Sony | ECM-GZ1M | Sony ECM-GZ1M Остронаправленный вариомикрофон Инструкция по эксплуатации

4-484-544-22(1)

Microfon
a
Comutatorul culisant (ZOOM/OFF/GUN)
Setaţi comutatorul în funcţie de tipul de utilizare dorit.
ZOOM
Unitatea se utilizează ca microfon cu
zoom
b
Gunzoom Microphone
變焦聚音麥克風
Instrucţiuni de utilizare / Betjeningsvejledning /
Návod k obsluze / Käyttöohjeet / Инструкция по эксплуатации /
/
/
L
R
L
OFF
Se utilizează microfonul încorporat al
camerei
GUN
Unitatea se utilizează nesincronizat cu
zoomul
R
Paravânt
Aşezaţi-l pe această unitate pentru a reduce zgomotele
provocate de vânt sau respiraţie.
Note
Dacă paravântul este umezit de ploaie, scoateţi-l din
această unitate şi uscaţi-l la umbră.
Capac de protecţie pentru conector
Utilizarea acestei unităţi
©2014 Sony Corporation
Printed in China
Înainte de a utiliza această unitate, citiţi în întregime acest
manual şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare.
AVERTIZARE
În vederea reducerii riscului de incendiu sau electrocutare,
1) nu expuneţi unitatea la ploaie sau umezeală.
2) nu aşezaţi obiecte pline cu lichide, cum ar fi o vază, pe
aparat.
ECM-GZ1M
Pentru a preveni înghiţirea accidentală, nu lăsaţi la
îndemâna copiilor mici.
Pentru clienţii din Europa







Dezafectarea echipamentelor electrice
şi electronice vechi (Se aplică pentru
ţările membre ale Uniunii Europene si
pentru alte ţări europene cu sisteme de
colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu
menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că
acest produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în
mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi
primăria din oraşul dumneavoastră, serviciul de salubritate
local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
< Notă pentru clienţii din ţările care
aplică Directivele UE >
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
Caracteristici

1
3
2


Microfonul cu zoom direcţional ECM-GZ1M (desemnat
mai jos prin „această unitate”) este compatibil cu o
cameră ce dispune de o talpă cu interfaţă multiplă,
precum o cameră video sau o cameră digitală cu obiectiv
interschimbabil Sony (desemnată mai jos prin „cameră”).
Utilizarea unei camere în combinaţie cu această unitate
permite o înregistrare eficientă în funcţie de scopul
urmărit.
Consultaţi manualul de utilizare al camerei dvs. şi verificaţi
dacă aceasta este compatibilă cu talpa cu interfaţă multiplă.
ˎˎFixare printr-o singură mişcare cu ajutorul tălpii cu
interfaţă multiplă
Terminalul tălpii cu interfaţă multiplă asigură
alimentarea electrică şi transmite semnalul de la cameră
la această unitate.
ˎˎPosibilitate de comutare între modul de microfon
ZOOM, care sincronizează sensibilitatea direcţională
(panoramare stereo) cu funcţia de zoom video şi modul
de microfon nesincronizat GUN pentru model de
utilizare superdirecţional.
Este posibil ca anumite funcţii să nu fie disponibile la
această unitate, în funcţie de cameră. Vizitaţi site-ul
firmei Sony pentru mai multe informaţii.
Note
Dacă utilizaţi o cameră cu obiectiv interschimbabil, este
posibil ca această unitate să nu comute pe modul de
microfon ZOOM, în funcţie de obiectivul fixat la cameră.
În această situaţie, sunetele sunt înregistrate de microfonul
încorporat al camerei.
Vă recomandăm să verificaţi în prealabil dacă obiectivul
poate funcţiona cu unitatea.
Măsuri de precauţie
ˎˎPentru a proteja conectorul contra deteriorărilor
când transportaţi această unitate, scoateţi-o din
cameră, fixaţi capacul de protecţie pentru conector
la această unitate şi puneţi-o în geanta de transport
furnizată.
ˎˎNu atingeţi conectorul.
ˎˎAceastă unitate este un instrument de precizie. Nu o
scăpaţi, nu o loviţi şi nu o expuneţi unor şocuri excesive.
ˎˎFeriţi această unitate de temperaturi şi umiditate înalte.
ˎˎLa utilizarea unităţii în spaţii exterioare, aveţi grijă să nu
o udaţi sub acţiunea ploii sau apei de mare.
ˎˎÎn timpul înregistrării video, se pot capta şi zgomote de
funcţionare sau bipuri de la cameră sau obiectiv.
ˎˎDacă atingeţi această unitate în timpul înregistrării,
zgomotul atingerii va fi înregistrat. Aveţi grijă să nu
atingeţi această unitate, mai ales cu părul, obiectele
vestimentare de pe cap etc.
ˎˎNu schimbaţi modul acestei unităţi în timpul
înregistrării.
ˎˎNu ţineţi camera numai cu ajutorul acestei unităţi.
Această unitate poate suferi deteriorări sau camera ar
putea cădea.
Identificarea pieselor
Buton de blocare
Talpă cu interfaţă multiplă
Note
Nu atingeţi conectorul.
Pentru a fixa această unitate
(Consultaţi ilustraţia )
Setaţi comutatorul de alimentare al acestei unităţi pe
„OFF” înainte de a o fixa sau decupla din cameră.
1 Scoateţi capacul de protecţie pentru
conector din această unitate.
2 Dezactivaţi alimentarea electrică a camerei.
Aliniaţi piciorul cu interfaţă multiplă al
acestei unităţi cu talpa cu interfaţă multiplă
a camerei şi fixaţi această unitate.
3 Rotiţi butonul de blocare al acestei unităţi în
poziţia LOCK.
Note
Dacă nu puteţi introduce această unitate, rotiţi până la
capăt butonul de blocare în poziţia „RELEASE” pentru a
anula blocarea.
Pentru a detaşa această unitate
Opriţi alimentarea camerei şi apoi detaşaţi
această unitate urmând procedura de prindere
în ordine inversă.
Notă privind utilizarea
Pentru a nu înregistra zgomotele
(consultaţi ilustraţia )
Dacă se înregistrează zgomotul produs prin lovirea
capacului tălpii camerei de către această unitate, fixaţi
distanţierul care însoţeşte unitatea.
Pentru detalii privind fixarea distanţierului la această
unitate, consultaţi ilustraţia .
Specificaţii
Tip
Răspuns în frecvenţă
Model de captare
Temperatură de
funcţionare
Temperatură de
depozitare
Dimensiuni (Aprox.)
Greutate
Articole incluse
Tip condensator electret
150 Hz până la 15.000 Hz
Superdirecţional
(Consultaţi ilustraţia 
a: Când utilizaţi această unitate
b: C
ând utilizaţi microfonul
încorporat al camerei)
0 °C până la 40 °C
Optagemønster
Funktioner
Gun zoom-mikrofonen ECM-GZ1M (nedenfor omtalt
som "denne enhed") er kompatibel med et kamera, som
har en Multi-interfacesko som f.eks. et Sony videokamera
eller digitalkamera med udskifteligt objektiv (nedenfor
omtalt som "kamera").
Brug af et kamera sammen med denne enhed muliggør
effektiv optagelse, som passer til dit formål.
Se betjeningsvejledningen til dit kamera, og kontroller at
dit kamera er kompatibelt med Multi-interfaceskoen.
ˎˎOne-touch-montering vha. Multi-interfaceskoen
Multi-interfaceskoens terminal forsyner strømmen og
videresender signalerne fra kameraet til denne enhed.
ˎˎKan skiftes mellem ZOOM-mikrofontilstand,
der synkroniserer retningsbestemt følsomhed
(stereopanorama) med videozoomfunktionen,
og usynkroniseret GUN-mikrofontilstand for et
superretningsbestemt mønster.
Visse funktioner fungerer muligvis ikke med denne
enhed afhængigt af dit kamera. Besøg venligst Sonywebsiden for mere information.
Bemærkninger
Hvis du anvender et kamera med udskifteligt objektiv,
skifter denne enhed muligvis ikke til ZOOMmikrofontilstand afhængigt af det objektiv, som er
monteret på kameraet. I dette tilfælde optages der lyde
med kameraets indbyggede mikrofon.
Vi anbefaler, at du kontrollerer brug med dit objektiv på
forhånd.
Forholdsregler
ˎˎFor at beskytte stikket mod skader når
du transporterer denne enhed, skal du
fjerne denne enhed fra kameraet, montere
stikbeskyttelsesdækslet på enheden og placere
den i det medfølgende transportetui.
ˎˎRør ikke ved stikket.
ˎˎDenne enhed er et præcisionsinstrument. Du må ikke
tabe den, slå den, eller udsætte den for større stød.
ˎˎOpbevar denne enhed væk fra høje temperaturer og
luftfugtighed.
ˎˎNår du anvender denne enhed udenfor, skal du sørge for,
at den ikke bliver våd pga. regn eller havvand.
ˎˎUnder filmoptagelse optages der muligvis driftslyde eller
bip fra kameraet eller objektivet.
ˎˎHvis du rører ved denne enhed under optagelse, optages
der støj. Vær forsigtig med ikke at røre ved denne enhed,
især med dit hår, hovedpåklædning, osv.
ˎˎÆndr ikke denne enheds tilstand under optagelse.
ˎˎHold ikke kun kameraet i denne enhed. Denne enhed
kan blive beskadiget, eller du kan tabe kameraet.
Identificering af delene
Multi-interfacefod
Bemærkninger
Rør ikke ved stikket.
Mikrofon
Glidekontakt (ZOOM/OFF/GUN)
Indstil kontakten i henhold til formålet med brugen af
denne enhed.
ZOOM
For at anvende denne enhed som en
zoommikrofon
OFF
28 mm × 57 mm × 106 mm
(exclusiv piesele proeminente)
Aprox. 45 g
Microfon cu zoom direcţional (1),
paravânt (1), capac de protecţie
pentru conector (1), distanţier
(1), geantă de transport (1),
documentaţie imprimată
For at anvende den indbyggede mikrofon
i kameraet
GUN
For at bruge denne enhed uden
synkronisering med zoom
Multi Interface Shoe este marcă comercială a Sony
Corporation.
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem,
inden anvendelse af denne enhed, og gem den til senere
brug.
Advarsel
Af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød må du
ikke
1) udsætte enheden for regn eller fugt.
2) stille genstande med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
Hold produktet uden for små børns rækkevidde for at
forhindre utilsigtet slugning.
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen,
det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
< Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiverne gælder >
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
Vindskærm
Placeres på denne enhed for at reducere den
smældende lyd fra vind eller vejrtrækning.
Bemærkninger
Hvis vindskærmen bliver våd pga. regn, skal den
fjernes fra denne enhed og tørres i skyggen.
Stikbeskyttelsesdæksel
Anvendelse af denne enhed
Sådan monteres denne enhed
(se illustration )
Indstil tænd/sluk-kontakten på denne enhed til "OFF",
inden den monteres eller afmonteres fra kameraet.
1 Fjern stikbeskyttelsesdækslet fra denne
enhed.
2 Sluk for strømmen på kameraet. Juster
multi-interfacefoden på denne enhed ind
med multi-interfaceskoen på kameraet og
monter denne enhed.
3 Drej låseknappen på denne enhed til LOCKretningen.
Bemærkninger
Hvis du ikke kan sætte denne enhed ind, skal du dreje
låseknappen mod "RELEASE" for at annullere låsen.
Sådan afmonteres denne enhed
Sluk for kameraet og afmonter derefter denne
enhed ved at følge monteringsproceduren i
omvendt rækkefølge.
Bemærkning om brug
For ikke at optage støj
(Se illustration )
Hvis støjen af kameraets skodæksel, som rammer enheden,
optages med, skal du montere det afstandsstykke, som
følger med denne enhed.
For detaljer om montering af afstandsstykket til denne
enhed skal du se illustration .
Specifikationer
Type
Frekvensområde
Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel
forbeholdes.
Multi Interface Shoe er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Elektret kondensatortype
150 Hz til 15.000 Hz
OFF
Pro použití vestavěného mikrofonu
fotoaparátu
GUN
Pro použití této jednotky bez
synchronizace se zoomem
Kryt proti větru
Nasazením na tuto jednotku dojde ke snížení ruchů
způsobených větrem či dýcháním.
Poznámky
Zvlhne-li kryt proti větru v dešti, sejměte jej z této
jednotky a vysušte ve stínu.
Ochranná krytka konektoru
Použití této jednotky
Nasazení této jednotky
(Viz obrázek )
Před nasazením či sejmutím z fotoaparátu nastavte vypínač
napájení této jednotky do polohy „OFF“.
1 Sejměte ochrannou krytku konektoru z této
Před provozováním této jednotky si důkladně přečtěte
tento návod, který uchovejte pro budoucí referenci.
VAROVÁNÍ
Za účelem vyloučení rizika požáru nebo úrazu elektrickým
proudem
1) nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,
2) nepokládejte na přístroj předměty naplněné kapalinami,
jako jsou vázy
Uchovávejte mimo dosah malých dětí, aby nedošlo
k náhodnému spolknutí.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace nepotřebného elektrického
a elektronického zařízení (platné
v Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné
ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by
jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete
ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
< Upozornění pro zákazníky v zemích,
na které se vztahují směrnice ES >
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, SRN
Låseknap
-20 °C până la +60 °C
Concepţia şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare
prealabilă.
Superretningsbestemt
(Se illustration .
a: Ved anvendelse af denne enhed
b: Ved anvendelse af den
indbyggede mikrofon i
kameraet)
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur –20 °C til +60 °C
Mål (ca.)
28 mm × 57 mm × 106 mm
(uden de fremspringende dele)
Vægt
Ca. 45 g
Medfølgende genstande Gun zoom-mikrofon (1),
Vindskærm (1),
Stikbeskyttelsesdæksel (1),
Afstandsstykke (1), Transportetui
(1), Trykt dokumentation
Vlastnosti
Směrový/zoomový mikrofon ECM-GZ1M (dále jen „tato
jednotka“) je kompatibilní s fotoaparátem disponujícím
paticí více rozhraní, jako je videokamera nebo digitální
fotoaparát s výměnnými objektivy (dále jen „fotoaparát“)
společnosti Sony.
Použití fotoaparátu v kombinaci s touto jednotkou
umožňuje efektivní nahrávání podle daného účelu.
Ověřte kompatibilitu tohoto fotoaparátu s paticí více
rozhraní, viz návod k obsluze daného fotoaparátu.
ˎˎJednodotykové nasazení do patice více rozhraní
Konektor patice více rozhraní do této jednotky dodává
energii a přenáší signály z fotoaparátu.
ˎˎJe možné přepínat mezi režimem mikrofonu ZOOM,
který synchronizuje směrovou citlivost (stereofonní
panoráma) s funkcí videozoomu, a nesynchronním
režimem mikrofonu GUN, který má velmi úzký směrový
vzor.
V závislosti na fotoaparátu nemusejí některé funkce
s touto jednotkou fungovat. Další informace viz webové
stránky společnosti Sony.
Poznámky
Používáte-li fotoaparát s výměnnými objektivy, v závislosti
na objektivu nasazeném na fotoaparátu se nemusí tato
jednotka přepnout do režimu mikrofonu ZOOM.
V tomto případě je zvuk nahráván vestavěným
mikrofonem fotoaparátu.
Použití s daným objektivem doporučujeme ověřit předem.
Preventivní opatření
ˎˎChcete-li chránit konektor před poškozením během
nošení této jednotky, vyjměte ji z fotoaparátu,
nasaďte na ní ochrannou krytku konektoru a uložte
ji do dodaného sáčku na přenášení.
ˎˎNedotýkejte se konektoru.
ˎˎTato jednotka je přesným přístrojem. Neupusťte jednotku
ani ji nevystavujte silným nárazům.
ˎˎNevystavujte tuto jednotku vysokým teplotám a vlhkosti.
ˎˎPři použití této jednotky venku dbejte na to, aby nezvlhla
od deště či mořské vody.
ˎˎPři videozáznamu může dojít k nahrání provozních
zvuků nebo signálů fotoaparátu či objektivu.
ˎˎDotknete-li se této jednotky při záznamu, dojde
k nahrání šumu. Dbejte na to, abyste se této jednotky
nedotkli zejména účesem, pokrývkou hlavy atd.
ˎˎNeměňte režim této jednotky během nahrávání.
ˎˎNedržte fotoaparát pouze za tuto jednotku. Mohlo by
dojít k poškození této jednotky či pádu fotoaparátu.
Identifikace součástek
Aretační knoflík
Patka více rozhraní
Poznámky
Nedotýkejte se konektoru.
Mikrofon
Posuvný přepínač (ZOOM/OFF/GUN)
Nastavte přepínač podle účelu použití této jednotky.
ZOOM
Pro použití této jednotky jako zoomový
mikrofon
jednotky.
2 Vypněte napájení fotoaparátu. Srovnejte
patku více rozhraní této jednotky s paticí
více rozhraní na fotoaparátu a nasaďte tuto
jednotku.
3 Otočte aretačním knoflíkem této jednotky
ve směru LOCK.
Poznámky
Nelze-li tuto jednotku nasadit, uvolněte zámek úplným
otočením aretačního knoflíku směrem k „RELEASE“.
Sejmutí této jednotky
Vypněte napájení fotoaparátu a pak tuto
jednotku odpojte podle postupu nasazení
v opačném pořadí.
Poznámka k použití
Aby nedošlo k nahrání hluku
(Viz obrázek )
Dochází-li k nahrání hluku narážení krytky patice
fotoaparátu na tuto jednotku, nasaďte podložku dodanou
s touto jednotkou.
Podrobnosti o připojení podložky k této jednotce viz
obrázek .
Technické údaje
Typ
Frekvenční odezva
Snímací vzor
Provozní teplota
Skladovací teplota
Rozměry (přibl.)
Hmotnost
Součásti balení
Elektretový kondenzátorový typ
150 Hz až 15 000 Hz
Velmi úzce směrový
(Viz obrázek .
a: Při použití této jednotky
b: P
ři použití vestavěného mikrofonu
fotoaparátu)
0 °C až 40 °C
–20 °C až +60 °C
28 mm × 57 mm × 106 mm
(bez vyčnívajících částí)
Přibl. 45 g
Směrový/zoomový mikrofon (1),
kryt proti větru (1), ochranná
krytka konektoru (1), podložka (1),
sáček na přenášení (1), sada tištěné
dokumentace
Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
Multi Interface Shoe je ochranná známka společnosti Sony
Corporation.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön
aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta
varten.
VAROITUS
Multi Interface -lisävarusteistukka antaa virtaa ja välittää
signaalit kamerasta tähän laitteeseen.
ˎˎOn mahdollista kytkeä ZOOM-mikrofonimuodon, joka
synkronoi suuntausherkkyyden (stereo panoraama)
videon zoomausominaisuuden kanssa, ja GUNmikrofonimuodon välillä supersuuntakuviota varten.
Käyttämästäsi kamerasta riippuen jotkut toiminnot eivät
kenties toimi tämän laitteen kanssa. Kun haluat saada
lisätietoja, vieraile Sony-yhtiön Internet-sivuilla.
Huomautuksia
Jos käytät vaihdettavalinssistä kameraa, kameraan
kiinnitetystä objektiivista riippuen tämä laite ei kenties
voi kytkeä ZOOM-mikrofonimuodolle. Tässä tapauksessa
äänen nauhoittaa kameran sisäinen mikrofoni.
Suosittelemme varmistamaan toimivuuden objektiivin
kanssa etukäteen.
Varotoimet
ˎˎKun laitetta kannetaan, laite on liittimen
suojaamiseksi irrotettava kamerasta, liittimen
suojus kiinnitettävä laitteeseen ja laite pantava
mukana toimitettuun kantokoteloon.
ˎˎÄlä koske liittimeen.
ˎˎTämä yksikkö on tarkkuuslaite. Älä pudota, kolhi tai
altista sitä koville iskuille.
ˎˎSuojaa tämä laite korkeilta lämpötiloilta ja kosteudelta.
ˎˎKun käytät tätä laitetta ulkona, varo altistamasta sitä
sateelle tai merivedelle.
ˎˎElokuvaa nauhoitettaessa kameran tai linssin
toimintaäänet tai äänimerkit voivat tulla tallennetuiksi.
ˎˎJos kosket tätä laitetta taltioinnin aikana, ääni tallentuu.
Varo koskemasta tätä laitetta erityisesti kädellä, päällä
jne.
ˎˎÄlä muuta tämän laitteen muotoa tallennuksen aikana.
ˎˎÄlä kannattele kameraa vain tällä laitteella. Tämä laite
voi vahingoittua tai kamera voi pudota.
Osien tunnistaminen
Lukitusnuppi
Multi Interface -lisävarusteistukka
Huomautuksia
Älä koske liittimeen.
Mikrofoni
Liukukytkin (ZOOM/OFF/GUN)
Aseta kytkin laitteen käyttötarkoitusta vastaavaan
asentoon.
ZOOM
Tämän laitteen käyttö zoomaavana
mikrofonina
OFF
Kameran sisäisen mikrofonin käyttö
GUN
Tämän laitteen käyttö ilman synkronointia
zoomauksen kanssa.
Tuulilasi
Aseta tämän laitteen päälle vähentääksesi tuulen tai
hengityksen aiheuttamaa suhinaa.
Huomautuksia
Jos tuulilasi kastuu sateesta, irrota se tästä laitteesta ja
kuivaa se varjossa.
Liittimen suojus
Tämän laitteen käyttäminen
Tämän laitteen kiinnittäminen
(katso kuva )
Aseta tämän laitteen virtakytkin asentoon ”OFF” ennen
kuin kiinnität tai irrotat sen kamerasta.
1 Poista liittimen suojus tästä laitteesta.
2 Kytke kameran virta pois päältä.
Kohdista tämän laitteen Multi Interface
-lisävarusteistukka kameran Multi Interface
-lisävarusteistukkaan ja kiinnitä laite.
3 Kierrä tämän laitteen lukitusnuppi LOCKsuuntaan.
Pienennä tulipalon ja sähköiskun vaaraa:
1) Suojaa laite sateelta ja kosteudelta.
2) Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten
vaaseja.
Huomautuksia
Jos et voi laittaa tätä laitetta, peruuta lukitus kääntämällä
nuppi kokonaan suuntaan ”RELEASE”.
Pidä poissa lasten ulottuvilta, koska lapset voivat
vanhingossa nielaista sen.
Kytke kameran virta pois päältä ja irrota
tämä laite sen jälkeen suorittamalla
kiinnitystoimenpiteet käänteisesti.
Euroopassa oleville asiakkaille
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä
laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten
voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä
on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
< Ilmoitus EU-maiden asiakkaille >
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japani
EU vaatimusten mukaisuus: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa
Ominaisuudet
Zoomaava pistoolimikrofoni ECM-GZ1M (jäljempänä
”tämä laite”) on yhteensopiva Multi Interface
-lisävarusteistukalla varustettujen kameroiden, kuten
Sony-videokameran tai vaihdettavalinssisen digitaalisen
kameran kanssa (jäljempänä ”kamera”).
Kun kameraa käytetään yhdessä tämän laitteen kanssa,
tallennus voidaan tehokkaasti mukauttaa tarpeiden
mukaan.
Katso kamerasi käyttöohjeet ja tarkista, että kamerasi on
yhteensopiva Multi Interface -lisävarusteistukan kanssa.
ˎˎKiinnitys yhdellä kosketuksella Multi Interface
-lisävarusteistukan avulla
Tämän laitteen irrottaminen
Käyttöä koskeva huomautus
Jotta melu ei tallennu (katso kuvaa )
Jos kameran kengän suojuksen ääni sen osuessa tähän
laitteeseen tallentuu, kiinnitä paikalleen laitteen mukana
toimitettu välilevy.
Katso tarkemmat tiedot välilevyn kiinnittämisestä tähän
laitteeseen kuvasta .
Tekniset tiedot
Tyyppi
Taajuusvaste
Pickup-malli
Elektreettikondensaattori
150 Hz - 15 000 Hz
Supersuuntaava
(Katso kuva .
a: Käytettäessä tätä laitetta
b: K
äytettäessä kameran sisäistä
mikrofonia)
Käyttölämpötila
0 °C - 40 °C
Varastointilämpötila –20 °C - +60 °C
Mitat (noin)
28 mm × 57 mm × 106 mm
(lukuun ottamatta ulkonevia osia)
Paino
Noin 45 g
Mukana tulevat
Zoomaava pistoolimikrofoni (1),
tarvikkeet
tuulilasi (1), liittimen suojus (1),
välilevy (1), kantokotelo (1), painetut
asiakirjat
Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
Multi Interface Shoe on Sony Corporationin tavaramerkki.
Микрофон
Перед эксплуатацией устройства внимательно
ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его
для последующего использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения риска возгорания или поражения
электрическим током:
1) не подвергайте устройство воздействию дождя или
влаги.
2) не устанавливайте на устройство предметы,
заполненные жидкостью, например, вазы.
Храните в месте, недоступном для маленьких детей,
чтобы предотвратить случайное проглатывание.
Для пользователей в Европе
Утилизация отслужившего
электрического и электронного
оборудования (директива
применяется в странах Евросоюза и
других европейских странах, где
действуют системы раздельного
сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его
упаковке обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.
Его следует сдать в соответствующий приемный
пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Неправильная утилизация данного
изделия может привести к потенциально негативному
влиянию на окружающую среду и здоровье людей,
поэтому для предотвращения подобных последствий
необходимо выполнять специальные требования
по утилизации этого изделия. Переработка данных
материалов поможет сохранить природные ресурсы.
Для получения более подробной информации о
переработке этого изделия обратитесь в местные
органы городского управления, службу сбора бытовых
отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
< Примечание для клиентов в странах,
на которые распространяются
Директивы ЕС >
Производитель: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan
Что касается соответствия изделия законодательству
ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany
Характеристики
Направленный зум-микрофон ECM-GZ1M (далее
именуемый как “устройство”) совместим с камерой,
оснащенной многоинтерфейсным разъемом,
например, видеокамера Sony или цифровой
фотоаппарат со сменным объективом (далее
именуемый как “камера”).
Использование камеры в сочетании с данным
устройством позволяет выполнять эффективную
запись в соответствии с вашими запросами.
Обратитесь к инструкции по эксплуатации
камеры и проверьте, совместима ли камера с
многоинтерфейсным разъемом.
ˎˎПрикрепление одним касанием с помощью
многоинтерфейсного разъема
Терминал многоинтерфейсного разъема
обеспечивает питание и передает сигналы с камеры
на данное устройство.
ˎˎВозможность переключения между режимом
микрофона ZOOM, который синхронизирует
чувствительность направления (стерео панорама)
с функцией видео зума, и несинхронизированным
режимом микрофона GUN для получения
диаграммы серхнаправленности.
В зависимости от камеры, некоторые функции могут
не работать при использовании данного устройства.
Для получения более подробной информации,
пожалуйста, посетите веб-сайт Sony.
Примечания
При использовании камеры со сменным объективом, в
зависимости от присоединенного к камере объектива,
это устройство может не переключаться в режим
микрофона ZOOM. В этом случае звуки записываются
с помощью встроенного микрофона камеры.
Использование объектива рекомендуется проверить
заранее.
Меры предосторожности
ˎˎДля защиты разъема от повреждения при
переноске данного устройства, выньте данное
устройство из камеры, прикрепите защитную
крышку для разъема к данному устройству
и поместите его в прилагаемый футляр для
переноски.
ˎˎНе прикасайтесь к разъему.
ˎˎДанное устройство является чувствительным
устройством. Не роняйте его, не стучите по нему и
не подвергайте его сильным толчкам.
ˎˎНе подвергайте данное устройство воздействию
высоких температур и влажности.
ˎˎПри использовании устройства вне помещения,
будьте осторожны, чтобы он не стал влажным от
дождя или морской воды.
ˎˎВо время видеозаписи могут быть записаны
функциональные шумы или звуковые сигналы от
камеры или объектива.
ˎˎВ случае прикосновения к данному устройству во
время записи будет записан шум. Старайтесь не
прикасаться к данному устройству, особенно руками,
на которых имеются волосы, а также головным
убором и т.п.
ˎˎНе изменяйте режим данного устройства во время
записи.
ˎˎНе держите камеру только за данное устройство.
В противном случае можно повредить данное
устройство или уронить камеру.
Наименование
компонентов
Фиксатор
Многоинтерфейсная колодка
Примечания
Не прикасайтесь к разъему.
Ползунковый переключатель (ZOOM/OFF/GUN)
Установите переключатель в соответствии с целью
использования данного устройства.
ZOOM
Для использования данного устройства
в качестве зум-микрофона
OFF
Для использования встроенного
микрофона камеры
GUN
Для использования данного устройства
не в синхронизированном виде с зумом
Ветрозащитный экран
Установите его на данное устройство, чтобы
уменьшить шум, возникающий из-за ветра или в
результате дыхания.
Примечания
Если ветрозащитный экран станет влажным
от дождя, снимите его с данного устройства и
высушите в тени.
Защитная крышка для разъема
Использование данного
устройства
Для подключения данного устройства
(См. рисунок )
Установите переключатель питания данного
устройства в положение “OFF” перед его установкой
или снятием с камеры.
1 Снимите с данного устройства защитную
крышку разъема.
2 Выключите питание камеры. Совместите
многоинтерфейсную колодку данного
устройства с многоинтефейсным
разъемом на камере и прикрепите
данное устройство.
3 Поверните фиксатор данного устройства
в направлении LOCK.
Примечания
Если не удается вставить это устройство, поверните
фиксатор до упора в направлении “RELEASE”, чтобы
отменить фиксацию.
Для отсоединения устройства
Выключите питание камеры, а затем
отключите данное устройство, выполняя
действия процедуры прикрепления в
обратном порядке.
在使用本產品之前,請詳讀本手冊,並妥善保存以備
將來參考之用。
警告
為減少火災或觸電的風險,
1)請勿讓本裝置接觸到雨水或濕氣。
2)請勿把裝滿液體的物品放在本設備上,例如花瓶
等。
質量
所含物品
注意事項
ˎ 若要在攜帶本產品時避免接頭受損,請取下相機/攝
影機上的本產品,將接頭保護帽安裝至本產品,並
放在隨附的攜行包中。
ˎ 請勿觸碰接頭。
ˎ 本裝置屬精密儀器。請勿讓麥克風掉落、碰撞或承
受重擊。
ˎ 務必讓本產品遠離高溫及高溼度。
ˎ 在戶外使用本產品時,請小心不要觸碰雨水或海水
導致弄溼。
ˎ 錄影時,可能會錄下相機/攝影機或鏡頭的操作雜音
或嗶聲。
ˎ 若在錄製時觸碰本產品,將會錄下雜音。請小心不
要觸碰本產品,尤其是頭髮、頭部飾品等。
ˎ 請勿在錄製時變更本產品的模式。
ˎ 請勿以僅握住本產品的方式拿取相機/攝影機。本產
品可能會受損或者相機/攝影機可能會掉落。
Чтобы не записать помехи
(См. рисунок )
Ȫ 多介面底座
備註
請勿觸碰接頭。
ȫ 麥克風
Тип
Частотные
характеристики
Направленность
Электретный конденсаторный
тип
От 150 Гц до 15000 Гц
Сверхнаправленный
(См. рисунок .
a: При использовании данного
устройства
b: При использовании
встроенного микрофона
камеры)
Рабочая температура От 0 °C до 40 °C
Температура хранения От –20 °C до +60 °C
Размеры (приблиз.)
28 мм × 57 мм × 106 мм (не
включая выступающие части)
Масса
Приблиз. 45 г
Комплектность
Направленный зум-микрофон
поставки
(1), ветрозащитный экран (1),
защитная крышка для разъема
(1), прокладка (1), футляр для
переноски (1), набор печатной
документации
Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без уведомления.
Multi Interface Shoe является товарным знаком Sony
Corporation.
ȩ 鎖定旋鈕
Ȭ 滑動開關(ZOOM/OFF/GUN)
依據本產品用途進行開關設定。
ZOOM
將本產品作為縮放麥克風使用
OFF
使用相機/攝影機的內建麥克風
GUN
使用本產品時不與縮放功能同步
ȭ 防風罩
可套在本產品上,降低因風聲或呼吸所造成的爆
裂噪音。
備註
若防風罩遭雨水弄溼,請從本產品上取下並陰乾。
Ȯ 接頭保護帽
使用本產品
安裝本產品(參見圖 ȏ)
將本產品的電源開關切換至“OFF”,然後才能安裝
或拆下相機/攝影機上的本產品。
1 從本產品上取下接頭保護帽。
2 關閉相機/攝影機電源。將本產品的多介面底
3
座對齊相機/攝影機上的多介面接座,然後安
裝本產品。
將本產品的鎖定旋鈕旋轉至 LOCK 方向。
備註
若無法裝入本產品,請將鎖定旋鈕朝“RELEASE”
轉到底以解除鎖定。
卸除本產品
先關閉相機/攝影機電源,再依安裝本產品的相
反程序卸除本產品。
使用須知
避免錄下雜音(參見圖 Ȑ)
Только для модели предназначеных для рынков
России и стран СНГ
如果錄下相機/攝影機接座護蓋與本產品碰撞所發生的
噪音,請將隨附的隔墊安裝至本產品。
有關將隔墊安裝至本產品的詳細資訊,請參見圖 ȑ。
規格
Импортер на территории стран Таможенного союза
ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, 6
Организация, уполномоченная принимать претензии
от потребителей на территории Казахстана ЗАО
«Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане, 050059, Алматы,
улица Иванилова, д. 58
Дата изготовления напечатана на картонной коробке.
⇢#ጚጚⱂ#▖⮓#
類型
頻率響應
擷取模式
功能
Ȏ 部件識別
Технические
характеристики
規格
請放置在幼童無法取得之處,避免發生誤吞意外。
Примечание относительно
использования
Если помехи крышки башмака камеры записываются
этим устройством, прикрепите прокладку,
прилагаемую к данному устройству.
Подробные сведения о прикреплении прокладки к
данному устройству приведены на рисунке .
Ȯ#㏎ᘏ㘚#⇞㬢#㎋
操作溫度
存放溫度
尺寸(約)
變焦聚音麥克風 ECM-GZ1M(以下稱“本產品”)
支援具備多介面接座的相機/攝影機,例如 Sony 攝影
機或可換鏡頭數位相機(以下稱“相機/攝影機”)。
本產品搭配相機/攝影機使用時,能根據您的用途有效
地進行錄製。
請參閱相機/攝影機的使用說明書,並檢查您的相機是
否與多介面接座相容。
ˎ 一接即合固定件多介面接座
多介面接座端子可供電並將訊號從相機/攝影機轉送
至本產品。
ˎ 可切換將指向敏感性(立體聲全景)與視訊縮放功
能同步化的 ZOOM 麥克風模式以及適用於加強型型
式的非同步 GUN 麥克風模式。
視相機/攝影機而定,部分功能可能不適用於本產
品。如需詳細資訊,請造訪 Sony 網站。
備註
若使用可換鏡頭相機/攝影機,本產品會根據相機/攝
影機安裝的鏡頭不切換至 ZOOM 麥克風模式。在此情
況下,會利用相機/攝影機的內建麥克風進行錄音。
建議您事先檢查鏡頭相容性。
類型
頻率響應
擷取模式
操作溫度
存放溫度
尺寸(約)
質量
所含物品
電容式
150 Hz 至 15000 Hz
加強型
(參見圖 Ȓ。
a: 使用本產品時
b: 使用相機/攝影機的內建麥克
風時)
0℃ 至 40℃
-20℃ 至 +60℃
28 mm × 57 mm × 106 mm
(不包括突出部分)
約 45 g
變焦聚音麥克風 (1)、防風罩
(1)、接頭保護帽 (1)、
隔墊 (1)、攜行包 (1)、成套印
刷文件
設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。
Multi Interface Shoe 為 Sony Corporation 的商標。
.ȑ ‫ راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬،‫ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
有關將隔墊安裝至本產品的詳細資訊,請參見圖 ȑ。
電容式
150 Hz 至 15000 Hz
加強型
(參見圖 Ȓ。
a: 使用本產品時
b: 使用相機/攝影機的內建麥克
風時)
0℃ 至 40℃
-20℃ 至 +60℃
28 mm × 57 mm × 106 mm
(不包括突出部分)
約 45 g
變焦聚音麥克風 (1)、防風罩
(1)、接頭保護帽 (1)、
隔墊 (1)、攜行包 (1)、成套印
刷文件
設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。
Multi Interface Shoe 為 Sony Corporation 的商標。
僅適用於台灣
生產國別 : 中國
委製廠商 : SONY CORPORATION
進 口 商 : 台灣索尼股份有限公司
地
址 : 台北市長春路145號5樓
諮詢專線 : 4499111
❯#㊓㻿ㆻ#㋧㈈㿏ᢧ#㉻ぇ#❯#⑛ᳫ〳ㆻ#ⲐḼ㿏᝗#
㇫䄻ぇ#㚯㋧㿗#ⲏ#ㇿḻ⋔#㈏#❫᝷㿫#㍳ⵤⵓ゛1
ᆧᇊ
䃋㈣ᬏ#ᚇ㉻#ㅻ䁏ㆻ#㍻㇫⊛⓫
4,❯#㊓㻿ぇ#⢻#Ὠ#△ᢧᙷ#ᵶ㐷#⿁ḻ⋔#㿏ⵤⵓ゛1
5,❯#㊓㻿#ㅻぇ#ᦺ❈#Ὠ#⿘㜫ᙷ#Ὓ〫ㇿᴋ#△᛫ㆻ#
ィ⊛ᰊ㐷#␿ⵤⵓ゛1
⇢#ጚጚ#≪ㄓ㩂ጚ+ዢẦ#ȏ#ㄢⵚ,#
㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷㚠㿏ᛧᬏ#㣫Ⓥ⇳⋓⟷㮧#㊓ᛧ㿏ᢧ#㉻ぇ#
❯#ᢧᢧ㇏#㉻ㅇ#ⴛㅻ㣏⏳#%RII%⋓#⮛㊌㿠ᴿᵛ1
4#⇢#ጚጚ⪺☆#㏎ᘏ㘚#⇞㬢#㎋Ⱞ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1#
5#㍞Ἶᱦⱂ#ⳮ⮺Ⱞ#ᔿឲ៎1#⇢#ጚጚⱂ#Ἢ㟚#
Ɫ㘚㢂ⱞ➎#㥵Ⱞ#㍞Ἶᱦⱂ#Ἢ㟚#Ɫ㘚㢂ⱞ➎#
❲⬪#Ỉ㉾⪞☆#⇢#ጚጚṦ#≪ㄓ㩓ឲ៎1#
6#⇢#ጚጚⱂ#Ⲋዲ#ᙢ⋶Ṧ#ORFN#ℓ㪏Ⱖᵆ#
ᢶầឲ៎1#
ⷦⱂ#
❯#ᢧᢧ⏳#⬴ㇼ㿗#ⲏ#〽ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#%UHOHDVH%#
⚠䀜ㆳ⋓#㈗᡿#ᯯ⢃⏳#᫔ᣃ㐷#ṃ⊛⮓#㈗᡿ㆻ#
㡟Ⰳ㿠ᴿᵛ1
⇢#ጚጚ#᪦⪞ᖞጚ#
㍞Ἶᱦⱂ#ⳮ⮺Ⱞ#ᔲ#㮮#≪ㄓ#✆☆ⱂ#ℂ៪ᵆ#⇢#
ጚጚṦ#᪦⪞ᖞ#ⷦ⟗⟆⬎1#
▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#
ᙢⱞ⹲Ṧ#ᙣⰶ㩂⺪#⨴Ⱖᴎ὞
+ዢẦ#Ȑ#ㄢⵚ,#
㣫Ⓥ⇳#⳿#㥛⛻ᙷ#❯#ᢧᢧ⏳#㣏ᴋ#ᯯ㇫㏿ᙷ#
ᯰ㇃ẓ#᜴ㄧぇᴋ#❯#ᢧᢧぇ#⟷Ⰴẓ#ⴛ㸏㇫⮓⏳#
⟷㚠㿏ⵤⵓ゛1
❯#ᢧᢧぇ#ⴛ㸏㇫⮓⏳#⟷㚠㿏ᢧ#ㅻ㿓#㈇⮯㿓#㊌❫ᴋ#
ᡯ␳#ȑ⏳#㚯㋧㿏ⵤⵓ゛1
ⷦ⭾#ⴆ⮺#
䂌ⵔ
㍳㶃ⲏ#㇈ᵬ
ⲏ㇃#㶟㮫
ㄧ⚓㉸ㆳ⋓#⬳㬛ᴋ#᛺ㆻ#⚠㐷㿏ᢧ#ㅻ㿫⮓#〫␧#
⾻㇫㇏#Ⰷ㇫#ᵶ㐷#⿁ᴋ#ᝪぇ#❫᝷㿏ⵤⵓ゛1
㞣⺿
᛫㎃#␿㇫㫣#HFP0J]4P+㇫㿏#%❯#ᢧᢧ%⇳᝗#㿟,
ㆷ#Vrq|#⢻ᾋ゛#㣫Ⓥ⇳#₇ᴋ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#
㣫Ⓥ⇳+㇫㿏#%㣫Ⓥ⇳%⇳᝗#㿟,#Ὠ#Ⓑ㵧#㇯㮧㸏㇫ⴛ#
⳿ᙷ#㈜㚠ẓ#㣫Ⓥ⇳シ#䂯䃏㿠ᴿᵛ1
❯#ᢧᢧシ#㋧㿠㿫⮓#㣫Ⓥ⇳⏳#⬣ㄠ㿏⓫#┠㉸ぇ#⑕ᜃ#
䄟ᝳ㉸㇯#㞣へㆻ#㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
㣫Ⓥ⇳㇏#⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫⮓#Ⓑ㵧#㇯㮧㸏㇫ⴛ#
⳿シ#㣫Ⓥ⇳ᙷ#䂯䃏㿏ᴋ㐷#䃌㇯㿫#㍳ⵤⵓ゛1
ˎ Ⓑ㵧#㇯㮧㸏㇫ⴛ#⳿ぇ#㇏㿓#ㅇ㮧㣏#⟷㚠#
Ⓑ㵧#㇯㮧㸏㇫ⴛ#⳿#ᵟ㈇ᴋ#㉻ㅇㆻ#ᝬᢀ㿏᝗#
㣫Ⓥ⇳⋓⟷㮧#❯#ᢧᢧぇ#ⵗ䂯⏳#㉻ᵣ㿠ᴿᵛ1
ˎ ⢻ᾋ゛#㎃#ᢧᴜㆳ⋓#㐷䀜⮨#ᚇḻ+ⴛ㯃≿゛#
㶃ᯯ⇳␿,⏳#Ṑᢧ䃋㿏ᴋ#]RRP#␿㇫㫣#┟ὓシ#
㝿㐷䀜⮨#㶟㮫ㆻ#ㅻ㿓#⢻Ṑᢧ#JXQ#␿㇫㫣#
┟ὓᙻㆻ#✷䃏㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
㣫Ⓥ⇳ぇ#ᾧ⇳⮓ᴋ#❯#ᢧᢧ㇏#ㇳ⟷#ᢧᴜ㇫#
㈈Ṑ㿏㐷#⿁ㆻ#ⲏḻ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㈇⮯㿓#㊌❫ᴋ#
Vrq|#ㅰ⬣㇫㴯⏳#⚠▯㿫#㍳ⵤⵓ゛1
ⷦⱂ
⊃㏿#ះ䃏ⵔ#㣫Ⓥ⇳⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ/#㣫Ⓥ⇳ぇ#
⟷㚠㿏ᴋ#⊃㏿ぇ#ᾧ⇳⮓ᴋ#❯#ᢧᢧ⏳#]RRP#
␿㇫㫣#┟ὓ⋓#✷䃏㿗#ⲏ#〽ᴋ#᜴ㄧḻ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#
㇫≧#᜴ㄧぇᴋ#㣫Ⓥ⇳㇏#ᬫ㈜#␿㇫㫣⋓#⬣ㄫὓᙷ#
ᯰ㇃Ạᴿᵛ1
⬣㉻ぇ#⊃㏿⋓#⬣ㄠ#䃌㇯ㆻ#㿗#᛺ㆻ#᠃㈜㿠ᴿᵛ1
ⷦⱂ▖㩗#
ˎ ⇢#ጚጚ#⮞ℂ#⟆ⱂ#㏎ᘏ㘚#♺▫Ⱞ#ℓ⺪㩂ጚ#⯮㩞☆#
㍞Ἶᱦ⪺☆#⇢#ጚጚṦ#≮ẖ㩂ᇊ/#⇢#ጚጚ⪺#㏎ᘏ㘚#
⇞㬢#㎋Ⱞ#≪ㄓ㩞☆#≪♷ᤆ#⮞ℂ⮓#㣖㍂⪺#ᘍ⪞#
ⷦ⟗⟆⬎1#
ˎ ㏎ᘏ㘚Ṧ#Ặ⺪⺪#Ẳ⟗⟆⬎1#
ˎ ❯#ᢧᢧᴋ#㊌♷㿓#㈜㣏ㇼᴿᵛ1#‟〫↟␣ᛧᬏ/#
⟷ᾡ䇿ᛧᬏ#ᝳḻ㿓#㠠ᜠㆻ#㍳㐷#␿ⵤⵓ゛1
ˎ ᝗ゟ#⚆#ᵛ⴬㿓#ᝪぇᴋ#❯#ᢧᢧ⏳#ệ㐷#␿ⵤⵓ゛1
ˎ ⵛワぇ⮓#⬣ㄠ㿗#ῃぇᴋ#⣎△㇫ᬏ#㿫ⲏ⋓#❯#
ᢧᢧᙷ#㊍㐷#⿁ḻ⋔#㿫#㍳ⵤⵓ゛1
ˎ Ṑへ⬸#㞣へ㎈ぇᴋ#㣫Ⓥ⇳#₇ᴋ#⊃㏿⋓⟷㮧㇏#
㈈Ṑ㇃#₇ᴋ#᜴ᝳ㇃㇫#ᯰ㇃ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ˎ 㞣へ㎈ぇ#❯#ᢧᢧ⏳#⑃㐷⓫#ᯯ㇫㏿ᙷ#ᯰ㇃Ạᴿᵛ1#
㴰䇿#⒯␣㣫⇴㇫ᬏ#⒯␣ぇ#㚠ㄠ㿏ᴋ#⿘⮯⮓␣#Ὠ㇫#
❯#ᢧᢧぇ#ᵶ㐷⿁ḻ⋔#㍳㇏㿫#㍳ⵤⵓ゛1
ˎ 㞣へ㎈ぇ#❯#ᢧᢧ㇏#┟ὓ⏳#✷᜴㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1
ˎ ❯#ᢧᢧ⏳#㈘᝗#㣫Ⓥ⇳⏳#ㄫ⚏㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1#❯#
ᢧᢧᙷ#Ⰷ⬸ẏᛧᬏ#㣫Ⓥ⇳ᙷ#‟〫㐿#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
Ȏ#ძ#≪≮#Ὧ㍗#
ȩ#Ⲋዲ#ᙢ⋶#
Ȫ#Ἢ㟚#Ɫ㘚㢂ⱞ➎#㥵#
ⷦⱂ#
㥛ᮜ㮧⏳#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1
ȫ#Ẳⱞ㕖#
Ȭ#➖ᱦⱞᧆ#➎⯮㍂+]RRP2RII2JXQ,#
❯#ᢧᢧ㇏#⬣ㄠ#┠㉸ぇ#ᾧ⇳#ⴛㅻ㣏⏳#⮛㊌㿫#
㍳ⵤⵓ゛1
]RRP
❯#ᢧᢧ⏳#㎃#␿㇫㫣⋓#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ
RII
㣫Ⓥ⇳㇏#ᬫ㈜#␿㇫㫣⏳#⬣ㄠ㿏⊛⓫
JXQ
㎃ᝳ#Ṑᢧ㿏㐷#⿁᝗#❯#ᢧᢧ⏳#
⬣ㄠ㿏⊛⓫
ȭ#⯲ᧆ#➎㕖ẚ
❯#ᢧᢧ#ㅻぇ#㈜㚠㿫⮓#⚋∃㇫ᬏ#ⲟⰃ␣ぇ#㇏㿓#
ᯯ㇫㏿⏳#㍻ㇼᴿᵛ1
ⷦⱂ
ㅿὓ#ⴛ㫣␧㇫#⢻ぇ#㊍ㆳ⓫#❯#ᢧᢧ⋓⟷㮧#
″〫ᬫ⮓#ᡯᴏぇ⮓#᛫㋧ⵓ㦓#㍳ⵤⵓ゛1
Ȯ#㏎ᘏ㘚#⇞㬢#㎋
⇢#ጚጚⱂ#▖⮓#
⇢#ጚጚ#≪ㄓ㩂ጚ+ዢẦ#ȏ#ㄢⵚ,#
Ṑ㈈ゟḻ
❫᝷ゟḻ
ワ䂌#㣏ⲏ#+⿴,
㎈≀
Ṑ➀㻿
ㇳ⊀㴯␶#㧏ᷫ⮓#㬷ㇼ
483#K}##48/333#K}
㝿㐷䀜⮨
+ᡯ␳#Ȓ#㚯㋧1
d=#❯#ᢧᢧ#⬣ㄠⵓ
e=##㣫Ⓥ⇳㇏#ᬫ㈜#␿㇫㫣#
⬣ㄠⵓ,
3#啛##73#啛
053#啛##.93啛
5;#pp#啑#8:#pp#啑#
439#pp
+ṃ㠓#⟷⟻ㆷ#㊓ワ,
⿴#78#j
᛫㎃#␿㇫㫣#+4,/#ㅿὓ#ⴛ㫣␧#
+4,/#㥛ᮜ㮧#❫䂯#㤘#+4,/#
ⴛ㸏㇫⮓#+4,/#ㄫ⚏#㹣㣏#+4,/#
ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯#
ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#
ㇿ⴬ᴿᵛ1#
Pxowl#Lqwhuidfh#Vkrhᴋ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#
⬸㻓ㇼᴿᵛ1
‫ﻧﻮع ﻣﻜﺜﻒ ذو ﻗﻄﺒﻴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ داﺋﻤﺔ‬
Hz 15,000 ‫ إﻟﻰ‬Hz 150
‫اﺗﺠﺎﻫﻲ ﻓﺎﺋﻖ‬
.Ȓ ‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬
‫ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬:a
(‫ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻴﻜﺮﻓﻮن اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬:b
‫ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬40 ‫ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﻟﻰ‬0
‫ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬60+ ‫ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﻟﻰ‬20‫ ﻣﻢ‬106 × ‫ ﻣﻢ‬57 × ‫ ﻣﻢ‬28
(‫)ﺑﺪون اﻷﺟﺰاء اﻟﺒﺎرزة‬
‫ ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ‬45
‫ ﺣﺎﺟﺰ‬،(1) ‫ﻣﻴﻜﺮﻓﻮن زوم ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺪس‬
،(1) ‫ ﻏﻄﺎء ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻃﺮف اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬،(1) ‫اﻟﺮﻳﺢ‬
‫ ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ‬،(1) ‫ ﻛﻴﺲ اﻟﺤﻤﻞ‬،(1) ‫ﻓﺎﺻﻞ‬
‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﻟﻨﻮع‬
‫اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﺮدد‬
‫ﻧﻤﻮذج اﻻﻟﺘﻘﺎط‬
‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬
(‫اﻷﺑﻌﺎد )ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀﻤّﻨﺔ‬
.‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‬
‫ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ‬Multi Interface Shoe ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
.Sony Corporation
‫ واﻻﺣﺘﻔﺎظ‬،‫ ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ‬،‫ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
.‫ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
،‫ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
.‫( ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ‬1
.‫ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز‬،‫ ﻛﺎﻟﻤﺰﻫﺮﻳﺎت‬،‫( ﻻ ﺗﻀﻊ اﺷﻴﺎء ﻣﻤﺘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮاﺋﻞ‬2
.‫اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺘﻔﺎدي اﺑﺘﻼﻋﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺰاﻳﺎ‬
‫ )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‬ECM-GZ1M ‫ﻣﻴﻜﺮﻓﻮن اﻟﺰوم ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺪس‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ »ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة«( ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻨﻲ‬
‫ أو ﻛﺎﻣﻴﺮا رﻗﻤﻴﺔ‬Sony ‫ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﻏﺮاض ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻮﻧﻲ‬
.(«‫ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ »ﻛﺎﻣﻴﺮا‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺳﻮﻳﺔ ﻳﺘﻴﺢ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻌﺎل ﻟﻤﻼءﻣﺔ‬
.‫ﻣﻘﺎﺻﺪك‬
‫راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ان اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
.‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻻﻏﺮاض‬
‫ˎ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻠﻤﺴﺔ واﺣﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻻﻏﺮاض‬
‫ﻃﺮف ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻻﻏﺮاض ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺰوﻳﺪ‬
.‫اﻟﻄﺎﻗﺔ وإرﺳﺎل اﻹﺷﺎرات ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
‫ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺰاﻣﻨﺔ‬،ZOOM ‫ˎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ وﺿﻊ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن‬
‫ ووﺿﻊ‬،‫اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺗﺠﺎﻫﻴﺔ )ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﺳﺘﻴﺮﻳﻮ( ﻣﻊ ﻣﻴﺰة زوم اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬
.‫ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﺗﺠﺎﻫﻲ ﻓﺎﺋﻖ‬GUN ‫ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن‬
‫ ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة‬.‫ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬،‫وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮا‬
.‫ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬Sony ‫ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮﻧﻲ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬
‫إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻣﻴﺮا ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
‫ ﻳﺘﻢ‬.‫ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬ZOOM ‫إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن‬
.‫ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺻﻮات ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
.ً‫ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬
‫ ﻗﻢ ﺑﻔﻚ ﻫﺬه‬،‫ˎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻃﺮف اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
‫ وﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻏﻄﺎء ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻃﺮف اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه‬،‫اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
.‫اﻟﻮﺣﺪة وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻴﺲ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮﻓﻖ‬
.‫ˎ ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﻃﺮف اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬
‫ ﻻ ﺗﺪﻋﻬﺎ ﺗﺴﻘﻂ او ﺗﺮﺗﻄﻢ ﺑﺸﻲء ﻣﺎ وﻻ‬.‫ˎ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻫﻲ أداة دﻗﻴﻘﺔ‬
.‫ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة‬
.‫ˎ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺘﻴﻦ‬
‫ اﺣﺮص ﻟﺌﻼ ﺗﺒﺘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻄﺮ أو ﺑﻤﺎء‬،‫ˎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‬
.‫اﻟﺒﺤﺮ‬
‫ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺿﻮﺿﺎء أﺻﻮات ﺗﺸﻐﻴﻞ‬،‫ˎ أﺛﻨﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮرة ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ‬
.‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أو اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ اﺣﺮص‬.‫ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺿﻮﺿﺎء‬،‫ˎ إذا ﻟﻤﺴﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬
.‫ إﻟﺦ‬،‫ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺸﻌﺮك أو ﺑﺎﻟﻘﺒﻌﺔ‬،‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻟﻤﺲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
.‫ˎ ﻻ ﺗﻐﻴﺮ وﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬
‫ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻠﻒ‬.‫ˎ ﻻ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻘﻂ‬
.‫أو ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬Ȏ
‫ ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ‬ȩ
‫ ﻗﺪم اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻻﻏﺮاض‬Ȫ
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬
.‫ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﻃﺮف اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬
‫ ﻣﻴﻜﺮﻓﻮن‬ȫ
(ZOOM/OFF/GUN) ‫ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﻨﺰﻟﻖ‬Ȭ
.‫اﺿﺒﻂ اﻟﻤﻔﺘﺎح وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻬﺪف ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻛﻤﻴﻜﺮﻓﻮن زوم‬
ZOOM
‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻴﻜﺮﻓﻮن اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
OFF
‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺰوم‬
GUN
‫ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺮﻳﺢ‬ȭ
.‫ﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﻮﺿﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺢ أو اﻟﺘﻨﻔﺲ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬
.‫ اﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة وﺟﻔﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻈﻞ‬،‫إذا اﺑﺘﻞ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻄﺮ‬
‫ ﻏﻄﺎء ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻃﺮف اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬Ȯ
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
(ȏ ‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬
‫" ﻗﺒﻞ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أو‬OFF" ‫اﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح ﻃﺎﻗﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ‬
.‫ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ‬
.‫ اﻓﺼﻞ ﻏﻄﺎء ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻃﺮف اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬1
‫ ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة ﻗﺪم اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد‬.‫ أﻃﻔﺊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬2
‫اﻻﻏﺮاض اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻴﻨﻲ‬
.‫اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻻﻏﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
.LOCK ‫ ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻣﻘﺒﺾ اﻟﻘﻔﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺗﺠﺎه‬3
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬
‫ ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻣﻘﺒﺾ اﻟﻘﻔﻞ ﺑﺸﻜﻞ‬،‫إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إدﺧﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
.‫" ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘﻔﻞ‬RELEASE" ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎه‬
‫ﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
‫أﻃﻔﺊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﻣﻦ ﺛﻢ اﻓﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺘﺒﻌﺎً أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
.‫ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﻮﺿﺎء‬
(Ȑ ‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬
‫إذا ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﻮﺿﺎء اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ارﺗﻄﺎم ﻏﻄﺎء ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﻬﺬه‬
.‫ ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻌﻬﺎ‬،‫اﻟﻮﺣﺪة‬
.ȑ ‫ راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬،‫ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷㚠㿏ᛧᬏ#㣫Ⓥ⇳⋓⟷㮧#㊓ᛧ㿏ᢧ#㉻ぇ#
❯#ᢧᢧ㇏#㉻ㅇ#ⴛㅻ㣏⏳#%RII%⋓#⮛㊌㿠ᴿᵛ1
4#⇢#ጚጚ⪺☆#㏎ᘏ㘚#⇞㬢#㎋Ⱞ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1#
5#㍞Ἶᱦⱂ#ⳮ⮺Ⱞ#ᔿឲ៎1#⇢#ጚጚⱂ#Ἢ㟚#
Ɫ㘚㢂ⱞ➎#㥵Ⱞ#㍞Ἶᱦⱂ#Ἢ㟚#Ɫ㘚㢂ⱞ➎#
‫ﻧﻮع ﻣﻜﺜﻒ ذو ﻗﻄﺒﻴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ داﺋﻤﺔ‬
Hz 15,000 ‫ إﻟﻰ‬Hz 150
‫اﺗﺠﺎﻫﻲ ﻓﺎﺋﻖ‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﻟﻨﻮع‬
‫اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﺮدد‬
‫ﻧﻤﻮذج اﻻﻟﺘﻘﺎط‬
Download PDF

advertising