Sony | VN-CX1 | Sony VN-CX1 Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
1
Εξαρτήµατα
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
µην εκθέτετε τη µονάδα σε βροχή ή σε υγρασία.
Internet Telephone
“Mouse Talk”
Οδηγίες λειτουργίας
Αυτ το προϊν σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN55022 Class
B και EN55024 είναι κατάλληλο για χρήση στους παρακάτω τοµείς: οικιακή
χρήση, εµπορική χρήση και χρήση στην ελαφρά βιοµηχανία.
Αυτ το προϊν συµµορφώνεται µε τις ακλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες:
89/336/EEC, 92/31/EEC (Οδηγία ηλεκτροµαγνητικής συµβαττητας) και 93/
68/EEC (Οδηγία σήµανσης CE).
Εργασίες επισκευής και συντήρησης µνο απ εξουσιοδοτηµένους
τεχνικούς της Sony. Η εσφαλµένη χρήση και οι επισκευές µπορεί να
καταστούν επικίνδυνες για την ασφάλεια.
Μην κοιτάτε απευθείας στο κκκινο φως που εκπέµπεται απ το κάτω
τµήµα του ποντικιού. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στα µάτια.
Κουµπί κύλισης
wVOL (έλεγχος
έντασης, σίγαση)
∆ιακπτης
ανοίγµατος
VN-CX1
© 2006 Sony Corporation
• Τα VAIO και
είναι εµπορικά σήµατα της Sony Corporation.
• Η ονοµασία Skype είναι σήµα κατατεθέν της Technologies S.A.
• Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
• Τα IBM και PC/AT είναι καταχωρηµένα σήµατα κατατεθέντα της
International Business Machines Corporation στις Η.Π.Α.
• -λα τα άλλα ονµατα συστηµάτων, προϊντων και υπηρεσιών είναι
εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων εταιρειών τους. Σε αυτ το
εγχειρίδιο, τα σύµβολα ™ ή ® δεν καθορίζονται.
• Σε αυτ το εγχειρίδιο, τα Microsoft® Windows® XP Home Edition και τα
Microsoft® Windows® XP Professional αναφέρονται ως Windows XP.
Πργραµµα C2006 Sony Corporation
Τεκµηρίωση C2006 Sony Corporation
∆υνατ/τητες
Πρκειται για τη µονάδα τηλεφωνίας µέσω Internet, "Mouse
Talk".
Μπορείτε να την χρησιµοποιήσετε χι µνο ως ποντίκι, αλλά και
ως τηλέφωνο USB, συµβατ µε το λογισµικ Skype.
• Ανοίγει πως τα κινητά τηλέφωνα και οι κλήσεις
πραγµατοποιούνται µέσω Skype.
• Τηλεφωνήστε, χρησιµοποιώντας τη µονάδα ως ένα τηλέφωνο
hands-free.
• Μονάδα στο µέγεθος µιας παλάµης, βολική για επαγγελµατικά
ταξίδια.
Η εγκατάσταση πρέπει να ξεκινήσει αυτµατα. Εάν δεν
ξεκινήσει, κάντε κλικ στο στοιχείο "setup.exe" στο CD-ROM.
2
Ολοκληρώστε την εγκατάσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες
που εµφανίζονται στην οθ/νη σας.
Μλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εµφανίζεται στην µπάρα
.
εργασιών το εικονίδιο
∆εξι κουµπί
Ηχείο
z Εάν δεν εµφανιστεί το εικονίδιο
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε τι το εικονίδιο έχει
εµφανιστεί.
ένδειξη
(ειδοποίηση
κλήσης)
Αριστερ κουµπί
Σύνδεση της µονάδας στον υπολογιστή σας
Τοποθετήστε τo βύσµα της µονάδας στη θύρα
υπολογιστή.
Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα συλλογής)
Το σύµβολο αυτ επάνω στο προϊν ή στη
συσκευασία του σηµαίνει τι το προϊν δεν πρέπει
να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά
πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο
συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού
υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε
τι το προϊν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των
υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονµηση φυσικών
πρων. Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση αυτού του προϊντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε
µε τις υπηρεσίες καθαριτητας του δήµου σας ή το κατάστηµα
που αγοράσατε το προϊν.
Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας. Μ/λις
ολοκληρωθεί η εκκίνηση των Windows, τοποθετήστε το
παρεχ/µενο CD-ROM στη µονάδα CD-ROM.
Στη θύρα
(USB) του
(USB) του υπολογιστή
Μικρφωνο
Ακουστικ
Ενώ το λογισµικ Skype εκτελείται, ο υπολογιστή σας
αντικαθίσταται απ
αναγνωρίζει τη µονάδα και το εικονίδιο
στην µπάρα εργασιών.
το εικονίδιο
Σηµείωση
∆εν εγγυµαστε τη λειτουργία της µονάδας, εάν συνδέεται µέσω
διανοµέα USB ενέργειας διαύλου.
Χρήση συνδετήρα καλωδίου για το καλώδιο
Συνδέστε το καλώδιο µε το συνδετήρα καλωδίου, πως
απεικονίζεται παρακάτω.
Χρήση ως ποντίκι
-ταν µετακινείτε το ποντίκι, ο κέρσορας που εµφανίζεται στην
οθνη του υπολογιστή σας µετακινείται προς την ίδια κατεύθυνση.
Κουµπί κύλισης
∆εξι κουµπί
Πριν απ/ τη χρήση
Περιβάλλον χρήσης συστήµατος
Το Ποντίκι είναι ένα ποντίκι USB, ειδικά σχεδιασµένο για
υπολογιστές* Sony VAIO® και IBM PC/AT, µε θύρες USB και
προεγκατεστηµένα τα Windows XP ή τα Windows 2000.
* Περιλαµβάνονται και οι υπολογιστές Windows XP Ready PCs µε
αναβάθµιση µέσω του Προγράµµατος Αναβάθµισης Windows
XP που διανέµεται απ τη Sony Corporation.
Σηµειώσεις
• ∆εν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για τον κάθε υπολογιστή που
πληροί τους ρους που αναφέρθηκαν νωρίτερα.
• Στα Windows XP, βεβαιωθείτε τι υπάρχει εγκατεστηµένο το Service
Pack 2 ή νεώτερη έκδοση.
• Στα Windows 2000, βεβαιωθείτε τι υπάρχει εγκατεστηµένο το Service
Pack 4 ή νεώτερη έκδοση.
• ∆εν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για υπολογιστές µε υλικ
διαφρων κατασκευαστών, υπολογιστές ανώνυµων κατασκευαστών και
υπολογιστές µε αναβαθµίσεις λειτουργικού συστήµατος και συστήµατα
πολλαπλών εκκινήσεων.
Λήψη λογισµικού Skype
Επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web.
http://www.skype.com/intl/
Εγκατάσταση του παρεχ/µενου λογισµικού
στον υπολογιστή σας
Σηµειώσεις
• Ανάλογα µε τον υπολογιστή ή το λογισµικ που υπάρχει
εγκατεστηµένο, κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµες.
• Βεβαιωθείτε τι η µονάδα CD-ROM είναι έτοιµη για χρήση. Για λεπτοµέρειες
σχετικά µε τον τρπο σύνδεσης και χρήσης της µονάδας CD-ROM,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που περιλαµβάνονται στη µονάδα.
• Οι οπτικές µονάδες δίσκου, πως οι µονάδες CD, θα αναφέρονται στο
εγχειρίδιο αυτ ως µονάδες CD-ROM.
Αριστερ κουµπί
Κουµπί κύλισης
Είναι πιο βολικ να χρησιµοποιείτε το κουµπί κύλισης για να
µετακινήστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντί να κάνετε κλικ
στην µπάρα κύλισης του παραθύρου. Εάν πιέσετε το κουµπί κύλισης,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αυτµατης κύλισης.
Αριστερ/ κουµπί
Πατήστε το για να εκτελέσετε συγκεκριµένες λειτουργίες µε το
ποντίκι, πως το άνοιγµα αρχείων και η επιλογή προγραµµάτων.
Το αριστερ κουµπί του ποντικιού χρησιµοποιείται πιο συχνά.
∆εξι/ κουµπί
Πατήστε το για να ανοίξετε το µενού συντοµεύσεων και να
εκτελέσετε συγκεκριµένες λειτουργίες, πως η αντιγραφή
αρχείων κειµένου/εικνας και η προβολή πληροφοριών αρχείων.
Σηµειώσεις
• Το οπτικ ποντίκι αναγνωρίζει την κίνηση αντανακλώντας το κκκινο
φως πάνω στις επιφάνειες της βάσης του και ανιχνεύοντας τις σκιές µε
ένα οπτικ αισθητήρα.
Το οπτικ ποντίκι ενδέχεται να µην λειτουργεί σωστά στις παρακάτω
επιφάνειες:
– ∆ιάφανες επιφάνειες (πως το γυαλί)
– Επιφάνειες που αντανακλούν το φως (πως γυαλιστερά πλαστικά ή
καθρέφτες)
– Επιφάνειες µε επαναλαµβανµενο µοτίβο, πως οι επιφάνειες screening
(εκείνες που χρησιµοποιούνται στην εκτύπωση φωτογραφιών για περιοδικά
και εφηµερίδες)
– Επιφάνειες µε ραβδώσεις ή µε κάποιο άλλο ξεχωριστ µοτίβο µε έντονες
αντιθέσεις
Εάν ο κέρσορας του ποντικιού δεν κινείται οµοιµορφα στην οθνη,
βεβαιωθείτε τι δεν χρησιµοποιείτε το ποντίκι πάνω σε µία απ τις
προαναφερθείσες επιφάνειες.
• Η επιφάνεια της βάσης του ποντικιού είναι κατασκευασµένη απ
φθοριούχο ρητίνη χωρίς τριβές και πολυτετραφλουοροαιθυλένιο
(PTFE), ανάλογα µως µε το υλικ του γραφείου ή του mouse pad, η
οµοιοµορφία της κίνησης µπορεί να διαφέρει.
Συνεχίζεται
Χρήση ως τηλεφώνου hands-free.
Κλήσεις µε Skype
Πατήστε το διακπτη ανοίγµατος. Η µονάδα θα ανοίξει, πως
απεικονίζεται παρακάτω. Μιλήστε στο µικρφωνο. Μπορείτε να
ακούσετε τη φωνή του συνοµιλητή σας απ το ηχείο.
Σηµείωση
wVOL
Ηχείο
Μικρφωνο
∆ιακπτης
ανοίγµατος
Μικρφωνο
Ακουστικ
USB (συµβαττητα µε USB 2.0)
USB A
Ανοίξτε τη µονάδα και στη συνέχεια µιλήστε.
wVOL
∆ιασύνδεση
Τύπος βύσµατος
Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικ Skype,
ανατρέξτε στη βοήθεια Skype Help στην οθνη του Skype.
Μιλήστε στο µικρφωνο. Μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του
συνοµιλητή σας απ το ακουστικ.
Ανάλυση αισθητήρα
800 dpi
Εξερχ/µενη κλήση
1 Επιλέξτε απ/ την οθ/νη του Skype το πρ/σωπο που
2
Προδιαγραφή ανίχνευσης θέσης
Οπτικς αισθητήρας
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µονάδα ως ποντίκι κατά τη διάρκεια
των κλήσεων µε Skype.
θέλετε να καλέσετε και στη συνέχεια επιλέξτε το
εικονίδιο για να µπορέσετε να τηλεφωνήσετε.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλα που υποστηρίζονται
Υπολογιστές Sony VAIO ή υπολογιστές συµβατοί µε IBM PC/AT
Εάν πατήσετε το κουµπί wVOL κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, η
µονάδα ενεργοποιεί τη λειτουργία σίγασης και η ένδειξη
αναβοσβήνει. Εσείς µπορείτε να ακούσετε τη φωνή του
συνοµιλητή σας απ το ηχείο, εκείνος µως δεν µπορεί να
ακούσει εσάς.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης, πατήστε πάλι το κουµπί
wVOL.
Λειτουργικ/ σύστηµα
Σηµείωση
Θερµοκρασία λειτουργίας
Εάν πατήσετε ή περιστρέψετε το κουµπί wVOL, ενώ η µονάδα
χρησιµοποιείται ως τηλέφωνο hands-free, προσέξτε να µην
απενεργοποιήσετε κατά λάθος τη µονάδα και διακψετε την κλήση.
Windows XP Professional (Service Pack 2 ή πιο πρσφατη έκδοση),
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ή πιο πρσφατη έκδοση),
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ή πιο πρσφατη έκδοση)
Μήκος καλωδίου
Περ. 110 εκ.
5°C έως 35°C (ρυθµς αλλαγής θερµοκρασίας µικρτερος απ
10°C/ώρα)
Υγρασία λειτουργίας
Προφυλάξεις
3
4
Ασφάλεια
Ρυθµίστε την ένταση µε το κουµπί wVOL.
Για να τερµατίσετε την κλήση, κλείστε τη µονάδα.
Σηµείωση
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µονάδα για να επιλέξετε το πρσωπο
που θέλετε να καλέσετε ή να επιλέξετε το εικονίδιο για να µπορέσετε να
τηλεφωνήσετε. Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθνη του Skype.
Εισερχ/µενη κλήση
Κάθε φορά που κάποιος σας καλεί, η ένδειξη
αναβοσβήνει και
η µονάδα αρχίζει να κουδουνίζει. Το παράθυρο κλήσεων
εµφανίζεται στην οθνη του υπολογιστή σας.
1
Ανοίξτε τη µονάδα απευθείας ή ανοίξτε τη µονάδα, αφού
επιλέξετε το εικονίδιο για την αποδοχή κλήσης στην
οθ/νη του Skype.
Μιλήστε στο µικρφωνο. Μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του
συνοµιλητή σας απ το ακουστικ.
wVOL
Εάν κάποιο στερε αντικείµενο ή υγρ πέσει επάνω στο ποντίκι,
αποσυνδέστε το και παραδώστε το για έλεγχο σε κάποιον
εξουσιοδοτηµένο αντιπρσωπο προτού το χρησιµοποιήσετε ξανά.
Τοποθέτηση
Μην τοποθετείτε το ποντίκι στις παρακάτω θέσεις:
• Σε ασταθείς επιφάνειες
• Σε χώρους µε µεγάλη υγρασία ή χωρίς αερισµ
• Σε χώρους µε υπερβολική σκνη
• Σε χώρους που θα εκτίθεται απευθείας στο ηλιακ φως ή σε
υψηλές θερµοκρασίες
• Σε χώρους µε εξαιρετικά χαµηλή θερµοκρασία
Λειτουργία
Εάν γίνει απευθείας µεταφορά του ποντικιού απ ψυχρ σε
θερµ µέρος ή εάν τοποθετηθεί σε ένα δωµάτιο µε υγρασία,
ενδέχεται να δηµιουργηθούν σταγνες υγρασίας στο εσωτερικ
του ποντικιού. Σε µια τέτοια περίπτωση, το ποντίκι ενδέχεται να
µην λειτουργεί κανονικά.
Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, περιµένετε 30 λεπτά περίπου µέχρι να
εξατµιστούν οι υδρατµοί. Εάν το ποντίκι δεν λειτουργεί κανονικά
µετά απ µία ώρα, επικοινωνήστε µε τον κοντιντερο
προµηθευτή Sony.
20% έως 80% (χωρίς συµπύκνωση), µε την προϋπθεση τι η
υγρασία είναι λιγτερη απ 65% στους 35°C (ένδειξη υγροµέτρου
µικρτερη απ 29°C)
Θερµοκρασία φύλαξης
–20°C έως 60°C (ρυθµς αλλαγής θερµοκρασίας µικρτερος απ
10°C/ώρα)
Υγρασία φύλαξης
10% έως 90% (χωρίς συµπύκνωση), µε την προϋπθεση τι η
υγρασία είναι λιγτερη απ 20% στους 60°C (ένδειξη υγροµέτρου
µικρτερη απ 35°C)
∆ιαστάσεις
Περ. 45,5 × 23,9 × 89,2 χιλ. (π × υ × µ)
Μάζα
Περ. 67 γρ.
Εξαρτήµατα
CD-ROM
Συνδετήρας καλωδίου
Οδηγίες χρήσης (αυτ το έγγραφο)
Κάρτα εγγύησης
Ο σχεδιασµς και οι προδιαγραφές υπκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς
προειδοποίηση.
Εξωτερικ/ς καθαρισµ/ς του ποντικιού
Μικρφωνο
Ακουστικ
2
3
Ρυθµίστε την ένταση µε το κουµπί wVOL.
Για να τερµατίσετε την κλήση, κλείστε τη µονάδα.
Σηµείωση
Κάθε φορά που κάποιος σας καλεί, η µονάδα µπορεί να µην αρχίσει να
κουδουνίζει, ανάλογα µε τη ρύθµιση στον υπολογιστή σας.
Καθαρίστε το ποντίκι µε ένα στεγν και µαλακ πανί, ή µε ένα
µαλακ πανί που έχετε υγράνει ελαφρά µε ένα διάλυµα ήπιου
απορρυπαντικού. Μην χρησιµοποιείτε κανέναν τύπο λειαντικού
µέσου, σκνης για τρίψιµο ή διαλυτικ, πως το αλκολ ή η
βενζίνη.
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Εάν αντιµετωπίσετε οποιοδήποτε απ τα παρακάτω προβλήµατα
κατά τη χρήση του ποντικιού, χρησιµοποιήστε αυτν τον οδηγ
αντιµετώπισης προβληµάτων για να επιλύσετε κάποιο ζήτηµα.
Εάν κάποιο πρβληµα δεν αντιµετωπίζεται, συµβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρσωπο της Sony.
:ταν πατάω κάποιο απ/ τα κουµπιά του ποντικιού, δεν γίνεται τίποτα.
❒ Το ποντίκι δεν είναι συνδεδεµένο σωστά µε τη θύρα USB.
c Κλείστε λα τα προγράµµατα και στη συνέχεια συνδέστε ξανά
το ποντίκι στον υπολογιστή σας.
❒ Το λειτουργικ σύστηµα δεν είναι συµβατ.
c Χρησιµοποιήστε κάποιο λειτουργικ σύστηµα που να
υποστηρίζεται.
❒ Η θύρα USB δεν είναι διαθέσιµη.
c Ελέγξτε τις "Ιδιτητες συστήµατος" στον υπολογιστή σας.
Η δυνατ/τητες κύλισης δεν λειτουργούν.
❒ Το λειτουργικ σύστηµα δεν είναι συµβατ.
c Χρησιµοποιήστε κάποιο λειτουργικ σύστηµα που να
υποστηρίζεται.
❒ Οι δυναττητες κύλισης δεν λειτουργούν µε το πργραµµα που
χρησιµοποιώ.
c Οι δυναττητες κύλισης λειτουργούν µνο µε προγράµµατα
που χρησιµοποιούν µπάρες κύλισης.
c Ορισµένα προγράµµατα δεν υποστηρίζουν τις δυναττητες
κύλισης.
❒ Το ποντίκι συνδέθηκε σε λειτουργία εξοικονµησης ενέργειας και
ο υπολογιστής επέστρεψε στην κανονική λειτουργία.
c Αποσυνδέστε το ποντίκι απ τη θύρα USB, περιµένετε µερικά
λεπτά και στη συνέχεια συνδέστε το ποντίκι ξανά.
Ο κέρσορας δεν κινείται, /ταν µετακινώ το ποντίκι.
c Τα Windows ή άλλες λειτουργίες λογισµικού ενδέχεται να
απενεργοποιήσουν προσωρινά το ποντίκι. Στην περίπτωση
αυτή, ίσως χρειαστεί να περιµένετε µέχρι να ολοκληρωθεί η
λειτουργία, για να χρησιµοποιήσετε ξανά το ποντίκι.
c Μπορεί να βρείτε κάποιες χρήσιµες λύσεις στο εγχειρίδιο
χρήσης του υπολογιστή σας Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια
που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας.
:ταν πατάω το κουµπί κύλισης, η δυνατ/τητα γρήγορης/αυτ/µατης
κύλισης δεν λειτουργεί.
❒ Το λογισµικ δεν υποστηρίζει τη δυναττητα γρήγορης/
αυτµατης κύλισης.
c Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µνο µε προγράµµατα που
την υποστηρίζουν.
Η δυνατ/τητα ζουµ δεν λειτουργεί, /ταν περιστρέφω το κουµπί
κύλισης.
❒ Το πργραµµα δεν υποστηρίζει τη δυναττητα ζουµ.
c Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µνο µε προγράµµατα που
την υποστηρίζουν.
❒ Το έγγραφο έχει σµικρυνθεί σο το δυνατν περισστερο και η
µπάρα κύλισης εξακολουθεί να εµφανίζεται.
c Χρησιµοποιήστε κάποιον άλλο τρπο εκτς απ τη λειτουργία
του κουµπιού κύλισης για να επιστρέψετε στη λειτουργία ζουµ,
εκτελώντας σµίκρυνση µέχρι η µπάρα κύλισης να εξαφανιστεί.
:ταν χρησιµοποιώ το ποντίκι, η οθ/νη γίνεται µαύρη ή ο υπολογιστής
εισέρχεται σε λειτουργία εξοικον/µησης ενέργειας.
❒ Ο υπολογιστής εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονµησης
ενέργειας, ενώ χρησιµοποιείται το ποντίκι.
c Ενώ χρησιµοποιείτε το ποντίκι, αλλάξτε τη ρύθµιση για τη
διαχείριση ισχύος, ώστε ο υπολογιστής να µην εισέρχεται σε
λειτουργία εξοικονµησης ενέργειας. Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης που συνοδεύουν τον
υπολογιστή.
c Αγγίξτε το πληκτρολγιο αφής ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο
για επαναφορά απ τη λειτουργία εξοικονµησης ενέργειας.
Ο υπολογιστής δεν επιστρέφει απ/ τη λειτουργία Αναµονής.
c Αγγίξτε το πληκτρολγιο αφής ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο
για έξοδο απ τη λειτουργία αυτή.
Ο κέρσορας του ποντικιού δεν κινείται οµοι/µορφα στην οθ/νη.
❒ Το οπτικ ποντίκι ενδέχεται να µην λειτουργεί σωστά στις
παρακάτω επιφάνειες:
• ∆ιάφανες επιφάνειες (πως το γυαλί)
• Επιφάνειες που αντανακλούν το φως (πως ιδιαίτερα
γυαλιστερές λουστραρισµένες επιφάνειες ή καθρέφτες)
• Επιφάνειες µε επαναλαµβανµενο µοτίβο, πως οι επιφάνειες
screening (εκείνες που χρησιµοποιούνται στην εκτύπωση
φωτογραφιών για περιοδικά και εφηµερίδες)
• Επιφάνειες µε ραβδώσεις ή µε κάποιο άλλο ξεχωριστ µοτίβο
µε έντονες αντιθέσεις
Εάν ο κέρσορας του ποντικιού δεν κινείται οµοιµορφα στην
οθνη, βεβαιωθείτε τι δεν χρησιµοποιείτε το ποντίκι πάνω σε µία
απ τις προαναφερθείσες επιφάνειες.
Το ποντίκι δεν εκτελεί επαναφορά απ/ τη λειτουργία εξοικον/µησης
ενέργειας ή η επαναφορά διαρκεί πολύ.
c Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή το κουµπί τροφοδοσίας.
Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή εµφανίζεται ένα µήνυµα
σφάλµατος, που αναφέρει /τι το ποντίκι δεν είναι συνδεδεµένο.
c Επιλέξτε το στοιχείο που δηλώνει τι αυτ το µήνυµα δεν θα
εµφανιστεί ξανά και κάντε κλικ στο κουµπί "ΟΚ".
Το ποντίκι δεν κινείται οµοι/µορφα µετά την επαναφορά απ/ τη
λειτουργία εξοικον/µησης ενέργειας.
c Αποσυνδέστε το ποντίκι απ τη θύρα USB, περιµένετε µερικά
λεπτά και στη συνέχεια συνδέστε το ποντίκι ξανά.
∆εν µπορώ να χρησιµοποιήσω το Skype.
c Βεβαιωθείτε τι είστε συνδεδεµένοι στο Internet.
∆εν ακούγεται κανένας ήχος απ/ το ηχείο.
c Επιλέξτε "Tool" (Εργαλεία) – "Settings" (Ρυθµίσεις) – "Audio
Devices" (Συσκευές ήχου) στην οθνη του Skype. Επιλέξτε το
στοιχείο "USB Audio Device" (Συσκευή ήχου USB) απ το
αναπτυσσµενο µενού, τσο στο "Audio In" (Εισερχµενος
ήχος), σο και στο "Audio Out" (Εξερχµενος ήχος) στην
επιλογή "Audio Device" (Συσκευή ήχου) και στη συνέχεια
αποθηκεύστε τις ρυθµίσεις. Για λεπτοµερείς πληροφορίες,
ανατρέξτε στη βοήθεια Skype Help στην οθνη του Skype.
Download PDF

advertising