Sony | DVP-NS76H | Sony DVP-NS76H Οδηγίες χρήσης

2-666-955-71(3)
CD/DVD
Player
Οδηγίες λειτουργίας
DVP-NS76H
© 2006 Sony Corporation
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιορίσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην
αφήνετε αυτή τη συσκευή
εκτεθειµένη σε βροχή ή
υγρασία.
Για να αποφύγετε τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
µην ανοίγετε το περίβληµα.
Σε περίπτωση επισκευής,
απευθυνθείτε αποκλειστικά
σε ειδικ& τεχνικ& προσωπικ&.
Αλλάζετε το καλώδιο
παροχής ρεύµατος µ&νο σε
εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα
επισκευών.
Η παρούσα συσκευή έχει
καταχωρηθεί ως προϊν
λέιζερ κατηγορίας 1. Στο
πίσω µέρος του εξωτερικού
της συσκευής υπάρχει η
αντίστοιχη ένδειξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση οπτικών οργάνων σε
συνδυασµ µε αυτ το
προϊν αυξάνει τον κίνδυνο
τραυµατισµού των µατιών
σας. Η δέσµη λέιζερ που
χρησιµοποιείται σε αυτήν τη
συσκευή αναπαραγωγής CD/
DVD είναι επιβλαβής για τα
µάτια, γι αυτ µην
επιχειρήσετε να
αποσυναρµολογήσετε το
περίβληµα.
Σε περίπτωση επισκευής,
απευθυνθείτε αποκλειστικά
σε ειδικ τεχνικ προσωπικ.
Αποκοµιδή Παλαιού
Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες µε
ξεχωριστά συστήµατα
περισυλλογής.
Το σύµβολο αυτ επάνω στο
2
προϊν ή στη συσκευασία του
σηµαίνει τι το προϊν δεν
πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα
οικιακά απορρίµµατα αλλά
πρέπει να παραδοθεί σε ένα
κατάλληλο σηµείο συλλογής
ηλεκτρολογικού και
ηλεκτρονικού υλικού προς
ανακύκλωση. Με το να
βεβαιωθείτε τι το προϊν
πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε
στην πρληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την υγεία. Η
ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονµηση
φυσικών πρων. Για
περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση
αυτού του προϊντος,
παρακαλούµε επικοινωνήστε
µε τις υπηρεσίες
καθαριτητας του δήµου σας
ή το κατάστηµα που
αγοράσατε το προϊν.
Προφυλάξεις
Ασφάλεια
• Η µονάδα λειτουργεί µε
εναλλασσµενου ρεύµα
220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Βεβαιωθείτε τι η τάση
λειτουργίας της µονάδας
είναι ίδια µε την τάση του
τοπικού δικτύου παροχής
ρεύµατος.
• Για να αποφύγετε τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
µην τοποθετείτε δοχεία
γεµάτα µε υγρά, πως για
παράδειγµα ανθοδοχεία,
πάνω στη συσκευή.
Τοποθέτηση
• Μην τοποθετείτε τη
µονάδα σε κεκλιµένη θέση.
Έχει σχεδιαστεί να
λειτουργεί µνο σε
οριζντια θέση.
• Φυλάσσετε τη µονάδα και
τους δίσκους µακριά απ
εξοπλισµ µε ισχυρούς
µαγνήτες, πως οι φούρνοι
µικροκυµάτων ή τα µεγάλα
ηχεία.
• Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείµενα πάνω στη
µονάδα.
Σηµειώσεις
για τους
δίσκους
• Για να διατηρείτε το δίσκο
καθαρ πρέπει να τον
κρατάτε απ την άκρη. Μην
αγγίζετε την επιφάνεια.
• Μην αφήνετε το δίσκο σε
χώρους µε άµεση έκθεση
στο φως του ήλιου ή κοντά
σε πηγές θερµτητας πως
οι αεραγωγοί θερµού αέρα
και µην τον αφήνετε µέσα
σε σταθµευµένο
αυτοκίνητο στον ήλιο διτι
η θερµοκρασία στο
εσωτερικ του
αυτοκινήτου ενδέχεται να
αυξηθεί σηµαντικά.
• Μετά απ την
αναπαραγωγή φυλάξτε το
δίσκο στη θήκη του.
• Καθαρίστε το δίσκο µε ένα
πανί καθαρισµού.
Σκουπίστε το δίσκο
ξεκινώντας απ το κέντρο
και συνεχίζοντας προς τα
έξω.
• Μην χρησιµοποιείτε
διαλυτικά πως βενζίνη,
νέφτι, καθαριστικά δίσκων/
φακών του εµπορίου ή ή
αντιστατικά σπρέι που
προορίζονται για χρήση σε
δίσκους βινυλίου.
• Αν έχετε εκτυπώσει την
ετικέτα του δίσκου, αφήστε
το µελάνι πάνω στην
ετικέτα να στεγνώσει πριν
την αναπαραγωγή.
Προφυλάξεις
Ασφάλεια
Σε περίπτωση που πέσει κάποιο
αντικείµενο ή χυθεί υγρ µέσα στο
περίβληµα, αποσυνδέστε τη συσκευή
αναπαραγωγής απ την πρίζα και
απευθυνθείτε για έλεγχο σε ειδικ
τεχνικ προσωπικ προκειµένου να
τη χρησιµοποιήσετε ξανά.
Πηγές τροφοδοσίας
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν
αποσυνδέεται απ την πηγή
τροφοδοσίας εναλλασσµενου
ρεύµατος για σο διάστηµα παραµένει
συνδεδεµένη στην πρίζα, ακµα και
ταν είναι κλειστή και δεν λειτουργεί.
• Εάν δεν πρκειται να
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής για µεγάλο χρονικ
διάστηµα, αποσυνδέστε την απ την
πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το
καλώδιο εναλλασσµενου ρεύµατος
(καλώδιο τροφοδοσίας), κρατήστε
και τραβήξτε το βύσµα και χι το
καλώδιο.
Τοποθέτηση
• Τοποθετήστε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε θέση µε επαρκή
αερισµ ώστε να µην δηµιουργηθεί
θερµτητα γύρω της.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε µαλακή
επιφάνεια, πως ένα χαλί, που
ενδέχεται να κλείσει τις οπές
αερισµού.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής κοντά σε πηγές
θερµτητας ή σε χώρους µε άµεση
έκθεση στο φως του ήλιου, σε σκνη
ή µηχανικούς κραδασµούς.
Λειτουργία
• Εάν η συσκευή αναπαραγωγής
µεταφερθεί απ κρύο περιβάλλον
απευθείας σε ζεστ ή εάν
τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρ
δωµάτιο, ενδέχεται να
συγκεντρωθεί υγρασία στους
φακούς στο εσωτερικ της. Σε
αυτήν την περίπτωση η συσκευή
µπορεί να µην λειτουργήσει σωστά.
Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη
συσκευή ενεργοποιηµένη για µισή
ώρα περίπου µέχρι να εξατµιστεί η
υγρασία.
• =ταν µετακινείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής, αφαιρείτε τους
δίσκους. Σε αντίθετη περίπτωση οι
δίσκοι ενδέχεται να καταστραφούν.
Ρύθµιση της έντασης του ήχου
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου
ταν ακούτε κάποιο κοµµάτι µε πολύ
χαµηλούς ήχους ή χαµηλά ηχητικά
σήµατα. Αν αυξήσετε την ένταση και
ακολουθήσει κοµµάτι υψηλής έντασης,
ενδέχεται να καταστραφούν τα ηχεία.
Καθαρισµ&ς
Καθαρίστε το περίβληµα, το πλαίσιο
και τα χειριστήρια µε ένα µαλακ πανί
το οποίο έχετε βρέξει ελάχιστα µε ένα
ήπιο καθαριστικ υγρ. Μην
χρησιµοποιείτε σκληρά σφουγγάρια
καθαρισµού, σκνες τριψίµατος ή
διαλυτικά υγρά που περιέχουν
οινπνευµα ή βενζίνη.
Καθαρισµ&ς δίσκων, καθαριστικά
δίσκων/φακών
Μην χρησιµοποιείτε δίσκο
καθαρισµού ή καθαριστικ& δίσκων/
φακών του εµπορίου (υγρ& ή σπρέι).
Μπορεί να προκαλέσουν
δυσλειτουργία της συσκευής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προσοχή: Η συσκευή αναπαραγωγής
έχει τη δυναττητα να διατηρεί µια
ακίνητη εικνα βίντεο ή µια εικνα
µηνύµατος οθνης στην οθνη της
τηλερασής σας επ' αριστον. Εάν
αφήσετε την ακίνητη εικνα βίντεο
ή την εικνα µηνύµατος οθνης να
εµφανίζεται για µεγάλο χρονικ
διάστηµα στην τηλεραση,
διακινδυνεύετε να καταστρέψετε
την οθνη της. Οι τηλεοράσεις µε
οθνη πλάσµα και οι τηλεοράσεις
προβολής είναι ευπαθείς.
Εάν έχετε απορίες ή προβλήµατα µε
τη συσκευή αναπαραγωγής,
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρσωπο της Sony.
3
Πίνακας περιεχοµένων
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Σηµειώσεις για τους δίσκους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Πληροφορίες για το εγχειρίδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Σε αυτή τη συσκευή είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής δίσκων . . . 7
Ευρετήριο µερών και χειριστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Οδηγς για την οθνη µενού ελέγχου (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Συνδέσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βήµα 1: Αποσυσκευασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βήµα 2: Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο . . . . . . . . . . . . . .
Βήµα 3: Σύνδεση των καλωδίων βίντεο/καλωδίων HDMI . . . . . . . . . . . .
Βήµα 4: Σύνδεση των καλωδίων ήχου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βήµα 5: Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βήµα 6: Γρήγορη ρύθµιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
22
24
24
Αναπαραγωγή δίσκων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Αναπαραγωγή δίσκων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συνέχιση της αναπαραγωγής απ το σηµείο διακοπής του δίσκου
(Συνέχιση πολλαπλών δίσκων) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χρησιµοποιώντας το Μενού του DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Επιλογή "ORIGINAL" ή "PLAY LIST" σε ένα δίσκο DVD-RW/DVD-R . . .
Αναπαραγωγή VIDEO CD µε λειτουργίες PBC (Αναπαραγωγή PBC). . .
∆ιάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής (αναπαραγωγή προγράµµατος,
τυχαία αναπαραγωγή, επανάληψη, επανάληψη Α-Β). . . . . . . . . . . . .
27
30
31
32
33
34
Αναζήτηση σκηνής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Αναζήτηση συγκεκριµένου σηµείου σε ένα δίσκο (αναζήτηση, σάρωση,
αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, σταθεροποίηση εικνας) . . . . . . . . . 39
Αναζήτηση τίτλου/κεφαλαίου/κοµµατιού/σκηνής κλπ. . . . . . . . . . . . . . . 41
Αναζήτηση ανά σκηνή (ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Προβολή πληροφοριών για το δίσκο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Έλεγχος του χρνου αναπαραγωγής και του υπολειπµενου χρνου . 44
Ρυθµίσεις ήχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Αλλαγές στον ήχο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ρυθµίσεις εικονικού surround τηλερασης (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4
Προβολή ταινιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Αλλαγή γωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προβολή των υποτίτλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθµιση της εικνας αναπαραγωγής
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εντοντερες εικνες (ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθµιση της ποιτητας εικνας (BNR, MNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθµιση της καθυστέρησης µεταξύ εικνας και ήχου
(AV ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
54
56
57
59
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικ&νων JPEG. . . . . .61
Πληροφορίες για τακοµµάτια ήχου MP3 και τααρχεία εικνας JPEG . . 61
Αναπαραγωγή κοµµατιών ήχου MP3 ή αρχείων εικνων JPEG . . . . . . 63
Προβολή εικνων JPEG ως Προβολή ∆ιαφανειών . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Προβολή DivX® Βίντεο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Πληροφορίες για Αρχεία Βίντεο DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Πληροφορίες για Αρχεία βίντεο DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Χρήση διαφ&ρων πρ&σθετων λειτουργιών . . . . . . . . . . . . . . .72
Κλείδωµα δίσκων (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ,
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Χειρισµς της τηλερασης µε το τηλεχειριστήριο της συσκευασίας . . 76
Ρυθµίσεις και προσαρµογή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Χρήση της οθνης ρυθµίσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθµιση της γλώσσας της οθνης ή του ήχου (ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ) . .
Ρυθµίσεις για την οθνη (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προσωπικές ρυθµίσεις (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρυθµίσεις για τον ήχο (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
80
81
83
85
Πρ&σθετες πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Αντιµετώπιση προβληµάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Λειτουργία αυτµατης διάγνωσης (=ταν στην οθνη εµφανίζονται
γράµµατα/αριθµοί). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Γλωσσάρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Προδιαγραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Κατάλογος κωδικών γλώσσας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Κατάλογος Κωδικών Περιοχής Ελέγχου Γονέων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ευρετήριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
,συνεχίζεται
5
Πληροφορίες για το εγχειρίδιο
• Οι οδηγίες στο εγχειρίδιο περιγράφουν τα χειριστήρια στο τηλεχειριστήριο.
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα χειριστήρια της συσκευής εάν έχουν
ίδιες ή παρεµφερείς ονοµασίες µε εκείνα στο τηλεχειριστήριο.
• Ο ρος "DVD" ενδέχεται να χρησιµοποιείται γενικά στη θέση των ρων DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R (Λειτουργία +VR) και DVD-RW/DVD-R (Λειτουργία
βίντεο).
• Στη συνέχεια περιγράφεται η σηµασία των εικονιδίων που χρησιµοποιούνται στο
εγχειρίδιο:
Εικονίδιο
Σηµασία
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για DVD VIDEO και DVD+RW/DVD+R σε
κατάστασης λειτουργίας +VR ή για DVD-RW/DVD-R σε
κατάσταση λειτουργίας βίντεο
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για DVD-RW σε κατάσταση λειτουργίας
VR (Εγγραφή βίντεο)
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για VIDEO CD (συµπεριλαµβανοµένων
των Super VCD ή CD-R/CD-RW σε µορφή video CD ή or Super
VCD)
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για µουσικά CD ή CD-R/CD-RW σε
µορφή µουσικού CD
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για DATA CD δεδοµένων (CD-ROM/
CD-R/CD-RW που περιέχουν κοµµάτια ήχου MP3*1, αρχεία
εικνας JPEG και αρχεία βίντεο DivX*2*3)
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για DATA DVD δεδοµένων (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R που περιέχουν κοµµάτια ήχου
MP3*1, αρχεία εικνας JPEG και αρχεία βίντεο DivX*2*3)
*1 Το MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) είναι µια πρτυπη µορφή του MPEG ISO (International
Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) που
χρησιµοποιείται για τη συµπίεση δεδοµένων ήχου.
*2 Το DivX® είναι τεχνολογία συµπίεσης αρχείων βίντεο που έχει αναπτυχθεί απ την DivX,
Inc.
*3 Τα DivX, DivX Certified και τα σχετιζµενα λογτυπα είναι εµπορικά σήµατα της DivX, Inc.
και χρησιµοποιούνται κατπιν παραχώρησης άδειας χρήσης.
6
Σε αυτή τη συσκευή
είναι δυνατή η
αναπαραγωγή των
εξής δίσκων
Μορφή δίσκων
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
VIDEO CD/
Μουσικ CD
CD-RW/-R
Τα λογογράµµατα "DVD+RW,"
"DVD-RW," "DVD+R," "DVD-R,"
"DVD-VIDEO" και "CD" είναι σήµατα
κατατεθέντα.
Σηµείωση για CD/DVD
Στη συσκευή είναι δυνατή η
αναπαραγωγή δίσκων CD-ROM/CD-R/
CD-RW που έχουν εγγραφεί στις
ακλουθες µορφές:
– µορφή µουσικού CD
– µορφή video CD
– κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικνων
JPEG, και αρχεία βίντεο DivX µε
µορφή που πληροί τις προϋποθέσεις
ISO 9660* Επιπέδου 1/Επιπέδου 2, ή
της εκτεταµένης µορφής, Joliet
– µορφή KODAK Picture CD
* Λογική µορφή αρχείων και φακέλων σε
CD-ROM, ορισµένη κατά ISO
(International Organization for
Standardization).
Στη συσκευή είναι δυνατή η
αναπαραγωγή δίσκων DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R που
έχουν εγγραφεί στις ακλουθες
µορφές:
– κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικνων
JPEG, και αρχεία βίντεο DivX µε
µορφή που πληροί τις προϋποθέσεις
UDF (Universal Disk Format).
Παράδειγµα δίσκων των
οποίων η αναπαραγωγή δεν
είναι δυνατή στη συσκευή
Στη συσκευή δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή των εξής δίσκων:
• Τα CD-ROM/CD-R/CD-RW εκτς απ
αυτά που καταγράφονται στις
µορφές που περιλαµβάνονται σε
αυτή τη σελίδα.
• Τα CD-ROM που εγγράφονται σε
µορφή PHOTO CD.
• Τµήµατος δεδοµένων CD-Extra.
• DVD Ήχου.
• Επίστρωση HD σε Super Audio CD.
• DATA DVD που δεν περιέχουν
κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικνων
JPEG ή αρχεία βίντεο DivX.
Επίσης, στη συσκευή δεν είναι δυνατή
η αναπαραγωγή των εξής δίσκων:
• Ενς DVD VIDEO µε διαφορετικ
κωδικ περιοχής.
• Ενς δίσκου που δεν έχει
τυποποιηµένο σχήµα (π.χ., κάρτας,
καρδιάς).
• Ενς δίσκου µε κολληµένα χαρτιά ή
αυτοκλλητα.
• Ενς δίσκου που έχει πάνω του
σελοτέιπ ή άλλο αυτοκλλητο.
Κωδικ&ς περιοχής
Στο πίσω µέρος της συσκευής
αναπαραγωγής αναγράφεται ένας
κωδικς περιοχής και είναι δυνατή η
αναπαραγωγή µνο των DVD VIDEO
(αποκλειστικά για αναπαραγωγή) που
φέρουν ένδειξη µε τους ίδιους
κωδικούς περιοχής. Αυτ το σύστηµα
χρησιµοποιείται για την προστασία
των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
,συνεχίζεται
7
Στη συσκευή είναι επίσης δυνατή η
αναπαραγωγή δίσκων DVD VIDEO µε
την ένδειξη ALL .
Αν προσπαθήσετε να εκτελέσετε
αναπαραγωγή οποιωνδήποτε άλλων
δίσκων DVD VIDEO, στην οθνη της
τηλερασης θα εµφανιστεί το µήνυµα
"Playback prohibited by area
limitations" (Η αναπαραγωγή
απαγορεύεται λγω περιορισ µού
ζώνης περιοχής). Ανάλογα µε το DVD
VIDEO, ενδέχεται να µην υπάρχει
κωδικς περιοχής, ακµα και ταν δεν
είναι δυνατή η αναπαραγωγή του DVD
VIDEO λγω περιορισµών ανά περιοχή.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Κωδικς περιοχής
00W
0-000-000-00
Ση@ειώσειςώ
• Σηµειώσεις σχετικά µε τους δίσκους
DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ή CDR/CD-RW
Η αναπαραγωγή ορισµένων DVD+RW/
DVD+R, DVD-RW/DVD-R ή CD-R/CD-RW
δεν είναι δυνατή σε αυτήν τη συσκευή
εξαιτίας της ποιτητας εγγραφής, της
κατάστασης του δίσκου ή των
χαρακτηριστικών της συσκευής
εγγραφής και του λογισµικού σύνταξης.
Η αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι
δυνατή εάν δεν έχει γίνει σωστή
οριστικοποίηση. Για περισστερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας της συσκευής εγγραφής.
Λάβετε υπψη τι ορισµένες λειτουργίες
αναπαραγωγής ενδέχεται να µην είναι
δυνατές σε κάποια DVD+RW/DVD+R,
ακµα και αν έχει γίνει σωστή
οριστικοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση,
προβάλετε το δίσκο µε κανονική
αναπαραγωγή. Επίσης, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ορισµένων DATA CD/DATA
DVD που έχουν δηµιουργηθεί µε µορφή
εγγραφής πακέτων.
• ∆ίσκοι µουσικής που κωδικοποιούνται µε
τεχνολογίες προστασίας δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας
Αυτ το προϊν έχει σχεδιαστεί για την
αναπαραγωγή δίσκων που πληρούν το
πρτυπο των Compact Disc (CD).
Πρσφατα, άρχισαν να κυκλοφορούν απ
ορισµένες δισκογραφικές εταιρείες
διάφοροι δίσκοι µουσικής που
κωδικοποιούνται µε τεχνολογίες
προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής
8
ιδιοκτησίας. Πρέπει να γνωρίζετε τι
ανάµεσα σε αυτούς υπάρχουν κάποιοι
που δεν πληρούν το πρτυπο των CD και
η αναπαραγωγή τους σε αυτήν τη
συσκευή ενδέχεται να µην είναι δυνατή.
• Παρατήρηση για τα DualDiscs
Tο DualDisc είναι ένα προϊν δίσκου µε
δύο πλευρές, το οποίο συνδυάζει υλικ
εγγεγραµµένο σε DVD στη µία πλευρά και
υλικ ψηφιακού ήχου στην άλλη πλευρά.
=µως, επειδή η πλευρά µε το ηχητικ
υλικ δεν συµµορφώνεται µε το πρτυπο
για συµπαγείς δίσκους (CD), δεν είναι
εγγυηµένη η αναπαραγωγή του
προϊντος αυτού.
Σηµείωση για τις
λειτουργίες αναπαραγωγής
DVD και VIDEO CD
Ενδέχεται κάποιες λειτουργίες
αναπαραγωγής DVD και VIDEO CD να
έχουν ρυθµιστεί σκοπίµως απ τους
παραγωγούς του λογισµικού. Επειδή
η συσκευή αναπαραγάγει DVD και
VIDEO CD σύµφωνα µε τα
περιεχµενα των δίσκων που έχουν
σχεδιάσει οι παραγωγοί του
λογισµικού, µπορεί να µην είναι
διαθέσιµες κάποιες λειτουργίες
αναπαραγωγής. Ανατρέξτε επίσης
στις οδηγίες που συνοδεύουν τα DVD
ή τα VIDEO CD.
∆ικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας
Το προϊν περιλαµβάνει τεχνολογία
προστασίας δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, η οποία
προστατεύεται απ δικαιώµατα
ευρεσιτεχνίας και λοιπής
πνευµατικής ιδιοκτησίας των
Ηνωµένων Πολιτειών. Η χρήση αυτής
της τεχνολογίας προστασίας
δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας πρέπει να γίνεται µε την
έγκριση της Macrovision και
περιορίζεται σε οικιακή χρήση και
χρήση περιορισµένης προβολής,
εκτς απ εξαιρέσεις επίσης κατπιν
έγκρισης απ την Macrovision.
Απαγορεύεται η αποσυµπίληση
(reverse engineering) ή
ηανακατασκευή του αντικειµενικού
κώδικα (disassembly).
Ευρετήριο µερών και χειριστηρίων
Για περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες στις παρενθέσεις.
Μπροστιν& πλαίσιο
A Κουµπί [/1 (λειτουργία/
αναµονή) (27)
B Υποδοχή δίσκου (27)
C Οθνη µπροστινού πλαισίου (11)
D Ένδειξη HDMI* (High-Definition
Multimedia Interface)
(18, 81, 85, 96)
Ανάβει ταν η υποδοχή HDMI
OUT είναι σωστά συνδεδεµένη
σε µια συσκευή συµβατή µε
HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) µε υποδοχή
εισδου HDMI ή DVI (Digital
Visual Interface).
E A (άνοιγµα/κλείσιµο) (27)
F H (αναπαραγωγή) (27)
I Κουµπί/ένδειξη PROGRESSIVE
(20)
Ανάβει ταν η συσκευή
αναπαραγωγής παράγει
προοδευτικά σήµατα.
J Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
(16)
* Η συσκευή βασίζεται στην έκδοση 1.1 των
Προδιαγραφών High-Definition
Multimedia Interface.
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής DVD
περιέχει τεχνολογία High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Η ονοµασία HDMI, το λογτυπο HDMI και
High-Definition Multimedia Interface
αποτελούν εµπορικά σήµατα ή σήµατα
κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.
G x (διακοπή) (28)
H ./> (προηγούµενο/
επµενο) (39)
,συνεχίζεται
9
Πίσω πλαίσιο
LINE OUT
COAXIAL
VIDEO
L
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
LINE
(RGB)
-TV
PR/CR
S VIDEO OUT
A Υποδοχή HDMI OUT (έξοδος
high-definition multimedia
interface) (17)
B Υποδοχή DIGITAL OUT
(OPTICAL) (Ψηφιακή έξοδος
(Οπτική)) (22)
C Υποδοχή DIGITAL OUT
(COAXIAL) (Ψηφιακή έξοδος
(Οµοαξονική)) (22)
D Υποδοχές LINE OUT L/R (AUDIO)
(Γραµµή εξδου L/R (Ήχου)) (22)
10
E Υποδοχή LINE OUT (VIDEO)
(Γραµµή εξδου βίντεο) (17)
F Υποδοχή LINE (RGB) - TV
(Γραµµή (RGB) - TV) (17)
G Υποδοχή S VIDEO OUT (17)
H Υποδοχές COMPONENT VIDEO
OUT (Έξοδος συνιστώσας
βίντεο) (17) (Y, PB/CB, PR/CR)
Οθ&νη µπροστινού πλαισίου
Κατά την αναπαραγωγή εν&ς δίσκου λειτουργίας DVD VIDEO/DVD-VR
Κατάσταση
αναπαραγωγής Ανάβει ταν µπορείτε να αλλάξετε τη γωνία (53)
Τύπος
δίσκου
Ανάβει κατά τη
διαδικασία της
επανάληψης (37)
Τρέχον ηχητικ σήµα (49)
Τρέχων τίτλος/κεφάλαιο ή
χρνος αναπαραγωγής (44)
Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD µε έλεγχο αναπαραγωγής (PBC) (33)
Τύπος
δίσκου
Κατάσταση αναπαραγωγής
Ανάβει κατά τη διάρκεια της
επανάληψης A-B (38)
Τρέχουσα σκηνή ή χρνος
αναπαραγωγής (44)
Κατά την αναπαραγωγή CD, DATA CD (MP3 ήχου/DivX βίντεο), DATA DVD
(MP3 ήχου/DivX βίντεο), ή VIDEO CD (χωρίς PBC)
Κατάσταση
αναπαραγωγής
Τύπος
δίσκου*2
Ανάβει κατά τη
διαδικασία της
επανάληψης (37)
Τρέχον κοµµάτι*1 (44)
Ανάβει κατά την αναπαραγωγή κοµµατιών
ήχου MP3 (61)
Χρνος αναπαραγωγής
(44)
*1 Κατά την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX, δεν εµφανίζεται το τρέχον κοµµάτι.
*2 Κατά την αναπαραγωγή DATA DVD, εµφανίζεται η ένδειξη DVD.
Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD (χωρίς PBC), εµφανίζεται η ένδειξη VCD.
,συνεχίζεται
11
Τηλεχειριστήριο
H
/
(επανάληψη/βήµα/
προώθηση/βήµα) (28, 40)
I ./> (προηγούµενο/
επµενο) (28)
J
m/M
(40)
(σάρωση/αργά)
K Κουµπί ZOOM (Ζουµ) (28, 63)
L SLOW PLAY/FAST PLAY (αργη
αναπαραγωγη/γρηγορη
αναπαραγωγη) (28)
M Κουµπί
N Κουµπί
(ήχος) (48)
(υπτιτλοι) (53)
O Κουµπί [/1 (λειτουργία/
αναµονή) (27)
P 2 (ένταση) +/– (76)
Το κουµπί + έχει µια ανάγλυφη
κουκίδα.*
Q Κουµπί t (τηλεραση/βίντεο)
(76)
R Κουµπί PICTURE NAVI
(περιήγηση εικνας) (43, 64)
S Κουµπί TIME/TEXT (Χρνος/
Κείµενο) (44)
T Κουµπί ΜENU (Μενού) (31)
U Κουµπί ENTER (Καταχώρηση)
(24)
V Κουµπί DISPLAY (Οθνη) (13)
A Κουµπί TV [/1 (λειτουργία/
αναµονή) (76)
B Z (άνοιγµα/κλείσιµο) (28)
C Κουµπιά αριθµών (31)
Το κουµπί µε τον αριθµ 5 έχει µια
ανάγλυφη κουκίδα.*
W Κουµπί H (αναπαραγωγή) (27)
Το κουµπί H έχει µια ανάγλυφη
κουκίδα.*
X x (διακοπή) (28)
Y X (παύση) (28)
Z Κουµπί SUR (ήχος surround) (51)
wj Κουµπί
(γωνία) (53)
D Κουµπί CLEAR (∆ιαγραφή) (34)
E Κουµπί TOP MENU (Κύριο
µενού) (31)
F C/X/x/c (31)
G O RETURN (Επιστροφή) (27, 29)
12
* Χρησιµοποιήστε την ανάγλυφη κουκίδα
ως σηµείο αναφοράς ταν χειρίζεστε τη
συσκευή αναπαραγωγής.
Οδηγ&ς για την οθ&νη µενού ελέγχου
(Magic Pad)
Χρησιµοποιήστε το µενού ελέγχου για να επιλέξετε µια λειτουργία και να
προβάλετε τις σχετικές πληροφορίες. Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί DISPLAY
για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε την οθνη του µενού ελέγχου ως εξής:
, Οθνη µενού ελέγχου 1
m
Οθνη 2 µενού ελέγχου (εµφανίζεται µνο για συγκεκριµένους δίσκους)
m
Απενεργοποίηση οθνης µενού ελέγχου
Οθ&νη Μενού ελέγχου
Η οθνες µενού ελέγχου 1 και 2 εµφανίζουν διαφορετικά στοιχεία ανάλογα µε
τον τύπο δίσκου. Για λεπτοµέρειες για κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στις σελίδες
στις παρενθέσεις.
Παράδειγµα: Η οθνη µενού ελέγχου 1 κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO.
Ο αριθµς του τρέχοντος κεφαλαίου
αναπαραγωγής*2
Ο αριθµς του τρέχοντος τίτλου
αναπαραγωγής*1
Συνολικς αριθµς τίτλων*1 Κατάσταση
αναπαραγωγής
Συνολικς αριθµς κεφαλαίων*2 (N Αναπαραγωγή,
X Παύση,
x ∆ιακοπή, κλπ.)
Στοιχεία µενού
ελέγχου
Επιλεγµένο
στοιχείο
Ονοµασία
λειτουργίας του
επιλεγµένου
στοιχείου του
µενού ελέγχου
Μήνυµα λειτουργίας
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
ΡΥΘΜΙΣΗ
ON
PLAY
DVD VIDEO
Τύπος του δίσκου
αναπαραγωγής*3
Χρνος
αναπαραγωγής*4
Τρέχουσα
ρύθµιση
Επιλογές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ENTER Εξοδος: DISPLAY
*1 Εµφανίζει τον αριθµ σκηνής για VIDEO
CD (µε ενεργοποιηµένη τη λειτουργία
PBC), τον αριθµ κοµµατιού για VIDEO
CD/CD και τον αριθµ άλµπουµ για DATA
CD/DATA DVD.
*2 Εµφανίζει τον αριθµ ευρετηρίου για
VIDEO CD, τον αριθµ κοµµατιού ήχου
MP3 ή τον αριθµ αρχείου εικνας JPEG
για DATA CD/DATA DVD. Αριθµς
*3
*4
αρχείου βίντεο DivX για DATA CD/DATA
DVD.
Εµφανίζει το Super VCD ως "SVCD".
Εµφανίζει την ηµεροµηνία για αρχεία
JPEG.
Για να απενεργοποιήσετε την
οθ&νη
Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί
DISPLAY.
,συνεχίζεται
13
Κατάλογος των στοιχείων του Μενού Ελέγχου
Στοιχείο
Kνοµα στοιχείου, Λειτουργία
ΤΙΤΛΟΣ (σελίδα 41)/ΣΚΗΝΗ (σελίδα 41)/ΚΟΜΜΑΤΙ (σελίδα 41)
Επιλέγει τον τίτλο, τη σκηνή ή το κοµµάτι προς αναπαραγωγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σελίδα 41)/ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (σελίδα 41)
Επιλέγει το κεφάλαιο ή το ευρετήριο προς αναπαραγωγή.
ΚΟΜΜΑΤΙ (σελίδα 41)
Επιλέγει το κοµµάτι προς αναπαραγωγή.
ORIGINAL/PLAY LIST (σελίδα 32)
Επιλέγει τον τύπο των τίτλων (DVD-RW/DVD-R σε λειτουργία VR) προς
αναπαραγωγή, το ORIGINAL ή µια επεξεργασµένη PLAY LIST.
ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ (σελίδα 41)
Ελέγχει το χρνο που έχει παρέλθει και το χρνο αναπαραγωγής που
αποµένει.
Εισαγάγει τον κωδικ χρνου για την αναζήτηση εικνας και µουσικής.
Εµφανίζει το κείµενο του DVD/CD ή το νοµα κοµµατιού/αρχείου του
DATA CD/DATA DVD.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (σελίδα 34)
Επιλέγει τον τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι προς αναπαραγωγή µε τη
σειρά που θέλετε.
ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ (σελίδα 36)
Αναπαραγάγει τον τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι µε τυχαία σειρά.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (σελίδα 37)
Αναπαραγάγει συνεχώς ολκληρο το δίσκο (λους τους τίτλους/λα τα
κοµµάτια/λα τα άλµπουµ) ή έναν τίτλο/ένα κεφάλαιο/κοµµάτι/άλµπουµ/
αρχείο.
Α-Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (σελίδα 38)
Καθορίζει τα σηµεία στα οποία θέλετε να επαναληφθεί η αναπαραγωγή.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (σελίδα 54)
Ρυθµίζει το σήµα βίντεο απ τη συσκευή αναπαραγωγής. Μπορείτε να
επιλέξετε την ποιτητα της εικνας που ταιριάζει καλύτερα στο
πργραµµα που παρακολουθείτε.
ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ (σελίδα 56)
Τονίζει το περίγραµµα της εικνας για να δηµιουργήσει καθαρτερη
εικνα.
BNR (σελίδα 57)
Ρυθµίζει την ποιτητα της εικνας µειώνοντας το "θρυβο" ή τα σχέδια
τύπου µωσαϊκού που εµφανίζονται στην οθνη της τηλερασης.
MNR (σελίδα 57)
Ρυθµίζει την ποιτητα της εικνας µειώνοντας τον ανεπαίσθητο θρυβο
που εµφανίζεται γύρω απ το περίγραµµα των εικνων.
AV ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (σελίδα 59)
Ρυθµίζει την καθυστέρηση µεταξύ εικνας και ήχου.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ (σελίδα 72)
Απαγορεύει την αναπαραγωγή στη συσκευή.
14
ΡΥΘΜΙΣΗ (σελίδα 78)
ΓΡΗΓΟΡΗ Ρύθµιση (σελίδα 24)
Χρησιµοποιήστε τη Γρήγορη Ρύθµιση για να επιλέξετε τη γλώσσα που
θέλετε για την εικνα µηνύµατος οθνης, τη γεωµετρική αναλογία της
τηλερασης και το ηχητικ σήµα εξδου.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Ρύθµιση
Εκτς απ τη γρήγορη ρύθµιση µπορείτε να προσαρµσετε και
διάφορες άλλες ρυθµίσεις.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Επαναφέρει τις ρυθµίσεις του στοιχείου "ΡΥΘΜΙΣΗ" στις
προεπιλεγµένες τιµές.
ΑΛΜΠΟΥΜ (σελίδα 41)
Επιλέξτε το άλµπουµ που περιέχει κοµµάτι ήχου MP3 και αρχείο εικνας
JPEG προς αναπαραγωγή.
ΑΡΧΕΙΟ (σελίδα 41)
Επιλέγει το αρχείο εικνας JPEG προς αναπαραγωγή.
ΑΛΜΠΟΥΜ (σελίδα 41)
Επιλέξτε το άλµπουµ που περιέχει αρχείο βίντεο DivX προς
αναπαραγωγή.
ΑΡΧΕΙΟ (σελίδα 41)
Επιλέγει το αρχείο βίντεο DivX προς αναπαραγωγή.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (σελίδα 64)
Εµφανίζει την ηµεροµηνία που ελήφθη η φωτογραφία απ µια ψηφιακή
φωτογραφική µηχανή.
ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ (σελίδα 67)
Καθορίζει τη διάρκεια κατά την οποία οι διαφάνειες θα εµφανίζονται
στην οθνη.
ΕΦΕ (σελίδα 68)
Επιλέγει τα εφέ που θα χρησιµοποιηθούν για την αλλαγή κατά την
προβολή διαφανειών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG) (σελίδα 66)
Επιλέγει τον τύπο δεδοµένων, κοµµάτι ήχου MP3 (ΗΧΟΣ), αρχείο
εικνας JPEG (ΕΙΚΟΝΑ) ή και τα δύο (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) προς αναπαραγωγή
µε δίσκο DATA CD/DATA DVD.
z Συµβουλή
Η ένδειξη του εικονιδίου του µενού
ελέγχου γίνεται πράσινη
ταν επιλέγετε κάποιο
t
στοιχείο εκτς απ το "OFF". (Ισχύει µνο
για τα στοιχεία "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ",
"ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ", "ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ", "Α-Β
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ", "ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ",
"ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΚΟΝΑΣ", "BNR", "MNR"). Η ένδειξη
"ORIGINAL/PLAY LIST" γίνεται πράσινη
ταν επιλέγετε "PLAY LIST"
(προεπιλεγµένη ρύθµιση). Η ένδειξη "AV
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ" γίνεται πράσινη ταν
ρυθµίζεται σε περισστερα απ 0 ms.
15
Συνδέσεις
Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής
Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 6 για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής
και να προσαρµσετε τις ρυθµίσεις.
Ση@ειώσειςώ
• Συνδέστε καλά τα καλώδια για να αποφύγετε ανεπιθύµητο θρυβο.
• Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τα στοιχεία που θα συνδέσετε.
• Η σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής δεν είναι δυνατή σε τηλεραση που δεν
διαθέτει υποδοχή SCART ή υποδοχή εισδου βίντεο.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος κάθε στοιχείου πριν απ τη σύνδεση.
Βήµα 1: Αποσυσκευασία
Ελέγξτε τι έχετε τα εξής:
• Τηλεχειριστήριο (1)
• Μπαταρίες R6 (µεγέθους AA) (2)
Βήµα 2: Τοποθέτηση µπαταριών στο
τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή αναπαραγωγής µε το τηλεχειριστήριο που
τη συνοδεύει. Τοποθετήστε δύο µπαταρίες R6 (µεγέθους AA) αντιστοιχώντας τα
άκρα 3 και # των µπαταριών στις ενδείξεις στο εσωτερικ της θήκης. =ταν
χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο, να το στρέφετε προς τον αισθητήρα
στη
συσκευή αναπαραγωγής.
Ση@ειώσειςώ
• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε χώρο µε πολύ υψηλή θερµοκρασία ή υγρασία.
• Μην αφήνετε ξένα αντικείµενα πάνω στο περίβληµα του τηλεχειριστηρίου ταν αλλάζετε
µπαταρίες.
• Μην αφήνετε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου σε σηµείο µε άµεση έκθεση σε
τεχνητ φως ή φως του ήλιου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικ διάστηµα, αφαιρέστε
τις µπαταρίες για να αποφύγετε ενδεχµενη βλάβη λγω διαρροής και διάβρωσης.
16
Βήµα 3: Σύνδεση των καλωδίων βίντεο/καλωδίων HDMI
Καλώδιο S VIDEO
(δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία)
Καλώδιο ήχου/βίντεο
(δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία)
A
(κίτρινο)
INPUT
VIDEO
INPUT
B
Συνδέσεις
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στην οθνη της τηλερασης, στη συσκευή
προβολής ή σε ενισχυτή (δέκτη) AV µε ένα καλώδιο βίντεο. Επιλέξτε µια συνδεσµολογία
A έως E, ανάλογα µε την υποδοχή εισδου στην οθνη της τηλερασης, τη συσκευή
προβολής ή τον ενισχυτή (δέκτη) AV.
Για να προβάλετε εικνες προοδευτικού σήµατος (525p ή 625p) σε συµβατή
τηλεραση, συσκευή προβολής ή οθνη πρέπει να χρησιµοποιήσετε συνδεσµολογία
D. Επιλέξτε συνδεσµολογία C ταν συνδέετε σε τηλεραση, συσκευή προβολής ή
ενισχυτή (δέκτη) AV µε υποδοχή εισδου HDMI.
S VIDEO
Τηλεραση, συσκευή
προβολής ή ενισχυτής
(δέκτης) AV
L
AUDIO
R
προς S VIDEO OUT
Τηλεραση, συσκευή
προβολής ή ενισχυτής
(δέκτης) AV
(κίτρινο)
Συσκευή αναπαραγωγής
CD/DVD
προς LINE OUT (VIDEO)
LINE OUT
COAXIAL
VIDEO
R
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Y
AUDIO
PB/CB
L
LINE
(RGB)
-TV
PR/CR
COMPONENT VIDEO OUT
S VIDEO OUT
προς HDMI OUT
προς LINE (RGB)-TV
(πράσινο)
(µπλε)
(κκκινο)
Καλώδιο SCART
(δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία)
Καλώδιο HDMI
(δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία)
C
IN
Τηλεραση, συσκευή
προβολής ή ενισχυτής
(δέκτης) AV
προς
COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO IN
Y
(πράσινο)
PB/CB
(µπλε)
PR/CR
(κκκινο)
Τηλεραση, συσκευή
προβολής ή ενισχυτής
(δέκτης) AV
D
: Ροή σήµατος
Καλώδιο συνιστώσας
βίντεο (δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία)
INPUT
Τηλεραση
E
,συνεχίζεται
17
Ση@είωση
=ταν η σύνδεση γίνεται σε τηλεραση προοδευτικού σήµατος, συνιστάται να
χρησιµοποιείτε µνο συνδεσµολογία D. Εάν στην τηλερασή σας χρησιµοποιήσετε
συνδεσµολογία D και E, ένα ειδικ σήµα ελέγχου που εκπέµπεται µέσω του καλωδίου
SCART ενδέχεται να προκαλέσει τη µεταφορά του σήµατος στην υποδοχή SCART.
A Εάν η σύνδεση γίνεται σε υποδοχή εισ&δου βίντεο
Συνδέστε το κίτρινο βύσµα ενς καλωδίου ήχου/εικνας (δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία) στην κίτρινη υποδοχή (βίντεο). Θα έχετε εικνες κανονικής
ποιτητας.
Με αυτή τη σύνδεση, επιλέγετε "ΚΑΝΟΝΙΚΗ (ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ)" (προεπιλογή)
πατώντας το PROGRESSIVE στο µπροστιν πλαίσιο.
Κίτρινο
Λευκ (L)
Κκκινο (R)
Κίτρινο
Λευκ (L)
Κκκινο (R)
B Εάν η σύνδεση γίνεται σε υποδοχή εισ&δου S VIDEO
Συνδέστε ένα καλώδιο S VIDEO (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία). Θα έχετε
εικνες υψηλής ποιτητας.
Με αυτή τη σύνδεση, επιλέγετε "ΚΑΝΟΝΙΚΗ (ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ)" (προεπιλογή)
πατώντας το PROGRESSIVE στο µπροστιν πλαίσιο.
C Εάν η σύνδεση γίνεται σε υποδοχή εισ&δου HDMI/DVI
Χρησιµοποιήστε ένα πιστοποιηµένο καλώδιο Sony HDMI (δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία) για να απολαµβάνετε υψηλής ποιτητας ψηφιακή εικνα και
ήχο µέσω της υποδοχής HDMI OUT. Σε περίπτωση σύνδεσης µε την υποδοχή
HDMI OUT, ευθυγραµµίστε µε προσοχή το βύσµα HDMI µε την υποδοχή. Μην
λυγίζετε και µην εφαρµζετε πίεση στο καλώδιο HDMI.
Για σύνδεση σε τηλε&ραση µε είσοδο DVI
Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο µεταλλάκτη HDMI-DVI (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία). Η υποδοχή DVI δεν θα δέχεται ηχητικά σήµατα, έτσι θα πρέπει να
χρησιµοποιήσετε µία επιπλέον σύνδεση ήχου εκτς απ αυτήν (σελίδα 22).
Επιπλέον, δεν µπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή HDMI OUT σε υποδοχές DVI
µη συµβατές µε HDCP (π.χ. υποδοχές DVI σε οθνες υπολογιστή).
18
D Εάν η σύνδεση γίνεται σε οθ&νη, συσκευή προβολής ή
ενισχυτή (δέκτη) AV µε υποδοχές εισ&δου στοιχείου
βίντεο (Y, PB/CB, PR/CR)
Πράσινο
Μπλε
Πράσινο
Κκκινο
Κκκινο
Συνδέσεις
Συνδέστε το στοιχείο χρησιµοποιώντας τις υποδοχές COMPONENT VIDEO OUT
(Έξοδος συνιστωσών βίντεο) και ένα καλώδιο συνιστωσών βίντεο (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) ή τρία καλώδια βίντεο (δεν περιλαµβάνονται
στη συσκευασία) ίδιου τύπου και µήκους. Θα έχετε ακριβή αναπαραγωγή
χρωµάτων και εικνες υψηλής ποιτητας.
Αν η τηλερασή σας δέχεται προοδευτικά σήµατα µορφής 525p/625p,
χρησιµοποιήστε αυτή τη σύνδεση και πατήστε το κουµπί PROGRESSIVE στο
µπροστιν πλαίσιο για έξοδο προοδευτικών σηµάτων. Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στην εντητα "Χρήση του PROGRESSIVE" (σελίδα 20).
Μπλε
E Εάν η σύνδεση γίνεται σε υποδοχή εισ&δου SCART
Σύνδεση µε καλώδιο SCART (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
Βεβαιωθείτε τι οι συνδέσεις γίνονται καλά ώστε να αποφύγετε ενδεχµενο
βµβο και θρυβο. =ταν στη σύνδεση χρησιµοποιείτε το καλώδιο SCART,
βεβαιωθείτε τι η τηλεραση είναι συµβατή µε τα σήµατα S video ή RGB.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν την τηλεραση που θα
συνδέσετε. Επίσης, ταν ορίζετε για τη ρύθµιση "LINE" την τιµή "S VIDEO" ή
"RGB" στο στοιχείο "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ" της οθνης ρυθµίσεων (σελίδα 83),
να χρησιµοποιείτε καλώδιο SCART συµβατ µε κάθε σήµα.
Με αυτή τη σύνδεση, επιλέγετε "ΚΑΝΟΝΙΚΗ (ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ)" (προεπιλογή)
πατώντας το PROGRESSIVE στο µπροστιν πλαίσιο.
Σύνδεση σε οθ&νη τηλε&ρασης 4:3
Ανάλογα µε το δίσκο που χρησιµοποιείτε, ενδέχεται η εικνα να µην χωράει
στην οθνη της τηλερασης. Για αλλαγή στη γεωµετρική αναλογία της
τηλερασης, ανατρέξτε στη σελίδα 81.
Ση@ειώσειςώ
• Μην συνδέετε συσκευή βίντεο κ.λ.π., µεταξύ της τηλερασης και της συσκευής
αναπαραγωγής. Εάν µεταφέρετε τα σήµατα της συσκευής αναπαραγωγής µέσω του
βίντεο, ενδέχεται η εικνα που θα λάβετε στην οθνη της τηλερασης να µην είναι
καθαρή. Εάν η τηλεραση διαθέτει µνο µία υποδοχή εισδου ήχου/εικνας, συνδέστε σε
αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής.
Βίντεο
Συσκευή
αναπαραγωγής CD/DVD
Τηλεραση
Άµεση
σύνδεση
,συνεχίζεται
19
• Αν ορίσετε για τη ρύθµιση "LINE" τιµή "RGB" στο στοιχείο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
(σελίδα 82), η συσκευή αναπαραγωγής δεν παράγει συνιστώσες σηµάτων βίντεο.
=ταν αναπαράγετε έναν δίσκο εγγεγραµµένο στο σύστηµα χρωµάτων NTSC,
η συσκευή παράγει το σήµα βίντεο ή την οθνη ρυθµίσεων κ.τ.λ. στο σύστηµα
χρωµάτων NTSC και η εικνα ίσως να µην εµφανιστεί στις τηλεοράσεις µε
σύστηµα χρωµάτων PAL. Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε την υποδοχή δίσκου
και αφαιρέστε το δίσκο.
Χρήση του κουµπιού PROGRESSIVE
Χρησιµοποιώντας το κουµπί PROGRESSIVE στο µπροστιν πλαίσιο, µπορείτε να
επιλέξετε τη µορφή σήµατος στην οποία η συσκευή αναπαράγει σήµατα βίντεο
(Προοδευτικά ή Πεπλεγµένα), και τη µέθοδο µετατροπής για προοδευτικά
σήµατα. Η ένδειξη PROGRESSIVE ανάβει ταν η συσκευή αναπαραγωγής
παράγει προοδευτικά σήµατα.
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο PROGRESSIVE, η οθνη αλλάζει ως εξής:
,
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
m
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ BINTEO
m
ΚΑΝΟΝΙΚΗ (ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ)
◆ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση ταν:
– η τηλερασή σας λαµβάνει προοδευτικά σήµατα, και,
– η τηλεραση συνδέεται µε τις υποδοχές COMPONENT VIDEO OUT.
Υπ κανονικές συνθήκες να κάνετε αυτή την επιλογή υπ τις παραπάνω
συνθήκες. Αυτ εντοπίζει αυτµατα τον τύπο του λογισµικού, και επιλέγει την
κατάλληλη µέθοδο µετατροπής.
Λάβετε υπψη τι η εικνα δεν θα είναι καθαρή ή δεν θα εµφανιστεί καµία
εικνα αν επιλέξετε αυτές τις ρυθµίσεις αν δεν πληρείται καµία απ τις
παραπάνω συνθήκες.
◆ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ BINTEO
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση ταν:
– η τηλερασή σας λαµβάνει προοδευτικά σήµατα και,
– η τηλεραση συνδέεται µε τις υποδοχές COMPONENT VIDEO OUT και
– µπορείτε να καθορίσετε τη µέθοδο µετατροπής σε ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ BINTEO για
λογισµικ που βασίζεται σε βίντεο.
Κάντε αυτή την επιλογή αν η εικνα δεν είναι καθαρή ταν επιλέγετε
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ.
Λάβετε υπψη τι η εικνα δεν θα είναι καθαρή ή δεν θα εµφανιστεί καµία
εικνα αν επιλέξετε αυτές τις ρυθµίσεις αν δεν πληρείται καµία απ τις
παραπάνω συνθήκες.
◆ΚΑΝΟΝΙΚΗ (ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση ταν:
– η τηλερασή σας δεν δέχεται προοδευτικά σήµατα, ή,
– η τηλερασή σας συνδέεται µε υποδοχές εκτς απ τις υποδοχές
COMPONENT VIDEO OUT (LINE OUT (VIDEO) ή S VIDEO OUT).
∆εν µπορείτε να επιλέξετε αυτή τη ρύθµιση εάν ανάβει η ένδειξη HDMI.
20
Συνδέσεις
Σχετικά µε τους τύπους λογισµικού DVD και τη µέθοδο µετατροπής
Το λογισµικ DVD χωρίζεται σε δύο τύπους: το λογισµικ που βασίζεται σε
ταινίες και το λογισµικ που βασίζεται σε βίντεο.
Το λογισµικ που βασίζεται σε βίντεο προέρχεται απ την τηλεραση, πως
είναι οι δραµατικές και οι κωµικές σειρές και εµφανίζει εικνες σε 25 καρέ/50
πεδία (30 καρέ/60 πεδία) το δευτερλεπτο. Το λογισµικ που βασίζεται σε
ταινίες προέρχεται απ φιλµ και εµφανίζει εικνες σε 24 καρέ το δευτερλεπτο.
Υπάρχει λογισµικ DVD που περιέχει και βίντεο και ταινία.
Για να εµφανίζονται φυσικές αυτές οι εικνες στην οθνη κατά την έξοδο σε
προοδευτικά µορφή, τα προοδευτικά σήµατα θα πρέπει να µετατραπούν για να
αντιστοιχούν µε τον τύπο λογισµικού του DVD που παρακολουθείτε.
Ση@ειώσειςώ
• Κατά την αναπαραγωγή λογισµικού που βασίζεται σε βίντεο µε µορφή προοδευτικών
σηµάτων, ενδέχεται κάποια τµήµατα ορισµένων τύπων εικνων να εµφανιστούν αφύσικα
εξαιτίας της διαδικασίας µετατροπής κατά την έξοδο απ τις υποδοχές COMPONENT
VIDEO OUT (Έξοδος συνιστώσας βίντεο). Οι εικνες απ τις υποδοχές S VIDEO OUT και
LINE OUT (VIDEO) δεν επηρεάζονται κατά την έξοδο σε κανονική (πεπλεγµένη) µορφή.
• Αν ρυθµίσετε "LINE" στις "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ" στο "RGB," η συσκευή αναπαραγωγής
αλλάζει σε "ΚΑΝΟΝΙΚΗ (ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ)." Αυτ θα συµβεί ακµη κι αν επιλέξετε
"ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ" ή "ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ BINTEO."
21
Βήµα 4: Σύνδεση των καλωδίων ήχου
Επιλέξτε µία απ τις παρακάτω συνδεσµολογίες A, ή B, ανάλογα µε την
υποδοχή εισδου στην οθνη της τηλερασης, τη συσκευή προβολής ή το
ενισχυτή (δέκτη) AV. Αυτ θα σας δίνει τη δυναττητα να ακούτε ήχο.
(κκκινο)
Καλώδιο ήχου/εικνας
(δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία)
INPUT
(κίτρινο)*
VIDEO
(λευκ)
A
(λευκ)
L
(κίτρινο)*
AUDIO
(κκκινο)
R
Τηλεραση, συσκευή
προβολής ή ενισχυτής
(δέκτης) AV
LINE OUT
VIDEO
AUDIO
R
L
προς LINE OUT L/R (AUDIO)
LINE OUT
COAXIAL
VIDEO
AUDIO
R
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
L
LINE
(RGB)
-TV
PR/CR
COMPONENT VIDEO OUT
S VIDEO OUT
προς DIGITAL OUT
(COAXIAL ή OPTICAL)/HDMI OUT
Συσκευή αναπαραγωγής
CD/DVD
COAXIAL
ή
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Οπτικ ψηφιακ καλώδιο
(δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία) Αφαιρέστε το
κάλυµµα της υποδοχής πριν απ
τη σύνδεση
Καλώδιο HDMI
(δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία)
ή
Οµοαξονικ ψηφιακ καλώδιο
(δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία)
προς οµοαξονική ή οπτική
είσοδο/ψηφιακή είσοδο HDMI
[Ηχεία]
Πίσω (∆)
Πίσω (Α)
Μπροστά (Α)
Κέντρο
B
[Ηχεία]
Μπροστά (∆)
Ενισχυτής (δέκτης) AV
µε αποκωδικοποιητή
Subwoofer
: Ροή σήµατος
* Το κίτρινο βύσµα χρησιµοποιείται για σήµατα βίντεο (σελίδα 17).
z Συµβουλή
Για σωστή τοποθέτηση των ηχείων, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν
τα συνδεδεµένα στοιχεία.
22
A Σύνδεση µε υποδοχές
εισ&δου ήχου L/R
• Εφέ Surround
Dolby Digital (5.1καναλ.), DTS
(5.1κανάλ.), MPEG ήχος (5.1κανάλ.)
*1
Κίτρινο
Λευκ (L)
Κίτρινο
Λευκ (L)
Κκκινο (R)
Κκκινο (R)
• Εφέ Surround (σελίδα 50)
Τηλεραση: Dynamic Theatre,
Dynamic, Ευρεία, Νυκτς
*2
Κατασκευάστηκε µε την άδεια της Dolby
Laboratories.
Οι ονοµασίες "Dolby," "Pro Logic" και το
σύµβολο µε το διπλ D αποτελούν
εµπορικά σήµατα της Dolby
Laboratories.
Οι ονοµασίες "DTS" και "DTS Digital
Out" αποτελούν εµπορικά σήµατα της
Digital Theater Systems, Inc.
Συνδέσεις
Αυτή η σύνδεση θα χρησιµοποιήσει
για ήχο τα δύο ηχεία της τηλερασής
σας ή του στερεοφωνικού ενισχυτή
(δέκτη). Σύνδεση µε το καλώδιο ήχου/
εικνας (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία)
Ση@ειώσειςώ
Στερεοφωνικς ενισχυτής (δέκτης):
Τυπικ, Νυκτς
B Σύνδεση µε υποδοχή
εισ&δου ψηφιακού ήχου
Αν ο ενισχυτής AV (δέκτης) διαθέτει
αποκωδικοποιητή ήχου και υποδοχή
ψηφιακής εισδου Dolby Digital*1,
DTS*2 ή MPEG, χρησιµοποιήστε αυτή
τη σύνδεση.
Συνδέστε χρησιµοποιώντας
οµοαξονικ ή οπτικ ψηφιακ
καλώδιο/καλώδιο HDMI (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
Οµοαξονικ
καλώδιο
Οπτικ
καλώδιο
Καλώδιο
HDMI
• Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση,
βεβαιωθείτε τι ορίσατε τη ρύθµιση
"DOLBY DIGITAL" σε "DOLBY DIGITAL"
και "DTS" σε "ON" στη Γρήγορη Ρύθµιση
(σελίδα 24). Αν ο ενισχυτής (δέκτης) AV
διαθέτει λειτουργία αποκωδικοποίησης
ήχου MPEG, ορίστε για τη ρύθµιση
"MPEG" τιµή "MPEG" στη Ρύθµιση Ήχου
(σελίδα 87). ∆ιαφορετικά δεν θα
ακούγεται κανένας ήχος ή θα ακούγεται
ένας δυνατς θρυβος απ τα ηχεία.
• =ταν συνδέετε έναν ενισχυτή (δέκτη)
που συµµορφώνεται µε τη συχντητα
δειγµατοληψίας 96 kHz, αλλάξτε τη
ρύθµιση "48kHz/96kHz PCM" του
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ" σε "96kHz/24bit"
(σελίδα 88).
• Τα εφέ TVS σε αυτή τη συσκευή δεν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε αυτή τη
σύνδεση.
• =ταν συνδέετε τη συσκευή σε έναν
ενισχυτή (δέκτη) AV χρησιµοποιώντας
καλώδιο HDMI, θα πρέπει να κάνετε ένα
απ τα παρακάτω:
– Συνδέστε τον ενισχυτή (δέκτη) AV στην
τηλεραση µε το καλώδιο HDMI.
– Συνδέστε τη συσκευή στην τηλεραση µε
άλλο καλώδιο βίντεο εκτς απ HDMI
(καλώδιο συνιστωσών βίντεο, καλώδιο S
VIDEO ή καλώδιο ήχου/εικνας).
• Σε περίπτωση σύνδεσης µε την υποδοχή
HDMI OUT, ευθυγραµµίστε µε προσοχή
το βύσµα HDMI µε την υποδοχή. Μην
λυγίζετε και µην εφαρµζετε πίεση στο
καλώδιο HDMI.
23
Βήµα 5: Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος
Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος της συσκευής αναπαραγωγής και της
τηλερασης στην πρίζα.
Βήµα 6: Γρήγορη ρύθµιση
Για να εκτελέσετε τις ελάχιστες βασικές ρυθµίσεις για τη χρήση της συσκευής
αναπαραγωγής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.
Για να παρακάµψετε µια ρύθµιση, πατήστε >. Για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη ρύθµιση, πατήστε ..
ENTER
1 Ανοίξτε την τηλε&ραση.
4 Πατήστε ENTER χωρίς να
τοποθετήσετε δίσκο.
2 Πατήστε [/1.
Εµφανίζεται η οθνη ρυθµίσεων
για να επιλέξετε τη γλώσσα που θα
χρησιµοποιηθεί στα µηνύµατα της
3 Ενεργοποιήστε τον επιλογέα
εισ&δου στην τηλε&ραση
ώστε το σήµα απ& τη
συσκευή αναπαραγωγής να
εµφανίζεται στην οθ&νη της
τηλε&ρασης.
Η εντολή "Press [ENTER] to run
QUICK SETUP" (πατήστε enter για
να εκτελέστε τη Γρήγορη
Ρύθµιση) εµφανίζεται στο κάτω
µέρος στην οθνη. Εάν το µήνυµα
δεν εµφανιστεί, επιλέξτε "QUICK"
(ΓΡΗΓΟΡΗ) στο στοιχείο "SETUP"
(ΡΥΘΜΙΣΗ) του µενού ελέγχου για
να εκτελέσετε τη γρήγορη
ρύθµιση (σελίδα 79).
24
οθνης.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
γλώσσα.
Η συσκευή αναπαραγωγής
εµφανίζει το µενού και τους
υπτιτλους στην επιλεγµένη
γλώσσα.
6 Πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη ρυθµίσεων
για να επιλέξετε τη γεωµετρική
αναλογία της τηλερασης που θα
συνδέσετε.
Συνδέσεις
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
16:9
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
16:9
AΝΑΛYΣΗ HDMI:
4:3 LETTER BOX
YCBCR/RGB (HDMI):
4:3 PAN SCAN
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ:
EIKONA EΞΩφΥΛΛΟΥ
ΦΟΝΤΟ:
BINTEO
LINE:
ΠΛΗΡΗΣ
ΕΞΟ∆ΟΣ 4:3:
Αν δεν συνδεθήκατε µε έναν
ενισχυτή AV (δέκτης), επιλέξτε
"ΟΧΙ", και µεταβείτε στο βήµα 13.
Αν συνδέσατε έναν ενισχυτή AV
(δέκτη) µνο µε ένα καλώδιο
ήχου, επιλέξτε "ΝΑΙ: LINE
OUTPUT L/R (AUDIO)," µεταβείτε
στο βήµα 13.
Αν συνδέσατε έναν ενισχυτή AV
(δέκτη) χρησιµοποιώντας είτε
οπτικ ή οµοαξονικ ψηφιακ
καλώδιο, επιλέξτε "ΝΑΙ: DIGITAL
OUTPUT." Εµφανίζεται η Οθνη
ρύθµισης για "DOLBY DIGITAL".
7 Πατήστε X/x για να επιλέξετε 10Πατήστε X/x για να
τη ρύθµιση που αντιστοιχεί
στον τύπο της τηλε&ρασης.
◆ Εάν έχετε τηλε&ραση ευρείας
οθ&νης ή µια τυπική τηλε&ραση
4:3 µε λειτουργία ευρείας οθ&νης
• 16:9 (σελίδα 81)
◆ Εάν έχετε µια τυπική τηλε&ραση
4:3
• LETTER BOX 4:3 ή PAN SCAN 4:3
(σελίδα 81)
8 Πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη ρυθµίσεων
για να επιλέξετε τον τύπο
υποδοχής που θα χρησιµοποιηθεί
για τη σύνδεση του ενισχυτή
(δέκτη).
Είνα η συσκευή σας συνδεδεµένη σε
ενισχυτή (δέκτη); Επιλέξτε ποιον τύπο
ακροδέκτη χρησιµοποιείτε.
NAI
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
OXI
9 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
τον τύπο υποδοχής (εάν
υπάρχει) που θα
χρησιµοποιήσετε για τη
σύνδεση του ενισχυτή
(δέκτη) και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
επιλέξετε τον τύπο σήµατος
Dolby Digital που θέλετε να
αποστέλλεται στον ενισχυτή
(δέκτη).
Αν ο ενισχυτής AV (δέκτης)
διαθέτει αποκωδικοποιητή Dolby
Digital, επιλέξτε "DOLBY
DIGITAL." ∆ιαφορετικά επιλέξτε
"D-PCM."
ΠΥΘΜIΣEIΣ HXOY
OFF
ΕΞΑΣΘΕΝΙΣH HXOY:
TYΠIKO
ΗXOΣ DRC:
ΦΙΛTPO HXOY:
EYKPINHΣ
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
ΨHΦΙΑΚΗ EΞΟ∆ΟΣ:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
11Πατήστε ENTER.
Επιλέγεται το στοιχείο "DTS".
PYθMIΣΕIΣ HXOY
OFF
ΕΞΑΣΘΕΝΙΣH HXOY:
TYΠIKO
ΗXOΣ DRC:
ΦΙΛTPO HXOY:
EYKPINHΣ
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
ΨHΦΙΑΚΗ EΞΟ∆ΟΣ:
ON
OFF
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
ON
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16 bit
,συνεχίζεται
25
12Πατήστε X/x για να
επιλέξετε εάν θέλετε να
αποστέλλεται σήµα DTS στον
ενισχυτή (δέκτη).
Αν ο ενισχυτής AV (δέκτης)
διαθέτει αποκωδικοποιητή DTS,
επιλέξτε "ON." ∆ιαφορετικά,
επιλέξτε "OFF."
13Πατήστε ENTER.
◆ Εάν επιλέξετε "DIGITAL
OUTPUT" στο βήµα 9
• Η Γρήγορη Ρύθµιση έχει
τελειώσει και οι συνδέσεις έχουν
ολοκληρωθεί.
• Εάν ο ενισχυτής (δέκτης) AV
διαθέτει αποκωδικοποιητή ήχου
MPEG, ορίστε για τη ρύθµιση
"MPEG" τιµή "MPEG"
(σελίδα 87).
26
◆ Kταν χρησιµοποιείτε ενισχυτή
(δέκτη)
Ενεργοποιήστε τον ενισχυτή
(δέκτη) και επιλέξτε το κατάλληλο
κανάλι ώστε να ακούτε τον ήχο
που προέρχεται απ τη συσκευή
αναπαραγωγής.
Αναπαραγωγή δίσκων
Αναπαραγωγή
δίσκων
4 Πατήστε A στη συσκευή
αναπαραγωγής και
τοποθετήστε ένα δίσκο στην
υποδοχή δίσκου.
Αναπαραγωγή δίσκων
Ανάλογα µε το DVD ή VIDEO CD,
ενδέχεται ορισµένες λειτουργίες να
είναι διαφορετικές ή να
απαγορεύονται.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
που συνοδεύουν το δίσκο.
=ψη αναπαραγωγής στραµµένη
προς τα κάτω
5 Πατήστε H.
ENTER
RETURN
1 Ανοίξτε την τηλε&ραση.
2 Πατήστε [/1.
Η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται
σε λειτουργία.
3 Ενεργοποιήστε τον επιλογέα
εισ&δου στην τηλε&ραση
ώστε το σήµα απ& τη
συσκευή αναπαραγωγής να
εµφανίζεται στην οθ&νη της
τηλε&ρασης.
Η υποδοχή δίσκου κλείνει. Η
συσκευή αναπαραγωγής ξεκινάει
την αναπαραγωγή (συνεχής
αναπαραγωγή). Ρυθµίστε την
ένταση του ήχου στην τηλεραση
ή τον ενισχυτή (δέκτη).
Ανάλογα µε το δίσκο, εµφανίζεται
στην οθνη της τηλερασης ένα
µενού. Για τους δίσκους DVD
VIDEO, ανατρέξτε στη σελίδα 31.
Για τους δίσκους VIDEO CD,
ανατρέξτε στη σελίδα 33.
Για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή αναπαραγωγής
Πατήστε [/1. Η συσκευή
αναπαραγωγής τίθεται σε κατάσταση
αναµονής.
z Συµβουλή
Μπορείτε να θέτετε τη συσκευή
αναπαραγωγής αυτµατα εκτς
λειτουργίας κάθε φορά που διακπτετε τη
λειτουργία για περισστερα απ 30 λεπτά.
Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
ορίστε "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ"
,συνεχίζεται
27
στο "ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" στην τιµή
"ON" ή στην τιµή "OFF" (σελίδα 83).
Σηµειώσεις σχετικά µε την
αναπαραγωγή κοµµατιών ήχου DTS
σε DVD VIDEO
• Η έξοδος για τα ηχητικά σήµατα DTS
διέρχεται µνο απ την DIGITAL
OUT (COAXIAL ή ΟPTICAL)/HDMI
OUT υποδοχή.
• Κατά την αναπαραγωγή ενς DVD
VIDEO µε κοµµάτια ήχου DTS,
ορίστε το "DTS" στην τιµή "ON" στις
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ" (σελίδα 88).
• Αν συνδέσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε εξοπλισµ ήχου
χωρίς αποκωδικοποιητή DTS, µην
ορίσετε το "DTS"σ τη θέση "ON"
στις "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ" (σελίδα 88).
Ένας δυνατς θρυβος ενδέχεται
να ακουστεί απ τα ηχεία, ο οποίος
µπορεί να επηρεάσει τα αυτιά σας ή
να προκαλέσει βλάβη στα ηχεία.
Ση@είωση
Οι δίσκοι που δηµιουργούνται σε συσκευές
εγγραφής DVD πρέπει να
οριστικοποιούνται σωστά πριν καταστεί
δυνατή η αναπαραγωγή τους. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά µε την
οριστικοποίηση, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που παρέχονται µαζί µε τη
συσκευή εγγραφής DVD.
Πρ&σθετες λειτουργίες
CLEAR
(επανάληψη)
(προώθηση)
ZOOM
SLOW PLAY
28
FAST PLAY
Για
τη λειτουργία
∆ιακοπή
Πατήστε x
Παύση
Πατήστε X
Συνέχιση της
αναπαραγωγής
µετά απ παύση
Πατήστε X ή H
Πατήστε >
Μετάβαση στο
επµενο
κεφάλαιο, κοµµάτι
ή την επµενη
σκηνή σε
λειτουργία
συνεχούς
αναπαραγωγής
Πατήστε .
Μετάβαση στο
προηγούµενο
κεφάλαιο, κοµµάτι
ή την
προηγούµενη
σκηνή σε
λειτουργία
συνεχούς
αναπαραγωγής
Πατήστε Z
∆ιακοπή
αναπαραγωγής και
αφαίρεση του
δίσκου
Επανάληψη της
προηγούµενης
σκηνής*1
Πατήστε
(επανάληψη) κατά
τη διάρκεια της
αναπαραγωγής
Στιγµιαία γρήγορη
προώθηση της
τρέχουσας
σκηνής*2
Πατήστε
(προώθηση) κατά
τη διάρκεια της
αναπαραγωγής
Μεγέθυνση της
εικνας*3
Πατήστε
επανειληµµένα
ZOOM. Πατήστε
∆ΙΑΓΡΑΦΗ για
ακύρωση.
*1Μνο για DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Το
κουµπί δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σε αρχεία βίντεο DivX.
*2Μνο για DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R. Το κουµπί δεν µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σε αρχεία βίντεο
DivX.
*3Μνο για βίντεο και εικνες JPEG (εκτς
απ εικνες στο ΦΟΝΤΟ). Μπορείτε να
µετακινήσετε τις µεγεθυσµένες
εικνες χρησιµοποιώντας τα C/X/x/c.
Ανάλογα µε τα περιεχµενα του δίσκου,
η λειτουργία ζουµ µπορεί να ακυρωθεί
αυτµατα µλις µετακινηθεί η εικνα.
Ση@είωση
Σε ορισµένες σκηνές ενδέχεται να µην
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία της επανάληψης ή τη
λειτουργία της προώθησης.
Γρήγορη ή αργή
αναπαραγωγή µε ήχο
Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, πατήστε FAST
PLAY ή SLOW PLAY.
Η ταχύτητα αλλάζει ταν πατήσετε FAST
PLAY ή SLOW PLAY.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή
Μπορείτε να κλειδώσετε την υποδοχή
δίσκου ώστε να µην µπορούν να την
ανοίγουν παιδιά.
Kταν η συσκευή αναπαραγωγής
βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής,
πατήστε O RETURN, ENTER, και
στη συνέχεια πατήστε στο
τηλεχειριστήριο [/1.
Η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται σε
λειτουργία και στην οθνη του
µπροστινού πλαισίου εµφανίζεται το
µήνυµα "LOCKED". Τα κουµπιά A και
Z στη συσκευή ή το τηλεχειριστήριο
δεν λειτουργούν ενώ είναι
ενεργοποιηµένο το κλείδωµα
ασφαλείας για παιδιά.
Αναπαραγωγή δίσκων
Μπορείτε να ακούσετε κάποιο
διάλογο ή ήχο κατά τη διάρκεια
γρήγορης ή αργής αναπαραγωγής της
τρέχουσας σκηνής.
Κλείδωµα της υποδοχής
δίσκου (Κλείδωµα
ασφαλείας για παιδιά)
Πατήστε H.
Ση@ειώσειςώ
• Τη λειτουργία αυτή µπορείτε να τη
χρησιµοποιήσετε µνο µε DVD/VIDEO
CD/Super VCD και DVD-RW/DVD-R και
µνο σε λειτουργία VR.
• Το µήνυµα "Μη δυνατή λειτουργία" θα
εµφανιστεί ταν επιτευχθεί η µέγιστη ή η
ελάχιστη ταχύτητα.
• Κατά τη λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΑΡΓΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, δεν µπορείτε να
αλλάξετε γωνία (σελίδα 53), υπτιτλους
(σελίδα 53), και τον ήχο (σελίδα 48). Ο
ήχος µπορεί να αλλάξει µνο για VIDEO
CD/Super VCD.
• Οι λειτουργίες γρήγορης αναπαραγωγής
και αργής αναπαραγωγής δεν
λειτουργούν κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής κοµµατιών ήχου DTS.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις
λειτουργίες γρήγορης αναπαραγωγής και
αργής αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής ακίνητης εικνας σε
DVD-RW/DVD-R σε λειτουργία VR.
Για να ξεκλειδώσετε την υποδοχή
δίσκου
=ταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι
σε κατάσταση αναµονής, πατήστε
O RETURN, ENTER, και στη
συνέχεια το [/1 ξανά.
Ση@είωση
Ακµα και αν επιλέξετε "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" στο
στοιχείο "ΡΥΘΜΙΣΗ" του µενού ελέγχου
(σελίδα 79), η υποδοχή δίσκου παραµένει
κλειδωµένη.
29
Συνέχιση της
αναπαραγωγής απ&
το σηµείο διακοπής
του δίσκου (Συνέχιση
πολλαπλών δίσκων)
Η συσκευή αναπαραγωγής
αποθηκεύει τα σηµεία διακοπής έως
και 6 δίσκων και συνεχίζει την
αναπαραγωγή την επµενη φορά που
τοποθετείτε το συγκεκριµένο δίσκο.
Εάν αποθηκεύσετε σηµείο συνέχισης
αναπαραγωγής για τον 7ο δίσκο,
διαγράφεται το σηµείο συνέχισης
αναπαραγωγής του πρώτου.
1 Κατά την αναπαραγωγή εν&ς
δίσκου, πατήστε x για να τη
διακ&ψετε.
Στην οθνη του µπροστινού
πλαισίου εµφανίζεται το µήνυµα
"RESUME".
2 Πατήστε H.
Η συσκευή ξεκινά την
αναπαραγωγή απ το σηµείο που
έγινε η διακοπή στο δίσκο στο
βήµα 1.
30
z Συµβουλή
Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή απ την
αρχή του δίσκου, πατήστε x δύο φορές και
στη συνέχεια πατήστε H.
Ση@ειώσειςώ
• Η ρύθµιση "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
∆ΙΣΚΩΝ" του στοιχείου "ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" πρέπει να έχει τιµή "ON"
(προεπιλογή) προκειµένου να είναι
δυνατή η λειτουργία (σελίδα 84).
• Το σηµείο διακοπής της αναπαραγωγής
διαγράφεται ταν:
– αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
– αλλάξετε τις ρυθµίσεις στην οθνη
ρυθµίσεων.
• Για DVD-RW/DVD-R σε λειτουργία VR,
CD, DATA CD και DATA DVD, η συσκευή
αποµνηµονεύει το σηµείο συνέχισης
αναπαραγωγής για τον τρέχοντα δίσκο.
Το σηµείο συνέχισης διαγράφεται ταν:
– ανοίξετε την υποδοχή δίσκου.
– αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος
– η συσκευή τεθεί σε κατάσταση αναµονής
(µνο για DATA CD/DATA DVD).
• Η λειτουργία της συνέχισης δεν είναι
δυνατή κατά τη λειτουργία της τυχαίας
σειράς και του προγραµµατισµού.
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να µην είναι
δυνατή σε ορισµένους δίσκους.
• Εάν η ρύθµιση "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
∆ΙΣΚΩΝ" του στοιχείου "ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" έχει τιµή "ON" και
πραγµατοποιείτε αναπαραγωγή ενς
ηχογραφηµένου δίσκου, π.χ. DVD-RW, η
συσκευή ενδέχεται να αναπαραγάγει
άλλους ηχογραφηµένους δίσκους απ το
ίδιο σηµείο συνέχισης.
Χρησιµοποιώντας το
Μενού του DVD
αριθµ& για να επιλέξετε το
στοιχείο για αναπαραγωγή ή
αλλαγή.
Εάν πατήσετε κουµπιά µε
αριθµούς, εµφανίζεται η
παρακάτω οθνη.
Πατήστε τα κουµπιά µε τους
αριθµούς για να επιλέξετε το
στοιχείο που θέλετε.
1
Αναπαραγωγή δίσκων
Το DVD χωρίζεται σε µεγάλα τµήµατα
µιας ταινίας ή µιας µουσικής
εντητας που ονοµάζονται "τίτλοι".
Κατά την αναπαραγωγή ενς DVD που
περιέχει πολλούς τίτλους, µπορείτε
να επιλέξετε τον τίτλο που θέλετε
χρησιµοποιώντας το κουµπί TOP
MENU.
Κατά την αναπαραγωγή DVD που σάς
επιτρέπουν να επιλέγετε στοιχεία
πως τη γλώσσα των υποτίτλων και τη
γλώσσα του ήχου, επιλέξτε τα
στοιχεία αυτά µε το κουµπί MENU.
2 Πατήστε C/X/x/c ή κάποιον
3 Πατήστε ENTER.
Κουµπιά
αριθµών
TOP MENU
MENU
ENTER
1 Πατήστε TOP MENU ή
MENU.
Το µενού του δίσκου εµφανίζεται
στην οθνη της τηλερασης.
Το περιεχµενο του µενού είναι
διαφορετικ σε κάθε δίσκο.
31
Επιλογή "ORIGINAL"
ή "PLAY LIST" σε ένα
δίσκο DVD-RW/
DVD-R
Ορισµένοι δίσκοι DVD-RW/DVD-R στη
λειτουργία VR (Εγγραφή βίντεο)
διαθέτουν δύο τύπους τίτλων για
αναπαραγωγή: τους πρωττυπους
τίτλους της εγγραφής (ORIGINAL) και
τους τίτλους που µπορούν να
δηµιουργηθούν σε συσκευές
αναπαραγωγής εγγράψιµων DVD µε
σκοπ την επεξεργασία (PLAY LIST).
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο των
τίτλων προς αναπαραγωγή.
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ORIGINAL/PLAY
LIST), και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Οι επιλογές για "ORIGINAL/PLAY
LIST" εµφανίζονται.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-VR
3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ρύθµιση.
• PLAY LIST: αναπαραγωγή των
τίτλων που δηµιουργήθηκαν απ
το "ORIGINAL" µε σκοπ την
επεξεργασία.
• ORIGINAL: αναπαραγωγή των
τίτλων της πρωττυπης
εγγραφής.
ENTER
DISPLAY
1 Πατήστε το DISPLAY &ταν
έχει διακοπεί η λειτουργία
της συσκευής
αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
32
4 Πατήστε ENTER.
Αναπαραγωγή VIDEO
CD µε λειτουργίες
PBC (Αναπαραγωγή PBC)
Κουµπιά
αριθµών
ENTER
RETURN
στο µενού για τις
αλληλεπιδραστικές
λειτουργίες.
Ανατρέξτε στις οδηγίες που
συνοδεύουν το δίσκο διτι η
διαδικασία λειτουργίας µπορεί να
διαφέρει σε κάθε VIDEO CD.
Για να επιστρέψετε στο µενού
Πατήστε O RETURN.
z Συµβουλή
Για αναπαραγωγή χωρίς τη λειτουργία
PBC, πατήστε ./> ή τα κουµπιά
αριθµών ενώ η συσκευή αναπαραγωγής
δεν λειτουργεί, για να επιλέξετε κάποιο
κοµµάτι, και στη συνέχεια πατήστε H ή
ENTER.
Το µήνυµα "Αναπαραγωγή χωρίς PBC"
εµφανίζεται στην οθνη της τηλερασης
και η συσκευή αναπαραγωγής ξεκινάει τη
συνεχιζµενη αναπαραγωγή. ∆εν µπορείτε
να αναπαράγετε ακίνητες εικνες πως
ένα µενού.
Για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή
PBC, πατήστε x δύο φορές και στη
συνέχεια πατήστε H.
Αναπαραγωγή δίσκων
Η λειτουργία PBC (Έλεγχος
αναπαραγωγής) σας επιτρέπει να
εκτελείτε αναπαραγωγή VIDEO CD µε
αλληλεπιδραστικ τρπο
ακολουθώντας το µενού στην οθνη
της τηλερασης.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες
Ση@είωση
1 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
εν&ς VIDEO CD µε
λειτουργίες PBC.
Εµφανίζεται το µενού για την
επιλογή σας.
Ανάλογα µε το VIDEO CD, το µήνυµα
"Πατήστε ENTER" στο βήµα 3 µπορεί να
εµφανιστεί ως "Press SELECT" (Πατήστε
SELECT (Επιλογή) στις οδηγίες που
συνοδεύουν το δίσκο. Σε αυτήν την
περίπτωση πατήστε H.
2 Πατήστε τα κουµπιά µε τους
αριθµούς για να επιλέξετε το
στοιχείο που θέλετε.
3 Πατήστε ENTER.
33
∆ιάφορες
λειτουργίες
αναπαραγωγής
∆ηµιουργία του δικού σας
προγράµµατος
(Αναπαραγωγή
προγράµµατος)
(αναπαραγωγή προγράµµατος,
Μπορείτε να εκτελέσετε
αναπαραγωγή του περιεχοµένου ενς
δίσκου µε τη σειρά που θέλετε
αλλάζοντας τη σειρά των τίτλων, των
κεφαλαίων ή των κοµµατιών ώστε να
δηµιουργήσετε το δικ σας
πργραµµα. Μπορείτε να
προγραµµατίσετε έως και 99 τίτλους,
κεφάλαια και κοµµάτια.
τυχαία αναπαραγωγή,
επανάληψη, επανάληψη Α-Β)
Μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω
λειτουργίες αναπαραγωγής:
• Αναπαραγωγή προγράµµατος
(σελίδα 34)
• Τυχαία σειρά (σελίδα 36)
• Επανάληψη (σελίδα 37)
• Α-Β Επανάληψη (σελίδα 38)
CLEAR
1
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
ΡΥΘΜΙΣΗ
ON
DISPLAY
3
Η λειτουργία αναπαραγωγής ακυρώνεται
ταν:
– αφαιρείτε το δίσκο.
– η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται σε
κατάσταση αναµονής πατώντας [/1.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)
και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ".
ENTER
Ση@είωση
Πατήστε το κουµπί DISPLAY.
PLAY
DVD VIDEO
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
"ΡΥΘΜΙΣΗ t" και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Η ένδειξη "KOMMATI" εµφανίζεται
κατά την αναπαραγωγή ενς VIDEO
CD ή ενς CD.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΤΙΤΛΟΣ
2.ΤΙΤΛΟΣ – –
3.ΤΙΤΛΟΣ – –
4.ΤΙΤΛΟΣ – –
5.ΤΙΤΛΟΣ – –
6.ΤΙΤΛΟΣ – –
7.ΤΙΤΛΟΣ – –
T
––
01
02
03
04
05
Τίτλοι ή κοµµάτια που
έχουν γραφτεί σε δίσκο
34
4
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή CD
Για παράδειγµα, επιλέξτε το
κοµµάτι "02".
Πατήστε X/x για να επιλέξετε "02"
στο "T" και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
Πατήστε c.
Ο δροµέας µετακινείται στη σειρά
του τίτλου ή του κοµµατιού "T"
(σε αυτή την περίπτωση στο "01").
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Επιλεγµένο κοµµάτι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΚΟΜΜΑΤΙ 0 2
2. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
3. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
4. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
5. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
6. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
7. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
Κεφάλαια που έχουν
γραφτεί σε δίσκο
5
Επιλέξτε τον τίτλο, το κεφάλαιο
ή το κοµµάτι που θέλετε να
προγραµµατίσετε.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
VIDEO
Για παράδειγµα, επιλέξτε το
κεφάλαιο "03" του τίτλου "02".
Πατήστε X/x για να επιλέξετε "02"
στο "T" και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΤΙΤΛΟΣ – –
2. ΤΙΤΛΟΣ – –
3. ΤΙΤΛΟΣ – –
4. ΤΙΤΛΟΣ – –
5. ΤΙΤΛΟΣ – –
6. ΤΙΤΛΟΣ – –
7. ΤΙΤΛΟΣ – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΤΙΤΛΟΣ 0 2 – 0 3
2. ΤΙΤΛΟΣ – –
3. ΤΙΤΛΟΣ – –
4. ΤΙΤΛΟΣ – –
5. ΤΙΤΛΟΣ – –
6. ΤΙΤΛΟΣ – –
7. ΤΙΤΛΟΣ – –
T
––
01
02
03
04
05
Επιλεγµένος τίτλος και
επιλεγµένο κεφάλαιο
––
01
02
03
04
05
Συνολικς χρνος των
προγραµµατισµένων
κοµµατιών
6
Για να προγραµµατίσετε και
άλλους τίτλους, κεφάλαια ή
κοµµάτια, επαναλάβετε τα
βήµατα 4 έως 5.
Οι προγραµµατισµένοι τίτλοι, τα
προγραµµατισµένα κεφάλαια και
κοµµάτια εµφανίζονται µε την
επιλεγµένη σειρά.
7
Πατήστε H για να ξεκινήσετε
την προγραµµατισµένη
αναπαραγωγή.
Ξεκινά η προγραµµατισµένη
αναπαραγωγή.
=ταν το πργραµµα τελειώσει,
µπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση
του προγράµµατος πατώντας H.
Ύστερα πατήστε X/x για να
επιλέξετε "03" στο "C" και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
0:15:30
T
Αναπαραγωγή δίσκων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΤΙΤΛΟΣ – –
2. ΤΙΤΛΟΣ – –
3. ΤΙΤΛΟΣ – –
4. ΤΙΤΛΟΣ – –
5. ΤΙΤΛΟΣ – –
6. ΤΙΤΛΟΣ – –
7. ΤΙΤΛΟΣ – –
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή
Πατήστε CLEAR ή επιλέξτε "OFF"
µετά το βήµα 2. Για να επαναλάβετε
την αναπαραγωγή του ίδιου
προγράµµατος, επιλέξτε "ON" στο
βήµα 3 και πατήστε ENTER.
Για να αλλάξετε ή να ακυρώσετε
πρ&γραµµα
1
Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 3
της εντητας "∆ηµιουργία του
δικού σας προγράµµατος
(Αναπαραγωγή προγράµµατος)."
,συνεχίζεται
35
2
3
Επιλέξτε τον αριθµ
προγράµµατος του τίτλου, του
κεφαλαίου ή του κοµµατιού που
θέλετε να αλλάξετε ή να
ακυρώσετε µε το X/x και πατήστε
c. Αν θέλετε να διαγράψετε τον
τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι
απ το πργραµµα, πατήστε
CLEAR.
Ακολουθήστε το βήµα 5 για να
κάνετε νέο προγραµµατισµ. Για
να ακυρώσετε ένα πργραµµα,
επιλέξτε "--" στο "T" και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Αναπαραγωγή µε τυχαία
σειρά (τυχαία σειρά)
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής ώστε να τοποθετήσει
τυχαία τους τίτλους, τα κεφάλαια ή τα
κοµµάτια. Η τυχαία σειρά
συνεπάγεται και διαφορετική σειρά
αναπαραγωγής.
1
Πατήστε DISPLAY κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
Για να ακυρώσετε &λους τους
τίτλους, τα κεφάλαια ή τα κοµµάτια
στην προγραµµατισµένη σειρά
1
2
Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 3
της εντητας "∆ηµιουργία του
δικού σας προγράµµατος
(Αναπαραγωγή προγράµµατος)."
2
Πατήστε X και επιλέξτε
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ.
3
Πατήστε ENTER.
z Συµβουλή
Μπορείτε να εκτελέσετε επανάληψη ή
αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά των
προγραµµατισµένων τίτλων, κεφαλαίων ή
κοµµατιών. Κατά την προγραµµατισµένη
αναπαραγωγή, ακολουθήστε τα βήµατα
της εντητας "Επανάληψη" (σελίδα 37) ή
"τυχαία σειρά" (σελίδα 36).
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ) και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ".
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
TITΛOΣ
KEΦA∆AIO
3
Πατήστε X/x για να επιλέξετε το
στοιχείο που θα τοποθετηθεί σε
τυχαία σειρά.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
VIDEO
• ΤΙΤΛΟΣ
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή CD
• ΚΟΜΜΑΤΙ
◆ Κατά την ενεργοποίηση της
αναπαραγωγής προγράµµατος
• ON: τοποθετεί σε τυχαία σειρά
τίτλους, κεφάλαια ή κοµµάτια
που έχουν επιλεγεί στην
αναπαραγωγή προγράµµατος.
Ση@ειώσειςώ
• Η συνολικς χρνος αναπαραγωγής δεν
εµφανίζεται κατά τον προγραµµατισµ
κοµµατιών σε Super VCD.
• ∆εν είναι δυνατή η χρήση αυτής της
λειτουργίας σε VIDEO CD ή Super VCD µε
αναπαραγωγή PBC.
4
Πατήστε ENTER.
Ξεκινά η τυχαία αναπαραγωγή.
36
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή
3
Πατήστε CLEAR ή επιλέξτε "OFF" στο
βήµα 3.
Ση@είωση
∆εν είναι δυνατή η χρήση αυτής της
λειτουργίας σε VIDEO CD ή Super VCD µε
αναπαραγωγή PBC.
Επαναλαµβαν&µενη
αναπαραγωγή (Επανάληψη)
Μπορείτε να επαναλάβετε λους
τους τίτλους ή λα τα κοµµάτια ενς
δίσκου, ή έναν µεµονωµένο τίτλο, ένα
µεµονωµένο κεφάλαιο ή κοµµάτι.
Μπορείτε να συνδυάσετε τη
λειτουργία τυχαίας σειράς ή τη
λειτουργία προγραµµατισµού.
Πατήστε DISPLAY κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ".
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
∆IΣKOΣ
TIT∆OΣ
KEΦA∆AIO
DVD VIDEO
4
Αναπαραγωγή δίσκων
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
VIDEO
• ∆ΙΣΚΟΣ: επαναλαµβάνει λους
τους τίτλους.
• ΤΙΤΛΟΣ: επαναλαµβάνει τον
τρέχοντα τίτλο ενς δίσκου.
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: επαναλαµβάνει το
τρέχον κεφάλαιο.
◆ Κατά την αναπαραγωγή δίσκου
σε λειτουργία DVD-VR
• ∆ΙΣΚΟΣ: επαναλαµβάνει λους
τους τίτλους του επιλεγµένου
τύπου.
• ΤΙΤΛΟΣ: επαναλαµβάνει τον
τρέχοντα τίτλο ενς δίσκου.
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ: επαναλαµβάνει το
τρέχον κεφάλαιο.
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή CD
• ∆ΙΣΚΟΣ: επαναλαµβάνει λα τα
κοµµάτια.
• ΚΟΜΜΑΤΙ: επαναλαµβάνει το
τρέχον κοµµάτι.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD/DATA DVD
• ∆ΙΣΚΟΣ: επαναλαµβάνει λα τα
άλµπουµ.
• ΑΛΜΠΟΥΜ: επαναλαµβάνει το
τρέχον άλµπουµ.
• ΚΟΜΜΑΤΙ (µνο MP3 ηχητικά
κοµµάτια): επαναλαµβάνει το
τρέχον κοµµάτι.
• ΑΡΧΕΙΟ (µνο αρχεία βίντεο
DivX): επαναλαµβάνει το τρέχον
κεφάλαιο.
◆ Κατά την ενεργοποίηση της
αναπαραγωγής προγράµµατος ή
της τυχαίας αναπαραγωγής
• ON: επαναλαµβάνει την
αναπαραγωγή προγράµµατος ή
την τυχαία αναπαραγωγή.
z Συµβουλές
• Μπορείτε να ρυθµίσετε την τυχαία σειρά
ταν έχει διακοπεί η λειτουργία της
συσκευής. Αφού επιλέξετε "ΤΥΧΑΙΑ
ΣΕΙΡΑ", πατήστε H. Ξεκινά η τυχαία
αναπαραγωγή.
• Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή έως και
200 κεφαλαίων µε τυχαία σειρά ταν
έχετε επιλέξει "ΚΕΦΑΛΑΙΟ".
1
Πατήστε X/x για να επιλέξετε το
στοιχείο που θα επαναληφθεί.
Πατήστε ENTER.
Ξεκινά η επανάληψη.
,συνεχίζεται
37
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή
3
Πατήστε CLEAR ή επιλέξτε "OFF" στο
βήµα 3.
Εµφανίζεται η γραµµή ρύθµισης
"A-B ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ".
z Συµβουλή
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη λειτουργία
επανάληψης ταν έχει διακοπεί η
λειτουργία της συσκευής. Αφού επιλέξετε
"ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ", πατήστε H. Ξεκινά η
επανάληψη.
• ∆εν είναι δυνατή η χρήση αυτής της
λειτουργίας σε VIDEO CD ή Super VCD µε
αναπαραγωγή PBC.
• Κατά την επανάληψη της αναπαραγωγής
ενς DATA CD/DATA DVD που περιέχει
κοµµάτια ήχου MP3 και αρχεία εικνας
JPEG, των οποίων ο χρνος
αναπαραγωγής δεν είναι ίδιος, ο ήχος
δεν θα αντιστοιχεί στην εικνα.
• =ταν η "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)" έχει
οριστεί στη ρύθµιση "ΕΙΚΟΝΑ (JPEG)"
(σελίδα 66), δεν µπορείτε να επιλέξετε
"ΚΟΜΜΑΤΙ".
Επανάληψη συγκεκριµένου
µέρους (Α-Β Επανάληψη)
Μπορείτε να ρυθµίσετε την
επανάληψη ενς συγκεκριµένου
τµήµατος ενς τίτλου, κεφαλαίου ή
κοµµατιού. (Αυτή η λειτουργία είναι
χρήσιµη ταν θέλετε να
αποστηθίσετε στίχους κλπ.)
1
Πατήστε DISPLAY κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
Πατήστε X/xγια να επιλέξετε
(Α-Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και
στη συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "A-B ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ".
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
ΡΥΘΜΙΣΗ
OFF
38
A 18 - 1:32:30
4
Ση@ειώσειςώ
PLAY
DVD VIDEO
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
"ΡΥΘΜΙΣΗ t" και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
B
Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, &ταν
εντοπίσετε το σηµείο έναρξης
(σηµείο A) του τµήµατος που θα
επαναληφθεί πατήστε ENTER.
Η ρύθµιση του σηµείου έναρξης
(σηµείο A) ολοκληρώθηκε.
A 18 - 1:32:30
5
B 18 - 1:33:05
Kταν εντοπίσετε το σηµείο
λήξης (σηµείο B), πατήστε ξανά
ENTER.
Εµφανίζονται τα σηµεία που
ορίσατε και η συσκευή
αναπαραγωγής ξεκινά την
επανάληψη του συγκεκριµένου
τµήµατος.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή
Πατήστε CLEAR ή επιλέξτε "OFF" στο
βήµα 3.
Ση@ειώσειςώ
• =ταν ρυθµίζετε τη λειτουργία
επανάληψης Α-Β, ακυρώνονται οι
ρυθµίσεις για την αναπαραγωγή µε
τυχαία σειρά, την επανάληψη και την
προγραµµατισµένη αναπαραγωγή.
• Η λειτουργία της επανάληψης Α-Β δεν
ισχύει για πολλούς τίτλους.
• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε τη λειτουργία
επανάληψης Α-Β για τα περιεχµενα
DVD-RW/DVD-R (λειτουργία VR) που
περιέχουν ακίνητες εικνες.
Αναζήτηση σκηνής
Αναζήτηση
συγκεκριµένου
σηµείου σε ένα δίσκο
(αναζήτηση, σάρωση,
σταθεροποίηση εικ&νας)
Μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα ένα
συγκεκριµένο σηµείο σε ένα δίσκο
παρακολουθώντας την εικνα ή µε
αργή αναπαραγωγή.
(σταδιακή
µετάβαση)
(σταδιακή
µετάβαση)
Ση@ειώσειςώ
• Ανάλογα µε το δίσκο, ενδέχεται να µην
είναι δυνατή η εκτέλεση κάποιων απ τις
λειτουργίες που περιγράφονται.
• Για DATA CD/DATA DVD, µπορείτε να
αναζητήσετε κάποιο συγκεκριµένο
σηµείο µνο σε κοµµάτια ήχου MP3 ή σε
αρχεία βίντεο DivX.
Μπορείτε να αναζητήσετε το επµενο
ή το προηγούµενο κεφάλαιο, κοµµάτι
ή σκηνή χρησιµοποιώντας τα ./>
που βρίσκονται πάνω στη συσκευή.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
για να µεταβείτε απ το επµενο ή
προηγούµενο κεφάλαιο/κοµµάτι/
σκηνή, πατήστε µία φορά και σύντοµα
τα > ή .. Επίσης µπορείτε να
πατήσετε και να κρατήσετε πατηµένο
το > ή το . για αναζήτηση προς
τα πίσω ή προς τα εµπρς και στη
συνέχεια αφήστε το κουµπί ταν
εντοπίσετε το σηµείο που θέλετε να
επιστέψετε σε κανονική
αναπαραγωγή. (αναζήτηση)
Αναζήτηση σκηνής
αναπαραγωγή σε αργή κίνηση,
Γρήγορος εντοπισµ&ς
σηµείου µε τα κουµπιά
προηγούµενο/επ&µενο
(Αναζήτηση)
Γρήγορος εντοπισµ&ς
σηµείου µε λειτουργία
αναπαραγωγής γρήγορης
προώθησης ή γρήγορης
αντιστροφής (σάρωση)
Πατήστε
mήM
κατά τη
διάρκεια αναπαραγωγής ενς δίσκου.
=ταν εντοπίσετε το σηµείο που
θέλετε, πατήστε H για να
επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα.
Κάθε φορά που πατάτε
mή
M
κατά τη διάρκεια της
σάρωσης, η ταχύτητα αναπαραγωγής
αλλάζει. Σε κάθε πάτηµα η ένδειξη
αλλάζει πως φαίνεται παρακάτω. Οι
ταχύτητες ενδέχεται να διαφέρουν
ανάµεσα στους δίσκους.
Κατεύθυνση αναπαραγωγής
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (µνο λειτουργία DVD VIDEO/DVD-VR/
VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2B (µνο DVD VIDEO/CD)
,συνεχίζεται
39
Αντίθετη κατεύθυνση
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (µνο λειτουργία DVD VIDEO/DVD-VR/
VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2b (µνο DVD VIDEO)
* µνο DivX βίντεο
Η ταχύτητα αναπαραγωγής "×2B"/
"×2b" είναι σχεδν η διπλάσια απ
την κανονική ταχύτητα.
Η ταχύτητα αναπαραγωγής "3M"/
"3m" είναι µεγαλύτερη απ την
"2M"/"2m" και η ταχύτητα
αναπαραγωγής "2M"/"2m" είναι
µεγαλύτερη απ την "1M"/"1m".
Αναπαραγωγή εν&ς καρέ
κάθε φορά (Σταθεροποίηση
εικ&νας)
=ταν η λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής είναι σε παύση,
πατήστε
(σταδιακή µετάβαση)
για να µεταβείτε στο επµενο καρέ.
Πατήστε
(σταδιακή µετάβαση)
για να µεταβείτε στο προηγούµενο
καρέ (µνο για λειτουργία DVD/
DVD-VR). Για να επιστρέψετε στην
κανονική αναπαραγωγή, πατήστε H.
Ση@ειώσειςώ
Παρακολούθηση καρέ-καρέ
(αναπαραγωγή σε αργή
κίνηση)
Πατήστε
mήM
ταν η
λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής είναι σε παύση. Για να
επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα,
πατήστε H.
Κάθε φορά που πατάτε
mήM
κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής
σε αργή κίνηση, αλλάζει η ταχύτητα
αναπαραγωγής. Υπάρχουν δύο
ταχύτητες. Σε κάθε πάτηµα η ένδειξη
αλλάζει ως εξής:
Κατεύθυνση αναπαραγωγής
2
y1
Αντίθετη κατεύθυνση (µνο
λειτουργία DVD/DVD-VR)
2
y1
Η ταχύτητα αναπαραγωγής "2 y"/
"2
" είναι µικρτερη απ την "1
y"/"1
."
Ση@είωση
Για DATA CD/DATA DVD, η λειτουργία αυτή
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µνο για αρχεία
βίντεο DivX.
40
• ∆εν µπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση
µιας ακίνητης εικνας σε DVD-RW/DVD-R
σε λειτουργία VR.
• Για DATA CD/DATA DVD, η λειτουργία
αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µνο για
αρχεία βίντεο DivX.
Αναζήτηση τίτλου/
κεφαλαίου/
κοµµατιού/σκηνής
κλπ.
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
τη µέθοδο αναζήτησης.
◆ Κατά την αναπαραγωγή εν&ς
δίσκου λειτουργίας DVD VIDEO/
DVD-VR
ΤΙΤΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή Super VCD χωρίς
αναπαραγωγή PBC
ΚΟΜΜΑΤΙ
Αναζήτηση σκηνής
Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση
σε ένα DVD ανά τίτλο ή κεφάλαιο και
σε ένα VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD ανά κοµµάτι, ευρετήριο, αρχείο ή
σκηνή. Στους τίτλους και τα κοµµάτια
του δίσκου αντιστοιχούν µοναδικοί
αριθµοί και µπορείτε να επιλέξετε
αυτ που θέλετε καταχωρώντας τον
κατάλληλο αριθµ. Μπορείτε επίσης
να αναζητήσετε µια σκηνή
χρησιµοποιώντας τον κωδικ χρνου.
Επιλέξτε "ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ" για
να αναζητήσετε ένα σηµείο
έναρξης καταχωρώντας τον
κωδικ χρνου.
INDEX
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή Super VCD µε αναπαραγωγή
PBC
ΣΚΗΝΗ
◆ Κατά την αναπαραγωγή CD
Κουµπιά
αριθµών
ΚΟΜΜΑΤΙ
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD/DATA DVD
CLEAR
ΑΛΜΠΟΥΜ
ENTER
DISPLAY
ΚΟΜΜΑΤΙ (µνο ηχητικά
κοµµάτια MP3)
ΑΡΧΕΙΟ (µνο αρχεία
εικνων JPEG)
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD (αρχεία βίντεο DivX) ή DATA
DVD (αρχεία βίντεο DivX)
ΑΛΜΠΟΥΜ
1 Πατήστε DISPLAY (οθ&νη)
(κατά την αναπαραγωγή
DATA CD ή DATA DVD µε
αρχεία εικ&νων JPEG,
πατήστε δύο φορές).
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
ΑΡΧΕΙΟ
Παράδειγµα: ταν επιλέγετε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
"** (**)" επιλέγεται (** αναφέρεται σε
αριθµ).
Ο αριθµς στην παρένθεση δηλώνει
τον συνολικ αριθµ τίτλων,
κεφαλαίων, κοµµατιών, ευρετηρίων ή
σκηνών.
,συνεχίζεται
41
12(27)
18(34)
T
1:32:55
3
PLAY
DVD VIDEO
Επιλεγµένη
σειρά
3 Πατήστε ENTER.
"** (**)" αλλάζει σε "-- (**)."
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
4 Πατήστε τα κουµπιά των
αριθµών για να επιλέξετε τον
τίτλο, το κεφάλαιο, το
κοµµάτι, το ευρετήριο, τη
σκηνή, κ.λ.π. που θέλετε να
αναζητήσετε.
Σε περίπτωση λάθους
Ακυρώστε τον αριθµ πατώντας
CLEAR, και στη συνέχεια επιλέξτε
άλλον.
5 Πατήστε ENTER.
Η συσκευή ξεκινά την
αναπαραγωγή απ τον επιλεγµένο
αριθµ.
Για να εκτελέσετε αναζήτηση
σκηνής χρησιµοποιώντας τον
κωδικ& χρ&νου (µ&νο για λειτουργία
DVD VIDEO/DVD-VR)
42
1
Στο βήµα 2, επιλέξτε
ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ.
Επιλέγεται "T **:**:**" (χρνος
επιλογής του τρέχοντος τίτλου).
2
Πατήστε ENTER.
"T **:**:**" αλλάζει σε "T --:--:--."
Καταχωρήστε τον κωδικ χρνου
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά των
αριθµών και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
Για παράδειγµα, για να εντοπίσετε
µια σκηνή στις 2 ώρες, 10 λεπτά
και 20 δευτερλεπτα απ την
έναρξη καταχωρήστε "2:10:20".
z Συµβουλές
• =ταν απενεργοποιείται η οθνη του
µενού ελέγχου, µπορείτε να εκτελέσετε
αναζήτηση κεφαλαίου (λειτουργία DVD
VIDEO/DVD-VR), κοµµατιού (CD/DATA
CD/DATA DVD), ή αρχείου (DATA CD (DivX
βίντεο)/DATA DVD (DivX βίντεο))
πατώντας τα κουµπιά των αριθµών και το
ENTER.
• Μπορείτε να προβάλετε την πρώτη σκηνή
τίτλων, κεφαλαίων ή κοµµατιών που
έχουν εγγραφεί σε ένα δίσκο σε µια
οθνη που χωρίζεται σε 9 τµήµατα.
Μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας την
αναπαραγωγή επιλέγοντας µία απ τις
σκηνές. Για περισστερες λεπτοµέρειες
ανατρέξετε στην εντητα "Αναζήτηση
ανά σκηνή (ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ)"
(σελίδα 43).
Ση@ειώσειςώ
• Ο αριθµς του τίτλου, του κεφαλαίου ή
του κοµµατιού που εµφανίζεται είναι
ίδιος µε τον αριθµ που έχει εγγραφεί
στο δίσκο.
• ∆εν µπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση
σκηνής σε DVD+RW/DVD+R
χρησιµοποιώντας τον κωδικ χρνου.
Αναζήτηση ανά
σκηνή (ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ
3 Πατήστε ENTER.
Η πρώτη σκηνή απ κάθε
κεφάλαιο, τίτλο ή κοµµάτι
εµφανίζεται ακολούθως:
ΕΙΚΟΝΕΣ)
Μπορείτε να χωρίσετε την οθνη σε 9
επιµέρους οθνες και να εντοπίσετε
γρήγορα τη σκηνή που θέλετε.
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Πατήστε C/X/x/c για να
PICTURE
NAVI
ENTER
RETURN
DISPLAY
επιλέξετε κεφάλαιο, τίτλο ή
κοµµάτι και πατήστε ENTER.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ τη
σκηνή που έχετε επιλέξει.
Αναζήτηση σκηνής
1
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή κατά τη ρύθµιση
1 Πατήστε PICTURE NAVI
(Περιήγηση εικ&νας) κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται η ακλουθη οθνη.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ENTER
2 Πατήστε επανειληµµένα το
κουµπί PICTURE NAVI για να
επιλέξετε στοιχείο.
Πατήστε O RETURN ή DISPLAY.
z Συµβουλή
Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω
απ 9 κεφάλαια, τίτλοι ή κοµµάτια,
εµφανίζεται η ένδειξη V, δεξιά κάτω στην
οθνη.
Για να εµφανιστούν επιπλέον κεφάλαια,
τίτλοί ή κοµµάτια επιλέξτε τις σκηνές στο
κάτω µέρος και πατήστε x. Για να
επιστρέψετε στην προηγούµενη σκηνή,
επιλέξτε την πρώτη σκηνή και πατήστε X.
Ση@είωση
Ανάλογα µε το δίσκο, ενδέχεται να µην
µπορείτε να επιλέξετε λες τις
λειτουργίες.
• ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (µνο για
DVD VIDEO) εµφανίζει την
πρώτη σκηνή απ κάθε
κεφάλαιο.
• ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΤΛΩΝ (µνο για
DVD VIDEO): εµφανίζει την
πρώτη σκηνή απ κάθε τίτλο.
• ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ (µνο
VIDEO CD/Super VCD) εµφανίζει
την πρώτη σκηνή απ κάθε
κοµµάτι.
43
2 Πατήστε επανειληµµένα
Προβολή πληροφοριών για το
δίσκο
Έλεγχος του χρ&νου
αναπαραγωγής και
του υπολειπ&µενου
χρ&νου
Μπορείτε να ελέγξετε το χρνο
αναπαραγωγής και τον υπολειπµενο
χρνο του τρέχοντος τίτλου,
κεφαλαίου ή κοµµατιού. Επίσης,
µπορείτε να ελέγξετε το κείµενο του
DVD/CD, το νοµα του κοµµατιού
(ήχος MP3), ή το νοµα του αρχείου
(βίντεο DivX) που έχει εγγραφεί στο
δίσκο.
TIME/TEXT
1 Πατήστε TIME/TEXT κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται η ακλουθη οθνη.
T 1:01:57
Πληροφορίες
χρνου
44
TIME/TEXT για να αλλάξετε
τις πληροφορίες για το
χρ&νο.
Οι διαθέσιµες πληροφορίες για το
χρνο εξαρτώνται απ τον τύπο
του δίσκου που αναπαραγάγετε.
◆ Κατά την αναπαραγωγή εν&ς
δίσκου λειτουργίας DVD VIDEO ή
DVD-VR
• T *:*:* (ώρες: λεπτά:
δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής του
πρσφατου τίτλου
• T–*:*:*
Υπολειπµενος χρνος του
τρέχοντος τίτλου
• C *:*:*
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος κεφαλαίου
• C–*:*:*
Υπολειπµενος χρνος του
τρέχοντος κεφαλαίου
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD ή Super VCD (µε λειτουργίες
PBC)
• *:* (λεπτά: δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής της
τρέχουσας σκηνής
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD (χωρίς λειτουργίες PBC) ή CD
• T *:* (λεπτά: δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος κοµµατιού
• T–*:*
Υπολειπµενος χρνος του
τρέχοντος κοµµατιού
• D *:*
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος δίσκου
• D –*:*
Υπολειπµενος χρνος του
τρέχοντος δίσκου
◆ Κατά την αναπαραγωγή Super
VCD (µε λειτουργίες PBC)
• T *:* (λεπτά: δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος κοµµατιού
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD (ήχος MP3) ή DATA DVD (ήχος
MP3)
• T *:* (λεπτά: δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος κοµµατιού
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD (βίντεο DivX) ή DATA DVD
(βίντεο DivX)
• *:*:* (ώρες: λεπτά:
δευτερλεπτα)
Χρνος αναπαραγωγής του
πρσφατου αρχείου
Για να ελέγξετε το κείµενο του
DVD/CD
Πατήστε επανειληµµένα TIME/TEXT
στο βήµα 2 για να εµφανίσετε το
κείµενο που έχει εγγραφεί στο DVD/
CD.
Το κείµενο του DVD/CD εµφανίζεται
µνο εφσον είναι εγγεγραµµένο στο
δίσκο. ∆εν µπορείτε να το αλλάξετε.
Εάν ο δίσκος δεν περιέχει κείµενο,
εµφανίζεται το µήνυµα "NO TEXT"
(∆εν υπάρχει κείµενο).
BRAHMS SYMPHONY
T
17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
=νοµα
άλµπουµ
=νοµα κοµµατιού/
αρχείου
* Εµφανίζεται ταν:
– αναπαραγωγή ενς κοµµατιού ήχου
MP3 σε DATA CD/DATA DVD.
– αναπαραγωγή αρχείου βίντεο DivX που
περιέχει ήχο MP3 σε ένα DATA CD/
DATA DVD.
Έλεγχος των πληροφοριών
στην οθ&νη του µπροστινού
πλαισίου
Μπορείτε να προβάλετε τις
πληροφορίες για το χρνο και το
κείµενο που εµφανίζεται στην οθνη
της τηλερασης και στην οθνη του
µπροστινού πλαισίου. Οι πληροφορίες
στην οθνη του µπροστινού πλαισίου
αλλάζουν ως εξής ταν αλλάζετε τις
πληροφορίες για το χρνο στην
οθνη της τηλερασης.
Προβολή πληροφοριών για το δίσκο
Έλεγχος των πληροφοριών
αναπαραγωγής του δίσκου
Ρυθµς µετάδοσης bit*
Για έλεγχο του ον&µατος άλµπουµ
DATA CD (MP3 ήχου ή βίντεο DivX)/
DATA DVD (MP3 ήχου ή βίντεο
DivX), κτλ.
Πατώντας TIME/TEXT κατά την
αναπαραγωγή κοµµατιών ήχου MP3 ή
σε αρχεία βίντεο DivX σε ένα DATA
CD/DATA DVD, µπορείτε να
προβάλετε το νοµα του άλµπουµ/
κοµµατιού/αρχείου και το ρυθµ
µετάδοσης bit ήχου (ποστητα
δεδοµένων ανά δευτερλεπτο του
τρέχοντος κοµµατιού ήχου) στην
οθνη της τηλερασής σας.
,συνεχίζεται
45
Κατά την αναπαραγωγή εν&ς
δίσκου λειτουργίας DVD VIDEO ή
DVD-VR
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος τίτλου
Κατά την αναπαραγωγή DATA CD
(ήχος MP3)/DATA DVD (ήχος MP3)
Χρνος αναπαραγωγής και
αριθµς του τρέχοντος κοµµατιού
=νοµα κοµµατιού
Υπολειπµενος χρνος του
τρέχοντος τίτλου
Τρέχον άλµπουµ και αριθµς κοµµατιού
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος κεφαλαίου
Υπολειπµενος χρνος του
τρέχοντος κεφαλαίου
(αυτµατη επιστροφή στην αρχή)
Κατά την αναπαραγωγή DATA CD
(βίντεο DivX)/DATA DVD (βίντεο
DivX)
Χρνος αναπαραγωγής του
τρέχοντος αρχείου
Κείµενο
Το τρέχον νοµα αρχείου
Τρέχων τίτλος και αριθµς
κεφαλαίου
(αυτµατη επιστροφή στην
αρχή)
46
Ο τρέχων αριθµς άλµπουµ και αρχείου
(αυτµατη επιστροφή στην αρχή)
Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD,
(χωρίς λειτουργίες PBC), ή CD
Χρνος αναπαραγωγής και αριθµς
του τρέχοντος κοµµατιού
• Αν αναπαράγετε έναν δίσκο που περιέχει
µνο αρχεία εικνων JPEG, εµφανίζεται
το µήνυµα "NO AUDIO DATA" ταν η
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)"έχει
ρυθµιστεί στο "ΑΥΤΟΜΑΤΟ," "JPEG"
εµφανίζεται ταν η "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)" έχει ρυθµιστεί στο "ΕΙΚΟΝΑ
(JPEG)" στην οθνη του µπροστινού
πλαισίου.
Υπολειπµενος χρνος του
τρέχοντος κοµµατιού
Υπολειπµενος χρνος του
δίσκου
Κείµενο
z Συµβουλές
• Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD χωρίς
λειτουργίες PBC, ο αριθµς του
κοµµατιού και ο αριθµς ευρετηρίου
εµφανίζονται µετά απ το κείµενο.
• Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD µε
λειτουργίες PBC, εµφανίζεται ο αριθµς
σκηνής ή ο χρνος αναπαραγωγής.
• Το µεγάλο κείµενο που δεν χωράει σε µία
µνο γραµµή εµφανίζεται διαδοχικά στην
οθνη του µπροστινού πλαισίου.
• Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις
πληροφορίες για το χρνο και το κείµενο
χρησιµοποιώντας το µενού ελέγχου
(σελίδα13).
Προβολή πληροφοριών για το δίσκο
Χρνος αναπαραγωγής του
δίσκου
Ση@ειώσειςώ
• Ανάλογα µε τον τύπο του δίσκου που
αναπαράγεται, ενδέχεται να µην
εµφανιστεί το κείµενο του δίσκου ή το
νοµα του κοµµατιού.
• Η συσκευή αναπαραγωγής µπορεί να
εµφανίσει µνο το πρώτο επίπεδο του
κειµένου του δίσκου, πως το νοµα του
δίσκου ή τον τίτλο.
• Ο χρνος αναπαραγωγής κοµµατιών
ήχου MP3 και αρχείων βίντεο DivX
ενδέχεται να µην εµφανίζεται σωστά.
47
1:ΑΓΓΛΙΚΑ DOLBY DIGITAL 3/2.1
Ρυθµίσεις ήχου
Αλλαγές στον ήχο
Κατά την αναπαραγωγή ενς DVD
VIDEO ή DATA CD (αρχεία βίντεο
DivX)/DATA DVD (αρχεία βίντεο DivX)
που έχει εγγραφεί µε πολλές µορφές
ήχου (PCM, Dolby Digital, ήχος MPEG
ή DTS), µπορείτε να αλλάξετε τη
µορφή του ήχου. Εάν η εγγραφή του
DVD VIDEO έχει γίνει σε κοµµάτια µε
πολλές γλώσσες, µπορείτε επίσης να
αλλάξετε τη γλώσσα.
Στα CD, DATA CD ή τα DATA DVD ή
VIDEO CD µπορείτε να επιλέξετε τον
ήχο απ το δεξί ή το αριστερ κανάλι
και να ακούσετε τον ήχο του
επιλεγµένου καναλιού και απ το δεξί
και απ το αριστερ ηχείο. Για
παράδειγµα, κατά την αναπαραγωγή
ενς δίσκου που περιέχει ένα
τραγούδι µε τα φωνητικά στο δεξί
κανάλι και τα µουσικά ργανα στο
αριστερ, µπορείτε να ακούσετε τα
µουσικά ργανα και απ τα δύο ηχεία
επιλέγοντας το αριστερ κανάλι.
1 Πατήστε
(ήχος) κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται η ακλουθη οθνη.
48
2 Πατήστε
(ήχος)
επανειληµµένα για να
επιλέξετε το ηχητικ& σήµα
που θέλετε.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
VIDEO
Ανάλογα µε το DVD VIDEO
διαφέρει και η επιλογή γλώσσας.
Τα 4 ψηφία που εµφανίζονται
δηλώνουν κωδικ γλώσσας.
Ανατρέξτε στην εντητα
"Κατάλογος κωδικών γλώσσας"
στη σελίδα 99 για να δείτε ποια
γλώσσα αντιστοιχεί στον κωδικ.
=ταν εµφανίζεται η ίδια γλώσσα
δύο ή περισστερες φορές,
σηµαίνει τι η εγγραφή του DVD
VIDEO έχει γίνει σε πολλές
µορφές ήχου.
◆ Κατά την αναπαραγωγή δίσκου
σε λειτουργία DVD-VR
Εµφανίζονται οι τύποι των
εγγεγραµµένων κοµµατιών ήχου
σε ένα δίσκο. Η προεπιλεγµένη
ρύθµιση είναι υπογραµµισµένη.
Παράδειγµα:
• 1: ΚΥΡΙΟ (κύριος ήχος)
• 1: ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ (δευτερεύων
ήχος)
• 1: ΚΥΡΙΟ+∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ (κύριος
και δευτερεύων ήχος)
◆ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO
CD, CD, DATA CD (ήχος MP3) ή
DATA DVD (ήχος MP3)
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
• STEREO (Στερεοφωνικς): o
τυπικς στερεοφωνικς ήχος
• 1/Α: o ήχος του αριστερού
καναλιού (µονοφωνικς)
• 2/∆: o ήχος του δεξιού καναλιού
(µονοφωνικς)
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD (βίντεο DivX) ή DATA DVD
(βίντεο DivX)
Επιλέξτε µία απ τις
εµφανιζµενες µορφές ηχητικού
Έλεγχοςτης µορφής του
ηχητικού σήµατος
Μπορείτε να ελέγξετε τη µορφή του
ηχητικού σήµατος πατώντας
(ήχος) επανειληµµένα κατά την
αναπαραγωγή. Η µορφή του
τρέχοντος σήµατος ήχου (Dolby
Digital, DTS, PCM, κτλ.) εµφανίζεται
πως παρακάτω.
◆Κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO
Παράδειγµα:
Dolby Digital 5,1 καναλιών
Πίσω (Α/∆)
LFE (Εφέ χαµηλής
συχντητας)
1:ΑΓΓΛΙΚΑ DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Πίσω (Α/∆)
+ Κέντρο
Ρυθµίσεις ήχου
σήµατος που εµφανίζονται. Εάν
εµφανιστεί η ένδειξη "∆εν
υπάρχουν δεδοµένα ήχου", η
συσκευή αναπαραγωγής δεν
υποστηρίζει τη µορφή ηχητικού
σήµατος που περιλαµβάνεται στον
δίσκο.
◆ Κατά την αναπαραγωγή Super
VCD
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
• 1:STEREO: ο στερεοφωνικς
ήχος του κοµµατιού ήχου 1
• 1:1/Α: ο ήχος του αριστερού
καναλιού του κοµµατιού ήχου 1
(µονοφωνικς)
• 1:2/∆: ο ήχος του δεξιού
καναλιού του κοµµατιού ήχου 1
(µονοφωνικς)
• 2:STEREO: ο στερεοφωνικς
ήχος του κοµµατιού ήχου 2
• 2:1/Α: ο ήχος του αριστερού
καναλιού του κοµµατιού ήχου 2
(µονοφωνικς)
• 2:2/∆: ο ήχος του δεξιού
καναλιού του κοµµατιού ήχου 2
(µονοφωνικς)
Παράδειγµα:
Dolby Digital 3 καναλιών
Ση@ειώσειςώ
• Κατά την αναπαραγωγή ενς δίσκου
Super VCD στον οποίο δεν έχει εγγραφεί
το κοµµάτι ήχου 2, δεν θα παραχθεί ήχος
ταν επιλέξετε "2:STEREO", "2:1/Α" ή
"2:2/∆".
• Κατά την αναπαραγωγή ενς DVD-RW/
DVD-R σε λειτουργία VR: εάν συνδέσετε
έναν ενισχυτή (δέκτη) AV
χρησιµοποιώντας την υποδοχή DIGITAL
OUT (COAXIAL ή OPTICAL*)/HDMI OUT
και θέλετε να κάνετε εναλλαγή µεταξύ
των κοµµατιών ήχου, ορίστε στο "DOLBY
DIGITAL" την τιµή "D-PCM" στις
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ".
Μπροστά (Α/∆)
Πίσω
(µονοφωνικ)
2:ΕΛΛΗΝΙΚΑ DOLBY DIGITAL 2 / 1
◆Κατά την αναπαραγωγή εν&ς
αρχείου βίντεο DivX σε ένα DATA CD
ή DATA DVD
Παράδειγµα:
Ήχος MP3
1: MP3 128k
Ρυθµς µετάδοσης bit
,συνεχίζεται
49
Πληροφορίες για τα ηχητικά
σήµατα
Τα ηχητικά σήµατα που έχουν
εγγραφεί σε δίσκο περιέχουν τα
στοιχεία ήχου (κανάλια) που
αναφέρονται παρακάτω. Κάθε κανάλι
έχει έξοδο απ ξεχωριστ ηχείο.
• Μπροστά (Α)
• Μπροστά (∆)
• Κέντρο
• Πίσω (Α)
• Πίσω (∆)
• Πίσω (µονοφωνικ): Αυτ το σήµα
µπορεί να αποτελεί είτε τα σήµατα
επεξεργασίας ήχου Dolby Surround
είτε τα πίσω µονοφωνικά ηχητικά
σήµατα ήχου Dolby Digital.
• Σήµα LFE (Εφέ χαµηλής
συχντητας)
Ση@είωση
Εάν η ρύθµιση “DTS” στη “Ρύθµιση ήχου”
έχει τιµή “OFF” στο στοιχείο “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ”, η δυναττητα επιλογής κοµµατιού
DTS δεν θα εµφανίζεται στην οθνη ακµα
και αν ο δίσκος περιλαµβάνει κοµµάτια
DTS (σελίδα 88).
Ρυθµίσεις εικονικού
surround
τηλε&ρασης (TVS)
=ταν συνδέετε µια στερεοφωνική
τηλεραση ή 2 µπροστινά ηχεία, µε τη
δυναττητα TVS (εικονικ surround
τηλερασης) µπορείτε να
απολαύσετε τα εφέ του ήχου
surround χρησιµοποιώντας µη
πραγµατικ ήχο για να
δηµιουργήσετε εικονικά πίσω ηχεία
απ τον ήχο των µπροστινών ηχείων
(Α: αριστερ, ∆: δεξί) χωρίς να
χρησιµοποιούνται πραγµατικά πίσω
ηχεία. Η δυναττητα TVS
αναπτύχθηκε απ τη Sony για την
παραγωγή ήχου surround για οικιακή
χρήση απλώς µε µια στερεοφωνική
τηλεραση. Αυτ λειτουργεί µνο
ταν γίνεται αναπαραγωγή ενς
ηχητικού κοµµατιού πολυκάναλου
Dolby.
Εάν η συσκευή αναπαραγωγής έχει
ρυθµιστεί ώστε να παράγει το σήµα
απ την υποδοχή DIGITAL OUT
(OPTICAL ή COAXIAL)/HDMI OUT, το
εφέ του ήχου surround ακούγεται
µνο ταν η ρύθµιση "DOLBY
DIGITAL" έχει τιµή "D-PCM" και η
ρύθµιση "MPEG" τιµή "PCM" στο
στοιχείο "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ"
(σελίδα 87).
SUR
50
1 Πατήστε SUR (ήχος
surround) κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται η ακλουθη οθνη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TVS DYNAMIC THEATER
2 Πατήστε επανειληµµένα το
κουµπί SUR για να επιλέξετε
έναν απ& τους ήχους της
δυνατ&τητας TVS.
Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση
Επιλέξτε "OFF" στο βήµα 2.
◆ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TVS DYNAMIC
THEATER
∆ηµιουργεί ΜΕΓΑΛΑ εικονικά πίσω
ηχεία και εικονικά subwoofer απ τον
ήχο των µπροστινών ηχείων (Α, ∆)
χωρίς να χρησιµοποιεί πραγµατικά
πίσω ηχεία και subwoofer (πως
φαίνεται παρακάτω).
Αυτή η λειτουργία είναι
αποτελεσµατική ταν η απσταση
ανάµεσα στο αριστερ και το δεξί
ηχείο είναι µικρή, πως συµβαίνει στα
ενσωµατωµένα ηχεία µιας
στερεοφωνικής τηλερασης.
TV
Sub
woofer
TV
◆ΕΥΡΥ TVS
∆ηµιουργεί πέντε εικονικά πίσω ηχεία
απ τον ήχο των µπροστινών ηχείων
(Α, ∆) χωρίς να χρησιµοποιεί
πραγµατικά πίσω ηχεία (πως
φαίνεται παρακάτω).
Αυτή η λειτουργία είναι
αποτελεσµατική ταν η απσταση
ανάµεσα στο αριστερ και το δεξί
ηχείο είναι µικρή, πως συµβαίνει στα
ενσωµατωµένα ηχεία µιας
στερεοφωνικής τηλερασης.
Ρυθµίσεις ήχου
Ανατρέξτε στις επεξηγήσεις που
δίνονται για κάθε στοιχείο στην
επµενη εντητα.
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TVS DYNAMIC
THEATER
• ∆ΥΝΑΜΙΚΟ TVS
• ΕΥΡΥ TVS
• TVS ΝΥΚΤΟΣ
• ΤΥΠΙΚΟ TVS (Τυπική λειτουργία)
◆∆ΥΝΑΜΙΚΟ TVS
∆ηµιουργεί εικονικά πίσω ηχεία απ
τον ήχο των µπροστινών ηχείων (Α, ∆)
χωρίς να χρησιµοποιεί πραγµατικά
πίσω ηχεία (πως φαίνεται
παρακάτω).
Αυτή η λειτουργία είναι
αποτελεσµατική ταν η απσταση
ανάµεσα στο αριστερ και το δεξί
ηχείο είναι µικρή, πως συµβαίνει στα
ενσωµατωµένα ηχεία µιας
στερεοφωνικής τηλερασης.
TV
◆TVS ΝΥΚΤΟΣ
Οι δυνατοί ήχοι, πως οι εκρήξεις,
ακούγονται µε µειωµένη ένταση αλλά
οι χαµηλτεροι ήχοι παραµένουν
αναλλοίωτοι. Αυτή η λειτουργία είναι
χρήσιµη ταν θέλετε να ακούσετε
τους διαλγους και να απολαύσετε τα
εφέ του ήχου surround σε λειτουργία
"ΕΥΡΥ TVS" σε χαµηλή ένταση.
,συνεχίζεται
51
◆ΤΥΠΙΚΟ TVS
∆ηµιουργεί τρία εικονικά πίσω ηχεία
απ τον ήχο των µπροστινών ηχείων
(Α, ∆) χωρίς να χρησιµοποιεί
πραγµατικά πίσω ηχεία (πως
φαίνεται παρακάτω). Χρησιµοποιήστε
αυτήν τη ρύθµιση ταν θέλετε να
χρησιµοποιήσετε τη δυναττητα TVS
µε 2 ξεχωριστά ηχεία.
L
R
Α: Μπροστιν ηχείο (αριστερ)
∆: Μπροστιν ηχείο (δεξί)
: Εικονικ ηχείο
Ση@ειώσειςώ
• =ταν επιλέξετε µία απ τις λειτουργίες
TVS, απενεργοποιήστε τη ρύθµιση
surround της συνδεδεµένης τηλερασης
ή του συνδεδεµένου ενισχυτή (δέκτη).
• ∆εν αποκρίνονται λοι οι δίσκοι µε τον
ίδιο τρπο στη λειτουργία "TVS
ΝΥΚΤΟΣ".
• =ταν το σήµα αναπαραγωγής δεν
περιέχει σήµα για τα πίσω ηχεία, δεν
µπορείτε να ακούσετε τα εφέ TVS.
• =ταν επιλέγετε ένα απ τα µοντέλα TVS,
η συσκευή δεν αναπαράγει τον ήχο απ
το κεντρικ ηχείο.
• Βεβαιωθείτε τι η θέση ακρασης είναι
ανάµεσα στα ηχεία και απέχει εξίσου απ
αυτά και τι τα ηχεία βρίσκονται σε
παρεµφερές περιβάλλον.
• Εάν χρησιµοποιείτε την υποδοχή
DIGITAL OUT (OPTICAL ή COAXIAL)/
HDMI OUT και έχετε ορίσει στη ρύθµιση
"DOLBY DIGITAL" την τιµή "DOLBY
DIGITAL," στη ρύθµιση "MPEG" την τιµή
"MPEG" και στη ρύθµιση "DTS" την τιµή
"ON," στο στοιχείο "ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ", θα
παράγεται ήχος απ τα ηχεία αλλά χωρίς
το εφέ SURROUND.
• Τα εφέ TVS δεν λειτουργούν ταν
χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες Fast Play
ή Slow Play, ακµη κι αν αλλάξετε τις
λειτουργίες TVS.
52
Προβολή ταινιών
Προβολή των
υποτίτλων
Αλλαγή γωνίας
Εάν έχουν εγγραφεί διάφορες γωνίες
(πολλές γωνίες) για µια σκηνή στο
DVD VIDEO, στην οθνη του
µπροστινού πλαισίου εµφανίζεται η
ένδειξη "
". Αυτ σηµαίνει τι
µπορείτε να αλλάξετε τη γωνία
προβολής.
Εάν στους δίσκους έχουν εγγραφεί
υπτιτλοι, µπορείτε να τους αλλάξετε
ή να τους ενεργοποιήσετε και να τους
απενεργοποιήσετε ποτε θέλετε στη
διάρκεια αναπαραγωγής του δίσκου.
1 Πατήστε
(γωνία) κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Στην οθνη εµφανίζεται ο αριθµς
της γωνίας.
(υπ&τιτλοι) κατά
τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Προβολή ταινιών
1 Πατήστε
Εµφανίζεται η ακλουθη οθνη.
1:ΑΓΓΛΙΚΑ
2
2 Πατήστε
(γωνία)
επανειληµµένα για να
επιλέξετε τον αριθµ& µιας
γωνίας.
Η σκηνή αλλάζει σύµφωνα µε την
επιλεγµένη γωνία.
Ση@είωση
Ανάλογα µε το DVD VIDEO, ενδέχεται να
µην µπορείτε να αλλάξετε τη γωνία ακµα
και αν στο DVD VIDEO έχουν εγγραφεί
πολλές γωνίες.
2 Πατήστε
(υπ&τιτλοι)
επανειληµµένα για να
επιλέξετε µια ρύθµιση.
◆ Κατά την αναπαραγωγή DVD
VIDEO
Επιλέξτε τη γλώσσα.
Ανάλογα µε το DVD VIDEO
διαφέρει και η επιλογή γλώσσας.
Τα 4 ψηφία που εµφανίζονται
δηλώνουν κωδικ γλώσσας.
Ανατρέξτε στην εντητα
"Κατάλογος κωδικών γλώσσας"
στη σελίδα 99 για να δείτε ποια
γλώσσα αντιστοιχεί στον κωδικ.
,συνεχίζεται
53
◆ Κατά την αναπαραγωγή δίσκου
σε λειτουργία DVD-VR
Επιλέξτε "ON".
◆ Κατά την αναπαραγωγή DATA
CD (βίντεο DivX) ή DATA DVD
(βίντεο DivX)
Επιλέξτε τη γλώσσα που
εµφανίζεται.
Για να απενεργοποιήσετε τους
υπ&τιτλους
Επιλέξτε "OFF" στο βήµα 2.
Ση@ειώσειςώ
• Ανάλογα το DVD VIDEO, ενδέχεται να µην
µπορείτε να αλλάξετε τους υπτιτλους
ακµα και αν στο δίσκο έχουν εγγραφεί
υπτιτλοι σε πολλές γλώσσες. Επίσης,
ενδέχεται να µην µπορείτε να τους
απενεργοποιήσετε.
• Μπορείτε να αλλάξετε στους υπτιτλους
αν το αρχείο βίντεο DivX διαθέτει µια
επέκταση ".AVI" ή ".DIVX" και περιέχει
πληροφορίες για υπτιτλους µέσα στον
ίδιο φάκελο.
• Κατά την αναπαραγωγή ενς δίσκου µε
χρήση υποτίτλων, οι υπτιτλοι ίσως
χαθούν ταν πατάτε τα κουµπιά FAST
PLAY ή SLOW PLAY.
Ρύθµιση της εικ&νας
αναπαραγωγής
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ)
Μπορείτε να προσαρµσετε το σήµα
βίντεο του DVD, VIDEO CD, DATA CD/
DATA DVD σε µορφή JPEG, ή DATA
CD/DATA DVD που περιέχει αρχεία
βίντεο DivX απ τη συσκευή
αναπαραγωγής για να επιτύχετε την
ποιτητα εικνας που θέλετε.
Επιλέξτε τη ρύθµιση που ταιριάζει
καλύτερα στο πργραµµα που
παρακολουθείτε. =ταν επιλέγετε
"ΜΝΗΜΗ," µπορείτε να κάνετε
περισστερες ρυθµίσεις σε κάθε
στοιχείο της εικνας (χρώµα,
φωτειντητα, κτλ.).
ENTER
RETURN
DISPLAY
1 Πατήστε DISPLAY δύο
φορές κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
54
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ) και
στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ".
TYΠIKH
TYΠIKH
∆YNAMIKH 1
∆YNAMIKH 2
ΣINEMA 1
ΣINEMA 2
MNHMH
DVD VIDEO
z Συµβουλή
=ταν παρακολουθείτε ταινία, συνιστάται
να επιλέγετε τη λειτουργία "ΣΙΝΕΜΑ 1" ή
"ΣΙΝΕΜΑ 2".
Προσαρµογή των στοιχείων
της εικ&νας στη "ΜΝΗΜΗ"
Μπορείτε να προσαρµσετε κάθε
στοιχείο της εικνας ξεχωριστά.
• ΕΙΚΟΝΑ: αλλάζει την αντίθεση των
χρωµάτων
• ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ: αλλάζει τη συνολική
φωτειντητα
• ΧΡΩΜΑ: κάνει τα χρώµατα πιο
σκούρα ή πιο ανοιχτά
• ΧΡΟΙΑ: αλλάζει την ένταση των
χρωµάτων
τη ρύθµιση που θέλετε.
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
• ΤΥΠΙΚΗ: εµφανίζει µια τυπική
εικνα.
• ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 1: παράγει µια έντονη
δυναµική εικνα αυξάνοντας την
αντίθεση και την ένταση των
χρωµάτων.
• ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 2: παράγει µια πιο
δυναµική εικνα απ εκείνη της
λειτουργίας ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 1
αυξάνοντας την αντίθεση και την
ένταση των χρωµάτων.
• ΣΙΝΕΜΑ 1: βελτιώνει τις
λεπτοµέρειες στα σκοτεινά
σηµεία αυξάνοντας το επίπεδο
του µαύρου.
• ΣΙΝΕΜΑ 2: οι λευκές αποχρώσεις
γίνονται πιο φωτεινές, οι µαύρες
αποχρώσεις γίνονται πιο βαθιές
και αυξάνει η αντίθεση των
χρωµάτων.
• ΜΝΗΜΗ: προσαρµζει την
εικνα µε περισστερη
λεπτοµέρεια.
4 Πατήστε ENTER.
Στο βήµα 3 στην "Προσαρµογή
της εικ&νας αναπαραγωγής,"
επιλέξτε "ΜΝΗΜΗ" και πατήστε
ENTER.
Εµφανίζεται η γραµµή ρύθµισης
"ΕΙΚΟΝΑ".
(
)
C
01:32:55
0
EIKONA
2
Select :
Προβολή ταινιών
3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε 1
ENTER
Cancel : RETURN
Πατήστε C/c για να
προσαρµ&σετε την αντίθεση των
χρωµάτων της εικ&νας.
Για να µεταβείτε στο επµενο ή το
προηγούµενο στοιχείο εικνας
χωρίς να αποθηκεύσετε την
τρέχουσα ρύθµιση, πατήστε X/x.
3
Πατήστε ENTER.
Η προσαρµογή έχει αποθηκευτεί,
και εµφανίζεται η γραµµή
προσαρµογής "ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ".
4
Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3
για να προσαρµ&σετε τη
"ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ," "ΧΡΩΜΑ," and
"ΧΡΟΙΑ."
Γίνεται εφαρµογή της
επιλεγµένης ρύθµισης.
,συνεχίζεται
55
Για να απενεργοποιήσετε την
οθ&νη
Πατήστε O RETURN ή DISPLAY.
Εντον&τερες εικ&νες
(ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ)
Ση@είωση
Η ρύθµιση "ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ" δεν είναι
αποτελεσµατική αν συνδέετε τη συσκευή
µέσω της υποδοχής LINE OUT (VIDEO), S
VIDEO OUT ή LINE (RGB)-TΗΛΕΟΡΑΣΗ και
επιλέγετε "ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ" ή
"ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟ" απ το κουµπί
PROGRESSIVE στο µπροστιν πλαίσιο.
Μπορείτε να βελτιώσετε το
περίγραµµα των εικνων για
παραγωγή πιο ευκρινούς εικνας.
ENTER
DISPLAY
1 Πατήστε DISPLAY δύο
φορές κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ) και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ".
OFF
OFF
1
2
56
DVD VIDEO
3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
επίπεδο.
• 1: βελτιώνει το περίγραµµα.
• 2: βελτιώνει το περίγραµµα
περισστερο απ το επίπεδο 1.
Ρύθµιση της
ποι&τητας εικ&νας
(BNR, MNR)
4 Πατήστε ENTER.
Γίνεται εφαρµογή της
επιλεγµένης ρύθµισης.
Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση
"ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ"
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ποιτητα
εικνας µέσω των συστηµάτων "BNR"
(Block Noise Reduction) ή "MNR"
(Mosquito Noise Reduction)
Επιλέξτε "OFF" στο βήµα 3.
Ση@είωση
ENTER
DISPLAY
Προβολή ταινιών
Η ρύθµιση αυτή δεν είναι αποτελεσµατική
αν συνδέετε τη συσκευή µέσω της
υποδοχής LINE OUT (VIDEO), S VIDEO OUT
ή LINE (RGB)-TΗΛΕΟΡΑΣΗ και επιλέγετε
"ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ" ή
"ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟ" απ το κουµπί
PROGRESSIVE στο µπροστιν πλαίσιο.
Ρύθµιση της λειτουργίας
BNR
Η λειτουργία "BNR" ρυθµίζει την
ποιτητα της εικνας µειώνοντας το
"θρυβο" ή τα σχέδια τύπου
µωσαϊκού που εµφανίζονται στην
οθνη της τηλερασης.
1 Πατήστε DISPLAY δύο
φορές κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
,συνεχίζεται
57
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(BNR) και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "BNR".
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
Ρύθµιση της λειτουργίας
MNR
Η λειτουργία "MNR" ρυθµίζει την
ποιτητα της εικνας µειώνοντας τον
ανεπαίσθητο θρυβο που εµφανίζεται
γύρω απ το περίγραµµα των
εικνων.
Τα εφέ µείωσης θορύβου ρυθµίζονται
αυτµατα στο εύρος κάθε στοιχείου
ρύθµισης, σύµφωνα µε το ρυθµ
µετάδοσης bit εικνας και άλλους
παράγοντες.
DISPLAY δύο
3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε 1 Πατήστε
φορές κατά τη διάρκεια της
ρύθµιση.
• OFF: Για να ακυρώσετε το εφέ
"BNR".
• ON: Για να ενεργοποιήσετε το
εφέ "BNR".
4 Πατήστε ENTER.
Ο δίσκος αναπαράγεται µε τη
ρύθµιση που επιλέξατε.
αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(MNR) και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "MNR".
Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση "BNR"
Επιλέξτε "OFF" στο βήµα 3.
Για να απενεργοποιήσετε το µενού
ελέγχου
Πατήστε επανειληµµένα DISPLAY
µέχρι να απενεργοποιηθεί το µενού
ελέγχου.
Ση@ειώσειςώ
• Εάν τα περιγράµµατα των εικνων στην
οθνη σας γίνουν θολά, ορίστε τη
ρύθµιση "BNR" στην τιµή "OFF."
• Ανάλογα µε το δίσκο ή τη σκηνή που
αναπαράγεται, ενδέχεται να µην
εµφανίζεται εφέ "BNR" ή να είναι
δυσδιάκριτο.
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ρύθµιση.
• OFF: Για να ακυρώσετε το εφέ
"MNR".
• ON: Για να ενεργοποιήσετε το
εφέ "MNR".
4 Πατήστε ENTER.
Ο δίσκος αναπαράγεται µε τη
ρύθµιση που επιλέξατε.
Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση
"MNR"
Επιλέξτε "OFF" στο βήµα 3.
58
Για να απενεργοποιήσετε το µενού
ελέγχου
Πατήστε επανειληµµένα DISPLAY
µέχρι να απενεργοποιηθεί το µενού
ελέγχου.
Ση@ειώσειςώ
• Εάν τα περιγράµµατα των εικνων στην
οθνη σας γίνουν θολά, ορίστε τη
ρύθµιση "MNR" στην τιµή "OFF."
• Ανάλογα µε το δίσκο ή τη σκηνή που
αναπαράγεται, ενδέχεται να µην
εµφανίζεται εφέ "MNR" ή να είναι
δυσδιάκριτο.
Ρύθµιση της
καθυστέρησης
µεταξύ εικ&νας και
ήχου (AV ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ)
=ταν ο ήχος δεν ταιριάζει µε τις
εικνες στην οθνη, µπορείτε να
ρυθµίσετε την καθυστέρηση µεταξύ
εικνας και ήχου.
ENTER
DISPLAY
Προβολή ταινιών
CLEAR
1 Πατήστε DISPLAY δύο
φορές κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(AV ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ)
και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
Εµφανίζεται η ακλουθη οθνη.
STOP
DVD VIDEO
0 ms
PYΘMIΣΗ
,συνεχίζεται
59
3 Πατήστε x για να επιλέξετε
"ΡΥΘΜΙΣΗ c", και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η γραµµή ρύθµισης
"AV ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ".
AV ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
0ms
4 Πατήστε επανειληµµένα c
για να ρυθµίσετε την
καθυστέρηση.
Κάθε φορά που πατάτε C/c, η
καθυστέρηση ρυθµίζεται κατά
10 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
5 Πατήστε ENTER.
Γίνεται εφαρµογή της
επιλεγµένης ρύθµισης.
Για να επαναφέρετε τη ρύθµιση
"AV ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ"
Πατήστε CLEAR στο βήµα 4.
Ση@ειώσειςώ
• Η λειτουργία αυτή δεν είναι
αποτελεσµατική εάν χρησιµοποιείτε την
υποδοχή DIGITAL OUT (OPTICAL ή
COAXIAL) και έχετε ορίσει τις ρυθµίσεις
"DOLBY DIGITAL," "MPEG" ή "DTS" στο
στοιχείο ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ στην τιµή
"DOLBY DIGITAL," "MPEG" ή "ON"
αντίστοιχα (σελίδα 87).
• Η λειτουργία αυτή δεν είναι
αποτελεσµατική εάν συνδέσετε µια
συσκευή Dolby Digital ή συµβατή µε DTS
µέσω της υποδοχής HDMI OUT και έχετε
ορίσει τις ρυθµίσεις "DOLBY DIGITAL,"
"MPEG" ή "DTS" στο στοιχείο ΡΥΘΜΙΣΗ
ΗΧΟΥ στην τιµή "DOLBY DIGITAL,"
"MPEG" ή "ON" αντίστοιχα (σελίδα 86).
• Για DATA CD/DATA DVD, η λειτουργία
αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µνο για
αρχεία βίντεο DivX.
60
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και
προβολή εικ&νων JPEG
Πληροφορίες για
τακοµµάτια ήχου
MP3 και τααρχεία
εικ&νας JPEG
MP3 είναι η τεχνολογία συµπίεσης
ήχου που πληροί τις προϋποθέσεις
των κανονισµών ISO/IEC MPEG. JPEG
είναι η τεχνολογία συµπίεσης
εικνας.
Μπορείτε να αναπαράγετε DATA CD/
DATA DVD που περιέχουν κοµµάτια
ήχου MP3 ή αρχεία εικνων JPEG.
Μπορείτε να αναπαράγετε DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) ή DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R) που έχουν εγγραφεί σε
µορφή MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)
και JPEG. Ωστσο, οι δίσκοι πρέπει να
έχουν εγγραφεί σύµφωνα µε το
πρτυπο ISO 9660 Επιπέδου 1,
Επιπέδου 2 ή σε µορφή Joliet και
DATA DVD Universal Disc Format
(UDF) προκειµένου η συσκευή
αναπαραγωγής να αναγνωρίζει τα
κοµµάτια (ή τα αρχεία).
Για περισστερες λεπτοµέρειες
σχετικά µε τη µορφή εγγραφής
ανατρέξτε στις οδηγίες που
συνοδεύουν τις µονάδες
CD-R/CD-RW και το λογισµικ
εγγραφής (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία).
Η συσκευή µπορεί να αναπαράγει τα
εξής κοµµάτια και αρχεία:
– Κοµµάτια ήχου MP3 µε την
επέκταση ".MP3".
– Αρχεία εικνων JPEG µε την
επέκταση ".JPEG" ή ".JPG."
– Αρχεία εικνων JPEG που πληρούν
τις προϋποθέσεις µορφής αρχείου
εικνων DCF*.
* "Design rule for Camera File system"
(Καννας σχεδιασµού συστήµατος
αρχείων κάµερας): Πρτυπα εικνας για
ψηφιακές κάµερες που ορίζονται απ την
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Ση@ειώσειςώ
• Η συσκευή αναπαραγάγει οποιαδήποτε
δεδοµένα µε επέκταση αρχείου ".MP3,"
".JPG," ή ".JPEG," ακµα και αν δεν είναι
σε µορφή MP3 ή JPEG. Η αναπαραγωγή
αυτών των δεδοµένων ενδέχεται να
δηµιουργήσει δυνατ θρυβο που µπορεί
να καταστρέψει το σύστηµα των ηχείων
σας.
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν πληροί τις
προδιαγραφές κοµµατιών ήχου σε µορφή
mp3PRO.
• Μερικά αρχεία JPEG δεν µπορούν να
αναπαραχθούν.
• ∆εν µπορείτε να αναπαράγετε κοµµάτια
ήχου MP3/αρχεία εικνων JPEG σε DATA
CD/DATA DVD που περιέχουν αρχεία
βίντεο DivX.
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικ&νων JPEG
DATA CD/DATA DVD που
αναπαράγει η συσκευή
Κοµµάτια ήχου MP3 ή
αρχεία εικ&νας JPEG που
µπορεί να αναπαραγάγει η
συσκευή
Ση@είωση
Ενδέχεται η συσκευή αναπαραγωγής να
µην µπορεί να αναπαραγάγει ορισµένα
DATA CD/DATA DVD που έχουν
δηµιουργηθεί σε Packet Write.
,συνεχίζεται
61
Πληροφορίες σχετικά µε τη
σειρά αναπαραγωγής
άλµπουµ, κοµµατιών, και
αρχείων
Τα άλµπουµ αναπαράγονται µε την
εξής σειρά:
◆∆οµή περιεχοµένων δίσκου
∆έντρο 1
∆έντρο 2
∆έντρο 3
∆έντρο 4
=ταν πατάτε ΜΕΝU και εµφανίζεται ο
κατάλογος µε τα ονµατα των
άλµπουµ (σελίδα 64), τα ονµατα των
άλµπουµ τοποθετούνται στην
ακλουθη σειρά:
A t B t C t D t F t G. Τα
άλµπουµ που δεν περιλαµβάνουν
κοµµάτια (ή αρχεία) (πως το
άλµπουµ E) δεν εµφανίζονται στη
λίστα.
∆έντρο 5
z Συµβουλές
• Εάν προσθέσετε αριθµούς (01, 02, 03 κλπ)
µπροστά απ τα ονµατα των κοµµατιών/
αρχείων ταν αποθηκεύετε τα κοµµάτια
(ή τα αρχεία) σε ένα δίσκο, τα κοµµάτια
και τα αρχεία θα αναπαραχθούν µε αυτήν
τη σειρά.
• Επειδή ένας δίσκος µε πολλά δέντρα
χρειάζεται περισστερο χρνο για να
ξεκινήσει την αναπαραγωγή, συνιστάται
να µην δηµιουργείτε άλµπουµ µε
περισστερα απ δύο δέντρα.
ROOT
Ση@ειώσειςώ
Άλµπουµ
Κοµµάτι (ήχος MP3) ή
αρχείο (εικνα JPEG)
=ταν τοποθετήσετε ένα DATA CD/
DATA DVD και πατήσετε H, τα
αριθµηµένα κοµµάτια (ή αρχεία)
αναπαράγονται διαδοχικά, απ το 1
έως το 7. Τα επιµέρους άλµπουµ/
κοµµάτια (ή αρχεία) που περιέχονται
στο τρέχον επιλεγµένο άλµπουµ
τίθενται σε σειρά προτεραιτητας σε
σχέση µε το επµενο άλµπουµ του
ίδιου δέντρου. (Παράδειγµα: το C
περιέχει το D και έτσι το 4
αναπαράγεται πριν απ το 5.)
62
• Ανάλογα µε το λογισµικ που
χρησιµοποιείτε για να δηµιουργήσετε
DATA CD/DATA DVD, η σειρά
αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει
απ εκείνη στην παραπάνω εικνα.
• Η παραπάνω σειρά αναπαραγωγής
ενδέχεται να µην ισχύει εάν υπάρχουν
περισστερα απ 200 άλµπουµ και 300
κοµµάτια/αρχεία στο καθένα.
• Η συσκευή αναπαραγωγής αναγνωρίζει
έως και 200 άλµπουµ (η συσκευή
αναπαραγωγής µετρά µε ακρίβεια τα
άλµπουµ, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που δεν περιλαµβάνουν
κοµµάτια ήχου MP3 και αρχεία εικνας
JPEG). Η συσκευή δεν αναπαραγάγει
άλλα άλµπουµ µετά απ το 200ο.
• Η συνέχιση στο επµενο ή σε ένα άλλο
άλµπουµ ίσως πάρει λίγο χρνο.
Αναπαραγωγή
κοµµατιών ήχου MP3
ή αρχείων εικ&νων
JPEG
Επιλογή άλµπουµ
1
Εµφανίζεται ο κατάλογος µε τα
άλµπουµ του δίσκου.
Κατά την αναπαραγωγή του
άλµπουµ ο τίτλος είναι
σκιασµένος.
Μπορείτε να αναπαράγετε κοµµάτια
ήχου MP3 και αρχεία εικνων JPEG σε
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ή
DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
ZOOM
z Συµβουλή
Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες
του δίσκου ενώ αναπαράγετε κοµµάτια
ήχου MP3 (σελίδα 44).
Ση@ειώσειςώ
• DATA CD που έχουν εγγραφεί σε µορφή
KODAK Picture CD ξεκινούν αυτµατα
µλις εισαχθούν.
• Αν κανένα κοµµάτι ήχου MP3 ή αρχείο
εικνων JPEG δεν έχει εγγραφεί σε DATA
CD/DATA DVD, εµφανίζεται στην οθνη η
ένδειξη "∆εν υπάρχουν δεδοµένα ήχου"
και "∆εν υπάρχουν δεδοµένα εικνας".
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
3
Πατήστε X/x για να επιλέξετε τη
άλµπουµ που θέλετε να
αναπαράγετε.
Πατήστε H.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ το
άλµπουµ που έχετε επιλέξει.
Για επιλογή κοµµατιών ήχου MP3,
ανατρέξτε στην εντητα "Επιλογή
ενς κοµµατιού ήχου MP3"
(σελίδα 64).
Για επιλογή αρχείων εικνας
JPEG, ανατρέξτε στην εντητα
"Επιλογή αρχείου εικνας JPEG"
(σελίδα 64).
Για να διακ&ψετε την αναπαραγωγή
Πατήστε x.
Για να µεταβείτε στην επ&µενη ή
την προηγούµενη σελίδα
Πατήστε c ή C.
Για να ανοίξετε ή να
απενεργοποιήσετε την οθ&νη
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικ&νων JPEG
RETURN
Πατήστε MENU.
Πατήστε επανειληµµένα MENU.
z Συµβουλή
Απ το επιλεγµένο άλµπουµ, µπορείτε να
επιλέξετε να αναπαράγετε µνο τα
κοµµάτια ήχου MP3, τα αρχεία εικνων
JPEG, ή και τα δύο, επιλέγοντας
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)" (σελίδα 66).
,συνεχίζεται
63
Επιλογή εν&ς κοµµατιού
ήχου MP3
Επιλογή αρχείου εικ&νας
JPEG
1
1
Μετά το βήµα 2 "Επιλογή
άλµπουµ," πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η λίστα µε τα
κοµµάτια που περιλαµβάνονται
στο άλµπουµ.
Τα αρχεία εικνων του άλµπουµ
εµφανίζονται σε 16 επιµέρους
οθνες. Στη δεξιά πλευρά
εµφανίζεται ένα πλαίσιο κύλισης.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
2
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
κοµµάτι, και πατήστε ENTER.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ το
κοµµάτι που έχετε επιλέξει.
Πατήστε x.
Πατήστε c ή C.
Για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη οθ&νη
Πατήστε O RETURN.
Για να µεταβείτε στο επ&µενο ή το
προηγούµενο κοµµάτι ήχου MP3
Πατήστε > ή . κατά την
αναπαραγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε
το πρώτο κοµµάτι απ το επµενο
άλµπουµ πατώντας > κατά την
αναπαραγωγή του τελευταίου
κοµµατιού του τρέχοντος άλµπουµ.
Θυµηθείτε τι δεν µπορείτε να
επιστρέψετε στο προηγούµενο
άλµπουµ µε το ., και τι χρειάζεται
να επιλέξετε το προηγούµενο
άλµπουµ απ τον κατάλογο άλµπουµ.
64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Για να εµφανίσετε επιπλέον
εικνες, επιλέξτε τις τελευταίες
εικνες και πατήστε x. Για να
επιστρέψετε στην προηγούµενη
εικνα, επιλέξτε τις πρώτες
εικνες και πατήστε X.
Για να διακ&ψετε την αναπαραγωγή
Για να µεταβείτε στην επ&µενη ή
την προηγούµενη σελίδα
Μετά το βήµα 2 "Επιλογή
άλµπουµ," πατήστε PICTURE
NAVI.
2
Πατήστε C/X/x/c για να
επιλέξετε την εικ&να που θέλετε
να προβάλετε και πατήστε
ENTER.
Εµφανίζεται η επιλεγµένη εικνα.
Παράδειγµα
Για να αναπαραγάγετε το επ&µενο ή
το προηγούµενο αρχείο JPEG
Πατήστε C ή c κατά την
αναπαραγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε
το πρώτο αρχείο απ το επµενο
άλµπουµ πατώντας c κατά την
αναπαραγωγή του τελευταίου
αρχείου του τρέχοντος άλµπουµ.
Θυµηθείτε τι δεν µπορείτε να
επιστρέψετε στο προηγούµενο
άλµπουµ µε το C, και τι χρειάζεται να
επιλέξετε το προηγούµενο άλµπουµ
απ τον κατάλογο άλµπουµ.
Για να περιστρέψετε µια εικ&να
JPEG
Κατεύθυνση περιστροφής
Για να µεγεθύνετε µια εικ&να JPEG
(ΖΟOM)
Πατήστε ZOOM ενώ προβάλετε την
εικνα. Μπορείτε να µεγεθύνετε την
εικνα µέχρι τέσσερις φορές απ το
αρχικ µέγεθος, και να την
εµφανίσετε διαδοχικά µε τα κουµπιά
C/X/x/c.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
προβολή , πατήστε CLEAR.
Για να σταµατήστε την προβολή της
εικ&νας JPEG
Πατήστε x.
z Συµβουλές
• Κατά την προβολή αρχείων εικνας
JPEG, µπορείτε να ορίσετε επιλογές
πως "ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ" (σελίδα 67),
"ΕΦΕ" (σελίδα 68), και "ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ"
(σελίδα 56).
• Μπορείτε να προβάλετε αρχεία εικνων
JPEG χωρίς ήχο MP3 ρυθµίζοντας τη
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)" σε "ΕΙΚΟΝΑ
(JPEG)" (σελίδα 66).
• Η ηµεροµηνία που ελήφθη η φωτογραφία
εµφανίζεται δίπλα στο "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ"
στο Μενού Ελέγχου (σελίδα 13).
Θυµηθείτε τι ίσως δεν εµφανιστεί καµία
ηµεροµηνία ανάλογα µε την ψηφιακή
φωτογραφική µηχανή.
Ση@είωση
PICTURE NAVI δεν είναι δυνατή αν έχει
επιλεγεί "ΗΧΟΣ (MP3)" στο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(MP3, JPEG)" (σελίδα 66).
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικ&νων JPEG
Πατήστε X/x κατά τη διάρκεια
προβολής µιας εικνας. Κάθε φορά
που πατάτε X, η εικνα περιστρέφεται
δεξιστροφα κατά 90 µοίρες.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
προβολή , πατήστε CLEAR.
Θυµηθείτε τι η προβολή επιστρέφει
επίσης σε κανονική αν πατήσετε C/c
για να µεταβείτε στην επµενη ή την
προηγούµενη εικνα.
Παράδειγµα: ταν το X πατηθεί µια
φορά.
◆Kταν πατηθεί δύο φορές (x4)
Η εικνα µεγεθύνεται τέσσερις φορές
απ το αρχικ µέγεθος.
◆Kταν πατηθεί µια φορά (x2)
Η εικνα µεγεθύνεται δύο φορές απ
το αρχικ µέγεθος.
65
Προβολή εικ&νων
JPEG ως Προβολή
∆ιαφανειών
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία
εικνων JPEG σε ένα DATA CD ή
DATA DVD διαδοχικά ως προβολή
διαφανειών.
Ση@ειώσειςώ
• Η προβολή των διαφανειών διακπτεται
ταν πατηθεί το X/x ή το ZOOM. Για να
συνεχίσετε την αναπαραγωγή της
προβολής των διαφανειών, πατήστε H.
• Αυτή η λειτουργία δεν εκτελείται αν η
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)" έχει
ρυθµιστεί στο "ΗΧΟΣ (MP3)" (σελίδα 66).
Εµφάνιση µιας προβολής
διαφανειών µε ήχο
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG))
=ταν ένα αρχείο εικνων JPEG και
κοµµάτια ήχου MP3 είναι
τοποθετηµένα στο ίδιο άλµπουµ,
µπορείτε να έχετε µια προβολή
διαφανειών χωρίς ήχο.
MENU
ENTER
DISPLAY
1
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
1 Πατήστε MENU.
12(27)
18(34)
T
32:55
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΗΧΟΣ(MP3)
ΕΙΚΟΝΑ(JPEG)
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
ένα άλµπουµ.
3 Πατήστε H.
Οι εικνες JPEG στο επιλεγµένο
άλµπουµ ξεκινούν την
αναπαραγωγή ως προβολή
διαφανειών.
Για να διακ&ψετε την αναπαραγωγή
Πατήστε x.
66
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)) και πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)".
Εµφανίζεται ο κατάλογος µε τα
άλµπουµ DATA CD/DATA DVD.
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
Πατήστε το κουµπί DISPLAY
κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας διακοπής.
3
DATA CD MP3
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
"ΑΥΤΟΜΑΤΗ" (προεπιλογή) και
πατήστε ENTER.
• ΑΥΤΟΜΑΤΗ: αναπαράγει και
αρχεία εικνων JPEG και
κοµµάτια ήχου MP3 στο ίδιο
άλµπουµ µε την προβολή
διαφανειών.
• ΗΧΟΣ (MP3): αναπαραγάγει µνο
κοµµάτια ήχου MP3 συνεχώς.
• ΕΙΚΟΝΑ (JPEG): αναπαράγει
µνο αρχεία εικνων JPEG
συνεχώς.
4
Πατήστε MENU.
Εµφανίζεται ο κατάλογος µε τα
άλµπουµ DATA CD/DATA DVD.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
5
6
Πατήστε X/x για να επιλέξετε το
άλµπουµ που περιέχει και
κοµµάτια ήχου MP3 και εικ&νες
JPEG που θέλετε να
αναπαράγετε.
• Αν κάνετε αναπαραγωγή µεγάλων
αρχείων δεδοµένων ήχου MP3 και
δεδοµένων εικνας JPEG ταυτχρονα, ο
ήχος ενδέχεται να διακοπεί. Σας
συνιστούµε να ορίσετε το ρυθµ bit του
MP3 σε 128kbps ή χαµηλτερο κατά τη
δηµιουργία του αρχείου. Αν ο ήχος
εξακολουθεί να διακπτεται, µειώστε το
µέγεθος του αρχείου JPEG.
Ρύθµιση της ταχύτητας για
µια προβολή διαφανειών
(ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ)
Μπορείτε να ορίσετε το χρνο που οι
διαφάνειες εµφανίζονται στην οθνη.
1
Πατήστε H.
Μια προβολή διαφανειών ξεκινά
µε ήχο.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
Ση@ειώσειςώ
• Αυτή η λειτουργία δεν µπορεί να
εκτελεστεί αν τα κοµµάτια ήχου MP3 και
τα αρχεία εικνας JPEG δεν
τοποθετούνται στο ίδιο άλµπουµ.
• Αν ο χρνος αναπαραγωγής εικνας
JPEG ή ήχου MP3 είναι µεγαλύτερος απ
τον άλλον, ο µεγαλύτερος συνεχίζει
χωρίς ήχο και εικνα.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ)
και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ".
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2006
TYΠIKH
TYΠIKH
ΓPHΓOPA
APΓA 1
APΓA 2
3
DATA CD JPEG
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ρύθµιση.
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
• ΚΑΝΟΝΙΚΑ: ρυθµίζει τη διάρκεια
µεταξύ 6 και 9 δευτερολέπτων.
• ΓΡΗΓΟΡΑ: ρυθµίζει µικρτερη
διάρκεια απ αυτή που
ρυθµίζεται µε την επιλογή
"ΚΑΝΟΝΙΚΑ".
• ΑΡΓΑ 1: ρυθµίζει µεγαλύτερη
διάρκεια απ αυτή που
ρυθµίζεται µε την επιλογή
"ΚΑΝΟΝΙΚΑ".
,συνεχίζεται
Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικ&νων JPEG
2
z Συµβουλές
• Για να επαναλάβετε και τα ηχητικά
κοµµάτια MP3 και τα αρχεία εικνων
JPEG σε ένα µον άλµπουµ, επαναλάβετε
το ίδιο κοµµάτι ή άλµπουµ ήχου MP3 ταν
η "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG)" έχει οριστεί
στο "ΑΥΤΟΜΑΤΗ." Ανατρέξτε στο
"Επαναλαµβανµενη αναπαραγωγή
(Επανάληψη)" (σελίδα 37) για να
επαναλάβετε το κοµµάτι ή το άλµπουµ.
• Η συσκευή αναγνωρίζει το πολύ 200
άλµπουµ ανεξάρτητα απ την επιλεγµένη
λειτουργία. Απ κάθε άλµπουµ, η
συσκευή αναπαραγωγής αναγνωρίζει
µέχρι 300 κοµµάτια ήχου MP3 και 300
αρχεία εικνας JPEG ταν έχει επιλεγεί
"ΑΥΤΟΜΑΤΗ", 600 κοµµάτια ήχου MP3
ταν έχει επιλεγεί "ΗΧΟΣ (MP3)", 600
αρχεία εικνας JPEG ταν έχει επιλεγεί
"ΕΙΚΟΝΑ (JPEG)".
Πατήστε DISPLAY δύο φορές
&ταν προβάλετε µια εικ&να
JPEG ή &ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι σε
λειτουργία διακοπής.
67
• ΤΥΠΟΣ 3: η εικνα ξεκινά να
εµφανίζεται απ το κέντρο της
οθνης.
• ΤΥΠΟΣ 4: τυχαία επιλογή του
εφέ εικνας.
• ΤΥΠΟΣ 5: η επµενη εικνα
καλύπτει την προηγούµενη.
• OFF: απενεργοποιεί αυτή τη
λειτουργία.
• ΑΡΓΑ 2: ρυθµίζει µεγαλύτερη
διάρκεια απ αυτή που
ρυθµίζεται µε την επιλογή "ΑΡΓΑ
1".
4
Πατήστε ENTER.
Ση@είωση
Η εµφάνιση ορισµένων αρχείων JPEG,
κυρίως αρχείων JPEG προοδευτικής
µορφής ή αρχεία JPEG µε 3.000.000 pixel ή
περισστερα, ενδέχεται να διαρκεί
περισστερο απ άλλων και η διάρκεια να
φαίνεται µεγαλύτερη απ εκείνη που
επιλέξατε.
Επιλογή της εµφάνισης των
διαφανειών (ΕΦΕ)
Μπορείτε να επιλέξετε τον τρπο
εµφάνισης των διαφανειών κατά τη
διάρκεια µιας προβολής διαφανειών.
1
2
Πατήστε DISPLAY δύο φορές
&ταν προβάλετε µια εικ&να
JPEG ή &ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι σε
λειτουργία διακοπής.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
(ΕΦΕ) και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "ΕΦΕ".
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2006
DATA CD JPEG
TYΠΟΣ 1
TYΠΟΣ 1
TYΠΟΣ 2
TYΠΟΣ 3
TYΠΟΣ 4
TYΠΟΣ 5
OFF
3
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ρύθµιση.
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
• ΤΥΠΟΣ 1: η εικνα ξεκινά να
εµφανίζεται απ πάνω προς τα
κάτω.
• ΤΥΠΟΣ 2: η εικνα µετακινείται
απ τα αριστερά στα δεξιά.
68
4
Πατήστε ENTER.
Προβολή DivX® Βίντεο
Πληροφορίες για
Αρχεία Βίντεο DivX
DivX® είναι µια τεχνολογία συµπίεσης
αρχείου βίντεο, που έχει αναπτυχθεί
απ DivX, Inc. Αυτ το προϊν είναι
ένα επίσηµο πιστοποιηµένο προϊν
DivX®.
Μπορείτε να αναπαράγετε DATA CD
και DATA DVD που περιέχουν αρχεία
βίντεο DivX.
DATA CD και DATA DVD
που αναπαράγει η συσκευή
Πληροφορίες για τη σειρά
αναπαραγωγής δεδοµένων σε
DATA CD ή DATA DVD
Ση@είωση
Ενδέχεται η συσκευή αναπαραγωγής να
µην µπορεί να αναπαραγάγει ορισµένα
DATA CD/DATA DVD που έχουν
δηµιουργηθεί σε Packet Write.
Τα αρχεία βίντεο DivX που
µπορεί να αναπαράγει η
συσκευή
Η συσκευή µπορεί να αναπαράγει
δεδοµένα που είναι εγγεγραµµένα σε
µορφή DivX, και µε επέκταση ".AVI" ή
".DIVX." Η συσκευή δεν θα
αναπαράγει αρχεία µε επέκταση
".AVI" ή ".DIVX" αν δεν περιέχουν ένα
βίντεο DivX.
z Συµβουλή
Για λεπτοµέρειες για την ικαντητα
αναπαραγωγής κοµµατιών ήχου MP3 ή
αρχείων εικνας JPEG σε DATA CD/DATA
DVD, ανατρέξτε στα "DATA CD/DATA DVD
που η συσκευή µπορεί να αναπαράγει"
(σελίδα 61).
Ση@ειώσειςώ
• Η συσκευή ίσως να µην µπορεί να
αναπαράγει αρχείο βίντεο DivX ταν το
αρχείο είναι συνδυασµς δύο ή
περισσοτέρων αρχείων βίντεο DivX.
• Η συσκευή δεν µπορεί να αναπαράγει ένα
αρχείο βίντεο DivX µεγέθους
µεγαλύτερο απ 720 (Πλάτος) × 576
(Ύψος)/2 GB.
• Ανάλογα µε το αρχείο βίντεο DivX, η
εικνα ίσως να µην είναι καθαρή και ο
ήχος ίσως διακοπεί.
• Η συσκευή δεν είναι δυνατν να
αναπαράγει κάποια αρχεία βίντεο DivX
που διαρκούν περισστερο απ 3 ώρες.
Προβολή DivX® Βίντεο
Η αναπαραγωγή DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) και DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) σε αυτή τη συσκευή
υπκειται σε συγκεκριµένες
συνθήκες:
– Με DATA CD/DATA DVD που
περιέχουν αρχεία βίντεο DivX µαζί
µε κοµµάτια ήχου MP3 ή αρχεία
εικνων JPEG, η συσκευή
αναπαράγει µνο τα αρχεία βίντεο
DivX.
Ωστσο, αυτή η συσκευή αναπαράγει
µνο DATA CD των οποίων η λογική
µορφή είναι ISO 9660 Επίπεδο 1/
Επίπεδο 2 ή Joliet, και DATA DVD
Universal Disk Format (UDF).
Ανατρέξτε στις οδηγίες που
παρέχονται µε τις µονάδες δίσκων και
το λογισµικ εγγραφής (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) για
πληροφορίες σχετικά µε τη µορφή
εγγραφής.
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία
του αρχείου βίντεο DivX, ή αν
υπάρχουν περισστερα απ 200
άλµπουµ και 600 αρχεία βίντεο DivX
σε κάθε άλµπουµ.
Ανατρέξτε στο "Πληροφορίες σχετικά
µε τη σειρά αναπαραγωγής άλµπουµ,
κοµµατιών, και αρχείων" (σελίδα 62).
Λάβετε υπψη τι σειρά εφαρµογής
ίσως να µη µπορεί να εφαρµοστεί,
ανάλογα µε το λογισµικ που
69
Πληροφορίες για
Αρχεία βίντεο DivX
• Ανάλογα µε το αρχείο βίντεο DivX, ο ήχος
ίσως να µην ταιριάζει µε τις εικνες στην
οθνη.
Επιλογή άλµπουµ
1
Πατήστε MENU.
Εµφανίζεται ένας κατάλογος µε τα
άλµπουµ του δίσκου. Μνο
άλµπουµ που περιέχουν αρχεία
βίντεο DivX έχουν περιληφθεί.
Μπορείτε να αναπαράγετε κοµµάτια
ήχου MP3 και αρχεία εικνων JPEG σε
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ή
DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
MENU
ENTER
2
RETURN
3
z Συµβουλή
Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες
δίσκου ταν αναπαράγετε ένα αρχείο
βίντεο DivX (σελίδα 44).
Ση@ειώσειςώ
• Αν δεν υπάρχουν αρχεία βίντεο DivX που
έχουν εγγραφεί σε DATA CD/DATA DVD,
εµφανίζεται ένα µήνυµα που δηλώνει τι
ο δίσκος δεν µπορεί να αναπαραχθεί.
• Ανάλογα µε το αρχείο βίντεο DivX, η
εικνα µπορεί να παύσει ή να µην είναι
καθαρή. Σε τέτοια περίπτωση,
συστήνεται να δηµιουργείτε ένα αρχείο
µε χαµηλτερο ρυθµ bit. Αν ο ήχος είναι
ακµη θορυβώδης, η προτεινµενη
µορφή ήχου είναι MP3. Σηµειώστε,
ωστσο, τι αυτή η συσκευή δεν πληροί
τις προϋποθέσεις της µορφής WMA
(Windows Media Audio).
• Εξαιτίας της τεχνολογίας συµπίεσης που
χρησιµοποιείται για αρχεία βίντεο DivX,
ίσως χρειαστεί να µεσολαβήσει κάποιος
χρνος αφού πατήσετε H
(αναπαραγωγή) για να εµφανιστεί η
εικνα.
70
Πατήστε X/x για να επιλέξετε τη
άλµπουµ που θέλετε να
αναπαράγετε.
Πατήστε H.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ το
άλµπουµ που έχετε επιλέξει.
Για να επιλέξετε αρχεία βίντεο
DivX, ανατρέξτε στην εντητα
"Επιλογή ενς αρχείου βίντεο
DivX" (σελίδα 71).
Για να διακ&ψετε την αναπαραγωγή
Πατήστε x.
Για να µεταβείτε στην επ&µενη ή
την προηγούµενη σελίδα
Πατήστε C ή c.
Για να ανοίξετε ή να
απενεργοποιήσετε την οθ&νη
Πατήστε επανειληµµένα MENU.
Επιλογή εν&ς αρχείου
βίντεο DivX
1
Μετά το βήµα 2 "Επιλογή
άλµπουµ," πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η λίστα µε τα αρχεία
που περιλαµβάνονται στο
άλµπουµ.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII
VENUS
2
z Συµβουλή
Αν ο αριθµς των χρνων προβολής έχει
προκαθοριστεί, µπορείτε να αναπαράγετε
τα αρχεία βίντεο DivX τσες φορές σο και
ο προκαθορισµένος αριθµς. Μετρώνται οι
εξής επαναλήψεις:
– ταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη.
Αυτ περιλαµβάνει την περίπτωση που η
συσκευή απενεργοποιείται αυτµατα απ
τη λειτουργία Αυτµατης
Απενεργοποίησης. Πατήστε X αντί για x
ταν θέλετε να σταµατήσετε την
προβολή
– ταν η υποδοχή δίσκου είναι ανοιχτή.
– ταν αναπαράγεται ένα άλλο αρχείο.
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ένα αρχείο, και πατήστε ENTER.
Ξεκινά η αναπαραγωγή του
επιλεγµένου αρχείου.
Για να διακ&ψετε την αναπαραγωγή
Για να µεταβείτε στην επ&µενη ή
την προηγούµενη σελίδα
Πατήστε C ή c.
Για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη οθ&νη
Πατήστε O RETURN.
Προβολή DivX® Βίντεο
Πατήστε x.
Για να µεταβείτε στο επ&µενο ή
προηγούµενο αρχείο βίντεο DivX
χωρίς να ανοίξετε τον παραπάνω
κατάλογο αρχείων.
Μπορείτε να επιλέξετε το επµενο ή
το προηγούµενο αρχείο βίντεο DivX
στο ίδιο άλµπουµ πατώντας > ή
..
Μπορείτε να επιλέξετε το πρώτο
αρχείο απ το επµενο άλµπουµ
πατώντας > κατά την αναπαραγωγή
του τελευταίου αρχείου του
τρέχοντος άλµπουµ. Θυµηθείτε τι
δεν µπορείτε να επιστρέψετε στο
προηγούµενο άλµπουµ
χρησιµοποιώντας το .. Για να
επιστρέψετε στο προηγούµενο
άλµπουµ, επιλέξτε το απ τον
κατάλογο µε τα άλµπουµ.
71
Χρήση διαφ&ρων πρ&σθετων
λειτουργιών
Κλείδωµα δίσκων
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ)
Μπορείτε να ορίσετε δύο είδη
περιορισµών στην αναπαραγωγή ενς
δίσκου.
• Προσαρµοσµένος έλεγχος γονέων
Μπορείτε να ορίσετε περιορισµούς
αναπαραγωγής ώστε η συσκευή να
µην αναπαραγάγει ακατάλληλους
δίσκους.
• Έλεγχος γονέων
Η αναπαραγωγή ορισµένων DVD
VIDEO µπορεί να περιοριστεί σε
προκαθορισµένο επίπεδο, πως
είναι η ηλικία των χρηστών. Επίσης,
µπορεί να γίνει αποκλεισµς σκηνών
και αντικατάσταση µε άλλες.
Για τη ρύθµιση του ελέγχου γονέων
και του προσαρµοσµένου ελέγχου
γονέων χρησιµοποιείται ο ίδιος
κωδικς πρσβασης.
Προσαρµοσµένος έλεγχος
γονέων
Μπορείτε να ορίσετε τον ίδιο κωδικ
πρσβασης προσαρµοσµένου
ελέγχου γονέων για 40 δίσκους. =ταν
ρυθµίσετε τον 41ο δίσκο, ο πρώτος
δίσκος ακυρώνεται.
1
Τοποθετήστε το δίσκο που
θέλετε να κλειδώσετε.
Κατά την αναπαραγωγή του
δίσκου πατήστε x για να τη
διακψετε.
2
Πατήστε το κουµπί DISPLAY
&ταν έχει διακοπεί η λειτουργία
της συσκευής αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
3
Πατήστε X/x
(ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ) και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ".
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
OFF
ON
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Κουµπιά
αριθµών
4
ENTER
DISPLAY
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
"ON t" και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
◆ Εάν δεν καταχωρήσατε κωδικ&
πρ&σβασης
Εµφανίζεται η οθνη για την
καταχώρηση νέου κωδικού
πρσβασης.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
Ορίστε έναν 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης και πιέστε ENTER .
Καταχωρήστε έναν 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης χρησιµοποιώντας τα
72
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη
επιβεβαίωσης του κωδικού
πρσβασης.
◆ συνεχίζεται Kταν έχετε ήδη
καταχωρηµένο κωδικ& πρ&σβασης
Εµφανίζεται η οθνη
καταχώρησης του κωδικού
πρσβασης.
5
Καταχωρήστε ή επαναλάβετε
την καταχώρηση του 4ψήφιου
κωδικού πρ&σβασης
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε
τους αριθµούς και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται το µήνυµα
"Προσαρµοσµένη ρύθµιση
γονικού ελέγχου" και επιστρέφετε
στο µενού ελέγχου.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Προσαρµοσµένου
ελέγχου γονέων
Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 3
της εντητας "Προσαρµοσµένος
έλεγχος γονέων."
2
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
"OFF t" και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
3
Καταχωρήστε τον 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Για να αναπαραγάγετε ένα δίσκο
για τον οποίο έχει οριστεί
προσαρµοσµένος έλεγχος γονέων
1
Τοποθετήστε το δίσκο για τον
οποίο έχει οριστεί
προσαρµοσµένος έλεγχος
γονέων.
Εµφανίζεται η οθνη
"ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ".
Ο προσαρµοσµένος γονικς έλεγχος
έχει ήδη ρυθµιστεί.Ορίστε κωδκ
πρσβασης και πιέστε ENTER .
2
Καταχωρήστε τον 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Η συσκευή είναι έτοιµη για
αναπαραγωγή.
z Συµβουλή
Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρσβασης,
καταχωρήστε τον 6ψήφιο αριθµ "199703"
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε τους
αριθµούς ταν σας ζητηθεί ο κωδικς
πρσβασης στην οθνη
"ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ"
και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Θα σας
ζητηθεί να καταχωρήσετε ένα νέο 4ψήφιο
κωδικ πρσβασης.
Έλεγχος γονέων
(περιορισµένη
αναπαραγωγή)
Η αναπαραγωγή ορισµένων DVD
VIDEO µπορεί να περιοριστεί σε
προκαθορισµένο επίπεδο, πως είναι
η ηλικία των χρηστών. Με τη
λειτουργία "ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ"
µπορείτε να ρυθµίσετε ένα
προκαθορισµένο επίπεδο
περιορισµού της αναπαραγωγής.
1
Πατήστε το κουµπί DISPLAY
&ταν έχει διακοπεί η λειτουργία
της συσκευής αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
Πατήστε X/x
(ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ) και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Χρήση διαφ&ρων πρ&σθετων λειτουργιών
1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ".
,συνεχίζεται
73
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΕΠΙΠΕ∆Ο:
ΤΥΠΙΚΟ:
OFF
Η.Π.Α.
OFF
ON
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
3
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
"ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ t"
και στη συνέχεια πατήστε
ENTER.
5
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
"ΤΥΠΙΚΟ" και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές για το
στοιχείο "ΤΥΠΙΚΟ".
◆ Εάν δεν καταχωρήσατε κωδικ&
πρ&σβασης
Εµφανίζεται η οθνη για την
καταχώρηση νέου κωδικού
πρσβασης.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΕΠΙΠΕ∆Ο:
ΤΥΠΙΚΟ:
OFF
Η.Π.Α.
Η.Π.Α.
ΑΛΛΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
Ορίστε έναν 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης και πιέστε ENTER .
Καταχωρήστε έναν 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη
επιβεβαίωσης του κωδικού
πρσβασης.
◆ Kταν έχετε ήδη καταχωρηµένο
κωδικ& πρ&σβασης
Εµφανίζεται η οθνη
καταχώρησης του κωδικού
πρσβασης.
4
Καταχωρήστε ή επαναλάβετε
την καταχώρηση του 4ψήφιου
κωδικού πρ&σβασης
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε
τους αριθµούς και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη για τη
ρύθµιση του επιπέδου
περιορισµού της αναπαραγωγής.
74
6
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
µια γεωγραφική περιοχή ως το
επίπεδο περιορισµού της
αναπαραγωγής και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Γίνεται επιλογή της περιοχής.
=ταν επιλέγετε "ΑΛΛΕΣ t"
επιλέξτε και καταχωρήστε έναν
κωδικ προτύπου του πίνακα
σελίδα 99 χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς.
7
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
"ΕΠΙΠΕ∆Ο" και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές για το
στοιχείο "ΕΠΙΠΕ∆Ο".
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΕΠΙΠΕ∆Ο:
ΤΥΠΙΚΟ:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
NC17
R
8
Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε
µε τα κουµπιά X/x και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Η ρύθµιση του ελέγχου γονέων
ολοκληρώθηκε.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΕΠΙΠΕ∆Ο:
ΤΥΠΙΚΟ:
4:
PG13
Η.Π.Α.
=σο µικρτερη είναι η τιµή, τσο
αυστηρτερος είναι ο
περιορισµς.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ελέγχου γονέων
Ορίστε για τη ρύθµιση "ΕΠΙΠΕ∆Ο"
την τιµή "OFF" στο βήµα 8.
Για να αναπαραγάγετε ένα δίσκο
για τον οποίο έχει οριστεί έλεγχος
γονέων
1
Καταχωρήστε τον 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Η συσκευή ξεκινά την
αναπαραγωγή.
z Συµβουλή
Εάν ξεχάσετε τον κωδικ πρσβασης,
αφαιρέστε το δίσκο και επαναλάβετε τα
βήµατα 1 έως 3 της εντητας "Έλεγχος
γονέων (περιορισµένη αναπαραγωγή)".
=ταν σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον
κωδικ πρσβασης, καταχωρήστε τον
αριθµ "199703" χρησιµοποιώντας τα
κουµπιά µε τους αριθµούς και στη
συνέχεια πατήστε ENTER. Θα σας ζητηθεί
να καταχωρήσετε ένα νέο 4ψήφιο κωδικ
πρσβασης. Αφού τον καταχωρήσετε,
τοποθετήστε ξανά το δίσκο στη συσκευή
αναπαραγωγής και πατήστε H. =ταν
εµφανιστεί η οθνη καταχώρησης του
κωδικού πρσβασης, καταχωρήστε το νέο
κωδικ.
Αλλαγή του κωδικού
πρ&σβασης
1
Πατήστε το κουµπί DISPLAY
&ταν έχει διακοπεί η λειτουργία
της συσκευής αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
2
Πατήστε X/x
(ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ) και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ".
3
Πατήστε X/x για να επιλέξετε
"ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ t" και
στη συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη
καταχώρησης του κωδικού
πρσβασης.
4
5
6
Καταχωρήστε τον 4ψήφιο
κωδικ& πρ&σβασης
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε
τους αριθµούς και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Καταχωρήστε ένα νέο 4ψήφιο
κωδικ& πρ&σβασης
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε
τους αριθµούς και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Χρήση διαφ&ρων πρ&σθετων λειτουργιών
2
Τοποθετήστε το δίσκο και
πατήστε H.
Εµφανίζεται η οθνη
καταχώρησης του κωδικού
πρσβασης.
Ση@ειώσειςώ
• Κατά την αναπαραγωγή δίσκων που δεν
διαθέτουν τη λειτουργία ελέγχου
γονέων, δεν είναι δυνατς ο περιορισµς
της αναπαραγωγής στη συσκευή.
• Ανάλογα µε το δίσκο ενδέχεται να σας
ζητηθεί να αλλάξετε το επίπεδο ελέγχου
γονέων κατά την αναπαραγωγή. Σε αυτήν
την περίπτωση, καταχωρήστε τον κωδικ
πρσβασης και στη συνέχεια αλλάξτε το
επίπεδο. Εάν ακυρωθεί η λειτουργία
συνέχισης της αναπαραγωγής, το
επίπεδο επιστρέφει στην προηγούµενη
ρύθµιση.
Επαναλάβετε την καταχώρηση
του κωδικού πρ&σβασης για να
τον επιβεβαιώσετε
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µε
τους αριθµούς και στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
,συνεχίζεται
75
Σε περίπτωση λάθους κατά την
καταχώρηση του κωδικού
πρ&σβασης
Πατήστε C πριν πατήσετε ENTER και
καταχωρήστε τον σωστ κωδικ
πρσβασης.
Χειρισµ&ς της
τηλε&ρασης µε το
τηλεχειριστήριο της
συσκευασίας
Μπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο
του ήχου, την πηγή εισδου και το
διακπτη λειτουργίας µιας
τηλερασης Sony µε το
τηλεχειριστήριο της συσκευασίας.
TV
Κουµπιά
αριθµών
2 +/–
t
Μπορείτε να ελέγξετε το χειρισµ της
τηλερασης µε τα παρακάτω κουµπιά.
Πατώντας
Μπορείτε
TV [/1
να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε την
τηλεραση
2 (ένταση)
+/–
να ρυθµίσετε την
ένταση του ήχου στην
τηλεραση
t
(τηλεραση/
βίντεο)
να εναλλάσσετε την
πηγή εισδου της
τηλερασης ανάµεσα
στην τηλεραση και
άλλες πηγές εισδου.
Ση@είωση
Ανάλογα µε τη µονάδα που έχετε
συνδέσει, ενδέχεται να µην είναι δυνατς
ο χειρισµς της τηλερασης µε λα ή
ορισµένα απ τα κουµπιά στο
τηλεχειριστήριο της συσκευασίας.
76
Χειρισµ&ς άλλων
τηλεοράσεων µε το
τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο
του ήχου, την πηγή εισδου και το
διακπτη λειτουργίας µιας
τηλερασης που δεν είναι Sony.
Εάν η τηλεραση περιλαµβάνεται
στον παρακάτω πίνακα,
χρησιµοποιήστε τον κατάλληλο
κωδικ κατασκευαστή.
1
2
Ση@ειώσειςώ
• =ταν αλλάζετε τις µπαταρίες στο
τηλεχειριστήριο, ο κωδικς που έχετε
ορίσει ενδέχεται να αντικατασταθεί απ
τον προεπιλεγµένο. Καταχωρήστε ξανά
τον κατάλληλο κωδικ.
• Ανάλογα µε τη µονάδα που έχετε
συνδέσει, ενδέχεται να µην είναι
δυνατς ο χειρισµς της τηλερασης µε
λα ή ορισµένα απ τα κουµπιά στο
τηλεχειριστήριο της συσκευασίας.
Κρατώντας πατηµένο το κουµπί
TV [/1, πατήστε τα κουµπιά µε
τους αριθµούς που αντιστοιχούν
στον κωδικ& κατασκευαστή της
τηλε&ρασης που χρησιµοποιείτε
(ανατρέξτε στον παρακάτω
πίνακα).
Αφήστε το κουµπί TV [/1.
Κωδικοί τηλεοράσεων στις οποίες
είναι δυνατ&ς ο χειρισµ&ς
ΚατασκευαστήςΚωδικ&ς
Sony
01 (προεπιλογή)
Aiwa
01 (προεπιλογή)
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Χρήση διαφ&ρων πρ&σθετων λειτουργιών
Εάν περιλαµβάνονται περισστεροι
απ ένας κωδικοί, δοκιµάστε να τους
καταχωρήσετε λους ξεχωριστά
µέχρι να εντοπίσετε εκείνον που
λειτουργεί στην τηλερασή σας.
77
2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
Χρήση της οθ&νης
ρυθµίσεων
Χρησιµοποιώντας την οθνη
ρυθµίσεων µπορείτε να
προσαρµσετε διάφορα στοιχεία
πως είναι η εικνα και ο ήχος.
Μπορείτε επίσης µεταξύ άλλων να
ρυθµίσετε τη γλώσσα των υποτίτλων
και της οθνης ρυθµίσεων.
Για περισστερες λεπτοµέρειες
σχετικά µε κάθε στοιχείο της οθνης
ρυθµίσεων, ανατρέξτε στις σελίδες
απ 80 έως 88.
(ΡΥΘΜΙΣΗ) και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές του
στοιχείου "ΡΥΘΜΙΣΗ".
STOP
DVD VIDEO
ΓΡΗΓΟΡΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΓΡΗΓΟΡΗ
3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
"ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ" και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται η οθνη ρυθµίσεων.
Ση@είωση
Οι ρυθµίσεις αναπαραγωγής που είναι
αποθηκευµένες στο δίσκο έχουν
προτεραιτητα σε σχέση µε τις ρυθµίσεις
της οθνης ρυθµίσεων και ενδέχεται να
µην είναι δυνατές λες οι λειτουργίες που
αναφέρονται.
PYθMIΣΗ Γ∆ΩΣΣΑΣ
Γ∆ΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ:
MENOY:
HXOΣ:
YΠΟTIT∆ΟΙ:
E∆∆HNIKA
E∆∆HNIKA
ΠPΩTΟTYΠΟ
E∆∆HNIKA
4 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
ENTER
DISPLAY
1 Πατήστε το DISPLAY &ταν
έχει διακοπεί η λειτουργία
της συσκευής
αναπαραγωγής.
Εµφανίζεται το µενού ελέγχου.
78
το στοιχείο ρύθµισης απ& τη
λίστα που εµφανίζεται:
"ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ",
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ",
"ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" ή "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ." Στη συνέχεια
πατήστε ENTER.
Γίνεται επιλογή του στοιχείο
ρύθµισης.
Παράδειγµα: "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΟΘΟΝΗΣ"
Για να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία γρήγορης ρύθµισης
Επιλεγµένο στοιχείο
PYΘMIΣEIΣ OΘONHΣ
16:9
TYΠΟΣ TH∆EOPAΣΗΣ:
ΑYTOMATO
ANA∆ΥΣΗ HDMI:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
ON
ΠΡΟΦΥ∆ΑΞΗ ΟΘΟNHΣ:
ΕIKONA EΞΩΦY∆∆ΟΥ
ΦONTO:
BINTEO
LINE:
Π∆HPHΣ
EΞΟ∆ΟΣ 4:3:
Στοιχεία ρύθµισης
5 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
Επιλέξτε "ΓΡΗΓΟΡΗ" στο βήµα 3.
Ακολουθήστε στο βήµα 5 τις
επεξηγήσεις για τη γρήγορη ρύθµιση
για να πραγµατοποιήσετε τις βασικές
προσαρµογές (σελίδα 24).
Για να επαναφέρετε λες τις
ρυθµίσεις στο στοιχείο "ΡΥΘΜΙΣΗ"
1
Επιλέξτε "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" στο βήµα
3 και πατήστε ENTER.
2
Επιλέξτε "ΝΑΙ" χρησιµοποιώντας
τα κουµπιά X/x.
Μπορείτε επίσης να διακ6ψετε τη
διαδικασία και να επιστρέψετε στο
µενού ελέγχου επιλέγοντας "8ΧΙ"
σε αυτ6 το σηµείο.
3
Πατήστε ENTER.
8λες οι ρυθµίσεις που
αναφέρονται στις σελίδες 80 έως
88 επανέρχονται στις
προεπιλεγµένες τιµές. Μην
πατήσετε [/1 κατά την επαναφορά
των ρυθµίσεων της συσκευής
αναπαραγωγής που διαρκεί
µερικά δευτερ6λεπτα µέχρι να
ολοκληρωθεί.
ένα στοιχείο και στη
συνέχεια πατήστε ENTER.
Εµφανίζονται οι επιλογές για το
επιλεγµένο στοιχείο.
Παράδειγµα: "ΤΥΠΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ"
PYΘMIΣEIΣ ΟΘΟΝΗΣ
16:9
TYΠΟΣ THΛΕΟΡΑΣHΣ:
ANAΛYΣH HDMI:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI): 4:3 LETTER BOX
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ:
4:3 PAN SCAN
ΕIKONA EΞΩΦΥ∆∆ΟΥ
ΦONTO:
LINE:
BINTEO
Π∆HPHΣ
ΕΞΟ∆ΟΣ 4:3:
Επιλογές
6 Πατήστε X/x για να επιλέξετε
Γίνεται η επιλογή και η ρύθµιση
ολοκληρώνεται.
Παράδειγµα: "PAN SCAN 4:3"
Επιλεγµένη ρύθµιση
PYΘMIΣEIΣ ΟΘΟΝΗΣ
TYΠΟΣ THΛΕΟΡΑΣHΣ: 4:3 PAN SCAN
AYTOMATO
ANAΛYΣH HDMI:
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
ON
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ:
ΕIKONA
EΞΩΦΥ∆∆ΟΥ
ΦONTO:
BINTEO
LINE:
Π∆HPHΣ
ΕΞΟ∆ΟΣ 4:3:
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
ρύθµιση, και πατήστε
ENTER.
79
Ρύθµιση της
γλώσσας της οθ&νης
ή του ήχου (ΡΥΘΜΙΣΗ
z Συµβουλή
Εάν επιλέξετε "ΑΛΛΕΣ t" στις ρυθµίσεις
"ΜΕΝΟΥ", "ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ" ή "ΗΧΟΣ",
επιλέξτε και καταχωρήστε έναν κωδικ
απ την εντητα "Κατάλογος κωδικών
γλώσσας" στη σελίδα 99 χρησιµοποιώντας
τα κουµπιά µε τους αριθµούς.
ΓΛΩΣΣΑΣ)
Ση@είωση
Με το στοιχείο "ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ"
µπορείτε να ορίσετε διάφορες
γλώσσες για τα µηνύµατα που
εµφανίζονται στην οθνη ή για τον
ήχο.
Επιλέξτε "ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ" στην
οθνη ρυθµίσεων. Για να
χρησιµοποιήσετε την οθνη,
ανατρέξτε στην εντητα "Χρήση της
οθνης ρυθµίσεων" (σελίδα 78).
PYΘΜΙΣΗΓ∆ΩΣΣΑΣ
Γ∆ΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ:
MENOY:
HXOΣ:
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ:
EΛΛΗΝΚΑ
EΛΛΗΝΚΑ
ΠPΩΤΟΤYΠΟ
EΛΛΗΝΚΑ
◆ ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ (Μηνύµατα
οθ&νης)
Αλλάζει τη γλώσσα που εµφανίζεται
στην οθνη.
◆ ΜΕΝΟΥ (µ&νο για DVD VIDEO)
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα
που θέλετε για το µενού του δίσκου
◆ ΗΧΟΣ (µ&νο για DVD VIDEO)
Αλλάζει τη γλώσσα που
χρησιµοποιείται στον ήχο.
=ταν επιλέγετε "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ"
επιλέγεται η γλώσσα που έχει
προτεραιτητα στο δίσκο.
◆ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ (µ&νο για DVD VIDEO)
Αλλάζει τη γλώσσα των υπτιτλων
που έχουν εγγραφεί στο DVD VIDEO.
=ταν επιλέγετε "ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΗΧΟΥ",
η γλώσσα των υπτιτλων αλλάζει
σύµφωνα µε τη γλώσσα που επιλέξατε
για τον ήχο.
80
Aν επιλέγετε στις ρυθµίσεις "ΜΕΝΟΥ",
"ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ" ή "ΗΧΟΣ" µια γλώσσα που
δεν έχει εγγραφεί σε ένα DVD VIDEO, θα
επιλεγεί αυτµατα µία απ τις
εγγεγραµµένες γλώσσες.
Ρυθµίσεις για την
οθ&νη (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
16:9
ΟΘΟΝΗΣ)
LETTER BOX 4:3
Επιλέξτε ρυθµίσεις σύµφωνα µε την
τηλεραση που θα συνδέσετε.
Επιλέξτε "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ" στην
οθνη ρυθµίσεων. Για να
χρησιµοποιήσετε την οθνη,
ανατρέξτε στην εντητα "Χρήση της
οθνης ρυθµίσεων" (σελίδα 78).
Η προεπιλεγµένες ρυθµίσεις είναι
υπογραµµισµένες.
PYΘMIΣEIΣ ΟΘΟΝΗΣ
TYΠΟΣ THΛΕΟΡΑΣHΣ:
16:9
ANAΛYΣH HDM:
AYTOMATO
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ:
ON
ΦONTO:
ΕIKONA EΞΩΦΥ∆∆ΟΥ
LINE:
BINTEO
ΕΞΟ∆ΟΣ 4:3:
Π∆HPHΣ
◆ ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Επιλέγει τη γεωµετρική αναλογία της
συνδεδεµένης τηλερασης (4:3
τυπική ή ευρείας οθνης).
Επιλέξτε αυτήν την
αναλογία ταν συνδέετε
τηλεραση ευρείας
οθνης ή τηλεραση µε
δυναττητα λειτουργίας
ευρείας οθνης.
LETTER
BOX 4:3
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση
ταν συνδέετε µια οθνη
τηλερασης 4:3. Εµφανίζει
µια ευρεία εικνα µε
ζώνες στο πάνω και το
κάτω τµήµα της οθνης.
PAN SCAN Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση
4:3
ταν συνδέετε µια οθνη
τηλερασης 4:3. Εµφανίζει
αυτµατα την ευρεία
εικνα σε ολκληρη την
οθνη και κβει τα
τµήµατα που δεν
ταιριάζουν.
Ση@είωση
Ανάλογα µε το DVD, η αναλογία "LETTER
BOX 4:3" µπορεί να επιλεγεί αυτµατα στη
θέση της αναλογίας "PAN SCAN 4:3" και
αντιστρφως.
◆ ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI
Επιλέγει τον τύπο εξδου σηµάτων
βίντεο απ την υποδοχή HDMI OUT.
=ταν επιλέγετε ΑΥΤΟΜΑΤΟ
(προεπιλογή), η συσκευή παράγει
σήµατα βίντεο στη µεγαλύτερη
ανάλυση που γίνεται αποδεκτή απ
την τηλερασή σας. Εάν η εικνα δεν
είναι καθαρή, φυσική ή δεν σας
ικανοποιεί, δοκιµάστε κάποια άλλη
επιλογή κατάλληλη για το δίσκο και
την τηλεραση/συσκευή προβολής,
κλπ. Για λεπτοµέρειες ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών που συνδευε την
τηλεραση/συσκευή προβολής, κλπ.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Υπ κανονικές
συνθήκες, να
επιλέγετε αυτήν τη
ρύθµιση.
1920×1080i
Στέλνει σήµατα βίντεο
1920×1080i.
1280×720p
Στέλνει σήµατα βίντεο
1280×720p.
720×480/576p
Στέλνει σήµατα βίντεο
720×480p ή 720×576p.
,συνεχίζεται
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
16:9
PAN SCAN 4:3
81
Ση@ειώσειςώ
• Ακµα και αν δεν έχει επιλεγεί η ρύθµιση
"ΑΥΤΟΜΑΤΟ" και η συνδεδεµένη
τηλεραση δεν µπορεί να αποδεχτεί την
ανάλυση, η συσκευή ρυθµίζει αυτµατα
τα σήµατα βίντεο που είναι αποδεκτά για
την τηλεραση.
• =ταν ανάψει η ένδειξη HDMI στο
µπροστιν πλαίσιο, οι εικνες απ τις
υποδοχές S VIDEO OUT και LINE OUT
(VIDEO) µεγεθύνονται κατακρυφα. (Με
εξαίρεση ταν είναι ενεργοποιηµένη η
επιλογή 720 × 480/576p)
◆ YCBCR/RGB (HDMI)
λειτουργίας ή κατά την αναπαραγωγή
CD ή DATA CD (ήχος MP3)/DATA DVD
(ήχος MP3).
ΕΙΚΟΝΑ
Εµφανίζεται η εικνα
ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ εξωφύλλου (ακίνητη
εικνα) αλλά µνο εφσον
είναι ήδη εγγεγραµµένη
στο δίσκο (CD-EXTRA
κ.λπ.). Εάν ο δίσκος δεν
περιέχει εικνα
εξωφύλλου, εµφανίζεται η
εικνα της ρύθµισης
"ΓΡΑΦΙΚΑ".
ΓΡΑΦΙΚΑ
Εµφανίζεται η
προκαθορισµένη εικνα
που είναι αποθηκευµένη
στη συσκευή
αναπαραγωγής.
Επιλέγει τον τύπο σήµατος εξδου
HDMI απ την υποδοχή HDMI OUT.
YCBCR
Παράγει σήµατα
YCBCR.
ΜΠΛΕ
Το χρώµα του φντου
είναι µπλε.
RGB
Έξοδος σηµάτων
RGB.
ΜΑΥΡΟ
Το χρώµα του φντου
είναι µαύρο.
Ση@ειώσειςώ
Επιλέγει την έξοδο σήµατος βίντεο
απ την υποδοχή LINE (RGB)-TV στο
πίσω πλαίσιο της συσκευής
αναπαραγωγής.
◆ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ
Η εικνα της προφύλαξης οθνης
εµφανίζεται ταν η λειτουργία της
συσκευής αναπαραγωγής είναι σε
παύση ή έχει διακοπεί επί 15 λεπτά ή
ταν γίνεται αναπαραγωγή CD ή DATA
CD (ήχος MP3)/DATA DVD (ήχος MP3)
επί περισστερα απ15 λεπτά. Η
προφύλαξη οθνης προστατεύει την
οθνη απ βλάβες (δηµιουργία
ειδώλων). Πατήστε H για να
απενεργοποιήσετε την προφύλαξη
οθνης.
ON
Ενεργοποιεί την
προφύλαξη οθνης.
OFF
Απενεργοποιεί την
προφύλαξη οθνης.
◆ ΦΟΝΤΟ
Επιλέγει το χρώµα ή την εικνα του
φντου στην οθνη της τηλερασης
ταν η συσκευή αναπαραγωγής
βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής
82
◆ LINE
• Εάν η εικνα που αναπαράγεται είναι
παραµορφωµένη, ορίστε στη ρύθµιση
"YCBCR" την τιµή "RGB."
• Εάν η υποδοχή HDMI OUT είναι
συνδεδεµένη σε εξοπλισµ µε βύσµα DVI,
θα εκπέµπονται αυτµατα σήµατα "RGB"
ακµα και αν έχετε επιλέξει "YCBCR".
ΒΙΝΤΕΟ
Έξοδος σηµάτων βίντεο.
S VIDEO
Έξοδος σηµάτων S video.
RGB
Έξοδος σηµάτων RGB.
Ση@ειώσειςώ
• Εάν η τηλεραση δεν δέχεται σήµατα S
video ή RGB, δεν θα εµφανιστεί εικνα
στην οθνη της τηλερασης ακµα και αν
επιλέξετε "S VIDEO" ή "RGB". Ανατρέξτε
στις οδηγίες που συνοδεύουν την
τηλεραση.
• Εάν η τηλεραση έχει µνο µία υποδοχή
SCART (EURO AV), µην επιλέξετε "S
VIDEO".
• =ταν επιλέγετε "RGB," δεν µπορείτε να
χρησιµοποιήστε το κουµπί
PROGRESSIVE ή τις υποδοχές
COMPONENT VIDEO OUT.
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε "RGB" σο
είναι αναµµένη η ένδειξη HDMI. Η
επιλογή "RGB" εναλλάσσεται αυτµατα
σε "ΒΙΝΤΕΟ" ταν ενεργοποιείτε
συνδεδεµένο εξοπλισµ HDMI.
◆ 4:3 EΞΟ∆ΟΣ
Αυτή η ρύθµιση είναι αποτελεσµατική
µνο ταν ορίζετε "ΤΥΠΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ" στις "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΟΘΟΝΗΣ" σε "16:9." Κάντε αυτή τη
ρύθµιση για να δείτε προοδευτικά
σήµατα γεωµετρικής αναλογίας 4:3.
Αν µπορείτε να αλλάξετε τη
γεωµετρική αναλογία στη συµβατή
τηλεραση προοδευτικής µορφής
(525p/625p), αλλάξτε τις ρυθµίσεις
στην τηλεραση, χι στη συσκευή
αναπαραγωγής. Η ρύθµιση είναι
αποτελεσµατική µνο ταν είναι
επιλεγµένο το "ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ" ή "ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΒΙΝΤΕΟ" απ το κουµπί
PROGRESSIVE στο µπροστιν
πλαίσιο.
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση
ταν µπορείτε να
αλλάξετε τη γεωµετρική
αναλογία στην τηλερασή
σας.
ΤΥΠΙΚΗ
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση
ταν δεν µπορείτε να
αλλάξετε τη γεωµετρική
αναλογία στην τηλερασή
σας. Εµφανίζεται ένα
σήµα γεωµετρικής
αναλογίας 16:9 µε µαύρες
ζώνες στην αριστερή και
τη δεξιά πλευρά της
εικνας.
Γεωµετρική αναλογία τηλερασης 16:9
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
Χρησιµοποιήστε αυτ το στοιχείο για
να ορίσετε τις ρυθµίσεις που
αφορούν την αναπαραγωγή και άλλες
λειτουργίες.
Επιλέξτε "ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ"
στην οθνη ρυθµίσεων. Για να
χρησιµοποιήσετε την οθνη,
ανατρέξτε στην εντητα "Χρήση της
οθνης ρυθµίσεων" (σελίδα 78).
Η προεπιλεγµένες ρυθµίσεις είναι
υπογραµµισµένες.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΥΤΟMATH AΠENEPΓOΠOIHΣH:
ON
ΑΥΤΟMATH ANAΠAPAΓΩΓΗ:
OFF
ΟΘΟΝΗ:
ΦΩTEINO
AYTOMATO
∆ΕΙΤΟYPΓΙΑΠΑΥΣHΣ:
ΕΠΙΛΓΗKOMMATIOY:
OFF
ON
ΣYNEXIΣHΠΟAΠΛΩΝ∆ΙΣΚΩΝ:
Registration Code
DivX:
AYTOMATO
AUDIO (HDMI):
◆ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη
ρύθµιση αυτµατης
απενεργοποίησης.
ON
Η συσκευή αναπαραγωγής
τίθεται σε κατάσταση
αναµονής ταν διακοπεί η
λειτουργία επί
περισστερα απ 30
λεπτά.
OFF
Η λειτουργία
απενεργοποιείται.
◆ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
ΠΛΗΡΗΣ
Προσωπικές
ρυθµίσεις (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη
ρύθµιση αυτµατης αναπαραγωγής.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη ταν
η συσκευή αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη µε χρονµετρο (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
OFF
Η λειτουργία
απενεργοποιείται.
,συνεχίζεται
83
ON
Ξεκινά αυτµατα την
αναπαραγωγή ταν η
συσκευή είναι
ενεργοποιηµένη (δεν
περιλαµβάνεται στη
συσκευασία).
ΦΩΤΕΙΝΟ
Ο φωτισµς γίνεται πιο
έντονος.
ΣΚΟΥΡΟ
Ο φωτισµς γίνεται πιο
χαµηλς.
◆ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ
(µ&νο DVD VIDEO/VIDEO CD)
ΑΥΤΟΜΑΤH
Χαµηλώνει το φωτισµ
ΜΕΙΩΣΗ
εάν δεν λειτουργήσετε
ΦΩΤΕΙΝΩΤΗΤΑΣ τη συσκευή ή το
τηλεχειριστήριο για
λίγο.
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη
ρύθµιση συνέχισης πολλών δίσκων.
Μπορεί να αποθηκευτεί το σηµείο
συνέχισης της αναπαραγωγής έως και
6 διαφορετικών DVD VIDEO/VIDEO
CD (σελίδα 30).
◆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ (µ&νο για
λειτουργία DVD VIDEO/DVD-VR)
ON
Αποθηκεύει τη ρύθµιση
συνέχισης στη µνήµη για
6 δίσκους.
OFF
∆εν αποθηκεύει τη
ρύθµιση συνέχισης στη
µνήµη. Η αναπαραγωγή
ξεκινά ξανά απ το σηµείο
συνέχισης µνο στον
τρέχοντα δίσκο που έχει
τοποθετηθεί στη συσκευή.
◆ ΟΘΟΝΗ
Προσαρµζει το φωτισµ της οθνης
του µπροστινού πλαισίου.
Επιλέγει την εικνα σε κατάσταση
παύσης της λειτουργίας.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ Η έξοδος της εικνας,
συµπεριλαµβανοµένων
αντικειµένων µε δυναµική
κίνηση, γίνεται χωρίς
παραµρφωση. Υπ
κανονικές συνθήκες, να
επιλέγετε αυτήν τη
ρύθµιση.
ΚΑΡΕ
Η έξοδος της εικνας,
συµπεριλαµβανοµένων
αντικειµένων χωρίς
δυναµική κίνηση, γίνεται
µε υψηλή ανάλυση.
◆ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ (µ&νο για
DVD VIDEO)
∆ίνει προτεραιτητα στο κοµµάτι
ήχου που περιέχει τον µεγαλύτερο
αριθµ καναλιών κατά την
αναπαραγωγή ενς DVD VIDEO στο
οποίο έχουν εγγραφεί πολλές µορφές
ήχου (PCM, ήχος MPEG, DTS ή Dolby
Digital).
OFF
∆εν παραχωρείται
προτεραιτητα.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ Παραχωρείται
προτεραιτητα.
84
Ση@ειώσειςώ
• =ταν το στοιχείο έχει τιµή "ΑΥΤΟΜΑΤΟ",
η γλώσσα ενδέχεται να αλλάξει. Η
ρύθµιση "ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ " έχει
υψηλτερη προτεραιτητα απ τη
ρύθµιση "ΗΧΟΣ" στο στοιχείο "ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ" (σελίδα 80).
• Εάν τα κοµµάτια ήχου PCM, DTS, ήχου
MPEG και Dolby Digital έχουν τον ίδιο
αριθµ καναλιών, η συσκευή
αναπαραγωγής επιλέγει κατά σειρά τα
κοµµάτια ήχου PCM, DTS, Dolby Digital
και MPEG.
Ση@είωση
Αν εκτελέσετε γρήγορη εγκατάσταση,
ενδέχεται να γίνει επαναφορά της
προεπιλεγµένης τιµής για τη ρύθµιση
συνέχισης πολλών δίσκων.
◆ DivX
Εµφανίζει τον κωδικ εγγραφής για
αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Για
περισστερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο
http://www.divx.com
στο Internet.
◆ ΗΧΟΣ (HDMI)
Επιλέγει τον τύπο εξδου ηχητικού
σήµατος απ την υποδοχή HDMI OUT.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ Σε κανονικές συνθήκες,
επιλέγετε αυτή τη
ρύθµιση. Παράγει ηχητικά
σήµατα ανάλογα µε τις
ρυθµίσεις στο στοιχείο
"DIGITAL OUT"
(σελίδα 87).
PCM
Μετατρέπει σήµατα Dolby
Digital, ή 96 kHz/24 bit
PCM σε 48 kHz/16 bit PCM.
Σηείωση
Θα ακούγεται ένας δυνατς θρυβος (ή
καθλου ήχος) εάν συνδέσετε τη συσκευή
σε µια τηλεραση που δεν είναι συµβατή
µε σήµατα DOLBY DIGITAL/DTS και έχετε
ορίσει την επιλογή "ΑΥΤΟΜΑΤΟ". Σε αυτή
την περίπτωση, επιλέξτε "PCM."
Ρυθµίσεις για τον
ήχο (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ)
Με το στοιχείο "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ"
µπορείτε να ρυθµίσετε τον ήχο
ανάλογα µε τις συνθήκες
αναπαραγωγής και σύνδεσης.
Επιλέξτε "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ" στην
οθνη ρυθµίσεων. Για να
χρησιµοποιήσετε την οθνη,
ανατρέξτε στην εντητα "Χρήση της
οθνης ρυθµίσεων" (σελίδα 78).
Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις είναι
υπογραµµισµένες.
PYΘMIΣEIΣ HXOY
EΞΑΣΘΕΝIΣΗ HXOY:
OFF
HXOΣ DRC:
ΤΥΠΙΚΟ
ΦI∆TPO HXOY:
ΕYKPINHΣ
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
ΨΗΦIAKH EΞΟ∆ΟΣ:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΗΧΟΥ
OFF
Υπ κανονικές συνθήκες, να
επιλέγετε αυτήν τη ρύθµιση.
ON
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθµιση
ταν ο ήχος της αναπαραγωγής
απ τα ηχεία είναι
παραµορφωµένος.
,συνεχίζεται
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
Εάν παραµορφώνεται ο ήχος της
αναπαραγωγής, ορίστε για το
στοιχείο την τιµή "ON". Η συσκευή
αναπαραγωγής µειώνει το επίπεδο
εξδου του ήχου.
Η λειτουργία επηρεάζει την έξοδο
στις εξής υποδοχές:
– υποδοχές LINE OUT L/R (AUDIO)
– υποδοχή LINE (RGB) - TV
85
◆ ΗΧΟΣ DRC (Έλεγχος δυναµικής
περιοχής) (µ&νο για λειτουργία DVD
VIDEO/DVD-VR)
Προσδίδει ευκρίνεια στον ήχο ταν η
ένταση είναι χαµηλή κατά την
αναπαραγωγή ενς DVD που πληροί
τις προϋποθέσεις της ρύθµισης
"ΗΧΟΣ DRC".
Η λειτουργία επηρεάζει την έξοδο
απ τις εξής υποδοχές:
– υποδοχές LINE OUT L/R (AUDIO)
– υποδοχή LINE (RGB) - TV
– υποδοχή DIGITAL OUT (OPTICAL ή
COAXIAL) µνο ταν για τη ρύθµιση
"DOLBY DIGITAL" έχει οριστεί τιµή
"D-PCM" (σελίδα 87).
ΤΥΠΙΚΗ
Υπ κανονικές συνθήκες,
να επιλέγετε αυτήν τη
ρύθµιση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προσδίδει ευκρίνεια σε
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ασθενείς ήχους ακµα και
αν χαµηλώσετε την
ένταση.
EYΡΥ
ΠΕ∆ΙΟ
∆ίνει την αίσθηση τι
παρακολουθείτε µια
ζωντανή παράσταση.
◆ DOWNMIX (µ&νο για λειτουργία
DVD VIDEO/DVD-VR)
Αλλάζει τη µέθοδο για να συνδυάσει 2
κανάλια κατά την αναπαραγωγή ενς
DVD που έχει πίσω στοιχεία (κανάλια)
ήχου ή έχει εγγραφεί σε µορφή Dolby
Digital. Για περισστερες
λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
συνιστώσες πίσω σηµάτων, ανατρέξτε
στην εντητα "Έλεγχοςτης µορφής
του ηχητικού σήµατος" (σελίδα 49). Η
λειτουργία επηρεάζει την έξοδο στις
εξής υποδοχές:
– υποδοχές LINE OUT L/R (AUDIO)
– υποδοχή LINE (RGB) - TV
– υποδοχή DIGITAL OUT (OPTICAL ή
COAXIAL) ταν για τη ρύθµιση
"DOLBY DIGITAL" έχει οριστεί τιµή
"D-PCM" (σελίδα 87).
DOLBY
Υπ κανονικές συνθήκες,
SURROUND να επιλέγετε αυτήν τη
ρύθµιση. Η έξοδος
πολυκάναλων ηχητικών
σηµάτων γίνεται σε δύο
κανάλια για να απολαύσετε
ήχο surround.
ΤΥΠΙΚΗ
◆ ΦΙΛΤΡΟ ΗΧΟΥ
Επιλέγει ψηφιακ φίλτρο για µείωση
του θορύβου πάνω απ 22,05 kHz
(Η συχντητα δειγµατοληψίας (Fs)
της ηχητικής πηγής είναι 44,1 kHz), 24
kHz (Η Fs είναι 48 kHz) ή 48 kHz (Η Fs
είναι πάνω απ kHz).
ΕΥΚΡΙΝΗΣ Παρέχει µεγάλο εύρος
συχνοτήτων και αίσθηση
του χώρου.
ΑΠΑΛΟΣ
◆ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟ∆ΟΣ
Επιλέγει κατά πσον η έξοδος των
ηχητικών σηµάτων θα γίνει απ την
υποδοχή DIGITAL OUT (OPTICAL ή
COAXIAL) (Οπτική ή οµοαξονική)/
HDMI OUT.
ON
Υπ κανονικές συνθήκες, να
επιλέγετε αυτήν τη ρύθµιση.
=ταν επιλέξετε "ON",
ανατρέξτε στην εντητα
"Ρύθµιση του σήµατος
ψηφιακής εξδου" για
περισστερες ρυθµίσεις.
OFF
Η επίδραση του ψηφιακού
κυκλώµατος στο αναλογικ
είναι ελάχιστη. Εάν
χρησιµοποιείτε την υποδοχή
HDMI OUT, θα παράγεται ήχος
PCM ανάλογα µε το
συνδεδεµένο εξοπλισµ. Εάν το
σήµα είναι κρυπτογραφηµένο
για λγους προστασίας
πνευµατικής ιδιοκτησίας, το
σήµα εκπέµπεται µνο ως 48
kHz/16 bit PCM.
Παρέχει ήπιο και ζεστ ήχο.
Ση@είωση
Η αλλαγή του ψηφιακού φίλτρου µπορεί να
έχει µικρ αποτέλεσµα, ανάλογα µε το
δίσκο ή το περιβάλλον αναπαραγωγής.
86
Τα πολυκάναλα ηχητικά
σήµατα συνδυάζονται σε 2
κανάλια για να
χρησιµοποιηθούν απ τη
στερεοφωνική µονάδα.
Ρύθµιση του σήµατος
ψηφιακής εξ&δου
Αλλάζει τη µέθοδο εξδου των
ηχητικών σηµάτων ταν γίνει
σύνδεση ενς στοιχείου πως ένας
ενισχυτής (δέκτης) ή µια συσκευή MD
µε υποδοχή ψηφιακής εισδου.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
σύνδεση, ανατρέξτε στη σελίδα 22.
Επιλέξτε "DOLBY DIGITAL", "MPEG",
"DTS" και "48 kHz/96kHz PCM" αφού
ορίσετε για τη ρύθµιση "ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΞΟ∆ΟΣ" την τιµή "ON".
Εάν συνδέσετε ένα στοιχείο που δεν
είναι συµβατ µε το επιλεγµένο
ηχητικ σήµα, απ τα ηχεία ίσως
ακουστεί δυνατς θρυβος (ή δεν θα
ακουστεί κανένας ήχος),
διακινδυνεύοντας πρβληµα στα
αυτιά σας και βλάβη στα ηχεία σας.
◆ DOLBY DIGITAL (µ&νο για
λειτουργία DVD VIDEO/DVD-VR)
Επιλέγει τον τύπο του σήµατος Dolby
Digital.
D-PCM
Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθµιση ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε στοιχείο
ήχου χωρίς
ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή Dolby
Digital. Μπορείτε να
επιλέξετε κατά πσον τα
σήµατα θα πληρούν τις
προϋποθέσεις του Dolby
Surround (Pro Logic)
προσαρµζοντας το
στοιχείο "DOWNMIX" στις
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ"
(σελίδα 85).
DOLBY
DIGITAL
Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθµιση ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε στοιχείο
ήχου µε ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή Dolby
Digital.
Ση@ειώσειςώ
Ση@είωση
Εάν η υποδοχή HDMI OUT είναι
συνδεδεµένη σε εξοπλισµ µη συµβατ µε
σήµατα DOLBY DIGITAL, τα σήµατα "DPCM" θα παράγονται αυτµατα ακµα και
αν επιλέξετε "DOLBY DIGITAL."
◆ MPEG (µ&νο για λειτουργία DVD
VIDEO/DVD-VR)
Επιλέγει τον τύπο ηχητικού σήµατος
MPEG.
PCM
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση
ταν η συσκευή είναι
συνδεδεµένη σε
εξοπλισµ χωρίς
ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή MPEG.
Εάν αναπαράγετε ηχητικά
κοµµάτια πολυκάναλου
ήχου MPEG, θα
εξέρχονται απ τα δύο
µπροστινά ηχεία σας µνο
τα σήµατα Μπροστά (Α)
και Μπροστά (∆).
,συνεχίζεται
Ρυθµίσεις και προσαρµογή
• Η λειτουργία AV ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
(σελίδα 59) δεν είναι αποτελεσµατική εάν
χρησιµοποιείτε την υποδοχή DIGITAL
OUT (OPTICAL ή COAXIAL) και έχετε
ορίσει τις ρυθµίσεις "DOLBY DIGITAL,"
"MPEG" ή "DTS" στην τιµή "DOLBY
DIGITAL," "MPEG" ή "ON" αντίστοιχα.
• Η λειτουργία AV ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
(σελίδα 59) δεν είναι αποτελεσµατική εάν
συνδέσετε µια συσκευή Dolby Digital ή
συµβατή µε DTS µέσω της υποδοχής
HDMI OUT και έχετε ορίσει τις ρυθµίσεις
"DOLBY DIGITAL," "MPEG" ή "DTS" στην
τιµή "DOLBY DIGITAL," "MPEG" ή "ON"
αντίστοιχα.
87
MPEG
Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθµιση ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε στοιχείο
ήχου µε ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή MPEG.
Ση@είωση
Εάν η υποδοχή HDMI OUT είναι
συνδεδεµένη σε εξοπλισµ µη συµβατ µε
σήµατα ήχου MPEG, τα σήµατα "PCM" θα
παράγονται αυτµατα ακµα και αν
επιλέξετε "MPEG."
◆ DTS
Επιλέγει τον τύπο ηχητικού σήµατος
DTS.
OFF
Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθµιση ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε στοιχείο
ήχου χωρίς
ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή DTS.
ON
Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθµιση ταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε στοιχείο
ήχου µε ενσωµατωµένο
αποκωδικοποιητή DTS.
Ση@είωση
Εάν η υποδοχή HDMI OUT είναι
συνδεδεµένη σε εξοπλισµ µη συµβατ µε
σήµατα DTS, τα σήµατα "OFF" θα
παράγονται αυτµατα ακµα και αν
επιλέξετε "ON."
◆ 48kHz/96kHz PCM (µ&νο για DVD
VIDEO)
Επιλέγει τη συχντητα
δειγµατοληψίας του ηχητικού
σήµατος.
48kHz/16bit Τα ηχητικά σήµατα των
DVD VIDEO
µετατρέπονται πάντα σε
48kHz/16bit.
88
96kHz/24bit Η έξοδος λων των τύπων
σηµάτων που
περιλαµβάνουν 96kHz/
24bit γίνεται στην αρχική
τους µορφή. Ωστσο, εάν
το σήµα είναι
κρυπτογραφηµένο για
λγους προστασίας
δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας, η έξοδος του
σήµατος γίνεται µνο ως
48kHz/16bit.
Ση@ειώσειςώ
• Τα αναλογικά ηχητικά σήµατα απ τις
υποδοχές LINE OUT L/R (AUDIO) δεν
επηρεάζονται απ αυτήν τη ρύθµιση και
διατηρούν το αρχικ τους επίπεδο
συχντητας δειγµατοληψίας.
• Εάν η υποδοχή HDMI OUT είναι
συνδεδεµένη σε εξοπλισµ µη συµβατ
µε σήµατα 96 kHz/24 bit, 48 kHz/16 bit
PCM θα παράγονται αυτµατα ακµα και
αν επιλέξετε "96kHz/24bit."
Πρ&σθετες πληροφορίες
Αντιµετώπιση
προβληµάτων
Εάν συναντήσετε κάποια απ τις
παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση
της συσκευής αναπαραγωγής,
χρησιµοποιήστε αυτν τον οδηγ
αντιµετώπισης προβληµάτων που
µπορεί να σας βοηθήσει στην επίλυση
του προβλήµατος πριν ζητήσετε
επισκευή. Εάν το πρβληµα
παραµείνει, απευθυνθείτε στον
πλησιέστερο αντιπρσωπο της Sony.
,
,
Τροφοδοσία
∆εν γίνεται τροφοδοσία.
, Βεβαιωθείτε τι το καλώδιο
ρεύµατος είναι καλά συνδεδεµένο.
,
Εικ&να
∆εν εµφανίζεται εικ&να/η εικ&να
έχει παράσιτα.
,
,
,
,συνεχίζεται
Πρ&σθετες πληροφορίες
, Συνδέστε ξανά καλά το καλώδιο
σύνδεσης.
, Τα καλώδια σύνδεσης έχουν βλάβη.
, Ελέγξτε τη σύνδεση µε την
τηλεραση (σελίδα 17) και
ενεργοποιήστε τον επιλογέα
εισδου στην τηλεραση ώστε το
σήµα απ τη συσκευή
αναπαραγωγής να εµφανίζεται στην
οθνη της τηλερασης.
, Ορίστε για τη ρύθµιση "LINE" στις
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ" το
κατάλληλο στοιχείο που πληροί τις
προϋποθέσεις του συστήµατς σας
(σελίδα 81).
, Ο δίσκος είναι βρώµικος ή
ελαττωµατικς.
, Εάν η έξοδος της εικνας απ τη
συσκευή αναπαραγωγής διέρχεται
απ το βίντεο για να φτάσει στην
τηλεραση ή εάν έχετε συνδέσει µια
συσκευή αναπαραγωγής
τηλερασης/βίντεο, το σήµα
προστασίας αντιγραφής που ισχύει
σε ορισµένα προγράµµατα DVD
ενδέχεται να επηρεάσει την
ποιτητα της εικνας. Εάν
εξακολουθήσετε να έχετε
προβλήµατα ακµα και ταν
συνδέσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής απευθείας στην
τηλεραση, δοκιµάστε να
συνδέσετε τη συσκευή στην είσοδο
S VIDEO της τηλερασης
(σελίδα 17).
Αναπαραγωγή δίσκου που έχει
εγγραφεί σε διαφορετικ σύστηµα
χρωµάτων απ εκείνο της
τηλερασης.
Έχετε επιλέξει "ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ" ή "ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΒΙΝΤΕΟ" χρησιµοποιώντας το
κουµπί PROGRESSIVE που
βρίσκεται στο µπροστά πλαίσιο (η
ένδειξη PROGRESSIVE ανάβει)
ακµα και αν η τηλερασή σας δεν
µπορεί να δεχτεί προοδευτικ σήµα.
Σε αυτή την περίπτωση,
αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI απ
τη συσκευή και επιλέξτε "ΚΑΝΟΝΙΚΗ
(ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ)" για να σβήσει η
ένδειξη PROGRESSIVE.
Ακµα και αν η τηλεραση είναι
συµβατή µε σήµατα προοδευτικής
µορφής 525p/625p, η εικνα
ενδέχεται να επηρεαστεί ταν
ρυθµίσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής στην προοδευτική
µορφή. Σε αυτή την περίπτωση
επιλέξτε "ΚΑΝΟΝΙΚΗ
(ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ)" χρησιµοποιώντας
το κουµπί PROGRESSIVE που
βρίσκεται στο µπροστά πλαίσιο, για
να σβήσει η ένδειξη PROGRESSIVE
και έτσι η συσκευή αναπαραγωγής
ρυθµίζεται σε κανονική
(πεπλεγµένη) µορφή.
Αν ορίσετε για την ρύθµιση "LINE"
τιµή "RGB" στις "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΟΘΟΝΗΣ" (σελίδα 81), η συσκευή
αναπαραγωγής δεν παράγει
συνιστώσες σήµατος βίντεο.
Η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε
εξοπλισµ εισδου µη συµβατ µε
HDCP c(η ένδειξη HDMI στο
µπροστιν πλαίσιο δεν ανάβει).
Ανατρέξτε στη σελίδα 18.
Αν η υποδοχή HDMI OUT
χρησιµοποιείται για έξοδο βίντεο, η
αλλαγή της ρύθµισης "ΑΝΑΛΥΣΗ
HDMI" στο στοιχείο "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΟΘΟΝΗΣ" µπορεί να λύσει το
πρβληµα (σελίδα 81). Συνδέστε την
89
τηλεραση και τη συσκευή
αναπαραγωγής χρησιµοποιώντας
κάποια άλλη υποδοχή βίντεο, εκτς
απ την HDMI OUT, και αλλάξτε την
είσοδο της τηλερασης στη
συνδεδεµένη είσοδο βίντεο έτσι
ώστε να µπορείτε να δείτε τα
µηνύµατα οθνης. Αλλάξτε τη
ρύθµιση "ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI" στο
στοιχείο "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ," και
την είσοδο της τηλερασης ξανά σε
HDMI. Εάν εξακολουθεί να µην
εµφανίζεται εικνα, επαναλάβετε τα
βήµατα και δοκιµάστε άλλες
επιλογές.
, Εάν το σήµα απ τις υποδοχές LINE
OUT (VIDEO) ή S VIDEO OUT είναι
παραµορφωµένο, αλλάξτε τη
ρύθµιση “ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI ” στο
στοιχείο “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ” σε
“720 × 480/576p.”
∆εν εµφανίζεται εικ&να ή
εµφανίζεται θ&ρυβος εικ&νας &ταν
η σύνδεση έχει γίνει στην υποδοχή
HDMI OUT.
, ∆οκιµάστε τα παρακάτω:
1Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
2Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά το
συνδεδεµένο εξοπλισµ.
3Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά
το καλώδιο HDMI.
Η εικ&να δεν γεµίζει την οθ&νη
ακ&µα και αν η γεωµετρική
αναλογία έχει ρύθµιση "ΤΥΠΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ" στο στοιχείο
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ".
, Η γεωµετρική αναλογία του δίσκου
καθορίζεται στο DVD.
Η εικ&να είναι ασπρ&µαυρη.
, Ορίστε για τη ρύθµιση "LINE" στις
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ" το
κατάλληλο στοιχείο που πληροί τις
προϋποθέσεις του συστήµατς σας
(σελίδα 81).
, Ανάλογα µε την τηλεραση, η εικνα
στην οθνη γίνεται ασπρµαυρη
ταν γίνεται αναπαραγωγή ενς
δίσκου που έχει εγγραφεί σε
σύστηµα χρωµάτων NTSC.
, Εάν χρησιµοποιείτε καλώδιο SCART,
βεβαιωθείτε τι είναι πλήρως
συνδεδεµένο (µε 21 ακροδέκτες).
90
Ήχος
∆εν υπάρχει ήχος.
, Συνδέστε ξανά καλά το καλώδιο
σύνδεσης.
, Το καλώδιο σύνδεσης έχει βλάβη.
, Η συσκευή αναπαραγωγής είναι
συνδεδεµένη σε λάθος υποδοχή
εισδου στον ενισχυτή (δέκτη)
(σελίδα 22).
, Η είσοδος του ενισχυτή (δέκτη) δεν
έχει ρυθµιστεί σωστά.
, Η λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής είναι σε παύση ή σε
λειτουργία αναπαραγωγής σε αργή
κίνηση.
, Η συσκευή αναπαραγωγής
λειτουργεί στη ρύθµιση γρήγορης
προώθησης ή γρήγορης
αντιστροφής.
, Εάν το ηχητικ σήµα δεν διέρχεται
απ τη υποδοχή DIGITAL OUT
(ΟPTICAL ή COAXIAL)/HDMI OUT,
ελέγξτε τις ρυθµίσεις ήχου
(σελίδα 86).
, Κατά την αναπαραγωγή ενς δίσκου
Super VCD στον οποίο δεν έχει
εγγραφεί το κοµµάτι ήχου 2, δεν θα
παραχθεί ήχος ταν επιλέξετε
"2:STEREO", "2:1/Α" ή "2:2/∆".
, Κατά την αναπαραγωγή Ήχος
MPEG, µνο τα Μπροστά (Α) και
Μπροστά (∆) σήµατα θα αποτελούν
εξδους των δύο µπροστινών
ηχείων.
, Ο συνδεδεµένος εξοπλισµς στην
υποδοχή HDMI OUT δεν είναι
συµβατς µε τη µορφή ηχητικού
σήµατος, σε αυτή την περίπτωση
ορίστε τη ρύθµιση "ΗΧΟΣ(HDMI)"
στο στοιχείο "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ"
στην τιµή "PCM" (σελίδα 85).
∆εν παράγεται ήχος απ& την
υποδοχή HDMI OUT
, ∆οκιµάστε τα παρακάτω:
1Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
2Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά το
συνδεδεµένο εξοπλισµ.
3Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά
το καλώδιο HDMI.
, Η υποδοχή HDMI OUT είναι
συνδεδεµένη σε συσκευή DVI (οι
υποδοχές DVI δεν δέχονται ηχητικά
σήµατα).
Υπάρχει παραµ&ρφωση του ήχου.
, Ορίστε για τη ρύθµιση
"ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΗΧΟΥ" στο στοιχείο
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ" την τιµή "ON"
(σελίδα 85).
Η ένταση του ήχου είναι χαµηλή.
, Η ένταση του ήχου είναι χαµηλή σε
ορισµένα DVD. Η ένταση ενδέχεται
να βελτιωθεί αν ορίσετε για τη
ρύθµιση "ΗΧΟΣ DRC" στο στοιχείο
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ" την τιµή
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ"
(σελίδα 86).
, Ορίστε για τη ρύθµιση
"ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΗΧΟΥ" στο στοιχείο
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ" την τιµή "OFF"
(σελίδα 85).
Λειτουργία
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
, Η ισχύς των µπαταριών του
τηλεχειριστηρίου είναι χαµηλή.
, Παρεµβάλλονται εµπδια ανάµεσα
στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή
αναπαραγωγής.
, Η απσταση ανάµεσα στο
τηλεχειριστήριο και τη συσκευή
αναπαραγωγής είναι πολύ µεγάλη.
, Το τηλεχειριστήριο δεν είναι
στραµµένο προς τον αισθητήρα στη
συσκευή αναπαραγωγής.
, Ο δίσκος είναι τοποθετηµένος
ανάποδα.
Τοποθετήστε το δίσκο µε την ψη
αναπαραγωγής στραµµένη προς τα
κάτω.
, Ο δίσκος είναι στρεβλς.
, ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
ορισµένων δίσκων στη συσκευή
(σελίδα 7).
, Ο κωδικς περιοχής του DVD δεν
αντιστοιχεί στη συσκευή
αναπαραγωγής.
, Έχει συσσωρευτεί υγρασία στο
εσωτερικ της συσκευής
αναπαραγωγής (σελίδα 3).
, ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
εγγεγραµµένου δίσκου στη συσκευή
εάν δεν έχει γίνει σωστή
οριστικοποίηση (σελίδα 7).
, Το DATA CD δεν έχει εγγραφεί σε
µορφή MP3 που πληροί τις
προϋποθέσεις του προτύπου ISO
9660 Επιπέδου 1/Επιπέδου 2 ή της
µορφής Joliet.
, Το DATA DVD δεν έχει εγγραφεί σε
µορφή MP3 που πληροί τις
προϋποθέσεις του UDF (Universal
Disk Format).
, Το κοµµάτι ήχου MP3 δεν έχει
επέκταση αρχείου ".MP3".
, Τα δεδοµένα δεν έχουν
µορφοποιηθεί ως MP3 παρλο που
έχουν επέκταση αρχείου ".MP3".
, Τα δεδοµένα δεν είναι µορφής
MPEG1 Audio Layer ΙΙΙ.
, ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
κοµµατιών ήχου µορφής mp3PRO
στη συσκευή.
, Η ρύθµιση "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)" έχει τιµή "ΕΙΚΟΝΑ (JPEG)"
(σελίδα 66).
, Το DATA CD/DATA DVD περιέχει
κάποιο αρχείο βίντεο DivX.
∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
του αρχείου εικ&νας JPEG
(σελίδα 63)
, To DATA CD δεν έχει εγγραφεί σε
µορφή JPEG που πληροί τις
προϋποθέσεις του προτύπου ISO
9660 Επιπέδου 1/Επιπέδου 2, ή Joliet
, Το DATA DVD δεν έχει εγγραφεί σε
είναι JPEG που πληροί τις
προϋποθέσεις του UDF (Universal
Disk Format).
, ∆εν έχει επέκταση αρχείου ".JPEG"
ή ".JPG".
, Η εικνα είναι µεγαλύτερη απ 3072
(πλάτος) × 2048 (ύψος) σε κανονική
λειτουργία, ή µεγαλύτερη απ
3.300.000 pixel σε προοδευτική
µορφή JPEG. (Ορισµένα
προοδευτικά αρχεία JPEG δεν είναι
δυνατν να εµφανιστούν ακµα και
αν το µέγεθος του αρχείου
βρίσκεται εντς της καθορισµένης
χωρητικτητας).
, ∆εν ταιριάζει στην οθνη (το
µέγεθος των εικνων µειώνεται).
, Η ρύθµιση "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)" έχει τιµή "ΗΧΟΣ (JPEG)"
(σελίδα 66).
,συνεχίζεται
Πρ&σθετες πληροφορίες
∆εν γίνεται αναπαραγωγή του
δίσκου.
∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
του κοµµατιού ήχου MP3
(σελίδα 63).
91
, Το DATA CD/DATA DVD περιέχει
κάποιο αρχείο βίντεο DivX.
Η αναπαραγωγή των κοµµατιών
ήχου MP3 και των αρχείων εικ&νας
JPEG ξεκινά ταυτ&χρονα.
, Η ρύθµιση "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG)" έχει τιµή "ΑΥΤΟΜΑΤΟ"
(σελίδα 66).
∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
του αρχείου βίντεο DivX.
, Το αρχείο δεν έχει δηµιουργηθεί για
µορφή DivX.
, ∆εν έχει επέκταση αρχείου ".AVI" ή
".DIVX".
, Το DATA CD/DATA DVD (DivX βίντεο)
δεν έχει δηµιουργηθεί σε µορφή
DivX που να πληροί τις
προϋποθέσεις του προτύπου ISO
9660 Επιπέδου 1/Επιπέδου 2, ή
Joliet/UDF.
, Το αρχείο βίντεο DivX είναι
µεγαλύτερο απ 720 (πλάτος) × 576
(ύψος).
Τα ον&µατα των άλµπουµ/των
κοµµατιών/των αρχείων δεν
εµφανίζονται σωστά.
, Η συσκευή αναπαραγωγής εµφανίζει
µνο αριθµούς και γράµµατα. Άλλοι
χαρακτήρες εµφανίζονται ως "*".
Η αναπαραγωγή του δίσκου δεν
ξεκινά απ& την αρχή.
, Έχει επιλεγεί η ρύθµιση
προγραµµατισµού, τυχαίας σειράς,
επανάληψης ή Α-Β επανάληψης
(σελίδα 34).
, Έχει τεθεί σε λειτουργία η συνέχιση
αναπαραγωγής (σελίδα 30).
Η συσκευή ξεκινά αυτ&µατα την
αναπαραγωγή του δίσκου.
, Ο δίσκος διαθέτει λειτουργία
αυτµατης αναπαραγωγής.
, Η ρύθµιση "ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ" στο στοιχείο
"ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" έχει
τιµή "ON" (σελίδα 83).
92
Η αναπαραγωγή διακ&πτεται
αυτ&µατα.
, Κατά την αναπαραγωγή δίσκων µε
σήµα αυτµατης παύσης, η συσκευή
διακπτει την αναπαραγωγή στο
σήµα αυτµατης παύσης.
∆εν είναι δυνατή η εκτέλεση
ορισµένων λειτουργιών &πως ή
διακοπή, η αναζήτηση, η γρήγορη
και η αργή αναπαραγωγή, η αργή
κίνηση, η επανάληψη, η τυχαία
σειρά, ή ο προγραµµατισµ&ς.
, Ανάλογα µε το δίσκο, ενδέχεται να
µην είναι δυνατή η εκτέλεση
κάποιων απ τις παραπάνω
λειτουργίες. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο λειτουργίας που
συνοδεύει το δίσκο.
∆εν είναι δυνατή η αλλαγή γλώσσας
του κοµµατιού ήχου.
, ∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε το
µενού του DVD και χι το κουµπί
άµεσης επιλογής στο
τηλεχειριστήριο (σελίδα 31).
, ∆εν έχουν εγγραφεί κοµµάτια σε
πολλές γλώσσες στο DVD που
αναπαραγάγετε.
, Το DVD απαγορεύει την αλλαγή της
γλώσσας του κοµµατιού ήχου.
Η γλώσσα των υποτίτλων δεν
αλλάζει και δεν απενεργοποιείται.
, ∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε το
µενού του DVD και χι το κουµπί
άµεσης επιλογής στο
τηλεχειριστήριο (σελίδα 31).
, ∆εν έχουν εγγραφεί υπτιτλοι σε
πολλές γλώσσες στο DVD που
αναπαραγάγετε.
, Το DVD απαγορεύει την αλλαγή των
υποτίτλων.
∆εν είναι δυνατή η αλλαγή γωνίας.
, ∆οκιµάστε να χρησιµοποιήσετε το
µενού του DVD και χι το κουµπί
άµεσης επιλογής στο
τηλεχειριστήριο (σελίδα 31).
, ∆εν έχουν εγγραφεί πολλές γωνίες
στο DVD που αναπαραγάγετε.
, Η αλλαγή της γωνίας είναι δυνατή
µνο ταν ανάβει η ένδειξη "
"
στην οθνη του µπροστινού
πλαισίου (σελίδα 11).
, Το DVD απαγορεύει την αλλαγή των
γωνιών.
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν
λειτουργεί κανονικά.
, Η επέκταση του αρχείου JPEG είναι
".JPG" ή ".JPEG," αλλά η µορφή δεν
είναι JPEG.
, Το αρχείο που θέλετε να
αναπαραγάγετε έχει επέκταση
".AVI" ή ".DIVX," αλλά η µορφή δεν
είναι DivX, ή η µορφή είναι DivX αλλά
δεν πληροί τις προϋποθέσεις του
πιστοποιηµένου προφίλ DivX.
, =ταν η συσκευή αναπαραγωγής
παρουσιάζει δυσλειτουργία λγω
στατικού ηλεκτρισµού και άλλων
αιτιών, αποσυνδέστε την απ την
πρίζα.
Στην οθ&νη της τηλε&ρασης και του
µπροστινού πλαισίου εµφανίζονται
5 αριθµοί ή γράµµατα.
, Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία
αυτµατης διάγνωσης. (Ανατρέξτε
στον πίνακα στη σελίδα 94.)
Η υποδοχή δίσκου δεν ανοίγει και
στην οθ&νη του µπροστινού
πλαισίου εµφανίζεται το µήνυµα
"LOCKED" (Κλειδωµένο).
, Έχει ρυθµιστεί το κλείδωµα
ασφαλείας για παιδιά (σελίδα 29).
Η υποδοχή δίσκου δεν ανοίγει και
στην οθ&νη του µπροστινού
πλαισίου εµφανίζεται το µήνυµα
"TRAY LOCKED" (Κλείδωµα
υποδοχής).
Στην οθ&νη της τηλε&ρασης
εµφανίζεται το µήνυµα "Data error"
(Σφάλµα δεδοµένων) κατά την
αναπαραγωγή εν&ς DATA CD ή εν&ς
DATA DVD.
, Το κοµµάτι ήχου MP3/το αρχείο
εικνας JPEG, το αρχείο βίντεο DivX
που θέλετε να αναπαραγάγετε
παρουσιάζει σφάλµα.
, Τα δεδοµένα δεν είναι µορφής
MPEG1 Audio Layer ΙΙΙ.
, Η µορφή του αρχείου εικνας JPEG
δεν πληροί τις προϋποθέσεις του
προτύπου DCF (σελίδα 61).
Πρ&σθετες πληροφορίες
, Απευθυνθείτε στον αντιπρσωπο
της Sony ή σε εξουσιοδοτηµένο
κατάστηµα επισκευών Sony.
93
Λειτουργία
αυτ&µατης
διάγνωσης (Kταν στην
οθ&νη εµφανίζονται γράµµατα/
αριθµοί)
=ταν ενεργοποιείται η λειτουργία της
αυτµατης διάγνωσης για να
εµποδίσει τη δυσλειτουργία της
συσκευής αναπαραγωγής, στην
οθνη του µπροστινού πλαισίου
εµφανίζεται ένας κωδικς επισκευής
µε πέντε χαρακτήρες (π.χ., C 13 50)
τους οποίους αποτελούν ένα γράµµα
και τέσσερα αριθµητικά ψηφία. =ταν
συµβεί αυτ, ανατρέξτε στον
παρακάτω πίνακα.
C:13:50
Οι τρεις πρώτοι Αιτία ή/και διορθωτική
ενέργεια
χαρακτήρες
του κωδικού
επισκευής
94
C 13
Ο δίσκος είναι βρώµικος
ή έχει εγγραφεί σε
µορφή που δεν µπορεί
να αναπαραγάγει η
συσκευή (σελίδα 7).
, Καθαρίστε το δίσκο
µε ένα µαλακ πανί ή
ελέγξτε τη µορφή
του (σελίδα 2).
C 31
Ο δίσκος δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά.
, Τοποθετήστε ξανά το
δίσκο µε τον σωστ
τρπο.
Οι τρεις πρώτοι Αιτία ή/και διορθωτική
ενέργεια
χαρακτήρες
του κωδικού
επισκευής
Προς αποφυγή
E XX
(τα σύµβολα xx δυσλειτουργίας, η
συσκευή αναπαραγωγής
αποτελούν
ενεργοποίησε τη
αριθµ)
λειτουργία αυτµατης
διάγνωσης.
, Απευθυνθείτε στον
αντιπρσωπο της
Sony ή σε
εξουσιοδοτηµένο
κατάστηµα
επισκευών Sony και
ενηµερώστε
δίνοντας τον κωδικ
επισκευής µε τους 5
χαρακτήρες.
Παράδειγµα: E 61 10
Γλωσσάρι
DivX® (σελίδα 69)
Η τεχνολογία ψηφιακού βίντεο
δηµιουργήθηκε απ την DivX, Inc. Τα
βίντεο που είναι κωδικοποιηµένα µε
τεχνολογία DivX συγκαταλέγονται
στα βίντεο της πιο υψηλής ποιτητας
µε σχετικά µικρ γκο αρχείου.
Dolby Digital (σελίδα 19, 87)
Τεχνολογία συµπίεσης ψηφιακού
ήχου αναπτύχθηκε απ την Dolby
Laboratories. Πρκειται για
τεχνολογία που πληροί τις
προϋποθέσεις του πολυκάναλου ήχου
surround. Το πίσω κανάλι είναι
στερεοφωνικ και υπάρχει ένα
ξεχωριστ κανάλι subwoofer σε αυτήν
τη µορφή. Η τεχνολογία Dolby Digital
παρέχει τα ίδια ξεχωριστά κανάλια
ψηφιακού ήχου υψηλής ποιτητας
που υπάρχουν σε συστήµατα ήχου
surround σε αίθουσες "Dolby Digital".
Ο καλς διαχωρισµς των καναλιών
επιτυγχάνεται επειδή λα τα
δεδοµένα καναλιών εγγράφονται
ξεχωριστά και η φθορά είναι µικρή
επειδή η επεξεργασία λων των
δεδοµένων καναλιών είναι ψηφιακή.
DTS (σελίδα 19, 88)
∆ίσκος που περιέχει
κινηµατογραφικές ταινίες διάρκειας
έως και 8 ωρών παρλο που η
διάµετρς του είναι ίδια µε ενς CD.
Η χωρητικτητα δεδοµένων ενς DVD
µονής επίστρωσης και µονής ψης
είναι 4,7 GB (Giga Byte), 7 φορές
µεγαλύτερη απ τη χωρητικτητα
ενς CD. Η χωρητικτητα δεδοµένων
ενς DVD διπλής επίστρωσης και
µονής ψης είναι 8,5 GB, ενς DVD
µονής επίστρωσης και διπλής ψης
είναι 9,4 GB και ενς DVD διπλής
επίστρωσης και διπλής ψης είναι
17GB.
Τα δεδοµένα εικνας χρησιµοποιούν
µορφή MPEG 2, ένα απ τα διεθνή
πρτυπα τεχνολογίας ψηφιακής
συµπίεσης. Τα δεδοµένα εικνας
συµπιέζονται περίπου στο 1/40 (κατά
µέσο ρο) του αρχικού µεγέθους. Το
DVD χρησιµοποιεί επίσης τεχνολογία
κωδικοποίησης µεταβαλλµενυ
ρυθµού που αλλάζει τα δεδοµένα
προς εκχώρηση ανάλογα µε την
κατάσταση της εικνας. Οι
πληροφορίες ήχου εγγράφονται σε
πολυκάναλη µορφή, πως το Dolby
Digital, για να δίνουν εντοντερη
αίσθηση του πραγµατικού ήχου.
Επιπλέον, τα DVD παρέχουν διάφορες
προηγµένες λειτουργίες πως τη
λειτουργία επιλογής πολλών γωνιών,
πολλών γλωσσών και τον έλεγχο
γονέων.
DVD-RW (σελίδα 6)
Το DVD-RW είναι ένας εγγράψιµος
και επανεγγράψιµος δίσκος που έχει
το ίδιο µέγεθος µε ένα DVD VIDEO. Το
DVD-RW έχει δύο διαφορετικές
λειτουργίες: τη λειτουργία VR και τη
λειτουργία βίντεο. Τα DVD-RW που
δηµιουργούνται σε λειτουργία βίντεο
έχουν την ίδια µορφή µε τα DVD
VIDEO, ενώ οι δίσκοι που
δηµιουργούνται σε λειτουργία VR
(εγγραφή βίντεο) επιτρέπουν τον
προγραµµατισµ ή την επεξεργασία
των περιεχοµένων τους.
,συνεχίζεται
Πρ&σθετες πληροφορίες
Τεχνολογία συµπίεσης ψηφιακού
ήχου που αναπτύχθηκε απ την
Digital Theater Systems, Inc.
Πρκειται για τεχνολογία που πληροί
τις προϋποθέσεις του πολυκάναλου
ήχου surround. Το πίσω κανάλι είναι
στερεοφωνικ και υπάρχει ένα
ξεχωριστ κανάλι subwoofer σε αυτήν
τη µορφή. Η τεχνολογία DTS παρέχει
τα ίδια ξεχωριστά κανάλια ψηφιακού
ήχου υψηλής ποιτητας.
Ο καλς διαχωρισµς των καναλιών
επιτυγχάνεται επειδή λα τα
δεδοµένα καναλιών εγγράφονται
ξεχωριστά και η φθορά είναι µικρή
επειδή η επεξεργασία λων των
δεδοµένων καναλιών είναι ψηφιακή.
DVD VIDEO (σελίδα 6)
95
DVD+RW (σελίδα 6)
Το DVD+RW (συν RW) είναι ένας
εγγράψιµος και επανεγγράψιµος
δίσκος. Τα DVD+RW χρησιµοποιούν
µορφή εγγραφής που είναι εφάµιλλη
της µορφής των DVD VIDEO.
Άλµπουµ (σελίδα 63, 70)
Μονάδα στην οποία αποθηκεύονται
αρχεία βίντεο DivX, εικνας JPEG ή
κοµµάτια ήχου MP3 σε ένα DATA CD/
DATA DVD. (Ο ορισµς του ρου
"Άλµπουµ" ισχύει αποκλειστικά για
αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής.)
Αρχείο (σελίδα 62, 64)
Επειδή τα σήµατα βίντεο είναι
συµβατά µε την τρέχουσα µορφή DVI
(Digital Visual Interface), οι υποδοχές
HDMI µπορούν να συνδεθούν σε
βύσµατα DVI µέσω ενς καλωδίου
µεταλλάκτη
HDMI-DVI. Οι προδιαγραφή HDMI
υποστηρίζει τεχνολογία HDCP
(High-bandwidth Digital Contents
Protection), µια τεχνολογία
προστασίας αντιγραφής που
ενσωµατώνει τεχνολογία
κωδικοποίησης για ψηφιακά σήµατα
βίντεο.
Ήχος MPEG (σελίδα 19, 87)
Μία εικνα JPEG που έχει εγγραφεί
σε ένα DATA CD/DATA DVD ή ένα
βίντεο DivX που έχει εγγραφεί σε ένα
DATA CD/DATA DVD (η αναφορά
"Αρχείο" αποτελεί αποκλειστικ
ορισµ για αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής). Ένα αρχείο
αποτελείται απ µία εικνα ή βίντεο.
Πρτυπο διεθνές σύστηµα
κωδικοποίησης που χρησιµοποιείται
για τη συµπίεση ψηφιακών ηχητικών
σηµάτων µε έγκριση ISO/IEC. Το
MPEG 1 πληροί τις προϋποθέσεις του
δικάναλου στερεοφωνικού ήχου. Το
MPEG 2, που χρησιµοποιείται σε DVD,
πληροί τις προϋποθέσεις του ήχου
surround 7,1-καναλιών.
Λογισµικ& που βασίζεται σε ταινία,
Λογισµικ& που βασίζεται σε βίντεο
(σελίδα 21)
Κανονική (πεπλεγµένη) µορφή
(σελίδα 20)
Τα DVD χωρίζονται σε λογισµικ που
βασίζεται σε ταινία και λογισµικ που
βασίζεται σε βίντεο. Τα DVD που
βασίζονται σε ταινία περιέχουν τις
ίδιες εικνες (24 καρέ το
δευτερλεπτο) που προβάλλονται σε
κινηµατογραφικές αίθουσες.
Τα DVD που βασίζονται σε βίντεο,
πως είναι οι τηλεοπτικές δραµατικές
και κωµικές σειρές, προβάλλουν
εικνες σε 30 καρέ/60 πεδία (25 καρέ/
60 πεδία) το δευτερλεπτο.
Ένδειξη HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
Η HDMI είναι µια διασύνδεση που
υποστηρίζει βίντεο και ήχο σε µία
µνο ψηφιακή σύνδεση. Η σύνδεση
HDMI φέρει τυπικά έως υψηλής
ευκρίνειας σήµατα βίντεο και
πολυκάναλα ηχητικά σήµατα σε
συστατικά µέρη AV, πως
τηλεοράσεις που διαθέτουν HDMI, σε
ψηφιακή µορφή χωρίς απώλειες.
96
Η κανονική (πεπλεγµένη) µορφή
εµφανίζει κάθε δεύτερη γραµµή µιας
εικνας ως µεµονωµένο "πεδίο" και
είναι η τυπική µέθοδος προβολής
εικνων στην τηλεραση. Το πεδίο µε
τον ζυγ αριθµ προβάλλει τις ζυγές
γραµµές µιας εικνας και το πεδίο µε
τον µον αριθµ προβάλλει τις µονές
γραµµές µιας εικνας.
Κεφάλαιο (σελίδα 11)
Τµήµατα µιας εικνας ή µιας
µουσικής εντητας που είναι
µικρτερα απ τους τίτλους. Ένας
τίτλος αποτελείται απ πολλά
κεφάλαια. Ανάλογα µε το δίσκο,
ενδέχεται να µην έχει γίνει εγγραφή
κεφαλαίων.
Προοδευτική µορφή (σελίδα 20)
Σε σύγκριση µε την πεπλεγµένη
µορφή που προβάλλει εναλλάξ κάθε
δεύτερη γραµµή µιας εικνας (πεδίο)
για να δηµιουργήσει ένα καρέ, η
προοδευτική µορφή προβάλλει
ολκληρη την εικνα ταυτχρονα ως
ένα καρέ. Αυτ σηµαίνει τι ενώ η
πεπλεγµένη µορφή µπορεί να
προβάλλει 25 ή 30 καρέ (50-60 πεδία)
το δευτερλεπτο, η προοδευτική
µορφή µπορεί να προβάλλει 50-60
καρέ το δευτερλεπτο. Η γενική
ποιτητα της εικνας αυξάνει και οι
ακίνητες εικνες, το κείµενο και οι
οριζντιες γραµµές εµφανίζονται µε
µεγαλύτερη ευκρίνεια. Αυτή η
συσκευή αναπαραγωγής είναι
συµβατή µε προοδευτική µορφή 525 ή
625.
Προοδευτική µορφή JPEG
Η προοδευτική µορφή JPEG
χρησιµοποιείται κυρίως στο
διαδίκτυο. Είναι διαφορετική απ
κάποια άλλη µορφή JPEG γιατί ταν
εµφανίζεται σε ένα πργραµµα
περιήγησης, η εµφάνιση γίνεται
σταδιακά και χι απ πάνω προς τα
κάτω. Αυτ σας επιτρέπει να βλέπετε
την εικνα κατά τη λήψη της.
Τίτλος (σελίδα 11)
Το µεγαλύτερο τµήµα µιας εικνας ή
µιας µουσικής εντητας σε ένα DVD,
µια ταινία κ.λπ., σε λογισµικ βίντεο ή
ολκληρο το άλµπουµ σε λογισµικ
ήχου.
Πρ&σθετες πληροφορίες
97
Προδιαγραφές
Σύστηµα
Γενικά
Λέιζερ: Λέιζερ ηµιαγωγού
Σύστηµα µορφής σήµατος: PAL/NTSC
Απαιτήσεις τροφοδοσίας:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύµατος: 12 W
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση):
430 × 43 × 237 mm
(πλάτος/ύψος/βάθος)
συµπεριλαµβανοµένων των µερών
που προεξέχουν
Μάζα (κατά προσέγγιση): 1,92 kg
Θερµοκρασία λειτουργίας:
5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας: 25% έως 80 %
Χαρακτηριστικά ήχου
Απ&κριση συχν&τητας: DVD VIDEO
(PCM 96 kHz): 2 Hz έως 44 kHz
(±1.0 dB)/DVD VIDEO (PCM
48 kHz): 2 Hz έως 22 kHz (±0.5 dB)/
CD: 2 Hz έως 20 kHz (±0.5 dB)
Λ&γος σήµατος προς θ&ρυβο
(λ&γος S/N): 115 dB (µνο για
υποδοχές LINE OUT L/R (AUDIO)
Αρµονική παραµ&ρφωση: 0,003 %
∆υναµική περιοχή:
DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Φαιν&µενο διακύµανσης ταχύτητας:
Μικρτερο απ την ανιχνεύσιµη
τιµή (±0,001% W PEAK)
Έξοδοι
(Kνοµα υποδοχής: Τύπος υποδοχής/
επίπεδο εξδου/σύνθετη
αντίσταση)
LINE OUT (AUDIO): Υποδοχή PHONO/
2 Vrms/Άνω των 10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Υποδοχή
οπτικής εξδου/–18 dBm (µήκος
κύµατος 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Υποδοχή
PHONO/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT: Τύπου A (19 ακίδων)
LINE OUT (VIDEO): Υποδοχή PHONO/
1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT: 4 ακίδων µίνι DIN/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR): Υποδοχή Phono/Y: 1,0 Vpp, PB/CB, PR/ CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
98
Παρεχ&µενα εξαρτήµατα
Ανατρέξτε στη σελίδα 16.
Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασµς
υπκεινται σε αλλαγές χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση.
Κατάλογος κωδικών γλώσσας
Για περισστερες λεπτοµέρειες ανατρέξτε στις σελίδες 48, 53, 80.
Η ορθογραφία των γλωσσών πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου ISO 639:
1988 (E/F).
Κωδικ&ς Γλώσσα
Κωδικ&ς Γλώσσα
Κωδικ&ς Γλώσσα
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1174
1181
1183
1186
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
Αφάρ
Αµπχαζιακά
Αφρικάανς
Αµχαρικά
Αραβικά
Ασαµικά
Αϊµάρα
Αζερµπαϊτζανικά
Μπασκίρ
Λευκορωσικά
Βουλγαρικά
Μπιχάρι
Μπισλάµα
Βεγγαλικά,
Μπαγκλαντές
Θιβετιανά
Κελτικά
(Βρετάνης)
Καταλανικά
Κορσικανικά
Τσεχικά
Ουαλικά
∆ανικά
Γερµανικά
Μπουτάνι
Ελληνικά
Αγγλικά
Εσπεράντο
Ισπανικά
Εσθονικά
Βασκικά
Περσικά
Φινλανδικά
Φίτζι
Νησιών
Φερε
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
Γαλλικά
Φριζιακά
Ιρλανδικά
Κελτικά
(Σκοτίας)
Γαλικιακά
Γκουαράνι
Γκουτζαρατικά
Χάουζα
Χίντι
Κροατικά
Ουγγρικά
Αρµενικά
Ιντερλίνγκουα
Ιντερλίνγκουα
Ινούπιακ
Ινδονησιακά
Ισλανδικά
Ιταλικά
Εβραϊκά
Ιαπωνικά
Γίντις
Ιάβας
Γεωργιανά
Καζαχστανικά
Γροιλανδικά
Καµποτζιανά
Κανάντα
Κορεατικά
Κασµιρικά
Κουρδικά
Κιργισιακά
Λατινικά
Λινγκάλα
Λάος
Λιθουανικά
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Λετονικά
Μαδαγασκάρης
Μαορί
Σλαβοµακεδονικά
Μαλαγιαλαµικά
Μογγολικά
Μολδαβικά
Μαραθικά
Μαλαϊκά
Μαλτεζικά
Μπουρµικά
Ναούρου
Νεπαλικά
Ολλανδικά
Νορβηγικά
Οκιτανικά
(Αφάν)
Ορµο
Οριγικά
Πανταζαπικά
Πολωνικά
Πάστο
Πορτογαλικά
Κουέτσουα
Ρωµανικά
Κιρούντι
Ρουµανικά
Ρωσικά
Κινιαρουάντα
Σανσκριτικά
Σίντι
Σάνγκο
Σερβοκροατικά
Σρι Λάνκα
Σλοβακικά
Σλοβανικά
Σαµας
Σνα
Σοµαλικά
Αλβανικά
Σερβικά
Σισουάτι
Σεστο
Σούντα
Σουηδικά
Σουαχίλι
Ταµίλ
Τελουγκουικά
Ταζικιστανικά
Ταϊλανδικά
Τιγκρίνια
Τουρκµενικά
Ταγκαλγκ
Σετσουάνα
Τνγκα
Τουρκικά
Τσνγκα
Ταταρικά
Τούι
Ουκρανικά
Ουρντού
Ουζµπεκικά
Βιετναµικά
Βλαπουκ
Γουλοφ
Ξσα
Γιουρούµπα
Κινεζικά
Ζουλού
1703 ∆εν ορίζεται
Κατάλογος Κωδικών Περιοχής Ελέγχου
Γονέων
Για περισστερες λεπτοµέρειες ανατρέξετε στην εντητα σελίδα 73.
Κωδικ&ς Περιοχή
Κωδικ&ς Περιοχή
Κωδικ&ς Περιοχή
Κωδικ&ς Περιοχή
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362 Μεξικ
2376 Ολλανδία
2390 Νέα
Ζηλανδία
2379 Νορβηγία
2427 Πακιστάν
2424 Φιλιππίνες
2436 Πορτογαλία
2489 Ρωσία
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Αργεντινή
Αυστραλία
Αυστρία
Βέλγιο
Βραζιλία
Καναδάς
Χιλή
Κίνα
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ινδία
Ινδονησία
Ιταλία
Ιαπωνία
Κορέα
Μαλαισία
Πρ&σθετες πληροφορίες
Κωδικ&ς Γλώσσα
Σιγκαπούρη
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Ταϊλάνδη
Ηνωµένο
Βασίλειο
99
Ευρετήριο
BNR 57
V
C
VIDEO CD 6, 27
39
ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΗΧΟΥ 85
Επανάληψη 28, 37
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 37
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 79
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ
84
ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ 56
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 41
ΕΦΕ 68
CD 7, 27
Z
Η
D
ZOOM 28, 65
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 65
Ηχεία
Σύνδεση 22
ΗΧΟΣ 48, 80
ΗΧΟΣ DRC 86
Αριθ@ητικά
16:9 81
4:3 EΞΟ∆ΟΣ 83
48kHz/96kHz PCM 88
A
AV ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 59
B
DATA CD 6, 61, 69
DATA DVD 6, 61, 69
DivX® 69, 84
DOLBY DIGITAL 48, 87,
95
DOWNMIX 86
DTS 48, 88, 95
DVD 6, 27, 95
DVD+RW 6, 28, 96
DVD-RW 6, 32, 95
H
HDMI
HDMI 96
ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI 81
ΗΧΟΣ (HDMI) 85
J
JPEG 61
L
LETTER BOX 4:3 81
LINE 82
M
MNR 58
MP3 6, 61
MPEG 48, 87, 96
O
ORIGINAL 32
ORIGINAL/PLAY LIST 32
P
PAN SCAN 4:3 81
PICTURE NAVIGATION
43
S
Surround 50
100
Surround 5,1 καναλιών
49
T
TOP MENU 31
TVS 51
TVS (Εικονικ surround
τηλερασης) 50
Α
Α-Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 38
ΑΛΜ 41
Άλµπουµ 62, 96
ΑΛΜΠΟΥΜ 41
Αναζήτηση 39
Αναπαραγωγή PBC 33
Αναπαραγωγή σε αργή
κίνηση 40
Αντιµετώπιση
προβληµάτων 89
ΑΡΓΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
29
Αρχείο 96
ΑΡΧΕΙΟ 41
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 83
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
83
Γ
ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ 80
ΓΡΗΓΟΡΗ 79
ΓΡΗΓΟΡΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 29
Γρήγορη αντιστροφή 39
Γρήγορη προώθηση 39
Γρήγορη ρύθµιση 24, 79
γωνία 53
Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 72
Εντοπισµς
συγκεκριµένου σηµείου
παρακολουθώντας την
οθνη της τηλερασης
Κ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ
(ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ) 20
Κανονική (πεπλεγµένη)
µορφή 96
Κεφάλαιο 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41
Κλείδωµα ασφαλείας
για παιδιά 29
ΚΟΜΜΑΤΙ 41
Λ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3,
JPEG) 66
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ 84
ΛΙΣΤΑ 32
Λογισµικ που
βασίζεται σε βίντεο
96
Λογισµικ που
βασίζεται σε ταινία
96
Μ
ΜΕΝΟΥ 80
Μενού για DVD 31
Μενού ελέγχου 13
Μήνυµα οθνης
Οθνη µενού ελέγχου
13
Οθνη ρυθµίσεων 78
ΜΝΗΜΗ 55
Μπαταρίες 16
Ο
Οθνη
Οθνη µενού ελέγχου
13
Οθνη µπροστινού
πλαισίου 11
Οθνη ρυθµίσεων 78
ΟΘΟΝΗ 84
Οθνη µπροστινού
πλαισίου 11
Οθνη ρυθµίσεων 78
Π
Ρ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 78
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ 85
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 81
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ 80
Τ
Τηλεχειριστήριο 12, 16,
76
Τίτλος 97
ΤΙΤΛΟΣ 41
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
81
Τυχαία σειρά 36
ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ 36
Υ
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ 80
Φ
ΦΙΛΤΡΟ ΗΧΟΥ 86
ΦΟΝΤΟ 82
Χ
Χειρισµς δίσκων 2
Χρησιµοποιήσιµοι
δίσκοι 7
ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 67
ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ 41,
44
Ψ
Ψηφιακή έξοδος 87
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟ∆ΟΣ 86
Πρ&σθετες πληροφορίες
Πεπλεγµένη µορφή 96
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
64
Προβολή διαφανειών 66
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
43
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ 43
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΤΛΩΝ 43
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 34
Προγραµµατισµς 34
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ BINTEO
20
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 20
Προοδευτική µορφή 96
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 78
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΚΟΝΑΣ 54
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
72
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 83
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ
82
ΠΡΟΩΘΗΣΗ 28
Συνεχής αναπαραγωγή
CD/VIDEO CD 27
DVD 27
Συνέχιση 30
ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
∆ΙΣΚΩΝ 30, 84
Σ
Σάρωση 39
ΣΚΗΝΗ 41
Σταθεροποίηση εικνας
40
Σύνδεση 16, 17
101
Εκτυπωµένο σε 100% ανακυκλωµένο χαρτί µε χρήση
µελανιού βασισµένου σε φυτικά έλαια, που δεν
εµπεριέχει ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising