Sony ICD-PX312 PX312 Цифровой диктофон на 2 ГБ со слотом для карт памяти Руководство по быстрой настройке и краткое руководство пользователя

Sony ICD-PX312 PX312 Цифровой диктофон на 2 ГБ со слотом для карт памяти Руководство по быстрой настройке и краткое руководство пользователя
PL
RU
Wypróbuj nowy dyktafon cyfrowy
1. Włączanie.
Co dalej
4. Nagrywanie.
1 Włóż dwa akumulatory, zwracając
1
uwagę na prawidłową biegunowość.
2 Włącz zasilanie.
Wskaźnik
pracy
 Przed rozpoczęciem korzystania z dyktafonu cyfrowego
upewnij się, że przełącznik HOLDPOWER ON/OFF został
przesunięty w kierunku środka celem wyjścia z trybu HOLD.
1 Naciśnij przycisk REC/PAUSE.
Wskaźnik pracy podświetli się na czerwono
i rozpocznie się nagrywanie.
1
IC Recorder
przez ponad 1 sekundę
1
Aby wyłączyć zasilanie, przesuń przełącznik
HOLDPOWER ON/OFF w kierunku „POWER ON/OFF”
i przytrzymaj go przez czas dłuższy niż 2 sekundy.
2
4-274-079-51(1)
2
 Aby wyjść z trybu HOLD, przesuń przełącznik
HOLDPOWER ON/OFF w kierunku środka.
© 2011 Sony Corporation
Printed in China
1, 2
OSTRZEŻENIE
Nie wystawiać baterii (baterii ani
akumulatorów włożonych do urządzenia)
na przedłużone działanie nadmiernej
temperatury (bezpośrednie promieniowanie
słoneczne, ogień itd.).
ZNAMIONOWY POBÓR PRĄDU: 800 mA
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń
sprzedawanych w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108‑0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych
należy kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, lub
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
1, 2
1 Naciśnij przycisk – lub +,
aby ustawić rok, a następnie naciśnij
PLAY/STOPENTER.
Nagrywanie zostanie wstrzymane, a wskaźnik
pracy zacznie migać na pomarańczowo.
5. Odsłuchiwanie.
1 Nacisnij przycisk PLAY/STOPENTER.
Wskaźnik pracy podświetli się na zielono
i rozpocznie się odtwarzanie.
2
2 Ustaw głośność, naciskając VOL –/+.
1
3 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
zatrzymać odtwarzanie.
3
godzinę i minuty.
Naciśnij przycisk – lub +, aby
wybrać żądany symbol, a następnie naciśnij
PLAY/STOPENTER.
6. Kasowanie.
2, 3, 4
1
5
2, 3, 4
1
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/MENU.
2 Naciśnij przycisk – lub +, aby wybrać pozycję „Detail
Menu”, a następnie naciśnij
PLAY/STOPENTER.
3 Naciśnij przycisk – lub +, aby
 Oprogramowanie Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)** (1)
 Instrukcja obsługi (znajdująca się w pamięci
wbudowanej)
4 Naciśnij przycisk – lub +,
* Tylko model ICD-PX312F
**Dostarczane wraz z niektórymi modelami
w zależności od państwa
5 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj).
aby wybrać język stosowany w oknie
wyświetlacza, a następnie naciśnij PLAY/STOPENTER.
2
2
1 Wybierz folder.
 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić
okno wyboru folderu.
 Naciśnij przycisk – lub +, aby
wybrać folder.
1 Naciśnij przycisk ERASE.
Zostanie wyświetlony komunikat „Erase?”,
a określony plik będzie odtwarzany w celu
potwierdzenia wyboru.
2 Za pomocą przycisków – lub
+ wybierz „Yes”, a następnie naciśnij
PLAY/STOPENTER.
W trakcie usuwania pliku wyświetlany jest
komunikat „Erasing…”.
Naciśnij przycisk PLAY/STOPENTER,
aby przejść do wybranego folderu,
a następnie naciśnij – lub +, aby
zaznaczyć plik..
 Po włożeniu karty pamięci do dyktafonu
cyfrowego możesz przełączać pomiędzy
pamięcią wbudowaną a pamięcią zewnętrzną
(kartą pamięci) dyktafonu cyfrowego.
T-MARK
SCENE
DISP/MENU
NOISE CUT
T-MARK
komputerze.
W przypadku systemu Windows:
kliknij [Mój komputer] lub [Komputer]
– [IC RECORDER] – [Instructions].
W przypadku systemu Macintosh: kliknij
na pulpicie [IC RECORDER] – [Instructions].
DISP/MENU
Dostęp do elementów menu, np. REC Mode,
Mic Sensitivity itd.
Umożliwia dostrajanie stacji z poziomu menu
i nagrywanie z radia FM. Możesz zapamiętać
stacje w celu ułatwienia wyszukiwania lub
zmienić ustawienia odbiornika.
* Tylko model ICD-PX312F
Sound Organizer
(oprogramowanie**)
Nazwy plików instrukcji obsługi są
następujące:
Nazwa produktu_język_wersja.pdf
(np. ICD-PX312_PX312F_English_11.pdf )
Za pomocą oprogramowania Sound
Organizer zainstalowanego na komputerze
można wykonać wiele operacji. Możesz
zaimportować pliki nagrane dyktafonem
cyfrowym do programu Sound Organizer
w celu ich dalszej edycji. Możesz
zaimportować pliki z płyty audio lub pliki
podcast w celu przesłania ich na dyktafon
cyfrowy. Możesz również nagrywać płyty CD
z muzyką, którą lubisz.
4 Odłącz dyktafon cyfrowy do
komputera.
 Aby otworzyć instrukcję obsługi, dwukrotnie
kliknij plik PDF, który chcesz przeczytać.
1 Podłącz dyktafon cyfrowy do
2 Otwórz folder „Instructions” na
Dodanie znacznika ścieżki w celu ustawienia
punktu początkowego podczas nagrywania
lub odtwarzania pliku.
Radio FM*
obsługi z folderu „Instructions” na
dysk lokalny komputera.
komputera.
Dostęp ustawień elementów menu
nagrywania najbardziej odpowiednich do
danego trybu nagrywania.
Redukcja dźwięków otoczenia w celu
uwydatnienia dźwięków odtwarzania.
3 Przeciągnij i upuść pliki instrukcji
Kabel połączeniowy USB
SCENE
NOISE CUT
2 Wybierz plik.
Kopiowanie instrukcji obsługi do
komputera
 Instrukcję obsługi możesz również pobrać
z witryny pomocy technicznej Sony: http://support.sony-europe.com/DNA
Skasowanego pliku nie można odzyskać.
3. Wybór języka menu.
Możesz wybrać folder, w którym zostanie
zapisany plik. Możesz również wybrać
z danego folderu plik do odtworzenia lub
skasowania.
Funkcje zaawansowane
Szczegółowe informacje dotyczące działania
dyktafonu znajdują się w instrukcji obsługi
(PDF) skopiowanej do pamięci komputera.
Wybór folderu/pliku
Instrukcja obsługi, opisująca wszystkie
funkcje dyktafonu cyfrowego, zapisana
jest w pamięci wbudowanej dyktafonu
cyfrowego jako pliki PDF.
2 W ten sam sposób ustaw miesiąc, dzień,
wybrać pozycję „Language”, a następnie
naciśnij PLAY/STOPENTER.
Zawartość opakowania.
 Dyktafon cyfrowy (1)
 Słuchawki stereofoniczne* (1)
 Kabel połączeniowy USB (1)
 Baterie alkaliczne typu LR03 (rozmiar AAA) (2)
 Mikrofon stereofoniczny z zaczepem** (1)
 Oprogramowanie Sound Organizer
(CD‑ROM) (1)
zatrzymać nagrywanie.
Wskaźnik
pracy
2. Ustawianie daty i godziny.
ICD-PX312/PX312F
Aby zapobiec potencjalnemu
uszkodzeniu słuchu, nie należy
słuchać muzyki ze zbyt dużą
głośnością przez długie okresy
czasu.
2 Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby
Zapobieganie przypadkowemu włączeniu (HOLD)
Instrukcja szybkiego uruchamiania
Dziękujemy za zakup nowego dyktafonu
cyfrowego Sony!
Zadaniem niniejszej skróconej instrukcji
obsługi jest przedstawienie podstawowych
funkcji dyktafonu cyfrowego.
Należy uważnie zapoznać się z jej treścią.
Mamy nadzieję, że nowy dyktafon cyfrowy
Sony spełni Twoje oczekiwania.
 Możesz wstrzymać nagrywanie, naciskając przycisk
REC/PAUSE. Ponownie naciśnij REC/PAUSE, aby
wznowić nagrywanie.
Gratulacje! Skonfigurowałeś dyktafon cyfrowy i nagrałeś pierwszy plik. Nadszedł czas,
aby przejść do kolejnego etapu. Poniżej przedstawiamy użyteczne funkcje i informacje
umożliwiające pełne wykorzystanie dyktafonu cyfrowego.
**Tylko dla Windows
Środki ostrożności
Zasilanie
Urządzenie może być zasilane wyłącznie
napięciem stałym 3,0 V lub 2,4 V DC.
Należy używać dwóch baterii alkalicznych
LR03 (rozmiar AAA) lub dwóch
akumulatorów NH-AAA-B2KN.
 Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo obcy przedmiot lub płyn,
należy wyjąć baterię i przed ponownym
użytkowaniem zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie.
Bezpieczeństwo
Nie należy obsługiwać urządzenia podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na
rowerze lub prowadzenia innego pojazdu
mechanicznego.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Obchodzenie się z urządzeniem
 Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub
wstrząsów mechanicznych.
RU
PL
Пpимeчaниe для покyпaтeлeй:
cлeдyющaя инфоpмaция пpимeнимa
только для обоpyдовaния, пpодaющeгоcя
в cтpaнax, гдe дeйcтвyют диpeктивы EC
Производителем данного устройства
является корпорация Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan. Уполномоченным представителем
по электромагнитной совместимости
(EMC) и безопасности изделия является
компания Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. По вопросам обслуживания
и гарантии обращайтесь по адресам,
указанным в соответствующих документах.
Проверьте комплект поставки.
Цифровой диктофон (1)
Стереофонические наушники* (1)
 Соединительный кабель USB (1)
 Щелочные батареи LR03 (размер AAA) (2)
 Стереофонический микрофон с
зажимом** (1)
 Программное обеспечение, Sound
Organizer (CD-ROM) (1)


Испытайте ваш новый цифровой диктофон
1. Питание.
4. Запись.
1 Вставьте две батарейки, соблюдая
1
полярность.
1
более чем на 1 секунду
1
Для выключения питания передвиньте
переключатель HOLDPOWER ON/OFF в положение
“POWER ON/OFF” более чем на 2 секунды.
2
2
 Чтобы вывести цифровой диктофон из состояния
HOLD, передвиньте переключатель HOLDPOWER
ON/OFF в центральное положение.
2. Установка даты и времени.
ICD-PX312/PX312F
1, 2
Во избежание возможных
повреждений органов слуха
избегайте длительного
прослушивания на высокой
громкости.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не подвергайте батареи (в блоке или
установленные) длительному воздействию
солнечного света, огня и других
источников высоких температур.
ПОТРЕБЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ТОКА:
800 мА
Относится только к первичным
элементам питания, идущим в
комплекте с данным изделием.
Импортер на территории РФ и
название и адрес организации,
раположенной на территории РФ,
уполномоченной принимать претензии
от пользователей:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103,
Москва,Карамышевский проезд, 6, Россия
Дата изготовления
Цифровой диктофон : Указана на упаковке
Щелочные батарейки :Рекомендованный
срок годности
(месяц-год) указан
на батарейках.
Страна-изготовитель
Цифровой диктофон :Сделано в Китае
передвиньте переключатель HOLDPOWER ON/OFF в
центральное положение, чтобы вывести диктофон из
состояния HOLD.
1, 2
1 Нажмите – или +, чтобы
выбрать год, затем нажмите
PLAY/STOPENTER.
2 Таким же образом установите
Запись начнется, и индикатор работы загорится
красным.
 Можно приостановить запись, нажав кнопку
REC/PAUSE. Нажмите кнопку REC/PAUSE еще
раз, чтобы возобновить запись.
2 Нажмите кнопку  (остановка) для
остановки записи.
Предотвращение случайных операций
(функция HOLD)
Краткое руководство
Изготовитель: Сони Kорпорейшн Адрес: 1-7-1 Kонан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония Страна-производитель: Kитай
Индикатор
работы
1 Нажмите кнопку REC/PAUSE.
IC Recorder
Добро пожаловать в цифровой
диктофон Sony!
Это краткое руководство пользователя, в
нем содержатся инструкции по основным
операциям с цифровым диктофоном.
Внимательно ознакомьтесь с данным
руководством. Надеемся, что вы
останетесь довольны своим новым
цифровым диктофоном Sony.
 Перед началом использования цифрового диктофона
2 Включите питание.
Программное обеспечение, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)** (1)
 Инструкция по эксплуатации (хранится
во встроенной памяти)

* Только для модели ICD-PX312F
**Поставляется только с отдельными моделями в
некоторых регионах.
Что делать дальше
Запись остановится, и индикатор работы
загорится оранжевым.
5. Прослушивание.
Индикатор
работы
2
1
3
1 Нажмите кнопку PLAY/STOPENTER.
2, 3, 4
1
5
2, 3, 4
1 Нажмите и удерживайте кнопку
помощью нажатия VOL –/+.
3 Нажмите кнопку  (остановка) для
остановки воспроизведения.
DISP/MENU.
2 Нажмите – или +, чтобы
выбрать “Detail Menu”, затем нажмите
PLAY/STOPENTER.
3 Нажмите – или +, чтобы
выбрать “Language”, затем нажмите
PLAY/STOPENTER.
4 Нажмите – или +, чтобы
выбрать язык, который будет
использоваться в окошке дисплея,
затем нажмите PLAY/STOPENTER.
5 Нажмите кнопку  (остановка).
2
2
 Для отображения окна выбора
папок нажмите кнопку .
 Нажмите кнопку – или +,
чтобы выбрать папку.
1 Нажмите кнопку ERASE.
Появится индикация “Erase?”, и выбранный
файл будет воспроизведен для подтверждения
удаления.
2 Выберите “Yes” с помощью
– или +, затем нажмите
PLAY/STOPENTER.
При удалении выбранного файла отображается
сообщение “Erasing…”.
Нажмите кнопку PLAY/STOPENTER,
чтобы перейти к выбранной папке,
затем нажмите – или +, чтобы
выбрать файл.
T-MARK
SCENE
DISP/MENU
Добавление маркера дорожки в качестве
точки начала во время записи или
воспроизведения файла.
NOISE CUT
DISP/MENU
T-MARK
Настройка и запись FM-радиостанций
с помощью меню. Для удобства можно
предварительно настроить станции или
изменить параметры настройки.
* Только для модели ICD-PX312F
Sound Organizer (прикладное ПО
для ПК**)
по эксплуатации из папки
“Instructions” на локальный диск
компьютера.
Инструкция по эксплуатации, в
которой представлены все функции и
характеристики цифрового диктофона,
хранится в виде файлов PDF во встроенной
памяти цифрового диктофона.
 Инструкцию по эксплуатации можно также
1 Подсоедините цифровой
диктофон к компьютеру.
2 Откройте папку “Instructions” на
компьютере.
В системе Windows: нажмите [Мой компьютер] или [Компьютер] —
[IC RECORDER] — [Instructions].
В системе Macintosh: нажмите [IC RECORDER] на рабочем столе —
[Instructions].
С программным обеспечением Sound
Organizer на компьютере можно выполнить
множество различных операций. Можно
импортировать файлы, записанные с помощью
цифрового диктофона, в Sound Organizer
для их обработки. Можно импортировать
файлы с музыкальных компакт-дисков или
файлы подкастов и перенести их в цифровой
диктофон. Кроме того, можно записать
компакт-диск с любимой музыкой.
Файлы инструкции по эксплуатации
имеют следующие имена:
Название продукта_язык_версия.pdf
(например, ICD-PX312_PX312F_English_
11.pdf )
4 Отключите цифровой диктофон
от компьютера.
 Чтобы прочитать инструкции по эксплуатации,
дважды нажмите на нужный файл PDF.
Настройка различных пунктов меню,
например REC Mode, Mic Sensitivity и др.
FM-радио*
3 Перетащите файлы инструкции
Соединительный кабель USB
Настройка пунктов меню для записи с
наилучшими параметрами в соответствии
с различными сюжетами записи.
Уменьшение постороннего шума для
получения более четкой записи.
 После установки в цифровой диктофон
карты памяти можно переключаться между
встроенной памятью и внешней памятью
(картой памяти) с помощью меню.
SCENE
NOISE CUT
2 Выберите файл.
Копирование инструкции по
эксплуатации на компьютер
скачать на главной странице технической
поддержки Sony: http://support.sony-europe.com/DNA
6. Удаление.
1
1 Выберите папку.
2 Установите уровень громкости с
После удаления файла восстановить его невозможно.
3. Выбор языка меню.
Можно выбрать папку, в которую будет
записан файл. Кроме того, в выбранной
папке можно выбрать файл для
воспроизведения или удаления.
Расширенные возможности
Подробные сведения по каждой
операции см. в файлах PDF инструкции
по эксплуатации, скопированной на
компьютер.
Выбор папки/файла
Воспроизведение начнется, и индикатор
работы загорится зеленым.
последовательно месяц, день, час и
минуты.
Нажмите – или +, чтобы
выбрать нужные цифры, затем нажмите
PLAY/STOPENTER.
Поздравляем! Настройка цифрового диктофона завершена, и первая запись успешно
выполнена. Перейдите к следующему шагу. Для полноценного использования цифрового
диктофона можно воспользоваться другими полезными функциями и информацией.
**Только для Windows
Меры предосторожности
Питание
Устройство работает только от 3,0 В или
2,4 В постоянного тока.
Используйте две щелочные батареи LR03
(размер AAA) или две аккумуляторные
батареи NH-AAA-B2KN.
Техника безопасности
Не пользуйтесь устройством во время
вождения автомобиля, езды на велосипеде
или управления любыми моторизованными
транспортными средствами.
Обращение с устройством
 Не оставляйте устройство вблизи
источников тепла или в местах,
подверженных воздействию прямых
солнечных лучей, большого количества
пыли или механических ударов.

В случае попадания внутрь устройства
твердых предметов или жидкостей
извлеките элементы питания и не
пользуйтесь устройством, пока его
не проверит квалифицированный
специалист.
В случае возникновения вопросов или
проблем, касающихся данного устройства,
обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement