szinkronizált felvételt készíthet a
beprogramozott műsorszámokról
magnókazettára (19. oldal).
További műsorszámok
beprogramozása.
Nyomja meg a CLEAR-t állj
üzemmódban.
Tippek
• Az elkészített program a program lejátszás
befejezése után megmarad. Hogy újra lejátssza
ugyanazt a programot, nyomja meg a CD -t (vagy
a FUNCTION-t ismételten), hogy a funkciót
CD-re kapcsolja, majd nyomja meg a N-t.
Azonban a programot törli, amikor kinyitja a
lemeztálcát.
• A „– –.– –” megjelenik, amikor a teljes CD
program idő meghaladja a 100 percet, vagy
amikor MP3 audió műsorszámot választ ki.
A kiválasztott
műsorszám sorszáma
Teljes játékidő (beleértve a
kiválasztott műsorszámot)
5
Nyomja meg az ENTER-t.
A műsorszám be van programozva.
A program lépés sorszáma megjelenik,
ezt követi a teljes játékidő.
13HU
5
Nyomja meg a TUNER MEMORY-t.
Egy tárhely sorszám megjelenik.
Tuner
Tárhely sorszám
Rádióállomások
tárolása
Legfeljebb 20 FM adót és 10 AM adót
tárolhat. Majd egyszerűen behangolhatja az
adók bármelyikét a megfelelő tárhely
sorszám kiválasztásával.
Automatikus hangolás tárolás
Automatikusan behangolhatja az összes
olyan adót, amely a körzetében fogható,
majd eltárolhatja a kívánt adók
rádiófrekvenciáját.
1
2
3
4
Nyomja meg a TUNER BAND-et (vagy
a FUNCTION-t ismételten), hogy a
funkciót a TUNER-re kapcsolja.
Nyomja meg ismételten a TUNER
BAND-et, hogy kiválassza az „FM”-et
vagy az „AM”-et.
Addig nyomja ismételten a TUNING
MODE-ot, amíg az „AUTO” meg nem
jelenik a kijelzőben.
Nyomja meg a +-t vagy a –-t (vagy
forgassa el a – TUNING +-t a
készüléken).
A frekvencia változik, ahogy a rendszer
adót keres. A keresés automatikusan
megáll, amikor behangolt egy adót.
Akkor megjelenik a „TUNED” és a
„STEREO” (sztereó FM műsornál).
6
7
8
Nyomja meg ismételten a +-t vagy a –
-t (vagy forgassa el a – TUNING +-t a
készüléken), hogy kiválassza a kívánt
tárhely sorszámot.
Nyomja meg az ENTER-t.
Ismételje a lépéseket 2-től 7-ig, hogy
eltároljon más adókat.
Kézi hangolás tárolás
Kézzel behangolhatja és eltárolhatja a kívánt
adók rádiófrekvenciáját.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a TUNER BAND-et (vagy
a FUNCTION-t ismételten), hogy a
funkciót a TUNER-re kapcsolja.
Nyomja meg ismételten a TUNER
BAND–et, hogy kiválassza az „FM”-et
vagy az „AM”-et.
Addig nyomja ismételten a TUNING
MODE-ot, amíg az „AUTO” és a
„PRESET” el nem tűnik a kijelzőről.
Nyomja meg ismételten a +-t vagy a –
-t (vagy forgassa el a – TUNING +-t a
készüléken), hogy behangolja a
kívánt adót.
Nyomja meg a TUNER MEMORY-t.
Egy tárhely sorszám megjelenik.
6
Ha a „TUNED” nem jelenik meg és a
keresés nem áll meg
Állítsa be a kívánt rádióadó
frekvenciáját a „Kézi hangolás tárolás”
3. – 8. lépésében leírtak szerint.
14HU
7
8
Nyomja meg ismételten a +-t vagy a –
-t (vagy forgassa el a – TUNING +-t a
készüléken), hogy kiválassza a kívánt
tárhely sorszámot.
Nyomja meg az ENTER-t.
Ismételje a lépéseket 2-től 7-ig, hogy
eltároljon más adókat.
Hogy javítsa a tuner vételét
Hogy
Tegye ezt
Behangoljon egy
gyenge jelű adót
Kövesse a „Kézi hangolás
tárolás” részben leírt
műveletet.
Amikor a tuner vétele gyenge, akkor
kapcsolja ki a CD lejátszó energiaellátását a
CD energiagazdálkodás funkcióval.
A CD energiaellátása gyárilag be van
kapcsolva.
Használja a készüléken a gombokat a
műveletekhez.
Egy másik adót
Kezdje elölről a 2. lépéstől.
tároljon a létező Az 5. lépés után nyomja meg
tárhely sorszámra ismételten a +-t vagy a –-t
(vagy forgassa el a
– TUNING +-t a
készüléken), hogy kiválassza
azt a tárhely sorszámot,
amelyre tárolni akarja a
másik adót.
Hogy megváltoztassa az AM
hangolási lépésközt (kivéve az
európai, orosz és szaúd-arábiai
modelleket)
Az AM hangolási lépésköz gyári beállítása
9 kHz (vagy 10 kHz bizonyos körzetekben).
Hogy megváltoztassa az AM hangolási
lépésközt, hangoljon be először egy AM
adót, majd kapcsolja ki a rendszert.
Miközben tartja a TUNING MODE-ot a
készüléken, nyomja meg a ?/1-t a
készüléken. Amikor megváltoztatja a
lépésközt, az összes tárolt AM adót törli.
Hogy visszaállítsa a lépésközt, ismételje meg
ugyanezt a műveletet.
1
Nyomja meg a CD-t, hogy a funkciót a
CD re kapcsolja.
2
Nyomja meg a ?/1-t, hogy kikapcsolja a
rendszert.
3
Miután a „STANDBY” abbahagyta a
villogást, nyomja meg a ?/1-t, miközben
az x-t tartja.
A „CD POWER OFF” megjelenik.
Tuner
Más műveletek
Hogy bekapcsolja a CD
energiaellátását
Ismételje meg a fenti műveletet, és a „CD
POWER ON” megjelenik.
Megjegyzések
• Amikor a „CD POWER OFF” a kiválasztott,
akkor a lemez hozzáférési idő megnő.
• Nem változtathatja meg a beállítást
energiatakarékos üzemmódban (26. oldal).
Megjegyzés
Nem változtathatja meg az AM hangolási
lépésközt energiatakarékos üzemmódban
(26. oldal).
Tippek
• A tárolt adókat hozzávetőlegesen egy napig
megőrzi, még akkor is, ha kihúzza a hálózati
csatlakozókábelt vagy áramkimaradás van.
• Hogy javítsa az adás vételét, igazítson a mellékelt
antennákon, vagy csatlakoztasson egy, a
kereskedelemben kapható külső antennát.
15HU
Nem tárolt adó hallgatása
Rádióhallgatás
— Kézi hangolás
Egy rádióadót vagy a tárolt adó
kiválasztásával vagy az adó kézi
behangolásával hallgathat.
1
Tárolt adó hallgatása
2
— Tárhely hangolás
Tárolja a rádióállomásokat a tuner
memóriájába először (lásd a
„Rádióállomások tárolása” című fejezetben
a 14. oldalon).
1
2
3
4
Nyomja meg a TUNER BAND-et (vagy
a FUNCTION-t ismételten), hogy a
funkciót a TUNER-re kapcsolja.
Nyomja meg ismételten a TUNER
BAND-et, hogy kiválassza az „FM”-et
vagy az „AM”-et.
Addig nyomja ismételten a TUNING
MODE-ot, amíg a „PRESET” meg
nem jelenik a kijelzőben.
Nyomja meg ismételten a +-t vagy a –
-t (vagy forgassa el a – TUNING +-t a
készüléken), hogy kiválassza a kívánt
tárolt adót.
Tárhely sorszám
16HU
Frekvencia
3
4
Nyomja meg a TUNER BAND-et (vagy
a FUNCTION-t ismételten), hogy a
funkciót a TUNER-re kapcsolja.
Nyomja meg ismételten a TUNER
BAND-et, hogy kiválassza az „FM”-et
vagy az „AM”-et.
Addig nyomja ismételten a TUNING
MODE-ot, amíg az „AUTO” és a
„PRESET” el nem tűnik a kijelzőről.
Nyomja meg ismételten a +-t vagy a –
-t (vagy forgassa el a – TUNING +-t a
készüléken), hogy behangolja a
kívánt adót.
Megjegyzés
Amikor a funkciót tunerről CD-re kapcsolja,
akkor előfordulhat, hogy hosszabb idő szükséges a
lemez hozzáféréshez. Ebben az esetben állítsa be a
„CD POWER ON”-t a CD energiagazdálkodás
funkcióval (15. oldal).
Tippek
• Hogy javítsa az adás vételét, igazítson a mellékelt
antennákon, vagy csatlakoztasson egy, a
kereskedelemben kapható külső antennát.
• Amikor egy FM sztereó műsornak statikus zaja
van, akkor addig nyomja ismételten az FM
MODE-ot, amíg a „MONO” meg nem jelenik.
Nem lesz sztereó hatás, de a vétel javul.
• Addig nyomja ismételten a TUNING MODE-ot,
amíg az „AUTO” meg nem jelenik a fenti 3.
lépésben, majd nyomja meg a +-t vagy a –-t (vagy
forgassa el a – TUNING +-t a készüléken). A
frekvencia kijelzés megváltozik, és a keresés
megáll, amikor a rendszer behangolt egy adót
(Automatikus hangolás).
• Hogy felvegye a rádióműsorokat, használja a
kézi felvételt (19. oldal).
A rádió adat
rendszer (RDS)
használata
(Csak európai modell)
Tuner
Mi a rádió adat rendszer?
A rádió adat rendszer (Radio Data System –
RDS) az egy adás szolgáltatás, amely
lehetővé teszi a rádióadóknak, hogy további
információkat küldjenek a szokásos műsor
jelekkel együtt. Az RDS csak FM adókon
elérhető.*
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy az RDS nem működik
megfelelően, ha a behangolt adó nem sugározza
megfelelően az RDS jelet vagy a jel gyenge.
* Nem minden FM adó biztosít RDS szolgáltatást,
de nem is azonos típusú szolgáltatásokat
biztosítanak. Ha nem ismeri az RDS rendszert,
egyeztessen a helyi rádióadókkal a körzetében
lévő RDS szolgáltatások részleteivel
kapcsolatban.
RDS adás vétele
Egyszerűen válasszon egy adót az FM
hullámsávon.
Amikor behangolt egy adót, amely RDS
szolgáltatásokat biztosít, akkor az adó neve
megjelenik a kijelzőben.
Hogy ellenőrizze az RDS
információt
Valahányszor megnyomja a DISPLAY-t a
kijelző ciklikusan változik a
következőképpen:
Adó neve1) t Tárhely sorszám2) és
frekvencia t Óra kijelző (nyolc
másodpercig) t Hanghatás állapot
1)
Ha az RDS adást nem megfelelően fogja, akkor
előfordulhat, hogy az adó neve nem jelenik meg
a kijelzőben.
2)
A tárhely sorszámot csak akkor jeleníti meg, ha
tárolta a rádióadókat (14. oldal).
17HU
Más műveletek
Szalag – Lejátszás
Szalag betöltése
Használja a készüléken a gombokat a
műveletekhez.
1
2
3
Nyomja meg ismételten a TAPE A/Bt, hogy kiválassza az A vagy a B
decket.
Nyomja meg a PUSH Z-t.
Töltsön be egy felvett/felvételre
alkalmas szalagot az A vagy B
deckbe, azzal az oldalával előre felé,
amelyet le akar játszani/amelyre fel
akar venni.
Hogy
Tegye ezt
Megállítsa a
lejátszást
Nyomja meg az x-t.
Szüneteltesse a Nyomja meg a X-et. Nyomja
lejátszást
meg újra, hogy visszaállítsa a
lejátszást.
Gyorsan előretekercseljen
vagy visszatekercseljen
Nyomja meg a m-t vagy a
M-t.
Eltávolítsa a
szalagot
Nyomja meg a PUSH Z-t a
készüléken állj üzemmódban.
Az aktuális vagy a következő
műsorszám elejének megkeresése
(AMS)*
Hogy előremenjen
Azzal az
oldalával maga
felé, amelyet le
akar játszani/
amire fel akar
venni.
Nyomja meg a >-t (vagy az óramutató
járásával egyezően forgassa el a l L-t
a készüléken) lejátszás közben.
A „TAPE A (vagy a TAPE B) >>> +1”
megjelenik.
Hogy visszamenjen
Szalag lejátszása
TYPE I (normál) szalagot használhat.
1
Töltse be a szalagot.
Hogy egymásután mindkét decket
lejátssza, addig nyomja ismételten a
PLAY MODE-ot, amíg meg nem
jelenik a „RELAY” (váltott lejátszás)*
a kijelzőben.
2
3
Nyomja meg a TAPE-et (vagy a
FUNCTION-t ismételten), hogy a
funkciót TAPE-re kapcsolja.
Nyomja meg a N-t.
Megkezdi a szalag lejátszást.
* Az A deck első oldalának lejátszása után a B
deck lejátssza az első oldalt, majd megáll.
18HU
Nyomja meg a .-t (vagy az óramutató
járásával ellentétesen forgassa el a l
L-t a készüléken) lejátszás közben.
A „TAPE A (vagy a TAPE B) <<< –1”
megjelenik.
* AMS (Automatic Music Sensor – Automatikus
zeneérzékelő)
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy az AMS funkció a következő
körülmények között nem működik megfelelően:
– Amikor a dalok közötti üres rész rövidebb 4
másodpercnél.
– Amikor a rendszer televízió közelében van
elhelyezve.
• Ne adja ki a szalagot lejátszás vagy felvétel
közben, mivel ez a szalag és a kazettatartó
helyrehozhatatlan károsodását okozhatja.
Szalag – Felvétel
A kedvenc CD
műsorszámainak
felvétele szalagra
— CD-TAPE szinkronizált felvétel
1
2
Töltsön be egy felvételre alkalmas
szalagot a B deckbe, majd nyomja
meg ismételten a TAPE A/B-t, hogy
kiválassza a B decket.
1
2
Nyomja meg a REC PAUSE/START-ot.
Megkezdi a felvételt. Amikor a felvételt
befejezte, a CD lejátszó és a
szalagosdeck automatikusan megáll.
Töltsön be egy felvételre alkalmas
szalagot a B deckbe, majd nyomja
meg ismételten a TAPE A/B-t, hogy
kiválassza a B decket.
Nyomja meg a következő gombok
egyikét, hogy kiválassza a felvenni
kívánt forrást.
• CD: Hogy e rendszer CD lejátszójáról
vegyen fel.
• TAPE A/B: Hogy e rendszer A
szalagosdeckjéről vegyen fel.
• TUNER/BAND: Hogy e rendszer
tunerjéről vegyen fel.
• AUDIO IN: Hogy az AUDIO IN
aljzatra csatlakoztatott opcionális
egységről vegyen fel.
3
Nyomja meg a REC PAUSE/START-ot.
A B deck felvételkészenléti állapotban
van.
A „REC” villog.
Nyomja meg a CD SYNC-et.
A B deck felvételkészenléti állapotban
van. A „REC” villog.
4
Felveheti csak a szeretett részeket CD-ről,
szalagról vagy rádióműsorból szalagra.
A csatlakoztatott egységekről is vehet fel
(lásd az „Opcionális egységek bekötése”
című fejezetben a 29. oldalon).
Használja a készüléken a gombokat a
műveletekhez.
Nyomja meg a CD-t, és töltse be a
felvenni kívánt lemezt.
Ha már betöltötte a lemezt, nyomja meg
a DISC SKIP/EX-CHANGE-et, hogy
kiválassza a lemezt.
Amikor egy albumot akar felvenni egy
MP3 lemezről, ügyeljen arra, hogy
megnyomja ismételten a PLAY
MODE-ot, hogy kiválassza az ALBMot, majd nyomja meg ismételten az
ALBUM +-t vagy a –-t, hogy kiválassza
a kívánt albumot, mielőtt továbbhalad.
3
— Kézi felvétel
4
Nyomja meg a REC PAUSE/STARTot, majd kezdje meg a felvenni kívánt
forrás lejátszását.
Megkezdi a felvételt.
Hogy megállítsa a felvételt
Nyomja meg az x-t.
Hogy megállítsa a felvételt
Megjegyzések
Nyomja meg az x-t.
• Nem hallgathat más forrást miközben felvesz.
• A rögzítés megáll, ha a funkciót egy másikra
változtatja.
Hogy a műsorszámok sorrendjének
meghatározásával vegyen fel egy
lemezt
A program lejátszás segítségével felveheti
csak a kedvenc CD műsorszámait. A 2. és 3.
lépés között hajtsa végre a „Saját program
készítése” (13. oldal) 2. – 6. lépését.
Szalag – Lejátszás/Szalag – Felvétel
Egy teljes CD-t felvehet szalagra.
TYPE I (normál) szalagot használhat. A
felvételiszintet automatikusan állítja.
Használja a készüléken a gombokat a
műveletekhez.
Szalag kézi felvétele
Tipp
A felvételhez a tunerről:
Ha zaj hallható, miközben a tunerről felvesz,
akkor mozdítsa el a megfelelő antennát, hogy
csökkentse a zajt.
19HU
Hang beállítás
Hang beállítása
Hanghatás
kiválasztása
Felerősítheti a mély hangszínt, és még
erőteljesebb hangzást állíthat elő.
A hanghatás kiválasztása a
zenei menüből
Nyomja meg a GROOVE-ot a készüléken.
Nyomja meg ismételten az EQ-t (vagy a
PRESET EQ-t a készüléken), hogy
kiválassza a kívánt tárhelyet.
Valahányszor megnyomja a gombot, a
kijelző ciklikusan változik a
következőképpen:
GROOVE ON* t GROOVE OFF
* A hangerő erőteljes üzemmódba kapcsol, az
ekvalizer görbe megváltozik, és a „GROOVE”
kigyullad.
A tárhely neve megjelenik a kijelzőben.
Lásd a „Hanghatás opciók” táblázatot.
Hogy visszavonja a hanghatást
Nyomja meg az EFFECT ON/OFF-ot a
készüléken.
Hanghatás opciók
A mélynyomó
használata
(csak az MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
A mélynyomó hangjának segítségével
hozzáillesztheti a hangzást a hangforráshoz.
Nyomja meg a SUBWOOFER ON/OFF-ot a
készüléken.
Valahányszor megnyomja a gombot, a
kijelző ciklikusan változik a
következőképpen:
SUB ON* t SUB OFF
* A SUBWOOFER ON/OFF kijelzés kigyullad.
Megjegyzés
Ne felejtse el kikapcsolni a SUBWOOFER ON/
OFF kijelzést, amikor a mélynyomó nincs a
rendszerhez csatlakoztatva.
Tipp
A VOLUME +/– (vagy a készüléken a VOLUME
szabályozó) segítségével utánállíthatja az elülső
hangszórókhoz kapcsolt mélynyomó hangerejét.
20HU
A „SURR” megjelenik, ha egy olyan hatást
választ ki, amely térhangzás hatású.
EQ
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
REGGAE
SALSA
SAMBA
Grafikus ekvalizer
igazítása és tárolása
1
Nyomja meg ismételten az EQ BANDet, hogy kiválasszon egy
frekvenciasávot, majd forgassa el az
– EQ +-t, hogy utánállítsa a szintet.
Frekvenciasáv
2
Nyomja meg a SURROUND-ot a
készüléken.
Valahányszor megnyomja a gombot, a
kijelző megváltozik a következőképpen:
SURROUND ON (SURR)
Y
SURROUND OFF (ki)
Hang beállítás
A meghatározott frekvencia-tartományok
szintjeinek emelésével vagy csökkentésével
beállíthatja a hangzást, majd legfeljebb
három személyes fájlban (P FILE)
eltárolhatja a memóriában.
A művelet előtt, először válassza ki a
kiemelendő hangokat, amelyeket
alaphangoknak akar.
Használja a készüléken a gombokat a
műveletekhez.
Térhangzás
hanghatás
kiválasztása
Frekvenciaszint
Nyomja meg és tartsa a P FILE-t.
Egy személyes fájlsorszám megjelenik.
3
4
Nyomja meg ismételten a P FILE-t,
hogy kiválassza a kívánt P FILE 1 – 3at, hogy tárolja az ekvalizer
beállítást.
Nyomja meg az ENTER-t.
A „COMPLETE” megjelenik.
Ezt a beállítást automatikusan a 3.
lépésben kiválasztott személyes fájlként
tárolja.
Más műveletek
Hogy
Nyomja meg
Behívjon egy
személyes fájlt
ismételten a P FILE-t, hogy
kiválassza a kívánt személyes
fájlsorszámát.
Visszavonjon
egy személyes
fájlt
ismételten az EFFECT ON/
OFF-ot addig, amíg az
„EFFECT OFF” meg nem
jelenik.
21HU
Aláéneklés: Karaoké
(Csak a latin-amerikai modell)
Aláénekelhet egy külön megvásárolható
mikrofon csatlakoztatásával. Használja a
készüléken a gombokat a műveletekhez.
Karaoké élvezete
1
2
3
Csatlakoztasson egy külön
megvásárolható mikrofont a MIC
aljzathoz.
(csak a mexikói modell)
Nyomja meg ismételten a
MULTIPLEX-et, hogy elérje a kívánt
karaoké hatást.
Kezdje meg a zene lejátszását.
Állítsa be a mikrofon hangerejét a
MIC LEVEL elforgatásával.
Miután befejezte
Forgassa el a MIC LEVEL-t MIN-re, és
húzza ki a mikrofont a MIC aljzatból.
22HU
Hogy
Tegye ezt
Visszavonja a
karaoké
üzemmódot*
Forgassa el a MIC LEVEL-t
MIN-re, és húzza ki a mikrofont
a MIC aljzatból, majd addig
nyomja ismételten a
MULTIPLEX-et, amíg a „m”
el nem tűnik.
Beállítsa a
mikrofon
visszhangját*
Forgassa el az ECHO LEVELt, hogy beállítsa a
visszhanghatást. Hogy
visszavonja a visszhangzást,
forgassa el az ECHO LEVEL-t
MIN-re.
CD-G*-t
használjon
Kapcsolja be a TV-jét, és
válassza ki a megfelelő videó
bemenetet.
Forgassa el a MIC LEVEL-t MIN-re,
hogy lehalkítsa a
mikrofonszabályozó szintet.
Valahányszor megnyomja a gombot, a
kijelző ciklikusan változik a
következőképpen:
MPX L t MPX R t MPX OFF
Hogy többszörös CD karaokéját
énekelje, válassza ki az „MPX L”-t vagy
az „MPX R”-t.
4
5
Más műveletek
* Csak a mexikói modell
Hangok keverése és felvétele
Az egységek egyikének lejátszásával, és
mikrofonba (nem mellékelt) énekléssel vagy
beszéléssel „keverheti” a hangokat.
A kevert hang felvehető szalagra.
Használja a készüléken a gombokat a
műveletekhez.
1
Nyomja meg annak a forrásnak a
funkció gombját, amit fel akar venni
(pl.: a CD-t).
Amikor a TAPE A-ról akar felvenni,
akkor addig nyomja ismételten a TAPE
A/B-t, amíg ki nem választja a TAPE At.
3
• Ha akusztikus visszacsatolás (sípolás) alakul ki,
akkor vigye távolabb a mikrofont a
hangszóróktól, vagy irányítsa másfelé a
mikrofont.
• Ha a csak a hangját akarja a mikrofonon
keresztül felvenni, azt is megteheti, ha kiválasztja
a CD funkciót és nem játszik le lemezt.
• Amikor a jelek nagy hangerővel érkeznek a
bemenetre, akkor a rendszer automatikusan
utánállítja a rögzítési szintet, hogy elkerülje a
felvett hangjel torzítását (Auto Level Control
function – Automatikus Szint Szabályozás
funkció).
Hang beállítás
2
Készítse elő a hangforrást, amelyet
keverni kíván. Majd töltsön be egy
felvételre alkalmas szalagot a B
deckbe, és nyomja meg ismételten a
TAPE A/B-t, hogy kiválassza a B
decket.
Tippek
Nyomja meg a REC PAUSE/STARTot.
A B deck felvételkészenléti állapotban
van.
A „REC” villog.
4
Nyomja meg a REC PAUSE/STARTot, és kezdje meg az éneklést, a
beszédet vagy a kívánt forrás
lejátszását.
Megkezdi a felvételt.
Hogy megállítsa a felvételt
Nyomja meg az x-t.
Megjegyzés
A mikrofon nem működik, miközben a
szalagosdeck AMS műveletet végez (18. oldal).
23HU
Ébredés zenére
Időzítő
Elalvás zenére
— Kikapcsolás időzítő
Beállíthatja, hogy a rendszer kikapcsoljon
egy bizonyos idő után, azért hogy zenére
alhasson el.
Nyomja meg a SLEEP-et.
— Lejátszás időzítő
Zenére ébredhet egy beállított időpontban.
Győződjön meg arról, hogy beállította az
órát (lásd az „Óra beállítása” című
fejezetben a 9. oldalon).
Használja a távvezérlőn a gombokat a
művelethez.
1
Valahányszor megnyomja a gombot, a perc
kijelző (a kikapcsolási idő) ciklikusan
változik a következőképpen:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN
t … t 10MIN t OFF
• CD: Töltse be a lemezt. Hogy egy
meghatározott műsorszámtól
induljon, programozza be (lásd a
„Saját program készítése” című
fejezetben a 13. oldalon).
• Szalag: Töltsön be egy szalagot a
lejátszandó oldalával előre felé.
• Tuner: Hangolja be a tárolt rádióadót
(lásd a „Rádióhallgatás” című
fejezetben a 16. oldalon).
* A rendszer 100 perc múlva, illetve az aktuális
lemez vagy szalag lejátszásának befejezése után
automatikusan kikapcsol.
Más műveletek
Hogy
Nyomja meg a
Ellenőrizze a
hátralévő időt*
SLEEP-et egyszer.
Megváltoztassa SLEEP-et ismételten, hogy
a kikapcsolás
kiválassza a kívánt időt.
idejét
Visszavonja a
SLEEP-et ismételten addig,
kikapcsolás
amíg a „SLEEP OFF” meg nem
időzítő funkciót jelenik.
2
3
4
* Nem ellenőrizheti a hátralévő időt, ha az
„AUTO”-t választotta ki.
5
Nyomja meg a CLOCK/TIMER
SET-et.
Nyomja meg ismételten a .-t vagy
a >-t, hogy kiválassza a „PLAY
SET”-et, majd nyomja meg az
ENTER-t.
Állítsa be a lejátszás
megkezdésének időpontját.
Nyomja meg a .-t vagy >-t
ismételten, hogy beállítsa az órát, majd
nyomja meg az ENTER-t.
A perc kijelzés villog.
Nyomja meg a .-t vagy >-t
ismételten, hogy beállítsa a percet, majd
nyomja meg az ENTER-t.
Tipp
Még akkor is használhatja a kikapcsolás időzítőt,
ha nem állította be az órát.
6
24HU
Nyomja meg a VOLUME +/–-t, hogy
beállítsa a hangerőt.
Az „ON” megjelenik, és az óra kijelzés
villog.
Megjegyzés
Ne állítsa „AUTO”-ra szalagra készített
szinkronizált felvétel közben.
Készítse elő a hangforrást, amit le
akar játszani.
Állítsa be a lejátszás megállításának
időpontját, az 5. lépéssel azonos
eljárást követve.
7
Addig nyomja ismételten a .-t
vagy a >-t, amíg a kívánt
hangforrás meg nem jelenik.
Valahányszor megnyomja a gombot, a
kijelző ciklikusan változik a
következőképpen:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
8
Nyomja meg az ENTER-t.
Az időzítő típusa („PLAY TIMER”), a
kezdési idő, a megállítási idő és a
hangforrás megjelenik sorjában, mielőtt
az eredeti kijelző visszatér.
Nyomja meg a ?/1-t, hogy
kikapcsolja a rendszert.
— Felvétel időzítő
Felvehet egy tárolt rádióadót egy
meghatározott időponttól.
Hogy időzítve felvegyen, először tárolnia
kell a rádióadót (lásd a „Rádióállomások
tárolása” című fejezetben a 14. oldalon) és
be kell állítania az órát (lásd az „Óra
beállítása” című fejezetben a 9. oldalon).
Használja a távvezérlőn a gombokat a
művelethez.
1
Más műveletek
Hogy
Tegye ezt
Bekapcsolja az
időzítőt/
Ellenőrizze a
beállítást
1 Nyomja meg a CLOCK/
Megváltoztassa a
beállítást
Kezdje elölről az 1. lépéstől.
Visszavonja az
időzítőt
1 Nyomja meg a CLOCK/
TIMER SELECT-et.
2 Addig nyomja ismételten a
2
3
.-t vagy a >-t, amíg a
„PLAY SELECT” meg
nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER-t.
4
TIMER SELECT-et.
Nyomja meg ismételten a .-t vagy
a >-t, hogy kiválassza a „REC
SET”-et, majd nyomja meg az
ENTER-t.
Állítsa be a felvétel megkezdésének
időpontját.
Nyomja meg ismételten a .-t vagy a
>-t, hogy beállítsa az órát, majd
nyomja meg az ENTER-t.
A perc kijelzés villog.
Nyomja meg ismételten a .-t vagy a
>-t, hogy beállítsa a percet, majd
nyomja meg az ENTER-t.
.-t vagy a >-t amíg a
„TIMER OFF” meg nem
jelenik, majd nyomja meg
az ENTER-t.
Megjegyzések
5
Állítsa be a felvétel megállításának
időpontját, a 4. lépéssel azonos
eljárást követve.
Az időzítő típusa („REC TIMER”), a
kezdési idő, a megállítási idő és a
felvenni kívánt tárolt rádióadó (pl.:
„TUNER FM 5”) megjelenik egymás
után, mielőtt az eredeti kijelző visszatér.
6
Tipp
A rendszer 15 másodperccel a beállított időpont
előtt bekapcsol.
Nyomja meg a CLOCK/TIMER
SET-et.
Az „ON” megjelenik, és az óra kijelzés
villog.
2 Addig nyomja ismételten a
• Nem kapcsolhatja be egyszerre a lejátszás
időzítőt és a felvétel időzítőt.
• Ha a lejátszás időzítőt és a kikapcsolás időzítőt
egyidejűleg használja, akkor a kikapcsolás
időzítőnek van elsőbbsége.
• Ha a rendszer be van kapcsolva a beállított
időpontban, akkor a lejátszás időzítő nem
kapcsol be.
• A lejátszás időzítő beállítás mindaddig
megmarad, amíg kézzel vissza nem vonja.
Hangolja be a tárolt rádióadót (lásd a
„Tárolt adó hallgatása” című
fejezetben a 16. oldalon).
Időzítő
9
Rádió műsorok
időzített felvétele
7
Töltsön be egy felvételre alkalmas
szalagot a B deckbe.
Nyomja meg a ?/1-t, hogy
kikapcsolja a rendszert.
folytatás
25HU
Más műveletek
Hogy
Tegye ezt
Bekapcsolja az
időzítőt/
Ellenőrizze a
beállítást
1 Nyomja meg a CLOCK/
TIMER SELECT-et.
2 Addig nyomja ismételten a
.-t vagy a >-t, amíg a
„REC SELECT” meg
nem jelenik, majd nyomja
meg az ENTER-t.
Megváltoztassa a
beállítást
Kezdje elölről az 1. lépéstől.
Visszavonja az
időzítőt
1 Nyomja meg a CLOCK/
TIMER SELECT-et.
2 Addig nyomja ismételten a
.-t vagy a >-t, amíg a
„TIMER OFF” meg nem
jelenik, majd nyomja meg
az ENTER-t.
Megjegyzések
• Nem kapcsolhatja be egyszerre a lejátszás
időzítőt és a felvétel időzítőt.
• Ha a felvétel időzítőt, a lejátszás időzítőt és a
kikapcsolás időzítőt egyidejűleg használja, akkor
a kikapcsolás időzítőnek van elsőbbsége.
• Ha a rendszer be van kapcsolva a beállított
időpontban, akkor a felvétel időzítő nem kapcsol
be.
• A hangerő minimálisra csökkentett felvétel
közben.
• A felvétel időzítőt visszavonja, miután a felvétel
időzítő bekapcsolt.
Kijelző
A kijelző
kikapcsolása
— Energiatakarékos üzemmód
A bemutató kijelző (a kijelzőablak és a
gombok akkor is világítanak és villognak,
amikor a rendszer ki van kapcsolva) és az óra
kijelző kikapcsolható, hogy csökkentse az
energia-felvételt készenléti üzemmódban
(energiatakarékos üzemmód).
Addig nyomja ismételten a DISPLAY-t,
miközben a rendszer ki van kapcsolva,
amíg a bemutató kijelző vagy az óra
kijelző el nem tűnik.
Hogy visszavonja az Energiatakarékos
üzemmódot
Nyomja meg a DISPLAY-t miközben a
rendszer ki van kapcsolva. Valahányszor
megnyomja a gombot, a kijelző ciklikusan
átkapcsol a következőképpen:
Bemutató kijelző t Óra kijelző* t Nincs
kijelző (energiatakarékos üzemmód)
* Az órát csak akkor jeleníti meg, ha beállította az
órát.
Megjegyzés
Nem hajthatja végre a következő műveleteket
energiatakarékos üzemmódban.
– óra beállítás
– Az AM hangolási lépésköz megváltoztatása
(kivéve az európai, orosz és szaúd-arábiai
modelleket)
– rendszer bekapcsolás a funkció gombok
megnyomásával (pl.: CD)
– CD energiagazdálkodás funkció megváltoztatás
Tippek
• Az időzítő folytatja a működést
Energiatakarékos üzemmódban.
• ?/1 kijelzés még energiatakarékos üzemmódban
is kigyullad.
26HU
Információk
megtekintése a
lemezről a
kijelzőben
Ellenőrizheti az aktuális műsorszám vagy a
lemez játékidejét és hátralévő idejét.
Amikor MP3 audió műsorszámokat
tartalmazó lemezt tölt be, ellenőrizheti a
lemezre rögzített információkat is, mint
például a címeket.
Teljes játékidő és címek
ellenőrzése
Nyomja meg a DISPLAY-t állj
üzemmódban.
Valahányszor megnyomja a gombot, a
kijelző ciklikusan változik a
következőképpen:
x Normál lejátszási üzemmódban
TOC kijelző1) vagy a lemez összes album
sorszáma2) vagy az aktuális album összes
műsorszám sorszáma2) t Album név2) vagy
kötet címke2) t Óra kijelző (nyolc
másodpercig) t Hanghatás állapot
1)
Hátralévő idő és címek
ellenőrzése
Valahányszor megnyomja a gombot, a
kijelző ciklikusan változik a
következőképpen:
Aktuális műsorszám sorszám és eltelt
játékidő t Aktuális műsorszám sorszám és
hátralévő idő1) t A lemez hátralévő ideje2)
t Műsorszám cím és előadó név (lemez
csak MP3 audió műsorszámokkal3)) t
Album név (csak MP3 audió
műsorszámokat3) tartalmazó lemez) t Óra
kijelző (nyolc másodpercig) t Hanghatás
állapot
1)
2)
3)
A „– –.– –” jelenik meg, amikor MP3 audió
műsorszámokat játszik le.
A „– –.– –” jelenik meg az ALL DISCS,
SHUFFLE vagy program lejátszási
üzemmódban, vagy amikor MP3 audió
műsorszámokat játszik le.
Amikor 1-es verziójú vagy 2-es verziójú ID3
címkével ellátott műsorszámot játszik le, akkor
az ID3 címke információ megjelenik. Az ID3
címke a műsorszám cím, az album név és az
előadó név információját jeleníti meg.
2)
Kijelző
Nyomja meg a DISPLAY-t normál
lejátszás közben.
A TOC (Table of Contents – Tartalom)
megjeleníti az aktuális lemezsorszámot, a
műsorszámok összes számát a lemezen, és a
lemez teljes játékidejét.
Előfordulhat, hogy MP3 audió műsorszámokat
tartalmazó lemezeknél, az album nevek vagy a
kötet címke nem jeleníthető meg a lejátszási
üzemmódtól függően.
x Program lejátszási üzemmódban
A program utolsó műsorszám sorszáma és a
teljes játékidő t A program összes
műsorszám sorszáma (öt másodpercig) t
Kötet címke* t Óra kijelző (nyolc
másodpercig) t Hanghatás állapot
* MP3 audió műsorszámokat tartalmazó
lemezeknél
Megjegyzések
• A teljes játékidőt nem jeleníti meg MP3 audió
műsorszámokat tartalmazó lemezeknél.
• Az ID3 címke az 1-es verzióra és a 2-es verzióra
vonatkozik.
• Ha a lejátszott MP3 audió műsorszámnak van
ID3 címkéje, akkor az ID3 címke információ
jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy a következő esetekben a
műsorszám eltelt játékidejét és hátralévő idejét
nem pontosan jeleníti meg.
– amikor egy VBR (változó bit frekvenciájú)
MP3 audió műsorszámot játszik le.
– amikor gyors előretekercselést vagy gyors
visszatekercselést hajt végre.
• Az orosz modelleknél, az MP3 és ID3 címke
információ megjeleníthető orosz karakterekkel.
Azonban előfordulhat, hogy a kódoló/író
szoftvertől vagy a rögzítő eszköztől függően a
karakterek nem jeleníthetők meg megfelelően.
27HU
A hangerővillogás
módosítása
A tuner információk
megtekintése a
kijelzőben
Nyomja meg az ILLUMINATION-t a
készüléken.
Valahányszor megnyomja a gombot, a
hangerővillogás ciklikusan váltakozik a
következőképpen:
MHC-GX555/RG575S/RG475S/RG470
PATTERN 1 t PATTERN 2 t
PATTERN 3 t ILLUM OFF
MHC-GX355/RG255/RG270/RG170
ILLUM ON y ILLUM OFF
Nyomja meg a DISPLAY-t, miközben a
rádiót hallgatja.
Valahányszor megnyomja a gombot, a
kijelző ciklikusan változik a
következőképpen:
Adó neve1) t Tárhely sorszám2) és
frekvencia t Óra kijelző (nyolc
másodpercig) t Hanghatás állapot
1)
2)
28HU
Csak európai modell
A tárhely sorszámot csak akkor jeleníti meg, ha
tárolta a rádióadókat (14. oldal).
Opcionális egységek
Opcionális egységek bekötése
Hogy bővítse rendszerét, opcionális egységeket csatlakoztathat. Tanulmányozza az egyes
egységekhez mellékelt használati útmutatókat. Az észak-amerikai modell szolgál illusztrációs
célra.
Opcionális analóg egység
Egy opcionális analóg egység audió
kimeneti aljzatáról
Audiokábel (nem mellékelt) segítségével
csatlakoztasson opcionális analóg egységet
(hordozható audió lejátszót stb.) ehhez az
aljzathoz. Utána felveheti vagy hallgathatja
e rendszeren keresztül az egység hangját.
Opcionális egységek
A AUDIO IN aljzat
Csatlakoztatott egység
hangjának hallgatása
1
Csatlakoztassa az audiokábelt (nem
mellékelt). Lásd a „Opcionális egységek
bekötése”.
Megjegyzés
2
Mielőtt csatlakoztatja vagy kihúzza az audiokábelt
(nem mellékelt), nyomja meg ismételten a
VOLUME –-t (vagy az óramutató járásával
ellentétesen forgassa el a VOLUME szabályozót a
készüléken), hogy levegye a hangerőt.
Addig nyomja ismételten a FUNCTION-t
(vagy az AUDIO IN-t a készüléken), amíg
az „AUDIO IN” meg nem jelenik.
3
Kezdje meg a csatlakoztatott egység
lejátszását.
folytatás
29HU
Hang felvétele a csatlakoztatott
egységről
1
Csatlakoztassa az audiokábelt (nem
mellékelt).
2
Indítsa el kézzel a felvételt. Lásd a „Szalag
kézi felvétele” című fejezetben a 19.
oldalon.
Megjegyzések
• Ha a csatlakoztatott egység rendelkezik AVLS
(Automatic Volume Limiter System –
Automatikus Hangerő Korlátozó Rendszer)
funkcióval, akkor ne felejtse el kikapcsolni a
funkciót, amikor az AUDIO IN-t használja.
Egyébként fel kell hangosítania a hangszórót, és
az torzíthatja a hangot.
• Ha a csatlakoztatott egység rendelkezik BASS
BOOST vagy MEGA BASS funkcióval, akkor
ne felejtse el kikapcsolni a funkciót, amikor az
AUDIO IN-t használja. Egyébként a hangszóró
hangja torz lehet.
30HU
Általános
Hibakeresés
Problémák és
javasolt teendők
Amennyiben probléma adódna a
rendszerével, tegye a következőket:
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozókábel és a hangszóró kábelek
megfelelően és szilárdan csatlakoznak.
2
Keresse meg a problémáját az alábbi
hibakeresési jegyzékben, és végezze el a
javasolt javító intézkedést.
Ha a probléma a fentiek összességének
elvégzése után fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőjéhez.
Amikor a ?/1 kijelzés villog
A „– –:– –” megjelenik a kijelzőben.
• Áramkimaradás volt. Állítsa be újra az órát
(9. oldal) és az időzítő beállításokat (24. és 25.
oldal).
Az óra beállítás/rádió tárolás/időzítő
törlődött.
• Végezze el újra a következőket:
– „Óra beállítása” (9. oldal)
– „Rádióállomások tárolása” (14. oldal)
– „Elalvás zenére” és „Ébredés zenére”
(24. oldal)
– „Rádió műsorok időzített felvétele”
(25. oldal)
Nincs hang.
• Nyomja meg a VOLUME +/–-t vagy forgassa
el a VOLUME szabályozót a készüléken az
óramutató járásával megegyezően.
• Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató nincs
csatlakoztatva.
• Ellenőrizze a hangszóró csatlakozásokat
(6. oldal).
• Nincs hangkimenet felvétel időzítő közben.
Hibakeresés
Azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozókábelt és ellenőrizze a
következő pontokat.
• Ha a rendszerének van
feszültségválasztója, a
feszültségválasztó a megfelelő
feszültségre van állítva?
Ellenőrizze a régiójához tartozó
feszültséget, majd győződjön meg arról,
hogy a feszültségválasztó megfelelően
van beállítva.
• A + és – hangszóró kábelek rövidre
vannak zárva?
• Csak az előírt hangszórókat használja?
• Elzárja valami a szellőzőnyílásokat a
rendszer hátulján?
Ellenőrizze az összes fenti pontot, és oldja
meg a talált problémákat. Miután a ?/1
kijelzés abbahagyta a villogást,
csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozókábelt, és kapcsolja be a
rendszert. Ha a kijelzés még mindig villog,
vagy a probléma oka nem található még
az összes fenti pont ellenőrzése után sem,
forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőjéhez.
A kijelző elkezd villogni, amint bedugja a
hálózati csatlakozókábelt, annak ellenére,
hogy nem kapcsolta be a rendszert (lásd a
„Rendszer bekötése” (6. oldal) 6. lépését).
• Nyomja meg kétszer a DISPLAY-t, miközben
a rendszer ki van kapcsolva. A bemutató
eltűnik.
Az egyik csatornán jön hang, vagy a bal és
jobb hangerő kiegyenlítetlen.
• A hangszórókat szimmetrikusan helyezze el,
amennyire csak lehet.
• A mellékelt hangszórókat csatlakoztassa.
A hangból hiányzik a mély hangszín.
• Ellenőrizze, hogy a hangszórók + és – aljzatai
megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
Heves zúgás és zaj hallható.
• Tegye arrébb a rendszert a zajforrástól.
• Csatlakoztassa a rendszert másik fali
konnektorhoz.
• Helyezzen egy zajszűrőt (kereskedelemben
kapható) a hálózati csatlakozókábelre.
Az időzítő nem állítható be.
• Állítsa be újra az órát (9. oldal).
folytatás
31HU
Az időzítő nem működik.
• Ellenőrizze az időzítő beállítást, és állítsa be a
pontos időt (25. és 26. oldal).
• Vonja vissza a kikapcsolás időzítő funkciót
(24. oldal).
A távvezérlő nem működik.
• Távolítsa el az akadályokat.
• Vigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.
• Irányítsa a távvezérlőt a rendszer
érzékelőjére.
• Cserélje ki az elemeket (R6/AA méret).
• Fénycsőtől távol helyezze el a rendszert.
Akusztikus visszacsatolás van.
• Csökkentse a hangerőt.
• A latin-amerikai modell esetén, vigye
távolabb a mikrofont a hangszóróktól, vagy
irányítsa másfelé a mikrofont.
A szín rendellenesség a TV képernyőn nem
múlik el.
• Kapcsolja ki egyszer a TV készüléket, majd
kapcsolja vissza 15 – 30 perc múlva. Ha a szín
rendellenesség még mindig nem múlik el,
akkor helyezze messzebb a hangszórókat a TV
készüléktől.
CD/MP3 lejátszó
A lemeztálca nem nyílik ki, és a „LOCKED”
megjelenik.
• Forduljon a Sony márkakereskedőjéhez vagy
helyi hivatalos Sony szervizhez.
A lemeztálca nem záródik be.
• Megfelelően helyezze el a lemezt.
• Mindig a készüléken a Z megnyomásával
zárja be a lemeztálcát. Ha az ujjaival próbálja
meg benyomni a tálcát, hogy bezáródjon, az
hibát okozhat a lejátszóban.
A lemezt nem adja ki.
• Nem adhatja ki a lemezt CD szinkronizált
felvétel közben. Nyomja meg az x-t, hogy
visszavonja a CD szinkronizált felvételt, majd
nyomja meg a Z-t a készüléken, hogy kiadja a
lemezt.
• Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőjéhez.
Nincs kép (csak a mexikói modell).
• Ellenőrizze, hogy a rendszer biztosan
csatlakozik-e.
• Ügyeljen arra, hogy csatlakoztassa a rendszert
a TV-je videó bemeneti aljzatához (7. oldal).
• Ügyeljen arra, hogy bekapcsolja a TV-t, és
megfelelően működtesse a TV-t.
• Ügyeljen arra, hogy a videó bemenetet
kiválassza a TV-n azért, hogy e rendszer képét
nézhesse.
• E rendszer az NTSC színrendszerrel
kompatibilis. Győződjön meg arról, hogy a
TV-je (szín) rendszere NTSC.
• Nyomja meg a CD-t (vagy a FUNCTION-t
ismételten), hogy a funkciót a CD-re
kapcsolja.
Nem kezdi meg a lejátszást.
• Nyissa ki a lemeztálcát és ellenőrizze van-e
lemez betöltve.
• Törölje tisztára a lemezt (37. oldal).
• Cserélje ki a lemezt.
• Helyezzen el olyan lemezt, amelyet ez a
rendszer le tud játszani (4. oldal).
• Helyezze el megfelelően a lemezt.
• Helyezze el a lemezt a tálcában a feliratozott
felével felfelé.
• Távolítsa el a lemezt, és törölje le róla a
nedvességet, majd hagyja a rendszert
bekapcsolva néhány óráig, amíg a nedvesség
elpárolog.
• Nyomja meg a N-t, hogy megkezdje a
lejátszást.
A lemezhez a hozzáférés sok időt vesz
igénybe.
• Állítsa be a „CD POWER ON”-t a CD
energiagazdálkodás funkcióval (15. oldal).
A hang ugrik.
• Törölje tisztára a lemezt (37. oldal).
• Cserélje ki a lemezt.
• Próbálja meg rezgésmentes helyre tenni a
rendszert (pl.: szilárd állványra).
• Próbálja meg a hangszórókat a rendszertől
távolabbi helyre vagy külön állványra tenni.
Amikor egy mély hangszínű műsorszámot
hangosan hallgat, akkor a hangszóró rezgés
okozhat hang ugrást.
A lejátszást nem az első műsorszámtól
kezdi meg.
• Addig nyomja ismételten a PLAY MODE-ot,
amíg mind a „PGM” mind a „SHUF” el nem
tűnik, hogy visszatérjen a normál lejátszás.
32HU
Az MP3 audió műsorszámok nem játszhatók
le.
• A rögzítés nem az ISO9660 1. szint, 2. szint
formátumnak, vagy a kiterjesztett
formátumban a Jolietnek megfelelően volt
végrehajtva.
• Az MP3 audió műsorszámnak nincs „.MP3”
kiterjesztése.
• Az adat nem MP3 formátumban van tárolva.
• Az MPEG 1 Audio Layer-3 fájloktól eltérő
fájlokat tartalmazó lemezek nem játszhatók
le.
Az MP3 audió műsorszámok lejátszása
tovább tart mint a többié.
• Miután a rendszer beolvassa az összes
műsorszámot a lemezeken, előfordulhat, hogy
a lejátszás több időt vesz igénybe a
szokásosnál, ha:
– a lemezen az albumok vagy a műsorszámok
száma nagyon nagy.
– az album és műsorszám szervezési
struktúrája nagyon összetett.
Heves zúgás vagy zaj/adók nem foghatók.
(A „TUNED” vagy a „STEREO” villog a
kijelzőben.)
• Állítsa be a megfelelő hullámsávot és
frekvenciát (14. oldal).
• Megfelelően csatlakoztassa az antennát
(7. oldal).
• Keressen egy olyan helyet és tájolást, amely jó
vételt nyújt, majd állítsa fel az antennát újra.
Ha nem tud elérni jó vételt, akkor azt ajánljuk,
hogy csatlakoztasson egy a kereskedelemben
kapható külső antennát.
• A mellékelt FM huzalantenna az egész
hosszán veszi a jeleket, ügyeljen arra, hogy
teljesen kifeszítse.
• Az antennákat a hangszóró kábelektől a
lehető legtávolabb helyezze el.
• Próbálja meg kikapcsolni a környező
elektromos berendezéseket.
• Állítsa be a „CD POWER OFF”-ot a CD
energiagazdálkodás funkcióval (15. oldal).
Egy sztereó FM műsor nem fogható
sztereóban.
• Addig nyomja ismételten az FM MODE-ot
amíg a „STEREO” meg nem jelenik.
Szalagosdeck
Nem vesz fel a szalagra vagy nem játssza le
azt, vagy csökkent a hangszint.
• A fejek szennyezettek. Tisztítsa meg azokat
(37. oldal).
• A felvevő/lejátszó fejek felmágneseződtek.
Mágnesezze le azokat (37. oldal).
Hibakeresés
Az album név, a műsorszám cím és az ID3
címke információ nem jelenik meg
megfelelően.
• Használjon olyan lemezt, amelyik megfelel az
ISO9660 1. szintnek, 2. szintnek, vagy a
kiterjesztett formátumban a Jolietnek.
• A lemez ID3 címke nem 1-es vagy 2-es verzió.
• Az ID3 címke legfeljebb 30 karakterét jeleníti
csak meg.
• E rendszerrel a következő karakterek
jeleníthetők meg:
– Nagy betűk (A-tól Z-ig)
– Számok (0-tól 9-ig)
– Szimbólumok (’< > * + , – / @ [ \ ] _)
Előfordulhat, hogy más karakterek nem
jelennek meg megfelelően.
Tuner
A szalagot nem törli le megfelelően.
• A felvevő/lejátszó fejek felmágneseződtek.
Mágnesezze le azokat (37. oldal).
Túlzottan nyávog vagy hullámzik, vagy a
hang elmegy.
• A görgők vagy a nyomógörgők szennyezettek.
Tisztítsa meg azokat (37. oldal).
Nő a zaj, vagy a nagy frekvenciák törlődnek.
• A felvevő/lejátszó fejek felmágneseződtek.
Mágnesezze le azokat (37. oldal).
folytatás
33HU
Nem vesz fel a szalagra.
• Nincs kazetta betöltve. Töltsön be egy
kazettát.
• A felvételvédő-fület eltávolították a
kazettáról. Fedje be a kitört felvételvédő-fület
ragasztószalaggal (37. oldal).
• A szalag a végére ért.
Üzenetek
Előfordulhat, hogy a következő üzenetek
egyike megjelenik vagy villog a kijelzőben
működtetés közben.
CD/MP3
Ha a rendszer még mindig nem
működik megfelelően a fenti
intézkedések végrehajtása után
sem, akkor állítsa vissza a
rendszert a következőképpen:
Használja a készüléken a gombokat a
műveletekhez.
1
2
Húzza ki a hálózati csatlakozókábelt.
3
Nyomja meg a ?/1-t, hogy bekapcsolja a
rendszert.
4
Nyomja meg egyszerre az x-t, az
ILLUMINATION-t és a DISC 1-et.
Csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozókábelt.
A rendszert visszaállította a gyári
beállításokra. Állítsa be a korábbi
beállításait, mint pl. az adók tárolását, az
órát és az időzítőt.
NO DISC
Nincs lemez a lejátszóban vagy olyan lemezt
töltött be, amely nem játszható le e rendszeren
(mint pl. DVD, VCD vagy CD-ROM MP3
audió műsorszámok nélkül stb.).
NO STEP
Az összes beprogramozott műsorszám
törlődött.
OVER
Elérte a lemez végét, miközben a M-t
megnyomta lejátszás vagy szünet közben.
PUSH STOP
Megnyomta a PLAY MODE-ot lejátszás
közben.
READING
A rendszer a lemez információját olvassa.
Bizonyos gombok nem elérhetők.
STEP FULL
26 vagy több műsorszámot (lépést) próbált
beprogramozni.
Megjegyzés
Energiatakarékos üzemmódban nem állíthatja
vissza a rendszert a gyári beállításokra (26. oldal).
Tuner
COMPLETE
A tárolási művelet rendben véget ért.
Szalag
NO TAB
Nem vehet fel a szalagra, mert a felvételvédőfület eltávolították a kazettáról.
NO TAPE
Nincs szalag a szalagosdeckben.
34HU
Időzítő
PUSH SELECT
Időzítő művelet közben próbálta meg beállítani
az órát vagy az időzítőt.
SET CLOCK
Az időzítőt próbálta kiválasztani, amikor az óra
nincs beállítva.
SET TIMER
Az időzítőt próbálta kiválasztani, amikor
lejátszás időzítő vagy a felvétel időzítő nincs
beállítva.
TIME NG
A lejátszás időzítő vagy a felvétel időzítő
kezdeti és befejezési időpontja azonos időre van
állítva.
Egyéb
NOT IN USE
Érvénytelen gombot nyomott meg.
Hibakeresés
35HU
A hangszóró rendszerről
További információ
Óvintézkedések
Tápfeszültségről
Mielőtt működtetné a rendszert ellenőrizze, hogy
a rendszere tápfeszültsége azonos-e a helyi
hálózati feszültséggel.
Biztonságról
• A készülék addig nincs leválasztva a
váltakozóáramú hálózatról, amíg a fali
konnektorhoz van csatlakoztatva, még akkor
sem, ha maga a készülék ki is van kapcsolva.
• Húzza ki a rendszert a fali (hálózati)
konnektorból, ha hosszú ideig nem használja.
Hogy leválassza a hálózati csatlakozókábelt, a
dugasznál fogva húzza ki azt. Soha ne húzza
magát a vezetéket.
• Amennyiben bármilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerülne a rendszerbe, húzza ki a
rendszert, és ellenőriztesse szakemberrel,
mielőtt tovább működtetné.
• A váltakozóáramú hálózati csatlakozókábelt
csak szakszerviz üzletben szabad kicserélni.
(Kivéve a mexikói modellt)
A hangszóró rendszer mágnesesen nem árnyékolt,
a TV készülékeken a kép mágnesesen torzítottá
válhat. Ilyen esetben kapcsolja ki egyszer a TV
készüléket, és 15 – 30 perc múlva kapcsolja be újra.
Ha nem látható javulás, akkor helyezze még
messzebb a hangszóró rendszert a TV készüléktől.
(csak a mexikói modell)
Közeli TV képernyőn szín
rendellenesség megfigyelése esetén
A mágnesesen árnyékolt típusú első hangszóró
rendszerrel, az első hangszórók üzembe
helyezhetők a TV készülék közelében. Azonban
előfordulhat, hogy a szín rendellenesség továbbra
is megfigyelhető a TV képernyőn a TV készüléke
típusától függően.
Ha színrendellenességet észlel…
Kapcsolja ki egyszer a TV készüléket, majd
kapcsolja vissza 15 – 30 perc múlva. Ügyeljen arra,
hogy a jobb hangszórót a készülék jobb oldalán, és
a bal hangszórót a bal oldalán helyezze el.
Ha újra színrendellenességet észlel...
Helyezze távolabb a hangszórókat a TV
készüléktől.
Elhelyezésről
• Ne helyezze el a rendszert ferdén.
• Ne helyezze el a rendszert olyan helyre, amely;
– Különösen meleg vagy hideg
– Poros vagy szennyezett
– Nagyon párás
– Rezgéseknek van kitéve
– Közvetlen napfénynek van kitéve.
• Figyeljen oda, amikor olyan felületre helyezi a
rendszert vagy a hangszórókat, amely
különlegesen volt kezelve (waxszal, olajjal,
polírozóval stb.), mert az a felület elszíneződését
vagy rozsdásodását eredményezheti.
Túlmelegedésről
• Noha a rendszer melegszik működés közben, ez
nem hibás működés.
• Helyezze a rendszert megfelelő szellőzésű
helyre, hogy elkerülje a rendszer túlmelegedését.
• Ha folyamatosan nagy hangerőn használja e
rendszert, a burkolat tetején, oldalán és alján
jelentősen megnő a hőmérséklet. Ne érintse meg
a burkolatot, nehogy megégesse magát.
• Hogy elkerülje a hibás működést, ne fedje le a
hűtőventillátor szellőzőnyílásokat.
36HU
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelmeztetés: E rendszer a televízió
képernyőjén álló-videokép vagy
képernyőkijelzés-kép vég nélküli
megjelenítésére alkalmas. Ha hagyja, hogy az
álló-videokép vagy képernyőkijelzés-kép
hosszabb ideig megjelenjen a TV-jén, akkor a
televíziója maradandó károsodását
kockáztatja. A projektoros televíziók
különösen érzékenyek erre.
Működtetésről
• Ha a rendszert közvetlenül hideg helyről
melegre viszi, vagy nagyon nyirkos helyiségben
helyezi el, akkor a nedvesség lecsapódhat a
lencsére a CD lejátszóban. Amennyiben ez
előfordulna, a rendszer nem fog megfelelően
működni. Távolítsa el a lemezt, hagyja a
rendszert bekapcsolva hozzávetőleg egy óráig,
amíg a nedvesség elpárolog.
• Amikor mozgatja a rendszert, vegye ki a
lemezeket.
Ha a rendszerrel kapcsolatban felmerül bármilyen
kérdése vagy problémája, kérjük forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Megjegyzések a lemezekről
Burkolat megtisztítása
A burkolatot, a kijelzőt és a kezelőszerveket
gyenge tisztítószerrel enyhén benedvesített puha
ruhával tisztítsa meg. Ne használjon semmilyen
típusú érdes párnát, súrolóport vagy oldószert,
mint pl. hígítót, benzint vagy alkoholt.
Mielőtt kazettát helyez a
szalagosdeckbe
Feszítse meg a kilazult szalagot. Ellenkező
esetben, a szalag belegabalyodhat a szalagosdeck
alkatrészeibe és megsérül.
Amikor 90 percnél hosszabb szalagot
használ
A szalag nagyon nyúlékony. Ne váltogassa sűrűn a
szalagműveleteket, mint pl. lejátszás, megállítás,
gyorstekercselés. A szalag összegabalyodhat a
szalagosdeckben.
Szalagfejek tisztítása
Tisztítsa meg a szalagfejeket minden 10 órás
használat után. Ne felejtse el megtisztítani a
szalagfejeket, mielőtt egy fontos felvételt megkezd
vagy egy régi szalagot lejátszik. Használjon külön
megvásárolható száraz típusú vagy nedves típusú
tisztítókazettát. Részletekért tanulmányozza a
tisztítókazetta utasításait.
Mágnesezze le a szalagfejeket
Mágnesezze le a szalagfejeket és a fém
alkatrészeket, amelyek érintkezésben vannak a
szalaggal, minden 20 – 30 óra használat után, egy
külön megvásárolható lemágnesező kazettával.
Részletekért tanulmányozza a lemágnesező
kazetta utasításait.
További információ
• Mielőtt lejátssza, tisztítsa meg a lemezt egy
tisztítóruhával. A lemezt a közepétől kifelé
törölje.
• Ne használjon oldószert, mint pl. benzint, hígítót,
kereskedelemben kapható tisztítószert vagy
bakelitlemezekhez készített antisztatikus sprayt.
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy
hőforrásnak, mint pl. forrólevegő áramnak, ne
hagyja közvetlen napfényben parkoló autóban
sem.
• Amikor olyan lemezt használ, amely feliratozott
felén ragasztó vagy hasonló ragadós anyag van,
vagy amelyen különleges tintát használtak,
amikor a feliratot nyomtatták, akkor van arra
esély, hogy a lemez vagy a felirat odaragad a
készülékben az alkatrészekhez. Amikor ez
megtörténik, előfordulhat, hogy nem lehet
eltávolítani a lemezt, és a készülék hibás
működését is okozhatja. Ügyeljen arra, hogy
használat előtt ellenőrizze azt, hogy a lemez
feliratozott oldala nem ragad.
A következő típusú lemezeket ne használja:
– Kölcsönzött vagy használt, címkékkel ellátott
lemezeket, ahol a ragasztó kifolyt a címke alól.
A címke kerülete ragadós a lemezen.
– Lemezeket, amelyek feliratát különleges
tintával nyomtatták, amely ragadósnak tűnik,
amikor megérinti.
• Nem szabványos alakú (pl.: szív, négyzet, csillag)
lemezek nem játszhatók le e készüléken. Ha
mégis megkísérli megtenni, az károsíthatja a
készüléket. Ne használjon ilyen lemezeket.
Hogy tartósan megóvja a szalagot
Hogy elkerülje a szalag véletlen törlését, törje ki a
kazetta A vagy B oldalának a felvételvédő-fülét,
ahogy az ábrán látható.
A felvételvédőfül kitörése
Ha később újra fel akar venni a szalagra, fedje be a
kitört felvételvédő-fület ragasztószalaggal.
37HU
Európai és orosz modellek:
Műszaki adatok
Erősítő egység
Észak-amerikai modell:
MHC-GX555
Elülső hangszóró
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
145 + 145 W
(6 ohm 1 kHz-en, 10%
THD)
Teljes harmonikus torzítás
kevesebb mint 0,07%
(6 ohm 1 kHz-en, 80 W)
Mélynyomó
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
170 W
(6 ohm 80 Hz-en, 10%
THD)
Teljes harmonikus torzítás
kevesebb mint 0,07%
(6 ohm 80 Hz-en, 90 W)
MHC-GX355
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
150 + 150 W
(6 ohm 1 kHz-en, 10%
THD)
Teljes harmonikus torzítás
kevesebb mint 0,07%
(6 ohm 1 kHz-en, 80 W)
Kanadai modell:
MHC-GX255
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
65 + 65 W
(6 ohm 1 kHz-en, 10%
THD)
Teljes harmonikus torzítás
kevesebb mint 0,07%
(6 ohm 1 kHz-en, 40 W)
38HU
MHC-RG475S
Elülső hangszóró
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
110 + 110 W (6 ohm
1 kHz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
140 + 140 W (6 ohm
1 kHz-en, 10% THD)
Zenei kimenő teljesítmény (referencia):
280 + 280 W (6 ohm
1 kHz-en, 10% THD)
Mélynyomó
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
130 W (6 ohm
80 Hz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia);
160 W (6 ohm 80 Hz-en,
10% THD)
Zenei kimenő teljesítmény (referencia):
320 W (6 ohm 80 Hz-en,
10% THD)
MHC-RG470
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
110 + 110 W (6 ohm
1 kHz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
140 + 140 W (6 ohm
1 kHz-en, 10% THD)
Zenei kimenő teljesítmény (referencia):
280 + 280 W (6 ohm
1 kHz-en, 10% THD)
MHC-RG270
MHC-RG475S
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
80 + 80 W
(6 ohm 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
100 + 100 W
(6 ohm 1 kHz-en, 10%
THD)
Zenei kimenő teljesítmény (referencia):
200 + 200 W (6 ohm
1 kHz-en, 10% THD)
Elülső hangszóró
A következőket mérték 120, 127, 220, 240 V-os
50/60 Hz-es váltakozó áram mellett
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
100 + 100 W (6 ohm
1 kHz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
120 + 120 W
(6 ohm 1 kHz-en, 10%
THD)
Mélynyomó
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
120 W (6 ohm
80 Hz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
150 W
(6 ohm 80 Hz-en, 10%
THD)
MHC-RG170
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
20 + 20 W
(6 ohm 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
25 + 25 W
(6 ohm 1 kHz-en, 10%
THD)
Zenei kimenő teljesítmény (referencia):
50 + 50 W
(6 ohm 1 kHz-en, 10%
THD)
Egyéb modellek:
MHC-RG575S
A következőket mérték 120, 127, 220, 240 V-os
50/60 Hz-es váltakozó áram mellett
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
130 + 130 W (6 ohm
1 kHz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
160 + 160 W
(6 ohm 1 kHz-en, 10%
THD)
MHC-RG270
A következőket mérték 120, 127, 220, 240 V-os
50/60 Hz-es váltakozó áram mellett
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
100 + 100 W (6 ohm
1 kHz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
125 + 125 W
(6 ohm 1 kHz-en, 10%
THD)
További információ
A következőket mérték 120, 127, 220, 240 V-os
50/60 Hz-es váltakozó áram mellett
Elülső hangszóró
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
100 + 100 W (6 ohm
1 kHz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
125 + 125 W
(6 ohm 1 kHz-en, 10%
THD)
Mélynyomó
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
120 W (6 ohm
80 Hz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
150 W
(6 ohm 80 Hz-en, 10%
THD)
MHC-RG470
folytatás
39HU
MHC-RG170
Szalagosdeck egység
A következőket mérték 120, 127, 220, 240 V-os
50/60 Hz-es váltakozó áram mellett
DIN kimenő teljesítmény (névleges):
50 + 50 W
(6 ohm 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos effektív kimenő teljesítmény
(referencia):
65 + 65 W
(6 ohm 1 kHz-en, 10%
THD)
Felvevőrendszer
Frekvenciaátvitel
Nyávogás és hullámzás
4-sávos 2-csatornás
sztereó
50 – 13 000 Hz (±3 dB),
Sony TYPE I kazetta
használatával
±0,15% W. Csúcs (IEC)
0,1% W. effektív (NAB)
±0,2% W. Csúcs (DIN)
Tuner egység
Bemenetek
AUDIO IN (sztereó mini jack aljzat):
feszültség 250 mV,
impedancia 47 Kohm
MIC (jack csatlakozó) (Csak latin-amerikai
modell):
Érzékenység 1 mV,
impedancia 10 Kohm
Kimenetek
PHONES (sztereó mini jack aljzat):
8 vagy nagyobb ohmos
fejhallgatót fogad
VIDEO OUT (RCA csatlakozó) (csak a mexikói
modell):
max. kimeneti szint
1Vp-p, aszimmetrikus,
negatív szinkr., terhelő
impedancia 75 ohm
SPEAKER:
6 – 16 ohmos
impedanciához
SUBWOOFER OUT (csak az MHC-GX555/
RG575S/RG475S):
6 – 16 ohmos
impedanciához
CD lejátszó egység
Rendszer
Kompakt diszk és
digitális audió rendszer
Lézer dióda jellemzői
Sugárzási dőtartam:
folyamatos
Lézer kimenet*:
Kevesebb, mint 44,6 µW
* Ezt a kimeneti értéket az optikai jelfelszedő
blokkon lévő objektív lencse felületétől 200 mm
távolságra, 7 mm-es rekesznyílással mérték.
Frekvenciaátvitel
Jel–zaj viszony
Dinamikatartomány
40HU
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Több mint 90 dB
Több mint 90 dB
FM sztereó, FM/AM világvevő tuner
FM tuner egység
Hangolás tartomány
Észak-amerikai modell: 87,5 – 108,0 MHz
(100 kHz-es lépés)
Egyéb modellek:
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz-es lépés)
Antenna
FM huzalantenna
Antenna kivezetések
75 ohm aszimmetrikus
Középfrekvencia
10,7 MHz
AM tuner egység
Hangolás tartomány
Pánamerikai modellek: 530 – 1 710 kHz
(10 kHz-re beállított
hangolási lépésközzel)
531 – 1 710 kHz
(9 kHz-re beállított
hangolási lépésközzel)
Európai, orosz és szaúd-arábiai modellek:
531 – 1 602 kHz
(9 kHz-re beállított
hangolási lépésközzel)
Egyéb modellek:
530 – 1 710 kHz
(10 kHz-re beállított
hangolási lépésközzel)
531 – 1 602 kHz
(9 kHz-re beállított
hangolási lépésközzel)
Antenna
AM hurokantenna
Középfrekvencia
450 kHz
Hangszóró
Észak-amerikai modell:
Elülső hangszóró SS-GX555 az MHCGX555-höz
Hangszóró rendszer
3-utas, 3-egységes, bassreflexes típus
Hangszóró egységek
Mély hangszóró:
13 cm, kónusz típus
Mélynyomó:
13 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 230 × 345 × 235 mm
Tömeg
Kb. 3,8 kg net.
hangfalanként
Mélynyomó SS-WG555 az MHC-GX555höz
Hangszóró rendszer
Bass-reflexes típus
Hangszóró egységek
Mély hangszóró:
20 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 265 × 325 × 330 mm
Tömeg
Kb. 5,5 kg
Elülső hangszóró SS-GX555 az MHCGX355-höz
3-utas, 3-egységes, bassreflexes típus
Hangszóró egységek
Mély hangszóró:
13 cm, kónusz típus
Mélynyomó:
13 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 230 × 345 × 235 mm
Tömeg
Kb. 3,8 kg net.
hangfalanként
Hangszóró rendszer
3-utas, 3-egységes, bassreflexes típus
Hangszóró egységek
Szuper magas hangszóró:
2 cm, dome típus
Mély hangszóró:
13 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 200 × 325 × 230 mm
Tömeg
Kb. 3,0 kg net.
hangfalanként
Európai és orosz modellek:
Elülső hangszóró SS-RG475 az MHCRG475S-hez
Hangszóró rendszer
3-utas, 3-egységes, bassreflexes típus
Hangszóró egységek
Mély hangszóró:
13 cm, kónusz típus
Mélynyomó:
13 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 230 × 345 × 235 mm
Tömeg
Kb. 3,8 kg net.
hangfalanként
Mélynyomó SS-WG475 az MHC-RG475Shez
Hangszóró rendszer
Bass-reflexes típus
Hangszóró egységek
Mély hangszóró:
20 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 265 × 325 × 330 mm
Tömeg
Kb. 5,5 kg
További információ
Hangszóró rendszer
Kanadai modell:
Elülső hangszóró SS-GX255 az MHCGX255-höz
folytatás
41HU
Elülső hangszóró SS-RG575 az MHCRG470-hez
Hangszóró rendszer
3-utas, 4-egységes, bassreflexes típus
Hangszóró egységek
Mélynyomó:
15 cm, kónusz típus
Mély hangszóró:
15 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm × 2, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 245 × 380 × 290 mm
Tömeg
Kb. 5,5 kg net.
hangfalanként
Elülső hangszóró SS-RG475 az MHCRG270-hez
Hangszóró rendszer
3-utas, 3-egységes, bassreflexes típus
Hangszóró egységek
Mély hangszóró:
13 cm, kónusz típus
Mélynyomó:
13 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 230 × 345 × 235 mm
Tömeg
Kb. 3,8 kg net.
hangfalanként
Elülső hangszóró SS-RG170E az MHCRG170-hez
Hangszóró rendszer
3-utas, 3-egységes, bassreflexes típus
Hangszóró egységek
Szuper magas hangszóró:
2 cm, dome típus
Mély hangszóró:
13 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 200 × 325 × 230 mm
Tömeg
Kb. 3,0 kg net.
hangfalanként
42HU
Mexikói modell:
Elülső hangszóró SS-RG575AV az MHCRG575S-hez
Hangszóró rendszer
3-utas, 4-egységes, bassreflexes típus,
mágnesesen árnyékolt
típus
Hangszóró egységek
Mélynyomó:
15 cm, kónusz típus
Mély hangszóró:
15 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm × 2, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 245 × 380 × 240 mm
Tömeg
Kb. 5,9 kg net.
hangfalanként
Mélynyomó SS-WG575 az MHC-RG575Shez
Hangszóró rendszer
Bass-reflexes típus
Hangszóró egységek
Mély hangszóró:
20 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 265 × 325 × 365 mm
Tömeg
Kb. 6,3 kg
Elülső hangszóró SS-RG575AV az MHCRG470-hez
Hangszóró rendszer
3-utas, 4-egységes, bassreflexes típus,
mágnesesen árnyékolt
típus
Hangszóró egységek
Mélynyomó:
15 cm, kónusz típus
Mély hangszóró:
15 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm × 2, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 245 × 380 × 240 mm
Tömeg
Kb. 5,9 kg net.
hangfalanként
Elülső hangszóró SS-RG475AV az MHCRG270-hez
Elülső hangszóró SS-RG475 az MHCRG475S-hez
Hangszóró rendszer
Hangszóró rendszer
3-utas, 3-egységes, bassreflexes típus,
mágnesesen árnyékolt
típus
Hangszóró egységek
Mély hangszóró:
13 cm, kónusz típus
Mélynyomó:
13 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 230 × 345 × 235 mm
Tömeg
Kb. 4,0 kg net.
hangfalanként
Egyéb modellek:
Elülső hangszóró SS-RG575 az MHCRG575S-hez
Hangszóró rendszer
3-utas, 4-egységes, bassreflexes típus
Mélynyomó SS-WG575 az MHC-RG575Shez
Hangszóró rendszer
Bass-reflexes típus
Hangszóró egységek
Mély hangszóró:
20 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 265 × 325 × 365 mm
Tömeg
Kb. 6,3 kg
Hangszóró egységek
Mélynyomó:
13 cm, kónusz típus
Mély hangszóró:
13 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 230 × 345 × 235 mm
Tömeg
Kb. 3,8 kg net.
hangfalanként
Mélynyomó SS-WG475 az MHC-RG475Shez
Hangszóró rendszer
Bass-reflexes típus
Hangszóró egységek
Mély hangszóró:
20 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 265 × 325 × 330 mm
Tömeg
Kb. 5,5 kg
Elülső hangszóró SS-RG575 az MHCRG470-hez
Hangszóró rendszer
3-utas, 4-egységes, bassreflexes típus
Hangszóró egységek
Mélynyomó:
15 cm, kónusz típus
Mély hangszóró:
15 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm × 2, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 245 × 380 × 290 mm
Tömeg
Kb. 5,5 kg net.
hangfalanként
További információ
Hangszóró egységek
Mélynyomó:
15 cm, kónusz típus
Mély hangszóró:
15 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm × 2, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 245 × 380 × 290 mm
Tömeg
Kb. 5,5 kg net.
hangfalanként
3-utas, 3-egységes, bassreflexes típus
folytatás
43HU
Elülső hangszóró SS-RG475 az MHCRG270-hez
Hangszóró rendszer
3-utas, 3-egységes, bassreflexes típus
Hangszóró egységek
Mély hangszóró:
13 cm, kónusz típus
Mélynyomó:
13 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 230 × 345 × 235 mm
Tömeg
Kb. 3,8 kg net.
hangfalanként
Elülső hangszóró SS-RG170 az MHCRG170-hez
Hangszóró rendszer
3-utas, 3-egységes, bassreflexes típus
Hangszóró egységek
Szuper magas hangszóró:
2 cm, dome típus
Mély hangszóró:
13 cm, kónusz típus
Magas hangszóró:
5 cm, kónusz típus
Névleges impedancia
6 ohm
Méretek (Szél./Mag./Mély.)
Kb. 200 × 325 × 230 mm
Tömeg
Kb. 3,0 kg net.
hangfalanként
Általános
Tápfeszültség
Észak-amerikai modell: 120 V, 60 Hz
váltakozóáram
Európai és orosz modellek:
230 V, 50/60 Hz
váltakozóáram
Ausztrál modell:
230 – 240 V, 50/60 Hz
váltakozóáram
Argentin modell:
220 V, 50/60 Hz
váltakozóáram
Mexikói modell:
127 V, 60 Hz
váltakozóáram
Szaud-arábiai modell:
120 – 127 V, 220 V vagy
230 – 240 V, 50/60 Hz
váltakozóáram
Állítható a
feszültségválasztóval
Egyéb modellek:
120 V, 220 V vagy
230 – 240 V, 50/60 Hz
váltakozóáram
Állítható a
feszültségválasztóval
44HU
Energia-felvétel
USA modell:
MHC-GX555:
285 W
MHC-GX355:
210 W
Kanadai modell:
MHC-GX555:
380 VA
MHC-GX355:
290 VA
MHC-GX255:
110 W
Európai és orosz modellek:
MHC-RG475S:
300 W
0,35 W
(Energiatakarékos
üzemmódban)
MHC-RG470:
240 W
0,35 W
(Energiatakarékos
üzemmódban)
MHC-RG270:
190 W
0,35 W
(Energiatakarékos
üzemmódban)
MHC-RG170:
70 W
0,35 W
(Energiatakarékos
üzemmódban)
Mexikói modell:
MHC-RG575S:
300 W
MHC-RG470:
170 W
MHC-RG270:
210 W
Egyéb modellek:
MHC-RG575S:
300 W
MHC-RG475S:
300 W
MHC-RG470:
170 W
MHC-RG270:
210 W
MHC-RG170:
125 W
Méretek (Szél./Mag./Mély.) (hangszórók nélkül)
Kb. 280 × 325 × 430 mm
Tömeg (hangszórók nélkül)
Észak-amerikai modell:
MHC-GX555:
Kb. 10,5 kg
MHC-GX355:
Kb. 10,0 kg
Kanadai modell:
MHC-GX555:
Kb. 10,5 kg
MHC-GX355:
Kb. 10,0 kg
MHC-GX255:
Kb. 8,5 kg
Európai és orosz modellek:
MHC-RG475S:
Kb. 10,5 kg
MHC-RG470:
Kb. 10,0 kg
MHC-RG270:
Kb. 8,7 kg
MHC-RG170:
Kb. 7,2 kg
Egyéb modellek:
MHC-RG575S:
Kb. 10,5 kg
MHC-RG475S:
Kb. 10,5 kg
MHC-RG470:
Kb. 10,4 kg
MHC-RG270:
Kb. 10,0 kg
MHC-RG170:
Kb. 8,5 kg
Mellékelt tartozékok
Távvezérlő (1)
R6-os (AA méretű)
elemek (2)
AM hurokantenna (1)
FM huzalantenna (1)
Videokábel (csak a
mexikói modell) (1)
Hangszóró párnácskák
MHC-GX555/RG575S/
RG475S (12)
MHC-GX355/GX255/
RG470/RG270/RG170
(8)
A formaterv és a műszaki adatok
megváltoztatásának jogát –minden külön értesítés
nélkül– fenntartjuk.
További információ
45HU
A gombok elhelyezkedéseinek és hivatkozási
oldalainak felsorolása
Hogyan használjuk ezt az oldalt
Ábra száma
r
Arra használja ezt az oldalt, hogy megtalálja a
szövegben említett gombok elhelyezkedését és a
rendszer többi alkatrészét.
TAPE A/B e; (18, 19, 23)
R
Gomb/alkatrész neve
R
Hivatkozási oldal
Fő készülék
GOMB LEÍRÁSOK
BETŰREND
A–O
P–Z
A deck wg (18)
ALBUM +/– qs (11, 13, 19)
AUDIO IN wl (19, 29)
AUDIO IN aljzat wf (29)
B deck qk (18, 19, 23)
CD es (8, 10, 13, 19)
CD SYNC wj (19)
DISC 1 – 3 qa (11, 13, 34)
DISC SKIP/EX-CHANGE qd
(10, 11, 13, 19)
DISPLAY 3 (17, 26, 27)
ECHO LEVEL1) wa (22)
EFFECT ON/OFF 4 (20)
ENTER 4 (13, 14, 21)
EQ BAND qs (21)
GROOVE 4 (20)
Hangerővillogás qg (28)
ILLUMINATION 2 (28, 34)
Kijelző ablak 5
Lemeztálca 0 (10)
MIC aljzat2) wd (22)
MIC LEVEL2) ws (22)
MULTIPLEX1) 6 (22)
Működtető tárcsa
(– EQ +/l L/
– TUNING +) qj (21/11, 13,
18/14, 16)
P FILE 4 (21)
PHONES aljzat w;
PLAY MODE 8 (11, 13, 18)
PRESET EQ 4 (20)
REC PAUSE/START wk (19,
23)
SUBWOOFER ON/OFF3) 9
(20)
SURROUND 4 (21)
TAPE A/B e; (18, 19, 23)
Távérzékelő 7
TUNER/BAND ea (14, 16, 19)
TUNING MODE 8 (14, 16)
VOLUME szabályozó ql (20)
?/1 (bekapcsolás) 1 (8, 15, 26,
31, 34)
X (szünet) qs (11, 18)
x (állj) qs (11, 18, 23, 34)
M (gyors előretekercselés) qs
(11, 18)
N (lejátszás) qs (11, 18)
m (visszatekercselés) qs (11,
18)
Z (kiadás) qf (10)
PUSH Z (B deck) (kiadás) qh
(18)
Z PUSH (A deck) (kiadás) wh
(18)
1)
2)
3)
Csak a mexikói modell
Csak a latin-amerikai modell
(A mexikói modell
2 mikrofon aljzattal van
ellátva)
csak az MHC-GX555/
RG575S/RG475S
1 2 3 456789q;
es
ea
e;
wl
wk
wj
wh
wg
L
l
j
H
S
s
A
B
wf
46HU
wd ws wa
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
Távvezérlő
BETŰREND
GOMB LEÍRÁSOK
A–E
F–Z
ALBUM + qa (11, 13)
ALBUM – qd (11, 13)
CD qk (10, 13)
CLEAR qg (13)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(25, 26)
CLOCK/TIMER SET 3 (9,
24, 25)
DISC SKIP q; (11, 13)
DISPLAY wa (17, 26, 27)
ENTER 9 (9, 13, 14, 24, 25)
EQ qf (20)
FM MODE 4 (16)
FUNCTION 6 (10, 13, 14, 16,
18, 29)
PLAY MODE w; (11, 13, 18)
REPEAT 4 (12)
SLEEP ws (24)
TAPE qj
TUNER BAND 5 (14, 16)
TUNER MEMORY ql (14)
TUNING MODE w; (14, 16)
VOLUME +/– qs (20, 24)
1
2
3
4
5
6
7
További információ
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
?/1 (bekapcsolás) 1 (8, 25)
m/M (visszatekercselés/
gyors előretekercselés) 7
(11, 18)
N (lejátszás) 8 (11, 18)
X (szünet) 8 (11, 18)
x (állj) 8 (11, 18)
+/– (hangolás) qh (14)
./> (visszalépés/
előrelépés) qh (9, 11, 18)
8
qg
9
qf
q;
qd
qa
qs
47HU
ΠPOEI∆OΠOIHΣH
Για να µειώσετε τον κίνδυνο πρκλησης
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή
υγρασία.
Για να ειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ην
καλύπτετε τις οπές εξαερισού της συσκευής
ε εφηερίδες, τραπεζοάντιλα, κουρτίνες,
κτλ. Μην τοποθετείτε αναένα κεριά επάνω
στη συσκευή.
Για να ειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, ην τοποθετείτε
αντικείενα γεάτα ε υγρά, πως βάζα,
επάνω στη συσκευή.
Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα
εναλλασσµενου ρεύµατος στην οποία έχετε
εύκολα πρσβαση. Αν παρατηρήσετε κάποιο
πρβληµα στη συσκευή, αποσυνδέστε
αµέσως το κεντρικ φις απ την πρίζα
εναλλασσµενου ρεύµατος.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε
περιορισµένο χώρο, πως βιβλιοθήκη ή
εντοιχισµένο έπιπλο.
Η συσκευή αυτή
είναι ταξινοµηµένη
ως προϊν CLASS 1
LASER. Η ένδειξη
αυτή βρίσκεται στο
πίσω εξωτερικ
µέρος.
Μην απορρίπτετε την
µπαταρία µε τα οικιακά
απορρίµµατα. Απορρίψτε τη
σωστά ως χηµικ απβλητο.
Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG
Layer-3 και διπλώατα ευρεσιτεχνίας ε
άδεια απ τις εταιρίες Fraunhofer IIS και
Thomson.
2GR
Πίνακας περιεχοµένων
Πώς να χρησιµοποιήσετε το παρν
εγχειρίδιο .................................. 5
∆ίσκοι µε δυναττητα
αναπαραγωγής.......................... 5
Έναρξη
Σύνδεση συστήµατος..................... 8
Ρύθµιση ρολογιού ........................ 11
CD/MP3 – Αναπαραγωγή
Φρτωση δίσκου........................... 12
Αναπαραγωγή δίσκου .................. 12
— Κανονική αναπαραγωγή/
Τυχαία αναπαραγωγή
Επανάληψη αναπαραγωγής ........ 14
— Επανάληψη
αναπαραγωγής
∆ηµιουργία του δικού σας
προγράµµατος ........................ 15
— Αναπαραγωγή
προγράµµατος
Συντονιστής
Προεπιλογή ραδιοφωνικών
σταθµών .................................. 16
Ακραση ραδιοφωνικού
σταθµού................................... 18
— Συντονισµς προεπιλογής
— Χειροκίνητος
συντονισµς
Χρήση του συστήµατος
ραδιοφωνικών δεδοµένων
(RDS)........................................ 19
(µοντέλο Ευρώπης µνο)
Κασέτα – Εγγραφή
Εγγραφή των αγαπηµένων σας
κοµµατιών CD σε κασέτα....... 21
— Συγχρονισµένη εγγραφή
CD-ΚΑΣΕΤΑΣ
Χειροκίνητη εγγραφή σε
κασέτα ..................................... 22
— Χειροκίνητη εγγραφή
Ρύθµιση ήχου
Ρύθµιση ήχου ............................... 23
Χρήση subwoofer ......................... 23
(µνο MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Επιλογή εφέ ήχου ........................ 24
Ρύθµιση του αντισταθµιστή
γραφικών και αποθήκευση .... 24
Επιλογή περιβάλλοντος εφέ....... 25
Τραγουδήστε και εσείς:
Καρακε .................................. 25
(µνο µοντέλο Λατινικής
Αµερικής)
GR
Χρονοδιακπτης
Ύπνος µε µουσική........................ 27
— Χρονοδιακπτης ύπνου
Αφύπνιση µε µουσική .................. 27
— Χρονοδιακπτης
αναπαραγωγής
Χρονοδιακπτης εγγραφής
ραδιοφωνικών
προγραµµάτων........................ 29
— Χρονοδιακπτης
εγγραφής
Κασέτα – Αναπαραγωγή
Φρτωση κασέτας ........................ 20
Αναπαραγωγή κασέτας................ 20
συνέχεια
3GR
Οθνη
Απενεργοποίηση οθνης .............30
— Θέση εξοικονµησης
ενέργειας
Προβολή στην οθνη πληροφοριών
σχετικών µε το δίσκο..............31
Αλλαγή του φωτισµού ισχύος .....33
Προβολή πληροφοριών συντονιστή
στην οθνη ..............................33
Προαιρετικές συσκευές
Σύνδεση προαιρετικών
συσκευών.................................34
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Προβλήµατα και λύσεις................36
Μηνύµατα ......................................40
Πρσθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις .................................42
Προδιαγραφές...............................44
Κατάλογος θέσεων πλήκτρων και
σελίδες αναφοράς ..................52
4GR
Πώς να
χρησιµοποιήσετε το
παρν εγχειρίδιο
Στο εγχειρίδιο αυτ επεξηγούνται
κυρίως οι λειτουργίες µε τη χρήση του
τηλεχειριστηρίου. Nµως, µπορούν να
εκτελεστούν οι ίδιες λειτουργίες µε τη
χρήση των πλήκτρων στη συσκευή που
έχουν την ίδια ή παρµοια ονοµασία.
∆ίσκοι µε δυναττητα
αναπαραγωγής
Μπορείτε να αναπαραγάγετε τους
ακλουθους δίσκους στο σύστηµα αυτ.
∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή άλλων
δίσκων.
∆ίσκοι που το σύστηµα αυτ δεν
µπορεί να αναπαραγάγει
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW των οποίων η εγγραφή
δεν έγινε µε τις ακλουθες µορφές:
– Μορφή µουσικού CD
– Μορφή MP3 που συµµορφώνεται
στο ISO96601) Επίπεδο 1/Επίπεδο 2,
Joliet ή πολλαπλών συνεδρίων2)
• Στη συσκευή αυτή, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή δίσκων µε ασυνήθιστα
σχήµατα (π.χ. καρδιά, τετράγωνο,
αστέρι). Η προσπάθεια αναπαραγωγής
τέτοιων δίσκων µπορεί να προκαλέσει
βλάβη στη συσκευή. Μη
χρησιµοποιείτε τέτοιους δίσκους.
• ∆ίσκος µε χαρτί ή αυτοκλλητα
επικολληµένα σε αυτν.
• ∆ίσκος µε αυτοκλλητη ταινία,
σελοφάν ή υπολείµµατα
αυτοκλλητων.
1)
Κατάλογος δίσκων µε δυναττητα
αναπαραγωγής
Μορφή δίσκων
Λογτυπος δίσκου
CD ήχου
CD-G*
(CD γραφικών)
CD-R/CD-RW
(δεδοµένα ήχου/
αρχεία MP3)
* Η αναπαραγωγή είναι δυνατή µνο στο
µοντέλο Μεξικού.
Μορφή ISO9660
Το πιο συνηθισµένο διεθνές πρτυπο για
τη λογική µορφή αρχείων και φακέλων σε
CD-ROM. Υπάρχουν αρκετά επίπεδα
προδιαγραφών. Σε Επίπεδο 1, τα ονµατα
αρχείων πρέπει να βρίσκονται σε µορφή 8.3
(χι παραπάνω απ οκτώ χαρακτήρες στο
νοµα, χι παραπάνω απ τρεις
χαρακτήρες στην επέκταση ".MP3") και µε
κεφαλαία γράµµατα. Τα ονµατα φακέλων
δεν µπορούν να έχουν περισστερους απ
οκτώ χαρακτήρες. ∆εν γίνεται να
υπάρχουν περισστερα απ οκτώ επίπεδα
ένθετων φακέλων. Οι προδιαγραφές σε
Επίπεδο 2 επιτρέπουν ονµατα αρχείων και
ονµατα φακέλων µε έως 31 χαρακτήρες.
Κάθε φάκελος µπορεί να έχει έως 8
δένδρα.
Για Joliet στη µορφή επέκτασης (τα
ονµατα αρχείων και φακέλων µπορούν να
έχουν έως 64 χαρακτήρες) βεβαιωθείτε για
το περιεχµενο του λογισµικού εγγραφής,
κ.λπ.
συνέχεια
5GR
2)
6GR
Πολλαπλών συνεδρίων
Αποτελεί µια µέθοδο εγγραφής που
επιτρέπει την προσθήκη δεδοµένων µε
χρήση της µεθδου "ένα κοµµάτι τη φορά".
Τα συµβατικά CD ξεκινούν σε περιοχή
ελέγχου CD που ονοµάζεται Lead-in (αρχή)
και τερµατίζουν σε µια περιοχή που
ονοµάζεται Lead-out (τέλος). Ένα CD
πολλαπλών συνεδρίων είναι ένα CD µε
πολλαπλές συνεδρίες, που κάθε τµήµα
απ το Lead-in (αρχή) έως το Lead-out
(τέλος) θεωρείται µία συνεδρία.
CD-Extra: Η µορφή αυτή εγγράφει ήχο
(δεδοµένα CD ήχου) στα κοµµάτια στη
συνεδρία 1 και δεδοµένα στα κοµµάτια στη
συνεδρία 2.
Μικτ CD: Η µορφή αυτή εγγράφει
δεδοµένα στο πρώτο κοµµάτι και ήχο
(δεδοµένα CD ήχου) στο δεύτερο και στα
επακλουθα κοµµάτια µιας συνεδρίας.
Παρατηρήσεις για CD-R και CD-RW
• ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
µερικών CD-R και CD-RW στη
συσκευή αυτή, ανάλογα µε την
ποιτητα εγγραφής ή τη φυσική
κατάσταση του δίσκου, ή των
χαρακτηριστικών της συσκευής
εγγραφής. Επιπλέον, δεν θα είναι
δυνατή η αναπαραγωγή ενς δίσκου
που δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά. Για
περισστερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
της συσκευής εγγραφής.
• Οι δίσκοι που έχουν εγγραφεί σε
µονάδες CD-R/CD-RW δεν µπορούν
να αναπαράγονται λγω των
γρατσουνιών, της βροµιάς, της
κατάστασης εγγραφής ή των
χαρακτηριστικών της µονάδας.
• ∆εν υποστηρίζονται δίσκοι CD-R και
CD-RW που έχουν εγγραφεί σε
πολλαπλές συνεδρίες και δεν έχουν
ολοκληρωθεί µε το κλείσιµο της
συνεδρίας.
• Το σύστηµα ίσως να µην µπορεί να
αναπαράγει αρχεία µε µορφή MP3 που
δεν έχουν επέκταση ".MP3".
• Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε
αρχεία µε µορφή διαφορετική απ
MP3, αλλά µε την επέκταση ".MP3",
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα
θρυβο ή δυσλειτουργία.
• Με µορφές διαφορετικές απ ISO9660
επιπέδου 1 και 2, µπορεί να µην
εµφανίζονται σωστά τα ονµατα
φακέλων ή τα ονµατα αρχείων.
• Οι ακλουθοι δίσκοι χρειάζονται
περισστερο χρνο για την έναρξη
της αναπαραγωγής.
– δίσκος εγγεγραµµένος µε
πολύπλοκη δοµή δένδρου.
– δίσκος εγγεγραµµένος σε
πολλαπλές συνεδρίες.
– δίσκος στον οποίο µπορούν να
προστεθούν δεδοµένα (µη
ολοκληρωµένος δίσκος).
Μουσικοί δίσκοι κωδικοποιηµένοι
µε τεχνολογίες προστασίας
πνευµατικών δικαιωµάτων
Το προϊν αυτ είναι σχεδιασµένο να
αναπαράγει δίσκους που
συµµορφώνονται µε το πρτυπο
Compact Disc (CD). Πρσφατα, µερικές
εταιρίες µουσικής παραγωγής
διαθέτουν στην αγορά διάφορους
µουσικούς δίσκους κωδικοποιηµένους
µε τεχνολογίες προστασίας
πνευµατικών δικαιωµάτων.
Ενηµερώνεστε τι µεταξύ των δίσκων
αυτών, υπάρχουν µερικοί δίσκοι που δεν
συµµορφώνονται µε το πρτυπο CD και
δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους
στη συσκευή αυτή.
Παρατήρηση για τα DualDiscs
Το DualDisc είναι ένα πρϊν δίσκου ε
δύο πλευρές, το οποίο συνδυάζει υλικ
εγγεγραένο σε DVD στη ία πλευρά
και υλικ ψηφιακού ήχου στην άλλη
πλευρά. Nως, επειδή η πλευρά ε το
ηχητικ υλικ δεν συορφώνεται ε το
πρτυπο για συπαγείς δίσκους (CD),
δεν είναι εγγυηένη η αναπαραγωγή
του προϊντος αυτού.
Προφυλάξεις κατά την
αναπαραγωγή δίσκων
εγγεγραµµένων σε πολλαπλές
συνεδρίες
• Αν ένας δίσκος ξεκινάει µε συνεδρία
CD-DA, αναγνωρίζεται ως δίσκος
CD-DA (ήχου) και η αναπαραγωγή
συνεχίζεται έως του συναντηθεί
συνεδρία MP3.
• Αν ένας δίσκος ξεκινάει µε συνεδρία
MP3, αναγνωρίζεται ως δίσκος MP3
και η αναπαραγωγή συνεχίζεται έως
του συναντηθεί συνεδρία CD-DA
(ήχος).
• Το εύρος αναπαραγωγής ενς δίσκου
MP3 καθορίζεται απ τη δοµή
δένδρου των αρχείων που παράγονται
µε την ανάλυση του δίσκου.
• Ένας δίσκος µε µικτή µορφή CD θα
αναγνωριστεί ως δίσκος CD-DA
(ήχου).
7GR
Έναρξη
Σύνδεση συστήµατος
Εκτελέστε τις ακλουθες διαδικασίες 1 έως 6 για να συνδέσετε το σύστηµά σας µε
τη βοήθεια των καλωδίων και των εξαρτηµάτων που παρέχονται. Για λγους
απεικνισης, χρησιµοποιείται µοντέλο εξοπλισµένο µε subwoofer.
Κεραία βρχου AM
Κεραία καλωδίου FM
Subwoofer*
Μπροστιν ηχείο (δεξι)
Μπροστιν ηχείο (αριστερ)
* µνο MHC-GX555/RG575S/RG475S
1 Συνδέστε τα µπροστινά ηχεία.
Συνδέστε τα καλώδια του δεξιού και
του αριστερού ηχείου στους
ακροδέκτες SPEAKER, πως
παρουσιάζεται στην παρακάτω
εικνα.
Εισάγετε µνο το γυµν τµήµα
Κκκινο
R
+
Κκκινο/
Ατφιο (3)
Μαύρο/Λωρίδα (#)
8GR
L
–
Μαύρο
2 Συνδέστε το subwoofer.
(µνο MHC-GX555/RG575S/RG475S)
Βύσµα τύπου B
Κεραία βρχου AM
Έναρξη
Συνδέστε τα καλώδια του ηχείου
στον ακροδέκτη SUBWOOFER OUT,
πως παρουσιάζεται στην παρακάτω
εικνα.
Εισάγετε µνο το γυµν τµήµα
Κκκινο/
Ατφιο (3)
Μαύρο
Επεκτείνετε
οριζντια την κεραία
καλωδίου FM
Κκκινο
Μαύρο/Λωρίδα (#)
3 Συνδέστε τις κεραίες FM και AM.
Στήστε την κεραία βρχου AM και
κατπιν συνδέστε την.
Μοντέλο Βρειας
Αµερικής: Συνδέστε
το λευκ άκρο.
Άλλα µοντέλα:
Συνδέστε το καφέ
άκρο.
Παρατήρηση
Για να αποφεύγετε τη σύλληψη θορύβου,
διατηρήστε τις κεραίες µακριά απ τα
καλώδια των ηχείων.
4 (µνο µοντέλο Μεξικού)
Συνδέστε το βύσµα εισδου βίντεο
της τηλερασής σας στο βύσµα VIDEO
OUT µε το καλώδιο βίντεο (παρέχεται).
Βύσµα τύπου A
VIDEO
OUT
Κεραία βρχου AM
6ταν χρησιµοποιείτε τηλεραση
Ανάψτε την τηλεραση και επιλέξτε την
είσοδο βίντεο για να µπορείτε να προβάλλετε
εικνες απ το σύστηµα αυτ.
Επεκτείνετε οριζντια την κεραία καλωδίου
FM
Παρατήρηση
Το µοντέλο Μεξικού είναι σχεδιασµένο για να
αναπαράγει µνο CD-G εγγεγραµµένα στο
σύστηµα χρωµάτων NTSC. Αν αναπαράγετε
CD-G που είναι εγγεγραµµένο σε άλλο
σύστηµα χρωµάτων, ίσως να µην
εµφανιστούν σωστά οι εικνες.
συνέχεια
9GR
5 Για µοντέλα µε επιλογέα τάσης,
ρυθµίστε το VOLTAGE SELECTOR
στην τοπική τάση τροφοδοσίας.
Για τις διαθέσιµες ρυθµίσεις,
ανατρέξτε στις ενδείξεις του
VOLTAGE SELECTOR στο σύστηµά
σας.
Συµβουλή
Με κανονική χρήση, οι µπαταρίες διαρκούν
για έξι περίπου µήνες. Nταν δεν είναι πλέον
δυνατή η λειτουργία του συστήµατος µε το
τηλεχειριστήριο, αντικαταστήστε και τις δύο
µπαταρίες µε καινούργιες.
Τοποθέτηση των βάσεων των
ηχείων
Τοποθετήστε τις βάσεις ηχείων που
παρέχονται στο κάτω µέρος των ηχείων
για να σταθεροποιήσετε τα ηχεία και να
εµποδίσετε την ολίσθησή τους.
Μπροστιν ηχείο (αριστερ (4)/δεξι (4))
Subwoofer (4)*
* Μοντέλο Σαουδικής Αραβίας: 120 – 127 V
6 Συνδέστε το φις του ηλεκτρικού
καλωδίου σε µια πρίζα.
Η επίδειξη εµφανίζεται στην οθνη.
Nταν πιέζετε ?/1, ενεργοποιείται το
σύστηµα και σταµατάει αυτµατα η
επίδειξη.
Αν το φις δεν ταιριάζει µε την πρίζα,
αποσυνδέστε τον παρεχµενο
προσαρµογέα του φις (µνο για
µοντέλα που είναι εξοπλισµένα µε
προσαρµογέα).
Εισαγωγή δύο µπαταριών R6
(µεγέθους AA) στο
τηλεχειριστήριο
* µνο MHC-GX555/RG575S/RG475S
6ταν µεταφέρετε το σύστηµα αυτ
Πραγµατοποιήστε την ακλουθη
διαδικασία για να προστατεύσετε τον
µηχανισµ των CD. Χρησιµοποιήστε
τα πλήκτρα στη συσκευή για τη
λειτουργία.
1
Πιέστε ?/1 για να ενεργοποιήσετε το
σύστηµα και κατπιν πιέστε CD για να
θέσετε τη λειτουργία σε CD.
2
Βεβαιωθείτε τι έχετε βγάλει λους
τους δίσκους απ το σύστηµα.
3
Πιέστε παρατεταµένα CD και κατπιν
πιέστε ?/1 έως του εµφανιστεί η
ένδειξη "STANDBY".
Μετά απ λίγα δευτερλεπτα,
εξαφανίζεται η ένδειξη "STANDBY
"και εµφανίζεται η ένδειξη "LOCK".
Παρατήρηση
Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο για µεγάλη χρονική περίοδο,
βγάλτε τις µπαταρίες για να αποφύγετε την
πρκληση βλάβης λγω διαρροής και
διάβρωσης των µπαταριών.
10GR
4
Βγάλτε το ηλεκτρικ καλώδιο απ την
πρίζα.
Για να έχετε καλύτερη αναπαραγωγή
των µπάσων, συνιστούµε να
τοποθετήσετε το subwoofer σε σταθερ
δάπεδο που δεν είναι πιθαν να συµβεί
αντήχηση.
Παρατηρήσεις
• Να τοποθετείτε πάντα το subwoofer κάθετα,
λίγα εκατοστά µακριά απ τον τοίχο.
• Αν τοποθετήσετε το subwoofer στο κέντρο
ενς δωµατίου, µπορεί να εξασθενίσει το
µπάσο σε σηµαντικ βαθµ. Αυτ συµβαίνει
λγω της επίδρασης του στάσιµου κύµατος
του δωµατίου. Αν συµβεί αυτ, µετακινήστε
το subwoofer µακριά απ το κέντρο του
δωµατίου ή εξαλείψτε την αιτία του
στάσιµου κύµατος τοποθετώντας µια
βιβλιοθήκη δίπλα απ τον τοίχο, κ.λπ.
Ρύθµιση ρολογιού
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο για τη λειτουργία της
συσκευής.
1
2
3
4
5
6
Έναρξη
Τοποθέτηση του subwoofer
(µνο MHC-GX555/RG575S/
RG475S)
Πιέστε ?/1 για να ενεργοποιήσετε το
σύστηµα.
Πιέστε CLOCK/TIMER SET.
Πιέστε . ή > επανειληµµένα για
να ρυθµίσετε την ώρα.
Πιέστε ENTER.
Πιέστε . ή > επανειληµµένα για
να ρυθµίσετε τα λεπτά.
Πιέστε ENTER.
Το ρολι αρχίζει να λειτουργεί.
Για να ρυθµίσετε το ρολι
1
2
Πιέστε CLOCK/TIMER SET.
3
Εκτελέστε τις ίδιες διαδικασίες πως
αυτές που περιγράφονται στα βήµατα 3
έως 6 παραπάνω.
Πιέστε . ή > επανειληµµένα για να
επιλέξετε "CLOCK SET" και κατπιν
πιέστε ENTER.
Παρατηρήσεις
• Nταν βγάλετε το ηλεκτρικ καλώδιο απ
την πρίζα ή σε περίπτωση που συµβεί
διακοπή ρεύµατος, ακυρώνονται οι
ρυθµίσεις ρολογιού.
• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε το ρολι σε
τρπο λειτουργίας εξοικονµησης
ενέργειας (σελίδα 30).
11GR
CD/MP3 – Αναπαραγωγή
Φρτωση δίσκου
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στη
συσκευή για τη λειτουργία.
1
2
Πιέστε Z.
Τοποθετήστε στη συρταρωτή θήκη
του δίσκου ένα δίσκο µε την ετικέτα
στραµµένη προς τα επάνω.
Αναπαραγωγή δίσκου
— Κανονική αναπαραγωγή/Τυχαία
αναπαραγωγή
Το σύστηµα αυτ σας δίνει τη
δυναττητα να αναπαράγετε CD,
CD-Gs* ήχου και δίσκους µε αρχεία
MP3.
* Η αναπαραγωγή των CD-G (CD γραφικών)
µπορεί να γίνει µνο σε µοντέλο Μεξικού.
Μπορείτε να απολαµβάνετε τις εικνες
βίντεο που είναι εγγεγραµµένες σε CD-G
συνδέοντας το σύστηµα σε τηλεραση (βλ.
βήµα 4 της παραγράφου "Σύνδεση
συστήµατος" (σελίδα 8)).
Παράδειγµα: 6ταν είναι φορτωµένος ένας
δίσκος
Για να εισάγετε πρσθετους
δίσκους, πιέστε DISC SKIP/
EX-CHANGE για να περιστρέψετε τη
συρταρωτή θήκη.
3
Αριθµς
συρταρωτής
θήκης δίσκου
Πιέστε ξανά Z για να κλείσετε τη
συρταρωτή θήκη.
Ένδειξη ύπαρξης
δίσκου
Παρατηρήσεις
• Μη χρησιµοποιείτε δίσκο µε ταινία,
σφραγίσµατα ή κλλα επειδή κάτι τέτοιο
µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Μην κλείσετε εξαναγκαστικά τη συρταρωτή
θήκη µε τα δάκτυλά σας, επειδή κάτι τέτοιο
µπορεί µπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία.
12GR
Αριθµς
κοµµατιού
1
Χρνος
αναπαραγωγής
Πιέστε CD (ή FUNCTION
επανηλειµµένα) για να θέσετε τη
λειτουργία σε CD.
2
Σε τρπο λειτουργίας διακοπής,
πιέστε PLAY MODE επανηλειµµένα
έως του εµφανιστεί στην οθνη ο
τρπος λειτουργίας που θέλετε.
Επιλέξτε
Για να αναπαραγάγετε
1DISC
Τα κοµµάτια στο δίσκο
(κανονική
που έχετε επιλέξει σε
αναπαραγωγή) κανονική σειρά.
ALBM
Nλα τα κοµµάτια MP3
(κανονική
του άλµπουµ στο δίσκο
αναπαραγωγή) που έχετε επιλέξει σε
κανονική σειρά.
Nταν αναπαράγετε
δίσκους που δεν
περιέχουν MP3, το
Album Play εκτελεί την
ίδια λειτουργία µε το
1DISC Play.
ALL DISCS
Τα κοµµάτια σε λους
SHUF(τυχαία
τους δίσκους σε τυχαία
αναπαραγωγή) σειρά.
1DISC SHUF
Τα κοµµάτια στο δίσκο
(τυχαία
που έχετε επιλέξει σε
αναπαραγωγή) τυχαία σειρά.
ALBM SHUF
Τα κοµµάτια MP3 του
(τυχαία
άλµπουµ στο δίσκο που
αναπαραγωγή) έχετε επιλέξει σε
τυχαία σειρά.
Nταν αναπαράγετε
δίσκους που δεν
περιέχουν MP3, το
Album Shuffle Play
εκτελεί την ίδια
λειτουργία µε το 1DISC
SHUF Play.
Για
Εκτελέστε το εξής
∆ιακοπή της
Πιέστε x.
αναπαραγωγής
Προσωρινή
παύση
Πιέστε X. Πιέστε ξανά για
να επαναφέρετε την
αναπαραγωγή.
Επιλογή
κοµµατιού
Πιέστε . ή >
επανειληµµένα (ή
περιστρέψτε το
χειριστήριο l L στη
συσκευή).
Επιλογή
άλµπουµ MP3
Πιέστε ALBUM + ή –
επανηλειµµένα µετά απ
το βήµα 2.
Εύρεση ενς
σηµείο στο
κοµµάτι (εκτς
απ CD-G)
Συνεχίστε να πιέζετε m ή
M κατά την αναπαραγωγή
και αφήστε το στο σηµείο
που θέλετε.
CD/MP3 – Αναπαραγωγή
ALL DISCS
Nλους τους δίσκους
(κανονική
στη συρταρωτή θήκη
αναπαραγωγή) δίσκων συνεχµενα.
Άλλες λειτουργίες
Επιλογή δίσκου Πιέστε DISC SKIP (ή
σε λειτουργία
DISC 1 – 3 ή DISC SKIP/
διακοπής
EX-CHANGE στη συσκευή).
Μετάβαση σε
λειτουργία CD
απ άλλη
λειτουργία
Πιέστε DISC 1 – 3 στη
συσκευή (αυτµατη
επιλογή πηγής).
Ανταλλαγή
άλλων δίσκων
κατά την
αναπαραγωγή
Πιέστε DISC SKIP/
EX-CHANGE στη συσκευή.
Αφαίρεση
δίσκου
Πιέστε Z στη συσκευή.
PGM
Τα κοµµάτια στο δίσκο
(αναπαραγωγή στη σειρά που θέλετε
προγράµµατος) εσείς να τα
αναπαραγάγετε (βλ.
"∆ηµιουργία του δικού
σας προγράµµατος"
στη σελίδα 15).
3
Πιέστε N.
συνέχεια
13GR
Παρατηρήσεις
• Στο µοντέλο Μεξικού, δεν µπορείτε να
εκτελέσετε τις ακλουθες λειτουργίες
– επιλογή των καναλιών γραφικών των
CD-G
– εµφάνιση εικνων CD-G µε βαθµιαίο
σβήσιµο εικνων
• ∆εν µπορείτε να αλλάξετε τον τρπο
λειτουργίας αναπαραγωγής κατά την
αναπαραγωγή.
• Ίσως χρειαστεί λίγος χρνος για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή των δίσκων που
έχουν εγγραφεί σε πολύπλοκες
διαµορφώσεις, πως πολλαπλά στρώµατα.
• Nταν εισαχθεί ο δίσκος, η συσκευή διαβάζει
λα τα κοµµάτια στο δίσκο αυτ. Αν
υπάρχουν στο δίσκο πολλά άλµπουµ ή
κοµµάτια που δεν είναι MP3, ίσως χρειαστεί
αρκετς χρνος για να ξεκινήσει η αρχική
αναπαραγωγή ή για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή του επµενου κοµµατιού
MP3.
• Μην αποθηκεύετε περιττά άλµπουµ ή
κοµµάτια, διαφορετικά απ MP3, σε δίσκους
που θα χρησιµοποιηθούν για ακραση MP3.
Συνιστούµε να µην αποθηκεύετε άλλα είδη
κοµµατιών ή περιττά άλµπουµ σε δίσκους
µε κοµµάτια MP3.
• Παραλείπεται ένα άλµπουµ που δεν
περιλαµβάνει κοµµάτι MP3.
• Μέγιστος αριθµς άλµπουµ: 150 (µαζί µε τον
κύριο φάκελο).
• Μέγιστος αριθµς κοµµατιών ήχου MP3:
255.
• Ο µέγιστος αριθµς κοµµατιών ήχου MP3
και άλµπουµ που περιέχονται σε ένα
µοναδικ δίσκο είναι 300.
• Η αναπαραγωγή είναι δυνατή έως 8 επίπεδα.
• Η αναπαραγωγή των κοµµατιών MP3 γίνεται
µε τη σειρά που έχουν εγγραφεί στο δίσκο.
• Ανάλογα µε το λογισµικ κωδικοποίησης/
εγγραφής, τη συσκευή εγγραφής ή το µέσο
εγγραφής που χρησιµοποιείτε κατά την
εγγραφή του κοµµατιού MP3, ίσως να
συναντήσετε προβλήµατα πως
απενεργοποιηµένη αναπαραγωγή, διακοπές
ήχου και θρυβο.
Παρατήρηση
Nταν η πρσβαση στο δίσκο διαρκεί πολύ
χρνο, θέστε "CD POWER ON" µε τη
λειτουργία διαχείρισης ισχύος CD
(σελίδα 17).
14GR
Επανάληψη
αναπαραγωγής
— Επανάληψη αναπαραγωγής
Έχετε τη δυναττητα να
αναπαραγάγετε λα τα κοµµάτια ή ένα
µνο κοµµάτι στο δίσκο επανηλειµµένα.
Πιέστε REPEAT επανηλειµµένα έως του
εµφανιστεί το "REP" ή το "REP1".
REP: Για λα τα κοµµάτια στο δίσκο έως
πέντε φορές.
REP1: Για ένα µνο κοµµάτι.
Για να ακυρώσετε την επανάληψη
αναπαραγωγής
Πιέστε REPEAT επανηλειµµένα έως
του εξαφανιστούν τα "REP" και
"REP1".
Παρατηρήσεις
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε "REP" και "ALL
DISCS SHUF" ταυτχρονα.
• Nταν επιλέγετε "REP1", το κοµµάτι αυτ
επαναλαµβάνεται διαρκώς έως του
ακυρωθεί το "REP1".
∆ηµιουργία του δικού
σας προγράµµατος
5
1
2
3
4
Πιέστε CD (ή FUNCTION
επανηλειµµένα) για να θέσετε τη
λειτουργία σε CD.
6
Για να
Επαναλάβετε τα βήµατα
προγραµµατίσετε
7
Σε τρπο λειτουργίας διακοπής,
πιέστε PLAY MODE επανηλειµµένα
έως του εµφανιστεί "PGM".
Πιέστε DISC SKIP (ή DISC 1 – 3 ή DISC
SKIP/EX-CHANGE στη συσκευή) για να
επιλέξετε ένα δίσκο.
Πιέστε . ή > επανειληµµένα (ή
περιστρέψτε το χειριστήριο l L
στη συσκευή) έως του εµφανιστεί ο
επιθυµητς αριθµς κοµµατιού.
Κατά τον προγραµµατισµ των
κοµµατιών MP3, πιέστε ALBUM + ή –
επανηλειµµένα για να επιλέξετε το
άλµπουµ που θέλετε και κατπιν
πιέστε . ή > επανηλειµµένα (ή
περιστρέψτε το χειριστήριο l
L στη συσκευή) έως του
εµφανιστεί ο αριθµς του κοµµατιού
που θέλετε.
Αριθµς
συρταρωτής
θήκης δίσκου
Αριθµς επιλεγµένου
κοµµατιού
Προγραµµατίστε πρσθετα κοµµάτια.
Άλλα κοµµάτια
στον ίδιο δίσκο
4 και 5
Άλλα κοµµάτια
σε άλλους
δίσκους
3 έως 5
CD/MP3 – Αναπαραγωγή
Το κοµµάτι είναι
προγραµµατισµένο.
Εµφανίζεται ο αριθµς βήµατος
προγράµµατος, ακολουθούµενος
απ το συνολικ χρνο
αναπαραγωγής.
— Αναπαραγωγή προγράµµατος
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα
πργραµµα µε έως 25 βήµατα απ λους
τους δίσκους στη σειρά που θέλετε να
γίνει η αναπαραγωγή.
Μπορείτε να συγχρονίσετε την εγγραφή
των προγραµµατισµένων κοµµατιών σε
κασέτα (σελίδα 21).
Πιέστε ENTER.
Πιέστε N.
Ξεκινάει η αναπαραγωγή του
προγράµµατος.
Άλλες λειτουργίες
Για
Εκτελέστε το εξής
Ακύρωση
αναπαραγωγής
προγράµµατος
Σε τρπο λειτουργίας
διακοπής, πιέστε PLAY
MODE επανηλειµµένα έως
του εξαφανιστεί το
"PGM".
∆ιαγραφή ενς
κοµµατιού απ
το τέλος
Σε τρπο λειτουργίας
διακοπής, πιέστε CLEAR.
Συµβουλές
• Το πργραµµα που δηµιουργήσατε
παραµένει και µετά την ολοκλήρωση της
αναπαραγωγής προγράµµατος. Για να
αναπαράγετε ξανά το ίδιο πργραµµα,
πιέστε CD (ή FUNCTION επανειληµµένα) για
να θέσετε τη λειτουργία σε CD και κατπιν
πιέστε N. Nµως, το πργραµµα
διαγράφεται ταν ανοίγετε τη συρταρωτή
θήκη του δίσκου.
• Εµφανίζεται "– –.– –" ταν ο συνολικς
χρνος προγράµµατος CD υπερβεί τα 100
λεπτά ή ταν επιλέξετε κοµµάτι ήχου MP3.
Συνολικς χρνος αναπαραγωγής
(περιλαµβανοµένου του επιλεγµένου
κοµµατιού)
15GR
Αν δεν εµφανιστεί το "TUNED" και δεν
σταµατήσει η σάρωση
Συντονιστής
Προεπιλογή
ραδιοφωνικών
σταθµών
Ρυθµίστε τη συχντητα στο
ραδιοφωνικ σταθµ που θέλετε,
πως περιγράφεται στα βήµατα 3
έως 8 στο "Χειροκίνητη προεπιλογή
συντονισµού".
5
Εµφανίζεται ένας αριθµς
προεπιλογής.
Έχετε τη δυναττητα να προεπιλέξετε
έως 20 σταθµούς FM και 10 σταθµούς
AM. Αν κατπιν επιλέξετε τον
αντίστοιχο αριθµ προεπιλογής,
µπορείτε να συντονιστείτε σε
οποιονδήποτε απ αυτούς τους
σταθµούς.
Αυτµατη προεπιλογή
συντονισµού
Μπορείτε να συντονιστείτε αυτµατα σε
λους τους σταθµούς που λαµβάνετε
στην περιοχή σας και κατπιν να
αποθηκεύσετε τη ραδιοφωνική
συχντητα των σταθµών που θέλετε.
1
2
3
4
Πιέστε TUNER MEMORY.
Αριθµς προεπιλογής
6
7
8
Πιέστε + ή – (ή περιστρέψτε το
χειριστήριο – TUNING + στη συσκευή)
επανηλειµµένα για να επιλέξετε τον
αριθµ προεπιλογής που θέλετε.
Πιέστε ENTER.
Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 7 για να
αποθηκεύσετε και άλλους σταθµούς.
Πιέστε TUNER BAND (ή FUNCTION
επανηλειµµένα) για να θέσετε τη
λειτουργία σε TUNER.
Χειροκίνητη προεπιλογή
συντονισµού
Πιέστε TUNER BAND επανηλειµµένα
για να επιλέξετε "FM" ή "AM".
Έχετε τη δυναττητα να συντονιστείτε
χειροκίνητα και να αποθηκεύσετε τη
συχντητα των ραδιοφωνικών σταθµών
που θέλετε.
Πιέστε TUNING MODE επανηλειµµένα
έως του εµφανιστεί στην οθνη η
ένδειξη "AUTO".
Πιέστε + ή – (ή περιστρέψτε το
χειριστήριο – TUNING + στη συσκευή).
Αλλάζει η συχντητα καθώς το
σύστηµα εκτελεί σάρωση για να βρει
σταθµ. Η σάρωση σταµατάει
αυτµατα ταν γίνει συντονισµς σε
σταθµ. Τη στιγµή αυτή,
εµφανίζονται τα "TUNED" και
"STEREO" (µνο για στερεοφωνικ
πργραµµα FM).
1
2
3
4
5
Πιέστε TUNER BAND (ή FUNCTION
επανηλειµµένα) για να θέσετε τη
λειτουργία σε TUNER.
Πιέστε TUNER BAND επανηλειµµένα
για να επιλέξετε "FM" ή "AM".
Πιέστε TUNING MODE επανηλειµµένα
έως του εξαφανιστούν απ την
οθνη οι ενδείξεις "AUTO" και
"PRESET".
Πιέστε + ή – (ή περιστρέψτε το
χειριστήριο – TUNING + στη συσκευή)
επανηλειµµένα για να συντονιστείτε
στο ραδιοφωνικ σταθµ που θέλετε.
Πιέστε TUNER MEMORY.
Εµφανίζεται ένας αριθµς
προεπιλογής.
16GR
6
7
8
Πιέστε + ή – (ή περιστρέψτε το
χειριστήριο – TUNING + στη συσκευή)
επανηλειµµένα για να επιλέξετε τον
αριθµ προεπιλογής που θέλετε.
Πιέστε ENTER.
Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 7 για να
αποθηκεύσετε και άλλους σταθµούς.
Για
Εκτελέστε το εξής
Συντονισµ σε
ραδιοφωνικ
σταθµ µε
ασθενές σήµα
Ακολουθήστε τη
διαδικασία που
περιγράφεται στο
"Χειροκίνητη προεπιλογή
συντονισµού".
Ρύθµιση άλλου
ραδιοφωνικού
σταθµού στον
υπάρχοντα
αριθµ
προεπιλογής
Ξεκινήστε ξανά απ το
βήµα 2. µετά απ το βήµα
5., πιέστε + ή – (ή
περιστρέψτε το
χειριστήριο – TUNING +
στη συσκευή)
επανηλειµµένα για να
επιλέξετε τον αριθµ
προεπιλογής στον οποίο
θέλετε να αποθηκεύσετε
το ραδιοφωνικ σταθµ.
Για να αλλάξετε το διάστηµα
συντονισµού AM (εκτς απ τα
µοντέλα της Ευρώπης, της Ρωσίας και
της Σαουδικής Αραβίας)
Το διάστηµα συντονισµού AM είναι
προεπιλεγµένο εργοστασιακά στα 9 kHz
(ή 10 kHz για ορισµένες περιοχές). Για
να αλλάξετε το διάστηµα συντονισµού
AM, συντονιστείτε πρώτα σε
οποιοδήποτε ραδιοφωνικ σταθµ AM
και κατπιν απενεργοποιήστε το
σύστηµα. Ενώ κρατάτε πιεσµένο το
TUNING MODE στη συσκευή, πιέστε ?/1
στη συσκευή. Nταν αλλάζετε το
διάστηµα, διαγράφονται λοι οι
προεπιλεγµένοι ραδιοφωνικοί σταθµοί
AM. Για να επαναφέρετε το διάστηµα,
επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.
• Οι προεπιλεγµένοι σταθµοί διατηρούνται
για περίπου µία ηµέρα, ακµη κι αν βγάλετε
το ηλεκτρικ καλώδιο απ την πρίζα ή
συµβεί διακοπή ρεύµατος.
• Για να βελτιώσετε τη λήψη µετάδοσης,
ρυθµίστε τις κεραίες που συνοδεύουν τη
συσκευή ή συνδέστε µια εξωτερική κεραία
που διατίθεται στο εµπριο.
Για τη βελτίωση της λήψης του
συντονιστή
Nταν η λήψη του συντονιστή είναι
ανεπαρκής, απενεργοποιήστε τη
συσκευή αναπαραγωγής CD µε τη
λειτουργία διαχείρισης ενέργειας CD.
Η ισχύς CD είναι εργοστασιακά
ρυθµισµένη στην ενεργή θέση.
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στη
συσκευή για τη λειτουργία.
1
Πιέστε CD για να θέσετε τη λειτουργία
σε CD.
2
Πιέστε ?/1 για να απενεργοποιήσετε το
σύστηµα.
3
Μλις σταµατήσει να αναβοσβήνει η
ένδειξη "STANDBY", πιέστε ?/1 ενώ
κρατάτε πιεσµένο x.
Εµφανίζεται το "CD POWER OFF".
Συντονιστής
Άλλες λειτουργίες
Συµβουλές
Για να θέσετε την ισχύ του CD στην
ενεργή θέση
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία
και θα εµφανιστεί η ένδειξη "CD
POWER ON".
Παρατηρήσεις
• Nταν είναι επιλεγµένο το "CD POWER
OFF", αυξάνεται ο χρνος πρσβασης στο
δίσκο.
• ∆εν µπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση σε
τρπο λειτουργίας εξοικονµησης
ενέργειας (σελίδα 30).
Παρατήρηση
∆εν µπορείτε να αλλάξετε το διάστηµα
συντονισµού AM σε τρπο λειτουργίας
εξοικονµησης ενέργειας (σελίδα 30).
17GR
Ακραση ραδιοφωνικού σταθµού
που δεν έχει προεπιλεγεί
Ακραση
ραδιοφωνικού
σταθµού
— Χειροκίνητος συντονισµς
1
Έχετε τη δυναττητα να ακούσετε ένα
ραδιοφωνικ σταθµ είτε µε επιλογή
ενς προεπιλεγµένου σταθµού ή µε
χειροκίνητο συντονισµ στο σταθµ.
2
3
Ακραση προεπιλεγµένου
ραδιοφωνικού σταθµού
— Συντονισµς προεπιλογής
Προεπιλέξτε πρώτα τους
ραδιοφωνικούς σταθµούς στη µνήµη
του συντονιστή (βλ. "Προεπιλογή
ραδιοφωνικών σταθµών" στη
σελίδα 16).
1
2
3
4
Πιέστε TUNER BAND (ή FUNCTION
επανηλειµµένα) για να θέσετε τη
λειτουργία σε TUNER.
Πιέστε TUNER BAND επανηλειµµένα
για να επιλέξετε "FM" ή "AM".
Πιέστε TUNING MODE επανηλειµµένα
έως του εµφανιστεί στην οθνη η
ένδειξη "PRESET".
Πιέστε + ή – (ή περιστρέψτε το
χειριστήριο – TUNING + στη συσκευή)
επανηλειµµένα για να επιλέξετε τον
προεπιλεγµένο σταθµ που θέλετε.
Αριθµς
προεπιλογής
18GR
Συχντητα
4
Πιέστε TUNER BAND (ή FUNCTION
επανηλειµµένα) για να θέσετε τη
λειτουργία σε TUNER.
Πιέστε TUNER BAND επανηλειµµένα
για να επιλέξετε "FM" ή "AM".
Πιέστε TUNING MODE επανηλειµµένα
έως του εξαφανιστούν απ την
οθνη οι ενδείξεις "AUTO" και
"PRESET".
Πιέστε + ή – (ή περιστρέψτε το
χειριστήριο – TUNING + στη συσκευή)
επανηλειµµένα για να συντονιστείτε
στο ραδιοφωνικ σταθµ που θέλετε.
Παρατήρηση
Nταν αλλάζετε σε λειτουργία CD απ
λειτουργία συντονιστή, ίσως απαιτηθεί
περισστερος χρνος για την πρσβαση στο
δίσκο. Στην περίπτωση αυτή, θέστε "CD
POWER ON" µε τη λειτουργία διαχείρισης
ισχύος CD (σελίδα 17).
Συµβουλές
• Για να βελτιώσετε τη λήψη µετάδοσης,
ρυθµίστε τις κεραίες που συνοδεύουν τη
συσκευή ή συνδέστε µια εξωτερική κεραία
που διατίθεται στο εµπριο.
• Nταν ένα στερεοφωνικ πργραµµα FM
παρουσιάζει στατικ θρυβο, πιέστε FM
MODE επανηλειµµένα έως του εµφανιστεί
η ένδειξη "MONO". ∆εν θα υπάρχει
στερεοφωνική επίδραση, αλλά θα βελτιωθεί
η λήψη.
• Πιέστε TUNING MODE επανηλειµµένα έως
του εµφανιστεί η ένδειξη "AUTO" στο
βήµα 3 παραπάνω και κατπιν πιέστε + ή – (ή
περιστρέψτε το χειριστήριο – TUNING + στη
συσκευή). Nταν το σύστηµα συντονιστεί σε
κάποιο ραδιοφωνικ σταθµ (αυτµατος
συντονισµς), αλλάζει η ένδειξη
συχντητας και σταµατάει η σάρωση.
• Για να εγγράψετε τα ραδιοφωνικά
προγράµµατα, χρησιµοποιήστε τη
χειροκίνητη εγγραφή (σελίδα 22).
Χρήση του
συστήµατος
ραδιοφωνικών
δεδοµένων (RDS)
Επιλέξτε απλώς ένα σταθµ απ τη ζώνη
των FM.
Nταν συντονίζεστε σε ένα ραδιοφωνικ
σταθµ που παρέχει υπηρεσίες RDS,
εµφανίζεται το νοµα του σταθµού στην
οθνη.
Για να ελέγξετε τις πληροφορίες RDS
Τι είναι το σύστηµα ραδιοφωνικών
δεδοµένων;
Το σύστηµα ραδιοφωνικών δεδοµένων
(Radio Data System, RDS) είναι µια
υπηρεσία µετάδοσης που δίνει τη
δυναττητα σε ραδιοφωνικούς
σταθµούς να στέλνουν πρσθετες
πληροφορίες µαζί µε το κανονικ σήµα
του προγράµµατος. Το RDS διατίθεται
µνο σε ραδιοφωνικούς σταθµούς FM.*
Παρατήρηση
Κάθε φορά που πιέζετε DISPLAY, η
οθνη αλλάζει κυκλικά ως εξής:
Nνοµα σταθµού1) t Αριθµς
προεπιλογής2) και συχντητα t Οθνη
ρολογιού (για οχτώ δευτερλεπτα) t
Κατάσταση εφέ
1)
Αν δεν λαµβάνεται σωστά η µετάδοση RDS,
µπορεί να µην εµφανίζεται στην οθνη το
νοµα σταθµού.
2)
Ο αριθµς προεπιλογής εµφανίζεται µνο
αν έχετε κάνει προεπιλογή των
ραδιοφωνικών σταθµών (σελίδα 16).
Συντονιστής
(µοντέλο Ευρώπης µνο)
Λήψη µεταδσεων RDS
Το RDS µπορεί να µη λειτουργεί σωστά αν ο
σταθµς στον οποίο είστε συντονισµένοι δεν
µεταδίδει σωστά το σήµα RDS ή αν το σήµα
είναι ασθενές.
* ∆εν παρέχουν λοι οι ραδιοφωνικοί σταθµοί
FM την υπηρεσία RDS, ούτε παρέχουν τον
ίδιο τύπο υπηρεσιών. Αν δεν είστε
εξοικειωµένοι µε το σύστηµα RDS,
επικοινωνήστε µε τους τοπικούς
ραδιοφωνικούς σταθµούς για λεπτοµέρειες
σχετικά µε τις υπηρεσίες RDS που
παρέχονται στην περιοχή σας.
19GR
Κασέτα – Αναπαραγωγή
Φρτωση κασέτας
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στη
συσκευή για τη λειτουργία.
1
2
3
Αναπαραγωγή
κασέτας
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κασέτα
ΤΥΠΟΥ I (κανονική).
1
Πιέστε TAPE A/B επανηλειµµένα για
να επιλέξετε το κασετφωνο A ή B.
Για να κάνετε αναπαραγωγή και στα
δύο κασετφωνα διαδοχικά, πιέστε
PLAY MODE επανηλειµµένα έως
του εµφανιστεί στην οθνη η
ένδειξη "της αναπαραγωγής
ταινιών"*.
Πιέστε PUSH Z.
Φορτώστε µια κασέτα, εγγεγραµµένη
ή µε δυναττητα εγγραφής, στο
κασετφωνο A ή B µε την πλευρά που
θέλετε να αναπαράγετε/εγγράψετε
στραµµένη προς τα εµπρς.
Η πλευρά που
θέλετε να
αναπαράγετε/
εγγράψετε
πρέπει να είναι
στραµµένη
προς τα εµπρς.
Φορτώστε την κασέτα.
2
3
Πιέστε TAPE (ή FUNCTION
επανηλειµµένα) για να θέσετε τη
λειτουργία σε TAPE.
Πιέστε N.
Ξεκινάει η αναπαραγωγή της
κασέτας.
* Μετά απ την ολοκλήρωση της
αναπαραγωγής της µπροστινής πλευράς
της κασέτας στο κασετφωνο A, το
κασετφωνο B παίζει την µπροστινή πλευρά
της δικής του κασέτας και κατπιν
σταµατάει.
Άλλες λειτουργίες
20GR
Για
Εκτελέστε το εξής
∆ιακοπή της
αναπαραγωγής
Πιέστε x.
Προσωρινή
παύση
Πιέστε X. Πιέστε ξανά για
να επαναφέρετε την
αναπαραγωγή.
Γρήγορη
προώθηση ή
επανατύλιξη
Πιέστε m ή M.
Εξαγωγή της
κασέτας
Πιέστε PUSH Z στη
συσκευή σε τρπο
λειτουργίας διακοπής.
Αναζήτηση για την αρχή του
τρέχοντος κοµµατιού ή του επµενου
κοµµατιού (AMS)*
Για µετάβαση µπροστά
Πιέστε > (ή περιστρέψτε
δεξιστροφα το χειριστήριο l L
στη συσκευή) κατά την αναπαραγωγή.
Εµφανίζεται "TAPE A (ή TAPE B) >>> +1".
Για µετάβαση πίσω
* AMS (Αυτµατος αισθητήρας µουσικής)
Παρατηρήσεις
• Η λειτουργία AMS µπορεί να µη λειτουργεί
σωστά στις ακλουθες περιπτώσεις:
– Nταν το κεν διάστηµα µεταξύ δύο
διαδοχικών τραγουδιών είναι µικρτερο
απ 4 δευτερλεπτα.
– Nταν το σύστηµα είναι τοποθετηµένο
κοντά σε τηλεραση.
• Μην εξάγετε την κασέτα κατά την
αναπαραγωγή ούτε κατά την εγγραφή,
επειδή κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει
ανεπανρθωτη βλάβη στην κασέτα και την
υποδοχή της κασέτας.
Εγγραφή των
αγαπηµένων σας
κοµµατιών CD σε
κασέτα
— Συγχρονισµένη εγγραφή CDΚΑΣΕΤΑΣ
Μπορείτε να εγγράψετε ένα ολκληρο
CD σε κασέτα.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κασέτα
ΤΥΠΟΥ I (κανονική). Το επίπεδο
εγγραφής ρυθµίζεται αυτµατα.
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στη
συσκευή για τη λειτουργία.
1
2
Φορτώστε µια κασέτα µε δυναττητα
εγγραφής στο κασετφωνο B και
κατπιν πιέστε TAPE A/B
επανηλειµµένα για να επιλέξετε το
κασετφωνο B.
Πιέστε CD και φορτώστε το δίσκο που
θέλετε να εγγράψετε.
Αν έχετε ήδη φορτώσει το δίσκο,
πιέστε DISC SKIP/EX-CHANGE για
να επιλέξετε το δίσκο.
Nταν θέλετε να εγγράψετε ένα
άλµπουµ απ ένα δίσκο MP3,
φροντίστε να πιέσετε PLAY MODE
επανειληµµένα για να επιλέξετε
ALBM και κατπιν να πιέσετε
ALBUM + ή – για να επιλέξετε το
άλµπουµ που θέλετε πριν
συνεχίσετε.
3
Κασέτα – Αναπαραγωγή/Κασέτα – Εγγραφή
Πιέστε . (ή περιστρέψτε
αριστερστροφα το χειριστήριο l
L στη συσκευή) κατά την
αναπαραγωγή.
Εµφανίζεται "TAPE A (ή TAPE B) <<< –1".
Κασέτα – Εγγραφή
Πιέστε CD SYNC.
Το κασετφωνο Β βρίσκεται σε
αναµονή για την εγγραφή.
Αναβοσβήνει η ένδειξη "REC".
4
Πιέστε REC PAUSE/START.
Ξεκινάει η εγγραφή. Nταν
ολοκληρωθεί η εγγραφή, η µονάδα
CD και το κασετφωνο σταµατούν
αυτµατα.
συνέχεια
21GR
Για να σταµατήσετε την εγγραφή
Πιέστε x.
Για να εγγράψετε δίσκο µε καθορισµ
της σειράς κοµµατιών
Έχετε τη δυναττητα να εγγράψετε
µνο τα αγαπηµένα σας κοµµάτια CD µε
χρήση της αναπαραγωγής
προγράµµατος. Μεταξύ των βηµάτων 2
και 3, εκτελέστε τα βήµατα 2 έως 6 της
παραγράφου "∆ηµιουργία του δικού σας
προγράµµατος" (σελίδα 15).
Χειροκίνητη εγγραφή
σε κασέτα
— Χειροκίνητη εγγραφή
Έχετε τη δυναττητα να εγγράψετε
µνο τα τµήµατα που θέλετε απ ένα
CD, κασέτα ή ραδιοφωνικ πργραµµα
σε κασέτα.
Μπορείτε επίσης να εγγράφετε απ
συνδεδεµένες συσκευές (βλ. "Σύνδεση
προαιρετικών συσκευών" στη
σελίδα 34).
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στη
συσκευή για τη λειτουργία.
1
2
Φορτώστε µια κασέτα µε δυναττητα
εγγραφής στο κασετφωνο B και
κατπιν πιέστε TAPE A/B
επανηλειµµένα για να επιλέξετε το
κασετφωνο B.
Πιέστε ένα απ τα ακλουθα πλήκτρα
για να επιλέξετε την πηγή που θέλετε
να εγγράψετε.
• CD: Για να εγγράψετε απ τη
µονάδα CD αυτού του
συστήµατος.
• TAPE A/B: Για να εγγράψετε απ
το κασετφωνο Α αυτού του
συστήµατος.
• TUNER/BAND: Για να εγγράψετε
απ το συντονιστή αυτού του
συστήµατος.
• AUDIO IN: Για να εγγράψετε απ
την προαιρετική συσκευή που
είναι συνδεδεµένη στο βύσµα
AUDIO IN.
3
Πιέστε REC PAUSE/START.
Το κασετφωνο Β βρίσκεται σε
αναµονή για την εγγραφή.
Αναβοσβήνει η ένδειξη "REC".
4
Πιέστε REC PAUSE/START και κατπιν
ξεκινήστε την αναπαραγωγή της
πηγής που θέλετε να εγγράψετε.
Ξεκινάει η εγγραφή.
Για να σταµατήσετε την εγγραφή
Πιέστε x.
22GR
Παρατηρήσεις
• ∆εν έχετε τη δυναττητα να ακούτε άλλες
πηγές ενώ εγγράφετε.
• Η εγγραφή σταµατάει αν αλλάξετε τη
λειτουργία σε κάποια άλλη.
Ρύθµιση ήχου
Ρύθµιση ήχου
Συµβουλή
Για εγγραφή απ τον συντονιστή:
Αν ακούγεται θρυβος κατά την εγγραφή απ
το συντονιστή, µετακινήστε την κατάλληλη
κεραία για να µειωθεί ο θρυβος.
Μπορείτε να ενισχύσετε τα µπάσα και
να δηµιουργήσετε ισχυρτερο ήχο.
Πιέστε GROOVE στη συσκευή.
Κάθε φορά που πιέζετε αυτ το
πλήκτρο, η οθνη αλλάζει κυκλικά ως
εξής:
GROOVE ON* t GROOVE OFF
Ρύθµιση ήχου
* Η ένταση ήχου µεταβαίνει σε λειτουργία
ισχύος, αλλάζει η καµπύλη του
αντισταθµιστή και ανάβει η ένδειξη
"GROOVE".
Χρήση subwoofer
(µνο MHC-GX555/RG575S/RG475S)
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τον ήχο
του subwoofer για να ταιριάζει µε την
πηγή του ήχου.
Πιέστε SUBWOOFER ON/OFF στη
συσκευή.
Κάθε φορά που πιέζετε αυτ το
πλήκτρο, η οθνη αλλάζει κυκλικά ως
εξής:
SUB ON* t SUB OFF
* Ανάβει η ένδειξη SUBWOOFER ON/OFF.
Παρατήρηση
Βεβαιωθείτε να σβήσετε την ένδειξη
SUBWOOFER ON/OFF ταν δεν είναι
συνδεδεµένο το subwoofer στο σύστηµα.
Συµβουλή
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε VOLUME +/– (ή
το χειριστήριο VOLUME στη συσκευή) για να
ρυθµίσετε την ένταση ήχου του subwoofer
που είναι συνδεδεµένο στα µπροστινά ηχεία.
23GR
Επιλογή εφέ ήχου
Επιλογή εφέ απ το µενού
µουσικής
Πιέστε EQ (ή PRESET EQ στη συσκευή)
επανειληµµένα για να επιλέξετε την
επιθυµητή προεπιλογή.
Ρύθµιση του
αντισταθµιστή
γραφικών και
αποθήκευση
Πιέστε EFFECT ON/OFF στη συσκευή.
Μπορείτε να ρυθµίσετε τον ήχο
αυξάνοντας ή µειώνοντας τα επίπεδα
των ειδικών πεδίων συχνοτήτων και
κατπιν να αποθηκεύσετε έως τρία
προσωπικά αρχεία (P FILE) στη µνήµη.
Πριν απ τη λειτουργία, επιλέξτε πρώτα
την έµφαση ήχου που θέλετε για το
βασικ ήχο σας. Χρησιµοποιήστε τα
πλήκτρα στη συσκευή για τη λειτουργία.
Επιλογές εφέ ήχου
1
Το νοµα προεπιλογής εµφανίζεται
στην οθνη.
Βλέπετε τον πίνακα "Επιλογές εφέ
ήχου".
Για να ακυρώσετε το εφέ ήχου
Εµφανίζεται η ένδειξη "SURR" αν
επιλέξετε εφέ µε περιβάλλοντα εφέ.
Πιέστε EQ BAND επανειληµµένα για
να επιλέξετε µια ζώνη συχνοτήτων και
κατπιν περιστρέψτε το χειριστήριο
– EQ + για να ρυθµίσετε το επίπεδο.
EQ
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
REGGAE
SALSA
SAMBA
Ζώνη συχντητας
2
Επίπεδο
συχντητας
Πιέστε παρατεταµένα P FILE.
Εµφανίζεται ένας αριθµς
προσωπικού αρχείου.
3
4
Πιέστε P FILE επανειληµµένα για να
επιλέξετε το P FILE 1 – 3 στο οποίο
θέλετε να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση
του αντισταθµιστή.
Πιέστε ENTER.
Εµφανίζεται η ένδειξη
"COMPLETE".
Αυτή η ρύθµιση αποθηκεύεται
αυτµατα ως το προσωπικ αρχείο
που έχετε επιλέξει στο βήµα 3.
Άλλες λειτουργίες
Για
Πιέστε
Ανάκληση
P FILE επανειληµµένα για να
προσωπικού επιλέξετε τον αριθµ του
αρχείου
επιθυµητού προσωπικού
αρχείου.
Ακύρωση
EFFECT ON/OFF
προσωπικού επανηλειµµένα έως του
αρχείου
εµφανιστεί η ένδειξη
"EFFECT OFF".
24GR
Επιλογή
περιβάλλοντος εφέ
Πιέστε SURROUND στη συσκευή.
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η
οθνη αλλάζει ως εξής:
SURROUND ON (SURR)
Y
Τραγουδήστε και
εσείς: Καρακε
(µνο µοντέλο Λατινικής Αµερικής)
Μπορείτε να τραγουδήσετε και εσείς αν
συνδέσετε το προαιρετικ µικρφωνο.
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στη
συσκευή για τη λειτουργία.
SURROUND OFF (ανενεργ)
∆ιασκέδαση µε καρακε
2
3
Περιστρέψτε το χειριστήριο MIC
LEVEL στο MIN για να µειώσετε το
επίπεδο έντασης ήχου του
µικροφώνου.
Συνδέστε το προαιρετικ µικρφωνο
σε βύσµα MIC.
Ρύθµιση ήχου
1
(µνο µοντέλο Μεξικού)
Πιέστε MULTIPLEX επανηλειµµένα για
να λάβετε το εφέ καρακε που θέλετε.
Κάθε φορά που πιέζετε αυτ το
πλήκτρο, η οθνη αλλάζει κυκλικά
ως εξής:
MPX L t MPX R t MPX OFF
Για να τραγουδήσετε καρακε µε
πολλαπλ CD, επιλέξτε "MPX L" ή
"MPX R".
4
5
Ξεκινήστε να αναπαράγετε τη
µουσική.
Αν περιστρέψετε το χειριστήριο MIC
LEVEL, µπορείτε να ρυθµίσετε την
ένταση ήχου του µικροφώνου.
Μλις τελειώσετε
Περιστρέψτε το χειριστήριο MIC LEVEL
στο MIN και αποσυνδέστε το µικρφωνο
απ το βύσµα MIC.
συνέχεια
25GR
Άλλες λειτουργίες
Για
Εκτελέστε το εξής
Ακύρωση
λειτουργίας
καρακε*
Περιστρέψτε το χειριστήριο
MIC LEVEL στο MIN και
αποσυνδέστε το µικρφωνο
απ το βύσµα MIC, κατπιν
πιέστε MULTIPLEX
επανηλειµµένα έως του
εξαφανιστεί το "m".
Ρύθµιση ηχώ
µικροφώνου*
Χρήση CD-G*
Περιστρέψτε το χειριστήριο
ECHO LEVEL για να
ρυθµίσετε το εφέ ηχώ. Για
να ακυρώσετε την ηχώ,
περιστρέψτε το χειριστήριο
ECHO LEVEL στο MIN.
Ανάψτε την τηλερασή σας
και επιλέξτε τη σωστή
είσοδο βίντεο.
* µνο µοντέλο Μεξικού
Μίξη και εγγραφή ήχων
Μπορείτε να "µιξάρετε" ήχους
κάνοντας αναπαραγωγή σε ένα απ τα
µέρη της συσκευής και τραγουδώντας ή
µιλώντας σε µικρφωνο (δεν
παρέχεται).
Μπορείτε να εγγράψετε το µιξαρισµένο
ήχο σε κασέτα.
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στη
συσκευή για τη λειτουργία.
1
2
Προετοιµάστε την πηγή που θέλετε να
µιξάρετε. Κατπιν, φορτώστε µια
κασέτα µε δυναττητα εγγραφής στο
κασετφωνο B και πιέστε TAPE A/B
επανηλειµµένα για να επιλέξετε το
κασετφωνο B.
Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας της
πηγής που θέλετε να εγγράψετε (π.χ.,
CD).
Nταν θέλετε να κάνετε εγγραφή
απ το TAPE A, πιέστε TAPE A/B
επανηλειµµένα έως του επιλέξετε
το TAPE A.
3
Πιέστε REC PAUSE/START.
Το κασετφωνο Β βρίσκεται σε
αναµονή για την εγγραφή.
Αναβοσβήνει η ένδειξη "REC".
26GR
4
Πιέστε REC PAUSE/START και κατπιν
ξεκινήστε να τραγουδάτε, να µιλάτε ή
να κάνετε αναπαραγωγή της
επιθυµητής πηγής.
Ξεκινάει η εγγραφή.
Για να σταµατήσετε την εγγραφή
Πιέστε x.
Παρατήρηση
Το µικρφωνο δεν λειτουργεί ενώ εκτελεί το
κασετφωνο τη λειτουργία AMS (σελίδα 21).
Συµβουλές
• Σε περίπτωση που προκύψει ακουστική
ανάδραση (κραυγή), µετακινήστε το
µικρφωνο µακριά απ τα ηχεία ή αλλάξτε
την κατεύθυνση του µικροφώνου.
• Αν θέλετε να εγγράψετε τη φωνή σας µέσω
του µικρφωνου µνο, µπορείτε να το
κάνετε αυτ αν επιλέξετε τη λειτουργία CD
χωρίς να αναπαράγετε ένα δίσκο.
• Nταν εισάγονται σήµατα ήχου υψηλού
επιπέδου, το σύστηµα ρυθµίζει αυτµατα το
επίπεδο εγγραφής για να εµποδίσει την
παραµρφωση του εγγεγραµµένου σήµατος
ήχου (λειτουργία αυτµατου ελέγχου
επιπέδου).
Χρονοδιακπτης
Ύπνος µε µουσική
— Χρονοδιακπτης ύπνου
Έχετε τη δυναττητα να ρυθµίζετε το
σύστηµα ώστε να κλείνει µετά απ
ορισµένο χρνο για να µπορείτε να
πέφτετε για ύπνο ακούγοντας µουσική.
Αφύπνιση µε µουσική
— Χρονοδιακπτης αναπαραγωγής
Μπορείτε να ξυπνάτε µε µουσική κάποια
προεπιλεγµένη ώρα. Βεβαιωθείτε τι
έχετε ρυθµίσει το ρολι (βλ. "Ρύθµιση
ρολογιού" στη σελίδα 11).
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο για τη λειτουργία της
συσκευής.
1
Πιέστε SLEEP.
• CD: Φορτώστε ένα δίσκο. Για να
ξεκινήσετε απ ένα συγκεκριµένο
κοµµάτι, δηµιουργήστε ένα
πργραµµα (βλ. "∆ηµιουργία του
δικού σας προγράµµατος" στη
σελίδα 15).
• Κασέτα: Φορτώστε µια κασέτα µε
την πλευρά που θέλετε να
αναπαράγετε στραµµένη προς τα
εµπρς.
• Συντονιστής: Συντονιστείτε στο
προεπιλεγµένο ραδιοφωνικ
σταθµ (βλ. "Ακραση
ραδιοφωνικού σταθµού" στη
σελίδα 18).
* Το σύστηµα απενεργοποιείται αυτµατα σε
100 λεπτά ή µετά την ολοκλήρωση της
αναπαραγωγής του τρέχοντος δίσκου ή
κασέτας.
Άλλες λειτουργίες
Για
Πιέστε
Έλεγχος του
χρνου που
αποµένει*
SLEEP µία φορά.
Αλλαγή του
χρνου για
απενεργοποίηση
SLEEP επανηλειµµένα
για να επιλέξετε το
χρνο που θέλετε.
2
Ακύρωση της
λειτουργίας
χρονοδιακπτη
ύπνου
SLEEP επανηλειµµένα
έως του εµφανιστεί η
ένδειξη "SLEEP OFF".
3
4
* ∆εν µπορείτε να ελέγξετε το χρνο που
αποµένει αν έχετε επιλέξει "AUTO".
Παρατήρηση
Μη ρυθµίζετε σε "AUTO" κατά τη
συγχρονισµένη εγγραφή σε κασέτα.
Συµβουλή
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
χρονοδιακπτη ύπνου, ακµη κι αν δεν έχετε
ρυθµίσει το ρολι.
Προετοιµάστε την πηγή ήχου που
θέλετε να αναπαραγάγετε.
Χρονοδιακπτης
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η
οθνη λεπτών (χρνος
απενεργοποίησης) αλλάζει κυκλικά ως
εξής:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN
t … t 10MIN t OFF
Πιέστε VOLUME +/– για να ρυθµίσετε
την ένταση.
Πιέστε CLOCK/TIMER SET.
Πιέστε . ή > επανηλειµµένα για
να επιλέξτε "PLAY SET" και κατπιν
πιέστε ENTER.
Εµφανίζεται η ένδειξη "ON" και
αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας.
5
Ρυθµίστε την ώρα για να ξεκινήσετε
την αναπαραγωγή.
Πιέστε . ή > επανειληµµένα
για να ρυθµίσετε την ώρα, και
κατπιν πιέστε ENTER.
Αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών.
Πιέστε . ή > επανειληµµένα
για να ρυθµίσετε τα λεπτά και
κατπιν πιέστε ENTER.
27GR
6
7
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία πως
αυτήν στο βήµα 5 για να ρυθµίσετε την
ώρα για τη διακοπή της
αναπαραγωγής.
Πιέστε . ή > επανηλειµµένα έως
του εµφανιστεί η πηγή ήχου που
θέλετε.
Κάθε φορά που πιέζετε αυτ το
πλήκτρο, η οθνη αλλάζει κυκλικά
ως εξής:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY T
8
Πιέστε ENTER.
Εµφανίζονται διαδοχικά το είδος
του χρονοδιακπτη ("PLAY
TIMER"), η ώρα έναρξης, η ώρα
διακοπής, η πηγή ήχου, πριν
επιστραφεί η αρχική οθνη.
9
Πιέστε ?/1 για να απενεργοποιήσετε
το σύστηµα.
Άλλες λειτουργίες
Για
Εκτελέστε το εξής
Ενεργοποίηση
1 Πιέστε CLOCK/TIMER
του
SELECT.
χρονοδιακπτη/ 2 Πιέστε . ή >
Έλεγχος της
επανηλειµµένα έως
ρύθµισης
του εµφανιστεί η
ένδειξη "PLAY
SELECT" και κατπιν
πιέστε ENTER.
Αλλαγή της
ρύθµισης
Ξεκινήστε ξανά απ το
βήµα 1.
Ακύρωση του
χρονοδιακπτη
1 Πιέστε CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Πιέστε . ή >
επανηλειµµένα έως
του εµφανιστεί η
ένδειξη "TIMER OFF"
και κατπιν πιέστε
ENTER.
28GR
Παρατηρήσεις
• ∆εν µπορείτε να ενεργοποιήσετε
ταυτχρονα το χρονοδιακπτη
αναπαραγωγής και το χρονοδιακπτη
εγγραφής.
• Αν χρησιµοποιείτε ταυτχρονα το
χρονοδιακπτη αναπαραγωγής και το
χρονοδιακπτη ύπνου, ο χρονοδιακπτης
ύπνου έχει προτεραιτητα.
• Αν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο στον
προεπιλεγµένο χρνο, δεν θα
ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακπτης
αναπαραγωγής.
• Η ρύθµιση χρονοδιακπτη αναπαραγωγής
παραµένει έως του ακυρωθεί χειροκίνητη
η ρύθµιση.
Συµβουλή
Το σύστηµα ενεργοποιείται 15 δευτερλεπτα
πριν απ τον προεπιλεγµένο χρνο.
Χρονοδιακπτης
εγγραφής
ραδιοφωνικών
προγραµµάτων
5
Εµφανίζονται διαδοχικά το είδος
του χρονοδιακπτη ("REC TIMER"),
η ώρα έναρξης, η ώρα διακοπής και
ο προεπιλεγµένος ραδιοφωνικς
σταθµς που πρκειται να εγγραφεί
(π.χ., "TUNER FM 5"), πριν
επιστραφεί η αρχική οθνη.
— Χρονοδιακπτης εγγραφής
1
2
3
7
Φορτώστε µια κασέτα µε δυναττητα
εγγραφής στο κασετφωνο Β.
Πιέστε ?/1 για να απενεργοποιήσετε
το σύστηµα.
Άλλες λειτουργίες
Για
Εκτελέστε το εξής
Συντονιστείτε στο προεπιλεγµένο
ραδιοφωνικ σταθµ (βλ. "Ακραση
προεπιλεγµένου ραδιοφωνικού
σταθµού" στη σελίδα 18).
Ενεργοποίηση
1 Πιέστε CLOCK/TIMER
του
SELECT.
χρονοδιακπτη/ 2 Πιέστε . ή >
Έλεγχος της
επανηλειµµένα έως
ρύθµισης
του εµφανιστεί η
ένδειξη "REC SELECT"
και κατπιν πιέστε
ENTER.
Πιέστε CLOCK/TIMER SET.
Αλλαγή της
ρύθµισης
Ξεκινήστε ξανά απ το
βήµα 1.
Ακύρωση του
χρονοδιακπτη
1 Πιέστε CLOCK/TIMER
Πιέστε . ή > επανηλειµµένα για
να επιλέξτε "REC SET" και κατπιν
πιέστε ENTER.
Εµφανίζεται η ένδειξη "ON" και
αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας.
4
6
Ρυθµίστε την ώρα για να ξεκινήσετε
την εγγραφή.
Χρονοδιακπτης
Μπορείτε να εγγράψετε έναν
προεπιλεγµένο ραδιοφωνικ σταθµ
κάποια καθορισµένη ώρα.
Για να εγγράψετε µε χρονοδιακπτη,
πρέπει πρώτα να προεπιλέξετε το
ραδιοφωνικ σταθµ (βλ. "Προεπιλογή
ραδιοφωνικών σταθµών" στη σελίδα 16)
και να ρυθµίσετε το ρολι (βλ. "Ρύθµιση
ρολογιού" στη σελίδα 11).
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο για τη λειτουργία της
συσκευής.
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία πως
το βήµα 4 για να ρυθµίσετε την ώρα για
τη διακοπή της εγγραφής.
SELECT.
2 Πιέστε . ή >
επανηλειµµένα έως
του εµφανιστεί η
ένδειξη "TIMER OFF"
και κατπιν πιέστε
ENTER.
Πιέστε . ή > επανειληµµένα
για να ρυθµίσετε την ώρα και
κατπιν πιέστε ENTER.
Αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών.
Πιέστε . ή > επανειληµµένα
για να ρυθµίσετε τα λεπτά και
κατπιν πιέστε ENTER.
29GR
Παρατηρήσεις
• ∆εν µπορείτε να ενεργοποιήσετε
ταυτχρονα το χρονοδιακπτη
αναπαραγωγής και το χρονοδιακπτη
εγγραφής.
• Αν χρησιµοποιείτε ταυτχρονα το
χρονοδιακπτη αναπαραγωγής και το
χρονοδιακπτη ύπνου, ο χρονοδιακπτης
ύπνου έχει προτεραιτητα.
• Αν το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο στον
προεπιλεγµένο χρνο, δεν θα
ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακπτης
εγγραφής.
• Η ένταση του ήχου µειώνεται στο ελάχιστο
κατά την εγγραφή.
• Ο χρονοδιακπτης εγγραφής ακυρώνεται
µετά απ την ενεργοποίηση του
χρονοδιακπτη εγγραφής.
Οθνη
Απενεργοποίηση
οθνης
— Θέση εξοικονµησης ενέργειας
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την
οθνη επίδειξης (το παράθυρο οθνης
και τα κουµπιά που αναβοσβήνουν
ακµη κι ταν είναι απενεργοποιηµένο
το σύστηµα) και την οθνη ρολογιού για
να ελαχιστοποιήσετε την ενέργεια που
καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της
αναµονής (λειτουργία εξοικονµησης
ενέργειας).
Πιέστε DISPLAY επανηλειµµένα, ενώ είναι
απενεργοποιηµένο το σύστηµα, έως του
εξαφανιστεί η οθνη επίδειξης ή η οθνη
ρολογιού.
Για να ακυρώσετε τον τρπο λειτουργίας
εξοικονµησης ενέργειας
Πιέστε DISPLAY ενώ είναι
απενεργοποιηµένο το σύστηµα. Κάθε
φορά που πιέζετε αυτ το πλήκτρο, η
οθνη αλλάζει κυκλικά ως εξής:
Οθνη επίδειξης t Οθνη ρολογιού* t
Κενή οθνη (λειτουργία εξοικονµησης
ενέργειας)
* Το ρολι εµφανίζεται µνο αν ρυθµίσετε το
ρολι.
Παρατήρηση
∆εν µπορείτε να εκτελέσετε τις ακλουθες
λειτουργίες σε τρπο λειτουργίας
εξοικονµησης ενέργειας.
– ρύθµιση ρολογιού
– αλλαγή του διαστήµατος συντονισµού AM
(εκτς απ τα µοντέλα της Ευρώπης, της
Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας)
– ενεργοποίηση συστήµατος πιέζοντας τα
πλήκτρα λειτουργίας (π.χ., CD)
– αλλαγή της λειτουργίας διαχείρισης ισχύος
CD
30GR
Συµβουλές
Προβολή στην οθνη
πληροφοριών
σχετικών µε το δίσκο
• Ο χρονοδιακπτης συνεχίζει να λειτουργεί
σε τρπο λειτουργίας εξοικονµησης
ενέργειας.
• Ανάβει η ένδειξη ?/1 ακµη και σε τρπο
λειτουργίας εξοικονµησης ενέργειας.
Μπορείτε να ελέγξετε το χρνο
αναπαραγωγής και το χρνο που
αποµένει για το τρέχον κοµµάτι ή το
δίσκο.
Nταν φορτώσετε δίσκο µε κοµµάτια
MP3, µπορείτε επίσης να δείτε τις
πληροφορίες που υπάρχουν
εγγεγραµµένες στο δίσκο, πως οι
τίτλοι.
Πιέστε DISPLAY κατά την κανονική
αναπαραγωγή.
Οθνη
Έλεγχος χρνου που αποµένει και
τίτλων
Κάθε φορά που πιέζετε αυτ το
πλήκτρο, η οθνη αλλάζει κυκλικά ως
εξής:
Αριθµς τρέχοντος κοµµατιού και
χρνος αναπαραγωγής που έχει
περάσει t Αριθµς τρέχοντος
κοµµατιού και χρνος που αποµένει1) t
Χρνος που αποµένει στο δίσκο2) t
Τίτλος κοµµατιού και νοµα καλλιτέχνη
(δίσκος µε κοµµάτια MP33) µνο) t
Nνοµα άλµπουµ (δίσκος µε κοµµάτια
ήχου MP33) µνο) t Οθνη ρολογιού
(για οκτώ δευτερλεπτα) t Κατάσταση
εφέ
1)
Εµφανίζεται η ένδειξη "– –.– –" ταν γίνεται
αναπαραγωγή κοµµατιών ήχου MP3.
2)
Εµφανίζεται η ένδειξη "– –.– –" σε
λειτουργία ALL DISCS, SHUFFLE ή
αναπαραγωγή προγράµµατος ή ταν
γίνεται αναπαραγωγή κοµµατιών ήχου MP3.
3) Nταν αναπαράγετε κοµµάτι µε ετικέτα ID3
έκδοσης 1 ή έκδοσης 2, εµφανίζονται οι
πληροφορίες ετικέτας ID3. Η ετικέτα ID3
εµφανίζει πληροφορίες για τον τίτλο
κοµµατιού, το νοµα του άλµπουµ και το
νοµα του καλλιτέχνη.
συνέχεια
31GR
Έλεγχος συνολικού χρνου
αναπαραγωγής και τίτλων
Σε τρπο λειτουργίας διακοπής, πιέστε
DISPLAY.
Κάθε φορά που πιέζετε αυτ το
πλήκτρο, η οθνη αλλάζει κυκλικά ως
εξής:
x Λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής
Οθνη TOC1) ή συνολικς αριθµς
άλµπουµ του δίσκου2) ή συνολικς
αριθµς κοµµατιών του τρέχοντος
άλµπουµ2) t Nνοµα άλµπουµ2) ή
ετικέτα τµου2) t Οθνη ρολογιού (για
οκτώ δευτερλεπτα) t Κατάσταση εφέ
1)
TOC = Πίνακας περιεχοµένων, εµφανίζει
τον αριθµ του τρέχοντος δίσκου, το
συνολικ αριθµ κοµµατιών στο δίσκο και
το συνολικ χρνο αναπαραγωγής του
δίσκου.
2)
Για δίσκους µε κοµµάτια ήχου MP3, µπορεί
να µην εµφανιστούν τα ονµατα άλµπουµ ή
η ετικέτα τµου ανάλογα µε τον τρπο
λειτουργίας αναπαραγωγής.
x Λειτουργία αναπαραγωγής
προγράµµατος
Αριθµς τελευταίου κοµµατιού του
προγράµµατος και συνολικς χρνος
αναπαραγωγής t Συνολικς αριθµς
κοµµατιών του προγράµµατος (για
πέντε δευτερλεπτα) t Ετικέτα τµου*
t Οθνη ρολογιού (για οκτώ
δευτερλεπτα) t Κατάσταση εφέ
* Για δίσκους µε κοµµάτια ήχου MP3
32GR
Παρατηρήσεις
• Ο συνολικς χρνος αναπαραγωγής δεν
εµφανίζεται για ένα δίσκο µε κοµµάτια ήχου
MP3.
• Η ετικέτα ID3 ισχύει για την έκδοση 1 και την
έκδοση 2.
• Αν το κοµµάτι ήχου MP3 που αναπαράγετε
έχει ετικέτα ID3, εµφανίζονται οι
πληροφορίες της ετικέτας ID3.
• Στις ακλουθες περιπτώσεις, ίσως να µην
εµφανιστούν σωστά ο χρνος
αναπαραγωγής του κοµµατιού που έχει
περάσει και ο χρνος του κοµµατιού που
αποµένει.
– ταν γίνεται αναπαραγωγή κοµµατιού
ήχου MP3 µε VBR (µεταβλητ ρυθµ bit).
– ταν εκτελείται γρήγορη προώθηση ή
γρήγορη επανατύλιξη.
• Για το µοντέλο Ρωσίας, µπορεί να
εµφανιστούν οι πληροφορίες MP3 και
ετικέτας ID3 σε ρωσικούς χαρακτήρες.
Nµως, ανάλογα µε το λογισµικ
κωδικοποίησης/εγγραφής ή τη συσκευή
εγγραφής, ίσως να µην εµφανιστούν σωστά
οι χαρακτήρες.
Αλλαγή του φωτισµού
ισχύος
Προβολή
πληροφοριών
συντονιστή στην
οθνη
Πιέστε ILLUMINATION στη συσκευή.
Κάθε φορά που πιέζετε αυτ το
πλήκτρο, ο φωτισµς ισχύος αλλάζει
κυκλικά ως εξής:
MHC-GX555/RG575S/RG475S/RG470
PATTERN 1 t PATTERN 2 t PATTERN
3 t ILLUM OFF
MHC-GX355/RG255/RG270/RG170
ILLUM ON y ILLUM OFF
Πιέστε DISPLAY ενώ ακούτε ραδιφωνο.
Κάθε φορά που πιέζετε αυτ το
πλήκτρο, η οθνη αλλάζει κυκλικά ως
εξής:
Nνοµα σταθµού1) t Αριθµς
προεπιλογής2) και συχντητα t Οθνη
ρολογιού (για οχτώ δευτερλεπτα) t
Κατάσταση εφέ
1)
2)
Οθνη
µοντέλο Ευρώπης µνο
Ο αριθµς προεπιλογής εµφανίζεται µνο
αν έχετε κάνει προεπιλογή των
ραδιοφωνικών σταθµών (σελίδα 16).
33GR
Προαιρετικές συσκευές
Σύνδεση προαιρετικών συσκευών
Για να ενισχύσετε το σύστηµά σας, µπορείτε να συνδέσετε προαιρετικές συσκευές.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν κάθε συσκευή. Για λγους
απεικνισης, χρησιµοποιείται µοντέλο Βρειας Αµερικής.
Προαιρετική αναλογική
συσκευή
Απ το βύσµα εξδου ήχου µιας
προαιρετικής αναλογικής
συσκευής
A Βύσµα AUDIO IN
Χρησιµοποιήστε καλώδιο ήχου (δεν
παρέχεται) για να συνδέσετε µια
προαιρετική αναλογική συσκευή
(φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου,
κ.λπ.) στο βύσµα αυτ. Μπορείτε
κατπιν να εγγράψτε ή να ακούσετε τον
ήχο απ αυτήν τη συσκευή µέσω του
συστήµατος αυτού.
Παρατήρηση
Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το καλώδιο
ήχου (δεν παρέχεται), πιέστε VOLUME –
επανηλειµµένα (ή περιστρέψτε
αριστερστροφα το χειριστήριο VOLUME στη
συσκευή) για να µειώσετε την ένταση ήχου.
34GR
Ακραση ήχου απ συνδεδεµένη
συσκευή
1
Συνδέστε το καλώδιο ήχου (δεν
παρέχεται). Βλ. "Σύνδεση προαιρετικών
συσκευών".
2
Πιέστε FUNCTION επανηλειµµένα (ή
AUDIO IN στη συσκευή) έως του
εµφανιστεί η ένδειξη "AUDIO IN".
3
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της
συνδεδεµένης συσκευής.
Εγγραφή ήχου απ συνδεδεµένη
συσκευή
1
Συνδέστε το καλώδιο ήχου (δεν
παρέχεται).
2
Ξεκινήστε την εγγραφή µε το χέρι. Βλ.
"Χειροκίνητη εγγραφή σε κασέτα" στη
σελίδα 22.
Παρατηρήσεις
Προαιρετικές συσκευές
• Αν η συνδεδεµένη συσκευή διαθέτει
λειτουργία AVLS (σύστηµα αυτµατου
περιορισµού έντασης ήχου), βεβαιωθείτε να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταν
χρησιµοποιείτε το AUDIO IN. ∆ιαφορετικά,
θα πρέπει να ανεβάσετε την ένταση του
ηχείου, γεγονς που µπορεί να προκαλέσει
παραµρφωση.
• Αν η συνδεδεµένη συσκευή διαθέτει
λειτουργία BASS BOOST ή MEGA BASS,
βεβαιωθείτε να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ταν χρησιµοποιείτε το AUDIO
IN. ∆ιαφορετικά, ο ήχος απ το ηχείο µπορεί
να είναι παραµορφωµένος.
35GR
6ταν αναβοσβήνει η ένδειξη ?/1
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Προβλήµατα και
λύσεις
Αν συναντήσετε πρβληµα µε το
σύστηµά σας, εκτελέστε τα ακλουθα:
1
Βεβαιωθείτε τι το ηλεκτρικ καλώδιο
και τα καλώδια των ηχείων είναι
συνδεδεµένα σωστά και σταθερά.
2
Βρείτε το πρβληµά σας στον παρακάτω
κατάλογο αντιµετώπισης προβληµάτων
και λάβετε την διορθωτική ενέργεια που
υποδεικνύεται.
Αν το πρβληµα παραµένει µετά απ
την εκτέλεση λων των παραπάνω
ενεργειών, συµβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρσωπο της Sony.
36GR
Βγάλτε αµέσως το ηλεκτρικ καλώδιο
απ την πρίζα και ελέγξτε τα
ακλουθα.
• Αν το σύστηµά σας διαθέτει
επιλογέα τάσης, είναι ρυθµισµένος
ο επιλογέας τάσης στη σωστή τάση;
Ελέγξτε την τάση της περιοχή σας
και κατπιν βεβαιωθείτε τι είναι
ρυθµισµένος σωστά ο επιλογέας
τάσης.
• Είναι βραχυκυκλωµένα τα καλώδια
ηχείων + και –;
• Χρησιµοποιείτε τα ηχεία που
προτείνονται;
• Εµποδίζει κάποιο αντικείµενο τις
οπές εξαερισµού στο πίσω µέρος
του συστήµατος;
Ελέγξτε λα τα παραπάνω
αντικείµενα και διορθώστε τυχν
προβλήµατα. Αφού σταµατήσει να
αναβοσβήνει η ένδειξη ?/1, συνδέστε
ξανά το ηλεκτρικ καλώδιο και
ενεργοποιήστε το σύστηµα. Αν
εξακολουθεί να αναβοσβήνει η
ένδειξη, ή αν δεν µπορείτε να βρείτε
την αιτία του προβλήµατος ακµη κι
αφού ελέγξετε λα τα παραπάνω,
συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρσωπο της Sony.
Γενικά
Η οθνη αρχίζει να αναβοσβήνει µλις
συνδέσετε το ηλεκτρικ καλώδιο, ακµη κι αν
δεν έχετε ενεργοποιήσει το σύστηµα (βλέπε
βήµα 6 της παραγράφου "Σύνδεση
συστήµατος" (σελίδα 8)).
• Πιέστε DISPLAY δύο φορές ενώ είναι
απενεργοποιηµένο το σύστηµα.
Εξαφανίζεται η επίδειξη.
Εµφανίζεται η ένδειξη "– –:– –" στην οθνη.
• Συνέβη διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Καθορίστε ξανά τις ρυθµίσεις ρολογιού
(σελίδα 11) και χρονοδιακπτη (σελίδες
27 και 29).
∆εν υπάρχει ήχος.
• Πιέστε VOLUME +/– ή περιστρέψτε
δεξιστροφα το χειριστήριο VOLUME στη
συσκευή.
• Βεβαιωθείτε τι δεν είναι συνδεδεµένα
τα ακουστικά.
• Ελέγξτε τις συνδέσεις των ηχείων
(σελίδα 8).
• ∆εν υπάρχει έξοδος ηχείου κατά την
εγγραφή µε χρονοδιακπτη.
Βγαίνει ήχος απ ένα κανάλι ή η ένταση του
ήχου δεν είναι ισορροπηµένη αριστερά και
δεξιά.
• Τοποθετήστε τα ηχεία σο το δυνατ πιο
συµµετρικά.
• Συνδέστε τα ηχεία που παρέχονται.
Ο ήχος δεν έχει µπάσα.
• Ελέγξτε τι είναι συνδεδεµένα σωστά τα
βύσµατα + και – του ηχείου.
Υπάρχει έντονο βουητ ή θρυβος.
• Μετακινήστε το σύστηµα µακριά απ την
πηγή θορύβου.
• Συνδέστε το σύστηµα σε διαφορετική
πρίζα.
• Εγκαταστήστε φίλτρο θορύβου (εµπορικά
διαθέσιµο) στο ηλεκτρικ καλώδιο.
Ο χρονοδιακπτης δεν λειτουργεί.
• Ελέγξτε τη ρύθµιση του χρονοδιακπτη
και ρυθµίστε τη σωστή ώρα (σελίδες 28
και 29).
• Ακυρώστε τη λειτουργία χρονοδιακπτη
ύπνου (σελίδα 27).
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Αποµακρύνετε το εµπδιο.
• Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο
κοντά στο σύστηµα.
• Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στον
αισθητήρα του συστήµατος.
• Αλλάξτε τις µπαταρίες (R6/µέγεθος AA).
• Τοποθετήστε το σύστηµα µακριά απ το
φως φθορισµού.
Υπάρχει ακουστική ανάδραση.
• Μειώστε την ένταση ήχου.
• Για το µοντέλο Λατινικής Αµερικής,
µετακινήστε το µικρφωνο µακριά απ τα
ηχεία ή αλλάξτε την κατεύθυνση του
µικροφώνου.
Εξακολουθεί να υπάρχει η ανωµαλία
χρώµατος στην οθνη τηλερασης.
• Σβήστε την τηλεραση µία φορά και
κατπιν ανάψτε τη µετά απ 15 έως 30
λεπτά. Αν εξακολουθεί να υπάρχει
ανωµαλία χρώµατος, τοποθετήστε τα
ηχεία σε µεγαλύτερη απσταση απ την
τηλεραση.
Συσκευή αναπαραγωγής CD/MP3
∆εν ανοίγει η συρταρωτή θήκη του δίσκου και
εµφανίζεται η ένδειξη "LOCKED".
• Επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο
αντιπρσωπο της Sony ή µε τοπικ
εξουσιοδοτηµένο κέντρο εξυπηρέτησης
της Sony.
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Ακυρώθηκε η ρύθµιση ρολογιού/προεπιλογή
ραδιοφώνου/χρονοδιακπτης.
• Εκτελέστε ξανά τα εξής:
– "Ρύθµιση ρολογιού" (σελίδα 11)
– "Προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθµών"
(σελίδα 16)
– "Ύπνος µε µουσική" και "Αφύπνιση µε
µουσική" (σελίδα 27)
– "Χρονοδιακπτης εγγραφής
ραδιοφωνικών προγραµµάτων"
(σελίδα 29)
∆εν είναι δυνατή η ρύθµιση του
χρονοδιακπτη.
• Ρυθµίστε ξανά το ρολι (σελίδα 11).
∆εν κλείνει η συρταρωτή θήκη του δίσκου.
• Τοποθετήστε το δίσκο σωστά.
• Να κλείνετε πάντα τη συρταρωτή θήκη
του δίσκου πιέζοντας Z στη συσκευή.
Μπορεί να προκληθούν προβλήµατα στη
συσκευή, αν προσπαθήσετε να κλείσετε
τη συρταρωτή θήκη του δίσκου ασκώντας
πίεση µε τα δάκτυλά σας.
συνέχεια
37GR
∆εν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.
• ∆εν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου
κατά τη διάρκεια συγχρονισµένης
εγγραφής CD. Πιέστε x για να ακυρώσετε
τη συγχρονισµένη εγγραφή CD και
κατπιν πιέστε Z στη συσκευή για να
γίνει εξαγωγή του δίσκου.
• Συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρσωπο της Sony.
∆εν υπάρχει εικνα (µνο µοντέλο Μεξικού).
• Ελέγξτε τι είναι συνδεδεµένο σωστά το
σύστηµα.
• Φροντίστε να συνδέσετε το σύστηµα στο
βύσµα εισδου βίντεο της τηλερασής
σας (σελίδα 9).
• Φροντίστε να ανάψετε την τηλεραση και
να τη θέσετε σωστά σε λειτουργία.
• Φροντίστε να επιλέξετε την είσοδο
βίντεο στην τηλεραση για να µπορείτε
να προβάλλετε εικνες απ το σύστηµα
αυτ.
• Το σύστηµα αυτ συµµορφώνεται µε το
σύστηµα χρωµάτων NTSC. Βεβαιωθείτε
τι το σύστηµα (χρωµάτων) της
τηλερασής σας είναι NTSC.
• Πιέστε CD (ή FUNCTION επανηλειµµένα)
για να θέσετε τη λειτουργία σε CD.
∆εν ξεκινά η αναπαραγωγή.
• Ανοίξτε τη συρταρωτή θήκη του δίσκου
και ελέγξτε αν είναι φορτωµένος κάποιος
δίσκος.
• Καθαρίστε το δίσκο (σελίδα 43).
• Τοποθετήστε ξανά το δίσκο.
• Τοποθετήστε κάποιο δίσκο που το
σύστηµα µπορεί να αναπαράγει
(σελίδα 5).
• Τοποθετήστε το δίσκο σωστά.
• Τοποθετήστε το δίσκο στη συρταρωτή
θήκη µε την ετικέτα στραµµένη προς τα
πάνω.
• Βγάλτε το δίσκο και σκουπίστε την
υγρασία απ αυτν. Κατπιν αφήστε το
σύστηµα αναµµένο για µερικές ώρες έως
του εξατµιστεί η υγρασία.
• Πιέστε N για να ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή.
Η πρσβαση στο δίσκο διαρκεί πολύ.
• Θέστε "CD POWER ON" µε τη λειτουργία
διαχείρισης ισχύος CD (σελίδα 17).
38GR
Ο ήχος παρουσιάζει διακοπές.
• Καθαρίστε το δίσκο (σελίδα 43).
• Τοποθετήστε ξανά το δίσκο.
• ∆οκιµάστε να µετακινήσετε το σύστηµα
σε χώρο χωρίς δονήσεις (π.χ. επάνω σε
ένα σταθερ έπιπλο).
• ∆οκιµάστε να αποµακρύνετε τα ηχεία απ
το σύστηµα ή να τα τοποθετήσετε σε
ξεχωριστές βάσεις. Nταν ακούτε ένα
κοµµάτι µε µπάσο σε υψηλή ένταση, οι
δονήσεις του ηχείου µπορεί να
προκαλέσουν την παραγωγή ήχου µε
διακοπές.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει απ το πρώτο
κοµµάτι.
• Πιέστε PLAY MODE επανηλειµµένα έως
του εξαφανιστούν οι δύο ενδείξεις
"PGM" και "SHUF" για να επιστρέψετε σε
κανονική αναπαραγωγή.
∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του
κοµµατιού MP3.
• Η εγγραφή δεν έγινε σύµφωνα µε τη
µορφή επιπέδου 1 ή επιπέδου 2 του
προτύπου ISO9660, ή Joliet σε µορφή
επέκτασης.
• Το κοµµάτι MP3 δεν έχει την επέκταση
".MP3".
• Τα δεδοµένα δεν βρίσκονται
αποθηκευµένα σε µορφή MP3.
• ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων
που περιέχουν αρχεία διαφορετικά απ
MPEG 1 Audio Layer-3.
Τα κοµµάτια MP3 χρειάζονται περισστερη
ώρα για αναπαραγωγή απ ,τι άλλα
κοµµάτια.
• Αφού το σύστηµα διαβάσει λα τα
κοµµάτια στους δίσκους, η αναπαραγωγή
µπορεί να διαρκέσει περισστερη ώρα
απ ,τι συνήθως σε περίπτωση που:
– ο αριθµς των άλµπουµ ή των
κοµµατιών στο δίσκο είναι πολύ
µεγάλος.
– η δοµή οργάνωσης του άλµπουµ και των
κοµµατιών είναι πολύ πολύπλοκη.
∆εν εµφανίζονται σωστά το νοµα του
άλµπουµ, ο τίτλος του κοµµατιού και οι
πληροφορίες της ετικέτας ID3.
• Χρησιµοποιήστε δίσκο που
συµµορφώνεται µε επίπεδο 1, επίπεδο 2
ISO9660 ή Joliet σε µορφή επέκτασης.
• Η ετικέτα ID3 του δίσκου δεν είναι έκδοση
1 ούτε έκδοση 2.
• Εµφανίζονται µνο έως 30 χαρακτήρες
των ετικετών ID3.
• Οι χαρακτήρες που µπορούν να
εµφανιστούν µε αυτ το σύστηµα είναι οι
ακλουθοι:
– Κεφαλαία (Α έως Ω)
– Αριθµοί (0 έως 9)
– Σύµβολα (’< > * + , – / @ [ \ ] _)
Ίσως να µην εµφανίζονται σωστά άλλοι
χαρακτήρες.
Συντονιστής
Η κασέτα δεν εγγράφεται ούτε
αναπαράγεται, ή υπάρχει µείωση στο επίπεδο
του ήχου.
• Οι κεφαλές είναι βρµικες. Καθαρίστε τις
(σελίδα 44).
• Οι κεφαλές εγγραφής/αναπαραγωγής
έχουν µαγνητιστεί. Αποµαγνητίστε τις
(σελίδα 44).
Η κασέτα δεν διαγράφεται πλήρως.
• Οι κεφαλές εγγραφής/αναπαραγωγής
έχουν µαγνητιστεί. Αποµαγνητίστε τις
(σελίδα 44).
Υπάρχει υπερβολική παραµρφωση wow ή
flutter, ή ο ήχος µειώνεται.
• Είναι βρµικες οι τροχαλίες ή οι
κύλινδροι συγκράτησης. Καθαρίστε τις
(σελίδα 44).
Αυξάνεται ο θρυβος ή διαγράφονται οι
υψηλές συχντητες.
• Οι κεφαλές εγγραφής/αναπαραγωγής
έχουν µαγνητιστεί. Αποµαγνητίστε τις
(σελίδα 44).
Η κασέτα δεν εγγράφεται.
• ∆εν υπάρχει φορτωµένη κασέτα.
Φορτώστε µια κασέτα.
• Έχει αφαιρεθεί η γλωττίδα απ την
κασέτα. Καλύψτε τη σπασµένη γλωττίδα
µε αυτοκλλητη ταινία (σελίδα 44).
• Η κασέτα έχει φτάσει στο τέλος της.
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Έντονο βουητ ή θρυβος ή δεν είναι δυνατή
η λήψη των ραδιοφωνικών σταθµών.
(Αναβοσβήνουν στην οθνη οι ενδείξεις
"TUNED" ή "STEREO").
• Ρυθµίστε τη σωστή ζώνη και συχντητα
(σελίδα 16).
• Συνδέστε σωστά την κεραία (σελίδα 9).
• Βρείτε ένα µέρος και προσανατολισµ
που παρέχει καλή λήψη και κατπιν
στήστε ξανά την κεραία. Αν δεν είναι
δυνατ να βρείτε καλή λήψη, συνιστούµε
να συνδέσετε µια εξωτερική κεραία που
διατίθεται στο εµπριο.
• Η παρεχµενη κεραία καλωδίου FM
λαµβάνει σήµατα σε ολκληρο το µήκος
της. Για το λγο αυτ βεβαιωθείτε να την
επεκτείνετε πλήρως.
• Τοποθετήστε τις κεραίες σε σο το
δυνατ µεγαλύτερη απσταση απ τα
καλώδια των ηχείων.
• ∆οκιµάστε να απενεργοποιήσετε τον
περιβάλλοντα ηλεκτρικ εξοπλισµ.
• Θέστε "CD POWER OFF" µε τη
λειτουργία διαχείρισης ισχύος CD
(σελίδα 17).
Κασετφωνο
∆εν είναι δυνατή η λήψη προγράµµατος FM
στερεοφωνικά.
• Πιέστε FM MODE επανηλειµµένα έως
του εµφανιστεί η ένδειξη "STEREO".
συνέχεια
39GR
Αν το σύστηµα εξακολουθεί να µη
λειτουργεί σωστά µετά απ την
εκτέλεση των παραπάνω µέτρων,
επαναφέρετε το σύστηµα ως εξής:
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα στη
συσκευή για τη λειτουργία.
1
Βγάλτε το ηλεκτρικ καλώδιο απ την
πρίζα.
2
Βάλτε ξανά το ηλεκτρικ καλώδιο στην
πρίζα.
3
Πιέστε ?/1 για να ενεργοποιήσετε το
σύστηµα.
4
Πιέστε x, ILLUMINATION και DISC 1
ταυτχρονα.
Το σύστηµα έχει επαναφερθεί στις
εργοστασιακές ρυθµίσεις. Θα πρέπει να
κάνετε ξανά τις ρυθµίσεις σας, πως η
προεπιλογή σταθµών, ρολογιού και
χρονοδιακπτη.
Παρατήρηση
∆εν είναι δυνατ να επαναφέρετε το σύστηµα
στις εργοστασιακές ρυθµίσεις ταν βρίσκεται
σε λειτουργία εξοικονµησης ενέργειας
(σελίδα 30).
Μηνύµατα
Κατά τη λειτουργία µπορεί να
εµφανιστεί ή να αναβοσβήνει στην
οθνη ένα απ τα ακλουθα µηνύµατα.
CD/MP3
NO DISC
∆εν υπάρχει δίσκος στη συσκευή
αναπαραγωγής ή έχετε φορτώσει ένα
δίσκο του οποίου η αναπαραγωγή δεν είναι
δυνατή στο σύστηµα αυτ (πως DVD, VCD
ή CD-ROM χωρίς κοµµάτια ήχου MP3, κτλ.).
NO STEP
Έχουν διαγραφεί λα τα
προγραµµατισµένα κοµµάτια.
OVER
Φτάσατε στο τέλος του δίσκου καθώς
πιέζατε το M κατά την αναπαραγωγή ή
την προσωρινή διακοπή.
PUSH STOP
Πιέσατε PLAY MODE κατά την
αναπαραγωγή.
READING
Το σύστηµα διαβάζει τις πληροφορίες του
δίσκου. ∆εν είναι διαθέσιµα µερικά
πλήκτρα.
STEP FULL
Προσπαθήσατε να προγραµµατίσετε 26 ή
περισστερα κοµµάτια (βήµατα).
Συντονιστής
COMPLETE
Η προεπιλεγµένη λειτουργία τερµάτισε
κανονικά.
Κασέτα
NO TAB
∆εν µπορείτε να εγγράψετε στην κασέτα
επειδή έχει αφαιρεθεί η γλωττίδα απ την
κασέτα.
NO TAPE
∆εν υπάρχει κασέτα στο κασετφωνο.
40GR
Χρονοδιακπτης
PUSH SELECT
Προσπαθήσατε να ρυθµίσετε το ρολι ή το
χρονοδιακπτη κατά τη λειτουργία
χρονοδιακπτη.
SET CLOCK
Προσπαθήσατε να επιλέξετε το
χρονοδιακπτη χωρίς να είναι ρυθµισµένο
το ρολι.
SET TIMER
Προσπαθήσατε να επιλέξετε το
χρονοδιακπτη χωρίς να είναι ρυθµισµένος
ο χρονοδιακπτης αναπαραγωγής ή ο
χρονοδιακπτης εγγραφής.
TIME NG
Ο χρνος έναρξης και ο χρνος λήξης του
χρονοδιακπτη αναπαραγωγής ή του
χρονοδιακπτη εγγραφής είναι
ρυθµισµένα στην ίδια ώρα.
Άλλα
Αντιµετώπιση προβληµάτων
NOT IN USE
Πιέσατε µη έγκυρο κουµπί.
41GR
Σχετικά µε τη συσσώρευση θερµτητας
Πρσθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις
Σχετικά µε το χειρισµ της τάσης
Πριν θέσετε το σύστηµα σε λειτουργία,
ελέγξτε τι η τάση λειτουργίας του
συστήµατς σας είναι ίδια µε την τάση της
ηλεκτρικής παροχής στην περιοχή σας.
Σχετικά µε την ασφάλεια
• Η συσκευή δεν είναι αποσυνδεδεµένη απ
την τροφοδοσία εναλλασσµενου ρεύµατος
(κεντρική παροχή) ενσω είναι
συνδεδεµένη σε πρίζα, ακµη κι αν η ίδια η
συσκευή είναι απενεργοποιηµένη.
• Βγάλτε το ηλεκτρικ καλώδιο του
συστήµατος απ την πρίζα (κεντρική
παροχή) αν δεν θα το χρησιµοποιήσετε για
µεγάλο χρονικ διάστηµα. Για να βγάλετε το
ηλεκτρικ καλώδιο (κεντρικ καλώδιο),
τραβήξτε το φις του απ την πρίζα. Ποτέ
µην τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο.
• Σε περίπτωση που πέσει κάποιο αντικείµενο
ή υγρ στο εσωτερικ του συστήµατος,
βγάλτε το ηλεκτρικ καλώδιο απ την πρίζα
και, πριν θέσετε το σύστηµα σε
οποιαδήποτε περαιτέρω λειτουργία,
ζητήστε απ αρµδιο προσωπικ να το
ελέγξει.
• Η αλλαγή του ηλεκτρικού καλωδίου
εναλλασσµενου ρεύµατος πρέπει να
γίνεται µνο σε αρµδιο κατάστηµα
ηλεκτρικών επισκευών.
Σχετικά µε την τοποθέτηση
• Μην τοποθετείτε το σύστηµα σε επικλινής
θέση.
• Μην τοποθετείτε το σύστηµα σε χώρο που:
– υπάρχει υπερβολική ζέστη ή κρύο,
– υπάρχει υπερβολική σκνη ή βροµιά,
– υπάρχει πολύ υγρασία,
– υπκειται σε δονήσεις,
– υπκειται σε άµεση ηλιοβολή.
• Να είστε προσεχτικοί ταν τοποθετείτε τη
συσκευή ή τα ηχεία σε επιφάνειες που
έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία (µε κερί,
λάδι, λούστρο, κ.λπ.) επειδή µπορεί να
προκύψει βάψιµο ή αποχρωµατισµς της
επιφάνειας.
42GR
• Παρτι το σύστηµα θερµαίνεται κατά τη
λειτουργία, το γεγονς αυτ δεν αποτελεί
δυσλειτουργία.
• Τοποθετήστε το σύστηµα σε χώρο µε
επαρκή εξαερισµ προκειµένου να
αποφευχθεί η συσσώρευση θερµτητας στο
σύστηµα.
• Αν χρησιµοποιείτε συνεχώς το σύστηµα
αυτ µε υψηλή ένταση ήχου, αυξάνεται
σηµαντικά η θερµοκρασία του θαλάµου στο
επάνω, πλάι και κάτω µέρος. Για να µην
υποστείτε έγκαυµα, µην αγγίζετε το
θάλαµο.
• Για να µην προκύψει δυσλειτουργία, µην
καλύπτετε την οπή εξαερισµού για τον
ανεµιστήρα ψύξης.
Σχετικά µε το σύστηµα ηχείων
(Εκτς απ µοντέλο Μεξικού)
Αυτ το σύστηµα ηχείων δεν είναι µαγνητικά
θωρακισµένο και ίσως να παραµορφωθεί
µαγνητικά η εικνα στις τηλεοράσεις. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, σβήστε την τηλεραση
µία φορά, και ανάψτε την ξανά µετά απ 15
έως 30 λεπτά.
Αν δεν υπάρχει βελτίωση, τοποθετήστε το
σύστηµα ηχείων σε µεγαλύτερη απσταση
απ την τηλεραση.
(µνο µοντέλο Μεξικού)
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ανωµαλία
χρώµατος σε κοντινή τηλεραση
Nταν το σύστηµα µπροστινών ηχείων είναι
µαγνητικά θωρακισµένο, µπορείτε να
τοποθετήσετε τα µπροστινά ηχεία κοντά σε
τηλεραση. Nµως, µπορεί ακµη να
παρατηρηθεί ανωµαλία χρώµατος στην
τηλεραση, ανάλογα µε τον τύπο της
τηλερασής σας.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ανωµαλία
χρώµατος...
Σβήστε την τηλεραση µία φορά και κατπιν
ανάψτε τη µετά απ 15 έως 30 λεπτά.
Φροντίστε να τοποθετήσετε το δεξι ηχείο
στη δεξιά πλευρά και το αριστερ ηχείο στην
αριστερή πλευρά της συσκευής.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ξανά
ανωµαλία χρώµατος...
Τοποθετήστε τα ηχεία σε µεγαλύτερη
απσταση απ την τηλεραση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Προσοχή: Αυτ το σύστηµα έχει τη
δυναττητα να διατηρεί µια ακίνητη
εικνα βίντεο ή µια εικνα οθνης στην
οθνη της τηλερασής σας επ’ αριστα.
Αν αφήσετε να εµφανίζεται µια ακίνητη
εικνα βίντεο ή µια εικνα οθνης στην
τηλερασή σας για µεγάλη χρονική
περίοδο, µπορεί να προκληθεί µνιµη
βλάβη στην οθνη της τηλερασής σας. Οι
τηλεοράσεις προβολής είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητες σε αυτ.
Σχετικά µε τη λειτουργία
Σε περίπτωση που έχετε τυχν ερωτήσεις ή
προβλήµατα σχετικά µε το σύστηµά σας,
παρακαλείστε να συµβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρσωπο της Sony.
• Πριν την αναπαραγωγή, καθαρίστε το δίσκο
µε ένα καθαρ πανί. Σκουπίστε το δίσκο απ
το κέντρο προς τα έξω.
• Μη χρησιµοποιείτε διαλυτικά, πως
βενζλιο, νέφτι, εµπορικά καθαριστικά ή
αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για
δίσκους βινυλίου.
• Μην εκθέτετε το δίσκο σε άµεση ηλιοβολή ή
πηγές θερµτητας, πως θερµούς
αεραγωγούς, ούτε να τον αφήνετε µέσα σε
αυτοκίνητο το οποίο είναι σταθµευµένο σε
άµεση ηλιοβολή.
• Nταν χρησιµοποιείτε δίσκους µε κλλα ή
κάποια παρµοια κολλώδης ουσία στην
πλευρά του δίσκου µε την ετικέτα ή δίσκους
στους οποίους είχει χρησιµοποιηθεί ειδικ
µελάνι κατά την εκτύπωση της ετικέτας,
υπάρχει δυναττητα ο δίσκος ή η ετικέτα να
κολλήσουν σε εξαρτήµατα που βρίσκονται
στο εσωτερικ της συσκευής. Nταν συµβεί
κάτι τέτοιο, ίσως να µην είναι δυνατ να
βγάλετε το δίσκο και ίσως να προκληθεί
δυσλειτουργία της συσκευής. Πριν απ τη
χρήση, να βεβαιώνεστε τι δεν κολλάει η
πλευρά του δίσκου µε την ετικέτα.
∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα
ακλουθα είδη δίσκων:
– Ενοικιαζµενοι ή χρησιµοποιηµένοι δίσκοι
µε προσκολληµένες ετικέτες που η
κλλα επεκτείνεται πέρα απ την ετικέτα.
∆ίσκοι µε ετικέτα της οποίας η
περίµετρος είναι κολλώδης.
– ∆ίσκοι µε ετικέτες οι οποίες είναι
εκτυπωµένες µε ειδικ µελάνι µε
κολλώδη υφή.
• Στη συσκευή αυτή, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή δίσκων µε ασυνήθιστα
σχήµατα (π.χ. καρδιά, τετράγωνο, αστέρι). Η
προσπάθεια αναπαραγωγής τέτοιων δίσκων
µπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
Μη χρησιµοποιείτε τέτοιους δίσκους.
Πρσθετες πληροφορίες
• Αν µεταφέρετε το σύστηµα απ ψυχρ σε
θερµ χώρο, ή αν τοποθετηθεί σε πολύ
υγρ δωµάτιο, υπάρχει δυναττητα να
σχηµατιστούν υδρατµοί στο φακ στο
εσωτερικ της συσκευής αναπαραγωγής
CD. Σε περίπτωση που συµβεί αυτ, το
σύστηµα δεν θα λειτουργεί κανονικά.
Βγάλτε το δίσκο και αφήστε
ενεργοποιηµένο το σύστηµα για περίπου
µία ώρα έως του εξατµιστεί η υγρασία.
• Nταν µεταφέρετε το σύστηµα, να βγάζετε
απ αυτ τυχν δίσκο.
Σηµειώσεις σχετικά µε τους δίσκους
Καθαρισµς θαλάµου
Καθαρίστε το θάλαµο, τα πάνελ και τα
χειριστήρια µε ένα µαλακ πανί ελαφρώς
βρεγµένο µε ήπιο απορρυπαντικ διάλυµα.
Μη χρησιµοποιείτε λειαντικά προϊντα,
διαβρωτική σκνη ή διαλύτη, πως νέφτι,
βενζλιο ή οινπνευµά.
συνέχεια
43GR
Μνιµη φύλαξη κασέτας
Για να εµποδίσετε την τυχαία εγγραφή µιας
κασέτας, σπάστε τη γλωττίδα της κασέτας
απ την πλευρά Α ή Β, πως απεικονίζεται.
Σπάστε τη
γλωττίδα της
κασέτας
Αν κάποια µελλοντική στιγµή θέλετε να
χρησιµοποιήσετε ξανά την κασέτα για
εγγραφή, καλύψτε τη σπασµένη γλωττίδα µε
αυτοκλλητη ταινία.
Πριν τοποθετήσετε την κασέτα στο
κασετφωνο
Μαζέψτε τυχν χαλάρωµα της κασέτας. Αν
δεν το κάνετε αυτ, η κασέτα µπορεί να
µπλεχτεί στα εξαρτήµατα του κασετοφώνου
και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
6ταν χρησιµοποιείτε κασέτα µεγαλύτερη
των 90 λεπτών
Η κασέτα είναι πολύ ελαστική. Μην αλλάζετε
συχνά τις λειτουργίες της κασέτας, πως η
αναπαραγωγή, η διακοπή, η γρήγορη
αναζήτηση. Η κασέτα µπορεί να µπλεχτεί στο
κασετφωνο.
Καθαρισµς των κεφαλών κασέτας
Καθαρίστε τις κεφαλές της κασέτας µετά απ
κάθε 10 ώρες χρήσης. Βεβαιωθείτε να
καθαρίζετε τις κεφαλές της κασέτας πριν
ξεκινήσετε κάποια σηµαντική εγγραφή ή
αφού αναπαράγετε µια παλιά κασέτα.
Χρησιµοποιήστε µια κασέτα καθαρισµού,
ξηρού ή υγρού τύπου, η οποία πωλείται
ξεχωριστά. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες της κασέτας καθαρισµού.
Αποµαγνητισµς των κεφαλών κασέτας
Αποµαγνητίστε τις κεφαλές των κασετών και
τα µεταλλικά εξαρτήµατα που έρχονται σε
επαφή µε την κασέτα µετά απ κάθε 20 έως
30 ώρες χρήσης µε κασέτα αποµαγνητισµού η
οποία πωλείται ξεχωριστά. Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες της κασέτας
αποµαγνητισµού.
44GR
Προδιαγραφές
Τµήµα ενισχυτή
Μοντέλο Βρειας Αµερικής:
MHC-GX555
Μπροστιν ηχείο
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
145 + 145 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
Συνολική αρµονική παραµρφωση
λιγτερη απ 0,07%
(6 ohm στα 1 kHz,
80 W)
Subwoofer
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
170 W (6 ohm στα
80 Hz, 10% THD)
Συνολική αρµονική παραµρφωση
λιγτερη απ 0,07%
(6 ohm στα 80 Hz,
90 W)
MHC-GX355
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
150 + 150 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
Συνολική αρµονική παραµρφωση
λιγτερη απ 0,07%
(6 ohm στα 1 kHz,
80 W)
Μοντέλο Καναδά:
MHC-GX255
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
65 + 65 W (6 ohm στα
1 kHz, 10% THD)
Συνολική αρµονική παραµρφωση
λιγτερη απ 0,07%
(6 ohm στα 1 kHz,
40 W)
Μοντέλο Ευρώπης και Ρωσίας:
Άλλα µοντέλα:
MHC-RG475S
MHC-RG575S
Μπροστιν ηχείο
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
110 + 110 W (6 ohm
στα 1 kHz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
140 + 140 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
Έξοδος ισχύος µουσικής (αναφοράς):
280 + 280 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
130 W (6 ohm στα
80 Hz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
160 W (6 ohm στα
80 Hz, 10% THD)
Έξοδος ισχύος µουσικής (αναφοράς):
320 W (6 ohm στα
80 Hz, 10% THD)
Τα ακλουθα µετρήθηκαν σε AC 120, 127, 220,
240 V 50/60 Hz
Μπροστιν ηχείο
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
100 + 100 W (6 ohm
στα 1 kHz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
125 + 125 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
120 W (6 ohm στα
80 Hz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
150 W (6 ohm στα
80 Hz, 10% THD)
MHC-RG470
MHC-RG270
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
80 + 80 W (6 ohm στα
1 kHz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
100 + 100 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
Έξοδος ισχύος µουσικής (αναφοράς):
200 + 200 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
MHC-RG170
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
20 + 20 W (6 ohm στα
1 kHz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
25 + 25 W (6 ohm στα
1 kHz, 10% THD)
Έξοδος ισχύος µουσικής (αναφοράς):
50 + 50 W (6 ohm στα
1 kHz, 10% THD)
Μπροστιν ηχείο
Τα ακλουθα µετρήθηκαν σε AC 120, 127, 220,
240 V 50/60 Hz
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
100 + 100 W (6 ohm
στα 1 kHz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
120 + 120 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
120 W (6 ohm στα
80 Hz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
150 W (6 ohm στα
80 Hz, 10% THD)
MHC-RG470
Τα ακλουθα µετρήθηκαν σε AC 120, 127, 220,
240 V 50/60 Hz
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
130 + 130 W (6 ohm
στα 1 kHz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
160 + 160 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
Πρσθετες πληροφορίες
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
110 + 110 W (6 ohm
στα 1 kHz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
140 + 140 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
Έξοδος ισχύος µουσικής (αναφοράς):
280 + 280 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
MHC-RG475S
MHC-RG270
Τα ακλουθα µετρήθηκαν σε AC 120, 127, 220,
240 V 50/60 Hz
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
100 + 100 W (6 ohm
στα 1 kHz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
125 + 125 W (6 ohm
στα 1 kHz, 10% THD)
συνέχεια
45GR
MHC-RG170
Ανταπκριση συχντητας
Τα ακλουθα µετρήθηκαν σε AC 120, 127, 220,
240 V 50/60 Hz
Έξοδος ισχύος DIN (ονοµαστική):
50 + 50 W (6 ohm στα
1 kHz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχµενου RMS
(αναφοράς):
65 + 65 W (6 ohm στα
1 kHz, 10% THD)
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Λγος σήµατος προς θρυβο
Μεγαλύτερος απ
90 dB
∆υναµικ εύρος
Μεγαλύτερο απ
90 dB
Εισδοι
AUDIO IN (στερεοφωνικ µίνι βύσµα):
τάση 250 mV, σύνθετη
αντίσταση 47 kilohm
MIC (βύσµα µικροφώνου) (µνο µοντέλο
Λατινικής Αµερικής): ευαισθησία 1 mV,
σύνθετη αντίσταση
10 kilohm
Έξοδοι
PHONES (στερεοφωνικ µίνι βύσµα):
αποδέχεται ακουστικά
των 8 ohm ή
περισστερο
VIDEO OUT (βύσµα µικροφώνου) (µνο
µοντέλο Μεξικού):
µέγιστο επίπεδο
εξδου 1Vp-p, µη
ισορροπηµένο,
συγχρονισµς
αρνητικς, σύνθετη
αντίσταση φορτίου
75 ohm
SPEAKER:
αποδέχεται σύνθετη
αντίσταση 6 έως
16 ohm
SUBWOOFER OUT (µνο MHC-GX555/
RG575S/RG475S):
αποδέχεται σύνθετη
αντίσταση 6 έως
16 ohm
Τµήµα συσκευής αναπαραγωγής CD
Σύστηµα
Σύστηµα συµπαγών
δίσκων και ψηφιακού
ήχου
Ιδιτητες διδου λέιζερ
∆ιάρκεια εκποµπής:
συνεχµενη
Έξοδος λέιζερ*:
λιγτερη απ 44,6 W
* Η έξοδος αυτή είναι η µέτρηση της τιµής σε
απσταση 200 χιλ. απ την επιφάνεια του
αντικειµενικού φακού στην οπτική µονάδα
παραλαβής µε άνοιγµα 7 χιλ.
46GR
Τµήµα κασετοφώνου
Σύστηµα εγγραφής
4 κοµµατιών
2 καναλιών,
στερεοφωνικ
Ανταπκριση συχντητας
50 – 13.000 Hz (±3 dB),
µε χρήση κασετών
TYPE I της Sony
Wow και flutter
±0,15% W. Κορυφή
(IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Κορυφή
(DIN)
Τµήµα συντονιστή
Στερεοφωνικ FM, FM/AM υπερετερδυνος
συντονιστής
Τµήµα συντονιστή FM
Εύρος συντονισµού
Μοντέλο Βρειας Αµερικής:
87,5 – 108,0 MHz
(βήµα 100 kHz)
Λοιπά µοντέλα:
87,5 – 108,0 MHz
(βήµα 50 kHz)
Κεραία
Κεραία καλωδίου FM
Ακροδέκτες κεραίας 75 ohm µη
ισορροπηµένοι
Ενδιάµεση συχντητα 10,7 MHz
Τµήµα συντονιστή AM
Εύρος συντονισµού
Παναµερικάνικο µοντέλο:
530 – 1.710 kHz
(µε το διάστηµα
συντονισµού
ρυθµισµένο στα
10 kHz)
531 – 1.710 kHz
(µε το διάστηµα
συντονισµού
ρυθµισµένο στα 9 kHz)
Μοντέλα Ευρώπης, Ρωσίας και Σαουδικής
Αραβίας:
531 – 1.602 kHz (µε το
διάστηµα
συντονισµού
ρυθµισµένο στα 9 kHz)
Λοιπά µοντέλα:
530 – 1.710 kHz
(µε το διάστηµα
συντονισµού
ρυθµισµένο στα
10 kHz)
531 – 1.602 kHz
(µε το διάστηµα
συντονισµού
ρυθµισµένο στα 9 kHz)
Κεραία
Κεραία βρχου AM
Ενδιάµεση συχντητα 450 kHz
Ηχείο
Μοντέλο Βρειας Αµερικής:
Μπροστιν ηχείο SS-GX555 για
MHC-GX555
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Woofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Subwoofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Tweeter:
5 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 230 × 345 ×
235 χιλ.
Βάρος
Περίπου 3,8 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Σύστηµα ηχείων
Tύπου bass-reflex
Μονάδες ηχείου
Woofer:
20 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 265 × 325 ×
330 χιλ.
Βάρος
Περίπου 5,5 κιλά
Μπροστιν ηχείο SS-GX555 για
MHC-GX355
Σύστηµα ηχείων
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Super Tweeter:
2 εκ., τύπος θλου
Woofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Tweeter:
5 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 200 × 325 ×
230 χιλ.
Βάρος
Περίπου 3,0 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Μοντέλο Ευρώπης και Ρωσίας:
Μπροστιν ηχείο SS-RG475 για
MHC-RG475S
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Woofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Subwoofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Tweeter:
5 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 230 × 345 ×
235 χιλ.
Βάρος
Περίπου 3,8 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Subwoofer SS-WG475 για MHC-RG475S
Σύστηµα ηχείων
Tύπου bass-reflex
Μονάδες ηχείου
Woofer:
20 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 265 × 325 ×
330 χιλ.
Βάρος
Περίπου 5,5 κιλά
Πρσθετες πληροφορίες
Subwoofer SS-WG555 για MHC-GX555
Μοντέλο Καναδά:
Μπροστιν ηχείο SS-GX255 για
MHC-GX255
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Woofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Subwoofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Tweeter:
5 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 230 × 345 ×
235 χιλ.
Βάρος
Περίπου 3,8 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
συνέχεια
47GR
Μπροστιν ηχείο SS-RG575 για
MHC-RG470
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Subwoofer:
Woofer:
Tweeter:
15 εκ., κωνικς τύπος
15 εκ., κωνικς τύπος
5 εκ. × 2, κωνικς
τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 245 × 380 ×
290 χιλ.
Βάρος
Περίπου 5,5 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Μπροστιν ηχείο SS-RG475 για
MHC-RG270
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Woofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Subwoofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Tweeter:
5 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 230 × 345 ×
235 χιλ.
Βάρος
Περίπου 3,8 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Μπροστιν ηχείο SS-RG170E για
MHC-RG170
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Super Tweeter:
2 εκ., τύπος θλου
Woofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Tweeter:
5 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 200 × 325 ×
230 χιλ.
Βάρος
Περίπου 3,0 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
48GR
Μοντέλο Μεξικού:
Μπροστιν ηχείο SS-RG575AV για
MHC-RG575S
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Subwoofer:
Woofer:
Tweeter:
15 εκ., κωνικς τύπος
15 εκ., κωνικς τύπος
5 εκ. × 2, κωνικς
τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 245 × 380 ×
240 χιλ.
Βάρος
Περίπου 5,9 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Subwoofer SS-WG575 για MHC-RG575S
Σύστηµα ηχείων
Tύπου bass-reflex
Μονάδες ηχείου
Woofer:
20 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 265 × 325 ×
365 χιλ.
Βάρος
Περίπου 6,3 κιλά
Μπροστιν ηχείο SS-RG575AV για
MHC-RG470
Σύστηµα ηχείων
Μονάδες ηχείου
Subwoofer:
Woofer:
Tweeter:
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
15 εκ., κωνικς τύπος
15 εκ., κωνικς τύπος
5 εκ. × 2, κωνικς
τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 245 × 380 ×
240 χιλ.
Βάρος
Περίπου 5,9 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Μπροστιν ηχείο SS-RG475AV για
MHC-RG270
Μπροστιν ηχείο SS-RG475 για
MHC-RG475S
Σύστηµα ηχείων
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Woofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Subwoofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Tweeter:
5 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 230 × 345 ×
235 χιλ.
Βάρος
Περίπου 4,0 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Μονάδες ηχείου
Subwoofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Woofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Tweeter:
5 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 230 × 345 ×
235 χιλ.
Βάρος
Περίπου 3,8 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Άλλα µοντέλα:
Μπροστιν ηχείο SS-RG575 για
MHC-RG575S
Subwoofer SS-WG475 για MHC-RG475S
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Subwoofer:
Woofer:
Tweeter:
Subwoofer SS-WG575 για MHC-RG575S
Σύστηµα ηχείων
Tύπου bass-reflex
Μονάδες ηχείου
Woofer:
20 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 265 × 325 ×
365 χιλ.
Βάρος
Περίπου 6,3 κιλά
Μπροστιν ηχείο SS-RG575 για
MHC-RG470
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Subwoofer:
Woofer:
Tweeter:
15 εκ., κωνικς τύπος
15 εκ., κωνικς τύπος
5 εκ. × 2, κωνικς
τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 245 × 380 ×
290 χιλ.
Βάρος
Περίπου 5,5 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Πρσθετες πληροφορίες
15 εκ., κωνικς τύπος
15 εκ., κωνικς τύπος
5 εκ. × 2, κωνικς
τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 245 × 380 ×
290 χιλ.
Βάρος
Περίπου 5,5 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Σύστηµα ηχείων
Tύπου bass-reflex
Μονάδες ηχείου
Woofer:
20 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 265 × 325 ×
330 χιλ.
Βάρος
Περίπου 5,5 κιλά
συνέχεια
49GR
Μπροστιν ηχείο SS-RG475 για
MHC-RG270
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Woofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Subwoofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Tweeter:
5 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 230 × 345 ×
235 χιλ.
Βάρος
Περίπου 3,8 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Μπροστιν ηχείο SS-RG170 για
MHC-RG170
Σύστηµα ηχείων
3 δρµων, 3 µονάδων,
τύπου base-reflex
Μονάδες ηχείου
Super Tweeter:
2 εκ., τύπος θλου
Woofer:
13 εκ., κωνικς τύπος
Tweeter:
5 εκ., κωνικς τύπος
Ονοµαστική σύνθετη αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Περίπου 200 × 325 ×
230 χιλ.
Βάρος
Περίπου 3,0 κιλά
καθαρά ανά ηχείο
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
Μοντέλο Βρειας Αµερικής:
120 V AC, 60 Hz
Μοντέλο Ευρώπης και Ρωσίας:
230 V AC, 50/60 Hz
Μοντέλο Αυστραλίας: 230 – 240 V AC,
50/60 Hz
Μοντέλο Αργεντινής: 220 V AC, 50/60 Hz
Μοντέλο Μεξικού:
127 V AC, 60 Hz
Μοντέλο Σαουδικής Αραβίας:
120 – 127, 220 ή
230 – 240 V AC,
50/60 Hz
Ρυθµιζµενο µε
επιλογέα τάσης
Λοιπά µοντέλα:
120 V, 220 V ή
230 – 240 V AC,
50/60 Hz
Ρυθµιζµενο µε
επιλογέα τάσης
50GR
Κατανάλωση ισχύος
Μοντέλο Η.Π.Α.:
MHC-GX555:
285 W
MHC-GX355:
210 W
Μοντέλο Καναδά:
MHC-GX555:
380 VA
MHC-GX355:
290 VA
MHC-GX255:
110 W
Μοντέλο Ευρώπης και Ρωσίας:
MHC-RG475S:
300 W
0,35 W (σε λειτουργία
εξοικονµησης
ενέργειας)
MHC-RG470:
240 W
0,35 W (σε λειτουργία
εξοικονµησης
ενέργειας)
MHC-RG270:
190 W
0,35 W (σε λειτουργία
εξοικονµησης
ενέργειας)
MHC-RG170:
70 W
0,35 W (σε λειτουργία
εξοικονµησης
ενέργειας)
Μοντέλο Μεξικού:
MHC-RG575S:
300 W
MHC-RG470:
170 W
MHC-RG270:
210 W
Άλλα µοντέλα:
MHC-RG575S:
300 W
MHC-RG475S:
300 W
MHC-RG470:
170 W
MHC-RG270:
210 W
MHC-RG170:
125 W
∆ιαστάσεις (π/υ/β) (χωρίς ηχεία)
Περίπου 280 × 325 ×
430 χιλ.
Βάρος (χωρίς ηχεία)
Μοντέλο Βρειας Αµερικής:
MHC-GX555:
Περίπου 10,5 κιλά
MHC-GX355:
Περίπου 10,0 κιλά
Μοντέλο Καναδά:
MHC-GX555:
Περίπου 10,5 κιλά
MHC-GX355:
Περίπου 10,0 κιλά
MHC-GX255:
Περίπου 8,5 κιλά
Μοντέλο Ευρώπης και Ρωσίας:
MHC-RG475S:
Περίπου 10,5 κιλά
MHC-RG470:
Περίπου 10,0 κιλά
MHC-RG270:
Περίπου 8,7 κιλά
MHC-RG170:
Περίπου 7,2 κιλά
Άλλα µοντέλα:
MHC-RG575S:
Περίπου 10,5 κιλά
MHC-RG475S:
Περίπου 10,5 κιλά
MHC-RG470:
Περίπου 10,4 κιλά
MHC-RG270:
Περίπου 10,0 κιλά
MHC-RG170:
Περίπου 8,5 κιλά
Ο σχεδιασµς και οι προδιαγραφές
υπκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Πρσθετες πληροφορίες
Παρεχµενα εξαρτήµαταΤηλεχειριστήριο (1)
Μπαταρίες R6
(µέγεθος AA) (2)
Κεραία βρχου AM (1)
Κεραία καλωδίου FM
(1)
Καλώδιο βίντεο (µνο
µοντέλο Μεξικού) (1)
Βάσεις ηχείων
MHC-GX555/RG575S/
RG475S (12)
MHC-GX355/GX255/
RG470/RG270/RG170
(8)
51GR
Κατάλογος θέσεων πλήκτρων και σελίδες αναφοράς
Πώς να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη σελίδα
Αριθµς εικνας
r
Χρησιµοποιήστε τη σελίδα αυτή για να βρείτε
τη θέση των πλήκτρων και των άλλων
εξαρτηµάτων του συστήµατος που δεν
αναφέρονται στο κείµενο.
TAPE A/B e; (20, 21, 26)
R
Ονοµασία πλήκτρου/
εξαρτήµατος
R
Σελίδα
αναφοράς
Κύρια µονάδα
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
A–Z
Α–Ω
ALBUM +/– qs (13, 15, 21)
AUDIO IN wl (22, 34)
CD es (10, 12, 15, 21)
CD SYNC wj (21)
DISC 1 – 3 qa (13, 15, 40)
DISC SKIP/EX-CHANGE qd
(12, 13, 15, 21)
DISPLAY 3 (19, 30, 31)
ECHO LEVEL1) wa (26)
EFFECT ON/OFF 4 (24)
ENTER 4 (15, 16, 24)
EQ BAND qs (24)
GROOVE 4 (23)
ILLUMINATION 2 (33, 40)
MIC LEVEL2) ws (25)
MULTIPLEX1) 6 (25)
P FILE 4 (24)
PLAY MODE 8 (13, 15, 20)
PRESET EQ 4 (24)
REC PAUSE/START wk (21,
26)
SUBWOOFER ON/OFF3) 9
(23)
SURROUND 4 (25)
TAPE A/B e; (20, 21, 26)
TUNER/BAND ea (16, 18, 22)
TUNING MODE 8 (16, 18)
Αισθητήρας
τηλεχειριστηρίου 7
Βύσµα AUDIO IN wf (34)
Βύσµα MIC2) wd (25)
Βύσµα PHONES w;
Κασετφωνο A wg (20)
Κασετφωνο B qk (20, 21,
26)
Καντράν λειτουργιών
(– EQ +/l L/
– TUNING +) qj (24/13, 15,
21/16, 18)
Παράθυρο οθνης 5
Φωτισµς ισχύος qg (33)
Συρταρωτή θήκη δίσκου 0
(12)
Χειριστήριο VOLUME ql (23)
?/1 (λειτουργία) 1 (10, 17,
31, 36, 40)
X (προσωρινή διακοπή) qs
(13, 20)
x (διακοπή) qs (13, 20, 26, 40)
M (γρήγορη προώθηση) qs
(13, 20)
N (αναπαραγωγή) qs (13, 20)
m (επανατύλιξη) qs (13, 20)
Z (εξαγωγή) qf (12)
PUSH Z (κασετφωνο B)
(εξαγωγή) qh (20)
Z PUSH (κασετφωνο A)
(εξαγωγή) wh (20)
1)
µνο µοντέλο Μεξικού
2)
µνο µοντέλο Λατινικής
Αµερικής (το µοντέλο
Μεξικού παρέχεται µε
2 βύσµατα µικροφώνου)
3)
µνο MHC-GX555/
RG575S/RG475S
1 2 3 456789q;
es
ea
e;
wl
wk
wj
wh
wg
L
l
j
H
S
s
A
B
wf
wd ws wa
52GR
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
Τηλεχειριστήριο
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
A–E
F–Z
ALBUM + qa (13, 15)
ALBUM – qd (13, 15)
CD qk (12, 15)
CLEAR qg (15)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(28, 29)
CLOCK/TIMER SET 3 (11,
27, 29)
DISC SKIP q; (13, 15)
DISPLAY wa (19, 30, 31)
ENTER 9 (11, 15, 16, 27, 29)
EQ qf (24)
FM MODE 4 (18)
FUNCTION 6 (12, 15, 16, 18,
20, 34)
PLAY MODE w; (13, 15, 20)
REPEAT 4 (14)
SLEEP ws (27)
TAPE qj
TUNER BAND 5 (16, 18)
TUNER MEMORY ql (16)
TUNING MODE w; (16, 18)
VOLUME +/– qs (23, 27)
1
2
3
4
5
6
7
8
qg
9
qf
q;
qd
qa
Πρσθετες πληροφορίες
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
?/1 (ισχύς) 1 (10, 28)
m/M (επανατύλιξη/
γρήγορη προώθηση) 7
(13, 20)
N (αναπαραγωγή) 8 (13,
20)
X (προσωρινή διακοπή) 8
(13, 20)
x (διακοπή) 8 (13, 20)
+/– (συντονισµς) qh (16)
./> (µετάβαση πίσω/
µετάβαση µπροστά) qh
(11, 13, 21)
qs
53GR
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising