Sony | CFD-S01 | Sony CFD-S01 Инструкция по эксплуатации

Poznámka k duálnym diskom
2-655-835-12(1)
CD Radio
Cassette-Corder
Prevádzkové pokyny
SK
Инструкция по эксплуатации (на обороте)
RU
Duálny disk je obojstranný disk, ktorý spája nahratý
materiál typu DVD na jednej strane s digitálnym
zvukovým materiálom na druhej strane. Avšak,
ked’že strana so zvukovým materiálom nezodpovedá
štandardu pre kompaktné disky (CD), jeho prehrávanie
na tomto výrobku nie je zaručené.
Hudobné disky zakódované
pomocou technológií na ochranu
autorských práv
Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov,
ktoré vyhovujú štandardu diskov CD. Niektoré
nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase
zvukové disky zakódované pomocou technológií na
ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa
vyskytujú aj také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov
CD a nie je možné ich prehra na tomto výrobku.
Všeobecne
Reproduktor
Širokopásmový: priemer 8 cm, 4 Ω, kužeľový typ (2)
Výstupy
Konektor pre slúchadlá (stereofónny minikonektor):
Pre slúchadlá s impedanciou 16 – 32 Ω
Výkon
1,7 W + 1,7 W (s 4 Ω, 10% harmonické skreslenie)
Požiadavky na napájanie
Pre CD prehrávač, rozhlasový prijímač a kazetový magnetofón
Model určený pre Kóreu: 220 V st., 60 Hz
Model určený pre Argentínu: 220 - 230 V st., 50 Hz
Ďalšie modely: 230 V st., 50 Hz
9 V ss., 6 batérií R14 (veľkosť C)
Príkon
11 W striedavé napätie
Životnosť batérie
Pre CD prehrávač, rozhlasový prijímač a kazetový magnetofón
Tipy
Základné použitie
Nahrávanie v pásme FM
Sony R14P: cca 6 hodín
Prehrávanie kazety
Sony R14P: cca 3 hodiny
Prehrávač CD
© 2005 Sony Corporation
Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, zníži sa nebezpečenstvo požiaru
a zásahu elektrickým prúdom.
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s
domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Zariadenie neotvárajte, predídete tak
úrazu elektrickým prúdom. Opravy zverte
iba kvalifikovanému pracovníkovi.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., zníži sa nebezpečenstvo
požiaru. Na zariadenie neumiestňujte zapálené sviečky.
Na zariadenie neumiestňujte nádoby s tekutinami ako
napríklad vázy, zníži sa nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Pripojte zariadenie k ľahko prístupnej elektrickej
zásuvke. Ak dojde k neobvyklému správaniu zariadenia,
okamžite odpojte hlavný prívod zo zásuvky.
Systém
Digitálny audio systém pre kompaktné disky
Vlastnosti laserovej diódy
Čas trvania vyžarovania: neustále
Výkon lasera: menej než 44,6 µW
(Hodnota výkonu je meraná vo vzdialenosti 200 mm
od povrchu šošovky na bloku optickej prenosky so
7 mm otvorom.)
Počet kanálov
2
Kmitočtová charakteristika
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Pomalé a rýchle kolísanie
Pod merateľnou hranicou
Sony alkalické LR14, cca. 7 hodín
Rozmery
cca 360 × 141 × 235 mm (š/v/h)
(vrátane vysunutých súčastí)
Hmotnosť
cca 2,6 kg (vrátane batérií)
Dodávané príslušenstvo
Napájací kábel pre striedavý prúd (1)
* VOLUME +   , a   má dotykový bod.
1 do konektora
2 do sieťovej zásuvky
napájania AC IN
Pripojte napájaciu šnúru striedavého napájania  alebo do priestoru pre batérie  vložte šesť batérií typu R14
(veľkosť C, nie sú súčasťou dodávky).
Poznámky
• Ak kontrolka OPR/BATT  pohasne alebo ak prehrávač prestane fungovať, vymeňte batérie.
Nahraďte vybité a slabé batérie novými. Pred výmenou batérií vytiahnite z prehrávača disk CD.
• Ak chcete používať prehrávač s batériami, odpojte od neho kábel napájania striedavým prúdom.
Pred prvým použitím
prehrávača
Zapnutie/vypnutie napájania
Model určený pre Európu: Stlačte tlačidlo OPERATE .
Ďalšie modely: Stlačte tlačidlo POWER .
Nastavenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo VOLUME +, – .
Počúvanie cez slúchadlá
Pripojte slúchadlá do konektora pre slúchadlá  .
Zosilnenie basov
Stlačte tlačidlo MEGA BASS .
Na displeji sa objaví nápis „MEGA BASS“.
Po opätovnom stlačení tlačidla sa obnoví normálny
zvuk.
Zaspávanie s hudbou
1 Začnite prehrávať požadovaný zdroj hudby.
2 Stlačte tlačidlo SLEEP ; na displeji sa objaví nápis
„SLEEP“.
3 Stlačením tlačidla SLEEP  vyberte čas v minútach,
po uplynutí ktorého sa prehrávač automaticky
vypne.
Pri každom stlačení tlačidla sa indikácie zmenia
nasledujúcim spôsobom:
„60“  „90“  „120“  „OFF“  „10“  „20“ 
„30“.
Zrušenie funkcie SLEEP
Stlačením tlačidla OPERATE (alebo POWER)  vypnete
napájanie.
Poznámka
Pri prehrávaní kazety s touto funkciou:
Ak je jedna strana kazety dlhšia než nastavený čas, prehrávač sa
nevypne, kým kazeta neskončí.
Voľba:
Voľba
Opakovanie jednej stopy
„
1 Stlačte tlačidlo CD  (priame zapnutie).
2 Stlačte  PUSH OPEN/CLOSE  a vložte disk CD do
priestoru pre disky so záznamovou stranou nadol.
Stlačením tlačidla  PUSH OPEN/CLOSE  priestor
pre disky zavrite.
Prehrávanie „SHUF“ a
stôp v
„ “
náhodnom
poradí
Stlačte  .
Napro„PGM“
gramované
prehrávanie
Stlačte  alebo  
potom stlačte DISPLAY•
ENTER  pre stopy, ktoré
chcete naprogramovať vo
zvolenom poradí - až do 20
stôp. Potom stlačte tlačidlo
 .
3 Stlačte  .
Prehrávač prehrá každú stopu len raz.
Číslo
skladby
do
Pauza v
prehrávaní
Zastavenie
prehrávania
Prechod na
ďalšiu stopu
Návrat na
predchádzajúcu
stopu
Vyhľadanie
určitého miesta
pri počúvaní.
Disky ktoré toto zariadenie MÔŽE prehrávať
Umiestnenie
• audio CD;
• CD-R/CD-RW (CD-DA*).
* CD-DA je skratka pre Compact Disc Digital Audio (digitálny zvuk
kompaktných diskov). Ide o štandard zvukového záznamu pre
zvukové disky CD.
• Prístroj nenechávajte v blízkosti tepelných zdrojov ani na
miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom ani v aute na priamom
slnečnom svetle.
• Prístroj nestavajte na šikmé alebo vratké plochy.
• Do priestoru 10 mm od bočných strán prístroja nestavajte žiadne
predmety, Ventilačné otvory nesmú byť zakryté, v opačnom
prípade prístroj nemôže správne fungovať a mohla by sa skrátiť
životnosť jednotlivých komponentov.
• Reproduktory obsahujú silný magnet. Nepribližujte k prístroju
kreditné karty s magnetickým prúžkom či mechanické náramkové
hodinky, mohli by sa poškodiť.
Obsluha
• Ak je prístroj prenesený z chladného do teplého prostredia, alebo
ak sa nachádza vo veľmi vlhkej miestnosti, môže na šošovkách CD
prehrávača kondenzovať vlhkosť. Ak nastane táto situácia, nebude
prístroj fungovať správne. V takomto prípade vytiahnite disk CD a
počkajte približne jednu hodinu, kým prístroj nevyschne.
• Ak ste prístroj dlhší čas nepoužívali, zapnite ho pred vložením
kazety na niekoľko minút v režime prehrávania, aby sa zohrial.
Poznámky ku kazetám
• Nepoužívajte čistiace prostriedky ako napríklad benzín, riedidlá,
čističe alebo antistatické spreje určené pre gramofónové platne.
• Nevystavujte disky CD priamemu slnku ani tepelným zdrojom,
ako sú horúce ventilátory, ani ich nenechávajte v aute na
zaparkovanom slnku, pretože teplota vnútri vozidla môže byť
veľmi vysoká.
• Na disky CD nelepte žiadne papieriky ani nálepky a neškriabte po
ich povrchu.
• Po prehraní uložte disky do obalu.
• Vylomte ochrannú poistku
zo strany A alebo B kazety,
Strana A
aby ste zabránili náhodnému
premazaniu jej obsahu.
Ak chcete na kazetu znovu
nahrávať, prelepte otvor po
Poistka pre stranu A
vylomenej poistke lepiacou
Poistka pre stranu B
páskou.
• S výnimkou režimu dlhého nepretržitého nahrávania alebo
prehrávania neodporúčame používanie kaziet s časom
prehrávania presahujúcim 90 minút.
Bezpečnostné pokyny
Čistenie krytu prístroja
• Vzhľadom na to, že laserový lúč v CD prehrávači je škodlivý
pre oči, nesnažte sa rozobrať kryt prístroja. Servis zverte len
kvalifikovaným osobám.
• Ak do prístroja spadne akýkoľvek pevný predmet alebo vnikne
kvapalina, prístroj odpojte a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať odborníkom.
• Neštandardne tvarované disky (v tvare srdca, štvorca či hviezdy)
nie je možné v zariadení prehrávať. Ak sa o to pokúsite, môžete
prístroj poškodiť. Takéto disky nepoužívajte.
• Skriňu monitora, panel a ovládacie prvky čistite mäkkou
handričkou zľahka navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne hubky s drsným povrchom,
piesok na riad ani rozpúšťadlá ako alkohol či benzín.
Pokyny týkajúce sa zdrojov napájania
• Pri napájaní zo siete skontrolujte, či prevádzkové napätie
prehrávača zodpovedá napätiu elektrickej siete vo vašej krajine
(pozrite časť Technické údaje) a použite dodaný napájací kábel.
Žiadny iný typ nepoužívajte.
• Kým je prehrávač zapojený do sieťovej zásuvky v stene, nie je
odpojený od siete (hlavného vedenia striedavého napätia), aj keď
samotný prehrávač je vypnutý.
• Ak prehrávač nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od sieťovej
zásuvky.
• Ak nepoužívate na napájanie batérie, vytiahnite ich. Predídete tak
poškodeniu prístroja spôsobenému vytečením elektrolytu alebo
koróziou.
• Typový štítok s informáciami o prevádzkovom napätí, príkone a
pod. je umiestnený na spodnej strane prístroja.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa prehrávača,
poraďte sa s najbližším predajcom Sony.
Čas prehrávania
Stlačte
 . Ak chcete pokračovať v
prehrávaní, znovu stlačte toto
tlačidlo.
 .
 .
 .
 (dopredu) alebo 
(dozadu)  počas prehrávania
a podržte, kým nenájdete dané
miesto.
Vyhľadanie
 (dopredu) alebo 
(dozadu)  počas prehrávania
určitého miesta
a podržte, kým nenájdete dané
pri sledovaní
miesto.
obrazu.
Vytiahnutie disku  PUSH OPEN/CLOSE .
CD
Použitie displeja
Kontrola celkového počtu stôp a čas
prehrávania
So zastaveným prehrávaním stlačte tlačidlo
DISPLAY•ENTER .
Kontrola zvyšného času
Pri prehrávaní disku CD opakovane stlačte tlačidlo
DISPLAY•ENTER . Údaje na displeji sa zmenia
nasledujúcim spôsobom:

Číslo aktuálnej stopy a čas prehrávania

Číslo aktuálnej stopy a zvyšný čas
prehrávania tejto stopy*

Počet zvyšných stôp a zvyšný čas
prehrávania disku CD
* Pri stopach s vyšším číslom než 20 bude zvyšný čas znázornený
na displeji takto „- -:- -“.
Opakovať
„PGM“ a
napro„ “
gramované
stopy
sekundy ho podržte, kým na displeji nezačne blikať
„AUTO“.
3 Stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER .
Všeobecné pokyny
Nefunguje napájanie.
• Pripojte napájací kábel pevne do siete.
• Skontrolujte, či sú správne vložené batérie.
• Nahraďte vybité a slabé batérie novými.
Nie je počuť žiadny zvuk.
Stanicu so slabým signálom môžete predvoliť ručne.
1 Pomocou tlačidla RADIO BAND•AUTO PRESET 
vyberáte pásmo.
Poradie
prehrávania
Stlačte tlačidlá 
alebo  , potom
stlačte DISPLAY• ENTER
 pre stopy, ktoré
chcete naprogramovať vo
zvolenom poradí - až do 20
stôp. Potom stlačte tlačidlo
 .
Zrušenie výberu režimu prehrávania
Stlačte niekoľkokrát tlačidlo MODE , až vybraný
režim zmizne z displeja.
Kontrola naprogramovaných stôp a poradie
prehrávania na displeji
Stlačením tlačidla DISPLAY•ENTER  skontrolujete
poradie stôp pred prehrávaním.
Pri každom stlačení tlačidla sa objaví číslo stopy v
naprogramovanom poradí.
Zmena aktuálneho programu
Ak disk CD stojí, stlačte tlačidlo   jeden raz a ak sa
disk CD prehráva, stlačte dvakrát. Aktuálny program
bude vymazaný. Potom vytvorte nový program podľa
postupu programovania.
2 Nalaďte požadovanú stanicu.
3 Stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER  na 2 sekundy ho
podržte, kým na displeji nezačne blikať predvolené
číslo.
4 Stlačte tlačidlo PRESET + alebo –  podržte ho,
kým predvolené číslo, ktoré chcete k stanici priradiť,
nezačne na displeji blikať.
Stará stanica bude nahradená novou.
Tip
Predvolené stanice zostanú uložené v pamäti dokonca i po
vytiahnutí napájacieho kábla zo siete alebo vytiahnutí batérií.
Prehrávanie predvolených
rozhlasových staníc
1 Pomocou tlačidla RADIO BAND•AUTO PRESET 
vyberte pásmo.
2 Stlačením tlačidla PRESET + alebo –  nalaďte
uloženú stanicu.
1 Stlačte tlačidlo TAPE  (priame zapnutie).
2 Stlačte tlačidlo   a vložte kazetu do priestoru
pre kazety tak, aby strana, na ktorú chcete nahrať
záznam, smerovala k vám. Používajte len kazety
TYPE I (normal). Zatvorte priestor pre kazety.
Skontrolujte, či páska nie je uvoľnená. Predídete tak
poškodeniu pásky alebo zariadenia.
Opakovane stlačte RADIO BAND•AUTO PRESET 
(priame zapnutie).
Pri každom stlačení tlačidla sa indikácia zmení
nasledujúcim spôsobom:
„FM“  „AM“
2 Stlačte tlačidlo TUNE + alebo –  a podržte ho,
kým sa na displeji nezačnú meniť číslice označujúce
frekvenciu.
Prehrávač automaticky sníma rozhlasové frekvencie
a zastaví sa, keď nájde zreteľnú stanicu.
Ak sa stanica nedá naladiť, opakovane stlačte
tlačidlo a po jednotlivých krokoch zmeňte
frekvenciu.
Pri príjme stereofonického vysielania v pásme FM sa
objaví „ST“.
Tip
Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, stlačte tlačidlo MODE  a
podržte ho, kým sa na displeji neobjaví indikátor „Mono“. Prijímač
potom bude hrať monofónne.
Zmena intervalu ladenia pre pásmo AM
Ak chcete zmeniť interval ladenia pre pásmo AM,
postupujte takto:
1 Podržte stlačené tlačidlá RADIO BAND•AUTO PRESET
 a CD  a odpojte napájací kábel zo siete.
2 Stlačte a podržte tlačidlá RADIO BAND•AUTO
PRESET  a CD  a odpojte napájací kábel zo
siete. Interval ladenia sa zmení a na displeji sa na 4
sekundy zobrazí nápis „AM 9“ alebo „AM 10“.
Po zmene intervalu doladenia musíte opakovane
nastaviť predvoľby rozhlasových staníc.
Je počuť šum.
• V blízkosti prístroja sa používa mobilný telefón alebo iné
zariadenie vysielajúce rádiové vlny.
 Odstráňte mobilný telefón a pod. z blízkosti prehrávača.
Prehrávač CD
Kompaktný disk nehrá alebo na displeji svieti indikátor „no
dISC“, aj keď je do prehrávača vložený disk CD.
• Vložte kompaktný disk záznamovou vrstvou nadol.
• Vyčistite kompaktný disk.
• Vytiahnite disk CD a nechajte priestor pre kompaktné disky
približne hodinu otvorený, aby vyschol.
• Disk CD-R/CD-RW je prázdny.
• Vyskytli sa problémy s kvalitou disku CD-R/CD-RW, nahrávacím
zariadením alebo použitým softvérom.
• Nahraďte vybité a slabé batérie novými.
Vypadáva zvuk.
• Znížte hlasitosť.
• Vyčistite disk alebo ho vytiahnite, ak je veľmi poškodený.
• Umiestnite prehrávač tak, aby bol chránený pred vibráciami.
• Vyčistite šošovky pomocou bežne dostupného balónika.
• Výpadky zvuku alebo šumu môžu vznikať, ak používate nekvalitné
disky CD-R/CD-RW, prípadne ak sa vyskytli problémy s nahrávacím
zariadením alebo použitým softvérom.
Rozhlasový prijímač
Príjem nie je kvalitný.
• Kvalitu príjmu v
pásme FM zlepšíte
nasmerovaním
antény.
• Kvalitu príjmu v
pásme AM zlepšíte
nasmerovaním
prijímača.
Zvuk je slabý alebo nekvalitný.
• Nahraďte vybité a slabé batérie novými.
• Umiestnite prístroj ďalej od televízora.
Obraz na obrazovke televízora nie je stabilný.
• Ak počúvate vysielanie v pásme FM v blízkosti televízora s izbovou
anténou, umiestnite prístroj ďalej od televízora.
• Rovnaký program môžete prehrať ešte raz, pretože zostává
uložený, kým neotvoríte priestor pre disky CD.
• Môžete zaznamenať vlastný program. Po vytvorení programu
vložte čistú pásku   a spustite nahrávanie.
Počúvanie rozhlasu
• Ak počúvate cez reproduktory, odpojte slúchadlá.
Prehrávanie pásky
Tipy
1
Riešenie problémov
2 Stlačte tlačidlo RADIO BAND•AUTO PRESET  na 2
Ak sa stanica nedá predvoliť automaticky
Naprogramovaná stopa
Systém nahrávania
4-stopový, 2-kanálový, stereo
Čas rýchleho prevíjania
cca 150 s s kazetou Sony C-60
Kmitočtová charakteristika
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz
• Pred začiatkom prehrávania vyčistite
disk čistiacou tkaninou. Utrite disk CD
od stredu smerom von. Ak sú na disku
CD škrabance, špina či odtlačky prstov,
môžu spôsobiť chyby prehrávania.
vyberáte pásmo.
5 Stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER .
Kazetový magnetofón
Poznámky týkajúce sa diskov
1 Pomocou tlačidla RADIO BAND•AUTO PRESET 
Stanice sú v pamäti uložené od najnižších po
najvyššie frekvencie.
Stlačte  .
Slúchadlá série Sony MDR
Rozsah frekvencií
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1 611 kHz (v krokoch po 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (v krokoch po 10 kHz)
Medzifrekvencia
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Antény
FM: Teleskopická anténa
AM: Zabudovaná feritová tyčová anténa
• CD-R/CD-RW iné než tie, ktoré boli zaznamenané v hudobnom
formáte CD;
• CD-R/CD-RW so zlou kvalitou záznamu, CD-R/CD-RW, ktoré
sú poškriabané alebo špinavé, a CD-R/CD-RW so záznamom
vytvoreným pomocou nekompatibilného záznamového
zariadenia;
• CD-R/CD-RW ktoré boli nesprávne dokončené.
1“
Potom postupujte
nasledujúcim spôsobom
Stlačením tlačidla  alebo
  vyberte stopu, ktorú
chcete zopakovať, a potom
stlačte tlačidlo  .
Stlačte  .
Náhodné
„SHUF“
prehrávanie
Rozhlasový prijímač
Disky ktoré toto zariadenie NEMÔŽE prehrávať

Rozhlasové stanice je možné uložiť do pamäte
prehrávača. Môžete uložiť až 30 staníc, 20 pre
frekvenciu FM a 10 pre frekvenciu AM v ľubovoľnom
poradí.
Voliteľné príslušenstvo
Bezpečnostné opatrenia

Prehrávanie diskov CD
Zmena dizajnu a technických údajov vyhradená.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru,
ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Zdroje napájania
Stlačte tlačidlo MODE , kým sa na displeji nezobrazí
„ 1“, „ “, „SHUF“, „SHUF“ a „ “, „PGM“, alebo „PGM“ a
„ “. Ďalej pokračujte týmto spôsobom:
Opakovanie „ “
všetkých
stôp
Sony alkalické LR14, cca. 12 hodín
Sony R14P: cca 1,5 hodiny
CFD-S01
Predvoľby rozhlasových staníc
Sony alkalické LR14, cca. 20 hodín
Prehrávanie diskov CD
Technické údaje
Výber režimu prehrávania
• Nastavenie hlasitosti alebo farby zvuku nemá na nahrávanie
vplyv.
• Najlepšie výsledky dosiahnete, ak bude prístroj pri nahrávaní
napájaný zo siete.
• Ak chcete zmazať nahrávku, postupujte nasledujúcim spôsobom:
1 Vložte kazetu s nahrávkou, ktorú chcete zmazať.
2 Stlačte tlačidlo TAPE .
3 Stlačte tlačidlo  .
Kazetový prehrávač
3 Stlačte tlačidlo  .
Prehrávač spustí prehrávanie.
Činnost’
Pauza v
prehrávaní
Stlačte
 . Ak chcete pokračovať v
prehrávaní, znovu stlačte toto
tlačidlo.
Zastavenie
prehrávania
 .
Rýchle pretáčanie
dopredu alebo
späť*
 alebo  (rýchle prevíjanie
dopredu alebo dozadu) .
Vysunutie kazety
 .
* Ak je páska pretočená až na koniec, stlačením tlačidla  
uvoľníte  alebo  .
Vytvorenie záznamu na kazetu
1 Stlačením tlačidla   otvoríte priestor pre
kazetu a vložte čistú kazetu tak, aby strana, na ktorú
chcete uložiť záznam, smerovala k vám. Používajte
len kazety TYPE I (normal). Zatvorte priestor pre
kazety.
2 Začnite prehrávať zdrojový program, ktorý chcete
nahrať.
Ak chcete nahrávať z prehrávača CD, vložte disk CD
a stlačte CD .
Pri nahrávaní z rozhlasového prijímača nalaďte
požadovanú stanicu.
3 Stlačením tlačidla   spustíte nahrávanie
( sa stlačí automaticky).
Činnost’
Pauza záznamu
Zastavenie záznamu
Stlačte
 . Ak chcete pokračovať v
zázname, znovu stlačte toto
tlačidlo.
 .
Páska sa po stlačení funkčného tlačidla nezačne
pohybovať.
• Zatvorte dôkladne priestor pre kazety.
Tlačidlo  nefunguje  alebo nie je možné kazetu
prehrávať či na ňu nahrávať.
• Skontrolujte, či je kazeta vybavená ochrannou poistkou.
Zhoršená kvalita alebo skreslenie pri prehrávaní, nahrávaní
alebo mazaní.
• Vyčistite hlavy pomocou suchej nebo vlhkej čistiacej kazety
(k dispozícii samostatne) po každých 10 hodinách použitia, pred
dôležitým nahrávaním alebo po prehrávaní starej pásky. Ak
hlavy nevyčistíte, môže sa zhoršiť kvalita zvuku alebo zariadenie
nebude prehrávať pásky alebo na ne nahrávať. Podrobnosti
nájdete v pokynoch pre čistiacu kazetu.
• Používajú sa typy TYPE II (high position) alebo TYPE IV (metal).
Používajte len kazety TYPE I (normal).
• Demagnetizujte hlavy pomocou bežne dostupného
demagnetizéra.
• Ak sú batérie slabé, nahraďte všetky batérie novými.
Ak ste vyskúšali všetky opatrenia a problém pretrváva, odpojte
napájací kábel zo siete alebo vytiahnite všetky batérie. Len čo
zmiznú všetky kontrolky na displeji, zapojte opäť napájací kábel
alebo opäť vložte batérie. Ak problém pretrváva, poraďte sa s
najbližším predajcom výrobkov Sony.
Примечание относительно
дисков DualDiscs
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
DualDisc – это двусторонний диск, на одной стороне
которого записан материал в формате DVD, a нa
другой стороне – ayдиоматериалы. Однако
поскольку сторона с ayдиоматериалами не отвечает
требованиям стандарта Compact Disc (CD),
воспроизведение на этом устройстве не
гарантируется.
Для уменьшения вероятности пожара
или поражения электрическим током,
не подвергайте аппарат воздействию
дождя или влаги.
Bо избeжaниe поpaжeния
элeктpичecким током нe
откpывaйтe коpпyc aппapaтa. Для
peмонтa обpaщaйтecь только к
квaлифициpовaнномy cпeциaлиcтy.
Музыкальные диски,
закодированные с помощью
технологий защиты авторский
прав
Этот продукт предназначен для воспроизведения
дисков, отвечающих требованиям стандарта
Compact Disc (CD). В настоящее время некоторые
звукозаписывающие компании выпускают
различные музыкальные диски, закодированные
с помощью технологий защиты авторский прав.
Помните, что среди таких дисков встречаются такие,
которые не отвечают требованиям стандарта CD,
и их нельзя воспроизводить с помощью данного
устройства.
Для уменьшения вероятности пожара не
закрывайте вентиляционные отверстия аппарата
газетами, скатертями, шторами и т.п.
И не размещайте свечи на аппарате.
Для уменьшения вероятности пожара или
поражения электрическим током не размещайте
предметы с водой, такие как вазы, на аппарате.
Подсоедините аппарат к легкодоступной сетевой
розетке. В случае, если Вы заметите ненормальность
в аппарате, немедленно отсоедините штепсельную
вилку от сетевой розетки.
Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком,
как книжная полка или встроенный шкаф.
Технические характеристики
Проигрыватель компакт-дисков
Система
Цифровая аудиосистема для компакт-дисков
Характеристики лазерного диода
Продолжительность излучения: непрерывное
Выходной сигнал лазера: не более 44,6 мкВт
(Данный выходной сигнал соответствует значению, измеренному на
расстоянии около 200 мм от поверхности линзы оптического блока
звукоснимателя с апертурой 7 мм.)
Число каналов
2
Частотная характеристика
20 - 20 000 Гц +1/-2 дБ
Низкочастотная и высокочастотная детонация
Ниже уровня, поддающегося измерению
Кассетная магнитола c пpоигpывaтелем
компaкт-диcков
Сделано в Китае
Дaнный знак на устройстве или его упаковке
обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми
отходами. Его следует сдать в соответствующий
приемный пункт переработки электрического
и электронного оборудования. Неправильная
утилизация данного изделия может привести
к потенциально негативному влиянию на
окружающую среду и здоровье людей, поэтому
для предотвращения подобных последствий
необходимо выполнять специальные требования
по утилизации этого изделия. Переработка
данных материалов поможет сохранить
природные ресурсы. Для получения более
подробной информации о переработке этого
изделия обратитесь в местные органы городского
управления, службу сбора бытовых отходов или в
магазин, где было приобретено изделие.
Система записи
4 дорожки, 2-канальная, стерео
Время быстрой перемотки
Прибл. 150 c (ceк.) при использовании кассеты Sony C- 60
Частотная характеристика
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Гц
питания).
2 Нажмите кнопку  PUSH OPEN/CLOSE  и вставьте
компакт-диск в отсек для компакт-дисков этикеткой
вверх.
Чтобы закрыть отсек для компакт-дисков,
нажмите кнопку  PUSH OPEN/CLOSE .
Громкоговоритель
Широкополосный: диаметр 8 см, 4 Ω, конического типа (2)
Выходы
Гнездо для головных телефонов (мини-стереоразъем):
Для головных телефонов сопротивлением 16 - 32 Ω
Выходная мощность
1,7 Вт + 1,7 Вт (при 4 Ω, нелинейные искажения: 10%)
Требования к источнику питания
Для кассетного магнитофона с радиоприемником и проигрывателем
компакт-дисков:
Модель для Кореи: 220 В переменного тока, 60 Гц
Модель для Аргентины: 220 - 230 В переменного тока, 50 Гц
Другие модели: 230 В переменного тока, 50 Гц
9 В постоянного тока, 6 батареек R14 (размера C)
Потребляемая мощность
11 Вт переменного тока
Продолжительность работы от батареек
Для кассетного магнитофона с радиоприемником и проигрывателем
компакт-дисков:
Проигрыватель однократно воспроизводит все
композиции.
Номер
композиции
Время
воспроизведения
Чтобы
Нажмите кнопку
сделать паузу
 . Для возобновления
во время
воспроизведения нажмите эту
воспроизведения кнопку еще раз.
остановить
 .
воспроизведение
перейти к
 .
следующей
композиции
вернуться к
 .
предыдущей
композиции
Щелочная Sony LR14: прибл. 7 ч
найти нужное
место во время
прослушивания
Меры предосторожности
2 к электрической розетке
Засыпание под музыку
1 Запустите воспроизведение желаемого
источника.
2 Нажмите кнопку SLEEP , чтобы отобразился
индикатор “SLEEP”.
3 Нажмите кнопку SLEEP , чтобы выбрать
количество минут, по истечении которых
проигрыватель автоматически отключится.
При каждом нажатии данной кнопки индикация
на дисплее изменяется следующим образом:
“60”  “90”  “120”  “OFF”  “10”  “20”
 “30”.
Для отмены функции таймера отключения
Нажмите кнопку OPERATE (или POWER) , чтобы
отключить питание.
Примечание
При воспроизведении кассеты с помощью данной функции:
если время воспроизведения одной стороны кассеты
превышает заданное время, проигрыватель не отключится,
пока кассета не будет воспроизведена до конца.
• Диски CD-R/CD-RW, не записанные в музыкальном формате CD
• Диски CD-R/CD-RW с низким качеством записи, поцарапанные
или грязные диски CD-R/CD-RW или диски CD-R/CD-RW,
записанные с помощью несовместимого записывающего
устройства
• Диски CD-R/CD-RW с неправильно закрытыми сеансами записи
Примечания о дисках
• Перед воспроизведением протрите
компакт-диск чистящей тканью.
Протирайте компакт-диск в
направлении от центра к краям. При
появлении на поверхности компактдиска царапин, грязи или отпечатков
пальцев могут возникать ошибки при
воспроизведении.
• Не пользуйтесь растворителями, такими как бензин,
растворитель, а также имеющимися в продаже чистящими
средствами или антистатическими аэрозолями,
предназначенными для виниловых пластинок.
• Не держите компакт-диск на солнце или вблизи источников
тепла (например у воздуховодов обогревателя). Не оставляйте
его в автомобиле, припаркованном в месте попадания прямых
солнечных лучей, поскольку в автомобиле может существенно
повыситься температура.
• Не наклеивайте на компакт-диск бумагу или наклейки, не
царапайте поверхность компакт-диска.
• После воспроизведения поместите компакт-диск в футляр.
О безопасности
• Поскольку применяемый в проигрывателе компакт-дисков
лазерный луч вреден для глаз, не пытайтесь вскрывать корпус.
Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному
специалисту.
• В случае попадания внутрь проигрывателя посторонних
предметов или жидкости отключите проигрыватель от сети и
не пользуйтесь им, пока его не проверит специалист.
• Диски нестандартной формы (например в форме сердца,
квадрата, звезды) нельзя воспроизводить на этом
проигрывателе. Это может привести к повреждению
проигрывателя. Не пользуйтесь такими дисками.
Об источниках питания
• При эксплуатации проигрывателя от сети переменного
тока убедитесь, что напряжение питания проигрывателя и
напряжение в местной электросети совпадают (см. раздел
“Технические характеристики”), и используйте прилагаемый
кабель питания переменного тока. Не используйте кабели
питания других типов.
• Пока проигрыватель включен в электророзетку, он остается
подключенным к сети электропитания, даже если питание
проигрывателя выключено.
• Если проигрыватель длительное время не используется,
отключите его от электророзетки.
“PGM”
3 Нажмите кнопку  .
Sony R14P: прибл. 1,5 ч
• Аудио компакт-диски
• Диски CD-R/CD-RW (CD-DA*)
* CD-DA - это сокращение для Compact Disc Digital Audio
(цифровая запись на компакт-диске).Так называется стандарт
записи, используемый для аудио компакт-дисков.
Выберите Затем выполните
следующие действия
повторить
Нажмите кнопку 
“ 1”
одну
или   для выбора
композиции, которую
композицию
требуется повторить,
затем нажмите кнопку
 .
Нажмите кнопку  .
повторить
“ ”
все
композиции
воспроизв- “SHUF”
Нажмите кнопку  .
ести
композиции
в случайном
порядке
Нажмите кнопку  .
повторить
“SHUF” и
композиции “ ”
в случайном
порядке
запрограммировать
воспроизведение
Воспроизведение компакт-дисков
• Батарейки требуют замены, когда индикатор OPR/BATT  потускнеет, или когда проигрыватель перестанет
работать.
Замените все батарейки новыми. Перед заменой батареек обязательно извлеките из проигрывателя
компакт-диск.
• Для работы проигрывателя от батареек необходимо отключить от него кабель питания переменного тока.
Нажмите кнопку MEGA BASS .
На дисплее появится индикация “MEGA BASS”.
Чтобы вернуться в режим обычного
воспроизведения, нажмите эту кнопку еще раз.
1 Нажмите кнопку CD  (прямое включение
Кассетный магнитофон
Щелочная Sony LR14: прибл. 12 ч
Примечания
Для усиления басов
Воспроизведение компакт-диска
Sony R14P: прибл. 3 ч
Подключите кабель питания переменного тока  или вставьте шесть батареек R14 (размера С) (не входят в
комплект) в отсек для батареек .
Подключите головные телефоны к гнезду 
(головные телефоны) .
выступающие точки.
Воспроизведение кассет
1 к разъему AC IN
Для прослушивания через головные
телефоны
* На кнопках VOLUME + ,   и   нанесены
Щелочная Sony LR14: прибл. 20 ч

Нажмите кнопку VOLUME +, - .
Чтобы:
Головные телефоны Sony серии MDR
Диапазон частот
FM: 87,5 - 108 МГц
AM: 531 - 1 611 кГц (шаг - 9 кГц)
530 - 1 610 кГц (шаг - 10 кГц)
Промежуточная частота
FM: 10,7 МГц
AM: 450 кГц
Антенны
FM: Телескопическая антенна
AM: Встроенная ферритовая антенна
На этом устройстве нельзя воспроизводить следующие
диски
Для регулировки громкости
Дополнительная принадлежность
Sony R14P: прибл. 6 ч

Модель для Европы: нажмите кнопку OPERATE .
Другие модели: нажмите кнопку POWER .
Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного
уведомления.
Нажимайте кнопку MODE , пока на дисплее не
появится индикация “ 1”, “ ”, “SHUF”, “SHUF” и “ ”,
“PGM” или “PGM” и “ ”. Далее выполните следующие
действия:
Радиоприемник
На этом устройстве можно воспроизводить следующие
диски
Для включения или отключения питания
Выбор режима воспроизведения
Запись FM
Источники питания
Перед использованием
устройства
Размеры
Пpибл. 360 х 141 х 235 мм (ш/в/г)
(включая выступающие детали)
Масса
Прибл. 2,6 кг (включая батарейки)
Дополнительные принадлежности
Кабель питания переменного тока (1)
Общие характеристики
Утилизация электрического и
электронного оборудования
(директива применяется в странах
Евросоюза и других европейских
странах, где действуют системы
раздельного сбора отходов)
2 Выберите источник, с которого нужно
Основные операции
• Если питание от батареек не используется, извлеките
их, чтобы избежать повреждений, вызванных утечкой
электролита батареек или коррозией.
• Табличка с указанием рабочего напряжения, потребляемой
мощности и т. п. находится на нижней панели устройства.
Размещение
• Не держите проигрыватель вблизи источников тепла или в
местах, где возможно прямое попадание на него солнечных
лучей (например в машине), а также в местах, где имеются
большие скопления пыли. Не допускайте сильных сотрясений
проигрывателя.
• Не устанавливайте проигрыватель на наклонной или
неустойчивой поверхности.
• Не следует размещать посторонние предметы на расстоянии
менее 10 мм с любой стороны проигрывателя. Для
правильной работы проигрывателя и продления срока
службы его компонентов вентиляционные отверстия не
должны перекрываться.
• Поскольку в громкоговорителях применяются мощные
магниты, храните личные кредитные карточки с магнитным
кодом и механические часы на безопасном расстоянии
от проигрывателя, чтобы предотвратить возможное
повреждение, вызванное магнитным полем.
Эксплуатация
• Если проигрыватель был перенесен с холода в теплое
или очень влажное помещение, на линзах проигрывателя
компакт-дисков может сконденсироваться влага. Это может
привести к неправильной работе проигрывателя. В этом
случае извлеките компакт-диск и подождите приблизительно
час, пока влага не испарится.
• Если проигрыватель длительное время не используется,
перед установкой кассеты переведите его в режим
воспроизведения и дайте прогреться в течение нескольких
минут.
Кассеты
• Для предотвращения
Cторона
случайной записи на сторону
A
A удалите предохранительный
лепесток на кассете со стороны
A или B. Если необходимо
выполнить повторную запись
Лепесток для стороны A
на эту кассету, заклейте
Лепесток для стороны B
отверстие с удаленным
лепестком клейкой лентой.
• Не рекомендуется использовать кассеты продолжительностью
более 90 минут, кроме случаев, когда необходима длительная
непрерывная запись или воспроизведение.
Чистка корпуса
• Протрите корпус, панель и органы управления мягкой тканью,
слегка смоченной слабым раствором моющего средства.
Не пользуйтесь какими-либо абразивными подушечками,
чистящими порошками или растворителями, такими как спирт
или бензин.
В случае возникновения вопросов по данному проигрывателю
или неполадок обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
 (вперед) или  (назад)
 во время воспроизведения
и удерживайте ее, пока не
найдете нужное место.
найти нужное
 (вперед) или 
место с помощью (назад)  во время паузы и
удерживайте ее нажатой, пока
дисплея
не найдете нужное место.
извлечь компакт-  PUSH OPEN/CLOSE .
диск
Использование дисплея
Нажмите кнопку  или
 , затем нажмите
кнопку DISPLAY•ENTER
 для композиций,
которые нужно
запрограммировать
в требуемом порядке
(всего до 20). Затем
нажмите кнопку  .
запрограммированная
композиция
повторить
“PGM” и
запрограм- “ ”
мированные
композиции
порядковый номер
Нажмите кнопку  или
 , затем нажмите
кнопку DISPLAY•ENTER
 для композиций,
которые нужно
запрограммировать
в требуемом порядке
(всего до 20). Затем
нажмите кнопку  .
Для отмены выбранного режима
воспроизведения
Нажимайте кнопку MODE , пока значок
выбранного режима не исчезнет с дисплея.
Для проверки запрограммированной
композиции и порядка воспроизведения на
дисплее
В режиме останова нажмите кнопку DISPLAY•ENTER
.
PRESET  и CD , снова подключите кабель
питания переменного тока к электророзетке.
Интервал настройки изменится, и на дисплее
появится надпись “AM 9” или “AM 10” на 4 секунды.
После изменения интервала настройки необходимо
снова настроить сохраняемые в памяти
радиостанции.

номер текущей композиции и время
воспроизведения

номер текущей композиции и
оставшееся время воспроизведения
текущей композиции*

количество оставшихся композиций и
оставшееся время воспроизведения
компакт-диска
* Оставшееся время композиции, номер которой больше 20, на
дисплее отображается в виде символов “- -:- -”.
(кнопка  нажимается автоматически).
Чтобы
Предварительная настройка
радиостанций
Радиостанции можно сохранить в памяти
проигрывателя. Можно запрограммировать до
30 радиостанций, 20 для FM и 10 для AM в любом
порядке.
1 Нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET 
для выбора диапазона.
2 Удерживайте нажатой кнопку RADIO BAND•AUTO
PRESET  в течение 2 секунд, пока на дисплее не
замигает индикация “AUTO”.
3 Нажмите кнопку DISPLAY•ENTER .
Станции сохраняются в памяти, начиная от более
низких частот к более высоким.
При невозможности запрограммировать
станцию автоматически
сделать паузу во
время записи
остановить запись
Нажмите кнопку
 . Для возобновления
записи нажмите эту кнопку
еще раз.
 .
Советы
• Настройка громкости или усиление звука не влияет на
уровень записи.
• Для получения наилучших результатов во время записи
следует использовать в качестве источника питания
электророзетку.
• Чтобы стереть запись, выполните следующие действия.
1 Вставьте кассету, на которой необходимо стереть запись.
2 Нажмите кнопку TAPE .
3 Нажмите кнопку  .
Поиск и устранение
неисправностей
Настройку на станции со слабым сигналом
необходимо выполнять вручную.
Основные неполадки
1 Нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET 
• Надежнее подключите кабель питания переменного тока к
электророзетке.
• Проверьте правильность установки батареек.
• Если батарейки разрядились, замените их новыми.
для выбора диапазона.
2 Настройте радиоприемник на нужную станцию.
3 Удерживайте нажатой кнопку DISPLAY•ENTER 
в течение 2 секунд, пока на дисплее не замигает
номер станции.
4 Нажимайте кнопку PRESET + или - , пока
запрограммированный номер, который
необходимо назначить для станции, не замигает
на дисплее.
5 Нажмите кнопку DISPLAY•ENTER .
Старая настройка будет заменена новой.
Совет
Запрограммированные станции сохраняются в памяти, даже
если был отключен кабель питания переменного тока или были
извлечены батарейки.
Прослушивание
запрограммированных
радиостанций
1 Нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET 
для выбора диапазона.
2 Нажмите кнопку PRESET + или -  для настройки
на станцию, содержащуюся в памяти.
Питание не подается.
Звук не слышен.
• Отключите головные телефоны во время прослушивания через
громкоговорители.
Слышны помехи.
• Вблизи от проигрывателя используется мобильный телефон
или другое устройство, излучающее радиоволны.
 Не пользуйтесь мобильным телефоном и аналогичными
устройствами вблизи проигрывателя.
Проигрыватель компакт-дисков
Компакт-диск не воспроизводится, или при наличии
компакт-диска на дисплее отображается надпись “no
dISC”.
• Установите компакт-диск этикеткой вверх.
• Протрите компакт-диск.
• Извлеките компакт-диск и оставьте примерно на час открытым
отсек для компакт-дисков, чтобы испарилась влага.
• На диске CD-R/CD-RW ничего не записано.
• Неисправны диск CD-R/CD-RW, записывающее устройство или
программное обеспечение.
• Если батарейки разрядились, замените их новыми.
Пропадает звук.
• Уменьшите громкость.
• Протрите компакт-диск или замените его, если компакт-диск
сильно поврежден.
• Установите проигрыватель в месте, где отсутствует вибрация.
• Очистите линзу потоком сжатого воздуха.
• При использовании неисправных дисков CD-R/CD-RW,
неисправного записывающего устройства или программного
обеспечения могут быть слышны ”провалы” в звучании или
шум.
Воспроизведение кассеты
Радиоприемник
Для изменения текущей программы
1 Нажмите кнопку TAPE  (питание включается
Плохое качество приема.
Если воспроизведение компакт-диска остановлено,
нажмите кнопку   один раз, если компакт-диск
воспроизводится - два раза. Текущая программа
будет стерта. Затем создайте новую программу,
следуя процедуре программирования.
• Можно воспроизвести эту программу еще раз, так как
программа остается в памяти, пока не будет открыт отсек для
компакт-дисков.
• Можно записать собственную программу. После создания
программы вставьте чистую кассету и нажмите кнопку  ,
чтобы начать запись.
автоматически).
2 Нажмите кнопку   и вставьте кассету
в отделение для кассет стороной для
воспроизведения вверх. Используйте только
кассеты TYPE I (normal). Закройте отделение для
кассет.
Убедитесь в отсутствии провисания ленты, чтобы
избежать повреждения кассеты или устройства.
Для проверки оставшегося времени
Нажимайте кнопку DISPLAY•ENTER  во время
воспроизведения компакт-диска. Индикация на
дисплее изменяется следующим образом:
3 Нажмите кнопку  , чтобы начать запись
Для проверки порядка композиций до начала
воспроизведения нажмите кнопку DISPLAY•ENTER
.
При каждом нажатии этой кнопки появляется номер
композиции в запрограммированном порядке.
Советы
Для проверки общего количества
композиций и времени воспроизведения
2 Удерживая нажатыми кнопки RADIO BAND•AUTO
произвести запись.
Чтобы выполнить запись с проигрывателя
компакт-дисков, установите компакт-диск и
нажмите кнопку CD .
Чтобы выполнить запись с радиоприемника,
настройтесь на нужную станцию.
(питание включается автоматически).
При каждом нажатии данной кнопки индикация
на дисплее изменяется следующим образом:
“FM”  “AM”
2 Удерживайте нажатой кнопку TUNE + или - ,
пока на дисплее не начнут меняться значения
частот.
Проигрыватель выполняет автоматический
поиск радиостанций и прекращает его при
обнаружении устойчивого сигнала без помех.
Если выполнить настройку на станцию
невозможно , последовательно нажимайте эту
кнопку для пошагового изменения частоты.
При приеме стереофонического радиосигнала
FM отобразится значок “ST”.
Совет
Если при приеме FM-радиостанции слышен шум, нажимайте
кнопку MODE  до тех пор, пока на дисплее не появится
индикация “Mono”. При этом сигнал радиостанции будет
воспроизводиться в монофоническом режиме.
Изменение интервала настройки в
диапазоне AM
Если необходимо изменить интервал настройки AM,
выполните следующие действия.
1 Удерживая нажатыми кнопки RADIO BAND•AUTO
PRESET  и CD , отключите кабель питания
переменного тока от электророзетки.
• Измените
ориентацию самого
проигрывателя,
чтобы улучшить
качество приема в
диапазоне AM.
Недостаточная громкость или качество звука.
Прослушивание радиопередач
1 Нажимайте кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET 
• Измените
ориентацию
антенны, чтобы
улучшить качество
приема в диапазоне
FM.
• Если батарейки разрядились, замените их новыми.
• Переместите проигрыватель подальше от телевизора.
3 Нажмите кнопку  .
Проигрыватель начнет воспроизведение.
Чтобы
Нажмите кнопку
сделать паузу
 . Для возобновления
во время
воспроизведения нажмите эту
воспроизведения кнопку еще раз.
остановить
 .
воспроизведение
быстро
перемотать
вперед или
назад*
 или  (быстрая перемотка
вперед или назад) .
извлечь кассету
 .
Изображение на экране телевизора становится
неустойчивым.
• При прослушивании FM-радиостанций вблизи телевизора с
комнатной антенной передвиньте проигрыватель подальше
от телевизора.
Проигрыватель кассет
Лента не перемещается при нажатии кнопки перемотки
или воспроизведения.
• Плотно закройте крышку отделения для кассет.
Кнопка   не работает или воспроизведение или
запись на ленту не производится.
• Убедитесь в наличии защитного лепестка на кассете.
Некачественное или искаженное воспроизведение,
запись или низкое качество стирания.
* Когда кассета закончится, нажмите  , чтобы извлечь 
или  .
Запись на кассету
1 Нажмите кнопку  , чтобы открыть
отделение для кассет и вставить чистую кассету
стороной для записи вверх. Используйте только
кассеты TYPE I (normal). Закройте отделение для
кассет.
• Через каждые 10 часов работы, а также перед началом важной
записи или после воспроизведения старой ленты головки
следует очистить с помощью чистящей кассеты сухого или
влажного типа (приобретается отдельно). Загрязнение
магнитных головок может привести к низкому качеству
звука или невозможности записи или воспроизведения
ленты с помощью устройства. Подробную информацию см. в
инструкциях к чистящей кассете.
• Используется кассета TYPE II (high position) или TYPE IV (metal).
Используйте только кассеты TYPE I (normal).
• Размагничивание головок осуществляется с помощью
имеющегося в продаже устройства для размагничивания
магнитных головок.
• Если батарейки разрядились, замените их новыми.
Если после выполнения указанных действий неполадку
устранить не удалось, отключите кабель питания переменного
тока или извлеките батарейки. После того, как исчезнет
индикация на дисплее, подключите кабель питания
переменного тока или снова вставьте батарейки. Если
неисправность не устраняется, обратитесь к ближайшему
дилеру Sony.
Download PDF

advertising