Sony ECM-XYST1M Owner's manual

Sony ECM-XYST1M Owner's manual
4-446-289-13 (1)
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan enheten tas
i bruk. Spara bruksanvisningen.
VARNING
Stereo Microphone
Bruksanvisning/Istruzioni per l’uso/Manual
de instruções/Οδηγίες λειτουργίας/Instrukcja
obsługi/Návod na obsluhu/Használati
útmutató
ECM-XYST1M
© 2013 Sony Corporation Printed in China
För att reducera risken för brand eller elstötar,
1) utsätt inte enheten för regn eller fukt.
2) placera inte föremål som innehåller vätskor, t.ex. vaser,
på apparaten.
Förvaras oåtkomligt för små barn för att förhindra
oavsiktlig förtäring.
För kunder i Europa
Omhändertagande av gamla elektriska
och elektroniska produkter (Användbar
i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
< Anmärkning för kunder i de länder
som följer EU-direktiv>
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgien
Egenskaper
Stereomikrofonen ECM-XYST1M (nedan kallad ”denna
enhet”) är kompatibel med en kamera som har en
Multi-gränssnittssko som t.ex. en Sony videokamera
eller digitalkamera med utbytbart objektiv (nedan kallad
”kamera”).
Genom att använda en kamera i kombination med denna
enhet är det lätt att genomföra effektiva inspelningar som
passar ditt syfte.
Se handledningen för kameran och kontrollera att kameran
är kompatibel med Multi-gränssnittsskon.
ˎˎSystemet med-stereo möjliggör naturlig ljudupptagning
och ger en stereoljudbild med enastående klarhet.
ˎˎUpptagningsmönstret (som påverkar ljudbredden) kan
ställas in på 0° eller 120° alltefter ljudkällan.


NORM
LOW CUT
Försiktighetsmått







ˎˎFör att undvika att anslutningskontakten skadas
när du bär denna enhet, ta bort denna enhet från
kameran, sätt fast kontaktskyddet på denna enhet
och lägg den i den medföljande bärväskan.
ˎˎVidrör inte anslutningskontakten.
ˎˎDenna enhet är ett precisionsinstrument. Den får inte
tappas, utsättas för stötar eller hårt tryck.
ˎˎUtsätt inte denna enhet för höga temperaturer och hög
fuktighet.
ˎˎNär denna enhet används utomhus, se till att den inte blir
blöt av regn eller havsvatten.
ˎˎUnder filminspelning kan det hända att driftljud eller pip
från kameran eller objektivet spelas in.
ˎˎOm du vidrör denna enhet under inspelning kommer
du att få ett störande ljud i inspelningen. Var noga
med att inte vidröra denna enhet, särskilt med håret,
huvudbonader etc.
ˎˎOm du ändrar omkopplarinställningen för
upptagningsmönstret på denna enhet under inspelning,
blir det störande ljud.
ˎˎHåll inte kameran i bara denna enhet. Denna enhet kan
skadas eller så kan kameran lossna och falla ner.
Delarnas namn
1
Låsvred
3
2
Multi-gränssnittsfot
Observera
Vidrör inte anslutningskontakten.
Mikrofon
Justera mikrofonens riktningsvinkel för hand i enlighet
med ljudkällan.
0°
Vid upptagning av ett ljud med smal
ljudbredd, eller ett avlägset ljud (konversation,
soloinstrument etc.)
120°

Vid upptagning av ett ljud med bred
ljudbredd, eller ett närbeläget ljud (konsert,
teateruppträdande etc.)
Vi hänvisar till tabellen ovan som ett ungefärligt mått.
Välj önskat upptagningsmönster beroende på vad du
föredrar.
Skjutomkopplare (NORM (normal)/LOW CUT (lågcut))
Ställ omkopplaren i enlighet med ljudkällan.
NORM
För att ta upp ljud naturligt från låg till
hög ton.
LOW CUT För att filtrera bort lågfrekventa ljud
effektivt för att minska störningar från
vind, vibrationer eller luftkonditionering.
Mikrofonutgång
Du kan spela in ljud genom ansluta denna enhet till en
kamera med den medföljande anslutningskabeln.
Vid användning av en videokamera som kan
användas för att justera mikrofonnivån
Anslut den ena änden den av medföljande
anslutningskabeln till MIC OUT-jacket på denna enhet
och den andra änden till ingången för extern mikrofon
på videokameran.
Denna enhet fungerar som en plug-in-power mikrofon
och mikrofonnivån kan justeras med videokameran.
Vid användning av en digitalkamera med
utbytbart objektiv med självlåsande tillbehörssko
(kompatibel med filminspelning)
Sätt fast en ADP-MAC skoadapter (säljs separat)
på kameran. Anslut sedan den ena änden av den
medföljande anslutningskabeln till MIC OUT-jacket
på denna enhet och den andra änden till ingången för
extern mikrofon på kameran.
Denna enhet fungerar som en plug-in-power mikrofon.
Obs!
Vi kan inte garantera att denna enhet fungerar korrekt
om du använder någon annan kabel än den som
medföljer denna enhet. Använd alltid den medföljande
kabeln.
Vindskydd
Sätts på denna enhet för att minska smällande ljud som
orsakas av vind eller luftstötar.
Observera
Om vindskyddet blir vått i regnet, ta av det från denna
enhet och låt det torka i skuggan.
Kontaktskydd
Använda denna enhet
När denna enhet monteras på kameran, växlar kameran
automatiskt från inbyggd mikrofon till extern mikrofon.
Efter att ha satt på denna enhet, justera mikrofonen för
hand till önskad vinkel.
Sätta fast denna enhet
(se illustration .)
1 Ta bort kontaktskyddet från denna enhet.
2 Stäng av strömmen till kameran. Rikta in
Multi-gränssnittsfoten på denna enhet mot
Multi-gränssnittsskon på kameran och sätt
fast denna enhet.
3 Rotera låsvredet på denna enhet i LOCKriktningen.
Ta loss denna enhet
Slå av strömmen till kameran och ta loss denna
enhet genom följa proceduren för fastsättning
omvänt.
Specifikationer
Typ
Elektretkondensatortyp
Frekvensåtergivning 70 Hz till 20 000 Hz
Upptagningsmönster Växling 0° / 120°
upptagningsmönster
(Se illustration .)
Arbetstemperatur
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur –20 °C till +60 °C
Storlek (ca.)
74,2 mm × 62,3 mm × 37 mm
(exklusive utskjutande delar)
Vikt
Ca. 100 g
Inkluderade artiklar Stereomikrofon (1), Vindskydd (1),
Anslutningskabel (1), Kontaktskydd
(1), Mellanlägg (1), Bärpåse (1),
Uppsättning tryckt dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
”Multi Interface Shoe” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
Prima di usare l’unità si raccomanda di leggere con
attenzione il presente manuale e di conservarlo quindi per
ogni futura necessità.
AVVERTENZA
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche,
1) non esporre l’apparecchio a pioggia o umidità,
2) non collocare sull’apparecchio oggetti contenenti liquidi,
quali ad esempio vasi.
Tenere l’unità lontana dalla portata dei bambini per evitare
che la ingoino.
Per i clienti in Europa
Trattamento del dispositivo elettrico o
elettronico a fine vita (applicabile in
tutti i paesi dell’Unione Europea e in
altri paesi europei con sistema di
raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla
confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve invece essere consegnato ad un
punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi
elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto
sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal
suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali
aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni
più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio
locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove
l’avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di
apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero
essere applicate le sanzioni previste dalla normativa
applicabile (valido solo per l’Italia).
< Avviso per i clienti residenti nei paesi
che applicano le direttive UE >
Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio
Caratteristiche
Il Microfono Stereo ECM-XYST1M (di seguito “l’unità”) è
compatibile con un apparecchio video/fotografico dotato
di Slitta multi interfaccia come una videocamera Sony o
una Fotocamera digitale con obiettivo intercambiabile (di
seguito “apparecchio video/fotografico”).
L’utilizzo di un apparecchio video/fotografico con l’unità
consente di eseguire registrazioni efficaci in base alle
proprie esigenze.
Fare riferimento alle istruzioni per l’uso dell’apparecchio
video/fotografico e verificare che sia compatibile con la
slitta multi interfaccia.
ˎˎIl sistema stereo consente di rilevare il suono naturale
e restituire un’immagine sonora stereo di eccezionale
nitidezza.
ˎˎIl pattern di rilevazione (che influisce sull’ampiezza del
palcoscenico sonoro) può essere impostato a 0° o 120° in
base alla sorgente sonora.
Precauzioni
ˎˎPer proteggere il connettore dai danni durante
il trasporto, rimuovere l’unità dall’apparecchio
video/fotografico, applicare il coperchio di
protezione del connettore all’unità e riporla nella
custodia di trasporto in dotazione.
ˎˎNon toccare il connettore.
ˎˎQuesta unità è uno strumento di precisione. Non farlo
cadere, urtarlo o sottoporlo a sollecitazioni eccessive.
ˎˎNon esporre l’unità a temperature elevate e umidità.
ˎˎQuando si utilizza l’unità all’esterno, evitare che si bagni
sotto la pioggia o con l’acqua di mare.
ˎˎDurante la registrazione di film, potrebbero essere
registrati anche i rumori o i cicalini provenienti
dall’apparecchio video/fotografico o dall’obiettivo.
ˎˎSe durante la registrazione si tocca l’unità, il suono
verrà registrato. Fare attenzione a non toccare l’unità, in
particolare con i capelli, gli accessori per la testa, ecc.
ˎˎSe si modifica l’impostazione dell’interruttore del pattern
di rilevazione dell’unità durante la registrazione, si
produrrà un rumore.
ˎˎNon tenere l’apparecchio video/fotografico reggendolo
dall’unità per evitare di danneggiare l’unità o far cadere
l’apparecchio video/fotografico.
Identificazione delle parti
Per rimuovere l’unità
Spegnere l’apparecchio video/fotografico e
rimuovere l’unità eseguendo al contrario la
procedura di applicazione.
Caratteristiche tecniche
Tipo
Tipo a condensatore elettrete
Risposta in frequenza Da 70 Hz a 20.000 Hz
Pattern di rilevamento Commutazione pattern di
rilevamento 0° / 120°
(vedere la figura .)
Temperatura di utilizzo Da 0 °C a 40 °C
Temperatura di
Da –20 °C a +60 °C
conservazione
Dimensioni (circa)
74,2 mm × 62,3 mm × 37 mm
(escluse le parti sporgenti)
Peso
Circa 100 g
Accessori inclusi
Microfono stereo (1), protezione
antivento (1), cavo di
collegamento (1), coperchio di
protezione del connettore (1),
distanziatore (1), borsetta da
trasporto (1), corredo di
documentazione stampata
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
“Multi Interface Shoe” è un marchio di fabbrica di Sony
Corporation.
Antes de utilizar esta unidade, leia este manual na íntegra e
guarde-o para futura consulta.
Ghiera di bloccaggio
AVISO
Piedino multi interfaccia
Note
Non toccare il connettore.
Microfono
Regolare manualmente l’angolazione direzionale del
microfono in base alla sorgente sonora.
0°
Per rilevare suoni da un palcoscenico sonoro
stretto o da una sorgente lontana (una
conversazione o un assolo strumentale, ecc.)
Mantenha fora do alcance das crianças pequenas para
evitar uma ingestão acidental.
120°
Per rilevare suoni da un palcoscenico sonoro
ampio o una sorgente vicina (un concerto, una
rappresentazione teatrale, ecc.)
Fare riferimento alla tabella sopra riportata come
indicazione generica.
Scegliere il pattern di rilevazione in base alle proprie
preferenze.
Interruttore a scorrimento (NORM (Normale)/LOW
CUT (Taglia-bassi))
Impostare l’interruttore in base alla sorgente sonora.
NORM
Per rilevare il suono in maniera naturale
dai toni bassi ai toni alti.
LOW CUT Per tagliare in modo efficace i toni bassi
e ridurre il rumore proveniente da vento,
vibrazioni o condizionatori d’aria.
Uscita microfono
È possibile registrare l’audio collegando l’unità a
un apparecchio video/fotografico con il cavo di
collegamento in dotazione.
Utilizzo di una videocamera per regolare il livello
del microfono
Collegare un’estremità del cavo di collegamento in
dotazione alla presa MIC OUT dell’unità e l’altra
estremità alla presa di ingresso del microfono esterno
della videocamera.
L’unità funziona come microfono esterno alimentato
e il livello del microfono può essere regolato dalla
videocamera.
Utilizzo di una fotocamera digitale con obiettivo
intercambiabile con slitta portaccessori
con blocco automatico (compatibile con la
registrazione di filmati)
Applicare un adattatore per slitta di contatto ADPMAC (venduto separatamente) alla fotocamera.
Collegare quindi un’estremità del cavo di collegamento
in dotazione alla presa MIC OUT dell’unità e l’altra
estremità alla presa di ingresso del microfono esterno
della fotocamera.
L’unità funziona come microfono esterno alimentato.
Note
Le prestazioni dell’unità non sono garantite se si
utilizza un cavo diverso da quello fornito in dotazione.
Utilizzare sempre il cavo fornito in dotazione.
Protezione antivento
Applicata all’unità riduce i rumori causati dal vento o
dal proprio respiro.
Note
Se la protezione antivento si bagna sotto la pioggia,
rimuoverla dall’unità e farla asciugare all’ombra.
Coperchio di protezione del connettore
Uso dell’unità
Quando l’unità è applicata all’apparecchio video/
fotografico, questo passa automaticamente dal microfono
integrato al microfono esterno.
Dopo aver applicato l’unità, regolare manualmente il
microfono all’angolazione desiderata.
Per applicare l’unità
(vedere la figura ).
1 Rimuovere il coperchio di protezione del
connettore dall’unità.
2 Spegnere l’apparecchio video/fotografico.
Allineare il piedino multi interfaccia
dell’unità con la slitta multi interfaccia
dell’apparecchio video/fotografico e
applicare l’unità.
3 Ruotare la ghiera di bloccaggio dell’unità
nella direzione LOCK.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico
1) não exponha a unidade à chuva ou à humidade;
2) não coloque objectos cheios de líquidos como, por
exemplo, jarras, sobre o aparelho.
Para os clientes na Europa
Tratamento de Equipamentos Eléctricos
e Electrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em
países Europeus com sistemas de
recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na
sua embalagem, indica que este não deve ser
tratado como resíduo urbano indiferenciado.
Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado
a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.
Assegurando-se que este produto é correctamente
depositado, irá prevenir potenciais consequências
negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de
outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento
destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá
para a conservação dos recursos naturais. Para obter
informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
< Nota para os clientes nos países que
apliquem as Directivas da UE >
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japão
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Bélgica
Características
O Microfone Estéreo ECM-XYST1M (referido abaixo
como “esta unidade”) é compatível com uma câmara que
tenha uma Sapata Multi-Interface, como uma Câmara
de Vídeo Sony ou uma Câmara Digital de Objectivas
Intercambiáveis (referida abaixo como “câmara”).
A utilização de uma câmara em combinação com esta
unidade permite uma gravação eficaz adequada à sua
intenção.
Consulte o manual de instruções da sua câmara e verifique
se ela é compatível com a Sapata Multi-Interface.
ˎˎO sistema estéreo permite a captação do som natural,
proporcionando uma imagem com som estéreo de uma
nitidez soberba.
ˎˎO padrão de captação (que afecta a largura da sala
insonorizada) pode ser definido como 0° ou 120°, de
acordo com a origem do som.
Precauções
ˎˎPara proteger o conector contra danos quando
transportar esta unidade, separe esta unidade da
câmara, fixe a tampa de protecção do conector
nesta unidade e coloque-a no estojo de transporte
fornecido.
ˎˎNão toque no conector.
ˎˎEsta unidade é um instrumento de precisão. Não a deixe
cair nem a sujeite a choques excessivos.
ˎˎMantenha esta unidade afastada de locais com
temperaturas altas e humidade elevada.
ˎˎQuando utilizar esta unidade no exterior, tenha cuidado
para não a molhar com chuva ou água do mar.
ˎˎDurante a gravação de filmes, os sons ou sinais sonoros
operacionais da câmara ou objectiva podem ficar
gravados.
ˎˎSe tocar nesta unidade durante a gravação, o ruído
resultante fica gravado. Tenha cuidado para não tocar
nesta unidade, sobretudo com o seu cabelo, chapéu, etc.
ˎˎSe alterar a definição do interruptor do padrão de
captação desta unidade durante a gravação, ocorre ruído.
ˎˎNão pegue na câmara apenas por esta unidade. Esta
unidade pode danificar-se ou a câmara pode cair.
Identificação das peças
Manípulo de fixação
Pé Multi-Interface
Notas
Não toque no conector.
Microfone
Regule o ângulo direccional do microfone à mão, de
acordo com a origem do som.
0°
Quando captar um som numa sala
insonorizada estreita ou um som distante
(conversa, instrumentos solo, etc.).
120°
Quando captar som numa sala insonorizada
estreita ou próximo de um som (concerto,
actuação teatral, etc.).
Consulte a tabela acima como guia geral.
Escolha o padrão de captação consoante a sua
preferência.
Interruptor deslizante (posição NORM (Normal)/
LOW CUT (corte de graves))
Coloque o interruptor de acordo com a origem do som.
NORM
Para captar som naturalmente, dos graves
aos agudos.
LOW CUT Para cortar os graves eficazmente, de
modo a reduzir o ruído do vento, vibração
ou ar condicionado.
Saída do microfone
Pode gravar som ligando esta unidade a uma câmara
com o cabo de ligação fornecido.
Quando utilizar uma câmara de vídeo que possa
ser utilizada para regular o nível do microfone
Ligue uma ponta do cabo de ligação fornecido à
tomada MIC OUT desta unidade e a outra ponta à
tomada de entrada do microfone externo da câmara
de vídeo.
Esta unidade serve de microfone por cabo e o nível do
microfone pode ser regulado com a câmara de vídeo.
Quando utilizar uma câmara digital de objectivas
intercambiáveis com a Sapata para Acessórios
com Bloqueio Automático (compatível com a
gravação de filmes)
Fixe um adaptador de sapata ADP-MAC (vendido à
parte) na câmara. Em seguida, ligue uma ponta do cabo
de ligação fornecido à tomada MIC OUT desta unidade
e a outra ponta à tomada de entrada do microfone
externo da câmara.
Esta unidade serve de microfone por cabo.
Notas
Não podemos garantir o desempenho se utilizar um
cabo que não seja o cabo fornecido com esta unidade.
Utilize sempre o cabo fornecido.
Pára-vento
Coloque-o nesta unidade para reduzir o ruído causado
pelo vento ou pela respiração.
Notas
Se o pára-vento ficar molhado com a chuva, retire-o
desta unidade e seque-o à sombra.
Tampa de protecção do conector
Utilizar esta unidade
Quando fixar esta unidade na câmara, a câmara muda
automaticamente do microfone incorporado para o
microfone externo.
Depois de fixada a unidade, regule o microfone à mão para
o ângulo pretendido.
Para fixar esta unidade
(ver Ilustração )
1 Retire a tampa de protecção do conector
desta unidade.
2 Desligue a corrente da câmara. Alinhe o
Pé Multi-Interface desta unidade com a
Sapata Multi-Interface na câmara e fixe esta
unidade.
3 Rode o manípulo de fixação desta unidade
para a posição LOCK.
Para retirar esta unidade
Desligue a corrente da câmara e depois retire
esta unidade seguindo o procedimento de
fixação pela ordem inversa.
Características técnicas
Tipo
Do tipo com condensador
electrete
Resposta em frequência 70 Hz a 20.000 Hz
Padrão de captação
Comutação do padrão de
captação de 0° / 120°
(Veja a Ilustração .)
Temperatura de
0 °C a 40 °C
funcionamento
Temperatura de
-20 °C a +60 °C
armazenamento
Dimensões (Aprox.)
74,2 mm × 62,3 mm × 37 mm
(excluindo as peças salientes)
Peso
Aprox. 100 g
Itens incluídos
Microfone estéreo (1), Páravento (1), Cabo de ligação (1),
Tampa de protecção do conector
(1), Espaçador (1), Bolsa de
transporte (1), Documentos
impressos
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
“Multi Interface Shoe” é uma marca comercial da Sony
Corporation.
Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτή τη μονάδα, διαβάστε
προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για
μελλοντική αναφορά.
Για πελάτες στην Ευρώπη
Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν
αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για
την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται
σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των
αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν.
< Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες
που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε. >
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Τόκυο , 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Bέλγιο
Χαρακτηριστικά
Το Στερεοφωνικό μικρόφωνο ECM-XYST1M (αναφέρεται
παρακάτω ως "αυτή η μονάδα") είναι συμβατό με κάμερα
που έχει πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων όπως μια
βιντεοκάμερα της Sony ή μια ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή με εναλλασσόμενους φακούς (αναφέρεται
παρακάτω ως "κάμερα").
Η χρήση μιας κάμερας σε συνδυασμό με αυτή τη μονάδα
παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής εγγραφής,
κατάλληλης για τους σκοπούς σας.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της κάμεράς σας και
ελέγξτε ότι η κάμερα είναι συμβατή με το πέδιλο
πολλαπλών διασυνδέσεων.
ˎˎΤο στερεοφωνικό σύστημα επιτρέπει τη φυσική λήψη
των ήχων, παρέχοντας μια στερεοφωνική εικόνα ήχου με
εξαιρετική καθαρότητα.
ˎˎΤο μοτίβο λήψης (που επηρεάζει το πλάτος της ηχητικής
σκηνής) μπορεί να ρυθμιστεί σε 0° ή 120° ανάλογα με
την πηγή ήχου.
Προφυλάξεις
ˎˎΓια την προστασία του συνδέσμου από βλάβη
κατά τη μεταφορά της μονάδας, αφαιρέστε
τη μονάδα από την κάμερα, τοποθετήστε το
προστατευτικό κάλυμμα συνδέσμου σε αυτή τη
μονάδα και τοποθετήστε την στην παρεχόμενη
θήκη μεταφοράς.
ˎˎΜην ακουμπάτε το σύνδεσμο.
ˎˎΗ μονάδα αυτή είναι ένα όργανο ακριβείας. Μην την
πετάτε κάτω, χτυπάτε ή υποβάλετε σε υπερβολικούς
κραδασμούς.
ˎˎΔιατηρείτε αυτή τη μονάδα μακριά από υψηλές
θερμοκρασίες και υγρασία.
ˎˎΚατά τη χρήση της μονάδας σε εξωτερικούς χώρους,
προσέξτε να μη βραχεί με βροχή ή θαλασσινό νερό.
ˎˎΚατά τη διάρκεια εγγραφής ταινιών, μπορεί να
εγγραφούν οι θόρυβοι λειτουργίας ή τα ηχητικά σήματα
της κάμερας ή του φακού.
ˎˎΑν ακουμπήσετε αυτή τη μονάδα κατά τη διάρκεια της
εγγραφής, θα ηχογραφηθεί θόρυβος. Προσέξτε να μην
ακουμπήσετε αυτή τη μονάδα, ιδιαίτερα με τα μαλλιά
σας, το καπέλο σας, κ.λπ.
ˎˎΑν αλλάξετε τη ρύθμιση του διακόπτη μοτίβου λήψης
κατά τη διάρκεια της εγγραφής, παράγεται θόρυβος.
ˎˎΜην κρατάτε την κάμερα μόνο από αυτή τη μονάδα. Η
μονάδα μπορεί να υποστεί βλάβη ή μπορεί να πέσει η
κάμερα.
Προσδιορισμός των
μερών
Διακόπτης ασφάλισης
Υποδοχή πολλαπλών διασυνδέσεων
Σημειώσεις
Μην ακουμπάτε το σύνδεσμο.
Μικρόφωνο
Προσαρμόστε την κατευθυντική γωνία του
μικροφώνου με το χέρι, σύμφωνα με την πηγή ήχου.
0°
Κατά τη λήψη ήχου με στενή ηχητική σκηνή, ή
απομακρυσμένο ήχο (συνομιλία, όργανα σόλο,
κ.λπ.)
120° Κατά τη λήψη ήχου με ευρεία ηχητική σκηνή, ή
κοντινό ήχο (συναυλία, θεατρική παράσταση,
κ.λπ.)
Ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα ως γενική οδηγία.
Επιλέξτε το μοτίβο λήψης ανάλογα με τις προτιμήσεις
σας.
Ολισθαίνων διακόπτης (NORM (Κανονικό)/LOW
CUT (Χαμηλή αποκοπή))
Ρυθμίστε το διακόπτη ανάλογα με την πηγή ήχου.
NORM
Για τη λήψη ήχου φυσικά, από τις χαμηλές
έως τις υψηλές συχνότητες.
LOW CUT Για την αποτελεσματική αποκοπή
χαμηλών συχνοτήτων για τη μείωση
του θορύβου από τον άνεμο, δονήσεις ή
κλιματιστικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας,
1) μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
2) μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρό, όπως
ανθοδοχεία, επάνω οτη συσκευή.
Φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά για να αποτραπεί η
τυχαία κατάποση.
(συνεχίζεται στο πίσω μέρος της σελίδας)

(συνεχίζεται από την μπροστινή πλευρά)

NORM
LOW CUT







1
3
2
Έξοδος μικροφώνου
Μπορείτε να εγγράψετε ήχο συνδέοντας αυτή τη
μονάδα σε μια κάμερα με το παρεχόμενο καλώδιο
σύνδεσης.
Κατά τη χρήση μιας βιντεοκάμερας που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση του επιπέδου του
μικροφώνου
Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου καλωδίου
σύνδεσης στην υποδοχή MIC OUT αυτής της μονάδας
και το άλλο άκρο στην υποδοχή εισόδου εξωτερικού
μικροφώνου της βιντεοκάμερας.
Η μονάδα αυτή λειτουργεί ως μικρόφωνο βυσματικής
τροφοδοσίας και το επίπεδο μικροφώνου μπορεί να
ρυθμιστεί με τη βιντεοκάμερα.
Κατά τη χρήση μιας ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής με εναλλασσόμενους φακούς που
διαθέτει πέδιλο εξαρτημάτων αυτόματης
ασφάλισης (συμβατό με την εγγραφή ταινιών)
Συνδέστε έναν προσαρμογέα πέδιλου ADP-MAC
(πωλείται ξεχωριστά) στη φωτογραφική μηχανή. Στη
συνέχεια, συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου
καλωδίου σύνδεσης στην υποδοχή MIC OUT αυτής
της μονάδας και το άλλο άκρο στην υποδοχή εισόδου
εξωτερικού μικροφώνου της φωτογραφικής μηχανής.
Η μονάδα αυτή λειτουργεί ως μικρόφωνο βυσματικής
τροφοδοσίας.
Σημειώσεις
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόδοση αν
χρησιμοποιήσετε διαφορετικό καλώδιο από αυτό που
παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Χρησιμοποιείτε πάντα
το παρεχόμενο καλώδιο.
Αντιανεμική προστασία
Τοποθετήστε την σε αυτή τη μονάδα για να μειώσετε
το θόρυβο κρότου που προκαλείται από τον αέρα ή
την ανάσα.
Σημειώσεις
Αν η αντιανεμική προστασία βραχεί από τη βροχή,
αφαιρέστε την από αυτή τη μονάδα και αφήστε την να
στεγνώσει σε σκιερό μέρος.
Προστατευτικό κάλυμμα συνδέσμου
Χρήση της μονάδας
Όταν αυτή η μονάδα συνδέεται στην κάμερα, η κάμερα
μεταβαίνει αυτόματα από το ενσωματωμένο μικρόφωνο
στο εξωτερικό μικρόφωνο.
Μετά από τη σύνδεση αυτής της μονάδας, ρυθμίστε το
μικρόφωνο με το χέρι στη γωνία που θέλετε.

Για τη σύνδεση της μονάδας
(Βλ. εικόνα .)
1 Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα
συνδέσμου από αυτή τη μονάδα.
2 Απενεργοποιήστε την κάμερα.
Ευθυγραμμίστε την υποδοχή πολλαπλών
διασυνδέσεων αυτής της μονάδας με το
πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων της
κάμερας και συνδέστε αυτή τη μονάδα.
3 Περιστρέψτε το διακόπτη ασφάλισης αυτής
της μονάδας προς την κατεύθυνση LOCK.
Για την αποσύνδεση της μονάδας
Απενεργοποιήστε την κάμερα και έπειτα
αποσυνδέστε αυτή τη μονάδα ακολουθώντας
τη διαδικασία σύνδεσης με την αντίστροφη
σειρά.
Προδιαγραφές
Τύπος
Τύπου πυκνωτή ηλεκτρίτη
Απόκριση συχνότητας 70 Hz έως 20.000 Hz
Μοτίβο λήψης
Εναλλαγή μοτίβου λήψης 0° / 120°
(Βλ. εικόνα .)
Θερμοκρασία
0 °C έως 40 °C
λειτουργίας
Θερμοκρασία
–20 °C έως +60 °C
αποθήκευσης
Διαστάσεις (Περίπου) 74,2 mm × 62,3 mm × 37 mm
(χωρίς τα προεξέχοντα μέρη)
Μάζα
Περίπου 100 g
Περιεχόμενα
Στερεοφωνικό μικρόφωνο
αντικείμενα
(1), Αντιανεμική προστασία
(1), Καλώδιο σύνδεσης (1),
Προστατευτικό κάλυμμα
συνδέσμου (1), Αποστάτης (1),
Σακουλάκι μεταφοράς (1), Σύνολο
έντυπης τεκμηρίωσης
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
Η επωνυμία "Multi Interface Shoe" αποτελεί εμπορικό
σήμα της Sony Corporation.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
1) należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią
2) na urządzeniu nie wolno stawiać przedmiotów
wypełnionych cieczami, np. wazonów.
Przechowywać z dala od zasięgu małych dzieci, aby nie
dopuścić do przypadkowego połknięcia.
Dotyczy klientów z Europy
Pozbywanie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny,
lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko naturalne.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
< Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE >
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd.,
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW,
Wielka Brytania
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Charakterystyka
Mikrofon stereofoniczny ECM-XYST1M (nazywany dalej
„urządzeniem”) współpracuje z aparatami/kamerami
wyposażonymi w stopkę multiinterfejsową, takimi jak
kamera wideo Sony lub aparat cyfrowy z wymiennymi
obiektywami (nazywanymi dalej „aparatem/kamerą”).
Użycie urządzenia razem z aparatem/kamerą umożliwia
efektywne nagrywanie odpowiednie dla danej sytuacji.
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi aparatu/kamery
i sprawdzić, czy aparat/kamera współpracuje ze stopką
multiinterfejsową.
ˎˎSystem stereo umożliwia naturalny odbiór dźwięków,
zapewniając dzięki temu obrazy z dźwiękiem stereo
o doskonałej przejrzystości.
ˎˎCharakterystykę kierunkową (wpływającą na szerokość
sceny dźwiękowej) można ustawić na 0° lub 120°,
w zależności od źródła dźwięku.
Środki ostrożności
ˎˎAby zabezpieczyć złącze przed uszkodzeniem
podczas przenoszenia urządzenia, odłączyć
urządzenie od aparatu/kamery, podłączyć
nakładkę ochronną złącza do urządzenia i włożyć
je do torby.
ˎˎNie dotykać złącza.
ˎˎUrządzenie jest przyrządem precyzyjnym. Nie należy go
upuszczać, uderzać ani narażać na nadmierne wstrząsy.
ˎˎNie przechowywać urządzenia w miejscach o wysokiej
temperaturze lub wilgotności.
ˎˎKorzystając z urządzenia na zewnątrz uważać, aby nie
zamoczyć go na deszczu lub przy zbiornikach wodnych.
ˎˎPodczas nagrywania filmów mogą zostać nagrane
dźwięki operacyjne lub sygnały aparatu/kamery lub
obiektywu.
ˎˎW przypadku dotknięcia urządzenia podczas
nagrywania, na nagraniu będzie słyszalne zakłócenie.
Uważać, aby nie dotykać urządzenia, szczególnie
włosami, nakryciem głowy itp.
ˎˎW przypadku zmiany ustawień charakterystyki
kierunkowej urządzenia podczas nagrywania będzie
słyszalny odgłos zmiany ustawień.
ˎˎNie trzymać aparatu/kamery za samo urządzenie.
Urządzenie może zostać uszkodzone lub może spaść.
Oznaczenie elementów
Pokrętło blokujące
Podstawka do złącza multiinterfejsowego
Uwagi
Nie dotykać złącza.
Mikrofon
Ustawić kąt mikrofonu ręcznie, odpowiednio do źródła
dźwięku.
0°
W przypadku odbioru dźwięku przy
wąskiej scenie dźwiękowej lub przy
odległych dźwiękach (rozmowa, pojedyncze
instrumenty itp.)
120°
W przypadku odbioru dźwięku przy szerokiej
scenie dźwiękowej lub przy bliskich dźwiękach
(koncert, przedstawienie w teatrze itp.)
Powyższa tabela przedstawia jedynie przybliżone
ustawienia standardowe.
Charakterystykę kierunkową należy wybierać zgodnie
z indywidualnymi preferencjami.
Przesunąć przełącznik (NORM (normalnie)/
LOW CUT (tłumienie zakłóceń przy niskiej
częstotliwości))
Ustawić przełącznik odpowiednio do źródła dźwięku.
NORM
Dla naturalnego odbierania dźwięków od
niskich do wysokich tonów.
LOW CUT Dla efektywnego wytłumienia tonów
o niskiej częstotliwości, aby zredukować
szumy wiatru, wibracji lub klimatyzacji.
Wyjście mikrofonu
Umożliwia nagrywanie dźwięku przez podłączenie
urządzenia do aparatu/kamery za pomocą załączonego
kabla połączeniowego.
W przypadku użycia kamery wideo, na której
można regulować poziom mikrofonu
Podłączyć jeden koniec załączonego kabla
połączeniowego do gniazda MIC OUT urządzenia,
a drugi koniec do gniazda wejściowego mikrofonu
zewnętrznego kamery wideo.
Urządzenie działa wówczas jak mikrofon wtykowy
i poziom mikrofonu można regulować za pomocą
kamery wideo.
W przypadku korzystania z aparatu cyfrowego
z wymiennymi obiektywami ze stopką akcesoriów
z automatyczną blokadą (kompatybilnego
z nagrywaniem filmów)
Podłączyć adapter stopki ADP-MAC (dostępny
w oddzielnej sprzedaży) do aparatu. Następnie
podłączyć jeden koniec załączonego kabla
połączeniowego do gniazda MIC OUT urządzenia,
a drugi koniec do gniazda wejściowego mikrofonu
zewnętrznego aparatu.
Urządzenie działa wówczas jak mikrofon wtykowy.
Uwagi
Nie możemy zagwarantować prawidłowego działania
w przypadku użycia kabla innego niż kabel załączony
do urządzenia. Należy zawsze używać wyłącznie
załączonego kabla.
Osłona przeciwwietrzna
Umieścić na urządzeniu w celu redukcji szumów
spowodowanych przez wiatr lub oddychanie.
Uwagi
Jeśli osłona przeciwwietrzna zostanie zamoczona
podczas deszczu, zdjąć ją z urządzenia i wysuszyć
w cieniu.
Nakładka ochronna złącza
Korzystanie z urządzenia
Kiedy urządzenie jest podłączone do aparatu/kamery,
aparat/kamera automatycznie przełącza się z mikrofonu
wbudowanego na mikrofon zewnętrzny.
Po podłączeniu urządzenia ręcznie ustawić mikrofon pod
odpowiednim kątem.
Podłączanie urządzenia (rys. )
1 Zdjąć z urządzenia nakładkę ochronną
złącza.
2 Wyłączyć zasilanie aparatu/kamery.
Wyrównać podstawkę do złącza
multiinterfejsowego urządzenia ze stopką
multiinterfejsową na aparacie/kamerze
i podłączyć urządzenie.
3 Obrócić pokrętło blokujące urządzenia do
położenia LOCK.
Odłączanie urządzenia
Wyłączyć zasilanie aparatu/kamery i odłączyć
urządzenie, wykonując czynności opisane
w procedurze podłączania w odwrotnej
kolejności.
Dane techniczne
Typ
Odpowiedź
częstotliwościowa
Charakterystyka
kierunkowa
Temperatura robocza
Temperatura
przechowywania
Wymiary (ok.)
Waga
W zestawie
Elektretowy mikrofon
pojemnościowy
70 Hz do 20 000 Hz
Możliwość wyboru kąta 0° / 120°
(patrz rys. )
0°C do 40°C
–20°C do +60°C
74,2 mm × 62,3 mm × 37 mm
(bez wystających elementów)
Ok. 100 g
Mikrofon stereofoniczny (1),
osłona przeciwwietrzna (1),
kabel połączeniowy (1), nakładka
ochronna złącza (1), element
dystansowy (1), pokrowiec
transportowy (1), zestaw
drukowanej dokumentacji
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Opatrenia
ˎˎNa ochranu konektora pred poškodením pri
prenášaní tejto jednotky demontujte túto jednotku
z fotoaparátu/videokamery, na túto jednotku
nasaďte ochranný kryt konektora a vložte ju do
dodávaného puzdra na prenášanie.
ˎˎKonektora sa nedotýkajte.
ˎˎTáto jednotka predstavuje presný prístroj. Zabráňte jej
spadnutiu, udieraniu a nevystavujte ju nadmernému
nárazu.
ˎˎTúto jednotku chráňte pred účinkami vysokých teplôt a
vlhkosti.
ˎˎPri používaní tejto jednotky vonku dávajte pozor, aby
nezmokla od dažďa či morskej vody.
ˎˎPočas záznamu videosekvencie môže dôjsť k
zaznamenaniu prevádzkových zvukov alebo pípnutí
fotoaparátu/videokamery či objektívu.
ˎˎAk sa počas nahrávania tejto jednotky dotknete, zvuk
bude zaznamenaný. Dávajte pozor, aby ste sa tejto
jednotky nedotkli, a to hlavne vlasmi, ozdobami hlavy
a pod.
ˎˎAk zmeníte nastavenie prepínača schémy nahrávania
tejto jednotky počas záznamu, dôjde k vydaniu zvuku.
ˎˎNedržte fotoaparát/videokameru len za túto jednotku.
Táto jednotka sa môže poškodiť, alebo môže spadnúť
fotoaparát/videokamera.
Typ
Typ s elektrickým kondenzátorom
Frekvenčná odozva 70 Hz až 20 000 Hz
Schéma nahrávania Prepínanie schémy nahrávania na
hodnotu 0° / 120°
(Pozrite si obrázok .)
Prevádzková teplota 0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota -20 °C až +60 °C
Rozmery (približne) 74,2 mm × 62,3 mm× 37 mm
(bez vyčnievajúcich súčastí)
Hmotnosť
Približne 100 g
Dodané položky
stereofónny mikrofón (1), ochrana
pred vplyvom vetra (1), pripojovací
kábel (1), ochranný kryt konektora
(1), rozpierka (1), puzdro na
prenášanie (1), súprava vytlačenej
dokumentácie
Označenie súčastí
VIGYÁZAT
Poistný gombík
Pätka pre rôzne rozhrania
Poznámky
Konektora sa nedotýkajte.
Mikrofón
Podľa zvukového zdroja ručne nastavte smerový uhol
mikrofónu.
0°
Pri nahrávaní zvuku s úzkou zvukovou scénou
alebo vzdialeného zvuku (konverzácia, sólové
nástroje a pod.).
120°
Pri nahrávaní zvuku so širokou zvukovou
scénou alebo blízkeho zvuku (koncert,
divadelné predstavenie a pod.).
Hore uvedenú tabuľku používajte ako približný vzor.
Na základe vlastných preferencií si zvoľte schému
nahrávania.
Posuňte prepínač (NORM (štandardný)/LOW CUT
(eliminácia nízkych tónov))
Prepínač nastavte podľa zvukového zdroja.
NORM
Na prirodzené nahrávanie zvuku od
nízkych po vysoké tóny.
LOW CUT Na efektívne eliminovanie rozsahu nízkych
tónov s cieľom eliminovať zvuk vetra,
vibrácií alebo klimatizácie.
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa
na Európsku úniu a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete
pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’
zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto
výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad,
služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v
ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Výstup z mikrofónu
Zvuk môžete nahrávať pripojením tejto jednotky
k fotoaparátu/videokamere pomocou dodávaného
pripojovacieho kábla.
Ak sa používa videokamera, môžete pomocou nej
nastaviť úroveň pre mikrofón
Pripojte jeden koniec dodávaného pripojovacieho kábla
ku konektoru MIC OUT na tejto jednotke a druhý
koniec pripojte k vstupnému konektoru na pripojenie
externého mikrofónu na videokamere.
Táto jednotka funguje ako mikrofón so zástrčkou a
úroveň mikrofónu možno nastaviť vo videokamere.
Ak sa používa digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi s automaticky
uzamykateľnými sánkami na príslušenstvo
(kompatibilné s nahrávaním videosekvencií)
Pripojte adaptér pre sánky ADP-MAC (predávajú
sa samostatne) na fotoaparát. Potom pripojte jeden
koniec dodávaného pripojovacieho kábla ku konektoru
MIC OUT na tejto jednotke a druhý koniec pripojte
k vstupnému konektoru na pripojenie externého
mikrofónu na fotoaparáte.
Táto jednotka funguje ako mikrofón so zástrčkou.
Poznámky
Nemôžeme garantovať fungovanie, ak použijete iný,
než s touto jednotkou dodaný kábel. Vždy použite
dodaný kábel.
Ochrana pred vplyvom vetra
Ochranu umiestnite na túto jednotku s cieľom znížiť
nárazový zvuk spôsobovaný vetrom alebo dýchaním.
Poznámky
Ak ochrana pred vplyvom vetra zmokne od dažďa,
demontujte ju z tejto jednotky a nechajte ju na
zatienenom mieste vyschnúť.
Ochranný kryt konektora
<Poznámka pre zákazníkov v krajinách
podliehajúcich smerniciam EÚ>
Používanie tejto jednotky
„Multi Interface Shoe” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
Pred používaním tejto jednotky si, prosím, dôkladne
prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnú potrebu
v budúcnosti.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom:
1) Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
2) Neukladajte objekty naplnené tekutinami, ako napríklad
vázy, na zariadenie.
Aby ste predišli náhodnému prehltnutiu, uschovajte mimo
dosahu malých detí.
Pre zákazníkov v Európe
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgicko
Funkcie
Stereofónny mikrofón ECM-XYST1M (ďalej uvádzaný
ak „táto jednotka“) je kompatibilný s fotoaparátmi/
videokamerami vybavenými sánkami pre rôzne rozhrania,
ako je videokamera Sony alebo digitálny fotoaparát
s vymeniteľnými objektívmi (ďalej uvádzané ako
„fotoaparát/videokamera“).
Používanie fotoaparátu/videokamery s touto jednotkou
umožňuje efektívne nahrávanie vyhovujúce vášmu účelu.
Pozrite si návod na obsluhu svojho fotoaparátu/
videokamery, kde nájdete informácie o kompatibilite so
sánkami pre rôzne rozhrania.
ˎˎStereofónny systém umožňuje nahrávanie prirodzeného
zvuku a poskytuje obraz stereofónneho zvuku vo
vynikajúcej čistote.
ˎˎSchému nahrávania (ovplyvňujúcu zvukovú scénu)
možno nastaviť na 0° alebo 120° podľa zvukového zdroja.
Technické údaje
Ak je táto jednotka namontovaná na fotoaparáte/
videokamere, fotoaparát/videokamera sa automaticky
prepne zo vstavaného mikrofónu na externý mikrofón.
Po pripojení tejto jednotky ručne nastavte požadovaný
uhol mikrofónu.
Namontovanie tejto jednotky
(Pozrite si obrázok .)
1 Z tejto jednotky demontujte ochranný kryt
konektora.
2 Vypnite fotoaparát/videokameru.
Zarovnajte pätku pre rôzne rozhrania tejto
jednotky so sánkami pre rôzne rozhrania na
fotoaparáte/videokamere a túto jednotku
namontujte.
3 Otočte poistný gombík tejto jednotky do
polohy LOCK.
Odpojenie tejto jednotky
Ak chcete túto jednotku demontovať, vypnite
fotoaparát/videokameru a potom jednotku
odpojte v opačnom slede krokov.
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
„Multi Interface Shoe“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
Mielőtt használatba venné ezt a berendezést, olvassa el
alaposan ezt az útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség
esetén a jövőben is bármikor elővehesse.
Tűz és áramütés elkerülése érdekében:
1) ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának,
2) ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázákat a
berendezésre.
Tartsa kis gyermekek elől elzárt helyen, hogy megelőzze a
lenyelés veszélyét.
Európai vásárlóink számára
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
< Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élő vásárlóink
számára >
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió,
108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium
Tulajdonságok
Az ECM-XYST1M sztereómikrofon (a továbbiakban
„a készülék”) több illesztőfelületű vakusínnel felszerelt
kamerákkal, például a Sony videokamerával vagy
cserélhető objektíves digitális fényképezőgéppel (a
továbbiakban „kamera”) kompatibilis.
A készülék kamerával történő használata lehetővé teszi a
hatékony, célnak megfelelő felvételkészítést.
Olvassa el a kamerájához mellékelt használati utasítást, és
győződjön meg róla, hogy a kamera kompatibilis a több
illesztőfelületű vakusínnel.
ˎˎA sztereo rendszer lehetővé teszi a természetes hang
felvételét, így nagy tisztaságú sztereo hangképet hoz létre.
ˎˎA felvételi minta (amely hatással van a hangszínpad
szélességére) 0° és 120° között állítható a hangforrástól
függően.
Óvintézkedések
ˎˎA készülék hordozása előtt távolítsa el a készüléket
a kameráról, helyezze fel a konnektorvédő kupakot
a készülékre, és helyezze a mellékelt hordtáskába,
hogy óvja a konnektort a sérüléstől.
ˎˎNe érintse meg a konnektort.
ˎˎA készülék egy precíziós műszer. Ne ejtse le, ne üsse meg,
és ne tegye ki túlzott mértékű ütközésnek.
ˎˎA készüléket tartsa távol a magas hőmérsékletű és párás
helyektől.
ˎˎHa a kültérben használja a készüléket, ügyeljen rá,
nehogy nedves legyen az esőtől vagy a tengervíztől.
ˎˎFilmfelvétel közben a kamera működési hangjait vagy a
sípolását is felveheti.
ˎˎHa megérinti a készüléket a felvétel közben, zajt vesz fel.
Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a készüléket, főként a
hajával, kalapjával stb.
ˎˎHa a felvétel közben megváltoztatja a felvételi minta
kapcsolójának a beállítását, zaj keletkezik.
ˎˎNe tartsa a kamerát csak a készüléknél fogva. A készülék
megsérülhet, vagy a kamera leeshet.
A termék részei
Rögzítőgomb
Több illesztőfelületű talp
Megjegyzések
Ne érintse meg a konnektort.
Mikrofon
Állítsa a mikrofon irányszögét kézzel a hangforrásnak
megfelelően.
0°
Ha szűk hangszínpadról vagy távolról vesz fel
hangot (párbeszéd, szólóhangszer stb.)
120°
Ha szűk hangszínpadról vagy távolról vesz fel
hangot (párbeszéd, szólóhangszer stb.)
A fenti táblázatot csak durva becslésként használja.
Válassza ki legmegfelelőbbnek ítélt felvételi mintát.
Tolókapcsoló (NORM (Normál)/LOW CUT (Mély
kiszűrése))
Állítsa be a kapcsolót a hangforrásnak megfelelően.
NORM
A mélytől a magasig terjedő tónusú
hangok természetes felvétele.
LOW CUT Hatékonyan kiszűri a mély tónusú
hangokat a szél, rezgések vagy
klímaberendezések keltette zajokból.
Mikrofon ki
Hangot úgy vehet fel, hogy a készüléket a kamerához
csatlakoztatja a mellékelt csatlakozókábellel.
A mikrofon szintjét kezelő videokamera
használata
Csatlakoztassa a mellékelt csatlakozókábel egyik végét
a készülék MIC OUT jack konnektorához, és a másik
végét a videokamera külső mikrofonokhoz tartozó
bemenő konnektorába.
A készülék konnektoron keresztül táplált mikrofonként
működik, amely mikrofonszintjét a videokamera
szabályozhatja.
A cserélhető objektíves digitális fényképezőgép
(filmfelvételt támogató) automatikusan rögzítő
tartozék vakusínnel történő használata
Csatlakoztasson (külön forgalmazott) ADP-MAC
vakusín adaptert a kamerához. Ezután csatlakoztassa
a mellékelt csatlakozókábel egyik végét a készülék
MIC OUT jack konnektorához, és a másik végét a
videokamera külső mikrofonokhoz tartozó bemenő
konnektorába.
A készülék konnektoron keresztül táplált mikrofonként
működik.
Megjegyzések
Ha nem a mellékelt kábelt használja a készülékkel,
nem garantálhatjuk a megfelelő működését. Mindig a
mellékelt kábelt használja.
Szélvédő
A készülékre helyezve csökkenti a szél és a lélegzés
okozta ropogásszerű zajt.
Megjegyzések
Ha a szélvédő nedves lesz az esőtől, szerelje le a
készülékről, és szárítsa meg árnyékos helyen.
Konnektorvédő kupak
A készülék használata
Ha a készülék a kamerához van csatlakoztatva, a kamera a
beépített mikrofonról automatikusan a külső mikrofonra
kapcsol.
A készülék csatlakoztatása után állítsa a mikrofont kézzel a
kívánt irányba.
A készülék csatlakoztatása
(lásd a  ábrát)
1 Távolítsa el a konnektorvédő kupakot a
készülékről.
2 Kapcsolja ki a kamerát. A készülék több
illesztőfelületű talpát illessze a kamera
több illesztőfelületű vakusínjéhez, és
csatlakoztassa a készüléket.
3 Forgassa a készülék rögzítőgombját a LOCK
megjelölésű irányba.
A készülék eltávolítása
Kapcsolja ki a kamera áramellátását, majd
távolítsa el a készüléket a csatlakoztatás
lépéseit fordított irányban végrehajtva.
Műszaki adatok
Típus
Frekvenciaátvitel
Felvételi minta
Electret kondenzátoros típusú
70 Hz – 20 000 Hz
0° / 120° felvételi minta átkapcsolása
(Lásd a  ábrát.)
Üzemhőmérséklet 0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet –20 °C – +60 °C
Méretek (kb.)
74,2 mm × 62,3 mm × 37 mm
(a kiálló részek nélkül)
Tömeg
Kb. 100 g
A csomag tartalma Sztereo mikrofon (1), szélvédő (1),
csatlakozókábel (1), konnektorvédő
kupak (1), távtartó (1), hordtasak
(1), nyomtatott dokumentáció
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
A „Multi Interface Shoe” a Sony Corporation védjegye.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement