Sony | DCR-TRV5E | Sony DCR-TRV5E Mode d’emploi

3-864-185-42 (2)
Digital Video
Camera Recorder
Mode d’emploi
Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.
Gebruiksaanwijzing
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens met het toestel
te gaan werken en bewaar ze zodat u ze later nog kunt raadplegen.
DCR-TRV5E
©1998 by Sony Corporation
Français
Nederlands
Bienvenue!
Welkom
Nous vous félicitons pour l’achat de ce
caméscope Handycam VisionTM de Sony. Avec
votre Handycam Vision, vous pouvez saisir les
moments précieux de la vie avec une qualité
d’image et une qualité sonore exceptionnelles.
Votre Handycam Vision présente de nombreuses
fonctions élaborées, très faciles à utiliser. Vous
parviendrez rapidement à réaliser des films
vidéo qui vous procureront du plaisir pendant de
longues années.
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony
Digital Handycam VisionTM camcorder. Met de
superieure beeld- een geluidskwaliteit van de
Handycam Vision kunt u de dierbare momenten
in uw leven vastleggen.
Deze camcorder biedt u een scala aan
geavanceerde functies en is toch zeer eenvoudig
te bedienen, zodat u al gauw in staat zult zijn
home-video’s te maken waar u nog jaren plezier
aan beleeft.
AVERTISSEMENT
WAARSCHUWING
Pour éviter tout risque d’incendie ou
d’électrocution, n’exposez pas cet appareil à la
pluie ni à l’humidité.
Om het gevaar van brand of elektrische
schokken te voorkomen, mag het apparaat niet
worden blootgesteld aan regen of vocht.
Pour éviter tout risque d’électrocution,
n’ouvrez pas le châssis de l’appareil.
Confiez l’entretien exclusivement à un
personnel qualifié.
Om elektrische schokken te voorkomen, mag
de behuizing niet worden geopend.
Laat reparaties uitsluitend door vakkundig
personeel uitvoeren.
Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer
deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar
inleveren als KCA.
2
DCR-TRV5E.41(F/H)
Table des matières
DCR-TRV5E.41(F/H)
Inhoudsopgave
3
3
Table des matières
Inhoudsopgave
Avant de commencer 4
Voor u begint 4
Utilisation de ce mode d’emploi ................................. 4
Vérification des accessoires fournis ............................ 6
Werken met deze gebruiksaanwijzing ....................... 4
Meegeleverde accessoires controleren ....................... 6
Prise en main 7
Opérations de base
12
Opérations avancées 28
Utilisation d’autres sources d’alimentation ............. 28
Utilisation du courant secteur ................................ 28
Utilisation d’une batterie de voiture ...................... 29
Changement des réglages de mode .......................... 30
—pour la prise de vue—
Prise de vues à contre-jour ......................................... 35
Fondu enchaîné d’ouverture et de fermeture ......... 36
Enregistrement en mode photo ................................. 38
Utilisation de la fonction grand écran ...................... 40
Utilisation de la fonction PROGRAM AE ................ 42
Mise au point manuelle .............................................. 44
Réalisation d’effets d’image ....................................... 46
Réglage de l’exposition ............................................... 48
Incrustation d’un titre ................................................. 49
Création d’un titre personnalisé ................................ 54
Identification d’une cassette ...................................... 56
Annulation de la fonction de stabilisation d’image
.................................................................................. 59
—pour la lecture/le montage—
Visionnage sur un écran de télévision ...................... 61
Recherche des limites d’une cassette enregistrée au
moyen de la date ....................................................... 64
Recherche des limites d’une cassette enregistrée au
moyen du titre ........................................................... 67
Recherche d’une photo – recherche/balayage de
photo ........................................................................... 69
Retour sur une position pré-programmée ............... 75
Affichage des données d’enregistrement
– code de données .................................................... 75
Montage sur une autre cassette ................................. 76
Doublage audio ............................................................ 79
Informations complémentaires
82
Cassettes utilisables et modes de lecture ................. 82
Recharge de la pile au vanadium-lithium dans le
caméscope .................................................................. 85
Réglage de la date et de l’heure ................................. 86
Utilisation optimale de la batterie rechargeable ..... 88
Entretien et précautions .............................................. 94
Utilisation de votre caméscope à l’étranger ............ 99
Guide de dépannage ................................................. 100
Fonction d’auto-diagnostic ...................................... 105
Spécifications .............................................................. 112
Identification des composants ................................. 114
Indicateurs d’avertissement ..................................... 124
Index ............................................................................ 126
De accu opladen en installeren .................................... 7
Een cassette inleggen .................................................. 11
Basishandelingen
12
Opnemen ...................................................................... 12
Gebruik van de zoomfunctie .................................. 15
De start/stop mode kiezen ..................................... 17
Filmen met het LCD scherm ................................... 18
Het onderwerp mee laten kijken naar de opname
.................................................................................. 20
Tips voor beter filmen ................................................. 22
Weergeven .................................................................... 24
Zoeken naar het eind van het beeld .......................... 27
Geavanceerde handelingen
28
Geavanceerde handelingen ........................................ 28
Gebruik op netstroom .............................................. 28
Gebruik van een autobatterij .................................. 29
De Mode instellingen wijzigen .................................. 30
Voor u begint
Prise de vues ................................................................. 12
Utilisation du zoom .................................................. 15
Sélection du mode marche/arrêt ........................... 17
Prises de vues avec l’écran LCD ............................. 18
Contrôle de la prise de vues par le sujet ............... 20
Conseils pour une meilleure prise de vues .............. 22
Lecture d’une cassette ................................................. 24
Recherche de la fin d’un enregistrement ................. 27
Voorbereiding 7
Avant de commencer
Recharge et mise en place de la batterie ..................... 7
Mise en place d’une cassette ...................................... 11
—voor opnemen—
Filmen met tegenlicht ................................................. 35
Gebruik van de FADER functie ................................. 36
Foto-opname ................................................................ 38
Gebruik van de wide mode functie .......................... 40
Gebruik van de PROGRAM AE functie ................... 42
Handmatig scherpstellen ........................................... 44
Beeldeffecten ................................................................ 46
De belichting regelen .................................................. 48
Een titel aanbrengen .................................................... 49
Zelf een titel maken ..................................................... 54
Een cassette benoemen ............................................... 56
De STEADYSHOT-functie uitschakelen .................. 59
—voor weergave/montage—
Weergave op een TV-scherm ..................................... 61
Zoeken op datum – Date Search ............................... 64
Zoeken op titel – Title Search ..................................... 67
Zoeken op foto – photo search/photo scan ............. 69
Terugkeren naar een bepaalde positie ..................... 75
Opnamegegevens weergeven
– data code functie .................................................... 75
Monteren op een andere cassette .............................. 76
Geluid kopiëren ........................................................... 79
Aanvullende informatie
82
Geschikte cassettes en weergavestanden ................. 82
De vanadium-lithiumbatterij in de camcorder
opladen ....................................................................... 85
De datum en tijd instellen .......................................... 86
Tips voor het gebruik van de meegeleverde accu .. 88
Onderhoudsinformatie en veiligheidsvoorschriften
.................................................................................. 94
Gebruik van uw camcorder in het buitenland ........ 99
Problemen oplossen .................................................. 106
Zelfdiagnosefunctie ................................................... 111
Technische gegevens ................................................. 113
Onderdelen ................................................................. 115
Waarschuwingsindicatoren ..................................... 124
Index ............................................................................ 127
3
Avant de commencer
Utilisation de ce
mode d’emploi
Dans ce manuel, les touches et réglages du
caméscope sont indiqués en majuscules.
Par exemple, mettez le commutateur POWER sur
CAMERA.
Les bips sonores de confirmation sont indiqués
par un dans les illustrations.
A propos de la mémoire de la
cassette
Ce caméscope exploite le format DV. Vous ne
pouvez utiliser que les cassettes Mini-DV sur ce
caméscope. Nous vous recommandons d’utiliser
une cassette dotée d’une mémoire de cassette
.
Les fonctions, dont le fonctionnement dépend de
la disponibilité de la mémoire de cassette, sont
décrites ci-dessous:
•Recherche de fin d’enregistrement (p. 27)
•Recherche par date (p. 64)
•Recherche/balayage de photo (p. 69).
Les fonctions que vous pouvez exploiter
uniquement avec la mémoire de cassette sont les
suivantes:
•Recherche de titre (p. 67)
•Incrustation de titres (p. 49)
•Création d’un titre personnalisé (p. 54)
•Identification d’une cassette (p. 56)
Pour plus de détails, voir page 82.
Remarque sur les standards de
télévision couleur
Les standards de télévision couleur varient d’un
pays à l’autre. Pour visionner vos
enregistrements sur un téléviseur, celui-ci doit
être de type PAL.
Remarque sur les droits
d’auteur
Les programmes télévisés, films, cassettes vidéo
et autres matériaux que vous pourriez enregistrer
peuvent être protégés par des droits d’auteur.
4
Voor u begint
Werken met deze
gebruiksaanwijzing
Toetsen en instellingen op de camcorder zijn
afgedrukt in hoofdletters.
b.v. Zet de POWER schakelaar op CAMERA.
in de afbeeldingen geeft aan dat deze
handeling wordt bevestigd met een pieptoon.
Opmerking betreffende het
cassettegeheugen
Deze camcorder werkt volgens het DV-formaat
en uitsluitend met mini DV-cassettes. Wij raden
u aan een cassette met cassettegeheugen te
gebruiken
.
De werking van volgende functies hangt af van
het cassettegeheugen:
•End Search (p. 27)
•Date Search (p. 64)
•Photo Search (p. 69).
De volgende functies werken uitsluitend met het
cassettegeheugen:
•Title Search (p. 67)
•Titels aanbrengen (p. 49)
•Zelf titels maken (p. 54)
•Een cassette benoemen (p. 56)
Zie pagina 82 voor meer details.
Opmerking betreffende TVkleursystemen
TV-kleursystemen verschillen van land tot land.
Om uw opnamen te bekijken op een TV, moet
deze werken volgens het PAL-systeem.
Auteursrechten
Televisiefilms, videobanden en ander materiaal
kunnen beschermd zijn met auteursrechten. Het
zonder toestemming opnemen van dergelijk
materiaal kan in strijd zijn met deze
auteursrechten.
Utilisation de ce mode
d’emploi
Werken met deze
gebruiksaanwijzing
Précautions
Voorzorgsmaatregelen
Voor u begint
[a]
•Het LCD scherm en/of de
kleurenbeeldzoeker zijn vervaardigd met
behulp van precisietechnologie. Soms
kunnen er kleine zwarte en/of heldere
puntjes (rood, blauw of groen) permanent
zichtbaar zijn op het LCD scherm en/of de
beeldzoeker. Dit is normaal en heeft geen
enkele invloed op het opgenomen beeld.
Meer dan 99,99% van de apparatuur werkt
probleemloos.
•Laat de camcorder niet nat worden. Zorg
ervoor dat er geen regen of zeewater op
terechtkomt. Regen- of zeewater kan
onherstelbare storingen veroorzaken [a].
•Stel de camcorder nooit bloot aan temperaturen
van meer dan 60°C, bijvoorbeeld in een auto die
in de zon geparkeerd staat of in de volle zon
[b].
Avant de commencer
•L’écran LCD et/ou le viseur couleur sont
fabriqués au moyen d’une technologie de
haute précision. Toutefois, il se peut qu’il y
ait de tout petits points noirs et/ou brillants
(rouge, bleu ou vert en couleur) qui
apparaissent constamment sur l’écran LCD
et/ou le viseur. Ces points sont normaux
dans le processus de fabrication et ne
nuisent en rien à l’image enregistrée. Plus de
99,99% sont opérationnels pour une
utilisation effective.
•Evitez de mouiller le caméscope. Protégez-le de
la pluie ou de l’eau de mer. La pluie ou l’eau de
mer peuvent entraîner des dégâts irréparables
[a].
•Ne laissez jamais le caméscope exposé à des
températures supérieures à 60°C, comme dans
un véhicule garé au soleil ou en plein soleil [b].
[b]
5
Vérification des
accessoires fournis
Vérifiez que les accessoires suivants ont été
fournis avec votre caméscope.
Meegeleverde
accessoires controleren
Controleer of u in het bezit bent van de volgende
accessoires.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Télécommande sans fil (1) (p. 119)
1 Draadloze afstandsbediening (1) (p. 119)
2 Batterie NP-F330 (1) (p. 7)
2 NP-F330 accu (1) (p. 7)
3 Adaptateur secteur AC-V625 (1) (p. 7, 28)
La forme de la prise varie d’un pays à l’autre.
3 AC-V625 netspanningsadapter (1) (p. 7, 28)
De vorm van de stekker varieert van streek tot
streek.
4 Câble de connexion DK-415 (1) (p. 28)
5 Pile R6 (AA) pour la télécommande (2)
(p. 120)
6 Câble de raccordement A/V (1) (p. 61, 77)
7 Bandoulière (1) (p. 121)
8 Adaptateur à 21 broches (1) (p. 62)
9 Bouchon d’objectif (1) (p. 12)
4 DK-415 verbindingskabel (1) (p. 28)
5 R6 (AA) batterij voor afstandsbediening (2)
(p. 120)
6 A/V (kabel) (1) (p. 61, 77)
7 Schouderriem (1) (p. 121)
8 21-pins adapter (1) (p. 62)
9 Lenskapje (1) (p. 12)
Notre responsabilité ne pourra être engagée
si l’enregistrement ou la lecture a été
impossible en raison d’un
dysfonctionnement du caméscope, de la
cassette vidéo, etc.
6
De opname kan niet worden hersteld
wanneer die is mislukt door een defect aan
de camcorder, de videocassette, enz.
Prise en main
Voorbereiding
Recharge et mise en
place de la batterie
Recharge de la batterie
1
2
De accu opladen
Laad de accu op een vlakke, trillingsvrije
ondergrond.
(1) Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter.
(2) Breng de zijde van de accu met het merkteken
z tegenover de rand van het aansluitpunt van
de netspanningsadapter en schuif de accu in
de richting van het pijltje.
(3) Steek de stekker in een stopcontact. Het
CHARGE lampje (oranje) licht op en het laden
begint.
Wanneer het CHARGE-lampje dooft, is het
normaal laden voltooid. Voor maximaal laden
waarna de batterij langer dan normaal kan
worden gebruikt, moet u de stekker ongeveer
een uur lang in het stopcontact laten zitten. Trek
de stekker uit het stopcontact, verwijder de accu
en plaats hem op de camcorder. U kunt de accu
ook gebruiken wanneer hij nog niet helemaal is
opgeladen.
Voorbereiding
Rechargez la batterie sur une surface plane
exempte de vibrations.
(1) Branchez le cordon d’alimentation sur
l’adaptateur secteur.
(2) Alignez la surface de la batterie marquée z
sur le bord de l’obturateur de bornes de
l’adaptateur secteur. Ensuite, insérez et faites
glisser la batterie dans le sens de la flèche.
(3) Branchez l’adaptateur secteur sur une prise
secteur. Le voyant CHARGE (orange)
s’allume. La recharge commence.
Le voyant de charge s’éteint lorsque la charge
normale est terminée. Pour effectuer une
recharge complète, qui vous permet d’utiliser la
batterie plus longtemps que d’habitude, laissez la
batterie en place pendant environ une heure.
Débranchez l’appareil de la prise secteur, puis
retirez la batterie et mettez-la en place dans le
caméscope. Vous pouvez également utiliser la
batterie avant qu’elle ne soit complètement
rechargée.
Voor u de camcorder kunt gebruiken, moet de
accu worden opgeladen. U doet dit met behulp
van de meegeleverde netspanningsadapter.
Deze camcorder werkt enkel met een
“InfoLITHIUM” accu.
“InfoLITHIUM” is een handelsmerk van Sony
Corporation.
Prise en main
Avant d’utiliser votre caméscope, vous devez
recharger et mettre en place la batterie. Utilisez
l’adaptateur secteur fourni pour recharger la
batterie.
Ce caméscope ne fonctionne qu’avec des
batteries “InfoLITHIUM”.
“InfoLITHIUM” est une marque de commerce de
Sony Corporation.
De accu opladen en
installeren
3
CHARGE
7
Recharge et mise en place de
la batterie
De accu opladen en
installeren
Temps de recharge
Laadduur
Batterie
Temps de recharge *
Accu
Laadduur *
NP-F330 (fournie)
130 (70)
NP-F330 (meegeleverd)
130 (70)
NP-F550
180 (120)
NP-F550
180 (120)
NP-F530
170 (110)
NP-F530
170 (110)
Le temps nécessaire pour effectuer une recharge
normale est indiqué entre parenthèses.
* Nombre approximatif de minutes nécessaire
pour recharger une batterie vide avec
l’adaptateur secteur fourni. (A basse
température, le temps de recharge augmente.)
De vereiste tijd voor normaal laden is
aangegeven tussen haakjes.
* Benodigde tijd (in minuten, bij benadering)
voor het opladen van een lege accu met behulp
van de meegeleverde netspanningsadapter. (Bij
een lage omgevingstemperatuur is de
oplaadtijd langer.)
Autonomie
Levensduur accu
Avec utilisation du viseur
Batterie Temps d’enregistrement
continu **
Temps d’enregistrement
typique ***
NP-F330
(fournie)
80 (70)
45 (40)
NP-F550
165 (140)
NP-F530
130 (115)
Gebruik met beeldzoeker
Accu
Continu
opnameduur **
Typische
opnameduur ***
NP-F330
(meegeleverd)
80 (70)
45 (40)
90 (80)
70 (65)
NP-550
165 (140)
90 (80)
NP-F530
130 (115)
70 (65)
Utilisation de l’écran LCD
Batterie Temps d’enre- Temps d’enre- Temps de
gistrement
gistrement
lecture
continu **
typique *** avec écran
LCD
NP-F330
(fournie)
60 (55)
35 (30)
65 (60)
NP-F550
130 (115)
75 (65)
135 (120)
NP-F530
100 (90)
55 (50)
105 (95)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la durée
lorsque vous utilisez une batterie rechargée
normalement.
L’autonomie de la batterie diminue si vous
utilisez le caméscope par temps froid.
** Durée approximative d’enregistrement en
continu à 25°C (77°F).
*** Durée approximative en minutes avec des
cycles répétés d’enregistrement, arrêt, zoom
et mise sous/hors tension. L’autonomie
réelle peut être plus courte.
8
Gebruik met LCD
Accu
Continu
opnameduur **
Typische
opnameduur ***
Weergaveduur
met LCD
NP-F330
(meegeleverd)
60 (55)
35 (30)
65 (60)
NP-F550
130 (115)
75 (65)
135 (120)
NP-F530
100 (90)
55 (50)
105 (95)
De cijfers tussen haakjes geven de tijd aan bij
gebruik van een normaal geladen accu.
Bij een lage omgevingstemperatuur gaat de accu
minder lang mee.
** Continu opnameduur (bij benadering) bij een
temperatuur van 25°C.
*** Gemiddelde opnameduur in minuten, met
afwisselend gebruik van opname-start/stop,
zooming en aan- en uitschakelen. De
feitelijke opnameduur kan korter zijn.
Recharge et mise en place de
la batterie
Retrait de la batterie
Poussez la batterie dans le sens de la flèche.
Opmerkingen betreffende de indicatie van de
resterende opnameduur
•De resterende opnameduur wordt aangegeven
in de beeldzoeker of op het LCD scherm.
Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden is
de indicatie niet altijd even nauwkeurig.
•Wanneer u het LCD paneel sluit en weer opent,
duurt het ongeveer 1 minuut alvorens de juiste
resterende opnameduur wordt aangegeven.
De accu verwijderen
Prise en main
Remarques sur l’indication d’autonomie de la
batterie pendant l’enregistrement
•L’autonomie de la batterie s’affiche dans le
viseur ou sur l’écran LCD. Toutefois, il est
possible que l’indication n’apparaisse pas
clairement en fonction des conditions et
circonstances d’utilisation.
•Lorsque vous fermez le panneau LCD et
l’ouvrez à nouveau, il faut environ 1 minute
pour que l’autonomie correcte s’affiche.
De accu opladen en
installeren
Schuif de accu in de richting van het pijltje.
Voorbereiding
Remarques sur la recharge de la batterie
•Après la recharge, le voyant CHARGE reste
allumé pendant un certain temps même si la
batterie a été enlevée et le cordon
d’alimentation débranché. C’est normal.
•Si le voyant CHARGE ne s’allume pas,
débranchez le cordon. Au bout d’une minute
environ, rebranchez-le à la prise secteur.
•Vour ne pouvez pas recharger la batterie
lorsque le cordon de raccordement DK-415 est
raccordé à l’adaptateur secteur.
•Si vous installez une batterie entièrement
rechargée, le voyant CHARGE s’allume une
fois, puis s’éteint.
Opmerkingen betreffende het opladen van de
accu.
•Het CHARGE lampje blijft een tijdje branden
nadat de accu werd verwijderd en het netsnoer
na het opladen uit het stopcontact werd
getrokken. Dit is normaal.
•Indien het CHARGE lampje niet oplicht, moet
het netsnoer worden losgekoppeld. Sluit het
netsnoer na ongeveer een minuut opnieuw aan.
•U kunt de accu niet opladen terwijl de
verbindingskabel DK-415 is aangesloten op de
netspanningsadapter.
•Wanneer een volledig opgeladen accu wordt
geïnstalleerd, licht het CHARGE lampje
eenmaal op waarna het dooft.
9
Recharge et mise en place de
la batterie
De accu opladen en
installeren
Installation de la batterie
De accu installeren
POWER
2
(1) Zet de POWER schakelaar op OFF om
bedieningsfouten te voorkomen.
(2) Verschuif de OPEN (BATT) vrijmaakhendel
om het deksel van de batterijhouder te
openen.
(3) Schuif de accu in de richting van het pijltje.
(4) Sluit het deksel.
3
CAMERA OFF
1
PLAYER
(1) Réglez le commutateur POWER sur OFF pour
éviter toute manipulation accidentelle.
(2) Pour ouvrir le couvercle du compartiment de
la batterie, faites coulisser levier de
dégagement OPEN (BATT).
(3) Insérez la batterie dans le sens de la flèche.
(4) Refermez le couvercle.
4
Pour retirer la batterie
De accu verwijderen
Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie,
Ensuite, relâchez le levier de dégagement de la
batterie et retirez la batterie.
Open het deksel van de batterijhouder. Laat de
batterijvrijmaakhendel dan los en verwijder de
accu.
Levier de dégagement de la batterie/
Batterijvrijmaakhendel
Retrait de la batterie
Veillez à ce que le couvercle du compartiment de
la batterie reste vertical afin que la batterie ne
tombe pas lorsque vous ouvrez le couvercle.
10
Bij het verwijderen van de accu
Hou het deksel van de batterijhouder altijd
rechtop zodat de accu niet uit de houder kan
vallen wanneer u het deksel opent.
Een cassette
inleggen
Mise en place d’une
cassette
*
*
est une marque de commerce.
1
EJECT
2
Remarque
•Le couvercle de la cassette peut ne pas se
fermer si vous appuyez sur un autre endroit du
.
couvercle que le bouton
•Lorsque vous ouvrez ou que vous refermez le
couvercle de la cassette, abaissez la sangle de
maintien.
•Veillez à ne pas coincer vos doigts dans le
compartiment à cassette.
Ejection de la cassette
Tout en appuyant sur le petit bouton bleu du
commutateur EJECT, faites-le glisser dans le sens
de la flèche.
Pour empêcher tout effacement
accidentel
Faites glisser le taquet de la cassette de manière à
faire apparaître la portion rouge. Si vous tentez
d’enregistrer alors que la portion rouge est
visible, les indicateurs L et 6 clignotent sur
l’écran LCD ou dans le viseur et vous ne pouvez
pas enregistrer sur la cassette. Pour réenregistrer
sur cette cassette, faites glisser le taquet de
manière à couvrir la portion rouge.
is een handelsmerk.
3
PUSH
Voorbereiding
U kunt alleen mini DV-cassettes met
* logo
gebruiken.
Controleer of de stroom is ingeschakeld.
(1) Druk op de kleine blauwe toets op de EJECT
schakelaar en schuif hem in de richting van
het pijltje. Het cassettedeksel en de
cassettehouder gaan open.
(2) Leg een cassette in met het venster naar de
buitenkant gericht.
(3) Sluit het deksel door op de
toets te
drukken.
Prise en main
Vous ne pouvez utiliser que des cassettes MiniDV portant le logo
*.
Assurez-vous que l’appareil est alimenté.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton bleu du
commutateur EJECT, faites-le glisser dans le
sens de la flèche. Le couvercle et le
compartiment à cassette s’ouvrent.
(2) Introduisez une cassette, côté fenêtre vers
l’extérieur.
(3) Refermez le couvercle en appuyant sur le
bouton
.
Opmerking
•Als u op een ander deel van het deksel drukt
dan de
toets kan het deksel eventueel niet
sluiten.
•Breng de polsband omlaag wanneer u het
deksel opent of sluit.
•Let op dat uw vingers niet vastraken tussen het
cassettedeksel.
De cassette uitwerpen
Druk op de kleine blauwe toets op de EJECT
schakelaar en schuif hem in de richting van het
pijltje.
Wissen voorkomen
Schuif het nokje op de cassette open zodat het
rode merkteken zichtbaar wordt. Als u nu
probeert een opname te maken, gaan de L en 6
indicatoren op het LCD scherm of in de
beeldzoeker knipperen en is opnemen
onmogelijk. Voordat u op deze band kunt
opnemen, moet u het nokje weer in de
oorspronkelijke stand terugzetten.
11
Opérations de base
Basishandelingen
Prise de vues
Assurez-vous que l’appareil est alimenté, qu’une
cassette est introduite et que le commutateur
START/STOP MODE (p. 17) est mis sur
.
Avant d’enregistrer des événements
exceptionnels, procédez à quelques essais
préalables pour vous assurer que vous
manipulez correctement le caméscope.
Si vous utilisez le caméscope pour la première
fois, mettez-le sous tension et réglez la date et
l’heure correctes avant de filmer (p. 86).
(1) Retirez le capuchon de l’objectif et tirez sur la
ficelle du capuchon d’objectif pour le fixer.
(2) Tout en appuyant sur le petit bouton vert,
mettez le commutateur POWER sur
CAMERA. Le caméscope passe
automatiquement en mode d’attente.
(3) Appuyez sur START/STOP.
Le caméscope commence à enregistrer.
L’indication “REC” apparaît dans le viseur. Le
voyant d’enregistrement situé à l’avant du
caméscope s’allume également.
Vous pouvez également sélectionner le mode
d’enregistrement, SP (normal) ou LP (longue
durée).
Avant de commencer à filmer, réglez REC MODE
dans le menu système en fonction de la durée
d’enregistrement escomptée.
PLAYER
CAMERA OFF
STBY
–:– –:– –
CAMERA OFF
PLAYER
3
12
POWER
Controleer of een spanningsbron is aangesloten,
een cassette is ingebracht en de START/STOP
MODE schakelaar (p. 17) op
staat. Voor u
een uniek evenement wilt filmen, kan het
gebeuren dat u eerst een proefopname wilt
maken om na te gaan of de camcorder wel
correct functioneert.
Als u de camcorder voor het eerst gebruikt, moet
u hem aanschakelen en de datum en tijd instellen
alvorens de opname te starten. (p. 86)
(1) Verwijder de lenskap en trek aan de
lenskaplus om hem vast te maken.
(2) Druk op de kleine groene toets op de POWER
schakelaar en zet hem op CAMERA. De
camcorder bevindt zich nu in de wachtstand.
(3) Druk op START/STOP.
De camcorder begint op te nemen. “REC”
verschijnt in de beeldzoeker. Het
opnamelampje vooraan op de camcorder gaat
ook branden.
U kunt kiezen uit SP (standard play) mode of LP
(long play) mode.
Stel REC MODE in het menusysteem in volgens
de geplande opnameduur.
1
2
POWER
Opnemen
REC
0:00:00
60min
40min
Prises de vue
Opnemen
Pour interrompre momentanément
l’enregistrement [a]
Appuyez sur START/STOP. L’indicateur “STBY”
apparaît dans le viseur (mode d’attente).
De opname tijdelijk stoppen [a]
Druk op START/STOP. De “STBY” indicator
verschijnt in de beeldzoeker (wachtstand).
Stoppen met opnemen [b]
[b]
POWER
PLAYER
STBY
0:35:20
25min
POWER
CAMERA OFF
POWER
PLAYER
PLAYER
CAMERA OFF
[a]
Als u mini DV cassettes met cassettegeheugen
gebruikt
Lees de instructies over het cassettegeheugen om
deze functie correct te gebruiken (p. 82).
Pour mettre au point l’objectif du
viseur
Als u de indicatoren in de beeldzoeker niet
scherp ziet of wanneer iemand anders de
camcorder heeft gebruikt, moet u de
beeldzoekerlens scherpstellen. Verplaats de
scherpstelhendel tot de indicatoren in de
beeldzoeker duidelijk zichtbaar zijn.
Si vous ne distinguez pas clairement les
indicateurs du viseur ou si une autre personne a
utilisé le caméscope avant vous, mettez au point
l’objectif du viseur. Déplacez le levier de réglage
de l’objectif du viseur de sorte que les indicateurs
du viseur apparaissent clairement.
Remarque sur le mode d’attente
Si vous laissez le caméscope pendant plus de 5
minutes avec une cassette introduite en mode
d’attente, le caméscope s’éteint
automatiquement, afin d’éviter l’usure de la
batterie et de la cassette. Pour réactiver le mode
d’attente, appuyez sur le petit bouton vert et
faites glisser le commutateur POWER sur OFF
puis sur CAMERA. Pour commencer
l’enregistrement, appuyez sur START/STOP.
Basishandelingen
Si vous utilisez une minicassette DV dotée
d’une mémoire de cassette
Lisez les instructions concernant la mémoire de
cassette pour pouvoir exploiter correctement
cette fonction (p. 82).
Opérations de base
Appuyez sur START/STOP pour arrêter
l’enregistrement. Mettez l’interrupteur POWER
sur OFF, puis éjectez la cassette et retirez la
batterie.
Druk nogmaals op START/STOP om de opname
te stoppen. Zet de POWER schakelaar op OFF.
Werp vervolgens de cassette uit en verwijder de
accu.
CAMERA OFF
Pour mettre fin à l’enregistrement
[b]
De beeldzoekerlens scherpstellen
Opmerking betreffende de wachtstand
Als u de camcorder langer dan 5 minuten niet
gebruikt met ingebrachte cassette in de
wachtstand, schakelt het toestel automatisch uit.
Dit voorkomt onnodig stroomverbruik en slijtage
van de band. Als u terug wilt keren naar de
wachtstand, drukt u op de kleine groene toets op
POWER en zet u de POWER schakelaar eenmaal
op OFF en vervolgens op CAMERA. Om de
opname te starten, drukt u op START/STOP.
13
Prises de vue
Remarque sur le mode d’enregistrement
Ce caméscope enregistre et reproduit les cassettes
en mode SP (normal) et LP (longue durée).
Sélectionnez SP ou LP dans le menu système. En
mode LP, vous pouvez enregistrer 1,5 fois plus
longtemps qu’en mode SP.
Opmerking betreffende de opnamestand
Deze camcorder kan opnemen en weergeven in
de SP (standard play) mode en LP (long play)
mode. Kies SP of LP in het menusysteem. In de
LP mode kunt u 1,5 maal langer opnemen dan in
de SP mode.
Remarques sur le mode LP
•Nous vous recommandons d’utiliser ce
caméscope pour reproduire une cassette
enregistrée sur ce caméscope. Quand une
cassette enregistrée sur un autre caméscope est
reproduite sur ce caméscope, ou inversement,
des parasites sous forme de mosaïque peuvent
apparaître.
•Lorsque vous enregistrez en mode SP et LP sur
une même cassette ou que vous enregistrez
certaines scènes en mode LP, il est possible que
l’image soit distordue ou que le code temporel
ne soit pas inscrit correctement entre les scènes.
•Pour réaliser des enregistrements en mode LP,
nous vous conseillons d’utiliser des
minicassettes DV Excellence/Master Sony de
manière à pouvoir exploiter au mieux les
performances de votre caméscope.
•Vous ne pouvez pas effectuer de doublage
audio sur une cassette enregistrée en mode LP.
Utilisez le mode SP si vous désirez effectuer un
doublage audio sur la cassette par la suite.
Opmerkingen betreffende de LP mode
•Wij raden u aan om met de camcorder alleen
cassettes af te spelen die met deze camcorder
werden opgenomen. Bij het afspelen van een
cassette die werd opgenomen met een andere
camcorder of omgekeerd, kan mozaïekruis
optreden.
•Als u op dezelfde cassette opneemt in SP en LP
mode of sommige scènes opneemt in LP mode,
kan het weergavebeeld zijn vervormd of de
tijdcode niet goed tussen scènes worden
aangebracht.
•Als u opneemt in LP mode, raden wij Sony DV
Excellence / Master mini DV cassettes aan om
het maximum uit uw camcorder te halen.
•U kunt geen geluid kopiëren op een cassette
opgenomen in de LP mode. Gebruik de SP
mode om geluid te kopiëren.
Remarques sur le code temporel
•Le code temporel indique la durée
d’enregistrement ou de lecture, “0:00:00”
(heures : minutes : secondes) en mode
CAMERA et “0:00:00:00” (heures : minutes :
secondes : images) en mode PLAYER.
•Veillez à ne pas introduire d’espace vierge
pendant la prise de vues, car le code temporel
reviendra à “0:00:00:00”.
•Cette caméra utilise le mode de compensation
du temps réel.
Remarque à propos du bip sonore
dans les illustrations, un
Comme indiqué par
bip sonore retentit pour confirmer l’opération
lorsque vous mettez l’appareil sous tension ou
lorsque vous commencez à filmer et deux bips
sonores lorsque vous arrêtez de filmer. Plusieurs
bips sonores signalent un problème de
fonctionnement du caméscope.
Sachez que le bip sonore n’est pas enregistré sur
la cassette. Si vous désirez désactiver le bip
sonore, sélectionnez “OFF” dans le menu
système.
14
Opnemen
Opmerkingen betreffende de tijdcode
•De tijdcode geeft de opname- of weergavetijd
aan, “0:00:00” (uren : minuten : seconden) in
CAMERA mode en “0:00:00:00” (uren : minuten
: seconden : beelden) in de PLAYER mode.
•Zorg ervoor dat u geen blanco stuk laat bij de
opname omdat de tijdcode dan weer vanaf
“0:00:00:00” begint.
•Deze camcorder werkt met de drop frame
mode.
Opmerking betreffende de pieptoon
in de afbeeldingen,
Zoals aangegeven met
weerklinkt een pieptoon wanneer u het toestel
aanzet of wanneer u begint op te nemen. Bij het
stoppen met opnemen weerklinken twee
pieptonen ter bevestiging. Bij een storing zijn ook
verscheidene pieptonen te horen.
Merk op dat de pieptoon niet wordt opgenomen
op de cassette. Kies “OFF” in het menusysteem
om de pieptoon af te zetten.
Prises de vue
Opnemen
Remarque sur l’indicateur de bande restante
Il est possible que l’indicateur ne s’affiche pas
exactement en fonction de la cassette. Bien que
l’indicateur n’apparaisse pas pendant
l’enregistrement, il apparaîtra après quelques
secondes.
Opmerking betreffende de restbandindicator
De indicator kan niet precies werken afhankelijk
van het soort cassette. De indicator verschijnt na
enkele seconden.
Gebruik van de zoomfunctie
W
T
W
W
T
Basishandelingen
Le zoom est une technique d’enregistrement qui
permet de modifier la taille du sujet.
Pour des enregistrements de qualité
professionnelle, utilisez le zoom avec parcimonie.
Côté “T”: téléobjectif (le sujet apparaît plus
proche)
Côté “W”:grand angle (le sujet apparaît plus
éloigné)
Opérations de base
Zoomen is een opnametechniek waarmee u de
grootte van het onderwerp in de scène kunt
variëren.
Gebruik de zoomfunctie met mate voor
professioneel ogende opnamen.
“T” zijde: tele (onderwerp lijkt dichter)
“W” zijde: groothoek (onderwerp lijkt verderaf)
Utilisation du zoom
T
Vitesse de zoom (zoom à vitesse
variable)
Zoomsnelheid (variabele
zoomsnelheid)
Appuyez doucement sur le bouton zoom pour
effectuer un zoom lent. Appuyez rapidement
pour un zoom relativement rapide.
Druk lichtjes op de zoomknop om traag te
zoomen. Druk hard op de zoomknop om snel te
zoomen.
Pour filmer un sujet en position téléobjectif
Si vous n’obtenez pas une image nette avec
l’agrandissement maximum, appuyez sur le côté
“W” du bouton de zoom électrique jusqu’à ce
que l’image soit nette. Vous pouvez viser un sujet
situé à au moins 80 cm de la surface de l’objectif
en position téléobjectif et à 1 cm en position
grand angle.
Bij het filmen met de tele-zoomfunctie
Als u niet kunt scherpstellen in de extreme telestand, drukt u op de “W” zijde van de power
zoom schakelaar tot het beeld scherp is. U kunt
een onderwerp filmen op een afstand van
minstens 80 cm van het lensoppervlak in de telestand en op 1 cm van het lensoppervlak in de
wide-stand.
15
Prises de vues
Opnemen
Remarques sur le zoom numérique
•Les zooms à plus de 10x sont effectués
numériquement et la qualité de l’image se
détériore à mesure que vous vous déplacez vers
le côté “T”. Si vous ne souhaitez pas utiliser le
zoom numérique, mettez l’option D ZOOM sur
OFF dans le menu système
•Le côté droit [a] de l’indicateur du zoom
électrique affiche la zone de zoom numérique et
le côté gauche [b] affiche la zone de zoom
optique. Si vous mettez D ZOOM sur OFF, la
zone [a] disparaît.
T
W
[b] [a]
16
Opmerkingen betreffende digital zoom
•Meer dan 10x zoom gebeurt digitaal, en de
beeldkwaliteit verslechtert naar de T-zijde toe.
Als u de digitale zoom niet wilt gebruiken, zet
u de D ZOOM functie in het menu op OFF.
•De rechterkant [a] van de power zoom
indicator geeft het digitale zoombereik en de
linkerkant [b] het optische zoombereik aan. Als
u de D ZOOM-functie op OFF zet, verdwijnt de
zone [a].
W
T
Prises de vues
Opnemen
Sélection du mode marche/arrêt
De start/stop mode kiezen
1
Als u 5SEC hebt geselecteerd verschijnen vijf
stippen in de beeldzoeker of op het LCD scherm.
Deze stippen verdwijnen tegen een tempo van
één per seconde zoals hieronder geïllustreerd.
Wanneer vijf seconden zijn verstreken en alle
stippen zijn verdwenen, schakelt de camcorder
automatisch over naar de wachtstand.
Basishandelingen
Si vous avez sélectionné 5SEC, cinq points
apparaissent dans le viseur. Les points
disparaissent au rythme d’un par seconde,
comme illustré ci-dessous. Lorsque cinq secondes
se sont écoulées et que tous les points ont
disparu, le caméscope passe automatiquement en
mode de veille.
Behalve de start/stop mode heeft uw camcorder
nog twee werkingsstanden. Hiermee kunt u snel
achtereen opnamen maken wat resulteert in een
levendige video.
(1) Zet START/STOP MODE in de gewenste
stand.
: De opname start wanneer u op START/
STOP drukt en stopt wanneer u er nogmaals
op drukt (normal mode).
(ANTI GROUND SHOOTING) : de
camcorder neemt alleen op wanneer u op
START/STOP drukt zodat u geen onnodige
scènes opneemt.
5SEC : Wanneer u op START/STOP drukt,
neemt de camcorder op gedurende 5
seconden en stopt dan automatisch.
(2) Druk op START/STOP. De opname start.
Opérations de base
Outre le mode marche/arrêt normal, votre
caméscope offre deux modes qui vous
permettent de réaliser une série de prises de vues
rapides créant une vidéo vivante.
(1) Mettez START/STOP MODE sur le mode
désiré.
: l’enregistrement commence lorsque
vous appuyez sur START/STOP et s’arrête
lorsque vous appuyez de nouveau (mode
normal).
(ANTI GROUND SHOOTING) : le
caméscope enregistre uniquement lorsque
vous appuyez sur START/STOP de sorte que
vous pouvez éviter l’enregistrement de
scènes inutiles.
5SEC : lorsque vous appuyez sur START/
STOP, le caméscope enregistre pendant 5
secondes et s’arrête automatiquement.
(2) Appuyez sur START/STOP. L’enregistrement
débute.
START/STOP
MODE
5SEC
ANTI GROUND
SHOOTING
POWER
REC
0:00:00
REC
0:00:04
CAMERA OFF
PLAYER
2
17
Prises de vues
Opnemen
Pour prolonger la durée
d’enregistrement en mode 5SEC
De opnameduur in de 5SEC mode
verlengen
Appuyez de nouveau sur START/STOP avant
que tous les points aient disparu.
L’enregistrement se poursuit pendant environ 5
secondes à partir du moment où vous avez
appuyé sur START/STOP.
Druk nogmaals op START/STOP voor alle
stippen zijn verdwenen. De opname gaat na het
indrukken van START/STOP nog ongeveer 5
seconden door.
Remarque sur l’enregistrement 5SEC
Si vous avez désactivé les indicateurs de l’écran
LCD, les points n’apparaissent pas.
Prises de vues avec l’écran LCD
Vous pouvez également filmer tout en regardant
l’écran LCD.
Lorsque vous utilisez l’écran LCD, le viseur
s’éteint automatiquement, sauf en mode miroir.
Vous ne pouvez pas contrôler le son du hautparleur en mode CAMERA.
(1) Tout en appuyant sur OPEN, ouvrez le
panneau LCD.
(2) Réglez l’angle du panneau LCD
Le panneau LCD s’ouvre à 90 degrés et peut
être basculé à 180 degrés
Vous pouvez régler la luminosité de l’écran
LCD dans le menu système.
L’autonomie de la batterie augmente lorsque le
panneau LCD est fermé. Utilisez le viseur au lieu
de l’écran LCD pour économiser la batterie.
1
Opmerking betreffende 5SEC opname
Als u de indicatoren op het LCD scherm hebt
afgezet, verschijnen de stippen niet.
Filmen met het LCD scherm
U kunt ook opnemen terwijl u het beeld bekijkt
op het LCD scherm.
Bij gebruik van het LCD scherm wordt de
beeldzoeker automatisch afgezet, behalve in de
spiegelstand. Tijdens CAMERA mode kunt u het
geluid niet controleren vanaf de luidspreker.
(1) Druk op OPEN en open het LCD-paneel.
(2) Regel de hoek van het LCD paneel.
Het LCD paneel kan ongeveer 90 graden naar
deze kant en ongeveer 180 graden naar de
andere kant bewegen.
U kunt de helderheid van het LCD scherm
regelen via het menusysteem.
De accu gaat langer mee wanneer het LCD
paneel is gesloten. Gebruik de beeldzoeker in
plaats van het LCD scherm om de accu te sparen.
2
90°
180°
90°
18
Prises de vues
1
[b]
Basishandelingen
[a]
Opmerkingen betreffende het LCD paneel
•Om het LCD paneel te sluiten, draait u het
verticaal tot het vastklikt [a].
•Draai het LCD paneel altijd verticaal, zoniet
kan de camcorderbehuizing worden
beschadigd of kan het LCD paneel niet goed
sluiten [b].
•Sluit het LCD paneel volledig wanneer u het
niet gebruikt.
•Raak het LCD scherm niet aan bij gebruik van
de camcorder.
•Bij het filmen buitenshuis kan het LCD scherm
moeilijk zichtbaar zijn door te sterk
omgevingslicht.
Opérations de base
Remarques sur le panneau LCD
•Pour fermer le panneau LCD, rabattez-le
verticalement jusqu’au déclic [a].
•Pour incliner le panneau LCD, tournez-le
toujours verticalement; sinon le boîtier du
caméscope risque d’être endommagé ou le
panneau LCD ne pourra pas être fermé
correctement [b].
•Fermez le panneau LCD complètement quand
vous ne l’utilisez plus.
•Evitez de toucher ou de pousser sur l’écran
LCD lorsque vous déplacez le panneau LCD.
•Il se peut que vous éprouviez quelques
difficultés à visualiser l’écran LCD en raison de
l’éblouissement extérieur.
Opnemen
2
19
Prises de vues
Opnemen
Contrôle de la prise de vues par
le sujet
Het onderwerp mee laten
kijken naar de opname
Vous pouvez faire basculer l’écran LCD et le
diriger dans l’autre sens pour que le sujet puisse
contrôler la scène pendant la prise de vues avec
le viseur.
Ouvrez complètement le panneau LCD à la
verticale. Lorsque vous tournez le panneau LCD
de 180 degrés, l’indicateur
apparaît sur
l’écran LCD (mode miroir) et les indicateurs de
code temporel et de bande restante disparaissent.
Vous pouvez également utiliser la
télécommande.
Pour annuler le mode miroir
Tournez le panneau LCD vers le bas en direction
du boîtier du caméscope.
20
U kunt het LCD paneel volledig omdraaien zodat
het onderwerp de opname kan bekijken terwijl u
filmt met behulp van de beeldzoeker.
Draai het LCD paneel verticaal omhoog. Als u
het LCD paneel 180 graden hebt gedraaid,
verschijnt de
indicator op het LCD scherm
(spiegelstand) en verdwijnen de tijdcode en
restbandindicatoren.
U kunt ook de afstandsbediening gebruiken.
De spiegelstand uitschakelen
Draai het LCD paneel omlaag naar de
camcorderbehuizing toe.
Prises de vues
Basishandelingen
Opmerkingen betreffende de spiegelstand
•Wanneer u het LCD paneel ongeveer 90 tot 180
graden draait, schakelt de camcorder over naar
de spiegelstand.
•Met de spiegelstand kunt u zichzelf filmen door
uzelf te bekijken op het LCD scherm.
•Tijdens het filmen in de spiegelstand oogt het
beeld op de LCD als een spiegelbeeld. De STBY
indicator verschijnt als Pr en REC als r.
Andere indicatoren verschijnen als
spiegelbeeld. In de spiegelstand verschijnen
sommige indicatoren niet.
•Tijdens het opnemen in de spiegelstand zijn de
volgende functies niet beschikbaar: MENU,
TITLE en ZERO SET MEMORY op de
afstandsbediening.
•Tijdens het opnemen in de spiegelstand is het
beeld in het LCD-scherm een spiegelbeeld van
het werkelijke beeld. Het beeld dat op de
cassette wordt opgenomen is echter identiek
met het werkelijke beeld.
Opérations de base
Remarques sur le mode miroir
•Quand vous tournez le panneau LCD d’environ
90 degrés à 180 degrés, le caméscope passe en
mode miroir.
•Avec le mode miroir, vous pouvez vous
enregistrer tout en vous observant sur l’écran
LCD.
•L’image sur l’écran LCD est inversée comme
une image miroir, pendant l’enregistrement
dans ce mode. L’indicateur STBY apparaît sous
la forme Pr et REC sous la forme r. D’autres
indicateurs apparaissent comme une image
miroir. Certains indicateurs peuvent ne pas
apparaître en mode miroir.
•Pendant l’enregistrement en mode miroir, vous
ne pouvez pas activer les fonctions suivantes:
MENU, TITLE et ZERO SET MEMORY de la
télécommande.
•Tout en enregistrant en mode miroir, l’image de
l’écran LCD s’inverse de gauche à droite
comme dans un miroir. Toutefois, l’image
enregistrée sur la cassette correspond à la
position réelle du sujet.
Opnemen
21
Conseils pour une
meilleure prise de vues
Pour les prises de vues caméscope au point, vous
obtiendrez de meilleurs résultats si vous tenez
compte des suggestions suivantes:
•Maintenez fermement le caméscope et calez-le
avec la courroie de maintien de manière à
pouvoir facilement manipuler les commandes
avec votre pouce [a]
Tips voor beter
filmen
Bij het filmen met de hand krijgt u betere
resultaten wanneer u rekening houdt met het
volgende:
•Steek uw hand door de polsband en houd de
camcorder stevig vast zodat u hem met de
duim kunt bedienen [a].
[a]
•Serrez les coudes contre le corps.
•Placez la main gauche sous le caméscope pour
le soutenir.
•Appuyez l’oeil sur l’oeilleton du viseur.
•Ne posez pas les doigts sur le microphone
intégré.
•Servez-vous du cadre du panneau LCD ou du
viseur pour déterminer le plan horizontal.
•Vous pouvez aussi vous accroupir pour obtenir
un angle de prise de vues intéressant. Relevez
le viseur pour filmer d’une position basse [b].
•Vous pouvez filmer d’une position basse ou
haute quand vous utilisez l’écran LCD [c].
•Lorsque vous utilisez l’écran LCD à l’extérieur
en plein soleil, l’écran LCD peut être difficile à
voir. Dans ce cas, nous vous recommandons
d’utiliser le viseur.
[b]
22
[c]
•Houd uw ellebogen tegen uw lichaam gedrukt.
•Ondersteun de camcorder met uw linkerhand.
•Druk uw oog stevig tegen het oogkapje.
•Raak de ingebouwde microfoon niet aan.
•Gebruik het LCD paneel- of beeldzoekerkader
als referentie voor het horizontale vlak.
•U kunt vanuit een lage positie filmen om een
interessante opnamehoek te bekomen. Klap de
beeldzoeker omhoog om vanuit een lage positie
te filmen [b].
•U kunt ook vanuit een lage of zelfs een hoge
positie filmen met behulp van het LCD paneel
[c].
•Bij het buitenshuis filmen in fel zonnelicht kan
het LCD scherm moeilijk zichtbaar zijn. Wij
raden u aan om dan gebruik te maken van de
beeldzoeker.
Conseils pour une meilleure
prise de vues
Tips voor beter filmen
Précautions au sujet du panneau LCD et du
viseur
•Ne saisissez pas le caméscope par le viseur ou
le panneau LCD [d].
•Ne posez pas le caméscope avec le viseur ou
l’écran LCD tourné vers le soleil. L’intérieur du
viseur ou l’écran LCD pourrait être
endommagé. Faites attention quand vous posez
le caméscope au soleil ou près d’une fenêtre
[e].
Opgelet met het LCD paneel en de
beeldzoeker
•Til de camcorder niet op aan de beeldzoeker of
het LCD paneel [d].
•Draai de camcorder niet met de beeldzoeker
naar de zon. De binnenkant van de beeldzoeker
kan dan immers worden vervormd. Leg de
camcorder dan ook nooit in de volle zon of bij
een raam [e].
[d]
Basishandelingen
Plaats de camcorder op een vlakke
ondergrond of gebruik een statief
Probeer de camcorder op een tafel of een andere
vlakke ondergrond op de gepaste hoogte te
plaatsen. De camcorder kan ook op een statief
voor een fototoestel worden gemonteerd. Bij het
bevestigen op een niet-Sony statief, moet u
controleren of de schroef van het statief niet
langer is dan 6,5 mm. Als dat niet zo is, kan het
statief niet stevig worden bevestigd en kan de
camcorder zelfs worden beschadigd.
Opérations de base
Placez le caméscope sur une surface plane ou
utilisez un pied photographique
Essayez de placer le caméscope sur une table ou
sur une autre surface de hauteur adéquate. Si
vous possédez un pied photographique, vous
pouvez également l’utiliser avec le caméscope. Si
le pied photographique utilisé n’est pas fabriqué
par Sony, assurez-vous que la vis du pied ne
dépasse pas 6,5 mm. Sinon, vous ne pourrez pas
fixer le pied convenablement et la vis pourrait
endommager le caméscope.
[e]
23
Vous pouvez contrôler l’image reproduite sur
l’écran LCD ou dans le viseur.
(1) Introduisez une cassette enregistrée avec la
fenêtre tournée vers l’extérieur.
(2) Tout en appuyant sur OPEN, ouvrez le
panneau LCD.
(3) Tout en appuyant sur le petit bouton vert,
mettez le commutateur POWER sur PLAYER.
(4) Appuyez sur 0 pour rembobiner la cassette.
(5) Appuyez sur ( pour commencer la lecture.
(6) Réglez le volume à l’aide de VOL +/–.
Vous pouvez également visionner l’image sur un
téléviseur, après avoir raccordé le caméscope à
un téléviseur ou à un magnétoscope.
Weergeven
U kunt het weergavebeeld controleren op het
LCD scherm of in de beeldzoeker.
(1) Leg een cassette in met het venster naar de
buitenkant gericht.
(2) Druk op OPEN en open het LCD-paneel.
(3) Druk op de kleine groene toets op de POWER
schakelaar en zet hem op PLAYER.
(4) Druk op 0 om de band achteruit te spoelen.
(5) Druk op ( om de weergave te starten.
(6) Regel het volume met VOL +/–.
U kunt het beeld ook bekijken op een TV-scherm
wanneer u de camcorder hebt aangesloten op een
TV of videorecorder.
4
5
1
POWER
CAMERA OFF
VOL
3
PLAYER
Lecture d’une cassette
2
Pour arrêter la lecture, appuyez sur p.
Pour rembobiner la cassette, appuyez sur 0.
Pour faire avancer rapidement la cassette,
appuyez sur ).
Druk op p om de weergave te stoppen.
Druk op 0 om de band achteruit te spoelen.
Druk op ) om de band snel vooruit te
spoelen.
Utilisation de la télécommande
Gebruik van de afstandsbediening
Vous pouvez utiliser la télécommande fournie
pour la lecture. Avant d’utiliser la
télécommande, mettez deux piles R6 (AA) en
place.
U kunt de weergavefuncties bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats eerst de
R6 (AA) batterijen in de afstandsbediening.
Utilisation du pied
Lorsque vous reproduisez l’image sur l’écran
LCD, utilisez le pied pour faciliter le visionnage.
24
Gebruik van de standaard
Bij weergave via het LCD-scherm gebruikt u best
het statief om makkelijker te kunnen kijken.
Support/Stand
Lecture d’une cassette
Weergeven
Remarque sur les indicateurs de l’écran
L’indicateur disparaît de l’écran lorsque le titre
est affiché.
Opmerking betreffende schermindicatoren
De schermindicator verdwijnt wanneer de titel
op het scherm staat.
Utilisation d’un casque d’écoute
Raccordez le casque d’écoute (non fourni) à la
fiche 2. Vous pouvez ajuster le volume du
casque d’écoute avec VOL +/–.
Gebruik van een hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op
2. U kunt het volume van de hoofdtelefoon
regelen met behulp van VOL +/–.
Pour voir l’image de lecture dans le viseur
Fermez le panneau LCD. Le viseur s’allume
automatiquement.
Quand vous utilisez le viseur, vous ne pouvez
contrôler le son qu’en utilisant un casque
d’écoute.
Pour regarder à nouveau l’image sur l’écran
LCD, ouvrez le panneau LCD. Le viseur s’éteint
automatiquement.
Het weergavebeeld bekijken in de
beeldzoeker.
Sluit het LCD-paneel. De beeldzoeker wordt
automatisch aangeschakeld.
Wanneer u gebruik maakt van de beeldzoeker,
kan het geluid uitsluitend worden gecontroleerd
met een hoofdtelefoon.
Open het LCD paneel om het beeld weer op het
LCD scherm te kunnen bekijken. De beeldzoeker
wordt automatisch uitgeschakeld.
Divers modes de lecture
Verschillende weergavestanden
Pour figer une image (pause de
lecture)
Stilstaand beeld (weergavepauze)
Appuyez sur P en cours de lecture. Pour
reprendre la lecture, appuyez sur P ou (.
Druk op P tijdens de weergave. Druk op P of
( om de weergave te hervatten.
Pour localiser une scène (recherche
d’image)
Een scène zoeken (Picture Search)
Maintenez la touche 0 ou ) enfoncée
pendant le lecture. Pour revenir à la lecture
normale, relâchez la touche.
Pour contrôler l’image en cours
d’avance rapide ou de rembobinage
de la cassette (recherche rapide)
Maintenez la touche 0 enfoncée tout en
rembobinant la cassette ou la touche ) tout en
faisant avancer la cassette. Pour revenir à
l’avance rapide ou au rembobinage normal,
relâchez la touche.
Basishandelingen
De indicatoren op het LCD-/
beeldzoekerscherm laten verschijnen.
Druk op DISPLAY. (p. 115)
Druk nogmaals om de indicatoren te doen
verdwijnen.
Opérations de base
Pour afficher les indicateurs de l’écran LCD/du
viseur
Appuyez sur DISPLAY (p. 115).
Pour effacer les indicateurs, appuyez de
nouveau.
Hou 0 of ) ingedrukt tijdens de weergave.
Laat de toets los om terug te keren naar normale
weergave.
Snel vooruit of achteruit spoelen
met beeld (Skip Scan)
Blijf op 0 drukken tijdens het achteruit spoelen
of op ) tijdens het vooruit spoelen. Laat de
toets los om terug te keren naar normaal
achteruit of voorruit spoelen.
25
Lecture d’une cassette
Weergeven
Pour visionner l’image à 1/3 de la
vitesse (ralenti)
Weergave met 1/3e van de normale
snelheid (Slow Playback)
Appuyez sur & de la télécommande en mode de
lecture. Pour une lecture au ralenti en sens
inverse, appuyez sur <, puis appuyez sur &.
Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur
(.
Druk tijdens de weergave op & op de
afstandsbediening. Druk op < en vervolgens op
& voor vertraagde weergave achteruit. Druk op
( om de normale weergave te hervatten.
Weergave met dubbele snelheid
Pour visionner l’image à double
vitesse
Appuyez sur <, puis sur ×2 de la télécommande
en cours de lecture pour visualiser l’image à
double vitesse en sens inverse. Pour visionner
l’image à double vitesse dans le sens normal,
appuyez sur >, puis appuyez sur ×2 en cours de
lecture. Pour revenir à la lecture normale,
appuyez sur (.
Lecture image par image
Appuyez sur ' ou 7 de la télécommande en
mode de pause de lecture. Si vous maintenez la
touche enfoncée, vous pouvez visionner l’image
à 1/25 de la vitesse normale. Pour revenir à la
lecture normale, appuyez sur (.
Pour changer le sens de lecture
Appuyez sur < de la télécommande pour
inverser le sens de lecture ou sur > de la
télécommande pour une lecture vers l’avant.
Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur
(.
Remarques sur la lecture
•Le son est coupé dans plusieurs modes de
lecture.
•En cours de lecture autre que la lecture
normale, l’enregistrement précédent peut
apparaître sous la forme d’une image en
mosaïque. Il ne s’agit pas d’un
dysfonctionnement.
•Lorsque le mode de pause de lecture dure plus
de 5 minutes, le caméscope revient
automatiquement en mode d’arrêt. Pour
reprendre la lecture, appuyez sur (.
Remarque sur le ralenti
La lecture au ralenti peut s’effectuer doucement
sur ce caméscope; toutefois, cette fonction n’est
pas opérante pour un signal de sortie de la prise
DV OUT.
26
Voor weergave met dubbele snelheid achteruit,
drukt u tijdens de weergave op < en vervolgens
op ×2 op de afstandsbediening. Voor weergave
met dubbele snelheid vooruit, drukt u tijdens de
weergave op > en vervolgens op ×2. Druk op
( om de normale weergave te hervatten.
Beeld per beeld-weergave
Druk op ' of 7 op de afstandsbediening in
de weergavepauzestand. Door deze toets
ingedrukt te houden, kunt u het beeld bekijken
met 1/25e van de normale snelheid. Druk op (
om de normale weergave te hervatten.
De weergaverichting wijzigen
Druk op < op de afstandsbediening voor
weergave achteruit of > op de
afstandsbediening voor weergave vooruit. Druk
op ( om de normale weergave te hervatten.
Opmerkingen betreffende weergave
•In de speciale weergavestanden valt het geluid
weg.
•Bij speciale weergave kan de vorige opname in
mozaïekformaat verschijnen. Dit wijst niet op
een storing.
•Wanneer de weergave-pauzestand 5 minuten
aanhoudt, schakelt de camcorder automatisch
over naar de stopstand. Druk op ( om de
normale weergave te hervatten.
Opmerking betreffende vertraagde weergave
Vertraagde weergave is perfect mogelijk met
deze camcorder. Deze functie werkt echter niet
voor een uitgangssignaal afkomstig van de DV
OUT aansluiting.
Recherche de la fin
d’un enregistrement
Vous pouvez aller jusqu’à la fin d’une portion
enregistrée après avoir enregistré et reproduit la
cassette. La cassette est rembobinée ou avancée et
les 5 dernières secondes environ de la portion
enregistrée sont reproduites. Ensuite, la cassette
s’arrête à la fin de l’image enregistrée (Recherche
de fin d’enregistrement).
U kunt na opname en weergave van de cassette
naar het eind van de opname gaan. De cassette
begint achteruit of vooruit te spoelen en
ongeveer de laatste 5 seconden van de opname
worden afgespeeld. Daarna stopt de band aan
het eind van de opname (End Search).
(1) Druk op OPEN en maak daarbij het LCD
paneel open.
(2) Druk op ENDSEARCH.
Deze functie werkt wanneer de POWER
schakelaar op CAMERA of PLAYER staat.
Opérations de base
(1) Tout en appuyant sur OPEN, ouvrez le
panneau LCD.
(2) Appuyez sur ENDSEARCH.
Cette fonction est opérante lorsque le
commutateur POWER est mis sur CAMERA
ou PLAYER.
Zoeken naar het eind
van het beeld
Basishandelingen
1
2
END SEARCH
Remarques sur la recherche de fin
d’enregistrement
•Lorsque vous utilisez une cassette dépourvue
de mémoire de cassette, la recherche de fin
d’enregistrement ne fonctionne pas une fois
que vous avez éjecté la cassette après la prise de
vues. (Toutefois, si vous enregistrez la scène
une fois de plus, la fonction End Search
s’activera.)
•Si vous utilisez une cassette avec mémoire de
cassette, vous pouvez utiliser cette fonction
après avoir éjecté la cassette. Lorsque vous
reproduisez une cassette contenant une portion
vierge au début ou entre des portions
enregistrées, la recherche de fin
d’enregistrement ne fonctionnera pas
correctement.
Opmerkingen betreffende End Search
•Deze functie werkt niet met een cassette zonder
geheugen die na het opnemen werd
uitgeworpen. (Wanneer u de scène echter nog
een keer opneemt, zal de End Search functie
werken.)
•Bij een cassette met geheugen kunt u de End
Search functie ook gebruiken nadat de cassette
werd uitgeworpen. Bij weergave van een
cassette met een blanco stuk in het begin of
tussen twee opnamen in, werkt de End Search
functie niet correct.
27
Opérations avancées
Utilisation d’autres
sources d’alimentation
Andere spanningsbronnen
gebruiken
Vous pouvez choisir l’une des sources
d’alimentation suivantes pour votre caméscope:
batterie, secteur et batterie de voiture 12/24 V.
Choisissez la source d’alimentation appropriée
en fonction du lieu de votre prise de vues.
Uw camcorder kan werken op de volgende
spanningsbronnen: accu, netstroom en een 12/
24V autobatterij. Kies de meest geschikte
spanningsbron voor de plaats waar u de
camcorder gebruikt.
Lieu
Plaats Spannings- Aanbevolen accessoire
bron
Source
Accessoire à utiliser
d’alimentation
Binnen Netstroom
Meegeleverde
netspanningsadapter
Batterie NP-F330 (fournie),
NP-F550, NP-F530
Buiten
Accu
Accu NP-F330 (meegeleverd),
NP-F550, NP-F530
Chargeur de batterie Sony
pour voiture DC-V700
In de
auto
12 V of
24 V autobatterij
Sony DC adapter/lader
DC-V700
Intérieur Secteur
Adaptateur secteur fourni
Extérieur Batterie
Dans
une
voiture
Batterie
12 V ou
24 V
Remarque sur les sources d’alimentation
Si vous débranchez la source d’alimentation ou
retirez la batterie rechargeable pendant
l’enregistrement ou la lecture, la cassette en place
risque d’être abîmée. Dans ce cas, rétablissez
immédiatement l’alimentation.
Utilisation du courant secteur
Pour utiliser l’adaptateur secteur fourni:
(1) Introduisez la plaque de connexion dans le
caméscope. Otez le cache du couvercle et
passez le cordon de raccordement à travers le
couvercle.
(2) Branchez le cordon de raccordement à la prise
DC OUT de l’adaptateur secteur.
(3) Branchez le cordon d’alimentation à
l’adaptateur secteur.
(4) Branchez la prise électrique au secteur.
1,2
28
Geavanceerde handelingen
Opmerking betreffende spanningsbronnen
Door de stroom af te zetten of de accu te
verwijderen tijdens opname of weergave kan de
band worden beschadigd. Indien dit gebeurt,
moet u de voeding onmiddellijk weer
inschakelen.
Gebruik op netstroom
Om de meegeleverde netspanningsadapter te
gebruiken:
(1) Plaats de koppelplaat in de camcorder. Trek
de kap van het deksel en voer de
verbindingskabel door het deksel.
(2) Sluit de verbindingskabel aan op de DC OUT
aansluiting op de netspanningsadapter.
(3) Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter.
(4) Steek de stekker van het netsnoer in het
stopcontact.
3
4
Utilisation d’autres sources
d’alimentation
Andere spanningsbronnen
gebruiken
Pour retirer la plaque de connexion
La plaque de connexion s’enlève de la même
manière que la batterie rechargeable.
Om de koppelplaat te verwijderen
De koppelplaat wordt op dezelfde manier
verwijderd als de accu.
AVERTISSEMENT
Pour remplacer le cordon d’alimentation,
adressez-vous exclusivement à un service
d’entretien qualifié.
WAARSCHUWING
Het netsnoer mag enkel in een erkende
werkplaats worden vervangen.
Utilisation d’une batterie de
voiture
Ce logo indique qu’il s’agit d’un
accessoire d’origine pour le
matériel vidéo Sony.
Quand vous achetez des produits
vidéo Sony, Sony vous conseille de
vous procurer les accessoires
portant ce logo “GENUINE VIDEO
ACCESSORIES”.
Gebruik van een autobatterij
Gebruik een gelijkstroomadapter/lader zoals de
Sony DC-V700 (niet meegeleverd). Sluit het snoer
van de autobatterijlader aan op de
sigarettenaanstekerbus van een auto (12 V of 24
V). Verbind de gelijkstroomadapter/lader en de
camcorder met behulp van de meegeleverde DK415 kabel.
Dit merkteken geeft aan dat dit een
origineel product is dat bij onze
apparatuur past.
Bij aankoop van video-apparatuur
raden wij u dan ook aan produkten
met eenzelfde merkteken of ons
logo te kopen.
Geavanceerde handelingen
Utilisez un adaptateur/chargeur CC tel qu’un
DC-V700 Sony (non fourni). Branchez le cordon
pour batterie de voiture sur l’allume-cigare de la
voiture (12 ou 24 V). Branchez l'adaptateur CC/
chargeur et le caméscope au moyen du câble de
connexion DK-415 fourni.
OPGELET
Het toestel is niet losgekoppeld van het lichtnet
zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs
wanneer het toestel zelf is uitgeschakeld.
Opérations avancées
PRECAUTION
L’appareil n’est pas déconnecté de l’alimentation
secteur tant qu’il est raccordé à la prise murale,
même s’il est mis hors tension.
29
Changement des
réglages de mode
Vous pouvez utiliser le menu système pour
régler les modes et fonctions du caméscope à
votre convenance.
(1) Appuyez sur MENU pour afficher le menu
sur l’écran LCD.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner le paramètre désiré, puis
appuyez sur la molette CONTROL. Seul le
paramètre sélectionné s’affiche.
(3) Tournez la molette CONTROL pour afficher
le mode désiré, puis appuyez sur la molette
CONTROL. Si vous désirez modifier les
autres modes, répétez les étapes 2 et 3.
(4) Appuyez sur MENU pour faire disparaître le
menu.
1
MENU
De Mode instellingen
wijzigen
U kunt de instellingen in het menusysteem
wijzigen om gebruik te maken van de
mogelijkheden die de camcorder biedt.
(1) Druk op MENU om het menu op het LCD
scherm te laten verschijnen.
(2) Draai aan de menuregelknop om het
gewenste item te kiezen en druk vervolgens
op de CONTROL knop. Enkel het
geselecteerde item verschijnt.
(3) Draai aan de CONTROL knop om de
gewenste mode te kiezen en druk op de
CONTROL knop. Herhaal stappen 2 en 3 om
de andere standen te wijzigen.
(4) Druk op MENU om het menu te laten
verdwijnen.
2
LCD BRIGHT
COMMANDER
HiFi SOUND
TITLEERASE
TITLE DSPL
TAPE TITLE
BEEP
MENU
MENU
LCD BRIGHT
COMMANDER
HiFi SOUND
MENU
COMMANDER
HiFi SOUND
TITLEERASE
[ MENU ] : END
STEREO
MENU
HiFi SOUND
3
STEREO
1
2
MENU
HiFi SOUND
STEREO
1
2
MENU
HiFi SOUND
4
STEREO
1
2
MENU
MENU
COMMANDER
HiFi SOUND
TITLEERASE
30
1
Lorsque vous enregistrez en mode miroir, vous
ne pouvez pas utiliser le menu système.
Bij opname in de spiegelstand verschijnt het
menu niet op het LCD scherm.
Remarque sur le changement des réglages de
mode
Les options du menu diffèrent selon que le
commutateur POWER est sur PLAYER ou
CAMERA.
Opmerking betreffende het wijzigen van de
mode instellingen
Het menu verschilt afhankelijk van de instelling
van de POWER schakelaar (PLAYER of
CAMERA).
Changement des réglages de
mode
De Mode instellingen
wijzigen
Sélection du réglage de mode
pour chaque paramètre
De mode van elk item instellen
r est réglé en usine.
Paramètres des modes CAMERA et
PLAYER
BEEP <rON/OFF>
•Sélectionnez ON pour activer le bip sonore
lorsque vous commencez/arrêtez de filmer, etc.
•Sélectionnez OFF si vous ne voulez pas
entendre de bip sonore de confirmation.
TITLEERASE
Supprime le titre que vous venez de créer.
LCD B.L. <rBRT NORMAL/BRIGHT>
•En principe, sélectionnez BRT NORMAL.
•Sélectionnez BRIGHT lorsque le panneau LCD
est lumineux.
Même si vous réglez LCD B.L., l’image
enregistrée n’est pas affectée.
LCD COLOUR
Sélectionnez ce paramètre et modifiez le niveau
de l’indicateur en tournant la molette de
commande vers le haut ou vers le bas pour régler
l’intensité des couleurs de l’image.
VF BRIGHT
Fermez le panneau LCD.
Sélectionnez ce paramètre pour régler la
luminosité du viseur. Le viseur s’éclaircit lorsque
vous tournez la molette de commande vers le
haut et s’assombrit lorsque vous la tournez vers
le bas.
DISPLAY <LCD ou V-OUT/rLCD>
•En principe, sélectionnez LCD.
•Sélectionnez V-OUT/LCD pour afficher
l’indicateur sur l’écran LCD et l’écran du
téléviseur.
LCD BRIGHT
Kies dit om de helderheid van het LCD scherm te
regelen. Het LCD scherm wordt lichter wanneer
u de menuregelknop omhoog draait en
donkerder wanneer u hem omlaag draait.
COMMANDER* <rON/OFF>
•Kies ON bij gebruik van de meegeleverde
afstandsbediening.
•Kies OFF wanneer u de afstandsbediening niet
gebruikt.
BEEP <rON/OFF>
•Kies ON om een piepgeluid te laten
weerklinken bij het starten/stoppen met
opnemen, enz.
•Kies OFF om het piepgeluid af te zetten.
TITLEERASE
Wis de titel die u hebt gemaakt.
LCD B.L. <rBRT NORMAL/BRIGHT>
•Kies normaal BRT NORMAL.
•Kies BRIGHT om het LCD scherm sterker te
laten oplichten.
Het opnamebeeld verandert niet door LCD B.L.
te regelen.
Geavanceerde handelingen
COMMANDER* <rON/OFF>
•Sélectionnez ON lorsque vous désirez utiliser la
télécommande avec le caméscope.
•Sélectionnez OFF lorsque vous ne désirez pas
utiliser la télécommande.
Items voor CAMERA en PLAYER
modes
Opérations avancées
LCD BRIGHT
Sélectionnez ce paramètre pour régler la
luminosité de l’écran LCD. L’écran LCD devient
plus lumineux lorsque vous tournez la molette
de commande vers le haut et plus foncé lorsque
vous la tournez vers le bas.
r is in de fabriek ingesteld.
LCD COLOUR
Kies dit item en verander het niveau van de
indicator door de menuregelknop omhoog of
omlaag te draaien om de kleurintensiteit van het
beeld te regelen.
VF BRIGHT
Sluit het LCD paneel.
Kies dit item om de helderheid van de
beeldzoeker te regelen. De beeldzoeker is
helderder wanneer u de menuregelknop omhoog
draait en donkerder wanneer u hem omlaag
draait.
DISPLAY <LCD/V-OUT/rLCD>
•Kies normaal LCD.
•Kies V-OUT/LCD om de indicator op het LCD
paneel en het TV scherm te laten verschijnen.
31
Changement des réglages de
mode
Paramètres pour le mode CAMERA
uniquement
Items uitsluitend voor CAMERA
mode
PROGRAM AE*
Sélectionnez ce paramètre pour utiliser la
fonction PROGRAM AE. Pour plus de détails,
voir page 42.
PROGRAM AE*
Kies dit om gebruik te maken van de PROGRAM
AE functie. Zie pagina 42 voor details.
P EFFECT**
Sélectionnez ce paramètre pour exploiter les
effets d’image. Pour plus de détails, voir page 46.
REC MODE <rSP/LP>
•Sélectionnez SP lorsque vous enregistrez en
mode SP (normal).
•Sélectionnez LP lorsque vous enregistrez en
mode LP (longue durée).
AUDIO MODE <r12BIT/16BIT>
•En principe, sélectionnez 12BIT pour
enregistrer deux sons stéréo.
•Sélectionnez 16BIT pour enregistrer un son
stéréo avec une haute qualité.
D ZOOM <rON/OFF>
•Sélectionnez ON pour activer le zoom
numérique.
•Sélectionnez OFF pour le désactiver. Le
caméscope repasse en zoom optique 10x.
STEADYSHOT <rON/OFF>
•En principe, sélectionnez ON.
•Sélectionnez OFF lorsqu’il n’y a pas de risque
de tremblements lors de la prise de vues.
16:9WIDE <rOFF/ON>
Sélectionnez ce paramètre pour enregistrer une
image en format 16:9. Pour plus de détails, voir
page 40.
REC LAMP <rON/OFF>
•En principe, sélectionnez ON.
•Sélectionnez OFF si vous ne souhaitez pas que
le voyant d’enregistrement/batterie situé à
l’avant du caméscope s’allume.
CLOCK SET
Sélectionnez ce paramètre pour réinitialiser la
date ou l’heure.
32
De Mode instellingen
wijzigen
P EFFECT**
Kies dit om gebruik te maken van beeldeffecten.
Zie pagina 46 voor details.
REC MODE <rSP/LP>
•Kies SP bij opname in de SP (standard play)
mode.
•Kies LP bij opname in de LP (long play) mode.
AUDIO MODE <r12BIT/16BIT>
•Kies normaal 12BIT voor opname van twee
stereo geluiden.
•Kies 16BIT voor opname van één stereo geluid
van hoge kwaliteit.
D ZOOM <rON/OFF>
•Kies ON om digital zooming te activeren.
•Kies OFF om digital zoom uit te schakelen. De
camcorder keert terug naar 10x optische zoom.
STEADYSHOT <rON/OFF>
•Kies normaal ON.
•Kies OFF als trillingen geen probleem zijn.
16:9WIDE <rOFF/ON>
Kies dit om een 16:9 breedbeeld op te nemen. Zie
pagina 40 voor details.
REC LAMP <rON/OFF>
•Kies normaal ON.
•Kies OFF wanneer u de camera-opname/
batterijlamp vooraan op het toestel niet wilt
laten oplichten.
CLOCK SET
Kies dit item om de datum of de tijd terug te
stellen.
Changement des réglages de
mode
DEMO MODE <rSTBY/ON ou OFF>
•Sélectionnez STBY/ON pour passer en revue
toutes les fonctions du caméscope.
•Sélectionnez OFF pour ne pas assister à la
démonstration.
Paramètres du mode PLAYER
uniquement
HiFi SOUND* <rSTEREO/1/2>
•Sélectionnez STEREO pour reproduire le son
stéréo ou le son principal ou secondaire (double
bande son).
•Sélectionnez 1 pour reproduire le son de
gauche (pour le son stéréo) ou le son principal
(pour la double bande son).
•Sélectionnez 2 pour reproduire le son de droite
(pour le son stéréo) ou le son secondaire (pour
la double bande son).
TITLE DSPL <rON/OFF>
•Sélectionnez ON pour afficher le titre que vous
avez incrusté.
•Sélectionnez OFF pour ne pas afficher le titre.
TAPE TITLE
Sélectionnez ce paramètre pour identifier la
cassette.
Opmerkingen betreffende de DEMO MODE
• DEMO MODE is af fabriek ingesteld op
STBY (Standby)/ON en de demonstratie
begint ongeveer 10 minuten nadat u de
POWER schakelaar op CAMERA hebt
gezet zonder een cassette in te brengen.
Merk op dat u STBY/ON voor de DEMO
MODE niet kunt kiezen in het
menusysteem.
• U kunt DEMO MODE niet kiezen wanneer
er een cassette in de camcorder zit.
• Als u tijdens de demonstratie een cassette
inbrengt, stopt de demonstratie. U kunt dan
op de normale manier beginnen opnemen.
DEMO MODE keert automatisch terug naar
STBY/ON.
Meteen de demonstratie bekijken
Werp een eventueel ingebrachte cassette uit.
Kies STBY/ON voor de DEMO MODE en laat
het menu verdwijnen. De demonstratie begint.
Na het afzetten van de camcorder keert
DEMO MODE automatisch terug naar STBY/
ON.
Geavanceerde handelingen
Pour regarder la démonstration
immédiatement
Ejectez la cassette, le cas échéant. Sélectionnez
STBY/ON du DEMO MODE et faites
disparaître le menu. La démonstration
commence.
Lorsque vous éteignez le caméscope, DEMO
MODE revient automatiquement sur STBY/
ON.
DEMO MODE <rSTBY/ON of OFF>
•Kies STBY/ON voor een overzicht van de
camcorderfuncties.
•Kies OFF wanneer u geen demonstratie wenst.
Opérations avancées
Remarques sur le DEMO MODE
• DEMO MODE est réglé sur STBY (attente)/
ON en usine et la démonstration commence
environ 10 minutes après avoir mis le
commutateur POWER sur CAMERA sans
avoir introduit de cassette.
Sachez que vous ne pouvez pas
sélectionner STBY/ON du DEMO MODE
dans le menu système.
• Vous ne pouvez pas sélectionner DEMO
MODE lorsqu’une cassette est en place
dans le caméscope.
• Si vous introduisez une cassette en cours de
démonstration, la démonstration s’arrête.
Vous pouvez commencer à filmer comme
d’habitude. DEMO MODE revient
automatiquement sur STBY/ON.
De Mode instellingen
wijzigen
Items uitsluitend voor PLAYER mode
HiFi SOUND* <rSTEREO/1/2>
•Kies STEREO voor weergave van stereo geluid
of hoofd- en subgeluid (bij dubbel
geluidsspoor).
•Kies 1 voor weergave van het linker geluid (bij
stereo geluid) of het hoofdgeluid (bij dubbel
geluidsspoor).
•Kies 2 voor weergave van het rechter geluid (bij
stereo geluid) of het subgeluid (bij dubbel
geluidsspoor).
TITLE DSPL <rON/OFF>
•Kies ON om de gekozen titel te laten
verschijnen.
•Kies OFF om de titel niet te laten verschijnen.
TAPE TITLE
Kies dit item om de cassette te benoemen.
33
Changement des réglages de
mode
AUDIO MIX*
Sélectionnez ce paramètre et ajustez la balance
entre le son stéréo 1 et stéréo 2 en tournant la
molette de commande.
CM SEARCH <rON/OFF>
•Sélectionnez ON pour effectuer une recherche à
l’aide de la mémoire de cassette.
•Sélectionnez OFF pour effectuer une recherche
sans mémoire de cassette.
DATA CODE <DATE/rCAM ou DATE>
•Sélectionnez DATE/CAM pour afficher la date
et les données d’enregistrement en cours de
lecture.
•Sélectionnez DATE pour afficher la date en
cours de lecture.
* Ces réglages reviennent aux valeurs par défaut
5 minutes ou plus après que la source
d’alimentation a été déconnectée ou que la
batterie a été retirée. La valeur de réglage des
paramètres qui ne sont pas signalés par un
astérisque est conservée en mémoire même
après que la source d’alimentation a été
déconnectée ou que la batterie a été retirée tant
que la pile au vanadium-lithium est chargée.
** Le réglage P EFFECT revient sur OFF lorsque
le caméscope est mis hors tension.
Prise de vues d’un sujet proche
Lorsque REC LAMP est sur ON, le voyant
d’enregistrement rouge situé à l’avant du
caméscope peut être réfléchi sur le sujet si celui-ci
est fort près. Dans ce cas, nous vous
recommandons de mettre REC LAMP sur OFF.
Remarques
•Lorsque vous reproduisez une cassette
enregistrée en mode 16 bits, vous ne pouvez
pas ajuster la balance dans AUDIO MIX.
•Si vous sélectionnez 16BIT dans le menu
AUDIO MODE, vous ne pouvez pas ajouter de
son.
•Si vous sélectionnez BRIGHT dans le menu
LCD B.L., l’autonomie de la batterie pendant
l’enregistrement diminue de 10 à 20%. Lorsque
vous utilisez les sources d’alimentation autres
que la batterie, le paramètre de menu LCD B.L.
est réglé sur BRIGHT automatiquement et le
paramètre n’apparaît pas à l’écran.
34
De Mode instellingen
wijzigen
AUDIO MIX*
Kies dit item en regel de balans tussen stereo 1 en
stereo 2 door aan de menuregelknop te draaien.
CM SEARCH <rON/OFF>
•Kies ON om te zoeken met behulp van het
cassettegeheugen.
•Kies OFF om te zoeken zonder gebruik te
maken van het cassettegeheugen.
DATA CODE <DATE/rCAM of DATE>
•Kies DATE/CAM om de datum en de
opnamegegevens te laten verschijnen tijdens de
weergave.
•Kies DATE om de datum te laten verschijnen
tijdens de weergave.
* Voor deze items worden de standaard
instellingen weer aangenomen 5 minuten
nadat de spanningsbron is losgekoppeld of de
accu werd verwijderd. Bij de items zonder
sterretje blijven de instellingen bewaard, zelfs
wanneer de spanningsbron werd losgekoppeld
of de accu werd verwijderd, op voorwaarde
dat de vanadium-lithium accu is opgeladen.
** P EFFECT instelling keert terug naar OFF
wanneer de stroom uitgeschakeld wordt.
Van dichtbij filmen
Wanneer REC LAMP op ON staat, kan het rode
opnamelampje vooraan op de camcorder worden
gereflecteerd door een onderwerp dat zich heel
dichtbij bevindt. In dat geval raden wij u aan
REC LAMP op OFF te zetten.
Opmerking
•Bij weergave van een cassette opgenomen in 16bit mode kunt u de balans niet regelen in
AUDIO MIX.
•Als u 16BIT selecteert in het AUDIO MODE
menu, kunt u geen geluid toevoegen.
•Als u BRIGHT kiest in het LCD B.L. menu, gaat
de accu bij opname 10 tot 20% minder lang
mee. Bij gebruik van andere spanningsbronnen
dan de accu, wordt LCD B.L. automatisch
ingesteld op BRIGHT en verschijnt het item niet
op het scherm.
Prise de vues à
contre-jour
Filmen met
tegenlicht
Quand vous filmez un sujet à contre-jour ou que
l’arrière-plan est lumineux, utilisez la fonction
BACK LIGHT.
Gebruik de BACK LIGHT functie om een
onderwerp te filmen tegen een lichtbron of een
lichte achtergrond.
Appuyez sur BACK LIGHT. L’indicateur c
apparaît sur l’écran LCD ou dans le viseur.
Druk op BACK LIGHT. De c indicator verschijnt
op de LCD of in de beeldzoeker.
[a]
[b]
[a] Het onderwerp is te donker door het
tegenlicht.
[b]Het onderwerp wordt lichter met
tegenlichtcompensatie.
Après une prise de vues à contre-jour
Na het filmen
N’oubliez pas d’appuyer une nouvelle fois sur
BACK LIGHT pour désactiver la fonction.
L’indicateur c disparaît. Sinon, l’image sera trop
lumineuse sous un éclairage normal.
Verlaat deze instelling door opnieuw op BACK
LIGHT te drukken. De c indicator verdwijnt.
Vergeet dit niet, anders is het beeld bij normale
lichtsterkte te licht.
Cette fonction est aussi efficace dans les
situations suivantes:
•Source lumineuse près du sujet ou miroir
réfléchissant la lumière.
•Sujet blanc devant un fond blanc. Tout
particulièrement lorsque vous filmez une
personne portant des vêtements brillants en
soie ou fibres synthétiques, le visage sera
également sombre si vous n’utilisez pas cette
fonction.
Deze functie is ook effectief in de volgende
omstandigheden:
•Een onderwerp in de buurt van een lichtbron of
een spiegel die licht reflecteert.
•Een wit onderwerp tegen een witte
achtergrond. Vooral bij het filmen van een
persoon met glanzende kleren in zijde of
kunstvezel zal zijn of haar gezicht te donker
zijn wanneer u deze functie niet gebruikt.
Remarque sur la fonction BACK LIGHT
Lorsque vous appuyez sur EXPOSURE, la
fonction BACK LIGHT est désactivée.
Geavanceerde handelingen
[a] Le sujet est trop sombre à cause du contrejour.
[b]Le sujet devient plus clair avec la
compensation du contre-jour.
Opérations avancées
BACK
LIGHT
Opmerking betreffende de BACK LIGHT
functie
Door op EXPOSURE te drukken wordt de BACK
LIGHT functie uitgeschakeld.
35
Fondu enchaîné d’ouverture et de fermeture
Vous pouvez effectuer des fondus enchaînés
pour donner à votre enregistrement un aspect
professionnel.
Dans une ouverture en fondu, l’image apparaît
progressivement à partir d’une image noire ou en
mosaïque tandis que le son augmente. Dans une
fermeture en fondu, l’image s’évanouit
progressivement tandis que le son diminue.
Fondu enchaîné d’ouverture [a]
(1) Alors que le caméscope est en mode d’attente,
appuyez sur FADER jusqu’à ce que
l’indicateur désiré clignote.
(2) Appuyez sur START/STOP pour commencer
l’enregistrement. L’indicateur de fondu cesse
de clignoter.
Fondu enchaîné de fermeture [b]
(1) En cours d’enregistrement, appuyez sur
FADER jusqu’à ce que l’indicateur désiré
clignote.
(2) Appuyez sur START/STOP pour arrêter
l’enregistrement. L’indicateur de fondu cesse
de clignoter, la fermeture en fondu commence
et l’enregistrement s’arrête.
[a]
Gebruik van de
FADER functie
U kunt in- of uitvloeien om uw opname
professioneel te laten overkomen.
Bij invloeien gaat het beeld geleidelijk over van
zwart terwijl het geluid toeneemt. Bij uitvloeien
gaat het beeld geleidelijk over naar zwart terwijl
het geluid afneemt.
Invloeien [a]
(1) Druk op FADER met de camcorder in de
wachtstand tot de gewenste indicator begint
te knipperen.
(2) Druk op START/STOP om de opname te
starten. De fade indicator stopt met
knipperen.
Uitvloeien [b]
(1) Druk tijdens de opname op FADER tot de
gewenste indicator begint te knipperen.
(2) Druk op START/STOP om de opname te
stoppen. De fade indicator stopt met
knipperen en het opnemen stopt.
STBY
REC
STBY
REC
FADER
M.FADER
M.FADER
2
CAMERA OFF
FADER
FADER
PLAYER
1
[b]
36
POWER
Fondu enchaîné d’ouverture
et de fermeture
Pour annuler la fonction de fondu enchaîné
d’ouverture/fermeture
Avant d’appuyer sur START/STOP, appuyez sur
FADER jusqu’à ce que l’indicateur de fondu
disparaisse.
De Fade-in/Fade-out functie uitschakelen
Alvorens op START/STOP te drukken, drukt u
op FADER tot de fade indicator verdwijnt.
U kunt de fade-in/fade-out functie niet
gebruiken in de volgende omstandigheden
– Wanneer de START/STOP MODE schakelaar
op
ANTI GROUND SHOOTING of 5SEC
staat.
– Wanneer de camcorder zich in de fotoopnamestand bevindt.
– Wanneer een titel in de beeldzoeker of op het
LCD scherm staat.
– Het menu verschijnt in de beeldzoeker of op het
LCD scherm.
Opérations avancées
Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de
fondu enchaîné dans les situations suivantes :
– Le commutateur START/STOP MODE est réglé
sur
ANTI GROUND SHOOTING ou 5SEC.
– Le caméscope se trouve en mode
d’enregistrement photo.
– Un titre s’affiche dans le viseur ou sur l’écran
LCD.
– Le menu s’affiche dans le viseur ou sur l’écran
LCD.
Gebruik van de FADER
functie
Geavanceerde handelingen
37
Enregistrement en
mode photo
Vous pouvez filmer une image fixe comme une
photographie pendant environ sept secondes. Ce
mode est particulièrement utile lorsque vous
désirez profiter d’une image sous la forme d’une
photographie ou lorsque vous imprimez une
image à l’aide d’une imprimante vidéo (non
fournie). Vous pouvez enregistrer environ 510
images sur une cassette de 60 minutes en mode
SP.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert du
commutateur POWER, réglez celui-ci sur
CAMERA.
(2) Maintenez la touche PHOTO légèrement
enfoncée jusqu’à ce qu’une image fixe et
l’indication “PHOTO CAPTURE”
apparaissent sur l’écran LCD ou dans le
viseur.
L’enregistrement ne démarre pas encore. Pour
changer d’image fixe, relâchez la touche
PHOTO, sélectionnez une nouvelle image fixe
et maintenez à nouveau la touche PHOTO
légèrement enfoncée.
Si vous appuyez sur la touche PHOTO de la
télécommande alors qu’une image fixe est
affichée sur l’écran LCD ou dans le viseur, le
caméscope enregistre cette image fixe. Vous
ne pouvez cependant pas sélectionner
d’autres images fixes à l’aide de cette touche.
(3) Appuyez plus fortement sur la touche
PHOTO.
L’indication “PHOTO REC” se met à clignoter
et l’image fixe affichée sur l’écran LCD ou
dans le viseur est enregistrée pendant environ
sept secondes. Le son pendant ces sept
secondes est également enregistré et les
images de l’écran LCD ou du viseur
reviennent à l’image animée. Vous ne pouvez
pas changer le commutateur POWER ni
appuyer sur la touche PHOTO pendant
l’enregistrement.
U kunt een stilstaand beeld gedurende ongeveer
zeven seconden opnemen zoals een foto. Deze
stand is handig om net als een foto van een beeld
te genieten of bij het afdrukken van een beeld
met een videoprinter (niet meegeleverd). Op een
cassette van 60 minuten gaan ongeveer 510
beelden.
(1) Druk op de kleine groene toets op de POWER
schakelaar en zet hem op CAMERA.
(2) Blijf lichtjes op PHOTO drukken tot een
stilstaand beeld en “PHOTO CAPTURE”
verschijnen op het LCD scherm of in de
beeldzoeker.
De opname start nog niet. Om het stilstaand
beeld te veranderen, laat u PHOTO los, kiest
u een ander stilstaand beeld en houdt u
PHOTO nogmaals lichtjes ingedrukt.
Als u de PHOTO toets op de
afstandsbediening ingedrukt houdt terwijl
een stilstaand beeld verschijnt op het LCD
scherm of in de beeldzoeker, neemt de
camcorder dat stilstaand beeld op. Met deze
toets kunt u echter geen andere stilstaande
beelden kiezen.
(3) Druk PHOTO dieper in.
“PHOTO REC” knippert en het stilstaand
beeld op het LCD scherm of in de beeldzoeker
wordt gedurende ongeveer zeven seconden
opgenomen. Het geluid tijdens die zeven
seconden wordt eveneens opgenomen en er
verschijnt weer bewegend beeld op het LCD
scherm of in de beeldzoeker. Tijdens de
opname kunt u de POWER schakelaar niet
verschuiven en evenmin PHOTO indrukken.
2,3
POWER
CAMERA OFF
PLAYER
1
Foto-opname
PHOTO
38
Enregistrement en mode
photo
Si vous appuyez sur PHOTO en cours
d’enregistrement normal
L’image de l’écran LCD ou du viseur sera
enregistrée à chaque fois que vous appuyez sur
PHOTO. Vous ne pouvez pas contrôler l’image
enregistrée en appuyant légèrement sur PHOTO.
Une fois que l’image animée est enregistrée
comme image fixe pendant environ sept
secondes, le caméscope repassera en mode
d’attente.
Foto-opname
Impression de l’image fixe
Vous pouvez imprimer l’image fixe au moyen
d’une imprimante vidéo (non fournie). Branchez
l’imprimante vidéo au moyen du câble de
raccordement S vidéo fourni. Reportez-vous
également au mode d’emploi de l’imprimante
vidéo.
Het stilstaand beeld afdrukken
Een stilstaand beeld kan worden afgedrukt met
een videoprinter (niet meegeleverd). Sluit de
videoprinter aan met behulp van de S videokabel
(niet meegeleverd). Raadpleeg ook de
gebruiksaanwijzing van de videoprinter.
Geavanceerde handelingen
Imprimante vidéo
Videoprinter
LINE IN
VIDEO S VIDEO
S VIDEO
OUT
(non fourni)/
(niet meegeleverd)
Opérations avancées
Als u PHOTO indrukt tijdens de normale
opname
Het beeld op het LCD scherm of in de
beeldzoeker wordt opgenomen telkens wanneer
u op PHOTO drukt. U kunt het opgenomen
beeld niet controleren door PHOTO lichtjes in te
drukken.
Nadat het bewegende beeld gedurende ongeveer
zeven seconden is opgenomen als een stilstaand
beeld, gaat de camcorder terug naar de
wachtstand.
AUDIO/VIDEO
OUT
Ç : Sens du signal/Signaalverloop
Si l’imprimante vidéo n’est pas équipée d’une
entrée S VIDEO
Utilisez le câble de raccordement A/V fourni.
Branchez-le à la prise AUDIO/VIDEO OUT et
raccordez la fiche jaune du câble à l’entrée
VIDEO de l’imprimante vidéo.
Als de videoprinter niet is uitgerust met een S
VIDEO ingang
Gebruik de meegeleverde A/V kabel. Sluit die
aan op AUDIO/VIDEO OUT en steek de gele
stekker van de kabel in de VIDEO ingang van de
videoprinter.
39
Utilisation de la
fonction grand écran
Gebruik van de wide
mode functie
Vous pouvez enregistrer une image en format
16:9 pour la regarder sur un écran de télévision
16:9 (16:9WIDE).
L’image présentant des bandes noires en haut et
en bas de l’écran LCD ou du viseur [a] est
normale. L’image sur un téléviseur normal [b]
est comprimée horizontalement. Une image
normale peut être visionnée sur un téléviseur à
écran large [c].
U kunt een 16:9 breedbeeld opnemen voor
weergave op een 16:9 breedbeeldtelevisie
(16:9WIDE).
Onderaan en bovenaan het scherm van de LCD
of de beeldzoeker verschijnen zwarte stroken [a].
Dit is normaal. Het beeld op een gewone TV [b]
is horizontaal samengedrukt. U kunt het beeld
ook zonder zwarte stroken bekijken op een
breedbeeldtelevisie [c].
[b]
[a]
40
16:9 WIDE
[c]
Utilisation de la fonction
grand écran
Gebruik van de wide mode
functie
Sélection du mode grand écran
Wide mode kiezen
(1) Druk op MENU om het menu op het LCD
scherm te laten verschijnen.
(2) Draai aan de regelknop om 16:9WIDE te
kiezen en druk vervolgens op de regelknop.
(3) Draai aan de regelknop om ON te kiezen en
druk vervolgens op de regelknop.
(4) Druk op MENU om het menu te wissen.
Opérations avancées
(1) Appuyez sur MENU pour afficher le menu
sur l’écran LCD.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner 16:9WIDE et appuyez ensuite sur
la molette de commande.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner ON et appuyez ensuite sur la
molette de commande.
(4) Appuyez sur MENU pour faire disparaître le
menu.
2
1,4
MENU
MENU
MENU
OFF
OFF
OFF
16:9WIDE
OFF
ON
3
MENU
MENU
OFF
16:9WIDE
Pour désactiver le mode de grand
écran
Sélectionnez OFF à l’étape 3 et appuyez ensuite
sur la molette de commande.
Pour visionner une cassette
enregistrée en mode grand écran
Pour visionner une cassette enregistrée en mode
16:9WIDE, sélectionnez le mode intégral. Pour
plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi
de votre téléviseur.
Sachez que l’image enregistrée en mode
16:9WIDE a l’air comprimée sur un téléviseur
normal.
Remarque sur le mode grand écran
Vous ne pouvez pas sélectionner ou annuler le
mode grand écran pendant l’enregistrement.
Geavanceerde handelingen
D ZOOM
STEADYSHOT
BEEP
TITLEERASE
16:9WIDE
LCD B.L.
LCD COLOUR
OFF
ON
D ZOOM
STEADYSHOT
BEEP
TITLEERASE
16:9WIDE
LCD B.L.
LCD COLOUR
ON
Wide mode annuleren
Kies OFF in stap 3 en druk vervolgens op de
regelknop.
Een cassette opgenomen in wide
mode bekijken.
Om een cassette opgenomen in 16:9WIDE mode
te bekijken, kiest u de stand full mode. Meer
details vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw
TV.
Merk op dat het beeld opgenomen in 16:9WIDE
mode op een normale TV samengedrukt wordt.
Opmerking betreffende wide mode
Tijdens het opnemen kan de wide mode niet
worden geselecteerd noch geannuleerd.
41
Utilisation de la
fonction PROGRAM AE
Gebruik van de
PROGRAM AE functie
Vous pouvez choisir un des six modes
PROGRAM AE (exposition automatique) en
fonction des conditions de prise de vues. Lorsque
vous utilisez PROGRAM AE, vous pouvez
obtenir un effet Portrait (le sujet est focalisé et
l’arrière-plan est défocalisé), filmer des
mouvements à haute vitesse, des scènes
nocturnes, etc.
Er is keuze uit zes PROGRAM AE (Auto
Exposure) modes voor specifieke opnameomstandigheden. Met PROGRAM AE kunt u een
portret-effect bekomen (het onderwerp is scherp
en de achtergrond wazig), snel bewegende
onderwerpen filmen, nachtelijke opnamen
maken, enz.
Sélection du meilleur mode
Sélectionnez un mode PROGRAM AE adéquat
en vous référant à la description suivante.
: Mode Spot
Enregistrement d’un sujet sur une scène éclairée
par des spots ou au cours d’une cérémonie de
mariage, etc.
: Mode Portrait doux
Pour enregistrer:
•Un sujet immobile tel qu’une personne ou une
fleur
•Une image adoucie
•Une personne avec des carnations plus claires
: Mode Sports
Pour capturer des mouvements à vitesse élevée
tels qu’une partie de golf ou un match de tennis.
: Mode Plage & ski
Pour enregistrer une personne dans un lieu tel
qu’une plage ou des pentes enneigées où il y a
énormément de réflexion.
: Mode Crépuscule & lune
Pour enregistrer le coucher ou le lever de soleil,
des vues nocturnes, des feux d’artifices et des
enseignes au néon.
: Mode paysage
Pour enregistrer un paysage à travers une fenêtre
ou un grillage.
Remarques sur le réglage de la mise au point
•Dans les modes Spot, Sports et Plage & ski,
vous ne pouvez pas faire de plan rapproché
parce que le caméscope est réglé pour mettre au
point uniquement les sujets moyennement à
fortement éloignés.
•Dans les modes Crépuscule & lune et Paysage,
le caméscope est réglé pour mettre au point les
sujets distants uniquement.
42
De beste mode kiezen
Kies een geschikte PROGRAM AE mode op basis
van de volgende beschrijving.
: Spotlight mode
Voor het filmen van een onderwerp dat in de
schijnwerpers staat op een podium of een
huwelijksplechtigheid, enz.
: Soft Portrait mode
Voor opname van
•Een stilstaand onderwerp zoals een persoon of
een bloem
•Een zacht beeld
•Een persoon met een lichte huidskleur
: Sports lesson mode
Voor het filmen van snelle acties in sporten zoals
golf of tennis.
: Beach & Ski mode
Voor het filmen van personen op het strand of
skipistes waar veel licht wordt gereflecteerd.
: Sunset & Moon mode
Voor het filmen van zonsondergangen,
nachtelijke taferelen, vuurwerk of neonreclames.
: Landscape mode
Voor het filmen van een landschap door een
raam of een draad.
Opmerkingen betreffende scherpstelling
•In de Spotlight, Sports lesson en Beach & Ski
modes kunt u geen close-ups maken omdat de
camcorder alleen kan scherpstellen op
onderwerpen op middelgrote of grote afstand.
•In de Sunset & Moon en Landscape modes kan
de camcorder alleen scherpstellen op
verafgelegen onderwerpen.
Utilisation de la fonction
PROGRAM AE
Gebruik van de PROGRAM
AE functie
Utilisation de la fonction
PROGRAM AE
Gebruik van de PROGRAM AE
functie
(1) Druk op MENU om het menu op het LCD
scherm te laten verschijnen.
(2) Draai aan de regelknop om PROGRAM AE te
kiezen en druk vervolgens op de regelknop.
(3) Draai aan de regelknop om de gewenste
PROGRAM AE mode te kiezen en druk
vervolgens op de regelknop.
(4) Druk op MENU om het menu te wissen.
2
1,4
MENU
LCD BRIGHT
PROGRAM AE
P EFFECT
COMMANDER
REC MODE
AUDIO MODE
D ZOOM
MENU
OFF
AUTO
LCD BRIGHT
PROGRAM AE
COMMANDER
REC MODE
D ZOOM
STEADYSHOT
AUTO
SPOTLIGHT
PORTRAIT
SPORTS
BEACH&SKI
SUNSET
LANDSCAPE
[ MENU ] : END
3
MENU
LCD BRIGHT
PROGRAM AE
COMMANDER
REC MODE
D ZOOM
STEADYSHOT
Geavanceerde handelingen
MENU
Opérations avancées
(1) Appuyez sur MENU pour afficher le menu
sur l’écran LCD.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner PROGRAM AE et appuyez
ensuite sur la molette de commande.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner le mode PROGRAM AE voulu et
appuyez ensuite sur la molette de commande.
(4) Appuyez sur MENU pour faire disparaître le
menu.
MENU
AUTO
SPOTLIGHT
PORTRAIT
SPORTS
BEACH&SKI
SUNSET
LANDSCAPE
LCD BRIGHT
PROGRAM AE
P EFFECT
COMMANDER
REC MODE
AUDIO MODE
D ZOOM
OFF
SPORTS
[ MENU ] : END
Pour revenir au mode de réglage
automatique
Terugkeren naar automatische
instelling
Sélectionnez AUTO à l’étape 3 et appuyez
ensuite sur la molette de commande.
Kies AUTO in stap 3 en druk op de regelknop.
43
Mise au point manuelle
Handmatig
scherpstellen
Quand utiliser la mise au point
manuelle?
Wanneer handmatig
scherpstellen
Le réglage manuel de la mise au point devrait
fournir de meilleurs résultats dans les conditions
suivantes:
[a]
[b]
•Luminosité insuffisante [a]
•Sujets peu contrastés — murs, ciel, etc. [b]
•Arrière-plan du sujet trop lumineux [c]
•Lignes horizontales [d]
•Sujets aperçus au travers de vitres couvertes de
givre
•Sujets aperçus au travers de filets, etc.
•Sujets lumineux ou réfléchissant la lumière
•Prise de vue d’un sujet stationnaire à l’aide
d’un pied photographique
44
In de volgende gevallen bekomt u betere
resultaten door handmatig scherp te stellen.
[c]
[d]
•Onvoldoende licht [a]
•Onderwerpen met weinig contrast — muren,
lucht, enz. [b]
•Te heldere achtergrond [c]
•Horizontale strepen [d]
•Onderwerpen door bevroren ruiten
•Onderwerpen achter netten, enz.
•Helder of sterk reflecterend onderwerp
•Stilstaand onderwerp met behulp van een
statief
Mise au point manuelle
Handmatig scherpstellen
Mise au point manuelle
Handmatig scherpstellen
Pour le réglage de la mise au point manuelle,
procédez d’abord à une mise au point en mode
de téléobjectif avant d’enregistrer et puis réglez
de nouveau la longueur de la prise de vues.
(1) Appuyez sur FOCUS. L’indicateur f
apparaît sur l’écran LCD ou dans le viseur.
(2) Tournez la molette de commande pour mettre
au point le sujet.
2
Pour revenir en mode de mise au
point automatique
Appuyez sur FOCUS pour désactiver l’indicateur
f.
Prise de vues dans des endroits relativement
sombres ou prise de vues d’un sujet se
déplaçant rapidement à l’extérieur
Procédez à une prise de vues en grand angle
après avoir réglé la mise au point en mode de
téléobjectif.
Remarque sur la mise au point manuelle
Les indicateurs suivants peuvent s’afficher :
lorsque l’objectif effectue une mise au point
sur le sujet le plus éloigné.
lorsque l’objectif effectue une mise au point
sur le sujet le plus proche.
Terugkeren naar autofocus mode
Druk op FOCUS om de f indicator uit te zetten.
Filmen in tamelijk donkere plaatsen of van
een snel bewegend onderwerp buiten
Stel scherp in de tele-stand en film in de
groothoek-stand.
Geavanceerde handelingen
FOCUS
Opérations avancées
1
Bij handmatig scherpstellen moet u voor de
opname eerst scherpstellen in de tele-stand en
vervolgens de lengte opnieuw instellen.
(1) Druk op FOCUS. De f indicator verschijnt
op het LCD scherm of in de beeldzoeker.
(2) Draai aan de regelknop om scherp te stellen
op het onderwerp.
Opmerking betreffende handmatig
scherpstellen
De volgende indicatoren kunnen verschijnen:
wanneer de lens scherpstelt op het meest
verafgelegen onderwerp.
wanneer de lens scherpstelt op het meest
dichtbijgelegen onderwerp.
45
Réalisation d’effets
d’image
Beeldeffecten
Sélection de l’effet d’image
Beeldeffecten kiezen
Vous pouvez réaliser des images comme à la
télévision grâce à la fonction d’effet d’image.
[a]
[b]
Met de Picture Effect functie kunt u beelden
bewerken.
[c]
[d]
PASTEL [a]
PASTEL [a]
L’image présente des tons pastel.
Beeld in pastelkleuren.
NEG. ART [b]
NEG. ART [b]
La couleur de l’image est inversée.
Omgekeerde beeldkleuren.
SEPIA
SEPIA
L’image est sépia.
Sepiakleurig beeld.
B&W
B&W
L’image apparaît en monochrome (noir et blanc).
Monochroom beeld (zwart-wit).
SOLARIZE [c]
SOLARIZE [c]
L’intensité de la lumière est plus claire et l’image
s’apparente à une illustration.
Het beeld is helderder en oogt als een illustratie.
MOSAIC [d]
MOSAIC [d]
L’image apparaît comme une mosaïque.
46
Het beeld is mozaïekvormig.
Réalisation d’effets d’image
Beeldeffecten
Utilisation de la fonction
d’effets d’image
De beeldeffect-functie
gebruiken
(1) Druk op MENU om het menu op het LCD
scherm te laten verschijnen.
(2) Draai aan de regelknop om P EFFECT te
kiezen en druk vervolgens op de regelknop.
(3) Draai aan de regelknop om de gewenste
beeldeffect mode te kiezen en druk
vervolgens op de regelknop.
(4) Druk op MENU om het menu te wissen.
2
1,4
MENU
LCD BRIGHT
PROGRAM AE
P EFFECT
COMMANDER
REC MODE
AUDIO MODE
D ZOOM
MENU
OFF
OFF
LCD BRIGHT
PROGRAM AE
P EFFECT
COMMANDER
REC MODE
D ZOOM
STEADYSHOT
OFF
PASTEL
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
MOSAIC
[ MENU ] : END
3
MENU
LCD BRIGHT
PROGRAM AE
P EFFECT
COMMANDER
REC MODE
D ZOOM
STEADYSHOT
Geavanceerde handelingen
MENU
Opérations avancées
(1) Appuyez sur MENU pour afficher le menu
sur l'écran LCD.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner P EFFECT et appuyez ensuite sur
la molette de commande.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner le mode d’effet d’image voulu et
appuyez ensuite sur la molette de commande.
(4) Appuyez sur MENU pour faire disparaître le
menu.
MENU
OFF
PASTEL
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
MOSAIC
LCD BRIGHT
PROGRAM AE
P EFFECT
COMMANDER
REC MODE
AUDIO MODE
D ZOOM
OFF
SEPIA
[ MENU ] : END
Pour revenir en mode normal
Sélectionnez OFF à l’étape 3 et appuyez ensuite
sur la molette de commande.
Remarque sur l’effet d’image
Lorsque vous mettez l’appareil hors tension, le
caméscope revient automatiquement en mode
normal (OFF).
Terugkeren naar de normale stand
Kies OFF in stap 3 en druk op de regelknop.
Opmerking betreffende het beeldeffect
Wanneer u de camcorder afzet, keert hij
automatisch terug naar de normale mode (OFF).
47
Réglage de
l’exposition
De belichting
regelen
Quand ajuster l’exposition?
Wanneer de belichting regelen
Ajustez l’exposition manuellement dans les cas
suivants.
[a]
Regel de belichting handmatig in de volgende
gevallen.
[b]
[a]
•L’arrière-plan est trop lumineux (contre-jour)
•Luminosité insuffisante: la plus grande partie
de l’image est sombre
[a]
•de achtergrond is te licht (tegenlicht).
•onvoldoende licht (het beeld is grotendeels
donker).
[b]
•Sujet lumineux et arrière-plan sombre
•Pour enregistrer l’obscurité fidèlement
[b]
•helder onderwerp en donkere achtergrond.
•om de duisternis natuurgetrouw weer te geven.
Réglage de l’exposition
(1)Appuyez sur EXPOSURE. L’indicateur
d’exposition apparaît sur l’écran LCD ou dans
le viseur.
(2)Tournez la molette de commande pour régler
l’exposition. L’exposition est verrouillée sur la
valeur de luminosité réglée.
De belichting regelen
(1)Druk op EXPOSURE. De belichtingsindicator
verschijnt op het LCD scherm of in de
beeldzoeker.
(2)Draai aan de menuregelknop om de
belichting te regelen. De belichting is
vergrendeld in de gekozen stand.
2
1
EXPOSURE
48
Réglage de l’exposition
De belichting regelen
Terugkeren naar automatische
belichting
Appuyez sur EXPOSURE pour désactiver
l’indicateur de l’exposition.
Druk op EXPOSURE om de belichtingsindicator
te laten verdwijnen.
Remarques
•La molette de commande n’a pas de position
d’arrêt.
•Si vous sélectionnez PROGRAM AE dans le
menu, l’exposition revient au mode de réglage
automatique.
•Lorsque vous réglez l’exposition manuellement,
vous ne pouvez pas utiliser la fonction BACK
LIGHT.
Opmerkingen
•De menuregelknop heeft geen stopstand.
•Als u PROGRAM AE kiest in het menu wordt
teruggekeerd naar automatische belichting.
•Bij manuele belichtingsregeling kunt u de
BACK LIGHT functie niet gebruiken.
Opérations avancées
Pour retourner au mode d’exposition
automatique
Geavanceerde handelingen
Incrustation d’un titre
Een titel aanbrengen
Si vous utilisez une cassette avec mémoire de
cassette, vous pouvez incruster des titres pendant
ou après l’enregistrement. Lorsque vous
reproduisez la cassette, le titre apparaît pendant
5 secondes à partir de l’endroit où vous l’avez
incrusté.
Vous pouvez choisir l’un des huit titres créés par
défaut et un titre personnalisé (CUSTOM TITLE)
à incruster sur l’image en cours.
Bij een band met cassettegeheugen kunt u titels
aanbrengen tijdens of na de opname. Wanneer de
band wordt afgespeeld, verschijnt de titel
gedurende 5 seconden vanaf het punt waar hij
werd aangebracht.
U kunt kiezen uit acht vooringestelde titels en
één originele titel (CUSTOM TITLE).
49
Incrustation d’un titre
Een titel aanbrengen
Incrustation de titres
Titels aanbrengen
(1) Appuyez sur TITLE pour afficher les titres sur
l’écran LCD ou dans le viseur.
(2) Tournez la molette de commande pour
afficher le titre, puis appuyez sur la molette
de commande.
(3) Tournez la molette de commande pour
afficher la couleur, la taille ou la position, puis
appuyez sur la molette de commande.
(4) Tournez la molette de commande pour
afficher l’option désirée, puis appuyez sur la
molette de commande.
(5) Répétez les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que le titre
souhaité soit composé.
(6) Appuyez de nouveau sur la molette de
commande pour terminer le réglage.
1
TITLE
(1) Druk op TITLE om de titels op het LCD
scherm of in de beeldzoeker te laten
verschijnen.
(2) Draai aan de menuregelknop om de titel te
kiezen en druk op de menuregelknop.
(3) Draai aan de menuregelknop om de kleur, de
grootte of de positie te kiezen en druk op de
menuregelknop.
(4) Draai aan de menuregelknop om het
gewenste item te kiezen en druk op de
menuregelknop.
(5) Herhaal stap 3 en 4 tot u de gewenste titel
bekomt.
(6) Druk nogmaals op menuregelknop om de
instelling te voltooien.
2
TITLE MODE
HELLO
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
TITLE MODE
HELLO
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
TITLE MODE
HELLO
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
TITLE MODE
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
HELLO
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
[ TITLE ] : END
TITLE MODE
HELLO
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
3,4,5
TITLE
SIZE SM
HAPPY BIRTHDAY
TITLE
SIZE LG
HAPPY
6
TITLE
SAVE
HAPPY BIRTHDAY
50
Incrustation d’un titre
En cours de lecture, de pause ou
d’enregistrement
Een titel aanbrengen
Tijdens weergave, pauze of opname
En mode d’attente
In de wachtstand
Après l’étape 6, l’indication “TITLE” apparaît. Et
lorsque vous appuyez sur START/STOP pour
entamer l’enregistrement, l’indication “SAVE”
apparaît sur l’écran pendant 5 secondes et le titre
est défini.
Na stap 6 verschijnt de “TITLE” indicator.
Wanneer u op START/STOP drukt om de
opname te starten, verschijnt “SAVE” gedurende
5 seconden op het scherm en wordt de titel
ingesteld.
Les titres s’affichent selon la séquence
suivante:
HELLO ˜ HAPPY BIRTHDAY ˜ HAPPY
HOLIDAYS ˜ CONGRATULATIONS! ˜
OUR SWEET BABY ˜ WEDDING ˜
VACATION ˜ THE END ˜ CUSTOM TITLE.
De volgende titels verschijnen bovenaan het
scherm:
HELLO ˜ HAPPY BIRTHDAY ˜ HAPPY
HOLIDAYS ˜ CONGRATULATIONS! ˜
OUR SWEET BABY ˜ WEDDING ˜
VACATION ˜ THE END ˜ CUSTOM TITLE.
Lorsque vous avez mémorisé un titre original
Le titre apparaît au-dessus de “CUSTOM
TITLE”.
Als u een originele titel hebt opgeslagen
De titel verschijnt boven “CUSTOM TITLE”.
La couleur des titres (“COL”) change selon la
séquence suivante:
WHT(blanc) ˜ YEL(jaune) ˜ CYAN(cyan) ˜
GRN(vert) ˜ VIO(violet) ˜ RED(rouge) ˜
BLUE(bleu).
La taille des titres (“SIZE”) change selon la
séquence suivante:
LG(grand) ˜ SM(petit).
Si vous sélectionnez la taille du titre “LG”, vous
ne pourrez entrer que 12 caractères à l’écran.
Pour rédiger un titre comprenant plus de 13
caractères, sélectionnez “SM”.
La position du titre (“POS”) change selon la
séquence suivante:
Si vous sélectionnez “LG” comme taille de titre,
vous pouvez choisir parmi 8 positions. Lorsque
vous sélectionnez “SM” comme taille de titre,
vous pouvez choisir parmi les 9 positions.
Titelkleur (“COL”) verandert als volgt:
WHY(wit) ˜ YEL(geel) ˜ CYAN(cyaan) ˜
GRN(groen) ˜ VIO(violet) ˜ RED(rood) ˜
BLUE(blauw).
Titelgrootte (“SIZE”) verandert als volgt:
LG(groot) ˜ SM(klein).
Als u de titelgrootte “LG” kiest, kunt u slechts 12
tekens op het scherm invoeren. Om een titel van
13 tekens of meer in te voeren moet u “SM”
kiezen.
Geavanceerde handelingen
Na stap 6 verschijnt “SAVE” gedurende 5
seconden op het scherm en wordt de titel
ingesteld.
Opérations avancées
Après l’étape 6, l’indication “SAVE” apparaît sur
l’écran pendant 5 secondes et le titre est défini.
Titelpositie (“POS”) verandert als volgt:
Met titelgrootte “LG” is er keuze uit 8 posities.
Met titelgrootte “SM” is er keuze uit 9 posities.
Geen titel laten verschijnen
Kies OFF in het TITLE DSPL menu.
Pour n’afficher aucun titre
Sélectionnez OFF dans le menu TITLE DSPL.
51
Incrustation d’un titre
Remarques sur les titres
•Pendant que le titre est affiché, l’image ne passe
pas en fondu enchaîné d’entrée ou de sortie.
•Vous ne pouvez pas incruster un titre sur une
portion vierge de la bande.
•Les titres que vous incrustez sont affichés en
utilisant uniquement les équipements vidéo au
format DV dotés de la fonction de titreuse
d’index.
•Lorsque vous effectuez une recherche sur la
cassette à l’aide de l’autre appareil vidéo, la
portion de la bande où vous incrustez le titre
peut être interprétée comme un signal d’index.
Remarques sur les cassettes
•Si vous utilisez une cassette protégée contre
tout effacement accidentel, vous ne pouvez pas
incruster de titre. Faites coulisser le taquet pour
faire disparaître la portion rouge.
•Chaque cassette peut compter entre 11 et 20
titres environ, sachant qu’un titre se compose
de 5 caractères.
•Si la cassette possède trop de signaux d’index, il
se peut que vous ne puissiez pas incruster de
titre en raison d’une mémoire saturée.
52
Een titel aanbrengen
Opmerkingen bij titels.
•Terwijl de titel wordt weergegeven kan het
beeld niet in- of uitvloeien.
•Een titel kan niet worden aangebracht op een
blanco gedeelte.
•De aangebrachte titels worden enkel
weergegeven door DC video-apparatuur met
index titler-functie.
•Wanneer u de band localiseert met de andere
video-apparatuur, kan het gedeelte van de
band met de titel verkeerdelijk worden
gedetecteerd als een indexsignaal.
Opmerkingen betreffende cassettes
•Bij gebruik van een cassette die tegen wissen is
beveiligd, kan geen titel worden aangebracht.
Verschuif het wispreventienokje op de cassette
zodat het rode gedeelte niet zichtbaar is.
•Op een cassette kunnen ongeveer 11 tot 20 titels
worden aangebracht als elke titel uit ongeveer 5
tekens bestaat.
•Als een cassette teveel indexsignalen en
fotogegevens bevat, kunt u geen titel
aanbrengen omdat het geheugen vol is.
Incrustation d’un titre
Een titel aanbrengen
Suppression d’un titre
Een titel wissen
1,5
MENU
(1) Druk op MENU om het menu te laten
verschijnen.
(2) Draai aan de menuregelknop om TITLE
ERASE te kiezen en druk op de
menuregelknop.
(3) Draai aan de menuregelknop om de titel te
kiezen die u wilt wissen en druk op de
menuregelknop knop.
(4) Controleer of de titel wel degelijk deze is die
u wilt wissen en druk nogmaals op de
menuregelknop.
(5) Druk op MENU om het menu te wissen.
2
REC MODE
AUDIO MODE
D ZOOM
STEADYSHOT
BEEP
TITLEERASE
16:9WIDE
1 HAPPY BIRTHDAY
2 WEDDING
3 HELLO
[ MENU ] : END
[ MENU ] : END
MENU
MENU
ERASE?
Geavanceerde handelingen
MENU
TITLEERASE
MENU
Opérations avancées
(1) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
(2) Tournez la molette de commande pour
afficher TITLE ERASE, puis appuyez sur la
molette de commande.
(3) Tournez la molette de commande pour
afficher le titre que vous désirez effacer, puis
appuyez sur la molette de commande.
(4) Assurez-vous qu’il s’agit bien du titre que
vous souhaitez supprimer, puis appuyez de
nouveau sur la molette de commande.
(5) Appuyez sur MENU pour faire disparaître le
menu.
3
4
TITLEERASE
1 HAPPY BIRTHDAY
2 WEDDING
3 HELLO
[ MENU ] : END
Remarque
Si vous utilisez une cassette réglée pour éviter
tout effacement accidentel, vous ne pouvez pas
effacer le titre. Faites glisser le taquet de
protection de la cassette de manière à occulter la
portion rouge.
1 HAPPY BIRTHDAY
2 WEDDING
3 HELLO
[ EXEC ] :ERASE
[ MENU ] :END
Opmerking
Bij gebruik van een cassette die tegen wissen is
beveiligd, kan geen titel worden aangebracht.
Verschuif het wispreventienokje op de cassette
zodat het rode gedeelte niet zichtbaar is.
53
54
Création d’un titre
personnalisé
Zelf een titel maken
Si vous utilisez une cassette disposant d’une
mémoire, vous pouvez créer un titre de 20
caractères maximum et le mémoriser.
Bij gebruik van een band met cassettegeheugen
kunt u een titel maken van maximum 20 tekens
en die opslaan in het geheugen.
(1) Appuyez sur TITLE pour afficher les titres sur
l’écran LCD ou dans le viseur.
(2) Tournez la molette de commande pour
afficher CUSTOM TITLE, puis appuyez sur la
molette de commande.
(3) Tournez la molette de commande pour
afficher la colonne contenant le caractère
désiré, puis appuyez sur la molette de
commande.
(4) Tournez la molette de commande pour
afficher le caractère désiré, puis appuyez sur
la molette de commande.
(5) Répétez les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que vous
ayez fini le titre.
(6) Tournez la molette de commandepour
afficher [ ↵ ], puis appuyez sur la molette de
commande.
(1) Druk op TITLE om de titels te laten
verschijnen op het LCD scherm of in de
beeldzoeker.
(2) Draai aan de menuregelknop om CUSTOM
TITLE te kiezen en druk op de
menuregelknop.
(3) Draai aan de menuregelknop om de kolom
met het gewenste lettertype te kiezen en druk
op de menuregelknop.
(4) Draai aan de menuregelknop om het
gewenste lettertype te kiezen en druk op de
menuregelknop.
(5) Herhaal stap 3 en 4 tot de titel klaar is.
(6) Draai aan de menuregelknop om [ ↵ ] te
kiezen en druk op de menuregelknop.
Création d’un titre
personnalisé
1
TITLE
TITLE
Zelf een titel maken
2
CUSTOM TITLE
TITLE
HELLO
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
[ TITLE ] : END
[ TITLE ] : END
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
[ TITLE ] : END
3,4,5
CUSTOM TITLE
––––––––––––––––––––
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
6
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
[ TITLE ] : END
CUSTOM TITLE
CUSTOM TITLE
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
MUSIC–––––––––––––––
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
[ TITLE ] : END
––––––––––––––––––––
CUSTOM TITLE
––––––––––––––––––––
[ TITLE ] : END
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
Geavanceerde handelingen
CUSTOM TITLE
Opérations avancées
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
––––––––––––––––––––
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
CUSTOM TITLE
M–––––––––––––––––––
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
[ TITLE ] : END
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
[ TITLE ] : END
Pour supprimer un caractère
Een teken wissen
A l’étape 3, tournez la molette de commande
pour afficher [ M ], puis appuyez sur la molette
de commande. Le dernier caractère est supprimé.
Draai in stap 3 aan de menuregelknop om
[ M ] te kiezen en druk op de menuregelknop. Het
laatste teken wordt gewist.
Pour modifier le titre créé
Een gemaakte titel wijzigen
A l’étape 2, tournez la molette de commande
pour afficher le titre que vous désirez modifier,
puis appuyez sur la molette de commande.
Supprimez les caractères l’un après l’autre, puis
créez un nouveau titre.
Draai in stap 2 aan de menuregelknop om
CUSTOM TITLE te kiezen en druk op de
menuregelknop. Wis de tekens één voor één en
maak dan een nieuwe titel.
55
Création d’un titre
personnalisé
Si vous n’effectuez aucune manipulation dans
un délai de 5 minutes
Si le mode d’attente dure pendant plus de 5
minutes avec une cassette introduite, le
caméscope se met automatiquement hors tension.
Si l’appareil se met hors tension pendant que
vous réalisez un titre, mettez le commutateur
POWER sur OFF une seule fois, puis sur
CAMERA. Le titre que vous venez de créer est
conservé en mémoire.
Identification d’une
cassette
Si vous utilisez une cassette avec mémoire, vous
pouvez identifier la cassette. Ce texte
d’identification, sauvegardé dans la mémoire de
la cassette, comprend un maximum de 10
caractères. Lorsque vous introduisez une cassette
avec identification et mettez l’appareil sous
tension, le texte d’identification apparaît sur
l’écran LCD, dans le viseur ou sur l’écran du
téléviseur.
56
(1) Introduisez la cassette que vous désirez
identifier.
(2) Mettez le commutateur POWER sur PLAYER.
(3) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
(4) Tournez la molette de commande pour
afficher TAPE TITLE, puis appuyez sur la
molette de commande.
(5) Tournez la molette de commande pour
afficher la colonne contenant le caractère
désiré, puis appuyez sur la molette de
commande.
(6) Tournez la molette de commande pour
afficher le caractère désiré, puis appuyez sur
la molette de commande.
(7) Répétez les étapes 5 et 6 jusqu’à ce que vous
ayez terminé l’identification.
(8) Tournez la molette de commande pour
afficher [ ↵ ], puis appuyez sur la molette de
commande.
Zelf een titel maken
Als het maken van een titel langer dan 5
minuten duurt
Als de camcorder met ingebrachte cassette langer
dan 5 minuten in de wachtstand blijft, wordt hij
automatisch uitgeschakeld. Als het toestel tijdens
het maken van een titel wordt uitgeschakeld, zet
u de POWER schakelaar op OFF en vervolgens
op CAMERA. De gemaakte titel blijft dan
opgeslagen in het geheugen.
Een cassette
benoemen
Een cassette met cassettegeheugen kan worden
benoemd. De naam kan maximum uit 10 tekens
bestaan en wordt opgeslagen in het
cassettegeheugen. Na het inbrengen van de
benoemde cassette en het aanzetten van het
toestel, verschijnt de naam op het LCD scherm, in
de beeldzoeker of op het TV-scherm.
(1) Breng de cassette in die u wilt benoemen.
(2) Zet de POWER schakelaar op PLAYER.
(3) Druk op MENU om het menu te laten
verschijnen.
(4) Draai aan de menuregelknop om TAPE TITLE
te kiezen en druk op de menuregelknop.
(5) Draai aan de menuregelknop om de kolom
met het gewenste teken te kiezen en druk op
de menuregelknop.
(6) Draai aan de menuregelknop om het
gewenste teken te kiezen en druk op de
menuregelknop.
(7) Herhaal stap 5 en 6 tot de titel klaar is.
(8) Draai aan de menuregelknop om [ ↵ ] te
kiezen en druk op de menuregelknop.
Een cassette benoemen
4
POWER
CAMERA OFF
2
PLAYER
Identification d’une cassette
3
MENU TAPE TITLE
MENU
––––––––––––––––––––
MENU
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
[ MENU ] : END
[ MENU ] : END
1
5,6,7
––––––––––––––––––––
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
8
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
MUSIC–––––––––––––––
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
––––––––––––––––––––
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
[ MENU ] : END
[ MENU ] : END
MENU TAPE TITLE
MENU TAPE TITLE
––––––––––––––––––––
MENU TAPE TITLE
MENU TAPE TITLE
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
[ MENU ] : END
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
Geavanceerde handelingen
MENU TAPE TITLE
Opérations avancées
COMMANDER
HiFi SOUND
TITLEERASE
TITLE DSPL
TAPE TITLE ––––––––––
BEEP
AUDIO MIX
M–––––––––––––––––––
AB CD E
F GH I J
K L MNO
PQR S T
UVWXY
Z& ? !
12345
67 8 90
’ , . / [
]
[
]
[ MENU ] : END
[ MENU ] : END
Pour supprimer un caractère
Een teken wissen
A l’étape 5, tournez la molette de commande
pour afficher [ M ], puis appuyez sur la molette
de commande. Le dernier caractère est supprimé.
Draai in stap 5 aan de menuregelknop om [ M ] te
kiezen en druk op menuregelknop. Het laatste
teken wordt gewist.
Pour modifier le texte
d’identification créé
Een naam wijzigen
Introduisez la cassette dont vous souhaitez
modifier le texte d’identification et procédez de
la même manière que pour créer un nouveau
texte d’identification.
Breng de cassette in waarvan u de naam wilt
wijzigen en ga op dezelfde manier tewerk als
voor het maken van een nieuwe naam.
57
Identification d’une cassette
Si le repère
apparaît à l’étape 4
La mémoire de la cassette est saturée. Si vous
effacez le titre sur la cassette, vous pouvez
l’identifier.
58
Een cassette benoemen
Als
verschijnt in stap 4
Het cassettegeheugen is vol. Als u de titel in de
cassette wist, kunt u ze benoemen.
Si vous avez incrusté des titres sur la cassette
Lorsque le texte d’identification est affiché, un
maximum de 4 titres apparaît également.
Als er titels werden aangebracht op de
cassette
Samen met de naam kunnen maximum 4 titels
verschijnen.
Remarque sur l’indicateur “-----” affiché sur
l’écran LCD ou dans le viseur
L’indicateur “-----” désigne le nombre de
caractères que vous pouvez sélectionner pour le
titre. Lorsque l’indicateur “-----” compte moins de
10 espaces, la mémoire de la cassette est saturée.
Opmerking bij de “-----” indicator op het LCD
scherm of in de beeldzoeker
“-----” geeft het aantal tekens aan dat u voor een
titel kunt kiezen. Wanneer de “-----” indicator
minder dan 10 spaties bevat, is het
cassettegeheugen vol.
Remarque sur les cassettes
Si vous utilisez une cassette protégée contre tout
effacement accidentel, vous ne pouvez pas créer
de texte d’identification. Faites coulisser le taquet
pour faire disparaître la portion rouge.
Opmerking betreffende cassettes
Bij gebruik van een cassette die tegen wissen is
beveiligd, kan deze niet worden benoemd.
Verschuif het wispreventienokje op de cassette
zodat het rode gedeelte niet zichtbaar is.
Annulation de la fonction
de stabilisation d’image
De STEADYSHOTfunctie uitschakelen
Lorsque vous filmez, l’indicateur
apparaît sur
l’écran LCD ou dans le viseur. Il indique que la
fonction de stabilisation d’image est opérante et
que le caméscope compense les tremblements de
la caméra.
Bij het filmen verschijnt de
indicator op het
LCD scherm of in de beeldzoeker. Dit betekent
dat de SteadyShot-functie werkt en
cameratrillingen worden gecompenseerd.
1,4
MENU
(1) Druk op MENU om het menu op het LCD
scherm te laten verschijnen.
(2) Draai aan de menuregelknop om
STEADYSHOT te kiezen en druk vervolgens
op de menuregelknop.
(3) Draai aan de menuregelknop om OFF te
kiezen en druk op de menuregelknop.
(4) Druk op MENU om het menu te wissen.
Geavanceerde handelingen
(1) Appuyez sur MENU pour afficher le menu
sur l’écran LCD.
(2) Tournez la molette de commande pour
afficher STEADYSHOT, puis appuyez sur la
molette de commande.
(3) Tournez la molette de commande pour
afficher OFF, puis appuyez sur la molette de
commande.
(4) Appuyez sur MENU pour faire disparaître le
menu.
U kunt de SteadyShot-functie uitschakelen om
bijvoorbeeld een statisch onderwerp te filmen
met behulp van een statief.
2
MENU
COMMANDER
REC MODE
AUDIO MODE
D ZOOM
STEADYSHOT
BEEP
TITLEERASE
Opérations avancées
Vous pouvez désactiver la fonction de
stabilisation d’image lorsque vous pouvez vous
passer de cette fonction. N’utilisez pas la fonction
de stabilisation d’image lorsque vous filmez un
objet stationnaire à l’aide d’un pied
photographique.
MENU
ON
STEADYSHOT
ON
OFF
[ MENU ] : END
3
MENU
STEADYSHOT
[ MENU ] : END
MENU
ON
OFF
COMMANDER
REC MODE
AUDIO MODE
D ZOOM
STEADYSHOT
BEEP
TITLEERASE
OFF
[ MENU ] : END
59
Annulation de la fonction de
stabilisation d’image
Pour réactiver la fonction de
stabilisation d’image
De SteadyShot-functie weer
inschakelen
Sélectionnez ON à l’étape 3, puis appuyez sur la
molette de commande.
Kies ON in stap 3 en druk op de menuregelknop.
Remarques sur la fonction de stabilisation
d’image
•La fonction de stabilisation d’image ne
corrigera pas un tremblement excessif de la
caméra.
•Lorsque vous activez ou désactivez la fonction
de stabilisation d’image, l’exposition peut
varier.
•Lorsque la fonction de stabilisation d’image est
n’apparaît pas.
annulée, l’indicateur
•Si vous utilisez un objectif à conversion
téléphoto (non fourni) ou un objectif à
conversion panoramique (non fourni), il peut
arriver que la stabilisation d’image ne
fonctionne pas.
60
De STEADYSHOT-functie
uitschakelen
Opmerkingen betreffende de SteadyShotfunctie
•De SteadyShot-functie compenseert geen sterke
cameratrillingen.
•Bij het in- of uitschakelen van de SteadyShotfunctie kan de belichting fluctueren.
•Wanneer de SteadyShot-functie is
indicator niet.
uitgeschakeld, verschijnt de
•De SteadyShot-functie werkt minder efficiënt
bij gebruik van een telelens (niet meegeleverd)
of groothoeklens (niet meegeleverd).
Visionnage sur un
écran de télévision
Raccordez le caméscope à votre magnétoscope
ou votre téléviseur pour visualiser l’image de
lecture sur l’écran du téléviseur. Lorsque vous
contrôlez l’image de lecture en raccordant le
caméscope à votre téléviseur, nous vous
recommandons d’utiliser le secteur comme
source d’alimentation.
IN
VIDEO
Rechtstreeks aansluiten op een
videorecorder/TV met audio/
video-ingangen
Open het dekseltje van de aansluitbussen en sluit
de camcorder aan op de ingangen van de TV met
behulp van de meegeleverde A/V kabel. Zet de
TV/VCR keuzeschakelaar op de TV op VCR.
Zet het volume van de camcorder af.
Voor een betere beeldkwaliteit in DV formaat,
sluit u de camcorder aan op uw TV met behulp
van de S video-kabel (niet meegeleverd).
Als u de camcorder aansluit met behulp van de S
video-kabel (niet meegeleverd) [a], hoeft u de
gele (video) stekker van de A/V kabel [b] niet te
gebruiken.
Geavanceerde handelingen
Ouvrez le couvre-prise et raccordez le caméscope
aux entrées du téléviseur au moyen du câble de
raccordement A/V fourni. Mettez le sélecteur
TV/VCR de votre téléviseur sur VCR.
Baissez le volume du caméscope.
Pour obtenir des images de meilleure qualité en
format DV, raccordez le caméscope à votre
téléviseur au moyen du câble de raccordement S
vidéo (non fourni).
Si vous comptez raccorder le caméscope à l’aide
du câble de raccordement S vidéo (non fourni)
[a], vous ne devez pas raccorder la prise (vidéo)
jaune du câble de raccordement A/V [b].
Sluit de camcorder aan op uw videorecorder of
TV-toestel om de opnamen te bekijken op het TVscherm. Bij het bekijken van video-opnamen door
aansluiting van de camcorder op een TV-toestel,
is het aanbevolen het apparaat op netstroom te
laten werken.
Opérations avancées
Raccordement direct à un
magnétoscope/téléviseur au
moyen des prises d’entrée
vidéo/audio
Weergave op een TVscherm
AUDIO/VIDEO
OUT
[b]
AUDIO
S VIDEO
[a]
S VIDEO
OUT
(non fournie)/(niet meegeleverd)
Ç : Sens du signal/Signaalverloop
61
Visionnage sur un écran de
télévision
Weergave op een TV-scherm
Si votre magnétoscope ou téléviseur est de
type monaural
Branchez uniquement la fiche blanche (audio) sur
le caméscope et sur le magnétoscope ou le
téléviseur. Avec ce raccordement, le son est de
type monaural, même en mode stéréo.
Uw videorecorder of TV is van het mono-type
Sluit in dit geval alleen de witte stekker voor
audio aan op de camcorder en de videorecorder
of de TV. De witte stekker komt overeen met het
linker kanaal en de rode stekker met het rechter
kanaal.
Si votre magnétoscope/téléviseur est doté
d’un connecteur à 21 broches
(EUROCONNECTOR)
Utilisez l’adaptateur à 21 broches fourni.
Als uw TV/videorecorder is voorzien van een
21-pins aansluiting (EUROCONNECTOR)
Gebruik de meegeleverde 21-pins adapter.
TV
Utilisation du récepteur AV sans
fil (IR) — LASER LINK
Gebruik van de draadloze AV IR
ontvanger — LASER LINK
Une fois que vous raccordez le récepteur AV sans
fil (IR) (non fourni) affichant le repère
LASER
LINK à votre téléviseur ou magnétoscope, vous
pouvez aisément visionner l’image sur votre
téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au
mode d’emploi du récepteur AV sans fil (IR).
LASER LINK est un système qui transmet et
réceptionne l’image et le son entre des
équipements vidéo affichant le repère
au
moyen de rayons infrarouges (IR). LASER LINK
est une marque de commerce de Sony
Corporation.
Wanneer u de draadloze AV IR ontvanger (niet
meegeleverd) met
LASER LINK logo hebt
aangesloten op uw TV of videorecorder, kunt u
makkelijk het beeld bekijken op uw TV. Meer
details vindt u in de gebruiksaanwijzing van de
draadloze AV ontvanger.
LASER LINK is een systeem dat beeld en geluid
via infrarood stralen verstuurt en ontvangt
tussen video-apparatuur met
logo. LASER
LINK is een handelsmerk van Sony Corporation.
Pour reproduire l’image sur un téléviseur
(1) Mettez le commutateur POWER du
caméscope sur PLAYER.
(2) Après avoir raccordé votre téléviseur et le
récepteur AV IR, mettez le commutateur
POWER du récepteur AV IR sur ON.
(3) Allumez le téléviseur et mettez le sélecteur
TV/VCR du téléviseur sur VCR.
(4) Appuyez sur LASER LINK. Le voyant LASER
LINK s’allume.
(5) Appuyez sur ( du caméscope pour
commencer la lecture.
(6) Ajustez l’angle et la direction du caméscope et
du récepteur AV IR.
62
Weergave op een TV
(1) Zet de POWER schakelaar op de camcorder
op PLAYER.
(2) Nadat u uw TV en draadloze AV IR
ontvanger hebt aangesloten, zet u de POWER
schakelaar op de draadloze AV IR ontvanger
op ON.
(3) Schakel de TV aan en zet de TV/VCR
keuzeschakelaar op de TV op VCR.
(4) Druk op LASER LINK. Het LASER LINK
lampje licht op.
(5) Druk op ( op de camcorder om de
weergave te starten.
(6) Regel de hoek en de richting van de
camcorder en de draadloze AV IR ontvanger.
Visionnage sur un écran de
télévision
Weergave op een TV-scherm
De LASER LINK functie uitschakelen
Druk op LASER LINK.
Remarques sur LASER LINK
•Lorsque la fonction LASER LINK est activée (la
touche LASER LINK est allumée), le caméscope
consomme de l’énergie. Appuyez sur la touche
LASER LINK pour désactiver cette fonction
lorsque vous n’en avez pas besoin.
•Lorsque le convertisseur d’objectif (non fourni)
est installé, il se peut que la transmission des
rayons infrarouges soit bloquée.
Opmerkingen betreffende LASER LINK
•Als LASER LINK is geactiveerd (de LASER
LINK toets brandt), verbruikt de camcorder
stroom. Druk op de LASER LINK toets
wanneer u de functie niet nodig hebt.
•Als de breedhoeklens (niet meegeleverd) is
gemonteerd, kunnen de infrarood stralen
worden geblokkeerd.
Opérations avancées
Pour annuler la fonction LASER LINK
Appuyez sur LASER LINK.
Geavanceerde handelingen
63
Recherche des limites
d’une cassette enregistrée
au moyen de la date
Vous pouvez rechercher les limites d’une cassette
enregistrée grâce à la fonction de recherche de
date. Pour rechercher le début de la date spécifiée
et reproduire l’image à partir de ce point, il existe
deux méthodes:
•A l’aide de la mémoire de cassette, vous pouvez
sélectionner la date affichée sur l’écran LCD ou
dans le viseur.
•Sans utiliser la mémoire de cassette.
Vous pouvez uniquement utiliser la
télécommande.
Recherche de la date au moyen
de la mémoire de cassette
Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement
lors de la lecture d’une cassette disposant d’une
mémoire de cassette (p. 82).
(1) Mettez le commutateur POWER sur PLAYER.
(2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu
sur l’écran LCD.
(3) Tournez la molette de commande pour
afficher CM SEARCH, puis appuyez sur la
molette de commande.
(4) Tournez la molette de commande pour
afficher ON, puis appuyez sur la molette de
commande.
(5) Appuyez plusieurs fois sur SEARCH MODE
de la télécommande jusqu’à ce que
l’indicateur de recherche de date apparaisse.
(6) Appuyez sur = ou + pour afficher la
date pour la lecture.
La lecture commence automatiquement à partir
de la date sélectionnée.
64
Zoeken op datum –
Date Search
U kunt een opname zoeken aan de hand van de
datum – Date Search functie. Dit kan op twee
manieren:
•Met behulp van het cassettegeheugen kunt u de
datum kiezen die is aangegeven op het LCD
scherm of in de beeldzoeker.
•Zonder het cassettegeheugen.
Dit kan alleen met behulp van de
afstandsbediening.
Zoeken op datum met behulp
van het cassettegeheugen
U kunt deze functie alleen gebruiken bij het
afspelen van een band met cassettegeheugen
(p. 82).
(1) Zet de POWER schakelaar op PLAYER.
(2) Druk op MENU om het menu op het LCD
scherm te laten verschijnen.
(3) Draai aan de menuregelknop om CM
SEARCH te kiezen en druk op de
menuregelknop.
(4) Draai aan de menuregelknop om ON te
kiezen en druk op de menuregelknop.
(5) Druk herhaaldelijk op SEARCH MODE op de
afstandsbediening tot de datum zoekindicator verschijnt.
(6) Druk op = of + om de datum voor
weergave te kiezen.
De weergave start automatisch vanaf het begin
van de gekozen datum.
Recherche des limites d’une
cassette enregistrée au
moyen de la date
DATE SEARCH
1
2
3
1/ 7/98 8:52
2/ 8/98 17:00
4/ 9/98 11:00
POWER
CAMERA OFF
1
5
PLAYER
Zoeken op datum – Date
Search
Opérations avancées
2,3,4
MENU
DATE SEARCH
1
2
3
1/ 7/98 8:52
2/ 8/98 17:00
4/ 9/98 11:00
MENU
CM SEARCH ON
OFF
Pour arrêter la recherche
Appuyez sur p.
Stoppen met zoeken
Druk op p.
Remarques
•L’intervalle des limites entre les dates nécessite
plus de deux minutes. Le caméscope ne peut
pas effectuer de recherche si le début de la date
enregistrée est trop proche de la suivante.
•L’étroit curseur à l’écran suggère la date
sélectionnée la fois précédente.
•Si une cassette comporte une section vierge au
début ou entre des sections enregistrées, la
fonction de recherche de date ne fonctionnera
pas correctement.
Opmerkingen
•De interval tussen de data moet meer dan twee
minuten bedragen. De camcorder kan niet
zoeken als het begin van de opgenomen datum
te dicht bij de volgende ligt.
•De korte cursor op het scherm geeft de vorige
gekozen datum aan.
•Bij weergave van een cassette met een blanco
stuk in het begin of tussen twee opnamen in,
werkt de Date Search functie niet correct.
Geavanceerde handelingen
6
65
Recherche des limites d’une
cassette enregistrée au
moyen de la date
Zoeken op datum – Date
Search
Recherche de la date sans
utiliser la mémoire de cassette
Zoeken op datum zonder het
cassettegeheugen
Vous pouvez utiliser cette fonction que la cassette
possède une mémoire ou non.
(1) Mettez le commutateur POWER sur PLAYER.
(2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu
sur l’écran LCD.
(3) Tournez la molette de commande pour
afficher CM SEARCH, puis appuyez sur la
molette de commande.
(4) Tournez la molette de commande pour
afficher OFF, puis appuyez sur la molette de
commande.
(5) Appuyez plusieurs fois sur SEARCH MODE
de la télécommande jusqu’à ce que
l’indicateur de recherche de date apparaisse.
(6) Lorsque la position actuelle est [b], appuyez
sur = pour rechercher vers [a] ou appuyez
sur + pour rechercher vers [c]. Chaque fois
que vous appuyez sur = ou +, le
caméscope recherche la date précédente ou
suivante.
La lecture commence automatiquement lorsque
la date est modifiée.
4.7.1998
U kunt deze functie gebruiken met een band die
al dan niet is voorzien van een cassettegeheugen.
(1) Zet de POWER schakelaar op PLAYER.
(2) Druk op MENU om het menu op het LCD
scherm te laten verschijnen.
(3) Draai aan de menuregelknop om CM
SEARCH te kiezen en druk op de
menuregelknop.
(4) Draai aan de menuregelknop om OFF te
kiezen en druk op de menuregelknop.
(5) Druk herhaaldelijk op SEARCH MODE op de
afstandsbediening tot de date search indicator
verschijnt.
(6) Als de huidige positie [b] is, druk dan op
= om [a] te zoeken of druk op + om
naar [c] te zoeken. Bij elke druk op = of
+ zoekt de camcorder naar de vorige of de
volgende datum.
De weergave start automatisch bij een andere
datum.
5.7.1998
Searching the boundaries of
recorded tape with date
– date search
[b]
[a]
66
12.31.1998
[c]
1
5
DATE SEARCH
2,3,4
POWER
Opérations avancées
6
PLAYER
Zoeken op datum – Date
Search
CAMERA OFF
Recherche des limites d’une
cassette enregistrée au
moyen de la date
MENU
CM SEARCH ON
OFF
Pour interrompre la recherche
Appuyez sur p.
Recherche des limites
d’une cassette enregistrée
au moyen du titre
Stoppen met zoeken
Druk op p.
Geavanceerde handelingen
MENU
Zoeken op titel –
Title Search
Vous pouvez rechercher les limites d’une cassette
enregistrée au moyen de la fonction de recherche
de titre. Si vous utilisez une cassette possédant
une mémoire, vous pouvez sélectionner le titre
affiché sur l’écran LCD ou dans le viseur.
U kunt een opname zoeken aan de hand van de
titel – Title Search functie. Bij een band met
cassettegeheugen kunt u de titel kiezen die is
aangegeven op het LCD scherm of in de
beeldzoeker.
Vous pouvez uniquement utiliser la
télécommande.
Dit kan alleen met behulp van de
afstandsbediening.
67
Recherche des limites d’une
cassette enregistrée au
moyen du titre
Zoeken op titel – Title
Search
Recherche du titre au moyen de
la mémoire de cassette
Zoeken op titel met behulp van
het cassettegeheugen
U kunt deze functie alleen gebruiken bij het
afspelen van een band met cassettegeheugen
(p. 82).
(1) Mettez le commutateur POWER sur PLAYER.
(2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu
sur l’écran LCD.
(3) Tournez la molette de commande pour
afficher CM SEARCH, puis appuyez sur la
molette de commande.
(4) Tournez la molette de commande pour
afficher ON, puis appuyez sur la molette
CONTROL.
(5) Appuyez plusieurs fois sur SEARCH MODE
de la télécommande jusqu’à ce que
l’indicateur de recherche du titre apparaisse.
(6) Appuyez sur = ou + pour afficher le
titre pour la lecture.
La lecture commence automatiquement à partir
du début du titre sélectionné.
(1) Zet de POWER schakelaar op PLAYER.
(2) Druk op MENU om het menu op het LCD
scherm te laten verschijnen.
(3) Draai aan de menuregelknop om CM
SEARCH te kiezen en druk op de
menuregelknop.
(4) Draai aan de menuregelknop om ON te
kiezen en druk op de menuregelknop.
(5) Druk herhaaldelijk op SEARCH MODE op de
afstandsbediening tot de titel zoek-indicator
verschijnt.
(6) Druk op = of + om de titel te kiezen
voor weergave.
De weergave start automatisch vanaf het begin
van de gekozen titel.
TITLE SEARCH
1 HAPPY BIRTHDAY
2 WEDDING
3 HELLO!
2,3,4
6
MENU
TITLE SEARCH
1 HAPPY BIRTHDAY
2 WEDDING
3 HELLO!
MENU
CM SEARCH ON
OFF
68
CAMERA OFF
1
5
PLAYER
Vous ne pouvez utiliser cette fonction que
lorsque vous reproduisez une cassette disposant
d’une mémoire (p. 82).
POWER
Recherche des limites d’une
cassette enregistrée au
moyen du titre
Zoeken op titel – Title
Search
Pour interrompre la recherche
Appuyez sur p.
Stoppen met zoeken
Druk op p.
Remarques
•Vous ne pouvez pas incruster ou rechercher un
titre si vous utilisez une cassette sans mémoire.
•Il est possible que le caméscope n’effectue pas la
recherche s’il y a une portion vierge entre les
portions enregistrées de la cassette.
Opmerkingen
•Met een band zonder cassettegeheugen kunt u
geen titel aanbrengen of zoeken.
•De camcorder kan eventueel niet zoeken
wanneer de opname een blanco stuk bevat.
Opérations avancées
Geavanceerde handelingen
Recherche d’une photo
– recherche/balayage de
photo
Zoeken op foto –
photo search/photo
scan
Vous pouvez rechercher une image fixe
enregistrée (Recherche de photo). Il existe deux
modes de recherche de photo:
•A l’aide de la mémoire de cassette, vous pouvez
sélectionner la date enregistrée qui est affichée
sur l’écran LCD ou dans le viseur.
•Sans utiliser la mémoire de cassette.
U kunt zoeken op een stilstaand beeld – Photo
Search functie. Photo Search kan op twee
manieren:
•Met behulp van het cassettegeheugen kunt u de
datum kiezen die is aangegeven op het LCD
scherm of in de beeldzoeker.
•Zonder het cassettegeheugen.
Vous pouvez également rechercher des images
fixes l’une après l’autre et afficher
automatiquement chaque image pendant cinq
secondes (Balayage de photo). Même si votre
cassette n’a pas de mémoire, vous pouvez utiliser
la fonction de balayage de photo.
Vous pouvez uniquement utiliser la
télécommande.
U kunt ook verscheidene stilstaande beelden na
elkaar zoeken en elk beeld automatisch
weergeven gedurende vijf seconden (Photo
Scan). U kunt de Photo Scan functie ook
gebruiken wanneer uw band geen
cassettegeheugen heeft.
Dit kan alleen met de afstandsbediening.
69
Recherche d’une photo—
recherche/balayage de photo
Zoeken op foto – photo
search/photo scan
Recherche d’une photo à l’aide de
la mémoire de cassette
Zoeken op foto met behulp van
het cassettegeheugen – photo
search
(1) Zet de POWER schakelaar op PLAYER.
(2) Druk op MENU om het menu te laten
verschijnen.
(3) Draai aan de menuregelknop om CM
SEARCH te kiezen en druk op de
menuregelknop.
(4) Draai aan de menuregelknop om ON te
kiezen en druk op de menuregelknop.
(5) Druk herhaaldelijk op SEARCH MODE op de
afstandsbediening tot de foto zoek-indicator
verschijnt.
(6) Druk op = of + om de foto voor
weergave te kiezen.
Het stilstaand beeld van de gekozen datum
verschijnt.
1
5
PHOTO SEARCH
1
2
3
1/ 7/98 8:52
2/ 8/98 17:00
4/ 9/98 11:00
2,3,4
6
MENU
PHOTO SEARCH
1
2
3
1/ 7/98 8:52
2/ 8/98 17:00
4/ 9/98 11:00
MENU
CM SEARCH ON
OFF
70
PLAYER
(1) Mettez le commutateur POWER sur PLAYER.
(2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
(3) Tournez la molette de commande pour
afficher CM SEARCH, puis appuyez sur la
molette de commande.
(4) Tournez la molette de commande pour
afficher ON, puis appuyez sur la molette de
commande.
(5) Appuyez plusieurs fois sur SEARCH MODE
de la télécommande jusqu’à ce que
l’indicateur de recherche de photo apparaisse.
(6) Appuyez sur = ou + pour afficher la
date pour la lecture.
L’image fixe de la date sélectionnée apparaît.
U kunt deze functie alleen gebruiken bij het
afspelen van een band met cassettegeheugen
(p. 84).
CAMERA OFF
Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement
lorsque vous reproduisez une cassette disposant
d’une mémoire de cassette (p.84).
POWER
Recherche d’une photo—
recherche/balayage de photo
Zoeken op foto – photo
search/photo scan
Pour interrompre la recherche
Appuyez sur p.
Stoppen met zoeken
Druk op p.
Remarque
Lorsque vous reproduisez une cassette qui
possède une portion vierge entre des portions
enregistrées, la recherche de photo ne fonctionne
pas correctement.
Opmerking
Bij weergave van een cassette met een blanco
stuk in het begin van een opname of tussen
opnamen in kan de Photo Search functie niet
correct functioneren.
Opérations avancées
Geavanceerde handelingen
71
Recherche d’une photo—
recherche/balayage de photo
Zoeken op foto – photo
search/photo scan
Recherche d’une photo sans
utiliser la mémoire de cassette
Zoeken op foto zonder
cassettegeheugen – photo
search
(1) Zet de POWER schakelaar op PLAYER.
(2) Druk op MENU om het menu op het LCD
scherm te laten verschijnen.
(3) Draai aan de menuregelknop om CM
SEARCH te kiezen en druk op de
menuregelknop.
(4) Draai aan de menuregelknop om OFF te
kiezen en druk op de menuregelknop.
(5) Druk herhaaldelijk op SEARCH MODE op de
afstandsbediening tot de foto zoek-indicator
verschijnt.
(6) Druk op = of + om de weergavefoto te
kiezen. Bij elke druk op = of + zoekt de
camcorder naar de vorige of de volgende
scène.
De weergave start automatisch vanaf de gekozen
foto.
1
5
PHOTO SEARCH
2,3,4
MENU
6
MENU
CM SEARCH ON
OFF
Pour interrompre la recherche
Appuyez sur p.
72
Stoppen met zoeken
Druk op p.
PLAYER
(1) Mettez le commutateur POWER sur PLAYER.
(2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu
sur l’écran LCD.
(3) Tournez la molette de commande pour
afficher CM SEARCH, puis appuyez sur la
molette de commande.
(4) Tournez la molette de commande pour
afficher OFF, puis appuyez sur la molette de
commande.
(5) Appuyez plusieurs fois sur SEARCH MODE
de la télécommande jusqu’à ce que
l’indicateur de recherche de photo apparaisse.
(6) Appuyez sur = ou + pour afficher la
date pour la lecture. Chaque fois que vous
appuyez sur =ou +, le caméscope
recherche la date précédente ou suivante.
La lecture commence automatiquement à partir
du début de la date sélectionnée.
U kunt deze functie gebruiken met een band die
al dan niet is voorzien van een cassettegeheugen.
CAMERA OFF
Vous pouvez utiliser cette fonction que la cassette
dispose d’une mémoire ou non.
POWER
Recherche d’une photo—
recherche/balayage de photo
Zoeken op foto – photo
search/photo scan
Balayage de photo
Foto scannen – photo scan
(1) Mettez le commutateur POWER sur PLAYER.
(2) Appuyez plusieurs fois sur SEARCH MODE
de la télécommande jusqu’à ce que
l’indicateur de recherche de photo apparaisse
sur l’écran LCD.
(3) Appuyez sur = ou +.
Chaque photo apparaît automatiquement
pendant 5 secondes.
(1) Zet de POWER schakelaar op PLAYER.
(2) Druk herhaaldelijk op SEARCH MODE op de
afstandsbediening tot de foto scan-indicator
verschijnt op het LCD scherm.
(3) Druk op = of +.
De foto’s verschijnen automatisch gedurende
ongeveer 5 seconden.
PHOTO 00
SCAN
Pour interrompre la recherche
Appuyez sur p.
POWER
Geavanceerde handelingen
3
CAMERA OFF
1
2
PLAYER
U kunt deze functie gebruiken met een band die
al dan niet is voorzien van een cassettegeheugen.
Opérations avancées
Vous pouvez utiliser cette fonction que la
cassette dispose d’une mémoire ou non.
Stoppen met zoeken
Druk op p.
73
Retour sur une position
pré-programmée
Terugkeren naar een
bepaalde positie
A l’aide de la télécommande, vous pouvez
aisément retourner à un endroit désiré de la
cassette après la lecture.
(1) En cours de lecture, appuyez sur ZERO SET
MEMORY à l’endroit que vous voulez
localiser ultérieurement. Le compteur affiche
“0:00:00” et “ZERO SET MEMORY” apparaît
sur l’écran LCD ou dans le viseur.
(2) Appuyez sur p lorsque vous désirez
interrompre la lecture.
(3) Appuyez sur 0 pour rembobiner ou
appuyez sur ) pour avancer rapidement
jusqu’au point zéro du compteur. La cassette
s’arrête automatiquement lorsque le compteur
atteint environ zéro. “ZERO SET MEMORY”
disparaît et le code temporel apparaît.
(4) Appuyez sur (.
Met behulp van de afstandsbediening kunt u na
weergave makkelijk terugkeren naar een
bepaalde positie.
(1) Druk tijdens de weergave op ZERO SET
MEMORY op het punt dat u later wilt
terugvinden. Op de teller verschijnt “0:00:00”
en “ZERO SET MEMORY” verschijnt op het
LCD scherm of in de beeldzoeker.
(2) Druk op p om de weergave te stoppen.
(3) Druk op 0 om achteruit te spoelen of druk
op ) om snel vooruit te spoelen naar het
teller-nulpunt. De band stopt automatisch
wanneer het nulpunt ongeveer is bereikt.
“ZERO SET MEMORY” verdwijnt en de
tijdcode verschijnt.
(4) Druk op (.
1
0:00:00
0:00:00
ZERO SET
MEMORY
2
Remarque sur le compteur de bande
Il se peut qu’il y ait une différence de quelques
secondes par rapport au code temporel.
Remarques sur ZERO SET MEMORY
•Lorsque vous appuyez sur ZERO SET
MEMORY, le point zéro du compteur est
mémorisé. Appuyez sur ZERO SET MEMORY
avant l’étape 3 pour annuler la mémoire.
•Il est possible que la mémoire de mise à zéro ne
fonctionne pas s’il y a une portion vierge entre
les images d’une cassette.
•La mémoire de mise à zéro fonctionne en mode
d’attente d’enregistrement.
74
3
4
Opmerking betreffende de bandteller
Kan enkele seconden afwijken van de tijdcode.
Opmerkingen betreffende ZERO SET MEMORY
•Als u op ZERO SET MEMORY drukt, wordt het
teller-nulpunt gememoriseerd. Druk nogmaals
op ZERO SET MEMORY voor stap 3 om het
geheugen te wissen.
•ZERO SET MEMORY kan niet functioneren
wanneer de opname een blanco stuk bevat.
•ZERO SET MEMORY werkt in de opnamewachtstand.
Affichage des données d’enregistrement – code de données
Opnamegegevens weergeven – data code functie
Vous pouvez afficher les données
d’enregistrement (date/heure ou différents
réglages s’ils ont été enregistrés) sur l’écran LCD
ou dans le viseur en cours de lecture (Code de
données). Le code de données est également
affiché sur le téléviseur.
Cette opération s’effectue exclusivement avec la
télécommande.
Bij het afspelen van de cassette kunt u de
opgenomen datum en tijd of de diverse
instellingen op het LCD scherm of in de
beeldzoeker laten verschijnen (Data Code). Deze
gegevens verschijnen ook op het TV-scherm.
De bediening kan enkel gebeuren via de
afstandsbediening.
Druk tijdens de weergave op DATA CODE op de
afstandsbediening.
Opérations avancées
Appuyez sur la touche DATA CODE de la
télécommande en cours de lecture.
DATA CODE
MANUAL
1 0 0 0 0 AWB
F 1. 6 1 8dB
Pour sélectionner les paramètres à
afficher
De gegevens kiezen die op het
scherm moeten verschijnen
Réglez DATA CODE dans le menu système et
sélectionnez les paramètres suivants:
Lorsque DATE/CAM est sélectionné: date n
différents réglages (stabilisation d’image, mode
AE, vitesse de l’obturateur, balance des blancs,
valeur d’ouverture, gain) n pas d’indicateur.
Lorsque DATE est sélectionné: date n pas
d’indicateur.
Stel DATA CODE in het menusysteem in en kies
de volgende items:
Als DATE/CAM is gekozen: datum n
instellingen (SteadyShot, PROGRAM AE,
sluitersnelheid, witbalans, apertuur) n geen
indicator.
Als DATE is gekozen: datum n geen indicator.
Lorsque des barres (-- -- --) apparaissent
•Une portion vierge de la cassette est reproduite.
•La cassette a été enregistrée sur un caméscope
dont la date et l’heure n’étaient pas réglées.
•La cassette est illisible en raison d’une
détérioration de la bande ou de parasites.
Geavanceerde handelingen
4 7 1998
10:13:02
(-- -- --) verschijnt als
•het gedeelte blanco is
•de cassette werd opgenomen zonder dat de
datum en tijd werden ingesteld
•de camcorder de gegevens niet kan lezen
wegens een beschadigde band of ruis
75
Montage sur une
autre cassette
Vous pouvez créer votre propre montage vidéo
en copiant différentes séquences à l’aide d’un
Mini-DV, h 8
autre magnétoscope DV,
mm, H Hi8, j VHS, k S-VHS, 
VHSC, K S-VHSC ou l Betamax doté de
prises d’entrée vidéo/audio. Le montage peut se
faire sans détérioration de la qualité d’image et
de la qualité sonore en utilisant un câble de
raccordement DV.
Avant le montage
Raccordez le caméscope au magnétoscope au
moyen du câble de raccordement DV VMC2DV/4DV (non fourni) ou du câble de
raccordement A/V fourni.
Utilisation du câble de raccordement
DV
Branchez simplement le câble de raccordement
DV VMC-2DV/4DV (non fourni) aux prises DV
OUT et DV IN des produits DV. En cas de
connexion numérique/numérique, les signaux
vidéo et audio sont transmis sous forme
numérique pour un montage de haute qualité.
Monteren op een
andere cassette
U kunt uw eigen videoprogramma samenstellen
door montage met om het even welke andere
mini DV, h 8 mm, H Hi8, j VHS,
DV,
k S-VHS,  VHSC, K S-VHSC of l
Betamax videorecorder met A/V-ingangen. Met
de DV-kabel kunt u monteren met gering beeldof geluidskwaliteitsverlies.
Vóór het monteren
Sluit de camcorder aan op de videorecorder met
behulp van de VMC-2DV/4DV DV kabel (niet
meegeleverd) of de meegeleverde A/V kabel.
Gebruik van de DV kabel
Sluit de VMC-2DV/4DV DV kabel (niet
meegeleverd) gewoon aan op DV OUT en DV IN
van DV apparatuur. Met een digitaal/digitaal
verbinding worden video- en audiosignalen in
digitale vorm overgebracht voor een hoge
montagekwaliteit.
Flèche/Pijl
DV OUT
ç : Sens du signal/Signaalverloop
76
(non fourni)/
(niet meegeleverd)
DV IN
Montage sur une autre
cassette
Monteren op een andere
cassette
Gebruik van de A/V kabel [a] of S
video-kabel (niet meegeleverd) [b]
Zet de ingangskeuzeschakelaar op de
videorecorder op LINE.
Geavanceerde handelingen
Utilisation du câble de raccordement
A/V [a] ou du câble de raccordement
S vidéo (non fourni) [b]
Opmerkingen bij het monteren met behulp
van de DV kabel
•U kunt slechts één videorecorder aansluiten.
•Beeld, geluid en systeemgegevens tegelijkertijd
opnemen kan alleen met DV apparatuur en de
DV kabel.
•Titels, indicatoren en de inhoud van het
cassettegeheugen kunnen niet worden
gemonteerd.
•Bij opname van een stilstaand beeld via de DV
OUT aansluiting, is het opnamebeeld onscherp.
Bij weergave van het beeld met andere videoapparatuur kan het beeld trillen.
Mettez le sélecteur d’entrée du magnétoscope sur
LINE.
IN
VIDEO
Opérations avancées
Remarques sur le montage lors de l’utilisation
d’un câble de raccordement DV
•Vous ne pouvez brancher qu’un seul
magnétoscope.
•Vous pouvez enregistrer l’image, le son et les
données du système simultanément sur les
produits DV en utilisant uniquement le câble de
raccordement DV.
•Vous ne pouvez pas effectuer le montage de
titres, d’indicateur ainsi que du contenu de la
mémoire de cassette.
•Si vous enregistrez une image en pause de
lecture via la prise DV OUT, l’image enregistrée
devient grossière. Et lorsque vous reproduisez
l’image au moyen d’autres équipements vidéo,
il est possible que l’image tremblote.
AUDIO/VIDEO
OUT
[b]
AUDIO
S VIDEO
Ç : Sens du signal/Signaalverloop
[a]
S VIDEO
OUT
(non fourni)/(niet meegeleverd)
77
Montage sur une autre
cassette
Remarques sur le montage lors de l’utilisation
du câble de raccordement A/V
•Appuyez sur DATA CODE , SEARCH MODE,
ou DISPLAY pour désactiver les indicateurs
d’affichage. Sinon, ces indicateurs seront
enregistrés sur la bande.
•Si votre téléviseur ou magnétoscope est de type
monaural, branchez la prise jaune (vidéo) du
câble de raccordement A/V à votre téléviseur
ou magnétoscope. Branchez uniquement la
prise blanche ou rouge (audio) au téléviseur ou
au magnétoscope. Si vous raccordez la prise
blanche, le son correspond au signal L (gauche).
Si vous raccordez la prise rouge, le son
correspond au signal R (droit).
•Vous pouvez effectuer un montage précis en
raccordant un câble LANC à ce caméscope et à
un autre équipement vidéo disposant de la
fonction de montage synchronisé fin, en
utilisant ce caméscope comme lecteur.
Début du montage
(1) Introduisez une cassette vierge (ou une
cassette que vous souhaitez réenregistrer)
dans le magnétoscope et introduisez votre
cassette enregistrée dans le caméscope.
(2) Commencez la lecture de la cassette
enregistrée sur le caméscope jusqu’à ce que
vous trouviez l’endroit où vous souhaitez
commencer le montage, appuyez ensuite sur
P pour mettre le caméscope en mode de
pause de lecture.
(3) Sur le magnétoscope, localisez le point de
départ de l’enregistrement et mettez le
magnétoscope en mode de pause
d’enregistrement.
(4) Appuyez simultanément sur les touches P du
caméscope et du magnétoscope pour entamer
le montage.
Pour effectuer le montage d’autres
scènes
Répétez les étapes 2 à 4.
Pour arrêter le montage
Appuyez sur p du caméscope et du
magnétoscope.
78
Monteren op een andere
cassette
Opmerkingen bij het monteren met de A/V
kabel
•Druk op DATA CODE, SEARCH MODE of
DISPLAY om de indicatoren in het
uitleesvenster af te zetten, zoniet worden deze
opgenomen.
•Als uw TV of videorecorder van het mono-type
is, sluit dan de gele stekker van de A/V kabel
voor video aan op de TV of videorecorder. Sluit
alleen de witte of rode stekker voor audio aan
op de TV of videorecorder. Als u de witte
stekker aansluit, krijgt u het L (linker) signaal.
Als u de rode stekker aansluit, krijgt u het R
(rechter) signaal.
•U kunt nauwkeurig monteren door een LANC
kabel aan te sluiten op deze camcorder en
andere video-apparatuur met een nauwkeurige
synchro-montagefunctie, waarbij u de
camcorder gebruikt als weergavetoestel.
De montage starten
(1) Plaats een onbespeelde cassette (of een
cassette die u wilt overspelen) in de
videorecorder. Plaats vervolgens uw
opgenomen cassette in de camcorder.
(2) Speel de opgenomen cassette af op de
camcorder tot u het punt vindt vanwaar u wilt
beginnen monteren en druk op P om de
camcorder in de weergave-pauzestand te
zetten.
(3) Zoek het beginpunt van de opname en zet de
videorecorder in de opname-pauzestand.
(4) Druk P op de camcorder en de videorecorder
tegelijk in om de montage te starten.
Meer scènes monteren
Herhaal stap 2 tot 4.
Stoppen met monteren
Druk op p op de camcorder en de videorecorder.
Doublage audio
Geluid kopiëren
Vous pouvez enregistrer un son audio à ajouter
sur la bande d’origine en raccordant un
équipement audio ou un microphone. Si vous
raccordez un équipement audio, vous pouvez
ajouter un son sur votre cassette enregistrée en
spécifiant le début et la fin. Le son d’origine ne
sera pas effacé.
U kunt geluid toevoegen aan het originele geluid
op een cassette door audio-apparatuur of een
microfoon aan te sluiten. Bij aansluiting van
audio-apparatuur kunt u geluid toevoegen op de
opgenomen cassette door het begin- en eindpunt
aan te geven. Het originele geluid wordt niet
gewist.
AUDIO L
LINE OUT
L
R
AUDIO R
Câble de raccordement RKG128 (non fourni)/
RK-G128 kabel (niet
meegeleverd)
microphone (non fourni)/
Microfoon (niet meegeleverd)
Ç : Sens du signal/Signaalverloop
Remarque
Vous pouvez contrôler l’image et le son
enregistrés en raccordant la prise AUDIO/
VIDEO OUT à un téléviseur.
Le son enregistré n’est pas diffusé par un hautparleur. Vérifiez le son sur le téléviseur ou à
l’aide d’un casque d’écoute.
Geavanceerde handelingen
MIC
(PLUG IN
POWER)
Opérations avancées
Appareil audio
Audio-apparatuur
Opmerking
U kunt het opnamebeeld en -geluid controleren
door AUDIO/VIDEO OUT aan te sluiten op een
TV.
Het opnamegeluid is niet hoorbaar via een
luidspreker. Controleer het geluid via een TV of
een hoofdtelefoon.
79
Doublage audio
Remarques sur le doublage audio
•Un nouveau son ne peut pas être enregistré sur
une cassette déjà enregistrée en mode 16 bits
(32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz).
•Lorsqu’un microphone externe n’est pas
branché, l’enregistrement s’effectuera par le
biais du microphone intégré au caméscope.
•Un nouveau son ne peut pas être enregistré sur
une cassette déjà enregistrée en mode LP
(longue durée).
•Si vous ajoutez un nouveau son sur une
cassette enregistrée par un autre caméscope (y
compris le DCR-TRV5E), la qualité sonore peut
empirer.
•Si vous enregistrez une image en pause de
lecture via la prise DV, vous ne pouvez ajouter
de son sur cette section de la cassette.
•Vous ne pouvez pas ajouter de son via la prise
AUDIO/VIDEO OUT ou DV.
Ajout d’un son audio sur une
cassette enregistrée
(1) Introduisez la cassette enregistrée dans le
caméscope.
(2) Tout en appuyant sur le petit bouton vert,
mettez le commutateur POWER sur PLAYER.
(3) Sur le caméscope, localisez l’endroit où vous
désirez commencer l’enregistrement en
appuyant sur 0 ou ). Puis, appuyez sur
P pour passer en mode de pause de lecture.
(4) Appuyez sur AUDIO DUB sur la
télécommande. Le symbole
(vert)
apparaît dans le viseur ou sur l’écran LCD.
(5) Appuyez sur P sur la télécommande et en
même temps lancez la lecture du son audio
que vous désirez enregistrer. Le nouveau son
sera enregistré en stéréo 2. Le son enregistré
en stéréo 1 n’est pas reproduit. Lorsque vous
ajoutez un son audio, le symbole
(rouge)
apparaît dans le viseur ou sur l’écran LCD.
(6) Appuyez sur p sur la télécommande à
l’endroit où vous désirez arrêter
l’enregistrement.
80
Geluid kopiëren
Opmerkingen bij het kopiëren van geluid
•Nieuw geluid kan niet worden opgenomen op
een cassette die al is opgenomen in 16-bit mode
(32 kHz, 44,1 kHz of 48 kHz).
•Wanneer geen externe microfoon is
aangesloten, gebeurt de opname via de
ingebouwde microfoon van de camcorder.
•Nieuw geluid kan niet worden opgenomen op
een cassette die al is opgenomen in de LP
mode.
•Als u nieuw geluid opneemt op een cassette die
werd opgenomen met een andere camcorder
(ook een DCR-TRV5E), kan de geluidskwaliteit
slechter zijn.
•Bij opname van een stilstaand beeld via de DV
aansluiting, kan geen geluid aan dat gedeelte
van de cassette worden toegevoegd.
•Via de AUDIO/VIDEO OUT of DV aansluiting
kan geen geluid worden toegevoegd.
Geluid toevoegen aan een
opgenomen cassette
(1) Plaats de opgenomen cassette in de
camcorder.
(2) Druk op de kleine groene toets op de POWER
schakelaar en zet hem op PLAYER.
(3) Zoek met de camcorder het punt waar de
opname moet beginnen door op 0 of ) te
drukken. Druk vervolgens op P om hem in
de weergave-pauzestand te zetten.
(4) Druk op AUDIO DUB op de
afstandsbediening. Het
(groene)
merkteken verschijnt in de beeldzoeker of op
het LCD scherm.
(5) Druk op P op de afstandsbediening en start
tegelijkertijd de weergave van het geluid dat
u wilt opnemen. Het nieuwe geluid wordt
opgenomen in stereo 2. Het opgenomen
geluid in stereo 1 is niet hoorbaar. Wanneer
geluid wordt toegevoegd, verschijnt het
(rode) merkteken in de beeldzoeker of op het
LCD scherm.
(6) Druk op p op de afstandsbediening op de
plaats waar u de opname wilt stoppen.
Doublage audio
Geluid kopiëren
Pour reproduire le nouveau son
enregistré
Het nieuw opgenomen geluid
afspelen
Ajustez la balance entre le son d’origine (stéréo 1)
et le nouveau son (stéréo 2) en sélectionnant
AUDIO MIX dans le menu système.
Regel de balans tussen het originele geluid (ST 1)
en het nieuwe geluid (ST 2) door AUDIO MIX in
het menusysteem te kiezen.
MENU
ST1
ST2
[ MENU ] : END
5 minuten na het afzetten of verwijderen van de
accu worden de originele instellingen van
AUDIO MIX weer aangenomen (ST 1). Ook de
fabrieksinstelling is het originele geluid.
Pour terminer le son avec plus de précision
Tout d’abord, appuyez sur ZERO SET MEMORY
de la télécommande à l’endroit où vous désirez
arrêter l’enregistrement. Puis, lancez
l’enregistrement à partir de l’étape 2 et
l’enregistrement s’arrête automatiquement à
proximité du point zéro du compteur.
Geluid preciezer kopiëren
Druk vooraf op ZERO SET MEMORY op de
afstandsbediening op de plaats waar u wilt
stoppen met opnemen. Begin dan op te nemen
vanaf stap 2 en de opname stopt automatisch in
de buurt van het teller-nulpunt.
Geavanceerde handelingen
Après avoir coupé l’alimentation 5 minutes, les
réglages de AUDIO MIX reviennent au son
d’origine (stéréo 1). De même, le réglage par
défaut est le son d’origine uniquement.
Opérations avancées
AUDIO MIX
81
Informations complémentaires
Cassettes utilisables
et modes de lecture
Geschikte cassettes
en weergavestanden
Sélection des types de cassette
Cassettetypes kiezen
Vous ne pouvez utiliser qu’une cassette
Mini-DV. Vous ne pouvez utiliser aucune autre
DV, h 8 mm, H Hi8, j VHS,
cassette
k S-VHS,  VHSC, K S-VHSC ou l
Betamax.
Nous vous recommandons d’utiliser une
minicassette DV avec mémoire de cassette.
Il existe deux types de cassettes Mini-DV: avec
ou sans mémoire de cassette. Nous vous
recommandons d’utiliser des cassettes avec
mémoire de cassette. La mémoire à circuits
intégrés est présente sur ce type de minicassette
DV. Ce caméscope peut lire et écrire des données
telles que les dates ou les titres enregistrés, etc.
dans cette mémoire.
Les fonctions utilisant la mémoire de cassette
nécessitent des signaux successifs enregistrés sur
la bande. Si la cassette comporte une portion
vierge au début, il est possible qu’un titre ne soit
pas affiché correctement ou que les recherches ne
fonctionnent pas correctement.
Pour ne pas laisser de portion vierge sur la
bande, procédez comme suit.
Appuyez sur END SEARCH pour aller à la fin de
la section enregistrée avant de commencer
l’enregistrement suivant si vous effectuez les
opérations suivantes :
– vous avez éjecté la cassette en cours
d’enregistrement;
– vous avez activé la lecture de la cassette en
mode PLAYER;
Si votre cassette comporte une section vierge ou
un signal discontinu, réenregistrez la cassette du
début à la fin.
* La même chose peut se produire si vous
effectuez l’enregistrement au moyen d’un
caméscope numérique sans fonction de
mémoire de cassette sur une cassette
enregistrée au moyen d’un caméscope doté
d’une fonction de mémoire de cassette.
Les cassettes dotées de la fonction de mémoire de
(Cassette
cassette portent le symbole
Memory). Sony conseille l’utilisation d’une
cassette portant le symbole
pour pouvoir
exploiter pleinement les possibilités de ce
caméscope.
82
Aanvullende informatie
Alleen
mini DV cassettes zijn geschikt. U
DV, h 8 mm, H Hi8,
kunt geen andere
j VHS, k S-VHS,  VHSC, K SVHSC of l Betamax cassettes gebruiken.
Wij raden mini DV cassettes met
cassettegeheugen aan.
Er zijn twee soorten mini DV cassettes: met
cassettegeheugen en zonder cassettegeheugen.
Wij raden het type met cassettegeheugen aan. Dit
type mini DV cassette is voorzien van een IC
geheugen dat door de camcorder kan worden
gebruikt om gegevens zoals data en titels uit te
lezen en op te slaan. Voor de functies die gebruik
maken van het cassettegeheugen moeten
verschillende signalen worden opgenomen. Als
er aan het begin of tussen opnamen blanco
stukken zitten, kunnen geen titels verschijnen of
kunnen de zoekfuncties niet correct functioneren.
Om geen blanco stukken in te lassen, gaat u als
volgt tewerk:
Druk op END SEARCH om naar het eind van het
opgenomen gedeelte te gaan alvorens u de
volgende opname start nadat u
– de cassette tijdens het opnemen hebt
uitgeworpen;
– de cassette hebt afgespeeld in de PLAYER
mode;
Als de cassette een blanco stuk of een
onderbroken signaal bevat, moet u de opname
opnieuw beginnen vanaf het begin tot het eind
van de cassette.
* Hetzelfde resultaat kunt u bekomen bij gebruik
van een digitale camcorder zonder
cassettegeheugenfunctie en een cassette die
werd opgenomen met een toestel met
geheugenfunctie.
Een cassette met cassettegeheugen is voorzien
(Cassette Memory) logo. Sony raadt
van het
u aan cassettes met het
logo te gebruiken om
alle mogelijkheden van de camcorder optimaal te
benutten.
Cassettes utilisables et
modes de lecture
Geschikte cassettes en
weergavestanden
Lors de la lecture
Bij weergave
Signal de droits d’auteur (Copyright)
Copyright signaal
Pour la lecture
Vous ne pouvez pas enregistrer sur une cassette
qui comporte des signaux de protection des
droits d’auteur lue sur ce caméscope en vous
servant d’un autre magnétoscope.
Bij weergave
Op cassettes waarop copyright signalen zijn
opgenomen ter bescherming van softwareauteursrechten en die worden weergegeven op
deze camcorder kunt u niet opnemen met behulp
van een andere camcorder.
Mode audio
Audio mode
12-bit mode: het originele geluid kan worden
opgenomen in stereo 1 en het nieuwe geluid in
stereo 2 bij 32 kHz. De balans tussen stereo 1 en
stereo 2 kan worden geregeld door tijdens de
weergave AUDIO MIX te kiezen in het
menusysteem. Beide geluiden kunnen worden
weergegeven.
16-bit mode: nieuw geluid kan niet worden
opgenomen maar het originele geluid kan met
hoge kwaliteit worden opgenomen. Bovendien
kan ook geluid worden weergegeven dat is
opgenomen bij 32 kHz, 44,1 kHz of 48 kHz. Bij
het afspelen van een cassette opgenomen in de
16-bit mode, verschijnt de 16BIT indicator op het
LCD scherm of in de beeldzoeker.
Informations complémentaires
Mode 12 bits: le son original peut être enregistré
en stéréo 1 et le nouveau son en stéréo 2 à 32
kHz. La balance entre stéréo 1 et stéréo 2 peut se
régler en sélectionnant AUDIO MIX dans le
menu système en cours de lecture. Les deux sons
peuvent être reproduits.
Mode 16 bits: un nouveau son ne peut être
enregistré, mais le son original peut être
enregistré avec une qualité supérieure. Par
ailleurs, il peut également reproduire un son
enregistré à 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz. Lorsque
vous reproduisez une cassette enregistrée en
mode 16 bits, l’indicateur 16BIT apparaît sur
l’écran LCD ou dans le viseur.
Aanvullende informatie
83
Cassettes utilisables et
modes de lecture
Geschikte cassettes en
weergavestanden
Remarques sur la minicassette
DV
Opmerkingen bij de mini DV
cassette
Pour éviter tout effacement
accidentel
Faites glisser le taquet de protection de la cassette
de manière à faire apparaître la portion rouge.
[a]
Lorsque vous collez une étiquette sur
la minicassette DV
Veillez à coller l’étiquette à l’emplacement
illustré de manière à ne pas provoquer un
dysfonctionnement du caméscope. [b]
Après l’utilisation d’une minicassette
DV
Per ongeluk wissen voorkomen
Verschuif het wispreventienokje op de cassette
zodat het rode gedeelte niet zichtbaar is [a].
Een etiket op een mini DV cassette
kleven
Kleef een etiket alleen op de plaats zoals
hieronder afgebeeld om de werking van de
camcorder niet te verstoren [b].
Na gebruik van een mini DV cassette
Spoel de cassette terug naar het begin, steek ze in
de houder en zet ze rechtop.
Rembobinez la cassette au début, placez la
cassette dans son boîtier et rangez-la en position
droite.
[c]
[a]
[b]
Pour enregistrer/
Om op te nemen
Effacement accidentel impossible/
Verschuiven om per ongeluk wissen te
vermijden
Remarque sur le connecteur plaqué or
Si le connecteur plaqué or de la minicassette DV
est encrassé ou poussiéreux, il se peut que vous
ne puissiez plus utiliser les fonctions de la
mémoire de cassette. Nettoyez le connecteur
plaqué or au moyen d’un coton-tige, après avoir
éjecté la cassette une dizaine de fois environ. [c]
84
Opmerking bij de vergulde aansluiting
Als de vergulde aansluiting van mini DV
cassettes vuil of stofferig is, kan het
cassettegeheugen niet goed functioneren. Reinig
de vergulde aansluiting met een doek om de 10
uitwerpingen [c].
Recharge de la pile
au vanadium-lithium
dans le caméscope
Uw camcorder wordt geleverd met een
geïnstalleerde vanadium-lithiumbatterij om
gegevens als datum en tijd, enz. te bewaren,
ongeacht de stand van de POWER schakelaar. De
vanadium-lithiumbatterij wordt altijd opgeladen
zolang u de camcorder gebruikt. Wanneer u de
camcorder niet gebruikt, raakt de batterij echter
langzaam leeg. Wanneer u de camcorder
helemaal niet gebruikt, is ze na ongeveer een half
jaar volledig uitgeput. De werking van de
camcorder wordt daar echter niet door verstoord.
Om datum en tijd, enz. te bewaren, moet u een
volledig uitgeputte batterij opladen. Dat kan als
volgt:
•Sluit de camcorder met behulp van de
meegeleverde netspanningsadapter aan op een
stopcontact en laat de POWER schakelaar
gedurende meer dan 24 uur af staan.
•Of plaats een volledig opgeladen batterij in de
camcorder en laat de camcorder meer dan 24
uur met de POWER schakelaar af staan.
Informations complémentaires
Votre caméscope est livré avec une pile
rechargeable au vanadium-lithium qui permet de
conserver la date et l’heure, etc. quelle que soit la
position du commutateur POWER. La pile au
vanadium-lithium se recharge tant que vous
utilisez le caméscope. Toutefois, si vous n’utilisez
pas le caméscope, elle se décharge
progressivement. Elle sera complètement
déchargée au bout d’environ 6 mois si vous
n’utilisez pas du tout le caméscope pendant cette
période. Même si la pile au vanadium-lithium
n’est pas rechargée, cela n’affectera pas le
fonctionnement du caméscope. Pour conserver la
date et l’heure, etc., rechargez la pile si elle se
décharge. Voici les méthodes de recharge:
•Branchez le caméscope à la prise secteur au
moyen de l’adaptateur secteur fourni et laissez
le caméscope pendant plus de 24 heures avec le
commutateur POWER en position OFF.
•Ou, mettez la batterie complètement rechargée
en place dans le caméscope et laissez le
caméscope pendant plus de 24 heures avec le
commutateur POWER en position OFF.
De vanadiumlithiumbatterij in de
camcorder opladen
Aanvullende informatie
85
Réglage de la date et
de l’heure
De datum en tijd
instellen
Datum en tijd zijn in de fabriek ingesteld. Zet de
tijd gelijk met de tijdzone waarin u zich bevindt.
Als u de camcorder gedurende ongeveer een half
jaar niet gebruikt, kan de instelling van datum en
tijd verloren zijn gegaan (streepjes kunnen
verschijnen) omdat de vanadium-lithiumbatterij
in de camcorder is uitgeput. Laad in dat geval
eerst de vanadium-lithiumbatterij en stel
vervolgens datum en tijd opnieuw in.
(1) Druk op de groene toets op de POWER
schakelaar en zet hem op CAMERA.
(2) Druk op MENU om het menu te laten
verschijnen op het LCD scherm of in de
beeldzoeker.
(3) Kies CLOCK SET en druk op de
menuregelknop.
(4) Draai aan de menuregelknop om het jaar in te
stellen en druk op de menuregelknop.
(5) Stel de maand, de dag, het uur en de minuten
in door aan de menuregelknop te draaien en
erop te drukken.
(6) Druk op MENU om het menu te laten
verdwijnen.
3
POWER
CAMERA OFF
1
PLAYER
La date et l’heure sont réglées en usine. Réglez
l’heure en fonction de l’heure locale. Si vous
n’utilisez pas le caméscope pendant environ 6
mois an, la date et l’heure peuvent disparaître
(des barres peuvent apparaître) parce que la pile
au vanadium-lithium installée dans le caméscope
se sera déchargée. Dans ce cas, remplacez tout
d’abord la pile au vanadium-lithium, puis réglez
la date et l’heure.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert,
mettez le commutateur POWER sur
CAMERA.
(2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu
sur l’écran LCD ou dans le viseur.
(3) Sélectionnez CLOCK SET, puis appuyez sur la
molette de commande.
(4) Tournez la molette de commande pour régler
l’année et puis appuyez sur la molette de
commande.
(5) Réglez le mois, le jour, l’heure et les minutes
en tournant et en appuyant sur la molette de
commande.
(6) Appuyez sur MENU pour faire disparaître le
menu.
MENU
2,6
MENU
VF BRIGHT
LCD COLOUR
VF BRIGHT
REC LAMP
DISPLAY
CLOCK SET
DEMO MODE
MENU
1998
12 00
[MENU]:END
5
1998
1
12 00
86
1
CLOCK SET
1 1 1998
12:00 : 00
[MENU]:END
4
1
1
1998
1
12 00
1
1998
7
12 00
1
1998
7
12 00
4
1998
7
5 00
4
1998
7
5 30
4
Réglage de la date et de
l’heure
Pour corriger la date et l’heure
Répétez les étapes 2 à 5.
De datum en tijd instellen
De instelling van datum en tijd
wijzigen
Herhaal stap 2 tot 5.
L’indicateur de l’année change selon la
séquence suivante:
1998
1999
..... 2001 .....
2029
Remarque sur l’indicateur de l’heure
L’horloge interne de ce caméscope fonctionne
selon le format 24 heures.
Het jaar verandert als volgt:
1998
1999
..... 2001 .....
2029
Opmerking betreffende de tijdindicatie
De inwendige klok van deze camcorder werkt
volgens de 24-uren cyclus.
Informations complémentaires
Aanvullende informatie
87
Utilisation optimale de
la batterie rechargeable
Ce chapitre vous explique comment exploiter au
mieux votre batterie rechargeable.
Préparation de la batterie
Emportez toujours des batteries de
rechange
Prévoyez des batteries en nombre suffisant pour
couvrir 2 à 3 fois la durée d’enregistrement
planifiée.
L’autonomie de la batterie est plus
courte par temps froid
Le rendement de la batterie diminue et la batterie
s’épuise plus rapidement si la température
ambiante est basse lors de l’enregistrement.
Pour économiser la batterie
Pour économiser la batterie, ne laissez pas le
caméscope en mode d’attente lorsque vous
n’enregistrez pas.
Une transition en douceur entre les scènes est
possible même si vous arrêtez et relancez
l’enregistrement. Lorsque vous cadrez le sujet,
sélectionnez un angle de vue ou regardez dans le
viseur ou l’écran LCD, l’objectif se déplace
automatiquement et consomme de l’énergie. La
batterie est également mise à contribution
lorsque vous introduisez ou éjectez une cassette.
88
Tips voor het gebruik van
de meegeleverde accu
In dit hoofdstuk leest u hoe u het maximum uit
uw accu kunt halen.
Voorbereiding
Neem altijd extra accu’s mee
Zorg ervoor dat u 2 à 3 maal zoveel
accuvermogen hebt dan gepland voor een
opname.
De accu gaat minder lang mee in een
koude omgeving
De accu functioneert minder goed en is sneller
leeg bij koud weer.
De accu sparen
Laat de camcorder niet in de wachtstand staan
wanneer u de camcorder niet gebruikt om zo de
accu te sparen.
Zelfs wanneer de opname wordt gestopt en
opnieuw gestart, lopen scènes vloeiend in elkaar
over. Bij het positioneren van het onderwerp, het
kiezen van een hoek of het kijken naar het LCD
scherm of door de beeldzoeker, beweegt de lens
automatisch en wordt accustroom verbruikt. Ook
bij het inbrengen of uitwerpen van een cassette
wordt stroom verbruikt.
Utilisation optimale de la
batterie rechargeable
Tips voor het gebruik van de
meegeleverde accu
Quand faut-il remplacer la
batterie?
Wanneer de accu vervangen
A mesure que vous utilisez le caméscope,
l’indicateur d’autonomie résiduelle de la batterie
affiché sur l’écran LCD ou dans le viseur
diminue progressivement jusqu’à ce que la
batterie soit épuisée.
Le temps restant en minutes apparaît également.
Mise en garde
N’exposez jamais la batterie rechargeable à des
températures supérieures à 60 °C, par exemple
dans une voiture garée au soleil ou en plein
soleil.
Echauffement de la batterie
En cours de recharge ou d’enregistrement, la
batterie s’échauffe. Ce phénomène est dû à
l’énergie générée et à la réaction chimique qui se
produit dans la batterie. Il est parfaitement
normal.
Opmerkingen betreffende de
oplaadbare accu
Opgelet
Stel de accu nooit bloot aan temperaturen van
meer dan 60°C, bijvoorbeeld in een auto die in de
zon geparkeerd staat of in de volle zon.
De accu warmt op
Aanvullende informatie
Remarques sur la batterie
rechargeable
Wanneer de restladingsindicator het laagste punt
bereikt, verschijnt de i indicator en begint hij te
knipperen in de beeldzoeker.
Wanneer de i indicator op het LCD scherm of
in de beeldzoeker van traag naar snel gaat
knipperen tijdens het opnemen, zet u de
POWER-schakelaar op de camcorder op OFF en
vervangt u de accu. Laat de cassette in de
camcorder voor een vloeiende overgang tussen
scènes nadat de accu werd vervangen.
Informations complémentaires
Quand l’indicateur d’autonomie résiduelle de la
batterie atteint le dernier point de repère,
l’indicateur i apparaît et se met à clignoter
lentement dans le viseur.
Lorsque l’indicateur i affiché sur l’écran LCD
ou dans le viseur passe d’un clignotement lent à
un clignotement rapide pendant la prise de vues,
ramenez le commutateur POWER du caméscope
sur OFF et remplacez la batterie. Laissez la
cassette dans le caméscope de manière à obtenir
une transition progressive avec les prises de vues
réalisées après le remplacement de la batterie.
Terwijl u de camcorder gebruikt, verdwijnt de
accu-indicatie op het LCD scherm of in de
beeldzoeker geleidelijk naarmate de accu leeg
raakt.
Ook de resterende tijd in minuten verschijnt.
Tijdens het opladen of opnemen wordt de accu
warm. Dit komt door de energie die vrijkomt ten
gevolge van de chemische reactie in de accu. U
hoeft zich hierover geen zorgen te maken.
89
Utilisation optimale de la
batterie rechargeable
Tips voor het gebruik van de
meegeleverde accu
Entretien de la batterie
Zorg voor de accu
•Retirez la batterie du caméscope après usage
et conservez-la dans un endroit frais. Lorsque la
batterie est connectée au caméscope, une petite
quantité d’énergie passe au caméscope même si
l’interrupteur POWER est en position OFF, ce
qui raccourcit l’autonomie des batteries.
•La batterie se décharge toujours
progressivement même lorsque vous ne
l’utilisez pas après l’avoir rechargée. Par
conséquent, rechargez la batterie juste avant
d’utiliser le caméscope.
•Haal de accu na gebruik van de camcorder en
bewaar hem op een koele plaats. Wanneer de
accu op de camcorder is bevestigd, vloeit er een
kleine hoeveelheid stroom naar de camcorder zelfs wanneer de POWER-schakelaar op OFF
staat - waardoor de accu uitgeput raakt.
•De accu ontlaadt altijd, zelfs wanneer hij na het
opladen niet wordt gebruikt. Laad dan ook
altijd de accu op net voor u hem gaat
gebruiken.
De levensduur van de accu
Autonomie de la batterie
Si l’indicateur de la batterie clignote rapidement
lorsque vous mettez le caméscope sous tension
avec une batterie entièrement rechargée, il y a
lieu de remplacer la batterie par une nouvelle
batterie entièrement rechargée.
Wanneer de accu-indicator snel knippert net na
het aanschakelen van de camcorder met een
volledig opgeladen accu, moet deze worden
vervangen door een nieuwe, volledig opgeladen
accu.
Temperatuur
Température de charge
Rechargez les batteries à une température
comprise entre 10°C et 30°C. Des températures
inférieures allongent le temps de charge.
Remarques sur la batterie
“InfoLITHIUM”
90
Een accu moet worden opgeladen bij een
temperatuur van 10°C tot 30°C. Bij lagere
temperaturen kan het opladen meer tijd in beslag
nemen.
Opmerkingen betreffende de
“InfoLITHIUM” accu
Qu’est-ce que une batterie
“InfoLITHIUM”
Wat is de “InfoLITHIUM” accu
precies?
La batterie “InfoLITHIUM” est une batterie au
lithium qui échange des données relatives à sa
consommation électrique avec tout équipement
vidéo compatible.
Lorsque vous utilisez cette batterie avec des
équipements vidéo possédant l’indication
, l’équipement vidéo indiquera
l’autonomie résiduelle de la batterie en minutes.*
* Il est possible que l’indication ne soit pas exacte
en raison du lieu et des conditions d’utilisation
de l’équipement.
De “InfoLITHIUM” accu is een lithiumbatterij
die gegevens omtrent het batterijverbruik kan
uitwisselen met compatibele video-apparatuur.
Wanneer u deze accu gebruikt met videoapparatuur die is voorzien van het
merkteken, geeft die apparatuur de resterende
tijd aan in minuten.*
* De indicatie kan niet precies zijn afhankelijk
van de gebruiksomstandigheden.
Utilisation optimale de la
batterie rechargeable
Tips voor het gebruik van de
meegeleverde accu
Hoe wordt het batterijverbruik
aangegeven?
La consommation électrique du caméscope
dépend de son utilisation, par exemple si l’écran
LCD fonctionne ou non.
Lorsqu’elle contrôle l’état du caméscope, la
batterie “InfoLITHIUM” mesure la
consommation électrique et calcule l’autonomie
électrique restante. Si les conditions changent
fortement, l’indication de batterie résiduelle peut
diminuer subitement ou augmenter de plus de 2
minutes.
Si 10 à 20 minutes sont indiquées comme
autonomie résiduelle sur l’écran LCD ou dans le
viseur, il est possible que l’indicateur i clignote
dans certaines conditions.
Het stroomverbruik van de camcorder hangt af
van de gebruiksomstandigheden, zoals
bijvoorbeeld of het LCD scherm of de
automatische scherpstelling al dan niet worden
gebruikt.
De “InfoLITHIUM” accu controleert de staat van
de camcorder en het stroomverbruik en berekent
op basis daarvan de resterende capaciteit. Als de
gebruiksomstandigheden drastisch wijzigen, kan
de indicatie plots met meer dan 2 minuten
verhogen of verlagen.
Ook al wordt 10 tot 20 minuten aangegeven in de
beeldzoeker, kan de i indicator toch in
sommige omstandigheden gaan knipperen.
Pour obtenir une indication de
batterie résiduelle plus précise
Voor een meer nauwkeurige
aanduiding van de resterende
accucapaciteit
Zet de camcorder in de opname-wachtstand en
richt hem op een stilstaand object. Beweeg de
camcorder niet gedurende minstens 30 seconden.
•Als de aanduiding onjuist blijkt, moet u de accu
leeg laten lopen en weer volledig opladen
(maximale lading1)). Merk op dat als u de accu
gedurende lange tijd hebt gebruikt in een
warme of koude omgeving, of na vele malen na
elkaar opladen, de correcte tijd ook na
maximaal laden niet correct kan worden
aangegeven.
•Wanneer u de “InfoLITHIUM” accu hebt
gebruikt met apparatuur zonder het
logo, moet u de accu volledig leeg
laten lopen op apparatuur met
logo en daarna volledig opladen.
Aanvullende informatie
Mettez le caméscope en mode d’attente
d’enregistrement et dirigez-le vers un sujet
stationnaire. Ne touchez pas au caméscope
pendant 30 secondes ou plus.
•Si l’indication semble incorrecte, videz la
batterie et puis rechargez-la complètement
(Recharge complète1)). Sachez que si vous avez
utilisé la batterie dans un endroit chaud ou
froid pendant une longue période ou que vous
avez répété la recharge plusieurs fois, il est
possible que la batterie n’indique pas le temps
correct, même après avoir été rechargée
complètement.
•Après avoir utilisé la batterie “InfoLITHIUM”
avec un équipement ne possédant pas
l’indication
, assurez-vous que vous
videz la batterie sur l’équipement possédant
l’indication
et puis rechargez-la
complètement.
Informations complémentaires
Comment afficher la consommation
de la batterie?
91
Utilisation optimale de la
batterie rechargeable
Pourquoi l’indication de batterie
résiduelle ne correspond-elle pas au
temps d’enregistrement continu du
mode d’emploi?
Waarom de restladingsindicatie niet
overeenstemt met de continu
opnameduur in de
gebruiksaanwijzing
Le temps d’enregistrement est influencé par la
température et la situation ambiantes. Le temps
d’enregistrement diminue fortement par temps
froid. Le temps d’enregistrement continu du
mode d’emploi est mesuré avec une batterie
entièrement rechargée (ou normalement
rechargée 2)) à 25°C. Etant donné que la
température et la situation ambiantes sont
différentes lorsque vous utilisez réellement le
caméscope, l’autonomie résiduelle de la batterie
n’est pas identique au temps d’enregistrement
continu du mode d’emploi.
De opnameduur hangt af van de
omgevingstemperatuur en -voorwaarden. In een
koude omgeving wordt de opnameduur veel
korter. De continu opnameduur in de
gebruiksaanwijzing wordt gemeten met een
volledig (of normaal geladen2)) accu bij een
temperatuur van 25°C. Doordat de
omgevingsvoorwaarden en -temperatuur in de
praktijk niet dezelfde zijn, kan de
restladingsindicatie afwijken van de waarden
vermeld in de gebruiksaanwijzing.
1)
2)
Recharge complète: recharge pendant environ 1
heure après que le voyant de charge de
l’adaptateur secteur s’est éteint.
Recharge normale: recharge jusqu’à ce que le
voyant de charge se soit éteint.
Remarques sur la recharge
1)
2)
Maximale lading: ongeveer 1 uur laden nadat het
laadcontrolelampje van de netspanningsadapter is
gedoofd.
Normale lading: laden tot het laadcontrolelampje
van de netspanningsadapter is gedoofd.
Opmerkingen betreffende het
laden
Recharge d’une batterie neuve
Nieuwe accu
Une batterie neuve n’est pas chargée. Avant de
l’utiliser, il convient donc de la recharger
complètement.
Een nieuwe accu is niet opgeladen. Laad de accu
volledig op alvorens hem in gebruik te nemen.
Recharge de la batterie à votre gré
Vous ne devez pas décharger la batterie avant de
la recharger. Même chargée complètement, une
batterie qui reste inutilisée pendant une période
prolongée se décharge. Par conséquent,
rechargez la batterie avant de l’utiliser.
92
Tips voor het gebruik van de
meegeleverde accu
Laad de accu naar believen
U hoeft niet te wachten tot de accu volledig leeg
is alvorens deze op te laden. Als u de accu
volledig hebt opgeladen, maar u hem gedurende
lange tijd niet gebruikt, raakt hij leeg. Laad de
accu dan ook altijd op alvorens hem in gebruik te
nemen.
Utilisation optimale de la
batterie rechargeable
Tips voor het gebruik van de
meegeleverde accu
Remarques sur les bornes
Opmerkingen betreffende de
aansluitingen
Si les bornes (les éléments métalliques à
l’arrière) ne sont pas propres, la durée de
recharge de la batterie s’en trouve réduite.
Si les bornes sont souillées ou si la batterie n’a
pas été utilisée pendant une période prolongée,
installez et retirez la batterie plusieurs fois de
suite. Cette procédure améliore le contact
électrique. Vous pouvez aussi essuyer les bornes
+ et – au moyen d’un chiffon doux ou de papier.
•Gardez la batterie à l’écart des flammes.
•Gardez la batterie au sec.
•N’ouvrez pas la batterie et n’essayez pas de la
démonter.
•N’exposez pas la batterie à des chocs
mécaniques.
Hou rekening met het volgende
•Houd de accu uit de buurt van vuur.
•Houd de accu droog.
•Open de accu niet.
•Stel de accu niet bloot aan mechanische
schokken.
Informations complémentaires
Observez les recommandations
suivantes:
Als de aansluitklemmen (metalen onderdelen
achteraan) niet proper zijn, wordt de laadduur
ingekort.
Als de aansluitklemmen vuil zijn of als de accu
gedurende lange tijd niet werd gebruikt, moet u
de accu enkele malen aanbrengen en
verwijderen. Dit verbetert het contact. Maak ook
de +, – en C aansluitklemmen schoon met een
zachte doek of papier.
Aanvullende informatie
93
94
Entretien et
précautions
Onderhoudsinformatie en
veiligheidsvoorschriften
Condensation
Condensvorming
Si le caméscope est emmené directement d’un
endroit frais à un endroit chaud, de la
condensation peut se former à l’intérieur du
caméscope, sur la surface de la cassette ou sur
l’objectif. Dans ce cas, la cassette risque de coller
au tambour d’enregistrement et de se détériorer
ou de provoquer un dysfonctionnement du
caméscope. Pour éviter cela, le caméscope est
livré avec des capteurs d’humidité. Prenez
néanmoins les précautions suivantes.
Als de camcorder direct van een koude naar een
warme omgeving wordt overgebracht, kan er
vocht neerslaan in of op de behuizing van het
toestel. Dit kan tot gevolg hebben dat de band
aan de koppen blijft kleven of dat het toestel niet
goed meer werkt. Om schade door
condensvorming te voorkomen, is de camcorder
voorzien van vochtsensoren. Desondanks raden
wij u aan de volgende voorzorgsmaatregelen te
nemen.
A l’intérieur du caméscope
In de camcorder
S’il y a de l’humidité à l’intérieur du caméscope,
le bip retentit et l’indicateur { clignote. Dans ce
cas, aucune fonction ne sera opérante hormis
l’éjection de la cassette. Ouvrez le compartiment
à cassette, éteignez le caméscope et laissez-le
reposer environ 1 heure. Lorsque l’indicateur 6
clignote simultanément, la cassette est introduite
dans le caméscope. Ejectez la cassette, éteignez le
caméscope et laissez également la cassette
reposer pendant environ 1 heure.
Bij condensvorming in de camcorder weerklinkt
de pieptoon en knippert de { indicator. Alle
functies van de camcorder zijn nu onbruikbaar,
behalve de uitwerpfunctie. Open de
cassettehouder, zet de camcorder af en laat hem
minstens een uur staan. Als ook de 6 indicator
knippert, betekent dit dat er een cassette in de
camcorder zit. Werp de cassette uit, zet de
camcorder af en laat ook de cassette ongeveer 1
uur zitten.
A propos de l’objectif
Op de lens
En cas d’humidité, aucun indicateur n’apparaît,
mais l’image est floue. Mettez le caméscope hors
tension et laissez-le reposer environ 1 heure.
Als er sprake is van condensvorming op de lens,
wordt u hiervoor niet gewaarschuwd, maar
wordt het beeld vaag. Schakel dan de stroom uit
en laat de camcorder ongeveer 1 uur ongebruikt.
Comment empêcher la
condensation?
Condensvorming voorkomen
Lorsque vous transportez le caméscope d’un
endroit frais à un endroit chaud, placez-le dans
un sac en plastique et laissez-le s’adapter à la
température de la pièce pendant quelque temps.
(1) Fermez hermétiquement le sac contenant le
caméscope.
(2) Retirez le sac lorsque la température de l’air à
l’intérieur du sac a atteint celle de la pièce
(après 1 heure environ).
Als u de camcorder van een koude naar een
warme omgeving overbrengt, kunt u deze het
beste in een plastic tas doen en hierin enige tijd
aan de nieuwe omgevingstemperatuur laten
wennen.
(1) Sluit de plastic tas met de camcorder goed af.
(2) Open de tas pas op het moment dat de
temperatuur in de tas gelijk is aan de
omgevingstemperatuur (na ongeveer 1 uur).
Entretien et précautions
Onderhoudsinformatie en
veiligheidsvoorschriften
Nettoyage des têtes vidéo
Videokoppen reinigen
De opgenomen beelden blijven helder als u
regelmatig de videoknoppen schoonmaakt.
De videokoppen kunnen vuil zijn wanneer:
•mozaïekruis verschijnt bij weergave
•weergavebeelden niet bewegen
•weergavebeelden nauwelijks zichtbaar zijn
•weergavebeelden niet verschijnen
•de v indicator en het bericht “ Ò CLEANING
CASSETTE” achtereenvolgens verschijnen of de
v indicator op het LCD scherm of in de
beeldzoeker knippert
[a]
[b]
ou/of
In geval [a] of [b] moet u de videokoppen
reinigen met de Sony DVM12CL
reinigingscassette (niet meegeleverd). Controleer
het beeld en als het probleem nog niet is
opgelost, moet u de videokoppen nogmaals
reinigen. (Reinig niet meer dan 5 maal na elkaar.)
Remarque
Si la cassette de nettoyage DVM12CL (non
fournie) n’est pas disponible dans votre région,
adressez-vous au revendeur Sony le plus proche.
Opmerking
Indien de DV12MCL-reinigingscassette (niet
meegeleverd) bij u in de buurt niet verkrijgbaar
is, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Aanvullende informatie
Si [a] ou [b] se produit, nettoyez les têtes vidéo
au moyen de la cassette de nettoyage Sony
DVM12CL (non fournie). Vérifiez la qualité de
l’image et si les problèmes décrits ci-dessus se
manifestent encore, répétez le nettoyage. (Ne
répétez pas le nettoyage plus de 5 fois d’affilée.)
Informations complémentaires
Pour garantir un enregistrement normal et la
clarté des images, nettoyez les têtes vidéo.
Les têtes vidéo sont probablement sales lorsque:
•l’image de lecture apparaît avec des mosaïques
•les images de lecture ne bougent pas
•les images de lecture sont à peine visibles
•les images de lecture n’apparaissent pas
•l’indicateur v et le message “ Ò CLEANING
CASSETTE” apparaissent l’un après l’autre ou
l’indicateur v clignote sur l’écran LCD ou dans
le viseur
95
Entretien et précautions
Onderhoudsinformatie en
veiligheidsvoorschriften
Précautions
Veiligheidsvoorschriften
Fonctionnement du caméscope
Gebruik van de camcorder
•Alimentez le caméscope sur 7,2 V (batterie) ou
8,4 V (adaptateur secteur).
•Si un objet ou du liquide pénètre dans le boîtier,
débranchez le caméscope et faites-le vérifier par
votre revendeur Sony avant de le réutiliser.
•Evitez les manipulations brusques et les chocs
mécaniques. Prenez particulièrement soin de
l’objectif.
•Laissez l’interrupteur POWER en position OFF
lorsque vous n’utilisez pas le caméscope.
•N’utilisez pas le caméscope lorsqu’il est
enveloppé, car il y a un risque de surchauffe.
•Gardez le caméscope à l’abri des champs
magnétiques puissants ou des vibrations
mécaniques.
•Gebruik een spanningsbron van 7,2 V (accu) of
8,4 V (netspanningsadapter).
•In het geval een voorwerp of vloeistof in de
behuizing valt, schakelt u de stroom van de
camcorder uit en laat u deze controleren door
de vakman voordat u het toestel opnieuw
gebruikt.
•Ga voorzichtig met het toestel om en vermijd
mechanische schokken. Behandel de lens
voorzichtig.
•Zet de POWER-schakelaar op OFF als u de
camcorder niet gebruikt.
•Gebruik de camcorder niet in ingepakte
toestand. Het toestel genereert warmte die vrij
moet kunnen komen.
•Vermijd contact met sterke magnetische velden
of trillingen.
Manipulation des cassettes
•N’introduisez rien dans les petits orifices de la
cassette.
•N’ouvrez pas le clapet de protection de la
bande et ne touchez pas la bande.
•Evitez de toucher ou d’endommager les bornes.
Pour éliminer la poussière, nettoyez les bornes
avec un chiffon doux.
Entretien du caméscope
•Si vous n’utilisez plus le caméscope pendant
une période prolongée, débranchez-le de la
source d’alimentation et retirez la cassette.
Allumez le caméscope de temps en temps,
faites-le fonctionner en mode caméra et lecture
et reproduisez une cassette pendant 3 minutes.
•Eliminer la poussière de l’objectif au moyen
d’une petite brosse souple. S’il y a des traces de
doigts sur l’objectif, utilisez un chiffon doux.
•Nettoyez le boîtier du caméscope avec un
chiffon doux et sec ou légèrement imbibé d’une
solution détergente neutre. N’utilisez aucun
type de solvant pour éviter d’endommager la
finition.
•Ne laissez pas pénétrer de sable dans le
caméscope. Lorsque vous utilisez le caméscope
sur une plage ou dans un endroit poussiéreux,
protégez-le du sable ou de la poussière. Le
sable et la poussière peuvent endommager
l’appareil de manière irréparable.
96
Behandeling van cassettes
•Steek niets in de gaatjes achteraan op de
cassette.
•Maak de beschermende klep niet open en raak
de band ook niet aan.
•Vermijd aanraking of beschadiging van de
contactklemmen. Reinig de klemmen met een
zachte doek.
Onderhoud van de camcorder
•Als u de camcorder lange tijd niet gebruikt,
schakelt u de stroom uit en neemt u de cassette
uit de houder. Schakel zo nu en dan de stroom
in, bedien het CAMERA en PLAYER gedeelte
en speel ongeveer 3 minuten van een band af.
•Reinig de lens met een zachte borstel om stof te
verwijderen. Verwijder eventuele
vingerafdrukken op de lens met een zachte
doek.
•Reinig de behuizing van de camcorder met een
zachte droge doek of een zachte doek die licht
bevochtigd is met een mild, verdund
schoonmaakmiddel. Gebruik nooit een
oplossing die het oppervlak van de behuizing
kan beschadigen.
•Zorg ervoor dat er geen zand terechtkomt in de
camcorder. Als u de camcorder gebruikt op het
strand of in een stofferige omgeving, moet u
hem beschermen tegen zand en stof. Door zand
of stof kan de werking van het toestel worden
verstoord en dit kan eventueel leiden tot
onherstelbare beschadiging.
Entretien et précautions
Onderhoudsinformatie en
veiligheidsvoorschriften
Adaptateur secteur
Netspanningsadapter
Recharge
•Utilisez uniquement une batterie
“InfoLITHIUM”.
•Chargez la batterie sur une surface plane sans
vibrations.
•La batterie s’échauffe pendant la recharge. C’est
parfaitement normal.
Opladen
•Gebruik uitsluitend een “InfoLITHIUM” accu.
•Plaats de accu tijdens het opladen op een
vlakke trillingsvrije ondergrond.
•Tijdens het opladen wordt de accu warm. Dit is
normaal.
Aanvullende informatie
Overige
•Haal de adapter uit de wandcontactdoos als u
hem lange tijd niet gebruikt. Trek hierbij nooit
aan de kabel (stroomkabel) zelf, maar aan de
stekker.
•Gebruik de adapter niet als deze is gevallen of
beschadigd, of als de kabel beschadigd is.
•Zorg ervoor dat de stroomkabel niet met kracht
wordt dubbelgevouwen of dat zij bekneld raakt
onder een zwaar voorwerp. De kabel raakt
hierdoor beschadigd met het risico op brand of
elektrische schokken.
•Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de
metalen onderdelen van de verbindingsplaat.
Dit kan kortsluiting veroorzaken en de adapter
beschadigen.
•Zorg ervoor dat metalen raakvlakken schoon
blijven.
•Haal de adapter niet uit elkaar.
•Vermijd schokken en laat de adapter niet
vallen.
•Houd de adapter, vooral tijdens het opladen,
uit de buurt van AM-ontvangers en videoapparatuur. Dit kan storingen veroorzaken.
•Tijdens gebruik genereert de adapter warmte.
Dit is normaal.
•Houd de adapter uit de buurt van de volgende
omstandigheden:
– extreme hitte of kou,
– stof en vuil,
– vocht,
– trillingen.
Informations complémentaires
Divers
•Débranchez l’appareil de l’alimentation secteur
lorsque vous prévoyez de ne plus l’utiliser
pendant un certain temps. Pour débrancher,
tirez sur la fiche, pas sur le cordon lui-même.
•N’utilisez pas l’appareil si le cordon est
endommagé ou si l’appareil est tombé ou est
endommagé.
•Ne pliez pas le cordon d’alimentation et ne
posez pas un objet lourd dessus, sous risque
d’endommager le cordon et de provoquer un
incendie ou une électrocution.
•Veillez à ce qu’aucune pièce métallique n’entre
en contact avec les parties métalliques de la
plaque de connexion. Il pourrait se produire un
court-circuit dangereux pour l’appareil.
•Gardez toujours les contacts métalliques bien
propres.
•Ne démontez pas l’appareil.
•Ne soumettez pas l’appareil à des chocs
mécaniques et évitez de le laisser tomber.
•Lorsque vous utilisez l’appareil, en particulier
pendant la recharge de la batterie, éloignez-le
des récepteurs AM et des équipements vidéo,
car il risque de provoquer des interférences.
•L’appareil s’échauffe pendant son utilisation.
C’est parfaitement normal.
•Ne placez pas l’appareil à des endroits:
– Extrêmement chauds ou froids
– Sales ou poussiéreux
– Très humides
– Soumis à des vibrations
97
Entretien et précautions
Remarque sur les piles sèches
Pour éviter tout dégât éventuel dû à une fuite ou
à la corrosion d’une pile, respectez ce qui suit.
•Veillez à introduire les piles dans le bon sens.
•Les piles sèches ne sont pas rechargeables.
•N’utilisez pas un mélange de piles usagées et
neuves.
•N’utilisez pas différents types de piles.
•Les piles se déchargent lentement lorsqu’elles
ne sont pas utilisées.
•N’utilisez pas de pile qui fuit.
Onderhoudsinformatie en
veiligheidsvoorschriften
Opmerking betreffende droge
batterijen
Om beschadiging door lekkende batterijen te
voorkomen dient u op het volgende te letten:
•Plaats de batterijen altijd in de juiste richting.
•Laad droge batterijen nooit op.
•Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
•Gebruik geen verschillende types batterijen.
•Ongebruikte batterijen raken stilaan uitgeput.
•Gebruik geen lekkende batterijen.
Als batterijen hebben gelekt
En cas de fuite des piles
•Nettoyez précautionneusement le liquide dans
le compartiment à piles avant de remplacer les
piles.
•Si vous touchez le liquide, nettoyez-vous les
mains à l’eau.
•En cas de contact avec les yeux, rincez-vous les
yeux abondamment à l’eau et consultez un
médecin.
En cas de difficultés, débranchez l’appareil et
adressez-vous à votre revendeur Sony.
98
•Wrijf zorgvuldig alle vloeistof uit de
batterijhouder alvorens de batterijen te
vervangen.
•Spoel vloeistof die eventueel op de huid
terechtkomt af met water.
•Als er vloeistof in de ogen terechtkomt, moet u
die onmiddellijk overvloedig spoelen met water
en een arts raadplegen.
Mochten zich ondanks deze raadgevingen
problemen voordoen, schakel de stroom uit en
raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Utilisation de votre
caméscope à l’étranger
Chaque pays possède ses propres systèmes
d’électricité et de télévision couleur. Avant
d’utiliser le caméscope dans un autre pays,
vérifiez les points suivants.
Sources d’alimentation
Vous pouvez utiliser votre caméscope dans
n’importe quel pays fournissant une tension
comprise entre 110 V et 240 V AC, 50/60 Hz en
utilisant l’adaptateur secteur fourni.
Votre caméscope est basé sur le système PAL. Si
vous souhaitez visionner l’image sur un
téléviseur, celui-ci doit également être basé sur le
système PAL.
Consultez la liste ci-dessous.
Système PAL-M
Brésil
Système PAL-N
Argentine, Paraguay, Uruguay
Système NTSC
Amérique centrale, Bahamas, Bolivie, Canada,
Chili, Colombie, Corée, Equateur, Etats-Unis,
Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines,
Surinam, Taïwan, Venezuela, etc.
Système SECAM
Bulgarie, France, Guyane, Hongrie, Irak, Iran,
Monaco, Pologne, Russie, Ukraine, etc.
Spanningsbronnen
Dank zij de meegeleverde netspanningsadapter
kunt u uw camcorder gebruiken in elk land met
een netspanning van 110 V tot 240 V
wisselstroom, 50/60 Hz.
Ander kleursysteem
Deze camcorder is gebaseerd op het PAL
systeem. Als u opnamen op een televisie wilt
weergeven, moet dat toestel ook zijn gebaseerd
op het PAL-systeem.
Controleer de onderstaande lijst.
PAL systeem
Australië, België, China, Denemarken, Duitsland,
Finland, Groot-Brittannië, Hong Kong, Italië,
Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw Zeeland,
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Republiek
Tsjechië, Republiek Slovakije, Singapore, Spanje,
Thailand, Zweden, Zwitserland, enz.
PAL-M systeem
Brazilië
PAL-N systeem
Argentinië, Paraguay, Uruguay
NTSC systeem
Bahama’s, Bolivia, Canada, Centraal Amerika,
Chili, Colombia, Ecuador, Filipijnen, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Suriname, Taiwan,
VS, Venezuela, enz.
Aanvullende informatie
Système PAL
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine,
Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne,
Hongkong, Italie, Koweit, Malaisie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal,
République tchèque, Singapour, Slovaquie,
Suède, Suisse, Thaïlande, etc.
Elk land heeft zijn eigen elektriciteits- en TVkleursysteem. Als u de camcorder in het
buitenland wilt gebruiken, controleert u van te
voren de volgende punten.
Informations complémentaires
Différence entre les systèmes
de télévision couleur
Gebruik van uw camcorder
in het buitenland
SECAM systeem
Bulgarije, Frankrijk, Guyana, Hongarije, Irak,
Iran, Monaco, Polen, Rusland, Ukraïne, enz.
99
Français
Guide de dépannage
Si vous rencontrez un problème au cours de l’utilisation du caméscope, référez-vous au tableau suivant
pour tenter de remédier à ce problème. Si le problème persiste, débranchez la source d’alimentation et
adressez-vous à votre revendeur Sony ou à un centre de service après-vente agréé Sony.
Caméscope
Alimentation
Symptôme
Cause et/ou solution
L’appareil ne s’allume pas.
• La batterie n’est pas en place dans le caméscope.
m Installez la batterie (p. 10)
• La batterie est épuisée.
m Utilisez une batterie rechargée. (p. 7)
• L’adaptateur secteur n’est pas raccordé au secteur.
m Branchez l’adaptateur secteur à la prise secteur. (p. 28)
L’appareil s’éteint.
• En mode CAMERA, le caméscope est resté en mode d’attente
pendant plus de 5 minutes.
m Mettez le commutateur POWER sur OFF, puis sur
CAMERA. (p. 13)
• La batterie est épuisée.
m Utilisez une batterie rechargée. (p. 7)
La batterie se décharge rapidement.
• La température ambiante est trop basse. (p. 88)
• La batterie n’a pas été rechargée complètement.
m Rechargez de nouveau la batterie. (p. 7)
• La batterie est complètement épuisée et ne peut être rechargée.
m Utilisez une autre batterie. (p. 28)
Cause et/ou solution
Symptôme
100
Cause et/ou solution
La touche START/STOP ne fonctionne
pas.
• La bande adhère au tambour.
m Ejectez la cassette. (p. 11)
• La cassette est arrivée en fin de bande.
m Rembobinez la cassette ou utilisez une autre cassette. (p. 24)
• Le commutateur POWER est mis sur PLAYER.
m Mettez-le sur CAMERA. (p. 12)
• Le taquet de la cassette fait apparaître la partie rouge.
m Utilisez une autre cassette ou couvrez la portion rouge.
(p. 11)
Impossible de retirer la cassette.
• La batterie est épuisée.
m Utilisez une batterie rechargée ou l’adaptateur secteur.
(p. 7, 28)
Les indicateurs { et 6 clignotent et
aucune fonction n’est opérante sauf
l’éjection de la cassette.
• De l’humidité s’est condensée.
m Retirez la cassette et laissez le caméscope reposer environ 1
heure. (p. 94)
“CLOCK SET” apparaît lorsque le
caméscope est mis sous tension.
• Réglez la date et l’heure. (p. 86)
La fonction de recherche de fin
d’enregistrement ne s’active pas.
• Vous n’avez pas effectué un nouvel enregistrement après avoir
réintroduit la cassette.
• Une cassette sans mémoire de cassette est éjectée après
l’enregistrement.
Guide de dépannage
Fonctionnement
Symptôme
Cause et/ou solution
Il n’y a pas de son ou seulement un son
faible lors de la lecture d’une cassette.
• Le volume est au minimum.
m Ouvrez le panneau LCD et appuyez sur VOL +. (p. 24)
• AUDIO MIX est mis sur le côté ST2 dans le menu système.
m Réglez AUDIO MIX dans le menu système (p. 81)
Le nouveau son ajouté sur la cassette
enregistrée n’est pas transmis.
• AUDIO MIX est mis sur le côté ST1 dans le menu système.
m Réglez AUDIO MIX dans le menu système (p. 81)
La fonction de stabilisation d’image ne
s’active pas.
• STEADYSHOT est mis sur OFF dans le menu système.
m Mettez-le sur ON. (p. 59)
L’enregistrement s’arrête après quelques
secondes.
• Le commutateur START/STOP MODE est mis sur 5SEC
ou
ANTI GROUND SHOOTING.
m Mettez-le sur
. (p. 17)
La mise au point automatique ne s’active
pas.
• La mise au point est en mode manuel.
m Mettez-le sur la mise au point automatique. (p. 45)
• Les conditions de prise de vues ne sont pas idéales pour
la mise au point automatique.
m Mettez la mise au point en mode manuel pour
effectuer la mise au point manuellement. (p. 44)
La fonction de fondu enchaîné ne s’active
pas.
• Le commutateur START/STOP MODE est mis sur 5SEC
ou
ANTI GROUND SHOOTING.
m Mettez-le sur
. (p. 17)
• Un titre est affiché sur l’écran LCD ou dans le viseur.
m Supprimez le titre (p. 37).
Le titre ne s’affiche pas.
• TITLE DSPL est mis sur OFF dans le menu système.
m Mettez-le sur ON dans le menu système. (p. 33)
Le titre n’est pas enregistré.
• La cassette n’a pas de mémoire de cassette.
m Utilisez une cassette avec mémoire. (p. 49)
• La mémoire de cassette est saturée.
m Supprimez un autre titre. (p. 53)
• La cassette est protégée contre tout effacement accidentel.
m Faites glisser le taquet de la cassette pour couvrir
laportion rouge. (p. 52)
• Il n’y a aucun enregistrement à cette position sur la cassette.
m Incrustez le titre à une position enregistrée. (p. 49)
Le texte d’identification de la cassette
n’est pas enregistré.
• La cassette ne possède pas de mémoire.
m Utilisez une cassette avec mémoire. (p. 56)
• La mémoire de cassette est saturée.
m Supprimez quelques titres. (p. 53)
• La cassette est protégée contre tout effacement accidentel.
m Faites glisser le taquet de la cassette pour couvrir la
portion rouge. (p. 58)
La fonction d’affichage de la date
enregistrée et de recherche par date ne
fonctionne pas.
• La cassette ne possède pas de mémoire.
m Utilisez une cassette avec mémoire. (p. 64)
• CM SEARCH est mis sur OFF dans le menu système.
m Mettez-le sur ON. (p. 64)
Aanvullende informatie
• Le commutateur POWER est mis sur CAMERA ou OFF.
m Mettez-le sur PLAYER. (p. 24)
• La cassette est arrivée en fin de bande.
m Rembobinez la cassette ou utilisez une autre cassette.
(p. 24)
Informations complémentaires
La cassette ne réagit pas lorsqu’on enfonce
une touche de défilement de la bande.
à suivre
101
Guide de dépannage
Fonctionnement
Symptôme
Cause et/ou solution
La fonction de recherche de titre n’est pas
opérante.
• La cassette n’a pas de mémoire.
m Utilisez une cassette avec mémoire. (p. 68)
• CM SEARCH est mis sur OFF dans le menu système.
m Mettez-le sur ON. (p. 68)
• Il n’y a pas de titre sur la cassette.
m Incrustez les titres. (p. 49)
L’indicateur
n’apparaît pas lorsque
vous utilisez une cassette avec mémoire.
• Le connecteur plaqué or de la cassette est encrassé ou
poussiéreux.
m Nettoyez le connecteur plaqué or. (p. 84)
La fonction de recherche de date, de recherche
de titre ou de recherche de fin d’enregistrement ne fonctionne pas correctement.
• La cassette comporte une section vierge au début ou
entre des sections enregistrées (p. 82).
Image
Symptôme
102
Cause et/ou solution
L’image affichée dans le viseur n’est pas
claire.
• L’objectif du viseur n’est pas réglé.
m Réglez l’objectif du viseur. (p. 13)
Une bande verticale apparaît lorsque vous
filmez un sujet tel que des lumières ou la
flamme d’une bougie sur un fond sombre.
• Le contraste entre le sujet et le fond est trop élevé. Le
caméscope fonctionne correctement.
m Changez d’endroit.
L’image est parasitée ou à peine visible.
• Les têtes vidéo sont peut-être sales.
m Nettoyez les têtes vidéo au moyen de la cassette de
nettoyage Sony DVM12CL (non fournie). (p. 95)
L’indicateur v clignote sur l’écran LCD
ou dans le viseur.
• Les têtes vidéo sont peut-être sales.
m Nettoyez les têtes vidéo au moyen de la cassette de
nettoyage Sony DVM12CL (non fournie). (p. 95)
L’image est trop claire ou trop sombre.
• LCD BRIGHT n’est pas réglé correctement.
m Ajustez la luminosité dans le menu système (p. 18, 24)
Une bande verticale apparaît lorsque vous
filmez un sujet très lumineux.
• Le caméscope fonctionne normalement.
L’image n’apparaît pas sur l’écran LCD ou
dans le viseur.
• Le tube fluorescent incorporé est usé.
m Adressez-vous à votre revendeur Sony le plus proche.
L’image n’apparaît pas dans le viseur.
• Le panneau LCD est ouvert.
m Refermez le panneau LCD.
Une image inconnue apparaît dans le
viseur ou sur l’écran LCD.
• Si vous mettez le commutateur POWER sur CAMERA
sans avoir introduit de cassette, la démonstration
commence automatiquement au bout de 10 minutes ou
DEMO MODE est mis sur STBY/ON dans le menu
système.
m Introduisez une cassette et la démonstration s’arrête.
Vous pouvez désactiver la démonstration. (p. 121)
Un message tel que “C:ππ:ππ” apparaît
sur l’écran LCD ou dans le viseur.
• La fonction d’écran d’autodiagnostic est activée.
m Vérifiez le code et le diagnostic du problème en
consultant le tableau des codes d’erreur (p. 105).
Guide de dépannage
Divers
Symptôme
Cause et/ou solution
• Retirez le câble de raccordement DV et rebranchez-le.
Le caméscope s’échauffe.
• Si le caméscope est sous tension depuis assez
longtemps, il s’échauffe, mais il ne s’agit pas d’un
dysfonctionnement.
La télécommande fournie ne fonctionne
pas.
• Les rayons infrarouges sont bloqués par un obstacle.
m Retirez cet obstacle.
• La batterie n’est pas en place avec les polarités
correctes.
m Mettez la batterie en place avec les polarités
correctes. (p. 120)
• Les batteries sont épuisées.
m Utilisez d’autres batteries. (p. 120)
Aucune fonction n’est opérante bien que
l’appareil soit sous tension.
• Débranchez la fiche de connexion de la batterie ou de
l’adaptateur secteur, puis rebranchez-la au bout
d’environ 1 minute. Mettez l’appareil sous tension. Si
les fonctions sont toujours inopérantes, appuyez sur la
touche RESET (p. 114) à l’aide d’un objet pointu. (Si
vous appuyez sur la touche RESET, tous les réglages y
compris la date et l’heure sont réinitialisés aux valeurs
par défaut.) (p. 86)
Symptôme
Solutions
Le voyant VTR/CAMERA ou CHARGE
ne s’allume pas.
• Débranchez la prise secteur. Après environ 1 minute,
rebranchez la prise secteur. (p. 7)
Le voyant CHARGE clignote.
• Reportez-vous au schéma à la page suivante.
Aanvullende informatie
Adaptateur secteur
Informations complémentaires
Lors du montage à l’aide du câble de
raccordement DV, l’image enregistrée ne
peut être contrôlée.
103
Guide de dépannage
Lorsque le voyant CHARGE clignote
Consultez le schéma suivant.
Retirez la batterie de l’adaptateur
secteur. Puis, remettez en place la
même batterie.
Si le voyant CHARGE clignote encore
Mettez une autre batterie en place.
Si le voyant CHARGE ne clignote
plus
Si le voyant CHARGE s’allume et
s’éteint après un certain temps, il n’y a
pas de problème. *
Si le voyant CHARGE clignote de
nouveau
Le problème vient de l’adaptateur
secteur.
Si le voyant CHARGE ne clignote plus
Si le voyant CHARGE s’allume et
s’éteint après un certain temps, le
problème vient de la première batterie
mise en place.
Adressez-vous à votre revendeur Sony
et expliquez-lui le problème.
* Si vous utilisez une batterie rechargeable que vous venez d’acheter ou qui n’a pas été utilisée pendant un certain
temps, il se peut que le voyant CHARGE clignote lors de la première recharge. Il ne s’agit pas d’un problème.
Répétez la recharge avec la même batterie.
104
Français
Fonction d’auto-diagnostic
Le caméscope comprend un écran d’autodiagnostic.
Cette fonction affiche l’état du caméscope au
moyen d’un code à cinq caractères (une
combinaison de lettres et de chiffres) sur l’écran
LCD ou dans le viseur. Si cela se produit,
consultez le tableau des codes d’erreur suivant.
Le code à cinq caractères renseigne sur l’état
actuel du caméscope. Les deux derniers chiffres
(indiqués par ππ) diffèrent suivant l’état du
caméscope.
C:22:ππ
E:61:ππ
E:62:ππ
40min
40min
Ecran d’auto-diagnostic
•C:ππ:ππ
Vous pouvez remettre vous-même le
caméscope en ordre de marche.
•E:ππ:ππ
Consultez votre revendeur Sony ou un centre
de service après-vente Sony agréé.
Cause et/ou solution
•De la condensation s’est formée.
m Retirez la cassette et laissez le caméscope reposer au moins 1
heure. (p. 94)
•Les têtes vidéo sont encrassées.
m Nettoyez les têtes vidéo au moyen de la cassette de nettoyage
Sony DVM12CL (non fournie). (p. 95)
•Une situation rectifiable comme ci-dessus s’est produite.
m Retirez la cassette et réintroduisez-la de nouveau, faites ensuite
fonctionner le caméscope. (p. 11)
m Débranchez la prise secteur de l’adaptateur secteur ou retirez la
batterie. Restaurez l’alimentation et faites ensuite fonctionner le
caméscope.
•Un dysfonctionnement du caméscope que vous ne pouvez réparer
vous-même est survenu.
m Consultez votre revendeur Sony ou un centre de service aprèsvente Sony agréé et communiquez-leur le code à cinq caractères
(par exemple: E:61:10).
Aanvullende informatie
C:31:ππ
C:32:ππ
STBY
C : 21: 00
Informations complémentaires
Code à cinq caractères
C:21:ππ
Ecran LCD/viseur
Si le problème persiste après avoir effectué ces vérifications, adressez-vous à votre revendeur Sony ou
à un centre de service après-vente agréé Sony.
105
Nederlands
Problemen oplossen
Wanneer u problemen hebt met het gebruik van de camcorder, dan kunt u die misschien oplossen aan
de hand van de onderstaande tabel. Mocht het probleem hiermee nog niet zijn opgelost, schakel dan de
stroom uit en raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Camcorder
Voeding
Symptoom
Oorzaak en/of oplossing
De stroom is niet aan.
• De accu is niet bevestigd.
m Bevestig de accu. (p. 10)
• De accu is leeg.
m Gebruik een opgeladen accu. (p. 7)
• Er is geen netspanningsadapter aangesloten.
m Sluit de netspanningsadapter aan op het stroomnet. (p. 28)
De stroom valt uit.
• Tijdens gebruik in de stand CAMERA heeft de camcorder
langer dan 5 minuten in de wachtstand gestaan.
m Zet de POWER schakelaar op OFF en dan weer op
CAMERA. (p. 13)
• De accu is leeg.
m Gebruik een opgeladen accu. (p. 7)
De accu is snel leeg.
• De omgevingstemperatuur is te laag. (p. 88)
• De accu is niet volledig opgeladen.
m Laad de accu opnieuw. (p. 7)
• De accu is helemaal leeg en kan niet worden opgeladen.
m Gebruik een andere accu. (p. 28)
Bediening
Symptoom
START/STOP werkt niet
Oorzaak en/of oplossing
• De band is vastgekleefd aan de kop.
m Werp de cassette uit. (p. 11)
• De cassette is ten einde.
m Spoel de band terug of gebruik een nieuwe. (p. 24)
• De POWER schakelaar staat op PLAYER.
m Zet hem op CAMERA. (p. 12)
• Het nokje van de cassette is uitgeschoven (rood).
m Gebruik een nieuwe cassette of verschuif het nokje (p. 11)
De cassette kan niet uit de cassettehouder • De accu is leeg.
m Gebruik een opgeladen accu of de netspanningsadapter.
worden genomen.
(p. 7, 28)
De { en 6 indicatoren knipperen en geen • Er heeft zich condensvorming voorgedaan.
m Verwijder de cassette en laat de camcorder minstens een
enkele functie werkt, behalve het
uitwerpen van de cassette.
uur ongebruikt. (p. 94)
106
“CLOCK SET” verschijnt wanneer de
camcorder wordt aangezet.
• Stel de datum en de tijd terug. (p. 86)
De End Search functie werkt niet.
• U hebt niet opnieuw opgenomen nadat de cassette opnieuw
werd ingebracht.
• De cassette zonder cassettegeheugen wordt na het opnemen
uitgeworpen.
Problemen oplossen
Bediening
Symptoom
Oorzaak en/of oplossing
Bij het afspelen van een cassette is slechts
een zwak of helemaal geen geluid
hoorbaar.
• Het volume staat helemaal dicht.
m Open het LCD paneel en druk op VOL +. (p. 24)
• AUDIO MIX staat aan de ST2 kant in het menusysteem.
m Regel AUDIO MIX in het menusysteem (p. 81).
Het nieuwe geluid dat aan een cassette
werd toegevoegd, is niet hoorbaar.
• AUDIO MIX staat aan de ST1 kant in het menusysteem.
m Regel AUDIO MIX in het menusysteem (p. 81).
SteadyShot werkt niet.
• STEADYSHOT staat op OFF in het menusysteem.
m Zet op ON. (p. 59)
De opname stopt na enkele seconden.
• De START/STOP MODE schakelaar staat op 5SEC of
ANTI GROUND SHOOTING.
m Zet op
. (p. 17)
Autofocus werkt niet.
• Focus staat in de handmatige stand.
m Zet op autofocus. (p. 45)
• De opname-omstandigheden zijn niet geschikt voor
autofocus.
m Zet focus op manual om handmatig scherp te stellen.
(p. 44)
In-/uitvloeien werkt niet.
• De START/STOP MODE schakelaar staat op 5SEC of
ANTI GROUND SHOOTING.
m Zet op
. (p. 17)
• Er verschijnt een titel op het LCD scherm of in de
beeldzoeker.
m Wis de titel. (p. 37)
De titel verschijnt niet.
• TITLE DSPL staat op OFF in het menusysteem.
m Zet op ON in het menusysteem. (p. 33)
De titel wordt niet opgenomen.
• De cassette heeft geen cassettegeheugen.
m Gebruik een cassette met een cassettegeheugen. (p. 49)
• Het cassettegeheugen is vol.
m Wis een andere titel. (p. 53)
• De cassette is beveiligd tegen wissen.
m Verschuif de schakelaar zodat het rode gedeelte niet
zichtbaar is. (p. 52)
• In deze positie wordt niets opgenomen.
m Breng de titel aan in de opgenomen positie. (p. 49)
De cassettenaam wordt niet opgenomen.
• De cassette heeft geen cassettegeheugen.
m Gebruik een cassette met cassettegeheugen. (p. 56)
• Het cassettegeheugen is vol.
m Wis enkele titels. (p. 53)
• De cassette is beveiligd tegen wissen.
m Verschuif het wispreventienokje op de cassette zodat
het rode gedeelte niet zichtbaar is. (p. 58)
Date search werkt niet terwijl de
opnamedatum wordt weergegeven.
• De cassette heeft geen cassettegeheugen.
m Gebruik een cassette met cassettegeheugen. (p. 64)
• CM SEARCH staat op OFF in het menusysteem.
m Zet op ON. (p. 64)
Aanvullende informatie
• De POWER schakelaar staat op CAMERA of OFF.
m Zet hem op PLAYER. (p. 24)
• De cassette is ten einde.
m Spoel de cassette terug of gebruik een nieuwe. (p. 24)
Informations complémentaires
De band beweegt niet als een
bandtransportknop wordt ingedrukt.
Vervolg op de volgende bladzijde
107
Problemen oplossen
Bediening
Symptoom
Oorzaak en/of oplossing.
Title search werkt niet.
• De cassette heeft geen cassettegeheugen.
m Gebruik een cassette met cassettegeheugen. (p. 68)
• CM SEARCH staat op OFF in het menusysteem.
m Zet op ON. (p. 68)
• Er staat geen titel op de cassette.
m Breng titels aan. (p. 49)
De
indicator verschijnt niet bij gebruik
van een cassette met cassettegeheugen.
• De vergulde aansluiting op de cassette is vuil of stofferig.
m Reinig de vergulde aansluiting. (p. 84)
Date Search, Title Search of End Search
werkt niet.
• Er zit een blanco stuk in het begin of tussen opnamen.
(p. 82)
Beeld
Symptoom
108
Oorzaak en/of oplossing
Het beeld op de beeldzoeker is niet helder.
• De beeldzoekerlens is niet afgesteld.
m Stel de beeldzoekerlens af. (p. 13)
Er verschijnt een verticale streep wanneer
bijvoorbeeld een kaarsvlam tegen een
zwarte achtergrond wordt gefilmd.
• Het contrast tussen onderwerp en achtergrond is te
groot. De camcorder is niet defect.
m Verander van plaats.
Het beeld is “gestoord” of nauwelijks
zichtbaar.
• De videokoppen zijn misschien vuil.
m Reinig de koppen met de Sony DVM12CLreinigingscassette (niet meegeleverd). (p. 95)
De v indicator knippert op het LCD
scherm of in de beeldzoeker.
• De videokoppen zijn misschien vuil.
m Reinig de koppen met de Sony DVM12CLreinigingscassette (niet meegeleverd). (p. 95)
Het beeld is te helder of te donker.
• LCD BRIGHT is niet goed ingesteld.
m Regel de helderheid in het menusysteem (p. 18, 24)
Er verschijnt een verticale streep bij het
filmen van een zeer helder onderwerp.
• De camcorder is niet defect.
Het beeld verschijnt niet op het LCD
scherm of in de beeldzoeker.
• De ingebouwde fluorescentiebuis is versleten.
m Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Het beeld verschijnt niet in de beeldzoeker.
• Het LCD paneel is open.
m Sluit het LCD paneel.
In de beeldzoeker of op het LCD scherm
verschijnt een onbekend beeld.
• Als u de POWER schakelaar op CAMERA zet en na 10
minuten nog geen cassette is ingebracht, start de
camcorder automatisch de demonstratie als DEMO
MODE in het menusysteem op STBY/ON staat.
m Breng de cassette in en de demonstratie stopt. U kunt
de demonstratie afzetten. (p. 121)
Een beeld als “C:ππ:ππ” verschijnt op
het LCD scherm of in de beeldzoeker.
• De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd.
m Controleer de foutcode aan de hand van de codetabel
(p. 111)
Problemen oplossen
Andere
Symptoom
Oorzaak en/of oplossing
• Verwijder de DV kabel en sluit hem opnieuw aan.
De camcorder wordt warm.
• Als de camcorder gedurende lange tijd aan staat,
wordt hij warm. Dit is normaal.
De meegeleverde afstandsbediening werkt
niet.
• De infrarood stralen worden gehinderd.
m Verwijder het obstakel.
• De accu is niet aangebracht met de juiste polariteit.
m Plaats de accu met de juiste polariteit. (p. 120)
• De batterijen zijn leeg.
m Plaats nieuwe batterijen. (p. 120)
Er werkt geen enkele functie en toch staat
het toestel aan.
• Maak de stekker op de accu of de
netspanningsadapter los en sluit hem na ongeveer 1
minuut weer aan. Zet het toestel aan. Als de functies
nog altijd niet werken, druk dan met een puntig
voorwerp op de RESET toets (p. 114). (Als u op de
RESET knop drukt, worden alle instellingen met
inbegrip van datum en tijd teruggesteld.) (p. 86)
Netspanningsadapter
Oplossing
Het VTR/CAMERA of CHARGE lampje
licht niet op.
• Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem na
ongeveer 1 minuut weer in. (p. 7)
Het CHARGE lampje knippert.
• Raadpleeg de tabel op de volgende pagina.
Aanvullende informatie
Symptoom
Informations complémentaires
Bij montage met een DV kabel kan het
opnamebeeld niet worden gecontroleerd.
109
Problemen oplossen
Als het CHARGE lampje knippert
Raadpleeg het volgende overzicht.
Haal de accu van de
netspanningsadapter. Bevestig de accu
opnieuw.
Als het CHARGE lampje nog knippert
moet u een nieuwe accu aanbrengen.
Als het CHARGE lampje niet
opnieuw knippert
Als het CHARGE lampje oplicht en na
een tijdje weer dooft, is er geen
probleem. *
Als het CHARGE lampje opnieuw
knippert
ligt het probleem bij de
netspanningsadapter.
Als het CHARGE lampje niet
opnieuw knippert
Als het CHARGE lampje oplicht en na
een tijdje weer dooft, ligt het probleem
bij de eerst aangebrachte accu.
Raadpleeg uw Sony handelaar.
* Als u een accu gebruikt die nieuw is of die gedurende lange tijd niet werd gebruikt, kan het CHARGE lampje
knipperen wanneer hij de eerste maal wordt opgeladen. Dit is normaal. Laad de accu dan opnieuw.
110
Nederlands
Zelfdiagnosefunctie
De camcorder heeft een zelfdiagnosefunctie.
Als er iets mis is met de camcorder, verschijnt
een vijfcijferige waarschuwingscode (combinatie
van letters en cijfers) in de beeldzoeker of op het
LCD scherm. Als de waarschuwingscode
verschijnt, moet u de volgende tabel controleren.
De vijfcijferige code geeft een indicatie van de
huidige staat van de camcorder. De laatste twee
cijfers (ππ) verschillen volgens de staat van de
camcorder.
C:22:ππ
E:61:ππ
E:62:ππ
40min
40min
Zelfdiagnosescherm
•C:ππ:ππ
U kunt het probleem zelf
oplossen.
•E:ππ:ππ
Raadpleeg uw Sony handelaar.
Oorzaak en/of oplossing
•Er heeft zich condensvorming voorgedaan.
m Verwijder de cassette en laat de camcorder minstens een uur
ongebruikt. (p. 94)
•De videokoppen zijn vuil.
m Reinig de koppen met de Sony DVM12CL reinigingscassette
(niet meegeleverd). (p. 95)
•Er heeft zich een probleem voorgedaan dat hiervoor niet vermeld
staat maar dat u zelf kunt oplossen.
m Verwijder de cassette en breng ze opnieuw in, en bedien de
camcorder (p. 11)
m Trek de stekker uit het stopcontact of verwijder de accu. Breng
de spanningsbron opnieuw aan en bedien de camcorder.
•Er heeft zich een probleem voorgedaan dat u zelf niet kunt
oplossen.
m Wanneer u contact opneemt met uw Sony dealer of lokale
technische dienst van Sony moet u het vijfcijferige
servicenummer meedelen (voorbeeld: E:61:10).
Aanvullende informatie
C:31:ππ
C:32:ππ
STBY
C : 21: 00
Informations complémentaires
Vijfcijferige code
C:21:ππ
LCD scherm/beeldzoeker
Mocht het probleem hiermee nog niet zijn opgelost, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony dealer of
erkende werkplaats.
111
Français
Spécifications
Caméra vidéo
(caméscope)
Système
Système d’enregistrement vidéo
Deux têtes rotatives, balayage
hélicoïdal
Système d’enregistrement audio
Têtes rotatives, PCM
Quantification: 12 bits (Fs 32kHz,
stéréo 1, stéréo 2), 16 bits (Fs 48kHz,
stéréo 1)
Signal vidéo
Standards PAL couleur, normes
CCIR
Cassette utilisable
Minicassette DV avec logo
Vitesse de bande
SP: Environ 18,81 mm/s
LP: Environ 12,56 mm/s
Durée d’enregistrement/de
lecture
Mode SP: 1 heure (DVM60)
Mode LP: 1,5 heure (DVM60)
Temps d’avance rapide/de
rembobinage
Environ 2 min. 30 s (DVM60)
Système d’image
CCD (Capteur numérique
transistorisé 1/3")
Viseur
Electrique (couleur)
Objectif
Objectif à zoom électrique combiné,
40x (numérique), 10x (optique)
Distance focale
f = 4,0 à 40 mm
(38 à 380 mm en cas de conversion
en caméra fixe 35 mm)
F 1,8 – 2,6
Système TTL autofocus avec
système grand angle interne
Température de couleur
Auto
Eclairement minimal
3 lux à F 1,8
Plage d’éclairement
3 à 100.000 lux
Eclairement recommandé
Supérieur à 100 lux
Ecran LCD
Image
3,5 pouces en diagonale
72,4 x 50,4 mm
Affichage sur écran
Matrice active TN LCD/TFT
Nombre total de points
184,580 (839 x 220)
112
Connecteurs d’entrée et
sortie
Sortie S vidéo
Mini DIN à 4 broches
Signal de luminance : 1 Vcc, 75 Ω,
asymétrique, synchronisation
négative
Signal de chrominance : 0,3 Vcc,
75 Ω, asymétrique, synchronisation
négative
Sortie audio/vidéo
Miniprise AV, 1 Vcc, 75 Ω,
asymétrique, synchronisation
négative
327 mV, (à une impédance de sortie
supérieure à 47 kΩ)
Impédance de sortie inférieure à
2,2 kΩ/miniprise stéréo (ø 3,5 mm)
Sortie DV
Connecteur spécial à 4 broches
Prise pour casque d’écoute
Miniprise stéréo (ø 3,5 mm)
Entrée MIC
Miniprise stéréo (ø 3,5mm):
0,388mV, DC2,5V
Impédance d’entrée 6,8 kΩ
Entrée lLANC
Mini-miniprise stéréo (ø 2,5 mm)
LASER LINK
Vidéo/audio
Système de transmission spatial par
IR selon la norme EIAJ (Electric
Industries Association of Japan)
Onde porteuse audio
CaG : 4,3MHz
CaD : 4,8MHz
Généralités
Alimentation
7,2 V (batterie)
Consommation moyenne
3,9 W en prise de vues avec le
viseur
4,9 W en prise de vues avec l’écran
LCD
4,9 W en lecture avec LASER LINK
(le viseur et l’écran LCD étant
désactivés)
Température d’utilisation
0°C à 40°C
Température de stockage
–20°C à 60°C
Dimensions
Environ 76 x 82 x 136 mm
(l/h/p) à l’exclusion de la partie la
plus en saillie
Poids
Approx. 620 g sans batterie ni
cassette
Approx. 700 g avec une batterie NPF330, et une cassette DVM60
Approx. 730 g avec une batterie NPF550, et une cassette DVM60
Approx. 730 g avec une batterie
NP-F530, et une cassette DVM60
Microphone
Micro à condensateur d’électrets,
type stéréo
Haut-parleur
Haut-parleur dynamique
Accessoires fournis
Voir page 6.
Adaptateur secteur
Alimentation
110 à 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation
25 W
Tension de sortie
DC OUT: 8,4 V, 1,9 A en mode de
fonctionnement
Borne de recharge de la batterie:
8,4 V, 1,4 A en mode de recharge
Application
Batterie ion-lithium Sony NP-F330,
NP-F550, NP-F530
Température d’utilisation
0°C à 40°C
Température de stockage
–20°C à 60°C
Dimensions (Environ)
56 x 44 x 107 mm (l/h/p)
Poids (Approx.)
190 g
La conception et les spécifications
sont sujettes à modifications sans
préavis.
Nederlands
Technische gegevens
Video camera
recorder
Systeem
Beeld
3,5 inch diagonaal gemeten
72,4 x 50,4 mm
Schermdisplay
TN LCD/TFT active matrix method
Aantal beeldpunten
184.580 (839 x 220)
Video/Audio
IR space transmission system
conform EIAJ (Electric Industries
Association of Japan)
Audiodrager
LK:4,3 MHz
RK:4,8 MHz
Algemeen
Spanningsvereisten
7,2 V (accu ingang)
Gemiddeld stroomverbruik
3,9 W bij opname met de
beeldzoeker
4,9 W bij opname met het LCD
scherm
4,9 W bij opname met LASER LINK
(beeldzoeker en LCD
uitgeschakeld)
Gebruikstemperatuur
0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot 60°C
Afmetingen
Ong. 76 x 82 x 136 mm
(b/h/d) het verst uitspringende
gedeelte niet meegerekend
Netspanningsadapter
Voedingsvereisten
110 tot 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik
25 W
Uitgangsspanning
DC OUT: 8,4 V, 1,9 A bij werking
Batterijlaadaansluiting: 8,4 V, 1,4 A
bij lading
Toepassing
Sony accu NP-F330, NP-F550 en
NP-F530 van het lithiumiontype
Gebruikstemperatuur
0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot 60°C
Afmetingen (bij benadering)
56 x 44 x 107 mm (b/h/d)
Gewicht (bij benadering)
190 g
Aanvullende informatie
LCD scherm
LASER LINK
Gewicht
Ong. 620 g zonder accu en cassette
Ong. 700 g met accu NP-F330, en
cassette DVM60
Ong. 730 g met accu NP-F550, en
cassette DVM60
Ong. 730g met accu NP-F530, en
cassette DVM60
Microfoon
Electret condenser microfoon,
stereo type
Luidspreker
Dynamische luidspreker
Meegeleverde toebehoren
Zie pagina 6.
Informations complémentaires
Video-opnamesysteem
Twee draaiende koppen, helical
scanning-systeem
Audio-opnamesysteem
Draaiende koppen, PCM-systeem
Kwantisering: 12bits (Fs 32kHz,
stereo 1, stereo 2), 16bits (Fs 48kHz,
stereo)
Videosignaal
PAL-kleuren, CCIR-normen
Bruikbare cassette
Mini DV cassette met logo
Bandsnelheid
SP: ong. 18,81 mm/s
LP: ong. 12,56 mm/s
Opname-/weergaveduur
SP mode: 1 uur (DVM60)
LP mode: 1,5 uur (DVM60)
Snel vooruit/terugspoeltijd
Ong. 2 min. 30 s (DVM60)
Beeldsysteem
CCD (Charge Coupled Device
1/3”)
Beeldzoeker
Elektronische beeldzoeker (kleur)
Lens
Gecombineerde power zoom lens,
40x (digitaal), 10x (optisch)
Brandpuntsafstand
f = 4,0 tot 40 mm
(38 tot 380 mm bij gebruik als
35 mm camera)
F 1,8 – 2,6
TTL autofocus system inner focus
wide macro system
Kleurtemperatuur
Auto
Minimale belichting
3 lux bij F 1,8
Belichtingsbereik
3 tot 100.000 lux
Aanbevolen belichting
Meer dan 100 lux
S video uitgang
4-pins mini DIN
Luminantiesignaal: 1 Vp-p, 75 Ω,
ongebalanceerd, negatieve sync
Chrominantiesignaal: 0,3 Vp-p,
75 Ω, ongebalanceerd
Audio/Video uitgang
Speciale mini-aansluiting, 1 Vp-p,
75 Ω, ongebalanceerd, negatieve
sync
327 mV, (bij een
uitgangsimpedantie van meer dan
47 kΩ)
Uitgangsimpedantie minder dan
2,2 kΩ/Stereo mini-aansluiting
(ø 3,5 mm)
DV uitgang
Speciale 4-pins stekker
Hoofdtelefoonaansluiting
Stereo mini-aansluiting (ø 3,5 mm)
MIC ingang
Stereo mini-aansluiting
(ø 3,5mm): 0,388mV, DC2,5V
Ingangsimpedantie 6,8 kΩ
lLANC aansluiting
Stereo mini-mini-aansluiting (ø 2,5
mm)
Wijzigingen in ontwerp en
technische gegevens voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving.
Aansluitingen
113
Identification des
composants
1
2
Onderdelen
4
5
6
[a]
[b]
FADER
BACK
LIGHT
7
3
EXPOSURE
FOCUS
1 Levier de réglage du viseur (p. 13)
1 Regelhendel beeldzoekerlens (p. 13)
2 Touche RESET (p. 103)
2 RESET toets (p. 103)
3 Molette de commande (p. 30)
3 Regelknop (p. 30)
4 Touche PHOTO (p. 38)
4 PHOTO toets (p. 38)
5 Touche START/STOP (p. 12)
5 START/STOP toets (p. 12)
6 Commutateur POWER (p. 12, 24)
6 POWER schakelaar (p. 12, 24)
7 Fenêtre d’affichage pour les touches de
commande
[a] Lorsque le commutateur POWER est
réglé sur PLAYER
Touche 0 (rembobinage) (p. 23)
Touche ) (avance rapide) (p. 23)
Touche ( (lecture) (p. 23)
Touche p (stop) (p. 23)
Touche P (pause) (p. 24)
7 Uitleesvenster voor bedieningstoetsen
[a] Als de POWER schakelaar op PLAYER
staat
0 (terugspoel) toets (p. 23)
) (snel vooruit) toets (p. 23)
( (weergave) toets (p. 23)
p (stop) toets (p. 23)
P (pauze) toets (p. 24)
[b] Lorsque le commutateur POWER est
réglé sur CAMERA
Touche FADER (p. 35)
Touche BACK LIGHT (p. 37)
Touche EXPOSURE
Touche FOCUS (p. 19)
114
[b] Als de POWER schakelaar op CAMERA
staat
FADER toets (p. 35)
BACK LIGHT toets (p. 37)
EXPOSURE toets
FOCUS toets (p. 19)
Identification des
composants
Onderdelen
8
!£
9
!¢
!∞
!§
0
!¶
!™
8 LCD scherm (p. 18, 24)
9 Touche VOL (volume) (p. 24)
9 VOL (volume) toets (p. 24)
0 Touche OPEN (p. 18)
0 OPEN toets (p. 18)
!¡ Touche DISPLAY (p. 25)
!¡ DISPLAY toets (p. 25)
!™ Touche END SEARCH (p. 27)
!™ END SEARCH toets (p. 27)
!£ Viseur (p. 13)
!£ Beeldzoeker (p. 13)
!¢ Touche TITLE (p. 50, 54)
!¢ TITLE toets (p. 50, 54)
!∞ Commutateur START/STOP MODE (p. 17)
!∞ START/STOP MODE schakelaar (p. 17)
!§ Touche MENU (p. 30)
!§ MENU toets (p. 30)
!¶ Levier de dégagement OPEN (BATT) (p. 10)
!¶ OPEN (BATT) vrijmaakhendel (p. 10)
Aanvullende informatie
8 Ecran LCD (p. 18, 24)
Informations complémentaires
!¡
115
Identification des
composants
Onderdelen
!•
!ª
@º
@¡
@™
@£
@∞
@¢
!• Compartiment à cassette (p. 11)
!• Cassettehouder (p. 11)
!ª Crochet pour la bandoulière (p. 120)
!ª Haakje voor schouderriem (p. 120)
@º Commutateur du zoom motorisé (p. 15)
@º Power zoom schakelaar (p. 15)
@¡ Prise pour casque d’écoute 2 (p. 25)
@¡ 2 hoofdtelefoonaansluitingen (p. 25)
@™ Commutateur EJECT (p. 11)
@™ EJECT schakelaar (p. 11)
@£ Couvercle de la cassette (p. 11)
@£ Cassettedeksel (p. 11)
@¢ Sangle de maintien (p. 22)
@¢ Polsband (p. 22)
@∞ Témoin d’enregistrement/batterie
@∞ Opname-/batterijcontrolelamp
116
Identification des
composants
Onderdelen
#º
@§
#¡
@¶
#™
@•
#£
Informations complémentaires
@ª
@§ LANC l control aansluiting
l staat voor Local Application Control Bus
System. De l aansluiting dient om het
bandtransport van video-apparatuur en de
toestellen die erop zijn aangesloten te
bedienen. Deze aansluiting heeft dezelfde
functie als CONTROL L of REMOTE.
@¶ Crochet pour la bandoulière (p. 120)
@• Stand
@• Support
@ª Statiefgat (p. 23)
Controleer of de schroef van het statief niet
langer is dan 6,5 mm. Als dat niet zo is, kan
het statief niet stevig worden bevestigd en
kan de camcorder zelfs worden beschadigd.
@ª Logement du trépied (p. 23)
Assurez-vous que la vis du pied ne dépasse
pas 6,5 mm (9/32 po). Sinon, vous ne pourrez
pas fixer le pied convenablement et la vis
pourrait endommager le caméscope.
#º Prise AUDIO/VIDEO OUT (p. 61)
Aanvullende informatie
@§ Prise de commande LANC l
Le symbole l signifie Local Application
Control Bus System. La prise de commande
l sert à commander le défilement de la
bande magnétique de l’appareil vidéo et des
périphériques qui lui sont raccordés. Cette
prise remplit la même fonction que les
connecteurs identifiés par CONTROL L ou
REMOTE.
@¶ Haakje voor schouderriem (p. 120)
#º AUDIO/VIDEO OUT aansluiting (p. 61)
#¡ DV OUT aansluiting (p. 77)
#¡ Prise DV OUT (p. 77)
Ce symbole “i.LINK” est une marque
commerciale de Sony Corporation et indique
que ce produit est conforme aux
spécifications IEEE 1394-1995 et à leurs
modifications.
La prise DV OUT est compatible avec i.LINK.
#™ Prise S VIDEO OUT (p. 39, 61, 78)
#£ Prise MIC (PLUG IN POWER) (p. 81)
Branchez sur cette prise un microphone
externe (non fourni). Cette prise accepte
également les microphones “auto-alimentés”.
Dit “i.LINK” logo is een handelsmerk van
Sony Corporation en geeft aan dat dit
product beantwoordt aan de IEEE 1394-1995
specificaties en aanpassingen.
De DV OUT aansluiting is i.LINK compatibel.
#™ S VIDEO OUT aansluiting (p. 39, 61, 78)
#£ MIC aansluiting (PLUG IN POWER) (p. 81)
Sluit een externe microfoon aan (niet
meegeleverd). Deze aansluiting is ook
geschikt voor een microfoon met voeding.
117
Identification des
composants
Onderdelen
#¢
#¶
#∞
#•
#§
#¢ Touche LASER LINK (p. 62)
#¢ LASER LINK toets (p. 62)
#∞ Emetteur Laser Link (p. 62)
#∞ Laser Link zender (p. 62)
#§ Microphone
#§ Microfoon
#¶ Haut-parleur
#¶ Luidspreker
#• Capteur de télécommande (p. 120)
#• Afstandsbedieningssensor (p. 120)
118
Identification des
composants
Onderdelen
Télécommande
Afstandsbediening
Les touches qui portent le même nom sur la
télécommande et sur le caméscope remplissent la
même fonction.
De toetsen met dezelfde naam op de
afstandsbediening als op de camcorder hebben
dezelfde functie.
!¡
!º
9
8
7
6
1 PHOTO toets (p. 38)
2 Touche DISPLAY (p. 25)
2 DISPLAY toets (p. 25)
3 Touche SEARCH MODE (p. 64, 68, 70)
3 SEARCH MODE toets (p. 64, 68, 70)
4 Touches =/+ (p. 64, 68, 70)
4 =/+ toetsen (p. 64, 68, 70)
5 Touches de défilement de la bande (p. 24)
5 Bandtransporttoetsen (p. 24)
6 Touche AUDIO DUB (p.80)
6 AUDIO DUB toets (p.80)
7 Touche DATA CODE (p. 76)
7 DATA CODE toets (p. 76)
8 Touche du zoom électrique (p. 15)
8 Power zoom toets (p. 15)
9 Touche START/STOP (p. 12)
9 START/STOP toets (p. 12)
0 Emetteur
Mettez le caméscope sous tension et orientez
la télécommande vers le capteur du
caméscope pour pouvoir l’exploiter.
0 Zender
Richt deze na het aanschakelen van de
camcorder op de afstandsbedieningssensor
om de camcorder te bedienen.
!¡ Touche ZERO SET MEMORY (p. 74)
!¡ ZERO SET MEMORY toets (p. 74)
Aanvullende informatie
1 Touche PHOTO (p. 38)
Informations complémentaires
1
2
3
4
5
119
Identification des
composants
Onderdelen
Préparation de la télécommande
Pour utiliser la télécommande, vous devez
introduire deux piles R6 (AA). Utilisez les piles
R6 (AA) fournies.
(1) Retirez le couvercle du compartiment à piles
de la télécommande.
(2) Introduisez les deux piles R6 (AA) en
respectant la polarité.
(3) Remettez en place le couvercle du
compartiment à piles.
1
2
Remarque sur l’autonomie des piles
Les piles de la télécommande durent environ 6
mois dans des conditions normales d’utilisation.
Quand elles sont faibles ou épuisées, la
télécommande ne fonctionne plus.
Pour éviter les dommages dus à une fuite
éventuelle des piles
Retirez les piles lorsque vous prévoyez de ne
plus utiliser la télécommande pendant un certain
temps.
De afstandsbediening gebruiksklaar
maken
Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken,
moet u twee R6 (formaat AA) batterijen plaatsen.
Gebruik hiervoor de meegeleverde R6 (formaat
AA) batterijen.
(1) Verwijder het batterijdeksel van de
afstandsbediening.
(2) Plaats beide R6 (formaat AA) batterijen met
de juiste polariteit.
(3) Plaats het batterijdeksel terug op de
afstandsbediening.
3
Opmerking betreffende de levensduur van de
batterijen
In normale omstandigheden gaan de batterijen in
de afstandsbediening ongeveer 6 maanden mee.
Als de batterijen uitgeput of leeg raken, werkt de
afstandsbediening niet meer.
Om beschadiging door lekkende batterijen te
voorkomen
Verwijder de batterijen wanneer u de
afstandsbediening gedurende lange tijd niet zult
gebruiken.
Orientation de la télécommande
Dirigez la télécommande vers le capteur
infrarouge.
La plage de fonctionnement de la télécommande
est de 5 m environ à l’intérieur. En fonction de
l’angle, il est possible que la télécommande
n’active pas le caméscope.
120
Richten van de afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op de sensor.
Binnen bedraagt het werkingsbereik van de
afstandsbediening ongeveer 5 m. In een bepaalde
hoek kan de afstandsbediening de camcorder
niet bedienen.
Identification des
composants
Onderdelen
Fixation de la bandoulière
Attachez la bandoulière fournie aux crochets
pour bandoulière.
2
De schouderriem bevestigen
Bevestig de meegeleverde schouderriem aan de
haken voor de schouderriem
3
Aanvullende informatie
1
Opmerkingen betreffende de
afstandsbediening
•Houd de afstandsbedieningssensor uit de buurt
van sterke lichtbronnen zoals direct zonlicht of
verlichting, zoniet kan de afstandsbediening
niet werken.
•Zorg ervoor dat er zich tussen de
afstandsbedieningssensor en de
afstandsbediening geen obstakel bevindt.
•Deze camcorder werkt in bedieningsstand VTR
2. De bedieningsstanden (1, 2 en 3) dienen om
deze camcorder te onderscheiden van andere
Sony-videorecorders zodat geen
bedieningsfouten kunnen ontstaan. Wanneer u
over nog een andere Sony-videorecorder met
bedieningsstand VTR 2 beschikt, dan raden wij
u aan de bedieningsstand te wijzigen of de
sensor van de videorecorder af te dekken met
zwart papier.
Informations complémentaires
Remarques sur la télécommande
•Eloignez le capteur de télécommande de toute
source lumineuse puissante telle que la lumière
directe du soleil ou un éclairage puissant, sinon
il se peut que la télécommande ne fonctionne
pas correctement.
•Assurez-vous qu’il n’y a aucun obstacle entre le
capteur de télécommande et la télécommande.
•Ce caméscope fonctionne en mode de
télécommande VTR 2. Les autres modes de
télécommande (1, 2 et 3) servent à distinguer ce
caméscope des autres magnétoscopes Sony afin
d’éviter un mauvais fonctionnement des
télécommandes. Si vous utilisez un autre
magnétoscope Sony VTR 2, nous vous
recommandons de changer le mode de
télécommande ou de masquer le capteur
infrarouge du magnétoscope avec du papier
noir.
121
Identification des
composants
Onderdelen
Indicateurs des composants
Werkingsindicatoren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!º
!¡
W
M FADER
16:9WIDE
SOLARIZE
STBY
0:12:34
40min
ZERO SET
MEMORY
PHOTO REC END SEARCH
T
VOL
16BIT
50min
!™
!£
!¢
!∞
!§
!¶
!•
!ª
@º
@¡
1 Indicateur de mode miroir (p. 20)
1 Spiegelstandindicator (p. 20)
2 Indicateur de zoom (p. 16) /Indicateur
d’exposition (p. 48)
2 Zoom indicator (p. 16) /Belichtingsindicator
(p. 48)
3 Indicateur de mise au point manuelle/infini
(p. 45)
3 Manual focus/Infinity indicator (p. 45)
4 Indicateur PROGRAM AE (p. 45)
5 Indicateur SteadyShot (p. 59)
6 Indicateur BACK LIGHT (p. 35)
7 Indicateur FADER (p. 36)
8 Indicateur 16:9WIDE (p. 40)
9 Indicateur PICTURE EFFECT (p. 47)
0 Indicateurs d’avertissement (p. 122)
!¡ Indicateur VOL (volume) (p. 24)
!™ Indicateur de mémoire de cassette (p. 4)
!£ Indicateur de mode d’enregistrement (p. 12)
122
4 PROGRAM AE indicator (p. 45)
5 SteadyShot indicator (p. 59)
6 BACK LIGHT indicator (p. 35)
7 FADER indicator (p. 36)
8 16:9WIDE indicator (p. 40)
9 PICTURE EFFECT indicator (p. 47)
0 Waarschuwingsindicatoren (p. 122)
!¡ VOL (volume) indicator (p. 24)
!™ Cassettegeheugenindicator (p. 4)
!£ Opnamestandindicator (p. 12)
Identification des
composants
!¢ Indicateur de mode de veille
d’enregistrement (p. 13)/ Indicateur de
mode de transport de bande
!∞ Indicateur de code temporel (p. 14)/
Indicateur d’autodiagnostic (p. 105)
!§ Indicateur de bande restante (p. 15)
Onderdelen
!¢ Opnamewachtstandindicator (p. 13)/
Bandtransportstandindicator
!∞ Tijdcode-indicator (p. 14)/Zelfdiagnoseindicator (p. 111)
!§ Restbandindicator (p. 15)
!• Indicateur END SEARCH (p. 27)
!• END SEARCH indicator (p. 27)
!ª Indicateur PHOTO REC (p. 38)
!ª PHOTO REC indicator (p. 38)
@º Indicateur de mode audio (p. 81)
@º Audio mode indicator (p. 81)
@¡ Indicateur de charge résiduelle de la
batterie (p. 89)/Indicateur de durée restante
en minutes
@¡ Restladingsindicator (p. 89)/
Restladingsindicator in minuten
Pour visionner la démonstration
De demonstratie bekijken
Vous pouvez visualiser une brève démonstration
d’images intégrant des effets spéciaux. Si la
démonstration apparaît lorsque vous mettez
votre caméscope pour la première fois sous
tension, quittez le mode de démonstration pour
pouvoir utiliser votre caméscope.
U kunt een korte demonstratie van speciale
beeldeffecten bekijken. Als de demonstratie
begint wanneer u de camcorder voor het eerst
aanzet, moet u de demo mode desactiveren
alvorens u de camcorder kunt gebruiken.
Pour activer le mode de démonstration
(1) Ejectez la cassette et réglez le commutateur
POWER sur PLAYER.
(2) Tout en maintenant ( enfoncé, réglez le
commutateur POWER sur CAMERA. La
démonstration démarre. La démonstration
s’arrête lorsque vous introduisez une cassette.
Attention que, une fois que vous activez le mode
de démonstration, ce mode reste activé tant que
la batterie rechargeable au vanadium est
installée. La démonstration démarre
automatiquement 10 minutes après que vous
réglez le commutateur POWER sur CAMERA et
après que vous avez éjecté la cassette.
Pour désactiver le mode de démonstration
(1) Réglez le commutateur POWER sur PLAYER.
(2) Tout en maintenant p enfoncé, réglez le
commutateur POWER sur CAMERA.
De demo mode activeren
(1) Werp de cassette uit en zet de POWER
schakelaar op PLAYER.
(2) Druk op ( en zet de POWER schakelaar op
CAMERA. De demonstratie begint. De
demonstratie stopt wanneer u de cassette
inbrengt.
Merk op dat de demo mode geactiveerd blijft
zolang de oplaadbare vanadiumbatterij is
aangebracht. Daarom start de demonstratie
automatisch 10 minuten nadat u de POWER
schakelaar op CAMERA hebt gezet en de cassette
is uitgeworpen.
Aanvullende informatie
!¶ ZERO SET MEMORY indicator (p. 74)/Photo
capture indicator (p. 38)
Informations complémentaires
!¶ Indicateur ZERO SET MEMORY (p. 74)/
Indicateur de saisie photo (p. 38)
De demo mode desactiveren
(1) Zet de POWER schakelaar op PLAYER.
(2) Druk op p en zet de POWER schakelaar op
CAMERA.
123
Indicateurs
d’avertissement
Waarschuwingsindicatoren
Si des indicateurs clignotent sur l’écran LCD ou
dans le viseur, ou si des messages
d’avertissement apparaissent dans la fenêtre
d’affichage, vérifiez ceci :
: Vous entendez le bip sonore retentir lorsque
BEEP est réglé sur ON dans le menu système.
2
1
Wanneer indicatoren op het LCD scherm of in de
beeldzoeker of een waarschuwingslampje op de
camcorder knipperen, moet u het volgende
controleren:
: u hoort een pieptoon wanneer BEEP in het
menusysteem is ingesteld op ON.
5min
3
0min
0min
4
5
6
7
8
9
C : 31: 10
!º
!¡
!™
1 La batterie est faible ou à plat.
Clignotement lent : la batterie est faible.
Clignotement rapide : la batterie est à plat.
Suivant les conditions, il se peut que
l’indicateur i clignote, même s’il reste de 5 à
10 minutes.
1 De batterij is zwak of leeg.
Knippert traag: de batterij is bijna leeg.
Knippert snel: de batterij is leeg.
Afhankelijk van de omstandigheden kan de
i indicator knipperen, ook al resten er nog 5
tot 10 minuten.
2 La cassette arrive en fin de bande.
Le clignotement est lent.
2 De band is bijna ten einde.
Knippert traag.
3 La cassette est arrivée en fin de bande.
Le clignotement devient plus rapide.
3 De band is ten einde.
Knippert snel.
124
Indicateurs d’avertissement
Waarschuwingsindicatoren
4 Il n’y a pas de cassette dans le caméscope.
4 Er is geen cassette ingelegd.
5 L’onglet de la cassette laisse apparaître la
portion rouge.
5 Het nokje op de cassette is uitgeschoven
(rood).
6 De l’humidité s’est condensée (p. 94).
6 Er is sprake van condensvorming (p. 94)
7 Il se peut que les têtes vidéo soient
encrassées.
(p. 95)
7 De videokoppen zijn wellicht vuil. (p. 95)
9 La fonction d’auto-diagnostic s’est
déclenchée.
Utilisez la fonction d’auto-diagnostic (p.105).
Si l’écran ne s’affiche pas, consultez votre
revendeur Sony ou un centre de service aprèsvente Sony agréé.
!¡ La cassette ne comporte pas de mémoire
de cassette. (p. 4)
!™ Une autre défaillance s’est produite.
Ejectez la cassette. Si l’affichage ne disparaît
pas, mettez le caméscope hors tension et
retirez la batterie. Ensuite, remettez la batterie
en place et allumez de nouveau le caméscope.
Si l’affichage est toujours présent, adressezvous à votre revendeur Sony ou à un centre
de service après-vente agréé Sony.
0 De accu is niet van het “InfoLITHIUM” type.
!¡ De cassette heeft geen geheugen. (p. 4)
!™ Er is een ander probleem.
Werp de cassette uit. Als het scherm niet
verdwijnt, zet de camcorder dan af en
verwijder de accu. Plaats de accu dan
opnieuw en zet de camcorder weer aan. Als
het scherm nog steeds niet verdwijnt, neem
dan contact op met uw Sony dealer of een
erkende Sony werkplaats bij u in de buurt.
Aanvullende informatie
0 La batterie n’est pas de type
“InfoLITHIUM”.
9 De zelfdiagnosefunctie werkt.
Werp de cassette uit, zet het toestel af en
neem contact op met uw Sony handelaar.
Informations complémentaires
8 L’horloge n’est pas réglée.
Si ce message apparaît alors que vous avez
réglé la date et l’heure, cela signifie que la pile
au vanadium-lithium est déchargée. Chargez
la pile au vanadium-lithium. (p. 85)
8 De klok is niet ingesteld.
Als dit bericht verschijnt terwijl u de datum
en de tijd hebt ingesteld, is de vanadiumlithiumbatterij leeg. Laad de vanadiumlithiumbatterij. (p. 85)
125
Index
A, B
F, G, H
O, P, Q
Balayage photo ........................... 69
Batterie de voiture ..................... 29
BEEP ...................................... 14, 31
FADER ........................................ 36
FOCUS ......................................... 45
Fonction d’auto-diagnostic .... 105
Fondu enchaîné d’entrée/sortie .. 36
Format DV .................................. 61
Pause de lecture ......................... 25
PHOTO ....................................... 38
PROGRAM AE ........................... 42
C
Câble de connexion DV ............ 77
Charge complète .......................... 7
Charge de la batterie ................... 7
Charge de la pile au vanadiumlithium ...................................... 85
Charge normale ........................... 7
Code de date ............................... 75
Code temporel ............................ 14
Commutateur START/STOP
MODE ...................................... 17
Condensation d’humidité ........ 94
COPY INHIBIT .......................... 83
D, E
Dégagement de la batterie ........ 10
Démonstration ......................... 121
DISPLAY ..................................... 25
Doublage audio .......................... 79
DV OUT ...................................... 77
EJECT .......................................... 11
END SEARCH ............................ 27
Exposition ................................... 48
126
I, J, K, L
i .LINK ....................................... 117
Identification d’une cassette .... 56
Indicateur de bande restante ... 15
Indicateur de charge résiduelle
de la batterie ............................ 89
InfoLITHIUM ............................. 90
LASER LINK .............................. 62
LCD BRIGHT ....................... 18, 31
Lecture sur un téléviseur .......... 61
M, N
Mémoire de cassette .................... 4
Menu système ............................ 30
Mise au point manuelle ............ 44
Mode audio ................................ 83
Mode de veille ............................ 13
Mode élargi ................................. 40
Mode LP ...................................... 14
Mode SP ...................................... 14
Mode miroir ............................... 20
Montage ...................................... 76
Montage du trépied ................... 23
Nettoyage des têtes vidéo ........ 95
R
Raccordement ....................... 61, 77
Recherche de date ...................... 64
Recherche de photo ................... 69
Recherche de titre ...................... 67
Réglage de l’horloge .................. 86
S
Sources d’alimentation ............. 28
SteadyShot .................................. 59
Système couleur de télévision
............................................... 4, 99
T, U, V
Télécommande ......................... 119
Titre (création) ............................ 54
Titre (incrustation) ..................... 49
VOL (volume) ........................... 24
W, X, Y, Z
ZERO SET MEMORY ................ 74
Zoom ........................................... 15
Zoom motorisé ........................... 15
Zoom numérique ....................... 15
Index
A, B
F, G, H
R, S
Aansluiting ........................... 61, 77
Accu laden .................................... 7
Accu verwijderen ....................... 10
Afstandsbediening .................. 119
Audio mode ................................ 83
Autobatterij ................................. 29
BEEP ...................................... 14, 31
Belichting .................................... 48
FADER ........................................ 36
FOCUS ......................................... 45
Geluid kopiëren ......................... 79
Handmatig scherpstellen ......... 44
Restbandindicator ..................... 15
Restladingsindicator ................. 89
SP mode ...................................... 14
Spanningsbronnen ..................... 28
Spiegelstand ............................... 20
START/STOP MODE schakelaar
................................................... 17
Statief bevestigen ....................... 23
SteadyShot .................................. 59
I, J, K, L
Cassettegeheugen ........................ 4
Cassettes benoemen .................. 56
Condensvorming ....................... 94
COPY INHIBIT .......................... 83
i .LINK ....................................... 117
InfoLITHIUM ............................. 90
Invloeien/uitvloeien ................. 36
Kleursysteem .......................... 4, 99
Klok gelijkzetten ........................ 86
LASER LINK .............................. 62
LCD BRIGHT ....................... 18, 31
LP mode ...................................... 14
D, E
M, N
Datacode ..................................... 75
Date search ................................. 64
Demo ......................................... 121
Digital zoom ............................... 15
DISPLAY ..................................... 25
DV formaat ................................. 61
DV OUT ...................................... 77
DV kabel ..................................... 77
EJECT .......................................... 11
END SEARCH ............................ 27
Maximale lading .......................... 7
Menusysteem ............................. 30
Monteren ..................................... 76
Normale lading ............................ 7
Tijdcode ....................................... 14
Titel (aanbrengen) ..................... 49
Titel (maken) .............................. 54
Title search .................................. 67
Vanadium-lithiumbatterij laden
................................................... 85
Videokoppen reinigen .............. 95
VOL (volume) ........................... 24
Wachtstand ................................. 13
P
W, X, Y, Z
C
Weergave op een TV ................. 61
Weergavepauze ......................... 25
Wide TV mode ........................... 40
Zelfdiagnosefunctie ................. 111
ZERO SET MEMORY ................ 74
Zoom ........................................... 15
Informations complémentaires / Aanvullende informatie
Photo search ............................... 69
Photo scan ................................... 69
PHOTO ....................................... 38
Power zoom ................................ 15
PROGRAM AE ........................... 42
T, U, V
127
Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF

advertising