Sony | CDX-G1302U | Sony CDX-G1302U Οδηγίες χρήσης

4-738-936-21(1)
FM/MW/LW
Ηχοσύστημα
αυτοκινήτου με CD
Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (DEMO),
ανατρέξτε στη σελίδα 13.
Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στη
σελίδα 23.
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
Οδηγίες λειτουργίας
EL
Για την ασφάλεια, φροντίστε να
εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο
ταμπλό του αυτοκινήτου καθώς η πίσω
πλευρά της μονάδας ζεσταίνεται κατά
τη χρήση.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα «Σύνδεση/Εγκατάσταση»
(σελίδα 23).
Κατασκευάζεται στην Ταϊλάνδη
Αυτό το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως
Κατηγορίας 1 Προϊόν λέιζερ σύμφωνα με τα
IEC/EN 60825-1:2007 και IEC/EN 60825-1:2014.
 Διάρκεια εκπομπής: Συνεχής
 Έξοδος λέιζερ: Μικρότερη από 55,8 μW
 Μήκος κύματος: 775 nm έως 800 nm
Η πινακίδα στοιχείων που αναφέρει την
τάση λειτουργίας κ.λπ. βρίσκεται στο
κάτω μέρος του περιβλήματος.
Η εγκυρότητα της σήμανσης CE
περιορίζεται μόνο στις χώρες εκείνες όπου
έχει επιβληθεί νόμιμα, κυρίως στις χώρες
του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται
με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης με τις οδηγίες ΕΕ είναι
διαθέσιμο στην εξής διαδικτυακή
διεύθυνση:
http://www.compliance.sony.de/
Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για
χρήση με τις εγκεκριμένες εκδόσεις του
λογισμικού που υποδεικνύονται στη
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.
Το λογισμικό που έχει φορτωθεί σε αυτόν
τον εξοπλισμό έχει επαληθευτεί ότι
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση
λογισμικού στο στοιχείο εγκατάστασης
υλικολογισμικού του μενού γενικών
ρυθμίσεων.
2EL
Ειδοποίηση για τους πελάτες:
Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν
μόνο για εξοπλισμό που πωλείται
σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι
οδηγίες της ΕΕ
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή
για λογαριασμό της Sony Corporation.
Εισαγωγέας στην EE: Sony Europe Limited.
Οποιαδήποτε ερωτήματα προς τον
Εισαγωγέα στην ΕΕ ή ερωτήματα που
αφορούν τη συμμόρφωση του προϊόντος
με τους κανονισμούς που ισχύουν στην
Ευρώπη θα πρέπει να απευθύνονται
στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
του κατασκευαστή, την Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Απόρριψη
χρησιμοποιημένων
μπαταριών και ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες
με ξεχωριστά συστήματα συλλογής
απορριμμάτων)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, την
μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι
δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και
την μπαταρία ως κοινά οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες,
το σύμβολο αυτό ενδέχεται να
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα
χημικό σύμβολο. Το χημικό σύμβολο του
μολύβδου (Pb) προστίθεται αν η μπαταρία
περιέχει μόλυβδο πάνω από 0,004%. Με τη
διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών
των προϊόντων και των μπαταριών, θα
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε
διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να
προκληθούν από την ακατάλληλη
διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση
υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση
φυσικών πόρων. Στην περίπτωση
προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας,
απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων
απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία
θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη
διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της
μπαταρίας και του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε
αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο
συλλογής για την ανακύκλωση του
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε
στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία
ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από
το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή
των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις
τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν ή τις μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το παρακάτω εύρος συχνοτήτων 65 – 74 MHz
δεν είναι κατάλληλο για μεταδόσεις ήχου
σύμφωνα με τον πίνακα κοινής ευρωπαϊκής
κατανομής συχνοτήτων (European Common
Allocations Table) και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη.
Προειδοποίηση αν το σύστημα
ανάφλεξης του αυτοκινήτου σας
δεν έχει θέση ACC
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τη λειτουργία
AUTO OFF (σελίδα 13). Η μονάδα θα σβήσει
εντελώς και αυτόματα στον καθορισμένο
χρόνο, αφού απενεργοποιηθεί η μονάδα
και εμφανιστεί το ρολόι (δηλαδή πατήστε
παρατεταμένα το OFF για 1 δευτερόλεπτο),
κάτι που αποτρέπει την εξάντληση της
μπαταρίας. Αν δεν ορίσετε τη λειτουργία
AUTO OFF, πατάτε παρατεταμένα το OFF
μέχρι να εξαφανιστεί η οθόνη κάθε φορά
που απενεργοποιείτε το σύστημα
ανάφλεξης.
Αποποίηση ευθύνης σχετικά με τις
υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα
μέρη
Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή ή
τερματισμός των υπηρεσιών που
παρέχονται από τρίτα μέρη χωρίς
ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία
ευθύνη για καταστάσεις αυτού του είδους.
3EL
Πίνακας περιεχομένων
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων
ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Έναρξη χρήσης
Αφαίρεση της πρόσοψης . . . . . . . . . . . . . .
Επαναφορά της μονάδας . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση του ρολογιού . . . . . . . . . . . . . . . .
Έλεγχος της τάσης της μπαταρίας . . . . . .
Σύνδεση συσκευής USB. . . . . . . . . . . . . . . .
Σύνδεση άλλης φορητής συσκευής
ήχου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Ακρόαση ραδιοφώνου
Ακρόαση ραδιοφώνου . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Χρήση του συστήματος
ραδιοπληροφόρησης (RDS) . . . . . . . . . 9
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκου. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Αναπαραγωγή συσκευής USB . . . . . . . . . . 11
Αναζήτηση και αναπαραγωγή
κομματιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ρυθμίσεις
Ακύρωση της λειτουργίας DEMO. . . . . . .
Χειρισμός βασικών λειτουργιών . . . . . . .
Γενική ρύθμιση (GENERAL) . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση ήχου (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση εμφάνισης (DISPLAY) . . . . . . . . .
13
13
13
14
15
Πρόσθετες πληροφορίες
Ενημέρωση υλικολογισμικού. . . . . . . . . .
Προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προδιαγραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αντιμετώπιση προβλημάτων. . . . . . . . . .
Μηνύματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
17
19
20
Σύνδεση/Εγκατάσταση
Προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Λίστα εξαρτημάτων για εγκατάσταση. . .
Σύνδεση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4EL
23
23
24
26
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
Κύρια μονάδα
 PTY (τύπος προγράμματος)
Επιλέξτε PTY στο RDS.
(περιήγηση) (σελίδα 12)
Μεταβείτε στη λειτουργία περιήγησης
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
(Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι
συνδεδεμένη μια συσκευή USB στη
λειτουργία Android™.)
 Κουμπί απελευθέρωσης πρόσοψης
MENU
Άνοιγμα του μενού ρυθμίσεων.
 Υποδοχή δίσκου
 Οθόνη ενδείξεων
 Θύρα USB
  (εξαγωγή δίσκου)

 SRC (πηγή)
Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
Αλλάξτε την πηγή.
OFF
Πατήστε και κρατήστε για
1 δευτερόλεπτο για να
απενεργοποιήσετε την πηγή και να
εμφανίσετε το ρολόι.
Πατήστε παρατεταμένα περισσότερο
από 2 δευτερόλεπτα για να
απενεργοποιήσετε το προϊόν και την
οθόνη.
 Κουμπί ελέγχου
Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου.
PUSH ENTER
Εισαγωγή του επιλεγμένου στοιχείου.
Πατήστε το SRC, περιστρέψτε κι, έπειτα,
πατήστε για να αλλάξετε την πηγή
(χρονικό όριο σε 2 δευτερόλεπτα).
/
(SEEK –/+)
Συντονίστε αυτόματα ραδιοφωνικούς
σταθμούς. Πατήστε παρατεταμένα για
να εκτελέσετε χειροκίνητο συντονισμό.
/ (προηγούμενο/επόμενο)
/ (γρήγορη επαναφορά/
γρήγορη προώθηση)

(πίσω)
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
MODE (σελίδα 9)
 EQ (ισοσταθμιστής)
Επιλέξτε καμπύλη ισοσταθμιστή.
 Δέκτης για το τηλεχειριστήριο
 Αριθμητικά κουμπιά (1 έως 6)
Λήψη αποθηκευμένων ραδιοφωνικών
σταθμών. Πατήστε παρατεταμένα για
να αποθηκεύσετε σταθμούς.
5EL
ALBUM /
Παραλείψτε ένα άλμπουμ για συσκευή
ήχου. Πατήστε παρατεταμένα για
συνεχή παράλειψη άλμπουμ.
(Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι
συνδεδεμένη μια συσκευή USB στη
λειτουργία Android.)
(επανάληψη)
(Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι
συνδεδεμένη μια συσκευή USB στη
λειτουργία Android.)
(τυχαία)
(Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι
συνδεδεμένη μια συσκευή USB στη
λειτουργία Android.)
 (αναπαραγωγή/παύση)
 EXTRA BASS
Ενισχύει τον ήχο των μπάσων σε
συγχρονισμό με το επίπεδο έντασης
ήχου. Πατήστε για να αλλάξετε τη
ρύθμιση EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Υποδοχή εισόδου AUX
 DSPL (οθόνη)
Πατήστε για να αλλάξετε τα στοιχεία
στην οθόνη.
SCRL (κύλιση)
Πατήστε παρατεταμένα για κύλιση ενός
στοιχείου στην οθόνη.
6EL
Ρύθμιση περιοχής/επικράτειας
Έναρξη χρήσης
Αφαίρεση της πρόσοψης
Μετά την επαναφορά της μονάδας,
εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης περιοχής/
επικράτειας.
1
Μπορείτε να αποσπάσετε την πρόσοψη
αυτής της μονάδας για προστασία από
κλοπή.
1
Πατήστε παρατεταμένα το OFF 
έως ότου απενεργοποιηθεί η
μονάδα, πατήστε το κουμπί
απελευθέρωσης της πρόσοψης ,
έπειτα τραβήξτε την οθόνη προς το
μέρος σας για να την αφαιρέσετε.
Πατήστε το ENTER ενώ εμφανίζεται
το [SET AREA].
Εμφανίζεται η περιοχή/επικράτεια που
έχει ρυθμιστεί αυτή τη στιγμή.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε [EUROPE] ή [RUSSIA],
έπειτα πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε το [YES] ή [NO] και
πατήστε το.
Εάν η ρύθμιση περιοχής/επικράτειας
έχει αλλάξει, η μονάδα επανέρχεται και,
στη συνέχεια, εμφανίζεται το ρολόι.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να διαμορφωθεί
στο μενού γενικών ρυθμίσεων (σελίδα 13).
Συναγερμός προειδοποίησης
Αν απενεργοποιήσετε το διακόπτη
ανάφλεξης στη θέση OFF χωρίς να
αποσπάσετε την πρόσοψη, ο συναγερμός
προειδοποίησης θα ηχήσει για μερικά
δευτερόλεπτα. Ο συναγερμός θα ηχήσει
μόνο εάν χρησιμοποιείται ο
ενσωματωμένος ενισχυτής.
Τοποθέτηση της πρόσοψης
Ρύθμιση του ρολογιού
1
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το
[GENERAL] και πατήστε το.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε το [SET CLOCK] και
πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε το [MANUAL] και
πατήστε το.
Αναβοσβήνει η ένδειξη των ωρών.
4
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
Για να μετακινήσετε την ψηφιακή
ένδειξη, πατήστε το / (SEEK –/+).
Επαναφορά της μονάδας
Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα για πρώτη
φορά, αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία
αυτοκινήτου ή αλλάξετε τις συνδέσεις,
πρέπει να επαναφέρετε τη μονάδα.
1
Πατήστε DSPL και EQ για πάνω από
2 δευτερόλεπτα.
Σημείωση
5
Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε
MENU.
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται και το ρολόι
ξεκινά.
Για εμφάνιση του ρολογιού
Πατήστε το DSPL.
Για αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού
Επιλέξτε [AUTO <RDS>] στο βήμα 3.
Η επαναφορά της μονάδας θα διαγράψει τη
ρύθμιση του ρολογιού και ορισμένα
αποθηκευμένα περιεχόμενα.
7EL
Έλεγχος της τάσης της
μπαταρίας
Σύνδεση άλλης φορητής
συσκευής ήχου
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα τάση
της μπαταρίας. (Δεν διατίθεται όταν η
πηγή είναι απενεργοποιημένη και
εμφανίζεται το ρολόι.)
1
Απενεργοποιήστε τη φορητή
συσκευή ήχου.
2
Μειώστε την ένταση του ήχου στη
μονάδα.
3
Συνδέστε τη φορητή συσκευή ήχου
στην υποδοχή εισόδου AUX (μίνι
στερεοφωνικό βύσμα) στη μονάδα
με ένα καλώδιο σύνδεσης (δεν
παρέχεται)*.
1
Πατήστε επανειλημμένα το DSPL
έως ότου εμφανιστεί η οθόνη τάσης
της μπαταρίας.
Σύνδεση συσκευής USB
1
Μειώστε την ένταση του ήχου στη
μονάδα.
2
Συνδέστε τη συσκευή USB στη
μονάδα.
* Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε βύσμα ίσιου
τύπου.
4
Πατήστε το SRC για να επιλέξετε το
[AUX].
Για να αντιστοιχίσετε το επίπεδο της
έντασης ήχου της συνδεδεμένης
συσκευής με άλλες πηγές
Εκκινήστε την αναπαραγωγή της φορητής
συσκευής ήχου σε μέτρια ένταση και
ορίστε τη συνήθη ένταση ακρόασης στη
μονάδα.
Πατήστε το MENU κι, έπειτα, επιλέξτε το
[SOUND]  [SET AUX VOL] (σελίδα 15).
8EL
Ακρόαση ραδιοφώνου
Ακρόαση ραδιοφώνου
Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πατήστε το
SRC για να επιλέξετε το [TUNER].
Αυτόματη αποθήκευση (BTM)
1
Πατήστε το MODE για να αλλάξετε
τη ζώνη (FM1, FM2, FM3 ή MW/LW).
2
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το
[GENERAL] και πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε το [SET BTM] και
πατήστε το.
Η μονάδα αποθηκεύει σταθμούς με σειρά
συχνότητας στα αριθμητικά πλήκτρα.
Λήψη των αποθηκευμένων
σταθμών
1
Χρήση του συστήματος
ραδιοπληροφόρησης (RDS)
Ρύθμιση εναλλακτικών
συχνοτήτων (AF) και δελτίο
κυκλοφορίας (TA)
Το AF επανασυντονίζει διαρκώς το σταθμό
στο πιο ισχυρό σήμα σε ένα δίκτυο και το
TA παρέχει επίκαιρες πληροφορίες για την
κυκλοφορία ή προγράμματα κυκλοφορίας
(TP), εάν λαμβάνονται.
1
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
το [GENERAL] και πατήστε το.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου
για να επιλέξετε το [SET AF/TA]
και πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου
για να επιλέξετε το [SET AF-ON],
[SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] ή
[SET AF/TA-OFF] και πατήστε το.
Συντονισμός
1
Πατήστε το MODE για να αλλάξετε
τη ζώνη (FM1, FM2, FM3 ή MW/LW).
2
Εκτελέστε τη διαδικασία
συντονισμού.
Χειροκίνητος συντονισμός
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
/ (SEEK –/+) για να εντοπίσετε
την κατάλληλη συχνότητα, έπειτα,
πατήστε το / (SEEK –/+)
επαναλαμβανόμενα για να
συντονιστείτε καλύτερα στην
επιθυμητή συχνότητα.
Αυτόματος συντονισμός
Πατήστε το / (SEEK –/+).
Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα
λαμβάνει έναν σταθμό.
Χειροκίνητη αποθήκευση
1
Ενώ λαμβάνετε το σταθμό που
θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε
παρατεταμένα ένα αριθμητικό
κουμπί (1 έως 6) έως ότου
εμφανιστεί το [MEM].
Επιλέξτε τη ζώνη, έπειτα, πατήστε
ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6).
Για να αποθηκεύσετε σταθμούς RDS
με τη ρύθμιση AF και TA
Μπορείτε να προσυντονίσετε σταθμούς
RDS μαζί με μια ρύθμιση AF/TA. Ορίστε το
AF/TA, έπειτα αποθηκεύστε το σταθμό με
BTM ή χειροκίνητα. Εάν εκτελέσετε
χειροκίνητο προσυντονισμό, μπορείτε να
προσυντονίσετε επίσης σταθμούς μη-RDS.
Για να λαμβάνετε επείγουσες
αναγγελίες
Με το AF ή το TA ενεργοποιημένο, οι
επείγουσες αναγγελίες θα διακόπτουν
αυτόματα την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή.
9EL
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
κατά τη διάρκεια ενός δελτίου
κυκλοφορίας
Το επίπεδο θα αποθηκευτεί στη μνήμη για
επακόλουθα δελτία κυκλοφορίας,
ανεξάρτητα από την κανονική ένταση ήχου.
Για να παραμείνετε σε ένα
περιφερειακό πρόγραμμα (REGIONAL)
Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες
AF και REGIONAL, δεν θα μεταβαίνετε σε
άλλο περιφερειακό σταθμό με ισχυρότερο
σήμα. Εάν φύγετε από την περιοχή λήψης
αυτού του περιφερειακού προγράμματος,
ρυθμίστε το [SET REGIONAL] στο [GENERAL]
σε [SET REG-OFF] κατά τη λήψη FM
(σελίδα 14).
Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί στο Η.Β.
και ορισμένες άλλες περιοχές.
Λειτουργία τοπικής σύνδεσης (Local
Link) (μόνο για Η.Β.)
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να
επιλέγετε άλλους τοπικούς σταθμούς στην
περιοχή, ακόμα και αν δεν είναι
αποθηκευμένοι στα αριθμητικά πλήκτρα.
Κατά τη λήψη FM, πατήστε ένα αριθμητικό
πλήκτρο (1 έως 6) στο οποίο είναι
αποθηκευμένος κάποιος τοπικός σταθμός.
Εντός 5 δευτερολέπτων, πατήστε πάλι ένα
αριθμητικό πλήκτρο τοπικού σταθμού.
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία έως ότου
αρχίσετε να λαμβάνετε τον τοπικό σταθμό.
Επιλογή τύπων προγράμματος
(PTY)
1
2
Πατήστε το PTY κατά τη λήψη FM.
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου
μέχρι να εμφανιστεί ο τύπος
προγράμματος που θέλετε και
μετά πατήστε το.
Η μονάδα αρχίζει να αναζητά έναν
σταθμό που να μεταδίδει τον
επιλεγμένο τύπο προγράμματος.
10EL
Τύπος προγράμματος
NEWS (Ειδήσεις), AFFAIRS (Τρέχουσες υποθέσεις),
INFO (Πληροφορίες), SPORT (Αθλητικά), EDUCATE
(Εκπαίδευση), DRAMA (Δράμα), CULTURE
(Πολιτισμός), SCIENCE (Επιστήμη), VARIED
(Ποικίλα), POP M (Ποπ μουσική), ROCK M (Ροκ
μουσική), EASY M (M.O.R. ), LIGHT M (Ελαφριά
κλασσική), CLASSICS (Δυνατή κλασσική), OTHER
M (Άλλη μουσική), WEATHER (Καιρός), FINANCE
(Οικονομικά), CHILDREN (Παιδικό πρόγραμμα),
SOCIAL (Κοινωνικές υποθέσεις), RELIGION
(Θρησκεία), PHONE IN (Με συμμετοχή του
ακροατηρίου), TRAVEL (Ταξίδια), LEISURE
(Αναψυχή), JAZZ (Μουσική τζαζ), COUNTRY
(Κάουντρι), NATION M (Εθνική μουσική), OLDIES
(Παλιά μουσική), FOLK M (Παραδοσιακή
μουσική), DOCUMENT (Ντοκιμαντέρ)
MP3/WMA/FLAC:
– αρχεία με προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων
– αρχεία DRM (Διαχείριση ψηφιακών δεδομένων)
– αρχεία ψηφιακού ήχου πολλαπλών καναλιών
Αναπαραγωγή
MP3/WMA:
Αναπαραγωγή δίσκου
1
Εισαγάγετε το δίσκο (πλευρά της
ετικέτας πάνω).
– αρχεία μη απωλεστικής συμπίεσης
Προτού πραγματοποιήσετε μια σύνδεση,
επιλέξτε τη λειτουργία USB (λειτουργία
Android ή λειτουργία MSC/MTP) ανάλογα
με τη συσκευή USB (σελίδα 14).
1
Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα
USB (σελίδα 8).
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Αν έχει ήδη συνδεθεί κάποια συσκευή,
για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή
πατήστε SRC για να επιλέξετε το [USB].
2
Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη
μονάδα.
Αναπαραγωγή συσκευής
USB
Για διακοπή της αναπαραγωγής
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τύποι
AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC
(Mass Storage Class) και MTP (Media
Transfer Protocol) συσκευών USB* συμβατές
με το πρότυπο USB. Ανάλογα με τη
συσκευή USB, η λειτουργία Android ή η
λειτουργία MSC/MTP μπορούν να
επιλεχθούν στη μονάδα.
Ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής
ψηφιακών μέσων ή smartphone Android
μπορεί να απαιτούν ρύθμιση στη
λειτουργία MTP.
Για αφαίρεση της συσκευής
* για παράδειγμα, μια μονάδα flash USB,
συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων,
Android smartphone
Σημειώσεις
• Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα της
συσκευής USB σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία
υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
• Smartphone με Android OS 4.1 ή ανώτερο
εγκατεστημένο υποστηρίζουν το Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Εντούτοις, ορισμένα
smartphone μπορεί να μην υποστηρίζουν
πλήρως το AOA 2.0 ακόμα κι εάν είναι
εγκατεστημένο το Android OS 4.1 ή ανώτερο.
Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα του
smartphone Android σας, επισκεφτείτε την
τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο
οπισθόφυλλο.
• Δεν υποστηρίζεται η αναπαραγωγή των εξής
αρχείων.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF
για 1 δευτερόλεπτο.
Διακόψτε την αναπαραγωγή και στη
συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή.
Αναζήτηση και
αναπαραγωγή κομματιών
Επαναλαμβανόμενη και τυχαία
αναπαραγωγή
Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι
συνδεδεμένη μια συσκευή USB στη
λειτουργία Android.
1
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε το
(επαναλαμβανόμενη) ή το
(τυχαία) επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία
αναπαραγωγής.
Η αναπαραγωγή στην επιλεγμένη
λειτουργία αναπαραγωγής μπορεί να
καθυστερήσει να ξεκινήσει.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής
διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη
πηγή ήχου.
11EL
Αναζήτηση κομματιού με όνομα
(Quick-BrowZer™)
4
Πατήστε το ENTER για να
επιστρέψετε στη λειτουργία
Quick-BrowZer.
Εμφανίζεται το επιλεγμένο στοιχείο.
Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι
συνδεδεμένη μια συσκευή USB στη
λειτουργία Android.
1
Κατά την αναπαραγωγή CD ή USB,
πατήστε το
(περιήγηση)* για να
εμφανιστεί η λίστα κατηγοριών
αναζήτησης.
Όταν εμφανιστεί η λίστα με τα
κομμάτια, πατήστε το
(πίσω)
επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί
η επιθυμητή κατηγορία αναζήτησης.
* Κατά την αναπαραγωγή USB, πατήστε
(περιήγηση) για πάνω από 2 δευτερόλεπτα
για να επιστρέψετε απευθείας στην αρχή της
λίστας με τις κατηγορίες.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε την κατηγορία
αναζήτησης που θέλετε και μετά
πατήστε το για επιβεβαίωση.
3
Επαναλάβετε το βήμα 2 για
αναζήτηση του κομματιού που
θέλετε.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Για έξοδο από τη λειτουργία
Quick-BrowZer
Πατήστε το
(περιήγηση).
Αναζήτηση με παράλειψη
στοιχείων (λειτουργία
μετάβασης)
Δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι
συνδεδεμένη μια συσκευή USB στη
λειτουργία Android.
1
Κατά την αναπαραγωγή CD ή USB,
πατήστε
(περιήγηση).
2
3
Πατήστε το  (SEEK +).
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε το στοιχείο.
Παραλείπετε στοιχεία στη λίστα κατά
βήματα 10% του συνολικού αριθμού
στοιχείων.
12EL
5
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε
και πατήστε το.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Γενική ρύθμιση (GENERAL)
Ρυθμίσεις
Ακύρωση της λειτουργίας
DEMO
Μπορείτε να ακυρώσετε την εμφάνιση της
επίδειξης η οποία εμφανίζεται, όταν η
πηγή είναι απενεργοποιημένη και
εμφανίζεται το ρολόι.
1
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
το [GENERAL] και πατήστε το.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου
για να επιλέξετε το [SET DEMO]
και πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου
για να επιλέξετε το [SET DEMO-OFF]
και πατήστε το.
Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
4
Πατήστε το
(πίσω) δύο φορές.
Η οθόνη επιστρέφει σε λειτουργία
κανονικής λήψης/αναπαραγωγής.
AREA (περιοχή)
Καθορίζει την περιοχή/επικράτεια για
να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα:
[EUROPE], [RUSSIA].
Εάν η περιοχή/επικράτεια που έχει
ρυθμιστεί τη δεδομένη στιγμή αλλάξει,
αυτή η μονάδα επανέρχεται, κι έπειτα
εμφανίζεται το ρολόι.
(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το
ρολόι.)
DEMO (επίδειξη)
Ενεργοποιεί τη λειτουργία επίδειξης:
[ON], [OFF].
CLOCK (ρολόι) (σελίδα 7)
Ρυθμίζει το ρολόι: [AUTO <RDS>],
[MANUAL].
CAUT ALM (συναγερμός προειδοποίησης)
Ενεργοποιεί τον συναγερμό
προειδοποίησης: [ON], [OFF] (σελίδα 7).
(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται
το ρολόι.)
Χειρισμός βασικών
λειτουργιών
BEEP (ηχητικό σήμα)
Ενεργοποιεί το χαρακτηριστικό ήχο:
[ON], [OFF].
Μπορείτε να ρυθμίσετε στοιχεία στις
ακόλουθες κατηγορίες ρύθμισης:
Γενική ρύθμιση (GENERAL), Ρύθμιση ήχου
(SOUND), Ρύθμιση οθόνης (DISPLAY)
AUTO OFF (αυτόματη απενεργοποίηση)
Κλείνει αυτόματα έπειτα από καθορισμένο
χρόνο, όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα
και εμφανιστεί το ρολόι (δηλαδή πατήστε
παρατεταμένα το OFF για 1 δευτερόλεπτο):
[ON] (30 λεπτά), [OFF].
1
2
Πατήστε το MENU.
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση
και πατήστε το.
Τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν
διαφέρουν ανάλογα με την πηγή και τις
ρυθμίσεις.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε
και πατήστε το.
Για επιστροφή στην προηγούμενη
ένδειξη
Πατήστε το
(πίσω).
STEERING (τιμόνι)
Καταχωρίζει/επαναφέρει τη ρύθμιση
του τηλεχειριστηρίου τιμονιού.
(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται
το ρολόι.)
STR CONTROL (χειρισμός τιμονιού)
Επιλέγει τη λειτουργία εισόδου για το
συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο. Για να
αποτρέψετε δυσλειτουργία, φροντίστε
να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία
εισόδου με το συνδεδεμένο
τηλεχειριστήριο πριν τη χρήση.
13EL
CUSTOM (προσαρμογή)
Λειτουργία εισαγωγής για το
τηλεχειριστήριο του τιμονιού
PRESET (προσυντονισμός)
Λειτουργία εισόδου για το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο εξαιρουμένου του
τηλεχειριστηρίου τιμονιού
(Επιλέγεται αυτόματα όταν
εκτελείται το [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (επεξεργασία προσαρμογής)
Καταχωρίζει τις λειτουργίες (SOURCE,
ATT, VOL +/–, SEEK +/–) στο
τηλεχειριστήριο τιμονιού:
 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να
αντιστοιχίσετε στο τηλεχειριστήριο
τιμονιού και πατήστε το.
 Ενώ αναβοσβήνει το [REGISTER],
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί στο τηλεχειριστήριο τιμονιού
στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε
τη λειτουργία. Όταν η καταχώριση
ολοκληρωθεί, εμφανίζεται το
[REGISTERED].
 Για να καταχωρίσετε άλλες
λειτουργίες, επαναλάβετε τα βήματα
 και .
(Διατίθεται μόνο όταν το [STR CONTROL]
έχει τεθεί στο [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (επαναφορά προσαρμογής)
Επαναφέρει τις καταχωρημένες
λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου
τιμονιού: [YES], [NO].
(Διατίθεται μόνο όταν το [STR CONTROL]
έχει τεθεί στο [CUSTOM].)
Σημειώσεις
• Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, διατίθεται
μόνο η λειτουργία των κουμπιών στη μονάδα.
Για ασφάλεια, σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας
προτού πραγματοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση.
• Εάν σημειωθεί κάποιο σφάλμα κατά την
καταχώριση, όλες οι πληροφορίες που είχαν
καταχωριστεί προηγουμένως διατηρούνται.
Ξεκινήστε πάλι την καταχώριση από τη
λειτουργία όπου σημειώθηκε το σφάλμα.
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη σε ορισμένα οχήματα. Για
λεπτομέρειες για τη συμβατότητα του
οχήματός σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία
υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
USB MODE (λειτουργία USB)
Αλλάζει τη λειτουργία USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει την
πηγή USB.)
14EL
AF/TA (εναλλακτικές συχνότητες/δελτίο
κυκλοφορίας)
Επιλέγει τις εναλλακτικές συχνότητες (AF)
και το δελτίο κυκλοφορίας (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Διατίθεται όταν έχει επιλεγεί
οποιαδήποτε πηγή.)
REGIONAL (περιφερειακό)
Περιορίζει τη λήψη σε μια συγκεκριμένη
περιοχή: [ON], [OFF].
(Διαθέσιμο μόνο όταν λαμβάνονται
σήματα FM).
BTM (βέλτιστη μνήμη συντονισμού)
(σελίδα 9)
(Διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει τον
δέκτη.)
FIRMWARE (υλικολογισμικό)
(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται
το ρολόι.)
Ελέγχει/ενημερώνει την έκδοση
υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες,
επισκεφθείτε την τοποθεσία
υποστήριξης στο οπισθόφυλλο.
FW VERSION (έκδοση υλικολογισμικού)
Προβάλλει την τρέχουσα έκδοση
υλικολογισμικού.
FW UPDATE (ενημέρωση
υλικολογισμικού)
Εισέρχεται σε διαδικασία ενημέρωσης
υλικολογισμικού: [YES], [NO].
Η ενημέρωση του υλικολογισμικού διαρκεί
λίγα λεπτά έως ότου ολοκληρωθεί. Στη
διάρκεια της ενημέρωσης, μην στρέψετε
την ανάφλεξη στη θέση OFF και μην
αφαιρέσετε τη συσκευή USB.
Ρύθμιση ήχου (SOUND)
Αυτό το μενού ρύθμισης δεν είναι διαθέσιμο,
όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και
εμφανίζεται το ρολόι.
EQ10 PRESET (προσυντονισμός EQ10)
Επιλέγει μια καμπύλη ισοστάθμισης
από 10 καμπύλες ισοστάθμισης ή
απενεργοποιεί τη ρύθμιση:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Η ρύθμιση της καμπύλης ισοστάθμισης
μπορεί να απομνημονευτεί για κάθε πηγή.
* Το [KARAOKE] μειώνει το φωνητικό ήχο αλλά
δεν μπορεί να το καταργήσει πλήρως κατά
την αναπαραγωγή. Επίσης, η χρήση
μικροφώνου δεν υποστηρίζεται.
EQ10 CUSTOM (προσαρμογή EQ10)
Ρυθμίζει το [CUSTOM] του EQ10.
Ρύθμιση της καμπύλης του
ισοσταθμιστή: [BAND1] – [BAND10]
(32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz,
1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη
μεταξύ των τιμών –6 dB έως +6 dB
σε βήματα του 1 dB.
BALANCE (ισορροπία)
Ρυθμίζει την ισορροπία του ήχου:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER (εξασθένιση)
Ρυθμίζει το σχετικό επίπεδο:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (υπογούφερ)
SW LEVEL (επίπεδο υπογούφερ)
Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης ήχου
του υπογούφερ:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(εμφανίζεται η ένδειξη [ATT] στη
χαμηλότερη ρύθμιση.)
SW PHASE (φάση υπογούφερ)
Επιλέγει τη φάση του υπογούφερ:
[SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (χαμηλή συχνότητα
ζωνοπερατού φίλτρου)
Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του
υπογούφερ: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (υψηλή συχνότητα ζωνοπερατού
φίλτρου)
Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του
μπροστινού/πίσω ηχείου: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (ένταση ήχου AUX)
Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης ήχου για
κάθε συνδεδεμένη βοηθητική συσκευή:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Αυτή η ρύθμιση εκμηδενίζει την ανάγκη
να ρυθμίζετε το επίπεδο της έντασης
ήχου ανάμεσα στις πηγές.
(Διαθέσιμο μόνο όταν έχει επιλεγεί
το AUX.)
Ρύθμιση εμφάνισης
(DISPLAY)
DIMMER (μείωση φωτεινότητας)
Αλλάζει τη φωτεινότητα της οθόνης:
[OFF], [ON], [CLK] (ρολόι).
Για να ορίσετε αυτή τη λειτουργία ώστε
να είναι ενεργή μόνο στη διάρκεια μιας
συγκεκριμένης περιόδου, επιλέξτε το
[CLK], έπειτα ρυθμίστε τις ώρες έναρξης
και τέλους.
– Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα,
όταν η λειτουργία μείωσης
φωτεινότητας είναι ενεργοποιημένη:
Θέστε το [DIMMER] στο [ON], έπειτα
ρυθμίστε το [BRIGHTNESS].
– Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα,
όταν η λειτουργία μείωσης
φωτεινότητας είναι
απενεργοποιημένη:
Θέστε το [DIMMER] στο [OFF], έπειτα
ρυθμίστε το [BRIGHTNESS].
Η ρύθμιση της φωτεινότητας
αποθηκεύεται και εφαρμόζεται όταν η
λειτουργία μείωσης φωτεινότητας
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
BRIGHTNESS (φωτεινότητα)
Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της
οθόνης. Το επίπεδο φωτεινότητας
δύναται να ρυθμιστεί: [1] – [10].
SND SYNC (συγχρονισμός ήχου)
Ενεργοποιεί το συγχρονισμό του
φωτισμού με τον ήχο: [ON], [OFF].
(Δεν διατίθεται όταν δεν είναι
επιλεγμένη κάποια πηγή και
εμφανίζεται το ρολόι.)
AUTO SCR (αυτόματη κύλιση)
Εκτελεί αυτόματη κύλιση μεγάλων
στοιχείων: [ON], [OFF].
(Δεν είναι διαθέσιμο όταν έχετε επιλέξει
το AUX ή τον δέκτη.)
15EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Ενημέρωση
υλικολογισμικού
Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό,
επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης
στο οπισθόφυλλο, έπειτα ακολουθήστε τις
διαδικτυακές οδηγίες.
Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, μην αφαιρείτε
τη συσκευή USB.
Προφυλάξεις
• Μην αφήνετε την πρόσοψη ή συσκευές
ήχου πάνω στο ταμπλό.
• Όταν ενεργοποιείται η μονάδα, η
ηλεκτρική κεραία εκτείνεται αυτόματα.
• Μην ρίχνετε υγρά πάνω στη μονάδα.
Συμπύκνωση υγρασίας
Μην ρίχνετε υγρά πάνω στους δίσκους.
Όταν σημειωθεί συμπύκνωση υγρασίας
εντός της μονάδας, αφαιρέστε το δίσκο και
περιμένετε περίπου μία ώρα για να
στεγνώσει. Διαφορετικά, η μονάδα δεν θα
λειτουργεί σωστά.
Σημειώσεις για τους δίσκους
• Μην αφήνετε τους δίσκους εκτεθειμένους
απευθείας στο ηλιακό φως ή σε πηγές
θερμότητας, όπως αγωγούς θερμού
αέρα, και μην τους αφήνετε σε
σταθμευμένο όχημα σε απευθείας επαφή
με το ηλιακό φως.
• Σκουπίστε τους δίσκους
με ένα ύφασμα
καθαρισμού από το
κέντρο προς τα έξω.
Μην χρησιμοποιείτε
διαλυτικά όπως
βενζίνη, αραιωτικό,
καθαριστικά του
εμπορίου.
16EL
• Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για την
αναπαραγωγή δίσκων που
συμμορφώνονται με το πρότυπο
Compact Disc (CD). Οι δίσκοι DualDisc και
ορισμένοι δίσκοι μουσικής που έχουν
κωδικοποιηθεί με τεχνολογίες
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο
Compact Disc (CD) και, κατά συνέπεια,
αυτοί οι δίσκοι ενδέχεται να μην μπορούν
να αναπαραχθούν από αυτήν τη μονάδα.
• Δίσκοι ΧΩΡΙΣ δυνατότητα αναπαραγωγής
από αυτήν τη μονάδα
– Δίσκοι με ετικέτες, αυτοκόλλητα ή
σελοτέιπ ή χαρτί κολλημένο επάνω
τους. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία ή μπορεί να
καταστρέψει τον δίσκο.
– Δίσκοι με μη τυπικά σχήματα (π.χ. σε
σχήμα καρδιάς, τετραγώνου, αστεριού).
Η απόπειρα αυτή ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.
– Δίσκοι 8 cm (3 1/4 in).
Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους
CD-R/CD-RW
• Εάν ο δίσκος με πολλαπλές περιόδους
λειτουργίας αρχίζει με μια περίοδο
λειτουργίας CD-DA, αναγνωρίζεται ως
δίσκος CD-DA και οι άλλες περίοδοι
λειτουργίας δεν αναπαράγονται.
• Δίσκοι ΧΩΡΙΣ δυνατότητα αναπαραγωγής
από αυτήν τη μονάδα
– CD-R/CD-RW με κακή ποιότητα
εγγραφής.
– CD-R/CD-RW εγγεγραμμένοι σε μη
συμβατή συσκευή εγγραφής.
– CD-R/CD-RW οι οποίοι δεν έχουν
οριστικοποιηθεί σωστά.
– CD-R/CD-RW εκτός από τους
εγγεγραμμένους δίσκους σε μορφή
CD μουσικής ή μορφή MP3, οι οποίοι
συμμορφώνονται με τα πρότυπα
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ή
πολλαπλών περιόδων λειτουργίας.
Σειρά αναπαραγωγής αρχείων
ήχου
Φάκελος
(άλμπουμ)
Αρχείο ήχου
(κομμάτι)
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε
προβλήματα με τη μονάδα σας, τα οποία
δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Προδιαγραφές
Τομέας ραδιοφωνικού δέκτη
FM
Εύρος συντονισμού:
Όταν το [AREA] έχει τεθεί στο [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Όταν το [AREA] έχει τεθεί στο [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(σε βήμα 50 kHz)
Τρισδιάστατη απεικόνιση (FM3):
65 MHz – 74 MHz (σε βήμα 30 kHz)
Χρησιμοποιούμενη ευαισθησία: 7 dBf
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 73 dB
Διαχωρισμός: 50 dB στα 1 kHz
MW/LW
Εύρος συντονισμού:
531 kHz – 1.602 kHz (MW),
153 kHz – 279 kHz (LW)
Ευαισθησία: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Τομέας συσκευής αναπαραγωγής CD
Συντήρηση
Καθαρισμός των υποδοχών
Αποφύγετε την απευθείας επαφή με τις
υποδοχές. Η μονάδα ενδέχεται να μην
λειτουργεί σωστά εάν οι υποδοχές
ανάμεσα στη μονάδα και την πρόσοψη δεν
είναι καθαρές. Για την αποφυγή αυτού του
προβλήματος, αποσπάστε την πρόσοψη
(σελίδα 7) και καθαρίστε τις υποδοχές με
μια μπατονέτα. Μην ασκείτε υπερβολική
δύναμη. Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί ζημιά στις υποδοχές.
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 95 dB
Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20.000 Hz
Μέγιστος αριθμός*1 από:
Φάκελοι (άλμπουμ)*2: 150
Αρχεία (κομμάτια) και φάκελοι*3: 300
Οι εμφανιζόμενοι χαρακτήρες για ένα
όνομα φακέλου/αρχείου:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Αντίστοιχος κωδικοποιητής: MP3 (.mp3),
WMA (.wma)
*1 μόνο CD-R/CD-RW
*2 συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου
*3 μπορεί να είναι λιγότερο από τη μετρημένη
τιμή, εάν τα ονόματα φακέλων/αρχείων
περιέχουν πολλούς χαρακτήρες
Τομέας συσκευής αναπαραγωγής USB
Σημείωση
Για λόγους ασφαλείας, μην αφαιρείτε την
πρόσοψη κατά την οδήγηση.
Διεπαφή: USB (πλήρης ταχύτητα)
Μέγιστη ένταση ρεύματος: 500 mA
Μέγιστος αριθμός φακέλων και αρχείων
με δυνατότητα αναγνώρισης:
Φάκελοι (άλμπουμ): 256
Αρχεία (κομμάτια) ανά φάκελο: 256
Συμβατό πρωτόκολλο Ανοιχτού Αξεσουάρ
Android (AOA): 2,0
17EL
Αντίστοιχος κωδικοποιητής:
MP3 (.mp3)
Ρυθμός μετάδοσης bit: 8 kbps –
320 kbps (Υποστηρίζει VBR
(Μεταβλητό βαθμό ροής
δεδομένων))
Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 kHz –
48 kHz
WMA (.wma)
Ρυθμός μετάδοσης bit: 32 kbps –
192 kbps (Υποστηρίζει VBR
(Μεταβλητό βαθμό ροής
δεδομένων))
Ρυθμός δειγματοληψίας: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Βάθος bit: 16 bit, 24 bit
Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1 kHz,
48 kHz
Υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων: FAT16,
FAT32
Τομέας ενισχυτή ισχύος
Έξοδος: Έξοδοι ηχείων
Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 Ω – 8 Ω
Μέγιστη έξοδος ισχύος: 55 W × 4 (στα 4 Ω)
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος: Μπαταρία
αυτοκινήτου 12 V DC (αρνητική γείωση)
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος: 10 A
Διαστάσεις:
Περίπου 178 mm × 50 mm × 176 mm
(7 1/8 in × 2 in × 7 in) (π/ύ/β)
Διαστάσεις στερέωσης:
Περίπου 182 mm × 53 mm × 159 mm
(7 1/4" × 2 1/8" × 6 3/8") (π/ύ/β)
Βάρος: περίπου 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Περιεχόμενα συσκευασίας:
Κύρια μονάδα (1)
Εξαρτήματα για εγκατάσταση και
συνδέσεις
(1 σετ)
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για
λεπτομερείς πληροφορίες.
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση.
18EL
Πνευματικά δικαιώματα
Το Windows Media είναι σήμα κατατεθέν ή
εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις
Η.Π.Α ή/και σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες
τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή η
διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του
προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια
χρήσης από τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης
θυγατρικής εταιρείας Microsoft.
Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.
libFLAC
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Η αναδιανομή και χρήση σε μορφή πηγαίου και
δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποίηση
επιτρέπονται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
– Η αναδιανομή υπό μορφή πηγαίου κώδικα
πρέπει να περιλαμβάνει την παραπάνω
ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων,
τον παρόντα κατάλογο προϋποθέσεων και την
ακόλουθη ρήτρα αποποίησης ευθυνών.
– Η αναδιανομή υπό μορφή δυαδικού κώδικα
πρέπει να περιλαμβάνει την παραπάνω
ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων,
τον παρόντα κατάλογο προϋποθέσεων και την
ακόλουθη ρήτρα αποποίησης ευθυνών στην
τεκμηρίωση ή/και άλλο υλικό που
επισυνάπτεται.
– Ούτε η ονομασία του Ιδρύματος Xiph.org ούτε τα
ονόματα των συνεργατών του δύναται να
χρησιμοποιηθούν για την προσυπογραφή ή την
προώθηση προϊόντων που προκύπτουν από αυτό
το λογισμικό χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια.
ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ,
ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή
ΚΕΡΔΩΝ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ Ή ΕΞ
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΘ'
ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΖΗΜΙΑΣ.
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Η οθόνη εξαφανίζεται από/δεν
εμφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης.
 Οι υποδοχές είναι βρώμικες (σελίδα 17).
Ο ακόλουθος κατάλογος ελέγχου θα σας
βοηθήσει να διορθώσετε προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίζετε με τη μονάδα σας.
Προτού διαβάσετε τον παρακάτω
κατάλογο ελέγχου, ελέγξτε τη σύνδεση και
τις διαδικασίες λειτουργίας.
Για λεπτομέρειες για τη χρήση της
ασφάλειας και την αφαίρεση της μονάδας
από το ταμπλό, ανατρέξτε στην ενότητα
"Σύνδεση/Εγκατάσταση" (σελίδα 23).
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, επισκεφτείτε
την τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο
οπισθόφυλλο.
Αναβοσβήνει η οθόνη/φωτισμός.
 Η τροφοδοσία δεν επαρκεί.
– Ελέγξτε ότι η μπαταρία του
αυτοκινήτου τροφοδοτεί επαρκή ισχύ
στη μονάδα. (Οι απαιτήσεις ισχύος
είναι 12 V DC.)
Γενικά
Απουσία ήχου ή ο ήχος είναι πολύ
χαμηλός.
 Η θέση του ελέγχου (εξασθενητή)
[FADER] δεν είναι ρυθμισμένη για ένα
σύστημα 2 ηχείων.
 Η ένταση ήχου της μονάδας ή/και της
συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ
χαμηλή.
– Αυξήστε την ένταση ήχου της μονάδας
και της συνδεδεμένης συσκευής.
Δεν υπάρχει ηχητικό σήμα.
 Είναι συνδεδεμένος προαιρετικός
ενισχυτής ισχύος και δεν χρησιμοποιείτε
τον ενσωματωμένο ενισχυτή.
Οι αποθηκευμένοι σταθμοί και η σωστή
ώρα έχουν διαγραφεί.
Η ασφάλεια κάηκε.
Ακούγεται ένας θόρυβος όταν αλλάζει
θέση το κλειδί στην ανάφλεξη.
 Τα καλώδια δεν είναι σωστά
αντιστοιχισμένα με το παρελκόμενο
υποδοχής ρεύματος του αυτοκινήτου.
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής ή
λήψης, ξεκινά η λειτουργία επίδειξης.
 Εάν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία
εντός 5 λεπτών ενώ έχει οριστεί το
[DEMO-ON], ξεκινά η λειτουργία επίδειξης.
– Ορίστε [DEMO-OFF] (σελίδα 13).
Τα κουμπιά χειρισμού δεν λειτουργούν.
Ο δίσκος δεν εξέρχεται.
 Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
– Πατήστε το DSPL και το EQ για πάνω από
2 δευτερόλεπτα, για να επαναφέρετε τη
μονάδα.
Τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα
στη μνήμη διαγράφονται.
Η αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού δεν
είναι ακριβής.
 Τα δεδομένα του ρολογιού στα
ραδιοκύματα δεν είναι ακριβή.
– Ρυθμίστε το ρολόι χειροκίνητα (σελίδα 7).
Λήψη ραδιοφώνου
Η ποιότητα της ραδιοφωνικής λήψης
είναι χαμηλή.
Υπάρχει στατικός θόρυβος.
 Συνδέστε καλά την κεραία.
Τα 65 MHz έως 74 MHz στο FM3 δεν
μπορούν να συντονιστούν.
 Όταν το [AREA] έχει τεθεί στο [EUROPE].
– Θέστε το [AREA] στο [RUSSIA] (σελίδα 13).
RDS
Οι υπηρεσίες RDS δεν λαμβάνονται (όταν
το [AREA] έχει ρυθμιστεί στο [RUSSIA]).
 Έχει επιλεγεί το FM3.
– Επιλέξτε το FM1 ή το FM2.
 Οι υπηρεσίες RDS δεν είναι διαθέσιμες
στην τρέχουσα περιοχή.
Το SEEK ξεκινά μετά από λίγα
δευτερόλεπτα ακρόασης.
 Ο σταθμός είναι μη-TP ή έχει χαμηλό σήμα.
– Απενεργοποιήστε το TA (σελίδα 9).
19EL
Δεν υπάρχουν δελτία κυκλοφορίας.
 Ενεργοποιήστε το TA (σελίδα 9).
 Ο σταθμός δεν μεταδίδει δελτία
κυκλοφορίας παρά το ότι είναι TP.
– Συντονιστείτε σε άλλο σταθμό.
Οθόνες PTY [- - - - - - - -].
 Ο τρέχων σταθμός δεν είναι σταθμός
RDS ή η ποιότητα της ραδιοφωνικής
λήψης είναι χαμηλή.
Αναβοσβήνει το όνομα της υπηρεσίας
του προγράμματος.
 Δεν υπάρχει εναλλακτική συχνότητα για
τον τρέχοντα σταθμό.
– Πατήστε το / (SEEK –/+) ενώ
αναβοσβήνει το όνομα της υπηρεσίας
του προγράμματος. Το [PI SEEK]
εμφανίζεται και η μονάδα ξεκινά να
αναζητά άλλη συχνότητα με τα ίδια
δεδομένα PI (αναγνωριστικό
προγράμματος).
Αναπαραγωγή CD
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
 Ελαττωματικός ή βρώμικος δίσκος.
 Το CD-R/CD-RW δεν είναι για χρήση ήχου
(σελίδα 16).
Τα αρχεία MP3/WMA δεν μπορούν να
αναπαραχθούν.
 Ο δίσκος είναι ασύμβατος με τη μορφή
και την έκδοση MP3/WMA. Για
λεπτομέρειες για τους δίσκους και τα
φορμά με δυνατότητα αναπαραγωγής,
επισκεφτείτε την τοποθεσία
υποστήριξης στο οπισθόφυλλο.
Τα αρχεία MP3/WMA απαιτούν
περισσότερο χρόνο να αναπαραχθούν
σε σχέση με άλλα.
 Οι ακόλουθοι δίσκοι χρειάζονται
περισσότερο χρόνο για την έναρξη της
αναπαραγωγής.
– Ένας δίσκος εγγεγραμμένος με
περίπλοκη δενδρική δομή.
– Ένας δίσκος εγγεγραμμένος με
πολλαπλές περιόδους λειτουργίας.
– Ένας δίσκος στον οποίο μπορούν να
προστεθούν δεδομένα.
20EL
Αναπαραγωγή συσκευής USB
Η αναπαραγωγή μιας συσκευής USB
απαιτεί περισσότερο χρόνο.
 Η συσκευή USB περιέχει αρχεία με
περίπλοκη δενδρική δομή.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του
αρχείου ήχου.
 Για λεπτομέρειες σχετικά με τα
υποστηριζόμενα φορμά, βλ.
"Προδιαγραφές" (σελίδα 17).
Εάν ακόμα δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του αρχείου ήχου,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που
παρέχονται με τη συσκευή USB ή
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της
συσκευής USB.
Δεν μπορούν να εκτελεστούν χειρισμοί
για την παράβλεψη άλμπουμ, την
παράβλεψη στοιχείων (Λειτουργία
μετάβασης) και την αναζήτηση
κομματιού με το όνομα (Quick-BrowZer).
 Ρυθμίστε το [USB MODE] στο [MSC/MTP]
(σελίδα 14).
Ο ήχος δεν μπορεί να εξαχθεί κατά την
αναπαραγωγή σε λειτουργία Android.
 Ελέγξτε την κατάσταση της εφαρμογής
αναπαραγωγής ήχου στο Android
smartphone.
Μηνύματα
Τα ακόλουθα μηνύματα ενδέχεται να
εμφανιστούν ή να αναβοσβήνουν κατά τη
λειτουργία.
INVALID: Η επιλεγμένη λειτουργία μπορεί
να μην είναι έγκυρη.
READ
 Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η
ανάγνωση και η αναπαραγωγή ξεκινήσει
αυτόματα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει
λιγάκι ανάλογα με την οργάνωση αρχείων.
(κάτω παύλα): Ο χαρακτήρας δεν
μπορεί να προβληθεί.
Για την αναπαραγωγή CD:
CD ERROR
 Καθαρίστε ή τοποθετήστε σωστά το
δίσκο ή βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν
είναι κενός ή ελαττωματικός.
CD NO DISC
 Τοποθετήστε ένα δίσκο που περιέχει
αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής
(σελίδα 17).
CD NO MUSIC
 Τοποθετήστε ένα δίσκο που περιέχει
αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής
(σελίδα 17).
CD PUSH EJT: Ο δίσκος δεν μπορούσε να
εξαχθεί κανονικά.
 Πατήστε το  (εξαγωγή).
ή
: Έχει φτάσει η αρχή ή το
τέλος του δίσκου.
Για την αναπαραγωγή συσκευής USB:
HUB NO SUPRT: Δεν υποστηρίζονται οι
διανομείς USB.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Μια συσκευή USB που δεν υποστηρίζει
AOA (Ανοιχτό Αξεσουάρ Android) 2.0
είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα, ενώ το
[USB MODE] έχει οριστεί σε [ANDROID].
– Ρυθμίστε το [USB MODE] στο [MSC/MTP]
(σελίδα 14).
USB ERROR
 Συνδέστε τη συσκευή USB ξανά.
USB NO DEV
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB ή το
καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένα.
USB NO MUSIC
 Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει
αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής
(σελίδα 17).
USB OVERLOAD: Η συσκευή USB είναι
υπερφορτωμένη.
 Αποσυνδέστε τη συσκευή USB κι, έπειτα,
πατήστε το SRC για να επιλέξετε άλλη
πηγή.
 Η συσκευή USB έχει ελάττωμα ή έχει
συνδεθεί μη υποστηριζόμενη συσκευή.
Για λειτουργία RDS:
NO AF: Δεν υπάρχουν εναλλακτικές
συχνότητες.
 Πατήστε το / (SEEK –/+) ενώ
αναβοσβήνει το όνομα της υπηρεσίας του
προγράμματος. Η μονάδα ξεκινά να
αναζητά για άλλη συχνότητα με τα ίδια
δεδομένα PI (αναγνωριστικό
προγράμματος) (εμφανίζεται το [PI SEEK]).
NO PI: Δεν υπάρχει αναγνωριστικό
προγράμματος. Ο επιλεγμένος σταθμός
δεν έχει δεδομένα PI (αναγνωριστικό
προγράμματος).
 Επιλέξτε έναν άλλο σταθμό.
NO TP: Δεν υπάρχουν προγράμματα
κυκλοφορίας.
 Η μονάδα θα συνεχίσει να αναζητά
διαθέσιμους σταθμούς TP.
Για τον χειρισμό του
τηλεχειριστηρίου τιμονιού:
ERROR
 Ξεκινήστε πάλι την καταχώριση από τη
λειτουργία όπου σημειώθηκε το σφάλμα
(σελίδα 14).
TIMEOUT
 Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε την
καταχώριση ενώ αναβοσβήνει το
[REGISTER] (περίπου 6 δευτερόλεπτα)
(σελίδα 14).
USB NO SUPRT
 Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα
της συσκευής USB σας, επισκεφτείτε την
τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο
οπισθόφυλλο.
21EL
Για τη λειτουργία ενημέρωσης
υλικολογισμικού:
FILE ERROR: Τα δεδομένα δεν έχουν
αποθηκευτεί στη συσκευή USB.
 Αποθηκεύστε το πρόγραμμα
ενημέρωσης στη συσκευή USB και
δοκιμάστε ξανά (σελίδα 16).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Η
ενημέρωση υλικολογισμικού δεν
ολοκληρώθηκε κανονικά.
 Πατήστε το ENTER για να διαγράψετε το
μήνυμα και δοκιμάστε ξανά.
Στη διάρκεια της ενημέρωσης, μην
γυρίζετε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση OFF και μην αφαιρέσετε τη
συσκευή USB (σελίδα 16).
Εάν αυτές οι λύσεις δεν βοηθήσουν στη
βελτίωση της κατάστασης,
συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Αν κανονίσετε την επισκευή της μονάδας
λόγω προβλήματος αναπαραγωγής της
συσκευής, να έχετε επίσης μαζί σας τη
συσκευή που χρησιμοποιήθηκε όταν
παρουσιάστηκε το πρόβλημα.
22EL
Σύνδεση/Εγκατάσταση
Προφυλάξεις
• Συνδέστε όλα τα καλώδια γείωσης σε
ένα κοινό σημείο γείωσης.
• Μην τοποθετήσετε τα καλώδια κάτω από
κάποια βίδα ή ανάμεσα σε κινούμενα
μέρη (π.χ. ράγες καθίσματος).
• Πριν την πραγματοποίηση συνδέσεων,
απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης
για να αποφύγετε τυχόν
βραχυκυκλώματα.
• Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
στη μονάδα και στα ηχεία προτού το
συνδέσετε στη βοηθητική υποδοχή
παροχής ρεύματος.
• Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι
έχετε μονώσει τυχόν χαλαρά μη
συνδεδεμένα καλώδια με μονωτική
ταινία.
Λίστα εξαρτημάτων για
εγκατάσταση


×2




Προφυλάξεις
• Επιλέξτε προσεκτικά την τοποθεσία
εγκατάστασης, έτσι ώστε η μονάδα να
μην παρεμποδίζει την κανονική
λειτουργία οδήγησης.
• Αποφύγετε να τοποθετείτε την ενότητα
σε περιοχές που εκτίθενται σε σκόνη,
ρύπους, υπερβολικές δονήσεις ή υψηλή
θερμοκρασία, όπως απευθείας έκθεση σε
ηλιακό φως ή σε σημεία κοντά σε
αγωγούς θερμότητας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο
υλικό στερέωσης για ασφαλή
εγκατάσταση.
Σημείωση για το καλώδιο τροφοδοσίας
(κίτρινο)
Κατά τη σύνδεση αυτής της μονάδας σε
συνδυασμό με άλλα στερεφωνικά μέρη, η ένταση
του κυκλώματος του αυτοκινήτου στο οποίο
συνδέεται η μονάδα πρέπει να είναι υψηλότερη
από το άθροισμα της έντασης της ασφάλειας
κάθε μέρους.
• Αυτή η λίστα εξαρτημάτων δεν
περιλαμβάνει όλα τα περιεχόμενα της
συσκευασίας.
• Το στήριγμα  και το προστατευτικό
κολάρο  τοποθετούνται στη μονάδα
πριν από την αποστολή. Πριν από τη
συναρμολόγηση της μονάδας,
χρησιμοποιήστε τα κλειδιά
απασφάλισης  για να αφαιρέσετε το
στήριγμα  από τη μονάδα. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Αφαίρεση του προστατευτικού κολάρου
και του στηρίγματος" (σελίδα 26).
• Φυλάξτε τα κλειδιά απασφάλισης  για
μελλοντική χρήση, καθώς είναι επίσης
απαραίτητα σε περίπτωση αφαίρεσης
της μονάδας από το αυτοκίνητό σας.
Ρύθμιση γωνίας στήριξης
Προσαρμόστε τη γωνία στήριξης σε
λιγότερες από 30°.
23EL
Σύνδεση
Υπογούφερ*1
*3
*3
Ενισχυτής ισχύος*1

*2
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στην ενότητα "Πραγματοποίηση
συνδέσεων" (σελίδα 25).
Ανατρέξτε στην ενότητα «Διάγραμμα σύνδεσης
ισχύος» (σελίδα 25) για λεπτομέρειες.
από ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο
(δεν παρέχεται)*4
από μια κεραία αυτοκινήτου
(εξωτερική κεραία)*5
*1
*2
*3
*4
Δεν παρέχεται
Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 Ω – 8 Ω × 4
Καλώδιο ακίδας RCA (δεν παρέχεται)
Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου,
χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για
ενσύρματο τηλεχειριστήριο (δεν παρέχεται).
Για λεπτομέρειες για τη χρήση το
καλωδιωμένο τηλεχειριστήριο, ανατρέξτε στην
ενότητα «Χρήση του ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου» (σελίδα 26).
*5 Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου,
χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα (δεν
παρέχεται) εάν η υποδοχή της κεραίας δεν
ταιριάζει.
24EL
Πραγματοποίηση συνδέσεων
Αν διαθέτετε ηλεκτρική κεραία χωρίς κουτί
ρελέ, τυχόν σύνδεση αυτής της μονάδας με
το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται
 ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην
κεραία.
Εύκολη σύνδεση υπογούφερ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογούφερ
χωρίς ενισχυτή ισχύος όταν είναι
συνδεδεμένο με κάποιο καλώδιο του πίσω
ηχείου.
Εμπρός ηχείο
 Στην υποδοχή ηχείων του αυτοκινήτου
Υπογούφερ
Σημειώσεις
1
 Μοβ
Πίσω ηχείο
2 (δεξιό)

3
 Γκρι
Μπροστινό
4 ηχείο (δεξί)
5
Μπροστινό
ηχείο
6 (Αριστερό)

Με μοβ/μαύρες
ραβδώσεις
Με γκρι/μαύρες
ραβδώσεις
 Λευκό
Με άσπρες/
 μαύρες
ραβδώσεις
• Απαιτείται προετοιμασία των καλωδίων των
πίσω ηχείων.
• Χρησιμοποιείτε ένα υπογούφερ με αντίσταση
4 Ω έως 8 Ω και με επαρκείς δυνατότητες
χειρισμού ισχύος για να αποφύγετε τυχόν
βλάβη.
Σύνδεση διατήρησης μνήμης
Όταν είναι συνδεδεμένο το κίτρινο
καλώδιο τροφοδοσίας, θα υπάρχει πάντα
τροφοδοσίας ισχύος στο κύκλωμα μνήμης,
ακόμα και όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
είναι απενεργοποιημένος.
7
 Πράσινο
Σύνδεση ηχείων
Πίσω ηχείο
8 (αριστερό)
Με πράσινες/
 μαύρες
ραβδώσεις
• Απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν από τη
σύνδεση των ηχείων.
• Χρησιμοποιείτε τα ηχεία με αντίσταση
4 Ω έως 8 Ω και με επαρκείς δυνατότητες
χειρισμού ισχύος για να αποφύγετε
τυχόν βλάβη.
 Στην υποδοχή ισχύος του
αυτοκινήτου
Διάγραμμα σύνδεσης ισχύος
12 συνεχής τροφοδοσία Κίτρινο
έλεγχος ηλεκτρικής
13 κεραίας/ενισχυτή
ισχύος (REM OUT)
15
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
16 γείωση
Με μπλε/
λευκές
ραβδώσεις
Ελέγξτε την υποδοχή δευτερεύουσας
ισχύος του αυτοκινήτου σας και
αντιστοιχίστε τις συνδέσεις των καλωδίων
σωστά ανάλογα με το αυτοκίνητο.
Υποδοχή δευτερεύουσας ισχύος
Κόκκινο
Μαύρο
25EL
Κοινή σύνδεση
Κόκκινο
Κόκκινο
Χρήση του ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου
1
Κίτρινο
Κίτρινο
12 συνεχής τροφοδοσία
Κίτρινο
μεταγόμενη
15
τροφοδοσία ισχύος
Κόκκινο
Όταν οι θέσεις των κόκκινων και
κίτρινων καλωδίων είναι
αντεστραμμένες
Κόκκινο
Κόκκινο
Για να ενεργοποιήσετε το
ενσύρματο τηλεχειριστήριο,
θέστε το [STR CONTROL] στο
[SET STEERING] στο [PRESET]
(σελίδα 13).
Τοποθέτηση
Αφαίρεση του προστατευτικού
κολάρου και του στηρίγματος
Πριν από την τοποθέτηση της μονάδας,
αφαιρέστε το προστατευτικό κολάρο 
και το στήριγμα  από τη μονάδα.
Κίτρινο
12
Κίτρινο
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
1
Κίτρινο
15 συνεχής τροφοδοσία
Πιέστε και τα δύο άκρα του
προστατευτικού κολάρου  και
τραβήξτε το προς τα έξω.
Κόκκινο

Όταν το αυτοκίνητο είναι χωρίς
θέση ACC
Κόκκινο
2
Κίτρινο
Κίτρινο
Μετά την αντιστοίχηση των συνδέσεων και
τη σωστή εναλλαγή των καλωδίων
τροφοδοσίας, συνδέστε τη μονάδα στην
τροφοδοσία του αυτοκινήτου. Αν έχετε
απορίες και αντιμετωπίζετε προβλήματα
με τη σύνδεση της μονάδας σας, τα οποία
δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Εισαγάγετε και τα δύο κλειδιά
απελευθέρωσης  μέχρι να
κουμπώσουν, τραβήξτε προς τα
κάτω το στήριγμα  και τραβήξτε
προς τα επάνω τη μονάδα για να τη
διαχωρίσετε.


Κόκκινο

Στρέψτε το άγκιστρο προς τα μέσα.
26EL
Τοποθέτηση της μονάδας στο
ταμπλό
Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε
ότι οι προεξοχές και στις δύο πλευρές του
στηρίγματος  είναι λυγισμένες προς τα
μέσα κατά 2 mm (3/32 in).
1
Τοποθετήστε το στήριγμα  μέσα
στο ταμπλό, έπειτα λυγίστε τις
προεξοχές προς τα έξω για καλή
εφαρμογή.
182 mm (7 1/4")
Αποσύνδεση και τοποθέτηση
της πρόσοψης
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Αφαίρεση της πρόσοψης" (σελίδα 7).
Επαναφορά της μονάδας
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
«Επαναρρύθμιση της μονάδας» (σελίδα 7).
Αντικατάσταση ασφάλειας
53 mm (2 1/8")

2
Προεξοχή
ασφάλισης
Τοποθετήστε τη μονάδα στο
στήριγμα  και κατόπιν
προσαρτήστε το προστατευτικό
κολάρο .
Κατά την αντικατάσταση
Ασφάλεια (10 A)
της ασφάλειας, φροντίστε
να χρησιμοποιήσετε μια
ασφάλεια με ένταση
αντίστοιχη αυτής που
εμφανίζεται στην αρχική
ασφάλεια. Αν η ασφάλεια
καεί, ελέγξτε τη σύνδεση ισχύος και
αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αν η
ασφάλεια καεί ξανά μετά την
αντικατάσταση, ενδέχεται να υπάρχει
εσωτερική δυσλειτουργία. Σε αυτήν την
περίπτωση, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.




Σημειώσεις
• Αν οι προεξοχές ασφάλισης είναι ευθείες ή
λυγισμένες προς τα έξω, η μονάδα δεν θα
εγκατασταθεί με ασφάλεια και ενδέχεται να
βγει εκτός θέσης.
• Βεβαιωθείτε ότι οι 4 προεξοχές ασφάλισης του
προστατευτικού κολάρου  έχουν τοποθετηθεί
σωστά στις υποδοχές της μονάδας.
27EL
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το
προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή
μ’ ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ) ή και
άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την
εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια
(Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε
να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του
δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς
καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων
μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού
να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας
ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν
της Sony που αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι
τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που
συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την
προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το
προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η
αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει
την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι
αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο
στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή
κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά
την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η
Sony ή ένα μέλος του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’
επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για
εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός
εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.
28EL
Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα
ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα
και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας
εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν
προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο
ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη
της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου
του προϊόντος και του ονόματος του
εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό
προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν
να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά
την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν
προσκομισθούν τα προαναφερόμενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από
αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν
ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα
του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν
ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο
σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει
αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή
καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια /
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή
αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα
αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να
τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το
προϊόν σας για επισκευή κατά την
περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς
που συνδέονται με τη μεταφορά του
προϊόντος σας προς και από τη Sony ή
μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα
οποία προβλέπεται περιοδική
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
ενός προϊόντος όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες,
κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν
λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική ή
οικιακή χρήση.
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που
προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει
φυσική, αισθητική ή επιφανειακή
ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή
βλάβη σε οθόνες υγρών
κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή
χρήση του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος
σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του
προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο
με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τα πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν στη χώρα όπου έχει
εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται
το προϊόν.
Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του
προϊόντος με λογισμικό που δεν
παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των
συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από
άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται
με το εν λόγω προϊόν.
Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα,
περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα
προϊόντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρότυπο δεν
συνιστώνται από τη Sony.
Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή
από άτομα που δεν είναι μέλη της
Sony ή του δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα
από τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος με
σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές
ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν
είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές
και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση
εισόδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού,
άλλων εξωτερικών δυνάμεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα
υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει
το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή
πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από
τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία
εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή
άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την
επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την
καταλληλότητα του προϊόντος ή του
λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το
προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η
ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή
μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο
στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε
εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως
(στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων
νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος
της παρούσας εγγύησης. Η μοναδική
υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την
παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η
αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται
στους όρους και συνθήκες της εγγύησης.
Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα
προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών
και άυλων απωλειών - του τιμήματος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος της απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του
προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων
προϊόντων - της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή
επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και
αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
29EL
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία
του προϊόντος ή συνδεδεμένων
προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο
που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε
μέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας
του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που
ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών
προγραμμάτων ή αφαιρούμενων
μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές,
που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας
ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης,
ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης
ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία
η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης
τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις
εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη
μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα,
μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή
τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε
αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ
προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και
παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση,
η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που
καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα
νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς
ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν
οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά
σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα
δικαιώματα που απορρέουν από την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους
όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που
πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση
καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα
που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα
30EL
που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας
εναντίον των προσώπων από τα οποία
αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας
εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό
τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό
τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/
κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
Ελληνικά
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται
με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης με τις οδηγίες ΕΕ είναι
διαθέσιμο στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση:
http://www.compliance.sony.de/
Ιστότοπος υποστήριξης
Αν έχετε ερωτήσεις ή για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης για αυτό το προϊόν,
επισκεφτείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:
http://www.sony.eu/support
Δηλώστε τώρα το προϊόν σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://www.sony.eu/mysony
Εφαρμογή smartphone
Εφαρμογή Support by Sony - Βρείτε πληροφορίες και λάβετε ειδοποιήσεις για το προϊόν σας:
√ Νέα και ειδοποιήσεις
√ Ενημερώσεις λογισμικού
√ Προγράμματα εκμάθησης
√ Συμβουλές και κόλπα
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
Printed in Greece
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising