Sony | CCD-TR3100E | Sony CCD-TR3100E Mode d’emploi

3-859-084-52 (1)
Video Camera
Recorder
Mode d’emploi
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement ce
mode d’emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
Bedieningshandleiding
Lees deze handleiding goed door voordat u de camcorder in
gebruik neemt. Bewaar de handleiding, zodat u deze later nog
eens kunt raadplegen.
CCD-TR3100E
H
©1996 by Sony Corporation
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Français
Nederlands
Bienvenue!
Welkom!
Nous vous félicitons d’avoir fait l’acquisition
d’un caméscope Handycam® Sony. Grâce à votre
Handycam, vous pourrez immortaliser les
moments précieux de la vie avec une qualité
d’image et de son inégalée.
Doté de fonctions perfectionnées, votre
Handycam est néanmoins très facile à utiliser. Et
vous parviendrez en peu de temps à réaliser des
montages vidéo amateurs que vous apprécierez
pendant des années.
Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Sony
Handycam® camcorder. Met uw Handycam legt
u de mooiste momenten van het leven vast in
beeld en geluid van superieure kwaliteit.
De Handycam biedt ontelbare geavanceerde
mogelijkheden, maar is tegelijkertijd bijzonder
makkelijk te bedienen. Binnen de kortste keren
produceert u video’s waarvan u jarenlang plezier
zult hebben.
AVERTISSEMENT
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht,
om gevaar voor brand of een elektrische schok
te voorkomen.
Afin d’éviter tout risque d’incendie ou
d’électrocution, ne pas exposer l’appareil à la
pluie ou à l’humidité.
Pour éviter tout risque d’électrocution, ne pas
ouvrir le coffret de cet appareil.
Pour toute réparation, adressez-vous à un
technicien qualifié.
WAARSCHUWING
Open om dezelfde reden ook nooit de
behuizing.
Laat reparaties over aan de erkende
vakhandel.
Bij dit produkt zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
2
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Français
Table des matières
Avant de commencer
Utilisation du présent mode d’emploi ................ 5
Vérification des accessoires fournis ..................... 7
Opérations de base
Réalisation de prises de vue ................................ 13
Utilisation de la fonction zoom ........................ 16
Conseils pour de meilleures prises de vue ....... 18
Contrôle de l’image enregistrée .......................... 20
Raccordement pour la lecture d’une cassette ... 21
Lecture d’une cassette .......................................... 23
Opérations avancées
Utilisation d’autres sources d’alimentation ...... 28
Utilisation sur secteur ....................................... 28
Changement des réglages de mode ................... 31
— pour l’enregistrement de la caméra —
Enregistrement avec la date et l’heure .............. 35
Fondus enchaînés d’entrée et de sortie ............. 36
Superposition de deux images ........................... 37
Effacement d’une image fixe ............................... 39
Exploitation des effets vidéo ............................... 41
Enregistrement d’une image fixe ....................... 43
Enregistrement d’images fixes successives ....... 45
Incrustation d’une image animée dans une
image fixe ............................................................ 46
Réenregistrement d’une image au milieu
d’une cassette enregistrée ................................. 48
Utilisation de la fonction de mode de
grand écran ......................................................... 50
Sélection du mode START/STOP ...................... 52
Incrustation d’un titre .......................................... 53
Création de titres personnalisés ......................... 56
Contrôle de l’état de la bande avant
l’enregistrement (ORC) ..................................... 58
Désactivation de la fonction STEADY SHOT ... 59
— pour la lecture et le montage —
Recherche des limites de la date enregistrée .... 81
Pour revenir à un endroit prédéfini ................... 83
Localisation de la position de repérage ............. 84
Insertion du code temporel RC sur une
cassette enregistrée ............................................ 89
Montage sur une autre cassette .......................... 91
Avant de commencer / Voor ingebruikname
Préparation
Charge et installation de la batterie ..................... 8
Introduction d’une cassette ................................. 12
— pour le réglage manuel —
Sélection des modes de réglage automatique/
manuel ................................................................. 60
Mise au point manuelle ....................................... 62
Utilisation de la fonction PROGRAM AE ......... 64
A propos de la fonction PROGRAM AE ........ 64
Utilisation du mode de priorité à l’ouverture 65
Utilisation du mode de priorité
à l’obturateur ................................................... 66
Utilisation du mode de crépuscule ................. 68
Utilisation du mode manuel ............................... 69
Utilisation de l’obturateur lent ........................... 72
Conseils pour le réglage manuel ........................ 73
Prises de vue à contre-jour .................................. 75
Réglage de la luminosité de l’image .................. 76
Réglage de la balance des blancs ........................ 77
Informations complémentaires
Remplacement de la pile au lithium du
caméscope ........................................................... 93
Réglage de la date et de l’heure .......................... 95
Cassettes utilisables et modes de lecture .......... 96
Conseils d’utilisation de la batterie .................... 98
Informations sur l’entretien et précautions .... 104
Utilisation du caméscope à l’étranger ............. 109
Dépannage ........................................................... 110
Spécifications ....................................................... 118
Identification des composants .......................... 120
Indicateurs d’avertissement .............................. 130
Index ..................................................................... 131
3
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Nederlands
Inhoudsopgave
Voor ingebruikname
Over deze handleiding .......................................... 5
Controle van de geleverde toebehoren ............... 7
Om te beginnen
Het batterijpak opladen en installeren ................ 8
Een cassette in de camcorder plaatsen .............. 12
Basisbediening
Opnemen met de camera .....................................
In- en uitzoomen ................................................
Wenken voor betere opnamen ............................
De opgenomen beelden controleren ..................
Aansluitingen voor videoweergave ...................
Een band afspelen .................................................
13
16
18
20
21
23
Uitgebreide mogelijkheden
Diverse bronnen van stroomvoorziening ......... 28
Gebruik van het lichtnet ................................... 28
De oorspronkelijke instellingen wijzigen .......... 31
— voor opnemen met de camera —
Opnemen met datum of tijd ................................
Fade-in en fade-out ..............................................
Beelden laten overlappen ....................................
Stilstaand beeld wegvegen ..................................
Beeldeffecten .........................................................
Een stilstaand beeld opnemen ............................
Een aantal stilstaande beelden achtereenvolgens opnemen ...............................................
Een stilstaand beeld over een bewegend beeld
heen weergeven .................................................
Midden in een bespeelde band een beeld
opnieuw opnemen .............................................
De breedbeeldfunctie gebruiken ........................
De stand START/STOP selecteren ....................
Een titel invoegen .................................................
Zelf titels maken ...................................................
De conditie van de band controleren
voordat u gaat opnemen (ORC) ......................
De functie STEADY SHOT opheffen .................
35
36
37
39
41
43
45
46
48
50
52
53
56
— voor handmatige aanpassingen —
Automatische of handmatige bediening ........... 61
Handmatig scherpstellen ..................................... 62
De functie PROGRAM AE gebruiken ............... 64
Over de functie PROGRAM AE ...................... 64
Prioriteit geven aan de stand van het
diafragma ......................................................... 65
Prioriteit geven aan de stand van de
sluiter ................................................................ 66
De schemerstand gebruiken ............................. 68
Handmatig instellen ............................................. 69
Een langzame sluiter gebruiken ......................... 72
Tips voor handmatig aanpassen ........................ 73
Filmen met tegenlicht ........................................... 75
De helderheid aanpassen .................................... 76
De witbalans aanpassen ...................................... 77
— voor weergeven en monteren —
Grenzen tussen opnamedatums zoeken ........... 81
Teruggaan naar een vastgelegd punt ................ 83
Markeerpunten terugvinden .............................. 84
De RC-tijdcode op een bespeelde band
zetten ................................................................... 89
Monteren op een andere band ............................ 91
Aanvullende informatie
De lithiumbatterij in de camcorder
vervangen ........................................................... 93
Datum en tijd instellen ......................................... 95
Bruikbare cassettes en weergavestanden .......... 96
Tips voor gebruik van het batterijpak ............... 98
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen ............ 104
Gebruik van uw camcorder in het
buitenland ......................................................... 109
Verhelpen van storingen ................................... 114
Technische gegevens .......................................... 119
Plaats en functie van de bedieningsorganen .. 120
Waarschuwingslampjes ..................................... 130
Index ....................................................... Achterzijde
58
59
4
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Avant de commencer
Utilisation du présent
mode d’emploi
Remarque sur les systèmes
couleur de télévision
Les systèmes couleur diffèrent d’un pays à
l’autre. Pour regarder vos enregistrements sur un
téléviseur, vous devez utiliser un téléviseur
fonctionnant suivant le système PAL.
Remarque sur les droits
d’auteur
Les émissions de télévision, les films, les cassettes
vidéo et autres matériaux peuvent être protégés
par des droits d’auteur. L’enregistrement non
autorisé de tels matériaux peut être en infraction
avec la législation sur les droits d’auteur.
Over deze
handleiding
Namen van knoppen en toetsen, alsmede
instellingen van de camcorder zijn in de
handleiding in hoofdletters gezet.
Bijvoorbeeld: “Zet de POWER schakelaar op
CAMERA.”
Het teken ≥ geeft in de afbeeldingen aan dat u ter
bevestiging een pieptoon hoort.
Opmerking over TVkleursystemen
TV-kleursystemen verschillen van land tot land.
Wanneer u de opgenomen beelden op een TV
wilt weergeven, moet die TV (net als deze
camcorder) werken volgens het PAL-systeem.
Opmerking over het
auteursrecht
Avant de commencer / Voor ingebruikname
Dans le présent mode d’emploi, les boutons et les
positions de réglage sur le caméscope sont
imprimés en lettres majuscules.
Par ex., réglez le commutateur POWER sur
CAMERA.
Comme indiqué par ≥ dans les illustrations, vous
pouvez activer un bip sonore pour confirmer vos
manipulations.
Voor ingebruikname
Beeldmateriaal, bijvoorbeeld
televisieprogramma’s, films en videobanden, kan
beschermd zijn door het auteursrecht. Het
zonder toestemming opnemen van dergelijk
materiaal kan derhalve strafbaar zijn.
5
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation du présent mode
d’emploi
Over deze handleiding
Précautions d’utilisation du
caméscope
Voorzorgsmaatregelen voor de
camcorder
• Evitez de mouiller le caméscope. Protégez le
caméscope de la pluie et de l’eau de mer. L’eau
peut en effet provoquer une telle défaillance de
l’appareil, qu’il est parfois impossible de le
réparer [a].
• Ne soumettez jamais le caméscope à des
températures supérieures à 60°C (140°F), par
exemple dans une voiture garée au soleil ou en
le laissant sous la lumière directe du soleil [b].
[a]
Notre responsabilité ne pourra pas être
engagée si l’enregistrement ou la lecture d’une
cassette vidéo a été impossible en raison d’un
dysfonctionnement du caméscope.
• Laat de camcorder niet nat worden. Houd het
apparaat altijd uit de regen en weg van
opspattend water, vooral zeewater. Water kan
het apparaat soms zodanig beschadigen, dat
reparatie niet meer mogelijk is [a].
• Leg de camcorder nooit op plaatsen waar de
temperatuur kan oplopen tot boven de 60°C,
bijvoorbeeld in een in de zon geparkeerde auto
[b].
[b]
Indien de opname of weergave als gevolg van
een defect aan de camcorder, videoband,
enzovoort is mislukt, wordt geen
schadevergoeding verleend.
6
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Vérification des
accessoires fournis
Vérifiez si les accessoires suivants vous ont été
fournis avec votre caméscope.
Controle van de
geleverde toebehoren
Controleer of de volgende toebehoren bij uw
camcorder aanwezig zijn.
2
3
4
5
6
7
8
9
!º
Avant de commencer / Voor ingebruikname
1
1 Télécommande sans fil (1) (p.125)
1 Draadloze afstandsbediening (1) (p.125)
2 Batterie NP-F530 (1) (p.8)
2 Batterijpak NP-F530 (1) (p.8)
3 Adaptateur secteur AC-V316 ou AC-V316A
(1) (p.8, 28)
3 Netspanningsadapter AC-V316 of
AC-V316A (1) (p.8, 28)
4 Pile au lithium CR2025 (1) (p.93)
La pile au lithium est déjà installée dans votre
caméscope.
4 Lithiumbatterij CR2025 (1) (p.93)
Reeds in de camcorder geïnstalleerd.
5 Piles R6 (AA) pour la télécommande (2)
(p.126)
6 Câble de connexion A/V (1) (p.21, 22)
7 Adaptateur à 21 broches (1) (p.22)
8 Bandoulière (1) (p.127)
9 Boîtier à piles (1) (p.29)
!º Bouchon d’objectif (1) (p.13, 79)
Ce bouchon d’objectif se trouve déjà sur votre
caméscope.
5 R6-batterijen (AA) voor afstandsbediening
(2) (p.126)
6 Audio/video-aansluitsnoer (1) (p.21, 22)
7 21-polige verloopstekker (1) (p.22)
8 Schouderband (1) (p.127)
9 Batterijhouder (1) (p.29)
!º Lensdop (1) (p.13, 79)
Reeds aan de camcorder bevestigd.
7
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Préparation
Charge et installation
de la batterie
Om te beginnen
Het batterijpak
opladen en installeren
Avant d’utiliser votre caméscope, vous devez
commencer par charger et installer la batterie.
Servez-vous de l’adaptateur secteur fourni pour
charger la batterie.
Voordat u de camcorder kunt gebruiken, moet u
eerst het batterijpak opladen en installeren. U
laadt het batterijpak op met de bijgeleverde
netspanningsadapter.
Ce caméscope fonctionne avec une batterie
“InfoLITHIUM”. Si vous faites fonctionner votre
caméscope avec un autre type de batterie, il se
peut que votre caméscope ne fonctionne pas
correctement ou que l’autonomie de la batterie
s’en trouve réduite.
Deze camcorder werkt op een “InfoLITHIUM”
batterij. Als u een andere batterij voor de
camcorder gebruikt, is het mogelijk dat de
camcorder niet werkt of dat de batterij minder
lang meegaat.
“InfoLITHIUM” est une marque déposée de
Sony Corporation.
Charge de la batterie
Chargez la batterie sur une surface plane
exempte de vibrations.
(1) Branchez le cordon d’alimentation sur une
prise murale.
(2) Alignez la face de la batterie identifiée par le
repère z sur le rebord de l’obturateur de
borne de l’adaptateur secteur, puis faites
glisser la batterie dans le sens de la flèche. Le
témoin CHARGE (orange) s’allume. La charge
commence.
Lorsque la charge est terminée, le témoin
CHARGE s’éteint. Si vous utilisez la batterie
directement après que le témoin CHARGE s’est
éteint, elle offrira une autonomie normale
(charge normale). Si vous laissez la batterie en
place pendant environ une heure de plus, elle
offrira une plus grande autonomie (charge
complète). Débranchez l’appareil de la prise
murale, retirez la batterie et installez-la sur le
caméscope. Vous pouvez aussi utiliser la batterie
avant qu’elle soit complètement chargée.
1
“InfoLITHIUM” is een handelsmerk van Sony
Corporation.
Het batterijpak opladen
Kies voor het opladen een stabiel, horizontaal
oppervlak dat niet blootstaat aan trillingen.
(1) Steek de stekker in het stopcontact.
(2) Plaats de kant van het batterijpak die wordt
aangegeven met het teken z op één lijn met
de rand van de aansluitklem op de
netspanningsadapter. Plaats het batterijpak
vervolgens in de adapter en schuif het in de
richting van de pijl. Het CHARGE lampje gaat
(oranje) branden. Het opladen begint.
Wanneer het opladen voltooid is, gaat het
CHARGE lampje uit. Als het batterijpak in
gebruik wordt genomen direct nadat het
CHARGE lampje is uitgegaan, heeft het een
gewone gebruiksduur (normaal opladen). Als u
het nog circa een uur langer oplaadt, gaat het
batterijpak langer mee (volledig opladen). Haal
de stekker uit het stopcontact, verwijder het
batterijpak uit de netspanningsadapter en
installeer het in de camcorder. U kunt het
batterijpak ook al gebruiken voordat het
helemaal is opgeladen.
2
8
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Charge et installation de la
batterie
Temps de charge
Het batterijpak opladen en
installeren
Oplaadtijd
Temps de charge* (min.)
Batterijpak
170 (110)
NP-F530 (bijgeleverd)
Oplaadtijd* (min.)
170 (110)
NP-F730
250 (190)
NP-F730
250 (190)
NP-F930
330 (270)
NP-F930
330 (270)
* Durée approximative en minutes pour charger
une batterie épuisée au moyen de l’adaptateur
secteur fourni (charge complète). (Des
températures basses entraînent une augmentation
du temps de charge.)
La durée requise pour une charge normale est
indiquée entre parenthèses.
* Aantal minuten dat bij benadering nodig is om
een leeg batterijpak volledig op te laden met de
bijgeleverde netspanningsadapter (volledig
opladen). (Bij lagere temperaturen is de oplaadtijd
langer.)
Tussen haakjes staat de tijd die nodig is voor
normaal opladen.
Autonomie de la batterie
Gebruiksduur
Batterie
Durée
Durée
d’enregistrement d’enregistrement
continu1) (min.)
typique2) (min.)
NP-F530
(fournie)
110 (100)
65 (60)
NP-F730
250 (225)
NP-F930
400 (360)
Batterijpak
Gebruiksduur bij Gebruiksduur
bij normaal
continu
opnemen1) (min.) gebruik2) (min.)
NP-F530
(bijgeleverd)
110 (100)
65 (60)
150 (135)
NP-F730
250 (225)
150 (135)
225 (200)
NP-F930
400 (360)
225 (200)
L’autonomie d’une batterie entièrement chargée
est indiquée sans parenthèses. L’autonomie
d’une batterie chargée normalement est indiquée
entre parenthèses.
L’autonomie de la batterie est plus courte si vous
utilisez le caméscope dans un environnement
froid.
1) Durée approximative d’enregistrement
continu en intérieur.
2) Durée approximative en minutes lorsque vous
enregistrez par séquences répétées, en
utilisant le zoom et en coupant l’alimentation
entre les prises de vue. L’autonomie réelle
peut être plus courte.
Préparation / Om te beginnen
Batterie
NP-F530 (fournie)
De gebruiksduur van een volledig opgeladen
batterij staat buiten de haakjes. De gebruiksduur
van een normaal opgeladen batterij staat tussen
de haakjes.
De gebruiksduur is korter als de camcorder in
een koude omgeving wordt gebruikt.
1) Gebruiksduur, bij benadering, bij continu
opnemen binnenshuis.
2) Gebruiksduur in minuten, bij benadering,
tijdens filmen met herhaaldelijk starten/
stoppen van de opnamen, in- en uitzoomen,
en in- en uitschakelen van de camcorder. De
gebruiksduur kan in werkelijkheid korter
uitvallen.
9
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Charge et installation de la
batterie
Het batterijpak opladen en
installeren
Remarque sur l’indication de l’autonomie
résiduelle de la batterie en cours
d’enregistrement
L’autonomie résiduelle s’affiche dans le viseur. Il
est cependant possible qu’elle ne s’affiche pas
correctement suivant les conditions d’utilisation.
Opmerking over de aanduiding van de
resterende gebruiksduur tijdens het opnemen
De resterende gebruiksduur wordt weergegeven
in de zoeker. Soms wordt deze informatie echter
niet correct weergegeven. Dit is afhankelijk van
de gebruiksomstandigheden.
Pour retirer la batterie
Het batterijpak verwijderen
Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.
Schuif het batterijpak in de richting van de pijl.
Remarques sur la charge de la batterie
•Lorsque le cycle de charge de la batterie est
terminé, le témoin CHARGE reste allumé
pendant un certain temps après que vous avez
retiré la batterie et débranché le cordon
d’alimentation. C’est normal.
•Si le témoin CHARGE ne s’allume pas,
débranchez le cordon d’alimentation. Après
une minute environ, rebranchez le cordon
d’alimentation.
•Vous ne pouvez pas utiliser le caméscope à
l’aide de l’adaptateur secteur pendant la charge
de la batterie.
•Lorsque vous installez une batterie
complètement chargée, le témoin CHARGE
s’allume une fois et puis s’éteint.
Opmerkingen over het opladen van het
batterijpak
•Het CHARGE lampje blijft na het opladen nog
even branden, ook al is het batterijpak
verwijderd en de stekker uit het stopcontact
gehaald. Dit is normaal.
•Als het CHARGE lampje niet gaat branden,
haalt u de stekker uit het stopcontact. Steek de
stekker na ongeveer een minuut weer in het
stopcontact.
•U kunt de camcorder niet met de
netspanningsadapter gebruiken terwijl het
batterijpak wordt opgeladen.
•Wanneer een volledig opgeladen batterijpak
wordt geïnstalleerd, licht het CHARGE lampje
eenmaal op en gaat dan uit.
10
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Charge et installation de la
batterie
Het batterijpak opladen en
installeren
Installation de la batterie
Het batterijpak installeren
Breng de groeven op het batterijpak op één lijn
met de uitsparingen van de camcorder en schuif
het batterijpak omlaag totdat het stevig op zijn
plaats klikt.
Zorg ervoor dat het batterijpak stevig vastzit.
Lorsque la batterie NP-F930 est installée
Nous vous recommandons de relever légèrement
le viseur.
Wanneer het NP-F930 batterijpak is geplaatst
Raden wij u aan om de zoeker lichtjes omhoog te
heffen.
Remarque à propos du transport du
caméscope
Ne transportez pas le caméscope en le saisissant
par la batterie.
Opmerking betreffende het dragen van de
camcorder
Neem het batterijpak niet vast om de camcorder
te dragen.
Pour retirer la batterie
Het batterijpak verwijderen
Tout en appuyant sur BATT (batterie) PUSH,
faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.
Houd BATT PUSH ingedrukt en schuif het
batterijpak terug in de richting van de pijl.
Préparation / Om te beginnen
Alignez les rainures de la batterie sur les
encoches du caméscope et faites glisser la batterie
vers le bas jusqu’à ce qu’elle s’engage sur le
levier de dégagement de la batterie et
s’encliquette.
Assurez-vous que la batterie est installée
correctement.
BATT PUSH
11
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Introduction d’une
cassette
Assurez-vous qu’une source d’alimentation est
raccordée. Si vous voulez enregistrer suivant le
système Hi8, utilisez une cassette vidéo H.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton bleu du
commutateur EJECT, faites-le glisser dans le
sens de la flèche. Le compartiment de la
cassette se soulève et s’ouvre
automatiquement.
(2) Introduisez une cassette avec la fenêtre
orientée vers l’extérieur.
(3) Refermez le compartiment de la cassette en
appuyant sur le repère “PUSH” situé sur le
compartiment de la cassette. Le compartiment
de la cassette se referme automatiquement.
1
2
Een cassette in de
camcorder plaatsen
Zorg ervoor dat de spanningsbron is aangesloten.
Wanneer u wilt opnemen met het Hi8 systeem,
moet u een H cassette gebruiken.
(1) Houd het kleine blauwe knopje op de EJECT
schakelaar ingedrukt en schuif de schakelaar
in de richting van de pijl. De cassettehouder
komt automatisch omhoog en gaat open.
(2) Plaats een cassette met het venster aan de
buitenzijde in de houder.
(3) Sluit de cassettehouder door hem dicht te
drukken op de plaats waar u de aanduiding
“PUSH” ziet. De cassettehouder gaat
automatisch weer omlaag.
3
PUSH
Pour éjecter la cassette
De cassette uitnemen
Tout en appuyant sur le petit bouton bleu du
commutateur EJECT, faites-le glisser dans le sens
de la flèche.
Houd het kleine blauwe knopje op de EJECT
schakelaar ingedrukt en schuif de schakelaar in
de richting van de pijl.
Pour éviter un effacement accidentel
Ongewenst wissen voorkomen
Faites glisser le taquet de la cassette de manière à
exposer la marque rouge. Si vous introduisez une
cassette alors que la marque rouge est visible et
que vous refermez le compartiment de la
cassette, le caméscope émet quelques bips
sonores. Les indicateurs L et 6 clignotent dans
le viseur et il est impossible d’enregistrer sur la
cassette.
Pour réenregistrer sur cette cassette, vous devez
ramener le taquet dans l’autre sens de manière à
masquer la partie rouge.
Schuif het wispreventienokje op de cassette uit,
zodat het rode vlakje zichtbaar wordt. Als u de
cassette in de camcorder plaatst terwijl het rode
vlakje zichtbaar is, klinken er enige pieptonen
wanneer u de cassettehouder sluit. Als u probeert
op te nemen terwijl het rode vlakje zichtbaar is,
beginnen de aanduidingen L en 6 te knipperen
in de zoeker. U kunt dan niet opnemen.
Wanneer u weer wilt opnemen op deze band,
moet u het wispreventienokje terugschuiven op
het rode vlakje.
12
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Opérations de base
Basisbediening
Opnemen met de camera
Vérifiez si une source d’alimentation est
raccordée et si une cassette a été introduite dans
le caméscope. Avant de réaliser une prise de vue
d’un événement unique, effectuez un test
d’enregistrement de manière à vérifier si le
caméscope fonctionne correctement.
Si vous utilisez le caméscope pour la première
fois, mettez-le sous tension et réglez la date et
l’heure avant de commencer à enregistrer des
images (p.95).
(1) Retirez le bouchon d’objectif.
(2) Tout en appuyant sur le petit bouton vert du
commutateur POWER, amenez celui-ci sur
CAMERA.
(3) Relevez le commutateur STANDBY.
(4) Appuyez sur START/STOP. Le caméscope
démarre l’enregistrement. L’indicateur “REC”
apparaît et le témoin rouge s’allume dans le
viseur. Les témoins d’enregistrement/batterie
à l’avant du caméscope s’allument également.
Zorg ervoor dat de spanningsbron is aangesloten
en dat er een cassette in de camcorder is
geplaatst. Voordat u een eenmalige gebeurtenis
gaat filmen, verdient het aanbeveling een
proefopname te maken om te controleren of de
camcorder naar wens functioneert.
Wanneer u de camcorder voor het eerst gaat
gebruiken, zet u het apparaat aan om de juiste
lokale datum en tijd in te stellen voordat u begint
op te nemen. (p.95)
(1) Verwijder de lensdop.
(2) Houd het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar ingedrukt en zet de schakelaar op
CAMERA.
(3) Draai de STANDBY schakelaar omhoog.
(4) Druk op de START/STOP knop. De
camcorder begint met opnemen. De
aanduiding “REC” verschijnt en het rode
lampje in de zoeker gaat branden. Ook de
batterij- en opnamelampjes aan de voorkant
zijn nu aan.
2
Opérations de base / Basisbediening
Réalisation de prises de vue
POWER
CAMERA
3
L
OFF
K
OC
PLAYER
S
TA
STBY
0:00:00
L
4
ND BY
K
OC
S
TA
ND BY
40min
REC
0:00:01
40min
1
13
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réalisation de prises de vue
Pour interrompre momentanément
l’enregistrement [a]
Appuyez à nouveau sur START/STOP.
L’indicateur “STBY” apparaît dans le viseur
(mode de veille).
Opnemen met de camera
De opname tijdelijk onderbreken [a]
Druk weer op de START/STOP knop. In de
zoeker verschijnt de aanduiding “STBY”
(standby).
Stoppen met opnemen [b]
Pour terminer un enregistrement [b]
Appuyez à nouveau sur START/STOP. Abaissez
le commutateur STANDBY et réglez le
commutateur POWER sur OFF. Ejectez la
cassette, retirez la batterie et réinstallez le
bouchon sur l’objectif.
[a]
Druk weer op de START/STOP knop. Draai de
STANDBY schakelaar omlaag en zet de POWER
schakelaar op OFF. Neem vervolgens de cassette
uit, verwijder het batterijpak en plaats de
lensdop op de lens.
TA
K
OC
TA
S
ND BY
L
K
OC
S
S
TA
STBY
0:35:20
L
L
[b]
K
OC
ND BY
ND BY
Mise au point de l’oculaire du viseur
Het zoekerbeeld scherpstellen
Si vous ne voyez pas clairement les indicateurs
dans le viseur ou après qu’une autre personne a
utilisé le caméscope, réglez la mise au point de
l’oculaire du viseur. Tournez la bague de réglage
de l’oculaire du viseur jusqu’à ce que les
indicateurs du viseur soient parfaitement nets.
Als de aanduidingen in de zoeker niet duidelijk
leesbaar zijn, of wanneer de camcorder door
iemand anders is gebruikt, moet u het
zoekerbeeld scherpstellen. Draai aan de
scherpstelring totdat de aanduidingen in de
zoeker scherp in beeld zijn.
Remarque sur le mode de veille
Si vous laissez le caméscope pendant plus de 5
minutes en mode de veille alors qu’une cassette
se trouve à l’intérieur, le caméscope se met
automatiquement hors tension afin de prévenir la
décharge de la batterie et l’usure de la bande
magnétique. Pour revenir en mode de veille,
abaissez et relevez ensuite à nouveau le
commutateur STANDBY. Pour démarrer
l’enregistrement, appuyez sur START/STOP.
Opmerking over Standby
Als u de camcorder in de Standby-stand laat
staan terwijl een cassette in het apparaat is
geplaatst, schakelt de camcorder zichzelf na vijf
minuten automatisch uit. Dit voorkomt
uitputting van de batterij en slijtage van de band.
Als u vervolgens terug wilt naar Standby, draait
u de STANDBY schakelaar eenmaal omlaag en
weer omhoog. Als u wilt beginnen met opnemen,
drukt u op de START/STOP knop.
14
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réalisation de prises de vue
Remarques sur l’enregistrement
Si vous enregistrez à partir du début de la
cassette, faites d’abord défiler la bande
magnétique pendant environ 15 secondes avant
de commencer la prise de vue proprement dite.
Ainsi, vous ne ratez pas le début de la scène
lorsque vous visionnez la cassette.
Remarques sur le compteur de bande
•Le compteur de bande indique la durée écoulée
de l’enregistrement ou de la lecture. Servezvous en comme repère. La durée réelle diffère
cependant de quelques secondes de la valeur
indiquée. Pour remettre le compteur à zéro,
appuyez sur la touche COUNTER RESET.
•Si la cassette a été enregistrée à la fois dans les
modes SP et LP, la durée d’enregistrement
indiquée par le compteur de bande est
incorrecte. Si vous prévoyez d’effectuer un
montage en vous basant sur le compteur de
bande, effectuez vos enregistrements dans le
même mode (SP ou LP).
Remarque sur le bip sonore
Comme indiqué par le sigle ≥ dans les
illustrations, le caméscope émet un bip sonore de
confirmation chaque fois que vous le mettez sous
tension ou que vous commencez à enregistrer, et
deux bips sonores quand vous arrêtez
l’enregistrement. Le caméscope émet une série de
bips d’avertissement pour vous avertir de
conditions inhabituelles.
Notez que les bips sonores ne sont pas
enregistrés sur la cassette. Si vous voulez
désactiver la fonction de bip sonore, sélectionnez
“OFF” dans le menu système.
Opmerkingen over de opnamestand
•Deze camcorder kan opnemen en weergeven
met twee snelheden: SP (Standard Play) en LP
(Long Play). De weergavekwaliteit zal bij LPsnelheid echter iets lager zijn dan bij SP.
•Wanneer een band die op deze camcorder is
opgenomen met LP-snelheid, wordt afgespeeld
op een ander type 8 mm camcorder of
videorecorder, is de weergavekwaliteit wellicht
niet zo goed als op deze camcorder.
Opmerking over het opnemen
Wanneer u vanaf het begin van een band gaat
opnemen moet u die band ongeveer 15 seconden
laten lopen voordat u daadwerkelijk begint met
opnemen. Hierdoor voorkomt u dat er
openingsscènes ontbreken wanneer u de band
afspeelt.
Opmerkingen over de bandteller
•De bandteller geeft de verstreken opname- of
weergavetijd aan. Gebruik deze aanduiding als
een richtsnoer. Er zal altijd een aantal seconden
verschil zijn met de werkelijk verstreken tijd.
Als u de teller op nul wilt zetten, drukt u op
COUNTER RESET.
•Als op een band afwisselend met SP- en LPsnelheid is opgenomen, geeft de bandteller niet
de juiste tijd aan. Bent u van plan de band te
monteren met behulp van de bandteller, dan
moet u één opnamesnelheid (SP of LP)
gebruiken.
Opérations de base / Basisbediening
Remarques sur le mode d’enregistrement
•Ce caméscope assure l’enregistrement et la
lecture dans les modes SP (lecture normale) et
LP (longue durée). La qualité de restitution en
mode LP n’est cependant pas aussi bonne qu’en
mode SP.
•Si vous reproduisez une cassette enregistrée en
mode LP sur ce caméscope sur d’autres types
de caméscopes ou de magnétoscopes 8 mm, la
qualité de restitution de l’image risque de ne
pas être aussi bonne que sur ce caméscope.
Opnemen met de camera
Opmerking over de pieptonen
Zoals in de afbeeldingen met een ≥ is
aangegeven, klinkt er een pieptoon wanneer u de
camcorder inschakelt of wanneer u begint met
opnemen. Wanneer u het opnemen beëindigt,
klinken er zelfs twee pieptonen, ter bevestiging
van uw handeling. Ook kunt u verscheidene
pieptonen horen als waarschuwingssignaal dat er
iets mis is met de camcorder.
Overigens worden de pieptonen niet op de band
opgenomen. U kunt de pieptonen desgewenst
uitschakelen door bij de desbetreffende functie in
het menusysteem “OFF” te kiezen.
15
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réalisation de prises de vue
Opnemen met de camera
Utilisation de la fonction zoom
In- en uitzoomen
Le zoom est une technique de prise de vue qui
permet de modifier la taille du sujet dans la
scène.
Pour réaliser des enregistrements vidéo ayant
une touche plus professionnelle, n’abusez pas du
zoom.
Côté “T” : téléobjectif (le sujet paraît plus
proche)
Côté “W” : grand angle (le sujet paraît plus
éloigné)
Zoomen is een opnametechniek waarmee u het
formaat van uw onderwerp in het beeldveld kunt
bepalen.
Voor een professioneel ogend resultaat verdient
het aanbeveling de zoomfunctie met mate toe te
passen.
“T” betekent: ‘Telephoto’ (tele-opname; het
onderwerp lijkt dichterbij)
“W” betekent: ‘Wide-angle’ (groothoek-opname;
het onderwerp lijkt verder weg)
W
T
W
W
Vitesse de zoom (zoom à vitesse
variable)
Déplacez légèrement le levier du zoom motorisé
pour un zoom à faible vitesse et plus loin pour
un zoom plus rapide.
Réalisation d’une prise de vue avec le zoom en
position de téléobjectif
Si vous ne parvenez pas à obtenir une image
nette lorsque vous avez réglé le zoom en position
de téléobjectif, faites un zoom arrière vers le côté
“W” du levier du zoom motorisé jusqu’à ce que
l’image soit nette. Vous pouvez filmer un sujet
distant d’environ 80 cm (2 5/8 pieds) de la surface
de l’objectif en position de téléobjectif ou
d’environ 1 cm ( 1/2 pouce) en position grand
angle.
T
T
Zoomsnelheid (Variabel zoomen)
Verstel de zoomknop een beetje voor een trage
zoombeweging. Druk de knop verder in voor
sneller zoomen.
Scherpstellen in de telestand
Als u in de uiterste telestand (T) uw onderwerp
niet scherp in beeld kunt krijgen, drukt u op de
W-kant van de zoomknop totdat het beeld scherp
is. In de telestand kunt u scherpstellen op
voorwerpen die minimaal 80 cm van de lens
verwijderd zijn, terwijl in de groothoekstand (W)
dit minimum slechts 1 cm is.
16
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réalisation de prises de vue
Opmerkingen over digitaal zoomen
• Meer dan 21x zoomen verloopt digitaal. In dat
geval neemt de beeldkwaliteit af naarmate u
dichter bij de “T”-kant van de zoomknop komt.
Als u geen gebruik wenst te maken van digitaal
zoomen, zet u in het menusysteem de D ZOOM
functie op OFF.
• Het rechteruiteinde [a] van de zoomindicator
vertegenwoordigt het digitale zoomgebied, het
linkergedeelte [b] geeft het optische
zoomgebied aan. Als u D ZOOM instelt op
OFF, verdwijnt het gebied [a].
W
W
T
T
[b]
[a]
Opérations de base / Basisbediening
Remarques sur le zoom numérique
•Un rapport de zoom de plus de 21x est effectué
numériquement, mais la qualité de l’image se
détériore si vous allez au-delà de la position
“T”. Si vous ne souhaitez pas utiliser le zoom
numérique, réglez la fonction D ZOOM sur
OFF dans le menu système.
•Le côté droit [a] de l’indicateur de zoom
motorisé indique la zone de zoom numérique et
le côté gauche [b] la zone de zoom optique. Si
vous réglez la fonction D ZOOM sur OFF, la
zone [a] disparaît.
Opnemen met de camera
17
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Conseils pour de
meilleures prises de vue
Pour les prises de vue à main levée, vous
obtiendrez de meilleurs résultats en tenant le
caméscope selon les recommandations suivantes:
[a]
Wenken voor betere
opnamen
Voor video-opnamen uit de hand verkrijgt u een
beter resultaat beter resultaat als u bij het
vasthouden van de camcorder de volgende
suggesties ter harte neemt:
[b]
1
2
3
•Maintenez le caméscope fermement et serrez la
courroie de maintien de façon à pouvoir
actionner facilement les commandes avec le
pouce [a].
•Placez le coude droit le long du corps.
•Placez la main gauche sous le caméscope pour
le soutenir. Attention de ne pas toucher le
microphone intégré.
•Placez fermement l’oeil contre l’oeilleton du
viseur.
•Utilisez le cadre du viseur comme guide pour
déterminer le plan horizontal.
•Vous pouvez aussi vous accroupir pour obtenir
un angle de prise de vue intéressant. Relevez le
viseur pour des prises de vue à partir d’une
position basse [b].
Placez le caméscope sur une surface plane ou
utilisez un trépied
Essayez de placer le caméscope sur une table ou
sur toute autre surface plane à la hauteur
adéquate. Si vous disposez d’un trépied pour
appareil photo, vous pouvez également l’utiliser
pour votre caméscope.
Assurez-vous cependant que la longueur de la
vis du trépied ne dépasse pas 6,5 mm
(9/32 pouces). La vis risque sinon
d’endommager des composants internes du
caméscope.
•Houd de camcorder stevig vast en gebruik
daarbij de handgreepband, zodat u de
camcorder gemakkelijk met de duim kunt
bedienen [a].
•Druk uw rechterelleboog in uw zij.
•Ondersteun de camcorder met uw linkerhand.
Let op dat u de ingebouwde microfoon niet
aanraakt.
•Plaats uw oog stevig tegen de oogkap van de
zoeker.
•Gebruik het kader van de zoeker om het
horizontale vlak te bepalen.
•Voor een interessant effect kunt u ook opnamen
maken vanuit een laag gezichtspunt. Klap in
dat geval de zoeker omhoog [b].
Plaats de camcorder op een vlakke
ondergrond of gebruik een statief
Probeer de camcorder op een tafelblad of een
andere vlakke ondergrond te plaatsen. Als u over
een statief voor fototoestellen beschikt, kunt u dit
ook voor de camcorder gebruiken.
Wanneer u een statief gebruikt van een ander
merk dan Sony, moet u erop letten dat de
bevestigingsschroef van het statief korter is dan
6,5 mm. Een langere schroef kan het inwendige
van de camcorder beschadigen.
18
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Conseils pour de meilleures
prises de vue
Si vous portez des lunettes
Vous pouvez replier l’oeilleton de façon à
percevoir une meilleure visualisation dans le
viseur [c].
[c]
[d]
Tip voor brildragers
U kunt de oogkap wegbuigen voor een beter
zicht op de zoeker [c].
Voorzichtig met de zoeker
•Til de camcorder nooit op aan de zoeker [d].
•Zet de camcorder nooit zodanig neer, dat de
zoeker op de zon gericht is. Hierdoor kan het
inwendige van de zoeker beschadigd raken.
Wees voorzichtig bij het gebruik van de
camcorder in het zonlicht of in de buurt van
een raam [e].
[e]
Opérations de base / Basisbediening
Précautions concernant le viseur
•Ne soulevez pas le caméscope par le viseur [d].
•Ne placez pas le caméscope de telle sorte que le
viseur soit dirigé vers le soleil. Il pourrait en
résulter une détérioration interne du viseur.
Evitez de laisser le caméscope exposé au soleil
ou près d’une fenêtre [e].
Wenken voor betere opnamen
19
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Contrôle de l’image
enregistrée
La fonction EDITSEARCH vous permet de
visionner la dernière scène enregistrée ou de
contrôler l’image enregistrée dans le viseur.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert du
commutateur POWER, amenez celui-ci sur
CAMERA.
(2) Relevez le commutateur STANDBY.
(3) Appuyez brièvement sur le côté – (Œ) de la
touche EDITSEARCH; les dernières secondes
de la séquence enregistrée sont alors
reproduites (contrôle d’enregistrement).
Maintenez le côté – de la touche
EDITSEARCH enfoncé jusqu’à ce que le
caméscope soit revenu à la scène que vous
souhaitez contrôler. La dernière séquence
enregistrée est reproduite. Pour avancer,
appuyez sur le côté (+) de la touche
EDITSEARCH (Edit Search).
Met EDITSEARCH kunt u snel de laatste
opgenomen beelden terugzien of zelfs de hele
opname op het zoekerscherm nakijken.
(1) Houd het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar ingedrukt en zet de schakelaar op
CAMERA.
(2) Draai de STANDBY schakelaar omhoog.
(3) Druk kort op de – (Œ) kant van de
EDITSEARCH knop; de laatste paar seconden
van de opname worden weergegeven
(Opname-controlefunctie).
Houd de – kant van de EDITSEARCH knop
ingedrukt totdat de camcorder de gewenste
scène weergeeft. Het laatste gedeelte van de
opnamen wordt afgespeeld. Als u vooruit wilt
gaan houdt u de + kant ingedrukt (Montagezoekfunctie).
POWER
CAMERA
2
L
1
De opgenomen
beelden controleren
OFF
K
OC
S
TA
PLAYER
3
EDITSEARCH
ND BY
Œ
EDITSEARCH
Œ
EDITSEARCH
Œ
Pour arrêter la lecture
Stoppen met weergeven
Relâchez la touche EDITSEARCH.
Laat de EDITSEARCH knop los.
Pour enregistrer à nouveau
Het opnemen hervatten
Appuyez sur START/STOP. L’enregistrement
reprend à partir de l’endroit où vous avez relâché
EDITSEARCH. Si vous n’avez pas éjecté la
cassette, la transition entre la dernière scène et la
nouvelle scène sera progressive.
Druk op de START/STOP knop. Het opnemen
wordt hervat vanaf het punt waar u de
EDITSEARCH knop hebt losgelaten. Zolang u de
cassette niet uit de camcorder haalt, zal de
nieuwe opname zonder onderbreking aansluiten
op eerder gemaakte opnamen.
20
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Raccordement pour la
lecture d’une cassette
Raccordez le caméscope à votre magnétoscope
ou à votre téléviseur pour visionner l’image de
lecture sur l’écran du téléviseur. Plusieurs types
de raccordements sont possibles comme indiqués
ci-dessous. Lorsque vous visionnez l’image de
lecture après avoir raccordé ce caméscope à votre
téléviseur, nous vous conseillons d’utiliser le
secteur comme source d’alimentation.
Si votre téléviseur est déjà raccordé
à un magnétoscope
Ouvrez le bouchon de la prise et raccordez le
caméscope aux entrées LINE IN du
magnétoscope en utilisant le câble de connexion
A/V fourni. Réglez le sélecteur d’entrée du
magnétoscope sur LINE. Réglez le sélecteur TV/
VCR du téléviseur sur VCR.
Si votre magnétoscope ou votre téléviseur est
doté d’une prise S-VIDEO, effectuez le
raccordement à l’aide d’un câble S-VIDEO (non
fourni) [a] pour obtenir une image de haute
qualité. Si vous raccordez le caméscope à l’aide
d’un câble S-VIDEO (non fourni) [a], il n’est pas
nécessaire de raccorder la fiche jaune (vidéo) du
câble de connexion A/V [b].
Si vous utilisez un câble de connexion A/V
monaural, vous obtiendrez un son monaural.
Sluit de camcorder aan op uw videorecorder of
TV om de opname te bekijken via het TV-scherm.
Er zijn verschillende manieren om de camcorder
op de TV aan te sluiten. Wanneer u opnamen
weergeeft op de TV verdient het aanbeveling de
camcorder op de netspanningsadapter aan te
sluiten.
Rechtstreeks aansluiten op een
videorecorder of TV met audio/
video-ingang
Als de TV al is verbonden met een
videorecorder
Open het klepje voor de aansluitpunten en
verbind de camcorder met de LINE IN-ingangen
van de videorecorder via het bijgeleverde audio/
video-aansluitsnoer. Zet de invoerkeuzeschakelaar van de videorecorder op LINE.
Zet de TV/VIDEO schakelaar van de TV op
VIDEO.
Als uw videorecorder of TV is uitgerust met een
S video-aansluiting, bekomt u een betere
beeldkwaliteit door gebruik te maken van de S
video-kabel (niet meegeleverd) [a]. Als u de
camcorder aansluit met een S-videokabel (niet
bijgeleverd) [a], hoeft u de gele (video)stekkers
van het audio/video-snoer niet aan te sluiten [b].
Als u gebruik maakt van een monoaansluitsnoer, krijgt u monogeluid.
Opérations de base / Basisbediening
Raccordement direct à un
magnétoscope/téléviseur doté
de prises d’entrée audio/vidéo
Aansluitingen voor
videoweergave
(non fourni)/
(niet bijgeleverd)
TV
[a
]S
-V
ID
EO
[b
]V
ID
EO
AUDIO
OUT
: Sens du signal/Signaalrichting
S-VIDEO IN
VCR
OUT
O UT
VIDEO IN
AUDIO IN
21
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Raccordement pour la lecture
d’une cassette
Aansluitingen voor
videoweergave
Si vous raccordez directement le
caméscope à un téléviseur
Als u rechtstreeks aansluit op de TV
Ouvrez le bouchon de la prise et raccordez le
caméscope aux entrées du téléviseur en utilisant
le câble de connexion A/V fourni. Réglez le
sélecteur TV/VCR du téléviseur sur VCR.
Open het klepje voor de aansluitpunten en
verbind de camcorder met de ingangen van de
TV via het bijgeleverde audio/videoaansluitsnoer. Zet de TV/VIDEO schakelaar van
de TV op VIDEO.
(non fourni)/
(niet bijgeleverd)
[a
]S
-V
ID
EO
[b
]V
ID
EO
TV
S-VIDEO IN
OUT
VIDEO IN
O UT
AUDIO
OUT
AUDIO IN
: Sens du signal/Signaalrichting
Si votre magnétoscope ou votre
téléviseur est de type monaural
Als uw videorecorder of TV alleen
over monogeluid beschikt
Branchez uniquement la fiche blanche (audio) sur
le caméscope et sur le magnétoscope ou le
téléviseur. Avec ce raccordement, le son est de
type monaural.
Sluit alleen de witte (audio)stekkers aan op de
camcorder en de videorecorder of TV. Deze
verbinding levert monogeluid.
Si votre magnétoscope/téléviseur est
doté d’un connecteur à 21 broches
(EUROCONNECTOR)
Utilisez l’adaptateur à 21 broches fourni.
Als uw videorecorder of TV een 21polige EUROCONNECTOR aansluiting
heeft
Gebruik voor het aansluiten de bijgeleverde 21polige verloopstekker.
TV
Pour raccorder le caméscope à un
magnétoscope ou à un téléviseur
sans prises d’entrée audio/vidéo
Utilisez un adaptateur RFU (non fourni).
Aansluiten op een videorecorder of
TV zonder audio/video-ingangen
Gebruik voor het aansluiten een RFU-adapter
(niet bijgeleverd).
22
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Lecture d’une
cassette
Een band afspelen
1
U kunt de opgenomen beelden op het
zoekerscherm bekijken. Als u de camcorder hebt
aangesloten op een TV of een videorecorder,
kunt u ook beelden weergeven op een TVscherm.
(1) Houd het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar ingedrukt en zet de schakelaar op
PLAYER. De bandtransporttoetsen worden
verlicht.
(2) Plaats de gewenste cassette met het venster
aan de buitenzijde in de camcorder.
(3) Druk op · om het afspelen te starten.
2
POWER
CAMERA
OFF
PLAYER
3
PLAY
3
REW
7
3 PLAY #
STOP
P PAUSE SLOW &
STOP
REW
PLAY
FF
Opérations de base / Basisbediening
Vous pouvez visionner l’image de lecture dans le
viseur. Vous pouvez également visionner l’image
sur l’écran d’un téléviseur après avoir raccordé le
caméscope à un téléviseur ou à un
magnétoscope.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert du
commutateur POWER, amenez celui-ci sur
PLAYER. Les touches de transport de la
bande s’allument.
(2) Introduisez la cassette enregistrée avec la
fenêtre orientée vers l’extérieur.
(3) Appuyez sur · pour démarrer la lecture.
PAUSE
FF
7
×2
DISPLAY
Pour arrêter la lecture, appuyez sur π.
Pour rembobiner la cassette, appuyez sur 0.
Pour faire avancer rapidement la bande,
appuyez sur ).
Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u op π.
Als u de band wilt terugspoelen, drukt u op
0.
Als u de band snel wilt doorspoelen, drukt u
op ).
Utilisation de la télécommande
Vous pouvez contrôler l’image de lecture au
moyen de la télécommande fournie. Avant
d’utiliser la télécommande, introduisez-y les
piles R6 (AA).
Met de afstandsbediening
U kunt het afspelen regelen met de bijgeleverde
afstandsbediening. Plaats voor gebruik de R6batterijen (formaat AA) in de afstandsbediening.
23
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Lecture d’une cassette
Pour afficher les indicateurs d’écran du viseur
sur le téléviseur
Appuyez sur la touche DISPLAY de la
télécommande. Pour désactiver l’affichage des
indicateurs, appuyez à nouveau sur DISPLAY.
Pour contrôler le son pendant la visualisation
de l’image de lecture dans le viseur
Branchez un casque d’écoute (non fourni) sur la
prise 2.
Différents modes de lecture
Pour visualiser un arrêt sur image
(pause de lecture)
Appuyez sur P en cours de lecture. Pour
reprendre la lecture, appuyez sur P ou ·.
Pour localiser une scène (recherche
d’image)
Maintenez la touche 0 ou ) enfoncée en
cours de lecture. Pour reprendre la lecture
normale, relâchez la touche.
Pour visualiser une image à grande
vitesse en cours d’avance ou de
rembobinage (balayage par sauts)
Maintenez la touche 0 enfoncée en cours de
rembobinage ou ) en cours d’avance. Pour
reprendre la lecture normale, relâchez la touche
·.
Pour visualiser l’image au 1/5e de la
vitesse normale (ralenti)
Appuyez sur la touche SLOW & de la
télécommande en cours de lecture. Pour
reprendre la lecture normale, appuyez sur ·. Si
la lecture au ralenti est maintenue pendant
environ une minute, le caméscope commute
automatiquement la vitesse de lecture normale.
Een band afspelen
De aanduidingen van het zoekerscherm
weergeven op de TV
Druk op de DISPLAY toets van de
afstandsbediening. Druk nogmaals op DISPLAY
als u de aanduidingen van het scherm wilt
verwijderen.
Het geluid beluisteren terwijl u de
opgenomen beelden in de zoeker bekijkt
Sluit een hoofdtelefoon aan (niet bijgeleverd) op
de daarvoor bestemde ingang 2.
Diverse weergavefuncties
Stilstaand beeld (weergavepauzestand)
Druk tijdens het afspelen op P. U hervat het
afspelen door op P of · te drukken.
Snel een bepaalde scène zoeken
(beeldzoekfunctie)
Houd tijdens het afspelen 0 of ) ingedrukt.
Zodra u de toets loslaat, wordt de normale
weergave hervat.
Snelle beeldweergave tijdens doorof terugspoelen (snelzoekfunctie)
Houd tijdens het terugspoelen 0 of tijdens het
doorspoelen ) ingedrukt. Druk op · om de
normale weergave te hervatten.
Beeldweergave met 1/5 snelheid
(vertraagde afspeelfunctie)
Druk tijdens het afspelen op de toets SLOW &
van de afstandsbediening. Druk op · om de
normale weergave te hervatten. Na ongeveer
1 minuut vertraagd afspelen wordt automatisch
teruggeschakeld op de normale snelheid.
24
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Lecture d’une cassette
Een band afspelen
Beeldweergave met dubbele
snelheid
Pour activer la lecture arrière à une vitesse
double de la normale, appuyez sur
< et
ensuite sur la touche x2 de la télécommande
pendant la lecture. Pour activer la lecture dans le
sens normal à une vitesse double, appuyez sur
>7 et ensuite sur la touche x2 de la
télécommande pendant la lecture. Pour
reprendre la lecture normale, appuyez sur ·.
Als u met dubbele snelheid achterwaarts wilt
afspelen, drukt u tijdens het afspelen eerst op
< en vervolgens op de toets x2 van de
afstandsbediening. Voor voorwaarts afspelen
met dubbele snelheid drukt u op >7 en
vervolgens op x2 tijdens het afspelen. Druk op
· om de normale weergave te hervatten.
Beeld voor beeld weergeven
Pour activer la lecture image par
image
Appuyez sur la touche
< ou >7 de la
télécommande en mode de pause de lecture. Si
vous maintenez la touche enfoncée, vous pouvez
visualiser l’image au 1/25e de la vitesse normale.
Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur
·.
Pour changer le sens de lecture
Appuyez sur la touche
< de la
télécommande pour activer le sens de lecture
arrière ou sur la touche > 7 de la
télécommande pour le sens de lecture normal en
cours de lecture. Pour reprendre la lecture
normale, appuyez sur ·.
Druk op de toets
< of >7 van de
afstandsbediening in de weergave-pauzestand.
Als u de toets ingedrukt houdt, wordt het beeld
met 1/25 van de normale snelheid weergegeven.
Druk op · om de normale weergave te
hervatten.
De afspeelrichting veranderen
Druk tijdens het afspelen op de toets
< van
de afstandsbediening voor achterwaarts afspelen
of op de toets > 7 van de afstandsbediening
voor voorwaarts afspelen. Druk op · om de
normale weergave te hervatten.
Opérations de base / Basisbediening
Pour visualiser l’image à une vitesse
double
Een geluidsweergave kiezen
Wijzig de instelling “HiFi SOUND” in het
menusysteem.
Pour sélectionner le son de lecture
Changez le réglage de mode “HiFi SOUND”
dans le menu système.
Remarques sur la lecture
•Des rayures apparaissent et le son est coupé
dans les différents modes de lecture.
•Si le mode de pause de lecture est maintenu
pendant cinq minutes, le caméscope passe
automatiquement en mode d’arrêt.
•Des parasites horizontaux apparaissent au
centre de l’écran lorsque vous activez la lecture
arrière d’une cassette ou à différentes vitesses
ou si le code de date est affiché à l’écran. C’est
normal.
•L’image de lecture risque d’osciller
verticalement en mode de ralenti. Il ne s’agit
pas d’un dysfonctionnement. C’est normal.
Opmerkingen over het afspelen
•Bij diverse weergavefuncties kunnen er strepen
in beeld verschijnen en valt het geluid weg.
•Wanneer u de camcorder langer dan 5 minuten
in de weergave-pauzestand laat staan, wordt
het apparaat automatisch uitgeschakeld.
•Er verschijnt horizontaal beeldruis in het
midden van het scherm wanneer u een band
achterwaarts of met afwijkende snelheid
afspeelt terwijl de RC-tijdcode of de Data-code
wordt weergegeven. Dit is normaal.
•Het weergegeven beeld kan verticale trillingen
bevatten wanneer u vertraagd afspeelt. Dit is
normaal.
25
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Lecture d’une cassette
Een band afspelen
Affichage de la date ou de
l’heure pendant la prise de vue
– fonction de code de date
Opnamedatum en -tijd
weergeven – Data-codefunctie
Même si vous n’avez pas enregistré la date ou
l’heure lors des prises de vue, vous pouvez
afficher la date ou l’heure de la prise de vue
(code de date) sur le téléviseur pendant la lecture
ou le montage. Le code de date est également
affiché dans le viseur et dans la fenêtre
d’affichage.
Pour afficher la date de la prise de
vue
Appuyez sur la touche DATE du caméscope ou
DATA CODE de la télécommande. Pour faire
disparaître la date, appuyez à nouveau sur DATE
ou deux fois sur DATA CODE.
Pour afficher l’heure de la prise de
vue
Zelfs als u de datum en tijd ten tijde van de
opname niet hebt opgenomen, kunt u de
opnamedatum en -tijd (Data-code) op de TV
weergeven tijdens het afspelen of monteren van
de band. De Data-code wordt ook weergegeven
in de zoeker en het uitleesvenster.
De opnamedatum weergeven
Druk op DATE op de camcorder of op de DATA
CODE toets van de afstandsbediening. Om de
datum te laten verdwijnen drukt u nogmaals op
DATE of tweemaal op DATA CODE.
Het opnametijdstip weergeven
Druk op TIME op de camcorder of tweemaal op
de DATA CODE toets van de afstandsbediening.
Om de tijd te laten verdwijnen drukt u nogmaals
op dezelfde knop.
Appuyez sur la touche TIME du caméscope ou
deux fois sur la touche DATA CODE de la
télécommande. Pour faire disparaître l’heure,
appuyez à nouveau sur la touche.
DATA CODE
DATE
4 7 1996
4 7 1996
Fenêtre d’affichage/Uitleesvenster
04:07:96
10:13:02
Fenêtre d’affichage/
Uitleesvenster
TIME
10:13:02
10:13:02t
26
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Lecture d’une cassette
Wanneer er streepjes (– –:––:––) verschijnen
•Er wordt een leeg gedeelte van de band
afgespeeld.
•De opname is gemaakt met een camcorder
zonder Data-codefunctie.
•De opname is gemaakt met een camcorder
waarop datum en tijd niet zijn ingesteld.
•De band is onleesbaar als gevolg van
beschadiging of ruis.
•De opname is gemaakt met LP-snelheid.
•De band wordt afgespeeld met verschillende
snelheden (vertraagd afspelen, enzovoort)
•Er is een indexsignaal gemarkeerd, de RCtijdcode is weggeschreven of er heeft PCMnabewerking plaatsgevonden.
Opérations de base / Basisbediening
Si des barres (––:––:– –) apparaissent
•L’appareil reproduit un passage non enregistré
de la cassette.
•La cassette a été enregistrée sur un caméscope
sans la fonction de code de date.
•La cassette a été enregistrée sur un caméscope
sur lequel la date et l’heure n’ont pas été
réglées.
•La cassette est illisible à la suite d’une
détérioration ou de parasites.
•La cassette a été enregistrée en mode LP.
•La cassette est reproduite à différentes vitesses
(ralenti, etc.).
•Un signal d’index, un code temporel RC a été
inséré ou un PCM a été réalisé sur la cassette
après enregistrement.
Een band afspelen
27
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Opérations avancées
Uitgebreide mogelijkheden
Utilisation d’autres
sources d’alimentation
Vous pouvez utiliser les sources d’alimentation
suivantes pour votre caméscope : la batterie du
caméscope, une pile alcaline, le secteur et la
batterie 12/24 V de la voiture. Choisissez la
source d’alimentation appropriée en fonction du
lieu de réalisation des prises de vue.
Lieu
Accessoire à
Source
d’alimentation utiliser
A l’intérieur Secteur
Adaptateur secteur
fourni
A l’extérieur Batterie
Batterie NP-F530
(fournie), NP-F730,
NP-F930
Diverse bronnen van
stroomvoorziening
U hebt voor uw camcorder de keuze uit de
volgende voedingsbronnen: het batterijpak, de
alkalinebatterij, het lichtnet, of een auto-accu (12
of 24 V). Laat de juiste keuze afhangen van de
plaats waar u de camcorder wilt gebruiken.
Plaats
Voedingsbron Te gebruiken
toebehoren
Binnen
Lichtnet
Bijgeleverde
netspanningsadapter
Buiten
Batterijpak
Batterijpak NP-F530
(bijgeleverd) of NPF730, NP-F930
LR6 Sony
Batterijhouder
alkalinebatterij (bijgeleverd)
(AA)
Pile alcaline
Boîtier de pile
Sony AA (LR6) (fourni)
Dans la
voiture
Batterie de
voiture 12 V
ou 24 V
Chargeur de
batterie de voiture
Sony DC-V515A
Remarque sur les sources d’alimentation
Si vous débranchez la source d’alimentation ou si
vous retirez la batterie pendant l’enregistrement
ou la lecture, vous risquez d’endommager la
bande magnétique de la cassette qui se trouve
dans le caméscope. Si cela se produit, rétablissez
immédiatement l’alimentation du caméscope.
Utilisation sur secteur
Utilisation de l’adaptateur secteur fourni:
(1) Branchez le cordon d’alimentation dans la
prise secteur.
(2) Faites glisser la plaquette de connexion dans
les guides situés à l’arrière du caméscope
jusqu’au déclic.
1
In de auto Auto-accu
12 of 24 V
Sony acculader
DC-V515A
Opmerking over voedingsbronnen
Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld of het
batterijpak wordt verwijderd tijdens het
opnemen of afspelen, kan de band beschadigd
raken. Herstel de stroomtoevoer daarom
onmiddellijk.
Gebruik van het lichtnet
Zo gebruikt u de bijgeleverde
netspanningsadapter:
(1) Steek de stekker in het stopcontact.
(2) Schuif het aansluitplaatje in de daarvoor
bestemde geleiders aan de onderkant van de
camcorder totdat het op zijn plaats klikt.
2
28
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation d’autres sources
d’alimentation
Diverse bronnen van
stroomvoorziening
Opmerkingen over het VTR/CAMERA lampje
•Het VTR/CAMERA lampje blijft nog even
branden, zelfs wanneer u na gebruik de stekker
uit het stopcontact haalt. Dit is normaal.
•Als het VTR/CAMERA lampje niet gaat
branden, haalt u de stekker uit het stopcontact.
Steek de stekker na ongeveer een minuut weer
in het stopcontact.
Pour retirer la plaquette de connexion
La plaquette de connexion s’enlève de la même
façon que la batterie.
Het aansluitplaatje verwijderen
U verwijdert het aansluitplaatje op dezelfde
manier als het batterijpak.
AVERTISSEMENT
Le cordon d’alimentation ne peut être remplacé
que dans un centre de service après-vente agréé.
WAARSCHUWING
Laat vervanging van het netsnoer over aan de
erkende vakhandel.
PRECAUTION
L’appareil n’est pas débranché de la source
d’alimentation (secteur) aussi longtemps qu’il
reste branché sur une prise murale, même si
l’appareil proprement dit a été mis hors tension.
VOORZICHTIG
De apparatuur blijft verbonden met de
voedingsbron (het lichtnet) zolang de stekker in
het stopcontact zit, zelfs wanneer de camcorder is
uitgeschakeld.
Utilisation des piles alcalines
Utilisez le boîtier à piles (fourni) et six piles
alcalines Sony LR6 (AA) (non fournies).
(1) Retirez l’élément de fixation des piles du
boîtier à piles.
(2) Introduisez six nouvelles piles alcalines dans
l’élément de fixation des piles en respectant le
schéma indiqué sur l’élément de fixation de
façon à ce que les piles soient installées dans
le bon sens.
(3) Introduisez l’élément de fixation des piles
avec les piles alcalines dans le boîtier à piles.
(4) Installez le boîtier à piles avec les piles
alcalines sur la surface de montage de la
batterie du caméscope de la même façon
qu’une batterie rechargeable.
1
2
Gebruik van de
alkalinebatterijen
U kunt gebruik maken van de batterijhouder
(bijgeleverd) en zes LR6 (AA) Sony alkalinebatterijen (niet bijgeleverd).
(1) Neem het batterijvak uit de batterijhouder.
(2) Plaats zes nieuwe alkalinebatterijen in het
batterijvak. Let op de markeringen in het
batterijvak voor de juiste positie van de + en –
polen.
(3) Plaats het batterijvak met de batterijen terug
in de batterijhouder.
(4) Breng de batterijhouder met de alkalinebatterijen net zo op het aansluitvlak van de
camcorder aan als het batterijpak.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Remarques sur le témoin VTR/CAMERA
•Le témoin VTR/CAMERA reste allumé
pendant un certain temps après que l’appareil a
été débranché en fin d’utilisation. C’est normal.
•Si le témoin VTR/CAMERA ne s’allume pas,
débranchez le cordon d’alimentation.
Rebranchez ensuite le cordon d’alimentation
après environ 1 minute.
3
29
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation d’autres sources
d’alimentation
Diverse bronnen van
stroomvoorziening
Autonomie des piles
Gebruiksduur van de batterijen
Avec des piles alcalines Sony à 25°C (77°F).
Met Sony alkalinebatterijen bij een temperatuur
van 25°C.
Durée d’enregistrement continu
Durée d’enregistrement typique
85 min.
50 min.
Remarques sur l’autonomie des piles
•L’autonomie des piles peut être plus courte en
fonction des conditions d’utilisation.
•L’autonomie des piles n’est qu’une estimation.
L’autonomie de la pile peut être plus courte en
fonction des conditions de stockage de la
batterie avant l’achat et de la température.
•Ne pas utiliser le boîtier à piles dans un
environnement froid.
Lorsque la batterie est installée
Nous vous recommandons de relever légèrement
le viseur.
Pour retirer le boîtier à piles
Le boîtier à piles s’enlève de la même façon
qu’une batterie rechargeable.
Utilisation d’une batterie de
voiture
Utilisez le chargeur de batterie pour voiture Sony
DC-V515A (non fourni). Branchez le cordon pour
batterie de voiture sur l’allume-cigare de la
voiture (12 V ou 24 V). Raccordez le cordon pour
batterie de voiture au caméscope de la même
façon que pour le raccordement de l’adaptateur
secteur.
Bij ononderbroken
opname
Gebruiksduur bij
normaal gebruik
85 min.
50 min.
Opmerkingen over de gebruiksduur
•Onder bepaalde omstandigheden kan de
gebruiksduur van de batterijen korter zijn.
•De gegeven waarden zijn schattingen. De
gebruiksduur kan negatief worden beïnvloed
door de opslagcondities voor aanschaf en door
de temperatuur.
•Gebruik de batterijhouder niet in een koude
omgeving.
Wanneer de batterijhouder is geplaatst
raden wij u aan om de zoeker lichtjes omhoog te
heffen.
De batterijhouder verwijderen
U verwijdert de batterijhouder op dezelfde
manier als het batterijpak.
Gebruik van een auto-accu
Gebruik de Sony acculader DC-V515A (niet
bijgeleverd). Sluit de accukabel aan op de
sigarettenaansteker van een auto (12 V of 24 V).
Sluit de accukabel op dezelfde manier op de
camcorder aan als de wisselstroomadapter.
De acculader verwijderen
U verwijdert de acculader op dezelfde manier als
de wisselstroomadapter.
Pour retirer le chargeur de batterie pour
voiture
Le chargeur de batterie pour voiture s’enlève de
la même façon que l’adaptateur secteur.
30
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Changement des
réglages de mode
De oorspronkelijke
instellingen wijzigen
1
CAMERA
WIND
COMMANDER
Hi8
COUNTER
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
[MENU] : END
2
MENU
MENU
MENU
PLAYER
U kunt in het menusysteem een aantal
instellingen van de camcorder veranderen voor
het gebruik van enkele nuttige extra functies.
(1) Druk op de MENU knop om het menu weer
te geven.
(2) Draai aan de keuzeknop totdat de gewenste
optie wit gemarkeerd is.
(3) Druk op de keuzeknop. Het menu met
instellingen verschijnt.
(4) Draai aan de keuzeknop totdat de gewenste
instelling gemarkeerd is. Druk op de
keuzeknop om de instelling te selecteren.
(5) Als u meer instellingen wilt wijzigen, herhaalt
u de stappen 2 tot 4.
(6) Druk op de MENU knop om de
menuweergave te beëindigen.
OFF
COMMANDER
EDIT
HiFi SOUND
COUNTER
NTSC PB
TBC
DNR
OFF
[MENU] : END
MENU
WIND
OFF
COMMANDER
Hi8
MENU
COUNTER
ORC TO SET
WIND
REC MODE
COMMANDER ON
TITLE COL
Hi8
COUNTER
MENU
[MENU] : END
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
BEEP
ON
[MENU] : END
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Vous pouvez changer les réglages de mode dans
le menu système pour exploiter davantage les
fonctions et les caractéristiques de votre
caméscope.
(1) Appuyez sur MENU de façon à afficher le
menu.
(2) Tournez la molette de commande de façon à
afficher le paramètre voulu en surbrillance
blanche.
(3) Appuyez sur la molette de commande. Le
menu de réglage apparaît.
(4) Tournez la molette de commande de façon à
afficher un réglage en surbrillance et appuyez
sur la molette de commande pour le
sélectionner.
(5) Si vous voulez changer les autres modes,
répétez les étapes 2 à 4.
(6) Appuyez sur MENU pour désactiver
l’affichage du menu.
[MENU] : END
3
MENU
BEEP
ON
OFF
[MENU] : END
5
4
MENU
BEEP
ON
OFF
[MENU] : END
31
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Changement des réglages de
mode
De oorspronkelijke instellingen
wijzigen
Sélection du réglage de mode
pour chaque paramètre
Instellingen per optie
Paramètres pour les modes CAMERA
et PLAYER
COUNTER <NORMAL/TIME CODE>
•En principe, sélectionnez NORMAL.
•Sélectionnez TIME CODE de manière à afficher
le code temporel RC et ainsi assurer une plus
grande précision de montage.
COMMANDER <ON/OFF>
•Sélectionnez ON si vous utilisez la
télécommande fournie pour le caméscope.
•Sélectionnez OFF si vous n’utilisez pas la
télécommande.
BEEP <ON/OFF>
•Sélectionnez ON de façon à ce qu’un bip sonore
soit émis lorsque vous démarrez/arrêtez
l’enregistrement, etc.
•Sélectionnez OFF si vous ne souhaitez pas
entendre le bip sonore.
Paramètres pour le mode CAMERA
uniquement
WIND <ON/OFF>
•Sélectionnez ON pour réduire le bruit de vent
lors d’un enregistrement par vent fort.
•En principe, sélectionnez OFF.
Hi8 <AUTO/OFF>
•En principe, sélectionnez AUTO pour que le
caméscope règle automatiquement le mode
d’enregistrement (Hi8 ou 8 mm standard) en
fonction du type de cassette utilisée.
•Sélectionnez OFF pour enregistrer une cassette
Hi8 en format 8 mm standard.
ORC TO SET* <ORC ON>
ORC ON pour ajuster automatiquement les
conditions d’enregistrement de façon à obtenir la
meilleure prise de vue possible.
Opties die zowel voor CAMERA als
PLAYER gelden
COUNTER <NORMAL/TIME CODE>
•Gewoonlijk kiest u NORMAL.
•Kies TIME CODE als u de RC-tijdcode wilt
weergeven om nauwkeuriger te kunnen
monteren.
COMMANDER <ON/OFF>
•Kies ON wanneer u de camcorder met de
bijgeleverde afstandsbediening gebruikt.
•Kies OFF wanneer u de afstandsbediening niet
gebruikt.
BEEP <ON/OFF>
•Kies ON als u een pieptoon wilt horen wanneer
u begint/ophoudt met opnemen, enz.
•Kies OFF wanneer u geen pieptonen wilt horen.
Opties die alleen voor CAMERA
gelden
WIND <ON/OFF>
•Kies ON om het geluid van de wind te
verminderen bij opnamen in stormachtige
omstandigheden.
•Gewoonlijk kiest u OFF.
Hi8 <AUTO/OFF>
•Gewoonlijk kiest u AUTO, zodat de camcorder
automatisch de juiste opnamestand selecteert
(Hi8 of standaard 8 mm), afhankelijk van het
gebruikte cassettetype.
•Kies OFF als u op een Hi8 cassette wilt
opnemen in standaard 8 mm formaat.
ORC TO SET* <ORC ON>
Kies ORC ON voor automatische optimalisering
van de opnamecondities.
32
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Changement des réglages de
mode
De oorspronkelijke instellingen
wijzigen
REC MODE* <SP/LP>
•Sélectionnez SP si vous enregistrez en mode SP
(lecture standard).
•Sélectionnez LP si vous enregistrez en mode LP
(longue durée).
REC MODE* <SP/LP>
•Kies SP wanneer u opneemt met SP-snelheid
(Standard Play).
•Kies LP wanneer u opneemt met LP-snelheid
(Long Play).
D ZOOM* <ON/OFF>
•Sélectionnez ON pour activer le zoom
numérique.
•Sélectionnez OFF si vous ne souhaitez pas
utiliser le zoom numérique. Le caméscope
revient à un facteur de zoom de 21x.
D ZOOM* <ON/OFF>
•Kies ON om digitaal zoomen mogelijk te
maken.
•Kies OFF om digitaal zoomen uit te schakelen.
De camera gaat terug naar 21x zoom.
AE SHIFT*
Sélectionnez ce paramètre pour régler la
luminosité de l’image.
TITLE COL* <BLUE/ GREEN/ CYAN/ RED/
VIOLET/ YELLOW/ WHITE>
Sélectionnez la couleur du titre.
TITLE POS* <CENTER/BOTTOM>
•Sélectionnez CENTER pour centrer le titre sur
l’image.
•Sélectionnez BOTTOM pour positionner le titre
dans le bas de l’image.
TITLE LANG* <ENGLISH/ FRANÇAIS/ ESPAÑOL/
PORTUGUÊS/ DEUTSCH/ NEDERLANDS/
ITALIANO>
Sélectionnez la langue d’affichage des titres créés
par défaut.
TITLE 1 SET* TITLE 2 SET*
Sélectionnez pour mémoriser vos propres titres.
CLOCK SET*
Sélectionnez ce paramètre pour régler la date ou
l’heure.
REC LAMP* <ON/OFF>
•Kies OFF wanneer u niet wilt dat het opname-/
batterijlampje aan de voorkant van de
camcorder gaat branden.
•Gewoonlijk kiest u ON.
AE SHIFT*
Kies deze optie om de helderheid van het beeld
aan te passen.
TITLE COL* <BLUE/ GREEN/ CYAN/ RED/
VIOLET/ YELLOW/ WHITE>
Kies een kleur voor de titels.
TITLE POS* <CENTER/BOTTOM>
•Kies CENTER om de titels in het beeld te
centreren.
•Kies BOTTOM om de titels onder in het beeld
te plaatsen.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
REC LAMP* <ON/OFF>
•Sélectionnez OFF si vous ne voulez pas que le
témoin d’enregistrement/batterie situé à
l’avant du caméscope s’allume.
•En principe, sélectionnez ON.
TITLE LANG* <ENGLISH/ FRANÇAIS/ ESPAÑOL/
PORTUGUÊS/ DEUTSCH/ NEDERLANDS/
ITALIANO>
Kies de taal van de voorgeprogrammeerde titels.
TITLE 1 SET* TITLE 2 SET*
Kies deze optie om uw eigen originele titels te
bewaren.
CLOCK SET*
Kies deze optie om de datum en tijd in te stellen.
33
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Changement des réglages de
mode
De oorspronkelijke instellingen
wijzigen
Paramètres pour le mode PLAYER
uniquement
Opties die alleen voor PLAYER
gelden
EDIT <ON/OFF>
•Sélectionnez ON de façon à minimiser les
distorsions de l’image au montage.
•En principe, sélectionnez OFF.
EDIT <ON/OFF>
•Kies ON voor minimale aantasting van de
beeldkwaliteit bij het monteren.
•Gewoonlijk kiest u OFF.
HiFi SOUND <STEREO/1/2>
•En principe, sélectionnez STEREO.
•Sélectionnez 1 ou 2 pour la reproduction d’une
cassette à double piste sonore.
HiFi SOUND <STEREO/1/2>
•Gewoonlijk kiest u STEREO.
•Kies 1 of 2 om een band met twee
geluidssporen af te spelen.
NTSC PB <ON PAL TV/NTSC 4.43>
•En principe, sélectionnez ON PAL TV.
•Sélectionnez NTSC 4.43 lorsque vous
reproduisez une cassette enregistrée suivant le
système couleur NTSC. Si vous possédez un
téléviseur multisystème, vous pouvez
également visionner une cassette enregistrée en
NTSC sur le téléviseur.
NTSC PB <ON PAL TV/NTSC 4.43>
•Gewoonlijk kiest u ON PAL TV.
•Kies NTSC 4.43 wanneer u een band afspeelt
die is opgenomen met het NTSC kleursysteem.
Als u over een meersysteem-TV beschikt, kunt
u een NTSC-band ook op de TV weergeven.
TBC* <ON/OFF>
•Sélectionnez ON pour corriger les
sautillements.
•Sélectionnez OFF pour ne pas activer la
compensation des sautillements. L’image de
lecture risque cependant de ne pas être stable.
DNR* <ON/OFF>
•Sélectionnez ON pour réduire les parasites de
l’image.
•Sélectionnez OFF pour ne pas réduire les
parasites de l’image.
* Ces réglages sont conservés même lorsque vous
retirez la batterie, pour autant que la pile au
lithium reste en place.
Remarque sur le réglage de TBC
Réglez TBC sur OFF pour la lecture:
•d’une cassette sur laquelle vous avez effectué
un doublage.
•d’une cassette sur laquelle vous avez enregistré
le signal d’un jeu vidéo ou d’un appareil
similaire.
TBC* <ON/OFF>
•Kies ON om trillingen te corrigeren.
•Kies OFF als u trillingen niet wilt corrigeren.
Het weergegeven beeld kan onvast zijn.
DNR* <ON/OFF>
•Kies ON om beeldruis te onderdrukken.
•Kies OFF om beeldruis niet te onderdrukken.
* Deze instellingen blijven bewaard, ook als de
batterij wordt verwijderd, mits de
lithiumbatterij aanwezig is.
Opmerking over de TBC instelling
Zet TBC in de volgende gevallen op OFF:
•Als u een band afspeelt waarop u overdubs
hebt gemaakt.
•Als u een band afspeelt waarop het signaal van
een spelcomputer of iets dergelijks is
opgenomen.
34
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Enregistrement avec
la date et l’heure
Avant de démarrer l’enregistrement ou pendant
l’enregistrement, appuyez sur DATE ou TIME.
Vous pouvez enregistrer la date ou l’heure
affichée dans le viseur avec l’image. Vous ne
pouvez cependant pas enregistrer simultanément
la date et l’heure. A l’exception de l’indication de
la date et de l’heure, aucune indication
apparaissant dans le viseur n’est enregistrée.
L’horloge est réglée en usine; sur l’heure de
Londres pour le Royaume-Uni et sur celle de
Paris pour les autres pays européens. Vous
pouvez régler l’heure dans le menu système.
Opnemen met datum
of tijd
U kunt voordat u gaat opnemen of tijdens het
opnemen op DATE of TIME drukken. De datum
of de tijd die in de zoeker wordt weergegeven,
wordt dan met het beeld opgenomen. U kunt
datum en tijd niet tegelijk opnemen. Met
uitzondering van de datum- of tijdaanduiding
kan geen enkele aanduiding in de zoeker op de
band worden opgenomen.
De klok is fabriek ingesteld op London voor
Groot-Brittannië, en op Parijs voor andere
Europese landen en kan in het menusysteem
opnieuw worden ingesteld.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
DATE
4 7 1996
TIME
17:30:00
Pour arrêter un enregistrement avec
la date ou l’heure
Het opnemen met datum of tijd
beëindigen
Appuyez à nouveau sur DATE ou TIME.
L’indicateur de la date ou de l’heure disparaît.
L’enregistrement se poursuit.
Druk nogmaals op DATE of TIME. De datum- of
tijdaanduiding verdwijnt. Het opnemen gaat
door.
Remarque sur l’indicateur de la date ou de
l’heure
Si vous appuyez sur DATE ou TIME alors que
vous êtes en train de réaliser une prise de vue en
mode CINEMA, les indicateurs se déplacent vers
le haut dans le viseur.
Opmerking over de datum- of tijdaanduiding
Als u op DATE of TIME drukt terwijl u opneemt
met de CINEMA functie, worden de
aanduidingen boven in de zoeker geplaatst.
35
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Fondus enchaînés
d’entrée et de sortie
Vous pouvez réaliser des fondus enchaînés pour
donner une touche plus professionnelle à vos
prises de vue.
Avec le fondu enchaîné d’entrée, l’image
apparaît progressivement depuis le noir ou une
mosaïque tandis que le son augmente lui aussi
peu à peu. Lors d’un fondu enchaîné de sortie,
l’image disparaît progressivement pour devenir
noire ou une mosaïque tandis que le son diminue
également.
Fondu enchaîné d’entrée [a]
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez sur FADER/OVERLAP. L’indicateur
FADER se met à clignoter.
(2) Appuyez sur START/STOP pour démarrer
l’enregistrement. L’indicateur FADER cesse
de clignoter.
Fondu enchaîné de sortie [b]
(1) En cours d’enregistrement, appuyez sur
FADER/OVERLAP. L’indicateur FADER se
met à clignoter.
(2) Appuyez sur START/STOP pour stopper
l’enregistrement. L’indicateur FADER cesse
de clignoter et l’enregistrement s’arrête.
[a]
STBY
Fade-in en fade-out
Met infaden en uitfaden kunt u uw opnamen een
professioneel tintje geven.
Bij een fade-in wordt het beeld geleidelijk
zichtbaar vanuit het zwart of vanuit een mozaïek
terwijl het geluid harder wordt. Bij een fade-out
vloeit het beeld geleidelijk weg in het zwart of in
een mozaïek terwijl het geluid zachter wordt.
Infaden [a]
(1) Druk, terwijl de camcorder Standby staat, op
FADER/OVERLAP. De FADER aanduiding
begint te knipperen.
(2) Druk op de START/STOP knop om te
beginnen met opnemen. De FADER
aanduiding houdt op met knipperen.
Uitfaden [b]
(1) Druk tijdens het opnemen op FADER/
OVERLAP. De FADER aanduiding begint te
knipperen.
(2) Druk op de START/STOP knop om te
stoppen met opnemen. De FADER
aanduiding houdt op met knipperen, waarna
de opname stopt.
REC
FADER
M.FADER
[b]
1
STBY
REC
2
FADER
L
FADER/OVERLAP
M.FADER
OVERLAP
K
OC
S
TA
ND BY
WIPE
36
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Fondus enchaînés d’entrée et de
sortie
Pour désactiver la fonction de fondu
enchaîné d’entrée/sortie
Avant d’appuyer sur START/STOP, appuyez sur
FADER/OVERLAP jusqu’à ce que l’indicateur
de fondu enchaîné disparaisse.
Si l’indicateur de la date ou de l’heure est
affiché
La date et l’heure ne sont pas incluses dans le
fondu enchaîné.
Quand un titre est affiché
Vous ne pouvez pas utiliser la fonction FADER.
Même si vous activez FADER, vous ne pouvez
pas superposer un titre.
Superposition de deux
images
Lorsque vous passez d’une scène à une autre,
vous pouvez faire se superposer les deux images.
Cette fonction vous permet de passer
graduellement de la première scène à la seconde.
De même, vous entendez progressivement le son
de la seconde scène lorsque vous démarrez
l’enregistrement de la seconde scène.
Fade-in/fade-out annuleren
Druk voordat u op de START/STOP knop drukt,
op FADER/OVERLAP totdat de FADER
aanduiding is verdwenen.
Wanneer de datum- of tijdaanduiding wordt
weergegeven
Infaden en uitfaden hebben geen betrekking op
de opgenomen datum- of tijdaanduiding.
Opmerking over fade-in/fade-out
De fade-in/fade-out functie wordt automatisch
uitgeschakeld nadat zij is toegepast.
Wanneer er een titel in beeld is
Dan kunt u de FADER toets niet gebruiken.
Andersom kunt u ook geen titel in beeld laten
verschijnen wanneer de FADER functie is
ingeschakeld.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Remarque sur le fondu enchaîné d’entrée/
sortie
La fonction de fondu enchaîné d’entrée/sortie est
désactivée après l’exécution de cette fonction.
Fade-in en fade-out
Beelden laten
overlappen
Wanneer u overgaat van de ene naar de andere
scène, kunt u de beide beelden laten overlappen.
Met de overlapfunctie gaat de eerste scène
geleidelijk over in de tweede.
Zodra u de tweede scène begint op te nemen,
wordt het geluid er geleidelijk aan toegevoegd.
37
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Superposition de deux images
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez plusieurs fois de suite sur FADER/
OVERLAP de façon à ce que l’indicateur
OVERLAP apparaisse dans le viseur.
(2) Appuyez sur START/STOP pour enregistrer
la scène suivante. L’indicateur OVERLAP
disparaît à la fin de la superposition.
Beelden laten overlappen
(1) Druk, terwijl de camcorder Standby staat,
herhaaldelijk op FADER/OVERLAP totdat
de OVERLAP aanduiding in de zoeker is
verschenen.
(2) Druk op de START/STOP knop om de
volgende scène op te nemen. De OVERLAP
aanduiding verdwijnt na de overlapping.
OVERLAP
1
FADER/OVERLAP
FADER
M.FADER
2
OVERLAP
L
WIPE
K
OC
S
TA
Remarques sur la superposition d’images
•Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions
suivantes lorsque la fonction de superposition
est activée. De même, vous ne pouvez pas
utiliser la fonction de superposition lorsque
vous utilisez les fonctions suivantes.
– Effet numérique
– Obturateur lent
– Titre
•Vous pouvez activer la fonction de
superposition pendant un enregistrement.
•Lorsque vous utilisez la fonction de
superposition après avoir exécuté les opérations
suivantes, le caméscope enregistre l’image sur
la bande. Dans ce cas, l’indicateur OVERLAP
clignote rapidement et l’image que vous filmez
disparaît du viseur. Il se peut que l’image
enregistrée manque de clarté en fonction de
l’état de la bande magnétique.
– Abaissement du commutateur STANDBY
– Réglage de POWER sur OFF
– Ejection d’une cassette
– Recherche de montage
– Fondu enchaîné de sortie
– Effet numérique
– Obturateur lent
– Titre
38
ND BY
Opmerkingen over overlappen
•De volgende functies zijn niet beschikbaar
terwijl de overlapfunctie wordt gebruikt.
Omgekeerd kunt u wanneer de volgende
functies actief zijn, de overlapfunctie niet
gebruiken.
– Digitaal effect
– Langzame sluiter
– Titels
•U kunt het overlappen inschakelen tijdens het
opnemen.
•Wanneer u de overlapfunctie selecteert nadat u
een van de onderstaande bewerkingen of
functies hebt toegepast, slaat de camcorder het
beeld van de band in het geheugen op. Terwijl
dit beeld wordt opgeslagen, knippert de
OVERLAP aanduiding snel en verdwijnt het
beeld dat u opneemt, uit de zoeker.Afhankelijk
van de conditie van de band kan het
opgenomen beeld onhelder zijn.
– STANDBY omlaag draaien
– De POWER schakelaar op OFF zetten
– Een cassette uitwerpen
– Montage-zoekfunctie
– Uitfaden
– Digitaal effect
– Langzame sluiter
– Titels
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Effacement d’une
image fixe
Bij de overgang van de ene scène naar de andere
kunt u stilstaand beeld laten wegvegen. Met deze
functie wordt het eerste, stilstaande beeld gewist
vanuit het midden van het beeld, waarbij het
onderliggende bewegende beeld zichtbaar
wordt.
U hoort het geluid van de tweede scène zodra u
die begint op te nemen.
(1) Druk, terwijl de camcorder Standby staat,
herhaaldelijk op FADER/OVERLAP totdat
de WIPE aanduiding in de zoeker is
verschenen.
(2) Druk op de START/STOP knop om de
volgende scène op te nemen. De WIPE
aanduiding verdwijnt na het wegvegen.
WIPE
FADER
M.FADER
2
OVERLAP
WIPE
L
1
FADER/OVERLAP
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Lorsque vous passez d’une scène à une autre,
vous pouvez effacer l’image fixe. Cette fonction
vous permet d’effacer une image fixe à partir du
centre de façon à révéler l’image animée sur
laquelle elle se superpose.
Vous entendez le son de la seconde scène lorsque
vous démarrez l’enregistrement de la seconde
scène.
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez plusieurs fois de suite sur FADER/
OVERLAP de façon à ce que l’indicateur
WIPE apparaisse dans le viseur.
(2) Appuyez sur START/STOP pour enregistrer
la scène suivante. L’indicateur WIPE
disparaît à la fin de l’effacement de l’image
fixe.
Stilstaand beeld
wegvegen
K
OC
S
TA
ND BY
39
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Effacement d’une image fixe
Remarques sur l’effacement d’une image fixe
•Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions
suivantes lorsque la fonction d’effacement est
activée. De même, vous ne pouvez pas utiliser
la fonction d’effacement lorsque vous utilisez
les fonctions suivantes.
– Effet numérique
– Obturateur lent
– Titre
•Vous pouvez activer la fonction d’effacement
pendant un enregistrement.
•Si vous sélectionnez la fonction d’effacement
après avoir effectué les opérations suivantes, le
caméscope enregistre l’image sur la bande.
Dans ce cas, l’indicateur WIPE clignote
rapidement et l’image que vous filmez disparaît
du viseur. Il se peut que l’image enregistrée
manque de clarté en fonction de l’état de la
bande magnétique.
– Abaissement du commutateur STANDBY
– Réglage de POWER sur OFF
– Ejection d’une cassette
– Recherche de montage
– Fondu enchaîné de sortie
– Effet numérique
– Obturateur lent
– Titre
Stilstaand beeld wegvegen
Opmerkingen over de veger
•De volgende functies zijn niet beschikbaar
terwijl de veegfunctie wordt gebruikt.
Omgekeerd kunt u wanneer de volgende
functies actief zijn, de veegfunctie niet
gebruiken.
– Digitaal effect
– Langzame sluiter
– Titels
•U kunt het uitvegen inschakelen tijdens het
opnemen.
•Wanneer u de veegfunctie selecteert nadat u
een van de onderstaande bewerkingen of
functies hebt toegepast, slaat de camcorder het
beeld van de band in het geheugen op. Terwijl
dit beeld wordt opgeslagen, knippert de WIPE
aanduiding snel en verdwijnt het beeld dat u
opneemt, uit de zoeker.Afhankelijk van de
conditie van de band kan het opgenomen beeld
onhelder zijn.
– STANDBY omlaag draaien
– De POWER schakelaar op OFF zetten
– Een cassette uitwerpen
– Montage-zoekfunctie
– Uitfaden
– Digitaal effect
– Langzame sluiter
– Titels
40
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Exploitation des
effets vidéo
Beeldeffecten
Sélection de l’effet vidéo
Een beeldeffect kiezen
Vous pouvez créer des images comme à la
télévision grâce à la fonction d’effet vidéo.
[a]
[b]
[c]
U kunt televisieachtige beelden creëren met de
beeldeffectfunctie.
[d]
[e]
[f]
MOSAIC [a]
Het beeld is een mozaïek.
SOLARIZE [b]
L’intensité lumineuse devient plus claire et
l’image ressemble à une illustration.
SOLARIZE [b]
De lichtintensiteit is opgevoerd en het beeld ziet
eruit als een illustratie.
B&W
L’image apparaît en monochrome (noir et blanc).
B&W
Het beeld is monochroom (zwart-wit).
SEPIA
L’image apparaît en sépia.
SEPIA
Het beeld lijkt gemaakt van waterverf.
NEG. ART [c]
L’image est inversée.
NEG. ART [c]
Het beeld wordt in negatief weergegeven.
PASTEL [d]
Le contraste de l’image est accentué et l’image
ressemble à une image de dessin animé.
PASTEL [d]
Het beeldcontrast is versterkt en het beeld ziet
eruit als een tekenfilm.
SLIM [e]
L’image s’agrandit verticalement.
SLIM [e]
Het beeld is verticaal uitgerekt.
STRETCH [f]
L’image s’agrandit horizontalement.
STRETCH [f]
Het beeld is horizontaal uitgerekt.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
MOSAIC [a]
L’image devient une mosaïque.
41
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Exploitation des effets vidéo
Beeldeffecten
Utilisation de la fonction d’effet
vidéo
De beeldeffectfunctie gebruiken
(1) Appuyez sur PICTURE EFFECT.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner le mode d’effet vidéo voulu.
1
PICTURE
EFFECT
(1) Druk op PICTURE EFFECT.
(2) Kies met de keuzeknop het gewenste
beeldeffect.
2
MOSAIC
SOLARIZE
B&W
SEPIA
NEG. ART
PASTEL
SLIM
STRETCH
Pour désactiver l’effet vidéo
Het beeldeffect uitschakelen
Appuyez sur PICTURE EFFECT pour désactiver
l’indicateur d’effet vidéo. Si l’indicateur reste
allumé, appuyez plusieurs fois de suite sur la
touche jusqu’à ce que l’indicateur disparaisse.
Druk op PICTURE EFFECT om de aanduiding
van het beeldeffect uit te zetten. Als de
aanduiding blijft branden, druk dan
herhaaldelijk op deze knop tot de aanduiding
uitgaat.
Remarque sur l’effet vidéo
Lorsque vous mettez le caméscope hors tension,
il revient automatiquement en mode de lecture
normale.
Opmerking over beeldeffecten
Wanneer u de stroom uitschakelt, wordt de
camcorder automatisch weer in de normale stand
gezet.
42
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Enregistrement d’une
image fixe
2
DIGITAL
EFFECT
STILL IIIIII
3
STILL
FLASH
LUMI.
4
L
1
U kunt een stilstaand beeld opnemen, zoals met
een fotocamera, of een stilstaand beeld over een
bewegend beeld heen, terwijl het geluid normaal
wordt opgenomen.
(1) Druk op DIGITAL EFFECT en selecteer met
de keuzeknop de aanduiding STILL voor
stilstaand beeld.
(2) Druk op de keuzeknop om de stand voor
stilstaande beelden te selecteren.
In de zoeker worden een aanduiding en een
aantal balkjes weergegeven, ten teken dat een
stilstaand beeld wordt opgenomen. Het
stilstaande beeld wordt opgeslagen in het
geheugen.
(3) Draai aan de keuzeknop om te bepalen in
welke mate u stilstaand beeld wilt mengen
met bewegend beeld. Het aantal balkjes in de
zoeker geeft aan in welke mate een stilstaand
beeld wordt opgenomen.
(4) Druk op START/STOP om te beginnen met
het opnemen van een bewegend beeld, met
daar overheen een stilstaand beeld. Wanneer
u wilt stoppen met opnemen, drukt u
nogmaals op START/STOP.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Vous pouvez enregistrer une image fixe comme
une photographie ou réaliser une séquence
animée en incrustant une image fixe alors que le
son est enregistré normalement.
(1) Appuyez sur DIGITAL EFFECT et tournez la
molette de commande pour sélectionner
l’indicateur d’image fixe.
(2) Appuyez sur la molette de commande pour
sélectionner le mode d’image fixe.
L’indicateur d’image fixe et la barre d’image
fixe apparaissent dans le viseur et l’image
fixe est enregistrée dans la mémoire.
(3) Tournez la molette de commande pour régler
le débit d’images fixes que vous voulez
incruster dans une image animée.
Le débit d’images fixes augmente du nombre
de barres d’image fixe.
(4) Appuyez sur START/STOP pour démarrer
l’enregistrement d’une séquence animée avec
une image fixe incrustée. Lorsque vous
arrêtez la prise de vue, appuyez à nouveau
sur START/STOP.
Een stilstaand beeld
opnemen
K
OC
S
TA
ND BY
43
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Enregistrement d’une image
fixe
Pour désactiver le mode d’image fixe
Appuyez sur DIGITAL EFFECT pour désactiver
l’indicateur d’image fixe. Si l’indicateur reste
allumé, appuyez plusieurs fois de suite sur la
touche jusqu’à ce que l’indicateur disparaisse.
Remarques sur le mode d’image fixe
•Vous ne pouvez pas activer les fonctions
suivantes lorsque vous enregistrez une image
fixe.
– Fondus enchaînés d’entrée/sortie
– Fondu sur mosaïque
– Superposition
– Effacement
– Obturateur lent
•Le mode d’image fixe est automatiquement
désactivé lorsque vous mettez le caméscope
hors tension.
Een stilstaand beeld opnemen
Het opnemen van een stilstaand
beeld annuleren
Druk op DIGITAL EFFECT om de aanduiding
van het stilstaand beeld uit te zetten. Als de
aanduiding blijft branden, druk dan
herhaaldelijk op deze knop tot de aanduiding
uitgaat.
Opmerkingen over stilstaand beeld
•U kunt geen gebruik maken van de volgende
effecten wanneer u een stilstaand beeld
opneemt.
– Fade-in of fade-out
– Mozaïek
– Overlappen
– Vegen
– Langzame sluiter
•Wanneer u de stroom uitschakelt, wordt de
stand voor stilstaand beeld automatisch
geannuleerd.
44
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Enregistrement d’images
fixes successives
Met de functie Flash (knipperen) kunt u een
aantal stilstaande beelden achter elkaar
opnemen, met constante intervallen.
U kunt de intervallen selecteren door met de
keuzeknop de knipperbalkjes aan te passen. In de
stand voor knipperen wordt het geluid normaal
opgenomen.
(1) Druk op DIGITAL EFFECT en zet de
keuzeknop in de stand Flash.
(2) Druk op de keuzeknop om de stand voor
stilstaande beelden te selecteren.
In de zoeker worden een indicator en een
aantal balkjes weergegeven, ten teken dat een
serie stilstaande beelden wordt opgenomen.
(3) Draai aan de keuzeknop om het interval voor
Flash te bepalen.
(4) Druk op START/STOP. De opname van een
aantal stilstaande beelden begint. Druk
nogmaals op START/STOP als u wilt
stoppen met opnemen.
[a] normale opname
[b] opname in de stand Flash
[a] enregistrement normal
[b] enregistrement par saccades
2
DIGITAL
EFFECT
FLASH IIIIII
STILL
FLASH
3
LUMI.
4
L
1
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
La fonction de mouvement saccadé vous permet
d’enregistrer plusieurs images fixes successives à
des intervalles constants.
Vous pouvez sélectionner les intervalles en
réglant les barres de mouvement saccadé à l’aide
de la molette de commande. Lorsque la fonction
de mouvement saccadé est activée, le son est
enregistré normalement.
(1) Appuyez sur DIGITAL EFFECT et tournez la
molette de commande pour sélectionner
l’indicateur de mouvement saccadé.
(2) Appuyez sur la molette de commande pour
sélectionner le mode saccadé.
L’indicateur de mouvement saccadé et les
barres de mouvement saccadé apparaissent
dans le viseur.
(3) Tournez la molette de commande pour régler
l’intervalle de mouvement saccadé.
(4) Appuyez sur START/STOP.
L’enregistrement par saccades démarre. Pour
arrêter l’enregistrement, appuyez à nouveau
sur START/STOP.
Een aantal stilstaande beelden achtereenvolgens opnemen
K
OC
S
TA
ND BY
[a]
[b]
45
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Enregistrement d’images fixes
successives
Pour désactiver la fonction de
mouvement saccadé
Appuyez sur DIGITAL EFFECT pour désactiver
l’indicateur de mouvement saccadé. Si
l’indicateur reste allumé, appuyez plusieurs fois
de suite sur la touche jusqu’à ce que l’indicateur
disparaisse.
Remarques sur la fonction de mouvement
saccadé
•Les fonctions suivantes sont inopérantes
lorsque la fonction de mouvement saccadé est
activée.
– Fondu enchaîné d’entrée/sortie
– Superposition
– Fondu sur mosaïque
– Effacement
– Obturateur lent
•Lorsque vous mettez le caméscope hors tension,
le mode de mouvement saccadé sera annulé
automatiquement.
Een aantal stilstaande beelden
achtereenvolgens opnemen
De stand Flash annuleren
Druk op DIGITAL EFFECT om de aanduiding
van de stand Flash uit te zetten. Als de
aanduiding blijft branden, druk dan
herhaaldelijk op deze knop tot de aanduiding
uitgaat.
Opmerkingen over de stand Flash
•U kunt geen gebruik maken van de volgende
effecten wanneer u in de stand Flash opneemt.
– Fade-in of fade-out
– Overlapping
– Mozaïek
– Vegen
– Langzame sluiter
•Wanneer u de stroom uitschakelt, wordt de
stand Flash automatisch geannuleerd.
Incrustation d’une image
fixe dans une image animée
(CCD-TR3300E uniquement)
Incrustation d’une image
animée dans une image fixe
Een stilstaand beeld over
een bewegend beeld heen
weergeven
La fonction d’intervalle de luminance vous
permet de remplacer un motif de couleur vive
d’une image fixe par une image animée.
Par exemple, vous pouvez ainsi incruster une
scène en arrière-plan si vous enregistrez l’image
en mémoire comme une image fixe, par exemple
une personne sur un fond lumineux. Lorsque la
fonction d’intervalle de luminance est activée, le
son est enregistré normalement.
Met de functie Luminancekey kunt u een deel
van een stilstaand beeld in heldere kleuren
vervangen door een bewegend beeld.
U kunt bijvoorbeeld de gewenste scène over de
achtergrond heen weergeven door het beeld in
het geheugen op te slaan als stilstaand beeld,
bijvoorbeeld een persoon tegen een heldere
achtergrond. In de stand Luminancekey wordt
het geluid normaal opgenomen.
46
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Incrustation d’une image
animée dans une image fixe
Een stilstaand beeld over een
bewegend beeld heen weergeven
(1) Druk op DIGITAL EFFECT en zet de
keuzeknop in de stand Luminancekey.
(2) Druk op de keuzeknop om de stand voor de
helderheid te selecteren.
In de zoeker worden een aanduiding en een
aantal balkjes voor de helderheid
weergegeven. Het stilstaande beeld wordt in
het geheugen opgeslagen.
(3) Draai aan de keuzeknop om het
kleurenschema van het stilstaande beeld aan
te passen.
Het aantal balkjes voor de helderheid geeft
aan in welke mate een stilstaand beeld wordt
opgenomen.
(4) Druk op START/STOP. Opnemen in de
stand Luminancekey begint. Druk nogmaals
op START/STOP als u het opnemen wilt
stoppen.
2
Image fixe/
Stilstaand beeld
LUMI. IIIIII
Image défilante/
Bewegend beeld
3
1 DIGITAL
EFFECT
FLASH
4
LUMI.
L
STILL
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
(1) Appuyez sur DIGITAL EFFECT et tournez la
molette de commande pour sélectionner
l’indicateur d’intervalle de luminance.
(2) Appuyez sur la molette de commande pour
sélectionner le mode d’intervalle de
luminance.
L’indicateur d’intervalle de luminance et les
barres d’intervalle de luminance apparaissent
dans le viseur et l’image fixe est enregistrée
dans la mémoire.
(3) Tournez la molette de commande pour régler
le motif de couleur de l’image fixe.
Le débit de l’image fixe augmente du nombre
de barres d’intervalle de luminance.
(4) Appuyez sur START/STOP. L’enregistrement
dans le mode d’intervalle de luminance
démarre. Pour arrêter l’enregistrement,
appuyez à nouveau sur START/STOP.
K
OC
S
TA
Pour désactiver la fonction
d’intervalle de luminance
Appuyez sur DIGITAL EFFECT pour désactiver
l’indicateur d’intervalle de luminance. Si
l’indicateur reste allumé, appuyez plusieurs fois
de suite sur la touche jusqu’à ce que l’indicateur
disparaisse.
Remarque sur la fonction d’intervalle de luminance
Les fonctions suivantes sont inopérantes lorsque
la fonction d’intervalle de luminance est activée.
•Fondus enchaînés d’entrée/sortie
•Fondu sur mosaïque
•Superposition
•Obturateur lent
•Effacement
Lorsque vous mettez le système hors tension, le
mode d’intervalle de luminance est
automatiquement désactivé.
ND BY
De stand Luminancekey annuleren
Druk op DIGITAL EFFECT om de aanduiding
van de stand Luminancekey uit te zetten. Als de
aanduiding blijft branden, druk dan
herhaaldelijk op deze knop tot de aanduiding
uitgaat.
Opmerking over de stand Luminancekey
U kunt geen gebruik maken van de volgende
effecten in de stand Luminancekey.
•Fade-in of fade-out
•Mozaïek
•Overlappen
•Langzame sluiter
•Vegen
Wanneer u het toestel afzet, wordt de
luminantiefunctie automatisch uitgeschakeld.
47
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réenregistrement d’une
image au milieu d’une
cassette enregistrée
Vous pouvez insérer une scène au milieu d’une
cassette enregistrée en définissant des points de
début et de fin. La scène précédemment
enregistrée sera alors effacée. Si le code temporel
RC apparaît dans le viseur, réglez COUNTER sur
NORMAL dans le menu système de façon à
afficher le compteur de bande.
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
maintenez le côté + (lecture avant) ou –
(lecture arrière) de la touche EDITSEARCH
enfoncé et relâchez la touche à l’endroit où
vous voulez terminer l’insertion [b]. Le
caméscope repasse en mode de veille.
(2) Appuyez sur COUNTER RESET. Le compteur
revient à zéro.
(3) Maintenez le côté - de la touche
EDITSEARCH enfoncé et relâchez la touche à
l’endroit où vous voulez que commence
l’insertion [a].
(4) Appuyez sur la touche ZERO MEM de la
télécommande. L’indicateur ZERO MEM
clignote.
(5) Appuyez sur START/STOP pour démarrer
l’enregistrement. L’enregistrement s’arrête
automatiquement au point zéro du compteur.
Midden in een bespeelde
band een beeld opnieuw
opnemen
U kunt midden in een reeds bespeelde band een
scène invoegen door het begin- en eindpunt op te
geven. Het beeld dat op die positie was
opgenomen, wordt gewist. Als de RC-tijdcode in
de zoeker wordt weergegeven, stelt u in het
menusysteem COUNTER in op NORMAL, zodat
de bandteller wordt weergegeven.
(1) Terwijl de camcorder in de stand Standby
staat, drukt u op de + (vooruit) of – (achteruit)
zijde van EDITSEARCH, en laat u de knop los
op de plaats waar het einde van het
ingevoegde beeld moet komen [b]. De
camcorder gaat weer in de stand Standby.
(2) Druk op COUNTER RESET. De teller gaat
terug naar nul.
(3) Houd de - zijde van EDITSEARCH ingedrukt,
en laat de knop los op het punt waar het
ingevoegde beeld moet beginnen [a].
(4) Druk op ZERO MEM op de
afstandsbediening. De aanduiding ZERO
MEM knippert.
(5) Druk op START/STOP om de opname te
beginnen. De opname stopt automatisch
wanneer de bandteller op nul staat.
[a]
[b]
1
Œ
3
2
EDITSEARCH
5
COUNTER RESET
L
EDITSEARCH
Œ
K
OC
S
TA
STBY
0:00:00
4
ZERO MEM
ND BY
STBY
-0:01:23
-0:01:22
STBY
ZERO MEM
ZERO MEM
48
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réenregistrement d’une image
au milieu d’une cassette
enregistrée
Midden in een bespeelde band
een beeld opnieuw opnemen
Pour changer le point de fin
Het eindpunt wijzigen
Appuyez sur ZERO MEM de façon à désactiver
l’indicateur ZERO MEM et répétez ensuite les
étapes 2 à 5.
Druk op ZERO MEM om de ZERO MEM
aanduiding te verwijderen en herhaal stap 2 tot
en met 5.
Remarque sur le réenregistrement
L’image et le son de lecture risquent de présenter
des distorsions à la fin de la scène insérée.
Opmerking over opnieuw opnemen
Wanneer u het ingevoegde gedeelte afspeelt, is
het mogelijk dat beeld en geluid aan het einde
van het ingevoegde gedeelte vervormd zijn.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
49
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation de la fonction
de mode de grand écran
De breedbeeldfunctie
gebruiken
Sélection du mode voulu
De gewenste stand selecteren
Vous pouvez enregistrer une image dans un
mode comparable au cinémascope (CINEMA) ou
dans le format 16:9e en vue de la visionner sur un
téléviseur 16:9e (16:9 FULL).
U kunt een bioscoopbeeld opnemen (CINEMA)
of een beeld in 16:9 formaat, dat u kunt bekijken
op een 16:9 breedbeeld-TV (16:9 FULL).
[b]
CINEMA
[a]
CINEMA
[c]
[e]
16:9 FULL
[d]
16:9 FULL
[f]
CINEMA
CINEMA
Une bande noire apparaît dans le haut et dans le
bas de l’écran. Le viseur [a] et un écran de
téléviseur normal [b] donnent ainsi l’impression
d’un grand écran. Vous pouvez également
visualiser l’image sans les bandes noires sur un
téléviseur à grand écran [c].
Boven- en onderaan het scherm worden zwarte
randen weergegeven, en de zoeker [a] en een
gewoon TV-scherm [b] zien er breed uit. U kunt
het beeld zonder zwarte randen bekijken op een
breedbeeld-TV [c].
16:9 FULL
16:9 FULL
L’image apparaît comprimée horizontalement
dans le viseur [d] ou sur l’écran d’un téléviseur
normal [e]. Vous pouvez visualiser les images
normales sur un téléviseur à grand écran [f].
Het beeld in de zoeker [d] of op een gewone TV
[e] is horizontaal in elkaar gedrukt. U kunt het
beeld normaal weergeven op een breedbeeld-TV
[f].
50
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation de la fonction de
mode de grand écran
De breedbeeldfunctie
gebruiken
Utilisation de la fonction de
mode de grand écran
De breedbeeldfunctie gebruiken
Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez plusieurs fois de suite sur 16:9WIDE
jusqu’à ce que l’indicateur du mode voulu
apparaisse dans le viseur.
Terwijl de camcorder in de stand Standby staat,
drukt u een aantal malen op 16:9WIDE, totdat de
gewenste aanduiding in de zoeker wordt
weergegeven.
CINEMA
Pour désactiver le mode de grand
écran
Appuyez plusieurs fois de suite sur 16:9WIDE
jusqu’à ce que l’indicateur de mode de grand
écran disparaisse.
Pour visualiser une cassette
enregistrée en mode de grand écran
Pour visualiser une cassette enregistrée en mode
CINEMA, réglez le mode d’écran du téléviseur à
grand écran sur le mode de zoom. Pour
visualiser une cassette enregistrée en mode 16:9
FULL, réglez-le sur le mode d’écran total. Pour
plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi
de votre téléviseur.
Attention que l’image enregistrée en mode 16:9
FULL apparaît comprimée sur l’écran d’un
téléviseur normal.
Remarques sur le mode de grand écran
•Lorsque vous enregistrez en mode 16:9 FULL,
l’indicateur de la date ou de l’heure est agrandi
sur le téléviseur à grand écran.
•Si vous copiez une cassette, la cassette est
copiée dans le même mode que
l’enregistrement original.
•Le mode de grand écran est désactivé
automatiquement 5 minutes après que vous
avez déconnecté la source d’alimentation.
16:9 FULL
De breedbeeldfunctie annuleren
Druk een aantal malen op 16:9WIDE, totdat de
aanduiding van de breedbeeldfunctie verdwijnt.
Een band bekijken die is opgenomen
met de breedbeeldfunctie
Als u een band wilt bekijken die is opgenomen in
de CINEMA stand, zet u de breedbeeld-TV in de
zoom-stand. Als u een band wilt bekijken die is
opgenomen in de 16:9 FULL stand, zet u de
breedbeeld-TV in de full-stand. Raadpleeg de
handleiding bij uw TV voor meer informatie.
Een opname in 16:9 FULL ziet er in elkaar
gedrukt uit op een gewone TV.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
16:9WIDE
Opmerkingen over breedbeeld
•Wanneer u opneemt in de stand 16:9 FULL,
wordt de datum- of tijdaanduiding verbreed
weergegeven op een breedbeeld-TV.
•Als u een band kopieert, krijgt de nieuwe band
dezelfde breedbeeldinstellingen als de
oorspronkelijke band.
•De breedbeeldfunctie wordt automatisch
uitgeschakeld vijf minuten nadat u het apparaat
hebt uitgeschakeld.
51
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Sélection du mode
START/STOP
De stand START/STOP
selecteren
En plus du mode marche/arrêt normal, votre
caméscope est doté de deux autres modes d’enregistrement. Ces modes vous permettent de réaliser une succession de brèves prises de vue de
façon à obtenir un enregistrement vidéo vivant.
(1) Réglez le commutateur START/STOP MODE
sur le mode voulu.
: L’enregistrement démarre lorsque vous
appuyez sur START/STOP et s’arrête
lorsque vous appuyez à nouveau sur la
même touche (mode normal).
(ANTI GROUND SHOOTING):
Le caméscope enregistre uniquement
lorsque vous maintenez la touche
START/STOP enfoncée. Vous évitez ainsi
d’enregistrer des scènes inutiles.
5 SEC: Lorsque vous appuyez sur START/
STOP, le caméscope enregistre
uniquement pendant 5 secondes et
s’arrête ensuite automatiquement.
(2) Relevez le commutateur STANDBY et appuyez
sur START/STOP. L’enregistrement démarre.
Si vous avez sélectionné 5 SEC, cinq points apparaissent dans le viseur. Les points disparaissent au
rythme d’un par seconde.
2
K
OC
TA
5
SEC
ND BY
Pour prolonger la durée
d’enregistrement en mode 5 SEC
TA
REC
0:00:00
REC
0:00:04
ND BY
De opnametijd verlengen in de stand
5 SEC
Appuyez à nouveau sur START/STOP avant que
tous les points aient disparu. L’enregistrement se
poursuit pendant encore 5 secondes à partir de
l’instant où vous avez appuyé sur START/STOP.
Druk nogmaals op START/STOP voordat alle
stippen zijn verdwenen. Het opnemen gaat
ongeveer nog vijf seconden door vanaf het
moment dat u op START/STOP hebt gedrukt.
Pour revenir en mode
d’enregistrement normal
Terugkeren naar normaal opnemen
Réglez START/STOP MODE sur . Si vous
actionnez le commutateur pendant un
enregistrement, l’enregistrement se poursuit.
52
K
OC
S
S
A
GR NTI
SHOOOUND
TING
L
STAR
T
STO /
MODP
E
L
1
Naast de gewone start/stop-stand heeft de
camcorder nog twee standen. Met deze standen
kunt u een aantal snelle opnamen maken, met als
resultaat een levendige video.
(1) Zet de schakelaar START/STOP MODE in de
gewenste stand.
: Het opnemen begint wanneer u op
START/STOP drukt, en stopt wanneer u
nogmaals op START/STOP drukt
(normale stand).
(ANTI GROUND SHOOTING):
De camcorder neemt alleen op terwijl u
START/STOP ingedrukt houdt. Zo
voorkomt u dat u ongewenste opnamen
maakt.
5 SEC: Wanneer u op START/STOP drukt,
wordt gedurende vijf seconden
opgenomen, waarna het opnemen
automatisch wordt gestopt.
(2) Zet de schakelaar STANDBY omhoog en druk
op START/STOP. Het opnemen begint.
Als u 5 SEC hebt geselecteerd, verschijnen vijf
stippen in de zoeker. De stippen verdwijnen met
een snelheid van één per seconde.
Remarque sur l’enregistrement 5 SEC et le
mode
Vous ne pouvez pas utiliser la fonction FADER/
OVERLAP si vous sélectionnez 5 SEC ou
.
Zet de schakelaar START/STOP MODE op .
Als u de schakelaar anders instelt tijdens het
opnemen, wordt het opnemen voortgezet.
Opmerking over de standen 5 SEC en
U kunt geen gebruik maken van FADER/
OVERLAP als u 5 SEC of
selecteert.
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Incrustation d’un
titre
Vous pouvez choisir l’un des huit titres créés par
défaut. Vous pouvez également en sélectionner la
langue d’affichage, la position et la couleur dans
le menu système.
U kunt een titel kiezen uit acht vooraf ingestelde
titels. U kunt ook de taal, positie en kleur van de
titels selecteren in het menusysteem.
De taal selecteren
Sélection de la langue
d’affichage
(1) Druk in de stand Standby op MENU om het
menu weer te geven.
(2) Draai de keuzeknop in de stand TITLE LANG
en druk vervolgens op de keuzeknop.
(3) Draai de keuzeknop in de stand voor de
gewenste taal en druk vervolgens op de
keuzeknop.
(4) Druk op MENU om de menuweergave te
wissen.
2
MENU
MENU
MENU
COUNTER
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
TITLE POS
TITLE LANG
TITLE1 SET
ENGLISH
TITLE LANG
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
DEUTSCH
NEDERLANDS
ITALIANO
[MENU] : END
[MENU] : END
3
MENU
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez sur MENU de façon à afficher le
menu.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner TITLE LANG et appuyez ensuite
sur la molette.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner la langue d’affichage voulue et
appuyez ensuite sur la molette.
(4) Appuyez sur MENU pour désactiver l’écran
de menu.
1
Een titel invoegen
MENU
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
DEUTSCH
NEDERLANDS
ITALIANO
TITLE LANG
[MENU] : END
COUNTER
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
TITLE POS
TITLE LANG
TITLE1 SET
ITALIANO
[MENU] : END
53
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Incrustation d’un titre
Een titel invoegen
Utilisation des titres
Titels gebruiken
Incrustation d’un titre à partir du début
De titel vanaf het begin toevoegen
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez plusieurs fois de suite sur TITLE
jusqu’à ce que le titre voulu apparaisse.
Chaque fois qu’un autre titre apparaît, il
clignote. Lorsque le titre voulu apparaît,
attendez qu’il cesse de clignoter.
Les titres s’affichent selon la séquence suivante.
Titre original 1 n Titre original 2 n HELLO!
n HAPPY BIRTHDAY n HAPPY
HOLIDAYS n CONGRATULATIONS! n
OUR SWEET BABY n WEDDING n
VACATION n THE END
Quand “THE END” disparaît, le titre
personnalisé 1 réapparaît.
Les titres sont affichés dans la langue
sélectionnée dans le menu système.
(2) Appuyez sur START/STOP pour démarrer
l’enregistrement.
(3) Lorsque vous voulez arrêter l’enregistrement
du titre, appuyez à nouveau sur TITLE.
(1) Terwijl de camcorder in de stand Standby
staat, drukt u een aantal malen op TITLE
totdat de gewenste titel wordt weergegeven.
Telkens wanneer een nieuwe titel verschijnt,
knippert deze even. Wanneer de gewenste
titel wordt weergegeven, wacht u totdat deze
stopt met knipperen.
De titels rouleren als volgt.
Zelfgemaakte titel 1 n Zelfgemaakte titel 2
n HELLO! n HAPPY BIRTHDAY n HAPPY
HOLIDAYS n CONGRATULATIONS! n OUR
SWEET BABY n WEDDING n VACATION
n THE END
Na de titel “THE END” verdwijnt de titel uit
beeld en daarna verschijnen de titels weer
vanaf de zelfgemaakte titel 1.
De titels worden weergegeven in de taal die u
in het menusysteem hebt geselecteerd.
(2) Druk op START/STOP om het opnemen te
beginnen.
(3) Wanneer u wilt stoppen met het opnemen van
de titel, drukt u nogmaals op TITLE.
Remarque sur les titres
Les titres et leur succession sont différents
suivant la langue d’affichage sélectionnée.
Si vous n’avez pas mémorisé de titre
personnalisé
Les titres commencent à partir de “HELLO!”.
Opmerking over titels
De inhoud en de volgorde van de titels
verschillen per taal.
U hebt geen zelfgemaakte titels opgeslagen
De titels beginnen bij “HELLO!”.
TITLE
Pour incruster un titre pendant une
prise de vue
54
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez plusieurs fois de suite sur TITLE
jusqu’à ce que le titre voulu apparaisse.
Chaque fois qu’un nouveau titre s’affiche, il
clignote.
(2) Lorsque le titre voulu apparaît, attendez qu’il
cesse de clignoter et appuyez à nouveau sur
TITLE pour désactiver le titre de l’écran.
(3) Démarrez l’enregistrement.
(4) Lorsque vous arrivez à l’endroit où vous
voulez incruster le titre, appuyez sur TITLE.
(5) Lorsque vous désirez arrêter l’enregistrement
du titre, appuyez de nouveau sur TITLE.
De titel toevoegen terwijl u opneemt
(1) Terwijl de camcorder in de stand Standby
staat, drukt u een aantal malen op TITLE
totdat de gewenste titel in beeld verschijnt.
Elke nieuwe titel die verschijnt, knippert even.
(2) Wanneer de gewenste titel verschijnt, wacht u
tot deze niet meer knippert en drukt u op
TITLE. De titel verdwijnt uit beeld.
(3) Begin met opnemen.
(4) Wanneer u het punt bereikt waar u de titel
wilt invoegen, drukt u op TITLE.
(5) Wanneer u wilt stoppen met het opnemen van
de titel, drukt u nogmaals op TITLE.
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Incrustation d’un titre
Een titel invoegen
Pour sélectionner la couleur des titres
De kleur van de titel selecteren
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez sur MENU pour afficher le menu.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner TITLE COL et appuyez sur la
molette de commande pour le sélectionner.
(3) Tournez la molette de commande pour afficher
une couleur en surbrillance et appuyez sur la
molette de commande pour la sélectionner.
(4) Appuyez sur MENU pour désactiver l’écran
de menu.
(1) Druk in de stand Standby op MENU om het
menu weer te geven.
(2) Draai de keuzeknop in de stand TITLE COL en
druk op de keuzeknop om deze stand te selecteren. Het kleurenmenu wordt weergegeven.
(3) Draai aan de keuzeknop om een bepaalde
kleur te markeren, en druk op de keuzeknop
om deze kleur te selecteren.
(4) Druk op MENU om de menuweergave te
verwijderen.
MENU
MENU
COMMANDER
Hi8
COUNTER
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
TITLE POS
WHITE
TITLE COL
WHITE
YELLOW
VIOLET
RED
CYAN
GREEN
BLUE
3
MENU
TITLE COL
WHITE
YELLOW
VIOLET
RED
CYAN
GREEN
BLUE
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
MENU
COMMANDER
Hi8
COUNTER
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
TITLE POS
YELLOW
[MENU] : END
Pour sélectionner la position du titre
De positie van de titel selecteren
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez sur MENU pour afficher le menu
dans le viseur.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner TITLE POS et appuyez sur la
molette de commande pour la sélectionner.
Le menu de sélection de la position apparaît.
(3) Tournez la molette de commande pour
afficher CENTER ou BOTTOM en surbrillance
et appuyez sur la molette de commande pour
sélectionner la position.
(4) Appuyez sur MENU pour désactiver l’écran
de menu.
(1) Druk in de stand Standby op MENU om het
menu weer te geven in de zoeker.
(2) Draai de keuzeknop in de stand TITLE POS
en druk op de keuzeknop om deze stand te
selecteren.
Het positiemenu wordt weergegeven.
(3) Draai de keuzeknop naar CENTER of
BOTTOM, en druk op de keuzeknop om de
gewenste positie te selecteren.
(4) Druk op MENU. Het menu verdwijnt uit
beeld.
2
Hi8
COUNTER
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
TITLE POS
TITLE LANG
[MENU] : END
3
MENU
MENU
CENTER
TITLE POS
CENTER
BOTTOM
MENU
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
2
MENU
TITLE POS
[MENU] : END
[MENU] : END
CENTER
BOTTOM
CENTER
BOTTOM
Hi8
COUNTER
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
TITLE POS
TITLE LANG
BOTTOM
[MENU] : END
HELLO
HELLO
Remarques sur la sélection d’un titre
•Vous ne pouvez pas sélectionner un titre
pendant une prise de vue.
•Vous ne pouvez pas sélectionner le fondu
enchaîné d’entrée/sortie pendant que vous
incrustez un titre.
•Vous ne pouvez pas enregistrer un titre pendant
une prise de vue avec la date ou l’heure.
Opmerkingen over het selecteren van een titel
•U kunt geen titel selecteren terwijl u opneemt.
•U kunt fade-in of fade-out niet selecteren terwijl
u een titel toevoegt.
•U kunt geen titel opnemen wanneer u opneemt
met de datum of tijd.
55
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Création de titres
personnalisés
Zelf titels maken
Vous pouvez créer deux titres personnalisés et
les mémoriser dans le caméscope.
Ejectez la cassette avant d’entamer la procédure.
Votre titre ne peut compter plus de 22 lettres.
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez sur MENU pour afficher le menu.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner TITLE 1 SET ou TITLE 2 SET et
appuyez ensuite sur la molette.
(3) Tournez la molette de commande pour
afficher une lettre en surbrillance et appuyez
sur la molette de commande pour la
sélectionner.
(4) Répétez l’étape 3 jusqu’à ce que vous ayez
terminé le titre.
(5) Lorsque vous avez terminé, tournez la molette
de commande pour afficher S en
surbrillance et appuyez sur la molette de
commande pour le sélectionner.
Le titre est mémorisé.
(6) Appuyez sur MENU pour désactiver l’écran
de menu.
1
MENU
2
U kunt twee titels maken en deze opslaan in de
camcorder.
Werp de cassette uit voordat u begint. Een titel
kan uit maximaal 22 letters bestaan.
(1) Druk in de stand Standby op MENU. Het
menu wordt weergegeven.
(2) Draai de keuzeknop in de stand TITLE 1 SET
of TITLE 2 SET en druk vervolgens op de
keuzeknop.
(3) Ga naar een bepaalde letter door aan de
keuzeknop te draaien, en druk op de
keuzeknop om de letter te selecteren.
(4) Herhaal stap 3 totdat de titel klaar is.
(5) Wanneer u klaar bent, draait u de keuzeknop
totdat het teken S gemarkeerd is en drukt u
op de keuzeknop om dit te selecteren.
De titel wordt opgeslagen.
(6) Druk op MENU. Het menu verdwijnt uit
beeld.
MENU
MENU
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
TITLE POS
TITLE LANG
TITLE1 SET
TITLE2 SET
TITLE1 SET
––––––>
[MENU] : END
[MENU] : END
3
5
MENU
TITLE1 SET
[MENU] : END
C
D
N E –––––––>
F
G
L
M
N ––––––––>
O
P
MENU
–
.
TITLE1 SET
NEW YORK S >
A
[MENU] : END
Pour corriger un titre personnalisé
Een opgeslagen titel bewerken
A l’étape 2, sélectionnez TITLE 1 SET ou TITLE 2
SET suivant le titre que vous voulez corriger et
changez ensuite le titre.
Selecteer in stap 2 TITLE 1 SET of TITLE 2 SET,
afhankelijk van de titel die u wilt wijzigen.
Wijzig vervolgens de titel.
Au lieu de sélectionner S à l’étape 5 pour
mémoriser le titre
Vous pouvez:
•introduire 22 lettres.
•appuyer sur MENU.
In plaats van S te selecteren in stap 5 om de
titel op te slaan
Kunt u een van de volgende twee dingen doen:
•Geef 22 letters op.
•Druk op MENU.
56
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Création de titres personnalisés
Si vous n’effectuez aucune manipulation dans
un délai de 5 minutes
Le caméscope se met automatiquement hors
tension. Abaissez dans ce cas le commutateur
STANDBY, relevez-le aussitôt après et
recommencez la procédure à partir de l’étape 3.
Pour effacer un titre
Sélectionnez S sur le caractère situé à l’extrême
gauche et appuyez sur TITLE. Ne sélectionnez
pas un espace pour effacer un caractère. Sinon,
l’espace est enregistré comme un titre dans la
mémoire.
Zelf titels maken
U doet langer dan vijf minuten niets
De camcorder wordt automatisch uitgeschakeld.
Zet de STANDBY schakelaar een keer omlaag en
weer omhoog, en ga verder vanaf stap 3.
Een titel wissen
Ga op de meest linkse letter staan, selecteer S en
druk op TITLE. U kunt een titel niet wissen door
spaties te selecteren. Als u dat doet, wordt een
titel bestaande uit spaties opgeslagen.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
57
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Contrôle de l’état de la
bande avant
l’enregistrement (ORC)
De conditie van de band
controleren voordat u
gaat opnemen (ORC)
Utilisez cette fonction pour contrôler l’état de la bande
magnétique avant la réalisation d’une prise de vue de
façon à obtenir la meilleure qualité d’image possible.
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez sur MENU pour afficher le menu.
(2) Tournez la molette de commande de façon à
afficher ORC TO SET en surbrillance et appuyez
sur la molette de commande pour le sélectionner.
L’indication “START/STOP KEY” apparaît.
(3) Appuyez sur START/STOP.
Il faut environ 5 secondes au caméscope pour contrôler l’état de la tête magnétique et de la cassette.
Met deze voorziening kunt u de conditie van de band
controleren voordat u gaat opnemen, zodat u het beste
resultaat bereikt.
(1) Druk in de stand Standby op MENU. Het menu
wordt weergegeven.
(2) Draai aan de keuzeknop totdat ORC TO SET wordt
weergegeven en druk op de keuzeknop om deze
stand te selecteren.
“START/STOP KEY” wordt weergegeven.
(3) Druk op START/STOP.
Het duurt ongeveer vijf seconden voordat de
conditie van de kop en de band zijn gecontroleerd.
1
MENU
2
MENU
WIND
COMMANDER
Hi8
COUNTER
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
START/STOP
KEY
[MENU] : END
Fenêtre d’affichage/Uitleesvenster
3
L
=ORC STBY=
K
OC
ORC
S
TA
ND BY
Fenêtre d’affichage/Uitleesvenster
== ORC ⁄
==
== STBY
==
L’indicateur tourne lorsque vous effectuez ORC./Deze
aanduiding draait terwijl ORC wordt uitgevoerd.
Chaque fois que vous introduisez une cassette
Exécutez la procédure ci-dessus.
Pour vérifier si vous avez activé la fonction ORC
Exécutez les étapes 1 et 2 ci-dessus. Si l’indication
“ORC ON” s’affiche, c’est que l’état de la bande
magnétique a été contrôlé.
58
Remarque sur le réglage ORC TO SET
•Lorsque vous mettez ORC TO SET,
l’enregistrement de la cassette est effacé
pendant environ 0,1 seconde pour permettre au
magnétoscope de vérifier l’état de la bande.
Soyez prudent lors de l’utilisation d’une
cassette enregistrée. Le passage blanc de 0,1
seconde est effacé si vous enregistrez à partir de
l’endroit où vous réglez ORC TO SET pendant
plus de deux secondes, ou si vous enregistrez
sur le passage blanc.
•Vous ne pouvez pas mettre ORC TO SET pour
une cassette dont le taquet est sorti (rouge).
Telkens wanneer u de cassette plaatst
Voert u bovenstaande procedures uit.
Nagaan of u ORC hebt uitgevoerd
Voer de hierboven vermelde stappen 1 en 2 uit. Als
“ORC ON” wordt weergegeven, is de conditie van de
band gecontroleerd.
Opmerkingen over ORC TO SET instelling
•Als u ORC TO SET instelt, wordt 0,1 seconde
van de opname op de band gewist, zodat de
camcorder de conditie van de band kan
controleren. Let dus op als u een bespeelde
band gebruikt. Het onbespeelde gedeelte van
0,1 seconde wordt gewist als u gedurende meer
dan 2 seconden opneemt vanaf het punt waar u
ORC TO SET instelde, of als u het onbespeelde
gedeelte overspeelt.
•U kan ORC TO SET niet instellen voor een
cassette waarvan het wispreventienokje
verwijderd is (rood).
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Désactivation de la
fonction STEADY SHOT
De functie STEADY
SHOT opheffen
L’indicateur
apparaît dans le viseur pendant
la prise de vue. Il indique que la fonction de
stabilisation de prise de vue est activée et que le
caméscope compense les secousses.
Wanneer u opneemt, wordt de aanduiding
weergegeven in de zoeker. Dit betekent dat de
functie Steady Shot actief is, zodat trillingen van
de camera worden gecompenseerd.
Réglez STEADY SHOT sur OFF.
Stel STEADY SHOT in op OFF.
OFF
Pour réactiver la fonction de
stabilisation de prise de vue
De functie Steady Shot opnieuw
activeren
Réglez STEADY SHOT sur ON.
Stel STEADY SHOT in op ON.
Remarque sur la fonction de stabilisation de
prise de vue
•La fonction de stabilisation de prise de vue ne
corrige pas les secousses excessives du
caméscope.
•Si vous installez une lentille à conversion large
(non fournie), le caméscope peut provoquer un
léger effet d’ombre lorsque STEADY SHOT est
réglé sur ON. Dans ce cas, mettez STEADY
SHOT sur OFF.
Opmerking over de functie Steady Shot
•Hevige trillingen van de camera worden niet
door de functie Steady Shot gecorrigeerd.
•Als u een breedconversielens (niet bijgeleverd)
plaatst, kan de camcorder een licht
schaduweffect geven wanneer STEADY SHOT
op ON staat. In dit geval zet u STEADY SHOT
dus beter op OFF.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
STEADY SHOT
ON
59
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Français
Sélection des modes de réglage automatique/manuel
Les fonctions automatiques du caméscope vous assurent en toutes circonstances des conditions
d’utilisation parmi les plus conviviales qui soient. Dans certains cas, cependant, le mode de réglage
manuel offre de meilleurs résultats et notamment pour les prises de vue créatives.
Vous pouvez ainsi activer le réglage automatique ou manuel de la mise au point, de l’ouverture, de la
vitesse d’obturation, du gain et de la balance des blancs. Vous pouvez également utiliser la fonction
PROGRAM AE dans des circonstances particulières et régler la luminosité de l’image à l’aide de la
fonction de décalage AE.
Nous vous donnons ci-dessous un aperçu de tous les réglages manuels. Reportez-vous aux pages
suivantes pour le détail des procédures.
Réglage manuel de la mise au point
Réglez FOCUS sur MANUAL. Vous pouvez régler la mise au point quelle que soit la position du
commutateur AUTO LOCK/HOLD. Si vous voulez activer la mise au point automatique, réglez
FOCUS sur AUTO.
Réglage manuel de l’ouverture, de la vitesse d’obturation, du gain et de la
balance des blancs
Réglez AUTO LOCK/HOLD sur la position centrale. Vous pouvez également régler individuellement
chacun de ces paramètres. Si vous voulez activer le réglage automatique de ces paramètres, réglez
AUTO LOCK/HOLD sur AUTO LOCK.
Réglage manuel de la luminosité
Utilisez AE SHIFT dans le menu système.
Remarque sur les réglages précédents
Les valeurs de réglage manuel des différents paramètres sont enregistrées dans la mémoire dans les cas
suivants et pour peu que la pile au lithium soit installée.
•lorsque vous revenez en mode de réglage automatique.
•lorsque vous réglez le commutateur POWER sur OFF.
•cinq minutes après avoir enlevé la source d’alimentation tant que la batterie au lithium est installée
dans le caméscope.
PROGRAM AE
Réglage
automatique
Mode de priorité Mode de priorité
à l’ouverture
à l’obturateur
Mode de
crépuscule
Réglage
manuel
Automatique
Manuelle
Réglage
automatique
suivant la vitesse
d’obturation
Automatique
Automatique ou
manuelle
1/50e
Réglage
automatique
suivant
l’ouverture
Manuelle
1/50e
1/50e ou manuelle
Automatique
Automatique
Automatique
Automatique
Automatique ou
manuel
Balance
des
blancs
Automatique
Change chaque fois que vous tournez la molette de commande après avoir
appuyé sur WHT BAL. Automatique (pas d’indicateur) ou ∑ (une pression
balance des blancs) ˜ w (extérieur) ˜ e (intérieur)
Décalage
AE*
Effectif
Effectif
Mise au
point
Automatique ou manuelle suivant la position du commutateur FOCUS
Ouverture
Vitesse
d’obturation
Gain
Effectif
Effectif
Effectif
* Vous ne pouvez pas modifier le décalage AE si le réglage manuel de l’ouverture a été activé.
60
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Nederlands
Automatische of handmatige bediening
De automatische functies van de camcorder verzekeren u in de meeste omstandigheden van een
zorgeloze bediening. In bepaalde omstandigheden is het echter beter de camera handmatig te
bedienen, vooral als u creatieve opnamen wilt maken.
U kunt de focus, het diafragma, de sluitersnelheid, de versterkingsfactor en de witbalans automatisch
of handmatig instellen. In bepaalde omstandigheden kunt u ook de functie PROGRAM AE gebruiken
en de helderheid van het beeld aanpassen met de AE Shift-functie.
Hier volgt een overzicht van de handmatige instellingen. Raadpleeg de volgende pagina’s voor meer
informatie.
Handmatig scherpstellen
Stel FOCUS in op MANUAL. U kunt de focus instellen ongeacht de positie van de schakelaar AUTO
LOCK/HOLD. Als u automatisch wilt scherpstellen, stelt u FOCUS in op AUTO.
Zet AUTO LOCK/HOLD in de middelste positie. U kunt elk onderdeel onafhankelijk van de andere
onderdelen instellen. Wanneer u alle onderdelen automatisch wilt instellen, stelt u AUTO LOCK/
HOLD in op AUTO LOCK.
De helderheid handmatig instellen
Gebruik AE SHIFT in het menusysteem.
Opmerking over de voorgaande instellingen
Wanneer u de instellingen handmatig hebt aangepast, worden deze in de volgende gevallen in het
geheugen opgeslagen, zolang de lithiumbatterij op zijn plaats zit.
•u keert terug naar automatische bediening.
•u zet de schakelaar POWER op OFF.
•vijf minuten nadat de spanningsbron is verwijderd (mits de lithiumbatterij in de camcorder aanwezig is).
Automatische
instelling
PROGRAM AE
Prioriteit stand
diafragma
Prioriteit stand
sluiter
Schemerstand
Handmatige
instelling
Automatisch
Handmatig
1/50
Automatisch
Handmatig
ingesteld in
overeenstemming
met het
diafragma
1/50
1/50 of handmatig
Automatisch
Automatisch
Automatisch of
handmatig
Diafragma
Sluitersnelheid
Versterkings- Automatisch
factor
Automatisch
Witbalans
Automatisch
Automatisch
ingesteld in
overeenstemming
met de
sluitersnelheid
Automatisch
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Het diafragma, de sluitersnelheid, de versterkingsfactor en de witbalans
handmatig instellen
Automatisch of
handmatig
Verandert telkens wanneer u aan de keuzeknop draait nadat u op WHT BAL
hebt gedrukt:
Automatisch (geen aanduiding) of ∑ (directe witbalans) ˜ w (buiten)
˜ e (binnen)
AE shift*
Focus
Actief
Actief
Actief
Actief
Actief
Automatisch of handmatig in overeenstemming met de positie van de schakelaar FOCUS
* U kunt AE shift niet wijzigen wanneer u het diafragma handmatig instelt.
CCD-TR3100E
61
3-859-084-51 (1)
Mise au point
manuelle
Handmatig
scherpstellen
Quand faut-il procéder à la mise
au point manuelle ?
Wanneer stelt u de focus
handmatig in?
Le réglage manuel de la mise au point devrait
fournir de meilleurs résultats dans les conditions
suivantes.
[a]
[b]
•Luminosité insuffisante [a]
•Sujets peu contrastés - murs, ciel, etc. [b]
•Arrière-plan du sujet trop lumineux [c]
•Lignes horizontales [d]
•Sujets aperçus au travers de vitres couvertes de
givre
•Sujets aperçus au travers de filets, etc.
•Sujets lumineux ou réfléchissant la lumière
•Prise de vue d’un sujet stationnaire à l’aide
d’un trépied
In de volgende gevallen bereikt u betere
resultaten wanneer u handmatig scherpstelt.
[c]
[d]
•Bij te weinig licht [a]
•Bij onderwerpen met weinig contrast, muren,
lucht, enzovoort [b]
•Bij te helder licht achter het onderwerp [c]
•Bij horizontale strepen [d]
•Bij onderwerpen die u door gematteerd glas
filmt
•Bij onderwerpen achter netten, enzovoort
•Bij een helder onderwerp of een onderwerp dat
het licht weerspiegelt
•Bij het opnemen van een statisch onderwerp,
waarbij u een statief gebruikt
62
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Mise au point manuelle
Handmatig scherpstellen
Mise au point manuelle
Handmatig scherpstellen
1
Wanneer u handmatig scherpstelt, stelt u de
focus in met tele-effect voordat u begint met
opnemen, en stelt u vervolgens de afstand tot het
onderwerp opnieuw in.
(1) Stel FOCUS in op MANUAL. De aanduiding
f verschijnt in de zoeker.
(2) Verplaats de zoomhendel naar de “T”-zijde
tot de hendel niet verder kan.
(3) Draai aan de focusring om goed scherp te
stellen. Zorg dat u de ingebouwde microfoon
niet aanraakt wanneer u aan de focusring
draait.
(4) Stel de gewenste focusafstand in met de
zoomhendel.
FOCUS
AUTO
MANUAL
2
INFINITY
3
Pour revenir en mode de mise au
point automatique (autofocus)
Réglez FOCUS sur AUTO. L’indicateur f
disparaît du viseur.
W
T
W
T
4
W
T
W
T
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Pour le réglage de la mise au point manuelle,
procédez d’abord à une mise au point en mode
de téléobjectif et revenez ensuite à la distance
focale de votre choix.
(1) Réglez FOCUS sur MANUAL. L’indicateur
f apparaît dans le viseur.
(2) Déplacez à fond le levier du zoom motorisé
vers le côté “T”.
(3) Tournez la bague de mise au point de manière
à obtenir une image nette. Veillez à ne pas
toucher le microphone intégré lorsque vous
réglez la bague de mise au point.
(4) Revenez ensuite à la distance focale de votre
choix à l’aide du levier du zoom motorisé.
Terugkeren naar automatisch
scherpstellen (autofocus)
Stel FOCUS in op AUTO. De aanduiding f
verdwijnt uit de zoeker.
Prises de vue dans des endroits relativement
sombres
Procédez à une prise de vue en grand angle après
avoir réglé la mise au point en mode de téléobjectif.
Opnemen op betrekkelijk donkere plaatsen
Neem op met groothoek nadat u de focus hebt
ingesteld in de tele-stand.
Remarque sur la bague de mise au point
La bague de mise au point ne comporte pas de
position d’arrêt.
Opmerking over de focusring
De focusring heeft geen stoppositie.
Prises de vue avec mise au point
automatique momentanée
Gedurende een korte periode met
autofocus opnemen
Si vous souhaitez commuter brièvement la mise au
point automatique pendant une prise de vue en mode
de mise au point manuelle, appuyez sur la touche
PUSH AUTO et maintenez-la enfoncée. Le dispositif
de mise au point automatique reste activé aussi longtemps que vous maintenez la touche PUSH AUTO
enfoncée. Le caméscope revient en mode de mise au
point manuelle dès que vous relâchez la touche.
Wanneer u eventjes wilt overschakelen naar
autofocus terwijl u met handmatige focus
opneemt, drukt u PUSH AUTO naar beneden.
Zolang PUSH AUTO is ingedrukt, gaat het
opnemen verder met autofocus. Laat u PUSH
AUTO weer los, dan wordt de handmatige
scherpstelling hervat.
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
63
Mise au point manuelle
Prise de vue d’un sujet très éloigné
Appuyez FOCUS sur la position INFINITY.
L’objectif fait la mise au point sur le sujet le plus
éloigné lorsque FOCUS est maintenu enfoncé.
Le caméscope revient en mode de mise au point
manuelle dès que vous relâchez le bouton.
Utilisez cette fonction lorsque vous réalisez une
prise de vue d’un sujet au travers d’une fenêtre
ou d’un écran de façon à régler la mise au point
sur un sujet plus éloigné.
Remarque sur la mise au point manuelle
L’indicateur f devient:
:lors de la prise de vue d’un sujet éloigné à
l’infini.
: lorsque le sujet est trop près pour la mise au
point.
Handmatig scherpstellen
Een onderwerp op grote afstand
opnemen
Druk FOCUS naar beneden tot INFINITY. De
lens stelt zich scherp op het meest veraf gelegen
onderwerp zolang FOCUS naar beneden wordt
gehouden.
Wanneer u FOCUS loslaat wordt de handmatige
scherpstelling hervat.
Gebruik deze functie wanneer u een onderwerp
op grotere afstand, bijvoorbeeld door een raam of
scherm, wilt opnemen.
Opmerking over handmatig scherpstellen
De aanduiding f verandert als volgt:
:Wanneer een onderwerp op zeer grote
afstand wordt opgenomen.
: Wanneer het onderwerp te dicht bij is om op
scherp te stellen.
Utilisation de la
fonction PROGRAM AE
De functie PROGRAM
AE gebruiken
A propos de la fonction PROGRAM AE
Over de functie PROGRAM AE
Vous pouvez choisir l’un des trois modes d’exposition
automatique du PROGRAM AE en fonction de la
prise de vue que vous souhaitez réaliser. Réglez
AUTO LOCK/HOLD sur la position centrale.
Appuyez sur PROGRAM AE et sélectionnez ensuite
le mode de votre choix en tournant la molette de
commande. Chaque fois que vous tournez la molette,
l’indicateur dans le viseur change selon la séquence
suivante: AE A (Priorité à l’ouverture) ˜ AE S
(Priorité à l’obturateur) ˜ Å (Crépuscule).
U kunt uit drie standen PROGRAM AE de stand
kiezen die het beste bij de opnamesituatie past. Zet
AUTO LOCK/HOLD in de middelste positie. Druk
op PROGRAM AE en selecteer vervolgens de
gewenste stand door aan de keuzeknop te draaien.
Telkens wanneer u aan de knop draait, verandert de
aanduiding in de zoeker: AE A (Aperture Priority,
prioriteit diafragma) ˜ AE S (Shutter Priority,
prioriteit sluiter) ˜ Å (Twilight, schemerlicht)
PROGRAM
AE
AE A
AE S
AUTO LOCK
HOLD
Fenêtre d’affichage/Uitleesvenster
AE A
AE S
Remarque sur les prises de vue en mode
PROGRAM AE
Nous vous conseillons de régler manuellement la
mise au point et la balance des blancs.
64
Opmerking over opnemen in PROGRAM AE
Wij raden u aan de focus en de witbalans
handmatig in te stellen.
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation de la fonction
PROGRAM AE
De functie PROGRAM AE
gebruiken
Utilisation du mode de priorité
à l’ouverture
Prioriteit geven aan de stand
van het diafragma
1
AUTO LOCK
U kunt het gewenste scherptediepteveld van een
opname bepalen door het diafragma te
selecteren. De sluitersnelheid wordt automatisch
aangepast (tussen 1/50 en 1/1750) aan het
gekozen diafragma, zodat de juiste belichting
ontstaat.
(1) Zet AUTO LOCK/HOLD in de middelste
positie.
(2) Druk op PROGRAM AE zodat de
aanduiding in de zoeker wordt weergegeven.
(3) Draai de keuzeknop naar AE A, en druk de
knop vervolgens in.
(4) Selecteer het gewenste diafragma met de
keuzeknop. U kunt kiezen uit de volgende 15
waarden: F1.6, F2, F2.4, F2.8, F3.4, F4, F4.8,
F5.6, F6.8, F8, F9.6, F11, F14, F16 en F19. Voor
een kleiner diafragma kiest u een hogere
waarde.
3
AE A
HOLD
2
PROGRAM
AE
4
AE A
1000
F5.6
AE A
215
F11
Pour revenir en mode de réglage
automatique
Terugkeren naar automatisch
instellen
Réglez AUTO LOCK/HOLD sur AUTO LOCK
ou appuyez plusieurs fois de suite sur
PROGRAM AE de façon à ce que plus aucun
indicateur n’apparaisse dans le viseur.
Stel AUTO LOCK/HOLD in op AUTO LOCK of
druk herhaaldelijk op PROGRAM AE, zodat de
aanduiding niet meer in de zoeker wordt
weergegeven.
A propos de la profondeur de champ
La profondeur de champ est la plage de netteté
mesurée de l’avant à l’arrière du sujet de la prise de
vue. La profondeur de champ varie en fonction de
l’ouverture et de la longueur focale. En sélectionnant une faible valeur F (soit une grande ouverture), vous réduisez la profondeur de champ. Et si
vous sélectionnez une valeur F élevée (et donc une
faible ouverture), vous obtenez une plus grande
profondeur de champ. Le zoom en position de
téléobjectif offre une faible profondeur de champ
tandis que la profondeur de champ en position
grand angle est plus importante.
Over het scherptediepteveld
Het scherptediepteveld is het bereik waarop wordt
scherpgesteld, gemeten van de afstand achter het
object tot de afstand voor het object. Het
scherptediepteveld kan variëren, afhankelijk van
de grootte van het diafragma en de
brandpuntsafstand. Wanneer u de waarde van F
kleiner maakt (groter diafragma) wordt het
scherptediepteveld kleiner. Wanneer u de waarde
van F groter maakt (kleiner diafragma) wordt het
scherptediepteveld groter. Als u zoomt in de telestand, wordt het scherptediepteveld kleiner, in de
groothoekpositie wordt het groter.
CCD-TR3100E
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Vous pouvez régler l’ouverture de façon à
déterminer la profondeur de champ de votre
prise de vue. La vitesse d’obturation se règle
alors automatiquement (entre 1/50e et 1/1750e)
en fonction de la valeur d’ouverture de manière à
garantir une exposition correcte.
(1) Réglez AUTO LOCK/HOLD sur la position
centrale.
(2) Appuyez sur PROGRAM AE de façon à ce
que l’indicateur apparaisse dans le viseur.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner AE A et appuyez ensuite sur la
molette.
(4) Tournez la molette de commande pour
sélectionner la valeur d’ouverture de votre
choix. Vous pouvez sélectionner l’une des 15
valeurs d’ouverture suivantes : F1.6, F2, F2.4,
F2.8, F3.4, F4, F4.8, F5.6, F6.8, F8, F9.6, F11,
F14, F16, F19. Pour une ouverture plus faible,
sélectionnez une valeur plus élevée.
3-859-084-51 (1)
65
Utilisation de la fonction
PROGRAM AE
De functie PROGRAM AE
gebruiken
Utilisation du mode de priorité
à l’obturateur
Prioriteit geven aan de stand
van de sluiter
Vous pouvez sélectionner une vitesse
d’obturation comprise entre 1/50e et 1/10000e. Si
vous sélectionnez une vitesse d’obturation plus
rapide, les mouvements apparaissent plus
clairement avec moins de secousses. La valeur
d’ouverture se règle automatiquement en
fonction de la vitesse d’obturation sélectionnée
de manière à garantir une exposition correcte. Ce
mode se révèle le mieux approprié lorsque vous
réalisez des prises de vue de sujets animés de
mouvements rapides.
Remarquez que la vitesse d’obturation est
indiquée dans le viseur de la façon suivante:
“100”, par exemple, pour la vitesse d’obturation
1/100e.
(1) Réglez AUTO LOCK/HOLD sur la position
centrale.
(2) Appuyez sur PROGRAM AE de façon à ce
que l’indicateur apparaisse dans le viseur.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner AE S et appuyez ensuite sur la
molette.
(4) Tournez la molette de commande pour
sélectionner la vitesse d’obturation de votre
choix. Vous pouvez sélectionner l’une des 16
vitesses d’obturation suivantes : 1/50e,
1/75e, 1/100e, 1/120e, 1/150e, 1/215e,
1/300e, 1/425e, 1/600e, 1/1000e, 1/1250e,
1/1750e, 1/2500e, 1/3500e, 1/6000e,
1/10000e. Pour une vitesse d’obturation plus
rapide, sélectionnez un indicateur de valeur
plus élevé dans le viseur.
1
AUTO LOCK
2
PROGRAM
AE
U kunt een sluitersnelheid tussen 1/50 en
1/10000 kiezen. Wanneer u een hoge
sluitersnelheid kiest, lijken bewegingen
helderder en minder trillerig. De waarde van het
diafragma wordt automatisch aangepast aan de
sluitersnelheid, zodat de juiste belichting
ontstaat. Deze stand is het meest effectief
wanneer u beelden met snelle bewegingen
opneemt.
De sluitersnelheid wordt in de zoeker als volgt
weergegeven: “100” is bijvoorbeeld de
aanduiding voor een sluitersnelheid van 1/100.
(1) Zet AUTO LOCK/HOLD in de middelste
positie.
(2) Druk op PROGRAM AE, zodat de
aanduiding in de zoeker verschijnt.
(3) Draai de keuzeknop naar AE S, en druk de
knop vervolgens in.
(4) Selecteer de gewenste sluitersnelheid met de
keuzeknop. U kunt kiezen uit de volgende 16
snelheden: 1/50, 1/75, 1/100, 1/120, 1/150,
1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250,
1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000 en 1/10000.
Voor een hogere sluitersnelheid selecteert u
een grotere waarde in de zoeker.
3
AE S
HOLD
4
AE S
1000
F5.6
AE S
215
F11
66
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation de la fonction
PROGRAM AE
De functie PROGRAM AE
gebruiken
Pour revenir en mode de réglage
automatique
Terugkeren naar automatisch
instellen
Réglez AUTO LOCK/HOLD sur AUTO LOCK
ou appuyez sur PROGRAM AE de façon à ce que
plus aucun indicateur n’apparaisse dans le
viseur.
Stel AUTO LOCK/HOLD in op AUTO LOCK of
druk op PROGRAM AE, zodat de aanduiding
niet meer in de zoeker wordt weergegeven.
Si la valeur d’ouverture se règle
automatiquement sur F1.6
Nous vous conseillons de n’effectuer vos prises
de vue qu’en lumière du jour ou à l’aide d’une
torche vidéo (non fournie).
Pour sélectionner la vitesse
d’obturation idéale
Sujet
•Un swing de golf ou un match de
tennis par beau temps (pour
visualiser clairement la balle en
mode d’arrêt sur image, réglez-la
sur 1/1000e à 1/3500e)
•Un paysage depuis une voiture en
mouvement
•Des montagnes russes par temps
couvert
•Une scène d’athlétisme, un
marathon, etc.
•Sports en salle
•Remplacement du filtre ND2 (pour
l’exposition)
•Pour des images avec moins de
scintillements sous une lampe
fluorescente
•Par temps ensoleillé (pour éviter
une sortie de la profondeur de
champs en raison d’une faible
ouverture)
Een erg licht onderwerp filmen
Er kan een verticale band op het scherm
verschijnen als de sluitersnelheid te hoog is.
De beste sluitersnelheid kiezen
Sluitersnelheid
Onderwerp
Vitesse
d’obturation
1/600e –
1/10000e
1/120e –
1/425e
1/100e
1/75e
• Een golf- of tenniswedstrijd bij mooi
weer (om in een stilstaand beeld de
bal duidelijk te zien, stelt u de
sluitersnelheid in op 1/1000 tot
1/3500)
• Een landschap gefilmd vanuit een
rijdende auto
• Een treintje dat op een achtbaan rijdt
op een bewolkte dag
• Een opname van een
atletiekwedstrijd, een marathon,
enzovoort
• Indoor sporten
• Vervanging van het ND2 filter (voor
de belichting)
• Beelden met minder trillingen
opnemen onder een fluorescerende
lamp
• Bij zonnig weer (om te voorkomen
dat het beeld onscherp wordt door
een klein diafragma)
1/600 –
1/10000
1/120 –
1/425
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Prise de vue d’un sujet très lumineux
Il se peut qu’une bande verticale (marbrée)
apparaisse à l’écran si la vitesse d’obturation est
trop élevée.
Het diafragma wordt automatisch ingesteld
op F1.6
We raden u aan in het zonlicht te filmen of
gebruik te maken van een videolamp (niet
bijgeleverd).
1/100
1/75
67
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation de la fonction
PROGRAM AE
De functie PROGRAM AE
gebruiken
Utilisation du mode de
crépuscule
De schemerstand gebruiken
Vous pouvez réaliser une prise de vue d’un sujet
lumineux dans un endroit sombre sans pour cela
altérer l’atmosphère. L’ouverture se règle
automatiquement de manière à garantir une
exposition correcte. La vitesse d’obturation est
verrouillée sur 1/50e. Ce mode se révèle tout
indiqué pour les prises de vue nocturnes,
d’enseignes au néon ou de feux d’artifice.
(1) Réglez AUTO LOCK/HOLD sur la position
centrale.
(2) Appuyez sur PROGRAM AE de sorte que
l’indicateur apparaisse dans le viseur.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner l’indicateur Å.
U kunt een helder onderwerp op een donkere
plaats filmen zonder de sfeer te bederven. Het
diafragma wordt automatisch aangepast, zodat
de juiste belichting ontstaat. De sluitersnelheid
heeft als vaste waarde 1/50. Deze stand is handig
wanneer u opnamen bij nacht maakt of
neonverlichting of vuurwerk filmt.
(1) Zet AUTO LOCK/HOLD in de middelste
positie.
(2) Druk op PROGRAM AE, zodat de
aanduiding in de zoeker verschijnt.
(3) Draai aan de keuzeknop om Å te selecteren.
1
AUTO LOCK
2
HOLD
3
PROGRAM
AE
Pour revenir en mode de réglage
automatique
Terugkeren naar automatisch
instellen
Réglez AUTO LOCK/HOLD sur AUTO LOCK
ou appuyez sur PROGRAM AE de façon à ce que
plus aucun indicateur n’apparaisse dans le
viseur.
Stel AUTO LOCK/HOLD in op AUTO LOCK of
druk een aantal malen op PROGRAM AE, totdat
geen aanduiding meer wordt weergegeven in de
zoeker.
Prise de vue d’un sujet excessivement
lumineux
La mise au point automatique risque de ne pas
fonctionner correctement. Dans ce cas, réglez la
mise au point suivant la procédure manuelle.
Een uitzonderlijk licht onderwerp filmen
Het is mogelijk dat autofocus in dit geval niet
goed werkt. Maak in dat geval gebruik van
handmatige scherpstelling.
68
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation du mode
manuel
Handmatig
instellen
Le mode manuel se caractérise par une technique
d’enregistrement avancée qui assure un contrôle de
l’exposition par une combinaison de réglages de
l’ouverture, de la vitesse d’obturation et du gain.
Handmatig instellen houdt in dat gebruik wordt
gemaakt van een geavanceerde opnametechniek
waarbij u de belichting bepaalt met een
combinatie van aanpassingen in het diafragma,
de sluitersnelheid en de versterkingsfactor.
Quand utiliser le mode manuel?
Wanneer handmatig instellen?
[a]
[b]
[c]
Onderdeel
Te
Variatie Lichter
selecteren
in
stappen belichting Donkerder
Diafragma
16 stappen
0,5 EV
Snel:
16 stappen
0,5 EV
Langzaam:
4 stappen
1,0 EV
F1.6
1/3
Sluitersnelheid
1/25e
˜
0,5 EV
–3 dB
Remarque sur les prises de vue en mode
manuel
Nous vous conseillons de régler la mise au point
et la balance des blancs suivant la procédure
manuelle.
Versterkingsfactor
1/10000
1/3
1/25
+18 dB
8 stappen
0,5 EV
˜
+18 dB
1/50
˜
1,0 EV
F19
(CLOSE)
˜
Lent:
4
incréments
1/10000e
˜
0,5 EV
8
incréments
F1.6
1/50e
Rapide:
16
incréments
˜
Gain
F19
(CLOSE)
˜
Vitesse
d’obturation
0,5 EV
˜
Ouverture
16
incréments
˜
Variation
Clair
Incréments
de
de réglage l’exposition Sombre
˜
Paramètre
•Wanneer de achtergrond te licht is (tegenlicht)
[a], vergroot u het diafragma (lagere waarde
voor F).
•Wanneer u een licht onderwerp tegen een
donkere achtergrond filmt [b], verkleint u het
diafragma (hogere waarde voor F).
•Wanneer het onderwerp heel snel beweegt [c],
kiest u een hogere sluitersnelheid.
•Wanneer een donkere scène overbelicht is [d],
verlaagt u de versterkingsfactor.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
•Si l’arrière-plan est trop lumineux (contre-jour)
[a], augmentez l’ouverture (valeur F
inférieure).
•Si le sujet est lumineux et l’arrière-plan sombre
[b], diminuez l’ouverture (valeur F supérieure).
•Si le sujet se déplace rapidement [c], réglez une
vitesse d’obturation plus rapide.
•Si la prise de vue d’une scène sombre est
surexposée, [d], réduisez le gain.
[d]
–3 dB
Opmerking over handmatig opnemen
Het verdient aanbeveling focus en witbalans
handmatig aan te passen.
69
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation du mode manuel
Handmatig instellen
Prises de vue en mode manuel
Filmen met handmatige
instellingen
En mode manuel, vous pouvez régler
individuellement l’ouverture, la vitesse
d’obturation et le gain. Référez-vous au
graphique de la page 73 pour définir la valeur de
réglage de chaque paramètre.
(1) Réglez AUTO LOCK/HOLD sur la position
centrale.
(2) Appuyez sur le bouton du paramètre que
vous souhaitez régler (IRIS, SHUTTER SPEED
ou GAIN).
(3) Tournez la molette de commande pour régler
le paramètre sélectionné.
2
Met handmatige instellingen kunt u diafragma,
sluitersnelheid en versterkingsfactor
onafhankelijk van elkaar aanpassen. Gebruik de
tabel op pagina 73 als richtsnoer om voor elk
onderdeel de juiste waarde te kiezen.
(1) Zet AUTO LOCK/HOLD in de middelste
stand.
(2) Druk op de knop van de instelling die u wilt
aanpassen (IRIS, SHUTTER SPEED of GAIN).
(3) Draai aan de keuzeknop om de gekozen
waarde aan te passen.
IRIS
SHUTTER SPEED
F8
50
Fenétre d’affichage/Uitleesvenster
IRIS
F8
SHTR
50
GAIN
0 dB
1
AUTO LOCK
HOLD
Fenétre d’affichage/Uitleesvenster
GAIN
0 dB
3
Réglage des différents paramètres
Aanpassing per onderdeel
Pour régler l’ouverture
Vous pouvez sélectionner l’une des 16 valeurs
d’ouvertures suivantes : F1.6, F2, F2.4, F2.8, F3.4,
F4, F4.8, F5.6, F6.8, F8, F9.6, F11, F14, F16, F19,
CLOSE. Pour augmenter l’ouverture,
sélectionnez une valeur inférieure.
Het diafragma aanpassen
U kunt het diafragma kiezen uit de volgende 16
waarden: F1.6, F2, F2.4, F2.8, F3.4, F4, F4.8, F5.6,
F6.8, F8, F9.6, F11, F14, F16, F19, CLOSE. Voor
een groter diafragma (grotere lensopening)
selecteert u een lagere waarde.
70
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation du mode manuel
Handmatig instellen
De sluitersnelheid aanpassen
U kunt de sluitersnelheid kiezen uit de volgende
20 waarden:
1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/75, 1/100, 1/120,
1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000,
1/1250, 1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000.
Voor een hogere sluitersnelheid (snellere
sluitertijd) selecteert u een lagere waarde (dat wil
zeggen, een grotere waardeaanduiding in de
zoeker).
Pour régler le gain
Vous pouvez sélectionner l’un des 8 niveaux de
gain suivants : –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +9 dB,
+12 dB, +15 dB, +18 dB. Pour augmenter le gain
et rendre l’image plus lumineuse, sélectionnez un
niveau plus élevé.
Si vous avez réglé l’ouverture manuellement
avant de procéder au réglage du gain, le niveau
de gain se règle en fonction de la valeur de
réglage de l’ouverture.
De versterkingsfactor aanpassen
U kunt de versterkingsfactor kiezen uit de
volgende 8 waarden: –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB,
+9 dB, +12 dB, +15 dB, +18 dB. Voor een grotere
versterkingsfactor (helderder beeld) selecteert u
een hogere waarde.
Als u het diafragma handmatig hebt aangepast
voordat u de versterkingsfactor aanpast, is de
versterking ingesteld volgens het aangepaste
diafragma.
Pour modifier le réglage
Een instelling wijzigen
Appuyez sur le bouton du paramètre que vous
souhaitez modifier de façon à ce que l’indicateur
du paramètre sélectionné s’affiche en surbrillance
dans le viseur. Tournez la molette de commande
pour modifier la valeur de réglage.
Druk op de knop voor het onderdeel waarvan u
de instelling wilt wijzigen. De aanduiding van
het gekozen onderdeel wordt in de zoeker
gemarkeerd. Draai aan de keuzeknop om de
gewenste instelling te selecteren.
Pour verrouiller les réglages manuels
De handmatige instellingen
vastzetten
Après avoir effectué les réglages, réglez AUTO
LOCK/HOLD sur HOLD. Les boutons IRIS,
SHUTTER SPEED, GAIN et WHT BAL ainsi que
la molette de commande sont inopérants avec ces
réglages manuels.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Pour régler la vitesse d’obturation
Vous pouvez sélectionner l’une des 20 vitesses
d’obturation suivantes:
1/3, 1/6e, 1/12e, 1/25e, 1/50e, 1/75e, 1/100e,
1/120e, 1/150e, 1/215e, 1/300e, 1/425e, 1/600e,
1/1000e, 1/1250e, 1/1750e, 1/2500e, 1/3500e,
1/6000e, 1/10000e.
Pour augmenter la vitesse d’obturation,
sélectionnez une valeur de réglage inférieure
(indicateur de valeur plus élevé dans le viseur).
Nadat u de instellingen hebt aangepast, kunt u
AUTO LOCK/HOLD op HOLD zetten. IRIS,
SHUTTER SPEED, GAIN, WHT BAL en de
keuzeknop werken dan niet meer in deze
handmatige instellingen.
Pour revenir au mode de réglage
automatique
Terug naar automatisch instellen
Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche du
paramètre que vous voulez ramener en mode de
réglage automatique jusqu’à ce que l’indicateur
disparaisse du viseur. Pour ramener tous les
paramètres en mode de réglage automatique,
réglez AUTO LOCK/HOLD sur AUTO LOCK.
Druk een aantal malen op de knop van het
onderdeel dat u weer automatisch wilt laten
instellen, totdat de desbetreffende aanduiding uit
de zoeker is verdwenen. Wilt u alle onderdelen
weer automatisch laten instellen, dan zet u
AUTO LOCK/HOLD op AUTO LOCK.
Remarque sur le niveau de gain
Si vous sélectionnez un niveau de gain trop
élevé, l’image risque de présenter des distorsions.
Opmerking over de versterkingsfactor
Wanneer u een te hoge versterkingsfactor kiest,
kan het beeld vervormd raken.
71
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Een langzame sluiter
gebruiken
Utilisation de
l’obturateur lent
Si vous souhaitez obtenir une image lumineuse
d’une scène sombre ou représenter le
mouvement du sujet de façon animée, réglez la
vitesse d’obturation sur 1/25e, 1/12e, 1/6e ou
1/3 (obturateur lent).
(1) Réglez AUTO LOCK/HOLD sur la position
centrale.
(2) Appuyez sur SHUTTER SPEED.
L’indicateur de la vitesse d’obturation
apparaît dans la fenêtre d’affichage.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner la vitesse d’obturation voulue
(1/25e, 1/12e, 1/6e ou 1/3). Plus l’indicateur
diminue dans le viseur, plus la vitesse
d’obturation est faible.
Als u een donker beeld licht wilt opnemen, of als
u de beweging van het onderwerp levendig wilt
weergeven, kiest u een sluitersnelheid van 1/25,
1/12, 1/6 of 1/3 (langzame sluiter).
(1) Zet AUTO LOCK/HOLD in de middelste
stand.
(2) Druk op SHUTTER SPEED.
De aanduiding voor de sluitersnelheid
verschijnt in het uitleesvenster.
(3) Draai aan de keuzeknop om de gewenste
sluitersnelheid te selecteren (1/25, 1/12, 1/6
of 1/3). Naarmate de aanduiding in de zoeker
kleiner wordt, is de sluitersnelheid lager.
1
AUTO LOCK
HOLD
2
50
SHUTTER SPEED
3
Fenêtre d’affichage/Uitleesvenster
SHTR
50
Pour revenir en mode de réglage
automatique
Appuyez plusieurs fois de suite sur SHUTTER
SPEED jusqu’à ce que l’indicateur disparaisse du
viseur.
Prises de vue avec la fonction
d’obturation lente
•Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de
mouvement saccadé, de superposition,
d’effacement, d’image fixe ou d’intervalle de
luminance.
•Il se peut que le système autofocus soit
inopérant. Dans ce cas, utilisez un trépied et
réglez la mise au point manuellement.
Terug naar automatisch instellen
Druk een aantal malen op SHUTTER SPEED,
totdat de aanduiding voor de sluitersnelheid uit
de zoeker is verdwenen.
Wanneer u opneemt met een
langzame sluiter
•U kunt geen gebruik maken van
knipperbewegingen, overlapping, vegen,
stilstaand beeld of de functie Luminancekey
(helderheid).
•Autofocus werkt wellicht niet goed. Gebruik
een statief en stel handmatig scherp.
72
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Conseils pour le
réglage manuel
Tips voor handmatig
aanpassen
Lorsque vous effectuez des prises de vue en
mode de réglage manuel, nous vous conseillons
de verrouiller l’exposition de façon à obtenir une
image claire. Cette section vous explique ce
qu’est l’exposition et comment régler les
différents paramètres avec une exposition fixe.
Qu’est-ce que l’exposition ?
Wanneer u filmt met handmatig aangepaste
instellingen, verdient het aanbeveling de
belichting op een vaste waarde te houden om een
helder beeld te verkrijgen. In dit gedeelte wordt
uitgelegd wat de belichting inhoudt en hoe u elk
onderdeel kunt aanpassen terwijl de belichting
vaststaat.
Hoe werkt belichting?
De belichting wordt bepaald door het diafragma,
de sluitersnelheid en de versterkingsfactor, en
wordt uitgedrukt in EV (exposure value,
belichtingswaarde), als volgt.
EV total = EV de la commande
d’ouverture
+ EV de la commande de
vitesse d’obturation
+ EV de la commande de gain
L’indice de lumination total peut être modifié ou
maintenu à une valeur constante en variant
l’ouverture, le gain et la vitesse d’obturation.
Référez-vous au graphique ci-dessous pour
sélectionner le réglage. Une graduation
correspond à 0,5 EV.
[a] Axe vertical : Valeur d’ouverture
(valeur F)
[b] Axe horizontal : Vitesse d’obturation
(par seconde)
[c] Axe diagonal : Niveau de gain (dB)
Totale EV = EV als gevolg van het
diafragma
+ EV als gevolg van de
sluitersnelheid
+ EV als gevolg van de
versterkingsfactor
De totale belichtingswaarde kan worden
veranderd of juist constant worden gehouden
door instelling van het diafragma, de
sluitersnelheid en de versterkingsfactor.
Kies uw instellingen aan de hand van
onderstaande grafiek. Elke maatstreep
vertegenwoordigt 0,5 EV.
[a] Verticale as: Diafragma (F-waarde)
[b] Horizontale as: Sluitersnelheid
(per seconde)
[c] Diagonale as: Versterkingsfactor (dB)
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
L’exposition est déterminée par l’ouverture, la
vitesse d’obturation et le gain, et est mesurée en
EV (indice de lumination) comme indiqué cidessous.
–3
0
+3
+6
1.6
2
+1 +1 +1 +9
8 5 2
[c] (dB)
[a]
(F)
2.4
2.8
3.4
4
4.8
1
5.6
2
6.8
8
9.6
11
14
16
19
3
12
6
50
25
425 1000 1750 3500 10000
215
100
300
600 1250 2500 6000
75
150
[b] (1/sec) (1/sec)
: Plus lumineux/Lichter
73
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Conseils pour le réglage manuel
Tips voor handmatig aanpassen
Création d’une image sans
modifier l’exposition
Het gewenste beeld creëren
zonder de belichting te
veranderen
Si la valeur d’ouverture est de F11, la vitesse
d’obturation de 1/50e et le niveau de gain de
0 dB, réglez la valeur d’ouverture
manuellement sur F5.6 par exemple.
Si vous changez la valeur d’ouverture de F11 à
F5.6 dans l’exemple ci-dessus, l’exposition
devient plus lumineuse de +2 EV. Réglez la
vitesse d’obturation et le gain de façon à ce que
l’exposition s’assombrisse de –2 EV pour ne pas
modifier l’exposition totale.
Exemple 1: en changeant
uniquement la vitesse d’obturation
Pour réduire l’exposition de –2 EV à l’aide de la
vitesse d’obturation, vous devez augmenter la
vitesse d’obturation de 1/50e à 1/215e (1). (par
incréments de 5)
Terwijl het diafragma F11 is, de sluitersnelheid
1/50 en de versterkingsfactor 0 dB, wijzigt u,
bij wijze van voorbeeld, het diafragma
handmatig in F5.6.
Als u het diafragma van F11 wijzigt in F5.6, zoals
hierboven, neemt de belichtingswaarde als
gevolg van het diafragma met +2 EV toe. Pas nu
de sluitersnelheid en de versterkingsfactor
zodanig aan, dat de belichtingswaarde met –2 EV
afneemt, zodat de totale belichting gelijk blijft.
Voorbeeld 1: alleen de
sluitersnelheid wijzigen
Als u de belichtingswaarde met –2 EV wilt
verlagen door de sluitersnelheid te wijzigen,
moet u de snelheid. wijzigen van 1/50 in 1/215
(1) (5 stappen hoger)
Exemple 2: en réglant la vitesse
d’obturation sur 1/425e et en
changeant le niveau de gain
Voorbeeld 2: de sluitersnelheid
instellen op 1/425 en de
versterkingsfactor wijzigen
Lorsque la vitesse d’obturation est changée de
1/50e à 1/425e, l’EV de la commande de vitesse
d’obturation passe à –3 EV. Pour maintenir
l’exposition totale, il convient d’ajouter +1 EV
(2 incréments) en augmentant le niveau de gain.
Changez le niveau de gain de 0 dB à +6 dB (2).
Attention que, lorsque vous augmentez le niveau
de gain, l’image risque de présenter des
distorsions.
Wanneer u de sluitersnelheid wijzigt van 1/50 in
1/425, is de belichtingswaarde als gevolg van de
sluitersnelheid –3 EV geworden. Wilt u de totale
belichtingswaarde gelijk houden, dan moet er
+1 EV (2 stappen) worden toegevoegd door de
versterkingsfactor te verhogen. Wijzig de
versterkingsfactor van 0 dB in +6 dB (2).
Onthoud dat het beeld door een hogere
versterkingsfactor vervormd kan raken.
Remarques sur le réglage manuel
•Lorsque vous réalisez des prises de vue en
extérieur, la luminosité du sujet risque d’être
affectée par les conditions météorologiques.
•Lorsque les conditions de prise de vue
changent, nous vous conseillons de réinitialiser
chaque paramètre.
Opmerkingen over handmatig aanpassen
•Bij buitenopnamen kan de helderheid van het
onderwerp worden beïnvloed door het weer.
•Wanneer de opnamecondities veranderen, is het
verstandig elk van de onderdelen opnieuw in te
stellen.
74
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Prises de vue à
contre-jour
Filmen met
tegenlicht
Lorsque vous réalisez une prise de vue et que la
source lumineuse se trouve derrière le sujet ou si
le sujet est placé devant un fond clair, utilisez la
fonction BACK LIGHT.
Wanneer u filmt terwijl de lichtbron zich achter
het onderwerp bevindt, of wanneer u een
onderwerp met een lichte achtergrond filmt, kunt
u gebruik maken van de BACK LIGHT functie.
Appuyez sur BACK LIGHT. L’indicateur c
apparaît dans le viseur.
Druk op BACK LIGHT. De aanduiding c
verschijnt in de zoeker.
[a]
[a] Sujet trop sombre à cause du contre-jour.
[b]Le sujet s’éclaircit grâce à la compensation de
contre-jour.
c
[a] Onderwerp is te donker als gevolg van
tegenlicht.
[b]Onderwerp wordt lichter door
tegenlichtcompensatie.
Après la prise de vue
Appuyez de nouveau sur BACK LIGHT de
manière à désactiver la fonction de contre-jour.
L’indicateur c disparaît. Sinon, l’image sera
surexposée dans des conditions d’éclairage
normales.
Cette fonction est aussi efficace dans les
conditions suivantes:
•Avec un paysage enneigé, par ex. dans une
station de ski.
•A la plage, quand la luminosité est très forte.
•Un sujet proche d’une source lumineuse ou un
miroir réfléchissant la lumière.
•Un sujet blanc devant un fond blanc. En
particulier, le visage des personnes portant des
vêtements brillants en soie ou en fibres
synthétiques, risque d’être sombre si vous
n’utilisez pas cette fonction.
Remarque sur la fonction de contre-jour
La fonction de contre-jour est désactivée si vous
appuyez sur IRIS, SHUTTER SPEED ou GAIN.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
[b]
BACK LIGHT
Na het filmen
Vergeet niet de tegenlichtcompensatie uit te
schakelen door nogmaals op BACK LIGHT te
drukken. De aanduiding c verdwijnt. De
opname zou anders bij normale
lichtomstandigheden overbelicht worden.
Deze functie biedt ook in de volgende
gevallen uitkomst:
•Als u sneeuw filmt, bijvoorbeeld op een skipiste
•Op het strand in de felle zon
•Als het onderwerp zich nabij een lichtbron of
een licht weerkaatsende spiegel bevindt
•Voor een wit onderwerp tegen een witte
achtergrond. Vooral wanneer u iemand filmt
die glimmende kleren van zijde of kunststof
draagt, is de kans groot dat zijn of haar gezicht
zonder gebruikmaking van deze functie te
donker wordt.
Opmerking over de tegenlichtfunctie
Zodra u op IRIS, SHUTTER SPEED of GAIN
drukt, wordt de tegenlichtfunctie uitgeschakeld.
75
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réglage de la
luminosité de l’image
Lorsque vous réalisez une prise de vue dans un
paysage enneigé ou sur une plage au milieu de
l’été, le sujet risque de paraître sombre en raison
de la luminosité extrême. Vous pouvez dans ce
cas changer la luminosité de l’image dans le
menu système. Vous pouvez également utiliser
cette fonction lorsque le sujet est trop lumineux
— sujets sur scène, prises de vue nocturnes, etc.
(1) Alors que le caméscope est en mode de veille,
appuyez sur MENU pour afficher le menu
dans le viseur.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner AE SHIFT et appuyez ensuite sur
la molette de commande.
(3) Tournez la molette de commande pour régler
la luminosité de l’image. L’image devient plus
claire lorsque vous tournez la molette de
commande vers le haut et s’assombrit lorsque
vous la tournez vers le bas. (Trois niveaux
dans chaque sens.)
(4) Appuyez sur MENU. L’écran de menu
disparaît et l’indicateur de décalage AE
apparaît dans le viseur.
1
MENU
MENU
WIND
COMMANDER
Hi8
COUNTER
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
OFF
De helderheid
aanpassen
Wanneer u in een sneeuwlandschap of op een
zonnig strand filmt en het onderwerp door de
extreem lichte omgeving te donker wordt, kunt u
de helderheid van de opname aanpassen in het
menusysteem. U kunt deze functie ook
gebruiken als het onderwerp juist te licht is — op
het toneel, ‘s nachts, enzovoort.
(1) Druk, terwijl de camcorder Standby staat, op
de MENU knop om het menu in de zoeker
weer te geven.
(2) Draai aan de keuzeknop om AE SHIFT te
selecteren en druk daarna op de keuzeknop.
(3) Draai aan de keuzeknop om de helderheid
van het beeld aan te passen. Het beeld wordt
lichter als u de knop omhoog draait,
donkerder als u de knop omlaag draait. (Drie
niveaus voor elke richting.)
(4) Druk op MENU. In de zoeker verdwijnt het
menu en verschijnt de AE shift-aanduiding.
3
MENU
AE SHIFT
[MENU] : END
[MENU] : END
2
MENU
TITLE POS
TITLE LANG
TITLE1 SET
TITLE2 SET
D ZOOM
AE SHIFT
BEEP
4
MENU
AS +3
[MENU] : END
Pour désactiver le décalage AE
AE shift annuleren
Réglez AE SHIFT sur la position centrale dans le
menu système.
Zet AE SHIFT in het menusysteem in de
middelste stand.
Pendant le réglage de la luminosité
Nous vous conseillons de raccorder le caméscope
à un téléviseur de façon à pouvoir contrôler la
luminosité sur le téléviseur.
Wanneer u de helderheid aanpast
Het verdient aanbeveling de camcorder aan te
sluiten op een TV zodat u de verandering in
helderheid op het TV-scherm kunt volgen.
Remarque sur le décalage AE
Vous ne pouvez pas changer le décalage AE
pendant que vous réglez l’ouverture
manuellement.
Opmerking over de AE shift-functie
U kunt de AE shift niet wijzigen terwijl u
handmatig het diafragma aanpast.
76
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réglage de la balance
des blancs
Le réglage de la balance des blancs vous permet
de rendre plus blancs les sujets blancs de vos
prises de vue et ainsi d’obtenir des blancs plus
naturels.
Sélection du mode approprié
Sélectionnez le mode de balance des blancs
approprié en fonction des conditions suivantes:
[a]
[b]
De witbalans
aanpassen
Aanpassing van de witbalans zorgt ervoor dat
witte onderwerpen er wit uitzien en dat de
kleurbalans natuurlijker wordt.
De juiste functie kiezen
Maak in de volgende omstandigheden de juiste
keuze uit de witbalansfuncties:
[c]
[d]
∑ Mode de balance des blancs à une
pression
•Prises de vue avec un réglage déterminé des
conditions d’éclairage du sujet et une balance
des blancs réglée pour des conditions
particulières.
•Sujet ou arrière-plan monochrome [a]
w Mode d’extérieur
•Sous une lampe fluorescente correspondante
•Prises de vue d’un lever/coucher de soleil, juste
avant le lever du soleil, juste après le coucher
du soleil [b], enseignes au néon ou feux
d’artifice [c]
e Mode d’intérieur
•Changement rapide des conditions d’éclairage.
[d]
•Local trop lumineux comme un studio de
photographie
•Sous des lampes au sodium ou au mercure
Pour les prises de vue sous des lampes
fluorescentes, nous vous conseillons toutefois de
régler la balance des blancs en mode
automatique. Il se peut en effet que vous
n’obteniez pas une balance des blancs adéquate
lors des prises de vue en intérieur.
∑ Directe witbalansfunctie
•Filmen terwijl de lichtcondities voor het
onderwerp vastliggen en de witbalans op een
bepaalde toestand is ingesteld
•Onderwerp of achtergrond is monochroom [a]
w Buitenfunctie
•Onder een gekleurde fluorescerende lamp
•Bij het filmen van een zonsopgang of
zonsondergang, vlak voordat de zon opkomt of
nadat deze is ondergegaan [b], neonverlichting
of siervuurwerk [c]
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
∑
e Binnenfunctie
•Snel veranderende lichtcondities. [d]
•Plaats met te veel licht, zoals een fotostudio
•Onder natrium- en kwiklampen
Bij het filmen onder een fluorescerende lamp
verdient het echter aanbeveling de witbalans
automatisch in te stellen. Opnemen met de
binnenfunctie kan een onjuiste witbalans
opleveren.
77
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réglage de la balance des
blancs
Réglage du mode de balance
des blancs
(1) Réglez AUTO LOCK/HOLD sur la position
centrale.
(2) Appuyez sur WHT BAL de façon à ce que
l’indicateur de balance des blancs apparaisse
dans le viseur.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner le mode voulu.
Si vous sélectionnez le mode de balance des
blancs à une pression, appuyez sur la molette
de commande après avoir sélectionné
l’indicateur de la balance des blancs à une
pression.
1
De witbalans aanpassen
Een witbalansfunctie instellen
(1) Zet de AUTO LOCK/HOLD schakelaar in de
middelste stand.
(2) Druk op de WHT BAL knop zodat de
witbalansaanduiding wordt weergegeven in
de zoeker.
(3) Draai aan de keuzeknop om de gewenste
functie te selecteren.
Wanneer u voor de directe witbalansfunctie
kiest, moet u op de keuzeknop drukken nadat
u de aanduiding van de directe
witbalansfunctie hebt geselecteerd.
3
∑
w
AUTO LOCK
2
HOLD
WHT BAL
e
Fenêtre d’affichage/Uitleesvenster
WHT BAL
∑
WHT BAL
w
WHT BAL e
Pour revenir en mode de balance des
blancs automatique
Terug naar de automatische
witbalansfunctie
Appuyez sur WHT BAL de sorte que l’indicateur
de la balance des blancs disparaisse ou réglez
AUTO LOCK/HOLD sur AUTO LOCK.
Druk op WHT BAL zodat de
witbalansaanduiding verdwijnt, of zet AUTO
LOCK/HOLD op AUTO LOCK.
Lorsque la source lumineuse change
Recommencez le réglage de la balance des blancs.
Vous ne pouvez pas sélectionner le mode de
balance des blancs à une pression pendant une
prise de vue.
•Si vous effectuez une prise de vue en mode de
réglage manuel, réglez AUTO LOCK/HOLD
sur AUTO LOCK et ensuite à nouveau sur la
position centrale.
•Si vous effectuez une prise de vue en mode de
réglage automatique ou si vous remplacez la
batterie, dirigez l’objectif vers un objet blanc
pendant environ 10 secondes et démarrez
ensuite votre prise de vue.
Wanneer de lichtbron verandert
Pas de witbalans opnieuw aan. U kunt de directe
witbalansfunctie niet kiezen tijdens het opnemen.
•Wanneer u opneemt met handmatige
instellingen, zet u AUTO LOCK/HOLD
eenmaal op AUTO LOCK en vervolgens weer
in de middelste stand.
•Wanneer u opneemt met automatische
instellingen, of wanneer u het batterijpak
vervangt, richt u de lens gedurende ca. 10
seconden op een wit object voordat u met
opnemen begint.
78
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réglage de la balance des
blancs
Réglage manuel de la balance
des blancs (mode de balance
des blancs à une pression)
1
U kunt de witbalans handmatig aanpassen bij
een bepaalde lichtconditie. Als u de witbalans
handmatig hebt ingesteld, blijven de gefilmde
kleuren er natuurlijk uitzien zolang de
lichtcondities niet veranderen.
Wanneer een bepaalde kleur wordt gefilmd
onder verschillende lichtbronnen, lijkt het vaak
of de kleur verandert. Bij het filmen onder
wisselende lichtcondities kunt u de witbalans
dan ook beter automatisch laten instellen. De
kleuren van het onderwerp blijven dan gelijk,
ook als de lichtcondities veranderen.
(1) Zet AUTO LOCK/HOLD in de middelste
stand.
(2) Druk op WHT BAL en draai aan de
keuzeknop om de aanduiding voor de directe
witbalansfunctie te selecteren.
(3) Breng de bijgeleverde witte lensdop aan en
richt de camcorder op een onderwerp (als u
buitenopnamen maakt) of op een lichtbron
(als u binnen filmt).
(4) Druk op de keuzeknop.
De aanduiding voor de directe
witbalansfunctie begint snel te knipperen. Als
de witbalans eenmaal is ingesteld, stopt het
knipperen.
Wanneer u filmt onder studiobelichting of met
een videolamp, kunt u beter de binnenfunctie
gebruiken.
3
AUTO LOCK
2
Witbalans handmatig aanpassen
(directe witbalansfunctie)
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Vous pouvez régler manuellement la balance des
blancs pour des conditions d’éclairage particulières. Lorsque la balance des blancs est réglée
manuellement, les couleurs du sujet de la prise de
vue conservent une apparence naturelle aussi
longtemps que les conditions d’éclairage restent
les mêmes.
Si une couleur déterminée est soumise à des
conditions d’éclairage différentes pendant la prise
de vue, cette couleur donnera souvent l’impression de virer. Si vous réalisez une prise de vue
dans des conditions d’éclairage changeantes,
réglez la balance des blancs en mode AUTO; les
couleurs du sujet restent ainsi identiques même si
les conditions d’éclairage changent.
(1) Réglez AUTO LOCK/HOLD sur la position
centrale.
(2) Appuyez sur WHT BAL et tournez ensuite la
molette de commande pour sélectionner l’indicateur de balance des blancs à une pression.
(3) Fixez le bouchon d’objectif blanc fourni et
dirigez le caméscope vers un sujet si vous
réalisez une prise de vue à l’extérieur ou vers
une source lumineuse dans le cas d’une prise
de vue à l’intérieur.
(4) Appuyez sur la molette de commande.
L’indicateur de balance des blancs à une
pression se met à clignoter rapidement.
Lorsque la balance des blancs est réglée,
l’indicateur cesse de clignoter.
Si vous réalisez une prise de vue sous un
éclairage de studio, nous vous conseillons
d’activer le mode d’intérieur.
De witbalans aanpassen
WHT BAL
HOLD
∑
4
79
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réglage de la balance des
blancs
De witbalans aanpassen
Pour revenir en mode de réglage
automatique de la balance des blancs
Terug naar de automatische
witbalansfunctie
Appuyez sur WHT BAL de façon à ce que
l’indicateur de balance des blancs à une pression
disparaisse du viseur.
Druk op WHT BAL zodat de aanduiding voor de
directe witbalansfunctie uit de zoeker verdwijnt.
Remarque sur l’indicateur de balance des
blancs à une pression
L’indicateur clignote lentement: la balance des
blancs n’est pas réglée.
L’indicateur clignote rapidement: la balance des
blancs est en cours de réglage au moyen de la
molette de commande.
L’indicateur est allumé: la balance des blancs est
réglée.
Remarque sur le réglage du mode de balance
des blancs à une pression
Le réglage de la balance des blancs pour le mode
de balance des blancs à une pression est conservé
même si vous mettez l’appareil hors tension ou
changez le mode de balance des blancs aussi
longtemps que la pile au lithium est installée
dans le caméscope.
Le réglage est conservé pendant 1 heure même si
vous débranchez la source d’alimentation aussi
longtemps que la pile au lithium est installée
dans le caméscope.
Si l’indicateur de balance des blancs à une
pression ne cesse pas de clignoter lorsque
vous appuyez sur la molette de commande
L’éclairage est probablement insuffisant ou vous
avez oublié de placer le bouchon d’objectif blanc.
Si c’est le cas, augmentez l’intensité de la source
lumineuse ou placez le bouchon d’objectif blanc
et recommencez. Si l’indicateur continue de
clignoter après avoir essayé cela, appuyez sur
WHT BAL pour activer le caméscope en mode de
balance des blancs automatique (pas d’indicateur) ou réglez AUTO LOCK/HOLD sur AUTO
LOCK.
Opmerking over de aanduiding voor de
directe witbalansfunctie
Aanduiding knippert langzaam: de witbalans is
nog niet ingesteld.
Aanduiding knippert snel: de witbalans wordt
ingesteld met de keuzeknop.
Aanduiding is verlicht maar knippert niet: de
witbalans is ingesteld.
Opmerking over de instelling van de directe
witbalansfunctie
De instelling van de directe witbalansfunctie
blijft bewaard, ook wanneer u de stroom
uitschakelt of een andere witbalansfunctie kiest,
zolang de camcorder is aangesloten op een
spanningsbron. De instelling van de directe
witbalansfunctie blijft bewaard, zelfs wanneer u
het batterijpak verwijdert, mits de lithiumbatterij
in de camcorder aanwezig is.
De aanduiding voor de directe
witbalansfunctie blijft knipperen wanneer u
op de keuzeknop drukt
Waarschijnlijk is er onvoldoende licht of hebt u
de witte lensdop niet aangebracht. Lijkt dit
inderdaad het geval te zijn, voer dan de
verlichting op of breng de witte lensdop aan.
Probeer het opnieuw. Als de aanduiding toch
blijft knipperen, drukt u op WHT BAL om de
automatische witbalansfunctie te selecteren (geen
aanduiding) of zet u AUTO LOCK/HOLD op
AUTO LOCK.
80
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Recherche des limites
de la date enregistrée
Grenzen tussen
opnamedatums zoeken
Chaque fois que vous appuyez sur DATE
SEARCH, le mode change selon la séquence
suivante:
Telkens wanneer u op de DATE SEARCH knop
drukt, verandert de functie als volgt:
Datum zoeken n Datum scannen n niets
n
Met behulp van de datumcodes die automatisch
op de band worden gezet, kunt u zoeken naar de
overgangen tussen opnamedatums.
Er zijn twee functies beschikbaar:
•Zoeken naar het begin van een bepaalde datum
en afspelen vanaf dat punt (datum zoeken).
•Een voor een zoeken naar het begin van alle
dagen en van elke dag circa 10 seconden
afspelen (datum scannen).
n
Recherche de date n Balayage des dates n Rien
Pour rechercher le début d’une date
déterminée
Het begin van een bepaalde datum
zoeken
(1) Réglez le commutateur POWER sur PLAYER.
Les touches de transport de bande s’allument.
(2) Appuyez sur la touche DATE SEARCH de la
télécommande.
(3) Si la position actuelle sur la bande est [b],
appuyez sur 0 pour rechercher vers l’avant
[a] et sur ) pour rechercher vers l’arrière [c].
(1) Zet de POWER schakelaar op PLAYER. De
bandtransporttoetsen worden verlicht.
(2) Druk op de DATE SEARCH toets van de
afstandsbediening.
(3) Wanneer de huidige positie [b] is, drukt u op
0 om in de richting van [a] te zoeken of
op ) om in de richting van [c] te zoeken.
Pour explorer le début de chaque journée
Het begin van alle dagen scannen
(1) Réglez le commutateur POWER sur PLAYER.
(2) Appuyez deux fois sur la touche DATE
SEARCH de la télécommande.
(3) Appuyez sur 0 ou ). Le balayage des
dates démarre.
(1) Zet de POWER schakelaar op PLAYER.
(2) Druk tweemaal op de DATE SEARCH toets
van de afstandsbediening.
(3) Druk op 0 of ). De datumscanfunctie
wordt gestart.
3 7 1996
4 7 1996
[a]
1
7 7 1996
[b]
[c]
2
POWER
CAMERA
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Vous pouvez rechercher la limite entre des dates
d’enregistrement au moyen du code de date enregistré
automatiquement sur la bande magnétique.
Deux modes vous sont offerts :
•Recherche du début d’une date déterminée et
visualisation de l’enregistrement à partir de ce
point (recherche de date).
•Recherche du début de chaque journée et
visualisation de chacune d’elles pendant
environ 10 secondes (balayage des dates).
SEARCH
DATE INDEX
DATE
SEARCH
OFF
Fenêtre d’affichage/Uitleesvenster
DATE SEARCH
PLAYER
3
REW 3
0
# FF
)
81
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Recherche des limites de la date
enregistrée
Grenzen tussen opnamedatums
zoeken
Pour arrêter la recherche ou le balayage
Appuyez sur l’une des touches de transport de
bande suivantes: ·, π, 0 ou ).
Stoppen met zoeken of scannen
Druk op een van de volgende
bandtransporttoetsen: ·, π, 0 of ).
Pour visualiser des images en cours de
recherche ou de balayage
Appuyez sur · et appuyez ensuite sur 0 ou
).
Beelden bekijken tijdens zoeken of scannen
Druk op · en daarna op 0 of ).
Remarques sur les modes de recherche et de
balayage des dates
•Si l’enregistrement d’une journée déterminée
est inférieur à une durée de 2 minutes, le
caméscope risque de ne pas localiser ses limites
avec précision.
•Les modes de recherche et de balayage des
dates sont inopérants avec une cassette
enregistrée sur un caméscope qui n’est pas doté
de la fonction de code de date. Votre caméscope
est doté de la fonction de code de date.
•Lorsque vous recherchez les limites de date sur
la cassette, l’image avancée ou reculée apparaît
dans le viseur. Un parasite visuel apparaît
également pendant cette recherche. Il ne s’agit
pas d’un dysfonctionnement.
Opmerkingen over de datumzoek- en
datumscanfuncties
•Als de opnametijd op één dag korter is dan
2 minuten, kan het zijn dat de juiste grenzen
niet worden gevonden.
•De datumzoek- en datumscanfuncties werken
niet met een band die is opgenomen op een
camcorder zonder datumcodefunctie. Uw
camcorder beschikt wel over die functie.
•Terwijl u datumgrenzen zoekt, is het
voorwaarts of achterwaarts bewegende beeld
zichtbaar in de zoeker, echter met beeldruis. Dit
is normaal.
82
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Pour revenir à un
endroit prédéfini
1
COUNTER RESET
2
0:00:00
Met behulp van de afstandsbediening kunt u na
het afspelen eenvoudig terugkeren naar een
bepaald punt op de band. Gebruik daarvoor de
bandteller. Terwijl de RC-tijdcode in de zoeker
wordt weergegeven, zet u in het menusysteem
COUNTER op NORMAL om de bandteller te
laten verschijnen.
(1) Druk tijdens het afspelen op de COUNTER
RESET toets op de plaats die u later wilt
kunnen terugvinden. De teller in de zoeker
geeft “0:00:00” aan.
(2) Druk op π wanneer u wilt stoppen met
afspelen.
(3) Druk op de ZERO MEM toets van de
afstandsbediening. De ZERO MEM
aanduiding knippert in de zoeker.
(4) Druk op 0 om terug te spoelen of op )
om de band snel door te spoelen naar het
nulpunt van de teller. De band stopt
automatisch wanneer de teller bij nul is.
3
0:12:34
ZERO MEM
ZERO MEM
STOP
4
Remarques sur le compteur de bande
•La cassette doit comporter des enregistrements
pour que le compteur de bande puisse
fonctionner correctement. Le compteur de
bande est inopérant sur une cassette vierge.
•Il peut y avoir un décalage de plusieurs
secondes par rapport à la durée réelle.
Remarques sur ZERO MEM
•Lorsque vous appuyez sur ZERO MEM, le
point zéro du compteur est mémorisé. Appuyez
à nouveau sur ZERO MEM avant le
rembobinage pour annuler le point mémorisé.
•Cette fonction est automatiquement désactivée
lorsque vous avez rembobiné ou fait avancer
rapidement la cassette jusqu’au point que vous
avez défini au préalable.
•La touche ZERO MEM est inopérante en cours
de lecture ou d’enregistrement.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Avec la télécommande, vous pouvez retourner
simplement à un endroit déterminé d’une
cassette après la lecture. Utilisez pour cela le
compteur de bande. Lorsque le code temporel RC
apparaît dans le viseur, réglez COUNTER sur
NORMAL dans le menu système de manière à
afficher le compteur de bande.
(1) En cours de lecture, appuyez sur COUNTER
RESET à l’endroit que vous souhaitez
retrouver ultérieurement. Le compteur affiche
la valeur “0:00:00” dans le viseur.
(2) Appuyez sur π lorsque vous souhaitez
arrêter la lecture.
(3) Appuyez sur la touche ZERO MEM de la
télécommande. L’indicateur ZERO MEM
clignote dans le viseur.
(4) Appuyez sur 0 pour rembobiner ou sur
) pour faire avancer rapidement la bande
jusqu’au point zéro du compteur. La cassette
s’arrête automatiquement lorsque le compteur
a approximativement atteint le point zéro.
Teruggaan naar een
vastgelegd punt
REW 3
0
Opmerkingen over de bandteller
•Er moet iets op de band zijn opgenomen
voordat de bandteller juist kan functioneren. De
bandteller werkt niet met een lege band.
•De tijd die de bandteller aangeeft, kan enkele
seconden afwijken van de werkelijke tijd
Opmerkingen over ZERO MEM
•Wanneer u op ZERO MEM drukt, wordt het
nulpunt van de teller in het geheugen
opgeslagen. Als u voor het terugspoelen weer
op ZERO MEM drukt, wordt het nulpunt uit
het geheugen gewist.
•Deze functie wordt automatisch geannuleerd
zodra de band is teruggespoeld of snel
doorgespoeld naar het door u vastgelegde punt.
•ZERO MEM werkt niet tijdens opname of
weergave.
83
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Localisation de la
position de repérage
Vous pouvez localiser le début d’un programme
déterminé en insérant un signal d’index pendant
l’enregistrement ou la lecture de façon à le
retrouver ultérieurement.
Insertion d’un signal d’index
Markeerpunten
terugvinden
U kunt het begin van een programma later
eenvoudig terugvinden als u tijdens het
opnemen of afspelen een indexsignaal hebt
gemarkeerd.
Een indexsignaal markeren
Vous pouvez insérer un signal d’index pendant
l’enregistrement ou la lecture.
U kunt indexsignalen zowel tijdens het opnemen
als tijdens het afspelen markeren.
Insertion d’un signal d’index au
début de l’enregistrement ou de la
lecture
Markeren aan het begin van de
opname of weergave
Appuyez sur la touche INDEX MARK de la
télécommande alors que le caméscope se trouve
en mode de pause d’enregistrement ou de
lecture. L’indicateur INDEX MARK apparaît
dans le viseur et l’indicateur MARK clignote.
Lorsque l’enregistrement ou la lecture démarre,
l’indicateur MARK cesse de clignoter. Cela
indique qu’un signal d’index a été inséré.
L’indicateur INDEX MARK disparaît ensuite.
Insertion d’un signal d’index en
cours d’enregistrement ou de lecture
Appuyez sur la touche INDEX MARK de la
télécommande à l’endroit que vous voulez
pouvoir retrouver ultérieurement.
Druk op de INDEX MARK toets van de
afstandsbediening terwijl de camcorder Standby
of in de afspeelpauzestand staat. In de zoeker
verschijnt INDEX MARK met een knipperende
MARK aanduiding. Zodra het opnemen of
afspelen begint, houdt MARK op met knipperen.
Dit geeft aan dat een indexsignaal wordt
gemarkeerd. Daarna verdwijnt de INDEX MARK
aanduiding.
Markeren tijdens de opname of
weergave
Druk op de INDEX MARK toets van de
afstandsbediening op een punt dat u later wilt
kunnen terugvinden.
INDEX
MARK ERASE
INDEX
MARK
84
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Localisation de la position de
repérage
Opmerkingen over het markeren
•Zorg ervoor dat twee indexsignalen altijd
minstens twee minuten uit elkaar liggen.
Anders worden ze wellicht niet correct
teruggevonden.
•Als u ophoudt met opnemen terwijl het
indexsignaal wordt gemarkeerd (de INDEX
MARK aanduiding in de zoeker staat aan), kan
het signaal waarschijnlijk niet correct worden
teruggevonden.
•Als u een indexsignaal markeert op een band
waarop de Data-code is opgenomen, wordt de
Data-code gewist op het punt waar het
indexsignaal wordt gemarkeerd. Wanneer de
band wordt afgespeeld, wordt de Data-code
vlak voor de gewiste code gewoon
weergegeven.
•Wanneer u een indexsignaal markeert tijdens
het afspelen, verschijnt er een zwarte balk en
wordt er geen geluid opgenomen. Dit heeft
geen invloed op reeds opgenomen beeld en
geluid.
•U kunt geen indexsignaal markeren als het
wispreventienokje is verschoven, en het rode
vlakje op de cassette zichtbaar is, of als een
band is opgenomen met LP-snelheid.
•U kunt geen indexsignaal markeren op een
band die is opgenomen met het NTSC
kleursysteem.
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Remarques sur l’insertion de signaux d’index
•Veillez à ce que les signaux d’index soient
insérés à des intervalles de plus de deux
minutes. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir
les localiser correctement.
•Si vous arrêtez l’enregistrement pendant
l’insertion d’un signal d’index (l’indicateur
INDEX MARK est allumé dans le viseur), la
recherche risque de ne pas être effectuée
correctement.
•Si vous insérez un signal d’index sur une
cassette comportant un code de date, le code de
date sera effacé à l’endroit où le signal d’index
est inséré. Lors de la reproduction de cette
cassette, le caméscope continue à afficher le
code de date juste avant celui qui a été effacé.
•Une bande noire apparaît lorsque vous insérez
un signal d’index en cours de lecture et le son
n’est pas enregistré. Cela n’affecte pas l’image
ni le son déjà enregistrés.
•Vous ne pouvez pas insérer un signal d’index
sur une cassette dont le taquet laisse apparaître
la partie rouge ou qui a été enregistrée en mode
LP.
•Vous ne pouvez pas insérer un signal d’index
sur une cassette enregistrée suivant le système
NTSC.
Markeerpunten terugvinden
85
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Localisation de la position de
repérage
Balayage du début de chaque
position de repérage – balayage
d’index
Utilisez la télécommande. Pour visualiser l’image
sur un téléviseur, appuyez sur DISPLAY.
(1) Appuyez sur la touche INDEX de la
télécommande en cours de lecture normale.
(2) Appuyez sur 0 ou ) pour rembobiner ou
faire avancer rapidement la bande et activer la
lecture pendant approximativement 10
secondes à partir de l’endroit où l’index a été
inséré. Si vous voulez poursuivre la lecture,
appuyez sur ·. Si vous n’appuyez sur
aucune touche, le balayage reprend
automatiquement jusqu’au prochain signal
d’index.
1
SEARCH
DATE INDEX
Markeerpunten terugvinden
Het begin van elk markeerpunt
zoeken – index-scanfunctie
Gebruik de afstandsbediening. Druk op de
DISPLAY toets als u het beeld op een TV wilt
bekijken.
(1) Druk op de INDEX toets van de
afstandsbediening tijdens normale weergave.
(2) Druk op 0 of ). De band wordt
teruggespoeld of snel doorgespoeld, waarna
circa 10 seconden worden afgespeeld vanaf
het punt waar het indexsignaal is gemarkeerd.
Als u het afspelen wilt voortzetten, drukt u op
·. Wanneer u op geen enkele toets drukt,
wordt automatisch verder gescand naar het
volgende markeerpunt.
INDEX 00
SCAN
2
REW 3
0
#
)
FF
INDEX 00
SCAN
Pour désactiver le mode de balayage
d’index
De index-scanfunctie stoppen
Appuyez sur ·. La lecture normale reprend.
Druk op ·. De normale weergave wordt hervat.
86
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Localisation de la position de
repérage
Localisation de la position de
repérage voulue – recherche
d’index
Markeerpunten terugvinden
Het gewenste markeerpunt
vinden – index-zoekfunctie
(1) Druk op de INDEX toets van de
afstandsbediening terwijl de camcorder in de
stop- of de afspeelstand staat.
(2) Druk herhaaldelijk op INDEX totdat het
indexnummer van het gewenste programma
wordt weergegeven in de zoeker.
(3) Druk op 0 of ). Het afspelen begint bij
het begin van het gewenste programma.
[a] position actuelle
[b] numéro d’index
[a] huidige positie
[b] indexnummer
[b]
1
SEARCH
DATE INDEX
2
SEARCH
DATE INDEX
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
(1) Appuyez sur la touche INDEX de la
télécommande en mode d’arrêt ou de lecture.
(2) Appuyez plusieurs fois de suite sur INDEX
jusqu’à ce que le numéro d’index de la
séquence voulue apparaisse dans le viseur.
(3) Appuyez sur 0 ou ). La lecture démarre
à partir du début de la séquence voulue.
[a]
INDEX 00
SCAN
INDEX 02
SEARCH
Pour arrêter le mode de recherche
d’index
Appuyez sur ·. Le caméscope revient en mode
de lecture normale.
Remarque sur le numéro d’index
Le numéro d’index (1, 2, etc.) indique la distance
par rapport à l’endroit visualisé [a], quelle que
soit la direction.
3
REW 3
0
#
)
FF
De index-zoekfunctie stoppen
Druk op ·. De normale weergave wordt hervat.
Opmerking over het indexnummer
Het indexnummer (1, 2, enzovoort) geeft de
afstand aan vanuit het punt dat u nu bekijkt [a],
ongeacht de zoekrichting.
87
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Localisation de la position de
repérage
Markeerpunten terugvinden
Suppression d’un signal d’index
Een indexsignaal wissen
(1) Localisez le signal d’index à supprimer en
activant la fonction de balayage ou de
recherche d’index.
(2) Appuyez sur la touche INDEX ERASE de la
télécommande dans un délai de 2 à 10
secondes pendant la lecture de la séquence
voulue. Lorsque le signal d’index a été
supprimé, le caméscope revient en mode de
balayage ou de recherche d’index suivant
celui qui a été activé à l’étape 1.
1
2
SEARCH
DATE INDEX
REW 3
0
#
)
(1) Ga naar het indexsignaal dat u wilt
verwijderen met de index-scanfunctie of de
index-zoekfunctie.
(2) Druk binnen twee tot tien seconden op de
INDEX ERASE toets van de afstandsbediening
terwijl het desbetreffende programma wordt
afgespeeld. Nadat het indexsignaal is gewist,
keert de camcorder terug naar de indexscanfunctie of de index-zoekfunctie die u in
stap 1 hebt gekozen.
FF
INDEX
MARK ERASE
Remarques sur la suppression de signaux
d’index
•Appuyez sur INDEX ERASE pendant plus de 2
secondes après que la lecture de la séquence
voulue a démarré.
•Vous ne pouvez pas supprimer un signal
d’index sur une cassette dont le taquet laisse
apparaître la partie rouge.
•Pendant la suppression d’un signal d’index, le
son devient inaudible et une bande noire
apparaît dans le bas de l’image. Cela n’affecte
cependant pas l’image ni le son enregistrés.
•Le caméscope peut détecter des signaux d’index
insérés sur des magnétoscopes, mais il ne peut
pas les supprimer. Les magnétoscopes dotés
d’une fonction d’index peuvent détecter les signaux d’index insérés au moyen de ce caméscope, mais ils ne peuvent pas les supprimer.
•Un signal d’index risque d’être supprimé par
un PCM à la suite du réenregistrement sur un
autre magnétoscope du passage dans lequel ce
signal d’index a été inséré.
Remarque sur le code de date
Lorsqu’un signal d’index est supprimé, le code
de date qui se trouve sur le même passage de la
cassette est également effacé.
Opmerkingen over het wissen
•Houd de INDEX ERASE toets meer dan twee
seconden ingedrukt nadat het afspelen is
begonnen.
•U kunt het indexsignaal niet wissen als het
wispreventienokje is verschoven, en het rode
vlakje op de cassette zichtbaar is.
•Terwijl het indexsignaal wordt gewist, hoort u
geen geluid en ziet u een zwarte balk onder in
het beeld. Dit heeft geen invloed op het reeds
opgenomen beeld en geluid.
•De camcorder herkent wel indexsignalen die
zijn gemarkeerd met een videorecorder, maar
kan deze niet wissen. Omgekeerd herkennen
videorecorders met een indexfunctie wel de
indexsignalen van deze camcorder, maar
kunnen ze die evenmin wissen.
•Een indexsignaal kan wel worden gewist
tijdens PCM nabewerking op een andere
videorecorder in het bandgedeelte waar het
indexsignaal is gemarkeerd.
Opmerking over wissen in combinatie met
Data-code
Wanneer een indexsignaal wordt gewist, wordt
de Data-code op hetzelfde bandgedeelte
eveneens gewist.
88
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Insertion du code
temporel RC sur une
cassette enregistrée
1
U kunt de RC-tijdcode op een band opnemen, die
al bespeeld is. Gebruik daarvoor de
afstandsbediening.
(1) Houd het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar ingedrukt en zet de schakelaar op
PLAYER.
(2) Spoel de band terug naar het begin en zet de
camcorder in de afspeelpauzestand.
(3) Druk op de TIME CODE WRITE toets van de
afstandsbediening. In de zoeker verschijnt
TIME CODE WRITE met een knipperende
WRITE aanduiding.
(4) Druk op · of P om het afspelen te starten.
De WRITE aanduiding houdt op met
knipperen en de RC-tijdcode begint te lopen
bij 0:00:00:00.
POWER
CAMERA
3
TIME CODE
WRITE
OFF
-:--:--:-TIMECODE
WRITE
PLAYER
2
REW 3
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Vous pouvez insérer un code temporel RC sur
une cassette enregistrée. Utilisez pour cela la
télécommande.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert du
commutateur POWER, amenez celui-ci sur
PLAYER.
(2) Rembobinez la cassette jusqu’au début et
activez le caméscope en mode de pause de
lecture.
(3) Appuyez sur la touche TIME CODE WRITE
de la télécommande. L’indicateur TIME
CODE WRITE apparaît dans le viseur et
l’indicateur WRITE clignote.
(4) Appuyez sur · ou P pour démarrer la
lecture. L’indicateur WRITE cesse de clignoter
et l’insertion du code temporel RC démarre à
partir de 0:00:00:00.
De RC-tijdcode op
een bespeelde band
zetten
0
PLAY
P PAUSE
4
PLAY
P PAUSE
0:00:00:01
TIMECODE
WRITE
Pour stopper l’insertion du code
temporel RC
Stoppen met het vastleggen van de
RC-tijdcode
Appuyez sur π (ou sur n’importe quelle autre
touche de transport de la bande magnétique).
Druk op π (of een andere bandtransporttoets).
89
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Insertion du code temporel RC
sur une cassette enregistrée
De RC-tijdcode op een
bespeelde band zetten
Pour insérer le code temporel RC à
partir de la fin d’un passage identifié
par un code temporel RC
De RC-tijdcode op de band zetten
vanaf het einde van het gedeelte
waar de code al aanwezig is
Rembobinez la cassette jusqu’au passage sur
lequel le code temporel RC a été inséré et activez
le caméscope en mode de pause de lecture.
Appliquez ensuite les étapes 3 et 4 décrites à la
page précédente. Le code temporel RC est inséré
en continu.
Spoel de band terug naar het gedeelte waarop de
RC-tijdcode is vastgelegd en zet de camcorder in
de afspeelpauzestand. Voer vervolgens de
bovengenoemde stappen 3 en 4 uit. De RCtijdcode loopt nu naadloos door.
Remarques sur l’insertion du code temporel RC
•L’insertion du code temporel RC stoppe si:
– vous appuyez à nouveau sur TIME CODE
WRITE avant que la lecture démarre;
– vous appuyez sur INDEX avant que la lecture
démarre;
– vous passez du mode de lecture à un autre
mode.
•Si vous insérez le code temporel RC à partir du
milieu d’une cassette sur laquelle aucun code
temporel n’a été inséré, l’insertion commence
plusieurs images avant la scène visualisée.
•Si vous insérez le code temporel RC sur une
cassette enregistrée, le code de date est effacé.
•Vous ne pouvez pas insérer le code temporel
RC sur une cassette enregistrée en mode LP.
Bien que vous puissiez insérer le code temporel
RC sur une cassette enregistrée à la fois en
mode LP et en mode SP, le code temporel RC
inséré en mode LP risque cependant de ne pas
être lu correctement.
•Vous ne pouvez pas insérer le code temporel
RC sur une cassette enregistrée avec le standard
NTSC.
•Pendant la suppression d’un signal d’index, le
son devient inaudible et une bande noire
apparaît dans le bas de l’image. Cela n’affecte
cependant pas l’image ni le son enregistrés.
Opmerkingen over het vastleggen van de RCtijdcode
•Het vastleggen van de RC-tijdcode stopt
wanneer:
– u nogmaals op TIME CODE WRITE drukt
voordat het afspelen is gestart.
– u op INDEX drukt voordat het afspelen wordt
gestart.
– u van de afspeelstand naar een andere stand
gaat.
•Wanneer u de RC-tijdcode vastlegt vanaf het
midden van een band waarop geen tijdcode is
opgenomen, begint het vastleggen een aantal
beelden vóór het huidige beeld.
•Als u de RC-tijdcode vastlegt op een bespeelde
band, wordt de Data-code gewist.
•U kunt de RC-tijdcode niet vastleggen op een
band die is opgenomen met LP-snelheid. U
kunt de RC-tijdcode wel vastleggen op een
band die met LP- en SP-snelheid is opgenomen.
De tijdcode die in LP-snelheid is opgenomen,
wordt in dat geval waarschijnlijk niet goed
afgelezen.
•U kunt geen RC-tijdcode markeren op een band
die is opgenomen met het NTSC kleursysteem.
•Terwijl het indexsignaal wordt gewist, hoort u
geen geluid en ziet u een zwarte balk onder in
het beeld. Dit heeft geen invloed op het reeds
opgenomen beeld en geluid.
Remarque sur l’indicateur --:--:--:-L’indicateur --:--:--:-- apparaît en cours de lecture
si:
•rien n’a été enregistré;
•le code temporel RC est illisible à la suite d’une
détérioration de la bande magnétique ou de
parasites.
•vous avez effectué l’enregistrement sur un
autre magnétoscope qui n’est pas doté de la
fonction de code temporel RC.
•vous supprimez le signal d’index ou créez un
PCM après le réenregistrement sur un autre
magnétoscope du passage sur lequel le code
temporel RC a été inséré.
Dans ce cas, nous vous conseillons de réinsérer le
code temporel RC.
Opmerking over de aanduiding --:--:--:-De streepjesaanduiding --:--:--:-- verschijnt tijdens
het afspelen indien:
•er niets is opgenomen.
•de RC-tijdcode onleesbaar is als gevolg van
beeldruis of beschadiging van de band.
•u hebt opgenomen met een andere
videorecorder zonder RC-tijdcodefunctie.
•u het indexsignaal wist of op een andere
videorecorder PCM nabewerking hebt
uitgevoerd in het gedeelte waar de RC-tijdcode
is vastgelegd.
In dat geval kunt u de RC-tijdcode het beste
opnieuw op de band zetten.
90
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Montage sur une
autre cassette
Monteren op een
andere band
Vous pouvez créer votre propre programme
vidéo en montant différentes séquences à l’aide
d’un autre magnétoscope h 8 mm, H Hi8, j
VHS, k S-VHS,  VHSC, K S-VHSC
ou l Betamax VCR doté de prises d’entrée
vidéo/audio.
U kunt uw eigen videoprogramma maken door
te monteren met een andere h 8 mm, H Hi8,
j VHS, k S-VHS,  VHSC, K SVHSC of l Betamax videorecorder met een
video/audio-ingang.
Voor het monteren
Avant le montage
1
Sluit de camcorder aan op de videorecorder zoals
beschreven in “Aansluitingen voor
videoweergave” op pagina 21.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
videorecorder op LINE, als die optie beschikbaar
is.
(1) Houd het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar ingedrukt en zet de schakelaar op
PLAYER.
(2) Zet in het menusysteem EDIT op ON.
POWER
CAMERA
OFF
PLAYER
21
MENU
2
3
Opérations avancées / Uitgebreide mogelijkheden
Raccordez le caméscope au magnétoscope
comme indiqué dans la section “Raccordement
pour la lecture d’une cassette” à la page 21.
Réglez le sélecteur d’entrée du magnétoscope sur
LINE, s’il en est équipé.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert du
commutateur POWER, amenez celui-ci sur
PLAYER.
(2) Réglez EDIT sur ON dans le menu système.
MENU
EDIT
OFF
ON
[MENU] : END
: Sens du signal/Signaalrichting
91
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Montage sur une autre cassette
Monteren op een andere band
Démarrer le montage
Beginnen met monteren
(1) Introduisez une cassette vierge (ou une
cassette à réenregistrer) dans le magnétoscope
et votre cassette enregistrée dans le
caméscope.
(2) Activez la lecture de la cassette enregistrée
qui se trouve dans le caméscope jusqu’à ce
que vous ayez localisé l’endroit où doit
commencer le montage et appuyez ensuite sur
P pour activer le caméscope en mode de
pause de lecture.
(3) Sur le magnétoscope, localisez l’endroit où
doit commencer l’enregistrement et activez le
magnétoscope en mode de pause
d’enregistrement.
(4) Pour démarrer le montage, appuyez
simultanément sur les touches P du
caméscope et du magnétoscope.
(1) Plaats een lege band (of een band die u wilt
overschrijven) in de videorecorder en plaats
uw bespeelde band in de camcorder.
(2) Speel de bespeelde band af op de camcorder
totdat u het punt bereikt waar u wilt gaan
monteren. Druk op P om de camcorder in de
afspeelpauzestand te zetten.
(3) Kies op de videorecorder het punt waar de
opname moet beginnen en zet de
videorecorder in de opneempauzestand.
(4) Druk gelijktijdig op de knoppen P van
camcorder en videorecorder om het monteren
te starten.
Meer scènes monteren
Herhaal de stappen 2 tot 4.
Stoppen met monteren
Pour monter d’autres scènes
Répétez les étapes 2 à 4.
Pour arrêter le montage
Appuyez sur les touches π du caméscope et du
magnétoscope.
Remarque sur la fonction DISPLAY
Si vous avez affiché sur l’écran du téléviseur les
indicateurs du viseur, supprimez-les en
appuyant sur la touche DISPLAY de la
télécommande de façon à ce qu’ils n’apparaissent
pas en surimpression sur la cassette montée.
Druk zowel op de camcorder als op de
videorecorder op π.
Opmerking over de DISPLAY functie
Als de aanduidingen van de zoeker worden
weergegeven op de TV, moet u deze
aanduidingen wissen door op de DISPLAY knop
van de afstandsbediening te drukken. De
aanduidingen worden anders meegenomen naar
de gemonteerde band.
92
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Informations complémentaires
Remplacement de la pile
au lithium du caméscope
De lithiumbatterij in de
camcorder vervangen
Bij aanschaf is de camcorder al voorzien van een
lithiumbatterij. Wanneer deze batterij zwakker
wordt en uiteindelijk leeg raakt, knippert de
aanduiding I in de zoeker gedurende ongeveer
vijf seconden als u de POWER schakelaar op
CAMERA zet. Vervang in dat geval de batterij
door een Sony CR2025 lithiumbatterij. Het
gebruik van wat voor andere batterij ook kan
tot brand- of ontploffingsgevaar leiden. Doe
de lege batterijen weg en houd hierbij rekening
met de instructies van de fabrikant.
De lithiumbatterij van de camcorder gaat bij
normaal gebruik een jaar mee. (De lithiumbatterij
die in de fabriek is geïnstalleerd, kan een kortere
gebruiksduur hebben dan 1 jaar.)
4 7 1996
Remarque sur la pile au lithium
Opmerking over de lithiumbatterij
•Gardez la pile au lithium hors de portée des
enfants. En cas d’ingestion, consultez
immédiatement un médecin.
•Nettoyez la pile avec un chiffon doux pour
assurer un bon contact.
•Ne tenez pas la pile avec des pinces
métalliques, car cela pourrait provoquer un
court-circuit.
•La pile au lithium a un côté positif (+) et un côté
négatif (–) comme illustré. Installez la pile au
lithium de manière à ce que la borne positive
soit orientée vers l’extérieur.
•Houd de lithiumbatterij buiten het bereik
van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een
arts indien de batterij is ingeslikt.
•Maak de batterij schoon met een droge doek om
een goed contact te verzekeren.
•Houd de batterij niet vast met een metalen
pincet om kortsluiting te voorkomen.
•De lithiumbatterij heeft een positieve (+) en een
negatieve (–) zijde, zoals afgebeeld. Let op dat
u de lithiumbatterij altijd met de positieve
zijde naar buiten plaatst.
(+)
AVERTISSEMENT
La pile peut exploser en cas d’utilisation
inappropriée. Ne pas la recharger ni la démonter
ou la jeter au feu.
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
Votre caméscope est livré avec une pile au
lithium installée à l’intérieur. Quand la pile faiblit
ou est épuisée, l’indicateur I clignote dans le
viseur pendant environ 5 secondes lorsque vous
réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
Dans ce cas, remplacez la pile par une pile au
lithium Sony CR2025. L’utilisation d’une autre
pile présente un risque d’incendie ou
d’explosion. Débarrassez-vous des piles usagées
suivant les instructions du fabricant.
La pile au lithium de votre caméscope présente
une autonomie d’environ un an dans des
conditions normales d’utilisation. (La pile au
lithium installée au moment de l’expédition de
votre caméscope peut ne pas offrir une
autonomie d’un an.)
Aanvullende informatie
(--)
WAARSCHUWING
Bij verkeerd gebruik kan de batterij ontploffen.
Nooit heropladen, demonteren of verbranden.
93
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Remplacement de la pile au
lithium du caméscope
De lithiumbatterij in de
camcorder vervangen
Remplacement de la pile au
lithium
De lithiumbatterij vervangen
Lorsque vous remplacez la pile au lithium,
laissez la batterie ou une autre source
d’alimentation raccordée, sinon vous devrez à
nouveau régler la date, l’heure et les autres
paramètres qui sont conservés dans le menu
système grâce à l’alimentation par la pile au
lithium.
(1) Ouvrez le couvercle du compartiment de la
pile au lithium.
(2) Poussez une fois sur la pile et extrayez-la de
son support.
(3) Installez la nouvelle pile au lithium avec la
borne positive (+) vers l’extérieur. Refermez le
couvercle du compartiment de la pile.
1
Zorg ervoor dat het batterijpak of een andere
voedingsbron aangesloten blijft terwijl u de
lithiumbatterij vervangt. Anders moet u de
datum, de tijd en andere onderdelen in het
menusysteem die worden bijgehouden door de
lithiumbatterij, opnieuw instellen.
(1) Open het klepje van de lithiumbatterijhouder.
(2) Druk even op de batterij en trek deze uit de
houder.
(3) Installeer de lithiumbatterij met de positieve
(+) kant naar buiten gericht. Sluit het klepje.
2
3
2
1
94
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réglage de la date et
de l’heure
1
2
MENU
MENU
U kunt datum en tijd instellen in het
menusysteem.
(1) Druk op de MENU knop om het menu weer
te geven in de zoeker.
(2) Draai aan de keuzeknop totdat CLOCK SET is
gemarkeerd. Druk op de keuzeknop om deze
optie te selecteren.
(3) Draai aan de keuzeknop totdat het juiste jaar
is gemarkeerd. Druk vervolgens op de
keuzeknop.
(4) Stel op dezelfde manier met de keuzeknop de
maand, de dag, het uur en de minuten in.
(5) Druk op de MENU knop om het menu uit de
zoeker te verwijderen.
WIND
COMMANDER
Hi8
COUNTER
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
1
OFF
2
MENU
TITLE1 SET
TITLE2 SET
D ZOOM
AE SHIFT
BEEP
REC LAMP
CLOCK SET
[MENU] : END
MENU
1996
1
12
00
1
CLOCK SET
1996 1 1
12 : 00 : 00
[MENU] : END
[MENU] : END
41
1997
7
12
00
1997
7
12
00
1997
7
17
00
1997
7
17
30
1
CLOCK SET
[MENU] : END
2
4
CLOCK SET
31
MENU
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
Vous pouvez régler la date et l’heure dans le
menu système.
(1) Appuyez sur MENU pour afficher le menu
dans le viseur.
(2) Tournez la molette de commande pour
afficher CLOCK SET en surbrillance et
appuyez sur la molette de commande pour le
sélectionner.
(3) Tournez la molette de commande pour régler
l’année et appuyez ensuite sur la molette de
commande.
(4) Réglez le mois, le jour, l’heure et les minutes
en tournant la molette de commande et en
appuyant sur la molette de commande.
(5) Appuyez sur MENU pour désactiver l’écran
de menu.
Datum en tijd
instellen
[MENU] : END
1996
1
1
3
CLOCK SET
4
CLOCK SET
MENU
1997
1
1
[MENU] : END
CLOCK SET
2
4
MENU
4
CLOCK SET
1997
1
12
00
1
CLOCK SET
Pour corriger la date et l’heure
Répétez la procédure ci-dessus.
[MENU] : END
De ingestelde datum en tijd
corrigeren
Herhaal de bovenstaande procedure.
95
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Réglage de la date et de l’heure
Datum en tijd instellen
Pour vérifier la date et l’heure
préréglés
De vooraf ingestelde datum en tijd
controleren
Appuyez sur DATE de façon à afficher
l’indicateur de la date dans le viseur.
Appuyez sur TIME de façon à afficher
l’indicateur de l’heure.
Si vous appuyez à nouveau sur la même touche,
l’indicateur disparaît.
Druk op de DATE knop om de datumaanduiding
in de zoeker weer te geven.
Druk op de TIME knop om de tijdaanduiding
weer te geven.
Wanneer u nogmaals op dezelfde knop drukt,
verdwijnt de aanduiding.
L’indicateur de l’année change selon la
séquence suivante:
De jaaraanduiding verandert als volgt:
1996
1997
• • • •
1996
1997
• • • •
2029
2029
Remarque sur l’indicateur de l’heure
L’horloge interne de ce caméscope fonctionne
suivant un cycle de 24 heures.
Opmerking over de tijdaanduiding
De interne klok van deze camcorder werkt
volgens het 24-uursysteem.
Cassettes utilisables
et modes de lecture
Bruikbare cassettes
en weergavestanden
Sélection du type de cassette
Keuze van het cassettetype
Le système Hi8 représente un développement
par rapport au système 8 mm standard et a été
mis au point en vue de fournir une meilleure
qualité d’image.
Vous pouvez aussi bien utiliser des cassettes
vidéo Hi8 que 8 mm standard. Si toutefois vous
souhaitez effectuer un enregistrement suivant le
système Hi8, utilisez uniquement une cassette
Hi8. Il n’est pas possible d’enregistrer suivant le
système Hi8 sur des cassettes 8 mm standard.
Si vous prévoyez de reproduire la cassette sur un
magnétoscope 8 mm, vous devez enregistrer la
cassette suivant le système 8 mm standard.
Si vous voulez utiliser une cassette Hi8 avec le
système d’enregistrement 8 mm standard, réglez
Hi8 sur OFF dans le menu système avant
l’enregistrement.
Reproduction en
Utilisez une
cassette
Réglez Hi8
sur
Hi8
H
AUTO
8 mm
standard
H
OFF
h
AUTO
(ou OFF)
Dit Hi8 systeem is een verbeterde versie van het
standaard 8 mm systeem. Het is ontwikkeld voor
een hogere beeldkwaliteit.
U kunt zowel Hi8 videocassettes als standaard
8 mm cassettes gebruiken. Als u wilt opnemen
met het Hi8 systeem. kunt u alleen Hi8
videocassettes gebruiken. U kunt standaard
8 mm cassettes niet gebruiken voor het opnemen
met het Hi8 systeem.
Als u de band gaat afspelen op een standaard
8 mm videorecorder, moet u de band ook
opnemen met een standaard 8 mm systeem.
Als u een Hi8 cassette wilt gebruiken op het
standaard 8 mm systeem, zet u Hi8 in het
menusysteem op OFF voordat u begint met
opnemen.
Neem dan op
Wilt u
afspelen met met cassettetype
H
Hi8
Standaard
8 mm
Stel Hi8 in op
AUTO
H
OFF
h
AUTO
(of OFF)
96
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Cassettes utilisables et modes
de lecture
Bruikbare cassettes en
weergavestanden
Lecture d’une cassette
Wanneer u afspeelt
Le mode de lecture (SP/LP ou Hi8/8 mm standard)
est sélectionné automatiquement en fonction du
format suivant lequel la cassette a été enregistrée.
La qualité de l’image enregistrée en mode LP n’est
cependant pas aussi bonne qu’en mode SP.
De afspeelstand (SP/LP of Hi8/standaard 8 mm)
wordt automatisch geselecteerd volgens het
formaat waarin de band is opgenomen. De
beeldkwaliteit van de opname zal bij LP-snelheid
echter niet zo goed zijn als bij SP-snelheid.
Remarques sur le système AFM HiFi
stéréo
Opmerking over AFM HiFi stereo
Wanneer u een band afspeelt, krijgt u
monogeluid als:
•u de band hebt opgenomen met deze
camcorder en afspeelt op een AFM HiFi mono
videorecorder.
•u de band hebt opgenomen met een AFM HiFi
mono videorecorder en afspeelt op deze
camcorder.
Opneemstand
Mode d’enregistrement
Lorsque vous reproduisez une cassette,
l’indicateur SP/LP dans le viseur identifie le
mode d’enregistrement SP/LP.
Wanneer u een band afspeelt, geeft de SP/LP
aanduiding in de zoeker aan of de band is
opgenomen met SP of LP.
Buitenlandse 8 mm video
Vidéo 8mm étranger
Comme les systèmes couleur diffèrent d’un pays
à l’autre, il se peut que vous ne puissiez pas
visionner des cassettes préenregistrées d’origine
étrangère. Reportez-vous à la liste de la section
“Utilisation du caméscope à l’étranger” pour
vérifier les systèmes couleur utilisés à l’étranger.
Lecture d’une cassette enregistrée suivant le
système NSTC
Vous pouvez reproduire des cassettes enregistrées
suivant le système vidéo NTSC en mode SP dans le
viseur de ce caméscope. Si la cassette a été
enregistrée suivant le système AFM HiFi, le son est
reproduit en AFM HiFi. Il se peut cependant que
vous observiez l’une des conditions suivantes
pendant la lecture d’une cassette enregistrée suivant
le système NTSC.
•Lors de la reproduction sur l’écran d’un
téléviseur, il se peut que vous n’obteniez pas les
couleurs originales en fonction du type de votre
téléviseur.
Doordat het TV-kleursysteem van land tot land
verschilt, zult u waarschijnlijk niet alle buitenlandse
voorbespeelde banden kunnen afspelen. Raadpleeg
de lijst in het hoofdstuk “Gebruik van uw
camcorder in het buitenland” om het kleursysteem
van een ander land op te zoeken.
Een band afspelen die met NTSC is opgenomen
U kunt op deze camcorder banden afspelen die zijn
opgenomen met het NTSC videosysteem, echter
alleen in de zoeker en met SP-snelheid. Als de band
is opgenomen met het AFM HiFi systeem, wordt
het AFM HiFi geluid gereproduceerd. Onthoud
echter de volgende punten met betrekking tot het
afspelen van een met NTSC opgenomen band.
•Wanneer u een band op het TV-scherm
weergeeft, kunnen de kleuren, afhankelijk van
de TV, afwijken van het origineel.
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
Lorsque vous reproduisez une cassette, le son est
diffusé en monaural si:
•Vous avez enregistré la cassette sur ce
caméscope et que vous la reproduisez sur un
magnétoscope AFM HiFi monaural.
•Vous avez enregistré la cassette sur un
magnétoscope AFM HiFi monaural et que vous
la reproduisez sur ce caméscope.
97
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Cassettes utilisables et modes
de lecture
•Une cassette enregistrée suivant le mode NTSC
ne peut pas être reproduite en mode LP dans le
viseur ni sur l’écran d’un téléviseur.
•Si une cassette comporte des passages
enregistrés suivant les systèmes vidéo PAL et
NTSC, la valeur affichée par le compteur de
bande ne sera pas correcte. Ce décalage résulte
de la différence entre le cycle de comptage des
deux systèmes vidéo.
•Vous ne pouvez pas copier sur un autre
magnétoscope une cassette enregistrée suivant
le système NTSC.
•Lorsque vous reproduisez une cassette sur un
téléviseur multisystème, réglez NTSC PB sur le
mode voulu dans le menu système.
Conseils d’utilisation
de la batterie
Cette section vous indique comment exploiter
votre batterie au maximum de ses possibilités.
Préparation de la batterie
Emportez toujours des batteries de
réserve
Emmenez toujours une réserve d’alimentation
pour une durée d’enregistrement 2 à 3 fois
supérieure à celle que vous avez prévue.
L’autonomie de la batterie est plus
courte par temps froid
Le rendement de la batterie diminue et elle
s’épuise en outre plus rapidement si vous
effectuez des prises de vue par temps froid.
Pour économiser la batterie
Abaissez le commutateur STANDBY lorsque vous
n’êtes pas en train de réaliser une prise de vue de
façon à économiser la batterie.
Une transition progressive entre les scènes est
également possible même si vous interrompez et
reprenez la prise de vue plusieurs fois de suite.
Lorsque vous cadrez le sujet, que vous sélectionnez
un angle ou que vous regardez dans le viseur,
l’objectif se règle automatiquement en sollicitant la
batterie. La batterie est également sollicitée lorsque
vous introduisez et que vous retirez une cassette.
Bruikbare cassettes en
weergavestanden
•U kunt een met NTSC opgenomen band niet
afspelen met LP-snelheid, noch in de zoeker,
noch op een TV-scherm.
•Als een band gedeeltelijk is opgenomen met het
PAL systeem en voor een ander deel met het
NTSC systeem, geeft de bandteller onjuiste
informatie. Deze discrepantie vloeit voort uit
het verschil tussen de telmethoden van de
beide videosystemen.
•U kunt de met NTSC opgenomen band niet
monteren op een band in een andere
videorecorder.
•Wanneer u afspeelt op een meersysteem-TV,
kunt u NTSC PB in het menusysteem in de
gewenste stand zetten.
Tips voor gebruik
van het batterijpak
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het
maximale rendement van uw batterijpak verkrijgt.
Het batterijpak gereedmaken
Neem altijd extra batterijen mee
Zorg voor genoeg batterijvermogen om twee tot
drie keer zoveel opnamen te maken als u van
plan bent.
Kortere gebruiksduur in een koude
omgeving
De doelmatigheid van de batterij neemt af en de
batterij zal eerder leeg zijn als u opnamen maakt
in een koude omgeving.
Batterijvermogen sparen
Zet, om batterijvermogen te sparen, de STANDBY
schakelaar omlaag wanneer u niet opneemt.
Een vloeiende overgang tussen twee scènes is ook
mogelijk als u met opnemen stopt en er later weer
mee begint. Ook wanneer u een plaats zoekt voor
uw onderwerp, een invalshoek uitkiest of door de
zoeker kijkt, beweegt de lens automatisch en wordt
de batterij gebruikt. De batterij wordt eveneens
gebruikt wanneer een cassette in de camcorder
wordt geplaatst of verwijderd.
98
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Conseils d’utilisation de la
batterie
Tips voor gebruik
van het batterijpak
Quand faut-il remplacer la
batterie?
Wanneer u het batterijpak moet
vervangen
Tijdens het gebruik van de camcorder ziet u de
batterijaanduiding in de zoeker geleidelijk
teruglopen naarmate het batterijvermogen
verbruikt wordt. De resterende tijd (in minuten)
verschijnt in de zoeker.
Quand l’indicateur d’autonomie résiduelle de la
batterie atteint le dernier point de repère,
l’indicateur i apparaît et se met à clignoter
lentement dans le viseur.
Lorsque l’indicateur i affiché dans le viseur
passe d’un clignotement lent à un clignotement
rapide pendant la prise de vue, ramenez le
commutateur POWER du caméscope sur OFF et
remplacez la batterie. Laissez la cassette dans le
caméscope de manière à obtenir une transition
progressive avec les prises de vue réalisées après
le remplacement de la batterie.
Wanneer de batterijaanduiding het laagste punt
bereikt, begint de aanduiding i te knipperen in
de zoeker.
Wanneer de aanduiding i in de zoeker tijdens
het opnemen van langzaam knipperen overgaat
naar snel knipperen, moet u de POWER
schakelaar van de camcorder op OFF zetten en
het batterijpak vervangen. Laat de cassette in de
camcorder voor een vloeiende overgang naar de
volgende scène nadat het batterijpak is
vervangen.
Remarques sur les batteries
rechargeables
Attention
Ne laissez jamais la batterie exposée à des
températures supérieures à 60°C (140°F) comme
dans une voiture parquée au soleil ou sous le
rayonnement direct du soleil.
Les batteries s’échauffent
Pendant la charge ou la prise de vue, la batterie
s’échauffe. Cet échauffement est dû à l’énergie
générée et aux réactions chimiques qui se
produisent à l’intérieur de la batterie. Il n’y a pas
lieu de s’alarmer.
Précautions d’utilisation de la batterie
•Retirez la batterie du caméscope après
utilisation et gardez-la dans un endroit frais.
Lorsque la batterie est installée sur le
caméscope, un courant de faible intensité passe
dans le caméscope même si le commutateur
POWER est réglé sur OFF, ce qui réduit
l’autonomie de la batterie.
•La batterie se décharge constamment, même si
elle n’est pas utilisée après la charge. C’est
pourquoi il est préférable de charger la batterie
juste avant d’utiliser le caméscope.
Opmerkingen over het
oplaadbare batterijpak
Voorzichtig
Stel het batterijpak nooit bloot aan temperaturen
hoger dan 60°C, bijvoorbeeld in een auto die in
de zon is geparkeerd of in direct zonlicht.
Het batterijpak wordt warm
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
A mesure que vous utilisez le caméscope,
l’indicateur d’autonomie résiduelle de la batterie
affiché dans le viseur diminue progressivement
jusqu’à ce que la batterie soit épuisée.
La durée résiduelle en minutes s’affiche aussi
dans le viseur.
Tijdens opladen en opnemen wordt het
batterijpak warm. Dit komt door de
gegenereerde energie en door een chemische
reactie in het batterijpak. Het is geen reden voor
bezorgdheid, maar een normaal verschijnsel.
Verzorging van het batterijpak
•Verwijder het batterijpak na gebruik uit de
camcorder en bewaar het op een koele plaats.
Wanneer het batterijpak op de camcorder is
geïnstalleerd, stroomt een geringe hoeveelheid
spanning naar de camcorder, zelfs als de
POWER schakelaar op OFF staat. Dit verkort de
gebruiksduur van het batterijpak.
•Het batterijpak ontlaadt zich voortdurend, ook
al is het na oplading niet in gebruik. Laad het
batterijpak daarom altijd vlak voor gebruik van
de camcorder op.
99
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Conseils d’utilisation de la
batterie
Comment utiliser l’interrupteur de la
batterie
Cet interrupteur sert à identifier les batteries
chargées. Réglez-le sur le “repère vert” quand la
charge est terminée. (Lorsque vous retirez la
batterie de l’adaptateur secteur après la charge,
l’interrupteur se règle automatiquement sur le
repère vert. Lorsque vous enlevez la batterie du
caméscope, aucun repère n’est indiqué.)
Tips voor gebruik
van het batterijpak
Het schuifje op het batterijpak
Dit schuifje is bedoeld om het opgeladen
batterijpak te markeren als geladen. Zet het
schuifje in de “groene” positie wanneer het
opladen voltooid is. (Na verwijdering uit de
oplader/adapter is het groene merkteken
zichtbaar. Na verwijdering uit de camcorder is
geen merkteken zichtbaar.)
Longévité de la batterie
De levensduur van het batterijpak
Si l’indicateur de batterie clignote rapidement
juste après avoir mis le caméscope sous tension
avec une batterie complètement chargée,
remplacez la batterie par une batterie neuve
complètement chargée.
Als de batterijaanduiding snel begint te
knipperen zodra u de camcorder hebt
ingeschakeld met een volledig opgeladen
batterijpak, dient u het batterijpak te vervangen
door een nieuw, volledig opgeladen exemplaar.
Température de charge
Oplaadtemperatuur
Il est conseillé de charger les batteries sous une
température comprise entre 10°C et 30°C (50°F à
86°F). Des températures inférieures allongent le
temps de charge.
Laad batterijen op bij een temperatuur tussen
10°C en 30°C. Lagere temperaturen vergen een
langere oplaadtijd.
Remarques à propos de la
batterie “InfoLITHIUM”
Opmerkingen over
“InfoLITHIUM” batterijen
Qu’est que la batterie “InfoLITHIUM”
Wat is het “InfoLITHIUM”
batterijpak?
La batterie “InfoLITHIUM” est une batterie
lithium-ion qui peut échanger des données avec
un appareil vidéo compatible sur sa
consommation d’électricité. Sony vous conseille
d’utiliser une batterie “InfoLITHIUM” avec les
appareils vidéo portant le logo
.
De “InfoLITHIUM” is een lithium-ion batterijpak
dat gegevens over het batterijverbruik kan
uitwisselen met compatibele videoapparatuur.
Sony beveelt het gebruik van het
“InfoLITHIUM” batterijpak aan voor
videoapparatuur met het merkteken
.
Si vous utilisez une batterie de ce type avec un
appareil vidéo portant le logo
,
l’appareil vidéo indique la charge résiduelle de la
batterie en minutes*. Cependant, si vous utilisez
un appareil vidéo qui ne porte pas ce logo, la
charge résiduelle de la batterie ne sera pas
indiquée en minutes.
* L’indication peut manquer de précision en
fonction des conditions et de l’environnement
d’utilisation de l’appareil.
Wanneer u dit batterijpak gebruikt met
videoapparatuur die het merkteken
heeft, wordt op de videoapparatuur de
resterende tijd van het batterijpak in minuten*
weergegeven. Als u het batterijpak gebruikt met
videoapparatuur die dit merkteken niet heeft,
wordt de resterende capaciteit niet in minuten
aangegeven.
* Afhankelijk van de omstandigheden waaronder
de apparatuur wordt gebruikt, is het mogelijk
dat de aanduiding niet helemaal correct is.
100
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Conseils d’utilisation de la
batterie
Tips voor gebruik
van het batterijpak
Hoe wordt het batterijverbruik
aangegeven
La consommation électrique du caméscope
change en fonction de son utilisation, comme par
exemple l’utilisation de la mise au point
automatique.
Lorsque vous vérifiez l’état du caméscope, la
batterie “InfoLITHIUM” mesure la consommation
électrique et calcule l’alimentation restante de la
batterie. Si les conditions d’utilisation changent du
tout au tout, l’indicateur d’alimentation résiduelle
risque de diminuer radicalement ou d’augmenter
de plus de 2 minutes.
Même si 5 ou 10 minutes sont indiquées comme
temps résiduel de la batterie dans le viseur,
l’indicateur i peut se mettre à clignoter dans
certaines conditions.
Het stroomverbruik van de camcorder varieert
afhankelijk van het gebruik en van de manier
waarop de automatische scherpstelfunctie werkt.
Tijdens het controleren van de conditie van de
camcorder meet het “InfoLITHIUM” batterijpak
het batterijverbruik en berekent het het
resterende batterijvermogen. Als de conditie
drastisch verandert, kan het resterende
batterijvermogen plots met 2 minuten toe- of
afnemen.
Zelfs als in de zoeker wordt aangegeven dat het
resterende batterijvermogen nog 5 tot 10 minuten
is, kan de i indicator in bepaalde
omstandigheden gaan knipperen.
Pour obtenir une indication de
batterie résiduelle plus précise
Om een accurater beeld van het
resterende batterijvermogen te
krijgen
Mettez le caméscope en mode de pause
d’enregistrement et fixez un objet stationnaire.
Ne bougez pas le caméscope pendant 30
secondes ou plus.
•Si l’indication semble incorrecte, utilisez la
batterie jusqu’au bout et rechargez-la ensuite
complètement (Charge complète1)). A noter que
si vous avez utilisé la batterie dans un
environnement chaud ou froid pendant une
période prolongée, ou si vous avez répété la
procédure de recharge plusieurs fois, il est
possible que la batterie n’affiche pas le temps
exact, même après une charge complète.
•Après avoir utilisé la batterie “InfoLITHIUM”
avec un équipement n’ayant pas l’indication
, veillez à utiliser la batterie
jusqu’au bout sur l’équipement possédant
l’indication
et rechargez-la ensuite
complètement.
Zet de camcorder in de standby-stand en richt
hem naar een stilstaand voorwerp. Hou de
camcorder gedurende minstens 30 seconden stil.
•Als de indicatie onjuist blijkt, gebruik het
batterijpak dan op en laad het weer volledig op
(volledig opladen1)). Merk op dat, als u de
batterij lange tijd in een koude of warme
omgeving hebt gebruikt, of vele malen opnieuw
hebt opgeladen, het batterijpak wellicht niet in
staat is om de juiste resterende duur op te
geven, zelfs niet nadat het weer volledig is
opgeladen.
•Nadat u het “InfoLITHIUM” batterijpak hebt
gebruikt met uitrusting die niet het
draagt, moet u het batterijpak verder
opgebruiken met uitrusting die het
wel draagt en dan volledig opladen.
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
Comment la consommation de la
batterie est-elle affichée?
101
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Conseils d’utilisation de la
batterie
Tips voor gebruik
van het batterijpak
Pourquoi l’indication de batterie
résiduelle ne correspond-elle pas au
temps d’enregistrement continu du
mode d’emploi?
Waarom komt de resterende
batterijduur niet overeen met wat in
de handleiding wordt opgegeven als
gebruiksduur bij continu opnemen?
Le temps d’enregistrement varie en fonction de la
température ambiante et des conditions
d’utilisation. La durée d’enregistrement se réduit
considérablement par temps froid. La durée
d’enregistrement continu du mode d’emploi est
mesurée avec une batterie entièrement rechargée
(ou chargée normalement2)) à 25°C (77°F). Etant
donné que la température ambiante et les
conditions d’utilisation varient en situation
réelle, la durée résiduelle de la batterie n’est pas
identique à la durée d’enregistrement continu du
mode d’emploi.
De opnameduur hangt af van de
omgevingstemperatuur en -omstandigheden. In
een koude omgeving wordt de gebruiksduur
drastisch ingekort. De in de handleiding
opgegeven gebruiksduur bij continu opnemen
wordt gemeten bij gebruik van een volledig
opgeladen (of normaal opgeladen 2)) batterijpak
bij 25°C. Vermits de omgevingstemperatuur en omstandigheden bij reëel gebruik van de
camcorder hiervan verschillen, is de resterende
batterijduur niet dezelfde als de in de
handleiding opgegeven gebruiksduur bij continu
opnemen.
1) Charge complète: Recharge pendant environ 1
heure après que le témoin CHARGE de
l’adaptateur secteur s’est éteint.
2) Charge normale: Recharge juste après que le
témoin CHARGE de l’adaptateur secteur s’est
éteint.
Remarques sur la charge
Charge d’une batterie neuve
Une batterie neuve n’est pas chargée. Avant de
l’utiliser, il convient donc de la charger
complètement.
Rechargez la batterie quand bon
vous semble
Vous ne devez pas décharger la batterie avant de
la recharger. Même chargée complètement, une
batterie qui reste inutilisée pendant une période
prolongée se décharge. Par conséquent,
rechargez la batterie avant de l’utiliser.
1) Volledig opladen: opladen gedurende 1 uur
nadat het CHARGE lampje van de
wisselstroomadapter is uitgegaan.
2) Normaal opladen: opladen tot het CHARGE
lampje van de wisselstroomadapter uitgaat.
Opmerkingen over het opladen
Een gloednieuw batterijpak
Een gloednieuw batterijpak is niet opgeladen.
Voordat u het kunt gebruiken, moet u het
volledig opladen.
Opladen wanneer u maar wilt
U hoeft het batterijpak niet eerst helemaal te
ontladen voordat u het weer oplaadt. Als u het
batterijpak volledig hebt opgeladen maar daarna
lange tijd niet gebruikt, raakt het ontladen. Laad
het in zo’n geval voor gebruik opnieuw op.
102
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Conseils d’utilisation de la
batterie
Tips voor gebruik van het
batterijpak
Remarques sur les bornes
Opmerkingen over de
contactpunten
Si les bornes (les éléments métalliques à
l’arrière) ne sont pas propres, l’autonomie de
charge de la batterie s’en trouve réduite.
Si les bornes sont souillées ou si la batterie n’a
pas été utilisée pendant une période prolongée,
installez et retirez la batterie plusieurs fois de
suite. Cette procédure améliore les contacts
électriques. Ne pas laisser rentrer d’objet ni de
poussière ou saleté dans les bornes ‘ et ’.
Observez les recommandations
suivantes
Remarques sur le boîtier à piles
•Utilisez uniquement des piles alcalines. Vous
ne pouvez pas utiliser ce boîtier à piles avec
des piles au manganèse ni des piles NiCd
rechargeables LR6 (AA).
•Il est préférable d’utiliser des piles alcalines
Sony.
•Si vous utilisez le boîtier à piles dans un
environnement froid (en-dessous de 10°C/
50°F), l’autonomie de fonctionnement s’en
trouve extrêmement réduite.
•Veillez à ce que les parties métalliques restent
propres. Lorsqu’elles sont souillées, essuyez-les
avec un chiffon doux.
•Ne démontez pas et ne transformez pas le
boîtier à piles.
•Ne soumettez pas le boîtier à piles à des chocs
mécaniques.
•Le boîtier à piles s’échauffe pendant les prises
de vue. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
•Veillez à ce que l’électrode du boîtier à piles
n’entre pas en contact avec des objets
métalliques.
•Si vous prévoyez de ne pas utiliser le boîtier à
piles pendant une période prolongée, retirez le
boîtier à piles du caméscope et enlevez-en les
piles.
Leef de volgende regels altijd na
•Houd het batterijpak weg van open vuur.
•Houd het batterijpak droog.
•Probeer het batterijpak niet te openen of te
demonteren.
•Stel het batterijpak niet bloot aan mechanische
schokken.
Opmerkingen over de
batterijhouder
•Gebruik alleen alkalinebatterijen. U kunt de
batterijhouder niet gebruiken met
mangaanbatterijen of LR6 (AA) oplaadbare
NiCad-batterijen.
•Het gebruik van Sony alkalinebatterijen
verdient de voorkeur.
•De gebruiksduur van de batterijen is
opmerkelijk korter in een koude omgeving
(beneden 10°C).
•Houd het metalen gedeelte schoon. Reinig het
eventueel met een zachte doek.
•Probeer niet de batterijhouder uit elkaar te
halen.
•Stel de batterijhouder niet bloot aan
mechanische schokken.
•Tijdens het opnemen wordt de batterijhouder
warm. Dit is geen reden voor bezorgdheid.
•Voorkom dat de elektrode in de batterijhouder
in contact komt met metalen voorwerpen.
•Als u de batterijhouder gedurende langere tijd
niet gaat gebruiken, verdient het aanbeveling
de batterijhouder los te maken van de
camcorder en de batterijen uit de batterijhouder
te verwijderen.
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
•Gardez la batterie à l’écart des flammes.
•Gardez la batterie au sec.
•Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie.
•N’exposez pas la batterie à des chocs
mécaniques.
Als de contactpunten (metalen delen aan de
achterzijde) niet schoon zijn, wordt de
gebruiksduur van het batterijpak verkort.
Als de contactpunten vervuild zijn of wanneer
het batterijpak lange tijd niet gebruikt is, dient u
het batterijpak een paar keer achter elkaar te
installeren en te verwijderen. Dit kan de conditie
van de contacten verbeteren. Zorg ervoor dat de
‘ en ’ contactpunten niet vervuild raken door
stof of zand.
103
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Informations sur
l’entretien et précautions
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen
Condensation d’humidité
Condensvorming
Si le caméscope est transporté directement d’un
endroit froid dans un endroit chaud, de l’humidité
risque de se condenser à l’intérieur du caméscope,
sur la surface de la bande magnétique ou encore
sur l’objectif. Si c’est le cas, la bande peut adhérer
au tambour de la tête et être endommagée, en
conséquence de quoi le caméscope risque de mal
fonctionner. Le caméscope est équipé de capteurs
d’humidité de façon à prévenir de tels dommages.
Il convient néanmoins de prendre les précautions
suivantes.
Als u de camcorder van een koude plek
rechtstreeks naar een warme plek brengt, kan er
condens ontstaan binnen in de camera, op het
oppervlak van de band of op de lens. In dat geval
kan de band aan de kop blijven plakken en
beschadigd raken of werkt het apparaat niet
goed. Ter voorkoming van dergelijke schade is
de camcorder voorzien van vochtgevoelige
sensoren. Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen.
A l’intérieur du caméscope
Als er condens binnen in de camcorder zit, hoort
u een geluidssignaal en knippert de aanduiding
{ . Als dit gebeurt, zal geen enkele functie
werken en kunt u alleen nog de cassette
uitwerpen. Open de cassettehouder en zet de
camcorder een uur lang uit. Als de aanduiding 6
knippert, bevindt de cassette zich nog in de
camcorder. Werp de cassette uit, zet de
camcorder uit en gebruik ook de cassette een uur
lang niet.
S’il y a de l’humidité à l’intérieur du caméscope,
des bips sonores retentissent et l’indicateur {
clignote dans le viseur. Si c’est le cas, seule la fonction d’éjection de la cassette reste opérationnelle.
Ouvrez le compartiment de la cassette, mettez le
caméscope hors tension et laissez-le sécher pendant environ une heure. Si l’indicateur 6 clignote
en même temps, cela signifie qu’une cassette se
trouve dans le caméscope. Ejectez la cassette, mettez le caméscope hors tension et laissez la cassette
sécher pendant environ une heure également.
Sur l’objectif
Si de l’humidité s’est condensée sur l’objectif,
aucun indicateur n’apparaît, mais l’image
devient floue. Mettez le caméscope hors tension
et attendez environ une heure avant de l’utiliser
à nouveau.
Comment éviter la condensation
d’humidité
Lorsque vous transportez le caméscope d’un
endroit froid dans un endroit chaud, placez-le
dans un sac en plastique et laissez-le tel quel
pendant un certain temps pour qu’il s’adapte aux
conditions ambiantes.
(1) Placez le caméscope dans un sac en plastique
que vous refermez hermétiquement.
(2) Retirez le caméscope du sac quand la
température à l’intérieur du sac a atteint la
température ambiante (après environ une
heure).
Binnen in de camcorder
Op de lens
Als er vocht condenseert op de lens, verschijnt er
geen aanduiding, maar wordt het beeld wazig.
Zet de stroom af en gebruik de camcorder
ongeveer een uur lang niet.
Condensvorming voorkomen
Wanneer u de camcorder van een koude plek
naar een warme plek brengt, moet u de
camcorder in een plastic zak doen en gedurende
enige tijd op temperatuur laten komen.
(1) Sluit de plastic zak waarin de camcorder zit,
goed af.
(2) Haal de camcorder uit de plastic zak als de
temperatuur in de plastic zak gelijk is aan de
omgevingstemperatuur. Dit zal na ongeveer
een uur het geval zijn.
104
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Informations sur l’entretien et
précautions
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Nettoyage des têtes vidéo
Reiniging van de videokoppen
Pour assurer un enregistrement normal et une
image claire, vous devez nettoyer les têtes vidéo.
Si l’indicateur v et le message “
CLEANING
CASSETTE” apparaissent successivement dans le
viseur ou si les images de lecture sont
“neigeuses” ou à peine visibles, cela signifie que
les têtes vidéo sont probablement sales.
Reinig regelmatig de videokoppen om ervoor te
zorgen dat het opnemen goed verloopt en het
beeld storingvrij blijft. Wanneer de aanduiding
v en het bericht “
CLEANING CASSETTE”
na elkaar verschijnen in de zoeker of wanneer de
opnamebeelden storingen vertonen of nauwelijks
zichtbaar zijn, zijn waarschijnlijk de videokoppen
vuil.
[b]
[a] Légèrement sales
[b] Très sales
[a] Licht verontreinigd
[b] Ernstig verontreinigd
Si c’est le cas, nettoyez les têtes vidéo avec la
cassette de nettoyage Sony V8-25CLH (non
fournie). Contrôlez ensuite l’image et, si elle est
toujours “neigeuse”, répétez le nettoyage. (Ne
répétez pas le nettoyage plus de cinq fois
consécutives.)
Als dit het geval is, reinig dan de videokoppen
met de Sony V8-25CLH reinigingscassette (niet
meegeleverd). Controleer het beeld en als het
beeld nog steeds storingen vertoont, reinigt u de
koppen nogmaals. (Maak de videokoppen echter
niet vaker dan 5 keer achter elkaar schoon.)
Attention
Waarschuwing
N’utilisez pas de cassettes de nettoyage du type
humide disponibles dans le commerce. Elles
risquent en effet d’endommager les têtes vidéo.
Er zijn reinigingscassettes in de handel die
reinigen op basis van vloeistof. Gebruik deze
echter niet: ze kunnen de videokoppen
beschadigen.
Remarque
Si la cassette de nettoyage V8-25CLH n’est pas
disponible dans votre région, demandez conseil
auprès de votre revendeur Sony.
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
[a]
Opmerking
Als de V8-25CLH reinigingscassette niet
verkrijgbaar is in uw woonplaats, neem dan
contact op met de dichtstbijzijnde Sony dealer.
105
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Informations sur l’entretien et
précautions
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Pour éliminer la poussière à
l’intérieur du viseur
Stof in de zoeker verwijderen
(1) Enlevez la vis à l’aide d’un tournevis (non
fourni). Ensuite, tout en faisant coulisser le
bouton RELEASE, tournez l’oculaire du
viseur dans le sens de la flèche et retirez-le.
(2) Eliminez la poussière à l’aide d’une soufflette
disponible dans le commerce.
1
(1) Draai de schroef los met een schroevedraaier
(niet meegeleverd). Schuif de RELEASE knop
opzij, draai de oogkap in de richting van de
pijl en verwijder deze van de zoeker.
(2) Reinig het oppervlak met een in de handel
verkrijgbaar blaasbalgje.
2
2
1
Pour réinstaller l’oculaire du viseur
De oogkap terugplaatsen
(1) Alignez la rainure de l’oculaire sur le repère •
du barillet du viseur.
(2) Tournez l’oculaire dans le sens de la flèche.
Réinstallez ensuite la vis.
(1) Plaats de groef op de oogkap tegenover het
teken • op de zoekerschacht.
(2) Draai de oogkap in de richting van de pijl en
zet vervolgens de schroef weer vast.
1
Attention
N’enlevez pas d’autres vis. Vous ne pouvez
enlever que les vis libérant l’oeilleton.
Précautions
Utilisation du caméscope
•Faites fonctionner le caméscope sur une tension
de 7,2 V (batterie) ou de 8,4 V (adaptateur
secteur).
2
Opgelet
Verwijder geen enkele van de andere schroeven.
U mag enkel de schroeven verwijderen om de
oogkap te verwijderen.
Voorzorgsmaatregelen
Bediening van de camcorder
•Gebruik de camcorder uitsluitend op een
spanning van 7,2 V (batterijpak) of 8,4 V
(netspanningsadapter).
106
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Informations sur l’entretien et
précautions
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
•Gebruik voor aansluiting op netspanning alleen
de accessoires die in deze handleiding worden
vermeld.
•Mocht er een object of vloeistof binnen in de
camcorder terechtkomen, trek dan meteen de
stekker van de camcorder uit het stopcontact en
laat uw Sony dealer de camcorder eerst
nakijken voordat u deze weer gaat gebruiken.
•Ga voorzichtig om met het apparaat en
voorkom mechanische schokken. Wees vooral
voorzichtig met de lens.
•Zorg ervoor dat de schakelaar POWER op OFF
staat als de camcorder niet wordt gebruikt.
•Wikkel de camcorder tijdens gebruik nooit in
een omhulsel, aangezien de camcorder dan
oververhit kan raken.
•Houd de camcorder uit de buurt van sterke
magnetische velden of mechanische trillingen.
Manipulation des cassettes
De videobanden
N’introduisez rien dans les petits orifices à
l’arrière de la cassette. Ces orifices servent à la
détection du type et de l’épaisseur de la bande
magnétique ainsi que de la position du taquet de
protection contre l’enregistrement.
Entretien du caméscope
Stop geen voorwerpen in de smalle openingen
aan de achterzijde van de cassette. Met deze
openingen wordt het type band en de dikte van
de band bepaald en wordt bepaald of het
wispreventienokje is in- of uitgeschoven.
Onderhoud van de camcorder
•Si vous prévoyez de ne pas utiliser le
caméscope pendant une période prolongée,
débranchez l’alimentation et retirez la cassette.
Remettez-le ensuite périodiquement sous
tension, activez les fonctions de lecture et
d’enregistrement et reproduisez une cassette
pendant environ trois minutes.
•Nettoyez l’objectif à l’aide d’une brosse douce
pour en éliminer la poussière. S’il y a des traces
de doigts sur la lentille, éliminez-les au moyen
d’un chiffon doux.
•Nettoyez le boîtier du caméscope avec un
chiffon doux et sec ou légèrement imbibé d’une
solution détergente neutre. N’employez aucun
type de solvant, qui risquerait de ternir le fini.
•Evitez toute pénétration de sable dans le
caméscope. Lorsque vous utilisez le caméscope
à la plage ou dans un endroit poussiéreux, protégez-le de la poussière et du sable. Le sable ou
la poussière peuvent provoquer un
dysfonctionnement de l’appareil, qui est parfois
irréparable.
•Als u de camcorder langere tijd niet gebruikt,
verwijdert u de aansluiting op de
stroomvoorziening en haalt u de band uit de
camcorder. Zet echter wel van tijd tot tijd de
camcorder weer aan, bedien het camera- en het
opnamegedeelte en speel een band gedurende
ongeveer drie minuten af.
•Verwijder met een zacht borsteltje stof van de
lens. Als er vingerafdrukken op de lens staan,
verwijdert u deze met een zachte doek.
•Maak de behuizing van de camcorder schoon
met een droge zachte doek of met een zachte
doek die licht is bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen
oplosmiddelen, aangezien deze de afwerking
kunnen beschadigen.
•Zorg ervoor dat er geen zand in de camcorder
terechtkomt. Als u de camcorder gebruikt op
een zandstrand of in een stoffige omgeving,
bescherm hem dan tegen zand of stof. Wanneer
er zand of stof in terechtkomen, kan dit de
werking verstoren en soms zelfs onherstelbare
schade veroorzaken.
Adaptateur secteur
Netspanningsadapter
Charge
•Utilisez uniquement une batterie lithium-ion.
•Chargez la batterie sur une surface plane et non
soumise à des vibrations.
•La batterie s’échauffe en cours de charge. C’est
normal.
Opladen
•Gebruik alleen een lithium-ion batterijpak.
•Plaats het batterijpak op een vlak oppervlak dat
tijdens het opladen niet blootstaat aan trillingen.
•Het batterijpak wordt warm tijdens het
opladen. Dit is normaal.
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
•Pour une utilisation sur courant CC ou CA,
utilisez les accessoires préconisés dans le
présent mode d’emploi.
•Au cas où un objet solide ou liquide viendrait à
pénétrer dans le boîtier, mettez le caméscope
hors tension et faites-le vérifier par votre
revendeur Sony avant de le remettre en service.
•Evitez les manipulations brusques et les chocs
mécaniques. Soyez plus particulièrement
soigneux de l’objectif.
•Réglez le commutateur POWER sur OFF quand
vous n’utilisez pas le caméscope.
•N’enveloppez pas le caméscope lorsque vous
l’utilisez, car vous risquez sinon de provoquer
une surchauffe interne.
•Gardez le caméscope à l’écart des champs
magnétiques puissants et ne le soumettez pas à
des vibrations mécaniques.
107
Informations sur l’entretien et
précautions
Divers
•Débranchez l’appareil de la prise murale
(secteur) si vous ne l’utilisez pas pendant une
période prolongée. Pour débrancher le cordon
d’alimentation, tirez sur la fiche. Ne tirez jamais
sur le cordon proprement dit.
•N’employez pas l’appareil avec un cordon
endommagé ou si l’appareil est tombé ou est
endommagé.
•Ne pliez pas exagérément le cordon
d’alimentation et ne posez pas d’objet lourd
dessus. Cela pourrait endommager le cordon et
provoquer un incendie ou une électrocution.
•Veillez à ce qu’aucun objet métallique n’entre en
contact avec les parties métalliques de la plaque
de raccordement, ce qui risque de provoquer un
court-circuit et d’endommager l’appareil.
•Veillez à ce que les contacts métalliques soient
toujours propres.
•Ne démontez pas l’appareil.
•Ne soumettez pas l’appareil à des chocs
mécaniques et ne le laissez pas tomber.
•Pendant l’utilisation de l’appareil et en
particulier pendant la charge, éloignez-le des
récepteurs AM et des équipements vidéo, car il
perturbe la réception AM et le fonctionnement
des appareils vidéo.
•L’appareil s’échauffe en cours d’utilisation.
C’est normal.
• Ne placez pas l’appareil dans les endroits qui sont:
– extrêmement chauds ou froids,
– poussiéreux ou sales,
– très humides,
– soumis à des vibrations.
Overige voorzorgsmaatregelen
•Haal de stekker uit het stopcontact als u het
apparaat langere tijd niet gebruikt. Trek daarbij
aan de stekker en niet aan het netsnoer zelf.
•Gebruik het apparaat niet als het snoer is
beschadigd of als het apparaat is gevallen of
beschadigd.
•Probeer niet het netsnoer met kracht te buigen
en plaats er ook geen zwaar voorwerp op. Dit
leidt tot beschadiging van het snoer en kan
brand of elektrische schokken veroorzaken.
•Er mag geen metaal in aanraking komen met de
metalen oppervlakken van het
aansluitingsplaatje. Als dit wel gebeurt, kan er
kortsluiting ontstaan en kan het apparaat
beschadigd raken.
•De metalen contacten moeten schoon zijn.
•Haal het apparaat niet uit elkaar.
•Stel het apparaat niet bloot aan mechanische
schokken en laat het ook niet vallen.
•Als het apparaat in gebruik is, en dan vooral
tijdens het opladen, moet het uit de buurt blijven
van AM-ontvangers en video-apparatuur, omdat
het storingen kan veroorzaken in de AMontvangst en in het videobeeld.
•Het apparaat wordt warm tijdens gebruik. Dit is
normaal.
•Het apparaat mag niet staan op plaatsen met:
– extreme hitte of koude
– stof of vuil
– veel vocht
– trillingen
Remarques à propos des piles sèches
Om mogelijke schade door batterijlekken of corrosie
te voorkomen, moet u het volgende in acht nemen:
•Let erop dat u de batterijen in de juiste richting
plaatst.
•Droge batterijen zijn niet oplaadbaar.
•Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
•Gebruik geen verschillende types batterijen
samen.
•De batterijen raken langzaam maar zeker
ontladen, ook als ze niet worden gebruikt.
•Gebruik nooit een lekkende batterij.
Pour éviter tout dommage dû à une fuite des piles
ou à la corrosion, respectez les points suivants.
•Veillez à introduire les piles dans le bon sens.
•Les piles sèches ne sont pas rechargeables.
•Ne mélangez pas des piles neuves avec des
piles usagées.
•N’utilisez pas différents types de piles.
•Les piles se déchargent lentement lorsqu’elles
ne sont pas utilisées.
•N’utilisez pas une pile qui coule.
En cas de fuite des piles
•Nettoyez soigneusement le liquide dans le
boîtier de piles avant de remettre les piles.
•Si vous touchez le liquide, utilisez de l’eau pour
le nettoyer.
•Si du liquide pénètre dans les yeux, nettoyez
abondamment les yeux à l’eau et consultez un
médecin.
108
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
En cas de problème, débranchez l’appareil et
consultez votre revendeur Sony.
Opmerkingen betreffende droge
batterijen
Bij batterijlekken
• Veeg de vloeistof in de batterijhouder zorgvuldig
weg voordat u opnieuw batterijen plaatst.
•Als uw huid in contact komt met de vloeistof,
spoel die dan af met water.
•Als de vloeistof in uw ogen terechtkomt, was ze
dan uit met veel water en raadpleeg een dokter.
Mocht u problemen hebben met het apparaat,
haal dan de stekker uit het stopcontact en neem
contact op met de dichtstbijzijnde Sony dealer.
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Utilisation du
caméscope à l’étranger
Gebruik van uw camcorder in het buitenland
Chaque pays ou région dispose d’un réseau
électrique et d’un système couleur de télévision
spécifiques. Avant d’utiliser votre caméscope à
l’étranger, contrôlez les points suivants.
De netspanning, en het TV-kleursysteem
verschillen van land tot land of van gebied tot
gebied. Controleer daarom de volgende punten
voordat u uw camcorder in het buitenland gaat
gebruiken.
Sources d’alimentation
Vous pouvez utiliser votre caméscope dans
n’importe quel pays ou région avec l’adaptateur
secteur fourni si le courant secteur est de 110 V à
240 V CA, 50/60 Hz.
Différences entre les systèmes
couleur
Système PAL
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine,
Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne,
Hongkong, Italie, Koweit, Malaysia, NouvelleZélande, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, etc.
Système PAL-M
Brésil
Système PAL-N
Argentine, Paraguay, Uruguay
Système NTSC
Amérique centrale, Bahamas, Bolivie, Canada,
Chili, Colombie, Corée, Equateur, Etats-Unis,
Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Surinam,
Taïwan, Philippines, Vénézuéla, etc.
Système SECAM
Bulgarie, France, Guyane, Hongrie, Iran, Iraq,
Monaco, Pologne, Russie, République Slovaque,
République Tchèque, Ukraine, etc.
U kunt uw camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in elk land of
gebied waar de lichtnetspanning van 110 V tot
240 V bedraagt met een wisselstroomfrequentie
van 50/60 Hz.
Verschillende kleursystemen
Deze camcorder werkt met het PAL
kleursysteem. Als u de opnamen wilt afspelen op
een televisie, moet de televisie ook gebruik
maken van het PAL kleursysteem.
Zie de volgende lijst.
PAL systeem
Australië, België, China, Denemarken, Duitsland,
Finland, Groot-Brittannië, Hongkong, Italië,
Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore,
Spanje, Thailand, Zweden, Zwitserland,
enzovoort.
PAL-M systeem
Brazilië
PAL-N systeem
Argentinië, Paraguay, Uruguay
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
Ce caméscope utilise le système PAL. Pour
regarder vos enregistrements sur l’écran d’un
téléviseur, celui-ci doit fonctionner suivant le
système PAL.
Consultez la liste ci-dessous.
Stroomvoorziening
NTSC systeem
Bahama eilanden, Bolivia, Canada, CentraalAmerika, Chili, Colombia, Ecuador, de
Filippijnen, Jamaïca, Japan, Korea, Mexico, Peru,
Suriname, Taiwan, Venezuela, de Verenigde
Staten, enzovoort.
SECAM systeem
Bulgarije, Frankrijk, Guyana, Hongarije, Irak,
Iran, Monaco, de Oekraïne, Polen, Rusland,
Slowakije, Tsjechië, enzovoort.
109
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Français
Dépannage
Si vous rencontrez un problème lors de l’utilisation de votre caméscope, consultez le tableau suivant de
manière à pouvoir y remédier. Si le problème persiste, débranchez la source d’alimentation et
consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.
Caméscope
Alimentation
Symptôme
Cause et/ou mesures correctives
L’alimentation n’est pas branchée. •La batterie n’a pas été installée.
m Installez la batterie. (p.11)
•La batterie est épuisée.
m Utilisez une batterie chargée. (p.8)
•L’adaptateur secteur n’est pas raccordé à une prise murale.
m Branchez l’adaptateur secteur sur une prise murale. (p.28)
•Vous utilisez d’autres types de batteries que la batterie
“InfoLITHIUM”.
L’alimentation s’interrompt.
•Utilisé en mode CAMERA, le caméscope est resté plus de 5
minutes en mode de pause d’enregistrement.
m Abaissez le commutateur STANDBY et relevez-le ensuite à
nouveau. (p.14)
•La batterie est épuisée.
m Utilisez une batterie rechargée. (p.8)
La batterie se décharge
rapidement.
•La température ambiante est trop basse.
•La batterie n’a pas été chargée complètement.
m Chargez à nouveau la batterie. (p.8)
•La batterie est complètement épuisée et ne peut être chargée.
m Utilisez une autre batterie. (p.28)
•Vous utilisez d’autres types de batteries que la batterie
“InfoLITHIUM”.
Un bip sonore retentit lorsque la
batterie est installée.
•La batterie s’est déchargée durant une longue période de
rangement.
m Chargez à nouveau la batterie. (p.8)
La touche START/STOP ne
fonctionne pas.
•La bande magnétique est collée au tambour.
m Ejectez la cassette. (p.12)
•La cassette est arrivée en fin de bande.
m Rembobinez la bande ou utilisez une nouvelle cassette. (p.23)
•Le commutateur POWER est réglé sur PLAYER.
m Réglez-le sur CAMERA. (p.13)
•Le taquet de la cassette laisse apparaître la partie rouge.
m Utilisez une nouvelle cassette ou faites glisser le taquet dans
l’autre sens. (p.12)
110
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Dépannage
Fonctionnement
Symptôme
Cause et/ou mesures correctives
L’enregistrement s’arrête après
quelques secondes.
•Le commutateur START/STOP MODE est réglé sur 5 SEC ou
m Réglez-le sur
. (p.52)
.
Impossible de retirer la cassette de •La batterie est épuisée.
son support.
m Utilisez une batterie rechargée ou l’adaptateur secteur. (p.8, 28)
Les indicateurs { et 6 clignotent •De l’humidité s’est condensée.
et seule la fonction d’éjection reste m Retirez la cassette et laissez sécher le caméscope pendant au
opérationnelle.
moins une heure. (p.104)
L’indicateur de la date ou de
l’heure disparaît.
La bande magnétique ne se
•Le commutateur POWER est réglé sur CAMERA ou OFF.
déplace pas lorsque vous appuyez m Réglez-le sur PLAYER.
sur l’une des touches de transport. •La cassette est arrivée en fin de bande.
m Rembobinez la cassette ou utilisez-en une nouvelle. (p.23)
L’indicateur de la date ou de
l’heure disparaît.
•Réglez la date et l’heure. (p.95)
La fonction de stabilisation de
prise de vue est inopérante.
•STEADY SHOT est réglé sur OFF.
m Réglez STEADY SHOT sur ON. (p.59)
La fonction de mise au point
automatique est inopérante.
•FOCUS est réglé sur MANUAL.
m Réglez-le sur AUTO. (p.63)
•Les conditions de prise de vue ne conviennent pas à la mise au
point automatique.
m Réglez FOCUS sur MANUAL pour pouvoir régler la mise au
point manuellement. (p.63)
La fonction de fondu enchaîné est •START/STOP MODE est réglé sur 5 SEC ou
m Réglez-le sur
. (p.52)
inopérante.
•Un titre est affiché.
m Arrêtez l’incrustation du titre. (p.54)
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
•Vous avez appuyé simultanément sur DATE et TIME pendant
plus de 2 secondes.
m Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement du caméscope. Vous
pouvez démarrer l’enregistrement. Le clignotement va
rapidement cesser.
•La pile au lithium est épuisée ou plate.
m Remplacez la pile au lithium. (p.93)
.
•Vous reproduisez une cassette stéréo alors que HiFi SOUND est
Aucun son ou seul un faible son
est audible lors de la lecture d’une réglé sur 1 ou 2 dans le menu système.
m Réglez-le sur STEREO dans le menu système. (p.34)
cassette.
Un son suraigu est audible.
•L’image a été enregistrée avec WIND réglé sur ON dans le menu
système.
m S’il n’y a pas de vent, réglez-le sur OFF. (p.32)
(à suivre)
111
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Dépannage
Image
Symptôme
Cause et/ou mesures correctives
L’image dans le viseur n’est pas
claire.
•L’objectif du viseur n’est pas réglé.
m Réglez l’objectif du viseur. (p.14)
Une bande verticale apparaît lors •Le contraste entre le sujet et l’arrière-plan est trop important. Il ne
de la prise de vue de sujets tels
s’agit pas d’un dysfonctionnement du caméscope.
qu’une lampe ou la flamme d’un
m Changez d’endroit.
bougie sur un arrière-plan sombre.
Le menu ne s’affiche pas sur le
téléviseur.
•La touche DISPLAY de la télécommande n’a pas été enfoncée.
m Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande. (p.24)
L’image de lecture n’est pas claire. •EDIT est réglé sur ON dans le menu système.
m Réglez-le sur OFF. (p.34)
L’image est “neigeuse”.
•Les têtes vidéo sont peut-être souillées.
m Nettoyez les têtes vidéo à l’aide de la cassette de nettoyage
Sony V8-25CLH (non fournie). (p.105)
L’image est trop claire ou trop
sombre.
•AE SHIFT est réglé dans le menu système.
m Réglez-le sur la position centrale. (p.76)
Les couleurs de l’image de lecture •AUTO LOCK/HOLD est réglé sur la position centrale et
semblent étranges.
l’indicateur de balance des blancs apparaît dans le viseur.
m Réglez-le sur AUTO LOCK. (p.78)
•Les conditions de prise de vue ne conviennent pas au réglage
automatique de la balance des blancs.
m Réglez manuellement la balance des blancs. (p.79)
Des points blancs apparaissent
dans le viseur.
•La fonction d’obturateur est activée.
m Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement du caméscope.
Une bande verticale apparaît lors
de la prise de vue d’objets très
lumineux.
•Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement du caméscope.
Une image non identifiée est
affichée.
•Le caméscope fonctionne en mode Demo.
m Quittez le mode Demo. (p.124)
Divers
Symptômes
Cause et/ou mesures correctives
La télécommande fournie ne
fonctionne pas.
•COMMANDER est réglé sur OFF dans le menu système.
m Réglez-le sur ON. (p.32)
•Quelque chose forme un obstacle aux rayons infrarouges.
m Retirez l’obstacle.
•Les piles n’ont pas été installées en en respectant la polarité.
m Introduisez les piles en en respectant la polarité. (p.126)
•Les piles sont épuisées.
m Introduisez de nouvelles piles. (p.126)
Il y a de la poussière dans le
viseur.
•Retirez l’oculaire du viseur et nettoyez l’objectif du viseur.
(p.106)
112
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Dépannage
Adaptateur secteur
Symptôme
Mesures correctives
Le témoin VTR/CAMERA ou
CHARGE ne s’allume pas.
•Débranchez le cordon d’alimentation et rebranchez-le ensuite à
nouveau après environ une minute.
Le témoin CHARGE clignote.
• Consultez le tableau ci-dessous.
Si le témoin CHARGE clignote
Parcourez le tableau suivant.
Si le témoin CHARGE clignote à nouveau
Installez une autre batterie.
Si le témoin CHARGE clignote à nouveau
Le problème se situe au niveau de l’adaptateur
secteur.
Si le témoin CHARGE ne clignote plus
Si le témoin CHARGE s’allume et s’éteint
ensuite au bout d’un moment, cela signifie que
tout est en ordre.*
Si le témoin CHARGE ne clignote plus
Si le témoin CHARGE s’allume et s’éteint
ensuite au bout d’un moment, cela signifie que
le problème se situe au niveau de la batterie
installée en premier lieu.
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
Retirez la batterie de l’adaptateur secteur.
Réinstallez ensuite à nouveau la batterie
dessus.
Demandez conseil à votre revendeur Sony au
sujet du problème survenu.
* Si vous utilisez une batterie que vous venez d’acheter ou qui est restée inutilisée pendant une longue
période, il se peut que le témoin CHARGE clignote lors du premier cycle de charge. Cela n’est
cependant pas révélateur d’un problème. Répétez le cycle de charge avec la même batterie.
113
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Nederlands
Verhelpen van storingen
Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van het apparaat , kunt u de onderstaande tabel
raadplegen om het probleem te verhelpen. Wanneer dit niet helpt, maakt u het apparaat los van de
spanningsbron en neemt u contact op met uw Sony-dealer of het erkende Sony Service Centrum bij u
in de buurt.
Camcorder
Stroomvoorziening
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Er is geen stroom.
•Het batterijpak is niet geïnstalleerd.
m Installeer het batterijpak (p.11).
•De batterij is leeg.
m Gebruik een opgeladen batterijpak (p.8).
•De netspanningsadapter is niet aangesloten.
m Steek de stekker van de netspanningsadapter in het
stopcontact (p.28).
•U gebruikt andere typen batterijen in plaats van het
“InfoLITHIUM” batterijpak.
De stroom gaat uit.
•Terwijl u bezig was in de CAMERA stand, heeft de camcorder
langer dan vijf minuten in de Standby stand gestaan.
m Zet de STANDBY schakelaar omlaag en vervolgens weer
omhoog (p.14).
•De batterij is leeg.
m Gebruik een opgeladen batterijpak (p.8).
Het batterijpak ontlaadt snel.
•De omgevingstemperatuur is te laag.
•Het batterijpak is niet volledig opgeladen.
m Laad het batterijpak opnieuw op (p.8).
•Het batterijpak is helemaal leeg en kan niet meer opgeladen
worden.
m Gebruik een ander batterijpak (p.28).
•U gebruikt andere typen batterijen in plaats van het
“InfoLITHIUM” batterijpak.
Het geluidssignaal klinkt wanneer •Het batterijpak is lange tijd opgeslagen geweest en is nu
ontladen.
de batterij wordt vastgemaakt.
m Laad het batterijpak opnieuw op (p.8).
De START/STOP knop doet het
niet.
•De band blijft aan de koptrommel kleven.
m Verwijder de band (p.12).
•De band heeft het einde bereikt.
m Spoel de band terug of gebruik een nieuwe (p.23).
•De POWER schakelaar staat op PLAYER.
m Zet de schakelaar op CAMERA (p.13).
•Het wispreventienokje van de cassette is uitgeschoven (rood).
m Gebruik een nieuwe band of schuif het nokje terug (p.12).
114
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Verhelpen van storingen
Bediening
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
De opname stopt na enkele
seconden.
•De START/STOP MODE schakelaar staat op 5 SEC of op
m Zet de schakelaar op . (p.52)
.
De cassette kan niet uit de houder •De batterij is leeg.
worden verwijderd.
m Gebruik een opgeladen batterijpak of de netspanningsadapter.
(p.8, 28)
•Er is sprake van condensvorming.
m Neem de cassette uit de camcorder en gebruik de camcorder
minimaal een uur niet (p.104)
De bandteller, de datum- of de
tijdaanduiding knippert.
•U hebt DATE en TIME tegelijkertijd gedurende meer dan twee
seconden ingedrukt.
m Dit is geen probleem. Wanneer u gaat opnemen, zal het
knipperen kort daarna ophouden.
•De lithium-batterij is bijna of helemaal leeg.
m Vervang de lithium-batterij door een nieuwe (p.93)
De band beweegt niet als er op een •De POWER schakelaar staat op CAMERA of OFF.
bandtransporttoets wordt gedrukt. m Zet de schakelaar op PLAYER.
•De band is aan het einde.
m Spoel de band terug of gebruik een nieuwe (p.23)
De datum- of tijdaanduiding
verdwijnt.
•Stel de datum en de tijd opnieuw in. (p.95)
De Steady Shot functie werkt niet. •STEADY SHOT staat op OFF.
m Zet STEADY SHOT op ON. (p.59)
De autofocusfunctie werkt niet.
•FOCUS staat op MANUAL (handmatig).
m Zet FOCUS op AUTO. (p.63)
•De opname-omstandigheden zijn niet geschikt voor automatisch
scherpstellen.
m Zet FOCUS op MANUAL voor handmatig scherpstellen (p.63)
De fader werkt niet.
•START/STOP MODE staat op 5 SEC of .
m Zet START/STOP MODE op . (p.52)
•Een titel verschijnt in beeld.
m Zet de weergave van titels uit. (p.54)
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
De aanduidingen { en 6
knipperen - alleen de cassette kan
worden verwijderd.
Bij het afspelen van een band is er •U speelt de band af en in het menusysteem staat HiFi SOUND op
1 of 2.
geen of alleen een zacht geluid
m Stel in het menusysteem HiFi SOUND op STEREO. (p.34)
hoorbaar.
Er is een hoge fluittoon hoorbaar.
•De opname is gemaakt terwijl in het menusysteem WIND op ON
stond.
m Stel, als er geen wind is, WIND op OFF. (p.32)
(wordt vervolgd)
115
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Verhelpen van storingen
Beeld
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Het beeld in de zoeker is niet
helder.
•De lens van de zoeker is niet juist afgesteld.
m Stel de lens van de zoeker bij (p.14)
Bij het opnemen van onderwerpen •Het contrast tussen onderwerp en achtergrond is te groot. Dit is
als lampen of kaarsen tegen een
geen storing van de camcorder.
donkere achtergrond verschijnt
m Neem een andere positie in.
een verticale streep in beeld.
Het menu verschijnt niet op de TV. •U hebt niet op DISPLAY op de afstandsbediening gedrukt.
m Druk op DISPLAY op de afstandsbediening (p.24)
Het weergegeven beeld is niet
duidelijk.
•In het menusysteem staat EDIT op ON.
m Zet EDIT op OFF. (p.34)
Het beeld vertoont storingen.
•De videokoppen kunnen vuil zijn.
m Maak de koppen schoon met de Sony V8-25CLH
reinigingscassette (niet bijgeleverd). (p.105)
Het beeld is te licht of te donker.
•In het menusysteem is AE SHIFT ingeschakeld.
m Zet AE SHIFT in de middelste stand. (p.76)
De kleuren van het weergegeven
beeld zijn vreemd.
•AUTO LOCK/HOLD staat in de middelste stand en een
witbalansaanduiding is zichtbaar in de zoeker.
m Stel AUTO LOCK in. (p.78)
•De opname-omstandigheden waren niet geschikt voor opnemen
met automatische witbalans.
m Stel de witbalans met de hand in (p.79)
Het beeld in de zoeker vertoont
witte stippen.
•De langzame sluiterfunctie is actief.
m Dit is geen storing van de camcorder.
Bij het opnemen van een erg licht •Dit is geen storing van de camcorder.
onderwerp verschijnt een verticale
streep in beeld.
Een onbekend beeld wordt
weergegeven.
•De camcorder staat in demo-stand.
m Beëindig de demo-stand. (p.124)
Overige
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
De bijgeleverde afstandsbediening •In het menusysteem staat COMMANDER op OFF.
m Zet COMMANDER op ON. (p.32)
werkt niet.
•De infrarode stralen worden geblokkeerd.
m Verwijder het obstakel.
•Bij het plaatsen van de batterijen is geen acht geslagen op de
polariteit.
m Controleer de polariteit van de batterijen. (p.126)
•De batterijen zijn leeg.
m Vervang de batterijen door nieuwe. (p.126)
Er zit stof in de zoeker.
•Verwijder de oogkap van de zoeker en reinig de lens. (p.106)
116
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Verhelpen van storingen
Netspanningsadapter
Probleem
Oplossingen
Het VTR/CAMERA of CHARGE
lampje brandt niet.
• Haal de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer een
minuut. Steek daarna de stekker terug.
Het CHARGE lampje knippert
• Raadpleeg de onderstaande tabel.
Wanneer het CHARGE lampje knippert
Loop onderstaande tabel langs.
Wanneer het CHARGE lampje weer knippert
Plaats een ander batterijpak.
Wanneer het CHARGE lampje weer knippert
De storing zit in de netspanningsadapter.
Wanneer het CHARGE lampje niet opnieuw
knippert
Als het CHARGE lampje gaat branden en
korte tijd daarna weer dooft, geeft dit de
normale situatie aan.*
Wanneer het CHARGE lampje niet opnieuw
knippert
Als het CHARGE lampje gaat branden en
korte tijd daarna weer dooft, zit de storing in
het batterijpak dat u als eerste had geplaatst.
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
Verwijder het batterijpak uit de
netspanningsadapter.
Plaats daarna hetzelfde batterijpak weer terug.
Neem over de storing contact op met de Sony
dealer bij u in de buurt.
* Als u een batterijpak gebruikt dat u pas hebt aangeschaft of dat geruime tijd ongebruikt is geweest,
kan het CHARGE lampje gaan knipperen bij de eerste keer opladen. Dit is geen storing. Laad
datzelfde batterijpak opnieuw op.
117
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Français
Spécifications
Caméscope
Système
Système d’enregistrement vidéo
Système FM de balayage hélicoïdal
à deux têtes rotatives
Système d’enregistrement audio
Système FM à têtes rotatives
Signal vidéo
Système couleur PAL, normes CCIR
Cassettes utilisables
Cassettes vidéo format 8 mm
(Hi8 ou 8 mm standard)
Durée d’enregistrement/lecture
Mode SP: 1 heure 30 min. (E5/P590)
Mode LP: 3 heures (E5/P5-90)
Durée d’avance rapide/
rembobinage
Approx. 5 min. (E5/P5-90)
Dispositif d’image
CCD (dispositif à couplage de
charge)
Viseur
Viseur électronique (monochrome)
Objectif
Objectif combiné avec un zoom
motorisé
Diamètre pour filtres : 52 mm
(2 1/ 8 pouces)
42 x (numérique), 21 x (optique)
Distance focale
3,9 – 81,9 mm (5/ 32 - 3 1/ 4 pouces)
37 – 777 mm (1 1/2 - 30 5/ 8 pouces)
si converti en appareil photo 35 mm
Température de couleur
Automatique
Balance des blancs à une pression
∑, intérieur e 3.200 K
Extérieur w 5.800 K
Eclairement minimum
2 lux à F1.6
0,1 lux à F1.6 avec la fonction
d’obturateur lent
Plage d’éclairement
2 lux à 100.000 lux
Eclairement recommandé
Plus de 100 lux
Connecteurs d’entrée et de
sortie
Sortie S-VIDEO
Miniconnecteur DIN à 4 broches
Signal de luminance : 1 Vp-p,
75 ohms, asymétrique
Signal de chrominance : 0,3
Vp-p, 75 ohms, asymétrique
Sortie vidéo
Prise phono, 1 Vp-p, 75 ohms,
asymétrique
Sortie audio
Prises phono (2: stéréo L et R)
327 mV, (impédance de sortie de
47 kilohms)
impédance de moins de 2,2 kilohms
RFU DC OUT
Miniprise spéciale, 5 V CC
Prise pour casque d’écoute
Miniprise stéréo
Prise de commande LANC
Mini-miniprise stéréo (ø 2,5 mm)
Prise MIC
Miniprise, 0,388 mV, faible
impédance avec 2,5 à 3,0 V CC,
impédance de sortie de 6,8 kilohms
(ø 3,5 mm)
Type stéréo
Adaptateur secteur
Puissance de raccordement
110 – 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique
25 W
Tension de sortie
DC OUT: 8,4 V, 1,9 A en mode
d’exploitation
Borne de charge de batterie : 8,4 V,
1,4 A en mode de charge
Application
Batteries Sony NP-F530, NP-F730,
NP-F930 de type lithium-ion
Températures de fonctionnement
0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Température de stockage
–20°C à +60°C (–4°F à +140°F)
Dimensions (Approx.)
81 x 45 x 163 mm (3 1/4 x 1 13/ 16 x
6 1/2 pouces) (l/h/p) Parties
saillantes et commandes comprises
Poids (Approx.)
560g (1 livre 3 once)
La conception et les spécifications
sont sujettes à modifications sans
préavis.
Caractéristiques générales
Alimentation
7,2 V (batterie)
8,4 V (adaptateur secteur)
Consommation moyenne
4,4 W en mode d’enregistrement
caméra
Température de fonctionnement
0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Température de stockage
–20°C à +60°C (–4°F à +140°F)
Dimensions (Approx.)
110 x 110 x 222 mm
(4 3/ 8 x 4 3/ 8 x 8 7/ 8 pouces) (l/h/p)
Poids (Approx.)
910 g (2 livres) sans batterie, pile au
lithium, cassette, bouchon d’objectif
et bandoulière
1,1 kg (2 livres 6 onces) avec une
batterie NP-F530, une pile au
lithium CR2025, une cassette E5/
P5-90, le bouchon d’objectif et une
bandoulière
Microphone
Type stéréo
Accessoires fournis
Voir page 7.
118
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Nederlands
Technische gegevens
Camcorder
Systeem
Voeding
110 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
25 W
Uitgangsspanning
Gelijkstroomuitgang: 8,4 V, 1,9 A in
bedrijf
Batterij-oplaaduitgang: 8,4 V, 1,4 A
tijdens opladen
Te gebruiken voor
Sony batterijpak NP-F530, NP-F730,
NP-F930 (type lithium-ion)
Bedrijfstemperatuur
0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot +60°C
Afmetingen
81 x 45 x 163 mm (b/h/d) inclusief
uitstekende onderdelen en knoppen
Gewicht (ongeveer)
560 g
Wijzigingen in ontwerp en
technische gegevens voorbehouden.
Algemeen
Voeding
7,2 V (batterijpak)
8,4 V (netspanningsadapter)
Stroomverbruik
4,4 W bij camera-opname
Bedrijfstemperatuur
0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot +60°C
Afmetingen
110 x 110 x 222 mm (b/h/d)
Gewicht (ongeveer)
910 g exclusief batterijpak,
lithiumbatterij, cassette, lensdop en
schouderband
1,1 kg inclusief batterijpak NP-F530,
lithiumbatterij CR2025, cassette E5/
P5-90, lensdop en schouderband
Microfoon
Type stereo
Bijgeleverde accessoires
Zie blz. 7.
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
Video-opnamesysteem
FM Schuinspoorregistratie met twee
roterende koppen
Audio-opnamesysteem
FM systeem met roterende koppen
Video signaal
PAL kleursysteem, CCIR standaard
Te gebruiken cassettes
8mm video cassettes
(Hi8 of standaard 8 mm)
Opname/weergaveduur
SP: 1 uur 30 min. (E5/P5-90)
LP: 3 uur (E5/P5-90)
Snelspoeltijd
Circa 5 min. (E5/P5-90)
Beeldvormend orgaan
CCD (Charge Coupled Device)
Zoeker
Electronische zoeker (monochroom)
Objectief
Samengestelde motor-zoomlens
Filterdiameter 52 mm
42 x (digitaal), 21 x (optisch)
Brandpuntsafstand
3,9 – 81,9 mm
37 – 777 mm (omgerekend naar de
normen van een 35 mm
kleinbeeldcamera)
Kleurtemperatuur-instelling
Automatisch
Directe witbalans functie ∑,
Binnenshuis e 3.200 K,
Buitenshuis w 5.800 K
Minimaal vereiste lichtsterkte
2 lux bij F1.6
0,1 lux bij F1.6 bij gebruik van de
langzame sluiter functie
Lichtsterktebereik
2 lux tot 100.000 lux
Aanbevolen lichtsterkte
Meer dan 100 lux
Netspanningsadapter
Aansluitingen
S video uitgang
4-pins mini-DIN-stekker
Helderheidssignaal: 1 Vp-p,
75 ohm, asymmetrisch
Kleurtoonsignaal: 0,3 Vp-p, 75 ohm,
asymmetrisch
Video-uitgang
Tulpstekkerbus, 1 Vp-p, 75 ohm,
asymmetrisch
Audio-uitgang
Tulpstekkerbus (2: stereo L en R)
327 mV, (bij belastingsimpedantie
van 47 kohm)
impedantie minder dan 2,2 kohm
RFU gelijkstroomuitgang (RFU DC
OUT)
Speciale ministekkerbus, 5 V
gelijkstroom
Hoofdtelefoonplug
Stereo ministekkerbus
LANC besturingsbus
Stereo microstekkerbus (ø 2,5 mm)
MIC bus
Ministekker, 0,388 mV voor
microfoons die 2,5 tot 3,0 V
gelijkstroom leveren, met
uitgangsimpedantie van 6,8 kohm
(ø 3,5 mm)
Type stereo
119
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Identification des
composants
Plaats en functie van
de bedieningsorganen
9
0
!™
1
2
3
4
5
6
7
8
!¡
!£
!¢
!∞
!§
!¶
!•
1 Commutateur POWER (p.13)
1 POWER schakelaar (p.13)
2 Commutateur STEADY SHOT (p.59)
2 STEADY SHOT schakelaar (p.59)
3 Touche MENU (p.31)
3 MENU toets (p.31)
4 Molette de commande (p.31)
4 Keuzeknop (p.31)
5 Touche PICTURE EFFECT (p.42)
5 PICTURE EFFECT toets (p.42)
6 Touche DIGITAL EFFECT (p.43)
7 Touche TITLE (p.54)
8 Touche 16:9WIDE (p.51)
9 Oculaire du viseur (p.18)
6 DIGITAL EFFECT toets (p.43)
7 TITLE toets (p.54)
8 16:9WIDE toets (p.51)
9 Oogkap (p.18)
0 Bague de réglage de l’objectif du viseur
(p.14)
0 Scherpstelring (p.14)
!¡ Bouton RELEASE (p.106)
!¡ RELEASE knop (p.106)
!™ Levier du zoom motorisé (p.16)
!™ Zoomknop (p.16)
!£ Bouton BATT (batterie) PUSH (p.11)
!£ BATT (batterij) PUSH toets (p.11)
!¢ Commutateur STANDBY (p.13, 14)
!¢ STANDBY schakelaar (p.13, 14)
!∞ Touche START/STOP (p.13, 14)
!∞ START/STOP toets (p.13, 14)
!§ Crochets pour la bandoulière (p.127)
!§ Haken voor schouderband (p.127)
!¶ Surface de montage de la batterie
!¶ Batterij-aansluitvak
!• Commutateur START/STOP MODE (p.52)
!• START/STOP MODE schakelaar (p.52)
120
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Identification des composants
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
!ª
@º
@¢
@¡
@∞
@§
@™
@£
@¶
!ª EJECT schakelaar (p.12)
@º Prise de commande LANC l
Le symbole l signifie Local Application
Control Bus System. La prise de commande l
sert à commander le défilement de la bande
de l’équipement vidéo et des périphériques
qui lui sont raccordés. Cette prise remplit la
même fonction que les connecteurs identifiés
par CONTROL L ou REMOTE.
@º LANC l besturingsbus
l staat voor Local Application Control Bus
System en wordt gebruikt om de bandloop op
montage-apparatuur of andere aangesloten
randapparaten te besturen. Deze
besturingsbus heeft de zelfde functie als de
bus die is aangegeven met CONTROL L of
REMOTE.
@¡ Compartiment de la cassette (p.12)
@¡ Cassettehouder (p.12)
@™ Sangle de maintien (p.18)
@™ Handvat (p.18)
@£ Prise 2 (casque d’écoute) (p.24)
@£ 2 (hoofdtelefoon) aansluiting (p.24)
@¢ Prise RFU DC OUT (sortie CC adaptateur
RFU) (p.22)
@¢ RFU gelijkstroomuitgang (RFU DC OUT)
(p.22)
@∞ Prise S VIDEO (p.21, 22)
@∞ S VIDEO aansluitbus (p.21, 22)
@§ Prises VIDEO/AUDIO (p.21, 22)
@§ VIDEO/AUDIO aansluitbus (p.21, 22)
@¶ Prise MIC (PLUG IN POWER)
Raccordez un microphone externe (non
fourni). Cette prise accepte également un
microphone à alimentation intégrée.
@¶ MIC stekkerbus (PLUG IN POWER)
Hierop kunt u een externe microfoon
aansluiten (niet meegeleverd). U kunt deze
aansluitbus ook gebruiken voor de
stroomaansluiting van een “plug-in-power”
microfoon.
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
!ª Commutateur EJECT (p.12)
121
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Identification des composants
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
@•
@ª
#º
#∞
#¡
#§
#™
#¶
#£
#•
#¢
@• Touches de transport de bande (p.23, 24, 25,
92)
π STOP (stop)
0 REW (rembobinage)
· PLAY (lecture)
) FF (avance rapide)
P PAUSE (pause)
@ª Touche EDITSEARCH (p.20)
#º Griffe porte-accessoire
Assure l’alimentation des accessoires
optionnels comme une torche vidéo.
#¡ Bague de mise au point (p.63)
#™ Capteur de télécommande (p.127)
Dirigez la télécommande sur ce capteur pour
commander le caméscope à distance.
#£ Témoin d’enregistrement/batterie (p.13)
#¢ Microphone
#∞ Touche FADER/OVERLAP (p.36, 38, 39)
#§ Touche BACKLIGHT (p.75)
#¶ Fenêtre d’affichage (p.128)
#• Touche PUSH AUTO (p.63)
#ª Commutateur FOCUS (p.63)
#ª
@• Bandtransporttoetsen (p.23, 24, 25, 92)
π STOP (stop)
0 REW (terugspoelen)
· PLAY (weergeven)
) FF (vooruitspoelen)
P PAUSE (pauze)
@ª EDITSEARCH toets (p.20)
#º Accessoire-aansluiting
Deze aansluiting kan spanning leveren aan
optionele accessoires, zoals een videolamp.
#¡ Scherpstelring (p.63)
#™ Afstandsbedieningssensor (p.127)
Richt de afstandsbediening op dit venster.
#£ Opname-/batterijlampje (p.13)
#¢ Microfoon
#∞ FADER/OVERLAP toets (p.36, 38, 39)
#§ BACKLIGHT toets (p.75)
#¶ Uitleesvenster (p.129)
#• PUSH AUTO toets (p.63)
#ª FOCUS schakelaar (p.63)
122
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Identification des composants
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
$¢
$º
$¡
$∞
$§
$¶
$•
$ª
%¡
$º Touche COUNTER RESET (p.15, 48, 83)
$º COUNTER RESET toets (p.15, 48, 83)
$¡ Touche DATE (p.26, 35)
$¡ DATE toets (p.26, 35)
$™ Compartiment de la pile au lithium (p.94)
$™ Houder voor lithiumbatterij (p.94)
$£ Réceptacle de fixation pour trépied (p.18)
$£ Aansluiting voor statief (p.18)
$¢ Viseur (p.14, 106)
$¢ Zoeker (p.14, 106)
$∞ Touche TIME (p.26, 35)
$∞ TIME toets (p.26, 35)
$§ Commutateur AUTO LOCK/HOLD (p.64)
$§ AUTO LOCK/HOLD schakelaar (p.64)
$¶ Touche WHT BAL (balance des blancs) (p.78)
$¶ WHT BAL (witbalans) toets (p.78)
$• Touche GAIN (p.70)
$• GAIN toets (p.70)
$ª Touche SHUTTER SPEED (p.70, 72)
$ª SHUTTER SPEED toets (p.70, 72)
%º Touche IRIS (p.70)
%º IRIS toets (p.70)
%¡ Touche PROGRAM AE (p.64)
%¡ PROGRAM AE toets (p.64)
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
%º
$™
$£
123
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Identification des composants
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Pour visualiser la démonstration
De demonstratie bekijken
Vous pouvez visionner une brève démonstration
des images intégrant les effets spéciaux
disponibles.
Si la démonstration apparaît lorsque vous mettez
le caméscope sous tension pour la première fois,
quittez le mode de démonstration pour pouvoir
utiliser le caméscope. Pour plus de détails sur
l’emplacement des touches, reportez-vous aux
pages 120 et 122.
U kunt een korte demonstratie bekijken van
beelden met speciale effecten.
Als de demonstratie verschijnt wanneer u de
camcorder voor de eerste keer aanzet, zult u de
demonstratie moeten afsluiten voordat u de
camcorder kunt gebruiken. Raadpleeg de
pagina’s 120 en 122 voor de plaatsing van de
toetsen.
Pour activer le mode de démonstration
(1) Ejectez la cassette et réglez le commutateur
POWER sur PLAYER.
(2) Relevez le commutateur STANDBY.
(3) Tout en maintenant · enfoncé, réglez le
commutateur POWER sur CAMERA. La
démonstration démarre.
La démonstration s’arrête lorsque vous
introduisez la cassette. Attention que, lorsque
vous activez le mode de démonstration, ce mode
reste activé aussi longtemps que la pile au
lithium se trouve dans l’appareil. C’est pourquoi
la démonstration démarre automatiquement 10
minutes après que vous réglez le commutateur
POWER sur CAMERA ou après que vous avez
éjecté la cassette.
Pour quitter le mode de démonstration
(1) Réglez le commutateur POWER sur PLAYER.
(2) Relevez le commutateur STANDBY.
(3) Tout en maintenant π enfoncé, réglez le
commutateur POWER sur CAMERA.
Ce sigle indique qu’il s’agit d’un
accessoire d’origine pour les
produits vidéo Sony.
Lorsque vous achetez des produits vidéo Sony,
Sony vous conseille de n’acheter que des
accessoires portant la mention “GENUINE
VIDEO ACCESSORIES” (accessoires d’origine
Sony).
De demonstratie starten
(1) Verwijder de cassette en zet de POWER
schakelaar op PLAYER.
(2) Zet de STANDBY schakelaar omhoog.
(3) Houd de toets · ingedrukt en zet de
POWER schakelaar op CAMERA. De
demonstratie begint.
Als u een cassette in de camcorder doet, zal de
demonstratie stoppen. Houd er rekening mee dat
de demonstratiefunctie actief blijft zolang de
lithiumbatterij in de camcorder zit. Daarom start
de demonstratie elke keer automatisch tien
minuten nadat u de POWER schakelaar hebt
ingesteld op CAMERA of tien minuten nadat u
de cassette hebt verwijderd.
De demonstratie stopzetten
(1) Zet de POWER schakelaar op PLAYER.
(2) Zet de STANDBY schakelaar omhoog.
(3) Houd de toets π ingedrukt en zet de POWER
schakelaar op CAMERA.
Dit merkteken geeft aan dat u met
een goedgekeurd accessoire voor
Sony videoprodukten te maken
hebt.
Sony raadt u aan bij haar videoprodukten
uitsluitend toebehoren aan te schaffen die
voorzien zijn van dit “GENUINE VIDEO
ACCESSORIES” merkteken.
124
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Identification des composants
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Télécommande
Afstandsbediening
Les touches de la télécommande et du caméscope
qui portent le même nom remplissent la même
fonction.
De toetsen op de afstandsbediening die dezelfde
naam hebben als toetsen op de camcorder,
hebben ook dezelfde functie.
1
2
3
4
5
1 Touche COUNTER RESET (p.15, 48, 83)
1 COUNTER RESET toets (p.15, 48, 83)
2 Touche TIME CODE WRITE (p.89)
2 TIME CODE WRITE toets (p.89)
3 Touche INDEX MARK (p.84)
3 INDEX MARK toets (p.84)
4 Touche DATE SEARCH (p.81)
4 DATE SEARCH toets (p.81)
5 Touches de transport de bande (p.23)
5 Bandtransporttoetsen (p.23)
6 Touche DATA CODE (p.26)
6 DATA CODE toets (p.26)
7 Touche ZERO MEM (p.48, 83)
7 ZERO MEM toets (p.48, 83)
8 Transmetteur
Dirigez la télécommande vers le capteur de
télécommande pour commander le caméscope
après l’avoir mis sous tension.
8 Zender
Richt deze op de afstandsbedieningssensor
van de camcorder nadat u de camcorder hebt
ingeschakeld.
9 Touche START/STOP (p.13, 14)
9 START/STOP toets (p.13, 14)
!º Touche INDEX ERASE (p.88)
!º INDEX ERASE toets (p.88)
!¡ Touche de zoom motorisé (p.16)
!¡ Zoomknop (p.16)
!™ Touche INDEX SEARCH (p.86, 87, 88)
!™ INDEX SEARCH toets (p.86, 87, 88)
!£ Touche DISPLAY (p.24)
!£ DISPLAY toets (p.24)
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
6
7
8
9
!º
!¡
!™
!£
125
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Identification des composants
Préparation de la télécommande
Pour pouvoir utiliser la télécommande, vous
devez introduire deux piles R6 (AA). Utilisez les
piles R6 (AA) fournies.
(1) Retirez le couvercle des piles de la
télécommande.
(2) Introduisez les deux piles AA (R6) en en
respectant la polarité.
(3) Replacez le couvercle des piles sur la
télécommande.
1
Voorbereidingen voor de
afstandsbediening
Plaats voor gebruik van de afstandsbediening
twee R6 (formaat AA) batterijen. Gebruik de
meegeleverde R6 (formaat AA) batterijen.
(1) Verwijder het schuifje van het batterijvak van
de afstandsbediening.
(2) Plaats beide batterijen met de plus- en
minpolen in de juiste richting in het
batterijvak.
(3) Breng het schuifje van het batterijvak weer
aan op de afstandsbediening.
2
3
}
]
Remarque sur la longévité des piles
Les piles de la télécommande ont une autonomie
d’environ 6 mois dans des conditions
d’utilisation normales. La télécommande cesse de
fonctionner quand les piles s’épuisent ou sont
plates.
Pour éviter les dommages dus à une fuite
éventuelle des piles
Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas
utiliser la télécommande pendant une période
prolongée.
Utilisation de la télécommande
Assurez-vous que le mode COMMANDER est
réglé sur ON dans le menu système du
caméscope.
1
MENU
} ]
Opmerking over gebruiksduur van de
batterijen
Bij normaal gebruik hebben de batterijen voor de
afstandsbediening een gebruiksduur van
ongeveer zes maanden. Wanneer de batterijen
zwakker worden of helemaal leeg zijn, werkt de
afstandsbediening niet.
Voorkomen van schade door eventuele
batterijlekkage
Verwijder de batterijen als u de
afstandsbediening langere tijd niet gebruikt.
Het gebruik van de
afstandsbediening
Zet de COMMANDER schakelaar in het
menusysteem van de camcorder op ON.
2
MENU
WIND
COMMANDER
Hi8
COUNTER
ORC TO SET
REC MODE
TITLE COL
ON
[MENU] : END
3
MENU
COMMANDER
ON
OFF
[MENU] : END
126
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Identification des composants
Manipulation de la télécommande
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Reikwijdte van de afstandsbediening
15°
5m
25°
30°
15°
Fixation de la bandoulière
Fixez la bandoulière fournie aux crochets de
fixation prévus à cet effet.
1
2
Opmerkingen over de afstandsbediening
•Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
sterke lichtbronnen als zonlicht of felle lampen.
Anders werkt de afstandsbediening niet goed.
•Er mag zich geen voorwerp bevinden tussen de
afstandsbedieningssensor op de camcorder en
de afstandsbediening zelf.
•Deze camcorder heeft als
afstandsbedieningsnummer VTR 2. De
afstandsbedieningsnummers (1, 2 en 3) zijn
bedoeld ter onderscheiding van deze
camcorder en andere Sony videorecorders met
als doel het voorkomen van onjuiste bediening
op afstand. Als u een andere Sony
videorecorder hebt met afstandsbediening
VTR 2, is het raadzaam een ander
afstandsbedieningsnummer voor de
videorecorder te gebruiken of de
afstandsbedieningssensor op de videorecorder
af te plakken met zwart papier.
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
Remarques sur la télécommande
•Gardez la télécommande à l’écart de puissantes
sources lumineuses comme la lumière directe
du soleil ou un luminaire. La télécommande
risque sinon de ne pas fonctionner.
•Assurez-vous qu’il n’y a aucun obstacle entre le
capteur infrarouge du caméscope et la
télécommande.
•Ce caméscope utilise le mode de télécommande
VTR 2. Les modes de télécommande (1, 2 et 3)
sont utilisés pour distinguer ce caméscope
d’autres magnétoscopes Sony et ainsi éviter
tout fonctionnement incorrect de la
télécommande. Si vous utilisez un autre
magnétoscope Sony avec le mode de
télécommande VTR 2, nous vous conseillons de
changer le mode de télécommande ou de
masquer le capteur infrarouge du
magnétoscope avec du papier noir.
De schouderband vastmaken
Maak de schouderband vast aan de daartoe
bestemde haken.
3
127
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Identification des composants
Indicateurs de fonctionnement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!¡
!™
!£
cW
100
F3.4
3 dB
LUMI.
MOSAIC
CINEMA
T
SP STBY
0:00:00:00
ZERO MEM
DATE
SEARCH
4
40min
7 1996
!¢
!∞
!§
!¶
!•
!ª
@º
@¡
@™
@£
@¢
!∞
@∞
!§
@™
ORC
SP LP
4 7 1996
== STBY ==
AE A F1. 6
@¡
@§
7, !ª
1 Indicateur de décalage AE (p.76)
!§ Indicateur d’enregistrement/lecture (p.97)
2 Indicateur WIND (p.32)
!¶ Indicateur de compteur de bande/code
temporel RC (p.32, 89)
3 Mise au point manuelle (p.63, 64)
4 Indicateur de contre-jour (p.75)
!• Indicateur de veille (p.14)
5 Indicateur de la balance des blancs (p.77)
!ª Indicateur de bande restante
6 Indicateur du stabilisateur de prise de vue
(p.59)
7 Indicateur PROGRAM AE (p.64)
8 Indicateur de la vitesse d’obturation (p.66,
70, 72)
9 Indicateur du diaphragme (p.65, 70)
5min
0min
@º Indicateur de recherche de date/de
balayage des dates/TIME CODE WRITE/
ZERO MEM (p.81, 83, 89)
@¡ Indicateur de charge résiduelle de la
batterie (p.99)
0 Indicateur de gain (p.70)
!¡ Indicateur d’effet numérique et FADER/
OVERLAP/WIPE (p.36, 38, 39, 43, 45, 47)
!™ Indicateur d’effet vidéo (p.42)
@™ Indicateur de la date ou de l’heure (p.35)
@£ Témoin d’enregistrement/batterie (p.13)
!£ Indicateur de mode de grand écran (p.51)
@¢ Indicateurs d’avertissement (p.130)
!¢ Indicateur de zoom (p.17)
@∞ Indicateur ORC (p.58)
!∞ Lecture ou enregistrement en format Hi8
(p.96)
@§ Mode de transport de bande (p.23, 24, 25)
128
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Aanduidingen in de zoeker
cW
100
F3.4
3 dB
LUMI.
MOSAIC
CINEMA
T
SP STBY
0:00:00:00
ZERO MEM
DATE
SEARCH
4
40min
7 1996
!¢
!∞
!§
!¶
!•
!ª
@º
@¡
@™
@£
@¢
!∞
@∞
!§
@™
ORC
SP LP
4 7 1996
== STBY ==
AE A F1. 6
@¡
@§
7, !ª
1 AE Shift aanduiding (p.76)
!§ Aanduiding voor opnemen/afspelen (p. 97)
2 WIND aanduiding (p.32)
!¶ Aanduiding voor bandteller/RC-tijdcode
(p.32, 89)
3 Handmatig scherpstellen (p.63, 64)
4 Aanduiding voor tegenlicht (p.75)
5 Aanduiding voor witbalans (p.77)
!• Aanduiding voor Standby (p.14)
!ª Aanduiding voor resterende bandcapaciteit
5min
6 Steady Shot aanduiding (p.59)
7 PROGRAM AE aanduiding (p.64)
8 Aanduiding voor sluitersnelheid
(p.66, 70, 72)
9 Aanduiding voor versterkingsfactor
(p.65, 70)
0min
@º Aanduiding voor datum zoeken/datum
scannen, TIME CODE WRITE aanduiding,
ZERO MEM aanduiding (p.81, 83, 89)
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!¡
!™
!£
@¡ Aanduiding voor resterende
batterijcapaciteit (p.99)
0 Aanduiding voor diafragma (p.70)
!¡ Aanduiding voor digitale effecten en
FADER/OVERLAP/WIPE aanduiding
(p.36, 38, 39, 43, 45, 47)
@™ Aanduiding voor datum/tijd (p.35)
@£ Opname-/batterijlampje (p.13)
!™ Aanduiding voor beeldeffecten (p.42)
@¢ Waarschuwingslampjes (p.130)
!£ Aanduiding voor breedbeeld (p.51)
@∞ ORC aanduiding (p.58)
!¢ Aanduiding voor in-/uitzoomen (p.17)
@§ Bandtransportsnelheid (p.23, 24, 25)
!∞ Afspelen of opnemen in Hi8 systeem (p.96)
129
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Indicateurs
d’avertissement
Waarschuwingslampjes
Si des indicateurs clignotent dans le viseur ou
dans la fenêtre d’affichage, contrôlez les points
suivants:
≥: vous entendez un signal sonore lorsque BEEP
est réglé sur ON.
1
2
Als waarschuwingslampjes gaan knipperen in de
zoeker of in het uitleesvenster, controleert u de
volgende punten:
≥: u hoort ook een pieptoon als BEEP is ingesteld
op ON.
3
5min
TAPE
END
0min
REPLACE
BATTERY
4
5
6
8
9
NO
CASSETTE
7
CLEANING
CASSETTE
4 7 1996
130
1 La batterie est épuisée ou plate.
Clignotement lent: la batterie s’épuise.
Clignotement rapide: la batterie est plate.
1 De batterij is zwak of leeg.
Langzaam knipperend: de batterij is zwak.
Snel knipperend: de batterij is leeg.
2 La cassette arrive en fin de bande.
Le clignotement est lent.
2 Het einde van de band is bijna bereikt.
Het lampje knippert langzaam.
3 La cassette est en fin de bande.
Le clignotement devient rapide.
3 Het einde van de band is bereikt.
Het lampje gaat snel knipperen.
4 Aucune cassette n’a été introduite.
4 Er zit geen band in de camcorder.
5 Le taquet de la cassette laisse apparaître la
partie rouge.
5 Het wispreventienokje is uitgeschoven
(rood).
6 De l’humidité s’est condensée. (p.104)
6 Er is sprake van condensvorming. (p.104)
7 Les têtes vidéo sont probablement sales.
(p.105)
Cet indicateur apparaît uniquement dans le
viseur.
7 De videokoppen zijn waarschijnlijk
verontreinigd. (p.105)
De volgende aanduiding verschijnt alleen in
de zoeker:
8 Un autre problème est survenu.
Débranchez la source d’alimentation et
consultez votre revendeur Sony le plus proche
ou un centre de service après-vente agréé.
8 Er heeft zich een ander probleem
voorgedaan.
Schakel de stroomvoorziening uit en neem
contact op met uw Sony dealer of het erkende
Sony Service Centrum bij u in de buurt.
9 La pile au lithium est épuisée ou n’a pas
été installée. (p.93)
9 De lithiumbatterij is zwak of niet
geïnstalleerd. (p.93)
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Index
A, B
I, J, K, L
Q, R
ANTI GROUND
SHOOTING ............................ 52
Balayage des dates ............ 81 – 82
Balayage par sauts .................... 24
Bandoulière .............................. 127
Batterie de voiture ..................... 30
Bip sonore ............................ 15, 32
Index .................................... 84 – 85
LANC ........................................ 121
Lecture arrière ........................... 23
LUMI ................................... 46 – 47
Raccordement .................... 21 – 22
Recherche de date ............. 81 – 82
Reproduction sur un
téléviseur ................................. 23
Réglage de l’horloge ................. 95
Réglage du viseur ..................... 14
Réglage manuel ......................... 60
C, D
E
EDIT ....................................... 34, 91
EDITSEARCH ..................... 20, 48
F, G, H
FADER ........................................ 36
Fondu enchaîné d’entrée/
sortie ................................ 36 – 37
GAIN ........................................... 70
Menu système .................... 31 – 34
Mise au point automatique ...... 63
Mise au point manuelle .... 62 – 64
Mode de priorité à
l’obturation ............................. 66
Mode de priorité à
l’ouverture .............................. 65
Mode de veille ................... 13 – 14
Mode WIDE ....................... 50 – 51
Montage ............................. 91 – 92
Montage d’un trépied ............... 18
Mouvement saccadé ......... 45 – 46
Nettoyage des têtes vidéo ...... 105
O, P
ORC ............................................. 58
Ouverture ................................... 70
OVERLAP .................................. 38
Pause de lecture ......................... 24
PICTURE EFFECT ............. 41 – 42
Pile au lithium ................... 93 – 94
Prise de télécommande
(LANC) .................................. 121
Prise MIC (microphone) ......... 121
Prises de vue .............................. 13
PROGRAM AE .................. 64 – 68
PUSH AUTO .............................. 63
S
Secteur ........................................ 28
Son AFM HiFi ............................ 97
Sources d’alimentation ..... 28 – 30
Mode START/STOP ................. 52
STEADY SHOT ......................... 59
T, U, V
TBC .............................................. 34
Titre ...................................... 53 – 57
Vitesse d’obturation .................. 71
W, X, Y, Z
WIND ..........................................32
WIPE .................................... 39 – 40
Zoom .................................... 16 – 17
Zoom motorisé .................. 16 – 17
Zoom numérique ...................... 33
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
Charge de la batterie ................... 8
Code de date ...................... 26 – 27
Code temporel ..................... 32, 90
Code temporel RC ............. 89 – 90
Compteur de bande .......... 15, 128
Contre-jour ................................. 75
Contrôle d’enregistrement ....... 20
COUNTER RESET ............ 48 – 49
DATE/TIME .............................. 35
Démonstration ......................... 124
DISPLAY .................................... 24
DNR ............................................. 34
Décalage AE ............................... 76
Dépannage ..................... 110 – 113
M, N
131
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Index
A, B
F, G, H
Q, R
Aansluitingen .................... 21 – 22
Achterwaarts afspelen .............. 23
AE shift ....................................... 76
AFM HiFi geluid ....................... 97
Afspelen op een TV-scherm ..... 23
Afstandsbesturingsbus
(LANC) .................................. 121
ANTI GROUND
SHOOTING ............................ 52
Auto-accu ................................... 30
Automatisch scherpstellen ....... 63
Bandteller ........................... 15, 129
Breedbeeldfunctie ............. 50 – 51
Bronnen van
stroomvoorziening ......... 28 – 30
Fade-in/Fade-out .............. 36 – 37
FADER ........................................ 36
Flash stand ......................... 45 – 46
GAIN ........................................... 70
Handmatig instellen ................. 61
Handmatig
scherpstellen ................... 62 – 64
RC-tijdcode ........................ 89 – 90
Reinigen van videokoppen .... 105
C, D
M, N
COUNTER RESET ............ 48 – 49
Data-code ........................... 26 – 27
DATE/TIME ............................. 35
Datum scannen .................. 81 – 82
Datum zoeken ................... 81 – 82
Datum/tijd instellen ................. 95
Demonstratie ........................... 124
Diafragma .................................. 70
Digitaal zoomen ........................ 33
DISPLAY .................................... 24
DNR ............................................. 34
Menusysteem ..................... 31 – 34
MIC (microfoon) bus .............. 121
Monteren ............................ 91 – 92
Netspanning .............................. 28
E
EDIT ....................................... 34, 91
EDITSEARCH ..................... 20, 48
Sony Corporation
I, J, K, L
In-/uitzoomen ................... 16 – 17
Index .................................... 84 – 85
LANC ........................................ 121
Lithiumbatterij ................... 93 – 94
LUMI ................................... 46 – 47
S
Scherpstellen van
zoekerbeeld ............................. 14
Schouderband .......................... 127
Sluitersnelheid ........................... 71
Snelzoekfunctie ......................... 24
Standby stand .................... 13 – 14
START/STOP stand ................. 52
Statief ........................................... 18
STEADY SHOT ......................... 59
T, U, V
O, P
Opladen van batterijen .............. 8
Opname-controlefunctie ......... 20
Opnemen met de camera ......... 13
ORC ............................................. 58
OVERLAP .................................. 38
PICTURE EFFECT ............. 41 – 42
Pieptonen ............................. 15, 32
Prioriteit geven aan de stand
van de sluiter .......................... 66
Prioriteit geven aan stand van
diafragma ................................ 65
PROGRAM AE .................. 64 – 68
PUSH AUTO .............................. 63
TBC ..............................................34
Tegenlicht ................................... 75
Tijdcode ................................ 32, 90
Titel ......................................53 – 57
Verhelpen van storingen
....................................... 114 – 117
W, X, Y, Z
Weergave-pauzestand .............. 24
WIND ..........................................32
WIPE .................................... 39 – 40
Zoomfunctie ...................... 16 – 17
Printed in Japan
CCD-TR3100E
3-859-084-51 (1)
Download PDF

advertising