Sony | MS-MT4G | Sony MS-MT32G Инструкция по эксплуатации

4-134-479-33(1)
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick
™
Stick PRO-HG™Duo , MagicGate , ™
och ”VAIO”
PRO Duo , Memory
™ som tillhör
™
™
är varumärken
Sony Corporation.
Dansk
IC Recording Media
Memory Stick PRO DuoTM
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, og gem den til senere reference,
inden mediet tages i brug.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand
eller elektrisk stød.
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den Europæiske Union
og andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Bruksanvisning/Brugsanvisning/Kättöohjeet/
Kullanma kılavuzu/Instrukcja obsługi/Návod k
obsluze/Használati útmutató/Návod na obsluhu/
Οδηγίες λειτουργίας/
< Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne
gælder >
N50
MS-MT Series
©2008 Sony Corporation Printed in Japan
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate service- og
garantidokumenter angående service og garanti.
ADVARSEL
HOLD UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE FOR AT UNDGÅ,
AT PRODUKTET SLUGES.
SÆT IKKE MEDIET DIREKTE I ET STANDARD MEMORY
STICK PRO -KOMPATIBELT PRODUKT UDEN FØRST AT
™I MEMORY STICK DUO -ADAPTEREN
SÆTTE DEN
™
 Dette medie kan bruges sammen med produkter, der er kompatible med
Memory Stick PRO-HG Duo eller Memory Stick PRO .
™ -medier på 8 GB eller™derover.
Til brugere af Memory Stick
™
Advarsel til brugere, som anvender VAIO
Denne model kan anvendes sammen med enhver VAIO, der lanceres i
kalenderåret 2007.
Den kan også anvendes sammen med VAIO, der er lanceret fra slutningen
af kalenderåret 2005 til 2006, hvis du opdaterer din VAIO. Besøg din lokale
VAIO-supportside for at få flere oplysninger.
* Korrekt funktion med alle andre produkter kan ikke garanteres.
Detaljer om betjeningen sammen med kompatible produkter findes i
produktets betjeningsvejledning eller den følgende URL.
Svenska
Innan du börjar använda detta media bör du läsa igenom bruksanvisningen
och sedan spara den för framtida bruk.
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand
eller elstötar.
För kunder i Europa
Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska
Unionen och andra Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning
av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
< Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv>
Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och
produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande service och garanti, se
adresserna i de separata service- respektive garantidokumenten.
VARNING!
FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN FÖR ATT
FÖRHINDRA SVÄLJANDE.
SÄTT ALDRIG I DETTA MEDIA DIREKT I EN PRODUKT
SOM ÄR KOMPATIBEL MED MEMORY STICK PRO AV
™
STANDARDSTORLEK UTAN ATT ANVÄNDA MEMORY
STICK DUO™ -ADAPTERN
 Detta media kan enbart användas tillsammans med produkter som är
kompatibla med Memory Stick PRO-HG Duo eller Memory Stick PRO .
™ Stick -media.
™
För användare av 8 GB eller större Memory
™
Att observera för kunder som använder VAIO
Den här modellen kan användas med alla VAIO som tillverkats efter
kalenderår 2007.
Om du uppdaterar din VAIO kan den även användas med VAIO som
tillverkats från slutet av kalenderår 2005 till kalenderår 2006. Mer
information får du om du besöker din lokala hemsida för VAIO-support.
* Felfri användning kan inte garanteras för alla produkter.
För närmare information om användning med kompatibla produkter
hänvisar vi till bruksanvisningen för produkten i fråga eller till följande
webbadress.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Mark2-logotypen betyder™att mediet lämpar sig för inspelningsenheter som
arbetar med höga hastigheter, t.ex. AVCHD-videokameror.
 Överföringshastigheten beror på produkten som används. Mediet har
stöd för parallell dataöverföring (höghastighetsöverföring). Parallell
dataöverföring kan bara användas med produkter som är kompatibla med
parallell dataöverföring.
 Detta media har stöd för MagicGate innehållsskyddstekniken
som utvecklats av Sony. Kontrollera ™
att din produkt fungerar med
innehållsskyddsfunktionen i Memory Stick PRO -medier innan du börjar
™
använda den.
 Upphovsrättslagen förbjuder ej auktoriserad användning av inspelningar.
 ”Memory Stick File Rescue Service” är en tjänst för att återskapa data från
™ Memory Stick -medier. Mer information finns på
olika typer av Sonys
™
följande webbadress.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Den här tjänsten kan inte återskapa upphovsrättsskyddade filer,
spelinformation eller AVCHD-filer.
* Observera att alla data inte kan återställas.
Försiktighetsmått vid användning
 Vidrör inte kontaktdelen  med fingrarna eller något metallföremål.
 Tryck inte för hårt när du skriver på anteckningsytan .
 Utsätt inte detta media för slag, fall eller väta.
 Försök inte att ta isär eller förändra detta media.
 Använd eller förvara inte detta media på följande platser:
Där förhållandena överskrider gällande driftsvillkor.
(I en stängd bil en varm sommardag, i starkt solsken, direkt i solen, nära
ett värmeelement eller liknande platser.)
Där det är fuktigt eller finns frätande gaser.
 Detta medium kan sättas i en Memory Stick Duo -adapter (MSACM2) (säljs separat) för användning med produkter™kompatibla med
standardstorleken Memory Stick PRO .
 Se till att du har vänt det rätt innan™du börjar använda det.
 Du bör säkerhetskopiera viktiga data.
Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadas eller förloras.
 Detta media är formaterat av tillverkaren. Om du behöver omformatera
detta media måste du använda en produkt som är kompatibel med
Memory Stick PRO-HG Duo eller Memory Stick PRO . Mer information
™
™
finns i bruksanvisningen för produkten
eller hos supportcentrat.
För att
formatera detta medium på datorn, använd programvaran ”Memory Stick
Formatter”. Gå till ovan nämnda webbadress för att ladda ner ”Memory ™
Stick Formatter”.
™ produkt formateras, raderas sparade data.
 Om denna
 Det finns risk för att inspelad information skadas eller går förlorad i
följande situationer.
Om du tar bort detta medium eller om strömmen slås av under pågående
formatering, läsning eller skrivning av data.
Om du använder detta media på en plats som är utsatt för statisk
elektricitet eller elektriska störningar.
Kapaciteten utgörs av den faktiska användbara kapaciteten och systemfiler.
Vi hänvisar till beskrivningen på det bifogade kortet.
2,7 V till 3,6 V
Strömförbrukning
Driftsförhållande
-25 ºC till +85 ºC
(tål inte fukt)
Mått (B × L × T)
Ca. 20 × 31 × 1,6 mm
Vikt
Ca. 2 g
Inkluderade artiklar
Uppsättning tryckt dokumentation
Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™ som er egnede til enheder til optagelse ved
Mark2-logoet angiver medier,
høj hastighed, f.eks. AVCHD-videokameraer.
 Overførselshastigheden afhænger af det anvendte produkt. Dette medie
understøtter parallel dataoverførsel (dataoverførsel ved høj hastighed).
Parallel dataoverførsel kan kun bruges med et produkt, der er kompatibelt
med parallel dataoverførsel.
 Dette medie understøtter MagicGate indholdsbeskyttelsesteknologi,
der er udviklet af Sony. Kontrollér, at™dit produkt er kompatibelt med
indholdsbeskyttelsesfunktionen i Memory Stick PRO mediet, før du
™
bruger det.
 Copyright-love forbyder uautoriseret anvendelse af optagelser.
 "Memory Stick File Rescue Service" er en service til gendannelse af data
™ af Sony’s Memory Stick medier. Se den følgende URL
fra forskellige typer
™
for at få yderligere oplysninger.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Denne tjeneste understøtter ikke gendannelse af data i
indholdsbeskyttede filer, spildata og AVCHD-filer.
* Bemærk, at det ikke er sikkert, at alle data kan gendannes.
Forsigtighedsregler ved anvendelsen
 Rør ikke ved terminal  med hånden eller med metalgenstande.
 Tryk ikke hårdt på hukommelsesområdet , når du skriver til det.
 Undgå at slå på, bøje, tabe mediet eller gøre det vådt.
 Forsøg ikke at adskille eller ændre mediet.
 Undlad at anvende eller opbevare mediet på følgende steder:
Hvor området for brugsforhold er overskredet.
(Inden i en lukket bil om sommeren eller i stærk sol/direkte sol/nær et
varmeapparat osv.)
I varme eller fugtige omgivelser.
 Du kan indsætte dette medie i Memory Stick Duo Adaptor til
™ produkter i
brug sammen med Memory Stick PRO kompatible
™
standardstørrelse.
 Kontrollér den korrekte retning for indsættelse før brug.
 Vi anbefaler, at du laver en backup-kopi af vigtige data.
Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af data,
du har optaget.
 Dette medie er formateret inden afsendelsen. Mediet genformateres ved
at benytte et produkt, der er kompatibelt med Memory Stick PROHG Duo eller Memory Stick PRO . Se flere detaljer i produktets
™
™
betjeningsvejledning
eller i supportcentret.
Til formatering af dette medie
på din computer skal du bruge "Memory Stick Formatter" softwaren. Gå
™ Stick Formatter".
til den ovenfor nævnte URL for at hente "Memory
™
 Formatering af dette produkt sletter alle data i produktet.
data
kan
beskadiges
eller
gå
tabt
i
følgende
situationer.
Optagne

Hvis du fjerner dette medie eller afbryder strømmen under formatering,
læsning eller skrivning af data.
Hvis du bruger mediet på steder, hvor der er statisk elektricitet eller
elektrisk støj.
Kapaciteten består af den aktuelle, brugbare kapacitet og systemfilerne. Se
beskrivelserne på indlægskortet.
2,7 V til 3,6 V
Brugsspænding
Brugsomgivelser:
-25 ºC til +85 ºC
(ikke-kondenserende)
Mål (B × L × T)
Ca. 20 × 31 × 1,6 mm
Vægt
Ca. 2 g
Medfølgende ting
Et sæt trykt dokumentation
Ret til ændring af design og tekniske data uden varsel forbeholdes.
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick
™
Stick PRO-HG™Duo , MagicGate , ™
og "VAIO" er
PRO Duo , Memory
™ varemærker
™
™
registrerede
tilhørende Sony Corporation.
Suomi
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän median käytön aloittamista
ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Euroopassa oleville asiakkaille
Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli , joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
< Ilmoitus EU-maiden asiakkaille >
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. EMCmerkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Huolto- tai takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte lähettää erillisessä
huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa mainittuun osoitteeseen.
VAROITUS
PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA NIELEMISVAARAN
VÄLTTÄMISEKSI.
ÄLÄ ASETA TÄTÄ MEDIAA STANDARDIKOKOISEEN
MEMORY STICK PRO -YHTEENSOPIVAAN
™ ILMAN MEMORY STICK DUO
TUOTTEESEEN SUORAAN
™
-SOVITINTA
 Tätä mediaa voidaan käyttää Memory Stick PRO-HG Duo - tai Memory
™
Stick PRO -yhteensopivien tuotteiden kanssa.
Vähintään™8 gigatavun Memory Stick™ -medioiden käyttäjät.
Asiakkaille, joilla on käytössä VAIO-tietokone
Tämä mallia voi käyttää minkä tahansa kalenterivuoden 2007 jälkeen
julkistetun VAIO-tietokoneen kanssa.
Sitä voi käyttää myös kalenterivuoden 2005 lopun ja kalenterivuoden 2006
välisenä aikana julkistetun VAIO-tietokoneen kanssa, jos VAIO-tietokone
päivitetään. Katso VAIO-tukisivulta lisätietoja.
* Toimivuutta kaikkien muiden tuotteiden kanssa ei voida taata.
Katso tarkemmat ohjeet käytöstä yhteensopivien laitteiden kanssa kunkin
laitteen käyttöohjeista tai seuraavassa mainitusta URL-osoitteesta.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Mark2-logo ilmaisee, että™mediaa voi käyttää suurnopeuksisissa tallentavissa
laitteissa, kuten AVCHD-videokameroissa.
 Siirtonopeus määräytyy käytettävän laitteen mukaan. Tämä media
tukee rinnakkaismuotoista tiedonsiirtoa (nopea tiedonsiirto).
Rinnakkaismuotoista tiedonsiirtoa voidaan käyttää vain niiden laitteiden
kanssa, jotka tukevat rinnakkaismuotoista tiedonsiirtoa.
 Tämä media tukee Sonyn kehittämää MagicGate ™
sisällönsuojaustekniikkaa. Varmista laitteen yhteensopivuus
Memory Stick
PRO -median sisällönsuojaustekniikan kanssa ennen median käyttämistä
™
laitteessa.
 Tekijänoikeuslaki kieltää tallenteiden valtuuttamattoman käytön.
 ”Memory Stick File Rescue Service” on palvelu, joka palauttaa tiedot
™ Memory Stick -medioista. Lisätietoja on seuraavassa
erityyppisistä Sony
™
URL-osoitteessa.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Tämä palvelu ei tue sisällönsuojauksella varustettujen tiedostojen
palauttamista, kuten pelitiedostojen ja AVCHD-tiedostojen
palauttamista.
* Huomaa, että kaikkia tietoja ei ehkä voida palauttaa.
Huomautuksia käytöstä
 Älä kosketa liitintä  kädellä tai millään metalliesineellä.
 Älä paina voimakkaasti muistioaluetta  kirjoittaessasi sille.
 Älä kolhi, taivuta, pudota tai kastele tätä mediaa.
 Älä yritä purkaa tätä mediaa tai muuttaa sen rakennetta.
 Älä käytä tai säilytä tätä mediaa seuraavanlaisissa paikoissa:
Suositeltuihin käyttöolosuhteisiin nähden sopimattomissa paikoissa.
(Ajoneuvon sisällä kesällä; auringonpaisteessa; paikassa, johon aurinko
paistaa suoraan; lämmittimen lähettyvillä jne.)
Kosteissa tai korroosiota aiheuttavissa paikoissa.
 Mediaa voidaan käyttää Memory Stick PRO -yhteensopivien tuotteiden
™
(MSAC-M2)
kanssa asettamalla se Memory Stick Duo -sovittimeen
™
(myydään erikseen).
 Varmista ennen käyttöä, että media on asetettu sovittimeen oikein.
 On suositeltavaa tehdä varmuuskopiot tärkeistä tiedoista.
Sony ei ole missään vastuussa vahingoista tai tallennettujen tietojen
katoamisesta.
 Tämä media on alustettu ennen toimitusta. Voit alustaa tämän median
Memory Stick PRO-HG Duo - tai Memory Stick PRO -yhteensopivan
tuotteen avulla. Lisätietoja on™tuotteen käyttöohjeessa ja™saatavilla myös
asiakastuesta. Tämän median voi alustaa tietokoneessa ”Memory Stick
™
Formatter” -ohjelmiston avulla. ”Memory Stick Formatter” -ohjelmiston
voi ladata edellä mainitusta URL-osoitteesta. ™
 Tämän tuotteen alustaminen poistaa kaikki tiedot tuotteesta.
 Tallennetut tiedot saattavat vioittua tai kadota seuraavanlaisissa tilanteissa.
Jos tämä media poistetaan tai virta katkaistaan alustuksen tai tietojen
lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
Jos tätä mediaa käytetään paikassa, jossa on staattista sähköä tai
sähköhäiriöitä.
Kapasiteetti sisältää todellisen käyttökelpoisen kapasiteetin ja
järjestelmätiedostot. Katso kuvaukset oheisesta kortista.
2,7 V – 3,6 V
Käyttöjännite
Käyttöympäristö
-25 ºC - +85 ºC
(ei kosteuden tiivistymistä)
Mitat (L × P × K)
Noin 20 × 31 × 1,6 mm
Paino
Noin 2 g
Varusteisiin kuuluvat laitteet Painetut asiakirjats
Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick
™
Stick PRO-HG™Duo , MagicGate , ™
ja ”VAIO”
PRO Duo , Memory
™
ovat Sony ™
Corporationin tavaramerkkejä. ™
Türkçe
Bu ortamı kullanmadan önce, bu kılavuzu çok dikkatli bir şekilde okuyun ve
gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya
neme maruz bırakmayın.
Avrupa’daki müşterileri için
Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip
diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu
ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini
gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına
teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını
sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahele edilmesi sonucunda
ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde
olumsuz etkide bulunabilecek durumların önlenmesine
yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal
kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde
bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya
bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.
< AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler
için bildirim >
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonya’dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya’dır.
Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde
verilen adreslere başvurun.
UYARI
YUTULMASINI ÖNLEMEK ÜZERE ÇOCUKLARIN
ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE BULUNDURUN.
BU ORTAMI, MEMORY STICK DUO™ ADAPTÖR
OLMADAN STANDART BOYUTLU MEMORY STICK PRO™
UYUMLU BİR ÜRÜNE TAKMAYIN
 Bu ortam Memory Stick PRO-HG Duo veya Memory Stick PRO uyumlu
™
™
ürünlerle birlikte kullanılabilir.
8 GB veya daha büyük Memory Stick™ ortamına sahip kullanıcılar
için.
VAIO kullanan müşteriler için uyarı
Bu model 2007 yılından sonra piyasaya sürülen tüm VAIO ürünleriyle
kullanılabilir.
VAIO ürününüzü güncelleştirirseniz, 2005 sonu - 2006 yılları arasında
piyasaya sürülen VAIO ürünleriyle de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için
yerel VAIO destek sayfanızı ziyaret edin.
* Bu ürünün diğer tüm ürünlerle düzgün çalışacağı garantisi
verilmemektedir.
Uyumlu ürünlerle birlikte kullanım hakkında bilgi için lütfen kullanım
kılavuzuna veya aşağıda URL adresi verilen sayfaya bakın.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™ kameraları gibi yüksek hızlı kayıt aygıtları
Mark2 logosu, AVCHD video
için uygun ortamları belirtir.
 Aktarım hızı kullanılan ürüne bağlıdır. Bu ortam paralel veri aktarımını
destekler (Yüksek hızlı veri aktarımı). Paralel veri aktarımı yalnızca parallel
veri aktarımı uyumlu bir ürünle birlikte kullanılabilir.
 Bu ortam Sony tarafından geliştirilmiş olan MagicGate içerik koruma
™ ürününüzün
teknolojisini desteklemektedir. Lütfen kullanmadan önce
Memory Stick PRO ortamındaki içerik koruma işleviyle uyumlu
™
olduğunu doğrulayın.
 Telif hakkı yasası kayıtların izinsiz kullanımını yasaklamaktadır.
 “Memory Stick File Rescue Service”, çeşitli türdeki Sony’nin Memory
™ veri kurtarmak için kullanılan bir hizmettir. Daha
Stick ortamlarından
fazla ™
bilgi için lütfen aşağıda URL adresi verilen sayfaya bakın.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Bu hizmet, İçerik Korumalı, dosyaları, Oyun Verilerini ve AVCHD
dosyalarını desteklememektedir.
* Lütfen tüm verilerin kurtarılabilir olmadığını unutmayın.
Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar
 Ürünün ucuna  elinizle veya metal bir cisimle dokunmayın.
 Not alanı  üzerine yazarken baskı uygulamayın.
 Bu ortamı bir yere çarpmayın, bükmeyin, düşürmeyin veya ıslatmayın.
 Bu ortamı sökmeye veya dönüştürmeye çalışmayın.
 Bu ortamı aşağıda belirtilen yerlerde kullanmayın veya saklamayın:
Önerilen kullanım şartları dışında.
(Yazın kapalı bir araçta veya çok güneşli bir ortamda/doğrudan güneş
ışığı altında/ısıtıcı yakınında ve benzeri ortamlarda.)
Nemli veya paslanmaya yol açabilecek yerlerde.
 Bu ortamı standart boyutlu Memory Stick PRO uyumlu ürünlerle
™ (MSAC-M2) (ayrı
kullanabilmek için Memory Stick Duo Adaptörüne
™
olarak satılır) takabilirsiniz.
 Kullanmadan önce takma yönünün doğru olduğundan emin olun.
 Önemli verilerin yedek kopyasını almanızı öneririz.
Kaydettiğiniz verilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından Sony
sorumlu tutulamaz.
 Bu ortam gönderilmeden önce biçimlendirilir. Bu ortamı yeniden
biçimlendirmek için Memory Stick PRO-HG Duo veya Memory Stick
™
kılavuzuna
PRO uyumlu bir ürün kullanın. Ayrıntılar için kullanma
bakın™veya destek merkezine başvurun. Bu ortamı bilgisayarınızda
biçimlendirmek için, “Memory Stick Formatter” yazılımını kullanın.
™ indirmek için yukarıda verilen URL
“Memory Stick Formatter” yazılımını
adresine gidin. ™
 Bu ürünü biçimlendirmek bu üründeki verileri siler.
 Kayıtlı veriler aşağıdaki durumlarda zarar görebilir veya kaybolabilir.
Biçimlendirme, veri okuma veya yazma sırasında bu ortamı çıkarırsanız
ya da gücü keserseniz.
Bu ortamı statik elektriğe veya elektriksel gürültüye maruz kalan yerlerde
kullanırsanız.
Kapasitesi, gerçek kullanılabilir kapasite ve sistem dosyalarından oluşur.
Kartın yüzeyindeki açıklamalara bakın.
2,7 V - 3,6 V
Çalışma voltajı
Çalışma ortamı
-25 °C ile +85 °C
(yoğuşmasız)
Boyutlar (G × U × K)
Yaklaşık 20 × 31 × 1,6 mm
Ağırlık
Yaklaşık 2 g
Ürünle birlikte verilenler
Bir dizi basılı belge
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick
™
Stick PRO-HG™Duo , MagicGate , ™
ve “VAIO”
PRO Duo , Memory
™
™
Sony Corporation’a
ait ticari markalardır. ™
Polski
Przed przystąpieniem do użytkowania tego nośnika należy dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
Dotyczy klientów z Europy
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w
rajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny,
lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten podukt.
< Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE >
Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem
w sprawach bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje na temat
dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami podanymi w
oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.
OSTRZEŻENIE
CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI I PILNOWAĆ, ABY NIE
POŁKNĘŁY ONE PRODUKTU.
NIE WKŁADAĆ NOŚNIKA BEZPOŚREDNIO DO GNIAZDA
PRODUKTU OBSŁUGUJĄCEGO KARTY MEMORY
STICK PRO O STANDARDOWYCH WYMIARACH BEZ
ADAPTERA™MEMORY STICK DUO™ ADAPTOR
 Nośnika można używać z produktami obsługującymi karty pamięci
Memory Stick PRO-HG Duo i Memory Stick PRO .
™ Memory Stick o ™pojemności 8 GB lub
Dla użytkowników nośników
™
większej.
Ostrzeżenie dla klientów korzystających z komputera VAIO
Ten model może być używany z każdym komputerem VAIO
wyprodukowanym po roku 2007.
Po aktualizacji komputera VAIO może być także używany z modelami
komputera VAIO wyprodukowanymi między końcem roku 2005, a rokiem
2006. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę pomocy komputerów
VAIO.
* Nie gwarantuje się poprawnej współpracy z pozostałymi produktami.
Szczegółowe informacje na temat współpracy ze zgodnymi produktami
znajdują się w instrukcji obsługi produktu lub na stronie internetowej
pod adresem URL podanym poniżej.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™
Logo Mark2 służy do oznaczania
nośników wykorzystywanych w mediach o
dużej szybkości nagrywania, takich jak kamery AVCHD.
 Prędkość transmisji danych zależy od używanego produktu. Nośnik
obsługuje transmisję za pomocą złącza równoległego (przesyłanie danych z
dużą szybkością). Z transmisji równoległej można korzystać w przypadku
współpracy z produktem przystosowanym do obsługi tego typu transmisji.
 Nośnik obsługuje opracowaną przez firmę Sony technologię ochrony
zawartości przed kopiowaniem MagicGate . Przed przystąpieniem do
™ produkt jest zgodny z funkcją
eksploatacji należy sprawdzić, czy posiadany
ochrony zawartości przed kopiowaniem obsługiwaną przez nośnik Memory
Stick PRO .
™ zabrania wykorzystywania nagrań bez zezwolenia.
 Prawo autorskie
 „Memory Stick File Rescue Service” jest usługą, dzięki której można
™ z różnych typów nośników Sony Memory Stick . Więcej
odzyskiwać dane
™
informacji można uzyskać, klikając poniższe łącze.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Wymieniona usługa nie ma zastosowania do plików zawierających
chronioną treść, danych gier oraz plików AVCHD.
* Należy pamiętać, że nie wszystkie dane można odzyskać.
Zalecenia dotyczące użytkowania
 Nie dotykać styków  rękami ani metalowymi przedmiotami.
 Nie naciskać mocno obszaru pamięci  podczas pisania na karcie.
 Nie uderzać, nie zginaćm nie rzucać, ani nie moczyć.
 Nie rozkładać ani nie wprowadzać zmian w nośniku.
 Nośnika nie należy używać ani przechowywać w następujących miejsach:
w miejscach, które nie spełniają zalecanych warunków roboczych;
(w zamkniętym samochodzie latem lub w silnym słońcu/w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych/w pobliżu
grzejników itp.;)
w miejscach wilgotnych lub narażonych na działanie korozji.
 Aby nośnik mógł być używany z produktami zgodnymi ze standardowym
formatem Memory Stick PRO , należy go wprowadzić do adaptera
™ (sprzedawany oddzielnie).
Memory Stick Duo (MSAC-M2)
 Sprawdź kierunek™wkładania karty przed rozpoczęciem
użytkowania.
 Zalecamy utworzenie kopii zapasowej ważnych danych.
Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub utratę danych
użytkownika zapisanych na nośniku.
 Nośnik jest fabrycznie sformatowany. Można go ponownie sformatować
za pomocą produktu zgodnego z kartą Memory Stick PRO-HG Duo lub
™
Memory Stick PRO . Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi™produktu lub uzyskać w centrum pomocy technicznej.
Aby sformatować nośnik na komputerze użytkownika, należy skorzystać z
oprogramowania „Memory Stick Formatter”. Oprogramowanie „Memory
Stick Formatter” można pobrać™pod wyżej wymienionym adresem URL.
™
produktu powoduje usunięcie zawartych w nim danych.
 Formatowanie
 Dane zapisane na nośniku mogą zostać uszkodzone lub utracone w
poniższych sytuacjach.
Jeśli nośnik zostanie wyjęty z gniazda lub odłączony od gniazda albo
wyłączony podczas formatowania, odczytu albo zapisu danych.
Jeśli nośnik będzie używany w miejsach, w których występują
wyładowania elektrostatyczne lub zakłócenia elektryczne.
Pojemność składa się z rzeczywistej pojemności użytecznej oraz plików
systemowych. Należy zapoznać się z opisami zawartymi w ulotce.
od 2,7 V do 3,6 V
Napięcie robocze
Parametry otoczenia
od -25 ºC do +85 ºC
(bez kondensacji)
Wymiary (s × d × g)
ok. 20 × 31 × 1,6 mm
Waga
ok. 2 g
W zestawie
Dokumentacje w formie drukowanej
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick
™
Stick PRO-HG™Duo , MagicGate , ™
i „VAIO” są
PRO Duo , Memory
™
™
™
znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
Česky
Před používáním těchto médií si důkladně přečtěte tuto příručku a uchovejte
ji pro další použití.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Pro zákazníky v Evropě
Nakládání s nepotřebným elektrickým a
elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z
domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného
místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a
zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem
při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání
dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte,
prosím, místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
< Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují
směrnice ES >
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným zástupcem pro EMC a
bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S otázkami týkajícími se servisu či
záruky se obracejte na adresy uvedené ve zvláštních servisních či záručních
dokumentech.
VAROVÁNÍ
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY NEDOŠLO KE
SPOLKNUTÍ.
NEVKLÁDEJTE TOTO MÉDIUM PŘÍMO DO PRODUKTU,
KTERÝ JE KOMPATIBILNÍ SE STANDARDNÍ VELIKOSTÍ
MÉDIA MEMORY STICK PRO BEZ ADAPTÉRU MEMORY
™
STICK DUO™
 Tato média lze používat společně s produkty, které jsou kompatibilní s
technologiemi Memory Stick PRO-HG Duo nebo Memory Stick PRO .
™
™
alespoò 8 GB.
Pro uživatele média Memory Stick™ o velikosti
Upozornění pro zákazníky používající počítače VAIO
Tento model lze použít s libovolnými počítači VAIO uvedenými na trh po
roce 2007.
Lze jej použít i s počítači VAIO uvedenými na trh od konce roku 2005 do
roku 2006, pokud počítač VAIO aktualizujete. Další informace najdete na
místní stránce podpory VAIO.
* Správná funkce v ostatních produktech není zaručena.
Podrobné informace o používání kompatibilních produktů se dočtete v
návodu k obsluze daného produktu nebo na níže uvedené adrese URL.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™ vhodné pro vysokorychlostní záznamová
Logo Mark2 označuje médium
zařízení, např. videokamery AVCHD.
 Přenosová rychlost závisí na používaném produktu. Toto médium
podporuje paralelní přenos dat (vysokorychlostní přenos dat). Paralelní
přenos dat je možné využít pouze s produkty, které jsou kompatibilní s
touto technologií.
 Toto médium podporuje technologii ochrany obsahu MagicGate
™
vyvinutou společností Sony. Před použitím ověřte, zda je váš produkt
kompatibilní s funkcí ochrany obsahu u médií Memory Stick PRO .
™
 Autorský zákon zakazuje použití nahrávek bez svolení autora.
 Služba „Memory Stick File Rescue Service“ umožňuje obnovit data z
™ Memory Stick . Další informace získáte na níže
různých typů médií Sony
™
uvedené adrese URL.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Tato služba nepodporuje obnovu dat pro soubory s chráněným obsahem,
herní data a soubory AVCHD.
* Vezměte prosím na vědomí, že ne všechna data lze obnovit.
Pokyny k obsluze
 Nedotýkejte se konektoru  rukama nebo kovovými předměty.
 Netlačte silně na oblast paměti , pokud probíhá zápis.
 Nevystavujte médium nárazům, ohýbání nebo vlhkosti a neupusťte je.
 Nepokoušejte se médium rozebírat nebo upravovat.
 Nepoužívejte a neskladujte médium na těchto místech:
Tam, kde dojde k překročení rozsahu doporučených provozních
podmínek.
(Uvnitř zavřeného auta v létě nebo na přímém slunci, v přímém
slunečním svitu, blízko topení apod.)
Vlhká nebo leptavá místa.
 Chcete-li toto médium standardní velikosti použít v produktech
kompatibilních s technologií Memory Stick PRO , můžete jej vložit do
™ se samostatně).
adaptéru Memory Stick Duo (MSAC-M2)(prodává
 Před použitím se ujistěte o™správném směru vložení.
 Doporučujeme vytvořit si záložní kopie důležitých dat.
Společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztrátu
nahraných dat.
 Toto médium je před uvedením do prodeje formátováno. Chcete-li toto
médium přeformátovat, použijte produkt kompatibilní s technologií
Memory Stick PRO-HG Duo nebo Memory Stick PRO . Podrobné
™ podpory.
informace získáte v návodu k™obsluze produktu nebo na centru
K formátování této karty v počítači použijte software „Memory Stick
™
Formatter“. Software „Memory Stick Formatter“ je k dispozici ke stažení
™
na níže uvedené adrese URL.
 Zformátováním tohoto výrobku se vymažou všechna na něm nahraná data.
 Nahraná data mohou být poškozena nebo ztracena v následujících
situacích.
Vyjmete-li toto médium nebo vypnete-li napájení během formátování,
čtení nebo zápisu dat.
Používáte-li médium na místech s výskytem statické elektřiny nebo
elektrického rušení.
Kapacita se skládá z aktuální použitelné kapacity a systémových souborů.
Více informací na vložené kartě.
2,7 V až 3,6 V
Provozní napětí
Provozní prostředí
-25 ºC až +85 ºC
(nekomprimovaném)
Rozměry (Š × D × T)
Přibl. 20 × 31 × 1,6 mm
Hmotnost
Přibl. 2 g
Součást balení
Sada tištěné dokumentace
Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího
upozornění.
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick
™
Stick PRO-HG™Duo , MagicGate , ™
a „VAIO“ jsou
PRO Duo , Memory
™
™
ochranné ™
známky společnosti Sony.
Magyar
Mielőtt használatba venné az adathordozót, olvassa el részletesen ezt
az útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség esetén a jövőben is bármikor
elővehesse.
VIGYÁZAT
A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
Európai vásárlóink számára
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
< Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő
vásárlóink számára >
A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Németország) látja el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és garanciadokumentumban megadott
címen keresse fel munkatársainkat.
FIGYELEM
TARTSA GYEREKEKTŐL ELZÁRVA, NEHOGY LENYELJÉK.
EZT AZ ADATHORDOZÓT KÖZVETLENÜL, MEMORY
STICK DUO™ ADAPTER NÉLKÜL NE TEGYE BE NORMÁL
MÉRETŰ MEMORY STICK PRO™ MEMÓRIAKÁRTYÁK
HASZNÁLATÁRA KIALAKÍTOTT KÉSZÜLÉKBE.
 Ez az adathordozó a Memory Stick PRO-HG Duo vagy a Memory Stick
™
PRO eszközökkel kompatibilis termékeken használható.
™ vagy ennél nagyobb kapacitású Memory Stick
8 GB-os
™
memóriakártya használata esetén.
A VAIO termékeket használók figyelmébe
Ez a típus bármely, 2007 után kibocsátott VAIO-készülékkel használható.
A VAIO-készülék frissítése után használható továbbá a 2005 vége és 2006
vége között kibocsátott VAIO-készülékekkel is. További információ a helyi
VAIO terméktámogató honlapon olvasható.
* A többi termékekkel a megfelelő működés nem garantált.
Azt, hogy az adathordozót hogyan kell használni az ilyen memóriakártyát
befogadni képes készülékkel, az illető termék használati útmutatója,
illetve a következő URL-címen elérhető honlap ismerteti részletesen.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™ hogy az adathordozó nagy felvételi sebességű
A Mark2 embléma azt jelzi,
készülékekben, például AVCHD-videokamerákban is használható.
 Az átviteli sebesség az Ön által használt terméktől függ. Ez az adathordozó
támogatja a párhuzamos (nagysebességű) adatátvitelt. A párhuzamos
adatátvitel csak a párhuzamos adatátvitellel kompatibilis termékek esetében
használható.
 Ez az adathordozó támogatja a Sony által kifejlesztett MagicGate
™ Ön
tartalomvédelmi technológiát. Használat előtt ellenőrizze, hogy az
által használt termék kompatibilis-e a Memory Stick PRO adathordozó
™
tartalomvédelmi funkciójával.
 A szerzői jogvédelmi törvény tiltja a felvételek illetéktelen használatát.
 A „Memory Stick File Rescue Service” segítségével többfajta Sony Memory
™ adatai nyerhetők vissza. További információval a
Stick adathordozó
™ URL szolgál.
következő
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Ezzel a szolgáltatással nem nyerhetők vissza a tartalomvédett fájlok, a
játékok adatai és az AVCHD-fájlok.
* Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem minden adat nyerhető vissza.
Használattal kapcsolatos óvintézkedések
 Kézzel, fémtárggyal ne érintse meg az érintkezőt .
 Amikor a felirat számára kialakított helyre  ír, ne nyomja rá a ceruzát,
tollat.
 Az adathordozót óvja az ütéstől, nedvességtől, ügyeljen arra, hogy ne
hajoljon meg, ne essen le.
 Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani az adathordozót.
 Az adathordozót ne használja vagy tárolja a következő helyeken:
Ahol a hőmérséklet a javasolt működési környezetként megadott
tartományon kívül esik.
(Zárt gépkocsiban nyáron, vagy erős napsütésben/közvetlen napfényben/
radiátor közelében stb.)
Nedves vagy korróziót okozó helyeken.
 Ha ezt az adathordozót normál méretű Memory Stick PRO
™ használni,
memóriakártyák befogadására kialakított készülékben kívánja
tegye bele egy (külön megvásárolható) Memory Stick Duo adapterbe
™
(MSAC-M2).
 Használat előtt ellenőrizze a helyes behelyezési irányt.
 Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést fontos adatairól.
A Sony nem tehető felelőssé a felvett adatok károsodásáért vagy
elvesztéséért.
 Az adathordozót a forgalomba hozatal előtt a gyárban megformázzák. A
memóriakártya újraformázásához Memory Stick PRO-HG Duo vagy
Memory Stick PRO memóriakártyát használni képes terméket™használjon.
A részletek a termék™használati útmutatójában olvashatók, illetve az
ügyfélszolgálattól tudhatók meg. Ha számítógéppel kívánja megformázni
ezt az adathordozót, a „Memory Stick Formatter” programot használja.
™ a fentebb említett URL-címről
A „Memory Stick Formatter” program
™
tölthető le.
 A formázással minden adat eltűnik erről az adathordozóról.
 A felvett adatok károsodhatnak vagy elveszhetnek a következő esetekben.
Ha formázás, illetve az adatok olvasása vagy írása közben kiveszi ezt az
adathordozót, vagy megszünteti az áramellátást.
Ha az adathordozót sztatikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak
kitett környezetben használja.
A kapacitást a tényleges használható kapacitás és a rendszerfájlok
együttesen adják ki. Nézze meg a mellékelt kártyán található adatokat.
2,7 V – 3,6 V
Működési feszültség
Működési környezet
-25 ºC - +85 ºC
(páralecsapódás nélkül)
Méretek (Szé × H × V)
kb. 20 × 31 × 1,6 mm
Tömeg
kb. 2 g
Mellékelt elemek
Nyomtatott dokumentációk
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick
™ Stick PRO-HG Duo
™ , MagicGate , ™ és „VAIO” a
PRO Duo , Memory
™
™
™
Sony Corporation
védjegye.
Slovensky
Než toto médium začnete používať, pozorne si prečítajte celý tento návod a
uschovajte ho pre budúcu potrebu.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že
s výrobkom nemôže byt’ nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručit’
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabránit’ potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávat’
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ>
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre
smernicu pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť
produktov je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemecko V prípade záležitostí týkajúcich sa servisu
alebo záruky sa obracajte na adresy uvedené v samostatných dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
VAROVANIE
CHRÁŇTE PRED DEŤMI, ABY NEMOHLO DÔJSŤ K
PREHLTNUTIU.
MÉDIUM NEVKLADAJTE PRIAMO DO PRODUKTU
KOMPATIBILNÉHO SO ŠTANDARDNOU VEĽKOSŤOU
MEMORY STICK PRO , ALE POUŽITE ADAPTÉR MEMORY
™
STICK DUO™
 Toto médium je možné použiť s produktmi kompatibilnými s Memory Stick
PRO-HG Duo alebo Memory Stick PRO .
™ s médiom Memory Stick
™ veľkosti 8 GB a viac.
Pre používateľov
™
Upozornenie pre používateľov zariadení VAIO
Tento model je kompatibilný s prenosnými počítačmi VAIO uvedenými na
trh v roku 2007 a neskôr.
Taktiež je kompatibilný s prenosnými počítačmi VAIO uvedenými od konca
roka 2005 do konca roka 2006, pokiaľ obsahujú aktualizovaný systém. Viac
informácií získate na webovej stránke technickej podpory pre značku VAIO.
* Správna funkčnosť s inými produktmi nie je zaručená.
Podrobnosti o používaní s kompatibilnými produktmi nájdete v návode
na použitie tohto produktu alebo na webovej adrese uvedenej nižšie.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™ médiá kompatibilné so zariadeniami s rýchlym
Logom Mark2 sú označené
nahrávaním, akými sú napr. videokamery podporujúce formát AVCHD.
 Prenosová rýchlosť závisí od použitého zariadenia. Toto médium podporuje
paralelný prenos údajov (vysokorýchlostný prenos údajov). Paralelný
prenos údajov je možné použiť iba so zariadeniami, ktoré ho podporujú.
 Toto médium podporuje technológiu ochrany obsahu s názvom
MagicGate vyvinutú spoločnosťou Sony. Pred použitím overte, či je vaše
zariadenie ™
kompatibilné s funkciou ochrany obsahu médií Memory Stick
PRO .
™ o autorských právach zakazuje neoprávnené používanie nahrávok.
 Zákon
 Služba „Memory Stick File Rescue Service“ (služba záchrany súborov na
karte Memory Stick) je™služba, ktorá obnovuje údaje z rôznych typov médií
Sony Memory Stick . Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej
™
adrese:
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Táto služba nepodporuje obnovenie súborov s chráneným obsahom,
údajov hier a súborov AVCHD.
* Vezmite, prosim, na vedomie, že nie všetka dáta je možne obnoviť.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
 Konektorov  sa nedotýkajte rukami ani kovovými predmetmi.
 Keď na médium píšete, nevyvíjajte na pamäťovú oblasť  silný tlak.
 Toto médium neohýbajte, nebúchajte s ním, nehádžte ho na zem a
nenamáčajte ho.
 Toto médium nedemontujte ani nemeňte.
 Toto médium nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
kde nie sú dodržané odporúčané prevádzkové podmienky.
(vo vnútri vozidla v lete alebo na silnom slnečnom svetle/na priamom
slnečnom svetle/v blízkosti kúrenia, atď.)
na vlhkých alebo korozívnych miestach
 Toto médium môžete vložiť do adaptéra Memory Stick Duo (MSAC-M2)
™
(predáva sa osobitne) a používať ho v zariadeniach kompatibilných
s
médiami Memory Stick PRO so štandardnou veľkosťou.
™
 Pred použitím skontrolujte správny smer vkladania.
 Odporúčame, aby ste si urobili záložnú kópiu importovaných dát.
Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu
nahraných dát.
 Toto médium je pred odoslaním sformátované. Ak chcete toto médium
preformátovať, použite produkty kompatibilné s pamäťovými kartami
Memory Stick PRO-HG Duo alebo Memory Stick PRO . Podrobnosti
™
™ zákazníkov.
nájdete v návode na použitie produktu
alebo v centre podpory
Ak chcete naformátovať toto médium vo vašom počítači, použite aplikáciu
„Memory Stick Formatter“. Aplikáciu „Memory Stick Formatter“
™
môžete prevziať™na vyššie uvedenej adrese URL.
 Formátovaním tohto produktu sa odstránia údaje, ktoré sú na ňom uložené.
 Nahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich
situáciách:
ak vyberiete toto médium, alebo ak počas formátovania, čítania alebo
zápisu údajov vypnete napájanie.
ak toto médium používate v miestach so statickou elektrinou alebo
elektrickým šumom
Kapacita sa skladá zo skutočnej použiteľnej kapacity a systémových
súborov. Pozrite si popisy na vloženej karte.
od 2,7 V do 3,6 V
Prevádzkové napätie
Prevádzkové prostredie
od -25 °C do +85 °C
(bez kondenzácie)
Rozmery (š × d × h)
približne 20 × 31 × 1,6 mm
Hmotnosť
približne 2 g
Dodané položky
Balík tlačenej dokumentácie
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick
™
Stick PRO-HG™Duo , MagicGate , ™
a „VAIO“ sú
PRO Duo , Memory
™
™
ochranné ™
známky spoločnosti Sony Corporation.
Eλληνικά
Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το αποθηκευτικό μέσο, διαβάστε προσεκτικά
το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία.
Για πελάτες στην Ευρώπη
Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία
του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί
με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί
σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού
και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να
βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες
καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
< Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι
οδηγίες της Ε.Ε. >
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος
Αντιπρόσωπος σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την
ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη
συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα
ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ
ΜΕΣΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
MEMORY STICK PRO ΤΥΠΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ
™
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ MEMORY
STICK DUO™
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα
συμβατά με Memory Stick PRO-HG Duo ή Memory Stick PRO .
™ 8 GB ή μεγαλύτερο.™
Για χρήστες μέσου Memory Stick™ των
Πρoσoχή για τoυς πελάτες πoυ хρησιμoπoιoύν VAIO
Τo μoντέλo αυτó μπoρεί να xρησιμoπoιηθεί με oπoιoδήπoτε VAIO πoυ
κυκλoφóρησε στην αγoρά μετά τo 2007.
Μπoρεί επίσης να xρησιμoπoιηθεί με VAIO πoυ κυκλoφóρησαν απó
τo τέλoς τoυ 2005 έως τo 2006, εάν ανβαθμίσετε τo δικó σας VAIO.
Επισκεφθείτε τις σελίδες υπoστήριξης της VAIO για περισσóτερες
πληρoφoρίες.
* Δεν παρέχεται εγγύηση για τη σωστή λειτουργία με όλα τα άλλα
προϊόντα.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σε συνδυασμό με συμβατά
προϊόντα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή στην
παρακάτω διεύθυνση URL.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™
Το λογότυπο Mark2 υποδεικνύει
μέσα κατάλληλα για συσκευές εγγραφής
υψηλής ταχύτητας όπως οι κάμερες AVCHD.
 Η ταχύτητα εξαρτάται από το προϊόν που χρησιμοποιείται. Αυτό το
αποθηκευτικό μέσο υποστηρίζει Παράλληλη μεταφορά δεδομένων
(Μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας). Η Παράλληλη μεταφορά
δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με προϊόν συμβατό με
Παράλληλη μεταφορά δεδομένων.
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσο υποστηρίζει την τεχνολογία προστασίας
περιεχομένου MagicGate που αναπτύχθηκε από τη Sony. Επιβεβαιώστε
™
ότι το προϊόν σας είναι συμβατό
με τη λειτουργία προστασίας περιεχομένου
στο αποθηκευτικό μέσο Memory Stick PRO πριν το χρησιμοποιήσετε.
 Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων™απαγορεύει τη μη
εξουσιοδοτημένη χρήση εγγραφών.
 Η υπηρεσία "Memory Stick File Rescue Service" είναι μια υπηρεσία για
™ διάφορους τύπους αποθηκευτικών μέσων
την ανάκτηση δεδομένων από
Sony Memory Stick . Ανατρέξτε στη διεύθυνση URL παρακάτω για
™
πρόσθετες πληροφορίες.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζει ανάκτηση δεδομένων για αρχεία
Προστατευμένου περιεχομένου, Δεδομένων παιχνιδιού και AVCHD.
* Σημειώστε ότι ίσως δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα.
Προφυλάξεις κατά τη χρήση
 Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη  με το χέρι σας ή με μεταλλικό αντικείμενο.
 Μην ασκείτε ισχυρή πίεση στην περιοχή υπομνήσεων  όταν σημειώνετε
σε αυτήν.
 Μην χτυπάτε, λυγίζετε, βρέχετε ή αφήνετε να πέσει αυτό το αποθηκευτικό
μέσο.
 Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε η να μετατρέψετε αυτό το
αποθηκευτικό μέσο.
 Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο στις
παρακάτω θέσεις:
Σε σημεία που βρίσκονται εκτός του εύρους των προτεινόμενων
συνθηκών λειτουργίας.
(Μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο κατά τους θερινούς μήνες ή σε έντονη
ηλιοφάνεια / άμεση έκθεση στον ήλιο / κοντά σε καλοριφέρ κλπ.)
Υγρές τοποθεσίες ή τοποθεσίες που προκαλούν διάβρωση.
 Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο κατευθείαν μέσα
στον προσαρμογέα Memory Stick Duo (MSAC-M2)(πωλείται χωριστά)
για να το χρησιμοποιήσετε με προϊόντα™συμβατά με Memory Stick PRO
™
κανονικού μεγέθους.
 Επιβεβαιώστε ότι ο προσανατολισμός και η τοποθέτηση είναι σωστά
πριν από τη χρήση.
 Συνιστάται η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των σημαντικών
δεδομένων.
Η Sony δεν ευθύνεται για τυχόν καταστροφή ή απώλεια των δεδομένων
που έχετε εγγράψει.
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσο έχει διαμορφωθεί πριν από την διάθεσή του
στην αγορά. Για να διαμορφώσετε ξανά αυτό το αποθηκευτικό μέσο,
χρησιμοποιήστε προϊόντα συμβατά με Memory Stick PRO-HG Duo ή
™
Memory Stick PRO . Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών
του προϊόντος ή το ™
κέντρο υποστήριξης. Για να διαμορφώσετε αυτό το
μέσο στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το λογισμικό "Memory Stick
™ για
Formatter". Μεταβείτε στη διεύθυνση URL που αναφέρεται παραπάνω
να λάβετε το λογισμικό "Memory Stick Formatter".
™
 Η διαμόρφωση του προϊόντος, διαγράφει τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν
σε αυτό.
 Τα δεδομένα που εγγράφονται ενδέχεται να καταστραφούν ή να χαθούν
στις παρακάτω περιπτώσεις.
Εάν αφαιρέσετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο ή διακόψετε την
τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, ανάγνωσης ή εγγραφής
δεδομένων.
Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το αποθηκευτικό μέσο σε χώρους που
υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικά παράσιτα.
Η χωρητικότητα αποτελείται από την καθαυτή χωρητικότητα που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αρχεία συστήματος. Ανατρέξτε στις
περιγραφές πάνω στην ένθετη κάρτα.
2,7 V έως 3,6 V
Τάση λειτουργίας
Περιβάλλον λειτουργίας
-25 ºC έως +85 ºC
(μη συμπύκνωση)
Διαστάσεις (Π × Μ × Β)
Περίπου 20 × 31 × 1,6 mm
Μάζα
Περίπου 2 g
Αντικείμενα που περιέχονται
Πακέτο έντυπης τεκμηρίωσης
O σχεδιασµός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.
Οι ονομασίες Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO ,
™
™ Duo , MagicGate ,™
PRO-HG
Memory Stick PRO Duo , Memory
™ σήματα τηςStick
™
και "VAIO" είναι εμπορικά
Sony Corporation.™
Русский
Перед употреблением носителя информации рекомендуется прочитать
настоящую Инструкцию внимательно и сохранить ее у себя на
дальнейшую справку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения опасности возгорания или поражения злектрическим
током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
Для пользователей в Европе
Утилизaция электрического и электронного
оборудования (директива применяется в странах
Eвpоcоюзa и других европейских странах, где
действуют системы раздельного сбора отходов)
Дaнный знак на устройстве или его упаковке
обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.
Eго следует сдать в соответствующий приемный
пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Heпpaвильнaя утилизация данного
изделия может привести к потенциально негативному
влиянию на окружающую среду и здоровье людей,
поэтому для предотвращения подобных последствий
необходимо выполнять специальные требования
по утилизации этого изделия. Пepepaботкa данных
материалов поможет сохранить природные ресурсы.
Для получения более подробной информации о
переработке этого изделия обратитесь в местные
органы городского управления, службу сбора бытовых
отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
< Примечание для покупателей в странах, где действуют
директивы ЕС >
Производителем данного устройства является корпорация
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости
(EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам
обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в
соответствующих документах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ˎ ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ПРОГЛАТЫВАНИЯ.
ˎ НЕ СЛЕДУЕТ ВСТАВИТЬ НАСТОЯЩИЙ НОСИТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИИ ПРЯМО В ПРОДУКЦИЮ,
СОВМЕСТИМУЮ С MEMORY STICK PRO
™
СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА, БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
АДАПТЕРА MEMORY STICK DUO
™
ˎ Настоящий носитель информации используется вместе с Memory Stick
PRO-HG Duo -или Memory Stick PRO -совместимой продукцией.
™
™ Stick емкостью 8 Гб или
Для пользователей
носителей Memory
™
более.
Внимание пользователям VAIO
Настоящая модель может применяться на компьютерах VAIO,
выпускаемых в продажу с 2007 года.
Она может применяться также на компьютерах VAIO, выпущенных в
продажу с конца 2005 года по 2006 год, но, используемые компьютеры
VAIO должны быть обновлены. О дополнительной информации
посетите местную веб-страницу поддержки VAIO.
* Правильная работа не гарантируется при работе с всей другой
продукцией.
Подробные сведения об операциях при работе с совместимыми
изделиями приведены в инструкции по эксплуатации к
соответствующему изделию или на следующем Интернет-сайте.
ˎ Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™ на носители информации, предназначенные
Логотип Mark2 указывает
для аппаратуры высокоскоростной записи, такой как
видеомагнитофоны AVCHD.
ˎ Скорость передачи данных зависит от применяемой аппаратуры.
Настоящий носитель информации обеспечивает параллельную
передачу данных (высокоскоростную передачу данных). Параллельная
передача данных осуществляется только на аппаратуре, совместимой
с параллельной передачей данных.
ˎ Настоящий носитель информации обеспечивает технологию
защиты содержимого MagicGate , разработанную фирмой Sony.
™ что применяемая аппаратура
Перед пользованием надо проверить,
совместима с функцией защиты содержимого в носителе Memory Stick
PRO .
™ об авторских правах запрещается неавторизованное
ˎ Законом
пользование записанными данными.
ˎ “Memory Stick File Rescue Service” представляет собой программное
™
обеспечение, предназначенное
для восстановления данных
из различных типов носителей Memory Stick фирмы Sony.
™
Дополнительная информация приведена на следующем
Интернетсайте.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Данная услуга не поддерживает восстановление данных для
защищенного содержимого, данных игры и файлов AVCHD.
* Надо помнить, что все данные не восстанавливаются.
Общие указания по пользованию
ˎ Не следует трогать разъем Ƀ рукой или каким-либо металлическим
предметом.
ˎ Не следует приложить чрезмерное усилие к участку заметки Ʉ при
записании заметок на нем.
ˎ Не следует ударить, загнуть, уронить на пол или увлажнить носитель
информации.
ˎ Не следует разобрать или переналадить носитель информации.
ˎ Не следует использовать или хранить носитель информации в
следующих условиях:
ˋ В местах, где температура окружающей среды превышают
рекомендуемый (диапазон, таких как в закрытой кабине машины в
летний период или в местах, подвергаемых воздействию силиных/
прямых солнечных лучей/близко к отопительному аппарату.)
ˋ В местах повышенной влажности или коррозийности.
ˎ Вы можете вставить данный носитель в адаптер Memory Stick Duo
™
(MSAC-M2) (продается отдельно) для использования с устройствами,
совместимыми с Memory Stick PRO стандартного размера.
™
ˎ Проверьте правильность направления вставки носителя
информации перед пользованием им.
ˎ Рекомендуется сделать резервную копию важной записанной
информации.
Фирма Sony не несет никакой ответственности за повреждение или
потерю записанных данных.
ˎ Настоящий носитель информации форматирован перед отгрузкой.
Для переформатирования настоящего носителя надо применить
Memory Stick PRO-HG Duo -или Memory Stick PRO -совместимую
™
™
продукцию. Подробности смотрите
в отдельном руководстве
к
продукции или обращайтесь к поддерживающему центру. Для
форматирования данного носителя на компьютере необходимо
использовать программное обеспечение “Memory Stick Formatter”.
Для загрузки программного обеспечения “Memory Stick™ Formatter”
™
перейдите на указанный выше Интернет-сайт.
ˎ При форматировании данного устройства, данные на нем удаляются.
Записанные
данные
могут
повредиться
или
стираться
в
следующих
ˎ
условиях.
ˋ В случае вынимания данного носителя или выключения питания во
время форматирования, считывания или записи данных.
ˋ В случае использования настоящего носителя информации в
местах, подвергаемых воздействию статического электричества или
электрических помех.
Емкость состоит из действительной полезной емкости и файлов
системы. Описание приведено на этикетке карты.
Рабочее напряжение
Oт 2,7 В до 3,6 В
Условия окружающей среды
Oт -25 °C до +85 °C
(без конденсации влаги)
Габариты (Ш ˑ Д ˑ Т)
Приблиз. 20 ˑ 31 ˑ 1,6 мм
Масса
Приблиз. 2 г
Комплектность поставки Набор напечатанной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick
™
Stick PRO-HG™Duo , MagicGate , ™
и “VAIO”
PRO Duo , Memory
™ Corporation.
™
являются™торговыми марками фирмы Sony
Download PDF

advertising