Sony | M-800V | Sony M-800V Инструкция по эксплуатации

Русский
Slovensky
3-238-276-64 (1)
Poznámka
B
Microcassette™Corder
Návod na obsluhu
Инструкция по эксплуатации
Príprava zdrojov napájania
(a)
Indikátor REC (iba typ
M-850V)
Лaмпочкa REC (Касается
только модели M-850V)
Indikátor REC/BATT
(iba typ M-800V)
Лaмпочкa REC/BATT
(Касается только
модели M-800V)
VOR
FAST PB
(iba typ/M-850V)
Počítadlo pásky
Cчeтчик лeнты
Indikátor BATT/E
(iba typ M-850V)
индикaтоp BATT/E
(Касается только модели
M-850V)
CUE MARKER (iba typ/
Касается только модели
M-850V)
Vyberte jeden z nasledujúcich zdrojov napájania.
EAR
MIC (PLUG
IN POWER)
Mikrofón
Микрофон
> PAUSE
z
CUE/
REVIEW
TAPE SPEED
Tx
DIR
Suché galvanické články (pozri obr. A-(a))
Skontrolujte, či v konektorovej zásuvke DC IN 3V nie je niečo
pripojené.
1 Otvorte kryt priestoru pre batérie.
2 Vložte dve batérie typu R03 (vekosti AAA), pričom dbajte
na ich správnu polaritu, a potom zatvorte kryt.
Vyberanie batérií (pozri obr. A-(b))
Ak dôjde k náhodnému odpojeniu krytu priestoru pre
batérie (pozri obr. A-(c))
Pripojte ho poda obrázka.
Kedy je potrebné vymeni batérie
Typ M-800V
Batérie vymeňte za nové, ak indikátor REC/BATT začne svieti
nevýrazne.
Typ M-850V
Ak indikátor BATT zhasne a indikátor E bliká, batérie vymeňte
za nové.
(b)
M-850V/800V
Ak prehrávate nahratú pásku na inom zariadení, pre nahrávanie vyberte
rýchlos pásky 2,4 cm. Ak vyberiete inú rýchlos, môže to ovplyvni
kvalitu zvuku.
Poznámky
• Zariadenie bude určitú dobu naalej pracova správne aj vtedy, ak
indikátor E bliká. Napriek tomu batérie čím skôr vymeňte. Ak to
neurobíte, pri prehrávaní sa nedosiahne normálny zvuk, môže sa nahra
šum a nahratý zvuk nebude ma dostatočnú intenzitu (iba typ M-850V).
• Batérie nemusíte vymieňa v nasledujúcich prípadoch:
– ak pri zvýšení hlasitosti pri prehrávaní začnú blika indikátory REC/
BATT alebo BATT,
– ak sa na začiatku prehrávania pásky alebo na jej konci na chvíu
rozsvieti indikátor E (iba typ M-850V),
– ak počas rýchleho prevíjania dopredu FF (CUE) alebo rýchleho
prevíjania dozadu REW (REVIEW) bliká indikátor E (iba typ M-850V).
Sony Corporation ©2002 Printed in China
Tx
Životnos batérií* (približná hodnota v hodinách)
Popis návodu
Batérie
Informácie v tomto návode sa týkajú typov M-850V a M-800V.
Skôr, ako ho začnete číta, skontrolujte číslo typu vášho
zariadenia. Na obrázkoch je zobrazený typ M-850V. Každá
odchýlka pri prevádzke je jasne označená v texte, napríklad “iba
typ M-850V”.
(c)
Nahrávanie
Mangánová batéria Sony R03P (SR)
5 (M-850V)
6 (M-800V)
Alkalická batéria Sony LR03 (SG)**
14 (M-850V)
15 (M-800V)
* Hodnota nameraná poda štandardu asociácie JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association) (pri
použití mikrokazety značky Sony).
** Ak používate alkalické batérie Sony typu LR03 (SG) „STAMINA”
(vyrobené v Japonsku).
О данном Руководстве
Poznámky týkajúce sa strán nahrávania
• Ak nahrávate na obidve strany, počas prepínania strán sa nahrávanie
na pár sekúnd preruší.
• Ak otvoríte dvierka kazetového priestoru, smer prehrávania pásky sa
nastaví na prednú stranu.
• Počas nahrávania nie je možné používa prepínač DIR.
Poznámky k prepínaču VOR (Voice Operated Recording Nahrávanie ovládané hlasom)
• Systém VOR závisí od podmienok prostredia. Ak nemôžete dosiahnu
požadované výsledky, nastavte prepínač VOR do polohy OFF.
• Ak prístroj používate v hlučnom prostredí, zostane v režime nahrávania.
Naopak, ak je zvuk príliš tichý, zariadenie nezačne nahráva. V
závislosti od podmienok nastavte prepínač VOR do polohy H (vysoká)
alebo L (nízka).
Monitorovanie zvuku
Do konektorovej zásuvky EAR pripojte slúchadlo. Hlasitos
monitorovania sa nedá upravi pomocou ovládacieho prvku
VOL.
Ochrana pásky pred náhodným prepísaním (pozri obr. B(c))
Vylomte a odstráňte ochranné plôšky na páske. Ak chcete
pásku znova použi na nahrávanie, prelepte otvory po
ochranných plôškach lepiacou páskou.
Nahrávanie signalizačných značiek (iba typ
M-850V)
Počas nahrávania môžete na pásku nahra špeciálny signál,
ktorým označíte určitú pozíciu.
Ak chcete na požadovanej pozícii nahra signál, stlačte tlačidlo
CUE MARKER. Indikátor REC začne blika a signál sa nahrá na
pásku. Ak chcete nahra dlhší signál, poda potreby podržte
stlačené tlačidlo CUE MARKER.
Na pozícii, kde sa nachádza signál, budete počas prevíjania
dopredu a dozadu poču pípnutie. Ak máte počas prehrávania
zapojené slúchadlá, na pozícii, kde sa nachádza signál, budete
poču signál s nízkou frekvenciou zvuku.
Poznámky
• Ak je zvuk prerušovaný, odporúčame nahra signalizačné značky.
• Pípnutie môže znie inak v závislosti od označenej pozície na páske,
pretože rýchlos prevíjania je rôzna na začiatku a na konci pásky.
• V častiach, kde je nahratý signál signalizačných značiek (CUE
MARKER), môže by nahratý zvuk skreslený.
Poznámka
Содержащиеся в данном Руководстве инструкции
относятся к моделям M-850V и M-800V. Прежде чем
приступить к ознакомлению с ним, уточните номер Вашей
модели. На иллюстрациях изображена модель M-850V.
Любые различия в функционировании указанных моделей
четко обозначены в тексте, например, фразой “касается
только модели M-850V”.
Životnos batérie sa môže zníži v závislosti od spôsobu použitia
zariadenia.
C
VOL
EAR
nN
CUE/REVIEW
FAST PB (iba typ/
Касается только
модели M-850V)
Indikátory smeru
prevíjania pásky
Индикаторы
направления
движения ленты
(a)
Pri vkladaní batérií
dbajte na ich
správnu polaritu.
Bcтaвьтe
бaтapeйки,
cоблюдaя
поляpноcть.
(b)
Sieový adaptér pripojte ku konektorovej zásuvke DC IN 3V a
zasuňte ho do sieovej zásuvky. Použite sieový adaptér typu
AC-E30HG AC (nie je súčasou).
Nepoužívajte žiadne iné sieové adaptéry.
Polarita zástrčky
> PAUSE
Mикрокассетный диктофон Сдепано в Китае
A
D
Štandardná
Стандартная
Poznámka
Technické parametre pre typ AC-E30HG sa menia poda oblastí. Pred
zakúpením skontrolujte hodnotu miestneho sieového napätia a tvar
zástrčky.
TAPE SPEED
Tx
1
2
3
4
Vložte pásku stranou určenou na prehrávanie smerom ku
krytu kazetového priestoru.
Vyberte rovnakú rýchlos pásky, akú ste použili pri
nahrávaní.
Stlačte tlačidlo nN.
Otáčaním ovládacieho prvku VOL nastavte hlasitos.
Na konci zadnej strany sa prehrávanie zastaví a zariadenie sa
automaticky vypne.
Ak do konektorovej zásuvky EAR zasuniete slúchadlá (nie sú
súčasou), z pravého aj avého kanála budete poču zvuk v
monofónnom režime.
Ak chcete
Stlačte alebo posuňte
Nahrávanie (pozri obr. B-(a))
zastavi prehrávanie alebo
rýchle prevíjanie dopredu
alebo dozadu*
Tx
Skontrolujte, či v konektorovej zásuvke MIC nie je niečo
pripojené.
pozastavi prehrávanie
Posuňte prepínač >PAUSE v smere
šípky.
1
rýchlo previnú dopredu*
Počas zastavenia prehrávania posuňte
prepínač CUE/REVIEW do polohy CUE.
previnú dozadu*
Počas zastavenia prehrávania posuňte
prepínač CUE/REVIEW do polohy
REVIEW.
vyhadáva smerom dopredu
počas prehrávania (CUE)
Počas prehrávania stlačte a podržte
tlačidlo CUE/REVIEW a uvonite ho v
požadovanom bode.
vyhadáva smerom dozadu
počas prehrávania (REVIEW)
Počas prehrávania stlačte a podržte
tlačidlo CUE/REVIEW a uvonite ho v
požadovanom bode.
prepnú stranu prehrávania
Posuňte prepínač DIR.
DIR
Malý otvor na strane A
majú iba štandardné
mikrokazety.
Стандартные
микрокассеты
отличаются наличием
небольшого
углубления на
Neštandardná
стороне А.
Нестандартная
Stlačte tlačidlo nulovanie počítadla pásky.
Poznámka
Číslo na počítadle pásky sa zvýši pri prehrávaní prednej strany a
zníži sa pri prehrávaní zadnej strany.
2
3
4
približne 5 mm
Около 5 мм
(c)
Prehrávanie pásky (pozri obr. C)
Sieové napájanie (pozri obr. A-(d))
približne 2,5 mm
Около 2,5 мм
E
Stlačte tlačidlo Tx, vložte štandardnú mikrokazetu tak,
aby strana určená na nahrávanie bola otočená smerom ku
krytu, a potom zavrite kryt (pozri obr. B-(b)).
Vyberte požadovanú rýchlos pásky.
Pre optimálny zvuk použite rýchlos 2,4 cm (odporúča sa
pre bežné použitie): Pri nahrávaní na obidve strany
mikrokazety typu MC-30 MC-30 je možné urobi 30minútovú nahrávku.
Pre dlhšie nahrávanie vyberte rýchlos 1,2 cm: Pri nahrávaní
na obidve strany mikrokazety typu MC-30 MC-30 je možné
urobi 60-minútovú nahrávku.
Vyberte strany nahrávania.
* Ak po previnutí pásky necháte zariadenie naalej zapnuté, batérie sa
budú rýchlo vybíja. Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo Tx.
Poznámka
Nahrávanie na obidve strany
Posuňte prepínač DIR tak, aby sa indikátor
FWD sfarbil na zeleno.
Ak sa pri prehrávaní počas vyhadávania dopredu alebo dozadu (CUE/
REVIEW) páska úplne previnie, prepínač sa po uvonení prepínača CUE/
REVIEW nemusí vráti do strednej polohy. V takom prípade prepínač
posuňte do strednej polohy, aby sa mohlo zača prehrávanie.
Začne sa nahráva na tú stranu, ktorá je
otočená smerom k dvierkam kazetového
priestoru (predná strana) a na konci strany
sa automaticky prepne na zadnú stranu
(automatická zmena strany).
Zvýšenie rýchlosti prehrávania (iba typ M-850V)
Posuňte prepínač FAST PB v smere šípky. Rýchlos prehrávania
sa zvýši.
Pôvodnú rýchlos obnovíte tak, že posuniete prepínač FAST PB
do pôvodnej polohy.
Poznámka
Skontrolujte, či nie sú na oboch stranách odstránené ochranné
plôšky. Nahrávanie nebude možné aj v takom prípade, ak bude
odstránená ochranná plôška iba zadnej strany.
Nahrávanie na jednu stranu
Posuňte prepínač DIR tak, aby sa indikátor
REV sfarbil na zeleno.
Nahrávanie začne na tej strane, ktorá je
otočená smerom k zariadeniu (zadná
strana).
Poznámka
(d)
do sieovej zásuvky
к сетевой розетке
Nahrávanie alebo prehrávanie s
pripojeným zariadením
Nahrávanie pomocou externého mikrofónu
Do konektorovej zásuvky MIC pripojte mikrofón. Použite
mikrofón s nízkou impedanciou (menej ako 3 kΩ). Zariadenie
umožňuje používa mikrofón, ktorý je napájaný priamo z tohto
zariadenia.
Skontrolujte, či nie je na zadnej strane odstránená ochranná plôška.
5
do zásuvky DC IN 3 V
к гнeздy DC IN 3 V
Sieový adaptér (nie je súčasou)
Адаптер сетевого питания
(приобретается отдельно)
6
Nastavte prepínač VOR na hodnotu H, L alebo OFF.
Ak nastavíte prepínač VOR do polohy H alebo L, zariadenie
začne automaticky nahráva zvuk. Ak nepoču žiadny zvuk,
nahrávanie sa pozastaví (tým sa šetrí páska aj batérie).
H : Poloha určená na nahrávanie na schôdzach alebo v
tichých alebo v priestorných miestnostiach.
L : Poloha určená na nahrávanie hovoreného slova alebo v
hlučnom prostredí.
Ak zvuk nemá dostatočnú intenzitu, nastavte prepínač do
polohy OFF. V opačnom prípade sa môže sta, že
zariadenie nezačne nahráva.
Stlačte tlačidlo z.
Súčasne sa stlačí tlačidlo nN, čím sa začne nahrávanie.
Počas otáčania pásky začnú v závislosti od intenzity zvuku
svieti alebo blika indikátory REC (typ M-850V) alebo REC/
BATT (typ M-800V).
Úroveň nahrávania je fixná.
Nahrávanie sa zastaví na konci zadnej strany a zariadenie sa
automaticky vypne.
Ak chcete
Stlačte alebo posuňte
zastavi nahrávanie
Tx
zača nahrávanie
počas prehrávania
Počas prehrávania stlačte tlačidlo z
(zariadenie sa prepne do režimu nahrávania).
skontrolova práve
nahratý úsek
Počas nahrávania posuňte prepínač
CUE/REVIEW smerom k tlačidlu REVIEW.
Prepínač uvonite v polohe, kde sa má zača
prehrávanie.
pozastavi nahrávanie
Posuňte prepínač > PAUSE v smere šípky.
vybra kazetu
Tx
Poznámka
Pri nahrávaní pomocou externého mikrofónu môže systém VOR kvôli
odlišnej citlivosti pracova nesprávne.
Nahrávanie z iného magnetofónu
Do konektorovej zásuvky MIC pripojte iný magnetofón použitím
prípojnej šnúry typu RK-G64HG (nie je súčasou).
Nastavte toto zariadenie do režimu nahrávania a pripojený
magnetofón do režimu prehrávania. V tomto prípade nastavte
tlačidlo VOR do polohy OFF.
Odporúčania
Napájanie
•Zariadenie prevádzkujte len na jednosmerné napätie 3 V.
V prípade prevádzky na striedavé napätie používajte sieový
adaptér odporúčaný pre toto zariadenie. Nepoužívajte žiadne
iné typy. Pri prevádzke na batérie použite dve batérie typu
R03 (vekosti AAA).
Zariadenie
•Na tomto zariadení používajte iba mikrokazety
(štandardné mikrokazety). Na tomto zariadení nie je možné
používa neštandardné kazety, pretože ich vekos „L” (pozri
obrázok) sa líši od vekosti štandardných kaziet (pozri obr. D).
•Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla ani ho
nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému
množstvu prachu alebo mechanickému poškodeniu.
•V prípade, že sa do zariadenia dostane cudzí predmet alebo
tekutina, vyberte batérie alebo odpojte sieový adaptér a pred
alším použitím nechajte zariadenie prezrie odborníkovi.
•Magnet reproduktora môže poškodi osobné kreditné karty s
magnetickým prúžkom alebo mechanické náramkové hodinky.
Uvedené predmety preto neodkladajte v blízkosti zariadenia.
•Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batérie, čím
zabránite možným škodám spôsobeným vytekaním batérií a
následnou koróziou.
•Ak ste zariadenie dlhšiu dobu nepoužívali, pred vložením
pásky ho na niekoko minút nastavte do režimu prehrávania,
aby sa zohrialo.
Ak máte akékovek otázky alebo problémy súvisiace so
zariadením, obráte sa na najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony.
Подготовка источника питания
Выберите один из следующих источников питания.
Сухие батарейки (см. Рис. A-(a))
Убедитесь, что к гнезду DC IN 3V ничего не подключено.
1 Откройте крышку отделения для батареек.
2 Bcтaвьтe двe бaтapeйки R03 (paзмepa AAA), cоблюдaя
поляpноcть, и зaкpойтe кpышкy.
Чтобы вынуть батарейки (см. Рис. A-(b))
Riešenie problémov
Установка на место случайно выскочившей крышки
отделения для батареек (см. Рис. A-(c))
Присоединить, как показано на рисунке.
Ak bude problém pretrváva aj po vykonaní nasledujúcich
opatrení, obráte sa na najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony.
Когда следует заменять батарейки
Для M-800V
Замените батарейки на новые, когда гаснет индикатор
REC/BATT.
Kazeta sa nedá vloži do zariadenia.
t Kazetu vkladáte nesprávnym spôsobom.
t Tlačidlo nN už bolo stlačené.
Zariadenie nepracuje.
t Batérie ste vložili s nesprávnou polaritou.
t Batérie sú vybité. Vymeňte obidve batérie za nové.
t Prepínač >PAUSE je posunutý v smere šípky.
t Sieový adaptér je pripojený iba k zariadeniu a zariadenie
chcete použi na batérie.
Na pásku sa nedá nahráva.
t V priestore pre pásku nie je vložená žiadna páska.
t Ochranná plôška na páske je odstránená. (Nedá sa
nahráva aj v takom prípade, ak je ochranná plôška
odstránená iba na zadnej strane.) Ak chcete pásku znova
použi na nahrávanie, prelepte vzniknuté otvory po
ochranných plôškach lepiacou páskou. Ak chcete
nahráva len na jednu stranu, vložte pásku tak, aby strana
určená na nahrávanie bola otočená opačným smerom od
krytu kazetového priestoru (zadná strana).
t Skontrolujte, či sa v prípade nahrávania na jednu stranu
nezhoduje orientácia kazety s nastavením prepínača DIR.
Vložte mikrokazetu tak, aby strana určená na nahrávanie
bola otočená smerom k prístroju. Potom posuňte
prepínač DIR tak, aby sa indikátor REV rozsvietil na
zeleno.
Nahrávanie je prerušené.
t Prepínač VOR je nastavený na hodnotu H alebo L. Ak
tento systém nepoužívate, nastavte ho do polohy OFF.
Počas prevíjania dopredu alebo dozadu (CUE/REVIEW) sa
páska zastaví alebo sa neprevíja.
t Páska sa nedá rýchlo prevíja dopredu alebo dozadu.
Batérie sú vybité. Vymeňte obidve batérie za nové.
Nahrávka sa nedá úplne vymaza.
t Hlava je znečistená. Pozri čas „Údržba”.
Páska sa nedá prehráva.
t Páska je na konci zadnej strany. Posunutím prepínača
nN do polohy FWD prepnite prehrávanie na prednú
stranu.
Z reproduktora nepoču žiadny zvuk.
t Slúchadlo je zasunuté.
t Hlasitos je úplne potlačená.
Zvuk náhodne vypadáva alebo poču nadmerný šum.
t Hlasitos je úplne potlačená.
t Batérie sú vybité. Vymeňte obidve batérie za nové.
t Hlava je znečistená. Pozri čas „Údržba”.
t Priame umiestnenie kazety na reproduktor spôsobilo
magnetizáciu a skreslenie kvality zvuku.
t Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zariadení vysielajúcich
v oblasti rádiových frekvencií, ako sú napríklad mobilné
telefóny.
Úroveň zvuku je nestabilná.
t Batérie sú vybité. Vymeňte obidve batérie za nové.
t Prítlačný a hnací valček sú znečistené. Pozri čas
„Údržba”.
Rýchlos pásky v režime prehrávania je príliš vysoká alebo
príliš nízka.
t Nesprávne nastavenie prepínača TAPE SPEED. Nastavte
ho na rovnakú rýchlos, akú ste použili pri nahrávaní.
t Batérie sú vybité. Vymeňte obidve batérie za nové.
Rýchlos pásky je vyššia ako normálna rýchlos
prehrávania.
t Prepínač FAST PB (iba typ M-850V) je posunutý v smere
šípky.
Poču drnčivý zvuk.
t Tlačidlo nulovania počítadla pásky zostalo náhodou
stlačené. Stlačte toto tlačidlo znova a vynulujte počítadlo
na hodnotu „000”.
Pri dosiahnutí konca pásky pri rýchlom prevíjaní dopredu
alebo dozadu poču drnčivý zvuk.
t Stlačením tlačidla Tx zastavte rýchle prevíjanie dopredu
alebo dozadu.
Для M-850V
Бaтapeйки cлeдyeт зaмeнить, когдa индикaтоp BATT
погacнeт, a индикaтоp E мигaeт.
Примечания
• Даже когда лампочка E начинает мигать, диктофоном можно
пользоваться еще некоторое время. Однако это значит, что
батарейки следует заменить как можно скорее. В противном
случае при воспроизведении могут появиться искажения звука,
запись может сопровождаться шумом, а ее уровень может
понизиться (только модель M-850V).
• Заменять батарейки нет необходимости в следующих случаях:
– Еcли индикaтоp REC/BATT или BATT мигaeт вмecтe c
воcпpоизводимым звyком пpи ycилeнии гpомкоcти.
– Если лампочка E загорается ненадолго, когда лента приходит в
движение или заканчивается (только модель M-850V).
– Если лампочка E мигает при иcпользовaнии фyнкций FF (CUE)
или REW (REVIEW) (только модель M-850V).
Примерный срок службы батареек* (в часах)
Батарейки
Продолжительность записи
Sony марганцевые R03 (SB)
5 (M-850V)
Sony alkaline LR03 (SG)** (щелочные) 14 (M-850V)
Примечание
Срок службы батареек может сокращаться в зависимости от
режима эксплуатации аппарата.
Питание от сети (см. Рис. A-(d))
Подключите адаптер сетевого питания к гнезду DC IN 3V и
к сетевой розетке. Пользуйтесь прилагаемым адаптером
AC-E30HG (в комплект не входит). Адаптерами других
моделей пользоваться не следует.
Полярность штeкepa
Примечание
Технические характеристики AC-E30HG различаются в зависимости
от каждого географического региона. Перед тем как приобретать
аппарат проверьте напряжение в местной сети и форму вилки.
Запись (см. Рис. B-(a))
Убедитесь, что к гнезду MIC ничего не подключено никаких
соединителей.
1
2
3
4
Haжмитe кнопкy Tx, вcтaвьтe cтaндapтнyю
микpокacceтy cтоpоной для нaчaлa зaпиcи к кpышкe, a
зaтeм зaкpойтe кpышкy. (Cм. pиc. B-(b)).
Выберите нужную скорость ленты.
Оптимальное качество звука обеспечивается при
скорости 2,4 см (рекомендуемая скорость в обычных
условиях): продолжительность записи на обеих сторонах
микрокассеты МС-30 при этом составляет 30 минут.
Продолжительность записи увеличивается при
скорости 1,2 см: при этом на обеих сторонах
микрокассеты МС-30 она составляет 60 минут.
Выберите сторону записи.
Для записи на обеих сторонах кассеты
Сдвиньте переключатель DIR таким образом,
чтобы зеленым светом зажегся индикатор FWD
(вперед).
Запись начнется с той стороны кассеты, которая
обращена к окошку в дверце кассетоприемника
(передняя сторона), а по окончании этой
стороны автоматически перейдет на обратную
сторону (функция автоматического реверса).
Примечание
Убедитесь в наличии предохранительных зубчиков на обеих
сторонах кассеты. Даже если предохранительный зубчик
отсутствует только на обратной стороне, запись осуществить не
удастся.
Для записи на одной стороне кассеты
Сдвиньте переключатель DIR таким образом,
чтобы зеленым светом зажегся индикатор REV.
Запись начнется с той стороны кассеты, которая
обращена внутрь диктофона (обратная сторона).
Примечание
Убедитесь в наличии предохранительного зубчика на обратной
стороне кассеты.
5
Technické parametre
Páska
(typ „normal position”)
Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni bez predchádzajúceho
upozornenia.
Haжмитe кнопкy cбpоca cчeтчикa лeнты.
Примечание
Показания счетчика ленты будут меняться в сторону
увеличения при воспроизведении передней стороны кассеты и
в сторону уменьшения - при воспроизведении обратной
стороны.
Čistenie hlavy a dráhy pásky
Po každých desiatich hodinách používania stlačte tlačidlo
nN a pretrite hlavu 1, hnací valček 2 a prítlačný valček 3
tyčinkou s vatou navlhčenou v alkohole.
Nahrávací systém
2 stopy, 1 kanál, monofónny
Reproduktor
Priemer približne 2,8 cm
Rýchlos pásky
2,4 cm/s, 1,2 cm/s
Frekvenčný rozsah
300 - 4 000 Hz (ak je prepínač TAPE SPEED nastavený na rýchlos
2,4 cm/s)
Vstup
Vstupná konektorová zásuvka pre mikrofón (typ minijack/PLUG IN
POWER)
citlivos 0,21 mV pri použití mikrofónu s impedanciou 3 kΩ alebo
menej
Výstup
Konektorová zásuvka (typu minijack) pre slúchadlá s impedanciou 8 300 Ω
Výstupný výkon (pri harmonickom skreslení 10%)
250 mW
Napájanie
Jednosmerné napätie 3 V použitím dvoch batérií typu R03 (vekosti
AAA) (vekosti AA) alebo externého zdroja napájania
Rozmery (š/v/h)
Približne 58,5 × 100 × 22,5 mm, vrátane vyčnievajúcich častí a
ovládacích prvkov
Hmotnos
Približne 110 g (iba hlavné zariadenie)
Dodávané príslušenstvo
Mikrokazeta typu MC-30 (1) (iba typ určený pre Európu a typ M-850V
určený pre celý svet)
Batérie typu R03 (SB) (2) (iba typ určený pre Európu a typ M-850V
určený pre celý svet)
Puzdro na prenášanie (1) (iba typ M-850V a typ M-800V určený pre
Európu)
15 (M-800V)
* Измepeнноe знaчeниe по cтaндapтy JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association) (пpи иcпользовaнии
микpокacceты Sony)
** Пpи иcпользовaнии cyxиx щeлочныx бaтapeeк Sony LR03 (SG)
“STAMINA” (cдeлaнныx в Японии)
Údržba (pozri obr. E)
Čistenie vonkajšej časti zariadenia
Používajte jemnú tkaninu, mierne navlhčenú vo vode.
Nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.
6 (M-800V)
6
Установите переключатель VOR в положение H, L или
OFF.
Когда переключатель VOR установлен в положение H
или L, диктофон автоматически начинает запись звука
и делает паузу, когда перестает улавливать звук (что
позволяет экономить ленту и батарейки).
Режим H: Для записи на заседаниях, в отсутствие
шумового фона или в больших помещениях.
Режим L: Для диктовки или записи в шумном месте.
Если громкость записываемого звука недостаточна,
переключатель следует установить в положение OFF,
так как автоматическое включение записи может не
сработать.
Нажмите z.
Одновременно нажмите nN, и начнется запись. Во
время движения ленты лампочка REC (M-850V) или
REC/BATT (M-800V) светится, меняя яркость в
зависимости от силы звука.
Уровень записи остается постоянным.
По окончании обратной стороны запись прекращается, и
диктофон автоматически отключается.
Для того, чтобы
Нажмите или передвиньте
Остановить запись
Tx
Начать запись во время
воспроизведения
z во время воспроизведения (диктофон
переходит в режим записи)
Прослушать только что
записанный участок
Во время записи сдвиньте CUE/REVIEW
вверх в сторону REVIEW.
Отпустите кнопку там, где следует начать
воспроизведение.
Сделать паузу в записи
Сдвиньте >PAUSE в направлении
стрелки.
Извлечь касету
Tx
Примечание
Если запись будет воспроизводиться на другой аппаратуре,
выбирайте скорость 2,4 см. В противном случае качество звука
может быть нарушено.
Примечание о записываемых сторонах
• Если Вы осуществляете запись на обеих сторонах кассеты,
процесс записи на несколько секунд прервется, когда будет
происходить смена записываемых сторон.
• При каждом открытии Вами дверцы кассетоприемника
направление движения ленты устанавливается таким образом,
чтобы воспроизводилась передняя сторона.
• Во время записи Вы не можете пользоваться переключателем
DIR.
О функции VOR (Voice Operated Recording – речевое
управление записью)
• Работа функции VOR зависит от окружающих условий. Если она
действует ненадежно, установите переключатель VOR в
положение OFF.
• Пpи иcпользовaнии в шyмном мecтe aппapaт бyдeт оcтaвaтьcя в
peжимe зaпиcи. Поэтому в зависимости от условий функцию VOR
следует устанавливать в режим L (пониженная чувствительность)
или H (повышенная чувствительность).
Прослушивание звука при записи
Подключитe нayшник к гнeздy EAR. Громкость звука во
время записи не регулируется рукояткой VOL.
Предотвращение случайного стирания записи (см. Рис.
B-(c))
Отломайте и удалите защитные ушки кассеты. В
дальнейшем, чтобы использовать эту кассету для новой
записи, закройте оставшиеся от ушек углубления клейкой
лентой.
Запись меток (Касается только модели
M-850V)
В процессе записи Вы можете оставить на ленте
специальный сигнал, чтобы пометить на ней какое-то
конкретное место.
Для этого в нужный момент отожмите клавишу CUE
MARKER. Зaмигaeт индикaтоp REC, и cигнaл зaпишeтcя нa
лeнтy. Если Вы хотите записать более продолжительный
сигнал, отжимайте клавишу CUE MARKER так долго, как
это необходимо.
При использовании функции метки и просмотре только что
сделанного отрезка записи Вы услышите в месте, где
записан сигнал, звук “бип”. При воспроизведении с
подключенными головными телефонами Вы услышите этот
сигнал как низкочастотный звук в месте, где записан
сигнал.
Примечания
• Мы рекомендуем Вам записывать метки там, где есть перерыв в
звучании.
• Этот сигнал может звучать по-разному в зависимости от того,
какое место на ленте помечено, из-за разницы в скорости ленты в
ее начале и конце.
• B нeкотоpыx cлyчaяx звyк можeт иcкaжaтьcя пpи зaпиcи в тex
мecтax, гдe зaпиcaны cигнaлы CUE MARKER.
Воспроизведение записи (см. Рис.
C)
1
2
3
4
Установите кассету воспроизводимой стороной наружу.
Выберите ту скорость ленты, на которой была сделана
запись.
Нажмите nN.
Повepнитe peгyлятоp VOL, чтобы нacтpоить гpомкоcть.
По окончании обратной стороны воспроизведение
прекращается, и диктофон автоматически отключается.
При подключении наушников (в комплект не входят) к
гнезду EAR Вы получите монофоническое воспроизведение
одновременно правого и левого каналов.
Для того, чтобы
Нажмите или передвиньте
Остановить
воспроизведение/
остановить перемотку
ленты вперед или
назад*
Tx
Сделать паузу в
воспроизведении
Передвиньте >PAUSE в направлнении
стрелки.
Перемотать ленту
вперед*
Передвиньте CUE/REVIEW в
сторону CUE в режиме остановки.
Отмотать ленту назад*
Передвиньте CUE/REVIEW в
сторону REVIEW в режиме остановки.
Найти нужное место
Передвиньте при воспроизведеннии
впереди по ходу
переключатель CUE/REVIEW вниз и
воспроизведения (CUE) отпустите его в нужном месте.
Найти нужное место в
уже воспроизведенном
участке (REVIEW)
Передвиньте при воспроизведеннии
переключатель CUE/REVIEW вверх и
отпустите его в нужном месте.
Поменять
воспроизводимую
сторону
DIR
* Если по окончании перемотки оставить диктофон включенным,
это приведет к быстрому разряжанию батареек. Никогда не
забывайте нажимать кнопку Tx.
Примечание
Если лента полностью дошла до конца или быстро перемоталась
при поиске вперед/назад во время воспроизведения (CUE/REVIEW),
переключатель CUE/REVIEW может не возвратиться в среднее
положение, когда Вы отпустите его. В таком случае, чтобы начать
воспроизведение, возвратите переключатель в среднее положение.
Ускоренное воспроизведение (только модель M-850V)
Сдвиньте переключатель FAST PB в направлении стрелки.
Скорость воспроизведения увеличится.
Для возвращения к обычной скорости верните
переключатель FAST PB в прежнее положение.
Запись/воспроизведение с
помощью подключенной
аппаратуры
• Если Вы не собираетесь пользоваться диктофоном в
течение длительного времени, извлеките из него
батарейки во избежание повреждений, которые могут
быть вызваны коррозией в случае их протекания.
• Если диктофоном не пользовались долгое время, перед
установкой кассеты включите воспроизведение и дайте
аппарату прогреться в течение нескольких минут.
В случае возникновения каких-либо вопросов или
затруднений, связанных с Вашим диктофоном, просим
обращаться к ближайшему дилеру Sony.
Самостоятельное устранение
неполадок
Если нижеприведенные советы не помогут Вам устранить
возникшие неполадки, просим обратиться к ближайшему
дилеру Sony.
Кассета не вставляется
t Вы пытаетесь установить кассету неправильно.
t Кнопка nN уже нажата.
Диктофон не работает
t При установке батареек нарушена полярность.
t Сели батарейки. Замените обе батарейки новыми.
t Рычажок >PAUSE передвинут в направлении
стрелки.
t Вы хотите, чтобы диктофон работал от батареек, но
при этом к нему подсоединен сетевой адаптер, не
включенный в розетку.
Не работает запись
t В диктофоне нет кассеты.
t У кассеты отломан предохранительный зубчик. (Даже
если зубчик отломан только на обратной стороне
кассеты, запись сделать не удастся.) Для того чтобы
можно было вновь использовать эту кассету для
записи, закройте образовавшуюся выемку клейкой
лентой. (Для того чтобы сделать запись только на
одной стороне, вставьте кассету таким образом,
чтобы записываемая сторона была обращена внутрь
кассетного отделения (обратная сторона).
t B cлyчae зaпиcи нa однy cтоpонy yбeдитecь, что
оpиeнтaция кacceты и нacтpойкa DIR нe cовпaдaют.
Bcтaвьтe микpокacceтy cтоpоной для нaчaлa зaпиcи к
aппapaтy, a зaтeм пepeдвиньтe пepeключaтeль DIR,
чтобы зaгоpeлcя зeлeный индикaтоp REV.
Запись прерывается
t Переключатель VOR установлен на H или L. Когда Вы
не пользуетесь функцией VOR, переводите
переключатель в положение OFF.
Во время быстрой перемотки вперед или назад (CUE/
REVIEW) лента останавливается или не
перематывается. Вы не можете перемотать ленту
вперед или назад.
t Батарейки сели. Замените батарейки на новые.
Запись стирается не полностью
t Загрязнена головка. См. раздел “Уход за аппаратом”.
He paботaeт воcпpоизвeдeниe
t Лента подошла к концу обратной стороны. Нажмите
nN, чтобы помeнять воcпpоизводимyю cтоpонy,
пepeключив нaпpaвлeниe нa FWD.
Нет звука
t Подключены наушники.
t Регулятор громкости установлен в нулевое
положение.
Звук пропадает или воспроизводится с помехами
t Регулятор громкости установлен в нулевое
положение.
t Сели батарейки. Замените обе батарейки новыми.
t Загрязнена головка. См. раздел “Уход за аппаратом”.
t He клaдитe ayдиокacceты нa гpомкоговоpитeли, тaк
кaк это пpиводит к иx нaмaгничивaнию и yxyдшeнию
кaчecтвa звyчaния.
t He иcпользyйтe aппapaт pядом c ycтpойcтвaми,
излyчaющими paдиоволны, нaпpимep, cотовыми
тeлeфонaми.
Hecтaбильный ypовeнь звyкa.
t Paзpядилиcь бaтapeйки. Зaмeнитe обe бaтapeйки
новыми.
t Зaгpязнeны тонвaл и пpижимной pолик. Cм. paздeл
“Уxод зa aппapaтом”.
Слишком быстрое или слишком медленное
воспроизведение
t Неправильно выбрано положение переключателя
TAPE SPEED. Установите его на ту скорость, которая
использовалась при записи.
t Сели батарейки. Замените обе батарейки новыми.
Скорость воспроизведения выше нормальной
t Переключатель FAST PB (только модель M-850V)
сдвинут в направлении стрелки.
Cлышeн cтyк.
t Cлyчaйно нaжaтa кнопкa cбpоca cчeтчикa лeнты.
Haжмитe этy кнопкy eщe paз, чтобы cбpоcить
покaзaния cчeтчикa нa “000.”
Поcлe доcтижeния концa лeнты во вpeмя ycкоpeнной
пepeмотки впepeд или нaзaд cлышeн тpecк.
t Haжмитe кнопкy Tx, чтобы оcтaновить ycкоpeннyю
пepeмоткy впepeд или нaзaд.
Уход за аппаратом (см. Рис. E)
Чистка головок и лентопротяжного механизма
Нажмите nN и протрите головку 1, тонвал 2 и
прижимной ролик 3 ватным тампоном со спиртом
(повторять через каждые 10 часов работы).
Чистка корпуса
Протирайте корпус мягкой тряпкой, слегка смоченной
водой. Не пользуйтесь для этого спиртом, бензином или
разбавителями.
Запись на внешний микрофон
Подключите микрофон к гнезду MIC. Используйте
микрофон с низким сопротивлением (менее 3 кΩ). При
пользовании активным микрофоном питание на него
подается через диктофон.
Примечание
При записи через внешний микрофон работа функции VOR может
нарушаться из-за несовпадения чувствительности.
Перезапись с другого магнитофона
Подсоедините другой магнитофон к гнезду MIC, используя
соединительный кабель RK-G64HG (в комплект не входит).
Включите диктофон на запись, а другой магнитофон – на
воспроизведение. Переключатель VOR должен в этом
случае находиться в положении OFF.
Меры предосторожности
Питание
• Диктофон работает только от постоянного тока с
напряжением 3 В.
Для питания от сети пользуйтесь только сетевым
адаптером, рекомендованным для данной модели.
Другими адаптерами пользоваться не следует. Для paботы
от бaтapeeк иcпользyйтe двe бaтapeйки R03 (paзмepa
AAA).
Обращение с диктофоном
• Пользуйтесь только стандартными микрокассетами
. Нестандартные микрокассеты
использовать нельзя из-за различия в габаритах корпуса
(см. размер “L” на рис. D).
• Не оставляйте диктофон вблизи источников тепла или в
местах, где возможны прямое попадание на него
солнечных лучей, большие скопления пыли или резкие
сотрясения.
• В случае попадания внутрь диктофона твердых
предметов или жидкостей извлеките батарейки либо
отключите сетевой адаптер от сети и не пользуйтесь
диктофоном, пока его не проверит специалист.
• Кредитные карточки с магнитным кодом, механические
часы и другие подобные предметы следует держать
отдельно от диктофона во избежание повреждений,
которые могут быть вызваны магнитом, имеющимся в
громкоговорителе.
Технические данные
Магнитная лента
(нормальная)
Система записи
2 дорожки, 1 канал моно
Громкоговоритель
Диаметр около 2,8 см
Скорость ленты
2,4 см/сек; 1,2 см/сек
Полоса воспроизводимых частот
300 – 4 000 Гц (при положении переключателя скорости пленки
(TAPE SPEED) в позиции 2,4 см/с)
Вход
Входное гнездо (миниразъем/PLUG IN POWER)
чувствительностью 0,21 мВ для подключения микрофона с
сопротивлением до 3 кΩ
Выход
Гнездо (миниразъем) для подключения наушников с
сопротивлением 8 – 300 Ω
Выходная мощность (при коэффициенте гармоник 10%)
250 мВт
Питание
Бaтapeйки 3 B поcтоянного токa R03 (paзмepa AAA) × 2/Внешние
источники питания напряжением 3 В
Габариты (ш/в/г)
Приблизительно 58,5 × 100 × 22,5 мм (включая выступающие
части и органы управления)
Масса
Пpибл. 110 г (только оcновноe ycтpойcтво)
Комплектация
Mикpокacceтa MC-30 (1) (только модeль для Eвpопы и модeль
M-850V для дpyгиx cтpaн миpa)
Бaтapeйки R03 (SB) (2) (только модeль для Eвpопы и модeль
M-850V для дpyгиx cтpaн миpa)
Фyтляp для пepeноcки (1) (только модeль M-850V и модeль
M-800V для cтpaн Eвpопы)
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены
без оповещения.
한국어
中文
錄音面須知
B
關於此說明書
本說明書用於說明 M-850V 和 M-800V 。閱讀此說明以前,請先
檢查一下您機器的型號數字。 M-850V 型號是用於圖解說明。操作
上有所不同時,將在說明文中清楚地指明,例如“M-850V為限”。
準備電源
(a)
MIC (PLUG
IN POWER)
EAR
麥克風
마이크로폰
REC 指示燈 (M-850V 為限 )
REC/BATT 指示燈 (M-800V 為限 )
REC 램프(M-850V 전용)
REC/BATT 램프(M-800V 전용)
본 사용설명서에 대하여
> PAUSE
VOR
본 사용설명서에서는 M-850V 및 M-800V에 대하여 설명합니다. 읽
으시기 전에 모델 번호를 확인하여 주십시오. 그림에는 M-850V를 사
용했습니다. 조작상의 차이점에 대해서는 “M-850V 전용”과 같이 본
문 안에 명시했습니다.
操作時,有下列電源可供選用。
CUE/
REVIEW
卡帶計數器
테이프 카운터
TAPE SPEED
BATT/E 指示燈 (M-850V 為限 )
BATT/E 램프(M-850V 전용)
關於 VOR (Voice Operated Recording) 開關的注意事項
乾電池(參看圖 A-(a))
要以乾電池操作時, DC IN 3V 插孔裡不可連接任何電線。
打開電池室蓋。
裝入兩個 R03(AAA , 4 號)電池,必須裝對電池極性,然後蓋
上蓋子。
1
2
z
FAST PB (M-850V 為
限 /M-850V 전용 )
• 錄雙面的錄音過程中,當正在切換錄音面時,將有幾秒鐘不能進行錄音。
• 每當打開卡帶架時,磁帶方向都被重調為進繞面方向。
• 錄音中, DIR(方向)開關是不能利用的。
若要一面錄音一面監聽所錄著的聲音
在 EAR 插孔連接上耳機。監聽器的音量是不能用 VOL 調整的。
要取出電池時(參看圖 A-(b))
電池室蓋不小心掉下來時的蓋子裝法(參看圖 A-(c))
請按照插圖所示進行。
Tx
DIR
CUE MARKER
( M-850V 為限 /M-850V 전용 )
什麼時候需要更換電池
M-800V
當 REC/BATT 指示燈顯得暗淡時,即請更換新電池。
A
M-850V
當BATT指示燈熄滅了,而E燈閃爍著時,即請更換新電池。
(b)
(a)
註
• 即使 E 燈起閃爍之後,機器仍可正常地播放一下,但是必須盡快更換電
池。如果不換電池,您將不能獲得正常聲音的放音,所錄聲音可能參雜噪
聲,所錄聲音也會不夠響亮(M-850V 為限)。
• 如下狀況時,並不必更換電池:
– 調高音量時,隨播放聲而 REC/BATT 指示燈﹐或 BATT 指示燈起閃爍。
– 當開始走帶或到達卡帶末端時:E 燈亮了一下(M-850V 為限)。
– FF(CUE)(快進繞提示)或 REW(REVIEW)(重繞檢閱)操作中,如果 E 燈
起閃爍(M-850V 為限)。
電池須裝對極性。
배터리를 바른 방향으로
넣어 주십시오.
Tx
電池壽命 *(大概時間)
電池
(b)
5(M-850V)
6(M-800V)
Sony 鹼性電池 LR03 (SG)**
14(M-850V)
15(M-800V)
註
電池壽命可能因機器的操作狀況而縮短。
家用電源(參看圖 A-(d))
要使用家庭電源時,把 AC 電源轉接器插到 DC IN 3V 插孔以及
牆上電源插座。使用 AC-E30HG AC 電源轉接器(無附帶)。
不可使用其他的 AC 電源轉接器。
(c)
為防止所錄的地方因重錄而被誤消掉(參看圖 B-(c))
折掉錄音卡帶盒背的錄音防止保險片。要再以那盒卡帶錄音
時,在折掉保險片的小洞,貼張膠帶就行。
記錄提示標記(M-850V 為限)
錄音時,可在卡帶上錄一個特別的信號以標記某指定位置。
可在所要的位置按下 CUE MARKER(提示標記)以記錄一個信
號。
REC指示燈起閃爍而某特別信號便被錄在卡帶上了。您如果要
記錄一個較長的信號,可隨意按久些 CUE MARKER 。
當提示檢閱中,在錄信號的位置上將可聽到嘟聲。當接插著頭
戴耳機進行放音時,在記錄了信號的位置,您將可聽到低頻聲的信
號音。
註
•您最好是在有聲音間歇的地方記錄提示標記。
•在卡帶的不同位置所記錄的提示標記,其嘟聲可能有異,這是因
為自卡帶開頭到末端各部分的繞帶速度不相同的關係。
•在錄有 CUE MARKER 信號的部分,可能會有錄音失真的現象。
錄音時間
Sony 錳性電池 R03 (SB)
* 是根據 JEITA((Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)日本電子及資訊技術工業協會)標準的測定值
(使用 Sony 微型卡帶)
** 當使用 Sony LR03(SG)“STAMINA”鹼性乾電池(日本製)時
(c)
• VOR功能將因錄音環境而影響錄音效果。所以如果不能獲得理想的錄音,
請把 VOR 開關設定在“OFF”。
• 在吵雜的地方使用機器時,它將一直處於錄音狀態。又若聲音太低沉的
話,錄音機也不會自動開始錄音。因此請按照錄音環境如何,而把VOR開
關設定在“H”(高)或“L”(低)之處。
C
插頭極性
放音(參看圖 C)
1
2
3
4
把要放音之面對著卡帶室蓋,裝入錄音帶。
把放音速度調整在和錄音時一樣速度之處。
按壓 nN 鍵。
旋轉 VOL 以調整音量。
卡帶繞達倒繞面終端時,即自動地停止播放並關掉機器電源。
如果把頭戴耳機(無附帶)接插到 EAR 插孔,則從左頻道及右
頻道都將聽到單耳聲輸出。
要
須按壓或設定的控制器
停止放音 停止快轉或倒轉 *
按 Tx 鍵
暫停放音
把 > PAUSE 開關往箭頭方向移動。
快速前轉 *
在停止狀態下,把 CUE/REVIEW 開關往 CUE
方向移動。
VOL
EAR
快速倒轉 *
> PAUSE
(d)
nN
CUE/
REVIEW
FAST PB (M-850V
為限 /M-850V 전용 )
至牆壁電源插座
콘센트로
註
AC-E30HG的規格隨地區而異。選購前,請先查明當地的電壓和插頭的形狀。
錄音(參看圖 B-(a))
TAPE SPEED
至 DC IN 3V 端子
DC IN 3 V로
卡帶方向
指示燈
테이프 방향
표시
Tx
錄音時, MIC 插孔裡不可連接任何電線。
1
DIR
註
播放卡帶進繞面時,卡帶計數器中的數字將增加,播放倒繞面時,則將
減小。
2
AC 電源轉接器(無附帶)
AC 전원 어댑터(별매품)
按壓卡帶計數器的重設按鈕。
D
標準型
표준
只有標準型微卡帶的 A
面才有一個小刻號。
표준 마이크로 카세트
만 A면에 작게 패인 부
분이 있습니다.
3
非標準型
비표준
4
約 5 mm
약 5 mm
按Tx,裝入標準微型卡帶,讓要開始錄的一面面朝著蓋子,
然後蓋上蓋子。(參看圖 B-(b))。
選擇錄音帶速度。
聲音音調音質最合適時的速度為 2.4 cm(平常請以此速度放
音):使用一個 MC-30 微型卡帶的正反兩面,可進行 30 分鐘的
錄音。
要進行較長的錄音時的速度為1.2 cm:使用一個MC-30微型卡
帶的正反兩面,可進行 60 分鐘的錄音。
選擇錄音面。
要錄雙面時
滑動 DIR 使 FWD 指示燈點亮綠色。
錄音將從面向卡帶架窗的一面開始(進繞面)
而當錄到此面終端時,即自動地切換到倒繞面
(自動倒繞)。
約 2.5 mm
약 2.5 mm
註
確認卡帶兩面的小翼是否都完整沒被去除。即使只有倒繞面的小翼被去
除了,也便不能進行雙面連續錄音。
E
要錄單面時
滑動 DIR 使 REV 指示燈點亮綠色。
錄音將從卡帶面向機器裡面的一面開始(倒繞
面)。
註
在停止狀態下,把 CUE/REVIEW 開關往
REVIEW 方向移動。
在放音之中向前尋找某段
(CUE 功能)
在放音之中向下推 CUE/REVIEW 鍵,直落到
找到所要尋找的地方才放開按鍵。
在放音之中向後尋找某段
(REVIEW 功能)
在放音之中向上推 CUE/REVIEW 鍵,直落到
找到所要尋找的地方才放開按鍵。
切換放音面
6
把 VOR 開關設定在“H”,“L”或“OFF”。
若把 VOR 開關設定在“H”或“L”,則錄音機將在發出聲音時
自動開始錄音,沒有聲音時自動暫停下來(可以節省卡帶及電
池之消耗)。
H: 要在會議室或安靜的地方,及 或空間較大的地方錄音時。
L: 要錄下供聽寫用的聲音,或在吵雜的地方錄音時。
要錄的聲音若不夠大,把 VOR開關設定在“OFF”,否則便無法
令錄音機開始錄音。
按壓 z 鍵。
nN 即同時被按下而開始錄音。錄音帶一開始捲動, REC
(M-850V)或 REC/BATT(M-800V)指示燈便發亮並按照聲音強弱
而閃爍。
錄音電平是固定的。
卡帶繞達倒繞面的終端時,即自動地停止錄音並關掉機器電
源。
要
須按壓或設定的控制器
停止錄音
按 Tx 鍵
在放音之中直接開始錄音
在放音之中按壓 z 鍵(錄音機便進入
錄音狀態)
查聽剛錄下的部分
在錄音之中,把 CUE/REVIEW 鍵設定在
REVIEW 之處。在錄音帶轉到要收聽的地
方時放開按鍵。
暫停錄音
把 > PAUSE 開關往箭頭方向移動。
取出錄音帶
按 Tx 鍵
註
要播放以其他錄音機錄音的卡帶時,把卡帶速度設定在 2.4 cm 之處。否則
會影響放音時的音質。
若在經過自己進行下列檢查調查以後,仍然不能使錄音機恢復
正常的話,請向 Sony 經銷店商量。
다음 전원 중에서 한 가지를 선택합니다.
錄音帶裝不進去。
t 錄音帶方向裝反了。
t nN 鍵已經被按下了。
錄音機不能操作。
t 電池裝法錯誤。
t 電池電力變弱了。請換新兩個電池。
t > PAUSE 開關被設定在箭頭方向。
t 當您想以電池操作時, AC 電源轉接器或汽車電池連接線被
連接在錄音機。
不能錄音。
t 卡帶室內未裝卡帶。
t 卡帶上的小翼被除去了。(即使只有倒繞面的小翼被折除也
將不能進行錄音)。卡帶要再用於錄音時,可用黏膠帶蓋住
小翼凹孔。只錄在一面時,請讓要開始錄音面背向蓋子裝入
卡帶(倒繞面)。
t 請確認一下卡帶的安裝和 DIR(方向)設定會不會不符合單
面錄音要求。裝微型卡帶時,要開始錄的一面必須面朝機器
裝入,然後滑動 DIR 使 REV 指示燈點亮綠色。
錄音中途停止下來了。
t VOR 開關被設定在“H”或“L”之處。不使用 VOR 開關的時
候,請設定在“OFF”。
CUE/REVIEW(提示 檢閱)中,卡帶停下來或不走動。
不能進行快進繞或重繞。
t 電池電力變弱了。請換新兩個電池。
以前的錄音不能完全消除。
t 磁頭髒了。請參看「維修」之說明。
不能播放。
t 卡帶已繞達倒繞面的終端。請按下 nN 將播放面切換到
FWD 。
揚聲器沒有聲音傳出來。
t 耳機插在耳機插孔。
t 音量被轉在最小之處。
聲音跳音或噪音太大。
t 音量被轉在最小之處。
t 電池電力變弱了。請換新兩個電池。
t 磁頭髒了。請參看「維修」之說明。
t 直接把卡帶放在揚聲器上面會發生磁化而損壞錄音的音質。
t 機器,請離開諸如子機式電話機等會發射無線電波的裝置旁
邊使用。
音調不穩定。
t 電池電力變弱了。請換新兩個電池。
t 卡帶絞盤和壓輪髒了。請參看「維修」之說明。
在放音時,卡帶速度不是太快就是太慢。
t TAPE SPEED 開關的位置沒設定正確。把卡帶速度設定在和
該卡帶錄音時同樣速度之處。
t 電池電力變弱了。請換新兩個電池。
卡帶速度比平常的放音速度快。
t FAST PB 開關(M-850V 為限)被往箭頭方向移動了。
可聽到振顫噪音。
t 意外地按下了卡帶計數器的重設按鈕。請再按一次按鈕,把
計數器重調為“000”。
在快進或繞回操作中,當卡帶繞達終端時,可聽到卡嗒噪聲。
t 請按 Tx 以停止快進或繞回操作。
DC IN 3V 단자에 아무 것도 연결하지 않았는지 확인하여 주십시오.
1 배터리실 커버를 엽니다.
2 AAA 사이즈(R03) 배터리 2개를 바른 방향으로 넣고 커버를 닫
습니다.
* 若在錄音帶走到盡頭,或被捲回起點以後離開錄音機,則電池將很快就用
完,切記此時一定要按下 Tx 鍵才離開座位。
維修(參看圖 E)
註
磁頭及卡帶通道之清潔
每使用過 10 小時以後,請以棉枝沾點酒精,擦拭磁頭 1 、輸
帶軸 2 及壓帶膠輪 3 。擦時,請先按 nN 鍵。
如何加快放音速度(M-850V 為限)
把 FAST PB 開關往箭頭方向移動。放音時的速度將加快。
要恢復普通的放音速度時,把FAST PB開關移到原來的位置。
機體外表的清潔
機體外表請以一稍微沾濕的柔軟布塊擦拭,不可使用酒精、揮
發性油脂或稀釋劑。
• 양면에 녹음하는 경우, 테이프 면이 전환되는 몇 초 동안은 녹음할 수 없습니다.
• 카세트 홀더를 열면 테이프 방향은 앞면으로 리세트됩니다.
• 녹음 중에는 DIR 스위치는 사용할 수 없습니다.
VOR(음성 반응 녹음)에 관한 주의
건전지(그림 A-(a) 참조)
배터리를 꺼내려면(그림 A-(b)참조)
실수로 배터리실 커버가 빠졌을 때에는(그림 A-(c) 참조)
그림과 같이 끼워 주십시오.
배터리의 교환 시기
M-800V인 경우
REC/BATT 램프가 어두워지면 배터리를 새 것으로 교환하여 주십시
오.
M-850V인 경우
BATT 램프가 꺼지고 E 램프가 점멸하면 배터리를 새 것으로 교환하
여 주십시오.
주의점
• 본 제품은 E 램프가 점멸한 후에도 한 동안은 정상으로 작동이 계속됩니다. 단
가급적 빨리 배터리를 교환하여 주십시오. 그렇지 않으면 정상으로 소리가 재생
되지 않거나 노이즈가 녹음되거나 또는 녹음한 소리가 작아지는 경우가 있습니
다(M-850V 전용).
• 다음과 같은 경우에는 배터리를 교환할 필요가 없습니다:
- 음량을 높였을 때 REC/BATT 램프 또는 재생 소리와 함께 BATT 램프가
점멸하는 경우
- 테이프가 움직이기 시작하거나 테이프 마지막에 E 램프가 한 순간 점등되는
경우(M-850V 전용)
- FF(CUE) 또는 REW(REVIEW) 중에 E 램프가 점멸하는 경우(M-850V
전용)
從其他裝置錄音 以其他裝置放音
배터리
另連接麥克風錄音
連接一支麥克風到 MIC 插孔。請使用低阻抗(3 kΩ 以下)的麥
克風。若使用插入通電型的麥克風,麥克風的電源便由錄音機供
給。
註
使用機外麥克風時,因為各個麥克風的靈敏度不同,所以VOR功能也許不能
正常工作。
從其他錄音機錄音
用 RK-G64HG 連接導線(無附帶)將另一卡帶錄音機連接到 MIC
插孔。
把本機設定在錄音狀態,並把另一架錄音機設定在放音狀態。
此時, VOR 開關請設定在“OFF”之處。
使用前須注意
電源
•本機只可使用 3V DC 直流電操作。
要以交流電操作時,請使用本機所指定的AC電源轉接器。不可使
用其他轉接器。要用電池操作時,請使用兩個 R03(AAA , 4 號)
電池。
錄音機
•本機只可使用註有
(標準微型卡帶)的錄音帶。非
標準型的卡帶本機不能使用,因為“L”尺寸不同(參看圖D)。
•不可把錄音機放在熱源附近,或直接受到陽光照射的地方,以及
灰塵極多,容易受震動之處。
•若讓固體或液體掉落機內,請取出電池,或拔下 AC 電源轉接器﹐
並經電氣專業人員檢查以後,方可再行使用。
•不要把塗有磁層的個人信用卡或用手捲動的手錶等,放在錄音機
附近,以免受到錄音機裡的揚聲器磁氣的影響,而損失功能。
•若長期不使用電池,請取出,以免電池溶液泄漏,損傷機體或腐
蝕。
•錄音機若長期沒使用,下一次要再使用時,先把錄音機設定在放
音狀態,使機器溫熱了幾分鐘,然後才插入錄音帶。
在操作錄音機時,若遇到任何困難,請向離貴地最近的 Sony
經銷店商量。
卡帶
微型卡帶(普通位置型)
錄音方式
2 聲軌, 1 頻道,單音
揚聲器
直徑約為 2.8 cm
卡帶速度
2.4 cm 秒, 1.2 cm 秒
頻率範圍
300 – 4 000 Hz(TAPE SPEED(卡帶速度)開關在 2.4 cm 秒)
輸入
麥克風輸入插孔(微型 PLUG IN POWER ,插入通電式),
麥克風阻抗為 3 kΩ 或低於 3 kΩ 時,靈敏度為 0.21 mV 。
輸出
耳機插孔(微型插孔),供 8 – 300 Ω 耳機之用
功率輸出(於 10% 諧波失真時)
250 mW
電源
3V DC 電池 R03(AAA , 4 號)× 2 外部 DC 3V 電池
尺寸(寬 高 深)
約 58.5 × 100 × 22.5 mm ,包括突出部分及控制器
重量
約 110 g(主機為限)
附件
微型卡帶 MC-30(1)(M-850V 的歐洲型號和世界型號為限)
電池 R03(SB)(2)(M-850V 的歐洲型號和世界型號為限)
攜帶軟袋(1)(M-850V 和 M-800V 的歐洲型號為限)
소리를 모니터하려면
이어폰을 EAR 단자에 연결합니다. VOL에서는 모니터 음량을 조절할
수 없습니다.
카세트 테이프에 실수로 겹쳐서 녹음하는 것을 방지하려면(그림 B-(c)
참조)
카세트의 탭을 제거하여 주십시오. 그 카세트에 다시 녹음하려면 탭 구
멍을 셀로판 테이프 등으로 막아 주십시오.
큐 마커를 기록하기(M-850V 전용)
녹음 중에 테이프에 특수 신호를 기록해서 특정 위치를 표시해 놓을 수
있습니다.
원하는 위치에서 CUE MARKER를 눌러서 신호를 기록합니다. REC
램프가 점멸하고 신호가 테이프에 기록됩니다.
좀 더 긴 신호를 기록하고 싶을 때에는 CUE MARKER를 원하는 시
간만큼 눌러 주십시오.
큐 및 리뷰하는 동안에는 신호 위치에서 비프음이 들립니다. 헤드폰을
연결하고 재생하는 동안에는 신호 위치에서 작은 신호 소리가 들립니
다.
주의점
• 소리가 끊길 때에는 큐 마커를 기록해 놓으실 것을 권장합니다.
• 테이프의 시작 부분이나 끝 부분에서는 되감기 속도가 달라지므로 테이프의 표
시 위치에 따라 비프음이 달라지는 경우가 있습니다.
• CUE MARKER 신호를 기록한 위치에서는 녹음한 소리가 왜곡되는 경우가 있
습니다.
녹음 시간
Sony 망간 R03(SB)
5(M-850V)
6(M-800V)
Sony 알카라인 LR03(SG)**
14(M-850V)
15(M-800V)
* JEITA(Japan Electronics and Information Technology Industries
Association(일본전자정보기술산업협회)) 규격에 의한 측정치(Sony 마이
크로 카세트 사용)
** Sony LR03(SG) “STAMINA” 알카라인 건전지(일본 국내에서 제조) 사용시
주의점
본 제품의 사용 상태에 따라서는 배터리 지속 시간이 짧아지는 경우가 있습니다.
가정용 전원(그림 A-(d) 참조)
AC 전원 어댑터를 DC IN 3V와 콘센트에 연결합니다.
AC-E30HG AC 전원 어댑터(별매품)를 사용하여 주십시오.
그 밖의 AC 전원 어댑터는 사용하지 마십시오.
플러그의 극성
테이프를 재생하기(그림 C 참조)
1
2
3
4
재생을 시작하고 싶은 면을 커버 쪽을 향하도록 카세트를 넣습니다.
녹음했을 때와 같은 테이프 속도를 선택합니다.
nN를 누릅니다.
VOL을 돌려서 음량을 조절합니다.
뒷면의 끝이 되면 재생이 정지되고 본 제품의 전원은 자동으로 꺼집니다.
헤드폰(별매품)을 EAR 단자에 연결하면 좌우 양쪽 채널에서 모노럴
소리가 들립니다.
목적
누르거나 미는 버튼
재생 정지/고속감기 또는
되감기 정지*
Tx
재생 일시정지
>PAUSE를 화살표 방향으로 민다.
고속감기*
정지 중에 CUE/REVIEW를 CUE 방향으로 민다.
되감기*
정지 중에 CUE/REVIEW를 REVIEW 방향으로
민다.
주의점
재생 중에 앞방향으로
검색(CUE)
재생 중에 CUE/REVIEW를 아래로 누르고 있다
가 원하는 위치에서 놓는다.
AC-E30HG의 주요 제원은 지역에 따라 다릅니다. 구입하시기 전에 거주 지역
의 전압 및 플러그 형상을 확인하여 주십시오.
재생 중에 뒷방향으로
검색(REVIEW)
재생 중에 CUE/REVIEW를 위로 누르고 있다가
원하는 위치에서 놓는다.
재생할 면을 전환
DIR
녹음(그림 B-(a) 참조)
MIC에 아무 것도 연결하지 않았는지 확인하여 주십시오.
1
테이프 카운터의 리세트 버튼을 누릅니다.
주의점
規格
• VOR 기능은 주위 조건에 영향을 받습니다. 기대하는 결과를 얻을 수 없을 때
에는 VOR을 OFF로 설정하여 주십시오.
• 본 제품은 소음이 많은 장소에서 사용하면 녹음 상태가 계속됩니다. 이와 반대
로 소리가 너무 작으면 본 제품에서는 녹음이 시작되지 않습니다. 상황에 따라
VOR을 H(고) 또는 L(저)로 설정하여 주십시오.
배터리 지속 시간 *(대략적인 시간)
테이프 카운터 숫자는 앞면을 재생하면 커지고 뒷면을 재생하면 작아집니다.
確認倒繞面的小翼是否沒被除去。
5
전원을 준비하기
DIR
放音中,當往前 往後尋找時,如果卡帶完全繞完或重繞完了(CUE/
REVIEW),當您釋放 CUE/REVIEW 開關時,它可能不會返回中央位置的。此
時,請把它推回中央位置以開始放音。
녹음할 면에 관한 주의
故障排除
2
3
4
Tx를 누르고 녹음을 시작할 면이 커버를 향하도록 해서 표준 마
이크로 카세트를 넣은 후에 커버를 닫습니다. (그림 B-(b) 참조).
원하는 테이프 속도를 선택합니다.
2.4 cm 최적한 음질용(일반적인 용도에 권장): MC-30 마이크로
카세트 양면을 사용해서 30분 녹음할 수 있습니다.
1.2 cm 장시간 녹음용: MC-30 마이크로 카세트 양면을 사용해
서 60분 녹음할 수 있습니다.
녹음할 면을 선택합니다.
양면에 녹음하려면
DIR을 밀어서 FWD 표시를 녹색으로 해 놓습니
다.
카세트 홀더 창쪽 면(앞면)부터 녹음이 시작되고
그 면의 끝이 되면 뒷면으로 자동 전환됩니다(오
토 리버스).
주의점
양면 모두 탭이 있는지 확인하여 주십시오. 뒷면 탭만 제거되어 있어도 녹음
할 수 없습니다.
한쪽 면에만 녹음하려면
DIR을 밀어서 REV 표시를 녹색으로 해 놓으십
시오.
녹음은 기기쪽 면(뒷면)부터 시작됩니다.
주의점
뒷면 탭이 있는지 확인하여 주십시오.
5
本機設計及規格或有變更之處,恕不另行通知。
6
VOR을 H나 L 또는 OFF로 설정합니다.
VOR을 H 또는 L로 설정하면 본 제품에서는 소리 녹음이 자동으
로 시작되고 소리가 정지되면 일시정지됩니다(테이프와 배터리를
절약할 수 있습니다).
H: 회의나 조용한 장소에서 녹음하는 경우
L: 구술이나 소음이 많은 장소에서 녹음하는 경우
소리의 크기가 충분하지 못할 때에는 OFF로 설정해야 본 제품에
서 녹음이 시작됩니다.
z를 누릅니다.
nN가 동시에 눌려지고 녹음이 시작됩니다. 테이프가 움직이고
있는 동안 REC 램프(M-850V) 또는 REC/BATT 램프(M800V)는 소리의 크기에 따라 점등되거나 점멸합니다.
녹음 레벨은 일정합니다.
뒷면의 끝이 되면 녹음이 정지되고 본 제품의 전원은 자동으로 꺼집니다.
목적
누르거나 미는 버튼
녹음 정지
Tx
재생 중에 녹음 시작
재생 중에 z(본 제품은 녹음 상태로 된다.)
녹음한 부분의 확인
녹음 중에 CUE/REVIEW를 REVIEW
쪽으로 올려 누른다.
재생을 시작하고 싶은 위치에서 버튼을
놓는다.
녹음 일시정지
>PAUSE를 화살표 방향으로 민다.
카세트 추출
Tx
주의점
녹음한 테이프를 다른 장치에서 재생하려면 녹음은 2.4 cm 테이프 속도를 선택
하여 주십시오. 그렇지 않으면 음질이 변경되는 경우가 있습니다.
* 테이프를 감거나 되감기 상태로 방치하면 배터리가 급속히 소모됩니다. 반드시
Tx를 눌러 주십시오.
주의점
재생 중에 앞/뒷방향으로 검색하고 있는 동안(CUE/REVIEW) 테이프가 완전히
감기거나 되감기면 스위치를 놓아도 CUE/REVIEW 스위치가 중앙으로 되돌아
오지 않는 경우가 있습니다. 그런 경우에는 스위치를 눌러서 중앙으로 되돌려 놓
고 재생을 시작하여 주십시오.
재생 속도를 빠르게 하려면(M-850V 전용)
FAST PB 스위치를 화살표 방향으로 밉니다. 재생 속도가 빨라집니다.
원래 속도로 되돌려 놓으려면 FAST PB 스위치를 원래 위치로 밀어
주십시오.
연결한 기기에서 녹음/재생하기
고장일까? 하고 생각되면
다음 사항을 확인해 봐도 문제가 해소되지 않을 때에는 가까운 Sony
판매점으로 문의하여 주십시오.
카세트가 들어가지 않는다.
t 카세트의 방향이 바르지 못합니다.
t nN가 이미 눌려져 있습니다.
본 제품이 작동하지 않는다.
t 배터리가 바르지 못한 방향으로 들어있습니다.
t 배터리가 소모되어 있습니다. 배터리를 양쪽 모두 새 것으로 교
환하여 주십시오.
t >PAUSE가 화살표 방향으로 밀어져 있습니다.
t AC 전원 어댑터가 본 제품에만 연결된 상태에서 본 제품을 배
터리로 사용하려고 했습니다.
재생할 수 없다.
t 카세트실에 카세트가 없습니다.
t 테이프의 탭이 제거되어 있습니다. (뒷면 탭만 제거되어 있어도
녹음할 수 없습니다.) 그 카세트에 다시 녹음하려면 탭 구멍을 셀
로판 테이프 등으로 막아 주십시오. 한쪽 면에만 녹음할 때에는
녹음을 시작하고 싶은 면을 커버 반대 쪽을 향해서(뒷면) 카세트
를 넣어 주십시오.
t 한쪽 면에만 녹음하는 경우에는 카세트의 방향과 DIR 설정이 다
른지 확인하여 주십시오. 녹음을 시작하고 싶은 면이 기기쪽을
향하도록 마이크로 카세트를 넣은 후에 REV 표시가 녹색이 되
도록 DIR을 밀어 주십시오.
녹음이 중단된다.
t VOR 스위치가 H 또는 L로 설정되어 있습니다. VOR을 사용하
지 않을 때에는 OFF로 설정하여 주십시오.
CUE/REVIEW 중에 테이프가 정지되거나 움직이지 않는다.
고속감기 또는 되감기를 할 수 없다.
t 배터리가 소모되어 있습니다. 배터리를 양쪽 모두 새 것으로 교
환하여 주십시오.
녹음이 완전히 소거되지 않는다.
t 헤드가 더러워져 있습니다. “손질법”을 참조하십시오.
재생할 수 없다.
t 테이프가 뒷면 끝까지 와 있습니다. nN를 눌러서 재생 방향
을 FWD로 전환하여 주십시오.
스피커에서 소리가 출력되지 않는다.
t 이어폰이 연결되어 있습니다.
t 음량이 완전히 낮춰져 있습니다.
소리가 빠지거나 노이즈가 심하다.
t 음량이 완전히 낮춰져 있습니다.
t 배터리가 소모되어 있습니다. 배터리를 양쪽 모두 새 것으로 교
환하여 주십시오.
t 헤드가 더러워져 있습니다. “손질법”을 참조하십시오.
t 카세트 테이프를 스피커에 직접 올려 놓았기 때문에 자기화되어
음질이 저하되었습니다.
t 본 제품은 휴대폰 등 전자파를 발생하는 기기와 멀리하고 사용
하여 주십시오.
소리의 피치가 불안정하다.
t 배터리가 소모되어 있습니다. 배터리를 양쪽 모두 새 것으로 교
환하여 주십시오.
t 캡스턴과 핀치롤러가 더러워져 있습니다. “손질법”을 참조하십
시오.
재생 모드에서 테이프 속도가 너무 빠르거나 너무 느리다.
t TAPE SPEED 스위치 설정이 적절하지 못합니다. 녹음했을 때
와 같은 속도로 설정하여 주십시오.
t 배터리가 소모되어 있습니다. 배터리를 양쪽 모두 새 것으로 교
환하여 주십시오.
테이프 속도가 통상 재생 속도보다 빠르다.
t FAST PB 스위치(M-850V 전용)가 화살표 방향으로 밀어져
있습니다.
칙칙거리는 노이즈가 들린다.
t 테이프 카운터 리세트 버튼이 눌린 상태입니다. 버튼을 다시 한
번 눌러서 카운터를 “000”으로 리세트하여 주십시오.
고속감기나 되감기 조작에서 테이프가 끝까지 감긴 후에 달그락거리는
소리가 들린다.
t Tx를 눌러서 고속감기나 되감기를 정지해 주십시오.
손질법(그림 E 참조)
테이프 헤드와 주행로를 클리닝하려면
10시간 사용할 때마다 nN를 눌러서 헤드1과 캡스턴2, 핀치롤러
3을 알코올로 적신 면봉으로 닦아내 주십시오.
표면을 클리닝하려면
물로 살짝 적신 부드러운 헝겊을 사용하십시오. 알코올이나 벤젠, 시너
는 사용하지 마십시오.
외장 마이크로폰으로 녹음하기
마이크로폰을 MIC 단자에 연결합니다. 임피던스가 낮은(3 kΩ 미만)
마이크로폰을 사용하여 주십시오.
플러그 인 파워 방식 마이크로폰을 사용하면 본 제품에서 마이크로폰
으로 전원이 공급됩니다.
주의점
외장 마이크로폰을 사용해서 녹음하는 경우는 감도가 다르므로 VOR 시스템이 정
상으로 작동하지 않는 경우가 있습니다.
다른 테이프 레코더에서 녹음하기
RK-G64HG 연결 코드(별매품)를 사용해서 다른 테이프 레코더를
MIC 단자에 연결합니다.
본 제품을 녹음 모드로 설정하고 다른 테이프 레코더를 재생 모드로 설
정합니다. 이 때에 VOR은 OFF로 설정합니다.
사용상의 주의
전원에 대하여
• 본 제품은 반드시 3 V DC에서 사용하여 주십시오.
AC 전원으로 사용하는 경우는 본 제품에서 권장하는 AC 전원 어댑
터를 사용하여 주십시오. 그 밖의 타입은 사용하지 마십시오. 배터리
로 사용하는 경우는 AAA 사이즈(R03) 배터리 2개를 사용하여 주십
시오.
본체에 대하여
• 본 제품에는 반드시
(표준 마이크로 카세트)를 사용하
여 주십시오. 비표준 카세트는 “L” 치수(그림 참조)가 다르므로 사용
할 수 없습니다(그림 D 참조).
• 본 제품은 난방기구 가까이나 직사광선이 닿는 장소, 먼지나 진동이
심한 장소에 방치하지 마십시오.
• 본 제품 내부로 액체나 물건이들어간 경우는 사용을 중지하고 배터리
또는 AC 전원 어댑터를 뺀 후에 기술자에게 점검을 의뢰하여 주십시
오.
• 자기 코드가 있는 크레디트 카드나 스프링식 손목 시계 등은 스피커
자석에 의한 손상을 방지하기 위하여 본 제품에서 멀리하여 주십시오.
• 본 제품을 장기간 사용하지 않을 때에는 배터리의 누액에 의한 부식
을 방지하기 위하여 배터리를 꺼내 놓으십시오.
• 본 제품을 장기간 사용하지 않았던 경우는 재생 모드로 설정하고 몇
분 동안 워밍업한 후에 카세트를 넣어 주십시오.
본 제품에 대한 질문이나 문제점은 가까운 Sony 판매점으로 문의하여
주십시오.
주요 제원
테이프
(노멀 포지션 타입)
녹음 방식
2트랙 1채널 모노럴
스피커
직경 약 2.8 cm
테이프 속도
2.4 cm/초, 1.2 cm/초
주파수 범위
300-4 000 Hz(TAPE SPEED 스위치가 2.4 cm/초인 경우)
입력 단자
마이크로폰 입력 단자(미니잭/PLUG IN POWER)
감도 0.21 mV에서 임피던스 3 kΩ 이하인 마이크로폰용
출력 단자
8-300 Ω 이어폰용 이어폰 단자(미니잭)
출력(10% 고주파 왜곡시)
250 mW
필요 전원
3 V DC 배터리 사이즈 AAA(R03) × 2/외부 DC 3V 전원
외형치수(w/h/d)
약 58.5 × 100 × 22.5 mm 돌출 부분 및 컨트롤 스위치류를 포함
중량
약 110 g(본체만)
부속품
마이크로 카세트 테이프 MC-30(1)(M-850V의 유럽 모델 및 월드 모델에
만)
배터리 R03(SB)(2)(M-850V의 유럽 모델 및 월드 모델에만)
휴대용 파우치(1)(M-850V 및 M-800V의 유럽모델에만)
디자인 및 주요 제원은 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다.
Download PDF

advertising