Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 Δέκτης AV Home Cinema 7.2 καναλιών Οδηγίες χρήσης

Πολυκάναλος
δέκτης AV
Οδηγίες χρήσης
STR-DH770
Αρχείο ιδιοκτήτη
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται
στην πίσω πλευρά του δέκτη. Καταγράψτε
αυτούς τους αριθμούς στους χώρους που
παρέχονται παρακάτω. Ανατρέξτε σε αυτούς
τους αριθμούς σε κάθε επικοινωνία με το
κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony
σχετικά με αυτό το προϊόν.
Αρ. μοντέλου
Αρ. σειράς
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν
τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,
μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της
συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα,
κουρτίνες κλπ.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές γυμνής
φλόγας (π.χ. αναμμένα κεριά).
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη
συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην
τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα,
επάνω στη συσκευή.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο
χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο
ερμάριο.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή συσκευές με
εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική
θερμότητα, όπως ηλιακό φως και φωτιά.
Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής
από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται
το φις του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη
συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη
φυσιολογική λειτουργία της συσκευής,
αποσυνδέστε αμέσως το φις του καλωδίου
ρεύματος από την πρίζα.
Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο
ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη
στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι
απενεργοποιημένη.
Το σύμβολο αυτό αποσκοπεί στο
να προειδοποιήσει το χρήστη
σχετικά με την παρουσία θερμής
επιφάνειας, η οποία ενδέχεται να
έχει υψηλή θερμοκρασία σε
περίπτωση επαφής κατά τη
διάρκεια της κανονικής
λειτουργίας.
2EL
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Απόρριψη χρησιμοποιημένων
μπαταριών και
χρησιμοποιημένου
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα
διακομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν,
τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει
ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και
τη μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα
του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb)
προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο
ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της
σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων
και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση,
θα μπορούσαν να προκληθούν από
ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για
λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας
των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση
με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η
μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο
από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.
Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης
της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε
αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες
άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά
με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της
μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη
μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής
για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων
μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με
τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν ή την μπαταρία.
Ειδοποίηση για τους πελάτες:
Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο
για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες
στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από
ή για λογαριασμό της Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη
συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει
να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Βέλγιο. Για οποιαδήποτε
θέματα επισκευής ή εγγύησης, απευθυνθείτε
στις διευθύνσεις που παρέχονται στα
ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.
Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι
ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με
τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την
ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
Αυτό ο πολυκάναλος δέκτης AV προορίζεται
για την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο από
συνδεδεμένες συσκευές, τη ροή μουσικής από
συμβατό με το NFC smartphone ή συσκευή
BLUETOOTH και ραδιοφωνικό δέκτη FM.
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και
συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται
στον Κανονισμό EMC χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο σύνδεσης με μήκος μικρότερο από
3 μέτρα.
Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά ή
ηχεία μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
3EL
Εγχειρίδια που παρέχονται για αυτό το προϊόν
Τα ακόλουθα εγχειρίδια παρέχονται για αυτό το προϊόν.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε κάθε εγχειρίδιο έχουν όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
Οδηγός
έναρξης
Οδηγίες
χρήσης
(το παρόν
Προετοιμασία
Εγκατάσταση
Συνδέσεις
Αρχική ρύθμιση
Βασικές λειτουργίες
Ακρόαση/Παρακολούθηση
Σύνθετοι χειρισμοί
Ακρόαση/Παρακολούθηση
Σύνθετοι χειρισμοί
Λειτουργία BLUETOOTH
Άλλες δυνατότητες
Προσαρμογή ρυθμίσεων
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προφυλάξεις / Προδιαγραφές
Για να διαβάσετε τον Οδηγό βοήθειας μεταβείτε στην
παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία:
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
Για τους πελάτες στην Ταϊβάν
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/zh-tw/
Για τους πελάτες σε άλλες περιοχές
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
4EL
Οδηγός
βοήθειας
(ηλεκτρονικά)
Πληροφορίες σχετικά με
αυτές τις οδηγίες χρήσης
 Οι
οδηγίες σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης
περιγράφουν τα στοιχεία ελέγχου στο
τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου
στο δέκτη που φέρουν τα ίδια ή παρόμοια
ονόματα με αυτά του τηλεχειριστηρίου.
 Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται ως
εννοιολογικά σχέδια και ενδέχεται να είναι
διαφορετικές από εκείνες των πραγματικών
προϊόντων.
 Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη
της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με την περιοχή.
 Το κείμενο μέσα σε παρένθεση ([--])
εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και
το κείμενο μέσα σε διπλά εισαγωγικά («--»)
εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
Πνευματικά δικαιώματα
Ο δέκτης αυτός διαθέτει τις τεχνολογίες Dolby*
Digital και Pro Logic Surround, καθώς και το
σύστημα DTS** (Digital Surround System).
* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την
Dolby Laboratories. Οι ονομασίες Dolby,
Pro Logic και Surround EX, καθώς και το
σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά
σήματα της Dolby Laboratories.
** Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS,
ανατρέξτε στη διεύθυνση http://
patents.dts.com. Κατασκευάζεται κατόπιν
αδείας από την DTS Licensing Limited.
Η ονομασία DTS, DTS-HD, και τα αντίστοιχα
σύμβολα, και η ονομασία & DTS και το
αντίστοιχο σύμβολο είναι κατατεθειμένα
εμπορικά σήματα και η ονομασία DTS-HD
Master Audio είναι εμπορικό σήμα της DTS,
Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός
νόμιμου δικαιώματος.
Ο δέκτης αυτός διαθέτει τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI™).
Οι ονομασίες HDMI και HDMI High-Definition
Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο
HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α
και σε άλλες χώρες.
Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple,
οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod touch και
Retina είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της
Apple Inc.
Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for
iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό
εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται
ειδικά με iPod ή iPhone αντίστοιχα και έχει
πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι
ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της
Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία
αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή
της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους
κανονισμούς. Σημειώνεται ότι η χρήση αυτού
του προαιρετικού εξαρτήματος με iPod
ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την
ασύρματη απόδοση.
Το Windows Media είναι σήμα κατατεθέν
ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation
στις Η.Π.Α ή/και σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες
τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση
ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του
προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς
άδεια χρήσης από τη Microsoft ή μιας
εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας
Microsoft.
Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3
παρέχονται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS
και Thomson.
Η ονομασία «BRAVIA» είναι εμπορικό σήμα της
Sony Corporation.
Η ονομασία «PlayStation» είναι σήμα κατατεθέν της Sony Computer Entertainment Inc.
Η ονομασία «WALKMAN» και το λογότυπο
«WALKMAN» είναι σήματα κατατεθέντα της
Sony Corporation.
Η ονομασία MICROVAULT είναι εμπορικό σήμα
της Sony Corporation.
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH®
είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα
ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και
οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από
την Sony Corporation πραγματοποιείται στο
πλαίσια σχετικής άδειας. Άλλα εμπορικά
σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Το N-Mark είναι εμπορικό σήμα ή σήμα
κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Το Android™ είναι εμπορικό σήμα της
Google Inc.
Το Google Play™ είναι εμπορικό σήμα της
Google Inc.
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και
σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Σε αυτό το
εγχειρίδιο, τα σύμβολα ™ και  δεν
καθορίζονται.
5EL
Πίνακας περιεχομένων
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Εγχειρίδια που παρέχονται για αυτό
το προϊόν ................................................ 4
Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις
οδηγίες χρήσης ....................................... 5
Παρεχόμενα εξαρτήματα ........................... 6
Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου .............7


Τηλεχειριστήριο (1)
Mπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) (2)
Ενσύρματη κεραία FM (1)

Μικρόφωνο βαθμονόμησης (1)

Προετοιμασία
Εγκατάσταση ηχείων ..................................11
Σύνδεση ηχείων .......................................... 13
Σύνδεση τηλεόρασης .................................19
Σύνδεση οπτικοακουστικών συσκευών ...23
Σύνδεση της κεραίας ................................ 25
Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) ............................................. 25
Ρύθμιση του Δέκτη χρησιμοποιώντας
την οθόνη Easy Setup ........................... 26
Τοποθέτηση μπαταριών στο
τηλεχειριστήριο
Τοποθετήστε δύο μπαταρίες R03 (μέγεθος
ΑAA) (παρέχονται) στο τηλεχειριστήριο.
Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - βρίσκονται
στη σωστή θέση όταν τοποθετείτε τις
μπαταρίες.
Ακρόαση/Παρακολούθηση
Απόλαυση ήχου και βίντεο ...................... 29
Απόλαυση ηχητικών εφέ .......................... 30
Πρόσθετες πληροφορίες
Αντιμετώπιση προβλημάτων ....................33
Προφυλάξεις .............................................. 36
Τεχνικά χαρακτηριστικά .......................... 38
Σημείωση
 Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε χώρους
με υπερβολική θερμότητα ή υγρασία.
 Μην χρησιμοποιείτε νέες με παλιές μπαταρίες.
 Μην αναμειγνύετε μπαταρίες μαγνησίου με
μπαταρίες άλλων τύπων.
 Μην εκθέτετε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρί
ου στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές
φωτός. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε
ενδεχόμενη βλάβη από διαρροή και διάβρωση
των μπαταριών.
 Όταν ο δέκτης δεν αποκρίνεται πλέον στο
τηλεχειριστήριο, αντικαταστήστε και τις δύο
μπαταρίες με καινούργιες.
6EL
Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου
Δέκτης
Πρόσοψη




 (τροφοδοσία) (σελίδα 25)
Ενδεικτική λυχνία ισχύος
SPEAKERS (σελίδα 27)
TUNING MODE, TUNING +/–
Χειρίζεται μια λειτουργία δέκτη.
Πατήστε TUNING +/– για να αναζητήσετε
ένα σταθμό.
 Αισθητήρας NFC
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC
(σελίδα 30, 31)
 Οθόνη ενδείξεων (σελίδα 8)
 NIGHT MODE
 CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
Χειρίζεται τη λειτουργία BLUETOOTH.
 DISPLAY
 DIMMER
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του παραθύρου
ενδείξεων σε 3 επίπεδα.
 Αισθητήρας τηλεχειρισμού
Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
 PURE DIRECT
Η ένδειξη πάνω από το κουμπί ανάβει όταν
έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Pure Direct.
 MASTER VOLUME (σελίδα 30)
 INPUT SELECTOR (σελίδα 30)
 Θύρα  (USB)
 Υποδοχή CALIBRATION MIC (σελίδα 28)
 Υποδοχή PHONES
Συνδέστε τα ακουστικά εδώ.
Ένδειξη λειτουργίας
Πράσινο: Ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος.
Πορτοκαλί: Ο δέκτης είναι σε κατάσταση
αναμονής και έχετε ρυθμίσει ένα από
τα εξής:
 Το «CTRL HDMI» έχει ρυθμιστεί στο
«CTRL ON».
 Το «BT STANDBY» έχει ρυθμιστεί στο
«STBY ON»*.
 Το «STBY THRU» έχει ρυθμιστεί στο
«ON» ή το «AUTO».
Η ενδεικτική λυχνία απενεργοποιείται
όταν ο δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση
αναμονής και:
 το «CTRL HDMI» έχει ρυθμιστεί στο
«CTRL OFF».
 το «BT STANDBY» έχει ρυθμιστεί στο
«STBY OFF».
 το «STBY THRU» έχει τεθεί στο «OFF».


* Η ενδεικτική λυχνία ανάβει πορτοκαλί μόνο εάν
μια συσκευή έχει συζευχθεί με το δέκτη. Εάν δεν
υπάρχουν συσκευές συζευγμένες με το δέκτη,
η ενδεικτική λυχνία σβήνει.
7EL
Ενδείξεις στην οθόνη ενδείξεων
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει για να υποδείξει την τρέχουσα κατάσταση.
 USB
Ανιχνεύτηκε συσκευή USB.
 Ένδειξη εισόδου
Υποδεικνύει την τρέχουσα είσοδο.
ARC
Επιλέγεται η είσοδος τηλεόρασης και
ανιχνεύονται σήματα Audio Return Channel
(ARC).
OPT
Ψηφιακά σήματα εισάγονται μέσω της
υποδοχής OPTICAL (σελίδα 20, 22).
COAX
Ψηφιακά σήματα εισάγονται μέσω της
υποδοχής COAXIAL (σελίδα 24).
HDMI
Ψηφιακά σήματα εισάγονται μέσω
της επιλεγμένης υποδοχής HDMI
(σελίδα 20, 21, 23).
 MEM
Ενεργοποιημένη λειτουργία μνήμης, όπως
η Προκαθορισμένη μνήμη κλπ.
 D.R.C.
Η Συμπίεση δυναμικού εύρους είναι
ενεργοποιημένη.
 Ένδειξη Dolby Digital Surround*
Ο δέκτης αποκωδικοποιεί τα ανάλογα
σήματα της μορφής Dolby Digital.
TrueHD Dolby TrueHD
 Ένδειξη Dolby Pro Logic
Ο δέκτης επεξεργάζεται σήματα φορμά
Dolby Pro Logic. Αυτή η τεχνολογία
αποκωδικοποίησης μήτρας περιφερειακού
ήχου μπορεί να βελτιώσει τα σήματα
εισόδου.
Σημείωση
Η ένδειξη ενδέχεται να μην ανάψει, ανάλογα
με τη ρύθμιση διαμόρφωσης των ηχείων.
 EQ
Ο ισοσταθμιστής είναι ενεργοποιημένος.
8EL
 Ένδειξη DTS(-HD)*
Ο δέκτης αποκωδικοποιεί τα ανάλογα
σήματα της μορφής DTS.
DTS-HD
DTS-HD
 ST
Ο δέκτης συντονίζεται σε μια στερεοφωνική
μετάδοση.
 D.C.A.C.
Εφαρμόζονται τα αποτελέσματα της
μέτρησης της λειτουργίας Auto Calibration.
 SLEEP
Ο χρονοδιακόπτης ύπνου είναι
ενεργοποιημένος.
 BT
Ανάβει όταν είναι συνδεδεμένη μια
συσκευή BLUETOOTH. Αναβοσβήνει ενώ
πραγματοποιείται σύζευξη και συνδέεται.
 Ένδειξη συστήματος ηχείων
(σελίδα 27)
* Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου μορφής
Dolby Digital ή DTS, βεβαιωθείτε ότι έχετε
ολοκληρώσει τις ψηφιακές συνδέσεις και ότι
η λειτουργία «INPUT MODE» δεν έχει τεθεί σε
«ANALOG».
Πίσω όψη
 Υποδοχές HDMI IN/OUT* (σελίδα 20,
21, 23)
 Ακροδέκτες SPEAKERS (σελίδα 14, 15,
16, 17, 18)
 Υποδοχές SUBWOOFER OUT
(σελίδα 14, 15, 16, 17, 18)
 Υποδοχές AUDIO IN (σελίδα 20, 22, 24)
 Υποδοχές VIDEO IN/MONITOR OUT
(σελίδα 22, 24)
 Ακροδέκτης FM ANTENNA (σελίδα 25)
 Υποδοχή COAXIAL IN (σελίδα 24)
 Υποδοχή OPTICAL IN (σελίδα 20, 22)
* Το HDCP 2.2 είναι νέα ενισχυμένη τεχνολογία
προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας που
χρησιμοποιείται για να προστατεύει
περιεχόμενο όπως ταινίες 4K.
Συνδέστε μια τηλεόραση στις
αντίστοιχες υποδοχές εξόδου για να
παρακολουθήσετε είσοδο βίντεο από
αυτές τις υποδοχές.
Υποδοχές εισόδου
Υποδοχή εξόδου
HDMI IN
HDMI TV OUT
VIDEO IN
MONITOR OUT
Για λεπτομέρειες, βλ. «Σύνδεση τηλεόρασης»
(σελίδα 19).
9EL
Τηλεχειριστήριο
 Πλήκτρα εισόδου
Επιλέγει το κανάλι εισόδου που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ο δέκτης ενεργοποιείται όταν πιέζετε
οποιοδήποτε από τα πλήκτρα εισόδου.
 FRONT SURROUND, 2CH/MULTI,
MOVIE, MUSIC
Επιλέγει ένα ηχητικό πεδίο.
NIGHT MODE
Ενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.
PURE DIRECT
Ενεργοποιεί τη λειτουργία Pure Direct.
 DISPLAY
Εμφανίζει πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων.
AMP MENU
Εμφανίζει το μενού στην οθόνη ενδείξεων για
να λειτουργήσει το δέκτη.
BACK
Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού ή πραγματοποιεί έξοδο από ένα μενού ή από τον οδηγό
που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
PAIRING
Θέτει το δέκτη στη λειτουργία σύζευξης.
(καταχώρηση),
/ / /
Πατήστε το , , , για να επιλέξετε τα
στοιχεία του μενού. Έπειτα, πατήστε το
για να καταχωρήσετε την επιλογή.
 HOME
Εμφανίζει το αρχικό μενού στην οθόνη της
τηλεόρασης.
/ (προηγούμενο/επόμενο),
 (αναπαραγωγή/παύση)*,
 (διακοπή)
Παράκαμψη, αναπαραγωγή, παύση, διακοπή
λειτουργίας.
PRESET +/–
Επιλέγει τους αποθηκευμένους σταθμούς ή
κανάλια στη μνήμη.
MEMORY
Αποθηκεύει ένα σταθμό κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του ραδιοφωνικού δέκτη.

  (ισχύς)
Ενεργοποιεί ή θέτει το δέκτη σε κατάσταση
αναμονής.
Εξοικονόμηση ενέργειας σε
κατάσταση αναμονής
Ελέγξτε ότι έχετε εκτελέσει τις παρακάτω
ρυθμίσεις:
 Θέστε το «CTRL HDMI» σε «CTRL OFF» στο
μενού «<HDMI>».
 Θέστε το «BT STANDBY» σε «STBY OFF» στο
μενού «<BT>».
 Θέστε το «STBY THRU» σε «OFF» στο μενού
«<HDMI>».
SLEEP
Απενεργοποιεί αυτόματα το δέκτη σε
καθορισμένο χρόνο.
10EL
 (ένταση ήχου) +*/–
Ρυθμίζει ταυτόχρονα το επίπεδο της έντασης
του ήχου όλων των ηχείων.
 (σίγαση)
Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο. Πιέστε ξανά
το πλήκτρο για να αποκαταστήσετε τον ήχο.
* Τα κουμπιά /MEMORY και  + έχουν
ανάγλυφες κουκκίδες. Χρησιμοποιήστε τις
ανάγλυφες κουκκίδες ως αναφορά κατά το
χειρισμό του δέκτη.
Σημείωση
 Οι παραπάνω επεξηγήσεις προορίζονται για
χρήση σαν παραδείγματα.
 Ανάλογα με το μοντέλο της συνδεδεμένης συ
σκευής, ορισμένες λειτουργίες που επεξηγούνται
σε αυτήν την ενότητα ενδέχεται να μην εκτελούνται με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.
Εγκατάσταση ηχείων
Μπορείτε να συνδέσετε έως 7 ηχεία και 2 υπογούφερ σε αυτόν το δέκτη AV. Τοποθετήστε τα
ηχεία και τα υπογούφερ σύμφωνα με το σύστημα ηχείου της προτίμησής σας.
Θέση του κάθε ηχείου
Σημείωση
 Όταν συνδέετε μόνο ένα πίσω περιφερειακό ηχείο (SB), τοποθετήστε το πίσω περιφερειακό ηχείο
απευθείας πίσω από τη θέση ακρόασης.
 Καθώς το υπογούφερ (SW) δεν εκπέμπει υψηλά κατευθυντικά σήματα, μπορείτε να το τοποθετήσετε σε
οποιαδήποτε θέση θέλετε.
Ονομασίες και λειτουργίες ηχείων
Συντμήσεις που
χρησιμοποιούνται στις εικόνες
Όνομα ηχείου
Λειτουργίες
Παράγει στερεοφωνικούς ήχους από το
μπροστινό αριστερό/δεξί κανάλι.
FL
Μπροστινό αριστερό ηχείο
FR
Μπροστινό δεξί ηχείο
CNT
Κεντρικό ηχείο
Παράγει φωνητικούς ήχους από το κεντρικό
κανάλι.
SL
Αριστερό περιφερειακό ηχείο
SR
Δεξί περιφερειακό ηχείο
Παράγει ήχους από το περιφερειακό
αριστερό/δεξί κανάλι.
SBL
Πίσω αριστερό περιφερειακό ηχείο Παράγει ήχους από το περιφερειακό πίσω
αριστερό/δεξί κανάλι.
SBR
Πίσω δεξί περιφερειακό ηχείο
SB
Πίσω περιφερειακό ηχείο
Παράγει ήχους από το περιφερειακό πίσω
κανάλι.
SW
Υπογούφερ
Παράγει ήχους καναλιού LFE (εφέ χαμηλής
συχνότητας) και ενισχύει τα μπάσα κομμάτια
άλλων καναλιών.
LH
Αριστερό μπροστινό επάνω ηχείο
RH
Δεξί μπροστινό επάνω ηχείο
Παράγει εφέ κάθετου ήχου από το μπροστινό
επάνω αριστερό/δεξί κανάλι.
11EL
Προετοιμασία
Προετοιμασία
Διαμόρφωση ηχείου και ρυθμίσεις διαμόρφωσης ηχείου
Επιλέξτε τη διαμόρφωση των ηχείων σύμφωνα με τη διαμόρφωση ηχείων που
χρησιμοποιείτε.
Διαμόρφωση ηχείων
«SB ASSIGN»*
Διαμόρφωση
Για σύνδεση,
ηχείων προς επι- βλέπε σελίδα
λογή στο μενού
«<SPEAKER>»
5.1 κανάλια
«OFF»
«3/2.1»
14
7.1 κανάλια χρησιμοποιώντας περιφερειακά –
πίσω ηχεία
«3/4.1»
15
7.1 κανάλια χρησιμοποιώντας μπροστινά
επάνω ηχεία
«5/2.1»
16
–
5.1 κανάλια με σύνδεση διπλοενίσχυση
«BI-AMP»
«3/2.1»
17
5.1 κανάλια με μπροστινά ηχεία B
«SPK B»
«3/2.1»
18
* Μπορείτε μόνο να ρυθμίσετε το «SB ASSIGN» εάν η διαμόρφωση ηχείων έχει ρυθμιστεί σε μια ρύθμιση
που δεν έχει περιφερειακά πίσω και μπροστινά επάνω ηχεία.
Επιλογή της διαμόρφωσης ηχείων
1 Πατήστε το πλήκτρο AMP MENU.
2 Πατήστε το / για να επιλέξετε το «<SPEAKER>», έπειτα πατήστε το
3 Πατήστε το / για να επιλέξετε «SP PATTERN», έπειτα πατήστε το
4 Επιλέξτε τη διαμόρφωση ηχείων που θέλετε, κατόπιν, πατήστε το
.
.
.
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης ηχείων
Για παράδειγμα:
2 εμπρός
2 περιφε+ 2 εμπρός
ρειακά
επάνω + κε- ηχεία
ντρικό ηχεία
υπογούφερ
Διαμόρ- Μπροστι- Κεντριφωση
νό αρικό ηχείο
ηχείων στερό/
δεξί ηχείο
Περιφερειακό
αριστερό/
δεξί ηχείο
Πίσω αριστερό περιφερειακό ηχείο
5/2.1







5/2







4/2.1







4/2







3/4.1







3/4







2/4.1







12EL
Πίσω δεξί Υπογούπεριφεφερ
ρειακό
ηχείο
Αριστερό/
δεξί μπροστινό επάνω ηχείο
Περιφερειακό
αριστερό/
δεξί ηχείο
Πίσω αριστερό περιφερειακό ηχείο
Πίσω δεξί Υπογούπεριφεφερ
ρειακό
ηχείο
Αριστερό/
δεξί μπροστινό επάνω ηχείο
2/4







3/3.1







3/3







2/3.1







2/3







3/2.1







3/2







2/2.1







2/2







3/0.1







3/0







2/0.1







2/0







 : Δεν χρησιμοποιείται.
 : Χρησιμοποιείται.
Σύνδεση ηχείων
Αυτός ο δέκτης σάς επιτρέπει να συνδέσετε έως σύστημα ηχείων 7.1 καναλιών.
Το διάγραμμα διάταξης των ηχείων είναι ένας οδηγός για την ιδανική τοποθέτηση ηχείων.
Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την τοποθέτηση ηχείων ακριβώς το ίδιο με το διάγραμμα.
Σημείωση
 Πριν τη σύνδεση των καλωδίων, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με
το δίκτυο ρεύματος).
 Πριν τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), βεβαιωθείτε ότι
οι μεταλλικοί αγωγοί των καλωδίων των ηχείων δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους στους ακροδέκτες
SPEAKERS.
 Κατά τη σύνδεση ενός υπογούφερ με λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής,
απενεργοποιήστε τη λειτουργία όταν παρακολουθείτε ταινίες. Εάν η λειτουργία αυτόματης μετάβασης
σε κατάσταση αναμονής είναι ενεργοποιημένη, το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής
βάσει της στάθμης του σήματος εισόδου στο υπογούφερ και ενδέχεται να μην παρέχεται ήχος.
 Εάν έχετε δύο υπογούφερ, μπορείτε να τα συνδέσετε και τα δύο τις υποδοχές SUBWOOFER OUT.
13EL
Προετοιμασία
Διαμόρ- Μπροστι- Κεντριφωση
νό αρικό ηχείο
ηχείων στερό/
δεξί ηχείο
Παραδείγματα συνδέσεων ηχείων
Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών
 30˚
 100˚ – 120˚
Περιφερειακά ηχεία
Υπογούφερ
 Καλώδιο μονοφωνικού ήχου (δεν παρέχεται)
 Καλώδιο ηχείου (δεν παρέχεται)
Αφού εκτελέσετε τη σύνδεση, ρυθμίστε το
[Surround Back Speakers Assign] στο
[Speaker Setting] στο [None Speaker].
Συμβουλή
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το [SURROUND
BACK SPEAKERS ASSIGN] στο [Easy Setup] στο
[No speaker is connected].
14EL
Κεντρικό ηχείο
Μπροστινά ηχεία
Σύστημα ηχείων 7.1 καναλιών με χρήση πίσω περιφερειακών
ηχείων
Προετοιμασία
 30˚
 Ίδια γωνία.
 100˚ – 120˚
Περιφερειακά ηχεία
Υπογούφερ
Πίσω περιφερειακά
ηχεία*
Κεντρικό ηχείο
Μπροστινά ηχεία
 Καλώδιο μονοφωνικού ήχου (δεν παρέχεται)
 Καλώδιο ηχείου (δεν παρέχεται)
* Εάν συνδέσετε μόνο ένα περιφερειακό πίσω
ηχείο, συνδέστε το στους ακροδέκτες L (+/–).
Αφού εκτελέσετε τη σύνδεση, ρυθμίστε το
[Surround Back Speakers Assign] στο
[Speaker Setting] στο [Surround Back
Speakers].
15EL
Σύστημα ηχείων 7.1 καναλιών με χρήση μπροστινών πάνω ηχείων
 30˚
 100˚ – 120˚
Περιφερειακά ηχεία
Υπογούφερ
Εμπρός επάνω
ηχεία
 Καλώδιο μονοφωνικού ήχου (δεν παρέχεται)
 Καλώδιο ηχείου (δεν παρέχεται)
Αφού εκτελέσετε τη σύνδεση, ρυθμίστε
το [Surround Back Speakers Assign] στο
[Speaker Setting] στο [Front High Speakers].
16EL
Κεντρικό ηχείο
Μπροστινά ηχεία
Σύστημα ηχείου 5.1 καναλιών με σύνδεση διπλοενίσχυσης
 30˚
 100˚ – 120˚
Περιφερειακά ηχεία
Εμπρός ηχείο
Κεντρικό ηχείο
Εμπρός ηχείο
Υπογούφερ
 Καλώδιο μονοφωνικού ήχου (δεν παρέχεται)
 Καλώδιο ηχείου (δεν παρέχεται)
Βεβαιωθείτε ότι τα μεταλλικά εξαρτήματα
στερέωσης των υποδοχών Hi/Lo που είναι
συνδεδεμένα στα ηχεία έχουν αφαιρεθεί
για την αποφυγή δυσλειτουργίας του δέκτη.
Αφού εκτελέσετε τη σύνδεση, ρυθμίστε
το [Surround Back Speakers Assign] στο
[Speaker Setting] στο [Bi-Amplifier Speakers].
17EL
Προετοιμασία
Μπορείτε να ενισχύσετε την ποιότητα του ήχου συνδέοντας διάφορους ενισχυτές και σε ένα
τουίτερ και σε ένα γούφερ, χρησιμοποιώντας σύνδεση διπλοενίσχυσης.
Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών με εμπρός ηχείων Β
Εάν έχετε ένα πρόσθετο σύστημα μπροστινών ηχείων, συνδέστε το στο SPEAKERS SURROUND
BACK/Ακροδέκτες BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
FL(A)
FR(A)
FL(B)
 30˚
FR(B)
 100˚ – 120˚
Περιφερειακά ηχεία
FR(B)
Υπογούφερ
FL(B) FR(A)
Μπροστινά ηχεία B
 Καλώδιο μονοφωνικού ήχου (δεν παρέχεται)
 Καλώδιο ηχείου (δεν παρέχεται)
Αφού εκτελέσετε τη σύνδεση, ρυθμίστε
το [Surround Back Speakers Assign] στο
[Speaker Setting] στο [Front B Speakers].
Μπορείτε να επιλέξετε το σύστημα
μπροστινού ηχείου που θέλετε
χρησιμοποιώντας το κουμπί SPEAKERS
το δέκτη (σελίδα 27).
18EL
Κεντρικό ηχείο
FL(A)
Μπροστινά ηχεία A
Προετοιμασία
Σύνδεση τηλεόρασης
Συνδέστε μια τηλεόραση στην υποδοχή HDMI TV OUT ή MONITOR OUT. Μπορείτε να
χειριστείτε αυτόν το δέκτη χρησιμοποιώντας το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης όταν
συνδέετε την τηλεόραση στην υποδοχή HDMI TV OUT.
Για σύνδεση τηλεόρασης 4K, επισκεφτείτε τον Οδηγό βοήθειας.
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση










Πριν τη σύνδεση των καλωδίων, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
Συνδέστε μια οθόνη τηλεόρασης ή έναν προβολέα στην υποδοχή HDMI TV OUT ή
MONITOR OUT του δέκτη.
Η Sony σας συνιστά να χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI ή ένα καλώδιο
HDMI της Sony.
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με Ethernet.
Απαιτείται Premium καλώδιο υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet για 4K/60p 4:4:4, 4:2:2
και 4K/60p 4:2:0 10 bit κ.λπ.
Δεν συνιστάται η χρήση ενός καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI. Εάν συνδέσετε ένα καλώδιο
μετατροπής HDMI-DVI σε συσκευή DVI-D, ο ήχος ή/και η εικόνα ενδέχεται να μην
παρέχονται. Όταν ο ήχος δεν παράγεται σωστά, συνδέστε ξεχωριστά καλώδια ήχου ή
καλώδια ψηφιακής σύνδεσης και, κατόπιν, αντιστοιχίστε ξανά τις υποδοχές εισόδου.
Ανάλογα με την κατάσταση της σύνδεσης μεταξύ της τηλεόρασης κα της κεραίας, η εικόνα
στην οθόνη της τηλεόρασης ενδέχεται να εμφανίζεται παραμορφωμένη. Σε αυτή την
περίπτωση, τοποθετήστε την κεραία σε μεγαλύτερη απόσταση από το δέκτη.
Κατά τη σύνδεση οπτικού ψηφιακού καλωδίου, εισαγάγετε τα βύσματα σε ευθεία θέση
μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους με ένα κλικ.
Μη λυγίζετε ή δένετε τα οπτικά ψηφιακά καλώδια.
Όλες οι υποδοχές ψηφιακού ήχου είναι συμβατές με συχνότητες δειγματοληψίας 32 kHz,
44,1kHz, 48kHz και 96kHz.
Όταν συνδέετε μια τηλεόραση στο δέκτη μέσω των υποδοχών TV IN του δέκτη, θέστε την
υποδοχή εξόδου ήχου της τηλεόρασης στο «Fixed» εάν μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των
θέσεων «Fixed» ή «Variable».
Όταν χρησιμοποιείτε φορμά βίντεο υψηλής ζώνης συχνοτήτων όπως 4K/60p 4:4:4, 4:2:2
και 4K/60p 4:2:0 10 bit, φροντίστε να θέσετε το φορμά σήματος HDMI. Για λεπτομέρειες,
βλ. «Ρύθμιση φορμά σήματος HDMI» (σελίδα 30).
19EL
Σύνδεση τηλεόρασης μη συμβατής με τη λειτουργία Audio Return
Channel (ARC) μέσω σύνδεσης HDMI
Δεν χρειάζεται να συνδέσετε όλα τα καλώδια. Απαιτείται σύνδεση HDMI για σήματα ήχου/
βίντεο.
Σήματα ήχου
Σήματα
ήχου/βίντεο
ή
 Οπτικό ψηφιακό καλώδιο
(δεν παρέχεται)
 Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
 Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
20EL
Συνιστώμενη σύνδεση
Εναλλακτική σύνδεση
Με μόλις μία σύνδεση καλωδίου HDMI, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης από
τα ηχεία που είναι συνδεδεμένα στο δέκτη ενώ ο δέκτης στέλνει σήματα ήχου και εικόνας
στην τηλεόραση.
Σήματα
ήχου/βίντεο
 Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
Σημείωση
Για αυτήν τη σύνδεση, χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Control for HDMI.
Πατήστε το AMP MENU, έπειτα επιλέξτε «<HDMI>»
– «CTRL HDMI» – «CTRL ON».
Συμβουλή
Εάν η υποδοχή HDMI της τηλεόρασης (με ετικέτα
«ARC») είναι ήδη συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή,
αποσυνδέστε τη συσκευή και συνδέστε το δέκτη.
21EL
Προετοιμασία
Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με τη λειτουργία Audio Return
Channel (ARC) μέσω σύνδεσης HDMI
Σύνδεση τηλεόρασης χωρίς υποδοχές HDMI
Δεν χρειάζεται να συνδέσετε όλα τα καλώδια. Απαιτούνται συνδέσεις για σήματα βίντεο.
Σήματα βίντεο
Σήματα ήχου
ή
 Καλώδιο βίντεο (δεν παρέχεται)
 Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
 Οπτικό ψηφιακό καλώδιο
(δεν παρέχεται)
22EL
Συνιστώμενη σύνδεση
Εναλλακτική σύνδεση
Σύνδεση συσκευών με υποδοχές HDMI
Πριν τη σύνδεση των καλωδίων, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
Οι υποδοχές HDMI είναι συμβατές με το HDCP 2.2. Για να παρακολουθήσετε περιεχόμενο
προστατευμένο από HDCP 2.2, όπως περιεχόμενο 4K, συνδέστε αυτές τις υποδοχές HDMI σε
υποδοχές συμβατές με HDCP 2.2 στην τηλεόραση και τη συσκευή αναπαραγωγής. Ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης της συνδεδεμένης συσκευής για λεπτομέρειες.
Σήματα
ήχου/βίντεο
Αποκωδικοποιητή καλωδιακής
ή δορυφορικό δέκτη
Σήματα
ήχου/βίντεο
Κονσόλα παιχνιδιών
όπως το PlayStation 4
Σήματα
ήχου/βίντεο
Συσκευή εγγραφής DVD
Σήματα
ήχου/βίντεο
Συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc™, συσκευή
αναπαραγωγής DVD
 Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
Συμβουλή
 Αυτή η σύνδεση HDMI χρησιμοποιείται ως
παράδειγμα. Μπορείτε να συνδέσετε κάθε
συσκευή HDMI σε κάθε είσοδο HDMI.
 Η ποιότητα της εικόνας εξαρτάται από την
υποδοχή σύνδεσης. Σας συνιστούμε να συνδέετε
τις συσκευές σας μέσω σύνδεσης HDMI εάν οι
συσκευές σας διαθέτουν υποδοχές HDMI.
23EL
Προετοιμασία
Σύνδεση οπτικοακουστικών συσκευών
Σύνδεση συσκευών με υποδοχές εκτός των HDMI
Πριν τη σύνδεση των καλωδίων, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
Αποκωδικοποιητή καλωδιακής
ή δορυφορικό δέκτη
Σήματα ήχου
Σήματα βίντεο
VCR, Συσκευή εγγραφής δίσκων DVD
βιντεοκάμερα, βιντεοπαιχνίδι
Σήματα ήχου
Σήματα βίντεο
ή
Σήματα ήχου
Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Super Audio CD, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD
 Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
 Καλώδιο βίντεο (δεν παρέχεται)
 Ομοαξονικό ψηφιακό καλώδιο
(δεν παρέχεται)
Συμβουλή
Μπορείτε να μετονομάσετε κάθε είσοδο, έτσι
ώστε η ονομασία να μπορεί να εμφανίζεται στην
οθόνη ενδείξεων του δέκτη. Για λεπτομέρειες
24EL
Συνιστώμενη σύνδεση
Εναλλακτική σύνδεση
σχετικά με τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο «Αλλαγή
του ονόματος για κάθε είσοδο (NAME IN)» στον
Οδηγό βοήθειας.
Προτού συνδέσετε την κεραία, φροντίστε
να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
Σύνδεση του καλωδίου
ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος)
Πριν τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος),
φροντίστε να πραγματοποιήσετε συνδέσεις
για ηχεία και τις άλλες συσκευές.
1
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το
δίκτυο ρεύματος) σε μια πρίζα.
Ενσύρματη κεραία FM
(παρέχεται)
Σημείωση
 Φροντίστε να επεκτείνετε πλήρως την
ενσύρματη κεραία FM.
 Αφού συνδέσετε την ενσύρματη κεραία FM,
τοποθετήστε την σε όσο το δυνατόν πιο
οριζόντια θέση.
Προς την πρίζα
2
Πατήστε το  (ισχύς) για να
ενεργοποιήσετε το δέκτη.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το
δέκτη χρησιμοποιώντας το  (ισχύς)
στο τηλεχειριστήριο. Για να απενεργοποιήσετε το δέκτη, πατήστε το 
(ισχύς) ξανά.
Σημείωση
Αφού απενεργοποιήσετε το δέκτη, η ένδειξη
«STANDBY» αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
(τροφοδοτικό) όσο αναβοσβήνει η ένδειξη
«STANDBY». Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
25EL
Προετοιμασία
Σύνδεση της κεραίας
Ρύθμιση του Δέκτη
χρησιμοποιώντας την
οθόνη Easy Setup
Για να εκτελέσετε αρχική ρύθμιση του
δέκτη, φροντίστε ώστε μια τηλεόραση να
είναι συνδεδεμένη στο δέκτη (σελίδα 20, 21).
Έπειτα, αλλάξτε την είσοδο της τηλεόρασης
στην είσοδο στην οποία συνδέσατε
το δέκτη.
Σημείωση
Δεν είναι δυνατόν να εκτελέσετε τη διαδικασία
Easy Setup χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις στην
οθόνη ενδείξεων.
Όταν ενεργοποιείτε το δέκτη για πρώτη
φορά ή μετά από αρχικοποίηση του δέκτη,
στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η
οθόνη Easy Setup.
Τι μπορείτε να κάνετε με το
Easy Setup
Εκτελώντας το Easy Setup, μπορείτε να
ολοκληρώσετε:
1: Επιλογή της γλώσσας
2: Επιλογή την αντιστοίχιση των
περιφερειακών πίσω ηχείων
Ορίστε την αντιστοίχιση για τους
ακροδέκτες SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
3: Εκτέλεση της Αυτόματης βαθμονόμησης
Εκτελέστε αυτόματη βαθμονόμηση
ανάλογα με τη διαμόρφωση και τη
διάταξη του συστήματος ηχείων σας.
Πριν εκτελέσετε τη λειτουργία
Αυτόματης βαθμονόμησης





Εάν η οθόνη Easy Setup δεν εμφανίζεται ή
θέλετε να εμφανίσετε την οθόνη Easy Setup
χειροκίνητα, μπορείτε να την εμφανίσετε
πατώντας το HOME, έπειτα επιλέξτε
[Easy Setup].
Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσα στο
μικρόφωνο βαθμονόμησης και τα ηχεία.
Για να εξασφαλίσετε ακριβείς μετρήσεις,
φροντίστε να μην υπάρχουν θόρυβοι και
να επικρατεί ησυχία στο περιβάλλον.
Ορίστε την έξοδο ηχείων σε μια ρύθμιση
άλλη από το «SPK OFF». Για λεπτομέρειες,
βλ. «Επιλογή των μπροστινών ηχείων»
(σελίδα 27).
Επιβεβαιώστε την ενεργό ρύθμιση
υπογούφερ
 Όταν έχετε συνδέσει ένα υπογούφερ,
θέστε το σε λειτουργία και αυξήστε
την ένταση του ήχου πριν το
ενεργοποιήσετε. Περιστρέψτε το
πλήκτρο LEVEL ακριβώς πριν από
τη μεσαία θέση.
 Εάν συνδέσετε ένα υπογούφερ με
λειτουργία διαχωρισμού συχνοτήτων
(crossover), επιλέξτε τη μέγιστη τιμή.
 Εάν συνδέσετε ένα υπογούφερ με
λειτουργία αυτόματης μετάβασης
σε κατάσταση αναμονής,
απενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Σημείωση
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υπογούφερ
που χρησιμοποιείτε, η τιμή της απόστασης για
τη ρύθμιση ενδέχεται να είναι διαφορετική από
την πραγματική θέση.
26EL
Επιλογή των μπροστινών
ηχείων
Πατήστε το SPEAKERS στο δέκτη
επαναλαμβανόμενα.
Οι ενδείξεις στην οθόνη ενδείξεων δείχνουν
ποιο σετ ακροδεκτών έχει επιλεγεί.
 SP A: Ηχεία συνδεδεμένα στους
ακροδέκτες SPEAKERS FRONT A.
 SP B*: Ηχεία συνδεδεμένα στους
ακροδέκτεςSPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
 SP A B*: Ηχεία συνδεδεμένα στους
ακροδέκτες SPEAKERS FRONT A και
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B (παράλληλη
σύνδεση).
 (Καμία): Στην οθόνη ενδείξεων
εμφανίζεται η ένδειξη «SPK OFF».
Δεν παρέχονται σήματα ήχου από
οποιονδήποτε ακροδέκτη ηχείων.
* Για να επιλέξετε «SP B» ή «SP A B», ρυθμίστε
το [Surround Back Speakers Assign] στο
[Speaker Setting] στο [Front B Speakers].
Προετοιμασία
SPEAKERS
2: Επιλογή της αντιστοίχισης
των περιφερειακών πίσω
ηχείων
Πατήστε το / για να επιλέξετε
την αντιστοίχιση Περιφερειακών
πίσω ηχείων, έπειτα πατήστε
το
.
Επιλέξτε την αντιστοίχιση περιφερειακών
πίσω ηχείων ανάλογα με τη διαμόρφωση
ηχείων που χρησιμοποιείτε (σελίδα 14 – 18).
3: Εκτέλεση της Αυτόματης
βαθμονόμησης
Σημείωση
Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν έχουν
συνδεθεί ακουστικά.
1: Επιλογή της γλώσσας
1
Πατήστε το / για να
επιλέξετε [Start], έπειτα
πατήστε το
.
Συμβουλή
Εάν επιθυμείτε να εκτελέσετε Αυτόματη
βαθμονόμηση αργότερα, επιλέξτε το [Skip].
Πατήστε το / για να επιλέξετε
τη γλώσσα, έπειτα πατήστε το
.
27EL
2
Συνδέστε το παρεχόμενο
μικρόφωνο βαθμονόμησης
στην υποδοχή CALIBRATION
MIC. Ρυθμίστε το μικρόφωνο
βαθμονόμησης στη θέση
ακρόασής σας.
4
Επιλέξτε [Proceed] ξανά.
Η διαδικασία της μέτρησης θα διαρκέσει περίπου 30 δευτερόλεπτα, ενώ θα
εκπέμπεται ένας δοκιμαστικός τόνος.
Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και
η οθόνη αλλάζει.
Σημείωση
Μικρόφωνο
βαθμονόμησης
(παρέχεται)
Σημείωση
 Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης τα
ηχεία εκπέμπουν πολύ δυνατό θόρυβο και
η ένταση του ήχου δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
Ενημερώστε τους γείτονες και προφυλάξτε
τα παιδιά που πιθανόν είναι παρόντα.
 Εάν η λειτουργία σίγασης έχει ενεργοποιηθεί πριν εκτελέσετε Auto Calibration, η σίγαση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
 Ενδεχομένως να μην μπορείτε να λάβετε
ακριβείς ρυθμίσεις ή να εκτελέσετε Auto
Calibration αν χρησιμοποιείτε ειδικά ηχεία,
όπως είναι τα διπολικά ηχεία.
3
Εάν η μέτρηση αποτύχει, ακολουθήστε
το μήνυμα και, κατόπιν, επιλέξτε [Retry].
Για λεπτομέρειες για τον κωδικό σφάλματος
και το προειδοποιητικό μήνυμα, βλέπε
«Λίστα μηνυμάτων μετά τις μετρήσεις της
Αυτόματης βαθμονόμησης» (σελίδα 35).
5
Επιβεβαιώστε τα
αποτελέσματα μέτρησης.
Επιλέξτε [Proceed].
[Retry]: Εκτελεί ξανά την Αυτόματη
βαθμονόμηση.
 [Save&Exit]: Αποθηκεύει τα
αποτελέσματα της μέτρησης
και πραγματοποιεί έξοδο από τη
διαδικασία ρύθμισης.
 [Exit]: Πραγματοποιεί έξοδο από τη
διαδικασία ρύθμισης, χωρίς αποθήκευση των αποτελεσμάτων μέτρησης.

Συμβουλή
Τα αποτελέσματα της μέτρησης ενδέχεται
να διαφέρουν, ανάλογα με τη θέση του
υπογούφερ. Ωστόσο, δεν θα υπάρχουν
προβλήματα εάν συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε το δέκτη με αυτή την τιμή.
28EL
6
Επιλέξτε [Save&Exit].
Ακρόαση/Παρακολούθηση
Αναπαραγωγή συσκευών AV
7
Η Αυτόματη βαθμονόμηση
ολοκληρώθηκε. Αποσυνδέστε
το μικρόφωνο βαθμονόμησης, έπειτα επιλέξτε [Exit].
Για να ακυρώσετε την Αυτόματη
βαθμονόμηση
1
Ενεργοποιήστε την
τηλεόραση κι, έπειτα,
αλλάξτε την είσοδο της
τηλεόρασης στην είσοδο στην
οποία συνδέσατε το δέκτη.
2
Πατήστε το πλήκτρο HOME.
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
Ανάλογα με την τηλεόραση, το αρχικό
μενού μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα
για να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης.
Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία
Αυτόματης βαθμονόμησης, εκτελώντας
τις παρακάτω ενέργειες κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας μέτρησης:
 Πατήστε το  (ισχύς).
 Πατήστε τα πλήκτρα εισόδου στο
τηλεχειριστήριο ή περιστρέψτε το
INPUT SELECTOR στο δέκτη.
 Πατήστε το .
 Πατήστε το SPEAKERS στο δέκτη.
 Αλλάξτε τη στάθμη της έντασης του ήχου.
 Συνδέστε τα ακουστικά.
3
Πατήστε το / για να
επιλέξτε [Watch] ή [Listen],
έπειτα πατήστε το
.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται η λίστα των στοιχείων του
μενού.
4
Επιλέξτε τη συσκευή που
θέλετε να παίξει.
5
Ενεργοποιήστε τη συσκευή
και ξεκινήστε την
αναπαραγωγή.
29EL
Ακρόαση/Παρακολούθηση
Απόλαυση ήχου και
βίντεο
6
Πατήστε  +/– για
να προσαρμόσετε την
ένταση ήχου.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
το πλήκτρο MASTER VOLUME στο
δέκτη.
Σημείωση
Πριν απενεργοποιήσετε το δέκτη, φροντίστε να
μειώσετε τη στάθμη της έντασης του ήχου για
να μην προκληθεί ζημιά στα ηχεία σας.
 Ορισμένες συσκευές (κουτί καλωδίων ή
δορυφορικό κουτί, συσκευή αναπαραγωγής
δίσκων Blu-ray Disc και συσκευή αναπαραγωγής
δίσκων DVD) δεν λειτουργούν καλά με τη
ρύθμιση «ENHANCED». Σε αυτήν την περίπτωση,
επιλέξτε το «STANDARD».
 Εάν η τηλεόρασή σας έχει παρόμοιο μενού
για φορμά βίντεο υψηλής ζώνης συχνοτήτων,
ελέγξτε τη ρύθμιση στο μενού τηλεόρασης όταν
επιλέγετε το «ENHANCED» σε αυτόν το δέκτη.
Για λεπτομέρειες για τη ρύθμιση του μενού
τηλεόρασης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
της τηλεόρασης.
Συμβουλή
 Μπορείτε να περιστρέψετε το INPUT SELECTOR
στον δέκτη ή να πατήσετε τα κουμπιά εισόδου
στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη συσκευή
που θέλετε.
 Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
διαφορετικά χρησιμοποιώντας το κουμπί
MASTER VOLUME στο δέκτη ή τα κουμπιά  +/–
στο τηλεχειριστήριο.
Για γρήγορη αύξηση ή μείωση της έντασης
του ήχου,
 περιστρέψτε γρήγορα το κουμπί.
 Κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά.
Για εκτέλεση λεπτομερών ρυθμίσεων
 Περιστρέψτε το κουμπί αργά.
 Πατήστε ένα από τα κουμπιά και
απελευθερώστε το αμέσως.
Ρύθμιση φορμά σήματος HDMI
Πατήστε το AMP MENU, έπειτα
επιλέξτε «<HDMI>» – «SIGNAL
FMT.». Επιλέξτε την επιθυμητή
είσοδο και, κατόπιν, πατήστε
το πλήκτρο
.


STANDARD: Το επιλέγει όταν δεν
χρησιμοποιείτε φορμά βίντεο υψηλής
ζώνης συχνοτήτων.
ENHANCED: Το επιλέγει αυτό όταν
χρησιμοποιείτε φορμά βίντεο υψηλής
ζώνης συχνοτήτων όπως 4K/60p 4:4:4,
4:2:2 και 4K/60p 4:2:0 10 bit.
Σημείωση
 Για λεπτομέρειες για το φορμά βίντεο υψηλής
ζώνης συχνοτήτων, επισκεφτείτε τον οδηγό
βοήθειας.
 Όταν είναι επιλεγμένο το «ENHANCED», σας
συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο
Premium υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet,
που μπορεί να υποστηρίξει έως 18 Gbps.
30EL
Απόλαυση ηχητικών εφέ
Επιλογή ηχητικού πεδίου
Μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά
λειτουργιών ηχητικού πεδίου ανάλογα με
τις συνδέσεις ηχείων ή τις πηγές εισόδου.
Πατήστε το FRONT SURROUND,
2CH/MULTI, MOVIE, ή MUSIC για
να επιλέξετε ένα ηχητικό πεδίο
που θέλετε.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα
πλήκτρα 2CH/MULTI, MOVIE ή MUSIC στο
δέκτη.
Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ηχητικό
πεδίο, επισκεφτείτε τον Οδηγό βοήθειας.
Σημείωση
 Όταν ακούτε με ακουστικά, εμφανίζεται
μόνο το ηχητικό πεδίο για ακουστικά.
 Τα ηχητικά πεδία για ταινίες και μουσική
ενδεχομένως δεν λειτουργούν, ανάλογα με τη
διαμόρφωση των εισόδων ή των ηχείων που
επιλέγετε ή ανάλογα με τα φορμά ήχου.
 Ο δέκτης μπορεί να αναπαράγει σήματα σε
χαμηλότερη συχνότητα δειγματοληψίας από
την πραγματική συχνότητα δειγματοληψίας των
σημάτων εισόδου, ανάλογα με το φορμά ήχου.
 Οι ενδείξεις «PLIIX MV» ή «PLIIX MS» ενδέχεται να
μην εμφανίζονται, ανάλογα με τη διαμόρφωση
ηχείων που έχετε επιλέξει.
 Ορισμένα ηχεία ή το υπογούφερ μπορεί να μην
παράγουν ήχο, ανάλογα με τη ρύθμιση του
ηχητικού πεδίου.
 Εάν υπάρχει τυχόν παρουσία θορύβου,
ο θόρυβος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα
με το ηχητικό πεδίο που επιλέγετε.
Σχέσεις ανάμεσα στα ηχητικά πεδία και τις εξόδους ηχείων
Η παρακάτω λίστα δείχνει ποιες εξαγωγές ηχείων ηχούν όταν επιλέγεται ένα συγκεκριμένο
ηχητικό πεδίο.
Ηχητικό πεδίο
2CH/
MULTI
MOVIE
Οθόνη
ενδείξεων
Μπροστι- Κεντρικό
νά ηχεία
ηχείο
Περιφερειακά
ηχεία
Περιφερειακά
πίσω
ηχεία
Υπογούφερ
Εμπρός
επάνω
ηχεία
2ch Stereo
2CH STEREO





Στερεοφωνικός
πολυκάναλος
MULTI ST.





Άμεσο
DIRECT
(Αναλογική είσοδος)





Αναλογική (Άλλοι)
DIRECT



*1

HD-Digital Cinema
Sound (Δυναμικό/
Θέατρο/Στούντιο)
HD-D.C.S.





Ταινία Pro Logic II
PLII MV





Ταινία Pro Logic IIx
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA



*2

*2
Μπροστινό
περιφερειακό
FRONT SUR.



Ενισχυτής ήχου
A. ENHANCER





Αίθουσα συναυλιών HALL



*2

Κλαμπ τζαζ
JAZZ



*2

Ζωντανή συναυλία
CONCERT



*2

STADIUM



*2

SPORTS



*2

Μουσική Pro Logic II PLII MS





Μουσική Pro Logic IIx PLIIX MS





Μουσική Neo:6



*2

MUSIC Στάδιο
Αθλητικά
NEO6.MUSIC


 : Δεν παρέχεται ήχος.
: Έξοδος ήχου.
 : Εξάγει ήχο ανάλογα με τη ρύθμιση μοτίβου ηχείων.
*1
Μοντέλα ΗΠΑ και Καναδά: Έξοδος ήχου.
Άλλα μοντέλα: Εξάγει ήχο ανάλογα με τη ρύθμιση της διαμόρφωσης ηχείων μόνο όταν το [Small] έχει
επιλεγεί για [Size] στο [Speaker Setting].
*2
Εξάγει ήχο ανάλογα με τη ρύθμιση διαμόρφωσης ηχείων μόνο όταν έχει επιλεγεί το [Small] για το [Size]
στο [Speaker Setting].
31EL
Ακρόαση/Παρακολούθηση
Περιεχόμενα 2 καναλιών
Πολυκάναλα περιεχόμενα
Ηχητικό πεδίο
2CH/
MULTI
MOVIE
Οθόνη
ενδείξεων
Μπροστι- Κεντρικό
νά ηχεία
ηχείο
Περιφερειακά
ηχεία
Περιφερειακά
πίσω
ηχεία
Υπογούφερ
Εμπρός
επάνω
ηχεία
2ch Stereo
2CH STEREO





Στερεοφωνικός
πολυκάναλος
MULTI ST.





Direct
DIRECT





HD-Digital Cinema
Sound (Δυναμικό/
Θέατρο/Στούντιο)
HD-D.C.S.





Ταινία Pro Logic II
PLII MV





Ταινία Pro Logic IIx
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA





Μπροστινό
περιφερειακό
FRONT SUR.





Ενισχυτής ήχου
A. ENHANCER





Αίθουσα
συναυλιών
HALL





Κλαμπ τζαζ
JAZZ










STADIUM





SPORTS





Μουσική Pro Logic II PLII MS





Μουσική Pro Logic
IIx
PLIIX MS





Μουσική Neo:6
NEO6.MUSIC





Ζωντανή συναυλία CONCERT
MUSIC Στάδιο
Αθλητικά
 : Δεν παρέχεται ήχος.
: Έξοδος ήχου.
 : Εξάγει ήχο ανάλογα με τη ρύθμιση της διαμόρφωσης ηχείων και τα κανάλια που περιλαμβάνονται
στην πηγή εισόδου.
Σημείωση
Όταν δεν ακούγεται κανένας ήχος, ελέγξτε ότι όλα τα ηχεία είναι καλά συνδεδεμένα στους σωστούς
ακροδέκτες ηχείων (σελίδα 13), και έχει επιλεγεί η σωστή διαμόρφωση ηχείων (σελίδα 12).
32EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Για τους πελάτες στην Ευρώπη:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
Για τους πελάτες στην Ταϊβάν:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/
zh-tw/
Για τους πελάτες σε άλλες περιοχές:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να
παρουσιάζεται αφού δοκιμάσετε όλα
τα παραπάνω, συμβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Γενικά
Ο δέκτης απενεργοποιείται αυτόματα.
 Το «AUTO STBY» έχει ρυθμιστεί στο
«STBY ON».
 Η λειτουργία χρονοδιακόπτη ύπνου
ήταν ενεργοποιημένη.
 Η λειτουργία «PROTECTOR» ήταν
ενεργοποιημένη (σελίδα 35).
Η οθόνη ενδείξεων είναι απενεργοποιημένη.
 Εάν η ενδεικτική λυχνία PURE DIRECT
στην πρόσοψη ανάψει, πατήστε το PURE
DIRECT για να απενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία.
 Πατήστε το DIMMER στο δέκτη για να
ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης
ενδείξεων.
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη της
τηλεόρασης.
 Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα εισόδου.
 Θέστε την τηλεόρασή σας στην
κατάλληλη λειτουργία εισόδου.
 Μετακινήστε τη συσκευή ήχου μακριά
από την τηλεόραση.
 Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι
συνδεδεμένα σωστά και με ασφάλεια
στις συσκευές.
 Θέστε το «SIGNAL FMT.» της επιλεγμένης
εισόδου στο «STANDARD» στο μενού
«<HDMI>».
 Ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής
απαιτούν ρύθμιση. Ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με κάθε συσκευή.
 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα
καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με
Ethernet για την παρακολούθηση εικόνων
ή την ακρόαση ήχου, ιδιαίτερα για υλικό
με ανάλυση 1080p, την τεχνολογία Deep
Color (Deep Colour), 4K ή τη μετάδοση
τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).
Απαιτείται Premium καλώδιο υψηλής
ταχύτητας HDMI με Ethernet για 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 και 4K/60p 4:2:0 10 bit κ.λπ.
 Εάν θέλετε να αναπαραγάγετε
περιεχόμενο HDCP 2.2, συνδέστε το
δέκτη στην υποδοχή εισόδου HDMI μιας
τηλεόρασης που είναι συμβατή με το
HDCP 2.2.
Στην οθόνη της τηλεόρασης δεν
εμφανίζεται τρισδιάστατο περιεχόμενο.
 Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή
βίντεο, το τρισδιάστατο περιεχόμενο
ενδέχεται να μην εμφανίζεται. Για
λεπτομέρειες για το φορμά βίντεο 3D
HDMI που υποστηρίζεται από το δέκτη,
επισκεφτείτε τον Οδηγό βοήθειας.
 Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα
καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με
Ethernet.
33EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Εάν το πρόβλημα σημειωθεί κατά τη
λειτουργία του δέκτη, ελέγξτε τα ακόλουθα
για να επιλύσετε το πρόβλημα, προτού
συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
 Ελέγξτε εάν το πρόβλημα αναφέρεται
σε αυτήν την ενότητα «Αντιμετώπιση
προβλημάτων».
 Επισκεφτείτε τον Οδηγό βοήθειας για
λεπτομερή παραδείγματα. Μπορείτε
να αναζητήσετε με λέξη-κλειδί
χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό
οδηγό επίλυσης προβλημάτων.
Εικόνα
Στην οθόνη της τηλεόρασης δεν
εμφανίζεται περιεχόμενο 4Κ.
 Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή
βίντεο, το περιεχόμενο 4Κ ενδέχεται να
μην εμφανίζεται. Ελέγξτε τη δυνατότητα
του βίντεο και τις ρυθμίσεις της
τηλεόρασης και της συσκευής βίντεο
που χρησιμοποιείτε.
 Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα
καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με
Ethernet.
 Όταν χρησιμοποιείτε φορμά βίντεο
υψηλής ζώνης συχνοτήτων όπως 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 και 4K/60p 4:2:0 10 bit,
συστήνουμε να χρησιμοποιείτε Premium
καλώδιο υψηλής ταχύτητας HDMI με
Ethernet.
 Εάν η τηλεόρασή σας έχει παρόμοιο
μενού για φορμά βίντεο υψηλής ζώνης
συχνοτήτων, ελέγξτε τη ρύθμιση στο
μενού τηλεόρασης όταν επιλέγετε το
«ENHANCED» (σελίδα 30) σε αυτόν το
δέκτη. Για λεπτομέρειες για τη ρύθμιση
του μενού τηλεόρασης, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης.
 Φροντίστε να συνδέσετε το δέκτη σε
υποδοχή εισόδου HDMI μιας τηλεόρασης
ή συσκευής βίντεο που υποστηρίζει 4Κ.
Πρέπει να συνδέσετε ένα καλώδιο HDMI
σε μια υποδοχή HDMI που υποστηρίζει
HDCP 2.2 όταν χρησιμοποιείτε μια
συσκευή αναπαραγωγής για περιεχόμενο
βίντεο ανάλυσης 4K κ.λπ.
Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
 Το αρχικό μενού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο όταν συνδέετε την
τηλεόραση στην υποδοχή HDMI TV OUT.
 Πατήστε το HOME για να εμφανιστεί το
αρχικό μενού.
 Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι
συνδεδεμένη σωστά.
 Το αρχικό μενού μπορεί να χρειαστεί λίγη
ώρα για να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης ανάλογα με την τηλεόραση.
34EL
Ήχος
Δεν παράγεται καθόλου ήχος ή παράγεται
ήχος πολύ χαμηλής έντασης, ανεξάρτητα
από τη συσκευή που επιλέγεται.
 Ελέγξτε ότι όλα τα συνδεδεμένα καλώδια
έχουν εισαχθεί στις υποδοχές εισόδου/
εξόδου στο δέκτη, τα ηχεία και τις
συσκευές.
 Ελέγξτε εάν ο δέκτης και όλες οι συσκευές
είναι ενεργοποιημένα.
 Ελέγξτε ότι το MASTER VOLUME στο δέκτη
δεν έχει τεθεί στο «VOL MIN».
 Ελέγξτε ότι το SPEAKERS στο δέκτη δεν
έχει τεθεί στο «SPK OFF» (σελίδα 27).
 Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν συνδεδεμένα
ακουστικά στο δέκτη.
 Πατήστε το  για να ακυρώσετε τη
λειτουργία σίγασης.
 Δοκιμάστε να πιέσετε το πλήκτρο
εισόδου στο τηλεχειριστήριο ή να
περιστρέψετε το πλήκτρο INPUT
SELECTOR στο δέκτη για να επιλέξετε
τη συσκευή της επιλογής σας.
 Εάν θέλετε να ακούσετε σε ήχο από
το ηχείο της τηλεόρασης, ρυθμίστε το
«AUDIO OUT» στο «TV + AMP» στο μενού
«<HDMI>». Εάν δεν μπορείτε να
αναπαράγετε πηγές ήχου πολλαπλών
καναλιών, θέστε στο «AMP». Ωστόσο,
ο ήχος δεν θα παρέχεται μέσω του ηχείου
της τηλεόρασης.
 Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν
αλλάξετε τη συχνότητα δειγματοληψίας,
τον αριθμό των καναλιών ή τη μορφή του
ήχου των σημάτων εξόδου ήχου από τη
συσκευή αναπαραγωγής.
Δεν εκπέμπεται ήχος από την τηλεόραση
μέσω της υποδοχής HDMI TV OUT (ARC)
κατά τη χρήση της λειτουργίας Audio
Return Channel.
 Θέστε το «CTRL HDMI» σε «CTRL ON» στο
μενού «<HDMI>».
 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι
συμβατή με τη λειτουργία Audio Return
Channel.
 Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί καλώδιο
HDMI σε μια υποδοχή της τηλεόρασης
που είναι συμβατή με τη λειτουργία
Audio Return Channel.
Δεν επιτυγχάνεται εφέ περιφερειακού
ήχου.
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ηχητικό
πεδίο για το «MOVIE» ή το «MUSIC»
(σελίδα 30).
 Οι λειτουργίες «PLII MV», «PLII MS»,
«PLIIX MV», «PLIIX MS», «NEO6.CINEMA»
και «NEO6.MUSIC» δεν λειτουργούν όταν η
διαμόρφωση ηχείων έχει τεθεί στο «2/0»
ή «2/0.1» (σελίδα 12).
PROTECTOR
Ο δέκτης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Ελέγξτε τα
ακόλουθα:
 Μπορεί να υπάρχει υπέρταση ή διακοπή
του ρεύματος. Αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το
δίκτυο ρεύματος) και συνδέστε το ξανά,
έπειτα από 30 λεπτά.
 Ο δέκτης είναι καλυμμένος και οι οπές
εξαερισμού είναι φραγμένες. Αφαιρέστε
το εμπόδιο που καλύπτει τις οπές
εξαερισμού του δέκτη.
 Η αντίσταση των συνεδεδμένων ηχείων
είναι κάτω από το ονομαστικό εύρος
αντίστασης που αναγράφεται στην πίσω
πλευρά του δέκτη. Μειώστε τη στάθμη
της έντασης του ήχου.
 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) και αφήστε τον δέκτη να
κρυώσει για 30 λεπτά πριν εκτελέσετε
τις ακόλουθες ενέργειες αντιμετώπισης
προβλημάτων:
 Αποσυνδέστε όλα τα ηχεία και το
υπογούφερ.
 Ελέγξτε εάν τα καλώδια των ηχείων
είναι σφιγμένα καλά και στα δύο άκρα.
 Συνδέστε πρώτα το μπροστινό ηχείο,
αυξήστε την ένταση του ήχου και
λειτουργήστε τον δέκτη για
τουλάχιστον 30 λεπτά έως ότου
ζεσταθεί πλήρως. Στη συνέχεια,
συνδέστε κάθε επιπλέον ηχείο ένα-ένα
και δοκιμάστε τα έως ότου εντοπίσετε
το ηχείο που προκαλεί τη βλάβη
προστασίας.
Αφού ελέγξετε τα παραπάνω στοιχεία και
διορθώσετε τυχόν προβλήματα, συνδέστε
Λίστα μηνυμάτων μετά τις
μετρήσεις της Αυτόματης
βαθμονόμησης
Σφάλμα 30
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα στην
υποδοχή PHONES στο δέκτη. Αφαιρέστε
τα ακουστικά και εκτελέστε ξανά την
Αυτόματη βαθμονόμηση.

Σφάλμα 31
Δεν έχουν επιλεγεί σωστά τα μπροστινά
ηχεία. Επιλέξτε τα μπροστινά ηχεία
χρησιμοποιώντας το SPEAKERS στο δέκτη
κι εκτελέστε την Αυτόματη βαθμονόμηση
ξανά. Για λεπτομέρειες για την επιλογή
των μπροστινών ηχείων, βλέπε «Επιλογή
των μπροστινών ηχείων» (σελίδα 27).

Σφάλμα 32, Σφάλμα 33
Τα ηχεία δεν εντοπίστηκαν ή δεν
συνδέθηκαν σωστά.
 Δεν είναι συνδεδεμένο κανένα εμπρός
ηχείο ή έχει συνδεθεί μόνο ένα εμπρός
ηχείο.
 Το αριστερό ή το δεξί περιφερειακό
ηχείο δεν είναι συνδεδεμένο.
 Τα πίσω περιφερειακά ηχεία ή τα
εμπρός επάνω ηχεία είναι συνδεδεμένα,
παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
συνδεδεμένα περιφερειακά ηχεία.
Συνδέστε το ή τα περιφερειακά
ηχεία στους ακροδέκτες
SPEAKERS SURROUND.
 Ένα περιφερειακό πίσω ηχείο είναι
συνδεδεμένο μόνο στον ακροδέκτη
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B R. Εάν συνδέετε
μόνο ένα περιφερειακό πίσω ηχείο,
συνδέστε το στον ακροδέκτη SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B L.
 Το μπροστινό άνω αριστερά ή το
μπροστινό άνω δεξί ηχείο δεν είναι
συνδεδεμένα.

35EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Μηνύματα σφάλματος
το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και
ενεργοποιήστε τον δέκτη. Εάν δεν λυθεί
το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Το μικρόφωνο βαθμονόμησης δεν είναι
συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι το
μικρόφωνο βαθμονόμησης είναι σωστά
συνδεδεμένο και εκτελέστε ξανά την
Αυτόματη βαθμονόμηση.
Εάν το μικρόφωνο βαθμονόμησης είναι
συνδεδεμένο σωστά, αλλά ο κωδικός
σφάλματος συνεχίζει να εμφανίζεται, το
καλώδιο του μικροφώνου βαθμονόμησης
ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο.
Προειδοποίηση 40
 Η διαδικασία μέτρησης ολοκληρώθηκε
και ανιχνεύτηκε υψηλό επίπεδο θορύβου.
Ενδεχομένως να επιτύχετε καλύτερα
αποτελέσματα εάν επαναλάβετε τη
διαδικασία σε ήσυχο περιβάλλον.
Προειδοποίηση 41, Προειδοποίηση 42
Η είσοδος από το μικρόφωνο είναι πολύ
μεγάλη.
 Η απόσταση μεταξύ του ηχείου και του
μικροφώνου ενδέχεται να είναι πολύ
βραχεία. Τοποθετήστε τα σε μεγαλύτερη
απόσταση και εκτελέστε ξανά τη
μέτρηση.

Προειδοποίηση 43
Η απόσταση και η θέση ενός υπογούφερ
δεν μπορεί να ανιχνευθεί. Αυτό
ενδεχομένως προκαλείται λόγω θορύβου.
Δοκιμάστε να εκτελέσετε τη μέτρηση σε
ήσυχο περιβάλλον.


Η τάση λειτουργίας επισημαίνεται στην
πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά
του δέκτη.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
το δέκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα,
φροντίστε να τον αποσυνδέσετε από την
πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το
φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο σε
ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.
Σχετικά με τη συσσώρευση
θερμότητας
Παρά το γεγονός ότι ο δέκτης θερμαίνεται
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αυτό
δεν αποτελεί βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε
συνεχώς αυτόν το δέκτη με υψηλή ένταση
ήχου, η θερμοκρασία του περιβλήματος
επάνω, στο πλάι και την κάτω πλευρά
αυξάνεται σημαντικά. Για την αποφυγή
πρόκλησης εγκαύματος, μην αγγίζετε το
περίβλημα.

Σχετικά με την τοποθέτηση


Προφυλάξεις
Σχετικά με την ασφάλεια
Στην περίπτωση που εισέλθουν οποιαδήποτε στερεά αντικείμενα ή υγρά στο
εσωτερικό του περιβλήματος, αποσυνδέστε
το δέκτη από την πρίζα και αναθέστε τον
έλεγχό του σε εξειδικευμένο προσωπικό
πριν συνεχίσετε τη λειτουργία του.
Σχετικά με τις πηγές
τροφοδοσίας

Πριν θέσετε σε λειτουργία το δέκτη,
ελέγξτε εάν η τάση λειτουργίας είναι
ίδια με την τάση της εταιρείας
ηλεκτροδότησης της περιοχής σας.
36EL


Τοποθετήστε το δέκτη σε θέση με επαρκή
αερισμό για να αποφύγετε τη
συσσώρευση θερμότητας και να
αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
Μην τοποθετείτε το δέκτη κοντά σε πηγές
θερμότητας, ή σε θέσεις όπου εκτίθεται
στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική
σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς.
Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε
αντικείμενα στην επάνω πλευρά του
περιβλήματος, τα οποία ενδεχομένως
παρεμποδίζουν τις οπές αερισμού,
προκαλώντας δυσλειτουργίες.
Μην τοποθετείτε το δέκτη κοντά σε
συσκευή όπως τηλεόραση, βίντεο ή
κασετόφωνο. (Εάν ο δέκτης
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια
τηλεόραση, βίντεο ή κασετόφωνο και
τοποθετηθεί σε πολύ κοντινή απόσταση
με αυτήν τη συσκευή, ενδέχεται να
παρουσιαστεί θόρυβος και μείωση της
ποιότητας της εικόνας. Η εμφάνιση αυτών
των προβλημάτων είναι ιδιαίτερα πιθανή
κατά τη χρήση μιας εσωτερικής κεραίας.

Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
την τοποθέτηση του δέκτη σε επιφάνειες
στις οποίες έχει εφαρμοστεί ειδική
κατεργασία (με κερί, λάδι, γυαλιστικά
προϊόντα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται
να παρουσιαστούν λεκέδες ή
αποχρωματισμός της επιφάνειας.
Σχετικά με τη λειτουργία
Σχετικά με τον καθαρισμό
Καθαρίστε το περίβλημα, τον πίνακα και τα
πλήκτρα χειρισμού με ένα απαλό ύφασμα,
ελαφρά εμποτισμένο με αραιό διάλυμα
απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε σκληρό σφουγγαράκι, σκόνες
τριψίματος ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα
ή βενζίνη.
Σχετικά με την επικοινωνία
BLUETOOTH
Υποστηριζόμενη έκδοση και
προφίλ BLUETOOTH
Ο όρος «προφίλ» αναφέρεται σε ένα
τυπικό σύνολο λειτουργιών για διάφορες
δυνατότητες των προϊόντων BLUETOOTH.
Βλέπε την «Ενότητα BLUETOOTH» στις
«Προδιαγραφές» (σελίδα 39) για την
έκδοση BLUETOOTH και τα προφίλ που
υποστηρίζονται από αυτόν το δέκτη.
Εύρος αποτελεσματικής
επικοινωνίας
Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε απόσταση περίπου
10 μέτρων (χωρίς εμπόδια) η μία από την
άλλη. Το εύρος της αποτελεσματικής
επικοινωνίας ενδέχεται να μικρύνει υπό
τις ακόλουθες συνθήκες.
 Όταν παρεμβάλλεται κάποιο πρόσωπο,
μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο
εμπόδιο ανάμεσα στις συσκευές με
σύνδεση BLUETOOTH.
 Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο
ασύρματο δίκτυο LAN.

Κοντά σε συσκευές μικροκυμάτων
που βρίσκονται σε λειτουργία.
Θέσεις όπου υφίστανται άλλα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
Επιδράσεις άλλων συσκευών
Οι συσκευές BLUETOOTH και η συσκευή
ασύρματου δικτύου LAN (IEEE 802.11b/g/n)
χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων
(2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
BLUETOOTH κοντά σε συσκευή με δυνατότητα ασύρματου δικτύου LAN, ενδέχεται να
προκληθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει
σε χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης
δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δοκιμάστε τις
παρακάτω λύσεις:
 Χρησιμοποιήστε αυτόν το δέκτη σε
απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από
τη συσκευή του ασύρματου δικτύου LAN.
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή ασύρματου
δικτύου LAN, όταν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή BLUETOOTH σας σε απόσταση
μικρότερη των 10 μέτρων.
 Εγκαταστήστε αυτόν το δέκτη και τη
συσκευή BLUETOOTH όσο πιο κοντά
γίνεται το ένα στο άλλο.
Επιδράσεις σε άλλες συσκευές
Τα ραδιοφωνικά κύματα που μεταδίδονται
από αυτόν το δέκτη ενδέχεται να
δημιουργήσουν παρεμβολές στη
λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών.
Δεδομένου ότι αυτές οι παρεμβολές
μπορούν να οδηγήσουν σε κακή λειτουργία,
να απενεργοποιείτε πάντοτε αυτόν το
δέκτη και τη συσκευή BLUETOOTH στους
παρακάτω χώρους:
 Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα,
βενζινάδικα και οποιοδήποτε χώρο όπου
ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια.
 Κοντά σε αυτόματες πόρτες ή
συναγερμούς πυρκαγιάς.
Σημείωση
 Αυτός ο δέκτης υποστηρίζει λειτουργίες
ασφαλείας που είναι συμβατές με την
προδιαγραφή του BLUETOOTH για να
διασφαλίζεται η ασφαλής σύνδεση στη διάρκεια
της επικοινωνίας, όταν γίνεται χρήση της
τεχνολογίας BLUETOOTH. Εντούτοις, αυτή η
ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής ανάλογα
37EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Πριν συνδέσετε άλλη συσκευή, φροντίστε
να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε
το δέκτη από την πρίζα.

με τα περιεχόμενα της ρύθμισης και άλλους
παράγοντες, επομένως να είστε πάντα
προσεκτικοί όταν εκτελείτε επικοινωνία
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BLUETOOTH.
 Η Sony δεν θα θεωρείται υπεύθυνη κατά
οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή άλλη
απώλεια, που οφείλεται σε διαρροές
πληροφοριών στη διάρκεια επικοινωνίας
με τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
 Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι απαραίτητα
εγγυημένη σε όλες τις συσκευές BLUETOOTH που
έχουν το ίδιο προφίλ με αυτόν το δέκτη.
 Οι συσκευές BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες
με αυτόν το δέκτη πρέπει να είναι συμβατές με
την προδιαγραφή BLUETOOTH που ορίζεται από
την εταιρεία Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να
φέρουν πιστοποίηση σχετικής συμβατότητας.
Ωστόσο, ακόμα και όταν μια συσκευή είναι
συμβατή με την προδιαγραφή BLUETOOTH,
ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου
τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της
συσκευής BLUETOOTH να καθιστούν αδύνατη τη
σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές
μεθόδους ελέγχου, προβολής ή λειτουργίας.
 Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να
κόβεται, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH
που είναι συνδεδεμένη με αυτόν το δέκτη,
το περιβάλλον των επικοινωνιών ή τις
επικρατούσες συνθήκες.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα
ή προβλήματα σχετικά με το δέκτη σας,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΙΣΧΥΟΣ ΗΧΟΥ
ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ:
(Μόνο για τα μοντέλα Η.Π.Α)
Με φορτία 6 Ω, οδήγηση και ων δύο
καναλιών, από 20 Hz – 20.000 Hz,
ονομαστική ελάχιστη ισχύ RMS 90 watts
ανά κανάλι, χωρίς περισσότερο από
0,09% συνολική αρμονική παραμόρφωση
από 250 milliwatt στην ονομαστική έξοδο.
38EL
Τομέας ενισχυτή1)
Ελάχιστη ισχύς εξόδου RMS
(6 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Ισχύς εξόδου στερεοφωνικής λειτουργίας
(6 Ω, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Ισχύς εξόδου λειτουργίας περιφερειακού
ήχου2)
(6 Ω, 1 kHz, THD 0,9%)
145 W ανά κανάλι
1)
Μέτρηση υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
Περιοχή
Απαιτήσεις ισχύος
Η.Π.Α, Καναδάς,
Ταϊβάν
120 V AC, 60 Hz
Ωκεανία, Ευρώπη
230 V AC, 50 Hz
2) Έξοδος
ισχύος αναφοράς από τα εμπρός, το
κεντρικό, τα περιφερειακά, τα πίσω
περιφερειακά και τα εμπρός επάνω ηχεία.
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του ηχητικού πεδίου
και την πηγή, ενδέχεται να μην παρέχεται ήχος.
Απόκριση συχνότητας
Αναλογικό
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(με παράκαμψη ηχητικού πεδίου
και ισοστάθμιση)
Είσοδος
Αναλογικό
Ευαισθησία: 500 mV/50 kilohms
Λόγος σήματος προς θόρυβο3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Ψηφιακή (Ομοαξονική)
Σύνθετη αντίσταση: 75 ohms
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Ψηφιακή (Οπτική)
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Έξοδος (Αναλογική)
SUBWOOFER
Τάση: 2 V/1 kilohm
Ισοσταθμιστής
Επίπεδα κέρδους
±10 dB, προσαύξηση 1 dB
3)
INPUT SHORT (με παράκαμψη ηχητικού πεδίου
και ισοσταθμιστή).
4) Σταθμισμένο δίκτυο, στάθμη εισόδου.
Τομέας BLUETOOTH
Εύρος συντονισμού
Μοντέλα Η.Π.Α και Καναδά:
87,5 MHz – 108,0 MHz (προσαύξηση
100 kHz)
Άλλα μοντέλα:
87,5 MHz – 108,0 MHz (προσαύξηση 50 kHz)
Κεραία (εξωτερική)
Ενσύρματη κεραία FM
Ακροδέκτες κεραίας
75 Ω χωρίς εξισορρόπηση
Σύστημα επικοινωνίας
BLUETOOTH, προδιαγραφές έκδοσης 4.2
Έξοδος
BLUETOOTH Προδιαγραφές Κλάσης
Ισχύος 1
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας
Εμβέλεια περίπου 30 m1)
Ζώνη συχνοτήτων
Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS (Διασπορά φάσματος μεταπήδησης
συχνότητας)
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH2)
A2DP 1.3 (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου)
AVRCP 1.5 (Προφίλ τηλεχειριστηρίου ήχου
βίντεο)
SPP 1,2 (Προφίλ Σειριακής Θύρας)
DID (Προφίλ αναγνώρισης συσκευής)
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές3)
SBC4), AAC
Ρυθμός μετάδοσης (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Συχνότητα
δειγματοληψίας 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
Τομέας βίντεο
Είσοδοι/Έξοδοι
Βίντεο:
1 Vp-p, 75 Ω
Βίντεο HDMI
Ανάλυση
 480p/60 Hz
 576p/50 Hz
 720p/60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
 1080i/60 Hz, 50 Hz
 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Υποστήριξη
HDCP2.2, HDR, 3D, Deep Color
(Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC.
Τομέας iPhone/iPod
Η τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί με
το iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus,
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 και
iPod touch (5η και 6η γενιά).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή
«SongPal» με αυτόν το δέκτη μέσω
BLUETOOTH.
Αναπαραγωγή iPhone/iPod μέσω της θύρας 
(USB) δεν είναι δυνατή.
1)
Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα
με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα σε
συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο
μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό, ασύρματο
τηλέφωνο, ευαισθησία λήψης, απόδοση
κεραίας, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή
λογισμικού κ.λπ.
2)
Τα συνήθη προφίλ BLUETOOTH υποδεικνύουν το
σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ
συσκευών.
3)
Κωδικοποιητής: Συμπίεση σήματος ήχου και
φορμά μετατροπής
4)
Κωδικοποιητής Subband
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
Περιοχή
Απαιτήσεις ισχύος
Τομέας USB
Η.Π.Α, Καναδάς,
Ταϊβάν
120 V AC, 60 Hz
Υποστηριζόμενο φορμά*
MP3/WMA/AAC/WAV
Ωκεανία
230 V AC, 50 Hz
Ευρώπη
230 V AC, 50/60 Hz
* Η συμβατότητα με όλους τους τύπους
λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής,
συσκευών εγγραφής και μέσων εγγραφής
δεν είναι εγγυημένη.
Υποστηριζόμενη συσκευή USB
Κλάση μαζικής αποθήκευσης
Μέγιστο ρεύμα
1A
39EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Τομέας ραδιοφωνικού δέκτη FM
Κατανάλωση ισχύος
240 W
Κατανάλωση ρεύματος (σε κατάσταση
αναμονής)
0,3 W ή λιγότερο (Όταν το «CTRL HDMI»
έχει τεθεί στο «CTRL OFF», το «STBY THRU»
έχει τεθεί στο «OFF» και το «BT STANDBY»
έχει τεθεί στο «STBY OFF».)
0,5 W (Όταν το «CTRL HDMI» έχει τεθεί στο
«CTRL ON», το «BT STANDBY» έχει τεθεί
στο «STBY ON» και το «STBY THRU» έχει
τεθεί στο «OFF».)
Διαστάσεις (πλάτος/ύψος/βάθος) (Περίπου)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
συμπεριλαμβανομένων των προεξοχών
και των στοιχείων ελέγχου
Βάρος (περίπου)
7,8 kg
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό
το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια
της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς
ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ) ή και
άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή
την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη
του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς
καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων
μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία,
σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά
το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε
επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της
Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο
αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν
το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι
αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το
προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.
Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει
την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι
αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα
όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια
της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν
(κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς)
λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής,
η Sony ή ένα μέλος του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά,
το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του,
εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων
και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν
να αντικαταστήσουν ελαττωματικά
40EL
προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα
ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα.
Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν
αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
41EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης
θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το
πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη
πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας
αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και
του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το
ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν
τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν
προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία
αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του
προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος
του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του
προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί,
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια /
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης
δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή
κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος
σας προς και από τη Sony ή μέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση
κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος
όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες,
λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν
λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική
ή οικιακή χρήση.
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που
προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει φυσική,
αισθητική ή επιφανειακή ζημιά
ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη
σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση
ή χρήση του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος
σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα
όπου έχει εγκατασταθεί και
χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του
προϊόντος με λογισμικό που δεν
παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα
των συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊόν εκτός
από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται
με το εν λόγω προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα,
περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα
προϊόντα των οποίων ο τύπος,
η κατάσταση και το πρότυπο
δεν συνιστώνται από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή
από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony
ή του δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα
από τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος
με σκοπό να συμμορφωθεί
προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες
για τις οποίες το προϊόν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές
και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική
ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση
εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του
κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων
και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα
υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει
το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται
ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης
από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω,
η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή,
σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά
την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την
αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος
ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει
το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν
η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως
ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο
στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία
δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που
το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται
στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα
με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή
ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται
στους όρους και συνθήκες της εγγύησης.
Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα
προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών
και άυλων απωλειών - του τιμήματος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος της απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του
προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων
προϊόντων - της άμεσης, παρεμπίπτουσας
ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη
και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του
προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων
λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας
κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη
Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του
προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη
ή διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που
ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών
προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
42EL
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές,
που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας
ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης,
ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης
ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα
οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης
τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που
της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν
την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια,
σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και
παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση,
η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση,
δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε
για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν
η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο
περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού,
θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony
τα δικαιώματα που απορρέουν από την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους
που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που
πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία
σχετικά με την πώληση καταναλωτικών
προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως
να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν
να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων
από τα οποία αγοράσατε το προϊόν.
Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων
σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρύσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό
τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο
Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό
τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
©2016 Sony Corporation
4-584-079-13(2) (EL)
Download PDF