Sony | STR-DH750 | Sony STR-DH750 7.2-канальный AV-ресивер Руководство по быстрой настройке и краткое руководство пользователя

Полные инструкции см. в справке.
Толық нұсқауларды анықтамадан қараңыз.
MULTI CHANNEL AV RECEIVER
Для пользователей в Европе:
Еуропадағы тұтынушы үшін:
Руководство пользователя
Пайдаланушы нұсқаулығы
RU
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/h_eu/
Поставляемые аксессуары:
Жинақтағы аксессуарлар:
Пульт дистанционного
управления (1)
Қашықтан басқару пульті (1)
Вам также потребуются
(не входят в комплект):
Мына құралдар да қажет болады
(жабдықталмаған):
Батареи R03 (размер AAA) (2)
R03 (AAA өлшемді)
батареялар (2)
Петлевая AM-антенна (1)
Тұзақ тəрізді АМ антеннасы (1)
Кабель HDMI
HDMI кабелі
Монофонический аудиокабель
Монофондық дыбыс кабелі
KZ
Для пользователей в других регионах:
Басқа аймақтардағы тұтынушы үшін:
4-488-936-12(1) (RU-KZ)
Шнур динамика
Динамик кабелі
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/
Оптический цифровой кабель*1
Оптикалық сандық кабель*1
Микрофон-оптимизатор (1)
Оңтайландырғыш
микрофон (1)
Проводная FM-антенна (1)
FM сым антеннасы (жер үсті) (1)
*1 Этот элемент может не требоваться в зависимости
от подключения.
*1 Бұл құрал қосылымға қарай қажет болмауы мүмкін.
STR-DH750
1
Настройка динамиков
Динамиктерді орнату
10 mm (13/32")
Неправильное соединение
может привести
к повреждению ресивера.
7.1 кан.
7.1-арн
5.1 кан.
5.1-арна
Монофонический аудиокабель
Монофондық дыбыс кабелі
7.1 кан.
7.1-арн
Или/Немесе*2
*2 По желанию можно подключить два фронтальных динамика вместо двух динамиков задних динамиков объемного звука.
*2 Қажет болған жағдайда екі көлемді артқы динамиктердің орнына екі алдыңғы жоғарғы динамиктерді қосуға болады.
Sony Corporation © 2014
Шнур динамика
Динамик кабелі
Или/Немесе*2
Дұрыс қоспау ресивердің
қатты зақымдалуына əкелуі
мүмкін.
2
3
Подключение телевизора и других устройств
Теледидар мен басқа құрылғыларды қосу
Включение ресивера
Ресиверді қосу

Телевизор
Теледидар
4
Простая установка
Оңай орнату функциясын қолдану

Разместите микрофон-оптимизатор на уровне ушей там,
где вы обычно сидите.
Оңтайландырғыш микрофонын əдетте отыратын орынға құлақ
деңгейіне сай етіп қойыңыз.
Батареи
Батареялар
Кабель HDMI*3
HDMI кабелі*3
Телевизор
Теледидар
Оптический цифровой кабель
Оптикалық сандық кабель


Подключите шнур питания к розетке и нажмите ,
чтобы включить ресивер.
Аудио-бейне ресиверін іске қосу үшін айнымалы ток сымын
(электр сымы) қабырға розеткасына (қуат көзіне) жалғап,
 түймесін басыңыз.
Другие устройства
Басқа құрылғылар
Кабель HDMI
HDMI кабелі
Другие устройства
Басқа құрылғылар
Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить
[Easy Setup]. После завершения настройки нажмите
на пульте управления, чтобы выйти из меню настройки.
[Easy Setup] функциясын орындау үшін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз. Орнату процесі аяқталған соң, орнату режимінен
шығу үшін қашықтан басқару пультіндегі
түймесін басыңыз.
Чтобы слушать звук
с подключенных устройств,
нажмите нужную кнопку входа.
Затем включите устройство
и начните воспроизведение.
Кнопки входов
Наслаждайтесь!
Кіріс түймелер
Қосылған құрылғылардан дыбыс
шығару үшін қажетті құрылғыны
таңдап, кіріс түймесін басыңыз.
Содан кейін құрылғыны іске
қосып, ойнатуды бастаңыз.
Радио
Радио
Рақаттаныңыз!
*3 Если ваш телевизор оснащен разъемом HDMI ARC, вам не потребуется оптический цифровой кабель.
*3 Егер теледидардың “ARC” (Audio Return Channel) жазуымен HDMI ұяшығы бар болса, оптикалық сандық кабельді қолданудың қажеті жоқ.
Если экран настройки
не отображается, выберите
в телевизоре правильный аудиовидеовход.
Егер орнату экраны көрсетілмесе,
теледидардағы дұрыс аудио/бейне
ұясын таңдаңыз.
Специальное приложение для этой модели доступно
как в Google Play, так и в App Store.
Выполните поиск SongPal и загрузите бесплатное
приложение, чтобы узнать больше о доступных удобных
функциях.
Google Play жəне App Store дүкендерінен жүйенің осы
моделіне арналған бағдарламаны жүктеп алуға болады.
“SongPal” дегенді іздеп, тегін бағдарламаны жүктеп алсаңыз,
қолайлы функциялар туралы қосымша ақпарат аласыз.
Download PDF

advertising