Sony | BDP-S3200 | Sony BDP-S3200 Οδηγίες χρήσης

4-476-203-41(1) (EL)
Συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc™ / DVD
Οδηγίες χρήσης
Ξεκινώντας
Αναπαραγωγή
Internet
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε! Πριν
χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής,
διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200
Πρόσθετες πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη
συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην
τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως
βάζα, επάνω στη συσκευή.
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε
το περίβλημα. Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών
επιδιόρθωσης μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Η αλλαγή του καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος πρέπει να εκτελείται μόνο σε ένα
εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.
Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με
τοποθετημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική
θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν
αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Καθώς
η ακτίνα λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτό το
Blu-ray Disc/τη συσκευή αναπαραγωγής DVD
είναι επιβλαβής για τα μάτια, μην επιχειρήσετε
να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα.
Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης
μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Η ετικέτα αυτή βρίσκεται στο προστατευτικό
κάλυμμα του μηχανισμού λέιζερ, στο εσωτερικό
του περιβλήματος της συσκευής.
2
Αυτή η συσκευή υπάγεται στην κατηγορία
προϊόντος. CLASS 1 LASER Η ΣΗΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLASS 1 LASER
βρίσκεται στην πίσω εξωτερική πλευρά της
συσκευής.
Απόρριψη παλαιού
ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα
διακομιδής)
Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία
του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε
το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση
της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος,
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική
περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από
την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης
του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές
αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν.
Μόνο για τα
ευρωπαϊκά
μοντέλα
Απόρριψη
μεταχειρισμένων
μπαταριών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα
διακομιδής)
Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη
συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με
αυτό το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το
σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά
σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου
(Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004%
μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής
απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική
περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από
την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των
μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή για
λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία Ερωτήματα
σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με
βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο, την Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία.
Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης,
ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα
ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.
Προφυλάξεις
• Η μονάδα λειτουργεί στα 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz. Ελέγξτε εάν η τάση λειτουργίας της
μονάδας είναι ίδια με την τάση της εταιρείας
ηλεκτροδότησης της περιοχής σας.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα έτσι ώστε το
καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος να
μπορεί να αποσυνδεθεί από την πρίζα αμέσως
μόλις παρουσιαστεί πρόβλημα.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους
ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των
δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό επιδιορθώσεων.
Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της
μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της
ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην
ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς
αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν.
Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων
μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές
δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από
το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
3
Προφυλάξεις
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και
συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται
στην Οδηγία EMC χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο σύνδεσης με μήκος μικρότερο από
3 μέτρα.
Σχετικά με την τοποθέτηση
• Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
σε μια θέση με επαρκή εξαερισμό, ώστε
να αποφύγετε την υπερθέρμανσή της.
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,
μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της
συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα,
κουρτίνες κ.λπ.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές γυμνής
φλόγας (όπως αναμμένα κεριά).
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε περιορισμένο χώρο, όπως
ράφια βιβλιοθήκης ή παρόμοια έπιπλα.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε εξωτερικούς χώρους,
σε οχήματα, σε πλοία ή άλλα σκάφη.
• Αν η συσκευή αναπαραγωγής μεταφερθεί
απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο
ή τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο με πολλή
υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση
της υγρασίας στους φακούς στο εσωτερικό
της συσκευής αναπαραγωγής. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή
την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και
αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
ενεργοποιημένη για περίπου μισή ώρα,
μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής
σε επικλινή θέση. Έχει σχεδιαστεί να
λειτουργεί μόνο σε οριζόντια θέση.
• Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα
μπροστά από την πρόσοψη της συσκευής.
Ενδέχεται να περιορίζουν τη λήψη των
ραδιοκυμάτων.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής
σε χώρο όπου χρησιμοποιείται ιατρικός
εξοπλισμός. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία των ιατρικών οργάνων.
4
• Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη
ιατρική συσκευή, συμβουλευθείτε τον
γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής
σας συσκευής, πριν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία του ασύρματου δικτύου LAN.
• Η συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής θα
πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε
απόσταση τουλάχιστον 20 cm ή μεγαλύτερη
μεταξύ της συσκευής αναπαραγωγής και
του ανθρώπινου σώματος (εκτός των
άκρων: παλάμες, καρποί, πέλματα και
αστράγαλοι).
• Μην τοποθετείτε βαριά ή ασταθή
αντικείμενα επάνω στη συσκευή
αναπαραγωγής.
• Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα εκτός
από δίσκους στο συρτάρι του δίσκου.
Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής ή στο
αντικείμενο.
• Κατά τη μετακίνηση της συσκευής
αναπαραγωγής, αφαιρέστε τυχόν δίσκους
από το συρτάρι. Εάν δεν το κάνετε, ο δίσκος
ενδέχεται να καταστραφεί.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής, αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) και όλα τα υπόλοιπα καλώδια
από τη συσκευή αναπαραγωγής.
Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν
αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας
(δίκτυο ρεύματος) εφόσον παραμένει
συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν
η συσκευή αναπαραγωγής είναι
απενεργοποιημένη.
• Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή αναπαραγωγής για μεγάλο
χρονικό διάστημα, φροντίστε να την
αποσυνδέσετε από την πρίζα. Για να
αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος),
κρατήστε το σταθερά από το φις. Μην
τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
• Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μην
πάθει ζημιά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος). Μη
χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
εάν έχει πάθει ζημιά, διότι αυτό μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
– Μη μαγκώνετε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) μεταξύ της συσκευής
αναπαραγωγής και του τοίχου,
του ραφιού κ.τ.λ.
– Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
επάνω στο καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και μην
τραβάτε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
• Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC που παρέχεται για αυτήν
τη συσκευή αναπαραγωγής, καθώς άλλοι
προσαρμογείς ενδέχεται να προκαλέσουν
δυσλειτουργία.
• Μην αποσυναρμολογείτε και μη
χρησιμοποιείτε αντίστροφη μηχανική.
• Μην περιορίζετε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC σε κλειστό χώρο, όπως
ράφι βιβλιοθήκης ή ερμάριο AV.
• Μη συνδέετε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC σε ηλεκτρικό
μετασχηματιστή ταξιδίου, ο οποίος μπορεί
να παράγει θερμότητα και να προκαλέσει
δυσλειτουργία.
• Μη ρίχνετε κάτω και μην υποβάλλετε τον
εξοπλισμό σε χτυπήματα.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου, όταν
ακούτε ένα τμήμα με πολύ χαμηλές στάθμες
εισόδου ή χωρίς ηχητικά σήματα. Ενδέχεται
να πάθουν βλάβη τα αυτιά σας και τα ηχεία
όταν η στάθμη το ήχου φτάσει στην αιχμή.
Καθαρισμός
Καθαρίστε το περίβλημα, το πλαίσιο και
τα στοιχεία ελέγχου με ένα μαλακό πανί.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια,
λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως
οινόπνευμα ή βενζίνη.
Δίσκοι καθαρισμού, καθαριστικά δίσκων/
φακών
Μην χρησιμοποιείτε δίσκους καθαρισμού
ή καθαριστικά δίσκων/φακών
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων σε
υγρή μορφή ή τύπου ψεκασμού). Μπορεί να
προκαλέσουν δυσλειτουργία στη συσκευή.
Αντικατάσταση εξαρτημάτων
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτελούνται
εργασίες επιδιόρθωσης στη συσκευή
αναπαραγωγής, τα επιδιορθωμένα
εξαρτήματα ενδέχεται να συλλέγονται
για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης
ή ανακύκλωσης.
Σύνδεση στην υποδοχή HDMI OUT
Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες καθώς
ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στην υποδοχή και το
βύσμα HDMI OUT.
• Ευθυγραμμίστε προσεχτικά την υποδοχή
HDMI OUT στο πίσω μέρος της συσκευής
αναπαραγωγής και το βύσμα HDMI
ελέγχοντας το σχήμα τους. Βεβαιωθείτε ότι
το βύσμα δεν είναι ανάποδα ή κεκλιμένο.
5
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αποσυνδέσει το καλώδιο HDMI.
Οι ενήλικες θα πρέπει να επιβλέπουν τα μικρά
παιδιά ώστε να διασφαλίσουν ότι ακολουθούν
τις συστάσεις που αναφέρονται παραπάνω.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Κρατήστε σε ευθεία το βύσμα HDMI όταν
συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο HDMI.
Μην περιστρέφετε και μην πιέζετε το βύσμα
HDMI μέσα στην υποδοχή HDMI OUT.
Σχετικά με την παρακολούθηση εικόνων
βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D)
(μόνο για τα BDP-S4200/S5200)
Ορισμένα άτομα ενδέχεται να αισθανθούν
δυσφορία (όπως καταπόνηση των ματιών,
κόπωση ή ναυτία) κατά την παρακολούθηση
εικόνων βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης
(3D). Η Sony συνιστά σε όλους τους θεατές
να παρακολουθούν τις εικόνες αυτές με συχνά
διαλείμματα. Η διάρκεια και η συχνότητα
των απαιτούμενων διαλειμμάτων διαφέρουν
μεταξύ ατόμων. Πρέπει να επιλέξετε το
διάστημα που αποφέρει τα καλύτερα
αποτελέσματα. Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε
δυσφορία, θα πρέπει να διακόψετε την
παρακολούθηση των εικόνων βίντεο
τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) μέχρι να
αισθανθείτε καλύτερα. Εάν είναι απαραίτητο,
συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Θα πρέπει επίσης
να ανατρέξετε (i) στο εγχειρίδιο χρήσης ή/και
στα μηνύματα προσοχής οποιωνδήποτε
άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται με
αυτό το σύστημα,ή των περιεχομένων της
συσκευής Blu-ray Disc που αναπαράγονται
με αυτό το προϊόν, καθώς και (ii) στην
διαδικτυακή τοποθεσία της εταιρείας μας
(http://www.sony-europe.com/myproduct/)
για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Η όραση
των παιδιών σας (ιδιαίτερα των παιδιών με
ηλικία μικρότερη των έξι ετών) συνεχίζει να
αναπτύσσεται. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας
(παιδίατρο ή οφθαλμίατρο) πριν επιτρέψετε
σε μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν εικόνες
βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).
6
Προσοχή: Η συσκευή αναπαραγωγής
μπορεί να διατηρεί επ' άπειρον στην οθόνη
της τηλεόρασης μια στατική εικόνα βίντεο
ή οθόνη ενδείξεων. Εάν αφήσετε τη
στατική εικόνα βίντεο ή την οθόνη των
ενδείξεων στην οθόνη της τηλεόρασης
για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει
κίνδυνος να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην
οθόνη της τηλεόρασης. Οι τηλεοράσεις με
οθόνη Plasma και οι τηλεοράσεις προβολής
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε αυτό το θέμα.
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε
προβλήματα με τη συσκευή αναπαραγωγής,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Προστασία από αντιγραφή
Ενημερωθείτε σχετικά με τα προηγμένα
συστήματα προστασίας περιεχομένου που
χρησιμοποιούνται στα μέσα Blu-ray Disc™ και
DVD. Τα συστήματα αυτά, με τις ονομασίες
AACS (Advanced Access Content System) και
CSS (Content Scramble System), ενδέχεται να
περιέχουν ορισμένους περιορισμούς για την
αναπαραγωγή, την αναλογική έξοδο και άλλες
παρόμοιες δυνατότητες. Η λειτουργία αυτού
του προϊόντος και οι ισχύοντες περιορισμοί
ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την
ημερομηνία αγοράς, καθώς το διοικητικό
συμβούλιο της AACS ενδέχεται να υιοθετήσει
ή να αλλάξει τους κανόνες των περιορισμών
της μετά την αγορά.
Ειδοποίηση Cinavia
Σε αυτό το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί
η τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό
της χρήσης μη εγκεκριμένων αντιγράφων
ορισμένων εμπορικών φιλμ και βίντεο,
καθώς και της μουσικής τους επένδυσης.
Όταν ανιχνεύεται απαγορευμένη χρήση μη
εγκεκριμένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα
μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή
ή αντιγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο
Ηλεκτρονικό Κέντρο Πληροφοριών
Καταναλωτή της Cinavia, στη διεύθυνση
http://www.cinavia.com. Αν θέλετε να
ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη Cinavia μέσω ταχυδρομείου, αποστείλετε
κάρτα με τη διεύθυνσή σας στην εξής
διεύθυνση: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο
Στη φωτογραφία του εξώφυλλου είναι το
BDP-S5200.
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
• Η ονομασία «AVCHD» και το λογότυπο
«AVCHD 3D/Progressive» είναι εμπορικά
σήματα της Panasonic Corporation και της
Sony Corporation.
• Η ονομασία Java είναι εμπορικό σήμα της
Oracle ή/και των θυγατρικών της.
• Το , «XMB», και το «xross media bar»
είναι εμπορικά σήματα της Sony
Corporation και της Sony Computer
Entertainment Inc.
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την
Dolby Laboratories. Οι ονομασίες Dolby,
Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
• Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται
κατόπιν αδείας από την DTS Licensing
Limited. Η ονομασία και το σύμβολο
DTS είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα
και η ονομασία DTS 2.0+Digital Out είναι
εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc.
Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος.
• Οι ονομασίες HDMI® και Διασύνδεση
πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας HDMI,
καθώς και το λογότυπο HDMI είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α και
σε άλλες χώρες.
• Τα Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray
3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™, και
τα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της
Blu-ray Disc Association.
• Το «DVD logo» είναι εμπορικό σήμα της
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Τα λογότυπα «DVD+RW», «DVD-RW»,
«DVD+R», «DVD-R», «DVD VIDEO»
και «CD» είναι εμπορικά σήματα.
• Η ονομασία «BRAVIA» είναι εμπορικό
σήμα της Sony Corporation.
• Η τεχνολογία και τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου
MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν αδείας
των Fraunhofer IIS και Thomson.
• Αυτό το προϊόν ενσωματώνει ιδιόκτητη
τεχνολογία υπό την άδεια της Verance
Corporation και προστατεύεται από το
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ αριθ.
7,369,677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
που έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν στις ΗΠΑ
ή διεθνώς, καθώς και νόμους περί
προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων
ή εμπορικών μυστικών για ορισμένες πτυχές
της εν λόγω τεχνολογίας. Το Cinavia είναι
εμπορικό σήμα της Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος της Verance. Απαγορεύεται
η αντίστροφη μηχανική και
η αποσυναρμολόγηση.
• Η ονομασία Windows Media είναι
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό
σήμα της Microsoft Corporation στις
Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία που
διέπεται από ορισμένα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft.
Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή της
εν λόγω τεχνολογίας εκτός του προϊόντος
χωρίς την κατάλληλη άδεια χρήσης της
Microsoft.
Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου χρησιμοποιούν
την τεχνολογία πρόσβασης περιεχομένου
PlayReady™ της Microsoft για την
προστασία της πνευματικής τους
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του
περιεχομένου πνευματικών δικαιωμάτων.
7
Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί την
τεχνολογία PlayReady για την πρόσβαση
προστατευόμενου περιεχομένου μέσω
PlayReady ή/και προστατευόμενου
περιεχομένου μέσω WMDRM. Εάν
η συσκευή αποτύχει στην κανονική επιβολή
περιορισμών για τη χρήση περιεχομένου,
οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου ενδέχεται
να απαιτήσουν από τη Microsoft να
ανακαλέσει τη δυνατότητα της συσκευής να
αναπαράγει προστατευόμενο περιεχόμενο
μέσω της τεχνολογίας PlayReady.
Η ανάκληση δεν επηρεάζει το μη
προστατευόμενο περιεχόμενο ή το
περιεχόμενο που προστατεύεται από άλλες
τεχνολογίες πρόσβασης περιεχομένου.
Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου ενδέχεται
να απαιτήσουν την αναβάθμιση της
τεχνολογίας PlayReady για την πρόσβαση
στο περιεχόμενό τους. Εάν αρνηθείτε μια
αναβάθμιση, δεν θα έχετε τη δυνατότητα
πρόσβασης σε περιεχόμενο που απαιτεί τη
συγκεκριμένη αναβάθμιση.
• Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και
βίντεο και τα σχετικά δεδομένα παρέχονται
από την Gracenote®. Η Gracenote είναι το
βιομηχανικό πρότυπο στην τεχνολογία
αναγνώρισης μουσικής και της παράδοσης
σχετικού περιεχομένου. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.gracenote.com.
Δεδομένα δίσκων CD, DVD, Blu-ray Disc
και δεδομένα σχετικά με μουσική και βίντεο
από την Gracenote, Inc., αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία (copyright) © της
Gracenote από το 2000 μέχρι σήμερα. Το
Λογισμικό Gracenote αποτελεί πνευματική
ιδιοκτησία (copyright) της Gracenote από
το 2000 μέχρι σήμερα. Σε αυτό το προϊόν και
την υπηρεσία εφαρμόζονται ένα
ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
της Gracenote. Βλέπε στη διαδικτυακή
τοποθεσία της Gracenote για ένα μη
εξαντλητικό κατάλογο των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας της Gracenote που
εφαρμόζονται. Οι ονομασίες Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, το
8
λογότυπο Gracenote και το λογότυπο
«Powered by Gracenote» είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα
ή εμπορικά σήματα της Gracenote στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
• Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® και
Wi-Fi Alliance® είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
• Τα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™,
WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™,
Miracast™ και Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ είναι σήματα της Wi-Fi Alliance.
• Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήμα
πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.
• Το σήμα Wi-Fi Protected Setup είναι σήμα
της Wi-Fi Alliance.
• Το DLNA®, το λογότυπο DLNA και το
DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά
σήματα, σήματα υπηρεσίας ή σήματα
πιστοποίησης της Digital Living Network
Alliance.
• Η ονομασία Opera® Devices SDK ανήκει
στην Opera Software ASA. Copyright 20022012 Opera Software ASA. Με την
επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
• Άλλες ονομασίες συστημάτων και
προϊόντων είναι γενικά εμπορικά σήματα
ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των
κατασκευαστών τους. Τα σήματα ™ και ®
δεν επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο.
Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη
της Gracenote®
Αυτή η εφαρμογή ή συσκευή περιλαμβάνει
λογισμικό της Gracenote, Inc. of Emeryville,
California («Gracenote»). Το λογισμικό της
Gracenote (το «Λογισμικό Gracenote»)
επιτρέπει σε αυτήν την εφαρμογή να εκτελεί
αναγνώριση δίσκου ή/και αρχείων και να
λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με μουσική,
όπως για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά
με το όνομα, τον καλλιτέχνη, το κομμάτι και
τον τίτλο («Δεδομένα Gracenote») από
διακομιστές στο διαδίκτυο ή ενσωματωμένες
βάσεις δεδομένων (συλλογικά, «Διακομιστές
Gracenote») και να εκτελεί άλλες λειτουργίες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα
Gracenote μόνο μέσω των λειτουργιών αυτής
της εφαρμογής ή συσκευής, που προορίζονται
για τον τελικό χρήστη.
Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τα
Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό
Gracenote και τους Διακομιστές Gracenote
μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.
Συμφωνείτε ότι δεν θα εκχωρήσετε,
αντιγράψετε, μεταφέρετε ή μεταβιβάσετε
το Λογισμικό Gracenote ή άλλα Δεδομένα
Gracenote σε τρίτα μέρη. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
GRACENOTE, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
GRACENOTE ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ
GRACENOTE, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.
Συμφωνείτε ότι η μη-αποκλειστική άδεια
χρήσης των Δεδομένων Gracenote, του
Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών
Gracenote θα λυθεί εάν παραβιάσετε τους
εν λόγω περιορισμούς. Εάν λυθεί η άδειά σας,
συμφωνείτε ότι θα διακόψετε οποιαδήποτε
και κάθε χρήση των Δεδομένων Gracenote,
του Λογισμικού Gracenote και των
Διακομιστών Gracenote. Η Gracenote
επιφυλάσσεται του δικαιώματός της επί των
των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού
Gracenote και των Διακομιστών Gracenote,
συμπεριλαμβανομένου παντός δικαιώματος
ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση η Gracenote
δεν υποχρεούται να σας αποζημιώσει για
τυχόν πληροφορίες που παρέχετε.
Συμφωνείτε ότι η Gracenote, Inc. δύναται να
ασκήσει τα δικαιώματά της που προκύπτουν
από το εν λόγω Συμφωνητικό απέναντι σε
εσάς, απευθείας και για λογαριασμό της.
Η υπηρεσία Gracenote χρησιμοποιεί
ένα μοναδικό σύστημα εντοπισμού για
να εντοπίζει ερωτήματα για στατιστικούς
σκοπούς. Ο σκοπός του τυχαία εκχωρούμενου
αριθμητικού συστήματος εντοπισμού είναι
να διευκολύνει την υπηρεσία Gracenote να
υπολογίζει ερωτήματα χωρίς να γνωρίζει
πληροφορίες για το άτομό σας. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ιστοσελίδα με την Πολιτική Απορρήτου της
Gracenote σχετικά με την υπηρεσία Gracenote.
Το Λογισμικό Gracenote και κάθε
στοιχείο των Δεδομένων Gracenote σας
παραχωρούνται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η Gracenote
δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση,
ρητή ή σιωπηλή, σχετικά με την ακρίβεια των
Δεδομένων Gracenote που εμπεριέχονται
στους Διακομιστές Gracenote. Η Gracenote
διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων
από τους Διακομιστές Gracenote ή αλλαγής
των κατηγοριών δεδομένων για
οποιονδήποτε λόγο κρίνει επαρκή. Δεν
παρέχεται καμία εγγύηση ότι το Λογισμικό
Gracenote ή οι Διακομιστές Gracenote
είναι απαλλαγμένοι από σφάλματα ή ότι
η λειτουργία του Λογισμικού Gracenote
ή των Διακομιστών Gracenote θα είναι
αδιάλειπτη. Η Gracenote δεν υποχρεούται
να σας παράσχει τους νέους, βελτιωμένους
ή πρόσθετους τύπους ή κατηγορίες
δεδομένων που ενδέχεται να παρέχει
στο μέλλον και δύναται να διακόψει
τις υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή.
9
Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ
ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΛΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ
ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ
GRACENOTE. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Η GRACENOTE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.
© από το 2000 έως σήμερα. Gracenote, Inc.
10
Περιεχόμενα
2
4
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προφυλάξεις
Ξεκινώντας
12
17
19
19
Οδηγός Εξαρτημάτων και Στοιχείων Ελέγχου
Βήμα 1: Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής
Βήμα 2: Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου
Βήμα 3: Εύκολη διαμόρφωση
Αναπαραγωγή
21
23
23
26
Αναπαραγωγή δίσκου
Αναπαραγωγή από συσκευή USB
Αναπαραγωγή μέσω δικτύου
Διαθέσιμες επιλογές
Διαδίκτυο (μόνο για τα BDP-S3200/S4200/S5200)
28
Περιήγηση σε διαδικτυακές τοποθεσίες
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
30
30
30
32
32
33
34
35
36
36
Χρήση των ενδείξεων ρύθμισης
[Ενημέρωση λογισμικού]
[Ρυθμίσεις οθόνης]
[Ρυθμίσεις ήχου]
[Ρυθμίσεις προβολής BD/DVD]
[Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου]
[Ρυθμίσεις συστήματος]
[Ρυθμίσεις δικτύου]
[Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου]
[Επαναρρύθμιση]
Πρόσθετες πληροφορίες
37
41
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
11
Ξεκινώντας
Οδηγός Εξαρτημάτων και Στοιχείων Ελέγχου
Μπροστινό πλαίσιο
1
2
6
A Συρτάρι δίσκου
B Z (άνοιγμα/κλείσιμο)
C [/1 (ενεργοποίηση/αναμονή)
Ενεργοποιεί τη συσκευή
αναπαραγωγής ή τη θέτει σε
κατάσταση αναμονής.
D Υποδοχή (USB)
Συνδέστε μια συσκευή USB σε
αυτή την υποδοχή.
E Ένδειξη λειτουργίας
Ανάβει όταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
ενεργοποιημένη.
F Αισθητήρας τηλεχειρισμού
12
34
5
Για να κλειδώσετε το συρτάρι του δίσκου
(Κλείδωμα για τα παιδιά)
Μπορείτε να κλειδώσετε το συρτάρι
του δίσκου για να μην ανοίξει τυχαία.
Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι
ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί
x (διακοπή), HOME, και μετά το κουμπί
TOP MENU στο τηλεχειριστήριο για
να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το
συρτάρι.
Πίσω πάνελ
B Ακροδέκτης LAN (100)
Ξεκινώντας
A Υποδοχή DC IN 12 V (είσοδος προσαρμογέα τροφοδοτικού AC)
C Υποδοχή HDMI OUT
D Υποδοχή DIGITAL OUT (COAXIAL)
13
A Z (άνοιγμα/κλείσιμο)
Ανοίγει ή κλείνει το συρτάρι του
δίσκου.
Τηλεχειριστήριο
Οι διαθέσιμες λειτουργίες του
τηλεχειριστηρίου διαφέρουν ανάλογα
με το δίσκο ή την περίπτωση.
-TV- t (Επιλογή εισόδου
τηλεόρασης)
Εναλλάσσει μεταξύ της τηλεόρασης
και άλλων πηγών εισόδου.
-TV- [/1 (ενεργοποίηση/
αναμονή τηλεόρασης)
Ενεργοποιεί την τηλεόραση ή τη
θέτει σε κατάσταση αναμονής.
TOP MENU
POP UP/
MENU
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
NETFLIX
[/1 (ενεργοποίηση/αναμονή)
Ενεργοποιεί τη συσκευή
αναπαραγωγής ή τη θέτει σε
κατάσταση αναμονής.
B Έγχρωμα πλήκτρα (κόκκινο/
πράσινο/κίτρινο/μπλε)
Πλήκτρα συντομεύσεων για
διαδραστικές λειτουργίες.
C TOP MENU
Ανοίγει ή κλείνει το Άνω μενού
των δίσκων BD ή DVD.
POP UP/MENU
Ανοίγει ή κλείνει το Αναδυόμενο
μενού των δίσκων BD-ROM ή το
μενού των δίσκων DVD.
SUBTITLE
AUDIO
DISPLAY
OPTIONS (σελίδα 26)
Εμφανίζει στην οθόνη τις διαθέσιμες
επιλογές.
RETURN
Επιστρέφει στην προηγούμενη
οθόνη.
z
Τα πλήκτρα N, 2 + και AUDIO φέρουν
ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την
ανάγλυφη κουκκίδα ως αναφορά κατά τη
λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής.
14
</M/m/,
Μετακινεί την επισήμανση για να
επιλεγεί ένα εμφανιζόμενο στοιχείο.
b
M/m ως πλήκτρο συντόμευσης για
την αναζήτηση κομματιού κατά την
αναπαραγωγή CD μουσικής.
Κεντρικό πλήκτρο (ENTER)
Εισαγάγει το επιλεγμένο στοιχείο.
HOME
Εισέρχεται στο αρχικό μενού
της συσκευής αναπαραγωγής.
Εμφανίζει το φόντο οθόνης όταν
πατηθεί στο εικονίδιο κατηγορίας
του αρχικού μενού.
NETFLIX
Αποκτά πρόσβαση στην
ηλεκτρονική υπηρεσία «NETFLIX».
Για περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με την ηλεκτρονική
υπηρεσία NETFLIX, επισκεφθείτε
την ακόλουθη διαδικτυακή
τοποθεσία και ανατρέξτε στις
Συνήθεις ερωτήσεις:
http://support.sony-europe.com/
D m/M (γρήγορη επαναφορά/
γρήγορη προώθηση)
• Γρήγορη επαναφορά/γρήγορη
προώθηση του δίσκου όταν
πατήσετε το πλήκτρο κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Η ταχύτητα αναζήτησης αλλάζει
κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο
κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής
του βίντεο.
• Κάνει αναπαραγωγή σε αργή
κίνηση εάν πιέσετε για περισσότερο
από ένα δευτερόλεπτο στη
λειτουργία παύσης.
• Αναπαράγει ένα καρέ κάθε φορά
εάν το πιέσετε για λίγο στη
λειτουργία παύσης.
N (αναπαραγωγή)
Εκκινεί ή επανεκκινεί την
αναπαραγωγή.
X (παύση)
Διακόπτει προσωρινά ή επανεκκινεί
την αναπαραγωγή.
x (διακοπή)
Διακόπτει την αναπαραγωγή και
αποθηκεύει το σημείο διακοπής
στη μνήμη (σημείο συνέχισης).
Το σημείο συνέχισης για έναν τίτλο/
κομμάτι είναι το τελευταίο σημείο
αναπαραγωγής ή η τελευταία
φωτογραφία για ένα φάκελο
φωτογραφιών.
Ξεκινώντας
SEN (σελίδα 23)
Αποκτά πρόσβαση στην
ηλεκτρονική υπηρεσία
«Sony Entertainment Network™».
./> (προηγούμενο/
επόμενο)
Μεταβαίνει στο προηγούμενο/
επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι
ή αρχείο.
SUBTITLE (σελίδα 33)
Επιλέγει τη γλώσσα των υπότιτλων,
όταν έχουν εγγραφεί υπότιτλοι
σε πολλές γλώσσες σε ένα δίσκο
BD-ROM/DVD VIDEO.
2 (ένταση ήχου) +/–
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της
τηλεόρασης.
AUDIO (σελίδα 33)
Επιλέγει τη γλώσσα της
μεταγλώττισης, όταν έχουν εγγραφεί
μεταγλωττίσεις σε πολλές γλώσσες σε
ένα δίσκο BD-ROM/DVD VIDEO.
Επιλέγει το ηχητικό κομμάτι στα CD.
(σίγαση)
Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο.
DISPLAY (σελίδα 22)
Εμφανίζει τις πληροφορίες
αναπαραγωγής και περιήγησης στο
διαδίκτυο (μόνο για τα BDP-S3200/
S4200/S5200) στην οθόνη της
τηλεόρασης.
15
Εμφάνιση αρχικού μενού
Το αρχικό μενού εμφανίζεται όταν
πατήσετε το πλήκτρο HOME. Επιλέξτε
κατηγορία χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα </,. Επιλέξτε στοιχείο
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα M/m,
και πατήστε ENTER.
Στοιχείο
Κατηγορία
[Διαμόρφωση]: Προσαρμόζει
τις ρυθμίσεις της συσκευής
αναπαραγωγής.
[Φωτογραφία]: Εμφανίζει τις
φωτογραφίες.
[Music]: Αναπαράγει μουσική.
[Βίντεο]: Αναπαράγει βίντεο.
[Είσοδος]: Εκτελέστε
Αντικατοπτρισμό οθόνης με
συμβατή συσκευή πηγής (μόνο
για τα BDP-S3200/S5200).
[Δίκτυο]: Εμφανίζει στοιχεία
δικτύου.
16
Βήμα 1: Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής
Μη συνδέετε το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος μέχρι να κάνετε όλες τις
συνδέσεις.
Σύνδεση στην τηλεόραση
Καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας (δεν παρέχεται)
Ξεκινώντας
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας με καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας.
Υψηλή
ποιότητα
17
Σύνδεση στον ενισχυτή AV (δέκτης)
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης, ανάλογα με τις υποδοχές εισόδου
του ενισχυτή AV (δέκτης). Όταν επιλέγετε A ή B, κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις
στη διαμόρφωση [Ρυθμίσεις ήχου] (σελίδα 32).
Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (δεν παρέχεται)
Καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας (δεν παρέχεται)
t Ρύθμιση [BD Audio MIX Setting] (σελίδα 32).
Ψηφιακό ομοαξονικό καλώδιο
(δεν παρέχεται)
18
Βήμα 2: Προετοιμασία για
σύνδεση δικτύου
Χρησιμοποιήστε το ασύρματο δίκτυο
LAN που είναι ενσωματωμένο στη
συσκευή αναπαραγωγής.
Ενσύρματη εγκατάσταση
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο LAN για
να κάνετε σύνδεση στον ακροδέκτη
LAN (100) της συσκευής
αναπαραγωγής.
Καλώδιο δικτύου LAN (δεν παρέχεται)
Ξεκινώντας
Εάν δεν πρόκειται να συνδέσετε τη
συσκευή αναπαραγωγής σε κάποιο
δίκτυο, προχωρήστε στην ενότητα
«Βήμα 3: Εύκολη διαμόρφωση»
(σελίδα 19).
Ασύρματη διαμόρφωση
(μόνο για τα BDP-S3200/S5200)
Δρομολογητής Μόντεμ ADSL/
Internet
ασύρματου
Μόντεμ καλωδίου
δικτύου LAN
Βήμα 3: Εύκολη διαμόρφωση
Καλώδιο LAN
(δεν παρέχεται)
Ευρυζωνικός Μόντεμ ADSL/
Internet
δρομολογητής Μόντεμ καλωδίου
z
Συνιστάται η χρήση θωρακισμένου καλωδίου
διεπαφής (καλώδιο δικτύου LAN), ευθείας
σύνδεσης.
Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά
Περιμένετε για λίγο μέχρι η συσκευή
αναπαραγωγής ενεργοποιήσει και
ξεκινήσει την [Εύκολες αρχικές
ρυθμίσεις].
1
Εισαγάγετε δύο μπαταρίες R03 (μέγεθος
AAΑ) αντιστοιχίζοντας τα άκρα 3 και
# των μπαταριών με τις ενδείξεις στο
εσωτερικό της θήκης των μπαταριών
του τηλεχειριστηρίου.
19
2
Συνδέστε τον παρεχόμενο
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC και
το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) με
την αριθμητική σειρά που αναφέρεται
παρακάτω. Όταν τα αφαιρείτε,
εκτελέστε τις ίδιες ενέργειες με την
αντίστροφη σειρά.
5
Εκτελέστε τις [Εύκολες αρχικές
ρυθμίσεις].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να εκτελέσετε τις βασικές
ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα </M/m/, και ENTER
στο τηλεχειριστήριο.
</M/m/,
ENTER
1 προς DC IN 12 V
Προσαρμογέας τροφοδοτικού
AC (παρέχεται)
2
3
Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) στο δίκτυο
ρεύματος
(παρέχεται)
20
3
Πιέστε το πλήκτρο [/1 για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
4
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και
καθορίστε τον επιλογέα εισόδου στην
τηλεόραση. Με αυτό τον τρόπο θα
εμφανιστεί το σήμα από τη συσκευή
αναπαραγωγής στην οθόνη της
τηλεόρασης.
b
• Όταν ολοκληρωθούν οι[Εύκολες αρχικές
ρυθμίσεις], επιλέξτε [Εύκολες ρυθμίσεις
δικτύου] για να χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες δικτύου της συσκευής
αναπαραγωγής.
• Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη
σύνδεση, ρυθμίστε το [Ρυθμίσεις Internet]
στο [Ρυθμίσεις δικτύου] σε [Ασύρματη
διαμόρφωση (ενσωματωμένα)] (μόνο για
τα BDP-S3200/S5200).
• Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη
σύνδεση, ρυθμίστε το [Ρυθμίσεις Internet]
στο [Ρυθμίσεις δικτύου] σε [Ενσύρματη
εγκατάσταση] (μόνο για τα BDP-S3200/
S5200).
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκου
Για πληροφορίες σχετικά με τους
αναπαραγόμενους δίσκους, βλέπε
σελίδα 42.
1
Πιέστε το πλήκτρο Z και, κατόπιν,
τοποθετήστε ένα δίσκο στο συρτάρι του
δίσκου.
Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM με το
λογότυπο «BD-LIVE»* διαθέτουν
πρόσθετο περιεχόμενο και άλλα
δεδομένα που μπορείτε να απολαύσετε
μέσω λήψης από το διαδίκτυο.
*
1
Συνδέστε μια μνήμη USB στην υποδοχή
USB της συσκευής αναπαραγωγής
(σελίδα 12).
Για τοπική αποθήκευση,
χρησιμοποιήστε μια μνήμη USB
χωρητικότητας 1 GB ή περισσότερο.
2
Αναπαραγωγή
2
Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου στην
τηλεόρασή σας έτσι ώστε το σήμα της
συσκευής αναπαραγωγής να
εμφανίζεται στην οθόνη της
τηλεόρασης.
Απολαύστε BONUSVIEW/BD-LIVE
Προετοιμασία για BD-LIVE (μόνο
BD-LIVE).
• Συνδέστε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε ένα δίκτυο
(σελίδα 19).
• Ορίστε τη [Σύνδεση Internet BD]
στο [Ρυθμίσεις προβολής BD/
DVD] σε [Να επιτρέπεται]
(σελίδα 33).
Η πλευρά αναπαραγωγής
κοιτάζει προς τα κάτω
3
Πιέστε το πλήκτρο Z για να κλείσετε το
συρτάρι του δίσκου.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει
αυτόματα, επιλέξτε
στην
κατηγορία
[Βίντεο],
[Music], or
[Φωτογραφία]
και πατήστε ENTER.
3
Εισαγάγετε ένα δίσκο BD-ROM με
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Η μέθοδος λειτουργίας διαφέρει
ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο οδηγιών που
παρέχεται με το δίσκο.
z
Για να διαγράψετε δεδομένα από τη μνήμη
USB, επιλέξτε [Διαγραφή δεδομένων BD]
στην κατηγορία
[Βίντεο] και πατήστε
ENTER. Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα στο
φάκελο buda θα διαγραφούν.
21
Εμπειρία Blu-ray 3D
(μόνο για τα BDP-S4200/S5200)
Μπορείτε να απολαύσετε ένα Blu-ray 3D
Disc με το λογότυπο «Blu-ray 3D»*.
*
1
Προετοιμασία για αναπαραγωγή
δίσκου Blu-ray 3D Disc.
• Συνδέστε τη συσκευή
αναπαραγωγής στις συσκευές που
είναι συμβατές με τη λειτουργία
τρισδιάστατης απεικόνισης (3D)
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
HDMI υψηλής ταχύτητας.
• Ορίστε τη [Ρύθμιση εξόδου 3D]
και τη [Ρύθμιση μεγέθ. οθόνης TV
για 3D] στη διαμόρφωση
[Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 30).
2
Εμφάνιση των πληροφοριών
αναπαραγωγής
Μπορείτε να εμφανίσετε τις
πληροφορίες αναπαραγωγής, κ.τ.λ.,
πιέζοντας το πλήκτρο DISPLAY.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται
διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του
δίσκου και την κατάσταση της συσκευής
αναπαραγωγής.
Παράδειγμα: κατά την αναπαραγωγή
ενός δίσκου BD-ROM
Εισαγάγετε ένα δίσκο Blu-ray 3D Disc.
Η μέθοδος λειτουργίας διαφέρει
ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο οδηγιών που
παρέχεται με το δίσκο.
A Ανάλυση εξόδου/Συχνότητα βίντεο
B Αριθμός ή όνομα τίτλου
z
Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια οδηγιών που
παρέχονται μαζί με την τηλεόραση και τη
συνδεδεμένη συσκευή.
C Τρέχουσα επιλεγμένη γωνία λήψης
D Τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση ήχου
E Διαθέσιμες λειτουργίες (
γωνία
λήψης,
ήχος,
υπότιτλοι)
F Πληροφορίες αναπαραγωγής
Εμφανίζει τη λειτουργία
αναπαραγωγής, τη γραμμή
κατάστασης της αναπαραγωγής,
τον τύπο δίσκου, τον κωδικοποιητή/
αποκωδικοποιητή (codec) βίντεο, το
ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (bit rate),
τον τύπο της λειτουργίας επανάληψης,
το χρόνο που έχει παρέλθει και το
συνολικό χρόνο αναπαραγωγής.
G Αριθμός κεφαλαίου
22
Αναπαραγωγή από
συσκευή USB
Για «Τύποι αρχείων με δυνατότητα
αναπαραγωγής», βλέπε σελίδα 44.
1
Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή
USB της συσκευής αναπαραγωγής
(σελίδα 12).
2
Επιλέξτε την κατηγορία
[Βίντεο],
[Music] ή [Φωτογραφία]
στο αρχικό μενού χρησιμοποιώντας
τα </,.
3
Επιλέξτε
[Συσκευή USB]
χρησιμοποιώντας M/m και πατήστε
ENTER.
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε
ένα δίκτυο (σελίδα 19).
2
Πιέστε το πλήκτρο SEN στο
τηλεχειριστήριο.
3
Επιλέξτε κάποιο περιεχόμενο Internet
καθώς και μια πληθώρα επιλογών
ψυχαγωγίας κατ' απαίτηση
χρησιμοποιώντας τα </M/m/,
και μετά πατήστε ENTER.
Πίνακας ελέγχου συνεχούς ροής βίντεο
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζεται όταν
ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου
βίντεο. Τα στοιχεία που εμφανίζονται
ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τους
παρόχους του περιεχομένου Internet.
Για να τα εμφανίσετε ξανά, πιέστε το
πλήκτρο DISPLAY.
Αναπαραγωγή
Πριν τη σύνδεση, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται
μαζί με τη συσκευή USB.
1
Αναπαραγωγή μέσω δικτύου
Εμπειρία Sony Entertainment
Network
Το Sony Entertainment Network λειτουργεί
ως πύλη παρέχοντας το επιλεγμένο
περιεχόμενο Internet, καθώς και πληθώρα
επιλογών ψυχαγωγίας κατ' απαίτηση
απευθείας στη συσκευή αναπαραγωγής.
z
• Ορισμένοι τύποι περιεχομένου Internet
απαιτούν εγγραφή μέσω Η/Υ πριν από
την αναπαραγωγή τους.
• Ορισμένα περιεχόμενα Internet ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες περιοχές/
χώρες.
A Εμφάνιση στοιχείων ελέγχου
Πιέστε τα </M/m/, ή ENTER
για τις λειτουργίες αναπαραγωγής.
B Γραμμή κατάστασης αναπαραγωγής
Γραμμή κατάστασης, δρομέας που
υποδεικνύει την τρέχουσα θέση,
χρόνος αναπαραγωγής, διάρκεια
του αρχείου βίντεο
C Κατάσταση δικτύου
υποδεικνύει την ισχύ του
σήματος μιας ασύρματης σύνδεσης
(μόνο για τα BDP-S3200/S5200).
υποδεικνύει μια ενσύρματη
σύνδεση.
D Ταχύτητα μετάδοσης δικτύου
23
E Όνομα αρχείου επόμενου βίντεο
F Όνομα αρχείου τρέχουσας επιλογής
βίντεο
Αναπαραγωγή αρχείων σε
οικιακό δίκτυο (DLNA) (μόνο για
τα BDP-S3200/S4200/S5200)
Ένα προϊόν συμβατό με DLNA μπορεί
μέσω δικτύου να αναπαράγει αρχεία
βίντεο/μουσικής/φωτογραφιών που
είναι αποθηκευμένα σε ένα άλλο προϊόν
συμβατό με DLNA.
1
Όταν κάνετε αναπαραγωγή αρχείων
από έναν διακομιστή DLNA σε αυτή τη
μονάδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
κάποιο προϊόν συμβατό με τον ελεγκτή
DLNA (ένα τηλέφωνο κ.τ.λ.) για να
ελέγχετε την αναπαραγωγή.
Διακομιστής
αναπαραγωγής
Προετοιμασία για χρήση DLNA.
• Συνδέστε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε ένα δίκτυο
(σελίδα 19).
• Προετοιμάστε τα υπόλοιπα
προϊόντα που είναι συμβατά με
DLNA. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών που παρέχεται με το
προϊόν.
Για να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου
από έναν διακομιστή DLNA μέσω αυτής της
μονάδας (συσκευή αναπαραγωγής DLNA)
Διακομιστής
Συσκευή
αναπαραγωγής
Επιλέξτε το εικονίδιο διακομιστή DLNA
από την κατηγορία
[Βίντεο],
[Music] ή
[Φωτογραφία] και μετά
επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
αναπαραγάγετε.
24
Για να κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου
από έναν διακομιστή DLNA μέσω άλλου
προϊόντος (Renderer)
Ελεγκτής
Ελέγξτε τη μονάδα χρησιμοποιώντας
έναν ελεγκτή DLNA. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με
τον ελεγκτή DLNA.
Χρήση του «TV SideView» (μόνο για
τα BDP-S3200/S4200/S5200)
b
Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί
αποκλειστικά στο Αρχικό μενού.
Ο «Αντικατοπτρισμός οθόνης» είναι
μια δυνατότητα που σας επιτρέπει να
προβάλετε την οθόνη μιας κινητής
συσκευής στην τηλεόραση μέσω
τεχνολογίας Miracast.
Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί
να συνδεθεί απευθείας με μια
συσκευή συμβατή με τη λειτουργία
αντικατοπτρισμού οθόνης (π.χ.
smartphone, tablet). Μπορείτε να
απολαύσετε την οθόνη προβολής
της συσκευής στη μεγάλη οθόνη της
τηλεόρασης. Δεν απαιτείται ασύρματος
δρομολογητής (ή σημείο πρόσβασης)
για τη χρήση αυτής της δυνατότητας.
Αναπαραγωγή
Το «TV SideView» είναι μια δωρεάν
εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για
απομακρυσμένες συσκευές (όπως
smartphone κ.λπ.). Χρησιμοποιώντας
το «TV SideView» με αυτήν τη συσκευή
αναπαραγωγής, μπορείτε εύκολα να
απολαύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία στην
απομακρυσμένη συσκευή σας. Μπορείτε
να κάνετε έναρξη κάποιας υπηρεσίας
ή εφαρμογής απευθείας από την
απομακρυσμένη συσκευή και να
εμφανίσετε τις πληροφορίες του δίσκου
κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του.
Το «TV SideView» μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο
και εικονικό πληκτρολόγιο.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
«TV SideView» με αυτήν τη συσκευή
αναπαραγωγής για πρώτη φορά,
φροντίστε να έχετε πραγματοποιήσει
την εγγραφή της συσκευής «TV
SideView». Ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη στη συσκευή «TV SideView»
για την εγγραφή.
Χρήση του αντικατοπτρισμού οθόνης
(μόνο για τα BDP-S3200/S5200)
b
• Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα
αντικατοπτρισμού οθόνης, η ποιότητα της
εικόνας και του ήχου μπορεί μερικές φορές
να είναι αλλοιωμένη λόγω παρεμβολών από
άλλα δίκτυα.
• Ορισμένες δυνατότητες δικτύου μπορεί
να μην είναι διαθέσιμες κατά τον
αντικατοπτρισμό οθόνης.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή
με την τεχνολογία Miracast. Δεν είναι
εγγυημένη η συνδεσιμότητα με όλες τις
συμβατές με την τεχνολογία Miracast
συσκευές.
1
Επιλέξτε [Αντικατοπτρισμός οθόνης]
από την κατηγορία [Είσοδος] στο αρχικό
μενού χρησιμοποιώντας τα </, και
πατήστε ENTER.
2
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
25
Διαθέσιμες επιλογές
Οι διάφορες ρυθμίσεις και οι λειτουργίες
αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες, εάν πιέσετε
το πλήκτρο OPTIONS. Τα διαθέσιμα στοιχεία
διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση.
Κοινές επιλογές
x
[Ρύθμ. επανάληψης]: Ρυθμίζει τη
x
[3D Μενού] (μόνο για τα BDP-S4200/
S5200):
x
[Παύση]: Διακόπτει προσωρινά την
x
[Άνω μενού]: Εμφανίζει το άνω μενού
αναπαραγωγή.
των δίσκων BD ή DVD.
x
x
λειτουργία επανάληψης.
x
x
x
– [Προσομοίωση 3D]: Ρυθμίζει το
προσομοιωμένο 3D εφέ.
– [Ρύθμιση βάθους 3D]: Ρυθμίζει το
βάθος των εικόνων τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D).
– [Αναπαραγωγή 2D]: Ορίζει την
αναπαραγωγή σε δισδιάστατη
εικόνα (2D).
[Αναπαραγωγή]/[Διακοπή]: Εκκινεί
ή διακόπτει την αναπαραγωγή.
[Αναπαραγ. από αρχή]: Αναπαράγει
το στοιχείο από την αρχή.
[Αλλαγή κατηγορίας]: Αλλάζει
κατηγορία ανάμεσα στις κατηγορίες
[Βίντεο],
[Music] και
[Φωτογραφία].
x
x
x
x
x
[Βίντεο] μόνο
x
[ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ A/V]: Ρυθμίζει το
χρονικό κενό μεταξύ εικόνας και ήχου,
καθυστερώντας την έξοδο του ήχου σε
σχέση με την έξοδο της εικόνας (0 έως
120 χιλιοστά του δευτερολέπτου).
x
[Ρυθμίσεις βίντεο]:
– [Λειτ. ποιότητας εικόνας]: Επιλέγει
τις ρυθμίσεις εικόνας για διάφορα
περιβάλλοντα φωτισμού.
– [BNR]: Μειώνει το θόρυβο μπλοκ
τύπου «μωσαϊκού» που εμφανίζεται
στην εικόνα.
– [MNR]: Μειώνει το θόρυβο
που εμφανίζεται γύρω από
τα περιγράμματα της εικόνας
(θόρυβος τύπου «mosquito»).
26
x
[Μενού]/[Αναδυόμενο μενού]:
Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού των
δίσκων BD-ROM ή το μενού των
δίσκων DVD.
[Αναζήτηση τίτλων]: Εκτελεί
αναζήτηση ενός τίτλου σε δίσκους
BD-ROM/DVD VIDEO και ξεκινά
την αναπαραγωγή από την αρχή.
[Αναζήτ. κεφαλαίων]: Εκτελεί
αναζήτηση ενός κεφαλαίου και ξεκινά
την αναπαραγωγή από την αρχή.
[Ήχος]: Αλλάζει τη γλώσσα της
μεταγλώττισης, όταν έχουν εγγραφεί
μεταγλωττίσεις σε πολλές γλώσσες
στους δίσκους BD-ROM/DVD VIDEO.
Επιλέγει το ηχητικό κομμάτι στα CD.
[Υπότιτλος]: Αλλάζει τη γλώσσα των
υπότιτλων, όταν έχουν εγγραφεί
υπότιτλοι σε πολλές γλώσσες στους
δίσκους BD-ROM/DVD VIDEO.
[Γωνία]: Μεταβαίνει σε άλλες γωνίες
προβολής, όταν έχουν εγγραφεί
πολλαπλές γωνίες προβολής στους
δίσκους BD-ROM/DVD VIDEO.
[Αριθμητική καταχώριση]: Επιλέγει
τον αριθμό χρησιμοποιώντας το
πλήκτρο </M/m/, στο
τηλεχειριστήριο.
[Μείωση θορύβου περιεχ. IP]:
Ρυθμίζει την ποιότητα εικόνας του
περιεχομένου Internet.
x
[Αναζήτηση βίντεο] (μόνο για τα
BDP-S3200/S4200/S5200): Εμφανίζει
πληροφορίες στους δίσκους
BD-ROM/DVD-ROM, βάσει
της τεχνολογίας Gracenote.
Εκτελεί αναζήτηση για σχετικές
πληροφορίες από τη Gracenote
χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά,
όταν επιλέγετε [Επιτελείο ηθοποιών]
ή [Σχετικό].
Εμφανίζει έναν κατάλογο τίτλων όταν
επιλέγετε [Ιστορικό αναπαραγωγής]
ή [Ιστορικό αναζήτησης].
[Music] μόνο
x
x
x
x
[Περιστροφή αριστερά]:
x
Περιστρέφει τη φωτογραφία προς τα
αριστερά κατά 90 μοίρες.
[Περιστροφή δεξιά]: Περιστρέφει τη
φωτογραφία προς τα δεξιά κατά
90 μοίρες.
[Αναζήτηση κομματιών]: Αναζητά
τον αριθμό κομματιού κατά την
αναπαραγωγή CD μουσικής.
[Προσθ. BGM παρουσ.]: Καταχωρεί
αρχεία μουσικής στη μνήμη USB ως
μουσική επένδυση (BGM) της
παρουσίασης.
[Αναζήτηση μουσικής] (μόνο για τα
BDP-S3200/S4200/S5200): Εμφανίζει
Αναπαραγωγή
πληροφορίες στους δίσκους CD ήχου
(CD-DA), βάσει της τεχνολογίας
Gracenote.
Εκτελεί αναζήτηση για σχετικές
πληροφορίες από τη Gracenote
χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά,
όταν επιλέγετε [Κομμάτι],
[Καλλιτέχνης] ή [Σχετικό].
Εμφανίζει έναν κατάλογο τίτλων
όταν επιλέγετε [Ιστορικό
αναπαραγωγής] ή [Ιστορικό
αναζήτησης].
[Φωτογραφία] μόνο
x
[Ταχύτητα παρουσίασης]: Αλλάζει
x
[Εφέ παρουσίασης]: Καθορίζει το
την ταχύτητα της παρουσίασης.
εφέ της παρουσίασης.
x
x
x
x
[BGM παρουσίασης]:
– [Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη
λειτουργία.
– [Μουσ. μου από USB]: Ορίζει
τα μουσικά αρχεία που έχουν
καταχωρηθεί στην επιλογή
[Προσθ. BGM παρουσ.].
– [Αναπ. από CD μουσ.]: Ορίζει τα
κομμάτια σε δίσκους CD-DA.
[Αλλαγή οθόνης]: Αλλάζει μεταξύ
[Προβολή πλέγματος] και [Προβολή
λίστας].
[Εμφάνιση εικόνας]: Εμφανίζει
την επιλεγμένη φωτογραφία.
[Παρουσίαση]: Αναπαράγει μια
παρουσίαση.
27
Διαδίκτυο (μόνο για τα
BDP-S3200/S4200/S5200)
Περιήγηση σε διαδικτυακές
τοποθεσίες
Μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο
και να απολαύσετε διαδικτυακές
τοποθεσίες.
1
Προετοιμασία για την περιήγηση
διαδικτύου.
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής
σε ένα δίκτυο (σελίδα 19).
2
Επιλέξτε
[Δίκτυο] στο αρχικό μενού
χρησιμοποιώντας τα </,.
3
Επιλέξτε
[Περιήγηση Διαδικτύου]
χρησιμοποιώντας τα M/m και πατήστε
ENTER.
z
Αυτή η περιήγηση δεν υποστηρίζει κάποιες
λειτουργίες των διαδικτυακών τοποθεσιών
και κάποιες διαδικτυακές τοποθεσίες
ενδέχεται να μην εμφανιστούν σωστά.
Για εισαγωγή μιας διεύθυνσης URL
Επιλέξτε [Καταχώρηση URL] από
το μενού επιλογών. Εισαγάγετε τη
διεύθυνση URL χρησιμοποιώντας το
εικονικό πληκτρολόγιο και, κατόπιν,
επιλέξτε [Enter].
Καθορισμός της προεπιλεγμένης αρχικής
σελίδας
Ενώ εμφανίζεται η σελίδα που θέλετε
να καθορίσετε, επιλέξτε [Ορισμός ως
αρχ. σελ.] από το μενού επιλογών.
Για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Επιλέξτε [Προηγούμενη σελίδα] από το
μενού επιλογών.
28
Εάν η προηγούμενη σελίδα δεν
εμφανίζεται, ακόμη κι εάν επιλέξετε
[Προηγούμενη σελίδα], επιλέξτε [Λίστα
παραθύρων] από το μενού επιλογών και
επιλέξτε τη σελίδα στην οποία
επιθυμείτε να επιστρέψετε από τη λίστα.
Για έξοδο από την περιήγηση διαδικτύου
Πιέστε το πλήκτρο HOME.
Ενδείξεις Περιήγησης Διαδικτύου
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες
της διαδικτυακής τοποθεσίας πιέζοντας
το πλήκτρο DISPLAY.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται
διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της
διαδικτυακής τοποθεσίας και την
κατάσταση της σελίδας.
A Τίτλος σελίδας
B Διεύθυνση σελίδας
C Δρομέας
Μετακινήστε το δρομέα πιέζοντας τα
πλήκτρα </M/m/,. Τοποθετήστε
το δρομέα στο σύνδεσμο που θέλετε
να προβάλλετε και, κατόπιν, πατήστε
το πλήκτρο ENTER. Εμφανίζεται
η συνδεδεμένη διαδικτυακή
τοποθεσία.
D Εικονίδιο SSL
Εμφανίζεται όταν η διαδικτυακή
τοποθεσία είναι προστατευμένη και
συνδεδεμένη με ασφάλεια.
E Δείκτης ισχύος σήματος (μόνο
ασύρματη σύνδεση δικτύου)
(μόνο για τα BDP-S3200/S5200)
x
F Γραμμή προόδου/Εικονίδιο φόρτωσης
Εμφανίζεται κατά την ανάγνωση
της σελίδας, ή κατά τη λήψη/
μεταφορά αρχείων.
x
x
G Πεδίο καταχώρησης κειμένου
Πιέστε ENTER και επιλέξτε
[Είσοδος] από το μενού επιλογών
για να εμφανιστεί το εικονικό
πληκτρολόγιο.
x
x
Διαθέσιμες επιλογές
x
Οι διάφορες ρυθμίσεις και λειτουργίες
είναι διαθέσιμες εάν πιέσετε το πλήκτρο
OPTIONS.
Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν
ανάλογα με την περίπτωση.
x [Διαμόρφ. περιήγησης]: Εμφανίζει
τις ρυθμίσεις της Περιήγησης
Διαδικτύου.
– [Ζουμ]: Αυξάνει ή μειώνει το
μέγεθος των περιεχομένων που
εμφανίζονται.
– [Διαμόρφ. JavaScript]: Ενεργοποιεί
ή απενεργοποιεί το JavaScript.
– [Διαμόρφωση cookie]: Καθορίζει
εάν τα cookies θα γίνονται ή όχι
αποδεκτά.
– [Εμφ. συναγερ. SSL]: Ενεργοποιεί
ή απενεργοποιεί το SSL.
x [Είσοδος]: Εμφανίζει το εικονικό
πληκτρολόγιο για την εισαγωγή
χαρακτήρων κατά την περιήγηση
σε μια διαδικτυακή τοποθεσία.
x
x
x
x
x
x
x
[Προηγούμενη σελίδα]/[Επόμενη
σελίδα]: Μεταβαίνει στην
προηγούμενη/επόμενη σελίδα.
[Ακύρωση φόρτωσης]: Διακόπτει
τη φόρτωση μιας σελίδας.
[Επαναφόρτωση]: Επαναλαμβάνει
τη φόρτωση της ίδιας σελίδας.
[Προσθ. σε σελιδοδ.]: Προσθέτει τη
διαδικτυακή τοποθεσία που
εμφανίζεται την τρέχουσα στιγμή στη
λίστα σελιδοδεικτών.
[Ορισμός ως αρχ. σελ.]: Καθορίζει τη
διαδικτυακή τοποθεσία που
εμφανίζεται την τρέχουσα στιγμή σαν
προεπιλεγμένη αρχική σελίδα.
[Άνοιγ. σε νέο παράθ.]: Ανοίγει
ένα σύνδεσμο σε νέο παράθυρο.
[Κωδικοπ. χαρακτήρ.]: Καθορίζει
τον κώδικα των χαρακτήρων.
[Εμφάν. πιστοποιητ.]: Εμφανίζει
τα πιστοποιητικά διακομιστή που
αποστέλλονται από σελίδες οι οποίες
υποστηρίζουν την υπηρεσία SSL.
Διαδίκτυο (μόνο για τα BDP-S3200/S4200/S5200)
H Γραμμή κύλισης
Πατήστε </M/m/, για να
μετακινήσετε την οθόνη της σελίδας
αριστερά, επάνω, κάτω ή δεξιά.
[Αλλαγή]: Μετακινεί το δρομέα
στην επόμενη σειρά του πεδίου
καταχώρησης κειμένου.
[Διαγραφ.]: Διαγράφει έναν
χαρακτήρα στην αριστερή πλευρά
του δρομέα κατά την καταχώρηση
κειμένου.
[Λίστα παραθύρων]: Εμφανίζει
έναν κατάλογο όλων των ανοιχτών
παραθύρων διαδικτυακών
τοποθεσιών την τρέχουσα στιγμή.
Σας επιτρέπει να επιστρέφετε σε
μια διαδικτυακή τοποθεσία που
εμφανίστηκε προηγουμένως,
επιλέγοντας το παράθυρο.
[Λίστα σελιδοδεικτών]: Εμφανίζει
τη λίστα σελιδοδεικτών.
[Καταχώρηση URL]: Σας επιτρέπει
να εισαγάγετε μια διεύθυνση
URL όταν εμφανίζεται το εικονικό
πληκτρολόγιο.
29
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Χρήση των ενδείξεων
ρύθμισης
Επιλέξτε
[Διαμόρφωση] στο αρχικό
μενού όταν πρέπει να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
υπογραμμισμένες.
1
Επιλέξτε
[Διαμόρφωση] στο αρχικό
μενού χρησιμοποιώντας τα </,.
2
Επιλέξτε το εικονίδιο κατηγορίας
διαμόρφωσης χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα M/m και πιέστε ENTER.
[Ενημέρωση
λογισμικού]
x [Update via Internet]
Ενημερώνει το λογισμικό της συσκευής
αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το
διαθέσιμο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι
το δίκτυο είναι συνδεδεμένο στο
Διαδίκτυο. Για λεπτομέρειες, βλέπε
«Βήμα 2: Προετοιμασία για σύνδεση
δικτύου» (σελίδα 19).
x [Update via USB Memory]
30
Ενημερώνει το λογισμικό της συσκευής
αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τη μνήμη
USB. Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος
Ενημέρωσης λογισμικού έχει ονομαστεί
σωστά ως «UPDATE» και αποθηκεύστε
όλα τα ενημερωμένα αρχεία σε αυτόν το
φάκελο. Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί
να αναγνωρίσει έως και 500 αρχεία/
φακέλους σε ένα μόνο επίπεδο
χρησιμοποιώντας τα ενημερωμένα
αρχεία/φακέλους.
z
• Σας συνιστούμε να κάνετε ενημέρωση
λογισμικού περίπου κάθε 2 μήνες.
• Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες
ενημέρωσης, ανατρέξτε στην ακόλουθη
διαδικτυακή τοποθεσία:
http://support.sony-europe.com/
[Ρυθμίσεις οθόνης]
x [Ρύθμιση εξόδου 3D]
(μόνο για τα BDP-S4200/S5200)
[Αυτόματα]: Συνήθως, επιλέγετε
αυτήν τη ρύθμιση.
[Ανενεργό]: Επιλέξετε αυτή τη
ρύθμιση για την προβολή όλων των
περιεχομένων σε δύο διαστάσεις (2D).
x [Ρύθμιση μεγέθ. οθόνης TV για 3D]
(μόνο για τα BDP-S4200/S5200)
Καθορίζει το μέγεθος οθόνης για
τη συμβατή με τη λειτουργία
τρισδιάστατης απεικόνισης
(3D) τηλεόραση.
x [Τύπος τηλεόρασης]
[16:9]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά
τη σύνδεση σε μια τηλεόραση ευρείας
οθόνης ή μια τηλεόραση με λειτουργία
ευρείας οθόνης.
[4:3]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά
τη σύνδεση σε μια τηλεόραση 4:3 χωρίς
λειτουργία ευρείας οθόνης.
x [Μορφή οθόνης]
[Πλήρες]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση
κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση με
λειτουργία ευρείας οθόνης. Εμφανίζει
μια εικόνα οθόνης 4:3 με αναλογίες
διαστάσεων 16:9, ακόμα και σε
τηλεόραση ευρείας οθόνης.
[Κανονικό]: Αλλάζει το μέγεθος της
εικόνας ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος
της οθόνης με τις αρχικές αναλογίες
διαστάσεων της εικόνας.
x [Αναλογία διαστάσεων DVD]
[Letter Box]: Εμφανίζει μια πλατιά
εικόνα με μαύρες ζώνες στο επάνω
και στο κάτω μέρος.
x [Έξοδος 24p BD-ROM]
[Αυτόματα]: Παρέχει σήματα βίντεο
1920 × 1080p/24 Hz μόνο κατά τη
σύνδεση μιας τηλεόρασης συμβατής
με σήματα 1080/24p, χρησιμοποιώντας
την υποδοχή HDMI OUT.
[Ενεργό]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία.
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση
όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή
με σήματα βίντεο 1080/24p.
x [Έξοδος 24p DVD-ROM]
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [Λειτουργία κινηματ. μετατροπής]
[Αυτόματα]: Συνήθως, επιλέγετε αυτήν
τη ρύθμιση. Η συσκευή αναπαραγωγής
ανιχνεύει αυτόματα εάν το υλικό βασίζεται
σε βίντεο ή σε κινηματογραφική ταινία
και αλλάζει στην κατάλληλη μέθοδο
μετατροπής.
[Βίντεο]: Επιλέγεται πάντα η κατάλληλη
μέθοδος μετατροπής για υλικό που
βασίζεται σε βίντεο, ανεξάρτητα από
το υλικό.
x [Ανάλυση βίντεο εξόδου]
Συνήθως, επιλέγετε [Αυτόματα].
Επιλέξτε [Αρχική ανάλυση] για έξοδο
της εγγεγραμμένης ανάλυσης στο δίσκο.
Όταν η ανάλυση είναι χαμηλότερη από
την ανάλυση SD, αναβαθμίζεται σε
ανάλυση SD.
[Αυτόματα]: Ανιχνεύει αυτόματα τον
τύπο της συνδεδεμένης τηλεόρασης και
αλλάζει στην αντίστοιχη ρύθμιση
χρώματος.
[YCbCr (4:2:2)]: Παρέχει σήματα βίντεο
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Παρέχει σήματα βίντεο
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Παρέχει σήματα βίντεο RGB.
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
[Pan & Scan]: Εμφανίζει μια εικόνα
πλήρους ύψους σε ολόκληρη την
οθόνη με ξακρισμένες πλευρές.
[Αυτόματα]: Παρέχει σήματα βίντεο
1920 × 1080p/24 Hz μόνο κατά τη
σύνδεση μιας τηλεόρασης συμβατής με
σήματα 1080/24p, χρησιμοποιώντας την
υποδοχή HDMI OUT.
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση
όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή
με σήματα βίντεο 1080/24p.
x [Έξοδος βαθέος χρώμ. από HDMI]
[Αυτόματα]: Συνήθως, επιλέγετε αυτήν
τη ρύθμιση.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Παρέχει
σήματα βίντεο 16bit/12bit/10bit όταν
η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι συμβατή
με την τεχνολογία Deep Colour.
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση
όταν η εικόνα είναι ασταθής ή όταν τα
χρώματα δεν εμφανίζονται φυσικά.
31
x [Λειτουργία παύσης]
x [DRC ήχου]
[Αυτόματα]: Συνήθως, επιλέγετε αυτήν
τη ρύθμιση. Οι δυναμικά κινούμενες
εικόνες εμφανίζονται χωρίς θαμπάδα.
[Καρέ]: Εμφανίζει στατικές εικόνες σε
υψηλή ανάλυση.
[Αυτόματα]: Εκτελεί αναπαραγωγή στο
δυναμικό εύρος που καθορίζεται από
το δίσκο (μόνο για δίσκους BD-ROM).
Άλλοι δίσκοι αναπαράγονται στο
επίπεδο [Ενεργό].
[Ενεργό]: Εκτελεί αναπαραγωγή σε
τυπικό επίπεδο συμπίεσης.
[Ανενεργό]: Λειτουργεί χωρίς συμπίεση.
Παράγεται πιο δυναμικός ήχος.
[Ρυθμίσεις ήχου]
x [Έξοδος ψηφιακού ήχου]
[Αυτόματα]: Συνήθως, επιλέγετε αυτήν
τη ρύθμιση. Παρέχει σήματα ήχου
σύμφωνα με την κατάσταση των
συνδεδεμένων συσκευών.
[PCM]: Παρέχει σήματα PCM από την
υποδοχή DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT.
x [Ρύθμιση MIX ήχου BD]
[Ενεργό]: Εξάγει τον ήχο που
παράχθηκε από τη μείξη του
διαδραστικού και του δευτερεύοντος
ήχου με τον πρωτεύοντα ήχο.
[Ανενεργό]: Εξάγει μόνο τον
πρωτεύοντα ήχο. Επιλέξτε αυτό για να
παρέχονται σήματα ήχου HD σε έναν
ενισχυτή AV (δέκτης).
x [Dolby D Compatible Output]
[Ενεργό]: Μετατρέπει την πηγή
ήχου DTS σε ήχο Dolby Digital
χρησιμοποιώντας το πρότυπο EDID
(Extended Display Identification
Data - Εκτεταμένα Δεδομένα
Προσδιορισμού Οθόνης).
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη
λειτουργία.
32
x [Μίξη υποβιβασμού]
[Surround]: Παρέχει σήματα ήχου με
εφέ περιφερειακού ήχου. Επιλέξτε αυτό
κατά τη σύνδεση μιας συσκευής ήχου
που υποστηρίζει το Dolby Surround
(Pro Logic) ή το DTS Neo:6.
[Στέρεο]: Παρέχει σήματα ήχου χωρίς
εφέ περιφερειακού ήχου. Επιλέξτε αυτό
κατά τη σύνδεση μιας συσκευής ήχου
που δεν υποστηρίζει το Dolby Surround
(Pro Logic) ή το DTS Neo:6.
[Ρυθμίσεις προβολής
BD/DVD]
x [Γλώσσα μενού BD/DVD]
Επιλέγει την προκαθορισμένη γλώσσα
του μενού για δίσκους BD-ROM
ή DVD VIDEO.
Επιλέξτε [Επιλ. κωδικού γλώσσας] και
εισαγάγετε τον κωδικό για τη γλώσσα
σας, ανατρέχοντας στην ενότητα
«Κατάλογος κωδικών γλώσσας»
(σελίδα 48).
x [Γλώσσα ήχου]
Επιλέγει την προκαθορισμένη γλώσσα
του κομματιού για δίσκους BD-ROM
ή DVD VIDEO.
Όταν επιλέγετε [Αρχική], επιλέγεται
η γλώσσα που έχει προτεραιότητα
στο δίσκο.
Επιλέξτε [Επιλ. κωδικού γλώσσας] και
εισαγάγετε τον κωδικό για τη γλώσσα
σας, ανατρέχοντας στην ενότητα
«Κατάλογος κωδικών γλώσσας»
(σελίδα 48).
x [Γλώσσα υπότιτλων]
x [Επίπεδο αναπαρ. υβριδ. δίσκου BD]
[BD]: Αναπαράγει το επίπεδο BD.
[DVD/CD]: Αναπαράγει το επίπεδο
DVD ή CD.
x [Σύνδεση Internet BD]
[Να επιτρέπεται]: Συνήθως, επιλέγετε
αυτήν τη ρύθμιση.
[Να μην επιτρ.]: Απαγορεύει τη σύνδεση
με το διαδίκτυο.
x [Κωδικός πρόσβασης]
Καθορίζει ή αλλάζει τον κωδικό
πρόσβασης για τη λειτουργία γονικού
ελέγχου. Ο κωδικός πρόσβασης σάς
επιτρέπει να ορίσετε περιορισμούς στην
αναπαραγωγή δίσκων BD-ROM ή DVD
VIDEO και Internet βίντεο. Εάν είναι
απαραίτητο, μπορείτε να καθορίσετε
διαφορετικά επίπεδα περιορισμών για
τους δίσκους BD-ROM, DVD VIDEO
και για βίντεο από το διαδίκτυο.
x [Κωδικός περιοχής γονικού ελέγχου]
Η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων
BD-ROM, DVD VIDEO ή βίντεο από το
διαδίκτυο μπορεί να περιοριστεί,
σύμφωνα με τη γεωγραφική περιοχή. Οι
σκηνές αποκλείονται ή αντικαθίστανται
από άλλες σκηνές. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη και εισαγάγετε τον
τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Επιλέγει την προκαθορισμένη γλώσσα
των υπότιτλων για δίσκους BD-ROM
ή DVD VIDEO.
Επιλέξτε [Επιλ. κωδικού γλώσσας] και
εισαγάγετε τον κωδικό για τη γλώσσα
σας, ανατρέχοντας στο «Κατάλογος
κωδικών γλώσσας» (σελίδα 48).
[Ρυθμίσεις γονικού
ελέγχου]
x [Γονικός έλεγχος BD]/
[Γονικός έλεγχος DVD]/
[Γονικός έλεγχος Internet βίντεο]
Ρυθμίζοντας τη λειτουργία Γονικού
ελέγχου, μπορείτε να αποκλείσετε
σκηνές ή να τις αντικαταστήσετε με
άλλες. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη και εισαγάγετε τον τετραψήφιο
κωδικό πρόσβασης.
x [Μη βαθμολογημένο Internet βίντεο]
[Να επιτρέπεται]: Επιτρέπει την
αναπαραγωγή μη βαθμολογημένου
βίντεο του διαδικτύου.
[Αποκλεισμός]: Αποκλείει την
αναπαραγωγή μη βαθμολογημένου
βίντεο του διαδικτύου.
33
[Ρυθμίσεις συστήματος]
x [Γλώσσα ενδείξεων στην οθόνη]
Επιλέγει τη γλώσσα που εμφανίζεται στην
οθόνη για τη συσκευή αναπαραγωγής.
x [Ρυθμίσεις HDMI]
Με τη σύνδεση συσκευών της Sony,
οι οποίες είναι συμβατές με λειτουργίες
HDMI με καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας, η λειτουργία απλοποιείται.
[Ρυθμιστικό για HDMI]
[Ενεργό]: Διατίθενται οι παρακάτω
λειτουργίες BRAVIA Sync:
– Αναπαραγωγή με ένα άγγιγμα
– Απενεργοποίηση συστήματος
– Ακολουθία γλώσσας
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη
λειτουργία.
z
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών που παρέχεται με την τηλεόραση
ή τα εξαρτήματα.
[Σύνδ. σε τηλεόρ.-όχι]
[Ενεργό]: Απενεργοποιεί αυτόματα
τη συσκευή αναπαραγωγής και τα
εξαρτήματα που είναι συμβατά με
HDMI όταν η συνδεδεμένη τηλεόραση
εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής
(BRAVIA Sync).
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη
λειτουργία.
x [Οθόνη έναρξης]
Ρυθμίστε την οθόνη έναρξης όταν
ενεργοποιείται η συσκευή αναπαραγωγής.
[Οθόνη υπηρεσ. δικτύου]: Ξεκινά
από την οθόνη της πύλης του
Sony Entertainment Network.
[Οθόνη μενού αρχής]: Ξεκινά από
το αρχικό μενού.
34
x [Λειτουργία γρήγορης έναρξης]
[Ενεργό]: Μειώνει το χρόνο έναρξης
όταν ενεργοποιείται η συσκευή
αναπαραγωγής.
[Ανενεργό]: Μειώνει την κατανάλωση
ισχύος σε αναμονή.
x [Αυτόματη Aναμονή]
[Ενεργό]: Επιστρέφει αυτόματα σε
κατάσταση αναμονής, εάν δεν πατηθεί
κανένα πλήκτρο για περισσότερα από
20 λεπτά.
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη
λειτουργία.
x [Αυτόματη προβολή]
[Ενεργό]: Εμφανίζει αυτόματα
πληροφορίες στην οθόνη κατά την
αλλαγή των τίτλων προβολής, των
λειτουργιών εικόνας, των σημάτων
ήχου κ.λπ.
[Ανενεργό]: Οι πληροφορίες
εμφανίζονται μόνο όταν πιέσετε
το πλήκτρο DISPLAY.
x [Προστασία οθόνης]
[Ενεργό]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία
προστασίας οθόνης. Η εικόνα της
προστασίας οθόνης εμφανίζεται εάν
δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής για περισσότερα από
10 λεπτά ενώ εμφανίζεται μια ένδειξη
επί της οθόνης.
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη
λειτουργία.
x [Ειδοποίηση ενημέρωσης
λογισμικού]
[Ενεργό]: Ρυθμίζει τη συσκευή
αναπαραγωγής ώστε να σας παρέχει
πληροφορίες για νέες εκδόσεις
λογισμικού (σελίδα 30).
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη
λειτουργία.
x [Ρυθμίσεις Gracenote] (μόνο για
τα BDP-S3200/S4200/S5200)
[Αυτόματα]: Εκτελεί αυτόματα λήψη
των πληροφοριών του δίσκου, όταν
διακόπτεται την αναπαραγωγή του.
Συνδέστε στο δίκτυο για να κάνετε
λήψη.
[Χειροκίνητα]: Κάνει λήψη των
πληροφοριών του δίσκου όταν
έχει επιλεγεί [Αναζήτηση βίντεο]
ή [Αναζήτηση μουσικής].
x [Όνομα συσκευής] (μόνο για τα
BDP-S3200/S4200/S5200)
x [Πληροφορίες συστήματος]
Εμφανίζει τις πληροφορίες για την
έκδοση λογισμικού της συσκευής
αναπαραγωγής και τη διεύθυνση MAC.
x [Πληροφορίες άδειας χρήσης
λογισμικού]
Εμφανίζει πληροφορίες για την άδεια
χρήσης λογισμικού.
[Ρυθμίσεις δικτύου]
x [Ρυθμίσεις Internet]
Συνδέστε από πριν τη συσκευή
αναπαραγωγής στο δίκτυο. Για
λεπτομέρειες, βλέπε «Βήμα 2:
Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου»
(σελίδα 19).
[Ενσύρματη εγκατάσταση] (μόνο για
τα BDP-S3200/S5200): Επιλέξτε αυτήν
τη λειτουργία όταν συνδέεστε σε
ευρυζωνικό router μέσω καλωδίου
δικτύου LAN.
z
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε
την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία και
ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις:
Για τους πελάτες στις ευρωπαϊκές χώρες
http://support.sony-europe.com/
x [Κατάσταση σύνδεσης δικτύου]
Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση
δικτύου.
x [Διαγνωστικά σύνδεσης δικτύου]
Κάνει έλεγχο για τη σωστή σύνδεση
δικτύου εκτελώντας τα διαγνωστικά
δικτύου.
x [Ρυθμίσεις διακομιστή σύνδεσης]
(μόνο για τα BDP-S3200/S4200/
S5200)
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Εμφανίζει το όνομα της συσκευής
αναπαραγωγής. Μπορείτε να αλλάξετε
το όνομα της συσκευής αναπαραγωγής.
[Ασύρματη διαμόρφωση (ενσωματωμένα)]
(μόνο για τα BDP-S3200/S5200): Επιλέξτε
αυτήν τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε
το ασύρματο δίκτυο LAN που είναι
ενσωματωμένο στη συσκευή αναπαραγωγής
για ασύρματη σύνδεση δικτύου.
Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται
ο συνδεδεμένος διακομιστής.
x [Auto Renderer Access Permission]
(μόνο για τα BDP-S3200/S4200/
S5200)
[Ενεργό]: Επιτρέπει την αυτόματη
πρόσβαση από ένα νέο προϊόν συμβατό
με ελεγκτή DLNA που ανιχνεύτηκε.
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
x [Έλεγχος πρόσβασης σε Renderer]
(μόνο για τα BDP-S3200/S4200/S5200)
Εμφανίζει μια λίστα προϊόντων που
είναι συμβατά με τον ελεγκτή DLNA
και καθορίζει εάν κάθε προϊόν είναι
ή όχι προσβάσιμο μέσω αυτής της
συσκευής αναπαραγωγής.
35
x [Καταχωρημένες απομακρυσμένες
συσκευές] (μόνο για τα BDP-S3200/
S4200/S5200)
Εμφανίζει τον κατάλογο των
καταχωρημένων απομακρυσμένων
συσκευών σας.
x [Απομακρυσμένη έναρξη]
[Ενεργό]: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί
τη συσκευή αναπαραγωγής
χρησιμοποιώντας την απομακρυσμένη
συσκευή σας, όταν συνδέεστε στο δίκτυο.
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τις
λειτουργίες.
b
Ρυθμίστε το [Απομακρυσμένη έναρξη] στο
[Ενεργό] και απενεργοποιήστε τη συσκευή
αναπαραγωγής για να ενεργοποιήσετε την
Αναμονή δικτύου (σελίδα 42).
[Εύκολες ρυθμίσεις
δικτύου]
Επιλέξτε [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου]
για να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
[Επαναρρύθμιση]
x [Επαναφορά στις εργοστασιακές
προεπιλογές]
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις της συσκευής
αναπαραγωγής στις εργοστασιακές
προεπιλογές επιλέγοντας την ομάδα των
ρυθμίσεων. Όλες οι ρυθμίσεις της ομάδας
επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους.
x [Αρχικοποίηση προσωπικών
στοιχείων]
Διαγράφει τις προσωπικές σας
αποθηκευμένες πληροφορίες στη
συσκευή αναπαραγωγής.
b
Αν απορρίψετε, μεταβιβάβεστε
ή επαναπωλήσετε τη μονάδα, διαγράψτε
όλες τις προσωπικές πληροφορίες, για λόγους
ασφαλείας. Λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα,
όπως αποσύνδεση μετά τη χρήση μιας
υπηρεσίας δικτύου.
36
Πρόσθετες πληροφορίες
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις
παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση της
συσκευής αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε
αυτό τον οδηγό αντιμετώπισης
προβλημάτων, για να προσπαθήσετε να
επιλύσετε το πρόβλημα πριν ζητήσετε
επισκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Δεν εμφανίζεται εικόνα ή η εικόνα δεν
παρέχεται σωστά.
, Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια σύνδεσης
είναι σταθερά συνδεδεμένα (σελίδα 17).
, Αλλάξτε τον επιλογέα εισόδου της
τηλεόρασης, ώστε να εμφανιστεί το
σήμα από τη συσκευή αναπαραγωγής.
, Επαναφέρετε την [Ανάλυση βίντεο
εξόδου] στη χαμηλότερη ανάλυση
πατώντας το x (διακοπή), HOME και
μετά το κουμπί POP UP/MENU στο
τηλεχειριστήριο.
, Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
1Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής.
2Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
ξανά το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
3Αποσυνδέστε και στη συνέχεια
συνδέστε το καλώδιο HDMI.
, Η υποδοχή HDMI OUT είναι
συνδεδεμένη σε μια συσκευή DVI
που δεν υποστηρίζει την τεχνολογία
προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων.
Η γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη
αλλάζει αυτόματα όταν γίνει σύνδεση στην
υποδοχή HDMI OUT.
, Όταν το [Ρυθμιστικό για HDMI] στις
[Ρυθμίσεις HDMI] είναι στο [Ενεργό]
(σελίδα 34), η γλώσσα που
εμφανίζεται στην οθόνη αλλάζει
αυτόματα ανάλογα με τη ρύθμιση
γλώσσας της συνδεδεμένης
τηλεόρασης (εάν αλλάξετε τη ρύθμιση
στην τηλεόραση κ.λπ.).
Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος δεν παρέχεται
σωστά.
Πρόσθετες πληροφορίες
Εικόνα
, Ελέγξτε τις ρυθμίσεις [Ανάλυση βίντεο
εξόδου] στις [Ρυθμίσεις οθόνης]
(σελίδα 31).
, Για δίσκους BD-ROM, ελέγξτε τη
ρύθμιση [Έξοδος 24p BD-ROM] στις
[Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 31).
, Για δίσκους DVD-ROM, ελέγξτε τη
ρύθμιση [Έξοδος 24p DVD-ROM]
στις [Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 31).
, Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια σύνδεσης
είναι σταθερά συνδεδεμένα
(σελίδα 17).
, Αλλάξτε τον επιλογέα εισόδου στον
ενισχυτή AV (δέκτης) έτσι ώστε
τα σήματα ήχου της συσκευής
αναπαραγωγής να παρέχονται
από τον ενισχυτή AV (δέκτης).
, Εάν το σήμα ήχου δεν έρχεται μέσω
της υποδοχής DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT, ελέγξτε
τις ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 32).
, Για συνδέσεις HDMI δοκιμάστε τα εξής:
1Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής.
2Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
ξανά το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
3Αποσυνδέστε και στη συνέχεια
συνδέστε το καλώδιο HDMI.
37
, Για συνδέσεις HDMI, εάν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη
στην τηλεόραση μέσω ενός ενισχυτή
AV (δέκτης), δοκιμάστε να συνδέσετε
το καλώδιο HDMI κατευθείαν στην
τηλεόραση. Ανατρέξτε επίσης στο
εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται
μαζί με τον ενισχυτή AV (δέκτης).
, Η υποδοχή HDMI OUT είναι
συνδεδεμένη σε μια συσκευή DVI
(οι υποδοχές DVI δεν αποδέχονται
σήματα ήχου).
, Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στην υποδοχή HDMI OUT δεν
υποστηρίζει τη μορφή ήχου της
συσκευής αναπαραγωγής. Ελέγξτε
τις ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 32).
Ο ήχος HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
Ήχος DTS-HD High Resolution και DTS-HD
Master Audio) δεν παρέχεται από ροή bit.
, Ορίστε τη [Ρύθμιση MIX ήχου BD]
στο [Ρυθμίσεις ήχου] σε [Ανενεργό]
(σελίδα 32).
, Ελέγξτε εάν ο συνδεδεμένος ενισχυτής
AV (δέκτης) είναι συμβατός με κάθε
μορφή ήχου HD.
Δεν παρέχεται διαδραστικός ήχος.
, Ορίστε το [Ρύθμιση MIX ήχου BD]
στη διαμόρφωση [Ρυθμίσεις ήχου]
σε [Ενεργό] (σελίδα 32).
Ο κωδικός μηνυμάτων 3 [Οι έξοδοι ήχου είναι
σε προσωρινή σίγαση. Μη ρυθμίζετε την
ένταση ήχου αναπαραγωγής. Το περιεχόμενο
που αναπαράγεται προστατεύεται από την
τεχνολογία Cinavia και δεν επιτρέπεται
η αναπαραγωγή του σε αυτήν τη συσκευή. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση http://www.cinavia.com. Κωδικός
μηνυμάτων 3.] εμφανίζεται στην οθόνη, όταν
αναπαράγεται δίσκος.
, Το ίχνος ήχου του βίντεο που
αναπαράγετε περιέχει έναν κωδικό
Cinavia ο οποίος υποδηλώνει ότι είναι μη
εγκεκριμένο αντίγραφο περιεχομένου
επαγγελματικής παραγωγής (σελίδα 6).
38
Δίσκος
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
, Ο δίσκος είναι βρόμικος ή έχει
στραβώσει.
, Ο δίσκος είναι ανάποδα. Εισαγάγετε
το δίσκο με την πλευρά αναπαραγωγής
προς τα κάτω.
, Η μορφή του δίσκου δεν μπορεί να
αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη
συσκευή αναπαραγωγής (σελίδα 42).
, Η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί
να αναπαράγει έναν εγγεγραμμένο
δίσκο που δεν έχει οριστικοποιηθεί
σωστά.
, Ο κωδικός περιοχής του δίσκου
BD ή DVD δεν ταιριάζει με αυτόν
της συσκευής αναπαραγωγής.
Συσκευή USB
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν ανιχνεύει
κάποια συσκευή USB συνδεδεμένη σε αυτή.
, Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι
σωστά συνδεδεμένη στην υποδοχή USB.
, Ελέγξτε εάν η συσκευή USB ή κάποιο
καλώδιο παρουσιάζουν βλάβη.
, Ελέγξτε εάν η συσκευή USB είναι
ενεργοποιημένη.
, Εάν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη
μέσω διανομέα USB, συνδέστε τη
συσκευή USB κατευθείαν στη συσκευή
αναπαραγωγής.
Sony Entertainment Network
Η ποιότητα εικόνας/ήχου είναι χαμηλή
ή ορισμένα προγράμματα εμφανίζονται με
απώλειες στις λεπτομέρειες, ιδιαίτερα στις
σκηνές με γρήγορη κίνηση ή τις σκοτεινές
σκηνές.
, Η ποιότητα εικόνας/ήχου μπορεί να
βελτιωθεί αλλάζοντας την ταχύτητα
σύνδεσης. Η συνιστώμενη ταχύτητα
σύνδεσης είναι τουλάχιστον 2,5 Mbps
για βίντεο τυπικής ευκρίνειας
(10 Mbps για βίντεο υψηλής
ευκρίνειας).
Το μέγεθος της εικόνας είναι μικρό.
Σύνδεση δικτύου
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να
συνδεθεί στο δίκτυο.
, Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου
(σελίδα 19) και τις ρυθμίσεις δικτύου
(σελίδα 35).
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί
στο Διαδίκτυο μετά την εκτέλεση του
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (μόνο στα
BDP-S3200/S5200).
, Οι ασύρματες ρυθμίσεις του
δρομολογητή ενδέχεται να αλλάξουν
αυτόματα εάν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία WiFi Protected Setup πριν
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο
δρομολογητή. Σε αυτή την περίπτωση,
αλλάξτε αντίστοιχα τις ασύρματες
ρυθμίσεις στον Η/Υ σας.
, Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής
ασύρματου δικτύου LAN είναι
ενεργοποιημένος.
, Ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο,
όπως υλικά τοιχοποιίας, συνθήκες
λήψης ραδιοκυμάτων ή εμπόδια
μεταξύ της συσκευής αναπαραγωγής
και του δρομολογητή ασύρματου
δικτύου LAN, η απόσταση
επικοινωνίας ενδέχεται να πρέπει να
μειωθεί. Μετακινήστε τη συσκευή
αναπαραγωγής και τον δρομολογητή
ασύρματου δικτύου LAN σε μικρότερη
απόσταση μεταξύ τους.
, Οι συσκευές που χρησιμοποιούν ζώνη
συχνοτήτων 2,4 GHz, όπως οι φούρνοι
μικροκυμάτων, το Bluetooth ή οι
ψηφιακές ασύρματες συσκευές
ενδέχεται να διακόπτουν την
επικοινωνία. Μετακινήστε τη συσκευή
αναπαραγωγής μακριά από συσκευές
αυτού του είδους, ή απενεργοποιήστε
αυτές τις συσκευές.
Πρόσθετες πληροφορίες
, Πιέστε το πλήκτρο M για να αυξήσετε
το συντελεστή μεγέθυνσης.
Δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής στο δρομολογητή του
ασύρματου δικτύου LAN (μόνο για τα
BDP-S3200/S5200).
Ο επιθυμητός ασύρματος δρομολογητής δεν
εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων
(μόνο για τα BDP-S3200/S5200).
, Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να
επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη
και προσπαθήστε να εκτελέσετε
ξανά ασύρματη διαμόρφωση.
Εάν ο επιθυμητός ασύρματος
δρομολογητής εξακολουθεί να
μην ανιχνεύεται, επιλέξτε [New
connection registration] για να
εκτελέσετε [Χειροκίν. καταχ.].
39
Όταν ενεργοποιείται η συσκευή
αναπαραγωγής εμφανίζεται στην οθόνη
το μήνυμα [Βρέθηκε στο δίκτυο νέα έκδοση
λογισμικού. Μεταβείτε στην ενότητα
«Διαμόρφωση» του μενού και επιλέξτε
«Ενημέρωση λογισμικού» για να εκτελέσετε
την ενημέρωση.].
, Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενημέρωση
λογισμικού] (σελίδα 30) για να
ενημερώσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής στη νέα έκδοση
λογισμικού.
Ρυθμιστικό για HDMI
(BRAVIA Sync)
Η λειτουργία [Ρυθμιστικό για HDMI] δεν
δουλεύει (BRAVIA Sync).
, Ελέγξτε εάν το [Ρυθμιστικό για
HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] έχει
οριστεί σε [Ενεργό] (σελίδα 34).
, Εάν αλλάξετε τη σύνδεση HDMI,
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής.
, Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος,
ορίστε το [Ρυθμιστικό για HDMI] στις
[Ρυθμίσεις HDMI] σε [Ανενεργό],
έπειτα ορίστε το [Ρυθμιστικό για
HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] σε
[Ενεργό] (σελίδα 34).
, Ελέγξτε τα παρακάτω και ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο οδηγιών που
παρέχονται με τη συσκευή.
– η συνδεδεμένη συσκευή είναι
συμβατή με τη λειτουργία
[Ρυθμιστικό για HDMI].
– η ρύθμιση της συνδεδεμένης
συσκευής για τη λειτουργία
[Ρυθμιστικό για HDMI] είναι
σωστή.
40
, Όταν συνδέετε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση
μέσω ενισχυτή AV (δέκτης),
– εάν ο ενισχυτής AV (δέκτης) δεν
είναι συμβατός με τη λειτουργία
[Ρυθμιστικό για HDMI], ενδέχεται
να μην μπορείτε να ελέγξετε την
τηλεόραση από τη συσκευή
αναπαραγωγής.
– εάν αλλάξετε τη σύνδεση HDMI,
αποσυνδέσετε και συνδέσετε το
καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος ή υπάρχει διακοπή
ρεύματος, δοκιμάστε τα εξής:
1Αλλάξτε τον επιλογέα εισόδου
του ενισχυτή AV (δέκτης) έτσι
ώστε η εικόνα από τη συσκευή
αναπαραγωγής να εμφανιστεί στην
οθόνη της τηλεόρασης. 2Ορίστε
το [Ρυθμιστικό για HDMI] στις
[Ρυθμίσεις HDMI] σε [Ανενεργό],
έπειτα ορίστε το [Ρυθμιστικό για
HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] σε
[Ενεργό] (σελίδα 34). Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο οδηγιών που
παρέχεται μαζί με τον ενισχυτή
AV (δέκτης).
Η λειτουργία Απενεργοποίηση Συστήματος
δεν δουλεύει (BRAVIA Sync).
, Ελέγξτε ότι το [Ρυθμιστικό για HDMI]
και το [Σύνδ. σε τηλεόρ.-όχι] στις
[Ρυθμίσεις HDMI] έχουν οριστεί σε
[Ενεργό] (σελίδα 34).
Άλλες περιπτώσεις
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινάει από την
αρχή του περιεχομένου.
, Πιέστε OPTIONS και επιλέξτε
[Αναπαραγ. από αρχή].
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από τη σημείο
συνέχισης στο οποίο διακόπηκε την
τελευταία φορά.
, Το σημείο συνέχισης ενδέχεται να
διαγραφεί από τη μνήμη, ανάλογα με
το δίσκο όταν
– ανοίγετε το συρτάρι του δίσκου.
– αποσυνδέετε τη συσκευή USB.
– αναπαραγάγετε άλλο περιεχόμενο.
– απενεργοποιείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής.
, Το ίχνος ήχου του βίντεο που
αναπαράγετε περιέχει έναν κωδικό
Cinavia ο οποίος υποδηλώνει ότι
αυτό προοριζόταν αποκλειστικά
για παρουσίαση χρησιμοποιώντας
επαγγελματικό εξοπλισμό και δεν είναι
εγκεκριμένο για αναπαραγωγή από
καταναλωτές (σελίδα 6).
Το συρτάρι του δίσκου δεν ανοίγει και δεν
μπορείτε να αφαιρέσετε το δίσκο ακόμη
και αφού πιέσετε το πλήκτρο Z.
, Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
1Απενεργοποιήστε τη συσκευή
αναπαραγωγής και αποσυνδέστε
το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος. 2Επανασυνδέστε το
καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος πιέζοντας το πλήκτρο Z στη
συσκευή αναπαραγωγής. 3Συνεχίστε
να πιέζετε το πλήκτρο Z στη συσκευή
αναπαραγωγής μέχρι να ανοίξει το
συρτάρι. 4Αφαιρέστε το δίσκο.
, Έχει συμπυκνωθεί υγρασία στο
εσωτερικό της συσκευής
αναπαραγωγής (σελίδα 4).
Προδιαγραφές
Σύστημα
Λέιζερ: Λέιζερ ημιαγωγού
Είσοδοι και έξοδοι
(Όνομα υποδοχής:
Τύπος υποδοχής/Επίπεδο εξόδου/
Σύνθετη αντίσταση φορτίου)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Υποδοχή phono/0,5 Vp-p/75 ohms
HDMI OUT:
Τυπικό βύσμα HDMI 19 ακίδων
LAN (100):
Ακροδέκτης 100BASE-TX
USB:
Υποδοχή USB Τύπος A (Για σύνδεση
μνήμης USB, συσκευής ανάγνωσης
καρτών μνήμης, ψηφιακής
φωτογραφικής μηχανής και ψηφιακής
βιντεοκάμερας)
DC IN:
BDP-S1200: 12 V DC, 600 mA
BDP-S3200/S4200: 12 V DC, 650 mA
BDP-S5200: 12 V DC, 750 mA
Πρόσθετες πληροφορίες
Ο κωδικός μηνυμάτων 1 [Η αναπαραγωγή
διακόπηκε. Το περιεχόμενο που
αναπαράγεται προστατεύεται από την
τεχνολογία Cinavia και δεν επιτρέπεται
η αναπαραγωγή του σε αυτήν τη συσκευή. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση http://www.cinavia.com. Κωδικός
μηνυμάτων 1.] εμφανίζεται στην οθόνη, όταν
αναπαράγεται δίσκος.
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν
ανταποκρίνεται σε κανένα πλήκτρο.
Ασύρματο (μόνο για τα BDP-S3200/S5200)
Ασύρματο δίκτυο LAN τυπικό:
IEEE 802.11 b/g/n
Εύρος συχνοτήτων:
Ζώνη 2,4 GHz: Κανάλια 1-13
Διαμόρφωση:
DSSS και OFDM
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος:
12 V DC με προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC
Ονομαστικό μέγεθος:
Είσοδος 220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
41
Κατανάλωση ισχύος (όταν
χρησιμοποιείται προσαρμογέας
τροφοδοτικού AC):
BDP-S1200: 8,8 W
BDP-S3200/S4200: 9,5 W
BDP-S5200: 11 W
Αναμονή δικτύου:
4,5 W (όλες οι θύρες ενσύρματου/
ασύρματου δικτύου σε θέση ON)
Διαστάσεις (περίπου):
265 mm × 199 mm × 43 mm
(πλάτος/βάθος/ύψος)
συμπερ. των μερών που εξέχουν
Βάρος (περίπου): 0,9 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας:
5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας:
25% έως 80%
Δίσκοι με δυνατότητα
αναπαραγωγής
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (CD μουσικής)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
(AC-M1208WW) (1)
Καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης
με το δίκτυο ρεύματος) (1)
Τηλεχειριστήριο (1)
Mπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) (2)
*2
Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός
μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.
*3
Καθώς οι προδιαγραφές του Blu-ray Disc
είναι νέες και εξελίσσονται συνεχώς,
ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με τον τύπο
και την έκδοση του δίσκου.
Η έξοδος ήχου διαφέρει ανάλογα με την
πηγή, τη συνδεδεμένη υποδοχή εξόδου
και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις ήχου.
BD-RE: Έκδ.2.1
BD-R: Έκδ.1.1, 1.2, 1.3
συμπεριλαμβανομένων των BD-R τύπου
οργανικής χρωστικής (τύπος LTH)
Οι εγγεγραμμένοι δίσκοι BD-R σε Η/Υ
δεν μπορούν να αναπαραχθούν εάν τα
υστερόγραφα είναι εγγράψιμα.
Οι δίσκοι CD ή DVD δεν αναπαράγονται,
εάν δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχονται με τη
συσκευή εγγραφής.
Δίσκοι χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής
• Δίσκοι BD με κασέτα (cartridge)
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• Δίσκοι ήχου DVD
• CD ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
• Τμήμα δεδομένων δίσκων CD-Extra
• Super VCD
• Πλευρά ηχητικού υλικού σε DualDiscs
42
Σημείωση για τους δίσκους
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί
για την αναπαραγωγή δίσκων που
συμμορφώνονται με το πρότυπο
Compact Disc (CD). Οι δίσκοι DualDisc
και ορισμένοι δίσκοι μουσικής που έχουν
κωδικοποιηθεί με τεχνολογίες
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο
Compact Disc (CD) και, κατά συνέπεια,
αυτοί οι δίσκοι δεν μπορούν να
αναπαραχθούν με αυτό το προϊόν.
Σημείωση για τις λειτουργίες
αναπαραγωγής των δίσκων BD/DVD
Πρόσθετες πληροφορίες
Ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής
των δίσκων BD/DVD ενδέχεται να
έχουν καθοριστεί σκόπιμα από τους
κατασκευαστές του λογισμικού. Εφόσον
αυτή η συσκευή αναπαραγάγει δίσκους
BD/DVD σύμφωνα με τα περιεχόμενα
δίσκου που έχουν σχεδιάσει οι
κατασκευαστές λογισμικού, ορισμένες
δυνατότητες αναπαραγωγής ίσως να
μην είναι διαθέσιμες.
Σημείωση για δίσκους BD/DVD διπλής στρώσης
Η εικόνα και ο ήχος αναπαραγωγής
ενδέχεται να διακοπούν στιγμιαία
κατά την εναλλαγή στρώσεων.
Κωδικός περιοχής (μόνο BD-ROM/DVD VIDEO)
Στο πίσω μέρος της μονάδας είναι
τυπωμένος ο κωδικός περιοχής της
συσκευής αναπαραγωγής. Η συσκευή
αναπαραγωγής θα αναπαραγάγει
μόνο δίσκους BD-ROM/DVD VIDEO
που φέρουν τον ίδιο κωδικό περιοχής
ή το σήμα ALL .
Κωδικός
περιοχής
43
Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής
Βίντεο
Κωδικοποιητής Περιέκτης
MPEG-1 Βίντεο*1
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Μορφή
AVCHD (Έκδ.2.0)*1*7*8
44
Με ήχο
PS
MPEG-2 Βίντεο*2 TS*4
Xvid
Επέκταση
.avi
*8
Μουσική
Κωδικοποιητής
Επέκταση
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM*9
.wav
*6
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
*9
*10
*11
Φωτογραφία
Μορφή
Επέκταση
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να
μην αναπαράγει αυτήν τη μορφή αρχείου
σε διακομιστή DLNA (μόνο για τα
BDP-S3200/S4200/S5200).
Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί
να αναπαράγει μόνο βίντεο τυπικής
ευκρίνειας σε διακομιστή DLNA
(μόνο για τα BDP-S3200/S4200/S5200).
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν
αναπαράγει αρχεία με μορφή DTS
σε διακόμιστή DLNA (μόνο για τα
BDP-S3200/S4200/S5200).
Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί
να αναπαράγει αρχεία της μορφής
Dolby Digital σε διακομιστή DLNA
(μόνο για τα BDP-S3200/S4200/S5200).
Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει
AVC έως το επίπεδο 4.1.
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν
αναπαράγει αυτήν τη μορφή αρχείου
σε διακομιστή DLNA (μόνο για τα
BDP-S3200/S4200/S5200).
Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει
ρυθμό καρέ έως 60 fps.
b
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με τη μορφή
ή την κωδικοποίηση του αρχείου, ή την
κατάσταση της εγγραφής (μόνο για το
BDP-S1200).
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με τη μορφή ή την
κωδικοποίηση του αρχείου, την κατάσταση
της εγγραφής ή την κατάσταση του
διακομιστή DLNA (μόνο για τα
BDP-S3200/S4200/S5200).
• Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί
επεξεργασία σε υπολογιστή ενδέχεται
να μην αναπαράγονται.
• Ίσως να μην είναι δυνατή η εκτέλεση
της λειτουργίας γρήγορη προώθηση
ή γρήγορη επαναφορά σε ορισμένα αρχεία.
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει
κωδικοποιημένα αρχεία, όπως DRM και
Lossless.
• Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να
αναγνωρίσει τα εξής αρχεία ή φακέλους σε
δίσκους BD, DVD, CD και συσκευές USB:
– έως φακέλους στο 9ο επίπεδο
(συμπεριλαμβανομένου του ριζικού
φακέλου).
– έως 500 αρχεία/φακέλους σε ένα επίπεδο.
• Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να
αναγνωρίσει τα εξής αρχεία ή φακέλους που
είναι αποθηκευμένα στο διακομιστή DLNA
(μόνο για τα BDP-S3200/S4200/S5200):
– έως τους φακέλους στο 19ο επίπεδο.
– έως 999 αρχεία/φακέλους σε ένα επίπεδο.
Πρόσθετες πληροφορίες
JPEG
Η συσκευή αναπαράγει αρχεία της μορφής
AVCHD που έχουν εγγραφεί σε ψηφιακή
βιντεοκάμερα κ.λπ.
Δεν θα γίνει αναπαραγωγή δίσκου της
μορφής AVCHD, αν ο δίσκος δεν έχει
οριστικοποιηθεί σωστά.
Η συσκευή αναπαραγωγής έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων «.mka».
(Αυτή η μορφή αρχείου δεν αναπαράγεται
σε διακομιστή DLNA (μόνο για τα
BDP-S3200/S4200/S5200)).
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν
αναπαράγει κινούμενα αρχεία PNG ή GIF.
Για αρχεία MPO πέραν των 3D,
εμφανίζεται η βασική εικόνα ή η πρώτη
εικόνα (μόνο για τα BDP-S4200/S5200).
45
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει
ρυθμό καρέ:
– έως 60 fps μόνο για AVCHD
(MPEG4/AVC).
– έως 30 fps για άλλες κωδικοποιήσεις
βίντεο.
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει
βαθμό ροής δεδομένων βίντεο έως 40 Mbps.
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει
ανάλυση βίντεο έως 1920 × 1080p.
• Ορισμένες συσκευές USB ίσως να μην
λειτουργούν με αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής.
• Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να
αναγνωρίζει συσκευές Κλάσης Μαζικής
Αποθήκευσης (MSC) (όπως μνήμη τύπου
flash ή σκληρούς δίσκους), συσκευές
Καταγραφής Στατικών Εικόνων (SICD)
και πληκτρολόγια 101 πλήκτρων.
• Για να αποφύγετε την καταστροφή
δεδομένων και την πρόκληση βλάβης
στη μνήμη ή τις συσκευές USB,
απενεργοποιήστε τη συσκευή
αναπαραγωγής όταν συνδέετε ή αφαιρείτε
τη μνήμη ή τις συσκευές USB.
• Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην
αναπαράγει ομαλά αρχεία βίντεο με υψηλό
ρυθμό μετάδοσης δεδομένων από CD
δεδομένων. Συνιστάται η αναπαραγωγή
αυτών των αρχείων χρησιμοποιώντας
DVD δεδομένων ή BD δεδομένων.
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια των ασύρματων
δικτύων LAN (μόνο για τα
BDP-S3200/S5200)
Καθώς η επικοινωνία μέσω της λειτουργίας
ασύρματου δικτύου LAN επιτυγχάνεται με
ραδιοκύματα, το ασύρματο σήμα ενδέχεται
να αναχαιτίζεται. Για την προστασία της
ασύρματης επικοινωνίας, η συγκεκριμένη
συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει
διάφορες λειτουργίες ασφάλειας.
Βεβαιωθείτε ότι διαμορφώνετε σωστά
τις ρυθμίσεις ασφάλειας, σύμφωνα με
το περιβάλλον του δικτύου σας.
46
Χωρίς ασφάλεια
Παρά το γεγονός ότι μπορείτε
να εκτελέσετε ρυθμίσεις εύκολα,
οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να
διακόψει την ασύρματη επικοινωνία
ή να εισβάλλει στο ασύρματο δίκτυό σας,
ακόμα και χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων
εργαλείων. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι
υπάρχει κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης ή αναχαίτισης των δεδομένων.
WEP
Το WEP ασφαλίζει τις επικοινωνίες
για την αποφυγή της αναχαίτισης
των επικοινωνιών ή της εισβολής
παρείσακτων στο ασύρματο δίκτυο.
Το WEP είναι μια παλαιού τύπου
τεχνολογία ασφάλειας που δίνει τη
δυνατότητα σε παλιές συσκευές, που δεν
υποστηρίζουν TKIP/AES, να συνδεθούν.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
Το ΤΚΙΡ είναι μια τεχνολογία ασφάλειας
που έχει αναπτυχθεί για να καλύψει τις
ελλείψεις του WEP. Η τεχνολογία TKIP
διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο
ασφάλειας από την τεχνολογία WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Το AES είναι μια τεχνολογία ασφάλειας
που χρησιμοποιεί μια προηγμένη μέθοδο
ασφάλειας, διαφορετική από τις
τεχνολογίες WEP και TKIP.
Η τεχνολογία AES διασφαλίζει
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από
τις τεχνολογίες WEP και TKIP.
Σημειώσεις για τους δίσκους
• Για να παραμείνει
ο δίσκος καθαρός,
κρατήστε τον από τα
άκρα. Μην αγγίζετε
την επιφάνειά του.
Ο δίσκος μπορεί να
δυσλειτουργεί εάν έχει σκόνη,
δακτυλικά αποτυπώματα ή γρατσουνιές.
Αριθμοί κωδικών τηλεοράσεων
με δυνατότητα ελέγχου
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
-TV- [/1 και τον κωδικό κατασκευαστή
της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για 2
δευτερόλεπτα.
Εάν αναφέρονται περισσότερα από ένα
πλήκτρα τηλεχειριστηρίου, δοκιμάστε
να τους εισαγάγετε έναν κάθε φορά,
μέχρι να βρείτε τον κωδικό που
λειτουργεί με την τηλεόρασή σας.
Κατασκευαστής
Πλήκτρο
τηλεχειριστηρίου
Sony (προεπιλογή)
Έγχρωμο πλήκτρο
(κόκκινο)
Philips
Έγχρωμο πλήκτρο
(πράσινο)/
Έγχρωμο πλήκτρο
(κίτρινο)/
RETURN
Panasonic
Έγχρωμο πλήκτρο
(μπλε)/Κεντρικό
πλήκτρο (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Πρόσθετες πληροφορίες
• Μην αφήνετε το δίσκο εκτεθειμένο
σε απευθείας ηλιακό φως ή σε πηγές
θερμότητας, όπως αγωγούς θερμού
αέρα, και μην τον αφήνετε σε
σταθμευμένο όχημα σε απευθείας
επαφή με το ηλιακό φως, αφού
η θερμοκρασία μπορεί να ανεβεί
σημαντικά στο εσωτερικό του
οχήματος.
• Μετά την αναπαραγωγή, τοποθετήστε
το δίσκο στη θήκη του.
• Καθαρίστε το δίσκο με
ένα πανί καθαρισμού.
Σκουπίστε το δίσκο,
με κινήσεις από το
κέντρο και προς τα έξω.
• Μη χρησιμοποιείτε
διαλυτικά, όπως βενζίνη, αραιωτικά,
καθαριστικά του εμπορίου για δίσκους/
φακούς ή αντιστατικά σπρέι που
προορίζονται για δίσκους βινυλίου.
• Εάν έχετε εκτυπώσει την ετικέτα του
δίσκου, στεγνώστε την ετικέτα πριν
την αναπαραγωγή.
• Μη χρησιμοποιείτε τους παρακάτω
δίσκους.
– Δίσκοι καθαρισμού φακών.
– Δίσκοι που δεν έχουν το τυπικό
σχήμα (π.χ. κάρτα, καρδιά).
– Δίσκοι με ετικέτα ή αυτοκόλλητα
επάνω τους.
– Δίσκοι με κολλητικές ταινίες
ή υπολείμματα κολλητικής ταινίας.
• Μην επιστρώνετε εκ νέου την πλευρά
αναπαραγωγής του δίσκου για να
εξαλείψετε τις γρατσουνιές στην
επιφάνεια.
47
Κατάλογος κωδικών γλώσσας
Για λεπτομέρειες, βλέπε [Ρυθμίσεις
προβολής BD/DVD] (σελίδα 32).
Η ορθογραφία των γλωσσών
συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 639:
1988 (E/F).
Κωδι Γλώσσα
κός
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
48
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Κωδι Γλώσσα
κός
1350
1353
1357
Malayalam
Moldavian
Malay
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Δεν
καθορίζεται
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Κωδικός γονικού ελέγχου/
περιοχής
Για λεπτομέρειες, βλέπε [Κωδικός
περιοχής γονικού ελέγχου] (σελίδα 33).
Κωδικός Περιοχή
Αργεντινή
Αυστρία
Βιετνάμ
Γαλλία
Δανία
Ελλάδα
2047
2057
2070
2109
2086
2184
2276
2238
2149
2092
2304
2363
2390
2376
2428
2489
2499
2528
2165
2219
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ισπανία
Κίνα
Κορέα
Μαλαισία
Νέα Ζηλανδία
Ολλανδία
Πολωνία
Ρωσία
Σουηδία
Ταϊλάνδη
Φινλανδία
Χονγκ Κονγκ
2248
2239
2254
2093
2333
2362
2379
2427
2436
2501
2543
2424
2090
Αυστραλία
Βέλγιο
Βραζιλία
Γερμανία
Ελβετία
Ηνωμένο
Βασίλειο
Ινδία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κολομβία
Λουξεμβούργο
Μεξικό
Νορβηγία
Πακιστάν
Πορτογαλία
Σιγκαπούρη
Ταϊβάν
Φιλιππίνες
Χιλή
Πρόσθετες πληροφορίες
2044
2046
2586
2174
2115
2200
49
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό
το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς
ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ)
ή και άλλων χωρών που αναφέρονται
σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα
αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της
Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε
λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας
ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους,
στους καταλόγους προϊόντων μας και στις
ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού
να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας
ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν
της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι
τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που
συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την
προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι
το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.
Η αρμόδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία
Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν
την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν
φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται
η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
50
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν
(κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς)
λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής,
η Sony ή ένα μέλος του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ'
επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για
εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός
εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν
να αντικαταστήσουν ελαττωματικά
προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα
ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα.
Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που
έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία
της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας
εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν
προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο
ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη
της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου
του προϊόντος και του ονόματος του
εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό
προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN
μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν
επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως
εάν δεν προσκομισθούν τα
προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν
προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία
αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του
προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν
ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός
αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
 εγκατάσταση ή χρήση του
προϊόντος με τρόπο μη
σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν στη
χώρα όπου έχει εγκατασταθεί
και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του
προϊόντος με λογισμικό που δεν
παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα
των συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊόν εκτός
από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται
με το εν λόγω προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα,
περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα
προϊόντα των οποίων ο τύπος,
η κατάσταση και το πρότυπο
δεν συνιστώνται από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή
από άτομα που δεν είναι μέλη
της Sony ή του δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος
πέρα από τις προδιαγραφές
ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο
χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος
με σκοπό να συμμορφωθεί
προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες
για τις οποίες το προϊόν
δεν είχε σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί ειδικά.
Πρόσθετες πληροφορίες
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/
διαγραφή σε αφαιρούμενα
ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα
αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε
να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε
το προϊόν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς
που συνδέονται με τη μεταφορά του
προϊόντος σας προς και από τη Sony
ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει
τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα
οποία προβλέπεται περιοδική
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
ενός προϊόντος όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια
εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν
λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική
ή οικιακή χρήση.
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που
προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει
φυσική, αισθητική
ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές
στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες
υγρών κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη
με τις οδηγίες της Sony
εγκατάσταση ή χρήση του
προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος
σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
51
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές
και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική
ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση
εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του
κεραυνού, άλλων εξωτερικών
δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα
υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει
το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται
ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης
από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία
εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου
ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την
επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία,
την καταλληλότητα του προϊόντος ή του
λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει
το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό.
Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει
πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση,
η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της
μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει
η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε
εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως
(στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων
νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος
της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα
με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή
ή η αντικατάσταση προϊόντων που
υπόκεινται στους όρους και συνθήκες
της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται
για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που
σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις,
την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών
και άυλων απωλειών - του τιμήματος
που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊόντος - της απώλειας κερδών,
52
εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης
ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης,
παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας
ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια
ή ζημία αφορά σε:
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία
του προϊόντος ή συνδεδεμένων
προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο
που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε
μέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας
του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών
που ζητήθηκαν από το προϊόν
ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών
προγραμμάτων ή αφαιρούμενων
μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές,
που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας
ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης,
ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης
ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία
η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης
τέτοιων ζημιών).
sΣτο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που
της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για
παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν
την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια,
σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και
παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση,
η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος,
ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει
μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου
βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony
τα δικαιώματα που απορρέουν από την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους
όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς
να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του
που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση
καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα
που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα
που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας
εναντίον των προσώπων από τα οποία
αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας
εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό
τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό
τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/
κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
Πρόσθετες πληροφορίες
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
53
Το λογισμικό αυτής της συσκευής αναπαραγωγής μπορεί να ενημερωθεί μελλοντικά.
Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ενημερώσεις και τις τελευταίες Οδηγίες
Λειτουργίας, ανατρέξτε στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:
http://support.sony-europe.com/
z
Για να βρείτε χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές και πληροφορίες σχετικά
με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-476-203-41(1) (EL)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising