Sony | WX-900BT | Sony WX-900BT Δέκτης CD με ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH® Οδηγίες χρήσης

4-575-513-21(1) (EL)
Bluetooth®
Ηχοσύστημα
Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (DEMO), ανατρέξτε
στη σελίδα 18.
Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στη σελίδα 31.
WX-900BT
Οδηγίες χρήσης
EL
Για την ασφάλεια, φροντίστε να
εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό
του αυτοκινήτου καθώς η πίσω πλευρά της
μονάδας ζεσταίνεται κατά τη χρήση.
Για λεπτομέρειες, βλ. «Σύνδεση/Εγκατάσταση»
(σελίδα 31).
Κατασκευάζεται στην Ταϊλάνδη
Ιδιότητες διόδου λέιζερ
 Διάρκεια εκπομπής: Συνεχής
 Έξοδος λέιζερ: Μικρότερη από 53,3 μW
(Αυτή η έξοδος είναι η τιμή μέτρησης σε
απόσταση 200 mm από την επιφάνεια του
αντικειμενικού φακού του μπλοκ οπτικής
λήψης με διάφραγμα 7 mm.)
Η πινακίδα στοιχείων που αναφέρει την τάση
λειτουργίας κ.λπ. βρίσκεται στο κάτω μέρος
του περιβλήματος.
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη
διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες
πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό
που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν
οι οδηγίες της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων ΕΕ:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Γερμανία
Απόρριψη χρησιμοποιημένων
μπαταριών και χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη
μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι
δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και
τη μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα
του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb)
προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο
ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της
σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων
2EL
και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες,
σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν
να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση
αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους
ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των
δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία
θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη
διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της
μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα
στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου,
ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία
ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το
προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού
του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε
με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν ή την μπαταρία.
Προειδοποίηση αν το σύστημα ανάφλεξης
του αυτοκινήτου σας δεν έχει θέση ACC
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τη λειτουργία
AUTO OFF (σελίδα 18). Η μονάδα θα
απενεργοποιηθεί εντελώς και αυτόματα
την ώρα που έχετε ορίσει αφού την
απενεργοποιήσετε, ώστε να μην εξαντληθεί
η μπαταρία. Αν δεν ορίσετε τη λειτουργία
AUTO OFF, πατάτε παρατεταμένα το OFF
μέχρι να εξαφανίζεται οθόνη, κάθε φορά
που απενεργοποιείτε το σύστημα ανάφλεξης.
Αποποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες
που παρέχονται από τρίτα μέρη
Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή
ή τερματισμός των υπηρεσιών που παρέχονται
από τρίτα μέρη χωρίς ειδοποίηση. Η Sony δεν
φέρει καμία ευθύνη για τις καταστάσεις αυτού
του είδους.
Σημαντική σημείωση
Προσοχή
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ
Η SONY ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ,
ΕΜΜΕΣΗ Ή ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ.
Αγαπητέ πελάτη, αυτό το προϊόν περιλαμβάνει
ένα ραδιοφωνικό πομπό.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 10 της UNECE,
οι κατασκευαστές ενός οχήματος μπορούν να
επιβάλλουν ειδικούς όρους εγκατάστασης
ραδιοφωνικών πομπών στα οχήματα.
Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματός
σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του
οχήματός σας ή την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων
σας, προτού εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν στο
όχημά σας.
 Αυτή η μονάδα υποστηρίζει δυνατότητες
ασφάλειας που συμμορφώνονται με το
πρότυπο BLUETOOTH για να παρέχουν μια
ασφαλή σύνδεση όταν χρησιμοποιείται
η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH, αλλά
η ασφάλεια μπορεί να μην είναι αρκετή
ανάλογα με το περιβάλλον. Να προσέχετε
όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας
ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH.
 Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη
για τη διαρροή πληροφοριών κατά την
επικοινωνία BLUETOOTH.
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα
με τη μονάδα σας, τα οποία δεν καλύπτονται
σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Επείγουσες κλήσεις
Αυτό το handsfree BLUETOOTH αυτοκινήτου και
η ηλεκτρονική συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στο handsfree λειτουργούν χρησιμοποιώντας
ραδιοφωνικά σήματα, δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας και επίγεια, καθώς και λειτουργία
προγραμματιζόμενη από το χρήστη, η οποία
δεν μπορεί να εγγυηθεί σύνδεση υπό όλες τις
συνθήκες.
Για το λόγο αυτό, μη βασίζεστε αποκλειστικά
σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για
ουσιαστική επικοινωνία (όπως επείγοντα
ιατρικά περιστατικά).
Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH
 Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια
συσκευή BLUETOOTH μπορεί να επηρεάσουν τη
λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών.
Σβήστε αυτή τη μονάδα και άλλες συσκευές
BLUETOOTH στις ακόλουθες θέσεις, καθώς
μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
 όπου υπάρχει παρουσία εύφλεκτου αερίου,
σε νοσοκομεία, τρένο, αεροπλάνο
ή βενζινάδικο
 κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμό
πυροπροστασίας
3EL
Σύνδεση/Εγκατάσταση
Πίνακας περιεχομένων
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου . . . 5
Ξεκινώντας
Επαναρρύθμιση της μονάδας . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση του ρολογιού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προετοιμασία μια συσκευής BLUETOOTH. . . . . . .
Σύνδεση συσκευής USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σύνδεση άλλης φορητής συσκευής ήχου . . . . . . .
6
6
7
9
9
Ακρόαση ραδιοφώνου
Ακρόαση ραδιοφώνου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Χρήση του συστήματος ραδιοπληροφόρησης
(RDS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αναπαραγωγή συσκευής USB . . . . . . . . . . . . . . .
Αναπαραγωγή συσκευής BLUETOOTH. . . . . . . . .
Αναζήτηση και αναπαραγωγή κομματιών. . . . .
11
11
12
12
Κλήσεις handsfree (μόνο μέσω
BLUETOOTH)
Λήψη μιας κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Πραγματοποίηση μιας κλήσης . . . . . . . . . . . . . . 13
Διαθέσιμοι χειρισμοί κατά την κλήση . . . . . . . . 15
Χρήσιμες λειτουργίες
SongPal με iPhone/Android smartphone. . . . . . . 15
Χρήση του Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ρυθμίσεις
Ακύρωση της λειτουργίας DEMO . . . . . . . . . . . . .
Χειρισμός βασικών λειτουργιών . . . . . . . . . . . . .
Γενική ρύθμιση (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση ήχου (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εμφάνιση ρύθμισης (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση BLUETOOTH (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση SongPal (SONGPAL). . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
19
21
21
21
Πρόσθετες πληροφορίες
Ενημέρωση υλικολογισμικού . . . . . . . . . . . . . . . .
Προφυλάξεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τεχνικά χαρακτηριστικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . .
4EL
22
22
23
25
Προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Λίστα εξαρτημάτων για εγκατάσταση. . . . . . . .
Σύνδεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εγκατάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
34
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
Κύρια μονάδα

(περιήγηση) (σελίδα 13)
Εισέλθετε στη λειτουργία περιήγησης κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
PTY (τύπος προγράμματος)
Επιλέξτε PTY στο RDS.
 SOURCE
Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
Αλλάξτε την πηγή.
OFF
Πατήστε και κρατήστε για 1 δευτερόλεπτο
για να απενεργοποιήσετε την πηγή και να
εμφανίσετε το ρολόι.
Πατήστε παρατεταμένα περισσότερο από
2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε
το προϊόν και την οθόνη.
 Κουμπί ελέγχου
Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση
του ήχου.
PUSH ENTER
Εισαγωγή του επιλεγμένου στοιχείου.
Πατήστε το SOURCE, περιστρέψτε και μετά
πατήστε για να αλλάξετε την πηγή.
VOICE (σελίδα 14, 16, 17)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πάνω
από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
φωνητική κλήση, την αναγνώριση φωνής όταν
η λειτουργία «SongPal» είναι ενεργοποιημένη
(μόνο τηλέφωνο Android™) ή τη λειτουργία
Siri (μόνο στο iPhone).
N-Mark
Αγγίξτε το κουμπί ελέγχου στο smartphone
Android για να αποκτήσετε σύνδεση
BLUETOOTH.
 Κουμπί επαναφοράς (σελίδα 6)
 DSPL (οθόνη)
Πατήστε για να αλλάξετε τα στοιχεία
στην οθόνη.
SCRL (κύλιση)
Πατήστε παρατεταμένα για κύλιση ενός
στοιχείου στην οθόνη.
 Υποδοχή δίσκου
 Παράθυρο ενδείξεων
  (εξαγωγή δίσκου)
MENU*
Άνοιγμα του μενού ρυθμίσεων.
* Δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι επιλεγμένο το
τηλέφωνο BT.
5EL
 MEGA BASS
Ενισχύει τον ήχο των μπάσων σε συγχρονισμό
με το επίπεδο έντασης ήχου. Πατήστε για να
αλλάξετε τη ρύθμιση MEGA BASS: [1], [2], [OFF].
Ρυθμίζεται αυτόματα στο [OFF] όταν το
[C.AUDIO+] έχει τεθεί στο [ON].
 MODE (σελίδα 10, 12, 15)
(πίσω)
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
 SEEK +/–
Συντονίστε αυτόματα ραδιοφωνικούς
σταθμούς. Πατήστε παρατεταμένα για
να συντονίσετε με το χέρι.
Ξεκινώντας
Επαναρρύθμιση της μονάδας
Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα για πρώτη
φορά, αφού αντικαταστήσετε τη μπαταρία
αυτοκινήτου ή αλλάξετε τις συνδέσεις, πρέπει
να επαναφέρετε τη μονάδα. Πατήστε το κουμπί
επαναφοράς με στυλό με μπίλια στην άκρη, κ.λπ.
/ (προηγούμενο/επόμενο)
/ (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη
προώθηση)

CALL
Εισαγωγή στο μενού κλήσης.
Λήψη/τερματισμός κλήσης.
Πατήστε παρατεταμένα για περισσότερο
από 2 δευτερόλεπτα για αλλαγή του
σήματος BLUETOOTH.
 Αριθμητικά πλήκτρα (1 έως 6)
Λήψη αποθηκευμένων ραδιοφωνικών
σταθμών. Πατήστε παρατεταμένα για
να αποθηκεύσετε σταθμούς.
Καλέστε ένα αποθηκευμένο αριθμό
τηλεφώνου. Πατήστε παρατεταμένα για
να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
ALBUM /
Παραλείψτε ένα άλμπουμ για συσκευή ήχου.
Πατήστε παρατεταμένα για συνεχή
παράλειψη άλμπουμ.
(επανάληψη)
Σημείωση
Το πάτημα του κουμπιού επαναφοράς θα διαγράψει
τη ρύθμιση του ρολογιού και ορισμένα
αποθηκευμένα περιεχόμενα.
Ρύθμιση του ρολογιού
1
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
το [SET GENERAL] και πατήστε το.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε το [SET CLOCK-ADJ] και
πατήστε το.
Αναβοσβήνει η ένδειξη των ωρών.
3
(τυχαία)
Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη,
πατήστε SEEK +/–.
MIC (σελίδα 15)
PAUSE
 Υποδοχή εισόδου AUX
 Θύρα (USB)
 Υποδοχή για το τηλεχειριστήριο
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
4
Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά,
πατήστε MENU.
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται και το
ρολόι ξεκινά.
Για εμφάνιση του ρολογιού
Πατήστε το DSPL.
6EL
Προετοιμασία μιας συσκευής
BLUETOOTH
Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ή να
εκτελέσετε κλήση handsfree ανάλογα με
τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή όπως
smartphone, κινητό τηλέφωνο και συσκευή
ήχου (εφεξής «συσκευή BLUETOOTH» εάν δεν
προσδιορίζεται διαφορετικά). Για λεπτομέρειες
σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή.
Προτού συνδέσετε τη συσκευή, μειώστε
την ένταση του ήχου αυτής της μονάδας.
Διαφορετικά, μπορεί να παραχθεί δυνατός ήχος.
Σύνδεση με smartphone μέσω
της λειτουργίας One touch
(ένα άγγιγμα) (NFC)
Αγγίζοντας το κουμπί ελέγχου της μονάδας με
ένα smartphone συμβατό με τη λειτουργία NFC*,
η μονάδα αντιστοιχίζεται και συνδέεται
αυτόματα με το smartphone.
* Το NFC (Near Field Communication) είναι μια
τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη
επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διαφόρων
συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων και
ετικετών IC. Χάρη στη λειτουργία NFC, μπορεί
να επιτευχθεί επικοινωνία δεδομένων εύκολα,
απλά ακουμπώντας το σχετικό σύμβολο ή το
καθορισμένο σημείο στις συμβατές με το NFC
συσκευές.
Για smartphone με λειτουργικό σύστημα
Android OS 4.0 ή προηγούμενο, απαιτείται η
λήψη της εφαρμογής «NFC Easy Connect» από
το Google Play™. Η εφαρμογή ενδέχεται να μην
είναι διαθέσιμη για λήψη σε ορισμένες χώρες/
περιοχές.
1
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στο
smartphone.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με το smartphone.
2
Ακουμπήστε το σήμα Ν της μονάδας
στο σήμα Ν του smartphone.
Βεβαιωθείτε ότι το
οθόνη της μονάδας.
Για αποσύνδεση μέσω του One touch
(ένα άγγιγμα)
Ακουμπήστε ξανά το σήμα Ν της μονάδας στο
σήμα Ν του smartphone.
Σημειώσεις
 Όταν πραγματοποιείτε τη σύνδεση, μεταχειρίζεστε
το smartphone με προσοχή για να αποφύγετε τυχόν
γρατζουνιές.
 Η σύνδεση One touch (ένα άγγιγμα) δεν είναι εφικτή
όταν η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με κάποια
άλλη συσκευή συμβατή με NFC. Σε αυτήν την
περίπτωση, αποσυνδέστε την άλλη συσκευή και
εκτελέστε ξανά τη σύνδεση με το smartphone.
Σύζευξη και σύνδεση με
συσκευή BLUETOOTH
Όταν συνδέετε μια συσκευή BLUETOOTH για
πρώτη φορά, απαιτείται αμοιβαία εγγραφή
(ονομάζεται «σύζευξη»). Η σύζευξη επιτρέπει
στη μονάδα και σε άλλες συσκευές να
αναγνωρίζονται μεταξύ τους.
1
Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH
σε απόσταση 1 μέτρου από τη μονάδα.
2
Πατήστε CALL, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
το [SET PAIRING] και πατήστε το.
Το
αναβοσβήνει όσο η μονάδα βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής σύζευξης.
3
Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης
στη συσκευή BLUETOOTH, ώστε να
ανιχνεύει τη μονάδα.
4
Επιλέξτε [WX-XXXX] (το όνομα του
μοντέλου σας) που εμφανίζεται στην
οθόνη της συσκευής BLUETOOTH.
Αν δεν εμφανίζεται το όνομα του μοντέλου
σας, επαναλάβετε τη διαδικασία από το
βήμα 2.
είναι αναμμένο στην
7EL
5
Εάν απαιτείται εισαγωγή κλειδιού
πρόσβασης* στη συσκευή BLUETOOTH,
εισαγάγετε [0000].
* Το «κλειδί πρόσβασης» ενδέχεται να
ονομάζεται «Passcode», «PIN code»,
«PIN number» ή «Password» κ.λπ., ανάλογα
με τη συσκευή.
Εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης
[0000]
Όταν εκτελείται σύζευξη, το
αναμμένο.
6
παραμένει
Επιλέξτε τη μονάδα στη συσκευή
BLUETOOTH για να εδραιώσετε τη
σύνδεση BLUETOOTH.
Το
ή το
η σύνδεση.
ανάβει όταν πραγματοποιηθεί
Σημείωση
Ενώ εκτελείται σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH,
δεν είναι δυνατή η ανίχνευση της μονάδας από
άλλη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση,
εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης και αναζητήστε
τη μονάδα από άλλη συσκευή.
Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή
Για λεπτομέρειες, βλ. «Αναπαραγωγή συσκευής
BLUETOOTH» (σελίδα 12).
Για ακύρωση της σύζευξης
Εκτελέστε το βήμα 2 για να ακυρώσετε τη
λειτουργία σύζευξης μετά τη σύζευξη της
μονάδας με τη συσκευή BLUETOOTH.
Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή
BLUETOOTH
Για να χρησιμοποιήσετε μια συζευγμένη συσκευή,
απαιτείται σύνδεση με τη μονάδα. Ορισμένες
συζευγμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα.
1
Πατήστε CALL, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
το [SET BT SIGNL] και πατήστε το.
Βεβαιωθείτε ότι το
2
8EL
είναι αναμμένο.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.
3
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή
BLUETOOTH για να συνδεθείτε
με τη μονάδα.
Ανάβει το
ή το
.
Εικονίδια στην οθόνη:
Ανάβει όταν είναι διαθέσιμη κλήση
handsfree ενεργοποιώντας το HFP
(Προφίλ Handsfree).
Ανάβει όταν η συσκευή ήχου δύναται
να αναπαραχθεί ενεργοποιώντας το
A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου).
Για σύνδεση με τη συσκευή που συνδέθηκε
τελευταία με τη μονάδα
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH
στη συσκευή BLUETOOTH.
Πατήστε το SOURCE, έπειτα επιλέξτε το
[BT PHONE] ή το [BT AUDIO].
Πατήστε το ENTER για να συνδεθείτε με το
κινητό τηλέφωνο ή το PAUSE για να συνδεθείτε
με τη συσκευή ήχου.
Σημείωση
Ενώ μεταδίδεται ήχος BLUETOOTH, δεν μπορείτε
να συνδεθείτε από αυτήν τη μονάδα στο κινητό
τηλέφωνο. Συνδεθείτε από το κινητό τηλέφωνο σε
αυτήν τη μονάδα.
Συμβουλή
Ενώ το σήμα BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένο:
όταν το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο,
η μονάδα ξανασυνδέεται αυτόματα με το κινητό
τηλέφωνο που συνδέθηκε τελευταίο.
Για εγκατάσταση του μικροφώνου
Για λεπτομέρειες, βλ. «Εγκατάσταση του
μικροφώνου» (σελίδα 34).
Σύνδεση με iPhone/iPod (Αυτόματη
σύζευξη BLUETOOTH)
Όταν ένα iPhone/iPod με το iOS5 ή μεταγενέστερο
εγκατεστημένο είναι συνδεδεμένο με τη θύρα
USB, η μονάδα πραγματοποιεί σύζευξη και
συνδέεται με το iPhone/iPod αυτόματα.
Για να ενεργοποιήσετε Αυτόματη σύζευξη
BLUETOOTH, βεβαιωθείτε ότι το [AUTOPAIR]
στο [BT] έχει τεθεί στο [ON] (σελίδα 21).
1
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH στο iPhone/iPod.
2
Συνδέστε ένα iPhone/iPod στη
θύρα USB.
Σύνδεση άλλης φορητής
συσκευής ήχου
1
Απενεργοποιήστε τη φορητή
συσκευή ήχου.
2
Μειώστε την ένταση του ήχου
στη μονάδα.
3
Συνδέστε τη φορητή συσκευή ήχου
στην υποδοχή εισόδου AUX (μίνι
στερεοφωνικό βύσμα) στη μονάδα
με ένα καλώδιο σύνδεσης (δεν
παρέχεται)*.
* Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε βύσμα
ίσιου τύπου.
Βεβαιωθείτε ότι το
οθόνη της μονάδας.
είναι αναμμένο στην
Σημειώσεις
 Η Αυτόματη σύζευξη BLUETOOTH δεν είναι δυνατή
εάν η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη σε άλλη
συσκευή BLUETOOTH. Σε αυτήν την περίπτωση,
αποσυνδέστε την άλλη συσκευή, έπειτα
συνδέστε ξανά το iPhone/iPod.
 Εάν δεν έχει εδραιωθεί Αυτόματη σύζευξη
BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα
«Προετοιμασία μιας συσκευής BLUETOOTH»
για λεπτομέρειες (σελίδα 7).
4
Πατήστε το SOURCE για να
επιλέξετε [AUX].
Για να ταιριάξετε το επίπεδο της
έντασης ήχου της συνδεδεμένης
συσκευής με άλλες πηγές
Εκκινήστε την αναπαραγωγή της φορητής
συσκευής ήχου σε μέτρια ένταση και ορίστε
τη συνήθη ένταση ακρόασης στη μονάδα.
Πατήστε το MENU κι, έπειτα, επιλέξτε το
[SET SOUND]  [SET AUX VOL] (σελίδα 20).
Σύνδεση συσκευής USB
1
Μειώστε την ένταση του ήχου
στη μονάδα.
2
Συνδέστε τη συσκευή USB στη μονάδα.
Για να συνδέσετε ένα iPod/iPhone,
χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης
USB για iPod (δεν παρέχεται).
9EL
Ακρόαση ραδιοφώνου
Χρήση του συστήματος
ραδιοπληροφόρησης (RDS)
Ακρόαση ραδιοφώνου
Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πατήστε το SOURCE
για να επιλέξετε το [TUNER].
Αυτόματη αποθήκευση (BTM)
Ρύθμιση εναλλακτικών συχνοτήτων
(AF) και δελτίο κυκλοφορίας (TA)
Το AF επανασυντονίζει διαρκώς το σταθμό στο
πιο ισχυρό σήμα σε ένα δίκτυο και το TA παρέχει
επίκαιρες πληροφορίες για την κυκλοφορία
ή προγράμματα κυκλοφορίας (TP) εάν
λαμβάνονται.
1
Πατήστε το MODE για να αλλάξετε
ζώνη (FM1, FM2, FM3, MW ή LW).
2
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
το [SET GENERAL] και πατήστε το.
1
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
το [SET GENERAL] και πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το [SET BTM] και πατήστε το.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε το [SET AF/TA] και
πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ή [SET AF/TA-OFF],
και πατήστε το.
Η μονάδα αποθηκεύει σταθμούς με σειρά
συχνότητας στα αριθμητικά πλήκτρα.
Συντονισμός
1
2
Πατήστε το MODE για να αλλάξετε
ζώνη (FM1, FM2, FM3, MW ή LW).
Εκτελέστε τη διαδικασία συντονισμού.
Για να συντονίσετε με το χέρι
Πατήστε παρατεταμένα το SEEK +/–
για να εντοπίσετε τη συχνότητα κατά
προσέγγιση, έπειτα πατήστε το SEEK +/–
επαναλαμβανόμενα για να συντονιστείτε
καλύτερα στην επιθυμητή συχνότητα.
Για να συντονίσετε αυτόματα
Πατήστε το SEEK +/–.
Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα λαμβάνει
έναν σταθμό.
Αποθήκευση με το χέρι
1
Ενώ λαμβάνετε το σταθμό που
θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε
πατατεταμένα ένα αριθμητικό κουμπί
(1 έως 6) έως ότου εμφανιστεί το [MEM].
Λήψη των αποθηκευμένων σταθμών
1
Επιλέξτε τη ζώνη, έπειτα, πατήστε
ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6).
10EL
Για να αποθηκεύσετε σταθμούς RDS με τη
ρύθμιση AF και TA
Μπορείτε να προσυντονίσετε σταθμούς RDS μαζί
με μια ρύθμιση AF/TA. Ορίστε το AF/TA, έπειτα
αποθηκεύστε το σταθμό με BTM ή με το χέρι.
Εάν προσυντονίσετε με το χέρι, μπορείτε να
προσυντονίσετε επίσης σταθμούς μη-RDS.
Για να λαμβάνετε επείγουσες αναγγελίες
Με το AF ή το TA ενεργοποιημένο, οι επείγουσες
αναγγελίες θα διακόπτουν αυτόματα την
τρέχουσα επιλεγμένη πηγή.
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη
διάρκεια ενός δελτίου κυκλοφορίας
Το επίπεδο θα αποθηκεύεται στη μνήμη για
επακόλουθα δελτία κυκλοφορίας, ανεξάρτητα
από την κανονική ένταση ήχου.
Για να παραμείνετε με ένα περιφερειακό
πρόγραμμα (REGIONAL)
Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες AF
και REGIONAL, δεν θα μεταβαίνετε σε άλλο
περιφερειακό σταθμό με ισχυρότερο σήμα.
Εάν φύγετε από την περιοχή λήψης αυτού
του περιφερειακού προγράμματος, θέστε το
[SET REG-OFF] στο [SET GENERAL] κατά τη λήψη
FM (σελίδα 19).
Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί στο Η.Β. και
ορισμένες άλλες περιοχές.
Λειτουργία Τοπικού Συνδέσμου (μόνο Η.Β.)
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέξετε
άλλους τοπικούς σταθμούς στην περιοχή, ακόμα
κι εάν δεν είναι αποθηκευμένοι στα αριθμητικά
κουμπιά σας.
Κατά τη λήψη FM, πατήστε ένα αριθμητικό
κουμπί (1 έως 6) στο οποίο είναι αποθηκευμένος
ένας τοπικός σταθμός. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα,
πατήστε ξανά ένα αριθμητικό κουμπί του
τοπικού σταθμού. Επαναλάβετε αυτή τη
διαδικασία έως ότου αρχίσετε να λαμβάνετε
τον τοπικό σταθμό.
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκου
1
Εισαγάγετε το δίσκο (πλευρά της
ετικέτας πάνω).
Επιλογή τύπων προγράμματος (PTY)
1
2
Πατήστε το PTY κατά τη λήψη FM.
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου μέχρι
να εμφανιστεί ο τύπος προγράμματος
που θέλετε και μετά πατήστε το.
Η μονάδα αρχίζει να αναζητά έναν σταθμό
που να μεταδίδει τον επιλεγμένο τύπο
προγράμματος.
Τύπος προγράμματος
NEWS (Ειδήσεις), AFFAIRS (Τρέχουσες υποθέσεις),
INFO (Πληροφορίες), SPORT (Αθλητικά),
EDUCATE (Εκπαίδευση), DRAMA (Θέατρο),
CULTURE (Πολιτισμός), SCIENCE (Επιστήμη),
VARIED (Διάφορα), POP M (Μουσική ποπ),
ROCK M (Μουσική ροκ), EASY M (Μοσική M.O.R. ),
LIGHT M (Ελαφρά κλασσική), CLASSICS (Σοβαρή
κλασσική), OTHER M (Άλλη μουσική), WEATHER
(Καιρός), FINANCE (Οικονομικά), CHILDREN
(Παιδικό πρόγραμμα), SOCIAL A (Κοινωνικές
υποθέσεις), RELIGION (Θρησκεία), PHONE IN
(Με συμμετοχή του ακροατηρίου), TRAVEL
(Ταξίδια), LEISURE (Αναψυχή), JAZZ (Μουσική
τζαζ), COUNTRY (Κάουντρι), NATION M (Εθνική
μουσική), OLDIES (Παλιά μουσική), FOLK M
(Παραδοσιακή μουσική), DOCUMENT
(Ντοκιμαντέρ)
Ρύθμιση της ώρας του ρολογιού (CT)
Τα δεδομένα CT από τη μετάδοση RDS ρυθμίζουν
το ρολόι.
1
Ρυθμίστε το [SET CT-ON] στο
[SET GENERAL] (σελίδα 19).
Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Αναπαραγωγή συσκευής USB
Στις παρούσες Οδηγίες χρήσης, το «iPod»
χρησιμοποιείται ως γενική αναφορά για τις
λειτουργίες iPod σε ένα iPod και iPhone, εκτός
κι εάν καθορίζεται διαφορετικά από το κείμενο
ή τις εικόνες.
Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα του iPod
σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Σχετικά με το
iPod» (σελίδα 22) ή επισκεφτείτε την τοποθεσία
υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές USB
τύπου MSC (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης)
και MTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς μέσων) (όπως
ένας οδηγός δίσκου φλας USB, ψηφιακή συσκευή
αναπαραγωγής, Android smartphone) συμβατές
με το πρότυπο USB.
Ανάλογα με την ψηφιακή συσκευή
αναπαραγωγής ή το Android smartphone,
απαιτείται η ρύθμιση της λειτουργίας σύνδεσης
USB στο MTP.
Σημειώσεις
 Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα της συσκευής
USB σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης
πελατών στο οπισθόφυλλο.
 Δεν υποστηρίζεται η αναπαραγωγή των εξής
αρχείων.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
 αρχεία DRM (Διαχείριση ψηφιακών δεδομένων)
 αρχεία ψηφιακού ήχου πολλαπλών καναλιών
MP3/WMA/AAC:
 αρχεία μη απωλεστικής συμπίεσης
WAV:
 αρχεία ψηφιακού ήχου πολλαπλών καναλιών
11EL
1
2
Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα
USB (σελίδα 9).
1
Πραγματοποιήστε σύνδεση BLUETOOTH
με τη συσκευή ήχου (σελίδα 7).
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Αν μια συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη, για
να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το
SOURCE για να επιλέξετε το [USB] (Η ένδειξη
[IPD] εμφανίζεται στην οθόνη όταν
αναγνωριστεί το iPod).
2
Πατήστε το SOURCE για να επιλέξετε το
[BT AUDIO].
3
Χειριστείτε τη συσκευή ήχου για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη μονάδα.
4
Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη μονάδα.
Για διακοπή της αναπαραγωγής
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF για
1 δευτερόλεπτο.
Για αφαίρεση της συσκευής
Διακόψτε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια
αφαιρέστε τη συσκευή.
Προειδοποίηση για iPhone
Όταν συνδέετε ένα iPhone μέσω USB, η ένταση
ήχου της φωνητικής κλήσης ελέγχεται από το
iPhone και όχι από τη μονάδα. Μην αυξήσετε
κατά λάθος την ένταση του ήχου στη μονάδα
κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καθώς μπορεί
να ηχήσει ένας δυνατός ήχος όταν ολοκληρωθεί
η κλήση.
Χειρισμός ενός iPod απευθείας
(Έλεγχος από συνεπιβάτη)
1
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε παρατεταμένα το MODE έως
ότου εμφανιστεί το [MODE IPOD].
Οι χειρισμοί του iPod καθίστανται διαθέσιμοι.
Σημειώστε ότι η ένταση ήχου μπορεί να
ρυθμιστεί μόνο από τη μονάδα.
Για έξοδο από τον έλεγχο από συνεπιβάτη
Πατήστε παρατεταμένα το MODE έως ότου
εμφανιστεί το [MODE AUDIO].
Αναπαραγωγή συσκευής
BLUETOOTH
Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενα σε
μια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει
το BLUETOOTH A2DP (Σύνθετο προφίλ
διανομής ήχου).
12EL
Σημειώσεις
 Ανάλογα με τη συσκευή ήχου, πληροφορίες
όπως ο τίτλος, αριθμός/χρόνος κομματιού και
κατάσταση αναπαραγωγής μπορεί να μην
εμφανίζονται σε αυτή τη μονάδα.
 Ακόμα κι εάν η πηγή αλλάξει σε αυτή τη μονάδα,
η αναπαραγωγή της συσκευής ήχου δεν σταματά.
 Το [BT AUDIO] δεν εμφανίζεται στην οθόνη όσο
εκτελείται η εφαρμογή «SongPal» μέσω της
λειτουργίας BLUETOOTH.
Για να ταιριάξετε το επίπεδο της έντασης
ήχου της συσκευής BLUETOOTH με άλλες
πηγές
Εκκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής
ήχου BLUETOOTH σε μέτρια ένταση και ορίστε
τη συνήθη ένταση ακρόασης στη μονάδα.
Πατήστε το MENU κι, έπειτα, επιλέξτε το
[SET SOUND]  [SET BTA VOL] (σελίδα 20).
Αναζήτηση και αναπαραγωγή
κομματιών
Επαναλαμβανόμενη και τυχαία
αναπαραγωγή
1
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε το
(επαναλαμβανόμενη)
ή το
(τυχαία) επαναλαμβανόμενα
για να επιλέξετε την επιθυμητή
λειτουργία αναπαραγωγής.
Η αναπαραγωγή στην επιλεγμένη λειτουργία
αναπαραγωγής μπορεί να καθυστερήσει να
ξεκινήσει.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής
διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη
πηγή ήχου.
Αναζήτηση κομματιού με το όνομα
(Quick-BrowZer™)
1
Κατά την αναπαραγωγή CD, USB ή BT
(περιήγηση)*2
AUDIO*1, πατήστε το
για να εμφανιστεί η λίστα κατηγοριών
αναζήτησης.
Όταν εμφανιστεί η λίστα με τα κομμάτια,
πατήστε το
(πίσω) επαναλαμβανόμενα
για να εμφανιστεί η επιθυμητή κατηγορία
αναζήτησης.
*1 Διαθέσιμο μόνο για συσκευές ήχου που
υποστηρίζουν τη δυνατότητα AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) 1.4
ή μεταγενέστερη.
*2 Κατά την αναπαραγωγή USB, πατήστε
(περιήγηση) για πάνω από 2 δευτερόλεπτα
για να επιστρέψετε απευθείας στην αρχή της
λίστας με τις κατηγορίες.
2
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε την κατηγορία αναζήτησης
που θέλετε και μετά πατήστε το για
επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε το βήμα 2 για αναζήτηση
του κομματιού που θέλετε.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Για να εξέλθετε από τη λειτουργία
Quick-BrowZer
Πατήστε το
(περιήγηση).
Αναζήτηση παραλείποντας στοιχεία
(Λειτουργία μετάβασης)
1
2
3
Πατήστε το
(περιήγηση).
Πατήστε το SEEK +.
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το στοιχείο.
Παραλείπετε στοιχεία στη λίστα κατά βήματα
10% του συνολικού αριθμού στοιχείων.
4
Για να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό τηλέφωνο,
συνδέστε το με την παρούσα μονάδα.
Για λεπτομέρειες, βλ. «Προετοιμασία μιας
συσκευής BLUETOOTH» (σελίδα 7).
Λήψη μιας κλήσης
1
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και
πατήστε το.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Πατήστε το CALL όταν λαμβάνετε
μια κλήση με ήχο κλήσης.
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.
Σημείωση
Ο ήχος κλήσης και η φώνη του ομιλούντος
παρέχονται μόνο από τα μπροστινά ηχεία.
Για να απορρίψετε την κλήση
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF για
1 δευτερόλεπτο.
Για να τερματίσετε την κλήση
Πατήστε το CALL ξανά.
Πραγματοποίηση μιας κλήσης
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση από
τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το ιστορικό κλήσεων,
όταν είναι συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο που
υποστηρίζει το PBAP (Προφίλ πρόσβασης σε
τηλεφωνικό κατάλογο).
Από τον τηλεφωνικό κατάλογο
1
Πατήστε το CALL, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
[PHONE BOOK] κι, έπειτα, πατήστε το.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε αρχικά από τη λίστα
αρχικών κι, έπειτα, πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε ένα όνομα από τη λίστα
ονομάτων κι, έπειτα, πατήστε το.
Πατήστε το ENTER για να επιστρέψετε
στη λειτουργία Quick-BrowZer.
Εμφανίζεται το επιλεγμένο στοιχείο.
5
Κλήσεις handsfree (μόνο μέσω
BLUETOOTH)
13EL
4
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα
αριθμών κι, έπειτα, πατήστε το.
Με αριθμό προσυντονισμού
1
Πατήστε το SOURCE, περιστρέψτε
το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
[BT PHONE] κι, έπειτα, πατήστε το.
2
Πατήστε ένα αριθμητικό κουμπί
(1 έως 6) για να επιλέξετε την επαφή
που θέλετε να καλέσετε.
3
Πατήστε το ENTER.
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.
Από το ιστορικό κλήσεων
1
Πατήστε CALL, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
το [RECENT CALL] και πατήστε το.
Εμφανίζεται μια λίστα του ιστορικού
κλήσεων.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε ένα όνομα ή αριθμό
τηλεφώνου από το ιστορικό κλήσεων
κι, έπειτα, πατήστε το.
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.
Προρύθμιση αριθμών τηλεφώνου
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 6 επαφές στον
προρυθμισμένο επιλογέα.
1
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.
Με εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου
1
Πατήστε το CALL, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
[DIAL NUMBER] κι, έπειτα, πατήστε το.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και
τέλος επιλέξτε το [ ] (κενό), έπειτα
πατήστε το ENTER*.
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.
* Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη,
πατήστε SEEK +/–.
Σημείωση
Η ένδειξη [_] εμφανίζεται αντί του [#] στην οθόνη.
2
Με φωνητικές ετικέτες
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση
λέγοντας τη φωνητική ετικέτα που είναι
αποθηκευμένη σε ένα συνδεδεμένο κινητό
τηλέφωνο που διαθέτει τη λειτουργία
φωνητικής κλήσης.
1
Με επανάκληση
1
Πατήστε CALL, περιστρέψτε το κουμπί
ελέγχου για να επιλέξετε το [REDIAL]
και πατήστε το.
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.
Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να
αποθηκεύσετε στον προρυθμισμένο επιλογέα,
από τον τηλεφωνικό κατάλογο, το ιστορικό
κλήσεων ή πληκτρολογώντας απευθείας τον
αριθμό τηλεφώνου.
Ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται στην οθόνη
αυτής της μονάδας.
Κρατήστε πατημένο ένα αριθμητικό κουμπί
(1 έως 6) έως ότου εμφανιστεί το [MEM].
Η επαφή αποθηκεύεται στον επιλεγμένο
προκαθορισμένο αριθμό.
Πατήστε το CALL, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το
[VOICE DIAL] κι, έπειτα, πατήστε το.
Εναλλακτικά, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το VOICE ενώ η λειτουργία
«SongPal» είναι απενεργοποιημένη.
2
Πείτε τη φωνητική ετικέτα που είναι
αποθηκευμένη στο κινητό τηλέφωνο.
Γίνεται αναγνώριση της φωνής σας και
πραγματοποιείται η κλήση.
Για να ακυρώσετε φωνητική κλήση
Πατήστε το VOICE.
14EL
Διαθέσιμοι χειρισμοί κατά
την κλήση
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
κλήσης
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου ενώ λαμβάνετε
μια κλήση.
Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής
του ομιλούντος
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου στη διάρκεια
μιας κλήσης.
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για τον
άλλο (ρύθμιση κέρδους μικροφώνου)
Πατήστε το MIC.
Επίπεδα έντασης ήχου δυνάμενα να ρυθμιστούν:
[MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].
Για να μειώσετε την ηχώ και το θόρυβο
(Λειτουργία ακύρωσης ηχούς/ακύρωσης
θορύβου)
Πατήστε παρατεταμένα το MIC.
Λειτουργία δυνάμενη να ρυθμιστεί: [EC/NC-1],
[EC/NC-2].
Για μετάβαση μεταξύ λειτουργίας
handsfree και της λειτουργίας χειρός
Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το MODE για
να αλλάξετε τον ήχο της τηλεφωνικής κλήσης
μεταξύ της μονάδας και του κινητού τηλεφώνου.
Σημείωση
Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, αυτή η λειτουργία
μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
Χρήσιμες λειτουργίες
SongPal με iPhone/Android
smartphone
Η λήψη της τελευταίας έκδοσης
της εφαρμογής «SongPal»
απαιτείται από το App Store
για το iPhone ή από το
Google Play για Android
smartphone.
Σημειώσεις
 Για την ασφάλειά σας, τηρήστε
τους τοπικούς νόμους και
κανονισμούς για την οδική
κυκλοφορία, και μη χειρίζεστε
την εφαρμογή ενώ οδηγείτε.
 Το «SongPal» είναι μια εφαρμογή για να
ελέγχετε συσκευές ήχου της Sony οι οποίες είναι
συμβατές με το «SongPal» από το iPhone/Android
smartphone σας.
 Το τι μπορείτε να ελέγξετε με το «SongPal» διαφέρει
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
 Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του «SongPal»,
ανατρέξτε στις λεπτομέρειες στο iPhone/Android
smartphone σας.
 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το
«SongPal», επισκεφθείτε την ακόλουθη διαδικτυακή
τοποθεσία: http://rd1.sony.net/help/speaker/
songpal/
 Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία παρακάτω
κι ελέγξτε τα συμβατά μοντέλα iPhone/Android
smartphone.
Για iPhone: επισκεφτείτε το App Store
Για Android smartphone: επισκεφτείτε το
Google Play
Εδραίωση της σύνδεσης SongPal
1
Πραγματοποιήστε τη σύνδεση
BLUETOOTH με iPhone/Android
smartphone (σελίδα 7).
2
Πραγματοποιήστε εκκίνηση της
εφαρμογής «SongPal».
3
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
το [SET SONGPAL] και πατήστε το.
Η σύνδεση με το iPhone/Android smartphone
ξεκινά.
Για λεπτομέρειες για τους χειρισμούς σε
iPhone/Android smartphone, ανατρέξτε στη
βοήθεια της εφαρμογής.
Εάν εμφανίζεται ο αριθμός της συσκευής
Φροντίστε ότι εμφανίζεται ο αριθμός (π.χ.,
123456), έπειτα επιλέξτε το [Yes] στο iPhone/
Android smartphone.
15EL
Για να τερματίσετε τη σύνδεση
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το κουμπί
ελέγχου για να επιλέξετε το [SET SONGPAL]
και πατήστε το.
Επιλογή της πηγής ή της εφαρμογής
Μπορείτε με χειρισμούς να επιλέξετε την
επιθυμητή πηγή ή εφαρμογή σε iPhone/
Android smartphone.
Για να επιλέξετε την πηγή
Πατήστε το SOURCE επαναλαμβανόμενα.
Εναλλακτικά, πατήστε το SOURCE, περιστρέψτε
το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την
επιθυμητή πηγή, έπειτα πατήστε το ENTER.
Ενεργοποίηση φωνητικής
αναγνώρισης (μόνο σε
Android smartphone)
Καταχωρώντας εφαρμογές, μπορείτε να
ελέγξετε μια εφαρμογή με φωνητική εντολή.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια της
εφαρμογής.
Για ενεργοποίηση της φωνητικής
αναγνώρισης
1
2
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το VOICE για
να ενεργοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση.
Πείτε την επιθυμητή φωνητική εντολή στο
μικρόφωνο όταν εμφανίζεται το [Say Source
or App] στο Android smartphone.
Για να εμφανιστεί η λίστα πηγών
Πατήστε το SOURCE.
Αναγγελία διαφόρων πληροφοριών
με φωνητικό οδηγό (μόνο σε Android
smartphone)
Όταν λαμβάνονται SMS, ειδοποιήσεις Twitter/
Facebook/Ημερολογίου κ.λπ, αναγγέλονται
αυτόματα μέσω των ηχείων της μονάδας.
Σημειώσεις
 Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη η φωνητική αναγνώριση.
 Η φωνητική αναγνώριση ενδέχεται να μη λειτουργεί
σωστά ανάλογα με την απόδοση του συνδεδεμένου
Android smartphone.
 Οι χειρισμοί να γίνονται υπό συνθήκες όπου
θόρυβος, όπως ο θόρυβος μηχανής, είναι
ελαχιστοποιημένος κατά τη φωνητική αναγνώριση.
Απάντηση σε ένα μήνυμα SMS
(μόνο Android smartphone)
Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα μήνυμα μέσω
φωνητικής αναγνώρισης.
1
2
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις,
ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.
16EL
3
Ενεργοποιήστε τη φωνητική αναγνώριση,
έπειτα πείτε «Απάντηση».
Εμφανίζεται η οθόνη εισόδου μηνυμάτων στην
εφαρμογή «SongPal».
Εισαγάγετε ένα μήνυμα απάντησης μέσω
φωνητικής αναγνώρισης.
Εμφανίζεται η λίστα υποψηφίων μηνυμάτων
στην εφαρμογή «SongPal».
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
το μήνυμα που θέλετε και πατήστε το.
Το μήνυμα αποστέλλεται.
Ρυθμίσεις ήχου και οθόνης
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που
συνδέονται με τον ήχο και την οθόνη μέσω του
iPhone/Android smartphone.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις,
ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.
Χρήση του Siri Eyes Free
Το Siri Eyes Free σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε
ένα iPhone handsfree απλά μιλώντας μέσα
στο μικρόφωνο. Αυτή η λειτουργία απαιτεί
να συνδέσετε ένα iPhone στη μονάδα μέσω
BLUETOOTH. Η διαθεσιμότητα περιορίζεται
στο iPhone 4s ή μεταγενέστερο. Βεβαιωθείτε
ότι το iPhone σας λειτουργεί με την τελευταία
έκδοση iOS.
Πρέπει να ολοκληρώσετε την καταχώρηση
BLUETOOTH και διαμορφώσεις σύνδεσης για
το iPhone με τη μονάδα εκ των προτέρων.
Για λεπτομέρειες, βλ. «Προετοιμασία μιας
συσκευής BLUETOOTH» (σελίδα 7).
1
Για να απενεργοποιήσετε το Siri Eyes Free
Πατήστε το VOICE.
Σημειώσεις
 Το iPhone ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη
φωνή σας ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
(Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο
που κινείται.)
 Το Siri Eyes Free ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά
ή ο χρόνος απόκρισης μπορεί να παρουσιάζει
κενά σε τοποθεσίες όπου τα σήματα του iPhone
λαμβάνονται με δυσκολία.
 Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του iPhone,
το Siri Eyes Free ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά
ή ενδέχεται να σταματά.
 Εάν παίζετε ένα κομμάτι με ένα iPhone
χρησιμοποιώντας τη σύνδεση ήχου BLUETOOTH,
όταν το κομμάτι αρχίζει να αναπαράγεται μέσω
BLUETOOTH, το Siri Eyes Free σταματά αυτόματα και
η μονάδα μεταβαίνει στην πηγή ήχου BLUETOOTH.
 Όταν το Siri Eyes Free ενεργοποιείται στη διάρκεια
αναπαραγωγής ήχου, η μονάδα ενδέχεται να
μεταβεί στην πηγή ήχου BLUETOOTH, ακόμα κι εάν
δεν καθορίσετε ένα κομμάτι για αναπαραγωγή.
 Όταν συνδέετε το iPhone στη θύρα USB, το Siri Eyes
Free ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ή ενδέχεται
να σταματήσει.
 Όταν συνδέετε το iPhone στη μονάδα, μην
ενεργοποιείτε το Siri με το iPhone. Το Siri Eyes Free
ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά ή ενδέχεται να
σταματήσει.
 Δεν παράγεται ήχος ενώ το Siri Eyes Free είναι
ενεργοποιημένο.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Siri
στο iPhone.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με το iPhone.
2
Πατήστε παρατεταμένα το VOICE.
Εμφανίζεται η οθόνη φωνητικών εντολών.
3
Αφού ακουστεί ένας χαρακτηριστικός
ήχος από το iPhone, μιλήστε στο
μικρόφωνο.
Ακούγεται και δεύτερος χαρακτηριστικός
ήχος από το iPhone κι, έπειτα το Siri αρχίζει
να απαντά.
17EL
Γενική ρύθμιση (GENERAL)
Ρυθμίσεις
Ακύρωση της λειτουργίας
DEMO
Μπορείτε να ακυρώσετε την εμφάνιση της
επίδειξης η οποία εμφανίζεται, όταν η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.
1
Πατήστε MENU, περιστρέψτε το
κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε
το [SET GENERAL] και πατήστε το.
2
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου
για να επιλέξετε το [SET DEMO]
και πατήστε το.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για
να επιλέξετε το [SET DEMO-OFF] και
πατήστε το.
Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
4
Πατήστε το
(πίσω) δύο φορές.
Η οθόνη επανέρχεται στην κανονική
λήψη/λειτουργία αναπαραγωγής.
Χειρισμός βασικών
λειτουργιών
Μπορείτε να ρυθμίσετε στοιχεία στις ακόλουθες
κατηγορίες ρύθμισης:
Γενική ρύθμιση (GENERAL), Ρύθμιση ήχου
(SOUND), Ρύθμιση οθόνης (DISPLAY), Ρύθμιση
BLUETOOTH (BT), Ρύθμιση SongPal (SONGPAL)
(Δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι επιλεγμένο το
τηλέφωνο BT.)
1
2
Πατήστε το MENU.
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε την κατηγορία ρύθμισης και
πατήστε το.
Τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν
διαφέρουν ανάλογα με την πηγή και τις
ρυθμίσεις.
3
Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και
πατήστε το.
Για επιστροφή στην προηγούμενη ένδειξη
Πατήστε το
18EL
(πίσω).
DEMO (επίδειξη)
Ενεργοποιεί τη λειτουργία επίδειξης:
[ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (ρύθμιση ρολογιού) (σελίδα 6)
BEEP
Ενεργοποιεί το χαρακτηριστικό ήχο:
[ON], [OFF].
AUTO OFF
Απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από το
χρόνο που έχετε ορίσει, όταν απενεργοποιηθεί
η μονάδα: [ON] (30 λεπτά), [OFF].
STEERING
Καταχωρεί/επαναφέρει τη ρύθμιση του
τηλεχειριστηρίου τιμονιού.
(Διατίθεται όταν συνδέεται με το καλώδιο
σύνδεσης (δεν παρέχεται).) (Διατίθεται μόνο
ενώ η πηγή είναι απενεργοποιημένη και
εμφανίζεται το ρολόι.)
STR CONTROL (χειρισμός τιμονιού)
Επιλέγει τη λειτουργία εισόδου του
συνδεδεμένου τηλεχειριστηρίου. Για να
αποτρέψετε δυσλειτουργία, φροντίστε να
αντιστοιχίσετε τη λειτουργία εισόδου με το
συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο πριν τη χρήση.
CUSTOM
Λειτουργία εισόδου για το τηλεχειριστήριο
τιμονιού (επιλέγεται αυτόματα όταν
ολοκληρωθεί το [EDIT CUSTOM]
ή εκτελεστεί το [RESET CUSTOM])
PRESET
Λειτουργία εισόδου για το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο εξαιρουμένου του
τηλεχειριστηρίου τιμονιού
EDIT CUSTOM
Καταχωρεί τις λειτουργίες (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK)
στο τηλεχειριστήριο τιμονιού:
 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να
επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να
αντιστοιχίσετε στο τηλεχειριστήριο
τιμονιού κι, έπειτα, πατήστε το.
 Όσο αναβοσβήνει το [REGISTER], πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο
τηλεχειριστήριο τιμονιού στο οποίο θέλετε
να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία. Όταν
η καταχώρηση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται
το [REGISTERED].
 Για να καταχωρήσετε άλλες λειτουργίες,
επαναλάβετε τα βήματα  και .
(Διατίθεται μόνο όταν το [STR CONTROL] έχει
τεθεί στο [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Επαναφέρει τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
τιμονιού: [YES], [NO]. (Διατίθεται μόνο όταν το
[STR CONTROL] έχει τεθεί στο [CUSTOM].)
Σημειώσεις
 Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, διατίθεται
μόνο η λειτουργία των κουμπιών στη μονάδα.
Για ασφάλεια, σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας
προτού πραγματοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση.
 Εάν σημειωθεί κάποιο σφάλμα κατά την
καταχώρηση, όλες οι προηγουμένως
καταχωρημένες πληροφορίες διατηρούνται.
Επανεκκινήστε την καταχώρηση από τη
λειτουργία όπου σημειώθηκε το σφάλμα.
 Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην
είναι διαθέσιμη σε ορισμένα οχήματα.
Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα του
οχήματός σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία
υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
CT (ώρα ρολογιού)
Ενεργοποιεί τη λειτουργία CT: [ON], [OFF].
AF/TA (εναλλακτικές συχνότητες/δελτίο
κυκλοφορίας)
Επιλέγει τις εναλλακτικές συχνότητες (AF) και
το δελτίο κυκλοφορίας (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
EQ10 PRESET
Επιλέγει μια καμπύλη ισοστάθμισης από
10 καμπύλες ισοστάθμισης ή απενεργοποιεί
τη ρύθμιση: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Η ρύθμιση της καμπύλης ισοστάθμισης μπορεί
να απομνημονευτεί για κάθε πηγή.
EQ10 CUSTOM
Ορίζει το EQ10 σε [CUSTOM].
Ρύθμιση της καμπύλης του ισοσταθμιστή:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη μεταξύ των
τιμών –6 dB έως +6 dB σε βήματα του 1 dB.
POSITION (θέση ακρόασης)
REGIONAL
Περιορίζει τη λήψη σε μια συγκεκριμένη
περιοχή: [ON], [OFF]. (Διαθέσιμο μόνο όταν
λαμβάνονται σήματα FM).
BTM (βέλτιστη μνήμη συντονισμού) (σελίδα 10)
(Διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει τον
δέκτη.)
FIRMWARE
Ελέγχει/ενημερώνει την έκδοση
υλικολογισμικού. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη
τοποθεσία υποστήριξης:
http://www.sony.eu/support
FW VERSION (έκδοση υλικολογισμικού)
Προβάλλει την τρέχουσα έκδοση
υλικολογισμικού.
FW UPDATE (ενημέρωση υλικολογισμικού)
Εισέρχεται σε διαδικασία ενημέρωσης
υλικολογισμικού: [YES], [NO].
(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)
Ρύθμιση ήχου (SOUND)
Αυτό το μενού ρυθμίσεων διατίθεται όταν
οποιαδήποτε πηγή εκτός του τηλεφώνου BT
έχει επιλεγεί.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Αναπαράγει τον ήχο βελτιστοποιώντας το
ψηφιακό σήμα μέσω των συνιστώμενων
ρυθμίσεων ήχου της Sony: [ON], [OFF].
(Ρυθμίζεται αυτόματα στο [OFF] όταν αλλάξει
το [EQ10 PRESET] ή/και το [MEGABASS] έχει
τεθεί στο [1] ή [2] ή/και [DSO] έχει τεθεί στο
[LOW], [MID] ή [HIGH].)
F/R POS (μπροστινή/πίσω θέση)
Προσομοιώνει ένα φυσικό πεδίο ήχου
καθυστερώντας την έξοδο ήχου από τα ηχεία,
ανάλογα με τη θέση σας:
 [FRONT L] (μπροστινό αριστερό),
 [FRONT R] (μπροστινό δεξί),
 [FRONT] (κεντρικό μπροστινό),
 [ALL] (κέντρο του αυτοκινήτου σας),
[CUSTOM] (θέση που ρυθμίζεται από τις
σύνθετες ρυθμίσεις ηχοσυστήματος
αυτοκινήτου στο SongPal)
[OFF] (δεν έχει ρυθμιστεί θέση)
ADJ POSITION (ρύθμιση θέσης)
Συντονίζει τη ρύθμιση θέσης ακρόασης:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Διατίθεται μόνο όταν το [F/R POS] δεν έχει
τεθεί στο [OFF] ή το [CUSTOM].)
SW POS* (θέση υπογούφερ)
 [NEAR] (κοντά),
 [NORMAL] (κανονικά),
 [FAR] (μακριά)
DSO (οργανωτής δυναμικής σκηνής)
Δημιουργεί έναν πιο ατμοσφαιρικό ήχο σαν
να υπήρχαν ηχεία στο ταμπλό: [OFF], [LOW],
[MID], [HIGH].
BALANCE
Ρυθμίζει την ισορροπία του ήχου:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Ρυθμίζει το σχετικό επίπεδο:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
19EL
DSEE (μηχανή βελτίωσης ψηφιακού ήχου)
Βελτιώνει ψηφιακά συμπιεσμένο ήχο
αποκαθιστώντας υψηλές συχνότητες που
έχουν χαθεί κατά τη διαδικασία συμπίεσης.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να απομνημονευτεί
για κάθε πηγή εκτός του δέκτη.
Επιλέγει τη λειτουργία DSEE: [ON], [OFF].
AAV (σύνθετη αυτόματη προσαρμογή της
έντασης του ήχου)
Ρυθμίζει τη στάθμη της έντασης του
ήχου αναπαραγωγής όλων των πηγών
αναπαραγωγής στο βέλτιστο επίπεδο:
[ON], [OFF].
RB ENH (πίσω ενισχυτής μπάσων)
Η λειτουργία Rear Bass Enhancer ενισχύει
τον ήχο μπάσων εφαρμόζοντας μια ρύθμιση
ζωνοπερατού φίλτρου χαμηλής συχνότητας
στα πίσω ηχεία. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει
στα πίσω ηχεία να λειτουργούν ως
υπογούφερ, αν δεν έχει συνδεθεί κάποιο
υπογούφερ.
(Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν
το [SW DIREC] έχει ρυθμιστεί σε [OFF].)
RBE MODE (λειτουργία ενίσχυσης πίσω
μπάσων)
Επιλέγει τη λειτουργία ενίσχυσης των πίσω
μπάσων: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (χαμηλή συχνότητα ζωνοπερατού
φίλτρου)
Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του
υπογούφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (κλίση ζωνοπερατού φίλτρου
χαμηλής συχνότητας)
Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].
SW DIREC (άμεση σύνδεση υπογούφερ)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπογούφερ
χωρίς ενισχυτή τάσης όταν είναι συνδεδεμένο
με το καλώδιο του πίσω ηχείου.
(Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν
το [RBE MODE] έχει ρυθμιστεί σε [OFF].)
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα
υπογούφερ 4 - 8 ohm σε κάθε ένα από τα
καλώδια των πίσω ηχείων. Μη συνδέετε το
ηχείο με το καλώδιο του άλλου πίσω ηχείου.
SW MODE (λειτουργία υπογούφερ)
Επιλέγει τη λειτουργία του υπογούφερ:
[1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (φάση υπογούφερ)
Επιλέγει τη φάση του υπογούφερ:
[NORM], [REV].
SW POS* (θέση υπογούφερ)
Επιλέγει τη θέση του υπογούφερ:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (χαμηλή συχνότητα ζωνοπερατού
φίλτρου)
Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του
υπογούφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
20EL
LPF SLOP (κλίση ζωνοπερατού φίλτρου
χαμηλής συχνότητας)
Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].
S.WOOFER (υπογούφερ)
SW LEVEL (επίπεδο υπογούφερ)
Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης ήχου του
υπογούφερ: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(εμφανίζεται η ένδειξη [ATT] στη χαμηλότερη
ρύθμιση.)
SW PHASE (φάση υπογούφερ)
Επιλέγει τη φάση του υπογούφερ:
[NORM], [REV].
SW POS* (θέση υπογούφερ)
Επιλέγει τη θέση του υπογούφερ:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (χαμηλή συχνότητα ζωνοπερατού
φίλτρου)
Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του
υπογούφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (κλίση ζωνοπερατού φίλτρου
χαμηλής συχνότητας)
Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].
HPF (υψηλό ζωνοπερατό φίλτρο)
HPF FREQ (υψηλή συχνότητα ζωνοπερατού
φίλτρου)
Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του
μπροστινού/πίσω ηχείου: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (κλίση ζωνοπερατού φίλτρου
υψηλής συχνότητας)
Επιλέγει την κλίση HPF (αποτελεσματικό μόνο
όταν το [HPF FREQ] είναι ρυθμισμένο σε άλλη
τιμή πέραν της [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (επίπεδο έντασης ήχου AUX)
Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου κάθε
συνδεδεμένης δευτερεύουσας συσκευής:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Η ρύθμιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη
προσαρμογής της έντασης του ήχου
μεταξύ πηγών.
BTA VOL (επίπεδο έντασης ήχου BLUETOOTH)
Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου κάθε
συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Η ρύθμιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη
προσαρμογής της έντασης του ήχου
μεταξύ πηγών.
* Δεν εμφανίζεται όταν το [F/R POS] είναι ρυθμισμένο
στο [OFF].
Εμφάνιση ρύθμισης (DISPLAY)
DIMMER
Σκοτεινιάζει την οθόνη: [ON], [OFF], [AT]
(αυτόματο)
(Το [AT] είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι
συνδεδεμένο το καλώδιο ελέγχου φωτισμού
και αναμμένοι οι προβολείς).
BUTTON-C (χρώμα κουμπιού)
Ορίζει ένα προκαθορισμένο χρώμα
ή προσαρμοσμένο χρώμα για τα κουμπιά.
COLOR
Επιλέγει από 15 προκαθορισμένα χρώματα,
1 προσαρμοσμένο χρώμα.
CUSTOM-C (προσαρμοσμένο χρώμα)
Καταχωρεί ένα προσαρμοσμένο χρώμα
για τα κουμπιά.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Ρυθμιζόμενο εύρος χρώματος: [0] – [32]
(Το [0] δεν μπορεί να ρυθμιστεί για όλα
τα χρωματικά εύρη).
DSPL-C (χρώμα οθόνης)
Ορίζει ένα προκαθορισμένο χρώμα
ή προσαρμοσμένο χρώμα για την οθόνη.
COLOR
Επιλέγει από 15 προκαθορισμένα χρώματα,
1 προσαρμοσμένο χρώμα.
CUSTOM-C (προσαρμοσμένο χρώμα)
Καταχωρεί ένα προσαρμοσμένο χρώμα για
την οθόνη.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Ρυθμιζόμενο εύρος χρώματος: [0] – [32]
(Το [0] δεν μπορεί να ρυθμιστεί για όλα
τα χρωματικά εύρη).
ALL-C (όλα τα χρώματα)
Ορίζει ένα προκαθορισμένο χρώμα
ή προσαρμοσμένο χρώμα για την οθόνη
και τα κουμπιά.
COLOR
Επιλέγει από 15 προκαθορισμένα χρώματα,
1 προσαρμοσμένο χρώμα.
CUSTOM-C (προσαρμοσμένο χρώμα)
Καταχωρεί ένα προσαρμοσμένο χρώμα για
την οθόνη και τα κουμπιά.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Ρυθμιζόμενο εύρος χρώματος: [0] – [32]
(Το [0] δεν μπορεί να ρυθμιστεί για όλα
τα χρωματικά εύρη).
SND SYNC (συγχρονισμός ήχου)
Ενεργοποιεί το συγχρονισμό του φωτισμού με
τον ήχο: [ON], [OFF].
M. DISPLAY (προβολή κίνησης)
Δείχνει κινούμενα μοτίβα: [LM], [ON], [OFF].
AUTO SCR (αυτόματη κύλιση)
Εκτελεί αυτόματη κύλιση μεγάλων στοιχείων:
[ON], [OFF].
(Δεν είναι διαθέσιμο όταν έχετε επιλέξει το
AUX ή τον δέκτη.)
Ρύθμιση BLUETOOTH (BT)
PAIRING (σελίδα 7)
PHONE BOOK (σελίδα 13)
REDIAL (σελίδα 14)
RECENT CALL (σελίδα 14)
VOICE DIAL (σελίδα 14)
DIAL NUMBER (σελίδα 14)
RINGTONE
Επιλέγει εάν το σήμα κλήσης θα αναπαραχθεί
από τη μονάδα ή το συνδεδεμένο κινητό
τηλέφωνο: [1] (η μονάδα), [2] (κινητό
τηλέφωνο).
AUTO ANS (αυτόματη απάντηση)
Ρυθμίζει τη μονάδα να απαντάει αυτόματα
σε μια εισερχόμενη κλήση: [OFF], [1] (περίπου
σε 3 δευτερόλεπτα), [2] (περίπου σε
10 δευτερόλεπτα).
AUTOPAIR (αυτόματη σύζευξη)
Εκκινεί αυτόματα τη σύζευξη BLUETOOTH όταν
είναι συνδεδεμένη συσκευή iOS έκδοσης 5.0
ή μεταγενέστερης μέσω USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (σήμα BLUETOOTH) (σελίδα 8)
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία
BLUETOOTH.
BT INIT (αρχικοποίηση BLUETOOTH)
Αρχικοποιεί όλες τις ρυθμίσεις που
σχετίζονται με το BLUETOOTH (πληροφορίες
σύζευξης, προκαθορισμένος αριθμός,
πληροφορίες συσκευής κ.λπ.): [YES], [NO].
Όταν διαθέτετε τη μονάδα, αρχικοποιήστε
όλες τις ρυθμίσεις.
(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι
απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)
Ρύθμιση SongPal (SONGPAL)
Εδραιώστε και τερματίστε τη λειτουργία
«SongPal» (σύνδεση).
21EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Ενημέρωση υλικολογισμικού
Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό
αυτής της μονάδας από την ακόλουθη τοποθεσία
υποστήριξης:
http://www.sony.eu/support
Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό,
επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης κι,
έπειτα, ακολουθήστε τις ηλεκτρονικές οδηγίες.
αυτοί οι δίσκοι δεν μπορούν να αναπαραχθούν
από αυτήν τη μονάδα.
 Δίσκοι ΧΩΡΙΣ δυνατότητα αναπαραγωγής από
αυτήν τη μονάδα
 Δίσκοι με ετικέτες, αυτοκόλλητα ή σελοτέιπ
ή χαρτί κολλημένο επάνω τους. Η ενέργεια
αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία
ή μπορεί να καταστρέψει τον δίσκο.
 Δίσκοι με μη τυπικά σχήματα (π.χ. σε σχήμα
καρδιάς, τετραγώνου, αστεριού). Η απόπειρα
αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη
μονάδα.
 Δίσκοι 8 cm (3 1/4 in).
Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους
CD-R/CD-RW
Προφυλάξεις
 Κρυώστε τη μονάδα εκ των προτέρων, εάν το
αυτοκίνητό σας ήταν σταθμευμένο απευθείας
στον ήλιο.
 Μην αφήνετε την πρόσοψη ή συσκευές ήχου
που έχετε φέρει μέσα στο αυτοκίνητο
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία λόγω υψηλής θερμοκρασίας
στο άμεσο ηλιακό φως.
 Ηλεκτρική κεραία εκτείνεται αυτόματα.
Συμπύκνωση υγρασίας
Εάν σημειωθεί συμπύκνωση υγρασίας εντός της
μονάδας, αφαιρέστε τον δίσκο και περιμένετε
περίπου μία ώρα για να στεγνώσει. Διαφορετικά,
η μονάδα δεν θα λειτουργεί σωστά.
 Εάν ο δίσκος με πολλαπλές περιόδους
λειτουργίας αρχίζει με μια περίοδο λειτουργίας
CD-DA, αναγνωρίζεται ως δίσκος CD-DA και οι
άλλες περίοδοι λειτουργίας δεν
αναπαράγονται.
 Δίσκοι ΧΩΡΙΣ δυνατότητα αναπαραγωγής από
αυτήν τη μονάδα
 CD-R/CD-RW κακής ποιότητας εγγραφής.
 CD-R/CD-RW εγγεγραμμένο σε μη συμβατή
συσκευή εγγραφής.
 CD-R/CD-RW οι οποίοι δεν έχουν
οριστικοποιηθεί σωστά.
 CD-R/CD-RW εκτός από τους εγγεγραμμένους
δίσκους σε μορφή CD μουσικής ή μορφή MP3,
οι οποίοι συμμορφώνονται με τα πρότυπα
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
ή πολλαπλών περιόδων λειτουργίας.
Για να διατηρήσετε υψηλή ποιότητα ήχου
Μη ρίχνετε υγρά πάνω στη μονάδα ή τους
δίσκους.
Σειρά αναπαραγωγής αρχείων ήχου
Φάκελος (άλμπουμ)
Σημειώσεις για τους δίσκους
 Μην αφήνετε τους δίσκους εκτεθειμένους
απευθείας στο ηλιακό φως ή σε πηγές
θερμότητας, όπως αγωγούς θερμού αέρα,
και μην τους αφήνετε σε σταθμευμένο όχημα
σε απευθείας επαφή με το ηλιακό φως.
 Πριν από την αναπαραγωγή,
σκουπίστε τους δίσκους με
ένα ύφασμα καθαρισμού
από το κέντρο προς τα έξω.
Μη χρησιμοποιείτε
διαλυτικά όπως βενζίνη,
αραιωτικό, καθαριστικά
του εμπορίου.
 Αυτή η μονάδα έχει
σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που
συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc
(CD). Οι δίσκοι DualDisc και ορισμένοι δίσκοι
μουσικής που έχουν κωδικοποιηθεί με
τεχνολογίες προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων δεν συμμορφώνονται με το
πρότυπο Compact Disc (CD) και, κατά συνέπεια,
22EL
Αρχείο ήχου (κομμάτι)
Σχετικά με το iPod
 Μπορείτε να συνδεθείτε στα ακόλουθα μοντέλα
iPod. Ενημερώστε τις συσκευές iPod σας με
την τελευταία έκδοση του λογισμικού πριν
τη χρήση.
Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod
Συμβατό μοντέλο
Bluetooth®
USB
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS



iPhone 3G
iPod touch
(5ης γενιάς)


iPod touch
(4ης γενιάς)


iPod touch
(3ης γενιάς)

iPod touch
(2ης γενιάς)

iPod classic

iPod nano
(7ης γενιάς)

iPod nano
(6ης γενιάς)

iPod nano
(5ης γενιάς)

iPod nano
(4ης γενιάς)

iPod nano
(3ης γενιάς)

 Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for
iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό
εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται
ειδικά με iPod ή iPhone αντίστοιχα, και έχει
πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι
ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της
Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία
αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή
της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους
κανονισμούς. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του
προαιρετικού εξαρτήματος με iPod ή iPhone
ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη
απόδοση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τμήμα δέκτη
FM
Εύρος συντονισμού: 87,5 – 108,0 MHz
Ακροδέκτης κεραίας:
Υποδοχή εξωτερικής κεραίας
Ενδιάμεση συχνότητα:
FM CCIR: -1.956,5 έως -487,3 kHz και
+500,0 έως +2.095,4 kHz
Χρήσιμη ευαισθησία: 8 dBf
Εκλεκτικότητα: 75 dB στα 400 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 73 dB
Διαχωρισμός: 50 dB στα 1 kHz
Απόκριση συχνότητας: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Εύρος συντονισμού:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Ακροδέκτης κεραίας (εξωτερικής):
Υποδοχή εξωτερικής κεραίας
Ευαισθησία: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Τομέας συσκευής αναπαραγωγής CD
Λόγος σήματος προς θόρυβο: 120 dB
Απόκριση συχνότητας: 10 – 20.000 Hz
Φαινόμενο διακύμανσης ταχύτητας: Κάτω από
μετρήσιμο όριο
Ο μέγιστος αριθμός (μόνο CD-R/CD-RW)
 φάκελοι (άλμπουμ): 150
(συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου)
 αρχεία (κομμάτια) και φάκελοι: 300 (μπορεί
να είναι λιγότεροι των 300 εάν τα ονόματα
των φακέλων/αρχείων περιέχουν πολλούς
χαρακτήρες)
 οι εμφανιζόμενοι χαρακτήρες για ένα όνομα
φακέλου/αρχείου: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Αντίστοιχος κωδικοποιητής: MP3 (.mp3),
WMA (.wma) και AAC (.m4a)
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα
με τη μονάδα σας, τα οποία δεν καλύπτονται
σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
23EL
Τομέας συσκευής αναπαραγωγής USB
Τομέας ενισχυτή ισχύος
Διασύνδεση: USB (Υψηλή ταχύτητα)
Μέγιστο ρεύμα: 1 A
Ο μέγιστος αριθμός αναγνωρίσιμων κομματιών:
10.000
Αντίστοιχος κωδικοποιητής:
MP3 (.mp3)
Βαθμός ροής δεδομένων: 8 – 320 kbps
(Υποστηρίζει VBR (ποικίλο βαθμό ροής
δεδομένων))
Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 – 48 kHz
WMA (.wma)
Βαθμός ροής δεδομένων: 32 – 192 kbps
(Υποστηρίζει VBR (ποικίλο βαθμό ροής
δεδομένων))
Ρυθμός δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Βαθμός ροής δεδομένων: 8 – 320 kbps
Ρυθμός δειγματοληψίας: 11,025 – 48 kHz
WAV (.wav)
Βάθος bit: 16 bit
Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Βάθος bit: 16 bit, 24 bit
Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1 kHz, 48 kHz
Έξοδος: Έξοδοι ηχείων
Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 – 8 Ω
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 55 W × 4 (στα 4 Ω)
Ασύρματη επικοινωνία
Σύστημα επικοινωνίας:
BLUETOOTH, τυπικής έκδοσης 3.0
Έξοδος:
BLUETOOTH Τυπική κλάση ισχύος 2
(Max. +4 dBm)
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας:
Εμβέλεια περίπου 10 m*1
Ζώνη συχνοτήτων:
Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης: FHSS
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH*2:
A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου) 1.3
AVRCP (Προφίλ τηλεχειριστηρίου ήχου
βίντεο) 1.5
HFP (Προφίλ Handsfree) 1.6
PBAP (προφίλ πρόσβασης σε τηλεφωνικό
κατάλογο)
SPP (Προφίλ Σειριακής Θύρας)
MAP (προφίλ πρόσβασης σε μηνύματα)
HID (Προφίλ συσκευής ανθρώπινης
διασύνδεσης )
Αντίστοιχος κωδικοποιητής:
SBC (.sbc) και AAC (.m4a)
*1 Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα
με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα σε
συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο
μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό, ευαισθησία
λήψης, απόδοση κεραίας, λειτουργικό σύστημα,
εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.
*2 Τα συνηθισμένα προφίλ BLUETOOTH επισημαίνουν
το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ
συσκευών.
24EL
Γενικά
Έξοδοι:
Ακροδέκτης εξόδων ήχου:
μπροστά, πίσω, υπό
Ακροδέκτης ελέγχου ηλεκτρικής κεραίας/
ενισχυτή ισχύος (REM OUT)
Είσοδοι:
Ακροδέκτης εισόδου τηλεχειριστηρίου
Ακροδέκτης εισόδου κεραίας (εξωτερικής)
Ακροδέκτης εισόδου MIC
Βύσμα εισόδου AUX (στερεοφωνικό μίνι
βύσμα)
Θύρα USB
Απαιτήσεις ισχύος: Μπαταρία αυτοκινήτου
12 V DC (αρνητική γείωση)
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος: 10 A
Διαστάσεις:
Περίπου 178 mm × 100 mm × 178 mm (π/υ/β)
Διαστάσεις στερέωσης:
Περίπου 182 mm × 111 mm × 159 mm (π/υ/β)
Βάρος: Περίπου 1,4 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας:
Κύρια μονάδα (1)
Μικρόφωνο (1)
Εξαρτήματα για εγκατάσταση και συνδέσεις
(1 σετ)
Ο αντιπρόσωπός σας μπορεί να μην διαθέτει
κάποια από τα παρελκόμενα που αναφέρονται
ανωτέρω. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για
λεπτομερείς πληροφορίες.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Πνευματικά δικαιώματα
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth®
είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της
Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση
αυτών των σημάτων από την Sony Corporation
πραγματοποιείται στα πλαίσια σχετικής άδειας.
Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες
ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Το Σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν
της NFC Forum, Inc. στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και
σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες
τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση
ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του
προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια
χρήσης από τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης
θυγατρικής εταιρείας Microsoft.
Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch και Siri είναι εμπορικά σήματα της
Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε
άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας
της Apple Inc.
Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3
παρέχονται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS
και Thomson.
Τα Google, Google Play και Android είναι
εμπορικά σήματα της Google Inc.
libFLAC
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2000-2009
Josh Coalson
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2011-2013
Xiph.Org Foundation
Η αναδιανομή και χρήση σε μορφή πηγαίου
και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποίηση
επιτρέπονται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
 Η αναδιανομή υπό μορφή πηγαίου κώδικα
πρέπει να περιλαμβάνει την παραπάνω
ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων,
τον παρόντα κατάλογο προϋποθέσεων και
την ακόλουθη ρήτρα αποποίησης ευθυνών.
 Η αναδιανομή υπό μορφή δυαδικού κώδικα
πρέπει να περιλαμβάνει την παραπάνω
ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων,
τον παρόντα κατάλογο προϋποθέσεων και
την ακόλουθη ρήτρα αποποίησης ευθυνών
στην τεκμηρίωση ή/και άλλο υλικό που
επισυνάπτεται.
 Ούτε η ονομασία του Ιδρύματος Xiph.org ούτε
τα ονόματα των συνεργατών του δύναται να
χρησιμοποιηθούν για την προσυπογραφή
ή την προώθηση προϊόντων που προκύπτουν
από αυτό το λογισμικό χωρίς προηγούμενη
ρητή άδεια.
ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ,
ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΑΜΕΣΗ,
ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ,
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή
ΚΕΡΔΩΝ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ Ή ΕΞ
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ
ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΖΗΜΙΑΣ.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο ακόλουθος κατάλογος ελέγχου θα σας
βοηθήσει να διορθώσετε προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίζετε με τη μονάδα σας.
Προτού διαβάσετε τον παρακάτω κατάλογο
ελέγχου, ελέγξτε τη σύνδεση και τις διαδικασίες
λειτουργίας.
Για λεπτομέρειες για τη χρήση της ασφάλειας
και την αφαίρεση της μονάδας από το ταμπλό,
ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση/
Εγκατάσταση» (σελίδα 31).
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, επισκεφτείτε
την τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο
οπισθόφυλλο.
Γενικά
Απουσία ήχου ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.
 Η θέση του ελέγχου (εξασθενητή) [FADER] δεν
είναι ρυθμισμένη για ένα σύστημα 2 ηχείων.
 Η ένταση ήχου της μονάδας ή/και της
συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή.
 Αυξήστε την ένταση ήχου της μονάδας και
της συνδεδεμένης συσκευής.
Δεν παράγεται χαρακτηριστικός ήχος.
 Είναι συνδεδεμένος προαιρετικός ενισχυτής
ισχύος και δεν χρησιμοποιείτε τον
ενσωματωμένο ενισχυτή.
Τα περιεχόμενα της μνήμης έχουν διαγραφεί.
 Έχει πατηθεί το κουμπί επαναφοράς.
 Αποθηκεύστε ξανά στη μνήμη.
 Το καλώδιο παροχής ρεύματος ή η μπαταρία
έχει αποσυνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά.
Οι αποθηκευμένοι σταθμοί και η σωστή ώρα
έχουν διαγραφεί.
Η ασφάλεια κάηκε.
Ακούγεται ένας θόρυβος όταν αλλάζει θέση το
κλειδί στην ανάφλεξη.
 Τα καλώδια δεν είναι σωστά αντιστοιχισμένα
με το παρελκόμενο υποδοχής ρεύματος του
αυτοκινήτου.
25EL
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής ή λήψης,
ξεκινά η λειτουργία επίδειξης.
 Εάν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός για
5 λεπτά με το [DEMO-ON] ρυθμισμένο,
ξεκινά η λειτουργία επίδειξης.
 Ορίστε το [DEMO-OFF] (σελίδα 18).
Η οθόνη εξαφανίζεται από/δεν εμφανίζεται
στο παράθυρο της οθόνης.
 Ο ροοστάτης έχει τεθεί στο [DIM-ON]
(σελίδα 21).
 Αν πατήσετε το OFF παρατεταμένα, η οθόνη
θα εξαφανιστεί.
 Πατήστε το OFF στη μονάδα έως ότου
εμφανιστεί η οθόνη.
Αναβοσβήνει η οθόνη/φωτισμός.
 Η τροφοδοσία δεν επαρκεί.
 Ελέγξτε ότι η μπαταρία του αυτοκινήτου
τροφοδοτεί επαρκή ισχύ στη μονάδα.
(Οι απαιτήσεις ισχύος είναι 12 V DC.)
Τα κουμπιά λειτουργίας δεν λειτουργούν.
Ο δίσκος δεν εξέρχεται.
 Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
 Ελέγξτε τη σύνδεση της μονάδας.
Εάν η κατάσταση δεν βελτιώνεται, πατήστε
το κουμπί επαναφοράς (σελίδα 6).
Τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στη
μνήμη διαγράφονται.
Για την ασφάλειά σας, μην επαναφέρετε τη
μονάδα ενώ οδηγείτε.
Λήψη ραδιοφώνου
Δεν είναι δυνατή η λήψη σταθμών
Ο ήχος παρεμποδίζεται από θορύβους.
 Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
 Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας του
αυτοκινήτου.
 Εάν η αυτόματη κεραία δεν επεκτείνεται,
ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ελέγχου
της ηλεκτρικής κεραίας.
Ο προσυντονισμός δεν είναι δυνατός.
 Το σήμα μετάδοσης είναι πολύ αδύναμο.
RDS
Ξεκινά το SEEK μετά από μερικά δευτερόλεπτα
ακρόασης.
 Ο σταθμός είναι μη-TP ή έχει αδύναμο σήμα.
 Απενεργοποιήστε το TA (σελίδα 10).
Κανένα δελτίο κυκλοφορίας.
 Ενεργοποιήστε το TA (σελίδα 10).
 Ο σταθμός δεν μεταδίδει δελτία κυκλοφορίας
παρά το ότι είναι TP.
 Συντονιστείτε σε άλλο σταθμό.
26EL
Οθόνες PTY [- - - - - - - -].
 Ο τρέχων σταθμός δεν είναι σταθμός RDS.
 Δεν έχουν ληφθεί δεδομένα RDS.
 Ο σταθμός δεν προσδιορίζει τον τύπο
προγράμματος.
Αναβοσβήνει το όνομα της υπηρεσίας
προγράμματος.
 Δεν υπάρχει εναλλακτική συχνότητα για τον
τρέχοντα σταθμό.
 Πατήστε το SEEK +/– ενώ αναβοσβήνει το
όνομα της υπηρεσίας προγράμματος.
Το [PI SEEK] εμφανίζεται και η μονάδα ξεκινά
να αναζητά για άλλη συχνότητα με τα ίδια
δεδομένα PI (αναγνωριστικό προγράμματος).
Αναπαραγωγή CD
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
 Ελαττωματικός ή βρώμικος δίσκος.
 Το CD-R/CD-RW δεν είναι για ακουστική χρήση
(σελίδα 22).
Τα αρχεία MP3/WMA/AAC δεν μπορούν να
αναπαραχθούν.
 Ο δίσκος είναι ασύμβατος με τη μορφή και την
έκδοση MP3/WMA/AAC. Για λεπτομέρειες για
τους δίσκους και τα φορμά με δυνατότητα
αναπαραγωγής, επισκεφτείτε την τοποθεσία
υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
Τα αρχεία MP3/WMA/AAC χρειάζονται
περισσότερο χρόνο για να αναπαραχθούν
σε σχέση με άλλα.
 Οι ακόλουθοι δίσκοι χρειάζονται περισσότερο
χρόνο για την έναρξη της αναπαραγωγής.
 Ένας δίσκος εγγεγραμμένος με περίπλοκη
δενδρική δομή.
 Ένας δίσκος εγγεγραμμένος με πολλαπλές
περιόδους λειτουργίας.
 Ένας δίσκος στον οποίο μπορούν να
προστεθούν δεδομένα.
Ο ήχος διακόπτεται.
 Ελαττωματικός ή βρώμικος δίσκος.
Αναπαραγωγή συσκευής USB
Δεν μπορείτε να αναπαράγετε στοιχεία μέσω
διανομέα USB.
 Η μονάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει συσκευές
USB μέσω διανομέα USB.
Μια συσκευή USB χρειάζεται περισσότερο
χρόνο να αναπαραχθεί.
 Η συσκευή USB περιέχει αρχεία με περίπλοκη
δενδρική δομή.
Ο ήχος διακόπτεται.
 Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται σε υψηλό βαθμό
ροής δεδομένων.
 Τα αρχεία DRM (Digital Rights Management)
μπορεί να μην παίζουν σε ορισμένες
περιπτώσεις.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
αρχείου ήχου.
 Οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί με
διαφορετικά συστήματα αρχείων από FAT16
ή FAT32 δεν υποστηρίζονται.*
* Η συσκευή αυτή υποστηρίζει συστήματα αρχείων
FAT16 και FAT32, ωστόσο, ορισμένες συσκευές USB
ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα
αρχείων FAT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης για κάθε συσκευή USB
ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Λειτουργία NFC
Η σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) δεν είναι
δυνατή.
 Εάν το smartphone δεν ανταποκρίνεται στο
άγγιγμα.
 Ελέγξτε ότι η λειτουργία NFC του smartphone
είναι ενεργή.
 Μετακινήστε το τμήμα N-Mark του
smartphone πιο κοντά στο τμήμα N-Mark
σε αυτήν τη μονάδα.
 Αν το smartphone βρίσκεται μέσα σε θήκη,
αφαιρέστε την.
 Η ευαισθησία λήψης NFC εξαρτάται από τη
συσκευή.
Εάν η σύνδεση με ένα άγγιγμα με το
smartphone αποτύχει αρκετές φορές,
κάντε τη σύνδεση BLUETOOTH με το χέρι.
Λειτουργία BLUETOOTH
Η συσκευή που συνδέεται δεν μπορεί να
ανιχνεύσει αυτήν τη μονάδα.
 Προτού γίνει η σύζευξη, θέστε αυτή τη μονάδα
σε κατάσταση αναμονής σύζευξης.
 Ενώ είναι συνδεδεμένη σε συσκευή BLUETOOTH,
δεν είναι δυνατή η ανίχνευση της μονάδας από
άλλη συσκευή.
 Αποσυνδέστε την τρέχουσα σύνδεση και
αναζητήστε αυτή τη μονάδα από άλλη
συσκευή.
 Όταν γίνει η σύζευξη της συσκευής, θέστε
την έξοδο σήματος BLUETOOTH στο ενεργό
(σελίδα 8).
Η σύνδεση δεν είναι δυνατή.
 Η σύνδεση ελέγχεται από τη μία πλευρά
(αυτή τη μονάδα ή συσκευή BLUETOOTH),
αλλά όχι και από τις δύο.
 Συνδεθείτε σε αυτήν τη μονάδα από μια
συσκευή BLUETOOTH ή το αντίστροφο.
Το όνομα της ανιχνευμένης συσκευής δεν
εμφανίζεται.
 Ανάλογα με την κατάσταση της άλλης
συσκευής, μπορεί να μην είναι δυνατή
η λήψη του ονόματος.
Κανένας ήχος κλήσης.
 Ρυθμίστε την ένταση ήχου περιστρέφοντας τον
επιλογέα ελέγχου ενώ λαμβάνετε μια κλήση.
 Ανάλογα με τη συσκευή που συνδέεται, ο ήχος
κλήσης μπορεί να μην αποστέλλεται κανονικά.
 Θέστε το [RINGTONE] στο [1] (σελίδα 21).
 Τα μπροστινά ηχεία δεν είναι συνδεδεμένα
στη μονάδα.
 Συνδέστε τα μπροστινά ηχεία στη μονάδα.
Ο ήχος κλήσης παρέχεται μόνο από τα
μπροστινά ηχεία.
Η φωνή του ομιλούντος δεν ακούγεται.
 Τα μπροστινά ηχεία δεν είναι συνδεδεμένα
στη μονάδα.
 Συνδέστε τα μπροστινά ηχεία στη μονάδα.
Η φωνή του ομιλούντος παρέχεται μόνο
από τα μπροστινά ηχεία.
Ένας εταίρος κλήσης λέει ότι η ένταση ήχου
είναι πολύ χαμηλή ή υψηλή.
 Ρυθμίστε την ένταση ήχου ανάλογα
χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση κέρδους
μικροφώνου (σελίδα 15).
Στις τηλεφωνικές ομιλίες ακούγεται ηχώ
ή θόρυβος.
 Μειώστε την ένταση του ήχου.
 Θέστε το EC/NC Mode στο [EC/NC-1] ή στο
[EC/NC-2] (σελίδα 15).
 Εάν ο θόρυβος περιβάλλοντος πέρα από τον
ήχο της τηλεφωνικής κλήσης είναι δυνατός,
προσπαθήστε να μειώσετε αυτόν το θόρυβο.
Π.χ.: Εάν ένα παράθυρο είναι ανοιχτό και
ο θόρυβος του δρόμου κ.λπ. είναι μεγάλος,
κλείστε το παράθυρο. Εάν ένα κλιματιστικό
κάνει πολύ θόρυβο, χαμηλώστε το
κλιματιστικό.
Το τηλέφωνο δεν έχει συνδεθεί.
 Όταν αναπαράγεται ήχος BLUETOOTH, το
τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο ακόμα κι
εάν πατήσετε το CALL.
 Συνδεθείτε από το τηλέφωνο.
Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου είναι κακή.
 Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου εξαρτάται
από τις συνθήκες λήψης του κινητού
τηλεφώνου.
 Μετακινήστε το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος
όπου μπορείτε να ενισχύσετε το σήμα του
κινητού τηλεφώνου, εάν η λήψη είναι κακή.
27EL
Η ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής
ήχου είναι χαμηλή (υψηλή).
 Το επίπεδο της έντασης ήχου θα διαφέρει
ανάλογα με τη συσκευή ήχου.
 Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης
συσκευής ήχου ή αυτής της μονάδας.
Ο ήχος διακόπτεται κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής μιας συσκευής ήχου
BLUETOOTH.
 Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στη μονάδα
και τη συσκευή ήχου BLUETOOTH.
 Εάν η συσκευή ήχου BLUETOOTH είναι
αποθηκευμένη σε μια θήκη που διακόπτει
το σήμα, αφαιρέστε τη συσκευή ήχου από
τη θήκη στη διάρκεια της χρήσης.
 Αρκετές συσκευές BLUETOOTH ή άλλες
συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα
χρησιμοποιούνται σε μικρή απόσταση.
 Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές.
 Αυξήστε την απόσταση από τις άλλες
συσκευές.
 Ο ήχος αναπαραγωγής σταματά στιγμιαία
όταν γίνεται η σύνδεση ανάμεσα στη μονάδα
και το κινητό τηλέφωνο. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Η συνδεδεμένη συσκευή ήχου BLUETOOTH δεν
μπορεί να ελεγχθεί.
 Ελέγξτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή ήχου
BLUETOOTH υποστηρίζει το AVRCP.
Ορισμένες λειτουργίες δεν λειτουργούν.
 Ελέγξτε εάν η συνδεόμενη συσκευή υποστηρίζει
τις εν λόγω λειτουργίες.
Απαντάται μια κλήση κατά λάθος.
 Το συνδεόμενο τηλέφωνο έχει τεθεί να απαντά
μια κλήση αυτόματα.
Η σύζευξη απέτυχε λόγω παρέλευσης του
χρόνου.
 Ανάλογα με τη συσκευή που συνδέεται,
το χρονικό όριο για σύζευξη μπορεί να είναι
βραχύ.
 Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε τη σύζευξη
εντός του χρόνου.
Η λειτουργία BLUETOOTH δεν λειτουργεί.
 Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το
OFF για πάνω από 2 δευτερόλεπτα, έπειτα
ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.
Δεν παρέχεται ήχος από τα ηχεία του
αυτοκινήτου στη διάρκεια κλήσης handsfree.
 Εάν ο ήχος παρέχεται από το κινητό τηλέφωνο,
θέστε το κινητό τηλέφωνο να παρέχει τον ήχο
από τα ηχεία του αυτοκινήτου.
28EL
Το Siri Eyes Free δεν είναι ενεργοποιημένο.
 Εκτελέστε την καταχώρηση handsfree για ένα
iPhone που υποστηρίζει το Siri Eyes Free.
 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Siri στο iPhone.
 Ακυρώστε τη σύνδεση BLUETOOTH με το iPhone
και τη μονάδα κι επανασυνδεθείτε.
Λειτουργία SongPal
Το όνομα της εφαρμογής δεν ταιριάζει με την
πραγματική εφαρμογή στο «SongPal».
 Εκκινήστε την εφαρμογή ξανά από την
εφαρμογή «SongPal».
Ενώ εκτελείται η εφαρμογή «SongPal» μέσω
BLUETOOTH, η οθόνη εναλλάσσεται αυτόματα
στο [BT AUDIO].
 Η εφαρμογή «SongPal» ή η λειτουργία
BLUETOOTH έχει αποτύχει.
 Εκτελέστε ξανά την εφαρμογή.
Η εφαρμογή «SongPal» αποσυνδέεται
αυτόματα όταν η οθόνη μεταβαίνει στο [IPD].
 Η εφαρμογή «SongPal» στο iPhone/iPod δεν
υποστηρίζει αναπαραγωγή iPod.
 Αλλάξτε την πηγή της μονάδας σε άλλη εκτός
της [IPD], έπειτα εδραιώστε τη σύνδεση
«SongPal» (σελίδα 15).
Οθόνες/μηνύματα σφάλματος
CD ERROR: Ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί.
Ο δίσκος θα εξαχθεί αυτόματα.
 Καθαρίστε ή εισαγάγετε τον δίσκο σωστά
ή φροντίστε ο δίσκος να μην είναι κενός
ή ελαττωματικός.
CD NO MUSIC: Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα
αναπαραγωγής. Ο δίσκος θα εξαχθεί αυτόματα.
 Εισάγετε έναν δίσκο που περιέχει αρχεία με
δυνατότητα αναπαραγωγής (σελίδα 23).
CD PUSH EJT: Ο δίσκος δεν μπορούσε να εξαχθεί
κανονικά.
 Πατήστε το  (εξαγωγή).
HUB NO SUPRT: Δεν υποστηρίζονται οι
διανομείς USB.
IPD STOP: Η αναπαραγωγή iPod έχει τελειώσει.
 Χειριστείτε το iPod/iPhone για να ξεκινήσει
η αναπαραγωγή.
NO AF: Δεν υπάρχουν εναλλακτικές συχνότητες.
 Πατήστε το SEEK +/– ενώ αναβοσβήνει
το όνομα της υπηρεσίας προγράμματος.
Η μονάδα ξεκινά να αναζητά για άλλη
συχνότητα με τα ίδια δεδομένα PI
(αναγνωριστικό προγράμματος)
(εμφανίζεται το [PI SEEK]).
NO TP: Δεν υπάρχουν προγράμματα
κυκλοφορίας.
 Η μονάδα θα συνεχίσει να αναζητά
διαθέσιμους σταθμούς TP.
OVERLOAD: Η συσκευή USB είναι
υπερφορτωμένη.
 Αποσυνδέστε τη συσκευή USB κι, έπειτα,
πατήστε το SOURCE για να επιλέξετε
άλλη πηγή.
 Η συσκευή USB έχει ελάττωμα ή έχει συνδεθεί
μη υποστηριζόμενη συσκευή.
READ: Τώρα διαβάζει πληροφορίες.
 Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η ανάγνωση
και η αναπαραγωγή ξεκινήσει αυτόματα. Αυτό
μπορεί να διαρκέσει λιγάκι ανάλογα με την
οργάνωση αρχείων.
USB ERROR: Η συσκευή USB δεν μπορεί να
αναπαραχθεί.
 Συνδέστε τη συσκευή USB ξανά.
USB NO DEV: Μια συσκευή USB δεν είναι
συνδεδεμένη ή δεν αναγνωρίζεται.
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB ή το καλώδιο
USB είναι καλά συνδεδεμένα.
USB NO MUSIC: Δεν υπάρχει αρχείο με
δυνατότητα αναπαραγωγής.
 Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία
με δυνατότητα αναπαραγωγής (σελίδα 24).
USB NO SUPRT: Η συσκευή USB δεν
υποστηρίζεται.
 Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα της
συσκευής USB σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία
υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
ή
ή το τέλος του δίσκου.
: Έχει φτάσει η αρχή
: Ο χαρακτήρας δεν μπορεί να προβληθεί.
Για λειτουργία BLUETOOTH:
BT BUSY: Η συσκευή BLUETOOTH είναι
απασχολημένη.
 Περιμένετε για λίγο κι, έπειτα, ξαναδοκιμάστε.
ERROR: Η επιλεγμένη λειτουργία δεν μπόρεσε
να εκτελεστεί.
 Περιμένετε για λίγο κι, έπειτα, ξαναδοκιμάστε.
P EMPTY: Δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι αριθμοί
τηλεφώνου.
UNKNOWN: Δεν μπορεί να προβληθεί ένα όνομα
ή αριθμός τηλεφώνου.
WITHHELD: Ο αριθμός τηλεφώνου αποκρύβεται
από τον καλούντα.
Για λειτουργία SongPal:
APP --------: Δεν έχει εδραιωθεί σύνδεση με την
εφαρμογή.
 Επαναλάβετε τη σύνδεση «SongPal» (σελίδα 15).
APP DISCNCT: Η εφαρμογή είναι
αποσυνδεδεμένη.
 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση «SongPal»
(σελίδα 15).
APP DISPLAY: Είναι ανοιχτή μια προβολή της
ρύθμισης οθόνης της εφαρμογής.
 Εξέλθετε από την προβολή της ρύθμισης
οθόνης της εφαρμογής για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία κουμπιών.
APP LIST: Η λίστα περιεχομένων του CD/USB/iPod
είναι ανοιχτή.
 Εξέλθετε από τη λίστα της εφαρμογής για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κουμπιών.
APP MENU: Είναι ανοιχτή μια οθόνη ρυθμίσεων
της εφαρμογής.
 Εξέλθετε από την οθόνη ρυθμίσεων της
εφαρμογής για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία κουμπιών.
APP NO DEV: Η συσκευή με την εφαρμογή
εγκατεστημένη δεν είναι συνδεδεμένη
ή αναγνωρίζεται.
 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση BLUETOOTH
κι εδραιώστε τη σύνδεση «SongPal» ξανά
(σελίδα 15).
APP SOUND: Είναι ανοιχτή μια οθόνη ρυθμίσεων
ήχου της εφαρμογής.
 Εξέλθετε από την οθόνη ρυθμίσεων ήχου
της εφαρμογής για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία κουμπιών.
OPEN APP: Η εφαρμογή «SongPal» δεν εκτελείται.
 Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής.
NO DEV: Η συσκευή BLUETOOTH δεν είναι
συνδεδεμένη ή δεν αναγνωρίζεται.
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή BLUETOOTH είναι
καλά συνδεδεμένη ή η σύνδεση BLUETOOTH
έχει εδραιωθεί με τη συσκευή BLUETOOTH.
29EL
Για τον χειρισμό του τηλεχειριστηρίου
τιμονιού:
ERROR: Σημειώθηκε σφάλμα κατά την
καταχώρηση λειτουργίας.
 Καταχωρήστε ξανά από τη λειτουργία όπου
σημειώθηκε το σφάλμα (σελίδα 18).
TIMEOUT: Η καταχώρηση λειτουργίας απέτυχε
λόγω παρέλευσης του χρόνου.
 Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε την
καταχώρηση ενώ το [REGISTER] αναβοσβήνει
(περίπου 6 δευτερόλεπτα) (σελίδα 18).
Εάν αυτές οι λύσεις δεν βοηθήσουν στη βελτίωση
της κατάστασης, συμβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Εάν πάρετε τη μονάδα για επισκευή λόγω
προβλήματος αναπαραγωγής CD, να φέρετε
μαζί σας τον δίσκο που χρησιμοποιήθηκε
όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα.
30EL
Σύνδεση/Εγκατάσταση
Προφυλάξεις
 Συνδέστε όλα τα καλώδια γείωσης σε ένα
κοινό σημείο γείωσης.
 Μην τοποθετήσετε τα καλώδια κάτω από
κάποια βίδα ή ανάμεσα σε κινούμενα μέρη
(π.χ. ράγες καθίσματος).
 Πριν την πραγματοποίηση συνδέσεων,
απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης
για να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα.
 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας  με τη
μονάδα και τα ηχεία προτού το συνδέσετε
στην υποδοχή βοηθητικής ισχύος.
 Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι έχετε
μονώσει τυχόν χαλαρά μη συνδεδεμένα
καλώδια με μονωτική ταινία.
Λίστα εξαρτημάτων για
εγκατάσταση


×2


5 × μέγ. 8 mm
×6


Προφυλάξεις
 Επιλέξτε προσεκτικά την τοποθεσία
εγκατάστασης, έτσι ώστε η μονάδα να μην
παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία
οδήγησης.
 Αποφύγετε να τοποθετείτε την ενότητα σε
περιοχές που εκτίθενται σε σκόνη, ρύπους,
υπερβολικές δονήσεις ή υψηλή θερμοκρασία,
όπως απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως ή σε
σημεία κοντά σε αγωγούς θερμότητας.
 Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο υλικό
στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση.
Σημείωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (κίτρινο)
Κατά τη σύνδεση αυτής της μονάδας σε συνδυασμό
με άλλα στερεφωνικά μέρη, η ένταση του
κυκλώματος του αυτοκινήτου στο οποίο συνδέεται
η μονάδα πρέπει να είναι υψηλότερη από το
άθροισμα της έντασης της ασφάλειας κάθε μέρους.
Ρύθμιση γωνίας στήριξης

 Αυτή η λίστα εξαρτημάτων δεν περιλαμβάνει
όλα τα περιεχόμενα της συσκευασίας.
 Το στήριγμα  τοποθετείται στη μονάδα πριν
την αποστολή. Πριν από τη συναρμολόγηση
της μονάδας, χρησιμοποιήστε τα κλειδιά
απασφάλισης  για να αφαιρέσετε το
στήριγμα  από τη μονάδα. Για λεπτομέρειες,
βλ. «Αφαίρεση του στηρίγματος» (σελίδα 34).
 Φυλάξτε τα κλειδιά απασφάλισης  για
μελλοντική χρήση, καθώς είναι επίσης
απαραίτητα σε περίπτωση αφαίρεσης
της μονάδας από το αυτοκίνητό σας.
Προσαρμόστε τη γωνία στήριξης σε λιγότερες
από 45°.
31EL
Σύνδεση
Υπογούφερ*1
*3
*3
*3
Ενισχυτής ισχύος*1
από ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο
(δεν παρέχεται)*4

*2
Για λεπτομέρειες, βλ.
«Κάνοντας συνδέσεις»
(σελίδα 33).
Ανατρέξτε στην ενότητα «Διάγραμμα σύνδεσης
ισχύος» (σελίδα 33) για λεπτομέρειες.
*6 *7
από μια κεραία αυτοκινήτου
(εξωτερική κεραία)*5
*1
*2
*3
*4
Δεν παρέχεται
Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 – 8 Ω × 4
Καλώδιο ακίδας RCA (δεν παρέχεται)
Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου,
χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για
ενσύρματο τηλεχειριστήριο (δεν παρέχεται).
*5 Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου,
χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα (δεν
παρέχεται) εάν η υποδοχή της κεραίας δεν
ταιριάζει.
*6 Είτε χρησιμοποιείται είτε όχι, δρομολογήστε το
καλώδιο εισόδου του μικροφώνου έτσι ώστε να
μην παρεμβαίνει με τους χειρισμούς οδήγησης.
Ασφαλίστε το καλώδιο με ένα σφιγκτήρα κ.λπ.,
εάν είναι τοποθετημένο γύρω από τα πόδια σας.
*7 Για λεπτομέρειες για την εγκατάσταση του
μικροφώνου, βλέπε «Εγκατάσταση του
μικροφώνου» (σελίδα 34).
32EL
Εύκολη σύνδεση υπογούφερ
Κάνοντας συνδέσεις
Αν διαθέτετε ηλεκτρική κεραία χωρίς κουτί ρελέ,
τυχόν σύνδεση αυτής της μονάδας με το καλώδιο
τροφοδοσίας που παρέχεται  ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στην κεραία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογούφερ χωρίς
ενισχυτή ισχύος όταν είναι συνδεδεμένο με
κάποιο καλώδιο του πίσω ηχείου.
Εμπρός ηχείο
 Στην υποδοχή ηχείων του αυτοκινήτου
Υπογούφερ
1
2
3
4
Πίσω ηχείο
(δεξιό)
Μπροστινό ηχείο
(δεξί)
5
6
Μπροστινό ηχείο
(Αριστερό)
7
8
Πίσω ηχείο
(αριστερό)

Μοβ

Με μοβ/μαύρες
ραβδώσεις

Γκρι

Με γκρι/μαύρες
ραβδώσεις

Λευκό

Με άσπρες/
μαύρες
ραβδώσεις

Πράσινο

Με πράσινες/
μαύρες
ραβδώσεις
 Στην υποδοχή ισχύος του αυτοκινήτου
Σημειώσεις
 Απαιτείται προετοιμασία των καλωδίων των πίσω
ηχείων.
 Χρησιμοποιείτε ένα υπογούφερ με αντίσταση 4 έως
8 Ω και με επαρκείς δυνατότητες χειρισμού ισχύος
για να αποφύγετε τυχόν βλάβη.
Σύνδεση διατήρησης μνήμης
Όταν είναι συνδεδεμένο το κίτρινο καλώδιο
τροφοδοσίας, θα υπάρχει πάντα τροφοδοσία
ισχύος στο κύκλωμα μνήμης, ακόμα και
όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
απενεργοποιημένος.
Σύνδεση ηχείων
 Απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν από τη
σύνδεση των ηχείων.
 Χρησιμοποιείτε τα ηχεία με αντίσταση 4 έως
8 Ω και με επαρκείς δυνατότητες χειρισμού
ισχύος για να αποφύγετε τυχόν βλάβη.
Διάγραμμα σύνδεσης ισχύος
12
συνεχής τροφοδοσία
Κίτρινο
13
έλεγχος ηλεκτρικής
κεραίας /ενισχυτή
ισχύος (REM OUT)
Με μπλε/λευκές
ραβδώσεις
14
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
φωτισμού
Με πορτοκαλί/
λευκές
ραβδώσεις
15
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
Κόκκινο
16
γείωση
Μαύρο
Φροντίστε την υποδοχή δευτερεύουσας ισχύος
του αυτοκινήτου σας και ταιριάξτε τις συνδέσεις
των καλωδίων σωστά ανάλογα με το αυτοκίνητο.
Υποδοχή δευτερεύουσας ισχύος
Κοινή σύνδεση
Κόκκινο
Κόκκινο
Κίτρινο
Κίτρινο
12
συνεχής τροφοδοσία
Κίτρινο
15
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
Κόκκινο
33EL
Όταν οι θέσεις των κόκκινων και κίτρινων
καλωδίων είναι αντεστραμμένες
Κόκκινο
Κόκκινο
Κίτρινο
Κίτρινο
12
μεταγόμενη
τροφοδοσία ισχύος
Κίτρινο
15
συνεχής τροφοδοσία
Κόκκινο
Όταν το αυτοκίνητο είναι χωρίς θέση ACC
Κόκκινο
Κόκκινο
Προφυλάξεις
 Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο εάν το καλώδιο
περιτυλιχτεί γύρω από τη στήλη του τιμονιού
ή το λεβιέ ταχυτήτων. Φροντίστε να μην
εμποδίζει αυτό και άλλα εξαρτήματα τους
χειρισμούς οδήγησής σας.
 Εάν υπάρχουν αερόσακοι ή οποιοσδήποτε
άλλος εξοπλισμός που απορροφά κραδασμούς
στο αυτοκίνητό σας, επικοινωνήστε με το
κατάστημα όπου αγοράσατε αυτήν τη μονάδα
ή την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, πριν την
εγκατάσταση.
Σημείωση
Προτού τοποθετήσετε την ταινία διπλής όψεως ,
καθαρίστε την επιφάνεια του ταμπλό με ένα
στεγνό πανί.
Χρήση του ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου
Κίτρινο
Κίτρινο
Μετά την αντιστοίχηση των συνδέσεων και τη
σωστή εναλλαγή των καλωδίων τροφοδοσίας,
συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία του
αυτοκινήτου. Αν έχετε απορίες και
αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση
της μονάδας σας, τα οποία δεν καλύπτονται
σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό σας.
Εγκατάσταση του μικροφώνου
Για να αιχμαλωτίζεται η φωνή σας σε μια κλήση
handsfree, πρέπει να εγκαταστήσετε το
μικρόφωνο .

1
Για να ενεργοποιήσετε το ενσύρματο
τηλεχειριστήριο, θέστε το
[STR CONTROL] στο [SET STEERING]
στο [PRESET] (σελίδα 18).
Εγκατάσταση
Αφαίρεση του στηρίγματος
Προτού εγκαταστήσετε τη μονάδα, αφαιρέστε το
στήριγμα  από τη μονάδα.
1
Εισαγάγετε και τα δύο κλειδιά
απασφάλισης  μέχρι να κουμπώσουν
και τραβήξτε κάτω το στήριγμα ,
έπειτα τραβήξτε επάνω τη μονάδα
για να τη διαχωρίσετε.

Κλιπ (δεν παρέχεται)


34EL

Στρέψτε το άγκιστρο προς τα μέσα.
Τοποθέτηση της μονάδας στο ταμπλό
Κατά τη στερέωση σε ιαπωνικό αυτοκίνητο,
ανατρέξτε στην ενότητα «Στερέωση της μονάδας
σε ιαπωνικό αυτοκίνητο» (σελίδα 35).
Συναρμολόγηση της μονάδας με το
παρεχόμενο στήριγμα
Στερέωση της μονάδας σε ιαπωνικό
αυτοκίνητο
Μπορεί να μην μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτή
τη μονάδα σε ορισμένα μοντέλα γιαπωνέζικων
αυτοκινήτων. Σε αυτήν την περίπτωση,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Sony.
προς την κονσόλα του ταμπλό/κέντρου

Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι
προεξοχές και στις δύο πλευρές του στηρίγματος
 είναι λυγισμένες προς τα μέσα κατά 3,5 mm.
1
Τοποθετήστε το στήριγμα  μέσα στο
ταμπλό, έπειτα λυγίστε τις προεξοχές
προς τα έξω για καλή εφαρμογή.
Στήριγμα
Υφιστάμενα εξαρτήματα
που παρέχονται με το
αυτοκίνητό σας
Μεγαλύτερο
από 182 mm

Προεξοχή
ασφάλισης
2

Στήριγμα
Όταν τοποθετείτε αυτή τη μονάδα στα
προεγκατεστημένα στηρίγματα του αυτοκινήτου
σας, χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες 
στις κατάλληλες οπές βιδών, με βάση το
αυτοκίνητό σας: T για TOYOTA, M για MITSUBISHI
και N για NISSAN.
Μεγαλύτερο
από 111 mm
Τοποθετήστε τη μονάδα στο
στήριγμα .
Σημείωση
Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία, εγκαταστήστε
μόνο με τις παρεχόμενες βίδες .
Επαναρρύθμιση της μονάδας
Για λεπτομέρειες, βλ. «Επαναρρύθμιση της
μονάδας» (σελίδα 6).

Αντικατάσταση ασφάλειας
Σημείωση
Αν οι προεξοχές ασφάλισης είναι ευθείες
ή λυγισμένες προς τα έξω, η μονάδα δεν θα
εγκατασταθεί με ασφάλεια και ενδέχεται να
βγει εκτός θέσης.
Κατά την αντικατάσταση
Ασφάλεια (10 A)
της ασφάλειας, φροντίστε να
χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια
με ένταση αντίστοιχη αυτής
που εμφανίζεται στην αρχική
ασφάλεια. Αν η ασφάλεια καεί,
ελέγξτε τη σύνδεση ισχύος και
αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αν η ασφάλεια
καεί ξανά μετά την αντικατάσταση, ενδέχεται να
υπάρχει εσωτερική δυσλειτουργία. Σε αυτήν την
περίπτωση, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
35EL
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν
της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι
από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που
το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά
τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα
μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις
(ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ)
ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή
την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια
(Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη
του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς
καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων
μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία,
σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά
το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε
επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony
που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται
στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό
την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το
προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα
σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια
περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της
αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony,
είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου
επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία
της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών
ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά,
το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του,
εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων
και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony
και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις
ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά
προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και
εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται
ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης
θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το
πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης
(με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του
μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος
του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν
εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα
μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις
36EL
2.
3.
4.




ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν
επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν
δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά
η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο
του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος
του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του
προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί,
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια /
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων,
οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε
το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο
εγγύησης.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και
τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται
με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς
και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
Περιοδική συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά
τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια
εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω
χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων
με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που
προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει φυσική,
αισθητική ή επιφανειακή ζημιά
ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε
οθόνες υγρών κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση
ή χρήση του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα
με τις οδηγίες σωστής συντήρησης
της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου
έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται
το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος
με λογισμικό που δεν παρέχεται με το
προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του
λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των
συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται
ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν
εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με
το εν λόγω προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα,
περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα
των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το
πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από
άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του
δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από
τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά
που περιγράφονται στο εγχειρίδιο
χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος με
σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές
ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές
και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική
ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου,
ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού,
άλλων εξωτερικών δυνάμεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά
μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό
(είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών)
για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει
μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη
ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις
από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω,
η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή,
σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά
την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την
αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος
ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει
το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν
η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως
ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη
έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται
πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων
νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος
της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα
με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή
ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται
στους όρους και συνθήκες της εγγύησης.
Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια
ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις,
την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και άυλων απωλειών - του
τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος
ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης
απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια
ή ζημία αφορά σε:
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του
προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω
ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την
περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε
μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος,
απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της
εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που
ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών
προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που
υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής
ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης
(ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony
ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για
τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει
ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη
μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη
απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό
ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά
αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο
και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση,
η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση,
δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για
την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα
νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών
υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα
δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα
εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που
περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται
τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την
πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που
ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν
μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων
από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται
αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρύσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό
τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο
Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό
τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
37EL
Български
С настоящето Sony Corporation декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς
της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na tejto webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte la
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Τοποθεσία υποστήριξης
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με αυτό το προϊόν,
επισκεφτείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:
http://www.sony.eu/support
Καταχωρίστε το προϊόν σας στο διαδίκτυο τώρα, στη διεύθυνση:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF