Sony | MS-A2G | Sony MS-A2G Инструкция по эксплуатации

4-110-419-31(1)
IC Recording Media
Memory Stick MicroTM (M2TM)
Návod na obsluhu/Οδηγίες λειτουργίας/
/
/
/
 Toto médium podporuje technológiu ochrany obsahu s názvom MagicGate
vyvinutú spoločnosťou Sony. Funkcia ochrany obsahu médií Memory Stick ™
Micro
je rovnaká ako v prípade médií Memory Stick PRO . Pred použitím overte, či ™
je vaše zariadenie kompatibilné s funkciou ochrany™obsahu médií Memory Stick
PRO .
™ adaptér nepodporuje technológiu ochrany obsahu MagicGate .
* Tento
™
 Zákon o autorských právach zakazuje neoprávnené používanie nahrávok.
 Toto médium je pred odoslaním sformátované. Ak chcete preformátovať toto
médium, použite kompatibilný produkt Memory Stick Micro . Podrobnosti
nájdete v návode na použitie produktu alebo v centre podpory™zákazníkov. Na
naformátovanie tohto média vo vašom počítači používajte softvér „Memory
Stick Formatter“. Aplikáciu „Memory Stick Formatter“ môžete prevziať na nižšie
uvedenej adrese URL.
 Služba „Memory Stick File Rescue Service“ (služba záchrany súborov na karte
Memory Stick) je služba, ktorá obnovuje dáta z rôznych typov médií Sony Memory
Stick . Ďalšie informácie získate na adrese URL nižšie.
™
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Toto zariadenie nepodporuje obnovu dát pre chránený obsah, dáta hier a súbory
AVCHD.
* Vezmite, prosim, na vedomie, že nie všetka dáta je možne obnoviť.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
N50
MS-A Series (with M2 USB Adaptor)
©2008 Sony Corporation Printed in Japan

 Konektorov  sa nedotýkajte rukami ani kovovými predmetmi. (obrázok )
 Dávajte pozor, aby ste jednotku nepoškodili úderom, ohýbaním, pustením na zem
alebo navlhčením.
 Nepokúšajte sa jednotku rozoberať alebo prestavovať.
 Jednotku nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
kde nie sú dodržané odporúčané prevádzkové podmienky.
(vo vnútri vozidla v lete alebo na silnom slnečnom svetle/na priamom slnečnom
svetle/v blízkosti kúrenia, atď.)
na vlhkých alebo korozívnych miestach
 Dávajte pozor, aby sa do terminálu alebo otvoru pre médium M2 tohto adaptéra
™
nedostala špina, prach alebo iné cudzie predmety.
 Zasuňte médium M2 do adaptéra podľa návodu na obrázku . Pri nevhodnom
™ M2 správne fungovať. Nezasúvajte médium M2 príliš
vložení nemusí médium
™
™
hlboko.
 Pred použitím skontrolujte správny smer vkladania.
 Výstupok pre pripevnenie remienka na tomto USB adaptéri môže prekážať v
prístupe k ďalšiemu portu USB na počítači, kde sú dva tesne susediace porty.
Ak je to prípad vášho počítača, pripojte USB adaptér do portu USB, kde nebude
prekážať v pripojení ďalších zariadení.
 Nepoužívajte súčasne viac než jeden adaptér M2 USB.
 Odporúčame, aby ste si urobili záložnú kópiu importovaných dát.
Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu nahraných dát.
 Nahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:
Ak odstránite médium M2 alebo tento adaptér USB alebo ak vypnete počítač
™ formátovania alebo v čase, keď indikátor bliká
počas čítania, zapisovania alebo
(obrázok ).
Ak používate médium M2 alebo tento adaptér USB na miestach vystavených
™ alebo elektronického šumu.
pôsobeniu statickej elektriny
Ak je médium M2 alebo tento adaptér USB používaný iným spôsobom, ako je
™
zobrazené.
 Pri odpájaní tohto adaptéra od počítača držte adaptér za hlavné telo.


VAROVANIE
 CHRÁŇTE PRED DEŤMI, ABY NEMOHLO DÔJSŤ K PREHLTNUTIU.
 TOTO MÉDIUM NEVKLADAJTE PRIAMO DO ŽIADNEJ INEJ ZÁSUVKY
NA PAMÄŤOVÚ KARTU.


Používanie adaptéra M2 USB
Prevádzkové prostredie
Na používanie sa odporúčajú nasledujúce prostredia.
Pre používateľov systému Windows
Operačný systém:Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 alebo novší/Windows XP
Service Pack 2 alebo novší/Windows Vista
Port USB:
štandardné vybavenie
Pre používateľov operačného systému Mac
Operačný systém: Mac OS X v10.2 alebo novší
Port USB:
štandardné vybavenie
 Funkčnosť nie je zaručená na všetkých počítačoch s odporúčaným prostredím.
Vyššie
uvedené
operačné
systémy musia byť pri odosielaní z továrne nainštalované

v počítači.
Pri
súčasnom
používaní
iného
zariadenia USB (výrobok nie je súčasťou

štandardného balíka PC) a tohto adaptéra USB nie je funkčnosť zaručená.
 Ak sú toto médium a adaptér USB pripojené k rozbočovaču USB, funkčnosť nie je
zaručená.
 Pripojenie USB nemusí byť po opätovnom spustení počítača z režimu prerušiť/
pokračovať alebo z funkcie spánku obnovené.
 Tento adaptér je kompatibilný s pripojením USB 2.0.
Pripojenie adaptéra M2 USB k počítaču
Slovensky
Než tento prístroj začnete používať, pozorne si prečítajte celý tento návod a
uschovajte ho pre budúcu potrebu.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byt’ nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručit’ do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabránit’ potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávat’ prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ>
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.
 Toto médium sa môže používať v zariadeniach kompatibilných s médiami Memory
Stick Micro (M2 ).
™ ™ s inými produktmi nie je zaručená.
* Správna funkčnosť
 Dodávaný adaptér USB pamäťovej karty M2 vám umožňuje používať média M2
v počítači vybavenom otvorom pre USB, ktorý nemá otvor pre pamäťovú kartu ™
Memory Stick .
™
* Z dôvodu rozličných
súprav čipov nie všetky výrobky vybavené konektormi USB
dokážu navzájom komunikovať.
Podrobnosti o používaní s kompatibilnými produktmi nájdete v návode na
použitie tohto produktu alebo na webovej adrese uvedenej nižšie.
 Tento adaptér je kompatibilný s médiami M2 a jeho funkčnosť bola odskúšaná s
™
pomocou média M2 spoločnosti Sony s kapacitou
do 8 GB. (od mája 2008)
™ s výrobkami kompatibilnými ažs médiami
Výrobky kompatibilné
M2 môžete nájsť
™
na nižšie uvedenej stránke URL.
 Aby ste mohli toto médium použiť v produktoch kompatibilných s Memory Stick
PRO Duo , použite adaptér „MSAC-MMD“ veľkosti Memory Stick Micro
™ (predáva sa samostatne).
™
(M2 ) Duo
 Aby ™
ste mohli toto médium použiť v produktoch kompatibilných s Memory Stick
PRO , použite adaptér „MSAC-MMS“ štandardné veľkosti Memory Stick Micro
™
(M2 ™) (predáva sa samostatne).
™
Tento adaptér pracuje so štandardným ovládačom vybavenia operačného systému.
Adaptér USB sa dá jednoduchým pripojením k portu USB použiť ako vymeniteľná
jednotka.
Pri pripájaní adaptéra postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1 Do adaptéra vložte médium M2 . (obrázok )
™ a posunutím tlačidla na USB adaptéri M2.
2 USB konektor predĺžite stlačením
(obrázok )
Pre používateľov systému Windows
 Adaptér pripojte k portu USB počítača.
 Otvorte priečinok „My Computer“ (Tento počítač) (v systéme Windows Vista je to
priečinok „Computer“ (Počítač)).
 Skontrolujte, či sa zobrazila ikona „Removable Drive (X:)“ (Vymeniteľný disk).
Písmeno označujúce túto jednotku (X:) sa na rozličných počítačoch líši.
Pre používateľov operačného systému Mac
 Pripojenie je dokončené, keď sa na pracovnej ploche zobrazí ikona disku adaptéra.
Ikona disku adaptéra USB sa na pracovnej ploche nezobrazí, ak nie je v adaptéri
USB žiadne médium M2 .
™
disku, odpojte všetky iné zariadenia USB
Keď sa nezobrazí ikona vymeniteľného
alebo vypnite počítač a znovu ho naštartujte.
Odpojenie adaptéra M2 USB od počítača
Pre používateľov systému Windows
1 Presvedčte sa, že indikátor adaptéra USB nebliká.
2 Odpojte adaptér USB.
Pre používateľov operačného systému Mac
1 Presvedčte sa, že indikátor adaptéra USB nebliká.
2 Presuňte ikonu disku adaptéra USB na ikonu odpadového koša, čím túto jednotku
odstránite z počítača.
Podrobnosti nájdete v príručke na používanie počítača alebo operačného systému.
Stav indikátora
(Po pripojení adaptéra USB do portu USB počítača.)
Nesvieti: médium M2 nie je pripojené
™
Svieti: médium M2 je
™ pripojené
Bliká: médium a adaptér
USB sa pripájajú k počítaču
Médium M2™
Kapacita sa skladá zo skutočnej použiteľnej kapacity a systémových súborov.
Pozrite si popisy na vloženej karte.
Prevádzkové napätie
od 1,7 V do 1,95 V a od 2,7 V do 3,6 V
Prevádzkové prostredie
od -25 °C do +85 °C (bez kondenzácie)
Rozmery (š × d × t)
približne 12,5 × 15 × 1,2 mm
Hmotnosť
približne 1 g
Adaptér M2 USB
MSAC-UAM2
Rozhranie:
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
Prevádzkové prostredie
Teplota
Vlhkosť
Dodané položky
vysoko rýchlostné Hi-Speed USB (USB 2.0)
približne 20 × 7,75 × 33,5 mm
(vrátane vyčnievajúcich častí)
približne 4,3 g (bez média M2 )
™
od 0 °C do 40 °C
od 20 % do 80 % (bez kondenzácie)
Remienok na zápästie (1),
Súprava vytlačenej dokumentácie
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Memory Stick , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO Duo , Memory Stick
Micro , M2 ™
a™
sú ochranné známky ™
spoločnosti Sony
™ ™, MagicGate™,
Corporation.
 Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a v ďalších krajinách.
 Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v Spojených
štátoch amerických a v ďalších krajinách.
 Názvy systémov a výrobkov v tomto návode na používanie sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločností, ktoré ich
vyvinuli. Symboly a  nie sú v tejto príručke uvedené v každom prípade.
Eλληνικά
™
Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτήν τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν
εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία.
Για πελάτες στην Ευρώπη
Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του
σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο
σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς
ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε
σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του
δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
< Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες
της Ε.Ε. >
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά
με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για
οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα συμβατά με
Memory Stick Micro (M2 ).
™ για
™ τη σωστή λειτουργία με όλα τα άλλα προϊόντα.
* Δεν παρέχεται εγγύηση
 Ο παρεχόμενος προσαρμογέας USB M2 σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μέσο
M2 σε υπολογιστές εξοπλισμένους με υποδοχή USB και χωρίς υποδοχή Memory
™.
Stick
™ επικοινωνούν όλα τα προϊόντα με υποδοχές USB μεταξύ τους λόγω
* Δεν
παραλλαγών chipset.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σε συνδυασμό με συμβατά
προϊόντα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή στην παρακάτω
διεύθυνση URL.
 Αυτός ο προσαρμογέας είναι ένα μέσο συμβατό με M2 και η λειτουργία του έχει
™ 2008)
ελεγχθεί με ένα μέσο Sony M2 των 8 GB. (Από τον Μάιο
™ URL για προϊόντα συμβατά
Ελέγξτε την παρακάτω διεύθυνση
με προϊόντα που
είναι συμβατά με μέσα M2 .
™
 Χρησιμοποιήστε το προσαρμοστικό
"MSAC-MMD" για Memory Stick Micro
™
(M2 ) μεγέθους Duo (πωλείται χωριστά) για χρήση αυτού του μέσου σε προϊόντα
™ με Memory Stick PRO Duo .
συμβατά
™
 Χρησιμοποιήστε το προσαρμοστικό "MSAC-MMS"
για Memory Stick Micro
(M2 ) τυπικού μεγέθους (πωλείται χωριστά) για χρήση αυτού του μέσου σε ™
™ συμβατά με Memory Stick PRO .
προϊόντα
 Αυτό το μέσο υποστηρίζει την τεχνολογία™προστασίας περιεχομένου MagicGate ,
που έχει αναπτυχθεί από τη Sony. Η λειτουργία προστασίας περιεχομένου στο ™
μέσο Memory Stick Micro είναι το ίδιο με το περιεχόμενο στο μέσο Memory
Stick PRO . Επιβεβαιώστε™ότι το προϊόν σας είναι συμβατό με τη λειτουργία
™ περιεχομένου σε μέσο Memory Stick PRO πριν τη χρήση.
προστασίας
™ προστασίας
* Αυτός ο προσαρμογέας δεν υποστηρίζει την τεχνολογία
περιεχομένου MagicGate .
™
 Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη
χρήση εγγραφών.
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσο έχει διαμορφωθεί πριν από την διάθεσή του στην
αγορά. Για να διαμορφώσετε ξανά αυτό το αποθηκευτικό μέσο, χρησιμοποιήστε
ένα προϊόν συμβατό με Memory Stick Micro . Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
™ υποστήριξης. Για να διαμορφώσετε
εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή το κέντρο
αυτό το μέσο στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το λογισμικό "Memory Stick
Formatter". Μεταβείτε στη διεύθυνση URL που αναφέρεται παρακάτω για να
λάβετε το λογισμικό "Memory Stick Formatter."
 Η υπηρεσία "Memory Stick File Rescue Service" είναι μια υπηρεσία για την
ανάκτηση δεδομένων από διάφορους τύπους αποθηκευτικών μέσων Sony Memory
Stick . Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL
™
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζει ανάκτηση δεδομένων για αρχεία με προστασία
περιεχομένου, δεδομένα παιχνιδιών και αρχεία AVCHD.
* Σημειώστε ότι ίσως δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα.
Προφυλάξεις κατά τη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.
ΜΗΝ
ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΑΥΤΟ
ΤΟ
ΜΕΣΟ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΗ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ.
 Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη  με το χέρι σας ή με μεταλλικό αντικείμενο.
(εικόνα )
 Μην χτυπάτε, λυγίζετε, ρίχνετε ή βρέχετε αυτή τη μονάδα.
 Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να κάνετε μετατροπές στη μονάδα.
 Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτή τη μονάδα στις ακόλουθες τοποθεσίες:
Σε σημεία που βρίσκονται εκτός του εύρους των προτεινόμενων συνθηκών
λειτουργίας.
(Μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο κατά τους θερινούς μήνες ή σε έντονη ηλιοφάνεια
/ άμεση έκθεση στον ήλιο / κοντά σε καλοριφέρ κλπ.)
Υγρές τοποθεσίες ή τοποθεσίες που προκαλούν διάβρωση.
 Προσέξτε μην εισάγετε βρωμιά, σκόνη ή άλλο ξένο σώμα μέσα στο τερματικό ή
την υποδοχή του μέσου M2 του προσαρμογέα.
 Εισάγετε το μέσο M2 στον™προσαρμογέα όπως φαίνεται στην εικόνα . Το
μέσο M2 ενδέχεται ™
να μην λειτουργεί κανονικά εάν δεν εισαχθεί κανονικά. Μην
εισάγετε ™
το μέσο M2 σε μεγάλο βάθος.
 Επιβεβαιώστε ότι ο™προσανατολισμός και η τοποθέτηση είναι σωστά πριν
από τη χρήση.
 Η προεξοχή για την προσάρτηση του λουριού σε αυτόν τον προσαρμογέα USB
μπορεί να παρεμποδίζει κάποια άλλη θύρα USB σε υπολογιστές που έχουν δύο
γειτονικές θύρες.
Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο στον υπολογιστή σας, μετακινήστε τον προσαρμογέα
USB στη θύρα USB όπου η προεξοχή δεν θα παρεμποδίζει τη σύνδεση άλλων
συσκευών.
 Μην χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν προσαρμογείς USB M2 ταυτόχρονα.
 Συνιστάται η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των σημαντικών δεδομένων.
Η Sony δεν ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια δεδομένων που έχει
εγγράψει.
 Τα δεδομένα που εγγράφονται ενδέχεται να καταστραφούν ή να χαθούν στις
παρακάτω περιπτώσεις:
Εάν εξάγετε το μέσο M2 ή τον προσαρμογέα USB, ή απενεργοποιήσετε τον
™
υπολογιστή κατά την ανάγνωση,
εγγραφή ή διαμόρφωση, ή ενώ η λυχνία
πρόσβασης αναβοσβήνει (εικόνα ).
Εάν χρησιμοποιείτε το μέσο M2 ή τον προσαρμογέα USB σε τοποθεσίες με
στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικό™θόρυβο.
Εάν το μέσο M2 ή ο προσαρμογέας χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο από αυτόν
™
της εικόνας.
 Κρατήστε το κύριο σώμα του προσαρμογέα για να τον αφαιρέσετε από τον
υπολογιστή.
Χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα USB M2
Περιβάλλον λειτουργίας
Το παρακάτω περιβάλλον συνιστάται για χρήση.
Για χρήστες Windows
Λειτουργικό σύστημα:Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 ή νεότερο/Windows
XP Service Pack 2 ή νεότερο/Windows Vista
Θύρα USB:
Βασικός εξοπλισμός
Για χρήστες Mac OS
Λειτουργικό σύστημα:Mac OS X v10.2 ή νεότερο
Θύρα USB:
Βασικός εξοπλισμός
 Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για όλους τους υπολογιστές με το
συνιστώμενο περιβάλλον.
 Τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα πρέπει να εγκατασταθούν στον υπολογιστή
κατά την αποστολή από το εργοστάσιο.
 Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργία κατά τη χρήση άλλης συσκευής USB
(το προϊόν δεν περιλαμβάνεται σε βασικό πακέτο PC) παράλληλα με τον
προσαρμογέα USB.
 Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας εάν το μέσο και ο προσαρμογέας USB είναι
συνδεδεμένα σε διανομέα USB.
 Δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της σύνδεσης USB εάν ο υπολογιστής συνεχίζει
μετά τη λειτουργία αναστολής/επανεκκίνησης ή αναμονής.
 Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με USB 2.0.
Σύνδεση προσαρμογέα USB M2 στον υπολογιστή
Ο προσαρμογέας λειτουργεί με το πρόγραμμα οδήγησης του βασικού εξοπλισμού
του λειτουργικού συστήματος. Ο προσαρμογέας USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί
"Αφαιρούμενος δίσκος" συνδέοντάς τον απλά στη θύρα USB.
Συνδέστε τον προσαρμογέα σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα.
1 Εισάγετε το μέσο M2 στον προσαρμογέα. (εικόνα )
2 Σύρετε το κουμπί του™προσαρμογέα USB M2 ενώ παράλληλα το πιέζετε προς τα
κάτω για να επεκτείνετε τον προσαρμογέα USB. (εικόνα )
Για χρήστες Windows
 Συνδέστε τον προσαρμογέα στη θύρα USB του υπολογιστή.
 Ανοίξτε την επιλογή "Ο Υπολογιστής μου" ("Υπολογιστής" στα Windows Vista).
 Ελέγξτε ότι έχει εμφανιστεί ένας νέος "Αφαιρούμενος δίσκος (X:)".
Το γράμμα δίσκου (X:) ποικίλλει ανάλογα με τον υπολογιστή.
Για χρήστες Mac OS
 Η σύνδεση ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο
δίσκου του προσαρμογέα.
Το εικονίδιο δίσκου του προσαρμογέα USB δεν θα εμφανιστεί στην επιφάνεια
εργασίας εάν δεν υπάρχει μέσο M2 μέσα στον προσαρμογέα USB.
του αφαιρούμενου δίσκου, αποσυνδέστε κάθε
Όταν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο ™
άλλη συσκευή USB ή απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
Αφαίρεση προσαρμογέα USB M2 από τον υπολογιστή
Για χρήστες Windows
1 Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία πρόσβασης αυτού του προσαρμογέα USB δεν
αναβοσβήνει.
2 Αφαιρέστε τον προσαρμογέα USB.
Για χρήστες Mac OS
1 Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία πρόσβασης αυτού του προσαρμογέα USB δεν
αναβοσβήνει.
2 Μεταφέρετε το εικονίδιο δίσκου του προσαρμογέα USB στο εικονίδιο
απορριμμάτων για να αφαιρέσετε τη μονάδα από τον υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή ή του
λειτουργικού συστήματος.
Κατάσταση λυχνίας πρόσβασης
(Όταν εισαχθεί ο προσαρμογέας USB στη θύρα USB του
υπολογιστή.)
Δεν ανάβει: δεν έχει εισαχθεί το μέσο M2
™
Αναμμένο: έχει εισαχθεί το μέσο M2
™
Αναβοσβήνει: το μέσο και ο προσαρμογέας
USB έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή
Μέσο M2
™ αποτελείται από την καθαυτή χωρητικότητα που μπορεί να
Η χωρητικότητα
χρησιμοποιηθεί και από αρχεία συστήματος. Ανατρέξτε στις περιγραφές πάνω
στην ένθετη κάρτα.
Τάση λειτουργίας
1,7 V έως 1,95 V και 2,7 V έως 3,6 V
Περιβάλλον λειτουργίας
-25 °C έως +85 °C
(χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις (Π × Μ × Β)
Περίπου 12,5 × 15 × 1,2 mm
Μάζα
Περίπου 1 g
Προσαρμογέας USB M2
MSAC-UAM2
Διασύνδεση:
Διαστάσεις
(πλάτoς × ύψoς × βάθoς)
Μάζα
Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία
Υγρασία
Αντικείμενα που περιέχονται
USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)
Περίπου 20 × 7,75 × 33,5 mm
(μη περιλαμβανομένων των τμημάτων προβολής)
Περίπου 4,3 g
(δεν συμπεριλαμβάνεται το μέσο M2 )
0 °C έως 40 °C
20 % έως 80 % (χωρίς συμπύκνωση)
Λουράκι (1),
Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης
™
O σχεδιασµός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Οι ονομασίες Memory Stick , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO Duo ,
™
™
Memory Stick Micro , M2 ™, MagicGate ,
και
είναι εμπορικά σήματα
™ ™
™
της Sony Corporation.
 Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα
ή/και εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες
χώρες.
 Οι ονομασίες Macintosh και Mac OS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
 Τα ονόματα συστημάτων και προϊόντων που εμφανίζονται στις οδηγίες
λειτουργίας είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των εταιριών
που τα ανέπτυξαν. Τα σύμβολα και  δεν αναφέρονται σε κάθε περίπτωση στο
™
παρόν εγχειρίδιο.
Русский
Перед употреблением данного изделия рекомендуется прочитать настоящую
Инструкцию внимательно и сохранить ее у себя на дальнейшую справку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения опасности возгорания или поражения злектрическим током
не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
Для пользователей в Европе
Утилизaция электрического и электронного
оборудования (директива применяется в странах
Eвpоcоюзa и других европейских странах, где действуют
системы раздельного сбора отходов)
Дaнный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что
данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими
бытовыми отходами. Eго следует сдать в соответствующий
приемный пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Heпpaвильнaя утилизация данного изделия
может привести к потенциально негативному влиянию
на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для
предотвращения подобных последствий необходимо
выполнять специальные требования по утилизации этого
изделия. Пepepaботкa данных материалов поможет сохранить
природные ресурсы. Для получения более подробной
информации о переработке этого изделия обратитесь в
местные органы городского управления, службу сбора
бытовых отходов или в магазин, где было приобретено
изделие.
< Примечание для покупателей в странах, где действуют
директивы ЕС >
Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем
по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является
компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам,
указанным в соответствующих документах.
 Настоящий носитель информации используется вместе с аппаратурой,
совместимой с Memory Stick Micro (M2 ).
™ при
™ работе с всей другой
* Правильная работа не гарантируется
продукцией.
 USB адаптер для М2 позволяет использовать носитель информации М2™ на
компьютере, оснащенном USB слотом, а не слотом для Memory Stick .
™
* Некоторая аппаратура, оснащенная USB разъемами, может не выполнить
связь друг с другом в зависимости от вариантов набора микросхем.
Подробности об операциях при работе с совместимой продукцией
смотрите в отдельном руководстве к продукции или на сайте по
нижеприведенному адресу URL.
 Настоящий адаптер совместим с носителем информации М2™ и его
нормальная операция подверждена при работе с носителем М2 фирмы Sony
™
емкостью до 8 Гб. (По состоянию на май 2008 года)
Подробную информацию об аппаратуре, совместимой с носителем
информации М2 , смотрите на сайте по нижеприведенному адрему URL.
™
 Применяйте адаптер “MSAC-MMD” для Memory Stick Micro™ (М2™) размера
Duo (продающийся отдельно), чтобы пользоваться настоящим носителем
информации на аппаратуре, совместимой с Memory Stick PRO Duo .
™
 Применяйте адаптер “MSAC-MMS” для Memory Stick Micro™ (М2™)
стандартного размера (продающийся отдельно), чтобы пользоваться
настоящим носителем информации на аппаратуре, совместимой с Memory
Stick PRO .
™
 Настоящий носитель информации поддерживает технологию защиты
содержимого MagicGate , разработанную фирмой Sony. Функция защиты
содержимого в носителе™Memory Stick Micro аналогична такой финкции
™
в носителе Memory Stick PRO . Перед употреблением
надо проверить, что
™
применяемая аппаратура совместима
с функцией защиты содержимого в
носителе Memory Stick PRO .
™
* Настоящий адаптер поддерживает
технологию защиты содержимого
MagicGate .
™
 Законом об авторских правах запрещается неавторизованное пользование
записанными данными.
 Настоящий носитель информации форматирован перед отгрузкой. Для
переформатирования настоящего носителя информации надо применять
аппаратуру, совместимую с Memory Stick Micro . Подробности смотрите в
™
отдельном руководстве к продукции или обращайтесь
к поддерживающему
центру. Для форматирования носителя на компьютере надо применять
приложение “Memory Stick Formatter” (Форматтер Memory Stick).
Для загрузки приложения “Memory Stick Formatter” посетите сайт по
нижеприведенному адресу URL.
 “Memory Stick File Rescue Service” является услугой, предназначенной для
восстановления данных из разных типов носителя Memory Stick фирмы
Sony. О более подробной информации смотрите на приведенный™ниже адрес
URL.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Данная услуга не обеспечивает восстановление данных для Защищенного
содержимого, игровых данных и файлов AVCHD.
* Надо помнить, что все данные не восстанавливаются.
Общие указания по пользованию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ПРОГЛАТЫВАНИЯ.
 НЕ СЛЕДУЕТ ВСТАВИТЬ НАСТОЯЩИЙ НОСИТЕЛЬ ПРЯМО В
НЕСОВМЕСТИМЫЙ СЛОТ ПОД КАРТОЧКУ ПАМЯТИ.
 Не следует трогать разъем  рукой или каким-либо металлическим
предметом. (рис. )
 Не следует ударить, загнуть, уронить на пол или увлажнить носитель
информации.
 Не следует разобрать или переналадить носитель информации.
 Не следует использовать или хранить носитель информации в следующих
условиях:
В местах, где температура окружающей среды превышает рекомендуемый
диапазон.
(Таких как в закрытой кабине машины в летний период или в местах,
подвергаемых воздействию сильных/прямых солнечных лучей/близко к
отопительному аппарату.)
В местах повышенной влажности или коррозийности.
 Надо соблюдать осторожность так, чтобы грязь, пыль или другие
посторонние предметы не попали внутрь разъема или слот под носитель
M2 в адаптере.
™
 Следует вставить носитель M2™ в адаптер, как показано на рис. . Носитель
M2 не функционирует правильно, если он не вставлен надежно. Нельзя
™
вставлять
носитель M2 слишком глубоко.
™
 Проверьте правильность направления вставки носителя информации
перед пользованием им.
Выступ
для
прикрепления
ремешка на настоящем USB адаптере может

мешать другой USB порт на ПКах, имеющих два расположенных рядом
порта.
При возникновении этого на вашем ПК, переставьте настоящий USB адаптер
в USB порт, где выступ не мешает соединение других устройств.
 Не следует использовать два или более USB адаптеров для М2 одновременно.
 Рекомендуется сделать резервную копию важной записанной информации.
Фирма Sony не несет никакой ответственности за повреждение или
потерю записанных данных.
Записанные
данные могут повредиться или стираться в следующих условиях:

В случае удаления носителя M2 или USB адаптера или выключения
™
питания компьютера во время вывода
или ввода данных, форматирования
носителя или мигания лампочки доступа (рис. )
В случае использования носителя M2 или USB адаптера в местах,
™ электричества или электрических
подвергаемых воздействию статического
помех.
В случае использования носителя M2 или USB адаптера не в порядке,
™
указанном на рисунках.
 При удалении адаптера из компьютера надо захватить за корпус адаптера.
(Продолжение следует на обратную сторону.)
™
™
點亮︰已插入 M2 媒體
™ 轉接器正在接入電腦
閃爍︰該媒體和 USB




中文
在使用本裝置之前,請通讀本說明書,並妥善保存以備將來參考之用。
為減少發生火災或電擊的危險,請勿讓本機暴露於雨中或受潮。
本媒體可以搭配 MemoryStickMicro (M2 ) 相容產品進行使用。
™ ™
*在所有其他產品上均不能保證正常操作。
附送的 M2USB 轉接器允許您在沒有 MemoryStick 插槽,但是配有 USB 插
™
槽的電腦上使用 M2 媒體。
™
*由於晶片組的差異,並非所有配有
USB 連接器的產品都能夠互相通信。
有關相容產品操作的詳細內容,請參閱產品使用說明書或以下鏈接。

Русский
(Продолжение от лицевой стороны.)
Пользование USB адаптером для М2
Условия пользования
Для пользования настоящим адаптером рекомендуются приведенные ниже условия.
Для пользователей Windows
ОС:
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 или более поздней/
Windows XP Service Pack 2 или более поздней/Windows Vista
USB порт:
Установлен в стандартном исполнении компьютера
Для пользователей Mac OS
ОС:
Mac OS Х v10.2 или более поздней
USB порт:
Установлен в стандартном исполнении компьютера
 Операция не гарантируется для некоторых компьютеров в рекомендуемых
условиях.
 Вышеуказанные операционные системы должны быть установлены на
компьютере при отгрузке от завода.
 Операция не гарантируется при одновременном пользовании настоящим
USB адаптером и другим USB устройством (не входящим в стандартный
комплект ПК).
 Операция не гарантируется при подключении настоящих носителя
информации и USB адаптера к USB разветвителю.
 USB подключение может не восстановиться, если операция компьютера
возобновляется после выполнения функции ожидания/возобновления или
сна.
 Настоящий адаптер совместим с USB 2.0.
Подключение USB адаптера для М2 к компьютеру
Настоящий адаптер работает вместе с драйвером, установленным в
стандартном исполнении ОС. Настоящий USB адаптер может использоваться
как “Съемный дисковод” просто при подключении к USB порту.
Подключите адаптер в нижеприведенном порядке.
1 Вставьте носитель информации M2 в настоящий адаптер. (рис. )
2 Перемещая кнопку на USB адаптере™для М2 в ее нажатом состоянии,
удлините USB соединитель. (рис. )
Для пользователей Windows
 Подключите настоящий адаптер к USB порту компьютера.
 Откройте “Мой Компьютер” (“Компьютер” в Windows Vista).
 Проверьте, что ново распознанный значок “Съемный Дисковод (Х:)” показан.
Буква дисковода (Х:) различается в зависимости от компьютера.
Для пользователей Mac OS
 Подключение завершено, когда значок диска настоящего адаптера показан на
рабочем столе.
Значок диска USB адаптера не показывается на рабочем столе, если
носитель M2 не вставлен в USB адаптере.
Когда значок™съемного диска не показан, то отключите другую USB
аппаратуру или выключите питание и перезагрузите компьютер.
Отключение USB адаптера для М2 от компьютера
Для пользователей Windows
1 Убедитесь, что лампочка доступа USB адаптера не мигает.
2 Отключите USB адаптер.
Для пользователей Mac OS
1 Убедитесь, что лампочка доступа USB адаптера не мигает.
2 Переместите значок диска USB адаптера на значок корзины для отключения
адаптера от компьютера.
Подробную информацию можно получить в инструкции по пользованию к
компьютеру или ОС.
Положение лампочки доступа
(Когда настоящий USB адаптер подключен к USB порту
компьютера.)
Не горит: носитель M2 не вставлен
™
Горит: носитель M2 вставлен
™ доступ носителя и USB адаптера к компьютеру.
Мигает: производится
Носитель информации M2
™
Емкость состоит из действительной
полезной емкости и системных файлов.
Смотрите описания, показанные на вставленной карте.
Рабочее напряжение
От 1,7 В до 1,95 В и от 2,7 В до 3,6 В
Условия окружающей среды От -25˚С до +85˚С
(не допускается конденсация влаги)
Габариты (Ш  Д  Т)
Приблиз. 12,5  15  1,2 мм
Масса
Приблиз. 1 г
Высокоскоростные USB (USB 2.0)
Приблиз. 20  7,75  33,5 мм
(не включая выступающие части)
Приблиз. 4,3 г
(не включая носитель информации M2 )
™
От 0˚С до 40˚С
От 20 % до 80 %
(не допускается конденсация влаги)
Наручный ремешок (1),
Набор напечатанной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
Memory Stick , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO Duo , Memory Stick
™ марками фирмы
Micro , M2 ™
и™
являются торговыми
™ ™, MagicGate™,
Sony Corporation.
Microsoft,
Windows
и
Widows
Vista
являются
торговыми
марками
фирмы

Microsoft Corporation в США и/или других странах.
Macintosh
и
Mac
OS
являются
торговыми
марками
фирмы
Apple
Inc.
в США и

других странах.
Наименования
систем
и
аппаратуры
в
настоящей
инструкции
по

пользованию являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками фирм, которые разработали их. В настоящей
инструкции каждые торговые марки не отмечены симболами и .
™
該轉接器與 M2 媒體相容,已使用最大為 8GB 的 Sony M2 媒體對其工作做
™
過檢驗。(截至™2008 年 5 月)
如需了解與 M2 媒體相容的產品,請查看以下 URL。
™
相容產品,需利用“MSAC-MMD”MemoryStick
對於 MemoryStickPRODuo
™
Micro (M2 )Duo 尺寸轉接器(另購)使用本媒體。
™ ™
對於 MemoryStickPRO
相容產品,需利用“MSAC-MMS”MemoryStick
™
Micro (M2 )標準尺寸轉接器(另購)使用本媒體。
™ ™ Sony 開發的 MagicGate 內容保護技術。MemoryStick
本媒體支援由
™
Micro 媒體所含的內容保護功能與 MemoryStickPRO
™
™ 媒體所含的內容保
護功能相同。使用之前,請確認您的產品是否與
MemoryStickPRO
™ 媒體所
含的內容保護功能相容。
*該轉接器不支援 MagicGate 內容保護技術。
™
版權法禁止未經授權使用記錄内容。
本媒體出廠前即已格式化。如需重新格式化本媒體,請使用 MemoryStick
Micro 相容產品。有關詳細內容,請參閱產品使用說明書或支援中心。如
™
需在電腦上格式化該媒體,請使用“MemoryStickFormatter”軟體。請到
下面所提及的 URL 中下載“MemoryStickFormatter”。

“MemoryStickFileRescueService”是一項恢復各種類型 SonyMemory
Stick 媒體資料的服務。有關詳細內容,請參閱以下鏈接。
™
http://www.sony.net/memorystick/supporte
*本服務不支援受保護內容、游戲資料及 AVCHD 檔案的資料恢復。
*請注意,並非所有資料均可恢復。
경고
화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 장치를 비 또는 습기에 노출시키지 않도록 하
여 주십시오.
 본 미디어는 Memory Stick Micro (M2 ) 대응 제품에서 사용할 수 있습니다.
* 다른 모든 제품에서 정상 동작을 보증하는 것은 아닙니다.
 부속된 M2 USB 어댑터를 사용하면 Memory Stick 슬롯 없이 USB 슬롯만
탑재된 컴퓨터에서도 M2 미디어를 사용할 수 있습니다.
* USB 커넥터가 있는 중에는 칩세트가 달라서 상호 통신되지 않는 경우가 있습니다.
™
대응 제품에서의 자세한 조작은 해당 제품의 사용설명서 또는 다음의 URL을
참조하여 주십시오.
™
™
™
™
™
™
™
™
™
사용상의주의
操作環境
建議在以下環境中使用。
對於 Windows 用戶
作業系統︰ MicrosoftWindows2000ServicePack4 或更高版本 /Windows
XPServicePack2 或更高版本 /WindowsVista
USB 埠︰
標準配置
對於 MacOS 用戶
作業系統︰ MacOSXv10.2 或更高版本
USB 埠︰
標準配置
不保證推薦環境下所有電腦的工作。
以上作業系統必須是在出廠時安裝到電腦上的。
同時使用其他 USB 設備(非標準 PC 捆綁產品)和該 USB 轉接器時,不保證工
作。
該媒體和 USB 轉接器連接到 USB 集線器上時,不保證工作。
電腦作業在從待機 / 喚醒或休眠功能中恢復時,USB 連接可能不會恢復。
該轉接器與 USB2.0 相容。








將 M2USB 轉接器連接到電腦
該轉接器使用作業系統標準設備驅動程式。只需簡單地連接到 U S B 埠上,該
USB 轉接器便可被用作“可移動驅動器”。
請按照以下步驟連接該轉接器。
1 將 M2 媒體插入該轉接器。(圖 )
™ M2USB 轉接器上的按鈕的同時滑動該按鈕,使 USB 連接器伸出。
2在按下
(圖 )
對於 Windows 用戶
將該轉接器連接到電腦的 USB 埠。
打開“我的電腦”(WindowsVista 系統下為“電腦”)
確認出現一個新識別出的“可移動驅動器 (X:)”圖標。
驅動器字母 (X:) 由具體電腦決定。
對於 MacOS 用戶
當該轉接器的磁片圖標出現在桌面上時,連接已完成。
如果 USB 轉接器中未插入 M2 媒體,則不會出現 USB 轉接器的磁片圖標。
™
當不顯示可移動磁片圖標時,請取下所有其他的
U S B 設備或關閉電源並重
啟電腦。
從電腦上取下 M2USB 轉接器


단자 에 금속을 대거나 손으로 만지지 마십시오.(그림 )
본 제품에 충격을 가하거나 또는 구부리거나 떨어뜨리거나 적시지 마십시오.
본 제품은 분해하거나 개조하지 마십시오.
다음과 같은 장소에서는 본 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오:
 권장 동작 조건 범위에 적합하지 않는 장소.
(하절기나 염천하에서 창문을 꼭 닫은 자동차 안/직사광선이 닿는 장소/난방기
구 가까이 등.)
 습기나 부식성 물질이 있는 장소.
어댑터 단자 또는 M2 미디어 슬롯에 먼지 등의 이물이 묻지 않도록 주의하십
시오.
M2 미디어는 그림 에 나타낸 것처럼 어댑터에 넣으십시오. 올바르게 넣지
않으면 M2 미디어가 정상으로 작동하지 않을 가능성이 있습니다. M2
미디어를 너무 깊숙이 넣지 마십시오.
사용하기전에올바른방향으로들어있는지확인하여주십시오.
본 USB 어댑터의 스트랩용 돌출 부분은 나란히 2개 포트가 있는 PC에서 사용할
때에는 한쪽 USB 포트에 방해가 될 가능성이 있습니다.
PC에서 이런 문제가 생길 때에는 본 USB 어댑터의 돌출부분이 다른 장치를
연결할 때 방해되지 않는 USB 포트로 본 어댑터를 이동하십시오.
동시에 여러 개의 M2 USB 어댑터를 사용하지 마십시오.
중요한 데이터는 백업해 놓으실 것을 권장합니다.
™
™
™
™
Sony는 저장한 데이터의 손상이나 손실에 대하여 일절 책임지지 않습니다.
 다음과 같은 경우에는 기록한 데이터가 손상되거나 손실되는 경우가 있습니다:
 읽기, 쓰기, 포맷, 액세스 램프가 깜빡이는 동안에 M2 미디어 또는 본 USB
어댑터를 빼거나 컴퓨터 전원을 끈 경우(그림 ).
 정전기나 전기적 노이즈가 있는 장소에서 M2 미디어나 본 USB 어댑터를 사
용한 경우.
 그림에 나타낸 이외의 M2 미디어 또는 USB 어댑터를 사용한 경우.
 본 어댑터 본체를 잡고 컴퓨터에서 빼십시오.
™
™
™
M2USB어댑터사용하기
동작환경
권장 동작 환경은 다음과 같습니다.
對於 Windows 用戶
1 確認該 USB 轉接器上的存取指示燈不在閃爍。
2 取下 USB 轉接器。
對於 MacOS 用戶
1 確認該 USB 轉接器上的存取指示燈不在閃爍。
2 將該 USB 轉接器的磁片圖標移動到垃圾箱內以將該裝置從電腦上取下。
有關詳情,請參閱電腦或作業系統的使用說明書。
Windows를사용하는경우
OS:
USB 포트:
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 이상/ Windows XP
Service Pack 2 이상/Windows Vista
표준 탑재
MacOS를사용하는경우
OS:
Mac OS X v10.2 이상
USB 포트:
표준 탑재
 권장 환경인 모든 컴퓨터에서 동작을 보증하지는 않습니다.
 상기 운영 체제는 공장 출하 시 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.
 그 밖의 USB 장치(표준 PC 패키지에 동봉되지 않은 제품)와 본 USB 어댑터를
동시에 사용한 경우에는 동작을 보증하지 않습니다.
 본 미디어와 USB 어댑터를 USB 허브에 연결한 경우는 동작을 보증하지 않습
니다.
 일시 중단/계속 또는 슬립 기능으로부터 컴퓨터 동작을 재개하면 USB 연결이
복원되지 않는 경우가 있습니다.
 본 어댑터는 USB 2.0에 호환합니다.
컴퓨터에M2USB어댑터연결하기
본 어댑터는 OS 표준 탑재 기기 드라이버에서 작동합니다. 본 USB 어댑터는 단순
히 USB 포트에 연결하면 "이동식 드라이브"로 사용할 수 있습니다.
다음 순서에 따라 본 어댑터를 연결합니다.
1 본 어댑터에 M2 미디어를 삽입합니다.(그림 )
2 M2 USB 어댑터 버튼을 누르면서 밀어서 USB 커넥터를 연장하십시오.(그림 )
™
Windows를사용하는경우
 컴퓨터 USB 포트에 본 어댑터를 연결합니다.
 "내 컴퓨터"(Windows Vista에서는 "컴퓨터")를 엽니다.
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‬
)‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري‬
단자 에 금속을 대거나 손으로 만지지 마십시오.(그림
.‫دون إﺷﻌﺎر‬
본 제품에 충격을 가하거나 또는 구부리거나 떨어뜨리거나 적시지 마십시오.
Memory Stick‫ و‬Memory Stick PRO Duo ‫ و‬Memory Stick PRO ‫ و‬Memory Stick
본 제품은 분해하거나 개조하지 마십시오.
.Sony Corporation ‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ‬
‫و‬
‫ و‬MagicGate ‫ و‬M2 ‫ و‬Micro
다음과 같은 장소에서는 본 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오:
Microsoft
‫أو ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ‬/‫ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ و‬Windows Vista‫ و‬Windows‫ و‬Microsoft ˎ
 권장 동작 조건 범위에 적합하지 않는 장소.
.‫أو دول أﺧﺮى‬/‫ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة و‬Corporation
(하절기나 염천하에서 창문을 꼭 닫은 자동차 안/직사광선이 닿는 장소/난방기
.‫ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ودول أﺧﺮى‬Apple Inc. ‫ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ‬Mac OS‫ و‬Macintosh ˎ
구 가까이 등.)
.‫ˎ اﻟﻨﻈﺎم وأﺳامء اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮاردة ﰲ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬﺎ‬
 습기나 부식성 물질이 있는 장소.
.‫وˊ مل ﻳﺘﻢ ذﻛﺮﻫام ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ‬
 어댑터 단자 또는 M2 미디어 슬롯에 먼지 등의 이물이 묻지 않도록 주의하십
시오.
 M2 미디어는 그림 에 나타낸 것처럼 어댑터에 넣으십시오. 올바르게 넣지
않으면 M2 미디어가 정상으로 작동하지 않을 가능성이 있습니다. M2
미디어를 너무 깊숙이 넣지 마십시오.
 사용하기전에올바른방향으로들어있는지확인하여주십시오.
 본 USB 어댑터의 스트랩용 돌출 부분은 나란히 2개 포트가 있는 PC에서 사용할
때에는 한쪽 USB 포트에 방해가 될 가능성이 있습니다.
PC에서 이런 문제가 생길 때에는 본 USB 어댑터의 돌출부분이 다른 장치를
연결할 때 방해되지 않는 USB 포트로 본 어댑터를 이동하십시오.
 동시에 여러 개의 M2 USB 어댑터를 사용하지 마십시오.
 중요한 데이터는 백업해 놓으실 것을 권장합니다.




™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
Sony는 저장한 데이터의 손상이나 손실에 대하여 일절 책임지지 않습니다.
 다음과 같은 경우에는 기록한 데이터가 손상되거나 손실되는 경우가 있습니다:
 읽기, 쓰기, 포맷, 액세스 램프가 깜빡이는 동안에 M2 미디어 또는 본 USB
어댑터를 빼거나 컴퓨터 전원을 끈 경우(그림 ).
 정전기나 전기적 노이즈가 있는 장소에서 M2 미디어나 본 USB 어댑터를 사
용한 경우.
 그림에 나타낸 이외의 M2 미디어 또는 USB 어댑터를 사용한 경우.
 본 어댑터 본체를 잡고 컴퓨터에서 빼십시오.
™
™
M2USB어댑터사용하기
동작환경
권장 동작 환경은 다음과 같습니다.
Windows를사용하는경우
OS:
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 이상/ Windows XP
Service Pack 2 이상/Windows Vista
표준 탑재
USB 포트:
MacOS를사용하는경우
OS:
Mac OS X v10.2 이상
USB 포트:
표준 탑재
 권장 환경인 모든 컴퓨터에서 동작을 보증하지는 않습니다.
 상기 운영 체제는 공장 출하 시 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.
 그 밖의 USB 장치(표준 PC 패키지에 동봉되지 않은 제품)와 본 USB 어댑터를
동시에 사용한 경우에는 동작을 보증하지 않습니다.
 본 미디어와 USB 어댑터를 USB 허브에 연결한 경우는 동작을 보증하지 않습
니다.
 일시 중단/계속 또는 슬립 기능으로부터 컴퓨터 동작을 재개하면 USB 연결이
복원되지 않는 경우가 있습니다.
 본 어댑터는 USB 2.0에 호환합니다.
컴퓨터에M2USB어댑터연결하기
본 어댑터는 OS 표준 탑재 기기 드라이버에서 작동합니다. 본 USB 어댑터는 단순
히 USB 포트에 연결하면 "이동식 드라이브"로 사용할 수 있습니다.
다음 순서에 따라 본 어댑터를 연결합니다.
1 본 어댑터에 M2 미디어를 삽입합니다.(그림 )
2 M2 USB 어댑터 버튼을 누르면서 밀어서 USB 커넥터를 연장하십시오.(그림 )
™
경고
 잘못해서먹지않도록어린이의손이닿지않는장소에보관하십
시오.
 본미디어는다른MEMORYCARD슬롯에직접삽입하지마십
시오.
使用 M2USB 轉接器
ً
‫ ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ‬٤٫٣
(‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬M2 ‫)ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺘﻠﺔ وﺳﻂ‬
™
™
™
在下列情況下,記錄的資料可能損壞或丟失︰
在讀取、寫入或格式化過程中或者存取指示燈閃爍(圖 )時,取下
M2 媒體或 USB 轉接器或者關閉電腦
™
在受到靜電或者電磁噪聲干擾的場所使用
M2 媒體或 USB 轉接器。
不按照圖示使用 M2 媒體或 USB 轉接器。 ™
™
將轉接器從電腦上取下時,請抓緊轉接器的主體部分。
高速 USB 接口(USB2.0)
約 207.7533.5mm
™
™
對於任何記錄資料的損壞或丟失,Sony 概不負責。
M2USB 轉接器
MSAC-UAM2
接口︰
尺寸(寬  高  深)
™
™
™
™
™
™
請勿用手或任何金屬物體觸碰端子 。(圖 )
請勿碰撞、彎折、掉落或弄濕該裝置。
請勿嘗試拆卸或改裝該裝置。
請勿在以下場所使用或儲存該裝置︰
超出推薦的工作條件範圍的地方;
(夏天封閉的汽車内、強烈或直射的陽光下、加熱器附近等。)
潮濕或具腐蝕性的地方。
請小心不要讓任何污垢、灰塵或其他異物落在該轉接器 M2 媒體插槽的端子
™
上。
請按照圖  所示,將 M2 媒體插入該轉接器。如未充分插入,M2 媒體可
™ M2 媒體時過於用力。
™
能無法正常工作。請勿在插入
™
使用前,請檢查插入方向是否正確。
如果電腦上有兩個相鄰的埠,本 U S B 轉接器上用於連接吊帶的突起部分可能
會妨礙電腦上的另一個 USB 埠。
如果您的電腦上出現這種情況,可將本 U S B 轉接器移到該突起不影響其他設
備的連接的 USB 埠上。
請勿同時使用一個以上的 M2USB 轉接器。
建議進行重要資料的備份。
M2™ 媒體
容量由實際可用容量和系統檔案組成。請參閱嵌入卡片上的說明。
操作電壓
1.7V 到 1.95V,2.7V 到 3.6V
操作環境
-25℃到 +85℃
(無冷凝現象)
尺寸(寬  長  厚)
約 12.5151.2mm
質量
約 1g
0℃到 40℃
20% 到 80%(無冷凝現象)
手帶(1),
成套印刷文件
본 제품을 사용하시기 전에 본 사용설명서를 자세히 읽으신 후 앞으로도 참조할 수
있도록 잘 보관하십시오.
™
™
경고
™
‫ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬٤٠ ‫ﻣﻦ ﺻﻔﺮ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﱃ‬
‫درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة‬
 잘못해서먹지않도록어린이의손이닿지않는장소에보관하십
(‫ )ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺜﻒ‬% ٨٠ ‫ إﱃ‬% ٢٠ ‫ﻣﻦ‬
‫اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ‬
시오.
،(١) ‫ﺣﺰام اﻟﻴﺪ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀ ّﻤﻨﺔ‬
 본미디어는다른MEMORYCARD슬롯에직접삽입하지마십
‫ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
시오.
™
™
한국어
™
사용상의주의
 본 어댑터는 M2 미디어 호환 제품으로 최대 8 GB Sony M2 미디어에서까지
동작을 확인했습니다.(2008년 5월 현재)
M2 미디어 호환 제품에 대응하는 제품은 아래의 URL에서 확인합시오.
 Memory Stick PRO Duo 호환 제품에 넣은 본 미디어를 사용하려면 Memory
Stick Micro (M2 ) Duo 사이즈 어댑터 "MSAC-MMD"(별매품)를
사용하십시오.
 Memory Stick PRO 호환 제품에 넣은 본 미디어를 사용하려면 Memory
Stick Micro (M2 ) 표준 사이즈 어댑터 "MSAC-MMS"(별매품)를
사용하십시오.
 본 미디어는 Sony가 개발한 MagicGate 콘텐츠 보호기술을 지원합니다.
Memory Stick Micro 미디어 콘텐츠 보호기술은 Memory Stick PRO
미디어와 같습니다. 사용하기 전에 그 제품이 Memory Stick PRO 미디어
콘텐츠 보호기술에 호환하는지 확인하십시오.
* 본 어댑터는 MagicGate 콘텐츠 보호기술을 지원하지 않습니다.
 저작권보호법은 녹음 내용의 무단 사용을 금지하고 있습니다.
 본 미디어는 포맷 상태로 출하됩니다. 본 미디어를 다시 포맷하려면 Memory
Stick Micro 호환 제품을 사용하십시오. 자세한 내용은 제품의 사용설명서를
참조하거나 지원센터로 문의하여 주십시오. 컴퓨터에서 본 미디어를 포맷하려면
"Memory Stick Formatter" 소프트웨어를 사용하십시오. 아래의 URL에서
"Memory Stick Formatter"를 다운로드 하십시오.
 "Memory Stick File Rescue Service"란 각종 타입의 Sony Memory
Stick 의 데이터를 복원하는 서비스입니다. 자세한 내용은 아래의 URL을
참조하십시오.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* 본 서비스는 보호된 콘텐츠, 게임 데이터, AVCHD 파일의 데이터 복원은
지원하지 않습니다.
* 모든 데이터가 복원되는 것은 아닙니다.
警告
避免兒童觸及以防吞入。
請勿將本媒體直接插入不相容的記憶卡插槽。
不點亮︰未插入 M2 媒體
™
點亮︰已插入 M2 媒體
閃爍︰該媒體和 ™
USB 轉接器正在接入電腦
高速 USB 接口(USB2.0)
約 207.7533.5mm
(不包括突出部份)
約 4.3g
(不包括 M2 媒體)
設計和規格若有變更,恕不另行通知。
Memory Stick 、Memory Stick PRO 、Memory Stick PRO Duo 、Memory
™
™ 和 是 Sony 公司的商標。
™
StickMicro 、M2
™ ™、MagicGate
™、 是
和 WindowsVista
MicrosoftCorporation 在美國和
Microsoft、Windows
/ 或其他國家的註冊商標和 / 或商標。
Macintosh 和 MacOS 是 AppleInc. 在美國和其他國家的商標。
使用說明書上的系統和產品名稱是其開發公司的商標或註冊商標。
在本說明書中 和  沒有每次進行註明。
使用時須注意
存取指示燈狀態
(當該 USB 轉接器插入到電腦的 USB 埠時。)

M2USB 轉接器
MSAC-UAM2
接口︰
尺寸(寬  高  深)
質量
操作環境
溫度
濕度
所含物品
警告
USB адаптер для М2
MSAC-UAM2
Интерфейс:
Габариты (Ш  В  Г)
Масса
Условия окружающей среды
Температура
Относительная влажность
Комплектность поставки


M2™ 媒體
容量由實際可用容量和系統檔案組成。請參閱嵌入卡片上的說明。
操作電壓
1.7V 到 1.95V,2.7V 到 3.6V
操作環境
-25℃到 +85℃
(無冷凝現象)
尺寸(寬  長  厚)
約 12.5151.2mm
質量
約 1g
콘텐츠 보호기술에 호환하는지 확인하십시오.
* 본 어댑터는 MagicGate 콘텐츠 보호기술을 지원하지 않습니다.
저작권보호법은 녹음 내용의 무단 사용을 금지하고 있습니다.
‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬M2™ ‫وﺳﻂ‬
본 미디어는 포맷 상태로 출하됩니다. 본 미디어를 다시 포맷하려면 Memory
.‫ راﺟﻊ اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ‬.‫ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام وﻣﻠﻔﺎت اﻟﻨﻈﺎم‬
Stick Micro 호환 제품을 사용하십시오. 자세한 내용은 제품의 사용설명서를
‫ﻓﻮﻟﺖ‬
٣٫٦
‫إﱃ‬
٢٫٧
‫وﻣﻦ‬
‫ﻓﻮﻟﺖ‬
١٫٩٥
‫إﱃ‬
١٫٧
‫ﻣﻦ‬
‫ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ‬
참조하거나 지원센터로 문의하여 주십시오. 컴퓨터에서 본 미디어를‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
포맷하려면
‫درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬
٨٥+ ‫درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﱃ‬
٢٥- ‫ﻣﻦ‬
‫ﺑﻴﺌﺔ‬
"Memory Stick Formatter"
소프트웨어를
사용하십시오.
아래의 ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
URL에서
(‫ﺑﺎﻟﺘﻜﺜﻒ‬
‫ﻳﺴﻤﺢ‬
‫)ﻻ‬
"Memory Stick Formatter"를 다운로드 하십시오.
‫ ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ‬١٫٢ Ş ١٥각종
Ş ١٢٫٥ 타입의
(‫ ﺳامﻛﺔ‬ŞSony
‫ ﻃﻮل‬Ş ‫)ﻋﺮض‬
‫اﻷﺑﻌﺎد‬
"Memory Stick File Rescue Service"란
Memory
‫ ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳ‬١ 내용은 아래의 URL을
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‬
Stick 의 데이터를 복원하는 서비스입니다. ‫ ًﺒﺎ‬자세한
참조하십시오.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
M2 USB ‫ﻣﺤﻮل‬
* 본 서비스는 보호된 콘텐츠, 게임 데이터, AVCHD 파일의MSAC-UAM2
데이터 복원은
지원하지 않습니다.
(USB 2.0) ‫ ﻋﺎﱄ اﻟﴪﻋﺔ‬USB ‫ﺳﻄﺢ رﺑﻂ‬
:‫ﺳﻄﺢ اﻟﺮﺑﻂ‬
* 모든 데이터가 복원되는
것은
아닙니다.
(‫ ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )ﺑﺪون اﻷﺟﺰاء اﻟﺒﺎرزة‬٣٣٫٥ Ş ٧٫٧٥ Ş ٢٠ (‫ ﻋﻤﻖ‬Ş ‫ ارﺗﻔﺎع‬Ş ‫اﻷﺑﻌﺎد )ﻋﺮض‬
Windows를사용하는경우
 컴퓨터 USB 포트에 본 어댑터를 연결합니다.
 "내 컴퓨터"(Windows Vista에서는 "컴퓨터")를 엽니다.
 새로 인식한 "이동식 드라이브(X:)" 아이콘이 나타났는지 확인합니다.
 드라이브 문자(X:)는 컴퓨터에 따라 다릅니다.
MacOS를사용하는경우
 데스크탑에 본 어댑터의 디스크 아이콘이 나타나면 연결은 완료된 것입니다.
 USB 어댑터에 M2 미디어가 들어있지 않으면 USB 어댑터의 디스크 아이콘이
™
데스크탑에 나타나지 않습니다.
 이동식 디스크 아이콘이 나타나지 않을 때에는 다른 USB 장치를 분리하거나
컴퓨터 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
컴퓨터에서M2USB어댑터분리하기
Windows를사용하는경우
1 USB 어댑터의 액세스 램프가 깜빡거리지 않는지 확인합니다.
2 본 USB 어댑터를 분리합니다.
MacOS를사용하는경우
1 USB 어댑터의 액세스 램프가 깜빡거리지 않는지 확인합니다.
2 본 USB 어댑터의 디스크 아이콘을 휴지통 아이콘으로 이동해서 컴퓨터에서 본
제품을 삭제합니다.
자세한 내용은 컴퓨터 또는 OS의 사용설명서를 참조하십시오.
액세스램프상태
(본USB어댑터가컴퓨터USB포트에삽입되어있을때)
™
비점등: M2 미디어가 들어있지 않다.
점등: M2 미디어가 들어있다.
점멸: 본 미디어와 USB 어댑터가 컴퓨터에 액세스 중이다.
™
중량
™
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﻌامل‬
.‫ˎ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل ﻻﻓﺘﺎدي اﺑﺘﻼﻋﻪ‬
.‫ˎ ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﰲ ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ذاﻛﺮة ﻏري ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ‬
(Ȏ ‫ )اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬.‫ ﺑﻴﺪك أو ﺑﺄي ﳾء ﻣﻌﺪين‬Ƀ ‫ﻻ ﺗﻠﻤﺲ اﻟﻄﺮف‬
.‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﻃﺮق أو ﺛﻨﻲ أو إﺳﻘﺎط أو ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺒﻠﻞ‬
.‫ﻻ ﺗﺤﺎول ﺗﻔﻜﻴﻚ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
:‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ اﺳﺘﻌامل أو ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
.‫ˋ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﺮوف ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮﴅ ﺑﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ‬/‫اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻌ ّﺮﺿﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة‬/‫)داﺧﻞ ﺳﻴﺎرة ﻣﻐﻠﻘﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ أو اﳌﻌ ّﺮﺿﺔ ﻟﻀﻮء اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍ‬
(.‫ إﻟﺦ‬،‫دﻓﺎﻳﺔ‬
.‫ˋ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻃﺒﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاد ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺂﻛﻞ‬
.‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬا اﳌﺤﻮل‬M2 ‫ﻛﻦ ﺣﺬ ًرا أﻻ ﺗﺪﺧﻞ أي أوﺳﺎخ أو ﻏﺒﺎر أو ﺟﺴﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﰲ ﻃﺮف اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ أو ﰲ ﻓﺘﺤﺔ وﺳﻂ‬
‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬M2 ‫™ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ وﺳﻂ‬.Ȑ ‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺤﻮل ﻛام ﻫﻮ ﻣﺒني ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬M2 ‫ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل وﺳﻂ‬
™
.‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻛﺜ ًريا‬M2 ‫ ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ إدﺧﺎل وﺳﻂ‬.‫ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ إذا مل™ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‬
™
.‫ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻺدﺧﺎل ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل‬
.‫ آﺧﺮ ﰲ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮاﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻣﺪﺧﻠني ﻣﺘﺠﺎورﻳﻦ‬USB ‫ ﻣﺪﺧﻞ‬USB ‫ﻗﺪ ﻳﻌﱰض اﻟﻨﺘﻮء اﳌﻌﺪ ﻟﻮﺻﻞ اﻟﴩﻳﻂ مبﺤﻮل‬
.‫ ﺣﻴﺚ ﻟﻦ ﻳﺘﻌﺎرض اﻟﻨﺘﻮء ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻷﺟﻬﺰه اﻷﺧﺮى‬USB ‫ إﱃ ﻣﺪﺧﻞ‬USB ‫إذا ﻛﺎن وﺿﻊ ﺟﻬﺎزك اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻘﻞ ﻣﺤﻮل‬
.‫ واﺣﺪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‬M2 USB ‫ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﻛرث ﻣﻦ ﻣﺤﻮل‬
.‫ﻧﻮﴆ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺴﺨﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻬﻤﺔ‬
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
.‫ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻠﻒ أو ﻓﻘﺪان أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‬Sony ‫ﻻ ﺗﺘﺤ ّﻤﻞ ﺳﻮين‬
:‫ˎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻒ أو ﻳﺘﻢ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
‫ ﻫﺬا أو ﻗﻤﺖ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬USB ‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ أو ﻣﺤﻮل‬M2 ‫ˋ إذا ﻗﻤﺖ ﺑﻨﺰع وﺳﻂ‬
(ȏ ‫أو أﺛﻨﺎء وﻣﻴﺾ ﻣﺼﺒﺎح™اﻟﻨﻔﺎذ )اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ‬
.‫ ﻫﺬا ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌ ّﺮﺿﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ أو ﺿﻮﺿﺎء ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬USB ‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ أو ﻣﺤﻮل‬M2 ‫ˋ إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ وﺳﻂ‬
.‫ ﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ‬USB ‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ أو ﻣﺤﻮل‬M2 ™‫ˋ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻌامل وﺳﻂ‬
.‫ˎ أﻣﺴﻚ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻬﺬا™اﳌﺤﻮل ﻟﻨﺰﻋﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬
M2 USB ‫اﺳﺘﻌامل ﻣﺤﻮل‬
‫ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
.‫ﻳﻮﴅ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌامل‬
Windows ‫ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬
Windows XP /‫ أو أﺣﺪث‬Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
:‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
Windows Vista/‫ أو أﺣﺪث‬Service Pack 2
‫أﺟﻬﺰة ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ‬
:USB ‫ﻣﻨﻔﺬ‬
Mac OS ‫ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬
‫ أو أﺣﺪث‬١٠٫٢ ‫ اﻹﺻﺪار‬Mac OS X
:‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫أﺟﻬﺰة ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ‬
:USB ‫ﻣﻨﻔﺬ‬
.‫ˎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏري ﻣﻀﻤﻮن ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺌﺎت اﳌﻮﴅ ﺑﻬﺎ‬
.‫ˎ ﻳﺠﺐ ﺗﻜﻮن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﲆ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﻨﺪ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻊ‬
‫ آﺧﺮ )ﻣﻨﺘﺞ ﻏري ﻣﺮﻓﻖ ﰲ ﻋﺒﻮة ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺸﺨﴢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ( وﻣﺤﻮل‬USB ‫ˎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏري ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامﻟﻪ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز‬
.‫ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ‬USB
.USB ‫ ﻣﻮﺻﻠني مبﺠﻤﻊ وﺻﻼت‬USB ‫ˎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏري ﻣﻀﻤﻮن إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ وﻣﺤﻮل‬
.‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أو اﻟﻨﻮم‬/‫ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ‬USB ‫ˎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻢ اﺳﺘﻌﺎدة اﺗﺼﺎل‬
.USB 2.0 ‫ˎ ﻫﺬا اﳌﺤﻮل ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ‬
‫ ﺑﺠﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬M2 USB ‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﺤﻮل‬
‫ ﻫﺬا ﻛﻤﺸﻐﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﺰع‬USB ‫ ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﻮل‬.‫ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺤﻮل ﻣﻊ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
.USB ‫" ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ مبﻨﻔﺬ‬Removable Drive"
.‫ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﺤﻮل وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
(Ȑ ‫ )اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬.‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺤﻮل‬M2 ‫ أدﺧﻞ وﺳﻂ‬1
™ ‫ اﺳﺤﺐ اﻟﺰر‬2
(ȑ ‫ )اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬.USB ‫ أﺛﻨﺎء اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﺳﻔﻞ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺻﻞ‬M2 USB ‫اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ ﻣﺤﻮل‬
Windows ‫ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬
.‫ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬USB ‫ˎ ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﺤﻮل مبﻨﻔﺬ‬
.(Windows Vista ‫" ﰲ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ‬Computer") "My Computer" ‫ˎ اﻧﻘﺮ ﻋﲆ‬
.‫" اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺜًﺎ‬Removable Drive (X:)" ‫ˎ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر أﻳﻘﻮﻧﺔ‬
.‫( ﺗﺒ ًﻌﺎ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬X:) ‫ˋ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮف اﳌﺸﻐﻞ‬
Mac OS ‫ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬
.‫ˎ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﻘﺮص اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﺤﻮل ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﳌﻜﺘﺐ‬
‫ ﺗﺨﺰﻳﻨﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺤﻮل‬M2 ‫ ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﳌﻜﺘﺐ إذا مل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك وﺳﻂ‬USB ‫ˋ ﻟﻦ ﺗﻈﻬﺮ أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﻘﺮص اﻟﺨﺎﺻﺔ مبﺤﻮل‬
™
.USB
.‫ آﺧﺮ أو ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺘﻴﺎر وإﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬USB ‫ ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ أي ﺟﻬﺎز‬،‫ˋ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﻇﻬﻮر أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﻘﺮص اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﺰع‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻨﻔﺎذ‬
Hi-Speed USB(USB 2.0)
약 20  7.75  33.5 mm
(돌출 부분은 제외)
약 4.3 g
(M2 미디어는 제외)
디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.
Memory Stick , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO Duo ,
Memory Stick Micro , M2 , MagicGate ,
,
는 Sony
Corporation의 상표입니다.
 Microsoft, Windows, Windows Vista는 미국 및 그 밖의 나라에서 Microsoft
Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
 Macintosh 및 Mac OS는 미국 및 그 밖의 나라에서 Apple Inc.의 상표입니다.
 본 사용설명서의 시스템 및 제품명은 관련 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
본 사용설명서에는 및 을 낱낱이 기재하지 않았습니다.
™
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
ˎ
(.‫ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬USB ‫ ﻫﺬا ﻣﺪﺧ ًﻼ ﰲ ﻣﻨﻔﺬ‬USB ‫)ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻮل‬
‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻏري ﻣﺪﺧﻞ‬M2 ‫ وﺳﻂ‬:‫ﻏري ﻣﻀﺎء‬
™ ‫ وﺳﻂ‬:‫ﻣﻀﺎء‬
‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻣﺪﺧﻞ‬M2
™ ‫ ﻫﺬا‬:‫ﻳﻮﻣﺾ‬
‫ ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬USB ‫اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ وﻣﺤﻮل‬
0 ºC ~ 40 ºC
20% ~ 80%(결로 없음)
핸드 스트랩(1),
도큐먼트 세트
™
‫ )ﻛام ﰲ‬.‫ ج ب‬٨ ‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﺑﺴﻌﺔ‬Sony M2 ‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ وﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ وﺳﻂ‬M2 ‫ﻫﺬا اﳌﺤﻮل ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ وﺳﻂ‬
™
™
(٢٠٠٨ ‫ﻣﺎﻳﻮ‬
.‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ‬M2 ‫راﺟﻊ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين أدﻧﺎه ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺳﻂ‬
™
‫ ﻣﻮدﻳﻞ‬Memory Stick Micro (M2 ) ‫ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬Duo ‫اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺤ ّﻮل ﻣﻘﺎس‬
™ ‫" )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ( ™ﻻﺳﺘﻌامل‬MSAC-MMD"
Memory ‫ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬
.Stick PRO Duo
™
‫ ﻣﻮدﻳﻞ‬Memory Stick Micro (M2 ) ‫اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺤ ّﻮل اﳌﻘﺎس اﳌﻘﻴﺎﳼ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬
™ (‫" )ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‬MSAC-MMS"
Memory ‫ﻻﺳﺘﻌامل ﻫﺬا™اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬
.Stick PRO
™
‫ وﻇﻴﻔﺔ ﺣامﻳﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت ﰲ‬.Sony ‫ اﳌﻄ ّﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻮين‬MagicGate ‫ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣامﻳﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت‬
Memory Stick Micro ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬
‫ ُﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ‬.Memory Stick PRO ‫™ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻛام ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬
™ ‫ﺣامﻳﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬
™ ‫ﻣﻦ أن اﳌﻨُﻨﺘَﺞ‬
‫اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ وﻇﻴﻔﺔ‬
.‫ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل‬Memory Stick PRO
™ .‫ ﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت‬MagicGate ‫* ﻫﺬا اﳌﺤﻮل ﻻ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬
.‫ﻳﺤﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ اﺳﺘﻌامل™اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت دون ﺗﺮﺧﻴﺺ‬
‫ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬاﻛﺮة‬،‫ ﻹﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬.‫ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﺎغ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ‬
‫ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ‬.‫ راﺟﻊ ﻛﺘ ّﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ أو ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻋﻢ‬،‫ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬.Memory Stick Micro
™
‫ ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎرة اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين اﳌﺬﻛﻮر أدﻧﺎه‬."Memory Stick Formatter" ‫ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬،‫اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻋﲆ ﺟﻬﺎزك اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬
."Memory Stick Formatter" ‫ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫( ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ‬Memory Stick ‫" )ﺧﺪﻣﺔ إﻧﻘﺎذ ﻣﻠﻔﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت‬Memory Stick File Rescue Service" ‫ﺧﺪﻣﺔ‬
‫ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﻗﻊ‬.Sony ‫ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺳﻮين‬Memory Stick ‫ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
™
.‫اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ أدﻧﺎه ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬
http://www.sony.net/memorystick/supporte
.AVCHD ‫* ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﻌﺎدة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌﺤﻤ ّﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻟﻌﺎب وﻣﻠﻔﺎت‬
.‫* ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
Windows ‫ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬
.‫ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻮﻣﺾ‬USB ‫ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺨﺎص مبﺤﻮل‬1
.‫ ﻫﺬا‬USB ‫ ﻗﻢ ﺑﻨﺰع ﻣﺤﻮل‬2
Mac OS ‫ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬
.‫ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻮﻣﺾ‬USB ‫ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺨﺎص مبﺤﻮل‬1
.‫ ﻫﺬا إﱃ أﻳﻘﻮﻧﺔ اﳌﻬﻤﻼت ﻟﻨﺰع اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬USB ‫ ﺣﺮك أﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﻘﺮص اﻟﺨﺎﺻﺔ مبﺤﻮل‬2
.‫ راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬،‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬
™
동작 환경
온도
습도
동봉품
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ ﻻﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺒﻠﻞ‬،‫ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت‬
.Memory Stick Micro (M2 ) ‫ˎ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬
™ ™
.‫* اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻊ ﻛﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى ﻏري ﻣﻀﻤﻮن‬
‫ وﻏري ﻣﺰود ﺑﻔﺘﺤﺔ‬USB ‫ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﺰود ﺑﻔﺘﺤﺔ‬M2 ‫ اﳌﺮﻓﻖ ميﻜﻨﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﻌامل وﺳﻂ‬M2 USB ‫ˎ ﻣﺤﻮل‬
™
.Memory Stick ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ذاﻛﺮة‬
™ ‫* ﻗﺪ ﻻ‬
.‫ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ‬USB ‫ﺗﺘﺠﺎوب ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺰودة مبﻮﺻﻼت‬
URL ‫ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺘﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬،‫ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ‬
.‫أدﻧﺎه‬
‫ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬M2 USB ‫ﻧﺰع ﻣﺤﻮل‬
M2 미디어
™
용량은 실제 사용 가능한 용량과 시스템 파일 용량의 합계입니다.
삽입한 카드의 사용설명서를 참조하십시오.
동작 전압
1.7 V ~ 1.95 V 및 2.7 V ~ 3.6 V
동작 환경
-25 ºC ~ +85 ºC
(결로 없음)
외형 치수(W  L  T)
약 12.5  15  1.2 mm
중량
약 1g
M2USB어댑터
MSAC-UAM2
인터페이스:
외형 치수(W  H  D)
‫ﻋﺮيب‬
.‫ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﻴﺪًا واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﲇ‬
™
™
™
™
Download PDF

advertising