Sony | UHP-H1 | Sony UHP-H1 Προηγμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου και βίντεο Οδηγίες χρήσης

masterpage:Right
4-588-104-11(1) (EL)
Συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc™ / DVD
Οδηγίες χρήσης
Το λογισμικό αυτής της συσκευής αναπαραγωγής
μπορεί να ενημερωθεί μελλοντικά. Για να
κατεβάσετε τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις και τις
Οδηγίες Λειτουργίας με σύνθετες δυνατότητες,
ανατρέξτε στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:
www.sony.eu/support
2
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ξεκινώντας
7
10
12
12
Τηλεχειριστήριο
Βήμα 1: Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής
Βήμα 2: Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου
Βήμα 3: Εύκολη διαμόρφωση
Αναπαραγωγή
14
14
15
16
Αναπαραγωγή δίσκου
Αναπαραγωγή από συσκευή USB
Αναπαραγωγή μέσω δικτύου
Ακρόαση ήχου από συσκευή Bluetooth
Πρόσθετες πληροφορίες
18
18
19
21
Ενημέρωση λογισμικού
Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής
Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής
Προδιαγραφές
UHP-H1
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\020WAR.fm
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και
μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω
στη συσκευή.
Εάν το βύσμα που διατίθεται με αυτό τον εξοπλισμό έχει
αποσπώμενο κάλυμμα ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι έχετε
τοποθετήσει το κάλυμμα αφού αλλάξετε την ασφάλεια.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το βύσμα χωρίς το κάλυμμα της
ασφάλειας. Εάν χάσετε το κάλυμμα της ασφάλειας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κοντινότερο κέντρο
τεχνικής υποστήριξης Sony.
Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το
περίβλημα. Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης
μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Η αλλαγή του καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος
πρέπει να εκτελείται μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο
κατάστημα σέρβις.
Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με τοποθετημένες
τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως
ή φωτιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει
τον κίνδυνο για τα μάτια. Καθώς η ακτίνα λέιζερ που
χρησιμοποιείται σε αυτό το Blu-ray Disc/τη συσκευή
αναπαραγωγής DVD είναι επιβλαβής για τα μάτια, μην
επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα.
Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης μόνο
σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να μεταχειρίζεστε το προϊόν ως κοινά οικιακά απορρίμματα.
Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής
απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε
διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από
την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος
αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές,
την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Μόνο για τα
ευρωπαϊκά
μοντέλα
Η ετικέτα αυτή βρίσκεται στο προστατευτικό κάλυμμα του
μηχανισμού λέιζερ, στο εσωτερικό του περιβλήματος της
συσκευής.
Αυτή η συσκευή υπάγεται στην κατηγορία προϊόντος
CLASS 1 LASER Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLASS 1 LASER βρίσκεται στην πίσω
εξωτερική πλευρά της συσκευής.
Σημείωση για τους πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και
τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, ο εξοπλισμός διαθέτει
ένα χυτό βύσμα που συμμορφώνεται με το πρότυπο BS1363.
Εάν η ασφάλεια που διατίθεται μέσα στο βύσμα χρειάζεται
αντικατάσταση, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια
της ίδιας ονομαστικής τιμής και να έχει έγκριση ASTA ή BSI
έως BS1362, (δηλ. να φέρει σήμανση
ή
).
Απόρριψη μεταχειρισμένων
μπαταριών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη
συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που
παρέχονται με αυτό το προϊόν ως κοινά οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό
σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του
μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.
Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των
μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα
μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση
της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους
ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων
απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία,
αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό επιδιορθώσεων.
Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας,
παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας
ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
2
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\020WAR.fm
Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα
σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της
μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με
τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό
της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση
του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Βέλγιο. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης,
ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά
αντίστοιχα έγγραφα.
Προφυλάξεις
• Η μονάδα λειτουργεί στα 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz.
Ελέγξτε εάν η τάση λειτουργίας της μονάδας είναι
ίδια με την τάση της εταιρείας ηλεκτροδότησης της
περιοχής σας.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα έτσι ώστε το καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος να μπορεί να
αποσυνδεθεί από την πρίζα αμέσως μόλις
παρουσιαστεί πρόβλημα.
• Η ζώνη συχνοτήτων 5150 - 5350 MHz προορίζεται
μόνο για εσωτερική χρήση.
• Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και
συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στην
Οδηγία EMC χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην
καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής
με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές γυμνής
φλόγας (όπως αναμμένα κεριά).
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή αναπαραγωγής
σε περιορισμένο χώρο, όπως ράφια βιβλιοθήκης
ή παρόμοια έπιπλα.
• Αν η συσκευή αναπαραγωγής μεταφερθεί απευθείας
από κρύο σε ζεστό χώρο ή τοποθετηθεί σε ένα
δωμάτιο με πολλή υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει
συμπύκνωση της υγρασίας στους φακούς στο
εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται
να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση,
αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή
αναπαραγωγής ενεργοποιημένη για περίπου μισή
ώρα, μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αποσυνδέεται από
την πηγή τροφοδοσίας (δίκτυο ρεύματος) εφόσον
παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν η
συσκευή αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.
master page=right
Ειδοποίηση για τους πελάτες στην Ευρώπη
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στις ακόλουθες
χώρες:
AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
Κόσοβο.
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρών
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις
και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την ακόλουθη
διεύθυνση URL: http://www.compliance.sony.de/
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
• Η ονομασία Java είναι εμπορικό σήμα της Oracle
ή/και των θυγατρικών της.
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby
Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο του διπλού
D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
• Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στη
διεύθυνση http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται
κατόπιν αδείας από την DTS Licensing Limited. Η
ονομασία DTS, DTS-HD, και τα αντίστοιχα σύμβολα,
και η ονομασία & DTS και το αντίστοιχο σύμβολο
είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα και η ονομασία
DTS-HD Master Audio είναι εμπορικό σήμα της DTS,
Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος.
• Οι ονομασίες HDMI® και Διασύνδεση πολυμέσων
υψηλής ευκρίνειας HDMI, καθώς και το λογότυπο
HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α και σε άλλες
χώρες.
• Τα Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ και τα λογότυπα και εμπορικά
σήματα της Blu-ray Disc Association.
• Η ονομασία Blu-ray 3D™ και το λογότυπο Blu-ray
3D™ είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc
Association.
• Το «DVD logo» είναι εμπορικό σήμα της
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Τα λογότυπα «DVD+RW», «DVD-RW», «DVD+R»,
«DVD-R», «DVD VIDEO», «DVD AUDIO», «Super
Audio CD» και «CD» είναι εμπορικά σήματα.
• Η ονομασία «BRAVIA» είναι εμπορικό σήμα της
Sony Corporation.
3
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\020WAR.fm
• Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της
κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται
κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.
• Αυτό το προϊόν ενσωματώνει ιδιόκτητη τεχνολογία
υπό την άδεια της Verance Corporation και
προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των
ΗΠΑ αριθ. 7.369.677 και άλλα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν στις
ΗΠΑ ή διεθνώς, καθώς και νόμους περί προστασίας
των πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών
μυστικών για ορισμένες πτυχές της εν λόγω
τεχνολογίας. Το Cinavia είναι εμπορικό σήμα της
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος της Verance. Απαγορεύεται η
αντίστροφη μηχανική και η αποσυναρμολόγηση.
• Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες
ή/και σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες
τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση
ή η διανομή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του
προϊόντος, χωρίς άδεια χρήσης της Microsoft
ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας της
Microsoft.
Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου χρησιμοποιούν την
τεχνολογία πρόσβασης περιεχομένου PlayReady™
της Microsoft για την προστασία της πνευματικής
τους ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του
περιεχομένου πνευματικών δικαιωμάτων. Η συσκευή
αυτή χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για
την πρόσβαση προστατευόμενου περιεχομένου μέσω
PlayReady ή/και προστατευόμενου περιεχομένου
μέσω WMDRM. Εάν η συσκευή αποτύχει στην
κανονική επιβολή περιορισμών για τη χρήση
περιεχομένου, οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου
ενδέχεται να απαιτήσουν από τη Microsoft να
ανακαλέσει τη δυνατότητα της συσκευής να
αναπαράγει προστατευόμενο περιεχόμενο μέσω της
τεχνολογίας PlayReady. Η ανάκληση δεν επηρεάζει
το μη προστατευόμενο περιεχόμενο ή το περιεχόμενο
που προστατεύεται από άλλες τεχνολογίες
πρόσβασης περιεχομένου. Οι ιδιοκτήτες
περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν την
αναβάθμιση της τεχνολογίας PlayReady για την
πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Εάν αρνηθείτε μια
αναβάθμιση, δεν θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης
σε περιεχόμενο που απαιτεί τη συγκεκριμένη
αναβάθμιση.
• Η ονομασία Gracenote, το λογότυπο Gracenote και
το λογότυπο «Powered by Gracenote», οι ονομασίες
Gracenote MusicID, Gracenote VideoID και
Gracenote Video Explore είναι είτε κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα είτε εμπορικά σήματα της
Gracenote, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε
άλλες χώρες.
master page=left
• Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® και
Wi-Fi Alliance® είναι κατοχυρωμένο εμπορικά
σήματα της Wi-Fi Alliance.
• Τα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ και
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ είναι εμπορικά
σήματα της Wi-Fi Alliance.
• Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήμα
πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.
• Το διακριτικό σήμα Wi-Fi Protected Setup είναι
σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.
• Το DLNA™, το λογότυπο DLNA και το DLNA
CERTIFIED™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα
υπηρεσίας ή σήματα πιστοποίησης της Digital
Living Network Alliance.
• Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της
Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών
των σημάτων από την Sony Corporation
πραγματοποιείται στο πλαίσια σχετικής άδειας. Άλλα
εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
• Το LDAC™ και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά
σήματα της Sony Corporation.
• Τα « », «PlayStation» και «DUALSHOCK» είναι
εμπορικά σήματα της Sony Computer Entertainment
Inc.
• Το «DSEE HX» είναι εμπορικό σήμα της
Sony Corporation.
• Το λογότυπο SongPal Link και SongPal Link είναι
εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
• Το Google Play™ και το λογότυπο Google Play είναι
εμπορικά σήματα της Google Inc.
• Η ονομασία Apple και το λογότυπο Apple είναι
εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις
Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα
υπηρεσίας της Apple Inc.
• Η ονομασία Opera® Devices SDK ανήκει στην Opera
Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος.
4
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\020WAR.fm
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
• Άλλες ονομασίες συστημάτων και προϊόντων είναι
γενικά εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα των κατασκευαστών τους. Τα σήματα ™
και ® δεν επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο.
Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη της
Gracenote®
Αυτή η εφαρμογή ή συσκευή περιλαμβάνει λογισμικό
της Gracenote, Inc. of Emeryville, California
(«Gracenote»). Το λογισμικό της Gracenote
(το «Λογισμικό Gracenote») επιτρέπει σε αυτήν την
εφαρμογή ή συσκευή να εκτελεί αναγνώριση δίσκου
ή/και αρχείων και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά
με μουσική ή/και βίντεο, όπως για παράδειγμα,
πληροφορίες σχετικά με το όνομα, τον καλλιτέχνη,
το κομμάτι και τον τίτλο («Δεδομένα Gracenote»)
από διακομιστές στο διαδίκτυο ή ενσωματωμένες βάσεις
δεδομένων (συλλογικά, «Διακομιστές Gracenote»)
και να εκτελεί άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα Gracenote μόνο μέσω
των λειτουργιών αυτής της εφαρμογής ή συσκευής,
που προορίζονται για τον τελικό χρήστη. Η λήψη και
η προβολή των Δεδομένων Gracenote σε αυτήν την
εφαρμογή ή συσκευή δεν παρέχονται από την Gracenote
και εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα και
ευθύνη του κατασκευαστή του παρόντος.
Αυτή η εφαρμογή ή συσκευή ενδέχεται να περιλαμβάνουν
περιεχόμενο που ανήκει στους παρόχους της Gracenote.
Σε αυτήν την περίπτωση, όλοι οι περιορισμοί που τίθενται
στο παρόν σε σχέση με τα Δεδομένα Gracenote θα
ισχύουν επίσης για το περιεχόμενο αυτού του είδους και
οι πάροχοι του εν λόγω περιεχομένου θα μπορούν να
απολαμβάνουν όλα τα οφέλη και τα μέσα προστασίας
που διατίθενται από την Gracenote στη συνέχεια.
Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα
Gracenote, το Λογισμικό Gracenote και τους Διακομιστές
Gracenote μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.
Συμφωνείτε ότι δεν θα εκχωρήσετε, αντιγράψετε,
μεταφέρετε ή μεταβιβάσετε το Λογισμικό Gracenote
ή άλλα Δεδομένα Gracenote σε τρίτα μέρη.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
GRACENOTE, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.
Συμφωνείτε ότι η μη αποκλειστική άδεια χρήσης των
Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και
των Διακομιστών Gracenote θα λυθεί εάν παραβιάσετε
τους εν λόγω περιορισμούς. Εάν λυθεί η άδειά σας,
συμφωνείτε ότι θα διακόψετε οποιαδήποτε και κάθε
χρήση των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού
Gracenote και των Διακομιστών Gracenote.
master page=right
Η Gracenote επιφυλάσσεται του δικαιώματός της
επί των των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού
Gracenote και των Διακομιστών Gracenote,
συμπεριλαμβανομένου παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας.
Σε καμία περίπτωση η Gracenote δεν υποχρεούται να
σας αποζημιώσει για τυχόν πληροφορίες που παρέχετε.
Συμφωνείτε ότι η Gracenote δύναται να ασκήσει τα
δικαιώματά της που προκύπτουν από το εν λόγω
Συμφωνητικό απέναντι σε εσάς, απευθείας και για
λογαριασμό της. Η Gracenote δύναται να τροποποιήσει
ή να καταργήσει τα Δεδομένα Gracenote με ή χωρίς
πρότερη ειδοποίηση και ενδέχεται να παρεμποδίσει ή να
τροποποιήσει την πρόσβαση στα Δεδομένα Gracenote.
Δεν μπορείτε να υποβάλετε κάποια αξίωση στη
Gracenote, η οποία προκύπτει από αυτού του είδους
την αλλαγή, κατάργηση, παρεμπόδιση ή τροποποίηση.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι προκειμένου να χρησιμοποιήσετε
τα Δεδομένα Gracenote, θα πρέπει να πληροίτε
ορισμένες τεχνικές προϋποθέσεις, όπως αυτήν την
εφαρμογή ή τη συσκευή, τα προγράμματα λογισμικού,
μεθόδους μεταφοράς, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και
άλλες υπηρεσίες τρίτου μέρους, το οποίο ενδέχεται
να επιφέρει επιπλέον κόστος, συγκεκριμένα χρεώσεις
σύνδεσης, τις οποίες θα πρέπει να καταβάλλετε
ξεχωριστά. Η Gracenote δεν παρέχει αυτού του είδους
τις εφαρμογές ή τις συσκευές, τα προγράμματα
λογισμικού, τις μεθόδους μεταφοράς, τις υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών ή άλλες υπηρεσίες και δεν αποδέχεται
καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες τρίτου μέρους.
Η Gracenote δεν φέρει ευθύνη για τη σωστή
διαμόρφωση, σύνδεση ή (εφόσον διατίθεται) τον
εξοπλισμό αυτής της εφαρμογής ή συσκευής, έτσι
ώστε να είναι δυνατή η λήψη Δεδομένων Gracenote.
Αυτό αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
Η υπηρεσία Gracenote χρησιμοποιεί ένα μοναδικό
σύστημα εντοπισμού για να εντοπίζει ερωτήματα για
στατιστικούς σκοπούς. Ο σκοπός του τυχαία
εκχωρούμενου αριθμητικού συστήματος εντοπισμού
είναι να διευκολύνει την υπηρεσία Gracenote να
υπολογίζει ερωτήματα χωρίς να γνωρίζει πληροφορίες
για το άτομό σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ιστοσελίδα με την Πολιτική Απορρήτου
της Gracenote σχετικά με την υπηρεσία Gracenote.
Το Λογισμικό Gracenote και κάθε στοιχείο των
Δεδομένων Gracenote σας παραχωρούνται «ΩΣ
ΕΧΟΥΝ». Η Gracenote δεν προβαίνει σε καμία δήλωση
ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια
των Δεδομένων Gracenote που εμπεριέχονται στους
Διακομιστές Gracenote. Η λήψη ή άλλου είδους χρήση
του περιεχομένου, συγκεκριμένα η λήψη των
Δεδομένων Gracenote αποτελεί δική σας ευθύνη και
είστε μοναδικοί υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές σε αυτήν
την εφαρμογή ή τη συσκευή ή για τυχόν άλλες ζημιές,
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων,
που προκύπτουν από αυτές τις ενέργειες.
5
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\020WAR.fm
Η Gracenote διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής
δεδομένων από τους Διακομιστές Gracenote ή αλλαγής
των κατηγοριών δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο
κρίνει επαρκή. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το
Λογισμικό Gracenote ή οι Διακομιστές Gracenote είναι
απαλλαγμένοι από σφάλματα ή ότι η λειτουργία του
Λογισμικού Gracenote ή των Διακομιστών Gracenote
θα είναι αδιάλειπτη. Η Gracenote δεν υποχρεούται να
σας παράσχει τους νέους, βελτιωμένους ή πρόσθετους
τύπους ή κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να
παρέχει στο μέλλον και δύναται να διακόψει τις
υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή.
Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΙΤΛΟ
ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE, ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
GRACENOTE Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ
GRACENOTE. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η
GRACENOTE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.
© 2000 – σήμερα. Gracenote, Inc. Με την επιφύλαξη
παντός νόμιμου δικαιώματος.
master page=left
Πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού
Για το Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη
(EULA), ανατρέξτε στο [Συμφωνητικό άδειας χρήσης]
στο μενού επιλογών στο εικονίδιο κάθε υπηρεσίας
δικτύου.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άλλες άδειες
λογισμικού, επιλέξτε [Διαμόρφωση] και ανατρέξτε
στο [Πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού] στο
[Ρυθμίσεις συστήματος].
Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που υπόκειται
στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU («GPL»)
ή στην Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU
(«LGPL»). Σε αυτές τις άδειες ορίζεται ότι οι πελάτες
έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, να τροποποιήσουν
και να αναδιανείμουν τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω
λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της GPL ή της LGPL.
Ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού που
χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν υπόκειται στην GPL
και την LGPL, και είναι διαθέσιμος στον Παγκόσμιο
Ιστό. Για λήψη, επισκεφτείτε την ακόλουθη
διαδικτυακή τοποθεσία:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Σημειώνεται ότι η Sony δεν δύναται να ανταποκριθεί σε
τυχόν ερωτήματα αναφορικά με το περιεχόμενο αυτού
του πηγαίου κώδικα.
Ρήτρα αποποίησης ευθυνών σχετικά με υπηρεσίες
που προσφέρονται από τρίτα μέρη
Είναι δυνατή η τροποποίηση, αναστολή ή τερματισμός
των υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτα μέρη
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει
ευθύνη για τις καταστάσεις αυτού του είδους.
6
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
master page=right
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\030STU.fm
Ξεκινώντας
Τηλεχειριστήριο
Οι διαθέσιμες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου
διαφέρουν ανάλογα με το δίσκο ή την περίπτωση.
Ξεκινώντας
A Z (άνοιγμα/κλείσιμο)
Ανοίγει ή κλείνει το συρτάρι του δίσκου.
TV 1 (ενεργοποίηση/αναμονή
τηλεόρασης)
Ενεργοποιεί την τηλεόραση ή τη θέτει
σε κατάσταση αναμονής.
1 (ενεργοποίηση/αναμονή)
Ενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής
ή τη θέτει σε κατάσταση αναμονής.
AUDIO DIRECT
• Ενεργοποιεί έξοδο ήχου υψηλής
ποιότητας.
• Απενεργοποιεί την έξοδο βίντεο και
την εμπρός οθόνη ενδείξεων.
TV t (Επιλογή εισόδου τηλεόρασης)
Εναλλάσσει μεταξύ της τηλεόρασης και
άλλων πηγών εισόδου.
BLUETOOTH (σελίδα 16)
• Η λίστα συσκευής σκαναρίσματος θα
εμφανιστεί εάν αυτή η συσκευή δεν
έχει συζευγμένη συσκευή Bluetooth.
• Συνδεθείτε στην τελευταία συσκευή
που συνδέθηκε, εάν αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής έχει μια συζευγμένη
συσκευή Bluetooth. Εάν η σύνδεση
αποτύχει, θα εμφανιστεί η λίστα
συσκευών σκαναρίσματος.
• Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή
Bluetooth.
B Έγχρωμα πλήκτρα (κόκκινο/πράσινο/
κίτρινο/μπλε)
Πλήκτρα συντομεύσεων για διαδραστικές
λειτουργίες.
C
(αγαπημένο)
Παρέχει πρόσβαση στην εφαρμογή που
έχει καταγραφεί ως αγαπημένη.
NETFLIX
Παρέχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική
υπηρεσία NETFLIX. Για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική
υπηρεσία NETFLIX, επισκεφτείτε την
ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία και
ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις:
www.sony.eu/support
z
Τα κουμπιά N, TV2 + και AUDIO διαθέτουν μια
ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη
κουκκίδα ως αναφορά κατά τη λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής.
TOP MENU
Ανοίγει ή κλείνει το Άνω μενού των δίσκων
BD ή DVD.
POP UP/MENU
Ανοίγει ή κλείνει το Αναδυόμενο μενού των
δίσκων BD-ROM ή το μενού των δίσκων DVD.
7
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\030STU.fm
OPTIONS
Εμφανίζει στην οθόνη τις διαθέσιμες
επιλογές.
RETURN
Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
</M/m/,
Μετακινεί την επισήμανση για να επιλεγεί
ένα εμφανιζόμενο στοιχείο.
z
• M/m ως πλήκτρο συντόμευσης για την εκκίνηση
παραθύρου αναζήτησης κομματιού και αριθμό
κομματιού εισόδου κατά την αναπαραγωγή CD
μουσικής.
• M/m ως πλήκτρο συντόμευσης για περιστροφή
της φωτογραφία δεξιόστροφα/αριστερόστροφα
κατά 90 μοίρες.
• </, ως πλήκτρο συντόμευσης για να
εκτελέσετε λειτουργίες αναζήτησης στη διάρκεια
αναπαραγωγής βίντεο DLNA.
• </, ως πλήκτρο συντόμευσης για την αλλαγή
ακίνητης εικόνας όταν είναι ενεργοποιημένο να
αλλάξει.
Κεντρικό πλήκτρο (ENTER)
Εισαγάγει το επιλεγμένο στοιχείο.
HOME
Εισέρχεται στην αρχική οθόνη της συσκευής
αναπαραγωγής.
D m/M (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη
προώθηση)
• Γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση
του δίσκου όταν πατήσετε το πλήκτρο
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Η ταχύτητα αναζήτησης αλλάζει κάθε
φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά τη
διάρκεια αναπαραγωγής του βίντεο.
• Κάνει αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
εάν πιέσετε για περισσότερο από ένα
δευτερόλεπτο στη λειτουργία παύσης.
• Αναπαράγει ένα καρέ κάθε φορά εάν το
πιέσετε για λίγο στη λειτουργία παύσης.
master page=left
SUBTITLE
Επιλέγει τη γλώσσα των υπότιτλων, όταν
έχουν εγγραφεί υπότιτλοι σε πολλές
γλώσσες σε ένα δίσκο BD-ROM/DVD
VIDEO/DVD AUDIO.
x (διακοπή)
Διακόπτει την αναπαραγωγή και αποθηκεύει
το σημείο διακοπής στη μνήμη (σημείο
συνέχισης).
Το σημείο συνέχισης για έναν τίτλο/κομμάτι
είναι το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής ή η
τελευταία φωτογραφία για ένα φάκελο
φωτογραφιών.
AUDIO
Επιλέγει τη γλώσσα της μεταγλώττισης,
όταν έχουν εγγραφεί μεταγλωττίσεις σε
πολλές γλώσσες σε ένα δίσκο BD-ROM/
DVD VIDEO/DVD AUDIO.
Επιλέγει το ηχητικό κομμάτι στα CD.
(σίγαση)
Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο της
τηλεόρασης.
TV2 (ένταση ήχου) +/–
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της
τηλεόρασης.
DISPLAY
Εμφανίζει τις πληροφορίες αναπαραγωγής
στην οθόνη.
Για να κλειδώσετε το συρτάρι του δίσκου (Κλείδωμα
για τα παιδιά)
Μπορείτε να κλειδώσετε το συρτάρι του δίσκου
για να μην ανοίξει τυχαία.
Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι
ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί
x (διακοπή), HOME, και μετά το κουμπί TOP
MENU στο τηλεχειριστήριο για να κλειδώσετε
ή να ξεκλειδώσετε το συρτάρι.
N (αναπαραγωγή)
Εκκινεί ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.
./> (προηγούμενο/επόμενο)
Μεταβαίνει στο προηγούμενο/επόμενο
κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.
X (παύση)
Διακόπτει προσωρινά ή επανεκκινεί την
αναπαραγωγή.
8
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\030STU.fm
master page=right
Ξεκινώντ
Αριθμοί κωδικών τηλεοράσεων με
δυνατότητα ελέγχου
Κατασκευαστής
Πλήκτρο
τηλεχειριστηρίου
Sony (προεπιλογή)
AUDIO DIRECT
Philips
TV t/
BLUETOOTH/
POP UP/MENU
Panasonic
Έγχρωμο κουμπί
(κόκκινο)/NETFLIX
Hitachi
Έγχρωμο κουμπί
(πράσινο)
Sharp
Έγχρωμο κουμπί
(κίτρινο)
Toshiba
Έγχρωμο κουμπί (μπλε)
Loewe
Ξεκινώντας
Κρατήστε πατημένο το TV 1 και τον κωδικό
κατασκευαστή της τηλεόρασης
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του
τηλεχειριστηρίου για 2 δευτερόλεπτα.
Εάν αναφέρονται περισσότερα από ένα πλήκτρα
τηλεχειριστηρίου, δοκιμάστε να τους εισαγάγετε
έναν κάθε φορά, μέχρι να βρείτε τον κωδικό που
λειτουργεί με την τηλεόρασή σας.
(αγαπημένο)
Samsung
TOP MENU
LG/Goldstar
RETURN
9
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\030STU.fm
master page=left
Βήμα 1: Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής
Σύνδεση στην τηλεόραση
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας με καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (δεν παρέχεται)
Σύνδεση στον ενισχυτή AV (δέκτης)
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης, ανάλογα με τις υποδοχές εισόδου του ενισχυτή
AV (δέκτης).
A
Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας*
Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας*
t Θέστε το [Ρύθμιση MIX ήχου BD] στο [Ρυθμίσεις ήχου].
B
Ψηφιακό ομοαξονικό καλώδιο*
ή
Οπτικό ψηφιακό καλώδιο*
ή
Καλώδιο ήχου/βίντεο*
Καλώδιο HDMI
υψηλής
ταχύτητας*
* Δεν παρέχεται.
10
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\030STU.fm
master page=right
Σχετικά με τον τρόπο εξόδου διαχωρισμού AV
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την παροχή ξεχωριστών σημάτων βίντεο μέσω της υποδοχής HDMI OUT
1 και σημάτων ήχου μέσω της υποδοχής HDMI OUT 2.
Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας
(δεν παρέχεται)
Ξεκινώντας
11
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\030STU.fm
Βήμα 2: Προετοιμασία για
σύνδεση δικτύου
Βήμα 3: Εύκολη διαμόρφωση
Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά
Περιμένετε για λίγο μέχρι η συσκευή
αναπαραγωγής ενεργοποιήσει και εκκινήσει
τις [Εύκολες αρχικές ρυθμίσεις].
Ενσύρματη εγκατάσταση
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο LAN για να κάνετε
σύνδεση στον ακροδέκτη LAN (100) της
συσκευής αναπαραγωγής.
1
Καλώδιο LAN
(δεν παρέχεται)
Ευρυζωνικός
δρομολογητής
Μόντεμ ADSL/
Μόντεμ καλωδίου
Εισαγάγετε δύο μπαταρίες R03 (μέγεθος
AAΑ) αντιστοιχίζοντας τα άκρα 3 και #
των μπαταριών με τις ενδείξεις στο
εσωτερικό της θήκης των μπαταριών
του τηλεχειριστηρίου.
Internet
z
Συνιστάται η χρήση θωρακισμένου καλωδίου διεπαφής
(καλώδιο δικτύου LAN), ευθείας σύνδεσης.
2
Ασύρματη διαμόρφωση
Χρησιμοποιήστε το ασύρματο δίκτυο LAN
που είναι ενσωματωμένο στη συσκευή
αναπαραγωγής.
στο δίκτυο ρεύματος
3
Καλώδιο
δικτύου LAN (δεν παρέχεται)
Δρομολογητής
ασύρματου
δικτύου LAN
Μόντεμ ADSL/
Μόντεμ
καλωδίου
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής
στο δίκτυο ρεύματος.
Πατήστε το 1 για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή αναπαραγωγής.
*
Internet
4
* Ενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής ή τη
θέτει σε κατάσταση αναμονής.
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και θέστε
τον επιλογέα εισόδου στην τηλεόρασή
σας πατώντας το κουμπί t στο
τηλεχειριστήριο. Με αυτό τον τρόπο θα
εμφανιστεί το σήμα από τη συσκευή
αναπαραγωγής στην οθόνη της τηλεόρασης.
12
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
master page=right
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\030STU.fm
5
Εκτελέστε την [Εύκολη αρχική διαμόρφωση].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για
να εκτελέσετε τις βασικές ρυθμίσεις
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </M/m/,
και ENTER στο τηλεχειριστήριο.
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη εμφανίζεται όταν πατήσετε
το πλήκτρο HOME. Επιλέξτε μια εφαρμογή
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </M/m/,
και πιέστε ENTER.
Εργαλεία
Εφαρμογή
</M/m/,
ENTER
All Apps
Audio & Video Player
Setup
b
Ξεκινώντας
• Όταν ολοκληρωθούν οι [Εύκολες αρχικές ρυθμίσεις],
επιλέξτε [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου] για να
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες δικτύου της
συσκευής αναπαραγωγής.
• Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση,
ρυθμίστε το [Ρυθμίσεις Internet] στο [Ρυθμίσεις
δικτύου] σε [Ασύρματη διαμόρφωση].
• Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση,
ρυθμίστε το [Ρυθμίσεις Internet] στο [Ρυθμίσεις
δικτύου] σε [Ενσύρματη εγκατάσταση].
You can enjoy many Apps
with your BD player. Please
select here and press
your remote control.
on
No Disc
You can add your favourite apps here.
Move or delete apps using the option menu.
[Οι εφαρμογές μου]: Διαχειρίζεται την
αγαπημένη εφαρμογή. Μπορείτε να
προσθέσετε συντομεύσεις για μια εφαρμογή
από την ενότητα [Όλες οι εφαρμογές].
[Προτεινόμενες εφαρμογές]: Εμφανίζει
τη συνιστώμενη εφαρμογή.
[Όλες οι εφαρμογές]: Εμφανίζει όλες τις
διαθέσιμες εφαρμογές. Μπορείτε να προσθέσετε
εφαρμογές στην ενότητα [Οι εφαρμογές μου]
πιέζοντας το πλήκτρο OPTIONS και, στη
συνέχεια, επιλέγοντας [Προσθήκη στην ενότητα
Οι εφαρμογές μου].
[Διαμόρφωση]: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις
της συσκευής αναπαραγωγής.
Διαθέσιμες επιλογές
Οι διάφορες ρυθμίσεις και οι λειτουργίες
αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες, εάν πιέσετε το
πλήκτρο OPTIONS. Τα διαθέσιμα στοιχεία
διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση.
[Μετακίνηση εφαρμογής]: Ταξινομεί τις
εφαρμογές στην περιοχή [Οι εφαρμογές μου].
[Κατάργηση εφαρμογής]: Διαγράφει τις
εφαρμογές στην ενότητα [Οι εφαρμογές μου].
[Εγγραφή ως Αγαπημένο]: Εγγράφει 1
εφαρμογή στο κουμπί τηλεχειριστηρίου
(αγαπημένο).
[Περιεχόμενα δεδομένων]: Εμφανίζει
τα περιεχόμενα του μικτού δίσκου.
13
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\040PLY.fm
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκου
Απολαύστε Blu-ray 3D
1
• Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στις
συσκευές που είναι συμβατές με τη
λειτουργία τρισδιάστατης απεικόνισης
(3D) χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI
υψηλής ταχύτητας.
• Ορίστε τη [Ρύθμιση εξόδου 3D] και τη
[Ρύθμιση μεγέθ. οθόνης TV για 3D] στις
[Ρυθμίσεις οθόνης].
Για «Αναπαραγόμενους δίσκους», βλ. σελίδα 18.
1
Πατήστε το Z και, κατόπιν, τοποθετήστε ένα
δίσκο στο συρτάρι του δίσκου.
2
Η πλευρά αναπαραγωγής κοιτάζει προς τα κάτω
2
Πιέστε το πλήκτρο Z για να κλείσετε το συρτάρι
του δίσκου.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει
αυτόματα, επιλέξτε την κατηγορία [Βίντεο],
[Μουσική] ή [Φωτογραφία] στο
(Δίσκος) και πατήστε ENTER.
Προετοιμασία για αναπαραγωγή δίσκου
Blu-ray 3D Disc.
Εισαγάγετε ένα δίσκο Blu-ray 3D Disc.
Η μέθοδος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με
το δίσκο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών
που παρέχεται με το δίσκο.
z
Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια οδηγιών που
παρέχονται μαζί με την τηλεόραση και τη συνδεδεμένη
συσκευή.
Αναπαραγωγή από συσκευή USB
Για «Τύποι αρχείων με δυνατότητα
αναπαραγωγής», βλ. σελίδα 19.
1
z
(Μικτός δίσκος) περιέχει περιεχόμενα δεδομένων.
Πατήστε το OPTIONS στο τηλεχειριστήριο κι επιλέξτε
το [Περιεχόμενα δεδομένων] για να εμφανιστούν τυχόν
διαθέσιμα περιεχόμενα.
Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB της
συσκευής αναπαραγωγής.
Z
2
3
1
Επιλέξτε
[Συσκευή USB] χρησιμοποιώντας
τα πλήκτρα </M/m/, και πιέστε ENTER.
Επιλέξτε την κατηγορία [Βίντεο], [Μουσική]
ή [Φωτογραφία] χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
M/m και πατήστε το ENTER.
14
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
master page=right
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\040PLY.fm
Αναπαραγωγή μέσω δικτύου
Χρήση του «SideView Βίντεο και
Τηλεόρασης»
b
Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά
στην Αρχική οθόνη.
Το «SongPal» είναι μια ειδική εφαρμογή για τη
λειτουργία συσκευών ήχου συμβατών με το
SongPal (π.χ. ασύρματο ηχείο) κατασκευασμένων
από τη Sony. Μπορείτε να ακούσετε μουσική
αποθηκευμένη στη συσκευή ήχου CD (CD-DA)
και USB με αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής από
πολλαπλά σημεία στο ίδιο δίκτυο. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://sony.net/nasite/. Απαιτείται
να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή
σας (smartphone ή tablet) και ασύρματο
δρομολογητή για να χρησιμοποιήσετε αυτήν
την εφαρμογή. Αναζητήστε το SongPal στο
Google Play™ ή το App Store και κατεβάστε
χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.
Αναπαραγωγή
Το «SideView Βίντεο και Τηλεόρασης» είναι μια
δωρεάν εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για
απομακρυσμένες συσκευές (όπως smartphone
κ.λπ.). Χρησιμοποιώντας το «SideView Βίντεο
και Τηλεόρασης» με αυτήν τη συσκευή
αναπαραγωγής, μπορείτε εύκολα να απολαύσετε
τη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία στην απομακρυσμένη συσκευή
σας. Μπορείτε να κάνετε έναρξη κάποιας
υπηρεσίας ή εφαρμογής απευθείας από την
απομακρυσμένη συσκευή και να εμφανίσετε τις
πληροφορίες του δίσκου κατά τη διάρκεια
αναπαραγωγής του. Το «SideView Βίντεο και
Τηλεόρασης» μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
ως τηλεχειριστήριο και εικονικό πληκτρολόγιο.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή «SideView
Βίντεο και Τηλεόρασης» με αυτήν τη συσκευή
αναπαραγωγής για πρώτη φορά, φροντίστε
να έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή της
συσκευής «SideView Βίντεο και Τηλεόρασης».
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη στη
συσκευή «SideView Βίντεο και Τηλεόρασης»
για την εγγραφή.
Χρήση του SongPal Link/SongPal
b
Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα SongPal, η
συσκευή αναπαραγωγής πρέπει να ενημερωθεί με την
έκδοση λογισμικού M33.R.0300 ή μεγαλύτερη. Αυτή
η έκδοση έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον
Μάιο του 2016 (ενδέχεται να αλλάξει). Για οδηγίες
για την [Ενημέρωση λογισμικού], βλέπε σελίδα 18.
Σύνδεση σε κινητή συσκευή
1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα
δίκτυο (σελίδα 12).
2 Θέστε το [Αυτόματη Άδεια Πρόσβασης σε
Οικιακό Δίκτυο] στο [Ρυθμίσεις Δικτύου] στο
[Ενεργό].
3 Συνδέστε την κινητή συσκευή σας στο ίδιο
SSID (δίκτυο) μέσω Wi-Fi.
4 Εκκινήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για
την εφαρμογή SongPal.
15
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\040PLY.fm
z
• Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις εφαρμογές
SongPal, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://songpal.sony.net/
• Για τη Βοήθεια για το SongPal Link/SongPal,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://info.songpal.sony.net/help/
Χρήση του ειδώλου οθόνης
Το «Είδωλο οθόνης» είναι μια δυνατότητα που
σας επιτρέπει να προβάλετε την οθόνη μιας
κινητής συσκευής στην τηλεόραση μέσω
τεχνολογίας Miracast.
Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να συνδεθεί
απευθείας με μια συσκευή συμβατή με τη
λειτουργία ειδώλου οθόνης (π.χ. smartphone,
tablet). Μπορείτε να απολαύσετε την οθόνη
προβολής της συσκευής στη μεγάλη οθόνη
της τηλεόρασης. Δεν απαιτείται ασύρματος
δρομολογητής (ή σημείο πρόσβασης) για
τη χρήση αυτής της δυνατότητας.
Ακρόαση ήχου από συσκευή
Bluetooth
Για να ακούσετε μια πηγή ήχου από μια συσκευή
Bluetooth (π.χ. ακουστικά) μέσω αυτής της
συσκευής αναπαραγωγής, χρειάζεται να
πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής
Bluetooth με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
Σύζευξη με μια συσκευή Bluetooth
Η σύζευξη είναι μια λειτουργία κατά την οποία
οι συσκευές Bluetooth καταχωρούνται η μία στην
άλλη πριν από τη σύνδεση. Θέστε το [Λειτουργία
Bluetooth] στο [Ρυθμίσεις Bluetooth] στο
[Ενεργό] προτού πραγματοποιήσετε σύζευξη
μιας συσκευής Bluetooth με την παρούσα
συσκευή αναπαραγωγής.
1
b
• Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα ειδώλου οθόνης,
η ποιότητα της εικόνας και του ήχου μπορεί μερικές
φορές να είναι αλλοιωμένη λόγω παρεμβολών από
άλλα δίκτυα. Μπορείτε να το βελτιώσετε αυτό
ρυθμίζοντας το [Ρύθμιση RF ειδώλου οθόνης].
• Ορισμένες δυνατότητες δικτύου μπορεί να μην
είναι διαθέσιμες κατά το είδωλο οθόνης.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή με την
τεχνολογία Miracast. Δεν είναι εγγυημένη η
συνδεσιμότητα με όλες τις συμβατές με την
τεχνολογία Miracast συσκευές.
1
2
Επιλέξτε το
[Είδωλο οθόνης] από την αρχική
οθόνη χρησιμοποιώντας το </M/m/, και
πατήστε το ENTER.
2
3
Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση
1 μέτρου από τη συσκευή αναπαραγωγής.
Πραγματοποιήστε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
βήματα:
– Όταν συνδέεστε σε μια συσκευή για πρώτη
φορά, πατήστε το κουμπί BLUETOOTH
στο τηλεχειριστήριο.
– Επιλέξτε την επιλογή [Συσκευή Bluetooth]
στην οθόνη αναπαραγωγής.
– Επιλέξτε το [Λίστα συσκευών] στο
[Ρυθμίσεις Bluetooth].
Θέστε τη συσκευή Bluetooth σε κατάσταση
σύζευξης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση της
συσκευής Bluetooth σε κατάσταση σύζευξης,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που
συνοδεύει τη συσκευή.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
4
Πατήστε το M/m επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε και πατήστε
ENTER.
Όταν εδραιωθεί η σύνδεση Bluetooth,
το όνομα της συσκευής θα εμφανιστεί
στην οθόνη της τηλεόρασης.
5
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή περιεχομένου.
16
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\040PLY.fm
6
master page=right
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Ρυθμίστε πρώτα την ένταση του ήχου της
συσκευής Bluetooth. Εάν η στάθμη της
έντασης ήχου είναι ακόμα χαμηλή, ρυθμίστε
τη στάθμη της έντασης ήχου πατώντας το
OPTIONS στο τηλεχειριστήριο στη διάρκεια
της οθόνης αναπαραγωγής κι επιλέξτε
[Ένταση ήχου Bluetooth]. Έπειτα, πατήστε
το M/m για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
b
Ορισμένες συσκευές Bluetooth δεν υποστηρίζουν τον
έλεγχο της έντασης ήχου.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth
Αναπαραγωγή
Πραγματοποιήστε οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα βήματα:
– Πατήστε το κουμπί BLUETOOTH στο
τηλεχειριστήριο (σελίδα 7).
– Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη
συσκευή Bluetooth.
– Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
ή τη συσκευή Bluetooth.
b
Προτού απενεργοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth,
χαμηλώστε τη στάθμη της έντασης ήχου της
τηλεόρασής σας για να αποφύγετε ξαφνικά ξεσπάσματα
υψηλής έντασης ήχου.
17
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\060ADD.fm
Πρόσθετες πληροφορίες
Δίσκοι με δυνατότητα
αναπαραγωγής
Ενημέρωση λογισμικού
1
2
Επιλέξτε
[Διαμόρφωση] στην αρχική οθόνη
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </M/m/,.
Blu-ray Disc*1
BD-ROM, BD-R*2/
BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/
DVD+RW
DVD AUDIO*4
CD*3
CD-DA (CD μουσικής),
CD-ROM, CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Επιλέξτε
[Ενημέρωση λογισμικού]
χρησιμοποιώντας τα M/m, και πατήστε ENTER.
x [Ενημέρωση μέσω διαδικτύου]
Ενημερώνει το λογισμικό της συσκευής
αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το
διαθέσιμο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι το
δίκτυο είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Για λεπτομέρειες, βλ. «Βήμα 2: Προετοιμασία
για σύνδεση δικτύου» (σελίδα 12).
x [Ενημέρωση μέσω μνήμης USB]
Ενημερώνει το λογισμικό της συσκευής
αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τη μνήμη
USB. Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος Ενημέρωσης
λογισμικού έχει ονομαστεί σωστά ως
«UPDATE» και αποθηκεύστε όλα τα
ενημερωμένα αρχεία σε αυτόν το φάκελο.
Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να
αναγνωρίσει έως και 500 αρχεία/φακέλους
σε ένα μόνο επίπεδο χρησιμοποιώντας
τα ενημερωμένα αρχεία/φακέλους.
z
• Σας συνιστούμε να κάνετε ενημέρωση λογισμικού
περίπου κάθε 2 μήνες.
• Εάν η κατάσταση δικτύου δεν είναι καλή,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.sony.eu/support για να κάνετε λήψη της
τελευταίας έκδοσης λογισμικού και να κάνετε
ενημέρωση μέσω μνήμης USB.
Μπορείτε επίσης να λάβετε πληροφορίες σχετικά
με τις λειτουργίες ενημέρωσης από τη διαδικτυακή
τοποθεσία.
*1
*2
*3
*4
Καθώς οι προδιαγραφές του Blu-ray Disc είναι νέες
και εξελίσσονται συνεχώς, ορισμένοι δίσκοι
ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τον
τύπο και την έκδοση του δίσκου. Η έξοδος ήχου
διαφέρει ανάλογα με την πηγή, τη συνδεδεμένη
υποδοχή εξόδου και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις ήχου.
BD-RE: Έκδ.2.1, BD-R: Έκδ.1.1, 1.2, 1.3
συμπεριλαμβανομένων των BD-R τύπου οργανικής
χρωστικής (τύπος LTH). Οι εγγεγραμμένοι δίσκοι
BD-R σε Η/Υ δεν μπορούν να αναπαραχθούν εάν
τα υστερόγραφα είναι εγγράψιμα.
Οι δίσκοι CD ή DVD δεν αναπαράγονται, εάν δεν
έχουν οριστικοποιηθεί σωστά. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών
που παρέχονται με τη συσκευή εγγραφής.
Ορισμένοι δίσκοι DVD AUDIO έχουν κρυμμένη
ομάδα και απαιτούν την πληκτρολόγηση κωδικού
πρόσβασης. Ανατρέξτε στο δίσκο για τον κωδικό
πρόσβασης.
Κωδικός περιοχής (μόνο BD-ROM/DVD VIDEO)
Στο πίσω μέρος της μονάδας είναι τυπωμένος ο
κωδικός περιοχής της συσκευής αναπαραγωγής.
Η συσκευή αναπαραγωγής θα αναπαραγάγει
μόνο δίσκους BD-ROM/DVD VIDEO που
φέρουν τον ίδιο κωδικό περιοχής ή το σήμα ALL .
UHP-XX
Κωδικός περιοχής
18
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
master page=right
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\060ADD.fm
Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής
Βίντεο
Κωδικοποιητής
MPEG-1 Βίντεο*1
MPEG-2 Βίντεο*2
Περιέκτης
Επέκταση
Με ήχο
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
TS*4
MKV
Xvid
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
MPEG4/AVC*5
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2, .3gpp,
AAC
.3gp2
TS
.m2ts, .mts
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Μουσική
Μορφή
Κωδικοποιητής
AVCHD (Έκδ.2.0)*1*8*9*10
AIFF
Μουσική
Κωδικοποιητής
Επέκταση
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*11 .mp3
*1
Επέκταση
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*12
.wma
Μορφή
Επέκταση
LPCM*11
.wav
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
FLAC
.flac, .fla
PNG
.png*14
Dolby Digital*6*11
.ac3
GIF
.gif*14
DSF*1
.dsf
MPO
.mpo*6*15
DSDIFF*1*13
.dff
BMP
.bmp*6*16
*1
Πρόσθετες πληροφορίες
VC1*1
*1
Φωτογραφία
19
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\060ADD.fm
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12
*13
*14
*15
*16
Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην
αναπαράγει αυτή τη μορφή αρχείου σε διακομιστή
DLNA.
Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει
μόνο βίντεο τυπικής ευκρίνειας σε διακομιστή
DLNA.
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει αρχεία
της μορφής DTS σε διακομιστή DLNA.
Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει
αρχεία της μορφής Dolby Digital σε διακομιστή
DLNA.
Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει AVC έως
το επίπεδο 4.1.
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει αυτή
τη μορφή αρχείου σε διακομιστή DLNA.
Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει WMV9
έως το Σύνθετο προφίλ.
Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει ρυθμό
καρέ έως 60 fps.
Η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει αρχεία
μορφής AVCHD, τα οποία έχουν εγγραφεί σε
μια ψηφιακή βιντεοκάμερα κ.λπ. Ο δίσκος μορφής
AVCHD δεν θα αναπαραχθεί εάν δεν έχει
οριστικοποιηθεί σωστά.
Η συσκευή αναπαραγωγής έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων με μορφή AVCHD 3D.
Η συσκευή αναπαραγωγής έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων «.mka».
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτού του τύπου
αρχείου σε διακομιστή DLNA.
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει αρχείο
κωδικοποιημένο όπως Lossless.
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει αρχεία
με κωδικοποίηση DST.
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει
κινούμενα αρχεία PNG ή GIF.
Για αρχεία MPO πέραν των 3D, εμφανίζεται
η βασική εικόνα ή η πρώτη εικόνα.
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει αρχεία
16 bit BMP.
b
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται,
ανάλογα με τη μορφή ή την κωδικοποίηση του
αρχείου, την κατάσταση της εγγραφής ή την
κατάσταση του διακομιστή DLNA.
• Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί επεξεργασία
σε υπολογιστή ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Ίσως να μην είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας
γρήγορη προώθηση ή γρήγορη επαναφορά σε
ορισμένα αρχεία.
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει αρχεία
κωδικοποιημένα όπως DRM.
• Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναγνωρίσει
τα εξής αρχεία ή φακέλους σε δίσκους BD, DVD,
CD και συσκευές USB:
– έως τους φακέλους στο 9ο επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου
– έως 500 αρχεία/φακέλους σε ένα επίπεδο
• Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναγνωρίσει
τα εξής αρχεία ή φακέλους που είναι αποθηκευμένα
στο DLNA διακομιστή:
– έως τους φακέλους στο 19ο επίπεδο
– έως 999 αρχεία/φακέλους σε ένα επίπεδο
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει ρυθμό καρέ:
– έως 60 fps μόνο για AVCHD (MPEG4/AVC).
– έως 30 fps για άλλες κωδικοποιήσεις βίντεο.
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει βαθμό ροής
δεδομένων βίντεο έως 40 Mbps.
• Ορισμένες συσκευές USB ίσως να μην λειτουργούν
με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
• Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναγνωρίζει
συσκευές Κλάσης Μαζικής Αποθήκευσης (MSC)
(όπως μνήμη flash ή HDD), συσκευές Καταγραφής
Στατικών Εικόνων (SICD) και πληκτρολόγια 101
πλήκτρων.
• Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδομένων και
την πρόκληση βλάβης στη μνήμη ή τις συσκευές USB,
απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής όταν
συνδέετε ή αφαιρείτε τη μνήμη ή τις συσκευές USB.
• Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην
αναπαράγει ομαλά αρχεία βίντεο με υψηλό ρυθμό
μετάδοσης δεδομένων από CD δεδομένων.
Συνιστάται η αναπαραγωγή αυτών των αρχείων
χρησιμοποιώντας DVD δεδομένων ή BD δεδομένων.
20
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\060ADD.fm
master page=right
Προδιαγραφές
Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Σύστημα
Λέιζερ
Λέιζερ ημιαγωγού
Είσοδοι και έξοδοι
Όνομα υποδοχής
Τύπος υποδοχής/Επίπεδο εξόδου/Σύνθετη αντίσταση φορτίου
LINE OUT R-AUDIO-L
Υποδοχή phono/2Vrms/10kilohms
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Υποδοχή οπτικής εξόδου/–18 dBm (μήκος κύματος 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Υποδοχή phono/0,5 Vp-p/75 Ω
HDMI OUT 1*/2
Τυπικό βύσμα 19 ακίδων HDMI
* Μόνο το HDMI OUT 1 υποστηρίζει την έξοδο 4K.
LAN (100)
Ακροδέκτης 100BASE-TX
USB
Υποδοχή USB Τύπος A (Για σύνδεση μνήμης USB, συσκευής
ανάγνωσης καρτών μνήμης, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής
και ψηφιακής βιντεοκάμερας)*
Πρόσθετες πληροφορίες
* Μη χρησιμοποιείτε για σκοπούς φόρτισης ισχύος.
Ασύρματο
Ασύρματο δίκτυο LAN τυπικό
Πρωτόκολλο IEEE802.11 a/b/g/n
Εύρος συχνοτήτων
Ζώνη 2,4 GHz, 5 GHz
Διαμόρφωση
DSSS και OFDM
Έκδοση Bluetooth
Έκδοση Bluetooth 4.1
Bluetooth
Σύστημα επικοινωνίας
Προδιαγραφές Bluetooth v4.1
Έξοδος
Προδιαγραφές Bluetooth Κλάση Ισχύος 1
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας
Εμβέλεια περίπου 30 m
Ζώνη συχνοτήτων
2,4 GHz
Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS
Συμβατά προφίλ Bluetooth
A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές SBC, AAC, LDAC
Ρυθμός μετάδοσης (A2DP)
• 20 Hz - 40.000 Hz (LDAC σε δειγματοληψία 96 kHz και μετάδοση
με 990 kbps)
• 20 Hz - 20.000 Hz (σε δειγματοληψία 44,1 kHz)
21
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\060ADD.fm
master page=left
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
Ονομαστικό μέγεθος: Είσοδος 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος
14 W
Αναμονή δικτύου*1*2
Κάτω από 3 W (όλες οι θύρες ενσύρματου/ασύρματου δικτύου
σε θέση ON)
Διαστάσεις (περίπου)
360 mm × 250 mm × 50 mm
(πλάτος × βάθος × ύψος) συμπερ. των μερών που εξέχουν
Βάρος (περίπου)
2,8 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας
5°C έως 35°C
Υγρασία λειτουργίας
25% έως 80%
*1
*2
Ρυθμίστε την [Απομακρυσμένη έναρξη] στις [Ρυθμίσεις δικτύου] στο [Ενεργό] και απενεργοποιήστε τη συσκευή
αναπαραγωγής για να ενεργοποιήσετε την Αναμονή δικτύου.
Θέστε το [Λειτουργία Bluetooth] και το [Bluetooth Standby] στο [Ρυθμίσεις Bluetooth] στο [Ενεργό] και
απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής για να ενεργοοιήσετε την κατάσταση Αναμονής δικτύου.
Παρεχόμενα εξαρτήματα
• Τηλεχειριστήριο (1)
• Μπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) (2)
22
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\060ADD.fm
master page=right
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι
από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά
τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ) ή
και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN,
στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά
το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Πρόσθετες πληροφορίες
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής
αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι
αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της
αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα
ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία
της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του
προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν
τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του
προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου
ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα
ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν
σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται
με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων
με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
23
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\060ADD.fm
master page=left
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν
ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων
ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες
το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού,
άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια
άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
24
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\EL\060ADD.fm
master page=right
Πρόσθετες πληροφορίες
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή,
εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η
Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή
ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις,
την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της
άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία
αφορά σε:
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του
δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες
πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την
τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει
μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση,
σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του
που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα
που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων
από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται
αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρύσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
25
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHPH1\EL\070BCO.fm
z
master page=left
Για να βρείτε χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες της Sony, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.sony.eu/myproducts/
TM
VIDEO/AUDIO
4-588-104-11(1) (EL)
© 2016 Sony Corporation
UHP-H1
4-588-104-11(1) (EL)
Download PDF