Sony | MS-A1G | Sony MS-A2G Инструкция по эксплуатации

2-894-329-22(1)
IC Recording Media
Memory Stick MicroTM (M2TM)
Kullanma kılavuzu/Instrukcja obsługi/Návod k obsluze/
Használati utasítások/Návod na obsluhu/Οδηγίες
λειτουργίας/
/
/
/
N50
MS-A256W/A512W/A1GW/A2GW
©2006 Sony Corporation Printed in Japan
 Bu ortamı bir yere çarpmayın, bükmeyin, düşürmeyin veya ıslatmayın.
 Bu ortamı sökmeye veya dönüştürmeye çalışmayın.
 Bu ortamı aşağıda belirtilen yerlerde kullanmayın veya saklamayın:
Önerilen kullanım şartları dışında.
Yazın kapalı bir araçta veya çok güneşli bir ortamda/doğrudan güneş ışığı
altında/ısıtıcı yakınında ve benzeri ortamlarda.
Nemli veya paslanmaya yol açabilecek yerlerde.
 Ortam takılı değilken M2™ Adaptörünü Memory Stick PRO™ uyumlu
ürünlere takmayın. Böyle yapmak ürünün arızalanmasına neden olabilir.
 M2 Adaptörünün giriş bağlantı noktasına kir, toz veya yabancı cisimlerin
™
girmemesine
dikkat edin.
 Kullanmadan önce takma yönünün doğru olduğundan emin olun.
 Bu ortamı M2 Adaptöründe gidebildiği yere kadar takın. Bu ortam tam olarak
™ çalışmayabilir.
takılmazsa düzgün
 Önemli verilerin yedek kopyasını almanızı öneririz.
Kaydettiğiniz verilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından Sony sorumlu
tutulamaz.
 Kayıtlı veriler aşağıdaki durumlarda zarar görebilir veya kaybolabilir.
Biçimlendirme, veri okuma veya yazma sırasında bu ortamı veya M2 Adaptörü
™
çıkarırsanız ya da gücü keserseniz.
Bu ortamı statik elektriğe veya elektriksel gürültüye maruz kalan yerlerde
kullanırsanız.
Adaptörü yukarıdaki  ve  resminde gösterilenlerin dışında kullanırsanız.
Kapasite (Yaklaşık kullanılabilir kapasite parantez içinde gösterilmiştir.)
Çalışma voltajı
Kullanım ortamı
Boyutlar (G × U × K)
Ağırlık
Ürünle birlikte verilenler
256 MB (220 MB): MS-A256W
512 MB (450 MB): MS-A512W
1 GB (900 MB): MS-A1GW
2 GB (1,85 GB): MS-A2GW
1,7 V - 1,95 V ve 2,7 V - 3,6 V
-25 ºC - +85 ºC
(yoğuşmasız)
Yaklaşık 12,5 × 15 × 1,2 mm
Yaklaşık 1 g
MSAC-MMD (1)
MSAC-MMS (1)
Bir dizi basılı belge
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Memory Stick , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO Duo , Memory Micro ,
™ ,
™ Corporation’a ait ticari markalardır.
™
™
M2 , MagicGate
ve
Sony
™
Polski
 Memory Stick PRO Duo™ size slot
 Memory Stick PRO™ size slot
™
Przed przystąpieniem do użytkowania tego nośnika należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w rajach
Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten podukt.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na
deszcz i chronić je przed wilgocią.
< Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE >
Türkçe
Bu ortamı kullanmadan önce, bu kılavuzu çok dikkatli bir şekilde okuyun ve
gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.
Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa
Birliği’nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün
bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun
yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü
için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir.
Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış
müdahele edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile
insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek durumların
önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü,
doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan
yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya bu ürünü satın
aldığınız mağazayla temasa geçin.
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme
maruz bırakmayın.
< AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için
bildirim >
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonya’dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya’dır. Servis veya garantiyle ilgili her
konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.
 Bu ortam Memory Stick Micro (M2 ) uyumlu ürünlerle birlikte kullanılabilir.
™ düzgün
™ çalışacağı garantisi verilmemektedir.
* Bu ürünün diğer tüm ürünlerle
Uyumlu ürünlerle birlikte kullanım hakkında bilgi için lütfen kullanma
kılavuzuna veya aşağıda URL adresi verilen sayfaya bakın.
 Duo boyutlu Memory Stick PRO uyumlu ürünlerde bu ortama erişmek için
™ (M2 ) Duo-boyutlu Adaptör kullanın.
“MSAC-MMD” Memory Stick Micro
™ ™
(resim )
 Standart boyutlu Memory Stick PRO uyumlu ürünlerde bu ortama erişmek için
™
“MSAC-MMS” Memory Stick Micro (M2 ) Standart-boyutlu Adaptör kullanın.
™ ™
(resim )
 MSAC-MMD Memory Stick Micro (M2 ) Duo-boyutlu Adaptör ve MSAC™
MMS Memory Stick Micro (M2 ™
) Standart-boyutlu
Adaptör aşağıda M2
™ ™
™
Adaptör olarak belirtilmiştir.
 M2 Adaptör'ün bu ortamla çalışma denetimi gerçekleştirilmiştir.
™ tarafından geliştirilmiş olan bu ortam MagicGate içerik koruma
 Sony
™
teknolojisini desteklemektedir. Memory Stick Micro ortamında
içerik koruma
™ kullanmadan
işlevi Memory Stick PRO ortamındakiyle aynıdır. Lütfen
önce
™
ürününüzün Memory Stick PRO ortamındaki içerik koruma işleviyle uyumlu
™
olduğunu doğrulayın.
 Telif hakkı yasası kayıtların izinsiz kullanımını yasaklamaktadır.
 “Memory Stick File Rescue Service” çeşitli türlerdeki Sony Memory Stick
™ bakın:
ortamlardan veri kurtarma hizmetidir. Daha fazla bilgi için lütfen şu URL’ye
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Bu hizmet içerik korumalı dosyaları, oyun verilerini ve AVCHD dosyalarını
desteklememektedir.
* Lütfen tüm yazılımların kurtarılabilir olmadığını unutmayın.
 Bu ortam gönderilmeden önce biçimlendirilir. Bu ortamı yeniden biçimlendirmek
için Memory Stick PRO uyumlu bir ürün kullanın. Ayrıntılar için kullanma
™ merkezine başvurun.
kılavuzuna bakın veya destek
Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar
UYARI
YUTULMASINI ÖNLEMEK ÜZERE ÇOCUKLARIN
ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE BULUNDURUN.
BU ORTAMI DOĞRUDAN BAŞKA BİR BELLEK KARTI YUVASINA
TAKMAYIN
 Ürünün ucuna  elinizle veya metal bir cisimle dokunmayın.
 Bu ortamı çıkarırken ya da takar ken  bölümünü çok sıkı tutmayın. Böyle
yapmak ortamın çıkarılıp takılmasını zorlaştırır.
Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach
bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest
firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby
uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z
adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.
 Nośnik może być używany z produktami zgodnymi z formatem Memory Stick
Micro (M2 ).
™ się poprawnej współpracy z pozostałymi produktami.
* Nie ™
gwarantuje
Szczegółowe informacje na temat współpracy ze zgodnymi produktami znajdują
się w instrukcji obsługi produktu lub na stronie internetowej pod adresem
podanym poniżej.
 Aby uzyskać dostęp do nośnika w produkcie zgodnym z formatem Memory Stick
PRO w wersji Duo, należy wykorzystać adapter „MSAC-MMD” Memory Stick
™ (M2 ) Duo (rysunek ).
Micro
™ ™dostęp do nośnika w produkcie zgodnym z formatem Memory Stick
 Aby uzyskać
PRO w wersji standardowej, należy wykorzystać adapter „MSAC-MMS” Memory
™
Stick Micro (M2 ) Standard (rysunek ).
™ ™ Memory Stick Micro (M2 ) Duo i MSAC-MMS
 Adaptery MSAC-MMD
™ części tekstu określane
Memory Stick Micro (M2 ) Standard będą ™
w dalszej
™
nazwą adapter M2 . ™
™
 Nośnik został wykorzystany do przeprowadzenia kontroli funkcjonowania adaptera
M2 .
™ obsługuje opracowaną przez firmę Sony technologię ochrony zawartości
 Nośnik
przed kopiowaniem MagicGate . Funkcja ochrony zawartości przed kopiowaniem
™ Stick Micro jest taka sama jak funkcja
obsługiwana przez nośnik Memory
obsługiwana przez nośnik Memory Stick PRO ™
do
™. Przedjestprzystąpieniem
eksploatacji należy sprawdzić, czy posiadany produkt
zgodny z funkcją
ochrony zawartości przed kopiowaniem obsługiwaną przez nośnik Memory Stick
PRO .
™ autorskie zabrania wykorzystywania nagrań bez zezwolenia.
 Prawo
 „Memory Stick File Rescue Service” jest usługą, dzięki której można odzyskiwać
dane z różnych typów nośników Sony Memory Stick . Więcej informacji na ten
™
temat można znaleźć na stronie internetowej pod adresem
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Za pomocą usługi nie można odzyskiwać plików zabezpieczonych, danych gier
ani plików AVCHD.
* Należy pamiętać, że nie wszystkie dane można odzyskać.
 Nośnik jest fabrycznie sformatowany. Nośnik należy formatować za pomocą
produktu zgodnego z formatem Memory Stick PRO . Szczegółowe informacje na
™ lub uzyskać w centrum
ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi produktu
pomocy technicznej.
Zalecenia dotyczące użytkowania
OSTRZEŻENIE
CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI I PILNOWAĆ, ABY NIE POŁKNĘŁY
ONE PRODUKTU
NIE WOLNO BEZPOŚREDNIO WPROWADZAĆ NOŚNIKA DO
JAKIEGOKOLWIEK INNEGO GNIAZDA NA KARTĘ PAMIĘCI
 Nie dotykać styków  rękami ani metalowymi przedmiotami.
 Podczas wyprowadzania lub wprowadzania nośnika nie należy zbyt mocno ściskać
części . Wyprowadzanie lub wprowadzanie nośnika byłoby wówczas utrudnione.
 Nie uderzać, nie zginaćm nie rzucać, ani nie moczyć.
 Nie rozkładać ani nie wprowadzać zmian w nośniku.
 Nośnika nie należy używać ani przechowywać w następujących miejsach:
w miejscach, które nie spełniają zalecanych warunków roboczych;
w zamkniętym samochodzie latem lub w silnym słońcu/w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych/w pobliżu grzejników itp.;
w miejscach wilgotnych lub narażonych na działanie korozji.
 Do produktów zgodnych z formatem Memory Stick PRO™ nie wolno
podłączać Adaptera M2™, do którego nie został uprzednio wprowadzony
żaden nośnik. Mogłoby to spowodować wadliwe działanie produktu.
 Należy uważać, aby do portu adaptera M2 nie przedostały się zanieczyszczenia,
™
kurz ani ciała obce.
 Sprawdź kierunek wkładania karty przed rozpoczęciem użytkowania.
 Należy całkowicie wprowadzić nośnik do adaptera M2 . Nośnik może
™ wprowadzony.
funkcjonować nieprawidłowo, jeśli nie zostanie całkowicie
 Zalecamy utworzenie kopii zapasowej ważnych danych.
Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub utratę danych użytkownika
zapisanych na nośniku.
 Dane zapisane na nośniku mogą zostać uszkodzone lub utracone w poniższych
sytuacjach.
Jeśli nośnik zostanie wyjęty z gniazda lub jeśli adapter M2 Adaptor zostanie
™ odczytu albo
odłączony od gniazda albo wyłączony podczas formatowania,
zapisu danych.
Jeśli nośnik będzie używany w miejsach, w których występują wyładowania
elektrostatyczne lub zakłócenia elektryczne.
W przypadku innego sposobu użycia adaptera niż pokazany na powyższych
rysunkach  i .
Pojemność
256 MB (220 MB): MS-A256W
(w nawiasach podano przybliżoną 512 MB (450 MB): MS-A512W
pojemność rzeczywistą)
1 GB (900 MB): MS-A1GW
2 GB (1,85 GB): MS-A2GW
Napięcie robocze
od 1,7 V do 1,95 V i od 2,7 V do 3,6 V
Parametry otoczenia
Od -25 ºC do +85 ºC
(bez kondensacji)
Wymiary (s × d × g)
Ok. 12,5 × 15 × 1,2 mm
Waga
Ok. 1 g
W zestawie
MSAC-MMD (1)
MSAC-MMS (1)
Dokumentacje w formie drukowanej
Memory Stick , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO Duo , Memory Stick
™ společnosti Sony.
Micro , M2 ™
, MagicGate ,
a™
jsou ochranné známky
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Memory Stick , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO Duo , Memory Stick
™ firmy Sony
Micro , M2 ™
i™
są znakami towarowymi
™ ™, MagicGate™,
Corporation.
VIGYÁZAT
Česky
Před používáním těchto médií si důkladně přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro
další použití.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje,
že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho
by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce
zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s
výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr
odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
< Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují
směrnice ES >
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným zástupcem pro EMC a bezpečnost produktů
je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. S otázkami týkajícími se servisu či záruky se obracejte na adresy uvedené
ve zvláštních servisních či záručních dokumentech.
 Tato média lze použít s produkty kompatibilními s technologií Memory Stick
Micro (M2 ).
™ funkce
™ v ostatních produktech není zaručena.
* Správná
Podrobné informace o používání kompatibilních produktů se dočtete v návodu
k obsluze daného produktu nebo na níže uvedené adrese URL.
 Adaptér Duo „MSAC-MMD“ Memory Stick Micro (M2 ) slouží k přístupu k
™ ™Stick PRO velikosti
médiím u produktů kompatibilních s technologií Memory
™
Duo. (obrázek )
 Standardní adaptér „MSAC-MMS“ Memory Stick Micro (M2 ) slouží k
™ Memory
™ Stick PRO
přístupu k médiím u produktů kompatibilních s technologií
™
standardní velikosti. (obrázek )
 Adaptér Duo MSAC-MMD Memory Stick Micro (M2 ) a standardní adaptér
™
™
MSAC-MMS Memory Stick Micro (M2 ) jsou dále společně označovány jako
™ ™
adaptér M2 .
™ byla provedena zkouška použití s adaptérem M2 .
 U těchto médií
 Tato média podporují technologii ochrany obsahu MagicGate ™
™ vyvinutou
společností Sony. Funkce ochrany obsahu u médií Memory Stick
Micro je stejná
™
jako u médií Memory Stick PRO . Před použitím ověřte, zda je váš produkt
™ u médií Memory Stick PRO .
kompatibilní s funkcí ochrany obsahu
™
 Autorský zákon zakazuje použití nahrávek bez svolení autora.
 „Memory Stick File Rescue Service“ je služba pro obnovení dat z různých typů
médií Memory Stick společnosti Sony. Podrobné informace získáte na této adrese
™
URL .
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Tato služba nepodporuje soubory s chráněným obsahem, herní data, a soubory
AVCHD.
* Vezměte prosím na vědomí, že ne všechen software lze obnovit.
 Toto médium je před uvedením do prodeje formátováno. Chcete-li média znovu
formátovat, použijte produkt kompatibilní s technologií Memory Stick PRO .
™
Podrobné informace získáte v návodu k obsluze produktu nebo na centru podpory.
Pokyny k obsluze
VAROVÁNÍ
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY NEDOŠLO KE
SPOLKNUTÍ.
MÉDIA NEVKLÁDEJTE PŘÍMO DO ŽÁDNÉ ZÁSUVKY NA JINÉ
PAMĚŤOVÉ KARTY.
 Nedotýkejte se konektoru  rukama nebo kovovými předměty.
 Při vyjmutí nebo vkládání média netlačte na část  příliš silně. Pokud tak učiníte,
může být vyjímání či vkládání nesnadné.
 Nevystavujte médium nárazům, ohýbání nebo vlhkosti a neupusťte je.
 Nepokoušejte se médium rozebírat nebo upravovat.
 Nepoužívejte a neskladujte médium na těchto místech:
Tam, kde dojde k překročení rozsahu doporučených provozních podmínek.
Uvnitř zavřeného auta v létě nebo na přímém slunci, v přímém slunečním svitu,
blízko topení apod.
Vlhká nebo leptavá místa.
 Nevkládejte adaptér M2™ do produktů kompatibilních s technologií
Memory Stick PRO™, nejsou-li do adaptéru M2™ vložena žádná média. V
opačném případě může dojít k poruše produktu.
 Dbejte, aby do vstupního otvoru adaptéru M2 nevnikly nečistoty, prach a cizí
™
objekty.
 Před použitím se ujistěte o správném směru vložení.
 Média zasuňte do adaptéru M2 do krajní polohy. Média nemusí pracovat správně,
™
nejsou-li plně zasunuta.
 Doporučujeme vytvořit si záložní kopie důležitých dat.
Společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztrátu
nahraných dat.
 Nahraná data mohou být poškozena nebo ztracena v následujících situacích.
Vyjmete-li médium nebo adaptér M2 , nebo vypnete-li napájení během
formátování, čtení nebo zápisu dat. ™
Používáte-li médium na místech s výskytem statické elektřiny nebo elektrického
rušení.
Použijete-li adaptér jiným způsobem, než je uvedeno na obrázcích  a .
Kapacita
256 MB (220 MB): MS-A256W
(Přibližná použitelná kapacita je 512 MB (450 MB): MS-A512W
uvedena v závorkách)
1 GB (900 MB): MS-A1GW
2 GB (1,85 GB): MS-A2GW
Provozní napětí
1,7 V až 1,95 V a 2,7 V až 3,6 V
Provozní prostředí
-25 ºC až +85 ºC
(nekomprimovaném)
Rozměry (Š × D × T)
Přibližně 12,5 × 15 × 1,2 mm
Hmotnost
Přibližně 1g
Součást balení
MSAC-MMD (1)
MSAC-MMS (1)
Sada tištěné dokumentace
Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.
™ ™
Magyar
™
Mielőtt üzemeltetné a médiát, olvassa el részletesen ezt az útmutatót, és tartsa meg,
hogy szükség esetén a jövőben is bármikor elővehesse.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját.
Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
< Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő
vásárlóink számára >
A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos márkaképviseletet
a Sony Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) látja el. Kérjük, hogy minden szerviz- és garanciakérdéssel a különálló
szerviz- és garanciadokumentumban megadott címen keresse fel munkatársainkat.
 Ez az adathordozó a Memory Stick Micro (M2 ) kompatibilis termékekkel
™ ™
használható.
* A többi termékekkel a megfelelő működés nem garantált.
A kompatibilis termékekkel történő működtetéssel kapcsolatos részletekért
tekintse meg a termék használati útmutatóját, vagy tekintse meg az alábbi
URL-címet.
 Használja az „MSAC-MMD” Memory Stick Micro (M2 ) Duo méretű adaptert,
™ kártyákkal
™
ha az adathordozót Duo méretű Memory Stick PRO
kompatibilis
™
termékkel szeretné használni. ( ábra)
 Használja az „MSAC-MMS” Memory Stick Micro (M2 ) normál méretű
™ Stick
™ PRO kártyákkal
adaptert, ha az adathordozót normál méretű Memory
™
kompatibilis termékkel szeretné használni. ( ábra)
 Az MSAC-MMD Memory Stick Micro (M2 ) Duo méretű adaptert és az MSAC™ méretű
™ adaptert a továbbiakban
MMS Memory Stick Micro (M2 ) normál
™
együttesen M2 adapternek™nevezzük.
™ működése ezzel az adathordozóval került ellenőrzésre.
 Az M2 adapter
™
 Ez az adathordozó támogatja a Sony által kifejlesztett MagicGate tartalomvédelmi
™ funkciója
technológiát. A Memory Stick Micro adathordozó tartalomvédelmi
™
megegyezik a Memory Stick PRO adathordozó
tartalomvédelmi funkciójával.
™ Ön által használt
Használat előtt ellenőrizze, hogy az
termék kompatibilis-e a
Memory Stick PRO adathordozó tartalomvédelmi funkciójával.
™ törvény tiltja a felvételek illetéktelen használatát.
 A szerzői jogvédelmi
 A „Memory Stick File Rescue Service” segítségével több fajta Sony Memory Stick
média adatait nyerheti vissza. Kérjük, tekintse meg a következő URL-t további ™
információkért.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Ez a szolgáltatás nem támogatja a tartalomvédett fájlokat, játékadatokat és
AVCHD-fájlokat.
* Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem minden szoftver nyerhető vissza.
 A média a szállítás előtt formázásra kerül. Használjon Memory Stick PRO
™ meg
kompatibilis terméket az adathordozó újraformázásához. Részletekért tekintse
a termék használati útmutatóját, vagy forduljon a támogatási központhoz.
Használattal kapcsolatos óvintézkedések
FIGYELEM
GYERMEKEKTŐL ÉS CSECSEMŐKTŐL TÁVOL TARTANDÓ A
LENYELÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.
KÖZVETLENÜL NE HELYEZZE EZT AZ ADATHORDOZÓT MÁS
MEMÓRIAKÁRTYA FOGLALATÁBA
 Kézzel, fémtárggyal ne érintse meg a terminált .
 Az adathordozó behelyezésekor és eltávolításakor ne nyomja meg túl erősen a 
jelzésű részt. Ez megnehezítheti a behelyezést és az eltávolítást.
 A médiát ne ütögesse, ne hajtogassa, ne ejtse le, és ne vizezze meg.
 Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a médiát.
 A médiát ne használja vagy tárolja a következő helyeken:
Amikor elérte a javasolt működési körülményeket.
Zárt gépkocsiban nyáron, vagy erős napsütésben/közvetlen napfényben/radiátor
közelében stb.
Nedves vagy korróziót okozó helyeken.
 Ne helyezze az M2™ adaptert Memory Stick PRO™ kompatibilis
termékekben, ha nincs adathordozó az M2™ adapterben. Ez a termék
hibás működéséhez vezethet.
 Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por, szennyeződés vagy idegen tárgy az M2
™
adapterbe.
 Használat előtt ellenőrizze a helyes behelyezési irányt.
 Az adathordozót ütközésig tolja be az M2 adapterbe. Az adathordozó nem
™
működik megfelelően, ha nincs teljesen behelyezve.
 Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést fontos adatairól.
A Sony nem tehető felelőssé a felvett adatok károsodásáért vagy elvesztéséért.
 A felvett adatok károsodhatnak vagy elveszhetnek a következő helyzetben.
Ha eltávolítja ezt a médiát vagy a M2 adaptert, vagy kikapcsolja az áramellátást
formázás, adatok olvasása vagy írása ™
közben.
Ha a médiát sztatikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak kitett
környezetben használja.
Ha a fenti  és  ábrától eltérő módon használja az adaptert.
Teljesítmény
256 MB (220 MB): MS-A256W
(a hozzávetőleges használható teljesítmény 512 MB (450 MB): MS-A512W
zárójelben található.)
1 GB (900 MB): MS-A1GW
2 GB (1,85 GB): MS-A2GW
Működési feszültség
1,7 – 1,95 V és 2,7 – 3,6 V
Működési környezet
-25 ºC - +85 ºC
(lecsapódásmentes)
Méretek (Szé × H × V)
lb. 12,5 × 15 × 1,2 mm
Tömeg
kb. 1 g
Mellékelt elemek
MSAC-MMD (1)
MSAC-MMS (1)
Nyomtatott dokumentációk
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A Memory Stick , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO Duo , Memory Stick
™
™
Micro , M2 , MagicGate
,
és ™ a Sony Corporation védjegyei.
™ ™
Slovensky
™
Než toto médium začnete používať, pozorne si prečítajte celý tento návod a uschovajte
ho pre budúcu potrebu.
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že s výrobkom
nemôže byt’ nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručit’ do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabránit’ potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávat’ prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ>
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.
 Toto médium sa môže používať v zariadeniach kompatibilných s médiami Memory
Stick Micro (M2 ).
™ ™ s inými produktmi nie je zaručená.
* Správna funkčnosť
Podrobnosti o používaní s kompatibilnými produktmi nájdete v návode na
použitie tohto produktu alebo na webovej adrese uvedenej nižšie.
 Pomocou adaptéra „MSAC-MMD“ Memory Stick Micro (M2 ) s veľkosťou Duo
™ s médiami
™
môžete používať tieto médiá v zariadeniach kompatibilných
Memory
Stick PRO s veľkosťou Duo (obrázok ).
™
 Pomocou adaptéra
„MSAC-MMS“ Memory Stick Micro (M2 ) so štandardnou
™ ™
veľkosťou môžete používať tieto médiá v zariadeniach kompatibilných
s médiami
Memory Stick PRO so štandardnou veľkosťou (obrázok ).
™
 Adaptér MSAC-MMD Memory Stick Micro (M2 ) s veľkosťou Duo a adaptér
™
MSAC-MMS Memory Stick Micro (M2 ) ™
™ so štandardnou veľkosťou sa oba
označujú nižšie ako adaptér M2 . ™
™ bola vykonaná s týmto médiom.
 Prevádzková kontrola adaptéra M2
™ ochrany obsahu s názvom MagicGate
 Toto médium podporuje technológiu
vyvinutú spoločnosťou Sony. Funkcia ochrany obsahu médií Memory Stick ™
Micro
je rovnaká ako v prípade médií Memory Stick PRO . Pred použitím overte, či ™
je vaše zariadenie kompatibilné s funkciou ochrany™obsahu médií Memory Stick
PRO .
™ o autorských právach zakazuje neoprávnené používanie nahrávok.
 Zákon
 Služba „Memory Stick File Rescue Service“ (služba záchrany súborov na karte
Memory Stick) je služba, ktorá obnovuje dáta z rôznych typov médií Sony Memory
Stick . Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej adrese:
™
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Táto služba nepodporuje súbory s chráneným obsahom, dáta hier a súbory
AVCHD.
* Vezmite, prosím, na vedomie, že nie všetok obsah je možné obnoviť.
 Toto médium je pred odoslaním sformátované. Na opätovné formátovanie
tohto média použite zariadenie kompatibilné s médiami Memory Stick PRO .
Podrobnosti nájdete v návode na použitie produktu alebo v centre podpory ™
zákazníkov.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
VAROVANIE
CHRÁŇTE PRED DEŤMI, ABY NEMOHLO DÔJSŤ K
PREHLTNUTIU.
TOTO MÉDIUM NEVKLADAJTE PRIAMO DO ŽIADNEJ INEJ
ZÁSUVKY NA PAMÄŤOVÚ KARTU
 Konektorov  sa nedotýkajte rukami ani kovovými predmetmi.
 Pri vyberaní alebo vkladaní tohto média nedržte časť  príliš silno. Mohlo by to
spôsobiť sťaženie vyberania alebo vkladania.
 Toto médium neohýbajte, nebúchajte s ním, nehádžte ho na zem a nenamáčajte ho.
 Toto médium nedemontujte ani nemeňte.
 Toto médium nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
kde nie sú dodržané odporúčané prevádzkové podmienky.
vo vnútri vozidla v lete alebo na silnom slnečnom svetle/na priamom slnečnom
svetle/v blízkosti kúrenia, atď.
na vlhkých alebo korozívnych miestach
 Adaptér M2™ nevkladajte do zariadení kompatibilných s médiami Memory
Stick PRO™, ak v ňom nie je vložené žiadne médium. Môže to spôsobiť
poruchu daného zariadenia.
 Dbajte na to, aby do vstupného otvoru adaptéra M2 nevnikli nečistoty, prach ani
™
cudzie predmety.
 Pred použitím skontrolujte správny smer vkladania.
 Toto médium vložte do adaptéra M2 až na doraz. Toto médium nemusí fungovať
™
správne, ak nie je úplne vložené.
 Odporúčame, aby ste si urobili záložnú kópiu importovaných dát.
Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu nahraných dát.
 Nahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:
ak vyberiete toto médium alebo adaptér M2 alebo ak počas formátovania,
čítania alebo zápisu dát vypnete napájanie ™
ak toto médium používate v miestach so statickou elektrinou alebo elektrickým
šumom
Ak použijete adaptér iným spôsobom ako na vyššie uvedených obrázkoch  a
.
Kapacita
256 MB (220 MB): MS-A256W
(približná použiteľná kapacita je 512 MB (450 MB): MS-A512W
uvedená v zátvorkách)
1 GB (900 MB): MS-A1GW
2 GB (1,85 GB): MS-A2GW
Prevádzkové napätie
1,7 V až 1,95 V a 2,7 V až 3,6 V
Prevádzkové prostredie
-25 ºC až +85 ºC
(bez kondenzácie)
Rozmery (š × d × t)
pribl. 12,5 × 15 × 1,2 mm
Hmotnosť
pribl. 1 g
Dodané položky
MSAC-MMD (1)
MSAC-MMS (1)
Balík tlačenej dokumentácie
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Memory Stick , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO Duo , Memory Stick
Micro , M2 ™
a™
sú ochranné známky ™
spoločnosti Sony
™ ™, MagicGate™,
Corporation.
 Memory Stick PRO Duo™ size slot/
Memory Stick PRO Duo™ 尺寸插座
 Memory Stick PRO™ size slot/
Memory Stick PRO™ 尺寸插座
Χωρητικότητα
256 MB (220 MB): MS-A256W
(Η χωρητικότητα που μπορεί να 512 MB (450 MB): MS-A512W
χρησιμοποιηθεί παρουσιάζεται κατά 1 GB (900 MB): MS-A1GW
προσέγγιση σε παρένθεση.)
2 GB (1,85 GB): MS-A2GW
Τάση λειτουργίας
1,7 V έως 1,95 V και 2,7 V έως 3,6 V
Περιβάλλον λειτουργίας
-25 ºC έως +85 ºC
(μη συμπύκνωση)
Διαστάσεις (Π × Μ × Β)
Περίπου 12,5 × 15 × 1,2 mm
Μάζα
Περίπου 1 g
Αντικείμενα που περιέχονται
MSAC-MMD (1)
MSAC-MMS (1)
Πακέτο έντυπης τεκμηρίωσης
O σχεδιασµός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Οι ονομασίες Memory Stick , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO Duo ,
™
™
Memory Stick Micro , M2 ™, MagicGate ,
και
είναι εμπορικά σήματα
™ ™
™
της Sony Corporation.
Русский
Eλληνικά
Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το αποθηκευτικό μέσο, διαβάστε προσεκτικά το
παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του
σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο
σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς
ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε
σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του
δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία.
< Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες
της Ε.Ε. >
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά
με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για
οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα συμβατά με
Memory Stick Micro (M2 ).
™ για
™ τη σωστή λειτουργία με όλα τα άλλα προϊόντα.
* Δεν παρέχεται εγγύηση
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σε συνδυασμό με συμβατά
προϊόντα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή στην παρακάτω
διεύθυνση URL.
 Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα "MSAC-MMD" Memory Stick Micro (M2 )
™ ™
μεγέθους Duo για προσπέλαση αυτού του αποθηκευτικού μέσου σε προϊόν
συμβατό με Memory Stick PRO μεγέθους Duo. (εικόνα )
™
 Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα "MSAC-MMS" Memory Stick Micro (M2 )
™ προϊόν
™
Κανονικού μεγέθους για προσπέλαση αυτού του αποθηκευτικού μέσου σε
συμβατό με Memory Stick PRO Κανονικού μεγέθους. (εικόνα )
 Ο προσαρμογέας MSAC-MMD™Memory Stick Micro (M2 ) μεγέθους Duo και
ο προσαρμογέας MSAC-MMS Memory Stick Micro ™(M2 ™) Κανονικού μεγέθους
™
αναφέρονται παρακάτω ως Προσαρμογέας M2 . ™
 Ο λειτουργικός έλεγχος του Προσαρμογέα M2™ έχει γίνει με αυτό το
™
αποθηκευτικό μέσο.
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσο υποστηρίζει την τεχνολογία προστασίας
περιεχομένου MagicGate που αναπτύχθηκε από τη Sony. Η λειτουργία
προστασίας περιεχομένου™στο αποθηκευτικό μέσο Memory Stick Micro είναι
™ ότι
η ίδια με αυτή στο αποθηκευτικό μέσο Memory Stick PRO . Επιβεβαιώστε
το προϊόν σας είναι συμβατό με τη λειτουργία προστασίας ™
περιεχομένου στο
αποθηκευτικό μέσο Memory Stick PRO πριν το χρησιμοποιήσετε.
™ απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη
 Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων
χρήση εγγραφών.
 Η υπηρεσία "Memory Stick File Rescue Service" είναι μια υπηρεσία για την
ανάκτηση δεδομένων από διάφορους τύπους αποθηκευτικών μέσων Sony Memory
Stick . Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.
™
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζει αρχεία με προστασία περιεχομένου, δεδομένα
παιχνιδιών και αρχεία AVCHD.
* Σημειώστε ότι ίσως δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί όλο το λογισμικό.
 Αυτό το αποθηκευτικό μέσο έχει διαμορφωθεί πριν από την διάθεσή του στην
αγορά. Για να διαμορφώσετε ξανά αυτό το αποθηκευτικό μέσο, χρησιμοποιήστε
ένα προϊόν συμβατό με Memory Stick PRO . Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
™ υποστήριξης.
εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος ή το κέντρο
Προφυλάξεις κατά τη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.
ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ
 Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη  με το χέρι σας ή με μεταλλικό αντικείμενο.
 Όταν αφαιρείτε ή εισάγετε το αποθηκευτικό αυτό μέσο, μην κρατάτε το τμήμα 
πολύ σφικτά. Αν το κάνετε, μπορεί να γίνει δυσκολότερη η αφαίρεση ή η εισαγωγή.
 Μην χτυπάτε, λυγίζετε, βρέχετε ή αφήνετε να πέσει αυτό το αποθηκευτικό μέσο.
 Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε η να μετατρέψετε αυτό το
αποθηκευτικό μέσο.
 Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο στις παρακάτω
θέσεις:
Σε σημεία που βρίσκονται εκτός του εύρους των προτεινόμενων συνθηκών
λειτουργίας.
Μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο κατά τους θερινούς μήνες ή σε έντονη ηλιοφάνεια
/ άμεση έκθεση στον ήλιο / κοντά σε καλοριφέρ κλπ.
Υγρές τοποθεσίες ή τοποθεσίες που προκαλούν διάβρωση.
 Μην εισάγετε τον προσαρμογέα M2™ μέσα σε προϊόντα συμβατά με
Memory Stick PRO™ όταν δεν είναι τοποθετημένο ένα αποθηκευτικό μέσο
μέσα στον Προσαρμογέα M2™. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη
στο προϊόν.
 Προσέξτε να μην εισέλθουν βρομιές, σκόνη, ή ξένα αντικείμενα μέσα στη θυρίδα
εισαγωγής του προσαρμογέα M2 .
™
και η τοποθέτηση είναι σωστά πριν
 Επιβεβαιώστε ότι ο προσανατολισμός
από τη χρήση.
Εισάγετε
αυτό
το
αποθηκευτικό
μέσο
πλήρως
μέσα στον προσαρμογέα M2 .

™
Το αποθηκευτικό μέσο ενδέχεται να μην λειτουργήσει κανονικά αν δεν εισαχθεί
πλήρως στον προσαρμογέα.
 Συνιστάται η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των σημαντικών δεδομένων.
Η Sony δεν ευθύνεται για τυχόν καταστροφή ή απώλεια των δεδομένων που
έχετε εγγράψει.
 Τα δεδομένα που εγγράφονται ενδέχεται να καταστραφούν ή να χαθούν στις
παρακάτω περιπτώσεις.
Εάν αφαιρέσετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο ή το προσαρμοστικό M2 ή
™ή
διακόψετε την τροφοδοσία κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης, ανάγνωσης
εγγραφής δεδομένων.
Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το αποθηκευτικό μέσο σε χώρους που υπόκεινται σε
στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικά παράσιτα.
Αν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα για άλλη χρήση εκτός από αυτές που
υποδεικνύονται στις εικόνες  και .
Перед употреблением носителя информации рекомендуется прочитать
настоящую Инструкцию внимательно и сохранить ее у себя на дальнейшую
справку.
Утилизaция электрического и электронного
оборудования (директива применяется в странах
Eвpоcоюзa и других европейских странах, где действуют
системы раздельного сбора отходов)
Дaнный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что
данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими
бытовыми отходами. Eго следует сдать в соответствующий
приемный пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Heпpaвильнaя утилизация данного изделия
может привести к потенциально негативному влиянию
на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для
предотвращения подобных последствий необходимо
выполнять специальные требования по утилизации этого
изделия. Пepepaботкa данных материалов поможет сохранить
природные ресурсы. Для получения более подробной
информации о переработке этого изделия обратитесь в
местные органы городского управления, службу сбора
бытовых отходов или в магазин, где было приобретено
изделие.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения опасности возгорания или поражения злектрическим током
не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
< Примечание для покупателей в странах, где действуют
директивы ЕС >
Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем
по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является
компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам,
указанным в соответствующих документах.
 Настоящий носитель информации используется вместе с аппаратурой,
совместимой с Memory Stick Micro (M2 ).
™ при
™ работе с всей другой
* Правильная работа не гарантируется
продукцией.
Подробности об операциях при работе с совместимой продукцией
смотрите в отдельном руководстве к продукции или на сайте по
нижеприведенному адресу URL.
 Применяйте адаптер “MSAC-MMD” Memory Stick Micro™ (M2™) размера Duo
для подключения носителя к аппаратуре, совместимой с Memory Stick PRO
™
размера Duo. (рис.)
 Применяйте адаптер “MSAC-MMS” Memory Stick Micro™ (M2™)
стандартного размера для подключения носителя к аппаратуре, совместимой
с Memory Stick PRO стандартного размера. (рис.)
™
 Адаптер MSAC-MMD Memory Stick Micro™ (M2™) размера Duo и адаптер
MSAC-MMS Memory Stick Micro (M2 ) стандартного размера навызвются
™ ™
далее как адаптер М2 .
™
 Проветка работы адаптера М2™ выполнена с применением настоящего
носителя.
 Ностоящий носитель информации обеспечивает технологию защиты
содержимого MagicGate , разработанную фирмой Sony. Функция защиты
™ Memory Stick Micro аналогична функции защиты
содержимого в носимтеле
™ употреблением надо
содержимого в носителе Memory Stick PRO . Перед
™
проверить, что применяемая аппаратура совместима
с функцией защиты
содержимого в носителе Memory Stick PRO .
™
Законом
об
авторских
правах
запрещается
неавторизованное
пользование

записанными данными.
“Memory
Stick
File
Rescue
Service”
является
услугой,
предназначенной
для

восстановления данных из разных типов носителя Memory Stick фирмы
™
Sony. О дальнейшей информации смотрите на сайте по нижеприведенному
адресу URL.
http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Данная услуга не поддерживает файлов, данных игры и файлов AVCHD,
содержимое которых защищено.
* Надо помнить, что данные некоторых программных средств не
восстанавливаются.
 Настоящий носитель информации форматирован перед отгрузкой. Для
переформатирования настоящего носителя надо применять аппаратуру,
совместимую с Memory Stick PRO . Подробности смотрите в отдельном
™
руководстве к продукции или обращайтесь
к поддерживающему центру.
Общие указания по пользованию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ПРОГЛАТЫВАНИЯ.
НЕ СЛЕДУЕТ ВСТАВИТЬ НОСТОЯЩИЙ НОСИТЕЛЬ ПРЯМО В
СЛОТ ПОД ДРУГУЮ КАРТОЧКУ ПАМЯТИ
 Не следует трогать разъем  рукой или каким-либо металлическим
предметом.
 При снятии или вставке настоящего носителя не следует приложить
чрезмерное усилие к части . Несолюдение указания может привести к
затруднению в снятии или вставке носителя.
 Не следует ударить, загнуть, уронить на пол или увлажнить носитель
информации.
 Не следует разобрать или переналадить носитель информации.
 Не следует использовать или хранить носитель информации в следующих
условиях:
В местах, где температура окружающей среды превышают рекомендуемый
диапазон, таких как в закрытой кабине машины в летний период или в
местах, подвергаемых воздействию силиных/прямых солнечных лучей/
близко к отопительному аппарату.
В местах повышенной влажности или коррозийности.
 Не следует вставить адаптер M2™ к аппаратуре, совместимой
с Memory Stick PRO в том случае, когда никакой носитель не
вставлен в адаптер™
М2 . Несоблюдение указания может вызывать
™
неисправности аппаратуры.
 Надо соблюдать осторожность, чтобы пыль, грязь и посторонние примести
не попали внутрь гнезда под вставку адаптера М2 .
™
 Проверьте правильность направления вставки носителя информации
перед пользованием им.
 Настоящий носитель следует вставить в адаптер M2™ надежно до отказа.
При ненадежной вставке не обеспечивается исправная работа данного
носителя.
 Рекомендуется сделать резервную копию важной записанной информации.
Фирма Sony не несет никакой ответственности за повреждение или потерю
записанных данных.
 Записанные данные могут повредиться или стираться в следующих условиях.
В случае удаления настоящего носителя информации или адаптера M2
или выключения питания во время его форматирования или ввода или™
ввода данных.
В случае использования настоящего носителя информации в местах,
подвергаемых воздействию статического электричества или электрических
помех.
♯ᾋ〫㇏#㧏㯇㢗#❫䂯ᢧⲗᝳ#ᚐ⴬ᴿᵛ1#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#⬣ㄠ㿗#㊓㻿㇫## #
Phpru|#Vwlfn#SUR #♯ᾋ〫㇏#㧏㯇㢗#❫䂯ᢧᴜぇ#ᵷ㇈㿏ᴋ㐷#䃌㇯㿏っ#㍳ⵤ
ⵓ゛1
ˎ# ㉷㈈᠃❫䂯✌ㆷ#ᯰ㇃#ᬫㄠ㇏#▫ᵟ#⬣ㄠㆻ#᡿㐷㿏᝗#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ˎ# Phpru|#Vwlfn#Iloh#Uhvfxh#Vhuylfh⇷#ᙸ㋼#㬷ㇼ㇏#Vrq|#Phpru|#Vwlfn ㇏#
ᷧ㇫㮧⏳#❬ㅇ㿏ᴋ#⮓⢻ⴛㇼᴿᵛ1#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#⾻∏㇏#XUOㆻ#㚯㋧㿏っ#㍳ⵤⵓ
゛1
# kwws=22zzz1vrq|1qhw2phpru|vwlfn2vxssruwh
* ❯#⮓⢻ⴛᴋ#㧏㯇㢗ᙷ#❫䂯ẓ#㶃ㇳ/#ᜃㇻ#ᷧ㇫㮧/#DYFKG#㶃ㇳぇᴋ#ᵷ㇈㿏㐷#
⿁⴬ᴿᵛ1
* ┟ὗ#Ⰳ㽻㴯ㅟ〫ᙷ#❬ㅇẏᴋ#᛺ㆷ#⾻ᵐᴿᵛ1
ˎ# ❯#♯ᾋ〫ᴋ#㹣⑮#⬸㭓⋓#㠓㿏Ạᴿᵛ1#❯#♯ᾋ〫⏳#ᵛⵓ#㹣⑮㿏⊛⓫## #
Phpru|#Vwlfn#SUR #ᵷ㇈#㊓㻿ㆻ#⬣ㄠ㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㊓㻿㇏#
⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿏ᛧᬏ#㐷ㅇ⮳㮧⋓#▯㇏㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1
™
В случае использования настоящего носителя не в порядке, указанном
выше на рисунках  и .
Емкость
256 Мб (220 Мб) : MS-A256W
(Ориентировочная
512 Мб (450 Мб) : MS-A512W
полезная емкость дана в 1 Гб (900 Мб) : MS-A1GW
скобках.)
2 Гб (1,85 Гб) : MS-A2GW
Рабочее напряжение
от 1,7 В до 1,95 В и от 2,7 В до 3,6 В
Условия окружающей среды
от -25 °C до +85 °C
(без конденсации влаги)
Габариты (Ш  Д  Т) Приблиз. 12,5  15  1,2 мм
Масса
Приблиз. 1 г
Комплектность поставкиMSAC-MMD (1)
MSAC-MMS (1)
Набор напечатанной документации
™
™
▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ
ᆧᇊ
ˎ Ⲃᾥ㩞☆#ἣ⺪#⨴᢮ᵇ#⪞ẚⱞⱂ#♺ⱞ#៩⺪#⨴᝾#ⲏ♶⪺#⇞ᇪ㩂⟗⟆
⬎1
ˎ ⇢#⃢᧾⪞᝾#៎Ṣ#Ἶᾒẖ#㍞ᧆ#➖ᵙ⪺#⺫⳻#▧Ɐ㩂⺪#Ẳ⟗⟆⬎1
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
Memory Stick , Memory Stick PRO , Memory Stick PRO Duo , Memory Stick
™ марками фирмы
Micro , M2 ™
и™
являются торговыми
™ ™, MagicGate™,
Sony Corporation.
ˎ# ᵟ㈇#Ƀぇ#᡿Ⰴㆻ#ᵷᛧᬏ#Ⰷㆳ⋓#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1
ˎ ❯#♯ᾋ〫⏳#ᮚᛧᬏ#⣻#ῃぇᴋ#Ʉ ⟷⟻ㆷ#᭿▫#ᚌ㿏ᜃ#㈘㐷#␿ⵤⵓ゛1#㈏#Ὓ〫ᙷ㐷#
⿁ᛧᬏ#⣗㐷㐷#⿁ᴋ#᜴ㄧᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ˎ# ❯#♯ᾋ〫ぇ#㠠ᜠㆻ#ᙷ㿏ᛧᬏ#₇ᴋ#៣⟷␣ᛧᬏ#‟〫↟␣ᛧᬏ#㉸ⵓ㐷#␿ⵤⵓ゛1
ˎ# ❯#♯ᾋ〫ᴋ#⟻㿫㿏ᛧᬏ#ᚓ㋧㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1
ˎ# ❯#♯ᾋ〫ᴋ#ᵛ㇃ᝳ#ᚐㆷ#㈜Ⰳぇ⮓#⬣ㄠ㿏ᛧᬏ#❫᝷㿏㐷#␿ⵤⵓ゛=
ˋ ᠃㈜#Ṑ㈈#㋧᛫#✋ㅻぇ#㉸㿠㿏㐷#⿁ᴋ#㈜Ⰳ1
# 㿏㉿ᢧᬏ#び㜓㿏ぇ⮓#㚴▯ㆻ#ᦤ#ᵢㆷ#㈇Ṑ㚟#⾿2㐸⬣ឈ⮗㇫#ᵶᴋ#㈜Ⰳ2ᬓ⚠ᢧ៣#
ᙷᣃ㇫#Ὠ1
ˋ ⴬ᢧᬏ#⟷ⵔ⮨#△㐿㇫#ㇿᴋ#㈜Ⰳ1
#
ˎ# P5™#⪞៻㘚⪺#⨮„ᅭ᢮#᧎⪞Ⱳ⺪#⨴Ⱚ#▫㗆ᵆ#P5™#⪞៻㘚Ṧ##
Phpru|#Vwlfn#SUR #៪ⰻ#ⴆ㥲⪺#ᘍ⺪#Ẳ⟗⟆⬎1#ⴆ㥲ⱞ#ᇊⲏ#ᖊ#⫦ᴎც#ᤓឲ
™
៎1
ˎ# P5 #〫ᶈ㮧㇏#⬴ㇼ#⟷⟻ㆻ#᷋≴䇿ᛧᬏ#⒳㐷/#㇫△#Ὠㆻ#ᮚ㐷#␿ⵤⵓ゛1
ˎ# ▖⮓㩂ጚ#ⳮ⪺#⬖⃾Ṣ#ℓ㪏Ⱖᵆ#᧎⪞Ⱳ᝾⺪#㬿Ɫ㩂⫖#ⷦ⟗⟆⬎1
ˎ# ❯#♯ᾋ〫ᴋ#P5 #〫ᶈ㮧ぇ#᫔ᣃ㐷#ᮚ〫#㍳ⵤⵓ゛1#セ㉻䇿#⬴ㇼ㿏㐷#⿁ㆳ⓫#❯#♯
ᾋ〫ᴋ#㊌⬸ㆳ⋓#Ṑ㈈㿏㐷#⿁ㆻ#び⊛ᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ˎ# ㎈ㄋ㿓#ᷧ㇫㮧ᴋ#⚨〼㿫#ᰊㆳⵛ#᛺ㆻ#᠃㈜㿠ᴿᵛ1
Vrq|ᴋ#㉷㈜㿓#ᷧ㇫㮧㇏#Ⰷ⬸㇫ᬏ#Ⰷⵛぇ#ᵷ㿏っ#ㇳ㉿#㚼ㇻ㐷㐷#⿁⴬ᴿᵛ1
™
™
中文
在使用本媒體之前,請通讀本說明書,並妥善保存以備將來參考之用。
ˎ# ᵛ㇃ᝳ#ᚐㆷ#᜴ㄧぇᴋ#ᢧ⋔㿓#ᷧ㇫㮧ᙷ#Ⰷ⬸ẏᛧᬏ#Ⰷⵛẏᴋ#᜴ㄧᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ˋ 㹣⑮#㎈㇫ᬏ#ᷧ㇫㮧⏳#ㇴᛧᬏ#⽧ᢧ#㎈ぇ#❯#♯ᾋ〫#₇ᴋ#P5 #〫ᶈ㮧⏳#ᤳᬿᛧ
ᬏ#㉻ㅇㆻ#ᪿ#᜴ㄧ1
ˋ ㊌㉻ᢧᬏ#㉻ᢧ㉸#ᯯ㇫㏿ᙷ#ㇿᴋ#㈜Ⰳぇ⮓#❯#♯ᾋ〫⏳#⬣ㄠ㿓#᜴ㄧ1
ˋ 〫ᶈ㮧⏳#⬸ᢧ㇏#ᡯ␳#Ȏ#⚆#ȏ#㇫ワ㇏#ㄠḻ⋓#⬣ㄠ㿓#᜴ㄧ1
警告
™
為減少發生火災或電擊的危險,請勿讓本機暴露於雨中或受潮。
本媒體可以搭配 MemoryStickMicro (M2 ) 相容產品進行使用。
™ ™
*在所有其他產品上均不能保證正常操作。•
有關相容產品操作的詳細內容,請參閱產品使用說明書或以下鏈接。
對於 Duo 尺寸 Memory Stick PRO 相容產品,請使用“MSAC-MMD”Memory
™
(圖 )
StickMicro (M2 )Duo 尺寸轉接器存取本媒體。
™ Memory
™ Stick PRO 相容產品,請使用“MSAC-MMS”Memory
對於標準尺寸
™
(圖 )
StickMicro (M2 ) 標準尺寸轉接器存取本媒體。
™ ™
MSAC-MMDMemoryStickMicro
MSAC-MMSMemory
™(M2™)Duo 尺寸轉接器和
M2 轉接器。
StickMicro (M2 ) 標準尺寸轉接器以下均稱為
™ M2™ 轉接器的操作檢查。
™
採用本媒體進行
本媒體支援由 S o n y™開發的 M a g i c G a t e 內容保護技術。M e m o r y S t i c k
™ Stick PRO 媒體所含的內容保
Micro 媒體所含的內容保護功能與 Memory
™
™
護功能相同。使用之前,請確認您的產品是否與
MemoryStickPRO
™ 媒體所
含的內容保護功能相容。
版權法禁止未經授權使用記錄內容。

“Memory Stick File Rescue Service”是一項恢復各種類型 Sony Memory
Stick 媒體資料的服務。有關詳細內容,請參閱以下鏈接。
™
http://www.sony.net/memorystick/supporte
*本媒體不支援內容保護檔案、遊戲資料和 AVCHD 檔案。
*請注意,並非所有軟體均可恢復。
本媒體出廠前即已格式化。如需重新格式化本媒體,請使用 Memory Stick
PRO 相容產品。有關詳細內容,請參閱產品使用說明書或支援中心。
™
使用時須注意
請勿用手或任何金屬物體觸碰端子 。
取出或插入本媒體時,請勿過度用力握持  部位。否則可能會難以取出或
插入。
請勿敲擊、彎曲、掉落或弄濕本媒體。
請勿嘗試拆卸或改裝本媒體。
請勿在以下場所中使用或存放本媒體:
−超出推薦的工作條件範圍的地方;
夏天封閉的汽車内、強烈或直射的陽光下、加熱器附近等。
−潮濕或具腐蝕性的地方。
M2™ 轉接器沒有插入任何媒體時,請勿將 M2™ 轉接器插入 M e m o r y S t i c k
PRO™ 相容產品。否則可能會導致產品故障。
請小心不要讓污垢、灰塵或異物進入 M2 轉接器的插入端。
使用前,請檢查插入方向是否正確。 ™
請儘量將本媒體插入 M2 轉接器。只有完全插入的情況下,本媒體才能正常
™
操作。
建議進行重要資料的備份。
對於任何記錄資料的損壞或丟失,Sony 概不負責。
在下列情況下,記錄的資料可能損壞或丟失︰
−格式化、讀取或寫入資料過程中,如果取出本媒體、M2 轉接器或關掉電源。
−如果在易受靜電或電噪聲影響的場所使用本媒體。 ™
−如果在上圖  和  以外的其他應用場合使用轉接器。
™
™
™
™
™
™
‫ﻋﺮيب‬
.‫ ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﻴﺪًا واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬،‫ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
❯#♯ᾋ〫⏳#⬣ㄠ㿏ⵓᢧ#㉻ぇ#❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㈇⮯䇿#ㇴㆳⵗ#䄻#⿕ㆳ⋓ḻ#㚯㋧㿗#
ⲏ#ㇿḻ⋔#㈏#❫᝷㿏ⵤⵓ゛1
ᆧᇊ
䃋㈣#₇ᴋ#ᚇ㉻㇏#ㅻ䁏ㆻ#㍻㇫ᢧ#ㅻ㿫#㈜㣏⏳#⢻#₇ᴋ#⴬ᢧぇ#ᯯ㠓ⵓ㬛㐷#⿁ḻ⋔#㿏
っ#㍳ⵤⵓ゛1
ˎ# ❯# ♯ᾋ〫ᴋ# Phpru|# Vwlfn# Plfur +P5 ,# ᵷ㇈# ㊓㻿ぇ⮓# ⬣ㄠ㿗# ⲏ# ㇿ⴬ᴿ
ᵛ1
™
* ᵛ⏯#┟ὗ#㊓㻿ぇ⮓#㊌⬸#Ṑ㈈ㆻ#❫㐔㿏ᴋ#᛺ㆷ#⾻ᵐᴿᵛ1
ᵷ㇈#㊓㻿ぇ⮓㇏#㈇⮯㿓#㋧㈈ㆷ#㿫ᵰ#㊓㻿㇏#⬣ㄠ⮛⓼⮓#₇ᴋ#ᵛ㇃㇏#XUOㆻ#
㚯㋧㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1
ˎ# Gxr#⬣㇫㏿㇏#Phpru|#Vwlfn#SUR #ᵷ㇈#㈜㣏ぇ#ᮚㆷ#❯#♯ᾋ〫ぇ#⿘⮯ⴛ㿏⊛
⓫#PVDF0PPG#Phpru|#Vwlfn#Plfur +P5 ,#Gxr#⬣㇫㏿#〫ᶈ㮧⏳#⬣
ㄠ㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1+ᡯ␳#Ȏ,
ˎ# 㻓㍷#⬣㇫㏿㇏#Phpru|#Vwlfn#SUR #ᵷ㇈#㈜㣏ぇ#ᮚㆷ#❯#♯ᾋ〫ぇ#⿘⮯ⴛ㿏⊛
⓫#PVDF0PPV#Phpru|#Vwlfn#Plfur +P5 ,#㻓㍷#⬣㇫㏿#〫ᶈ㮧⏳#⬣ㄠ
㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1+ᡯ␳#ȏ,
+P5 ,#Gxr#⬣㇫㏿#〫ᶈ㮧シ##
PVDF0PPG#Phpru|#Vwlfn#Plfur
ˎ#
PVDF0PPV#Phpru|#Vwlfn#Plfur +P5 ,#㻓㍷#⬣㇫㏿#〫ᶈ㮧ᴋ#㇫㊓⟷㮧#
〫ᴇ#㔴㇫ὗ#P5 #〫ᶈ㮧⇳#㿠ᴿᵛ1
ˎ# P5 #〫ᶈ㮧㇏#Ṑ㈈#䃌㇯ㆷ#❯#♯ᾋ〫⏳#⬣ㄠ㿫⮓#ⵛⵓ㿿⴬ᴿᵛ1
ˎ# ❯#♯ᾋ〫ᴋ#Vrq|ᙷ#ᚓ⚓㿓#PdjlfJdwh #㧏㯇㢗#❫䂯ᢧⲗぇ#ᵷ㇈㿠ᴿᵛ1##
Phpru|#Vwlfn#Plfur #♯ᾋ〫㇏#㧏㯇㢗#❫䂯ᢧⲗㆷ#Phpru|#Vwlfn#SUR #
♯ᾋ〫㇏#㧏㯇㢗#❫䂯ᢧⲗᝳ#ᚐ⴬ᴿᵛ1#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#⬣ㄠ㿗#㊓㻿㇫## #
Phpru|#Vwlfn#SUR #♯ᾋ〫㇏#㧏㯇㢗#❫䂯ᢧᴜぇ#ᵷ㇈㿏ᴋ㐷#䃌㇯㿏っ#㍳ⵤ
ⵓ゛1
ˎ# ㉷㈈᠃❫䂯✌ㆷ#ᯰ㇃#ᬫㄠ㇏#▫ᵟ#⬣ㄠㆻ#᡿㐷㿏᝗#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ˎ# Phpru|#Vwlfn#Iloh#Uhvfxh#Vhuylfh⇷#ᙸ㋼#㬷ㇼ㇏#Vrq|#Phpru|#Vwlfn ㇏#
ᷧ㇫㮧⏳#❬ㅇ㿏ᴋ#⮓⢻ⴛㇼᴿᵛ1#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#⾻∏㇏#XUOㆻ#㚯㋧㿏っ#㍳ⵤⵓ
™
™
™
™
™
™
™
™
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ˎ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل ﻻﻓﺘﺎدي اﺑﺘﻼﻋﻪ‬
‫ˎ ﻟﻼ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ إدﺧﺎل وﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا ﻣﺒﺎﴍة ﰲ ﻓﺘﺤﺔ أي ﺑﻄﺎﻗﺔ ذاﻛﺮة أﺧﺮى‬
™
™
"MSAC-MMD" ‫ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﳌﺰدوج ﻃﺮاز‬Memory Stick Micro (M2 ) Adaptor ‫اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺤﻮل‬
‫ﻟﻠﺪﺧﻮل إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
‫ )اﻟﺸﻜﻞ‬.‫ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﳌﺰدوج‬Memory Stick PRO ‫™ اﳌﻮﺟﻮد™ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬
™
(Ȏ ‫اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬
"MSAC-MMS" ‫ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﻘﻴﺎﳼ ﻃﺮاز‬Memory Stick Micro (M2 ) Adaptor ‫اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺤﻮل‬
‫ﻟﻠﺪﺧﻮل إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
‫ )اﻟﺸﻜﻞ‬.‫ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﻘﻴﺎﳼ‬Memory Stick PRO ‫™ اﳌﻮﺟﻮد™ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬
™
(ȏ ‫اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬
‫ وﻣﺤﻮل‬MSAC-MMD ‫ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﳌﺰدوج ﻃﺮاز‬Memory Stick Micro (M2 ) Adaptor ‫ﻣﺤﻮل‬
™ (M2
™ ) Adaptor
‫ ﻛﻼﻫام ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬام أدﻧﺎه‬MSAC-MMS ‫ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﻘﻴﺎﳼ ﻃﺮاز‬Memory Stick Micro
™ Adaptor
™
.M2
™ ‫ﺗﻢمبﺤﻮلﻓﺤﺺ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
.‫ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬M2 Adaptor ‫اﳌﺤﻮل‬
™ ‫اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬
‫ﻳﺪﻋﻢ‬
‫ وﻇﻴﻔﺔ ﺣامﻳﺔ اﳌﺤﺘﻮى ﰲ وﺳﻂ‬.Sony ‫ اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬﺎ ﺳﻮين‬،MagicGate ‫ﺣامﻳﺔ اﳌﺤﺘﻮى‬
™ ‫ ﻫﻲ‬Memory Stick Micro‫اﻟﺘﺨﺰﻳﻦوﺳﻂ‬
‫ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن‬.Memory Stick PRO ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ وﺳﻂ ﺗﺨﺰﻳﻦ‬
™ PRO ‫وﺳﻂ ﺗﺨﺰﻳﻦ‬
™ ‫ﻣﻨﺘﺠﻚ‬
‫ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ وﻇﻴﻔﺔ ﺣامﻳﺔ اﳌﺤﺘﻮى ﰲ‬
.‫ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل‬Memory Stick
™.‫ﻳﺤﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ اﺳﺘﻌامل اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت دون ﺗﺮﺧﻴﺺ‬
‫( ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ‬Memory Stick ‫" )ﺧﺪﻣﺔ إﻧﻘﺎذ ﻣﻠﻔﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت‬Memory Stick File Rescue Service" ‫ﺧﺪﻣﺔ‬
‫ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬.Sony ‫ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺳﻮين‬Memory Stick ‫ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
™
.‫ اﻟﺘﺎﱄ‬URL ‫ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوين‬
http://www.sony.net/memorystick/supporte
.AVCHD ‫* ﻻ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﺣامﻳﺔ اﳌﺤﺘﻮى وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻟﻌﺎب وﻣﻠﻔﺎت‬
.‫* ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﱪاﻣﺞ‬
Memory ‫ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬،‫ ﻹﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬.‫ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﺎغ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺤﻦ‬
.‫ راﺟﻊ ﻛﺘ ّﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ أو ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻋﻢ‬،‫ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬.Stick PRO
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﻌامل‬
設計和規格若有變更,恕不另行通知。
Memory Stick 、Memory Stick PRO 、Memory Stick PRO Duo 、Memory
™ 、MagicGate 、 ™ 和 是 Sony 公司的商標。
™
StickMicro 、M2
™
‫ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺘﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱪﻳﺪ‬،‫ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ‬
.‫ أدﻧﺎه‬URL ‫اﻻﻟﻜﱰوين‬
™
容量
256MB(220MB):MS-A256W
(括號內顯示了
512MB(450MB):MS-A512W
大致的可用容量。)
1GB(900MB):MS-A1GW
2GB(1.85GB):MS-A2GW
操作電壓
1.7V 到 1.95V 和 2.7V 到 3.6V
操作環境
-25℃到 +85℃
(無冷凝現象)
尺寸(寬×長×厚)大約 12.5×15×1.2mm
質量大
約 1g
所含物品
MSAC-MMD(1)
MSAC-MMS(1)
成套印刷文件
™
ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
Phpru|#Vwlfn /#Phpru|#Vwlfn#SUR /#Phpru|#Vwlfn#SUR#Gxr /##
Phpru|#Vwlfn#Plfur /#P5 /#PdjlfJdwh /#
,
ᴋ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#
⬸㻓ㇼᴿᵛ1
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
避免兒童觸及以防吞入。
請勿將本媒體直接插入任何其他記憶卡插槽。
™
589 PE+553 PE,#=#PV0D589Z
845 PE+783 PE,#=#PV0D845Z
4 JE+<33 PE,#=#PV0D4JZ
5 JE+41;8 JE,#=#PV0D5JZ
41: Y #41<8 Y#⚆#51: Y #619 Y
058 °F #.;8 °F
+ᜧ⋓#〽㇃,#
⿴#4518 × 48 × 415 pp
⿴#4 j
MSAC-MMD(1)
MSAC-MMS(1)
ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯
.‫ ﻻﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺒﻠﻞ‬،‫ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت‬
.Memory Stick Micro (M2 ) ‫ˎ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬
™ ™
.‫* اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻊ ﻛﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى ﻏري ﻣﻀﻤﻮن‬
警告
㩆቗⪞
ㄠ≀#
#
+᝻䂯#⾿ㆷ#⬣ㄠ#ᙷᴜ㿓#
ᵷ∬㉸㇯#ㄠ≀ㇼᴿᵛ1,#
#
#
Ṑ㈈#㉻⿌#
Ṑ㈈#䃏᜴#
#
ワ䂌#㣏ⲏ+Z × O × W,#
㎈≀#
Ṑ➀㻿#
™
™ ™
™
™
™
™
™
.‫ ﺑﻴﺪك أو ﺑﺄي ﳾء ﻣﻌﺪين‬Ƀ ‫ﻻ ﺗﻠﻤﺲ اﻟﻄﺮف‬
.‫ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻧﺰﻋﻬﺎ أو إدﺧﺎﻟﻬﺎ‬.‫ ﺑﺈﺣﻜﺎم زاﺋﺪ‬Ʉ ‫ ﻻ متﺴﻚ اﻟﺠﺰء‬،‫ﻋﻨﺪ ﻧﺰع أو إدﺧﺎل ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
.‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﻃﺮق أو ﺛﻨﻲ أو إﺳﻘﺎط أو ﺗﺒﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
.‫ﻻ ﺗﺤﺎول ﺗﻔﻜﻴﻚ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ‬
:‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ اﺳﺘﻌامل أو ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
.‫ˋ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﺮوف ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮﴅ ﺑﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ‬/‫اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻌ ّﺮﺿﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة‬/‫داﺧﻞ ﺳﻴﺎرة ﻣﻐﻠﻘﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ أو اﳌﻌ ّﺮﺿﺔ ﻟﻀﻮء اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍ‬
.‫ إﻟﺦ‬،‫دﻓﺎﻳﺔ‬
.‫ˋ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻃﺒﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاد ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺂﻛﻞ‬
‫ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم‬Memory Stick PRO™ ‫ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬M2™ Adaptor ‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ إدﺧﺎل ﻣﺤﻮل‬
.‫ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ‬.M2™ Adaptor ‫إدﺧﺎل وﺳﻂ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﰲ ﻣﺤﻮل‬
.M2 Adaptor ‫اﺣﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﺴامح ﻟﻸوﺳﺎخ واﻟﻐﺒﺎر وأي أﺟﺴﺎم ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻨﻔﺬ إدﺧﺎل ﻣﺤﻮل‬
™
.‫ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻺدﺧﺎل ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ وﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ‬.M2 Adaptor ‫ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل وﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا إﱃ أﻗﴡ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﰲ ﻣﺤﻮل‬
™
.‫ﻣﺎمل ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ‬
.‫ﻧﻮﴆ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺴﺨﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻬﻤﺔ‬
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
.‫ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ أي ﺗﻠﻒ أو ﻓﻘﺪان ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‬Sony ‫ﻻ ﺗﻜﻮن ﺳﻮين‬
.‫ˎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻒ أو ﻳﺘﻢ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
.‫ أو ﻗﻤﺖ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺘﻴﺎر أﺛﻨﺎء ﺻﻴﺎﻏﺔ أو ﻗﺮاءة أو ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬M2 Adaptor ‫ˋ إذا ﻧﺰﻋﺖ وﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا أو ﻣﺤﻮل‬
™ ‫ˋ إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ وﺳﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬا ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌ ّﺮﺿﺔ‬
.‫ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ أو اﻟﻀﻮﺿﺎء اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
.ȏ‫ و‬Ȏ ‫ˋ إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﻌامل اﳌﺤﻮل ﰲ اﺳﺘﻌامﻻت أﺧﺮى ﻏري اﳌﴩوﺣﺔ أﻋﻼه‬
MS-A256W : (‫ م ب‬٢٢٠) ‫ م ب‬٢٥٦
‫اﻟﺴﻌﺔ‬
MS-A512W : (‫ م ب‬٤٥٠) ‫ م ب‬٥١٢ ‫)اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام‬
MS-A1GW : (‫ م ب‬٩٠٠) ‫ ج ب‬١
(.‫ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﻷﻗﻮاس‬
MS-A2GW : (‫ ج ب‬١٫٨٥) ‫ ج ب‬٢
‫ ﻓﻮﻟﺖ‬٣٫٦ ‫ ﻓﻮﻟﺖ إﱃ‬٢٫٧ ‫ ﻓﻮﻟﺖ وﻣﻦ‬١٫٩٥ ‫ ﻓﻮﻟﺖ إﱃ‬١٫٧ ‫ﻣﻦ‬
‫ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬٨٥+ ‫ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﱃ‬٢٥- ‫ﻣﻦ‬
‫ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
(‫)دون ﺗﻜﺜﻴﻒ‬
‫ ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ‬١٫٢ Ş ١٥ Ş ١٢٫٥
(‫ ﺳﻤﻚ‬Ş ‫ ﻃﻮل‬Ş ‫اﻷﺑﻌﺎد )ﻋﺮض‬
‫ ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ‬١
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‬
MSAC-MMD (1)
‫اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀ ّﻤﻨﺔ‬
MSAC-MMS (1)
‫ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
.‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر‬
Memory Stick‫ و‬Memory Stick PRO Duo ‫ و‬Memory Stick PRO ‫ و‬Memory Stick
™
™ ‫ و‬M2 ‫ و‬Micro™
.Sony Corporation ‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ‬
‫و‬
‫ و‬MagicGate
™
™
™
Download PDF

advertising