Sony | AC-LS5 | Sony AC-LS5 Инструкция по эксплуатации

4-161-271-32(1)
AC Adaptor
Bruksanvisning
Инструкция по эксплуатации
ˎˎ Använd nätadaptern nära ett vägguttag. Detta för att tillförsäkra att
stickkontakten kan dras ur vägguttaget omedelbart för att stänga av strömmen
ifall något som avviker från det normala skulle inträffa vid användning.
ˎˎ Namnplåten, som anger nätadapterns märkspänning, strömförbrukning m.m.,
finns på undersidan.
ˎˎ Var noga med att inte något metallföremål kommer i kontakt med metalldelarna
på denna enhet eller anslutningskabeln. Om så sker kan det leda till kortslutning
och skador på denna enhet.
ˎˎ Se till att metallkontakterna alltid är rena.
ˎˎ Ta inte isär, och bygg inte heller om, nätadaptern.
ˎˎ Utsätt inte nätadaptern för mekaniska stötar. Tappa inte heller den.
ˎˎ Nätadaptern blir varm när den används. Det är helt normalt.
ˎˎ Använd inte nätadaptern i närheten av en AM-radiomottagare för att undvika
störningar vid radiomottagning.
ˎˎ Placera inte nätadaptern på en plats, där den utsätts för:
ˋˋvärme eller kyla,
ˋˋdamm eller smuts,
ˋˋfukt,
ˋˋvibrationer.
ˎˎ Om nätadaptern placeras på en plats som utsätts för direkt solljus, t.ex. ovanpå
instrumentbrädan i en bil, eller i närheten av en värmekälla, så kan det orsaka
missformning av eller fel på nätadaptern.
ˎˎ Använd inte nätadaptern i ett trångt utrymme, t.ex. mellan en vägg och en möbel.
ˎˎ Efter användning ska produkten kopplas ur från vägguttaget. Dra i stickkontakten
på enheten.
Rådfråga affären där nätadaptern köptes, eller Sony representant, om skulle råka ut
för svårigheter.
Anslutning till ett vägguttag för
användning
Vi hänvisar även till bruksanvisningen för den enhet (digital stillbildskamera) som
du använder. I detta avsnitt beskrivs hur man denna enhet med DSC-W190 som
exempel.
Ansluta nätadaptern direkt
AC-LS5
Se illustration.
1 Öppna skyddslocket på DC IN-uttaget på den digitala
stillbildskameran och anslut utgången på denna enhet till DC INuttaget på den digitala stillbildskameran.
2 Anslut nätkabeln till nätadaptern.
3 Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
© 2009 Sony Corporation Printed in Japan
Specifikationer
Skyddslock DC IN-uttag
Крышка разъемов DC IN
till ett vägguttag
к сетевой розетке
Nätadapter AC-LS5
Märkdata ingång
100 V - 240 V växelström 50/60 Hz
Märkdata utgång
4,2 V likström 1,7 A
Arbetstemperatur
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur
–20 °C till +60 °C
Storlek
Ca. 48  29  81 mm (b/h/d)
Vikt
Ca. 130 g
*Se etiketten på nätadaptern för ytterligare specifikationer.
Inkluderade artiklar
Nätadapter (AC-LS5) (1)
Nätkabel (1)
Uppsättning tryckt dokumentation
Nätadapter AC-LS5
Адаптер переменного
тока AC-LS5
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Nätkabel
Шнур питания
переменного тока
Svenska
Användning av denna enhet utomlands
Du kan använda denna enhet alla länder och regioner.
Anslut inte nätadaptern till en spänningsadapter (spänningsomvandlare) för
utlandsresor. Det kan resultera i överhettning eller annat funktionsfel.
Tack för inköpet av Sonys nätadapter.
Läs noga igenom bruksanvisningen innan denna nätadapter tas i bruk. Spara
bruksanvisningen.
VARNING!
Utsätt inte nätadaptern för regn eller fukt för att undvika riskerna för brand och/
eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar.
Överlåt allt underhålls- och reparationsarbete till en fackkunnig tekniker.
För kunder i Europa
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata insamlingssystem
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning
av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
< Anmärkning för kunder i de länder som följer EUdirektiv>
Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de separata
servicerespektive garantidokumenten.
AC-LS5 kan användas på följande sätt
AC-LS5 är en 4,2 volts nätadapter för strömförsörjning från elnätet (vägguttag)
med denna adapter för att manövrera en digital stillbildskamera eller ladda ett
batteripaket i en digital stillbildskamera med inbyggd laddningsfunktion.
Denna enhet kan inte användas för laddning genom att ansluta den direkt till
batteripaketet.
Att observera
Nätadaptern har inga dammskyddande, stänkskyddande eller vattentäta
egenskaper.
Garanti för inspelat innehåll
Innehållet i inspelningen kan inte kompenseras om inspelning eller uppspelning
inte sker beroende på tekniskt fel.
Övrigt
ˎˎ En liten mängd ström strömmar in i nätadaptern så länge som nätadaptern är
ansluten till ett vägguttag.
ˎˎ Dra ur nätadaptern från vägguttaget när den inte skall användas under en längre
tidsperiod. Dra i stickkontakten för att koppla ur sladden. Dra aldrig i själva
sladden.
ˎˎ Använd inte nätadapten om sladden har skadats eller om adaptern har tappats
eller skadats.
Русский
Благодарим за приобретение адаптера переменного тока Sony.
Перед эксплуатацией данного адаптера переменного тока внимательно
ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для последующего
использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для предотвращения опасности воспламенения или электрического удара не
подвергайте продукцию воздействию дождя или влаги.
Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус.
Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу.
Для покупателей в Европе
Утилизaция элeктpичecкого и элeктpонного обоpyдовaния
(диpeктивa пpимeняeтcя в cтpaнax Eвpоcоюзa и дpyгиx
eвpопeйcкиx cтpaнax, гдe дeйcтвyют cиcтeмы paздeльного
cбоpa отxодов)
Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго yпaковкe обознaчaeт, что
дaнноe ycтpойcтво нeльзя yтилизиpовaть вмecтe c пpочими
бытовыми отxодaми. Eго cлeдyeт cдaть в cоотвeтcтвyющий
пpиeмный пyнкт пepepaботки элeктpичecкого и элeктpонного
обоpyдовaния. Heпpaвильнaя yтилизaция дaнного издeлия
можeт пpивecти к потeнциaльно нeгaтивномy влиянию
нa окpyжaющyю cpeдy и здоpовьe людeй, поэтомy для
пpeдотвpaщeния подобныx поcлeдcтвий нeобxодимо выполнять
cпeциaльныe тpeбовaния по yтилизaции этого издeлия.
Пepepaботкa дaнныx мaтepиaлов поможeт cоxpaнить пpиpодныe
pecypcы. Для получения более подробной информации о
переработке этого изделия обратитесь в местные органы
городского управления, службу сбора бытовых отходов или в
магазин, где было приобретено изделие.
<Примечание для покупателей в странах, где действуют директивы ЕС>
Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation,
1-7- 1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости
(EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания
и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих
документах.
Адаптер AC-LS5 можно использовать
следующим образом
AC-LS5 представляет собой 4,2-вольтный адаптер переменного тока,
обеспечивающий питание цифровой фотокамеры при работе от сети (сетевой
розетки) или зарядку аккумулятора в цифровой фотокамере, оснащенной
встроенной функцией зарядки.
Вы не можете использовать данное устройство для подзарядки путем его
прямого подключения к аккумулятору.
Примечания по использованию
Настоящий адаптер не изготовляется в защищенном исполнении –
пыле-, брызго- или водозащищенном исполнении.
Гарантия содержания записи
Содержание записи не может компенсироваться в случае, если запись или
воспроизведение не осуществляется из-за неполадки данного аппарата.
Прочее
ˎˎ Незначительный электрический ток будет поступать в адаптер переменного
тока, если адаптер подключен к штепсельной розетке.
ˎˎ Отсоедините аппарат от штепсельной розетки, если он не будет
использоваться продолжительный период времени. Для отсоединения
шнура (провода электропитания) потяните его за штекер. Никогда не
тяните за сам шнур.
ˎˎ Не эксплуатируйте аппарат с поврежденным шнуром или же, если аппарат
был уронен или поврежден.
ˎˎ Примените данный аппарат близко к настенной розетке. Это позволяет
немедленно отсоединить штепсель на сетевом шнуре от настенной розетки
при возникновении какой-нибудь неисправности во время работы.
ˎˎ При неиспользовании отсоедините шнур автомобильной аккумуляторной
батареи. При отсоединении держите шнур за вилку, а не притягивайте сам
шнур.
ˎˎ Убедитесь в том, что никакие металлические предметы не вступают
в контакт с металлическими частями данного устройства или
соединительного шнура. В противном случае может произойти короткое
замыкание и данное устройство может быть повреждено.
ˎˎ Следите за чистотой металлических контактов.
ˎˎ Не разбирайте и не переоборудуйте устройство.
ˎˎ Не допускайте механических ударов и не роняйте устройство.
ˎˎ Во время эксплуатации устройство нагревается. Однако это является
нормальным.
ˎˎ Храните устройство подальше от АМ-приемников, поскольку оно будет
препятствовать нормальному приему АМ-сигналов.
ˎˎ Не размещайте устройство в местах:
ˋˋКрайне жарких или холодных
ˋˋПыльных или грязных
ˋˋОчень влажных
ˋˋС вибрацией
ˎˎ Размещение устройства в месте, где оно подвергается воздействиям
непосредственных солнечных излучений, в том числе и на контрольном
щитке, или близко от нагневателя может привести к деформации или
неполадке устройства.
ˎˎ На следует разместить данный адаптер в ограниченной зоне, такой как
пространство между стеной и мебелью.
ˎˎ После использования отсоедините изделие от сетевой розетки, удерживая
штекер переменного тока данного устройства.
В случае, если возникнут какие-либо трудности, отсоедините аппарат от
штепсельной розетки и обратитесь в Ваше ближайшее агенство Sony.
Подсоединение к сетевой розетке для
использования
Также обращайтесь за справками к инструкции по эксплуатации для
устройства (цифровой фотокамеры), которое используете. В данном разделе
для примера показано, как использовать данное устройство с камерой
DSC-W190.
Подсоединение адаптера переменного тока
напрямую
См. рисунок.
1 Откройте крышку разъемов DC IN на цифровой фотокамере и
подсоедините выходной штекер данного устройства к разъему
DC IN на цифровой фотокамере.
2 Подсоедините шнур питания переменного тока к адаптеру
переменного тока.
3 Подсоедините шнур питания переменного тока к сетевой
розетке.
Технические характеристики
Адаптер переменного тока AC-LS5
Входные параметры
100 В - 240 В переменного тока 50/60 Гц
Выходные параметры
4,2 В постоянного тока 1,7 А
Рабочая температура
от 0 °C до 40 °C
Температура хранения
от -20 °C до +60 °C
Размеры
приблиз. 48  29  81 мм (ш/в/г)
Масса
приблиз. 130 г
*См. другие технические характеристики адаптера переменного тока на
ярлыке устройства.
Комплектность поставки
Адаптер переменного тока (AC-LS5) (1)
Шнур питания переменного тока (1)
Набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
Для использования данного устройства за
границей
Вы можете использовать данное устройство в любой другой стране или
регионе
Не подсоединяйте адаптер переменного тока к адаптеру напряжения
(дорожному конвертеру) для путешествий за границу. Это может привести
к перегреву устройства или другим неисправностям.
‫ﻋﺮيب‬
‫‪한국어‬‬
‫ﺷﻜﺮاً ﺟﺰﻳ ًﻼ ﻟﴩاء ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد ﻣﻦ اﻧﺘﺎج ﺳﻮين ‪.Sony‬‬
‫ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد ﻫﺬا‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
‫‪Sony AC 어댑터를 구입해 주셔서 감사합니다.‬‬
‫‪AC 어댑터를 조작하기 전에 본 사용설명서를 자세히 읽으신 후 장래에 참‬‬
‫‪조할 수 있도록 소중히 보관하여 주십시오.‬‬
‫‪경고‬‬
‫ﻏﻄﺎء ﻣﻘﺒﺲ ‪DC IN‬‬
‫‪至牆上插座‬‬
‫‪콘센트로‬‬
‫اﱃ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد اﻟﺠﺪاري‬
‫‪화재 또는 감전 사고를 방지하기 위하여 본 제품에 비 또는 수분이 닿지 않‬‬
‫‪도록 하 십시오.‬‬
‫‪감전될 염려가 있으므로 캐비닛을 열지 마십시오.‬‬
‫‪점검은 기술자에게 의뢰하여 주십시오.‬‬
‫ﻟﺘﻔﺎدي أﺧﻄﺎر اﻟﺤﺮﻳﻖ واﻟﺼﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻻ ﺗﻌ ّﺮض ا ُﳌﻨﺘَﺞ ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺒﻠﻞ‪.‬‬
‫ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﻋامل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻔﻨﻴني اﳌﺨﺘﺼني دون ﺳﻮاﻫﻢ‪.‬‬
‫ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد ‪ AC-LS5‬ﻛام ﻳﲇ‬
‫اﻟﺠﻬﺎز ‪ AC-LS5‬ﻫﻮ ﻣﺤﻮل ﺗﻴﺎر ﻣﱰدد ﺑﻔﻮﻟﻄﻴﺔ ‪ 4.2‬ﻓﻮﻟﻂ ﻹﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ اﻟﺮﺋﻴﴘ )اﳌﺄﺧﺬ‬
‫اﻟﺠﺪاري( ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬا اﳌﺤﻮل ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻣريا اﻟﺼﻮر اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ أو ﺷﺤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة‬
‫ﰲ ﻛﺎﻣريا اﻟﺼﻮر اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺪاﺧﲇ‪.‬‬
‫ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻹﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺘﻮﺻﻴﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺒﺎﴍة‪.‬‬
‫‪AC-LS5는 다음과 같이 사용할 수 있습니‬‬
‫‪다‬‬
‫‪AC-LS5는 주전원(콘센트)에서 본 어댑터로 전원을 공급해서 디지털 스틸‬‬
‫‪카메라를 조작하거나 디지털 스틸 카메라의 배터리팩을 내장 충전 기능으로‬‬
‫‪충전하기 위한 4.2V AC 어댑터입니다.‬‬
‫‪본 기기를 사용해서 배터리팩에 직접 연결하고 충전할 수는 없습니다.‬‬
‫‪AC電源線‬‬
‫‪AC 전원 코드‬‬
‫ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫ﻻ ميﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اذا مل ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ او اﻋﺎدة اﻟﻌﺮض ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫ﻏري ذﻟﻚ‬
‫‪ ‬ﻳﴪي ﻗﺪر ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ ﰲ ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد ﻃﺎﳌﺎ ﻇﻞ ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد ﻣﻮﺻﻮﻻً‬
‫مبﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر ﰲ اﻟﺠﺪار‪.‬‬
‫‪ ‬إﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻦ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر ﰲ اﻟﺠﺪار اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﺳﺘﻈﻞ دون اﺳﺘﻌامل ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺰﻣﻦ‪ .‬ﻟﻔﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻴﺎر‪ ،‬إﺳﺤﺐ ﻣﻤﺴﻜﺎً ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﺲ وﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﺑﺪاً اﱃ ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻜﻬﺎ ﺗﺎﻟﻔﺎً او اذا ﺗﻢ اﺳﻘﺎﻃﻬﺎ او اﺗﻼﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر ﰲ اﻟﺠﺪار‪ .‬ﻫﺬا ﻟﻀامن اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ اﻟﺘﻴﺎر ﻓﻮرا ﻣﻦ‬
‫ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر ﰲ اﻟﺠﺪار ﻻﻳﻘﺎف اﻟﺘﻴﺎر اذا ﺗﻢ ﺣﺪوث اي ﻋﻮارض ﻏري ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻌامل‪.‬‬
‫‪ ‬ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒني ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮدة‬
‫ﰲ اﻟﻘﺎع‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻼﻣﺲ أﺷﻴﺎء ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﺰاء اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة أو ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‪ .‬إذا ﺣﺪث‬
‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ متﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎيئ وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻠﻒ‪.‬‬
‫‪ ‬إﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﳌﻮﺻﻼت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ دامئﺎً‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻮﺣﺪة او اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﻌ ّﺮض اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت او ﻟﻠﺴﻘﻮط‪.‬‬
‫‪ ‬اﺛﻨﺎء اﺳﺘﻌامل اﻟﻮﺣﺪة ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ داﻓﺌﺔ‪ .‬وﻫﺬا اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻻ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ‪.‬‬
‫‪ ‬اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ دواﺋﺮ إﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻮﺟﻪ ‪ ،AM‬ﻻن ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺸﻮﻳﺶ إﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮﺟﺔ‬
‫‪.AM‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﻀﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻘﺲ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة او اﻟﱪودة‪.‬‬
‫‪ ‬ﺣﻴﺚ ﺗﻜرث اﻟﻐﺒﺎر او اﻻوﺳﺎخ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ اﻫﺘﺰازات‪.‬‬
‫‪ ‬وﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌ ّﺮﺿﺔ ﻻﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة ﻛام ﻋﲆ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻌﺪادات او ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ‬
‫اﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪوث ﺗﺸ ّﻮﻩ ﻟﻠﻮﺣﺪة او اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﻄﻞ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد ﺑﻴﻨام ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﰲ ﺣ ّﻴﺰ ﺿﻴﻖ‪ ،‬ﻛﻮﺿﻌﻪ ﺑني اﻟﺠﺪار وﻗﻄﻌﺔ أﺛﺎث‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌامل‪ ،‬اﻓﺼﻞ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪاري ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺴﻜﺎً ﺑﻘﺎﺑﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬه‬
‫اﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫اذا واﺟﻬﺖ اي ﻣﺸﺎﻛﻞ‪ ،‬إﻓﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻦ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر واﺗﺼﻞ ﺑﺄﻗﺮب ﻣﻮزع ﳌﻨﺘﺠﺎت ﺳﻮين‪.‬‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﳌﺨﺮج اﻟﺠﺪاري ﻟﻼﺳﺘﻌامل‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ إﱃ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد اﻟﺠﺪاري ﻟﻼﺳﺘﻌامﻟﺮاﺟﻊ أﻳﻀﺎً ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز )ﻛﺎﻣريا‬
‫اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‪ ،‬اﻟﺦ( اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻳﴩح ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ اﳌﻮدﻳﻞ ‪DSC-W190‬‬
‫ﻛﻤﺜﺎل‪.‬‬
‫راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‪.‬‬
‫‪ 1‬اﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﻣﻘﺒﺲ ‪ DC IN‬ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﺼﻮر اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ‪ ،‬وﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻗﺎﺑﺲ اﻻﺧﺮاج‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﱃ ﻣﻘﺒﺲ ‪ DC IN‬ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا اﻟﺼﻮر اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ 2‬ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد إﱃ ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد‪.‬‬
‫‪ 3‬ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد إﱃ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد اﻟﺠﺪاري‪.‬‬
‫اﳌﻮاﺻﻔﺎت‬
‫ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد ‪AC-LS5‬‬
‫ﻣﱰدد ‪ 100‬ﻓﻮﻟﻂ ‪ 240 -‬ﻓﻮﻟﻂ‪ 60 /50 ،‬ﻫﺮﺗﺰ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹدﺧﺎل ﺗﻴﺎر‬
‫ﺗﻴﺎر ﻣﺒﺎﴍ ‪ 4.2‬ﻓﻮﻟﻂ‪ 1.7 ،‬أﻣﺒري‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﺧﺮاج‬
‫درﺟﺎت ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑني ‪ 0‬إﱃ ‪ 40‬درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬
‫‪ –20‬إﱃ ‪ +60‬درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬
‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬
‫‪ 81 × 29 × 48‬ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً )ﻋﺮض‪ /‬ارﺗﻔﺎع‪ /‬ﻋﻤﻖ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد‬
‫‪ 130‬ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‬
‫* راﺟﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ‬
‫ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد )‪(1) (AC-LS5‬‬
‫ﺳﻠﻚ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد )‪(1‬‬
‫ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫ﻻﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ اﻟﺨﺎرج‬
‫ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ اي ﺑﻠﺪ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺼﻞ ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد إﱃ ﻣﺤﻮل ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ )ﻣﺤﻮل ﻟﻠﺴﻔﺮ( اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ إﱃ اﻟﺨﺎرج‪ .‬ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ‬
‫ذﻟﻚ ﺗﺴﺨني ﻣﻔﺮط أو ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد ‪AC-LS5‬‬
‫)‪中文(繁‬‬
‫‪본 제품은 방진, 방습, 방수용이 아닙니다.‬‬
‫ﺿامن ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‬
‫‪AC電源轉接器AC-LS5‬‬
‫‪AC 어댑터 AC-LS5‬‬
‫‪사용상의 주의‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻻ ﺗﺘﻀ ّﻤﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺤﺼني ﺿﺪ اﻟﻐﺒﺎر أو ﺿﺪ ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﺴﻮاﺋﻞ أو ﺿﺪ اﳌﺎء‪.‬‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد ﻣﺒﺎﴍة‬
‫‪DC IN插孔蓋‬‬
‫‪DC IN 단자 커버‬‬
‫‪녹화 내용의 보증‬‬
‫。‪感謝您購買Sony AC電源轉接器‬‬
‫‪본체의 고장으로 인하여 촬영이나 재생을 하지 못한 경우에라도 녹화 내용‬‬
‫‪은 보증 하지 않습니다.‬‬
‫。‪操作本AC電源轉接器前,請詳閱本手冊並妥善保存以備將來參考之用‬‬
‫‪기타‬‬
‫‪ AC 어댑터를 콘센트에 접속하고 있는 동안은 AC 어댑터에 극히 미량의‬‬
‫‪전류가 흐르고 있습니다.‬‬
‫‪ 오랫동안 충전기를 사용하지 않을 때에는 본 기기를 콘센트에서 빼 주십‬‬
‫‪시오. 코 드를 뺄 때에는 플러그를 잡아 당겨 주십시오. 절대로 코드를 잡‬‬
‫‪아 당기지 마십시 오.‬‬
‫‪ 코드에 흠이 있거나 본체를 떨어뜨리거나 손상되었을 때에는 사용하지 마‬‬
‫‪십시오.‬‬
‫‪ 본 기기는 콘센트 가까이에서 사용하여 주십시오. 이것은 사용 중에 이상‬‬
‫‪이 생겼 을 경우 전원 플러그를 즉시 콘센트에서 빼기 위해서입니다.‬‬
‫‪ 조작 전압, 소비 전력 등을 기재한 명판은 밑면에 있습니다.‬‬
‫‪ 본 기기 또는 접속 코드의 금속 부분에는 금속이 닿지 않도록 하십시오.‬‬
‫‪그렇지 않으면 단락되어 본 기기가 손상될 수 있습니다.‬‬
‫‪ 금속 접점은 항상 깨끗한 상태로 유지하여 주십시오.‬‬
‫‪ 본 기기를 분해 또는 개조하지 마십시오.‬‬
‫‪ 본 기기에 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.‬‬
‫‪ 본 기기는 사용중에 따뜻해집니다. 이것은 고장이 아닙니다.‬‬
‫‪ 본 기기는 AM 방송의 수신장애의 원인이 되므로 AM 수신기로부터 멀리‬‬
‫‪하여 주 십시오.‬‬
‫‪ 본 기기는 다음과 같은 장소에 놓지 마십시오:‬‬
‫‪ 온도가 극단적으로 높거나 낮은 곳‬‬
‫‪ 먼지나 더러움이 심한 곳‬‬
‫‪ 습도가 상당히 높은 곳‬‬
‫‪ 진동이 있는 곳‬‬
‫‪ 본 기기를 계기판 등 직사광선이 닿는 장소나 히터 근처에 놓으면 변형되‬‬
‫‪거나 고 장나는 원인이 됩니다.‬‬
‫‪ AC 어댑터는 벽과 사구 사이 등 좁은 장소에 설치하고 사용하지 마십시‬‬
‫‪오.‬‬
‫‪ 사용한 후에는 본 기기의 AC 플러그를 잡고 콘센트로부터 제품의 코드를‬‬
‫‪뽑아 주십시오.‬‬
‫‪문제가 발생했을 때에는 본 기기를 콘센트에서 뺀 다음 가까운 Sony 판매‬‬
‫‪점으로 문의하여 주십시오.‬‬
‫‪콘센트에 연결해서 사용하기‬‬
‫‪사용중인 장치(디지털 스틸 카메라)의 사용설명서도 참조해 주십시오. 본‬‬
‫‪섹션은 본 기기를 DSC-W190와 함께 사용하는 방법의 예에 대해서 설명‬‬
‫‪합니다.‬‬
‫‪AC 어댑터를 직접 연결하기‬‬
‫‪그림을 참조하십시오.‬‬
‫‪1 디지털 스틸 카메라의 DC IN 단자 커버를 열고 본 기기의 출력 플‬‬
‫‪러그를 디지털 스틸 카메라의 DC IN 단자에 연결합니다.‬‬
‫‪2 AC 전원 코드를 AC 어댑터에 연결합니다.‬‬
‫‪3 AC 전원 코드를 AC 어댑터에 연결합니다.‬‬
‫‪警告‬‬
‫。‪為防發生火災或觸電危險,請勿讓本裝置淋雨或受潮‬‬
‫。‪為了避免觸電,請勿打開機殼‬‬
‫。‪維修限找專業人員為您服務‬‬
‫‪AC-LS5使用方式如下‬‬
‫‪AC-LS5為 4.2V AC 電源轉接器,透過本電源轉接器可由主要供應電源‬‬
‫‪(牆上插座)供電,以操作數位相機或為內建充電功能之數位相機中的電池‬‬
‫。‪充電‬‬
‫。‪您無法將本裝置直接連接電池以進行充電‬‬
‫‪使用前須注意‬‬
‫。‪本裝置不具備防塵、防濺濕或防水功能‬‬
‫‪所錄內容的保證‬‬
‫。‪如果是因為本機的故障而不能記錄或播放時,記錄內容概不能獲保證‬‬
‫‪其他‬‬
‫‪ 祇要AC 電源轉接器還插在牆壁插座上,就會有微量的電流流入AC 電源轉‬‬
‫。‪接器‬‬
‫‪ 如果長時間不使用機器的話,請從牆壁電源插座上拔下其電源線插頭。拔‬‬
‫。‪電源線時,請拿住插頭拔,切勿拉拽導線‬‬
‫。‪ 請勿使用損壞了的導線,或線套剝落或損壞的導線‬‬
‫‪ 本機應靠近牆上插座使用。如此,可以保證當使用機器中,萬一發生不正‬‬
‫。‪常現象時,可以很快地從牆上插座拔下電源線插頭‬‬
‫。‪ 標示操作電壓,電力消耗等的銘牌位於底面‬‬
‫‪ 請確定沒有任何金屬物品接觸本裝置的金屬部分或連接線。若有,可能會‬‬
‫。‪發生短路且造成本裝置受損‬‬
‫。‪ 金屬接觸點須經常保持清潔‬‬
‫。‪ 不可分解或改裝本裝置‬‬
‫。‪ 別讓本裝置遭受機械性衝擊或掉落地上‬‬
‫。‪ 在使用中,裝置可能變溫熱。這正常現像‬‬
‫。‪ 裝置須遠離開AM 收音機,因為它會干擾AM 廣播收音‬‬
‫‪ 不要把裝置放在如下狀況的地方:‬‬
‫‪ 太熱或太冷‬‬
‫‪ 多塵垢的地方‬‬
‫‪ 太潮濕的地方‬‬
‫‪ 有振動的地方‬‬
‫‪ 把本裝置放置在可直接照射到太陽的地方例如儀錶板上方,或靠近加熱裝‬‬
‫。‪置都可能使本裝置變形或發生故障‬‬
‫。‪ 切勿在狹窄的空間內使用本AC 電源轉接器,如牆壁和家具之間‬‬
‫。‪ 使用後,請握住本裝置的AC插頭從牆上插座拔下‬‬
‫。‪若發生任何故障,請拔下裝置電源線並和離您最近的Sony 經銷商聯繫‬‬
‫‪주요 제원‬‬
‫‪AC 어댑터 AC-LS5‬‬
‫‪입력 정격치‬‬
‫‪100 V - 240 V AC 50/60 Hz‬‬
‫‪출력 정격치‬‬
‫‪4.2 V DC 1.7 A‬‬
‫‪동작온도‬‬
‫℃ ‪0 ℃ ~ 40‬‬
‫‪보관온도‬‬
‫℃ ‪-20 ℃ ~ +60‬‬
‫‪외형치수‬‬
‫)‪약 48  29  81 mm(w/h/d‬‬
‫‪중량‬‬
‫‪약 130 g‬‬
‫‪* 그 밖의 주요 제원에 관해서는 AC 어댑터의 라벨을 참조하여 주십시오.‬‬
‫‪동봉품‬‬
‫)‪AC 어댑터(AC-LS5) (1‬‬
‫)‪AC 전원 코드 (1‬‬
‫‪도큐먼트 세트‬‬
‫‪디자인 및 주요 제원은 예고 없이 변경할 경우가 있습니다.‬‬
‫‪본 기기를 해외에서 사용하려면‬‬
‫‪본 기기는 어느 국가 또는 지역에서도 사용할 수 있습니다.‬‬
‫‪AC 어댑터는 해외 여행용 전압 어댑터(여행용 변압기)에 연결하지 마‬‬
‫‪십시오. 과열 또는 기타 오작동을 초래할 수 있습니다.‬‬
‫‪連接至牆上插座使用‬‬
‫‪亦請參閱您使用裝置(數位相機)的使用說明書。本節說明使用本裝置搭配‬‬
‫。‪DSC-W190的範例方式‬‬
‫‪直接連接AC電源轉接器‬‬
‫。‪參見圖例‬‬
‫‪1 打開數位相機上的DC IN插孔蓋,再連接本裝置的輸出插頭至數位相‬‬
‫。‪機上的DC IN插孔‬‬
‫。‪2 連接AC電源線至AC電源轉接器‬‬
‫。‪3 連接AC電源線至牆上插座‬‬
‫‪規格‬‬
‫‪AC電源轉接器AC-LS5‬‬
‫‪輸入額定功率 100 V - 240 V AC 50/60 Hz‬‬
‫‪輸出額定功率 4.2 V DC 1.7 A‬‬
‫‪操作溫度‬‬
‫℃‪0℃至40‬‬
‫‪儲存溫度‬‬
‫℃‪–20℃至+60‬‬
‫‪尺寸‬‬
‫)‪約 48  29  81 mm(寬/高/深‬‬
‫‪質量‬‬
‫‪約 130 g‬‬
‫。‪* 參見AC電源轉接器上的標籤以瞭解其他規格‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫)‪AC電源轉接器 (AC-LS5) (1‬‬
‫)‪AC電源線 (1‬‬
‫‪成套印刷文件‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫‪在國外使用本裝置‬‬
‫。‪您可在任何國家或地區使用本裝置‬‬
‫‪在國外旅行時,請勿將AC電源轉接器連接至電壓轉接器(旅行用變壓‬‬
‫。‪器)。這麼做可能會導致過熱或其他故障‬‬
Download PDF

advertising