Sony | XAV-65 | Sony XAV-65 Δέκτης DVD με LCD 15,7 cm (6,2") Οδηγίες χρήσης

Κέντρο Οπτικοακουστικών
Μέσων (AV)
Οδηγίες Χρήσης
Για να ακυρώσετε την επίδειξη
(DEMO), δείτε στη σελίδα 14.
XAV-65
Φροντίστε, για λόγους ασφαλείας, να
εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό του
αυτοκινήτου. Σχετικά με την εγκατάσταση και
τις συνδέσεις, δείτε το παρεχόμενο εγχειρίδιο
εγκατάστασης/συνδέσεων.
Προειδοποίηση
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε
βροχή ή σε υγρασία.
Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην
ανοίγετε το περίβλημα. Αναθέστε το σέρβις
μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το προϊόν
αυξάνει τον κίνδυνο για την όραση. Επειδή
η ακτίνα λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτή
τη συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD είναι
επιβλαβής για τα μάτια, μην επιχειρήσετε να
αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα. Αναθέστε το
σέρβις μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Ιδιότητες διόδου λέιζερ
• Διάρκεια εκπομπής: Συνεχόμενη
• Έξοδος λέιζερ: λιγότερο από 46,8 μW
(Η τιμή αυτή έχει μετρηθεί σε απόσταση 70 mm
από την επιφάνεια του αντικειμενικού φακού στο
τμήμα οπτικής ανάγνωσης με διάφραγμα 7 mm.)
Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω
πληροφορίες ισχύουν μόνο για τις συσκευές
που πωλούνται στις χώρες στις οποίες ισχύουν
οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων ως
προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
Προειδοποίηση σχετικά με τη μη ύπαρξη θέσης
ACC (βοηθητικής τροφοδοσίας) στο κλειδί του
κινητήρα του αυτοκινήτου
Αφού κλείσετε τον κινητήρα, φροντίστε να
πιέσετε και να κρατήσετε το OFF στη μονάδα
μέχρι να σταματήσουν να εμφανίζονται οι
ενδείξεις.
Διαφορετικά, η οθόνη δεν σβήνει και αυτό
προκαλεί εξάντληση της μπαταρίας.
2
Π
Πρ
Οδ
τη
Ξ
Αρ
Ρύ
Ακ
Ακ
Απ
Χρ
Ρα
Αν
Αν
Αν
μι
Αν
Κο
Δι
Επ
Ει
Επ
Δι
Στ
Ρυ
Γε
Ρύ
Ρυ
Ρυ
Οπ
Π
Πρ
Κά
Πρ
Συ
Τε
Επ
Κα
Πίνακας Περιεχομένων
Προειδοποίηση
Οδηγός Λειτουργικών Μερών
της Συσκευής και Πλήκτρα Χειρισμού
Ξεκινώντας
Αρχικοποίηση της Μονάδας
Ρύθμιση του Ρολογιού
Ακρόαση Ραδιοφώνου
Ακρόαση Ραδιοφώνου
Αποθήκευση και Λήψη Σταθμών
Χρήση του Συστήματος
Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή ενός Δίσκου
Αναπαραγωγή από ένα iPod/
μια Συσκευή USB
Αναζήτηση και Αναπαραγωγή
Κομματιών
Διαθέσιμες Επιλογές
Επιλογή της Ποιότητας
Εικόνας (Picture EQ)
Επιλογή της Αναλογίας
Διαστάσεων (Aspect)
Στάθμη Ήχου DVD
Ρυθμίσεις
Γενικές ρυθμίσεις
Ρύθμιση του Πίνακα Αφής
Ρυθμίσεις Ήχου
Ρυθμίσεις Οθόνης
Οπτικές Ρυθμίσεις
Πρόσθετες Πληροφορίες
Προαιρετικός Εξοπλισμός Ήχου/ Εικόνας
Κάμερα Οπισθοπορείας
Προφυλάξεις
Συντήρηση
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Επίλυση Προβλημάτων
Κατάλογος Κωδικών Γλωσσών
2
4
6
6
7
7
8
9
10
11
11
11
11
12
12
13
14
14
14
15
16
16
19
20
21
24
3
Οδηγός Λειτουργικών Μερών της Συσκευής
και Πλήκτρα Χειρισμού
Κύρια μονάδα
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες που αναφέρονται παρακάτω.
Αφ
B HOME
Ανοίγει το κύριο μενού (HOME).
Όταν πιεστεί κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής ενός δίσκου, αναπαραγωγής
από ένα iPod ή μια συσκευή USB,
πραγματοποιείται παύση της αναπαραγωγής
4
και δεν ακούγεται ήχος. Για να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή, αγγίξτε το
.
-DSPL (οθόνη)
Πιέστε και κρατήστε το για να ανοίξετε το
μενού οθόνης. Η λειτουργία απενεργοποίησης
της οθόνης προγραμματίζεται από το μενού
οθόνης. Όταν η λειτουργία απενεργοποίησης
της οθόνης είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη
σβήνει. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στην
οθόνη για να την ενεργοποιήσετε ξανά.
C Δέκτης για το τηλεχειριστήριο
D Θυρίδα δίσκου
E ▲ (αποβολή δίσκου)
F Θύρα USB
Ανοίξτε το κάλυμμα για να συνδέσετε μια
συσκευή USB.
❙
A Πλήκτρο SOURCE
Για ενεργοποίηση της μονάδας.
Για αλλαγή της πηγής. Με κάθε πίεση του
πλήκτρου εμφανίζεται μια επιλέξιμη πηγή σε
ένα αναδυόμενο παράθυρο στην τρέχουσα
οθόνη.
-OFF
Πιέστε και κρατήστε το για ένα δευτερόλεπτο
για να εξέλθετε από την πηγή.
Πιέστε και κρατήστε το για περισσότερο
από 2 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση
της μονάδας. Όταν η μονάδα είναι
απενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατός ο
χειρισμός με το τηλεχειριστήριο.
Ρυθμιστής έντασης
Περιστρέψτε τον για να ρυθμίσετε
την ένταση ήχου.
G Τερματικό AUX
Πλήκτρο επαναφοράς ρυθμίσεων
(Reset)
Οθόνη/ πίνακας αφής
18
19
Τηλεχειριστήριο RM-X170
(δεν παρέχεται)
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
χειρισμό του ήχου. Για το χειρισμό του μενού,
χρησιμοποιείστε τον πίνακα αφής.
20 Πλήκτρο ZAP (zappin) (σελίδα 7)
21 Πλήκτρα B /V/v/ b (Κέρσορα) / ENTER
22 Πλήκτρο MODE
Για να επιλέξετε τη ραδιοφωνική μπάντα.
23 Πλήκτρα VOL (Ένταση) +/-
Ενδείξεις οθόνης
Οθόνη αναπαραγωγής:
Αρχική οθόνη (Home):
Αφαιρέστε το μονωτικό φιλμ πριν τη χρήση.
ς
Πλήκτρο MONITOR OFF
Πλήκτρο POSITION
Αυτό το πλήκτρο δεν υποστηρίζεται.
Πλήκτρο O (Επιστροφή)
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη /
επιστρέψετε στο μενού σε ένα Video CD (VCD).
Πλήκτρο EQ (Ισοσταθμιστής)
Για να επιλέξετε μια καμπύλη ισοσταθμιστή.
Αριθμητικά πλήκτρα (0 -9)
Πλήκτρο CLEAR
6 Πλήκτρο ATT (Μείωση έντασης)
Για να μειώσετε την ένταση του ήχου. Για
ακύρωση, πιέστε το ξανά, ή πιέστε το VOL +.
17 Πλήκτρο NX (Αναπαραγωγή/Παύση)
18 Πλήκτρα .m/M (προηγούμενο/
επόμενο)
19 Πλήκτρα ρυθμίσεων αναπαραγωγής DVD
24 Ενδείξεις
ATT
Φωτίζεται όταν πραγματοποιείται σίγαση του ήχου.
(Εναλλακτικές Συχνότητες)
Φωτίζεται όταν είναι διαθέσιμο το AF.
(Ανακοινώσεις Οδικής Κυκλοφορίας)
Φωτίζεται όταν είναι διαθέσιμες τρέχουσες
ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας.
5
25 Ειδική περιοχή εφαρμογών
Εμφανίζει χειριστήρια/ ενδείξεις
αναπαραγωγής, ή την κατάσταση της μονάδας.
Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν,
ανάλογα με την πηγή.
26 Κοινή περιοχή
Παρέχει άμεση πρόσβαση στο μενού
Ρυθμίσεων Ήχου (σελίδα 14).
(επιλογές)
Ανοίγει το μενού επιλογών. Το μενού επιλογών
διαφέρει, ανάλογα με την πηγή.
27 Ρολόι (σελίδα 6)
Όταν η επιλογή πηγής είναι [AUX Front],
[AUX Rear] ή [Rear Camera], το ρολόι δεν
εμφανίζεται.
Ξεκινώντας
Αρχικοποίηση της μονάδας
Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για πρώτη
φορά, ή αφού αντικαταστήσετε τη μπαταρία του
αυτοκινήτου ή αλλάξετε τις συνδέσεις, θα πρέπει
να αρχικοποιήσετε τη μονάδα.
1 Πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς των
ρυθμίσεων (RESET) στη μονάδα.
Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως
για παράδειγμα με ένα στυλό.
Σημείωση
Πιέζοντας το πλήκτρο RESET θα σβηστεί η
ρύθμιση του ρολογιού και μερικά αποθηκευμένα
στοιχεία.
28
Αλλάζει από την οθόνη HOME στην οθόνη
αναπαραγωγής.
29
(επιλογές)
Ανοίγει το μενού επιλογών HOME.
Πιέστε το HOME και στη συνέχεια αγγίξτε
το
.
Ρύθμιση του ρολογιού
1 Πιέστε το HOME και στη συνέχεια
αγγίξτε το [Ρυθμίσεις] (Settings).
2 Αγγίξτε το
και στη συνέχεια αγγίξτε
το [Ρύθμιση Ρολογιού] (Clock Adjust).
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης.
[Προβολή Εικονιδίων] (Icon View)
Επιλέγει τον τρόπο εμφάνισης των εικονιδίων:
[Line View] ή [Grid View].
3 Αγγίξτε τα
Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, αγγίξτε
το
.
4 Αγγίξτε το [SET].
30 Πλήκτρα επιλογής πηγής
Αλλάζουν την πηγή.
▲ / ▼ για να ρυθμίσετε
την ώρα και τα λεπτά.
Χε
❶
❷
❸
Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία CT (σελίδα 8), αγγίξτε το [Ώρα
Ρολογιού] (Clock Time).
❹
❺
➐
Εν
6
ς
Αποθήκευση και Λήψη
Σταθμών
Ακρόαση ραδιοφώνου
Ακρόαση ραδιοφώνου
Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πιέστε το HOME και
μετά αγγίξτε το [Tuner].
Χειριστήρια / ενδείξεις λήψης
Α
❶
❷
❸
❹
Προσοχή
Όταν συντονίζεστε σε σταθμούς ενώ οδηγείτε,
χρησιμοποιήστε τη Μνήμη Βέλτιστου Συντονισμού
(BTM) για να αποφύγετε τα ατυχήματα.
Αυτόματη αποθήκευση - BTM
1 Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα ([FM1],
[FM2], [FM3], [AM1], ή [AM2]).
2 Αγγίξτε το .
3 Αγγίξτε το [BTM] και στη συνέχεια το
ως
[Αναζήτηση] (Search).
Η μονάδα αποθηκεύει τους πρώτους έξι σταθμούς
στη λίστα προσυντονισμού ([1] έως [6]).
Συντονισμός
1 Αγγίξτε την τρέχουσα μπάντα.
❺
❻
➐
➑
Χειριστήρια λήψης (❶ έως ❼)
❶
➒
Εικονίδιο τρέχουσας μπάντας.
Ανοίγει τη λίστα με τις μπάντες συντονισμού.
❷
[PTY] (Τύποι Προγραμμάτων) (μόνο FM)
Ανοίγει τη λίστα PTY (σελίδα 9).
❸
[ZAP] (ZAPPIN™)
Βοηθάει να βρείτε έναν επιθυμητό σταθμό
ακούγοντας προσυντονισμένους σταθμούς για
λίγα δευτερόλεπτα.
❹
Ανοίγει το μενού επιλογών του δέκτη.
❺
- SEEK / SEEK +
Πραγματοποιεί αυτόματο συντονισμό.
❻ </>
Πραγματοποιεί χειροκίνητο συντονισμό.
Αγγίξτε και κρατήστε το για συνεχόμενη
παράλειψη συχνοτήτων.
➐
[1] έως [6]
Επιλέγει έναν προσυντονισμένο σταθμό.
Αγγίξτε και κρατήστε το για να αποθηκεύσετε
την τρέχουσα συχνότητα που εμφανίζεται σε
αυτή τη μνήμη προσυντονισμού.
Ενδείξεις λήψης ( Α )
Α Συχνότητα
Εμφανίζεται η λίστα με τις μπάντες
συντονισμού.
2 Αγγίξτε την επιθυμητή μπάντα ([FM1],
[FM2], [FM3], [AM1], ή [AM2]).
3 Πραγματοποιήστε τον συντονισμό.
Για αυτόματο συντονισμό
Αγγίξτε τα – SEEK / SEEK +.
Η σάρωση σταματάει όταν η μονάδα λάβει έναν
σταθμό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι
να λάβετε τον σταθμό που θέλετε.
Για χειροκίνητο συντονισμό
Αγγίξτε επανειλημμένα τα </> μέχρι να λάβετε
την επιθυμητή συχνότητα.
Για συνεχή παράλειψη συχνοτήτων, αγγίξτε και
κρατήστε τα </>.
Χειροκίνητη αποθήκευση
1 Ενώ λαμβάνετε το σταθμό που θέλετε
να αποθηκεύσετε, πιέστε και κρατήστε
τον επιθυμητό αριθμό προσυντονισμού
([1] ως [6]).
Λήψη αποθηκευμένων σταθμών
1 Επιλέξτε τη μπάντα.
2 Αγγίξτε τον επιθυμητό αριθμό
προσυντονισμού ([1] ως [6]).
Αναζήτηση του επιθυμητού σταθμού
μεταξύ των προσυντονισμένων
σταθμών (Tuner Preset ZAPPIN)
Η λειτουργία Tuner Preset ZAPPIN σας βοηθάει να
βρείτε τον σταθμό που επιθυμείτε ακούγοντας τους
προσυντονισμένους σταθμούς για λίγα δευτερόλεπτα.
7
1 Ενώ ακούτε ραδιόφωνο, αγγίξτε το [ZAP].
Ξεκινάει η λειτουργία Tuner Preset ZAPPIN και
οι επόμενοι σταθμοί λαμβάνονται με τη σειρά.
2 Αγγίξτε ξανά το [ZAP] όταν ληφθεί
ο σταθμός που θέλετε.
Χρήση του Συστήματος
Ραδιοφωνικών Δεδομένων
(RDS)
Στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη
Α
B
●
●
Ρύθμιση AF (εναλλακτικών
συχνοτήτων)
1 Πιέστε το HOME, και στη συνέχεια
αγγίξτε το [Tuner] (Ραδιοφωνικός
Δέκτης).
2 Αγγίξτε την επιθυμητή μπάντα ([FM1],
3 Αγγίξτε το
και στη συνέχεια το [AF
(Alternative Frequencies)] (Εναλλακτικές
Συχνότητες) για να επιλέξετε το [ON].
Ρύθμιση ΤΑ (ανακοινώσεων οδικής
κυκλοφορίας)
Πιέστε το HOME, και στη συνέχεια
αγγίξτε το [Tuner] (Ραδιοφωνικός
Δέκτης).
2 Αγγίξτε την επιθυμητή μπάντα ([FM1],
[FM2] ή [FM3]).
3 Αγγίξτε το
C
●
συχνότητα, δεδομένα RDS
C Αριθμός Προσυντονισμού
●
Κατά τη διάρκεια της λήψης RDS.
*2
Κατά τη διάρκεια της λήψης προγραμμάτων
οδικής κυκλοφορίας.
Υπηρεσίες RDS
Η μονάδα αυτή παρέχει αυτόματα υπηρεσίες RDS
ως εξής:
AF (Εναλλακτικές Συχνότητες)
Επιλέγει και επανασυντονίζεται στο σταθμό με το
ισχυρότερο σήμα σε ένα δίκτυο. Χρησιμοποιώντας
αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ακούτε συνεχώς
το ίδιο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια μεγάλων
ταξιδιών χωρίς να χρειάζεται να επανασυντονίσετε
τον ίδιο σταθμό χειροκίνητα.
ΤΑ (Ανακοινώσεις Οδικής Κυκλοφορίας) / TP
(Προγράμματα Οδικής Κυκλοφορίας)
Παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες /
προγράμματα για την κυκλοφορία των οχημάτων.
Κάθε πληροφορία/πρόγραμμα που λαμβάνεται θα
διακόπτει την πηγή που έχει επιλεγεί.
PTY (Τύποι Προγραμμάτων)
Εμφανίζει τον τύπο προγράμματος που
λαμβάνεται. Αναζητάει επίσης τον τύπο
προγράμματος που έχετε επιλέξει.
CT (Ώρα Ρολογιού)
Το ρολόι ρυθμίζεται από τα δεδομένα CT της
μετάδοσης RDS.
*1
8
2
[FM2] ή [FM3]).
1
Α Όνομα μπάντας, RDS*1, TP*2
●
B Όνομα υπηρεσίας προγράμματος (σταθμού),
●
Ε
1
και στη συνέχεια το [TA
(Traffic Announcement)] (Ανακοινώσεις
Οδικής Κυκλοφορίας) για να επιλέξετε
το [ON].
Αποθήκευση σταθμών RDS
με τις ρυθμίσεις AF και ΤΑ
Μπορείτε να προσυντονίσετε σταθμούς RDS μαζί
με τις ρυθμίσεις AF/ΤΑ. Εάν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία BTM, αποθηκεύονται μόνο οι σταθμοί
RDS με την ίδια ρύθμιση AF/ΤΑ.
Εάν πραγματοποιήσετε χειροκίνητο συντονισμό,
μπορείτε να προσυντονίσετε τόσο σταθμούς RDS,
όσο και σταθμούς που δεν είναι RDS με χωριστή
ρύθμιση AF/ΤΑ για τον καθένα.
Λήψη ανακοινώσεων εκτάκτου
ανάγκης
Όταν είναι ενεργοποιημένο το AF ή το ΤΑ, οι
ανακοινώσεις εκτάκτου ανάγκης διακόπτουν
αυτόματα την επιλεγμένη πηγή.
Παραμονή σε ένα τοπικό πρόγραμμα
(Regional)
Όταν η λειτουργία AF και η λειτουργία Regional
είναι ενεργοποιημένες, δεν θα συντονιστείτε σε
έναν άλλο τοπικό σταθμό με ισχυρότερο σήμα.
Εάν βγείτε από την εμβέλεια αυτού του τοπικού
σταθμού, αγγίξτε το
➝[Regional]
➝ [OFF] κατά τη διάρκεια της λήψης FM. Η
λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο Ηνωμένο
Βασίλειο και σε κάποιες άλλες περιοχές.
Για
Τύ
“N
Γε
“S
“D
“S
(Π
“R
in
(Ε
(Κ
Μο
na
Πρ
Θέ
(Α
“L
M
(Μ
Μο
“F
ta
Ση
Δε
λε
δια
ές
ς
S,
α
ο
Επιλογή PTY (τύπου προγράμματος)
1 Αγγίξτε το [PTY] κατά τη διάρκεια
2
Αναπαραγωγή
της λήψης FM.
Για να μετακινηθείτε στη λίστα, αγγίξτε τα ▲ / ▼. Σχετικά με τους δίσκους και τους τύπους αρχείων
που μπορούν να αναπαραχθούν, δείτε στη σελίδα 17.
Αγγίξτε τον επιθυμητό τύπο
προγράμματος.
Η μονάδα αρχίζει να αναζητά έναν σταθμό
που να εκπέμπει τον επιλεγμένο τύπο
προγράμματος.
Για να κλείσετε τη λίστα PTY, αγγίξτε το
.
Τύποι προγραμμάτων
“News” (Ειδήσεις), “Current Affairs” (Επίκαιρα
Γεγονότα), “Information” (Πληροφορίες),
“Sport” (Αθλητικά), “Education” (Εκπαίδευση),
“Drama” (Θέατρο), “Cultures” (Πολιτιστικά),
“Science” (Επιστήμη), “Varied Speech”
(Ποικίλα Θέματα), “Pop Music” (Μουσική Ποπ),
“Rock Music” (Μουσική Ροκ), “Easy Listening” (Ελαφρά Μουσική), “Light Classics M”
(Ελαφρά Κλασσική Μουσική), “Serious Classics”
(Κλασσική Μουσική), “Other Music” (Άλλα είδη
Μουσικής), “Weather & Metr” (Καιρός), “Finance” (Οικονομικά), “Children’s Progs” (Παιδικά
Προγράμματα), “Social Affairs” (Κοινωνικά
Θέματα), “Religion” (Θρησκεία), “Phone In”
(Ανοιχτή Γραμμή), “Travel & Touring” (Ταξίδια),
“Leisure & Hobby” (Ελεύθερος Χρόνος), “Jazz
Music” (Μουσική Τζαζ), “Country Music”
(Μουσική Κάντρυ), “National Music” (Δημοτική
Μουσική), “Oldies Music” (Παλιές Επιτυχίες),
“Folk Music” (Φολκλορική Μουσική), “Documentary” (Ντοκιμαντέρ)
Σημείωση
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία σε χώρες/περιοχές που δεν είναι
διαθέσιμα τα δεδομένα PTY.
Αναπαραγωγή ενός Δίσκου
Ανάλογα με το δίσκο, μερικοί χειρισμοί ενδέχεται
να είναι διαφορετικοί, ή να μην είναι δυνατοί.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με
το δίσκο.
1 Τοποθετήστε το δίσκο (με την ετικέτα
προς τα πάνω). Η αναπαραγωγή αρχίζει
αυτόματα.
Αν εμφανιστεί το μενού του DVD
Αγγίξτε απ’ ευθείας το στοιχείο στο μενού του DVD.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον
πίνακα ελέγχου του μενού, ο οποίος εμφανίζεται
αγγίζοντας την οθόνη σε ένα σημείο διαφορετικό
από την περιοχή του μενού DVD. Αγγίξτε
τ α B / V /v/ b για να μετακινήσετε τον κέρσορα και
στη συνέχεια πιέστε [ENTER] για επιβεβαίωση.
Παράδειγμα ενδείξεων αναπαραγωγής (DVD)
Α
●
B
●
C
●
Α Εικονίδιο τρέχουσας πηγής, φορμά
●
B Κατάσταση αναπαραγωγής, χρόνος
●
αναπαραγωγής που έχει περάσει
C Αριθμός κεφαλαίου/ τίτλου, φορμά ήχου
●
Αγγίξτε την οθόνη αν οι ενδείξεις δεν εμφανίζονται.
Για τους δίσκους ήχου, μερικές ενδείξεις
εμφανίζονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Χρήση λειτουργιών PBC
(Έλεγχος Αναπαραγωγής)
Το μενού PBC βοηθά στον διαδραστικό χειρισμό
κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου VCD
συμβατού με λειτουργίες PBC.
1
2
3
Αρχίστε την αναπαραγωγή ενός δίσκου
VCD συμβατού με PBC.
Εμφανίζεται το μενού PBC.
Αγγίξτε το
. Εμφανίζεται ο πίνακας
ελέγχου του μενού.
Αγγίξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και στη
συνέχεια το [ENTER].
9
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στο μενού
για να πραγματοποιήσετε διάφορες
διαδραστικές λειτουργίες.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη,
αγγίξτε το O .
Για να απενεργοποιήσετε τις
λειτουργίες PBC, ρυθμίστε το [Video
CD PBC] σε [OFF] (σελίδα 15).
Σημειώσεις
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής PBC,
δεν εμφανίζεται ο αριθμός κομματιού, ο χρόνος
αναπαραγωγής, κλπ.
• Η συνέχιση αναπαραγωγής δεν είναι διαθέσιμη
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής PBC.
Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου
Αλλαγή της γλώσσας/του φορμά του ήχου
Στους δίσκους DVD Video, μπορείτε να αλλάξετε
τη γλώσσα του ήχου αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με
σάουντρακ σε πολλές γλώσσες. Μπορείτε επίσης
να αλλάξετε το φορμά του ήχου όταν αναπαράγετε
ένα δίσκο που έχει εγγραφεί σε πολλά φορμά ήχου
(π.χ. Dolby Digital).
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, αγγίξτε την
οθόνη και στη συνέχεια το .
Αγγίξτε επανειλημμένα το μέχρι να εμφανιστεί η
επιθυμητή γλώσσα ήχου / το επιθυμητό φορμά.
Παράδειγμα: Dolby Digital 5.1 καναλιών
Γλώσσα ήχου
Φορμά ήχου / αριθμοί
καναλιών
Όταν εμφανίζεται δύο ή περισσότερες φορές η
ίδια γλώσσα, το DVD έχει εγγραφεί σε πολλαπλά
φορμά ήχου.
Αναπαραγωγή από ένα iPod/
μια Συσκευή USB
Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, το “iPod”
χρησιμοποιείται ως γενικός όρος αναφοράς για τις
λειτουργίες iPod ενός iPod ή ενός iPhone, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά στο κείμενο ή στις εικόνες.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του
iPod σας, δείτε το τμήμα “Σχετικά με το iPod”
στη σελίδα 19, ή επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο
υποστήριξης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές USB τύπου
MSC (Mass Storage Class) που είναι συμβατές με το
πρότυπο USB (όπως ένα μέσο αποθήκευσης (flash) USB,
μια ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ή ένα
τηλέφωνο Android™).
Ανάλογα με την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής
μουσικής ή το τηλέφωνο Android, ενδέχεται να απαιτείται
η ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης USB σε MSC.
1 Χαμηλώστε την ένταση ήχου της
μονάδας.
Αν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη,
ενεργοποιήστε τη.
2 Συνδέστε το iPod ή τη συσκευή USB στη
θύρα USB.
Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
Αν είναι ήδη συνδεδεμένο ένα iPod/ μια συσκευή
USB, για να αρχίσετε την αναπαραγωγή πιέστε
το HOME και στη συνέχεια αγγίξτε το [iPod/
USB].
Α
Α
Χ
κ
1
Οι
δια
Ση
Η
αν
2.0
Α
α
1
Για να σταματήσετε
την αναπαραγωγή
Πιέστε και κρατήστε το OFF για ένα δευτερόλεπτο.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή
Σταματήστε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια
αποσυνδέστε το.
Μην το αποσυνδέσετε κατά τη διάρκεια της
Αλλαγή του καναλιού ήχου
αναπαραγωγής, διότι τα δεδομένα στη συσκευή μπορεί
Όταν αναπαράγετε ένα VCD, μπορείτε να
να καταστραφούν.
επιλέξετε τον ήχο του αριστερού ή του δεξιού
καναλιού για να τον ακούσετε και από τα δύο ηχεία Προειδοποίηση για το iPhone
Όταν συνδέετε ένα iPhone μέσω USB, η ένταση του
(αριστερό και δεξιό).
τηλεφώνου ελέγχεται από το ίδιο το iPhone. Για να
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, αγγίξτε
αποφύγετε απότομο δυνατό ήχο μετά από μια κλήση,
επανειλημμένα το LR μέχρι να εμφανιστεί το
μην αυξάνετε την ένταση στη μονάδα κατά τη διάρκεια
επιθυμητό κανάλι ήχου.
μιας τηλεφωνικής κλήσης.
Οι επιλογές είναι οι παρακάτω.
Σχετικά με τη λειτουργία συνέχισης της
[Stereo]: Κανονικός στερεοφωνικός ήχος
αναπαραγωγής
(προεπιλογή)
Όταν ένα iPod το οποίο είναι σε λειτουργία
[Left]: Ήχος αριστερού καναλιού (μονοφωνικός)
αναπαραγωγής συνδεθεί στον ακροδέκτη σύνδεσης, η
[Right]: Ήχος δεξιού καναλιού (μονοφωνικός)
λειτουργία αυτής της μονάδας αλλάζει σε λειτουργία
συνέχισης της αναπαραγωγής και η αναπαραγωγή αρχίζει
με τη λειτουργία που είναι καθορισμένη στο iPod.
Στη λειτουργία συνέχισης της αναπαραγωγής, οι
ρυθμίσεις επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής δεν είναι
διαθέσιμες.
10
Επ
δη
αρ
1
Δ
Υπ
πη
δια
Επ
Ρυ
το
είν
χε
d/
ς
ν
ς.
SB,
α
ίται
τη
υή
ε
Αναζήτηση και
Αναπαραγωγή Κομματιών
Χρήση της επανειλημμένης
και τυχαίας αναπαραγωγής
1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
αγγίξτε το
(Επανάληψη) ή
το
(Τυχαία Αναπαραγωγή) μέχρι να
εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή.
Αρχίζει η επανειλημμένη ή η τυχαία
αναπαραγωγή.
Πηγή: USB (Xvid/Φωτογραφίες), Δίσκος (DVD/VCD/
Xvid/Φωτογραφίες), AUX (Διαθέσιμο μόνο όταν το
[AUX] είναι ρυθμισμένο σε [Rear] και το [AUX Input]
είναι ρυθμισμένο σε [Video] ή [Auto].)
Επιλογή
Σκοπός
Δυναμική (●), Κανονική,
Κινηματογράφος,
Σέπια
Επιλογή της
ποιότητας εικόνας.
Αναλογία διαστάσεων (Aspect)
Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι
τραβηγμένο το χειρόφρενο.
Πηγή: USB (Xvid/Φωτογραφίες), Δίσκος (DVD/
Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής
VCD/Xvid/Φωτογραφίες), AUX (Διαθέσιμο μόνο
διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ήχου. όταν το [AUX] είναι ρυθμισμένο σε [Rear] και
το [AUX Input] είναι ρυθμισμένο σε [Video] ή
Σημείωση
[Auto].)
Η επανειλημμένη αναπαραγωγή και η τυχαία
Επιλογή
Σκοπός
αναπαραγωγή δεν είναι διαθέσιμες στην έκδοση
2.0 VCD με λειτουργία PBC.
Κανονική
Εμφανίζει μια εικόνα με
αναλογία διαστάσεων 4:3
(κανονική εικόνα).
Ευρεία
Εμφανίζει μια εικόνα με
αναλογία διαστάσεων 4:3
μεγεθυσμένη στα αριστερά
και τα δεξιά της οθόνης, με
τα τμήματα που περισσεύουν
στο επάνω και κάτω μέρος να
αποκόπτονται ώστε να γεμίζει
ολόκληρη η οθόνη.
Εμφανίζει μια εικόνα με
αναλογία διαστάσεων 16:9.
Αναζήτηση ενός αρχείου
από την οθόνη λίστας
1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
δίσκου ή USB, αγγίξτε το
.
Εμφανίζεται η οθόνη λίστας του στοιχείου που
αναπαράγεται.
ο.
ορεί
η,
εια
χίζει
αι
Πλήρης (●)
Επιπλέον, αγγίξτε το ,
ή
για να
δημιουργήσετε μια λίστα ανάλογα με τον τύπο
αρχείων (ήχος/ βίντεο/ φωτογραφίες).
1 Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο.
Αρχίζει η αναπαραγωγή.
Διαθέσιμες Επιλογές
Ζουμ
Εμφανίζει μια εικόνα με
αναλογία διαστάσεων 4:3
μεγεθυσμένη στα αριστερά
και τα δεξιά της οθόνης.
Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες ρυθμίσεις για κάθε
πηγή αγγίζοντας το . Τα διαθέσιμα στοιχεία
διαφέρουν, ανάλογα με τις περιστάσεις.
Επιλογή της Ποιότητας Εικόνας (Picture EQ)
Ρυθμίζει την εικόνα ανάλογα με τη φωτεινότητα
του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Η ρύθμιση αυτή
είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι τραβηγμένο το
χειρόφρενο.
11
Στάθμη Ήχου DVD
Πηγή: Δίσκος
Επιλογή
-
Σκοπός
Ρυθμίζει τη στάθμη εξόδου
ήχου μεταξύ -10 και +10 για
ένα DVD που έχει εγγραφεί
σε φορμά Dolby Digital,
για να εξισορροπήσει τη
στάθμη έντασης μεταξύ των
διάφορων δίσκων.
Ηχ
Κα
Ρυθμίσεις
Ε
Επιλέξτε τις [Ρυθμίσεις] (Settings) από το μενού
HOME όταν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της
μονάδας.
Το “●“ στον παρακάτω πίνακα υποδεικνύει την
προεπιλεγμένη ρύθμιση.
1 Πιέστε το HOME, και στη συνέχεια
Μ
Κα
Ε
αγγίξτε το [Ρυθμίσεις] (Settings).
2 Αγγίξτε ένα από τα εικονίδια κατηγοριών
ρυθμίσεων.
: :Γενικές Ρυθμίσεις (General) (σελίδα 12)
:Ρυθμίσεις ήχου (Sound) (σελίδα 13)
:Ρυθμίσεις οθόνης (Screen) (σελίδα 14)
:Οπτικές Ρυθμίσεις (Visual) (σελίδα 14)
3 Μετακινήστε τη μπάρα κύλισης επάνω
και κάτω για να επιλέξετε το στοιχείο
που θέλετε.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη,
αγγίξτε το
.
Για να αλλάξετε από την οθόνη HOME στην οθόνη
αναπαραγωγής, αγγίξτε το
.
Γενικές Ρυθμίσεις
Στ
(D
Κα
Ε
Γλώσσα
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Επιλογή
Σκοπός
English (●),
Espanol,
˜
Επιλογή της γλώσσας οθόνης.
Μορφή Ώρας
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Επιλογή
Σκοπός
12-ωρη,
24ωρη (●)
Αλλαγή της μορφής
εμφάνισης της ώρας.
Ώρα Ρολογιού
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Επιλογή
Σκοπός
OFF (●),
ON
Ενεργοποίηση της λειτουργίας
CT. εμφάνισης της ώρας.
Ρύθμιση Ρολογιού
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
12
Επιλογή
Σκοπός
-
Για τη ρύθμιση του ρολογιού.
(Διαθέσιμο μόνο όταν το [Ώρα
Ρολογιού] (Clock Time) είναι
ρυθμισμένο στη θέση [OFF]).
Ρύ
Κα
Ε
-
ς
ν
η
ης.
ας
Ηχητικό Σήμα (Beep)
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Επιλογή
Σκοπός
OFF (●),
ON
Ενεργοποίηση των ήχων
λειτουργίας.
Μείωση Φωτεινότητας Οθόνης (Dimmer)
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Είσοδος Κάμερας
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Επιλογή
Σκοπός
OFF
Απενεργοποίηση της εισόδου.
Κανονική (●)
Εμφάνιση εικόνας από την
κάμερα οπισθοπορείας.
Αντίστροφη
Οριζόντια αναστροφή της
εικόνας από την κάμερα
οπισθοπορείας.
Επιλογή
Σκοπός
OFF
Απενεργοποίηση της μείωσης
φωτεινότητας της οθόνης.
Έλεγχος μέσω του Τιμονιού
Μπορείτε να χειριστείτε τη μονάδα με τα πλήκτρα
Για να μειώνεται η
που υπάρχουν επάνω στο τιμόνι.
φωτεινότητα της οθόνης
Για ασφάλεια, σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας πριν
αυτόματα όταν ανάβετε τα
πραγματοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση.
φώτα. (Διαθέσιμο μονό όταν
είναι συνδεδεμένο το καλώδιο Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
ελέγχου φωτισμού.)
Επιλογή
Σκοπός
Αυτόματο (●)
ON
Ενεργοποίηση της μείωσης
φωτεινότητας της οθόνης.
Στάθμη Μείωσης Φωτεινότητας Οθόνης
(Dimmer Level)
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Επιλογή
Σκοπός
Επιλογή
(–5 - +5)
●: 0
Επιλογή της στάθμης
φωτεινότητας όταν
ενεργοποιείται η μείωση
φωτεινότητας της οθόνης.
Ρύθμιση Πίνακα Αφής
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Επιλογή
Σκοπός
-
Προσαρμογή της
βαθμονόμησης του πίνακα
αφής αν το σημείο που
αγγίζετε δεν ανταποκρίνεται
στο κατάλληλο στοιχείο.
Χρωματικό Σύστημα Εξόδου
Κατάσταση μονάδας: Δεν είναι επιλεγμένη
καμία πηγή
Επιλογή
Σκοπός
NTSC, PAL (●)
Αλλαγή του χρωματικού
συστήματος ανάλογα με
τη συνδεδεμένη οθόνη.
(Το σύστημα SECAM δεν
υποστηρίζεται.)
Χρήστης
Εμφάνιση οδηγιών και οθόνης
για τον έλεγχο μέσω των
πλήκτρων του τιμονιού.
Εξωτερικός
έλεγχος (●)
Απενεργοποίηση του ελέγχου
μέσω του τιμονιού.
Χρήση του περιστροφικού
χειριστηρίου.
Καθορισμός από το Χρήστη
Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο
[Έλεγχος μέσω του Τιμονιού] (Steering Control)
είναι στη θέση [Χρήστης] (User).
Εμφανίζεται ο πίνακας πλήκτρων του τιμονιού.
Πιέστε και κρατήστε ένα πλήκτρο το οποίο θέλετε
να αντιστοιχήσετε στο τιμόνι. Στη συνέχεια πιέστε
και κρατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο τιμόνι.
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Επιλογή
-
Σκοπός
Εμφάνιση οδηγιών και του
πίνακα ελέγχου.
Σημείωση
Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη σε μερικά οχήματα.
Ρυθμίσεις Ήχου
Rear/ Sub Out
Αλλάζει την έξοδο ήχου μεταξύ των οπίσθιων
ηχείων και του υπογούφερ.
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Επιλογή
Οπίσθια (Rear)
Υπογούφερ
(Subwoofer) (●)
Σκοπός
Τα σήματα ήχου εξέρχονται από
τα οπίσθια ηχεία (ενισχυτής).
Τα σήματα ήχου εξέρχονται
από το υπογούφερ.
13
Ρύθμιση Ήχου
Επιλέγει το EQ3 και ρυθμίζει τη στάθμη του
υπογούφερ, την ισορροπία/ την ισορροπία εμπρός/
Γλώσσα Μενού DVD
πίσω και το φίλτρο διασταύρωσης (Crossover).
Κατάσταση μονάδας: Δεν έχει επιλεγεί καμία πηγή
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Οπτικές Ρυθμίσεις
Επιλογή
EQ3
OFF (●), R&B,
Pop, Rock, HipHop, Dance,
Electronica,
Προσωπική
Υπογούφερ:
(ATT, –10 - +10)
●: 0
Σκοπός
Επιλογή
Σκοπός
Επιλογή της προεπιλεγμένης
Αγγλικά (●),
γλώσσας για το μενού του
Κινέζικα,
Επιλογή της καμπύλης του Γερμανικά,
δίσκου.
ισοσταθμιστή, προσαρμογή Γαλλικά, Ιταλικά,
της καμπύλης του
Ισπανικά,
ισοσταθμιστή. Αν επιλέξετε Πορτογαλικά,
το [Προσωπική] (Custom), Ολλανδικά,
επιλέγει τις ρυθμίσεις του
Δανέζικα,
ισοσταθμιστή: [Low], [Mid], Σουηδικά,
[High].
Φινλανδικά,
Νορβηγικά,
Για ρύθμιση της στάθμης
Ρωσικά, Άλλο
έντασης του υπογούφερ.
Γλώσσα Ήχου DVD
(Διαθέσιμο μόνο όταν το
Κατάσταση μονάδας: Δεν έχει επιλεγεί καμία πηγή
[Υπογούφερ] (Subwoofer)
είναι στη θέση [ON]).
Επιλογή
Σκοπός
Επιλογή της προεπιλεγμένης
Για ρύθμιση της ισορροπίας Αγγλικά (●),
γλώσσας για το σάουντρακ.
Κινέζικα,
του ήχου ανάμεσα στο
αριστερό και το δεξιό ηχείο. Γερμανικά,
Γαλλικά, Ιταλικά,
Ισπανικά,
Για ρύθμιση της ισορροπίας Πορτογαλικά,
Ισορροπία
του ήχου ανάμεσα στα
Ολλανδικά,
εμπρός/πίσω
μπροστινά και τα πίσω
Δανέζικα,
(Fader):
ηχεία.
Σουηδικά,
(Front 15 - 0 Φινλανδικά,
Rear 15)
Νορβηγικά,
●: 0
Ρωσικά, Άλλο
Για επιλογή της συχνότητας
HPF: 80 Hz, 100
αποκοπής των μπροστινών/ Γλώσσα Υπότιτλων DVD
Hz (●), 120 Hz,
οπίσθιων ηχείων.
Κατάσταση μονάδας: Δεν έχει επιλεγεί καμία πηγή
140 Hz, 160 Hz,
Επιλογή της προεπιλεγμένης
OFF
Αγγλικά (●),
γλώσσας για τους υπότιτλους
Κινέζικα,
Για επιλογή της συχνότητας Γερμανικά,
του DVD.
LPF: OFF (●), 80
αποκοπής του υπογούφερ. Γαλλικά, Ιταλικά,
Hz, 100 Hz, 120
Hz, 140 Hz, 160 Hz (Διαθέσιμο μόνο όταν το
Ισπανικά,
[Υπογούφερ] (Subwoofer)
Πορτογαλικά,
είναι στη θέση [ON]).
Ολλανδικά,
Δανέζικα,
Σουηδικά,
Φινλανδικά,
Νορβηγικά,
Επίδειξη (Demo)
Ρωσικά, Άλλο
Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση
Ισορροπία
(Balance):
(L 15 - 0 - R 15)
●: 0
Ρυθμίσεις Οθόνης
Επιλογή
OFF (●),
ON
14
Σκοπός
Ενεργοποίηση της επίδειξης.
Τύ
Επ
τη
(Α
μο
Αν
αυ
αν
Κα
Δε
Ε
16
Le
Pa
ς
ς
Τύπος Οθόνης
Επιλέγει μια αναλογία διαστάσεων κατάλληλη για
τη συνδεδεμένη οθόνη.
(Αλλάζει επίσης η αναλογία διαστάσεων αυτής της
μονάδας.)
Ανάλογα με το δίσκο, μπορεί να επιλεγεί
αυτόματα το [Letterbox] αντί για το [Pan Scan] και
αντίστροφα.
Κατάσταση μονάδας:
Δεν έχει επιλεγεί καμία πηγή
Επιλογή
16:9 (●)
Letterbox
Σκοπός
Εμφανίζει ευρεία εικόνα.
Κατάλληλο για την περίπτωση
που έχετε συνδέσει μια
ευρεία οθόνη, ή μια οθόνη με
λειτουργία ευρείας εικόνας.
Πρόσθετες Πληροφορίες
Προαιρετικός Εξοπλισμός
Ήχου/ Εικόνας
Μπορείτε να συνδέσετε μια προαιρετική συσκευή,
όπως μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής
μέσων, μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών, κλπ. στον
ακροδέκτη AUX της μονάδας.
Επιλογή της προαιρετικής συσκευής
1 Πιέστε το HOME και στη συνέχεια
αγγίξτε το [AUX].
Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής AUX.
Ρύθμιση της στάθμης έντασης
Φροντίστε να ρυθμίσετε την ένταση κάθε
Εμφανίζει μια ευρεία εικόνα με
συνδεδεμένης συσκευής πριν την αναπαραγωγή.
λωρίδες στο επάνω και κάτω
Μειώστε την ένταση της μονάδας.
μέρος της οθόνης. Κατάλληλο
για την περίπτωση που έχετε
Πιέστε το HOME και στη συνέχεια
συνδέσει μια οθόνη 4:3.
αγγίξτε το [AUX].
Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής AUX.
Εμφανίζει μια ευρεία εικόνα
Αγγίξτε το για να ανοίξετε το μενού
σε ολόκληρη την οθόνη
και στη συνέχεια αγγίξτε το [Στάθμη
και αποκόπτει αυτόματα τα
Εισόδου] (Input Level).
τμήματα που δεν χωράνε.
Ρυθμίστε τη συνηθισμένη ένταση
ακρόασής σας στη μονάδα.
1
2
Pan Scan
3
4
Video CD PBC
Κατάσταση μονάδας: Δεν έχει επιλεγεί καμία πηγή
Επιλογή
OFF (●),
ON
Σκοπός
Για αναπαραγωγή VCD με τη
λειτουργία PBC.
5 Αγγίξτε επανειλημμένα τα -/+ για να
ρυθμίσετε τη στάθμη ήχου.
Η στάθμη ρυθμίζεται ανά ένα βήμα, μεταξύ -10
και +15.
Καθορισμός του τύπου της συσκευής
Καθορίζοντας τον τύπο (βίντεο ή ήχος) κάθε
συνδεδεμένης συσκευής, επιλέγεται ανάλογα η
οθόνη φόντου.
1 Πιέστε το HOME και στη συνέχεια
αγγίξτε το [AUX].
2 Αγγίξτε το [Εμπρός] (Front)
ή το [Πίσω] (Rear).
Το [Εμπρός] είναι διαθέσιμο μόνο για τον ήχο.
3 Αν επιλέξετε το [Πίσω] (Rear), αγγίξτε
το
για να ανοίξετε το μενού και στη
συνέχεια αγγίξτε το [Είσοδος AUX] (AUX
Input).
4 Αγγίξτε το [Ήχος] (Audio), [Εικόνα]
(Video) ή [Αυτόματο] (Auto).
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Αυτόματο].
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη,
αγγίξτε το
.
15
Κάμερα Οπισθοπορείας
Συνδέοντας την προαιρετική κάμερα
οπισθοπορείας στο τερματικό CAMERA IN,
μπορείτε να εμφανίσετε την εικόνα από την
κάμερα οπισθοπορείας.
Η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας
εμφανίζεται όταν:
- ανάψουν τα φώτα της όπισθεν (ή όταν ο μοχλός
ταχυτήτων τοποθετηθεί στην θέση για την
όπισθεν).
- πιέσετε το HOME και μετά αγγίξετε
το [Rear Camera].
- πιέσετε και κρατήσετε το DSPL
και μετά αγγίξετε το [Rear Camera].
Προφυλάξεις
• Εάν το αυτοκίνητό σας ήταν σταθμευμένο
στον ήλιο, αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν τη
χρησιμοποιήσετε.
• Η μηχανοκίνητη κεραία εκτείνεται αυτόματα
όταν τεθεί σε λειτουργία η συσκευή.
σας ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή
όταν είναι σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός ή βλάβη στη συσκευή.
- Κρατήστε τα αντικείμενα μικρού μεγέθους
μακριά από τα παιδιά.
- Δέστε τις ζώνες ασφαλείας για να αποφύγετε
την πρόκληση τραυματισμού σε περίπτωση
απότομης κίνησης του αυτοκινήτου.
Πρόληψη ατυχημάτων
Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη μόνο αφού
σταθμεύσετε το αυτοκίνητό σας και τραβήξετε το
χειρόφρενο.
Όταν το αυτοκίνητο αρχίσει να κινείται κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, η
εικόνα σταματάει να εμφανίζεται για λόγους
ασφαλείας, μετά την προβολή του παρακάτω
προειδοποιητικού μηνύματος.
[Απόκρυψη εικόνας για την ασφάλειά σας.]
(Video blocked for your safety.)
Η οθόνη που είναι συνδεδεμένη στον ακροδέκτη
REAR VIDEO OUT είναι ενεργή όταν το αυτοκίνητο
είναι σε κίνηση. Δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα,
αλλά μπορείτε να ακούτε τον ήχο.
Συμπύκνωση υγρασίας
Μη χειρίζεστε τη μονάδα και μην παρακολουθείτε
Εάν σημειωθεί συμπύκνωση υγρασίας στο
την οθόνη ενώ οδηγείτε.
εσωτερικό της μονάδας, αφαιρέστε τον δίσκο
Σημειώσεις σχετικά
και περιμένετε για περίπου μια ώρα μέχρι να
εξατμιστεί η υγρασία. Διαφορετικά η μονάδα δε θα με την εγκατάσταση
• Συστήνουμε η εγκατάσταση της συσκευής
λειτουργήσει σωστά.
να γίνεται από έναν ειδικευμένο τεχνίτη.
- Εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας
τη συσκευή, ανατρέξτε στις παρεχόμενες οδηγίες
Προσέξτε να μην πέσουν υγρά επάνω στη συσκευή “Εγκατάστασης/Συνδέσεων” και φροντίστε να
εγκαταστήσετε σωστά τη συσκευή.
ή στους δίσκους.
- Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει
Σημειώσεις σχετικά με την ασφάλεια
άδειασμα της μπαταρίας ή βραχυκύκλωμα.
• Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά,
• Τηρείτε τους τοπικούς κανόνες
ελέγξτε πρώτα τις συνδέσεις ανατρέχοντας στο
οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.
παρεχόμενο εγχειρίδιο “Εγκατάστασης/Συνδέσεων”.
• Όταν οδηγείτε
Εάν όλα είναι εντάξει, ελέγξτε την ασφάλεια.
- Μην παρακολουθείτε και μην χειρίζεστε
• Προστασία της επιφάνειας της συσκευής.
τη μονάδα. Μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή
- Μην εκθέτετε την επιφάνεια της συσκευής
σας και να προκληθεί ατύχημα. Για να
σε χημικά όπως εντομοκτόνο, σπρέι μαλλιών,
χειριστείτε τη συσκευή και να παρακολουθήσετε
εντομοαπωθητικό, κλπ.
- Μην φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με λάστιχα
κάποιο πρόγραμμα, σταθμεύστε το αυτοκίνητό
ή πλαστικά υλικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
σας σε ένα ασφαλές σημείο.
Διαφορετικά μπορεί να καταστραφεί το φινίρισμα της
- Μη χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ρυθμίσεων
συσκευής, ή να δημιουργηθεί παραμόρφωση.
ή κάποια άλλη λειτουργία που μπορεί να
• Κατά την εγκατάσταση, στερεώστε καλά τη συσκευή.
αποσπάσει την προσοχή σας από το δρόμο.
• Κατά την εγκατάσταση, στρέψτε το κλειδί της
- Όταν κάνετε όπισθεν, φροντίστε να κοιτάζετε
μηχανής στην θέση διακοπής της τροφοδοσίας
πίσω και να παρακολουθείτε προσεκτικά
ρεύματος. Εάν το κλειδί είναι στη θέση τροφοδοσίας
το περιβάλλον για τη δική σας ασφάλεια,
ρεύματος και προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε
τη συσκευή, μπορεί να αδειάσει η μπαταρία, ή να
ακόμα και αν είναι συνδεδεμένη η κάμερα
προκληθεί βραχυκύκλωμα.
οπισθοπορείας. Μη βασίζεστε αποκλειστικά
• Κατά την εγκατάσταση, προσέξτε
στην κάμερα οπισθοπορείας.
να μην προξενήσετε ζημιά σε κανένα εξάρτημα του
• Όταν χειρίζεστε τη συσκευή
αυτοκινήτου όπως σωλήνες, καλώδια ή στην δεξαμενή
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας, τα δάκτυλά
καυσίμων με την χρήση τρυπανιού. Κάτι τέτοιο μπορεί
να γίνει αιτία φωτιάς ή ατυχήματος.
Για να διατηρήσετε υψηλή
ποιότητα ήχου
16
Σχ
κρ
•
σ
•
ν
ε
γ
L
•
μ
ζ
•
α
ό
τ
•
σ
•
σ
ν
β
θ
ε
•
μ
κ
κ
κ
ι
α
τ
π
ν
σ
π
Δ
*Τ
τ
D
Σχετικά με την οθόνη υγρών
κρυστάλλων (LCD)
• Μην αφήνετε να πέσουν υγρά επάνω
στην οθόνη LCD. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
ε
ή
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα φορμά συμπίεσης,
δείτε στη σελίδα 18.
Ήχος
Αρχεία MP3, αρχεία WMA
Εικόνα
Αρχεία Xvid
Φωτογραφίες
Αρχεία jpeg (.jpg)
Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους
ο
το
Τύποι αρχείων
• Μην πιέζετε την οθόνη LCD, διότι αυτό μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα παραμόρφωση της
εικόνας ή πρόκληση βλάβης. Η εικόνα μπορεί να
γίνει ασαφής, ή να προκληθεί ζημιά στην οθόνη
LCD.
• Μην αγγίζετε την οθόνη παρά μόνο
με το δάκτυλό σας. Η οθόνη μπορεί να πάθει
ζημιά, ή να σπάσει.
• Καθαρίστε την οθόνη LCD με ένα στεγνό,
απαλό ύφασμα. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά
όπως βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, καθαριστικά
του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι.
• Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα
σε θερμοκρασίες κάτω από 50 C ή πάνω από 450 C.
• Εάν το αυτοκίνητό σας ήταν σταθμευμένο
σε ένα ψυχρό ή θερμό μέρος, η εικόνα μπορεί
να μην είναι καθαρή. Η οθόνη δεν έχει πάθει
βλάβη. Η εικόνα θα γίνει ξανά καθαρή όταν η
θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.
• Επάνω στην οθόνη μπορεί να εμφανίζονται
μερικές σταθερές μπλε, κόκκινες ή πράσινες
κουκκίδες. Αυτά λέγονται “φωτεινά σημεία”
και είναι κάτι που μπορεί να παρατηρηθεί σε
κάθε οθόνη LCD. Η οθόνη LCD είναι ένα προϊόν
ιδιαίτερα υψηλής τεχνολογίας και περισσότερο
από 99.99% των κουκκίδων της οθόνης είναι
τέλειες. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα ένα
ποσοστό μικρότερο του 0.01% των κουκκίδων
να είναι ελαττωματικές και να μην φωτίζονται
σωστά. Οι κουκκίδες όμως αυτές δεν
παρεμποδίζουν την προβολή.
Δίσκοι και τύποι αρχείων που
μπορούν να αναπαραχθούν
Δίσκοι
* Το “DVD” ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε αυτές
τις Οδηγίες Χρήσης ως γενικός όρος για τους δίσκους
DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW και DVD+R/DVD+RW.
• Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως
ή πηγές θερμότητας όπως αγωγούς θερμού αέρα
και μην τους αφήνετε σε ένα αυτοκίνητο που είναι
σταθμευμένο στον ήλιο.
• Πριν την αναπαραγωγή, σκουπίστε τους δίσκους
με ένα ύφασμα καθαρισμού, από το
κέντρο προς τα έξω. Μη χρησιμοποιείτε
διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά
χρωμάτων ή καθαριστικά του εμπορίου.
• Η μονάδα αυτή είναι σχεδιασμένη
ώστε να αναπαράγει δίσκους που
συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Οι δίσκοι Dual Disc και μερικοί μουσικοί
δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας
των πνευματικών δικαιωμάτων και δε συμμορφώνονται
με το πρότυπο Compact Disc (CD) και επομένως
ενδέχεται να μην αναπαράγονται από αυτή τη μονάδα.
• Δίσκοι που ΔΕΝ μπορεί να αναπαράγει αυτή η
μονάδα
- Δίσκοι με ετικέτες, αυτοκόλλητα, ή κολλητική ταινία
ή χαρτί κολλημένο επάνω τους. Μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία, ή ζημιά στο δίσκο.
- Δίσκοι με μη κανονικό σχwήμα (π.χ. καρδιά, τετράγωνο,
αστέρι). Αν επιχειρήσετε να αναπαράγετε τέτοιους
δίσκους μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα.
- Δίσκοι 8 cm.
Σημείωση σχετικά με τις λειτουργίες
αναπαραγωγής των δίσκων DVD και
VCD
Μερικές λειτουργίες αναπαραγωγής των δίσκων DVD
και VCD μπορεί να είναι επίτηδες απενεργοποιημένες
από τους κατασκευαστές του λογισμικού. Επειδή αυτή
η συσκευή παίζει τους δίσκους DVD και VCD με βάση το
περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή
του λογισμικού, μερικές λειτουργίες αναπαραγωγής της
συσκευής μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Φροντίστε
να ανατρέξετε επίσης και στις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται με τους δίσκους DVD και VCD.
Σημειώσεις για τους δίσκους DATA CD,
DATA DVD και την αναπαραγωγή από
USB
• Μερικοί δίσκοι DATA CD/DATA DVD (ανάλογα με τον
εξοπλισμό που έχει χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή
τους ή την κατάσταση του δίσκου) ενδέχεται να μην
αναπαράγονται με αυτή τη μονάδα.
• Για μερικούς δίσκους απαιτείται οριστικοποίηση (σελίδα 18).
• Η μονάδα είναι συμβατή με τα παρακάτω πρότυπα.
Για δίσκους DATA CD
- Φορμά ISO 9660 επίπεδο 1 / επίπεδο 2, Joliet/Romeo
στο φορμά επέκτασης
17
Για δίσκους DATA DVD
- Φορμά UDF Bridge (συνδυασμός UDF
και ISO 9660)
• Ο μέγιστος αριθμός:
- φακέλων (άλμπουμ): 256 (συμπεριλαμβανομένου
του βασικού καταλόγου και των κενών φακέλων).
- αρχείων (κομματιών/εικόνων/βίντεο) και φακέλων
που μπορούν να περιέχονται σε ένα δίσκο:
2.000 (αν ένα όνομα φακέλου/αρχείου περιέχει
πολλούς χαρακτήρες, ο αριθμός αυτός μπορεί να
είναι μικρότερος από 2.000).
- εμφανίσιμοι χαρακτήρες για ένα όνομα
φακέλου/αρχείου: 32.
• Τα συμβατά codec είναι MP3 (.mp3),
WMA (.wma), JPEG (.jpg) και Xvid (.avi).
• Τα αρχεία DRM (Digital Rights Management)
ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
Σημειώσεις σχετικά με την
οριστικοποίηση των δίσκων
Οι παρακάτω δίσκοι πρέπει να οριστικοποιηθούν
για να μπορούν να αναπαραχθούν από αυτή τη
μονάδα.
• δίσκοι DVD-R/DVD-R DL (σε λειτουργία βίντεο)
• δίσκοι DVD-RW σε λειτουργία βίντεο
• δίσκοι DVD+R/DVD+R DL
• δίσκοι CD-R
• δίσκοι CD-RW
Οι δίσκοι DVD+RW
μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς οριστικοποίηση.
Σχετικά με τα αρχεία WMA
Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία WMA *1
που πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές. Η
αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη για όλα τα
αρχεία WMA που πληρούν τις προδιαγραφές.
Codec
• Φορμά Αρχείου Πολυμέσων: φορμά αρχείου ASF
• Επέκταση αρχείου: .wma
• Bit rate: 48 έως 192 kbps (Υποστηρίζει
μεταβλητή ταχύτητα μπιτ (VBR)) *2
• Συχνότητα δειγματοληψίας *3: 44.1 kHz
Σχετικά με τα αρχεία MP3
Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία MP3 που
πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές. Η
αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη για όλα τα
αρχεία MP3 που πληρούν τις προδιαγραφές.
Codec
• Φορμά Αρχείου Πολυμέσων: φορμά αρχείου
MP3 (MPEG-1 Layer3)
• Επέκταση αρχείου: .mp3
• Bit rate: 48 έως 192 kbps
(Υποστηρίζει μεταβλητή ταχύτητα μπιτ (VBR)) *2
• Συχνότητα δειγματοληψίας *3: 32, 44.1, 48 kHz
Σχετικά με τα αρχεία Xvid
Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία Xvid που
πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές. Η
αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη για όλα τα
Για λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες που παρέχονται
αρχεία Xvid που πληρούν τις προδιαγραφές.
με το δίσκο.
Σειρά αναπαραγωγής των αρχείων
MP3/WMA/Xvid
Οι φάκελοι και τα αρχεία ταξινομούνται
σε αύξουσα σειρά ημερομηνίας και ώρας
ενημέρωσης.
MP3/WMA/Xvid
Φάκελος
(άλμπουμ)
Αρχείο MP3/
WMA/Xvid
(κομμάτι/
βίντεο)
Codec
• Φορμά Αρχείου Πολυμέσων:
φορμά αρχείου Xvid
• Επέκταση αρχείου: .avi
• Προφίλ: Advanced Simple Profile
• Bit rate: Μέγιστο 8Mbps
• Ρυθμός καρέ: Μέγιστο 30 fps (30p/60i)
• Ανάλυση: Μέγιστη 720 x 576 *4
Σχετικά με τα αρχεία JPEG
Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία JPEG*5
που πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές. Η
αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη για όλα τα
αρχεία JPEG που πληρούν τις προδιαγραφές.
Codec
• Φορμά Αρχείου Πολυμέσων: Συμβατό
με φορμά αρχείου DCF 2.0/Exif 2.21
• Επέκταση αρχείου: .jpg
• Προφίλ: Baseline Profile
• Αριθμός πίξελ: Μέγιστο 6.048 x 4.032 pixels
(24.000.000 pixels)
18
1*
Τ
δ
2*
τ
α
3*
ν
κ
4*
α
κ
σ
ε
*5
Μ
ν
α
Σ
•
Συ
SF
2
Τα αρχεία WMA με προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
2*
Για το MSC, περιλαμβάνονται μη τυπικές
ταχύτητες μπιτ ή μη εγγυημένες ταχύτητες μπιτ,
ανάλογα με τη συχνότητα δειγματοληψίας.
3*
Η συχνότητα δειγματοληψίας ενδέχεται
να μην ανταποκρίνεται σε όλους τους
κωδικοποιητές.
4*
Αυτοί οι αριθμοί υποδεικνύουν τη μέγιστη
ανάλυση βίντεο που μπορεί να αναπαραχθεί
και δεν υποδεικνύουν την ανάλυση οθόνης της
συσκευής αναπαραγωγής. Η ανάλυση οθόνης
είναι 800 x 480.
*5
Μερικά αρχεία φωτογραφιών δεν μπορούν
να αναπαραχθούν, ανάλογα με το φορμά των
αρχείων.
1*
Σχετικά με το iPod
• Μπορείτε να συνδέστε τα παρακάτω μοντέλα
iPod. Ενημερώστε τις συσκευές iPod σας με το
πιο πρόσφατο λογισμικό πριν τη χρήση.
Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod
Συμβατό Μοντέλο
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPod touch (5ης γενιάς)
iPod touch (4ης γενιάς)
iPod touch (3ης γενιάς)
iPod classic
iPod nano (7ης γενιάς)
iPod nano (6ης γενιάς)
iPod nano (5ης γενιάς)
USB
• Το “Made for iPod” και το “Made for iPhone”
σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει
σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με iPod ή iPhone
και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή
ότι καλύπτει τα στάνταρ επιδόσεων της Apple.
Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία
αυτής της συσκευής ή για τη συμβατότητά της
με τα πρότυπα ασφάλειας και τις ρυθμιστικές
διατάξεις. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση
αυτού του αξεσουάρ με ένα iPod ή iPhone
ενδέχεται να επηρεάσει τις ασύρματες επιδόσεις.
Συντήρηση
Αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου
του τηλεχειριστηρίου
Κάτω από κανονικές συνθήκες, η μπαταρία διαρκεί
περίπου ένα χρόνο. (Η διάρκεια της μπαταρίας
μπορεί να είναι μικρότερη, ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης.) Όταν η μπαταρία εξασθενίσει,
η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου τύπου κάρτας
γίνεται μικρότερη. Αντικαταστήστε την μπαταρία
με μια νέα μπαταρία λιθίου CR2025. Η χρήση
οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας ενέχει τον κίνδυνο
φωτιάς ή έκρηξης.
Η πλευρά με το +
προς τα πάνω
➜
Σημειώσεις σχετικά με την μπαταρία λιθίου
• Κρατήστε την μπαταρία λιθίου μακριά
από τα παιδιά. Εάν η μπαταρία καταπωθεί,
συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό.
• Σκουπίστε την μπαταρία με ένα στεγνό ύφασμα
για να εξασφαλίσετε καλή ηλεκτρική επαφή.
• Τοποθετήστε την μπαταρία με την σωστή
πολικότητα.
• Μην πιάνετε την μπαταρία με μεταλλική
λαβίδα, διότι μπορεί να προκληθεί
βραχυκύκλωμα.
• Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υπερβολική
θερμότητα όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά,
κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί εάν υποστεί
κακομεταχείριση.
Μην επαναφορτίζετε, αποσυναρμολογείτε, ή
πετάτε την μπαταρία στη φωτιά.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβλήματα
σε σχέση με τη μονάδα σας που δεν καλύπτονται
από αυτό το εγχειρίδιο, συμβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
19
Αφαίρεση της μονάδας
1 Τοποθετήστε και τα δύο κλειδιά
απελευθέρωσης ταυτόχρονα, μέχρι να
κάνουν κλικ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τμήμα Οθόνης
Τύπος οθόνης: Έγχρωμη οθόνη LCD Wide
Μέγεθος: 6,2 ίντσες
Σύστημα: TFT ενεργού πίνακα
Αριθμός πίξελ:
1.152.000 πίξελ (800 x 3 (RGB) x 480)
Έγχρωμο σύστημα:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-Μ αυτόματη επιλογή
Εί
Τμήμα Δέκτη
FM
Περιοχή συντονισμού: 87.5-108.0 MHz
Τερματικό κεραίας:
Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας
Ενδιάμεση συχνότητα: 150 kHz
Τραβήξτε τα κλειδιά απελευθέρωσης για Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία: 10 dBf
Επιλεκτικότητα: 75 dB (400 kHz)
να απελευθερώσετε τη μονάδα.
Λόγος σήματος προς θόρυβο:70 dB (mono)
Διαχωρισμός: 30 dB στο 1 kHz
Απόκριση συχνότητας: 20-15.000 Hz
Το άγκιστρο
πρέπει να
κοιτάζει προς
τα μέσα.
2
3 Τραβήξτε τη μονάδα έξω από την
υποδοχή της.
AM
Περιοχή συντονισμού: 531-1.602 kHz
Τερματικό κεραίας:
Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας
Ενδιάμεση συχνότητα:
9.267 kHz ή 9.258 kHz/4.5 kHz
Ευαισθησία: 44 μV
Τμήμα Συσκευής Αναπαραγωγής CD/DVD
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 80 dB
Απόκριση συχνότητας: 20-20.000 Hz
Διακύμανση και τρέμολο:
Κάτω από το μετρήσιμο όριο
Αρμονική παραμόρφωση: 0.05%
Κωδικός περιοχής:
Αναγράφεται στο κάτω μέρος της μονάδας
Τμήμα συσκευής αναπαραγωγής USB
Διασύνδεση: USB (Πλήρους ταχύτητας)
Μέγιστο ρεύμα: 1 A
Τμήμα ενισχυτή ισχύος
Έξοδοι: Έξοδοι ηχείων
Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4-8 Ω
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 55 W x 4 (στα 4 Ω)
Γενικά
20
Έξοδοι
Ακροδέκτης εξόδου βίντεο (οπίσθιος)
Ακροδέκτες εξόδων ήχου (πρόσθιος/οπίσθιος,
Απ
Δι
Δι
Βά
Πε
Πρ
Ο
τα
λε
Η
υπ
ειδ
Κω
Το
τη
λο
Ο
τη
δίσ
Με
να
Αν
δίσ
μή
(Η
πε
να
ακ
απ
,
επιλέξιμος)
Ακροδέκτης ελέγχου ρελέ ηλεκτροκίνητης
κεραίας/ Ακροδέκτης ελέγχου ενισχυτή ισχύος
(REM OUT)
Είσοδοι
Ακροδέκτης ελέγχου φωτισμού
Ακροδέκτης εισόδου τηλεχειριστηρίου
Ακροδέκτης εισόδου κεραίας
Ακροδέκτης ελέγχου χειρόφρενου
Ακροδέκτης εισόδου όπισθεν
Ακροδέκτης εισόδου κάμερας
Ακροδέκτης εισόδου ήχου AUX (πρόσθιος)
Ακροδέκτης εισόδου ήχου/βίντεο AUX
(οπίσθιος)
Θύρα USB
Απαιτήσεις Τροφοδοσίας Ρεύματος
12 V DC, από μπαταρία αυτοκινήτου (αρνητική
γείωση)
Διαστάσεις
Περίπου 178 x 101,5 x 169 mm (π x υ x β)
Διαστάσεις τοποθέτησης
Περίπου 182 x 110,6 x 159 mm (π x υ x β)
Βάρος
Περίπου 1,6 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας:
Κύρια μονάδα (1)
Εξαρτήματα εγκατάστασης
και συνδέσεων (1 σετ)
Προαιρετικά αξεσουάρ/εξοπλισμός:
Τηλεχειριστήριο: RM-Χ170
Κινητή οθόνη: XVM-B62
Κάμερα Οπισθοπορείας: XA-R800C
Εμπορικά Σήματα
Οι ευρεσιτεχνίες των Η.Π.Α. και άλλων χωρών
χρησιμοποιούνται με την άδεια των Dolby
Laboratories.
Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και
οι σχετικές ευρεσιτεχνίες χρησιμοποιούνται κατόπιν
αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας των
Dolby Laboratories. Το Dolby και το
σύμβολο με το διπλό D είναι εμπορικά
σήματα των Dolby Laboratories.
Το Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις
Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η
χρήση ή διανομή τέτοιας τεχνολογίας έξω από αυτό
το προϊόν απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Microsoft
ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής της Microsoft.
Τα “DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”, “DVD+R”, και
“DVD+RW” είναι εμπορικά σήματα.
Το ZAPPIN είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
Τα iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch
είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα
στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η
χρήση αυτού του εμπορικού σήματος απαιτεί την
Άδεια της Google.
Ο πωλητής σας μπορεί να μην διαθέτει κάποια από
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα
τα πιο πάνω αξεσουάρ. Παρακαλούμε ζητήστε
των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
λεπτομερείς πληροφορίες από τον πωλητή σας.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.
Επίλυση Προβλημάτων
Κωδικός περιοχής
Το σύστημα κωδικών περιοχής χρησιμοποιείται για
την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του
λογισμικού.
Ο κωδικός περιοχής αναγράφεται στο κάτω μέρος
της μονάδας και η μονάδα αναπαράγει μόνο
δίσκους DVD με τον ίδιο κωδικό περιοχής.
Με αυτό το σύστημα μπορείτε επίσης
να αναπαράγετε δίσκους DVD με το σήμα
.
Αν προσπαθήσετε να αναπαράγετε κάποιον άλλο
δίσκο DVD, θα εμφανιστεί στην οθόνη της TV το
μήνυμα [Playback prohibited by region code.]
(Η αναπαραγωγή απαγορεύεται από τον κωδικό
περιοχής). Ανάλογα με το δίσκο DVD, ενδέχεται
να μην παρέχεται ένδειξη κωδικού περιοχής,
ακόμα και όταν η αναπαραγωγή του DVD VIDEO
απαγορεύεται από περιορισμούς περιοχής.
Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μονάδα
σας/ τη φορητή συσκευή σας, φροντίστε να
σταθμεύσετε το αυτοκίνητό σας σε ένα ασφαλές
σημείο πριν εξετάσετε το πρόβλημα.
Η παρακάτω λίστα ελέγχου μπορεί να σας
βοηθήσει να διορθώσετε τα προβλήματα που
ενδέχεται να συναντήσετε με τη μονάδα σας. Πριν
συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα, ελέγξτε
τις συνδέσεις και τις διαδικασίες χειρισμού.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της
ασφάλειας και την αφαίρεση της μονάδας από
το ταμπλό, ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο
εγκατάστασης/ συνδέσεων που παρέχεται με αυτή
τη μονάδα.
Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα,
επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης που
αναγράφεται στο οπισθόφυλλο
21
Γενικά
Η μονάδα δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.
➝ Ελέγξτε την ασφάλεια.
➝ Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
- Συνδέστε το κίτρινο και το κόκκινο καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύματος.
Δεν ακούγεται ηχητικό σήμα.
➝ Έχει συνδεθεί ένας προαιρετικός ενισχυτής
ισχύος και δεν χρησιμοποιείται ο
ενσωματωμένος ενισχυτής.
Τα περιεχόμενα της μνήμης έχουν σβηστεί.
➝ Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
ή η μπαταρία έχουν αποσυνδεθεί ή δεν έχει
συνδεθεί σωστά.
Οι αποθηκευμένοι σταθμοί και η σωστή ώρα
έχουν σβηστεί.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ακούγεται θόρυβος όταν αλλάζετε τη θέση του
κλειδιού της μίζας.
➝ Τα καλώδια δεν έχουν συνδεθεί σωστά
με τον ακροδέκτη βοηθητικής τροφοδοσίας του
αυτοκινήτου.
Οι ενδείξεις εξαφανίζονται / δεν εμφανίζονται
στην οθόνη.
➝ Ο ρυθμιστής φωτεινότητας έχει ρυθμιστεί
στη θέση [ON] (σελίδα 13).
➝ Οι ενδείξεις εξαφανίζονται αν πιέσετε
και κρατήσετε το OFF.
- Πιέστε το OFF στη μονάδα, μέχρι να
εμφανιστούν οι ενδείξεις.
➝ Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία
απενεργοποίησης οθόνης (σελίδα 4).
- Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης
για να την ενεργοποιήσετε ξανά.
Η οθόνη δεν ανταποκρίνεται σωστά όταν την
αγγίζετε.
➝ Αγγίξτε ένα τμήμα της οθόνης κάθε φορά.
Εάν αγγίξετε δύο ή περισσότερα τμήματα της
οθόνης, η οθόνη δεν θα λειτουργήσει σωστά.
➝ Ρυθμίστε την οθόνη αφής (σελίδα 13).
➝ Αγγίξτε την οθόνη αφής σταθερά.
➝ Δεν μπορείτε να χειριστείτε την οπίσθια οθόνη.
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οπίσθια
οθόνη είναι απενεργοποιημένα.
Τα στοιχεία του μενού δεν μπορούν να
επιλεγούν.
➝ Τα μη διαθέσιμα στοιχεία του μενού
εμφανίζονται γκρι.
Ραδιοφωνική λήψη
Δεν μπορείτε να λάβετε ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
22
Ο ήχος έχει παράσιτα.
➝ Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
- Συνδέστε το καλώδιο REM OUT (μπλε/λευκό
ριγέ) ή ένα καλώδιο βοηθητικής τροφοδοσίας
ρεύματος (κόκκινο) στο καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος του ενισχυτή της κεραίας του
αυτοκινήτου (μόνο όταν το αυτοκίνητό σας έχει
μια ενσωματωμένη κεραία στο πίσω / πλαϊνό
τζάμι).
- Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας του
αυτοκινήτου.
- Αν η αυτόματη κεραία δεν εκτείνεται,
ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ελέγχου της
ηλεκτροκίνητης κεραίας.
Δε
εικ
➝
➝
➝
Ο προσυντονισμός δεν είναι δυνατός.
➝ Το σήμα εκπομπής είναι πολύ ασθενές.
RDS
Ή
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακρόασης αρχίζει
η αναζήτηση.
➝ Ο σταθμός δεν είναι ΤΡ, ή έχει ασθενές σήμα.
- Απενεργοποιήστε το ΤΑ (σελίδα 8).
Δε
πα
➝
Δεν ακούγονται ανακοινώσεις οδικής
κυκλοφορίας.
➝ Ενεργοποιήστε το ΤΑ (σελίδα 8).
➝ Ο σταθμός δεν εκπέμπει ανακοινώσεις οδικής
κυκλοφορίας, μολονότι είναι ΤΡ.
- Συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθμό.
➝
Το PTY εμφανίζει την ένδειξη [PTY not found.].
➝ Ο τρέχον σταθμός δεν είναι σταθμός RDS.
➝ Δεν έχουν ληφθεί δεδομένα RDS.
➝ Ο σταθμός δεν προσδιορίζει τον τύπο
του προγράμματός του.
Εικόνα
Δεν εμφανίζεται εικόνα / η εικόνα έχει παράσιτα.
➝ Κάποια σύνδεση δεν έχει γίνει σωστά.
➝ Ελέγξτε τις συνδέσεις με τις συνδεδεμένες
συσκευές και τοποθετήστε τον επιλογέα
εισόδου των συσκευών στην κατάλληλη θέση για
τη μονάδα.
➝ Ο δίσκος δεν είναι καθαρός,
ή είναι ελαττωματικός.
➝ Η μονάδα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σε γωνία μικρότερη
από 450 σε ένα σταθερό σημείο του
αυτοκινήτου.
➝ Το καλώδιο στάθμευσης (ανοικτό πράσινο)
δεν έχει συνδεθεί στο καλώδιο του διακόπτη του
χειρόφρενου, ή δεν έχει τραβηχτεί το χειρόφρενο.
Η εικόνα δεν χωράει στην οθόνη.
➝ Η αναλογία διαστάσεων στο DVD είναι σταθερή.
➝
➝
-Ε
➝
δε
➝
➝
➝
➝
➝
➝
➝
➝
➝
Ο
ει
ης
α.
ια
ο.
ή.
Ήχος
➝ Τοποθετήστε τα καλώδια μακριά το ένα από
το άλλο.
Χειρισμός δίσκων
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
➝ Ο δίσκος δεν είναι καθαρός,
ή είναι ελαττωματικός.
➝ Ο δίσκος που έχει τοποθετηθεί δεν μπορεί
να αναπαραχθεί.
➝ Το DVD που έχει τοποθετηθεί δεν μπορεί
να αναπαραχθεί λόγω του κωδικού περιοχής.
➝ Ο δίσκος δεν έχει οριστικοποιηθεί (σελίδα 18).
➝ Το φορμά του δίσκου και η έκδοση του αρχείου
δεν είναι συμβατά με αυτή τη μονάδα (σελίδα
17).
➝ Πιέστε το ▲ για να αφαιρέσετε το δίσκο.
❙
ς
Δεν εμφανίζεται εικόνα / εμφανίζεται θόρυβος
εικόνας στο οπίσθιο μόνιτορ.
➝ Έχει επιλεγεί μια πηγή / θέση λειτουργίας
που δεν είναι διαθέσιμη. Αν δεν υπάρχει
είσοδος, δεν θα εμφανιστεί εικόνα στο πίσω
μόνιτορ.
➝ Η ρύθμιση του χρωματικού συστήματος
είναι λανθασμένη.
- Ρυθμίστε το χρωματικό σύστημα σε [PAL]
ή [NTSC] ανάλογα με το συνδεδεμένο μόνιτορ
(σελίδα 13).
➝ Στη μονάδα εμφανίζεται η εικόνα
από την κάμερα.
- Όταν στη μονάδα εμφανίζεται η εικόνα της
κάμερας οπισθοπορείας, δεν προβάλλεται
εικόνα στο πίσω μόνιτορ.
Δεν μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία MP3/WMA/
Xvid.
Δεν ακούγεται ήχος / σημειώνονται διακοπές /
➝ Η εγγραφή δεν έχει πραγματοποιηθεί
παράσιτα στον ήχο.
σύμφωνα με το ISO 9660 επίπεδο 1 ή επίπεδο
➝ Κάποια σύνδεση δεν έχει πραγματοποιηθεί
2, ή το Joliet ή το Romeo στο φορμά επέκτασης
σωστά.
(DATA CD), ή το φορμά UDF Bridge (DATA DVD)
➝ Ελέγξτε τις συνδέσεις των συνδεδεμένων
(σελίδα 17).
συσκευών και τοποθετήστε τον επιλογέα
➝ Η επέκταση του αρχείου δεν είναι σωστή
εισόδου των συσκευών στη θέση που αντιστοιχεί
(σελίδα 18).
σε αυτή τη μονάδα.
➝ Τα αρχεία δεν έχουν αποθηκευτεί στο φορμά
➝ Ο δίσκος δεν είναι καθαρός, ή είναι
MP3/WMA/Xvid.
ελαττωματικός.
➝ Αν ο δίσκος περιέχει πολλαπλούς τύπους
➝ Η μονάδα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
αρχείων, μπορεί να αναπαραχθεί μόνο ο
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σε γωνία μικρότερη
επιλεγμένος τύπος αρχείων (ήχος/βίντεο).
από 450 σε ένα σταθερό σημείο του
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο αρχείων
αυτοκινήτου.
χρησιμοποιώντας τη λίστα (σελίδα 11).
➝ Ο ρυθμός δειγματοληψίας του αρχείου MP3
Η
αναπαραγωγή
των αρχείων MP3/WMA/Xvid
δεν είναι 32, 44.1 ή 48 kHz.
καθυστερεί
περισσότερο
από την αναπαραγωγή
➝ Ο ρυθμός δειγματοληψίας του αρχείου
άλλων αρχείων.
WMA δεν είναι 44.1 kHz.
➝ Η αναπαραγωγή των παρακάτω δίσκων
➝ Η ταχύτητα μετάδοσης μπιτ του αρχείου
καθυστερεί περισσότερο.
MP3 δεν είναι 48 έως 192 kbps.
- δίσκοι που έχουν εγγραφεί με πολύπλοκη δομή
➝ Η ταχύτητα μετάδοσης μπιτ του αρχείου
καταλόγων.
WMA δεν είναι 48 έως 192 kbps.
- δίσκοι στους οποίους μπορούν να προστεθούν
➝ Η μονάδα είναι σε κατάσταση παύσης
δεδομένα.
ή γρήγορης κίνησης μπροστά ή πίσω.
➝ Οι ρυθμίσεις των εξόδων δεν έχουν
πραγματοποιηθεί σωστά.
➝ Ρυθμίστε τη στάθμη εξόδου του DVD
(σελίδα 12).
➝ Η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή.
➝ Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ATT.
➝ Το φορμά δεν υποστηρίζεται
(όπως για παράδειγμα DTS).
- Ελέγξτε αν το φορμά υποστηρίζεται
από αυτή τη μονάδα (σελίδα 17).
Ο ήχος παρουσιάζει παραμόρφωση.
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποιες
λειτουργίες.
➝ Ανάλογα με τον δίσκο, ενδέχεται να μην
μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποιες
λειτουργίες όπως Διακοπή, Αναζήτηση,
Αναπαραγωγή σε Αργή Κίνηση, ή
Επαναλαμβανόμενη/Τυχαία Αναπαραγωγή. Για
λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται με τον δίσκο.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του
σάουντρακ των υπότιτλων ή την οπτική γωνία.
23
➝ Χρησιμοποιείστε το μενού του DVD αντί
για την απ’ ευθείας επιλογή με το
τηλεχειριστήριο (σελίδα 9).
➝ Το DVD που αναπαράγεται δεν περιέχει
σάουντρακ / υπότιτλους σε πολλές γλώσσες
ή πολλαπλές οπτικές γωνίες.
➝ Το DVD δεν επιτρέπει την αλλαγή.
Τα πλήκτρα χειρισμού δε λειτουργούν.
Ο δίσκος δεν αποβάλλεται.
➝ Πιέστε το πλήκτρο RESET (σελίδα 4).
Αναπαραγωγή USB
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή μέσω ενός διανομέα (hub) USB.
➝ Συνδέστε τις συσκευές iPod/USB σε αυτή
τη μονάδα χωρίς να χρησιμοποιείτε διανομέα
(hub) USB.
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή.
➝ Συνδέστε ξανά τη συσκευή USB.
Η συσκευή USB χρειάζεται περισσότερο χρόνο
για να αρχίσει την αναπαραγωγή.
➝ Η συσκευή USB περιέχει αρχεία μεγάλου
μεγέθους, ή αρχεία σε μια περίπλοκη δομή
καταλόγου.
Ο ήχος διακόπτεται.
➝ Ο ήχος μπορεί να παρουσιάζει διακοπές σε
υψηλή ταχύτητα μπιτ μεγαλύτερη από 320 kbps.
Ενδείξεις σφαλμάτων/μηνύματα
❙
Disc Error (Σφάλμα Δίσκου)
➝ Η μονάδα δεν μπορεί να διαβάσει τα δεδομένα
λόγω κάποιου προβλήματος.
➝ Τα δεδομένα είναι κατεστραμμένα.
➝ Ο δίσκος είναι κατεστραμμένος.
➝ Ο δίσκος δεν είναι συμβατός
με αυτή τη μονάδα.
➝ Ο δίσκος δεν είναι οριστικοποιημένος.
➝ Ο δίσκος δεν είναι καθαρός, ή έχει τοποθετηθεί
ανάποδα.
- Καθαρίστε τον δίσκο, ή τοποθετήστε
τον σωστά.
➝ Έχει τοποθετηθεί ένας κενός δίσκος.
➝ Ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί λόγω
κάποιου προβλήματος.
- Τοποθετήστε έναν άλλο δίσκο.
➝ Ο δίσκος δεν είναι συμβατός με αυτή
τη μονάδα.
- Τοποθετήστε έναν συμβατό δίσκο.
➝ Πιέστε το ▲ για να αφαιρέσετε το δίσκο.
Hubs not supported (Οι διανομείς USB
δεν υποστηρίζονται).
➝ Οι διανομείς USB δεν υποστηρίζονται από αυτή
24
τη μονάδα.
No playable data. (Δεν υπάρχουν δεδομένα τα
οποία μπορούν να αναπαραχθούν)
➝ Ο δίσκος δεν περιέχει δεδομένα
τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν.
➝ Το iPod δεν περιέχει δεδομένα τα οποία
μπορούν να αναπαραχθούν.
- Φορτώστε μουσικά δεδομένα/ αρχεία στο iPod.
Overcurrent Caution on USB (Προειδοποίηση
αυξημένου ρεύματος στη συσκευή USB).
➝ Η συσκευή USB έχει υπερφορτωθεί.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή USB και στη
συνέχεια αλλάξτε την πηγή πιέζοντας το
SOURCE.
- Υποδεικνύει ότι η συσκευή USB
δε λειτουργεί κανονικά, ή έχει συνδεθεί μια μη
υποστηριζόμενη συσκευή.
Playback prohibited by region code (Η
αναπαραγωγή απαγορεύεται από τον κωδικό
περιοχής).
➝ Η αναπαραγωγή του DVD απαγορεύεται
λόγω διαφορετικού κωδικού περιοχής.
The sound in DTS format is not audible. (Ο ήχος
σε μορφή DTS δεν ακούγεται.)
➝ Οι δίσκοι σε φορμά DTS δεν υποστηρίζονται.
Δεν εξέρχεται ήχος αν επιλεγεί το φορμά DTS.
- Οι δίσκοι σε φορμά DTS δεν μπορούν
να αναπαραχθούν από αυτή τη μονάδα.
Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό φορμά δίσκου
(σελίδα 17).
USB device not supported (Η συσκευή USB δεν
υποστηρίζεται)
➝ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα
της συσκευής USB σας, επισκεφτείτε τον
δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται
στο οπισθόφυλλο.
➝ Ο χαρακτήρας δεν μπορεί να εμφανιστεί σε
αυτή τη μονάδα.
Κ
Κα
Η
Κω
d.
Κατάλογος Κωδικών Γλωσσών
Κατάλογος κωδικών γλωσσών
Η γραφή των γλωσσών είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 639: 1988 (Ε/F).
Κωδικός Γλώσσα
Κωδικός
Γλώσσα
Κωδικός Γλώσσα
Κωδικός
Γλώσσα
η
ς
ν
1703
Απροσδιόριστη
25
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευ�αριστ�ύµε π�υ αγ�ράσατε αυτ� τ� πρ�ϊ�ν της Sony. Ελπί��υµε να µείνετε ικαν�π�ιηµέν�ι απ� τη
�ρήση τ�υ. Στην απίθανη περίπτωση π�υ τ� πρ�ϊ�ν σας �ρειαστεί σέρ�ις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα αγ�ράς ή µ’ ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ µας
ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις (ASN) της Ευρωπαϊκής �ικ�ν�µικής �ώνης (Ε��) ή και άλλων �ωρών π�υ
ανα�έρ�νται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συν�δεύ�ντα αυτήν �υλλάδια (Περι��ή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπ�ρείτε να �ρείτε λεπτ�µέρειες για τα µέλη τ�υ δικτύ�υ µας ASN, στ�υς τηλε�ωνικ�ύς καταλ�γ�υς, στ�υς
καταλ�γ�υς πρ�ϊ�ντων µας και στις ιστ�σελίδες µας.
Για να απ��ύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστ�ύµε να δια�άσετε πρ�σεκτικά τ� εγ�ειρίδι� �ρήσης
πρ�τ�ύ να έρθετε σε επα�ή µε τ�ν πρ�µηθευτή σας ή τ� δίκτυ� ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρ�ύσα εγγύηση ισ�ύει για τ� πρ�ϊ�ν της Sony π�υ αγ�ράσατε, ε�’ �σ�ν κάτι τέτ�ι� ανα�έρεται στα
�υλλάδια π�υ συν�δευαν τ� πρ�ϊ�ν σας, υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι αγ�ράστηκε εντ�ς της Περι��ής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρ�ύσα, η Sony εγγυάται �τι τ� πρ�ϊ�ν είναι απαλλαγµέν� απ� κάθε ελάττωµα σ�ετι��µεν� µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περί�δ� ΕΝ�Σ ΕΤ�ΥΣ απ� την ηµερ�µηνία της αρ�ικής αγ�ράς. Η αρµ�δια για
να πρ�σ�έρει και εκπληρώσει την παρ�ύσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή π�υ ανα�έρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στ� συν�δεύ�ν αυτήν �υλλάδι� στη �ώρα �π�υ επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης, απ�δει�θεί ελαττωµατικ� τ� πρ�ϊ�ν (κατά την ηµερ�µηνία της αρ�ικής
αγ�ράς) λ�γω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων
Σέρ�ις ASN της Περι��ής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλ�γή της
Sony) �ωρίς επι�άρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, τ� πρ�ϊ�ν ή τα ελαττωµατικά ε�αρτήµατά τ�υ, εντ�ς
εύλ�γ�υ �ρ�ν�υ, �άσει των �ρων και συνθηκών π�υ εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη τ�υ δικτύ�υ
Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αντικαταστήσ�υν ελαττωµατικά πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα. �λα τα πρ�ϊ�ντα και ε�αρτήµατα π�υ έ��υν αντικατασταθεί γίν�νται
ιδι�κτησία της Sony.
�ρ�ι
1. Επισκευές δυνάµει της παρ�ύσας εγγύησης θα παρέ��νται µ�ν� εάν πρ�σκ�µισθεί τ� πρωτ�τυπ�
τιµ�λ�γι� ή η απ�δει�η πώλησης (µε την ένδει�η της ηµερ�µηνίας αγ�ράς, τ�υ µ�ντέλ�υ τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
και τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ εµπ�ρ�υ) µα�ί µε τ� ελαττωµατικ� πρ�ϊ�ν εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης. Η Sony και
τα µέλη τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αρνηθ�ύν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περί�δ� εγγυήσεως εάν δεν πρ�σκ�µισθ�ύν τα πρ�ανα�ερ�µενα έγγρα�α ή εάν δεν πρ�κύπτ�υν απ�
αυτά η ηµερ�µηνία αγ�ράς, τ� πρ�ϊ�ν ή τ� µ�ντέλ� τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή τ� �ν�µα τ�υ εµπ�ρ�υ. Η παρ�ύσα
εγγύηση δεν ισ�ύει εάν � τύπ�ς τ�υ µ�ντέλ�υ ή � σειριακ�ς αριθµ�ς τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς έ�ει αλλ�ιωθεί,
διαγρα�εί, α�αιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστ�ς.
2. Για να απ��ευ�θεί �λά�η ή απώλεια/διαγρα�ή σε α�αιρ�ύµενα ή απ�σπώµενα µέσα ή ε�αρτήµατα
απ�θήκευσης δεδ�µένων, ��είλετε να τα α�αιρέσετε πριν παραδώσετε τ� πρ�ϊ�ν σας για επισκευή κατά
την περί�δ� εγγύησης.
3. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έ��δα και τ�υς κινδύν�υς µετα��ράς π�υ συνδέ�νται µε τη
µετα��ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σας πρ�ς και απ� τη Sony ή µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN.
4. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα ε�ής:
n Περι�δική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση ε�αρτηµάτων ως απ�τέλεσµα �υσι�λ�γικής �θ�ράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα �π�ία πρ��λέπεται περι�δική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια �ωής
εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς �πως µη επανα��ρτι��µενες µπαταρίες, �υσίγγια εκτύπωσης, γρα�ίδες, λάµπες, κλπ.).
n �ηµιά ή ελαττώµατα π�υ πρ�κλήθηκαν λ�γω �ρήσης, λειτ�υργίας ή �ειρισµ�ύ ασύµ�ατων µε την καν�νική
ατ�µική ή �ικιακή �ρήση.
n �ηµιές ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν π�υ πρ�κλήθηκαν απ�
o Κακή �ρήση, συµπεριλαµ�αν�µέν�υ:
‚ τ�υ �ειρισµ�ύ π�υ επι�έρει �υσική, αισθητική ή επι�ανειακή �ηµιά ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν ή �λά�η
σε �θ�νες υγρών κρυστάλλων
‚ µη καν�νική ή µη σύµ�ωνη µε τις �δηγίες της Sony εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
‚ µη συντήρηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σύµ�ωνα µε τις �δηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε τρ�π� µη σύµ�ων� µε τις τε�νικές πρ�διαγρα�ές και τα
πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα �π�υ έ�ει εγκατασταθεί και �ρησιµ�π�ιείται τ� πρ�ϊ�ν.
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε λ�γισµικ� π�υ δεν παρέ�εται µε τ� πρ�ϊ�ν ή λανθασµένη
εγκατάσταση τ�υ λ�γισµικ�ύ.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα �π�ία �ρησιµ�π�ιείται ή στα �π�ία ενσωµατώνεται
τ� πρ�ϊ�ν εκτ�ς απ� άλλα πρ�ϊ�ντα της Sony ειδικά σ�εδιασµένα για να �ρησιµ�π�ι�ύνται µε τ� εν λ�γω
πρ�ϊ�ν.
o �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε ε�αρτήµατα, περι�ερειακ� ε��πλισµ� και άλλα πρ�ϊ�ντα των �π�ίων � τύπ�ς, η
κατάσταση και τ� πρ�τυπ� δεν συνιστώνται απ� τη Sony.
o Επισκευή ή επι�ειρηθείσα επισκευή απ� άτ�µα π�υ δεν είναι µέλη της Sony ή τ�υ δικτύ�υ ASN.
o Ρυθµίσεις ή πρ�σαρµ�γές �ωρίς την πρ�ηγ�ύµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις �π�ίες
συµπεριλαµ�άν�νται:
EGGYHSH
14x20.5 1page:EΓΓYHΣH ΣONY 04/12/2012 3:28 ΜΜ Page 1
o Ρυθµίσεις
ή πρ�σαρµ�γές
�ωρίς πέρα
την πρ�ηγ�ύµενη
γραπτήήσυγκατάθεση
της Sony,
στις �π�ίες
‚ η ανα�άθµιση
τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
απ� τις πρ�διαγρα�ές
τα �αρακτηριστικά
π�υ περιγρά��νται
‚η
τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
πέρα µε
απ�σκ�π�
τις πρ�διαγρα�ές
ή τα �αρακτηριστικά
περιγρά��νται
�ιανα�άθµιση
τρ�π�π�ιήσεις
τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
να συµµ�ρ�ωθεί
πρ�ς εθνικές ήπ�υ
τ�πικές
τε�νικές
στ�
εγ�ειρίδι� �ρήσης
ή ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν σε �ώρες για τις �π�ίες τ� πρ�ϊ�ν δεν εί�ε
πρ�διαγρα�ές
και πρ�τυπα
‚ �ι
τρ�π�π�ιήσεις
τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς
µε
σκ�π�
να
συµµ�ρ�ωθεί
πρ�ς
εθνικές
ή
τ�πικές
τε�νικές
σ�εδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
πρ�διαγρα�ές και πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν σε �ώρες για τις �π�ίες τ� πρ�ϊ�ν δεν εί�ε
o Αµέλεια.
σ�εδιαστεί
και κατασκευαστεί
ειδικά.
o Ατυ�ήµατα, πυρκαγιά,
υγρά, �ηµικές
και άλλες �υσίες, πληµµύρα, δ�νήσεις, υπερ��λική θερµ�τητα,
o Αµέλεια.
ακατάλληλ� ε�αερισµ�, υπέρταση, υπερ��λική ή εσ�αλµένη τρ���δ�σία ή τάση εισ�δ�υ, ακτιν���λία,
o Ατυ�ήµατα,
πυρκαγιά,
υγρά,
�ηµικές
και
άλλες �υσίες,
υπερ��λική
θερµ�τητα,
ηλεκτρ�στατικές εκκενώσεις συµπεριλαµ�αν�µέν�υ
τ�υπληµµύρα,
κεραυν�ύ,δ�νήσεις,
άλλων ε�ωτερικών
δυνάµεων
και
ακατάλληλ�
επιδράσεων. ε�αερισµ�, υπέρταση, υπερ��λική ή εσ�αλµένη τρ���δ�σία ή τάση εισ�δ�υ, ακτιν���λία,
ηλεκτρ�στατικές εκκενώσεις συµπεριλαµ�αν�µέν�υ τ�υ κεραυν�ύ, άλλων ε�ωτερικών δυνάµεων και
5. Η παρ�ύσα εγγύηση καλύπτει µ�ν� τα υλικά µέρη τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. ∆εν καλύπτει τ� λ�γισµικ� (είτε της
επιδράσεων.
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για τ� �π�ί� παρέ�εται ή πρ�κειται να ισ�ύσει µια άδεια �ρήσης απ� τ�ν
5. Η
παρ�ύσα
εγγύηση
καλύπτει
µ�ν�εγγύησης
τα υλικά ήµέρη
τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς.
∆εν καλύπτει τ� λ�γισµικ� (είτε της
τελικ�
�ρήστη
ή �ωριστές
δηλώσεις
ε�αιρέσεις
απ� την εγγύηση.
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για τ� �π�ί� παρέ�εται ή πρ�κειται να ισ�ύσει µια άδεια �ρήσης απ� τ�ν
Ε�αιρέσεις και περι�ρισµ�ί
τελικ� �ρήστη ή �ωριστές δηλώσεις εγγύησης ή ε�αιρέσεις απ� την εγγύηση.
Με ε�αίρεση των �σων ανα�έρ�νται ανωτέρω, η Sony δεν παρέ�ει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ τ�υ
Ε�αιρέσεις
και περι�ρισµ�ί
ν�µ�υ ή άλλη)
�σ�ν α��ρά την π�ι�τητα, την επίδ�ση, την ακρί�εια, την α�ι�πιστία, την καταλληλ�τητα τ�υ
Με
ε�αίρεση
τωνλ�γισµικ�ύ
�σων ανα�έρ�νται
ανωτέρω,
η Sony δεν
παρέ�ειγια
καµία
εγγύηση (ρητή,
εκ τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς
ή τ�υ
π�υ παρέ�εται
ή συν�δεύει
τ� πρ�ϊ�ν,
συγκεκριµέν�
σκ�π�.σιωπηρή,
Εάν η ισ�ύ�υσα
ν�µ�υ
ή άλλη)
�σ�ν α��ρά
την π�ι�τητα,
ακρί�εια,
την α�ι�πιστία,
καταλληλ�τητα
τ�υ
ν�µ�θεσία
απαγ�ρεύει
πλήρως
ή µερικώςτην
τηνεπίδ�ση,
παρ�ύσατην
ε�αίρεση,
η Sony
ε�αιρεί ή την
περι�ρί�ει
την εγγύησή
πρ�ϊ�ντ�ς
ή τ�υ
λ�γισµικ�ύ
π�υπ�υ
παρέ�εται
ή συν�δεύει
τ� πρ�ϊ�ν,
για συγκεκριµέν�
Εάνηη�π�ία
ισ�ύ�υσα
της µ�ν� στη
µέγιστη
έκταση
επιτρέπει
η ισ�ύ�υσα
ν�µ�θεσία.
�π�ιαδήπ�τεσκ�π�.
εγγύηση
δεν
ν�µ�θεσία
απαγ�ρεύει
ή µερικώς
την παρ�ύσα
ε�αίρεση,
η Sony
ε�αιρεί ήστη
περι�ρί�ει
εγγύησή
ε�αιρείται πλήρως
(στ�πλήρως
µέτρ� π�υ
τ� επιτρέπει
� ισ�ύων
ν�µ�ς) θα
περι�ρί�εται
διάρκειατην
ισ�ύ�ς
της
της
µ�ν� στη
µέγιστη έκταση π�υ επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. �π�ιαδήπ�τε εγγύηση η �π�ία δεν
παρ�ύσας
εγγύησης.
ε�αιρείται πλήρως (στ� µέτρ� π�υ τ� επιτρέπει � ισ�ύων ν�µ�ς) θα περι�ρί�εται στη διάρκεια ισ�ύ�ς της
Η µ�ναδική υπ��ρέωση της Sony σύµ�ωνα µε την παρ�ύσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
παρ�ύσας εγγύησης.
πρ�ϊ�ντων π�υ υπ�κεινται στ�υς �ρ�υς και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για �π�ιαδήπ�τε
Η
µ�ναδική
υπ��ρέωση
της Sonyµεσύµ�ωνα
µε την
εγγύηση
είναιεγγύηση,
η επισκευή
ή η αντικατάσταση
απώλεια
ή �ηµιά
π�υ σ�ετί�εται
τα πρ�ϊ�ντα,
τ� παρ�ύσα
σέρ�ις, την
παρ�ύσα
συµπεριλαµ�αν�µένων
πρ�ϊ�ντων
π�υ υπ�κεινται
στ�υς
�ρ�υς και
εγγύησης.
Η Sony
�π�ιαδήπ�τε
–των �ικ�ν�µικών
και άυλων
απωλειών–
τ�υσυνθήκες
τιµήµατ�ςτης
π�υ
κατα�λήθηκε
γιαδεν
τηνευθύνεται
αγ�ρά τ�υγια
πρ�ϊ�ντ�ς
–της
απώλεια
�ηµιά π�υεισ�δήµατ�ς,
σ�ετί�εται µε δεδ�µένων,
τα πρ�ϊ�ντα, απ�λαυσης
τ� σέρ�ις, την
παρ�ύσατ�υ
εγγύηση,
συµπεριλαµ�αν�µένων
απώλειαςή κερδών,
ή �ρήσης
πρ�ϊ�ντ�ς
ή �π�ιωνδήπ�τε
–των
�ικ�ν�µικών
και
άυλων
απωλειών–
τ�υ
τιµήµατ�ς
π�υ
κατα�λήθηκε
για
την
αγ�ρά
τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς
–της
συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων– της άµεσης, παρεµπίπτ�υσας ή επακ�λ�υθης απώλειας ή �ηµίας ακ�µη και αν
απώλειας
κερδών,
εισ�δήµατ�ς,
αυτή η απώλεια
ή �ηµία
α��ρά σε: δεδ�µένων, απ�λαυσης ή �ρήσης τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή �π�ιωνδήπ�τε
συνδεδεµένων
πρ�ϊ�ντων–ή της
άµεσης, παρεµπίπτ�υσας
επακ�λ�υθης απώλειας
�ηµίας
ακ�µη και αν
o Μειωµένη λειτ�υργία
µη λειτ�υργία
τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ήή συνδεδεµένων
πρ�ϊ�ντωνή λ�γω
ελαττωµάτων
ή
αυτήµη
η απώλεια
ή �ηµία α��ρά
σε:περί�δ� π�υ αυτ� �ρίσκεται στη Sony ή σε µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN, η �π�ία
διαθεσιµ�τητας
κατά την
o πρ�κάλεσε
Μειωµένη λειτ�υργία
ή µη λειτ�υργία
πρ�ϊ�ντ�ς
ή συνδεδεµένων
πρ�ϊ�ντων
λ�γω
διακ�πή διαθεσιµ�τητας
τ�υτ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς,
απώλεια
�ρ�ν�υ �ρήστη
ή διακ�πή
τηςελαττωµάτων
εργασίας. ή
διαθεσιµ�τητας
την περί�δ�
αυτ� �ρίσκεται
στη Sony
ή σε
µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ
ASN, η �π�ία
o µη
Παρ��ή
ανακρι�ών κατά
πληρ���ριών
π�υ π�υ
�ητήθηκαν
απ� τ� πρ�ϊ�ν
ή απ�
συνδεδεµένα
πρ�ϊ�ντα.
διακ�πή
διαθεσιµ�τητας
τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς,
απώλεια �ρ�ν�υ
�ρήστη ή διακ�πή
της εργασίας.
o πρ�κάλεσε
�ηµιά ή απώλεια
λ�γισµικών
πρ�γραµµάτων
ή α�αιρ�ύµενων
µέσων απ�θήκευσης
δεδ�µένων
ή
o Παρ��ή
ανακρι�ών
π�υ �ητήθηκαν απ� τ� πρ�ϊ�ν ή απ� συνδεδεµένα πρ�ϊ�ντα.
Μ�λύνσεις
απ� ι�ύςπληρ���ριών
ή άλλες αιτίες.
o �ηµιά ή απώλεια λ�γισµικών πρ�γραµµάτων ή α�αιρ�ύµενων µέσων απ�θήκευσης δεδ�µένων ή
Τα ανωτέρω ισ�ύ�υν για απώλειες και �ηµιές, π�υ υπ�κεινται σε �ιεσδήπ�τε γενικές αρ�ές δικαί�υ,
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή άλλες αιτίες.
συµπεριλαµ�αν�µένης της αµέλειας ή άλλων αδικ�πρα�ιών, αθέτησης σύµ�ασης, ρητής ή σιωπηρής
Τα
ανωτέρω
για
απώλειες
και και
�ηµιές,
π�υ υπ�κεινται
σε η�ιεσδήπ�τε
γενικές
αρ�ές ASN
δικαί�υ,
εγγύησης,
καιισ�ύ�υν
απ�λυτης
ευθύνης
(ακ�µα
για θέµατα
για τα �π�ία
Sony ή µέλ�ς
τ�υ δικτύ�υ
έ�ει
συµπεριλαµ�αν�µένης
της αµέλειας
ή άλλων
αθέτησης σύµ�ασης, ρητής ή σιωπηρής
ειδ�π�ιηθεί για τη δυνατ�τητα
πρ�κλησης
τέτ�ιωναδικ�πρα�ιών,
�ηµιών).
εγγύησης, και απ�λυτης ευθύνης (ακ�µα και για θέµατα για τα �π�ία η Sony ή µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN έ�ει
Στ� µέτρ� π�υ η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει ή περι�ρί�ει αυτές τις ε�αιρέσεις ευθύνης, η Sony ε�αιρεί
ειδ�π�ιηθεί για τη δυνατ�τητα πρ�κλησης τέτ�ιων �ηµιών).
ή περι�ρί�ει την ευθύνη της µ�ν� στη µέγιστη έκταση π�υ της επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. Για
Στ�
µέτρ� π�υ
η ισ�ύ�υσα
ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει
ή περι�ρί�ει
αυτές τις ε�αιρέσεις
η Sony
ε�αιρεί
παράδειγµα,
µερικά
κράτη απαγ�ρεύ�υν
την ε�αίρεση
ή τ�ν περι�ρισµ�
�ηµιών π�υευθύνης,
��είλ�νται
σε αµέλεια,
ή
την ευθύνη
της µ�ν� στη
µέγιστη έκταση
επιτρέπει
η ισ�ύ�υσα
ν�µ�θεσία.
Για
σεπερι�ρί�ει
�αριά αµέλεια,
σε εκ πρ�θέσεως
παράπτωµα,
σε δ�λ�π�υ
και της
παρ�µ�ιες
πρά�εις.
Σε καµία
περίπτωση,
η
παράδειγµα,
µερικά
κράτη
την ε�αίρεση
ή τ�ν περι�ρισµ�
�ηµιών
π�υ ��είλ�νται
αµέλεια,
ευθύνη της Sony
κατά
την απαγ�ρεύ�υν
παρ�ύσα εγγύηση,
δεν υπερ�αίνει
την τιµή π�υ
κατα�λήθηκε
για τηνσε
αγ�ρά
τ�υ
σε
�αριά αµέλεια,
εκισ�ύ�υσα
πρ�θέσεως
παράπτωµα,
σε δ�λ�
παρ�µ�ιεςευθυνών
πρά�εις.υψηλ�τερ�υ
Σε καµία περίπτωση,
η
πρ�ϊ�ντ�ς,
ωστ�σ� σε
αν η
ν�µ�θεσία
επιτρέπει
µ�ν� και
περι�ρισµ�ύς
�αθµ�ύ, θα
ευθύνη
Sony κατά την παρ�ύσα εγγύηση, δεν υπερ�αίνει την τιµή π�υ κατα�λήθηκε για την αγ�ρά τ�υ
ισ�ύ�υν της
�ι τελευταί�ι.
πρ�ϊ�ντ�ς, ωστ�σ� αν η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία επιτρέπει µ�ν� περι�ρισµ�ύς ευθυνών υψηλ�τερ�υ �αθµ�ύ, θα
Τα επι�υλασσ�µενα ν�µιµα δικαιώµατά σας
ισ�ύ�υν �ι τελευταί�ι.
� καταναλωτής έ�ει έναντι της Sony τα δικαιώµατα π�υ απ�ρρέ�υν απ� την παρ�ύσα εγγύηση, σύµ�ωνα µε
Τα
επι�υλασσ�µενα
ν�µιµα δικαιώµατά
τ�υς
�ρ�υς π�υ περιέ��νται
σε αυτήν, σας
�ωρίς να παρα�λάπτ�νται τα δικαιώµατά τ�υ π�υ πηγά��υν απ� την
�
καταναλωτής
έναντι της
Sonyµε
τατην
δικαιώµατα
π�υ απ�ρρέ�υνπρ�ϊ�ντων.
απ� την παρ�ύσα
εγγύηση,
σύµ�ωνα
µε
ισ�ύ�υσα
εθνικήέ�ει
ν�µ�θεσία
σ�ετικά
πώληση καταναλωτικών
Η παρ�ύσα
εγγύηση
δεν θίγει
τ�υς
�ρ�υςδικαιώµατα
π�υ περιέ��νται
σε αυτήν, �ωρίς
παρα�λάπτ�νται
δικαιώµατά
τ�υ π�υ
απ�ήτην
τα ν�µιµα
π�υ ενδε��µένως
νανα
έ�ετε,
�ύτε εκείναταπ�υ
δεν µπ�ρ�ύν
να πηγά��υν
ε�αιρεθ�ύν
να
ισ�ύ�υσα
εθνική�ύτε
ν�µ�θεσία
σ�ετικάσας
µε την
πώλησητων
καταναλωτικών
πρ�ϊ�ντων.
Η παρ�ύσα
εγγύηση
δεν θίγει
περι�ριστ�ύν,
δικαιώµατά
εναντί�ν
πρ�σώπων απ�
τα �π�ία
αγ�ράσατε
τ� πρ�ϊ�ν.
Η
τα
ν�µιµα δικαιώµατα
π�υ
ενδε��µένως
να έ�ετε, �ύτε
εκείνα π�υ
δεν µπ�ρ�ύν να ε�αιρεθ�ύν ή να
διεκδίκηση
�π�ιωνδήπ�τε
δικαιωµάτων
σας εναπ�κειται
απ�κλειστικά
σε εσάς.
περι�ριστ�ύν, �ύτε δικαιώµατά σας εναντί�ν των πρ�σώπων απ� τα �π�ία αγ�ράσατε τ� πρ�ϊ�ν. Η
διεκδίκηση
�π�ιωνδήπ�τε
σας εναπ�κειται απ�κλειστικά σε εσάς.
Sony Europe
Ltd. δ.τ. Sonyδικαιωµάτων
Hellas
Βασ. Σ��ίας 1
Sony
Ltd. δ.τ. Sony Hellas
151 24Europe
Μαρ�ύσι
Βασ. Σ��ίας 1
151
24 Μαρ�ύσι
Τµήµα
Ε�υπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις απ� σταθερ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
Τµήµα
Ε�υπηρέτησης
Καταναλωτών
211 1980
703 (για κλήσεις
απ� κινητ�Sony
τηλέφων� Ελλάδ�ς)
00800
4412(για
1496
(για κλήσεις
απ� σταθερ� τηλέφων�
800 91150
κλήσεις
απ� σταθερ�/κινητ�
τηλέφων�Ελλάδ�ς)
Κύπρ�υ)
211
1980
703 (για κλήσεις απ� κινητ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
e-mail:
cic-greece@eu.sony.com
800
91150 (για κλήσεις απ� σταθερ�/κινητ� τηλέφων� Κύπρ�υ)
www.sony.gr
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
D.T.P.D.T.P.
FEDON
MON.MON.
E.Π.E.E.Π.E.
FEDON
συµπεριλαµ�άν�νται:
στ� εγ�ειρίδι�
�ρήσης ή
EGGYHSH
14x20.5
1page:EΓΓYHΣH
ΣONY 04/12/2012 3:28 ΜΜ Page 1
Δικτυακός τόπος υποστήριξης
Αν έχετε απορίες, ή για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες
υποστήριξης σχετικά με αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επισκεφτείτε
τον παρακάτω δικτυακό τόπο:
http://support.sony-europe.com/
Δηλώστε τώρα το προϊόν σας online στο:
FEDON adv. ✆ 210-6109979
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising