Sony | MPK-WF | Sony MPK-WF WF Водонепроницаемый футляр в комплекте для подводной съемки Инструкция по эксплуатации

4-178-957-31(1)


LCD-mellanlägg
Espaçador do LCD
Droppvattenpackning

För DSC-W380/W350/W320
Para a DSC-W380/W350/W320
Waterproof Case
Felaktig hantering av O-ringen kan resultera i vattenläckage.
Varken ta bort eller applicera fett på droppvattenpackningen. Om packningen höjs
upp eller kläms, kan det orsaka vattenläckage.
Om droppvattenpackningen lossnar, passa in den varsamt så att den inte tvinnas.
(Se illustration )
O-ringens och droppvattenpackningens livslängd
Vid inköp av denna enhet sitter LCD-mellanlägget på det bakre fästet R-B.
Quando comprar esta unidade, o espaçador do LCD está fixo na fixação de trás R-B.
Marine pack
Digital stillbildskamera/
Máquina fotográfica
digital
Bruksanvisning
Manual de instruções
O-ring
Livslängden för O-ringen varierar beroende på hur ofta denna enhet används och
under vilka förhållanden den används. Normalt håller den i ett års tid.
LCDmellanlägg/
Espaçador do
LCD
Främre fäste/
Fixação da
frente
Bakre fäste/
Fixação de
trás
DSC-W390
F-A
R-A

DSC-W380
F-B*
R-B*
*
DSC-W360/W330
F-C
R-B*

DSC-W350/W320
F-D
R-B*
*
Droppvattenpackning
Byt ut droppvattenpackningen mot en ny om det finns repor eller sprickor på den.

Kontrollera att inget vatten läcker in efter byte.
Fett
* Fästet och LCD-mellanlägget sitter på denna enhet vid inköp.
* A fixação e o espaçador do LCD estão fixos nesta unidade na altura da compra.

ON/OFF-knapp
Botão ON/OFF
Utlösningsspak
(utlösare)
Controlo do
obturador (botão
do obturador)
MPK-WF
© 2010 Sony Corporation Printed in Japan
Zoomknapp
Botão do zoom
Lägesomkopplare
Selector do modo

1
ON/OFF-knapp
Botão ON/OFF
Utlösningsspak
(utlösare)
Controlo do obturador
(botão do obturador)
Blixtspridare
Difusor
Frontglas
Vidro da frente
Hake för
handlovsrem
Fixador para
correia de pulso
Frontskydd
Protector da frente
1

DISP (Display)-knapp
Botão de apresentação
DISP
(Uppspelning)knapp
Botão de reprodução
2-
 -knapp
Botão 
(Leende)knapp
Botão de smile
Stativfäste
När ett stativ ska användas, använd ett stativ
med skruvar som är 5,5 mm eller kortare. Denna
enhet kan inte sättas fast ordentligt på ett stativ
med långa skruvar. Om man gör det kan denna
enhet skadas.
Encaixe de tripé
Quando utilizar um tripé, utilize um tripé com
parafusos de 5,5 mm ou menos. Esta unidade
não pode ser devidamente fixa num tripé com
parafusos longos. Se o fizer, pode danificar a
unidade.
MENU-knapp
Botão MENU
(Självutlösar)-knapp
Botão do autotemporizador

OPEN-knapp
Botão OPEN
Zoomknappar (W/T)
Botões do zoom (W/T)

Spänne
Fecho
2

Lägesomkopplare
Selector do modo
3

Funktionsknappar
Botões de funcionamento

1
Svenska
Droppvattenpackning
Vedante de gotas
Huvudegenskaper
Mellanlägg (tas bort vid när denna enhet ska användas)
Espaçador (retire para utilizar esta unidade)
Ta loss utlösningsspaken
Retirar o controlo do obturador
Kan användas ner till 40 meters djup under vatten.
Sätta på utlösningsspaken
Fixar o controlo do obturador



DSC-W390/W380
DSC-W360/W350
DSC-W330/W320
4
Utlösningsspaken kan tas bort.
Pode retirar o controlo do obturador.




Droppvattenpackning
Vedante de gotas


Främre fäste
Fixação da frente
För DSC-W390
Para a DSC-W390
För DSC-W360/W330
Para a DSC-W360/W330
För DSC-W380
Para a DSC-W380
För DSC-W350/W320
Para a DSC-W350/W320
 Undervattenshuset MPK-WF (nedan kallat ”denna enhet”) är avsett att
användas endast med Sonys digitala stillbildskamera (nedan kallad ”kamera”)
DSC-W390/W380/W360/W350/W330/W320. (Inte alla kameror finns att tillgå i
alla länder eller regioner.)
 Denna enhet är vattentät vilket gör det möjligt att använda kameran i regn, snö,
på stranden, eller under vattnet.
 Om denna enhet används med kameran inställd på
(Undervatten) eller
(Undervatten) kan du ta vackra undervattensbilder. (Inspelning av rörliga
bilder under vatten är tillgängligt endast i DSC-W390/W380/W360/W350. DSCW330/W320 saknar den funktionen.)
Försiktighetsmått

Reflexskyddsring/Anel
anti-reflexo
Digital stillbildskamera/Máquina fotográfica digital
stor/grande
DSC-W390/W380
liten/pequeno
DSC-W360/W350/W330/W320

2
3
 När denna enhet används vid dykning, är det viktigt att vara uppmärksam på
de omgivande förhållandena. Ouppmärksamhet kan leda till en olycka under
dykning.
 Om det skulle uppstå vattenläckage, var uppmärksam på de omgivande
förhållandena och gå upp till ytan genom att följa säkerhetsföreskrifterna för
dykning.
 Utsätt inte frontglaset för kraftiga stötar, eftersom det kan spricka.
 Undvik att öppna denna enhet på stranden eller ute på vattnet. Förberedelser, till
exempel isättning av kameran och byte av ”Memory Stick Duo”, bör göras på en
plats med låg fuktighet och saltfri luft.
 Kasta inte denna enhet ner i vattnet.
 Undvik att använda denna enhet på platser med höga vågor.
 Undvik att använda denna enhet under följande förhållanden:
 i extremt varma eller fuktiga miljöer.
 i vatten varmare än 40˚C.
 vid temperaturer lägre än 0˚C.
Under sådana förhållanden kan det bildas kondens eller uppstå läckage och denna
enhet kan skadas.
 Använd inte denna enhet mer än 30 minuter i taget vid temperaturer över 35˚C.
 Låt inte denna enhet ligga i direkt solljus på en mycket varm och fuktig plats
under längre perioder. Om det inte går att undvika att denna enhet ligger i solen,
ska denna enhet täckas över med en handduk eller annat skydd.
 Kameran blir varm om den används inuti denna enhet en längre stund. Innan
kameran tas ut ur denna enhet, låt denna enhet ligga i skuggan eller på annan sval
plats en stund så att den svalnar.
 När kameran blir för varm, kan det hända att den stängs av automatiskt eller att
inspelning inte fungerar rätt. Om kameran ska användas igen, låt den först svalna
en stund på ett svalt ställe.
 Använd det medföljande mellanlägget för att hålla denna enhet öppen om du tar
den ombord på flyget. Om den är helt tillsluten, kan ändringar i kabintrycket göra
det svårt att öppna den.
En löst sittande eller klämd O-ring, sand eller smuts på O-ringen kan orsaka
vattenläckage under vatten.
Kontrollera O-ringen före användning.
Läs underhållsanvisningen för O-ringen för närmare information.


Om sololja skulle råka komma på denna enhet, ska det sköljas bort med
ljummet vatten. Om denna enhet lämnas med sololja på höljet, kan ytan på
denna enhet missfärgas eller skadas (t.ex. sprickor på ytan).
Bakre fäste
Fixação de trás
För DSC-W390
Para a DSC-W390
Vattenläckage
För DSC-W380/W360/W350/W330/
W320
Para a DSC-W380/W360/W350/
W330/W320
Om vatten skulle läcka in måste denna enhet genast flyttas till en torr plats.
Om kameran blivit våt bör du genast ta den till närmaste Sony-återförsäljare.
Kunden måste själv stå för reparationskostnaderna.


Skydd mot imbildning
Även om frontglaset på denna enhet har behandlats mot imbildning, är det bäst att
installera kameran i denna enhet i ett rum eller annan plats med låg fuktighet.
Före användning
 Innan kameran används på större djup, sänk först ner denna enhet till
ungefär 1 meters djup och kontrollera att kameran fungerar korrekt och att
denna enhet inte läcker. Därefter kan du börja dyka.
 Om det mot all förmodan skulle uppstå något fel på denna enhet
som orsakar vattenläckage, lämnar Sony ingen garanti mot skadar
på utrustningen i den (kamera, batteri, etc.) och innehållet i gjorda
inspelningar, inte heller kostnader förenade med fotograferingen.
O-ring och droppvattenpackning
O-ring
 Sätt på mellanlägget som medföljer denna enhet för att förhindra slitage av Oringen. (Se illustration )
 Skydda O-ringen från damm.
 Stryk på ett tunt lager fett på O-ringen och sätt den i packningsspåret, och förvara
sedan denna enhet på sval, välventilerad plats. Stäng inte spännet.
 Undvik att förvara denna enhet på en kall, mycket varm eller fuktig plats, eller
tillsammans med naftalin eller kamfer, eftersom sådana förhållanden kan skada
denna enhet.
 Förberedelser
I det följande förklaras procedurer med hjälp av DSC-W390/W380.
Använd inte våld vid byte av fäste.
*Om du använder DSC-W380, är följande steg inte nödvändiga.
*Se efter i listan över fästen och motsvarande kameramodell, så att du alltid
sätter på rätt fäste för kameran.
2 Byt fästena.

O-ring
O-ring
 Efter inspelning på en plats med havsluft, ska denna enhet tvättas i sötvatten med
spännena ordentligt fastspända för att få bort salt och sand. Torka sedan torrt
med en mjuk, torr trasa. Det rekommenderas att denna enhet hålls nersänkt i
sötvatten i cirka 30 minuter. Om salt finns kvar på den kan metalldelar skadas
eller rostbildning uppstå, vilket kan leda till vattenläckage.
 Om sololja skulle råka komma på denna enhet, ska det sköljas bort med ljummet
vatten.
 Torka av insidan av denna enhet med en mjuk, torr trasa. Tvätta inte insidan med
vatten.
Se till att utföra ovanstående underhåll varje gång denna enhet har använts. Använd
inte någon typ av lösningsmedel som t.ex. alkohol, tvättbensin eller thinner vid
rengöring eftersom det kan skada ytfinishen på denna enhet.
Om fel fäste används, kan det skada kameran eller orsaka att vatten läcker in i denna
enhet.
1 Öppna denna enhet. (-1)
Tryck samtidigt på den övre och nedre OPEN-knappen  och släpp spännet i
pilens riktning  för att öppna höljet.
Obs!
Se till att mellanlägget inte tappas bort eftersom det behövs vid förvaring av
denna enhet.

1
LCD-kåpa
Tampa do LCD
Underhåll
Byte av fäste

Denna enhet hålls vattentät med en O-ring. Vi hänvisar till underhållsanvisningen
för O-ringen för närmare information.
1 Fäst den medföljande remmen för LCD-kåpan på denna enhet.
2 Rikta in LCD-kåpan med fästspåret och tryck till såsom visas.
Avtagning (-)
Vidga LCD-kåpan och ta loss den från spåret.
Obs!
Var uppmärksam så att inte handlovsremmen eller tillbehörsremmen kläms
när denna enhets hölje stängs. Om de kommer i kläm i höljet kan det leda till
vattenläckage.
Inspelning
Vid användning av en DSC-W360/W330 kamera
(Radera)-knapp
Botão de eliminar
Fastsättning (-)
O-ring, droppvattenpackning och fett
Ta bort LCD-mellanlägget från det bakre fästet R-B.
(Blixt)-knapp
Botão do flash
 Sätta på och ta loss LCD-kåpan.
Använda denna enhet
Förvaring av denna enhet
2
Vi rekommenderar att blixtspridaren sätts på vid inspelning med blixt.
Passa in blixtspridaren med frontskyddet och tryck fast den såsom visas. (-)
Använd fettet i den blåa tuben (medföljer). Användning av fettet i den gula tuben
eller fett från andra tillverkare kan skada O-ringen och orsaka vattenläckage.
O-ring, droppvattenpackning och fett kan skaffas från närmaste Sony-återförsäljare.
O-ring (modellnr 3-080-065-0 )
Droppvattenpackning (modellnr 3-080-066-0 )
Fett (modellnr 3-071-370-0 )

 Sätta på blixtspridaren
 Ta loss DSC-W380 främre fäste F-B och bakre fäste R-B (-2).
Greppa det främre fästet F-B i delarna markerade med  i illustrationen och
lyft det rakt ut.
Tryck lätt med fingret på insidan av det bakre fästet R-B och lyft det rakt ut.
 Använd det främre fäste och bakre fäste som är avsedda för din
kamera (-2).
I illustrationen visas DSC-W390 främre fäste F-A och bakre fäste R-A.
Tryck på punkterna markerade med  i illustrationen.
Efter att ha bytt fästet, tryck på knapparna på denna enhet flera gånger för att
kontrollera att de fungerar.
*Om du tar loss fästet från denna enhet för att förvara det, ska det rätas ut före
förvaring. Det kan skadas om det förvaras utan att rätas ut.
Förberedelse av O-ringen och droppvattenpackningen
1 Tag av O-ringen.
2 Smörj in O-ringen med fett.
Torka bort sand och smuts från O-ringen, i packningsspåret, eller de delar av
enhetens hölje som ligger mot O-ringen. Smörj in O-ringen med ett tunt, jämnt
lager fett.
3 Sätt in O-ringen i denna enhet.
4 Kontrollera att det inte finns sand eller smuts på
droppvattenpackningen.
Obs!
 Varken ta bort eller applicera fett på droppvattenpackningen.
 Denna enhets hölje kan repas eller det kan uppstå läckage om luckan stängs med
sand eller smuts på O-ringen eller droppvattenpackningen.
Var god läs den separata underhållsanvisningen för O-ringen.
Viktig information om underhåll och hantering av O-ringen finns i denna
bruksanvisning.
Förbereda kameran
Installera kameran i denna enhet i ett rum eller annan plats med låg
luftfuktighet.
Om enheten öppnas eller stängs där det är varmt eller fuktigt finns det
risk för imbildning på frontglaset.
Se bruksanvisningen som medföljde kameran.
1 Ta bort handlovsremmen från kameran.
2 Sätt i batteripacket och ”Memory Stick Duo”.
Se till att använda ett fulladdat batteripack.
Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på ”Memory Stick Duo” för
tagning av bilder.
3 Tryck på knappen ON/OFF (ström) för att slå på kameran.
4 Välj REC-läge. (-4)
Spela in stillbilder
Vid användning av DSC-W390/W380
Välj
(Scenval) med lägesväljaren.
För tagning under vatten, välj
(Undervatten) på LCD-skärmen.
Vid användning av DSC-W360/W350/W330/W320
Välj
(Tagning av stillbild) med lägesomkopplaren, tryck på MENU-knappen
och välj
(Scenval) från
(Tagningsläge).
För tagning under vatten, välj
(Undervatten) på LCD-skärmen.
Spela in rörliga bilder
Välj
(Inspelning av rörliga bilder) med lägesväljaren eller lägesomkopplaren.
För tagning under vatten, välj
(Undervatten) på LCD-skärmen. (Endast vid
användning av en DSC-W390/W380/W360/W350 kamera.)
5 Ställ AF-belysningen på [Av].
AF-belysningen kan inte användas med denna enhet.
6 Kontrollera att objektivet och LCD-skärmen inte är smutsiga.
Om reflexskyddsringen
Ljusreflexer kan uppstå vid användning av denna enhet på grund av ljus som
reflekteras från linsytan. För att reducera dessa ljusreflexer, rekommenderar vi att
reflexskyddsringen  sätts på linsytan före inspelning.
Obs!
 Kontrollera att det inte finns smuts eller damm på kontaktytan innan
reflexskyddsringen sätts på.
 Torka bort damm från kontaktytan med en lätt fuktad trasa.
 När du har använt reflexskyddsringen, sätt fast den på bladet  för förvaring.
Installera kameran i denna enhet
Använda/ställa in olika funktioner
Kamerans olika funktioner kan också användas med kameran isatt i denna enhet.
Kamerorna ställer in fokus automatiskt utan att växla till makroläget.
Välja läge
 Välj önskat REC-läge med lägesomkopplaren på denna enhet.
För tagning av stillbilder
alla REC-lägen utom
(Filmläge)
För inspelning av rörliga bilder
(Filmläge)
Vid inspelning av rörliga bilder kan ljudet inte spelas in korrekt.
(Scenval) eller
(Filmläge), kan du välja ett
 När REC-läget ställs på
subläge i det läget.
Tryck på MENU-knappen på denna enhet och välj önskat läge* med knappen
(Leende)/ (Blixt) eller DISP (Display)-knappen/ (Självutlösar)knappen.
* Vi rekommenderar att du använder
(Undervatten) som scenvalsläge för
tagning av stillbilder under vatten, eller
(Undervatten) i filminspelningsläget
för inspelning av rörliga bilder under vatten (endast DSC-W390/W380/W360/
W350).
Val av undervattensvitbalans
Justerar färgtonen i läget
(Undervatten) under
(Undervatten) under
(Scenval) eller i läget
(Filmläge).
Kameran justerar automatiskt färgtoner under vatten så
(Auto)
att de blir naturliga.
Justerar
för undervattensförhållanden där blått är
(Undervatten 1)
framträdande.
(Undervatten 2) Justerar för undervattensförhållanden där grönt är
framträdande.
För justering av vitbalansen beroende på ljuskällan.
(One Push)*
Den vitfärg som lagrats i [One Push-inst.] blir den
grundläggande vitfärgen. Använd detta läge när [Auto]
eller andra lägen inte kan användas för att ställa in färgen
på rätt sätt.
(One Push-inst.)* För lagring av den grundläggande vitfärg som ska
användas i [One Push]-läget.
* Denna enhet kan inte användas med en DSC-W330/W320 kamera.
Obs!
Vid användning av en DSC-W390/W380/W360/W350 kamera
 Beroende på vattnets färgnyans, är det möjligt att Undervattensvitbalansen
inte fungerar korrekt även om du väljer [Undervatten 1] eller [Undervatten 2].
 När blixt är [På], kan undervattensvitbalansen endast ställas in på [Auto],
[One Push] eller [One Push-inst.].
 [One Push-inst.] kan inte inte väljas medan blixten laddas.
 Den vitreferens som lagras med hjälp av [Vitbalans] och
[Undervattensvitbalans] lagras separat.
Vid användning av en DSC-W330/W320 kamera
 Beroende på vattnets färgnyans, är det möjligt att Undervattensvitbalansen
inte fungerar korrekt även om du väljer [Undervatten 1] eller [Undervatten 2].
 När blixt är [På], kan undervattensvitbalansen endast ställas in på [Auto].
För mer information om inställningar, se bruksanvisningen som medföljde
kameran.
Använda zoomknappen (W/T) (Se illustration )
 Tryck på W-sidan för vidvinkel. (Motivet syns längre bort.)
 Tryck på T-sidan för telefoto. (Motivet syns närmare.)
Att tänka på vid inspelning
 Om inga bilder tas på en stund, stängs kameras av automatiskt för att förhindra att
batteripacket tar slut. Slå på strömmen igen när kameran ska användas igen. För
mer information, se bruksanvisningen som medföljde kameran.
 Vid användning av en blixt med kameran isatt i denna enhet, reduceras blixtens
faktiska täckning och bilder tenderar att bli mörkare överlag, så tagningsavståndet
med blixt kan vara betydligt kortare i vissa förhållanden (beckmörker, etc.) I
sådana förhållanden rekommenderas användning av en extern undervattenslampa
tillsammans med blixten.
 Om du använder blixten under vatten, är det möjligt att blixtljuset reflekteras av
partiklar i vattnet och visas på bilden som ljuscirklar.
 Ljusreflexer kan uppstå beroende på tagningsförhållandena. Ändra i så fall på
förhållandena.
Uppspelning
Bilder kan visas på LCD-skärmen med hjälp av funktionsknappen. Inget ljud hörs.
1 Slå på strömmen. (-1)
(Uppspelning)-knappen. (-2)
2 Tryck på
3 Välj önskad bild. (-3)
-3  Till föregående bild
-3  Till nästa bild
För mer information, se bruksanvisningen som medföljde kameran.
Ta ur kameran
Se till att stänga av strömmen vid isättning eller urtagning av
kameran. Objektivet kan skadas om strömmen är påslagen.
1 Tryck på knappen ON/OFF (ström) för att slå av kameran.
2 Installera kameran i denna enhet. (-2)
När kameran har använts en längre stund, blir kameran varm. Slå av strömmen
och låt kameran svalna en stund innan den tas ut ur denna enhet.
Var försiktig så att du inte tappar kameran när den tas ur.
Kontrollera att kameran sitter sätt.
Före dykning
 Före bildtagning under vatten, sänk först ner denna enhet till ungefär 1 meters
djup och kontrollera att den fungerar korrekt och att den inte läcker. Därefter kan
du börja dyka.
 Installera kameran i denna enhet före dykning, och undvik i möjligaste grad att
öppna och stänga denna enhet medan du är ombord på en båt eller vid stranden.
När kameran installeras, ska det göras på en plats med så låg fuktighet som
möjligt.
 Innan denna enhet används, kontrollera att det inte har fastnat något skräp mellan
den främre och bakre hushalvan av denna enhets hölje.
 Innan denna enhet används, kontrollera alltid hur många bilder som kan tas och
hur mycket batteritid som återstår.
Lämpliga tider för inspelning
Den bästa tiden för bildtagning är mellan klockan 10:00 på förmiddagen och 2:00 på
eftermiddagen, när solen står högt.
Se till att stänga denna enhets hölje ordentligt och att spänna fast det övre och
undre spännet tills de hakar fast.
Obs!
 När denna enhets hölje sluts till, kontrollera att det inte finns skräp, sand,
hårstrån eller andra främmande föremål på O-ringen eller i packningsspåret. Det
kan uppstå vattenläckage om främmande föremål fastnar i dessa ställen.
 När kameran är isatt, kan det hända att kameraobjektivets mittpunkt inte är
centrerad mot frontglaset på denna enhet. Detta påverkar inte tagningen av
bilder.
Rätt position (-3)
Fel position (-3)
Om spännet stängs såsom visas i -3, blockeras spännet och gör det omöjligt att
låsa denna enhet.
Montering av tillbehör
Sätta på handlovsremmen
Vi rekommenderar att handlovsremmen (medföljer) sätts fast innan denna enhet tas
i bruk. (-)
Uppspelningsbilden visas
inte i den färg du förväntat
dig. (Vid inspelning under
vatten)
Knappar som kan manövreras utifrån
ON/OFF (ström), utlösare, zoom (W/T), lägesval, styrknapp (display/
självutlösare/leende/blixt), MENU, radera, uppspelning
Storlek
Ca. 148 × 112 × 89 mm (b/h/d)
(exklusive utskjutande delar)
Inkluderade artiklar
Vattentätt hölje (1)
Handlovsrem (1)
LCD-kåpa (1)
Blixtspridare (1)
Främre fäste (4)
Bakre fäste (2)
LCD-mellanlägg (1)
Reflexskyddsring (2)
Fett (1)
O-ring (1)
Mellanlägg (1)
Uppsättning tryckt dokumentation
Extra tillbehör
O-ringsats ACC-MP105
(Kontrollera att
finns på förpackningen vid inköp.)
Till denna enhet kan undervattenstillbehör från SEA&SEA SUNPAK CO., Ltd.
användas. Vi hänvisar till följande webbsida för närmare information om dessa
tillbehör.
http://www.seaandsea.co.jp/products/accessory/mpk/index.html
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Português
Principal função
Pode ir a uma profundidade máxima de 40 m debaixo de água.
 A caixa estanque MPK-WF (referida a seguir como “esta unidade”) destina-se
a ser utilizada exclusivamente com a máquina fotográfica digital Sony (referida a
seguir como a “máquina”) DSC-W390/ W380/W360/W350/W330/W320. (Nem
todas as máquinas estão disponíveis em todos os países ou regiões.)
 Esta unidade é à prova de água, pelo que a máquina pode ser utilizada à chuva, na
neve, na praia ou debaixo de água.
 A utilização desta unidade com a máquina definida com a opção
(Subaquático) ou
(Subaquático) permite-lhe tirar imagens subaquáticas
de grande beleza. (A gravação de filmes subaquáticos só está disponível nas
máquinas DSC-W390/W380/W360/W350. As máquinas DSC-W330/W320 não
têm essa função.)
Precauções
 Quando utilizar esta unidade a conduzir, não se esqueça de prestar atenção ao que
se passa à volta. A falta de atenção pode causar um acidente de condução.
 Se ocorrer infiltração de água, preste atenção ao que se passa à volta e suba de
acordo com as regras de segurança do mergulho.
 Não sujeite o vidro da frente a fortes impactos, pois o vidro pode rachar.
 Evite abrir esta unidade na praia ou dentro de água. A preparação, como, por
exemplo, instalar a máquina e substituir o “Memory Stick Duo”, deve ser feita
num local onde a humidade seja baixa e não haja sal no ar.
 Não atire esta unidade para dentro de água.
 Evite utilizar esta unidade em locais com ondas muito fortes.
 Evite utilizar esta unidade nas seguintes situações:
 num local muito quente ou húmido.
 em água com uma temperatura superior a 40 ˚C.
 a uma temperatura inferior a 0 ˚C.
Nestas situações, pode ocorrer condensação de humidade ou infiltração de água
que danifique esta unidade.
 Não utilize esta unidade por mais de 30 minutos de cada vez com temperaturas
superiores a 35 ˚C.
 Não deixe esta unidade à luz directa do sol, num local muito quente e húmido,
durante um longo período de tempo. Se não for possível evitar deixar esta
unidade à luz directa do sol, certifique-se de que tapa esta unidade com uma
toalha ou outra protecção.
 A máquina aquece se for utilizada dentro desta unidade por muito tempo. Antes
de retirar a máquina desta unidade, deixe a unidade à sombra ou num local fresco
durante algum tempo para arrefecer.
 Quando a máquina sobreaquecer, ela pode desligar-se automaticamente ou a
gravação pode não funcionar correctamente. Para voltar a utilizar a máquina,
deixe-a no local fresco durante algum tempo para arrefecer.
 Utilize o espaçador fornecido para manter esta unidade aberta se a transportar
num avião. Se ficar fechada, as alterações de pressão na cabina podem dificultar a
sua abertura.
Um O-ring solto ou fendido, areia ou sujidade no O-ring podem causar
infiltrações de água debaixo de água.
Não se esqueça de verificar o O-ring antes de o utilizar.
Para mais detalhes, leia o manual de manutenção do O-ring.
Se houver protector solar na unidade, lave bem a unidade com água morna. Se
ficar protector solar no corpo desta unidade, a superfície da mesma pode ficar
descolorada ou danificada (por exemplo, com fendas na superfície).
Se, por acaso, entrar água, pare imediatamente a exposição desta unidade à água.
Se a máquina se molhar, leve-a imediatamente ao revendedor Sony mais próximo.
Os custos de reparação têm de ser suportados pelo cliente.
Embora o vidro da frente desta unidade tenha sido tratado contra o embaciamento,
não se esqueça de instalar a máquina nesta unidade numa sala com pouca humidade
ou num ambiente semelhante.
Antes de utilizar
 Antes de utilizar a máquina debaixo de água, leve esta unidade até uma
profundidade de cerca de 1 m e verifique se a máquina está a funcionar
correctamente e certifique-se de que não há infiltração de água na unidade.
Depois, inicie o seu mergulho.
 Na eventualidade improvável de uma avaria nesta unidade causar danos
devido a infiltração de água, a Sony não concede garantias contra danos no
equipamento contido na unidade (máquina, bateria, etc.) ou no conteúdo
gravado, nem contra despesas implicadas na revelação fotográfica.
O-ring e vedante de gotas
O-ring
Esta unidade utiliza um O-ring para ser à prova de água. Para mais detalhes, leia o
manual de manutenção do O-ring.
Uma utilização incorrecta do O-ring pode resultar em infiltração de água.
Vedante de gotas
Não retire nem aplique lubrificante no vedante de gotas. Se o vedante subir ou ficar
fendido, isso pode resultar em infiltrações de água.
Se o vedante de gotas sair, reponha-o com cuidado de modo a não ficar torcido.
(veja a Ilustração )
Vida útil do O-ring e do vedante de gotas
Felsökning
3 Stäng denna enhets hölje och spänn fast spännet. (-3)
Spännets läge när denna enhets hölje stängs
(Undervatten).
Obs!
Innan denna enhet öppnas, ska den sköljas av med kranvatten eller sötvatten och
sedan torkas av med en mjuk trasa. Var försiktig när höljet öppnas så att det inte
droppar från kroppen, håret eller våtdräktens ärmar på kameran.
Inspelningsfunktionen
fungerar inte.
Tryckmotstånd
Till 40 meters djup under vatten
Efeito anti-embaciamento
2 Öppna denna enhet.
3 Ta ut kameran ur denna enhet.
Se alltid till att stänga av strömmen vid isättning eller urtagning av
kameran. Objektivet kan skadas om strömmen är påslagen.
Vattentätning
O-ring, spänne
Infiltração de água
1 Slå av strömmen. (-1)
Problem
Det finns vattendroppar
inuti denna enhet.
Material
Plast (PC, ABS), glas
Vikt
Ca. 480 g (endast undervattenshus)
1 Slå på strömmen. (-1)
2 Tryck på utlösningsspaken/utlösaren för bildtagning. (-2)
4 Avbryt funktionen
(Undervatten) eller
5 Ställ AF-belysningen på [Auto].
Specifikationer
Orsak/Åtgärder
 Det finns repor eller sprickor på O-ringen.
 Byt ut O-ringen mot en ny.
 O-ringen är inte korrekt isatt.
 Sätt O-ringen jämnt i spåret.
 Spännet är inte fastspänt.
 Spänn fast spännet tills det klickar på plats.
 Batteriet har laddats ur.
 Fulladda batteriet.
 ”Memory Stick Duo” är fullt.
 Sätt i en annan ”Memory Stick Duo” eller radera
data som inte behövs från ”Memory Stick Duo”.
 Skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” står på
LOCK.
 Ställ fliken i inspelningsläget eller sätt i en ny
”Memory Stick Duo”.
 Kameran blir varm.
 Låt kameran ligga på ett svalt ställe en stund så att
den svalnar.
 Kameran är kanske inte inställd på
(Undervatten) eller
(Undervatten).
 Kontrollera att kameran är inställd på
(Undervatten) eller
(Undervatten).
 Undervattensvitbalansen är kanske inte rätt inställd.
 Kontrollera kamerans inställning för
undervattensvitbalansen.
O-ring
A vida útil do O-ring varia de acordo com a frequência de utilização desta unidade e
as condições. Em termos gerais, a vida útil é de cerca de um ano.
Vedante de gotas
Substitua o vedante de gotas por um novo, se encontrar riscos ou fendas.
Quando guardar esta unidade
 Fixe o espaçador fornecido com esta unidade para evitar o desgaste do O-ring.
(veja a Ilustração )
 Evite a acumulação de pó no O-ring.
 Cubra levemente o O-ring com lubrificante e introduza-o na respectiva ranhura.
Depois, guarde esta unidade num local fresco e bem ventilado. Não feche o fecho.
 Evite guardar esta unidade num local frio, muito quente ou húmido ou
juntamente com naftalina ou cânfora, pois estas condições podem danificar a
unidade.
 Preparação
Quando utilizar com uma máquina DSC-W360/W330
Retire o espaçador do LCD da fixação de trás R-B.
Substituir a fixação
Os seguintes procedimentos são explicados com a utilização da DSC-W390/W380.
Não utilize força excessiva quando substituir a fixação.
* Se a utilizar a DSC-W380, os passos que se seguem não são necessários.
* Instale sempre a fixação correcta para a sua máquina consultando a lista de
compatibilidade de fixações.
A utilização da fixação errada pode danificar a máquina ou permitir a entrada de
água nesta unidade.
1 Abra esta unidade. (-1)
Prima os botões OPEN de cima e de baixo em conjunto  e abra o fecho na
direcção da seta  para abrir o corpo desta unidade.
Notas
Tenha cuidado para não perder o espaçador, pois vai precisar dele para guardar
esta unidade.
2 Substitua as fixações.
 Retire a fixação da frente F-B e a fixação de trás R-B da DSC-W380
(-2).
Pegue na fixação da frente F-B pelas partes assinaladas com  na ilustração e
levante-a para fora.
Pressione ligeiramente com o dedo na parede interior da fixação de trás R-B e
levante-a para fora.
 Utilize a fixação da frente e a fixação de trás que foram feitas para a
sua máquina (-2).
A ilustração mostra a fixação da frente F-A e a fixação de trás R-A da
DSC-W390.
Pressione firmemente nos pontos assinalados com  na ilustração.
Depois de substituir a fixação, pressione os botões desta unidade várias vezes
para verificar o seu funcionamento.
*Se retirar a fixação desta unidade para guardá-la, endireite-a antes de guardá-la.
Pode ficar danificada se não for guardada endireitada.
Preparar o O-ring e o vedante de gotas
1 Retire o O-ring.
2 Cubra o O-ring com lubrificante.
Limpe qualquer resíduo de areia ou sujidade que possa existir no O-ring, na
respectiva ranhura ou nas partes do corpo da unidade que entrem em contacto
com o O-ring. Cubra o O-ring com uma leve e uniforme camada de lubrificante.
3 Instale o O-ring nesta unidade.
4 Verifique se o vedante de gotas tem areia ou sujidade.
Notas
 Não retire nem aplique lubrificante no vedante de gotas.
 O corpo desta unidade pode ficar riscado ou pode entrar água se a tampa for
fechada com areia ou sujidade no O-ring ou no vedante de gotas.
Certifique-se de que lê o manual de manutenção do O-ring.
Esse manual contém detalhes importantes sobre o manuseamento do
O-ring.
Preparar a máquina
Instale a máquina nesta unidade numa sala com pouca humidade ou
ambiente semelhante.
A abertura ou fecho desta unidade em locais quentes ou húmidos pode
resultar no embaciamento do vidro da frente.
Consulte o manual de instruções fornecido com a máquina.
1 Retire a correia da máquina.
2 Introduza a bateria e o “Memory Stick Duo”.
Certifique-se de que utiliza uma bateria totalmente carregada.
Certifique-se de que o “Memory Stick Duo” tem espaço suficiente para gravar
imagens.
3 Prima o botão ON/OFF (de corrente) para ligar a máquina.
4 Seleccione o modo REC. (-4)
Gravação de fotografias
Quando utilizar a DSC-W390/W380
Seleccione
(Selecção de cena) com o selector do modo.
Para gravar debaixo de água, seleccione
(Subaquático) no ecrã LCD.
Quando utilizar a DSC-W360/W350/W330/W320
Seleccione
(Gravação de fotografias) com o selector do modo, prima o botão
MENU e seleccione
(Selecção de cena) em
(Modo de disparo).
Para gravar debaixo de água, seleccione
(Subaquático) no ecrã LCD.
Gravação de filmes
Seleccione
(Gravação de filmes) com o selector ou controlo do modo.
Para gravar debaixo de água, seleccione
(Subaquático) no ecrã LCD. (Apenas
quando utilizar uma máquina DSC-W390/W380/W360/W350.)
5 Defina o Iluminador AF como [Deslig].
O Iluminador AF não pode ser utilizado com esta unidade.
6 Verifique se há sujidade na objectiva e no ecrã LCD.
Acerca do anel anti-reflexo
Pode ocorrer encadeamento ao utilizar esta unidade devido à luz que reflecte na
superfície da objectiva. Para reduzir esse encadeamento, recomendamos que fixe o
anel anti-reflexo  na superfície da objectiva antes de gravar.
Notas
 Verifique se a superfície de contacto tem sujidade ou pó antes de fixar o anel
anti-reflexo.
 Limpe qualquer pó que esteja na superfície de contacto com um pano húmido.
 Depois de utilizar o anel anti-reflexo, guarde-o colocando-o na folha .
Instalar a máquina nesta unidade
Certifique-se sempre de que desliga a corrente quando instalar ou
retirar a máquina. A objectiva pode ser danificada se a corrente estiver
ligada.
1 Prima o botão ON/OFF (de corrente) para desligar a máquina.
2 Instale a máquina nesta unidade. (-2)
Verifique se a máquina está correctamente colocada.
3 Feche o corpo desta unidade e feche o fecho. (-3)
Segure o corpo desta unidade e feche os fechos superior e inferior.
Notas
 Quando fechar o corpo desta unidade, certifique-se de que não existem resíduos,
areia, cabelo ou outras matérias estranhas no O-ring e na respectiva ranhura.
Pode ocorrer infiltração de água, se houver matérias estranhas nestes pontos.
 Quando a máquina estiver fixa, o centro da objectiva da máquina poderá estar
desalinhado com o centro do vidro da frente desta unidade. Isto não afecta o
disparo.
Posição do fecho ao fechar o corpo da unidade
Bom exemplo (-3)
Mau exemplo (-3)
Se fechar o fecho conforme apresentado na ilustração -3, o fecho ficará preso,
tornando-se impossível trancar esta unidade.
Fixar os acessórios
Prender a correia de pulso
Recomendamos que prenda a correia de pulso (fornecida) antes de utilizar esta
unidade. (-)
 Fixar o difusor
Recomendamos a utilização do difusor quando gravar com o flash.
Alinhe o difusor com o protector da frente e pressione-o bem, conforme ilustrado.
(-)
 Fixar e retirar a tampa do LCD
Como fixar (-)
Após a substituição, certifique-se de que não ocorre infiltração de água.
1 Fixe a correia fornecido da tampa do LCD nesta unidade.
2 Alinhe a tampa do LCD com o guia de fixação e pressione-o
firmemente, conforme ilustrado.
Lubrificante
Como retirar (-)
Utilize o lubrificante do tubo azul (fornecido). A utilização do lubrificante do tubo
amarelo ou um lubrificante de outro fabricante danificará o O-ring, causando
infiltrações de água.
O-ring, vedante de gotas e lubrificante
Pode obter o O-ring, o vedante de gotas e o lubrificante no revendedor Sony mais
próximo.
O-ring (modelo no. 3-080-065-0 )
Vedante de gotas (modelo no. 3-080-066-0 )
Lubrificante (modelo no. 3-071-370-0 )
Manutenção
 Depois de gravar em locais com brisa marinha, lave bem esta unidade com água
doce, com os fechos fechados, para remover o sal e areia, limpando-a depois
com um pano macio seco. Recomenda-se mergulhar esta unidade em água doce
durante cerca de 30 minutos. Se a unidade ficar com sal na superfície, as partes
metálicas podem danificar-se ou enferrujar-se, o que pode causar a infiltração de
água.
 Se houver protector solar na unidade, lave bem a unidade com água morna.
 Limpe o interior desta unidade com um pano macio seco. Não lave o interior com
água.
Certifique-se de que executa os pontos de manutenção acima indicados sempre que
utilizar esta unidade. Não utilize qualquer tipo de solvente, por exemplo, álcool,
benzina ou diluente de limpeza, pois pode danificar o acabamento da superfície
desta unidade.
Abra a tampa do LCD e retire-a da respectiva guia.
Notas
Tenha cuidado para não prender a correia de pulso nem a correia do acessório
quando fechar o corpo desta unidade. Se ficarem presas no corpo, pode ocorrer
infiltração de água.
Utilizar esta unidade
Gravar
1 Ligue a corrente. (-1)
2 Prima o controlo do obturador/botão do obturador para gravar
imagens. (-2)
Utilizar/definir várias funções
Pode utilizar as várias funções da máquina instalada nesta unidade.
As máquinas fazem a focagem automaticamente, sem passar para o modo Macro.
(continua no verso da página)
Рычажок затвора
(Кнопка затвора)


2-
Кнопка ON/OFF
Диффузор
Кнопка
(Воспроизведение)
Переднее стекло
Крючок для
наручного
ремня
Кнопка DISP
(Индикация)
Resolução de problemas
Кнопка 
Sintoma
Há gotas de água no
interior desta unidade.
Кнопка
(Улыбка)
Передний защитный
фильтр
Кнопка
Кнопка MENU
Гнездо для штатива
При использовании штатива выбирайте штативы
с винтами длиной 5,5 мм или короче. Данное
устройство невозможно прочно прикрепить к
штативу с помощью длинных винтов. Это может
привести к повреждению устройства.
Кнопка
Кнопка
(Вспышка)
(Удаление)
(Автоспуск)




1
Кнопка OPEN
Кнопки трансфокации
(W/T)

2
A imagem reproduzida
não está apresentada na
cor pretendida. (Ao gravar
debaixo de água)
3


Козырек
ЖКэкрана
Características técnicas
Защелка
Material
Plástico (PC, ABS), vidro

1
Переключатель
режимов
Кнопки управления
À prova de água
O-ring, fecho
Resistente à pressão
Profundidade máxima de 40 m debaixo de água
Уплотнительное
кольцо
Botões externos
ON/OFF (corrente), Obturador, Zoom (W/T), Modo, Controlo (Apresentação/
Autotemporizador/Sorriso/Flash), MENU, Eliminar, Reprodução
Português
(continuação da página de rosto)
Seleccionar o modo
Каплезащитное
уплотнение
Прокладка (извлеките при использовании
устройства)
Отсоединение рычажка затвора
Прикрепление рычажка затвора

DSC-W390/W380
DSC-W360/W350
DSC-W330/W320
4


Рычажок затвора является съемным.


Каплезащитное
уплотнение



Противоотражательное кольцо
Цифровая фотокамера
большое
DSC-W390/W380
маленькое
DSC-W360/W350/W330/W320

2
Ajusta o tom das cores no modo
no modo
(Subaquático) em
(Subaquático) em
(Modo de Filme).
(Selecção de Cena) ou
A máquina ajusta automaticamente o tom das cores
(Auto)
debaixo de água, de modo a que pareçam mais naturais.
Faz os ajustes necessárias para as condições subaquáticas
(Subaquático 1) em que o azul é forte.
Faz os ajustes necessárias para as condições subaquáticas
(Subaquático 2) em que o verde é forte.
Ajusta o equilíbrio de brancos, dependendo da fonte de
luz. A cor branca memorizada no modo [Um toque reg.]
torna-se a cor branca básica. Utilize este modo quando a
(Um toque)*
opção [Auto] ou outros modos não conseguirem definir a
cor correctamente.
Memoriza a cor branca básica que será utilizada no modo
(Um toque reg.)* [Um toque].
Notas
Quando utilizar com uma máquina DSC-W390/W380/W360/W350
 Dependendo da cor da água, a opção Equil. br. Subaquático poderá não
funcionar correctamente, mesmo que seleccione [Subaquático 1] ou
[Subaquático 2].
 Quando o flash estiver [Ligado], o equilíbrio de brancos subaquático só pode
ser regulado para [Auto], [Um toque] ou [Um toque reg.].
 Não é possível seleccionar [Um toque reg.] enquanto o flash estiver a ser
carregado.
 As referências brancas carregadas com as opções [Equilíbrio de brancos] e
[Equil. br. Subaquático] ficam armazenadas separadamente.
Quando utilizar com uma máquina DSC-W330/W320
 Dependendo da cor da água, a opção Equil. br. Subaquático poderá não
funcionar correctamente, mesmo que seleccione [Subaquático 1] ou
[Subaquático 2].
 Quando o flash estiver [Ligado], o equilíbrio de brancos subaquático só pode
ser regulado para [Auto].
Para mais detalhes sobre as definições, consulte o manual de instruções fornecido
com a máquina.
Для модели DSC-W380
3
Для моделей DSC-W360/W330
Seleccionar o equilíbrio de brancos subaquático
* Esta unidade não pode ser utilizada com uma máquina DSC-W330/W320.
Передняя насадка
Для модели DSC-W390
 Seleccione o modo REC utilizando o selector de modo desta unidade.
Para tirar fotografias Todos os modos REC, excepto
(Modo de Filme)
Para gravar filmes
(Modo de Filme)
Ao gravar filmes, não é possível gravar som correctamente.
(Selecção de cena) ou
(Modo de
 Quando definir o modo REC como
Filme), pode seleccionar um submodo desse modo.
Prima o botão MENU nesta unidade e seleccione o modo pretendido* com o
botão
(Sorriso)/ (Flash) ou o botão DISP (Apresentação)/
(Autotemporizador).
(Subaquático) no modo de selecção de
* Recomendamos que utilize a opção
cena para tirar fotografias subaquáticas ou a opção
(Subaquático) no modo
de gravação de filmes para gravar filmes subaquáticos (apenas nas máquinas
DSC-W390/W380/W360/W350).


Для моделей DSC-W350/W320


Utilizar o botão do zoom (W/T) (veja a Ilustração )
 Prima o lado W para grande angular. (O motivo parece estar mais longe.)
 Prima o lado T para teleobjectiva. (O motivo parece estar mais próximo.)
Задняя насадка
Для модели DSC-W390
Для моделей DSC-W380/W360/
W350/W330/W320
Notas sobre gravação



Прокладка ЖК-экрана

Для моделей DSC-W380/W350/W320
Во время покупки данного устройства прокладка ЖК-экрана будет прикреплена к
задней насадке R-B.
Цифровая фотокамера
Передняя
насадка
Задняя
насадка
DSC-W390
F-A
R-A

DSC-W380
F-B*
R-B*
*
DSC-W360/W330
F-C
R-B*

DSC-W350/W320
F-D
R-B*
*
 Se não gravar imagens durante um determinado período de tempo, a máquina
desliga-se automaticamente para evitar que a bateria se descarregue. Para voltar
a utilizar a máquina, ligue novamente a corrente. Para mais detalhes, consulte o
manual de instruções fornecido com a máquina.
 Quando utilizar um flash com esta unidade fixa, o alcance efectivo do flash é
reduzido e as imagens tendem a ficar mais escuras em geral, pelo que a distância
de disparo pode ser bastante reduzida em alguns ambientes (muito escuros, etc.).
Nessas condições, recomenda-se que utilize uma luz subaquática externa, além do
flash.
 Se utilizar o flash debaixo de água, a luz do flash poderá reflectir-se nas partículas
suspensas na água e aparecer na imagem sob a forma de círculos de luz.
 Pode ocorrer encandeamento, dependendo das condições. Se isto acontecer, altere
as condições.
Reprodução
Pode reproduzir imagens no ecrã LCD utilizando o botão de controlo. Não é
possível ouvir som.

1 Ligue a corrente. (-1)
2 Prima o botão de reprodução . (-2)
3 Seleccione a imagem pretendida. (-3)
Прокладка
ЖК-экрана
* Насадка и прокладка ЖК-экрана прилагаются к данному устройству при покупке.

-3  Para a imagem anterior
-3  Para a imagem seguinte
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com a máquina.
Retirar a máquina
1 Desligue a corrente. (-1)

Certifique-se de que desliga a corrente quando instalar ou retirar a
máquina. A objectiva pode ser danificada se a corrente estiver ligada.
2 Abra esta unidade.
3 Retire a máquina desta unidade.
Quando a máquina for utilizada durante muito tempo, ela aquece. Desligue a
corrente e deixe a máquina arrefecer durante algum tempo antes de retirar a
máquina desta unidade.
Tenha cuidado para não deixar cair a máquina quando a retirar.

4 Cancele
(Subaquático) ou
(Subaquático).
5 Defina a opção Iluminador AF como [Auto].
Кнопка ON/OFF
Рычажок затвора
(Кнопка затвора)
Notas
Antes de abrir esta unidade, passe-a por água da torneira ou água doce e depois
elimine a água com um pano macio. Quando abrir a unidade, tenha cuidado para
não deixar cair água do seu corpo, cabelo ou fato molhado na máquina.
Antes de fazer um mergulho

1
A função de gravação não
funciona.
Causa/Acções correctivas
 Há riscos ou fendas no O-ring.
 Substitua o O-ring por um novo.
 O O-ring não está correctamente instalado.
 Coloque o O-ring de forma uniforme na
respectiva ranhura.
 O fecho não está fechado.
 Feche o fecho até ouvir um estalido.
 A bateria não tem carga.
 Carregue totalmente a bateria.
 O “Memory Stick Duo” está cheio.
 Introduza outro “Memory Stick Duo” ou apague
dados desnecessários do “Memory Stick Duo”.
 A patilha de protecção contra gravação no “Memory
Stick Duo” está na posição LOCK (trancada).
 Coloque a patilha na posição de gravação ou
introduza outro “Memory Stick Duo”.
 A máquina aquece.
 Deixe a máquina num local fresco durante algum
tempo para arrefecer.
 A máquina poderá não estar definida com a opção
(Subaquática) ou
(Subaquática).
 Certifique-se de que a máquina está definida com
a opção
(Subaquática) ou
(Subaquática).
 O equilíbrio de brancos subaquático pode não estar
correctamente definido.
 Verifique a definição do equilíbrio de brancos
subaquático da máquina.
Кнопка
трансфокации
Переключатель режимов
1
2
 Antes de gravar imagens debaixo de água, leve esta unidade até uma profundidade
de cerca de 1 m e verifique se está a funcionar correctamente e certifique-se de
que não há infiltração de água na unidade. Depois, inicie o seu mergulho.
 Instale a máquina nesta unidade antes de mergulhar e evite abrir e fechar esta
unidade, o mais possível, quando estiver num barco ou à beira mar. Quando
instalar a máquina, faça-o num local que tenha o mínimo de humidade.
 Antes de utilizar esta unidade, certifique-se de que não há resíduos presos entre as
metades da frente e de trás do corpo desta unidade.
 Antes de utilizar esta unidade, verifique sempre o número de imagens que ainda
pode gravar, bem como carga da bateria.
Horas mais adequadas para gravar
A hora mais adequada para gravar imagens é entre as 10:00h e as 14:00h, quando o
sol está directamente por cima.
Dimensões
Aprox. 148 × 112 × 89 mm (l/a/p)
(excluindo as peças salientes)
Peso
Aprox. 480 g (apenas caixa estanque)
Itens incluídos
Caixa estanque (1)
Correia de pulso (1)
Tampa do LCD (1)
Difusor (1)
Fixação da frente (4)
Fixação de trás (2)
Espaçador do LCD (1)
Anel anti-reflexo (2)
Lubrificante (1)
O-ring (1)
Espaçador (1)
Documentos impressos
Acessórios opcionais
Kit de O-ring ACC-MP105
(Verifique se existe o símbolo
Уплотнительное кольцо и
каплезащитное уплотнение
Уплотнительное кольцо
Для обеспечения водонепроницаемости в данном устройстве используется
уплотнительное кольцо. Подробные сведения приведены в отдельной
инструкции по эксплуатации уплотнительного кольца.
Ненадлежащий уход за уплотнительным кольцом может привести к протечке
воды.
Каплезащитное уплотнение
Не удаляйте и не наносите смазку на каплезащитное уплотнение. Если данное
уплотнение поднимется или будет защемлено, это может привести к протечке
воды.
Если каплезащитное уплотнение отстанет, осторожно установите его на
место, не допуская его перекручивания. (См. рисунок )
Срок годности уплотнительного кольца и каплезащитного
уплотнения
Уплотнительное кольцо
Срок годности уплотнительного кольца зависит от частоты и условий
использования данного устройства. Обычно он составляет около одного года.
Каплезащитное уплотнение
При обнаружении на каплезащитном уплотнении царапин или трещин,
замените его новым.
После замены проверьте отсутствие протечки воды.
Смазка
Используйте смазку в синем тюбике (прилагается). Использование смазки в
желтом тюбике или смазки других производителей приведет к повреждению
уплотнительного кольца и протечке воды.
Уплотнительное кольцо, каплезащитное уплотнение и смазка
Уплотнительное кольцо, каплезащитное уплотнение и смазку можно
приобрести у ближайшего дилера Sony.
Уплотнительное кольцо (модель № 3-080-065-0 )
Каплезащитное уплотнение (модель № 3-080-066-0 )
Смазка (модель № 3-071-370-0 )
Уход за данным устройством
 После записи в месте воздействия морского ветра, тщательно промойте
данное устройство в пресной воде с пристегнутыми защелками, чтобы
удалить соль и песок, а затем протрите мягкой сухой тканью. Рекомендуется
погрузить данное устройство в пресную воду примерно на 30 минут. Если
на нем останется соль, это может привести к повреждению металлических
деталей или образованию коррозии и вызвать протечку воды.
 При попадании на данное устройство масла для загара обязательно
полностью смойте его с помощью теплой воды.
 Вытирайте внутреннюю поверхность данного устройства с помощью
мягкой сухой ткани. Не промывайте ее водой.
Обеспечивайте вышеописанный уход при каждом использовании данного
устройства. Не используйте для очистки растворители, такие как спирт,
бензин или разбавитель, поскольку это может привести к повреждению
покрытия поверхности данного устройства.
Во время хранения данного устройства
 Прикрепите прокладку, прилагаемую к данному устройству, чтобы
предохранить уплотнительное кольцо от изнашивания. (См. рисунок )
 Предохраняйте уплотнительное кольцо от накопления на нем грязи.
 Слегка покройте уплотнительное кольцо смазкой и вставьте его в
посадочную канавку, а затем храните данное устройство в прохладном,
хорошо проветриваемом месте. Не пристегивайте защелки.
 Избегайте хранения данного устройства в холодном, очень горячем или
влажном месте, либо вместе с нафталином или камфарой, поскольку такие
условия могут привести к повреждению данного устройства.
na embalagem na altura da compra.)
Esta unidade permite a fixação de acessórios subaquáticos da SEA&SEA
SUNPAK CO., Ltd. Para mais detalhes sobre esses acessórios, consulte o seguinte
Web site.
http://www.seaandsea.co.jp/products/accessory/mpk/index.html
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Русский
Основные особенности
Пригоден для использования под водой на глубине до 40 м.
 Морской футляр MPK-WF (далее именуемый как “устройство”)
предназначен исключительно для использования с цифровой фотокамерой
Sony (далее именуемой как “камера”) DSC-W390/W380/W360/W350/
W330/W320. (Некоторые модели камер могут отсутствовать в продаже в
некоторых странах или регионах.)
 Данное устройство является водонепроницаемым, поэтому камеру можно
использовать во время дождя, снега, на пляже или под водой.
 Использование данного устройства вместе с установкой камеры в режим
(Под водой) или
(Под водой) позволит записывать прекрасные
подводные изображения. (Запись видеоизображений под водой доступна
только в моделях DSC-W390/W380/W360/W350. Модели DSC-W330/W320
не оснащены данной функцией.
Меры предосторожности
 При использовании данного аппарата во время погружения не забывайте
внимательно следить за ситуацией вокруг. Невнимательность во время
погружения может привести к несчастному случаю.
 При возникновении протечки воды не забывайте внимательно следить
за ситуацией вокруг и на поверхности, соблюдая правила техники
безопасности во время погружения.
 Не подвергайте переднее стекло сильным ударам, поскольку оно может
треснуть.
 Избегайте открывания данного устройства на пляже или на воде. Такую
подготовку, как установка камеры и замена карты памяти “Memory Stick
Duo”, необходимо выполнять в месте с низкой влажностью и отсутствием
соли в воздухе.
 Не бросайте данное устройство в воду.
 Избегайте использования данного устройства в местах с большими
волнами.
 Избегайте использования данного устройства в следующих условиях:
 в месте с очень высокой температурой или влажностью.
 в воде с температурой выше 40 ˚C.
 при температуре ниже 0 ˚C.
В таких условиях возможна конденсация влаги или протечка воды и
повреждение данного устройства.
 При температуре выше 35˚C не используйте данное устройство дольше 30
минут без перерыва.
 Не оставляйте данное устройство под воздействием прямого солнечного
света в месте с очень высокой температурой и влажностью в течение
продолжительного времени. Если оставления данного устройства под
воздействием прямого солнечного света невозможно избежать, необходимо
обязательно накрыть его полотенцем или другим защитным средством.
 При использовании камеры внутри данного устройства в течение
длительного времени она будет нагреваться. Перед извлечением камеры из
данного устройства, оставьте его на некоторое время для остывания в тени
или другом прохладном месте.
 В случае перегрева камеры она может автоматически выключиться или
запись может быть нарушена. Чтобы снова использовать камеру, оставьте ее
на некоторое время для остывания в прохладном месте.
 Используйте прилагаемую прокладку для поддержания данного устройства
в открытом состоянии, если берете его на борт самолета. Если оно плотно
закрыто, изменения давления в кабине самолета могут создать трудности
при его открывании.
Неплотное прилегание или защемление уплотнительного кольца,
наличие песка или грязи на уплотнительном кольце могут привести к
протечке воды во время погружения в воду.
Не забудьте проверить уплотнительное кольцо перед использованием.
Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации
уплотнительного кольца.
При попадании на данное устройство масла для загара, обязательно
полностью смойте его с помощью теплой воды. Если оставить данное
устройство с маслом для загара на корпусе, это может привести к
обесцвечиванию или повреждению поверхности данного устройства
(например, появлению на его поверхности трещин).
Протечка воды
В случае протечки воды немедленно извлеките данное устройство из воды.
При попадании влаги на камеру немедленно обратитесь к ближайшему дилеру
Sony. Расходы по выполнению ремонта несет покупатель.
Антизапотевательный эффект
Несмотря на то, что переднее стекло данного устройства было обработано для
предотвращения запотевания, обязательно устанавливайте камеру в данное
устройство в помещении с низкой влажностью или в аналогичных условиях.
Перед использованием
 Перед использованием камеры под водой сначала поместите данное
устройство на глубину около 1 м и проверьте, что камера работает
надлежащим образом и данное устройство не протекает, а затем
начинайте погружение.
 В случае такого маловероятного события, как неисправность данного
устройства, приведшая к повреждению из-за протечки воды, компания
Sony не несет ответственности за повреждения помещенного в нем
оборудования (камеры, аккумулятора и т.п.) и записанных данных, а
также за расходы, понесенные во время съемки.
 Подготовка
При использовании с камерой DSC-W360/W330
Снимите прокладку ЖК-экрана с задней насадки R-B.
Замена насадки
Следующие процедуры поясняются на примере моделей DSC-W390/W380.
Не прилагайте чрезмерное усилие при замене насадки.
* В случае использования модели DSC-W380, выполнение следующих
действий не требуется.
* Всегда подбирайте правильную насадку для камеры, сверяясь со
списком совместимых насадок.
Использование несоответствующей насадки может привести к повреждению
камеры или к попаданию воды внутрь устройства.
1 Откройте данное устройство. (-1)
Нажмите вместе верхнюю и нижнюю кнопки OPEN  и освободите
защелку в направлении стрелки , чтобы открыть корпус данного
устройства.
Примечания
Постарайтесь не потерять прокладку, поскольку она понадобится для
хранения данного устройства.
2 Замените насадку.
 Отсоедините переднюю насадку F-B и заднюю насадку R-B модели
DSC-W380 (-2).
Возьмите переднюю насадку F-B за детали, обозначенные  на рисунке,
и поднимите ее прямо наружу.
Слегка нажмите пальцем на внутреннюю стенку задней насадки R-B и
поднимите ее прямо наружу.
 Используйте переднюю насадку и заднюю насадку,
предназначенные для данной камеры (-2).
На рисунках показаны передняя насадка F-A и задняя насадка R-A
модели DSC-W390.
Плотно нажмите в точках, обозначенных  на рисунке.
После замены насадки нажмите несколько раз на кнопки данного
устройства, чтобы проверить его работу.
Примечания
 Перед тем, как прикрепить противоотражательное кольцо, проверьте,
чтобы на контактной поверхности не было грязи или пыли.
 Удалите пыль с контактной поверхности с помощью влажной ткани.
 После использования противоотражательного кольца, храните его,
прикрепив к листу .
Установите камеру в данное устройство
Никогда не забывайте выключать питание во время установки
или извлечения камеры. При включенном питании возможно
повреждение объектива.
1 Нажмите кнопку ON/OFF (Питание) для выключения камеры.
2 Установите камеру в данное устройство. (-2)
Убедитесь, что камера правильно помещена.
3 Закройте корпус данного устройства и пристегните защелку.
(-3)
Зафиксируйте корпус данного устройства и пристегните защелки до
зацепления верхнего и нижнего фиксаторов.
Примечания
 Во время закрывания корпуса данного устройства убедитесь, что на
уплотнительном кольце или в посадочной канавке нет мусора, песка, волос
или каких-либо других посторонних предметов. Если в этих местах будут
зажаты какие-либо посторонние предмеры, это может привести к протечке
воды.
 После прикрепления камеры центр ее объектива может не совпадать с
центром переднего стекла данного устройства. Это не влияет на съемку.
Положение защелки по время закрывания корпуса данного
устройства
Правильно (-3)
Неправильно (-3)
При закрывании защелки, как показано на рисунке -3, защелка будет
зажата, что сделает невозможным закрывание данного устройства.
Прикрепление дополнительных принадлежностей
Прикрепление наручного ремня
Перед использованием данного устройства рекомендуется прикрепить к нему
наручный ремень (прилагается). (-)
 Прикрепление диффузора
При выполнении съемки со вспышкой рекомендуется установить диффузор.
Совместите диффузор с передним защитным фильтром и плотно прижмите,
как показано на рисунке. (-)
 Присоединение и отсоединение козырька ЖК-экрана
Порядок подсоединения (-)
1 Прикрепите к данному устройству прилагаемый ремень
козырька ЖК-экрана.
2 Совместите козырек ЖК-экрана с направляющей насадки и
плотно прижмите его, как показано на рисунке.
Порядок отсоединения (-)
Распрямите козырек ЖК-экрана и отсоедините его от направляющей.
Примечания
Будьте осторожны, чтобы не прищемить наручный ремень или
вспомогательный ремень во время закрывания корпуса данного устройства.
Если они будут зажаты в корпусе, это может привести к образованию
протечки воды.
Использование данного устройства
Запись
1 Включите питание. (-1)
2 Нажимайте рычаг затвора/кнопку затвора для записи
изображений. (-2)
Использование/установка различных функций
Можно использовать различные функции камеры, установленной в данном
устройстве.
Камеры выполняют фокусировку автоматически без переключения в режим
Макро.
Выбор режима
 Выберите режим REC с помощью переключателя режимов на данном
устройстве.
Для записи фотоснимков
все режимы REC, кроме
(Реж.
видеосъемк.)
Для записи видеоизображений
(Реж.видеосъемк.)
Во время записи видеоизображения правильная запись звука невозможна.
 При установке режима REC в положение
(Выбор сцены) или
(Реж.видеосъемк.), в этом режиме можно будет выбирать
подрежим.
Нажмите кнопку MENU на данном устройстве и выберите нужный
режим* с помощью кнопки
(Улыбка)/ (Вспышка) или кнопки
DISP (Дисплей) / (Автоспуск).
* Рекомендуется использовать опцию
(Под водой) в режиме выбора
сцены для записи фотоснимков под водой или опцию
(Под водой)
в режиме записи видеоизображений для записи видеоизображений под
водой (только модели DSC-W390/W380/W360/W350).
Выбор баланса белого при подводной съемке
Используется для регулировки цветового тона в режиме
(Под водой) в
меню
(Выбор сцены) или в режиме
(Под водой) в меню
(Реж.видеосъемк.).
(Авто)
(Подводный 1)
(Подводный 2)
(Одно касание)*
* При снятии насадки с данного устройства для хранения, выпрямите ее
перед хранением. При хранении в деформированном виде она может быть
повреждена.
Подготовка уплотнительного кольца и
каплезащитного уплотнения
1 Снимите уплотнительное кольцо.
2 Покройте уплотнительное кольцо смазкой.
Удалите песок или грязь с уплотнительного кольца, в посадочной
канавке, или на корпусе данного устройства в месте соприкосновения
с уплотнительным кольцом. Покройте уплотнительное кольцо тонким
ровным слоем смазки.
3 Прикрепите уплотнительное кольцо к данному устройству.
4 Проверьте каплезащитное уплотнение на отсутствие песка или
грязи.
Примечания
 Не удаляйте и не наносите смазку на каплезащитное уплотнение.
 В случае закрывания крышки с песком или грязью на уплотнительном
кольце или каплезащитном уплотнении, может быть поврежден корпус
данного устройства или может возникнуть протечка воды.
Обязательно прочтите отдельную инструкцию по эксплуатации
уплотнительного кольца.
В данной инструкции приведены важные детали относительно
ухода за уплотнительным кольцом.
Подготовка камеры
Устанавливайте камеру в данное устройство в помещении с низкой
влажностью или в аналогичных условиях.
Открывание или закрывание данного устройства в местах с
повышенной температурой или влажностью может привести к
запотеванию переднего стекла.
См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к камере.
1 Снимите с камеры ремень.
2 Вставьте аккумулятор и карту памяти “Memory Stick Duo”.
Обязательно используйте полностью заряженный аккумулятор.
Убедитесь, что на карте памяти “Memory Stick Duo” имеется достаточно
места для записи изображений.
3 Нажмите кнопку ON/OFF (Питание) для включения камеры.
4 Выберите режим REC. (-4)
Запись фотоснимков
При использовании модели DSC-W390/W380
Выберите режим
(Выбор сцены) с помощью переключателя режимов.
Для записи под водой выберите опцию
(Под водой) на ЖК-экране.
При использовании модели DSC-W360/W350/W330/W320
Выберите режим
(Запись фотоснимков) с помощью переключателя
режимов, нажмите кнопку MENU и выберите опцию
(Выбор сцены) в
меню
(Режим записи).
Для записи под водой выберите опцию
(Под водой) на ЖК-экране.
Запись видеоизображений
Выберите опцию
(Запись видеоизображений) с помощью
переключателя режимов.
Для записи под водой выберите опцию
(Под водой) на ЖК-экране.
(Только при использовании камеры DSC-W390/W380/W360/W350.)
5 Установите опцию Подсветка AF в положение [Выкл].
Использование опции Подсветка AF с данным устройством невозможно.
6 Проверьте отсутствие каких-либо загрязнений на объективе и
ЖК-экране.
О противоотражательном кольце
При использовании данного аппарата может возникнуть отсвечивание
вследствие отражения света от поверхности объектива. Для уменьшения
отсвечивания, перед записью рекомендуется прикрепить к поверхности
объектива противоотражательное кольцо .
(Настр.одн.кас)*
Камера автоматически регулирует цветовые тона под
водой, чтобы они выглядели естественно.
Используется для подводных условий с сильным
синим цветом.
Используется для подводных условий с сильным
зеленым цветом.
Регулировка баланса белого в зависимости
от источника света. Установка белого цвета,
сохраненная в режиме [Настр.одн.кас], станет
основной установкой белого цвета. Используйте этот
режим, если опция [Авто] или другие режимы не
позволяют установить цвет надлежащим образом.
Запоминание основного белого цвета, который будет
использоваться в режиме [Одно касание].
*Данное устройство не может использоваться с камерой DSC-W330/W320.
Примечания
При использовании с камерой DSC-W390/W380/W360/W350
 В зависимости от цвета воды опция Баланс бел при подв съем может не
работать правильно даже в случае выбора опции [Под водой 1] или
[Под водой 2].
 Если вспышка установлена в положение [Вкл], баланс белого при съемке
под водой можно установить только в положение [Авто], [Одно касание]
или [Настр.одн.кас].
 Опция [Настр.одн.кас] недоступна для выбора во время зарядки
вспышки.
 Соотношения белого цвета, загруженные с помощью опций
[Баланс белого] и [Баланс бел при подв съем], сохраняются отдельно.
При использовании с камерой DSC-W330/W320
 В зависимости от цвета воды опция Баланс бел при подв съем может не
работать правильно даже в случае выбора опции [Под водой 1] или
[Под водой 2].
 Если вспышка установлена в положение [Вкл], баланс белого при съемке
под водой можно установить только в положение [Авто].
Подробные сведения по установке приведены в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к камере.
Использование кнопки зума (W/T) (См. рисунок )
 Нажмите сторону W для установки широкого угла. (Объект будет
выглядеть удаленным на большее расстояние.)
 Нажмите сторону T для установки режима телефото. (Объект будет
выглядеть приближенным.)
Примечания о записи
 Если в течение определенного времени не будет записано никаких
изображений, камера автоматически выключится, чтобы предотвратить
разрядку аккумулятора. Чтобы опять воспользоваться камерой, снова
включите питание. Подробные сведения приведены в инструкции по
эксплуатации, прилагаемой к камере.
 При использовании вспышки, прикрепленной к данному устройству,
эффективный диапазон вспышки уменьшается и изображения в целом
становятся более темными, поэтому в некоторых условиях расстояние
съемки может существенно уменьшиться (сильная темнота и т.п.). В таких
условиях рекомендуется использовать как внешний подводный источник
света, так и вспышку.
 При использовании вспышки под водой, отраженный частицами в воде
свет вспышки может отображаться на снимке в виде световых пятен.
 В зависимости от условий съемки может возникнуть отсвечивание. В таком
случае измените условия съемки.
Воспроизведение
С помощью кнопки управления можно воспроизводить изображения на ЖКэкране. Звук не будет слышен.
1 Включите питание. (-1)
(Воспроизведение). (-2)
2 Нажмите кнопку
3 Выберите нужное изображение. (-3)
-3  К предыдущему изображению
-3  К следующему изображению
Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к камере.
Извлечение камеры
1 Выключите питание. (-1)
Обязательно всегда выключайте питание во время установки
или извлечения камеры. При включенном питании возможно
повреждение объектива.
2 Откройте данное устройство.
3 Извлеките камеру из данного устройства.
При использовании камеры в течение длительного времени, она может
нагреться. Перед извлечением камеры из данного устройства, выключите
питание и дайте ей остыть.
Будьте осторожны, чтобы не уронить камеру во время ее
извлечения.
4 Отменить
(Под водой) или
(Под водой).
5 Установите опцию Подсветка AF в положение [Авто].
Примечания
Перед открыванием данного устройства сполосните его водопроводной
или пресной водой, а затем вытрите воду с помощью мягкой ткани. Будьте
осторожны во время открывания, чтобы не допустить попадания на камеру
воды с вашего тела, волос или манжеты костюма для подводного плавания.
Перед погружением
 Перед записью изображений под водой сначала поместите данное
устройство на глубину около 1 м и проверьте, что оно работает надлежащим
образом и что отсутствуют протечки, а затем начинайте погружение.
 Установите камеру в данное устройство перед погружением и максимально
избегайте открывания и закрывания данного устройства на борту корабля
или на берегу моря. Во время установки камеры выполняйте эту операцию
в месте с максимально низкой влажностью.
 Перед использованием данного устройства убедитесь, что между передней и
задней половинками корпуса устройства не попал какой-либо мусор.
 Перед использованием данного устройства всегда проверяйте число
снимков, которое можно записать, и оставшееся время работы
аккумулятора.
Время, подходящее для записи
Наиболее подходящим временем для записи изображений является
время между 10:00 утра и 2:00 после полудня, когда солнце находится на
максимальной высоте.
Поиск и устранение неисправностей
Возможная
Вероятная причина/Метод устранения
неисправность
Внутри данного
 На уплотнительном кольце имеются царапины
устройства присутствуют
или трещины.
капли воды.
 Замените уплотнительное кольцо новым.
 Уплотнительное кольцо установлено
неправильно.
 Равномерно уложите уплотнительное кольцо
в канавку.
 Защелка не пристегнута.
 Пристегните защелку до щелчка.
Функция записи не
 Аккумулятор разряжен.
работает.
 Полностью зарядите аккумулятор.
 Карта памяти “Memory Stick Duo” заполнена.
 Вставьте другую карту памяти “Memory Stick
Duo” или удалите ненужные данные с карты
памяти “Memory Stick Duo”.
 Предохранитель для защиты от записи на
карте памяти “Memory Stick Duo” установлен в
положение LOCK.
 Установите данный предохранитель в
положение записи или вставьте новую карту
памяти “Memory Stick Duo”.
 Камера перегрелась.
 Оставьте камеру на некоторое время для
остывания в прохладном месте.
Цвет воспроизводимого  Возможно, камера не установлена в режим
(Под водой) или
(Под водой).
изображения отличается
 Проверьте, что камера установлена в режим
от ожидаемого. (Во
(Под водой) или
(Под водой).
время записи под водой)
 Возможно, баланс белого при подводной съемке
установлен неправильно.
 Проверьте настройку баланса белого камеры
при подводной съемке.
Технические характеристики
Материал
Пластик (пропиленкарбонат (PC), алкилбензолсульфонат (ABS)), стекло
Водонепроницаемость
Уплотнительное кольцо, защелка
Устойчивость к давлению
Для использования под водой на глубине до 40 м
Кнопки, которыми можно управлять снаружи
ON/OFF (Питание), Затвор, Трансфокатор (W/T), Режим, Управление
(Дисплей/Автоспуск/Улыбка/Вспышка), MENU, Удаление,
Воспроизведение
Размеры
Приблиз. 148 × 112 × 89 мм (ш/в/г)
(не включая выступающие части)
Масса
Приблиз. 480 г (только морской футляр)
Комплектность поставки
Водонепроницаемый футляр (1)
Наручный ремень (1)
Козырек ЖК-экрана (1)
Диффузор (1)
Передняя насадка (4)
Задняя насадка (2)
Прокладка ЖК-экрана (1)
Противоотражательное кольцо (2)
Смазка (1)
Уплотнительное кольцо (1)
Прокладка (1)
Набор печатной документации
Дополнительные принадлежности
Комплект уплотнительного кольца ACC-MP105
(Проверьте наличие значка
на упаковке во время покупки.)
К данному устройству можно прикреплять перечисленные
приспособления для подводной съемки производства компании SEA&SEA
SUNPAK CO., Ltd. Подробные сведения об этих дополнительных
приспособлениях приведены на следующем веб-сайте.
http://www.seaandsea.co.jp/products/accessory/mpk/index.html
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
Download PDF

advertising