Sony | XAV-AX100 | Sony XAV-AX100 Οδηγίες χρήσης

4-686-137-41(1) (EL)
Δέκτης AV
Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε
στην ενότητα σελίδα 16.
Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 25.
XAV-AX100
Οδηγίες χρήσης
EL
Για την ασφάλεια, φροντίστε να
εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό
του αυτοκινήτου καθώς η πίσω πλευρά της
μονάδας ζεσταίνεται κατά τη χρήση.
Για λεπτομέρειες, βλ. «Σύνδεση/Εγκατάσταση»
(σελίδα 25).
Η πινακίδα στοιχείων που αναφέρει την τάση
λειτουργίας κ.λπ. βρίσκεται στο κάτω μέρος
του περιβλήματος.
Προειδοποίηση
Για να αποτρέψετε την πυρκαγιά ή τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε
τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην
ανοίγετε το περίβλημα. Αναθέστε την
εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης μόνο
σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Κατασκευάζεται στην Κίνα
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη
διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
Η εγκυρότητα της σήμανσης ΕΚ περιορίζεται μόνο
στις χώρες εκείνες όπου έχει επιβληθεί νόμιμα,
κυρίως στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός
Οικονομικός Χώρος).
Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες
πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό
που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν
οι οδηγίες της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων ΕΕ:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο
2EL
Απόρριψη χρησιμοποιημένων
μπαταριών και
χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα
αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη
μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι
δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη
μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα
του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb)
προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο
ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της
σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων
και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες,
σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να
προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση
αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους
ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των
δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία
θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη
διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της
μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα
στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου,
ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία
ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το
προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού
του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε
με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν
ή την μπαταρία.
Προειδοποίηση αν το σύστημα ανάφλεξης
του αυτοκινήτου σας δεν έχει θέση ACC
Αφού στρέψετε το σύστημα ανάφλεξης στο
ανενεργό, φροντίστε να πατήσετε και να
κρατήσετε πατημένο το HOME στη μονάδα έως
ότου οι ενδείξεις στην οθόνη εξαφανιστούν.
Διαφορετικά, η οθόνη δεν σβήνει και αυτό
εξαντλεί τη μπαταρία.
Αποποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες
που παρέχονται από τρίτα μέρη
Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή
ή τερματισμός των υπηρεσιών που παρέχονται
από τρίτα μέρη χωρίς ειδοποίηση. Η Sony δεν
φέρει καμία ευθύνη για τις καταστάσεις αυτού
του είδους.
Σημαντική σημείωση
Προσοχή
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ
Η SONY ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ,
ΕΜΜΕΣΗ Ή ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ.
Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH
• Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια
συσκευή BLUETOOTH μπορεί να επηρεάσουν τη
λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών.
Σβήστε αυτή τη μονάδα και άλλες συσκευές
BLUETOOTH στις ακόλουθες θέσεις, καθώς
μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
– όπου υπάρχει παρουσία εύφλεκτου αερίου, σε
νοσοκομεία, τρένο, αεροπλάνο ή βενζινάδικο
– κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμό
πυροπροστασίας
• Αυτή η μονάδα υποστηρίζει δυνατότητες
ασφάλειας που συμμορφώνονται με το
πρότυπο BLUETOOTH για να παρέχουν μια
ασφαλή σύνδεση όταν χρησιμοποιείται
η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH, αλλά
η ασφάλεια μπορεί να μην είναι αρκετή
ανάλογα με το περιβάλλον. Να προσέχετε
όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας
ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH.
• Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη
για τη διαρροή πληροφοριών κατά την
επικοινωνία BLUETOOTH.
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα
με τη μονάδα σας, τα οποία δεν καλύπτονται
σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Αγαπητέ πελάτη, αυτό το προϊόν περιλαμβάνει
ένα ραδιοφωνικό πομπό.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 10 της UNECE,
οι κατασκευαστές ενός οχήματος μπορούν να
επιβάλλουν ειδικούς όρους εγκατάστασης
ραδιοφωνικών πομπών στα οχήματα.
Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματός
σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του
οχήματός σας ή την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων
σας, προτού εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν στο
όχημά σας.
Επείγουσες κλήσεις
Αυτό το handsfree BLUETOOTH αυτοκινήτου και
η ηλεκτρονική συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στο handsfree λειτουργούν χρησιμοποιώντας
ραδιοφωνικά σήματα, δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας και επίγεια, καθώς και λειτουργία
προγραμματιζόμενη από το χρήστη, η οποία
δεν μπορεί να εγγυηθεί σύνδεση υπό όλες τις
συνθήκες.
Για το λόγο αυτό, μη βασίζεστε αποκλειστικά
σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για
ουσιαστική επικοινωνία (όπως επείγοντα
ιατρικά περιστατικά).
3EL
Πίνακας περιεχομένων
Προειδοποίηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου . . . 5
Ξεκινώντας
Εκτέλεση αρχικών ρυθμίσεων . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Προετοιμασία συσκευής BLUETOOTH . . . . . . . . . . 7
Σύνδεση κάμερας πίσω προβολής . . . . . . . . . . . . 8
Ακρόαση ραδιοφώνου
Ακρόαση ραδιοφώνου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Χρησιμοποιώντας λειτουργίες
επιλογής δέκτη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή μιας συσκευής USB . . . . . . . . . . .
Αναπαραγωγή συσκευής BLUETOOTH. . . . . . . . .
Αναζήτηση και αναπαραγωγή κομματιών. . . . .
Άλλες ρυθμίσεις κατά την αναπαραγωγή . . . . .
10
10
11
11
Κλήσεις handsfree
Λήψη μιας κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Πραγματοποίηση μιας κλήσης . . . . . . . . . . . . . . 12
Διαθέσιμοι χειρισμοί στη διάρκεια
μιας κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Χρήσιμες λειτουργίες
Apple CarPlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Αυτόματο Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Χρήση των εντολών με νεύματα . . . . . . . . . . . . . 14
Ρυθμίσεις
Χειρισμός βασικών λειτουργιών . . . . . . . . . . . . .
Γενικές ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρυθμίσεις ήχου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Οπτικές ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
Πρόσθετες πληροφορίες
Ενημέρωση υλικολογισμικού . . . . . . . . . . . . . . . .
Προφυλάξεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τεχνικά χαρακτηριστικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . .
Μηνύματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
19
21
24
Σύνδεση/Εγκατάσταση
Προφυλάξεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Λίστα εξαρτημάτων για εγκατάσταση . . . . . . . .
Σύνδεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εγκατάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4EL
25
25
26
29
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
Κύρια μονάδα
 HOME
– Ανοίξτε το μενού HOME.
– Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
– Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πάνω
από 2 δευτερόλεπτα για να
απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
ATT (εξασθένηση)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο
για 1 δευτερόλεπτο (λιγότερο από
2 δευτερόλεπτα) για να μετριασθεί ο ήχος.
Για να ακυρώσετε, πατήστε και κρατήστε
πατημένο ξανά ή περιστρέψτε το κουμπί
ελέγχου έντασης ήχου.
 / (προηγούμενο/επόμενο)
– Μετακινηθείτε στο προηγούμενο/επόμενο
στοιχείο.
– Πατήστε και κρατήστε πατημένο για
γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση.
 Κουμπί επαναφοράς
Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο,
όπως ένα στυλό.
 Κουμπί ελέγχου έντασης ήχου
Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε την ένταση
ήχου, όταν εξέρχεται ήχος.
OPTION
Πατήστε για να ανοίξετε την οθόνη OPTION
(σελίδα 6).
VOICE
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής
εντολής για το Apple CarPlay και το Αυτόματο
Android™.
 Οθόνη/πάνελ αφής
5EL
Ενδείξεις οθόνης
 Ένδειξη κατάστασης
Ανάβει όταν είναι ο ήχος εξασθενεί.
Οθόνη αναπαραγωγής:
Ανάβει όταν υπάρχουν διαθέσιμες AF
(Εναλλακτικές συχνότητες).
Ανάβει όταν διατίθενται οι τρέχουσες
πληροφορίες κυκλοφορίας
(ΤΑ: Δελτίο κυκλοφορίας).
Ανάβει όταν η συσκευή ήχου δύναται
να αναπαραχθεί ενεργοποιώντας το
A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου).
Ανάβει όταν είναι διαθέσιμη κλήση
handsfree ενεργοποιώντας το
HFP (Προφίλ Handsfree).
Υποδεικνύει την κατάσταση ισχύος
σήματος του συνδεδεμένου κινητού
τηλεφώνου.
Οθόνη HOME:
Υποδεικνύει την κατάσταση της
υπολειπόμενης μπαταρίας του
συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου.
Ανάβει όταν το σήμα BLUETOOTH είναι
ενεργοποιημένο. Αναβοσβήνει όταν
η σύνδεση είναι σε εξέλιξη.

Οθόνη OPTION:
(επιλογή πηγής)
Ανοίξτε το μενού επιλογών πηγής.
Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα
με την πηγή.
 Συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
Εμφάνιση στοιχείων ελέγχου αναπαραγωγής/
υποδείξεων ή εμφάνιση της κατάστασης
της μονάδας. Τα εμφανιζόμενα στοιχεία
διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.
 Ρολόι (σελίδα 15)

(επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής)
Αλλάξτε από την οθόνη HOME στην οθόνη
αναπαραγωγής.
 Πλήκτρα επιλογής Πηγών και Ρυθμίσεων
Αλλάξτε την πηγή ή πραγματοποιήστε
διάφορες ρυθμίσεις.
 Πλήκτρα επιλογής πηγών
Αλλάξτε την πηγή.
6EL

(EXTRA BASS)
Αλλάξτε τη ρύθμιση EXTRA BASS (σελίδα 16).

(EQ10/Subwoofer)
Αλλάξτε τη ρύθμιση EQ10/Subwoofer
(σελίδα 16).

(οθόνη ανενεργή)
Απενεργοποιήσετε την οθόνη. Όταν
απενεργοποιείται η οθόνη, ακουμπήστε
οποιοδήποτε τμήμα της οθόνης για να το
ενεργοποιήσετε ξανά.
Ξεκινώντας
Εκτέλεση αρχικών ρυθμίσεων
Χρειάζεται να εκτελέσετε τις αρχικές ρυθμίσεις
προτού λειτουργήσετε τη μονάδα για πρώτη
φορά, αφού αντικαταστήσετε τη μπαταρία
αυτοκινήτου ή αλλάξετε τις συνδέσεις.
Εάν η οθόνη αρχικών ρυθμίσεων δεν εμφανίζεται,
όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, εκτελέστε το
Factory Reset (σελίδα 16) για να αρχικοποιήσετε
τη μονάδα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1
Πατήστε το [Language], έπειτα ρυθμίστε
τη γλώσσα οθόνης.
2
Πατήστε το [Demo], έπειτα πατήστε
και επιλέξτε το [OFF] για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
επίδειξης.
3
4
Όταν συνδέετε μια συσκευή BLUETOOTH για
πρώτη φορά, απαιτείται αμοιβαία εγγραφή
(ονομάζεται «σύζευξη»). Η σύζευξη επιτρέπει
στη μονάδα και σε άλλες συσκευές να
αναγνωρίζονται μεταξύ τους.
1
Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH
σε απόσταση 1 μέτρου από τη μονάδα.
2
Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το
[Settings].
3
4
Ακουμπήστε το
Πατήστε το [Set Date/Time], έπειτα
ρυθμίστε την ημερομηνία και ώρα.
Μετά τη ρύθμιση της ημερομηνίας και
της ώρας, πατήστε [OK].
Εμφανίζεται η προειδοποίηση έναρξης.
5
Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή
BLUETOOTH
Διαβάστε ολόκληρη την προειδοποίηση
έναρξης και, στη συνέχεια, εάν
αποδέχεστε όλους τους όρους,
πατήστε [OK].
Το σήμα BLUETOOTH ενεργοποιείται και
ανάβει το
στη γραμμή κατάστασης της
μονάδας.
5
6
Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη
συσκευή BLUETOOTH, ώστε να ανιχνεύει
τη μονάδα.
7
Επιλέξτε το [XAV-AX100] που εμφανίζεται
στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH.
Αν δεν εμφανίζεται το όνομα του μοντέλου
σας, επαναλάβετε τη διαδικασία από το
βήμα 5.
Προετοιμασία συσκευής
BLUETOOTH
Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ή να
εκτελέσετε κλήση handsfree ανάλογα με τη
συμβατή με BLUETOOTH συσκευή όπως
smartphone, κινητά τηλέφωνα και συσκευές
ήχου (εφεξής «συσκευή BLUETOOTH» εάν δεν
προσδιορίζεται διαφορετικά). Για λεπτομέρειες
σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή.
Προτού συνδέσετε τη συσκευή, μειώστε την
ένταση του ήχου αυτής της μονάδας.
Διαφορετικά, μπορεί να παραχθεί δυνατός ήχος.
Ακουμπήστε το [Pairing].
Το
αναβοσβήνει όσο η μονάδα βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής σύζευξης.
Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να διαμορφωθεί
περαιτέρω στο μενού ρύθμισης (σελίδα 15).
.
Ακουμπήστε το [Bluetooth Connection],
έπειτα θέστε το σήμα στο [ON].
8
Εάν απαιτείται εισαγωγή κλειδιού
πρόσβασης* στη συσκευή BLUETOOTH,
εισαγάγετε το [0000].
* Το «κλειδί πρόσβασης» ενδέχεται να ονομάζεται
«passcode», «PIN code», «PIN number» ή «Password»
κ.λπ., ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH.
Εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης
[0000]
Όταν εκτελείται σύζευξη, το
αναμμένο.
παραμένει
7EL
9
Επιλέξτε αυτήν τη μονάδα στη συσκευή
BLUETOOTH για να εδραιώσετε τη σύνδεση
BLUETOOTH.
Το
ή το
η σύνδεση.
ανάβει όταν πραγματοποιηθεί
Σημειώσεις
• Η μονάδα μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία συσκευή
BLUETOOTH τη φορά.
• Για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση BLUETOOTH,
απενεργοποιήστε τη σύνδεση είτε από τη μονάδα
είτε από τη συσκευή BLUETOOTH.
Σύνδεση με μια συζευγμένη συσκευή
BLUETOOTH
Για να χρησιμοποιήσετε μια συζευγμένη συσκευή,
απαιτείται σύνδεση με τη μονάδα. Ορισμένες
συζευγμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα.
1
Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το
[Settings].
2
3
Ακουμπήστε το
.
Πατήστε το [Bluetooth Connection],
έπειτα πατήστε το [ON].
Βεβαιωθείτε ότι το
είναι αναμμένο στη
γραμμή κατάστασης της οθόνης.
4
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH
στη συσκευή BLUETOOTH.
5
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH
για να συνδεθείτε με τη μονάδα.
Το
ή το
ανάβει στη γραμμή κατάστασης.
Για σύνδεση με τη συσκευή που συνδέθηκε
τελευταία με τη μονάδα
Όταν το σύστημα ανάφλεξης είναι
ενεργοποιημένο με το σήμα BLUETOOTH επίσης
ενεργοποιημένο, αυτή η μονάδα αναζητά τη
συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία
και η σύνδεση γίνεται αυτόματα.
Σημείωση
Ενώ μεταδίδεται ήχος BLUETOOTH, δεν μπορείτε να
συνδεθείτε από αυτήν τη μονάδα στο κινητό τηλέφωνο.
Συνδεθείτε από το κινητό τηλέφωνο σε αυτήν τη μονάδα.
Για εγκατάσταση του μικροφώνου
Για λεπτομέρειες, βλ. «Εγκατάσταση του
μικροφώνου» (σελίδα 28).
8EL
Σύνδεση κάμερας πίσω
προβολής
Συνδέοντας την προαιρετική κάμερα πίσω
προβολής στον ακροδέκτη CAMERA IN, μπορείτε
να εμφανίσετε την εικόνα από την κάμερα πίσω
προβολής. Για λεπτομέρειες, βλ. «Σύνδεση/
Εγκατάσταση» (σελίδα 25).
Συντονισμός
Ακρόαση ραδιοφώνου
Ακρόαση ραδιοφώνου
1
2
Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη (FM ή AM).
Εκτελέστε τη διαδικασία συντονισμού.
Για να συντονίσετε αυτόματα
Ακουμπήστε το SEEK-/SEEK+.
Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα λαμβάνει
έναν σταθμό.
Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πατήστε το HOME,
έπειτα πατήστε το [Tuner].
Στοιχεία ελέγχου/υποδείξεις λήψης
Για να συντονίσετε με το χέρι
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το / για
να εντοπίσετε τη συχνότητα κατά προσέγγιση,
έπειτα ακουμπήστε το /
επαναλαμβανόμενα για να συντονιστείτε
καλύτερα στην επιθυμητή συχνότητα.
Αποθήκευση με το χέρι
1
 Τρέχουσα ζώνη
Αλλάξτε τη ζώνη (FM ή AM).
 Τρέχουσα συχνότητα, όνομα υπηρεσίας
προγράμματος *, RDS ένδειξη (σύστημα
δεδομένων ραδιοφώνου)*
* Κατά τη λήψη RDS.

(επιλογή δέκτη)
Ανοίξτε το μενού επιλογών δέκτη.
Ενώ λαμβάνετε το σταθμό που θέλετε να
αποθηκεύσετε, πατήστε παρατεταμένα
τον επιθυμητό προσυντονισμένο αριθμό.
Λήψη αποθηκευμένων σταθμών
1
Επιλέξτε τη ζώνη, έπειτα ακουμπήστε τον
επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό.
Χρησιμοποιώντας λειτουργίες
επιλογής δέκτη
 SEEK-/SEEK+
Συντονιστείτε αυτόματα.
Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω
της αφής
.

BTM
Αποθηκεύει σταθμούς με σειρά συχνότητας
στους προσυντονισμένους αριθμούς.
Μπορούν να αποθηκευτούν 18 σταθμοί για FM
και 12 σταθμοί για AM ως προσυντονισμένοι
σταθμοί.
/
Συντονιστείτε με το χέρι.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για συνεχή
παράλειψη συχνοτήτων.
 Προσυντονισμένοι αριθμοί
Επιλέξτε έναν προσυντονισμένο σταθμό.
Σαρώστε δεξιά/αριστερά για να εμφανιστούν
οι άλλοι προκαθορισμένοι σταθμοί.
Ακουμπήστε και κρατήστε πατημένο για να
αποθηκεύσετε την τρέχουσα συχνότητα σε
αυτήν την προσυντονισμένη.
Local
Επιλέξτε [ON] για να συντονιστείτε μόνο
σε σταθμούς με δυνατά σήματα. Για να
συντονιστείτε κανονικά, επιλέξτε [OFF].
AF*
Επιλέξτε [ON] για να επανασυντονίζετε
συνεχώς το σταθμό με το δυνατότερο σήμα
σε ένα δίκτυο.
TA*
Επιλέξτε το [ON] για να λαμβάνετε
πληροφορίες τρέχουσας κυκλοφορίας
ή προγράμματα κυκλοφορίας (TP), εάν είναι
διαθέσιμα.
9EL
Regional*
Επιλέξτε [ON] για να παραμείνετε με το σταθμό
που λαμβάνετε ενώ η λειτουργία AF έχει
οριστεί στο ενεργό. Σε περίπτωση που φύγετε
αυτήν την περιοχή λήψης περιφερειακού
προγράμματος, επιλέξτε [OFF]. Αυτή
η λειτουργία δεν λειτουργεί στο Η.Β. και
ορισμένες άλλες περιοχές.
PTY*
Επιλέξτε τύπο προγράμματος από το Λίστα
PTY για να αναζητήσετε σταθμό που μεταδίδει
τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος.
* Διαθέσιμο μόνο κατά τη λήψη FM.
Για να λαμβάνετε επείγουσες αναγγελίες
Με τη λειτουργία AF ή TA ενεργό, οι επείγουσες
αναγγελίες θα διακόπτουν αυτόματα την
τρέχουσα επιλεγμένη πηγή.
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή μιας
συσκευής USB
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές τύπου
MSC (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης) USB
(όπως ένα φλασάκι USB, ψηφιακή συσκευή
αναπαραγωγής) συμβατές με το πρότυπο USB.
Σημειώσεις
• Υποστηρίζονται οι συσκευές USB που έχουν
διαμορφωθεί με συστήματα αρχείων 16/FAT12/32.
• Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα της συσκευής
USB σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης
πελατών στο οπισθόφυλλο.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες
μορφές αρχείων, ανατρέξτε στο «Υποστηριζόμενες
μορφές» (σελίδα 18).
1
Μειώστε την ένταση του ήχου στη
μονάδα.
2
3
Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.
Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε
το [USB].
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Για αφαίρεση της συσκευής
Απενεργοποιήστε τη μονάδα ή στρέψτε το
διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC off,
έπειτα αφαιρέστε τη συσκευή USB.
Αναπαραγωγή συσκευής
BLUETOOTH
Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενα σε
μια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει το
BLUETOOTH A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής
ήχου).
1
Πραγματοποιήστε μια σύνδεση
BLUETOOTH με τη συσκευή ήχου
(σελίδα 8).
2
Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το
[BT Audio].
3
Χειριστείτε τη συσκευή ήχου για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Σημειώσεις
• Ανάλογα με τη συσκευή ήχου, πληροφορίες όπως
ο τίτλος, αριθμός/χρόνος κομματιού και η κατάσταση
αναπαραγωγής μπορεί να μην εμφανίζονται σε αυτή
τη μονάδα.
• Ακόμα κι εάν η πηγή αλλάξει σε αυτή τη μονάδα,
η αναπαραγωγή της συσκευής ήχου δεν σταματά.
10EL
Για να ταιριάξετε το επίπεδο της έντασης
ήχου της συσκευής BLUETOOTH με άλλες
πηγές
Μπορείτε να μειώσετε τις διαφορές του επιπέδου
έντασης ήχου ανάμεσα σε αυτήν τη μονάδα και
τη συσκευή BLUETOOTH:
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, αγγίξτε το
,
έπειτα θέστε το [Input Level] μεταξύ –8 και +18.
Αναζήτηση και αναπαραγωγή
κομματιών
Επαναλαμβανόμενη και τυχαία
αναπαραγωγή
1
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
το
(επαναλαμβανόμενη) ή το
(τυχαία) επαναλαμβανόμενα έως ότου
εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία
αναπαραγωγής.
Η αναπαραγωγή στην επιλεγμένη λειτουργία
αναπαραγωγής μπορεί να καθυστερήσει να
ξεκινήσει.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής
διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή
ήχου και τη συνδεδεμένη συσκευή.
Αναζήτηση ενός αρχείου από την
οθόνη λίστας
1
Άλλες ρυθμίσεις κατά την
αναπαραγωγή
Διατίθενται περαιτέρω ρυθμίσεις σε κάθε πηγή
ακουμπώντας το
. Τα διαθέσιμα στοιχεία
διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.
Picture EQ
Ρυθμίζει την ποιότητα της εικόνας ανάλογα
με το γούστο σας: [Dynamic], [Standard],
[Theater], [Custom].
(Διατίθεται μόνο όταν το φρένο στάθμευσης
έχει πατηθεί και έχει επιλεγεί το βίντεο USB).
Aspect
Επιλέγει μια αναλογία πλευρών οθόνης για
την οθόνη της μονάδας.
(Διατίθεται μόνο όταν το φρένο στάθμευσης
έχει πατηθεί και έχει επιλεγεί το βίντεο USB).
Normal
Εμφανίζει μια εικόνα 4:3 στο αρχικό της
μέγεθος, με πλαϊνές μπάρες για να γεμίζουν
την οθόνη 16:9.
Zoom
Εμφανίζει μια εικόνα 16:9 που έχει μετατραπεί
σε μορφή γραμματοκιβωτίου 4:3.
Full
Εμφανίζει μια εικόνα 16:9 στο αρχικό της
μέγεθος.
Λεζάντες
Μεγεθύνει την εικόνα οριζόντια, ενώ
προσαρμόζει τις λεζάντες στην οθόνη.
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής USB,
αγγίξτε το
.
Εμφανίζεται η οθόνη λίστας από το τρέχον
στοιχείο που αναπαράγεται.
Επίσης, ακουμπήστε το
(ήχος) ή το
(βίντεο) για να απαριθμήσετε κατά
τύπο αρχείου.
2
Ακουμπήστε το επιθυμητό στοιχείο.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
11EL

(ιστορικό κλήσεων)*
Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα
ιστορικού κλήσεων. Η μονάδα αποθηκεύει
τις τελευταίες 20 κλήσεις.

(επανάκληση)
Κάντε αυτόματα μια κλήση στην τελευταία
επαφή που πραγματοποιήσατε.

(τηλεφωνικός κατάλογος)*
Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα
ονομάτων/λίστα αριθμών στον
τηλεφωνικό κατάλογο. Για να αναζητήσετε
την επιθυμητή επαφή κατά αλφαβητική
σειρά από τη λίστα ονομάτων,
ακουμπήστε το
.

(εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου)
Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
Κλήσεις handsfree
Για να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό τηλέφωνο,
συνδέστε το με την παρούσα μονάδα. Για
λεπτομέρειες, βλ. «Προετοιμασία συσκευής
BLUETOOTH» (σελίδα 7).
Σημείωση
Οι λειτουργίες κλήσης handsfree που παρουσιάζονται
παρακάτω είναι διαθέσιμες μόνο όταν η λειτουργία
Apple CarPlay ή Αυτόματο Android είναι
απενεργοποιημένη. Όταν η λειτουργία Apple CarPlay
ή Αυτόματο Android είναι ενεργοποιημένη,
χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες κλήσης handsfree
στην εφαρμογή της.
 λίστα προκαθορισμένων αριθμών
τηλεφώνου
Επιλέξτε την αποθηκευμένη επαφή.
Για να αποθηκεύσετε την επαφή,
ανατρέξτε στην ενότητα «Προρύθμιση
αριθμών τηλεφώνου» (σελίδα 12).
* Το κινητό τηλέφωνο χρειάζεται να υποστηρίζει
τη λειτουργία PBAP (Προφίλ Πρόσβασης σε
Τηλεφωνικό Κατάλογο).
Λήψη μιας κλήσης
1
Πατήστε το
μια κλήση.
όταν λαμβάνεται
3
Ακουμπήστε το
.
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.
Σημείωση
Ο ήχος κλήσης και η φωνή του ομιλούντος παρέχονται
μόνο από τα μπροστινά ηχεία.
Προρύθμιση αριθμών τηλεφώνου
Για να απορρίψετε/τερματίσετε μια κλήση
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 6 επαφές στην
προρυθμισμένη λίστα.
Ακουμπήστε το
1
.
Πραγματοποίηση μιας κλήσης
1
Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε
το [Phone].
2
Ακουμπήστε ένα από τα εικονίδια κλήσης
στην οθόνη του τηλεφώνου BLUETOOTH.
Στην οθόνη του τηλεφώνου, επιλέξτε
έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να
αποθηκεύσετε στο προκαθορισμένο
κουμπί από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.
2
3
Ακουμπήστε το [Add to Preset].
Επιλέξτε τη λίστα προκαθορισμένων
αριθμών τηλεφώνου όπου είναι
αποθηκευμένος ο αριθμός τηλεφώνου.
Η επαφή αποθηκεύεται στη λίστα
προκαθορισμένων αριθμών τηλεφώνου.
12EL
Διαθέσιμοι χειρισμοί στη
διάρκεια μιας κλήσης
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
κλήσης
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου έντασης ήχου
ενώ λαμβάνετε μια κλήση.
Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής
του ομιλούντος
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου έντασης ήχου
στη διάρκεια μιας κλήσης.
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για τον
άλλο (ρύθμιση κέρδους μικροφώνου)
Στη διάρκεια μια κλήσης handsfree, ακουμπήστε
το
, έπειτα ρυθμίστε το [MIC Gain] στο [High],
[Middle] ή [Low].
Για μετάβαση μεταξύ λειτουργίας handsfree
και της λειτουργίας χειρός
Στη διάρκεια μιας κλήσης, ακουμπήστε το
για να αλλάξετε τον ήχο της
τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ της μονάδας και
του κινητού τηλεφώνου.
Σημείωση
Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, αυτή η λειτουργία
μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
Για να απαντήσετε αυτόματα σε μια
εισερχόμενη κλήση
Ακουμπήστε το
, έπειτα ρυθμίστε το
[Auto Answer] στο [ON].
Χρήσιμες λειτουργίες
Apple CarPlay
Το Apple CarPlay σας επιτρέπει να
χρησιμοποιήσετε το iPhoneστο αυτοκίνητο με
έναν τρόπο που σας επιτρέπει να παραμείνετε
επικεντρωμένοι στο δρόμο.
Σημειώσεις για τη χρήση του Apple CarPlay
• Απαιτείται το iPhone με iOS 7.1 ή νεότερη
έκδοση. Ενημερώστε στην τελευταία έκδοση
iOS πριν από τη χρήση.
• Το Apple CarPlay μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στο iPhone 5 ή μεταγενέστερο.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά
μοντέλα, ανατρέξτε στη λίστα συμβατότητας
στην τοποθεσία υποστήριξης στο πίσω
κάλυμμα.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με το Apple CarPlay,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με
το iPhone ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία του Apple CarPlay.
• Δεδομένου ότι το GPS στο iPhone σας
χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το iPhone σε
σημείο όπου μπορεί εύκολα να λάβει σήμα GPS.
1
2
Συνδέστε το iPhone σας στη θύρα USB.
Πατήστε το πλήκτρο HOME, στη συνέχεια,
πατήστε το εικονίδιο Apple CarPlay.
Η οθόνη του iPhone σας εμφανίζεται στην
οθόνη της μονάδας. Πατήστε και ελέγξετε
τις εφαρμογές.
Αυτόματο Android
Το Αυτόματο Androidπαρατείνει την πλατφόρμα
Android™ στο αυτοκίνητο με έναν τρόπο που
είναι ειδικά κατασκευασμένη για οδήγηση.
Σημειώσεις για τη χρήση του Αυτόματο
Android
• Απαιτείται τηλέφωνο Android με Android 5.0
ή νεότερη έκδοση. Ενημερώστε στην τελευταία
έκδοση OS πριν από τη χρήση.
• Το τηλέφωνό σας Android χρειάζεται
να υποστηρίζει το Αυτόματο Android.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά
μοντέλα, ανατρέξτε στη λίστα συμβατότητας
στην τοποθεσία υποστήριξης στο πίσω
κάλυμμα.
• Κάντε λήψη της εφαρμογής Αυτόματο Android
στο Google Play.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με το Αυτόματο
Android, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που
παρέχεται με το τηλέφωνο Android
ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
του Αυτόματο Android.
13EL
• Δεδομένου ότι το GPS στο τηλέφωνο Android
σας χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το τηλέφωνο
Android σε σημείο όπου μπορεί εύκολα να
λάβει σήμα GPS.
• Το Αυτόματο Android ίσως δεν είναι διαθέσιμο
στη χώρα ή την περιοχή σας.
1
Συνδέστε το τηλέφωνο Android στη
θύρα USB.
2
Πατήστε το πλήκτρο HOME, στη συνέχεια,
πατήστε το εικονίδιο Αυτόματο Android.
Λήψη ραδιοφώνου:
λήψη αποθηκευμένων
σταθμών (μεταβείτε προς
τα εμπρός).
Σύρετε προς τα πάνω
Λήψη ραδιοφώνου:
λήψη αποθηκευμένων
σταθμών (μεταβείτε προς
τα πίσω).
Το περιβάλλον χρήστη Αυτόματο Android θα
εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη στην οθόνη της
μονάδας. Πατήστε και ελέγξετε τις εφαρμογές.
Σύρετε προς τα κάτω
Χρήση των εντολών με νεύματα
Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες που
χρησιμοποιούνται συχνά σέρνοντας το
δείκτη του χεριού σας στην οθόνη λήψης/
αναπαραγωγής.
Σημείωση
Οι εντολές με νεύματα που εξηγούνται παρακάτω δεν
είναι διαθέσιμες στις οθόνες του Apple CarPlay και του
Αυτόματο Android.
Ενέργεια
Για
Λήψη ραδιοφώνου:
αναζήτηση σταθμών προς
τα εμπρός.
(Το ίδιο όπως πατώντας και
κρατώντας το .)
Σύρετε από αριστερά
προς δεξιά
Αναπαραγωγή βίντεο/
ήχου:
παράλειψη προς τα εμπρός
ενός αρχείου/κομματιού.
(Το ίδιο όπως .)
Λήψη ραδιοφώνου:
αναζήτηση προς τα πίσω
σταθμών.
(Το ίδιο όπως πατώντας και
κρατώντας το .)
Σύρετε από δεξιά
προς αριστερά
14EL
Αναπαραγωγή
βίντεο/ήχου:
παράβλεψη προς τα πίσω
ενός αρχείου/κομματιού.
(Το ίδιο όπως .)
Αναπαραγωγή
βίντεο/ήχου:
παράβλεψη προς τα
εμπρός άλμπουμ (φάκελο).
Αναπαραγωγή
βίντεο/ήχου:
παράβλεψη προς τα πίσω
άλμπουμ (φάκελο).
Ρυθμίσεις
Χειρισμός βασικών
λειτουργιών
Μπορείτε να ρυθμίσετε στοιχεία στις ακόλουθες
κατηγορίες ρύθμισης:
Γενικές ρυθμίσεις,
Ρυθμίσεις ήχου,
Οπτικές ρυθμίσεις
1
Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε
το [Settings].
2
Ακουμπήστε ένα από τα εικονίδια
κατηγορίας διαμόρφωσης.
Τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν
διαφέρουν ανάλογα με την πηγή και τις
ρυθμίσεις.
3
Μετακινήστε τη γραμμή κύλισης επάνω
και κάτω για να επιλέξετε το στοιχείο
που θέλετε.
Για επιστροφή στην προηγούμενη ένδειξη
Ακουμπήστε το
.
Για επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής
Ακουμπήστε το
.
Γενικές ρυθμίσεις
Language
Επιλέγει τη γλώσσα οθόνης: [English],
[Español], [Français], [Deutsch], [Italiano],
[Nederlands], [Português], [Русский], [
],
[
], [
], [
].
Clock Time
Ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού με τα δεδομένα
RDS: [OFF], [ON].
Date/Time
Date Format
Επιλέγει το φορμά: [ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ], [MM/ΗΗ/ΕΕ],
[ΕΕ/ΜΜ/ΗΗ].
Time Format
Επιλέγει το φορμά: [12-hour], [24-hour].
Set Date/Time
Ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού με το χέρι.
Beep
Ενεργοποιεί τον ήχο λειτουργίας: [OFF], [ON].
Dimmer
Σκοτεινιάζει την οθόνη: [OFF], [Auto], [ON].
(Το [Auto] είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι
συνδεδεμένο το καλώδιο ελέγχου φωτισμού
και λειτουργεί όταν είναι αναμμένοι οι
προβολείς).
Dimmer Level
Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας όταν
ο ροοστάτης είναι ενεργοποιημένος: –5 έως +5.
Touch Panel Adjust
Ρυθμίζει τη βαθμονόμηση του πάνελ αφής,
εάν η θέση αφής δεν αντιστοιχεί στο σωστό
στοιχείο.
Camera Input
Επιλέγει την εικόνα από την κάμερα πίσω
προβολής: [OFF], [Normal], [Reverse] (εικόνα
καθρέφτη).
Steering Control
Επιλέγει τη λειτουργία εισόδου για το
συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο. Για να
αποτρέψετε δυσλειτουργία, φροντίστε να
αντιστοιχίσετε τη λειτουργία εισόδου με το
συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο πριν τη χρήση.
Custom
Λειτουργία εισαγωγής για το τηλεχειριστήριο
του τιμονιού (ακολουθήστε τις διαδικασίες
του [Steering Control Custom] για να εγγράψετε
λειτουργίες στο συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο).
Preset
Λειτουργία εισόδου για το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο εξαιρουμένου του
τηλεχειριστηρίου τιμονιού.
Steering Control Custom
Εμφανίζεται το πάνελ του κουμπιού τιμονιού.
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο τιμόνι.
Το κουμπί στο πάνελ ανάβει (αναμονή).
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
στο τιμόνι στο οποίο θέλετε να
αντιστοιχίσετε τη λειτουργία.
Το κουμπί στην οθόνη του θα αλλάξει το
χρώμα (επισημασμένο ή κυκλωμένο με
πορτοκαλί γραμμή).
 Για να καταχωρήσετε άλλες λειτουργίες,
επαναλάβετε τα βήματα  και .
(Διαθέσιμο μόνο όταν το [Steering Control]
έχει τεθεί στο [Custom].)
Σημειώσεις
• Κατά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων, παρόλο
το συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, αν και ορισμένες λειτουργίες
έχουν ήδη καταχωρηθεί. Χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά στη μονάδα.
• Εάν σημειωθεί κάποιο σφάλμα κατά την
καταχώρηση, όλες οι καταχωρημένες πληροφορίες
διαγράφονται. Ξεκινήστε την καταχώρηση από
την αρχή.
15EL
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη
σε ορισμένα οχήματα. Για λεπτομέρειες για τη
συμβατότητα του οχήματός σας, επισκεφτείτε την
τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
Bluetooth Connection
Ενεργοποιεί το σήμα BLUETOOTH: [OFF], [ON],
[Pairing] (εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής
σύζευξης).
Bluetooth Device Info
Εμφανίζει τις πληροφορίες της συσκευής
που συνδέεται στη μονάδα.
(Διαθέσιμη μόνο όταν το [Bluetooth
Connection] έχει οριστεί σε [ON] και μια
συσκευή BLUETOOTH είναι συνδεδεμένη
με τη μονάδα.)
Bluetooth Reset
Αρχικοποιεί όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται
με το BLUETOOTH, όπως πληροφορίες
σύζευξης, ιστορικό κλήσεων, ιστορικό
συνδεδεμένων συσκευών BLUETOOTH κ.λπ.
Rear View Camera Setting
Ρυθμίζει το μήκος ή/και τη θέση των γραμμών
του δείκτη στην εικόνα από την κάμερα πίσω
προβολής ακουμπώντας τα σημάδια βέλη.
Factory Reset
Αρχικοποιεί όλες τις ρυθμίσεις στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Firmware Version
Ενημερώνει και επιβεβαιώσει την έκδοση
υλικολογισμικού.
Open Source Licenses
Εμφανίζει τις άδειες λογισμικού.
Ρυθμίσεις ήχου
EXTRA BASS
Ενισχύει τον ήχο των μπάσων σε συγχρονισμό
με το επίπεδο έντασης ήχου: [OFF], [1], [2].
EQ10/Subwoofer
Επιλέγει μια καμπύλη ισοστάθμισης και
ρυθμίζει το επίπεδο του υπογούφερ.
EQ10
Επιλέγει την καμπύλη ισοσταθμιστή:
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop],
[Electronica], [Jazz], [Soul], [Country], [Custom].
Το [Custom] ρυθμίζει την καμπύλη
ισοσταθμιστή: –6 έως +6.
Subwoofer
Ρυθμίζει την ένταση ήχου του υπογούφερ:
[OFF], –10 έως +10.
16EL
Balance/Fader
Ρυθμίζει το επίπεδο της ισορροπίας/
εξασθενητή.
Balance
Ρυθμίζει την ισορροπία ήχου ανάμεσα στα
αριστερά και δεξιά ηχεία: L15 έως R15.
Fader
Ρυθμίζει την ισορροπία ήχου ανάμεσα στα
μπροστινά και πίσω ηχεία: Εμπρός 15 προς
πίσω 15.
Crossover
Ρυθμίζει τη συχνότητα αποκοπής και τη φάση
του υπογούφερ.
High Pass Filter
Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής των
μπροστινών/πίσω ηχείων: [50 Hz], [60 Hz],
[80 Hz], [100 Hz], [120 Hz], [OFF].
Low Pass Filter
Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του
υπογούφερ: [50 Hz], [60 Hz], [80 Hz], [100 Hz],
[120 Hz].
Subwoofer Phase
Επιλέγει τη φάση του υπογούφερ: [Normal],
[Reverse].
DSO (Οργανωτής δυναμικής σκηνής)
Βελτιώνει απόδοση ήχου: [OFF], [Low],
[Middle], [High].
Οπτικές ρυθμίσεις
Demo
Ενεργοποιεί τη λειτουργία επίδειξης:
[OFF], [ON].
USB video framerate
Επιλέγει το ρυθμό καρέ βίντεο στην οθόνη
της μονάδας: [60 fps], [50 fps].
Album artwork display
Εμφανίζει τη σύνθεση άλμπουμ στο φόντο
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
μουσικής USB: [OFF], [ON].
Wallpaper
Αλλάζει την ταπετσαρία ακουμπώντας
το επιθυμητό χρώμα ή ορίζει τα δεδομένα
αγαπημένης φωτογραφίας σε μια συσκευή USB
τύπου MSC (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης)
ως ταπετσαρία.
Πρόσθετες πληροφορίες
Ενημέρωση υλικολογισμικού
Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό,
επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης
στο οπισθόφυλλο, έπειτα ακολουθήστε τις
διαδικτυακές οδηγίες.
Η ενημέρωση του υλικολογισμικού διαρκεί
λίγα λεπτά έως ότου ολοκληρωθεί. Κατά την
ενημέρωση, μη στρέφετε την ανάφλεξη στη
θέση OFF.
– Φυλάξτε τα μικρά στοιχεία μακριά
από παιδιά.
– Φροντίστε να δένετε τις ζώνες για να
αποφύγετε τραυματισμό σε περίπτωση
ξαφνικής μετακίνησης του αυτοκινήτου.
Πρόληψη ατυχήματος
Εικόνες εμφανίζονται μόνο αφού σταθμεύσετε
το αυτοκίνητο και θέσετε το φρένο
στάθμευσης.
Εάν το αυτοκίνητο αρχίσει να μετακινείται
κατά την αναπαραγωγή βίντεο, εμφανίζεται
η ακόλουθη προειδοποίηση και δεν μπορείτε
να παρακολουθήσετε το βίντεο.
[Video blocked for your safety.]
Προφυλάξεις
• Κρυώστε τη μονάδα εκ των προτέρων, εάν το
αυτοκίνητό σας ήταν σταθμευμένο απευθείας
στον ήλιο.
• Ηλεκτρική κεραία εκτείνεται αυτόματα.
• Όταν μεταφέρετε την κυριότητα ή απορρίπτετε
το αυτοκίνητό σας με τη μονάδα
εγκατεστημένη, αρχικοποιήστε όλες τις
ρυθμίσεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις κατά
την εκτέλεση του Factory Reset (σελίδα 16).
Για να διατηρήσετε υψηλή ποιότητα ήχου
Μη ρίχνετε υγρά πάνω στη μονάδα.
Σημειώσεις για την ασφάλεια
• Συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανόνες,
νόμους και κανονισμούς για την κυκλοφορία.
• Κατά την οδήγηση
– Μην παρακολουθείτε ή λειτουργείτε τη
μονάδα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε
απόσπαση της προσοχής και να προκληθεί
ατύχημα. Να σταθμεύετε το αυτοκίνητό
σας σε ασφαλή τοποθεσία για να
παρακολουθήσετε ή να λειτουργήσετε
τη μονάδα.
– Μη χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα ρύθμισης
ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία που θα
μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή σας
από το δρόμο.
– Όταν σταματάτε το αυτοκίνητό σας,
φροντίστε να κοιτάξετε πίσω και να
παρακολουθήσετε τα περίχωρα προσεχτικά
για την ασφάλειά σας, ακόμα κι εάν
η κάμερα πίσω προβολής είναι συνδεδεμένη.
Μην εξαρτάστε από την κάμερα πίσω
προβολής αποκλειστικά.
• Ενώ χειρίζεστε
– Μην εισάγετε τα χέρια σας, δάχτυλά σας
ή ξένα σώματα στη μονάδα, καθώς μπορεί
να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στη
μονάδα.
Μη χειρίζεστε τη μονάδα ή παρακολουθείτε
την οθόνη ενώ οδηγείτε.
Σημείωση για άδεια χρήσης
Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που η Sony
χρησιμοποιεί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας
άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών
δικαιωμάτων του. Είμαστε υποχρεωμένοι να
ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας
στους πελάτες κατόπιν απαίτησης του κατόχου
των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις άδειες
λογισμικού, ανατρέξτε στοσελίδα 16.
Σημείωση για το εφαρμοζόμενο
λογισμικό GNU GPL/LGPL
Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που
υπόκειται στην ακόλουθη Γενική Άδεια Δημόσιας
Χρήσης GNU (στο εξής «GPL») ή στην Ελάσσονα
Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (στο εξής
«LGPL»). Σε αυτές ορίζεται ότι οι πελάτες έχουν
το δικαίωμα να αποκτήσουν, να τροποποιήσουν
και να αναδιανείμουν τον πηγαίο κώδικα του εν
λόγω λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της GPL
ή της LGPL που εμφανίζεται σε αυτήν τη μονάδα.
Ο πηγαίος κώδικας του προαναφερθέντος
λογισμικού είναι διαθέσιμος στον Παγκόσμιο
Ιστό.
Για λήψη, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση
URL και, στη συνέχεια επιλέξτε το όνομα
μοντέλου «XAV-AX100».
http://www.sony.net/Products/Linux/
Σημειώνεται ότι η Sony δεν δύναται να απαντήσει
ή να ανταποκριθεί σε τυχόν ερωτήματα
αναφορικά με το περιεχόμενο του πηγαίου
κώδικα.
17EL
Σημειώσεις σχετικά με το πάνελ LCD
• Μη βρέχετε το πάνελ LCD ή το εκθέτετε σε υγρά.
Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει
δυσλειτουργία.
• Μην πατάτε έντονα το πάνελ LCD καθώς αυτό
μπορεί να παραμορφώσει την εικόνα ή να
προκαλέσει δυσλειτουργία (π.χ., η εικόνα
μπορεί να γίνει θαμπή ή το πάνελ LCD μπορεί
να καταστραφεί).
• Μην αγγίζετε το πάνελ με αντικείμενα παρά
μόνο με το δάχτυλο, καθώς μπορεί να
προκληθεί καταστροφή ή σπάσιμο του
πάνελ LCD.
• Καθαρίστε το πάνελ LCD με ένα στεγνό απαλό
πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά όπως
βενζίνη, αραιωτικό, καθαριστικά του εμπορίου
ή αντιστατικό σπρέι.
• Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα εκτός του εύρους
θερμοκρασιών 0 °C – 40 °C.
• Εάν το αυτοκίνητό σας ήταν παρκαρισμένο
σε ένα κρύο ή ζεστό μέρος, η εικόνα μπορεί να
μην είναι καθαρή. Εντούτοις, η οθόνη δεν έχει
καταστραφεί και η εικόνα θα γίνει καθαρή αφού
η θερμοκρασία στο αυτοκίνητό σας επανέλθει
στα φυσιολογικά επίπεδα.
• Μπορεί να εμφανιστούν σταθερές μπλε,
κόκκινες ή πράσινες κουκκίδες στην οθόνη.
Αυτές αποκαλούνται «φωτεινά σημάδια» και
μπορεί να συμβούν με οποιαδήποτε LCD.
Το πάνελ LCD είναι κατασκευής ακριβείας
με πάνω από 99,99% των τμημάτων του να
λειτουργούν. Εντούτοις, είναι δυνατόν ένα
μικρό ποσοστό (συνήθως 0,01%) των τμημάτων
να μην ανάβουν κανονικά. Αυτό, ωστόσο, δεν
θα παρεμβάλλετε με τη θέασή σας.
 AAC (.m4a)*1*2
Βαθμός ροής δεδομένων: 40 kbps – 320 kbps
(Υποστηρίζει μεταβλητό βαθμό ροής
δεδομένων (VBR))*3
Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 8 kHz – 48 kHz
Bit ανά δείγμα (Bit κβαντισμού): 16 bit
 FLAC (.flac)*1
Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 8 kHz – 96 kHz
Bit ανά δείγμα (Bit κβαντισμού): 8 bits, 12 bits,
16 bits, 20 bits, 24 bits
 WAV (.wav)*1
Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 8 kHz – 48 kHz
Bit ανά δείγμα (Bit κβαντισμού): 16 bits, 24 bits
 Xvid (.avi)
Κωδικοποιητής βίντεο: MPEG-4 Σύνθετο Απλό
Προφίλ
Κωδικοποιητής ήχου: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Βαθμός ροής δεδομένων: Μέγ. 4 Mbps
Ρυθμός καρέ: Μέγ. 30 fps (30p/60i)
Ανάλυση: Μέγ. 720 × 576*5
 MPEG-4 (.mp4)
Κωδικοποιητής βίντεο: MPEG-4 Σύνθετο Απλό
Προφίλ, AVC Προφίλ Βάσης
Κωδικοποιητής ήχου: AAC
Βαθμός ροής δεδομένων: Μέγ. 4 Mbps
Ρυθμός καρέ: Μέγ. 30 fps (30p/60i)
Ανάλυση: Μέγ. 720 × 576*5
 WMV (.wmv, .avi)*1
Κωδικοποιητής βίντεο: WMV3, WVC1
Κωδικοποιητής ήχου: MP3, WMA
Βαθμός ροής δεδομένων: Μέγ. 6 Mbps
Ρυθμός καρέ: Μέγ. 30 fps
Ανάλυση: Μέγ. 720 × 576*5
 FLV (.flv)
Κωδικοποιητής βίντεο: Sorenson H.263, προφίλ
βάσης AVC
Κωδικοποιητής ήχου: MP3, AAC
Βαθμός ροής δεδομένων: Μέγ. 660 kbps
Ρυθμός καρέ: Μέγ. 30 fps
Ανάλυση: Μέγ. 720 × 480*5
 MKV (.mkv)
Κωδικοποιητής βίντεο: MPEG-4 Σύνθετο Απλό
Προφίλ, AVC Προφίλ Βάσης
Κωδικοποιητής ήχου: WMA, MP3, AAC
Βαθμός ροής δεδομένων: Μέγ. 5 Mbps
Ρυθμός καρέ: Μέγ. 30 fps
Ανάλυση: Μέγ. 720 × 576*5
Υποστηριζόμενες μορφές
 WMA (.wma)*1*2
Βαθμός ροής δεδομένων: 48 kbps – 192 kbps
(Υποστηρίζει μεταβλητό βαθμό ροής
δεδομένων (VBR))*3
Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 44,1 kHz
 MP3 (.mp3)*1*2
Βαθμός ροής δεδομένων: 48 kbps – 320 kbps
(Υποστηρίζει μεταβλητό βαθμό ροής
δεδομένων (VBR))*3
Συχνότητα δειγματοληψίας*4: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
18EL
*1 Τα αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
και αρχεία ήχου πολλαπλών καναλιών δεν είναι
δυνατόν να αναπαραχθούν.
*2 Τα αρχεία DRM (Digital Rights Management) δεν
μπορούν να αναπαραχθούν.
*3 Μη τυπικοί βαθμοί ροής δεδομένων ή μη εγγυημένοι
βαθμοί ροής δεδομένων περιλαμβάνονται ανάλογα
με τη συχνότητα δειγματοληψίας.
*4 Η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να μην
αντιστοιχεί σε όλους τους κωδικοποιητές.
*5 Αυτοί οι αριθμοί υποδεικνύουν τη μέγιστη ανάλυση
βίντεο με δυνατότητα αναπαραγωγής και δεν
υποδεικνύουν την ανάλυση οθόνης της συσκευής
αναπαραγωγής. Η ανάλυση οθόνης είναι 800 × 480.
Σημείωση
Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται,
ακόμα και αν οι μορφές αρχείου τους υποστηρίζονται
από τη μονάδα.
Σχετικά με το iPhone
• Για λεπτομέρειες για συμβατά μοντέλα iPhone,
επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο υποστήριξης
στο οπισθόφυλλο.
• Η ένδειξη «Made for iPhone» σημαίνει ότι ένα
ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε
να συνδέεται ειδικά με iPhone αντίστοιχα και
έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι
ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της
Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία
αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με
τα πρότυπα ασφάλειας και τα κανονιστικά
πρότυπα. Σημειώνεται ότι η χρήση αυτού του
προαιρετικού εξαρτήματος με iPhone ενδέχεται
να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα
με τη μονάδα σας, τα οποία δεν καλύπτονται σε
αυτές τις Οδηγίες χρήσης, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τομέας οθόνης
Τύπος οθόνης: Ευρεία έγχρωμη οθόνη LCD
Διαστάσεις: 6,4 in
Σύστημα: Ενεργή μήτρα TFT
Αριθμός pixel:
1.152.000 pixel (800 × 3 (RGB) × 480)
Σύστημα χρωμάτων:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M αυτόματη επιλογή
για ακροδέκτη CAMERA IN
Τομέας ραδιοφωνικού δέκτη
FM
Εύρος συντονισμού: 87,5 – 108,0 MHz
Ακροδέκτης κεραίας (εξωτερικής):
Υποδοχή εξωτερικής κεραίας
Ενδιάμεση συχνότητα: 150 kHz
Χρήσιμη ευαισθησία: 10 dBf
Εκλεκτικότητα: 70 dB στα 400 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 70 dB (μονοφωνικό)
Διαχωρισμός στα 1 kHz: 30 dB
Απόκριση συχνότητας: 20 – 15.000 Hz
AM
Εύρος συντονισμού: 531 – 1.602 kHz
Ακροδέκτης κεραίας (εξωτερικής):
Υποδοχή εξωτερικής κεραίας
Ενδιάμεση συχνότητα:
9.267 kHz ή 9.258 kHz/4,5 kHz
Ευαισθησία: 44 μV
USB τομέας συσκευής αναπαραγωγής
Διασύνδεση: USB (Υψηλή ταχύτητα)
Μέγιστο ρεύμα: 1,5 A
Ασύρματη επικοινωνία
Σύστημα επικοινωνίας:
Τυπική έκδοση BLUETOOTH 2.1
Έξοδος:
Τυπικό BLUETOOTH Κλάσης ισχύος 2
(Max. +4 dBm)
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας*1:
Εμβέλεια περίπου 10 m
Ζώνη συχνοτήτων:
Ζώνη 2,4GHz (2,4000GHz – 2,4835GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης: FHSS
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH*2:
A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου) 1.2
AVRCP (Προφίλ τηλεχειριστηρίου ήχου
βίντεο) 1.5
HFP (Προφίλ Handsfree) 1.6
PBAP (προφίλ πρόσβασης σε τηλεφωνικό
κατάλογο) 1.1
Αντίστοιχος κωδικοποιητής: SBC (.sbc)
*1 Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα με
παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα σε συσκευές,
μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων,
στατικό ηλεκτρισμό, ευαισθησία λήψης, απόδοση
κεραίας, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού
κ.λπ.
*2 Τα συνήθη προφίλ BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό
της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ συσκευών.
Τομέας ενισχυτή ισχύος
Έξοδοι: Έξοδοι ηχείων
Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 Ω – 8 Ω
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 55 W × 4 (στα 4 Ω)
Γενικά
Έξοδοι:
Ακροδέκτες εξόδων ήχου (FRONT, REAR, SUB)
Ακροδέκτης ελέγχου ηλεκτρικής κεραίας/
ενισχυτή ισχύος (REM OUT)
Είσοδοι:
Ακροδέκτης ελέγχου φωτισμού
Ακροδέκτης εισόδου χειρισμού τιμονιού
Ακροδέκτης εισόδου κεραίας
Ακροδέκτης εισόδου μικροφώνου
Ακροδέκτης ελέγχου πέδησης στάθμευσης
Ακροδέκτης αντίστροφης εισόδου
Ακροδέκτης εισόδου κάμερας
Θύρα USB
Απαιτήσεις ισχύος: Μπαταρία αυτοκινήτου
12 V DC (αρνητική γείωση)
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος: 10 A
Διαστάσεις:
Περίπου 178 mm × 100 mm × 161,5 mm (π/υ/β)
Διαστάσεις στερέωσης:
Περίπου 182 mm × 110,6 mm × 149,5 mm (π/υ/β)
Βάρος: Περίπου 1,1 kg
19EL
Περιεχόμενα συσκευασίας:
Κύρια μονάδα (1)
Εξαρτήματα για εγκατάσταση και συνδέσεις
(1 σετ)
Μικρόφωνο (1)
Προαιρετικά παρελκόμενα/εξοπλισμός:
Καλώδιο για την είσοδο εξ αποστάσεως
τιμονιού: RC-SR1
Ο αντιπρόσωπός σας μπορεί να μην διαθέτει
κάποια από τα παρελκόμενα που αναφέρονται
ανωτέρω. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για
λεπτομερείς πληροφορίες.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Πνευματικά δικαιώματα
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth®
είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα
ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και
οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από
την Sony Corporation πραγματοποιείται στο
πλαίσια σχετικής άδειας. Άλλα εμπορικά
σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και
σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες
τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση
ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του
προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια
χρήσης από τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης
θυγατρικής εταιρείας Microsoft.
Οι ονομασίες Apple και iPhone είναι εμπορικά
σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Η ονομασία Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα
της Apple Inc.
Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3
παρέχονται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS
και Thomson.
Τα Android, Αυτόματο Android, Google και
Google Play είναι εμπορικά σήματα της
Google Inc.
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί δεδομένα
γραμματοσειράς τα οποία έχουν εκχωρηθεί
με άδεια στην Sony είναι δε ιδιοκτησία της
Monotype Imaging Inc.
Αυτά τα δεδομένα γραμματοσειράς θα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε σχέση
με αυτό το προϊόν.
20EL
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4
VISUAL («MPEG-4 VIDEO»), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΑΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ,
Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΕΑ ΒΙΝΤΕΟ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-4 ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA.
ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, LLC. ΒΛ.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ AVC ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ
(i) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC («AVC ΒΊΝΤΕΟ»)
Ή/ΚΑΙ
(ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΕΧΕΙ
ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΑΡΑΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ
ΟΥΤΕ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΒΛ.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ AVC ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ VC-1 ΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΒΙΝΤΕΟ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC («ΒΙΝΤΕΟ AVC»)
Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ VC-1 («ΒΙΝΤΕΟ VC-1») ΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ
ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΒΙΝΤΕΟ AVC Ή/ΚΑΙ
ΒΙΝΤΕΟ VC-1. ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ
ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
MPEG LA, L.L.C. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο ακόλουθος κατάλογος ελέγχου θα σας
βοηθήσει να διορθώσετε προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίζετε με τη μονάδα σας.
Προτού διαβάσετε τον παρακάτω κατάλογο
ελέγχου, ελέγξτε τη σύνδεση και τις διαδικασίες
λειτουργίας.
Για λεπτομέρειες για τη χρήση της ασφάλειας
και την αφαίρεση της μονάδας από το ταμπλό,
ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση/
Εγκατάσταση» (σελίδα 25).
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, επισκεφτείτε
την τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο
οπισθόφυλλο.
Λήψη ραδιοφώνου
Οι σταθμοί δεν μπορούν να ληφθούν.
Ο ήχος παρεμποδίζεται από θόρυβο.
 Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
– Συνδέστε το καλώδιο REM OUT (ριγωτό μπλε/
λευκό) ή το παρελκόμενο καλώδιο
τροφοδοσίας (κόκκινο) στο καλώδιο
τροφοδοσίας ενός ενισχυτή κεραίας
αυτοκινήτου (μόνο όταν το αυτοκίνητό σας
έχει ενσωματωμένη κεραία ραδιοφώνου
στο πίσω/πλευρικό τζάμι).
– Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας του
αυτοκινήτου.
– Εάν η αυτόματη κεραία δεν επεκτείνεται,
ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ελέγχου
της ηλεκτρικής κεραίας.
Γενικά
Δεν παρέχεται ρεύμα στη μονάδα.
 Ελέγξτε την ασφάλεια.
 Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
– Συνδέστε το κίτρινο και το κόκκινο καλώδιο
τροφοδοσίας.
Δεν ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος.
 Είναι συνδεδεμένος προαιρετικός ενισχυτής
ισχύος και δεν χρησιμοποιείτε τον
ενσωματωμένο ενισχυτή.
Η ασφάλεια κάηκε.
Η μονάδα παράγει ένα θόρυβο όταν αλλάζει
θέση το κλειδί στην ανάφλεξη.
 Τα καλώδια δεν είναι σωστά αντιστοιχισμένα
με το παρελκόμενο υποδοχής ρεύματος του
αυτοκινήτου.
Η οθόνη εξαφανίζεται από/δεν εμφανίζεται
στην οθόνη.
 Ο ροοστάτης έχει τεθεί στο [ON] (σελίδα 15).
 Η οθόνη εξαφανίζεται εάν πατήσετε και
κρατήσετε πατημένο το HOME.
– Πιέστε το πλήκτρο HOME στη συσκευή.
 Ενεργοποιείται η λειτουργία απενεργοποίησης
της οθόνης (σελίδα 5).
– Ακουμπήστε οπουδήποτε στην οθόνη για να
ξανανάψετε την οθόνη.
Η οθόνη δεν ανταποκρίνεται στο άγγιγμά
σας σωστά.
 Ακουμπήστε ένα τμήμα της οθόνης κάθε φορά.
Εάν ακουμπήσετε δύο ή περισσότερα τμήματα
ταυτόχρονα, η οθόνη δεν θα λειτουργήσει
σωστά.
 Βαθμονομήστε το πάνελ αφής της οθόνης
(σελίδα 15).
 Ακουμπήστε επίμονα το ευαίσθητο στην
πίεση πάνελ.
Ο προσυντονισμός δεν είναι δυνατός.
 Το σήμα μετάδοσης είναι πολύ αδύναμο.
RDS
Το PTY εμφανίζεται [PTY not found.].
 Ο τρέχων σταθμός δεν είναι σταθμός RDS.
 Δεν έχουν ληφθεί δεδομένα RDS.
 Ο σταθμός δεν προσδιορίζει τον τύπο
προγράμματος.
Ξεκινά η αναζήτηση μετά από μερικά
δευτερόλεπτα ακρόασης.
 Ο σταθμός είναι μη-TP ή έχει αδύναμο σήμα.
– Απενεργοποιήστε το TA (σελίδα 9).
Δεν υπάρχουν δελτία κυκλοφορίας.
 Ενεργοποιήστε το TA (σελίδα 9).
 Ο σταθμός δεν μεταδίδει δελτία κυκλοφορίας
παρά το ότι είναι TP.
– Συντονιστείτε σε άλλο σταθμό.
Εικόνα
Δεν εμφανίζεται εικόνα/υπάρχει θόρυβος
εικόνας.
 Δεν έχει γίνει σωστά μια σύνδεση.
 Η εγκατάσταση δεν είναι σωστή.
– Εγκαταστήστε τη μονάδα σε μια γωνία
κάτω των 45° σε ένα σταθερό μέρος του
αυτοκινήτου.
Η εικόνα δεν ταιριάζει στην οθόνη.
 Η αναλογία πλευρών οθόνης είναι σταθερή
στην πηγή αναπαραγωγής.
Τα στοιχεία μενού δεν μπορούν να επιλεγούν.
 Τα μη διαθέσιμα στοιχεία μενού
εμφανίζονται γκρι.
21EL
Ήχος
Λειτουργία BLUETOOTH
Δεν παρέχεται ήχος/ ο ήχος διακόπτεται/
πλατάγισμα ήχου.
 Δεν έχει γίνει σωστά μια σύνδεση.
 Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στη μονάδα
και το συνδεδεμένο εξοπλισμό και θέστε τον
επιλογέα εισόδου του εξοπλισμού στην πηγή
που αντιστοιχεί σε αυτήν τη μονάδα.
 Η εγκατάσταση δεν είναι σωστή.
– Εγκαταστήστε τη μονάδα σε μια γωνία
κάτω των 45° σε ένα σταθερό μέρος του
αυτοκινήτου.
 Η μονάδα είναι σε λειτουργία παύσης/
επαναφοράς/γρήγορης προώθησης.
 Οι ρυθμίσεις για τις εξόδους δεν γίνονται
σωστά.
 Η ένταση ήχου είναι πολύ χαμηλή.
 Ενεργοποιείται η λειτουργία ATT.
 Το φορμά δεν υποστηρίζεται.
– Ελέγξτε εάν το φορμά υποστηρίζεται
από αυτήν τη μονάδα (σελίδα 18).
Η άλλη συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί να
ανιχνεύσει αυτήν τη μονάδα.
 Θέστε το [Bluetooth Connection] στο [ON]
(σελίδα 16).
 Ενώ συνδέεστε σε μια συσκευή BLUETOOTH,
αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ανιχνευθεί από
άλλη συσκευή. Τερματίστε την τρέχουσα
σύνδεση και αναζητήστε αυτή τη μονάδα
από την άλλη συσκευή.
 Ανάλογα με το smartphone ή το κινητό σας,
μπορεί να χρειαστεί να διαγράψετε αυτήν τη
μονάδα από το ιστορικό του συνδεδεμένου
smartphone ή του κινητού τηλεφώνου,
κι έπειτα να πραγματοποιήσετε εκ νέου
σύζευξη (σελίδα 7).
Ο ήχος είναι θορυβώδης.
 Κρατήστε τα καλώδια μακριά μεταξύ τους.
Το όνομα της ανιχνευμένης συσκευής δεν
εμφανίζεται.
 Ανάλογα με την κατάσταση της άλλης
συσκευής, μπορεί να μην είναι δυνατή
η λήψη του ονόματος.
Αναπαραγωγή USB
Τα στοιχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν
μέσω ενός διανομέα USB.
 Συνδέετε συσκευές USB σε αυτήν τη μονάδα
χωρίς διανομέα USB.
Τα στοιχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
 Επανασυνδέστε τη συσκευή USB.
Η συσκευή USB απαιτεί περισσότερο χρόνο
για να αναπαραχθεί.
 Η συσκευή USB περιέχει αρχεία μεγάλου
μεγέθους ή αρχεία με περίπλοκη
δενδρική δομή.
Ο ήχος διακόπτεται.
 Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται σε υψηλό
βαθμό ροής δεδομένων.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων
ήχου.
 Οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί
με διαφορετικά συστήματα αρχείων από τα
FAT12, FAT16 ή FAT32 δεν υποστηρίζονται.*
* Η συσκευή αυτή υποστηρίζει τα FAT12, FAT16 και FAT32,
αλλά ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην
υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για κάθε συσκευή USB
ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
22EL
Η σύνδεση δεν είναι δυνατή.
 Ελέγξτε τη σύζευξη και τις διαδικασίες
σύνδεσης στο εγχειρίδιο χρήσης της άλλης
συσκευής κ.λπ. κι εκτελέσετε το χειρισμό ξανά.
Δεν υπάρχει κουδούνισμα.
 Αυξήστε την ένταση ήχου ενώ λαμβάνετε
μια κλήση.
Η ένταση της φωνής του ομιλούντος είναι
χαμηλή.
 Αυξήστε την ένταση ήχου στη διάρκεια μιας
κλήσης.
Το άλλο μέρος λέει ότι η ένταση ήχου είναι
πολύ χαμηλή ή υψηλή.
 Ρυθμίστε το επίπεδο [MIC Gain] (σελίδα 13).
Στις τηλεφωνικές ομιλίες ακούγεται ηχώ
ή θόρυβος.
 Μειώστε την ένταση ήχου.
 Εάν θόρυβος περιβάλλοντος πέρα από τον
ήχο της τηλεφωνικής κλήσης είναι δυνατός,
προσπαθήστε να μειώσετε αυτόν το θόρυβο.
– Κλείστε το παράθυρο εάν ο θόρυβος του
δρόμου είναι πολύ έντονος.
– Χαμηλώστε το κλιματιστικό, εάν κάνει πολύ
θόρυβο.
Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου είναι κακή.
 Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου εξαρτάται
από τις συνθήκες λήψης του κινητού
τηλεφώνου.
– Μετακινήστε το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος
όπου μπορείτε να ενισχύσετε το σήμα του
κινητού τηλεφώνου, εάν η λήψη είναι κακή.
Η ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής
BLUETOOTH είναι χαμηλή ή υψηλή.
 Το επίπεδο της έντασης ήχου θα διαφέρει
ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH.
– Μειώστε τις διαφορές επιπέδου έντασης
ήχου ανάμεσα σε αυτήν τη μονάδα και
τη συσκευή BLUETOOTH (σελίδα 11).
Ο ήχος διακόπτεται κατά τη ροή ήχου
ή η σύνδεση BLUETOOTH αποτυγχάνει.
 Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στη μονάδα
και τη συσκευή ήχου BLUETOOTH.
 Εάν η συσκευή BLUETOOTH είναι αποθηκευμένη
σε μια θήκη που διακόπτει το σήμα, αφαιρέστε
τη θήκη ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 Αρκετές συσκευές BLUETOOTH ή άλλες
συσκευές (π.χ. ερασιτεχνικές συσκευές
ραδιοφώνου) που παράγουν ραδιοκύματα
χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση.
– Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές.
– Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στη
μονάδα και άλλες συσκευές.
 Ο ήχος αναπαραγωγής διακόπτεται στιγμιαία
όταν αυτή η μονάδα συνδέεται σε κινητό
τηλέφωνο. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
Η συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί
να ελεγχθεί στη διάρκεια της ροής ήχου.
 Ελέγξτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH
υποστηρίζει το AVRCP.
Ορισμένες λειτουργίες δεν λειτουργούν.
 Ελέγξτε ότι η συνδεόμενη συσκευή υποστηρίζει
τις εν λόγω λειτουργίες.
Απαντάται μια κλήση κατά λάθος.
 Το συνδεόμενο τηλέφωνο έχει τεθεί να ξεκινά
μια κλήση αυτόματα.
 Το [Auto Answer] αυτής της μονάδας έχει τεθεί
στο [ON] (σελίδα 13).
Apple CarPlay
Το εικονίδιο Apple CarPlay δεν εμφανίζεται
στην οθόνη HOME.
 Το iPhone σας δεν είναι συμβατό με το
Apple CarPlay.
– Ανατρέξτε στη λίστα συμβατότητας στην
τοποθεσία υποστήριξης στο οπισθόφυλλο.
 Αποσυνδέστε το iPhone σας από τη θύρα USB
και ξανασυνδέστε το.
 Το Apple CarPlay ίσως δεν είναι διαθέσιμο
στη χώρα ή την περιοχή σας.
 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται
πιστοποιημένο καλώδιο για να συνδέσετε
το iPhone και τη μονάδα.
Αυτόματο Android
Το εικονίδιο Αυτόματο Android δεν εμφανίζεται
στην οθόνη HOME.
 Ελέγξτε το τηλέφωνο Android και αποδεχτείτε
την αποποίηση ευθυνών και τα αιτήματα
άδειας που απαιτούνται για τη χρήση του
Αυτόματο Android στο τηλέφωνο Android.
 Δεν υπάρχει εγκατεστημένη εφαρμογή
Αυτόματο Android στο τηλέφωνο Android σας.
– Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή
Αυτόματο Android στο τηλέφωνο
Android σας.
 Το τηλέφωνο Android σας δεν είναι συμβατό
με το Αυτόματο Android.
– Απαιτείται τηλέφωνο Android με Android 5.0
ή νεότερη έκδοση. Ανατρέξτε στη λίστα
συμβατότητας στην τοποθεσία υποστήριξης
στο οπισθόφυλλο.
 Αποσυνδέστε το τηλέφωνο Android σας από
τη θύρα USB και ξανασυνδέστε το.
 Το Αυτόματο Android ίσως δεν είναι διαθέσιμο
στη χώρα ή την περιοχή σας.
Η σύζευξη απέτυχε λόγω παρέλευσης
του χρόνου.
 Ανάλογα με τη συσκευή που συνδέεται,
το χρονικό όριο για σύζευξη μπορεί να είναι
βραχύ. Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε
τη σύζευξη εντός του χρόνου.
Δεν παρέχεται ήχος από τα ηχεία του
αυτοκινήτου στη διάρκεια κλήσης handsfree.
 Εάν ο ήχος παρέχεται από το κινητό τηλέφωνο,
θέστε το κινητό τηλέφωνο να παρέχει τον ήχο
από τα ηχεία του αυτοκινήτου.
23EL
Μηνύματα
Γενικά
USB hub not supported
 Οι διανομείς USB δεν υποστηρίζονται σε αυτήν
τη μονάδα.
No Playable Data
 Η συσκευή USB δεν έχει δεδομένα με
δυνατότητα αναπαραγωγής.
– Φορτώστε δεδομένα/αρχεία μουσικής
στη συσκευή USB.
Cannot play this content.
 Το περιεχόμενο που είναι τώρα επιλεγμένο
δεν μπορεί να αναπαραχθεί.
– Το περιεχόμενο αναπαραγωγής θα
παραλείπεται με το επόμενο.
Overcurrent caution on USB.
 Η συσκευή USB είναι υπερφορτωμένη.
– Αποσυνδέστε τη συσκευή USB.
– Υποδεικνύει ότι η συσκευή USB είναι
χαλασμένη ή έχει συνδεθεί μη
υποστηριζόμενη συσκευή.
USB device not supported
 Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα της
συσκευής USB σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία
υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
Device no response
 Η μονάδα δεν αναγνωρίζει τη συνδεδεμένη
συσκευή USB.
– Επανασυνδέστε τη συσκευή USB.
– Ελέγξτε ότι η συσκευή USB υποστηρίζεται
από τη μονάδα.
Cannot play this content.
 Το επί του παρόντος επιλεγμένο περιεχόμενο
είναι μια μορφή αρχείου που δεν
υποστηρίζεται.
– Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείου
(σελίδα 18).
24EL
BLUETOOTH
Bluetooth device is not found.
 Η μονάδα δεν μπορεί να εντοπίσει συσκευή
BLUETOOTH με δυνατότητα σύνδεσης.
– Ελέγξτε τη ρύθμιση BLUETOOTH της
συνδεόμενης συσκευής.
 Καμία συσκευή δεν βρίσκεται στη λίστα των
καταχωρημένων συσκευών BLUETOOTH.
– Πραγματοποιήστε σύζευξη με μια συσκευή
BLUETOOTH (σελίδα 7).
Handsfree device is not available.
 Δεν έχει συνδεθεί κινητό τηλέφωνο.
– Συνδέστε ένα κινητό τηλέφωνο (σελίδα 8).
Τηλεχειριστήτιο τιμονιού
Please retry
 Σημειώνεται ένα σφάλμα κατά την
καταχώρηση κι όλες οι καταχωρημένες
πληροφορίες διαγράφονται.
– Ξεκινήστε την καταχώρηση από την αρχή.
Εάν αυτές οι λύσεις δεν βοηθήσουν στη βελτίωση
της κατάστασης, συμβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Σύνδεση/Εγκατάσταση
Προφυλάξεις
• Συνδέστε όλα τα καλώδια γείωσης σε ένα
κοινό σημείο γείωσης.
• Μην τοποθετήσετε τα καλώδια κάτω από
κάποια βίδα ή ανάμεσα σε κινούμενα μέρη
(π.χ. ράγες καθίσματος).
• Πριν την πραγματοποίηση συνδέσεων,
απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης για
να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα.
• Συνδέστε το κίτρινο και το κόκκινο καλώδιο
τροφοδοσίας μόνο αφού συνδεθούν όλα τα
υπόλοιπα καλώδια.
• Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι έχετε
μονώσει τυχόν χαλαρά μη συνδεδεμένα
καλώδια με μονωτική ταινία.
Λίστα εξαρτημάτων για
εγκατάσταση


5 × μέγ. 8 mm
×4






Προφυλάξεις
• Επιλέξτε προσεκτικά την τοποθεσία
εγκατάστασης, έτσι ώστε η μονάδα να μην
παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία
οδήγησης.
• Αποφύγετε να τοποθετείτε την ενότητα σε
περιοχές που εκτίθενται σε σκόνη, ρύπους,
υπερβολικές δονήσεις ή υψηλή θερμοκρασία,
όπως απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως ή σε
σημεία κοντά σε αγωγούς θερμότητας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο υλικό
στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση.

Σημείωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (κίτρινο)
Κατά τη σύνδεση αυτής της μονάδας σε συνδυασμό με
άλλα στερεφωνικά μέρη, η ένταση του κυκλώματος του
αυτοκινήτου στο οποίο συνδέεται η μονάδα πρέπει να
είναι υψηλότερη από το άθροισμα της έντασης της
ασφάλειας κάθε μέρους.
Ρύθμιση γωνίας στήριξης
×2
Αυτή η λίστα εξαρτημάτων δεν περιλαμβάνει όλα
τα περιεχόμενα της συσκευασίας.
Προσαρμόστε τη γωνία στήριξης σε λιγότερες
από 45°.
25EL
Σύνδεση
Υπογούφερ*1
*3
*3
*3
Ενισχυτής ισχύος*1
*9

Συσκευή Smartphone*7,
iPhone*8, USB
από ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο
(δεν παρέχεται)*4

*2
Για λεπτομέρειες, βλ.
«Κάνοντας συνδέσεις»
(σελίδα 27).
Βλέπε «Διάγραμμα σύνδεσης ισχύος»
(σελίδα 27) για λεπτομέρειες.
*5*6
*3
Κάμερα πίσω προβολής*1
από μια κεραία αυτοκινήτου
(εξωτερική κεραία)
*1
*2
*3
*4
Δεν παρέχεται
Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 Ω – 8 Ω × 4
Καλώδιο ακίδας RCA (δεν παρέχεται)
Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου,
χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για ενσύρματο
τηλεχειριστήριο (δεν παρέχεται).
Για λεπτομέρειες για τη χρήση του ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του
ενσύρματου τηλεχειριστηρίου» (σελίδα 28).
*5 Είτε χρησιμοποιείται είτε όχι, δρομολογήστε το
καλώδιο εισόδου του μικροφώνου έτσι ώστε να
μην παρεμβαίνει με τους χειρισμούς οδήγησης.
Ασφαλίστε το καλώδιο με ένα σφιγκτήρα κ.λπ.,
εάν είναι τοποθετημένο γύρω από τα πόδια σας.
26EL
*6 Για λεπτομέρειες για την εγκατάσταση του
μικροφώνου, βλέπε «Εγκατάσταση του μικροφώνου»
(σελίδα 28).
*7 Για να συνδέσετε ένα smartphone στην κύρια μονάδα,
απαιτείται κατάλληλο καλώδιο (δεν παρέχεται).
*8 Για να συνδέσετε ένα iPhone, χρησιμοποιήστε το
καλώδιο σύνδεσης USB για iPhone (δεν παρέχεται).
*9

Κάνοντας συνδέσεις
Καλώδιο εναλλαγής φρένου στάθμευσης
Εάν έχετε μια κεραία ισχύος χωρίς κουτί ρελέ,
η σύνδεση αυτής της μονάδας με το παρεχόμενο
καλώδιο σύνδεσης τροφοδοσίας  μπορεί να
καταστρέψει την κεραία.
 Στην υποδοχή ηχείων του αυτοκινήτου
Τύπος χειρόφρενου
Τύπος φρένου ποδιού
 Προς τον ακροδέκτη ισχύος +12 V
του καλωδίου της πίσω λάμπας του
αυτοκινήτου (μόνο όταν συνδέετε
την κάμερα πίσω προβολής)
1
2
3
4
Πίσω ηχείο
(δεξιό)
Μπροστινό ηχείο
(δεξί)
5
6
Μπροστινό ηχείο
(Αριστερό)
7
8
Πίσω ηχείο
(αριστερά)

Μοβ

Με μοβ/μαύρες
ραβδώσεις

Γκρι

Με γκρι/μαύρες
ραβδώσεις

Λευκό

Με άσπρες/
μαύρες
ραβδώσεις

Πράσινο

Με πράσινες/
μαύρες
ραβδώσεις
 Στην υποδοχή ισχύος του αυτοκινήτου
Σύνδεση διατήρησης μνήμης
Όταν είναι συνδεδεμένο το κίτρινο καλώδιο
τροφοδοσίας, θα υπάρχει πάντα τροφοδοσίας
ισχύος στο κύκλωμα μνήμης, ακόμα και όταν
ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
απενεργοποιημένος.
Σύνδεση ηχείων
• Απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν από τη
σύνδεση των ηχείων.
• Χρησιμοποιείτε τα ηχεία με αντίσταση 4 έως 8 Ω
και με επαρκείς δυνατότητες χειρισμού ισχύος
για να αποφύγετε τυχόν βλάβη.
Σύνδεση οθόνης
Όταν συνδέετε μια οθόνη για την πίσω θέση,
συνδέστε το καλώδιο του διακόπτη του φρένου
στάθμευσης στη γείωση.
Διάγραμμα σύνδεσης ισχύος
12
συνεχής τροφοδοσία
Κίτρινο
13
έλεγχος ηλεκτρικής
κεραίας/ενισχυτή
ισχύος (REM OUT)
Με μπλε/λευκές
ραβδώσεις
14
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
φωτισμού
Με πορτοκαλί/
λευκές
ραβδώσεις
15
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
Κόκκινο
16
γείωση
Μαύρο
 Προς το καλώδιο εναλλαγής του φρένου
στάθμευσης
Η θέση στερέωσης του καλωδίου εναλλαγής
του φρένου στάθμευσης εξαρτάται από το
αυτοκίνητό σας.
Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο του
φρένου στάθμευσης (ανοιχτό πράσινο) του
καλωδίου σύνδεσης τροφοδοσίας  στο
καλώδιο εναλλαγής του φρένου στάθμευσης.
Ελέγξτε την υποδοχή δευτερεύουσας ισχύος του
αυτοκινήτου σας και ταιριάξτε τις συνδέσεις των
καλωδίων σωστά ανάλογα με το αυτοκίνητο.
Υποδοχή δευτερεύουσας ισχύος
Κοινή σύνδεση
Κόκκινο
Κόκκινο
Κίτρινο
Κίτρινο
12
συνεχής τροφοδοσία
Κίτρινο
15
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
Κόκκινο
27EL
Όταν οι θέσεις των κόκκινων και κίτρινων
καλωδίων είναι αντεστραμμένες
Κόκκινο
Κόκκινο
Κίτρινο
Κίτρινο
12
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
Κίτρινο
15
συνεχής τροφοδοσία
Κόκκινο
Για αυτοκίνητα χωρίς θέση ACC
Προφυλάξεις
• Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο εάν το καλώδιο
περιτυλιχτεί γύρω από τη στήλη του τιμονιού
ή το λεβιέ ταχυτήτων. Φροντίστε να μην
εμποδίζει αυτό και άλλα εξαρτήματα τους
χειρισμούς οδήγησής σας.
• Εάν υπάρχουν αερόσακοι ή οποιοσδήποτε
άλλος εξοπλισμός που απορροφά κραδασμούς
στο αυτοκίνητό σας, επικοινωνήστε με το
κατάστημα όπου αγοράσατε αυτήν τη μονάδα
ή την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, πριν την
εγκατάσταση.
Σημείωση
Προτού τοποθετήσετε την ταινία διπλής όψεως ,
καθαρίστε την επιφάνεια του ταμπλό με ένα στεγνό πανί.
Κόκκινο
Κόκκινο
Χρήση του ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου
Κίτρινο
Κίτρινο
Μετά την αντιστοίχηση των συνδέσεων και τη
σωστή εναλλαγή των καλωδίων τροφοδοσίας,
συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία του
αυτοκινήτου. Αν έχετε απορίες και
αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση
της μονάδας σας, τα οποία δεν καλύπτονται
σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό σας.
Εγκατάσταση του μικροφώνου
Για να αιχμαλωτίζεται η φωνή σας σε μια κλήση
handsfree, πρέπει να εγκαταστήσετε το
μικρόφωνο .

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο
τιμονιού
Απαιτείται εγκατάσταση του καλωδίου σύνδεσης
RC-SR1 (δεν παρέχεται) πριν τη χρήση.
1 Για την ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου του
τιμονιού, επιλέξτε το [General Settings]  [Steering
Control Custom] για να πραγματοποιήσετε την
καταχώρηση (σελίδα 15).
Όταν η καταχώρηση ολοκληρωθεί, το
τηλεχειριστήριο του τιμονιού καθίσταται
διαθέσιμο.
Σημειώσεις για την εγκατάσταση του καλωδίου
σύνδεσης RC-SR1 (δεν παρέχεται)
• Ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης στο
οπισθόφυλλο για λεπτομέρειες, έπειτα συνδέστε
κάθε καλώδιο σωστά στα κατάλληλα καλώδια.
Η πραγματοποίηση μιας εσφαλμένης σύνδεσης
μπορεί να βλάψει τη μονάδα.
• Συνιστάται να συμβουλεύεστε το κατάστημα πώλησης
ή έναν έμπειρο τεχνικό για βοήθεια.
Όταν χρησιμοποιείτε το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο
1 Για να ενεργοποιήσετε το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο, θέστε το [Steering Control] στο
[General Settings] στο [Preset] (σελίδα 15).
Χρήση της κάμερας πίσω προβολής
Κλιπ (δεν παρέχεται)


28EL
Απαιτείται εγκατάσταση της κάμερας πίσω
προβολής (δεν παρέχεται) πριν τη χρήση.
Η εικόνα μιας κάμερας πίσω προβολής
συνδεδεμένης στον ακροδέκτη CAMERA IN
εμφανίζεται όταν:
 η πίσω λυχνία του αυτοκινήτου σας ανάβει
(ή ο μοχλός μετατόπισης τίθεται στη θέση
R (πίσω)).
 πατάτε το HOME, έπειτα ακουμπάτε το
[Rear Camera].
Στερέωση της μονάδας σε ιαπωνικό
αυτοκίνητο
Εγκατάσταση
Τοποθέτηση της μονάδας στο ταμπλό
Για γιαπωνέζικα αυτοκίνητα, βλέπε «Στερέωση
της μονάδας σε ιαπωνικό αυτοκίνητο»
(σελίδα 29).
Μπορεί να μην μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτή
τη μονάδα σε ορισμένα γιαπωνέζικα αυτοκίνητα.
Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο της Sony.

Προς την κονσόλα του
ταμπλό/κέντρου
Τοποθετείτε τη μονάδα με ένα κιτ
εγκατάστασης
Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι
προεξοχές και στις δύο πλευρές του στηρίγματος
 είναι λυγισμένες προς τα μέσα κατά 3,5 mm.
1
Τοποθετήστε το στήριγμα  μέσα στο
ταμπλό, έπειτα λυγίστε τις προεξοχές
προς τα έξω για καλή εφαρμογή.
Στήριγμα
Στήριγμα
Εξαρτήματα που
παρέχονται με το

Όταν τοποθετείτε αυτή τη μονάδα στα
προεγκατεστημένα στηρίγματα του αυτοκινήτου
σας, χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες 
στις κατάλληλες οπές βιδών, με βάση το
αυτοκίνητό σας: T για TOYOTA και N για NISSAN.
Προεξοχή
ασφάλισης

Μεγαλύτερο
από 182 mm
Μεγαλύτερο
από 111 mm
Σημείωση
2
Τοποθετήστε τη μονάδα στο στήριγμα .
Για να αποφύγετε μια δυσλειτουργία, εγκαταστήστε
μόνο με τις παρεχόμενες βίδες .
Αντικατάσταση ασφάλειας


Σημείωση
Αν οι προεξοχές ασφάλισης είναι ευθείες ή λυγισμένες
προς τα έξω, η μονάδα δεν θα εγκατασταθεί με ασφάλεια
και ενδέχεται να βγει εκτός θέσης.
Κατά την αντικατάσταση της
Ασφάλεια (10 A)
ασφάλειας, φροντίστε να
χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια
με ένταση αντίστοιχη αυτής
που εμφανίζεται στην αρχική
ασφάλεια. Αν η ασφάλεια καεί,
ελέγξτε τη σύνδεση ισχύος και
αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αν η ασφάλεια
καεί ξανά μετά την αντικατάσταση, ενδέχεται να
υπάρχει εσωτερική δυσλειτουργία. Σε αυτήν την
περίπτωση, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
29EL
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό
το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του.
Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν
σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς
ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ)
ή και άλλων χωρών που αναφέρονται
σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα
αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της
Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες
για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους
τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους
προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία,
σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά
το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε
επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της
Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο
αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν
το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι
αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το
προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.
Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει
την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι
αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα
όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια
της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωματικό το προϊόν (κατά την
ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony
ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της
Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει
(κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για
εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου
χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που
εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη
του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN
μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά
προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα
30EL
ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα.
Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν
αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης
θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί
το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη
πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας
αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και
του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το
ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν
τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν
προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία
αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του
προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος
του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του
προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί,
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια /
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης
δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή
κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα
και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος
σας προς και από τη Sony ή μέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση
κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος
όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες,
λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν
λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική
ή οικιακή χρήση.
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που
προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει φυσική,
αισθητική ή επιφανειακή ζημιά
ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη
σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση
ή χρήση του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος
σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα
όπου έχει εγκατασταθεί και
χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του
προϊόντος με λογισμικό που δεν
παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των
συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από
άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται
με το εν λόγω προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα,
περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα
προϊόντα των οποίων ο τύπος,
η κατάσταση και το πρότυπο
δεν συνιστώνται από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από
άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του
δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα
από τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος
με σκοπό να συμμορφωθεί
προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες
για τις οποίες το προϊόν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και
άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική
ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση
εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του
κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων
και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά
μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το
λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται
ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης
από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω,
η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή,
σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά
την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την
αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος
ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει
το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό.
Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει
πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση,
η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της
μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει
η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση
η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που
το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται
στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα
με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή
ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται
στους όρους και συνθήκες της εγγύησης.
Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα
προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών
και άυλων απωλειών - του τιμήματος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος της απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του
προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων
προϊόντων - της άμεσης, παρεμπίπτουσας
ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη
και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του
προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων
λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας
κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη
Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του
προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη
ή διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που
ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών
προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
31EL
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές,
που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας
ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης,
ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης
ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα
οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης
τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που
της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για
παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν
την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια,
σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και
παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση,
η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση,
δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε
για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν
η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο
περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού,
θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα
δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα
εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που
περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που
πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία
σχετικά με την πώληση καταναλωτικών
προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως
να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν
να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων
από τα οποία αγοράσατε το προϊόν.
Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων
σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρύσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό
τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο
Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό
τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
32EL
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
tip de echipament respectă cerinţele esenţiale
şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Τοποθεσία υποστήριξης
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με αυτό το προϊόν,
επισκεφτείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:
http://www.sony.eu/support
Καταχωρίστε το προϊόν σας στο διαδίκτυο τώρα, στη διεύθυνση:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
Download PDF