Sony | DVP-NS38 | Sony DVP-NS38 Οδηγίες χρήσης

2-895-898-72(2)
CD/DVD
Player
Οδηγίες λειτουργίας
DVP-NS38
DVP-NS39
© 2007 Sony Corporation
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιορίσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην
αφήνετε αυτή τη συσκευή
εκτεθειµένη σε βροχή ή
υγρασία.
Για να αποφύγετε τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
µην ανοίγετε το περίβληµα.
Σε περίπτωση επισκευής,
απευθυνθείτε αποκλειστικά
σε ειδικ& τεχνικ& προσωπικ&.
Αλλάζετε το καλώδιο
παροχής ρεύµατος µ&νο σε
εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα
επισκευών.
Η παρούσα συσκευή έχει
καταχωρηθεί ως προϊν
λέιζερ κατηγορίας 1. Στο
πίσω µέρος του εξωτερικού
της συσκευής υπάρχει η
αντίστοιχη ένδειξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση οπτικών οργάνων σε
συνδυασµ µε αυτ το
προϊν αυξάνει τον κίνδυνο
τραυµατισµού των µατιών
σας. Η δέσµη λέιζερ που
χρησιµοποιείται σε αυτήν τη
συσκευή αναπαραγωγής CD/
DVD είναι επιβλαβής για τα
µάτια, γι αυτ µην
επιχειρήσετε να
αποσυναρµολογήσετε το
περίβληµα.
Σε περίπτωση επισκευής,
απευθυνθείτε αποκλειστικά
σε ειδικ τεχνικ προσωπικ.
Αποκοµιδή Παλαιού
Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες µε
ξεχωριστά συστήµατα
περισυλλογής.
Το σύµβολο αυτ επάνω στο
2
προϊν ή στη συσκευασία του
σηµαίνει τι το προϊν δεν
πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα
οικιακά απορρίµµατα αλλά
πρέπει να παραδοθεί σε ένα
κατάλληλο σηµείο συλλογής
ηλεκτρολογικού και
ηλεκτρονικού υλικού προς
ανακύκλωση. Με το να
βεβαιωθείτε τι το προϊν
πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε
στην πρληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την υγεία. Η
ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονµηση
φυσικών πρων. Για
περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση
αυτού του προϊντος,
παρακαλούµε επικοινωνήστε
µε τις υπηρεσίες
καθαριτητας του δήµου σας
ή το κατάστηµα που
αγοράσατε το προϊν.
Προφυλάξεις
Ασφάλεια
• Η µονάδα λειτουργεί µε
εναλλασσµενου ρεύµα
220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Βεβαιωθείτε τι η τάση
λειτουργίας της µονάδας
είναι ίδια µε την τάση του
τοπικού δικτύου παροχής
ρεύµατος.
• Για να αποφύγετε τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
µην τοποθετείτε δοχεία
γεµάτα µε υγρά, πως για
παράδειγµα ανθοδοχεία,
πάνω στη συσκευή.
Τοποθέτηση
• Μην τοποθετείτε τη µονάδα
σε κεκλιµένη θέση. Έχει
σχεδιαστεί να λειτουργεί
µνο σε οριζντια θέση.
• Φυλάσσετε τη µονάδα και
τους δίσκους µακριά απ
εξοπλισµ µε ισχυρούς
µαγνήτες, πως οι φούρνοι
µικροκυµάτων ή τα µεγάλα
ηχεία.
• Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείµενα πάνω στη
µονάδα.
Σηµειώσεις
για τους
δίσκους
• Για να διατηρείτε το δίσκο
καθαρ πρέπει να τον
κρατάτε απ την άκρη. Μην
αγγίζετε την επιφάνεια.
Σκνη, δακτυλιές ή
γδαρσί;ατα στο δίσκο
ενδέχεται να προκαλέσουν
βλάβη.
• Μην αφήνετε το δίσκο σε
χώρους µε άµεση έκθεση
στο φως του ήλιου ή κοντά
σε πηγές θερµτητας πως
οι αεραγωγοί θερµού αέρα
και µην τον αφήνετε µέσα
σε σταθµευµένο
αυτοκίνητο στον ήλιο διτι
η θερµοκρασία στο
εσωτερικ του αυτοκινήτου
ενδέχεται να αυξηθεί
σηµαντικά.
• Μετά απ την
αναπαραγωγή φυλάξτε το
δίσκο στη θήκη του.
• Καθαρίστε το δίσκο µε ένα
πανί καθαρισµού.
Σκουπίστε το δίσκο
ξεκινώντας απ το κέντρο
και συνεχίζοντας προς τα
έξω.
• Μην χρησιµοποιείτε
διαλυτικά πως βενζίνη,
νέφτι, καθαριστικά του
εµπορίου ή ή αντιστατικά
σπρέι που προορίζονται για
χρήση σε δίσκους βινυλίου.
• Αν έχετε εκτυπώσει την
ετικέτα του δίσκου, αφήστε
το µελάνι πάνω στην
ετικέτα να στεγνώσει πριν
την αναπαραγωγή.
Προφυλάξεις
Ασφάλεια
Σε περίπτωση που πέσει κάποιο
αντικείµενο ή χυθεί υγρ µέσα στο
περίβληµα, αποσυνδέστε τη συσκευή
αναπαραγωγής απ την πρίζα και
απευθυνθείτε για έλεγχο σε ειδικ
τεχνικ προσωπικ προκειµένου να τη
χρησιµοποιήσετε ξανά.
Πηγές τροφοδοσίας
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν
αποσυνδέεται απ την πηγή
τροφοδοσίας εναλλασσµενου
ρεύµατος για σο διάστηµα
παραµένει συνδεδεµένη στην πρίζα,
ακµα και ταν είναι κλειστή και δεν
λειτουργεί.
• Εάν δεν πρκειται να
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής για µεγάλο χρονικ
διάστηµα, αποσυνδέστε την απ την
πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το
καλώδιο εναλλασσµενου ρεύµατος
(καλώδιο τροφοδοσίας), κρατήστε και
τραβήξτε το βύσµα και χι το
καλώδιο.
Τοποθέτηση
• Τοποθετήστε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε θέση µε επαρκή
αερισµ ώστε να µην δηµιουργηθεί
θερµτητα γύρω της.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε µαλακή επιφάνεια,
πως ένα χαλί, που ενδέχεται να
κλείσει τις οπές αερισµού.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής κοντά σε πηγές
θερµτητας ή σε χώρους µε άµεση
έκθεση στο φως του ήλιου, σε σκνη
ή µηχανικούς κραδασµούς.
• Εγκαταστήστε τη συσκευή
αναπαραγωγής έτσι ώστε το καλώδιο
εναλλασσµενου ρεύµατος (καλώδιο
τροφοδοσίας) να µπορεί να
αποσυνδεθεί απ την πρίζα του
τοίχου αµέσως σε περίπτωση
προβλήµατος.
Λειτουργία
• Εάν η συσκευή αναπαραγωγής
µεταφερθεί απ κρύο περιβάλλον
απευθείας σε ζεστ ή εάν
τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρ
δωµάτιο, ενδέχεται να συγκεντρωθεί
υγρασία στους φακούς στο εσωτερικ
της. Σε αυτήν την περίπτωση η
συσκευή µπορεί να µην λειτουργήσει
σωστά. Αφαιρέστε το δίσκο και
αφήστε τη συσκευή ενεργοποιηµένη
για µισή ώρα περίπου µέχρι να
εξατµιστεί η υγρασία.
• 'ταν µετακινείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής, αφαιρείτε τους
δίσκους. Σε αντίθετη περίπτωση οι
δίσκοι ενδέχεται να καταστραφούν.
Ρύθµιση της έντασης του ήχου
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου
ταν ακούτε κάποιο κοµµάτι µε πολύ
χαµηλούς ήχους ή χαµηλά ηχητικά
σήµατα. Αν αυξήσετε την ένταση και
ακολουθήσει κοµµάτι υψηλής έντασης,
ενδέχεται να καταστραφούν τα ηχεία.
Καθαρισµς
Καθαρίστε το περίβληµα, το πλαίσιο και
τα χειριστήρια µε ένα µαλακ πανί το
οποίο έχετε βρέξει ελάχιστα µε ένα
ήπιο καθαριστικ υγρ. Μην
χρησιµοποιείτε σκληρά σφουγγάρια
καθαρισµού, σκνες τριψίµατος ή
διαλυτικά υγρά που περιέχουν
οινπνευµα ή βενζίνη.
Καθαρισµς δίσκων, καθαριστικά
δίσκων/φακών
Μην χρησι%οποιείτε δίσκους
καθαρισ%ού ή καθαριστικ δίσκου/
φακών (%εταξύ των οποίων
υγρς τύπος ή σε σπρέι). Μπορεί να
προκαλέσουν δυσλειτουργία της
συσκευής.
Σχετικά %ε την αντικατάσταση
εξαρτη%άτων
Σε περίπτωση που η -ονάδα αυτή
επιδιορθωθεί, τα εξαρτή-ατα που
επιδιορθώθηκαν -πορούν να
συλλεγούν -ε σκοπ την εκ νέου χρήση
ή την ανακύκλωση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προσοχή: Η συσκευή αναπαραγωγής
έχει τη δυναττητα να διατηρεί µια
ακίνητη εικνα βίντεο ή µια εικνα
µηνύµατος οθνης στην οθνη της
τηλερασής σας επ' αριστον. Εάν
αφήσετε την ακίνητη εικνα βίντεο ή
την εικνα µηνύµατος οθνης να
εµφανίζεται για µεγάλο χρονικ
διάστηµα στην τηλεραση,
διακινδυνεύετε να καταστρέψετε την
οθνη της. Οι τηλεοράσεις µε οθνη
πλάσµα και οι τηλεοράσεις προβολής
είναι ευπαθείς.
Εάν έχετε απορίες ή προβλήµατα µε τη
συσκευή αναπαραγωγής,
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρσωπο της Sony.
3
Πίνακας περιεχοµένων
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Σηµειώσεις για τους δίσκους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Πληροφορίες για το εγχειρίδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Σε αυτή τη συσκευή είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής δίσκων . . . 7
Ευρετήριο µερών και χειριστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Οδηγς για την οθνη µενού ελέγχου (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Συνδέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βήµα 1: Αποσυσκευασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βήµα 2: Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο . . . . . . . . . . . . . .
Βήµα 3: Σύνδεση µε την τηλεραση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βήµα 4: Σύνδεση σε ενισχυτή AV (δέκτη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βήµα 5: Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βήµα 6: Γρήγορη ρύθµιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
19
21
21
Αναπαραγωγή δίσκων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Αναπαραγωγή δίσκων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συνέχιση της αναπαραγωγής απ το σηµείο διακοπής του δίσκου
(συνέχιση αναπαραγωγής/συνέχιση πολλαπλών δίσκων) . . . . . . . .
Χρησιµοποιώντας το Μενού του DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Επιλογή “ORIGINAL” ή “PLAY LIST” σε λειτουργία DVD-VR . . . . . . . .
Αναπαραγωγή VIDEO CD µε λειτουργίες PBC (Αναπαραγωγή PBC) . .
∆ιάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής (αναπαραγωγή προγράµµατος,
τυχαία αναπαραγωγή, επανάληψη, επανάληψη Α-Β). . . . . . . . . . . . .
24
27
28
29
30
31
Αναζήτηση σκηνής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Αναζήτηση συγκεκριµένου σηµείου σε ένα δίσκο (σάρωση, αναπαραγωγή
σε αργή κίνηση, σταθεροποίηση εικνας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Αναζήτηση τίτλου/κεφαλαίου/κοµµατιού/σκηνής κλπ. . . . . . . . . . . . . . . 38
Αναζήτηση ανά σκηνή (ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Προβολή πληροφοριών για το δίσκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Έλεγχος του χρνου αναπαραγωγής και του υπολειπµενου χρνου 41
Ρυθµίσεις ήχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Αλλαγές στον ήχο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ρυθµίσεις εικονικού surround τηλερασης (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Προβολή ταινιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Αλλαγή γωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Προβολή των υποτίτλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ρύθµιση της εικνας αναπαραγωγής (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΚΟΝΑΣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Εντοντερες εικνες (ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικ&νων JPEG . . . . .53
Πληροφορίες για τακοµµάτια ήχου MP3 και τααρχεία εικνας JPEG . 53
Ανα παραγωγή κοµµατιών ήχου MP3 ή αρχείων εικνων JPEG . . . . . . 55
Προβολή εικνων JPEG ως Προβολή ∆ιαφανειών . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Προβολή DivX® Βίντεο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Πληροφορίες για Αρχεία Βίντεο DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Πληροφορίες για Αρχεία βίντεο DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Χρήση διαφ&ρων πρ&σθετων λειτουργιών . . . . . . . . . . . . . . .64
Κλείδωµα δίσκων (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ,
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Χειρισµς της τηλερασης µε το τηλεχειριστήριο της συσκευασίας . 68
Ρυθµίσεις και προσαρµογή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Χρήση της οθνης ρυθµίσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθµιση της γλώσσας της οθνης ή του ήχου (ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ) .
Ρυθµίσεις για την οθνη (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προσωπικές ρυθµίσεις (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρυθµίσεις για τον ήχο (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
71
72
73
75
Πρ&σθετες πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Αντιµετώπιση προβληµάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Λειτουργία αυτµατης διάγνωσης
(>ταν στην οθνη εµφανίζονται γράµµατα/αριθµοί) . . . . . . . . . . . .
Γλωσσάρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προδιαγραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κατάλογος κωδικών γλώσσας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κατάλογος Κωδικών Περιοχής Ελέγχου Γονέων . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ευρετήριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
82
83
85
86
86
87
5
Πληροφορίες για το εγχειρίδιο
• Οι οδηγίες στο εγχειρίδιο περιγράφουν τα χειριστήρια στο τηλεχειριστήριο.
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα χειριστήρια της συσκευής εάν έχουν
ίδιες ή παρεµφερείς ονοµασίες µε εκείνα στο τηλεχειριστήριο.
• Η λέξη “DVD” ;πορεί να χρησι;οποιηθεί ως γενικς ρος για τα DVD του
ε;πορίου, DVD+RWs/DVD+Rs/DVD+Rs DL (λειτουργία +VR) και DVD-RWs/
DVD-Rs/DVD-Rs DL (λειτουργία VR, λειτουργία βίντεο).
• Στη συνέχεια περιγράφεται η σηµασία των εικονιδίων που χρησιµοποιούνται
στο εγχειρίδιο:
Εικονίδιο
Σηµασία
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για DVD του ε;πορίου και DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL σε κατάστασης λειτουργίας +VR ή για
DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL σε
κατάσταση λειτουργίας VR (Εγγραφή βίντεο)
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για VIDEO CD (συµπεριλαµβανοµένων
των Super VCD ή CD-R/CD-RW σε µορφή video CD ή or Super
VCD)
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για µουσικά CD ή CD-R/CD-RW σε µορφή
µουσικού CD
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για DATA CD δεδοµένων (CD-ROM/
CD-R/CD-RW που περιέχουν κοµµάτια ήχου MP3*1, αρχεία
εικνας JPEG και αρχεία βίντεο DivX*2*3)
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για DATA DVD δεδοµένων (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL που
περιέχουν κοµµάτια ήχου MP3*1, αρχεία εικνας JPEG, και
αρχεία βίντεο DivX*2*3)
*1 Το MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) είναι µια πρτυπη µορφή του MPEG ISO (International
Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) που
χρησιµοποιείται για τη συµπίεση δεδοµένων ήχου.
*2 Το DivX® είναι τεχνολογία συµπίεσης αρχείων βίντεο που έχει αναπτυχθεί απ την DivX,
Inc.
*3 Τα DivX, DivX Certified και τα σχετιζµενα λογτυπα είναι εµπορικά σήµατα της DivX, Inc.
και χρησιµοποιούνται κατπιν παραχώρησης άδειας χρήσης.
6
Σε αυτή τη συσκευή
είναι δυνατή η
αναπαραγωγή των
εξής δίσκων
Στη συσκευή είναι δυνατή η
αναπαραγωγή δίσκων DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL που έχουν εγγραφεί
στις ακλουθες µορφές:
– κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικνων
JPEG, και αρχεία βίντεο DivX µε
µορφή που πληροί τις προϋποθέσεις
UDF (Universal Disk Format).
Μορφή δίσκων
DVD του ε;πορίου
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R/
+R DL
VIDEO CD/
Μουσικ CD
CD-RW/-R
Τα λογογράµµατα “DVD+RW,”
“DVD-RW,” “DVD+R,” “DVD+R DL,”
“DVD-R,” “DVD-VIDEO” και “CD”
είναι σήµατα κατατεθέντα.
Σηµείωση για CD/DVD
Στη συσκευή είναι δυνατή η
αναπαραγωγή δίσκων CD-ROM/CD-R/
CD-RW που έχουν εγγραφεί στις
ακλουθες µορφές:
– µορφή µουσικού CD
– µορφή video CD
– κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικνων
JPEG, και αρχεία βίντεο DivX µε
µορφή που πληροί τις προϋποθέσεις
ISO 9660* Επιπέδου 1/Επιπέδου 2, ή
της εκτεταµένης µορφής, Joliet
– µορφή KODAK Picture CD
Παράδειγµα δίσκων των
οποίων η αναπαραγωγή δεν
είναι δυνατή στη συσκευή
Στη συσκευή δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή των εξής δίσκων:
• Τα CD-ROM/CD-R/CD-RW εκτς απ
αυτά που καταγράφονται στις
µορφές που περιλαµβάνονται σε
αυτή τη σελίδα.
• Τα CD-ROM που εγγράφονται σε
µορφή PHOTO CD.
• Τµήµατος δεδοµένων CD-Extra.
• DVD Ήχου.
• Επίστρωση HD σε Super Audio CD.
• DATA DVD που δεν περιέχουν
κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικνων
JPEG, ή αρχεία βίντεο DivX.
Επίσης, στη συσκευή δεν είναι δυνατή
η αναπαραγωγή των εξής δίσκων:
• Ενς DVD του ε;πορίου µε
διαφορετικ κωδικ περιοχής.
• Ενς δίσκου που δεν έχει
τυποποιηµένο σχήµα (π.χ., κάρτας,
καρδιάς).
• Ενς δίσκου µε κολληµένα χαρτιά ή
αυτοκλλητα.
• Ενς δίσκου που έχει πάνω του
σελοτέιπ ή άλλο αυτοκλλητο.
* Λογική µορφή αρχείων και φακέλων σε
CD-ROM, ορισµένη κατά ISO
(International Organization for
Standardization).
,συνεχίζεται
7
Κωδικ&ς περιοχής
Στο πίσω µέρος της συσκευής
αναπαραγωγής αναγράφεται ένας
κωδικς περιοχής και είναι δυνατή η
αναπαραγωγή µνο των DVD του
ε;πορίου (αποκλειστικά για
αναπαραγωγή) που φέρουν ένδειξη
µε τους ίδιους κωδικούς περιοχής.
Αυτ το σύστηµα χρησιµοποιείται για
την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Στη συσκευή είναι επίσης δυνατή η
αναπαραγωγή δίσκων DVD του
ε;πορίου µε την ένδειξη ALL .
Αν προσπαθήσετε να εκτελέσετε
αναπαραγωγή οποιωνδήποτε άλλων
δίσκων DVD του ε;πορίου, στην
οθνη της τηλερασης θα εµφανιστεί
το µήνυµα “Η αναπαραγωγή
απαγορεύεται λγω περιορισ µού
ζώνης περιοχής”. Ανάλογα µε το DVD
του ε;πορίου, ενδέχεται να µην
υπάρχει κωδικς περιοχής, ακµα και
ταν δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του DVD του ε;πορίου
λγω περιορισµών ανά περιοχή.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
8
Κωδικς περιοχής
Σηµειώσειςώ
• Σηµειώσεις σχετικά µε τους δίσκους
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL, DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL ή CD-R/CD-RW
Η αναπαραγωγή ορισµένων DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL, DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL ή CD-R/CD-RW δεν είναι
δυνατή σε αυτήν τη συσκευή εξαιτίας της
ποιτητας εγγραφής, της κατάστασης
του δίσκου ή των χαρακτηριστικών της
συσκευής εγγραφής και του λογισµικού
σύνταξης.
Η αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι
δυνατή εάν δεν έχει γίνει σωστή
οριστικοποίηση. Για περισστερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας της συσκευής εγγραφής.
Λάβετε υπψη τι ορισµένες λειτουργίες
αναπαραγωγής ενδέχεται να µην είναι
δυνατές σε κάποια DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL, ακµα και αν έχει γίνει σωστή
οριστικοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση,
προβάλετε το δίσκο µε κανονική
αναπαραγωγή. Επίσης, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ορισµένων DATA CD/DATA
DVD που έχουν δηµιουργηθεί µε µορφή
εγγραφής πακέτων.
• ∆ίσκοι µουσικής που κωδικοποιούνται µε
τεχνολογίες προστασίας δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας
Αυτ το προϊν έχει σχεδιαστεί για την
αναπαραγωγή δίσκων που πληρούν το
πρτυπο των Compact Disc (CD).
Πρσφατα, άρχισαν να κυκλοφορούν απ
ορισµένες δισκογραφικές εταιρείες
διάφοροι δίσκοι µουσικής που
κωδικοποιούνται µε τεχνολογίες
προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Πρέπει να γνωρίζετε τι
ανάµεσα σε αυτούς υπάρχουν κάποιοι
που δεν πληρούν το πρτυπο των CD και
η αναπαραγωγή τους σε αυτήν τη
συσκευή ενδέχεται να µην είναι δυνατή.
• Παρατήρηση για τα DualDiscs
Tο DualDisc είναι ένα προϊν δίσκου µε
δύο πλευρές, το σποίο συνδυάζει υλικ
εγγεγραµµένο σε DVD στη µία πλευρά και
υλικ ψηφιακού ήχου στην άλλη πλευρά.
>µως, επειδή η πλευρά µε το ηχητικ
υλικ δεν ουµµορφώνεται µε το πρτυπο
για συµπαγείς δίσκους (CD), δεν είναι
εγγυηµένη η αναπαραγωγή του
προϊντος αυτού.
Σηµείωση για τις
λειτουργίες αναπαραγωγής
DVD και VIDEO CD
Ενδέχεται κάποιες λειτουργίες
αναπαραγωγής DVD και VIDEO CD να
έχουν ρυθµιστεί σκοπίµως απ τους
παραγωγούς του λογισµικού. Επειδή
η συσκευή αναπαραγάγει DVD και
VIDEO CD σύµφωνα µε τα
περιεχµενα των δίσκων που έχουν
σχεδιάσει οι παραγωγοί του
λογισµικού, µπορεί να µην είναι
διαθέσιµες κάποιες λειτουργίες
αναπαραγωγής. Ανατρέξτε επίσης
στις οδηγίες που συνοδεύουν τα DVD
ή τα VIDEO CD.
∆ικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας
Το προϊν περιλαµβάνει τεχνολογία
προστασίας δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, η οποία
προστατεύεται απ δικαιώµατα
ευρεσιτεχνίας και λοιπής
πνευµατικής ιδιοκτησίας των
Ηνωµένων Πολιτειών. Η χρήση αυτής
της τεχνολογίας προστασίας
δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας πρέπει να γίνεται µε την
έγκριση της Macrovision και
περιορίζεται σε οικιακή χρήση και
χρήση περιορισµένης προβολής,
εκτς απ εξαιρέσεις επίσης κατπιν
έγκρισης απ την Macrovision.
Απαγορεύεται η αποσυµπίληση
(reverse engineering) ή
ηανακατασκευή του αντικειµενικού
κώδικα (disassembly).
9
Ευρετήριο µερών και χειριστηρίων
Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες στις παρενθέσεις.
Μπροστιν& πλαίσιο
A [/1 κουµπί (λειτουργία/αναµονή)
(24)
F H (αναπαραγωγή) (24)
B Υποδοχή δίσκου (24)
G x (διακοπή) (25)
E A (άνοιγµα/κλείσιµο) (24)
C Οθνη µπροστινού πλαισίου (11)
D
(αισθητήρας
τηλεχειριστηρίου) (16)
Πίσω πλαίσιο
L
CENTER
COAXIAL
DIGITAL OUT
A Υποδοχή DIGITAL OUT
(COAXIAL) (Ψηφιακή έξοδος
(Οµοαξονική)) (19)
10
B Υποδοχή LINE (RGB) - TV
(Γραµµή (RGB) - TV) (17)
Οθ&νη µπροστινού πλαισίου
Κατά την αναπαραγωγή εν&ς DVD
Κατάσταση αναπαραγωγής
Ανάβει κατά τη
διαδικασία της
επανάληψης (34)
Τρέχων τίτλος/κεφάλαιο ή χρνος αναπαραγωγής (41)
Ανάβει ταν µπορείτε να αλλάξετε τη γωνία (49)
Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD µε έλεγχο αναπαραγωγής (PBC) (30)
Κατάσταση αναπαραγωγής
Τρέχουσα σκηνή ή χρνος αναπαραγωγής (41)
Ανάβει κατά τη διάρκεια της επανάληψης A-B (35)
Κατά την αναπαραγωγή CD, DATA CD (MP3 ήχου/DivX βίντεο), DATA DVD
(MP3 ήχου/DivX βίντεο), ή VIDEO CD (χωρίς PBC)
Κατάσταση
αναπαραγωγής
Τρέχον κοµµάτι*(41)
Ανάβει κατά τη διαδικασία
της επανάληψης (34)
Χρνος αναπαραγωγής (41)
* Κατά την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX, δεν åìφανίζεται το τρέχον κοµµάτι.
,συνεχίζεται
11
Τηλεχειριστήριο
H
/
(επανάληψη/βήµα/
προώθηση/βήµα) (25, 37)
I ./> (προηγούµενο/
επµενο) (25)
J
m/M
(37)
(σάρωση/αργά)
K Κουµπί ZOOM (Ζουµ) (25, 57)
L SLOW PLAY/FAST PLAY (αργη
αναπαραγωγη/γρηγορη
αναπαραγωγη) (25)
M Κουµπί
N Κουµπί
(ήχος) (45)
(υπτιτλοι) (49, 57)
O Κουµπί [/1 (λειτουργία/
αναµονή) (24)
P 2 (ένταση) +/– (68)
Το κουµπί + έχει µια ανάγλυφη
κουκίδα.*
Q Κουµπί t (τηλεραση/βίντεο)
(68)
R Κουµπί PICTURE NAVI
(περιήγηση εικνας) (40, 56)
S Κουµπί TIME/TEXT (Χρνος/
Κείµενο) (41)
T Κουµπί ΜENU (Μενού) (28)
U Κουµπί ENTER (Καταχώρηση)
(21)
V Κουµπί DISPLAY (Οθνη) (13)
W Kουµπί H (αναπαραγωγή) (24)
Το κουµπί H έχει µια ανάγλυφη
X x (διακοπή) (25)
B Z (άνοιγµα/κλείσιµο) (25)
Y X (παύση) (25)
C Κουµπιά αριθµών (28)
Z Κουµπί SUR (ήχος surround) (47)
Το κουµπί µε τον αριθµ 5 έχει
µια ανάγλυφη κουκίδα.*
D Κουµπί CLEAR (∆ιαγραφή) (31)
wj Κουµπί
E Κουµπί TOP MENU (Κύριο
µενού) (28)
F C/X/x/c (28)
G O RETURN (Επιστροφή) (26)
12
κουκίδα.*
A Κουµπί TV [/1 (λειτουργία/
αναµονή) (68)
(γωνία) (49)
* Χρησιµοποιήστε την ανάγλυφη κουκίδα
ως σηµείο αναφοράς ταν χειρίζεστε τη
συσκευή αναπαραγωγής.
Οδηγ&ς για την οθ&νη µενού ελέγχου
(Magic Pad)
Χρησιµοποιήστε το µενού ελέγχου για να επιλέξετε µια λειτουργία και να
προβάλετε τις σχετικές πληροφορίες. Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί
DISPLAY για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε την οθνη του µενού ελέγχου
ως εξής:
, Οθνη µενού ελέγχου 1
m
Οθνη 2 Ελέγχου Μενού (Μνο για DATA CD/DATA DVD χωρίς αρχεία βίντεο DivX)
m
Απενεργοποίηση οθνης µενού ελέγχου
Οθ&νη Μενού ελέγχου
Η οθνες µενού ελέγχου 1 και 2 εµφανίζουν διαφορετικά στοιχεία ανάλογα µε
τον τύπο δίσκου. Για λεπτοµέρειες για κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στις σελίδες
στις παρενθέσεις.
Παράδειγµα: Η οθνη µενού ελέγχου 1 κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO.
Ο αριθµς του τρέχοντος κεφαλαίου αναπαραγωγής*2
Ο αριθµς του τρέχοντος τίτλου αναπαραγωγής*1
Συνολικς αριθµς τίτλων*1
Συνολικς αριθµς κεφαλαίων*2
Στοιχεία µενού
ελέγχου
Επιλεγµένο
στοιχείο
Ονοµασία λειτουργίας
του επιλεγµένου
στοιχείου του µενού
ελέγχου
Μήνυµα λειτουργίας
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
ΡΥΘΜΙΣΗ
ON
PLAY
DVD VIDEO
Κατάσταση
αναπαραγωγής
(N Αναπαραγωγή,
X Παύση,
x ∆ιακοπή, κλπ.)
Τύπος του δίσκου
αναπαραγωγής*3
Χρνος
αναπαραγωγής*4
Τρέχουσα
ρύθµιση
Επιλογές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ENTER Εξοδος: DISPLAY
*1 Εµφανίζει τον αριθµ σκηνής για VIDEO
CD (µε ενεργοποιηµένη λειτουργία
PBC), τον αριθµ κοµµατιού για VIDEO
CD/CD και τον αριθµ άλµπουµ για DATA
CD/DATA DVD.
*2 Εµφανίζει τον αριθµ ευρετηρίου για
VIDEO CD, τον αριθµ κοµµατιού ήχου
MP3, ή τον αριθµ αρχείου εικνας
JPEG για DATA CD/DATA DVD. Αριθµς
αρχείου βίντεο DivX για DATA CD/DATA
DVD.
*3 Εµφανίζει το Super VCD ως “SVCD”.
*4 Εµφανίζει την ηµεροµηνία για αρχεία
JPEG.
Για να απενεργοποιήσετε την
οθ&νη
Πατήστε το κουµπί DISPLAY.
,συνεχίζεται
13
Κατάλογος των στοιχείων του Μενού Ελέγχου
Στοιχείο Nνοµα στοιχείου, Λειτουργία
ΤΙΤΛΟΣ (σελίδα 38)/ΣΚΗΝΗ (σελίδα 38)/ΚΟΜΜΑΤΙ (σελίδα 38)
Επιλέγει τον τίτλο, τη σκηνή ή το κοµµάτι προς αναπαραγωγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σελίδα 38)/ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (σελίδα 38)
Επιλέγει το κεφάλαιο ή το ευρετήριο προς αναπαραγωγή.
ΚΟΜΜΑΤΙ (σελίδα 38)
Επιλέγει το κοµµάτι προς αναπαραγωγή.
ORIGINAL/PLAY LIST (σελίδα 29)
Επιλέγει τον τύπο των τίτλων (λειτουργία DVD-VR) προς αναπαραγωγή,
το ORIGINAL ή µια επεξεργασµένη PLAY LIST.
ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ (σελίδα 38)
Ελέγχει το χρνο που έχει παρέλθει και το χρνο αναπαραγωγής που
αποµένει.
Εισαγάγει τον κωδικ χρνου για την αναζήτηση εικνας και µουσικής.
Εµφανίζει το κείµενο του DVD/CD ή το νοµα κοµµατιού/αρχείου του
DATA CD/DATA DVD.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (σελίδα 31)
Επιλέγει τον τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι προς αναπαραγωγή µε τη
σειρά που θέλετε.
ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ (σελίδα 33)
Αναπαραγάγει τον τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι µε τυχαία σειρά.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (σελίδα 34)
Αναπαραγάγει συνεχώς ολκληρο το δίσκο (λους τους τίτλους/λα τα
κοµµάτια/λα τα άλµπουµ) ή έναν τίτλο/ένα κεφάλαιο/κοµµάτι/άλµπουµ/
αρχείο.
Α-Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (σελίδα 35)
Καθορίζει τα σηµεία στα οποία θέλετε να επαναληφθεί η αναπαραγωγή.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (σελίδα 50)
Ρυθµίζει το σήµα βίντεο απ τη συσκευή αναπαραγωγής. Μπορείτε να
επιλέξετε την ποιτητα της εικνας που ταιριάζει καλύτερα στο
πργραµµα που παρακολουθείτε.
ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ (σελίδα 52)
Τονίζει το περίγραµµα της εικνας για να δηµιουργήσει καθαρτερη
εικνα.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ (σελίδα 64)
Απαγορεύει την αναπαραγωγή στη συσκευή.
ΡΥΘΜΙΣΗ (σελίδα 69)
ΓΡΗΓΟΡΗ Ρυθµιση (σελίδα 21)
Χρησιµοποιήστε τη Γρήγορη Ρύθµιση για να επιλέξετε τη γλώσσα που
θέλετε για την εικνα µηνύµατος οθνης, τη γεωµετρική αναλογία της
τηλερασης, και το ηχητικ σήµα εξδου.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Setup
Εκτς απ τη γρήγορη ρύθµιση µπορείτε να προσαρµσετε και διάφορες
άλλες ρυθµίσεις.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Επαναφέρει τις ρυθµίσεις του στοιχείου “ΡΥΘΜΙΣΗ” στις
προεπιλεγµένες τιµές.
ΑΛΜΠΟΥΜ (σελίδα 38)
Επιλέγει το άλµπουµ που περιέχει το κοµµάτι ήχου MP3 και την εικνα
JPEG προς αναπαραγωγή.
14
ΑΡΧΕΙΟ (σελίδα 38)
Επιλέγει το αρχείο εικνας JPEG προς αναπαραγωγή.
ΑΛΜΠΟΥΜ (σελίδα 38)
Επιλέξτε το άλµπουµ που περιέχει αρχείο βίντεο DivX προς
αναπαραγωγή.
ΑΡΧΕΙΟ (σελίδα 38)
Επιλέγει το αρχείο βίντεο DivX προς αναπαραγωγή.
HMEROMHNIA (σελίδα 56)
Εµφανίζει την ηµεροµηνία που ελήφθη η φωτογραφία απ µια ψηφιακή
φωτογραφική µηχανή.
ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ (σελίδα 59)
Καθορίζει τη διάρκεια κατά την οποία οι διαφάνειες θα εµφανίζονται στην
οθνη.
ΕΦΕ (σελίδα 60)
Επιλέγει τα εφέ που θα χρησιµοποιηθούν για την αλλαγή κατά την
προβολή διαφανειών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG) (σελίδα 58)
Επιλέγει τον τύπο δεδοµένων, κοµµάτι ήχου MP3 (ΗΧΟΣ), αρχείο εικνας
JPEG (ΕΙΚΟΝΑ), ή και τα δύο (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) προς αναπαραγωγή µε δίσκο
DATA CD/DATA DVD.
z Συµβουλή
Η ένδειξη του εικονιδίου του µενού
ελέγχου γίνεται πράσινη
ταν επιλέγετε
t
κάποιο στοιχείο εκτς απ το “OFF”.
(Ισχύει µνο για τα στοιχεία
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ”, “ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ”,
“ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ”, “Α-Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ”,
“ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ”). Η ένδειξη “ORIGINAL/PLAY
LIST” γίνεται πράσινη ταν επιλέγετε
“PLAY LIST” (προεπιλεγµένη ρύθµιση). Η
ένδειξη “ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΚΟΝΑΣ” ανάβει ;ε πράσινο χρώ;α ταν
επιλέγεται οποιαδήποτε άλλη ρύθ;ιση
εκτς απ “ΤΥΠΙΚΟ”.
15
Συνδέσεις
Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής
Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 6 για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής
και να προσαρµσετε τις ρυθµίσεις.
Σηµειώσειςώ
• Συνδέστε καλά τα καλώδια για να αποφύγετε ανεπιθύµητο θρυβο.
• Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τα στοιχεία που θα συνδέσετε.
• Η σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής δεν είναι δυνατή σε τηλεραση που δεν
διαθέτει υποδοχή SCART υποδοχή εισδου.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος κάθε στοιχείου πριν απ τη σύνδεση.
Βήµα 1: Αποσυσκευασία
Ελέγξτε τι έχετε τα εξής:
• Τηλεχειριστήριο (1)
• Μπαταρίες R6 (µεγέθους AA) (2)
Βήµα 2: Τοποθέτηση µπαταριών στο
τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή αναπαραγωγής µε το τηλεχειριστήριο που
τη συνοδεύει. Τοποθετήστε δύο µπαταρίες R6 (µεγέθους AA) αντιστοιχώντας τα
άκρα 3 και # των µπαταριών στις ενδείξεις στο εσωτερικ της θήκης. >ταν
χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο, να το στρέφετε προς τον αισθητήρα
στη
συσκευή αναπαραγωγής.
Σηµειώσειςώ
• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε χώρο µε πολύ υψηλή θερµοκρασία ή υγρασία.
• Μην αφήνετε ξένα αντικείµενα πάνω στο περίβληµα του τηλεχειριστηρίου ταν αλλάζετε
µπαταρίες.
• Μην αφήνετε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου σε σηµείο µε άµεση έκθεση σε
τεχνητ φως ή φως του ήλιου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικ διάστηµα, αφαιρέστε
τις µπαταρίες για να αποφύγετε ενδεχµενη βλάβη λγω διαρροής και διάβρωσης.
16
Βήµα 3: Σύνδεση µε την τηλε&ραση
Τηλεραση
INPUT
Συνδέσεις
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στην οθνη της τηλερασης, ή σε
προβολέα χρησιµοποιώντας καλώδιο audio/video (SCART). Για την
αναπαραγωγή ήχου σε αυτή τη συνδεσµολογική διάταξη θα χρησιµοποιηθούν τα
ηχεία της τηλερασης.
Καλώδιο SCART
(δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία)
προς LINE (RGB)-TV
L
CENTER
COAXIAL
DIGITAL OUT
Συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD
l : Ροή σήµατος
Σύνδεση µε ακροδέκτη εισ&δου SCART
Σύνδεση µε καλώδιο SCART (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
Βεβαιωθείτε τι οι συνδέσεις γίνονται καλά ώστε να αποφύγετε ενδεχµενο
βµβο και θρυβο.
• Εφέ Surround (σελίδα 47)
Τηλεραση: Dynamic Theatre, Dynamic, Ευρεία, Νυκτς
Αν χρησιµοποιήσετε αυτή τη συνδεσµολογική διάταξη, βεβαιωθείτε τι η
συσκευή τηλερασης υποστηρίζει σήµατα S video ή RGB. Ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν την τηλεραση που θα συνδέσετε.
Επίσης, ταν ορίζετε για τη ρύθµιση “LINE” την τιµή “S VIDEO” ή “RGB” στο
στοιχείο “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ” της οθνης ρυθµίσεων (σελίδα 73), να
χρησιµοποιείτε καλώδιο SCART συµβατ µε κάθε σήµα.
,συνεχίζεται
17
Σύνδεση σε οθ&νη τηλε&ρασης 4:3
Ανάλογα µε το δίσκο που χρησιµοποιείτε, ενδέχεται η εικνα να µην χωράει
στην οθνη της τηλερασης. Για αλλαγή στη γεωµετρική αναλογία της
τηλερασης, ανατρέξτε στη σελίδα 72.
Σηµειώσειςώ
• Μην συνδέετε συσκευή βίντεο κ.λ.π., µεταξύ της τηλερασης και της συσκευής
αναπαραγωγής. Εάν µεταφέρετε τα σήµατα της συσκευής αναπαραγωγής µέσω του
βίντεο, ενδέχεται η εικνα που θα λάβετε στην οθνη της τηλερασης να µην είναι
καθαρή.
Βίντεο
Συσκευή
αναπαραγωγής
CD/DVD
Τηλεραση
Άµεση
σύνδεση
• >ταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεραση µέσω των υποδοχών SCART,
η πηγή εισδου της τηλερασης ρυθµίζεται αυτµατα στη συσκευή αναπαραγωγής ταν
ξεκινά η αναπαραγωγή. Σε αυτήν την περίπτωση πατήστε t (τηλεραση/βίντεο) στο
τηλεχειριστήριο για να επαναφέρετε την είσοδο στην τηλεραση.
>ταν αναπαράγετε έναν δίσκο εγγεγραµµένο στο σύστηµα χρωµάτων NTSC,
η συσκευή παράγει το σήµα βίντεο ή την οθνη ρυθµίσεων κ.τ.λ.στο σύστηµα
χρωµάτων NTSC και η εικνα ίσως να µην εµφανιστεί στις τηλεοράσεις µε
σύστηµα χρωµάτων PAL. Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε την υποδοχή δίσκου
και αφαιρέστε το δίσκο.
18
Βήµα 4: Σύνδεση σε ενισχυτή AV (δέκτη)
L
CENTER
COAXIAL
DIGITAL OUT
προς DIGITAL OUT (COAXIAL)
Συνδέσεις
Αν ο ενισχυτής σας AV (δέκτης) διαθέτει αποκωδικοποιητή ήχου και υποδοχή
ψηφιακής εισδου Dolby*1 Digital, DTS*2 ή MPEG, χρησιµοποιήστε αυτή τη
σύνδεση.
Συσκευή αναπαραγωγής
CD/DVD
COAXIAL
DIGITAL OUT
Οµοαξονικ ψηφιακ καλώδιο (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία)
[Ηχεία]
προς οµοαξονική
ψηφιακή είσοδο
Πίσω (L)
Πίσω (R)
Μπροστά (L)
Κέντρο
[Ηχεία]
Μπροστά (R)
Ενισχυτής (δέκτης) AV
µε αποκωδικοποιητή
Subwoofer
: Ροή σήµατος
z Συµβουλή
Για σωστή τοποθέτηση των ηχείων, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν
τα συνδεδεµένα στοιχεία.
• Εφέ Surround
Dolby Digital (5.1καναλ.), DTS (5.1κανάλ.), MPEG ήχος (5.1κανάλ.)
*1Κατασκευάστηκε µε την άδεια της Dolby Laboratories.
Οι ονοµασίες “Dolby,” “Pro Logic”, και το σύµβολο µε το διπλ D αποτελούν εµπορικά
σήµατα της Dolby Laboratories.
*2 Οι ονοµασίες “DTS” και “DTS Digital Out” αποτελούν εµπορικά σήµατα της Digital
Theater Systems, Inc.
,συνεχίζεται
19
Σηµειώσειςώ
• Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, κάντε τις κατάλληλες ρυθµίσεις στη Γρήγορη Ρύθµιση
(σελίδα 21). Εάν ο ενισχυτής (δέκτης) AV διαθέτει λειτουργία αποκωδικοποίησης ήχου
MPEG, ορίστε για τη ρύθµιση “MPEG” τιµή “MPEG” στη Ρύθµιση Ήχου(σελίδα 76).
∆ιαφορετικά δεν θα ακούγεται κανένας ήχος και κανένας δυνατς θρυβος απ τα ηχεία.
• Τα εφέ TVS αυτής της συσκευής αναπαραγωγής δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε
αυτή τη σύνδεση.
• Για να ακούσετε κοµµάτια ήχου DTS, πρέπει να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη σύνδεση. Τα
κοµµάτια ήχου DTS δεν παράγονται µέσω των Υποδοχή LINE (RGB) - TV ακµα και αν
έχετε ορίσει για τη ρύθµιση “DTS” την τιµή “ON” στη γρήγορη ρύθµιση (σελίδα 21).
20
Βήµα 5: Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος
Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος της συσκευής αναπαραγωγής και της
τηλερασης στην πρίζα.
Συνδέσεις
Βήµα 6: Γρήγορη ρύθµιση
Για να εκτελέσετε τις ελάχιστες βασικές ρυθµίσεις για τη χρήση της συσκευής
αναπαραγωγής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.
Για να παρακάµψετε µια ρύθµιση, πατήστε >. Για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη ρύθµιση, πατήστε ..
ENTER
1 Ανοίξτε την τηλε&ραση.
4 Πατήστε ENTER χωρίς να
τοποθετήσετε δίσκο.
2 Πατήστε [/1.
Εµφανίζεται η οθνη ρυθµίσεων
για να επιλέξετε τη γλώσσα που θα
3 Ενεργοποιήστε τον επιλογέα
χρησιµοποιηθεί στα µηνύµατα της
εισ&δου στην τηλε&ραση
ώστε το σήµα απ& τη
συσκευή αναπαραγωγής να
εµφανίζεται στην οθ&νη της
τηλε&ρασης.
Η εντολή “Press [ENTER] to run
QUICK SETUP”(πατήστε [ENTER]
για να εκτελέσετε τη ΓΡΗΓΟΡΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ) εµφανίζεται στο κάτω
µέρος στην οθνη. Εάν το µήνυµα
δεν εµφανιστεί, επιλέξτε
“QUICK”(ΓΡΗΓΟΡΗ) στο στοιχείο
“SETUP”(ΡΥΘΜΙΣΗ) του µενού
ελέγχου για να εκτελέσετε τη
γρήγορη ρύθµιση (σελίδα 70).
οθνης.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
γλώσσα.
Η συσκευή αναπαραγωγής
εµφανίζει το µενού και τους
υπτιτλους στην επιλεγµένη
γλώσσα.
,συνεχίζεται
21
6 Πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη ρυθµίσεων
για να επιλέξετε τη γεωµετρική
αναλογία της τηλερασης που θα
συνδέσετε.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
16:9
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
16:9
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ:
ΦΟΝΤΟ:
LETTER BOX 4:3
PAN SCAN 4:3
LINE:
9 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
τον τύπο του σήµατος που
θέλετε να παράγεται απ& την
υποδοχή LINE (RGB)-TV.
◆ Σήµατα βίντεο
• ΒΙΝΤΕΟ (σελίδα 73)
◆ Σήµατα S video
• S VIDEO (σελίδα 73)
◆ Σήµατα RGB
• RGB (σελίδα 73)
7 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
τη ρύθµιση που αντιστοιχεί
στον τύπο της τηλε&ρασης.
◆ Εάν έχετε τηλε&ραση ευρείας
οθ&νης ή µια τυπική τηλε&ραση
4:3 µε λειτουργία ευρείας οθ&νης
• 16:9 (σελίδα 72)
◆ Εάν έχετε µια τυπική τηλε&ραση
4:3
• LETTER BOX 4:3 ή PAN SCAN 4:3
(σελίδα 72)
8 Πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη ρυθµίσεων
για να επιλέξετε τον τύπο της
εξδου του σήµατος βίντεο απ
την υποδοχή LINE (RGB)-TV.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
16:9
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ:
ON
ΦΟΝΤΟ:
ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
ΒΙΝΤΕΟ
LINE:
ΒΙΝΤΕΟ
S VIDEO
RGB
22
10Πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη ρυθµίσεων
για να επιλέξετε τον τύπο
υποδοχής που θα χρησιµοποιηθεί
για τη σύνδεση του ενισχυτή
(δέκτη).
Εíναι η συσκευή σας συνδεδεµένη σε
ενισχυτή (δέκτη);
NAI
DIGITAL OUTPUT
OXI
11Πατήστε X/x για να
επιλέξετε τον τύπο
υποδοχής (εάν υπάρχει) που
θα χρησιµοποιήσετε για τη
σύνδεση του ενισχυτή
(δέκτη) και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Αν δεν συνδεθήκατε µε έναν
ενισχυτή AV (δέκτης), επιλέξτε
“ΟΧΙ”, και µεταβείτε στο βήµα 15.
Αν συνδέσατε τον ενισχυτή AV
(δέκτη) µε οµοαξονικ ψηφιακ
καλώδιο, επιλέξτε “ΝΑΙ: DIGITAL
OUTPUT.”
12Πατήστε X/x για να
Αν ο ενισχυτής AV (δέκτης)
διαθέτει αποκωδικοποιητή Dolby
Digital, επιλέξτε “DOLBY
DIGITAL.” ∆ιαφορετικά επιλέξτε
“D-PCM.”
Η γρήγορη ρύθµιση τελείωσε.
>λες οι συνδέσεις και οι
λειτουργίες ρύθµισης έχουν
ολοκληρωθεί.
Εάν ο ενισχυτής (δέκτης) AV
διαθέτει αποκωδικοποιητή ήχου
MPEG, ορίστε για τη ρύθµιση
“MPEG” τιµή “MPEG” (σελίδα 76).
Συνδέσεις
επιλέξετε τον τύπο σήµατος
Dolby Digital που θέλετε να
αποστέλλεται στον ενισχυτή
(δέκτη).
15Πατήστε ENTER.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
ΤΥΠΙΚΗ
ΗΧΟΣ DRC:
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟ∆ΟΣ:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM:
13Πατήστε ENTER.
Επιλέγεται το στοιχείο “DTS”.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
ΤΥΠΙΚΗ
ΗΧΟΣ DRC:
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟ∆ΟΣ:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
OFF
ON
14Πατήστε X/x για να
επιλέξετε εάν θέλετε να
αποστέλλεται σήµα DTS στον
ενισχυτή (δέκτη).
Αν ο ενισχυτής AV (δέκτης)
διαθέτει αποκωδικοποιητή DTS,
επιλέξτε “ON.” ∆ιαφορετικά,
επιλέξτε “OFF.”
23
◆ Nταν χρησιµοποιείτε ενισχυτή
(δέκτη)
Ενεργοποιήστε τον ενισχυτή
(δέκτη) και επιλέξτε το κατάλληλο
κανάλι ώστε να ακούτε τον ήχο
που προέρχεται απ τη συσκευή
αναπαραγωγής.
Αναπαραγωγή δίσκων
Αναπαραγωγή
δίσκων
4 Πατήστε A στη συσκευή
Ανάλογα µε το DVD ή VIDEO CD,
ενδέχεται ορισµένες λειτουργίες να
είναι διαφορετικές ή να
απαγορεύονται.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
που συνοδεύουν το δίσκο.
αναπαραγωγής και
τοποθετήστε ένα δίσκο στην
υποδοχή δίσκου.
>ψη αναπαραγωγής στραµµένη προς τα κάτω
5 Πατήστε H.
ENTER
RETURN
1 Ανοίξτε την τηλε&ραση.
2 Πατήστε [/1.
Η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται
σε λειτουργία.
3 Ενεργοποιήστε τον επιλογέα
εισ&δου στην τηλε&ραση
ώστε το σήµα απ& τη
συσκευή αναπαραγωγής να
εµφανίζεται στην οθ&νη της
τηλε&ρασης.
24
Η υποδοχή δίσκου κλείνει. Η
συσκευή αναπαραγωγής ξεκινάει
την αναπαραγωγή (συνεχής
αναπαραγωγή). Ρυθµίστε την
ένταση του ήχου στην τηλεραση
ή τον ενισχυτή (δέκτη).
Ανάλογα µε το δίσκο, εµφανίζεται
στην οθνη της τηλερασης ένα
µενού. Για τους δίσκους DVD
VIDEO, ανατρέξτε στη σελίδα 28.
Για τους δίσκους VIDEO CD,
ανατρέξτε στη σελίδα 30.
Για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή αναπαραγωγής
Πατήστε [/1. Η συσκευή
αναπαραγωγής τίθεται σε κατάσταση
αναµονής.
z Συµβουλή
Μπορείτε να θέτετε τη συσκευή
αναπαραγωγής αυτµατα εκτς
λειτουργίας κάθε φορά που διακπτετε τη
λειτουργία για περισστερα απ 30 λεπτά.
Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
ορίστε “ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ”
στο “ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” στην τιµή
“ON” ή στην τιµή “OFF” (σελίδα 73).
.
Σηµείωση
Οι δίσκοι που δηµιουργούνται σε συσκευές
εγγραφής DVD πρέπει να
οριστικοποιούνται σωστά πριν καταστεί
δυνατή η αναπαραγωγή τους. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά µε την
οριστικοποίηση, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που παρέχονται µαζί µε τη
συσκευή εγγραφής DVD.
• Η έξοδος για τα ηχητικά σήµατα DTS
διέρχεται µνο απ την DIGITAL OUT
(COAXIAL) υποδοχή.
• Κατά την αναπαραγωγή ενς DVD VIDEO
µε κοµµάτια ήχου DTS, ορίστε το “DTS”
στην τιµή “ON” στις “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ”
(σελίδα 76).
• Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής
σε εξοπλισµ ήχου χωρίς
αποκωδικοποιητή DTS, µην ορίσετε το
“DTS”σ τη θέση “ON” στις “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ” (σελίδα 76). Ένας δυνατς
θρυβος ενδέχεται να ακουστεί απ τα
ηχεία, ο οποίος µπορεί να επηρεάσει τα
αυτιά σας ή να προκαλέσει βλάβη στα
ηχεία.
τη λειτουργία
∆ιακοπή
Πατήστε x
Παύση
Πατήστε X
Συνέχιση της
αναπαραγωγής
µετά απ παύση
Πατήστε X ή H
Μετάβαση στο
Πατήστε >
επµενο κεφάλαιο,
κοµµάτι ή την
επµενη σκηνή σε
λειτουργία
συνεχούς
αναπαραγωγής
Μετάβαση στο
Πατήστε .
προηγούµενο
κεφάλαιο, κοµµάτι ή
την προηγούµενη
σκηνή σε λειτουργία
συνεχούς
αναπαραγωγής
Πατήστε Z
∆ιακοπή
αναπαραγωγής και
αφαίρεση του
δίσκου
Επανάληψη της
προηγούµενης
σκηνής*1
Πατήστε
(επανάληψη) κατά
τη διάρκεια της
αναπαραγωγής
Στιγµιαία γρήγορη
προώθηση της
τρέχουσας
σκηνής*2
Πατήστε
(προώθηση) κατά
τη διάρκεια της
αναπαραγωγής
Μεγέθυνση της
εικνας*3
Πατήστε
επανειληµµένα
ZOOM. Πατήστε
CLEAR για
ακύρωση.
Πρ&σθετες λειτουργίες
CLEAR
(επανάληψη)
(προώθηση)
ZOOM
SLOW PLAY
FAST PLAY
Αναπαραγωγή δίσκων
Σηµειώσεις σχετικά µε την
αναπαραγωγή κοµµατιών ήχου DTS
σε DVD VIDEO
Για
*1 >λα τα DVD εκτς απ DVD+RWs/
DVD+Rs/DVD+Rs DL. Το κουµπί δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αρχεία
βίντεο DivX.
*2 Μνο για DVD. Το κουµπί δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε αρχεία βίντεο DivX.
*3 Μνο για βίντεο και εικνες JPEG
(εκτς απ εικνες στο ΦΟΝΤΟ).
Μπορείτε να µετακινήσετε τις
µεγεθυσµένες εικνες
χρησιµοποιώντας τα C/X/x/c. Ανάλογα
µε τα περιεχµενα του δίσκου, η
λειτουργία zoom µπορεί να ακυρωθεί
αυτµατα µλις µετακινηθεί η εικνα.
,συνεχίζεται
25
Σηµείωση
Σε ορισµένες σκηνές ενδέχεται να µην
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία της επανάληψης ή τη
λειτουργία της προώθησης.
Γρήγορη ή αρχή
αναπαραγωγή µε ήχο
Μπορείτε να ακούσετε κάποιο
διάλογο ή ήχο ενσω γρήγορης ή
αργής αναπαραγωγής της τρέχουσας
σκηνής.
Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, πατήστε FAST
PLAY ή SLOW PLAY.
Η ταχύτητα αλλάζει ταν πατήσετε
FAST PLAY ή SLOW PLAY.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή
Κλείδωµα της υποδοχής
δίσκου (Κλείδωµα
ασφαλείας για παιδιά)
Μπορείτε να κλειδώσετε τη υποδοχή
δίσκου ώστε να µην µπορούν να την
ανοίγουν παιδιά.
Nταν η συσκευή αναπαραγωγής
βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής,
πατήστε O RETURN, ENTER, και
στη συνέχεια πατήστε στο
τηλεχειριστήριο [/1 .
Η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται σε
λειτουργία και στην οθνη του
µπροστινού πλαισίου εµφανίζεται το
µήνυµα “LOCKED”. Τα κουµπιά A και
Z στη συσκευή ή το τηλεχειριστήριο
δεν λειτουργούν ενώ είναι
ενεργοποιηµένο το κλείδωµα
ασφαλείας για παιδιά.
Πατήστε H.
Σηµειώσειςώ
• Τη λειτουργία αυτή µπορείτε να τη
χρησιµοποιήσετε µνο µε DVD, VIDEO
CD, ή Super VCD µνο.
• Το µήνυµα “Μη δυνατή λειτουργία” θα
εµφανιστεί ταν επιτευχθεί η µέγιστη και
η ελάχιστη ταχύτητα.
• Κατά τη λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΑΡΓΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, δεν µπορείτε να
αλλάξετε γωνία (σελίδα 49), υπτιτλους
(σελίδα 49), και τον ήχο (σελίδα 45). Ο
ήχος µπορεί να αλλάξει µνο για VIDEO
CD/Super VCD.
• Οι λειτουργίες γρήγορης αναπαραγωγής
και αργής αναπαραγωγής δεν
λειτουργούν κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής κοµµατιών ήχου DTS.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις
λειτουργίες Fast Play (Γρήγορη
αναπαραγωγή) και Slow Play (Αργή
αναπαραγωγή) ταν αναπαράγεται µια
φωτογραφία σε λειτουργία DVD-VR.
26
Για να ξεκλειδώσετε την υποδοχή
δίσκου
>ταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι
σε κατάσταση αναµονής, πατήστε
O RETURN, ENTER, και στη
συνέχεια το [/1 ξανά.
Σηµείωση
Ακµα και αν επιλέξετε “ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ” στο
στοιχείο “ΡΥΘΜΙΣΗ” του µενού ελέγχου
(σελίδα 70), η υποδοχή δίσκου παραµένει
κλειδωµένη.
Συνέχιση της
αναπαραγωγής απ&
το σηµείο διακοπής
του δίσκου
(συνέχιση αναπαραγωγής/
Η συσκευή αναπαραγωγής θυµάται το
σηµείο που έγινε η διακοπή στο δίσκο
ακµα και αν τεθεί σε κατάσταση
αναµονής πατώντας [/1.
1
Η συσκευή αναπαραγωγής θυµάται το
σηµείο που έγινε η διακοπή στο δίσκο.
Κατά την αναπαραγωγή εν&ς
δίσκου, πατήστε x για να τη
διακ&ψετε.
Στην οθνη του µπροστινού
πλαισίου εµφανίζεται το µήνυµα
“RESUME”.
2
Αναπαραγωγή δίσκων
συνέχιση πολλαπλών δίσκων)
Συνέχιση αναπαραγωγής
για τον τρέχοντα δίσκο
(συνέχιση αναπαραγωγής)
Πατήστε H.
Η συσκευή ξεκινά την
αναπαραγωγή απ το σηµείο που
έγινε η διακοπή στο δίσκο στο
Βήµα 1.
Σηµειώσειςώ
• Για λειτουργία DVD-VR, CD, DATA CD, και
DATA DVD, η συσκευή αναπαραγωγής
συγκρατεί στη µνήµη το σηµείο
συνέχισης αναπαραγωγής για τον
τρέχοντα δίσκο.
Το σηµείο συνέχισης αναπαραγωγής
διαγράφεται ταν:
– ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
– αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
– η συσκευή αναπαραγωγής εισέλθει σε
λειτουργία αναµονής (µνο DATA CD/
DATA DVD)
• Η λειτουργία της συνέχισης δεν είναι
δυνατή κατά τη λειτουργία της τυχαίας
σειράς και του προγραµµατισµού.
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να µην είναι
δυνατή σε ορισµένους δίσκους.
z Συµβουλή
Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή απ την
αρχή του δίσκου, πατήστε x δύο φορές και
στη συνέχεια πατήστε H.
Σηµείωση
• Το σηµείο συνέχισης της αναπαραγωγής
του τρέχοντος δίσκου διαγράφεται ταν:
– αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
– αλλάξετε τις ρυθµίσεις στην οθνη
ρυθµίσεων.
– αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος.
,συνεχίζεται
27
Αποθήκευση σηµείου που
διακπηκε ο δίσκος
(Συνέχιση πολλαπλών
δίσκων) (µνο DVP-NS39)
Η συσκευή αναπαραγωγής
αποθηκεύει τα σηµεία διακοπής 6
δίσκων και συνεχίζει την
αναπαραγωγή την επµενη φορά που
τοποθετείτε τον συγκεκριµένο δίσκο.
ταν αποθηκεύσετε σηµείο
συνέχισης αναπαραγωγής για τον
έβδοµο δίσκο, διαγράφεται το σηµείο
συνέχισης αναπαραγωγής του
πρώτου.
z Συµβουλές
• Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή απ την
αρχή του δίσκου, πατήστε x δύο φορές
και στη συνέχεια πατήστε H.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
συνέχισης πολλαπλών δίσκων, ορίστε για
τη ρύθµιση “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
∆ΙΣΚΩΝ” στο “ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ”
την τιµή “OFF” (σελίδα 74). Η
αναπαραγωγή ξεκινά ξανά απ το σηµείο
συνέχισης µνο στον τρέχοντα δίσκο που
έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.
Χρησιµοποιώντας το
Μενού του DVD
Το DVD VIDEO χωρίζεται σε µεγάλα
τµήµατα µιας ταινίας ή µιας µουσικής
εντητας που ονοµάζονται “τίτλοι”.
Κατά την αναπαραγωγή ενς DVD
VIDEO που περιέχει πολλούς τίτλους,
µπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο που
θέλετε χρησιµοποιώντας το κουµπί TOP
MENU.
Κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO
που σας επιτρέπουν να επιλέγετε
στοιχεία πως τη γλώσσα των
υποτίτλων και τη γλώσσα του ήχου,
επιλέξτε τα στοιχεία αυτά µε το
κουµπί MENU.
Κουµπιά
αριθµών
TOP MENU
MENU
ENTER
Σηµειώσειςώ
• Η ρύθµιση “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
∆ΙΣΚΩΝ” του στοιχείου “ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” πρέπει να έχει τιµή “ON”
(προεπιλογή) προκειµένου να είναι
δυνατή η λειτουργία (σελίδα 74).
• Το σηµείο διακοπής της αναπαραγωγής
διαγράφεται ταν:
– αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
– αλλάξετε τις ρυθµίσεις στην οθνη
ρυθµίσεων.
• Εάν η ρύθµιση “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
∆ΙΣΚΩΝ” του στοιχείου “ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” έχει τιµή “ON” και
εκτελείται αναπαραγωγή εγγεγραµµένου
δίσκου πως είναι ένα DVD-RW, η
συσκευή ενδέχεται να συνεχίσει την
αναπαραγωγή και άλλων εγγεγραµµένων
δίσκων απ το ίδιο σηµείο συνέχισης.
1 Πατήστε TOP MENU ή MENU.
Το µενού του δίσκου εµφανίζεται
στην οθνη της τηλερασης.
Το περιεχµενο του µενού είναι
διαφορετικ σε κάθε δίσκο.
2 Πατήστε C/X/x/c ή κάποιον
αριθµ για να επιλέξετε το
στοιχείο για αναπαραγωγή ή
αλλαγή.
Εάν πατήσετε κουµπιά µε
αριθµούς, εµφανίζεται η
παρακάτω οθνη.
Πατήστε τα κουµπιά µε τους
αριθµούς για να επιλέξετε το
στοιχείο που θέλετε.
1
3 Πατήστε ENTER.
28
Επιλογή “ORIGINAL”
ή “PLAY LIST” σε
λειτουργία DVD-VR
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-VR
3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ρύθµιση.
• PLAY LIST: αναπαραγωγή των
τίτλων που δηµιουργήθηκαν απ
το “ORIGINAL” µε σκοπ την
επεξεργασία.
• ORIGINAL: αναπαραγωγή των
τίτλων της πρωττυπης
εγγραφής.
Αναπαραγωγή δίσκων
Ορισµένοι δίσκοι λειτουργία DVD-VR
(Εγγραφή βίντεο) διαθέτουν δύο
τύπους τίτλων για αναπαραγωγή:
τους πρωττυπους τίτλους της
εγγραφής (ORIGINAL) και τους
τίτλους που µπορούν να
δηµιουργηθούν σε συσκευές
αναπαραγωγής εγγράψιµων DVD µε
σκοπ την επεξεργασία (PLAY LIST).
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο των
τίτλων προς αναπαραγωγή.
Οι επιλογές για “ORIGINAL/PLAY
LIST” εµφανίζονται.
4 Πατήστε ENTER.
ENTER
DISPLAY
1 Πατήστε το DISPLAY &ταν
έχει διακοπεί η λειτουργία
της συσκευής
αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ORIGINAL/PLAY
LIST), και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
29
Αναπαραγωγή VIDEO
CD µε λειτουργίες
PBC (Αναπαραγωγή PBC)
Ανατρέξτε στις οδηγίες που
συνοδεύουν το δίσκο διτι η
διαδικασία λειτουργίας µπορεί να
διαφέρει σε κάθε VIDEO CD.
Για να επιστρέψετε στο µενού
Πατήστε O RETURN.
Η λειτουργία PBC (Έλεγχος
αναπαραγωγής) σας επιτρέπει να
εκτελείτε αναπαραγωγή VIDEO CD µε
αλληλεπιδραστικ τρπο
ακολουθώντας το µενού στην οθνη
της τηλερασης.
Κουµπιά
αριθµών
ENTER
z Συµβουλή
Για αναπαραγωγή χωρίς τη λειτουργία
PBC, πατήστε ./> ή τα κουµπιά
αριθµών ενώ η συσκευή αναπαραγωγής δε
λειτουργεί, για να επιλέξετε κάποιο
κοµµάτι, και στη συνέχεια πατήστε H ή
ENTER.
Το µήνυµα “Αναπαραγωγή χωρίς PBC”
εµφανίζεται στην οθνη της τηλερασης
και η συσκευή αναπαραγωγής ξεκινάει τη
συνεχιζµενη αναπαραγωγή. ∆εν µπορείτε
να αναπαράγετε ακίνητες εικνες πως
ένα µενού.
Για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή
PBC, πατήστε x δύο φορές και στη
συνέχεια πατήστε H.
RETURN
Σηµείωση
Ανάλογα µε το VIDEO CD, το µήνυµα
“Πατήστε ENTER” στο βήµα 3 µπορεί να
εµφανιστεί ως “Press SELECT” (Πατήστε
SELECT (Επιλογή) στις οδηγίες που
συνοδεύουν το δίσκο. Σε αυτήν την
περίπτωση πατήστε H.
1 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
εν&ς VIDEO CD µε
λειτουργίες PBC.
Εµφανίζεται το µενού για την
επιλογή σας.
2 Πατήστε τα κουµπιά µε τους
αριθµούς για να επιλέξετε το
στοιχείο που θέλετε.
3 Πατήστε ENTER.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες
στο µενού για τις
αλληλεπιδραστικές
λειτουργίες.
30
∆ιάφορες
λειτουργίες
αναπαραγωγής
(αναπαραγωγή προγράµµατος,
πργραµµα. Μπορείτε να
προγραµµατίσετε έως και 99 τίτλους,
κεφάλαια και κοµµάτια.
1
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
τυχαία αναπαραγωγή,
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)
και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ”.
Μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω
λειτουργίες αναπαραγωγής:
• Αναπαραγωγή προγράµµατος
(σελίδα 31)
• Τυχαία σειρά (σελίδα 33)
• Επανάληψη (σελίδα 34)
• Α-Β Επανάληψη (σελίδα 35)
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
ΡΥΘΜΙΣΗ
ON
3
PLAY
DVD VIDEO
ENTER
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
“ΡΥΘΜΙΣΗ t” και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
DISPLAY
Η ένδειξη “ΚΟΜΜΑΤΙ” εµφανίζεται
κατά την αναπαραγωγή ενς VIDEO
CD ή CD.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΤΙΤΛΟΣ
2.ΤΙΤΛΟΣ – –
3.ΤΙΤΛΟΣ – –
4.ΤΙΤΛΟΣ – –
5.ΤΙΤΛΟΣ – –
6.ΤΙΤΛΟΣ – –
7.ΤΙΤΛΟΣ – –
Σηµείωση
Η λειτουργία αναπαραγωγής ακυρώνεται
ταν:
– αφαιρείτε το δίσκο.
– η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται σε
κατάσταση αναµονής πατώντας [/1.
∆ηµιουργία του δικού σας
προγράµµατος
(Αναπαραγωγή
προγράµµατος)
Μπορείτε να εκτελέσετε
αναπαραγωγή του περιεχοµένου ενς
δίσκου µε τη σειρά που θέλετε
αλλάζοντας τη σειρά των τίτλων, των
κεφαλαίων ή των κοµµατιών ώστε να
δηµιουργήσετε το δικ σας
Αναπαραγωγή δίσκων
επανάληψη, επανάληψη Α-Β)
CLEAR
Πατήστε το κουµπί DISPLAY.
T
––
01
02
03
04
05
Τίτλοι ή κοµµάτια που έχουν
γραφτεί σε δίσκο
4
Πατήστε c.
Ο δροµέας µετακινείται στη σειρά
του τίτλου ή του κοµµατιού “T”
(σε αυτή την περίπτωση στο “01”).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΤΙΤΛΟΣ – –
2. ΤΙΤΛΟΣ – –
3. ΤΙΤΛΟΣ – –
4. ΤΙΤΛΟΣ – –
5. ΤΙΤΛΟΣ – –
6. ΤΙΤΛΟΣ – –
7. ΤΙΤΛΟΣ – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Κεφάλαια που έχουν γραφτεί σε δίσκο
,συνεχίζεται
31
5
Επιλέξτε τον τίτλο, το κεφάλαιο
ή το κοµµάτι που θέλετε να
προγραµµατίσετε.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
VIDEO
Για παράδειγµα, επιλέξτε το
κεφάλαιο “03” του τίτλου “02”.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε “02”
στο “T” και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΤΙΤΛΟΣ – –
2. ΤΙΤΛΟΣ – –
3. ΤΙΤΛΟΣ – –
4. ΤΙΤΛΟΣ – –
5. ΤΙΤΛΟΣ – –
6. ΤΙΤΛΟΣ – –
7. ΤΙΤΛΟΣ – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Ύστερα πατήστε X/x για να
επιλέξετε “03” στο “C” και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΤΙΤΛΟΣ 0 2 – 0 3
2. ΤΙΤΛΟΣ – –
3. ΤΙΤΛΟΣ – –
4. ΤΙΤΛΟΣ – –
5. ΤΙΤΛΟΣ – –
6. ΤΙΤΛΟΣ – –
7. ΤΙΤΛΟΣ – –
T
––
01
02
03
04
05
6
Οι προγραµµατισµένοι τίτλοι, τα
προγραµµατισµένα κεφάλαια και
κοµµάτια εµφανίζονται µε την
επιλεγµένη σειρά.
7
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή
Πατήστε CLEAR, ή επιλέξτε “OFF”
στο βήµα 3. Για να επαναλάβετε την
αναπαραγωγή του ίδιου
προγράµµατος, επιλέξτε “ON” στο
βήµα 3 και πατήστε ENTER.
Για να αλλάξετε ή να ακυρώσετε
πρ&γραµµα
1
Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 3
της εντητας “∆ηµιουργία του
δικού σας προγράµµατος
(Αναπαραγωγή προγράµµατος).”
2
Επιλέξτε τον αριθµ
προγράµµατος του τίτλου, του
κεφαλαίου ή του κοµµατιού που
θέλετε να αλλάξετε ή να
ακυρώσετε µε το X/x και πατήστε
c. Αν θέλετε να διαγράψετε τον
τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι
απ το πργραµµα, πατήστε
CLEAR.
3
Ακολουθήστε το βήµα 5 για να
κάνετε νέο προγραµµατισµ. Για
να ακυρώσετε ένα πργραµµα,
επιλέξτε “--” στο “T” και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Επιλεγµένο κοµµάτι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΚΟΜΜΑΤΙ 0 2
2. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
3. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
4. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
5. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
6. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
7. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Συνολικς χρνος των
προγραµµατισµένων κοµµατιών
32
Πατήστε H για να ξεκινήσετε
την προγραµµατισµένη
αναπαραγωγή.
Ξεκινά η προγραµµατισµένη
αναπαραγωγή.
>ταν το πργραµµα τελειώσει,
µπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση
του προγράµµατος πατώντας H.
Επιλεγµένος τίτλος και
επιλεγµένο κεφάλαιο
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή CD
Για παράδειγµα, επιλέξτε το
κοµµάτι “02”.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε “02”
στο “T” και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
Για να προγραµµατίσετε και
άλλους τίτλους, κεφάλαια ή
κοµµάτια, επαναλάβετε τα
βήµατα 4 έως 5.
Για να ακυρώσετε &λους τους
τίτλους, τα κεφάλαια ή τα κοµµάτια
στην προγραµµατισµένη σειρά
Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 3
της εντητας “∆ηµιουργία του
δικού σας προγράµµατος
(Αναπαραγωγή προγράµµατος).”
2
Πατήστε X και επιλέξτε
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ.
3
Πατήστε ENTER.
OFF
OFF
ΤΙΤΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
3
z Συµβουλή
Μπορείτε να εκτελέσετε επανάληψη ή
αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά των
προγραµµατισµένων τίτλων, κεφαλαίων ή
κοµµατιών. Κατά την προγραµµατισµένη
αναπαραγωγή, ακολουθήστε τα βήµατα
της εντητας “Επανάληψη” (σελίδα 34) ή
“τυχαία σειρά” (σελίδα 33).
Αναπαραγωγή µε τυχαία
σειρά (τυχαία σειρά)
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής ώστε να τοποθετήσει
τυχαία τους τίτλους, τα κεφάλαια ή τα
κοµµάτια. Η τυχαία σειρά
συνεπάγεται και διαφορετική σειρά
αναπαραγωγής.
1
Πατήστε DISPLAY κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ) και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ”.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε το
στοιχείο που θα τοποθετηθεί σε
τυχαία σειρά.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
VIDEO
• ΤΙΤΛΟΣ
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή CD
• ΚΟΜΜΑΤΙ
Σηµειώσειςώ
• Η συνολικς χρνος αναπαραγωγής δεν
εµφανίζεται κατά τον προγραµµατισµ
κοµµατιών σε Super VCD.
• ∆εν είναι δυνατή η χρήση αυτής της
λειτουργίας σε VIDEO CD ή Super VCD µε
αναπαραγωγή PBC.
PLAY
DVD VIDEO
Αναπαραγωγή δίσκων
1
12(27)
18(34)
T
1:32:55
◆ Κατά την ενεργοποίηση της
αναπαραγωγής προγράµµατος
• ON: τοποθετεί σε τυχαία σειρά
τίτλους, κεφάλαια ή κοµµάτια
που έχουν επιλεγεί στην
αναπαραγωγή προγράµµατος.
4
Πατήστε ENTER.
Ξεκινά η τυχαία αναπαραγωγή.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή
Πατήστε CLEAR ή επιλέξτε “OFF” στο
βήµα 3.
z Συµβουλές
• Μπορείτε να ρυθµίσετε την τυχαία σειρά
ταν έχει διακοπεί η λειτουργία της
συσκευής. Αφού επιλέξετε “ΤΥΧΑΙΑ
ΣΕΙΡΑ”, πατήστε H. Ξεκινά η τυχαία
αναπαραγωγή.
• Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή έως και
200 κεφαλαίων µε τυχαία σειρά ταν
έχετε επιλέξει “ΚΕΦΑΛΑΙΟ”.
Σηµείωση
∆εν είναι δυνατή η χρήση αυτής της
λειτουργίας σε VIDEO CD ή Super VCD µε
αναπαραγωγή PBC.
,συνεχίζεται
33
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή CD
• ∆ΙΣΚΟΣ: επαναλαµβάνει λα τα
κοµµάτια.
• ΚΟΜΜΑΤΙ: επαναλαµβάνει το
τρέχον κοµµάτι.
Επαναλαµβαν&µενη
αναπαραγωγή (Επανάληψη)
Μπορείτε να επαναλάβετε λους
τους τίτλους ή λα τα κοµµάτια ενς
δίσκου, ή έναν µεµονωµένο τίτλο, ένα
µεµονωµένο κεφάλαιο ή κοµµάτι.
Μπορείτε να συνδυάσετε τη
λειτουργία τυχαίας σειράς ή τη
λειτουργία προγραµµατισµού.
1
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD/DATA DVD
• ∆ΙΣΚΟΣ: επαναλαµβάνει λα τα
άλµπουµ.
• ΑΛΜΠΟΥΜ: επαναλαµβάνει το
τρέχον άλµπουµ.
• ΚΟΜΜΑΤΙ (µνο MP3 ηχητικά
κοµµάτια): επαναλαµβάνει το
τρέχον κοµµάτι.
• ΑΡΧΕΙΟ (µνο αρχεία βίντεο
DivX): επαναλαµβάνει το τρέχον
κεφάλαιο.
Πατήστε DISPLAY κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
◆ Κατά την ενεργοποίηση της
αναπαραγωγής προγράµµατος ή
της τυχαίας αναπαραγωγής
• ON: επαναλαµβάνει την
αναπαραγωγή προγράµµατος ή
την τυχαία αναπαραγωγή.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
∆ΙΣΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
3
Πατήστε X/x για να επιλέξετε το
στοιχείο που θέλετε να
επαναλάβετε.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
VIDEO
• ∆ΙΣΚΟΣ: επαναλαµβάνει λους
τους τίτλους.
• ΤΙΤΛΟΣ: επαναλαµβάνει τον
τρέχοντα τίτλο ενς δίσκου.
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: επαναλαµβάνει το
τρέχον κεφάλαιο.
◆ Κατά την αναπαραγωγή σε
λειτουργία DVD-VR
• ∆ΙΣΚΟΣ: επαναλαµβάνει λους
τους τίτλους του επιλεγµένου
τύπου.
• ΤΙΤΛΟΣ: επαναλαµβάνει τον
τρέχοντα τίτλο ενς δίσκου.
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: επαναλαµβάνει το
τρέχον κεφάλαιο.
34
4
Πατήστε ENTER.
Ξεκινά η επανάληψη.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή
Πατήστε CLEAR ή επιλέξτε “OFF” στο
βήµα 3.
z Συµβουλή
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη λειτουργία
επανάληψης ταν έχει διακοπεί η
λειτουργία της συσκευής. Αφού επιλέξετε
“ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ”, πατήστε H. Ξεκινά η
επανάληψη.
Σηµειώσειςώ
• ∆εν είναι δυνατή η χρήση αυτής της
λειτουργίας σε VIDEO CD ή Super VCD µε
αναπαραγωγή PBC.
• Κατά την επανάληψη της αναπαραγωγής
ενς DATA CD/DATA DVD που περιέχει
κοµµάτια ήχου MP3 και αρχεία εικνας
JPEG, των οποίων ο χρνος
αναπαραγωγής δεν είναι ίδιος, ο ήχος
δεν θα αντιστοιχεί στην εικνα.
• >ταν η “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)” έχει
οριστεί στη ρύθµιση “ΕΙΚΟΝΑ (JPEG)”
(σελίδα 58), δεν µπορείτε να επιλέξετε
“ΚΟΜΜΑΤΙ”.
Επανάληψη συγκεκριµένου
τµήµατος (A-B Επανάληψη)
1
Πατήστε DISPLAY κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
Πατήστε X/xγια να επιλέξετε
(Α-Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και
στη συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “A-B ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
ΡΥΘΜΙΣΗ
OFF
3
Nταν εντοπίσετε το σηµείο
λήξης (σηµείο B), πατήστε ξανά
ENTER.
Εµφανίζονται τα σηµεία που
ορίσατε και η συσκευή
αναπαραγωγής ξεκινά την
επανάληψη του συγκεκριµένου
τµήµατος.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή
Πατήστε CLEAR ή επιλέξτε “OFF” στο
βήµα 3.
Σηµειώσειςώ
• >ταν ρυθµίζετε τη λειτουργία
επανάληψης Α-Β, ακυρώνονται οι
ρυθµίσεις για την αναπαραγωγή µε
τυχαία σειρά, την επανάληψη και την
προγραµµατισµένη αναπαραγωγή.
• Η λειτουργία της επανάληψης Α-Β δεν
ισχύει για πολλούς τίτλους.
• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε
αναπαραγωγή Α-Β Επανάληψη για τα
περιεχµενα σε λειτουργία DVD-VR που
περιέχει φωτογραφίες.
Αναπαραγωγή δίσκων
Μπορείτε να ρυθµίσετε την
επανάληψη ενς συγκεκριµένου
τµήµατος ενς τίτλου, κεφαλαίου ή
κοµµατιού. (Αυτή η λειτουργία είναι
χρήσιµη ταν θέλετε να
αποστηθίσετε στίχους κλπ.)
5
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
“ΡΥΘΜΙΣΗ t” και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η γραµµή ρύθµισης
“A-B ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ”.
A 18 - 1:32:30
4
B
Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, &ταν
εντοπίσετε το σηµείο έναρξης
(σηµείο A) του τµήµατος που θα
επαναληφθεί πατήστε ENTER.
Η ρύθµιση του σηµείου έναρξης
(σηµείο A) ολοκληρώθηκε.
A 18 - 1:32:30
B 18 - 1:33:05
35
Αναζήτηση σκηνής
Αναζήτηση
συγκεκριµένου
σηµείου σε ένα δίσκο
(σάρωση, αναπαραγωγή σε αργή
κίνηση, σταθεροποίηση
εικ&νας)
Μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα ένα
συγκεκριµένο σηµείο σε ένα δίσκο
παρακολουθώντας την εικνα ή µε
αργή αναπαραγωγή.
Γρήγορος εντοπισµ&ς
σηµείου µε λειτουργία
αναπαραγωγής γρήγορης
προώθησης ή γρήγορης
αντιστροφής (σάρωση)
Πατήστε
mήM
κατά τη
διάρκεια αναπαραγωγής ενς δίσκου.
>ταν εντοπίσετε το σηµείο που
θέλετε, πατήστε H για να
επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα.
Κάθε φορά που πατάτε
mήM
κατά τη διάρκεια της σάρωσης, η
ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει. Σε
κάθε πάτηµα η ένδειξη αλλάζει πως
φαίνεται παρακάτω. Οι ταχύτητες
ενδέχεται να διαφέρουν ανάµεσα
στους δίσκους.
Κατεύθυνση αναπαραγωγής
×2B t 1M t 2M t 3M
(σταδιακή
µετάβαση)
(σταδιακή
µετάβαση)
3M (µνο DVD/VIDEO CD/DATA CD*/
DATA DVD*)
×2B (µνο DVD VIDEO/CD)
Αντίθετη κατεύθυνση
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (µνο DVD/VIDEO CD/DATA CD*/
DATA DVD*)
×2b (µνο DVD VIDEO)
Σηµειώσειςώ
• Ανάλογα µε το δίσκο, ενδέχεται να µην
είναι δυνατή η εκτέλεση κάποιων απ τις
λειτουργίες που περιγράφονται.
• Για DATA CD/DATA DVD, µπορείτε να
αναζητήσετε κάποιο συγκεκριµένο
σηµείο µνο σε κοµµάτια ήχου MP3 ή σε
αρχεία βίντεο DivX.
36
* µνο DivX βίντεο
Η ταχύτητα αναπαραγωγής “×2B”/
“×2b” είναι σχεδν η διπλάσια απ
την κανονική ταχύτητα.
Η ταχύτητα αναπαραγωγής “3M”/
“3m” είναι µεγαλύτερη απ την
“2M”/“2m” και η ταχύτητα
αναπαραγωγής “2M”/“2m” είναι
µεγαλύτερη απ την “1M”/“1m”.
Αναπαραγωγή εν&ς καρέ
κάθε φορά (Σταθεροποίηση
εικ&νας)
Πατήστε
mήM
ταν η
λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής είναι σε παύση. Για να
επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα,
πατήστε H.
Κάθε φορά που πατάτε
mήM
κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής
σε αργή κίνηση, αλλάζει η ταχύτητα
αναπαραγωγής. Υπάρχουν δύο
ταχύτητες. Σε κάθε πάτηµα η ένδειξη
αλλάζει ως εξής:
>ταν η λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής είναι σε παύση,
πατήστε
(σταδιακή µετάβαση)
για να µεταβείτε στο επµενο καρέ.
Πατήστε
(σταδιακή µετάβαση)
για να µεταβείτε στο προηγούµενο
καρέ (µνο για DVD). Για να
επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε H.
Κατεύθυνση αναπαραγωγής
2
y1
Αντίθετη κατεύθυνση (µνο DVD)
2
Σηµειώσειςώ
• ∆εν µπορείτε να κάνετε αναζήτηση
φωτογραφίας σε λειτουργία DVD-VR.
• Για DATA CD/DATA DVD, η λειτουργία
αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µνο για
αρχεία βίντεο DivX.
Αναζήτηση σκηνής
Παρακολούθηση καρέ-καρέ
(αναπαραγωγή σε αργή
κίνηση)
y1
Η ταχύτητα αναπαραγωγής “2 y”/“2
” είναι µικρτερη απ την “1 y”/“1
.”
Σηµείωση
Για DATA CD/DATA DVD, η λειτουργία αυτή
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µνο για αρχεία
βίντεο DivX.
37
ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ
Αναζήτηση τίτλου/
κεφαλαίου/
κοµµατιού/σκηνής
κλπ.
Επιλέξτε “ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ” για
να αναζητήσετε ένα σηµείο
έναρξης καταχωρώντας τον
κωδικ χρνου.
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή Super VCD χωρίς
αναπαραγωγή PBC
ΚΟΜΜΑΤΙ
Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση
σε ένα DVD ανά τίτλο ή κεφάλαιο και
σε ένα VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD ανά κοµµάτι, ευρετήριο, αρχείο,
ή σκηνή. Στους τίτλους και τα
κοµµάτια του δίσκου αντιστοιχούν
µοναδικοί αριθµοί και µπορείτε να
επιλέξετε αυτ που θέλετε
καταχωρώντας τον κατάλληλο
αριθµ. Μπορείτε επίσης να
αναζητήσετε µια σκηνή
χρησιµοποιώντας τον κωδικ χρνου.
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή Super VCD µε αναπαραγωγή
PBC
ΣΚΗΝΗ
◆ Κατά την αναπαραγωγή CD
ΚΟΜΜΑΤΙ
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD/DATA DVD
ΑΛΜΠΟΥΜ
ΚΟΜΜΑΤΙ (µνο MP3
ηχητικά κοµµάτια)
ΑΡΧΕΙΟ (µνο αρχεία
εικνων JPEG )
Κουµπιά
αριθµών
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD (αρχεία βίντεο DivX)/DATA
DVD (αρχεία βίντεο DivX)
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1 Πατήστε DISPLAY (οθ&νη)
(Κατά την αναπαραγωγή
DATA CD/DATA DVD µε
αρχεία εικ&νων JPEG,
πατήστε δύο φορές).
ΑΛΜΠΟΥΜ
ΑΡΧΕΙΟ
Παράδειγµα: ταν επιλέγετε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
“** (**)” επιλέγεται (**
αναφέρεται σε αριθµ).
Ο αριθµς στην παρένθεση
δηλώνει τον συνολικ αριθµ
τίτλων, κεφαλαίων, κοµµατιών,
ευρετηρίων, ή σκηνών.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
τη µέθοδο αναζήτησης.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
ΤΙΤΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
38
Επιλεγµένη σειρά
3 Πατήστε ENTER.
“** (**)” αλλάζει σε “-- (**).”
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
αριθµών για να επιλέξετε τoν
τίτλο, το κεφάλαιο, το
κοµµάτι, το ευρετήριο, τη
σκηνή που θέλετε να
αναζητήσετε.
◆ Σε περίπτωση λάθους
Ακυρώστε τον αριθµ πατώντας
CLEAR, και στη συνέχεια επιλέξτε
άλλον.
Σηµειώσειςώ
• Ο αριθµς του τίτλου, του κεφαλαίου ή
του κοµµατιού που εµφανίζεται είναι
ίδιος µε τον αριθµ που έχει εγγραφεί
στο δίσκο.
• ∆εν µπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση
σκηνής σε DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL
χρησιµοποιώντας τον κωδικ χρνου.
Αναζήτηση σκηνής
4 Πατήστε τα κουµπιά των
z Συµβουλές
• >ταν απενεργοποιείται η οθνη του
µενού ελέγχου, µπορείτε να εκτελέσετε
αναζήτηση κεφαλαίου (DVD), κοµµατιού
(CD/DATA CD/DATA DVD), ή αρχείου
(DATA CD(DivX βίντεο)/DATA DVD (DivX
βίντεο) πατώντας τα κουµπιά των
αριθµών και το ENTER.
• Μπορείτε να προβάλετε την πρώτη σκηνή
τίτλων, κεφαλαίων ή κοµµατιών που
έχουν εγγραφεί σε ένα δίσκο σε µια
οθνη που χωρίζεται σε 9 τµήµατα.
Μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας την
αναπαραγωγή επιλέγοντας µία απ τις
σκηνές. Για περισστερες λεπτοµέρειες
ανατρέξετε στην εντητα “Αναζήτηση
ανά σκηνή (ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ)”
(σελίδα 40).
5 Πατήστε ENTER.
Η συσκευή ξεκινά την
αναπαραγωγή απ τον επιλεγµένο
αριθµ.
Για να εκτελέσετε αναζήτηση
σκηνής χρησιµοποιώντας τον
κωδικ& χρ&νου (µ&νο για DVD)
1
Στο βήµα 2, επιλέξτε
ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ.
Επιλέγεται “T **:**:**” (χρνος
επιλογής του τρέχοντος τίτλου).
2
Πατήστε ENTER.
“T **:**:**” αλλάζει σε “T --:--:--.”
Καταχωρήστε τον κωδικ χρνου
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά των
αριθµών και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
Για παράδειγµα, για να εντοπίσετε
µια σκηνή στις 2 ώρες, 10 λεπτά
και 20 δευτερλεπτα απ την
έναρξη καταχωρήστε “2:10:20”.
3
39
Αναζήτηση ανά
σκηνή (ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ
3 Πατήστε ENTER.
Η πρώτη σκηνή απ κάθε
κεφάλαιο, τίτλο ή κοµµάτι
εµφανίζεται ακολούθως:
ΕΙΚΟΝΕΣ)
Μπορείτε να χωρίσετε την οθνη σε 9
επιµέρους οθνες και να εντοπίσετε
γρήγορα τη σκηνή που θέλετε.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Πατήστε C/X/x/c για να
PICTURE
NAVI
ENTER
RETURN
DISPLAY
επιλέξετε κεφάλαιο, τίτλο ή
κοµµάτι και πατήστε ENTER.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ τη
σκηνή που έχετε επιλέξει.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή κατά τη ρύθµιση
Πατήστε O RETURN ή DISPLAY.
1 Πατήστε PICTURE NAVI
(Περιήγηση εικ&νας) κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται η ακλουθη οθνη.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ENTER
z Συµβουλή
Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω
απ 9 κεφάλαια, τίτλοι ή κοµµάτια,
εµφανίζεται η ένδειξη V, δεξιά κάτω στην
οθνη.
Για να εµφανιστούν επιπλέον κεφάλαια,
τίτλοί ή κοµµάτια επιλέξτε τις σκηνές στο
κάτω µέρος και πατήστε x. Για να
επιστρέψετε στην προηγούµενη σκηνή,
επιλέξτε την πρώτη σκηνή και πατήστε X.
Σηµείωση
2 Πατήστε επανειληµµένα το
κουµπί PICTURE NAVI για να
επιλέξετε στοιχείο.
• ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (µνο για
DVD VIDEO) εµφανίζει την
πρώτη σκηνή απ κάθε
κεφάλαιο.
• ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΤΛΩΝ (µνο για
DVD VIDEO): εµφανίζει την
πρώτη σκηνή απ κάθε τίτλο.
• ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ (µνο
VIDEO CD/Super VCD) εµφανίζει
την πρώτη σκηνή απ κάθε
κοµµάτι.
40
Ανάλογα µε το δίσκο, ενδέχεται να µην
µπορείτε να επιλέξετε λες τις
λειτουργίες.
Προβολή πληροφοριών για το
δίσκο
Έλεγχος του χρ&νου
αναπαραγωγής και
του υπολειπ&µενου
χρ&νου
TIME/TEXT
1 Πατήστε TIME/TEXT κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται η ακλουθη οθνη.
T 1:01:57
Πληροφορίες χρνου
2 Πατήστε επανειληµµένα
TIME/TEXT για να αλλάξετε
τις πληροφορίες για το
χρ&νο.
Οι διαθέσιµες πληροφορίες για το
χρνο εξαρτώνται απ τον τύπο
του δίσκου που αναπαραγάγετε.
,συνεχίζεται
Προβολή πληροφοριών για το δίσκο
Μπορείτε να ελέγξετε το χρνο
αναπαραγωγής και τον υπολειπµενο
χρνο του τρέχοντος τίτλου,
κεφαλαίου ή κοµµατιού. Επίσης,
µπορείτε να ελέγξετε το κείµενο του
DVD/CD, το νοµα του κοµµατιού
(ήχος MP3), ή το νοµα του αρχείου
(βίντεο DivX) που έχει εγγραφεί στο
δίσκο.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
• T *:*:* (ώρες: λεπτά:
δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής του
πρσφατου τίτλου
• T–*:*:*
Υπολειπµενος χρνος του
τρέχοντος τίτλου
• C *:*:*
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος κεφαλαίου
• C–*:*:*
Υπολειπµενος χρνος του
τρέχοντος κεφαλαίου
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή Super VCD (µε λειτουργίες
PBC)
• *:* (λεπτά: δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής της
τρέχουσας σκηνής
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD (χωρίς λειτουργίες PBC) ή CD
• T *:* (λεπτά: δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος κοµµατιού
• T–*:*
Υπολειπµενος χρνος του
τρέχοντος κοµµατιού
• D *:*
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος δίσκου
• D –*:*
Υπολειπµενος χρνος του
τρέχοντος δίσκου
◆ Κατά την αναπαραγωγή Super
VCD (µε λειτουργίες PBC)
• T *:* (λεπτά: δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος κοµµατιού
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD (ήχος MP3) ή DATA DVD (ήχος
MP3)
• T *:* (λεπτά: δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος κοµµατιού
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD (βίντεο DivX) ή DATA DVD
(βίντεο DivX)
• *:*:* (ώρες: λεπτά:
δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής του
πρσφατου αρχείου
41
Έλεγχος των πληροφοριών
αναπαραγωγής του δίσκου
Για να ελέγξετε το κείµενο του
DVD/CD
Πατήστε επανειληµµένα TIME/TEXT στο
βήµα 2 για να εµφανίσετε το κείµενο
που έχει εγγραφεί στο DVD/CD.
Το κείµενο του DVD/CD εµφανίζεται
µνο εφσον είναι εγγεγραµµένο στο
δίσκο. ∆εν µπορείτε να το αλλάξετε.
Εάν ο δίσκος δεν περιέχει κείµενο,
εµφανίζεται το µήνυµα “NO TEXT”
(∆εν υπάρχει κείµενο).
Έλεγχος των πληροφοριών
στην οθ&νη του µπροστινού
πλαισίου
Μπορείτε να προβάλετε τις
πληροφορίες για το χρνο και το
κείµενο που εµφανίζεται στην οθνη
της τηλερασης και στην οθνη του
µπροστινού πλαισίου. Οι πληροφορίες
στην οθνη του µπροστινού πλαισίου
αλλάζουν ως εξής ταν αλλάζετε τις
πληροφορίες για το χρνο στην
οθνη της τηλερασης.
Κατά την αναπαραγωγή DVD
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος τίτλου
BRAHMS SYMPHONY
Για έλεγχο του ον&µατος άλµπουµ
DATA CD (MP3 ήχου ή βίντεο DivX)/
DATA DVD (MP3 ήχου ή βίντεο
DivX),κτλ.
Πατώντας TIME/TEXT κατά την
αναπαραγωγή κοµµατιών ήχου MP3
σε αρχεία βίντεο DATA CD/DATA DVD
ή DivX σε DATA CD/DATA DVD,
µπορείτε να προβάλετε το νοµα του
άλµπουµ/κοµµατιού/αρχείου και το
ρυθµ µετάδοσης bit ήχου (ποστητα
δεδοµένων ανά δευτερλεπτο του
τρέχοντος κοµµατιού ήχου) στην
οθνη της τηλερασής σας.
Υπολειπµενος χρνος
του τρέχοντος τίτλου
Χρνος αναπαραγωγής
του τρέχοντος κεφαλαίου
Υπολειπµενος χρνος
του τρέχοντος κεφαλαίου
Ρυθµς µετάδοσης bit*
Κείµενο
T
17:30
128k
Τρέχων τίτλος και
αριθµς κεφαλαίου
JAZZ
RIVER SIDE
>νοµα άλµπουµ >νοµα κοµµατιού/αρχείου
* Εµφανίζεται ταν:
– αναπαραγωγή ενς κοµµατιού ήχου
MP3 σε DATA CD/DATA DVD.
– αναπαραγωγή αρχείου βίντεο DivX που
περιέχει ήχο MP3 σε ένα DATA CD/
DATA DVD.
42
(αυτµατη επιστροφή
στην αρχή)
Κατά την αναπαραγωγή DATA CD
(ήχος MP3) ή DATA DVD (ήχος MP3)
Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD,
(χωρίς λειτουργίες PBC) ή CD
Χρνος αναπαραγωγής και
αριθµς του τρέχοντος
κοµµατιού
Χρνος αναπαραγωγής και
αριθµς του τρέχοντος
κοµµατιού
>νοµα κοµµατιού
Υπολειπµενος χρνος
του τρέχοντος κοµµατιού
Τρέχον
άλµπουµ
και αριθµς κοµµατιού
Προβολή πληροφοριών για το δίσκο
Χρνος αναπαραγωγής
του δίσκου
(αυτµατη επιστροφή
στην αρχή)
Κατά την αναπαραγωγή DATA CD
(βίντεο DivX) ή DATA DVD (βίντεο
DivX)
Υπολειπµενος χρνος
του δίσκου
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος αρχείου
Κείµενο
Το τρέχον νοµα αρχείου
Τρέχον κοµµάτι και
αριθµς ευρετηρίου*
Ο τρέχων
αριθµς άλµπουµ και αρχείου
(αυτµατη επιστροφή
στην αρχή)
(αυτµατη επιστροφή
στην αρχή)
* Το τρέχον κοµµάτι και ο τρέχων αριθµς
ευρετηρίου εµφανίζονται µνο κατά την
αναπαραγωγή VIDEO CD.
z Συµβουλές
• Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD χωρίς
λειτουργίες PBC, ο αριθµς του
κοµµατιού, και ο αριθµς ευρετηρίου
εµφανίζονται µετά απ το κείµενο.
• Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD µε
λειτουργίες PBC, εµφανίζεται ο αριθµς
σκηνής, ή ο χρνος αναπαραγωγής.
• Το µεγάλο κείµενο που δεν χωράει σε µία
µνο γραµµή εµφανίζεται διαδοχικά στην
οθνη του µπροστινού πλαισίου.
• Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις
πληροφορίες για το χρνο και το κείµενο
χρησιµοποιώντας το µενού ελέγχου
(σελίδα 13).
,συνεχίζεται
43
Σηµειώσειςώ
• Ανάλογα µε τον τύπο του δίσκου που
αναπαράγεται, ενδέχεται να µην
εµφανιστεί το κείµενο του DVD/CD ή το
νοµα του κοµµατιού.
• Η συσκευή αναπαραγωγής µπορεί να
εµφανίσει µνο το πρώτο επίπεδο του
κειµένου του DVD/CD, πως το νοµα
του δίσκου ή τον τίτλο.
• Ο χρνος αναπαραγωγής κοµµατιών
ήχου MP3 και αρχείων βίντεο DivX
ενδέχεται να µην εµφανίζεται σωστά.
• Αν αναπαράγετε έναν δίσκο που περιέχει
µνο αρχεία εικνων JPEG, εµφανίζεται
το µήνυµα “NO AUDIO DATA” ταν η
“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)”έχει
ρυθµιστεί στο “ΑΥΤΟΜΑΤΟ,” “JPEG”
εµφανίζεται ταν η “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)” έχει ρυθµιστεί στο “ΕΙΚΟΝΑ
(JPEG)” στην οθνη του µπροστινού
πλαισίου.
44
επιλέξετε το ηχητικ& σήµα
που θέλετε.
Ρυθµίσεις ήχου
Αλλαγές στον ήχο
Ανάλογα µε το DVD VIDEO διαφέρει
και η επιλογή γλώσσας.
Τα 4 ψηφία που εµφανίζονται
δηλώνουν κωδικ γλώσσας.
Ανατρέξτε στην εντητα
“Κατάλογος κωδικών γλώσσας” στη
σελίδα 86 για να δείτε ποια γλώσσα
αντιστοιχεί στον κωδικ. >ταν
εµφανίζεται η ίδια γλώσσα δύο ή
περισστερες φορές, σηµαίνει τι η
εγγραφή του DVD VIDEO έχει γίνει
σε πολλές µορφές ήχου.
◆ Κατά την αναπαραγωγή σε
λειτουργία DVD-VR
Εµφανίζονται οι τύποι των
εγγεγραµµένων κοµµατιών ήχου σε
ένα δίσκο. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση
είναι υπογραµµισµένη.
Παράδειγµα:
• 1: ΚΥΡΙΟ (κύριος ήχος)
• 1: ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ (δευτερεύων
ήχος)
• 1: ΚΥΡΙΟ+∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ (κύριος
και δευτερεύων ήχος)
Ρυθµίσεις ήχου
Κατά την αναπαραγωγή ενς DVD
VIDEO ή DATA CD (αρχεία βίντεο DivX)/
DATA DVD (αρχεία βίντεο DivX) που έχει
εγγραφεί µε πολλές µορφές ήχου (PCM,
Dolby Digital, ήχος MPEG ή DTS),
µπορείτε να αλλάξετε τη µορφή του
ήχου. Εάν η εγγραφή του DVD VIDEO
έχει γίνει σε κοµµάτια µε πολλές
γλώσσες, µπορείτε επίσης να αλλάξετε
τη γλώσσα.
Στα CD, DATA CD ή τα DATA DVD ή
VIDEO CD µπορείτε να επιλέξετε τον
ήχο απ το δεξί ή το αριστερ κανάλι και
να ακούσετε τον ήχο του επιλεγµένου
καναλιού και απ το δεξί και απ το
αριστερ ηχείο. Για παράδειγµα, κατά
την αναπαραγωγή ενς δίσκου που
περιέχει ένα τραγούδι µε τα φωνητικά
στο δεξί κανάλι και τα µουσικά ργανα
στο αριστερ, µπορείτε να ακούσετε τα
µουσικά ργανα και απ τα δύο ηχεία
επιλέγοντας το αριστερ κανάλι.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
VIDEO
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD, CD, DATA CD (ήχος MP3), ή
DATA DVD (ήχος MP3)
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
• STEREO (Στερεοφωνικς): o
τυπικς στερεοφωνικς ήχος
• 1/Α: o ήχος του αριστερού
καναλιού (µονοφωνικς)
• 2/∆: o ήχος του δεξιού καναλιού
(µονοφωνικς)
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD (βίντεο DivX) ή DATA DVD
(βίντεο DivX)
1 Πατήστε
(ήχος) κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται η παρακάτω οθνη.
1:ΑΓΓΛΙΚΑ DOLBY DIGITAL 3/2.1
Επιλέξτε µία απ τις εµφανιζµενες
µορφές ηχητικού σήµατος που
εµφανίζονται. Εάν εµφανιστεί η
ένδειξη “∆εν υπάρχουν δεδοµένα
ήχου”, η συσκευή αναπαραγωγής
δεν υποστηρίζει τη µορφή ηχητικού
σήµατος που περιλαµβάνεται στον
δίσκο.
◆ Κατά την αναπαραγωγή Super
VCD
2 Πατήστε
(ήχος)
επανειληµµένα για να
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
• 1:STEREO: ο στερεοφωνικς ήχος
του κοµµατιού ήχου 1
,συνεχίζεται
45
• 1:1/Α: ο ήχος του αριστερού
καναλιού του κοµµατιού ήχου 1
(µονοφωνικς)
• 1:2/∆: ο ήχος του δεξιού καναλιού
του κοµµατιού ήχου 1
(µονοφωνικς)
• 2:STEREO: ο στερεοφωνικς ήχος
του κοµµατιού ήχου 2
• 2:1/Α: ο ήχος του αριστερού
καναλιού του κοµµατιού ήχου 2
(µονοφωνικς)
• 2:2/∆: ο ήχος του δεξιού καναλιού
του κοµµατιού ήχου 2
(µονοφωνικς)
Παράδειγµα:
Dolby Digital 3 καναλιών
2:ΕΛΛΗΝΙΚΑ DOLBY DIGITAL 2 / 1
Μπροστά (Α/∆)
Πίσω
(µονοφωνικ)
◆Κατά την αναπαραγωγή εν&ς
αρχείου βίντεο DivX σε ένα DATA CD
ή DATA DVD
Παράδειγµα:
ήχος MP3
Σηµειώσειςώ
• Κατά την αναπαραγωγή ενς δίσκου
Super VCD στον οποίο δεν έχει εγγραφεί
το κοµµάτι ήχου 2, δεν θα παραχθεί ήχος
ταν επιλέξετε “2:STEREO”, “2:1/Α” ή
“2:2/∆”.
• Κατά την αναπαραγωγή σε λειτουργία
DVD-VR: εάν συνδέσατε έναν ενισχυτή
(δέκτη) AV χρησιµοποιώντας την
υποδοχή DIGITAL OUT (COAXIAL) και
θέλετε να κάνετε εναλλαγή µεταξύ των
κοµµατιών ήχου, ορίστε στο “DOLBY
DIGITAL” την τιµή “D-PCM” στις
“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ”.
Έλεγχοςτης µορφής του
ηχητικού σήµατος
Μπορείτε να ελέγξετε τη µορφή του
ηχητικού σήµατος πατώντας
(ήχος)
επανηλειµµένα κατά την αναπαραγωγή.
Η µορφή του τρέχοντος σήµατος ήχου
(Dolby Digital, DTS, PCM, κτλ.)
εµφανίζεται πως παρακάτω.
◆Κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO
Παράδειγµα:
Dolby Digital 5,1 καναλιών
Πίσω (Α/∆)
1:ΑΓΓΛΙΚΑ DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Πίσω (Α/∆)
+ Κέντρο
46
LFE (Εφέ χαµηλής
συχντητας)
1: MP3 128k
Ρυθµς µετάδοσης bit
Πληροφορίες για τα ηχητικά
σήµατα
Τα ηχητικά σήµατα που έχουν εγγραφεί
σε δίσκο περιέχουν τα στοιχεία ήχου
(κανάλια) που αναφέρονται παρακάτω.
Κάθε κανάλι έχει έξοδο απ ξεχωριστ
ηχείο.
• Μπροστά (Α)
• Μπροστά (∆)
• Κέντρο
• Πίσω (Α)
• Πίσω (∆)
• Πίσω (µονοφωνικ): Αυτ το σήµα
µπορεί να αποτελεί είτε τα σήµατα
επεξεργασίας ήχου Dolby Surround
είτε τα πίσω µονοφωνικά ηχητικά
σήµατα ήχου Dolby Digital.
• Σήµα LFE (Εφέ χαµηλής συχντητας)
Σηµειώσειςώ
• Εάν η ρύθµιση “DTS” στη “Ρύθµιση ήχου”
έχει τιµή “OFF” στο στοιχείο “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ”, η δυναττητα επιλογής
κοµµατιού DTS δεν θα εµφανίζεται στην
οθνη ακµα και αν ο δίσκος
περιλαµβάνει κοµµάτια DTS (σελίδα 76).
• Ηχητικά σήµατα MPEG µε περισστερα
απ δύο κανάλια θα εµφανιστούν πως
φαίνεται παραπάνω (3/2.1, 2/1), αλλά µνο
τα Μπροστά (Α) και Μπροστά (∆) σήµατα
θα αποτελούν έξοδο των δύο µπροστινών
ηχείων.
Ρυθµίσεις εικονικού
surround
τηλε&ρασης (TVS)
SUR
2 Πατήστε επανειληµµένα το
κουµπί SUR για να επιλέξετε
έναν απ& τους ήχους της
δυνατ&τητας TVS.
Ανατρέξτε στις επεξηγήσεις που
δίνονται για κάθε στοιχείο στην
επµενη εντητα.
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TVS DYNAMIC
THEATRE
• ∆ΥΝΑΜΙΚΟ TVS
• ΕΥΡΥ TVS
• TVS ΝΥΚΤΟΣ
• ΤΥΠΙΚΟ TVS (Τυπική λειτουργία)
Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση
Ρυθµίσεις ήχου
>ταν συνδέετε µια στερεοφωνική
τηλεραση ή 2 µπροστινά ηχεία, µε τη
δυναττητα TVS (εικονικ surround
τηλερασης) µπορείτε να
απολαύσετε τα εφέ του ήχου
surround χρησιµοποιώντας µη
πραγµατικ ήχο για να
δηµιουργήσετε εικονικά πίσω ηχεία
απ τον ήχο των µπροστινών ηχείων
(Α: αριστερ, ∆: δεξί) χωρίς να
χρησιµοποιούνται πραγµατικά πίσω
ηχεία. Η δυναττητα TVS
αναπτύχθηκε απ τη Sony για την
παραγωγή ήχου surround για οικιακή
χρήση απλώς µε µια στερεοφωνική
τηλεραση.
Εάν η συσκευή αναπαραγωγής έχει
ρυθµιστεί ώστε να παράγει το σήµα
απ την υποδοχή DIGITAL OUT
(COAXIAL) (Ψηφιακή έξοδος, οπτική ή
οµοαξονική), το εφέ του ήχου
surround ακούγεται µνο ταν η
ρύθµιση “DOLBY DIGITAL” έχει τιµή
“D-PCM” και "MPEG" στο στοιχείο
“PCM” και στο στοιχείο “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ” (σελίδα 76).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TVS DYNAMIC THEATRE
Επιλέξτε “OFF” στο βήµα 2.
◆ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TVS DYNAMIC
THEATRE
∆ηµιουργεί ΜΕΓΑΛΑ εικονικά πίσω
ηχεία και εικονικά subwoofer απ τον
ήχο των µπροστινών ηχείων (Α, ∆)
χωρίς να χρησιµοποιεί πραγµατικά
πίσω ηχεία και subwoofer (πως
φαίνεται παρακάτω).
Αυτή η λειτουργία είναι
αποτελεσµατική ταν η απσταση
ανάµεσα στο αριστερ και το δεξί
ηχείο είναι µικρή, πως συµβαίνει στα
ενσωµατωµένα ηχεία µιας
στερεοφωνικής τηλερασης.
TV
Sub
woofer
1 Πατήστε SUR (ήχος
surround) κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται η παρακάτω οθνη.
◆∆ΥΝΑΜΙΚΟ TVS
∆ηµιουργεί εικονικά πίσω ηχεία απ
τον ήχο των µπροστινών ηχείων (Α, ∆)
χωρίς να χρησιµοποιεί πραγµατικά
πίσω ηχεία (πως φαίνεται
παρακάτω).
,συνεχίζεται
47
Αυτή η λειτουργία είναι
αποτελεσµατική ταν η απσταση
ανάµεσα στο αριστερ και το δεξί
ηχείο είναι µικρή, πως συµβαίνει στα
ενσωµατωµένα ηχεία µιας
στερεοφωνικής τηλερασης.
TV
◆ΤΥΠΙΚΟ TVS
∆ηµιουργεί τρία εικονικά πίσω ηχεία
απ τον ήχο των µπροστινών ηχείων
(Α, ∆) χωρίς να χρησιµοποιεί
πραγµατικά πίσω ηχεία (πως
φαίνεται παρακάτω). Χρησιµοποιήστε
αυτήν τη ρύθµιση ταν θέλετε να
χρησιµοποιήσετε τη δυναττητα TVS
µε 2 ξεχωριστά ηχεία.
L
◆ΕΥΡΥ TVS
∆ηµιουργεί πέντε εικονικά πίσω ηχεία
απ τον ήχο των µπροστινών ηχείων
(Α, ∆) χωρίς να χρησιµοποιεί
πραγµατικά πίσω ηχεία (πως
φαίνεται παρακάτω).
Αυτή η λειτουργία είναι
αποτελεσµατική ταν η απσταση
ανάµεσα στο αριστερ και το δεξί
ηχείο είναι µικρή, πως συµβαίνει στα
ενσωµατωµένα ηχεία µιας
στερεοφωνικής τηλερασης.
TV
◆TVS ΝΥΚΤΟΣ
Οι δυνατοί ήχοι, πως οι εκρήξεις,
ακούγονται µε µειωµένη ένταση αλλά
οι χαµηλτεροι ήχοι παραµένουν
αναλλοίωτοι. Αυτή η λειτουργία είναι
χρήσιµη ταν θέλετε να ακούσετε
τους διαλγους και να απολαύσετε τα
εφέ του ήχου surround σε λειτουργία
“ΕΥΡΥ TVS” σε χαµηλή ένταση.
48
R
Α: Μπροστιν ηχείο (αριστερ)
∆: Μπροστιν ηχείο (δεξί)
: Εικονικ ηχείο
Σηµειώσειςώ
• >ταν το σήµα αναπαραγωγής δεν
περιέχει σήµα για τα πίσω ηχεία, δεν
µπορείτε να ακούσετε τα surround εφέ.
• >ταν επιλέξετε µία απ τις λειτουργίες
TVS, απενεργοποιήστε τη ρύθµιση
surround της συνδεδεµένης τηλερασης
ή του συνδεδεµένου ενισχυτή (δέκτη).
• Βεβαιωθείτε τι η θέση ακρασης είναι
ανάµεσα στα ηχεία και απέχει εξίσου απ
αυτά και τι τα ηχεία βρίσκονται σε
παρεµφερές περιβάλλον.
• ∆εν αποκρίνονται λοι οι δίσκοι µε τον
ίδιο τρπο στη λειτουργία “TVS
ΝΥΚΤΟΣ”.
• Τα εφέ TVS δεν λειτουργούν ταν
χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες Fast Play
(Γρήγορη αναπαραγωγή) ή Slow Play
(Αργή αναπαραγωγή), ακµη κι αν
αλλάξετε τις λειτουργίες TVS.
Προβολή ταινιών
Προβολή των
υποτίτλων
Αλλαγή γωνίας
Εάν έχουν εγγραφεί διάφορες γωνίες
(πολλές γωνίες) για µια σκηνή στο
DVD VIDEO, στην οθνη του
µπροστινού πλαισίου εµφανίζεται η
ένδειξη “
”. Αυτ σηµαίνει τι
µπορείτε να αλλάξετε τη γωνία
προβολής.
Εάν στους δίσκους έχουν εγγραφεί
υπτιτλοι, µπορείτε να τους αλλάξετε
ή να τους ενεργοποιήσετε και να τους
απενεργοποιήσετε ποτε θέλετε στη
διάρκεια αναπαραγωγής των δίσκων.
1 Πατήστε
(γωνία) κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Στην οθνη εµφανίζεται ο αριθµς
της γωνίας.
(υπ&τιτλοι) κατά
τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Προβολή ταινιών
1 Πατήστε
Εµφανίζεται η ακλουθη οθνη.
1:ΑΓΓΛΙΚΑ
2
2 Πατήστε
(γωνία)
επανειληµµένα για να
επιλέξετε τον αριθµ& µιας
γωνίας.
Η σκηνή αλλάζει σύµφωνα µε την
επιλεγµένη γωνία.
Σηµείωση
Ανάλογα µε το DVD VIDEO, ενδέχεται να
µην µπορείτε να αλλάξετε τη γωνία ακµα
και αν στο DVD VIDEO έχουν εγγραφεί
πολλές γωνίες.
2 Πατήστε
(υπ&τιτλοι)
επανειληµµένα για να
επιλέξετε µια ρύθµιση.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
VIDEO
Επιλέξτε τη γλώσσα.
Ανάλογα µε το DVD VIDEO
διαφέρει και η επιλογή γλώσσας.
Τα 4 ψηφία που εµφανίζονται
δηλώνουν κωδικ γλώσσας.
Ανατρέξτε στην εντητα
“Κατάλογος κωδικών γλώσσας”
στη σελίδα 86 για να δείτε ποια
γλώσσα αντιστοιχεί στον κωδικ.
,συνεχίζεται
49
◆ Κατά την αναπαραγωγή σε
λειτουργία DVD-VR
Επιλέξτε “ON”.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD (βίντεο DivX) ή DATA DVD
(βίντεο DivX)
Επιλέξτε τη γλώσσα που
εµφανίζεται.
Για να απενεργοποιήσετε τους
υπ&τιτλους
Επιλέξτε “OFF” στο βήµα 2.
Σηµειώσειςώ
• Ανάλογα το DVD VIDEO, ενδέχεται να µην
µπορείτε να αλλάξετε τους υπτιτλους
ακµα και αν στο δίσκο έχουν εγγραφεί
υπτιτλοι σε πολλές γλώσσες. Επίσης,
ενδέχεται να µην µπορείτε να τους
απενεργοποιήσετε.
• Μπορείτε να αλλάξετε στους υπτιτλους
αν το αρχείο βίντεο DivX διαθέτει µια
επέκταση “.AVI” ή “.DIVX” και περιέχει
πληροφορίες για υπτιτλους µέσα στον
ίδιο φάκελο.
• Κατά την αναπαραγωγή ενς δίσκου µε
χρήση υποτίτλων, οι υπτιτλοι ίσως
χαθούν ταν πατάτε τα κουµπιά FAST
PLAY ή SLOW PLAY.
Ρύθµιση της εικ&νας
αναπαραγωγής
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ)
Μπορείτε να προσαρµσετε το σήµα
βίντεο του DVD, VIDEO CD, DATA CD/
DATA DVD σε µορφή JPEG, ή DATA
CD/DATA DVD που περιέχει αρχεία
βίντεο DivX απ τη συσκευή
αναπαραγωγής για να επιτύχετε την
ποιτητα εικνας που θέλετε.
Επιλέξτε τη ρύθµιση που ταιριάζει
καλύτερα στο πργραµµα που
παρακολουθείτε. >ταν επιλέγετε
“ΜΝΗΜΗ,” µπορείτε να κάνετε
περισστερες ρυθµίσεις σε κάθε
στοιχείο της εικνας (χρώµα,
φωτειντητα, κτλ.).
ENTER
RETURN
DISPLAY
1 Πατήστε DISPLAY κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
(κατά την αναπαραγωγή εν&ς
DATA CD ή εν&ς DATA DVD
µε αρχεία εικ&νων JPEG,
πατήστε δύο φορές).
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ) και
στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
50
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
ΤΥΠΙΚΗ
ΤΥΠΙΚΗ
∆ΥΝΑΜΙΚΗ 1
3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
τη ρύθµιση που θέλετε.
4 Πατήστε ENTER.
Γίνεται εφαρµογή της
επιλεγµένης ρύθµισης.
z Συµβουλή
>ταν παρακολουθείτε ταινία, συνιστάται
να επιλέγετε τη λειτουργία “ΣΙΝΕΜΑ 1” ή
“ΣΙΝΕΜΑ 2”.
Μπορείτε να προσαρµσετε κάθε
στοιχείο της εικνας ξεχωριστά.
• ΕΙΚΟΝΑ: αλλάζει την αντίθεση των
χρωµάτων
• ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ: αλλάζει τη συνολική
φωτειντητα
• ΧΡΩΜΑ: κάνει τα χρώµατα πιο
σκούρα ή πιο ανοιχτά
• ΧΡΟΙΑ: αλλάζει την ένταση των
χρωµάτων
1
Στο βήµα 3 στην “Προσαρµογή
της εικ&νας αναπαραγωγής,”
επιλέξτε “ΜΝΗΜΗ” και πατήστε
ENTER.
Εµφανίζεται η γραµµή ρύθµισης
“ΕΙΚΟΝΑ”.
C 01:32:55
ΕΙΚΟΝΑ
2
0
Πατήστε C/c για να
προσαρµ&σετε την αντίθεση των
χρωµάτων της εικ&νας.
Προβολή ταινιών
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
• ΤΥΠΙΚΗ: εµφανίζει µια τυπική
εικνα.
• ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 1: παράγει µια έντονη
δυναµική εικνα αυξάνοντας την
αντίθεση και την ένταση των
χρωµάτων.
• ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 2: παράγει µια πιο
δυναµική εικνα απ εκείνη της
λειτουργίας ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 1
αυξάνοντας την αντίθεση και την
ένταση των χρωµάτων.
• ΣΙΝΕΜΑ 1: βελτιώνει τις
λεπτοµέρειες στα σκοτεινά
σηµεία αυξάνοντας το επίπεδο
του µαύρου.
• ΣΙΝΕΜΑ 2: οι λευκές αποχρώσεις
γίνονται πιο φωτεινές, οι µαύρες
αποχρώσεις γίνονται πιο βαθιές
και αυξάνει η αντίθεση των
χρωµάτων.
• ΜΝΗΜΗ: προσαρµζει την
εικνα µε περισστερη
λεπτοµέρεια.
Προσαρµογή των στοιχείων
της εικ&νας στη “ΜΝΗΜΗ”
Για να µεταβείτε στο επµενο ή το
προηγούµενο στοιχείο εικνας
χωρίς να αποθηκεύσετε την
τρέχουσα ρύθµιση, πατήστε X/x.
3
Πατήστε ENTER.
Η προσαρµογή έχει αποθηκευτεί,
και εµφανίζεται η γραµµή
προσαρµογής "ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ".
4
Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3
για να προσαρµ&σετε
τη“ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ,” “ΧΡΩΜΑ,”
and “ΧΡΟΙΑ.”
Για να απενεργοποιήσετε την
οθ&νη
Πατήστε O RETURN ή DISPLAY.
51
Εντον&τερες εικ&νες
3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
επίπεδο.
• 1: βελτιώνει το περίγραµµα.
• 2: βελτιώνει το περίγραµµα
περισστερο απ το επίπεδο 1.
(ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ)
Μπορείτε να βελτιώσετε το
περίγραµµα των εικνων για
παραγωγή πιο ευκρινούς εικνας.
4 Πατήστε ENTER.
Γίνεται εφαρµογή της
επιλεγµένης ρύθµισης.
Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση
“ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ”
Επιλέξτε “OFF” στο βήµα 3.
ENTER
DISPLAY
1 Πατήστε DISPLAY κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
(κατά την αναπαραγωγή εν&ς
DATA CD ή εν&ς DATA DVD
µε αρχεία εικ&νων JPEG,
πατήστε δύο φορές).
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ) και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
1
2
OFF
52
DVD VIDEO
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και
προβολή εικ&νων JPEG
Πληροφορίες για
τακοµµάτια ήχου
MP3 και τααρχεία
εικ&νας JPEG
MP3 είναι η τεχνολογία συµπίεσης
ήχου που πληροί τις προϋποθέσεις
των κανονισµών ISO/IEC MPEG. JPEG
είναι η τεχνολογία συµπίεσης
εικνας.
Μπορείτε να αναπαράγετε DATA CD/
DATA DVD που περιέχουν κοµµάτια
ήχου MP3 ή αρχεία εικνων JPEG.
Μπορείτε να αναπαράγετε DATA CD ή
DATA DVD που έχουν εγγραφεί σε
µορφή MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)
και JPEG.
Ωστσο, αυτή η συσκευή αναπαράγει
µνο DATA CD των οποίων η λογική
µορφή είναι ISO 9660 Επιπέδου 1/
Επιπέδου 2 ή Joliet, και DATA DVD
Universal Disk Format (UDF).
Ανατρέξτε στις οδηγίες που
παρέχονται µε τις µονάδες δίσκων και
το λογισµικ εγγραφής (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) για
πληροφορίες σχετικά µε τη µορφή
εγγραφής.
Η συσκευή µπορεί να αναπαράγει τα
εξής κοµµάτια και αρχεία:
– Κοµµάτια ήχου MP3 µε την
επέκταση “.MP3.”
– Αρχεία εικνων JPEG µε την
επέκταση “.JPEG” ή “.JPG.”
– Αρχεία εικνων JPEG που πληρούν
τις προϋποθέσεις µορφής αρχείου
εικνων DCF*.
* “Design rule for Camera File system”
(Καννας σχεδιασµού συστήµατος
αρχείων κάµερας): Πρτυπα εικνας για
ψηφιακές κάµερες που ορίζονται απ την
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Σηµειώσειςώ
• Η συσκευή αναπαραγάγει οποιαδήποτε
δεδοµένα µε επέκταση αρχείου “.MP3,”
“.JPG,” ή “.JPEG,” ακµα και αν δεν είναι
σε µορφή MP3 ή JPEG. Η αναπαραγωγή
αυτών των δεδοµένων ενδέχεται να
δηµιουργήσει δυνατ θρυβο που µπορεί
να καταστρέψει το σύστηµα των ηχείων
σας.
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν πληροί τις
προδιαγραφές κοµµατιών ήχου σε µορφή
mp3PRO.
• Μερικά αρχεία JPEG δεν µπορούν να
αναπαραχθούν.
• ∆εν µπορείτε να αναπαράγετε κοµµάτια
ήχου MP3/αρχεία εικνων JPEG σε DATA
CD/DATA DVD που περιέχουν αρχεία
βίντεο DivX.
Σηµείωση
Ενδέχεται η συσκευή αναπαραγωγής να
µην µπορεί να αναπαραγάγει ορισµένα
DATA CD/DATA DVD που έχουν
δηµιουργηθεί σε Packet Write.
,συνεχίζεται
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικ&νων JPEG
DATA CD/DATA DVD που
αναπαράγει η συσκευή
Κοµµάτια ήχου MP3 ή
αρχεία εικ&νας JPEG που
µπορεί να αναπαραγάγει η
συσκευή
53
Πληροφορίες σχετικά µε τη
σειρά αναπαραγωγής
άλµπουµ, κοµµατιών, και
αρχείων
Τα άλµπουµ αναπαράγονται µε την
εξής σειρά:
◆∆οµή περιεχοµένων δίσκου
∆έντρο 1 ∆έντρο 2 ∆έντρο 3 ∆έντρο 4 ∆έντρο 5
>ταν τοποθετήσετε ένα DATA CD/
DATA DVD και πατήσετε H, τα
αριθµηµένα κοµµάτια (ή αρχεία)
αναπαράγονται διαδοχικά, απ το 1
έως το 7. Τα επιµέρους άλµπουµ/
κοµµάτια (ή αρχεία) που περιέχονται
στο τρέχον επιλεγµένο άλµπουµ
τίθενται σε σειρά προτεραιτητας σε
σχέση µε το επµενο άλµπουµ του
ίδιου δέντρου. (Παράδειγµα: το C
περιέχει το D και έτσι το 4
αναπαράγεται πριν απ το 5.)
ROOT
>ταν πατάτε ΜΕΝU και εµφανίζεται ο
κατάλογος µε τα ονµατα των
άλµπουµ (σελίδα 56), τα ονµατα των
άλµπουµ τοποθετούνται στην
ακλουθη σειρά:
A t B t C t D t F t G. Τα
άλµπουµ που δεν περιλαµβάνουν
κοµµάτια (ή αρχεία) (πως το
άλµπουµ E) δεν εµφανίζονται στη
λίστα.
z Συµβουλές
• Εάν προσθέσετε αριθµούς (01, 02, 03 κλπ)
µπροστά απ τα ονµατα των κοµµατιών/
αρχείων ταν αποθηκεύετε τα κοµµάτια
(ή τα αρχεία) σε ένα δίσκο, τα κοµµάτια
και τα αρχεία θα αναπαραχθούν µε αυτήν
τη σειρά.
• Επειδή ένας δίσκος µε πολλά δέντρα
χρειάζεται περισστερο χρνο για να
ξεκινήσει την αναπαραγωγή, συνιστάται
να µην δηµιουργείτε άλµπουµ µε
περισστερα απ δύο δέντρα.
Άλµπουµ Κοµµάτι ή αρχείο
Σηµειώσειςώ
• Ανάλογα µε το λογισµικ που
χρησιµοποιείτε για να δηµιουργήσετε
DATA CD/DATA DVD, η σειρά
αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει
απ εκείνη στην παραπάνω εικνα.
• Η παραπάνω σειρά αναπαραγωγής
ενδέχεται να µην ισχύει εάν υπάρχουν
περισστερα απ 200 άλµπουµ και 300
κοµµάτια/αρχεία στο καθένα.
• Η συσκευή αναπαραγωγής αναγνωρίζει
έως και 200 άλµπουµ (η συσκευή
αναπαραγωγής µετρά µε ακρίβεια τα
άλµπουµ, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που δεν περιλαµβάνουν
κοµµάτια ήχου MP3 και αρχεία εικνας
JPEG). Η συσκευή δεν αναπαραγάγει
άλλα άλµπουµ µετά απ το 200ο.
• η συνέχιση στο επµενο ή σε ένα άλλο
άλµπουµ ίσως πάρει λίγο χρνο.
54
Ανα παραγωγή
κοµµατιών ήχου MP3
ή αρχείων εικ&νων
JPEG
Επιλογή άλµπουµ
1
Εµφανίζεται ο κατάλογος µε τα
άλµπουµ του δίσκου.
Κατά την αναπαραγωγή του
άλµπουµ ο τίτλος είναι
σκιασµένος.
Μπορείτε να αναπαράγετε κοµµάτια
ήχου MP3 και αρχεία εικνων JPEG σε
DATA CD ή DATA DVD.
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
RETURN
3
z Συµβουλή
Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες
του δίσκου ενώ αναπαράγετε κοµµάτια
ήχου MP3 (σελίδα 41).
Σηµειώσειςώ
• DATA CD που έχουν εγγραφεί σε µορφή
KODAK Picture CD ξεκινούν αυτµατα
µλις εισαχθούν.
• Αν κανένα κοµµάτι ήχου MP3 ή αρχείο
εικνων JPEG δεν έχει εγγραφεί σε DATA
CD/DATA DVD, εµφανίζεται στην οθνη η
ένδειξη “∆εν υπάρχουν δεδοµένα ήχου”
και “∆εν υπάρχουν δεδοµένα εικνας”.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε τη
άλµπουµ που θέλετε να
αναπαράγετε.
Πατήστε H.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ το
άλµπουµ που έχετε επιλέξει.
Για να επιλέξετε κοµµάτια ήχου
MP3, ανατρέξτε στην εντητα
“Επιλογή ενς κοµµατιού ήχου
MP3” (σελίδα 56). Για να επιλέξετε
αρχεία εικνων JPEG, ανατρέξτε
στην εντητα “Επιλογή αρχείου
εικνας JPEG” (σελίδα 56).
Για να διακ&ψετε την αναπαραγωγή
Πατήστε x.
Για να µεταβείτε στην επ&µενη ή
την προηγούµενη σελίδα
Πατήστε c ή C.
Για να ανοίξετε ή να
απενεργοποιήσετε την οθ&νη
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικ&νων JPEG
ZOOM
Πατήστε MENU.
Πατήστε επανειληµµένα MENU.
z Συµβουλή
Απ το επιλεγµένο άλµπουµ, µπορείτε να
επιλέξετε να αναπαράγετε µνο τα
κοµµάτια ήχου MP3, τα αρχεία εικνων
JPEG, ή και τα δύο, επιλέγοντας
“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)” (σελίδα 58).
,συνεχίζεται
55
Επιλογή εν&ς κοµµατιού
ήχου MP3
Επιλογή αρχείου εικ&νας
JPEG
1
1
Μετά το βήµα 2 “Επιλογή
άλµπουµ,” πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η λίστα µε τα
κοµµάτια που περιλαµβάνονται
στο άλµπουµ.
Τα αρχεία εικνων του άλµπουµ
εµφανίζονται σε 16 επιµέρους
οθνες. Στη δεξιά πλευρά
εµφανίζεται ένα πλαίσιο κύλισης.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
2
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
κοµµάτι, και πατήστε ENTER.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ το
κοµµάτι που έχετε επιλέξει.
Πατήστε x.
Πατήστε c ή C.
Για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη οθ&νη
Πατήστε O RETURN.
Για να µεταβείτε στο επ&µενο ή το
προηγούµενο κοµµάτι ήχου MP3
Πατήστε > ή . κατά την
αναπαραγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε
το πρώτο κοµµάτι απ το επµενο
άλµπουµ πατώντας > κατά την
αναπαραγωγή του τελευταίου
κοµµατιού του τρέχοντος άλµπουµ.
Θυµηθείτε τι δεν µπορείτε να
επιστρέψετε στο προηγούµενο
άλµπουµ µε το ., και τι χρειάζεται
να επιλέξετε το προηγούµενο
άλµπουµ απ τον κατάλογο άλµπουµ.
56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Για να προβάλετε πρσθετες
εικνες, επιλέξτε µια εικνα στο
κάτω µέρος και πιέστε x. Για να
επιστρέψετε σε προηγούµενη
εικνα, επιλέξτε µια εικνα στο
πάνω µέρος και πιέστε X.
Για να διακ&ψετε την αναπαραγωγή
Για να µεταβείτε στην επ&µενη ή
την προηγούµενη σελίδα
Μετά το βήµα 2 “Επιλογή
άλµπουµ,” πατήστε PICTURE
NAVI.
2
Πατήστε C/X/x/c για να
επιλέξετε την εικ&να που θέλετε
να προβάλετε και πατήστε
ENTER.
Εµφανίζεται η επιλεγµένη εικνα.
Παράδειγµα
Για να αναπαραγάγετε το επ&µενο ή
το προηγούµενο αρχείο JPEG
Πατήστε C ή c κατά την
αναπαραγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε
το πρώτο αρχείο απ το επµενο
άλµπουµ πατώντας c κατά την
αναπαραγωγή του τελευταίου
αρχείου του τρέχοντος άλµπουµ.
Θυµηθείτε οτι δεν µπορείτε να
επιστρέψετε στο προηγούµενο
άλµπουµ µε το C, και τι χρειάζεται να
επιλέξετε το προηγούµενο άλµπουµ
απ τον κατάλογο άλµπουµ.
Για να περιστρέψετε µια εικ&να
JPEG
Κατεύθυνση περιστροφής
Για προβολή πληροφοριών εικ&νας
JPEG
Πιέστε
(υπτιτλοι) ενώ
προβάλλονται τα αρχεία εικνων
JPEG.
Εµφανίζονται στην οθνη το νοµα
αρχείου, ο κατασκευαστής/µοντέλο
της κάµερας, η ηµεροµηνία, η ώρα, η
ανάλυση της εικνας, το µέγεθος του
αρχείου, οι πληροφορίες ρυθµίσεων
της κάµερας (βαθµς ταχύτητας ISO,
χρνος έκθεσης, αριθµς F, απκλιση
έκθεσης ή εστιακ µήκος) της
εικνας.
Το
εµφανίζεται ταν η λήψη της
εικνας έγινε µε φλας.
Το
εµφανίζεται ταν η εικνα
περιστρέφεται αυτµατα.
Για να κρύψετε τις πληροφορίες,
(υπτιτλοι).
πιέστε
Σηµειώστε τι οι παραπάνω
πληροφορίες µπορεί να µην
εµφανίζονται ανάλογα µε την
ψηφιακή µηχανή.
Για να σταµατήστε την προβολή της
εικ&νας JPEG
Πατήστε x.
Για να µεγεθύνετε µια εικ&να JPEG
(ΖΟOΜ)
Πατήστε ZOOM ενώ προβάλετε την
εικνα. Μπορείτε να µεγεθύνετε την
εικνα µέχρι τέσσερις φορές απ το
αρχικ µέγεθος, και να την
εµφανίσετε διαδοχικά µε τα κουµπιά
C/X/x/c.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
προβολή , πατήστε CLEAR.
◆Nταν πατηθεί µια φορά (x2)
Η εικνα µεγεθύνεται δύο φορές απ
το αρχικ µέγεθος.
z Συµβουλές
• Κατά την προβολή αρχείων εικνας
JPEG, µπορείτε να ορίσετε επιλογές
πως “ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ” (σελίδα 59),
“ΕΦΕ” (σελίδα 60), και “ΕΥΚΡΙΝEΙΑ”
(σελίδα 52).
• Μπορείτε να προβάλετε αρχεία εικνων
JPEG χωρίς ήχο MP3 επιλέγοντας
“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)” to “ΕΙΚΟΝΑ
(JPEG)” (σελίδα 58).
• Η ηµεροµηνία που ελήφθη η φωτογραφία
εµφανίζεται δίπλα στο “ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ”
στο Μενού Ελέγχου (σελίδα 13).
Θυµηθείτε τι ίσως δεν εµφανιστεί καµία
ηµεροµηνία ανάλογα µε την ψηφιακή
φωτογραφική µηχανή.
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικ&νων JPEG
Πατήστε X/x κατά τη διάρκεια
προβολής µιας εικνας. Κάθε φορά
που πατάτε X, η εικνα περιστρέφεται
δεξιστροφα κατά 90 µοίρες.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
προβολή , πατήστε CLEAR.
Θυµηθείτε τι η προβολή επιστρέφει
επίσης σε κανονική αν πατήσετε C/c
για να µεταβείτε στην επµενη ή την
προηγούµενη εικνα.
Παράδειγµα: ταν το X πατηθεί µια
φορά.
◆Nταν πατηθεί δύο φορές (x4)
η εικνα µεγεθύνεται τέσσερις φορές
απ το αρχικ µέγεθος.
Σηµείωση
PICTURE NAVI δεν είναι δυνατή αν έχει
επιλεγεί “ΗΧΟΣ (MP3)” στο “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(MP3, JPEG)” (σελίδα 58).
57
Προβολή εικ&νων
JPEG ως Προβολή
∆ιαφανειών
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία
εικνων JPEG σε ένα DATA CD ή
DATA DVD διαδοχικά ως προβολή
διαφανειών.
Σηµειώσειςώ
• Η προβολή των διαφανειών διακπτεται
ταν πατηθεί το X/x ή το ZOOM. Για να
συνεχίσετε την αναπαραγωγή της
προβολής των διαφανειών, πατήστε H.
• Αυτή η λειτουργία δεν εκτελείται αν η
“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)” έχει
ρυθµιστεί στο “ΗΧΟΣ (MP3)” (σελίδα 58).
Η προβολή µιας προβολής
διαφανειών µε ήχο
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG))
>ταν ένα αρχείο εικνων JPEG και
κοµµάτια ήχου MP3 είναι
τοποθετηµένα στο ίδιο άλµπουµ,
µπορείτε να έχετε µια προβολή
διαφανειών χωρίς ήχο.
MENU
ENTER
DISPLAY
1
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
Εµφανίζεται ο κατάλογος µε τα
άλµπουµ DATA CD/DATA DVD.
12(27)
18(34)
T
32:55
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΗΧΟΣ(MP3)
ΕΙΚΟΝΑ(JPEG)
3( 30)
3
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
3 Πατήστε H.
Οι εικνες JPEG στο επιλεγµένο
άλµπουµ ξεκινούν την
αναπαραγωγή ως προβολή
διαφανειών.
Πατήστε x.
58
DATA CD MP3
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
“ΑΥΤΟΜΑΤΟ” (προεπιλογή) και
πατήστε ENTER.
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ: αναπαράγει και
αρχεία εικνων JPEG και
κοµµάτια ήχου MP3 στο ίδιο
άλµπουµ µε την προβολή
διαφανειών.
• ΗΧΟΣ (MP3): αναπαραγάγει µνο
κοµµάτια ήχου MP3 συνεχώς.
• ΕΙΚΟΝΑ (JPEG): αναπαράγει
µνο αρχεία εικνων JPEG
συνεχώς.
ένα άλµπουµ.
Για να διακ&ψετε την αναπαραγωγή
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)) και πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)”.
1 Πατήστε MENU.
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Πατήστε το κουµπί DISPLAY
κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας διακοπής.
4
Πατήστε MENU.
Εµφανίζεται ο κατάλογος µε τα
άλµπουµ DATA CD/DATA DVD.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
5
6
Πατήστε X/x για να επιλέξετε το
άλµπουµ που περιέχει και
κοµµάτια ήχου MP3 και εικ&νες
JPEG που θέλετε να
αναπαράγετε.
MP3 σε 128kbps ή χαµηλτερο κατά τη
δηµιουργία του αρχείου. Αν ο ήχος
εξακολουθεί να διακπτεται, µειώστε το
µέγεθος του αρχείου JPEG.
Ρύθµιση της ταχύτητας για
µια προβολή διαφανειών
(ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ)
Μπορείτε να ορίσετε το χρνο που οι
διαφάνειες εµφανίζονται στην οθνη.
1
Πατήστε H.
Μια προβολή διαφανειών ξεκινά
µε ήχο.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ”.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΑ
ΑΡΓΑ 1
ΑΡΓΑ 2
3
DATA CD JPEG
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ρύθµιση.
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
• ΚΑΝΟΝΙΚΑ: ρυθµίζει τη διάρκεια
µεταξύ 6 και 9 δευτερολέπτων.
• ΓΡΗΓΟΡΑ: ρυθµίζει µικρτερη
διάρκεια απ αυτή που
ρυθµίζεται µε την επιλογή
“ΚΑΝΟΝΙΚΑ”
• ΑΡΓΑ 1: ρυθµίζει µεγαλύτερη
διάρκεια απ αυτή που ρυθµίζεται
µε την επιλογή “ΚΑΝΟΝΙΚΑ”.
• ΑΡΓΑ 2: ρυθµίζει µεγαλύτερη
διάρκεια απ αυτή που ρυθµίζεται
µε την επιλογή “ΑΡΓΑ 1”.
Σηµειώσειςώ
• Αυτή η λειτουργία δεν µπορεί να
εκτελεστεί αν τα κοµµάτια ήχου MP3 και
τα αρχεία εικνας JPEG δεν
τοποθετούνται στο ίδιο άλµπουµ.
• Αν ο χρνος αναπαραγωγής εικνας
JPEG ή ήχου MP3 είναι µεγαλύτερος απ
τον άλλον, ο µεγαλύτερος συνεχίζει
χωρίς ήχο και εικνα.
• Αν κάνετε αναπαραγωγή µεγάλων
αρχείων δεδοµένων ήχου MP3 και
δεδοµένων εικνας JPEG ταυτχρονα, ο
ήχος ενδέχεται να διακοπεί. Σας
συνιστούµε να ορίσετε το ρυθµ bit του
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ)
και στη συνέχεια πατήστε ENTER.
4
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικ&νων JPEG
z Συµβουλές
• Για να επαναλάβετε και τα ηχητικά
κοµµάτια MP3 και τα αρχεία εικνων
JPEG σε ένα µον άλµπουµ, επαναλάβετε
το ίδιο κοµµάτι ή άλµπουµ ήχου MP3
ταν η “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)” έχι
οριστεί στο “ΑΥΤΟΜΑΤΟ”. Ανατρέξτε στο
“Επαναλαµβανµενη αναπαραγωγή
(Επανάληψη)” (σελίδα 34) για να
επαναλάβετε το κοµµάτι ή το άλµπουµ.
• Η συσκευή αναγνωρίζει το πολύ 200
άλµπουµ ανεξάρτητα απ την επιλεγµένη
λειτουργία. Απ κάθε άλµπουµ, η
συσκευή αναπαραγωγής αναγνωρίζει
µέχρι 300 κοµµάτια ήχου MP3 και 300
αρχεία εικνας JPEG ταν έχει επιλεγεί
“ΑΥΤΟΜΑΤΟ”, 600 κοµµάτια ήχου MP3
ταν έχει επιλεγεί “ΗΧΟΣ (MP3)”, 600
αρχεία εικνας JPEG ταν έχει επιλεγεί
“ΕΙΚΟΝΑ (JPEG)”.
Πατήστε DISPLAY δύο φορές
&ταν προβάλετε µια εικ&να
JPEG ή &ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι σε
λειτουργία διακοπής.
Πατήστε ENTER.
,συνεχίζεται
59
Σηµείωση
Η εµφάνιση ορισµένων αρχείων JPEG,
κυρίως αρχείων JPEG προοδευτικής
µορφής ή αρχεία JPEG µε 3.000.000 pixel ή
περισστερα, ενδέχεται να διαρκεί
περισστερο απ άλλων και η διάρκεια να
φαίνεται µεγαλύτερη απ εκείνη που
επιλέξατε.
Επιλογή της εµφάνισης των
διαφανειών (ΕΦΕ)
Μπορείτε να επιλέξετε τον τρπο
εµφάνισης των διαφανειών κατά τη
διάρκεια µιας προβολής διαφανειών.
1
2
Πατήστε DISPLAY δύο φορές
&ταν προβάλετε µια εικ&να
JPEG ή &ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι σε
λειτουργία διακοπής.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΕΦΕ) και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “ΕΦΕ”.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
ΤΥΠΟΣ 1
ΤΥΠΟΣ 1
ΤΥΠΟΣ 2
ΤΥΠΟΣ 3
ΤΥΠΟΣ 4
ΤΥΠΟΣ 5
OFF
3
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ρύθµιση.
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
• ΤΥΠΟΣ 1: η εικνα ξεκινά να
εµφανίζεται απ πάνω προς τα
κάτω.
• ΤΥΠΟΣ 2: η εικνα µετακινείται
απ τα αριστερά στα δεξιά.
• ΤΥΠΟΣ 3: η εικνα ξεκινά να
εµφανίζεται απ το κέντρο της
οθνης.
• ΤΥΠΟΣ 4: τυχαία επιλογή του
εφέ εικνας.
• ΤΥΠΟΣ 5: η επµενη εικνα
καλύπτει την προηγούµενη.
• OFF: απενεργοποιεί αυτή τη
λειτουργία.
4
60
Πατήστε ENTER.
Προβολή DivX® Βίντεο
Πληροφορίες για
Αρχεία Βίντεο DivX
DivX® είναι µια τεχνολογία συµπίεσης
αρχείου βίντεο, που έχει αναπτυχθεί
απ DivX, Inc. Αυτ το προϊν είναι
ένα επίσηµο πιστοποιηµένο προϊν
DivX®.
Μπορείτε να αναπαράγετε DATA CD
και DATA DVD που περιέχουν αρχεία
βίντεο DivX.
DATA CD και DATA DVD
που αναπαράγει η συσκευή
Πληροφορίες για τη σειρά
αναπαραγωγής δεδοµένων σε
DATA CD ή DATA DVD
Σηµείωση
Ενδέχεται η συσκευή αναπαραγωγής να
µην µπορεί να αναπαραγάγει ορισµένα
DATA CD/DATA DVD που έχουν
δηµιουργηθεί σε Packet Write.
Τα αρχεία βίντεο DivX που
µπορεί να αναπαράγει η
συσκευή
Η συσκευή µπορεί να αναπαράγει
δεδοµένα που είναι εγγεγραµµένα σε
µορφή DivX, και µε επέκταση “.AVI” ή
“.DIVX.” Η συσκευή δεν θα
αναπαράγει αρχεία µε επέκταση
“.AVI” ή “.DIVX” αν δεν περιέχουν ένα
βίντεο DivX.
z Συµβουλή
Για λεπτοµέρειες για την ικαντητα
αναπαραγωγής κοµµατιών ήχου MP3 ή
αρχείων εικνας JPEG σε DATA CD/DATA
DVD, ανατρέξτε στα “DATA CD/DATA DVD
που η συσκευή µπορεί να αναπαράγει”
(σελίδα 53).
Σηµειώσειςώ
• Η συσκευή ίσως να µην µπορεί να
αναπαράγει αρχείο βίντεο DivX ταν το
αρχείο είναι συνδυασµς δύο ή
περισσοτέρων αρχείων βίντεο DivX.
• Η συσκευή δεν µπορεί να αναπαράγει ένα
αρχείο βίντεο DivX µεγέθους
µεγαλύτερο απ 720 (Πλάτος) × 576
(Ύψος)/2 GB.
• Ανάλογα µε το αρχείο βίντεο DivX, η
εικνα ίσως να µην είναι καθαρή και ο
ήχος ίσως διακοπεί.
• Η συσκευή δεν είναι δυνατν να
αναπαράγει κάποια αρχεία βίντεο DivX
Που διαρκούν περισστερο απ 3 ώρες.
Προβολή DivX® Βίντεο
Η αναπαραγωγή DATA CD και DATA
DVD σε αυτή τη συσκευή υπκειται σε
συγκεκριµένες συνθήκες:
– Με DATA CD/DATA DVD που
περιέχουν αρχεία βίντεο DivX µαζί
µε κοµµάτια ήχου MP3 ή αρχεία
εικνων JPEG, η συσκευή
αναπαράγει µνο τα αρχεία βίντεο
DivX.
Ωστσο, αυτή η συσκευή αναπαράγει
µνο DATA CD των οποίων η λογική
µορφή είναι ISO 9660 Επιπέδου 1/
Επιπέδου 2 ή Joliet, και DATA DVD
Universal Disk Format (UDF).
Ανατρέξτε στις οδηγίες που
παρέχονται µε τις µονάδες δίσκων και
το λογισµικ εγγραφής (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) για
πληροφορίες σχετικά µε τη µορφή
εγγραφής.
άλµπουµ και 600 αρχεία βίντεο DivX
σε κάθε άλµπουµ.
Ανατρέξτε στο “Πληροφορίες σχετικά
µε τη σειρά αναπαραγωγής άλµπουµ,
κοµµατιών, και αρχείων” (σελίδα 54).
Λάβετε υπψη τι σειρά εφαρµογής
ίσως να µη µπορεί να εφαρµοστεί,
ανάλογα µε το λογισµικ που
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία
του αρχείου βίντεο DivX, ή αν
υπάρχουν περισστερα απ 200
61
Πληροφορίες για
Αρχεία βίντεο DivX
Επιλογή άλµπουµ
1
Πατήστε MENU.
Εµφανίζεται ένας κατάλογος µε τα
άλµπουµ του δίσκου. Μνο
άλµπουµ που περιέχουν αρχεία
βίντεο DivX έχουν περιληφθεί.
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία
βίντεο DivX σε DATA CD ή DATA DVD.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
MENU
ENTER
RETURN
2
3
z Συµβουλή
Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες
δίσκου ταν εκτελείτε ένα αρχείο βίντεο
DivX (σελίδα 41).
Σηµειώσειςώ
• Αν δεν υπάρχουν αρχεία βίντεο DivX που
έχουν εγγραφεί σε DATA CD/DATA DVD,
εµφανίζεται ένα µήνυµα που δηλώνει τι
ο δίσκος δεν µπορεί να αναπαραχθεί.
• Ανάλογα µε το αρχείο βίντεο DivX, η
εικνα µπορεί να παύσει ή να µην είναι
καθαρή. Σε τέτοια περίπτωση,
συστήνεται να δηµιουργείτε ένα αρχείο
µε χαµηλτερο ρυθµ bit. Αν ο ήχος είναι
ακµη θορυβώδης, η προτεινµενη
µορφή ήχου είναι MP3. Σηµειώστε,
ωστσο, ;oτι αυτή η συσκευή δεν πληροί
τις προϋποθέσεις της µορφής WMA
(Windows Media Audio).
• Εξαιτίας της τεχνολογίας συµπίεσης που
χρησιµοποιείται για αρχεία βίντεο DivX,
ίσως χρειαστεί να µεσολαβήσει κάποιος
χρνος αφού πατήσετε H
(αναπαραγωγή) για να εµφανιστεί η
εικνα.
• Ανάλογα µε το αρχείο βίντεο DivX, ο ήχος
ίσως να µην ταιριάζει µε τις εικνες στην
οθνη.
62
Πατήστε X/x για να επιλέξετε τη
άλµπουµ που θέλετε να
αναπαράγετε.
Πατήστε H.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ το
άλµπουµ που έχετε επιλέξει.
Για να επιλέξετε αρχεία βίντεο
DivX, ανατρέξτε στην εντητα
“Επιλογή ενς αρχείου βίντεο
DivX” (σελίδα 63).
Για να διακ&ψετε την αναπαραγωγή
Πατήστε x.
Για να µεταβείτε στην επ&µενη ή
την προηγούµενη σελίδα
Πατήστε C ή c.
Για να ανοίξετε ή να
απενεργοποιήσετε την οθ&νη
Πατήστε επανειληµµένα MENU.
Επιλογή εν&ς αρχείου
βίντεο DivX
1
Μετά το βήµα 2 “Επιλογή
άλµπουµ,” πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η λίστα µε τα αρχεία
που περιλαµβάνονται στο
άλµπουµ.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
άλµπουµ, επιλέξτε το απ τον
κατάλογο µε τα άλµπουµ.
z Συµβουλή
Αν ο αριθµς των χρνων προβολής έχει
προκαθοριστεί, µπορείτε να αναπαράγετε
τα αρχεία βίντεο DivX τσες φορές σο και
ο προκαθορισµένος αριθµς. Μετρώνται οι
εξής επαναλήψεις:
– ταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη.
Αυτ περιλαµβάνει την περίπτωση που η
συσκευή απενεργοποιείται αυτµατα απ
τη λειτουργία Αυτµατης
Απενεργοποίησης. Πατήστε X αντί για x
ταν θέλετε να σταµατήσετε την
προβολή.
– ταν η υποδοχή δίσκου είναι ανοιχτή.
– ταν αναπαράγεται ένα άλλο αρχείο.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ένα αρχείο, και πατήστε ENTER.
Ξεκινά η αναπαραγωγή του
επιλεγµένου αρχείου.
Για να διακ&ψετε την αναπαραγωγή
Για να µεταβείτε στην επ&µενη ή
την προηγούµενη σελίδα
Πατήστε C ή c.
Για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη οθ&νη
Πατήστε O RETURN.
Προβολή DivX® Βίντεο
Πατήστε x.
Για να µεταβείτε στο επ&µενο ή
προηγούµενο αρχείο βίντεο DivX
χωρίς να ανοίξετε τον παραπάνω
κατάλογο αρχείων
Μπορείτε να επιλέξετε το επµενο ή
το προηγούµενο αρχείο βίντεο DivX
στο ίδιο άλµπουµ πατώντας > ή
..
Μπορείτε να επιλέξετε το πρώτο
αρχείο απ το επµενο άλµπουµ
πατώντας > κατά την αναπαραγωγή
του τελευταίου αρχείου του
τρέχοντος άλµπουµ. Θυµηθείτε τι
δεν µπορείτε να επιστρέψετε στο
προηγούµενο άλµπουµ
χρησιµοποιώντας το .. Για να
επιστρέψετε στο προηγούµενο
63
1
Χρήση διαφ&ρων πρ&σθετων
λειτουργιών
Κλείδωµα δίσκων
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά την αναπαραγωγή του
δίσκου πατήστε x για να τη
διακψετε.
2
ΓΟΝΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ)
Μπορείτε να ορίσετε δύο είδη
περιορισµών στην αναπαραγωγή ενς
δίσκου.
• Προσαρµοσµένος έλεγχος γονέων
Μπορείτε να ορίσετε περιορισµούς
αναπαραγωγής ώστε η συσκευή να
µην αναπαραγάγει ακατάλληλους
δίσκους.
• Έλεγχος γονέων
Η αναπαραγωγή ορισµένων DVD
VIDEO µπορεί να περιοριστεί σε
προκαθορισµένο επίπεδο, πως
είναι η ηλικία των χρηστών. Επίσης,
µπορεί να γίνει αποκλεισµς σκηνών
και αντικατάσταση µε άλλες.
Για τη ρύθµιση του ελέγχου γονέων
και του προσαρµοσµένου ελέγχου
γονέων χρησιµοποιείται ο ίδιος
κωδικς πρσβασης.
Κουµπιά
αριθµών
Τοποθετήστε το δίσκο που
θέλετε να κλειδώσετε.
Πατήστε το κουµπί DISPLAY
&ταν έχει διακοπεί η λειτουργία
της συσκευής αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
3
Πατήστε X/x
(ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ) και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
ON
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
OFF
4
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
“ON t” και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
◆ Εάν δεν καταχωρήσατε κωδικ&
πρ&σβασης
Εµφανίζεται η οθνη για την
καταχώρηση νέου κωδικού
πρσβασης.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ENTER
Ορίστε έναν 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης και πιέστε ENTER .
DISPLAY
64
Προσαρµοσµένος έλεγχος
γονέων
Καταχωρήστε έναν 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη
επιβεβαίωσης του κωδικού
πρσβασης.
Μπορείτε να ορίσετε τον ίδιο κωδικ
πρσβασης προσαρµοσµένου
ελέγχου γονέων για 40 δίσκους. >ταν
ρυθµίσετε τον 41ο δίσκο, ο πρώτος
δίσκος ακυρώνεται.
◆ συνεχίζεται Nταν έχετε ήδη
καταχωρηµένο κωδικ& πρ&σβασης
Εµφανίζεται η οθνη
καταχώρησης του κωδικού
πρσβασης.
5
Καταχωρήστε ή επαναλάβετε
την καταχώρηση του 4ψήφιου
κωδικού πρ
σβασης
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε
τους αριθµούς και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται το µήνυµα
“Προσαρµοσµένη ρύθµιση
γονικού ελέγχου.” και
επιστρέφετε στο µενού ελέγχου.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Προσαρµοσµένου
ελέγχου γονέων
1
Ακολουθήστε τα βήµατα 1 εως 3
της εντητας “Προσαρµοσµένος
έλεγχος γονέων.”
2
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
“OFF t” και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
3
Καταχωρήστε τον 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
1
Έλεγχος γονέων
(περιορισµένη
αναπαραγωγή)
Η αναπαραγωγή ορισµένων DVD
VIDEO µπορεί να περιοριστεί σε
προκαθορισµένο επίπεδο, πως είναι
η ηλικία των χρηστών. Με τη
λειτουργία “ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ”
µπορείτε να ρυθµίσετε ένα
προκαθορισµένο επίπεδο
περιορισµού της αναπαραγωγής.
1
Πατήστε το κουµπί DISPLAY
ταν έχει διακοπεί η λειτουργία
της συσκευής αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
Πατήστε X/x
(ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ) και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ”.
Τοποθετήστε το δίσκο για τον
οποίο έχει οριστεί
προσαρµοσµένος έλεγχος
γονέων.
Εµφανίζεται η οθνη
“ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
ON
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
OFF
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
Ο προσαρµοσµένος γονικς έλεγχος
έχει ήδη ρυθµιστεί.Ορίστε κωδκ
πρσβασης και πιέστε ENTER .
2
Καταχωρήστε τον 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Η συσκευή είναι έτοιµη για
αναπαραγωγή.
3
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
“ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
t” και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
Χρήση διαφ
ρων πρ
σθετων λειτουργιών
Για να αναπαραγάγετε ένα δίσκο
για τον οποίο έχει οριστεί
προσαρµοσµένος έλεγχος γονέων
z Συµβουλή
Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρσβασης,
καταχωρήστε τον 6ψήφιο αριθµ “199703”
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε τους
αριθµούς ταν σας ζητηθεί ο κωδικς
πρσβασης στην οθνη
“ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ”
και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Θα σας
ζητηθεί να καταχωρήσετε ένα νέο 4ψήφιο
κωδικ πρσβασης.
◆ Εάν δεν καταχωρήσατε κωδικ
πρ
σβασης
Εµφανίζεται η οθνη για την
καταχώρηση νέου κωδικού
πρσβασης.
,συνεχίζεται
65
6
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
Ορίστε έναν 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης και πιέστε ENTER .
Καταχωρήστε έναν 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη
επιβεβαίωσης του κωδικού
πρσβασης.
Γίνεται επιλογή της περιοχής.
>ταν επιλέγετε “ΑΛΛΕΣ t”
επιλέξτε και καταχωρήστε έναν
κωδικ προτύπου του πίνακα
σελίδα 86 χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς.
συνεχίζεται
7
◆ συνεχίζεται Nταν έχετε ήδη
καταχωρηµένο κωδικ& πρ&σβασης
Εµφανίζεται η οθνη
καταχώρησης του κωδικού
πρσβασης.
4
Καταχωρήστε ή επαναλάβετε
την καταχώρηση του 4ψήφιου
κωδικού πρ&σβασης
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε
τους αριθµούς και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη για τη
ρύθµιση του επιπέδου
περιορισµού της αναπαραγωγής.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΕΠΙΠΕ∆Ο:
ΤΥΠΙΚΟ:
5
OFF
Η.Π.Α.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
“ΤΥΠΙΚΟ” και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές για το
στοιχείο “ΤΥΠΙΚΟ”.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΕΠΙΠΕ∆Ο:
ΤΥΠΙΚΟ:
66
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
µια γεωγραφική περιοχή ως το
επίπεδο περιορισµού της
αναπαραγωγής και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
“ΕΠΙΠΕ∆Ο” και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές για το
στοιχείο “ΕΠΙΠΕ∆Ο”.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΕΠΙΠΕ∆Ο:
ΤΥΠΙΚΟ:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε
µε τα κουµπιά X/x και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Η ρύθµιση του ελέγχου γονέων
ολοκληρώθηκε.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΕΠΙΠΕ∆Ο:
ΤΥΠΙΚΟ:
4:
PG13
Η.Π.Α.
>σο µικρτερη είναι η τιµή, τσο
αυστηρτερος είναι ο
περιορισµς.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ελέγχου γονέων
OFF
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
ΑΛΛΕΣ
Ορίστε για τη ρύθµιση “ΕΠΙΠΕ∆Ο”
την τιµή “OFF” στο βήµα 8.
Για να αναπαραγάγετε ένα δίσκο
για τον οποίο έχει οριστεί έλεγχος
γονέων
Αλλαγή του κωδικού
πρ&σβασης
1
1
2
Τοποθετήστε το δίσκο και
πατήστε H.
Εµφανίζεται η οθνη
καταχώρησης του κωδικού
πρσβασης.
Καταχωρήστε τον 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Η συσκευή ξεκινά την
αναπαραγωγή.
Σηµειώσειςώ
• Κατά την αναπαραγωγή δίσκων που δεν
διαθέτουν τη λειτουργία ελέγχου
γονέων, δεν είναι δυνατς ο περιορισµς
της αναπαραγωγής στη συσκευή.
• Ανάλογα µε το δίσκο ενδέχεται να σας
ζητηθεί να αλλάξετε το επίπεδο ελέγχου
γονέων κατά την αναπαραγωγή. Σε αυτήν
την περίπτωση, καταχωρήστε τον κωδικ
πρσβασης και στη συνέχεια αλλάξτε το
επίπεδο. Εάν ακυρωθεί η λειτουργία
συνέχισης της αναπαραγωγής, το
επίπεδο επιστρέφει στην προηγούµενη
ρύθµιση.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
Πατήστε X/x
(ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ) και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ”.
3
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
“ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ t” και
στη συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη
καταχώρησης του κωδικού
πρσβασης.
4
5
6
Καταχωρήστε τον 4ψήφιο
κωδικ& πρ&σβασης
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε
τους αριθµούς και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Καταχωρήστε ένα νέο 4ψήφιο
κωδικ& πρ&σβασης
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε
τους αριθµούς και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Επαναλάβετε την καταχώρηση
του κωδικού πρ&σβασης για να
τον επιβεβαιώσετε
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε
τους αριθµούς και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Σε περίπτωση λάθους κατά την
καταχώρηση του κωδικού
πρ&σβασης
Χρήση διαφ&ρων πρ&σθετων λειτουργιών
z Συµβουλή
Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρσβασης,
αφαιρέστε το δίσκο και επαναλάβετε τα
βήµατα 1 έως 3 της εντητας “Έλεγχος
γονέων (περιορισµένη αναπαραγωγή)”.
>ταν σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον
κωδικ πρσβασης, καταχωρήστε τον
αριθµ “199703” χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER. Θα σας ζητηθεί
να καταχωρήσετε ένα νέο 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης. Αφού τον καταχωρήσετε,
τοποθετήστε ξανά το δίσκο στη συσκευή
αναπαραγωγής και πατήστε H. >ταν
εµφανιστεί η οθνη καταχώρησης του
κωδικού πρσβασης, καταχωρήστε το νέο
κωδικ.
Πατήστε το κουµπί DISPLAY
&ταν έχει διακοπεί η λειτουργία
της συσκευής αναπαραγωγής.
Πατήστε C πριν πατήσετε ENTER και
καταχωρήστε τον σωστ κωδικ
πρσβασης.
67
Χειρισµ&ς της
τηλε&ρασης µε το
τηλεχειριστήριο της
συσκευασίας
Μπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο
του ήχου, την πηγή εισδου και το
διακπτη λειτουργίας µιας
τηλερασης Sony µε το
τηλεχειριστήριο της συσκευασίας.
Εάν η τηλεραση περιλαµβάνεται
στον παρακάτω πίνακα,
χρησιµοποιήστε τον κατάλληλο
κωδικ κατασκευαστή.
1
2
Κρατώντας πατηµένο το κουµπί
TV [/1, πατήστε τα κουµπιά µε
τους αριθµούς που αντιστοιχούν
στον κωδικ& κατασκευαστή της
τηλε&ρασης που χρησιµοποιείτε
(ανατρέξτε στον παρακάτω
πίνακα).
Αφήστε το κουµπί TV [/1.
TV
Κουµπιά
αριθµών
2 +/–
t
Κωδικοί τηλεοράσεων στις οποίες
είναι δυνατ&ς ο χειρισµ&ς
Εάν περιλαµβάνονται περισστεροι
απ ένας κωδικοί, δοκιµάστε να τους
καταχωρήσετε λους ξεχωριστά
µέχρι να εντοπίσετε εκείνον που
λειτουργεί στην τηλερασή σας.
ΚατασκευαστήςΚωδικ&ς
Sony
01 (προεπιλογή)
Μπορείτε να ελέγξετε το χειρισµ της
τηλερασης µε τα παρακάτω κουµπιά.
Aiwa
01 (προεπιλογή)
Grundig
11
Πατώντας
Μπορείτε
Hitachi
24
να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε την
τηλεραση
JVC
33
TV [/1
2 (ένταση)
+/–
να ρυθµίσετε την ένταση
του ήχου στην τηλεραση
t
(τηλεραση/
βίντεο)
να εναλλάσσετε την
πηγή εισδου της
τηλερασης ανάµεσα
στην τηλεραση και
άλλες πηγές εισδου
Σηµείωση
Ανάλογα µε τη µονάδα που έχετε
συνδέσει, ενδέχεται να µην είναι δυνατς
ο χειρισµς της τηλερασης µε λα ή
ορισµένα απ τα κουµπιά στο
τηλεχειριστήριο της συσκευασίας.
Χειρισµ&ς άλλων τηλεοράσεων
µε το τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο
του ήχου, την πηγή εισδου και το
διακπτη λειτουργίας µιας
τηλερασης που δεν είναι Sony.
68
LG
06
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Σηµειώσειςώ
• >ταν αλλάζετε τις µπαταρίες στο
τηλεχειριστήριο, ο κωδικς που έχετε
ορίσει ενδέχεται να αντικατασταθεί απ
τον προεπιλεγµένο. Καταχωρήστε ξανά
τον κατάλληλο κωδικ.
• Ανάλογα µε τη µονάδα που έχετε
συνδέσει, ενδέχεται να µην είναι
δυνατς ο χειρισµς της τηλερασης µε
λα ή ορισµένα απ τα κουµπιά στο
τηλεχειριστήριο της συσκευασίας.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου “ΡΥΘΜΙΣΗ”.
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
Χρήση της οθ&νης
ρυθµίσεων
Χρησιµοποιώντας την οθνη
ρυθµίσεων µπορείτε να
προσαρµσετε διάφορα στοιχεία
πως είναι η εικνα και ο ήχος.
Μπορείτε επίσης µεταξύ άλλων να
ρυθµίσετε τη γλώσσα των υποτίτλων
και της οθνης ρυθµίσεων.
Για περισστερες λεπτοµέρειες
σχετικά µε κάθε στοιχείο της οθνης
ρυθµίσεων, ανατρέξτε στις σελίδες
απ 71 έως 77.
Σηµείωση
Οι ρυθµίσεις αναπαραγωγής που είναι
αποθηκευµένες στο δίσκο έχουν
προτεραιτητα σε σχέση µε τις ρυθµίσεις
της οθνης ρυθµίσεων και ενδέχεται να
µην είναι δυνατές λες οι λειτουργίες που
αναφέρονται.
DISPLAY
1 Πατήστε το DISPLAY &ταν
έχει διακοπεί η λειτουργία
της συσκευής
αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
:
:
STOP
DVD VIDEO
ΓΡΗΓΟΡΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΓΡΗΓΟΡΗ
3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
“ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ” και
στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη ρυθµίσεων.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ:
ΜΕΝΟΥ:
ΗΧΟΣ:
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
το στοιχείο ρύθµισης απ& τη
λίστα που εµφανίζεται:
“ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ”,
“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ”,
“ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ”
ή “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ”. Στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Γίνεται επιλογή του στοιχείο
ρύθµισης.
Παράδειγµα: “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΟΘΟΝΗΣ”
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
ENTER
( 47 )
Επιλεγµένο στοιχείο
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
16:9
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
ON
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ:
ΦΟΝΤΟ:
ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
LINE:
BINTEO
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΡΥΘΜΙΣΗ) και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Στοιχεία ρύθµισης
,συνεχίζεται
69
5 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ένα στοιχείο και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές για το
επιλεγµένο στοιχείο.
Παράδειγµα: “ΤΥΠΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ”
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
16:9
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
16:9
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ:
LETTER
BOX
4:3
ΦΟΝΤΟ:
PAN SCAN 4:3
LINE:
Επιλογές
6 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ρύθµιση, και πατήστε
ENTER.
Γίνεται η επιλογή και η ρύθµιση
ολοκληρώνεται.
Παράδειγµα: “PAN SCAN 4:3”
Επιλεγµένη ρύθµιση
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
PAN SCAN 4:3
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
ON
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ:
ΦΟΝΤΟ:
ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
BINTEO
LINE:
Για να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία γρήγορης ρύθµισης
Επιλέξτε “ΓΡΗΓΟΡΗ” στο βήµα 3.
Ακολουθήστε στο βήµα 5 τις
επεξηγήσεις για τη γρήγορη ρύθµιση
για να πραγµατοποιήσετε τις βασικές
προσαρµογές (σελίδα 21).
70
Για να επαναφέρετε &λες τις
ρυθµίσεις στο στοιχείο “ΡΥΘΜΙΣΗ”
1
Επιλέξτε “ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ” στο βήµα
3 και πατήστε ENTER.
2
Επιλέξτε “ΝΑΙ” χρησιµοποιώντας
τα κουµπιά X/x.
Μπορείτε επίσης να διακψετε τη
διαδικασία και να επιστρέψετε στο
µενού ελέγχου επιλέγοντας “>ΧΙ”
σε αυτ το σηµείο.
3
Πατήστε ENTER.
>λες οι ρυθµίσεις που
αναφέρονται στις σελίδες 71 έως
77 επανέρχονται στις
προεπιλεγµένες τιµές. Μην
πατήσετε [/1 κατά την επαναφορά
των ρυθµίσεων της συσκευής
αναπαραγωγής που διαρκεί
µερικά δευτερλεπτα µέχρι να
ολοκληρωθεί.
Ρύθµιση της
γλώσσας της οθ&νης
ή του ήχου
z Συµβουλή
Εάν επιλέξετε “ΑΛΛΕΣ t” στις ρυθµίσεις
“ΜΕΝΟΥ”, “ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ” ή “ΗΧΟΣ”,
επιλέξτε και καταχωρήστε έναν κωδικ
απ την εντητα “Κατάλογος κωδικών
γλώσσας” στη σελίδα 86 χρησιµοποιώντας
τα κουµπιά µε τους αριθµούς.
(ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ)
Σηµείωση
Με το στοιχείο “ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ”
µπορείτε να ορίσετε διάφορες
γλώσσες για τα µηνύµατα που
εµφανίζονται στην οθνη ή για τον
ήχο.
Aν επιλέγετε στις ρυθµίσεις “ΜΕΝΟΥ”,
“ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ” ή “ΗΧΟΣ” µια γλώσσα που
δεν έχει εγγραφεί σε ένα DVD VIDEO, θα
επιλεγεί αυτµατα µία απ τις
εγγεγραµµένες γλώσσες.
Επιλέξτε “ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ” στην
οθνη ρυθµίσεων. Για να
χρησιµοποιήσετε την οθνη,
ανατρέξτε στην εντητα “Χρήση της
οθνης ρυθµίσεων” (σελίδα 69).
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ:
ΜΕΝΟΥ:
ΗΧΟΣ:
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
◆ ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ (Μηνύµατα
οθ&νης)
◆ ΜΕΝΟΥ (µ&νο για DVD VIDEO)
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα
που θέλετε για το µενού του δίσκου
◆ ΗΧΟΣ (µ&νο για DVD VIDEO)
Αλλάζει τη γλώσσα που
χρησιµοποιείται στον ήχο.
>ταν επιλέγετε “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”
επιλέγεται η γλώσσα που έχει
προτεραιτητα στο δίσκο.
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
Αλλάζει τη γλώσσα που εµφανίζεται
στην οθνη.
◆ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ (µ&νο για DVD VIDEO)
Αλλάζει τη γλώσσα των υπτιτλων
που έχουν εγγραφεί στο DVD VIDEO.
>ταν επιλέγετε “ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΗΧΟΥ”,
η γλώσσα των υπτιτλων αλλάζει
σύµφωνα µε τη γλώσσα που επιλέξατε
για τον ήχο.
71
Ρυθµίσεις για την
οθ&νη
16:9
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ)
LETTER BOX 4:3
Επιλέξτε ρυθµίσεις σύµφωνα µε την
τηλεραση που θα συνδέσετε.
Επιλέξτε “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ” στην
οθνη ρυθµίσεων. Για να
χρησιµοποιήσετε την οθνη,
ανατρέξτε στην εντητα “Χρήση της
οθνης ρυθµίσεων” (σελίδα 69).
Η προεπιλεγµένες ρυθµίσεις είναι
υπογραµµισµένες.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
16:9
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ:
ON
ΦΟΝΤΟ:
ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
LINE:
BINTEO
◆ ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Επιλέγει τη γεωµετρική αναλογία της
συνδεδεµένης τηλερασης (4:3
τυπική ή ευρείας οθνης).
16:9
LETTER
BOX 4:3
PAN SCAN
4:3
72
Επιλέξτε αυτήν την
αναλογία ταν συνδέετε
τηλεραση ευρείας
οθνης ή τηλεραση µε
δυναττητα λειτουργίας
ευρείας οθνης.
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση
ταν συνδέετε µια οθνη
τηλερασης 4:3. Εµφανίζει
µια ευρεία εικνα µε
ζώνες στο πάνω και το
κάτω τµήµα της οθνης.
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση
ταν συνδέετε µια οθνη
τηλερασης 4:3. Εµφανίζει
αυτµατα την ευρεία
εικνα σε ολκληρη την
οθνη και κβει τα
τµήµατα που δεν
ταιριάζουν.
PAN SCAN 4:3
Σηµείωση
Ανάλογα µε το DVD, η αναλογία “LETTER
BOX 4:3” µπορεί να επιλεγεί αυτµατα στη
θέση της αναλογίας “PAN SCAN 4:3” και
αντιστρφως.
◆ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ
Η εικνα της προφύλαξης οθνης
εµφανίζεται ταν η λειτουργία της
συσκευής αναπαραγωγής είναι σε
παύση ή έχει διακοπεί επί 15 λεπτά ή
ταν γίνεται αναπαραγωγή CD ή DATA
CD (ήχος MP3)/DATA DVD (ήχος MP3)
επί περισστερα απ15 λεπτά. Η
προφύλαξη οθνης προστατεύει την
οθνη απ βλάβες (δηµιουργία
ειδώλων). Πατήστε H για να
απενεργοποιήσετε την προφύλαξη
οθνης.
ON
Ενεργοποιεί την
προφύλαξη οθνης.
OFF
Απενεργοποιεί την
προφύλαξη οθνης.
◆ ΦΟΝΤΟ
Επιλέγει το χρώµα ή την εικνα του
φντου στην οθνη της τηλερασης
ταν η συσκευή αναπαραγωγής
βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής
λειτουργίας ή κατά την αναπαραγωγή
CD ή DATA CD (ήχος MP3)/DATA DVD
(ήχος MP3).
ΕΙΚΟΝΑ
Εµφανίζεται η εικνα
ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ εξωφύλλου (ακίνητη
εικνα) αλλά µνο εφσον
είναι ήδη εγγεγραµµένη
στο δίσκο (CD-EXTRA
κ.λπ.). Εάν ο δίσκος δεν
περιέχει εικνα
εξωφύλλου, εµφανίζεται η
εικνα της ρύθµισης
“ΓΡΑΦΙΚΑ”.
ΓΡΑΦΙΚΑ
Εµφανίζεται η
προκαθορισµένη εικνα
που είναι αποθηκευµένη
στη συσκευή
αναπαραγωγής.
ΜΠΛΕ
Το χρώµα του φντου
είναι µπλε.
ΜΑΥΡΟ
Το χρώµα του φντου
είναι µαύρο.
Προσωπικές
ρυθµίσεις
(ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
Χρησιµοποιήστε αυτ το στοιχείο για
να ορίσετε τις ρυθµίσεις που
αφορούν την αναπαραγωγή και άλλες
λειτουργίες.
Επιλέξτε “ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ”
στην οθνη ρυθµίσεων. Για να
χρησιµοποιήσετε την οθνη,
ανατρέξτε στην εντητα “Χρήση της
οθνης ρυθµίσεων” (σελίδα 69).
Η προεπιλεγµένες ρυθµίσεις είναι
υπογραµµισµένες.
◆ LINE
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:
ON
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ:
OFF
ΟΘΟΝΗ:
ΦΩΤΕΙΝΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ:
OFF
ON
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ:
κωδικσς καταχώρισης
DivX:
Επιλέγει την έξοδο σήµατος βίντεο
απ την υποδοχή LINE (RGB)-TV στο
πίσω πλαίσιο της συσκευής
αναπαραγωγής.
ΒΙΝΤΕΟ
Έξοδος σηµάτων βίντεο.
S VIDEO
Έξοδος σηµάτων S video.
RGB
Έξοδος σηµάτων RGB.
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη
ρύθµιση αυτµατης
απενεργοποίησης.
ON
Η συσκευή αναπαραγωγής
τίθεται σε κατάσταση
αναµονής ταν διακοπεί η
λειτουργία επί
περισστερα απ 30
λεπτά.
OFF
Η λειτουργία
απενεργοποιείται.
,συνεχίζεται
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
Σηµειώσειςώ
• Εάν η τηλεραση δεν δέχεται σήµατα S
video ή RGB, δεν θα εµφανιστεί εικνα
στην οθνη της τηλερασης ακµα και αν
επιλέξετε “S VIDEO” ή “RGB”. Ανατρέξτε
στις οδηγίες που συνοδεύουν την
τηλεραση.
• Εάν η τηλεραση έχει µνο µία υποδοχή
SCART (EURO AV), µην επιλέξετε
“S VIDEO”.
◆ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
73
◆ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη
ρύθµιση αυτµατης αναπαραγωγής.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη ταν
η συσκευή αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη µε χρονµετρο (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
OFF
Η λειτουργία
απενεργοποιείται.
ON
Ξεκινά αυτµατα την
αναπαραγωγή ταν η
συσκευή είναι
ενεργοποιηµένη (δεν
περιλαµβάνεται στη
συσκευασία).
◆ ΟΘΟΝΗ
Προσαρµζει το φωτισµ της οθνης
του µπροστινού πλαισίου.
ΦΩΤΕΙΝΟ
Ο φωτισµς γίνεται πιο
έντονος.
ΣΚΟΥΡΟ
Ο φωτισµς γίνεται πιο
χαµηλς.
◆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ (µ&νο για
DVD)
Επιλέγει την εικνα σε κατάσταση
παύσης της λειτουργίας.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ Η έξοδος της εικνας,
συµπεριλαµβανοµένων
αντικειµένων µε δυναµική
κίνηση, γίνεται χωρίς
παραµρφωση. Υπ
κανονικές συνθήκες, να
επιλέγετε αυτήν τη
ρύθµιση.
ΚΑΡΕ
Η έξοδος της εικνας,
συµπεριλαµβανοµένων
αντικειµένων χωρίς
δυναµική κίνηση, γίνεται
µε υψηλή ανάλυση.
◆ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ (µ&νο για
DVD VIDEO)
∆ίνει προτεραιτητα στο κοµµάτι
ήχου που περιέχει τον µεγαλύτερο
αριθµ καναλιών κατά την
αναπαραγωγή ενς DVD VIDEO στο
οποίο έχουν εγγραφεί πολλές µορφές
ήχου (PCM, ήχος MPEG, DTS ή Dolby
Digital).
74
OFF
∆εν παραχωρείται
προτεραιτητα.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ Παραχωρείται
προτεραιτητα.
Σηµειώσειςώ
• >ταν το στοιχείο έχει τιµή “ΑΥΤΟΜΑΤΟ”,
η γλώσσα ενδέχεται να αλλάξει. Η
ρύθµιση “ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ” έχει
υψηλτερη προτεραιτητα απ τη
ρύθµιση “ΗΧΟΣ” στο στοιχείο “ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ” (σελίδα 71).
• Εάν η ρύθµιση “DTS” έχει τιµή “OFF”
(σελίδα 76), δεν εκτελείται αναπαραγωγή
του κοµµατιού ήχου DTS ακµα και αν η
ρύθµιση “ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ” έχει
τιµή “ΑΥΤΟΜΑΤΟ”.
• Εάν τα κοµµάτια ήχου PCM, DTS, ήχου
MPEG και Dolby Digital έχουν τον ίδιο
αριθµ καναλιών, η συσκευή
αναπαραγωγής επιλέγει κατά σειρά τα
κοµµάτια ήχου PCM, DTS, Dolby Digital
και MPEG.
◆ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ
(µ&νο DVD VIDEO/VIDEO CD)
(µ&νο DVP-NS39)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη
ρύθµιση συνέχισης πολλών δίσκων.
Μπορεί να αποθηκευτεί το σηµείο
συνέχισης της αναπαραγωγής έως και
6 διαφορετικών DVD VIDEO/VIDEO
CD (σελίδα 27).
ON
Αποθηκεύει τη ρύθµιση
συνέχισης στη µνήµη για 6
δίσκους.
OFF
∆εν αποθηκεύει τη
ρύθµιση συνέχισης στη
µνήµη. Η αναπαραγωγή
ξεκινά ξανά απ το σηµείο
συνέχισης µνο στον
τρέχοντα δίσκο που έχει
τοποθετηθεί στη συσκευή.
Σηµείωση
Αν εκτελέσετε γρήγορη εγκατάσταση,
ενδέχεται να γίνει επαναφορά της
προεπιλεγµένης τιµής για τη ρύθµιση
συνέχισης πολλών δίσκων.
◆ DivX
Εµφανίζει τον κωδικ εγγραφής για
αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Για
περισστερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο
http://www.divx.com/vod
στο Internet.
◆ DOWNMIX (µ&νο για DVD)
Ρυθµίσεις για τον
ήχο (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ)
Με το στοιχείο “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ”
µπορείτε να ρυθµίσετε τον ήχο
ανάλογα µε τις συνθήκες
αναπαραγωγής και σύνδεσης.
Επιλέξτε “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ” στην
οθνη ρυθµίσεων. Για να
χρησιµοποιήσετε την οθνη,
ανατρέξτε στην εντητα “Χρήση της
οθνης ρυθµίσεων” (σελίδα 69).
Η προεπιλεγµένες ρυθµίσεις είναι
υπογραµµισµένες.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
ΗXΟΣ DRC:
ΤΥΠΙΚΗ
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟ∆ΟΣ:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ ΗΧΟΣ DRC (Έλεγχος δυναµικής
περιοχής) (µ&νο για DVD)
ΤΥΠΙΚΗ
DOLBY
Υπ κανονικές συνθήκες,
SURROUND να επιλέγετε αυτήν τη
ρύθµιση. Η έξοδος
πολυκάναλων ηχητικών
σηµάτων γίνεται σε 2
κανάλια για να
απολαύσετε ήχο surround.
ΤΥΠΙΚΗ
◆ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟ∆ΟΣ
Επιλέγει κατά πσον η έξοδος των
ηχητικών σηµάτων θα γίνει απ την
υποδοχή DIGITAL OUT (COAXIAL)
(Οπτική ή οµοαξονική).
ON
Υπ κανονικές συνθήκες,
να επιλέγετε αυτήν τη
ρύθµιση. >ταν επιλέξετε
“ON”, ανατρέξτε στην
εντητα “Ρύθµιση του
σήµατος ψηφιακής
εξδου” για περισστερες
ρυθµίσεις (σελίδα 76).
OFF
Οι επιπτώσεις του
ψηφιακού κυκλώµατος στο
αναλογικ κύκλωµα είναι
ελάχιστες.
Υπ κανονικές συνθήκες,
να επιλέγετε αυτήν τη
ρύθµιση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προσδίδει ευκρίνεια σε
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ασθενείς ήχους ακµα και
αν χαµηλώσετε την
ένταση.
EYΡΥ ΠΕ∆ΙΟ ∆ίνει την αίσθηση τι
παρακολουθείτε µια
ζωντανή παράσταση.
Τα πολυκάναλα ηχητικά
σήµατα συνδυάζονται σε 2
κανάλια για να
χρησιµοποιηθούν απ τη
στερεοφωνική µονάδα.
,συνεχίζεται
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
Προσδίδει ευκρίνεια στον ήχο ταν η
ένταση είναι χαµηλή κατά την
αναπαραγωγή ενς DVD που πληροί
τις προϋποθέσεις της ρύθµισης
“ΗΧΟΣ DRC”.
Η λειτουργία επηρεάζει την έξοδο
απ τις εξής υποδοχές:
– υποδοχή LINE (RGB) - TV
– υποδοχή DIGITAL OUT (COAXIAL)
µνο ταν για τη ρύθµιση “DOLBY
DIGITAL” έχει οριστεί τιµή “D-PCM”
(σελίδα 76).
Αλλάζει τη µέθοδο για να συνδυάσει 2
κανάλια κατά την αναπαραγωγή ενς
DVD που έχει πίσω στοιχεία (κανάλια)
ήχου ή έχει εγγραφεί σε µορφή Dolby
Digital. Για περισστερες
λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
συνιστώσες πίσω σηµάτων, ανατρέξτε
στην εντητα “Έλεγχοςτης µορφής
του ηχητικού σήµατος” (σελίδα 46). Η
λειτουργία επηρεάζει την έξοδο στις
εξής υποδοχές:
– υποδοχή LINE (RGB) - TV
– υποδοχή DIGITAL OUT (COAXIAL)
ταν για τη ρύθµιση “DOLBY
DIGITAL” έχει οριστεί τιµή “D-PCM”
(σελίδα 76).
75
Ρύθµιση του σήµατος
ψηφιακής εξ&δου
Αλλάζει τη µέθοδο εξδου των
ηχητικών σηµάτων ταν γίνει
σύνδεση ενς στοιχείου πως ένας
ενισχυτής (δέκτης) ή µια συσκευή MD
µε υποδοχή ψηφιακής εισδου.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
σύνδεση, ανατρέξτε στη σελίδα 19.
Επιλέξτε “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”,
“DTS” και “48 kHz/96kHz PCM” αφού
ορίσετε για τη ρύθµιση “ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΞΟ∆ΟΣ” την τιµή “ON”.
Εάν συνδέσετε ένα στοιχείο που δεν
είναι συµβατ µε το επιλεγµένο
ηχητικ σήµα, απ τα ηχεία ίσως
ακουστεί δυνατς θρυβος (ή δεν θα
ακουστεί κανένας ήχος),
διακινδυνεντας πρβληµα στα αυτιά
σας και βλάβη στα ηχεία σας.
◆ DOLBY DIGITAL (µ&νο για DVD)
Επιλέγει τον τύπο του σήµατος Dolby
Digital.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
76
Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθµιση ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε στοιχείο
ήχου χωρίς
ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή Dolby
Digital. Μπορείτε να
επιλέξετε κατά πσον τα
σήµατα θα πληρούν τις
προϋποθέσεις του Dolby
Surround (Pro Logic)
προσαρµζοντας το
στοιχείο “DOWNMIX” στις
“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ”
(σελίδα 75).
Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθµιση ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε στοιχείο
ήχου µε ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή Dolby
Digital.
◆ MPEG (µ&νο για DVD)
Επιλέγει τον τύπο ηχητικού σήµατος
MPEG.
PCM
Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθµιση ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε στοιχείο
ήχου χωρίς
ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή MPEG.
Αν αναπαράγετε ηχητικά
κοµµάτια MPEG πολλών
καναλιών, µνο τα σήµατα
Μπροστά (Α) και Μπροστά
(∆) θα έχουν έξοδο απ τα
δυο µπροστινά σας ηχεία.
MPEG
Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθµιση ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε στοιχείο
ήχου µε ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή MPEG.
◆ DTS
Επιλέγει κατά πσον θα γίνεται
έξοδος σηµάτων DTS.
OFF
Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθµιση ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε στοιχείο
ήχου χωρίς
ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή DTS.
ON
Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθµιση ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε στοιχείο
ήχου µε ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή DTS.
◆ 48kHz/96kHz PCM (µ&νο για DVD
VIDEO)
Επιλέγει τη συχντητα
δειγµατοληψίας του ηχητικού
σήµατος.
48kHz/16bit Τα ηχητικά σήµατα των
DVD VIDEO
µετατρέπονται πάντα σε
48kHz/16bit.
96kHz/24bit Η έξοδος λων των τύπων
σηµάτων που
περιλαµβάνουν 96kHz/
24bit γίνεται στην αρχική
τους µορφή. Ωστσο, εάν
το σήµα είναι
κρυπτογραφηµένο για
λγους προστασίας
δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας, η έξοδος του
σήµατος γίνεται µνο ως
48kHz/16bit.
Σηµείωση
Τα αναλογικά ηχητικά σήµατα απ τις
υποδοχή LINE RGB-TV (SCART) δεν
επηρεάζονται απ αυτήν τη ρύθµιση και
διατηρούν το αρχικ τους επίπεδο
συχντητας δειγµατοληψίας.
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
77
Πρ&σθετες πληροφορίες
Αντιµετώπιση
προβληµάτων
Εάν συναντήσετε κάποια απ τις
παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση
της συσκευής αναπαραγωγής,
χρησιµοποιήστε αυτν τον οδηγ
αντιµετώπισης προβληµάτων που
µπορεί να σας βοηθήσει στην επίλυση
του προβλήµατος πριν ζητήσετε
επισκευή. Εάν το πρβληµα
παραµείνει, απευθυνθείτε στον
πλησιέστερο αντιπρσωπο της Sony.
Τροφοδοσία
∆εν γίνεται τροφοδοσία.
, Βεβαιωθείτε τι το καλώδιο
ρεύµατος είναι καλά συνδεδεµένο.
Εικ&να
∆εν εµφανίζεται εικ&να/η εικ&να
έχει παράσιτα.
, Συνδέστε ξανά καλά το καλώδιο
σύνδεσης.
, Τα καλώδια σύνδεσης έχουν βλάβη.
, Ελέγξτε τη σύνδεση µε την
τηλεραση (σελίδα 17) και
ενεργοποιήστε τον επιλογέα
εισδου στην τηλεραση ώστε το
σήµα απ τη συσκευή
αναπαραγωγής να εµφανίζεται στην
οθνη της τηλερασης.
, Ορίστε για τη ρύθµιση “LINE” στις
“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ” το
κατάλληλο στοιχείο που πληροί τις
προϋποθέσεις του συστήµατς σας
(σελίδα 73).
, Ο δίσκος είναι βρώµικος ή
ελαττωµατικς.
, Εάν η έξοδος της εικνας απ τη
συσκευή αναπαραγωγής διέρχεται
απ το βίντεο για να φτάσει στην
τηλεραση ή εάν έχετε συνδέσει µια
συσκευή αναπαραγωγής
τηλερασης/βίντεο, το σήµα
προστασίας αντιγραφής που ισχύει
σε ορισµένα προγράµµατα DVD
ενδέχεται να επηρεάσει την
78
ποιτητα της εικνας.
, Αναπαραγωγή δίσκου που έχει
εγγραφεί σε διαφορετικ σύστηµα
χρωµάτων απ εκείνο της
τηλερασης.
Η εικ&να δεν γεµίζει την οθ&νη
ακ&µα και αν η γεωµετρική
αναλογία έχει ρύθµιση “ΤΥΠΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ” στο στοιχείο
“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ”.
, Η γεωµετρική αναλογία του δίσκου
καθορίζεται στο DVD.
Η εικ&να είναι ασπρ&µαυρη.
, Ορίστε για τη ρύθµιση “LINE” στις
“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ” το
κατάλληλο στοιχείο που πληροί τις
προϋποθέσεις του συστήµατς σας
(σελίδα 73).
, Ανάλογα µε την τηλεραση, η εικνα
στην οθνη γίνεται ασπρµαυρη
ταν γίνεται αναπαραγωγή ενς
δίσκου που έχει εγγραφεί σε
σύστηµα χρωµάτων NTSC.
, Εάν χρησιµοποιείτε καλώδιο SCART,
βεβαιωθείτε τι είναι πλήρως
συνδεδεµένο (µε 21 ακροδέκτες).
Ήχος
∆εν υπάρχει ήχος.
, Συνδέστε ξανά καλά το καλώδιο
σύνδεσης.
, Το καλώδιο σύνδεσης έχει βλάβη.
, Η συσκευή αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε λάθος υποδοχή
εισδου στον ενισχυτή (δέκτη)
(σελίδα 19).
, Η είσοδος του ενισχυτή (δέκτη) δεν
έχει ρυθµιστεί σωστά.
, Η λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής είναι σε παύση ή σε
λειτουργία αναπαραγωγής σε αργή
κίνηση.
, Η συσκευή αναπαραγωγής
λειτουργεί στη ρύθµιση γρήγορης
προώθησης ή γρήγορης
αντιστροφής.
, Εάν το ηχητικ σήµα δεν διέρχεται
απ τη υποδοχή DIGITAL OUT
(COAXIAL), ελέγξτε τις ρυθµίσεις
ήχου (σελίδα 75).
, Κατά την αναπαραγωγή ενς δίσκου
Super VCD στον οποίο δεν έχει
εγγραφεί το κοµµάτι ήχου 2, δεν θα
παραχθεί ήχος ταν επιλέξετε
“2:STEREO”, “2:1/Α” ή “2:2/∆”.
, Κατά την αναπαραγωγή Ήχος
MPEG, µνο τα Μπροστά (Α) και
Μπροστά (∆) σήµατα θα αποτελούν
εξδους των δύο µπροστινών
ηχείων.
, Ο κωδικς περιοχής του DVD δεν
αντιστοιχεί στη συσκευή
αναπαραγωγής.
, Έχει συσσωρευτεί υγρασία στο
εσωτερικ της συσκευής
αναπαραγωγής (σελίδα 3).
, ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
εγγεγραµµένου δίσκου στη συσκευή
εάν δεν έχει γίνει σωστή
οριστικοποίηση (σελίδα 7).
Η ένταση του ήχου είναι χαµηλή.
∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
του κοµµατιού ήχου MP3 (σελίδα 55).
, Η ένταση του ήχου είναι χαµηλή σε
ορισµένα DVD. Η ένταση ενδέχεται
να βελτιωθεί αν ορίσετε για τη
ρύθµιση “ΗΧΟΣ DRC” στο στοιχείο
“ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ” την τιµή
“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ”
(σελίδα 75).
Λειτουργία
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
, Η ισχύς των µπαταριών του
τηλεχειριστηρίου είναι χαµηλή.
, Παρεµβάλλονται εµπδια ανάµεσα
στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή
αναπαραγωγής.
, Η απσταση ανάµεσα στο
τηλεχειριστήριο και τη συσκευή
αναπαραγωγής είναι πολύ µεγάλη.
, Το τηλεχειριστήριο δεν είναι
στραµµένο προς τον αισθητήρα στη
συσκευή αναπαραγωγής.
, Ο δίσκος είναι τοποθετηµένος
ανάποδα.
Τοποθετήστε το δίσκο µε την ψη
αναπαραγωγής στραµµένη προς τα
κάτω.
, Ο δίσκος είναι στρεβλς.
, ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
ορισµένων δίσκων στη συσκευή
(σελίδα 7).
∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
του αρχείου εικ&νας JPEG (σελίδα 55)
, To DATA CD δεν έχει εγγραφεί σε
µορφή JPEG που πληροί τις
προϋποθέσεις του προτύπου ISO
9660 Επιπέδου 1/Επιπέδου 2 ή Joliet
, Το DATA DVD δεν έχει εγγραφεί σε
είναι JPEG που πληροί τις
προϋποθέσεις του UDF (Universal
Disk Format).
, ∆εν έχει επέκταση αρχείου “.JPEG”
ή “.JPG”.
,συνεχίζεται
Πρ&σθετες πληροφορίες
∆εν γίνεται αναπαραγωγή του δίσκου.
, Το DATA CD δεν έχει εγγραφεί σε
µορφή MP3 που πληροί τις
προϋποθέσεις του προτύπου ISO
9660 Επιπέδου 1/Επιπέδου 2 ή της
µορφής Joliet.
, Το DATA DVD δεν έχει εγγραφεί σε
µορφή MP3 που πληροί τις
προϋποθέσεις του UDF (Universal
Disk Format).
, Το κοµµάτι ήχου MP3 δεν έχει
επέκταση αρχείου “.MP3”.
, Τα δεδοµένα δεν έχουν
µορφοποιηθεί ως MP3 παρλο που
έχουν επέκταση αρχείου “.MP3”.
, Τα δεδοµένα δεν είναι µορφής
MPEG1 Audio Layer ΙΙΙ.
, ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
κοµµατιών ήχου µορφής mp3PRO
στη συσκευή.
, Η ρύθµιση “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)” έχει τιµή “ΕΙΚΟΝΑ (JPEG)”
(σελίδα 58).
, Το DATA CD/DATA DVD περιέχει
κάποιο αρχείο βίντεο DivX.
79
, Η εικνα είναι µεγαλύτερη απ 3072
(πλάτος) × 2048 (ύψος) σε κανονική
λειτουργία, ή µεγαλύτερη απ
3.300.000 pixel σε προοδευτική
µορφή JPEG. (Ορισµένα
προοδευτικά αρχεία JPEG δεν είναι
δυνατν να εµφανιστούν ακµα και
αν το µέγεθος του αρχείου
βρίσκεται εντς της καθορισµένης
χωρητικτητας).
, ∆εν ταιριάζει στην οθνη (το
µέγεθος των εικνων µειώνεται).
, Η ρύθµιση “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)” έχει τιµή “ΗΧΟΣ (JPEG)”
(σελίδα 58).
, Το DATA CD/DATA DVD περιέχει
κάποιο αρχείο βίντεο DivX.
Η αναπαραγωγή των κοµµατιών
ήχου MP3 και των αρχείων εικ&νας
JPEG ξεκινά ταυτ&χρονα.
, Η ρύθµιση “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)” έχει τιµή “ΑΥΤΟΜΑΤΟ”
(σελίδα 58).
∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
του αρχείου βίντεο DivX.
, Το αρχείο δεν έχει δηµιουργηθεί για
µορφή DivX.
, ∆εν έχει επέκταση αρχείου “.AVI” ή
“.DIVX”.
, Το DATA CD (DivX βίντεο)/DATA DVD
(DivX βίντεο) δεν έχει δηµιουργηθεί
σε µορφή DivX που να πληροί τις
προϋποθέσεις του προτύπου ISO
9660 Επιπέδου 1/Επιπέδου 2, ή
Joliet/UDF.
, Το αρχείο βίντεο DivX είναι
µεγαλύτερο απ 720 (πλάτος) × 576
(ύψος).
Τα ον&µατα των άλµπουµ/των
κοµµατιών/των αρχείων δεν
εµφανίζονται σωστά.
, Η συσκευή αναπαραγωγής εµφανίζει
µνο αριθµούς και γράµµατα. Άλλοι
χαρακτήρες εµφανίζονται ως “*”.
80
Η αναπαραγωγή του δίσκου δεν
ξεκινά απ& την αρχή.
, Έχει επιλεγεί η ρύθµιση
προγραµµατισµού, τυχαίας σειράς,
επανάληψης ή Α-Β επανάληψης
(σελίδα 31).
, Έχει τεθεί σε λειτουργία η συνέχιση
αναπαραγωγής (σελίδα 27).
Η συσκευή ξεκινά αυτ&µατα την
αναπαραγωγή του δίσκου.
, Ο δίσκος διαθέτει λειτουργία
αυτµατης αναπαραγωγής.
, Η ρύθµιση “ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ” στο στοιχείο
“ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” έχει
τιµή “ON” (σελίδα 74).
Η αναπαραγωγή διακ&πτεται
αυτ&µατα.
, Κατά την αναπαραγωγή δίσκων µε
σήµα αυτµατης παύσης, η συσκευή
διακπτει την αναπαραγωγή στο
σήµα αυτµατης παύσης.
∆εν είναι δυνατή η εκτέλεση
ορισµένων λειτουργιών &πως ή
διακοπή, η γρήγορη, η αργή
αναπαραγωγή, η αργή κίνηση, η
επανάληψη, η τυχαία σειρά, ή ο
προγραµµατισµ&ς.
, Ανάλογα µε το δίσκο, ενδέχεται να
µην είναι δυνατή η εκτέλεση
κάποιων απ τις παραπάνω
λειτουργίες. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο λειτουργίας που
συνοδεύει το δίσκο.
∆εν είναι δυνατή η αλλαγή γλώσσας
του κοµµατιού ήχου.
, ∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε το
µενού του DVD και χι το κουµπί
άµεσης επιλογής στο
τηλεχειριστήριο (σελίδα 28).
, ∆εν έχουν εγγραφεί κοµµάτια σε
πολλές γλώσσες στο DVD που
αναπαραγάγετε.
, Το DVD απαγορεύει την αλλαγή της
γλώσσας του κοµµατιού ήχου.
Η γλώσσα των υποτίτλων δεν
αλλάζει και δεν απενεργοποιείται.
, ∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε το
µενού του DVD και χι το κουµπί
άµεσης επιλογής στο
τηλεχειριστήριο (σελίδα 28).
, ∆εν έχουν εγγραφεί υπτιτλοι σε
πολλές γλώσσες στο DVD που
αναπαραγάγετε.
, Το DVD απαγορεύει την αλλαγή των
υποτίτλων.
∆εν είναι δυνατή η αλλαγή γωνίας.
, ∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε το
µενού του DVD και χι το κουµπί
άµεσης επιλογής στο
τηλεχειριστήριο (σελίδα 28).
, ∆εν έχουν εγγραφεί πολλές γωνίες
στο DVD που αναπαραγάγετε.
, Η αλλαγή της γωνίας είναι δυνατή
µνο ταν ανάβει η ένδειξη “
”
στην οθνη του µπροστινού
πλαισίου (σελίδα 11).
, Το DVD απαγορεύει την αλλαγή των
γωνιών.
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν
λειτουργεί κανονικά.
, >ταν η συσκευή αναπαραγωγής
παρουσιάζει δυσλειτουργία λγω
στατικού ηλεκτρισµού και άλλων
αιτιών, αποσυνδέστε την απ την
πρίζα.
, Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία
αυτµατης διάγνωσης. (Ανατρέξτε
στον πίνακα στη σελίδα 82.)
Η υποδοχή δίσκου δεν ανοίγει και
στην οθ&νη του µπροστινού
πλαισίου εµφανίζεται το µήνυµα
“LOCKED” (Κλειδωµένο).
, Απευθυνθείτε στον αντιπρσωπο
της Sony ή σε εξουσιοδοτηµένο
κατάστηµα επισκευών Sony.
Στην οθ&νη της τηλε&ρασης
εµφανίζεται το µήνυµα “Σφάλµα
δεδοµένων” κατά την
αναπαραγωγή εν&ς DATA CD ή εν&ς
DATA DVD.
, Το κοµµάτι ήχου MP3/το αρχείο
εικνας JPEG, το αρχείο βίντεο DivX
που θέλετε να αναπαραγάγετε
παρουσιάζει σφάλµα.
, Τα δεδοµένα δεν είναι µορφής
MPEG1 Audio Layer ΙΙΙ.
, Η µορφή του αρχείου εικνας JPEG
δεν πληροί τις προϋποθέσεις του
προτύπου DCF (σελίδα 53).
, Η επέκταση του αρχείου JPEG είναι
“.JPG” ή “.JPEG,” αλλά η µορφή δεν
είναι JPEG.
, Το αρχείο που θέλετε να
αναπαραγάγετε έχει επέκταση
“.AVI” ή “.DIVX,” αλλά η µορφή δεν
είναι DivX, ή η µορφή είναι DivX αλλά
δεν πληροί τις προϋποθέσεις του
πιστοποιηµένου προφίλ DivX.
Πρ&σθετες πληροφορίες
Στην οθ&νη της τηλε&ρασης και του
µπροστινού πλαισίου εµφανίζονται
5 αριθµοί ή γράµµατα.
Η υποδοχή δίσκου δεν ανοίγει και
στην οθ&νη του µπροστινού
πλαισίου εµφανίζεται το µήνυµα
“TRAY LOCKED” (Κλείδωµα
υποδοχής).
, Έχει ρυθµιστεί το κλείδωµα
ασφαλείας για παιδιά (σελίδα 26).
81
Λειτουργία
αυτ&µατης
διάγνωσης
Οι τρεις πρώτοι Αιτία ή/και διορθωτική
ενέργεια
χαρακτήρες
του κωδικού
επισκευής
C 13
Ο δίσκος είναι βρώµικος
ή έχει εγγραφεί σε
µορφή που δεν µπορεί
να αναπαραγάγει η
συσκευή (σελίδα 7).
, Καθαρίστε το δίσκο
µε ένα πανάκι
καθαρισµού ή
ελέγξτε τη µορφή
του.
C 31
Ο δίσκος δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά.
, Τοποθετήστε ξανά το
δίσκο µε τον σωστ
τρπο.
(Nταν στην οθ&νη εµφανίζονται
γράµµατα/αριθµοί)
>ταν ενεργοποιείται η λειτουργία της
αυτµατης διάγνωσης για να
εµποδίσει τη δυσλειτουργία της
συσκευής αναπαραγωγής, στην
οθνη του µπροστινού πλαισίου
εµφανίζεται ένας κωδικς επισκευής
µε πέντε χαρακτήρες (π.χ., C 13 50)
τους οποίους αποτελούν ένα γράµµα
και τέσσερα αριθµητικά ψηφία. >ταν
συµβεί αυτ, ανατρέξτε στον
παρακάτω πίνακα.
C:13:50
82
E XX
Προς αποφυγή
(τα σύµβολα xx δυσλειτουργίας, η
αποτελούν
συσκευή αναπαραγωγής
αριθµ)
ενεργοποίησε τη
λειτουργία αυτµατης
διάγνωσης.
, Απευθυνθείτε στον
αντιπρσωπο της
Sony ή σε
εξουσιοδοτηµένο
κατάστηµα
επισκευών Sony και
ενηµερώστε
δίνοντας τον κωδικ
επισκευής µε τους 5
χαρακτήρες.
Παράδειγµα: E 61 10
Γλωσσάρι
Άλµπουµ (σελίδα 55, 62)
Μονάδα στην οποία αποθηκεύονται
το αρχεία βίντεο DivX, το αρχείο
εικνας JPEG ή κοµµάτια ήχου MP3
σε ένα DATA CD/DATA DVD. (Ο
ορισµς του ρου “Άλµπουµ” ισχύει
αποκλειστικά για αυτήν τη συσκευή
αναπαραγωγής.)
Κεφάλαιο (σελίδα 11)
Τµήµατα µιας εικνας ή µιας
µουσικής εντητας που είναι
µικρτερα απ τους τίτλους. Ένας
τίτλος αποτελείται απ πολλά
κεφάλαια. Ανάλογα µε το δίσκο,
ενδέχεται να µην έχει γίνει εγγραφή
κεφαλαίων.
DivX®
(σελίδα 61)
Η τεχνολογία ψηφιακού βίντεο
δηµιουργήθηκε απ την DivX, Inc. Τα
βίντεο που είναι κωδικοποιηµένα µε
τεχνολογία DivX συγκαταλέγονται
στα βίντεο της πιο υψηλής ποιτητας
µε σχετικά µικρ γκο αρχείου.
Dolby Digital (σελίδα 19, 76)
Τεχνολογία συµπίεσης ψηφιακού
ήχου που αναπτύχθηκε απ την
Digital Theater Systems, Inc.
Πρκειται για τεχνολογία που πληροί
τις προϋποθέσεις του πολυκάναλου
ήχου surround. Το πίσω κανάλι είναι
στερεοφωνικ και υπάρχει ένα
ξεχωριστ κανάλι subwoofer σε αυτήν
τη µορφή. Η τεχνολογία DTS παρέχει
τα ίδια ξεχωριστά κανάλια ψηφιακού
ήχου υψηλής ποιτητας.
Ο καλς διαχωρισµς των καναλιών
επιτυγχάνεται επειδή λα τα
δεδοµένα καναλιών εγγράφονται
ξεχωριστά και η φθορά είναι µικρή
επειδή η επεξεργασία λων των
δεδοµένων καναλιών είναι ψηφιακή.
DVD VIDEO (σελίδα 6)
∆ίσκος που περιέχει
κινηµατογραφικές ταινίες διάρκειας
έως και 8 ωρών παρλο που η
διάµετρς του είναι ίδια µε ενς CD.
Η χωρητικτητα δεδοµένων ενς DVD
µονής επίστρωσης και µονής ψης
είναι 4,7 GB (Giga Byte), 7 φορές
µεγαλύτερη απ τη χωρητικτητα
ενς CD. Η χωρητικτητα δεδοµένων
ενς DVD διπλής επίστρωσης και
µονής ψης είναι 8,5 GB, ενς DVD
µονής επίστρωσης και διπλής ψης
είναι 9,4 GB και ενς DVD διπλής
επίστρωσης και διπλής ψης είναι
17GB.
Τα δεδοµένα εικνας χρησιµοποιούν
µορφή MPEG 2, ένα απ τα διεθνή
πρτυπα τεχνολογίας ψηφιακής
συµπίεσης. Τα δεδοµένα εικνας
συµπιέζονται περίπου στο 1/40 (κατά
µέσο ρο) του αρχικού µεγέθους. Το
DVD χρησιµοποιεί επίσης τεχνολογία
κωδικοποίησης µεταβαλλµενυ
ρυθµού που αλλάζει τα δεδοµένα
προς εκχώρηση ανάλογα µε την
κατάσταση της εικνας. Οι
πληροφορίες ήχου εγγράφονται σε
πολυκάναλη µορφή, πως το Dolby
Digital, για να δίνουν εντοντερη
αίσθηση του πραγµατικού ήχου.
Επιπλέον, τα DVD παρέχουν διάφορες
προηγµένες λειτουργίες πως τη
λειτουργία επιλογής πολλών γωνιών,
πολλών γλωσσών και τον έλεγχο
γονέων.
,συνεχίζεται
Πρ&σθετες πληροφορίες
Τεχνολογία συµπίεσης ψηφιακού
ήχου αναπτύχθηκε απ την Dolby
Laboratories. Πρκειται για
τεχνολογία που πληροί τις
προϋποθέσεις του πολυκάναλου ήχου
surround. Το πίσω κανάλι είναι
στερεοφωνικ και υπάρχει ένα
ξεχωριστ κανάλι subwoofer σε αυτήν
τη µορφή. Η τεχνολογία Dolby Digital
παρέχει τα ίδια ξεχωριστά κανάλια
ψηφιακού ήχου υψηλής ποιτητας
που υπάρχουν σε συστήµατα ήχου
surround σε αίθουσες “Dolby Digital”.
Ο καλς διαχωρισµς των καναλιών
επιτυγχάνεται επειδή λα τα
δεδοµένα καναλιών εγγράφονται
ξεχωριστά και η φθορά είναι µικρή
επειδή η επεξεργασία λων των
δεδοµένων καναλιών είναι ψηφιακή.
DTS (σελίδα 19, 76)
83
DVD-RW (σελίδα 6)
Το DVD-RW είναι ένας εγγράψιµος
και επανεγγράψιµος δίσκος που έχει
το ίδιο µέγεθος µε ένα DVD VIDEO. Το
DVD-RW έχει δύο διαφορετικές
λειτουργίες: τη λειτουργία VR και τη
λειτουργία βίντεο. Τα DVD-RW που
δηµιουργούνται σε λειτουργία βίντεο
έχουν την ίδια µορφή µε τα DVD
VIDEO, ενώ οι δίσκοι που
δηµιουργούνται σε λειτουργία VR
(εγγραφή βίντεο) επιτρέπουν τον
προγραµµατισµ ή την επεξεργασία
των περιεχοµένων τους.
DVD+RW (σελίδα 6)
Το DVD+RW (συν RW) είναι ένας
εγγράψιµος και επανεγγράψιµος
δίσκος. Τα DVD+RW χρησιµοποιούν
µορφή εγγραφής που είναι εφάµιλλη
της µορφής των DVD VIDEO.
Αρχείο (σελίδα 54, 56)
Μία εικνα JPEG που έχει εγγραφεί
σε ένα DATA CD/DATA DVD ή ένα
βίντεο DivX που έχει εγγραφεί σε ένα
DATA CD/DATA DVD (η αναφορά
"Αρχείο" αποτελεί αποκλειστικ
ορισµ για αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής). Ένα αρχείο
αποτελείται απ µία εικνα ή βίντεο.
Ήχος MPEG (σελίδα 19, 76)
Πρτυπο διεθνές σύστηµα
κωδικοποίησης που χρησιµοποιείται
για τη συµπίεση ψηφιακών ηχητικών
σηµάτων µε έγκριση ISO/IEC. Το
MPEG 1 πληροί τις προϋποθέσεις του
δικάναλου στερεοφωνικού ήχου. Το
MPEG 2, που χρησιµοποιείται σε DVD,
πληροί τις προϋποθέσεις του ήχου
surround 7,1-καναλιών.
Τίτλος (σελίδα 11)
Το µεγαλύτερο τµήµα µιας εικνας ή
µιας µουσικής εντητας σε ένα DVD,
µια ταινία κ.λπ., σε λογισµικ βίντεο ή
ολκληρο το άλµπουµ σε λογισµικ
ήχου.
84
Προδιαγραφές
Σύστηµα
Γενικά
Λέιζερ: Λέιζερ ηµιαγωγού
Σύστηµα µορφής σήµατος: PAL/
(NTSC)
Απαιτήσεις τροφοδοσίας:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύµατος: 8 W
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση):
430 × 43 × 206,5 mm
(πλάτος/ύψος/βάθος)
συµπεριλαµβανοµένων των µερών
που προεξέχουν
Μάζα (κατά προσέγγιση): 1,70 kg
Θερµοκρασία λειτουργίας: 5°C έως
35°C
Υγρασία λειτουργίας: 25% έως 80%
Χαρακτηριστικά ήχου
Απ&κριση συχν&τητας: DVD VIDEO
(PCM 48 kHz): 2 Hz έως 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz έως 20 kHz
(±0,5 dB)
Αρµονική παραµ&ρφωση: 0,01 %
∆υναµική περιοχή: DVD VIDEO: 85 dB/
CD: 85 dB
Φαιν&µενο διακύµανσης ταχύτητας:
Μικρτερο απ την ανιχνεύσιµη
τιµή (±0,001% W PEAK)
Έξοδοι
Ανατρέξτε στη σελίδα 16.
Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασµς
υπκεινται σε αλλαγές χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση.
Πρ&σθετες πληροφορίες
(Nνοµα υποδοχής: Τύπος υποδοχής/
επίπεδο εξδου/σύνθετη
αντίσταση)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Υποδοχή
Phono/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE (RGB)-TV:
(AUDIO): Υποδοχή SCART/2 Vrms/
10 kilohm
(VIDEO): Υποδοχή SCART/
1,0 Vp-p/75 ohm
(S VIDEO): Υποδοχή SCART/
Y: 1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286 Vp-p
(NTSC)/75 ohm
(RGB): Υποδοχή SCART/0,7 Vp-p/
75 ohm
Παρεχ&µενα εξαρτήµατα
85
Κατάλογος κωδικών γλώσσας
Για περισστερες λεπτοµέρειες ανατρέξτε στις σελίδες 45, 49, 71.
Η ορθογραφία των γλωσσών πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου ISO 639: 1988 (E/F).
Κωδικ&ς Γλώσσα
Κωδικ&ς Γλώσσα
Κωδικ&ς Γλώσσα
Κωδικ&ς Γλώσσα
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 ∆εν ορίζεται
Κατάλογος Κωδικών Περιοχής Ελέγχου Γονέων
Για περισστερες λεπτοµέρειες ανατρέξετε στην εντητα σελίδα 65.
86
Κωδικ&ς περιοχής
Κωδικ&ς περιοχής
Κωδικ&ς περιοχής
Κωδικ&ς περιοχής
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362 Μεξικ
2376 Ολλανδία
2390 Νέα
Ζηλανδία
2379 Νορβηγία
2427 Πακιστάν
2424 Φιλλιπίνες
2436 Πορτογαλία
2489 Ρωσία
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Αργεντινή
Αυστραλία
Αυστρία
Βέλγιο
Βραζιλία
Καναδάς
Χιλή
Κίνα
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ινδία
Ινδονησία
Ιταλία
Ιαπωνία
Κορέα
Μαλαισία
Σιγκαπούρη
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Ταϊλάνδη
Ηνωµένο
Βασίλειο
Ευρετήριο
Αριθµητικά
16:9 72
48kHz/96kHz PCM 77
C
CD 7, 24
D
DATA CD 6, 53, 61
DATA DVD 6, 53, 61
DivX® 61, 74
DOLBY DIGITAL 45, 76,
83
DOWNMIX 75
DTS 45, 76, 83
DVD 6, 24, 83
DVD+RW 6, 84
DVD-RW 6, 84
F
FAST PLAY 26
J
JPEG 6, 53
ΑΛΜΠΟΥΜ 38
Αναζήτηση 36
Αναπαραγωγή PBC 30
Αναπαραγωγή σε αργή
κίνηση 37
Αντιµετώπιση
προβληµάτων 78
Αρχείο 84
ΑΡΧΕΙΟ 38
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 74
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 73
Γ
ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ 71
ΓΡΗΓΟΡΗ 70
Γρήγορη αντιστροφή 36
Γρήγορη προώθηση 36
Γρήγορη ρύθµιση 21, 70
ΓΩΝΙΑ 49
Ε
S
Η
LETTER BOX 4:3 72
LINE 73
M
MP3 6, 53
MPEG 45, 76, 84
O
ORIGINAL 29
ORIGINAL/PLAY LIST 29
P
SLOW PLAY 26
Surround 47
Surround 5,1 καναλιών
19
T
TOP MENU 28
TVS (Εικονικ surround
τηλερασης) 47
V
VIDEO CD 6, 24
Z
ZOOM 25, 57
Α
Α-Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 35
Άλµπουµ 54, 83
ΜΕΝΟΥ 71
Μενού για DVD 28
Μενού ελέγχου 13
Μήνυµα οθνης
Οθνη µενού ελέγχου
13
Οθνη ρυθµίσεων 69
ΜΝΗΜΗ 51
Μπαταρίες 16
Ο
Οθνη
Οθνη µενού ελέγχου
13
Οθνη µπροστινού
πλαισίου 11
Οθνη ρυθµίσεων 69
ΟΘΟΝΗ 74
Οθνη µπροστινού
πλαισίου 11
Οθνη ρυθµίσεων 69
Π
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 57
Ηχεία
Σύνδεση 19
ΗΧΟΣ 45, 71
ΗΧΟΣ DRC 75
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
40, 56
Προβολή διαφανειών 58
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
40
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ
40
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΤΛΩΝ 40
Προγραµµατισµς 31
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 31
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 50
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 64
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 69
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
73
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ
72
προώθηση 25
Κ
Ρ
Κεφάλαιο 38, 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38
Κλείδωµα ασφαλείας για
παιδιά 26
ΚΟΜΜΑΤΙ 38
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 69
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ 75
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 72
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ 71
Λ
Σάρωση 36
ΣΚΗΝΗ 38
Σταθεροποίηση εικνας
37
Σύνδεση 16, 17
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)
58
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ 74
Πρ&σθετες πληροφορίες
PAN SCAN 4:3 72
PLAY LIST 29
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 64
Εντοπισµς
συγκεκριµένου σηµείου
παρακολουθώντας την
οθνη της τηλερασης
36
επανάληψη 25
Επανάληψη 34
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 34
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 70
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ
74
ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ 52
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 38
ΕΦΕ 60
L
Μ
Σ
,συνεχίζεται
87
Συνεχής αναπαραγωγή
CD/VIDEO CD 24
DVD 24
Συνέχιση αναπαραγωγής
27
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
∆ΙΣΚΩΝ 28, 74
Τ
Τηλεχειριστήριο 12, 16,
68
Τίτλος 84
ΤΙΤΛΟΣ 38
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 72
Τυχαία σειρά 33
ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ 33
Υ
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ 57, 71
Φ
ΦΟΝΤΟ 72
Χ
Χειρισµς δίσκων 2
Χρησιµοποιήσιµοι δίσκοι
7
ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 59
ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ 38,
41
Ψ
Ψηφιακή έξοδος 76
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟ∆ΟΣ 75
88
Εκτυπωµένο σε 70% ή περισστερο ανακυκλωµένο χαρτί.
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF

advertising