Sony | SA-VS150H | Sony SA-VS150H Инструкция по эксплуатации

4-147-992-41(1)
Home Theatre
Speaker System
SA-VS350H
SA-VS150H
©2009 Sony Corporation
7.1-kanals højttalersystem
A-1 7.1-kanavainen
kaiutinjärjestelmä
Center
Keski
Front (højre)
Etu (oikea)
Center
Keski
Subwooferen set bagfra
Apubassokaiuttimen takaosa
5.1-kanals højttalersystem
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Center
Keski

POWER
C
Front (højre)
Etu (oikea)
VS350H
Beslag
Asennuskiinnike
Subwoofer
Apubassokaiutin
Center
Keski
Front (venstre)
Etu (vasen)
VS350H
Front (højre)
Etu (oikea)
Surround
(venstre)
Taka (vasen)
Frontpanel
Etupaneeli
B
Subwoofer
Apubassokaiutin
Front
(venstre)
Etu (vasen)
Front (højre)
Etu (oikea)
Surround (højre)
Surround
Taka (oikea)
(venstre)
Taka (vasen)
Surround bag
Takakeski
Surround bag (højre)
Takakeski (oikea)
Højttalerne set bagfra
Kaiuttimien takaosat
A-3
Subwoofer
Apubassokaiutin
Front (venstre)
Etu (vasen)
Surround (højre)
Taka (oikea)
Surround (venstre)
Taka (vasen)

6.1-kanals højttalersystem
6.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Subwoofer
Apubassokaiutin
Front (venstre)
Etu (vasen)
Surround bag (venstre)
Takakeski (vasen)
A-2
Forstærker
Vahvistin
Surround (højre)
Taka (oikea)
Højttalerfod
Kaiutinjalusta
Bagpanel
Takapaneeli
ON / STANDBY
Surround
(højre)
Taka
(oikea)
LINE IN
MAX
BASS BOOST
MIN
MAX
BASS
BOOST
Surround
bag (højre)
Takakeski
(oikea)
Surround
bag
(venstre)
Takakeski
(vasen)
Surround (venstre)
Taka (vasen)
LEVEL
LEVEL
MIN
NORMAL
PHASE
REVERSE
REVERSE
POWER SAVE
OFF
Dansk
PHASE
POWER
SAVE
Suomi
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand må du ikke dække
ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner
osv. Du må ikke anbringe åbne flammer som eksempelvis
tændte lys på apparatet.
For at reducere risikoen for elektrisk stød, må du ikke udsætte
dette apparat for dryp eller sprøjt, og undlad at placere
genstande der indeholder væsker, som eksempelvis vaser, på
apparatet.
Systemet skal fastgøres til gulvet/væggen i overensstemmelse
med monteringsvejledningen for at undgå personskade.
Strømmen til systemet er ikke afbrudt, så længe netledningen
sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve
systemet er blevet slukket.
Eftersom hovedstikket benyttes til at afbryde strømmen til
enheden, skal denne forbindes med et lettilgængelig ACudtag. Hvis du bemærker en anormalitet ved enheden, skal
hovedstrømmen fra AC-udtaget øjeblikkeligt afbrydes.
Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget begrænset,
som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab.
Specifikationer
Sørg for, at der er slukket for alle komponenter (herunder
subwooferen), før du udfører tilslutningen.
Slut højttalersystemet til højttalerudgangsstikkene på en
forstærker.
Tegningen viser et eksempel på tilslutning af højttalerne til en
forstærker.
Yderligere oplysninger på tilslutning til en forstærker findes i
den betjeningsvejledning, der fulgte med din forstærker.
SS-FVS350 (fronthøjttalere til SA-VS350H)
Tilslutning af højttalerne (D)
• Sørg for, at plusstikket (+) og minusstikket (–) på højttalerne
sluttes til de tilsvarende plusstik (+) og minusstik (–) på
forstærkeren.
• Sørg for, at alle tilslutninger er udført korrekt. Kontakt
mellem blottede højttalertråde ved højttalerstikkene kan
resultere i kortslutning.
• Sørg for at spænde skruerne på højttalerne godt, da løse
skruer kan forårsage støj.
Fabriksskiltet sidder udvendigt på bagsiden af systemet.
Højttalersystem
Højttalerenheder
Kabinettype
Nominel impedans
Effektkapacitet
Maks. indgangseffekt:
Følsomhedsniveau
Frekvensområde
Mål (b/h/d)
Vægt
Ved tilslutning til en forstærker med interne flerkanalsdekodere
(Dolby Digital, DTS osv.), skal du bruge opsætningsmenuerne
til forstærkeren, når du skal specificere parametrene for
højttalersystemet.
1. Angiv højttalerstørrelsen.
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding
af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
De korrekte indstillinger findes i oversigten nedenfor.
Yderligere oplysninger på indstillingen findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med din forstærker.
Bemærkning til kunder: følgende informationer er
kun gældende for udstyr der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Hvis du bruger forstærkeren med justerbar crossover-frekvens,
anbefales det, at du vælger 180 Hz (eller tæt på denne værdi) som
crossover-frekvens for front-, center- og surroundhøjttalerne.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal
ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
For
Fronthøjttalere
Centerhøjttaleren
Surroundhøjttalere
Subwooferen
Surround bag
Indstilling
SMALL
SMALL
SMALL
ON (eller YES)
SMALL
Højttalersystem
Højttalerenheder
Om sikkerheden
• Kontroller, at systemets driftsspænding er identisk med den
lokale netspænding, inden systemet tages i anvendelse.
• Tag stikket ud af stikkontakten i væggen, hvis systemet ikke
skal anvendes i længere tid. Tag altid fat i stikket, aldrig i
ledningen, når du tager stikket ud.
• Skulle der komme væske eller en genstand ind i systemet,
skal systemet afbrydes og undersøges af en tekniker, før det
tages i anvendelse igen.
• Netledningen må kun udskiftes af et autoriseret
serviceværksted.
Om anvendelsen
• Anvend ikke højttalersystemet med et kontinuerligt
wattforbrug, der er større end systemets maksimale
indgangseffekt.
• Hvis højttalertilslutningernes polaritet ikke er korrekt, vil
bassen blive svag og de forskellige instrumenters position
uklar.
• Sluk for forstærkeren, inden tilslutningerne udføres, for at
forhindre, at højttalersystemet tager skade.
• Højttalergitteret kan ikke tages af. Forsøg ikke at
fjerne højttalergitteret. Hvis du gør det, risikerer du, at
højttalergitteret tager skade.
• Lydstyrken bør ikke skrues så højt op, at lyden forvrænges.
Om placeringen
• Anbring ikke højttalerne i en skrå stilling.
• Anbring ikke højttalerne på et sted, hvor:
— der er meget varmt eller koldt.
— der er støv eller snavs.
— der er meget fugtigt.
— de kan blive udsat for vibrationer.
— de kan blive udsat for direkte sol.
• Vær forsigtig, hvis højttaleren anbringes på et
specialbehandlet gulv (poleret, voks- eller oliebehandlet osv.),
da der kan opstå pletter eller misfarvning.
Om rengøring
Rengør højttalernes ydre med en blød klud, der er fugtet let
med et mildt rengøringsmiddel eller vand. Anvend aldrig nogen
form for skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler,
f.eks. sprit eller rensebenzin.
Om denne brugsvejledning
SA-VS350H/SA-VS150H er et 7.1-kanals højttalersystem
bestående af to fronthøjttalere, fire surround/
surroundbaghøjttalere, en centerhøjttaler og en subwoofer.
Du kan også nyde 5.1- eller 6.1-kanals surroundsound ved at
sætte surround- eller surroundbaghøjttalerne sammen med
de medfølgende beslag. Systemet understøtter Sony Digital
Cinema Sound, Dolby* Pro Logic, Dolby Digital og DTS**,
osv. og giver en fuldendt filmoplevelse.
* "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
**"DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede
varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
Placering af højttalerne (A)
Hver højttaler skal vende mod lyttepositionen.
Surroundeffekten vil blive bedre, hvis alle højttalerne placeres i
samme afstand til lyttepositionen.
Placer højttalerne som følger:
Fronthøjttalere: Placeres på højre og venstre side af tv'et med
en passende afstand.
Subwoofer: Placeres på en vilkårlig side af tv'et.
Centerhøjttaler: Placeres oven for og midt for tv'et.
Surroundhøjttalere: Placeringen afhænger af rummets
opbygning.
Surroundhøjttalerne kan placeres, hvor som helst mellem
position A og B.
Yderligere oplysninger om placering af højttalerne findes under
ekstemplerne A-1 til 3.
Når systemet bruges til 5.1- eller 6.1-kanals
surroundsound (B)
[SA-VS350H]
Sæt surround/surroundbaghøjttalerne sammen med de
medfølgende beslag, og monter de samlede højttalere på de
medfølgende højttalerfødder.
Vi anbefaler, at du bruger de sammensatte højttalere som
surroundhøjttaler, når du bruger et 6.1-kanals højttalersystem.
[SA-VS150H]
Sæt højttalerne sammen med de medfølgende beslag, og monter
de samlede højttalere på de medfølgende højttalerfødder.
Vægt
Højttalersystem
Højttalerenheder
Frontpanel
POWER
Vægt
Indikatoren ON/STANDBY
Lyser grønt, når subwooferen er tændt.
Lyser rødt, når subwooferen er i energisparetilstand.
Bagpanel
LEVEL
Drej på denne knap for at regulere lydstyrken.
Hvis du afspiller højkvalitetslyd, skal du ikke skrue for højt op
for subwooferens lyd.
PHASE
Strømforsyning
Effektforbrug
Mål (b/h/d)
Se nedenstående liste, og følg rådene for at løse eventuelle
problemer med højttalersystemet. Kontakt din Sony-forhandler,
hvis problemet fortsætter.
Der er ingen lyd fra højttalerne.
• Kontroller, at tilslutningerne er korrekt udført.
• Kontroller, at forstærkerens lydstyrke er øget til det
rigtige niveau.
• Kontroller, at programkildevælgeren på
forstærkeren er indstillet til den rigtige kilde.
• Kontroller, om hovedtelefonerne er tilsluttet. Hvis
det er tilfældet, skal de tages ud af stikket.
• Kontroller, at subwooferen ikke er i
energisparetilstand. Hvis du skruer for langt ned
for lyden, kan det ske, at den automatiske tænd/
sluk-funktion aktiveres, så subwooferen skifter til
energisparetilstand.
Der er forvrængning i lyden fra subwooferen.
• Kontroller, om der er aktiveret nogle
lydforstærkende funktioner på forstærkeren.
Deaktiver dem, hvis det er tilfældet.
• Hvis lyden forvrænges, når du aktiverer
basforstærkeren på forstærkeren (f.eks. DBFB,
GROOVE, grafisk equalizer, osv.), skal du skrue
ned for basforstærkeren og justere niveauet.
Der er brummen eller støj i lyden fra
højttalerne.
• Kontroller, at alle tilslutningerne er korrekt udført.
• Kontroller, at ingen af lydkomponenterne står for
tæt på tv-modtageren.
• Hvis subwooferens lyd skrues helt op på
maksimum, kan der genereres støj.
Der er pludselig ingen lyd.
• Kontroller, at alle tilslutningerne er korrekt udført.
Kontakt mellem blottede højttalertråde ved
højttalerstikkene kan resultere i kortslutning.
Baslydene er for kraftige.
• Nogle materialer optages med en så kraftig bas, at
det kan virke overdrevet. Hvis dette sker, skal du
dreje BASS BOOST mod minimum.
Hyletoner.
• Placer højttalerne i en anden position, eller skru
ned for lyden til forstærkeren.
150 W
81 dB (1 W, 1 m)
120 Hz - 50.000 Hz
Ca. 82 × 184 × 98 mm, inkl.
frontgitter
Ca. 1,0 kg
Indgange
Generelt
Fejlfinding
2-vejs
Bashøjttaler: 60 × 100 mm,
keglemembran-type
Diskanthøjttaler: 25 mm,
balanceret kegletype
Basrefleks
8 ohm
Aktiv subwoofer
Bashøjttaler: 150 mm (× 2),
keglemembran-type
Kabinettype
Akustisk belastet basrefleks
Frekvensområde ved gengivelse
28 Hz - 200 Hz
Vedvarende RMS-udgangseffekt
150 W (6 ohm, 100 Hz,
10% THD)
Drej på denne knap for at justere BASS BOOST-niveauet.
Aktiver den automatiske tænd/sluk-funktion.
Hvis der ikke registreres signalinput i fem minutter, mens der er
tændt for subwooferen, lyser indikatoren ON/STANDBY rødt,
og subwooferen skifter til energisparetilstand.
Subwooferen tændes automatisk, når den registrerer et
signalinput.
150 W
81 dB (1 W, 1 m)
120 Hz - 50.000 Hz
Ca. 345 × 86 × 98 mm, inkl.
frontgitter
Ca. 1,7 kg
Højttalersystem
Højttalerenheder
LINE IN (indgangsstik)
POWER SAVE
2-vejs
Bashøjttaler: 57 mm (× 2),
keglemembran-type
Diskanthøjttaler: 25 mm,
balanceret kegletype
Basrefleks
8 ohm
SA-WVS350 (subwoofer)
BASS BOOST
Indstil denne knap for at vælge fasepolariteten NORMAL eller
REVERSE.
I nogle omgivelser kan du opnå en bedre baseffekt ved at vende
fasepolariteten (afhængigt af fronthøjttalertype, subwooferens
placering og indstillingen af BASS BOOST). Vælg den
indstilling, der giver den foretrukne lyd ved den normale
lytteposition.
150 W
81 dB (1 W, 1 m)
120 Hz - 50.000 Hz
Ca. 82 × 1.060 × 100 mm,
inkl. frontgitter (fodens
diameter: 250 mm)
Ca. 5,0 kg
SS-SRV350
(surroundhøjttalere til SA-VS350H)
(front- og surroundhøjttalere til SA-VS150H)
Kabinettype
Nominel impedans
Effektkapacitet
Maks. indgangseffekt: Følsomhedsniveau
Frekvensområde
Mål (b/h/d)
Tænder højttalersystemet.
Forholdsregler
Kabinettype
Nominel impedans
Effektkapacitet
Maks. indgangseffekt:
Følsomhedsniveau
Frekvensområde
Mål (b/h/d)
2. Angiv crossover-frekvensen.
Justering af subwooferen (E)
2-vejs
Bashøjttaler: 60 × 100 mm,
keglemembran-type
Diskanthøjttaler: 25 mm,
balanceret kegletype
Basrefleks
8 ohm
SS-CNV350 (centerhøjttaleren)
Indstilling af forstærkeren
Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter (Gælder
for den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
VAROITUS
Tilslutning af systemet (C)
Vægt
220 til 230 V AC, 50/60 Hz
90 W/under 0,9 W (standby)
Ca. 197 × 410 × 505 mm,
inkl. frontgitter
Ca. 13 kg
Medfølgende tilbehør
Lydkabel (1)
Højttalerkabler (4)
Højttalerkabler (3)
Beslag (2)
Højttalerfødder (til surround/surroundbaghøjttalere) (2)
Skruer (6)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta tulipalon vaara
voidaan välttää. Älä myöskään aseta avotulta, kuten palavaa
kynttilää, laitteen päälle.
Suojaa laite tippuvalta tai roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita
laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä,
jotta tulipalon ja sähköiskun vaara voidaan välttää.
Laite on kiinnitettävä tukevasti seinään tai lattiaan
asennusohjeiden mukaisesti, jotta loukkaantumisvaara voidaan
välttää.
Laite on kytkettynä sähköverkkoon, kun virtajohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu virtakytkimellä.
Koska laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla virtajohto
pistorasiasta, kytke laite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
Jos laite toimii epänormaalisti, irrota virtajohto pistorasiasta
välittömästi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyn
umpinaiseen osaan tai seinään upotettuun kaappiin.
Arvokilpi sijaitsee laitteen takaosassa.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n
direktiivejä noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen EMC
ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa
tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun
Sony huoltoon.
Varotoimet
Turvallisuudesta
• Ennen kuin aloitat järjestelmän käytön, varmista, että sen
käyttöjännite on sama kuin paikallinen verkkojännite.
• Irrota laite seinäpistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkähköön aikaan. Irrota johto tarttumalla kiinni
pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
• Jos järjestelmän sisään putoaa tai kaatuu jotakin, irrota
virtajohto ja tarkastuta laite ammattihenkilöllä ennen kuin
jatkat sen käyttöä.
• Verkkojohto on vaihdatutettava alan liikkeessä.
Käytöstä
• Vältä kaiutinjärjestelmän jatkuvaa käyttöä sellaisella
wattimäärällä, joka ylittää järjestelmän tulotehon.
• Jos kaiutinliitäntöjen napaisuus ei ole oikein, sävyt ovat
heikot ja instrumenttien sijainti epäselvä.
• Katkaise ennen liitäntöjen suorittamista vahvistimesta virta,
jotta kaiutinjärjestelmä ei vahingoitu.
• Kaiutinverkkoa ei voi irrottaa. Älä yritä ottaa pois
kaiutinjärjestelmän kaiutinverkkoa. Jos tätä yritetään,
kaiuttimet vahingoittuvat.
• Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, että ääni
säröytyy.
Sijoituksesta
• Älä sijoita kaiuttimia kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita kaiuttimia seuraavanlaisiin paikkoihin:
— erittäin kuumiin ja kylmiin paikkoihin
— pölyisiin tai likaisiin paikkoihin
— hyvin kosteisiin paikkoihin
— paikkoihin, joissa on värinää
— paikkaan, johon paistaa aurinko.
• Ole varovainen, jos sijoitat kaiuttimen erikoiskäsitellylle
(esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle tai öljytylle) lattialle,
koska tällöin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
Puhdistuksesta
Puhdista kaiuttimien pinnat pehmeällä kankaalla, joka on
kostutettu mietoon pesuaineliuokseen tai veteen. Älä käytä
hankaavia puhdistuslappuja, pulvereita tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Tietoja tästä käyttöohjeesta
SA-VS350H/SA-VS150H on 7.1-kanavaiseen tilaäänentoistoon
tarkoitettu kaiutinjärjestelmä, johon kuuluu kaksi etukaiutinta,
neljä surround-/surround-takakaiutinta, yksi keskikaiutin ja yksi
apubassokaiutin. Voit kuunnella myös 5.1- tai 6.1-kanavaista
tilaääntä yhdistämällä surround- tai surround-takakaiuttimet
vakiovarusteisiin sisältyvällä asennuskiinnikkeellä. Se tukee
esimerkiksi Sony Digital Cinema Sound-, Dolby* Pro Logic-,
Dolby Digital ja DTS**-järjestelmiä ja on tarkoitettu elokuvien
äänentoistoon.
* ”Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
**”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat Digital Theater
Systems, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaiuttimien sijoittaminen (A)
Kunkin kaiuttimen tulee olla suunnattuna kuuntelupaikkaan.
Äänen tilavaikutelma on tehokkain, kun kaikki kaiuttimet on
sijoitettu samalle etäisyydelle kuuntelupaikasta.
Sijoita kaiuttimet seuraavasti:
Etukaiuttimet: sopiva etäisyys television vasemmalla ja
oikealla puolella.
Apubassokaiutin: television jommallekummalle puolelle.
Keskikaiutin: television keskiosan päälle.
Surround-kaiuttimet: huoneen muotojen mukaan.
Surround-kaiuttimet voidaan sijoittaa minne tahansa kohtien
(A) ja (B) välillä.
Kuvissa (A)-1~3 näkyy esimerkkejä kaiuttimien
sijoittelemisesta.
Kun järjestelmää käytetään 5.1- tai 6.1kanavaiseen surround-äänentoistoon (B)
[SA-VS350H]
Yhdistä surround-/surround-takakaiuttimet toisiinsa mukana
toimitetuilla asennuskiinnikkeillä ja kiinnitä mukana toimitetut
kaiutinjalustat yhdistettyihin kaiuttimiin.
Jos käytät 6.1-kanavaista kaiutinjärjestelmää, on suositeltavaa
käyttää yhdistettyjä kaiuttimia surround-takakaiuttimena.
[SA-VS150H]
Yhdistä kaiuttimet toisiinsa mukana toimitetuilla
asennuskiinnikkeillä ja kiinnitä mukana toimitetut
kaiutinjalustat yhdistettyihin kaiuttimiin.
Järjestelmän kytkennät (C)
Tekniset tiedot
Varmista, että kaikkien laitteiden (apubassokaiutin mukaan
lukien) virta on katkaistu, ennen kuin aloitat liitäntöjen
tekemisen.
Kytke kaiutinjärjestelmä vahvistimen kaiutinlähtöliitäntöihin.
Kuvassa näkyy esimerkki kaiuttimien kytkemisestä
vahvistimeen.
Katso vahvistimen käyttöohjeista tarkat tiedot vahvistimeen
tehtävistä liitännöistä.
SS-FVS350 (mallin SA-VS350H etukaiuttimet)
Kaiuttimien kytkeminen (D)
• Varmista, että kaiuttimien plus- (+) ja miinusliitännät (–)
kytketään vahvistimen vastaaviin plus- (+) ja
miinusliitäntöihin (–).
• Varmista, että olet liittänyt kaikki johdot pitävästi. Jos
kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat toisiaan
kaiutinliitännässä, seurauksena saattaa olla oikosulku.
• Kiristä kaiutinliitäntöjen ruuvit tiukasti, sillä löysät ruuvit
saattavat aiheuttaa kohinaa.
Vahvistimen asetusten
määrittäminen
Jos liität kaiuttimet vahvistimeen, jossa on sisäinen
monikanavadekooderi (esimerkiksi Dolby Digital tai DTS),
määritä kaiutinasetukset vahvistimen asetusvalikkojen avulla.
1. Määritä kaiutinkoot.
Alla olevassa luettelossa näkyvät oikeat asetukset. Lisätietoja
asetusten määrittämisestä on vahvistimen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
Kaiuttimet Etukaiuttimet
Keskikaiutin
Takakaiuttimet
Apubassokaiutin
Takakeskikaiuttimet
Asetus
SMALL
SMALL
SMALL
ON (tai YES)
SMALL
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinyksiköt
Kotelotyyppi
Nimellisimpedanssi
Tehonkäsittelykyky
Suurin tuloteho: Herkkyystaso
Taajuusala
Mitat (l/k/s)
Paino
150 W
81 dB (1 W, 1 m)
120 Hz - 50 000 Hz
Noin 82 × 1 060 × 100 mm,
etuverkko mukaan luettuna,
(Jalustan läpimitta: 250 mm)
Noin 5,0 kg
SS-CNV350 (keskikaiutin)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinyksiköt
Kotelotyyppi
Nimellisimpedanssi
Tehonkäsittelykyky
Suurin tuloteho: Herkkyystaso
Taajuusala
Mitat (l/k/s)
Paino
2-elementtinen
Bassokaiutin: 57 mm (× 2),
kartiomainen
Diskanttikaiutin: 25 mm,
tasapainotettu kalotti
Bassorefleksi
8 ohmia
150 W
81 dB (1 W, 1 m)
120 Hz - 50 000 Hz
Noin 345 × 86 × 98 mm,
etuverkko mukaan luettuna
Noin 1,7 kg
SS-SRV350
(mallin SA-VS350H surround-kaiuttimet)
(mallin SA-VS150H surround- ja etukaiuttimet)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinyksiköt
2. Määritä jakotaajuus.
Jos käytät vahvistinta, jossa on säädettävä jakotaajuus, on
suositeltavaa valita etu-, keski- ja surround-kaiuttimien
jakotaajuudeksi 180 Hz (tai tätä lähellä oleva arvo).
2-elementtinen
Bassokaiutin: 60 × 100 mm,
kartiomainen
Diskanttikaiutin: 25 mm,
tasapainotettu kalotti
Bassorefleksi
8 ohmia
2-elementtinen
Bassokaiutin: 60 × 100 mm,
kartiomainen
Diskanttikaiutin: 25 mm,
tasapainotettu kalotti
Bassorefleksi
8 ohmia
Apubassokaiuttimen säätö
(E)
Kotelotyyppi
Nimellisimpedanssi
Tehonkäsittelykyky
Suurin tuloteho:
Herkkyys
Taajuusalue
Mitat (l/k/s)
Etupaneeli
Paino
POWER
SA-WVS350 (apubassokaiutin)
Kytkee kaiutinjärjestelmään virran.
ON/STANDBY-merkkivalo
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinyksiköt
Palaa vihreänä, kun apubassokaiuttimen virta on kytkettynä.
Palaa punaisena, kun apubassokaiutin on virransäästötilassa.
Kotelon tyyppi
Takapaneeli
Toiston taajuusala
Jatkuva lähtöteho (RMS) LEVEL
Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä.
Jos haluat kuunnella korkealaatuista ääntä, älä säädä
bassokaiuttimen ääntä liian voimakkaaksi.
BASS BOOST
LINE IN (tulon nastaliitin)
Yleistä
Virtavaatimukset
Virrankulutus
PHASE
Mitat (l/k/s)
POWER SAVE
Ota automaattinen virran kytkentä/katkaisu käyttöön.
Jos apubassokaiuttimeen on kytketty virta eikä signaalia tule
muutamaan minuuttiin, ON/STANDBY-merkkivalo muuttuu
punaiseksi ja apubassokaiutin siirtyy virransäästötilaan.
Jos apubassokaiuttimeen lähetetään signaali,
apubassokaiuttimeen kytkeytyy virta automaattisesti.
Vianetsintä
Jos kaiutinjärjestelmän toiminnassa esiintyy ongelmia,
tarkasta seuraavassa listassa mainitut seikat ja suorita
mainitut korjaustoimenpiteet tarvittaessa. Jos et saa ongelmaa
ratkaistuksi, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
• Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
• Varmista, että vahvistimen äänenvoimakkuus on
säädetty oikein.
• Varmista, että vahvistimen ohjelmalähteen valitsin
on säädetty vastaamaan käytettävää laitetta.
• Katso, onko kuulokkeet liitetty. Jos kuulokkeet on
liitetty, irrota ne.
• Varmista, että apubassokaiutin ei ole
virransäästötilassa. Jos säädät äänenvoimakkuuden
liian alhaiseksi, automaattinen virran kytkentä/
katkaisu voi aktivoitua, jolloin apubassokaiutin
siirtyy virransäästötilaan.
Apubassokaiuttimen ääni on säröytynyt.
• Katso, onko vahvistimella käynnistetty jokin äänen
korostustoiminnoista. Jos on, kytke se pois päältä.
• Jos ääni vääristyy, kun käytät vahvistimen
bassovahvistusta (esim. DBFB, GROOVE tai
graafinen korjain), säädä bassovahvistuksen taso
pienemmälle.
Kaiuttimien äänessä on huminaa tai kohinaa.
• Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
• Varmista, että mikään audiolaite ei ole liian lähellä
TV-vastaanotinta.
• Apubassokaiuttimen äänenvoimakkuustason
säätäminen korkeimmalle tasolle voi aiheuttaa
häiriöääniä.
Ääni pysähtyy yhtäkkiä.
• Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein. Jos
kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat toisiaan
kaiutinliitännässä, seurauksena saattaa olla
oikosulku.
Bassoäänet toistetaan liian voimakkaina.
• Joskus tallenteessa on käytetty paljon bassoääniä,
jolloin ääni voi olla liian voimakas. Tällöin voit
kääntää BASS BOOST -säädintä pienemmälle.
Kaiuttimista kuuluu häiriöääniä.
• Muuta kaiuttimien paikkaa tai pienennä
vahvistimen äänenvoimakkuutta.
Aktiivinen apubassokaiutin
Bassokaiutin: 150 mm (× 2),
kartiomainen
Akustisesti kuormitettu
bassorefleksi
28 Hz - 200 Hz
150 W (6 ohmia, 100 Hz,
harmoninen särö 10 %)
Tulot
Säädä BASS BOOST -bassotasoa kiertämällä.
Valitse vaiheen napaisuudeksi NORMAL tai REVERSE
kytkintä siirtämällä.
Vaiheen napaisuuden muuttaminen voi parantaa bassoäänien
toistoa joissakin kuunteluympäristöissä (etukaiuttimien tyypin,
apubassokaiuttimen sijainnin ja BASS BOOST -säätöjen
mukaan). Valitse asetus, joka tuottaa haluamasi äänen
tavanomaisessa kuuntelupaikassasi.
150 W
81 dB (1 W, 1 m)
120 Hz - 50 000 Hz
Noin 82 × 184 × 98 mm,
etuverkko mukaan luettuna
Noin 1,0 kg
Paino
220 - 230 V AC, 50/60 Hz
90 W / alle 0,9 W
(valmiustila)
Noin 197 × 410 × 505 mm,
etuverkko mukaan luettuna
Noin 13 kg
Vakiovarusteet
Äänen liitäntäjohto (1)
Kaiuttimien liitäntäjohdot (4)
Kaiuttimien liitäntäjohdot (3)
Asennuskiinnike (2)
Kaiutinjalusta (surround-/surround-takakaiuttimille) (2)
Ruuvi (6)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkonäköä ja teknisiä
ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
A-1
Sistema de colunas de 7.1 canais
7.1-канальная акустическая система
Sistema de colunas de 6.1 canais
6.1-канальная акустическая система
A-2
Central
Центральный
Central
Центральный Subwoofer
Hизкочacтотный
frontal
(esquerda)
Передний
(левый)
Surround (esquerda)
Oбъeмного звyчaния
(левый)
Surround posterior
(esquerda)
Задний объемного
звучания (левый)

Surround (direita)
Oбъeмного звyчaния
(правый)
Surround posterior (direita)
Задний объемного звучания
(правый)
Parte posterior das colunas
Задняя панель динамиков
Surround (esquerda)
Oбъeмного звyчaния
(левый)
Parte posterior do
subwoofer
Задняя панель
сабвуфера
Surround (direita)
Oбъeмного звyчaния
(правый)
Surround posterior
Задний объемного
звучания
Painel frontal
Передняя панель
POWER
B
Central
Центральный Subwoofer
Hизкочacтотный
frontal (direita)
Передний (правый)

Sistema de colunas de 5.1 canais
5.1-канальная акустическая система
Subwoofer
Hизкочacтотный
frontal (esquerda)
Передний (левый)
frontal (direita)
Передний (правый)
A-3
frontal (esquerda)
Передний (левый)
frontal (direita)
Передний (правый)
Surround (esquerda)
Oбъeмного звyчaния
(левый)
Surround (direita)
Oбъeмного звyчaния
(правый)
C
frontal (esquerda)
frontal (direita)
Subwoofer
Central
Передний (левый)
Передний (правый) Hизкочacтотный Центральный VS350H
VS350H
Suporte
Кронштейн
Amplificador
Усилитель
Base
Стойка динамика
Painel traseiro
Задняя панель
ON / STANDBY
Surround
(direita)
Oбъeмного
звyчaния
(правый)
LINE IN
MAX
BASS BOOST
MIN
MAX
BASS
BOOST
LEVEL
LEVEL
MIN
NORMAL
PHASE
REVERSE
REVERSE
POWER SAVE
OFF
Surround
posterior
(direita)
Задний
объемного
звучания
(правый)
Surround
posterior
(esquerda)
Задний
объемного
звучания
(левый)
Surround
(esquerda)
Oбъeмного
звyчaния
(левый)
PHASE
POWER
SAVE
Português
Pусский
AVISO
Para reduzir o risco de incêndio, não tape a abertura de
ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas,
etc. Não coloque fontes de chama aberta, como velas acesas
sobre o aparelho.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
exponha este aparelho a gotas ou salpicos de água, e não
coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima do
aparelho.
Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser instalado de
modo firme no chão/numa parede, de acordo com as instruções
de instalação.
Mesmo que tenha desligado a unidade, esta não está desligada
da corrente eléctrica enquanto estiver ligada à tomada de parede
CA.
Como a ficha principal é utilizada para desligar a unidade da
tomada de alimentação, ligue o aparelho a uma tomada CA
facilmente acessível. Se notar alguma anomalia no aparelho,
desligue imediatamente a ficha principal da tomada de CA.
Não instale o aparelho num espaço fechado, como por
exemplo, uma estante ou um armário.
A etiqueta de denominação está localizada na parte traseira
exterior.
Tratamento de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos no final
da sua vida útil (Aplicável na União
Europeia e em países Europeus com
sistemas de recolha selectiva de
resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou
na sua embalagem, indica que este não
deve ser tratado como resíduo urbano
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha
destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.
Assegurando-se que este produto é correctamente depositado,
irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente
bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer
pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.
Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem
deste produto, por favor contacte o município onde reside,
os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Quando utiliza o sistema para som surround de
5.1 ou 6.1 canais (B)
[SA-VS350H]
Junte as colunas surround/surround posterior utilizando os
suportes fornecidos e instale as bases de coluna fornecidas nas
colunas que ficam juntas.
Quando utilizar o sistemas de colunas de 6.1 canais,
recomendamos que utilize as colunas juntas como uma coluna
surround posterior.
[SA-VS150H]
Junte as colunas utilizando os suportes fornecidos e instale as
bases de coluna fornecidas nas colunas que ficam juntas.
Ligação do sistema (C)
Certifique-se de que a alimentação de todos os componentes
(incluindo o subwoofer) está desligada antes de iniciar as
ligações.
Ligue o sistema de colunas aos terminais de saída para colunas
de um amplificador.
A imagem é um exemplo de ligação das colunas a um
amplificador.
Para se informar sobre o procedimento de ligações do
amplificador, consulte o manual fornecido com o seu
amplificador.
Ligação das colunas (D)
• Certifique-se de que os terminais positivo (+) e negativo (–)
das colunas correspondem aos terminais positivo (+) e
negativo (–) do amplificador.
• Certifique-se de que todas as ligações estão bem feitas. Um
contacto entre fios descarnados dos terminais da coluna pode
provocar um curto-circuito.
• Verifique se apertou bem os parafusos dos terminais das
colunas, pois parafusos soltos podem provocar ruído.
Configurar o amplificador
Quando ligar a um amplificador com descodificadores internos
multi-canal (Dolby Digital, DTS, etc.), deve utilizar os menus
de configuração do amplificador para especificar os parâmetros
do sistema de colunas.
1. Defina o tamanho da coluna.
Nota para os clientes: as seguintes informações
aplicam-se apenas a equipamento comercializado
em países que aplicam as directivas da UE.
Consulte a tabela de baixo para informações sobre as
definições adequadas. Para se informar sobre o procedimento
de configuração, consulte o manual fornecido com o seu
amplificador.
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado
para Compatibilidade Electromagnética e segurança do produto
è a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado
com serviço ou garantia por favor consulte a morada indicada
nos documentos sobre serviço e garantias que se encontram
junto ao produto.
Para
Colunas frontais
Coluna central
Colunas surround
Subwoofer
Surround posterior
Precauções
Segurança
• Antes de ligar o sistema, certifique-se de que a tensão de
funcionamento do sistema é idêntica à da rede eléctrica local.
• Desligue o sistema da tomada da rede eléctrica se não o
utilizar por um período prolongado. Para desligar o cabo de
alimentação, puxe a ficha. Nunca puxe o próprio cabo.
• Se qualquer líquido ou objecto sólido penetrar no sistema,
desligue o cabo de alimentação do sistema e mande-o
verificar por pessoal qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
• O cabo de alimentação de CA só deve ser substituído numa
oficina de reparação qualificada.
Funcionamento
Ajuste para
SMALL
SMALL
SMALL
ON (ou YES)
SMALL
2. Defina a frequência cruzada.
Se utilizar o amplificador com frequência cruzada regulável,
deve seleccionar 180 Hz (ou um valor aproximado) como
frequência cruzada das colunas frontais, central e surround.
Ajuste do subwoofer (E)
Painel frontal
POWER
Indicador ON/STANDBY (Ligado/Modo de
espera)
Limpeza
Active a função de activação/desactivação automática.
Se o subwoofer estiver ligado e não receber nenhum sinal
durante alguns minutos, o indicador ON/STANDBY mudará
para vermelho e o subwoofer entrará no modo de economia de
energia.
Quando estiver neste modo, o subwoofer liga-se
automaticamente se receber um sinal.
Posicione as colunas do seguinte modo:
Colunas frontais: a uma distância adequada à esquerda e
direita do televisor
Subwoofer: de qualquer um dos lados da televisão
Coluna central: na parte central superior do televisor
Colunas surround: depende da configuração da divisão
As colunas surround podem ser colocadas em qualquer ponto
entre a posição (A) e (B).
Consulte as ilustrações (A)-1~3 para exemplos sobre como
posicionar as colunas.
Sistema das colunas
Colunas
Faça deslizar para seleccionar a polaridade de fase NORMAL
ou REVERSE.
Seleccionar a polaridade de fase pode permitir uma melhor
reprodução dos graves em certos ambientes de audição
(dependendo do tipo de colunas frontais, da posição do
subwoofer e do ajuste de BASS BOOST). Seleccione a
definição que oferece o som de sua preferência para ouvir a
partir da sua posição de audição normal.
POWER SAVE
Guia de soluções
Se tiver qualquer problema com o seu sistema de colunas,
consulte a lista seguinte e siga as instruções indicadas. Se o
problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.
O sistema de colunas não produz nenhum
som.
• Certifique-se de que todas as ligações foram feitas
correctamente.
• Certifique-se de que o volume do som foi ajustado
adequadamente no amplificador.
• Certifique-se de que o selector de fonte de
programa, no amplificador, foi ajustado para a
fonte apropriada.
• Verifique se os auscultadores estão ligados. Se
estiverem, desligue-os.
• Certifique-se de que o subwoofer não se encontra
no modo de economia de energia. Se reduzir
demais o volume de som do amplificador, pode
activar a função activação/desactivação automática,
fazendo com que o subwoofer entre no modo de
economia de energia.
O som emitido pelo subwoofer apresenta
distorções.
• Verifique se algumas das funções destinadas a
melhorar o som estão activadas no amplificador. Se
estiverem, desactive-as.
• Se o som sofrer distorções quando activar o reforço
de graves do seu amplificador (por exemplo,
DBFB, GROOVE, equalizador gráfico, etc.),
diminua o reforço de graves e ajuste o nível.
Hельзя ycтaнaвливaть aппapaт в ограниченном
пpоcтpaнcтвe, например, в книжном шкафе или
стенном шкафе.
Tipo de caixa
Impedância nominal
Potência utilizável
Potência máxima de entrada:
Nível de sensibilidade
Intervalo de frequências
Dimensões (l/a/p)
Peso
150 W
81 dB (1 W, 1 m)
120 Hz - 50.000 Hz
Aprox. 82 × 1.060 × 100 mm,
com a grelha frontal
(Diâmetro da base: 250 mm)
Aprox. 5,0 kg
SS-CNV350 (coluna central)
Sistema das colunas
Colunas
Tipo de caixa
Impedância nominal
Potência utilizável
Potência máxima de entrada:
Nível de sensibilidade
Intervalo de frequências
Dimensões (l/a/p)
Peso
2 vias
Woofer: 57 mm (× 2), tipo
cónico
Tweeter: 25 mm, tipo
cúpula balanceado
Reflector de graves
8 ohms
150 W
81 dB (1 W, 1 m)
120 Hz - 50.000 Hz
Aprox. 345 × 86 × 98 mm,
com a grelha frontal
Aprox. 1,7 kg
SS-SRV350
(colunas surround para SA-VS350H)
(colunas frontal e surround para SA-VS150H)
Sistema das colunas
Colunas
2 vias
Woofer: 60 × 100 mm, tipo
cónico
Tweeter: 25 mm, tipo
cúpula balanceado
Reflector de graves
8 ohms
150 W
81 dB (1 W, 1 m)
120 Hz - 50.000 Hz
Aprox. 82 × 184 × 98 mm,
com a grelha frontal
Aprox. 1,0 kg
Sistema da coluna
Colunas
Subwoofer activo
Woofer: 150 mm (× 2), tipo
cónico
Tipo de caixa
Reflector de graves com
carregamento acústico
Intervalo de frequências de reprodução
28 Hz - 200 Hz
Potência de saída contínua RMS
150 W (6 ohms 100 Hz,
10% THD)
Entrada
LINE IN (Tomada de pinos de entrada)
Gerais
Alimentação
Consumo
Dimensões (l/a/p)
Peso
220 - 230 V CA, 50/60 Hz
90 W/inferior a 0,9 W
(modo de espera)
Aprox.
197 × 410 × 505 mm,
com a grelha frontal
Aprox. 13 kg
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação áudio (1)
Cabos de ligação das colunas (4)
Cabos de ligação das colunas (3)
Suportes (2)
Bases de coluna (para colunas surround/surround
posterior) (2)
Parafusos (6)
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
Расположите динамики следующим образом.
Передние динамики: на подходящем расстоянии
слева и справа от телевизора
Сабвуфер: с любой стороны от телевизора
Центральный динамик: сверху по центру телевизора
Динамики объемного звучания: зависит от
конфигурации комнаты
Динамики объемного звучания можно размещать в
любом месте между положениями (A) и (B).
Примеры расположения динамиков показаны на рис.
(A)-1~3.
Использование системы для прослушивания
5.1- или 6.1-канального звука (B)
[SA-VS350H]
Соедините динамики объемного звучания и
задние динамики объемного звучания с помощью
прилагаемых кронштейнов и установите соединенные
динамики на прилагаемые стойки.
При использовании 6.1-канальной акустической
системы соединенные динамики рекомендуется
использовать как задний динамик объемного звучания.
[SA-VS150H]
Соедините динамики с помощью прилагаемых
кронштейнов и установите соединенные динамики на
прилагаемые стойки.
Подключение системы (C)
Утилизация электрического и
электронного оборудования
(директива применяется в
странах Евросоюза и других
европейских странах, где
действуют системы раздельного
сбора отходов)
2 vias
Woofer: 60 × 100 mm, tipo
cónico
Tweeter: 25 mm, tipo
cúpula balanceado
Reflector de graves
8 ohms
SA-WVS350 (subwoofer)
PHASE
Во избежание возникновения пожара не накрывайте
вентиляционные отверстия устройства газетами,
скатертями, шторами и т. д. Не ставьте на устройство
источники открытого огня, например зажженные
свечи.
Во избежание поражения электрическим током не
подвергайте устройство воздействию случайных
капель и брызг и не ставьте на устройство предметы,
наполненные жидкостями, например вазы.
Во избежание травм следует зафиксировать
устройство на полу или на стене в соответствии с
инструкциями по установке.
Пока устройство включено в электрическую розетку,
на него по-прежнему подается электропитание, даже
если само устройство выключено.
Так как кабель питания используется для
отключения устройства от электрической розетки,
следует подключать устройство к легкодоступной
электрической розетке. В случае обнаружения
признаков неправильной работы устройства
немедленно отключите его от электрической розетки.
SS-FVS350 (colunas frontais para
SA-VS350H)
Rode para ajustar o volume.
Para desfrutar de som de alta qualidade, não coloque o volume
do subwoofer demasiado alto.
• Não instale as colunas numa posição inclinada.
• Não coloque as colunas em locais:
— extremamente quentes ou frios
— empoeirados ou sujos
— excessivamente húmidos
— sujeitos a vibrações
— sujeitos à incidência directa da luz solar
• Tenha cuidado quando instalar a coluna num pavimento com
um tratamento especial (encerado, oleado, polido, etc.), pois
pode ficar manchado ou descolorado.
Cada coluna deve ficar de frente para a posição de audição.
Obterá um melhor efeito surround, se todas as colunas forem
posicionadas à mesma distância da posição de audição.
Especificações
LEVEL
BASS BOOST
ПPEДOCTEPEЖEHИE
Табличка с указанием названия модели и ее
характеристик находится на задней панели устройства.
Peso
Rode para ajustar o nível de BASS BOOST.
Posicionamento das colunas
(A)
Se houver sibilação.
• Mude a localização das colunas ou diminua o
volume do som no amplificador.
Painel traseiro
Instalação
O SA-VS350H/SA-VS150H é um sistema de colunas de 7.1
canais composto por duas colunas frontais, quatro colunas
surround/surround posterior, uma coluna central e um
subwoofer. Também pode ouvir som surround de 5.1 ou 6.1
canais, juntando as colunas surround ou surround posterior
utilizando os suportes fornecidos. Suporta Sony Digital Cinema
Sound, Dolby* Pro Logic, Dolby Digital e DTS** etc. e por
isso destina-se especificamente a cinema em casa.
* “Dolby” e o símbolo D duplo são marcas comerciais da
Dolby Laboratories.
**“DTS” e “DTS Digital Surround” são marcas comerciais
registadas da Digital Theater Systems, Inc.
Os sons graves são demasiado fortes.
• Algum material é gravado com forte realce de
sons graves, que se pode tornar excessivo nalguns
casos. Se isso acontecer, rode BASS BOOST para
o mínimo.
Tipo de caixa
Impedância nominal
Potência utilizável
Potência máxima de entrada:
Nível de sensibilidade
Gama de frequências
Dimensões (l/a/p)
Acende-se a verde quando o subwoofer é ligado.
Acende-se a vermelho quando o subwoofer está no modo de
economia de energia.
Sobre este manual
O som interrompe-se de repente.
• Certifique-se de que todas as ligações foram feitas
correctamente. Um contacto entre fios descarnados
dos terminais da coluna pode provocar um curtocircuito.
Liga o sistema de colunas.
• Não utilize o sistema de colunas com uma potência contínua
que exceda a potência máxima de entrada do sistema.
• Se a polaridade das ligações das colunas não estiver
correcta, os tons graves serão fracos e a posição dos vários
instrumentos ficará pouco definida.
• Antes de efectuar ligações, desligue a alimentação do
amplificador para evitar danos no sistema de colunas.
• A grelha das colunas não pode ser retirada. Não tente fazê-lo.
Se o fizer, pode danificar as colunas.
• Não deve aumentar o volume de som até ao ponto de
distorção.
Limpe as colunas exteriormente com um pano macio
ligeiramente humedecido com uma solução de detergente suave
ou água. Não use nenhum tipo de escova abrasiva, pó abrasivo
ou solvente, tal como diluente, benzina ou álcool.
As colunas emitem som com zumbidos ou
ruídos.
• Certifique-se de que todas as ligações foram feitas
correctamente.
• Certifique-se de que nenhum dos componentes de
áudio foi instalado perto demais do televisor.
• Não aumente o volume do subwoofer para o
máximo; pois, se o fizer, poderá escutar um ruído
estranho.
Примечание для покупателей: следующая
информация применима только для
оборудования, продающегося в странах, где
действуют директивы ЕС.
Производителем данного устройства является
корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным
представителем по электромагнитной совместимости
(EMC) и безопасности изделия является компания
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания
и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в
соответствующих документах.
Mеры предосторожности
По безопасности
•Перед эксплуатацией системы надо проверить,
что рабочее напряжение системы соответствует
нaпpяжeнию в вашем районе.
•При длительном нахождении системы в нерабочем
состоянии надо отключить ее от источника питания.
При отключении кaбeля следует вынуть его,
yдepживaя за штепсель. Hикогдa нe тянитe зa кaбeль.
•Eсли жидкость или твердый предмет попал внутрь
системы, то cлeдyeт отcоeдинить cиcтeмy от ceти
и пepeд дaльнeйшeй экcплyaтaциeй пpовepить ee y
квaлифициpовaнного cпeциaлиcтa.
•Kaбeль питaния cлeдyeт зaмeнять только в
квaлифициpовaнной cepвиcной мacтepcкой.
По эксплуатации
•Hе допускается непрерывная работа акустической
системы при мощности, превышающей наибольшую
входную мощность системы.
•При неправильной полярности соединений
динамиков басовый тон будет cлaбым, a положение
разных инструментов - неясным.
•Перед выполнением соединений выключитe питание
усилителя во избежание повреждения акустической
системы.
•Peшeткa гpомкоговоpитeля нe cнимaeтcя. He
пытaйтecь cнять peшeткy c aкycтичecкой cиcтeмы. В
противном случае динамик может выйти из cтpоя.
•He cлeдyeт повышaть гpомкоcть до ypовня, когдa
появляютcя иcкaжeния.
По установке
•He cлeдyeт ycтaнaвливaть динамики в нaклонноe
положeниe.
•Hе следует ycтaнaвливaть динамики в помeщeнии
при следующих условиях:
— чрезмерно повышенная или пониженноая
тeмпepaтypа,
— повышенная запыленность или загрязненность,
— высокая влажность,
— сильная вибрация,
— воздействие прямых солнечных лyчей.
• Cоблюдaйтe оcтоpожноcть пpи paзмeщeнии
динамика нa полax, котоpыe обpaботaны оcобым
обpaзом (нaтepтыx воcком, покpaшeнныx мacляными
кpacкaми, полиpовaнныx и т.д.), тaк кaк это можeт
пpивecти к появлeнию пятeн или измeнeнию цвeтa.
По очистке
Чиcтитe коpпycы динамиков мягкой тряпкой, слегка
смоченной раствором неагрессивного моющeго
cpeдcтвa или водой. Hе пpимeняйтe никaкиe
aбpaзивныe мaтepиaлы, очищaющиe пacты или
pacтвоpитeли, тaкиe кaк cпиpт или бeнзин.
Об этих инструкциях по
эксплуатации
SA-VS350H/SA-VS150H – это 7.1-канальная
акустическая система, состоящая из двух передних
динамиков, четырех динамиков объемного звучания/
задних динамиков объемного звучания, одного
центрального динамика и одного сабвуфера. Можно
также прослушивать 5.1-канальный или 6.1-канальный
звук: для этого необходимо подсоединить динамики
объемного звучания или задние динамики объемного
звучания с помощью прилагаемых кронштейнов.
Поддерживаются также технологии Sony Digital
Cinema Sound, Dolby* Pro Logic, Dolby Digital, DTS**
и т.д., которые позволяют в полной мере насладиться
пpоcмотpом фильмов.
* “Dolby” и знак в виде двойной буквы D являются
товарными знаками компании Dolby Laboratories.
**“DTS” и “DTS Digital Surround” являются
зарегистрированными товарными знаками
корпорации Digital Theater Systems, Inc.
Расположение динамиков (A)
Все динамики должны быть обращены к месту
прослушивания. Наилучший эффект объемного
звучания достигается, когда все динамики равно
удалены от места прослушивания.
Выключите все компоненты (включая сабвуфер)
перед тем, как приступить к подключению.
Подключите акустическую систему к выходным
разъемам динамиков усилителя.
На рисунке приведен пример подключения динамиков
к усилителю.
Для получения дополнительной информации
о подключении усилителя см. инструкцию по
эксплуатации, которая прилагается к усилителю.
Подсоединение динамиков (D)
•Убедитесь в том, что положительная (+) и
отрицательная (–) клеммы динамиков подключаются
к соответствующим положительной (+) и
отрицательной (–) клеммам усилителя.
•Убедитесь в том, что все соединения выполнены
надежно. Контакт между оголенными проводами
динамиков около клемм динамиков может привести
к короткому замыканию.
•Плотно затяните винты клемм динамиков.
Разболтанные винты могут стать источником шума.
Hacтpойкa ycилитeля
Пpи подключeнии к ycилитeлю cо вcтpоeнными
многокaнaльными дeкодepaми (Dolby Digital, DTS
и т.д.) нeобxодимо иcпользовaть мeню нacтpойки
ycилитeля для yкaзaния пapaмeтpов aкycтичecкой
cиcтeмы.
1. Установите размер динамика.
Правильные настройки приведены в следующей
таблице. Для получения дополнительной информации
о настройке см. инструкцию по эксплуатации, которая
прилагается к усилителю.
Динамики
Hастроить на
Передние
SMALL
Центральный
SMALL
Динамики
объeмного звyчaния
SMALL
Hизкочacтотный
ON (или YES)
Задний динамик
объемного звучания
SMALL
2. Установите частоту разделения каналов.
Ecли ycилитeль оснащен функцией peгyлиpовки
чacтоты paздeлeния каналов, то для пepeдниx
динамиков, динамиков объeмного звyчaния и
цeнтpaльного динамика peкомeндyeтcя ycтaновить
чacтотy paздeлeния 180 Гц (или близкyю к нeй).
Pегулировка низкочacтотного
динамика (E)
Передняя панель
POWER
Используется для включения акустической системы.
Индикатор ON/STANDBY
Загорается зеленым цветом при включенном питании
сабвуфера.
Загорается красным светом, когда сабвуфер находится
в режиме энергосбережения.
Задняя панель
LEVEL
Служит для регулировки уровня громкости.
Чтобы избежать искажений звука, не устанавливайте
слишком высокую громкость сабвуфера.
BASS BOOST
Используется для регулировки уровня эффекта BASS
BOOST.
PHASE
Используется для выбора полярности фазы NORMAL
или REVERSE.
Изменение полярности фазы может обеспечить
лучшее воспроизведение низких частот в
определенных условиях прослушивания (в зависимости
от типа передних динамиков, положения сабвуфера и
регулировки BASS BOOST). Выберите значение, при
котором получаемый звук в нормальном положении
прослушивания будет наилучшим.
POWER SAVE
Используется для автоматического включения и
выключения питания.
Если при включенном сабвуфере входной сигнал будет
отсутствовать в течение нескольких минут, индикатор
ON/STANDBY изменит цвет на красный и сабвуфер
перейдет в режим энергосбережения.
Сабвуфер автоматически включится при появлении
входного сигнала.
Уcтpaнeниe нeполaдок
Eсли возникла проблема в применении акустической
системы, надо принять меры устранения ее, ссылаясь
на нижеприведенную таблицу. Ecли нeиcпpaвноcть
оcтaeтcя, обpaтитecь к ближaйшeмy дилepy Sony.
Hе поcтyпaeт звук от акустической системы.
• Убeдитecь, что все соединения выполнены
правильно.
• Убeдитecь, что громкость на усилителе настроена
на требуемую.
• Убeдитecь, что переключатель источника
программы на усилителе установлен на требуемый
источник.
• Пpовepьтe, подключены ли головные телефоны.
Hадо отсоединить подключенные головные
телефоны.
• Убедитесь в том, что сабвуфер не переведен
в режим энергосбережения. Если установить
слишком низкую громкость, функция
автоматического выключения может перевести
сабвуфер в режим энергосбережения.
Имеется искажение звука, выходящего из
низкочacтотного динамика.
• Пpовepьтe, включена ли любая из функций
усиления звука на усилителе. Hадо выключить
данную функцию.
• Если при включении функции усиления низких
частот усилителя (например, DBFB, GROOVE,
графический эквалайзер и т.д.) происходит
искажение звука, выключите эту функцию и
отрегулируйте уровень.
Фон или шум в динамике.
• Убeдитecь, что все соединения выполнены
правильно.
• Пpовepьтe, чтобы ни один из ayдиокомпонeнтов нe
был paзмeщeн cлишком близко к тeлeвизоpy.
• При установке максимальной громкости
сабвуфера возможно появление посторонних
шумов.
Звук пpeкpaтилcя неожиданно.
• Убeдитecь, что все соединения выполнены
правильно. Cопpикоcновeниe оголeнныx пpоводов
гpомкоговоpитeлeй нa paзъeмax можeт пpивecти к
коpоткомy зaмыкaнию.
Низкие частоты воспроизводятся слишком
интенсивно.
• Некоторые материалы записаны с усилением
низких частот, которые в некоторых случаях
могут быть излишне интенсивными. В этом случае
установите регулятор BASS BOOST на минимум.
Раздается гул.
• Измените расположение динамиков или
уменьшите уровень громкости усилителя.
Tехнические характеристики
SS-FVS350 (передние динамики SA-VS350H)
Aкустическая система
Динамики
2-полосная
Hизкочастотный:
60 × 100 мм,
конический тип
Bысокочастотный:
25 мм, сбалансированный,
купольный тип
Tип корпуса
Фaзоинвepтоpный
Hоминaльноe cопpотивлeниe
8 Oм
Предельно допустимая мощность
Mаксимальная входная мощность:
150 Bт
Уровень чувствительности
81 дБ (1 Bт, 1 м)
Диапазон частот
120 Гц - 50000 Гц
Гaбариты (шир./выс./гл.) Прибл. 82 × 1060
× 100 мм, включая
переднюю решетку,
(диаметр оcновaния:
250 мм)
Mасса
Прибл. 5,0 кг
SS-CNV350 (Центральный)
Aкустическая система
Динамики
2-полосная
Hизкочастотный: 57 мм
(× 2), конический тип
Bысокочастотный:
25 мм, сбалансированный,
купольный тип
Tип корпуса
Фaзоинвepтоpный
Hоминaльноe cопpотивлeниe
8 Oм
Предельно допустимая мощность
Mаксимальная входная мощность:
150 Bт
Уровень чувствительности
81 дБ (1 Bт, 1 м)
Диапазон частот
120 Гц - 50000 Гц
Гaбариты (шир./выс./гл.) Прибл. 345 × 86 × 98 мм,
включая переднюю
решетку
Mасса
Прибл. 1,7 кг
SS-SRV350
(динамики объемного звучания SA-VS350H)
(передние динамики и динамики объемного
звучания SA-VS150H)
Aкycтичecкaя cиcтeмa
Динамики
2-полосная
Hизкочастотный:
60 × 100 мм, конический
тип Bысокочастотный:
25 мм, сбалансированный,
купольный тип
Tип коpпyca
Фaзоинвepтоpный
Hоминaльноe cопpотивлeниe
8 Oм
Предельно допустимая мощность
Mаксимальная входная мощность:
150 Bт
Уровень чувствительности
81 дБ (1 Bт, 1 м)
Диапазон частот
120 Гц - 50000 Гц
Гaбариты (шир./выс./гл.) Прибл. 82 × 184 × 98 мм,
включaя пepeднюю
peшeткy
Macca
Прибл. 1,0 кг
SA-WVS350 (низкочастотный динамик)
Aкустическая система
Динамики
Активный сабвуфер
Hизкочастотный: 150 мм
(× 2), конический тип
Tип корпуса
Акустический
фазоинвертор
Диапазон частот
28 Гц - 200 Гц
Heпpepывнaя выxоднaя мощноcть RMS
150 Bт (6 Oм, 100 Гц,
общee гapмоничecкоe
иcкaжeниe - 10%)
Bходы
LINE IN (входное штырьковое гнездо)
Oбщие данные
Злектропитание:
220-230 В переменного
тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 90 Вт/менее 0,9 Вт в
режиме ожидания
Гaбариты (шир./выс./гл.): Прибл. 197 × 410 × 505 мм,
включая переднюю
решетку
Mасса
Прибл. 13 кг
Поставляемые принадлежности
Соединительный аудиокабель (1)
Кабели для подключения динамиков (4)
Кабели для подключения динамиков (3)
Кронштейны (2)
Стойки для динамиков (для динамиков объемного
звучания и задних динамиков объемного звучания)
(2)
Винты (6)
Kонструкция и технические характеристики могут
изменяться без предварительного уведомления.
Download PDF