Sony | MS-MT4G | Sony MS-MT2G Инструкция по эксплуатации

3-296-115-41(1)
IC Recording Media
Memory Stick PRO DuoTM
Kullanma kılavuzu/Instrukcja obsługi/Návod k obsluze/
Használati utasítások/Návod na obsluhu/Οδηγίες
λειτουργίας/
/
/
/
N50
MS-MT1G/MT2G/MT4G/MT8G/MT16G
©2008 Sony Corporation Printed in Japan
 Kullanmadan önce takma yönünün doğru olduğundan emin olun.
 Bu ortamı Memory Stick Duo Adaptöründe gidebildiği yere kadar takın. Bu
™
ortam tam olarak takılmazsa düzgün
çalışmayabilir.
 Memory Stick Duo Adaptörünün ucuna elinizle veya herhangi bir metal cisimle
™
dokunmayın.
 Memory Stick Duo Adaptörünün giriş bağlantı noktasına kir, toz veya yabancı
™ dikkat edin.
cisimlerin girmemesine
 Önemli verilerin yedek kopyasını almanızı öneririz.
Kaydettiğiniz verilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından Sony sorumlu
tutulamaz.
 Kayıtlı veriler aşağıdaki durumlarda zarar görebilir veya kaybolabilir.
Biçimlendirme, veri okuma veya yazma sırasında bu ortamı veya Memory Stick
Duo Adaptörü çıkarırsanız ya da gücü keserseniz.
™ statik elektriğe veya elektriksel gürültüye maruz kalan yerlerde
Bu ortamı
kullanırsanız.
Kapasite
1 GB (940 MB): MS-MT1G
(Yaklaşık kullanılabilir kapasite 2 GB (1,85 GB): MS-MT2G
parantez içinde gösterilmiştir.) 4 GB (3,66 GB): MS-MT4G
8 GB (7,35 GB): MS-MT8G
16 GB (14,9 GB):MS-MT16G
Çalışma voltajı
2,7 V - 3,6 V
Kullanım ortamı
-25 ºC - +85 ºC
(yoğuşmasız)
Boyutlar (G × U × K)
Yaklaşık 20 × 31 × 1,6 mm
Ağırlık
Yaklaşık 2 g
Ürünle birlikte verilenler
Memory Stick Duo Adaptor (1)
Bir dizi basılı belge ™
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO
™ Stick PRO-HG Duo™ , MagicGate ve ™ Sony Corporation’a ait
Duo , Memory
™
™
ticari™markalardır.
Polski
Przed przystąpieniem do użytkowania tego nośnika należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na
deszcz i chronić je przed wilgocią.
Dotyczy klientów z Europy
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w rajach
Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten podukt.
< Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE >
Türkçe
Bu ortamı kullanmadan önce, bu kılavuzu çok dikkatli bir şekilde okuyun ve
gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme
maruz bırakmayın.
Avrupa’daki müşterileri için
Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa
Birliği’nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün
bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun
yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü
için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir.
Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış
müdahele edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile
insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek durumların
önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü,
doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan
yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya bu ürünü satın
aldığınız mağazayla temasa geçin.
< AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için
bildirim >
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonya’dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya’dır. Servis veya garantiyle ilgili her
konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.
 Bu ortam Memory Stick PRO-HG Duo veya Memory Stick PRO uyumlu
™
™
ürünlerle birlikte kullanılabilir.
* Bu ürünün diğer tüm ürünlerle düzgün çalışacağı garantisi verilmemektedir.
Uyumlu ürünlerle birlikte kullanım hakkında bilgi için lütfen kullanma
kılavuzuna veya aşağıda URL adresi verilen sayfaya bakın.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™ kameraları gibi yüksek hızlı kayıt aygıtları için uygun
Mark2 logosu, AVCHD video
ortamları belirtir.
 Aktarım hızı kullanılan ürüne bağlıdır. Bu ortam paralel veri aktarımını destekler
(Yüksek hızlı veri aktarımı). Paralel veri aktarımı yalnızca parallel veri aktarımı
uyumlu bir ürünle birlikte kullanılabilir.
 Bu ortam Sony tarafından geliştirilmiş olan MagicGate içerik koruma
™ ürününüzün Memory
teknolojisini desteklemektedir. Lütfen kullanmadan önce
Stick PRO ortamındaki içerik koruma işleviyle uyumlu olduğunu doğrulayın.
 Telif hakkı™yasası kayıtların izinsiz kullanımını yasaklamaktadır.
 “Memory Stick File Rescue Service” çeşitli türlerdeki Sony Memory Stick
™ bakın.
ortamlardan veri kurtarma hizmetidir. Daha fazla bilgi için lütfen şu URL'ye
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Bu hizmet, İçerik Korumalı, dosyaları, Oyun Verilerini ve AVCHD dosyalarını
desteklememektedir.
* Lütfen tüm verilerin kurtarılabilir olmadığını unutmayın.
 Bu ortam gönderilmeden önce biçimlendirilir. Bu ortamı yeniden biçimlendirmek
için Memory Stick PRO-HG Duo veya Memory Stick PRO uyumlu bir ürün
™ merkezine
kullanın. Ayrıntılar için kullanma™kılavuzuna bakın veya destek
başvurun.
Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar
UYARI
YUTULMASINI ÖNLEMEK ÜZERE ÇOCUKLARIN
ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE BULUNDURUN.
BU ORTAMI, MEMORY STICK DUO™ ADAPTÖR OLMADAN
STANDART BOYUTLU MEMORY STICK PRO™ UYUMLU BİR
ÜRÜNE TAKMAYIN
 Ürünün ucuna  elinizle veya metal bir cisimle dokunmayın.
 Bu ortamın bir kenarında iki oyuk bulunur. Bir oyuk çift yüzlü, diğeri tek taraflı bir
oyuktur (yalnızca arka kenar). (resim )
 Not alanı  üzerine yazarken baskı uygulamayın.
 Bu ortamı bir yere çarpmayın, bükmeyin, düşürmeyin veya ıslatmayın.
 Bu ortamı sökmeye veya dönüştürmeye çalışmayın.
 Bu ortamı aşağıda belirtilen yerlerde kullanmayın veya saklamayın:
Önerilen kullanım şartları dışında.
(Yazın kapalı bir araçta veya çok güneşli bir ortamda/doğrudan güneş ışığı
altında/ısıtıcı yakınında ve benzeri ortamlarda.)
Nemli veya paslanmaya yol açabilecek yerlerde.
 Bu ortamı standart boyutlu Memory Stick PRO uyumlu ürünlerle kullanabilmek
™
için Memory Stick Duo Adaptörüne takabilirsiniz.
 Ortam takılı değilken™Memory Stick Duo™ Adaptörünü standart boyutlu
bir Memory Stick PRO™ uyumlu ürüne takmayın. Böyle yapmak ürünün
arızalanmasına neden olabilir.
Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach
bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest
firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby
uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z
adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.
 Nośnika można używać z produktami obsługującymi karty pamięci Memory Stick
PRO-HG Duo i Memory Stick PRO .
™ się poprawnej współpracy
™ z pozostałymi produktami.
* Nie gwarantuje
Szczegółowe informacje na temat współpracy ze zgodnymi produktami znajdują
się w instrukcji obsługi produktu lub na stronie internetowej pod adresem URL
podanym poniżej.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™
Logo Mark2 służy do oznaczania
nośników wykorzystywanych w mediach o dużej
szybkości nagrywania, takich jak kamery AVCHD.
 Prędkość transmisji danych zależy od używanego produktu. Nośnik obsługuje
transmisję za pomocą złącza równoległego (przesyłanie danych z dużą szybkością).
Z transmisji równoległej można korzystać w przypadku współpracy z produktem
przystosowanym do obsługi tego typu transmisji.
 Nośnik obsługuje opracowaną przez firmę Sony technologię ochrony zawartości
przed kopiowaniem MagicGate . Przed przystąpieniem do eksploatacji należy
™ jest zgodny z funkcją ochrony zawartości przed
sprawdzić, czy posiadany produkt
kopiowaniem obsługiwaną przez nośnik Memory Stick PRO .
™
 Prawo autorskie zabrania wykorzystywania nagrań bez zezwolenia.
 „Memory Stick File Rescue Service” jest usługą, dzięki której można odzyskiwać
dane z różnych typów nośników Sony Memory Stick . Więcej informacji można
™
uzyskać, klikając poniższe łącze.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Wymieniona usługa nie ma zastosowania do plików zawierających chronioną
treść, danych gier oraz plików AVCHD.
* Należy pamiętać, że nie wszystkie dane można odzyskać.
 Nośnik jest fabrycznie sformatowany. Można go ponownie sformatować za pomocą
produktu zgodnego z kartą Memory Stick PRO-HG Duo lub Memory Stick
™ w instrukcji obsługi
PRO . Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
™ lub uzyskać w centrum pomocy technicznej.
produktu
Zalecenia dotyczące użytkowania
OSTRZEŻENIE
CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI I PILNOWAĆ, ABY NIE POŁKNĘŁY
ONE PRODUKTU.
NIE WKŁADAĆ NOŚNIKA BEZPOŚREDNIO DO GNIAZDA
PRODUKTU OBSŁUGUJĄCEGO KARTY MEMORY STICK PRO™
O STANDARDOWYCH WYMIARACH BEZ ADAPTERA MEMORY
STICK DUO™ ADAPTOR
 Nie dotykać styków  rękami ani metalowymi przedmiotami.
 Na jednej z krawędzi nośnika wycięto dwa rowki. Jeden rowek jest dwustronny, a
drugi jednostronny (znajduje się tylko na tylnej powierzchni) (rysunek ).
 Nie naciskać mocno obszaru pamięci  podczas pisania na karcie.
 Nie uderzać, nie zginaćm nie rzucać, ani nie moczyć.
 Nie rozkładać ani nie wprowadzać zmian w nośniku.
 Nośnika nie należy używać ani przechowywać w następujących miejsach:
w miejscach, które nie spełniają zalecanych warunków roboczych;
(w zamkniętym samochodzie latem lub w silnym słońcu/w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych/w pobliżu
grzejników itp.;)
w miejscach wilgotnych lub narażonych na działanie korozji.
 Aby nośnik mógł być używany z produktami zgodnymi ze standardowym
formatem Memory Stick PRO , należy go wprowadzić do adaptera Memory Stick
™
Duo .
™
zgodnych ze standardowym formatem Memory Stick PRO™
 Do produktów
nie wolno podłączać adaptera Memory Stick Duo™, do którego nie został
uprzednio wprowadzony żaden nośnik. Mogłoby to spowodować wadliwe
działanie produktu.
 Sprawdź kierunek wkładania karty przed rozpoczęciem użytkowania.
 Należy całkowicie wprowadzić nośnik do adaptera Memory Stick Duo . Nośnik
™
może działać nieprawidłowo, jeśli nie zostanie włożony do końca.
 Nie należy dotykać złącza adaptera Memory Stick Duo rękami ani metalowymi
™
przedmiotami.
 Należy uważać, aby do portu adaptera Memory Stick Duo nie przedostały się
™
zanieczyszczenia, kurz ani ciała obce.
 Zalecamy utworzenie kopii zapasowej ważnych danych.
Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub utratę danych użytkownika
zapisanych na nośniku.
 Dane zapisane na nośniku mogą zostać uszkodzone lub utracone w poniższych
sytuacjach.
Jeśli nośnik zostanie wyjęty z gniazda lub jeśli adapter Memory Stick Duo
™
Adaptor zostanie odłączony od gniazda albo wyłączony podczas formatowania,
odczytu albo zapisu danych.
Jeśli nośnik będzie używany w miejsach, w których występują wyładowania
elektrostatyczne lub zakłócenia elektryczne.
Pojemność
1 GB (940 MB): MS-MT1G
(w nawiasach podano przybliżoną 2 GB (1,85 GB): MS-MT2G
pojemność rzeczywistą)
4 GB (3,66 GB): MS-MT4G
8 GB (7,35 GB): MS-MT8G
16 GB (14,9 GB):MS-MT16G
Napięcie robocze
Od 2,7 V do 3,6 V
Parametry otoczenia
Od -25 ºC do +85 ºC
(bez kondensacji)
Wymiary (s × d × g)
Ok. 20 × 31 × 1,6 mm
Waga
Ok. 2 g
W zestawie
Adapter Memory Stick Duo (1)
™
Dokumentacje w formie drukowanej
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO
™ Stick PRO-HG Duo™ , MagicGate a ™jsou ochranné známky
Duo , Memory
™
™
™
společnosti
Sony.
Magyar
Mielőtt üzemeltetné a médiát, olvassa el részletesen ezt az útmutatót, és tartsa meg,
hogy szükség esetén a jövőben is bármikor elővehesse.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
Európai vásárlóink számára
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját.
Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO
™ Stick PRO-HG Duo™ , MagicGate i ™są znakami towarowymi
Duo , Memory
™
™
firmy™Sony Corporation.
Česky
Před používáním těchto médií si důkladně přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro
další použití.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Pro zákazníky v Evropě
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje,
že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho
by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce
zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s
výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr
odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
< Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují
směrnice ES >
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným zástupcem pro EMC a bezpečnost produktů
je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. S otázkami týkajícími se servisu či záruky se obracejte na adresy uvedené
ve zvláštních servisních či záručních dokumentech.
 Tato média lze používat společně s produkty, které jsou kompatibilní s
technologiemi Memory Stick PRO-HG Duo nebo Memory Stick PRO .
™ zaručena.
™
* Správná funkce v ostatních produktech není
Podrobné informace o používání kompatibilních produktů se dočtete v návodu
k obsluze daného produktu nebo na níže uvedené adrese URL.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™ vhodné pro vysokorychlostní záznamová zařízení,
Logo Mark2 označuje médium
např. videokamery AVCHD.
 Přenosová rychlost závisí na používaném produktu. Toto médium podporuje
paralelní přenos dat (vysokorychlostní přenos dat). Paralelní přenos dat je možné
využít pouze s produkty, které jsou kompatibilní s touto technologií.
 Toto médium podporuje technologii ochrany obsahu MagicGate vyvinutou
™
společností Sony. Před použitím ověřte, zda je váš produkt kompatibilní
s funkcí
ochrany obsahu u médií Memory Stick PRO .
™
 Autorský zákon zakazuje použití nahrávek bez svolení autora.
 „Memory Stick File Rescue Service“ je služba pro obnovení dat z různých typů
médií Memory Stick společnosti Sony. Další informace naleznete na níže uvedené
™
adrese URL.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Tato služba nepodporuje obnovu dat pro soubory s chráněným obsahem, herní
data a soubory AVCHD.
* Vezměte prosím na vědomí, že ne všechna data lze obnovit.
 Toto médium je před uvedením do prodeje formátováno. Chcete-li toto médium
přeformátovat, použijte produkt kompatibilní s technologií Memory Stick PROHG Duo nebo Memory Stick PRO . Podrobné informace získáte v návodu k
™
™
obsluze produktu
nebo na centru podpory.
Pokyny k obsluze
VAROVÁNÍ
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY NEDOŠLO KE
SPOLKNUTÍ.
NEVKLÁDEJTE TOTO MÉDIUM PŘÍMO DO PRODUKTU, KTERÝ
JE KOMPATIBILNÍ SE STANDARDNÍ VELIKOSTÍ MÉDIA MEMORY
STICK PRO™ BEZ ADAPTÉRU MEMORY STICK DUO™
 Nedotýkejte se konektoru  rukama nebo kovovými předměty.
 Toto médium má na boku dvě drážky. Jedna drážka je dvoustranná, druhá je
jednostranná (jen zadní strana). (obrázek )
 Netlačte silně na oblast paměti , pokud probíhá zápis.
 Nevystavujte médium nárazům, ohýbání nebo vlhkosti a neupusťte je.
 Nepokoušejte se médium rozebírat nebo upravovat.
 Nepoužívejte a neskladujte médium na těchto místech:
Tam, kde dojde k překročení rozsahu doporučených provozních podmínek.
(Uvnitř zavřeného auta v létě nebo na přímém slunci, v přímém slunečním svitu,
blízko topení apod.)
Vlhká nebo leptavá místa.
 Chcete-li toto médium použít v produktech kompatibilních s technologií Memory
Stick PRO standardní velikosti, vložte jej do adaptéru Memory Stick Duo .
™ adaptér Memory Stick Duo do produktu kompatibilního
™ s
 Nevkládejte
™
technologií Memory Stick PRO™ standardní velikosti, není-li do adaptéru
Memory Stick Duo™ vloženo žádné médium. Pokud to uděláte, může dojít
k poruše produktu.
 Před použitím se ujistěte o správném směru vložení.
 Médium zasuňte do adaptéru Memory Stick Duo do krajní polohy. Médium
nemusí pracovat správně, není-li plně zasunuto. ™
 Nedotýkejte se konektoru adaptéru Memory Stick Duo rukama ani kovovými
™
předměty.
 Dbejte, aby do vstupního otvoru adaptéru Memory Stick Duo nevnikly nečistoty,
™
prach a cizí objekty.
 Doporučujeme vytvořit si záložní kopie důležitých dat.
Společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztrátu
nahraných dat.
 Nahraná data mohou být poškozena nebo ztracena v následujících situacích.
Vyjmete-li médium nebo adaptér Memory Stick Duo , nebo vypnete-li napájení
™
během formátování, čtení nebo zápisu dat.
Používáte-li médium na místech s výskytem statické elektřiny nebo elektrického
rušení.
Kapacita
1 GB (940 MB): MS-MT1G
(Přibližná použitelná kapacita je 2 GB (1,85 GB): MS-MT2G
uvedena v závorkách.) 4 GB (3,66 GB): MS-MT4G
8 GB (7,35 GB): MS-MT8G
16 GB (14,9 GB):MS-MT16G
Provozní napětí
2,7 V až 3,6 V
Provozní prostředí
-25 ºC až +85 ºC
(nekomprimovaném)
Rozměry (Š × D × T)
Přibližně 20 × 31 × 1,6 mm
Hmotnost
Přibližně 2 g
Součást balení
Adapter Memory Stick Duo (1)
Sada tištěné dokumentace ™
Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.
< Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő
vásárlóink számára >
A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos márkaképviseletet
a Sony Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) látja el. Kérjük, hogy minden szerviz- és garanciakérdéssel a különálló
szerviz- és garanciadokumentumban megadott címen keresse fel munkatársainkat.
 Ez a média a Memory Stick PRO-HG Duo vagy a Memory Stick PRO
™
™
eszközökkel kompatibilis termékeken használható.
* A többi termékekkel a megfelelő működés nem garantált.
Azt, hogy az adathordozót hogyan kell használni az ilyen memóriakártyát
befogadni képes készülékkel, az illető termék használati útmutatója, illetve az
alábbi URL-címen elérhető honlap ismerteti részletesen.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™ hogy az adathordozó nagy felvételi sebességű
A Mark2 embléma azt jelzi,
készülékekben, például AVCHD-videokamerákban is használható.
 Az átviteli sebesség az Ön által használt terméktől függ. Ez az adathordozó
támogatja a párhuzamos (nagysebességű) adatátvitelt. A párhuzamos adatátvitel
csak a párhuzamos adatátvitellel kompatibilis termékek esetében használható.
 Ez az adathordozó támogatja a Sony által kifejlesztett MagicGate tartalomvédelmi
™ termék
technológiát. Használat előtt ellenőrizze, hogy az Ön által használt
kompatibilis-e a Memory Stick PRO adathordozó tartalomvédelmi funkciójával.
™
 A szerzői jogvédelmi törvény tiltja a felvételek illetéktelen használatát.
 A „Memory Stick File Rescue Service” segítségével több fajta Sony Memory Stick
™
média adatait nyerheti vissza. További információval az alábbi URL szolgál.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Ezzel a szolgáltatással nem nyerhetők vissza a tartalomvédett fájlok, a játékok
adatai és az AVCHD-fájlok.
* Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem minden adat nyerhető vissza.
 Az adathordozót a forgalomba hozatal előtt a gyárban megformázzák. A
memóriakártya újraformázásához Memory Stick PRO-HG Duo vagy Memory
™ A részletek a
Stick PRO memóriakártyát használni képes terméket használjon.
™
termék használati
útmutatójában olvashatók, illetve az ügyfélszolgálattól tudhatók
meg.
Használattal kapcsolatos óvintézkedések
FIGYELEM
GYERMEKEKTŐL ÉS CSECSEMŐKTŐL TÁVOL TARTANDÓ A
LENYELÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.
A MÉDIÁT A MEMORY STICK DUO™ ADAPTER NÉLKÜL
KÖZVETLENÜL NE HELYEZZE SZABVÁNYOS MÉRETŰ MEMORY
STICK PRO™ KOMPATIBILIS TERMÉKBE
 Kézzel, fémtárggyal ne érintse meg a terminált .
 Az adathordozó egyik oldalán két kis mélyedés van. Az egyik mélyedés kétoldalú, a
másik csak a hátoldalról látszik. ( ábra)
 A címke részre  történő íráskor ne fejtsen ki erős nyomást.
 A médiát ne ütögesse, ne hajtogassa, ne ejtse le, és ne vizezze meg.
 Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a médiát.
 A médiát ne használja vagy tárolja a következő helyeken:
Amikor elérte a javasolt működési körülményeket.
(Zárt gépkocsiban nyáron, vagy erős napsütésben/közvetlen napfényben/radiátor
közelében stb.)
Nedves vagy korróziót okozó helyeken.
 Ez az adathordozó behelyezhető a Memory Stick Duo adapterbe, ha normál
™
méretű Memory Stick PRO kompatibilis termékekkel
használni.
™ Duo adaptert normálszeretné
méretű Memory Stick
 Ne helyezze a Memory Stick
™
PRO™ kompatibilis termékekbe, ha nincs adathordozó a Memory Stick
Duo™ adapterben. Ez a termék hibás működéséhez vezethet.
 Használat előtt ellenőrizze a helyes behelyezési irányt.
 Az adathordozót ütközésig tolja be a Memory Stick Duo adapterbe. Az
™ behelyezve.
adathordozó nem működik megfelelően, ha nincs teljesen
 Ne érintse meg a Memory Stick Duo adapter érintkezőjét kézzel vagy fém
™
tárggyal.
 Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por, szennyeződés vagy idegen tárgy a Memory
Stick Duo adapterbe.
 Javasoljuk,™hogy készítsen biztonsági mentést fontos adatairól.
A Sony nem tehető felelőssé a felvett adatok károsodásáért vagy elvesztéséért.
 A felvett adatok károsodhatnak vagy elveszhetnek a következő helyzetben.
Ha eltávolítja ezt a médiát vagy a Memory Stick Duo adaptert, vagy kikapcsolja
™
az áramellátást formázás, adatok olvasása vagy írása közben.
Ha a médiát sztatikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak kitett
környezetben használja.
Teljesítmény
1 GB (940 MB): MS-MT1G
(a hozzávetőleges használható
2 GB (1,85 GB): MS-MT2G
teljesítmény zárójelben található.) 4 GB (3,66 GB): MS-MT4G
8 GB (7,35 GB): MS-MT8G
16 GB (14,9 GB):MS-MT16G
Működési feszültség
2,7 V – 3,6 V
Működési környezet
-25 ºC - +85 ºC
(lecsapódásmentes)
Méretek (Szé × H × V)
lb. 20 × 31 × 1,6 mm
Tömeg
kb. 2 g
Mellékelt elemek
Memory Stick Duo adapter (1)
™
Nyomtatott dokumentációk
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO
™a Sony Corporation
Duo , Memory ™
Stick PRO-HG Duo ,™MagicGate és
™
™
™
védjegyei.
Slovensky
Než toto médium začnete používať, pozorne si prečítajte celý tento návod a uschovajte
ho pre budúcu potrebu.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že s výrobkom
nemôže byt’ nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručit’ do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabránit’ potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávat’ prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ>
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.
 Toto médium je možné použiť s produktmi kompatibilnými s Memory Stick PROHG Duo alebo Memory Stick PRO .
™ funkčnosť s inými produktmi
™ nie je zaručená.
* Správna
Podrobnosti o používaní s kompatibilnými produktmi nájdete v návode na
použitie tohto produktu alebo na webovej adrese uvedenej nižšie.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™ médiá kompatibilné so zariadeniami s rýchlym
Logom Mark2 sú označené
nahrávaním, akými sú napr. videokamery podporujúce formát AVCHD.
 Prenosová rýchlosť závisí od použitého zariadenia. Toto médium podporuje
paralelný prenos údajov (vysokorýchlostný prenos údajov). Paralelný prenos
údajov je možné použiť iba so zariadeniami, ktoré ho podporujú.
 Toto médium podporuje technológiu ochrany obsahu s názvom MagicGate
vyvinutú spoločnosťou Sony. Pred použitím overte, či je vaše zariadenie ™
kompatibilné s funkciou ochrany obsahu médií Memory Stick PRO .
™
 Zákon o autorských právach zakazuje neoprávnené používanie nahrávok.
 Služba „Memory Stick File Rescue Service“ (služba záchrany súborov na karte
Memory Stick) je služba, ktorá obnovuje dáta z rôznych typov médií Sony Memory
Stick . Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej adrese:
™
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Táto služba nepodporuje obnovenie súborov s chráneným obsahom, údajov hier
a súborov AVCHD.
* Vezmite, prosim, na vedomie, že nie všetka dáta je možne obnoviť.
 Toto médium je pred odoslaním sformátované. Ak chcete toto médium
preformátovať, použite produkty kompatibilné s pamäťovými kartami Memory
Stick PRO-HG Duo alebo Memory Stick PRO . Podrobnosti nájdete v návode na
™ v centre podpory zákazníkov.
™
použitie produktu alebo
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
VAROVANIE
CHRÁŇTE PRED DEŤMI, ABY NEMOHLO DÔJSŤ K
PREHLTNUTIU.
MÉDIUM NEVKLADAJTE PRIAMO DO PRODUKTU
KOMPATIBILNÉHO SO ŠTANDARDNOU VEĽKOSŤOU MEMORY
STICK PRO™, ALE POUŽITE ADAPTÉR MEMORY STICK DUO™
 Konektorov  sa nedotýkajte rukami ani kovovými predmetmi.
 Toto médium má na jednej strane dve drážky. Jedna drážka je prechádza obidvomi
stranami a druhá je iba na jednej strane (zadnej, obrázok ).
 Keď na médium píšete, nevyvíjajte na pamäťovú oblasť  silný tlak.
 Toto médium neohýbajte, nebúchajte s ním, nehádžte ho na zem a nenamáčajte ho.
 Toto médium nedemontujte ani nemeňte.
 Toto médium nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
kde nie sú dodržané odporúčané prevádzkové podmienky.
(vo vnútri vozidla v lete alebo na silnom slnečnom svetle/na priamom slnečnom
svetle/v blízkosti kúrenia, atď.)
na vlhkých alebo korozívnych miestach
 Toto médium môžete vložiť do adaptéra Memory Stick Duo a používať ho v
zariadeniach kompatibilných s médiami Memory Stick PRO™ so štandardnou
™
veľkosťou.
 Adaptér Memory Stick Duo™ nevkladajte do zariadení kompatibilných s
médiami Memory Stick PRO™ so štandardnou veľkosťou, ak v ňom nie je
vložené žiadne médium. Môže to spôsobiť poruchu daného zariadenia.
 Pred použitím skontrolujte správny smer vkladania.
 Médium vložte do adaptéra Memory Stick Duo až na doraz. Toto médium
™doraz.
nemusí fungovať správne, ak nie je vložené až na
 Nedotýkajte sa kontaktov adaptéra karty Memory Stick Duo rukami ani
™
kovovými predmetmi.
 Dbajte na to, aby do vstupného otvoru adaptéra Memory Stick Duo nevnikli
™
nečistoty, prach ani cudzie predmety.
 Odporúčame, aby ste si urobili záložnú kópiu importovaných dát.
Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu nahraných dát.
 Nahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:
ak vyberiete toto médium alebo adaptér Memory Stick Duo alebo ak počas
formátovania, čítania alebo zápisu dát vypnete napájanie ™
ak toto médium používate v miestach so statickou elektrinou alebo elektrickým
šumom
Kapacita
1 GB (940 MB): MS-MT1G
(približná použiteľná kapacita je 2 GB (1,85 GB): MS-MT2G
uvedená v zátvorkách)
4 GB (3,66 GB): MS-MT4G
8 GB (7,35 GB): MS-MT8G
16 GB (14,9 GB):MS-MT16G
Prevádzkové napätie
2,7 V až 3,6 V
Prevádzkové prostredie
-25 ºC až +85 ºC
(bez kondenzácie)
Rozmery (š × d × t)
pribl. 20 × 31 × 1,6 mm
Hmotnosť
pribl. 2 g
Dodané položky
Memory Stick Duo adapter (1)
™
Balík tlačenej dokumentácie
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO
™ Stick PRO-HG Duo™ , MagicGate a ™sú ochranné známky
Duo , Memory
™
™
™
spoločnosti
Sony Corporation.
O σχεδιασµός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Οι ονομασίες Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory
™ PRO-HG Duo , ™MagicGate και
™είναι
Stick PRO Duo , Memory Stick
™ της Sony Corporation.
™
™
εμπορικά σήματα
Русский
Перед употреблением носителя информации рекомендуется прочитать
настоящую Инструкцию внимательно и сохранить ее у себя на дальнейшую
справку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения опасности возгорания или поражения злектрическим током
не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
Eλληνικά
Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το αποθηκευτικό μέσο, διαβάστε προσεκτικά το
παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία.
Για πελάτες στην Ευρώπη
Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του
σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο
σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς
ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε
σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του
δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
< Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες
της Ε.Ε. >
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά
με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για
οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα συμβατά με
Memory Stick PRO-HG Duo ή Memory Stick PRO .
™ όλα τα άλλα προϊόντα.
* Δεν παρέχεται εγγύηση για™τη σωστή λειτουργία με
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σε συνδυασμό με συμβατά
προϊόντα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή στην παρακάτω
διεύθυνση URL.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™
Το λογότυπο Mark2 υποδεικνύει
μέσα κατάλληλα για συσκευές εγγραφής υψηλής
ταχύτητας όπως οι κάμερες AVCHD.
 Η ταχύτητα εξαρτάται από το προϊόν που χρησιμοποιείται. Αυτό το
αποθηκευτικό μέσο υποστηρίζει Παράλληλη μεταφορά δεδομένων (Μεταφορά
δεδομένων υψηλής ταχύτητας). Η Παράλληλη μεταφορά δεδομένων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με προϊόν συμβατό με Παράλληλη μεταφορά δεδομένων.
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσο υποστηρίζει την τεχνολογία προστασίας
περιεχομένου MagicGate που αναπτύχθηκε από τη Sony. Επιβεβαιώστε ότι
™ με τη λειτουργία προστασίας περιεχομένου στο
το προϊόν σας είναι συμβατό
αποθηκευτικό μέσο Memory Stick PRO πριν το χρησιμοποιήσετε.
™ απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη
 Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων
χρήση εγγραφών.
 Η υπηρεσία "Memory Stick File Rescue Service" είναι μια υπηρεσία για την
ανάκτηση δεδομένων από διάφορους τύπους αποθηκευτικών μέσων Sony Memory
Stick . Ανατρέξτε στη διεύθυνση URL παρακάτω για πρόσθετες πληροφορίες.
™
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζει ανάκτηση δεδομένων για αρχεία
Προστατευμένου περιεχομένου, Δεδομένων παιχνιδιού και AVCHD.
* Σημειώστε ότι ίσως δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα.
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσο έχει διαμορφωθεί πριν από την διάθεσή του στην
αγορά. Για να διαμορφώσετε ξανά αυτό το αποθηκευτικό μέσο, χρησιμοποιήστε
προϊόντα συμβατά με Memory Stick PRO-HG Duo ή Memory Stick PRO .
™
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών™του προϊόντος ή το κέντρο
υποστήριξης.
Προφυλάξεις κατά τη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MEMORY STICK
PRO™ ΤΥΠΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ
MEMORY STICK DUO™
 Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη  με το χέρι σας ή με μεταλλικό αντικείμενο.
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσα έχει δύο εγκοπές στη μια πλευρά. Η μια εγκοπή έχει
διπλή όψη, ή άλλη είναι εγκοπή μίας όψης (πίσω όψη μόνο). (εικόνα )
 Μην ασκείτε ισχυρή πίεση στην περιοχή υπομνήσεων  όταν σημειώνετε σε
αυτήν.
 Μην χτυπάτε, λυγίζετε, βρέχετε ή αφήνετε να πέσει αυτό το αποθηκευτικό μέσο.
 Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε η να μετατρέψετε αυτό το
αποθηκευτικό μέσο.
 Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο στις παρακάτω
θέσεις:
Σε σημεία που βρίσκονται εκτός του εύρους των προτεινόμενων συνθηκών
λειτουργίας.
(Μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο κατά τους θερινούς μήνες ή σε έντονη ηλιοφάνεια
/ άμεση έκθεση στον ήλιο / κοντά σε καλοριφέρ κλπ.)
Υγρές τοποθεσίες ή τοποθεσίες που προκαλούν διάβρωση.
 Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο κατευθείαν μέσα στον
προσαρμογέα Memory Stick Duo για να το χρησιμοποιήσετε με προϊόντα
συμβατά με Memory Stick PRO ™
μεγέθους.
™ κανονικού
Memory Stick Duo™ μέσα σε προϊόν
 Μην εισάγετε τον προσαρμογέα
κανονικού μεγέθους συμβατό με Memory Stick PRO™ όταν δεν είναι
τοποθετημένο ένα αποθηκευτικό μέσο μέσα στον προσαρμογέα Memory
Stick Duo™. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
 Επιβεβαιώστε ότι ο προσανατολισμός και η τοποθέτηση είναι σωστά πριν
από τη χρήση.
 Εισάγετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο πλήρως μέσα στον προσαρμογέα Memory
Stick Duo . Το αποθηκευτικό μέσο ενδέχεται να μην λειτουργήσει κανονικά αν
™ πλήρως στον προσαρμογέα.
δεν εισαχθεί
 Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη του προσαρμογέα Memory Stick Duo με το χέρι
™
σας ή με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο.
 Προσέξτε να μην εισέλθουν βρομιές, σκόνη, ή ξένα αντικείμενα μέσα στη θυρίδα
εισαγωγής του προσαρμογέα Memory Stick Duo .
 Συνιστάται η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων™των σημαντικών δεδομένων.
Η Sony δεν ευθύνεται για τυχόν καταστροφή ή απώλεια των δεδομένων που
έχετε εγγράψει.
 Τα δεδομένα που εγγράφονται ενδέχεται να καταστραφούν ή να χαθούν στις
παρακάτω περιπτώσεις.
Εάν αφαιρέσετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο ή το προσαρμοστικό Memory Stick
Duo ή διακόψετε την τροφοδοσία κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης, ανάγνωσης
™
ή εγγραφής
δεδομένων.
Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το αποθηκευτικό μέσο σε χώρους που υπόκεινται σε
στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικά παράσιτα.
Χωρητικότητα
1 GB (940 MB): MS-MT1G
(Η χωρητικότητα που μπορεί να 2 GB (1,85 GB): MS-MT2G
χρησιμοποιηθεί παρουσιάζεται 4 GB (3,66 GB): MS-MT4G
κατά προσέγγιση σε παρένθεση.) 8 GB (7,35 GB): MS-MT8G
16 GB (14,9 GB):MS-MT16G
Τάση λειτουργίας
2,7 V έως 3,6 V
Περιβάλλον λειτουργίας
-25 ºC έως +85 ºC
(μη συμπύκνωση)
Διαστάσεις (Π × Μ × Β)
Περίπου 20 × 31 × 1,6 mm
Μάζα
Περίπου 2 g
Αντικείμενα που περιέχονται
Προσαρμογέας Memory Stick Duo (1)
™
Πακέτο έντυπης τεκμηρίωσης
Для пользователей в Европе
Утилизaция электрического и электронного
оборудования (директива применяется в странах
Eвpоcоюзa и других европейских странах, где действуют
системы раздельного сбора отходов)
Дaнный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что
данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими
бытовыми отходами. Eго следует сдать в соответствующий
приемный пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Heпpaвильнaя утилизация данного изделия
может привести к потенциально негативному влиянию
на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для
предотвращения подобных последствий необходимо
выполнять специальные требования по утилизации этого
изделия. Пepepaботкa данных материалов поможет сохранить
природные ресурсы. Для получения более подробной
информации о переработке этого изделия обратитесь в
местные органы городского управления, службу сбора
бытовых отходов или в магазин, где было приобретено
изделие.
< Примечание для покупателей в странах, где действуют
директивы ЕС >
Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем
по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является
компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам,
указанным в соответствующих документах.
 Настоящий носитель информации используется вместе с Memory Stick PROHG Duo -или Memory Stick PRO -совместимой продукцией.
™ работа не гарантируется
™
* Правильная
при работе с всей другой
продукцией.
Подробности об операциях при работе с совместимой продукцией
смотрите в отдельном руководстве к продукции или на сайте по
нижеприведенному адресу URL.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
™ на носители информации, предназначенные
Логотип Mark2 указывает
для аппаратуры высокоскоростной записи, такой как видеомагнитофоны
AVCHD.
 Скорость передачи данных зависит от применяемой аппаратуры. Настоящий
носитель информации обеспечивает параллельную передачу данных
(высокоскоростную передачу данных). Параллельная передача данных
осуществляется только на аппаратуре, совместимой с параллельной
передачей данных.
 Настоящий носитель информации обеспечивает технологию защиты
содержимого MagicGate , разработанную фирмой Sony. Перед пользованием
™
надо проверить, что применяемая
аппаратура совместима с функцией
защиты содержимого в носителе Memory Stick PRO .
™
пользование
 Законом об авторских правах запрещается неавторизованное
записанными данными.
 “Memory Stick File Rescue Service” является услугой, предназначенной
для восстановления данных из разных типов носителя Memory Stick
фирмы Sony. О более подробной информации смотрите на сайт по ™
нижеприведенному адресу URL.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Данная услуга не поддерживает восстановление данных для защищенного
содержимого, данных игры и файлов AVCHD.
* Надо помнить, что все данные не восстанавливаются.
 Настоящий носитель информации форматирован перед отгрузкой. Для
переформатирования настоящего носителя надо применить Memory
Stick PRO-HG Duo -или Memory Stick PRO -совместимую продукцию.
™ в отдельном руководстве
™ к продукции или
Подробности смотрите
обращайтесь к поддерживающему центру.
Общие указания по пользованию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ПРОГЛАТЫВАНИЯ.
НЕ СЛЕДУЕТ ВСТАВИТЬ НАСТОЯЩИЙ НОСИТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИИ ПРЯМО В ПРОДУКЦИЮ, СОВМЕСТИМУЮ
С MEMORY STICK PRO СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА, БЕЗ
™ MEMORY STICK DUO
ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТЕРА
™
 Не следует трогать разъем  рукой или каким-либо металлическим
предметом.
 Настоящий носитель информации имеет две канавки с одной стороны. Одна
канавка является двухсторонной; а другая–односторонной (только с задней
стороны). (Рис. )
 Не следует приложить чрезмерное усилие к участку заметки  при
записании заметок на нем.
 Не следует ударить, загнуть, уронить на пол или увлажнить носитель
информации.
 Не следует разобрать или переналадить носитель информации.
 Не следует использовать или хранить носитель информации в следующих
условиях:
В местах, где температура окружающей среды превышают рекомендуемый
(диапазон, таких как в закрытой кабине машины в летний период или в
местах, подвергаемых воздействию силиных/прямых солнечных лучей/
близко к отопительному аппарату.)
В местах повышенной влажности или коррозийности.
 Настоящий носитель информации может вставиться в адаптер Memory
Stick Duo для работы на аппаратуре, совместимой с Memory Stick PRO
™ размера.
™
стандартного
 Не следует вставить адаптер Memory Stick Duo в аппаратуру,
™ размера, когда
совместимую с Memory Stick PRO стандартного
™ в адаптер Memory Stick Duo .
носитель информации не вставлен
™
Несоблюдение этого указания может привести к неполадке в работе
аппаратуры.
Проверьте
правильность
направления
вставки
носителя
информации

перед пользованием им.
 Настоящий носитель следует вставить в адаптер Memory Stick Duo™ надежно
до отказа. При ненадежной вставке не обеспечивается исправная работа
данного носителя.
 Не следует касаться разъема адаптера Memory Stick Duo™ руками или
какими-либо металлическими предметами.
 Надо соблюдать осторожность, чтобы пыль, грязь и посторонние примеси не
попали внутрь гнезда под вставку адаптера Memory Stick Duo .
™
 Рекомендуется сделать резервную копию важной записанной информации.
Фирма Sony не несет никакой ответственности за повреждение или потерю
записанных данных.
 Записанные данные могут повредиться или стираться в следующих условиях.
В случае удаления настоящего носителя информации или адаптера Memory
Stick Duo или выключения питания во время его форматирования или
ввода или™ввода данных.
В случае использования настоящего носителя информации в местах,
подвергаемых воздействию статического электричества или электрических
помех.
* 본 서비스는 보호된 콘텐츠, 게임 데이터, AVCHD 파일의 데이터 복원은 지원
하지 않습니다.
* 모든 데이터가 복원되는 것은 아닙니다.
본
미디어는 포맷 상태로 출하됩니다. 본 미디어를 다시 포맷하려면

Memory Stick PRO-HG Duo 또는 Memory Stick PRO 대응 제품을 사
용하여 주십시오. 자세한 내용은 제품의 사용설명서를 참조하거나 지원센터로 문
의하여 주십시오.
Емкость
1 GB (940 MB): MS-MT1G
(Ориентировочная
2 GB (1,85 GB): MS-MT2G
полезная емкость дана в 4 GB (3,66 GB): MS-MT4G
скобках.)
8 GB (7,35 GB): MS-MT8G
16 GB (14,9 GB):MS-MT16G
Рабочее напряжение
от 2,7 В до 3,6 В
Условия окружающей среды
от -25 °C до +85 °C
(без конденсации влаги)
Габариты (Ш  Д  Т) Приблиз. 20  31  1,6 мм
Масса
Приблиз. 2 г
Комплектность поставкиAдаптер Memory Stick Duo (1)
™
Набор напечатанной документации
™
사용상의주의


Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO
™
™являются торговыми
Duo , Memory
PRO-HG Duo™ , MagicGate и
™ фирмыStick
™
марками
Sony Corporation.™






中文


在使用本媒體之前,請通讀本說明書,並妥善保存以備將來參考之用。
警告
為減少發生火災或電擊的危險,請勿讓本機暴露於雨中或受潮。
本媒體可以搭配 MemoryStickPRO-HGDuo 或 MemoryStickPRO 相容產
™
™
品進行使用。
*在所有其他產品上均不能保證正常操作。•
有關相容產品操作的詳細內容,請參閱產品使用說明書或以下鏈接。
MemoryStickPRODuo (Mark2)
™
Mark2 標識表明本媒體適用于高速錄製裝置例如
AVCHD 攝影機。
傳輸速度取決於所使用的產品。本媒體支援並行資料傳輸(高速資料傳輸)。
只有在並行資料傳輸相容產品上,才能使用並行資料傳輸。
本媒體支援由 Sony 開發的 MagicGate 內容保護技術。使用之前,請確認您
™
的產品是否與 MemoryStickPRO 媒體所含的內容保護功能相容。
™
版權法禁止未經授權使用記錄內容。

“Memory Stick File Rescue Service”是一項恢復各種類型 Sony Memory
Stick 媒體資料的服務。有關詳細內容,請參閱以下鏈接。
™
http://www.sony.net/memorystick/supporte
*本服務不支援受保護內容,遊戲資料和 AVCHD 檔案的資料恢複。
*請注意,並非所有資料均可恢復。
本媒體出廠前即已格式化。若要重新格式化本媒體,請使用 M e m o r y S t i c k
PRO-HGDuo 或 MemoryStickPRO 相容產品。有關詳細內容,請參閱產品
™
™
使用說明書或支援中心。



™
단자 에 금속을 대거나 손으로 만지지 마십시오.
본 미디어는 옆면에 홈이 2개 있습니다. 한쪽의 홈은 양면에, 다른 한쪽의 홈은 한
쪽 면(뒷면에만)에 있습니다.(그림 )
메모 부분 에 기입할 때에는 너무 강하게 힘을 주지 마십시오.
본 미디어에 충격을 가하거나 또는 구부리거나 떨어뜨리거나 적시지 마십시오.
본 미디어는 분해하거나 개조하지 마십시오.
본 미디어는 다음과 같은 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오:
 권장 동작 조건 범위에 적합하지 않는 장소.
(하절기나 염천하에서 창문을 꼭 닫은 자동차 안/직사광선이 닿는 장소/난방기
구 가까이 등.)
 습기나 부식성 물질이 있는 장소.
본 미디어는 Memory Stick Duo 어댑터에 삽입하면 표준 사이즈의
Memory Stick PRO 대응 제품에서 사용할 수 있습니다.
MemoryStickDuo 어댑터에아무것도들어있지않은상태로 MemoryStickDuo 어댑터를표준사이즈의MemoryStickPRO 대응
제품에넣지마십시오.제품이고장날염려가됩니다.제품이고장날염려가됩니
다.
사용하기전에올바른방향으로들어있는지확인하여주십시오.
본 미디어는 Memory Stick Duo 어댑터에 끝까지 넣어 주십시오. 완전히 삽입
하지 않으면 본 미디어는 정상으로 동작하지 않을 염려가 있습니다.
Memory Stick Duo 어댑터 단자는 손으로 만지거나 금속을 대지 마십시오.
Memory Stick Duo 어댑터의 삽입 부분이 더러워지거나 먼지, 이물 등이 들어
가지 않도록 주의하십시오.
중요한 데이터는 백업해 놓으실 것을 권장합니다.
Sony는 저장한 데이터의 손상이나 손실에 대하여 일절 책임지지 않습니다.
™
請勿用手或任何金屬物體觸碰端子 。
本媒體其中一個側面具有兩個凹槽︰一個為雙面凹槽;另一個為單面凹槽(僅
限背面)(圖 )。
在記錄區  書寫時,請勿過分用力。
請勿敲擊、彎曲、掉落或弄濕本媒體。
請勿嘗試拆卸或改裝本媒體。
請勿在以下場所中使用或存放本媒體:
−超出推薦的工作條件範圍的地方;
(夏天封閉的汽車内、強烈或直射的陽光下、加熱器附近等。)
−潮濕或具腐蝕性的地方。
如需搭配標準尺寸的 MemoryStickPRO 相容產品進行使用,您可以將本媒
體插入 MemoryStickDuo 轉接器。 ™
™
Memory Stick Duo™ 轉接器沒有插入任何媒體時,請勿將
Memory Stick
Duo™ 轉接器插入標準尺寸的 Memory Stick PRO™ 相容產品。否則可能會導
致產品故障。
使用前,請檢查插入方向是否正確。
請盡量將本媒體插入 MemoryStickDuo 轉接器。只有在完全插入的情況下,
™
本媒體才能正常操作。
請勿用手或任何金屬物體觸碰 MemoryStickDuo 轉接器的端子。
™
請小心不要讓污垢、灰塵或異物進入 MemoryStickDuo
™ 轉接器的插入端。
建議進行重要資料的備份。
對於任何記錄資料的損壞或丟失,Sony 概不負責。
在下列情況下,記錄的資料可能損壞或丟失︰
−格式化、讀取或寫入資料過程中,如果取出本媒體、Memory Stick Duo
™
轉接器或關掉電源。
−如果在易受靜電或電噪聲影響的場所使用本媒體。
容量
1GB(940MB): MS-MT1G
(括號內顯示了
2GB(1.85GB): MS-MT2G
大致的可用容量。)
4GB(3.66GB): MS-MT4G
8GB(7.35GB): MS-MT8G
16GB(14.9GB):MS-MT16G
操作電壓
2.7V 到 3.6V
操作環境
-25℃到 +85℃(無冷凝現象)
尺寸(寬×長×厚)約 20×31×1.6mm
質量
約 2g
所含物品
MemoryStickDuo 轉接器 (1)
™
成套印刷文件
設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。
Memory Stick 、Memory Stick Duo 、Memory Stick PRO 、Memory Stick
™
™ 、MagicGate 和 ™ 是 Sony 公司的
PRODuo 、MemoryStickPRO-HGDuo
™
™
商標。 ™
한국어
본 미디어를 사용하시기 전에 본 사용설명서를 자세히 읽으신 후 앞으로도 참조할
수 있도록 잘 보관하십시오.
경고
화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 장치를 비 또는 습기에 노출시키지 않도록 하
여 주십시오.
 본 미디어는 Memory Stick PRO-HG Duo 또는 Memory Stick PRO 대
응 제품에서 사용할 수 있습니다.
* 다른 모든 제품에서 정상 동작을 보증하는 것은 아닙니다.
™
대응 제품에서의 자세한 조작은 해당 제품의 사용설명서 또는 다음의 URL을
참조하여 주십시오.
 Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Mark2 로고는 AVCHD 캠코더 등 고속 녹음 장치에 적합한 미디어임을 나타냅
니다.
 전송 속도는 사용하는 제품에 따라 달라집니다. 본 미디어는 병렬 데이터 전송
(High-Speed 데이터 전송)에 대응합니다. 병렬 데이터 전송은 병렬 데이터 전송
대응 제품에서만 이용할 수 있습니다.
 본 미디어는 Sony가 개발한 MagicGate 콘텐츠 보호기술에 대응합니다. 사용
하기 전에 사용할 제품이 Memory Stick PRO 미디어의 콘텐츠 보호기능에 대
응하는지 확인하여 주십시오.
 저작권보호법은 녹음 내용의 무단 사용을 금지하고 있습니다.
 Memory Stick File Rescue Service란 각종 타입의 Sony Memory Stick 의
데이터를 복원하는 서비스입니다. 자세한 내용은 아래의 URL을 참조하십시오.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* 본 서비스는 보호된 콘텐츠, 게임 데이터, AVCHD 파일의 데이터 복원은 지원
하지 않습니다.
* 모든 데이터가 복원되는 것은 아닙니다.
 본 미디어는 포맷 상태로 출하됩니다. 본 미디어를 다시 포맷하려면
Memory Stick PRO-HG Duo 또는 Memory Stick PRO 대응 제품을 사
용하여 주십시오. 자세한 내용은 제품의 사용설명서를 참조하거나 지원센터로 문
의하여 주십시오.
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
 다음과 같은 경우에는 기록한 데이터가 손상되거나 손실되는 경우가 있습니다.
 포맷 중이나 데이터를 읽거나 쓰기 중에 본 미디어 또는 Memory Stick Duo
어댑터를 꺼냈거나 전원을 끈 경우.
 정전기나 전기적 노이즈가 있는 장소에서 본 미디어를 사용한 경우.
용량
(괄호 안은 사용 가능한
대략적인 용량입니다.)
동작 전압
동작 환경
외형 치수(W × L × T)
중량
동봉품
使用時須注意
警告
避免兒童觸及以防吞入。
未使用 MEMORYSTICKDUO™ 轉接器時,請勿將本媒體直接插入
標準尺寸的 MEMORYSTICKPRO 相容產品
™
™
™
™
™
1 GB(940 MB): MS-MT1G
2 GB(1.85 GB): MS-MT2G
4 GB(3.66 GB): MS-MT4G
8 GB(7.35 GB): MS-MT8G
16 GB(14.9 GB): MS-MT16G
2.7 V ~ 3.6 V
-25 °C ~ +85 °C
(결로 없음)
약 20 × 31 × 1.6 mm
약 2g
Memory Stick Duo 어댑터(1)
도큐먼트 세트
™
디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.
Memory Stick , Memory Stick Duo , Memory Stick PRO ,
Memory Stick PRO Duo , Memory Stick PRO-HG Duo , MagicGate ,
는 Sony Corporation의 상표입니다.
™
™
™
™
™
‫ﻋﺮيب‬
.‫ ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﻴﺪًا واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬،‫ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ ﻻﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺒﻠﻞ‬،‫ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت‬
Memory ‫ أو‬Memory Stick PRO-HG Duo ‫ˎ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ‬
™
.Stick PRO
.‫*™ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻊ ﻛﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى ﻏري ﻣﻀﻤﻮن‬
경고
 잘못해서먹지않도록어린이의손이닿지않는장소에보관하십시
오.
 본미디어는MEMORYSTICKDUO™어댑터없이표준크기의
MEMORYSTICKPRO 대응제품에직접삽입하지마십시오
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
™
™
™
‫ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺘﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱪﻳﺪ‬،‫ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ‬
.‫ أدﻧﺎه‬URL ‫اﻻﻟﻜﱰوين‬
(Mark2) Memory Stick PRO Duo
™
.‫اﳌﺴﺠﻠﺔ‬
AVCHD ‫ إﱃ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ذات اﻟﴪﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻣريات‬Mark2 ‫ﻳﺸري اﻟﺸﻌﺎر‬
ّ
‫ ميﻜﻦ‬.(‫ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻫﺬا ﻳﺪﻋﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﲆ اﻟﺘﻮازي )ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﴪﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬.‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﴎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﲆ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ‬
.‫اﺳﺘﻌامل ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﲆ اﻟﺘﻮازي ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﲆ اﻟﺘﻮازي‬
‫ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن‬.Sony ‫ اﳌﻄﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻮين‬،MagicGate ‫اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻫﺬا ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣامﻳﺔ اﳌﺤﺘﻮى‬
™
‫ﻣﻨﺘﺠﻚ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ وﻇﻴﻔﺔ ﺣامﻳﺔ اﳌﺤﺘﻮى ﰲ‬
.‫ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل‬Memory Stick PRO ‫اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬
™.‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻼتوﺳﻂدون ﺗﺮﺧﻴﺺ‬
‫ﻳﺤﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ اﺳﺘﻌامل‬
‫( ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ‬Memory Stick ‫" )ﺧﺪﻣﺔ إﻧﻘﺎذ ﻣﻠﻔﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت‬Memory Stick File Rescue Service" ‫ﺧﺪﻣﺔ‬
‫ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬.Sony ‫ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺳﻮين‬Memory Stick ‫ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
™
.‫ أدﻧﺎه‬URL ‫ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين‬
http://www.sony.net/memorystick/supporte
.AVCHD ‫* ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺪﻋﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳌﻠﻔﺎت ﺣامﻳﺔ اﳌﺤﺘﻮى وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻟﻌﺎب وﻣﻠﻔﺎت‬
.‫* ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
Memory ‫ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت‬،‫ ﻹﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬.‫ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﺎغ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ‬
‫ راﺟﻊ ﻛﺘ ّﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ أو‬،‫ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬.Memory Stick PRO ‫ أو‬Stick PRO-HG Duo
™
™
.‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻋﻢ‬
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ˎ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل ﻻﻓﺘﺎدي اﺑﺘﻼﻋﻪ‬
MEMORY STICK ‫ˎ ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ إدﺧﺎل وﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا ﻣﺒﺎﴍة ﰲ ﺟﻬﺎز ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت‬
MEMORY STICK DUO ‫ ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻘﻴﺎﳼ دون اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﻮل‬PRO
™
™
.‫ ﺑﻴﺪك أو ﺑﺄي ﳾء ﻣﻌﺪين‬Ƀ ‫ﻻ ﺗﻠﻤﺲ اﻟﻄﺮف‬
.(‫ واﻵﺧﺮ ﺑﺸﻖ واﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ )ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻓﻘﻂ‬،‫ إﺣﺪى اﻟﺸﻘني ذو وﺟﻬني‬.‫ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى وﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا ﺷﻘني ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ‬
(Ʉ ‫)اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬
.‫ ﻟﻀﻐﻂ ﻗﻮي ﺣني اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬Ʌ ‫ﻻ ﺗﻌ ّﺮض ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت‬
.‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﻃﺮق أو ﺛﻨﻲ أو إﺳﻘﺎط أو ﺗﺒﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
.‫ﻻ ﺗﺤﺎول ﺗﻔﻜﻴﻚ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
:‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ اﺳﺘﻌامل أو ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
.‫ˋ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﺮوف ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮﴅ ﺑﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ‬/‫اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻌ ّﺮﺿﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة‬/‫)داﺧﻞ ﺳﻴﺎرة ﻣﻐﻠﻘﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ أو اﳌﻌ ّﺮﺿﺔ ﻟﻀﻮء اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍ‬
(.‫ إﻟﺦ‬،‫دﻓﺎﻳﺔ‬
.‫ˋ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻃﺒﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاد ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺂﻛﻞ‬
‫ ﻻﺳﺘﻌامﻟﻪ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬Memory Stick Duo Adaptor ‫ميﻜﻨﻚ إدﺧﺎل وﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا ﰲ ﻣﺤﻮل‬
™ .‫ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺠﻢ‬Memory Stick PRO ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ‬
Memory Stick ‫ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬Memory Stick Duo™ Adaptor ‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ™إﱃ إدﺧﺎل ﻣﺤﻮل‬
‫ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ‬.Memory Stick Duo™ Adaptor ‫ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم إدﺧﺎل وﺳﻂ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﰲ ﻣﺤﻮل‬PRO™
.‫ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ‬
.‫ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻺدﺧﺎل ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ وﺳﻂ‬.Memory Stick Duo Adaptor ‫ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل وﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا إﱃ أﻗﴡ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﰲ ﻣﺤﻮل‬
™
.‫اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎ مل ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ‬
.‫ ﺑﻴﺪﻳﻚ أو أي أداة ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ‬Memory Stick Duo Adaptor ‫ﻻ ﺗﻠﻤﺲ أﻃﺮاف ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﺤﻮل‬
™ ‫اﺣﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﺴامح ﻟﻸوﺳﺎخ أو اﻟﻐﺒﺎر أو‬
Memory Stick Duo ‫أي أﺟﺴﺎم ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻨﻔﺬ إدﺧﺎل ﻣﺤﻮل‬
™
.Adaptor
.‫ﻧﻮﴆ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺴﺨﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻬﻤﺔ‬
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
.‫ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻠﻒ أو ﻓﻘﺪان ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‬Sony ‫ﻻ ﺗﻜﻮن ﺳﻮين‬
.‫ˎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻒ أو ﻳﺘﻢ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
‫ أو ﻗﻤﺖ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺘﻴﺎر أﺛﻨﺎء ﺻﻴﺎﻏﺔ أو‬Memory Stick Duo Adaptor ‫ˋ إذا ﻧﺰﻋﺖ وﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا أو ﻣﺤﻮل‬
™
.‫ﻗﺮاءة أو ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
.‫ˋ إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ وﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌ ّﺮﺿﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ أو اﻟﻀﻮﺿﺎء اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
MS-MT1G :(‫ م ب‬٩٤٠) ‫ ج ب‬١
‫اﻟﺴﻌﺔ‬
MS-MT2G :(‫ ج ب‬١٫٨٥) ‫ ج ب‬٢ ‫)اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام‬
MS-MT4G :(‫ ج ب‬٣٫٦٦) ‫ ج ب‬٤
(.‫ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﻷﻗﻮاس‬
MS-MT8G :(‫ ج ب‬٧٫٣٥) ‫ ج ب‬٨
MS-MT16G :(‫ ج ب‬١٤٫٩) ‫ ج ب‬١٦
‫ ﻓﻮﻟﺖ‬٣٫٦ ‫ ﻓﻮﻟﺖ إﱃ‬٢٫٧ ‫ﻣﻦ‬
‫ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬٨٥+ ‫ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﱃ‬٢٥- ‫ﻣﻦ‬
‫ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
(‫)دون ﺗﻜﺜﻴﻒ‬
‫ ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ‬١٫٦ Ş ٣١ Ş ٢٠
(‫ ﺳﻤﻚ‬Ş ‫ ﻃﻮل‬Ş ‫اﻷﺑﻌﺎد )ﻋﺮض‬
‫ ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ‬٢
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‬
(١‫ )ﻋﺪد‬Memory Stick Duo Adaptor ‫ﻣﺤﻮل‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀ ّﻤﻨﺔ‬
™
‫ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
.‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر‬
Memory Stick PRO‫ و‬Memory Stick PRO ‫ و‬Memory Stick Duo ‫ و‬Memory Stick
™
™ Duo ‫ و‬Duo™
Sony ‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ‬
‫ و‬MagicGate ‫ و‬Memory Stick PRO-HG
™
™
™
.Corporation
Download PDF

advertising