Sony | HD-SP1 | Sony HD-SP1 Εξωτερικός σκληρός δίσκος Οδηγίες χρήσης

4-577-471-13 (1)
Používatelia systému Mac OS
Dispozitiv de înregistrare a
datelor
1 Presuňte ikonu tejto jednotky na pracovnej ploche do
External Hard Drive
Внешний жесткий диск
Сыртқы қатты дискі
Зовнішній жорсткий диск
Operating Instructions/Návod na obsluhu/
Οδηγίες λειτουργίας/Instrucţiuni de utilizare/
Инструкции за експлоатация/
Посібник з експлуатації/
Инструкция по эксплуатации/
Пайдалану нұсқаулығы/Kullanma kılavuzu
2
položky koša [Trash].
Od počítača odpojte USB kábel.
Citiţi mai întâi aceste informaţii
Ochranné známky
 PlayStation je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
PS3 je ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
 Microsoft a Windows sú buď registrované ochranné známky alebo
ochranné známky americkej spoločnosti Microsoft Corporation
registrované v USA a/alebo ďalších krajinách.
 Mac OS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a ďalších krajinách.
Všetky ostatné názvy systémov a názvy výrobkov uvedené v tomto návode
na obsluhu so ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami patričných vývojárskych spoločností. V tomto návode na obsluhu
sa neuvádzajú značky a .
™ ®
Webová lokalita s podporou
Viac informácií o tejto jednotke nájdete na nasledujúcej stránke s podporou.
http://www.sony.net/hdd/
Συσκευή καταγραφής
δεδομένων
 A se vedea ilustraţia  pentru metoda de conectare.
 La utilizarea acestei unităţi cu un echipament audio-video, consultaţi de
asemenea instrucţiunile de utilizare ale echipamentului audio-video.
[Modelul HD-SP]
Această unitate este iniţializată în format NTFS.
 Pentru a folosi această unitate cu un echipament audio-video sau
cu un computer, în combinaţie cu un echipament audio-video,
iniţializaţi în prealabil unitatea cu echipamentul audio-video sau
cu programul „FAT32 Formatter” livrat pe computer.
 Pentru a folosi această unitate cu un sistem PS3™ (PlayStation®
3), iniţializaţi în prealabil unitatea cu programul „FAT32
Formatter” livrat pe computer. (Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale sistemului PS3™.)
 Pentru a înregistra de pe echipamentul audio-video pe această
unitate, este posibil să fie nevoie să iniţializaţi sau să înregistraţi
unitatea cu echipamentul audio-video. Procedând în acest fel,
veţi reformata unitatea la formatul echipamentului audio-video
şi este posibil să nu puteţi folosi această unitate cu un computer
sau alt echipament audio-video.
Atenţie
Iniţializarea sau înregistrarea acestei unităţi va şterge TOATE
datele stocate pe aceasta.
Διαβάστε πρώτα αυτό
 Δείτε την εικόνα  για τη μέθοδο σύνδεσης.
 Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα με οπτικοακουστικό εξοπλισμό,
ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες λειτουργίας του οπτικοακουστικού
εξοπλισμού.
HD-SP Series
© 2016 Sony Corporation
Printed in China
Отпечатано в Китае
Қытайда басып шығарылған
Надруковано у Китаї
[Μοντέλο HD-SP]
Η μονάδα αυτή έχει προετοιμαστεί σε μορφή NTFS.
 Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα με οπτικοακουστικό
εξοπλισμό ή με υπολογιστή σε συνδυασμό με οπτικοακουστικό
εξοπλισμό, προετοιμάστε αυτήν τη μονάδα εκ των προτέρων με
τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό ή με το παρεχόμενο λογισμικό
"FAT32 Formatter" σε υπολογιστή.
 Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα με ένα σύστημα PS3™
(PlayStation® 3), προετοιμάστε τη μονάδα εκ των προτέρων με το
παρεχόμενο λογισμικό "FAT32 Formatter" σε έναν υπολογιστή.
(Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του
συστήματος PS3™.)
 Για την εγγραφή από οπτικοακουστικό εξοπλισμό σε αυτή
τη μονάδα, ενδέχεται να πρέπει να προετοιμάσετε ή να
καταχωρήσετε αυτή τη μονάδα με τον οπτικοακουστικό
εξοπλισμό σας. Η ενέργεια αυτή διαμορφώνει ξανά τη μονάδα
στη μορφή του οπτικοακουστικού εξοπλισμού, επομένως
ίσως δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα με
υπολογιστή ή άλλο οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

Προσοχή
2
Η προετοιμασία ή καταχώρηση αυτής της μονάδας διαγράφει
ΟΛΑ τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
1
Λογισμικό
 Το λογισμικό αυτό είναι για χρήστες των Windows.
 Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση
Zariadenie na záznam
údajov
Prečítajte si najskôr
 Spôsob pripojenia nájdete na obrázku .
 Ak budete túto jednotku používať v spojení s audiovizuálnym zariadením,
pozrite si aj návod na obsluhu audiovizuálneho zariadenia.
[Model HD-SP]
Táto jednotka je inicializovaná vo formáte NTFS.
 Ak chcete túto jednotku používať v spojení v audiovizuálnym
zariadením alebo s počítačom v kombinácii s audiovizuálnym
zariadením, najprv vykonajte inicializáciu tejto jednotky
pomocou audiovizuálneho zariadenia alebo v počítači pomocou
dodávaného softvéru „FAT32 Formatter“.
 Ak chcete túto jednotku používať v spojení so systémom PS3™
(PlayStation® 3), najprv vykonajte inicializáciu tejto jednotky
v počítači pomocou dodávaného softvéru „FAT32 Formatter“.
(Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu svojho systému PS3™.)
 Aby ste mohli vykonať nahrávanie z audiovizuálneho zariadenia
na túto jednotku, možno budete musieť vykonať inicializáciu alebo
registráciu tejto jednotky vo vašom audiovizuálnom zariadení.
V tomto prípade dôjde k preformátovaniu jednotky do formátu
audiovizuálneho zariadenia a preto nebudete môcť túto jednotku
používať v spojení s počítačom alebo iným audiovizuálnym zariadením.
Upozornenie
Inicializovaním alebo registráciou tejto jednotky dôjde
k odstráneniu VŠETKÝCH údajov uložených v jednotke.
Η μονάδα αυτή είναι ένα όργανο ακριβείας. Ενδέχεται να υπάρξει απώλεια
των αποθηκευμένων δεδομένων λόγω ξαφνικής βλάβης. Ως προφύλαξη
ενάντια σε πιθανή βλάβη, αποθηκεύετε ανά τακτές περιόδους τα δεδομένα
από αυτήν τη μονάδα σε άλλο σημείο. Η Sony δεν θα επισκευάσει,
ανακτήσει ή αντιγράψει τα εγγεγραμμένα περιεχόμενα υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες.
Επίσης, η Sony δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή για την απώλεια
των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει από οποιαδήποτε αιτία.
 Λάβετε υπόψη τα παρακάτω όταν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές USB
ενώ είναι συνδεδεμένη αυτή η μονάδα σε εξοπλισμό.
 Η ταχύτητα μετάδοσης αυτής της μονάδας ενδέχεται να γίνει πιο αργή.
 Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα αν
είναι συνδεδεμένη σε εξοπλισμό μέσω διανομέα USB. Αν συμβεί αυτό,
επανασυνδέστε τη μονάδα απευθείας στη θύρα USB του εξοπλισμού.
Μη
συνδέσετε λάθος καλώδιο USB σε αυτήν τη μονάδα, που μπορεί να

προκαλέσει βλάβη στην υποδοχή.
Μην
αφαιρέσετε τη μονάδα αυτή από τον εξοπλισμό κατά την εγγραφή,

ανάγνωση ή διαγραφή δεδομένων. Μη χτυπήσετε, λυγίσετε, ρίξετε,
βρέξετε ή πιέσετε υπερβολικά τη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη
στα δεδομένα.
 Αν η μονάδα είναι ακόμα συνδεδεμένη με τον υπολογιστή στις παρακάτω
περιπτώσεις, ο υπολογιστής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
 Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση ή επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 Όταν ο υπολογιστής μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας
ή αδρανοποίησης ή επανέρχεται από αυτές τις καταστάσεις.
Αποσυνδέστε αυτή τη μονάδα από τον υπολογιστή πριν
πραγματοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.
 Η εγγύηση του προϊόντος μας περιορίζεται στον ίδιο τον Εξωτερικό
σκληρό δίσκο, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας και με τα εξαρτήματα που τον συνόδευαν στο καθορισμένο
και συνιστώμενο περιβάλλον. Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την
Εταιρία, όπως είναι η υποστήριξη χρηστών, υπόκεινται επίσης σε αυτούς
τους περιορισμούς.
Χειρισμός της μονάδας
Softvér
 Ide o softvér pre používateľov systému Windows.
 Na inštaláciu softvéru musíte mať oprávnenia správcu.
Poznámky o používaní
Táto jednotka predstavuje presný prístroj. V dôsledku náhlej poruchy
môže dôjsť k strate uložených údajov. V rámci bezpečnostných opatrení
pred možnou poruchou pravidelne ukladajte údaje z tejto jednotky inde.
Spoločnosť Sony za žiadnych okolností neopraví, neobnoví ani nevytvorí
kópiu zaznamenaného obsahu.
Okrem toho, spoločnosť Sony nezodpovedá za akékoľvek poškodenie alebo
stratu zaznamenaných údajov.
 Nasledujúce skutočnosti si uvedomte pri pripojení tejto jednotky
k zariadeniu a pri používaní iných USB zariadení.
 Prenosová rýchlosť tejto jednotky môže byť nižšia.
 Možno túto jednotku nebudete môcť používať v prípade pripojenia
k zariadeniu pomocou rozbočovača USB. Ak sa to stane, túto jednotku
pripojte priamo k USB portu zariadenia.
 K tejto jednotke nepripájajte nesprávny kábel, pretože môže dôjsť
k poškodeniu zásuvky.
 Túto jednotku počas zápisu, čítania alebo mazania údajov neodpájajte od
zariadenia. Neudierajte do nej, neohýbajte ju, nenechajte spadnúť, navlhnúť, ani na
ňu neaplikujte prílišnú silu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu údajov.
 Ak je jednotka v rámci nasledujúcich podmienok stále pripojená k
počítaču, počítač nemusí fungovať správne.
 Pri spúšťaní alebo reštartovaní počítača.
 Keď počítač prechádza do režimu spánku alebo dlhodobého spánku,
alebo sa z týchto režimov vracia.
Pred vykonávaním týchto činností odpojte jednotku od počítača.
 Záruka na náš výrobok je obmedzená iba na samotný externý pevný disk
pri normálnom používaní v súlade s týmito prevádzkovými inštrukciami a
s príslušenstvom, ktoré bolo dodané s týmto zariadením v špecifikovanom
alebo odporúčanom systémovom prostredí. Služby poskytované spoločnosťou,
ako napr. užívateľská podpora, tiež podliehajú týmto obmedzeniam.
Manipulácia s touto jednotkou
 Túto jednotku nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach.
V opačnom prípade môže dôjsť k zlyhaniu fungovania jednotky.
 Veľmi horúce, chladné alebo vlhké miesta
Túto jednotku nikdy nevystavuje účinkom vysokých teplôt, ako
je priame slnečné žiarenie, blízkosť ohrievačov alebo počas leta
v uzatvorenom aute. V opačnom prípade môže dôjsť k zlyhaniu
fungovania jednotky alebo k jej deformovaniu.
 Miesta s nízkym tlakom (nadmorská výška 3 000 alebo viac metrov)
 Miesta so silným magnetickým poľom alebo žiarením
 Miesta vystavené účinkom vibrácií alebo hlasitého zvuku
 Zle vetrané miesta
 Vlhké miesta
 Na nestabilnom povrchu
 Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτήν τη μονάδα στις παρακάτω
τοποθεσίες. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της
μονάδας.
 Σε υπερβολικά θερμό, κρύο ή υγρό μέρος
Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα εκτεθειμένη σε υψηλή θερμοκρασία,
όπως σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε καλοριφέρ ή στο εσωτερικό
ενός κλειστού αυτοκινήτου το καλοκαίρι. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας ή να παραμορφωθεί.
 Σε μέρη με χαμηλή πίεση (3.000 m ή περισσότερο πάνω από το επίπεδο
της θάλασσας)
 Σε μέρη όπου υπάρχει ισχυρό μαγνητικό πεδίο ή ακτινοβολία
 Σε μέρη που υπόκεινται σε δονήσεις ή ισχυρό θόρυβο
 Σε μέρος με ανεπαρκή εξαερισμό
 Σε υγρό μέρος
 Σε ασταθή επιφάνεια
 Η χωρητικότητα υπολογίζεται βάσει του κανόνα 1 GB = 1 δισεκατομμύριο
δυφιοσυλλαβές (byte). Ένα τμήμα της μνήμης χρησιμοποιείται για τις
λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων και, συνεπώς, ο χρησιμοποιήσιμος
χώρος του μέσου αποθήκευσης θα είναι λιγότερος.
Υψηλή θερμοκρασία αυτής της μονάδας
Κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, το κύριο μέρος της μονάδας
θερμαίνεται. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Ανάλογα με την κατάσταση
λειτουργίας, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 40 °C ή περισσότερο.
Ακουμπώντας την για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτήν την κατάσταση
μπορεί να προκληθούν εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας.
Παρεχόμενο λογισμικό
Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator και FAT32 Formatter.
* Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο που θα βρείτε στον εξωτερικό
σκληρό δίσκο.
(Software Download.html)
 Η επίδραση του λογισμικού επιτάχυνσης διαφέρει ανάλογα με τις
συνθήκες (μέγεθος ή αριθμός μεταφερόμενων αρχείων, προδιαγραφές
υπολογιστή, κ.λπ.).
Αποσύνδεση αυτής της μονάδας από
τον υπολογιστή
Σε αυτήν την ενότητα, περιγράφεται η διαδικασία για την αποσύνδεση
αυτής της μονάδας από τον υπολογιστή ενώ είναι ενεργοποιημένος ο
υπολογιστής.
Χρήστες Windows
1 Κάντε κλικ στο
στην περιοχή ειδοποιήσεων στην
κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας.
Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή
εμφανίζονται στην οθόνη.
2 Κάντε κλικ σε αυτήν τη μονάδα.
3 Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "Safe to
Remove Hardware" και aποσυνδέστε το καλώδιο USB
από τον υπολογιστή.
Vysoká teplota tejto jednotky
Počas používania tejto jednotky sa môže jej hlavná časť veľmi zohriať. Nejde
o poruchu. V závislosti na prevádzkovom stave môže jej teplota dosiahnuť
alebo prekročiť hodnotu 40 °C. Dlhodobý dotyk v takomto stave môže mať
za následok popáleniny spôsobené nízkou teplotou.
Dodávaný softvér
Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator a FAT32 Formatter.
* Podrobnosti si pozrite v dokumente na Externom pevnom disku.
(Software Download.html)
 Účinok softvéru na zvýšenie rýchlosti sa líši v závislosti na podmienkach
(veľkosť alebo počet prenášaných súborov, špecifikácie počítača a pod.).
Odpojenie tejto jednotky od počítača
V tejto časti popisujeme postup odpojenia tejto jednotky od počítača, pokiaľ
je počítač zapnutý.
Používatelia systému Windows
1 V oblasti oznámení v pravom spodnom rohu pracovnej
plochy kliknite na
.
Na obrazovke sa zobrazia zariadenia aktuálne pripojené k počítaču.
2 Kliknite na túto jednotku.
3 Počkajte, kým sa nezobrazí hlásenie „Safe to Remove
Hardware“ a od počítača odpojte USB kábel.
Χρήστες Mac OS
1 Μεταφέρετε και αποθέστε το εικονίδιο της μονάδας από
2
την επιφάνεια εργασίας στο [Trash].
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
Εμπορικά σήματα
 Η επωνυμία PlayStation είναι σήμα κατατεθέν της Sony Computer
Entertainment Inc.
Η επωνυμία PS3 είναι εμπορικό σήμα της Sony Computer Entertainment
Inc.
 Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα ή
εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation των Ηνωμένων Πολιτειών
στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
 Η επωνυμία Mac OS είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και
σε άλλες χώρες.
Όλα τα άλλα ονόματα συστημάτων και ονόματα προϊόντων που
αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας αποτελούν εμπορικά σήματα
ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιριών ανάπτυξής τους. Αυτές οι
οδηγίες λειτουργίας δεν εμφανίζουν τις ενδείξεις και .
™ ®
Τοποθεσία Web υποστήριξης
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη μονάδα, επισκεφτείτε
την παρακάτω τοποθεσία υποστήριξης.
http://www.sony.net/hdd/
Programul
 Acest program este pentru utilizatorii Windows.
 Aveţi nevoie de drepturi de administrator pentru a instala programul.
Observaţii privind utilizarea
Această unitate este un instrument preţios. Datele salvate pot fi pierdute
datorită unei defecţiuni neaşteptate. Ca o măsură de precauţie împotriva
unei posibile defectări, salvaţi periodic pe un alt suport datele aflate pe
această unitate. Sony, în niciun caz, nu va repara, recupera sau duplica
conţinutul înregistrat.
Mai mult, Sony, în niciun caz, nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau
pierdere a datelor înregistrate.
 Reţineţi următoarele aspecte când folosiţi alte dispozitive USB în cazul în
care conectaţi această unitate la echipament.
 Este posibil ca viteza de transfer a acestei unităţi să se reducă.
 Este posibil să nu puteţi folosi această unitate dacă este conectată la
echipament printr-un hub USB. În acest caz, reconectaţi unitatea în
mod direct la portul USB al echipamentului.
 Nu conectaţi un cablu USB incorect la această unitate, întrucât soclul
poate fi deteriorat.
 Nu deconectaţi această unitate de la echipament în timpul scrierii, citirii
sau ştergerii datelor. Nu loviţi, îndoiţi, aruncaţi, udaţi sau aplicaţi forţă
excesivă asupra aceste unităţi. În caz contrar, datele pot fi deteriorate.
 Dacă această unitate este încă conectată la computer în următoarele
situaţii, este posibil ca acest computer să nu funcţioneze corespunzător.
 Când porniţi sau reporniţi computerul.
 Când computerul intră în modul de aşteptare sau hibernare ori revine
din aceste stări.
Deconectaţi unitatea de la computer înainte de a efectua aceste operaţiuni.
 Garanţia oferită produsului este limitată numai la hard diskul extern,
când este utilizat normal, în conformitate cu aceste condiţii de utilizare şi
cu accesoriile care au fost incluse cu această unitate în mediul de sistem
specificat sau recomandat. Serviciile oferite de companie, cum ar fi
asistenţa pentru utilizator, sunt condiţionate de aceste restricţii.
Manipularea acestei unităţi
 Nu folosiţi sau depozitaţi această unitate în următoarele amplasamente. În
caz contrar, este posibil ca unitatea să se defecteze.
 Locuri foarte fierbinţi, reci sau umede
Niciodată nu lăsaţi această unitate expusă la temperaturi ridicate, cum ar
fi lumina solară directă, lângă un încălzitor sau într-o maşină închisă vara.
În caz contrar, este posibil ca unitatea să se defecteze sau să se deformeze.
 Amplasamente cu presiune joasă (3.000 m sau mai mult peste nivelul
mării)
 Locuri cu câmpuri magnetice sau radiaţii puternice
 Amplasamente supuse vibraţiilor sau zgomotelor puternice
 Spaţii ventilate necorespunzător
 Într-un loc umed
 Pe o suprafață instabilă
 Capacitatea este bazată pe 1 GB = 1 miliard de byte. O parte din memorie
este folosită pentru funcţii de gestionare a datelor şi ca urmare capacitatea
de stocare utilizabilă va fi mai mică.
Temperatura ridicată a acestei unităţi
Забележки относно използването
Това устройство е прецизен компонент. При внезапно възникване на
неизправност запазените данни може да бъдат загубени. Като предпазна
мярка срещу възможно възникване на неизправност, периодично запазвайте
данните от това устройство на друго място. При никакви обстоятелства Sony
няма да поправя, възстановява или възпроизвежда записаното съдържание.
Освен това Sony не носи отговорност за никакви щети или загуба на
записаните данни по каквато и да е причина.
 Когато използвате други USB устройства, имайте предвид следното
при свързване на това устройство към дадено оборудване.
 Скоростта на прехвърляне на информация на това устройство
може да намалее.
 Възможно е да не можете да използвате това устройство, ако
е свързано към оборудването чрез USB хъб. В такъв случай
свържете устройството директно към USB порта на оборудването.
Не
свързвайте погрешен USB кабел към това устройство, тъй като

може да повредите гнездото.
Не
изваждайте
това устройство от оборудването по време на запис,

четене или изтриване на данни. Не удряйте, не прегъвайте, не
изпускайте, не мокрете и не прилагайте прекомерна сила към това
устройство. В противен случай можете да повредите данните.
 Ако това устройство остава свързано с компютъра в посочените подолу ситуации, възможно е той да не работи нормално.
 При стартиране или рестартиране на компютъра.
 Когато компютърът влиза в режим на заспиване или в състояние
на бездействие, или излиза от тях.
Изключвайте устройството от компютъра преди да предприемете
тези операции.
 Нашата гаранция за продукта е ограничена само до самия външен
твърд диск при нормално използване в съответствие с тези
работни инструкции и съвместно с аксесоарите, включени заедно
с това устройство в определената или препоръчана работна среда.
Услугите, предоставяни от компанията, например поддръжка на
потребителите, също се подчиняват на тези изисквания.
Боравене с устройството
 Не го използвайте и не го съхранявайте на следните места. В
противен случай в него може да възникне неизправност.
 На много горещо, студено или влажно място.
В никакъв случай не оставяйте това устройство изложено на висока
температура, например на директна слънчева светлина, близо до
отоплителен уред или в затворен автомобил през лятото. В противен
случай в него може да възникне неизправност или то да се деформира.
 На места с ниско налягане (3 000 m или повече над морското
равнище)
 На места със силно магнитно поле или радиация
 На места, изложени на вибрации или силен шум
 На места с лоша вентилация
 На влажни места
 Върху нестабилна повърхност
Нагряване на устройството до висока
температура
При използване на това устройство основният му корпус се
нагорещява. Това не е неизправност. В зависимост от работното
състояние температурата може да нарасне до 40 °C и повече.
Докосването му за продължително време в това състояние може да
предизвика нискотемпературно изгаряне.
Предоставен софтуер
Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator и FAT32 Formatter.
* За подробности се обърнете към документа на външния твърд диск.
(Software Download.html)
 Влиянието на софтуера за ускоряване на работата е различно в
зависимост от условията (големина или брой на прехвърляните
файлове, технически характеристики на компютъра и т.н.).
Изключване на устройството от
компютъра
В този раздел е описана процедурата за изключване на това устройство
от компютъра при изключването на компютъра.
Потребители на Windows
1 Кликнете върху
в зоната за известия в долната
дясна част на десктопа.
Текущо свързаните към компютъра устройства се показват на екрана
2 Кликнете върху това устройство.
3 Изчакайте да се покаже съобщението “Safe to
Remove Hardware” и изключване на USB кабела от
компютъра.
Потребители на Mac OS
1 Изтеглете и пуснете в [Trash] иконата на това
устройство върху работния плот.
În timpul folosirii unităţii, aceasta devine fierbinte. Aceasta nu reprezintă
funcţionare necorespunzătoare. În funcţie de gradul de folosire, temperatura
poate urca până la 40 °C sau mai mult. Atingerea unităţii pe timp îndelungat
în aceste condiţii poate cauza arsură de temperatură redusă.
2 Изключeтe USB кабела от компютъра.
Programul livrat
 PlayStation е регистрирана търговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
PS3 е търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.
 Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или
търговски марки на американската компания Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или други държави.
 Mac OS е регистрирана търговска марка на Apple Inc. в САЩ и други
държави.
Всички други имена на системи и продукти, споменати в тези
инструкции за експлоатация, са търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните компании-разработчици. В тези
инструкции за експлоатация не са показани символите и .
Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator și FAT32 Formatter.
* Pentru detalii, vă rugăm să vă referiți la documentul salvat pe hard diskul extern.
(Software Download.html)
 Efectul programului de optimizare a vitezei diferă în funcţie de anumite
condiţii (mărimea fişierelor transferate, specificaţiile computerului etc.).
Deconectarea unităţii de la computer
În această secţiune, descriem procedura de deconectare a acestei unităţi de la
computer în timp ce computerul este pornit.
Utilizatorii Windows
1 Faceţi clic pe
din zona de notificare din partea
dreaptă de jos a ecranului.
Dispozitivele conectate în prezent la computer apar pe ecran.
2 Faceţi clic pe această unitate.
3 Aşteptaţi până când se afişează mesajul „Safe to Remove
Търговски марки
™ ®
Уебсайт за поддръжка
За повече подробности относно това устройство, посетете следния сайт
за поддръжка.
http://www.sony.net/hdd/
Пристрiй для запису
даних
Hardware” şi deconectaţi cablul USB de la computer.
Utilizatorii Mac OS
1 Trageţi cu mausul pictograma acestei unităţi de pe
2
desktop în [Trash].
Deconectaţi cablul USB de la computer.
Mărcile comerciale
 PlayStation este o marcă comercială înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
PS3 este o marcă comercială a Sony Computer Entertainment Inc.
 Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite şi/sau alte ţări.
 Mac OS este o marcă comercială înregistrată a Apple Inc. din Statele Unite
şi alte ţări.
Toate celelalte nume de sisteme şi nume de produse menţionate în aceste
instrucţiuni de utilizare sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiilor respective care le-au dezvoltat. Aceste
instrucţiuni de utilizare nu arată mărcile şi .
™ ®
Asistenţă pe Web
Pentru mai multe detalii cu privire la unitate, vizitaţi următorul site de
asistenţă.
http://www.sony.net/hdd/
Устройство за запис на
данни
Прочетете първо това
 Виж илюстрация  за начина на свързване.
 При използване на това устройство с аудио-визуално оборудване
направете справка и с инструкциите за експлоатация на аудиовизуалното оборудване.
[Модел HD-SP]
Това устройство е инициализирано във формат NTFS.
 За да го използвате с аудио-визуално оборудване
или с компютър в комбинация с такова оборудване,
инициализирайте го предварително на компютър чрез
аудио-визуалното оборудване или чрез предоставения
софтуер “FAT32 Formatter”.
 За да използвате това устройство със система PS3™
(PlayStation® 3), инициализирайте го предварително на
компютър с предоставения софтуер “FAT32 Formatter”.
(За подробности направете справка в инструкциите за
експлоатация на системата PS3™.)
 За да правите запис от аудио-визуално оборудване в това
устройство, може да се наложи да инициализирате или
регистрирате устройството с аудио-визуалното оборудване.
Това ще преформатира устройството във формата на
аудио-визуалното оборудване, така че няма да можете да
използвате това устройство с компютър или други аудиовизуални устройства.
Внимание
Инициализирането или регистрацията на това устройство ще
изтрие ВСИЧКИ запазени в него данни.
Софтуер
 Той е за потребители на Windows .
 За да инсталирате софтуера, трябва да имате администраторски
права.
Для ознайомлення в першу чергу
 Що стосується методу підключення, див. малюнок .
 В разі використання даного пристрою з аудіовізуальним
обладнанням також зверніться до посібника з експлуатації
аудіовізуального обладнання.
[Модель HD-SP]
Даний пристрій ініціалізовано в форматі NTFS.
 Для використання даного пристрою з аудіовізуальним
обладнанням або з комп’ютером в поєднанні з
аудіовізуальним обладнанням, заздалегідь виконайте
ініціалізацію даного пристрою за допомогою аудіовізуального
обладнання або за допомогою програмного забезпечення
« FAT32 Formatter », що додається, на комп’ютері.
 Для використання даного пристрою з системою PS3™
(PlayStation® 3), заздалегідь виконайте ініціалізацію даного
пристрою за допомогою програмного забезпечення « FAT32
Formatter », що додається, на комп’ютері. (Для отримання
детальної інформації зверніться до посiбника з експлуатації
системы PS3™.)
 Для виконання запису з аудіовізуального обладнання
на даний пристрій може знадобитися ініціалізація або
реєстрація даного пристрою з аудіовізуальним обладнанням.
Це призведе до повторного форматування даного пристрою
у формат аудіовізуального обладнання, після чого
використання даного пристрою з комп’ютером або іншим
аудіовізуальним обладнанням може стати неможливим.
Увага
Ініціалізація або реєстрація даного пристрою призведе до
вилучення ВСІХ збережених на ньому даних.
Програмне забезпечення
 Це програмне забезпечення призначене для користувачів Windows.
 Для встановлення програмного забезпечення потрібно мати права
адміністратора.
Примітки щодо використання
Даний пристрій є чутливим пристроєм. Збережені дані можуть бути
втрачені в результаті несподіваної несправності. В якості застережного
заходу на випадок несподіваної несправності періодично зберігайте
дані з пристрою на іншому носії. Компанія Sony за будь-яких обставин
не виконує виправлення, відновлення або копіювання записаного
контенту.
Крім того, компанія Sony не несе відповідальності за будь-які
пошкодження або втрати записаних даних з будь-якої причини.
 У випадку використання інших пристроїв USB майте на увазі
наступне під час під’єднання даного обладнання до комп’ютера.
 Швидкість передачі даного пристрою може знизитися.
 У випадку під’єднання до комп’ютера через концентратор USB
використання даного обладнання може бути неможливим. В
такому випадку під’єднайте дане обладнання безпосередньо до
порту USB комп’ютера.
 Не під’єднуйте невідповідний кабель USB до даного пристрою, що
може призвести до пошкодження гнізда.
 Не від’єднуйте даний пристрій від обладнання під час запису, зчитування
або видалення даних. Не ударяйте, не згинайте, не кидайте цей пристрій,
не допускайте його намокання та не піддавайте його дії надмірної сили.
Це може призвести до пошкодження даних.
 Якщо даний пристрій залишається підключеним до комп’ютера в
наступних ситуаціях, комп’ютер може не функціонувати належним
чином.
 Під час запуску або перезавантаження компьютера.
 Під час переходу комп’ютера в режим сну або режим гібернації та
при виході із них.
Від’єднайте даний пристрій від комп’ютера перед виконанням цих
операцій.
 Гарантії для даного продукту розповсюджуються тільки на сам
зовнішній жорсткий диск при його використанні з дотриманням
інструкцій з експлуатації, з аксесуарами, що додаються, і в системах
із заданими або рекомендованими характеристиками. Послуги, що
надаються компанією, такі як технічна підтримка клієнтів, також
визначаються даними обмеженнями.
Поводження з даним пристроєм
 Не використовуйте та не зберігайте даний пристрій у наступних
місцях. Це може призвести до несправності даного пристрою.
 В місцях з дуже високою або низькою температурою або високою
вологістю
В жодному разі не залишайте даний пристрій під впливом високої
температури, наприклад, під прямими сонячними променями,
поряд з обігрівачем або всередині зачиненого автомобіля влітку. Це
може призвести до несправності або деформації даного пристрою.
 В місцях з низьким тиском (3000 м або вище над рівнем моря)
 В місцях, що знаходяться під впливом сильного магнітного поля
або радіації
 В місцях, що знаходяться під впливом вібрації або гучного шуму
 В місці з поганою вентиляцією
 В місці з високою вологістю
 На нестійкій поверхні
Висока температура даного пристрою
Під час використання даного пристрою його основний корпус
може нагріватися. Це не є несправністю. В залежності від робочого
стану його температура може підвищуватися до 40 °C або вище.
Тривале торкання до нього в такому стані може призвести до
низькотемпературного опіку.
Програмне забезпечення, що додається
Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator та FAT32 Formatter.
* Детальну інформацію наведено у документі на зовнішньому
жорсткому диску.
(Software Download.html)
 Ефективність програмного забезпечення для прискорення
відрізняється в залежності від умов (розміру та числа файлів, що
передаються, технічних характеристик комп’ютера, тощо).
Від’єднання даного пристрою від
комп’ютера
В даному розділі описана процедура від’єднання даного пристрою від
комп’ютера, коли комп’ютер увімкнено.
Для користувачів системи Windows
1 Клацніть значок
в області повідомлень в
нижньому правому кутку робочого столу.
На екрані з’явиться перелік пристроїв, під’єднаних до комп’ютера
в даний момент.
2 Клацніть на даному пристрої.
3 Дочекайтесь, поки з’явиться повідомлення « Safe
to Remove Hardware », і від’єднайте кабель USB від
комп’ютера.
Для користувачів системи Mac OS
1 Перетягніть значок даного пристрою з робочого
2
столу до папки [Trash].
Від’єднайте кабель USB від комп’ютера.
прикладывайте к нему чрезмерной силы. Это может привести к
повреждению данных.
 Если данное устройство остается подключенным к компьютеру
в следующих ситуациях, компьютер может не функционировать
надлежащим образом.
 При запуске или перезагрузке компьютера.
 При переходе компьютера в режим сна или режим гибернации,
или при выходе из них.
Отсоедините данное устройство от компьютера перед выполнением
этих операций.
 Гарантии для данного продукта распространяются только на сам
внешний жесткий диск при его использовании с соблюдением
инструкций по эксплуатации, с прилагающимися аксессуарами и в
системах с заданными или рекомендованными характеристиками.
Услуги, предоставляемые компанией, такие как техническая
поддержка клиентов, также определяются данными ограничениями.
Обращение с данным устройством
 Не используйте и не храните данное устройство в следующих местах.
Это может привести к неисправности данного устройства.
 В местах с очень высокой или низкой температурой или с высокой
влажностью
Ни в коем случае не оставляйте данное устройство под
воздействием высокой температуры, например, под прямыми
солнечными лучами, возле обогревателя или внутри закрытого
автомобиля летом. В противном случае это может привести к
неисправности или деформации данного устройства.
 В местах с низким давлением (3000 м или выше над уровнем моря)
 В местах, находящихся под воздействием сильного магнитного
поля или радиации
 В местах, подверженных вибрации или громкому шуму
 В месте с плохой вентиляцией
 Во влажном месте
 На неустойчивой поверхности
Высокая температура данного устройства
При использовании данного устройства его основной корпус может
нагреваться. Это не является неисправностью. В зависимости от
рабочего состояния его температура может повышаться до 40 °C или
выше. Длительное прикосновение к нему в таком состоянии может
привести к низкотемпературному ожогу.
Прилагаемое программное обеспечение
Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator и FAT32 Formatter.
* Подробные сведения приведены в документе на внешнем жестком диске.
(Software Download.html)
 Эффективность ускоряющего программного обеспечения отличается
в зависимости от условий (размера и числа передаваемых файлов,
технических характеристик компьютера и т.п.).
Отсоединение данного устройства от
компьютера
В данном разделе описана процедура отсоединения данного устройства
от компьютера, когда компьютер включен.
Для пользователей системы Windows
1 Щелкните значок
в области уведомлений в
нижнем правом углу рабочего стола.
На экране появится список устройств, подключенных к компьютеру
в данный момент.
2 Щелкните на данном устройстве.
3 Подождите, пока появится сообщение “Safe to
Товарні знаки
1 Перетащите значок данного устройства с рабочего
™ ®
Веб-сайт підтримки
Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.
Країна і дата виготовлення зазначені на упаковці.
Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці зі штрихкодом у наступному форматі: YYYY-MM, YYYY – рік виготовлення, де MM
– місяць.
Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке со штрихкодом в следующем формате: YYYY-MM, YYYY - год изготовления, где MM
- месяц.
Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре
вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і
лугів.
Температура зберігання: від -20 до + 60°C. Відносна вологість зберігання:
90%.
Робоча температура: від 0 до 40°C. Робоча відноснавологість: 8-90%
Товары сохраняют в упакованном виде в темных, сухих, чистых, хорошо
вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и
щелочей. Температура хранения: от -20 до + 60°C. Относительная
влажность хранения: 90%. Рабочая температура: от 0 до 40°C.
Рабочаяотносительная влажность: 8-90%.
Устройство для записи
данных
Для ознакомления в первую очередь
 Что касается метода подключения, см. рисунок .
 При использовании данного устройства с аудиовизуальным
оборудованием, также см. инструкцию по эксплуатации
аудиовизуального оборудования.
[Модель HD-SP]
Данное устройство инициализировано в формате NTFS.
 Для использования данного устройства с аудиовизуальным
оборудованием или с компьютером в сочетании с
аудиовизуальным оборудованием, заранее выполните
инициализацию данного устройства с помощью
аудиовизуального оборудования или с помощью прилагаемого
программного обеспечения “FAT32 Formatter” на компьютере.
 Для использования данного устройства с системой PS3™
(PlayStation® 3) заранее выполните инициализацию данного
устройства с помощью прилагаемого программного обеспечения
“FAT32 Formatter” на компьютере. (Подробные сведения
приведены в инструкции по эксплуатации системы PS3™.)
 Для выполнения записи с аудиовизуального оборудования
на данное устройство может потребоваться инициализация
или регистрация данного устройства с аудиовизуальным
оборудованием. Это приведет к повторному форматированию
данного устройства в формат аудиовизуального
оборудования, после чего использование данного устройства
с компьютером или другим аудиовизуальным оборудованием
может стать невозможным.
Внимание
Инициализация или регистрация данного устройства
приведет к удалению ВСЕХ хранящихся на нем данных.
Программное обеспечение
 Данное программное обеспечение предназначено для пользователей
Windows.
 Для установки программного обеспечения необходимо иметь права
администратора.
Примечания относительно
использования
Данное устройство является чувствительным устройством.
Сохраненные данные могут быть потеряны в результате внезапного
отказа. В качестве меры предосторожности на случай внезапного
отказа периодически сохраняйте данные с устройства на другом
носителе. Компания Sony ни при каких обстоятельствах не выполняет
исправление, восстановление или копирование записанного
содержимого.
Кроме того, компания Sony не несет ответственности за любые
повреждения или потерю записанных данных по какой-либо причине.
 При использовании других устройств USB имейте в виду следующее
во время подсоединения данного устройства к оборудованию.
 Скорость передачи данного устройства может снизиться.
 В случае подсоединения к оборудованию через концентратор USB
использование данного устройства может быть невозможным.
Если это произойдет, подсоедините данное устройство
непосредственно к порту USB оборудования.
 Не подсоединяйте несоответствующий кабель USB к данному
устройству, что может привести к повреждению гнезда.
 Не отсоединяйте данное устройство от оборудования во время
записи, считывания или удаления данных. Не ударяйте, не сгибайте,
не роняйте данное устройство, не допускайте его намокания и не
Осы құрылғының жоғары температурасы
Бұл құрылғыны қолданған кезде оның корпусы қызады. Бұл ақаулық
емес. Жұмыс күйіне байланысты оның температурасы 40 °C немесе
жоғары көтерілуі мүмкін. Мұндай кезде оған ұзақ уақыт тиіп тұрсаңыз,
төмен температуралы күйікке шалдығуыңыз мүмкін.
Бірге берілетін бағдарламалық құрал
Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator жəне FAT32 Formatter.
* Толық ақпарат алу үшін, Сыртқы қатты дисктегі құжатты қараңыз.
(Software Download.html)
 Жылдамдықты арттыру бағдарламалық құралының əсері жағдайға
байланысты əртүрлі болуы мүмкін (тасымалданатын файлдардың
өлшемі, компьютердің сипаттамасы жəне т.б.).
Құрылғыны компьютерден ажырату
Бұл бөлімде компьютер қосылып тұрған кезде, құрылғыны одан
ажырату процедурасы сипатталады.
Windows пайдаланушылары
1 Жұмыс үстелінің төменгі оң жағындағы
хабарландыру аумағында
басыңыз.
Экранда компьютерге қосылып тұрған құрылғылар көрсетіледі.
болғанша күтіңіз, одан USB кабелін компьютерден
ажыратыңыз.
стола в папку [Корзина].
Товарные знаки
 PlayStation является зарегистрированным товарным знаком Sony
Computer Entertainment Inc.
PS3 является товарным знаком Sony Computer Entertainment Inc.
 Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или
других странах.
 Mac OS является зарегистрированным товарным знаком корпорации
Apple Inc. в США и других странах.
Все другие названия систем и изделий, упомянутые в данной
инструкции по эксплуатации, являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих
компаний-разработчиков. В данной инструкции по эксплуатации не
показаны знаки и .
™ ®
Технические характеристики
Размеры (приблиз.)
HD-SP1:
86,6 мм × 24 мм × 127 мм(Ш × В × Г, без выступов)
Масса (приблиз.)
HD-SP1: 260 г
Комплектность поставки
Внешний жесткий диск (1), кабель USB 3.1 Gen1 (1), Набор печатной
документации
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
Веб-сайт поддержки
белгішесін
2 Осы құрылғыны басыңыз.
3 «Safe to Remove Hardware» хабарламасы пайда
2 Отсоедините кабель USB от компьютера.
Строк експлуатації виробу: Залежить від гарантійного терміну.
Детальна інформація щодо даного пристрою наведена на наступному
веб-сайті підтримки.
http://www.sony.net/hdd/
Бұл құрылғыны ұстау
 Құрылғыны мына жерлерде сақтамаңыз. Əйтпесе, құрылғы бұзылуы
мүмкін.
 Өте ыстық, суық немесе ылғал жерде
Құрылғыны жоғары температура ықпалында қалдырмаңыз,
мысалы тікелей күн астында, жылытқыш қасында немесе жазда
жабық автокөлік ішінде. Əйтпесе, құрылғы бұзылуы немесе
деформацияға ұшырауы мүмкін.
 Қысымы аз жерлер (теңіз деңгейінен 3000 м не одан жоғары)
 Күшті магниттік өріс немесе радиация бар жерде
 Діріл немесе қатты шуыл бар жерлерде
 Вентиляциясы аз жерде
 Ылғалды жерде
 Тұрақсыз бетте
Remove Hardware”, и отсоедините кабель USB от
компьютера.
Для пользователей системы Mac OS
 PlayStation є зареєстрованим товарним знаком Sony Computer
Entertainment Inc.
PS3 є товарним знаком Sony Computer Entertainment Inc.
 Microsoft та Windows є зареєстрованими товарними знаками або
товарними знаками Microsoft Corporation в США та/або інших
країнах.
 Mac OS є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple Inc. в
США та інших країнах.
Всі інші назви систем та виробів, зазначені у цій інструкції з
експлуатації, є товарними знаками або зареєстрованими товарними
знаками відповідних компаній-розробників. В цій інструкції з
експлуатації не показано знаки та .
Оған қоса, Sony компаниясы кез келген зақымға немесе кез келген
себептен жазылған деректердің жоғалуына жауапты болмайды.
 Бұл құрылғыны жабдыққа қосқанда, басқа USB құрылғыларын
қолданған кезде төмендегілерді ескеріңіз.
 Бұл құрылғының тасымалдау жылдамдығы төмендеуі мүмкін.
 Құрылғы жабдыққа USB хабы арқылы қосылған болса, оны
пайдалана алмауыңыз мүмкін. Бұл орын алса, құрылғыны
жабдықтың USB портына тікелей қосыңыз.
 Құрылғыға қате USB кабелін жалғамаңыз, себебі ол ұяны зақымдауы
мүмкін.
 Деректерді жазу, оқу немесе жою кезінде құрылғыны жабдықтан
ажыратпаңыз. Бұл құрылғыны соқпаңыз, майыстырмаңыз, құлатпаңыз,
суламаңыз немесе оған қатты күш салмаңыз. Əйтпесе, деректер зақымдалуы
мүмкін.
Бұл
құрылғы төмендегі жағдайларда əлі компьютерге қосылып

тұрса, компьютер дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Компьютерді
іске қосқанда немесе қайта іске қосқан кезде.

 Компьютер ұйқы немесе гибернация режиміне көшкенде немесе
олардан шыққан кезде.
Бұл əрекеттерді орындамас бұрын, құрылғыны компьютерден
ажыратыңыз.
 Біздің өнім кепілдігі пайдалану нұсқауларына жəне осы құрылғымен
бірге ұсынылған қосымша жабдықтармен бірге немесе ұсынылған
жүйелік талаптарға сəйкес пайдалану жағдайында Сыртқы қатты
дискімен ғана шектеледі. Пайдаланушыны қолдау қызметі сияқты,
Компания ұсынатын қызметтер, бұл шектеулердің бөлігі болып
табылады.
Mac OS пайдаланушылары
1 Жұмыс үстеліндегі бұл құрылғының белгішесін
2
[Trash] қалтасына апарып тастаңыз.
USB кабелін компьютерден ажыратыңыз.
Сауда белгілері
 PlayStation – Sony Computer Entertainment Inc. компаниясының
тіркелген сауда белгісі.
PS3 – Sony Computer Entertainment Inc. компаниясының сауда белгісі.
 Microsoft жəне Windows Құрама Штаттардың Microsoft Corporation
компаниясының Құрама Штаттардағы жəне/немесе басқа елдердегі
тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері болып табылады.
 Mac OS – Apple Inc. компаниясының АҚШ жəне басқа елдердегі
тіркелген сауда белгіcі.
Осы нұсқаулықта аталған барлық басқа жүйе атаулары мен өнім
атаулары тиесілі өндіруші компанияларының сауда белгілері немесе
тіркелген сауда белгілері болып табылады. Бұл нұсқаулықта ™ жəне ®
белгілері көрсетілмеген.
Сипаттамасы
вход
5V 0.9A
Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці
зі штрих-кодом у наступному форматі: YYYY-MM, YYYY – рік
виготовлення, де MM – місяць.
Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке
со штрих-кодом в следующем формате: YYYY-MM, YYYY - год
изготовления, где MM - месяц.
Деректерді жазу
құрылғысы
Алдымен осыны оқып шығыңыз
 Қосу əдісін  суретінен қараңыз.
 Құрылғыны аудио-бейне жабдығымен қолдансаңыз, сол аудио-бейне
жабдықтың пайдалану нұсқаулығын да қараңыз.
[HD-SP үлгісі]
Бұл құрылғы NTFS пішімінде баптандырылған.
 Құрылғыны аудио-бейне жабдығымен немесе аудиобейне жабдығымен бірге компьютермен қолдану үшін,
құрылғыны алдын ала аудио-бейне жабдығымен
немесе компьютерде бірге берілетін «FAT32 Formatter»
бағдарламасымен баптандырыңыз.
Құрылғыны
PS3™ (PlayStation® 3) жүйесімен пайдалану

үшін компьютерде бірге берілетін «FAT32 Formatter»
бағдарламасымен алдын ала баптандырыңыз. (Мəлімет
алу үшін PS3™ жүйесінің пайдалану нұсқаулығын
қараңыз.)
 Аудио-бейне жабдығынан осы құрылғыға жазу үшін
құрылғыны аудио-бейне жабдықпен баптандыру немесе
тіркеу қажет болуы мүмкін. Мұның нəтижесінде құрылғы
аудио-бейне жабдықтың пішіміне қайта пішімдендіріліп,
оны компьютермен немесе басқа аудио-бейне
жабдықпен пайдалану мүмкін болмауы ықтимал.
Сақтандыру
Құрылғыны баптандыру немесе тіркеу нəтижесінде онда
сақталған БАРЛЫҚ деректер жойылады.
Бағдарламалық құрал
 Бұл бағдарламалық құрал Windows пайдаланушыларына арналған.
 Бағдарламалық құралды орнату үшін əкімші басымдықтары қажет.
Пайдалану бойынша ескертпелер
Бұл құрылғы дəл электрондық құрал болып табылады. Сақталған
деректер кенет бұзылу себебінен жоғалуы мүмкін. Бұзылудан сақтану
шарасы ретінде осы құрылғыдағы деректерді басқа жерге мерзімді
түрде сақтап отырыңыз. Sony компаниясы ешбір жағдайда жазылған
мазмұндарды жөндемейді, қалпына келтірмейді немесе көшірмесін
жасамайды.
Yazılım
 Bu yazılım Windows kullanıcıları içindir.
 Yazılımı kurmak için yönetici ayrıcalıkları gerekmektedir.
Kullanım hakkında Notlar
Bu cihaz hassas bir cihazdır. Ani bir arıza nedeniyle kaydedilmiş veriler
kaybedilebilir. Olası bir arızaya karşı önlem olarak, cihazdaki verileri belirli
aralıklarla başka bir yere kaydedin. Sony hiçbir koşul altında kaydedilmiş
içeriği onarmaz, geri yüklemez ya da kopyalamaz.
Ayrıca, Sony kaydedilen verilerin herhangi bir nedenle zarar görmesinden
veya kaybından sorumlu değildir.
 Bu cihazı bir ekipmana bağlarken diğer USB aygıtlarını kullanıyorsanız
aşağıdakilere dikkat edin.
 Cihazın aktarım hızı yavaşlayabilir.
 Cihaz bir USB hub üzerinden ekipmana bağlanmışsa cihazı
kullanamayabilirsiniz. Bu durumda, bu cihazı doğrudan ekipmanın
USB bağlantı noktasına takın.
Bu
cihaza, sokete zarar verebilecek yanlış bir USB kablo takmayın.

 Veri yazılırken, okunurken veya silinirken cihazı ekipmandan çıkarmayın.
Cihaza vurmayın, bükmeyin, düşürmeyin, ıslatmayın ya da üzerine aşırı
güç uygulamayın. Aksi taktirde veri zarar görebilir.
 Bu cihaz aşağıdaki durumlarda bilgisayara bağlı kalmaya devam ederse,
bilgisayar doğru çalışmayabilir.
 Bilgisayarı başlattığınızda veya yeniden başlattığınızda.
 Bilgisayar uyku ya da hazırda bekleme moduna girerken veya bu
modlardan çıkarken.
Bu işlemleri yapmadan önce cihazın bilgisayarla bağlantısını kesin.
 Ürün garantimiz yalnız bu işletim talimatlarına göre ve cihazla birlikte
verilen aksesuarlar ile özellikle belirtilen ya da önerilen sistem ortamında
normal olarak kullanıldığında Harici Sabit Diskin kendisiyle sınırlıdır.
Şirket tarafından sağlanan kullanıcı desteği gibi hizmetler de bu
kısıtlamalara tabidir.
Cihazın kullanımı
 Bu cihazı aşağıdaki ortamlarda kullanmayın veya saklamayın. Aksi
takdirde cihaz arızalanabilir.
 Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerler
Bu cihazı asla doğrudan güneş ışığı, bir ısıtıcının yanı veya yaz
mevsiminde kapalı bir arabanın içi gibi yüksek ısıya maruz bırakmayın.
Aksi takdirde cihaz arızalanabilir veya şekli bozulabilir.
 Düşük basınçlı yerler (deniz seviyesinden 3.000 m veya daha yüksek
veya 0,5 atmosfer veya daha düşük basınçlı yerler)
 Güçlü manyetik alan veya radyasyon bulunan yerler
 Titreşime veya yüksek sese maruz kalan yerler
 İyi havalandırılmamış yerler
 Nemli bir yerde
 Dengesiz bir yüzeyde
Cihazın fazla ısınması
Bu cihaz kullanılırken ana gövdesi ısınır. Bu bir arıza değildir. Kullanım
durumuna bağlı olarak, sıcaklık 40 °C veya üzerine çıkabilir. Bu durumda
cihaza uzun süre dokunulması düşük sıcaklıkta bir yanığa neden olabilir.
Birlikte verilen yazılım
Backup Manager 2, Data Transfer Accelerator ve FAT32 Formatter.
* Ayrıntılar için lütfen Harici Sabit Diskte bulunan belgeye bakın.
(Software Download.html)
 Hızlandırma yazılımının etkisi koşullara (aktarılan dosya boyutu veya
sayısı, bilgisayar özellikleri, vb.) göre farklılık gösterir.
Cihazın Bilgisayar Bağlantısının
Kesilmesi
Bu bölümde, bilgisayar açıkken bu cihazın bilgisayarla bağlantısının
kesilmesi için izlenecek prosedür açıklanmaktadır.
Windows kullanıcıları
1 Masaüstünün sağ alt kısmındaki bildirim alanında
bulunan
(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/
Windows Vista) öğesini tıklatın.
Mac OS kullanıcıları
Бұл құрылғы туралы қосымша мəлімет алу үшін мына қолдау көрсету
сайтына кіріңіз.
http://www.sony.net/hdd/
Товары сохраняют в упакованном виде в темных, сухих, чистых,
хорошо вентилируемых помещениях, изолированных от мест
хранения кислот и щелочей. Температура хранения: от -20 до + 60°C.
Относительнаявлажность хранения: 90%. Рабочая температура: от 0
до 40°C.
Рабочаяотносительная влажность: 8-90%.
Bu cihazın biçimlendirilmesi veya kaydedilmesi üzerinde
bulunan TÜM verileri siler.
Жабдықтамасы
Сыртқы қатты дискі (1), USB 3.1 Gen1 кабелі (1), Басылған құжаттама
жинағы
Изготовитель: Сони Корпорейшн 1-7-1, Конан, Минато-ку, Токио,
Япония, 108-0075
Страна и дата выпуска указаны на упаковке.
Dikkat
2 Bu cihazın üzerini tıklatın.
3 “Safe to Remove Hardware” mesajı görüntüleninceye
Дизайны мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Срок службы устройства: на основе гарантийного срока.
 Ses ve görüntü ekipmanından bu cihaza kayıt yapmak için, bu
cihazı ses ve görüntü ekipmanınızla biçimlendirmeniz veya
kaydettirmeniz gerekebilir. Bu işlem yapıldığında cihaz ses
ve görüntü ekipmanının biçiminde yeniden biçimlendirilir,
bu nedenle bu cihazı bilgisayar veya diğer ses ve görüntü
ekipmanlarıyla kullanamayabilirsiniz.
Өлшемдері(Шамамен)
HD-SP1:
86,6 мм × 24 мм × 127 мм (Е × Б × Т, шығыңқы жерлерді қоспағанда)
Салмағы (Шамамен)
HD-SP1: 260 г
Подробные сведения относительно данного устройства приведены на
следующем веб-сайте поддержки.
http://www.sony.net/hdd/
Импортер на территории РФ: АО “Сони Электроникс”, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, 6, Россия
[HD-SP modeli]
Bu cihaz NTFS ile biçimlendirilmiştir.
 Bu cihazı ses ve görüntü ekipmanıyla veya ses ve görüntü
ekipmanıyla birlikte çalışan bir bilgisayarla kullanıyorsanız,
cihazı önceden ses ve görüntü ekipmanınızla veya bilgisayarda
yer alan “FAT32 Formatter” yazılımıyla biçimlendirin.
 Bu cihazı bir PS3™ (PlayStation® 3) sistemiyle birlikte
kullandığınızda, cihazı önceden bilgisayarda yer alan “FAT32
Formatter” yazılımıyla biçimlendirin. (Daha fazla detay için PS3™
sisteminizin kullanım kılavuzuna başvurun.)
Қолдау көрсету веб-сайты
Дайындаушы: “Сони Корпорейшн”
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония
Кеден одағы жеріндегі шетелден əкелуші:
“Сони Электроникс” ЖАҚ, Ресей, 123103, Мəскеу, Карамышевский өтпе
көшесі, 6
Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінəрат-талаптар
қабылдайтын ұйым
АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане
050059 Алматы, улица Иванилова, д. 58
050059 Алматы қаласы, Иванилов көшесі, 58 үй
Бұйымды пайдалану мерзімі: Кепілдік мерзіміне негізделген.
Өндіру елі мен күні бумада басып шығарылған.
енгізу
5V 0.9A
Halihazırda bilgisayara bağlı bulunan aygıtlar ekranda görüntülenir.
kadar bekleyin ve USB kabloyu bilgisayardan çıkarın.
1 Masaüstündeki bu cihaza ait simgeyi [Trash] içine
sürükleyip bırakın.
2 USB kabloyu bilgisayardan çıkarın.
Ticari Markalar
 PlayStation, Sony Computer Entertainment Inc. şirketinin tescilli ticari
markasıdır.
PS3, Sony Computer Entertainment Inc. şirketinin ticari markasıdır.
 Microsoft ve Windows Birleşik Devletler Microsoft Corporation şirketinin
Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya
ticari markalarıdır.
 Mac OS, Apple Inc. şirketinin A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli ticari
markasıdır.
Bu kullanım kılavuzunda adı geçen diğer tüm sistem adları ve ürün adlarının
her biri kendisini geliştiren şirketin ticari markası veya tescilli ticari
markasıdır. Bu kullanım kılavuzunda ve işaretleri gösterilmemiştir.
™ ®
Destek Web Sitesi
Bu cihaz hakkında daha fazla bilgi almak için, aşağıdaki destek sitesini
ziyaret edin.
http://www.sony.net/hdd/
Üretici Firma:
Sony Corporation
Veri kayıt cihazı
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya
neme maruz bırakmayın.
Bu ürün, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonya tarafından veya onun adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına
dayanılarak ürün uyumluluğu konusundaki sorgulamalar, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belçika adresindeki yetkili temsilciye yönlendirilecektir. Servis veya
garantiyle ilgili konularda, servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere
başvurunuz.
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
İTHALATÇI FİRMA
Avrupa’daki müşteriler için
Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların İmhası (Avrupa Birliği ve diğer
Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir
ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun
yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü
için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak,
uygunsuz bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan
sağlığı açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların
önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Materyallerin
geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında
daha detaylı bilgi için lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü satın aldığınız
satıcı ile temasa geçiniz.
İlk önce bunu okuyun
 Bağlantı yöntemi için  şekline bakın.
 Bu üniteyi ses ve görsel donanımlarla birlikte kullanmanız durumunda ses
ve görsel donanım kullanım kılavuzlarına da başvurun.
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/
İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)
Download PDF

advertising