Sony | NSZ-GS7 | Sony NSZ-GS7 Οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων

© 2012 Sony Corporation
4-421-777-11(1) (EL)
Προφυλάξεις
Οδηγός αναφοράς
EL
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα
όρια που καθορίζονται στην Οδηγία EMC χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.
Σχετικά με την τοποθέτηση
Network Media Player
NSZ-GS7
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και
μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω
στη συσκευή.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες
αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα,
κουρτίνες κ.τ.λ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακάλυπτες φλόγες
(για παράδειγμα, αναμμένα κεριά).
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα.
Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης μόνο σε
εξειδικευμένο προσωπικό.
Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις
μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά.
Σημείωση για τους πελάτες στο Ηνωμένο
Βασίλειο και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, ο εξοπλισμός διαθέτει ένα
χυτό βύσμα που συμμορφώνεται με το πρότυπο BS1363.
Εάν η ασφάλεια που διατίθεται μέσα στο βύσμα χρειάζεται
αντικατάσταση, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια της
ίδιας ονομαστικής τιμής και να έχει έγκριση ASTA ή BSI έως
BS1362, (δηλ. να φέρει σήμανση
ή
).
Εάν το βύσμα που διατίθεται με αυτό τον εξοπλισμό έχει
αποσπώμενο κάλυμμα ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι έχετε
τοποθετήσει το κάλυμμα αφού αλλάξετε την ασφάλεια. Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε το βύσμα χωρίς το κάλυμμα της ασφάλειας. Εάν
χάσετε το κάλυμμα της ασφάλειας, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το κοντινότερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Sony.
Απόρριψη μεταχειρισμένων μπαταριών
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα
διακομιδής)
Αυτό το σύμβολο στην μπαταρία ή στη συσκευασία της
υποδεικνύει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών,
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να
προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης
των μπαταριών. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στη
διατήρηση των φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας,
απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη
σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό
επιδιορθώσεων.
Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας,
παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής
του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά
με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το
προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού
του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές
δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε
το προϊόν.
Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής)
Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει
ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν ως κοινά οικιακά
απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής
απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα
μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση
της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία διακομιδής
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν.
Για τους πελάτες στις χώρες Ασίας και
Ειρηνικού και την Αφρική
Το παραπάνω σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής.
Ειδοποίηση για τους πελάτες:
Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν τον εξοπλισμό που
πωλείται σε χώρες στις οποίες εφαρμόζονται οι οδηγίες της ΕΕ.
Κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος όσον αφορά την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια
του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα
σχετικά με την επιδιόρθωση ή την εγγύηση, ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.
Προφυλάξεις
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αποσυνδέεται από την
πηγή τροφοδοσίας (δίκτυο ρεύματος) εφόσον παραμένει
συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα έτσι ώστε το καλώδιο ρεύματος
(σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) να μπορεί να αποσυνδεθεί
από την πρίζα αμέσως μόλις παρουσιαστεί πρόβλημα.
• Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω πλευρά της
συσκευής αναπαραγωγής.
• Η πινακίδα στοιχείων του τηλεχειριστηρίου βρίσκεται στην
εσωτερική πλευρά του καλύμματος μπαταριών.
Εγκατάσταση
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε περιορισμένο
χώρο, όπως ράφια βιβλιοθήκης ή παρόμοια έπιπλα.
Για τους πελάτες στην Αυστραλία
Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί
σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm ή μεγαλύτερη μεταξύ του
θερμαντικού σώματος και του ανθρώπινου σώματος (εκτός των
άκρων: παλάμες, καρποί, πέλματα και αστράγαλοι).
• Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια θέση
με επαρκή εξαερισμό, ώστε να αποφύγετε την
υπερθέρμανσή της.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μαλακή
επιφάνεια, για παράδειγμα επάνω σε χαλί, που μπορεί
ενδεχομένως να παρεμποδίζει τις οπές αερισμού.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής κοντά σε
πηγές θερμότητας, ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο
ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς
κραδασμούς.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε
εξωτερικούς χώρους, σε οχήματα, σε πλοία ή άλλα σκάφη.
• Αν η συσκευή αναπαραγωγής μεταφερθεί απευθείας από
κρύο σε ζεστό χώρο ή τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο με
πολλή υγρασία, ενδέχεται να σχηματιστεί υγρασία στην
εξωτερική επιφάνεια και στο εσωτερικό της συσκευής
αναπαραγωγής.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την
περίπτωση, αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
ενεργοποιημένη για περίπου μισή ώρα, μέχρι να
εξατμιστεί η υγρασία.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε
επικλινή θέση. Έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί μόνο
σε οριζόντια θέση.
• Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στην πρόσοψη
ή τα πλαϊνά της συσκευής αναπαραγωγής. Ενδέχεται να
περιορίζουν τη λήψη των ραδιοκυμάτων.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε χώρο
όπου χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία των ιατρικών οργάνων.
• Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή,
συμβουλευθείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της
ιατρικής σας συσκευής, πριν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία του ασύρματου δικτύου LAN.
• Μην τοποθετείτε βαριά ή ασταθή αντικείμενα επάνω στη
συσκευή αναπαραγωγής.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, αποσυνδέετε
το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) και όλα τα υπόλοιπα καλώδια από τη συσκευή
αναπαραγωγής.
Πηγές τροφοδοσίας ισχύος
• Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε
να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε
το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το φις. Μην τραβάτε
ποτέ το καλώδιο.
• Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μην πάθει ζημιά
το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος). Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) εάν έχει πάθει
ζημιά, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.
– Μη μαγκώνετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης
με το δίκτυο ρεύματος) μεταξύ της συσκευής
αναπαραγωγής και του τοίχου, του ραφιού κ.τ.λ.
– Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο
ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και
μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης
με το δίκτυο ρεύματος).
Ρύθμιση της έντασης του ήχου
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου, όταν ακούτε ένα τμήμα
με πολύ χαμηλές στάθμες εισόδου ή χωρίς ηχητικά σήματα.
Διαφορετικά, ενδέχεται να παρουσιαστεί βλάβη στην ακοή
σας και στα ηχεία κατά την αναπαραγωγή ενός τμήματος με
υψηλή στάθμη.
Καθαρισμός
Καθαρίστε το περίβλημα, το πλαίσιο και τα στοιχεία
ελέγχου με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά
σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλυτικά, όπως αλκοόλ
ή βενζίνη.
Αντικατάσταση εξαρτημάτων
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες
επιδιόρθωσης στη συσκευή αναπαραγωγής, τα
επιδιορθωμένα εξαρτήματα ενδέχεται να συλλέγονται
για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης.
Σύνδεση στην υποδοχή HDMI
Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες καθώς ο ακατάλληλος
χειρισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην υποδοχή και
το βύσμα HDMI.
• Ευθυγραμμίστε προσεχτικά την υποδοχή HDMI στο πίσω
μέρος της συσκευής αναπαραγωγής και το βύσμα HDMI
ελέγχοντας το σχήμα τους. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα δεν
είναι ανάποδα ή κεκλιμένο.
Υποδοχή HDMI
Υποδοχή HDMI
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, βεβαιωθείτε
ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο HDMI.
• Κρατήστε σε ευθεία το βύσμα HDMI όταν συνδέετε
ή αποσυνδέετε το καλώδιο HDMI. Μην περιστρέφετε και
μην πιέζετε το βύσμα HDMI μέσα στην υποδοχή HDMI.
Σχετικά με την παρακολούθηση εικόνων βίντεο
τρισδιάστατης απεικόνισης (3D)
Ορισμένα άτομα ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία
(όπως καταπόνηση των ματιών, κόπωση, ή ναυτία) κατά
την παρακολούθηση εικόνων βίντεο τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D).
Η Sony συνιστά σε όλους τους θεατές να παρακολουθούν
τις εικόνες αυτές με συχνά διαλείμματα. Η διάρκεια και
η συχνότητα των απαιτούμενων διαλειμμάτων διαφέρουν
μεταξύ ατόμων.
Πρέπει να επιλέξετε το διάστημα που αποφέρει τα καλύτερα
αποτελέσματα. Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε δυσφορία,
θα πρέπει να διακόψετε την παρακολούθηση των εικόνων
βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) μέχρι να αισθανθείτε
καλύτερα. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
Θα πρέπει επίσης να ανατρέξετε (i) στο εγχειρίδιο χρήσης
ή/και στα μηνύματα προσοχής οποιωνδήποτε άλλων
συσκευών που χρησιμοποιούνται με αυτό το προϊόν, καθώς
και (ii) στην τοποθεσία web της εταιρείας μας* για τις πιο
πρόσφατες πληροφορίες. Η όραση των παιδιών σας
(ιδιαίτερα των παιδιών με ηλικία μικρότερη των έξι ετών)
συνεχίζει να αναπτύσσεται. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας
(παιδίατρο ή οφθαλμίατρο) πριν επιτρέψετε σε μικρά παιδιά
να παρακολουθήσουν εικόνες βίντεο τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D).
Οι ενήλικες θα πρέπει να επιβλέπουν τα μικρά παιδιά ώστε
να διασφαλίσουν ότι ακολουθούν τις συστάσεις που
αναφέρονται παραπάνω.
* Για τους πελάτες στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο
http://www.sony-europe.com/myproduct/
Για τους πελάτες στις χώρες Ασίας και Ειρηνικού και
την Αφρική
http://www.sony-asia.com/support/
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προσοχή: Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να
διατηρεί επ' άπειρον στην οθόνη της τηλεόρασης
μια στατική εικόνα βίντεο ή οθόνη ενδείξεων.
Εάν αφήσετε τη στατική εικόνα βίντεο ή την οθόνη
των ενδείξεων στην οθόνη της τηλεόρασης για
μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να
προκληθεί μόνιμη βλάβη στην οθόνη της
τηλεόρασης. Οι τηλεοράσεις με οθόνη Plasma
και οι τηλεοράσεις προβολής είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητες σε αυτό το θέμα.
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη
συσκευή αναπαραγωγής, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Προδιαγραφές
Πληροφορίες εμπορικού
σήματος
Υποδοχές Εισόδου/Εξόδου
HDMI IN
Τυπικό βύσμα 19 ακίδων HDMI
Βίντεο: 480i/576i, 480p/576p, 720/50p/60p*1, 1080/50i/60i*1, 1080/24p/50p/60p*1
Ήχος: Γραμμικό PCM (έως 8 κανάλια), Dolby Digital
HDMI OUT
Τυπικό βύσμα 19 ακίδων HDMI
Βίντεο: 720/50p/60p*2, 1080/50i/60i, 1080/24p/50p/60p*2
Ήχος: Γραμμικό PCM (έως 8 κανάλια), Dolby Digital, Dolby Digital Plus
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Υποδοχή οπτικής εξόδου/-18dBm (μήκος κύματος 660 nm)
Γραμμικό PCM (2 κανάλια), Dolby Digital
LAN
USB
Ακροδέκτης 100BASE-TX
Υποδοχή USB τύπος A*3
IR Blaster
Μίνι βύσμα (για σύνδεση του καλωδίου IR Blaster)
Ισχύς και άλλα
Απαιτήσεις ισχύος
220-240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος
21 W
Διαστάσεις (κατά προσέγγ.)
204 mm × 130 mm × 35 mm
(πλάτος/βάθος/ύψος) συμπερ. των μερών που εξέχουν
Βάρος (περίπου)
0,6 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας
Υγρασία λειτουργίας
5°C έως 35°C
25% έως 80%
Ασύρματο
Ασύρματο δίκτυο LAN τυπικό
IEEE 802.11b/g/n
Εύρος συχνοτήτων
Ζώνη 2,4 GHz: Κανάλια 1-13
Διαμόρφωση
Μόντεμ DS-SS και μόντεμ OFDM
Bluetooth
Σύστημα επικοινωνίας
Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 3.0
Εύρος συχνοτήτων
Ζώνη 2,4 GHz: 79 κανάλια με 1 MHz BW
Διαμόρφωση
Συμβατά προφίλ Bluetooth*4
HID (Προφίλ συσκευής ανθρώπινης διασύνδεσης), SPP (Προφίλ σειριακής θύρας)
FHSS
Αξεσουάρ
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Τηλεχειριστήριο NSG-MR5E (1)/μπαταρίες R6 (μέγεθος AA)*5 (2)/
καλώδιο ρεύματος AC (δίκτυο ρεύματος) (1)/καλώδιο IR Blaster (1)/
Οδηγός γρήγορης διαμόρφωσης (1)/Ξεκινώντας (1)/Οδηγός αναφοράς (1)/
Κάρτα εγγύησης (1)
*1 Δυνατότητα για είσοδο 3D.
*2 Δυνατότητα για έξοδο 3D.
*3 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συσκευές USB που μπορούν να συνδεθούν στη συσκευή αναπαραγωγής, ανατρέξτε στον
“Οδηγό βοήθειας” (http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/).
*4 Τα προφίλ Bluetooth είναι τυποποιημένα σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται η συσκευή Bluetooth.
*5 Αλκαλικές μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες μαγγανίου ή λιθίου όταν αντικαθιστάτε παλιές μπαταρίες.
Πρόσθετες πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των ασύρματων
δικτύων LAN
Καθώς η επικοινωνία μέσω της λειτουργίας ασύρματου
δικτύου LAN επιτυγχάνεται με ραδιοκύματα, το
ασύρματο σήμα ενδέχεται να αναχαιτίζεται. Για την
προστασία της ασύρματης επικοινωνίας, η συγκεκριμένη
συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει διάφορες
λειτουργίες ασφάλειας. Βεβαιωθείτε ότι διαμορφώνετε
σωστά τις ρυθμίσεις ασφάλειας, σύμφωνα με το
περιβάλλον του δικτύου σας.
• Χωρίς ασφάλεια
Παρά το γεγονός ότι μπορείτε να εκτελέσετε ρυθμίσεις
εύκολα, οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να διακόψει την
ασύρματη επικοινωνία ή να εισβάλλει στο ασύρματο
δίκτυό σας, ακόμα και χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων
εργαλείων. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει
κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
ή αναχαίτισης των δεδομένων.
• WEP
Το WEP ασφαλίζει τις επικοινωνίες για την αποφυγή
της αναχαίτισης των επικοινωνιών ή της εισβολής
παρείσακτων στο ασύρματο δίκτυο. Το WEP είναι μια
παλαιού τύπου τεχνολογία ασφάλειας που δίνει τη
δυνατότητα σε παλιές συσκευές, που δεν υποστηρίζουν
TKIP/AES, να συνδεθούν.
• WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
Το ΤΚΙΡ είναι μια τεχνολογία ασφάλειας που έχει
αναπτυχθεί για να καλύψει τις ελλείψεις του WEP.
Η τεχνολογία TKIP διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο
ασφάλειας από την τεχνολογία WEP.
• WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Το AES είναι μια τεχνολογία ασφάλειας που χρησιμοποιεί
μια προηγμένη μέθοδο ασφάλειας, διαφορετική από τις
τεχνολογίες WEP και TKIP.
Η τεχνολογία AES διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο
ασφάλειας από τις τεχνολογίες WEP και TKIP.
• Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της
κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν
αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.
• Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia
Interface καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC
στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby
Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
• Η ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα
κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και
οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την
Sony Corporation υπόκειται σε άδεια.
• Οι ονομασίες WPA™ και WPA2™ είναι σήματα της
Wi-Fi Alliance.
• Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και βίντεο και τα
σχετικά δεδομένα παρέχονται από την Gracenote®.
Η Gracenote είναι το βιομηχανικό πρότυπο στην
τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και της παράδοσης
σχετικού περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.gracenote.com.
Δεδομένα δίσκων CD, DVD, Blu-ray Disc και δεδομένα
σχετικά με μουσική και βίντεο από την Gracenote, Inc.,
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία (copyright ©) της
Gracenote από το 2000 μέχρι σήμερα. Το Λογισμικό
Gracenote αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία (copyright ©)
της Gracenote από το 2000 μέχρι σήμερα. Σε αυτό το
προϊόν και την υπηρεσία εφαρμόζονται ένα ή περισσότερα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Gracenote. Βλέπε στην
τοποθεσία web της Gracenote για ένα μη εξαντλητικό
κατάλογο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Gracenote
που εφαρμόζονται. Οι ονομασίες Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, το λογότυπο Gracenote και το
λογότυπο “Powered by Gracenote” είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Gracenote στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
• Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation.
Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή της εν λόγω
τεχνολογίας εκτός του προϊόντος χωρίς άδεια χρήσης της
Microsoft ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας της
Microsoft.
• Περιέχει τεχνολογία Flash®, Flash® Lite® ή/και Reader®
από την Adobe Systems Incorporated. Αυτό το προϊόν
Sony περιέχει λογισμικό Adobe® Flash® Player κατόπιν
αδείας από την Adobe System Incorporated, Copyright
© 1995-2010 Adobe Systems Incorporated. Με την
επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες
Adobe, Flash, Flash Lite και Reader είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems
Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε
άλλες χώρες.
• Σχεδιασμένο με τεχνολογία UEI Technology™
Κατόπιν αδείας από την Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 - 2012
• Άλλες ονομασίες συστημάτων και προϊόντων είναι γενικά
εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των
κατασκευαστών τους. Τα σήματα ™ και ® δεν
επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο.
Download PDF

advertising