Sony | CCD-TR401E | Sony CCD-TR401E Mode d’emploi

3-858-958-41 (1)
Video Camera
Recorder
Mode d’emploi
Avant la mise en service de cet appareil, prière de lire
attentivement ce mode d’emploi et de le conserver pour toute
référence future.
Gebruiksaanwijzing
Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de
gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze
voor eventuele naslag.
CCD-TR402E
CCD-TR401E/TR402E
©1996 by Sony Corporation
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Français
Nederlands
Bienvenue!
Welkom!
Félicitations pour l’achat de ce camescope
Handycam de Sony. Il vous permettra de
saisir les moments précieux de la vie et
vous garantira une image et un son de très
grande qualité. Votre Handycam présente
de nombreuses fonctions élaborées, mais il
est facile de s’en servir. Très vite, vous serez
à même de produire vos propres films
vidéo que vous regarderez avec plaisir dans
les années à venir.
Gefeliciteerd met uw aankoop van deze
Sony Handycam videocamera/recorder.
Met uw Handycam “camcorder” kunt u alle
amusante voorvallen of dierbare momenten
in ’t leven natuurgetrouw registreren, in
fraai helder beeld en geluid. Uw Handycam
is bijzonder eenvoudig te bedienen.
Hiermee kunt u in zeer korte tijd
videoprodukties van uitstekende kwaliteit
samenstellen, waar u jarenlang van zult
kunnen genieten.
AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque d’incendie ou de
décharge électrique, ne pas exposer cet
appareil à la pluie ou à l’humidité.
Pour éviter tout risque de décharge électrique,
ne pas ouvrir le coffret de cet appareil et ne
confier son entretien qu’à un personnel
qualifié.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht,
om gevaar voor brand of een elektrische schok
te voorkomen.
Open om dezelfde reden ook niet de
behuizing. Laat reparaties aan de erkende
vakhandel over.
Bij dit produkt zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
2
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Table des matières
Inhoudsopgave
Avant de commencer
Utilisation du manuel ............................................. 4
Vérification des accessoires fournis ...................... 6
Voor ingebruikname
Opmerkingen en voorzorgsmaatregelen ............. 4
Kontroleren van het bijgeleverd toebehoren ....... 6
Préparatifs
Recharge et installation de la batterie
rechargeable ........................................................... 7
Insertion d’une cassette ........................................ 11
Om te beginnen
Opladen en installeren van het batterijpak .......... 7
Plaatsen van een videocassette ............................ 11
Opérations de base
Prise de vues ........................................................... 12
Utilisation du zoom ............................................ 16
Conseils pour une meilleure prise de vues ........ 17
Contrôle de l’image enregistrée ........................... 19
Raccordements pour la lecture ............................ 20
Lecture d’une cassette ........................................... 22
Opérations avancées
Utilisation d’autres sources d’alimentation ....... 24
Enregistrement de la date ou de l’heure ............ 27
Utilisation de la fonction PROGRAM AE .......... 28
Prise de vues à contre-jour ................................... 30
Sélection du mode marche/arrêt
(START/STOP) ................................................... 31
Incrustation d’un titre ........................................... 32
Utilisation du mode grand écran
– CCD-TR402E uniquement ............................. 33
Changement des réglages de mode .................... 34
Montage sur une autre cassette ........................... 35
Informations complémentaires
Remplacement de la pile au lithium du
camescope ............................................................ 36
Réglage de la date et de l’heure ........................... 38
Modes de lecture .................................................... 39
Utilisation optimale de la batterie
rechargeable ......................................................... 40
Entretien et précautions ........................................ 45
Utilisation du camescope à l’étranger ................ 50
Guide de dépannage ............................................. 51
Spécifications .......................................................... 57
Nomenclature ......................................................... 59
Indicateurs d’avertissement ................................. 67
Index ...................................................................... dos
Basisbediening
Opnemen met de camera ...................................... 12
In- en uit-zoomen ................................................ 16
Wenken voor betere opnamen ............................. 17
Kontroleren van de opgenomen beelden ........... 19
Aansluitingen voor video-weergave .................. 20
Afspelen van een videocassette ........................... 22
Uitgebreide mogelijkheden
Diverse mogelijkheden voor
stroomvoorziening ............................................. 24
Opnemen van de datum of tijd ........................... 27
Gebruik van de PROGRAM AE
belichtingsprogramma’s .................................... 28
Opnemen met tegenlicht ...................................... 30
Korte opnamen met tussenpozen ....................... 31
Een titel in beeld opnemen ................................... 32
Gebruik van de breedbeeld-opnamefunktie
(alleen voor de CCD-TR402E) ........................... 33
Wijzigen van de oorspronkelijke instellingen ... 34
Monteren van video-opnamen naar een andere
cassette .................................................................. 35
Aanvullende informatie
Vervangen van de lithiumbatterij in de
camcorder ............................................................ 36
Instellen van de datum en tijd ............................. 38
Diverse weergavefunkties .................................... 39
Tips voor gebruik van het batterijpak ................ 40
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen ............... 45
Gebruik van uw camcorder in het buitenland .... 50
Verhelpen van storingen ...................................... 54
Technische gegevens ............................................. 58
Plaats en funktie van de bedieningsorganen ..... 59
Waarschuwingslampjes ........................................ 67
Index .................................................... Achterpagina
3
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Voor ingebruikname
Avant de commencer
Utilisation du manuel
Les instructions de ce mode d’emploi concernent
les deux modèles indiqués dans le tableau cidessous. Avant de lire ce mode d’emploi et
d’utiliser votre camescope, vérifiez le numéro de
modèle se trouvant sous le camescope. Les
illustrations représentent le CCD-TR402E.
Sinon, le nom du modèle est indiqué sur les
illustrations. Toute différence de fonctionnement
est clairement signalée dans le texte, par
exemple, “CCD-TR402E uniquement”.
Vous verrez en lisant ce manuel que les touches
et les réglages du camescope sont indiqués en
lettres majuscules.
Ex. Réglez l’interrupteur POWER sur CAMERA.
Comme l’indique la note ≥ sur les illustrations,
un bip se fait entendre pour confirmer
l’opération.
Différences entre les modèles
Modèle
Modelnummer
CCD-TR401E
CCD-TR402E
Zoom optique
Optische zoom
13x
13x
Remarque sur les standards de
télévision couleur
Les standards de télévision couleur diffèrent
selon les pays. Pour voir vos vidéogrammes sur
un téléviseur, vous avez besoin d’un téléviseur
PAL ou d’un téléviseur SECAM avec transcodeur
PAL-SECAM, car ce camescope est de standard
PAL.
Remarque sur les droits
d’auteur
Les programmes de télévision, les films, les
bandes vidéo et autres enregistrements sont
souvent protégés par des droits d’auteur.
L’enregistrement non autorisé de telles
informations peut être contraire aux lois sur les
droits d’auteur.
Opmerkingen en
voorzorgsmaatregelen
In deze handleiding wordt een beschrijving
gegeven van twee verschillende uitvoeringen
van de videocamera/recorder, zoals in
onderstaande tabel is aangegeven. Kontroleer
allereerst welk modelnummer aan de onderkant
van uw apparaat is aangegeven. De afbeeldingen
in deze gebruiksaanwijzing tonen alle het model
CCD-TR402E, tenzij in de afbeelding anders
wordt vermeld. Waar er verschillen optreden
tussen de uitvoeringen is dit in de tekst duidelijk
aangegeven, door bijvoorbeeld “Alleen voor de
CCD-TR402E”.
In deze gebruiksaanwijzing worden de namen
van toetsen of regelaars en instellingen op de
camcorder in hoofdletters vermeld. Bijvoorbeeld:
Zet de POWER schakelaar in de “CAMERA”
stand.
Zoals met een ≥ tekentje in de afbeeldingen is
aangegeven, zullen er bij bepaalde
bedieningsfunkties één of meerdere pieptonen
klinken, om u op het overschakelen te attenderen
en vergissingen te voorkomen.
Verschillen tussen de modellen
Zoom numérique
Digitale zoom
—
26x
Grand écran
Breedbeeldfunktie
—
r
Verschillende televisiekleursystemen
In verschillende landen en werelddelen wordt
gebruik gemaakt van verschillende TVkleursystemen.
Om de videobeelden van deze camcorder op uw
TV-scherm te kunnen bekijken, dient het TVtoestel geschikt te zijn voor het PAL
kleursysteem (of geschikt voor het SECAM
systeem en voorzien van een PAL-SECAM
adapter), aangezien deze camcorder met het PAL
kleursysteem werkt.
Betreffende het auteursrecht
Televisieprogramma‘s, films, videobanden en
ander beeldmateriaal kunnen door het
auteursrecht zijn beschermd. Het zonder
toestemming opnemen van dergelijk materiaal
kan derhalve strafbaar zijn.
4
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Précautions
Voorzorgen voor de camcorder
[b]
Voor ingebruikname
[a]
• Laat de camcorder niet nat worden. Houd de
camcorder altijd uit de regen en vrij van
opspattend water, vooral zeewater. Water
in het inwendige kan storing veroorzaken,
soms zodanig, dat reparatie niet meer
mogelijk is. [a]
• Zorg dat er geen zand in de camcorder
terecht kan komen. Gebruikt u de camcorder
gebruikt op een plaats met veel opwaaiend
zand of dwarrelend stof, let dan op dat er
niets in de camcorder terechtkomt. Zand of
stof kan het apparaat zodanig beschadigen,
dat reparatie niet meer mogelijk is. [b]
• Laat de camcorder nooit achter op plaatsen
waar de temperatuur tot boven de 60°C kan
oplopen, zoals in een auto die in de zon
geparkeerd staat. [c]
Avant de commencer
• Evitez de mouiller le camescope. Protégez le
camescope de la pluie ou de l’eau de mer. La
pluie et l’eau de mer peuvent provoquer une
panne de l’appareil, qu’il est parfois
impossible de réparer. [a]
• Evitez de laisser pénétrer du sable dans le
camescope. Lorsque vous utilisez le
camescope sur une plage ou dans un endroit
poussiéreux, protégez-le du sable ou de la
poussière. Le sable ou la poussière peuvent
provoquer une panne de l’appareil, qu’il est
parfois impossible de réparer. [b]
• Ne soumettez jamais le camescope à des
températures supérieures à 60°C (140°F), en
le laissant dans une voiture garée au soleil,
ou en plein soleil. [c]
[c]
5
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Kontroleren van het
bijgeleverd
toebehoren
Vérification des
accessoires fournis
Vérifiez si tous les accessoires suivants
accompagnent votre camescope.
Kontroleer of de volgende bijgeleverde
accessoires alle in de verpakking van de
camcorder aanwezig zijn.
1
2
3
4
5
6
ou/of
7
8
1 Télécommande sans fil (1) (p. 22, 62)
2 Batterie rechargeable NP-33 (1) (p. 7)
3 Pile au lithium CR2025 (1) (p. 36)
Installée dans le camescope.
4 Cordon de raccordement A/V (1) (p. 20)
5 Adaptateur de fiche à 21 broches (1) (p.
21)
6 Piles R6 (format AA) pour la
télécommande (2) (p. 63)
7 Bandoulière (1) (p. 62)
8 Adaptateur secteur AC-V16/V16A (1) (p. 7,
25)
9 Etui de piles (1) (p. 26)
Aucune compensation ne sera accordée si
l’enregistrement ou la lecture ne s’effectuent
pas par suite d’un mauvais fonctionnement
du camescope ou de la cassette vidéo.
9
1 Draadloze afstandsbediening (1)
(blz. 22, 62)
2 NP-33 batterijpak (1) (blz. 7)
3 CR2025 Lithiumbatterij (1) (blz. 36)
Reeds in de camcorder aanwezig.
4 Audio/video aansluitsnoer (1) (blz. 20)
5 21-polige verloopstekker (1) (blz. 21)
6 R6 (AA-formaat) batterijen voor de
afstandsbediening (2) (blz. 63)
7 Schouderband (1) (blz. 62)
8 AC-V16/V16A Netspanningsadapter (1)
(blz. 7, 25)
9 Batterijhouder (1) (blz. 26)
Indien de opname of weergave tengevolge
van een defect aan de camcorder of
videoband enz. mislukt, zal de opname niet
worden vergoed.
6
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Préparatifs
Om te beginnen
Recharge et installation de la
batterie rechargeable
Avant d’utiliser le camescope, vous devez
charger et installer la batterie rechargeable.
Servez-vous de l’adaptateur secteur fourni pour
charger la batterie rechargeable.
1
Opladen van het batterijpak
Kies voor het opladen een stabiel, horizontaal
oppervlak dat niet bloot staat aan trillingen.
(1) Steek de stekker van de netspanningsadapter
in een stopkontakt.
(2) Plaats de rechterkant van het batterijpak op
één lijn met het streepje op de
netspanningsadapter, en schuif het
batterijpak vervolgens in de richting van de
pijl.
(3) Zet de schakelaar op de netspanningsadapter
op “CHARGE”. Het CHARGE lampje
(oranje) licht op. Het opladen begint.
Wanneer het opladen voltooid is, dooft het
CHARGE lampje. Trek de stekker uit het
stopkontakt. Verwijder het batterijpak en
installeer dit op de camcorder.
2
3
POWER
Temps de recharge
Batterie rechargeable
Om te beginnen
Rechargez la batterie sur une surface plane sans
vibrations.
(1) Branchez l’adaptateur secteur sur une prise
secteur.
(2) Alignez le côté droit de la batterie sur la ligne
de l’adaptateur secteur, puis poussez la
batterie dans le sens de la flèche.
(3) Réglez le sélecteur sur CHARGE. Le voyant
CHARGE (orange) s’allume et la recharge
commence.
Quand elle est terminée, le voyant CHARGE
s’éteint. Débranchez l’adaptateur de la prise
secteur, puis enlevez la batterie et fixez-la sur le
camescope.
Alvorens u de camcorder in gebruik kunt nemen,
dient u het batterijpak op te laden en te
installeren. Voor opladen van het batterijpak
gebruikt u de bijgeleverde netspanningsadapter.
Préparatifs
Recharge de la batterie
Opladen en installeren
van het batterijpak
CHARGE
Oplaadtijd
Temps de recharge*
Batterijpak
Oplaadtijd*
NP-33 (fournie)
60
NP-33 (bijgeleverd)
60
NP-65/67
105
NP-65/67
105
NP-66H/68
125
NP-66H/68
125
NP-77H/78
170
NP-77H/78
170
NP-90/90D/98
215
NP-90/90D/98
215
* Temps approximatif en minutes pour recharger
une batterie vide avec l’adaptateur secteur
fourni. (A basses températures, le temps de
recharge augmente.)
* Tijd, bij benadering, die benodigd is voor het
opladen van een leeg batterijpak met behulp
van de bijgeleverde netspanningsadapter. (Bij
lage temperaturen zal de benodigde oplaadtijd
langer zijn.)
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
7
Recharge et installation de la
batterie rechargeable
Opladen en installeren van
het batterijpak
Gebruiksduur
Autonomie de la batterie
rechargeable
CCD-TR401E
CCD-TR401E
Batterijpak
Batterie rechargeable Temps
Temps
d’enregistrement d’enregistrement
normal**
continu***
Gebruiksduur Gebruiksduur
bij normaal
bij kontinu
gebruik**
opnemen***
NP-33 (bijgeleverd)
50
NP-33 (fournie)
50
90
NP-65/67
85
155
NP-65/67
85
155
NP-66H/68
105
180
NP-66H/68
105
180
NP-77H/78
135
235
NP-77H/78
135
235
NP-90/90D/98
175
305
NP-90/90D/98
175
305
90
CCD-TR402E
CCD-TR402E
Batterijpak
Batterie rechargeable Temps
Temps
d’enregistrement d’enregistrement
normal**
continu***
Gebruiksduur Gebruiksduur
bij normaal
bij kontinu
gebruik**
opnemen***
NP-33 (bijgeleverd)
45
NP-33 (fournie)
45
85
NP-65/67
85
155
NP-65/67
85
155
NP-66H/68
100
175
NP-66H/68
100
175
NP-77H/78
130
230
NP-77H/78
130
230
NP-90/90D/98
170
300
NP-90/90D/98
170
300
∗∗ Temps approximatif en minutes avec
enregistrement et arrêt d’enregistrement,
zooming et mise sous et hors tension répétés.
L’autonomie réelle peut être plus courte.
∗∗∗ Temps approximatif lors d’une prise de vues
en intérieur ininterrompue.
Important!
Déchargez complètement la batterie avant
de la recharger!
Avant de recharger la batterie, assurez-vous
qu’elle est complètement usée (déchargée).
Les recharges partielles diminuent la capacité
de la batterie. Toutefois, la batterie retrouvera
sa capacité originale si vous la déchargez et
rechargez complètement.
Pour décharger la batterie, retirez la cassette,
tournez l’interrupteur POWER vers
CAMERA, la batterie étant installée, et laissez
tourner le camescope jusqu’à ce que
l’indicateur i et le voyant rouge clignotent
rapidement dans le viseur.
85
∗∗ Gebruiksduur in minuten, bij benadering, bij
filmen met herhaaldelijk starten/stoppen van
het opnemen, in/uit-zoomen en in/
uitschakelen van de stroom. De
gebruiksduur van het batterijpak kan in
werkelijkheid korter uitvallen.
∗∗∗ Gebruiksduur in minuten, bij benadering, bij
kontinu opnemen binnenshuis.
Belangrijk !
Laad een batterijpak pas op wanneer dit
volledig uitgeput is !
Voordat u het batterijpak gaat opladen, dient
dit eerst volledig ontladen te zijn. Als het
batterijpak meerdere malen wordt opgeladen
voordat het volledig is ontladen, zal de
gebruiksduur van het batterijpak korter
worden. Het is in dat geval echter wel
mogelijk het batterijpak weer op de
oorspronkelijke capaciteit te brengen, door het
eerst volledig te ontladen en dan volledig op
te laden.
Om het batterijpak volledig te ontladen,
verwijdert u de videocassette, draait u de
POWER schakelaar op “CAMERA” terwijl het
batterijpak is bevestigd, en laat u de
camcorder aanstaan tot de i indikator en het
rode lampje in de zoeker snel gaan knipperen.
8
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Verwijderen van het batterijpak
Poussez la batterie dans le sens de la flèche.
Schuif het batterijpak in de richting van de pijl
los.
Remarques sur la recharge de la batterie
•Le voyant POWER reste allumé pendant un
certain temps même si la batterie a été enlevée
et le cordon secteur débranché après la
recharge. C’est normal.
•Si le voyant POWER ne s'allume pas, réglez le
sélecteur sur VTR (DC OUT) et débranchez le
cordon secteur. Au bout d’une minute environ,
rebranchez le cordon secteur et réglez à
nouveau le sélecteur sur CHARGE.
•Vous ne pouvez pas utiliser le camescope avec
l’adaptateur secteur pendant la recharge de la
batterie.
Opmerkingen betreffende het opladen van
het batterijpak
•Nadat het batterijpak is opgeladen, blijft het
POWER lampje nog even branden, ook al
wordt het batterijpak verwijderd en het
netsnoer uit het stopkontakt gehaald. Dit is
echter normaal en wijst niet op een storing.
•Als het POWER lampje niet oplicht, zet u de
schakelaar in de “VTR (DC OUT)” stand en
haalt u het netsnoer uit het stopkontakt. Steek
de stekker ongeveer een minuut later weer in
het stopkontakt en zet de schakelaar op
“CHARGE”.
•Het is niet mogelijk de netspanningsadapter
tijdens het opladen tevens voor de
stroomvoorziening van video-apparatuur te
gebruiken.
Préparatifs
Retrait de la batterie rechargeable
Om te beginnen
9
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Recharge et installation de la
batterie rechargeable
Opladen en installeren van
het batterijpak
Installation de la batterie
rechargeable
Installeren van het batterijpak
(1) Insérez le haut de la batterie rechargeable
dans la partie supérieure de la surface de
montage de la batterie.
(2) Appuyez sur la batterie de manière qu’elle
soit bien en place. Vous devez entendre deux
déclies.
(1) Druk de top van het batterijpak in de
bovenkant van het batterij-aansluitvlak.
(2) Druk het batterijpak aan tot het stevig op zijn
plaats zit. Let op dat u het tweemaal hoort
vastklikken.
Retrait de la batterie rechargeable
Verwijderen van het batterijpak
Poussez BATT, puis tirez sur la partie inférieure
de la batterie.
Druk de BATT ontgrendelknop opzij en trek de
onderkant van het batterijpak los.
10
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Insertion d’une
cassette
Plaatsen van een
videocassette
2
1
3
Pour éjecter la cassette
Uitnemen van de videocassette
Tout en appuyant sur le petit bouton bleu,
poussez EJECT dans le sens de la flèche.
Druk het kleine blauwe knopje op de EJECT
knop in en schuif deze in de richting van de pijl.
Pour éviter tout effacement
accidentel
Voorkomen van abusievelijk wissen
Schuif het wispreventienokje van de
videocassette uit, zodat het rode vlakje zichtbaar
wordt.
Wanneer u een cassette met het rode vlakje
insteekt en dan de cassettehouder sluit, zullen er
even pieptonen blijven klinken.
Wanneer u tracht op te nemen op een cassette
met het rode wispreventienokje uitgeschoven,
zullen de
en 6 indikators in de zoeker gaan
knipperen en wordt het opnemen verhinderd.
Wanneer u weer een nieuwe opname op deze
cassette wilt maken, schuift u het
wispreventienokje weer in.
ˇ
Poussez le taquet de la cassette pour faire
apparaître la marque rouge. Si vous insérez une
cassette alors que la marque rouge est visible,
puis fermez le logement de la cassette, des
signaux sonores retentissent pendant un instant.
Si vous essayez d’enregistrer quand la marque
rouge est visible, les indicateurs
et 6
clignotent dans le viseur et vous ne pouvez pas
enregistrer. Pour enregistrer à nouveau sur cette
cassette, vous devez ramener le taquet pour
masquer la marque rouge.
Om te beginnen
Zorg dat er voldoende batterijspanning is of dat
een andere voedingsbron is aangesloten.
(1) Druk het kleine blauwe knopje op de EJECT
knop in en schuif deze in de richting van de
pijl. De cassettehouder komt dan automatisch
omhoog en gaat open.
(2) Plaats een videocassette (niet bijgeleverd) in
de houder, met de vensterzijde naar buiten
gericht.
(3) Druk op de kant van de cassettehouder waar
“PUSH” staat aangegeven om deze te sluiten.
De cassettehouder gaat automatisch dicht.
Préparatifs
Assurez-vous qu’une source d’alimentation est
raccordée.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton bleu,
poussez EJECT dans le sens de la flèche. Le
logement de la cassette s’ouvre
automatiquement.
(2) Introduisez une cassette (non fournie) avec la
fenêtre tournée vers l’extérieur.
(3) Appuyez sur l’inscription PUSH sur le
logement pour le refermer. Le logement se
referme automatiquement.
11
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
ˇ
Opérations de base
Prise de vues
Assurez-vous qu’une source d’alimentation est
raccordée et une cassette insérée.
Quand vous utilisez le camescope pour la
première fois, mettez-le sous tension et réglez la
date et l’heure (p. 38) avant de commencer à
filmer. Quand vous réglez la date et l’heure, la
date est automatiquement enregistrée pendant 10
secondes au début de l’enregistrement (Fonction
AUTO DATE). Cette fonction n’est activée qu’une
fois par jour.
Avant d’enregistrer des événements importants,
vous voudrez sans doute faire un essai pour être
sûr d’utiliser le camescope correctement.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert de
l’interrupteur POWER, poussez l’interrupteur
vers CAMERA.
(2) Réglez le commutateur START/STOP MODE
sur
.
(3) Relevez le sélecteur STANDBY. L’indicateur
“STBY” apparaît dans le viseur.
(4) Appuyez sur START/STOP (bouton rouge).
Le camescope commence à enregistrer et
l’indicateur “STBY” est remplacé par
l’indicateur “REC”.
Vous pouvez sélectionner le mode
d’enregistrement SP (standard) ou LP (longue
durée). Avant de commencer, réglez REC MODE
(p. 34) selon le temps pendant le quel vous
prévoyez d’enregistrer.
Basisbediening
Opnemen met de camera
Zorg dat er een voedingsbron op de camcorder is
aangesloten en dat er een voor opnemen
geschikte cassette in de houder aanwezig is.
Bij de eerste ingebruikname van de camcorder
dient u na inschakelen eerst de datum en de
juiste tijd in te stellen (zie blz. 38), alvorens u
begint met opnemen. Telkens na instellen van de
datum en tijd, wordt de datum automatisch
ongeveer 10 sekonden na het starten van de
opname op de band opgenomen (AUTO DATE
funktie). Deze funktie werkt slechts eenmaal per
dag.
Voor het opnemen van eenmalige gebeurtenissen
is het aanbevolen een proefopname te maken, om
te kontroleren of alles naar behoren werkt en of u
de bediening van de camcorder geheel meester
bent.
(1) Houd het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar ingedrukt en schuif de schakelaar
naar “CAMERA”.
(2) Schuif de START/STOP MODE schakelaar in
de “
” stand.
(3) Draai de STANDBY schakelaar omhoog. In
de zoeker verschijnt nu de opnamepauzeaanduiding “STBY”.
(4) Druk op de (rode) START/STOP toets. De
camcorder begint dan met opnemen en de
“STBY” aanduiding maakt plaats voor de
opname-aanduiding “REC”.
Vóór het opnemen kunt u de gewenste
opnamesnelheid kiezen, SP voor standaard
speelduur of LP voor lange speelduur. Stel de
REC MODE opnamesnelheidskiezer in op de
gewenste lengte en kwaliteit (zie blz. 34) alvorens
u met opnemen begint.
STBY 0:00:00
AUTO DATE
REC 0:00:01
4 7 ‘96
12
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Pour interrompre momentanément
la prise de vues [a]
Tijdelijk onderbreken van de opname
[a]
Appuyez de nouveau sur START/STOP.
L’indicateur “REC” dans le viseur est remplacé
par l’indicateur “STBY” (mode d’attente).
Druk nogmaals op de START/STOP toets. De
aanduiding “REC” in de zoeker maakt plaats
voor de aanduiding “STBY” om aan te geven dat
de camcorder in de opname-pauzestand staat.
Pour arrêter la prise de vues [b]
[a]
Stoppen met opnemen [b]
Druk op de START/STOP toets. Draai de
STANDBY schakelaar omlaag en zet de POWER
schakelaar op “OFF”. Hierna kunt u de
videocassette uit de houder nemen en het
batterijpak verwijderen.
[b]
Opérations de base
Appuyez sur START/STOP. Baissez STANDBY
et réglez l’interrupteur POWER sur OFF. Ensuite,
éjectez la cassette et enlevez la batterie.
Basisbediening
Remarque sur le mode d’attente
Si vous laissez le camescope pendant plus de 5
minutes avec une cassette en place dans ce mode,
il s’arrête automatiquement, afin d’éviter une
usure inutile de la batterie et de la bande. Pour
revenir en mode d’attente, baissez STANDBY,
puis relevez-le. Pour commencer à enregistrer,
appuyez sur START/STOP.
Pour faire la mise au point de
l’oculaire
Si l’image dans le viseur n’est pas nette du tout,
ou si vous utilisez le camescope après quelqu’un
d’autre, faites la mise au point de l’oculaire.
Tournez la bague de réglage de l’oculaire de
sorte que les indicateurs dans le viseur soient
nets.
Betreffende de opname-pauzestand
Als u de camcorder, met daarin een cassette,
langer dan 5 minuten in de opname-pauzestand
laat staan, zal het apparaat automatisch
uitgeschakeld worden. Dit om het onnodig
uitputten van het batterijpak en slijtage aan de
cassetteband te voorkomen. Om de opnamepauzestand daarna weer in te schakelen, draait u
de STANDBY schakelaar omlaag en dan weer
omhoog. Om verder te gaan met opnemen drukt
u op de START/STOP toets.
Scherpstellen van het zoekerbeeld
Als het beeld in de zoeker niet goed scherp is, of
wanneer de camcorder door een ander is
gebruikt, dient u voor opnemen eerst het
zoekerbeeld scherp te stellen. Draai aan de
zoeker-scherpstelring, zodat de aanduidingen op
het zoekerschermpje scherp in beeld komen.
13
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Prise de vues
Remarque sur les indicateurs dans le viseur
Les indicateurs apparaissent seulement en mode
CAMERA. Ils n’apparaissent pas en mode
PLAYER.
Prise de vues en tenant la touche START/STOP
enfoncée
Vous pouvez également filmer en appuyant sur
la touche START/STOP et en la tenant enfoncée.
Pour que la touche START/STOP fonctionne
ainsi, réglez START/STOP MODE sur
. [c]
Prise de vues d’une succession de scènes
courtes
Vous pouvez filmer automatiquement une
succession de scènes de 5 secondes environ
chacune avec le mode 5 SEC (p. 31).
Pour filmer une succession de scènes en utilisant
la touche START/STOP, réglez START/STOP
MODE sur 5 SEC. [d]
[c]
Remarque sur la prise de vues
Quand vous filmez depuis le début d'une bande,
faites d’abord défiler la bande pendant 15
secondes environ avant de commencer
véritablement à enregistrer. Vous ne manquerez
pas le début des scènes lors de la lecture.
Remarques sur le mode d’enregistrement
•Le camescope enregistre et lit en mode SP
(durée standard) et en mode LP (longue durée).
Toutefois, la qualité de l’image de lecture en
mode LP est inférieure à celle obtenue en mode
SP.
•Si une bande enregistrée sur ce camescope en
mode LP est reproduite sur d’autres types de
camescopes 8 mm et de magnétoscopes, la
qualité de l’image de lecture risque de ne pas
être aussi bonne que sur ce camescope.
14
Opnemen met de camera
Betreffende de aanduidingen in het
zoekerbeeld
De verschillende aanduidingen en indikators
verschijnen alleen in de “CAMERA” stand. Bij
gebruik in de “PLAYER” stand, voor weergave,
verschijnt er niets in de zoeker.
Alleen opnemen zolang u de START/STOP
toets ingedrukt houdt
U kunt kiezen hoe u de START/STOP toets wilt
laten werken: eenmaal drukken voor inschakelen
en nogmaals drukken voor uitschakelen, of
alleen opnemen zolang u de START/STOP toets
ingedrukt houdt. Voor het omschakelen naar
deze opnemen-tijdens-indrukken toetsfunktie
schuift u de START/STOP MODE schakelaar in
de “
” stand. [c]
Korte opnamen met tussenpozen
Met de vijf-sekonden opnamefunktie kunt u de
camcorder steeds automatisch een opname van 5
sekonden laten maken, door de START/STOP
MODE schakelaar in de “5 SEC” opnamestand te
schuiven (zie blz. 31). Elke druk op de START/
STOP toets geeft u vijf sekonden beeld, zolang de
START/STOP MODE schakelaar in de “5 SEC”
stand staat. [d]
[d]
Bij het begin van het opnemen
Voor het opnemen vanaf het begin van de
cassetteband dient u de band eerst 15 sekonden
te laten doorlopen alvorens met opnemen te
beginnen. Dit om te voorkomen dat bij afspelen
het begin van de video-opname kan worden
gemist.
Opmerkingen over de opnamesnelheid
•Met deze camcorder kunt opnemen met SPsnelheid (standaard speelduur) of LP-snelheid
(lange speelduur) en ook weergeven met SP of
LP snelheid.
De kwaliteit van de opname met LP-snelheid
zal echter minder zijn dan die bij SP-snelheid.
•Wanneer u video-opnamen die met deze
camcorder op LP-snelheid zijn gemaakt,
afspeelt op een andere 8-mm camcorder of
videorecorder, kan de weergavekwaliteit wel
eens minder zijn dan bij het afspelen op deze
camcorder zelf.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Remarque sur la fonction AUTO DATE
L’horloge a été réglée en usine sur l’heure de
Londres pour les modèles commercialisés au
Royaume-Uni et de Paris pour les autres modèles
commercialisés en Europe. Vous pouvez changer
l’heure (p. 38).
L’horodatage automatique (AUTO DATE)
fonctionne une fois par jour. Cependant la date
peut apparaître automatiquement plusieurs fois
par jour quand:
– vous changez la date et l’heure.
– vous éjectez et introduisez de nouveau la
cassette.
– vous n’enregistrez pas plus de 10 secondes.
Passage de l’intérieur à l’extérieur (ou
inversement)
Relevez STANDBY et dirigez le camescope vers
un objet blanc pendant environ 15 secondes de
manière à assurer un réglage correct de la
balance des blancs.
Opmerking over de pieptonen
Zoals met een ≥ tekentje in de afbeeldingen is
aangegeven, zal er bij inschakelen en aan het
begin van elke opname een pieptoon klinken en
bij het stoppen met opnemen klinken er twee
pieptonen, om u op het overschakelen te
attenderen. Bovendien kunnen er tijdens het
gebruik van de camcorder meerdere pieptonen
klinken, als er bij de bediening iets mis gaat (zie
blz. 67). Overigens worden deze pieptonen niet
op de band opgenomen. Desgewenst kunt u de
pieptonen uitschakelen door de BEEP schakelaar
in de “OFF” stand te zetten (zie blz. 34).
Basisbediening
Remarque sur le signal sonore
Comme indiqué par ≥ sur les illustrations, un bip
retentit quand vous mettez le camescope sous
tension ou commencez la prise de vues, et deux
bips quand vous arrêtez la prise de vues, afin de
confirmer ces opérations. Plusieurs bips signalent
une anomalie de fonctionnement du camescope
(p. 67). Ces bips ne sont pas enregistrés sur la
bande. Si vous ne voulez pas entendre les bips,
réglez BEEP sur “OFF” (p. 34).
Betreffende de bandteller
•De bandteller geeft bij benadering de
verstreken speelduur aan bij opnemen. Hierbij
kan een afwijking van enkele sekonden met de
feitelijke speelduur optreden, dus gebruik de
bandteller slechts als leidraad. Om de teller op
nul te stellen, drukt u op de COUNTER RESET
toets.
•Als er op een videocassette zowel opnamen met
SP als met LP snelheid staan, kan er in de
aanduiding van de bandteller een afwijking
optreden. Wilt u een videocassette gebruiken
voor montage met behulp van de bandtelleraanduiding zorg dan dat u hierop opneemt met
een enkele snelheid (alleen SP of alleen LP).
Opérations de base
Remarques sur le compteur de bande
•Le compteur de bande indique le temps
d’enregistrement. Servez-vous en comme
repère. Le temps réel différera de quelques
secondes. Pour remettre le compteur à zéro,
appuyez sur COUNTER RESET.
•Si la cassette est enregistrée dans les deux
modes SP et LP, le temps indiqué par le
compteur ne sera pas exact. Si vous avez
l’intention de faire un montage en utilisant le
compteur de bande comme repère, enregistrez
toute la cassette dans le même mode (SP ou LP).
Opmerking betreffende de AUTO DATE
funktie
De klok staat bij aflevering ingesteld op
Greenwich-tijd voor het model voor GrootBrittannië, en op Parijse tijd voor de modellen
voor andere Europese landen. U kunt de
instelling van de klok indien gewenst veranderen
(blz. 38).
De AUTO DATE funktie werkt eenmaal per dag.
In de volgende gevallen is het mogelijk dat de
datum automatisch meer dan eenmaal per dag
wordt opgenomen:
– bij het terugstellen van de datum en tijd;
– bij het uitnemen en opnieuw plaatsen van de
cassette;
– bij het stoppen met opnemen binnen 10
sekonden;
Wanneer u met de camcorder van binnen naar
buiten gaat of vice versa
Draai de STANDBY schakelaar omhoog en richt
de camcorder 15 sekonden lang op een wit
voorwerp, zodat de instelling van de kleurbalans
op de juiste wijze kan plaatsvinden.
15
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Prise de vues
Opnemen met de camera
Utilisation du zoom
In- en uit-zoomen
Le zooming est une technique de prise de vues
qui permet de modifier la taille du sujet dans la
scène. Pour réaliser des films plus professionnels,
n’abusez pas de cette fonction.
Côté T: téléobjectif (le sujet se rapproche)
Côté W: grand angle (le sujet s’éloigne)
Met in- en uit-zoomen kunt u het formaat van
uw onderwerp in het beeldveld bepalen. Voor
het beste, professioneel ogend resultaat, is het
aanbevolen tijdens het opnemen de zoomfunktie
slechts met mate te gebruiken.
T kant: voor tele-opnamen (met het onderwerp
“dichter bij” of groter in beeld)
W kant:voor groothoek-opnamen (met het
onderwerp “verder af”, klein in een
ruimer beeld)
Vitesse du zoom
Zoomsnelheid
Tournez complètement le levier du zoom
électrique pour faire un zooming rapide et
tournez-le un peu pour faire un zooming plus
lent.
Druk de zoomknop stevig in voor een snellere
zoombeweging. Druk de zoomknop lichtjes om
langzaam in of uit te zoomen.
Pour filmer un sujet en position téléobjectif
Si vous n’obtenez pas une image nette avec
l’agrandissement maximum, tournez le levier du
zoom électrique vers le côté W jusqu’à ce que
l’image soit nette.
Vous pouvez filmer un sujet se trouvant à au
moins 80 cm (2 5/8 pieds) de la surface de
l’objectif en position téléobjectif, ou environ 1 cm
(1/2 pouce) en position grand angle.
Scherpstellen in de telestand
Als u in de uiterste telestand uw onderwerp niet
goed scherp in beeld krijgt, druk dan op de W
kant van de zoomknop tot het beeld scherp is.
Voor scherpstelling op dichtbijzijnde
onderwerpen is in de telestand een minimale
afstand van 80 cm vereist, terwijl in de
groothoekstand kan worden scherpgesteld op
voorwerpen die niet meer dan 1 cm van het
lensoppervlak verwijderd zijn.
16
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Remarques sur le zoom numérique
– uniquement CCD-TR402E
[a]
Conseils pour une
meilleure prise de vues
Pour les prises de vues camescope au poing,
vous obtiendrez de meilleurs résultats en tenant
le camescope selon les suggestions suivantes:
[a]
Basisbediening
[b]
U kunt kiezen uit 13x (optisch) of 26x (digitaal)
zoom-lengte.
• Het meer dan 13x in-zoomen verloopt niet
optisch maar digitaal elektronisch, hetgeen
betekent dat de beeldkorrel grover wordt
naarmate u verder naar de telestand inzoomt.
Wilt u geen gebruik maken van de digitale
zoom-funktie, zet de ZOOM schakelaar dan in
de “x13” stand (zie blz. 34).
• De vertikale streep in de zoom-indikator
scheidt het digitale zoomgebied (rechts van de
streep [a]) van het optische zoomgebied (links
van de streep [b]). Wanneer u de ZOOM
schakelaar in de “x13” stand schuift, verdwijnt
het gedeelte rechts van de streep [a] .
Opérations de base
Vous pouvez choisir le grossissement 13x
(zooming optique) ou 26x (zooming numérique).
• Un grossissement de l’image supérieur à 13x
est effectué numériquement et la qualité de
l’image diminue quand vous atteignez le côté
T. Si vous ne voulez pas utiliser le zoom
numérique, réglez la fonction ZOOM sur x13
(p. 34).
• Le côté droit [a] de l’indicateur de zoom
électrique montre la zone de zooming
numérique, et le côté gauche [b] la zone de
zooming optique. Si vous réglez la fonction
ZOOM sur x13, la zone [a] disparaît.
Opmerkingen betreffende de digitale
zoom
– alleen voor de CCD-TR402E
Wenken voor betere
opnamen
Voor video-opnamen uit de hand is de juiste
houding een eerste vereiste.
[b]
17
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Conseils pour une meilleure
prise de vues
•Tenez le camescope fermement avec la sangle
de manière à pouvoir actionner facilement les
commandes avec le pouce. [a] (p. 17)
•Maintenez le coude droit contre le corps.
•Placez la main gauche sous le camescope pour
le soutenir. Ne recouvrez pas le microphone
avec les doigts.
•Appliquez l’oeil contre l’œilleton du viseur.
•Servez-vous du cadre du viseur pour
déterminer le plan horizontal.
•Vous pouvez aussi vous accroupir pour obtenir
un angle de prise de vues intéressant. Relevez
le viseur pour filmer à partir d’une position
basse. [b] (p. 17)
Placez le camescope sur une surface plane ou
utilisez un pied phorographique
Essayez de placer le camescope sur une table ou
sur toute autre surface plane à bonne hauteur. Si
vous disposez d’un pied photographique, vous
pouvez l’utiliser avec le camescope.
Si le pied que vous utilisez n’est pas de
fabrication Sony, assurez-vous que la vis du pied
ne dépasse pas 6,5 mm (9/32 po.), sinon elle
pourrait endommager les pièces internes du
camescope.
Précautions au sujet du viseur
•Ne saisissez pas le camescope par le viseur. [c]
•Ne placez pas le camescope avec le viseur
dirigé vers le soleil. L’intérieur du viseur
pourrait être endommagé. Evitez de laisser le
camescope au soleil ou près d’une fenêtre. [d]
Wenken voor betere
opnamen
•Houd de camcorder stevig vast en maak de
handgreepband vast, zodat u de recorder
gemakkelijk met uw duim kunt bedienen [a]
(zie blz. 17).
•Druk uw rechter elleboog stevig in uw zij.
•Ondersteun de camcorder met uw linkerhand
voor de beste stabiliteit. Let op dat u uw
vingers niet voor de mikrofoon houdt.
•Plaats uw oog stevig tegen de oogkap van de
zoeker aan.
•Houd het zoekerkader in het oog, als referentie
voor een recht horizontaal beeld.
•Voor interessante effekten kunt u met de
camcorder ook opnamen vanuit een laag
gezichtspunt maken. Hiervoor klapt u de
gehele zoeker omhoog in de gewenste stand [b]
(zie blz. 17).
Plaats de camcorder op een statief of een vlak,
stabiel oppervlak of gebruik zo mogelijk een
(éénbeen) statief
In veel gevallen verdient het aanbeveling de
camcorder op een tafelblad of andere vlakke
ondergrond te zetten. Als u in het bezit bent van
een statief voor een fotocamera, kunt u dit tevens
gebruiken voor de camcorder, mits het stevig
genoeg is.
Let op, bij het bevestigen van een statief dat niet
van Sony is, dat de lengte van de cameramontageschroef minder dan 6,5 mm bedraagt.
Een langere schroef zou de inwendige
onderdelen van de camcorder kunnen
beschadigen.
Voorzichtig met de zoeker
•Til het apparaat nooit aan de zoeker op. [c]
•Voorkom de camcorder zo te plaatsen dat de
zoeker naar de zon gericht is, anders kan het
inwendige van de zoeker vervormd raken.
Wees voorzichtig bij gebruik van de camcorder
onder het volle zonlicht en in de buurt van een
raam. [d]
[c]
[d]
18
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Contrôle de l’image
enregistrée
Basisbediening
Met de EDITSEARCH toets kunt u snel de laatste
beelden van de gemaakte opnamen terugzien, of
zelfs de gehele opname op het zoekerscherm
weergeven.
(1) Schuif, terwijl u het kleine groene knopje
hierop ingedrukt houdt, de POWER
schakelaar naar “CAMERA”.
(2) Draai de STANDBY schakelaar omhoog.
(3) Druk op de EDITSEARCH toets. Druk slechts
kort op de – (Œ) kant van de toets om alleen
de laatste paar sekonden van de opname
terug te zien (Opname-kontrolefunktie).
Houd de – kant van de EDITSEARCH toets
ingedrukt tot de gewenste scène is gevonden.
Het laatste gedeelte van de opnamen wordt
afgespeeld. Om de opnamen in voorwaartse
richting weer te geven, houdt u de + kant
ingedrukt (Montage-zoekfunktie).
Opérations de base
La touche EDITSEARCH vous permet de
contrôler la dernière scène filmée ou l’image
enregistrée dans le viseur.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert de
l’interrupteur POWER, réglez l’interrupteur
sur CAMERA.
(2) Relevez STANDBY.
(3) Appuyez sur EDITSEARCH. Appuyez
momentanément sur le côté – (Œ) ; les
dernières secondes de la partie enregistrée
sont reproduites (Revue d’enregistrement).
Appuyez sur le côté – de EDITSEARCH jusqu’à
ce que le camescope atteigne la scène souhaitée.
La dernière partie enregistrée est reproduite.
Pour avancer, appuyez sur le côté + (Recherche
de point de montage).
Kontroleren van de
opgenomen beelden
ST
AN
D
BY
Pour arrêter la lecture
Stoppen met weergeven
Relâchez EDITSEARCH.
Laat de EDITSEARCH toets los.
Pour reprendre l’enregistrement
Hervatten van het opnemen
Appuyez sur START/STOP. L’enregistrement
reprend à l’endroit où vous avez relâché
EDITSEARCH. Si vous n’avez pas éjecté la
cassette, la transition entre la dernière scène et la
nouvelle scène sera douce.
Druk op de START/STOP toets. Het opnemen
wordt dan hervat vanaf het punt waar u de
EDITSEARCH toets losliet. Zolang u de
videocassette niet uit het apparaat verwijdert,
zullen de nieuwe opnamen zonder onderbreking
aansluiten op de eerder gemaakte opnamen.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
19
Raccordements pour
la lecture
Aansluitingen voor
video-weergave
Raccordez le camescope à votre magnétoscope
ou téléviseur pour regarder vos vidéogrammes
sur le téléviseur. Le raccordement au courant
secteur est conseillé (p. 25).
Om video-opnamen op uw TV-scherm te kunnen
weergeven, moet de aansluiting tussen de
camcorder en uw TV-toestel en/of videorecorder
op de juiste wijze gemaakt worden. Het is
raadzaam om nu als stroombron voor de
camcorder een netspanningsadapter te gebruiken
(blz. 25).
Si un magnétoscope est raccordé au
téléviseur
Als een videorecorder op het TVtoestel is aangesloten
Ouvrez le cache-prises et raccordez le camescope
aux entrées LINE IN du magnétoscope en
utilisant le cordon de raccordement A/V fourni.
Réglez le sélecteur d’entrée du magnétoscope sur
LINE et le sélecteur TV/VCR du téléviseur sur
VCR.
Open het dekseltje van de aansluitingen en sluit
de camcorder aan op de LINE IN ingangen van
de videorecorder met behulp van het
bijgeleverde audio/video-aansluitsnoer. Zet de
ingangskeuzeschakelaar van de videorecorder op
“LINE”. Zet voor video-weergave de TV/VIDEO
keuzeschakelaar van het TV-toestel op “VIDEO”.
: Sens du signal/Signaalstroom
Raccordement direct à un téléviseur
Ouvrez le cache-prises et raccordez le camescope
au téléviseur à l’aide du cordon de raccordement
A/V fourni. Réglez le sélecteur TV/VCR du
téléviseur sur VCR.
Rechtstreeks aansluiten op een TVtoestel
Open het dekseltje van de aansluitingen en sluit
de camcorder rechtstreeks op uw TV-toestel aan
het bijgeleverde audio/video-aansluitsnoer. Zet
de TV/VIDEO schakelaar van het TV-toestel op
“VIDEO”.
: Sens du signal/Signaalstroom
20
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Si le téléviseur/magnétoscope a une
prise Péritel (connecteur à 21
broches)
Als uw TV-toestel of videorecorder
beschikt over een 21-polige
aansluiting (EUROCONNECTOR)
Utilisez l’adaptateur à 21 broches fourni.
Gebruik voor het aansluiten de bijgeleverde 21polige verloopstekker.
TV
Aansluiten op een TV of videorecorder zonder
video/audio-ingangsaansluitingen
Gebruik voor het aansluiten een RFU-adapter
(niet bijgeleverd).
Basisbediening
Raccordement à un téléviseur ou à un
magnétoscope sans prises d’entrée vidéo/
audio
Utilisez un adaptateur RFU (non fourni).
ou/of
Opérations de base
TV
21
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Lecture d’une cassette
Vous pouvez regarder l’image de lecture dans le
viseur. Vous pouvez également la regarder sur
un écran TV en raccordant le camescope à un
téléviseur ou à un magnétoscope (p. 20).
Vous pouvez contrôler la lecture à l’aide de la
télécommande fournie .
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert de
l’interrupteur POWER, réglez l’interrupteur
sur PLAYER.
Les touches de transport de bande s'allument.
(2) Introduisez la cassette enregistrée avec la
fenêtre tournée vers l’extérieur.
(3) Appuyez sur (. La lecture commence.
Afspelen van een
videocassette
U kunt de opgenomen beelden op het
zoekerscherm van de camcorder bekijken. Voor
het afspelen van uw video-opnamen kunt u de
camcorder op een TV-toestel en/of videorecorder
aansluiten (zie blz. 20), om dan de beelden op het
TV-scherm weer te geven.
De weergavefunkties zijn hierbij te bedienen via
de bijgeleverde afstandsbediening.
(1) Houd het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar ingedrukt en schuif de schakelaar
naar “PLAYER”.
De bandlooptoetsen lichten op.
(2) Plaats de af te spelen videocassette in de
houder, met de vensterzijde naar buiten
gericht.
(3) Druk op de ( toets. Dan begint het afspelen.
PLAY
REW
FF
STOP
PAUSE
Pour arrêter la lecture, appuyez sur p.
Pour rembobiner la bande, appuyez sur 0.
Pour avancer rapidement la bande, appuyez
sur ).
22
Om te stoppen met afspelen, drukt u op de p
toets.
Om de band terug te spoelen, drukt u op de
0 toets.
Om de band vooruit te spoelen, drukt u op de
) toets.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Utilisation de la télécommande
Gebruik van de afstandsbediening
La télécommande fournie permet de contrôler la
lecture. Avant d’utiliser la télécommande, mettez
les deux piles R6 (format AA) en place.
Bij de bediening van de camcorder voor
weergave is het handig de bijgeleverde
afstandsbediening te gebruiken. Voor u de
afstandsbediening kunt gebruiken, brengt u
daarin twee R6 (AA-formaat) batterijen aan.
Divers modes de lecture
Pour un arrêt sur image (pause de lecture)
Appuyez sur P pendant la lecture. Pour
reprendre la lecture, appuyez sur P ou (.
Pour contrôler l’image à grande vitesse
pendant la recherche rapide avant ou arrière
(Recherche visuelle)
Maintenez 0 enfoncée pendant le rembobinage
ou ) pendant l'avance rapide. Pour reprendre
la lecture normale, appuyez sur (.
Remarques sur la lecture
•Des traînées apparaissent et le son est coupé
dans ces différents modes de lecture.
•Si l'arrêt sur image dure 5 minutes ou plus, le
camescope s’arrête automatiquement.
Diverse weergavefunkties
Stilstaand beeld (weergave-pauzestand)
Druk tijdens afspelen op de P pauzetoets. Om de
weergave te hervatten, drukt u op de P toets of
de ( toets.
Snel opzoeken van een bepaalde scène
(beeldzoekfunktie)
Houd tijdens weergave de 0 of ) toets
ingedrukt. Om de normale weergave te
hervatten, laat u de toets op het gewenste punt
los.
Basisbediening
Pour localiser une scène (Recherche d’image)
Appuyez en continu sur 0 ou ) pendant la
lecture. Pour reprendre la lecture normale,
relâchez la touche.
Betreffende het lensdeksel
Wanneer u de POWER schakelaar in de
“PLAYER” stand zet, zal het lensdeksel gesloten
blijven. Tracht nooit het lensdeksel met de hand
te openen. Hierdoor zou u het apparaat kunnen
beschadigen.
Opérations de base
Remarque sur le volet d’objectif
Le volet d’objectif ne s’ouvre pas quand
l’interrupteur POWER est réglé sur PLAYER.
N’essayez pas de l’ouvrir manuellement, vous
risqueriez de l’abîmer.
Beeldweergave tijdens snelspoelen
(snelzoekfunktie)
Houd tijdens terugspoelen de 0 toets
ingedrukt, of tijdens vooruitspoelen de ) toets.
Om de normale weergave te hervatten, drukt u
bij het gewenste punt op de ( toets.
Opmerkingen betreffende de verschillende
weergavefunkties
•Bij diverse weergavefunkties kunnen er strepen
in beeld verschijnen, terwijl het geluid kan
wegvallen.
•Wanneer u de camcorder langer dan 5 minuten
in de weergave-pauzestand laat staan, met een
stilstaand beeld op het scherm, zal het apparaat
automatisch uitgeschakeld worden.
23
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Opérations avancées
Utilisation d’autres
sources d’alimentation
Vous pouvez utiliser les sources d’alimentation
suivantes pour votre camescope: batterie
rechargeable, courant secteur, piles alcalines et
batterie de voiture de 12/24V. Choisissez la
source d’alimentation appropriée en fonction du
lieu de tournage.
Lieu
Source
Accessoire à utiliser
d’alimentation
A
Courant
l’intérieur secteur
Adaptateur secteur
fourni
A
Batterie
Batterie rechargeable
l’extérieur rechargeable NP-33 (fournie),
NP-65/67, NP-66H/
68, NP-77H/78, NP90/90D, NP-98
Piles
alcalines
(Sony LR6
format AA)
Dans une Batterie de
voiture
12 V ou 24 V
Uitgebreide mogelijkheden
Diverse mogelijkheden
voor stroomvoorziening
Voor de stroomvoorziening van de camcorder
kunt u kiezen uit de volgende voedingsbronnen:
batterijpak alkali-batterijen, het lichtnet of een
12/24 V auto-accu. Kies de meest geschikte
voedingsbron aan de hand van de plaats waar u
de camcorder gaat gebruiken.
Plaats
Binnens- Netspanning Bijgeleverde
huis
netspanningsadapter
Buitens- Batterijpak
huis
Etui de piles
Bloc CC Sony DCP-77
Remarque sur les sources d’alimentation
Si vous débranchez la source d’alimentation ou
retirez la batterie rechargeable pendant
l’enregistrement ou la lecture, la cassette en place
risque d’être abîmée. Dans ce cas, rétablissez
immédiatement l’alimentation.
Ce logo indique qu’il s’agit d’un
accessoire d’origine pour les
produits vidéo Sony. Quand
vous achetez des produits vidéo
Sony, Sony recommande les
accessoires portant le logo
“GENUINE VIDEO
ACCESSORIES”.
Voedingsbron Te gebruiken
toebehoren
In de
auto
Batterijpak NP-33
(bijgeleverd),
NP-65/67, NP-66H/
68, NP-77H/78, NP90/90D, NP-98
LR6 (AAformaat)
Sony alkalibatterijen
Batterijhouder
12 V of 24 V
auto-accu
Sony gelijkstroompak
DCP-77
Opmerking over de stroomvoorziening
Als tijdens opnemen of afspelen het batterijpak
uit de camcorder wordt verwijderd of de
stroomvoorziening wordt onderbroken, kan dit
schade aan de geplaatste videoband opleveren.
Mocht een dergelijke stroomonderbreking zich
voordoen, herstel dan zo snel mogelijk de
stroomtoevoer.
Dit merkteken geeft aan dat dit
een origineel accessoire is voor
Sony videoprodukten. Bij
aankoop van Sony videoapparatuur raadt Sony u aan
accessoires met dit “GENUINE
VIDEO ACCESSORIES”
merkteken te kopen.
24
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Utilisation du courant secteur
1
Voor gebruik op voeding via de bijgeleverde
netspanningsadapter:
(1) Steek de stekker van de netspanningsadapter
in een stopkontakt. Plaats het aansluitplaatje
van de netspanningsadapter met het uiteinde
naar boven op het batterij-aansluitvlak van de
camcorder. Schuif het aansluitplaatje omhoog
tot het stevig op zijn plaats zit. Let op dat u
het tweemaal hoort vastklikken.
(2) Zet de schakelaar op “VTR (DC OUT)”.
2
Opérations avancées
Pour utiliser l’adaptateur secteur fourni:
(1) Raccordez le cordon secteur à une prise
murale. Insérez le haut de la plaque de
connexion de l’adaptateur secteur dans la
partie supérieure de la surface de montage de
batterie. Appuyez sur la plaque de
connexion pour qu’elle se mette bien en place
vous devez entendre deux déclics.
(2) Réglez l’interrupteur sur VTR (DC OUT).
Gebruik op het lichtnet
Uitgebreide mogelijkheden
AVERTISSEMENT
WAARSCHUWING
Le cordon secteur doit être remplacé uniquement
dans un centre de réparation qualifié.
Het netsnoer mag alleen vervangen worden door
een erkend onderhoudscentrum.
PRECAUTION
OPGELET
L’adaptateur n’est pas déconnecté du secteur tant
qu’il reste branché sur la prise murale, même s’il
a été mis hors tension.
Het apparaat blijft onder stroom staan zolang de
stekker in het stopkontakt steekt, zelfs al is het
zelf uitschakeld met de POWER schakelaar.
Remarques sur le voyant POWER
•Le voyant POWER reste allumé pendant un
certain temps même si la batterie est retirée
après utilisation. C’est normal.
•Si le voyant POWER ne s’allume pas,
débranchez le cordon secteur. Rebranchez-le au
bout d’une minute environ.
Opmerkingen betreffende het POWER lampje
•Het POWER lampje blijft nog even branden,
ook al wordt het apparaat verwijderd en de
stekker uit het stopkontakt gehaald. Dit is
echter normaal en wijst niet op een storing.
•Als het POWER lampje niet oplicht, en haalt u
het netsnoer uit het stopkontakt. Steek de
stekker ongeveer een minuut later weer in het
stopkontakt.
Pour retirer l’adaptateur
L’adaptateur s’enlève de la même manière que la
batterie (p. 10).
Verwijderen van de netspanningsadapter
De netspanningsadapter verwijdert u op
dezelfde wijze als het batterijpak (blz. 10).
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
25
Utilisation d’autres sources
d’alimentation
Diverse mogelijkheden voor
stroomvoorziening
Utilisation de l’étui de piles
Gebruik van de batterijhouder
Utilisez l’étui de piles (fourni) et six piles
alcalines Sony LR6 de format AA (non fournies).
(1) Enlevez le porte-piles de l’étui.
(2) Mettez six piles alcalines neuves dans le
porte-piles en tenant compte des repères + et
- indiqués sur le porte-piles.
(3) Insérez le porte-piles avec les piles dans
l’étui.
(4) Fixez l’étui contenant les piles alcalines sur la
surface de montage du camescope de la
même manière que la batterie rechargeable.
1
2
3
Autonomie des piles
Gebruiksduur van de batterijen
Quand des piles alcalines Sony sont utilisées à
25 °C (77 °F).
Met Sony alkali-batterijen bij 25 °C:
Modèle
Temps
Temps
d’enregistrement d’enregistrement
normal
continu
Modelnummer
Gemiddelde
opnameduur
Opnameduur bij
ononderbroken
opname
CCD-TR401E
70 min.
130 min.
CCD-TR401E
70 min.
130 min.
CCD-TR402E
70 min.
125 min.
CCD-TR402E
70 min.
125 min.
Remarques
•L’autonomie des piles indiquée ci-dessus est
approximative. Elle peut être plus courte selon
les conditions de stockage des piles avant
l'achat ou selon la température.
•Vous ne pourrez peut-être pas utiliser l’étui de
piles dans un environnement très froid.
Pour retirer l’étui de piles
L’étui de piles s’enlève de la même manière que
la batterie (p. 10).
Quand vous remplacez les piles, veillez à retirer
l’étui de piles du camescope pour éviter un
mauvais fonctionnement.
26
U kunt de camcorder met de batterijhouder
(bijgeleverd) gebruiken op stroom van zes stuks
LR6 (AA-formaat) Sony alkali-batterijen (niet
bijgeleverd).
(1) Neem het batterijvak uit de batterijhouder.
(2) Plaats zes nieuwe alkali-batterijen in het
batterijvak en let op dat ze met de + en polen in de juiste richting liggen, zoals
aangegeven in het batterijvak.
(3) Plaats het batterijvak met de alkali-batterijen
in de batterijhouder.
(4) Breng de batterijhouder met de alkalibatterijen net zo op het aansluitvlak van de
camcorder aan als het batterijpak.
Opmerkingen:
•De bovenstaande tijden voor de gebruiksduur
van de batterijen gelden bij benadering. De
gebruiksduur kan soms korter zijn afhankelijk
van de omstandigheden waaronder de
batterijen werden opgeslagen voordat u deze
kocht en de temperatuur tijdens gebruik.
•Bij erg lage temperaturen is het mogelijk dat de
batterijhouder niet kan worden gebruikt.
Verwijderen van de batterijhouder
Ga voor het verwijderen van de batterijhouder
net zo te werk als voor het batterijpak (blz. 10).
Voor het vervangen van de batterijen dient u
altijd eerst de batterijhouder van de camcorder te
verwijderen, om storingen te voorkomen.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Utilisation d’une batterie de
voiture
Utilisez le bloc CC Sony DCP-77 (non fourni).
Raccordez le cordon du bloc CC à la prise de
l’allume-cigares d’une voiture (12 V ou 24 V) puis
le bloc CC à la surface de montage du camescope.
Pour enlever le bloc CC
Enlevez le bloc CC de la même manière que la
batterie (p. 10).
Verwijderen van het gelijkstroompak
Het gelijkstroompak is op dezelfde wijze te
verwijderen als een gewoon batterijpak (blz. 10).
Opnemen van de
datum of tijd
Druk voordat u begint met filmen op de DATE
(+) of TIME (NEXT) toets. De datum of
tijdsaanduiding die in de zoeker verschijnt kan
nu samen met de camera-beelden worden
opgenomen. Het is echter niet mogelijk de datum
en tijd beide tegelijk op te nemen. Overigens
wordt geen van de andere aanduidingen in de
zoeker op de band opgenomen, alleen de datum
of de tijd.
De klok staat bij aflevering ingesteld op
Greenwich-tijd voor het model voor GrootBrittannië, en op Parijse tijd voor de modellen
voor andere Europese landen.
Uitgebreide mogelijkheden
Avant de filmer ou pendant la prise de vues,
appuyez sur DATE (+) ou TIME (NEXT). Vous
pouvez enregistrer la date ou l’heure affichée
dans le viseur avec l’image. Vous ne pouvez pas
enregistrer simultanément la date et l’heure. A
l’exception de l’indication de la date ou de
l’heure, aucune autre indication du viseur n’est
enregistrée.
L’horloge est réglée sur l’heure de Londres pour
les modèles commercialisés au Royaume-Uni, et
sur l’heure de Paris pour les autres modèles
commercialisés en Europe.
Hiervoor is het Sony DCP-77 gelijkstroompak
(niet bijgeleverd) nodig. Sluit het gelijkstroompak
aan op de sigarette-aanstekerbus van de auto (12
V of 24 V auto-accu). Sluit het gelijkstroompak aan
op het batterij-aansluitvlak van de camcorder.
Opérations avancées
Enregistrement de la
date ou de l’heure
Gebruik op voeding van een
auto-accu
4 7 ‘96
17:30:00
Pour arrêter l’enregistrement de la
date ou de l’heure
Stoppen met opnemen van de datum
of tijd
Appuyez de nouveau sur DATE (+) ou TIME
(NEXT). L’enregistrement continue.
Druk nogmaals op de DATE (+) of TIME (NEXT)
toets. De aanduiding verdwijnt en het opnemen
zal ongestoord doorgaan.
Remarque
Vous ne pouvez pas superposer de titre pendant
l’enregistrement de la date ou de l’heure.
Opmerking
Tijdens het opnemen van de datum of tijd kunt u
geen titel over het beeldsignaal heen op de band
opnemen.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
27
Gebruik van de PROGRAM AE
belichtingsprogramma's
Utilisation de la
fonction PROGRAM AE
Deze camcorder biedt drie PROGRAM AE (=
Auto Exposure) belichtingsprogramma’s, die
speciaal geschikt zijn voor verschillende
opnamesituaties. Zo is er bijvoorbeeld een
programma waarmee u snelle bewegingen
duidelijk kunt volgen en een programma voor
het opnemen in het donker of bij schemering.
Vous pouvez choisir l'un des trois modes du
PROGRAM AE (exposition automatique) selon
les conditions de prise de vues.
Quand vous utilisez la fonction PROGRAM AE,
vous pouvez filmer des scènes rapides ou
nocturnes.
Keuze van een passend
belichtingsprogramma
Sélection du meilleur mode
Choisissez le mode approprié en vous référant
aux exemples suivants.
å
Aan de hand van de onderstaande voorbeelden
kunt u het beste belichtingsprogramma voor uw
video-opnamen kiezen.
A
Å
å Mode sport
• Scènes de sport à l’extérieur comme le football,
le tennis, le golf ou le ski
• Un paysage filmé à partir d’un véhicule en
mouvement
å Sport-programma
A Mode obturation rapide
• Un swing de golf ou un match de tennis par
beau temps pour voir clairement la balle
• Pour obtenir une image nette de mouvements
rapides
A Snelsluiter-programma
Å Mode crépuscule
• Pour filmer une scène nocturne, des enseignes
au néon ou un feu d’artifice
• Beweeglijke sportgebeurtenissen buitenshuis,
zoals voetbal, tennis, skiën of schaatsen;
• Filmen van een landschap vanuit een rijdende
auto of trein.
• Scherp en duidelijk volgen van een tennisbal
of een golfswing, op een zonnige dag;
• Optimaal scherp en gedetailleerd in beeld
houden van snel bewegende voorwerpen (bij
voldoende licht).
Å Avondlicht-programma
• Voor het maken van opnamen van een zonsondergang, neon–verlichting of vuurwerk.
28
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Utilisation de la fonction
PROGRAM AE
Bediening van de PROGRAM AE
belichtingsprogramma's
Betreffende de sluitertijden
De sluitertijden bij elk van de PROGRAM AE
belichtingsprogramma’s zijn als volgt:
Sport-programma – van 1/50 tot 1/500 sekonde
Snelsluiter-programma – 1/4000 sekonde
Avondlicht-programma – 1/50 sekonde
Automatische sluitertijd – 1/50 sekonde
Uitgebreide mogelijkheden
Remarque sur la vitesse d’obturation
La vitesse d’obturation pour chaque mode
PROGRAM AE est la suivante:
Mode sport – entre 1/50 et 1/500
Mode obturation rapide – 1/4000
Mode crépuscule – 1/50
Mode automatique (AUTO) – 1/50
Opérations avancées
Draai aan de PROGRAM AE keuzeknop tot het
gewenste programma tegenover het r tekentje
boven de knop staat.
O
AUT
Réglez le symbole correspondant au mode
souhaité sur le repère r au-dessus de la molette
PROGRAM AE.
29
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Prise de vues à
contre-jour
Lorsque vous filmez un sujet avec la source de
lumière derrière le sujet ou un sujet devant un
fond lumineux, utilisez BACK LIGHT.
Appuyez sur BACK LIGHT. L’indicateur c
apparaît dans le viseur.
Opnemen met
tegenlicht
Bij het maken van tegenlichtopnamen (lichtbron
achter het onderwerp), is het echter aanbevolen
ter korrektie de BACK LIGHT toets in te
drukken.
Druk op de BACK LIGHT toets.
In het zoekerbeeld verschijnt nu de c indikator.
[a] Le sujet est trop sombre à cause du contrejour.
[b] Le sujet devient plus clair grâce à la
compensation de contre-jour.
[a] Het onderwerp wordt te donker opgenomen
vanwege tegenlicht.
[b] Het onderwerp wordt helder opgenomen
dankzij tegenlicht-kompensatie.
Après la prise de vues
Na afloop van de tegenlicht-opname
Appuyez de nouveau sur BACK LIGHT pour
éteindre l’indicateur c dans des conditions
d’éclairage normales, sinon l’image sera
surexposée.
Druk na het opnemen nogmaals op de BACK
LIGHT toets, zodat de c indikator verdwijnt.
Vergeet dit niet, anders zal bij de volgende
opnamen het onderwerp te helder wordt
opgenomen.
Cette fonction est aussi efficace dans les cas
suivants:
•Paysage enneigé, par exemple, dans une station
de ski.
•A la plage, sous un soleil ardent.
•Sujet près d’une source de lumière ou d’un
miroir réfléchissant la lumière.
•Sujet blanc devant un fond blanc. En
particulier, quand vous filmez une personne
portant des vêtements brillants en soie ou en
fibres synthétiques, son visage risque d’être
sombre si vous n’utilisez pas cette fonction.
Gebruik van deze funktie wordt ook onder de
volgende omstandigheden aanbevolen:
•Opnamen in de sneeuw, zoals van schaatsers of
skiërs;
•Aan het strand onder het volle zonlicht;
•Een onderwerp met een lichtbron vlakbij een
spiegel die licht weerkaatst;
•Een op te nemen persoon draagt witte of
glimmende kleding, tegen een witte
achtergrond. In dat geval zal het gezicht te
donker worden opgenomen als u geen gebruik
maakt van de tegenlicht-kompensatie.
30
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Sélection du mode
marche/arrêt (START/STOP)
Korte opnamen met
tussenpozen
Pour prolonger le temps
d’enregistrement en mode 5 SEC
Verlengen van de opname bij de vijfsekonden opnamefunktie
Appuyez une nouvelle fois sur START/STOP
avant que tous les points disparaissent.
L’enregistrement est prolongé de 5 secondes
environ à compter du moment où vous appuyez
sur START/STOP.
Druk nogmaals op de START/STOP toets
voordat alle stippen zijn verdwenen. Weer zal er
vijf sekonden opname volgen, gerekend vanaf
het moment dat u weer op de START/STOP
toets drukt.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Uitgebreide mogelijkheden
Voor het starten en stoppen met opnemen kunt u
kiezen uit twee algemeen bruikbare start/
stopfunkties, plus een speciale funktie waarmee
u moeiteloos een reeks korte opnamen kunt
maken om uw video een levendige indruk te
geven.
(1) Zet de START/STOP MODE schakelaar in de
gewenste stand.
: Het opnemen begint wanneer u de
START/STOP toets even indrukt, en
stopt wanneer u de toets nogmaals
indrukt (normale schakel-stand).
ANTI GROUND SHOOTING
: Om per
ongeluk doorgaan met opnemen te
voorkomen; de camcorder blijft slechts
opnemen zolang u de START/STOP
toets ingedrukt houdt (druktoets-stand).
5 SEC : Wanneer u op de START/STOP toets
drukt, maakt de camcorder een
opname van vijf sekonden lang en
stopt dan automatisch.
(2) Draai de STANDBY schakelaar omhoog en
druk op de START/STOP toets. Het
opnemen begint.
Als u hebt ingesteld op de “5 SEC” stand,
verschijnen er vijf stippen in de zoeker. Deze
stippen verdwijnen één voor één, per sekonde.
Na vijf sekonden zijn alle stippen verdwenen en
schakelt de camcorder automatisch over in de
opnamepauzestand.
Als u hebt ingesteld op de “
” druktoetsstand, blijft de camcorder nu opnemen zolang u
de START/STOP toets ingedrukt houdt.
Opérations avancées
Le camescope possède deux modes en plus du
mode marche/arrêt normal. Ils vous permettent
de prendre une succession de scènes courtes qui
rendront vos enregistrements plus vivants.
(1) Réglez START/STOP MODE sur le mode
souhaité.
: L’enregistrement commence quand vous
appuyez sur START/STOP, et il s’arrête
quand vous appuyez de nouveau sur la
touche (mode normal).
ANTI GROUND SHOOTING
: Le
camescope enregistre seulement quand
vous appuyez sur START/STOP. Vous
ne risquez pas ainsi d’enregistrer des
scènes inutiles.
5 SEC : Quand vous appuyez sur START/
STOP, le camescope enregistre
pendant environ 5 secondes, puis il
s’arrête automatiquement.
(2) Relevez STANDBY et appuyez sur START/
STOP. L’enregistrement commence.
Si vous sélectionnez 5 SEC, cinq points
apparaissent dans le viseur. Les points
disparaissent au rythme d’un point par seconde,
comme indiqué sur l’illustration suivante.
Lorsque 5 secondes environ se sont écoulées et
que tous les points ont disparu, le camescope se
met automatiquement en mode d’attente.
Si vous sélectionnez
, le camescope enregistre
tant que vous appuyez sur START/STOP.
31
Incrustation d’un
titre
Vous pouvez choisir l'un des dix titres intégrés
pour le superposer à l’image pendant
l’enregistrement.
A chaque pression sur TITLE, les titres intégrés
apparaissent un à un.
U kunt kiezen uit tien vooringestelde titels, die u
tijdens opnemen in beeld kunt laten verschijnen
en mee opnemen. Telkens wanneer u op de
TITLE toets drukt, verspringt de aanduiding in
de zoeker naar de volgende titel.
Pour superposer un titre dès le début
de l’enregistrement
Een titel in beeld vanaf het begin
van de opname
(1) Réglez l’interrupteur POWER sur CAMERA.
(2) Relevez STANDBY.
(3) Appuyez de façon répétée sur TITLE jusqu’à
ce que le titre souhaité apparaisse. Le titre
clignote.
(4) Appuyez sur START/STOP pour commencer
l’enregistrement.
(5) Appuyez sur TITLE quand vous voulez
supprimer le titre.
(1) Zet de POWER schakelaar in de “CAMERA”
stand.
(2) Draai de STANDBY schakelaar omhoog.
(3) Druk net zovaak op de TITLE toets tot de
gewenste titel in beeld verschijnt. De titel zal
even blijven knipperen.
(4) Druk op de START/STOP toets om te
beginnen met opnemen.
(5) Druk weer op de TITLE toets wanneer u de
titel wilt laten verdwijnen.
Pour superposer un titre en cours
d’enregistrement
(1) Appuyez de façon répétée sur TITLE jusqu’à
ce que le titre souhaité apparaisse. Le titre
clignote.
(2) Quand le titre cesse de clignoter, appuyez sur
TITLE. Le titre disparaît.
(3) Appuyez sur START/STOP pour commencer
l’enregistrement.
(4) Appuyez sur TITLE quand vous voulez
superposer le titre sélectionné.
(5) Appuyez une nouvelle fois sur TITLE quand
vous voulez supprimer le titre.
32
Een titel in beeld
opnemen
Remarque sur la sélection d’un titre
Vous ne pouvez pas sélectionner de titre pendant
l’enregistrement.
Een titel ergens later in de opname
in beeld brengen
(1) Druk net zovaak op de TITLE toets tot de
gewenste titel in beeld verschijnt. De titel zal
even blijven knipperen.
(2) Wanneer de titel stopt met knipperen, drukt
u nogmaals op de TITLE toets. De titel
verdwijnt dan uit beeld.
(3) Druk op de START/STOP toets wanneer u
wilt gaan opnemen.
(4) Druk weer op de TITLE toets wanneer u de
titel in beeld wilt brengen om deze mee op te
nemen.
(5) Druk tenslotte weer op de TITLE toets
wanneer u de titel wilt laten verdwijnen.
Betreffende het kiezen van een titel
Tijdens het opnemen kunt u geen titel kiezen; dit
kan alleen vóór het opnemen.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Utilisation du mode
grand écran
Gebruik van de 16:9 WIDE
breedbeeld-funktie
– CCD-TR402E uniquement
– alleen voor de CCD-TR402E
Vous pouvez enregistrer des images 16:9 pour les
regarder sur un grand écran de télévision (16:9).
U kunt video-opnamen maken in een extra-breed
16:9 formaat, speciaal voor weergave op een
breedbeeld-TV.
Utilisation du mode grand écran
Zet de 16:9 WIDE breedbeeld-schakelaar in de
“16:9 WIDE” stand.
In de zoeker [a] en op het scherm van een een
gewoon TV-toestel [b] zullen de aldus
opgenomen beelden er versmald en in elkaar
gedrukt uitzien. De beeldweergave past nu
echter wel precies op het scherm van een
breedbeeld-televisietoestel [c].
[b]
Uitgebreide mogelijkheden
[a]
Opérations avancées
Réglez le commutateur 16:9 WIDE sur 16:9
WIDE.
L’image dans le viseur [a] ou sur un téléviseur
ordinaire [b] est comprimée horizontalement,
mais elle sera normale sur un téléviseur grand
écran [c].
Opnemen met de breedbeeldfunktie
[c]
Pour annuler le mode grand écran
Réglez le commutateur 16:9 WIDE sur OFF.
Remarques sur le mode grand écran
•Quand vous enregistrez en mode 16:9 WIDE, la
date ou l’heure est élargie sur un écran 16:9.
•Si vous copiez une cassette, la copie sera dans le
même mode que l’original.
Uitschakelen van de breedbeeldopnamefunktie
Zet de 16:9 WIDE breedbeeld-schakelaar terug in
de “OFF” stand.
Opmerkingen betreffende de breedbeeldopnamefunktie
•In video-opnamen die zijn gemaakt met de 16:9
WIDE breedbeeld-opnamefunktie zal de
datum- of tijdsaanduiding bij weergave op een
breedbeeld-TV er uitgerekt uitzien.
•Bij het kopiëren van video-opnamen zullen alle
beelden net zo worden overgenomen als ze
oorspronkelijk zijn opgenomen.
33
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Changement des
réglages de mode
Vous pouvez changer les réglages de mode pour
profiter des fonctions et caractéristiques du
camescope.
(1) Poussez le volet vers la gauche. Vous pouvez
voir les commutateurs de mode.
(2) Réglez ces commutateurs sur le mode
souhaité.
(3) Refermez le volet.
Sélection du réglage de mode
de chaque paramètre
ZOOM <x26/x13> (uniquement CCD-TR402E)
•Réglez sur x26 pour mettre le zoom numérique
en service.
•Sinon, réglez sur x13. La capacité du zoom est
réduite à x13.
COMMANDER <ON/OFF>
•Sélectionnez ON pour utiliser la télécommande
fournie avec le camescope.
•Sélectionnez OFF quand vous n’utilisez pas la
télécommande fournie avec le camescope.
BEEP <ON/OFF>
•Réglez sur ON pour mettre la fonction en
service.
•Réglez sur OFF pour mettre la fonction hors
service.
REC MODE <SP/LP>
•Sélectionnez SP pour enregistrer une cassette en
mode normal.
•Sélectionnez LP pour enregistrer en mode
longue durée.
34
Wijzigen van de
oorspronkelijke instellingen
U kunt een aantal van de instellingen van de
camcorder veranderen, voor gebruik van enkele
nuttige extra funkties.
(1) Schuif het dekseltje naar links. Er onder ziet u
enkele funktieschakelaars.
(2) Stel met de betreffende schakelaar in op de
gewenste funktie.
(3) Schuif het dekseltje weer dicht.
Kiezen van de gewenste instelling
voor een extra funktie
Digitale zoom aan/uit (ZOOM: x26/x13) (alleen
voor de CCD-TR402E)
•Stel in op “x26” om de extra-lange digitale
zoomfunktie te gebruiken.
•Stel in op “x13” voor alleen optisch zoomen. De
totale zoom-verhouding is dan nog 13 x.
Afstandsbediening aan/uit (COMMANDER:
ON/OFF)
•Stel in op “ON” wanneer u voor bediening van
de camcorder de bijgeleverde
afstandsbediening wilt gebruiken.
•Stel in op “OFF” wanneer u de
afstandsbediening niet gebruikt.
Waarschuwingstoon aan/uit (BEEP: ON/OFF)
•Kies de “ON” stand als u een pieptoon wilt
horen bij het starten en het stoppen met
opnemen.
•Kies de “OFF” stand als u de waarschuwingspieptoon niet wilt horen.
Opnamesnelheid SP/LP (REC MODE: SP/LP)
•Stel in op “SP” voor opnemen met SP-snelheid
(standaard speelduur).
•Stel in op “LP” voor opnemen met LP-snelheid
(lange speelduur).mode.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Montage sur une
autre cassette
Vous pouvez créer votre propre vidéogramme en
faisant une copie avec un magnétoscope h 8 mm,
H Hi8, j VHS, k S-VHS,  VHSC,
K S-VHSC, ou l Betamax équipé de prises
d’entrée vidéo/audio.
U kunt door selektief kopiëren en monteren van
opnamen naar een andere videorecorder uw
eigen videoproduktie samenstellen. U kunt een
andere h 8-mm of H Hi-8 recorder, een j
VHS, k S-VHS,  VHS-C, K S-VHSC
of l Betamax videorecorder gebruiken, mits
deze is voorzien van audio/video ingangen.
Uitgebreide mogelijkheden
Na aansluiting van de camcorder op de
videorecorder:
(1) Schuif de POWER schakelaar naar
“PLAYER”.
(2) Plaats een voor opname geschikte
videocassette in de videorecorder die u voor
opnemen gebruikt en plaats uw opgenomen
cassette in de camcorder.
(3) Start de weergave op de camcorder en bepaal
het punt waarvandaan u met monteren wilt
beginnen. Zet de camcorder op dat punt met
de P toets in de weergave-pauzestand.
(4) Zoek op de videorecorder het punt vanaf
waar u wilt beginnen met monteren en zet de
videorecorder in de opname-pauzestand.
(5) Om te beginnen met kopiëren drukt u eerst
op de camcorder en dan op de videorecorder
de P pauzetoets in.
Opérations avancées
Après avoir raccordé le camescope au
magnétoscope.
(1) Poussez l’interrupteur POWER vers
PLAYER.
(2) Insérez une cassette vierge (ou une cassette
que vous voulez réenregistrer) dans le
magnétoscope. Insérez ensuite une cassette
enregistrée dans le camescope.
(3) Reproduisez la cassette dans le camescope
jusqu’à ce que vous localisiez le point où
vous voulez commencer le montage.
Appuyez ensuite sur P pour mettre le
camescope en pause de lecture.
(4) Mettez le magnétoscope en pause
d’enregistrement.
(5) Appuyez sur P du camescope puis du
magnétoscope pour commencer la copie.
Monteren van video-opnamen
naar een andere cassette
: Sens du signal/Signaalstroom
Pour copier d’autres scènes
Om nog andere opnamen te kopiëren
Refaites les opérations 3 à 5.
Herhaal de stappen 3 t/m 5.
Pour arrêter la copie
Stoppen met kopiëren
Appuyez sur p du camescope et du
magnétoscope.
Druk zowel op de camcorder als op de
videorecorder de p stoptoets in.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
35
Informations complémentaires
Aanvullende informatie
Remplacement de la pile au
lithium du camescope
Votre camescope renferme déjà une pile au
lithium. Lorsque la pile est faible ou épuisée,
l’indicateur I clignote pendant environ 5
secondes dans le viseur lorsque vous réglez
l’interrupteur POWER sur CAMERA. Dans ce cas,
remplacez la pile par une pile au lithium Sony
CR2025. L’utilisation d’une autre pile présente
un risque d’incendie ou d’explosion.
La pile au lithium du camescope dure environ 1
an dans des conditions d’utilisation normales.
(La pile installée en usine peut ne pas durer 1 an.)
Vervangen van de lithiumbatterij in de camcorder
Uw camcorder is in de fabriek van een
lithiumbatterij voorzien. Bij normaal gebruik zal
de lithiumbatterij ongeveer een jaar lang meegaan.
Wanneer de batterij leegraakt, zal de I indikator
circa 5 sekonden lang in de zoeker gaan knipperen
wanneer u de POWER schakelaar in de
“CAMERA” stand zet. In dit geval dient u de
batterij te vervangen door een nieuwe Sony
CR2025 lithiumbatterij. Gebruik geen ander
type batterij, aangezien dit gevaar voor brand
of een explosie kan opleveren.
De lithiumbatterij van de camcorder zal bij
normaal gebruik ongeveer een jaar lang
meegaan. (De lithiumbatterij die reeds in de
fabriek is aangebracht, kan echter na aankoop
wel eens minder lang dan een jaar meegaan.)
4 7 ’96
Remarques sur la pile au lithium
•Gardez la pile hors de portée des enfants. En
cas d’ingestion, consultez un médecin
immédiatement.
•Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer
un bon contact.
•Ne pas saisir la pile avec des pincettes
métalliques, sinon un court-circuit pourrait se
produire.
•Une pile au lithium a une borne positive (+) et
une borne négative (–) comme illustré. Veillez à
installer la pile au lithium dans le bon sens,
de manière que les bornes de la pile
correspondent à celles du camescope.
•Houd de lithiumbatterij uit de buurt van
kinderen. Roep meteen de hulp van een arts in
als de batterij wordt ingeslikt.
•Veeg de batterij met een droge doek schoon
zodat een goed kontakt wordt verkregen.
•Pak de batterij niet met een metalen pincet vast,
aangezien dit kan resulteren in kortsluiting.
•De lithiumbatterij heeft een plus-kant (+) en een
min-kant (–) zoals getoond in onderstaande
afbeelding. Let bij het inleggen van de
lithiumbatterij op dat deze met de juiste
polariteit van (+) en (–) in de camcorder
wordt aangebracht, zoals in de afbeelding is
aangegeven.
0
CR2 2
(+)
AVERTISSEMENT
La pile peut exploser en cas d’utilisation
inappropriée. Ne pas la recharger, la démonter ni
la jeter au feu.
5
202
CR 5
Opmerking betreffende de
lithiumbatterij
(–)
WAARSCHUWING
Bij onjuist gebruik kan de batterij exploderen.
Laad de batterij niet op, demonteer deze niet en
werp ook lege batterijen nooit in het vuur.
36
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Remplacement de la pile au
lithium
2
Aanvullende informatie
1
Voor het vervangen van de lithiumbatterij dient
het batterijpak of een andere voedingsbron te
zijn aangesloten, anders zult u de datum, en tijd
opnieuw moeten invoeren.
(1) Schuif het dekseltje opzij, zodat het
merkteken ervan tegenover de markering op
de camcorder komt. Druk het dekseltje
omlaag.
(2) Druk de batterij eenmaal omlaag en trek deze
uit de houder.
(3) Plaats de lithiumbatterij met de plus-kant (+)
naar buiten wijzend.
(4) Zorg dat het merkteken op het dekseltje weer
tegenover de markering op de camcorder
komt. Druk op het dekseltje tot het klikt en
schuif het dicht.
3
1
2
3
Informations complémentaires
Lorsque vous remplacez la pile au lithium,
laissez la batterie rechargeable ou une autre
source d’alimentation raccordée, sinon vous
devrez régler à nouveau la date et l’heure.
(1) Poussez le couvercle et alignez le repère du
couvercle sur celui du corps du camescope,
puis appuyez sur le couvercle.
(2) Appuyez une fois sur la pile et sortez-la du
porte-pile.
(3) Installez la pile au lithium neuve avec la face
positive (+) tournée vers l’extérieur.
(4) Alignez le repère du couvercle sur celui du
corps du camescope. Appuyez sur le
couvercle jusqu’à ce qu’il s’emboîte et
poussez-le.
Vervangen van de
lithiumbatterij
4
2
3
1
37
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Réglage de la date et
de l’heure
Réglez la date et l’heure avec les touches DATE
(+) et TIME (NEXT).
(1) Poussez l’interrupteur POWER vers
CAMERA.
(2) Relevez STANDBY.
(3) Appuyez simultanément sur DATE (+) et
TIME (NEXT) jusqu’à ce que l’indicateur de
l’année clignote dans le viseur.
(4) Réglez l’année, le mois, le jour, les heures et
les minutes en appuyant sur DATE (+) et
TIME (NEXT). Si vous maintenez DATE (+)
enfoncée, les chiffres avancent plus
rapidement.
Instellen van de
datum en tijd
Voor het instellen van de datum en tijd gebruikt
u de DATE (+) en de TIME (NEXT) toets.
(1) Draai de POWER schakelaar in de
“CAMERA” stand.
(2) Draai de STANDBY schakelaar omhoog.
(3) Houd de DATE (+) en de TIME (NEXT) toets
tegelijk ingedrukt, tot de jaar-aanduiding in
de zoeker gaat knipperen.
(4) Stel de knipperende waarden voor het jaar,
de maand, de dag en het uur telkens in met
de DATE (+) toets en leg ze vast met de TIME
(NEXT) toets. U kunt de cijfers sneller doen
oplopen door de DATE (+) toets langer
ingedrukt te houden.
1 1 ’96
ST
AN
D
BY
1 1 ’96
1 7 ’96
4 7 ’96
17:00:00
17:30:00
Pour rectifier la date et l’heure
Répétez les étapes 3 et 4.
Korrigeren van de datum en
tijdinstelling
Herhaal de stappen 3 en 4.
Pour vérifier la date et l’heure
Appuyez sur DATE (+) pour afficher la date dans
le viseur. Appuyez sur TIME (NEXT) pour
afficher l’heure. Si vous appuyez de nouveau sur
la même touche, l’indication disparaît.
Kontroleren van de datum en
tijdinstelling
Druk op de DATE (+) toets tot de datum in de
zoeker verschijnt. Druk op de TIME (NEXT) toets
om de tijd te kontroleren. Om de aanduiding te
laten verdwijnen, drukt u nogmaals op dezelfde
toets.
38
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
L’indication de l’année change
comme suit:
Bij het instellen van het jaar
veranderen de cijfers als volgt:
Remarque sur l’affichage de l’heure
L’horloge interne du camescope fonctionne
selon un cycle de 24 heures.
Opmerking over de tijdsaanduiding
De ingebouwde klok van de camcorder geeft de
tijd aan volgens een 24-uurs cyclus.
Informations complémentaires
Le mode de lecture est sélectionné
automatiquement en fonction du mode
d’enregistrement, SP ou LP, de la cassette.
Vidéocassettes 8 mm enregistrées dans un
autre standard couleur
La lecture des vidéo cassettes enregistrées dans
un autre standard de télévision couleur n’est pas
possible. Comme les standards couleur diffèrent
d’un pays à l’autre, les cassettes préenregistrées à
l’étranger ne pourront peut-être pas être
reproduites. Reportez-vous à la liste du chapitre
“Utilisation du camescope à l’étranger” pour
vérifier le standard de télévision couleur des
différents pays.
Aanvullende informatie
Modes de lecture
Diverse
weergavefunkties
Bij het afspelen van een videocassette zal er
automatisch worden ingesteld op de SP of LP
bandsnelheid, waarmee de opnamen gemaakt
zijn.
Buitenlands 8-mm videomateriaal
Het is niet mogelijk om videomateriaal dat met
een verschillend televisie-kleursysteem is
opgenomen met deze camcorder weer te geven.
Omdat in verschillende landen en werelddelen
gebruik wordt gemaakt van verschillende TVkleursystemen, is het mogelijk dat buitenlandse
video’s niet op deze camcorder kunnen worden
afgespeeld. Zie de lijst onder “Gebruik van uw
camcorder in het buitenland” wanneer u wilt
weten welk kleursysteem in een bepaald land
gebruikt wordt.
39
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Utilisation optimale de la
batterie rechargeable
Ce chapitre vous indique comment utiliser au
mieux la batterie rechargeable.
Préparation de la batterie
rechargeable
Tips voor gebruik
van het batterijpak
Hieronder wordt beschreven hoe u het
batterijpak optimaal kunt benutten.
Voorzorgen bij gebruik van
oplaadbare batterijpakken
Emportez toujours des batteries de
réserve
Zorg dat u altijd extra batterijpakken
bij de hand heeft
Prévoyez une réserve d’alimentation suffisante
pour filmer 2 à 3 fois le temps escompté.
Zorg dat u voldoende batterijpakken meeneemt,
d.w.z. genoeg voor zeker twee à drie maal de
geplande opnameduur.
L’autonomie des piles est plus courte
par temps froid
Le rendement des piles diminue et la batterie
s’épuise plus rapidement si la température
ambiante est basse lors de la prise de vues.
De effektieve gebruiksduur van
batterijen is minder bij koude
De werking van een batterijpak is onder koude
omstandigheden minder doeltreffend, hetgeen
leidt tot spoediger uitputten ervan.
Pour économiser la batterie
Baissez STANDBY quand vous n’enregistrez pas
pour économiser la batterie.
Une transition douce entre les scènes est possible
même si vous interrompez l’enregistrement.
Lorsque vous cadrez le sujet, que vous
sélectionnez un angle, ou que vous regardez
dans le viseur, l’objectif est réglé
automatiquement et de l’électricité est
consommée. L’introduction et le retrait d’une
cassette consomment aussi de l’électricité.
Quand remplacer la batterie
Quand vous utilisez le camescope en mode
CAMERA, l’indicateur de capacité de la batterie
diminue au fur et à mesure que la batterie
s’épuise.
Sparen van de batterij
Schakel de opname-pauzestand met de
STANDBY schakelaar uit wanneer u niet
opneemt, om de batterij te sparen.
Zelfs met volledig stoppen en weer starten kunt
u vloeiend verlopende opnamen maken. In de
opname-pauzestand blijft de autofocus-funktie
de scherpstelknop verdraaien wanneer het
beeldveld van de videocamera verandert, dus
ook wanneer u even voorbereidingen voor de
volgende opname treft. Dit betekent een
voortdurende belasting van de batterij. Ook het
insteken of uitnemen van een videocassette vergt
stroom van de batterij.
Wanneer het batterijpak
vervangen moet worden
Tijdens gebruik van de camcorder in de
“CAMERA” stand geeft de batterij-indikator de
afnemende capaciteit van de alkali-batterijen of
het batterijpak aan naarmate dit leegraakt.
40
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Quand l’indicateur de capacité atteint le niveau
le plus bas, l’indicateur i apparaît et se met à
clignoter dans le viseur.
Si l’indicateur i dans le viseur s’éteint et que le
voyant de la batterie clignote rapidement, réglez
l’interrupteur POWER du camescope sur OFF et
remplacez la batterie. Laissez la cassette dans le
camescope pour obtenir une transition douce
entre les scènes après avoir remplacé la batterie.
Remarques au sujet de la
batterie rechargeable
Opmerking over de batterij-indikator
Het is mogelijk dat de resterende
batterijcapaciteit die door de batterij-indikator
van de camcorder wordt aangegeven afwijkt van
de capaciteit die door het batterijpak wordt
aangegeven. De batterij-indikator van het
batterijpak is nauwkeuriger.
Opmerkingen betreffende het
oplaadbaar batterijpak
Waarschuwing
Ne laissez jamais une batterie à des températures
supérieures à 60°C (140°F), par exemple à
l’intérieur d’une voiture garée au soleil, ou en
plein soleil.
Stel het batterijpak niet bloot aan temperaturen
boven de 60°C, zoals in de volle zon of in een
afgesloten auto die in de zon geparkeerd staat.
Het batterijpak wordt warm
La batterie rechargeable chauffe
Pendant la recharge ou la prise de vues, la batterie
rechargeable chauffe. Cela signifie qu’il y a
production d’énergie et qu’une réaction chimique
a lieu à l’intérieur de la batterie, mais ce
phénomène n’est pas dangereux.
Na gebruik of opladen kan het batterijpak warm
zijn. Dit betekent dat elektrische stroom is
opgewekt en er een chemische reaktie binnenin
het batterijpak heeft plaatsgevonden. Warm
worden van de batterijen is niet gevaarlijk en
duidt niet op storing.
Entretien de la batterie rechargeable
Omgaan met het batterijpak
•Enlevez la batterie rechargeable du camescope
après utilisation et rangez-la dans un endroit
frais. Si elle reste fixée au camescope, une petite
quantité de courant s’écoule vers l’appareil
même si l’interrupteur POWER est réglé sur
OFF, ce qui réduit l’autonomie de la batterie.
•La batterie rechargeable se décharge toujours
même si elle n’est pas utilisée après la recharge.
Nous vous recommandons donc de la recharger
avant utilisation.
•Wanneer u de camcorder niet gebruikt, dient u
het batterijpak te verwijderen en dit op een
koele plaats op te bergen. Laat u echter het
batterijpak in het apparaat achter, dan blijft er
nog steeds een kleine elektrische stroom lopen,
ook al is de camcorder zelf uitgeschakeld
(POWER schakelaar op “OFF”). Dit kan de
gebruiksduur van het batterijpak verkorten.
•Het batterijpak raakt vanzelf ontladen, ook al
wordt het na opladen niet gebruikt. Daarom is
het aanbevolen het batterijpak vóór gebruik
altijd op te laden.
Aanvullende informatie
Attention
Informations complémentaires
Remarque sur l’indicateur de capacité de la
batterie
L’indicateur de capacité restante de batterie du
camescope peut indiquer une valeur différente
de celle d’une batterie avec indicateur de capacité
restante intégré (non fournie). L’indicateur de la
batterie est plus précis.
Wanneer de indikator voor resterende
batterijspanning het laagste punt bereikt, gaat de
i indikator in de zoeker knipperen.
Wanneer tijdens opnemen de i indikator in de
zoeker van langzaam knipperen overgaat op
sneller knipperen, is het tijd het batterijpak door
een nieuwe te vervangen. Zet de POWER
schakelaar van de camcorder op “OFF” en
verwissel het batterijpak of plaats nieuwe alkalibatterijen. U dient de videocassette hierbij in de
cassettehouder van de camcorder te laten zitten
om bij het hervatten van het opnemen een soepel
aansluitende opname te verkrijgen.
41
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Utilisation optimale de la
batterie rechargeable
Comment utiliser le commutateur
sur la batterie rechargeable
Quand la batterie rechargeable est munie d’un
commutateur ([a] p. 43), vous pouvez utiliser ce
commutateur pour savoir si la batterie est
rechargée ou non. Réglez-le sur la position sans
repère quand la recharge est terminée, et sur le
repère rouge quand la batterie est épuisée (ou
inversement si vous préférez).
Durée de vie de la batterie
rechargeable
Si l’indicateur de la batterie clignote rapidement
juste après la mise sous tension du camescope
avec une batterie pleine, vous devrez remplacer
la batterie par une neuve complètement
rechargée.
Température de recharge
Nous vous recommandons d’effectuer la
recharge dans une plage de température allant de
10°C à 30°C (50 à 86°F). La recharge prend plus
de temps à basse température.
Remarques sur la recharge de la
batterie
Dans le cas d’une batterie neuve
Une batterie rechargeable neuve n’est pas
chargée. Avant d’utiliser la batterie, vous devez
la charger complètement.
Avant de recharger une batterie
épuisée
•Veillez à décharger entièrement la batterie
rechargeable avant de la recharger.
•Si l’enregistrement est terminé avant que
l’indicateur i n’apparaisse dans le viseur,
nous vous recommandons de retirer la cassette,
de régler l’interrupteur POWER sur CAMERA,
de relever STANDBY et de laisser le camescope
ainsi jusqu’à ce que l’indicateur i clignote
rapidement.
•Si vous rechargez la batterie alors qu’il reste
encore de l’énergie, sa capacité diminue.
Cependant, vous pouvez rétablir la capacité
originale de la batterie, si vous la déchargez
et la chargez complètement de nouveau.
Après une longue période
d'inutilisation
42
Rechargez la batterie après une longue période
d’inutilisation. Si la batterie rechargeable est
chargée complètement mais inutilisée pendant
longtemps (environ un an), elle se décharge.
Vous devez donc la recharger, mais dans ce cas
son autonomie est réduite par rapport à la
normale. Après plusieurs cycles de recharge et de
décharge, la batterie retrouvera sa capacité
originale.
Tips voor gebruik van het
batterijpak
Gebruik van het schuifje op het
batterijpak
Bepaalde batterijpakken zijn met een
verschuifbaar nokje uitgerust ([a] op blz. 43),
waaraan u kunt zien of het batterijpak al dan niet
opgeladen is. Zet dit schuifje in de stand waarbij
geen teken zichtbaar is, wanneer het batterijpak
volledig opgeladen is. Zet het schuifje in de stand
waarbij een rood tekentje zichtbaar is, wanneer
het batterijpak volledig opgebruikt en dus leeg is
(of andersom, afhankelijk van uw persoonlijke
voorkeur).
Aantal malen dat u het batterijpak
kunt opladen
Als bij gebruik van een volledig opgeladen
batterijpak de indikator gaat knipperen, zojuist
nadat u de camcorder heeft ingeschakeld, is het
batterijpak versleten. Dan dient u het oude
batterijpak door een nieuw, volledig opgeladen
batterijpak te vervangen.
Temperatuur tijdens opladen
Het duurt langer een batterijpak op te laden in
een koude omgeving. Aanbevolen wordt het
batterijpak bij een omgevingstemperatuur van
10°C tot 30°C op te laden.
Opmerkingen betreffende het
opladen
Nieuwe batterijpakken
Voordat u het batterijpak gebruikt, dient u dit
voldoende op te laden. Batterijpakken worden
niet in de fabriek opgeladen.
Alvorens een gebruikt batterijpak op
te laden
•Zorg dat het batterijpak volledig is ontladen
voordat u dit gaat opladen.
•Wanneer u klaar bent met opnemen voordat de
i indikator gaat knipperen, verwijdert u de
videocassette, draait u de POWER schakelaar
op “CAMERA”, draait u de STANDBY
schakelaar omhoog en laat u de camcorder
aanstaan tot de i batterij-indikator snel gaat
knipperen in de zoeker.
•Als het batterijpak meerdere malen wordt
opgeladen voordat het volledig is ontladen,
zal de gebruiksduur van het batterijpak
korter worden. U kunt het batterijpak weer
op de oorspronkelijke capaciteit
terugbrengen door dit enkele malen volledig
te ontladen en weer op te laden.
Na langdurige opslag
Na langdurige opslag dient het batterijpak
opgeladen te worden. Als een batterijpak
volledig opgeladen is maar dan geruime tijd
(ongeveer een jaar) niet gebruikt wordt, zal het in
de tussentijd ontladen raken. U kunt het dan
weer opladen, maar de gebruiksduur van het
batterijpak zal in het begin korter zijn. Nadat u
het batterijpak meerdere malen heeft opgeladen
en ontladen, zal het batterijpak weer de
oorspronkelijke gebruiksduur hebben.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Remarque sur les bornes
Si les bornes (parties métalliques au dos de la
batterie) sont sales, l’autonomie de la batterie
est réduite.
Si les bornes sont sales ou si la batterie
rechargeable n’a pas été utilisée pendant
longtemps, mettez la batterie en place et retirez-la
plusieurs fois de suite pour améliorer le contact.
Essuyez également les bornes + et – avec un
chiffon ou un papier doux.
•Afin d’éviter un court-circuit, empêchez tout
objet métallique, comme un collier, de
toucher les bornes. Fixez le cache-bornes
quand vous transportez la batterie. [b]
•Ne posez pas la batterie à proximité d'un feu.
•Ne mouillez pas la batterie.
•N’essayez pas d’ouvrir ni de démonter la
batterie.
•Protégez la batterie des chocs mécaniques.
•Let op, om ongelukken ten gevolge van
kortsluiting te voorkomen, dat geen metalen
voorwerpen (bijvoorbeeld een halsketting)
in aanraking komen met de metalen
kontaktpunten. Vervoer het batterijpak
daarom alleen met de beschermkap erop. [b]
•Houd het batterijpak uit de buurt van vuur.
•Laat het batterijpak niet nat worden.
•Probeer in geen geval het batterijpak te
demonteren of te openen.
•Behoed het apparaat voor mechanische
schokken of trillingen en laat het niet vallen.
[b]
Aanvullende informatie
[a]
Neem de volgende voorzorgen in
acht
Informations complémentaires
Veuillez observer les précautions
suivantes
Houd de kontaktpunten schoon
Indien de kontaktpunten (de metalen
onderdelen aan de achterzijde) niet schoon
zijn, zal de gebruksduur van het batterijpak
korter zijn.
Indien de kontaktpunten (de metalen onderdelen aan
de achterzijde) niet schoon zijn, of wanneer het
batterijpak gedurende lange tijd niet gebruikt is, dient
u het batterijpak af en toe te verwijderen en opnieuw
aan te brengen. Dit zal de toestand van de
kontaktpunten ten goede komen. Tevens is het
aanbevolen de (+) en (–) kontaktpunten regelmatig
met een zacht, droog doekje of papieren zakdoekje
schoon te vegen.
43
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Utilisation optimale de la
batterie rechargeable
Tips voor gebruik van het
batterijpak
Remarques sur l’étui de piles
Betreffende de batterijhouder
•Utilisez seulement des piles alcalines. Vous
ne pouvez pas mettre des piles au
manganèse ou des piles rechargeables au
nickel-cadmium R6 (format AA) dans l’étui.
• Il est préférable d’utiliser des piles alcalines
Sony.
•L’autonomie des piles est sensiblement réduite
dans un environnement froid (moins de 10°C/
50°F.
•Les bornes métalliques des piles doivent
toujours être propres. Quand elles sont sales,
nettoyez-les avec un chiffon doux.
•Ne pas démonter ni modifier l’étui de piles.
•Ne pas exposer l’étui de piles à des chocs
mécaniques.
•Pendant l’enregistrement, l’étui de piles
chauffe, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
•Evitez de mettre les bornes des piles au contact
d’objets métalliques.
•Si vous n’utilisez pas l’étui de piles pendant un
certain temps, enlevez-le du camescope et
sortez les piles de l’étui.
Remarques sur les piles
alcalines
Pour éviter toute corrosion suite à l’écoulement
de l’électrolyte des piles, respectez les consignes
suivantes.
•Insérez les piles dans le bon sens.
•Ne jamais recharger des piles alcalines.
•N’utilisez pas en même temps des piles usées et
des piles neuves.
•N’utilisez pas en même temps des piles de type
différent.
•Les piles se déchargent lentement même si elles
ne sont pas utilisées.
•N’utilisez pas de pile qui fuit.
En cas de fuite de l’électrolyte des piles
•Essuyez soigneusement le liquide dans l’étui
avant de mettre des piles neuves en place.
•Si vous touchez le liquide, lavez-vous bien les
mains.
•Si du liquide entre dans vos yeux, lavez-vous
les yeux à grande eau, puis consultez un
médecin.
44
•Gebruik in deze batterijhouder uitsluitend
alkali-batterijen. De batterijhouder is niet
geschikt voor mangaan-batterijen of AAformaat oplaadbare NiCd batterijen.
• Het is aanbevolen gebruik te maken van
Sony alkali-batterijen.
•De gebruiksduur van de batterijen zal bij koud
weer (onder de 10°C) aanmerkelijk korter zijn.
•Houd vooral de metalen kontaktpunten goed
schoon. Als er vuil op komt, veeg ze dan
schoon met een zacht doekje.
•Tracht nooit de batterijhouder te demonteren of
aan te passen.
•Behoed de batterijhouder tegen mechanische
schokken.
•Tijdens het opnemen kan de batterijhouder
nogal warm worden. Dit is normaal en duidt
niet op storing.
•Zorg dat er geen metalen voorwerpen tegen de
elektrode binnenin de batterijhouder komen.
•Als u denkt de batterijhouder geruime tijd niet
te gebruiken, verwijder deze dan van de
camcorder en neem de batterijen uit de houder.
Betreffende alkali-batterijen
Om eventuele schade door batterijlekkage en/of
corrosie te voorkomen, dient u de volgende
punten in acht te nemen.
•Let op dat de batterijen met de + en - polen in
de juiste richting in de batterijhouder liggen.
•Alkali-batterijen zijn niet oplaadbaar; probeer
het niet uit.
•Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door
elkaar.
•Gebruik geen batterijen van verschillende typen
door elkaar.
•Houd er rekening mee dat de batterijen
geleidelijk hun lading zullen verliezen, ook al
gebruikt u ze niet.
•Een batterij die lekt, mag u niet meer gebruiken.
Als er batterijlekkage is opgetreden
•Veeg de batterijhouder goed schoon, zodat er
geen batterijvloeistof in achterblijft, alvorens
nieuwe batterijen in de houder te plaatsen.
•Als u in aanraking komt met de
batterijvloeistof, wast u het dan snel met water
af.
•Mocht er batterijvloeistof in uw ogen komen,
was ze dan onmiddellijk uit met volop water en
neem dan zo snel mogelijk kontakt op met een
arts.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Entretien et
précautions
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Remarques sur la condensation
d’humidité
Kondensvocht
Si le camescope est apporté directement d’un
endroit froid dans une pièce chaude, de
l’humidité risque de se condenser à l’intérieur du
camescope, sur la bande ou sur l’objectif. Dans ce
cas, la bande risque d’adhérer au tambour de tête
et d’être abîmée, ou l’appareil risque de ne pas
fonctionner correctement. Pour prévenir tout
dommage possible en de telles circonstances, le
camescope est équipé de détecteurs d’humidité.
Veuillez prendre les précautions suivantes.
Kondensvocht in het apparaat
Condensation sur l'objectif
Kondensvocht op het oppervlak van
de lens
Si de l’humidité s’est condensée sur l’objectif,
aucune indication spéciale n’apparaît, mais
l’image s’assombrit. Arrêtez le camescope et ne
l’utilisez pas pendant au moins 1 heure.
Pour éviter la condensation
d’humidité
Lorsque vous transportez le camescope d’un
endroit froid dans une pièce chaude, protégez-le
dans un sac en plastique et laissez-le un moment
s’adapter à la température de la pièce.
(1) Fermez bien le sac en plastique contenant le
camescope.
(2) Enlevez le camescope du sac lorsque la
température de l’air à l’intérieur est la même
que la température ambiante, c’est-à-dire au
bout d’une heure environ.
Wanneer er vocht in het inwendige van de camcorder is gekondenseerd, klinkt er een pieptoon en
gaat de { indikator of het DEW kondenslampje
knipperen. Van alle bedieningsorganen zal alleen
de cassette-uitwerptoets nog werken. Open de
cassettehouder, schakel de camcorder uit en laat
het apparaat ongeveer 1 uur lang ongebruikt. Als
samen met de eerder genoemde indikators tevens
de 6 indikator knippert, wijst dit erop dat er een
videocassette in de camcorder aanwezig is.
Verwijder nu eerst deze cassette, schakel dan de
camcorder uit en laat het apparaat weer ongeveer
1 uur lang ongebruikt.
U kunt de camcorder weer in gebruik nemen als
bij inschakelen de { indikator niet verschijnt.
Aanvullende informatie
Si de l’humidité s’est condensée à l’intérieur du
camescope, un signal sonore retentit et
l’indicateur { ou le voyant de condensation DEW
clignote. Dans ce cas, aucune touche ne fonctionne
sauf la touche d’éjection de la cassette. Ouvrez le
logement de la cassette, éteignez le camescope et
laissez-le ouvert pendant 1 heure environ. Si
l’indicateur 6 clignote en même temps, c’est qu’il
y a une cassette dans le camescope. Ejectez la
cassette, éteignez le camescope et laissez-le ouvert
pendant 1 heure environ. Vous pouvez utiliser de
nouveau le camescope si l’indicateur { n’apparaît
pas quand vous mettez le camescope sous tension.
Informations complémentaires
Condensation à l’intérieur du
camescope
Als de camcorder rechtstreeks van een koude in
een warme omgeving wordt gebracht, kan de
lens beslaan of vocht kondenseren in het
inwendige van het apparaat, op de videokop of
het oppervlak van de band. Als dit zich
voordoet, kan de band aan de koptrommel
blijven plakken en beschadiging of storing in de
werking van het apparaat veroorzaken. Om te
voorkomen dat dit verschijnsel zich
onopgemerkt voordoet en tot beschadiging leidt,
is het apparaat uitgerust met vochtgevoelige
sensors. Neem echter de volgende voorzorgen in
acht.
Er gaan in dit geval geen waarschuwinglampjes
branden, omdat het u onmiddellijk duidelijk zal
zijn wanneer de lens ondoorzichtig en het beeld
onscherp wordt. Schakel de camcorder uit en laat
het apparaat ongeveer een uur lang ongebruikt.
Voorkomen van kondensvocht in het
apparaat
Wanneer u de camcorder van een koude plaats
naar een warme plaats brengt, kunt u het
apparaat het best een tijdje in een gesloten plastic
zak laten zitten, tot het apparaat weer op
omgevingstemperatuur is gekomen.
(1) Verpak de camcorder vooraf in een plastic
zak en zorg dat deze luchtdicht gesloten is.
(2) Neem de camcorder pas uit de plastic zak,
wanneer de lucht daarin en het apparaat
dezelfde temperatuur hebben aangenomen
als de omringende warme lucht (na ongeveer
een uur).
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
45
Entretien et précautions
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Nettoyage des têtes vidéo
Reinigen van de videokoppen
Pour être sûr d’obtenir une image nette, nettoyez
régulièrement les têtes vidéo. Si l'indicateur v
apparaît dans le viseur en mode CAMERA ou si
l’image de lecture présente du bruit ou est de
mauvaise qualité, les têtes vidéo sont sans doute
sales.
Maak de videokoppen regelmatig schoon, om
ervoor te zorgen dat het beeld storingsvrij blijft
en dat het opnemen goed verloopt. Als de
weergave van de video-opnamen storing
vertoont of slechts onduidelijk zichtbaar is op het
TV-scherm of , in de “CAMERA” stand, de v
indikator in het zoekerbeeld verschijnt, zijn
wellicht de videokoppen vuil.
[a]
[b]
[a] Légèrement sales
[b] Très sales
[a] Licht verontreinigd
[b] Ernstig verontreinigd
Dans ce cas, nettoyez les têtes vidéo avec la
cassette de nettoyage Sony V8-25CLH (non
fournie). Après le nettoyage, si l’image est
toujours “bruitée”, nettoyez encore une fois les
têtes. (Ne répétez pas le nettoyage plus de cinq
fois de suite.)
Als dit zich voordoet, reinig dan de videokoppen
met een Sony V8-25CLH reinigingscassette (niet
bijgeleverd). Kontroleer of het beeld nu
storingsvrij is, en mocht het beeld nog steeds
storing vertonen, reinig de koppen dan nogmaals.
(Maak de videokoppen echter niet meer dan vijf
maal achtereen schoon.)
Attention
N’utilisez pas de cassette de nettoyage de type
mouillé vendue dans le commerce. Elle risque
d’endommager les têtes vidéo.
Remarque
Si la cassette de nettoyage V8-25CLH n’est pas
commercialisée dans votre région, veuillez
demander conseil à votre revendeur Sony.
Waarschuwing
Gebruik geen reinigingscassette van het ook in
de handel verkrijgbare vloeistof-type. Dit type
reinigingscassette zou de videokoppen kunnen
beschadigen.
Opmerking
Als de Sony V8-25CLH reinigingscassette in uw
woonplaats niet verkrijgbaar is, raadpleeg dan
uw Sony handelaar of onderhoudsdienst.
46
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Dépoussiérage à l’intérieur du
viseur
(1) Enlevez la vis avec un tournevis (non fourni).
Puis, tout en poussant le bouton RELEASE,
tournez l’oeilleton dans le sens de la flèche et
sortez-le.
(2) Nettoyez la surface avec une poire soufflante
en vente dans le commerce.
(1) Verwijder eerst de schroef met een
schroevedraaier (niet bijgeleverd). Schuif de
RELEASE oogkap-ontgrendelknop opzij,
draai de oogkap in de richting van de pijl en
trek deze van de zoeker af zodat het
schermpje vrijkomt.
(2) Reinig het oppervlak met een in de handel
verkrijgbaar blaaskwastje.
Informations complémentaires
1
Verwijderen van stof uit de
zoeker
2
Weer aanbrengen van de oogkap
(1) Alignez la rainure de l’oeilleton sur le repère
• du barillet.
(2) Tournez l’oeilleton dans le sens de la flèche
puis remettez la vis.
(1) Plaats de oogkap met de groef tegenover het
• teken op de zoekerschacht.
(2) Draai de oogkap in de richting van de pijl aan
de zoeker vast. Breng nu de schroef weer aan
en draai deze vast.
1
Attention
Ne pas enlever d’autres vis. N’enlevez que la vis
de l’oeilleton.
Aanvullende informatie
Pour remettre l’oeilleton en place
2
Waarschuwing
Draai nooit enige andere schroef van de
camcorder los. Alleen de schroef voor het
afnemen van de oogkap mag u zelf verwijderen.
47
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Entretien et précautions
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Précautions
Voorzorgsmaatregelen
Fonctionnement
Bij de bediening
• Ne faites fonctionner le camescope que sur
courant continu de 6 V (batterie rechargeable)
ou 7,5 V (adaptateur d’alimentation secteur).
• Pour le fonctionnement sur courant continu ou
secteur, utilisez uniquement les accessoires
recommandés.
• Si un solide ou un liquide tombait dans le
boîtier, débranchez le camescope et faites-le
vérifier par votre revendeur Sony avant de le
remettre sous tension.
• Evitez toute manipulation brusque du
camescope et tout choc mécanique. Prenez
particulièrement soin de l’objectif.
• Mettez l’interrupteur POWER sur OFF quand
vous n’utilisez pas le camescope.
• N’enveloppez pas le camescope et ne l’utilisez
pas ainsi car il risque de trop chauffer.
• Eloignez le camescope des champs
magnétiques puissants et des vibrations
mécaniques.
• Gebruik de camcorder uitsluitend op
stroomvoorziening van 6,0 V (van het
batterijpak) of 7,5 V (van de
netspanningsadapter).
• Gebruik voor het aansluiten op de
voedingsbron (gelijkspanning of netspanning)
alleen de in deze gebruiksaanwijzing vermelde
accessoires.
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in het
inwendige van het apparaat terechtkomt, dient
u meteen de stekker uit het stopkontakt te
trekken en het apparaat eerst door een
deskundige te laten nakijken alvorens het weer
in gebruik te nemen.
• Stel het apparaat niet bloot aan mechanische
schokken en ga voorzichtig met het apparaat
om. Wees vooral voorzichtig met de lens.
• Zorg dat de POWER schakelaar op “OFF” staat
zolang u de camcorder niet gebruikt.
• Wikkel tijdens gebruik het apparaat nooit in
textiel of plastic, daar anders het inwendige
oververhit kan raken.
•Vermijd bij opslag en gebruik plaatsen die
onderhevig zijn aan mechanische trillingen of
krachtige magnetische velden.
Remarque sur la manipulation des
cassettes
N’insérez jamais rien dans les petits orifices à
l’arrière de la cassette, car ils servent à détecter le
type de bande, son épaisseur et si le repère rouge
est couvert ou non.
Entretien du camescope
• Si vous ne comptez pas utiliser le camescope
pendant longtemps, débranchez la source
d’alimentation et enlevez la cassette. Mettez-le
périodiquement sous tension, faites fonctionner
la section caméra et la section magnétoscope, et
reproduisez une cassette pendant environ 3
minutes.
• Nettoyez l’objectif avec une brosse douce pour
enlever la poussière. S’il y a des traces de doigts
sur l’objectif, essuyez-les avec un chiffon doux.
• Nettoyez le coffret du camescope avec un
chiffon sec et doux, ou un chiffon doux
légèrement mouillé d’une solution détergente
neutre. N’utilisez aucun type de solvant qui
risque d’abîmer la finition.
48
Voorzichtig met videocassettes
Steek nooit enig voorwerp in de kleine
openingen aan de achterzijde van een
videocassette. Deze uitsparingen dienen voor het
automatisch bepalen van de bandsoort, de
banddikte, en of het wispreventienokje in- dan
wel uitgeschoven is.
Regelmatig onderhoud
• Als de camcorder geruime tijd niet gebruikt
wordt, dient u de videocassette en het
batterijpak te verwijderen of de aansluiting
voor de stroomvoorziening te verbreken. Bij
langere perioden zonder gebruik dient u echter
toch van tijd tot tijd de camcorder in te
schakelen, het camera- en het recordergedeelte
te bedienen en gedurende ongeveer drie
minuten een band af te spelen.
• Verwijder eventueel stof van de lens met een
zacht borsteltje. Vingerafdrukken op de lens
verwijdert u met een zachte doek.
• Reinig de behuizing van de camcorder met een
zachte doek, droog of licht bevochtigd met een
mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen
vluchtige stoffen, aangezien die de afwerking
kunnen aantasten.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Adaptateur secteur
Netspanningsadapter
Recharge
Opladen
• Utilisez uniquement la batterie spécifiée. Cet
adaptateur ne peut pas recharger une pile au lithiumion.
• Fixez comme il faut la batterie.
• Rechargez la batterie sur une surface plane sans
vibrations.
• Gebruik uitsluitend het voorgeschreven batterijpak.
Dit apparaat is niet geschikt voor het opladen van een
lithium-ionen batterijpak.
• Zorg dat het batterijpak goed bevestigd is.
• Kies voor het opladen een stabiel, horizontaal
oppervlak dat niet bloot staat aan trillingen.
Autres
Overige voorzorgen
En cas de difficulté, débranchez l’adaptateur secteur et
faites-le vérifier par votre revendeur Sony.
Aanvullende informatie
Le chargeur de batterie de ce camescope est conçu pour
les batteries Sony au nickel-cadmium et ne doit être
utilisé que dans ce but, ou pour charger des batteries
compatibles dans la mesure où leur recharge ne présente
aucun risque. Ce chargeur ne doit pas être utilisé avec
des batteries au nickel métal-hydrures, car une élévation
inhabituelle de la température de ces batteries risque de
se produire.
Sony ne garantit pas la compatibilité ou la sécurité de ce
chargeur de batterie quant il est utilisé avec des batteries
autres que les batteries Sony Ni-Cd. Avant d’utiliser le
chargeur pour recharger une batterie d’une autre
marque ou d’un autre type, il est nécessaire d’obtenir du
fabricant une confirmation de leur compatibilité avec ce
chargeur et de l’absence de risque.
• Trek de stekker uit het stopkontakt wanneer het
apparaat niet in gebruik is. Voor het verwijderen van
het netsnoer uit het stopkontakt dient u aan de stekker
te trekken, nooit aan het snoer zelf.
• Gebruik de netspanningsadapter in geen geval als een
van de snoeren beschadigd is, of als er sprake kan zijn
van inwendige schade aan het apparaat door een val
e.d.
• Probeer het snoer niet met kracht te verbuigen, en
plaats er ook geen zware voorwerpen bovenop. Dit
leidt tot beschadiging van het snoer en kan gevaar
voor brand of een elektrische schok opleveren.
• Let op dat er geen metaal in aanraking komt met de
metalen oppervlakken van het aansluitplaatje. Dit zou
kortsluiting kunnen veroorzaken en schade aan het
apparaat kunnen toebrengen.
• Houd de metalen kontaktpunten altijd goed schoon.
• Probeer in geen geval het apparaat te demonteren.
• Behoed het apparaat voor mechanische schokken of
trillingen en laat het niet vallen.
• Houd de netspanningsadapter tijdens gebruik, vooral
tijdens opladen, uit de buurt van video-apparatuur en
AM radio-ontvangers, aangezien het apparaat storing
in het videobeeld of de radio-ontvangst kan
veroorzaken.
• Het apparaat wordt warm tijdens het opladen. Dit is
echter normaal en duidt niet op een storing.
• Zet de netspanningsadapter niet op plaatsen waar
deze blootstaat aan:
– extreem hoge of lage temperaturen;
– veel stof of vuil;
– regen of vocht;
– mechanische schokken of trillingen.
Informations complémentaires
• Débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale si
vous ne comptez pas l’utiliser pendant longtemps.
Pour déconnecter le cordon secteur, tirez sur la fiche.
Ne jamais tirer sur le cordon proprement dit.
• N’utilisez pas l'adaptateur secteur si le cordon est
abîmé ou si l'adaptateur est tombé ou a été
endommagé.
• Ne pliez pas le cordon d’alimentation secteur en
forçant et ne posez pas d’objet lourd dessus, car il
serait endommagé et pourrait provoquer un incendie
ou une électrocution.
• Aucun objet métallique ne doit toucher les pièces
métalliques de la plaque de contact, car un courtcircuit pourrait se produire et endommager
l’adaptateur.
• Les contacts métalliques doivent toujours être propres.
• Ne démontez pas l’adaptateur secteur.
• Ne laissez pas tomber l’adaptateur et ne lui faites pas
subir de chocs.
• Pendant l’utilisation de l’adaptateur secteur, en
particulier pendant la recharge, éloignez-le de tout
récepteur AM ou appareil vidéo, car il pourrait
perturber la réception AM et l’image vidéo.
• L’adaptateur chauffe quand il fonctionne. C’est
normal.
• Ne laissez pas l’adaptateur secteur dans un endroit:
– Extrêmement chaud ou froid
– Poussiéreux ou sale
– Très humide
– Soumis à des vibrations
De batterijlader van deze camcorder is ontworpen voor
het opladen van Sony Ni-Cd batterijen en mag ook
uitsluitend daarvoor worden gebruikt, of voor het
opladen van batterijen van hetzelfde type, die een
veilige werking toestaan. Deze batterijlader mag niet
worden gebruikt voor het opladen van Ni-MH
batterijen, aangezien daarbij de temperatuur van de NiMH batterijen extreem hoog zou kunnen oplopen.
Sony stelt zich niet garant voor de juiste werking of de
veiligheid van de batterijlader indien deze wordt
gebruikt voor het opladen van andere batterijen dan
Sony Ni-Cd batterijen. Wilt u met deze batterijlader
andere dan Sony Ni-Cd batterijen opladen, dan dient u
van de fabrikant van die batterijen een duidelijke
bevestiging te verkrijgen dat die batterijen geschikt zijn
voor het opladen met deze batterijlader en de veiligheid
niet in gevaar kunnen brengen.
Mocht u problemen hebben met het apparaat, trek de
stekker ervan dan uit het stopkontakt en neem kontakt
op met uw Sony handelaar.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
49
Utilisation du
camescope à l’étranger
Chaque pays ou région a son propre système
électrique et un standard de télévision couleur
particulier. Avant d’utiliser le camescope à
l’étranger, vérifiez les points suivants.
Sources d’alimentation
Vous pouvez utiliser le camescope dans
n’importe quel pays ou région avec l’adaptateur
d’alimentation secteur fourni, sur secteur de 110
à 240 volts, 50/60 Hz.
Différences entre les standards
couleur
Ce camescope est de standard PAL. Pour
visionner vos vidéogrammes, vous devez utiliser
un téléviseur de standard PAL ou de standard
SECAM et muni d'un transcodeur PAL/SECAM.
Vérifiez dans la liste alphabétique suivante les
standards des différents pays.
Standard PAL
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine,
Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne,
Hong Kong, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal,
Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, etc.
Standard PAL M
Brésil
Standard PAL N
Argentine, Paraguay, Uruguay
Standard NTSC
Amérique Centrale, Bahamas, Bolivie, Canada,
Chili, Colombie, Corée, Equateur, Etats-Unis,
Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines,
Surinam, Taiwan, Venezuela, etc.
Standard SECAM
Bulgarie, France, Guyane, Hongrie, Irak, Iran,
Monaco, Pologne, République chèque,
République slovaque, Russie, Ukraine, etc.
Gebruik van uw camcorder
in het buitenland
Net als de spanning en frekwentie van het
lichtnet, kan ook het kleurentelevisiesysteem per
land en gebied verschillen. Alvorens uw
apparaat in het buitenland te gebruiken, dient u
de volgende punten na te gaan.
Stroomvoorziening
U kunt uw camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in elk land of
gebied waar de lichtnetspanning van 110 V tot
240 V bedraagt, met een wisselstroomfrekwentie
van 50/60 Hz.
Verschillende kleursystemen
Deze camcorder werkt met het PAL
kleursysteem. Om de hiermee weergegeven
videobeelden op een TV-scherm te kunnen
bekijken, dient het TV-toestel geschikt te zijn
voor het PAL kleursysteem, of geschikt voor het
SECAM systeem en voorzien van een PALSECAM adapter. Zie de onderstaande
alfabetische lijst van landen voor de diverse
kleursystemen.
PAL-systeem
Australië, België, China, Denemarken, Duitsland,
Finland, Groot-Brittannië, Hongkong, Italië,
Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore,
Spanje, Thailand, Zweden, Zwitserland, enz.
PAL-M-systeem
Brazilië
PAL-N-systeem
Argentinië, Paraguay, Uruguay
NTSC-systeem
Bahama eilanden, Bolivia, Canada, Chili,
Colombia, Equador, de Filippijnen, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Midden-Amerika, Peru,
Suriname, Taiwan, Venezuela, de Verenigde
Staten, enz.
SECAM-systeem
Bulgarije, Frankrijk, Guyana, Hongarije, Irak,
Iran, Monaco, de Oekraïne, Polen, Rusland,
Slowakije, de Tsjechische Republiek, enz.
50
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Français
Guide de dépannage
En cas de problème, référez-vous au tableau suivant pour le résoudre. Si la difficulté persiste,
débrgnchez la source d’alimentation et contactez votre revendeur Sony ou un centre de reparation
agréé Sony.
Camescope
Alimentation
Symptôme
Le camescope ne
s’allume pas.
La batterie se décharge
rapidement.
Symptôme
Cause ou/et remède
• La bande est collée à la tête.
START/STOP ne fonctionne pas.
m Ejectez la cassette. (p. 11)
• La cassette est terminée.
m Rembobinez la bande ou utilisez une nouvelle cassette. (p. 22)
• L’interrupteur POWER est réglé sur PLAYER.
m Réglez-le sur CAMERA. (p. 12)
• Le taquet de la cassette laisse apparaître la partie rouge.
m Utilisez une cassette neuve ou faites glisser le taquet. (p. 11)
• La batterie est épuisée.
La cassette ne peut pas être retirée
m Utilisez une batterie chargée ou l’adaptateur secteur. (p. 7, 25)
du compartiment.
• De l’humidité s’est condensée.
Seule la touche d’éjection de la
m Retirez la cassette et laissez le camescope au repos pendant
cassette fonctionne.
au moins une heure. (p. 45)
• L’interrupteur POWER est réglé sur CAMERA ou sur OFF.
La bande ne bouge pas quand une
m Réglez-le sur PLAYER. (p. 22)
touche de transport de bande est
• La cassette est terminée.
activée.
m Rembobinez la bande ou utilisez une nouvelle cassette. (p. 22)
Aanvullende informatie
Fonctionnement
Informations complémentaires
L’alimentation est
coupée.
Cause ou/et remède
• La batterie n’est pas en place ou elle est mal installée.
m Installez la batterie correctement en appuyant sur sa partie
inférieure. (p. 10)
• La batterie est épuisée.
m Utilisez une batterie rechargée. (p. 7)
• L’adaptateur secteur n’est pas raccordé à une prise murale.
m Raccordez l’adaptateur secteur à une prise murale. (p. 25)
• Utilisé en mode CAMERA, le camescope est resté plus de 5
minutes en mode d’attente.
m Baissez STANDBY, puis relevez-le. (p. 13)
• La batterie est épuisée.
m Utilisez une batterie rechargée. (p. 7)
• La température ambiante est trop basse. (p. 40)
• La batterie n’a pas été rechargée complètement.
m Rechargez la batterie. (p. 7)
• La batterie est complètement usée et ne peut plus être
rechargée.
m Utilisez une autre batterie. (p. 24)
(voir page suivante)
51
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Guide de dépannage
Symptôme
L’affichage de la date
ou de l’heure
clignote.
La date ou l’heure
disparaît.
L’enregistrement s’arrête
au bout de quelques
secondes.
Cause ou/et remède
• Vous avez appuyé simultanément sur DATE (+) et TIME
(NEXT) pendant plus de 2 secondes.
m Le camescope fonctionne normalement.
Vous pouvez commencer à enregistrer, le clignotement va
cesser sous peu.
m Réaffichez la date ou l'heure. (p. 38)
• START/STOP MODE est réglé sur
m Réglez-le sur
. (p. 31)
ou 5 SEC.
Image
Symptôme
Cause ou/et remède
L’image du viseur n’est pas nette.
• L’oculaire n’est pas réglé.
m Réglez-le. (p. 13)
Une bande verticale apparaît
• Le contraste entre le sujet et l’arrière-plan est trop important.
quand un sujet lumineux
m Ce n’est pas un défaut du camescope. Changez l’angle de
(lampe ou flamme d’une
prise de vues.
bougie) est filmé sur un fond
sombre.
L’image est “bruitée”.
• Les têtes vidéo sont sans doute sales.
m Nettoyez- les avec la cassette de nettoyage Sony V8-25CLH.
(p. 46)
Autres
Symptôme
La télécommande fournie ne
fonctionne pas.
Il y a de la poussière dans le
viseur.
Cause ou/et remède
• COMMANDER est réglé sur OFF.
m Réglez-le sur ON. (p. 34)
• Un obstacle arrête les rayons infrarouges.
m Déplacez l’obstacle.
• Les piles ne sont pas insérées correctement.
m Insérez les piles en respectant la polarité. (p. 63)
• Les piles sont épuisées.
m Mettez des piles neuves. (p. 63)
m Enlevez l’œilleton et nettoyez l’oculaire. (p. 47)
52
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Adaptateur secteur
Symptôme
Le voyant POWER ne s’allume
pas.
Le voyant CHARGE clignote.
Cause ou/et remède
m Réglez le sélecteur sur VTR (DC OUT) et débranchez le
cordon secteur. Au bout d’une minute, essayez à nouveau.
(p. 9)
• Voir le tableau ci-dessous.
Si le voyant CHARGE clignote
Informations complémentaires
Consultez le tableau suivant.
Sortez la batterie de l’adaptateur
secteur, puis remettez la même batterie
en place.
Si le voyant CHARGE recommence
à clignoter
C’est l’adaptateur secteur qui est
défectueux.
Si le voyant CHARGE ne clignote
plus
Si le voyant CHARGE s’allume, puis
s’éteint au bout d’un moment, la
batterie fonctionne correctement.*
Aanvullende informatie
Si le voyant CHARGE
recommence à clignoter
Installez une autre batterie.
Si le voyant CHARGE ne clignote
plus
Si le voyant CHARGE s’allume, puis
s’éteint au bout d’un moment, le
problème venait de la première
batterie installée.
Contactez votre revendeur Sony
et apportez - lui l'appareil
défectueux.
∗ Si vous utilisez une batterie rechargeable neuve ou que vous n’avez pas utilisée pendant longtemps,
le voyant CHARGE risque de clignoter lors de la première recharge, mais ce n’est pas un problème.
Continuez la recharge avec la même batterie.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
53
Nederlands
Verhelpen van storingen
Als er zich problemen voordoen met de bediening van het apparaat, raadpleeg dan de onderstaande
tabel.
Camcorder
Inschakelen
Probleem
Het apparaat kan niet
ingeschakeld worden.
De camcorder wordt
uitgeschakeld.
Het batterijpak raakt heel snel
uitgeput.
Oorzaak en/of oplossing
• Het batterijpak is niet, of niet stevig genoeg, aan de camcorder
bevestigd.
m Maak het batterijpak goed vast door de onderste helft stevig
tegen de camcorder aan te drukken. (zie blz. 10)
• Het batterijpak is uitgeput.
m Gebruik een opgeladen batterijpak. (zie blz. 7)
• De netspanningsadapter is niet op een stopkontakt
aangesloten.
m Steek de stekker van de netspanningsadapter in het
stopkontakt. (zie blz. 25)
• Terwijl u het apparaat in de CAMERA stand bediende, heeft
dit langer dan 5 minuten in de opname-pauzestand gestaan.
m Draai de STANDBY schakelaar omlaag en vervolgens weer
omhoog. (zie blz. 13)
• Het batterijpak is uitgeput.
m Gebruik een opgeladen batterijpak. (zie blz. 7)
• De omgevingstemperatuur is te laag. (zie blz. 40)
• Het batterijpak was niet volledig opgeladen.
m Laad het batterijpak opnieuw op. (zie blz. 7)
• Het batterijpak is te oud en kan niet meer opgeladen worden.
m Gebruik een ander batterijpak. (zie blz. 24)
Bediening
Probleem
De START/STOP toets werkt
niet.
54
Oorzaak en/of oplossing
• De band blijft aan de koptrommel kleven.
m Verwijder de cassette. (zie blz. 11)
• De band heeft het einde bereikt.
m Spoel de band terug of gebruik een nieuwe cassette.
(zie blz. 22)
• De POWER schakelaar staat op “PLAYER”.
m Zet deze op “CAMERA”. (zie blz. 12)
• Het beveiligingsnokje van de cassette is uitgeschoven (rood).
m Gebruik een andere cassette of schuif het nokje terug.
(zie blz. 11)
De cassette kan niet uit de houder
• Het batterijpak is uitgeput.
verwijderd worden.
m Gebruik een opgeladen batterijpak of gebruik de
netspanningsadapter. (zie blz. 7, 25)
Geen enkele funktie behalve het
• Er is vocht uit de lucht in het apparaat gekondenseerd.
verwijderen van de cassette werkt.
m Verwijder de cassette en laat het apparaat ongeveer een uur
lang ongebruikt. (zie blz. 45)
De band beweegt niet als er een
• De POWER schakelaar staat op “CAMERA” of op “OFF”.
bandlooptoets wordt ingedrukt.
m Zet deze op “PLAYER”. (zie blz. 22)
• Het einde van de band is bereikt.
m Spoel de band terug of gebruik een andere cassette. (zie blz.
22)
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Probleem
De datum- of
tijdsaanduiding
knippert.
De datum- of tijdsaanduiding is
verdwenen.
Na enkele sekonden stopt
het opnemen vanzelf.
Oorzaak en/of oplossing
• De DATE (+) en TIME (NEXT) toetsen zijn langer dan 2
sekonden ingedrukt gehouden.
m Dit wijst niet op een storing in de camcorder. Begin gewoon
met opnemen; het knipperen van de aanduiding zal even
later vanzelf ophouden.
m Stel de datum en de juiste tijd opnieuw in. (zie blz. 38)
Beeld
Overigen
Probleem
De bijgeleverde
afstandsbediening funktioneert
niet.
Er bevindt zich stof in de
zoeker.
Oorzaak en/of oplossing
• In het keuzemenu is voor het onderdeel COMMANDER
ingesteld op “OFF”.
m Stel deze in op “ON”. (zie blz. 34)
• De infrarode stralen worden tegengehouden.
m Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening
en de camcorder.
• De batterijen zijn met de verkeerde polariteit geplaatst.
m Plaats de batterijen met de juiste polariteit in de
afstandsbediening. (zie blz. 63)
• De batterijen zijn uitgeput.
m Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening. (zie blz.
63)
m Verwijder de oogkap van de zoeker en reinig de lens.
(zie blz. 47)
Aanvullende informatie
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Het beeld op het zoekerscherm is
• Het zoekerbeeld is niet goed ingesteld.
onscherp.
m Stel het zoekerbeeld scherp. (zie blz. 13)
Bij opnemen van een sterke
• Het kontrast tussen het onderwerp en de achtergrond is te
lichtbron tegen een donkere
groot; er is niets aan de hand met de camcorder.
achtergrond verschijnt er een
m Dit wijst niet op een storing in de camcorder. Ga op een
vertikale streep in beeld.
andere plaats filmen of verander de belichting.
• Wellicht zijn de videokoppen verontreinigd.
Er is storing in het
m Maak de koppen schoon met een Sony V8-25CLH
weergegeven beeld.
reinigingscassette. (zie blz. 46)
Informations complémentaires
• De START/STOP MODE schakelaar staat in de “5 SEC” of de
“
” druktoets-stand.
m Zet deze schakelaar in de “
” normale schakel-stand. (zie
blz. 31)
(wordt vervolgd)
55
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Trouble Check
Netspanningsadapter
Probleem
Het POWER lampje licht niet op.
Het CHARGE lampje knippert.
Oorzaak en/of oplossing
m Zet de keuzeschakelaar in de “VTR (DC OUT)” positie en
verbreek de aansluiting van het netsnoer. Na circa 1 minuut
kunt u het opniew proberen. (zie blz. 9)
• Zie de onderstaande tabel.
Wanneer het CHARGE lampje knippert
Volg ter kontrole de volgende aanwijzingen.
Verwijder het batterijpak van de
netspanningsadapter.
Plaats hetzelfde batterijpak nogmaals.
Als het CHARGE lampje
weer knippert,
plaatst dan een ander
batterijpak.
Als het CHARGE lampje weer
knippert
Het probleem ligt bij de
netspanningsadapter.
Als het CHARGE lampje nu niet
meer knippert
Licht het CHARGE lampje eerst op,
om even later te doven, dan werkt
het batterijpak naar behoren.*
Als het CHARGE lampje nu niet
meer knippert
Licht het CHARGE lampje eerst op,
om even later te doven, dan is er iets
mis met het eerder geplaatste
batterijpak.
Neem a.u.b. kontakt op met uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar
voor reparatie of vervanging van
het defekte onderdeel.
56
∗ Bij gebruik van een zojuist gekocht batterijpak of één dat lang niet gebruikt is, kan het CHARGE
lampje bij het voor de eerste maal opladen gaan knipperen. Dit is echter normaal en duidt niet op een
storing. Blijf in dit geval gewoon hetzelfde batterijpak opladen.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Français
Spécifications
Camescope
Connecteurs d'entrée et de
sortie
Sortie vidéo
Prise Cinch, 1 Vc-c, 75 ohms
asymétrique
Sortie audio
Prise Cinch
327 mV (à impédance de
charge de 47 kilohms),
impédance inférieure à 2,2
kilohms
RFU DC OUT
Minijack spécial, 5 V CC
Prise LANC
Super minijack stéréo (ø 2,5
mm)
Prise MIC
Minijack 0,388 mV, basse
impédance de 2,5 à 3 V CC,
impédance de sortie 6,8
kilohms
(ø 3,5 mm)
Adaptateur secteur
Alimentation
Secteur 110 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique
moyenne
AC-V16: 20 W, AC-V16A: 22 W
Tension de sortie
DC OUT en mode de
fonctionnement
7,5 V, 1,8 A
Borne de charge de batterie
10 V, 1,1 A en mode de
recharge
Application
Batterie rechargeables Sony au
nickel-cadmium (6V) :
NP-33 (800 mAh) (fournies),
NP-65/67 (1500 mAh),NP66H/68 (1800 mAh),
NP-77H/78 (2400 mAh),
NP-90/90D/98 (3000 mAh)
Température de
fonctionnement
0°C à +40°C (32°F à 104°F)
Température de stockage
–20°C à +60°C (–4°F à +140°F)
Dimensions
Env. 166 x 43 x 75 mm (6 5⁄8 x
1 11⁄16 x 3 po.) (l/h/p), parties
saillantes et commandes
comprises
Poids
AC-V16: Env. 420 g (15 on.)
AC-V16A: Env. 450 g (16 on.)
Aanvullende informatie
Données générales
Alimentation
Par surface de montage de
batterie
6 V (batterie rechargeable), 7,5
V (adaptateur secteur)
Consommation électrique
moyenne
CCD-TR401E: 3,6 W
CCD-TR402E: 3,7 W
Température de
fonctionnement
0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Température de stockage
–20°C à +60°C (–4°F à +140°F )
Dimensions
Env. 115 x 103 x 207 mm (4 5⁄8 x
4 1⁄8 x 8 1⁄4 pouces) (l/h/p)
Poids
Batterie rechargeable, pile au
lithium, cassette et bandoulière
non comprises
CCD-TR401E:
Env. 720 g (1 li. 9 on.)
CCD-TR402E:
Env. 730 g (1 li. 9 on.)
Batterie rechargeable NP-33,
pile au lithium CR2025, cassette
P5-90 et bandoulière comprises
CCD-TR401E:
Env. 940 g (2 li. 1 on.)
CCD-TR402E:
Env. 950 g (2 li. 1 on.)
Microphone
Microphone à condensateur à
électrets
Monophonique
Accessoires fournis
Voir page 6.
Informations complémentaires
Système
Système d’enregistrement
vidéo
Deux têtes rotatives, balayage
hélicoïdal, Modulation de
fréquence
Système d’enregistrement
audio
Têtes rotatives, Modulation de
fréquence
Signal vidéo
PAL couleur, normes CCIR
Format de cassette
Cassette vidéo 8 mm
(8 mm standard)
Temps d’enregistrement/
lecture
Mode SP: 1 heure 30 minutes
(P5-90)
Mode LP: 3 heures (P5-90)
Temps d’avance rapide/
rembobinage
Env. 5 min. (P5-90)
Capteur d’image
CCD (dispositif à transfert de
charge)
Viseur
Viseur électronique (noir et
blanc)
Objectif
CCD-TR401E: 13x, objectif pour
zoom électrique combiné,
F1.8 - 2.8
CCD-TR402E : 13x (optique),
26x (numérique), objectif pour
zoom électrique combiné,
F1.8-2.8
Distance focale
f = 5,3 – 68,9 mm ( 7 ⁄32 – 2 3⁄4
pouces), 38 – 494 mm
(1 1⁄2 – 19 1⁄2 pouces) converti en
Focale d’ appareil photo 24x36
Température de couleur
Automatique
Luminosité minimale
0,5 Lux à F1,8
Plage de luminosité
0,5 à 100000 Lux
Luminosité conseillée
Plus de 100 Lux
La conception et les
spécifications sont sujettes à
modifications sans préavis.
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
57
Nederlands
Technische gegevens
Videocamera/recorder
Systeem
Video-opnamesysteem
FM schuinspoorregistratie met
twee roterende koppen
Audio-opnamesysteem
FM systeem met roterende
koppen
Videosignaal
PAL kleursysteem, CCIR
standaard
Bruikbare cassettes
Standaard 8-mm formaat
videocassettes
Opname/weergaveduur
SP: 1 uur 30 min. (P5-90)
LP: 3 uur (P5-90)
Snelspoeltijd
Ca. 5 minuten (P5-90)
Beeldvormend orgaan
CCD (Charge Coupled Device)
Zoeker
Elektronische beeldbuis-zoeker
(zwart-wit)
Objectief
CCD-TR401E: Samengestelde
13x motorzoomlens, F1,8 - 2,8
CCD-TR402E: Samengestelde
13x (optisch), 26x (digitaal)
motorzoomlens, F1,8 - 2,8
Brandpuntsafstand
f = 5,3 - 68,9 mm omgerekend
naar de normen van een 35 mm
kleinbeeldcamera
Kleurtemperatuur-instelling
Automatisch
Minimaal vereiste lichtsterkte
0,5 lux bij F1,8
Lichtsterktebereik
0,5 tot 100.000 lux
Aanbevolen lichtsterkte
Meer dan 100 lux
Ingangs- en
uitgangsaansluitingen
Video-uitgang
Tulpstekkerbus, 1 Vt-t, 75 ohm,
asymmetrisch
Audio-uitgangen
Tulpstekkerbus
Uitgangssignaal: 327 mV, (bij
belastingsimpedantie 47
kOhm)
Eigen impedantie minder dan
2,2 kOhm
RFU gelijkstroomuitgang
(RFU DC OUT)
Speciale ministekkerbus, 5 V
gelijkstroom
Afstandsbedieningsaansluiting
(LANC)
Stereo mini-ministekkerbus (ø
2,5 mm)
Mikrofoonaansluiting (MIC)
Ministekkerbus 0,388 mV, voor
laagohmige mikrofoons die 2,5
tot 3 V gelijkstroom leveren,
met uitgangsimpedantie 6,8
kOhm (ø 3,5 mm)
Algemeen
Stroomvoorziening
Via batterij-aansluitvlak: 6,0 V
(batterijpak)
7,5 V (netspanningsadapter)
Gemiddeld stroomverbruik
CCD-TR401E: 3,6 watt
CCD-TR402E: 3,7 watt
Bedrijfstemperatuur
0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot +60°C
Afmetingen
Ca. 115 x 103 x 207 mm (b/h/d)
Gewicht
Exklusief batterijpak,
lithiumbatterij, videocassette en
schouderband:
CCD-TR401E: ca. 720 gram
CCD-TR402E: ca. 730 gram
Inklusief NP-33 batterijpak,
CR2025 lithiumbatterij,
videocassette P5-90 en
schouderband:
CCD-TR401E: ca. 940 gram
CCD-TR402E: ca. 950 gram
Mikrofoon
Elektretkondensatormikrofoon
Mono-type
Bijgeleverde accessoires
Zie blz. 6.
Netspanningsadapter
Voeding
110 – 240 V wisselstroom, 50/
60 Hz
Stroomverbruik
AC-V16: 20 W, AC-V16A: 22 W
Uitgangsspanning
Gelijkstroomuitgang (DC OUT)
tijdens stroomvoorziening
7,5 V, 1,8 A
Batterij-oplaaduitgang 10 V,
1,1 A tijdens opladen
Te gebruiken voor
Sony batterijpak
Ni-Cd type (6V) :
NP-33 (800 mAh) (bijgeleverd),
NP-65/67 (1500 mAh),
NP-66H/68 (1800 mAh),
NP-77H/78 (2400 mAh),
NP-90/90D/98 (3000 mAh)
Bedrijfstemperatuur
0°C – +40°C
Opslagtemperatuur
–20°C – +60°C
Afmetingen
Ca. 166 x 43 x 75 mm (b/h/d),
inklusief uitstekende
onderdelen en knoppen
Gewicht
AC-V16: Ca. 420 gram
AC-V16A: Ca. 450 gram
Wijzigingen in ontwerp en
technische gegevens
voorbehouden zonder
kennisgeving.
58
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Nomenclature
Plaats en funktie van
de bedieningsorganen
1
8
2
3
4
9
0
6
!¡
7
1 Aan/uit-schakelaar (POWER) (blz.12, 22)
2 Uitleesvenster (zie blz. 66)
2 Afficheur (p. 66)
3 Tijdtoets (TIME(NEXT)) (blz. 27, 38)
3 Touche d’enregistrement de l’heure
(TIME(NEXT)) (p. 27, 38)
4 Touche d’enregistrement de la date
(DATE(+)) (p. 27, 38)
4 Datumtoets (DATE(+)) (blz. 27, 38)
5 Nulsteltoets (COUNTER RESET) (blz. 15)
5 Touche de remise à zéro du compteur
(COUNTER RESET) (p. 15)
6 Touche d’affichage de titre (TITLE) (p. 32)
7 Commutateur de mode grand écran (16:9
WIDE) (CCD-TR402E seulement) (p. 33)
8 Oeilleton (p. 17, 47)
9 Surface de montage de la batterie (p. 10)
0 Prise de télécommande LANC l
Permet de raccorder le câble LANC l à une
télécommande, comme un pupitre de
montage. Dans ce cas, réglez le mode
COMMANDER sur OFF dans le menu (p. 34).
LANC l vient de Local Application Control
Bus System. La prise de commande l sert à
contrôler le transport de la bande de l’appareil
vidéo et des périphériques qui lui sont
raccordés. Cette prise a la même fonction que
les connecteurs CONTROL L ou REMOTE.
!¡ Bouton de libération de la batterie (BATT)
(p. 10)
6 Titeltoets (TITLE) (blz. 32)
7 Breedbeeld-schakelaar (16:9 WIDE) (blz. 33)
Aanvullende informatie
1 Interrupteur d’alimentation (POWER) (p.
12, 22)
Informations complémentaires
5
(alleen op de CCD-TR402E)
8 Oogkap (blz. 17, 47)
9 Batterij-aansluitvlak (blz. 10)
!º Afstandsbedieningsaansluiting (LANC l)
Sluit een LANC l aansluitsnoer aan op een
draadloze afstandsbediening, zoals van een
videomontage-apparaat. In dat geval stelt u
het onderdeel COMMANDER in het
keuzemenu in op “OFF” (blz. 34).
Het l teken en de afkorting LANC staan voor
“Local Application Control Bus System”. De
l aansluiting dient voor het bedienen van het
bandtransport van video-apparatuur, die op
deze videocamera/recorder is aangesloten.
Deze aansluiting heeft dezelfde funktie als de
“CONTROL L” en de “REMOTE”
aansluitingen.
!¡ Batterij-ontgrendelknop (BATT) (blz. 10)
59
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Nomenclature
Plaats en funktie van de
bedieningsorganen
!ª
!™
!£
@º
@¡
!¢
@™
!∞
@£
!§
!¶
!•
@¢
@∞
!™ Levier de zoom électrique (p. 16)
!™ Automatische zoom-knop (blz. 16)
!£ Bouton d’éjection (EJECT) (p.11)
!£ Uitwerptoets (EJECT) (blz. 11)
!¢ Bouton de libération du viseur (p.47)
!¢ Oogkap-ontgrendelknop (blz. 47)
!∞ Crochets pour la bandoulière (p.62)
!∞ Bevestigingsogen voor schouderband (blz.
62)
!§ Touche de marche/arrêt (START/STOP)
(p.12)
!¶ Sélecteur d’attente (STANDBY) (p.12)
!• Sangle (p.17)
!ª Logement de la cassette (p.11)
@º Prise de sortie vidéo (VIDEO OUT) (p.20)
@¡ Prise de modulateur HF (RFU DC OUT)
@™ Prise de sortie audio (AUDIO OUT) (p.20)
@£ Cache-prises
@¢ Prise de microphone (MIC)
Pour raccorder un microphone optionnel.
Cette prise accepte aussi un microphone
alimenté à l’enfichage.
@∞ Douille pour pied photographique (p.18)
Pour fixer un pied (non fourni).
!§ Opnamestart/stoptoets (START/STOP) (blz.
12)
!¶ Pauze-schakelaar (STANDBY) (blz. 12)
!• Handgreepband (blz. 17)
!ª Cassettehouder (blz. 11)
@º VIDEO OUT aansluiting (blz. 20)
@¡ RFU gelijkstroom-uitgang (RFU DC OUT)
@™ AUDIO OUT aansluiting (blz. 20)
@£ Afsluitdopje voor aansluitingen
@¢ Mikrofoon-aansluiting (MIC)
Hierop kunt u een los verkrijgbare externe
mikrofoon aansluiten. Deze aansluiting kan
tevens dienen voor de stroomvoorziening van
een “plug-in-power” mikrofoon.
@∞ Schroefgang voor statief (blz. 18)
Voor het bevestigen van een (niet bijgeleverd)
statief.
60
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
#™
@§
#£
@¶
#¢
@•
#∞
#¶
#º
#•
#ª
#¡
@¶ Touche de recherche de point de montage
(EDITSEARCH) (p.19)
@§ Bandloopfunktietoetsen (blz. 22, 23)
p STOP toets
0 REW terugspoeltoets
( PLAY weergavetoets
) FF vooruitspoeltoets
P PAUSE pauzetoets
Deze toetsen funktioneren alleen in de
PLAYER stand.
@¶ Montagezoektoets (EDITSEARCH) (blz. 19)
@• Volet d’objectif
@• Lensdop
@ª Microphone intégré
@ª Ingebouwde mikrofoon
#º Capteur infrarouge (p. 64)
#º Afstandsbedieningssensor (blz. 64)
#¡ Voyant d’enregistrement/batterie
#¡ Opname/spanningslampje
#™ Voyant de condensation (DEW) (p. 45)
#™ Kondenslampje (DEW) (blz. 45)
#£ Bague de réglage de l'oculaire (p.13)
#£ Zoeker-scherpstelring (blz. 13)
#¢ Viseur (p.13)
#¢ Zoeker (blz. 13)
#∞ Touche de compensation de contre-jour
(BACK LIGHT) (p. 30)
#∞ Tegenlichttoets (BACK LIGHT) (blz. 30)
#§ Molette d’exposition automatique
(PROGRAM AE) (p. 28)
#¶ Sélecteur de mode d’enregistrement
(START/STOP MODE) (p.12, 14, 31)
Aanvullende informatie
@§ Touches de transport de bande (p. 22, 23)
p STOP (arrêt)
0 REW (rembobinage)
( PLAY (lecture)
) FF (avance rapide)
P PAUSE (pause)
Ces touches fonctionnent en mode PLAYER.
Informations complémentaires
#§
@ª
#§ Belichtings-programmaknop (PROGRAM
AE) (blz. 28)
#¶ Opname-keuzeschakelaar (START/STOP
MODE) (blz. 12, 14, 31)
#• Commutateurs de mode (p. 34)
#• Funktieschakelaars (ZOOM, COMMANDER,
BEEP, REC MODE) (blz. 34)
#ª Logement de la pile au lithium (p. 37)
#ª Lithiumbatterijvak (blz. 37)
61
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Plaats en funktie van de
bedieningsorganen
Nomenclature
Fixation de la bandoulière
Fixez la bandoulière fournie aux crochets de
bandoulière (!∞ page 60).
1
Bevestigen van de schouderband
Bevestig de bijgeleverde schouderband aan de
hiervoor bestemde bevestigingsogen (!∞ op blz.
60).
2
Télécommande
3
Afstandsbediening
De toetsen op de afstandsbediening met
hetzelfde opschrift als die op de camcorder zelf
hebben ook dezelfde funktie.
1 Emetteur
Dirigez la télécommande vers le camescope
après avoir allumé le camescope avec
l’interrupteur POWER.
1 Zender
Richt deze op de afstandsbedieningssensor
van de camcorder, nadat u de camcorder met
de POWER schakelaar heeft ingeschakeld.
2 Touches de transport de bande (p. 22, 23)
2 Bandloopfunktietoetsen (blz. 22, 23)
3 Logement des piles R6 (format AA) (p. 63)
3 Batterijvak voor R6 (AA-formaat) batterijen
(blz. 63)
T
Les touches qui ont le même nom sur la
télécommande et le camescope ont les mêmes
fonctions.
W
4 Touche de marche/arrêt (START/STOP)
5 Touche de zoom électrique
Vous ne pouvez pas changer la vitesse du
zoom avec la télécommande.
4 Opnamestart/stoptoets (START/STOP)
5 Automatische zoom-toets
De zoomsnelheid is niet regelbaar met de
afstandsbediening.
62
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Préparation de la télécommande
Pour utiliser la télécommande, vous devez mettre
deux piles R6 (format AA) en place. Utilisez les
piles R6 (format AA) fournies.
(1) Retirez le couvercle de la télécommande.
(2) Mettez les deux piles R6 (format AA) en place
en respectant le sens.
(3) Remettez le couvercle des piles sur la
télécommande.
2
Voor gebruik van de afstandsbediening dient u
daarin twee R6 (AA-formaat) batterijen te
installeren, als volgt. Gebruik de bijgeleverde R6
(AA-formaat) batterijen.
(1) Verwijder het batterijdeksel van de
afstandsbediening.
(2) Plaats beide R6 (AA-formaat) batterijen met
de plus- en min-polen in de juiste richting in
het batterijvak.
(3) Breng het deksel van het batterijvak weer op
de afstandsbediening aan.
3
Gebruiksduur van de batterijen
De batterijen van de afstandsbediening zullen bij
normaal gebruik ongeveer een half jaar meegaan.
Wanneer deze batterijen leegraken, is de
camcorder niet meer op afstand te bedienen.
Pour éviter les dommages dus à une fuite
éventuelle des piles
Si vous n’utilisez pas la télécommande pendant
une période prolongée, retirez les piles.
Voorkomen van schade door eventuele
batterijlekkage
Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening
wanneer u denkt deze geruime tijd niet meer te
gebruiken.
Aanvullende informatie
Remarque sur l’autonomie des piles
Les piles de la télécommande durent environ 6
mois dans des conditions normales d’utilisation.
Quand les piles sont faibles ou épuisées, la
télécommande ne fonctionne plus.
Informations complémentaires
1
Voorbereidingen voor
afstandsbediening
Utilisation de la télécommande
Assurez-vous que le mode COMMANDER est
réglé sur ON (p. 34).
Voor gebruik van de
afstandsbediening
Zet u de COMMANDER funktieschakelaar in de
“ON” stand (blz. 34).
63
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Plaats en funktie van de
bedieningsorganen
Nomenclature
Portée de la télécommande
Reikwijdte van de afstandsbediening
Dirigez la télécommande vers le capteur
infrarouge dans la plage indiquée ci-dessous.
Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor binnen het bereik zoals
in onderstaande afbeelding is aangegeven.
5m(16ft)
Remarques sur la télécommande
• N’utilisez pas la télécommande à proximité de
sources lumineuses puissantes comme la
lumière directe du soleil ou un éclairage. Sinon,
elle ne fonctionnera pas.
• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacle entre le
capteur infrarouge du camescope et la
télécommande.
• Le camescope utilise le mode de télécommande
VTR2. Les modes de télécommande (1, 2 et 3)
sont utilisés pour distinguer le camescope
d’autres magnétoscopes Sony et éviter les
interférences de télécommande. Si vous utilisez
un autre magnétoscope Sony avec le mode de
télécommande VTR2, nous vous conseillons de
changer le mode de télécommande ou de
masquer le capteur infrarouge du
magnétoscope avec du papier noir.
Opmerkingen over de afstandsbediening
• Let voor afstandsbediening op, dat de sensor
op de camcorder niet blootgesteld is aan
rechtstreekse zonnestraling of fel licht. Anders
kan de afstandsbediening niet naar behoren
funktioneren.
• Zorg dat zich tussen de afstandsbediening en
de sensor op de camcorder geen obstakels
bevinden.
• Het afstandsbedieningsnummer van de
camcorder is “VTR 2”. De afstandsbedieningsnummers (1, 2 en 3) dienen voor het
onderscheiden van deze camcorder en andere
Sony videorecorders, om verkeerde bediening
te voorkomen. Als u reeds een andere Sony
videorecorder met afstandsbedieningsnummer
“VTR 2” gebruikt, dan is het voor
afstandsbediening van deze camcorder
aanbevolen om eerst het nummer van de
andere videorecorder te veranderen, of de
afstandsbedieningssensor van dat apparaat met
een stukje zwart papier af te plakken.
64
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Démonstration avec titres
Vous pouvez regarder une brève démonstration
d’images avec titres.
Si la démonstration commence quand vous
allumez le camescope pour la première fois,
sortez du mode DEMO pour pouvoir utiliser le
camescope.
Starten van de demonstratie
(1) Neem de videocassette uit het apparaat en zet
de POWER schakelaar op “OFF”.
(2) Draai de STANDBY schakelaar omhoog.
(3) Houd de ( weergavetoets ingedrukt en
schuif dan de POWER schakelaar in de
“CAMERA” stand. De demonstratie begint.
De demonstratie zal stoppen zodra u een
videocassette in de camcorder plaatst.
Houd er rekening mee dat de eenmaal
ingeschakelde demonstratiefunktie zal blijven
gelden zolang er een lithiumbatterij in de
camcorder aanwezig is. Zolang u de
demonstratiefunktie niet uitschakelt, zal telkens
10 minuten nadat u de POWER schakelaar in de
“CAMERA” stand zet, de demonstratie
beginnen, evenals na het uitnemen van de
videocassette.
Uitschakelen van de demonstratie
(1) Zet de POWER schakelaar op “OFF”.
(2) Draai de STANDBY schakelaar omhoog.
(3) Houd de p toets ingedrukt en schuif dan de
POWER schakelaar in de “CAMERA” stand.
Aanvullende informatie
Pour sortir du mode de démonstration
(1) Mettez l’interrupteur POWER sur OFF.
(2) Relevez STANDBY.
(3) Tout en appuyant en continu sur p, poussez
l’interrupteur POWER vers CAMERA.
De camcorder kan een korte demonstratie geven
van de titelbeelden die u mee kunt opnemen.
Als de demonstratie automatisch start wanneer u
de camcorder voor het eerst inschakelt, zult u de
demonstratie moeten uitschakelen alvorens u de
camcorder kunt gebruiken.
Informations complémentaires
Pour choisir le mode DEMO
(1) Ejectez la cassette et mettez l’interrupteur
POWER sur OFF.
(2) Relevez STANDBY.
(3) Tout en tenant ( enfoncée, poussez
l’interrupteur POWER vers CAMERA. La
démonstration commence. Elle s’arrête quand
vous insérez une cassette.
Une fois dans ce mode, le camescope y reste tant
que la pile au lithium est en place, et la
démonstration reprend automatiquement 10
minutes après que vous avez poussé
l’interrupteur POWER vers CAMERA, ou après
que vous avez éjecté la cassette.
Voor een demonstratie van de
titelbeelden
65
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Nomenclature
Plaats en funktie van de
bedieningsorganen
Indicateurs de fonctionnement
Aanduidingen in de zoeker
Ces indicateurs apparaissent dans le viseur
uniquement en mode CAMERA.
LP REC
De onderstaande aanduidingen en indikators
verschijnen alleen in de “CAMERA” stand in de
zoeker.
COUNTER
1 Indicateur de zoom électrique (p. 17)
(CCD-TR402E uniquement)
1 Autozoom-indikator (blz. 17)
Alleen voor de CCD-TR402E
2 Indicateur de compensation de contre-jour
(p. 30)
2 Tegenlicht-indikator (blz. 30)
3 Indicateur d’avertissement (p. 67)
4 Indicateur de faible tension de la pile au
lithium (p. 36)
3 Waarschuwingsindikator (blz. 67)
4 Lithiumbatterij-indikator (blz. 36)
5 Opnamelampje/batterijlampje (blz. 12)
5 Voyant d’enregistrement/batterie (p. 12)
6 Indikator voor opnemen in de LP langspeelstand (blz. 12)
6 Enregistrement d’une bande en mode LP
(p. 12)
7 Bandloopfunktie (blz. 12)
7 Mode de transport de bande (p. 12)
8 Compteur de bande (p. 15)
9 Indicateur d’enregistrement automatique
de la date (AUTO DATE) (p. 12)
8 Bandteller (blz. 15)
9 Automatische datumopname-indikator
(AUTO DATE) (blz.12)
0 Indikator voor de resterende
batterijcapaciteit (blz. 40)
0 Indicateur de capacité restante de la
batterie (p. 40)
!¡ Datum- of tijdsaanduiding of titel (blz. 27,
32)
!¡ Date, heure, ou titre (p. 27, 32)
!™ Compteur de bande (p. 15)
Indicateur de la date ou de l’heure (p. 27)
!™ Bandteller (zie blz. 15)
Datum- of tijdsaanduiding (zie blz. 27)
!£ Indicateur d’avertissement (p. 67)
!£ Waarschuwingen voor kondensvocht e.d.
(zie blz. 67)
!¢ Indicateur de capacité restante de la
batterie (p. 40)
!¢ Indikator voor de resterende
batterijcapaciteit (zie blz. 40)
66
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Indicateurs
d’avertissement
Tous les indicateurs apparaissent seulement
quand vous utilisez le camescope en mode
CAMERA.
Si des indicateurs clignotent dans le viseur, ou si
une lampe témoin du camescope clignote,
vérifiez les points suivants:
≥:
Vous pouvez entendre un signal sonore
quand BEEP est réglé sur ON (p. 34).
Waarschuwingslampjes
Alle indikators in de zoeker verschijnen alleen
wanneer u de camcorder in de “CAMERA” stand
gebruikt.
Als de onderstaande aanduidingen gaan
knipperen in de zoeker of als er op de camcorder
een waarschuwingslampje gaat knipperen,
kontroleert u het onderaan aangegeven punt om
dit te verhelpen.
≥:
Als in de BEEP pieptoon-schakelaar op “ON”
staat (zie blz. 34), zal er ter waarschuwing
tevens een pieptoon klinken.
2
3
4
5
6
7
8
Informations complémentaires
1
9
1 Capacité restante
Clignotement lent: la batterie est faible.
Clignotement rapide: la batterie est épuisée.
2 La cassette est presque terminée.
3 La cassette est terminée.
4 Aucune cassette en place.
5 Le taquet de la cassette est sorti (rouge)
(p. 11).
6 De l’humidité s’est condensée (p. 45).
L’indicateur 6 apparaît seulement quand une
cassette est insérée.
7 Les têtes vidéo sont sans doute sales
(p. 46).
8 Autre problème.
Débranchez la source d’alimentation et
contactez votre revendeur Sony ou un centre
de réparation agréé.
9 La pile au lithium est faible ou n’est pas en
place (p. 36).
Cet indicateur clignote seulement après la
mise sous tension.
1 Het batterijpak is zwak of uitgeput.
Langzaam knipperend: het batterijpak begint
leeg te raken.
Snel knipperend: het batterijpak is leeg.
2 Het einde van de cassetteband is bijna
bereikt.
3 De cassetteband is afgelopen.
4 Er is geen cassette in de camcorder
aanwezig.
5 Het wispreventienokje van de cassette is
uitgeschoven (rood) (blz. 11).
6 Er is vocht in de camcorder gekondenseerd
(blz. 45).
De 6 indikator verschijnt alleen na het
insteken van een videocassette.
7 Wellicht zijn de videokoppen verontreinigd
(blz. 46).
8 Er is sprake van storing in het apparaat.
Schakel de stroom uit en neem dan a.u.b.
kontakt op met uw dichtstbijzijnde Sony
handelaar of onderhoudsdienst.
9 De lithiumbatterij is bijna leeg of er is geen
lithiumbatterij in de camcorder aanwezig
(blz. 36).
Deze indikator gaat alleen na het inschakelen
van de camcorder even knipperen.
Aanvullende informatie
4 7 ‘96
67
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Français
Index
A
G, H
R
Accessoires fournis .................. 6
AUTO DATE .......................... 12
Avance rapide ........................ 22
Guide de dépannage ............. 51
LANC ...................................... 59
Lecture sur le téléviseur ........ 22
Raccordements ....................... 20
Rembobinage .......................... 22
Recharge de la batterie ............ 7
REC MODE ............................. 34
Revue d’enregistrement ........ 19
M, N, O
S
B
BACKLIGHT (contre-jour) ... 30
Bandoulière ............................ 62
Batterie .............................. 26, 63
Batterie de voiture ................ 27
Batterie rechargeable ............... 7
BEEP .................................. 15, 34
C
Compteur de bande ............... 15
Cordon de raccordement
AV .......................................... 20
COUNTER RESET ................. 15
D, E, F
DATE/TIME .......................... 27
DEMO ...................................... 65
EDITSEARCH ........................ 19
EJECT ....................................... 11
Enregistrement 5 secondes ... 31
I, J, K, L
Mise au point de l’oculaire ... 13
Mode crépuscule .................... 28
Mode d’attente ....................... 13
Mode d’obturation rapide .... 28
Mode grand écran .................. 33
Mode sport .............................. 28
Montage .................................. 35
Nettoyage des têtes vidéo .... 46
P, Q
Sources d’alimentation ......... 24
STANDBY ............................... 12
T, U, V, W, X, Y, Z
Télécommande ...................... 62
Titre .......................................... 32
Voyant de batterie ................. 66
Zoom ....................................... 16
Zoom électrique ..................... 16
Zoom numérique ................... 17
Pause de lecture ..................... 23
Pied photographique ............ 18
Pile au lithium ........................ 36
Prise de microphone MIC ..... 60
Prise de vues ........................... 12
PROGRAM AE ....................... 28
Nederlands
Index
A
C, D
P, Q
Aansluitingen ......................... 20
Afstandsbediening ................ 62
Audio/video-aansluitsnoer ... 20
AUTO DATE funktie ............ 12
Auto-accu ................................ 27
Automatische zoom-funktie ... 16
Avondlicht-programma ........ 28
Camera-opname .................... 12
COUNTER RESET toets ........ 15
DATE/TIME toets ................. 27
Demonstratie .......................... 65
Digitale zoom-funktie ........... 17
Pieptonen .......................... 15, 37
PROGRAM AE belichtingsprogramma’s ......................... 29
E, F, G, H, I, J, K
EDITSEARCH toets ............... 19
EJECT toets ............................. 11
B
BACK LIGHT toets ................ 30
Bandteller ................................ 15
Batterij ............................... 26, 63
Batterijlampje ......................... 66
Batterijpak ................................. 7
BEEP pieptoon
-schakelaar ...................... 15, 34
Bijgeleverd toebehoren ........... 6
Breedbeeld-opnamefunktie ... 33
L, M
LANC ...................................... 59
Lithiumbatterij ....................... 36
MIC mikrofoon-aansluiting ... 60
Montage .................................. 35
Montage-zoekfunktie ............ 19
N, O
Netspanningsadapter ........ 7, 25
Opladen van een batterijpak ... 7
Opnamesnelheid .................... 34
Opname-kontrolefunktie ...... 19
Opname-pauzestand ............. 13
Sony Corporation
R, S, T, U
Reinigen van de
videokoppen ......................... 46
Scherpstellen van het
zoekerbeeld ........................... 13
Schouderband ........................ 62
Snelsluiter-programma ......... 28
Sport-programma .................. 28
STANDBY schakelaar ........... 12
Statief, gebruik van ................ 18
Terugspoelen .......................... 22
V, W, X, Y, Z
Verhelpen van storingen ...... 54
Voedingsbronnen .................. 24
Vooruitspoelen ....................... 22
Weergave op een TV ............. 22
Weergave-pauzestand .......... 23
Zoom ....................................... 16
Printed in Japan
CCD-TR401E/TR402E 3-858-958-41(1).F,H
Download PDF