Sony | BDP-S350 | Sony BDP-S350 Οδηγίες χρήσης

BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·1
Oδηγίες Xρήσης
Blu-ray Disc / DVD Player
BDP-S350
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·2
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή
σε βροχή ή σε υγρασία.
Για να αποτραπεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε
το περίβλημα. Αναθέστε το
σέρβις μνο σε εξειδικευμένο
προσωπικ.
Οι μπαταρίες και οι συσκευές
που περιέχουν μπαταρίες δεν
θα πρέπει να εκτίθενται σε
υπερβολική θερμτητα, πως
άμεσο ηλιακ φως, φωτιά, ή
κάποια παρμοια πηγή
θερμτητας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση οπτικών οργάνων με
αυτή την συσκευή αυξάνει τον
κίνδυνο για τα μάτια. Επειδή η
ακτίνα λέιζερ που
χρησιμοποιείται σε αυτή τη
συσκευή αναπαραγωγής
Δίσκων Blu-ray/DVD είναι
επιβλαβής για τα μάτια, μην
επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
Αναθέστε το σέρβις μνο σε
εξειδικευμένο προσωπικ.
Η ετικέτα αυτή βρίσκεται
επάνω στο προστατευτικ
περίβλημα του λέιζερ στο
εσωτερικ της συσκευής.
Αυτή η συσκευή έχει
χαρακτηριστεί ως προϊν λέιζερ
τάξης 1 (CLASS 1 LASER). Η
ένδειξη προϊντος λέιζερ τάξης
1 βρίσκεται στο προστατευτικ
περίβλημα του λέιζερ, στο
εσωτερικ της συσκευής.
2
Απρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών
& Ηλεκτρονικών Συσκευών
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με
συστήματα χωριστής συλλογής
απορριμμάτων)
Το σύμβολο αυτ επάνω στο
προϊν ή στη συσκευασία του
δείχνει τι αυτ το προϊν δεν
πρέπει να αντιμετωπίζεται
πως τα οικιακά απορρίμματα.
Αντίθετα, θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για
ανακύκλωση των ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας την σωστή
απρριψη αυτού του
προϊντος, βοηθάτε στην
πρληψη πιθανών αρνητικών
συνεπειών στο περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες
θα μπορούσαν να προκληθούν
απ την μη ενδεδειγμένη
διάθεση αυτού του προϊντος.
Η ανακύκλωση των υλικών
βοηθάει στην διαφύλαξη των
φυσικών πρων. Για
περισστερες πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊντος,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τις τοπικές δημοτικές αρχές,
την τοπική υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων, ή το κατάστημα
απ το οποίο αγοράσατε το
προϊν.
Απρριψη χρησιμοποιημένων
μπαταριών (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με
συστήματα χωριστής συλλογής
απορριμμάτων)
Το σύμβολο αυτ επάνω στη
μπαταρία ή στη συσκευασία
δείχνει τι η μπαταρία που
παρέχεται με αυτ το προϊν
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
πως τα οικιακά απορρίμματα.
Εξασφαλίζοντας την σωστή
απρριψη αυτών των
μπαταριών, βοηθάτε στην
πρληψη πιθανών αρνητικών
συνεπειών στο περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες
θα μπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν απ την μη
ενδεδειγμένη διάθεση της
μπαταρίας. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη
των φυσικών πρων.
Στην περίπτωση προϊντων που
για λγους ασφαλείας,
επιδσεων, η ακεραιτητας
δεδομένων απαιτούν τη μνιμη
σύνδεση με μια ενσωματωμένη
μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
πρέπει να αντικαθίσταται μνο
απ εξουσιοδοτημένο τεχνικ
προσωπικ.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή
μεταχείριση της μπαταρίας,
παραδώστε το προϊν στο
τέλος της διάρκειας ζωής του
στο κατάλληλο σημείο
συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για
ανακύκλωση.
Στην περίπτωση λων των
άλλων μπαταριών,
παρακαλούμε δείτε το τμήμα
που περιγράφει πώς να
αφαιρέσετε με ασφάλεια τη
μπαταρία απ το προϊν.
Παραδώστε την μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής
των χρησιμοποιημένων
μπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊντος ή της
μπαταρίας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τις τοπικές
Δημοτικές Αρχές, την τοπική
υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων, ή το κατάστημα
απ το οποίο αγοράσατε το
προϊν.
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·3
Κατασκευαστής αυτού του
προϊντος είναι η Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Εξουσιοδοτημένος
Αντιπρσωπος σχετικά με την
οδηγία EMC και την ασφάλεια
του προϊντος είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Σχετικά με θέματα
σέρβις ή εγγύησης,
παρακαλούμε απευθυνθείτε
στη διεύθυνση που
αναγράφεται στα χωριστά
έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.
Προφυλάξεις
• Η συσκευή αυτή λειτουργεί
με ρεύμα 220 - 240 V AC,
50/60 Hz. Βεβαιωθείτε τι η
τάση λειτουργίας της
συσκευής είναι ίδια με την
τάση του τοπικού δικτύου
παροχής ρεύματος.
• Για να αποτρέψετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην
τοποθετείτε αντικείμενα
γεμάτα με υγρ, πως
ανθοδοχεία, επάνω στη
συσκευή.
• Εγκαταστήστε αυτή τη
μονάδα έτσι ώστε το καλώδιο
του ρεύματος να μπορεί να
αποσυνδεθεί αμέσως απ την
πρίζα σε περίπτωση
προβλήματος.
Σημειώσεις Σχετικά με τους
Δίσκους
• Για να διατηρήσετε τον δίσκο
καθαρ, κρατήστε τον απ τις
άκρες. Μην αγγίζετε την
επιφάνειά του.
Η σκνη, οι δαχτυλιές και τα
γδαρσίματα στην επιφάνεια
του δίσκου μπορεί να
προκαλέσουν προβλήματα
στη λειτουργία.
• Μην εκθέτετε τους δίσκους
σε άμεσο ηλιακ φως ή πηγές
θερμτητας πως αγωγούς
θερμού αέρα και μην τους
αφήνετε σε ένα αυτοκίνητο
σταθμευμένο κάτω απ τον
ήλιο, διτι η θερμοκρασία
μπορεί να αυξηθεί σημαντικά
στο εσωτερικ του
αυτοκινήτου.
• Μετά την αναπαραγωγή,
αποθηκεύστε τον δίσκο στη
θήκη του.
• Καθαρίστε τον δίσκο με ένα
ύφασμα καθαρισμού.
Σκουπίστε τον δίσκο απ το
κέντρο προς τα έξω.
• Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά
πως βενζίνη, διαλυτικά
χρωμάτων, καθαριστικά του
εμπορίου για δίσκους /
φακούς, ή αντιστατικά σπρέι
που προορίζονται για δίσκους
βινιλίου.
• Αν έχετε εκτυπώσει την
ετικέτα του δίσκου, αφήστε
την να στεγνώσει πριν την
αναπαραγωγή.
• Μη χρησιμοποιείτε τους
παρακάτω δίσκους:
– Έναν δίσκο που δεν έχει
κανονικ σχήμα (π.χ. κάρτα,
καρδιά).
– Έναν δίσκο με χαρτί ή
αυτοκλλητα επάνω του.
– Έναν δίσκο που έχει
υπολείμματα κλλας ή
σελοφάν ή ένα
αυτοκλλητο.
• Μην ξύνετε την πλευρά
αναπαραγωγής ενς δίσκου
για να απομακρύνετε τα
γδαρσίματα που υπάρχουν
στην επιφάνειά του.
Προφυλάξεις
Σχετικά με την ασφάλεια
• Για να περιορίσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην
τοποθετείτε δοχεία που
περιέχουν υγρά, πως για
παράδειγμα ανθοδοχεία,
επάνω στη συσκευή και μην
τοποθετείτε τη συσκευή
κοντά σε νερ, για
παράδειγμα δίπλα σε μια
μπανιέρα ή ντους.
Εάν κάποιο συμπαγές
αντικείμενο ή κάποιο υγρ
εισχωρήσει μέσα στη
συσκευή, αποσυνδέστε την
απ την πρίζα και αναθέστε
τον έλεγχο της συσκευής σε
εξειδικευμένο προσωπικ
προτού την θέσετε ξανά σε
λειτουργία.
• Μην αγγίζετε το καλώδιο του
ρεύματος AC με βρεγμένα
χέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Σχετικά με την τοποθέτηση
• Τοποθετήστε την συσκευή σε
μέρος με επαρκή αερισμ
ώστε να αποφευχθεί η αύξηση
της θερμοκρασίας στο
εσωτερικ της.
• Μην τοποθετείτε την
συσκευή επάνω σε μαλακές
επιφάνειες, πως για
παράδειγμα χαλιά, που μπορεί
να φράξουν τις οπές
εξαερισμού.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή
σε περιορισμένο χώρο, πως
μια βιβλιοθήκη ή κάτι
παρμοιο.
• Μην τοποθετείτε την
συσκευή κοντά σε πηγές
θερμτητας, ή σε μέρος που
να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακ
φως, υπερβολική σκνη ή
μηχανικούς κραδασμούς.
• Αν η συσκευή μεταφερθεί απ'
ευθείας απ ένα ψυχρ σε
ένα θερμ μέρος, ή αν
τοποθετηθεί σε ένα πολύ
υγρ δωμάτιο, ενδέχεται να
συμπυκνωθεί υγρασία στους
φακούς που υπάρχουν στο
εσωτερικ της συσκευής.
συνεχίζεται
3
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·4
Αν συμβεί αυτ, η συσκευή
ενδέχεται να μη λειτουργεί
κανονικά. Σε αυτή την
περίπτωση, αφαιρέστε τον
δίσκο και αφήστε τη συσκευή
σε λειτουργία για περίπου μια
ώρα, μέχρι να εξατμιστεί η
υγρασία.
• Μην εγκαθιστάτε την
συσκευή σε επικλινή θέση. Η
συσκευή είναι σχεδιασμένη
να λειτουργεί μνο σε
οριζντια θέση.
• Κρατήστε την συσκευή και
τους δίσκους μακριά απ
μηχανήματα που διαθέτουν
ισχυρούς μαγνήτες, πως
φούρνους μικροκυμάτων ή
μεγάλα ηχεία.
• Μην τοποθετείτε βαριά ή
ασταθή αντικείμενα πάνω στη
συσκευή.
• Μην τοποθετείτε άλλα
αντικείμενα εκτς απ
δίσκους στο συρτάρι των
δίσκων. Κάτι τέτοιο μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο δίσκο ή
στο αντικείμενο.
• Fταν μετακινείτε τη συσκευή,
αφαιρέστε απ μέσα τους
δίσκους. Αν δεν το κάνετε
αυτ, μπορεί να προκληθεί
ζημιά στον δίσκο.
• Fταν μετακινείτε τη συσκευή,
αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύματος και
λα τα άλλα καλώδια απ τη
συσκευή.
• Προσέξτε τα παρακάτω για να
αποφύγετε την πρκληση
ζημιάς στο καλώδιο ρεύματος
AC. Αν το καλώδιο ρεύματος
AC πάθει ζημιά, μπορεί να
προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
– Μη μαγκώνετε το καλώδιο
ρεύματος AC ανάμεσα στη
συσκευή και ένα τοίχο, ράφι,
κλπ.
– Μην τραβάτε το καλώδιο
ρεύματος AC και μην
τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα πάνω σε αυτ.
Σχετικά με τις πηγές
τροφοδοσίας ρεύματος
• Η συσκευή δεν είναι
αποσυνδεδεμένη απ την
τροφοδοσία ρεύματος
(ηλεκτρικ δίκτυο) εφσον
είναι συνδεδεμένη με την
πρίζα, ακμα και αν η ίδια η
συσκευή είναι εκτς
λειτουργίας.
• Εάν δεν πρκειται να
χρησιμοποιήσετε την
συσκευή για μεγάλο χρονικ
διάστημα, φροντίστε να την
αποσυνδέσετε απ την πρίζα.
Για να αποσυνδέσετε το
καλώδιο του ρεύματος,
αφαιρέστε το φις απ την
πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο.
Σχετικά με τους δίσκους
καθαρισμού και τα καθαριστικά
δίσκων / φακών
Μην χρησιμοποιείτε δίσκους
καθαρισμού ή καθαριστικά
δίσκων / φακών του εμπορίου
(υγρού τύπου ή σπρέι).
Ενδέχεται να προκαλέσουν
βλάβη στη συσκευή.
4
Σχετικά με τη ρύθμιση της
έντασης
Μην αυξάνετε την ένταση ενώ
ακούτε ένα τμήμα με πολύ
χαμηλή ένταση ήχου, ή χωρίς
καθλου ήχο. Σε αυτή την
περίπτωση, μπορεί να
προκληθεί ζημιά στα ηχεία ταν
αναπαραχθεί ένα τμήμα με ήχο
υψηλής έντασης.
Σχετικά με τον καθαρισμ
Καθαρίστε το περίβλημα, τον
πίνακα και τα πλήκτρα
χειρισμού με ένα απαλ
ύφασμα ελαφρά εμποτισμένο
με διάλυμα ενς ήπιου
καθαριστικού. Μη
χρησιμοποιείτε κανενς τύπου
σκληρ σφουγγαράκι, σκνες
καθαρισμού ή διαλυτικά, πως
οινπνευμα ή βενζίνη.
Σχετικά με την αντικατάσταση
εξαρτημάτων
Στην περίπτωση που
πραγματοποιηθεί επισκευή στη
μονάδα, τα εξαρτήματα που θα
αντικατασταθούν μπορεί να
συλλεχτούν για
επαναχρησιμοποίηση, ή για
ανακύκλωση.
Πνευματικά Δικαιώματα και
Εμπορικά Σήματα
• Το προϊν αυτ ενσωματώνει
τεχνολογία προστασίας των
πνευματικών δικαιωμάτων η
οποία είναι προστατευμένη
απ ευρεσιτεχνίες των Η.Π.Α.,
καθώς και απ άλλα
δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής
της τεχνολογίας προστασίας
των πνευματικών
δικαιωμάτων πρέπει να έχει
την έγκριση της Macrovision
και προορίζεται για οικιακή
χρήση και άλλες
περιορισμένες χρήσεις
θέασης, εκτς αν υπάρχει
διαφορετική εξουσιοδτηση
απ τη Macrovision. Η
αποσυναρμολγηση και η
ανάστροφη μηχανίκευση
απαγορεύονται.
• Το "AVCHD" και το λογτυπο
AVCHD είναι εμπορικά
σήματα της Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. και
της Sony Corporation.
• Το Java και λα τα εμπορικά
σήματα και λογτυπα που
βασίζονται στο Java είναι
εμπορικά σήματα ή
κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της Sun
Microsystems, Inc. στις Η.Π.Α.
και άλλες χώρες.
• Το
, το "XMB" και το "xross
media bar" είναι εμπορικά
σήματα της Sony Corporation
και της Sony Computer
Entertainment Inc.
• Αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray Disc /
DVD διαθέτει τεχνολογία
Διασύνδεσης Πολυμέσων
Υψηλής Ευκρίνειας (HDMI™).
Το HDMI, το λογτυπο HDMI
και το High-Definition
Multimedia Interface
(Διασύνδεση Πολυμέσων
Υψηλής Ευκρίνειας) είναι
εμπορικά σήματα, ή
κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της HDMI Licensing
LLC.
• Το "Blu-ray Disc" είναι
εμπορικ σήμα.
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·5
• Τα λογτυπα "Blu-ray Disc",
"DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD
VIDEO" και "CD" είναι
εμπορικά σήματα.
• Το "BD-Live" και το "Bonus
View" είναι εμπορικά σήματα
του Blu-ray Disc Association.
• To "x.v.Colour" και το
λογτυπο "x.v.Colour" είναι
εμπορικά σήματα της Sony
Corporation.
• Το "BRAVIA Sync" είναι
εμπορικ σήμα της Sony
Corporation.
• Το "Photo TV HD" και το
λογτυπο "Photo TV HD"
είναι εμπορικά σήματα της
Sony Corporation.
• Τα άλλα ονματα συστημάτων
και προϊντων που
χρησιμοποιούνται εδώ είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα ή εμπορικά σήματα
των αντίστοιχων
κατασκευαστών τους,
μολοντι τα σήματα ™ και ®
δεν χρησιμοποιούνται στο
κείμενο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προσοχή: Αυτή η συσκευή
έχει τη δυναττητα να
προβάλλει μια ακίνητη εικνα
ή μια οθνη ρυθμίσεων στην
τηλερασή σας για
απεριριστο χρονικ
διάστημα. Εάν η ακίνητη
εικνα ή η οθνη ρυθμίσεων
παραμείνει στην οθνη της
τηλερασής σας για μεγάλο
χρονικ διάστημα, υπάρχει
κίνδυνος μνιμης βλάβης της
οθνης της τηλερασης. Οι
οθνες πλάσματος και οι
τηλεοράσεις προβολής είναι
ιδιαίτερα ευπαθείς.
Σχετικά με αυτ το εγχειρίδιο
• Σε αυτ το εγχειρίδιο, η λέξη
"δίσκος" χρησιμοποιείται ως
γενικς ρος για τους
δίσκους BD, DVD, ή CD, εκτς
αν καθορίζεται διαφορετικά
απ το κείμενο ή τις εικνες.
• Τα εικονίδια, πως για
παράδειγμα το
που
υπάρχουν στο πάνω μέρος
κάθε επεξήγησης δείχνουν το
είδος του μέσου που πρέπει
να χρησιμοποιηθεί με τη
λειτουργία που επεξηγείται.
Για λεπτομέρειες, δείτε την
εντητα "Δίσκοι που μπορείτε
να Αναπαράγετε" (σελίδα 59).
• Οι οδηγίες σε αυτ το
εγχειρίδιο περιγράφουν τα
πλήκτρα χειρισμού του
τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε τα
πλήκτρα χειρισμού της
συσκευής, αν έχουν τα ίδια, ή
παρμοια ονματα με αυτά
του τηλεχειριστηρίου.
• Οι εικνες οθονών που
χρησιμοποιούνται σε αυτ το
εγχειρίδιο ενδέχεται να μην
ταιριάζουν με τα γραφικά που
εμφανίζονται στην οθνη της
τηλερασής σας.
• Οι πληροφορίες που
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να γνωρίζετε (για
να αποφευχθούν λανθασμένοι
χειρισμοί) αναφέρονται κάτω
απ το εικονίδιο b. Οι
πληροφορίες που είναι ΚΑΛΟ
να γνωρίζετε (συμβουλές και
άλλες χρήσιμες πληροφορίες)
αναφέρονται κάτω απ το
εικονίδιο z.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε
απορίες ή προβλήματα σχετικά
με αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
αντιπρσωπο της Sony.
5
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·6
Περιεχμενα
ΠΡΟΣΟΧΗ ............................................................................................................................ 2
Προφυλάξεις ....................................................................................................................... 3
Λειτουργικά Μέρη της Συσκευής και Πλήκτρα Χειρισμού ............................................. 8
Συνδέσεις και Ρυθμίσεις
Σύνδεση της Συσκευής ................................................................................................... 13
Βήμα 1: Σύνδεση με την TV σας ..................................................................................... 14
Σύνδεση σε έναν ακροδέκτη HDMI ........................................................................... 15
Σχετικά με τις λειτουργίες BRAVIA Sync (μνο για συνδέσεις HDMI) ................... 16
Σύνδεση σε ακροδέκτες συνιστωσών βίντεο (Υ, Pb/Cb, Pr/Cr) ............................... 17
Σύνδεση σε έναν ακροδέκτη ήχου/βίντεο ή S VIDEO ............................................. 18
Βήμα 2: Σύνδεση στον Ενισχυτή (Δέκτη) AV σας ......................................................... 19
Σύνδεση σε έναν ακροδέκτη HDMI ........................................................................... 20
Σύνδεση σε ψηφιακούς ακροδέκτες (OPTICAL/COAXIAL) ...................................... 21
Σύνδεση σε ακροδέκτες ήχου L/R ............................................................................. 22
Βήμα 3: Εισαγωγή της Εξωτερικής Μνήμης .................................................................. 23
Βήμα 4: Σύνδεση στο Δίκτυο ........................................................................................... 24
Άμεση σύνδεση σε έναν ευρυζωνικ δρομολογητή ................................................. 24
Σύνδεση μέσω ενς δρομολογητή ασύρματου LAN ................................................ 25
Βήμα 5: Σύνδεση του Καλωδίου Ρεύματος ................................................................... 25
Βήμα 6: Προετοιμασία του Τηλεχειριστηρίου .............................................................. 26
Έλεγχος τηλεοράσεων με το τηλεχειριστήριο ........................................................ 26
Βήμα 7: Εύκολη Ρύθμιση ................................................................................................ 27
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκων BD/DVD ...................................................................................... 30
Χρήση του μενού του δίσκου BD ή DVD ................................................................... 32
Για να απολαύσετε το Bonusview/BD-Live ............................................................... 33
Για να αναζητήσετε γρήγορα μια σκηνή (Αναζήτηση Σκηνής) ................................ 33
Αναζήτηση ενς Τίτλου / Κεφαλαίου .......................................................................... 34
Εμφάνιση του χρνου αναπαραγωγής και των πληροφοριών αναπαραγωγής ..... 34
Προσαρμογή της εικνας και του ήχου των βίντεο .................................................. 35
Αναπαραγωγή δίσκων CD ............................................................................................... 36
Προβολή Αρχείων Φωτογραφιών .................................................................................... 37
Προσαρμογή και Ρυθμίσεις
Χρήση των Οθονών Ρυθμίσεων ..................................................................................... 39
Ενημέρωση Μέσω του Δικτύου ...................................................................................... 40
Ρυθμίσεις Εικνας ........................................................................................................... 41
Ρυθμίσεις Ήχου ................................................................................................................ 44
Ρυθμίσεις Προβολής BD/DVD ........................................................................................ 47
Ρυθμίσεις Φωτογραφιών ................................................................................................ 49
Ρυθμίσεις Συστήματος ..................................................................................................... 50
Ρυθμίσεις Δικτύου ............................................................................................................ 51
Εύκολη Ρύθμιση .............................................................................................................. 53
Επαναφορά των Ρυθμίσεων ........................................................................................... 53
6
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·7
Πρσθετες Πληροφορίες
Επίλυση Προβλημάτων .................................................................................................... 54
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης ............................................................................................. 58
Δίσκοι που Μπορείτε να Αναπαράγετε ......................................................................... 59
Ανάλυση Εξδου Βίντεο .................................................................................................. 62
Σήματα Εξδου Ήχου ...................................................................................................... 63
Τεχνικά Χαρακτηριστικά ................................................................................................. 64
Κατάλογος Κωδικών Γλωσσών ........................................................................................ 65
Λίστα Κωδικών Περιοχής / Γονικού Ελέγχου ................................................................ 65
Fροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Συμφωνητικ Άδειας Τελικού Χρήστη ............. 66
Γλωσσάριο ......................................................................................................................... 68
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε τους "Fρους και
Προϋποθέσεις Χρήσης και το Συμφωνητικ Άδειας Τελικού Χρήστη" (σελίδα 66).
7
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·8
Λειτουργικά Μέρη της
Συσκευής και Πλήκτρα
Χειρισμού
Για περισστερες πληροφορίες, δείτε τις
σελίδες σε παρένθεση.
Τηλεχειριστήριο
1 Z (άνοιγμα / κλείσιμο) (σελίδα 30)
Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι των δίσκων.
THEATRE (σελίδα 16)
Επιλέγει αυτματα τη βέλτιστη λειτουργία
βίντεο για την παρακολούθηση ταινιών.
Fταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με
έναν ενισχυτή (δέκτη) AV με ένα καλώδιο
HDMI, αλλάζει επίσης αυτματα και η
έξοδος των ηχείων. Πιέστε ξανά το
πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική
ρύθμιση.
Fταν έχετε συνδέσει μια TV συμβατή με
τη Λειτουργία Κινηματογράφου (Theatre
Mode) χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
HDMI, η λειτουργία βίντεο της TV αλλάζει
σε Λειτουργία Κινηματογράφου.
b Το πλήκτρο THEATRE λειτουργεί μνο
ταν έχετε συνδέσει μια TV συμβατή με τη
Λειτουργία Κινηματογράφου.
TV (/1 (λειτουργία/αναμονή) (σελίδα 26)
Θέτει την τηλεραση σε λειτουργία ή σε
κατάσταση αναμονής.
(/1 (λειτουργία/αναμονή) (σελίδα 27)
Θέτει τη συσκευή σε λειτουργία ή σε
κατάσταση αναμονής.
2 Αριθμητικά πλήκτρα (σελίδα 34, 52)
Εισάγει τους αριθμούς τίτλων / κεφαλαίων,
κλπ.
CLEAR
Καθαρίζει το πεδίο εισαγωγής.
3 TIME (σελίδα 11)
Εμφανίζει το χρνο αναπαραγωγής που
έχει περάσει / απομένει στην οθνη του
μπροστινού πίνακα. Κάθε φορά που
πιέζετε αυτ το πλήκτρο, η οθνη αλλάζει
μεταξύ του χρνου αναπαραγωγής που
έχει περάσει και του χρνου
αναπαραγωγής που απομένει.
AUDIO (σελίδα 47)
Επιλέγει τη γλώσσα του σάουντρακ ταν
έχουν εγγραφεί σάουντρακ σε πολλές
γλώσσες σε ένα δίσκο BD-ROM / DVD
VIDEO.
Επιλέγει το σάουντρακ των δίσκων CD.
SUBTITLE (σελίδα 47)
Επιλέγει τη γλώσσα των υπτιτλων ταν
υπάρχουν υπτιτλοι σε πολλές γλώσσες σε
ένα δίσκο BD-ROM / DVD VIDEO.
Τα πλήκτρα αρ. 5, AUDIO, PROG+ και N
φέρουν μια ανάγλυφη κουκκίδα.
Χρησιμοποιείστε την ανάγλυφη κουκκίδα
ως σημείο αναφοράς ταν χειρίζεστε τη
συσκευή.
8
ANGLE
Αλλάζει την οπτική γωνία ταν έχουν
εγγραφεί πολλές οπτικές γωνίες σε ένα
δίσκο BD-ROM / DVD VIDEO.
DISPLAY (σελίδα 34)
Εμφανίζει τις πληροφορίες αναπαραγωγής
στην οθνη.
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·9
4 Έγχρωμα πλήκτρα (κκκινο/πράσινο/
κίτρινο/μπλε)
Πλήκτρα συντμευσης για επιλογή
στοιχείων σε μερικά μενού BD (μπορούν
επίσης να χρησιμοποιηθούν για τις
διαδραστικές λειτουργίες Java των δίσκων
BD).
5 TOP MENU (σελίδα 32)
Ανοίγει / κλείνει το κύριο μενού του BD ή
του DVD.
POP UP/MENU (σελίδα 32)
Ανοίγει / κλείνει το μενού pop up του
δίσκου BD, ή το μενού του δίσκου DVD.
OPTIONS (σελίδα 32, 38)
Εμφανίζει το μενού των διαθέσιμων
επιλογών στην οθνη.
HOME (σελίδα 39)
Εμφανίζει το κύριο μενού της συσκευής.
Αποκρύπτει το κύριο μενού ταν εισαχθεί
ένας δίσκος CD.
Αν πιέσετε και κρατήσετε το πλήκτρο, η
γρήγορη κίνηση εμπρς/πίσω συνεχίζεται
με την επιλεγμένη ταχύτητα μέχρι να
αφήσετε το πλήκτρο.
* Η ταχύτητα αναζήτησης δεν αλλάζει κατά
την αναπαραγωγή ενς CD.
Οι τιμές των ταχυτήτων είναι
προσεγγιστικές.
– Για να επανέλθετε σε κανονική
αναπαραγωγή, πιέστε το N.
N (αναπαραγωγή) (σελίδα 30)
Αρχίζει ή ξαναρχίζει την αναπαραγωγή.
Συνεχίζει την αναπαραγωγή απ το σημείο
που πιέσατε το x (Συνέχιση
Αναπαραγωγής).
Εκτελεί μια παρουσίαση ταν τοποθετηθεί
ένας δίσκος που περιέχει αρχεία εικνας
JPEG.
RETURN
Επαναφέρει στην προηγούμενη οθνη.
SCENE SEARCH (σελίδα 33)
Επιλέγει τη λειτουργία Αναζήτησης Σκηνής
που σας επιτρέπει να μετακινηθείτε
γρήγορα μεταξύ των σκηνών σε έναν τίτλο
που αναπαράγεται.
</M/m/,
Μετακινεί τον κέρσορα για την επιλογή
ενς εμφανιζμενου στοιχείου.
X (παύση)
Πραγματοποιεί παύση της αναπαραγωγής /
ξαναρχίζει την αναπαραγωγή.
Κεντρικ πλήκτρο (ENTER)
Εισάγει το επιλεγμένο στοιχείο.
x (στοπ)
Σταματάει την αναπαραγωγή και θυμάται
το σημείο διακοπής της αναπαραγωγής
(σημείο συνέχισης) (σελίδα 30, 37).
Το σημείο συνέχισης ενς τίτλου /
κομματιού είναι το τελευταίο σημείο που
παίχτηκε, ή η τελευταία φωτογραφία σε
ένα φάκελο φωτογραφιών.
6 ./> (προηγούμενο/επμενο)
Εκτελεί μετάβαση στο προηγούμενο /
επμενο κεφάλαιο, κομμάτι, ή αρχείο.
Για να μεταβείτε στην αρχή του
προηγούμενου κομματιού, πιέστε δύο
φορές το ..
/
(άμεση επανάληψη/άμεση
προώθηση)
Επαναλαμβάνει τη σκηνή/προχωράει για
λίγο γρήγορα τη σκηνή.
m/M (γρήγορη κίνηση πίσω/εμπρς)
Προχωράει γρήγορα το δίσκο πίσω/εμπρς
ταν πιεστεί κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η
ταχύτητα αναζήτησης αλλάζει ως εξής*:
Κατεύθυνση αναπαραγωγής:
M1 (x10) t M2 (x30) t M3 (x120)
Αντίθετη κατεύθυνση
n (x1) t m1 (x10) t m2 (x30) t
m3 (x120)
7 Για τις τηλεοράσεις με τις οποίες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω
πλήκτρα, δείτε στη σελίδα 26.
% (σίγαση)
Πραγματοποιεί σίγαση του ήχου της TV.
2 (ένταση) +/Ρυθμίζει την ένταση ήχου της TV.
PROG (πργραμμα) +/Επιλέγει το επμενο ή το προηγούμενο
κανάλι της TV.
t (επιλογή εισδου)
Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της TV
και των άλλων πηγών εισδου.
συνεχίζεται
9
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·10
Μπροστινς πίνακας
1 (/1 (λειτουργία/αναμονή) (σελίδα 27)
Θέτει σε λειτουργία τη συσκευή, ή τη
θέτει σε κατάσταση αναμονής.
2 Συρτάρι δίσκων (σελίδα 30)
3 Ένδειξη Blu-ray Disc
Φωτίζεται ταν αναγνωρίζεται ένας
δίσκος BD.
z
Fταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία για
πρώτη φορά, η ένδειξη Blu-ray Disc
φωτίζεται και στη συνέχεια σβήνει ταν
ολοκληρωθεί η Εύκολη Ρύθμιση.
4 Οθνη μπροστινού πίνακα (11)
5 Αισθητήρας τηλεχειρισμού (26)
6 Ένδειξη 24p (σελίδα 43)
Φωτίζεται ταν υπάρχει έξοδος
σημάτων βίντεο 1080p/24 Hz απ ένα
δίσκο BD-ROM.
7 N (αναπαραγωγή), X (παύση), x
(στοπ) (σελίδα 30)
Αρχίζει, προκαλεί παύση, ή σταματάει
την αναπαραγωγή.
8 A (άνοιγμα/κλείσιμο) (σελίδα 30)
Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι των
δίσκων.
10
Για να κλειδώσετε το συρτάρι των
δίσκων (Κλείδωμα για τα Παιδιά)
Μπορείτε να κλειδώσετε το συρτάρι των
δίσκων για να αποφύγετε να ανοίξει κατά
λάθος.
Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία,
κρατήστε πιεσμένο το X στη συσκευή για
περισστερο απ 10 δευτερλεπτα, μέχρι
να εμφανιστεί η ένδειξη "LOCKED" στην
οθνη του μπροστινού πίνακα. Το συρτάρι
των δίσκων κλειδώνει.
Για να ξεκλειδώσετε το συρτάρι των
δίσκων, κρατήστε πιεσμένο το X στη
συσκευή μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
"UNLOCK" στην οθνη του μπροστινού
πίνακα.
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·11
Οθνη μπροστινού πίνακα
1 N, X
Φωτίζεται κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής ή της παύσης.
2 HD (σελίδα 42)
Φωτίζεται κατά την έξοδο σημάτων
βίντεο 720p/1080i/1080p απ τον
ακροδέκτη HDMI OUT ή σημάτων
βίντεο 720p/1080i απ τους
ακροδέκτες COMPONENT VIDEO OUT.
3 HDMI (σελίδα 16)
Φωτίζεται ταν συνδεθεί μια συσκευή
HDMI.
4 EXT (σελίδα 23)
Φωτίζεται ταν αναγνωριστεί η
εξωτερική μνήμη.
5 Πληροφορίες αναπαραγωγής
Μπορείτε να δείτε χρονικές
πληροφορίες.
Πιέστε επανειλημμένα το TIME κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Η οθνη αλλάζει ως εξής.
Wταν αναπαράγεται ένα DVD VIDEO ή
ένα BD-ROM
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος τίτλου που έχει περάσει
r
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος τίτλου που απομένει
Wταν αναπαράγεται ένα CD
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος κομματιού που έχει
περάσει
r
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος κομματιού που απομένει
r
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος δίσκου που έχει περάσει
r
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος δίσκου που απομένει
z
Ενδέχεται να εμφανίζεται το "Τ" (Τίτλος ή
Κομμάτι), το "C" (Κεφάλαιο), ή το "D"
(Δίσκος), ανάλογα με το δίσκο.
6 Ένδειξη σύνδεσης δικτύου
Φωτίζεται ταν κατεβάζετε το
λογισμικ της συσκευής.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λήψη
του λογισμικού της συσκευής, δείτε
στη σελίδα 40.
συνεχίζεται
11
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·12
Οπίσθιος πίνακας
1 Ακροδέκτες COMPONENT VIDEO OUT
(Υ, PB/CB, PR/CR) (σελίδα 17)
2 Ακροδέκτης LINE OUT (S VIDEO)
(σελίδα 18)
3 Ακροδέκτες LINE OUT (R-AUDIO-L)
(σελίδα 18, 22)
4 Τερματικ AC IN (σελίδα 25)
12
5 Οπές εξαερισμού
Ο ανεμιστήρας βρίσκεται στο
εσωτερικ της συσκευής.
6 Θυρίδα EXT (σελίδα 23)
7 Ακροδέκτες DIGITAL OUT (OPTICAL /
COAXIAL) (σελίδα 21)
8 Ακροδέκτης LINE OUT (VIDEO)
(σελίδα 18)
9 Ακροδέκτης HDMI OUT (σελίδα 15, 20)
0 Τερματικ LAN (100) (σελίδα 24)
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·13
Συνδέσεις και Ρυθμίσεις
Σύνδεση της Συσκευής
Βεβαιωθείτε τι στη συσκευασία
περιλαμβάνονται τα παρακάτω.
• Καλώδιο ήχου/βίντεο (βύσμα phono x 3)
(1)
• Καλώδιο ρεύματος (1)
• Τηλεχειριστήριο (1)
• Μπαταρίες R6 (μέγεθος ΑΑ) (2)
Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 7 για να
συνδέσετε και να ρυθμίσετε τη συσκευή
σας. Μη συνδέσετε το καλώδιο του
ρεύματος μέχρι να φτάσετε στο "Βήμα 5:
Σύνδεση του Καλωδίου Ρεύματος"
(σελίδα 25)
13
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·14
Συνδέσεις και Ρυθμίσεις
Βήμα 1: Σύνδεση με την TV σας
Σχετικά με τους ακροδέκτες βίντεο/HDMI OUT
Η συσκευή διαθέτει τους παρακάτω ακροδέκτες βίντεο. Συνδέστε τη συσκευή στην TV
σας ανάλογα με τον ακροδέκτη εισδου της TV σας.
Fταν συνδέετε τη συσκευή στην TV σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI, μπορείτε
να απολαύσετε ψηφιακή εικνα και ήχο υψηλής ποιτητας μέσω του ακροδέκτη HDMI
OUT.
Τύπος ακροδέκτη
Ανάλυση βίντεο
Σύνδεση
Υψηλή
ποιτητα
Ψηφιακή
σύνδεση
Υψηλή Ευκρίνεια:
1080/24p, 1080p,
1080i, 720p
Κανονική Ευκρίνεια:
576p/480p, 576i/480i
Δείτε το "Σύνδεση σε
έναν ακροδέκτη
HDMI" (σελίδα 15).
Αναλογική
σύνδεση
Υψηλή Ευκρίνεια:
1080i, 720p
Κανονική Ευκρίνεια:
576p/480p, 576i/480i
Δείτε το "Σύνδεση σε
ακροδέκτες
συνιστωσών βίντεο
(Υ, Pb/Cb, Pr/Cr)"
(σελίδα 17).
Κανονική Ευκρίνεια:
576i/480i
Δείτε το "Σύνδεση σε
έναν ακροδέκτη
ήχου/βίντεο ή
S VIDEO" (σελίδα 18).
Κανονική Ευκρίνεια:
576i/480i
Δείτε το "Σύνδεση σε
έναν ακροδέκτη
ήχου/βίντεο ή
S VIDEO" (σελίδα 18).
Κανονική
ποιτητα
M
• Συνδέστε σταθερά τα καλώδια για να
αποφύγετε τον ανεπιθύμητο θρυβο.
• Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται με τις συσκευές που θέλετε να
συνδέσετε.
• Δεν μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη συσκευή
σε μια TV που δεν διαθέτει ακροδέκτη
εισδου βίντεο.
• Μην ασκείτε έντονη πίεση στα καλώδια
σύνδεσης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα
καλώδια αν τα ωθήσετε επάνω στο περίβλημα,
κλπ.
14
Για να συνδέσετε μια TV με είσοδο
DVI
Χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο μετατροπής
HDMI-DVI (δεν παρέχεται). Ο ακροδέκτης
DVI δεν δέχεται σήματα ήχου, επομένως
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη
σύνδεση ήχου εκτς απ αυτή τη
σύνδεση (σελίδα 19).
Επίσης, δεν μπορείτε να συνδέσετε τον
ακροδέκτη HDMI OUT σε ακροδέκτες DVI
που δεν είναι συμβατοί με το HDCP
(π.χ. ακροδέκτες DVI οθονών
υπολογιστών).
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·15
Σύνδεση σε έναν ακροδέκτη HDMI
Συνδέστε τη συσκευή και την TV σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI για να
απολαύσετε ψηφιακή εικνα και ήχο υψηλής ποιτητας μέσω του ακροδέκτη HDMI OUT.
Αν συνδέσετε μια TV Sony που είναι συμβατή με τη λειτουργία "Ελέγχου HDMI"
(σελίδα 16). ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την TV.
Αν συνδέσετε μια TV συμβατή με το 1080/24p ή το 1080p, χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο
HDMI Υψηλής Ταχύτητας.
Συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc/DVD
Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
TV
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση
στον ακροδέκτη HDMI OUT
Προσέξτε τα παρακάτω, διτι οι
λανθασμένοι χειρισμοί ενδέχεται να
προκαλέσουν ζημιά στον ακροδέκτη HDMI
OUT και το βύσμα.
• Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τον
ακροδέκτη HDMI OUT που υπάρχει στο
πίσω μέρος της συσκευής με το βύσμα
HDMI, ελέγχοντας το σχήμα τους.
Βεβαιωθείτε τι το βύσμα δεν είναι
ανάποδα και δεν έχει κλίση.
• Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο
HDMI ταν μετακινείτε τη συσκευή.
• Αν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ένα
ράφι με τοποθετημένο το καλώδιο
HDMI, μην εφαρμσετε μεγάλη δύναμη
στο τοίχωμα. Ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά στον ακροδέκτη HDMI OUT ή στο
καλώδιο HDMI.
• Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση,
μην περιστρέφετε το βύσμα HDMI.
συνεχίζεται
15
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·16
Συνδέσεις και Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ενδείξεις σύνδεσης
HDMI
Fταν συνδεθεί μια συσκευή συμβατή με
το HDMI, φωτίζεται η ένδειξη HDMI στην
οθνη του μπροστινού πίνακα.
M
• Οι καταναλωτές θα πρέπει να σημειώσουν τι
δεν είναι λες οι συσκευές τηλερασης
υψηλής ευκρίνειας πλήρως συμβατές με αυτ
το προϊν και μπορεί να υπάρξουν ατέλειες
στην εικνα. Στην περίπτωση προβλημάτων
εικνων προοδευτικής σάρωσης
480i/480p/576p/720p/1080i/1080p, συστήνεται ο
χρήστης να αλλάξει τη σύνδεση σε έξοδο
'κανονικής ευκρίνειας'. Αν έχετε απορίες
σχετικά με τη συμβαττητα της τηλεοπτικής
σας συσκευής με αυτ το μοντέλο Blu-ray
Disc Player 480i/480p/576p/720p/1080i/1080p,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών μας.
• Αν η εικνα δεν είναι καθαρή, φυσική, ή
σύμφωνη με τις προτιμήσεις σας, αλλάξτε την
ανάλυση εξδου βίντεο στο βήμα 3 του
"Φορμά Εξδου Βίντεο" στις "Ρυθμίσεις
Εικνας" (σελίδα 42).
• Χρησιμοποιείστε μνο καλώδιο HDMI που
φέρει το λογτυπο HDMI.
Σχετικά με τις λειτουργίες
BRAVIA Sync (μνο για
συνδέσεις HDMI)
Συνδέοντας συσκευές Sony που είναι
συμβατές με τη λειτουργία "Ελέγχου
HDMI" με ένα καλώδιο HDMI (δεν
παρέχεται), ο χειρισμς απλοποιείται
πως φαίνεται παρακάτω:
• Αναπαραγωγή με Ένα Άγγιγμα
Με ένα άγγιγμα των παρακάτω
πλήκτρων, μπορείτε να θέσετε σε
λειτουργία την τηλεραση και να
ρυθμίσετε την είσοδο της τηλερασης
στη συσκευή αναπαραγωγής.
- 1/u
- HOME: Εμφανίζεται αυτματα το κύριο
μενού (σελίδα 39).
- (: Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτματα
(σελίδα 31).
• Απενεργοποίηση Συστήματος
Fταν απενεργοποιείτε την τηλεραση
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο POWER
του τηλεχειριστηρίου της τηλερασης,
απενεργοποιούνται αυτματα οι
συσκευές που είναι συμβατές με τη
Λειτουργία Ελέγχου HDMI.
16
• Λειτουργία Κινηματογράφου
Πιέζοντας το THEATRE, η συσκευή
επιλέγει αυτματα τη βέλτιστη
λειτουργία βίντεο για την
παρακολούθηση ταινιών. Αν είναι
συνδεδεμένη με έναν ενισχυτή (δέκτη)
AV με καλώδιο HDMI, αλλάζει επίσης και
η έξοδος των ηχείων. Fταν είναι
συνδεδεμένη με μια TV συμβατή με τη
Λειτουργία Κινηματογράφου με ένα
καλώδιο HDMI, η λειτουργία βίντεο της
TV αλλάζει σε Λειτουργία
Κινηματογράφου. Πιέστε ξανά το
πλήκτρο για να επανέλθετε στην αρχική
ρύθμιση.
• Συμφωνία Γλώσσας
Αν αλλάξετε τη γλώσσα των ενδείξεων
της οθνης στην TV σας, η γλώσσα των
ενδείξεων της οθνης της συσκευής
αλλάζει και αυτή, μετά το κλείσιμο και
άνοιγμα της συσκευής.
Προετοιμασία για τις λειτουργίες του
BRAVIA Sync
Ρυθμίστε το "Έλεγχος HDMI" (Control for
HDMI) στη θέση "On" στις "Ρυθμίσεις
Συστήματος" (σελίδα 50).
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις
της TV σας ή άλλων συνδεδεμένων
συσκευών, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με την TV ή τις
άλλες συσκευές.
z
• Αν συνδέσετε μια τηλεραση Sony που είναι
συμβατή με τη λειτουργία Εύκολης Ρύθμισης
του "Ελέγχου HDMI" χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο HDMI, η ρύθμιση "Ελέγχου HDMI"
της συσκευής αλλάζει αυτματα σε "On" αν η
ρύθμιση "Ελέγχου HDMI" της συνδεδεμένης
TV είναι στη θέση "On". Ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την TV
σας.
• Αν συνδέσετε μια τηλεραση Sony που είναι
συμβατή με τις λειτουργίες BRAVIA Sync
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, μπορείτε
να ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες της
συσκευής με το τηλεχειριστήριο της TV αν η
ρύθμιση "Ελέγχου HDMI" της συνδεδεμένης
TV είναι στη θέση "On". Ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την TV.
M
Ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές, η
λειτουργία "Ελέγχου HDMI" μπορεί να μην είναι
διαθέσιμη. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται με τη συσκευή.
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·17
Σύνδεση σε ακροδέκτες συνιστωσών βίντεο (Υ, PB/CB, PR/CR)
Συνδέστε τη συσκευή στην TV μέσω των ακροδεκτών COMPONENT VIDEO OUT,
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο συνιστωσών βίντεο ή τρία καλώδια βίντεο (δεν
παρέχονται) του ίδιου τύπου και μήκους. Θα απολαμβάνετε εικνες υψηλής ποιτητας.
Φροντίστε να συνδέσετε τους ακροδέκτες LINE OUT (R-AUDIO-L) χρησιμοποιώντας το
καλώδιο ήχου/βίντεο.
Blu-ray Disc / DVD Player
(πράσινο)
(μπλε)
(κκκινο)
Καλώδιο
συνιστωσών βίντεο
(δεν παρέχεται)
(πράσινο)
(μπλε)
(κκκινο)
(κκκινο)
(λευκ)
Καλώδιο
ήχου/βίντεο
(παρέχεται)
(κκκινο)
Ταιριάξτε το χρώμα του βύσματος
με το χρώμα του ακροδέκτη.
(λευκ)
Ταιριάξτε το χρώμα του βύσματος
με το χρώμα του ακροδέκτη.
TV
: Ροή σήματος
M
Αν συνδέσετε τη συσκευή και την TV
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο συνιστωσών
βίντεο, αποσυνδέστε το καλώδιο βίντεο
(κίτρινο) του καλωδίου ήχου/βίντεο.
συνεχίζεται
17
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·18
Συνδέσεις και Ρυθμίσεις
Σύνδεση σε έναν ακροδέκτη ήχου/βίντεο ή S VIDEO
Συνδέστε τους ακροδέκτες LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) της συσκευής και της TV σας
χρησιμοποιώντας το καλώδιο ήχου/βίντεο. Μπορείτε να απολαύσετε εικνες και ήχο
κανονικής ποιτητας.
Blu-ray Disc / DVD Player
(κίτρινο)
(κκκινο)
(λευκ)
ή
Καλώδιο ήχου/βίντεο
(παρέχεται)
Καλώδιο S-Video
(δεν παρέχεται)
(κίτρινο)
(κκκινο)
(λευκ)
Ταιριάξτε το χρώμα του
βύσματος με το χρώμα του
ακροδέκτη.
TV
: Ροή σήματος
M
Αν συνδέσετε τη συσκευή και την TV
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο S-Video,
αποσυνδέστε το καλώδιο βίντεο (κίτρινο) του
καλωδίου ήχου/βίντεο.
18
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·19
Βήμα 2: Σύνδεση στον Ενισχυτή (Δέκτη) AV σας
Σχετικά με τους ακροδέκτες ήχου/HDMI OUT
Η συσκευή διαθέτει τους παρακάτω ακροδέκτες ήχου. Συνδέστε τη συσκευή και τον
ενισχυτή (δέκτη) AV σας σύμφωνα με τον ακροδέκτη εισδου του ενισχυτή (δέκτη) AV
σας.
Τύπος ακροδέκτη
Σύνδεση
Ψηφιακς
Δείτε το "Σύνδεση σε έναν ακροδέκτη HDMI"
(σελίδα 20).
Δείτε το "Σύνδεση σε ψηφιακούς ακροδέκτες
(OPTICAL/COAXIAL)" (σελίδα 21).
Αναλογικς
Δείτε το "Σύνδεση σε ακροδέκτες ήχου L/R"
(σελίδα 22).
z
Για σωστή τοποθέτηση των ηχείων, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τις
συνδεδεμένες συσκευές.
M
• Αν συνδέσετε τη συσκευή στον ενισχυτή
(δέκτη) AV σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
HDMI, κάντε ένα απ τα παρακάτω:
- Συνδέστε τον ενισχυτή (δέκτη) AV σας στην
TV χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, ή
- Συνδέστε τη συσκευή στην TV σας
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο βίντεο το
οποίο δεν είναι HDMI (καλώδιο συνιστωσών
βίντεο, καλώδιο S-Video, ή καλώδιο ήχου/
βίντεο).
• Αν συνδέσετε μια συσκευή που δεν είναι
συμβατή με το επιλεγμένο σήμα ήχου, απ τα
ηχεία θα εξέλθει ένας δυνατς θρυβος (ή
δεν θα εξέλθει καθλου ήχος), ο οποίος
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας ή
στα ηχεία.
συνεχίζεται
19
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·20
Συνδέσεις και Ρυθμίσεις
Σύνδεση σε έναν ακροδέκτη HDMI
Αν ο ενισχυτής (δέκτης) AV σας διαθέτει είσοδο HDMI, μπορείτε να απολαύσετε
περιβαλλοντικ ήχο. Αν συνδέσετε έναν ενισχυτή (δέκτη) AV της Sony που είναι
συμβατς με τη λειτουργία "Ελέγχου HDMI" (σελίδα 16), ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με τον ενισχυτή (δέκτη) AV.
Blu-ray Disc / DVD Player
Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
Ενισχυτής (δέκτης) AV
Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
TV
z
Πραγματοποιώντας τις ακλουθες ρυθμίσεις
μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλτερης
ποιτητας απ το συνδεδεμένο ενισχυτή
(δέκτη) AV.
- Ρυθμίστε το "Προτεραιτητα Εξδου Ήχου"
σε "HDMI" στις "Ρυθμίσεις Ήχου" (σελίδα 44).
- Ρυθμίστε το "Ήχος (HDMI)" στη θέση
"Αυτματος" στις "Ρυθμίσεις Ήχου"
(σελίδα 44).
20
- Ρυθμίστε το "Ρύθμιση Ήχου BD" σε "Άμεσος"
στις "Ρυθμίσεις Ήχου" (σελίδα 45).
M
Δεν δέχονται λοι οι ενισχυτές (δέκτες) AV που
είναι συμβατοί με HDMI σήματα Linear PCM 8
καναλιών. Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με το συνδεδεμένο
ενισχυτή (δέκτη) AV.
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·21
Σύνδεση σε ψηφιακούς ακροδέκτες (OPTICAL/COAXIAL)
Αν ο ενισχυτής (δέκτης) AV σας διαθέτει αποκωδικοποιητή Dolby*1 Digital, Dolby Pro
Logic, ή DTS*2 και ψηφιακ ακροδέκτη εισδου, μπορείτε να απολαύσετε
περιβαλλοντικά εφέ Dolby Digital (5.1 καναλιών), Dolby Pro Logic (4.0 καναλιών) ή DTS
(5.1 καναλιών).
Blu-ray Disc / DVD Player
ή
Οπτικ ψηφιακ καλώδιο
(δεν παρέχεται)
Ομοαξονικ ψηφιακ
καλώδιο (δεν παρέχεται)
Ενισχυτής (δέκτης) AV
: Ροή σήματος
1 Συνδέστε τον ψηφιακ ακροδέκτη της
συσκευής και του ενισχυτή (δέκτη) AV
σας.
2 Ρυθμίστε το "Προτεραιτητα Εξδου
Ήχου" σε "Ομοαξονική/Οπτική" στις
"Ρυθμίσεις Ήχου" (σελίδα 44).
3 Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες
ρυθμίσεις στο "Dolby Digital" και το
"DTS" στις "Ρυθμίσεις Ήχου"
(σελίδα 45).
Διαφορετικά, δεν θα ακουστεί ήχος, ή
θα ακουστεί ένας δυνατς θρυβος
απ τα ηχεία σας.
*1 Κατασκευάζεται κατπιν αδείας των Dolby
Laboratories.
Το Dolby, το Pro Logic και το σύμβολο με το
διπλ D αποτελούν εμπορικά σήματα των
Dolby Laboratories.
2
* Κατασκευάζεται κατπιν αδείας σύμφωνα με
τις Ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ 5,451,942,
5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535,
καθώς και σύμφωνα με άλλες ευρεσιτεχνίες
στις Η.Π.Α. και σε ολκληρο τον κσμο που
έχουν εκδοθεί ή είναι υπ έκδοση. Το DTS
είναι κατοχυρωμένο εμπορικ σήμα και τα
λογτυπα, το Σύμβολο, το DTS-HD και το
DTS-HD Advanced Digital Out είναι εμπορικά
σήματα της DTS, Inc. © 1996 - 2007 DTS, Inc.
Με επιφύλαξη κάθε νμιμου δικαιώματος.
συνεχίζεται
21
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·22
Συνδέσεις και Ρυθμίσεις
Σύνδεση σε ακροδέκτες ήχου L/R
Αν ο ενισχυτής (δέκτης) AV σας διαθέτει μνο ακροδέκτες εισδου ήχου L και R,
χρησιμοποιείστε αυτή τη σύνδεση.
Blu-ray Disc / DVD Player
(κκκινο)
(λευκ)
Καλώδιο ήχου/βίντεο (παρέχεται)
(κκκινο)
(λευκ)
Ταιριάξτε το χρώμα του βύσματος
με το χρώμα του ακροδέκτη.
Ενισχυτής (δέκτης) AV
: Ροή σήματος
22
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·23
Βήμα 3: Εισαγωγή της
Εξωτερικής Μνήμης
Για να απολαύσετε και άλλου είδους
περιεχμενο (πως Bonusview / BD-Live)
που περιέχεται σε μερικούς δίσκους
Blu-ray Disc, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική μνήμη.
Τοποθετήστε την εξωτερική μνήμη (1 GB
ή μεγαλύτερη μνήμη Flash USB, πως για
παράδειγμα η Sony USM1GH) στη θυρίδα
EXT, ως τοπικ μέσο αποθήκευσης.
Εισάγετε την εξωτερική μνήμη με το
βέλος $ προς τη θυρίδα EXT, μέχρι
το σημείο που δεν μπορεί να εισέλθει
πιο μέσα.
Βεβαιωθείτε τι φωτίζεται η ένδειξη EXT
στην οθνη του μπροστινού πίνακα ταν
η συσκευή τίθεται σε λειτουργία.
Πίσω μέρος της
συσκευής
Sony USM1GH
(δεν παρέχεται)
Με την πλευρά του
ακροδέκτη προς τα πάνω
Για να αφαιρέσετε την εξωτερική
μνήμη
1 Πιέστε το 1/u για να θέσετε εκτς
λειτουργίας τη συσκευή.
2 Τραβήξτε την εξωτερική μνήμη έξω απ
M
• Μη συνδέσετε τίποτα άλλο εκτς απ μια
μνήμη Flash USB, πως για παράδειγμα ένα
σκληρ δίσκο, κλπ. στη θυρίδα EXT.
• Εισάγετε την εξωτερική μνήμη σε ευθεία
γραμμή. Αν ωθήσετε βίαια την εξωτερική
μνήμη μέσα στη θυρίδα, θα προκληθεί ζημιά
τσο στην εξωτερική μνήμη, σο και στη
συσκευή.
• Κρατήστε την εξωτερική μνήμη μακριά απ
μικρά παιδιά για να αποφύγετε να την
καταπιούν κατά λάθος.
• Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη στην εξωτερική
μνήμη ταν είναι τοποθετημένη στη θυρίδα,
διτι μπορεί να προκληθεί βλάβη.
• Συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε τη μνήμη
Sony USM1GH που είναι διαθέσιμη απ τον
Απρίλιο του 2008.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να υποστηρίζεται
και απ άλλες συσκευές USB. Ωστσο, δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβαττητα
λων των μνημών Flash USB.
• Fταν εισάγετε μια μνήμη Flash USB
διαφορετική απ τη μνήμη Sony USM1GH,
ελέγξτε τον προσανατολισμ της πριν την
τοποθετήσετε.
• Ανάλογα με τη μνήμη USB Flash, αυτή μπορεί
να εξέχει απ τη θυρίδα EXT. Μην την
ωθήσετε μέσα στη θυρίδα και μην ασκείτε
πίεση στο τμήμα της μνήμης που προεξέχει.
• Για να αποφύγετε την καταστροφή των
δεδομένων ή την πρκληση ζημιάς στην
εξωτερική μνήμη, θέστε εκτς λειτουργίας τη
συσκευή ταν τοποθετείτε ή ταν αφαιρείτε
την εξωτερική μνήμη.
• Αν η ένδειξη EXT δεν φωτίζεται, θέστε εκτς
λειτουργίας τη συσκευή, αφαιρέστε και
εισάγετε ξανά την εξωτερική μνήμη και στη
συνέχεια θέστε ξανά σε λειτουργία τη
συσκευή.
• Μην εισάγετε μια εξωτερική μνήμη που
περιέχει φωτογραφίες ή αρχεία μουσικής για
να αποφύγετε την καταστροφή των
δεδομένων που περιέχονται στην εξωτερική
μνήμη.
τη θυρίδα EXT.
23
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·24
Συνδέσεις και Ρυθμίσεις
Βήμα 4: Σύνδεση στο
Δίκτυο
Συνδέστε το τερματικ LAN (100) της
συσκευής στην πηγή παροχής Ιντερνέτ
σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
δικτύου για να ενημερώσετε το λογισμικ
της συσκευής. Μπορείτε επίσης να
απολαύσετε τη λειτουργία BD-Live
(σελίδα 33).
Άμεση σύνδεση σε έναν
ευρυζωνικ δρομολογητή
Blu-ray Disc / DVD Player
1 Συνδέστε το τερματικ LAN (100) της
συσκευής στην πηγή παροχής Ιντερνέτ
σας.
Οι μέθοδοι σύνδεσης στην πηγή
παροχής Ιντερνέτ σας περιλαμβάνουν:
• Άμεση σύνδεση σε έναν ευρυζωνικ
δρομολογητή (router)
• Σύνδεση μέσω ενς δρομολογητή
(router) ασύρματου LAN (δικτύου)
Ανατρέξτε επίσης και στις οδηγίες που
παρέχονται με τον ευρυζωνικ
δρομολογητή ή το δρομολογητή
ασύρματου LAN.
Καλώδιο δικτύου
(δεν παρέχεται)
Ευρυζωνικς
δρομολογητής
Προς PC
2 Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες
ρυθμίσεις στις "Ρυθμίσεις Ιντερνέτ" των
"Ρυθμίσεων Δικτύου" (σελίδα 51).
Για να ενημερώσετε το λογισμικ της
συσκευής χρησιμοποιώντας το
δίκτυο
Καλώδιο δικτύου
(δεν παρέχεται)
Μντεμ ADSL /
Καλωδιακ μντεμ
Δείτε το "Ενημέρωση μέσω του Δικτύου"
(σελίδα 40) και το "Ειδοποίηση
Ενημερώσεων Λογισμικού" (σελίδα 50).
M
Μη συνδέσετε μια τηλεφωνική γραμμή στο
τερματικ LAN (100), διτι μπορεί να προκληθεί
βλάβη.
Για να απολαύσετε τη λειτουργία
BD-Live
Δείτε το "Για να απολαύσετε το
Bonusview/BD-Live" (σελίδα 33).
24
Ιντερνέτ
Σχετικά με τα καλώδια δικτύου (LAN)
Ανάλογα με το μντεμ ή το δρομολογητή,
ο τύπος του καλωδίου δικτύου (LAN),
ευθύ ή διασταυρούμενο, διαφέρει. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τα καλώδια
δικτύου (LAN), ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με το μντεμ ή το
δρομολογητή σας.
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·25
Σύνδεση μέσω ενς
δρομολογητή ασύρματου LAN
Blu-ray Disc / DVD Player
Βήμα 5: Σύνδεση του
Καλωδίου Ρεύματος
Αφού ολοκληρώσετε λες τις άλλες
συνδέσεις, συνδέστε το παρεχμενο
καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
εναλλασσμενου ρεύματος) στο
τερματικ AC IN της συσκευής. Στη
συνέχεια, συνδέστε τα καλώδια ρεύματος
της συσκευής και της TV στην πρίζα.
Καλώδιο δικτύου
(δεν παρέχεται)
1
προς AC IN
2
Μετατροπέας
Ethernet/
Ασύρματου LAN
προς την πρίζα
Προς PC
Δρομολογητής
ασύρματου LAN
(σημείο πρσβασης)
Καλώδιο δικτύου
(δεν παρέχεται)
Μντεμ ADSL /
Καλωδιακ μντεμ
Ιντερνέτ
M
Μη συνδέσετε το τερματικ LAN της συσκευής
στο τερματικ LAN του PC.
25
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·26
Συνδέσεις και Ρυθμίσεις
Βήμα 6: Προετοιμασία του
Τηλεχειριστηρίου
Μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή
χρησιμοποιώντας το παρεχμενο
τηλεχειριστήριο. Τοποθετήστε δύο
μπαταρίες R6 (μέγεθος ΑΑ) ταιριάζοντας
τους πλους ‘ και ’ των μπαταριών με
τις ενδείξεις στο εσωτερικ του
διαμερίσματος των μπαταριών. Fταν
χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο,
στρέψτε τον προς τον αισθητήρα g
τηλεχειρισμού της συσκευής (σελίδα 10).
Έλεγχος τηλεοράσεων με το
τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να ελέγχετε την ένταση, την
πηγή εισδου, το κανάλι και τον διακπτη
ενεργοποίησης της τηλερασης Sony σας
με το παρεχμενο τηλεχειριστήριο.
M
Fταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου, ο κωδικς αριθμς ενδέχεται
να επανέλθει στην αρχική του ρύθμιση.
Εισάγετε ξανά τον κατάλληλο κωδικ.
TV 1/u
Αριθμητικά
πλήκτρα
M
• Χρησιμοποιείστε σωστά τις μπαταρίες για να
αποφύγετε τη διάβρωση και διαρροή των
μπαταριών. Αν σημειωθεί διαρροή, μην
αγγίξετε το υγρ με γυμνά χέρια. Προσέξτε τα
παρακάτω:
- Μη χρησιμοποιείτε μια καινούργια μπαταρία
μαζί με μια παλιά, ή μπαταρίες διαφορετικών
κατασκευαστών.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε τις
μπαταρίες.
- Αν δεν πρκειται να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικ
διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Αν σημειωθεί διαρροή υγρών μπαταρίας,
σκουπίστε το υγρ απ το εσωτερικ του
θαλάμου των μπαταριών και τοποθετήστε
καινούργιες μπαταρίες.
• Μην εκθέτετε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού
(σημειώνεται με g στον μπροστιν πίνακα) σε
ισχυρ φως, πως άμεσο ηλιακ φως ή
φωτιστικά σώματα. Σε αυτή την περίπτωση η
συσκευή ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στο
τηλεχειριστήριο.
26
…
¤
PROG +/-
Á +/-
Διαθέσιμα πλήκτρα
Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή,
ενδέχεται να μην μπορείτε να χειριστείτε
την τηλερασή σας με κάποια, ή λα τα
παρακάτω πλήκτρα (TV 1/u, PROG +/-,
Á +/-, ¤, ή τα αριθμητικά πλήκτρα).
Πλήκτρα
Λειτουργία
TV 1/u
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τηλερασή σας.
Á (ένταση) +/-
Ρυθμίζει την ένταση ήχου
της τηλερασής σας.
PROG
(πργραμμα) +/-
Επιλέγει το κανάλι στην
τηλερασή σας.
… (επιλογή
εισδου)
Αλλάζει την είσοδο της
τηλερασής σας μεταξύ της
TV και των άλλων πηγών
εισδου.
¤ (σίγαση)
Πραγματοποιεί σίγαση του
ήχου.
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·27
Για να ελέγχετε άλλες τηλεοράσεις
με το τηλεχειριστήριο
Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την ένταση,
την πηγή εισδου, το κανάλι και τον
διακπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης τηλεοράσεων που δεν
είναι Sony.
Αν η τηλερασή σας αναφέρεται στον πιο
κάτω πίνακα, εισάγετε τον κατάλληλο
κωδικ κατασκευαστή.
φορά που θέτετε σε λειτουργία τη
συσκευή. Πραγματοποιήστε τις παρακάτω
ρυθμίσεις με τη σειρά.
Wταν η συσκευή τεθεί σε
λειτουργία για πρώτη φορά
Περιμένετε για λίγο μέχρι να τεθεί σε
λειτουργία η συσκευή και να αρχίσει η
Εύκολη Ρύθμιση.
M
Αν εισάγετε ένα νέο κωδικ αριθμ, ο
προηγούμενος κωδικς αριθμς θα
αντικατασταθεί.
1/u
TV 1/u
1 Ενώ κρατάτε πιεσμένο το πλήκτρο TV
1/u, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για
να επιλέξετε τον κωδικ του
κατασκευαστή της τηλερασής σας.
Για παράδειγμα, για να εισάγετε το
"09", πιέστε το "0" και μετά το "9".
Κωδικοί αριθμοί των τηλεοράσεων
που μπορείτε να ελέγχετε
Αν αναφέρονται περισστεροι απ ένας
κωδικοί, δοκιμάστε τους με τη σειρά,
μέχρι να βρείτε έναν που λειτουργεί με
την τηλερασή σας.
Κατασκευαστής
Κωδικς αριθμς
Sony
01 (προεπιλογή)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
2 Αφήστε το TV 1/u.
Βήμα 7: Εύκολη Ρύθμιση
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να
πραγματοποιήσετε τον ελάχιστο αριθμ
βασικών ρυθμίσεων για να
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αν δεν
ολοκληρώσετε την Εύκολη Ρύθμιση
(Easy Setup), αυτή θα εμφανίζεται κάθε
RETURN
</M/m/,,
ENTER
HOME
1 Θέστε σε λειτουργία την τηλεραση.
2 Πιέστε το 1/u για να θέσετε σε
λειτουργία τη συσκευή.
Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία μετά
απ λίγο.
3 Ρυθμίστε τον επιλογέα εισδου στην
τηλερασή σας ώστε να εμφανίζεται
στην οθνη της τηλερασης το σήμα
απ τη συσκευή.
Θα εμφανιστεί η οθνη επιλογής της
γλώσσας OSD (των ενδείξεων της
οθνης).
• Αν δεν εμφανιστεί η οθνη επιλογής
της γλώσσας για τις ενδείξεις στην
οθνη
Πιέστε το HOME και επιλέξτε το
"Εύκολη Ρύθμιση" (Easy Setup) στις
"Ρυθμίσεις" (Setup) (σελίδα 53). Στη
συνέχεια επιλέξτε το "Start" και
πιέστε το ENTER.
συνεχίζεται
27
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·28
Συνδέσεις και Ρυθμίσεις
4 Επιλέξτε τη γλώσσα των ενδείξεων της
οθνης με τα M/m και πιέστε το ENTER.
Επιλέξτε το "Βίντεο ή S Video" αν
έχετε συνδέσει την τηλερασή σας
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο βίντεο ή
S Video και προχωρήστε στο βήμα 8.
7 Επιλέξτε μια ανάλυση εξδου βίντεο
για τη συνδεδεμένη TV και πιέστε το
ENTER.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
ανάλυση εξδου βίντεο, δείτε στη
σελίδα 43.
Αν επιλέξετε το "HDMI" στο βήμα 6
Θα εμφανιστεί το μήνυμα αρχικών
ρυθμίσεων.
5 Επιλέξτε το "Έναρξη" (Start) και πιέστε
το ENTER.
6 Επιλέξτε τον τύπο του καλωδίου που
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της
συσκευής και της τηλερασής σας και
πιέστε το ENTER.
Επιλέξτε μεταξύ των "Αυτματο",
"480i/576i", "480p/576p", "720p",
"1080i" και "1080p".
Αν συνδέσετε ταυτχρονα τον
ακροδέκτη HDMI OUT και άλλους
ακροδέκτες εξδου βίντεο, τα σήματα
βίντεο ενδέχεται να μην εξέρχονται
απ τους άλλους ακροδέκτες εκτς του
ακροδέκτη HDMI OUT ταν έχει
επιλεγεί το "Αυτματο" ή το "1080p".
Αν συνδέσετε ταυτχρονα και άλλες
συσκευές, πιέστε το RETURN για να
επιστρέψετε στο βήμα 6 και αλλάξτε τη
ρύθμιση του "Μέθοδος Σύνδεσης TV".
Αν επιλέξετε το "Συνιστώσες Βίντεο"
στο βήμα 6
Αν έχετε συνδέσει την τηλερασή σας
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI,
επιλέξτε το "HDMI" και προχωρήστε
στο βήμα 7.
M
Αν έχετε συνδέσει ταυτχρονα τον
ακροδέκτη HDMI OUT και άλλους ακροδέκτες
εξδου βίντεο, επιλέξτε το "Συνιστώσες
Βίντεο".
Επιλέξτε το "Συνιστώσες Βίντεο" αν
έχετε συνδέσει την τηλερασή σας
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
συνιστωσών βίντεο και προχωρήστε στο
βήμα 7.
28
Επιλέξτε μεταξύ των "480i/576i",
"480p/576p", "720p" και "1080i".
Αν αλλάξετε την ανάλυση εξδου
βίντεο, εμφανίζεται μια εικνα στην
επιλεγμένη ανάλυση για περίπου 30
δευτερλεπτα και στη συνέχεια η
οθνη ζητάει επιβεβαίωση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθνη
και προχωρήστε στο επμενο βήμα.
BDP-S350 p1-29 9-10-08 16:21 ™ÂÏ›‰·29
M
Αν η εικνα παρουσιάζει παραμρφωση ή δεν
εμφανίζεται εικνα, περιμένετε περίπου 30
δευτερλεπτα χωρίς να πιέσετε κανένα
πλήκτρο. Η οθνη επανέρχεται στην οθνη
ρύθμισης ανάλυσης.
Αν η επιλεγμένη ανάλυση εξδου βίντεο δεν
είναι σωστή, δεν θα εμφανιστεί εικνα στην
οθνη αν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο μέσα
σε αυτά τα 30 δευτερλεπτα. Σε αυτή την
περίπτωση, πιέστε το p στη συσκευή για
περισστερο απ 10 δευτερλεπτα για να
επαναφέρετε την ανάλυση εξδου βίντεο στη
χαμηλτερη ανάλυση. Για να αλλάξετε την
ανάλυση εξδου βίντεο, ρυθμίστε το "Φορμά
Εξδου Βίντεο" στις "Ρυθμίσεις Εικνας"
(σελίδα 42).
8 Επιλέξτε την αναλογία διαστάσεων που
ταιριάζει στην τηλερασή σας και
πιέστε το ENTER.
10 Επιλέξτε το "Επιτρέπεται" (Allow) για
να επιτρέψετε τη σύνδεση στο
Ιντερνέτ στο περιεχμενο BD και
πιέστε το ENTER.
Επιλέξτε το "Δεν επιτρέπεται" (Do not
allow) για να μην επιτρέπεται η
σύνδεση στο Ιντερνέτ στο
περιεχμενο BD.
11 Επιλέξτε το "Γρήγορη Έναρξη" (Quick
Start) για να μειώσετε το χρνο
έναρξης απ την κατάσταση αναμονής
και πιέστε το ENTER.
Αν συνδέσετε μια τηλεραση ευρείας
οθνης ή μια τηλεραση με λειτουργία
ευρείας οθνης, επιλέξτε το "16:9".
Αν συνδέσετε μια κανονική τηλεραση
4:3 χωρίς λειτουργία ευρείας οθνης,
επιλέξτε το "4:3".
9 (Μνο ταν συνδέετε την TV σας
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη
"Λειτουργία Αναμονής", δείτε στη
σελίδα 50.
χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI)
Ρυθμίστε τη λειτουργία "Ελέγχου HDMI"
σε "On" ή "Off" και πιέστε το ENTER.
12 Επιλέξτε το "Τέλος" (Finish) και πιέστε
Επιλέξτε το "On" για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
"Ελέγχου HDMI" ταν συνδέετε
συσκευές Sony που είναι συμβατές με
τη λειτουργία "Ελέγχου HDMI"
(σελίδα 16). Αν δεν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία "Ελέγχου HDMI", επιλέξτε
το "Off".
M
• Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις
τιμές του εργοστασίου (σελίδα 53).
• Μπορείτε να εκτελέσετε ξανά την "Εύκολη
Ρύθμιση" απ το "Εύκολη Ρύθμιση" (Easy
Setup) των "Ρυθμίσεων" (Settings) (σελίδα 53).
το ENTER.
29
BDP-S350 p30-38 9-10-08 16:40 ™ÂÏ›‰·30
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκων
BD/DVD
3 Πιέστε το 6 για να κλείσετε το συρτάρι
των δίσκων.
• ταν τοποθετήσετε ένα δίσκο
BD-ROM ή DVD VIDEO του εμπορίου,
η αναπαραγωγή μπορεί να αρχίσει
αυτματα, ανάλογα με το δίσκο.
M
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει πιέζοντας το (
ταν το συρτάρι των δίσκων είναι ανοιχτ.
6
Αριθμητικά
πλήκτρα
4 Πιέστε το HOME.
5 Επιλέξτε το "Βίντεο" (Video)
χρησιμοποιώντας τα </,.
</M/m/,,
ENTER
6 Επιλέξτε το
χρησιμοποιώντας τα
M/m και πιέστε το ( ή το ENTER.
OPTIONS
HOME
(
P
p
1 Ρυθμίστε τον επιλογέα εισδου της TV
σας ώστε να εμφανίζεται στην οθνη
της TV το σήμα απ τη συσκευή.
2 Πιέστε το 6 και τοποθετήστε ένα δίσκο
στο συρτάρι των δίσκων.
Η αναπαραγωγή των δίσκων BD-ROM ή
DVD VIDEO του εμπορίου αρχίζει
αυτματα. Στην περίπτωση των δίσκων
BD ή DVD που έχουν εγγραφεί σε
άλλες συσκευές, εμφανίζεται η λίστα
τίτλων. Επιλέξτε ένα τίτλο
χρησιμοποιώντας τα M/m και πιέστε το
( ή το ENTER.
Η αναπαραγωγή αρχίζει.
Για να σταματήσετε την
αναπαραγωγή
Πιέστε το p.
Για να κάνετε παύση της
αναπαραγωγής
Πιέστε το P.
Η πλευρά αναπαραγωγής
προς τα κάτω
30
BDP-S350 p30-38 9-10-08 16:40 ™ÂÏ›‰·31
z
Στη λίστα τίτλων, εμφανίζεται το "PL" (Λίστα
Αναπαραγωγής) δίπλα στο νομα των τίτλων
που έχουν δημιουργηθεί απ επεξεργασία των
πρωττυπων τίτλων.
M
• Ανάλογα με το δίσκο, ενδέχεται να μην
μπορείτε να εκτελέσετε κάποιες λειτουργίες
αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με το δίσκο.
• Ανάλογα με τους δίσκους BD ή DVD που
έχουν εγγραφεί με άλλες συσκευές, οι λίστες
τίτλων ή τα ονματα των τίτλων ενδέχεται να
μην εμφανίζονται.
Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή
απ το σημείο που σταματήσατε
(Συνέχιση Αναπαραγωγής)
Αφού σταματήσετε την αναπαραγωγή,
επιλέξτε το
χρησιμοποιώντας τα M/m
και πιέστε το ( ή το ENTER.
Η συσκευή συνεχίζει την αναπαραγωγή
απ το σημείο που πιέσατε το p.
Για να αρχίσετε απ την αρχή, πιέστε το
OPTIONS για να επιλέξετε το
"Αναπαραγωγή απ την αρχή" (Play from
start) και πιέστε το ENTER.
Η αναπαραγωγή αρχίζει απ την αρχή του
τίτλου.
M
• Το σημείο που σταματήσατε την αναπαραγωγή
διαγράφεται απ τη μνήμη ταν:
- ανοίξετε το συρτάρι των δίσκων
- αναπαράγετε έναν άλλο τίτλο,
- αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής
αναπαραγωγής, ή
- αφαιρέσετε την εξωτερική μνήμη (για τους
δίσκους BD-ROM).
• Η συσκευή ενδέχεται να μη συνεχίσει την
αναπαραγωγή, ανάλογα με το δίσκο ή το
σημείο που σταμάτησε η αναπαραγωγή.
Για να αναπαράγετε δίσκους BD ή
DVD που υπκεινται σε περιορισμούς
(Γονικς Έλεγχος)
ταν αναπαράγετε ένα BD που υπκειται
σε περιορισμούς, αλλάξτε τη ρύθμιση του
"Γονικς Έλεγχος BD" (BD Parental
Control) στις "Ρυθμίσεις Προβολής
BD/DVD" (BD/DVD Viewing Settings)
(σελίδα 47).
ταν αναπαράγετε ένα DVD που
υπκειται σε περιορισμούς, εμφανίζεται η
οθνη εισαγωγής του κωδικού
πρσβασής σας.
Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικ
πρσβασής σας χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά πλήκτρα και πιέστε το ENTER.
Αρχίζει η αναπαραγωγή.
Για να καταχωρήσετε ή να αλλάξετε τον
κωδικ πρσβασής σας, δείτε το
"Κωδικς Πρσβασης" (Password)
(σελίδα 49).
Για να αναπαράγετε δίσκους BD-RE ή
BD-R που υπκεινται σε
περιορισμούς (Κλείδωμα Δίσκου)
ταν αναπαράγετε ένα δίσκο BD-RE ή
BD-R που υπκειται σε περιορισμούς απ
τη λειτουργία Κλειδώματος Δίσκου,
εμφανίζεται η οθνη εισαγωγής του
κωδικού πρσβασής σας.
1 Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικ
πρσβασής σας που καταχωρήθηκε
ταν δημιουργήθηκε ο δίσκος
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
πλήκτρα και πιέστε το ENTER.
2 Επιλέξτε ένα τίτλο και πιέστε το ( ή
το ENTER.
Αρχίζει η αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή με Ένα Άγγιγμα (μνο
για σύνδεση HDMI)
Πιέστε το (.
Η συσκευή αναπαραγωγής και η
συνδεδεμένη TV τίθενται σε λειτουργία
και ο επιλογέας εισδου της TV
ρυθμίζεται στη συσκευή αναπαραγωγής.
Στη συνέχεια, η αναπαραγωγή αρχίζει
αυτματα.
M
• ταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI,
ενδέχεται να υπάρχει μία καθυστέρηση πριν
εμφανιστεί η αναπαραγμενη εικνα στην
οθνη και το αρχικ τμήμα της
αναπαραγμενης εικνας να μην εμφανιστεί.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Αναπαραγωγής με Ένα Άγγιγμα (One-Touch
Play), ρυθμίστε το "Έλεγχος HDMI" (Control
for HDMI) στη θέση "On" στις "Ρυθμίσεις
Συστήματος" (σελίδα 50).
συνεχίζεται
31
BDP-S350 p30-38 9-10-08 16:40 ™ÂÏ›‰·32
Αναπαραγωγή
Διαθέσιμες Επιλογές (OPTIONS)
1 Πιέστε το OPTIONS.
Θα εμφανιστεί το μενού επιλογών.
Χρήση του μενού του δίσκου
BD ή DVD
2 Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας
τα M/m και πιέστε το ENTER.
Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν,
ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή την
κατάσταση λειτουργίας της συσκευής.
Στοιχεία
Λεπτομέρειες
Ρυθμίσεις A/V
(A/V Settings)
Προσαρμζει τις
ρυθμίσεις για την εικνα
και τον ήχο.
• Ρυθμίσεις Εικνας
(σελίδα 35)
• Ρυθμίσεις Ήχου
(σελίδα 35)
Για να εμφανίσετε το Κύριο Μενού
ταν αναπαράγετε ένα δίσκο BD ή DVD,
μπορείτε να εμφανίσετε το Κύριο Μενού
(Top Menu).
1 Πιέστε το TOP MENU κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
Εμφανίζεται το Κύριο Μενού.
2 Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας
τα </M/m/,.
Λίστα Τίτλων
(Title List)
Εμφανίζει τη λίστα τίτλων.
Για να εμφανίσετε Ανοιγμενα
Μενού
Αναπαραγωγή
(Play)
Αναπαράγει τον τίτλο απ
το σημείο που πιέσατε
το p.
Αναπαραγωγή
απ την αρχή
(Play from start)
Αναπαράγει τον τίτλο απ
την αρχή.
Μερικοί δίσκοι BD-ROM περιέχουν
Ανοιγμενα Μενού (Pop-up Menus) που
εμφανίζονται χωρίς να διακπτεται η
αναπαραγωγή.
Κύριο Μενού
(Top Menu)
Εμφανίζει το Κύριο Μενού
του δίσκου (σελίδα 32).
Μενού /
Ανοιγμενο
Μενού (Menu/
Popup Menu)
Εμφανίζει το Ανοιγμενο
Μενού του BD-ROM ή το
μενού του DVD
(σελίδα 32).
Διακοπή (Stop)
Σταματάει την
αναπαραγωγή.
Αναζήτηση
Τίτλου (Title
Search)
Αναζητάει έναν τίτλο και
αρχίζει την αναπαραγωγή
απ την αρχή (σελίδα 34).
Αναζήτηση
Αναζητάει ένα κεφάλαιο
Κεφαλαίου
και αρχίζει την
(Chapter Search) αναπαραγωγή απ την
αρχή (σελίδα 34).
32
1 Πιέστε το POP UP/MENU κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εμφανίζεται το Ανοιγμενο Μενού.
2 Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας
τα </M/m/,, τα έγχρωμα πλήκτρα, ή
τα αριθμητικά πλήκτρα και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθνη.
BDP-S350 p30-38 9-10-08 16:40 ™ÂÏ›‰·33
Για να απολαύσετε το
Bonusview/BD-Live
Μερικοί δίσκοι BD-ROM περιέχουν
πρσθετο περιεχμενο και άλλα
δεδομένα που μπορούν να φορτωθούν
στην εξωτερική μνήμη (τοπικ μέσο
αποθήκευσης) για να τα απολαύσετε.
1 Θέστε εκτς λειτουργίας τη συσκευή.
2 Εισάγετε την εξωτερική μνήμη (δεν
παρέχεται) στη θυρίδα EXT στο πίσω
μέρος της συσκευής.
Η εξωτερική μνήμη χρησιμοποιείται ως
τοπικ μέσο αποθήκευσης.
Βεβαιωθείτε τι η εξωτερική μνήμη
έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή
(σελίδα 23).
3 Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο
(σελίδα 24).
4 Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.
5 Ρυθμίστε το "Σύνδεση Ιντερνέτ BD"
(BD Internet Connection) σε
"Επιτρέπεται" (Allow) στις "Ρυθμίσεις
Προβολής BD/DVD" (BD/DVD Viewing
Settings) (σελίδα 49).
6 Εισάγετε ένα BD-ROM με
z
• Για να διαγράψετε ταυτχρονα λα τα
δεδομένα που περιέχονται στην εξωτερική
μνήμη, επιλέξτε το "Erase All" στο βήμα 5.
• Για να παραλείψετε το βήμα 5, πιέστε το
ENTER αντί για το OPTIONS στο βήμα 4.
M
Ανάλογα με το δίσκο BD-ROM, το νομα του
δίσκου ενδέχεται να μην εμφανίζεται.
Για να αναζητήσετε γρήγορα μια
σκηνή (Αναζήτηση Σκηνής)
Μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα
μεταξύ των σκηνών στον τίτλο που
αναπαράγεται.
1 Πιέστε το SCENE SEARCH (Αναζήτηση
Σκηνής) κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής ή σε κατάσταση παύσης.
Γίνεται παύση της αναπαραγωγής και
στο κάτω μέρος της οθνης
εμφανίζεται μια μπάρα με ένα δείκτη
σκηνής (τετράγωνος - δείχνει το
τρέχον σημείο).
2 Μετακινήστε το δείκτη σκηνής στη
σκηνή που ψάχνετε χρησιμοποιώντας
τα </, ή τα 0/).
Δείκτης σκηνής
BonusView/BD-Live.
Η μέθοδος χειρισμού διαφέρει,
ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το
δίσκο.
Για να διαγράψετε τα δεδομένα που
περιέχονται στην εξωτερική μνήμη
Μπορείτε να διαγράψετε τα περιττά
δεδομένα.
1 Πιέστε το HOME.
2 Επιλέξτε το "Βίντεο" (Video)
χρησιμοποιώντας τα </,.
3 Επιλέξτε το "Δεδομένα BD" (BD Data)
χρησιμοποιώντας τα M/m και πιέστε το
ENTER.
4 Επιλέξτε το νομα του δίσκου και
πιέστε το OPTIONS.
5 Επιλέξτε το "Διαγραφή" (Erase) και
πιέστε το ENTER.
6 Επιλέξτε το "OK" και πιέστε το ENTER.
Τα δεδομένα του επιλεγμένου δίσκου
διαγράφονται.
Τρέχον σημείο
Ο δείκτης σκηνής της ράβδου
εμφανίζεται περίπου στο σημείο
αναπαραγωγής.
3 Αφήστε το πλήκτρο στο σημείο που
θέλετε.
Η σκηνή στην οποία αφήσατε το πλήκτρο
εμφανίζεται σε κατάσταση παύσης.
Για να αναζητήσετε ξανά μια σκηνή,
μετακινήστε το δείκτη σκηνής χρησιμοποιώντας τα </, ή τα 0/).
4 Πιέστε το SCENE SEARCH, το ENTER,
το (, ή το P.
Αρχίζει η αναπαραγωγή.
συνεχίζεται
33
BDP-S350 p30-38 9-10-08 16:40 ™ÂÏ›‰·34
Αναπαραγωγή
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
Αναζήτησης Σκηνής
Πιέστε το SCENE SEARCH, το ENTER, το
( ή το P.
Η αναπαραγωγή αρχίζει απ το σημείο
που πιέσατε το πλήκτρο.
M
• Η λειτουργία Αναζήτησης Σκηνής είναι
διαθέσιμη για τίτλους μεγαλύτερους απ 100
δευτερλεπτα και μικρτερους απ 100 ώρες.
• Η λειτουργία Αναζήτησης Σκηνής ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το δίσκο.
Αναζήτηση ενς Τίτλου /
Κεφαλαίου
Εμφάνιση του χρνου
αναπαραγωγής και των
πληροφοριών αναπαραγωγής
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες
τίτλου, συμπεριλαμβανομένης της
ταχύτητας μετάδοσης βίντεο, κλπ.
Πιέστε το DISPLAY.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται
ποικίλουν, ανάλογα με τον τύπο του
δίσκου και την κατάσταση της συσκευής
αναπαραγωγής.
Παράδειγμα: Κατά την αναπαραγωγή ενς
BD-ROM
Μπορείτε να αναζητήσετε ένα κεφάλαιο
αν ο τίτλος περιέχει σημάδια κεφαλαίων.
1 Πιέστε το OPTIONS κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής ή σε κατάσταση
παύσης.
Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
2 Επιλέξτε μια μέθοδο αναζήτησης
χρησιμοποιώντας τα M/m και πιέστε το
ENTER.
"Αναζήτηση Τίτλου" (Title Search)
(για BD-ROM / DVD VIDEO)
"Αναζήτηση Κεφαλαίου" (Chapter Search)
Εμφανίζεται η οθνη εισαγωγής του
αριθμού.
Παράδειγμα: Αναζήτηση Κεφαλαίου
3 Εισάγετε τον αριθμ του τίτλου ή του
κεφαλαίου χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά πλήκτρα.
Αν κάνετε κάποιο λάθος, πιέστε το
CLEAR και εισάγετε ξανά τον αριθμ.
4 Πιέστε το ENTER.
Μετά απ λίγο, η συσκευή αρχίζει την
αναπαραγωγή απ τον επιλεγμένο
αριθμ.
34
1 Τρέχουσα επιλεγμένη γωνία
2 Αριθμς ή νομα τίτλου
3 Ρύθμιση επιλεγμένου ήχου ή
υπτιτλων
4 Διαθέσιμες λειτουργίες (
γωνία /
ήχος /
υπτιτλοι)
5 Πληροφορίες αναπαραγωγής
Εμφανίζει τον Τύπο του Δίσκου / τη
Λειτουργία Αναπαραγωγής / το Video
Codec / την Ταχύτητα Μετάδοσης Μπιτ
/ τη Ράβδο Κατάστασης Αναπαραγωγής
/ το Χρνο Αναπαραγωγής (Χρνος
που απομένει*)
6 Ανάλυση Εξδου / Συχντητα Βίντεο
* Εμφανίζεται ταν πιέσετε επανειλημμένα το
TIME.
M
• Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις πληροφορίες
αναπαραγωγής στην οθνη του μπροστινού
πίνακα (σελίδα 11).
• Πιέστε το SUBTITLE (υπτιτλοι), το AUDIO
(ήχος) ή το ANGLE (γωνία) και μπορείτε να
ελέγξετε κάθε τύπο πληροφοριών.
BDP-S350 p30-38 9-10-08 16:40 ™ÂÏ›‰·35
Προσαρμογή της εικνας και
του ήχου των βίντεο
Για να προσαρμσετε την εικνα
1 Πιέστε το OPTIONS κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
2 Επιλέξτε το "Ρυθμίσεις A/V" (A/V
Settings) χρησιμοποιώντας τα M/m και
πιέστε το ENTER.
3 Επιλέξτε το "Ρυθμίσεις Εικνας" (Video
Settings) χρησιμοποιώντας τα M/m και
πιέστε το ENTER.
Εμφανίζεται η οθνη "Ρυθμίσεις
Εικνας".
M
• Θέστε τη ρύθμιση εικνας της TV σας σε
"Κανονική" πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις
"Ποιτητας Εικνας".
• Οι "Ρυθμίσεις Εικνας" δεν είναι διαθέσιμες ταν
η συνδεδεμένη TV είναι ρυθμισμένη σε
Λειτουργία Κινηματογράφου (Theatre Mode)
(σελίδα 16).
• Ανάλογα με το δίσκο και τη σκηνή που
αναπαράγεται, το αποτέλεσμα των "FNR", "BNR"
και "MNR" ενδέχεται να μην είναι ευδιάκριτο.
Για να προσαρμσετε τα
χαρακτηριστικά του ήχου
1 Πιέστε το OPTIONS κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
2 Επιλέξτε το "Ρυθμίσεις A/V" (A/V
Settings) χρησιμοποιώντας τα M/m και
πιέστε το ENTER.
3 Επιλέξτε το "Ρυθμίσεις Ήχου" (Audio
Settings) χρησιμοποιώντας τα M/m και
πιέστε το ENTER.
Εμφανίζεται η οθνη "Ρυθμίσεις Ήχου".
4 Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας
τα M/m και πιέστε το ENTER.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
υπογραμμισμένες.
Στοιχεία
Λεπτομέρειες
Ποιτητα
Εικνας
(Κανονική /
Φωτειν Δωμάτιο
/ Περιβάλλον Κινηματογράφου)
Βελτιστοποιεί τις
ρυθμίσεις εικνας για
διάφορα περιβάλλοντα
φωτισμού.
FNR
(Off/Auto)
Περιορίζει τον τυχαίο
θρυβο που εμφανίζεται
στην εικνα.
BNR
(Off/Auto)
Περιορίζει το θρυβο
τύπου ψηφιδωτού που
εμφανίζεται στην εικνα.
MNR
(Off/Auto)
Περιορίζει τον ελάσσονα
θρυβο γύρω απ τα
περιγράμματα της εικνας
(θρυβος τύπου mosquito).
5 Επιλέξτε ή προσαρμστε τις ρυθμίσεις
χρησιμοποιώντας τα </M/m/, και
πιέστε το ENTER.
Για να προσαρμσετε και άλλα στοιχεία,
επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.
4 Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας
τα M/m και πιέστε το ENTER.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
υπογραμμισμένες.
Στοιχεία
Λεπτομέρειες
AV SYNC (μικρ) Ρυθμίζει το κεν που
0 ~ 120 msec
υπάρχει μεταξύ της
(μεγάλο)
εικνας και του ήχου,
καθυστερώντας την
έξοδο του ήχου σε σχέση
με την έξοδο της εικνας
(0 έως 120 msec).
Φίλτρο Ήχου
(Audio Filter)
(μνο για
αναλογικά
σήματα ήχου)
• Έντονο (Sharp): Παρέχει
ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων και αίσθηση
χώρου.
• Αργ (Slow): Παρέχει
ομαλ και ζεστ ήχο.
5 Επιλέξτε ή προσαρμστε τις ρυθμίσεις
χρησιμοποιώντας τα </M/m/, και
πιέστε το ENTER.
συνεχίζεται
35
BDP-S350 p30-38 9-10-08 16:40 ™ÂÏ›‰·36
Αναπαραγωγή
5 Για να προσαρμσετε και άλλα στοιχεία,
επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.
M
• Η λειτουργία "Φίλτρο Ήχου" δεν είναι
διαθέσιμη για ψηφιακά σήματα ήχου που
εξέρχονται απ τους ακροδέκτες HDMI OUT /
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
• Η επίδραση της αλλαγής της ρύθμισης του
"Φίλτρου Ήχου" μπορεί να είναι μικρή,
ανάλογα με το δίσκο και το περιβάλλον
αναπαραγωγής.
Αναπαραγωγή δίσκων CD
1 Εισάγετε ένα CD.
Εμφανίζεται η οθνη Αναπαραγωγής
Μουσικής.
2 Πιέστε το (.
Αρχίζει η αναπαραγωγή.
Για να επιλέξετε ένα κομμάτι
1 Πιέστε το HOME.
2 Επιλέξτε το
(Μουσική)
χρησιμοποιώντας τα </,.
3 Επιλέξτε το
και πιέστε το ENTER.
Εμφανίζεται η λίστα μουσικής.
4 Επιλέξτε ένα κομμάτι χρησιμοποιώντας
τα M/m.
Για να αναπαράγετε το επιλεγμένο
κομμάτι, πιέστε το ( ή το ENTER.
Διαθέσιμες επιλογές (OPTIONS)
1 Πιέστε το OPTIONS.
Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
2 Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας
τα M/m και πιέστε το ENTER.
Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν,
ανάλογα με τις συνθήκες.
36
Στοιχεία
Λεπτομέρειες
Αναπαραγωγή
(Play)
Αναπαράγει το
επιλεγμένο κομμάτι.
Αναπαραγωγή
απ την αρχή
(Play from start)
Αναπαράγει το τρέχον
κομμάτι απ την αρχή.
Διακοπή (Stop)
Σταματάει την
αναπαραγωγή του
κομματιού.
BDP-S350 p30-38 9-10-08 16:40 ™ÂÏ›‰·37
Διάφοροι χειρισμοί αναπαραγωγής
μουσικής
Πλήκτρα
Λειτουργίες
(
Αρχίζει την αναπαραγωγή
απ το σημείο που πιέσατε
το p.
p
Σταματάει την
αναπαραγωγή.
P
Κάνει παύση της
αναπαραγωγής.
=/+
Πηγαίνει στην αρχή του
τρέχοντος ή του επμενου
κομματιού. Για να μεταβείτε
στο προηγούμενο κομμάτι
πιέστε δύο φορές το =.
0/)
Πραγματοποιεί γρήγορη
μετακίνηση πίσω / εμπρς
ταν πιεστεί κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
(σίγαση)
Αλλάζει τις χρονικές
πληροφορίες που
εμφανίζονται στην οθνη και
στην οθνη του μπροστινού
πίνακα (σελίδα 11).
M
Το σημείο που σταματήσατε την αναπαραγωγή
(σημείο συνέχισης) διαγράφεται απ τη μνήμη
ταν:
- ανοίξετε το συρτάρι του δίσκου ή
- θέσετε εκτς λειτουργίας τη συσκευή.
Προβολή Αρχείων
Φωτογραφιών
*1
*2
*3
*1 Δίσκοι BD-RE/BD-R που περιέχουν αρχεία
εικνας JPEG
*2 Δίσκοι DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R που
περιέχουν αρχεία εικνας JPEG
*3 Δίσκοι CD-RW/CD-R που περιέχουν αρχεία
εικνας JPEG
1 Πιέστε το HOME.
2 Επιλέξτε το (Photo)
χρησιμοποιώντας τα </,.
3 Επιλέξτε το
και πιέστε το ENTER.
Εμφανίζεται η λίστα φακέλων ή
αρχείων.
4 Επιλέξτε ένα φάκελο ή αρχείο
χρησιμοποιώντας τα M/m και πιέστε το
ENTER.
Αν επιλέξετε ένα φάκελο, επιλέξτε ένα
αρχείο απ το φάκελο
χρησιμοποιώντας τα M/m και πιέστε το
ENTER.
Εμφανίζεται το επιλεγμένο αρχείο
φωτογραφίας.
• Για να εκτελέσετε μια παρουσίαση,
πιέστε το (.
συνεχίζεται
37
BDP-S350 p30-38 9-10-08 16:40 ™ÂÏ›‰·38
Αναπαραγωγή
Διαθέσιμες επιλογές κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
1 Πιέστε το OPTIONS κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
2 Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας
τα M/m και πιέστε το ENTER.
Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν,
ανάλογα με τις συνθήκες.
Στοιχεία
Λεπτομέρειες
Ταχύτητα
Παρουσίασης
(Slideshow
Speed)
Αλλάζει την ταχύτητα της
παρουσίασης.
• Γρήγορη
• Κανονική
• Αργή
Διακοπή (Stop)
Σταματάει μια
παρουσίαση.
Περιστροφή
Αριστερά
(Rotate Left)
Περιστρέφει τη
φωτογραφία προς τα
αριστερά κατά 90 μοίρες.
Περιστροφή
Δεξιά (Rotate
Right)
Περιστρέφει τη
φωτογραφία προς τα
δεξιά κατά 90 μοίρες.
Διάφορες λειτουργίες προβολής
φωτογραφιών
- αρχεία φωτογραφιών σε φορμά Progressive
JPEG
- αρχεία φωτογραφιών που έχουν επέκταση
".jpeg" ή ".jpg", αλλά δεν είναι σε φορμά
JPEG
- αρχεία φωτογραφιών που έχουν εξαιρετικά
μεγάλο νομα
• Τα παρακάτω αρχεία φωτογραφιών δεν
μπορούν να προβληθούν.
- αρχεία φωτογραφιών που έχουν εγγραφεί σε
δίσκους BD-R σε οποιοδήποτε άλλο φορμά
εκτς απ το UDF (Universal Disk Format) 2.6
- αρχεία φωτογραφιών που έχουν εγγραφεί σε
δίσκους BD-RE σε οποιοδήποτε άλλο φορμά
εκτς απ το UDF (Universal Disk Format) 2.5
• Τα παρακάτω αρχεία ή φάκελοι φωτογραφιών
δεν μπορούν να προβληθούν στη λίστα
αρχείων ή στη λίστα φακέλων.
- αρχεία φωτογραφιών που έχουν επέκταση
διαφορετική απ ".jpeg" ή ".jpg"
- αρχεία φωτογραφιών που βρίσκονται στο 5ο
ή χαμηλτερο επίπεδο καταλγου
- Ο 501ος ή μεγαλύτερος φάκελος ταν ο
συνολικς αριθμς φακέλων και αρχείων σε
έναν κατάλογο ξεπερνάει το 500
• Τα αρχεία φωτογραφιών που έχουν υποστεί
επεξεργασία σε ένα PC ενδέχεται να μην
αναπαράγονται.
• Οι μικρογραφίες ορισμένων αρχείων
φωτογραφιών ενδέχεται να μην εμφανίζονται.
• Τα μεγάλα αρχεία φωτογραφιών ενδέχεται να
χρειάζονται κάποιο χρνο για να προβληθούν,
ή να χρειάζεται κάποιος χρνος για να αρχίσει
η παρουσίαση.
Πλήκτρα
Λειτουργίες
p
RETURN
Σταματάει μια παρουσίαση.
Για να προβάλλετε εικνες
καλύτερης ποιτητας
P
Προκαλεί παύση μιας
παρουσίασης.
=/+
Προβάλλει την προηγούμενη
ή την επμενη φωτογραφία.
DISPLAY
Εμφανίζει πληροφορίες για
το αρχείο.
Αν έχετε μια τηλεραση Sony συμβατή με
το "Photo TV HD", μπορείτε να
απολαύσετε καλύτερης ποιτητας
εικνες με την παρακάτω σύνδεση και
ρυθμίσεις.
M
• Αν προσπαθήσετε να προβάλλετε τα
παρακάτω αρχεία φωτογραφιών, εμφανίζεται
το σήμα
στην οθνη και τα αρχεία δεν
μπορούν να προβληθούν.
- αρχεία φωτογραφιών μεγαλύτερα απ 8192
πίξελ (πλάτος ή ύψος)
- αρχεία φωτογραφιών μικρτερα απ 15 πίξελ
(πλάτος ή ύψος)
- αρχεία φωτογραφιών που ξεπερνούν τα 32
MB
- αρχεία φωτογραφιών με ακραίο λγο
διαστάσεων (μεγαλύτερο απ 50:1 ή 1:50)
38
1 Συνδέστε τη συσκευή και την TV
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI
(δεν παρέχεται).
2 Θέστε τη ρύθμιση βίντεο της TV σε
λειτουργία [VIDEO-Α].
Για λεπτομέρειες σχετικά με το
[VIDEO-Α], ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με την TV.
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·39
Προσαρμογή και Ρυθμίσεις
Χρήση των Οθονών
Ρυθμίσεων
Επιλέξτε το
(Ρυθμίσεις) απ το
βασικ μενού για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής.
1 Πιέστε το HOME.
2 Επιλέξτε το
(Ρυθμίσεις)
χρησιμοποιώντας τα </,.
3 Επιλέξτε το εικονίδιο κατηγορίας
ρυθμίσεων που θέλετε να αλλάξετε
χρησιμοποιώντας τα M/m και πιέστε το
ENTER.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις
επιλογές ρυθμίσεων και τα εικονίδια
κατηγοριών ρυθμίσεων, δείτε τη "Λίστα
Ρυθμίσεων" (σελίδα 40).
Παράδειγμα: Ρυθμίσεις Εικνας
4 Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις.
συνεχίζεται
39
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·40
Προσαρμογή και Ρυθμίσεις
Λίστα Ρυθμίσεων
Ενημέρωση Μέσω
του Δικτύου
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω
επιλογές.
Εικονίδιο
Επεξήγηση
Ενημέρωση Μέσω του Δικτύου
(σελίδα 40)
Ενημερώνει το λογισμικ της
συσκευής.
Ρυθμίσεις Εικ'νας (σελίδα 41)
Πραγματοποιεί ρυθμίσεις στην
εικνα ανάλογα με τον τύπο των
ακροδεκτών σύνδεσης.
Μπορείτε να ενημερώσετε και να
βελτιώσετε τις λειτουργίες της συσκευής.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις
ενημερωμένες λειτουργίες, ανατρέξτε
στον παρακάτω δικτυακ τπο:
http://support.sony-europe.com/
1 Επιλέξτε το "Ενημέρωση Μέσω του
Δικτύου" (Network Update)
χρησιμοποιώντας τα M/m και πιέστε το
ENTER.
Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο και η
οθνη σας ζητάει επιβεβαίωση.
Ρυθμίσεις Ήχου (σελίδα 44)
Πραγματοποιεί ρυθμίσεις στον
ήχο ανάλογα με τον τύπο των
ακροδεκτών σύνδεσης.
Ρυθμίσεις Προβολής BD/DVD
(σελίδα 47)
Πραγματοποιεί λεπτομερείς
ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή
BD/DVD.
2 Επιλέξτε το "OK" χρησιμοποιώντας τα
</, και πιέστε το ENTER.
Η συσκευή αρχίζει τη λήψη αρχείων και
στη συνέχεια ενημερώνει το λογισμικ
αυτματα. +ταν ολοκληρωθεί η
ενημέρωση, εμφανίζεται η ένδειξη
"FINISH" για 5 δευτερλεπτα στην
οθνη του μπροστινού πίνακα και στη
συνέχεια η συσκευή τίθεται αυτματα
εκτς λειτουργίας.
Ρυθμίσεις Φωτογραφιών (σελίδα
49)
Πραγματοποιεί ρυθμίσεις που
σχετίζονται με τις φωτογραφίες.
Ρυθμίσεις Συστήματος (σελίδα
50)
Πραγματοποιεί ρυθμίσεις που
σχετίζονται με τη συσκευή
αναπαραγωγής.
Ρυθμίσεις Δικτύου (σελίδα 51)
Πραγματοποιεί λεπτομερείς
ρυθμίσεις για το Ιντερνέτ και το
δίκτυο.
Εύκολη Ρύθμιση (σελίδα 53)
Εκτελεί ξανά την Εύκολη
Ρύθμιση για την πραγματοποίηση
των βασικών ρυθμίσεων.
Επαναφορά των Ρυθμίσεων
(σελίδα 53)
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις της
συσκευής στις προεπιλεγμένες
τιμές του εργοστασίου.
3 Πιέστε το [/1 για να θέσετε σε
λειτουργία τη συσκευή.
Η συσκευή ξεκινάει με το ενημερωμένο
λογισμικ.
z
• Ο μετρητής "VUP*/9" (το "*" υποδεικνύει το
βήμα της ενημέρωσης) στην οθνη του
μπροστινού πίνακα δείχνει επίσης την προδο
της ενημέρωσης.
• Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση
του λογισμικού επιλέγοντας το "Πληροφορίες
Συστήματος" στις "Ρυθμίσεις Συστήματος"
(σελίδα 50).
• Οι ρυθμισμένες τιμές στο "Ρυθμίσεις"
παραμένουν μετά την ενημέρωση.
• Η συσκευή σας ενημερώνει για νέες εκδσεις
λογισμικού ταν η "Ειδοποίηση για
Ενημερώσεις Λογισμικού" (Software Update
Notification) είναι στη θέση "On" (προεπιλογή)
(σελίδα 50).
b
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή το
καλώδιο δικτύου ενώ πραγματοποιείται λήψη
των αρχείων ή ενημέρωση του λογισμικού.
• Καμία ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του
ανοίγματος του συρταριού του δίσκου δεν
είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης.
40
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·41
• Οι χρνοι λήψης των αρχείων ενδέχεται να
διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα
υπηρεσιών ή την κατάσταση της γραμμής.
• Αν εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος σχετικά
με τις συνδέσεις δικτύου, ελέγξτε τις ρυθμίσεις
δικτύου (δείτε το "Ρυθμίσεις Ιντερνέτ" στη
σελίδα 51).
Για να ενημερώσετε το λογισμικ'
χρησιμοποιώντας ένα δίσκο
ενημέρωσης
Μπορείτε να ενημερώσετε και να
βελτιώσετε τις λειτουργίες της συσκευής
χρησιμοποιώντας ένα δίσκο ενημέρωσης
που παρέχεται απ τον πωλητή Sony ή το
τοπικ εξουσιοδοτημένο σέρβις της Sony.
• Καμία ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του
ανοίγματος του συρταριού του δίσκου δεν
είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης.
Ρυθμίσεις Εικ'νας
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
υπογραμμισμένες.
Τύπος TV
Επιλέγει τον τύπο της TV σας.
16:9
Επιλέξτε το ταν συνδέετε μια TV
ευρείας οθνης ή μια TV με
λειτουργία ευρείας οθνης.
4:3
Επιλέξτε το ταν συνδέετε μια TV
με οθνη 4:3 χωρίς λειτουργία
ευρείας οθνης.
1 Εισάγετε το δίσκο ενημέρωσης.
Η οθνη θα σας ζητήσει επιβεβαίωση.
2 Επιλέξτε το "OK" και πιέστε το ENTER.
Η ενημέρωση του λογισμικού αρχίζει.
+ταν τελειώσει η ενημέρωση,
εμφανίζεται η ένδειξη "FINISH" για 5
δευτερλεπτα στην οθνη του
μπροστινού πίνακα και στη συνέχεια το
συρτάρι του δίσκου ανοίγει αυτματα.
3 Αφαιρέστε το δίσκο.
Η συσκευή τίθεται αυτματα εκτς
λειτουργίας.
4 Πιέστε το [/1 για να θέσετε σε
Φορμά Οθ'νης
Επιλέγει τη διαμρφωση της οθνης για
μια οθνη με εικνα 4:3 σε μια TV ευρείας
οθνης 16:9.
Πρωττυπη
(Original)
Επιλέξτε το ταν συνδέετε
μια TV με λειτουργία ευρείας
οθνης. Εμφανίζει μια εικνα
4:3 με αναλογία διαστάσεων
16:9 ακμα και σε μια
τηλεραση ευρείας οθνης.
Σταθερή
διαστάσεων
της εικνας.
Αναλογία
Διαστάσεων
(Fixed Aspect
Ratio)
Αλλάζει το μέγεθος της
εικνας ώστε να ταιριάζει στο
μέγεθος της οθνης με την
πρωττυπη αναλογία
λειτουργία τη συσκευή.
Η συσκευή ξεκινάει με το ενημερωμένο
λογισμικ.
z
• Ο μετρητής "VUP*/9" (το "*" υποδεικνύει το
βήμα της ενημέρωσης) στην οθνη του
μπροστινού πίνακα δείχνει επίσης την προδο
της ενημέρωσης.
• Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση
του λογισμικού επιλέγοντας το "Πληροφορίες
Συστήματος" στις "Ρυθμίσεις Συστήματος"
(σελίδα 50).
• Οι ρυθμισμένες τιμές στο "Ρυθμίσεις"
παραμένουν μετά την ενημέρωση.
• Για πληροφορίες σχετικά με άλλες μεθδους
ενημέρωσης του λογισμικού, ανατρέξτε στον
παρακάτω δικτυακ τπο, ή συμβουλευτείτε
τον πλησιέστερο αντιπρσωπο της Sony ή το
τοπικ εξουσιοδοτημένο σέρβις της Sony:
http://support.sony-europe.com/
b
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή το
καλώδιο δικτύου ενώ πραγματοποιείται
ενημέρωση του λογισμικού.
συνεχίζεται
41
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·42
Προσαρμογή και Ρυθμίσεις
Αναλογία Διαστάσεων DVD
Επιλέγει τη διαμρφωση της οθνης για
αναπαραγωγή εικνων αναλογίας 16:9 σε
μια TV με οθνη 4:3 (επιλέξιμο ταν το
"Τύπος TV" είναι ρυθμισμένο σε "4:3" και
το "Φορμά Οθνης" είναι ρυθμισμένο στο
"Σταθερή Αναλογία Διαστάσεων").
Letter Box
Εμφανίζει μια ευρεία εικνα
με μαύρες λουρίδες στο
πάνω και κάτω μέρος.
Pan & Scan
Εμφανίζει μια εικνα σε λο
το ύψος της οθνης,
κβοντας τα πλαϊνά τμήματα.
Letter Box
Φορμά Εξ'δου Βίντεο
Επιλέγει τον τύπο του ακροδέκτη για την
έξοδο σημάτων βίντεο ("Μέθοδος
Σύνδεσης TV") και την ανάλυση εξδου
("Ανάλυση HDMI"/"Ανάλυση
Συνιστωσών").
1 Επιλέξτε το "Φορμά Εξδου Βίντεο"
(Output Video Format) στις "Ρυθμίσεις
Εικνας" και πιέστε το ENTER.
2 Επιλέξτε τον τύπο του ακροδέκτη για
την έξοδο σημάτων βίντεο
χρησιμοποιώντας τα M/m και πιέστε το
ENTER.
b
+ταν συνδέετε ταυτχρονα τον ακροδέκτη
HDMI OUT και τους άλλους ακροδέκτες
εξδου βίντεο, επιλέξτε το "Συνιστώσες
Βίντεο" (Component Video).
Pan & Scan
Μέθοδος Σύνδεσης TV
HDMI
Εξάγει σήματα απ τον
ακροδέκτη HDMI OUT
σύμφωνα με τη ρύθμιση του
"Ανάλυση HDMI" παρακάτω.
Συνιστώσες
Βίντεο
(Component
Video)
Εξάγει σήματα απ τους
ακροδέκτες COMPONENT
VIDEO OUT σύμφωνα με τη
ρύθμιση του "Ανάλυση
Συνιστωσών" παρακάτω.
Βίντεο ή
S Video
(Video or
S Video)
Εξάγει σήματα απ τον
ακροδέκτη LINE OUT VIDEO
ή S VIDEO
b
Ανάλογα με το DVD, το "Letter Box" μπορεί να
επιλεγεί αυτματα αντί για το "Pan & Scan" ή
αντίστροφα.
Λειτουργία Μετατροπής
Κινηματογράφου
Καθορίζει τη μέθοδο μετατροπής βίντεο
για σήματα 480p/576p, 720p, 1080i, ή
1080p* απ τον ακροδέκτη HDMI OUT ή
τους ακροδέκτες COMPONENT VIDEO
OUT.
* Μνο HDMI
Αυτματο
(Auto)
Κανονικά, επιλέξτε αυτή τη
θέση. Η συσκευή ανιχνεύει
αυτματα αν το υλικ έχει ως
βάση βίντεο ή
κινηματογράφο και επιλέγει
την κατάλληλη μέθοδο
μετατροπής.
Βίντεο
(Video)
Επιλέγεται πάντα η μέθοδος
μετατροπής που είναι
κατάλληλη για βίντεο,
ανεξάρτητα απ το υλικ.
42
3 (Αν επιλέξετε μνο το "HDMI" ή το
"Συνιστώσες Βίντεο")
Επιλέξτε τον τύπο σήματος για τον
ακροδέκτη HDMI OUT ή τον ακροδέκτη
COMPONENT VIDEO OUT
χρησιμοποιώντας τα M/m και πιέστε το
ENTER.
+ταν αλλάξετε την ανάλυση της
εξδου βίντεο, εμφανίζεται μια εικνα
στην επιλεγμένη ανάλυση για περίπου
30 δευτερλεπτα και στη συνέχεια η
οθνη σας ζητάει επιβεβαίωση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθνη.
Η ένδειξη HD φωτίζεται ταν υπάρχει
έξοδος σημάτων βίντεο
720p/1080i/1080p.
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·43
b
• Αν η εικνα είναι παραμορφωμένη ή δεν
εμφανίζεται εικνα, περιμένετε περίπου 30
δευτερλεπτα χωρίς να πιέσετε κανένα
πλήκτρο. Η οθνη επανέρχεται στην οθνη
ρύθμισης της ανάλυσης.
Αν η επιλεγμένη ανάλυση εξδου βίντεο
δεν είναι σωστή, δεν θα εμφανιστεί εικνα
στην οθνη αν πιέσετε κάποιο πλήκτρο
μέσα σε αυτά τα 30 δευτερλεπτα. Σε αυτή
την περίπτωση, πιέστε το p στη συσκευή
για περισστερο απ 10 δευτερλεπτα για
να επαναφέρετε την ανάλυση εξδου
βίντεο στη χαμηλτερη ανάλυση.
• +ταν συνδέετε ταυτχρονα τον ακροδέκτη
HDMI OUT και τους άλλους ακροδέκτες
εξδου βίντεο, τα σήματα βίντεο ενδέχεται
να μην εξέρχονται απ τους άλλους
ακροδέκτες εκτς απ τον ακροδέκτη HDMI
OUT ταν έχει επιλεγεί το "Αυτματο" ή το
"1080p".
+ταν έχετε συνδέσει ταυτχρονα και άλλες
συσκευές, πιέστε το RETURN για να
επανέλθετε στο βήμα 2 και αλλάξτε τη
ρύθμιση του "Μέθοδος Σύνδεσης TV".
Ανάλυση HDMI / Ανάλυση Συνιστωσών
Αυτματο
(Auto)
(μνο HDMI)
Κανονικά επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση. Η συσκευή εξάγει
τα σήματα αρχίζοντας απ
την υψηλτερη ανάλυση που
είναι αποδεκτή απ την TV:
1080p> 1080i> 720p> 480p>
480i
Αν το αποτέλεσμα δεν είναι
ικανοποιητικ, δοκιμάστε μια
άλλη ρύθμιση που ταιριάζει
καλύτερα στην TV σας.
480i/576i
Εξάγει σήματα 480i/576i.
480p/576p
Εξάγει σήματα 480p/576p.
720p
Εξάγει σήματα 720p.
1080i
Εξάγει σήματα 1080i.
1080p (μνο
HDMI)
Εξάγει σήματα 1080p.
Έξοδος BD-ROM 1080/24p
Ρυθμίζεται ώστε να εξάγει σήματα βίντεο
1920 x 1080p/24 Hz ταν αναπαράγεται
υλικ που έχει ως βάση τον
κινηματογράφο απ δίσκους BD-ROM
(720p/24 Hz ή 1080p/24 Hz).
Τα σήματα βίντεο 1920 x 1080p/24 Hz
μπορούν να εξέλθουν ταν
ικανοποιούνται λες οι παρακάτω
συνθήκες.
- Έχετε συνδέσει μια TV συμβατή με
1080/24p χρησιμοποιώντας έναν
ακροδέκτη HDMI,
- Το "Φορμά Εξδου Βίντεο" είναι
ρυθμισμένο σε "HDMI" και
- Το "Ανάλυση HDMI" είναι ρυθμισμένο σε
"Αυτματο" ή "1080p".
Η ένδειξη 24Ρ φωτίζεται ταν υπάρχει
έξοδος σημάτων βίντεο 1920 x 1080p/24
Hz.
Αυτματο
(Auto)
Εξάγει σήματα βίντεο 1920 x
1080p/24 Hz μνο ταν έχει
συνδεθεί μια TV συμβατή με
1080/24p χρησιμοποιώντας
τον ακροδέκτη HDMI OUT.
On
Εξάγει σήματα βίντεο 1920 x
1080p/24 Hz ανεξάρτητα απ
τον τύπο της συνδεδεμένης
TV.
Off
Επιλέξτε το ταν η TV σας
δεν είναι συμβατή με σήματα
βίντεο 1080/24p.
b
Δεν εμφανίζεται εικνα απ το BD-ROM ταν η
συνδεδεμένη TV δεν είναι συμβατή με 1080/24p
και η "Έξοδος BD-ROM 1080/24p" είναι
ρυθμισμένη στο "On". Σε αυτή την περίπτωση,
πιέστε το HOME για να εμφανιστεί το κύριο
μενού και αλλάξτε τη ρύθμιση του "Έξοδος BDROM 1080/24p".
συνεχίζεται
43
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·44
Προσαρμογή και Ρυθμίσεις
YCbCr/RGB (HDMI)
Ρυθμίζει το χρώμα για τα σήματα βίντεο
που εξέρχονται απ τον ακροδέκτη HDMI
OUT. Επιλέξτε τη ρύθμιση που ταιριάζει
με τον τύπο της συνδεδεμένης TV.
Αυτματο
(Auto)
Αυτματο
(Auto)
Κανονικά επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση. Οι δυναμικά
κινούμενες εικνες
εμφανίζονται χωρίς θλωμα.
Καρέ
(Frame)
Εμφανίζει στατικές εικνες
σε υψηλή ανάλυση.
Ανιχνεύει αυτματα τον τύπο
της εξωτερικής συσκευής και
επιλέγει την κατάλληλη
ρύθμιση χρώματος.
YCbCr
(4:2:2)
Εξάγει σήματα βίντεο YCbCr
4:2:2.
YCbCr
(4:4:4)
Εξάγει σήματα βίντεο YCbCr
4:4:4.
RGB
(16-235)
Επιλέξτε το ταν συνδέετε
μια συσκευή με ακροδέκτη
DVI συμβατ με το HDCP.
RGB (0-255)
Επιλέξτε το ταν συνδέετε
μια συσκευή RGB (0-255).
b
Αν επιλέξετε το "RGB (0-255)",
βεβαιωθείτε τι η συσκευή RGB (0-255)
και η συσκευή είναι συνδεδεμένες με ένα
καλώδιο HDMI.
Έξοδος x.v.Colour
Επιλέγει αν θα στέλνονται πληροφορίες
xvYCC στη συνδεδεμένη TV.
Συνδυάζοντας βίντεο συμβατ με το
xvYCC με μια TV που υποστηρίζει το
x.v.Colour γίνεται δυνατή η καλύτερη
αναπαραγωγή των χρωμάτων των
αντικειμένων που υπάρχουν στο φυσικ
κσμο.
Αυτματο
(Auto)
Κανονικά επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση.
Off
Επιλέξτε το ταν η εικνα
είναι ασταθής, ή τα χρώματα
εμφανίζονται αφύσικα.
Ρυθμίσεις Ήχου
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
υπογραμμισμένες.
Προτεραι'τητα Εξ'δου Ήχου
Επιλέγει τον τύπο του ακροδέκτη για την
έξοδο σημάτων ήχου. Τα σήματα
γραμμικού PCM 2 καναλιών εξέρχονται με
μέγιστο 48 kHz απ τους άλλους
ακροδέκτες εξδου εκτς απ τους
ακροδέκτες που έχουν προτεραιτητα.
HDMI
Εξάγει τα σήματα ήχου απ
τον ακροδέκτη HDMI OUT.
Ομοαξονικς/
Οπτικς
Εξάγει τα σήματα ήχου απ
τον ακροδέκτη DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL).
Αναλογικοί
Στερεοφωνικοί
Εξάγει τα σήματα ήχου απ
τους ακροδέκτες LINE OUT
(R-AUDIO-L).
Ήχος (HDMI)
Επιλέγει τον τύπο του σήματος για τον
ακροδέκτη HDMI OUT.
Αυτματο
(Auto)
Κανονικά επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση. Εξάγει τα σήματα
ήχου ανάλογα με την
κατάσταση της
συνδεδεμένης συσκευής
HDMI.
2ch PCM
Πραγματοποιεί μίξη
υποβιβασμού σε σήματα
Linear PCM 2 καναλιών πριν
την έξοδο απ τον
ακροδέκτη HDMI OUT.
Λειτουργία Παύσης
Ρυθμίζει τη λειτουργία εικνας για την
παύση αναπαραγωγής ενς δίσκου DVD.
Για τους δίσκους BD-ROM ή τους δίσκους
που περιέχουν αρχεία AVCHD, το
"Λειτουργία Παύσης" (Pause Mode)
ρυθμίζεται αυτματα σε "Αυτματο".
44
b
Επιλέξτε το "2ch PCM" αν συνδέσετε μια TV ή
έναν ενισχυτή (δέκτη) AV που δεν υποστηρίζει
το Dolby Digital ή το DTS, διαφορετικά μπορεί
να ακούγεται θρυβος, ή να μην ακούγεται
ήχος.
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·45
Ρύθμιση Ήχου BD
Επιλέγει αν θα πραγματοποιηθεί μίξη του
διαδραστικού ήχου και του
δευτερεύοντος ήχου (σχολιασμού) ταν
αναπαράγετε ένα δίσκο BD που περιέχει
τέτοιο ήχο.
Μίξη (Mix)
Εξάγει τον ήχο που
αποκτάται με τη μίξη του
διαδραστικού ήχου και του
δευτερεύοντος ήχου με τον
πρωτεύοντα ήχο.
Άμεσο
(Direct)
Εξάγει μνο τον πρωτεύοντα
ήχο.
b
DTS
Επιλέγει τα σήματα ήχου που εξέρχονται
ταν αναπαράγετε δίσκους DTS. Η
ρύθμιση αυτή επηρεάζει την έξοδο απ
τον ακροδέκτη DIGITAL OUT
(COAXIAL/OPTICAL).
Μίξη
Υποβιβασμού
PCM
(Downmix
PCM)
Πραγματοποιεί μετατροπή
για να εξάγει σήματα Linear
PCM. Επιλέξτε το ταν έχετε
συνδέσει μια συσκευή ήχου
που δεν διαθέτει
ενσωματωμένο
αποκωδικοποιητή DTS.
DTS
Επιλέξτε το αν συνδέσετε μια
συσκευή ήχου με
ενσωματωμένο
αποκωδικοποιητή DTS.
Τα σήματα ήχου PCM 96 kHz και PCM 192 kHz
εξάγονται ως σήματα ήχου PCM 48 kHz ταν η
"Ρύθμιση Ήχου BD" είναι ρυθμισμένη στο
"Μίξη".
Εξασθένιση Ήχου (ATT)
Χαμηλώνει τη στάθμη εξδου ήχου για να
αποφευχθεί η παραμρφωση του ήχου.
On
Ενεργοποιεί την Εξασθένιση
Ήχου.
Off
Απενεργοποιεί την Εξασθένιση
Ήχου.
b
48 kHz/96 kHz PCM
Επιλέγει τη μέγιστη συχντητα
δειγματοληψίας για τα σήματα PCM που
εξέρχονται απ τον ακροδέκτη DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL).
48kHz/16bit
Εξάγει σήματα ήχου
δειγματοληψίας 96 kHz ως 48
kHz/16 bit.
96kHz/24bit
Εξάγει σήματα ήχου
δειγματοληψίας 96 kHz ως 96
kHz/24 bit. Ωστσο, τα
σήματα θα εξέλθουν ως 48
kHz/16 bit αν η πηγή διαθέτει
προστασία αντιγραφής.
Η "Εξασθένιση Ήχου" (Audio ATT) δεν
επηρεάζει την έξοδο απ τον ακροδέκτη HDMI
OUT και τον ακροδέκτη DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL).
Dolby Digital
Επιλέγει τα σήματα ήχου που εξέρχονται
ταν αναπαράγονται δίσκοι Dolby Digital.
Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει την έξοδο απ
τον ακροδέκτη DIGITAL OUT
(COAXIAL/OPTICAL).
Μίξη
Υποβιβασμού
PCM
(Downmix
PCM)
Πραγματοποιεί μετατροπή
για να εξάγει σήματα Linear
PCM. Επιλέξτε το ταν έχετε
συνδέσει μια συσκευή ήχου
που δεν διαθέτει ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή Dolby
Digital.
Dolby Digital
Επιλέξτε το αν συνδέσετε μια
συσκευή ήχου με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή Dolby
Digital.
b
• Αν επιλέξετε το "96 kHz/24 bit" ενώ είναι
συνδεδεμένος ένας ενισχυτής (δέκτης) AV
που δεν υποστηρίζει 96 kHz, δεν θα ακουστεί
ήχος, ή μπορεί να ακουστεί ένας δυνατς
θρυβος.
• Το "48 kHz/96 kHz PCM" δεν έχει αποτέλεσμα
ταν το "Προτεραιτητα Εξδου Ήχου" είναι
ρυθμισμένο σε "HDMI" ή "Στερεοφωνικ
Αναλογικ".
συνεχίζεται
45
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·46
Προσαρμογή και Ρυθμίσεις
Μετατροπή Δυναμικού Εύρους
Ήχου (Audio DRC)
Επιλέγει το δυναμικ εύρος (τη στάθμη
συμπίεσης του ήχου) ταν αναπαράγετε
ένα BD ή DVD που είναι συμβατ με το
"Audio DRC".
Αυτματο
(Auto)
Εκτελεί αναπαραγωγή στο
δυναμικ εύρος που
καθορίζεται απ το δίσκο
(μνο BD-ROM). Οι άλλοι
δίσκοι αναπαράγονται στο
"Κανονικ" επίπεδο.
Κανονικ
(Standard)
Εκτελεί αναπαραγωγή σε ένα
επίπεδο συμπίεσης μεταξύ
του "Λειτουργία TV" και του
"Μεγάλο Εύρος".
Λειτουργία TV
(TV Mode)
Ο ήχος συμπιέζεται σε
μεγάλο βαθμ. Οι ήχοι
χαμηλής συχντητας είναι
πιο ευδιάκριτοι.
Μεγάλο
Εύρος (Wide
Range)
Δεν πραγματοποιείται
συμπίεση. Αναπαράγεται
ένας πιο δυναμικς ήχος.
b
• Το "Audio DRC" έχει αποτέλεσμα μνο κατά
την αναπαραγωγή σημάτων Dolby Digital,
Dolby Digital Plus και Dolby TrueHD.
• +ταν το "Dolby Digital" είναι ρυθμισμένο σε
"Dolby Digital" στις "Ρυθμίσεις Ήχου" (σελίδα
45), το "Audio DRC" δεν έχει επίδραση στην
έξοδο ήχου απ τον ακροδέκτη DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL).
Ωστσο, αυτ εξαιρεί τις παρακάτω
περιπτώσεις.
- ταν το "Ρύθμιση Ήχου BD" είναι
ρυθμισμένο σε "Μίξη" κατά την
αναπαραγωγή ενς δίσκου BD.
- ταν το "Προτεραιτητα Εξδου Ήχου"
είναι ρυθμισμένο σε "HDMI" ή
"Στερεοφωνικ Αναλογικ".
46
Μίξη Υποβιβασμού (Downmix)
Επιλέγει τη μέθοδο μίξης υποβιβασμού
του πολυκαναλικού ήχου σε ήχο δύο
καναλιών.
Dolby
Surround
Εξάγει τα σήματα Dolby
Surround (Pro Logic) σε 2
κανάλια. Επιλέξτε το αν
συνδέσετε μια συσκευή ήχου
που υποστηρίζει το Dolby
Surround (Pro Logic).
Κανονικ
(Normal)
Εξάγει τα σήματα ήχου χωρίς
εφέ Dolby Surround (Pro
Logic). Επιλέξτε το ταν
συνδέετε μια συσκευή ήχου
που δεν υποστηρίζει το Dolby
Surround (Pro Logic).
b
Η "Μίξη Υποβιβασμού" δεν έχει επίδραση στην
έξοδο ροής ήχου απ τον ακροδέκτη DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT.
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·47
Ρυθμίσεις Προβολής
BD/DVD
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
υπογραμμισμένες.
Μενού BD/DVD
Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα
μενού για τους δίσκους BD-ROM ή DVD
VIDEO.
Αν επιλέξετε το "Επιλογή Κωδικού
Γλώσσας" (Select Language Code),
εμφανίζεται η οθνη εισαγωγής του
κωδικού γλώσσας. Εισάγετε τον κωδικ
της γλώσσας σας ανατρέχοντας στον
"Κατάλογο Κωδικών Γλωσσών"
(σελίδα 65).
Ήχος
Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα του
σάουντρακ για τους δίσκους BD-ROM ή
DVD VIDEO.
Αν επιλέξετε το "Πρωττυπη" (Original),
επιλέγεται η γλώσσα στην οποία δίνεται
προτεραιτητα στο δίσκο.
Αν επιλέξετε το "Επιλογή Κωδικού
Γλώσσας" (Select Language Code),
εμφανίζεται η οθνη εισαγωγής του
κωδικού γλώσσας. Εισάγετε τον κωδικ
της γλώσσας σας ανατρέχοντας στον
"Κατάλογο Κωδικών Γλωσσών"
(σελίδα 65).
Υπ'τιτλοι
Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα των
υπτιτλων για τους δίσκους BD-ROM ή
DVD VIDEO.
Αν επιλέξετε το "Επιλογή Κωδικού
Γλώσσας" (Select Language Code),
εμφανίζεται η οθνη εισαγωγής του
κωδικού γλώσσας. Εισάγετε τον κωδικ
της γλώσσας σας ανατρέχοντας στον
"Κατάλογο Κωδικών Γλωσσών" (σελίδα
65).
Γονικ'ς Έλεγχος BD
Η αναπαραγωγή μερικών δίσκων BD-ROM
μπορεί να περιοριστεί ανάλογα με την
ηλικία των χρηστών. Οι σκηνές μπορούν
να μην αναπαράγονται, ή να
αντικαθίστανται απ διαφορετικές
σκηνές.
1 Επιλέξτε το "Γονικ'ς Έλεγχος BD"
(BD Parental Control) στο "Ρυθμίσεις
Προβολής BD/DVD" (BD/DVD Viewing
Settings) και πιέστε το ENTER.
2 Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικ'
πρ'σβασής σας χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά πλήκτρα.
3 Επιλέξτε το "OK" και πιέστε το ENTER.
4 Επιλέξτε τους περιορισμούς ηλικίας και
πιέστε το ENTER.
+σο χαμηλτερη είναι η τιμή, τσο πιο
αυστηροί είναι οι περιορισμοί.
Αν επιλέξετε το "Επιλογή Ηλικίας
Περιορισμών" (Select Age Restriction),
μπορείτε να εισάγετε την ηλικία απ
"0" έως "255" χρησιμοποιώντας τα
</M/m/, ή τα αριθμητικά πλήκτρα.
• Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση Γονικού
Ελέγχου, επιλέξτε το "Χωρίς
Περιορισμούς" (No Restrictions).
z
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικ πρσβασης
(δείτε το "Κωδικς Πρσβασης" στη σελίδα 49).
b
• Αν ξεχάσετε τον κωδικ πρσβασης,
επαναφέρετε τη συσκευή (σελίδα 53) και
καθορίστε έναν νέο κωδικ πρσβασης (δείτε
το "Κωδικς Πρσβασης" στη σελίδα 49).
• +ταν αναπαράγετε δίσκους που δεν
διαθέτουν λειτουργία Γονικού Ελέγχου, δεν
μπορείτε να περιορίσετε την αναπαραγωγή με
αυτή τη συσκευή.
• Ανάλογα με το δίσκο, ενδέχεται να σας
ζητηθεί να αλλάξετε το επίπεδο Γονικού
Ελέγχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
του δίσκου. Σε αυτή την περίπτωση, εισάγετε
τον κωδικ πρσβασής σας και αλλάξτε το
επίπεδο.
• Αν επιλεγεί το "255" στο "Επιλογή Ηλικίας
Περιορισμών", η ρύθμιση Γονικού Ελέγχου
ακυρώνεται.
συνεχίζεται
47
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·48
Προσαρμογή και Ρυθμίσεις
Γονικ'ς Έλεγχος DVD
Η αναπαραγωγή μερικών δίσκων DVD
μπορεί να περιοριστεί ανάλογα με την
ηλικία των χρηστών. Οι σκηνές μπορούν
να μην αναπαράγονται, ή να
αντικαθίστανται απ διαφορετικές
σκηνές.
1 Επιλέξτε το "Γονικ'ς Έλεγχος DVD"
(DVD Parental Control) στο "Ρυθμίσεις
Προβολής BD/DVD" (BD/DVD Viewing
Settings) και πιέστε το ENTER.
Κωδικ'ς Περιοχής Γονικού
Ελέγχου
Η αναπαραγωγή μερικών δίσκων BD-ROM
ή DVD VIDEO μπορεί να περιοριστεί
ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Οι
σκηνές μπορούν να μην αναπαράγονται, ή
να αντικαθίστανται απ διαφορετικές
σκηνές.
1 Επιλέξτε το "Γονικ'ς Έλεγχος Κωδικού
Περιοχής" (Parental Control Region
Code) στο "Ρυθμίσεις Προβολής
BD/DVD" (BD/DVD Viewing Settings) και
πιέστε το ENTER.
2 Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικ'
πρ'σβασής σας χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά πλήκτρα.
3 Επιλέξτε το "OK" και πιέστε το ENTER.
4 Επιλέξτε ένα επίπεδο και πιέστε το
ENTER.
+σο χαμηλτερη είναι η τιμή, τσο πιο
αυστηροί είναι οι περιορισμοί.
• Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση Γονικού
Ελέγχου, επιλέξτε το "Χωρίς
Περιορισμούς" (No Restrictions).
2 Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικ'
πρ'σβασής σας χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά πλήκτρα.
3 Επιλέξτε το "OK" και πιέστε το ENTER.
4 Επιλέξτε τους περιορισμούς περιοχής
και πιέστε το ENTER.
Αν επιλέξετε το "Επιλογή Κωδικού
Περιοχής" (Select Region Code),
εμφανίζεται η οθνη εισαγωγής του
κωδικού περιοχής. Εισάγετε τον κωδικ
για τους περιορισμούς περιοχής
ανατρέχοντας στο "Γονικς Έλεγχος /
Κωδικοί Περιοχής" (σελίδα 65).
z
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικ πρσβασης
(δείτε το "Κωδικς Πρσβασης" στη σελίδα 49).
b
• Αν ξεχάσετε τον κωδικ πρσβασης,
επαναφέρετε τη συσκευή (σελίδα 53) και
καθορίστε έναν νέο κωδικ πρσβασης (δείτε
το "Κωδικς Πρσβασης" στη σελίδα 49).
• +ταν αναπαράγετε δίσκους που δεν
διαθέτουν λειτουργία Γονικού Ελέγχου, δεν
μπορείτε να περιορίσετε την αναπαραγωγή με
αυτή τη συσκευή.
• Ανάλογα με το δίσκο, ενδέχεται να σας
ζητηθεί να αλλάξετε το επίπεδο Γονικού
Ελέγχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
του δίσκου. Σε αυτή την περίπτωση, εισάγετε
τον κωδικ πρσβασής σας και αλλάξτε το
επίπεδο.
48
z
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικ πρσβασης
(δείτε το "Κωδικς Πρσβασης" στη σελίδα 49).
b
• Αν ξεχάσετε τον κωδικ πρσβασης,
επαναφέρετε τη συσκευή (σελίδα 53) και
καθορίστε έναν νέο κωδικ πρσβασης (δείτε
το "Κωδικς Πρσβασης" στη σελίδα 49).
• +ταν αναπαράγετε δίσκους που δεν
διαθέτουν λειτουργία Γονικού Ελέγχου, δεν
μπορείτε να περιορίσετε την αναπαραγωγή με
αυτή τη συσκευή.
• Ανάλογα με το δίσκο, ενδέχεται να σας
ζητηθεί να αλλάξετε το επίπεδο Γονικού
Ελέγχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
του δίσκου. Σε αυτή την περίπτωση, εισάγετε
τον κωδικ πρσβασής σας και αλλάξτε το
επίπεδο.
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·49
Κωδικ'ς Πρ'σβασης
Καθορίζει ή αλλάζει τον κωδικ
πρσβασης για τη λειτουργία Γονικού
Ελέγχου. Ο κωδικς πρσβασης σας
επιτρέπει να θέσετε περιορισμούς στην
αναπαραγωγή δίσκων BD-ROM ή DVD
VIDEO. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να
διαφοροποιήσετε το επίπεδο περιορισμών
των δίσκων BD-ROM και DVD VIDEO.
1 Επιλέξτε το "Κωδικ'ς Πρ'σβασης"
(Password) στις "Ρυθμίσεις Προβολής
BD/DVD" και πιέστε το ENTER.
2 Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικ'
Επιτρέπεται
(Allow)
Κανονικά επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση.
Δεν
επιτρέπεται
(Do not allow)
Απαγορεύει τη σύνδεση στο
Ιντερνέτ.
Ρυθμίσεις Φωτογραφιών
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
υπογραμμισμένη.
Ταχύτητα Παρουσίασης
Αλλάζει την ταχύτητα της παρουσίασης.
πρ'σβασής σας χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά πλήκτρα.
Γρήγορη
(Fast)
Οι φωτογραφίες
εναλλάσσονται γρήγορα.
3 Επιλέξτε το "OK" και πιέστε το ENTER.
Κανονική
(Normal)
Για να αλλάξετε τον κωδικ'
πρ'σβασης
Οι φωτογραφίες
εναλλάσσονται σε κανονική
ταχύτητα.
Αργή (Slow)
Οι φωτογραφίες
εναλλάσσονται αργά.
1 Μετά το βήμα 3, εισάγετε έναν νέο
κωδικ πρσβασης χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά πλήκτρα.
2 Επιλέξτε το "OK" και πιέστε το ENTER.
Στρώμα Αναπαραγωγής
Υβριδικών Δίσκων
Επιλέγει την προτεραιτητα των
στρωμάτων αναπαραγωγής ταν
αναπαράγετε έναν υβριδικ δίσκο. Για να
αλλάξετε τη ρύθμιση, κλείστε και ανοίξτε
ξανά τη συσκευή.
BD
Αναπαράγει το στρώμα BD.
DVD/CD
Αναπαράγει το στρώμα DVD ή
CD.
Σύνδεση Ιντερνέτ BD
Επιλέγει αν θα επιτρέπεται σύνδεση στο
Ιντερνέτ απ τα περιεχμενα ενς δίσκου
BD (στη λειτουργία BDMV) που
αναπαράγεται. Για τη χρήση αυτής της
λειτουργίας απαιτούνται συνδέσεις και
ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 51).
49
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·50
Προσαρμογή και Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις Συστήματος
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
υπογραμμισμένες.
Αυτ'ματες Ενδείξεις
On
Εμφανίζει αυτματα
πληροφορίες στην οθνη
ταν αλλάζει η προβολή
τίτλων, η λειτουργία εικνας,
το σήμα ήχου, κλπ.
Off
Εμφανίζει πληροφορίες μνο
ταν πιέσετε το DISPLAY.
OSD
Επιλέγει τη γλώσσα για τις ενδείξεις της
οθνης.
Φωτισμ'ς (Dimmer)
Ρυθμίζει το φωτισμ της οθνη του
μπροστινού πίνακα.
Έντονος
Φωτισμς
(Bright)
Έντονος Φωτισμς.
Χαμηλς
Φωτισμς
(Dark)
Χαμηλς Φωτισμς.
Off
Σβήνει το φωτισμ κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
+ταν δεν εκτελείται
αναπαραγωγή ο φωτισμς
είναι χαμηλς.
Έλεγχος HDMI
On
Σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε τη "Λειτουργία
Ελέγχου HDMI" (σελίδα 16).
Off
Απενεργοποιεί αυτή τη
λειτουργία.
Προφύλαξη Οθ'νης
Η εικνα προφύλαξης οθνης εμφανίζεται
ταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
περισστερο απ 15 λεπτά και
εμφανίζεται στην οθνη της TV μια οθνη
ενδείξεων, πως για παράδειγμα το κύριο
μενού. Η εικνα προφύλαξης οθνης
βοηθάει στην προστασία της οθνης σας
απ την πρκληση ζημιάς (ghosting).
On
Ενεργοποιεί τη λειτουργία
προφύλαξης οθνης.
Off
Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
Ειδοποίηση Ενημερώσεων
Λογισμικού
Σας πληροφορεί για την ύπαρξη νετερων
εκδσεων λογισμικού. Για τη χρήση αυτής
της λειτουργίας απαιτούνται συνδέσεις
δικτύου και ρυθμίσεις (σελίδα 51).
On
Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να
σας ειδοποιεί για νετερες
εκδσεις λογισμικού (σελίδα
40).
Off
Απενεργοποιεί αυτή τη
λειτουργία.
Λειτουργία Αναμονής
Γρήγορη
Εκκίνηση
(Quick Start)
Μικραίνει το χρνο εκκίνησης
απ την κατάσταση αναμονής.
Μπορείτε να χειριστείτε τη
συσκευή γρήγορα μετά το
άνοιγμά της.
Κανονική
(Normal)
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
b
+ταν το "Λειτουργία Αναμονής" είναι
ρυθμισμένο σε "Γρήγορη Εκκίνηση",
- η κατανάλωση ενέργειας είναι μεγαλύτερη
απ τι ταν το "Λειτουργία Αναμονής" είναι
ρυθμισμένο σε "Κανονική" και
- ο ανεμιστήρας εξαερισμού ενδέχεται να
ενεργοποιηθεί, ανάλογα με τη θερμοκρασία
του περιβάλλοντος.
50
Πληροφορίες Συστήματος
Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού της
συσκευής και τη διεύθυνση MAC.
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·51
Ρυθμίσεις Δικτύου
Ρυθμίσεις Ιντερνέτ
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα ταν
συνδέεστε στο Ιντερνέτ μέσω ενς
καλωδίου δικτύου. Εισάγετε τις
αντίστοιχες (αλφαριθμητικές) τιμές για
τον ευρυζωνικ δρομολογητή σας, ή το
δρομολογητή Ασύρματου LAN. Τα
στοιχεία που απαιτούν ρύθμιση ενδέχεται
να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα
υπηρεσιών Ιντερνέτ σας, ή το
δρομολογητή (Router). Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που
έχουν δοθεί απ τον παροχέα υπηρεσιών
Ιντερνέτ σας ή παρέχονται με το
δρομολογητή.
1 Επιλέξτε το "Ρυθμίσεις Ιντερνέτ"
(Internet Settings) στις "Ρυθμίσεις
Δικτύου" (Network Settings) και πιέστε
το ENTER.
2 Επιλέξτε το "Λήψη Διεύθυνσης IP" (IP
Address Acquisition" και πιέστε το
ENTER.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και πιέστε το
ENTER.
Χρήση DHCP
(Use DHCP)
Χρήση
Στατικής
Διεύθυνσης IP
(Use Static IP
Address)
Επιλέξτε το ταν είναι
διαθέσιμες ρυθμίσεις
διακομιστή DHCP (Dynamic
Host Configuration
Protocol) απ τον παροχέα
υπηρεσιών Ιντερνέτ σας. Οι
ρυθμίσεις δικτύου που
είναι απαραίτητες για τη
συσκευή θα επιλεγούν
αυτματα.
Ρυθμίστε τη διεύθυνση IP
χειροκίνητα, ανάλογα με το
περιβάλλον δικτύου σας.
• Αν επιλέξετε το "Χρήση DHCP"
Αν ρυθμίσετε το "Αυτματη Λήψη
Διακομιστή DNS" στη θέση "Off",
ρυθμίστε τα παρακάτω:
- Διακομιστής DNS (Πρωτεύων) /
Διακομιστής DNS (Δευτερεύων)
• Αν επιλέξετε το "Χρήση Στατικής
Διεύθυνσης IP"
Ρυθμίστε τα παρακάτω:
- Διεύθυνση IP
- Μάσκα Υποδικτύου
- Προεπιλεγμένη Πύλη
- Διακομιστής DNS (Πρωτεύων) /
Διακομιστής DNS (Δευτερεύων)
b
Αν ρυθμίσετε τη διεύθυνση "Διακομιστή DNS
(Πρωτεύων)" / "Διακομιστή DNS
(Δευτερεύων)" χειροκίνητα, εισάγετε τη
διεύθυνση του "Διακομιστή DNS
(Πρωτεύων)". Διαφορετικά οι "Ρυθμίσεις
Ιντερνέτ" δεν θα είναι σωστές.
4 Αν παροχέας υπηρεσιών Ιντερνέτ σας
(ISP) έχει κάποια συγκεκριμένη
ρύθμιση proxy server, επιλέξτε το
"Ρυθμίσεις Proxy" χρησιμοποιώντας τα
M/m και πιέστε το ENTER.
Εμφανίζεται η οθνη "Ρυθμίσεις
Proxy". Αν ο proxy server δεν έχει
κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση, προχωρήστε
στο βήμα 8.
5 Ρυθμίστε το "Χρήση Proxy Server" στη
θέση "On".
6 Επιλέξτε τον "Proxy Server" και τη
"Θύρα" (Port) και εισάγετε τις
ρυθμίσεις.
Για να εισάγετε τον proxy server, δείτε
το "Για να εισάγετε χαρακτήρες"
(σελίδα 52).
7 Πιέστε το RETURN.
8 Επιλέξτε το "Διαγνωστικά Δικτύου"
(Network Diagnostic) χρησιμοποιώντας
τα M/m και πιέστε το ENTER.
9 Επιλέξτε το "Έναρξη" (Start) και πιέστε
το ENTER.
10 Βεβαιωθείτε 'τι εμφανίζεται το
μήνυμα "Οι συνδέσεις δικτύου είναι
σωστές." (Network settings are
correct.".
Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. Αν δεν
εμφανιστεί το μήνυμα, ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθνη.
συνεχίζεται
51
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·52
Προσαρμογή και Ρυθμίσεις
Για να εισάγετε χαρακτήρες
Η οθνη εισαγωγής χαρακτήρων
εμφανίζεται ταν επιλέξετε το "Proxy
Server" στις "Ρυθμίσεις Proxy".
1 Πιέστε επανειλημμένα ένα αριθμητικ
πλήκτρο για να επιλέξετε ένα
χαρακτήρα.
Παράδειγμα:
Πιέστε μια φορά το πλήκτρο 3 για να
εισάγετε το "D".
Πιέστε τρεις φορές το πλήκτρο 3 για να
εισάγετε το "F".
2 Πιέστε το , και εισάγετε τον επμενο
W Διαθέσιμα πλήκτρα
Πλήκτρα
Λεπτομέρειες
Κκκινο πλήκτρο
(Τύπος
Γραμμάτων)
Αλλάζει το πληκτρολγιο
μεταξύ γραμμάτων και
αριθμών.
Πράσινο
πλήκτρο (Α/a)
Αλλάζει το πληκτρολγιο
μεταξύ κεφαλαίων και
πεζών γραμμάτων.
Κίτρινο πλήκτρο
(Σύμβολα)
Εμφανίζει το πληκτρολγιο
για τα σύμβολα.
Μπλε πλήκτρο
(Τέλος)
Οι χαρακτήρες εισάγονται
και η συσκευή επανέρχεται
στην προηγούμενη οθνη.
CLEAR
(Διαγραφή/
Διαγραφή +λων)
Διαγράφει τον επιλεγμένο
χαρακτήρα.
Για να διαγράψετε λους
τους χαρακτήρες που
εμφανίζονται, πιέστε και
κρατήστε το CLEAR για 2
δευτερλεπτα ή
περισστερο.
RETURN
(Ακύρωση)
Επαναφέρει την
προηγούμενη οθνη,
ακυρώνοντας την είσοδο.
</M/m/,,
ENTER
• Επιλέξτε μια λειτουργία
εισδου χρησιμοποιώντας
τα </M/m/, και πιέστε
το ENTER.
• Εισάγετε τους
χαρακτήρες ως εξής:
1Επιλέξτε ένα πλαίσιο
επιλογής χαρακτήρων με
τα </M/m/, και πιέστε
το ENTER. 2Επιλέξτε ένα
χαρακτήρα
χρησιμοποιώντας τα
</, και πιέστε το
ENTER.
χαρακτήρα.
3 Πιέστε το μπλε πλήκτρο ("Finish") για
να ολοκληρώσετε την εισαγωγή.
52
BDP-S350 p39-53 9-10-08 16:36 ™ÂÏ›‰·53
Επαναφορά
των Ρυθμίσεων
Εύκολη Ρύθμιση
Εκτελεί ξανά την Εύκολη Ρύθμιση για την
πραγματοποίηση των βασικών ρυθμίσεων.
1 Επιλέξτε το "Εύκολη Ρύθμιση" (Easy
Setup) και πιέστε το ENTER.
2 Επιλέξτε το "Έναρξη" (Start)
χρησιμοποιώντας τα </, και πιέστε
το ENTER.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες του "Βήμα 7:
Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις
της συσκευής στις προεπιλεγμένες τιμές
του εργοστασίου επιλέγοντας μια ομάδα
ρυθμίσεων. +λες οι ρυθμίσεις της ομάδας
θα επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους.
1 Επιλέξτε το "Επαναφορά" (Resetting)
και πιέστε το ENTER.
2 Επιλέξτε το "Επαναφορά στις
Εύκολη Ρύθμιση" (σελίδα 27) απ' το
βήμα 4.
Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις
Εργοστασίου" (Reset to Factory Default
Settings) και πιέστε το ENTER.
3 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να
επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες
τιμές και πιέστε το ENTER.
Η οθνη θα σας ζητήσει επιβεβαίωση.
Μπορείτε να επαναφέρετε τις
παρακάτω ρυθμίσεις:
- Ρυθμίσεις Εικνας
- Ρυθμίσεις Ήχου
- Ρυθμίσεις Προβολής BD/DVD
- Ρυθμίσεις Φωτογραφιών
- Ρυθμίσεις Συστήματος
- Ρυθμίσεις Δικτύου
- +λες οι Ρυθμίσεις
4 Επιλέξτε το "Έναρξη" (Start)
χρησιμοποιώντας τα </, και πιέστε
το ENTER.
b
+ταν επιλεγεί το "+λες οι Ρυθμίσεις" (All
Settings) στο βήμα 3,
- η ένδειξη Blu-ray Disc φωτίζεται και στη
συνέχεια σβήνει ταν ολοκληρωθεί η Εύκολη
Ρύθμιση.
- λες οι ρυθμίσεις μέσα στο
(Ρυθμίσεις)
επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους.
- οι "Ρυθμίσεις A/V" που πραγματοποιήθηκαν
πιέζοντας το OPTIONS κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής (σελίδα 35) δεν επανέρχονται
στις αρχικές τιμές τους.
53
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·54
Πρσθετες Πληροφορίες
Επίλυση Προβλημάτων
Εάν συναντήσετε κάποιο απ τα
παρακάτω προβλήματα ενώ
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή,
χρησιμοποιείστε αυτν τον οδηγ
επίλυσης προβλημάτων για να βοηθηθείτε
στην επίλυσή του πριν απευθυνθείτε στο
σέρβις. Εάν το πρβλημα επιμείνει,
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο αντιπρσωπο της Sony.
Τροφοδοσία ρεύματος
Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.
, Ελέγξτε εάν είναι σταθερά
συνδεδεμένο το καλώδιο του
ρεύματος.
, Χρειάζεται λίγος χρνος πριν τεθεί σε
λειτουργία η συσκευή.
Εμφανίζεται το μήνυμα "Βρέθηκε μια νέα
έκδοση λογισμικού στο δίκτυο.
Πραγματοποιήστε ενημέρωση απ την
"Ενημέρωση μέσω Δικτύου." (A new
software version has been found on the
network. Perform update under "Network
Update") στην οθνη ταν η συσκευή
τίθεται σε λειτουργία.
, Δείτε την "Ενημέρωση μέσω Δικτύου."
(σελίδα 40) για να ενημερώσετε τη
συσκευή με μια νετερη έκδοση
λογισμικού.
54
Δίσκοι
Ο δίσκος δεν παίζει.
, Ο δίσκος δεν είναι καθαρς.
, Ο δίσκος είναι τοποθετημένος
ανάποδα. Εισάγετε τον δίσκο με την
πλευρά της αναπαραγωγής προς τα
κάτω.
, Ο δίσκος είναι στραβς.
, Προσπαθείτε να αναπαράγετε ένα
δίσκο με φορμά που δεν μπορεί να
αναπαραχθεί απ αυτή τη συσκευή
(σελίδα 60).
, Ο κωδικς περιοχής του δίσκου
BD/DVD δεν ταιριάζει με αυτν της
συσκευής αναπαραγωγής.
, Η συσκευή δεν μπορεί να παίξει τον
δίσκο εάν αυτς δεν έχει
οριστικοποιηθεί σωστά (σελίδα 60).
Εικνα
Δείτε επίσης το "Σύνδεση σε έναν
ακροδέκτη HDMI" (σελίδα 15) ταν
συνδέετε συσκευές χρησιμοποιώντας το
καλώδιο HDMI.
Δεν εμφανίζεται εικνα / υπάρχουν
παράσιτα στην εικνα.
, Βεβαιωθείτε τι λα τα καλώδια
σύνδεσης είναι σταθερά συνδεδεμένα.
, Ελέγξτε μήπως τα καλώδια σύνδεσης
έχουν πάθει ζημιά.
, Ελέγξτε τη σύνδεση με την τηλερασή
σας (σελίδα 14) και ρυθμίστε τον
επιλογέα εισδου της τηλερασής σας
ώστε να βλέπετε την εικνα απ τη
συσκευή.
, -ταν αναπαράγετε ένα DVD δύο
στρωμάτων (Double Layer), ο ήχος και
η εικνα μπορεί να διακοπούν
στιγμιαία στο σημείο αλλαγής του
στρώματος.
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·55
Δεν εμφανίζεται εικνα ταν η ανάλυση
εξδου βίντεο που έχει επιλεγεί στο
"Φορμά Εξδου Βίντεο" δεν είναι σωστή.
, Πιέστε το p στη συσκευή για
περισστερο απ 10 δευτερλεπτα για
να επαναφέρετε την ανάλυση εξδου
βίντεο στη χαμηλτερη ανάλυση.
Η εικνα δε γεμίζει την οθνη, μολοντι
έχει ρυθμιστεί η αναλογία διαστάσεων
στο "Λγος Διαστάσεων DVD" των
"Ρυθμίσεων Εικνας".
, Η αναλογία διαστάσεων του δίσκου
DVD είναι σταθερή (σελίδα 42).
Δεν εξέρχονται σήματα βίντεο απ τους
ακροδέκτες εκτς του ακροδέκτη HDMI
OUT, ταν συνδέετε ταυτχρονα τον
ακροδέκτη HDMI OUT και τους άλλους
ακροδέκτες εξδου βίντεο.
, Ρυθμίστε το "Φορμά Εξδου Βίντεο"
σε "Συνιστώσες Βίντεο" στις
"Ρυθμίσεις Εικνας" (σελίδα 42).
Η σκοτεινή περιοχή της εικνας είναι
πολύ σκοτεινή / η φωτεινή περιοχή είναι
πολύ φωτεινή, ή είναι αφύσικη.
, Ρυθμίστε το "Ποιτητα Εικνας" σε
"Κανονική" (Standard) (προεπιλεγμένη
ρύθμιση) (δείτε το "Ρύθμιση της
εικνας και του ήχου των βίντεο" στη
σελίδα 35).
Η εικνα δεν εξέρχεται σωστά.
, Ελέγξτε το "Φορμά Εξδου Βίντεο"
στις "Ρυθμίσεις Εικνας" (σελίδα 42).
Δεν εμφανίζεται εικνα BD-ROM.
, Ελέγξτε τη ρύθμιση του "Έξοδος
BD-ROM 1080/24p" στις "Ρυθμίσεις
Εικνας" (σελίδα 43).
Ήχος
Δείτε επίσης το "Σύνδεση σε έναν
ακροδέκτη HDMI" (σελίδα 20) ταν
συνδέετε συσκευές χρησιμοποιώντας το
καλώδιο HDMI.
Δεν ακούγεται ήχος.
, Βεβαιωθείτε τι λα τα καλώδια
σύνδεσης είναι σταθερά συνδεδεμένα.
, Ελέγξτε μήπως τα καλώδια σύνδεσης
έχουν πάθει κάποια ζημιά.
, Ελέγξτε τη σύνδεση με τον ενισχυτή
(δέκτη) AV σας (σελίδα 19) και αλλάξτε
τον επιλογέα εισδου του ενισχυτή
(δέκτη) AV σας ώστε να εξέρχονται απ'
αυτν τα σήματα που προέρχονται απ
τη συσκευή.
, Η συσκευή είναι σε κατάσταση
αναζήτησης.
, Εάν δεν παρέχεται ηχητικ σήμα απ
τον ακροδέκτη DIGITAL OUT (OPTICAL
ή COAXIAL) / HDMI OUT, ελέγξτε τις
ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 44).
Ο ήχος δεν εξέρχεται σωστά.
, Ελέγξτε το "Προτεραιτητα Εξδου
Ήχου" στις "Ρυθμίσεις Ήχου"
(σελίδα 44).
Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή.
, Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή σε
μερικά BD/DVD.
, Δοκιμάστε να ρυθμίσετε το "Audio
DRC" σε "Τύπος TV" στις "Ρυθμίσεις
Ήχου" (σελίδα 46).
, Ρυθμίστε το "Audio ATT" σε "Off" στις
"Ρυθμίσεις Ήχου" (σελίδα 45).
Ο ήχος HD (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
και DTS-HD Master Audio) δεν εξέρχεται
ως ροή δεδομένων.
, Ρυθμίστε το "Ρύθμιση Ήχου BD" σε
"Άμεσος" στις "Ρυθμίσεις Ήχου"
(σελίδα 45).
, Βεβαιωθείτε τι ο συνδεδεμένος
ενισχυτής (δέκτης) AV είναι συμβατς
με κάθε φορμά ήχου HD.
Δεν εξέρχεται ο διαδραστικς ήχος.
, Ρυθμίστε το "Ρύθμιση Ήχου BD" σε
"Μίξη" στις "Ρυθμίσεις Ήχου"
(σελίδα 45).
συνεχίζεται
55
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·56
Πρσθετες Πληροφορίες
HDMI
Δεν υπάρχει εικνα ή ήχος ταν είναι
συνδεδεμένος ο ακροδέκτης HDMI OUT.
, Δοκιμάστε τα παρακάτω: 1Κλείστε και
ανοίξτε ξανά τη συσκευή. 2Κλείστε και
ανοίξτε ξανά τη συνδεδεμένη συσκευή.
3Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το
καλώδιο HDMI.
Δεν υπάρχει εικνα ή εμφανίζεται
θρυβος στην εικνα ταν είναι
συνδεδεμένος ο ακροδέκτης HDMI OUT.
, Ο ακροδέκτης HDMI OUT είναι
συνδεδεμένος σε μια συσκευή DVI που
δεν υποστηρίζει τεχνολογία προστασίας
των πνευματικών δικαιωμάτων.
, Αν ο ακροδέκτης HDMI OUT
χρησιμοποιείται για έξοδο βίντεο, η
αλλαγή της ανάλυσης εξδου βίντεο ίσως
διορθώσει το πρβλημα (σελίδα 42).
Δεν εξέρχεται ήχος απ τον ακροδέκτη
HDMI OUT.
, Ο ακροδέκτης HDMI OUT είναι
συνδεδεμένος σε μια συσκευή DVI
(οι ακροδέκτες DVI δεν δέχονται σήματα
ήχου).
Ο ήχος δεν εξέρχεται σωστά ταν είναι
συνδεδεμένος ο ακροδέκτης HDMI OUT.
, Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον
ακροδέκτη HDMI OUT δεν υποστηρίζει το
φορμά ήχου της συσκευής. Ελέγξτε τις
ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 44).
Η γλώσσα της οθνης αλλάζει αυτματα
ταν είναι συνδεδεμένος ο ακροδέκτης
HDMI OUT.
, -ταν το "Έλεγχος HDMI" είναι
ρυθμισμένο στη θέση "On" (σελίδα 50), η
γλώσσα της οθνης αλλάζει αυτματα,
ανάλογα με τη ρύθμιση γλώσσας της
συνδεδεμένης τηλερασης (αν αλλάξετε
τις ρυθμίσεις γλώσσας στην τηλερασή
σας, κλπ.).
Η λειτουργία "Ελέγχου HDMI" δεν είναι
διαθέσιμη (BRAVIA Sync).
, Βεβαιωθείτε τι το καλώδιο ρεύματος
της συνδεδεμένης συσκευής είναι
συνδεδεμένο σταθερά.
, Αν η ένδειξη HDMI δεν εμφανίζεται στον
μπροστιν πίνακα, ελέγξτε τη σύνδεση
HDMI (σελίδα 15, 20).
56
, Ρυθμίστε το " Control for HDMI " στη
θέση "On" (σελίδα 50).
, Βεβαιωθείτε τι η συνδεδεμένη συσκευή
είναι συμβατή με τη λειτουργία Ελέγχου
HDMI. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της συσκευής.
, Ελέγξτε τη ρύθμιση για τη λειτουργία
Ελέγχου HDMI της συνδεδεμένης
συσκευής. Ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της συνδεδεμένης συσκευής.
, Αν αλλάξετε τη σύνδεση HDMI, κλείστε
και ανοίξτε ξανά τη συσκευή.
, Αν συμβεί διακοπή ρεύματος, ρυθμίστε
το " Control for HDMI" στη θέση "Off" και
στη συνέχεια ρυθμίστε το στη θέση "On"
(σελίδα 50).
, Για λεπτομέρειες σχετικά με τη
λειτουργία Ελέγχου HDMI, δείτε το
"Σχετικά με τις λειτουργίες BRAVIA Sync
(μνο για συνδέσεις HDMI)" (σελίδα 16).
, Αν συνδέσετε τη συσκευή και την TV
μέσω ενς ενισχυτή (δέκτη) AV που δεν
είναι συμβατς με τη λειτουργία Ελέγχου
HDMI, ενδέχεται να μην μπορείτε να
χειριστείτε την TV απ τη συσκευή.
Εξωτερική μνήμη (τοπικ μέσο
αποθήκευσης)
Η εξωτερική μνήμη δεν αναγνωρίζεται.
, Δοκιμάστε τα παρακάτω: 1Θέστε εκτς
λειτουργίας τη συσκευή.
2Ευθυγραμμίστε την ένδειξη $ της
θυρίδας EXT με την ένδειξη $ της
εξωτερικής μνήμης και εισάγετε την
εξωτερική μνήμη (σελίδα 23). 3Θέστε σε
λειτουργία τη συσκευή. 4Βεβαιωθείτε
τι φωτίζεται η ένδειξη EXT στην οθνη
του μπροστινού πίνακα.
Δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή του
πρσθετου περιεχομένου ή άλλων
δεδομένων που περιέχονται σε ένα
BD-ROM.
, Δοκιμάστε τα παρακάτω: 1Αφαιρέστε το
δίσκο. 2Θέστε εκτς λειτουργίας τη
συσκευή. 3Αφαιρέστε και τοποθετήστε
ξανά την εξωτερική μνήμη (σελίδα 23).
4Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.
5Βεβαιωθείτε τι φωτίζεται η ένδειξη
EXT στην οθνη του μπροστινού πίνακα.
6Εισάγετε το BD-ROM που περιέχει το
περιεχμενο Bonusview/
BD-Live.
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·57
Στην οθνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που
υποδεικνύει τι το τοπικ μέσο
αποθήκευσης δεν διαθέτει αρκετ
ελεύθερο χώρο.
, Διαγράψτε τα περιττά δεδομένα απ
την εξωτερική μνήμη (σελίδα 33).
Λειτουργία
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
, Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου
είναι εξασθενημένες (σελίδα 26).
, Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά
απ τη συσκευή.
, Το τηλεχειριστήριο δεν είναι
στραμμένο προς τον αισθητήρα
τηλεχειρισμού της συσκευής.
Το νομα αρχείου δεν εμφανίζεται σωστά.
, Η συσκευή μπορεί να εμφανίσει μνο
χαρακτήρες ISO 8859-1. Οι άλλοι
χαρακτήρες μπορεί να εμφανίζονται
διαφορετικοί.
, Ανάλογα με το λογισμικ εγγραφής
που έχει χρησιμοποιηθεί, οι
χαρακτήρες μπορεί να εμφανίζονται
διαφορετικοί.
Η αναπαραγωγή του δίσκου δεν αρχίζει
απ την αρχή.
, Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία
συνέχισης της αναπαραγωγής
(σελίδα 31).
Μερικές λειτουργίες πως Διακοπή ή
Αναζήτηση δεν μπορούν να εκτελεστούν.
, Ανάλογα με τον δίσκο, ενδέχεται να
μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε
κάποιες απ τις παραπάνω
λειτουργίες. Δείτε τις οδηγίες χρήσης
που παρέχονται με τον δίσκο.
Η γλώσσα του σάουντρακ / των υπτιτλων
ή οι γωνίες δεν αλλάζουν.
, Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το
μενού του δίσκου BD/DVD αντί για το
πλήκτρο άμεσης επιλογής στο
τηλεχειριστήριο (σελίδα 32).
, Δεν περιέχονται στον δίσκο BD/DVD
σάουντρακ/υπτιτλοι σε πολλές
γλώσσες ή πολλαπλές γωνίες.
, Ο δίσκος BD/DVD δεν επιτρέπει την
αλλαγή της γλώσσας του σάουντρακ /
των υπτιτλων ή την αλλαγή της
γωνίας.
Το συρτάρι του δίσκου δεν ανοίγει και
στην οθνη του μπροστινού πίνακα
εμφανίζεται η ένδειξη "LOCKED" ή
"TLK ON".
, -ταν εμφανίζεται η ένδειξη
"LOCKED", η συσκευή είναι
κλειδωμένη. Για να ακυρώσετε το
κλείδωμα για τα παιδιά, κρατήστε
πιεσμένο το P στη συσκευή μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη "UNLOCK" στην
οθνη του μπροστινού πίνακα
(σελίδα 10).
, Αν εμφανιστεί η ένδειξη "TLK ON",
επικοινωνήστε με τον αντιπρσωπο
της Sony ή το τοπικ εξουσιοδοτημένο
σέρβις της Sony.
Το συρτάρι του δίσκου δεν ανοίγει και δεν
μπορείτε να αφαιρέσετε τον δίσκο ακμα
και μετά την πίεση του §.
, Δοκιμάστε τα παρακάτω: 1Θέστε
εκτς λειτουργίας τη συσκευή και
αποσυνδέστε το καλώδιο του
ρεύματος. 2Συνδέστε ξανά το
καλώδιο του ρεύματος ενώ πιέζετε το
§ στη συσκευή. 3Συνεχίστε να
πιέζετε το § στη συσκευή μέχρι να
ανοίξει το συρτάρι. 4Αφαιρέστε το
δίσκο. 5Περιμένετε μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη "WAIT" στην
οθνη του μπροστινού πίνακα και
κρατήστε πιεσμένο το 1/u στη
συσκευή για περισστερο απ 10
δευτερλεπτα μέχρι αυτή να τεθεί
ξανά σε λειτουργία.
Δεν λειτουργεί κανένα πλήκτρο.
, Έχει σχηματιστεί υγρασία στο
εσωτερικ της συσκευής (σελίδα 3).
, Κρατήστε πιεσμένο το 1/u στη
συσκευή για περισστερο απ 10
δευτερλεπτα, μέχρι να σβήσουν οι
ενδείξεις στην οθνη του μπροστινού
πίνακα.
Αν η συσκευή συνεχίζει να μην
ανταποκρίνεται σε κανένα πλήκτρο,
αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το
καλώδιο του ρεύματος.
57
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·58
Πρσθετες Πληροφορίες
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης
-ταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία
αυτοδιάγνωσης για να αποτρέψει
λανθασμένη λειτουργία της συσκευής,
εμφανίζεται ένας κωδικς σφάλματος
στην οθνη του μπροστινού πίνακα, ή
απλά εμφανίζεται η ένδειξη
χωρίς
μήνυμα σε ολκληρη την οθνη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ελέγξτε τα
παρακάτω.
6ταν εμφανιστεί ένας κωδικς
σφάλματος στην οθνη του
μπροστινού πίνακα
Κωδικς
σφάλματος
Διορθωτική ενέργεια
Exxxx
SYS ERR
Επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρσωπο της
Sony, ή το τοπικ
εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις της Sony και δώστε τους
τον κωδικ σφάλματος.
FAN ERR
• Βεβαιωθείτε τι οι οπές
εξαερισμού της συσκευής δεν
είναι φραγμένες.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε
ένα σημείο με επαρκή
εξαερισμ για να αποφύγετε
την αύξηση της θερμοκρασίας
στο εσωτερικ της συσκευής.
Αν εμφανίζεται μνο η ένδειξη
χωρίς κάποιο μήνυμα σε ολκληρη
την οθνη
Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρσωπο της Sony, ή το τοπικ
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της
Sony.
58
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·59
Δίσκοι που Μπορείτε να Αναπαράγετε
Τύπος
Λογτυπο
Δίσκου
Εικονίδιο που
χρησιμοποιείται σε
αυτ το εγχειρίδιο
Χαρακτηριστικά
Blu-ray Disc
Δίσκοι BD-ROM και BD-RE/BD-R σε
λειτουργία BDMV και BDAV,
συμπεριλαμβανομένων δίσκων 8 cm
(ενς στρώματος) και δίσκων DL
DVD VIDEO
Δίσκοι πως ταινίες που μπορείτε να
αγοράσετε ή να ενοικιάσετε
DVD
Δίσκοι DVD+RW/DVD+R σε λειτουργία
+VR ή δίσκοι DVD-RW/DVD-R σε
λειτουργία βίντεο και VR,
συμπεριλαμβανομένων δίσκων 8 cm
(ενς στρώματος) και δίσκων DVD+R
DL/DVD-R DL
DVD
Δίσκοι DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R που περιέχουν αρχεία εικνας
JPEG*
CD
Μουσικά CD ή δίσκοι CD-R/CD-RW σε
φορμά μουσικού CD
DATA CD
—
* Φορμά JPEG συμβατ με UDF (Universal Disk
Format).
Δίσκοι CD-R/CD-RW που περιέχουν
αρχεία εικνας JPEG*
Σημειώσεις σχετικά με τη
συμβαττητα των δίσκων BD-ROM
Επειδή οι προδιαγραφές των δίσκων
Blu-ray είναι καινούργιες και
εξελισσμενες, μερικοί δίσκοι ενδέχεται
να μην μπορούν να αναπαραχθούν,
ανάλογα με τον τύπο και την έκδοσή
τους. Η έξοδος ήχου διαφέρει, ανάλογα
με την πηγή, τον συνδεδεμένο ακροδέκτη
εξδου και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις
ήχου. Για λεπτομέρειες, δείτε στη
σελίδα 63.
συνεχίζεται
59
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·60
Πρσθετες Πληροφορίες
Δίσκοι που δεν μπορούν να
αναπαραχθούν
• Δίσκοι BD με μορφή κασέτας.
• Δίσκοι DVD-RAM.
• Δίσκοι HD DVD.
• Δίσκοι DVD Audio.
• Δίσκοι PHOTO CD
• Το τμήμα δεδομένων των δίσκων
CD-Extra.
• Δίσκοι VCD/Super VCD.
• Το στρώμα HD των δίσκων Super Audio
CD.
• Δίσκοι BD-ROM/DVD VIDEO με
διαφορετικ κωδικ περιοχής (σελ. 60).
Σημείωση σχετικά με τις λειτουργίες
αναπαραγωγής των δίσκων BD/DVD
Μερικές λειτουργίες αναπαραγωγής των
δίσκων BD/DVD ενδέχεται να είναι
προκαθορισμένες απ τους παραγωγούς
του λογισμικού. Επειδή αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής παίζει τους δίσκους
BD/DVD σύμφωνα με τα περιεχμενα του
δίσκου που έχουν σχεδιάσει οι παραγωγοί
του λογισμικού, μερικές λειτουργίες
αναπαραγωγής ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες. Ανατρέξτε επίσης και στις
οδηγίες που παρέχονται με τους δίσκους
BD/DVD.
Κωδικς περιοχής (μνο BD-ROM/
DVD VIDEO)
Η συσκευή σας έχει έναν κωδικ περιοχής
τυπωμένο στο πίσω μέρος της μονάδας
και αναπαράγει μνο δίσκους BD-ROM/
DVD VIDEO (μνο αναπαραγωγή) που
έχουν τον ίδιο κωδικ περιοχής. Αυτ το
σύστημα χρησιμοποιείται για την
προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.
Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε με αυτή
τη συσκευή δίσκους DVD VIDEO με
ετικέτα
.
Ανάλογα με τον δίσκο BD-ROM/DVD
VIDEO, ενδέχεται να μην υπάρχει ένδειξη
κωδικού περιοχής, ακμα και αν η
αναπαραγωγή του δίσκου BD-ROM/DVD
VIDEO απαγορεύεται λγω περιορισμών
περιοχής.
Κωδικς περιοχής
60
M
• Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους BD-RE/BD-R,
DVD+RW/DVD+R/, DVD-RW/DVD-R και CD-R/
CD-RW
Μερικοί δίσκοι BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R/,
DVD-RW/DVD-R, ή CD-R/CD-RW δεν μπορούν να
αναπαραχθούν απ αυτή τη συσκευή λγω της
ποιτητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης
του δίσκου, ή λγω των χαρακτηριστικών της
συσκευής εγγραφής και του λογισμικού που
χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή.
Ένας δίσκος CD ή DVD δεν θα αναπαράγεται αν
δεν έχει οριστικοποιηθεί σωστά. Για περισστερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής εγγραφής. Σημειώστε τι μερικές
λειτουργίες αναπαραγωγής ενδέχεται να μην
είναι διαθέσιμες με μερικούς δίσκους
DVD+RW/DVD+R, ακμα και αν έχουν
οριστικοποιηθεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση,
δείτε τον δίσκο μα την κανονική λειτουργία
αναπαραγωγής.
• Δίσκοι μουσικής κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες
προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων
Αυτ το προϊν έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει
δίσκους οι οποίοι συμμορφώνονται με το πρτυπο
Compact Disc (CD). Πρσφατα, κάποιες
δισκογραφικές εταιρίες έθεσαν σε κυκλοφορία
δίσκους κωδικοποιημένους με διάφορες
τεχνολογίες προστασίας των πνευματικών
δικαιωμάτων. Παρακαλούμε έχετε υπ' ψη σας τι
ανάμεσα σε αυτούς τους δίσκους, υπάρχουν
μερικοί που δεν συμμορφώνονται με το πρτυπο
CD και ενδέχεται να μην μπορούν να
αναπαραχθούν απ αυτ το προϊν.
• Σημείωση για τους δίσκους DualDisc
Ένας δίσκος DualDisc είναι ένας δίσκος δύο
ψεων, ο οποίος συνδυάζει περιεχμενο DVD
εγγεγραμμένο στη μία πλευρά με περιεχμενο
ψηφιακού ήχου στην άλλη πλευρά.
Ωστσο, επειδή η πλευρά με το ηχητικ
περιεχμενο δεν συμμορφώνεται με το πρτυπο
Compact Disc (CD), η αναπαραγωγή με αυτ το
προϊν δεν είναι εγγυημένη.
• Σημείωση σχετικά με τους δίσκους DVD doublelayer
Ενδέχεται να υπάρξει στιγμιαία διακοπή της
αναπαραγωγής της εικνας και του ήχου στο
σημείο που αλλάζει το στρώμα.
• Σημείωση σχετικά με τους δίσκους BD-RE/BD-R
των 8 cm
Μερικοί δίσκοι BD-RE/BD-R των 8 cm δεν
μπορούν να αναπαραχθούν με αυτή τη συσκευή.
• Σημείωση σχετικά με τους δίσκους BD-RE/BD-R
Η συσκευή αυτή υποστηρίζει την έκδοση 2.1
BD-RE και την έκδοση 1.1 και 1.2 BD-R
συμπεριλαμβανομένων των BD-R τύπου
οργανικής βαφής (τύπος LTH).
• Σημείωση σχετικά με τους μουσικούς δίσκους
DTS 5.1
Η συσκευή αυτή μπορεί να αναπαράγει μουσικούς
δίσκους DTS 5.1. Τα σήματα ήχου εξέρχονται στο
φορμά που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τον
πίνακα "Σήματα Εξδου Ήχου" της σελίδας 63.
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·61
Σχετικά με την αναπαραγωγή δίσκων
που έχουν εγγραφεί στο φορμά
AVCHD
Αυτή η συσκευή μπορεί να αναπαράγει
δίσκους AVCHD.
™
W Τι είναι το φορμά AVCHD;
Το φορμά AVCHD είναι ένα φορμά
υψηλής ευκρίνειας για ψηφιακές
βιντεοκάμερες που χρησιμοποιείται για
την εγγραφή σημάτων SD (κανονικής
ευκρίνειας) ή HD (υψηλής ευκρίνειας) της
προδιαγραφής 1080i *1 ή της
προδιαγραφής 720p *2 σε δίσκους DVD,
χρησιμοποιώντας μια αποδοτική
τεχνολογία συμπίεσης δεδομένων. Για τη
συμπίεση των δεδομένων εικνας
χρησιμοποιείται το φορμά MPEG-4
AVC/Η.264 και για τη συμπίεση των
ηχητικών δεδομένων χρησιμοποιείται το
σύστημα Dolby Digital ή το σύστημα
Linear PCM. Το φορμά MPEG-4 AVC/Η.264
έχει τη δυναττητα να συμπιέζει τις
εικνες με μεγαλύτερη
αποτελεσματικτητα απ τι τα
συμβατικά φορμά συμπίεσης εικνας. Το
φορμά MPEG-4 AVC/Η.264 επιτρέπει την
εγγραφή ενς σήματος βίντεο υψηλής
ευκρίνειας (HD) που έχει εγγραφεί με μια
ψηφιακή βιντεοκάμερα σε έναν δίσκο
DVD με τον ίδιο τρπο πως εγγράφεται
ένα τηλεοπτικ σήμα κανονικής
ευκρίνειας (SD).
*1 Μια προδιαγραφή υψηλής ευκρίνειας που
χρησιμοποιεί 1080 ενεργές γραμμές σάρωσης
και το σύστημα Interlace.
2
* Μια προδιαγραφή υψηλής ευκρίνειας που
χρησιμοποιεί 720 ενεργές γραμμές σάρωσης
και το σύστημα προοδευτικής σάρωσης.
M
• Μερικοί δίσκοι AVCHD ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες
εγγραφής.
• Οι δίσκοι μορφής AVCHD δεν θα
αναπαράγονται αν δεν έχουν οριστικοποιηθεί
σωστά.
61
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·62
Πρσθετες Πληροφορίες
Ανάλυση Εξδου Βίντεο
Η ανάλυση εξδου διαφέρει, ανάλογα με τη ρύθμιση του "Φορμά Εξδου Βίντεο" στις
"Ρυθμίσεις Εικνας" (σελίδα 41).
6ταν το "Φορμά Εξδου Βίντεο" είναι
ρυθμισμένο σε "HDMI"
Ρύθμιση
ανάλυσης
Ακροδέκτης
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
Ακροδέκτης
COMPONENT
VIDEO
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
1080i
480i/576i
1080p
δεν εμφανίζεται εικνα
6ταν το "Φορμά Εξδου Βίντεο" είναι
ρυθμισμένο σε "Συνιστώσες Βίντεο"
Ακροδέκτης
HDMI OUT
Ακροδέκτης
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
δεν εμφανίζεται εικνα
1080p
δεν μπορεί
να επιλεγεί
δεν μπορεί
να επιλεγεί
δεν μπορεί
να επιλεγεί
* Το προστατευμένο περιεχμενο των δίσκων
DVD εξέρχεται με ανάλυση 480p/576p. Το
προστατευμένο περιεχμενο των δίσκων BD
εξέρχεται με ανάλυση 576p.
W 6ταν το "Φορμά Εξδου Βίντεο"
είναι ρυθμισμένο σε "Video ή
S Video"
Εξέρχονται σήματα βίντεο 480i/576i απ
τον ακροδέκτη LINE OUT VIDEO/S VIDEO
ή τον ακροδέκτη COMPONENT VIDEO και
σήματα βίντεο 480p/576p απ τον
ακροδέκτη HDMI OUT.
62
Ακροδέκτης
COMPONENT
VIDEO
Ακροδέκτης
HDMI OUT
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·63
Σήματα Εξδου Ήχου
Η έξοδος ήχου διαφοροποιείται ως εξής, ανάλογα με την πηγή, τον ακροδέκτη εξδου
και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.
Ακροδέκτες/
ρυθμίσεις*1
Ψηφιακς
Αναλογικς
Ακροδέκτης HDMI
Ακροδέκτες DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)*2
OUT*2
Δίσκος/πηγή
Αυτματο*3
PCM 2
καναλιών*3
BD
CD
PCM
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
2ch
LPCM 5.1ch
LPCM 5.1ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
2ch
LPCM 7.1cm
LPCM 7.1ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
2ch
LPCM 2ch
Dolby Digital/
LPCM 2ch*6
LPCM 2ch
2ch
LPCM 2ch
2ch
Dolby Digital
DVD
Ροή μπιτ*4
Ακροδέκτες
LINE OUT
(R-AUDIO-L)
LPCM
5.1ch*5
Dolby Digital
Plus
LPCM 7.1ch*5
LPCM 2ch
Dolby Digital/
LPCM 2ch*6
Dolby TrueHD
LPCM 7.1ch*5
LPCM 2ch
Dolby Digital/
LPCM 2ch*6
LPCM 2ch
2ch
DTS
LPCM 5.1ch*5
LPCM 2ch
DTS/
LPCM 2ch*6
LPCM 2ch
2ch
DTS-HD High
Resolution
Audio
LPCM 5.1ch*5
(DTS core)
LPCM 2ch
DTS/
LPCM 2ch*6
LPCM 2ch
2ch
DTS-HD Master
Audio
LPCM 5.1ch*5
(DTS core)
LPCM 2ch
DTS/
LPCM 2ch*6
LPCM 2ch
2ch
LPCM
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
LPCM 2ch
Dolby Digital
LPCM 2ch
2ch
DTS
DTS
LPCM 2ch
DTS
LPCM 2ch
2ch
MPEG
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
2ch
LPCM
LPCM
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
2ch
DTS
LPCM 2ch
DTS
LPCM 2ch
2ch
DTS 5.1 MUSIC DISC
*1 -ταν το "Προτεραιτητα Εξδου Ήχου" είναι
ρυθμισμένο σε "Στερεοφωνικ Αναλογικ",
εξέρχονται σήματα LPCM 2 καναλιών απ κάθε
ακροδέκτη.
*2 -ταν το "Προτεραιτητα Εξδου Ήχου" είναι
ρυθμισμένο σε "HDMI" ή "Ομοαξονικ/Οπτικ",
εξέρχονται σήματα LPCM 2 καναλιών απ τους
άλλους ακροδέκτες εκτς του επιλεγμένου
ακροδέκτη.
3
* Αυτματο: ταν το "Ήχος (HDMI)" είναι
ρυθμισμένο σε "Αυτματο" στις "Ρυθμίσεις
Ήχου" (σελίδα 44).
PCM 2 καναλιών: ταν το "Ήχος (HDMI)" είναι
ρυθμισμένο σε "2ch PCM" στις "Ρυθμίσεις Ήχου"
(σελίδα 44).
*4 Ροή μπιτ: ταν το "Dolby Digital" είναι
ρυθμισμένο σε "Dolby Digital" ή το "DTS" είναι
ρυθμισμένο σε "DTS" στις "Ρυθμίσεις Ήχου"
(σελίδα 44).
*5 -ταν η "Ρύθμιση Ήχου BD" είναι ρυθμισμένη σε
"Άμεσος", ο εγγεγραμμένος ήχος της πηγής
εξέρχεται ως ροή μπιτ. Ωστσο, αυτς ο ήχος
ενδέχεται να εξέλθει ως εξής, ανάλογα με τα
φορμά ήχου που υποστηρίζονται απ τον
ενισχυτή (δέκτη) AV.
- -ταν ο ενισχυτής (δέκτης) AV δεν υποστηρίζει
ήχο HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTSHD High Resolution Audio και DTS-HD Master
Audio) αλλά υποστηρίζει LPCM πολλών
καναλιών, εξέρχονται έως και 7.1 κανάλια
LPCM.
- -ταν ο ενισχυτής (δέκτης) AV δεν υποστηρίζει
ήχο HD ή ήχο LPCM πολλών καναλιών αλλά
υποστηρίζει Dolby Digital / DTS, εξέρχεται μια
ροή μπιτ Dolby Digital ή DTS.
- -ταν ο ενισχυτής (δέκτης) AV δεν υποστηρίζει
ήχο HD, LPCM πολλών καναλιών ή Dolby
Digital/DTS, εξέρχεται ήχος LPCM 2 καναλιών.
*6 Τα πρωτεύοντα/δευτερεύοντα σήματα 2 ή
λιγτερων καναλιών εξέρχονται ως σήματα LPCM
2 καναλιών.
M
-ταν εξέρχονται σήματα 480i/576i ή 480p/576p απ
τον ακροδέκτη HDMI OUT, τα Dolby TrueHD και
DTS-HD Master Audio εξέρχονται ως LPCM, Dolby
Digital, ή DTS, ακμα και αν το "Ρύθμιση Ήχου BD"
είναι ρυθμισμένο στο "Άμεσος" στις "Ρυθμίσεις
Ήχου" (σελίδα 45).
63
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·64
Πρσθετες Πληροφορίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σύστημα
Λέιζερ: λέιζερ ημιαγωγού
Είσοδοι και Έξοδοι
(6νομα ακροδέκτη: Τύπος ακροδέκτη /
Στάθμη Εξδου / Εμπέδηση Φρτου)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Ακροδέκτης Phono / 2 Vrms / 10 kΩ
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Οπτικς ακροδέκτης εξδου / -18 dBm
(μήκος κύματος 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Ακροδέκτης Phono / 0,5 Vp-p / 75 Ω
HDMI OUT:
Τυπικς ακροδέκτης HDMI 19 ακίδων
COMPONENT VIDEO OUT
(Υ, PB/CB, PR/CR):
Ακροδέκτης Phono / Υ: 1,0 Vp-p,
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p / 75 Ω
LINE OUT VIDEO:
Ακροδέκτης Phono / 1,0 Vp-p / 75 Ω
LINE OUT S VIDEO:
Μίνι DIN 4 ακίδων / Υ: 1,0 Vp-p, C: 0,3
Vp-p / 75 Ω
LAN (100):
Τερματικ 100BASE-TX
EXT:
Θυρίδα εξωτερικής μνήμης
(Για σύνδεση της εξωτερικής μνήμης)
Έξοδος DC: 5 V 500 mA Μέγιστο
Γενικά
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος:
220-240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος:
26 W
Διαστάσεις (κατά προσέγγιση):
430 x 220 x 60 mm (πλάτος / ύψος /
βάθος) συμπεριλαμβανομένων των
σημείων που προεξέχουν
Βάρος (κατά προσέγγιση):
2,9 Kg
Θερμοκρασία λειτουργίας:
5° C έως 35° C
Σχετική υγρασία λειτουργίας:
25% έως 80%
64
Παρεχμενα αξεσουάρ:
Δείτε σελίδα 13.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπκεινται σε αλλαγές χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·65
Κατάλογος Κωδικών Γλωσσών
Για λεπτομέρειες, δείτε στη σελίδα 47.
Η γραφή των γλωσσών συμμορφώνεται με το πρτυπο ISO 639: 1988 (Ε/F).
Αριθμς, Γλώσσα (Κωδικς Γλώσσας BD / Κωδικς Γλώσσας DVD)
απροσδιριστη
Λίστα Κωδικών Περιοχής / Γονικού Ελέγχου
Για λεπτομέρειες, δείτε στη σελίδα 47.
Αριθμς, Περιοχή (Κωδικς)
2044, Αργεντινή (ar)
2047, Αυστραλία (au)
2046, Αυστρία (at)
2057, Βέλγιο (be)
2070, Βραζιλία (br)
2079, Καναδάς (ca)
2090, Χιλή (cl)
2092, Κίνα (cn)
2093, Κολομβία (co)
2115, Δανία (dk)
2165, Φινλανδία (fi)
2174, Γαλλία (fr)
2109, Γερμανία (de)
2200, Ελλάδα (gr)
2219, Χονγκ Κονγκ (hk)
2248, Ινδία (in)
2238, Ινδονησία (id)
2239, Ιρλανδία (ie)
2254, Ιταλία (it)
2276, Ιαπωνία (jp)
2304, Κορέα (kr)
2333, Λουξεμβούργο (lu)
2363, Μαλαισία (my)
2362, Μεξικ (mx)
2376, Ολλανδία (nl)
2390, Νέα Ζηλανδία (nz)
2379, Νορβηγία (no)
2427, Πακιστάν (pk)
2424, Φιλιππίνες (ph)
2428, Πολωνία (pl)
2436, Πορτογαλία (pt)
2489, Ρωσία (ru)
2501, Σιγκαπούρη (sg)
2149, Ισπανία (es)
2499, Σουηδία (se)
2086, Ελβετία (ch)
2543, Ταϊβάν (tw)
2528, Ταϊλάνδη (th)
2184, Ηνωμ. Βασίλειο (gb)
65
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·66
Πρσθετες Πληροφορίες
6ροι και Προϋποθέσεις
Χρήσης και Συμφωνητικ
Άδειας Τελικού Χρήστη
Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray της Sony ("προϊν") και
το σχετικ λογισμικ ("λογισμικ") παρέχονται και διατηρούνται
απ την εταιρία Sony και τις θυγατρικές της ("Sony"). Η Sony
παρέχει επίσης και διατηρεί τη σχετική υπηρεσία (η "υπηρεσία"),
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δευτερεύοντος δικτυακού
τπου προσιτού μέσω της αρχικής ιστοσελίδας Διαδικτύου των
υπηρεσιών (ο "Δικτυακς Τπος"). Το λογισμικ περιλαμβάνει το
λογισμικ που ενσωματώνεται στο προϊν αποθηκευμένο σε
οποιαδήποτε μέσα, που συνοδεύει το προϊν ή που παρέχεται με
άλλο τρπο απ τη Sony, μεταφορτωμένος απ τον δικτυακ τπο
ή με άλλο τρπο προσιτς ή παρεχμενος απ τη Sony,
οποιαδήποτε τέτοια μέσα και τεκμηρίωση ή "on-line" ή
ηλεκτρονική τεκμηρίωση που σχετίζεται με το προϊν και λες τις
επιπλέον αναπροσαρμογές και βελτιώσεις.
ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ, Η
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ,
Η/ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΔΕΧΕΣΤΕ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ Η
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
SONY ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΚΑΙ
ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ Η
"ΣΥΜΦΩΝΙΑ"). ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, Η SONY ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ,
Η/ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.
1. Ιδιοκτησία
Το λογισμικ και λα τα υλικά στην υπηρεσία ή/και το δικτυακ
τπο, που περιλαμβάνουν αλλά που δεν περιορίζονται στις εικνες,
το λογισμικ και το κείμενο (το "περιεχμενο") προστατεύονται
απ πνευματικά δικαιώματα βάσει του νμου πνευματικών
δικαιωμάτων και των διεθνών συμβάσεων. Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το λογισμικ, την υπηρεσία, το προϊν, το
περιεχμενο και το δικτυακ τπο εκτς απ πως διευκρινίζεται
εν τω παρντι. Μπορούν να υπάρχουν ιδικτητα λογτυπα, σήματα
υπηρεσιών και εμπορικά σήματα που βρίσκονται σε αυτήν την
υπηρεσία ή δικτυακ τπο. Με το να καταστήσει διαθέσιμους στην
υπηρεσία ή/και το δικτυακ τπο, η Sony δεν σας χορηγεί
οποιαδήποτε άδεια να χρησιμοποιήσετε εκείνα τα ιδικτητα
λογτυπα, σήματα υπηρεσιών, ή εμπορικά σήματα. Οποιαδήποτε
αναρμδια χρήση της υπηρεσίας, του δικτυακού τπου, του
περιεχομένου ή του λογισμικού μπορεί να παραβιάσει τους νμους
πνευματικών δικαιωμάτων, τους νμους εμπορικών σημάτων, τους
νμους της ιδιωτικτητας και της δημοσιτητας και τον αστικ και
ποινικ κώδικα. -λοι ο τίτλοι και τα πνευματικά δικαιώματα στο
λογισμικ ή τα υλικά στην υπηρεσία/το δικτυακ τπο και
οποιαδήποτε αντίγραφα του λογισμικού ανήκουν στη Sony, τους
αδειοδτες της, ή τους προμηθευτές της. -λα τα δικαιώματα που
δεν χορηγούνται συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας
διατηρούνται απ τη Sony, τους αδειοδτες, και τους προμηθευτές
της.
2. Τα δικαιώματά σας & η περιορισμένη άδεια
Η υπηρεσία, ο δικτυακς τπος, το λογισμικ, το περιεχμενο, και
το προϊν είναι μνο για την προσωπική χρήση σας. Είστε
υπεύθυνοι για λες τις κάτωθι δραστηριτητές σας,
συμπεριλαμβανομένης ολικής της νομικής ευθύνης που υφίσταται
απ τη χρήση σας της υπηρεσίας ή άλλους που χρησιμοποιούν την
υπηρεσία μέσω του προϊντος σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την υπηρεσία, το δικτυακ τπο, το λογισμικ, το περιεχμενο και
το προϊν για νμιμους λγους μνο. Δεν μπορείτε να διανείμετε,
να ανταλλάξετε, να τροποποιήσετε, να πωλήσετε, ή να διαβιβάσετε
τίποτα που μπορείτε να αντιγράψετε απ την υπηρεσία ή το
δικτυακ τπο, που περιλαμβάνει αλλά που δεν περιορίζεται σε
οποιοδήποτε κείμενο, τις εικνες, τον ήχο, και το βίντεο, για
οποιονδήποτε επιχειρηματικ, εμπορικ, ή δημσιο σκοπ. Εφ'
σον συμμορφώνεστε με τους ρους αυτής της συμφωνίας, η Sony
σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη
άδεια εισδου, προβολής και χρήσης της υπηρεσίας, του δικτυακού
τπου και του λογισμικού πως εκτίθεται σε αυτήν την συμφωνία.
Συμφωνείτε να μην διακψετε/διαταράξετε ή προσπαθήσετε να
διακψετε/ διαταράξετε τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας, του
δικτυακού τπου ή του λογισμικού με κανένα τρπο.
66
3. Αυτματη ενημέρωση
Το λογισμικ περιέχει μια λειτουργία απ την οποία ενημερώνεται
αυτματα ταν συνδέεται το προϊν με έναν κεντρικ υπολογιστή
που ανήκει στη Sony ή σε έναν τρίτο που έχει καθοριστεί απ τη
Sony. -ταν διευκρινίζετε την πρθεσή σας να μην
χρησιμοποιήσετε αυτήν την αυτματη λειτουργία ενημερώσεων, ή
ταν ενεργοποιείται η ρύθμιση που ρωτά εάν επιθυμείτε να
ενημερώσετε αυτματα και αρνείστε να εκτελέσετε τις
ενημερώσεις, υποτίθεται τι συμφωνείτε τι οι βελτιώσεις
λειτουργίας ασφάλειας, οι διορθώσεις σφαλμάτων, άλλες
λειτουργικές ενημερώσεις ή οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές που
προσφέρονται απ τη Sony μέσω τέτοιων ενημερώσεων δεν θα
γίνονταν στο λογισμικ και τι η τωρινή και περαιτέρω χρήση σας
του λογισμικού μπορεί να επηρεαστεί με αυτν τον τρπο.
-ταν η αυτματη λειτουργία ενημερώσεων που περιγράφεται στην
προηγούμενη παράγραφο ενεργοποιείται, υποτίθεται τι
συμφωνείτε με (α) τι το λογισμικ θα ενημερωθεί αυτματα
ανάλογα με τις ανάγκες για να βελτιώσει τη λειτουργία ασφάλειας,
για να διορθώσει τα λάθη, για να βελτιώσει τη λειτουργία
ενημερώσεων, ή για άλλους λγους, και (β) τι αυτή η ενημέρωση
του λογισμικού μπορεί να συνοδευθεί με την αύξηση, την
τροποποίηση, ή την αφαίρεση λειτουργικτητας απ το λογισμικ.
4. Πρσθετοι ροι που διέπουν το λογισμικ του
προϊντος
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικ μνο απ κοινού με το
προϊν που συνδευσε το λογισμικ. Το λογισμικ είναι
χορηγημένο με άδεια και δεν έχει πωληθεί. Εκτς απ τους ρους
που εκτίθενται σε άλλα σημεία αυτής της συμφωνίας, το λογισμικ
υπκειται στα παρακάτω:
Χρήση του λογισμικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικ
απ κοινού με το προϊν για την προσωπική χρήση.
Περιορισμς στην αντίστροφη μηχανική, την αποδμηση και
αποσύνθεση. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να εφαρμσετε
αντίστροφη μηχανική, να αποδομήσετε, ή να αποσυνθέσετε το
λογισμικ γενικά ή εν μέρει.
Χωρισμς των συστατικών. Το λογισμικ έχει χορηγηθεί ως ενιαίο
προϊν. Τα συστατικά μέρη του δεν μπορούν να χωριστούν για τη
χρήση σε περισστερες απ μια συσκευές εκτς αν έχετε ρητή
εξουσιοδτηση απ τη Sony.
Αρχεία δεδομένων. Το λογισμικ μπορεί να δημιουργήσει τα αρχεία
δεδομένων αυτματα για τη χρήση με το λογισμικ. Οποιαδήποτε
τέτοια αρχεία δεδομένων θεωρούνται ως τμήμα του λογισμικού.
Ενοίκιο. Δεν μπορείτε να νοικιάσετε ή να μισθώσετε το λογισμικ.
Μεταφορά λογισμικού. Μπορείτε μνιμα να μεταφέρετε τα λα
δικαιώματά σας στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας μνο ως τμήμα
μιας πώλησης ή μιας μεταφοράς του λογισμικού που συνοδεύει την
πώληση ή τη μεταφορά του προϊντος σας, υπ τον ρο τι δεν
διατηρείτε κανένα αντίγραφο, μεταφέρετε λο το λογισμικ
(συμπεριλαμβανομένων λων των αντιγράφων, των συστατικών
μερών, των μέσων και των έντυπων υλικών, λων των εκδσεων
και οποιωνδήποτε βελτιώσεων του λογισμικού και αυτής της
συμφωνίας) και ο παραλήπτης συμφωνεί με τους ρους αυτής της
συμφωνίας.
Εξαρτώμενο λογισμικ. Το λογισμικ, οι υπηρεσίες δικτύων ή άλλα
προϊντα εκτς απ το λογισμικ απ το οποίο εξαρτάται η
απδοση του λογισμικού ενδέχεται να διακοπούν ή να
τερματιστούν κατά την κρίση των προμηθευτών (προμηθευτές
λογισμικού, φορείς παροχής υπηρεσιών ή Sony).
Δραστηριτητες υψηλού κινδύνου. Το λογισμικ δεν είναι ανεκτικ
σε σφάλματα και δεν σχεδιάζεται, κατασκευάζεται ή προορίζεται
για τη χρήση ή τη μεταπώληση ως εξοπλισμς ελέγχου σε
απευθείας σύνδεση (online) σε επικίνδυνα περιβάλλοντα που
απαιτούν ασφαλή απδοση, πως στη λειτουργία πυρηνικών
εγκαταστάσεων, συστημάτων ναυσιπλοΐας αεροσκαφών ή
επικοινωνιών, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μηχανών
υποστήριξης ζωής, ή οπλικών συστημάτων, στα οποία η αποτυχία
του λογισμικού θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο, προσωπική
ζημία, ή σοβαρή φυσική ή περιβαλλοντική ζημία ("δραστηριτητες
υψηλού κινδύνου"). Η Sony και οι προμηθευτές της αποκηρύσσουν
συγκεκριμένα οποιαδήποτε σαφή ή υπονοούμενη εξουσιοδτηση
της ικαντητας για δραστηριτητες υψηλού κινδύνου.
Γενική δημσια άδεια GNU, δευτερεύουσα γενική δημσια άδεια
GNU & άλλες άδειες.
Παρά τους ρους σε αυτήν την συμφωνία, ορισμένα μέρη του
λογισμικού κυβερνώνται απ τη δευτερεύουσα γενική δημσια
άδεια GNU έκδοσης 2.1 (LGPL), τη γενική δημσια άδεια GNU
έκδοση 2 (GPL) και άλλες ανοικτές άδειες κώδικα πηγής ("ανοικτές
άδειες πηγής"), τα αντίγραφα των οποίων είναι συνημμένα και
ενσωματωμένα στο παρν. Για τέτοια μέρη του λογισμικού, στην
έκταση που υπάρχει οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ αυτής της
συμφωνίας και τις ανοικτές άδειες πηγής, θα εφαρμζονται οι
ανοικτές άδειες πηγής.
Ορισμένη διαθεσιμτητα κώδικα πηγής. Η Sony παρέχει τον κώδικα
πηγής ορισμένων μερών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σύμφωνα με τις ΑΔΕΙΕΣ
GPL / LGPL. Παρακαλώ δείτε στο http://www.sony.com/linux για την
πρσβαση και τις οδηγίες για τη λήψη τέτοιου κώδικα πηγής.
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·67
5. Αλλαγές στην υπηρεσία
Η Sony διατηρεί το δικαίωμα να διακψει μία, μερικές, ή λες τις
λειτουργίες της υπηρεσίας που λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή
κατά την κρίση της. Η Sony μπορεί, κατά την κρίση της και κατά
διαστήματα να αλλάξει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει λειτουργίες,
να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή να τροποποιήσει την υπηρεσία,
το δικτυακ τπο ή/και το λογισμικ χωρίς ειδοποίηση. Μπορείτε,
κατά την κρίση της Sony, να λάβετε μηνύματα σχετικά με αυτές τις
αλλαγές και τα νέα χαρακτηριστικά /λειτουργίες. Οποιοδήποτε νέο
κείμενο, περιεχμενο, αρχείο, δεδομένα, προϊν, υπηρεσίες,
πληροφορίες, λογισμικ, εργαλείο λογισμικού ή άλλο
χαρακτηριστικ που παρέχεται απ τη Sony (μέσω του δικτύου ή με
το CD-*ROM ή άλλο τρπο, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά,
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στο λογισμικ που παρέχεται σε σας
αυτματα σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτής της συμφωνίας)
υπκεινται σε αυτήν την συμφωνία υπ τον ρο τι, εάν οι χωριστοί
ροι και οι διατάξεις που είναι εφαρμσιμοι σε ένα τέτοιο
χαρακτηριστικ γνώρισμα παρέχονται σε σας, τέτοιοι ροι και
διατάξεις θα ισχύσουν για αυτ το χαρακτηριστικ γνώρισμα με
προτεραιτητα σε αυτήν την συμφωνία.
6. Εμπιστευτικτητα
Θα πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικτητα οποιωνδήποτε
πληροφοριών σον αφορά το προϊν και την τεκμηρίωση που
παρέχεται στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και δεν είναι δημσια
γνωστή. Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τέτοιες πληροφορίες σε
οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προγενέστερη γραπτή συγκατάθεση.
7. Έλεγχος εξαγωγής
Συμφωνείτε να μην εξαγάγετε απ οπουδήποτε το λογισμικ που
παρέχεται σε σας, εκτς απ την περίπτωση συμφωνίας με λες τις
άδειες και τις εγκρίσεις που απαιτούνται κατωτέρω, τους
ισχύοντες νμους εξαγωγής, τους καννες και τους κανονισμούς.
8. Το δικαίωμα της Sony να τερματίσει ή να
τροποποιήσει τους ρους ή τις διατάξεις αυτής της
συμφωνίας
Η Sony μπορεί να προσθέσει, να αλλάξει, ή να αφαιρέσει
οποιαδήποτε μέρος, ρο, ή διάταξη αυτής της συμφωνίας
οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.
Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την συμφωνία ή οποιοιδήποτε
ροι που αναρτώνται στην υπηρεσία ή/και το δικτυακ τπο
ισχύουν μλις αναρτηθούν. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την
υπηρεσία, το προϊν, το λογισμικ ή/και το δικτυακ τπο αφτου
αναρτηθούν οποιεσδήποτε αλλαγές, δείχνετε την αποδοχή αυτών
των αλλαγών.
Η SONY ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ, ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ, ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ, ΝΑ
ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ, Η ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ
ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Η ΠΟΥ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ,
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΜΟΝΙΜΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, Η SONY ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ Η ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΩΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΑΝ ΑΠΟΤΥΧΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Κατά
τη λήξη, θα καταστρέψετε το λογισμικ μέσα σε δεκατέσσερις (14)
ημέρες μετά απ την ημερομηνία τέτοιας λήξης και κατπιν του
αιτήματος της Sony, να παρέχετε στη Sony πιστοποίηση αυτής της
καταστροφής. Η Sony μπορεί να πάρει οποιαδήποτε νομικά και
τεχνικά μέτρα για να αποτρέψει την παραβίαση ή/και για να
επιβάλει αυτήν την συμφωνία, που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμ,
άμεση λήξη της πρσβασής σας στην υπηρεσία εάν πιστεύουμε
κατά την κρίση μας τι παραβιάζετε αυτήν την συμφωνία.
9. Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να προστατεύσετε και να
διατηρήσετε τη Sony και λους τους πράκτορες, διευθυντές,
υπαλλήλους, προμηθευτές πληροφοριών, αδειοδτες και κατχους
αδειών, θυγατρικές, προμηθευτές περιεχομένου, ανώτερους
υπαλλήλους και τη μητρική εταιρία (συλλογικά, "αποζημιωμένα
συμβαλλμενα μέρη"), αβλαβείς απ και ενάντια σε οποιαδήποτε
ευθύνη και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμ,
των αμοιβών και των δαπανών των πληρεξούσιων), που
αναλαμβάνονται απ τα αποζημιωμένα συμβαλλμενα μέρη σχετικά
με οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει απ (ι) οποιαδήποτε
παραβίαση ή την υποτιθέμενη παραβίαση απ σας αυτής της
συμφωνίας με οποιοδήποτε τρπο, (II) οποιεσδήποτε πληροφορίες
που υποβάλλετε στη Sony κάτωθι, (III) οποιαδήποτε παραβίαση ή
υποτιθέμενη παραβίαση απ σας των δικαιωμάτων ενς τρίτου ή
(iv) οποιαδήποτε ζημία προκαλούμενη ή που θεωρείται τι έχει
προκληθεί απ σας στην υπηρεσία. Θα συνεργαστείτε τσο πλήρως
πως εύλογα απαιτείται στην υπεράσπιση συμβαλλμενου μέρους
έναντι οποιασδήποτε αξίωσης. Η Sony ή/και τα αποζημιωμένα
συμβαλλμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα, με τα έξοδά της, να
υποθέσουν την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο
οποιουδήποτε θέματος με άλλο τρπο υποκείμενου σε αποζημίωση
απ σας και δεν θα διευθετήσετε εν πάση περιπτώσει οποιοδήποτε
θέμα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Sony ή/και των
αποζημιωμένων συμβαλλμενων μερών.
10. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΙ. Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η/ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Η
ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΑΣ.
Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΟΠΩΣ
ΕΙΝΑΙ" ΚΑΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ, Η SONY ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΕΙΔΟΥΣ (1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΤΗ ΜΗ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΤΟΠΟ, Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (2) ΟΤΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
(ΕΣ) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Η/ΚΑΙ Ο
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ
Η ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΛΥΝΟΥΝ, ΝΑ
ΒΛΑΨΟΥΝ, Η ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ,
ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΑΛΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η SONY ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Η/ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, Ή ΕΙΔΑΛΛΩΣ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Η ΓΡΑΠΤΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ SONY Η ΕΝΑΝ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ SONY ΔΕΝ ΘΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΤΟ
ΕΥΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ,
Η/ΚΑΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΣΕΙΣ
(ΚΑΙ ΟΧΙ Η SONY Η ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ SONY) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΤΗΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ SONY Η ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ Η SONY ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ,
ΑΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ (A) ΤΗ ΧΡΗΣΗ, (B) ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, Η (C) ΤΑ
ΛΑΘΗ Η ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ, Η/ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η SONY Η ΕΝΑΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΧΕΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Η ΤΟΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Η ΤΥΧΑΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΤΣΙ Ο
ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Η Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ
SONY ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΙΤΕ ΕΙΔΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΤΣΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ
ΕΚΤΑΣΗ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ.
ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ Η ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ SONY
Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΑΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ.
συνεχίζεται
67
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·68
Πρσθετες Πληροφορίες
11. Γενικές διατάξεις
Αυτή η συμφωνία, η περιορισμένη εγγύηση που συνοδεύει το
προϊν, καθώς και οποιοιδήποτε πρσθετοι ροι που αναρτώνται
στην υπηρεσία ή το δικτυακ τπο, αποτελούν απ κοινού την
πλήρη συμφωνία μεταξύ της Sony και υμών σον αφορά τη χρήση
απ εσάς του προϊντος, της υπηρεσίας, του δικτυακού τπου, του
περιεχομένου και του λογισμικού. Οποιαδήποτε κάτωθι ειδοποίηση
απ τη Sony μπορεί να γίνει με επιστολή, ηλεκτρονικ
ταχυδρομείο, ή ανάρτηση στην υπηρεσία ή το δικτυακ τπο.
Οποιαδήποτε αιτία δράσης που μπορείτε να έχετε σον αφορά τη
χρήση αυτού του δικτυακού τπου απ εσάς πρέπει να αρχίσει
μέσα σε ένα (1) έτος αφτου προκύπτει η αξίωση ή η αιτία της
δράσης. Εάν για οποιοδήποτε λγο ένα αρμδιο δικαστήριο κρίνει
οποιαδήποτε διάταξη αυτής της συμφωνίας, ή μέρος αυτής να είναι
ανεκτέλεστη, αυτή η διάταξη θα είναι επιβεβλημένη στο μέγιστο
δυνατ επιτρεπμενο βαθμ ώστε να επηρεάζει την πρθεση
αυτής της συμφωνίας και οι υπλοιποι ροι και οι διατάξεις της
συμφωνίας θα συνεχίσουν να είναι σε πλήρη ισχύ. Αυτή η
συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νμους της
Ιαπωνίας.
Γλωσσάριο
Εφαρμογή BD-J
Το φορμά BD-ROM υποστηρίζει τη Java για
διαδραστικές λειτουργίες.
Το "BD-J" παρέχει στους δημιουργούς
περιεχομένου σχεδν απεριριστη
λειτουργικτητα ταν δημιουργούν
διαδραστικούς τίτλους BD-ROM.
BD-R (σελίδα 59)
Οι δίσκοι BD-R (Blu-ray Disc Recordable) είναι
εγγράψιμοι δίσκοι Blu-ray που μπορούν να
εγγραφούν μια φορά, διαθέσιμοι στις ίδιες
χωρητικτητες πως οι δίσκοι BD παρακάτω.
Επειδή το περιεχμενο μπορεί να εγγραφεί και
δεν μπορεί να αντικατασταθεί, οι δίσκοι BD-R
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αρχειοθέτηση πολύτιμων δεδομένων, ή για την
αποθήκευση και διανομή περιεχομένου βίντεο.
AACS
Το "Advanced Access Content System" είναι μια
προδιαγραφή διαχείρισης ψηφιακού
ψυχαγωγικού περιεχομένου που είναι
αποθηκευμένο στα νέας γενιάς
προεγγεγραμμένα και εγγεγραμμένα οπτικά
μέσα. Η προδιαγραφή επιτρέπει στους
καταναλωτές να απολαμβάνουν περιεχμενο
ψηφιακής ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένου
περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας.
AVCHD (σελίδα 61)
Το φορμά AVCHD είναι ένα υψηλής ευκρίνειας
φορμά για ψηφιακές βιντεοκάμερες που
χρησιμοποιείται για την εγγραφή σημάτων SD
(κανονικής ευκρίνειας) ή HD (υψηλής
ευκρίνειας) της προδιαγραφής 1080i *1 ή της
προδιαγραφής 720p *2 σε δίσκους DVD,
χρησιμοποιώντας αποδοτική τεχνολογία
συμπίεσης δεδομένων. Το φορμά MPEG-4
AVC/Η.264 χρησιμοποιείται για τη συμπίεση
δεδομένων εικνας και το φορμά Dolby Digital ή
Linear PCM χρησιμοποιείται για τη συμπίεση
δεδομένων ήχου. Το φορμά MPEG-4 AVC/Η.264
έχει τη δυναττητα συμπίεσης εικνων με
μεγαλύτερη αποδοτικτητα απ τι τα
συμβατικά φορμά συμπίεσης εικνων. Το φορμά
MPEG-4 AVC/Η.264 επιτρέπει την εγγραφή ενς
σήματος βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD) που
έχει ληφθεί απ μια ψηφιακή βιντεοκάμερα να
εγγραφεί σε δίσκους DVD με τον ίδιο τρπο
πως ένα τηλεοπτικ σήμα κανονικής
ευκρίνειας (SD).
*1 Μια προδιαγραφή υψηλής ευκρίνειας που
χρησιμοποιεί 1080 ενεργές γραμμές σάρωσης
και το φορμά Interlace.
2
* Μια προδιαγραφή υψηλής ευκρίνειας που
χρησιμοποιεί 720 ενεργές γραμμές σάρωσης
και το προοδευτικ φορμά.
68
BD-RE (σελίδα 59)
Οι δίσκοι BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) είναι
εγγράψιμοι και επανεγγράψιμοι δίσκοι Blu-ray,
διαθέσιμοι στις ίδιες χωρητικτητες πως οι
δίσκοι BD παρακάτω. Η δυναττητα
επανεγγραφής καθιστά δυνατή την επεξεργασία
και την πραγματοποίηση διαδοχικών εγγραφών.
BD-ROM (σελίδα 59)
Οι δίσκοι BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) είναι δίσκοι που παράγονται
βιομηχανικά και είναι διαθέσιμοι στις ίδιες
χωρητικτητες με τους δίσκους BD παρακάτω.
Εκτς απ συμβατικ περιεχμενο ταινιών και
βίντεο, αυτοί οι δίσκοι διαθέτουν εξελιγμένα
χαρακτηριστικά πως διαδραστικ περιεχμενο,
λειτουργίες μενού με χρήση μενού pop up,
επιλογή εμφάνισης υπτιτλων και προβολή
παρουσίασης. Μολοντι ένας δίσκος BD-ROM
μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε μορφή
δεδομένων, οι περισστεροι δίσκοι BD-ROM
περιέχουν ταινίες σε φορμά Υψηλής
Ευκρίνειας, για αναπαραγωγή σε συσκευές
αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc.
Blu-ray Disc (BD) (σελίδα 59)
Ένα φορμά δίσκων που αναπτύχθηκε για την
εγγραφή / αναπαραγωγή βίντεο υψηλής
ευκρίνειας (HD) (για HDTV, κλπ.) και για
αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων.
Ένας δίσκος Blu-ray Disc ενς στρώματος
μπορεί να περιέχει μέχρι και 25 GB και ένας
δίσκος Blu-ray Disc δύο στρωμάτων μπορεί να
περιέχει μέχρι και 50 GB δεδομένων.
Dolby Digital Plus (σελίδα 63)
Αναπτύχθηκε ως προέκταση του Dolby Digital
και υποστηρίζει τεχνολογία κωδικοποίησης
περιβαλλοντικού ήχου 7.1 καναλιών.
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·69
Dolby TrueHD (σελίδα 63)
Το Dolby TrueHD είναι μια τεχνολογία
κωδικοποίησης χωρίς απώλειες που υποστηρίζει
μέχρι και 8 κανάλια πολυκαναλικού
περιβαλλοντικού ήχου για τους οπτικούς
δίσκους επμενης γενιάς. Ο αναπαραγμενος
ήχος είναι απλυτα πιστς προς την αρχική
πηγή.
DTS-HD High Resolution Audio
(σελίδα 63)
Το DTS-HD είναι μια επέκταση του συστήματος
κωδικοποίησης ήχου DTS Digital Surround.
Υποστηρίζει μέγιστη συχντητα δειγματοληψίας
96 kHz και πολυκαναλικ περιβαλλοντικ ήχο
7.1 καναλιών.
Το DTS-HD High Resolution Audio έχει μέγιστη
ταχύτητα μετάδοσης 6 Mbps με συμπίεση με
απώλειες (Lossy).
DTS-HD Master Audio (σελίδα 63)
Το DTS-HD Master Audio έχει μέγιστη ταχύτητα
μετάδοσης 24,5 Mbps και χρησιμοποιεί
συμπίεση χωρίς απώλειες (Lossless) και
αντιστοιχεί σε μέγιστη συχντητα
δειγματοληψίας 192 kHz και μέγιστο 7.1
καναλιών.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (σελίδα 15)
Το HDMI είναι μια διασύνδεση που υποστηρίζει
εικνα και ήχο με μια μνο ψηφιακή σύνδεση. Η
σύνδεση HDMI μεταφέρει εικνα κανονικής έως
υψηλής ποιτητας και πολυκαναλικά ηχητικά
σήματα σε συσκευές AV, πως τηλεοράσεις που
διαθέτουν HDMI, σε ψηφιακή μορφή χωρίς
απώλειες.
Η προδιαγραφή HDMI υποστηρίζει το HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection),
μια τεχνολογία προστασίας αντιγραφής
ψηφιακού ψυχαγωγικού περιεχομένου για
HDMI.
του ανθρώπινου δέρματος, των λουλουδιών,
της άμμου και των κυμάτων μπορεί τώρα να
προβληθεί σε μια μεγάλη οθνη με υπέροχη
φωτογραφική ποιτητα.
Μενού pop up
Μια βελτιωμένη λειτουργία μενού διαθέσιμη
στους δίσκους BD-ROM. Το μενού pop up
εμφανίζεται ταν πιεστεί το POP UP / MENU
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και
μπορείτε να το χειριστείτε ενώ εξελίσσεται η
αναπαραγωγή.
x.v.Colour
Το x.v.Colour είναι ένας πιο φιλικς ρος για το
πρτυπο xvYCC που προτάθηκε απ τη Sony.
Το xvYCC είναι ένα διεθνές πρτυπο για τον
χρωματικ χώρο στο βίντεο.
Το πρτυπο αυτ μπορεί να εκφράσει ένα
ευρύτερο φάσμα χρωμάτων απ το πρτυπο
μεταδσεων που χρησιμοποιείται σήμερα.
24p True Cinema (σελίδα 43)
Οι ταινίες που έχουν ληφθεί με μια κάμερα με
φιλμ αποτελούνται απ 24 καρέ το
δευτερλεπτο.
Επειδή οι συμβατικές τηλεοράσεις (τσο οι
τηλεοράσεις CRT σο και οι επίπεδες
τηλεοράσεις) εμφανίζουν καρέ σε 1/60 ή 1/50
του δευτερολέπτου, τα 24 καρέ δεν
εμφανίζονται με ομοιμορφο ρυθμ.
-ταν συνδεθεί με μια τηλεραση με
δυναττητες 24p, η συσκευή προβάλλει ένα
καρέ ανά 1/24 του δευτερολέπτου - το ίδιο
ενδιάμεσο διάστημα με το οποίο έγινε η αρχική
λήψη με την κάμερα, αναπαράγοντας έτσι πιστά
την αρχική κινηματογραφική εικνα.
LTH (Low to High) (σελίδα 60)
Το LTH είναι ένα σύστημα εγγραφής που
υποστηρίζεται απ BD-R τύπου οργανικής
βαφής.
PhotoTV HD (σελίδα 38)
Το "PhotoTV HD" δίνει τη δυναττητα για
εικνες με πολλές λεπτομέρειες και
φωτογραφικού τύπου έκφραση της υφής και
των χρωμάτων. Συνδέοντας συσκευές της Sony
συμβατές με το "PhotoTV HD" με ένα καλώδιο
HDMI, μπορείτε να απολαύσετε έναν ολκληρο
καινούργιο κσμο φωτογραφιών με εκπληκτική
ποιτητα Full HD. Για παράδειγμα, η λεπτή υφή
69
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·70
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτ το προϊν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι απ τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή μ’ ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλγους, στους
καταλγους προϊντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης
προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊν της Sony που αγοράσατε, εφ’ σον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συνδευαν το προϊν σας, υπ την προϋπθεση τι αγοράστηκε εντς της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται τι το προϊν είναι απαλλαγμένο απ κάθε ελάττωμα σχετιζμενο με τα
υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ απ την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμδια για
να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα που επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντς της περιδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικ το προϊν (κατά την ημερομηνία της αρχικής
αγοράς) λγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της
Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντς
εύλογου χρνου, βάσει των ρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊντα ή εξαρτήματα με νέα ή
ανακυκλωμένα προϊντα ή εξαρτήματα. -λα τα προϊντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται
ιδιοκτησία της Sony.
6ροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μνο εάν προσκομισθεί το πρωττυπο
τιμολγιο ή η απδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊντος
και του ονματος του εμπρου) μαζί με το ελαττωματικ προϊν εντς της περιδου εγγύησης. Η Sony και
τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απ
αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊν ή το μοντέλο του προϊντος ή το νομα του εμπρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακς αριθμς του προϊντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα
αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη
μεταφορά του προϊντος σας προς και απ τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
■ Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
■ Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
ενς προϊντος πως μη επαναφορτιζμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
■ Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική
ατομική ή οικιακή χρήση.
■ Ζημιές ή αλλαγές στο προϊν που προκλήθηκαν απ
❏ Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
➢ του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊν ή βλάβη
σε οθνες υγρών κρυστάλλων
➢ μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊντος
➢ μη συντήρηση του προϊντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
➢ εγκατάσταση ή χρήση του προϊντος με τρπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρτυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα που έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊν.
❏ Μολύνσεις απ ιούς ή χρήση του προϊντος με λογισμικ που δεν παρέχεται με το προϊν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
❏ Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊν εκτς απ άλλα προϊντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να
χρησιμοποιούνται με το εν λγω προϊν.
❏ Χρήση του προϊντος με εξαρτήματα, περιφερειακ εξοπλισμ και άλλα προϊντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρτυπο δεν συνιστώνται απ τη Sony.
❏ Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απ άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·71
❏ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
➢ η αναβάθμιση του προϊντος πέρα απ τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης
ή
➢ οι τροποποιήσεις του προϊντος με σκοπ να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρτυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
❏ Αμέλεια.
❏ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμτητα,
ακατάλληλο εξαερισμ, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μνο τα υλικά μέρη του προϊντος. Δεν καλύπτει το λογισμικ (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης απ τον
τελικ χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις απ την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των σων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του
νμου ή άλλη) σον αφορά την ποιτητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλτητα του
προϊντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊν, για συγκεκριμένο σκοπ. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή
της μνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν
εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της
παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊντων που υπκεινται στους ρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων
– των οικονομικών και άυλων απωλειών – του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊντος – της
απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απλαυσης ή χρήσης του προϊντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεμένων προϊντων – της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακλουθης απώλειας ή ζημίας ακμη και αν
αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
❏ Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊντος ή συνδεδεμένων προϊντων λγω ελαττωμάτων ή
μη διαθεσιμτητας κατά την περίοδο που αυτ βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιμτητας του προϊντος, απώλεια χρνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
❏ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν απ το προϊν ή απ συνδεδεμένα προϊντα.
❏ Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
❏ Μολύνσεις απ ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απλυτης ευθύνης (ακμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυναττητα πρκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την ευθύνη της μνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για
παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμ ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια,
σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δλο και παρμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊντος, ωστσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μνο περιορισμούς ευθυνών υψηλτερου βαθμού, θα
ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσμενα νμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν απ την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με
τους ρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν απ την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα νμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων απ τα οποία αγοράσατε το προϊν. Η
διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 1.0 - 01.2004
BDP-S350 p54-72 9-10-08 16:38 ™ÂÏ›‰·72
Για να βρείτε χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα
προϊντα και τις υπηρεσίες Sony, παρακαλούμε επισκεφτείτε το δικτυακ τπο:
www.sony-europe.com/myproduct
D.T.P. POLYGRAMA A.E.
z
http://www.sony.net/
ΓIA ΠΛHPOΦOPIEΣ SERVICE ΠAPAKAΛOYME EΠIKOINΩNHΣTE ΣTO
801 11 92000, e-mail: cic-greece@eu.sony.com
Download PDF