Sony | DSX-A210UI | Sony DSX-A210UI Δέκτης πολυμέσων DSX-A210UI με USB Οδηγίες χρήσης

4-697-416-31(1)
FM/MW/LW
Ψηφιακή συσκευή
αναπαραγωγής
πολυμέσων
Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (DEMO), ανατρέξτε
στην ενότητα σελίδα 13.
Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα
σελίδα 23.
DSX-A212UI/DSX-A210UI
Οδηγίες χρήσης
EL
Για την ασφάλεια, φροντίστε να
εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό
του αυτοκινήτου καθώς η πίσω πλευρά της
μονάδας ζεσταίνεται κατά τη χρήση.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Σύνδεση/Εγκατάσταση" (σελίδα 23).
Κατασκευάζεται στην Ταϊλάνδη
Η πινακίδα στοιχείων που αναφέρει την τάση
λειτουργίας κ.λπ. βρίσκεται στο κάτω μέρος του
περιβλήματος.
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την
Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με
τις οδηγίες ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής
διαδικτυακή διεύθυνση:
http://www.compliance.sony.de/
Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση με τις
εγκεκριμένες εκδόσεις του λογισμικού που
υποδεικνύονται στη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.
Το λογισμικό που έχει φορτωθεί σε αυτόν τον
εξοπλισμό έχει επαληθευτεί ότι συμμορφώνεται με
τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
Έκδοση λογισμικού: 1_
Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στο
στοιχείο εγκατάστασης υλικολογισμικού του
μενού γενικών ρυθμίσεων.
Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι ακόλουθες
πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό
που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν
οι οδηγίες της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο
2EL
Απόρριψη χρησιμοποιημένων
μπαταριών και χρησιμοποιημένου
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής απορριμμάτων)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, την
μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και την
μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε
ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται
να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό
σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου
(Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η
μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005%
υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση
της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και
μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες,
σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να
προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση
αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους
ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των
δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη
διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της
μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου,
ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία
ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το
προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των
μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές
δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το
οποίο αγοράσατε το προϊόν ή τις μπαταρίες.
Προειδοποίηση αν το σύστημα ανάφλεξης
του αυτοκινήτου σας δεν έχει θέση ACC
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τη λειτουργία
AUTO OFF (σελίδα 13). Η μονάδα θα
απενεργοποιηθεί εντελώς και αυτόματα την
ώρα που έχετε ορίσει αφού την
απενεργοποιήσετε, ώστε να μην εξαντληθεί η
μπαταρία. Αν δεν ορίσετε τη λειτουργία
AUTO OFF, πατάτε παρατεταμένα το OFF μέχρι
να εξαφανιστεί η οθόνη κάθε φορά που
απενεργοποιείτε το σύστημα ανάφλεξης.
Αποποίηση ευθύνης σχετικά με τις
υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη
Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή ή τερματισμός
των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτα μέρη
χωρίς ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη
για τις καταστάσεις αυτού του είδους.
3EL
Πίνακας περιεχομένων
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου . . . . 5
Έναρξη χρήσης
Αφαίρεση της πρόσοψης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Επαναφορά της μονάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση του ρολογιού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Έλεγχος της τάσης της μπαταρίας . . . . . . . . . . . .
Σύνδεση συσκευής USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σύνδεση άλλης φορητής συσκευής ήχου . . . . . . .
6
7
7
7
8
8
Ακρόαση ραδιοφώνου
Ακρόαση ραδιοφώνου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Χρήση του συστήματος ραδιοπληροφόρησης
(RDS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή συσκευής USB . . . . . . . . . . . . . . . 11
Αναζήτηση και αναπαραγωγή κομματιών. . . . . 12
Ρυθμίσεις
Ακύρωση της λειτουργίας DEMO . . . . . . . . . . . . .
Χειρισμός βασικών λειτουργιών . . . . . . . . . . . . .
Γενική ρύθμιση (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση ήχου (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση εμφάνισης (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
15
15
Πρόσθετες πληροφορίες
Ενημέρωση υλικολογισμικού . . . . . . . . . . . . . . . .
Προφυλάξεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συντήρηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προδιαγραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . .
Μηνύματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
17
19
21
Σύνδεση/Εγκατάσταση
Προφυλάξεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Λίστα εξαρτημάτων για εγκατάσταση . . . . . . . .
Σύνδεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4EL
23
23
24
26
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
Κύρια μονάδα
Κουμπί απελευθέρωσης πρόσοψης

 SRC (πηγή)
Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
Αλλάξτε την πηγή.
OFF
Πατήστε και κρατήστε για 1 δευτερόλεπτο για
να απενεργοποιήσετε την πηγή και να
εμφανίσετε το ρολόι.
Πατήστε παρατεταμένα περισσότερο από
2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το
προϊόν και την οθόνη.
/ (προηγούμενο/επόμενο)
/ (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη
προώθηση)
 PTY (τύπος προγράμματος)
Επιλέξτε PTY στο RDS.
(περιήγηση) (σελίδα 12)
Μεταβείτε στη λειτουργία περιήγησης κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
(Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένη μια
συσκευή USB στη λειτουργία Android™ ή iPod.)
 Κουμπί ελέγχου
Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση
του ήχου.
PUSH ENTER
Εισαγωγή του επιλεγμένου στοιχείου.
Πατήστε το SRC, περιστρέψτε κι, έπειτα,
πατήστε για να αλλάξετε την πηγή (χρονικό
όριο σε 2 δευτερόλεπτα).
MENU
Άνοιγμα του μενού ρυθμίσεων.
/
(SEEK –/+)
Συντονίστε αυτόματα ραδιοφωνικούς
σταθμούς. Πατήστε παρατεταμένα για να
εκτελέσετε χειροκίνητο συντονισμό.
 EQ (ισοσταθμιστής)
Επιλέξτε καμπύλη ισοσταθμιστή.

(πίσω)
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
MODE (σελίδα 9)
 Δέκτης για το τηλεχειριστήριο
 Παράθυρο ενδείξεων
5EL
 Αριθμητικά πλήκτρα (1 έως 6)
Λήψη αποθηκευμένων ραδιοφωνικών
σταθμών. Πατήστε παρατεταμένα για να
αποθηκεύσετε σταθμούς.
ALBUM /
Παραλείψτε ένα άλμπουμ για συσκευή ήχου.
Πατήστε παρατεταμένα για συνεχή
παράλειψη άλμπουμ.
(Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένη μια
συσκευή USB στη λειτουργία Android ή iPod.)
(επανάληψη)
(Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένη
μια συσκευή USB στη λειτουργία Android.)
(τυχαία)
(Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένη
μια συσκευή USB στη λειτουργία Android.)
Έναρξη χρήσης
Αφαίρεση της πρόσοψης
Μπορείτε να αποσπάσετε την πρόσοψη αυτής
της μονάδας για προστασία από κλοπή.
1
Πατήστε παρατεταμένα το OFF  έως
ότου απενεργοποιηθεί η μονάδα,
πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της
πρόσοψης , έπειτα τραβήξτε την
πρόσοψη πάνελ προς το μέρος σας για
να την αφαιρέσετε.
 (αναπαραγωγή/παύση)
 EXTRA BASS
Ενισχύει τον ήχο των μπάσων σε συγχρονισμό
με το επίπεδο έντασης ήχου. Πατήστε για να
αλλάξετε τη ρύθμιση EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Υποδοχή εισόδου AUX
 DSPL (οθόνη)
Πατήστε για να αλλάξετε τα στοιχεία
στην οθόνη.
SCRL (κύλιση)
Πατήστε παρατεταμένα για κύλιση ενός
στοιχείου στην οθόνη.
 Θύρα USB
Συναγερμός προειδοποίησης
Αν απενεργοποιήσετε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση OFF χωρίς να αποσπάσετε την
πρόσοψη, ο συναγερμός προειδοποίησης θα
ηχήσει για μερικά δευτερόλεπτα. Ο συναγερμός
θα ηχήσει μόνο εάν χρησιμοποιείται ο
ενσωματωμένος ενισχυτής.
Τοποθέτηση της πρόσοψης
6EL
Επαναφορά της μονάδας
Ρύθμιση του ρολογιού
Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα για πρώτη
φορά ή αφού αντικαταστήσετε τη μπαταρία
αυτοκινήτου ή αλλάξετε τις συνδέσεις, πρέπει
να επαναφέρετε τη μονάδα.
1
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το κουμπί
ελέγχου για να επιλέξετε το [GENERAL]
και πατήστε το.
1
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε το [SET CLOCK-ADJ]
και πατήστε το.
Πατήστε το DSPL και το
(πίσω)/
MODE για πάνω από 2 δευτερόλεπτα.
Σημείωση
Η επαναφορά της μονάδας θα διαγράψει τη ρύθμιση του
ρολογιού και ορισμένα αποθηκευμένα περιεχόμενα.
Αναβοσβήνει η ένδειξη των ωρών.
3
Ρύθμιση περιοχής/επικράτειας
Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη,
πατήστε το / (SEEK –/+).
Μετά την επαναφορά της μονάδας, εμφανίζεται
η οθόνη ρύθμισης περιοχής/επικράτειας.
1
Πατήστε το ENTER ενώ εμφανίζεται το
[SET AREA].
Εμφανίζεται η περιοχή/επικράτεια που έχει
ρυθμιστεί αυτή τη στιγμή.
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
4
Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά,
πατήστε MENU.
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται και το ρολόι ξεκινά.
Για εμφάνιση του ρολογιού
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε [EUROPE] ή [RUSSIA], έπειτα
πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το [YES] ή [NO] και πατήστε το.
Έλεγχος της τάσης της
μπαταρίας
Εάν η ρύθμιση περιοχής/επικράτειας έχει
αλλάξει, η μονάδα επανέρχεται και, στη
συνέχεια, εμφανίζεται το ρολόι.
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα τάση της
μπαταρίας. (Δεν διατίθεται όταν η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να διαμορφωθεί στο
μενού γενικών ρυθμίσεων (σελίδα 13).
Πατήστε το DSPL.
1
Πατήστε επανειλημμένα το DSPL έως
ότου εμφανιστεί η οθόνη τάσης της
μπαταρίας.
7EL
Σύνδεση συσκευής USB
1
Μειώστε την ένταση του ήχου στη
μονάδα.
2
Συνδέστε τη συσκευή USB στη μονάδα.
Για να συνδέσετε ένα iPod/iPhone,
χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης USB για
iPod (δεν παρέχεται).
Σύνδεση άλλης φορητής
συσκευής ήχου
1
Απενεργοποιήστε τη φορητή
συσκευή ήχου.
2
Μειώστε την ένταση του ήχου
στη μονάδα.
3
Συνδέστε τη φορητή συσκευή
ήχου στην υποδοχή εισόδου AUX
(μίνι στερεοφωνικό βύσμα) στη
μονάδα με ένα καλώδιο σύνδεσης
(δεν παρέχεται)*.
* Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε βύσμα
ίσιου τύπου.
4
Πατήστε το SRC για να επιλέξετε
το [AUX].
Για να αντιστοιχίσετε το επίπεδο της
έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής
με άλλες πηγές
Εκκινήστε την αναπαραγωγή της φορητής
συσκευής ήχου σε μέτρια ένταση και ορίστε τη
συνήθη ένταση ακρόασης στη μονάδα.
Πατήστε το MENU κι, έπειτα, επιλέξτε το [SOUND]
 [SET AUX VOL] (σελίδα 15).
8EL
Χειροκίνητη αποθήκευση
Ακρόαση ραδιοφώνου
1
Ακρόαση ραδιοφώνου
Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πατήστε το SRC για
να επιλέξετε το [TUNER].
Ενώ λαμβάνετε το σταθμό που θέλετε
να αποθηκεύσετε, πατήστε
παρατεταμένα ένα αριθμητικό κουμπί
(1 έως 6) έως ότου εμφανιστεί το [MEM].
Λήψη των αποθηκευμένων σταθμών
Αυτόματη αποθήκευση (BTM)
1
Πατήστε το MODE για να αλλάξετε τη
ζώνη (FM1, FM2, FM3, MW ή LW).
2
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το κουμπί
ελέγχου για να επιλέξετε το [GENERAL]
και πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το [SET BTM] και πατήστε το.
Η μονάδα αποθηκεύει σταθμούς με σειρά
συχνότητας στα αριθμητικά πλήκτρα.
Συντονισμός
1
2
Πατήστε το MODE για να αλλάξετε τη
ζώνη (FM1, FM2, FM3, MW ή LW).
1
Χρήση του συστήματος
ραδιοπληροφόρησης (RDS)
Ρύθμιση εναλλακτικών συχνοτήτων
(AF) και δελτίο κυκλοφορίας (TA)
Το AF επανασυντονίζει διαρκώς το σταθμό στο πιο
ισχυρό σήμα σε ένα δίκτυο και το TA παρέχει
επίκαιρες πληροφορίες για την κυκλοφορία ή
προγράμματα κυκλοφορίας (TP), εάν λαμβάνονται.
1
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το κουμπί
ελέγχου για να επιλέξετε το [GENERAL]
και πατήστε το.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το [SET AF/TA] και πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ή [SET AF/TA-OFF], και
πατήστε το.
Εκτελέστε τη διαδικασία συντονισμού.
Χειροκίνητος συντονισμός
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το /
(SEEK –/+) για να εντοπίσετε την κατάλληλη
συχνότητα, έπειτα, πατήστε το /
(SEEK –/+) επαναλαμβανόμενα για να
συντονιστείτε καλύτερα στην επιθυμητή
συχνότητα.
Για να συντονίσετε αυτόματα
Πατήστε το / (SEEK –/+).
Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα λαμβάνει
έναν σταθμό.
Επιλέξτε τη ζώνη, έπειτα, πατήστε ένα
αριθμητικό κουμπί (1 έως 6).
Για να αποθηκεύσετε σταθμούς RDS με τη
ρύθμιση AF και TA
Μπορείτε να προσυντονίσετε σταθμούς RDS μαζί
με μια ρύθμιση AF/TA. Ορίστε το AF/TA, έπειτα
αποθηκεύστε το σταθμό με BTM ή χειροκίνητα. Εάν
εκτελέσετε χειροκίνητο προσυντονισμό, μπορείτε
να προσυντονίσετε επίσης σταθμούς μη-RDS.
9EL
Για να λαμβάνετε επείγουσες αναγγελίες
Με το AF ή το TA ενεργοποιημένο, οι επείγουσες
αναγγελίες θα διακόπτουν αυτόματα την
τρέχουσα επιλεγμένη πηγή.
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη
διάρκεια ενός δελτίου κυκλοφορίας
Επιλογή τύπων προγράμματος (PTY)
1
2
Το επίπεδο θα αποθηκευτεί στη μνήμη για
επακόλουθα δελτία κυκλοφορίας, ανεξάρτητα
από την κανονική ένταση ήχου.
Για να παραμείνετε σε ένα περιφερειακό
πρόγραμμα (REGIONAL)
Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες AF και
REGIONAL, δεν θα μεταβαίνετε σε άλλο
περιφερειακό σταθμό με ισχυρότερο σήμα. Εάν
φύγετε από την περιοχή λήψης αυτού του
περιφερειακού προγράμματος, θέστε το [SET
REG-OFF] στο [GENERAL] κατά τη λήψη FM
(σελίδα 14).
Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί στο Η.Β. και
ορισμένες άλλες περιοχές.
Λειτουργία τοπικής σύνδεσης (Local Link)
(μόνο για Η.Β.)
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέγετε
άλλους τοπικούς σταθμούς στην περιοχή,
ακόμα και αν δεν είναι αποθηκευμένοι στα
αριθμητικά πλήκτρα.
Κατά τη λήψη FM, πατήστε ένα αριθμητικό
πλήκτρο (1 έως 6) στο οποίο είναι αποθηκευμένος
κάποιος τοπικός σταθμός. Εντός 5 δευτερολέπτων,
πατήστε πάλι ένα αριθμητικό πλήκτρο τοπικού
σταθμού. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία έως
ότου αρχίσετε να λαμβάνετε τον τοπικό σταθμό.
Πατήστε το PTY κατά τη λήψη FM.
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου μέχρι
να εμφανιστεί ο τύπος προγράμματος
που θέλετε και μετά πατήστε το.
Η μονάδα αρχίζει να αναζητά έναν σταθμό
που να μεταδίδει τον επιλεγμένο τύπο
προγράμματος.
Τύπος προγράμματος
NEWS (Ειδήσεις), AFFAIRS (Τρέχουσες υποθέσεις),
INFO (Πληροφορίες), SPORT (Αθλητικά), EDUCATE
(Εκπαίδευση), DRAMA (Δράμα), CULTURE
(Πολιτισμός), SCIENCE (Επιστήμη), VARIED
(Ποικίλα), POP M (Ποπ μουσική), ROCK M (Ροκ
μουσική), EASY M (Μουσική M.O.R. ), LIGHT M
(Ελαφρά κλασσική), CLASSICS (Σοβαρή
κλασσική), OTHER M (Άλλη μουσική), WEATHER
(Καιρός), FINANCE (Οικονομικά), CHILDREN
(Παιδικό πρόγραμμα), SOCIAL A (Κοινωνικές
υποθέσεις), RELIGION (Θρησκεία), PHONE IN (Με
συμμετοχή του ακροατηρίου), TRAVEL (Ταξίδια),
LEISURE (Αναψυχή), JAZZ (Μουσική τζαζ),
COUNTRY (Κάουντρι), NATION M (Εθνική
μουσική), OLDIES (Παλιά μουσική), FOLK M
(Παραδοσιακή μουσική), DOCUMENT
(Ντοκιμαντέρ)
Ρύθμιση της ώρας του ρολογιού (CT)
Τα δεδομένα CT από τη μετάδοση RDS ρυθμίζουν
το ρολόι.
1
10EL
Ρυθμίστε το [SET CT] στο [GENERAL] σε
[SET CT-ON] (σελίδα 14).
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή συσκευής USB
Προτού πραγματοποιήσετε μια σύνδεση,
επιλέξτε τη λειτουργία USB (λειτουργία Android
ή λειτουργία MSC/MTP) ανάλογα με τη συσκευή
USB (σελίδα 14).
1
Στις παρούσες Οδηγίες χρήσης, το "iPod"
χρησιμοποιείται ως γενική αναφορά για τις
λειτουργίες iPod σε ένα iPod και iPhone, εκτός
κι εάν καθορίζεται διαφορετικά από το κείμενο
ή τις εικόνες.
Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα του iPod
σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Σχετικά με το iPod"
(σελίδα 16) ή επισκεφτείτε την τοποθεσία
υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τύποι AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage
Class) και MTP (Media Transfer Protocol) συσκευών
USB* συμβατές με το πρότυπο USB. Ανάλογα με τη
συσκευή USB, η λειτουργία Android ή η λειτουργία
MSC/MTP μπορούν να επιλεχθούν στη μονάδα.
Ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών
μέσων ή smartphone Android μπορεί να απαιτούν
ρύθμιση στη λειτουργία MTP.
* για παράδειγμα, μια μονάδα flash USB, συσκευή
αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων, Android
smartphone
Σημειώσεις
 Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα της συσκευής
USB σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης
πελατών στο οπισθόφυλλο.
 Smartphone με Android OS 4.1 ή ανώτερο
εγκατεστημένο υποστηρίζουν του Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Εντούτοις, ορισμένα
smartphone μπορεί να μην υποστηρίζουν πλήρως το
AOA 2.0 ακόμα κι εάν είναι εγκατεστημένο το
Android OS 4.1 ή ανώτερο.
Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα του
smartphone Android σας, επισκεφτείτε την
τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
 Δεν υποστηρίζεται η αναπαραγωγή των εξής αρχείων.
MP3/WMA/FLAC:
 αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
 αρχεία DRM (Διαχείριση ψηφιακών δεδομένων)
 αρχεία ψηφιακού ήχου πολλαπλών καναλιών
MP3/WMA:
 αρχεία μη απωλεστικής συμπίεσης
Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα
USB (σελίδα 8).
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Αν μια συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη, για να
ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το SRC
για να επιλέξετε το [USB] (Η ένδειξη [IPD]
εμφανίζεται στην οθόνη όταν αναγνωριστεί
το iPod).
2
Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη μονάδα.
Για διακοπή της αναπαραγωγής
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF για
1 δευτερόλεπτο.
Για αφαίρεση της συσκευής
Διακόψτε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια
αφαιρέστε τη συσκευή.
Προειδοποίηση για το iPhone
Όταν συνδέετε ένα iPhone μέσω USB, η ένταση
ήχου της φωνητικής κλήσης ελέγχεται από το
iPhone και όχι από τη μονάδα. Μην αυξήσετε
κατά λάθος την ένταση του ήχου στη μονάδα
κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καθώς μπορεί να
ηχήσει ένας δυνατός ήχος όταν ολοκληρωθεί η
κλήση.
11EL
Αναζήτηση και αναπαραγωγή
κομματιών
Επαναλαμβανόμενη και τυχαία
αναπαραγωγή
Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένη μια
συσκευή USB στη λειτουργία Android.
1
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε το
(επαναλαμβανόμενη)
ή το
(τυχαία) επαναλαμβανόμενα
για να επιλέξετε την επιθυμητή
λειτουργία αναπαραγωγής.
Η αναπαραγωγή στην επιλεγμένη λειτουργία
αναπαραγωγής μπορεί να καθυστερήσει να
ξεκινήσει.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής
διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ήχου.
Αναζήτηση κομματιού με όνομα
(Quick-BrowZer™)
Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένη μια
συσκευή USB στη λειτουργία Android ή iPod.
1
Κατά την αναπαραγωγή USB, πατήστε
το
(περιήγηση)* για να εμφανιστεί η
λίστα κατηγοριών αναζήτησης.
Όταν εμφανιστεί η λίστα με τα κομμάτια,
πατήστε το
(πίσω) επαναλαμβανόμενα για
να εμφανιστεί η επιθυμητή κατηγορία
αναζήτησης.
* Κατά την αναπαραγωγή USB, πατήστε
(περιήγηση) για πάνω από 2 δευτερόλεπτα για
να επιστρέψετε απευθείας στην αρχή της
λίστας με τις κατηγορίες.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε την κατηγορία αναζήτησης
που θέλετε και μετά πατήστε το για
επιβεβαίωση.
12EL
3
Επαναλάβετε το βήμα 2 για αναζήτηση
του κομματιού που θέλετε.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Για έξοδο από τη λειτουργία Quick-BrowZer
Πατήστε το
(περιήγηση).
Αναζήτηση παραλείποντας στοιχεία
(Λειτουργία μετάβασης)
Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένη μια
συσκευή USB στη λειτουργία Android ή iPod.
1
2
3
Πατήστε το
(περιήγηση).
Πατήστε το  (SEEK +).
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το στοιχείο.
Παραλείπετε στοιχεία στη λίστα κατά βήματα
10% του συνολικού αριθμού στοιχείων.
4
Πατήστε το ENTER για να επιστρέψετε
στη λειτουργία Quick-BrowZer.
Εμφανίζεται το επιλεγμένο στοιχείο.
5
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και
πατήστε το.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Γενική ρύθμιση (GENERAL)
Ρυθμίσεις
Ακύρωση της λειτουργίας DEMO
Μπορείτε να ακυρώσετε την εμφάνιση της
επίδειξης η οποία εμφανίζεται, όταν η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.
1
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το κουμπί
ελέγχου για να επιλέξετε το [GENERAL]
και πατήστε το.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το [SET DEMO] και πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε [SET DEMO-OFF] και πατήστε το.
Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
4
Πατήστε το
(πίσω) δύο φορές.
Η οθόνη επιστρέφει σε λειτουργία κανονικής
λήψης/αναπαραγωγής.
Χειρισμός βασικών λειτουργιών
Μπορείτε να ρυθμίσετε στοιχεία στις ακόλουθες
κατηγορίες ρύθμισης: Γενική ρύθμιση (GENERAL),
Ρύθμιση ήχου (SOUND), Ρύθμιση οθόνης (DISPLAY)
1
2
Πατήστε το MENU.
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και
πατήστε το.
Τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν
διαφέρουν ανάλογα με την πηγή και τις
ρυθμίσεις.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και
πατήστε το.
Για επιστροφή στην προηγούμενη ένδειξη
Πατήστε το
(πίσω).
AREA
Καθορίζει την περιοχή/επικράτεια για
να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα:
[EUROPE], [RUSSIA].
Εάν η περιοχή/επικράτεια που έχει ρυθμιστεί
τη δεδομένη στιγμή αλλάξει, αυτή η μονάδα
επανέρχεται, κι έπειτα εμφανίζεται το ρολόι.
(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)
DEMO (επίδειξη)
Ενεργοποιεί τη λειτουργία επίδειξης: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (ρύθμιση ρολογιού) (σελίδα 7)
CAUT ALM (συναγερμός προειδοποίησης)
Ενεργοποιεί τον συναγερμό προειδοποίησης:
[ON], [OFF] (σελίδα 6).
(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)
BEEP
Ενεργοποιεί το χαρακτηριστικό ήχο: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από
καθορισμένο χρόνο, όταν απενεργοποιηθεί
η μονάδα: [ON] (30 λεπτά), [OFF].
STEERING
Καταχωρίζει/επαναφέρει τη ρύθμιση του
τηλεχειριστηρίου τιμονιού.
(Διατίθεται όταν έχει συνδεθεί με το καλώδιο
σύνδεσης (δεν παρέχεται).) (Διατίθεται μόνο
ενώ η πηγή είναι απενεργοποιημένη και
εμφανίζεται το ρολόι.)
STR CONTROL (χειρισμός τιμονιού)
Επιλέγει τη λειτουργία εισόδου για το
συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο. Για να
αποτρέψετε δυσλειτουργία, φροντίστε να
αντιστοιχίσετε τη λειτουργία εισόδου με το
συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο πριν τη χρήση.
CUSTOM
Λειτουργία εισαγωγής για το
τηλεχειριστήριο του τιμονιού
PRESET
Λειτουργία εισόδου για το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο αποκλείοντας το
τηλεχειριστήριο του τιμονιού (επιλέγεται
αυτόματα όταν εκτελεστεί το [RESET CUSTOM])
13EL
EDIT CUSTOM
Καταχωρίζει τις λειτουργίες (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–) στο τηλεχειριστήριο τιμονιού:
 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να
αντιστοιχίσετε στο τηλεχειριστήριο
τιμονιού και πατήστε το.
 Ενώ αναβοσβήνει το [REGISTER], πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο
τηλεχειριστήριο τιμονιού στο οποίο θέλετε
να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία. Όταν
η καταχώριση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται
το [REGISTERED].
 Για να καταχωρίσετε άλλες λειτουργίες,
επαναλάβετε τα βήματα  και .
(Διατίθεται μόνο όταν το [STR CONTROL] έχει
τεθεί στο [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Επαναφέρει τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
τιμονιού: [YES], [NO].
(Διατίθεται μόνο όταν το [STR CONTROL] έχει
τεθεί στο [CUSTOM].)
Σημειώσεις
 Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, διατίθεται
μόνο η λειτουργία των κουμπιών στη μονάδα.
Για ασφάλεια, σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας
προτού πραγματοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση.
 Εάν σημειωθεί κάποιο σφάλμα κατά την
καταχώριση, όλες οι πληροφορίες που είχαν
καταχωριστεί προηγουμένως διατηρούνται.
Ξεκινήστε πάλι την καταχώριση από τη
λειτουργία όπου σημειώθηκε το σφάλμα.
 Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη σε ορισμένα οχήματα. Για
λεπτομέρειες για τη συμβατότητα του οχήματός
σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης
πελατών στο οπισθόφυλλο.
USB MODE
Αλλάζει τη λειτουργία USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει την
πηγή USB.)
CT (ώρα ρολογιού)
Ενεργοποιεί τη λειτουργία CT: [ON], [OFF].
14EL
AF/TA (εναλλακτικές συχνότητες/δελτίο
κυκλοφορίας)
Επιλέγει τις εναλλακτικές συχνότητες (AF) και
το δελτίο κυκλοφορίας (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Διατίθεται όταν έχει επιλεγεί οποιαδήποτε
πηγή.)
REGIONAL
Περιορίζει τη λήψη σε μια συγκεκριμένη
περιοχή: [ON], [OFF]. (Διαθέσιμο μόνο όταν
λαμβάνονται σήματα FM).
BTM (βέλτιστη μνήμη συντονισμού) (σελίδα 9)
(Διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει τον δέκτη.)
FIRMWARE
(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)
Ελέγχει/ενημερώνει την έκδοση
υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες,
επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης στο
οπισθόφυλλο.
FW VERSION (έκδοση υλικολογισμικού)
Προβάλλει την τρέχουσα έκδοση
υλικολογισμικού.
FW UPDATE (ενημέρωση υλικολογισμικού)
Εισέρχεται σε διαδικασία ενημέρωσης
υλικολογισμικού: [YES], [NO].
Η ενημέρωση του υλικολογισμικού διαρκεί
λίγα λεπτά έως ότου ολοκληρωθεί. Στη
διάρκεια της ενημέρωσης, μη στρέψετε την
ανάφλεξη στη θέση OFF και μην αφαιρέσετε τη
συσκευή USB.
Ρύθμιση ήχου (SOUND)
Αυτό το μενού ρυθμίσεων διατίθεται όταν έχει
επιλεγεί οποιαδήποτε πηγή.
EQ10 PRESET
Επιλέγει μια καμπύλη ισοστάθμισης από
10 καμπύλες ισοστάθμισης ή απενεργοποιεί
τη ρύθμιση:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Η ρύθμιση της καμπύλης ισοστάθμισης μπορεί
να απομνημονευτεί για κάθε πηγή.
* Το [ΚΑΡΑOΚΕ] μειώνει το φωνητικό ήχου αλλά
δεν μπορεί να καταργηθεί πλήρως κατά την
αναπαραγωγή. Επίσης, η χρήση μικροφώνου
δεν υποστηρίζεται.
EQ10 CUSTOM
Ρυθμίζει το [CUSTOM] του EQ10.
Ρύθμιση της καμπύλης του ισοσταθμιστή:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη μεταξύ των
τιμών –6 dB έως +6 dB σε βήματα του 1 dB.
BALANCE
Ρυθμίζει την ισορροπία του ήχου: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Ρυθμίζει το σχετικό επίπεδο: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (ένταση ήχου AUX)
Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης ήχου για
κάθε συνδεδεμένη βοηθητική συσκευή:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Αυτή η ρύθμισης εκμηδενίζει την ανάγκη να
ρυθμίζετε το επίπεδο της έντασης ήχου
ανάμεσα στις πηγές.
(Διαθέσιμο μόνο όταν έχει επιλεγεί το AUX.)
Ρύθμιση εμφάνισης (DISPLAY)
DIMMER
Αλλάζει τη φωτεινότητα της οθόνης: [ON],
[OFF], [CLK] (ρολόι).
Για να ορίσετε αυτή τη λειτουργία ώστε να
είναι ενεργή μόνο στη διάρκεια μιας
συγκεκριμένης περιόδου, επιλέξτε το [CLK],
έπειτα ρυθμίστε τις ώρες έναρξης και τέλους.
– Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, όταν η
λειτουργία μείωσης φωτεινότητας είναι
ενεργοποιημένη:
Θέστε το [DIMMER] στο [ON], έπειτα ρυθμίστε
το [BRIGHTNESS].
– Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, όταν
η λειτουργία μείωσης φωτεινότητας είναι
απενεργοποιημένη:
Θέστε το [DIMMER] στο [OFF], έπειτα
ρυθμίστε το [BRIGHTNESS].
Η ρύθμιση της φωτεινότητας αποθηκεύεται
και εφαρμόζεται όταν η λειτουργία
μείωσης φωτεινόνητας ενεργοποιείται
ή απενεργοποιείται.
BRIGHTNESS
Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης. Το
επίπεδο φωτεινότητας δύναται να ρυθμιστεί:
[1] – [10].
SND SYNC (συγχρονισμός ήχου)
Ενεργοποιεί το συγχρονισμό του φωτισμού με
τον ήχο: [ON], [OFF].
AUTO SCR (αυτόματη κύλιση)
Εκτελεί αυτόματη κύλιση μεγάλων στοιχείων:
[ON], [OFF].
(Δεν είναι διαθέσιμο όταν έχετε επιλέξει το
AUX ή τον δέκτη.)
15EL
Σειρά αναπαραγωγής αρχείων ήχου
Πρόσθετες πληροφορίες
Φάκελος (άλμπουμ)
Ενημέρωση υλικολογισμικού
Αρχείο ήχου (κομμάτι)
Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό,
επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης
στο οπισθόφυλλο, έπειτα ακολουθήστε τις
διαδικτυακές οδηγίες.
Σημειώσεις
 Η χρήση μιας συσκευής USB (δεν παρέχεται) είναι
απαραίτητη για την ενημέρωση του
υλικολογισμικού. Αποθηκεύστε το πρόγραμμα
ενημέρωσης στη συσκευή USB και συνδέστε τη
συσκευή στη θύρα USB, έπειτα εκτελέστε τη
λειτουργία ενημέρωσης.
 Η ενημέρωση του υλικολογισμικού διαρκεί λίγα
λεπτά έως ότου ολοκληρωθεί. Στη διάρκεια της
ενημέρωσης, μη στρέψετε την ανάφλεξη στη θέση
OFF και μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB.
Προφυλάξεις
 Κρυώστε τη μονάδα από πριν εάν το αυτοκίνητό
σας ήταν σταθμευμένο στον ήλιο.
 Μην αφήνετε την πρόσοψη ή συσκευές ήχου
που έχετε φέρει μέσα στο αυτοκίνητο
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία λόγω υψηλής θερμοκρασίας στο
άμεσο ηλιακό φως.
 Ηλεκτρική κεραία εκτείνεται αυτόματα.
Για να διατηρήσετε υψηλή ποιότητα ήχου
Μη ρίχνετε υγρά πάνω στη μονάδα.
16EL
Σχετικά με το iPod
 Μπορείτε να συνδεθείτε στα ακόλουθα μοντέλα
iPod. Ενημερώστε τις συσκευές iPod σας με την
τελευταία έκδοση του λογισμικού πριν τη χρήση.
Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod
Συμβατό μοντέλο
USB
iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (6ης γενιάς)

iPod touch (5ης γενιάς)

iPod nano (7ης γενιάς)

 Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for
iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό
εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται
ειδικά με iPod ή iPhone αντίστοιχα και έχει
πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι
ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της
Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία
αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με
τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς.
Λάβετε υπόψη ότι η χρήση αυτού του
προαιρετικού εξαρτήματος με iPod ή iPhone
ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα
με τη μονάδα σας, τα οποία δεν καλύπτονται σε
αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Συντήρηση
Καθαρισμός των υποδοχών
Η μονάδα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν
οι υποδοχές ανάμεσα στη μονάδα και την
πρόσοψη δεν είναι καθαρές. Για να αποτραπεί
αυτό, αποσπάστε την πρόσοψη (σελίδα 6) και
καθαρίστε τις υποδοχές με μια μπατονέτα. Μην
ασκήσετε πολύ μεγάλη δύναμη. Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί ζημιά στις υποδοχές.
Σημειώσεις
 Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε την
ανάφλεξη προτού καθαρίσετε τις υποδοχές και
αφαιρέστε το κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης.
 Ποτέ μην αγγίζετε τις υποδοχές απευθείας με τα
δάχτυλά σας ή με οποιαδήποτε μεταλλική συσκευή.
Προδιαγραφές
Τομέας ραδιοφωνικού δέκτη
FM
Εύρος συντονισμού:
Όταν το [AREA] έχει τεθεί στο [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Όταν το [AREA] έχει τεθεί στο [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(σε βήμα 50 kHz)
Τρισδιάστατη απεικόνιση (FM3):
65 MHz – 74 MHz (σε βήμα 30 kHz)
Ακροδέκτης κεραίας (εξωτερικής):
Σύνδεσμος εξωτερικής κεραίας
Ενδιάμεση συχνότητα:
Όταν το [AREA] έχει τεθεί στο [EUROPE]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz έως -487,3 kHz και
+500,0 kHz έως +2.095,4 kHz
Όταν το [AREA] έχει τεθεί στο [RUSSIA]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz έως -487,3 kHz και
+500,0 kHz έως +2.095,4 kHz
FM OIRT: -1.815,6 kHz έως -943,7 kHz και
+996,6 kHz μέχρι +1.776,6 kHz
Χρησιμοποιούμενη ευαισθησία: 7 dBf
Επιλεκτικότητα: 75 dB στα 400 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 73 dB
Διαχωρισμός: 50 dB στα 1 kHz
Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Εύρος συντονισμού:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Ακροδέκτης κεραίας (εξωτερικής):
Σύνδεσμος εξωτερικής κεραίας
Ευαισθησία: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Τομέας συσκευής αναπαραγωγής USB
Διεπαφή: USB (Πλήρης ταχύτητα)
Μέγιστη ένταση ρεύματος: 1 A
Μέγιστος αριθμός αναγνωρίσιμων φακέλων και
αρχείων:
Φάκελοι (άλμπουμ): 256
Αρχεία (κομμάτια) ανά φάκελο: 256
Συμβατό πρωτόκολλο Ανοιχτού Αξεσουάρ
Android (AOA): 2,0
17EL
Αντίστοιχος κωδικοποιητής:
MP3 (.mp3)
Ρυθμός μετάδοσης bit: 8 kbps - 320 kbps
(Υποστηρίζει VBR (Μεταβλητό βαθμό
ροής δεδομένων))
Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 kHz - 48 kHz
WMA (.wma)
Ρυθμός μετάδοσης bit: 32 kbps - 192 kbps
(Υποστηρίζει VBR (Μεταβλητό βαθμό
ροής δεδομένων))
Ρυθμός δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Βάθος bit: 16 bit, 24 bit
Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1 kHz, 48 kHz
Τομέας ενισχυτή ισχύος
Έξοδος: Έξοιδοι ηχείων
Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 Ω – 8 Ω
Μέγιστη έξοδος ισχύος: 55 W × 4 (στα 4 Ω)
Γενικά
Έξοδοι:
Ακροδέκτης εξόδων ήχου (ΠΙΣΩ)
Ηλεκτρική κεραία/Ακροδέκτης ελέγχου
ηλεκτρικού ενισχυτή (REM OUT)
Είσοδοι:
Ακροδέκτης εισόδου τηλεχειριστηρίου
Ακροδέκτης εισόδου κεραίας
Βύσμα εισόδου AUX (στερεοφωνικό μίνι βύσμα)
Θύρα USB
Απαιτήσεις ισχύος: Μπαταρία αυτοκινήτου
12 V DC (αρνητική γείωση)
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος: 10 A
Διαστάσεις:
Περίπου 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8" × 2" × 4 3/4") (π/ύ/β)
Διαστάσεις στερέωσης:
Περίπου 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4" × 2 1/8" × 4 1/8") (π/ύ/β)
Βάρος: περίπου 0,7 kg (1 lb 9 oz)
Περιεχόμενα συσκευασίας:
Κύρια μονάδα (1)
Εξαρτήματα για εγκατάσταση και συνδέσεις
(1 σετ)
Ο αντιπρόσωπός σας μπορεί να μη διαθέτει
κάποια από τα παρελκόμενα που αναφέρονται
18EL
ανωτέρω. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για
λεπτομερείς πληροφορίες.
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Πνευματικά δικαιώματα
Το Windows Media είναι σήμα κατατεθέν
ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις
Η.Π.Α ή/και σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες
τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
της Microsoft Corporation. Η χρήση ή η διανομή
αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος αυτού
απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft
ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας
Microsoft.
Τα iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod
είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
κατατεθειμένα στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.
Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της
κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται
κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.
Η ονομασία «Android» είναι εμπορικό σήμα της
Google Inc.
libFLAC
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Η αναδιανομή και χρήση σε μορφή πηγαίου και
δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποίηση
επιτρέπονται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
 Η αναδιανομή υπό μορφή πηγαίου κώδικα
πρέπει να περιλαμβάνει την παραπάνω
ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων,
τον παρόντα κατάλογο προϋποθέσεων και την
ακόλουθη ρήτρα αποποίησης ευθυνών.
 Η αναδιανομή υπό μορφή δυαδικού κώδικα
πρέπει να περιλαμβάνει την παραπάνω
ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων,
τον παρόντα κατάλογο προϋποθέσεων και την
ακόλουθη ρήτρα αποποίησης ευθυνών στην
τεκμηρίωση ή/και άλλο υλικό που
επισυνάπτεται.
 Ούτε η ονομασία του Ιδρύματος Xiph.org ούτε τα
ονόματα των συνεργατών του δύναται να
χρησιμοποιηθούν για την προσυπογραφή ή την
προώθηση προϊόντων που προκύπτουν από αυτό
το λογισμικό χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια.
ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ,
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή
ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή
ΚΕΡΔΩΝ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ Ή ΕΞ
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΘ'
ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΖΗΜΙΑΣ.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο ακόλουθος κατάλογος ελέγχου θα σας
βοηθήσει να διορθώσετε προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίζετε με τη μονάδα σας.
Προτού διαβάσετε τον παρακάτω κατάλογο
ελέγχου, ελέγξτε τη σύνδεση και τις διαδικασίες
λειτουργίας.
Για λεπτομέρειες για τη χρήση της ασφάλειας και
την αφαίρεση της μονάδας από το ταμπλό,
ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση/Εγκατάσταση"
(σελίδα 23).
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, επισκεφτείτε την
τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο
οπισθόφυλλο.
Γενικά
Απουσία ήχου ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.
 Η θέση του ελέγχου (εξασθενητή) [FADER] δεν
είναι ρυθμισμένη για ένα σύστημα 2 ηχείων.
 Η ένταση ήχου της μονάδας ή/και της
συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή.
 Αυξήστε την ένταση ήχου της μονάδας και
της συνδεδεμένης συσκευής.
Δεν υπάρχει ηχητικό σήμα.
 Είναι συνδεδεμένος προαιρετικός ενισχυτής
ισχύος και δεν χρησιμοποιείτε τον
ενσωματωμένο ενισχυτή.
Τα περιεχόμενα της μνήμης έχουν διαγραφεί.
 Το καλώδιο τροφοδοσίας ή η μπαταρία έχει
αποσυνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά.
Οι αποθηκευμένοι σταθμοί και η σωστή ώρα
έχουν διαγραφεί.
Η ασφάλεια κάηκε.
Ακούγεται ένας θόρυβος όταν αλλάζει θέση το
κλειδί στην ανάφλεξη.
 Τα καλώδια δεν είναι σωστά αντιστοιχισμένα
με το παρελκόμενο υποδοχής ρεύματος του
αυτοκινήτου.
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής ή λήψης,
ξεκινά η λειτουργία επίδειξης.
 Εάν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία εντός
5 λεπτών ενώ έχει οριστεί το [DEMO-ON], ξεκινά
η λειτουργία επίδειξης.
 Ορίστε [DEMO-OFF] (σελίδα 13).
Η οθόνη εξαφανίζεται από/δεν εμφανίζεται
στο παράθυρο της οθόνης.
 Ο ροοστάτης έχει τεθεί στο [DIM-ON]
(σελίδα 15).
 Αν πατήσετε το OFF παρατεταμένα, η οθόνη θα
εξαφανιστεί.
 Πατήστε το OFF στη μονάδα έως ότου
εμφανιστεί η οθόνη.
 Οι υποδοχές είναι βρώμικες (σελίδα 17).
Αναβοσβήνει η οθόνη/φωτισμός.
 Η τροφοδοσία δεν επαρκεί.
 Ελέγξτε ότι η μπαταρία του αυτοκινήτου
τροφοδοτεί επαρκή ισχύ στη μονάδα.
(Οι απαιτήσεις ισχύος είναι
12 V DC.)
19EL
Τα κουμπιά χειρισμού δεν λειτουργούν.
 Πατήστε το DSPL και
(πίσω)/MODE για πάνω
από.
2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη μονάδα.
Τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στη
μνήμη διαγράφονται.
Για την ασφάλειά σας, μην επαναφέρετε τη
μονάδα ενώ οδηγείτε.
Λήψη ραδιοφώνου
Δεν είναι δυνατή η λήψη σταθμών.
Ο ήχος παρεμποδίζεται από θορύβους.
 Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
 Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας του
αυτοκινήτου.
 Εάν η αυτόματη κεραία δεν επεκτείνεται,
ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ελέγχου
της ηλεκτρικής κεραίας.
Ο προκαθορισμένος συντονισμός δεν είναι
δυνατός.
 Το εκπεμπόμενο σήμα είναι πολύ αδύναμο.
Τα 65 MHz έως 74 MHz στο FM3 δεν μπορούν να
συντονιστούν.
 Όταν το [AREA] έχει τεθεί στο [EUROPE].
 Θέστε το [AREA] στο [RUSSIA] (σελίδα 13).
RDS
Οι υπηρεσίες RDS δεν λαμβάνονται (όταν το
[AREA] έχει ρυθμιστεί στο [RUSSIA]).
 Έχει επιλεγεί το FM3.
 Επιλέξτε το FM1 ή το FM2.
 Οι υπηρεσίες RDS δεν είναι διαθέσιμες στην
τρέχουσα περιοχή.
Το SEEK ξεκινά μετά από λίγα δευτερόλεπτα
ακρόασης.
 Ο σταθμός είναι μη-TP ή έχει χαμηλό σήμα.
 Απενεργοποιήστε το TA (σελίδα 9).
Δεν υπάρχουν δελτία κυκλοφορίας.
 Ενεργοποιήστε το TA (σελίδα 9).
 Ο σταθμός δεν μεταδίδει δελτία κυκλοφορίας
παρά το ότι είναι TP.
 Συντονιστείτε σε άλλο σταθμό.
Οθόνες PTY [- - - - - - - -].
 Ο τρέχων σταθμός δεν είναι σταθμός RDS.
 Δεν έχουν ληφθεί δεδομένα RDS.
 Ο σταθμός δεν προσδιορίζει τον τύπο
προγράμματος.
Αναβοσβήνει το όνομα της υπηρεσίας του
προγράμματος.
 Δεν υπάρχει εναλλακτική συχνότητα για τον
τρέχοντα σταθμό.
 Πατήστε το  (SEEK –/+) ενώ
αναβοσβήνει το όνομα της υπηρεσίας του
προγράμματος. Το [PI SEEK] εμφανίζεται και
η μονάδα ξεκινά να αναζητά άλλη συχνότητα
με τα ίδια δεδομένα PI (αναγνωριστικό
προγράμματος).
Αναπαραγωγή συσκευής USB
Δεν μπορείτε να αναπαράγετε στοιχεία μέσω
διανομέα USB.
 Η μονάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει συσκευές
USB μέσω διανομέα USB.
Η αναπαραγωγή μιας συσκευής USB απαιτεί
περισσότερο χρόνο.
 Η συσκευή USB περιέχει αρχεία με περίπλοκη
δενδρική δομή.
Ο ήχος διακόπτεται.
 Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται σε υψηλό βαθμό
ροής δεδομένων.
 Τα αρχεία DRM (Digital Rights Management)
μπορεί να μην παίζουν σε ορισμένες
περιπτώσεις.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείου ήχου.
 Οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί με
διαφορετικά συστήματα αρχείων από FAT16
ή FAT32 δεν υποστηρίζονται.*
* Η συσκευή αυτή υποστηρίζει συστήματα αρχείων
FAT16 και FAT32. Ωστόσο, ορισμένες συσκευές USB
ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα
αρχείων FAT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης για κάθε συσκευή USB ή
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
20EL
Δεν μπορούν να εκτελεστούν χειρισμοί για την
παράβλεψη άλμπουμ, την παράβλεψη
στοιχείων (Λειτουργία μετάβασης) και την
αναζήτηση κομματιού με το όνομα (QuickBrowZer).
 Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να
εκτελεστούν όταν μια συσκευή USB στη
λειτουργία Android ή iPod είναι συνδεδεμένη.
 Ρυθμίστε το [USB MODE] στο [MSC/MTP]
(σελίδα 14).
 Αφαιρέστε το iPod.
 Η λειτουργία USB της συσκευής δεν έχει
ρυθμιστεί στην κατάλληλη λειτουργία.
 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία USB της
συσκευής έχει οριστεί σε λειτουργία MSC/MTP.
Ο ήχος δεν μπορεί να εξαχθεί κατά την
αναπαραγωγή σε λειτουργία Android.
 Ενώ η μονάδα είναι σε λειτουργία Android,
ο ήχος εξέρχεται μόνο από το Android
smartphone.
 Ελέγξτε την κατάσταση της εφαρμογής
αναπαραγωγής ήχου στο Android
smartphone.
 Η αναπαραγωγή μπορεί να μην εκτελείται
σωστά ανάλογα με το Android smartphone.
Μηνύματα
Τα ακόλουθα μηνύματα ενδέχεται να εμφανιστούν
ή να αναβοσβήνουν κατά τη λειτουργία.
NO AF: Δεν υπάρχουν εναλλακτικές συχνότητες.
 Πατήστε το  (SEEK –/+) ενώ
αναβοσβήνει το όνομα της υπηρεσίας του
προγράμματος. Η μονάδα ξεκινά να αναζητά
για άλλη συχνότητα με τα ίδια δεδομένα PI
(αναγνωριστικό προγράμματος) (εμφανίζεται
το [PI SEEK]).
NO TP: Δεν υπάρχουν προγράμματα
κυκλοφορίας.
 Η μονάδα θα συνεχίσει να αναζητά
διαθέσιμους σταθμούς TP.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Μια συσκευή USB που δεν υποστηρίζει AOA
(Ανοιχτό Αξεσουάρ Android) 2.0 είναι
συνδεδεμένη με τη μονάδα, ενώ το [USB MODE]
έχει οριστεί σε [ANDROID].
 Ρυθμίστε το [USB MODE] στο [MSC/MTP]
(σελίδα 14).
OVERLOAD: Η συσκευή USB είναι υπερφορτωμένη.
 Αποσυνδέστε τη συσκευή USB κι, έπειτα,
πατήστε το SRC για να επιλέξετε άλλη πηγή.
 Η συσκευή USB έχει ελάττωμα ή έχει συνδεθεί
μη υποστηριζόμενη συσκευή.
READ: Πραγματοποιείται ανάγνωση πληροφοριών.
 Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η ανάγνωση
και η αναπαραγωγή ξεκινήσει αυτόματα. Αυτό
μπορεί να διαρκέσει λιγάκι ανάλογα με την
οργάνωση αρχείων.
HUB NO SUPRT: Δεν υποστηρίζονται οι
διανομείς USB.
USB ERROR: Η συσκευή USB δεν μπορεί να
αναπαραχθεί.
 Συνδέστε τη συσκευή USB ξανά.
INVALID
 Η επιλεγμένη λειτουργία μπορεί να μην είναι
έγκυρη.
 Το [USB MODE] δεν μπορεί να αλλάξει κατά την
αναπαραγωγή iPod.
USB NO DEV: Μια συσκευή USB δεν είναι
συνδεδεμένη ή δεν αναγνωρίζεται.
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB ή το καλώδιο
USB είναι καλά συνδεδεμένα.
IPD STOP: Η αναπαραγωγή iPod έχει τελειώσει.
 Χειριστείτε το iPod/iPhone για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή.
USB NO MUSIC: Δεν υπάρχει αρχείο με
δυνατότητα αναπαραγωγής.
 Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία
με δυνατότητα αναπαραγωγής (σελίδα 17).
21EL
USB NO SUPRT: Η συσκευή USB δεν
υποστηρίζεται.
 Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα της
συσκευής USB σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία
υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
Για τον χειρισμό του τηλεχειριστηρίου
τιμονιού:
ERROR: Σημειώθηκε σφάλμα κατά την
καταχώριση λειτουργίας.
 Ξεκινήστε πάλι την καταχώριση από τη
λειτουργία όπου σημειώθηκε το σφάλμα
(σελίδα 14).
TIMEOUT: Η καταχώριση λειτουργίας απέτυχε
λόγω παρέλευσης του χρόνου.
 Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε την
καταχώριση ενώ αναβοσβήνει το [REGISTER]
(περίπου 6 δευτερόλεπτα) (σελίδα 14).
Για τη λειτουργία ενημέρωσης
υλικολογισμικού:
FILE ERROR: Τα δεδομένα δεν έχουν αποθηκευτεί
στη συσκευή USB.
 Αποθηκεύστε το πρόγραμμα ενημέρωσης στη
συσκευή USB και δοκιμάστε ξανά (σελίδα 16).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Η ενημέρωση
υλικολογισμικού δεν ολοκληρώθηκε κανονικά.
 Πατήστε το ENTER για να διαγράψετε το
μήνυμα και δοκιμάστε ξανά. Στη διάρκεια της
ενημέρωσης, μην γυρίζετε το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση OFF και μην αφαιρέσετε
τη συσκευή USB (σελίδα 16).
 Τοποθετήστε τη συσκευή USB όπου είναι
αποθηκευμένο το πρόγραμμα ενημέρωσης και
κατόπιν πατήστε ENTER.
Εάν αυτές οι λύσεις δεν βοηθήσουν στη βελτίωση
της κατάστασης, συμβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
22EL
Σύνδεση/Εγκατάσταση
Προφυλάξεις
 Συνδέστε όλα τα καλώδια γείωσης σε ένα
κοινό σημείο γείωσης.
 Μην τοποθετήσετε τα καλώδια κάτω από
κάποια βίδα ή ανάμεσα σε κινούμενα μέρη
(π.χ. ράγες καθίσματος).
 Πριν την πραγματοποίηση συνδέσεων,
απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης για
να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα.
 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας  με τη
μονάδα και τα ηχεία προτού το συνδέσετε στην
υποδοχή βοηθητικής ισχύος.
 Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι έχετε
μονώσει τυχόν χαλαρά μη συνδεδεμένα
καλώδια με μονωτική ταινία.
Προφυλάξεις
 Επιλέξτε προσεκτικά την τοποθεσία
εγκατάστασης, έτσι ώστε η μονάδα να μην
παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία οδήγησης.
 Αποφύγετε να τοποθετείτε την ενότητα σε
περιοχές που εκτίθενται σε σκόνη, ρύπους,
υπερβολικές δονήσεις ή υψηλή θερμοκρασία,
όπως απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως ή σε
σημεία κοντά σε αγωγούς θερμότητας.
 Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο υλικό
στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση.
Λίστα εξαρτημάτων για
εγκατάσταση


×2


 Αυτή η λίστα εξαρτημάτων δεν περιλαμβάνει
όλα τα περιεχόμενα της συσκευασίας.
 Το στήριγμα  και το προστατευτικό κολάρο 
τοποθετούνται στη μονάδα πριν από την
αποστολή. Πριν από τη συναρμολόγηση της
μονάδας, χρησιμοποιήστε τα κλειδιά
απασφάλισης  για να αφαιρέσετε το
στήριγμα  από τη μονάδα. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην ενότητα "Αφαίρεση του
προστατευτικού κολάρου και του στηρίγματος"
(σελίδα 26).
 Φυλάξτε τα κλειδιά απασφάλισης  για
μελλοντική χρήση, καθώς είναι επίσης
απαραίτητα σε περίπτωση αφαίρεσης της
μονάδας από το αυτοκίνητό σας.
Σημείωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (κίτρινο)
Κατά τη σύνδεση αυτής της μονάδας σε συνδυασμό
με άλλα στερεφωνικά μέρη, η ένταση του
κυκλώματος του αυτοκινήτου στο οποίο συνδέεται η
μονάδα πρέπει να είναι υψηλότερη από το άθροισμα
της έντασης της ασφάλειας κάθε μέρους.
Ρύθμιση γωνίας στήριξης
Προσαρμόστε τη γωνία στήριξης σε λιγότερες
από 45°.
23EL
Σύνδεση
*3
Ενισχυτής ισχύος*1

*2
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στην ενότητα
"Πραγματοποίηση συνδέσεων"
(σελίδα 25).
Ανατρέξτε στην ενότητα «Διάγραμμα σύνδεσης
ισχύος» (σελίδα 26) για λεπτομέρειες.
από ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο
(δεν παρέχεται)*4
από μια κεραία αυτοκινήτου
(εξωτερική κεραία)*5
*1 Δεν παρέχεται
*2 Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 Καλώδιο ακίδας RCA (δεν παρέχεται)
24EL
*4 Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου,
χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για
ενσύρματο τηλεχειριστήριο (δεν παρέχεται). Για
λεπτομέρειες για τη χρήση του ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση
του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου" (σελίδα 26).
*5 Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου,
χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα (δεν παρέχεται)
εάν η υποδοχή της κεραίας δεν ταιριάζει.
Πραγματοποίηση συνδέσεων
Αν διαθέτετε ηλεκτρική κεραία χωρίς κουτί ρελέ,
τυχόν σύνδεση αυτής της μονάδας με το καλώδιο
τροφοδοσίας που παρέχεται  ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στην κεραία.
Εύκολη σύνδεση υπογούφερ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογούφερ χωρίς
ενισχυτή ισχύος όταν είναι συνδεδεμένο με
κάποιο καλώδιο του πίσω ηχείου.
Μπροστινό ηχείο
 Στην υποδοχή ηχείων του αυτοκινήτου
Υπογούφερ
1
2
3
4
Πίσω ηχείο
(δεξιό)
Μπροστινό ηχείο
(δεξί)
5
6
Μπροστινό ηχείο
(Αριστερό)
7
8
Πίσω ηχείο
(αριστερό)

Μοβ

Με μοβ/μαύρες
ραβδώσεις

Γκρι

Με γκρι/μαύρες
ραβδώσεις

Λευκό

Με άσπρες/
μαύρες
ραβδώσεις

Πράσινο

Με πράσινες/
μαύρες
ραβδώσεις
 Στην υποδοχή ισχύος του αυτοκινήτου
12
συνεχής τροφοδοσία
Κίτρινο
13
έλεγχος ηλεκτρικής
κεραίας/ενισχυτή
ισχύος (REM OUT)
Με μπλε/λευκές
ραβδώσεις
15
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
Κόκκινο
16
γείωση
Μαύρο
Σημειώσεις
 Απαιτείται προετοιμασία των καλωδίων των πίσω
ηχείων.
 Χρησιμοποιείτε ένα υπογούφερ με αντίσταση 4 Ω
έως 8 Ω και με επαρκείς δυνατότητες χειρισμού
ισχύος για να αποφύγετε τυχόν βλάβη.
Σύνδεση διατήρησης μνήμης
Όταν είναι συνδεδεμένο το κίτρινο καλώδιο
τροφοδοσίας, θα υπάρχει πάντα τροφοδοσίας
ισχύος στο κύκλωμα μνήμης, ακόμα και όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι απενεργοποιημένος.
Σύνδεση ηχείων
 Απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν από τη
σύνδεση των ηχείων.
 Χρησιμοποιείτε τα ηχεία με αντίσταση 4 Ω έως
8 Ω και με επαρκείς δυνατότητες χειρισμού
ισχύος για να αποφύγετε τυχόν βλάβη.
25EL
Διάγραμμα σύνδεσης ισχύος
Ελέγξτε την υποδοχή δευτερεύουσας ισχύος του
αυτοκινήτου σας και αντιστοιχίστε τις συνδέσεις
των καλωδίων σωστά ανάλογα με το αυτοκίνητο.
Υποδοχή δευτερεύουσας ισχύος
Μετά την αντιστοίχηση των συνδέσεων και τη
σωστή εναλλαγή των καλωδίων τροφοδοσίας,
συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία του
αυτοκινήτου. Αν έχετε απορίες και
αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση της
μονάδας σας, τα οποία δεν καλύπτονται σε αυτό
το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό σας.
Χρήση του ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου
1
Κοινή σύνδεση
Κόκκινο
Κίτριν
Κόκκινο
Τοποθέτηση
Κίτριν
12
συνεχής τροφοδοσία
Κίτρινο
15
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
Κόκκινο
Όταν οι θέσεις των κόκκινων και κίτρινων
καλωδίων είναι αντεστραμμένες
Κόκκινο
Κίτρινο
Κόκκινο
Κίτρινο
15
συνεχής τροφοδοσία
Κόκκινο
Όταν το αυτοκίνητο είναι χωρίς θέση ACC
26EL
Πριν από την τοποθέτηση της μονάδας,
αφαιρέστε το προστατευτικό κολάρο  και το
στήριγμα  από τη μονάδα.
1
Πιάστε και τα δύο άκρα του
προστατευτικού κολάρου  και
τραβήξτε το προς τα έξω.

μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
Κίτρινο
Αφαίρεση του προστατευτικού
κολάρου και του στηρίγματος
Κίτρινο
12
Κόκκινο
Για να ενεργοποιήσετε το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο, θέστε το [STR
CONTROL] στο [SET STEERING] στο
[PRESET] (σελίδα 13).
Κόκκινο
Κίτρινο
2
Εισαγάγετε και τα δύο κλειδιά
απασφάλισης  μέχρι να κουμπώσουν
και τραβήξτε προς τα κάτω το
στήριγμα , έπειτα τραβήξτε προς τα
πάνω τη μονάδα για να τη διαχωρίσετε.
2
Τοποθετήστε τη μονάδα στο στήριγμα
 και κατόπιν προσαρτήστε το
προστατευτικό κολάρο .





Στρέψτε το άγκιστρο προς τα μέσα.
Τοποθέτηση της μονάδας στο ταμπλό
Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι
προεξοχές και στις δύο πλευρές του στηρίγματος 
είναι λυγισμένες προς τα μέσα κατά 2 mm (3/32 in).
1
Τοποθετήστε το στήριγμα  μέσα στο
ταμπλό, έπειτα λυγίστε τις προεξοχές
προς τα έξω για καλή εφαρμογή.
182 mm (7 1/4")
Σημειώσεις
 Αν οι προεξοχές ασφάλισης είναι ευθείες ή λυγισμένες
προς τα έξω, η μονάδα δεν θα εγκατασταθεί με
ασφάλεια και ενδέχεται να βγει εκτός θέσης.
 Βεβαιωθείτε ότι οι 4 προεξοχές ασφάλισης του
προστατευτικού κολάρου  έχουν τοποθετηθεί
σωστά στις υποδοχές της μονάδας.
Αποσύνδεση και τοποθέτηση
της πρόσοψης
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Αφαίρεση της πρόσοψης" (σελίδα 6).
53 mm (2 1/8")
Επαναφορά της μονάδας
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Επαναφορά της μονάδας" (σελίδα 7).

Προεξοχή ασφάλισης
Αντικατάσταση ασφάλειας
Κατά την αντικατάσταση της
Ασφάλεια (10 A)
ασφάλειας, φροντίστε να
χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια
με ένταση αντίστοιχη αυτής που
εμφανίζεται στην αρχική
ασφάλεια. Αν η ασφάλεια καεί,
ελέγξτε τη σύνδεση ισχύος και
αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αν η ασφάλεια
καεί ξανά μετά την αντικατάσταση, ενδέχεται να
υπάρχει εσωτερική δυσλειτουργία. Σε αυτήν την
περίπτωση, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
27EL
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη
δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν
προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν
προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το
μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός
αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί,
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony.
Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις
(επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ’ ένα μέλος του
δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Ζώνης (EOZ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται
σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια
(Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε
λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους
τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας
και στις ιστοσελίδες μας.
2.
Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε
αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης
δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το
προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε
να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να
έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους
κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του
προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που
αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια
που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι
αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι
απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή
την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την
ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει
και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι
αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον
αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά
τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό
το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’
επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά
ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά
του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που
εκτίθενται παρακάτω.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN
μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή
εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα.
Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1.
Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται
μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η
απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς,
του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου)
μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου
28EL
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση
εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται
περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός
προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική
ατομική ή οικιακή χρήση.
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή
επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε
οθόνες υγρών κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony
εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες
σωστής συντήρησης της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη
σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου
έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό
που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα
οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το
προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω
προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό
εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν
είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις
προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να
συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν
σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί
και κατασκευαστεί ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες,
πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα,
ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του
κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του
προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε
τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται
να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή
χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν
παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη)
όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την
αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του
λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για
συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει
πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η
οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο
ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της
παρούσας εγγύησης. Η μοναδική υποχρέωση της Sony
σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η
αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και
συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την
παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών
και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την
αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή
οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης,
παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και
αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή
συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται
στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το
προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή
αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται
σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης
της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης,
ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και
για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει
αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη
της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την
εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε
βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και
παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά
την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε
για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία
επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα
ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους
όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα
δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων.
Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που
ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να
εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον
των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η
διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται
αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
29EL
Ελληνικά
Με την παρούσα Sony Corporation δηλώνει ότι,
αυτή η συσκευή πληροί τους όρους της οδηγίας
2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο:
http://www.compliance.sony.de/
Ιστότοπος υποστήριξης
Αν έχετε ερωτήσεις ή για τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες υποστήριξης για αυτό το προϊόν,
επισκεφτείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:
http://www.sony.eu/support
Δηλώστε τώρα το προϊόν σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising