Sony | RM-X7BT | Sony RM-X7BT Χειριστήριο αυτοκινήτου για smartphone με ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH® Οδηγός αναφοράς

4-594-377-21(1) (EL)
Ελληνικά
Προτού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, παρακαλούμε διαβάστε αυτόν τον οδηγό προσεκτικά
και φυλάξτε τον για μελλοντική αναφορά.
Οι πληροφορίες που αναφέρουν την τάση λειτουργίας κ.λπ. βρίσκονται στο κάτω μέρος του
προσαρμογέα και του τηλεχειριστηρίου.
Τηλεχειριστήριο
Bluetooth®
ηχοσυστήματος
αυτοκινήτου
Οδηγός αναφοράς
EL
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό
που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων ΕΕ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο
Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών και χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει
ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη μπαταρία ως κοινά
οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται
να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του
υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο
από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης
αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική
περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των
δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση
της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις
μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς
αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις
τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα
από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καταπίνετε τη μπαταρία, Κίνδυνος χημικού
εγκαύματος.
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
RM-X7BT
Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία στοιχείου
νόμισμα/κουμπί.
Εάν η μπαταρία στοιχείου νόμισμα/κουμπί καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.
Φυλάξτε τις νέες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
Εάν το διαμέρισμα της μπαταρίας δεν κλείνει καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν
και κρατήστε το μακριά από παιδιά.
Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε
μέρος του σώματος, απευθυνθείτε επειγόντως σε ιατρό.
Σημείωση για την μπαταρία λιθίου
Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, πυρκαγιά
ή παρόμοια.
Τοποθεσία υποστήριξης
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με αυτό το προϊόν,
επισκεφτείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:
http://www.sony.eu/support
Προειδοποίηση αν το σύστημα ανάφλεξης του αυτοκινήτου σας δεν έχει
θέση ACC
Εάν η ανάφλεξη του αυτοκινήτου σας δεν έχει θέση ACC, να αφαιρείτε το καλώδιο USB κάθε
φορά που στρέφετε την ανάφλεξη στο ανενεργό για να αποτρέψετε εξάντληση της μπαταρίας.
Αποποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη
Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή ή τερματισμός των υπηρεσιών που παρέχονται από
τρίτα μέρη χωρίς ειδοποίηση.
Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τις καταστάσεις αυτού του είδους.
Σημαντική σημείωση
Προσοχή
Καταχωρίστε το προϊόν σας στο διαδίκτυο τώρα,
στη διεύθυνση:
http://www.sony.eu/mysony
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η SONY ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ
Ή ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,
ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ.
Αγαπητέ πελάτη, αυτό το προϊόν περιλαμβάνει ένα ραδιοφωνικό πομπό.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 10 της UNECE, οι κατασκευαστές ενός οχήματος μπορούν
να επιβάλλουν ειδικούς όρους εγκατάστασης ραδιοφωνικών πομπών στα οχήματα.
Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματός σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του
οχήματός σας ή την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων σας, προτού εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν
στο όχημά σας.
Επείγουσες κλήσεις
Αυτό το handsfree BLUETOOTH αυτοκινήτου και η ηλεκτρονική συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στο handsfree λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοφωνικά σήματα, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
και επίγεια, καθώς και λειτουργία προγραμματιζόμενη από το χρήστη, η οποία δεν μπορεί να
εγγυηθεί σύνδεση υπό όλες τις συνθήκες.
Για το λόγο αυτό, μη βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για
ουσιαστική επικοινωνία (όπως επείγοντα ιατρικά περιστατικά).
Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH
 Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH μπορεί να επηρεάσουν τη
λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Σβήστε αυτή τη μονάδα και άλλες συσκευές
BLUETOOTH στις ακόλουθες θέσεις, καθώς μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
 όπου υπάρχει παρουσία εύφλεκτου αερίου, σε νοσοκομεία, τρένο, αεροπλάνο ή βενζινάδικο
 κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμό πυροπροστασίας
 Αυτή η μονάδα υποστηρίζει δυνατότητες ασφάλειας που συμμορφώνονται με το πρότυπο
BLUETOOTH για να παρέχουν μια ασφαλή σύνδεση όταν χρησιμοποιείται η ασύρματη
τεχνολογία BLUETOOTH, αλλά η ασφάλεια μπορεί να μην είναι αρκετή ανάλογα με το
περιβάλλον. Να προσέχετε όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία
BLUETOOTH.
 Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαρροή πληροφοριών κατά την επικοινωνία
BLUETOOTH.
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μονάδα σας, τα οποία δεν καλύπτονται
σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
(Συνέχεια στην πίσω σελίδα)
(Συνέχεια από την μπροστινή σελίδα)
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ασύρματη επικοινωνία
Σύστημα επικοινωνίας Έκδοση προδιαγραφής BLUETOOTH: 3.0
Έξοδος
Τυπική κατηγορία ισχύος 2 BLUETOOTH (Μέγ. +4 dBm)
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας
Εμβέλεια περίπου 10 m*1
Ζώνη συχνοτήτων
Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης FHSS
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
HID (Human Interface Device Profile) 1.0
Αντίστοιχος κωδικοποιητής
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα σε συσκευές,
μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό, ευαισθησία λήψης,
απόδοση κεραίας, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.
*2 Τα συνηθισμένα προφίλ BLUETOOTH επισημαίνουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH
μεταξύ συσκευών.
Γενικά
Έξοδος
Είσοδοι
Υποδοχή AUDIO OUT (στερεοφωνικό μίνι βύσμα ø 3,5 mm)
Υποδοχή MIC IN (στερεοφωνικό μικρό βύσμα ø 3,5 mm)
Θύρα μικρο-Β USB (μόνο για τροφοδοσία)
Απαιτήσεις ισχύος
5 V DC
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος
0,1 A
Διαστάσεις
Προσαρμογέας
Περίπου 49 mm × 38 mm × 13 mm (π/υ/β)
Τηλεχειριστήριο
Περίπου ø 54 mm × 34 mm
Βάρος
Προσαρμογέας
Περίπου 16 g
Τηλεχειριστήριο Περίπου 42 g
Περιεχόμενα συσκευασίας
Προσαρμογέας (1)
Τηλεχειριστήριο (1): RM-X7S
Μπαταρία λιθίου CR2032 (1)
Καλώδιο μίκρο USB (1)
Καλώδιο AUX (1)
Εξαρτήματα για εγκατάσταση και συνδέσεις (1 σετ)
Προαιρετικά παρελκόμενα/εξοπλισμός
Μικρόφωνο: XA-MC10
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Πνευματικά δικαιώματα
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της
Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation
πραγματοποιείται στα πλαίσια σχετικής άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές
ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Το N-Mark είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες
και σε άλλες χώρες.
Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch και Siri είναι εμπορικά σήματα της
Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Τα Google, Google Play™ και Android™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
Η ονομασία «Waze», το λογότυπο Waze και άλλα εμπορικά σήματα ή/και σήματα υπηρεσίας
είναι ιδιοκτησία της Waze Mobile ή των θυγατρικών της.
Ελληνικά
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες,
επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
Download PDF

advertising