Sony | ECM-PC60 | Sony ECM-PC60 ECM-PC60 Tie clip microphone Инструкция по эксплуатации

Felsökning
Inget ljud, det går inte att spela in
4-273-325-31(1)
Electret Condenser
Microphone
Användningstemperatur/Инструкции по эксплуатации/
Instruções de Funcionamento/使用說明書/
사용 설명서/ ‫ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
 Den anslutna inspelaren är inte en
enhet med plug-in-strömkälla.
Anslut mikrofonen till en enhet
med plug-in-strömkälla.
Kontrollera i bruksanvisningen
för den anslutna enheten.
 Den anslutna inspelaren är en
monoenhet.
Använd en PC-236MS stereomono-omvandlarkontakt (säljs
separat).
Inget ljud, brusigt ljud
©2011 Sony Corporation
Printed in China
ECM-PC60
Svenska
Elektretkondensatormikrofon

Innan du använder enheten bör du läsa
igenom bruksanvisningen. Spara den –
du kan behöva den igen.
Meddelande till kunder: Följande
information gäller endast för utrustning
som sålts i länder där EU-direktiv
tillämpas.
Tillverkare av denna product är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Auktoriserad representant
för EMC och produkt säkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta i separat
service och garanti dokument.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt
bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.

2

3

CE-märkningens
giltighet är
begränsad till
endast de länder
där den har laglig
grund, huvudsakligen länder inom
EES (Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ).
4
1
MIC
(PLUG IN POWER)
Egenskaper
 Kompakt metallhölje med hög
kvalitet och elegant utformning som
är lätt att bära
 Tack vare den medföljande
fästklämman kan du använda
mikrofonen på möten etc., utan att
den kommer i vägen.
 Akustiska egenskaper som lämpar
sig för röst- och chattjänster
Identifiera delarna
(se fig. )

Mikrofon
Mikrofonhållare
Arm
Basplatta
Guldpläterad minikontakt med tre
ledare
Ljudet avges i mono.
Sladdspår
Användning
Med stativet (se fig. )
1 Anslut kontakten till

2

3

4
mikrofonuttaget på en
inspelningsenhet med plug-inströmkälla.
Snäpp fast mikrofonen i
mikrofonhållaren medan du
riktar in spåret () mot räfflan
().
Dra sladden genom
sladdspåret.
Justera armens vinkel.
När du bär med dig
mikrofonen (se fig. )
Ta bort mikrofonen från
mikrofonhållaren och vik armen mot
basplattan.
Med fästklämman (se fig.
)
Snäpp fast mikrofonen i klämmans
mikrofonhållare medan du riktar in
spåret () mot räfflan ().
 Kontakten passar inte ordentligt.
Torka av kontakten med en mjuk
trasa.
Sätt in kontakten hela vägen i
mikrofonuttaget och kontrollera
att den sitter ordentligt.
Specifikationer
Typ:
Elektretkondensatormikrofon
Kontakt: Guldpläterad minikontakt
(mono) med tre ledare
Strömförsörjning: Plug-in-strömkälla-system
Direktivitet:
Rundstrålande
Känslighet framåt (utspänning vid
öppen krets):
–38,0 dB ±3,5 dB (1 000 Hz,
0 dB = 1 V/Pa)
Frekvensomfång:
50 Hz - 15 000 Hz
Sladdens längd:
Cirka 1,2 m
Mått (inklusive utskjutande delar):
Mikrofon: Cirka ø8 mm ×
19 mm (diameter/längd)
Med stativ: Cirka ø 50 mm ×
100 mm (basplattans
diameter/höjd)
Vikt:
Mikrofon: Cirka 12 g
(Inklusive sladd)
Med stativ: Cirka 40 g
Användningstemperatur:
5 °C till 35 °C
Medföljande tillbehör: Stativ (1), Förlängningssladd
(Cirka 1,0 m lång) (1),
Fästklämma (1)
Extra tillbehör:
PC-236MS stereo-monoomvandlarkontakt
Om mikrofonen är ansluten
till en mono-inspelare
kanske mikrofonen inte kan
arbeta vid sin fulla kapacitet,
beroende på inspelaren.
Använd i sådana fall en PC236MS stereo-monoomvandlarkontakt.
Pyccкий
Электретный
конденсаторный
микрофон
Перед началом эксплуатации этого
устройства внимательно
ознакомьтесь с данной инструкцией
и храните ее под рукой на случай,
если она вам понадобится.
Изготовитель: Сони Kорпорейшн
Адрес: 1-7-1 Kонан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония Страна-производитель: Kитай
Пpимeчaниe для покyпaтeлeй:
cлeдyющaя инфоpмaция пpимeнимa
только для обоpyдовaния,
пpодaющeгоcя в cтpaнax, гдe
дeйcтвyют диpeктивы EC
Пpоизводитeлeм дaнного ycтpойcтвa
являeтcя Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Уполномоченным представителем по
электромагнитной совместимости (EMC)
и безопасности изделия является
компания Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. По вопросам обслуживания и
гарантии обращайтесь по адресам,
указанным в соответствующих
документах.
Утилизaция отслужившего
элeктpичecкого и
элeктpонного
обоpyдовaния (диpeктивa
пpимeняeтcя в cтpaнax
Eвpоcоюзa и дpyгиx
eвpопeйcкиx cтpaнax, гдe
дeйcтвyют cиcтeмы paздeльного
cбоpa отxодов)
Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго
yпaковкe обознaчaeт, что дaнноe
ycтpойcтво нeльзя yтилизиpовaть вмecтe
c пpочими бытовыми отxодaми. Eго
cлeдyeт cдaть в cоотвeтcтвyющий
пpиeмный пyнкт пepepaботки
элeктpичecкого и элeктpонного
обоpyдовaния. Heпpaвильнaя yтилизaция
дaнного издeлия можeт пpивecти к
потeнциaльно нeгaтивномy влиянию нa
окpyжaющyю cpeдy и здоpовьe людeй,
поэтомy для пpeдотвpaщeния подобныx
поcлeдcтвий нeобxодимо выполнять
cпeциaльныe тpeбовaния по yтилизaции
этого издeлия. Пepepaботкa дaнныx
мaтepиaлов поможeт cоxpaнить
пpиpодныe pecypcы. Для полyчeния болee
подpобной инфоpмaции о пepepaботкe
этого издeлия обpaтитecь в мecтныe
оpгaны гоpодcкого yпpaвлeния, cлyжбy
cбоpa бытовыx отxодов или в мaгaзин, гдe
было пpиобpeтeно издeлиe.
Utformning och specifikationer kan
ändras utan förvarning.
Юридическая
действительность
знака CE
распространяется
только на те
страны, где он имеет юридическую
силу, в основном это страны
Европейской экономической зоны
(EEA).
Försiktighetsåtgärder
Свойства
 Den medföljande
förlängningssladden kan endast
användas med denna mikrofon och
kan inte användas med andra
enheter (stereomikrofon etc).
 Denna mikrofon är ett
precisionsinstrument. Ta aldrig isär
den.
 Utsätt inte mikrofonen för
mekaniska stötar t.ex. genom att
tappa den eller slå på den.
 Om mikrofonen placeras nära
högtalare eller hörlurar kan ett
högfrekvent ljud höras (tjutande
ljud). Detta ljud orsakas av att
mikrofonen tar upp ljudet från
högtalarna eller hörlurarna
upprepade gånger. I detta fall ska du
placera mikrofonen så långt som
möjligt från högtalarna eller
hörlurarna.
 Lämna inte mikrofonen på en fuktig,
dammig eller varm plats eller i direkt
solljus. Detta kan orsaka fel.
 Vid användning utomhus ska du
aldrig låta mikrofonen bli våt av
regn eller saltvatten.
 När mikrofonen och kontakten blir
smutsiga ska du torka av dem med
en torr trasa. Blås inte på
mikrofonen när du dammar den. En
smutsig kontakt kan orsaka
försämring av ljudkvalitet och
intermittent ljud.
 Håll alltid i kontakten när du
kopplar ur. Om du drar i sladden
kan den gå av.
 Высококачественный
металлический корпус и
компактный стильный
портативный дизайн.
 Прилагаемый зажим фиксации
позволяет использовать
микрофон на совещаниях и т.п.,
не привлекая внимания.
 Акустические характеристики
подходят для записи голоса и
разговоров.
Описание деталей
(см. рис. )
Микрофон
Держатель микрофона
Стойка
Основание
Трехконтактный позолоченный
миништекер
Звук записывается в режиме
моно.
Направляющая для шнура
Правила
пользования
Со стойкой (см. рис. )
1 Подключите штекер
2
3
4
устройства записи со
встроенным питанием в
гнездо микрофона.
Закрепите микрофон в
держателе микрофона,
совместив паз () и выступ
().
Вставьте шнур в
направляющую для шнура.
Отрегулируйте угол наклона
стойки.
Транспортировка микрофона
(см. рис. )
Снимите микрофон с держателя
микрофона и сложите стойку к
основанию.
С фиксирующим
зажимом (см. рис. )
Закрепите микрофон в держателе
микрофона, совместив паз () и
выступ ().
Устранение
неисправностей
Нет звука, невозможно
выполнить запись
 Подключенное устройство записи
не является устройством со
встроенным питанием.
Подключите микрофон к
устройству записи со
встроенным питанием.
Посмотрите инструкции по
эксплуатации подключенного
устройства.
 Подключенное устройство записи
является монофоническим
устройством.
Используйте переходной
штекер со стерео на моно PC236MS (продается отдельно).
Нет звука, звук записывается с
помехами
 Штекер неправильно подключен.
Вытрите штекер мягкой тканью.
Вставьте штекер в разъем
микрофона до конца и
убедитесь в его надежной
установке.
Технические
характеристики
Тип:
Электретный
конденсаторный
микрофон
Штекер: Трехконтактный
позолоченный
миништекер
(монофонический)
Питание: Встроенное питание
Направленность:
Ненаправленный
Фронтальная чувствительность
(Уровень выходного напряжения
открытой цепи):
–38,0 дБ ±3,5 дБ (1000 Гц,
0 дБ = 1 В/Па)
Диапазон частот: 50 Гц - 15000 Гц
Длина шнура:
Около 1,2 м
Размеры (включая выступающие
детали):
Микрофон: Около ø8 мм ×
19 мм (диаметр/длина)
Со стойкой: Около ø50 мм
× 100 мм (диаметр
основания/высота)
Вес:
Микрофон: Около 12 г
(включая шнур)
Со стойкой: Около 40 г
Температура эксплуатации: от 5 °C до 35 °C
Прилагаемые принадлежности: Стойка (1),
Удлинительный шнур
(около 1,0 м длиной) (1),
Фиксирующий зажим (1)
Дополнительная
принадлежность:
Переходной штекер со
стерео на моно PC-236MS
Если микрофон подключен
к монофоническому
устройству записи,
микрофон, возможно, не
будет работать с
максимальными
характеристиками, что
зависит от устройства
записи. В таком случае
используйте переходной
штекер со стерео на моно
PC-236MS.
Português
Microfone Electrostático
Electret
Antes de utilizar este aparelho, leia este
manual até ao fim e guarde-o para
consultas futuras.
Aviso para os utilizadores: a seguinte
informação só é aplicável a produtos
comercializados em países onde se
apliquem as Directivas da UE
O fabricante deste produto é a Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japão. O representante autorizado
para Compatibilidade Electromagnética e
segurança do produto é a Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto
relacionado com serviço ou garantia por
favor consulte a morada indicada nos
documentos sobre serviço e garantias que se
encontram junto ao produto.
Tratamento de
Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos no final da sua
vida útil (Aplicável na União
Europeia e em países
Europeus com sistemas de
recolha selectiva de
resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua
embalagem, indica que este não deve ser
tratado como resíduo urbano indiferenciado.
Deve sim ser colocado num ponto de recolha
destinado a resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que
este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas
para o ambiente bem como para a saúde, que
de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destes produtos. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a
conservação dos recursos naturais. Para
obter informação mais detalhada sobre a
reciclagem deste produto, por favor contacte
o município onde reside, os serviços de
recolha de resíduos da sua área ou a loja
onde adquiriu o produto.
A validade das
marcas da CE está
limitada aos países
em que for imposta
por lei, sobretudo
nos países do EEE (Espaço Económico
Europeu).
Características
 Corpo de alta qualidade em metal e
com um design compacto, com
estilo, de transporte fácil
 O clip de suporte permite a
utilização do microfone em
reuniões, etc., sem atrapalhar.
 Características acústicas adequadas
para serviço de voz e conversação
Identificação das
peças (consulte fig.
)
Microfone
Encaixe do microfone
Braço de suporte
Base
Mini-ficha dourada de três
condutores
Sons são emitidos em monoaural.
Guia do cabo
Como utilizar
Com o apoio (consulte fig.
)
1 Ligue a ficha à tomada tipo jack
Конструкция и технические
характеристики могут быть
изменены без уведомления.
2
Меры
предосторожности
3
4
 Прилагаемый удлинительный
шнур может использоваться
только с этим микрофоном и не
может использоваться с какимилибо другими устройствами
(стереомикрофон и т. п.).
 Этот микрофон является точным
устройством. Никогда не
разбирайте его.
 Не подвергайте микрофон
механическим ударам, не роняйте
и не стучите по нему.
 Если микрофон размещается
рядом с колонками/наушниками,
может возникать шум высокой
частоты (микрофонный эффект).
Это вызвано тем, что микрофон
многократно улавливает звук
колонок/наушников. В таком
случае размещайте микрофон как
можно дальше от колонок/
наушников.
 Не оставляйте микрофон во
влажном, пыльном или горячем
месте, или под прямыми лучами
солнца. Это может привести к
неисправности.
 При использовании вне
помещений никогда не допускайте
попадания на микрофон дождя
или соленой воды.
 При загрязнении микрофона и
штекера протирайте их сухой
тканью. Не дуйте на микрофон
при удалении из него пыли.
Загрязненный штекер приведет к
ухудшению качества записи звука
и его прерывистости.
 При отключении шнура всегда
держитесь за штекер, а не за
шнур. В противном случае можно
оборвать шнур.
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес:1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Япония
Сделано в Таиланде
de microfone de um dispositivo
de gravação com sistema de
ligação de alimentação.
Prenda o microfone no encaixe
do microfone, alinhando a
ranhura () e a estria ().
Insira o cabo na respectiva guia.
Regule o ângulo do braço de
suporte.
Quando transportar o
microfone (consulte fig. )
Retire o microfone do respectivo
encaixe e dobre o braço sobre a base.
Com o clip de suporte
(consulte fig. )
Prenda o microfone no encaixe do
microfone, alinhando a ranhura () e
a estria ().
Resolução de
problemas
Sem som, não consegue gravar
 O gravador a que está ligado não é
um equipamento com sistema de
ligação de alimentação.
Ligue o microfone a um
dispositivo com sistema de ligação
de alimentação.
Verifique as instruções de
funcionamento do equipamento a
que está ligado.
 O gravador receptor é um
dispositivo monoaural.
Utilize uma ficha de conversão
estéreo-monoaural PC-236MS
(vendida separadamente).
Sem som, som ruidoso
 A ficha não encaixa correctamente.
Limpe a ficha com um pano
macio.
Insira a ficha completamente até
ao fundo na tomada jack do
microfone e garanta que está
firmemente inserida.
Especificações
Tipo:
Microfone Electrostático
Electret
Ficha: Mini-ficha dourada de três
condutores (monoaural)
Alimentação:
Sistema de ligação de
alimentação
Direccionalidade:
Omni-direccional
Sensibilidade frontal (Nível de
tensão de saída do circuito aberto):
–38,0 dB ±3,5 dB (1.000 Hz,
0 dB = 1 V/Pa)
Resposta de frequência:
50 Hz - 15.000 Hz
Comprimento do cabo:
Aprox. 1,2 m
Dimensões (incluindo partes
salientes):
Microfone: Aprox. ø8 mm ×
19 mm (diâmetro/
comprimento)
Com apoio: Aprox. ø50 mm
× 100 mm (diâmetro da
base/altura)
Peso:
Microfone: Aprox. 12 g
(Incl. cabo)
Com apoio: Aprox. 40 g
Temperatura de funcionamento:
5 °C a 35 °C
Acessórios fornecidos: Apoio (1), Cabo de ligação
(Aprox. 1,0 m de
comprimento) (1), Clip de
suporte (1)
Acessório opcional: Ficha de conversão estéreomonoaural PC-236MS
Se o microfone for ligado a
um gravador monoaural, o
microfone poderá
eventualmente não
conseguir funcionar em toda
a sua funcionalidade,
dependendo do
equipamento de gravação.
Em tal situação, utilize a
ficha de conversão estéreomonoaural PC-236MS.
O design e especificações estão sujeitos
a alterações sem aviso prévio.
Precauções
 O cabo de ligação apenas pode ser
utilizado com este microfone e não
pode ser utilizado com quaisquer
outros dispositivos (microfone
estéreo, etc.).
 Este microfone é um instrumento de
precisão. Nunca o desmonte.
 Não sujeite o microfone a choques
mecânicos tais como deixá-lo cair ou
a impactos bruscos.
 Se o microfone for colocado perto
de colunas de som/auscultadores,
um ruído de alta frequência poderá
eventualmente ser ouvido (efeito de
uivo). Isto é causado pela captação
repetida do som emitido pelas
colunas de som/auscultadores. Neste
caso, coloque o microfone o mais
afastado possível das colunas de
som/auscultadores.
 Não deixe o microfone em local
húmido, poeirento ou quente, ou sob
a luz directa do sol. Pode causar uma
avaria.
 Em utilização no exterior, nunca
deixe que o microfone se molhe com
chuva ou água salgada.
 Quando o microfone e a ficha
ficarem sujos, limpe-os com um
pano seco. Não sopre directamente
sobre o microfone quando o está a
limpar da acumulação de pó. Uma
ficha suja pode causar a deterioração
da qualidade do som e torná-lo
intermitente.
 Segure sempre na ficha para a
desligar. Puxar pelo cabo pode partila.
‫ﻋﺮيب‬
‫‪주요 제원‬‬
‫ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻣﻜﺜﻒ إﻟﻴﻜﱰﻳﺘﻲ‬
‫ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ‬
‫واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ‪ CE‬ﻣﺤﺪودة‬
‫ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻻزﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﻴﺎ وﺑﺼﻮرة‬
‫رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول ‪EEA‬‬
‫)ﻣﻨﻄﻘﺔ أورﺑﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‬
‫ˎ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪين ﻋﺎﱄ اﻟﺠﻮدة وﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻐري اﻟﺤﺠﻢ وأﻧﻴﻖ‬
‫وﻳﺴﻬﻞ ﺣﻤﻠﻪ‬
‫ˎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻣﺸﺒﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﳌﺮﻓﻖ اﺳﺘﻌامل اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن ﰲ‬
‫اﻻﺟﺘامﻋﺎت‪ ،‬إﻟﺦ‪ ،‬دون ﺳﻘﻮﻃﻪ‪.‬‬
‫ˎ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻣﻼمئﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮت‬
‫واﳌﺤﺎدﺛﺔ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫)اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ ‪(Ȏ‬‬
‫‪ ȩ‬اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن‬
‫‪ Ȫ‬ﺣﺎﻣﻞ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن‬
‫‪ ȫ‬اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ‬
‫‪ Ȭ‬اﻟﻘﺎﻋﺪة‬
‫‪ ȭ‬ﺛﻼث ﻣﻮﺻﻼت ﻟﻠﻤﻘﺒﺲ اﻟﺼﻐري اﳌﻄﲇ ﺑﺎﻟﻠﻮن‬
‫اﻟﺬﻫﺒﻲ‬
‫ﻳﺘﻢ إﺧﺮاج اﻷﺻﻮات ﺑﺸﻜﻞ أﺣﺎدي‪.‬‬
‫‪ Ȯ‬ﻣﺨﻄﻂ اﻷﺳﻼك‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻞ )اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ ‪(ȏ‬‬
‫‪ 1‬ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﻘﺒﺲ ﺑﻘﺎﺑﺲ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻬﺎز‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻈﺎم إﻣﺪاد اﻟﺘﻴﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻘﺒﺲ‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن مبﺸﺒﻚ ﰲ ﺣﺎﻣﻞ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن‪،‬‬
‫مبﺤﺎذاة اﻟﺘﺠﻮﻳﻒ )‪ (ʓ‬واﻟﺤﺎﻓﺔ )‪.(ʔ‬‬
‫أدﺧﻞ اﻟﺴﻠﻚ ﰲ ﻣﺨﻄﻂ اﻷﺳﻼك‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ درﺟﺔ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن )اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ ‪(Ȑ‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻨﺰع اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن‪ ،‬وﻗﻢ ﺑﻄﻲ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ‬
‫ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻘﺎﻋﺪة‪.‬‬
‫ﻣﻊ ﻣﺸﺒﻚ ﺗﻌﻠﻴﻖ )اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ ‪(ȑ‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن مبﺸﺒﻚ ﰲ ﺣﺎﻣﻞ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن اﻟﺨﺎص‬
‫ﺑﺎﳌﺸﺒﻚ‪ ،‬مبﺤﺎذاة اﻟﺘﺠﻮﻳﻒ )‪ (ʓ‬واﻟﺤﺎﻓﺔ )‪.(ʔ‬‬
‫ﺗﺤﺮي اﻟﺨﻠﻞ وإﺻﻼﺣﻪ‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺻﻮت‪ ،‬ﻏري ﻗﺎدر ﻋﲆ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬
‫ˎ اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻮﺻﻞ ﻟﻴﺲ ﺟﻬﺎز ﻧﻈﺎم إﻣﺪاد اﻟﺘﻴﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬
‫اﳌﻘﺒﺲ‪.‬‬
‫‪ W‬ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن ﺑﺠﻬﺎز ﻧﻈﺎم إﻣﺪاد اﻟﺘﻴﺎر‬
‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻘﺒﺲ‪.‬‬
‫‪ W‬ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﳌﻮﺻﻞ‪.‬‬
‫ˎ اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻮﺻﻞ ﻫﻮ ﺟﻬﺎز أﺣﺎدي‪.‬‬
‫‪ W‬اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﺘريﻳﻮ ‪ PC-236MS‬مبﻘﺒﺲ ﻣﺤﻮل أﺣﺎدي‬
‫)ﻳﺒﺎع ﻣﻨﻔﺼ ًﻼ(‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺻﻮت‪ ،‬ﺻﻮت ﺿﺠﻴﺞ‬
‫ˎ مل ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﳌﻘﺒﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫‪ W‬اﻣﺴﺢ اﳌﻘﺒﺲ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻗﻄﻌﺔ ﻗامش ﻧﺎﻋﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ W‬أدﺧﻞ اﳌﻘﺒﺲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎﺑﺲ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن‪ ،‬وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬
‫أﻧﻪ ﻣﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫اﳌﻮاﺻﻔﺎت‬
‫ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻣﻜﺜﻒ إﻟﻴﻜﱰﻳﺘﻲ‬
‫اﻟﻨﻮع‪:‬‬
‫ﺛﻼث ﻣﻮﺻﻼت ﻟﻠﻤﻘﺒﺲ اﻟﺼﻐري اﳌﻄﲇ ﺑﺎﻟﻠﻮن‬
‫اﳌﻘﺒﺲ‪:‬‬
‫اﻟﺬﻫﺒﻲ )أﺣﺎدي(‬
‫اﻹﻣﺪاد ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر‪ :‬ﻧﻈﺎم إﻣﺪاد اﻟﺘﻴﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻘﺒﺲ‬
‫ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت‬
‫اﻻﺗﺠﺎﻫﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ )ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﺧﺮج اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ(‪:‬‬
‫–‪ 38.0‬دﻳﺴﻴﺒﻞ ‪ 3.5±‬دﻳﺴﻴﺒﻞ‬
‫)‪ 1,000‬ﻫﺮﺗﺰ‪ 0 ،‬دﻳﺴﻴﺒﻞ = ‪ 1‬ﻓﻮﻟﺖ‪/‬‬
‫ﺑﺎﺳﻜﺎل(‬
‫اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﱰدد‪ 50 :‬ﻫﺮﺗﺰ ‪ 15,000 -‬ﻫﺮﺗﺰ‬
‫ﻃﻮل اﻟﺴﻠﻚ‪ 1.2 :‬م ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﺒﺎرزة(‪:‬‬
‫اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن‪ 8ø :‬ﻣﻢ × ‪ 19‬ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ‬
‫)اﻟﻘﻄﺮ‪/‬اﻟﻄﻮل(‬
‫ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻞ‪ 50ø :‬ﻣﻢ × ‪ 100‬ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ‬
‫)ﻗﻄﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪/‬اﻻرﺗﻔﺎع(‬
‫اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن‪ 12 :‬ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ )ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻠﻚ(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻞ‪ 40 :‬ﺟﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ‬
‫درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ 5‬درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ إﱃ ‪ 35‬درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﻜامﻟﻴﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ‪:‬‬
‫ﺣﺎﻣﻞ )ﻋﺪد ‪ ،(1‬ﺳﻠﻚ متﺪﻳﺪ )ﺑﻄﻮل ‪ 1.0‬م‬
‫ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ( )ﻋﺪد ‪ ،(1‬ﻣﺸﺒﻚ ﺗﻌﻠﻴﻖ )ﻋﺪد ‪(1‬‬
‫اﻟﻜامﻟﻴﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‪:‬‬
‫ﺳﺘريﻳﻮ ‪ PC-236MS‬مبﻘﺒﺲ ﻣﺤﻮل‬
‫أﺣﺎدي‬
‫إذا ﻛﺎن اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻣﺘﺼ ًﻼ مبﺴﺠﻞ أﺣﺎدي‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬
‫ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻗﺎد ًرا ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺪرﺗﻪ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺗﺒ ًﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ‪ .‬ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﺘريﻳﻮ ‪PC-236MS‬‬
‫مبﻘﺒﺲ ﻣﺤﻮل أﺣﺎدي‪.‬‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﳌﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن‬
‫ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻪ ﻣﻊ أﻳﻪ أﺟﻬﺰة أﺧﺮى )ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن‬
‫اﻟﺴﺘريﻳﻮ‪ ،‬إﻟﺦ(‪.‬‬
‫ﻫﺬا اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن أداة دﻗﻴﻘﺔ‪ .‬ﻻ ﺗﻌﻤﺪ أﺑﺪًا إﱃ ﺗﻔﻜﻴﻜﻪ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﺮض اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن إﱃ ﺻﺪﻣﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻛﺈﺳﻘﺎﻃﻪ أو‬
‫ﴐﺑﻪ‪.‬‬
‫إذا ﺗﻢ وﺿﻊ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺴامﻋﺎت‪/‬ﺳامﻋﺎت‬
‫اﻟﺮأس‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺳامع ﺻﻮت ﺿﻮﺿﺎء ﻣﺮﺗﻔﻊ )ﺗﺄﺛري ﺻﺪى‬
‫ﻗﻮي(‪ .‬ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﺎط اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻟﻠﺼﻮت ﻣﻦ‬
‫اﻟﺴامﻋﺎت‪/‬ﺳامﻋﺎت اﻟﺮأس ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺘﻜﺮر‪ .‬ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪،‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن ﺑﻌﻴﺪًا ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻦ اﻟﺴامﻋﺎت‪/‬‬
‫ﺳامﻋﺎت اﻟﺮأس‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺮك اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن ﰲ ﻣﻜﺎن رﻃﺐ أو ﻣﻐﱪ أو ﺣﺎر‪،‬‬
‫أو ﺗﺤﺖ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة‪ .‬ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺣﺪوث‬
‫ﻋﻄ ًﻼ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌامل ﰲ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﻻ ﺗﺪع اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻳﺘﺒﻠﻞ مبﻴﺎه‬
‫اﻷﻣﻄﺎر أو ﺑﺎﳌﻴﺎه اﳌﺎﻟﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺴﺦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن واﳌﻘﺒﺲ‪ ،‬ﻗﻢ مبﺴﺤﻬﻢ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻗﻄﻌﺔ ﻗامش ﺟﺎﻓﺔ‪ .‬ﻻ ﺗﻨﻔﺦ ﻋﲆ اﳌﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻋﻨﺪ‬
‫إزاﻟﺔ اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻨﻪ‪ .‬ﺳﻴﺴﺒﺐ اﳌﻘﺒﺲ اﳌﺘﺴﺦ ﺣﺪوث ﺗﺸﻮﻫﺎت‬
‫ﰲ ﺟﻮدة اﻟﺼﻮت وﺣﺪوث ﺗﻘﻄﻊ ﰲ اﻟﺼﻮت‪.‬‬
‫أﻣﺴﻚ اﳌﻘﺒﺲ دامئًﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺼﻠﻪ‪ .‬ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻠﻚ‬
‫ﺑﺈﺗﻼﻓﻪ‪.‬‬
‫‪종류:‬‬
‫‪일렉트릿 콘덴서 마이크‬‬
‫‪로폰‬‬
‫‪플러그: 3-컨덕터 금도금 미니 플‬‬
‫)‪러그(모너럴‬‬
‫‪전원공급장치:‬‬
‫‪플러그 연결 전원시스템‬‬
‫‪방향성: 전방위‬‬
‫‪정면 감도‬‬
‫‪(개방회로 출력전압 레벨):‬‬
‫‬
‫‪―38.0 dB‬‬
‫‪±3.5 dB(1,000 Hz,‬‬
‫)‪0 dB = 1 V/Pa‬‬
‫‪주파수 응답:‬‬
‫‪50 Hz - 15,000 Hz‬‬
‫‪코드 길이:‬‬
‫‪약 1.2 m‬‬
‫‪크기(돌출부분 포함):‬‬
‫‬
‫‪마이크로폰: 약 ø8 mm‬‬
‫)‪× 19 mm (직경/길이‬‬
‫‪스탠드 부착형: 약‬‬
‫‪ø50 mm × 100 mm‬‬
‫)‪(베이스 직경/높이‬‬
‫‪무게: 마이크로폰: 약 12 g (코‬‬
‫)‪드 포함‬‬
‫‪스탠드 부착형: 약 40 g‬‬
‫‪사용환경 온도:‬‬
‫‪5 °C ~ 35 °C‬‬
‫‪부속품: 스탠드 (1), 연장 코드‬‬
‫‪(길이 약 1.0 m) (1), 홀‬‬
‫)‪딩 클립 (1‬‬
‫‪선택 부속품:‬‬
‫‪PC-236MS 스테레오 모‬‬
‫‪너럴 컨버터 플러그‬‬
‫‬
‫‪마이크로폰이 모너럴형‬‬
‫‪레코더에 연결된 경우 마‬‬
‫‪이크로폰은 레코더에 따‬‬
‫‪라 일부 기능이 작동하지‬‬
‫‪않을 수도 있습니다. 이러‬‬
‫‪한 경우에는 PC-236MS‬‬
‫‪스테레오-모너럴 컨버터‬‬
‫‪플러그를 사용하십시오.‬‬
‫‪디자인 및 주요 제원은 사전 통보‬‬
‫‪없이 변경될 수 있습니다.‬‬
‫‪주의 사항‬‬
‫‪부속 연장코드는 본 마이크로폰‬‬
‫‪에만 사용할 수 있으며 그 외의‬‬
‫‪장치(스테레오 마이크로폰 등)와‬‬
‫‪결합하여 사용할 수 없습니다.‬‬
‫‪본 마이크로폰은 정밀한 기기입‬‬
‫‪니다. 본 기기를 절대로 분해해서‬‬
‫‪는 안 됩니다.‬‬
‫‪본 기기를 떨어뜨리거나 타격을‬‬
‫‪주는 등의 기계적인 충격에 노출‬‬
‫‪시키지 마십시오.‬‬
‫‪본 마이크로폰을 스피커/헤드폰‬‬
‫‪가까이에 두면, 고음의 잡음이 들‬‬
‫‪릴 수도 있습니다(하울링 현상).‬‬
‫‪이것은 마이크로폰이 스피커/헤‬‬
‫‪드폰에서 나오는 사운드를 반복‬‬
‫‪적으로 수신하기 때문입니다. 이‬‬
‫‪러한 경우 마이크로폰을 스피커/‬‬
‫‪헤드폰으로부터 가능한 한 멀리‬‬
‫‪두십시오.‬‬
‫‪마이크로폰을 뜨겁거나 먼지나‬‬
‫‪습기찬 곳 또는 직사광선이 비치‬‬
‫‪는 곳에 두지 마십시오. 이러한‬‬
‫‪곳에 노출되는 경우 기기에 고장‬‬
‫‪이 발생할 수 있습니다.‬‬
‫‪마이크로폰을 옥외에서 사용할‬‬
‫‪때는 빗물이나 바닷물이 절대로‬‬
‫‪접촉되지 않도록 주의해야 합니‬‬
‫‪다.‬‬
‫‪마이크로폰과 플러그가 더러워졌‬‬
‫‪을 때는 마른 헝겊으로 닦으십시‬‬
‫‪오. 마이크로폰 주변의 먼지를 제‬‬
‫‪거하고자 할 때 입김으로 먼지를‬‬
‫‪불지 마십시오. 플러그가 더러워‬‬
‫‪지면 사운드의 질이 저하되고 사‬‬
‫‪운드가 끊기는 현상이 발생합니‬‬
‫‪다.‬‬
‫‪플러그의 연결을 끊을 때는 항상‬‬
‫‪플러그를 잡고 코드를 빼십시오.‬‬
‫‪코드만 잡고 빼면 끊어질 염려가‬‬
‫‪있습니다.‬‬
‫‪한국어‬‬
‫‪일렉트릿 콘덴서 마이크로‬‬
‫‪폰‬‬
‫‪제품을 사용하기 전에 본 사용설명‬‬
‫‪서를 숙독하고 추후 참조를 위해 잘‬‬
‫‪보관하여 주십시오.‬‬
‫‪CE 표시 유효성‬‬
‫‪은 주로 EEA 제‬‬
‫‪국(유럽 경제 지‬‬
‫‪역)에 있는 법적‬‬
‫‪으로 강제된 나라‬‬
‫‪에서만으로 한정됩니다.‬‬
‫‪특징‬‬
‫‪고품질의 금속 바디와 컴팩트하‬‬
‫‪고 멋지며 휴대하기 간편한 디자‬‬
‫‪인.‬‬
‫‪부속 홀딩 클립을 사용하면 회의‬‬
‫‪등에서 다른 사람을 방해하지 않‬‬
‫‪고 사용할 수 있습니다.‬‬
‫‪음질이 음성 및 채팅 서비스에 적‬‬
‫‪합합니다.‬‬
‫‪기기 각 부분의 식별‬‬
‫)‪(그림 ‬‬
‫‪마이크로폰‬‬
‫‪마이크로폰 홀더‬‬
‫‪포스트‬‬
‫‪베이스‬‬
‫‪3-컨덕터 금도금 미니 플러그‬‬
‫‪모너럴 출력 사운드.‬‬
‫‪코드 가이드‬‬
‫‪사용 방법‬‬
‫)‪스탠드형(그림  참조‬‬
‫‪1 플러그를 플러그 연결 전원시스‬‬
‫‪템 내장형 녹음장치의 마이크로‬‬
‫‪폰 잭에 연결합니다.‬‬
‫‪2 마이크로폰 홀더에 있는 마이크‬‬
‫‪로폰을 손에 쥐고 그루브()를‬‬
‫‪리즈()와 평행하게 합니다.‬‬
‫‪3 코드를 코드 가이드 안으로 넣‬‬
‫‪습니다.‬‬
‫‪4 포스트 각도를 조정합니다.‬‬
‫‪마이크로폰을 갖고 다닐 때(그‬‬
‫)‪림  참조‬‬
‫‪마이크로폰을 마이크로폰 홀더에서‬‬
‫‪꺼낸 후 포스트를 베이스에 대고 접‬‬
‫‪습니다.‬‬
‫‪繁體中文‬‬
‫‪注意事項‬‬
‫‪隨附的延長線只能與此麥克風搭‬‬
‫‪配使用,不得應用於其他裝置(立‬‬
‫。)‪體聲麥克風等‬‬
‫‪此麥克風為精密裝置, 請勿拆‬‬
‫。‪解‬‬
‫‪請勿讓⿆克⾵遭受機械震動,例‬‬
‫。‪如掉落或撞擊‬‬
‫‪如果將麥克風置於喇叭/耳機附‬‬
‫‪近,可能會產生囂叫聲 (迴音效‬‬
‫‪應)。 這是因為麥克風不斷從喇‬‬
‫‪叭/耳機拾音所造成。 若發生此‬‬
‫‪情況,請讓麥克風盡可能遠離喇‬‬
‫。‪叭/耳機‬‬
‫、‪請勿將麥克風置於潮濕、積灰‬‬
‫‪炎熱或陽光直射的地方, 否則可‬‬
‫。‪能會導致故障‬‬
‫‪在戶外使用時,請勿讓麥克風接‬‬
‫。‪觸到雨水或鹽水而受潮‬‬
‫‪麥克風及插頭髒污時,請以乾布‬‬
‫‪擦拭。 請勿於清潔時往麥克風吹‬‬
‫‪氣。 插入髒污的插頭可能使音質‬‬
‫。‪失真,並使聲音中斷‬‬
‫。‪中斷連接時,請務必握住插頭‬‬
‫。‪拉扯耳機線可能導致斷裂‬‬
‫‪電容式麥克風‬‬
‫‪操作本裝置之前,請通讀本手冊並‬‬
‫。‪將其保留以備將來參考‬‬
‫‪CE 標誌的有效‬‬
‫‪性,僅限於那些‬‬
‫‪有法律限制的國‬‬
‫‪家,主要在‬‬
‫‪EEA(歐洲經濟‬‬
‫。‪區)國家‬‬
‫‪特點‬‬
‫‪高品質金屬外殼,體積精巧,攜‬‬
‫。‪帶方便,展現時尚風格‬‬
‫‪隨附固定夾,在會議等場合中使‬‬
‫。‪用皆很方便,不會防礙動作‬‬
‫。‪音質特別適合人聲及交談‬‬
‫‪認識各部件 (請見圖‬‬
‫)‪‬‬
‫‪플러그가 잘 맞지 않습니다.‬‬
‫‪부드러운 헝겊으로 플러그를‬‬
‫‪닦으십시오.‬‬
‫‪플러그를 마이크로폰 잭에 쏙‬‬
‫‪밀어 넣은 후 단단히 고정시키‬‬
‫‪십시오.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫。‪音裝置的麥克風插孔‬‬
‫‪2 將麥克風夾在麥克風架上,對齊‬‬
‫。)‪溝槽 () 與突起物 (‬‬
‫。‪3 將耳機線引入耳機線導管‬‬
‫。‪4 調整支架角度‬‬
‫)‪攜帶麥克風時 (請見圖 ‬‬
‫‪從麥克風架上將麥克風取下,將支‬‬
‫。‪架疊在底座上‬‬
‫‪MIC‬‬
‫)‪(PLUG IN POWER‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪含固定夾 (請見圖 ‬‬
‫‪將麥克風夾在夾子的麥克風架上,‬‬
‫。)‪對齊溝槽 () 與突起物 (‬‬
‫‪疑難排解‬‬
‫‪沒有聲音,無法錄音‬‬
‫‪문제 해결‬‬
‫‪소리가 나지 않으며, 잡음이 들립‬‬
‫‪니다‬‬
‫‪‬‬
‫)‪含支架 (請見圖 ‬‬
‫‪1 將插頭連接至插入式電源系統錄‬‬
‫‪沒有聲音,出現噪音‬‬
‫‪연결된 레코더가 플러그 연결 전‬‬
‫‪원시스템 내장형 녹음장치가 아‬‬
‫‪닙니다.‬‬
‫‪마이크로폰을 플러그 연결 전‬‬
‫‪원시스템 내장형 녹음장치에‬‬
‫‪연결하십시오.‬‬
‫‪연결된 장치에 대한 사용 설명‬‬
‫‪서의 내용을 확인하십시오.‬‬
‫‪연결된 레코더는 모노럴 녹음장‬‬
‫‪치입니다.‬‬
‫‪PC-236MS 스테레오 모너럴‬‬
‫‪컨버터 플러그(별도판매)를 사‬‬
‫‪용하십시오.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪使用方法‬‬
‫‪홀딩 클립형(그림  참‬‬
‫)‪조‬‬
‫‪소리가 나오지 않으며, 녹음이 되‬‬
‫‪지 않습니다‬‬
‫‪‬‬
‫‪麥克風‬‬
‫‪麥克風架‬‬
‫‪支架‬‬
‫‪底座‬‬
‫‪三芯鍍金迷你插頭‬‬
‫。‪聲音以單聲道輸出‬‬
‫‪耳機線導管‬‬
‫‪所連接的錄音裝置不是插入式電‬‬
‫。‪源系統裝置‬‬
‫‪將麥克風連接至插入式電源系‬‬
‫。‪統裝置‬‬
‫‪請參閱所連接裝置的使用說明‬‬
‫。‪書‬‬
‫‪所連接的錄音裝置是單聲道裝‬‬
‫。‪置‬‬
‫‪使用PC-236MS立體聲-單聲道轉‬‬
‫。)‪換插頭 (另售‬‬
‫‪마이크로폰 홀더에 있는 마이크로‬‬
‫‪폰을 손에 쥐고 그루브()를 리즈‬‬
‫‪()과 평행하게 합니다.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫。‪插頭未正確連接‬‬
‫。‪以軟布擦拭插頭‬‬
‫‪將插頭完全插入麥克風插孔,‬‬
‫。‪並確認插頭已牢固‬‬
‫‪規格‬‬
‫‪類型:‬‬
‫‪插頭:‬‬
‫‪電容式麥克風‬‬
‫‪三芯鍍金迷你插頭(單聲‬‬
‫)‪道‬‬
‫‪電源: 插入式電源系統‬‬
‫‪方向: 全向式‬‬
‫‪前端靈敏度(開路輸出電壓等級):‬‬
‫‬
‫‪-38.0 dB ±3.5 dB‬‬
‫‪(1000 Hz, 0 dB = 1 V/‬‬
‫)‪Pa‬‬
‫‪頻率響應:‬‬
‫‪50 Hz - 15000 Hz‬‬
‫‪耳機線長:‬‬
‫‪約 1.2 m‬‬
‫‪尺寸(包含突出部分):‬‬
‫‬
‫× ‪麥克風: 約 φ8 mm‬‬
‫)‪19 mm(直徑/長度‬‬
‫× ‪含支架: 約 φ50 mm‬‬
‫)‪100 mm (底座直徑/高度‬‬
‫‪體積: 麥克風: 約 12 g (含耳機‬‬
‫)‪線‬‬
‫‪含支架: 約 40 g‬‬
‫‪操作溫度:‬‬
‫‪5 °C 至 35 °C‬‬
‫‪附件: 支架 (1)、延長線 (約‬‬
‫)‪1.0 m) (1)、固定夾 (1‬‬
‫‪選購配件:‬‬
‫‪PC-236MS立體聲-單聲道轉‬‬
‫‪換插頭‬‬
‫‬
‫‪如果麥克風連接至單聲道‬‬
‫‪錄音裝置,麥克風可以使‬‬
‫‪用的功能可能會視錄音裝‬‬
‫‪置而有所不同,無法完全‬‬
‫‪運作。 在此情況下,請使‬‬
‫‪用PC-236MS立體聲-單聲道‬‬
‫。‪轉換插頭‬‬
‫‪設計及規格如有變更,恕不另行通‬‬
‫。‪知‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
Download PDF

advertising