Sony | STR-DN850 | Sony STR-DN850 7.2-канальный AV-ресивер для домашнего кинотеатра Руководство по быстрой настройке и краткое руководство пользователя

Полные инструкции см. в справке.
Нұсқауларды орындау үшін Анықтамалық нұсқаулыққа кіріңіз.
MULTI CHANNEL AV RECEIVER
Для пользователей в Европе:
Еуропадағы тұтынушы үшін:
Руководство пользователя
Пайдаланушы нұсқаулығы
RU
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/
Поставляемые аксессуары:
Жинақтағы аксессуарлар:
Пульт дистанционного
управления (1)
Қашықтан басқару пульті (1)
Вам также потребуются
(не входят в комплект):
Мына құралдар да қажет болады
(жабдықталмаған):
Батареи R03 (размер AAA) (2)
R03 (AAA өлшемді)
батареялары (2)
Петлевая AM-антенна (1)
Тұзақ тəрізді АМ антеннасы (1)
KZ
Для пользователей в других регионах:
Басқа аймақтардағы тұтынушы үшін:
4-488-940-12(1) (RU-KZ)
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/
Микрофон-оптимизатор (1)
Оңтайландырғыш микрофон (1)
Проводная FM-антенна (1)
FM сым антеннасы (жер үсті) (1)
Шнур динамика
Динамик кабелі
Кабель HDMI
HDMI кабелі
Кабель LAN*1
LAN кабелі*1
Монофонический
аудиокабель
Монофондық дыбыс кабелі
Оптический цифровой кабель*1
Оптикалық сандық кабель*1
*1 Этот элемент может не требоваться в зависимости
от подключения.
*1 Бұл құрал қосылымға қарай қажет болмауы мүмкін.
STR-DN850
1
Настройка динамиков
Динамиктерді орнату
10 mm (13/32")
Неправильное соединение
может привести
к повреждению ресивера.
7.1 кан.
7.1-арна
5.1 кан.
5.1-арна
Монофонический аудиокабель
Монофондық дыбыс кабелі
7.1 кан.
7.1-арна
Или/Немесе*2
*2 По желанию можно подключить два фронтальных динамика вместо двух динамиков задних динамиков объемного звука.
*2 Қажет болған жағдайда екі көлемді артқы динамиктердің орнына екі алдыңғы жоғарғы динамиктерді қосуға болады.
Sony Corporation © 2014
Шнур динамика
Динамик кабелі
Или/Немесе*2
Дұрыс қоспау ресивердің
қатты зақымдалуына əкелуі
мүмкін.
2
Подключение телевизора и других
устройств
Теледидар мен басқа құрылғыларды қосу
3
4
Подключение к сети
Желіге қосылу

Проводное подключение
Сымды байланыс
Телевизор
Теледидар
Включение ресивера
Ресиверді қосу
5
Простая установка
Оңай орнату функциясын қолдану

Разместите микрофон-оптимизатор на уровне ушей там,
где вы обычно сидите.
Оңтайландырғыш микрофонын əдетте отыратын орынға құлақ
деңгейіне сай етіп қойыңыз.
Батареи
Батареялар
Кабель HDMI*3
HDMI кабелі*3
Кабель LAN
LAN кабелі
Оптический цифровой кабель
Оптикалық сандық кабель

Телевизор
Теледидар
Маршрутизатор
Маршрутизатор
Подключите шнур питания к розетке и нажмите ,
чтобы включить ресивер.
Аудио-бейне ресиверін іске қосу үшін айнымалы ток сымын
(электр сымы) қабырға розеткасына (қуат көзіне) жалғап,
 түймесін басыңыз.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить простую
установку [Easy Setup]. После завершения настройки
нажмите [Finish].
[Easy Setup] функциясын орындау үшін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз. Орнату процесі аяқталған соң, [Finish] түймесін
басыңыз.
Беспроводное подключение
Сымсыз байланыс
Другие устройства
Басқа құрылғылар
Кабель HDMI
HDMI кабелі
Другие устройства
Басқа құрылғылар
Чтобы слушать звук
с подключенных устройств,
нажмите нужную кнопку входа.
Затем включите устройство
и начните воспроизведение.
Кнопки входов
Наслаждайтесь!
Кіріс түймелер
Қосылған құрылғылардан дыбыс
шығару үшін қажетті құрылғыны
таңдап, кіріс түймесін басыңыз.
Содан кейін құрылғыны іске
қосып, ойнатуды бастаңыз.
Радио
Радио
Рақаттаныңыз!
*3 Если ваш телевизор оснащен разъемом HDMI ARC (Audio Return
Channel), вам не потребуется оптический цифровой кабель.
Настройки сети находятся в разделе "Настройки" главного меню.
Дополнительные сведения см. в справке.
*3 Егер теледидардың “ARC” (Audio Return Channel) жазуымен
HDMI ұяшығы бар болса, оптикалық сандық кабельді
қолданудың қажеті жоқ.
Басты мəзірдің Параметрлер мəзірінен Желі параметрлерін табуға
болады. Қосымша мəліметтерді Анықтамадан қараңыз.
Если экран настройки не
отображается, выберите
в телевизоре правильный
аудиовидеовход.
Егер орнату экраны көрсетілмесе,
теледидардағы дұрыс аудио/бейне
ұясын таңдаңыз.
Специальное приложение для этой модели
доступно как в Google Play, так и в App Store.
Выполните поиск SongPal и загрузите бесплатное
приложение, чтобы узнать больше о доступных
удобных функциях.
Google Play жəне App Store дүкендерінен жүйенің
осы моделіне арналған бағдарламаны жүктеп
алуға болады.
“SongPal” дегенді іздеп, тегін бағдарламаны жүктеп
алсаңыз, қолайлы функциялар туралы қосымша
ақпарат аласыз.
Download PDF