Sony | CCD-TRV95E | Sony CCD-TRV95E Mode d’emploi

3-862-053-43 (1)
Video Camera
Recorder
Mode d’emploi
Avant la mise en service de cet appareil, prière de lire attentivement le mode
d’emploi et de le conserver pour toute référence future.
Gebruiksaanwijzing
Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de
gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor
eventuele naslag.
CCD-TRV95E
©1998 by Sony Corporation
Français
Nederlands
Bienvenue!
Welkom!
Félicitations pour l’achat de ce camescope
Handycam VisionTM Sony. Il vous permettra de
saisir des moments précieux de la vie et vous
garantira une image et un son de très grande
qualité.
Le camescope Handycam Vision présente de
nombreuses fonctions élaborées, mais il est facile
de s’en servir. Très vite, vous serez à même de
produire vos propres vidéogrammes que vous
regarderez encore avec plaisir dans les années à
venir.
Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Sony
Handycam VisionTM videocamera/recorder. Met
uw Handycam Vision “camcorder” kunt u alle
amusante voorvallen of dierbare momenten in ‘t
leven natuurgetrouw registreren, in fraai helder
beeld en geluid. Uw Handycam Vision biedt vele
geavanceerde functies, maar is desondanks
bijzonder eenvoudig te bedienen. Hiermee kunt
u in zeer korte tijd videoproducties van
uitstekende kwaliteit samenstellen, waar u
jarenlang van zult kunnen genieten.
AVERTISSEMENT
WAARSCHUWING
Pour éviter tout risque d’incendie ou de
décharge électrique, ne pas exposer cet
appareil à la pluie ou à l’humidité.
Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht,
om gevaar voor brand of een elektrische schok
te voorkomen.
Pour éviter tout risque de décharge électrique,
ne pas ouvrir le coffret de cet appareil et ne
confier son entretien qu’à une personne
qualifiée.
Open om dezelfde reden ook niet de
behuizing.
Laat reparaties aan de erkende vakhandel
over.
Bij dit produkt zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
2
Français
Table des matières
Avant de commencer
Comment utiliser ce manuel ................................. 5
Vérification des accessoires fournis ..................... 6
Préparatifs
Mise en place et recharge de la batterie .............. 7
Mise en place d’une cassette ............................... 12
Opérations de base
Prise de vues .......................................................... 13
Utilisation du zoom ........................................... 16
Sélection du mode d’enregistrement START/
STOP ................................................................. 17
Prise de vues avec l’écran LCD ........................ 18
Contrôle de la prise de vues par le sujet (mode
Miroir) ............................................................... 19
Conseils pour une meilleure prise de vues ....... 20
Contrôle de l’image enregistrée ......................... 22
Lecture d’une cassette .......................................... 24
Recherche de la fin d’un enregistrement .......... 29
Opérations avancées
Utilisation d’autres sources d’alimentation ...... 30
Utilisation du courant secteur .......................... 30
Changement des réglages de modes ................. 32
– Prise de vues –
Prise de vues à contre-jour .................................. 38
Utilisation du fondu ............................................. 39
Prise de vues nocturne ......................................... 42
Enregistrement de photos ................................... 43
Utilisation du mode grand écran ....................... 45
Utilisation de l’exposition automatique ............ 47
Incrustation d’une image fixe dans une image
animée ................................................................. 49
Enregistrement d’une série d’images fixes ....... 50
Remplacement d’une partie lumineuse d’une
image fixe par une image animée .................... 51
Addition d’une image résiduelle ....................... 53
Utilisation de l’obturateur lent ........................... 54
Simulation de l’atmosphère d’un vieux film .... 55
Mise au point manuelle ....................................... 56
Utilisation d’effets picturaux .............................. 58
Réglage de l’exposition ........................................ 60
Incrustation d’un titre .......................................... 62
Création de titres personnalisés ......................... 64
Insertion d’une scène au milieu d’un
enregistrement ................................................... 65
Enregistrement de la date/heure ....................... 67
Optimisation des conditions d’enregistrement
........................................................................... 68
Mise hors service du stabilisateur ...................... 69
– Lecture et montage –
Visionnage sur un téléviseur .............................. 70
Addition d’effets numériques lors de la lecture
........................................................................... 72
Recherche d’un passage d’après la date
d’enregistrement ................................................ 73
Retour à un point mémorisé d’un enregistrement
........................................................................... 75
Localisation d’un repère ...................................... 76
Inscription du code temporel RC sur une cassette
enregistrée ........................................................... 81
Montage sur une autre cassette .......................... 83
Informations complémentaires
Remplacement de la pile au lithium du
camescope ........................................................... 84
Réglage de la date et de l’heure .......................... 86
Réglage de l’horloge par le décalage horaire ... 87
Cassettes utilisables et modes de lecture .......... 88
Utilisation optimale de la batterie
rechargeable ........................................................ 90
Entretien et précautions ....................................... 94
Utilisation du camescope à l’étranger ............... 98
Guide de dépannage ............................................ 99
Affichage d’autodiagnostic ............................... 105
Spécifications ....................................................... 107
Nomenclature ...................................................... 109
Indicateurs d’avertissement .............................. 119
Index ..................................................................... dos
3
Nederlands
Inhoudsopgave
Voor ingebruikname
Overzicht en wenken vooraf ................................. 5
Controleren van het bijgeleverd toebehoren ...... 6
Om te beginnen
Opladen en installeren van het batterijpak ......... 7
Plaatsen van een videocassette ........................... 12
Basisbediening
Opnemen met de camera ..................................... 13
In- en uit-zoomen ............................................... 16
Keuze van de START/STOP
opnametoetsfunctie ........................................ 17
Opnemen met zicht op het LCD scherm ........ 18
De opgenomen persoon zelf laten meekijken
(spiegelstand) .................................................. 19
Wenken voor betere opnamen ............................ 20
Controleren van de opgenomen beelden .......... 22
Afspelen van een videocassette .......................... 24
Opzoeken van het eind van het opgenomen
gedeelte ............................................................... 29
Uitgebreide bedieningsfuncties
Diverse mogelijkheden voor stroomvoorziening
........................................................................... 30
Gebruik op stroom van het lichtnet ................... 30
Wijzigen van de oorspronkelijke menuinstellingen ......................................................... 32
– voor camera-opname –
Opnemen bij tegenlicht ........................................ 38
In- en uitfaden met de FADER functie .............. 39
Opnemen in het donker (NightShot opname) . 42
Maken van stilstaande foto-opnamen ............... 43
Gebruik van de breedbeeld-opnamefunctie ..... 45
Gebruik van de PROGRAM AE
belichtingsprogramma’s ................................... 47
Dubbelbeeld van een stilstaand beeld over
bewegende beelden heen .................................. 49
Een reeks stilstaande beelden achtereen opnemen
........................................................................... 50
Bewegende beelden invoegen in een helder deel
van een stilstaand beeld .................................... 51
Opnemen met langzaam vervagende nabeelden
........................................................................... 53
Opnemen met langzame sluimertijden ............. 54
Beelden met de sfeer van oude speelfilms ........ 55
Handmatig scherpstellen .................................... 56
Diverse beeldeffecten ........................................... 58
Handmatige belichtingsregeling ........................ 60
Een titel in beeld opnemen .................................. 62
Samenstellen van uw eigen titelbeelden ........... 64
Invoegen van nieuwe beelden in bestaande
video-opnamen .................................................. 65
Opnemen met de datum of tijd in beeld ........... 67
Controleren van de band voor opname (ORC)
........................................................................... 68
Uitschakelen van de STEADY SHOT
beeldstabilisatie .................................................. 69
4
– voor weergave/montage van
video-opnamen –
Weergeven van video-opnamen op het
TV-scherm ........................................................... 70
Digitale beeldeffecten tijdens weergave ............ 72
Opzoeken van de eerste opname van een
bepaalde dag ...................................................... 73
Terugkeren naar een eerder vastgelegd punt .. 75
Opzoeken van een gemarkeerd indexpunt ...... 76
Aanbrengen van de RC tijdcode op een eerder
opgenomen cassette ........................................... 81
Monteren van video-opnamen naar een andere
videocassette ....................................................... 83
Aanvullende informatie
Vervangen van de lithiumbatterij in de
camcorder ........................................................... 84
Instellen van de datum en tijd ............................ 86
Gelijkzetten van de klok in een andere tijdzone
........................................................................... 87
Diverse cassettes en weergavefuncties .............. 88
Tips voor gebruik van het batterijpak ............... 90
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen .............. 94
Gebruik van uw camcorder in het buitenland
........................................................................... 98
Verhelpen van storingen ................................... 102
Zelfdiagnose-aanduidingen .............................. 106
Technische gegevens .......................................... 108
Plaats en functie van de bedieningsorganen .. 109
Waarschuwingsaanduidingen .......................... 119
Index ................................................... Achterpagina
Avant de commencer
Comment utiliser ce
manuel
Remarque concernant les
standards de télévision couleur
Précaution concernant les
droits d’auteur
Les émissions de télévision, les films, les cassettes
vidéo et autres enregistrements peuvent être
protégés par des droits d’auteur.
La copie non autorisée de ces enregistrements
peut être contraire aux lois sur la propriété
artistique.
Précautions concernant
l’entretien du camescope
•L’écran LCD et/ou le viseur couleur sont les
produits d’une technologie pointue.
Cependant, on peut constater de très petits
points noirs et/ou lumineux (de couleur
rouge, bleue ou verte) sur l’écran LCD et/ou
dans le viseur. Ces points sont normaux et
proviennent du processus de fabrication, ils
n’affectent en aucun cas l’image enregistrée.
Plus de 99,99% de ces points sont
opérationnels.
•Evitez de mouiller le camescope. Protégez-le de
la pluie ou de l’eau de mer. La pluie et l’eau de
mer peuvent provoquer des dégâts parfois
irréparables. [a].
•Ne jamais exposer le camescope à des
températures supérieures à 60°C (140°F),
comme en plein soleil ou dans une voiture
garée au soleil. [b].
[a]
De namen van toetsen of regelaars en
instellingen op de camcorder worden in deze
gebruiksaanwijzing in hoofdletters vermeld.
Bijvoorbeeld: Zet de POWER schakelaar in de
“CAMERA” stand.
Bij bepaalde bedieningsfuncties kunnen er
pieptonen klinken, om u op het overschakelen te
attenderen en vergissingen te voorkomen.
Verschillende televisiekleursystemen
In verschillende landen en werelddelen wordt
gebruik gemaakt van verschillende TVkleursystemen. Om de videobeelden van deze
camcorder op uw TV-scherm te kunnen bekijken,
dient het TV-toestel geschikt te zijn voor het PAL
kleursysteem.
Betreffende het auteursrecht
Televisieprogramma’s, films, videobanden en
ander beeldmateriaal kunnen door het
auteursrecht zijn beschermd.
Het zonder toestemming opnemen van dergelijk
materiaal kan derhalve strafbaar zijn.
Voor ingebruikname
Les standards de télévision couleur sont
différents d’un pays à l’autre. Si vous voulez
regarder vos enregistrements sur un téléviseur, il
vous faut un téléviseur PAL.
Overzicht en wenken
vooraf
Avant de commencer
Dans ce mode d’emploi, les touches et réglages
sont toujours indiqués en majuscules.
Par ex. Réglez l’interrupteur POWER sur
CAMERA.
Chaque opération est confirmée par un signal
sonore.
Voor ingebruikname
Voorzorgen bij gebruik van de
camcorder
•Het LCD scherm en/of de kleurenzoeker van
uw camcorder zijn vervaardigd met precisietechnologie. In de beeldweergave op LCD
scherm en/of de kleurenzoeker kunnen
echter wel eens bepaalde stippen zwart
blijven of juist in een enkele kleur (rood,
blauw of groen) oplichten. Maakt u zich
geen zorgen: deze stippen worden niet op
de band opgenomen en duiden niet op
storing in de werking. Het aantal effectieve
beeldpunten bedraagt in elk geval meer dan
99,99%.
•Laat de camcorder niet nat worden. Houd de
camcorder altijd uit de regen en vrij van
opspattend water, vooral zeewater. Water in
het inwendige kan storing veroorzaken, soms
zodanig dat reparatie niet meer mogelijk is. [a]
•Laat de camcorder nooit achter op plaatsen
waar de temperatuur tot boven de 60°C kan
oplopen, zoals op een vensterbank in de volle
zon of in een auto die in de zon geparkeerd
staat. [b]
[b]
5
Vérification des
accessoires fournis
Vérifiez si tous les accessoires suivants sont
fournis avec le camescope.
1
2
4
5
Controleren van het
bijgeleverd toebehoren
Controleer of de volgende accessoires alle in de
verpakking van de camcorder aanwezig zijn.
3
6
7
8
1 Télécommande sans fil (1) (p. 114)
1 Draadloze afstandsbediening (1) (blz. 114)
2 Adaptateur secteur AC-L10A/L10B/L10C (1),
Cordon d’alimentation (1) (p. 8, 30)
2 AC-L10A/L10B/L10C netspanningsadapter
(1), Netsnoer (1) (blz. 8, 30)
3 Batterie rechargeable NP-F330 (1) (p. 7, 30)
3 NP-F330 batterijpak (1) (blz. 7, 30)
4 Pile au lithium CR2025 (1) (p. 84)
En place dans le camescope.
4 CR2025 lithiumbatterij (1) (blz. 84)
De lithiumbatterij hoort reeds in uw
camcorder aanwezig te zijn.
5 Piles R6 (format AA) pour la télécommande
(2) (p. 115)
6 Cordon de liaison audio/vidéo (1) (p. 70)
7 Bandoulière (1) (p. 116)
8 Adaptateur de prise péritel (21 broches) (1)
(p. 71)
Aucune compensation ne pourra être accordée
si la lecture ou l’enregistrement d’une cassette
vidéo ont été impossibles en raison d’un
mauvais fonctionnement du camescope, de la
cassette ou d’un autre problème.
6
5 R6 (AA-formaat) batterijen voor de
afstandsbediening (2) (blz. 115)
6 Audio/video aansluitsnoer (1) (blz. 70)
7 Schouderband (1) (blz. 116)
8 21-polige verloopstekker(1) (blz. 71)
De kosten van verloren gegane videoopnamen kunnen niet worden vergoed, ook
niet als er bij opnemen of weergeven iets
misgaat door een storing in de camcorder, de
videocassette e.d.
Préparatifs
Om te beginnen
Opladen en installeren
van het batterijpak
Avant d’utiliser le camescope, vous devez mettre
la batterie rechargeable en place puis la
recharger.
Ce camescope fonctionne avec une batterie
“InfoLITHIUM”seulement.
Alvorens u de camcorder in gebruik kunt nemen,
dient u eerst het batterijpak op te laden en te
installeren.
Deze camcorder werkt uitsluitend met een
“InfoLITHIUM” batterijpak.
“InfoLITHIUM” est une marque de fabrique de
Sony Corporation.
De naam “InfoLITHIUM” is een handelsmerk
van Sony Corporation.
(1) Relevez le viseur.
(2) Tout en appuyant sur BATT RELEASE, faites
glisser le cache-bornes dans le sens de la
flèche.
(3) Insérez la batterie dans le sens du repère $
inscrit sur la batterie et faites-la glisser vers le
bas jusqu’à ce qu’elle s’enclenche sur le levier
de libération. Un déclic est audible.
Veillez à bien fixer la batterie au camescope.
1
Installeren van het batterijpak
(1) Klap de zoeker omhoog.
(2) Druk op de BATT RELEASE ontgrendelknop
en schuif het aansluitvlak-deksel in de
richting van de pijl.
(3) Plaats het batterijpak op de camcorder in de
richting van het $ pijltje op het batterijpak.
Schuif het batterijpak omlaag tot dit het
RELEASE vergrendelnokje pakt en vastklikt.
Controleer of het batterijpak stevig aan de
camcorder vast zit.
2
Om te beginnen
Mise en place de la batterie
Préparatifs
Mise en place et
recharge de la batterie
3
BATT RELEASE
Remarque sur la batterie
Ne saisissez pas le camescope par la batterie
rechargeable.
Voorzichtig met het geplaatste batterijpak
Til de camcorder in geen geval aan het
batterijpak op.
7
Mise en place et recharge de la
batterie
Opladen en installeren van het
batterijpak
Recharge de la batterie
Opladen van het batterijpak
Rechargez la batterie sur une surface plane, sans
vibrations. La batterie a été un peu rechargée en
usine.
(1) Ouvrez le cache de la prise DC IN et branchez
l’adaptateur secteur fourni sur la prise DC IN
avec le repère 4 sur la fiche dirigé vers le
haut.
(2) Raccordez le cordon d’alimentation secteur à
l’adaptateur secteur.
(3) Raccordez le cordon d’alimentation secteur à
une prise secteur.
(4) Réglez l’interrupteur POWER sur OFF (arrêt).
La capacité restante de la batterie est indiquée
en minutes sur l’afficheur. La recharge
commence.
Quand l’indicateur de capacité restante de la
batterie devient ı, la recharge normale est
terminée. Pour une recharge complète qui vous
permettra d’utiliser le camescope plus
longtemps, laissez la batterie en place pendant
une heure quand la recharge normale est
terminée, jusqu’à ce que FULL apparaisse dans
l’afficheur.
Avant d’utiliser le camescope avec la batterie
rechargeable, débranchez l’adaptateur secteur de
la prise DC IN du camescope. Vous pouvez
utiliser la batterie rechargeable même si elle n’est
pas complètement chargée.
POWER
CAMERA
OFF
PLAYER
8
Plaats het batterijpak voor opladen op een
stabiel, horizontaal oppervlak dat niet bloot staat
aan trillingen. Vóór aflevering vanaf de fabriek is
het batterijpak al een beetje opgeladen.
(1) Open het dekseltje van de DC IN
gelijkstroomingang en sluit hierop het snoer
van de bijgeleverde netspanningsadapter aan,
met het 4 pijltekentje van de stekker boven.
(2) Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter.
(3) Steek de netsnoerstekker in het stopcontact.
(4) Schuif de POWER schakelaar in de “OFF”
stand. De resterende gebruiksduur in minuten
van het batterijpak wordt in het uitleesvenster
aangegeven. Vervolgens begint het opladen.
Wanneer de ı spanningsindicator geheel
oplicht, is het batterijpak grotendeels opgeladen
(normale lading). Om het batterijpak volledig op
te laden, zodat u het langer dan gemiddeld kunt
gebruiken, laat u het batterijpak na het normale
opladen nog ongeveer een uur langer op de
netspanningsadapter zitten totdat de aanduiding
“FULL” in het uitleesvenster verschijnt
(volledige lading). Alvorens u de camcorder
kunt gebruiken op stroom van het batterijpak,
dient u eerst het snoer van de
netspanningsadapter los te maken van de DC IN
gelijkstroomingang van de camcorder.
Desgewenst kunt u het batterijpak ook al gaan
gebruiken voor het volledig opgeladen is.
Remarques
•“– – – min” apparaît dans l’afficheur pendant
que le camescope calcule le temps restant.
•L’indication de temps restant dans l’afficheur
donne le temps de tournage approximatif avec
le viseur. Elle doit servir à titre indicatif
seulement, car elle peut différer du temps réel.
•La forme de la fiche du cordon d’alimentation
secteur et la forme de la prise de l’adaptateur
secteur sont légèrement différentes, mais la
connexion et l’alimentation s’effectuent sans
problème.
•Veillez à brancher à fond la fiche du cordon
d’alimentation secteur dans la prise de
l’adaptateur secteur pour qu’elle soit bien
bloquée. Il peut y avoir un certain jeu entre la
fiche du cordon d’alimentation secteur et la
prise de l’adaptateur secteur, mais cela n’affecte
pas le fonctionnement de l’adaptateur secteur.
Opmerkingen
•Terwijl de camcorder de resterende
gebruiksduur van de batterij berekent, geeft het
uitleesvenster “– – – min” aan.
•De resterende batterijspanning die u in het
uitleesvenster ziet, geeft ongeveer de
beschikbare opnameduur bij gebruik van de
zoeker aan. Gebruik deze aanduiding als
richtlijn. De feitelijk beschikbare opnameduur
kan wel eens anders uitvallen.
•De vorm van de netsnoerstekker kan ietwat
afwijken van de aansluitbus van de
netspanningsadapter, maar dit staat een goede
aansluiting en stroomvoorziening niet in de
weg.
•Steek de stekker van het netsnoer zo ver
mogelijk in de aansluitbus van de
netspanningsadapter, voor een stevige
aansluiting. Ook al blijft er ietwat ruimte open
tussen de netsnoerstekker en de aansluitbus,
mits de aansluiting stevig is zal dit geen
invloed hebben op de doeltreffende werking
van de netspanningsadapter.
Temps de recharge
Batterie rechargeable
Temps de recharge* (min.)
NP-F330 (fournie)
150 (90)
NP-F530/F550
210 (150)
Oplaadtijd
NP-F730/F750
300 (240)
Batterijpak
NP-F930/F950
390 (330)
NP-F330 (bijgeleverd)
150 (90)
NP-F530/F550
210 (150)
NP-F730/F750
300 (240)
NP-F930/F950
390 (330)
Le temps requis pour une recharge normale est
indiqué entre parenthèses.
* Temps approximatif en minutes pour recharger
une batterie vide avec l’adaptateur secteur
fourni. (A basse température, le temps de
recharge est supérieur.)
Om te beginnen
Opladen en installeren van het
batterijpak
Préparatifs
Mise en place et recharge de la
batterie
Oplaadtijd * (minuten)
De tijd die benodigd is voor het normale
(grotendeels) opladen staat tussen haakjes
aangegeven.
* Tijd in minuten bij benadering, die benodigd is
voor het volledig opladen van een leeg
batterijpak, met de bijgeleverde
netspanningsadapter. (Bij lage temperaturen zal
het opladen langer duren.)
9
Mise en place et recharge de la
batterie
10
Opladen en installeren van het
batterijpak
Autonomie de la batterie
Gebruiksduur batterijpak
Les chiffres supérieurs indiquent le temps
d’enregistrement avec le viseur. Les chiffres
inférieurs indiquent le temps d’enregistrement
avec l’écran LCD. L’utilisation des deux réduit
encore le temps d’enregistrement.
De hogere waarden geven de tijd die beschikbaar
is voor opnemen met gebruik van de zoeker. De
lagere waarden geven de opnameduur bij
gebruik van het LCD scherm. Als u zowel de
zoeker als het LCD scherm gebruikt, zal de
opnameduur korter zijn.
Batterie
Temps
Temps
Temps de
rechargeable d’enregistrement d’enregistrement lecture sur
en continu*
normal**
le LCD
Batterijpak
NP-F330
(fournie)
120 (105)
80 (70)
60 (55)
40 (35)
80 (70)
NP-F330
(bijgeleverd)
120 (105)
80 (70)
60 (55)
40 (35)
80 (70)
NP-F530
205 (180)
130 (115)
105 (95)
70 (60)
125 (115)
NP-F530
205 (180)
130 (115)
105 (95)
70 (60)
125 (115)
NP-F550
240 (210)
160 (145)
125 (110)
85 (75)
155 (140)
NP-F550
240 (210)
160 (145)
125 (110)
85 (75)
155 (140)
NP-F730
410 (370)
280 (250)
215 (195)
150 (135)
275 (250)
NP-F730
410 (370)
280 (250)
215 (195)
150 (135)
275 (250)
NP-F750
490 (440)
335 (295)
255 (230)
180 (160)
325 (285)
NP-F750
490 (440)
335 (295)
255 (230)
180 (160)
325 (285)
NP-F930
650 (585)
435 (390)
340 (310)
235 (210)
430 (385)
NP-F930
650 (585)
435 (390)
340 (310)
235 (210)
430 (385)
NP-F950
750 (675)
510 (460)
395 (355)
280 (250)
495 (450)
NP-F950
750 (675)
510 (460)
395 (355)
280 (250)
495 (450)
Ononderbroken Gemiddelde
Weergaveduur
opnameduur * opnameduur ** op het LCD
scherm
Les chiffres entre parenthèses indiquent le temps
quand vous utilisez une batterie normalement
rechargée.
L’autonomie de la batterie sera inférieure si vous
utilisez le camescope dans un environnement
froid.
* Temps approximatif d’enregistrement continu
à 25°C (77°F).
** Temps approximatif d’enregistrement en
minutes avec interruption d’enregistrement,
zooming et mise sous et hors tension répétés.
L’autonomie réelle peut être inférieure.
De cijfers tussen haakjes geven de gebruiksduur
van een normaal (grotendeels) opgeladen
batterijpak aan.
De gebruiksduur zal korter zijn bij gebruik van
de camcorder in een erg koude omgeving.
* Gebruiksduur bij benadering, bij
ononderbroken opnemen bij een temperatuur
van 25°C.
** Gebruiksduur in minuten bij benadering, bij
filmen met herhaaldelijk starten/stoppen van
het opnemen, in/uit-zoomen en in/
uitschakelen van de stroom. De gebruiksduur
van het batterijpak kan in werkelijkheid korter
uitvallen.
Remarques sur l’indication du temps restant
de la batterie pendant l’enregistrement
•Le temps restant de la batterie est indiqué dans
le viseur ou sur l’écran LCD. Cependant, selon
les conditions d’enregistrement et les
circonstances, cette indication peut ne pas être
très exacte.
•Quand vous fermez l’écran LCD et le rouvrez, il
faut environ une minute pour que le temps
exact s’affiche.
Betreffende de aanduiding van de resterende
batterijspanning tijdens het opnemen
•De resterende batterijspanning wordt tijdens
gebruik aangegeven in de zoeker en op het
LCD scherm. Deze aanduiding kan echter wel
eens onjuist zijn, afhankelijk van de
omstandigheden van gebruik.
•Nadat u het LCD scherm sluit en weer opent,
kan het ongeveer 1 minuut duren voordat de
juiste resterende gebruiksduur weer wordt
aangegeven.
Mise en place et recharge de la
batterie
Opladen en installeren van het
batterijpak
Pour enlever la batterie
Verwijderen van het batterijpak
Tout en appuyant sur BATT RELEASE, faites
glisser la batterie dans le sens de la flèche.
Druk de BATT RELEASE ontgrendelknop in en
schuif het batterijpak in de richting van de pijl
los.
Préparatifs
BATT RELEASE
Om te beginnen
Vous pouvez avoir un aperçu de toutes les
fonctions disponibles sur ce camescope (p. 36).
U kunt een demonstratie van de mogelijkheden
van deze camcorder zien (blz. 36).
11
Mise en place d’une
cassette
Assurez-vous que la source d’alimentation est
raccordée.
Si vous voulez enregistrer dans le système Hi8,
utilisez une cassette vidéo H.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton bleu sur
le commutateur EJECT, poussez-le dans le
sens de la flèche. Le logement de la cassette
s’élève automatiquement et s’ouvre.
(2) Insérez une cassette avec la fenêtre tournée
vers l’extérieur.
(3) Fermez le logement de la cassette en
appuyant sur la marque “PUSH” inscrite sur
le logement de la cassette. Le logement de la
cassette s’abaisse automatiquement.
EJECT
1
2
Plaatsen van een
videocassette
Zorg dat er een voedingsbron op de camcorder is
aangesloten.
Wilt u opnamen maken met Hi8 kwaliteit, plaats
dan een Hi8 videocassette, H.
(1) Druk het kleine blauwe knopje op de EJECT
knop in en schuif deze in de richting van de
pijl. De cassettehouder komt dan automatisch
omhoog en gaat open.
(2) Plaats een videocassette in de houder, met de
vensterzijde naar buiten gericht.
(3) Druk op de kant van de cassettehouder waar
“PUSH” staat aangegeven om deze te sluiten.
De cassettehouder gaat automatisch omlaag.
3
PUSH
Pour éjecter la cassette
Uitnemen van de videocassette
Tout en appuyant sur le petit bouton bleu sur le
commutateur EJECT, poussez le commutateur
dans le sens de la flèche.
Druk het kleine blauwe knopje op de EJECT
knop in en schuif deze in de richting van de pijl.
Voorkomen van abusievelijk wissen
Pour éviter un effacement accidentel
Tirez le taquet de la cassette pour découvrir le
repère rouge. Si vous essayez d’insérer une
cassette quand le repère rouge est visible et
fermez le logement de la cassette, des bips
retentiront pendant quelques secondes. Si vous
essayez d’enregistrer quand le repère rouge de la
cassette est visible, les indicateurs
et 6
clignoteront, et vous ne pourrez pas enregistrer.
Pour réenregistrer sur cette cassette, tirez le
taquet pour recouvrir le repère rouge.
12
Schuif het wispreventienokje van de
videocassette opzij, zodat het rode vlakje
zichtbaar wordt. Als u een aldus beveiligde
cassette, met een rood vlakje, insteekt en de
cassettehouder sluit, zal de camcorder ter
waarschuwing een pieptoon laten horen.
Wanneer u tracht op te nemen op een cassette
met het wispreventienokje ingeschoven en het
rode vlakje zichtbaar, zullen de
en 6
indicators in de zoeker gaan knipperen en wordt
het opnemen verhinderd.
Wanneer u weer een nieuwe opname op deze
videocassette wilt maken, schuift u het
wispreventienokje weer uit, zodat het rode vlakje
afgedekt wordt.
Opérations de base
Prise de vues
POWER
CAMERA
OFF
PLAYER
Zorg dat er een batterijpak of een andere
voedingsbron op de camcorder is aangesloten,
dat er een voor opnemen geschikte cassette in de
houder aanwezig is en dat de START/STOP
MODE schakelaar binnenin het LCD scherm in
de “ ” stand staat.
Voor het opnemen van unieke gebeurtenissen is
het aanbevolen een proefopname te maken, om
te controleren of de camcorder geheel naar
behoren werkt.
Wanneer u de camcorder voor de eerste keer in
gebruik neemt, dient u na inschakelen eerst de
datum en tijd juist in te stellen alvorens u begint
met opnemen (zie blz. 86).
(1) Druk het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar in en schuif de POWER schakelaar
naar “CAMERA”.
(2) Draai de STANDBY opnamepauzeschakelaar
naar “STANDBY”.
(3) Druk op de START/STOP toets. De
camcorder begint dan met opnemen en de
aanduiding “REC” licht op. Bovendien gaat er
aan de voorkant van de camcorder een rood
camera-opname/batterijlampje branden.
Basisbediening
1
Opnemen met de camera
Opérations de base
Assurez-vous qu’une source d’alimentation est
raccordée, une cassette en place et le
commutateur START/STOP MODE à l’intérieur
de l’écran LCD réglé sur . Avant d’enregistrer
des événements importants, vous voudrez sans
doute faire un essai pour être sûr que le
camescope fonctionne correctement.
Si vous utilisez le camescope pour la première
fois, mettez-le sous tension et réglez la date et
l’heure avant de filmer (p. 86).
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert,
réglez l’interrupteur POWER sur CAMERA.
(2) Relevez le commutateur d’attente pour le
mettre en position STANDBY.
(3) Appuyez sur START/STOP. L’enregistrement
commence. L’indicateur “REC” apparaît. Le
voyant d’enregistrement/batterie à l’avant du
camescope s’allume aussi.
Basisbediening
2
CK
LO
40min H SP STBY 0:00:00
STA
ND
BY
START/STOP
3
CK
LO
40min H SP REC 0:00:01
STA
ND
BY
START/STOP
13
Prise de vues
Opnemen met de camera
Pour interrompre momentanément
la prise de vues [a]
Tijdelijk onderbreken van de opname
[a]
Appuyez une nouvelle fois sur START/STOP.
L’indicateur “STBY” apparaît dans le viseur
(Mode d’attente).
Druk nogmaals op de START/STOP toets. De
aanduiding “STBY” verschijnt dan in de zoeker,
om aan te geven dat de camcorder tijdelijk is
gestopt (in de opname-pauzestand).
Pour arrêter la prise de vues [b]
Appuyez encore sur START/STOP. Baissez le
commutateur d’attente pour le mettre en position
LOCK et réglez l’interrupteur POWER sur OFF.
Ejectez ensuite la cassette.
[a]
Druk weer op de START/STOP toets. Draai de
STANDBY schakelaar omlaag naar de “LOCK”
stand en schuif de POWER schakelaar naar
“OFF”. Hierna kunt u de videocassette uit de
houder nemen.
[b]
CK
LO
STBY 0:35:20
STA
BY
START/STOP
Remarque
La batterie rechargeable s’use un peu quand elle
reste fixée au camescope. Cependant pour
obtenir une indication correcte de la capacité
restante de la batterie, laissez la batterie en place
après avoir utilisé le camescope.
Mise au point de l’oculaire
CK
LO
CK
LO
STA
STA
ND
14
Geheel stoppen met opnemen [b]
ND
BY
START/STOP
ND
BY
START/STOP
Opmerking
Met het batterijpak op de camcorder wordt er een
geringe hoeveelheid stroom verbruikt. Om echter
de volgende keer de resterende gebruiksduur
van het batterijpak juist aangegeven te zien, laat
u het batterijpak na opnemen op de camcorder
zitten.
Si les indicateurs dans le viseur ne sont pas nets,
ou si vous utilisez le camescope après une autre
personne, faites la mise au point de l’oculaire.
Bougez le levier de réglage de l’oculaire pour que
les indicateurs dans le viseur soient bien nets.
Scherpstellen van het zoekerbeeld
Remarque sur l’ouverture d’éclairement
Si la lumière directe du soleil rentre dans
l’ouverture d’éclairement, l’image dans le viseur
apparaîtra plus lumineuse et les couleurs dans le
viseur ne seront pas restituées fidèlement.
Betreffende de lichtmeteropening
Als er rechtstreeks zonlicht in de
lichtmeteropening valt, zal het beeld in de zoeker
helderder verschijnen.
Bovendien kunnen in dit geval de kleuren van
het zoekerbeeld veranderen.
Bij het in gebruik nemen van de camcorder, of
wanneer het apparaat door een ander is gebruikt,
is het aanbevolen allereerst het zoekerbeeld
scherp in te stellen. Verstel de
zoekerscherpstelknop zo dat de aanduidingen
optimaal scherp in het zoekerbeeld verschijnen.
Prise de vues
Remarque sur la prise de vues
Quand vous filmez depuis le début d’une
cassette, faites d’abord défiler la bande pendant
15 secondes environ avant de commencer
l’enregistrement proprement dit. Vous ne
manquerez pas la scène initiale lors de la lecture.
Remarque sur le signal sonore
Un signal sonore est émis chaque fois que vous
commencez et arrêtez le tournage. Plusieurs
signaux indiquent un problème de
fonctionnement.
Les signaux sonores ne sont pas enregistrés sur la
bande. Si vous voulez désactiver cette fonction,
sélectionnez “OFF” dans le menu.
Bij het begin van het opnemen
Voor het opnemen vanaf het begin van de
cassetteband dient u de band eerst 15 seconden te
laten doorlopen alvorens met opnemen te
beginnen. Dit om te voorkomen dat bij afspelen
mogelijk het begin van de video-opname wordt
overgeslagen.
Betreffende de bandteller
•De bandteller geeft bij benadering de
verstreken speelduur aan bij opnemen en
weergeven. Hierbij kan een afwijking van
enkele seconden met de feitelijke speelduur
optreden, dus gebruik de bandteller slechts als
leidraad. Om de teller op nul te stellen, drukt u
op de COUNTER RESET toets.
•Als er op een videocassette zowel opnamen met
SP-snelheid als met LP-snelheid zijn gemaakt,
kan de bandteller niet de juiste opnameduur
aangeven. Bent u van plan de video-opnamen
later te monteren aan de hand van de
bandteller, gebruik dan voor het opnemen op
een cassette alleen de SP-snelheid òf de LPsnelheid.
Basisbediening
Remarques sur le compteur de bande
•Le compteur de bande indique le temps
d’enregistrement ou de lecture. Il sert à titre
indicatif seulement, car il diffère de plusieurs
secondes du temps réel. Pour remettre le
compteur à zéro, appuyez sur COUNTER
RESET.
•Si la cassette a été enregistrée à la fois dans les
modes SP et LP, le compteur de bande risque
de ne pas être très exact. Si vous avez
l’intention de faire par la suite un montage, il
est préférable d’enregistrer toute la cassette
dans le même mode, SP ou LP.
Betreffende de opname-pauzestand
Als u de camcorder, met daarin een cassette,
langer dan 5 minuten in de “STBY” opnamepauzestand laat staan, zal het apparaat
automatisch uitgeschakeld worden. Dit om het
onnodig uitputten van het batterijpak en slijtage
aan de cassetteband te voorkomen. Om de
opname-pauzestand daarna weer in te schakelen,
draait u de STANDBY schakelaar omlaag en dan
weer omhoog. Om verder te gaan met opnemen
drukt u op de START/STOP toets.
Opérations de base
Remarque sur le mode d’attente
Si vous laissez le camescope pendant plus de 5
minutes en mode d’attente avec une cassette en
place, le camescope s’éteindra automatiquement
pour économiser l’énergie de la batterie et
protéger la bande. Pour revenir au mode
d’attente, baissez le commutateur d’attente puis
relevez-le. Pour commencer à enregistrer,
appuyez sur START/STOP.
Opnemen met de camera
Opmerking over de pieptonen
Bij inschakelen en aan het begin van elke opname
zal er een pieptoon klinken en bij het stoppen
met opnemen klinken er twee pieptonen, om u
op het overschakelen te attenderen. Bovendien
kunnen er tijdens het gebruik van de camcorder
meerdere pieptonen klinken, als er bij de
bediening iets mis gaat.
Overigens worden deze pieptonen niet op de
band opgenomen. Desgewenst kunt u de
pieptonen (BEEP) uitschakelen door hiervoor in
het instelmenu de stand “OFF” te kiezen.
15
Prise de vues
Opnemen met de camera
Utilisation du zoom
In- en uit-zoomen
Le zooming est une technique de prise de vues
qui permet de modifier la taille du sujet dans la
scène.
Pour donner une touche professionnelle à vos
films, n’abusez pas de cette fonction.
Côté “T”: téléobjectif (le sujet se rapproche)
Côté “W”: grand angle (le sujet s’éloigne)
Met in-en uit-zoomen kunt u het formaat van uw
onderwerp in het beeldveld bepalen.
Voor het beste, professioneel ogend resultaat is
het aanbevolen bij het opnemen de zoomfunctie
slechts met mate te gebruiken.
“T” kant: voor tele-opnamen (met het
onderwerp “dichter bij” of groter in
beeld)
“W” kant: voor groothoek-opnamen (met het
onderwerp “verder af”, klein in een
ruimer beeld)
W
T
W
T
W
T
Zoomsnelheid (sneller/trager in/uitzoomen)
Druk licht tegen de zoomknop om langzaam in
of uit te zoomen. Druk de zoomknop steviger in
voor een snellere zoombeweging.
Vitesse du zooming (zooming à
vitesse variable)
Bougez un peu le levier du zoom pour un
zooming lent et bougez-le plus pour un zooming
plus rapide.
Pour filmer un sujet en position téléobjectif
Si vous n’obtenez pas une image nette avec
l’agrandissement maximal, poussez le levier de
zoom pour aller vers “W” jusqu’à ce que l’image
soit nette. Vous pouvez filmer un sujet à au
moins 80 cm (environ 2 5/8 pieds) de la surface
de l’objectif en position téléobjectif, ou environ
1 cm (environ 1/2 pouce) en position grand
angle.
Remarques sur le zoom numérique
•Un grossissement de l’image supérieur à 18 fois
est effectué numériquement et la qualité de
l’image se dégrade quand vous atteignez le côté
“T”. Si vous ne voulez pas utiliser le zoom
numérique, réglez la fonction D ZOOM sur
OFF dans le menu.
•Le côté droit [a] de l’indicateur de zoom
correspond à la zone du zoom numérique et le
côté gauche [b] à la zone du zoom optique. Si
vous réglez la fonction D ZOOM sur OFF, la
zone [a] disparaîtra.
W
16
T
[b]
[a]
Scherpstellen in de telestand
Als u in de uiterste telestand uw onderwerp niet
goed scherp in beeld krijgt, druk de zoomknop
dan naar de “W” kant tot het beeld scherp is.
Voor scherpstelling op dichtbijzijnde
onderwerpen is in de telestand een minimale
afstand van 80 cm vereist, terwijl in de
groothoekstand kan worden scherpgesteld op
voorwerpen die niet meer dan 1 cm van het
lensoppervlak verwijderd zijn.
Opmerkingen over de digitale zoomfunctie
•Met de digitale zoomfunctie kunt u meer dan
18x op uw onderwerp inzoomen. Naarmate u
verder naar de “T” tele-kant inzoomt, zal de
beeldkwaliteit echter teruglopen. Als u de
digitale zoomfunctie niet wilt gebruiken, zet u
de D ZOOM functie in het instelmenu op
“OFF”.
•Het rechter deel [a] van de zoom-indicator is
het digitale zoom-gebied en het grotere linker
deel [b] het optische zoom-gebied. Als u de D
ZOOM functie in het menu of “OFF” instelt, zal
het rechter [a] gedeelte verdwijnen.
W
T
Prise de vues
Opnemen met de camera
Sélection du mode
d’enregistrement START/STOP
Keuze van de START/STOP
opnametoetsfunctie
START/STOP
MODE
CK
LO
CK
LO
STA
STA
5
SEC
ANTI
GROUND
SHOOTING
3
ND
ND
BY
•••••
BY
START/STOP
START/STOP
STBY
Basisbediening
2
Voor het starten en stoppen met opnemen kunt u
kiezen uit twee algemeen bruikbare start/
stopfuncties, plus een speciale functie waarmee u
moeiteloos een reeks korte opnamen kunt maken
om uw video een levendige indruk te geven.
(1)Houd de OPEN toets ingedrukt en klap het
LCD scherm open.
(2)Zet de START/STOP MODE schakelaar in de
gewenste stand.
: Het opnemen begint wanneer u de
START/STOP toets even indrukt, en stopt
wanneer u de toets nogmaals indrukt
(normale schakel-stand).
ANTI GROUND SHOOTING : De
camcorder blijft slechts opnemen zolang u de
START/STOP toets ingedrukt houdt, zodat u
bij onderbrekingen niet per ongeluk de grond
blijft opnemen (druktoets-stand).
5SEC: Wanneer u op de START/STOP toets
drukt, maakt de camcorder een opname van
vijf seconden lang en stopt dan automatisch.
(3)Draai de STANDBY schakelaar omhoog en
druk op de START/STOP toets. Het opnemen
begint.
Als u de “5SEC” stand hebt gekozen, verschijnen
er in plaats van de bandteller vijf stippen in de
zoeker. Deze stippen verdwijnen één voor één,
elke seconde één minder, zoals hieronder
aangegeven.
Opérations de base
Le camescope offre trois modes d’enregistrement
vous permettant de prendre une série de scènes
brèves qui rendront vos vidéogrammes plus
vivants.
(1) Tout en appuyant sur OPEN, ouvrez l’écran
LCD.
(2) Réglez START/STOP MODE sur le mode
souhaité.
: L’enregistrement commence quand vous
appuyez sur START/STOP et s’arrête quand
vous rappuyez sur la touche (mode normal).
ANTI GROUND SHOOTING
: Le
camescope enregistre seulement quand vous
appuyez sur la touche START/STOP. Vous
évitez donc les scènes inintéressantes.
5SEC: Quand vous appuyez sur la touche
START/STOP, le camescope enregistre
pendant 5 secondes puis s’arrête de luimême.
(3) Relevez le commutateur d’attente pour le
mettre en position STANDBY et appuyez sur
START/STOP. L’enregistrement commence.
Quand vous sélectionnez 5SEC, le compteur de
bande disparaît et laisse place à cinq points. Ces
points disparaissent un à un chaque seconde,
comme indiqué ci-dessous.
REC
•••••
REC
•
1
Pour prolonger l’enregistrement en
mode 5SEC
Appuyez de nouveau sur START/STOP avant
que tous les points disparaissent.
L’enregistrement se prolonge de 5 secondes à
compter du moment où vous appuyez sur la
touche START/STOP.
Remarques sur les modes d’enregistrement
START/STOP
•Si vous avez désactivé l’affichage des
indicateurs sur l’écran LCD, les points
n’apparaîtront pas.
•Vous ne pouvez pas utiliser la touche FADER si
vous sélectionnez le mode 5SEC ou .
Verlengen van de opname bij de vijfseconden opnamefunctie
Druk nogmaals op de START/STOP toets
vóórdat alle stippen zijn verdwenen. Weer zal de
opname vijf seconden lang doorgaan, gerekend
vanaf het moment dat u nogmaals op de START/
STOP toets drukte.
Opmerking betreffende de vijf-seconden
opnamefunctie
•Als u de aanduidingen op het LCD scherm hebt
uitgeschakeld, zullen de vijf stippen niet in
beeld verschijnen.
•In de “5SEC” stand of de “ ” druktoets-stand
is de FADER in/uit-fade functie niet
beschikbaar.
17
Prise de vues
Opnemen met de camera
Prise de vues avec l’écran LCD
Opnemen met zicht op het LCD
scherm
Vous pouvez aussi filmer tout en regardant
l’image sur l’écran LCD.
Quand vous utilisez l’écran LCD, le viseur
s’éteint automatiquement. Vous ne pouvez pas
écouter le son par le haut-parleur pendant le
tournage.
(1) Tout en appuyant sur OPEN, ouvrez l’écran
LCD.
(2) Ajustez l’angle de l’écran LCD.
L’écran LCD s’ouvre à 90° environ et se
tourne à 210° environ.
Pour ajuster la luminosité de l’écran LCD,
appuyez sur LCD BRIGHT.
Côté +: pour augmenter la luminosité de
l’écran LCD
Côté –: pour diminuer la luminosité de
l’écran LCD
Comme l’autonomie de la batterie est plus
longue quand l’écran LCD est fermé, utilisez le
viseur au lieu de l’écran LCD pour économiser
l’énergie de la batterie.
Bij opnemen kunt u het opgenomen beeld ook op
het LCD scherm bekijken.
Bij gebruik van het LCD scherm wordt de zoeker
automatisch uitgeschakeld. Tijdens opnemen zult
u het geluid niet via de luidspreker kunnen
horen.
(1) Houd de OPEN toets ingedrukt en klap het
LCD scherm open.
(2) Zet het LCD scherm in de gewenste stand.
Het LCD scherm is horizontaal tot ongeveer
90° uit te klappen en verticaal ongeveer 210°
draaibaar.
Voor het instellen van de helderheid van het
LCD scherm drukt u op de LCD BRIGHT
toets.
+ kant: voor een helderder LCD beeld
– kant: voor een minder fel LCD beeld
Het batterijpak zal langer meegaan wanneer het
LCD scherm gesloten is. Als u batterijspanning
wilt sparen, kunt u beter de zoeker gebruiken in
plaats van het LCD scherm.
2
1
90°
210°
LCD
BRIGHT
2
1
90°
Rétro-éclairage de l’écran LCD
Si l’écran LCD n’est pas suffisamment clair même
après le réglage de luminosité avec LCD
BRIGHT, sélectionnez LCD B.L. dans le menu et
réglez ce paramètre sur BRIGHT. Vous pouvez
sélectionner LCD B.L. seulement si vous utilisez
la batterie rechargeable comme source
d’alimentation.
18
Extra achtergrondverlichting van het
LCD scherm
Als het LCD scherm niet helder genoeg oplicht,
ook al hebt u de helderste stand gekozen met de
LCD BRIGHT toets, dan kunt u zorgen voor extra
achtergrondverlichting door in het keuzemenu
het onderdeel LCD B.L. in te stellen op
“BRIGHT”. Deze LCD B.L. instelling is echter
alleen beschikbaar bij gebruik op stroom van een
batterijpak.
Prise de vues
Opnemen met de camera
[a]
Opmerkingen betreffende het LCD scherm
•Voor het sluiten van het LCD scherm kantelt u
het eerst terug in de verticale stand tot het klikt
[a].
•Ook voor het zijwaarts verstellen van het LCD
scherm zet u dit eerst in verticale stand; anders
kan het klem raken tegen de behuizing van de
camcorder, met kans op onvolledig sluiten en
eventuele schade aan het LCD scherm of de
camcorder [b].
•Zorg dat het LCD scherm volledig gesloten is
wanneer u dit niet gebruikt.
[b]
1
Basisbediening
2
Contrôle de la prise de vues par
le sujet (mode Miroir)
De opgenomen persoon zelf
laten meekijken (spiegelstand)
Vous pouvez tourner complètement l’écran LCD
pour permettre au sujet de contrôler la prise de
vues tandis que vous continuez à filmer en
regardant dans le viseur.
U kunt het LCD scherm zo omklappen dat het
naar de voorkant van de camcorder wijst, zodat
de persoon die u opneemt zichzelf kan zien,
terwijl u voor het volgen van het opgenomen
beeld de zoeker gebruikt.
Klap het LCD scherm eerst in verticale stand
zijwaarts tot het klikt, en kantel het dan om,
zover als nodig is.
Op het LCD scherm verschijnt nu een indicator
(de
in de vorm van een hoofdje
spiegelstand-indicator), terwijl de aanduidingen
voor de datum en de resterende batterijspanning
verdwijnen.
Ouvrez l’écran LCD à la verticale jusqu’au déclic,
apparaît sur
puis tournez-le. L’indicateur
l’écran LCD (mode Miroir) et la date et
l’indicateur de bande restante disparaissent.
Pour annuler le mode miroir
Tournez l’écran LCD vers le viseur.
Remarques sur le mode miroir
•L’image sur l’écran LCD est inversée comme
une image miroir, pendant la prise de vues en
mode miroir. L’indicateur STBY apparaît sous
la forme Pr et REC sous la forme r. Les
autres indicateurs peuvent ne pas apparaître en
mode miroir.
•Pendant la prise de vues en mode miroir, vous
ne pouvez pas activer les touches suivantes:
TITLE, DATE, TIME, MENU et ZERO MEM de
la télécommande.
Opérations de base
Remarques sur l’écran LCD
•Pour fermer l’écran LCD, rabattez-le
verticalement jusqu’au déclic [a].
•Avant de tourner l’écran LCD, mettez-le
toujours en position verticale, sinon le boîtier
du camescope risque d’être endommagé, ou
bien l’écran LCD ne pourra pas être fermé
convenablement [b].
•Fermez l’écran LCD complètement quand vous
ne l’utilisez pas.
Uitschakelen van de spiegelstand
Kantel het LCD scherm terug naar achteren, naar
de zoeker toe.
Opmerkingen over de spiegelstand
•Het beeld op het LCD scherm verschijnt in de
spiegelstand ook werkelijk in spiegelbeeld.
De “STBY” pauze-aanduiding verschijnt als
“Pr” en de “REC” opname-aanduiding als
“r”. De andere aanduidingen kunnen in de
spiegelstand niet zichtbaar zijn.
•Bij opnemen in de spiegelstand kunt u de
volgende toetsen niet gebruiken: TITLE, DATE,
TIME, MENU en ZERO MEM op de
afstandsbediening.
19
Conseils pour une
meilleure prise de vues
Wenken voor betere
opnamen
Pour les prises de vues camescope au poing,
vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous
tenez compte des suggestions suivantes:
•Tenez le camescope fermement avec la sangle
de manière à pouvoir actionner facilement les
commandes avec le pouce.
Voor video-opnamen uit de hand zult u de beste
beeldkwaliteit verkrijgen als u bij het vasthouden
van de camcorder de volgende punten in acht
neemt:
•Houd de camcorder stevig vast en trek de
handgreepband redelijk strak, zodat u de
knoppen gemakkelijk met uw duim en vingers
kunt bedienen.
1
2
3
•Maintenez le coude droit contre le corps.
•Placez la main gauche sous le camescope pour
le soutenir. Veillez à ne pas toucher le
microphone intégré.
•Appliquez l’oeil contre l’oeilleton du viseur.
•Servez-vous du cadre du viseur pour
déterminer le plan horizontal.
•Vous pouvez aussi vous accroupir pour obtenir
un angle de prise de vues plus intéressant.
Relevez le viseur pour filmer d’une position
basse. [a].
•Vous pouvez filmer d’une position basse ou
haute quand vous utilisez l’écran LCD [b].
•Si vous utilisez l’écran LCD à l’extérieur et en
plein soleil, l’image sur l’écran LCD sera à
peine visible. Il est recommandé dans ce cas
d’utiliser le viseur.
[a]
20
[b]
•Druk uw rechter elleboog stevig in uw zij.
•Ondersteun de camcorder met uw linkerhand
voor de beste stabiliteit. Let op dat u niet met
uw hand tegen de ingebouwde microfoon aan
komt.
•Plaats uw oog stevig tegen de oogkap van de
zoeker aan.
•Houd het zoekerkader in het oog, als referentie
voor een recht horizontaal beeld.
•Voor interessante effecten kunt u met de
camcorder ook opnamen vanuit een laag
gezichtspunt maken. Voor meekijken via de
zoeker klapt u deze omhoog [a].
•Ook maakt het LCD scherm van deze
camcorder het gemakkelijk om op te nemen
vanuit een laag gezichtspunt of juist met de
camcorder hoog gehouden en het LCD scherm
omlaag gedraaid [b].
•Als u het LCD scherm buitenshuis in de volle
zon gebruikt, kan de weergave op het scherm
wel eens erg flets en onduidelijk zijn. In dat
geval is het aanbevolen in plaats van het LCD
scherm de gewone zoeker te gebruiken.
Conseils pour une meilleure
prise de vues
[c]
Voorzichtig met de zoeker en het LCD scherm
•Til het apparaat nooit aan de zoeker of aan het
LCD scherm op [c].
•Plaats de camcorder niet zo dat de zoeker of het
LCD scherm recht op de zon gericht is, anders
kan het inwendige van de zoeker vervormd
raken of het LCD scherm kromtrekken. Wees
voorzichtig bij gebruik van de camcorder in de
volle zon of vlak achter vensterglas [d].
Basisbediening
Précautions au sujet du viseur et de l’écran
LCD
•Ne saisissez pas le camescope par le viseur ou
l’écran LCD [c].
•Ne posez pas le camescope avec le viseur ou
l’écran LCD tourné vers le soleil. L’intérieur du
viseur ou l’écran LCD pourrait être
endommagé. Vous devez faire très attention
quand vous posez le camescope au soleil ou
près d’une fenêtre [d].
Plaats de camcorder op een egaal, stabiel
oppervlak of gebruik een statief
In veel gevallen verdient het aanbeveling de
camcorder op een tafelblad of andere vlakke
ondergrond te zetten. Als u beschikt over een
statief voor een fototoestel, kunt u dit tevens
gebruiken voor de camcorder, mits het stevig
genoeg is.
Let op, bij het bevestigen van een statief van een
ander merk dan Sony, dat de cameraschroef van
de statiefkop niet langer is dan 6,5 mm. Een
langere schroef zou de inwendige onderdelen
van de camcorder kunnen beschadigen.
Opérations de base
Posez le camescope sur une surface plane ou
utilisez un pied photographique
Vous pouvez poser le camescope sur une table
ou sur une surface plane, à bonne hauteur. Si
vous possédez un pied photographique, vous
pouvez l’utiliser avec le camescope.
Si le pied n’est pas de fabrication Sony, assurezvous que la vis du pied ne dépasse pas 6,5 mm
(9/32 pouce). Sinon, vous ne pourrez pas bien
fixer le pied et les pièces internes du camescope
risquent d’être endommagées par la vis.
Wenken voor betere opnamen
[d]
21
Contrôle de l’image
enregistrée
Avec la touche EDITSEARCH, vous pouvez
revoir la dernière scène filmée ou contrôler
l’image enregistrée dans le viseur ou sur l’écran
LCD.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert,
réglez l’interrupteur POWER sur CAMERA.
(2) Relevez le commutateur d’attente pour le
mettre en position STANDBY.
(3) Appuyez un instant sur le côté – (Œ)
d’EDITSEARCH; les dernières secondes de la
partie enregistrée sont reproduites (Revue
d’enregistrement).
Vous pouvez écouter le son par le hautparleur ou un casque.
Appuyez sur le côté – d’EDITSEARCH
jusqu’à ce que vous localisiez la scène
souhaitée. Le dernier passage enregistré est
reproduit. Pour rechercher un passage vers
l’avant, appuyez sur le côté + (Recherche de
point de montage).
Controleren van de
opgenomen beelden
Met de EDITSEARCH toets kunt u snel de laatste
beelden van de gemaakte video-opnamen
terugzien of zelfs de gehele opname weergeven
op het LCD scherm.
(1) Houd het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar ingedrukt en schuif de POWER
schakelaar naar “CAMERA”.
(2) Draai de STANDBY schakelaar omhoog naar
“STANDBY”.
(3) Druk even kort op de – (Œ) min-kant van de
EDITSEARCH toets om alleen de laatste paar
seconden van de opname terug te zien
(opname-controlefunctie).
Hierbij kunt u tevens het geluid beluisteren
via de luidspreker of door aansluiten van een
hoofdtelefoon.
Houd de “–” min-kant van de EDITSEARCH
toets langer ingedrukt om terug te keren naar
een eerder punt in de opnamen, als u een
langer gedeelte van de opnamen wilt
weergeven. Om in voorwaartse richting te
zoeken, houdt u de “+” plus-kant van de toets
ingedrukt (montage-zoekfunctie).
1
2
CK
LO
STA
POWER
CAMERA
OFF
PLAYER
VTR
ND
BY
START/STOP
3
EDITSEARCH
EDITSEARCH
EDITSEARCH
22
Contrôle de l’image enregistrée
Controleren van de opgenomen
beelden
Stoppen met weergeven
Relâchez EDITSEARCH.
Laat de EDITSEARCH toets los.
Pour revenir au dernier passage
enregistré après la recherche du
point de montage
Terugkeren naar het eind van de
laatste opname na gebruik van de
montage-zoekfunctie
Appuyez sur END SEARCH. Le dernier passage
enregistré est reproduit pendant environ 5
secondes (10 secondes si la cassette a été
enregistrée en mode LP), puis la bande s’arrête.
Cette fonction n’agit pas si vous avez éjecté la
cassette que vous venez d’enregistrer.
Druk op de END SEARCH toets. Nu worden de
laatste vijf seconden van de video-opnamen, als
die werden gemaakt met de SP snelheid (of de
laatste tien seconden van opnamen gemaakt met
de LP-snelheid), weergegeven en dan stopt de
band. Overigens zal deze eindzoekfunctie niet
werken als u na het opnemen de cassette al
eenmaal uit de camcorder hebt verwijderd.
Pour réenregistrer
Weer doorgaan met opnemen
Druk op de START/STOP toets. Het opnemen
wordt dan hervat vanaf het eind van de laatste
opname of vanaf het punt waar u de
EDITSEARCH toets losliet. Zolang u de
videocassette niet uit het apparaat verwijdert,
zullen de nieuwe opnamen zonder onderbreking
aansluiten op de eerder gemaakte opnamen.
Basisbediening
Appuyez sur START/STOP. Le réenregistrement
commence à l’endroit où vous avez relâché
EDITSEARCH. Si vous n’avez pas éjecté la
cassette, la transition entre la dernière scène et la
nouvelle sera douce.
Opérations de base
Pour arrêter la lecture
23
Lecture d’une
cassette
Afspelen van een
videocassette
Vous pouvez regarder l’image de lecture sur
l’écran LCD.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert,
réglez l’interrupteur POWER sur PLAYER.
Les touches de transport de bande s’allument.
(2) Mettez la cassette enregistrée en place avec la
fenêtre tournée vers l’extérieur.
(3) Tout en appuyant sur OPEN, ouvrez l’écran
LCD.
Ajustez au besoin l’angle ou la luminosité de
l’écran LCD.
(4) Appuyez sur 0 pour rembobiner la bande.
(5) Appuyez sur ( pour commencer la lecture.
(6) Ajustez le volume avec VOLUME et la
luminosité de l’écran LCD avec LCD BRIGHT.
Vous pouvez aussi regarder l’image sur l’écran
d’un téléviseur, si vous avez raccordé le
camescope à un téléviseur ou à un
magnétoscope.
1
POWER
CAMERA
OFF
PLAYER
2
U kunt de opgenomen beelden op het LCD
scherm van de camcorder bekijken.
(1) Houd het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar ingedrukt en schuif de POWER
schakelaar naar “PLAYER”. Nu lichten de
bandlooptoetsen op.
(2) Plaats de af te spelen videocassette in de
houder, met het vensterzijde naar buiten
gericht.
(3) Houd de OPEN toets ingedrukt en klap het
LCD scherm open.
Zet het LCD scherm in de gewenste stand en
stel indien nodig de helderheid van het LCD
scherm in.
(4) Druk op de 0 terugspoeltoets om de band
naar het gewenste punt terug te spoelen.
(5) Druk op de ( weergavetoets om met
afspelen te beginnen.
(6) Stel de geluidssterkte naar wens in met de
VOLUME regelaar en de helderheid van het
LCD scherm met de LCD BRIGHT toetsen.
Als u de video-opnamen op een groter TVscherm wilt weergeven, dient u de camcorder
aan te sluiten op het TV-toestel of een
videorecorder.
4
REW
5
PLAY
Pour arrêter la lecture, appuyez sur p.
Pour rembobiner la bande, appuyez sur 0.
Pour avancer rapidement la bande, appuyez
sur ).
24
LCD BRIGHT
3
VOLUME
6
Om te stoppen met afspelen, drukt u op de
p stoptoets.
Om de band terug te spoelen, drukt u op de
0 toets.
Om de band vooruit te spoelen, drukt u op de
) toets.
Lecture d’une cassette
Contrôle de l’image sur l’écran LCD
Vous pouvez tourner complètement l’écran LCD
et le rabattre contre le camescope pour le tourner
vers l’extérieur [a]. L’angle peut être ajusté en
inclinant l’écran LCD de 15° [b].
Bij weergave van opnamen op het
LCD scherm
Voor afspelen van video-opnamen op het LCD
scherm kunt dit geheel omkantelen en dan
terugklappen tegen de camcorder aan, zodat het
naar buiten gericht staat [a]. Om hierbij de
beeldhoek zo comfortabel mogelijk in te stellen
kunt u het LCD scherm tot 15° omhoog kantelen
[b].
Opérations de base
[a]
Afspelen van een videocassette
[b]
Utilisation de la télécommande
Gebruik van de afstandsbediening
La télécommande fournie permet de contrôler la
lecture. Avant d’utiliser la télécommande, mettez
les deux piles R6 (format AA) en place.
Bij de bediening van de camcorder voor
weergave is het handig de bijgeleverde
afstandsbediening te gebruiken. Voor u de
afstandsbediening kunt gebruiken, brengt u
daarin twee R6 (AA-formaat) batterijen aan.
Remarque sur la touche DISPLAY
Appuyez sur DISPLAY pour afficher les
indicateurs sur l’écran LCD. Pour les supprimer,
appuyez une nouvelle fois sur cette touche. Si
l’interrupteur POWER est réglé sur CAMERA,
vous pouvez supprimer les indicateurs en
appuyant sur DISPLAY.
Utilisation d’un casque
Raccordez un casque (non fourni) à la prise 2.
Vous pouvez ajuster le volume avec VOLUME.
Lorsque vous utilisez un casque, le haut-parleur
du camescope ne fournit aucun son.
Pour regarder l’image de lecture dans le viseur
Fermez l’écran LCD. Le viseur s’allume
automatiquement. Quand vous utilisez le viseur,
vous pouvez écouter le son seulement par le
casque. Pour regarder de nouveau l’image sur
l’écran LCD, ouvrez simplement l’écran. Le
viseur s’éteint automatiquement.
Remarque sur le volet d’objectif
Le volet d’objectif ne s’ouvre pas quand
l’interrupteur POWER est réglé sur PLAYER.
N’essayez pas de l’ouvrir manuellement, vous
risqueriez de l’endommager.
Basisbediening
15°
Betreffende de DISPLAY toets
Druk op de DISPLAY toets als u de opnameaanduidingen op het LCD scherm wilt zien. Om
de scherm-aanduidingen weer te laten
verdwijnen, drukt u nogmaals op de DISPLAY
toets. Ook met de POWER schakelaar in de
“CAMERA” stand kunt u de aanduidingen laten
verdwijnen met een druk op de DISPLAY toets.
Luisteren via een hoofdtelefoon
Sluit een hoofdtelefoon (niet bijgeleverd) aan op
de 2 hoofdtelefoon-aansluiting. De
geluidssterkte van de hoofdtelefoon kunt u naar
wens instellen met de VOLUME regelaar. Bij
aansluiten van een hoofdtelefoon zal de
luidspreker van de camcorder geen geluid meer
weergeven.
Weergeven van video-opnamen op het
zoekerscherm
Klap het LCD scherm dicht. Hierdoor wordt
automatisch de zoeker ingeschakeld. Bij
weergave in de zoeker zult u het opgenomen
geluid alleen kunnen horen via een
hoofdtelefoon. Om weer over te schakelen op
weergave op het LCD scherm, hoeft u slechts het
LCD scherm weer te openen. Dan wordt de
zoeker automatisch uitgeschakeld.
Betreffende het lensdeksel
Het lensdeksel kan niet worden geopend zolang
de POWER schakelaar in de “PLAYER” stand
staat. Probeer niet het lensdeksel met kracht te
openen. Hierdoor zou u de camcorder kunnen
beschadigen.
25
Lecture d’une cassette
Afspelen van een videocassette
Divers modes de lecture
Diverse weergavefuncties
Vous pouvez obtenir des images nettes pendant
l’arrêt sur image, la lecture au ralenti et la
recherche d’images.
(Image fixe, lecture au ralenti et recherche
d’images sans parasites)
Bij afspelen zult u ook alle stilstaande beelden,
vertraagde weergave en het beeldzoeken helder
en storingsvrij kunnen zien.
(Kristalheldere stilbeeld/vertraagde/
beeldzoekfunctie)
Pour visualiser une image fixe (pause
de lecture)
Stilstaand beeld (weergavepauzestand)
Appuyez sur P pendant la lecture. Pour
poursuivre la lecture, appuyez sur P ou (.
Druk tijdens afspelen op de P pauzetoets. Om de
weergave te hervatten, drukt u nogmaals op de
P toets of op de ( weergavetoets.
Pour localiser une scène (recherche
d’image)
Appuyez en continu sur 0 ou ) pendant la
lecture. Pour revenir à la lecture normale,
relâchez la touche.
Pour visualiser l’image pendant la
recherche rapide avant ou arrière
(recherche visuelle)
Appuyez en continu sur 0 pour rembobiner ou
sur ) pour avancer la bande. Pour revenir à la
lecture normale, appuyez sur (.
Pour visualiser l’image à 1/5e de la
vitesse normale (lecture au ralenti)
Appuyez sur & de la télécommande pendant la
lecture. Pour revenir à la lecture normale,
appuyez sur (. Si le ralenti dure une minute
environ, le camescope reviendra
automatiquement à la lecture normale.
Pour visualiser l’image à double
vitesse
Pour la lecture à double vitesse vers l’arrière,
appuyez sur '/<, puis sur x2 de la
télécommande pendant la lecture. Pour la lecture
à double vitesse vers l’avant, appuyez sur >/
7, puis sur x2 pendant la lecture. Pour revenir
à la lecture normale, appuyez sur (.
26
Snel opzoeken van een bepaalde
scène (beeldzoekfunctie)
Houd tijdens weergave de 0 of )
snelspoeltoets ingedrukt. Om de normale
weergave te hervatten, laat u de toets op het
gewenste punt los.
Beeldweergave tijdens snelspoelen
(snelzoekfunctie)
Houd tijdens terugspoelen de 0 toets
ingedrukt, of tijdens vooruitspoelen de ) toets.
Om de normale weergave te hervatten, drukt u
bij het gewenste punt op de ( weergavetoets.
Weergeven van beelden met 1/5
snelheid (vertraagde weergave)
Druk tijdens weergave op de & vertraagdeweergavetoets van de afstandsbediening. Om de
normale weergave te hervatten, drukt u op de
( weergavetoets. Als u de vertraagde weergave
langer dan ongeveer een minuut laat duren, zal
het apparaat automatisch overschakelen op
weergave met normale snelheid.
Weergave met dubbele snelheid
Voor versnelde weergave in terugwaartse
richting drukt u tijdens afspelen eerst op de '/
< toets en dan op de x2 toets van de
afstandsbediening. Voor versnelde weergave in
voorwaartse richting drukt u tijdens afspelen
eerst op de >/7 toets en dan op de x2 toets
van de afstandsbediening. Om de normale
weergave te hervatten, drukt u op de (
weergavetoets.
Lecture d’une cassette
Afspelen van een videocassette
Beeld-voor-beeld weergave
Appuyez sur '/< ou >/7 de la
télécommande en mode de pause de lecture. Si
vous tenez la touche enfoncée, vous pouvez
visualiser l’image à 1/25e de la vitesse normale.
Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur
(.
Laat een stilstaand beeld op het scherm
verschijnen, en druk in deze weergavepauzestand op de '/< toets of de >/7
toets van de afstandsbediening. Zolang u een van
deze toetsen ingedrukt houdt, volgen de beelden
elkaar op met 1/25 van de normale snelheid. Om
de normale weergave te hervatten, drukt u op de
( weergavetoets.
Pour changer le sens de lecture
Appuyez sur '/< ou >/7 de la
télécommande pendant la lecture pour faire
défiler les images vers l’arrière ou l’avant. Pour
revenir à la lecture normale, appuyez sur ( .
Pour sélectionner le son de lecture
Remarques sur la lecture
•Des parasites peuvent apparaître quand vous
utilisez l’arrêt sur image, la lecture au ralenti et
la recherche d’images lors de la lecture d’une
cassette enregistrée en mode LP.
•Des traînées apparaissent et le son est coupé
dans ces divers modes de lecture.
•Quand la pause de lecture dure plus de 5
minutes, le camescope s’arrête
automatiquement.
•Des barres horizontales apparaissent au centre
ou au haut et au bas de l’écran pendant la
lecture arrière. C’est tout à fait normal.
Affichage de la date ou de
l’heure de l’enregistrement Code de données
Même si vous n’avez pas enregistré la date et
l’heure pendant que vous filmiez, vous pouvez
afficher la date ou l’heure de l’enregistrement
(Code de données) sur le téléviseur pendant la
lecture ou le montage. Le code de données est
aussi affiché dans le viseur et sur l’écran LCD.
Druk tijdens weergave op de '/< toets van
de afstandsbediening voor weergave in
achterwaartse richting, of op de >/7 toets
voor het weergeven in voorwaartse richting. Om
de normale weergave te hervatten, drukt u op de
( weergavetoets.
Keuze van het weergegeven geluid
Kies de geluidsweergave door in het instelmenu
het geluidkeuze-onderdeel “HiFi SOUND” naar
wens in te stellen.
Basisbediening
Changez le réglage de mode “HiFi SOUND”
dans le menu.
Omkeren van de weergave-richting
Opérations de base
Pour visualiser une à une les images
Betreffende de diverse weergavefuncties
•Er kan wat storing in beeld verschijnen
wanneer u de stilbeeld/vertraagde weergave/
beeldzoekfuncties gebruikt bij het afspelen van
een cassette die is opgenomen met de LP
snelheid.
•Bij de meeste van de speciale weergavefuncties
is er geen geluidsweergave en kunnen er
strepen op het scherm verschijnen.
•Als u de camcorder langer dan 5 minuten in de
weergave-pauzestand laat staan, met een
stilstaand beeld op het scherm, zal de
camcorder automatisch overschakelen naar de
stopstand.
•Bij weergave in omgekeerde richting kan er een
ruisbalk midden of boven en onder op het
scherm verschijnen. Dit is een normaal
verschijnsel en duidt niet op storing.
Aangeven van de datum of tijd
van opname – tijdcode en
opname-gegevens
Ook al hebt u bij het opnemen niet de datum of
tijd op de band vastgelegd, toch zult u bij het
afspelen of monteren de datum en/of tijd van
opname (de tijdcode/opnamegegevens) op het
TV-scherm kunnen laten verschijnen. De
opnamegegevens worden ook aangegeven in de
zoeker en het uitleesvenster.
27
Lecture d’une cassette
Afspelen van een videocassette
Pour afficher la date ou l’heure de
l’enregistrement
Weergeven van de datum of tijd van
de opname
Appuyez sur DATE ou TIME du camescope.
Pour supprimer la date ou l’heure, appuyez une
nouvelle fois sur ces touches.
Pour afficher à la fois la date et l’heure de
l’enregistrement, appuyez sur TIME (ou DATE)
après avoir appuyé sur DATE (ou TIME). Pour
supprimer la date et l’heure, appuyez une
nouvelle fois sur DATE et TIME.
Druk op de DATE of TIME toets van de
camcorder. Om de opnamedatum of -tijd van het
scherm te laten verdwijnen, drukt u nogmaals op
de DATE of TIME toets.
Om zowel de datum als de tijd van opname in
beeld te laten verschijnen, drukt u na de DATE
toets ook de TIME toets in (of omgekeerd). Ook
nu drukt u voor het weghalen ervan weer op
dezelfde DATE of TIME toets.
Pour afficher simultanément la date
et l’heure de l’enregistrement
Appuyez sur DATA CODE de la télécommande.
Pour supprimer la date et l’heure, appuyez une
nouvelle fois sur cette touche.
DATA CODE
Tegelijk weergeven van de datum en
tijd van de opname
Druk op de DATA CODE toets op de
afstandsbediening. Om de opnamedatum en -tijd
van het scherm te wissen, drukt u nogmaals op
dezelfde toets.
TIME
DATE
4 7 1998
10:13:02
4 7 1998
10:13:02
Quand des tirets (––:––:––) apparaissent
•Un passage vierge de la cassette est reproduit.
•La cassette a été enregistrée avec un camescope
n’enregistrant pas le code de données.
•La cassette a été enregistrée avec un camescope
sur lequel la date et l’heure n’avaient pas été
réglées.
•La cassette ne peut pas être lue parce qu’elle est
parasitée ou endommagée.
•La cassette est reproduite à vitesse variable (par
ex. lecture au ralenti).
•Un index ou le code temporel RC est inscrit, ou
un PCM a été effectué sur la cassette après
l’enregistrement.
28
Als er slechts streepjes (--:--:--:) verschijnen
•Er wordt een onbespeeld gedeelte van de band
afgespeeld.
•De afgespeelde cassette is opgenomen met een
camcorder zonder tijdcode/opnamegegevensfunctie.
•Voor opnemen was de datum en/of tijd van de
camcorder niet ingesteld.
•De opnamegegevens op de band zijn niet
leesbaar, door storing of beschadiging van de
band.
•De band wordt afgespeeld met een van de
speciale afspeelfuncties (vertraagde weergave
e.d.).
•Na het opnemen is er een indexsignaal, een RC
tijdcode of een PCM geluidssignaal op de band
vastgelegd.
Recherche de la fin
d’un enregistrement
Si vous commencez à filmer après avoir utilisé
END SEARCH
Dans certains cas, la transition entre la dernière
scène filmée et la scène suivante ne sera pas
parfaite.
2
Basisbediening
1
De camcorder biedt de mogelijkheid het eind van
de laatste video-opnamen op te zoeken, ook na
afspelen van de band, om de eerstvolgende
opname naadloos te laten aansluiten op de
voorgaande. Deze functie spoelt de band vooruit
of terug en geeft dan de laatste vijf seconden van
de opnamen (tien seconden bij gebruik van de
LP-snelheid) weer. De bandloop stopt aan het
eind van de laatste opname (eindzoekfunctie).
Houd er rekening mee dat deze eindzoekfunctie
niet meer zal werken als u na de laatste opname
de videocassette uit de camcorder hebt
verwijderd.
(1) Houd de OPEN toets ingedrukt en klap het
LCD scherm open.
(2) Druk op de END SEARCH toets.
Deze functie werkt zowel met de POWER
schakelaar in de “CAMERA” stand als in de
“PLAYER” stand.
Opérations de base
Vous pouvez localiser la fin du dernier passage
enregistré, après l’enregistrement et la lecture de
la cassette, pour obtenir une transition douce
entre la dernière scène et la scène suivante. La
bande est rembobinée ou avancée et les 5
dernières secondes (10 secondes en mode LP) de
l’enregistrement sont reproduites. La bande
s’arrête ensuite sur la dernière image (Recherche
de fin d’enregistrement).
Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction si vous
avez éjecté la cassette après l’enregistrement.
(1) Tout en appuyant sur OPEN, ouvrez l’écran
LCD.
(2) Appuyez sur END SEARCH.
Cette fonction est valide quand l’interrupteur
POWER est réglé sur CAMERA ou PLAYER.
Opzoeken van het
eind van het
opgenomen gedeelte
END
SEARCH
Doorgaan met opnemen na gebruik van de
END SEARCH functie
Soms zal de overgang tussen de voorgaande
opname en de eerste scène van de nieuwe
opname niet helemaal soepel verlopen.
29
Opérations avancées
Uitgebreide bedieningsfuncties
Utilisation d’autres
sources d’alimentation
Vous pouvez choisir les sources d’alimentation
suivantes pour alimenter le camescope: la
batterie rechargeable, le courant secteur, des piles
alcalines et une batterie de voiture de 12/24 V.
Choisissez la source d’alimentation appropriée
en fonction du lieu de tournage.
Voor de stroomvoorziening van de camcorder
kunt u kiezen uit de volgende voedingsbronnen:
een batterijpak, het lichtnet, alkali-batterijen of
een 12/24 V auto-accu. Kies de meest geschikte
voedingsbron aan de hand van de plaats waar u
de camcorder gaat gebruiken.
Lieu
Source
d’alimentation
Plaats
En intérieur
Courant
secteur
Batterie
rechargeable
En extérieur
Dans une
voiture
Accessoire
à utiliser
Adaptateur secteur
fourni
Batterie
rechargeable
NP-F330 (fournie),
NP-F530, NP-F550,
NP-F730, NP-F750,
NP-F930, NP-F950
Etui de piles
Piles alcalines
LR6 (format AA) EBP-L7
Batterie de
Chargeur auto
voiture de 12V Sony DC-V515A
ou 24 V
Remarques sur les sources d’alimentation
•Si vous débranchez la source d’alimentation ou
retirez la batterie rechargeable pendant
l’enregistrement ou la lecture, la cassette
insérée risque d’être endommagée.
•La prise DC IN a la priorité. Cela signifie que la
batterie rechargeable ne pourra pas alimenter le
camescope si le cordon de l’adaptateur secteur
reste raccordé à la prise DC IN, même si le
cordon d’alimentation n’est pas branché sur la
prise murale.
Utilisation du courant secteur
(1) Ouvrez le cache de la prise DC IN et
raccordez l’adaptateur secteur à la prise
d’entrée DC IN du camescope.
(2)Raccordez le cordon d’alimentation secteur à
l’adaptateur secteur.
(3) Raccordez le cordon d’alimentation secteur à
une prise secteur.
1
30
Diverse mogelijkheden
voor stroomvoorziening
Binnenshuis
Binnenshuis
In de auto
Voedingsbron Te gebruiken
toebehoren
Bijgeleverde
Netspanning
netspanningsadapter
Batterijpak NP-F330
Batterijpak
(bijgeleverd),
NP-F530, NP-F550,
NP-F730, NP-F750,
NP-F930, NP-F950
Batterijhouder
LR6 (AAformaat) alkali- EBP-L7
batterijen
Sony auto12 V of 24 V
batterijlader
auto-accu
DC-V515A
Opmerkingen over de stroomvoorziening
•Als tijdens opnemen of afspelen het batterijpak
uit de camcorder wordt verwijderd of de
stroomvoorziening wordt onderbroken, kan dit
schade aan de geplaatste videoband opleveren.
•De DC IN gelijkstroomingang heeft voorrang.
Er zal dus geen stroom worden getrokken van
het batterijpak zolang het netsnoer is
aangesloten op de DC IN stekkerbus, ook al is
het netsnoer niet aangesloten op het
stopcontact.
Gebruik op stroom van het
lichtnet
(1) Open het dekseltje van de DC IN
gelijkstroomingang en sluit hierop het snoer
van de netspanningsadapter aan.
(2) Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter.
(3) Steek de netsnoerstekker in het stopcontact.
2, 3
Utilisation d’autres sources
d’alimentation
AVERTISSEMENT
Le cordon d’alimentation secteur doit être changé
par un professionnel.
Diverse mogelijkheden voor
stroomvoorziening
WAARSCHUWING
Mocht het nodig zijn het netsnoer te vervangen,
laat dit dan uitsluitend bij een erkende
onderhoudsdienst verrichten.
VOORZICHTIG
Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft de
stroomtoevoer naar het apparaat intact, ook al is
het apparaat uitgeschakeld.
Remarque
Eloignez l’adaptateur secteur du camescope si
l’image est perturbée.
Opmerking
Als er bij netspanningsvoeding storing in beeld
zichtbaar is, plaatst u dan de
netspanningsadapter wat verder uit de buurt
van de camcorder.
Utilisation d’une batterie de
voiture
Pour retirer le chargeur auto
Le chargeur auto s’enlève de la même façon que
la batterie rechargeable.
Ce logo indique que ce produit est
un accessoire d’origine pour les
appareils vidéo Sony.
Quand vous achetez des appareils vidéo Sony,
Sony vous recommande les accessoires portant le
logo “GENUINE VIDEO ACCESSORIES”.
Gebruik voor het aansluiten de Sony DC-V515A
auto-batterijlader (niet bijgeleverd). Sluit het
auto-accusnoer aan op de sigarette-aanstekerbus
van de auto (12 V of 24 V auto-accu).
Zie tevens de gebruiksaanwijzing van uw autobatterijlader.
Losmaken van de auto-batterijlader
Verwijder de auto-batterijlader op dezelfde wijze
als een batterijpak.
Uitgebreide bedieningsfuncties
Utilisez le chargeur auto Sony DC-V515A (non
fourni). Raccordez le cordon du chargeur à la
douille d’allume-cigares de la voiture (12 V ou
24 V).
Pour les détails, reportez-vous au mode d’emploi
du chargeur auto.
Gebruik op stroom van een
auto-accu
Opérations avancées
PRECAUTION
L’ensemble adaptateur-camescope n’est pas
déconnecté de la source d’alimentation secteur
tant qu’il reste branché sur la prise murale
(secteur), même si le camescope a été mis hors
tension.
Dit beeldmerk geeft aan dat dit
product een originele accessoire is,
bestemd voor gebruik met Sony
video-apparatuur.
Voor toepassing met Sony video-apparatuur
wordt aanbevolen uitsluitend de voor deze
apparatuur bestemde accessoires aan te schaffen,
die zijn voorzien van ditzelfde “GENUINE
VIDEO ACCESSORIES” beeldmerk.
31
Changement des
réglages de modes
Vous pouvez changer les réglages des différents
modes dans le menu pour bénéficier des autres
caractéristiques et fonctions de ce camescope.
(1) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner une icône à la gauche du menu,
puis appuyez sur la molette.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner le paramètre souhaité, puis
appuyez sur la molette.
(4) Tournez la molette de commande pour
sélectionner le mode souhaité, puis appuyez
sur la molette. Si vous voulez changer de
mode, répétez les étapes 3 et 4. Si vous voulez
changer les autres paramètres, sélectionnez
RETURN et appuyez sur la molette, puis
répétez les étapes 2 à 4.
(5) Appuyez sur MENU ou sélectionnez l’icône
pour quitter le menu.
1
MENU
CAMERA
PLAYER
CAMERA SET
D ZOOM
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
WIND
PHOTO
PLAYER SET
H i F i SOUND
EDIT
TBC
DNR
NTSC PB
[MENU] : END
[MENU] : END
Wijzigen van de oorspronkelijke
menu-instellingen
U kunt een aantal functies van deze camcorder
geheel naar eigen inzicht aanpassen, via de
instellingen in het ingebouwde keuzemenu.
(1) Druk op de MENU toets om het keuzemenu
in de zoeker te laten verschijnen.
(2) Draai aan de menuregelknop om in te stellen
op het gewenste pictogram aan de linkerkant
van het menu en druk de menuregelknop in.
(3) Draai aan de menuregelknop om in te stellen
op het gewenste menu-onderdeel en druk de
menuregelknop in.
(4) Draai nogmaals aan de menuregelknop om
het gekozen onderdeel in de gewenste stand
te zetten en druk de menuregelknop weer in.
Zijn er nog andere onderdelen in dit menu die
u wilt wijzigen of uitproberen, herhaal dan de
stappen 3 en 4. Als u punten in andere menu’s
wilt wijzigen, stelt u in op
RETURN en
drukt u de menuregelknop in en dan herhaalt
u de stappen 2 t/m 4.
(5) Druk nogmaals op de MENU toets of stel in
op het
pictogram om het keuzemenu van
het scherm te laten verdwijnen.
2
CAMERA SET
D ZOOM
16 : 9WIDE
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
INDICATOR
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
INDICATOR
3
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
0 HR
0 HR
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
REC LAMP
INDICATOR
RETURN
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
OFF
DISPLAY
REC LAMP
INDICATOR
4
5
32
MENU
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
OFF
DISPLAY
REC LAMP
INDICATOR
RETURN
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER OFF
DISPLAY
REC LAMP
INDICATOR
RETURN
Changement des réglages de
modes
Remarques sur le changement du réglage de
mode
•Les paramètres du menu sont différents selon le
réglage de l’interrupteur POWER sur PLAYER
ou CAMERA.
•Lorsque vous laissez le sujet contrôler la prise
de vues (mode Miroir), le menu n’apparaît pas.
Sélection du réglage de mode
de chaque paramètre
LCD COLOUR*
Sélectionnez ce paramètre pour ajuster la couleur
sur l’écran LCD.
Ò REMAIN* <AUTO/ON>
•Sélectionnez AUTO pour afficher l’indicateur
de bande restante.
•pendant environ 8 secondes après la mise
sous tension du camescope et le calcul de la
longueur de bande restante.
•pendant environ 8 secondes après l’insertion
d’une cassette et le calcul de la longueur de
bande restante.
•pendant environ 8 secondes après une
pression sur ( dans le mode PLAYER.
•pendant environ 8 secondes après une
pression sur DISPLAY de la télécommande
pour afficher les indicateurs.
•pendant le rembobinage ou l’avance de la
bande ou la recherche d’image en mode
PLAYER.
•Sélectionnez ON pour toujours afficher
l’indicateur de bande restante.
Keuzemogelijkheden voor de
menu-instellingen
Instellingen die zowel voor de
CAMERA als de PLAYER stand gelden
Achtergrondverlichting* LCD scherm <LCD
B.L.: BRT NORMAL/BRIGHT>
• Gewoonlijk kunt u de “BRT NORMAL” stand
aanhouden.
• Stel in op “BRIGHT” om het LCD scherm extra
helder te laten oplichten, bijvoorbeeld bij
gebruik buitenshuis.
In de “BRIGHT” stand zal de gebruiksduur van
de batterijen ongeveer 10% minder zijn dan in de
normale stand.
Bij gebruik op een andere stroombron dan een
batterijpak, staat de camcorder automatisch
ingesteld op “BRIGHT” en zal het onderdeel
LCD B.L. niet in het keuzemenu verschijnen.
Kleur-instelling* LCD scherm <LCD
COLOUR>
Hiermee kunt u de kleurweergave van het LCD
scherm naar wens bijregelen.
Aanduiding voor de resterende speelduur*
<Ò REMAIN: AUTO/ON>
• Stel in op “AUTO” als u de tijdbalk voor de
resterende speelduur alleen wilt zien:
•gedurende ongeveer 8 seconden na het
inschakelen van de camcorder na het
berekenen van de resterende speelduur.
•gedurende ongeveer 8 seconden na het
insteken van een videocassette en het
berekenen van de resterende speelduur.
•gedurende ongeveer 8 seconden na
indrukken van de ( weergavetoets in de
“PLAYER” weergavestand.
•gedurende ongeveer 8 seconden nadat u op
de DISPLAY toets van de afstandsbediening
drukt om de scherm-aanduidingen te laten
verschijnen.
•tijdens het snelspoelen van de band of het
opzoeken van beelden in de PLAYER
weergavestand.
• Stel in op “ON” als u de tijdbalk voor de
resterende speelduur voortdurend wilt laten
aangeven.
Uitgebreide bedieningsfuncties
LCD B.L.* <BRT NORMAL/BRIGHT>
•Normalement sélectionnez BRT NORMAL.
•Sélectionnez BRIGHT quand l’écran LCD est
trop sombre.
Si vous sélectionnez BRIGHT, l’autonomie de la
batterie sera réduite de 10 pourcent environ
pendant l’enregistrement.
Si vous utilisez une autre source d’alimentation
que la batterie rechargeable, BRIGHT est
automatiquement sélectionné et LCD B.L.
n’apparaît pas dans le menu.
Betreffende de beschikbare menu-instellingen
• Met de POWER schakelaar in de “CAMERA”
stand of de “PLAYER” stand zullen er
verschillende menu-instellingen verschijnen.
• Wanneer u het LCD scherm hebt omgeklapt (in
de spiegelstand) om de opgenomen persoon
zelf te laten meekijken, zullen er geen menuaanduidingen op het scherm verschijnen.
Opérations avancées
Paramètres communs aux modes
CAMERA et PLAYER
Wijzigen van de
oorspronkelijke menuinstellingen
33
Changement des réglages de
modes
COUNTER* <NORMAL/TIME CODE>
• Normalement sélectionnez NORMAL.
•Dans le mode PLAYER, sélectionnez TIME
CODE pour afficher le code temporel RC et
effectuer des montages plus précis, ou pour
vérifier le temps total de tournage depuis le
début de la bande. Le code temporel RC est
indiqué en “heures, minutes, secondes, images”
par “0:00:00:00”. Les numéros “d‘image” ne
sont toutefois pas indiqués en mode CAMERA.
LTR SIZE* <NORMAL/2x>
•Normalement sélectionnez NORMAL.
•Sélectionnez 2x pour doubler la taille du
paramètre du menu sélectionné.
BEEP* <ON/OFF>
•Sélectionnez ON pour entendre un signal
sonore quand vous commencez/arrêtez le
tournage, etc.
•Sélectionnez OFF si vous ne voulez pas
entendre le signal sonore.
COMMANDER <ON/OFF>
•Sélectionnez ON pour piloter le camescope
avec la télécommande fournie.
•Sélectionnez OFF si vous n’utilisez pas la
télécommande.
DISPLAY* <LCD ou V-OUT/LCD>
•Normalement sélectionnez LCD. L’affichage
apparaît sur l’écran LCD.
•Sélectionnez V-OUT/LCD pour que l’affichage
apparaisse à la fois sur l’écran TV et l’écran
LCD.
INDICATOR* <BL ON/BL OFF>
•Sélectionnez BL ON pour éclairer l’afficheur.
•Sélectionnez BL OFF pour éteindre le rétroéclairage de l’afficheur.
Si vous utilisez l’adaptateur secteur comme
source d’alimentation, ce paramètre n’apparaîtra
pas dans le menu.
34
Wijzigen van de
oorspronkelijke menuinstellingen
Teller* normaal/tijdcode <COUNTER:
NORMAL/TIME CODE)
•Gewoonlijk kunt u de “NORMAL” stand voor
de gewone bandteller aanhouden.
•Kies in de “PLAYER” weergavestand voor
“TIME CODE” als u de RC tijdcode-gegevens
voor de bandteller wilt gebruiken, om de
verstreken speelduur vanaf het begin van de
band nauwkeurig te zien of om de
videomontage met maximale precisie te
verrichten. De RC tijdcode geeft de speelduur
aan in uren, minuten, seconden en
beeldnummers, in de vorm “0:00:00:00”. In de
“CAMERA” opnamestand zullen de
beeldnummers echter niet worden aangegeven.
Menu-aanduiding vergroten* <LTR SIZE:
NORMAL/2x>
•Gewoonlijk kunt u de “NORMAL” stand voor
de gewone schermweergave aanhouden.
•Kies de “2x” stand als u een gekozen menuonderdeel op tweemaal de normale grootte wilt
zien.
Waarschuwingstoon* aan/uit <BEEP: ON/
OFF>
•Kies de “ON” stand als u een pieptoon wilt
horen bij het starten en het stoppen met
opnemen.
•Kies de “OFF” stand als u de
waarschuwingspieptoon niet wilt horen.
Afstandsbediening aan/uit <COMMANDER:
ON/OFF>
•Stel in op “ON” als u voor de bediening van de
camcorder de bijgeleverde afstandsbediening
wilt gebruiken.
•Stel in op “OFF” wanneer u de bijgeleverde
afstandsbediening niet gebruikt.
Weergavescherm* <DISPLAY: LCD of
V-OUT/LCD>
•Gebruik normaal de “LCD” stand. De beelden
worden dan op het LCD scherm weergegeven.
•Kies de “V-OUT/LCD” stand als u de beelden
zowel op het LCD scherm als op een TVscherm wilt weergeven.
Verlichting uitleesvenster* aan/uit
<INDICATOR: BL ON/BL OFF>
•Stel in op “BL ON” om de
achtergrondverlichting van het uitleesvenster
in te schakelen.
•Stel in op “BL OFF” om het uitleesvenster niet
speciaal te verlichten.
Bij gebruik op het lichtnet, met de
netspanningsadapter, verschijnt dit onderdeel
niet in het keuzemenu.
Changement des réglages de
modes
Wijzigen van de
oorspronkelijke menuinstellingen
Paramètres en mode CAMERA
seulement
Instellingen die alleen voor de
CAMERA stand gelden
D ZOOM* <ON/OFF>
•Sélectionnez ON pour activer le zoom
numérique.
•Sélectionnez OFF si vous n’utilisez pas le zoom
numérique. Le zoom revient à 18x.
Digitale zoom-functie*: aan/uit <D ZOOM:
ON/OFF>
•Kies “ON” om te kunnen beschikken over de
digitale zoomfunctie.
•Kies “OFF” als u de digitale zoomfunctie wilt
uitschakelen. Dan wordt het maximale
zoombereik beperkt tot 18x.
STEADYSHOT* <ON/OFF>
•Normalement sélectionnez ON.
•Sélectionnez OFF pour débrayer le stabilisateur.
WIND <ON/OFF>
•Sélectionnez ON pour réduire le bruit du vent
pendant l’enregistrement.
•Normalement sélectionnez OFF.
PHOTO* <NORMAL/FADE/SHUTTER>
•Normalement sélectionnez NORMAL.
•Sélectionnez FADE pour activer la fonction de
fondu photo.
•Sélectionnez SHUTTER pour activer la fonction
de simulation d’obturateur d’appareil photo.
REC MODE* <SP/LP>
•Sélectionnez SP pour enregistrer une cassette en
mode SP (durée normale).
•Sélectionnez LP pour enregistrer une cassette
en mode LP (longue durée).
Si une cassette enregistrée sur ce camescope en
mode LP est reproduite sur un autre type de
camescope ou magnétoscope 8 mm, l’image ne
sera pas aussi bonne que sur ce camescope.
Beeldstabilisatie* aan/uit <STEADYSHOT:
ON/OFF>
•Gewoonlijk laat u de beeldstabilisatie met
“ON” ingeschakeld.
•Kies de “OFF” stand als u de beeldstabilisatie
wilt uitschakelen.
Nachtopnamen* aan/uit <N.S.LIGHT: ON/
OFF>
•Gewoonlijk laat u de nachtopnamefunctie met
“ON” ingeschakeld.
•Kies de “OFF” stand als u de NightShot Light
nachtopnamefunctie wilt uitschakelen.
Uitgebreide bedieningsfuncties
N.S.LIGHT* <ON/OFF>
•Normalement sélectionnez ON.
•Sélectionnez OFF si vous n’utilisez pas
l’éclairage pour les prises de vues nocturnes.
Breedbeeld-opname*: aan/uit <16:9 WIDE:
OFF/CINEMA/16:9FULL>
•Gewoonlijk kunt u de breedbeeldopnamefunctie op “OFF” laten staan.
•Kies de “CINEMA” stand om video-opnamen
te maken in een extra-breed “CINEMA”
speelfilmformaat.
•Kies “16:9FULL” om op te nemen in 16:9
formaat, speciaal voor weergave op een
breedbeeld-TV.
Opérations avancées
16:9 WIDE* <OFF/CINEMA/16:9FULL>
•Normalement sélectionnez OFF.
•Sélectionnez CINEMA pour enregistrer en
mode CINEMA.
•Sélectionnez 16:9FULL pour enregistrer en
mode 16:9FULL.
Windgeruis-onderdrukking <WIND: ON/
OFF>
•Kies de “ON” stand als u bij het opnemen
windgeruis wilt onderdrukken.
•Stel in op “OFF” voor normale
geluidsopnamen.
Foto-opnamefuncties* <PHOTO: NORMAL/
FADE/SHUTTER>
•Gewoonlijk kunt u de “NORMAL” stand
aanhouden.
•Stel in op “FADE” als u de in/uit-fade functie
wilt gebruiken in de “PHOTO” stand.
•Stel in op “SHUTTER” als u de langzame
sluitertijden wilt gebruiken.
Opnamesnelheid* <REC MODE: SP/LP>
•Stel in op “SP” voor opnemen met de SPsnelheid voor standaard speelduur.
•Stel in op “LP” voor opnemen met de LPsnelheid voor langere speelduur.
Wanneer u video-opnamen die met deze
camcorder op LP-snelheid zijn gemaakt, afspeelt
op een andere 8-mm camcorder of videorecorder,
kan de weergavekwaliteit wel eens minder zijn
dan bij afspelen op deze camcorder zelf.
35
Changement des réglages de
modes
ORC TO SET*
Sélectionnez ce paramètre pour ajuster le
camescope de manière optimale pour
l’enregistrement.
Quand cette fonction est en service, “ORC ON”
apparaît.
CLOCK SET*
Choisissez ce paramètre pour régler la date et
l’heure.
DEMO MODE* <ON/OFF>
•Sélectionnez ON pour que la démonstration
apparaisse.
•Sélectionnez OFF pour désactiver le mode de
démonstration.
Remarques sur le mode de démonstration
•DEMO MODE a été réglé sur STBY (attente)
en usine et la démonstration commence
environ 10 minutes après le réglage de
l’interrupteur POWER sur CAMERA, si
aucune cassette n’est insérée.
Vous ne pouvez pas sélectionner STBY de
DEMO MODE dans le menu.
•Vous ne pouvez pas sélectionner DEMO
MODE quand une cassette est insérée dans
le camescope.
•Si vous insérez une cassette pendant la
démonstration, la démonstration s’arrête et
vous pouvez filmer comme d’habitude.
DEMO MODE revient automatiquement au
réglage STBY.
•Quand le paramètre NIGHTSHOT est réglé
sur ON, “NIGHTSHOT” apparaît dans le
viseur ou sur l’écran LCD et vous ne pouvez
pas sélectionner DEMO MODE.
Pour regarder la démonstration
Si une cassette est insérée, éjectez-la.
Sélectionnez ON de DEMO MODE puis
fermez le menu. La démonstration commence.
Lorsque vous éteignez le camescope, DEMO
MODE revient automatiquement au réglage
STBY.
36
Wijzigen van de
oorspronkelijke menuinstellingen
Automatische bandcontrole* voor opname
<ORC TO SET>
Schakel deze functie in om voor het opnemen
automatisch de toestand van de cassetteband te
controleren, voor de beste opnamekwaliteit.
Als deze functie reeds is ingeschakeld, zal er
“ORC ON” worden weergegeven.
Klok-gelijkzetfunctie* <CLOCK SET>
Voor het gelijkzetten van de datum of tijd.
Demonstratie* aan/uit <DEMO MODE: ON/
OFF>
• Kies “ON” om de ingebouwde demonstratie
van de camcorder in te schakelen.
• Kies “OFF” om de demonstratie uit te
schakelen.
Betreffende de demonstratiefunctie
•De DEMO MODE demonstratiefunctie is in
de fabriek op de “STBY” paraatstand
ingesteld. Dit houdt in dat de demonstratie
automatisch begint, zo’n 10 minuten nadat u
de POWER schakelaar op “CAMERA” zet
zonder dat er een cassette in de camcorder
aanwezig is.
U kunt in het keuzemenu de demonstratie
wel starten of stoppen, maar deze “STBY”
paraatstand kunt u niet zelf kiezen.
•De demonstratie kan niet worden
ingeschakeld wanneer er een cassette in de
camcorder aanwezig is.
•Als u tijdens de demonstratie een
videocassette insteekt, stopt de demonstratie
automatisch. Dan kunt u verder gewoon
gaan opnemen. De demonstratiefunctie
keert dan automatisch terug naar de “STBY”
paraatstand.
•Als de “NIGHTSHOT” nachtopnamefunctie
is ingeschakeld (op “ON”) zal de
aanduiding “NIGHTSHOT” in de zoeker of
op het LCD scherm worden aangegeven en
dan kunt u de DEMO MODE functie niet
inschakelen.
Onmiddellijk de demonstratie zien
Verwijder een eventuele cassette uit de
camcorder. Zet in het keuzemenu het
onderdeel DEMO MODE in de “ON” stand en
laat het menu van het scherm verdwijnen. De
demonstratie zal dan beginnen.
Bij uitschakelen van de camcorder komt de
DEMO MODE functie automatisch weer op
“STBY” te staan.
WORLD TIME*
Sélectionnez ce paramètre pour régler l’horloge
en fonction du décalage horaire.
Instellen op een andere tijdzone* <WORLD
TIME>
Kies deze functie als u de klok op een andere
tijdzone wilt instellen.
REC LAMP* <ON/OFF>
•Sélectionnez OFF si vous ne voulez pas que le
voyant d’enregistrement/batterie à l’avant du
camescope s’allume.
•Normalement sélectionnez ON.
Opname/batterijlampje* aan/uit <REC
LAMP: ON/OFF>
• Stel in op “OFF” als u wilt voorkomen dat het
camera-opname/batterijlampje vóór op de
camcorder oplicht.
• Gewoonlijk kunt u dit lampje op “ON” laten
staan.
Changement des réglages de
modes
Wijzigen van de
oorspronkelijke menuinstellingen
Instellingen die alleen voor de
“PLAYER” stand gelden
HiFi SOUND <STEREO/1/2>
•Normalement sélectionnez STEREO.
•Sélectionnez 1 ou 2 pour reproduire une
cassette à deux pistes son.
Geluidskeuze <HiFi SOUND: STEREO/1/2>
•Handhaaf gewoonlijk de “STEREO” instelling
voor weergave van normale video-opnamen.
•Kies één van beide geluidssporen, 1 of 2, voor
weergave van tweetalig videomateriaal.
EDIT <ON/OFF>
•Sélectionnez ON pour réduire la dégradation
de l’image due au montage.
•Normalement sélectionnez OFF.
Montagefunctie aan/uit <EDIT: ON/OFF>
•Kies “ON” om speciaal bij het monteren van
video-opnamen verlies aan beeldkwaliteit tegen
te gaan.
•Stel in op “OFF” als u de montagefunctie niet
gebruikt.
TBC* <ON/OFF>
•Normalement réglez sur ON pour corriger le
tremblotement de l’image.
•Sélectionnez OFF s’il n’est pas nécessaire de
corriger le tremblotement. L’image risque d’être
instable lors de la lecture.
DNR* <ON/OFF>
•Normalement sélectionnez ON pour réduire le
bruit de l’image.
•Réglez sur OFF si le sujet filmé est très mobile
pour éviter la rémanence d’images.
NTSC PB* <ON PAL TV/NTSC 4.43>
•Normalement sélectionnez ON PAL TV.
•Lors de la lecture d’une cassette enregistrée
dans le standard couleur NTSC, sélectionnez
NTSC 4.43 si votre téléviseur a le mode NTSC
4.43.
Si vous reproduisez la cassette sur un téléviseur
multistandard, sélectionnez le meilleur mode
tout en contrôlant la qualité de l’image sur le
téléviseur.
Opmerking betreffende de tijdbasiscorrectie
Zet de tijdbasis-correctie (TBC) op “OFF”
voor het afspelen van:
•Een videocassette die meermalen opnieuw is
opgenomen.
•Video-opnamen van TV-spelletjes en
dergelijk beeldmateriaal.
•Opnamen die bij weergave een sterk
fluctuerend beeld opleveren.
Uitgebreide bedieningsfuncties
Remarque sur le réglage TBC
Réglez TBC sur OFF si:
•vous reproduisez une cassette récopiée.
•vous reproduisez une cassette sur laquelle
vous avez enregistré le signal d’une console
vidéo ou d’une machine similaire.
•l’image de lecture est instable.
Tijdbasis-correctie* <TBC: ON/OFF>
•Gewoonlijk kunt u deze instelling op “ON”
laten staan, om horizontale trillingen in het
beeld (“jitter”) te voorkomen.
•Kies de stand “OFF” als de “jitter” trillingen te
heftig zijn en de tijdbasis-correctie deze niet kan
verhelpen. Het beeld zal dan bij weergave nog
steeds niet stabiel zijn.
Opérations avancées
Paramètres en mode PLAYER
seulement
Beeldstoring-correctie* <DNR: ON/OFF>
•Gewoonlijk kunt u deze instelling op “ON”
laten staan, om storing in het beeld te
onderdrukken.
•Kies de stand “OFF” voor het weergeven van
beelden met veel beweging, om het optreden
van hinderlijke “nabeelden” te voorkomen.
Les réglages suivants ne fonctionnent que
pendant la lecture
EDIT, HiFi SOUND, TBC et DNR.
Weergave-kleursysteem* <NTSC PB: ON
PAL TV/NTSC 4.43>
•Laat deze instelling gewoonlijk op “ON PAL
TV” staan.
•Stel in op “NTSC 4.43” voor het weergeven van
NTSC video-opnamen op een TV-toestel dat
geschikt is voor het NTSC 4.43 kleursysteem.
Voor weergave op een multi-systeem TVtoestel kiest u de weergavestand die het beste
beeld op het scherm oplevert.
* Ces réglages sont mémorisés même si la batterie
est enlevée, dans la mesure où la pile au lithium
est en place.
De volgende instellingen werken alleen
tijdens weergave
De EDIT montagefunctie, HiFi SOUND, TBC
tijdbasis-correctie en DNR beeldstoring-correctie.
* De met een sterretje gemarkeerde instellingen
blijven ook zonder batterijpak in het geheugen
van de camcorder bewaard, zolang er
tenminste een lithiumbatterij aanwezig is.
37
Prise de vues à
contre-jour
Si vous filmez un sujet à contre-jour, ou si
l’arrière-plan est lumineux, compensez le contrejour en utilisant la fonction BACK LIGHT.
Appuyez sur BACK LIGHT. L’indicateur c
apparaît dans le viseur ou sur l’écran LCD.
Opnemen bij
tegenlicht
Voor het maken van tegenlicht-opnamen, met
een lichtbron achter het onderwerp of tegen een
erg lichte achtergrond, is het aanbevolen ter
correctie de BACK LIGHT tegenlichtcompensatie in te schakelen.
Druk op de BACK LIGHT toets. In het
zoekerbeeld verschijnt nu de c indicator.
[a]
[b]
BACK LIGHT
[a] Le sujet est trop sombre à cause du contrejour
[b]Le sujet devient plus lumineux après la
compensation du contre-jour.
[a] Het onderwerp wordt te donker opgenomen
vanwege tegenlicht.
[b]Het onderwerp wordt helder opgenomen,
dankzij de tegenlicht-compensatie.
Après une prise de vues à contre-jour
Na afloop van de tegenlicht-opname
N’oubliez pas d’appuyer une nouvelle fois sur
BACK LIGHT pour mettre la fonction hors
service. L’indicateur c disparaît. Si vous ne
désactivez pas la fonction, l’image sera trop
lumineuse sous un éclairage normal.
Druk na het opnemen nogmaals op de BACK
LIGHT toets, zodat de c indicator verdwijnt.
Vergeet dit niet, anders zal bij de volgende
opname onder normale omstandigheden het
onderwerp te licht worden opgenomen.
Cette fonction est aussi efficace dans les
situations suivantes:
•Avec une source lumineuse près du sujet ou un
miroir réfléchissant de la lumière.
•Avec un sujet blanc devant un fond blanc.
Lorsque vous filmez une personne qui porte
des vêtements brillants en soie ou fibres
synthétiques, le visage sera également sombre
si vous n’utilisez pas cette fonction.
Gebruik van deze functie wordt ook onder de
volgende omstandigheden aanbevolen:
•Een onderwerp met een lichtbron vlakbij, of een
spiegel die veel licht weerkaatst;
•Een wit onderwerp tegen een witte
achtergrond.
Vooral bij het opnemen van iemand die witte of
glimmende kleding (van zijde of kunstvezel)
draagt, zal het gezicht vaak te donker worden
opgenomen als u niet de tegenlichtcompensatie inschakelt.
Pour régler plus précisément
l’exposition
Vous pouvez régler l’exposition manuellement.
Mais dans ce cas, la fonction BACK LIGHT n’agit
pas.
38
Fijnregelen van de belichting
Druk op de EXPOSURE toets en u kunt de
belichting met de hand fijnregelen. Bij gebruik
van de handmatige belichtingsregeling zal de
BACK LIGHT tegenlichttoets echter niet werken.
Utilisation du fondu
Sélection de la fonction FADER
Vous pouvez réaliser des fondus enchaînés pour
donner une touche professionnelle à vos
vidéogrammes.
Quand vous faites une entrée en fondu, l’image
apparaît progressivement tandis que le son
augmente. Quand vous faites une sortie en
fondu, l’image disparaît progressivement tandis
que le son diminue.
[a]
STBY
In- en uitfaden met
de FADER functie
Inschakelen van de FADER
functie
Met in- en uit-faden kunt u uw video-opnamen
een professioneel tintje geven.
Bij in-faden komt het beeld langzaam op en
zwelt het geluid ook geleidelijk aan. Bij uit-faden
vervaagt het beeld langzaam, terwijl ook het
geluid geleidelijk wegebt.
REC
Opérations avancées
FADER
M.FADER
(mosaïque)/(mozaïekbeeld)
Uitgebreide bedieningsfuncties
STRIPE
BOUNCE*
(Entrée en fondu seulement)/
(Alleen voor in-faden)
OVERLAP
(Entrée en fondu seulement)/
(Alleen voor in-faden)
WIPE**
(Entrée en fondu seulement)/
(Alleen voor in-faden)
[b]
STBY
MONOTONE
Lors de l’entrée en fondu, l’image en blanc et
noir est progressivement remplacée par une
image en couleur.
Lors de la sortie en fondu, l’image en couleur
est progressivement remplacée par une image
en blanc et noir.
* Quand D ZOOM dans le menu est réglé sur
ON, vous ne pouvez pas utiliser cette
fonction.
** Pendant la transition en volet, le son ne
change pas de volume.
REC
Faden met kleur (MONOTONE)
Bij het in-faden zal het beeld van zwart/wit en
grijstinten geleidelijk meer kleur aannemen.
Bij het uit-faden vervagen de kleuren geleidelijk,
om te eindigen in zwart/wit en grijstinten.
* Wanneer de D ZOOM functie in het
instelmenu op “ON” is gezet, kunt u deze
functie niet gebruiken.
** Het geluid zal bij het WIPE in-faden niet
geleidelijk opkomen.
39
Utilisation du fondu
In- en uitfaden met de FADER
functie
Utilisation de la fonction FADER
Gebruik van de FADER functie
Entrée en fondu [a]
Voor in-faden [a]
(1) Quand le camescope est en mode d’attente,
appuyez sur FADER jusqu’à ce que
l’indicateur de fondu souhaité clignote.
(2) Appuyez sur START/STOP pour commencer
la prise de vues. L’indicateur de fondu cesse
de clignoter.
(1) Zet de camcorder in de opnamepauzestand en
druk op de FADER toets tot de aanduiding
voor de gewenste fade-functie gaat
knipperen.
(2) Druk op de START/STOP toets wanneer u
met opnemen wilt beginnen. De fadeindicator stopt dan met knipperen.
Sortie en fondu [b]
(1) Pendant l’enregistrement, appuyez sur
FADER jusqu’à ce que l’indicateur de fondu
souhaité clignote.
(2) Appuyez sur START/STOP pour arrêter la
prise de vues. L’indicateur de fondu cesse de
clignoter et l’enregistrement s’arrête.
Le dernier mode de fondu sélectionné réapparaît
en premier quand vous sélectionnez la fonction.
1
FADER
Voor uit-faden [b]
(1) Druk tijdens opnemen op de FADER toets tot
de gewenste fade-indicator gaat knipperen.
(2) Druk op de START/STOP toets wanneer u
met opnemen wilt stoppen. De fade-indicator
stopt dan met knipperen en het opnemen
stopt.
De laatst gekozen fade-functie wordt altijd als
eerste aangegeven.
2
FADER
CK
LO
M.FADER
STA
STRIPE
ND
BOUNCE
BY
START/STOP
MONOTONE
OVERLAP
WIPE
Quand vous utilisez la fonction
BOUNCE
Voor gebruik van de BOUNCE in-fade
functie
Réglez D ZOOM sur OFF dans le menu.
Zet eerst in het instelmenu de D ZOOM functie
op “OFF”.
Remarque sur la fonction BOUNCE
Quand vous utilisez les fonctions suivantes,
l’indicateur “BOUNCE” n’apparaît pas.
– Mode grand écran
– Fonctions dépendant de la touche PICTURE
EFFECT
– Fonctions dépendant de la touche PROGRAM
AE
40
Betreffende de BOUNCE in-fade functie
Als u een van de volgende functies inschakelt,
zal de “BOUNCE” in-fade functie niet werken en
de bijbehorende aanduiding niet verschijnen.
– de breedbeeld-opnamefuncties;
– functies die werken met de PICTURE EFFECT
toets;
– functies die werken met de PROGRAM AE
toets.
Utilisation du fondu
In- en uitfaden met de FADER
functie
Pour annuler la fonction FADER
Uitschakelen van de fade-functie
Avant d’appuyer sur START/STOP, appuyez sur
FADER jusqu’à ce que l’indicateur disparaisse.
Druk op de FADER toets tot de fade-indicator
dooft voordat u op de START/STOP toets drukt.
Quand la date, l’heure ou un titre est affiché
Il n’est pas possible de faire apparaître ou
disparaître la date, l’heure ou le titre en fondu.
Als er een titel, datum of tijdsaanduiding
wordt aangegeven
De titel, datum of tijd zal niet mee in- of uitfaden.
Opmerkingen betreffende het in-en uit-faden
•Tijdens in-faden met de BOUNCE functie zijn
de volgende functies niet beschikbaar.
– belichtingsregeling;
– scherpstelling;
– in/uit-zoom functies.
•Tijdens het in- en uit-faden kunt u de volgende
functies niet gebruiken. Andersom kunt u
tijdens gebruik van deze functies ook niet het
beeld in of uit laten faden.
– functies die werken met de DIGITAL EFFECT
toets;
– het PROGRAM AE duisternisbelichtingsprogramma
(alleen bij overlapping/WIPE in-faden van
beelden)
•Als u de laatste scène voor het overlappen of
wegvegen niet speciaal zelf opneemt, zal de
camcorder automatisch even de
opnamecontrolefunctie inschakelen om het
laatst opgenomen beeld vast te houden. Terwijl
dit beeld in het geheugen wordt vastgelegd,
gaat de “WIPE” of “OVERLAP” aanduiding
snel knipperen en verdwijnt het huidige
opgenomen beeld uit de zoeker. Afhankelijk
van de toestand van de videoband kan het
beeld wel eens niet perfect scherp worden
opgenomen.
Uitgebreide bedieningsfuncties
Remarques sur la fonction FADER
•Quand vous sélectionnez BOUNCE, vous ne
pouvez pas utiliser les fonctions suivantes:
– Exposition
– Mise au point
– Zoom
•Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions
suivantes en même temps que la fonction
FADER. De même, vous ne pas utiliser la
fonction FADER en même temps que les
fonctions suivantes.
– Fonctions dépendant de la touche DIGITAL
EFFECT
– Mode Eclairage faible en exposition
automatique (transition enchaînée et en volet
seulement)
•Si vous ne filmez rien avant l’utilisation du
fondu enchaîné ou en volet, le camescope
mémorisera la dernière image enregistrée sur la
cassette. Quand l’image est mémorisée
l’indicateur OVERLAP ou WIPE clignote
rapidement et l’image filmée disparaît du
viseur.
Selon l’état de la bande, l’image ne sera
peut-être pas très nette.
Als de START/STOP MODE schakelaar in de
druktoets-stand staat
“5 SEC” stand of de
In dat geval zullen de fade-functies niet werken.
Opérations avancées
Quand le commutateur START/STOP MODE est
réglé sur 5SEC ou
Vous ne pouvez pas effectuer de fondu.
41
Prise de vues nocturne
Opnemen in het donker
(NightShot opname)
Met de NightShot nachtopnamefunctie kunt u
een onderwerp ook bij duisternis helder
opnemen. Zo kunt u bijvoorbeeld nachtdieren in
hun natuurlijke omgeving observeren. Bij deze
opnamefunctie zal er niet veel kleur te zien zijn;
vaak zullen de beelden vrijwel geheel in zwart/
wit worden opgenomen.
(1) Quand le camescope est en mode d’attente,
réglez NIGHTSHOT sur ON.
(2) Appuyez sur START/STOP pour commencer
la prise de vues. Les indicateurs
et
“NIGHTSHOT” clignotent.
(1) Zet de camcorder in de “STBY”
opnamepauzestand en schuif de
NIGHTSHOT schakelaar in de “ON” stand.
(2) Druk op de START/STOP toets wanneer u
wilt beginnen met opnemen. De indicator
en de “NIGHTSHOT” aanduiding gaan
knipperen.
OFF
La fonction de prise de vues nocturne
(NIGHTSHOT) vous permet de filmer un sujet
dans un lieu sombre, par exemple des animaux
nocturnes pour observer leur comportement.
Dans ce mode, l’image risque d’être presque
monochrome.
Pour annuler la fonction
Réglez NIGHTSHOT sur OFF.
Utilisation de l’éclairage pour la
prise de vues nocturne
Si vous réglez N.S.LIGHT sur ON dans le menu,
l’image sera plus claire.
Les rayons de l’éclairage sont des rayons
infrarouges, ils sont donc invisibles. La limite
maximale d’éclairage est de 3 mètres (10 pieds)
quand vous utilisez l’éclairage pour la prise de
vues nocturne.
Remarques sur la prise de vues nocturne
•Si vous laissez NIGHTSHOT sur ON pour
filmer sous un éclairage normal, les couleurs de
l’image risquent d’être mauvaises ou
artificielles.
•Si la mise au point est difficile avec le mode
autofocus, lorsque vous faites une prise de vues
nocturne, faites la mise au point manuellement.
42
ON
Emetteur de rayons
infrarouges/
Emitter voor NightShot
Light infrarood-lichtstralen
Uitschakelen van de
nachtopnamefunctie
Schuif de NIGHTSHOT schakelaar in de “OFF”
stand.
Gebruik van de NightShot Light
infrarood-verlichting
Als u het onderdeel N.S.LIGHT in het
keuzemenu op “ON” instelt, zult u helderder
beelden verkrijgen.
De NightShot Light lichtstralen zijn infrarood en
dus onzichtbaar. Het maximale bereik van de
NightShot Light functie bedraagt ongeveer 3
meter.
Opmerkingen betreffende de
nachtopnamefunctie
•Als u na afloop per ongeluk de NIGHTSHOT
schakelaar op “ON” laat staan en dan normale
opnamen gaat maken, zullen de kleuren
daarvan waarschijnlijk onjuist of onnatuurlijk
overkomen.
•Als de automatische scherpstelling bij
nachtopnamen niet erg goed werkt, kunt u
beter handmatig scherpstellen.
Enregistrement de
photos
Met de foto-opnamefunctie kunt u ongeveer
zeven seconden lang een stilstaand beeld op de
band opnemen. Dit is handig als u een goede blik
wilt krijgen op een niet-bewegend onderwerp
zoals een schilderij e.d. of als u een afdruk wilt
maken van een video-opname met behulp van
een video-fotoprinter (niet bijgeleverd).
Voor opnemen in het donker is het aanbevolen
een video-flitslamp (niet bijgeleverd) te
gebruiken. Breng de video-flitslamp aan op de
intelligente accessoireschoen. Wanneer de “ ”
flits-aanduiding verschijnt, is de video-flitslamp
klaar voor gebruik.
U kunt de gewenste foto-opnamefunctie
(NORMAL, FADE of SHUTTER) kiezen in het
menusysteem (zie blz. 32).
•••••••
•••••
•••••••
•••••
Opérations avancées
Vous pouvez enregistrer une image fixe, comme
une photographie, pendant environ sept
secondes. Ce mode est utile si vous voulez une
photographie d’un sujet ou si vous voulez
imprimer l’image avec une imprimante vidéo
(non fournie).
Il est conseillé d'utiliser une torche vidéo flash
(non fournie) pour filmer dans l'obscurité. Fixez
la torche sur la griffe porte-accessoire
intelligente. Quand apparaît, la torche vidéo
flash est prête pour s'allumer pendant
l'enregistrement de la photo.
Vous pouvez aussi sélectionner le mode
d’enregistrement de photos (NORMAL, FADE,
SHUTTER) dans le menu (p. 32).
Maken van
stilstaande fotoopnamen
FADE PHOTO
(1) Alors que le camescope est en mode d’attente,
appuyez légèrement sur PHOTO et maintenez
la pression jusqu’à ce qu’une image fixe
apparaisse. CAPTURE apparaît.
Pour changer d’image fixe, relâchez PHOTO,
resélectionnez l’image, puis appuyez
légèrement sur PHOTO et maintenez la
pression.
(2) Appuyez plus fort sur PHOTO.
L’image fixe visible dans le viseur ou sur l’écran
LCD est enregistrée pendant sept secondes
environ. Le son est également enregistré pendant
ces sept secondes.
Pour enregistrer une image fixe pendant la prise
de vues normale, appuyez plus fort sur PHOTO.
L’image fixe est enregistrée pendant sept
secondes environ et le camescope revient au
mode d’attente.
1
(1) Zet de camcorder in de “STBY”
opnamepauzestand en houd de PHOTO toets
licht ingedrukt tot er een stilstaand beeld
verschijnt. Hierbij licht de aanduiding
“CAPTURE” op.
Om een ander stilstaand beeld op te nemen,
laat u de PHOTO toets los, kiest u een ander
beeld en houdt u opnieuw de PHOTO toets
licht ingedrukt.
(2) Druk nu de PHOTO toets steviger in.
Het stilstaand beeld dat u in de zoeker of op het
LCD scherm ziet wordt nu ongeveer zeven
seconden lang opgenomen. Gedurende deze
zeven seconden loopt de geluidsopname gewoon
door.
Om tijdens het normale opnemen een stilstaand
beeld vast te leggen, drukt u de PHOTO toets
direct wat steviger in. Dan wordt er ongeveer
zeven seconden lang een stilstaand beeld
opgenomen, waarna de camcorder in de
opnamepauzestand komt.
2
•••••••
CAPTURE
PHOTO
Uitgebreide bedieningsfuncties
SHUTTER PHOTO
PHOTO
43
Enregistrement de photos
Remarques sur l’enregistrement de photos
•Pendant l’enregistrement de photos, vous ne
pouvez pas changer le mode ou le réglage des
fonctions suivantes.
– Fonctions dépendant de la touche DIGITAL
EFFECT
– Fonctions dépendant de la touche FADER
– Fonctions dépendant de la touche PROGRAM
AE
– Fonctions dépendant de la touche PICTURE
EFFECT
– Exposition
– Mode grand écran
•La touche PHOTO ne fonctionne pas
– quand la fonction DIGITAL EFFECT est
sélectionnée ou utilisée.
– quand la fonction FADER est utilisée.
•Lorsque vous enregistrez une image fixe, ne
bougez pas le camescope, sinon l’image
vacillera.
•Quand clignote, c'est qu'il n'est pas possible
d'obtenir la luminosité adéquate.
•Si vous commencez l’enregistrement d’une
photo en cours de tournage, la torche vidéo
flash ne fonctionnera pas ( n’apparaît pas).
44
Maken van stilstaande
foto-opnamen
Opmerkingen over de foto-opnamefunctie
• Tijdens het opnemen van een stilstaand beeld
kunt u de volgende functies niet gebruiken of
in een andere stand overschakelen.
– functies die werken met de DIGITAL EFFECT
toets;
– functies die werken met de FADER toets;
– functies die werken met de PROGRAM AE
toets;
– functies die werken met de PICTURE EFFECT
toets;
– belichtingsregeling;
– breedbeeld-opnamefuncties.
• De PHOTO toets zal niet werken:
– tijdens gebruik of instellen van de DIGITAL
EFFECT functies;
– tijdens gebruik van de FADER functies.
• Tijdens het opnemen van een stilstaand beeld
dient u te zorgen dat de camcorder niet schudt
of trilt, anders kan het opgenomen beeld
onduidelijk worden.
• Wanneer het “ ” flits-teken in de zoeker
knippert, kan de juiste belichting niet worden
ingesteld.
• Wanneer u vanuit de normale opname
overschakelt naar de foto-opname, zal de
video-flitslamp niet werken (en zal het “ ” flitsteken niet verschijnen).
Utilisation du mode
grand écran
Sélection du mode
Vous pouvez filmer en format boîte à lettre
(CINEMA) ou 16:9 pour regarder vos
vidéogrammes sur un écran de télévision grand
écran (16:9 FULL).
Gebruik van de
breedbeeldopnamefunctie
Instellen op de gewenste
beeldverhouding
U kunt video-opnamen maken in een extra-breed
16:9 formaat als van een speelfilm (CINEMA), of
een 16:9 formaat speciaal voor weergave op een
breedbeeld-TV (16:9 FULL).
CINEMA
[a]
Opérations avancées
[b]
CINEMA
[c]
Uitgebreide bedieningsfuncties
[e]
16:9 FULL
[d]
16:9 FULL
[f]
CINEMA
CINEMA
Des bandes noires apparaissent en haut et en bas
de l’écran et l’image dans le viseur ou sur l’écran
LCD [a] de même que celle sur l’écran d’un
téléviseur ordinaire [b] semble large. Vous
pouvez par contre regarder l’image sans bandes
noires sur un téléviseur grand écran [c].
Er verschijnt nu zowel boven als onder in beeld
een zwarte balk, en het beeld in de zoeker en op
het LCD scherm [a] en op een normaal TVscherm [b] ziet er uit als dat van een breedbeeldspeelfilm. Bij weergave op een breedbeeld TVscherm [c] verdwijnen de zwarte balken en past
het beeld precies op het scherm.
16:9 FULL
L’image dans le viseur et sur l’écran LCD [d] ou
sur un téléviseur ordinaire [e] est comprimée
horizontalement mais elle est normale sur un
téléviseur grand écran [f].
16:9 FULL
Het beeld in de zoeker en op het LCD scherm [d]
en op een normaal TV-scherm [e] ziet er in elkaar
gedrukt uit. Ook dit beeld zal bij weergave op
een breedbeeld TV-scherm [f] precies het gehele
scherm vullen, zonder het gecomprimeerde
effect.
45
Utilisation du mode grand
écran
Gebruik van de breedbeeldopnamefunctie
Utilisation du mode
Inschakelen van de breedbeeldopnamefunctie
Vous pouvez sélectionner le mode grand écran
sur le menu (OFF, CINEMA, 16:9FULL) (p. 32).
Pour annuler le mode grand écran
U kunt de gewenste breedbeeld-opnamefunctie
(WIDE MODE: OFF, CINEMA of 16:9 FULL)
kiezen in het menusysteem (zie blz. 32).
Sélectionnez OFF dans le menu.
Pour regarder une cassette
enregistrée en mode grand écran
Pour regarder une cassette enregistrée en mode
CINEMA, réglez le téléviseur grand écran sur le
mode zoom. Pour regarder une cassette
enregistrée en mode 16:9 FULL, réglez-le sur
plein écran. Pour les détails, voir le mode
d’emploi du téléviseur.
Une image enregistrée en mode 16:9 FULL
semble comprimée sur l’écran d’un téléviseur
ordinaire.
Remarques sur le mode grand écran
•Quand le mode grand écran est réglé sur 16:9
FULL, le stabilisateur ne fonctionne pas et
clignote.
l’indicateur
•En mode grand écran, vous ne pouvez pas
sélectionner la fonction OLD MOVIE avec
DIGITAL EFFECT ni la fonction BOUNCE avec
FADER.
•Quand vous enregistrez en mode 16:9 FULL, la
date ou l’heure sont élargies sur un téléviseur
grand écran.
•Si vous copiez une cassette, la cassette est
copiée dans le même mode que l’originale.
•Pendant l’enregistrement, vous ne pouvez pas
changer de mode.
46
Uitschakelen van de breedbeeldopnamefunctie
Zet het onderdeel WIDE MODE in het
keuzemenu op “OFF”.
Weergeven van video-opnamen
gemaakt met de breedbeeldopnamefunctie
Voor het bekijken van opnamen gemaakt met de
“CINEMA” breedbeeld-functie stelt u de
schermweergave van uw breedbeeld-TV in op de
inzoom-stand. Voor het bekijken van opnamen
gemaakt met de “16:9 FULL” breedbeeld-functie
stelt u de schermweergave van uw breedbeeldTV in op gebruik van het volledige scherm
(beeldverhouding 16:9). Zie voor nadere
bijzonderheden de gebruiksaanwijzing van het
TV-toestel.
Houd er rekening mee dat de “16:9 FULL”
breedbeeld-opnamen er bij weergave op een
gewoon TV-toestel vreemd smal en in elkaar
gedrukt uit zullen zien.
Opmerkingen betreffende de breedbeeldopnamefunctie
•Zolang de breedbeeld-opnamefunctie staat
ingesteld op “16:9 FULL” beeld, zal de STEADY
SHOT beeldstabilisatie niet werken en zal de
aanduiding knipperen om dit aan te geven.
•Tijdens gebruik van de breedbeeldopnamefunctie kunt u niet de oude speelfilmsfeer inschakelen met de DIGITAL EFFECT
toets, evenmin als de BOUNCE fade-functie
met de FADER toets.
•In video-opnamen die zijn gemaakt met de
“16:9 FULL” breedbeeld-opnamefunctie zal de
datum- of tijdsaanduiding bij weergave op een
breedbeeld-TV er uitgerekt uitzien.
•Bij het kopiëren van video-opnamen zullen alle
beelden net zo worden overgenomen als ze
oorspronkelijk zijn opgenomen.
•Tijdens opnemen kunt u de breedbeeldopnamefunctie niet omschakelen.
Utilisation de
l’exposition
automatique
Gebruik van de
PROGRAM AE
belichtingsprogramma’s
Sélection du mode idéal
Keuze van een passend
belichtingsprogramma
Sélectionnez un des sept modes PROGRAM AE
(programme d’exposition automatique), selon la
situation, en tenant compte des indications
suivantes.
Opérations avancées
a
Kies aan de hand van de onderstaande zeven
voorbeelden en beschrijvingen het meest
geschikte PROGRAM AE belichtingsprogramma
voor uw video-opnamen.
A
Spotlight programma
Voor onderwerpen onder felle lampen, zoals in
het theater of een persconferentie e.d.
a Mode Portrait
Pour faire un zooming sur un sujet immobile en
mode téléobjectif, ou pour filmer un sujet
derrière un obstacle, comme un grillage. On
obtient avec ce mode un arrière-plan doux,
approprié pour filmer des personnes ou des
fleurs, et une couleur authentique de la peau.
a Portret-programma
Voor het in-zoomen op een stilstaand onderwerp
in de tele-stand, of voor een onderwerp achter
gaas e.d. Deze stand geeft een zachte, diffuse
achtergrond voor onderwerpen zoals bloemen of
personen en zorgt ook voor de beste huidtinten.
A Mode Sport
Pour l’enregistrement de sujets rapides, jouant
par exemple au tennis ou au golf.
Mode Plage et Ski
Pour filmer des personnes sous un éclairage
puissant ou une lumière réfléchie, comme à la
plage en été ou sur les pistes de ski.
Mode Crépuscule et Nuit
Pour filmer des sujets dans des lieux sombres,
comme un coucher de soleil, des feux d’artifices,
des enseignes lumineuses et pour les prises de
vues nocturnes.
Mode Paysage
Pour filmer des sujets lointains, comme des
montagnes, ou un sujet derrière un obstacle,
comme une fenêtre ou un grillage.
Mode Eclairage faible
Pour filmer un sujet faiblement éclairé. Le sujet
devient plus lumineux.
Uitgebreide bedieningsfuncties
Mode Projecteur
Pour filmer des sujets très éclairés, par exemple
au théâtre ou lors d’une cérémonie.
A Sport-programma
Voor beweeglijke sportactiviteiten buitenshuis,
zoals voetbal, tennis e.d.
Strand- en ski-programma
Voor het filmen van personen en taferelen in fel
licht of met sterke reflecties, zoals ’s zomers aan
het strand of bij de wintersport, in de sneeuw.
Schemer- en maanlicht-programma
Voor het maken van opnamen van een
zonsondergang, neon-verlichting of vuurwerk en
andere buitenopnamen ’s avonds.
Landschaps-programma
Voor veraf gelegen onderwerpen (op meer dan
10 meter afstand), zoals vergezichten,
berglandschappen of ook deels belemmerde
onderwerpen achter vensterglas, vitrage of een
hek.
Duisternis-programma
Voor het opnemen van een onderwerp in het
donker. Uw onderwerp wordt helder en
duidelijk opgenomen.
47
Utilisation de l’exposition
automatique
Gebruik van de PROGRAM AE
belichtingsprogramma’s
Utilisation de la fonction
PROGRAM AE
Bediening van de PROGRAM AE
belichtingsprogramma’s
(1) Appuyez sur PROGRAM AE.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner le mode PROGRAM AE souhaité.
1
PROGRAM
(1) Druk op de PROGRAM AE toets.
(2) Draai aan de menuregelknop om in te stellen
op het gewenste belichtingsprogramma en
druk dan de regelknop in.
2
a
A
Pour annuler la fonction PROGRAM
AE
48
Uitschakelen van het PROGRAM AE
belichtingsprogramma
Appuyez sur PROGRAM AE.
Druk weer op de PROGRAM AE toets.
Remarques sur la mise au point
•Dans les modes Projecteur, Sport et Plage et Ski,
vous ne pouvez pas faire de gros plan, parce
que le camescope fait la mise au point sur des
sujets à distance moyenne ou lointains.
•Dans les modes Crépuscule et Nuit et Paysage,
le camescope fait la mise au point sur les sujets
lointains seulement.
Beperkingen voor de scherpstelling
•Bij keuze van het Spotlight-programma, het
Sport-programma of het Strand- en skiprogramma kunt u geen close-up opnamen
maken, want de camcorder wordt hierbij
automatisch scherpgesteld op gemiddelde tot
grote afstand.
•Bij keuze van het Schemer- en maanlichtprogramma of het Landschaps-programma
wordt de camcorder automatisch scherpgesteld
op vergezichten, op grote afstand.
Remarques sur la fonction PROGRAM AE
•Les fonctions suivantes ne peuvent pas être
combinées au mode PROGRAM AE.
– Obturateur lent
– Effet vieux film
•Les fonctions suivantes ne peuvent pas être
combinées au mode Eclairage faible.
– Fonctions dépendant de la touche DIGITAL
EFFECT.
– Exposition
•Un scintillement ou des changements de
couleur peuvent se produire dans les modes
suivants, si la prise de vues est effectuée sous
un tube à décharge, comme une lampe
fluorescente ou une lampe au sodium ou au
mercure. Si le cas se présente, désactivez le
mode PROGRAM AE.
– Mode Portrait
– Mode Sport
Beperkte andere functies met de PROGRAM
AE belichtingsprogramma’s
•De volgende functies zijn niet te gebruiken
tijdens opnemen met de
belichtingsprogramma’s:
– de langzame sluitertijd;
– deoude-speelfilm functie.
•De volgende functies zijn niet te gebruiken
tijdens opnemen met het duisternisbelichtingsprogramma:
– de functies die werken met de DIGITAL
EFFECT toets;
– de handmatige belichtingsregeling.
•Beeldflikkeringen of kleurwijzigingen kunnen
optreden als de volgende PROGRAM AE
belichtingsprogramma’s gebruikt worden bij
opnemen onder het licht van een tl-lamp,
natriumlamp of kwikdamplamp. Als dit
gebeurt, schakelt u het PROGRAM AE
belichtingsprogramma uit.
– Portret-programma
– Sport-programma
Incrustation d’une
image fixe dans une
image animée
DIGITAL
EFFECT
2
STILL
3
Uitgebreide bedieningsfuncties
1
Met de “STILL” dubbelbeeld-opnamefunctie
kunt u een stilstaand beeld opnemen over de
bewegende beelden heen. Het geluid wordt
hierbij normaal opgenomen.
(1) Druk tijdens opnemen of in de
opnamepauzestand op de DIGITAL EFFECT
toets en draai aan de regelknop tot de
aanduiding “STILL” gaat knipperen.
(2) Druk de regelknop in.
De “STILL” aanduiding blijft branden en er
verschijnen enkele stilbeeld-balkjes. Het
stilstaand beeld wordt in het geheugen
vastgelegd.
(3) Draai aan de regelknop om aan te geven in
welke mate u het stilstaand beeld zichtbaar
wilt maken over de bewegende beelden. Hoe
meer stilbeeld-balkjes u kiest, des te
duidelijker wordt het stilstaand beeld.
(4) Druk op de START/STOP toets om de
bewegende beelden te gaan opnemen met
daar overheen het stilstaande beeld. Om te
stoppen met opnemen, drukt u nogmaals op
de START/STOP toets.
Opérations avancées
La fonction STILL (arrêt sur image) vous permet
d’enregistrer une image fixe pour l’incruster dans
une image animée.
Le son est enregistré normalement.
(1) Alors que le camescope est en mode d’attente
ou en mode d’enregistrement, appuyez sur
DIGITAL EFFECT et tournez la molette de
commande jusqu’à ce que l’indicateur STILL
clignote.
(2) Appuyez sur la molette de commande.
L’indicateur STILL s’allume et l’afficheur
incrémental apparaît. L’image fixe est
mémorisée.
(3) Tournez la molette de commande pour ajuster
l’intensité de l’image fixe que vous voulez
incruster dans l’image animée. L’intensité
augmente proportionnellement au nombre de
segments.
(4) Appuyez sur START/STOP pour commencer
à filmer une scène avec l’image fixe incrustée.
Quand la prise de vues est terminée, appuyez
de nouveau sur START/STOP.
Dubbelbeeld van een
stilstaand beeld over
bewegende beelden heen
STILL
4
CK
LO
STA
ND
BY
START/STOP
Pour annuler l’incrustation
Appuyez sur DIGITAL EFFECT.
Remarques sur l’incrustation d’une image fixe
•Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions
suivantes pendant l’enregistrement d’une
image fixe.
– Fonctions dépendant de la touche FADER
– Mode Eclairage faible en exposition
automatique (PROGRAM AE)
– Fonctions dépendant de la touche PHOTO
•Quand vous réglez l’interrupteur POWER sur
OFF, l’incrustation d’image est
automatiquement annulée.
Uitschakelen van de dubbelbeeldopnamefunctie
Druk op de DIGITAL EFFECT toets.
Opmerkingen over de “STILL” dubbelbeeldopname
•De volgende functies zijn niet te gebruiken
tijdens het opnemen van dubbelbeelden met
stilstaand beeld:
– in/uit-faden met de FADER toets;
– het PROGRAM AE duisternisbelichtingsprogramma
– functies die werken met de PHOTO toets.
•Wanneer u de POWER schakelaar op “OFF”
zet, wordt de dubbelbeeldfunctie automatisch
uitgeschakeld.
49
Enregistrement
d’une série d’images
fixes
Een reeks
stilstaande beelden
achtereen opnemen
La fonction FLASH (stroboscope) vous permet
d’enregistrer une série d’images fixes à
intervalles constants.
Le son est enregistré normalement.
(1) Alors que le camescope est en mode d’attente
ou en mode d’enregistrement, appuyez sur
DIGITAL EFFECT et tournez la molette de
commande jusqu’à ce que l’indicateur FLASH
clignote.
(2) Appuyez sur la molette de commande.
L’indicateur FLASH s’allume et l’afficheur
incrémental apparaît.
(3) Tournez la molette de commande pour ajuster
l’intervalle du mouvement stroboscopique,
l’intervalle augmente proportionnellement au
nombre de segments.
(4) Appuyez sur START/STOP. L’enregistrement
stroboscopique commence. Quand la prise de
vues est terminée, appuyez de nouveau sur
START/STOP.
Met de “FLASH” interval-opname kunt u een
serie stilstaande beelden opnemen met vaste
tussenpozen.
Het geluid wordt hierbij normaal opgenomen.
(1) Druk tijdens opnemen of in de
opnamepauzestand op de DIGITAL EFFECT
toets en draai aan de regelknop tot de
aanduiding “FLASH” gaat knipperen.
(2) Druk de regelknop in.
De “FLASH” aanduiding blijft branden en er
verschijnen enkele stilbeeld-balkjes.
(3) Draai aan de regelknop om aan te geven in
welk tempo u stilstaande beelden wilt
opnemen. Hoe meer stilbeeld-balkjes u kiest,
des te groter de intervallen.
(4) Druk op de START/STOP toets om de reeks
stilstaande beelden te gaan opnemen. Om te
stoppen met opnemen, drukt u nogmaals op
de START/STOP toets.
[a] enregistrement normal
[b]enregistrement stroboscopique
[a] normale opname
[b]stilbeeld interval-opname
[a]
[b]
1
DIGITAL
EFFECT
2
FLASH
3
FLASH
4
CK
LO
STA
ND
BY
START/STOP
50
Enregistrement d’une série
d’images fixes
Een reeks stilstaande beelden
achtereen opnemen
Uitschakelen van de interval-opname
Appuyez sur DIGITAL EFFECT.
Druk op de DIGITAL EFFECT toets.
Remarques sur l’effet stroboscopique
•Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions
suivantes pendant l’enregistrement
stroboscopique.
– Fonctions dépendant de la touche FADER
– Mode Eclairage faible en exposition
automatique (PROGRAM AE)
– Fonctions dépendant de la touche PHOTO
•Quand vous réglez l’interrupteur POWER sur
OFF, l’enregistrement stroboscopique est
automatiquement annulé.
Opmerkingen over de “FLASH” intervalopname
•De volgende functies zijn niet te gebruiken
tijdens het opnemen van een reeks stilstaande
beelden:
– in/uit-faden met de FADER toets;
– het PROGRAM AE duisternisbelichtingsprogramma
– functies die werken met de PHOTO toets.
•Wanneer u de POWER schakelaar op “OFF”
zet, wordt de interval-opname automatisch
uitgeschakeld.
Opérations avancées
Pour annuler l’effet stroboscopique
Uitgebreide bedieningsfuncties
Remplacement d’une partie
lumineuse d’une image fixe
par une image animée
La fonction LUMI. (incrustation en luminance)
vous permet de remplacer une partie plus
lumineuse d’une image fixe par une image
animée.
Par exemple, si le sujet de l’image fixe se détache
nettement d’un fond lumineux, vous pouvez
incruster votre scène favorite sur ce fond. Le son
est enregistré normalement.
Bewegende beelden
invoegen in een helder deel
van een stilstaand beeld
Met de “LUMI.” helderheidssleutel-opname kunt
u de doorlopende bewegende beelden invoegen
in een helder gedeelte van een stilstaand beeld.
Zo kunt u als achtergrondbeeld voor andere
opnamen een favoriete scène in het geheugen
vastleggen als stilstaand beeld, bijvoorbeeld een
opname van een persoon tegen een heldere
achtergrond. Het geluid wordt hierbij normaal
opgenomen.
51
Remplacement d’une partie
lumineuse d’une image fixe
par une image animée
Bewegende beelden invoegen
in een helder deel van een
stilstaand beeld
(1) Alors que le camescope est en mode d’attente
ou en mode d’enregistrement, appuyez sur
DIGITAL EFFECT et tournez la molette de
commande jusqu’à ce que l’indicateur LUMI.
clignote.
(2) Appuyez sur la molette de commande.
L’indicateur LUMI. s’allume et l’afficheur
incrémental apparaît. L’image fixe est
mémorisée.
(3) Tournez la molette de commande pour ajuster
la couleur de l’image fixe. L’intensité de la
couleur augmente proportionnellement au
nombre de segments.
(4) Appuyez sur START/STOP. L’enregistrement
avec incrustation en luminance commence.
Pour arrêter l’enregistrement, appuyez une
nouvelle fois sur START/STOP.
(1) Druk tijdens opnemen of in de
opnamepauzestand op de DIGITAL EFFECT
toets en draai aan de regelknop tot de
aanduiding “LUMI.” gaat knipperen.
(2) Druk de regelknop in.
De “LUMI.” aanduiding blijft branden en er
verschijnen enkele helderheidssleutel-balkjes.
Het stilstaand beeld wordt in het geheugen
vastgelegd.
(3) Draai aan de regelknop om het kleurschema
van het stilstaande beeld bij te regelen. Hoe
meer helderheidssleutel-balkjes u kiest, des te
groter de helderheid van het stilstaand beeld.
(4) Druk op de START/STOP toets om normale
beelden te gaan opnemen in een deel van het
stilstaand beeld. Om te stoppen met
opnemen, drukt u nogmaals op de START/
STOP toets.
[a] image fixe
[b]image animée
[a] stilstaand beeld
[b]bewegend beeld
[a]
1
[b]
DIGITAL
EFFECT
2
LUMI.
3
4
CK
LO
LUMI.
STA
ND
BY
START/STOP
52
Pour annuler l’incrustation en
luminance
Uitschakelen van de
helderheidssleutel-opname
Appuyez sur DIGITAL EFFECT.
Druk op de DIGITAL EFFECT toets.
Remarques sur l’incrustation en luminance
•Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions
suivantes pendant l’incrustation en luminance.
– Fonctions dépendant de la touche FADER
– Mode Eclairage faible en exposition
automatique (PROGRAM AE)
– Fonctions dépendant de la touche PHOTO
•Quand vous réglez l’interrupteur POWER sur
OFF, l’incrustation en luminance est
automatiquement annulée.
Opmerkingen over de “LUMI.”
helderheidssleutel-opname
• De volgende functies zijn niet te gebruiken
tijdens het opnemen in een deel van een
stilstaand beeld:
– in/uit-faden met de FADER toets;
– het PROGRAM AE duisternisbelichtingsprogramma
– functies die werken met de PHOTO toets.
• Wanneer u de POWER schakelaar op “OFF”
zet, wordt de helderheidssleutel-opname
automatisch uitgeschakeld.
Addition d’une
image résiduelle
DIGITAL
EFFECT
TRAIL
2
TRAIL
Uitgebreide bedieningsfuncties
1
Met de “TRAIL” nabeeld-opname kunt u zorgen
dat de beelden die u opneemt, een spoor van
nabeelden achterlaten. Het geluid wordt hierbij
normaal opgenomen. U kunt de tijd dat de
nabeelden zichtbaar blijven, instellen met de
regelknop.
(1) Druk tijdens opnemen of in de
opnamepauzestand op de DIGITAL EFFECT
toets en draai aan de regelknop tot de
aanduiding “TRAIL” gaat knipperen.
(2) Druk de regelknop in.
De “TRAIL” aanduiding blijft branden en er
verschijnen enkele nabeeld-balkjes. Het
stilstaand beeld wordt in het geheugen
vastgelegd.
(3) Draai aan de regelknop om de tijd dat de
nabeelden zichtbaar blijven, in te stellen.
Hoe meer nabeeld-balkjes u kiest, des te
langer blijven de nabeelden zichtbaar.
Opérations avancées
La fonction TRAIL (effet de traînage) vous
permet d’enregistrer une image qui laisse une
image résiduelle, semblable à une traînée. Le son
est enregistré normalement. Vous pouvez ajuster
la durée de l’image résiduelle avec la molette de
commande.
(1) Alors que le camescope est en mode d’attente
ou en mode d’enregistrement, appuyez sur
DIGITAL EFFECT et tournez la molette de
commande jusqu’à ce que l’indicateur TRAIL
clignote.
(2) Appuyez sur la molette de commande.
L’indicateur TRAIL s’allume et l’afficheur
incrémental apparaît.
(3) Tournez la molette de commande pour ajuster
la durée de l’image résiduelle.
La durée augmente proportionnellement au
nombre de segments.
Opnemen met
langzaam vervagende
nabeelden
3
Pour annuler l’effet de traînage
Uitschakelen van de nabeeld-opname
Appuyez sur DIGITAL EFFECT.
Druk op de DIGITAL EFFECT toets.
Remarques sur l’effet de traînage
•Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions
suivantes dans le mode TRAIL.
– Fonctions dépendant de la touche FADER
– Mode Eclairage faible en exposition
automatique (PROGRAM AE)
– Fonctions dépendant de la touche PHOTO
•Quand vous réglez l’interrupteur POWER sur
OFF, l’effet de traînage est automatiquement
annulé.
Opmerkingen over de “TRAIL” nabeeldopname
•De volgende functies zijn niet te gebruiken
tijdens het maken van opnamen met nabeelden:
– in/uit-faden met de FADER toets;
– het PROGRAM AE duisternisbelichtingsprogramma
– functies die werken met de PHOTO toets.
•Wanneer u de POWER schakelaar op “OFF”
zet, wordt de nabeeld-opname automatisch
uitgeschakeld.
53
Utilisation de
l’obturateur lent
Si vous souhaitez obtenir une image plus
lumineuse à partir d’une image sombre, ou
rendre les mouvements d’un sujet plus animés,
réglez la vitesse d’obturation sur 1/25, 1/12, 1/6
ou 1/3 (obturateur lent).
(1) Alors que le camescope est en mode d’attente
ou en mode d’enregistrement, appuyez sur
DIGITAL EFFECT et tournez la molette de
commande jusqu’à ce que l’indicateur SLOW
SHTR (obturateur lent) clignote.
(2) Appuyez sur la molette de commande.
L’indicateur SLOW SHTR s’allume et la
vitesse d’obturation (1–4) apparaît.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner la vitesse d’obturation.
La vitesse d’obturation est d’autant plus lente
que le numéro augmente.
Numéro de vitesse d’obturation
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
1
Vitesse d’obturation
1/25
1/12
1/6
1/3
DIGITAL
EFFECT
SLOW SHTR
Pour annuler l’obturateur lent
Appuyez sur DIGITAL EFFECT.
Opnemen met
langzame sluimertijden
Als u een donkere omgeving wat lichter wilt
opnemen of de beweging van uw onderwerp
levendig wilt weergeven, kiest u dan een
sluitertijd van 1/25, 1/12, 1/6 of 1/3 seconde
(langzame sluiter).
(1) Druk tijdens opnemen of in de
opnamepauzestand op de DIGITAL EFFECT
toets en draai aan de regelknop tot de
aanduiding “SLOW SHTR” gaat knipperen.
(2)Druk de regelknop in.
De “SLOW SHTR” aanduiding blijft branden
en het nummer van de lange sluitertijd (van 1
- 4) wordt aangegeven.
(3) Draai aan de regelknop om in te stellen op de
sluitertijd van uw keuze.
Hoe hoger het nummer dat u kiest, des te
langer is de sluitertijd.
Sluitertijd-nummer
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Sluitertijd
1/25
1/12
1/6
1/3
2
SLOW SHTR 1
3
Uitschakelen van de lange
sluitertijden
Druk op de DIGITAL EFFECT toets.
Lors de l’enregistrement avec
l’obturateur lent
L’autofocus ne fonctionne pas toujours. Faites la
mise au point manuellement en utilisant un pied
photographique.
54
Remarques sur l’obturateur lent
•Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions
suivantes avec l’obturateur lent.
– Fonctions dépendant de la touche FADER.
– Fonctions dépendant de le touche PROGRAM
AE
– Exposition
– Fonctions dépendant de la touche PHOTO
•Quand vous réglez l’interrupteur POWER sur
OFF, l’obturateur lent est automatiquement mis
hors service.
Bij opnemen met de langzame sluiter
De kans bestaat dat de autofocus niet goed
werkt. Zet de camcorder op een statief en stel
handmatig scherp.
Opmerkingen over de “SLOW SHTR” langzame
sluiter
•De volgende functies zijn niet te gebruiken
tijdens het opnemen met de langzame sluiter.
– in/uit-faden met de FADER toets;
– functies die werken met de PROGRAM AE
toets;
– de handmatige belichtingsregeling.
– functies die werken met de PHOTO toets.
•Wanneer u de POWER schakelaar op “OFF”
zet, wordt de langzame sluiterfunctie
automatisch uitgeschakeld.
Simulation de
l’atmosphère d’un
vieux film
1
DIGITAL
EFFECT
Met de “OLD MOVIE” functie kunt u opnamen
maken die er uitzien als films uit de oude doos.
De camcorder stelt automatisch de breedbeeldfunctie in op “CINEMA”, het beeldeffect op
“SEPIA” en past hier ook de sluitertijd bij aan.
(1) Druk tijdens opnemen of in de
opnamepauzestand op de DIGITAL EFFECT
toets en draai aan de regelknop tot de
aanduiding “OLD MOVIE” gaat knipperen.
(2) Druk de regelknop in.
De “OLD MOVIE” aanduiding blijft branden.
2
OLD MOVIE
Uitgebreide bedieningsfuncties
OLD MOVIE
Pour annuler l’effet vieux film
Appuyez sur DIGITAL EFFECT.
Opérations avancées
Le mode OLD MOVIE (vieux film) vous permet
d’enregistrer une image semblable à celle d’un
vieux film. Le camescope sélectionne
automatiquement le mode grand écran CINEMA,
l’effet pictural SEPIA et la vitesse d’obturation
appropriée.
(1) Alors que le camescope est en mode d’attente
ou en mode d’enregistrement, appuyez sur
DIGITAL EFFECT et tournez la molette de
commande jusqu’à ce que l’indicateur OLD
MOVIE clignote.
(2) Appuyez sur la molette de commande.
L’indicateur OLD MOVIE s’allume.
Beelden met de
sfeer van oude
speelfilms
Uitschakelen van de oude-speelfilm
functie
Druk op de DIGITAL EFFECT toets.
Remarques sur l’effet vieux film
•Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions
suivantes en mode vieux film.
– Fonctions dépendant de la touche FADER
– Exposition
– Mode grand écran
– Fonctions dépendant de la touche PICTURE
EFFECT
– Fonctions dépendant de la touche PROGRAM
AE
– Fonctions dépendant de la touche PHOTO
•Quand vous réglez l’interrupteur POWER sur
OFF, l’effet vieux film est automatiquement
annulé.
Opmerkingen over de “OLD MOVIE”
oude-speelfilm opname
•De volgende functies zijn niet te gebruiken
tijdens het opnemen met de oude-speelfilm
functie
– in/uit-faden met de FADER toets;
– belichtingsregeling;
– breedbeeld-opnamefuncties;
– functies die werken met de PICTURE EFFECT
toets;
– functies die werken met de PROGRAM AE
toets;
– functies die werken met de PHOTO toets.
•Wanneer u de POWER schakelaar op “OFF”
zet, wordt de oude-speelfilm functie
automatisch uitgeschakeld.
55
Mise au point
manuelle
Handmatig
scherpstellen
Quand utiliser la mise au point
manuelle
Wanneer is handmatige
scherpstelling aanbevolen
Dans les situations suivantes vous obtiendrez de
meilleurs résultats avec la mise au point
manuelle.
[a]
[b]
•Lumière insuffisante [a]
•Sujets faiblement contrastés (murs, ciel, etc.) [b]
•Arrière-plan trop lumineux [c]
•Rayures horizontales [d]
•Sujets derrière une vitre givrée
•Sujets derrière des filets, etc.
•Sujets lumineux ou réfléchissant de la lumière
•Sujets stationnaires et utilisation d’un pied
photographique
56
In de volgende gevallen kunt u betere
opnameresultaten bereiken door handmatig
scherp te stellen:
[c]
[d]
•Bij onvoldoende licht [a]
•Bij een onderwerp met weinig tekening of
contrast – een wand, de lucht enz. [b]
•Bij te veel licht achter uw onderwerp
(tegenlicht) [c]
•Horizontale strepen [d]
•Onderwerpen achter matglas of beslagen
vensterglas
•Onderwerpen achter gaas of de spijlen van een
hek e.d.
•Al te heldere, licht uitstralende of reflecterende
onderwerpen
•Filmen van een stilstaand onderwerp, met de
camcorder op een statief.
Mise au point manuelle
Handmatig scherpstellen
Mise au point manuelle
Scherpstellen met de hand
1
Bij het handmatig scherpstellen vóór het
opnemen stelt u eerst in de telestand op uw
onderwerp scherp, om daarna uit te zoomen naar
de gewenste beeldcompositie.
(1) Zet de FOCUS schakelaar in de “MANUAL”
stand voor handbediening. De f aanduiding
verschijnt in de zoeker of op het LCD scherm.
(2) Druk de zoomknop zover naar de “T” kant tot
deze niet verder kan in het optische
zoombereik.
(3) Draai aan de NEAR/FAR scherpstelregelaar
tot u uw onderwerp scherp in beeld hebt.
(4) Stel in op de gewenste beelduitsnede met
behulp van van de zoomknop.
2
AUTO
MANUAL
INFINITY
T
W
T
W
T
W
T
4
NEAR
FAR
Pour revenir à l’autofocus
Réglez FOCUS sur AUTO. L’indicateur f dans
le viseur ou sur l’écran LCD disparaît.
Prise de vues dans des lieux assez sombres
Filmez en position grand angle après avoir fait la
mise au point en position téléobjectif.
Pour filmer un sujet très éloigné
Réglez FOCUS sur INFINITY. L’objectif se
concentre sur le sujet le plus éloigné tant que
vous appuyez sur FOCUS. Quand vous relâchez
la touche, la mise au point redevient manuelle.
Utilisez cette fonction quand vous filmez à
travers une fenêtre ou un grillage un sujet en
arrière-plan.
Remarque sur la mise au point manuelle
Les indicateurs suivants peuvent apparaître.
quand vous filmez un sujet très éloigné.
quand le sujet est trop près pour faire la mise
au point.
Uitgebreide bedieningsfuncties
3
W
Opérations avancées
Quand vous faites la mise au point
manuellement, réglez d’abord la netteté en
position téléobjectif, puis la longueur focale.
(1) Réglez FOCUS sur MANUAL. L’indicateur
f apparaît dans le viseur ou sur l’écran LCD.
(2) Bougez le levier jusqu’à l’arrêt vers le côté “T”
dans la zone du zoom optique.
(3) Tournez la molette NEAR/FAR pour obtenir
une image nette.
(4) Réglez la longueur focale souhaitée avec le
levier de zoom.
Terugkeren naar de automatische
scherpstelling
Zet de FOCUS schakelaar in de “AUTO” stand.
De f aanduiding zal nu uit het zoekerbeeld of
van het LCD scherm verdwijnen.
Voor de beste opnamen bij weinig licht
Stel in de telestand scherp op uw onderwerp en
maak dan uw opnamen liefst in de groothoekstand.
Opnemen van een erg ver verwijderd
onderwerp
Druk de FOCUS schakelaar geheel omlaag tot
“INFINITY”. Zolang u de FOCUS schakelaar
ingedrukt blijft houden, blijft de lens op
maximale afstand (oneindig) scherpgesteld.
Zodra u de FOCUS schakelaar loslaat, zal de
handmatig gemaakte scherpstelling weer gelden.
Gebruik deze functie bijvoorbeeld voor het
filmen door vensterglas, vitrage of een hek heen,
of voor even tussendoor scherpstellen op de
horizon e.d.
Opmerking betreffende de handmatige
scherpstelling
In bepaalde situaties kunnen de volgende
aanduidingen verschijnen:
: bij opnemen van een ver verwijderd
onderwerp;
: wanneer het onderwerp te dichtbij is om op
te kunnen scherpstellen.
57
Utilisation d’effets
picturaux
Diverse
beeldeffecten
Sélection d’un effet
Speciale effecten om uw
opnamen te verlevendigen
Avec la fonction PICTURE EFFECT vous pouvez
truquer la prise de vues pour produire des
images comme à la télévision.
[a]
[b]
[c]
PASTEL [a]
Le contraste de l’image est accentué et l’image
ressemble à un dessin animé.
NEG. ART [b]
La couleur et la luminosité de l’image sont
inversées.
SEPIA
L’image prend la couleur sépia.
B&W
L’image devient monochrome (noir et blanc).
SOLARIZE [c]
L’intensité lumineuse est plus grande et l’image
ressemble à une illustration.
MOSAIC [d]
L’image est en mosaïque.
SLIM [e]
L’image est allongée.
STRETCH [f]
L’image est élargie.
Met de beeldeffectfuncties kunt u uw videoopnamen zo pakkend maken als een interessante
TV-productie.
[d]
[e]
[f]
Pasteltinten (PASTEL) [a]
Het contrast van uw video-opnamen wordt
zodanig aangescherpt dat ze eruit gaan zien als
een tekenfilm.
Kleurnegatief (NEG. ART) [b]
De kleuren en de helderheid van het beeld
worden “omgekeerd”.
Sepia (SEPIA)
De beelden verschijnen in sepia, de kleur van
oude foto’s.
Zwart/wit (B&W)
De beelden komen slechts in zwart, wit en
grijstinten door.
Solarisatie (SOLARIZE) [c]
De lichtintensiteit wordt aangescherpt en uw
beelden verkrijgen een abstract effect, als van een
illustratie.
Mozaïekbeeld (MOSAIC) [d]
Uw onderwerp komt als een mozaïek van kleine
blokjes in beeld.
Smaller (SLIM) [e]
Het beeld wordt in de hoogte uitgerekt.
Breder (STRETCH) [f]
Het beeld wordt in de breedte uitgerekt.
58
Utilisation d’effets picturaux
Diverse beeldeffecten
Utilisation de la fonction
Bediening van de
beeldeffectfuncties
(1) Appuyez sur PICTURE EFFECT.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner l’effet pictural souhaité.
1
2
Opérations avancées
PICTURE
EFFECT
(1) Druk op de PICTURE EFFECT toets.
(2) Draai aan de menuregelaar om in te stellen op
het gewenste beeldeffect en druk dan de
regelaar in.
PASTEL
NEG. ART
SEPIA
SOLARIZE
MOSAIC
SLIM
STRETCH
Pour annuler un effet pictural
Uitschakelen van de beeldeffecten
Appuyez sur PICTURE EFFECT. L’indicateur
dans le viseur ou sur l’écran LCD s’éteint.
Druk nogmaals op de PICTURE EFFECT toets.
De beeldeffect-aanduiding in de zoeker of op het
LCD scherm dooft.
Remarque sur les effets picturaux
•Quand vous éteignez le camescope, il revient
automatiquement au mode normal.
•Quand vous utilisez un effet pictural, vous ne
pouvez pas sélectionner la fonction OLD
MOVIE avec DIGITAL EFFECT.
Uitgebreide bedieningsfuncties
B&W
Opmerking betreffende de beeldeffecten
•Bij uitschakelen van de camcorder keert het
apparaat automatisch terug naar de normale
beeldweergave.
•Tijdens het gebruik van de beeldeffectfuncties
kunt u niet de oude speelfilm–sfeer inschakelen
met de DIGITAL EFFECT toets.
59
Réglage de
l’exposition
Handmatige
belichtingsregeling
Quand régler l’exposition
Wanneer de belichting met de
hand in te stellen
Ajustez l’exposition manuellement dans les cas
suivants.
[a]
Onder de volgende omstandigheden kunt u
betere opnamen verkrijgen door de belichting
met de hand bij te stellen.
[b]
[a]
•Le fond est trop lumineux (contre-jour)
•La lumière est insuffisante: la plus grande
partie de l’image est sombre.
[a]
•Als de achtergrond te helder is (tegenlicht)
•Als er onvoldoende licht is, zodat het grootste
deel van het beeld donker is.
[b]
•Le sujet est lumineux et le fond est sombre
•Vous voulez faire des prises de vues fidèles
dans l’obscurité.
[b]
•Als het onderwerp erg helder is en de
achtergrond donker;
•Als u een donkere sfeer natuurgetrouw wilt
vastleggen.
Réglage de l’exposition
(1) Appuyez sur EXPOSURE.
(2) Tournez la molette de commande et ajustez la
luminosité.
Handmatig instellen van de
belichting
(1) Druk op de EXPOSURE toets.
(2) Draai aan de menuregelknop om de
belichting naar wens in te stellen.
1
2
60
EXPOSURE
–
+
–
+
Pour revenir à l’exposition
automatique
Terugkeren naar de automatische
belichtingsregeling
Appuyez une nouvelle fois sur EXPOSURE.
Druk nogmaals op de EXPOSURE toets.
Réglage de l’exposition
Prise de vues à contre-jour
Le sujet sera trop sombre si la source de lumière
se trouve derrière lui ou dans les situations
suivantes.
•Le sujet se trouve à l’intérieur devant une
fenêtre.
•Des sources de lumière éclairent la scène.
•Vous filmez une personne qui porte des
vêtements blancs ou brillants devant un fond
blanc. Dans ce cas, le visage sera trop sombre.
Voor de beste opnamen bij weinig licht
Gebruik in het donker altijd een videolamp (niet
bijgeleverd). Zorg voor een voldoende
belichtingsniveau om de kleuren van uw
opnamen zo helder mogelijk te maken.
Bij fijnregelen van de belichting met de hand
•De BACK LIGHT tegenlicht-compensatie zal
niet werken.
•Bij omschakelen van de PROGRAM AE functie
zal de camcorder terugkeren naar de
automatische belichtingsregeling.
Uitgebreide bedieningsfuncties
Quand vous ajustez l’exposition
manuellement
•La fonction BACK LIGHT n’agit pas.
•Si vous changez, de mode PROGRAM AE, le
camescope reviendra automatiquement au
mode d’exposition automatique.
Houd voor normale opnamen de zon in de rug
U loopt de kans dat uw onderwerp te donker
wordt opgenomen als er een lichtbron achter het
onderwerp is, of in de volgende soortgelijke
omstandigheden.
•Het onderwerp bevindt zich binnenshuis, voor
een venster.
•In de op te nemen scène is een heldere
lichtbron, zoals een felle lamp.
•Een op te nemen persoon draagt witte of
glimmende kleding, tegen een lichte
achtergrond. In dat geval zal het gezicht vaak te
donker worden opgenomen.
Opérations avancées
Prise de vues dans l’obscurité
Il est conseillé d’utiliser une torche vidéo (non
fournie) pour améliorer l’éclairage et obtenir les
meilleures couleurs possible.
Handmatige
belichtingsregeling
61
Een titel in beeld
opnemen
Incrustation d’un
titre
Vous pouvez sélectionner un des huit titres
préréglés et deux titres personnalisés. Par
ailleurs, vous pouvez choisir la langue, la
couleur, la taille et la position des titres.
U kunt een titel voor uw videoproductie kiezen
uit acht vast ingebouwde titels. Tevens kunt u
via het instelmenu de taal, de kleur en de plaats
op het scherm voor uw titel kiezen.
Incrustation d’un titre
In beeld brengen van een titel
(1) Appuyez sur TITLE pour afficher le menu de
titres.
(2) Tournez la molette de commande pour
, puis appuyez sur la molette.
sélectionner
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner le titre souhaité, puis appuyez
sur la molette. Les titres sont affichés dans la
langue que vous avez sélectionnée.
(4) Tournez la molette de commande pour
sélectionner la couleur, la taille ou la position
du titre, puis appuyez sur la molette.
(5) Tournez la molette de commande pour
sélectionner le paramètre, puis appuyez sur la
molette.
(6) Répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que le titre
soit comme vous le souhaitez.
(7) Appuyez une nouvelle fois sur la molette
pour valider les réglages.
(8) Quand vous ne voulez plus incruster le titre,
appuyez sur TITLE.
1,
8
TITLE
2
(1) Druk op de TITLE toets om het
titelkeuzemenu te laten verschijnen.
(2) Draai aan de menuregelknop om in te stellen
op het onderdeel “ ” en druk de regelknop
in.
(3) Draai aan de regelknop om de gewenste titel
te kiezen en druk de knop weer in. De titels
worden aangegeven in de door u gekozen taal
voor de aanduidingen.
(4) Draai aan de regelknop om in te stellen op de
kleur, het formaat of de plaats in beeld voor
uw titel en druk de regelknop weer in.
(5) Draai aan de regelknop om het gekozen
onderdeel naar wens in te stellen en druk de
regelknop in.
(6) Herhaal de stappen 4 en 5 tot de titel geheel
naar wens is ingesteld.
(7) Druk nogmaals op de regelknop om de
titelkeuze af te ronden.
(8) Wanneer u wilt stoppen met opnemen van de
titel in beeld, drukt u op de TITLE toets.
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
[TITLE] : END
3
4
6
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
RETURN
[TITLE] : END
SIZE
SMALL
SIZE
LARGE
TITLE
THE END
[TITLE] : END
T IT L E
THE END
THE END
[TITLE] : END
7
THE END
62
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
RETURN
[TITLE] : END
Incrustation d’un titre
Een titel in beeld opnemen
Een titel in beeld vanaf het begin
van de opname
Après l’étape 7, appuyez sur START/STOP pour
commencer la prise de vues.
Druk na stap 7 direct op de START/STOP toets
om te beginnen met opnemen.
Pour incruster un titre en cours
d’enregistrement
Een titel ergens later in de opname
in beeld brengen
Après avoir appuyé sur START/STOP pour
commencer la prise de vues, procédez à partir de
l’étape 1. Dans ce cas, aucun signal sonore n’est
émis.
Druk op de START/STOP toets om te beginnen
met opnemen en verricht dan de hierboven
beschreven handelingen voor de titelkeuze,
vanaf stap 1. In dit geval zal er geen pieptoon
klinken.
Pour sélectionner la langue des titres
préréglés
Kiezen van de taal voor de titel
Si vous voulez sélectionner une autre langue,
choisissez avant l’étape 2, puis sélectionnez la
langue et revenez à l’étape 2.
Als u de taal voor de titel wilt kiezen, stelt u vóór
stap 2 eerst in op “ ” in het keuzemenu. Dan
kiest u de taal en gaat u door met stap 2.
Pour utiliser un titre personnalisé
Opnemen van een zelfgemaakte titel
Remarques sur l’incrustation d’un titre
•Si vous n’avez pas créé de titre, “– – – – ...”
apparaîtra sur l’afficheur.
•Vous pouvez effectuer un fondu quand un titre
est affiché, mais le titre ne rentre ni ne sort en
fondu.
•Si vous affichez le menu ou le menu de titres
pendant l’incrustation d’un titre, le titre ne sera
pas enregistré tant que le menu ou le menu de
titres sera affiché.
La couleur du titre change de la façon
suivante:
WHITE (blanc) ˜ YELLOW (jaune) ˜
VIOLET ˜ RED (rouge) ˜ CYAN ˜ GREEN
(vert) ˜ BLUE (bleu)
La taille du titre change de la façon suivante:
SMALL (petit) ˜ LARGE (gros)
La position du titre change de la façon
suivante:
Quand vous sélectionnez la taille “SMALL” vous
avez le choix entre 9 positions. Quand vous
sélectionnez la taille “LARGE”, vous avez le
choix entre 8 positions.
Remarques sur le titrage
•Selon la taille ou la position du titre, la date ou
l’heure, ou aucune des deux, ne sera affichée.
•Si vous entrez 13 caractères ou plus pour un
gros titre, le titre sera automatiquement réduit à
la taille appropriée après le réglage de la
position.
•Quand le titre est affiché, les indicateurs LCD
BRIGHT et VOLUME n’apparaissent pas.
Voor het gebruik van een zelf samengesteld
titelbeeld stelt u in stap 2 in op “ ” in het
keuzemenu.
Opmerkingen betreffende de titelbeeldweergave
•Als er nog geen zelfgemaakte titels zijn
vastgelegd, verschijnt er slechts “– – – – .... ” in
beeld.
•Tijdens het aangeven van een titel zullen de
FADER fade-functies wel werken, maar zal de
titel zelf niet uit-faden.
•Als u tijdens de titelbeeld-weergave het
titelkeuzemenu of een ander instelmenu op het
scherm laat verschijnen, zal de titel niet worden
opgenomen zolang het menu zichtbaar is.
Uitgebreide bedieningsfuncties
Si vous voulez personnaliser votre titre,
sélectionnez
à l’étape 2.
Opérations avancées
Pour incruster un titre dès le début
de l’enregistrement
De beschikbare titel-kleuren worden als volgt
doorlopen:
“WHITE ˜ YELLOW ˜ VIOLET ˜ RED ˜
CYAN ˜ GREEN ˜ BLUE”
(wit ˜ geel ˜ paars ˜ rood ˜ blauwgroen
˜ groen ˜ blauw).
Het formaat van de titel is als volgt te kiezen:
“SMALL ˜ LARGE” (klein ˜ groot).
De plaats van de titel in beeld werkt als volgt:
Als u voor het titelformaat “SMALL” kiest, kunt
u de titel op 9 verschillende plaatsen in beeld
laten verschijnen. Kiest u het formaat “LARGE”,
dan zijn er 8 verschillende plaatsen beschikbaar.
Beperkingen voor het titelformaat
•Afhankelijk van het formaat of de plaats van de
titel kan de datum of tijd niet worden
aangegeven, of soms geen van beide.
•Als u 13 of meer letters kiest voor een titel in
“LARGE” formaat, zal de titel automatisch in
een passend formaat verschijnen nadat u de
plaats hebt gekozen.
•Zolang de titel wordt aangegeven, zullen de
LCD BRIGHT en VOLUME aanduidingen niet
zichtbaar zijn.
63
Création de titres
personnalisés
Vous pouvez créer deux titres qui resteront
mémorisés dans le camescope. Il est conseillé de
régler l’interrupteur POWER sur PLAYER ou
d’éjecter la cassette avant de commencer.
Un titre peut contenir 20 caractères au maximum.
(1) Appuyez sur TITLE pour afficher le menu de
titres.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner
, puis appuyez sur la molette.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner la première ligne (CUSTOM1) ou
la seconde ligne (CUSTOM2), puis appuyez
sur la molette.
(4) Tournez la molette de commande pour
sélectionner la colonne du caractère souhaité,
puis appuyez sur la molette.
(5) Tournez la molette de commande pour
sélectionner le caractère souhaité, puis
appuyez sur la molette.
(6) Répétez les étapes 4 et 5 pour saisir tout le
titre.
(7) Quand vous avez terminé, tournez la molette
de commande pour sélectionner SET, puis
appuyez sur la molette.
1
TITLE
2
3
Samenstellen van uw
eigen titelbeelden
U kunt twee zelfgemaakte titels in het geheugen
van de camcorder vastleggen. Voor u hiermee
begint, is het beter de POWER schakelaar in de
“PLAYER” stand te zetten of de videocassette uit
de camcorder te verwijderen.
Uw titel kan uit maximaal 20 lettertekens
bestaan.
(1) Druk op de TITLE toets om het
titelkeuzemenu te laten verschijnen.
(2) Draai aan de menuregelknop om in te stellen
op het onderdeel “ ” en druk de regelknop
in.
(3) Draai aan de reagelknop om de eerste
zelfgemaakte titel (CUSTOM1) te kiezen of de
tweede zelfgemaakte titel (CUSTOM2) en
druk de regelknop weer in.
(4) Draai aan de regelknop om in te stellen op de
kolom waarin het gewenste letterteken staat
en druk de regelknop in.
(5) Draai aan de regelknop om in te stellen op het
gewenste letterteken en druk de regelknop in.
(6) Herhaal de stappen 4 en 5 tot u uw titel
geheel naar wens hebt samengesteld.
(7) Om de titelsamenstelling af te ronden, draait
u de regelknop om in te stellen op “SET” en
dan legt u de titel vast met een laatste druk op
de regelknop.
TITLE SET
CUSTOM1 " – – – – – – – – – – ··"
CUSTOM2 " – – – – – – – – – – ··"
TITLE SET
[TITLE] : END
[TITLE] : END
TITLE SET
TITLE SET
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
RETURN
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
RETURN
[TITLE] : END
4
1
TITLE SET
[TITLE] : END
2
6
7
[TITLE] : END
TITLE SET
SUMMER CAMP IN LAKE –
[TITLE] : END
64
TITLE SET
––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––
3
TITLE SET
––––––––––––––––––––
[TITLE] : END
[TITLE] : END
4
TITLE SET
S–––––––––––––––––––
[TITLE] : END
Création de titres
personnalisés
Pour modifier un titre mémorisé
A l’étape 3, sélectionnez CUSTOM1 ou
CUSTOM2 selon le titre que vous voulez
modifier, puis changez-le.
Remarque
Vous ne pouvez pas enregistrer un titre de plus
de 20 caractères.
Pour supprimer un titre
Volg de bovenstaande aanwijzingen, kies in stap
3 “CUSTOM1” of “CUSTOM2” voor de titel die u
wilt aanpassen en wijzig de titel of voer een
nieuwe titel in.
Opmerking
Een titel kan niet meer dan 20 lettertekens
bevatten.
Als het samenstellen van uw eigen titel meer
dan vijf minuten duurt, met een cassette in de
camcorder
De stroomvoorziening zal automatisch worden
uitgeschakeld. De eenmaal ingevoerde
lettertekens blijven echter in het geheugen
bewaard. Draai de STANDBY schakelaar
eenmaal omlaag en dan weer omhoog en volg de
aanwijzingen voor de titelsamenstelling weer
vanaf stap 1.
Wissen van een zelfgemaakte titel
Draai in stap 4 aan de menuregelknop om in te
stellen op het “M” invoerpijltje en druk de
regelknop dan in. Het laatste letterteken wordt
dan gewist.
Insertion d’une
scène au milieu d’un
enregistrement
Invoegen van nieuwe
beelden in bestaande
video-opnamen
Vous pouvez insérer une scène au milieu d’un
enregistrement en désignant le début et la fin de
l’insertion. Le passage qui se trouve entre ces
deux points sera effacé. Si le code temporel RC
apparaît, réglez COUNTER sur NORMAL dans
le menu et affichez le compteur de bande.
Bij een videocassette die reeds opnamen bevat
kunt u een nieuwe opname inlassen door het
opname-beginpunt en opname-eindpunt in te
voeren. De eerdere opnamen daartussen worden
hierbij gewist. Deze procedure werkt aan de
hand van de bandteller; als de RC tijdcode wordt
aangegeven, zet u eerst in het menusysteem de
COUNTER instelling op “NORMAL”, zodat de
bandteller verschijnt.
Uitgebreide bedieningsfuncties
A l’étape 4, tournez la molette de commande
pour sélectionner [M] , puis appuyez sur la
molette. Le dernier caractère est supprimé.
Aanpassen van een reeds eerder
vastgelegde titel
Opérations avancées
S’il vous faut plus de 5 minutes pour entrer les
caractères alors qu’une cassette est dans le
camescope
L’alimentation est coupée mais les caractères que
vous avez saisis restent. Baissez le commutateur
d’attente puis relevez-le, et recommencez à partir
de l’étape 1.
Samenstellen van uw eigen
titelbeelden
65
Insertion d’une scène au
milieu d’un enregistrement
Invoegen van nieuwe beelden
in bestaande video-opnamen
(1) Alors que le camescope est en mode d’attente,
appuyez en continu sur + (lecture vers
l’avant) ou – (lecture vers l’arrière)
d’EDITSEARCH et relâchez la touche à
l’endroit où l’insertion doit prendre fin [b].
Le camescope revient en mode d’attente.
(2) Appuyez sur COUNTER RESET. Le compteur
revient à zéro.
(3) Appuyez en continu sur le côté –
d’EDITSEARCH et relâchez la touche au point
où l’insertion doit commencer [a].
(4) Appuyez sur ZERO MEM de la
télécommande. L’indicateur ZERO MEM
clignote.
(5) Appuyez sur START/STOP pour commencer
l’enregistrement. L’enregistrement s’arrête
automatiquement quand le compteur atteint
zéro.
[a]
1
4
[b]
3
EDITSEARCH
(1) Zet de camcorder in de opnamepauzestand en
houd dan de “+” (voorwaarts) of “–”
(terugwaarts) kant van de EDITSEARCH toets
ingedrukt tot u het punt bereikt waar de
ingelaste opname moet eindigen, en laat de
toets op dat punt los [b]. De camcorder komt
dan weer in de opnamepauzestand.
(2) Druk op de COUNTER RESET toets om de
bandteller op nul terug te zetten.
(3) Blijf nu de “–” min-kant van de EDITSEARCH
toets ingedrukt houden tot u in de
terugwaarts weergegeven beelden het punt
bereikt waar de ingelaste opname moet
beginnen, en laat de toets op dat punt los [a].
(4) Druk op de ZERO MEM toets van de
afstandsbediening om hier de nulpuntterugkeerfunctie in te schakelen. De “ZERO
MEM” aanduiding gaat knipperen.
(5) Druk op de START/STOP toets wanneer u
wilt beginnen met opnemen. Het inlassen van
de nieuwe opname begint, om automatisch te
stoppen wanneer de bandteller het nulpunt
bereikt.
2
STBY 0:00:00
COUNTER
RESET
EDITSEARCH
ZERO MEM
5
CK
LO
STA
ND
BY
START/STOP
66
STBY –0:01:23
–0:01:22
ZERO MEM
ZERO MEM
Pour changer le point final de
l’insertion
Aanpassen van het eindpunt van de
nieuwe opnamen
Appuyez sur ZERO MEM pour effacer
l’indicateur ZERO MEM, puis répétez les étapes
2 à 5.
Druk op de ZERO MEM toets zodat de “ZERO
MEM” aanduiding verdwijnt en herhaal dan de
stappen 2 t/m 5.
Insertion d’une scène au milieu
d’un enregistrement
Invoegen van nieuwe beelden
in bestaande video-opnamen
Enregistrement de la
date / heure
Opnemen met de
datum of tijd in beeld
Avant de commencer à filmer ou pendant la prise
de vues, appuyez sur DATE ou TIME. Vous
pouvez enregistrer la date ou l’heure affichée sur
l’écran LCD ou dans le viseur en même temps
que l’image. Appuyez sur DATE (ou TIME), puis
sur TIME (ou DATE) pour afficher
simultanément la date et l’heure.
L’horloge a été préréglée en usine sur l’heure de
Londres pour les modèles vendus au RoyaumeUni et sur l’heure de Paris pour les modèles
vendus dans les autres pays européens. Vous
pouvez changer le réglage de l’horloge dans le
menu.
Om de datum of tijd mee op te nemen, drukt u
op de DATE of TIME toets voor u begint met
opnemen. De datum of tijdsaanduiding die in de
zoeker of op het LCD scherm verschijnt wordt
dan samen met de camera-beelden op de band
opgenomen. Om zowel de datum als de tijd van
opname in beeld te laten verschijnen, drukt u na
de DATE toets ook de TIME toets in (of
omgekeerd).
De klok staat bij aflevering ingesteld op
Greenwich-tijd voor het model voor GrootBrittannië, en op continentaal West-Europese tijd
voor de modellen voor andere Europese landen.
Desgewenst kunt u de datum en de tijd via het
instelmenu anders instellen.
DATE
Uitgebreide bedieningsfuncties
Betreffende de nieuw ingevoegde beelden
•De kans bestaat dat er in de laatste beelden van
het ingevoegde gedeelte bij weergave wat
vervorming in beeld en geluid is.
•Bij het invoegen van nieuwe opnamen op een
gedeelte van de band dat nog niet eerder was
opgenomen, kan de nulpunt-terugkeerfunctie
niet altijd goed werken.
•Als de START/STOP MODE schakelaar in de
“5SEC” stand of de “ ” druktoets-stand staat,
is de nulpunt-terugkeerfunctie niet
beschikbaar.
Opérations avancées
Remarques sur le réenregistrement
•L’image et le son peuvent présenter de la
distorsion à l’endroit où l’insertion prend fin
lors de la lecture.
•Si vous réenregistrez sur un passage contenant
une partie non enregistrée, l’insertion ne
s’effectuera peut-être pas correctement.
•Quand le commutateur START/STOP MODE
est réglé sur 5SEC ou , vous ne pouvez pas
utiliser la fonction ZERO MEM.
TIME
4 7 1998
TIME
DATE
4 7 1998
17:30:00
17:30:00
Pour arrêter l’enregistrement de la
date et/ou de l’heure
Stoppen met opnemen van de datum
en/of tijd
Appuyez une nouvelle fois sur DATE et/ou
TIME. La date et/ou l’heure disparaissent et
l’enregistrement se poursuit.
Druk nogmaals op de DATE en/of TIME toets.
De datum en/of tijdsaanduiding verdwijnt nu uit
beeld, maar het opnemen zal ongestoord
doorgaan, zonder deze aanduiding.
67
Optimisation des
conditions
d’enregistrement
Controleren van de
band voor opname
(ORC)
Utilisez la fonction ORC pour contrôler l’état de
la cassette avant de filmer et obtenir la meilleure
image possible.
(1) Alors que le camescope est en mode d’attente,
appuyez sur MENU pour afficher le menu.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner Ò, puis appuyez sur la molette.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner ORC TO SET, puis appuyez sur
la molette.
“START/STOP KEY” clignote.
(4) Appuyez sur START/STOP.
Le camescope met environ 5 secondes pour
contrôler l’état de la cassette puis revient en
mode d’attente.
1
MENU
2
Gebruik deze functie om de toestand van de
cassetteband te controleren voor u met opnemen
begint, om verzekerd te zijn van de beste
opnameresultaten.
(1) Zet de camcorder in de pauzestand en druk
op de MENU toets om het keuzemenu op het
scherm te laten verschijnen.
(2) Draai aan de menuregelknop om in te stellen
op het Ò pictogram en druk de regelknop in.
(3) Draai aan de regelknop om in te stellen op
“ORC TO SET” en druk de regelknop in.
De aanduiding “START/STOP KEY” gaat
knipperen.
(4) Druk op de START/STOP toets.
Nu gaat de aanduiding “ORC” knipperen en
controleert de camcorder de toestand van de
band, hetgeen ongeveer 5 seconden duurt.
Vervolgens komt de camcorder weer in de
opnamepauzestand.
TAPE SET
SP
REC MODE
ORC TO SET
REMAIN
COUNTER
RETURN
TAPE SET
REC MODE
ORC TO SET
REMAIN
COUNTER
3
TAPE SET
REC MODE
ORC TO SET
REMAIN
COUNTER
RETURN
4
START/STOP
KEY
STBY 0:00:00
CK
LO
ORC
STA
ND
BY
START/STOP
68
Chaque fois que vous insérez une
cassette
Telkens na het insteken van een
videocassette
Effectuez ces opérations pour contrôler l’état de
la cassette.
Voer voor alle zekerheid de “ORC” bandcontrole
opnieuw uit.
Remarques sur la fonction ORC
•Quand vous réglez la fonction sur ORC TO SET,
l’enregistrement sur la bande est effacé pendant
0,1 seconde pour que le camescope puisse
effectuer le contrôle. Faites attention lorsque
vous utilisez une cassette enregistrée. Ce
passage vierge de 0,1 seconde sera supprimé si
vous réenregistrez pendant plus de 2 secondes
à partir du point où vous avez réglé la fonction
sur ORC TO SET, ou si vous réenregistrez sur
ce passage.
•Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction si le
repère rouge de la cassette est visible.
Betreffende de “ORC” bandcontrole
•Wanneer u instelt op “ORC TO SET”, wordt er
een gedeelte van ongeveer 0,1 seconde van de
band gewist, waaraan de camcorder de
toestand van de band kan aflezen. Wees dus
voorzichtig bij het gebruik van een cassette met
belangrijke opnamen. Het gewiste gedeelte zal
worden overschreven als u minstens 2
seconden lang opneemt vanaf het punt waar u
op “ORC TO SET” instelde of als u verder terug
op de band met opnemen begint.
•Als een cassette met het rode wispreventienokje
tegen opnemen is beveiligd, kunt u de “ORC”
bandcontrole niet uitvoeren.
Mise hors service du
stabilisateur
Quand le stabilisateur est en service, il compense
les bougés du camescope.
Pour remettre le stabilisateur en
service
Réglez STEADYSHOT sur ON dans le menu.
U kunt de STEADY SHOT functie uitschakelen
wanneer u deze niet nodig hebt. Bij uitschakelen
aanduiding in de zoeker of op
verschijnt de
het LCD scherm. Gebruik de STEADY SHOT
beeldstabilisatie niet bij het filmen van een
stilstaand onderwerp, met de camcorder op een
statief.
U kunt de STEADYSHOT beeldstabilisatie in het
keuzemenu op “ON” of “OFF” zetten
(zie blz. 32).
Weer inschakelen van de STEADY
SHOT beeldstabilisatie
Zet de STEADYSHOT functie in het keuzemenu
op “ON”.
Opmerkingen betreffende de STEADY SHOT
functie
•Als de camera te sterk beweegt, zal het beeld
ook met deze functie niet voldoende
gestabiliseerd worden.
•Bij in- en uitschakelen van de STEADY SHOT
functie kan de belichting wel eens variëren.
•De STEADY SHOT beeldstabilisatie zal niet
werken wanneer u hebt ingesteld op de “16:9
FULL” breedbeeld-opnamefunctie. Wanneer u
dan de STEADYSHOT functie in het
keuzemenu op “ON” zet, gaat de
aanduiding knipperen.
Uitgebreide bedieningsfuncties
Remarques sur le stabilisateur
•Le stabilisateur ne corrige pas les bougés
excessifs du camescope.
•Quand vous mettez le stabilisateur en et hors
service dans le menu, l’exposition peut changer.
•Le stabilisateur ne fonctionne pas en mode 16:9
FULL. Quand vous réglez STEADYSHOT sur
ON dans le menu, l’indicateur
clignote.
Met de “STEADY SHOT” beeldstabilisatie
ingeschakeld zal de camcorder automatisch
compenseren voor trillingen waaraan het
apparaat blootstaat.
Opérations avancées
Vous pouvez désactiver le stabilisateur quand
vous n’en avez pas besoin. L’indicateur
apparaît dans le viseur ou sur l’écran LCD.
N’utilisez pas le stabilisateur quand vous filmez
un sujet stationnaire avec un pied
photographique.
Vous pouvez mettre en ou hors service le
stabilisateur en réglant STEADYSHOT sur ON
ou OFF dans le menu (p. 32).
Uitschakelen van de
STEADY SHOT
beeldstabilisatie
69
Weergeven van
video-opnamen op
het TV-scherm
Visionnage sur un
téléviseur
Raccordez le camescope à votre téléviseur ou
magnétoscope pour regarder vos vidéogrammes
sur l’écran d’un téléviseur. Lorsque vous
raccordez le camescope à votre téléviseur pour
visionner l’image de lecture, il est conseillé
d’utiliser le courant secteur.
Sluit de camcorder aan op uw TV-toestel of
videorecorder wanneer u uw video-opnamen
wilt weergeven op het TV-scherm. Bij het
afspelen van video-opnamen op de camcorder,
voor weergave op het TV-scherm, is het
aanbevolen het apparaat op stroom van het
lichtnet te gebruiken.
Pendant la lecture sur un téléviseur, fermez
l’écran LCD pour éviter toute distorsion d’image.
Raccordement direct à un
téléviseur ou magnétoscope avec
prises d’entrée audio/vidéo
Lorsque vous raccordez le cordon de liaison
audio/vidéo, veillez à brancher les fiches dans
les prises de même couleur.
Ouvrez le cache-prises et raccordez le camescope
aux entrées LINE IN du téléviseur ou du
magnétoscope raccordé au téléviseur avec le
cordon de liaison audio/vidéo fourni. Réglez le
sélecteur d’entrée téléviseur/magnétoscope du
téléviseur sur magnétoscope et le sélecteur
d’entrée du magnétoscope sur LINE.
Si votre téléviseur ou magnétoscope a une prise
S-vidéo, raccordez le câble S-vidéo (non fourni)
[a] pour obtenir une image de meilleure qualité.
Si vous voulez raccorder le camescope à l’aide
d’un câble S-vidéo (non fourni) [a], vous n’avez
pas besoin de brancher la fiche jaune (vidéo) du
cordon de liaison audio/vidéo [b].
Voor weergave op het TV-scherm dient u het
LCD scherm te sluiten, anders kan er vervorming
in de beeldweergave optreden.
Rechtstreeks aansluiten van de
camcorder op een TV of videorecorder
met audio/video-ingangsaansluitingen
Let bij het aansluiten van het audio/videoaansluitsnoer goed op dat u elke stekker in de
stekkerbus van dezelfde kleur steekt.
Open het dekseltje van de aansluitbussen. Sluit
de camcorder nu met het bijgeleverde audio/
video-aansluitsnoer aan op de LINE IN
ingangsaansluitingen van het TV-toestel of van
een videorecorder die al op de TV is aangesloten.
Zet voor weergave van video-opnamen de TV/
VIDEO schakelaar van uw TV-toestel in de
“VIDEO” stand. Bij aansluiten op uw
videorecorder zet u de ingangskeuzeschakelaar
daarvan in de “LINE” stand.
Als uw TV-toestel of videorecorder is voorzien
van een S-VIDEO ingangsaansluiting, dan kunt u
de camcorder daarop aansluiten met een (niet
bijgeleverd) S-video aansluitsnoer [a], voor
video-weergave van betere kwaliteit. Gebruikt u
voor het aansluiten een S-video aansluitsnoer
(niet bijgeleverd) [a], dan hoeft u de gele (video)
stekker van het audio/video-aansluitsnoer [b]
niet aan te sluiten.
(non fourni)/
(niet bijgeleverd)
S VIDEO
[a]
IN
S VIDEO
VIDEO
[b]
VIDEO
AUDIO
AUDIO
70
: Sens du signal/Signaalstroom
Visionnage sur un téléviseur
Weergeven van videoopnamen op het TV-scherm
Als uw TV-toestel of videorecorder slechts
geschikt is voor mono geluid
Sluit dan van het audio-gedeelte van het
aansluitsnoer alleen de witte stekkers aan op de
camcorder en op het TV-toestel of de
videorecorder. Bij deze aansluiting zal het geluid
van uw video-opnamen alleen in mono te horen
zijn.
Si votre téléviseur/magnétoscope a une prise
péritel (21 broches)
Utilisez l’adaptateur de prise péritel fourni (21
broches).
Als uw TV-toestel een 21-polige
EUROCONNECTOR aansluiting heeft
Gebruik voor het aansluiten de 21-polige
verloopstekker die is bijgeleverd bij uw
camcorder.
TV
Aansluiten op een TV-toestel of videorecorder
zonder audio/video-ingangen
Gebruik voor het aansluiten een RFU-adapter
(niet bijgeleverd).
Visionnage de l’image du téléviseur ou
magnétoscope
Vous pouvez visionner l’image sur l’écran LCD
ou dans le viseur. Raccordez le camescope aux
sorties du téléviseur ou magnétoscope.
Weergeven van TV-beelden of de beelden van
een videorecorder
U kunt de beelden van een aangesloten TV of
videorecorder weergeven op het LCD scherm of
in de zoeker. Sluit de camcorder hiervoor aan op
de uitgangsaansluitingen van het TV-toestel of
de videorecorder.
Uitgebreide bedieningsfuncties
Pour raccorder le camescope à un téléviseur
ou magnétoscope sans prises d’entrée audio/
vidéo
Utilisez un adaptateur RFU (non fourni).
Opérations avancées
Si votre téléviseur ou magnétoscope est de
type monophonique
Raccordez seulement la fiche blanche pour le son
au camescope et au téléviseur ou magnétoscope.
Avec ce type de liaison, le son est monophonique
même si le camescope est de type
stéréophonique.
71
Addition d’effets
numériques lors de la
lecture
Pendant la lecture, vous pouvez ajouter des effets
numériques à une scène en utilisant les fonctions
STILL (incrustation d’une image fixe), FLASH
(effet stroboscopique), LUMI. (incrustation en
luminance) et TRAIL (effet de traînage). Pour les
détails de chaque fonction, reportez-vous aux
pages précédentes.
Vous pouvez regarder l’image ainsi truquée sur
un téléviseur ou l’utiliser pour le montage sur un
autre appareil vidéo. Vous ne pouvez pas
enregistrer sur le camescope pendant cette
opération.
(1) Pendant la lecture, appuyez sur DIGITAL
EFFECT et tournez la molette de commande
jusqu’à ce que l’indicateur d’effet numérique
souhaité (STILL, FLASH, LUMI. ou TRAIL)
clignote.
(2) Appuyez sur la molette de commande.
L’indicateur d’effet numérique s’allume et
l’afficheur incrémental apparaît. En mode
STILL ou LUMI., l’image affichée au moment
où vous appuyez sur la molette est mémorisée
sous forme d’image fixe.
(3) Tournez la molette de commande pour ajuster
l’effet.
1
DIGITAL
EFFECT
STILL
Pour annuler l’effet numérique
Appuyez sur DIGITAL EFFECT.
Digitale beeldeffecten
tijdens weergave
Tijdens het afspelen kunt u de weergegeven
videobeelden verwerken met de digitale
beeldeffect-functies: “STILL” voor dubbelbeeldweergave, “FLASH” voor interval-weergave,
“LUMI.” voor helderheidssleutel-weergave en
“TRAIL” voor nabeeld-weergave. Zie voor een
beschrijving van deze functies het hoofdstuk
over beeldeffecten onder camera-opname.
U kunt de hiermee verwerkte beelden op het TVscherm weergeven of ze overnemen op een
andere videorecorder. Tijdens deze bewerkingen
kunt u echter de beelden niet weer opnemen op
deze camcorder.
(1) Druk tijdens weergave op de DIGITAL
EFFECT toets en draai aan de regelknop tot
de gewenste beeldeffect-aanduiding (STILL,
FLASH, LUMI. of TRAIL) gaat knipperen.
(2) Druk de regelknop in.
De beeldeffect-aanduiding blijft nu branden
en er verschijnen enkele balkjes in beeld. Bij
de “STILL” en “LUMI.” functies wordt het
beeld waarbij u de regelknop indrukt, als
stilstaand beeld in het geheugen vastgelegd.
(3) Draai aan de regelknop om het digitale
beeldeffect naar wens bij te regelen.
2
STILL
3
Uitschakelen van de digitale
beeldeffecten
Druk op de DIGITAL EFFECT toets.
72
Remarques sur l’addition d’effets numériques
•Pendant la recherche d’images, la lecture au
ralenti ou la pause, des parasites apparaissent
sur l’image.
•Quand l’indicateur d’effet numérique clignote
rapidement, vous ne pouvez pas utiliser d’effet
numérique.
Opmerkingen over de digitale beeldeffecten
•Bij de vertraagde weergave, de zoekfuncties en
in de pauzestand kan er storing in het beeld
verschijnen.
•Wanneer de digitale beeldeffect-aanduiding
snel gaat knipperen, kunt u de digitale
beeldeffecten niet gebruiken.
Opzoeken van de
eerste opname van
een bepaalde dag
Recherche d’un passage
d’après la date
d’enregistrement
Vous pouvez localiser un passage entre deux
dates d’enregistrement grâce au code de données
qui s’enregistre automatiquement sur la bande.
Il existe deux modes de recherche:
•Recherche d’une date particulière et lecture à
partir de celle-ci (Localisation d’une date)
•Recherche du début de chaque enregistrement,
date par date, et lecture des 10 premières
secondes de chacun (Balayage des dates)
5.7.1998
V
[b]
Chaque fois que vous appuyez sur DATE, le
mode change de la manière suivante:
Balayage
Localisation
d'une date n des dates
n
hors service
Pour localiser une date
(1) Réglez l’interrupteur POWER sur PLAYER.
Les touches de transport de bande s’allument.
(2) Appuyez sur DATE de la télécommande.
(3) Si la position actuelle sur la bande est [b],
appuyez sur 0 pour rechercher vers [a] ou
sur ) pour rechercher vers [c] .
V
[c]
Telkens wanneer u op de DATE zoektoets drukt,
verspringt de zoekfunctie als volgt:
DatumDatazoekfuncties
zoekfunctie n doorloopfunctie n uitgeschakeld
Uitgebreide bedieningsfuncties
V
[a]
31.12.1998
Opérations avancées
4.7.1998
U kunt op een cassette met video-opnamen het
overgangspunt tussen twee opnamedata
opzoeken, aan de hand van de opnamegegevens
die automatisch op de band worden vastgelegd.
Deze zoekfunctie kunt u op twee manieren
gebruiken:
•U kunt de eerste opname van een bepaalde dag
opzoeken om de band automatisch vanaf dat
punt weer te geven (datum-zoekfunctie), of
•U kunt het begin van alle opnamedagen één
voor één doornemen, waarbij van elke dag
alleen de eerste tien seconden van de opname
worden weergegeven (data-doorloopfunctie).
Zoeken naar de eerste opname van
een bepaalde dag
(1) Zet de POWER schakelaar in de “PLAYER”
stand. De bandlooptoetsen lichten op.
(2) Druk op de DATE zoektoets van de
afstandsbediening.
(3) Wanneer u zich bij het punt [b] op de band
bevindt, drukt u op de 0 terugspoeltoets
om in de richting van [a] te zoeken of op de
) vooruitspoeltoets om in de richting van
[c] te zoeken.
73
Recherche d’un passage
d’après la date
d’enregistrement
Opzoeken van de eerste
opname van een bepaalde dag
Pour balayer toutes les dates
(1) Réglez l’interrupteur POWER sur PLAYER.
(2) Appuyez deux fois sur DATE de la
télécommande.
(3) Appuyez sur 0 ou ). Le balayage
commence.
1
2
(1) Zet de POWER schakelaar in de “PLAYER”
stand.
(2) Druk tweemaal op de DATE zoektoets van de
afstandsbediening.
(3) Druk op de 0 of ) snelspoeltoets. De
data-doorloopfunctie begint de band te
doorzoeken.
POWER
CAMERA
OFF
PLAYER
3
DATE
DATE
SEARCH
DATE
SCAN
REW
FF
Pour arrêter la recherche ou le balayage
Appuyez sur une des touches de transport de
bande suivantes:
DATE , (, p, 0 ou ).
Stoppen met doorzoeken van de band
Druk op de DATE toets of op een van de
bandlooptoetsen: ( weergavetoets, p stoptoets,
0 of ) snelspoeltoets.
Pour voir les images pendant la recherche ou
le balayage
Appuyez sur ( puis sur 0 ou ).
Bekijken van de beelden tijdens het zoeken of
doornemen van de band
Druk eerst op de ( weergavetoets, voordat u op
de 0 of ) snelspoeltoets drukt.
Si vous effectuez la recherche ou le balayage
pendant la lecture
Quand le camescope recherche la date, vous
pouvez voir les images défiler vers l’avant ou
l’arrière, mais elles sont un peu parasitées.
Bij gebruik van de datum-zoekfunktie of datadoorloopfunktie tijdens weergave
Terwijl de camcorder naar de datum-overgang
zoekt, zullen de beelden versneld worden
weergegeven. Enige storing in het beeld is hierbij
overmijdelijk.
Si vous avez effacé ou réinscrit l’index
Le point où la date a changé peut être décalé
d’environ 10 secondes.
Als u een indexsignaal hebt aangebracht of
gewist
Dan kan het punt waarbij de datum verspringt
op de band ongeveer 10 seconden zijn
verschoven.
Remarques sur la recherche par date ou
balayage
•Si l’enregistrement effectué en une journée est
inférieur à 2 minutes, le camescope ne pourra
vraisemblablement pas le localiser.
•La recherche par date et le balayage des dates
ne fonctionnent pas avec les camescopes qui
n’inscrivent pas les codes de données.
74
Doornemen van het begin van alle
opnamedagen
Betreffende de datum-zoekfunctie en de datadoorloopfunctie
•Als de opname op een bepaalde dag niet langer
heeft geduurd dan twee minuten, zullen de
zoekfuncties die dag niet altijd kunnen vinden.
•De datum-zoekfunctie en de datadoorloopfunctie zullen niet werken voor een
videocassette die is opgenomen met een
camcorder zonder Data Code functie.
Retour à un point
mémorisé d’un
enregistrement
COUNTER
RESET
0:00:00
3
0:12:34
ZERO MEM
ZERO MEM
2
STOP
Remarques sur le compteur de bande
•Quelque chose doit être enregistré sur la bande
pour que le compteur fonctionne. Le compteur
ne tourne pas si la bande est vierge.
•Il peut y avoir quelques secondes de décalage
par rapport au temps réel.
4
REW
Uitgebreide bedieningsfuncties
1
Met behulp van de afstandsbediening kunt u na
de weergave gemakkelijk terugkeren naar een
bepaald punt op de band. Hiervoor gebruikt u de
bandteller. Als de RC tijdcode wordt
aangegeven, zet u eerst de COUNTER instelling
in het keuzemenu op “NORMAL” om over te
schakelen naar de bandteller.
(1) Druk tijdens het afspelen op de COUNTER
RESET toets wanneer u van plan bent later
naar het betreffende punt op de band terug te
keren. De bandteller in het uitleesvenster
komt dan op “0:00:00” te staan.
(2) Druk op de p stoptoets als u wilt stoppen met
opnemen.
(3) Druk op de ZERO MEM toets van de
afstandsbediening. De “ZERO MEM”
aanduiding gaat knipperen.
(4) Druk op de 0 terugspoeltoets om de band
terug te spoelen of op de ) toets om de
band door te spoelen naar het teller-nulpunt.
De band zal dan bij het snelspoelen
automatisch stoppen wanneer de teller
ongeveer op nul komt te staan.
Opérations avancées
Avec la télécommande vous pouvez facilement
revenir à un point mémorisé après la lecture.
Utilisez le compteur de bande. Si le code
temporel RC apparaît, réglez COUNTER sur
NORMAL dans le menu pour afficher le
compteur de bande.
(1) Pendant la lecture, appuyez sur COUNTER
RESET au point que vous voulez localiser par
la suite. Le compteur indique “0:00:00”.
(2) Appuyez sur p quand vous voulez arrêter la
lecture.
(3) Appuyez sur ZERO MEM de la
télécommande. L’indicateur “ZERO MEM”
clignote.
(4) Appuyez sur 0 pour rembobiner ou sur
) pour avancer la bande jusqu’au point
zéro du compteur.
La bande s’arrête automatiquement quand le
compteur atteint approximativement zéro.
Terugkeren naar een
eerder vastgelegd
punt
FF
Opmerkingen betreffende de bandteller
•De bandteller zal niet functioneren als er geen
opnamen op de cassette staan. Voor een
onbespeelde cassette werkt de bandteller niet.
•Tussen de tellerstand en het exacte nulpunt op
de band kan een afwijking van enkele seconden
optreden.
75
Retour à un point mémorisé
d’un enregistrement
Remarques sur ZERO MEM
•Quand vous appuyez sur ZERO MEM, le point
zéro du compteur est mémorisé. Appuyez une
nouvelle fois sur ZERO MEM avant de
rembobiner la bande pour annuler la mémoire.
•La fonction est automatiquement annulée une
fois que la bande a été rembobinée ou avancée
jusqu’au point mémorisé.
•ZERO MEM ne fonctionne pas pendant
l’enregistrement ou la lecture.
Localisation d’un
repère
Vous pouvez facilement localiser le début d’un
programme en inscrivant un index pendant
l’enregistrement ou la lecture et en recherchant
ensuite cet index.
Inscription d’un index
Vous pouvez inscrire un index pendant la lecture
ou l’enregistrement.
Inscription d’un index au début de
l’enregistrement ou de la lecture
Appuyez sur INDEX MARK de la télécommande
en mode d’attente d’enregistrement ou de pause
de lecture. L’indicateur INDEX MARK apparaît
dans le viseur ou sur l’écran LCD et l’indicateur
MARK clignote. Quand l’enregistrement ou la
lecture commence, l’indicateur MARK cesse de
clignoter pour signaler que l’index est en train
d’être inscrit, puis l’indicateur INDEX MARK
disparaît.
76
Terugkeren naar een eerder
vastgelegd punt
Opmerkingen over de ZERO MEM
terugkeerfunctie
•Als u de ZERO MEM toets indrukt, wordt het
teller-nulpunt in het geheugen vastgelegd.
Druk voor het terugspoelen nogmaals op de
ZERO MEM toets als u deze functie wilt
uitschakelen.
•Wanneer u de band eenmaal terugspoelt of
vooruitspoelt naar het punt dat u met de
nulgeheugenfunctie heeft vastgelegd, wordt de
ZERO MEM functie automatisch uitgeschakeld.
•Druk pas ná het stopzetten van de band op de
ZERO MEM toets, want deze werkt niet tijdens
weergeven of opnemen.
Opzoeken van een
gemarkeerd indexpunt
Het begin van een bepaalde opname zult u later
gemakkelijk kunnen terugvinden aan de hand
van een zogenaamd indexsignaal, dat u tijdens
weergave of opname op de band vastlegt.
Aanbrengen van indexsignalen
U kunt zowel tijdens opnemen als afspelen bij elk
gewenste punt een indexsignaal op de
cassetteband aanbrengen.
Aanbrengen van een indexsignaal
aan het begin van de opname of
weergave
Druk in de opnamepauzestand of de
weergavepauzestand tijdens op de “INDEX
MARK” toets van de afstandsbediening. De
“INDEX MARK” aanduiding verschijnt dan in de
zoeker of op het LCD scherm, met het woord
“MARK” knipperend. Wanneer het weergeven of
opnemen begint, stopt de “MARK” aanduiding
met knipperen, ten teken dat het indexsignaal is
vastgelegd. Vervolgens verdwijnt de “INDEX
MARK” aanduiding.
Localisation d’un repère
Opzoeken van een gemarkeerd
indexpunt
Inscription d’un index pendant
l’enregistrement ou la lecture
Aanbrengen van een indexsignaal
tijdens opnemen of weergeven
Appuyez sur INDEX MARK de la télécommande
au point où vous voulez revenir par la suite.
Druk bij het punt dat u later wilt terugvinden op
de “INDEX MARK” toets van de
afstandsbediening.
INDEX
MARK
Opmerkingen betreffende de index-markering
•Er dient altijd een pauze van tenminste 2
minuten tussen twee indexsignalen aanwezig te
zijn. Indien meerdere indexsignalen binnen een
interval van 2 minuten (bij normale bandloop)
op de band worden vastgelegd, is het mogelijk
dat het apparaat niet naar behoren functioneert.
•Als u stopt met opnemen terwijl het
indexsignaal wordt aangebracht (d.w.z. terwijl
de “INDEX MARK” aanduiding knippert in de
zoeker), kan het gebeuren dat het zoeken later
niet naar wens verloopt.
•Bij het aanbrengen van een indexsignaal op de
band zal de camcorder op dit punt de Data
Code opnamegegevenscode automatisch
wissen. Bij het afspelen van deze videocassette
zal de camcorder dan, in plaats van de gewiste
opnamegegevens, de daaraan voorafgaande
opnamegegevens blijven aangeven.
•Wanneer u tijdens het afspelen een
indexsignaal aanbrengt, zal er een zwarte balk
in beeld verschijnen en zal het geluid enkele
ogenblikken lang niet doorkomen. De indexmarkering heeft echter geen invloed op het
beeld en geluid van de bestaande opnamen.
•Het is niet mogelijk een indexsignaal aan te
brengen tijdens het opnemen van een stilstaand
beeld.
•Het is niet mogelijk een indexsignaal aan te
brengen op een videocassette die met het
wispreventienokje tegen opnemen beveiligd is.
•Het is niet mogelijk een indexsignaal aan te
brengen op een videocassette die NTSC
opnamen bevat.
•Het is niet mogelijk een indexsignaal aan te
brengen tijdens opnemen in de “5SEC” stand,
of tijdens het uit-faden.
Uitgebreide bedieningsfuncties
Remarques sur l’indexation
•Veillez à inscrire les index à au moins deux
minutes d’intervalles, sinon la recherche ne se
fera pas correctement.
•Si vous arrêtez l’enregistrement pendant
l’inscription d’un index (l’indicateur INDEX
MARK est allumé dans le viseur), la recherche
ne se fera peut-être pas correctement.
•Si vous inscrivez un index sur la bande alors
que le code de données est enregistré, le code
de données sera effacé au point où vous avez
inscrit l’index. Lors de la lecture de la cassette,
le camescope affichera le code de données
jusqu’au point situé immédiatement avant le
code qui a été effacé.
•Une bande noire apparaît si vous marquez un
index pendant la lecture et le son n’est pas
audible, mais cela n’a aucune influence sur
l’image et le son enregistrés.
•Vous ne pouvez pas inscrire d’index pendant
l’enregistrement de photos.
•Vous ne pouvez pas inscrire d’index sur une
cassette dont le repère rouge est visible.
•Vous ne pouvez pas inscrire d’index sur une
cassette enregistrée en NTSC.
•Vous ne pouvez pas inscrire d’index pendant
l’enregistrement en mode 5SEC,
l’enregistrement avec la touche START/STOP
seulement ou pendant la sortie en fondu.
Opérations avancées
MARK
77
Localisation d’un repère
Balayage du début de chaque
passage indexé - Balayage
d’index
(1) Appuyez sur INDEX de la télécommande
pendant la lecture normale.
(2) Appuyez sur 0 ou ). La bande avance
ou se rembobine rapidement, et les 10
secondes environ qui suivent le point où
l’index a été inscrit sont reproduites. Si vous
voulez continuer la lecture, appuyez sur (.
Si vous n’appuyez sur aucune touche, le
programme suivant sera automatiquement
localisé.
1
Opzoeken van een gemarkeerd
indexpunt
Doorlopen van de
indexsignalen - Index-scan
(1) Druk tijdens normale weergave op de INDEX
toets van de afstandsbediening.
(2) Druk op de 0 of de ) snelspoeltoets. De
band wordt nu snel vooruit- of teruggespoeld
en wordt dan circa 10 seconden lang
weergegeven vanaf het punt waar het
indexsignaal werd aangetroffen. Als u de
weergave wilt vervolgen, drukt u op de (
weergavetoets. Als u niet op een toets drukt,
zal de band even later weer automatisch
worden doorgespoeld naar het volgende
indexpunt.
INDEX
INDEX 00
SCAN
2
REW
FF
INDEX 00
SCAN
Pour annuler le balayage d’index
Appuyez sur (. La lecture redevient normale.
Uitschakelen van de indexdoorloopfunctie
Druk op de ( weergavetoets. De normale
weergave wordt dan hervat.
78
Localisation d’un repère
Localisation d’un repère donné
- Recherche d’index
[a] position actuelle
[b] numéro d’index
(1) Druk tijdens weergave of in de stopstand op
de INDEX toets van de afstandsbediening.
(2) Druk net zo vaak op de INDEX toets totdat
het nummer van het gewenste indexsignaal in
de zoeker verschijnt.
(3) Druk op de 0 of ) snelspoeltoets. De
weergave begint dan even later vanaf het
gevonden indexsignaal.
[a] Huidige positie
[b] INDEX nummer
[a]
INDEX
INDEX 00
SCAN
[b]
2
2
1
1
2
INDEX
INDEX 02
SEARCH
Uitgebreide bedieningsfuncties
1
Opzoeken van het gewenste
indexsignaal
- Index-zoekfunctie
Opérations avancées
(1) Appuyez sur INDEX de la télécommande
pendant l’arrêt ou la lecture.
(2) Appuyez de façon répétée sur INDEX jusqu’à
ce que le numéro d’index du programme
souhaité soit affiché dans le viseur ou sur
l’écran LCD.
(3) Appuyez sur 0 ou ). La lecture
commence au début du programme souhaité.
Opzoeken van een gemarkeerd
indexpunt
3
REW
Pour arrêter la recherche d’index
Appuyez sur (. La lecture redevient normale.
Remarque sur le numéro d’index
Le numéro d’index (1, 2 etc.) indique la distance
à partir du point actuel [a] sans tenir compte du
sens.
FF
Uitschakelen van de indexzoekfunctie
Druk op de ( weergavetoets. De normale
weergave wordt nu hervat.
Betreffende het aangegeven indexnummer
Het zichtbare indexnummer (1, 2 enz.) geeft de
afstand aan vanaf het punt op de band waar u
zich op dat moment bevindt [a], ongeacht of dit
in voorwaartse of terugwaartse richting is.
79
Localisation d’un repère
Opzoeken van een gemarkeerd
indexpunt
Suppression d’un index
Wissen van een indexsignaal
(1) Localisez l’index que vous voulez supprimer
en utilisant la recherche d’index ou le
balayage d’index.
(2) Appuyez sur ERASE de la télécommande
dans les 2 à 10 secondes où le programme
souhaité est reproduit. Quand l’index est
supprimé, le camescope revient au mode de
balayage, si vous avez utilisé le balayage
d’index à l’étape 1. Si vous avez utilisé la
recherche d’index, la lecture redevient
normale.
(1) Zoek het indexsignaal dat u wilt wissen op,
met de index-zoekfunctie of de indexdoorloopfunctie.
(2) Druk binnen 2 à 10 seconden na het starten
van de weergave op de ERASE toets van de
afstandsbediening. Nadat het indexsignaal
gewist is, keert de camcorder terug naar de
index-doorloopfunctie, als u die gebruikte in
stap 1. Gebruikte u de index-zoekfunctie, dan
schakelt de camcorder na het wissen over op
normale weergave.
1
INDEX
REW
FF
2
Remarques sur la suppression d’index
•Appuyez sur ERASE pendant plus de 2
secondes après le commencement de la lecture
du programme souhaité.
•Vous ne pouvez pas supprimer d’index sur les
cassettes dont le repère rouge est visible.
•Quand un index est supprimé, vous ne pouvez
pas entendre le son et une bande noire apparaît
au bas de l’image, mais cela n’a aucune
influence sur le son et l’image enregistrés.
•Le camescope peut repérer les index inscrits par
un magnétoscope, mais il ne peut pas les
supprimer. Les magnétoscopes avec fonction
d’indexation peuvent détecter les index inscrits
par le camescope, mais ils ne peuvent pas les
supprimer.
•Un index peut être supprimé quand vous faites
un PCM sur un autre magnétoscope à l’endroit
où l’index était inscrit.
Remarque sur le code de données
Quand un index est supprimé, le code de
données sur la même partie de la bande est
également supprimé.
80
ERASE
Opmerkingen over het wissen van
indexsignalen
•Druk pas 2 seconden na het starten van de
weergave op de ERASE toets.
•Op een videocassette waarvan het
wispreventienokje is ingeschoven, zodat het
rode merkteken zichtbaar is, zult u geen
indexsignaal kunnen wissen.
•Terwijl het indexsignaal wordt gewist, zult u
geen geluidsweergave hebben en verschijnt er
onder in het beeld een zwarte balk. Het
opgenomen beeld en geluid worden hier echter
niet door beïnvloed.
•Deze camcorder is wel in staat om
indexsignalen die met een andere
videorecorder zijn aangebracht op te sporen,
maar kan deze niet wissen. Een videorecorder
met een indexfunctie is wel in staat om de
indexsignalen die met deze camcorder zijn
aangebracht op te sporen, maar kan deze ook
niet wissen.
•Het kan gebeuren dat een indexsignaal wordt
gewist wanneer u een PCM digitale
geluidsopname maakt op een bandgedeelte
waar een indexsignaal is aangebracht.
Opmerking over de opnamegegevens
Als een indexsignaal wordt gewist, worden de
Data Code opnamegegevens op hetzelfde
gedeelte van de band ook gewist.
Vous pouvez inscrire le code temporel RC sur
une cassette enregistrée. Utilisez pour cela la
télécommande.
Avant de commencer, il est conseillé de régler
COUNTER sur TIME CODE dans le menu pour
afficher le code temporel RC.
(1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert,
réglez l’interrupteur POWER sur PLAYER.
(2) Rembobinez la bande jusqu’à son début et
mettez le camescope en mode de pause de
lecture.
(3) Appuyez sur TIME CODE WRITE de la
télécommande. L’indicateur TIME CODE
WRITE apparaît dans le viseur ou sur l’écran
LCD et WRITE clignote.
(4)Appuyez sur ( ou P pour démarrer la
lecture. L’indicateur WRITE cesse de clignoter
et le code temporel RC s’inscrit à compter de
0:00:00:00.
U kunt op een cassette die reeds opnamen bevat,
desgewenst een RC tijdcode aanbrengen.
Gebruik hiervoor de afstandsbediening.
Het is aanbevolen voor u hiermee begint, de
COUNTER instelling in het keuzemenu op
“TIME CODE” te zetten, zodat u de RC tijdcode
kunt zien.
(1) Druk het kleine groene knopje op de POWER
schakelaar in en schuif de schakelaar in de
“PLAYER” stand.
(2) Spoel de cassetteband terug naar het begin en
zet de camcorder in de weergave-pauzestand.
(3) Druk op de TIME CODE WRITE toets van de
afstandsbediening. De “TIME CODE WRITE”
aanduiding verschijnt in de zoeker of op het
LCD scherm, waarbij het woord “WRITE”
knippert.
(4) Druk op de ( weergavetoets of de P
pauzetoets om de weergave te starten. De
“WRITE” aanduiding stopt met knipperen en
de RC tijdcode wordt aangebracht, te
beginnen met “0:00:00:00”.
1
POWER
CAMERA
OFF
VTR
PLAYER
2
REW
PLAY
3
-:--:--:--
TIME CODE
WRITE
PAUSE
4
TIMECODE
WRITE
PLAY
PAUSE
Uitgebreide bedieningsfuncties
Aanbrengen van de RC
tijdcode op een eerder
opgenomen cassette
Opérations avancées
Inscription du code
temporel RC sur une
cassette enregistrée
0:00:00:01
TIMECODE
WRITE
Pour arrêter l’inscription du code
temporel RC
Stoppen met aanbrengen van de RC
tijdcode
Appuyez sur p (ou sur toute autre touche de
transport de bande).
Druk op de p stoptoets (of op een andere
bandloopfunctietoets).
81
Inscription du code temporel
RC sur une cassette enregistrée
Pour inscrire sans discontinuité le
code temporel RC
Rembobinez la bande jusqu’au passage où le
code temporel RC a été inscrit et mettez le
camescope en pause de lecture. Suivez ensuite les
étapes 3 et 4 précédentes. Le code temporel RC
s’inscrit sans discontinuité.
Remarques sur l’inscription du code temporel
RC
•L’inscription du code temporel RC s’arrête
quand:
– vous appuyez une seconde fois sur TIME
CODE WRITE avant le début de la lecture.
– vous appuyez sur INDEX ou DATE SEARCH
avant de commencer la lecture.
– vous passez du mode de lecture à un autre
mode.
•Si vous commencez l’inscription du code
temporel RC au milieu d’une cassette sans code
temporel, l’inscription débutera plusieurs
images avant l’image actuelle.
•Si le code temporel RC est inscrit sur une
cassette enregistrée, le code de données sera
effacé.
•Vous pouvez inscrire le code temporel RC sur
une cassette enregistrée en modes SP et LP,
mais dans ce cas, le code inscrit en mode LP
risque de ne pas être lu correctement.
•Le code temporel RC ne peut pas être inscrit sur
une cassette enregistrée en NTSC.
•Le code temporel RC ne peut pas être inscrit sur
une cassette dont le repère rouge est visible.
•Une bande noire apparaît quand le code
temporel RC est inscrit pendant la lecture et le
son n’est pas audible. Mais cela n’affecte pas
l’image ni le son enregistrés.
Remarque sur l’indicateur --:--:--:-L’indicateur --:--:--:-- apparaît pendant la lecture
si:
•rien n’est enregistré.
•le code temporel RC n’est pas lisible parce que
la cassette est endommagée ou parasitée.
•l’enregistrement a été fait sur un magnétoscope
qui n’enregistre pas le code temporel RC.
L’indicateur --:--:--:-- peut aussi apparaître sur
l’écran LCD pendant la lecture à vitesse variable.
82
Aanbrengen van de RC tijdcode
op een eerder opgenomen
cassette
Aanbrengen van een RC tijdcode
vanaf het punt op de cassette waar
de bestaande RC tijdcode stopt
Spoel de band terug naar het punt waar de
bestaande RC tijdcode stopt en zet de camcorder
in de weergave-pauzestand. Volg hierna de
bovenstaande stappen 3 en 4. De RC tijdcode zal
dan zonder onderbreking op de videoband
worden vastgelegd.
Opmerkingen over het aanbrengen van de RC
tijdcode
•Het aanbrengen van de RC tijdcode zal stoppen
als u:
– nogmaals op de TIME CODE WRITE toets
drukt, voordat de weergave begint.
– op de INDEX of de DATE SEARCH toets
drukt voordat de weergave begint.
– van weergave overschakelt naar een andere
bandloopfunctie.
•Als u een RC tijdcode begint aan te brengen
halverwege een cassette waarop nog geen
tijdcode was aangebracht, wordt de tijdcode
enkele beelden voor het zichtbare beeld gestart.
•Bij het aanbrengen van een RC tijdcode op een
reeds eerder opgenomen cassette wordt de
opnamegegevens-code daarvan gewist.
•U kunt de RC tijdcode aanbrengen op een
cassette die zowel opnamen met de LP snelheid
als met de SP snelheid bevat; de kans bestaat
echter, dat de RC tijdcode in de opnamen met
de LP snelheid niet goed leesbaar is.
•Het is niet mogelijk een RC tijdcode aan te
brengen op een videocassette die NTSC
opnamen bevat.
•Het is niet mogelijk een RC tijdcode aan te
brengen op een cassette met het rode
wispreventienokje zichtbaar.
•Bij het aanbrengen van een RC tijdcode tijdens
weergeven zal er een zwarte balk in beeld
verschijnen en zal het geluid even niet te horen
zijn. Dit heeft echter geen invloed op het reeds
opgenomen beeld en geluid.
Betreffende de --:--:--:-- aanduiding
De --:--:--:-- aanduiding verschijnt tijdens
weergave wanneer:
•er niets op de band is opgenomen;
•de RC tijdcode niet leesbaar is vanwege
beschadiging van de band of vanwege storing
in het videosignaal.
•de video-opnamen zijn gemaakt op een andere
videorecorder die niet beschikt over de RC
tijdcodefunctie.
De --:--:--:-- aanduiding kan ook op het LCD
scherm verschijnen tijdens weergave met een
andere dan normale snelheid.
Montage sur une
autre cassette
Vous pouvez créer vos propres vidéogrammes en
faisant une copie avec un magnétoscope h 8 mm,
H Hi8, j VHS, k S-VHS,  VHSC,
K S-VHSC ou Betamax l équipé de prises
d’entrée vidéo/audio.
Avant le montage
Pour commencer le montage
Pour copier plusieurs scènes
Refaites les opérations 2 à 4.
Pour incruster un titre lors du
montage
Vous pouvez superposer un titre lors du
montage. Reportez-vous à “Incrustation d'un
titre” (p. 62).
Pour arrêter le montage
Appuyez sur p sur le camescope et le
magnétoscope.
Remarque sur le montage synchronisé précis
Si vous raccordez une platine vidéo présentant la
fonction Fine Synchro Edit (montage synchronisé
précis) à la prise LANC l du camescope à l’aide
d’un câble LANC (non fourni), le montage sera
bien plus précis.
Alvorens met monteren te
beginnen
Sluit de camcorder aan op een videorecorder met
behulp van het bijgeleverde audio/videoaansluitsnoer.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
videorecorder op “LINE”, indien mogelijk.
Zet in het keuzemenu het onderdeel “EDIT” op
“ON” (zie blz. 32).
Beginnen met monteren
Draai de geluidssterkte van de camcorder terug
alvorens u met monteren begint. Anders kan er
vervorming in het beeld optreden.
(1) Plaats een voor opname geschikte
videocassette in de videorecorder die u voor
opnemen gebruikt en plaats uw opgenomen
cassette in de camcorder.
(2) Start de weergave op de camcorder, ga naar
een punt vlak voor het gedeelte dat u wilt
overnemen of inmonteren en druk daar op de
P pauzetoets om de camcorder op dat punt in
de weergave-pauzestand te zetten.
(3) Zoek op de cassette in de andere
videorecorder het punt op waar u de nieuwe
opnamen wilt inmonteren en zet de
videorecorder bij dat punt in de opnamepauzestand.
(4) Om te beginnen met kopiëren drukt u eerst op
de P pauzetoets van de camcorder en enkele
seconden later op de P pauzetoets van de
videorecorder voor opname.
Uitgebreide bedieningsfuncties
Réduisez le volume sur le camescope pendant le
montage, sinon l’image risque de présenter de la
distorsion.
(1) Insérez une cassette vierge (ou une cassette
que vous voulez réenregistrer) dans le
magnétoscope et une cassette enregistrée dans
le camescope.
(2) Reproduisez la cassette enregistrée dans le
camescope jusqu’à ce que vous ayez trouvé
l’image juste avant le point où le montage
doit commencer, puis mettez le camescope en
mode de pause de lecture en appuyant sur P.
(3) Sur le magnétoscope, localisez le point de
départ de l’enregistrement et mettez le
magnétoscope en mode de pause
d’enregistrement.
(4) Appuyez d’abord sur P du camescope puis
quelques secondes plus tard sur P du
magnétoscope pour commencer la copie.
U kunt door selectief kopiëren en monteren van
opnamen naar een andere videorecorder uw
eigen videoproductie samenstellen. U kunt een
andere h 8-mm of H Hi-8 recorder, een j
VHS, k S-VHS,  VHS-C, K S-VHSC of l Betamax videorecorder gebruiken, mits
deze is voorzien van audio/video ingangen.
Opérations avancées
Raccordez le camescope au magnétoscope avec le
cordon de liaison audio/vidéo fourni.
Réglez le sélecteur d’entrée du magnétoscope sur
LINE, si disponible.
Réglez EDIT sur ON dans le menu (p. 32).
Monteren van video-opnamen
naar een andere videocassette
Om nog andere opnamen over te
kopiëren
Herhaal de stappen 2 t/m 4.
Tijdens het monteren een titel in
beeld brengen
Tijdens de videomontage kunt u een titelbeeld in
uw nieuwe productie opnemen. Volg de
aanwijzingen onder “In beeld brengen van een
titel” (blz. 62).
Stoppen met kopiëren
Druk zowel op de camcorder als op de
videorecorder de p stoptoets in.
Opmerking over de Fine Synchro Edit
montage
Als u een videorecorder die beschikt over een
Fine Synchro Edit montagefunctie aansluit op de
LANC l aansluiting van deze digitale
camcorder met een LANC bedieningskabel (niet
bijgeleverd), dan zult u de montage met optimale
precisie kunnen verrichten.
83
Informations complémentaires
Remplacement de la pile
au lithium du camescope
Le camescope contient déjà une pile au lithium.
Quand cette pile faiblit ou est épuisée,
l’indicateur I clignote dans le viseur pendant 5
secondes environ quand vous réglez
l’interrupteur POWER sur CAMERA. Il faut
alors la remplacer par une pile au lithium
neuve Sony CR2025. L’utilisation de tout autre
type de pile présente un risque d’incendie ou
d’explosion. Conformez-vous aux instructions
du fabricant pour vous débarrasser des piles
usées.
La pile au lithium du camescope sert environ
pendant un an dans des conditions normales
d’utilisation, mais la pile qui a été installée dans
le camescope en usine risque de durer un peu
moins.
Aanvullende informatie
Vervangen van de
lithiumbatterij in de camcorder
Uw camcorder is bij aflevering reeds van een
lithiumbatterij voorzien. Wanneer de batterij
leegraakt, zal de I indicator circa 5 seconden
lang in de zoeker gaan knipperen wanneer u de
POWER schakelaar in de “CAMERA” stand zet.
In dat geval vervangt u de batterij door een
nieuwe Sony CR2025 lithiumbatterij. Gebruik
geen ander soort batterij, aangezien dit
gevaar voor brand of ontploffing kan
opleveren. Werp lege batterijen niet weg, maar
lever ze in als KCA, volgens de aanwijzingen van
de fabrikant.
De lithiumbatterij van de camcorder zal bij
normaal gebruik ongeveer een jaar lang
meegaan. (De lithiumbatterij die reeds in de
fabriek is aangebracht, kan echter na aankoop
wel eens minder lang dan een jaar meegaan.)
4 7 1998
Remarques sur la pile au lithium
•Gardez la pile au lithium hors de portée des
enfants.
Si la pile était avalée, consultez
immédiatement un médecin.
•Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer
un bon contact.
•Afin d’éviter tout risque de court-circuit, ne
tenez pas la pile au lithium avec une pince
métallique.
•La pile au lithium a une borne positive (+) et
une borne négative (–) comme indiqué sur
l’illustration. Installez la pile au lithium en
faisant correspondre les bornes de la pile
avec celles du camescope.
84
(+)
Ga voorzichtig om met de
lithiumbatterij
• Houd de lithiumbatterij vooral buiten het
bereik van kinderen.
Mocht een kind toch onverhoopt de batterij
inslikken, raadpleeg dan onmiddellijk een
arts.
•Veeg de batterij voor het aanbrengen schoon
met een droog doekje, om een optimaal contact
te verzekeren.
•Pak de batterij nooit met een metalen tang of
pincet vast, aangezien dit kortsluiting van de
polen kan veroorzaken.
•De lithiumbatterij heeft een plus-kant (+) en een
min-kant (–), zoals hieronder aangegeven. Let
bij het inleggen van de lithiumbatterij op,
dat de polariteit van de batterij
overeenkomt met de aansluitcontacten van
de camcorder.
(--)
-
Remplacement de la pile au
lithium du camescope
Vervangen van de
lithiumbatterij in de camcorder
AVERTISSEMENT
La pile peut exploser si elle est mal utilisée. Ne
pas la recharger, la démonter ni la jeter au feu.
WAARSCHUWING
Bij onjuist gebruik kan de batterij exploderen.
Tracht de batterij niet op te laden, demonteer
deze niet en werp ook lege batterijen nooit in het
vuur.
Remplacement de la pile au
lithium
Verwisselen van de
lithiumbatterij
Voor het vervangen van de lithiumbatterij moet
er een batterijpak of een andere voedingsbron
zijn aangesloten, anders zult u de datum, tijd en
de andere instellingen van het keuzemenu
opnieuw moeten invoeren.
(1) Klap het LCD scherm weg en open het deksel
van het lithiumbatterijvak.
(2) Druk de lithiumbatterij eenmaal omlaag en
trek deze uit de houder.
(3) Plaats de nieuwe lithiumbatterij met de pluskant (+) naar buiten wijzend. Sluit het deksel
van het batterijvak.
Aanvullende informatie
1
3
2
1
R 20
25
C
25
R 20
2
C
1
Informations complémentaires
Lorsque vous remplacez la pile au lithium,
laissez la batterie rechargeable ou une source
d’alimentation raccordée, sinon vous devrez
régler de nouveau la date et l’heure et les autres
paramètres du menu qui sont mémorisés grâce à
la pile au lithium.
(1) Ouvrez l’écran LCD et le couvercle du
logement de la pile au lithium.
(2) Appuyez une fois sur la pile et sortez-la du
porte-pile.
(3) Installez la pile au lithium neuve avec la
borne positive (+) tournée vers l’extérieur.
Refermez le couvercle.
85
Réglage de la date
et de l’heure
Vous pouvez régler la date et l’heure dans le
menu.
(1) Alors que le camescope est en mode d’attente,
appuyez sur MENU pour afficher le menu.
(2) Tournez la molette de commande pour
sélectionner
, puis appuyez sur la molette.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner CLOCK SET, puis appuyez sur la
molette.
(4) Tournez la molette de commande pour
sélectionner l’année, puis appuyez sur la
molette.
(5) Réglez aussi le mois, le jour, les heures et les
minutes en tournant la molette, puis appuyez
dessus.
(6) Appuyez sur MENU pour fermer le menu.
1,
6
Instellen van de
datum en tijd
U kunt de juiste datum instellen en de tijd
gelijkzetten via het instelmenu.
(1) Zet de camcorder in de opnamepauzestand en
druk op de MENU toets om het keuzemenu te
laten verschijnen.
(2) Draai aan de menuregelknop om in te stellen
op het
pictogram en druk de regelknop in.
(3) Draai aan de regelknop om in te stellen op
“CLOCK SET” en druk de regelknop in.
(4) Draai weer aan de regelknop om in te stellen
op het juiste jaartal en druk de regelknop in.
(5) Draai steeds aan de regelknop om de maand,
het dagnummer, de uren en de minuten in te
stellen en druk tussendoor telkens op de
regelknop om de instelling vast te leggen.
(6) Druk weer op de MENU toets om het
keuzemenu uit beeld te laten verdwijnen.
3
2
MENU
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
DEMO MODE
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
DEMO MODE
RETURN
1 1 1997
12:00:00
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
DEMO MODE
RETURN
1997
1
1
12 00
[MENU] : END
[MENU] : END
5
4
12 00
1
1998
1
12 00
Pour rectifier la date et l’heure
Refaites les opérations précédentes.
Pour contrôler la date et l’heure
Appuyez sur DATE pour afficher la date et sur
TIME pour afficher l’heure.
Appuyez une nouvelle fois sur la même touche
pour supprimer l’indication.
Les chiffres de l’année changent de la manière
suivante:
n
n
1997 ˜ 1998 N · · · · n 2029
86
4
Remarque sur l’indication de l’heure
L’horloge interne du camescope fonctionne selon
un cycle de 24 heures.
Aanpassen van de datum en
tijdsinstelling
Herhaal de bovenstaande werkwijze.
Controleren van de geldende datum
en tijdinstelling
Druk op de DATE toets om de ingestelde datum
te zien. Druk op de TIME toets om de tijd te
controleren.
Om de aanduiding te laten verdwijnen, drukt u
nogmaals op dezelfde toets.
De cijfers van het jaartal veranderen als volgt:
1997 ˜ 1998 N · · · · n 2029
n
1
n
1998
INITIAL SET
INITIAL SET
INITIAL SET
INITIAL SET
CLOCK SET
CLOCK SET
CLOCK SET
CLOCK SET
AUTO DATE
AUTO DATE
AUTO DATE
AUTO DATE
7 AUTO
1
7 AUTO
4
7 AUTO
4
7
AUTO TV ON 1998
TV ON 1998
TV ON 1998
TV ON 1998
TV IN SEL
TV IN SEL
TV IN SEL
TV IN SEL
MENU DISP
MENU DISP
MENU DISP
MENU DISP
LANGUAGE
LANGUAGE
LANGUAGE
LANGUAGE
12 00 TV SYSTEM
12 00 TV SYSTEM
17 00 TV SYSTEM
17 30
TV SYSTEM
DEMO MODE
DEMO MODE
DEMO MODE
DEMO MODE
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
1
Betreffende de tijdsaanduiding
De ingebouwde klok van de camcorder geeft de
tijd aan volgens een 24-uurs cyclus.
Réglage de l’horloge
par le décalage
horaire
MENU
2
3
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
INDICATOR
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
INDICATOR
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
4
OTHERS
7 1998
WORLD TIME 4
9 : 30 : 00
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
– 8 HRS
REC LAMP
INDICATOR
RETURN
[MENU] : END
Remarque sur le réglage WORLD TIME
Si l’heure n’avait pas été réglée, vous ne pourrez
pas utiliser WORLD TIME.
0 HR
OTHERS
7 1998
WORLD TIME 4
17 : 30 : 00
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
0 HR
REC LAMP
INDICATOR
RETURN
[MENU] : END
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
INDICATOR
RETURN
Aanvullende informatie
1,
5
Wanneer u de camcorder meeneemt op reis kunt
u de klok via het keuzemenu eenvoudig instellen
op een andere tijdzone.
(1) Zet de camcorder in de opnamepauzestand en
druk op de MENU toets om het keuzemenu te
laten verschijnen.
(2) Draai aan de menuregelknop om in te stellen
” en druk de regelknop
op het onderdeel “
in.
(3) Draai aan de regelknop om in te stellen op
“WORLD TIME” en druk de regelknop in.
(4) Draai weer aan de regelknop om het geldende
tijdverschil voor uw bestemming in te stellen
en druk de regelknop in. De uren-aanduiding
van de klok verandert nu volgens de zojuist
gemaakte instelling.
(5) Druk weer op de MENU toets om het
keuzemenu uit beeld te laten verdwijnen.
Informations complémentaires
Vous pouvez régler l’heure en indiquant
simplement le décalage horaire dans le menu.
(1) Alors que le camescope est en mode d’attente,
appuyez sur MENU pour afficher le menu.
(2) Tournez la molette de commande pour
, puis appuyez sur la
sélectionner
molette.
(3) Tournez la molette de commande pour
sélectionner WORLD TIME, puis appuyez sur
la molette.
(4) Tournez la molette de commande pour régler
le décalage horaire, puis appuyez sur la
molette. L’heure change en fonction du
décalage horaire indiqué.
(5) Appuyez sur MENU pour fermer le menu.
Gelijkzetten van de
klok in een andere
tijdzone
– 8 HRS
[MENU] : END
Opmerking betreffende de WORLD TIME
Als de juiste tijd nog niet is ingesteld, zal de
“WORLD TIME” instelling niet werken.
87
Cassettes utilisables
et modes de lecture
Diverse cassettes en
weergavefuncties
Sélection du type de cassette
Keuze van bandsoort en type
cassette
Le système Hi8 a été conçu à partir du système
8 mm et développé afin d’améliorer la qualité de
l’image.
Vous pouvez utiliser des cassettes vidéo Hi8 ou
ordinaires 8 mm avec ce camescope. Quand vous
utilisez des cassettes Hi8, l’enregistrement se fait
dans le système Hi8 et quand vous utilisez des
cassettes 8 mm, l’enregistrement se fait dans le
système 8 mm. Vous ne pouvez pas enregistrer
des cassettes 8 mm dans le système Hi8.
Si vous voulez reproduire une cassette sur un
magnétoscope ordinaire 8 mm, vous devrez
utiliser une cassette ordinaire 8 mm pour
l’enregistrement.
Qu’est-ce que le standard vidéo Hi8
?
“XR” est une abréviation de “Extended
Resolution”. Le camescope vidéo Hi8 XR est un
nouveau type de camescope 8 mm restituant une
image de meilleure qualité qu’un camescope
vidéo Hi8 classique respectivement.
Avec un camescope “XR”, les images seront plus
nettes à l’enregistrement comme à la lecture.
Une cassette vidéo enregistrée avec un
camescope “XR” doit être reproduite sur un
camescope “XR” pour que la restitution de
l’excellente qualité de l’image soit optimale.
Lorsqu’une cassette vidéo enregistrée avec un
camescope “XR” est reproduite sur un
camescope classique Hi8, ou une cassette vidéo
enregistrée avec un camescope classique Hi8 est
reproduite sur un camescope “XR”, la qualité de
l’image est celle d’un camescope Hi8.
88
Het Hi8 systeem is de opvolger van het
standaard 8-mm systeem, met een aanzienlijk
verbeterde beeldkwaliteit.
In deze camcorder kunt u zowel Hi8
videocassettes als standaard 8-mm videocassettes
gebruiken. Bij gebruik van een Hi8 videocassette
zal er automatisch worden opgenomen met het
Hi8 systeem. Plaatst u een standaard 8-mm
videocassette, dan wordt er opgenomen met het
standaard 8-mm systeem. Opnemen met het Hi8
systeem op gewone 8-mm videocassettes is niet
mogelijk.
Wanneer u van plan bent een videocassette met
opnamen weer te geven op een standaard 8-mm
videorecorder/camcorder, maak de videoopnamen dan ook met het standaard 8-mm
opnamesysteem.
Wat is video Hi8
?
De afkorting “XR” staat voor “Extra Resolutie”.
De video Hi8 XR camcorder is een nieuw type 8mm videocamera/recorder die nog scherpere
beelden levert dan conventionele video Hi8
camcorders.
Bij opnemen en weergeven met een “XR”
camcorder zullen alle details in uw opnamen
haarscherp uitkomen.
Video-opnamen die zijn gemaakt met deze “XR”
camcorder geven de beste beeldkwaliteit bij
afspelen op een “XR” camcorder.
Videocassette die zijn opgenomen met deze “XR”
camcorder kunnen zonder bezwaar worden
afgespeeld op een conventionele Hi8 camcorder
en andersom kan deze “XR” camcorder ook
gewone Hi8 opnamen probleemloos weergeven,
maar de beelden zullen bij weergave dan slechts
de normale Hi8 kwaliteit tonen.
Cassettes utilisables et modes
de lecture
Lors de la lecture
Le mode de lecture (SP ou LP) et le système (Hi8
ou 8 mm) sont sélectionnés automatiquement en
fonction du format dans lequel la cassette a été
enregistrée. La qualité de l’image en mode LP est
toutefois inférieure à celle de l’image en mode
SP.
Remarque sur l’enregistrement
stéréo AFM HiFi
Diverse cassettes en
weergavefuncties
Bandsnelheid bij weergave
Bij het afspelen van een videocassette zal er
automatisch worden ingesteld op de
bandsnelheid (SP of LP) en het videosysteem
(standaard 8-mm of Hi8) waarmee de opnamen
gemaakt zijn. De kwaliteit van video-opnamen
die met de LP langspeel-snelheid zijn gemaakt,
zal minder zijn dan de kwaliteit bij de standaard
SP snelheid.
Betreffende AFM Hi-Fi stereo geluid
Bij het afspelen van de videocassette zal het
geluid alleen in mono worden weergegeven als:
•De cassette is opgenomen met deze camcorder,
maar wordt afgespeeld op een mono
videorecorder met het AFM Hi-Fi
geluidssysteem.
•De cassette is opgenomen met een mono
videorecorder met AFM Hi-Fi geluidssysteem
en wordt afgespeeld op deze camcorder.
Cassettes vidéo 8 mm étrangères
Buitenlands 8-mm videomateriaal
Omdat in verschillende landen en werelddelen
gebruik wordt gemaakt van verschillende TVkleursystemen, is het mogelijk dat buitenlandse
video’s niet op deze camcorder kunnen worden
afgespeeld. Zie de lijst onder “Gebruik van uw
camcorder in het buitenland” wanneer u wilt
weten welk kleursysteem in een bepaald land
gebruikt wordt.
Lecture d’une cassette enregistrée en NTSC
Vous pouvez reproduire une cassette enregistrée
dans le standard vidéo NTSC si vous utilisez le
mode SP. Si la cassette a été enregistrée avec le
système AFM HiFi, le son sera reproduit en AFM
HiFi. Notez cependant que les phénomènes
suivants peuvent se produire lors de la lecture
d’une cassette enregistrée en NTSC.
•Si vous reproduisez la cassette sur un
téléviseur, la couleur risque d’être différente de
la couleur originale sur certains téléviseurs. Si
vous la reproduisez sur un téléviseur
multistandard, réglez NTSC PB sur le mode
approprié dans le menu.
•Vous ne pouvez pas reproduire une cassette
enregistrée en NTSC, ni sur l’écran LCD ni sur
le téléviseur, si vous sélectionnez le mode LP.
•Si la cassette contient des passages enregistrés
en PAL et d’autres en NTSC, le compteur de
bande n’affichera pas des données correctes.
Cette divergence est due à la différence de
fonctionnement des compteurs des deux
systèmes vidéo.
•Vous ne pouvez pas copier une cassette
enregistrée en NTSC sur un autre
magnétoscope.
Afspelen van videocassettes die zijn
opgenomen met het NTSC kleursysteem
Videocassettes met opnamen met het NTSC
video-kleursysteem die zijn gemaakt met de
standaard SP snelheid, kunt u weergeven met
deze camcorder. Als de cassette is opgenomen
met het AFM Hi-Fi geluidssysteem zal er bij
afspelen ook AFM Hi-Fi geluid klinken.
Bij het afspelen van een videocassette die is
opgenomen met het NTSC kleursysteem kunnen
zich echter de volgende verschijnselen voordoen.
•Bij weergave op het TV-scherm zullen niet altijd
de oorspronkelijke kleuren te verkrijgen zijn,
afhankelijk van uw type TV-toestel. Voor
weergave op een multi-systeem TV dient u in
het instelmenu het onderdeel “NTSC PB” in te
stellen op de gewenste weergavestand.
•Video-opnamen met het NTSC videokleursysteem die zijn gemaakt met de LP
langspeelsnelheid, zijn met deze camcorder niet
weer te geven, niet op het LCD scherm en ook
niet op enig TV-toestel.
•Als er op een videocassette zowel PAL als
NTSC opnamen staan, zal de waarde die de
bandteller aangeeft niet juist zijn. Deze
afwijking wordt veroorzaakt door het verschil
in de telling bij de PAL en NTSC
kleursystemen.
•Het is niet mogelijk NTSC cassettes naar een
andere videorecorder te kopiëren of monteren.
Aanvullende informatie
Comme les standards couleur diffèrent d’un pays
à l’autre, vous ne pourrez peut-être pas
reproduire les cassettes que vous avez achetées à
l’étranger. Reportez-vous à la liste des pays dans
“Utilisation du camescope à l’étranger” pour
vérifier le standard de télévision couleur utilisé
dans les différents pays.
Informations complémentaires
Lorsque vous reproduisez une cassette, le son est
monophonique si:
•vous enregistrez la cassette avec ce camescope
puis la reproduisez sur un magnétoscope
monophonique AFM HiFi.
•vous enregistrez la cassette sur un
magnétoscope monophonique AFM HiFi, puis
la reproduisez sur ce camescope.
89
Utilisation optimale de
la batterie rechargeable
Ce chapitre vous indique comment tirer le
meilleur parti de la batterie rechargeable.
Préparation de la batterie
rechargeable
Emportez toujours des batteries de
réserve
Hieronder wordt beschreven hoe u het
batterijpak optimaal kunt benutten.
Voorzorgen bij gebruik van
oplaadbare batterijpakken
Zorg dat u altijd extra batterijpakken
bij de hand heeft
Prévoyez une réserve d’alimentation suffisante
pour filmer 2 à 3 fois le temps escompté.
Zorg dat u voor opnemen buitenshuis altijd
voldoende batterijpakken meeneemt, d.w.z.
genoeg voor zeker twee à drie maal de geplande
opnameduur.
L’autonomie de la batterie est plus
courte par temps froid
De effectieve gebruiksduur van
batterijen is minder bij koude
Le rendement de la batterie diminue et la batterie
s’épuise plus rapidement si vous filmez par
temps froid.
De werking van een batterijpak is onder koude
omstandigheden minder doeltreffend, hetgeen
leidt tot spoediger uitputten ervan.
Pour économiser la batterie
Baissez le commutateur d’attente sur le
camescope quand vous ne filmez pas.
La transition entre les scènes sera douce même si
vous interrompez l’enregistrement. Lorsque vous
cadrez le sujet, sélectionnez un angle ou regardez
dans le viseur ou l’écran LCD, l’objectif se règle
automatiquement et le camescope consomme de
l’énergie. Il en est de même lorsque vous
introduisez et sortez une cassette.
Quand remplacer la batterie
Quand vous utilisez le camescope, l’indicateur de
capacité restante de la batterie diminue au fur et
à mesure que la batterie s’épuise. Le temps
d’enregistrement restant est indiqué en minutes.
Quand l’indicateur de batterie atteint le niveau le
plus bas, l’indicateur i apparaît et se met à
clignoter dans le viseur ou sur l’écran LCD.
Quand l’indicateur i se met à clignoter plus
rapidement pendant que vous filmez, réglez
l’interrupteur POWER du camescope sur OFF et
remplacez la batterie. Laissez la cassette dans le
camescope pour obtenir une transition douce
entre les scènes après avoir remplacé la batterie.
90
Tips voor gebruik
van het batterijpak
Sparen van de batterijen
Schakel de opnamepauzestand met de
STANDBY schakelaar van de camcorder uit
wanneer u niet opneemt, om stroom te besparen.
Zelfs met volledig stoppen en weer starten kunt
u vloeiend verlopende opnamen maken. Zolang
u in de opnamepauzestand uw onderwerp kiest,
de beeldhoek bepaalt of alleen maar door de
zoeker of naar het LCD scherm kijkt, blijft de
autofocus-functie de scherpstelling aanpassen
telkens wanneer het beeldveld van de
videocamera verandert, dus ook wanneer u niet
opneemt maar slechts voorbereidingen voor de
volgende opname treft. Dit betekent een
voortdurende belasting van de batterij. Ook het
insteken of uitnemen van een videocassette vergt
stroom van de batterij.
Wanneer het batterijpak te
vervangen
Tijdens gebruik van de camcorder geeft de
batterij-indicator in de zoeker of op het LCD
scherm de afnemende capaciteit van het
batterijpak aan, naarmate dit leegraakt. De
resterende gebruiksduur wordt in minuten
aangegeven.
Wanneer de indicator voor resterende
batterijspanning het laagste punt bereikt, gaat de
i indicator in de zoeker of op het LCD scherm
knipperen.
Wanneer tijdens opnemen de i indicator van
langzaam knipperen overgaat op sneller
knipperen, is het tijd het batterijpak door een
nieuwe te vervangen. Zet de POWER schakelaar
van de camcorder op “OFF” en verwissel het
batterijpak. Laat de videocassette hierbij gewoon
in de camcorder zitten om bij het hervatten van
het opnemen een soepel aansluitende opname te
verkrijgen.
Utilisation optimale de la
batterie rechargeable
Tips voor gebruik van het
batterijpak
Remarques sur la batterie
rechargeable
Opmerkingen betreffende het
oplaadbaar batterijpak
Attention
Voorzichtig
Ne jamais exposer la batterie rechargeable à une
température supérieure à 60°C (140°F), comme
en plein soleil, ou dans une voiture garée au
soleil.
Laat een batterijpak nooit achter op plaatsen
waar de temperatuur tot boven de 60°C kan
oplopen, zoals op de vensterbank in de zon of in
een afgesloten auto die in de zon geparkeerd
staat.
La batterie rechargeable chauffe
Veuillez tenir compte des
recommandations suivantes
•Ne pas poser la batterie à proximité du feu.
•Ne pas mouiller la batterie.
•Ne pas essayer d’ouvrir ni de modifier la
batterie.
•Ne pas exposer la batterie à des chocs
mécaniques.
Si l’indicateur de batterie clignote rapidement
dès la mise sous tension du camescope, alors que
la batterie est pleine, remplacez la batterie par
une neuve, complètement rechargée.
Température de recharge
Il est conseillé de recharger la batterie à une
température de 10°C à 30°C (50°F à 86°F).
A basse température, le temps de recharge est
plus long.
Na gebruik of opladen kan het batterijpak warm
zijn. Dit betekent dat er elektrische stroom is
opgewekt en er een chemische reactie binnenin
het batterijpak heeft plaatsgevonden. Warm
worden van de batterij is niet gevaarlijk en duidt
niet op storing.
Neem de volgende voorzorgen in
acht
•Houd het batterijpak uit de buurt van vuur.
•Laat het batterijpak niet nat worden.
•Probeer in geen geval het batterijpak te
demonteren of aan te passen voor gebruik met
andere apparatuur.
•Behoed het batterijpak voor mechanische
schokken of trillingen en laat het niet vallen.
Levensduur van het batterijpak
Als bij gebruik van een volledig opgeladen
batterijpak de batterij-indicator gaat knipperen,
zojuist nadat u de camcorder heeft ingeschakeld,
dan is het batterijpak versleten. Dan dient u dit
oude batterijpak door een nieuw, volledig
opgeladen batterijpak te vervangen.
Aanvullende informatie
Autonomie de la batterie
rechargeable
Het batterijpak wordt warm
Informations complémentaires
Pendant la recharge ou la prise de vues, la
batterie rechargeable chauffe, car il y a une
production d’énergie et une réaction chimique à
l’intérieur de la batterie, mais il n’y a pas lieu de
s’inquiéter.
Temperatuur tijdens opladen
Aanbevolen wordt het batterijpak bij een
omgevingstemperatuur van 10°C tot 30°C op te
laden. Het duurt langer een batterijpak op te
laden in een koude omgeving.
91
Utilisation optimale de la
batterie rechargeable
Tips voor gebruik van het
batterijpak
Remarques sur la batterie
rechargeable “InfoLITHIUM”
Bij gebruik van een
“InfoLITHIUM” batterijpak
Que signifie “InfoLITHIUM”
La batterie “InfoLITHIUM” est une batterie
rechargeable au lithium-ion qui peut échanger
des informations concernant la consommation
d’énergie avec les appareils vidéo compatibles.
Lorsque vous utilisez cette batterie avec des
appareils portant le logo
, l’appareil
vidéo indique le temps restant en minutes*. Si
vous l’utilisez avec des appareils sans ce logo, la
capacité restante de la batterie ne sera pas
indiquée en minutes.
“InfoLITHIUM” est une marque de fabrique de
Sony Corporation.
* L’indication peut être inexacte. Cela dépend
des conditions et de l’environnement dans
lequel l’appareil est utilisé.
Affichage de la consommation d’énergie
La consommation d’énergie du camescope varie
en fonction de l’utilisation qui en est faite. Par
exemple, la façon dont l’autofocus fonctionne a
un effet sur la consommation.
En tenant compte du mode de fonctionnement
du camescope, la batterie rechargeable
“InfoLITHIUM” mesure la consommation
d’énergie et calcule le temps restant. Si le mode
de fonctionnement change, l’indication de
capacité restante pourra afficher une baisse ou
augmentation soudaine de plus de 2 minutes.
Même si 5 à 10 minutes sont indiquées comme
temps restant sur l’écran LCD ou dans le viseur,
l’indicateur i peut aussi clignoter dans certains
cas.
Pour obtenir une indication plus précise du
temps restant de la batterie
Mettez le camescope en mode d’attente
92
Betekenis van het “InfoLITHIUM”
merk
Het “InfoLITHIUM” batterijpak is een lithiumionen batterijpak dat geschikt is voor het
doorgeven van het gebruikstempo van de batterij
aan de hiervoor geschikte video-apparatuur.
Bij gebruik van dit batterijpak voor videoapparatuur met het
beeldmerk zal de
video-apparatuur de resterende batterijspanning
in minuten aangeven*. Dit geldt echter alleen
voor video-apparatuur met het beeldmerk; bij
andere apparatuur kan de tijd niet in minuten
worden aangegeven.
De naam “InfoLITHIUM” is een handelsmerk
van Sony Corporation.
* De aanduiding kan niet altijd geheel juist zijn,
afhankelijk van de omstandigheden van
gebruik.
Aanduiding van de batterijspanning
Het stroomverbruik van de camcorder is
afhankelijk van de ingeschakelde functies, zoals
bijvoorbeeld de automatische scherpstelling.
Het “InfoLITHIUM” batterijpak meet tijdens het
gebruik van de camcorder het stroomverbruik en
berekent op basis daarvan de resterende
batterijspanning. Bij het veranderen van de
ingeschakelde functies kan de aangegeven
batterijspanning dan ook plotseling met meer
dan 2 minuten verhoogd of verlaagd worden.
Ook al toont het LCD scherm of de zoeker nog 5
à 10 minuten resterende batterijspanning, toch
kan onder bepaalde omstandigheden de i
batterij-leeg indicator wel eens gaan knipperen.
Utilisation optimale de la
batterie rechargeable
** Recharge complète: Recharge jusqu’à
apparition de FULL dans l’afficheur.
Waarom de aanduiding van de resterende
batterijspanning niet overeenkomt met de
continu-opnameduur in de
bedieningsaanwijzingen
De beschikbare opnameduur is afhankelijk van
de omgevingstemperatuur en andere
omstandigheden. Bij hevige koude zal de
opnameduur beduidend korter zijn. De continuopnameduur die in de gebruiksaanwijzing staat
vermeld, is gemeten aan een volledig opgeladen
(of gemiddeld opgeladen) batterijpak bij 25°C.
Aangezien het gebruik van de camcorder veelal
plaatsvindt bij een andere
omgevingstemperatuur e.d., zal de feitelijk
resterende batterijspanning vaak afwijken van de
continu-opnameduur die staat aangegeven in de
bedieningsaanwijzingen.
Aanvullende informatie
L’indication du temps restant ne correspond
pas au temps d’enregistrement en continu
indiqué dans le mode d’emploi pour les
raisons suivantes
Le temps d’enregistrement dépend des
conditions d’enregistrement et de la température
ambiante. Le temps d’enregistrement peut être
réduit considérablement par temps froid.
Le temps d’enregistrement en continu indiqué
dans le mode d’emploi est mesuré avec une
batterie complètement chargée (ou chargée
normalement) à 25°C (77°F). Les conditions et la
température ambiante étant différentes quand
vous utilisez le camescope, le temps
d’enregistrement restant de la batterie est
différent du temps indiqué dans le mode
d’emploi.
Voor een meer nauwkeurige aanduiding van
de resterende batterijspanning
Zet de camcorder in de opnamepauzestand en
richt hem op een stilstaand voorwerp. Zorg dat
de camcorder 30 seconden of langer niet wordt
bewogen.
•Als de aanduiding niet juist lijkt te zijn, laad het
batterijpak dan weer volledig op (volledig
opladen**). Als het batterijpak echter geruime
tijd lang onder erg warme of koude
omstandigheden is gebruikt, of als het al erg
vaak is opgeladen, kan het ook na volledig
opladen wel eens niet in staat zijn de juiste
resterende batterijspanning aan te geven.
•Als een “InfoLITHIUM” batterijpak gebruikt is
voor apparatuur zonder het
teken,
dient u het eerst geheel op te gebruiken, op
apparatuur mét het
InfoLITHIUM
teken, om het vervolgens weer volledig op te
laden.
Informations complémentaires
d’enregistrement et dirigez-le vers un objet
immobile. Ne bougez pas le camescope pendant
au moins 30 secondes.
•Si l’indication semble fausse, rechargez la
batterie complètement (Recharge complète**).
Si vous avez utilisé la batterie rechargeable
dans un environnement chaud ou froid
pendant longtemps, ou si vous l’avez rechargée
un grand nombre de fois, elle risque de ne plus
pouvoir indiquer le temps exact même après
avoir été rechargée complètement.
•Après avoir utilisé la batterie “InfoLITHIUM”
avec un appareil sans logo
, veillez à
et à la
l’utiliser sur un appareil
recharger complètement.
Tips voor gebruik van het
batterijpak
** Volledig opladen: Doorgaan met opladen
totdat de aanduiding “FULL” oplicht in het
uitleesvenster.
93
Entretien et précautions
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Condensation d’humidité
Condensvocht
Si vous apportez le camescope directement d’un
endroit froid dans une pièce chaude, de
l’humidité risque de se condenser à l’intérieur du
camescope, sur la bande ou sur l’objectif. Si de
l’humidité s’est condensée sur la bande, la bande
risque d’adhérer au tambour de têtes et d’être
endommagée, ou l’appareil risque de ne pas
fonctionner correctement. Pour prévenir ce genre
de problèmes, le camescope est équipé de
détecteurs d’humidité. Vous devez malgré tout
prendre les précautions suivantes.
Condensation à l’intérieur du
camescope
Il y a de l’humidité à l’intérieur du camescope si
l’indicateur { clignote et un signal sonore
retentit. Dans ce cas, aucune fonction ne peut être
utilisée sauf l’éjection de la cassette. Ouvrez le
logement de la cassette, arrêtez le camescope et
laissez-le ouvert pendant une heure environ.
L’indicateur 6 clignote aussi, si une cassette est
insérée dans le camescope. Ejectez la cassette,
arrêtez le camescope et laissez-le au repos
pendant une heure environ. Vous pouvez de
nouveau utiliser le camescope si l’indicateur {
n’apparaît pas quand vous mettez le camescope
sous tension.
Condensation sur l’objectif
Aucune indication spéciale n’apparaît si de
l’humidité s’est condensée sur l’objectif, mais
l’image devient sombre. Eteignez le camescope et
ne l’utilisez pas pendant au moins une heure.
Pour éviter la condensation
d’humidité
Lorsque vous portez le camescope d’un endroit
froid dans une pièce chaude, mettez-le dans un
sac de plastique et laissez-le un moment dedans
pour qu’il atteigne la température de la pièce.
(1) Fermez bien le sac en plastique contenant le
camescope.
(2) Enlevez le camescope du sac lorsque la
température de l’air à l’intérieur du sac est la
même que la température ambiante, c’est-àdire au bout d’une heure environ.
94
Als de camcorder rechtstreeks van een koude in
een warme omgeving wordt gebracht, kan de
lens beslaan of vocht condenseren in het
inwendige van het apparaat, op de videokop of
het oppervlak van de band. Als dit zich voordoet,
kan de band aan de koptrommel blijven plakken
en beschadiging of storing in de werking van het
apparaat veroorzaken. Om te voorkomen dat dit
verschijnsel zich onopgemerkt voordoet en tot
beschadiging leidt, is het apparaat uitgerust met
vochtgevoelige sensors. Neem echter de
volgende voorzorgen in acht.
Condensvocht in de camcorder
Als er vocht binnenin de camcorder is
gecondenseerd, klinkt er een pieptoon en gaat de
{ indicator in de zoeker knipperen. In dat geval
zal geen van de bedieningsorganen voorlopig
nog werken, behalve de cassette-uitwerptoets.
Open dan de cassettehouder, schakel de
camcorder uit en laat het apparaat daarna een
uur lang ongebruikt staan. Als samen met de {
indicator tevens de 6 indicator voor cassetteuitworp oplicht, is er nog een cassette in de
camcorder aanwezig. Neem dan de videocassette
uit de camcorder, schakel het apparaat uit en laat
het minstens een uur lang ongebruikt, evenals de
videocassette. U kunt de digitale camcorder weer
in gebruik nemen als bij inschakelen de {
indicator niet meer oplicht.
Condensvocht op de lens
Er gaan in dit geval geen waarschuwinglampjes
branden, omdat het direct duidelijk zal zijn
wanneer de lens ondoorzichtig wordt en het
beeld vervaagt. Schakel de camcorder uit en laat
het apparaat ongeveer een uur lang ongebruikt.
Voorkomen van condensvocht in het
apparaat
Wanneer u de camcorder van een koude
omgeving naar een warme plaats brengt, kunt u
het apparaat het best een tijdje in een gesloten
plastic zak laten zitten, tot het apparaat weer op
omgevingstemperatuur is gekomen.
(1) Verpak de camcorder vooraf in een plastic zak
en zorg dat deze luchtdicht gesloten is.
(2) Neem de camcorder pas uit de plastic zak,
wanneer de lucht daarin en het apparaat
dezelfde temperatuur hebben aangenomen als
de omringende warme lucht (na ongeveer een
uur).
Entretien et précautions
Nettoyage des têtes vidéo
Pour être sûr d’obtenir une image nette, nettoyez
les têtes vidéo si nécessaire. Les têtes vidéo sont
sales quand l’indicateur v et le message “
CLEANING CASSETTE” apparaissent
alternativement, ou quand l’image de lecture est
“bruitée” ou à peine visible.
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
Reinigen van de videokoppen
Maak de videokoppen regelmatig schoon, om
ervoor te zorgen dat het beeld storingsvrij blijft
en dat het opnemen goed verloopt. Als de v
indicator en de mededeling “
CLEANING
CASSETTE” beurtelings in de zoeker verschijnen,
of wanneer de video-opnamen bij weergave
storing vertonen of slechts onduidelijk zichtbaar
zijn, dan zijn wellicht de videokoppen vuil.
[b]
[a] Licht verontreinigd
[b] Ernstig verontreinigd
Dans ce cas, nettoyez les têtes vidéo avec la
cassette de nettoyage Sony V8-25CLH/
V8-25CLD (non fournie). Après le nettoyage,
vérifiez si l’image est nette et, si elle est toujours
“bruitée”, nettoyez encore une fois les têtes. (Ne
pas répéter le nettoyage plus de 5 fois.)
Als dit zich voordoet, reinig dan de videokoppen
met een Sony V8-25CLH/V8-25CLD
reinigingscassette (niet bijgeleverd). Controleer
of het beeld nu storingsvrij is, en mocht het beeld
nog steeds storing vertonen, reinig de koppen
dan nogmaals. (Maak de videokoppen echter niet
meer dan vijf maal achtereen schoon.)
Attention
N’utilisez pas une cassette de nettoyage de type
mouillé en vente dans le commerce. Elle risque
d’endommager les têtes vidéo.
Remarque
Si la cassette de nettoyage Sony V8-25CLH/
V8-25CLD n’est pas commercialisée dans votre
région, veuillez demander conseil à votre
revendeur Sony.
Précautions
Fonctionnement du camescope
•Faites fonctionner le camescope sur le courant
continu de 7,2 V (batterie rechargeable) ou 8,4 V
(adaptateur secteur).
•Pour le fonctionnement sur le courant secteur
ou le courant continu, utilisez les accessoires
recommandés dans ce mode d’emploi.
•Si un solide ou un liquide tombe dans le
camescope, débranchez le camescope et faites-le
vérifier par votre revendeur Sony avant de le
remettre sous tension.
Waarschuwing
Gebruik geen reinigingscassette van het ook in
de handel verkrijgbare vloeistof-type. Dit type
reinigingscassette zou de videokoppen kunnen
beschadigen.
Aanvullende informatie
[a] Légèrement sales
[b] Très sales
Informations complémentaires
[a]
Opmerking
Als de Sony V8-25CLH/V8-25CLD
reinigingscassette in uw woonplaats niet
verkrijgbaar is, raadpleeg dan uw Sony
handelaar of onderhoudsdienst.
Voorzorgsmaatregelen
Bediening van de camcorder
•Gebruik de camcorder uitsluitend op
stroomvoorziening van 7,2 V (met een
batterijpak) of 8,4 V (met de
netspanningsadapter).
•Gebruik voor het aansluiten op de
voedingsbron (gelijkspanning of netspanning)
alleen de in deze gebruiksaanwijzing vermelde
accessoires.
•Mocht er vloeistof of een voorwerp in het
inwendige van het apparaat terechtkomen,
schakel dan onmiddellijk de stroom uit, trek de
stekker uit het stopcontact en laat de camcorder
dan eerst door een deskundige nakijken
alvorens het apparaat weer in gebruik te
nemen.
95
Entretien et précautions
•Evitez toute manipulation brusque du
camescope et tout choc mécanique. Prenez
particulièrement soin de l’objectif.
•Réglez l’interrupteur POWER sur OFF quand
vous n’utilisez pas le camescope.
•N’enveloppez pas le camescope et ne l’utilisez
pas ainsi car il risque de trop chauffer.
•Eloignez le camescope des champs
magnétiques puissants et des vibrations
mécaniques.
•N’appuyez pas sur l’écran LCD.
•Si vous utilisez le camescope dans un endroit
froid, une image rémanente peut apparaître sur
l’écran LCD, mais c’est normal.
•Quand vous utilisez le camescope, le dos de
l’écran peut devenir chaud. C’est également
normal.
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
•Stel het apparaat niet bloot aan mechanische
schokken en ga voorzichtig met het apparaat
om. Wees vooral voorzichtig met de lens.
•Zorg dat de POWER schakelaar op “OFF” staat
zolang u de camcorder niet gebruikt.
•Wikkel tijdens gebruik het apparaat nooit in
textiel of plastic, daar anders het inwendige
oververhit kan raken.
•Vermijd bij opslag en gebruik plaatsen die
onderhevig zijn aan mechanische trillingen of
krachtige magnetische velden.
•Oefen geen druk op het LCD scherm uit.
•Wanneer u de camcorder gebruikt in een koude
omgeving, kunnen er op het LCD scherm even
nabeelden zichtbaar blijven. Dit duidt niet op
storing.
•Tijdens gebruik van de camcorder kan de
achterkant van het LCD scherm warm worden.
Dit duidt niet op storing in de werking.
Manipulation des cassettes
N’insérez jamais rien dans les petits orifices à
l’arrière de la cassette, car ils servent à détecter le
type de bande, son épaisseur et si le taquet est
tiré ou non.
Entretien du camescope
•Si vous prévoyez de ne pas utiliser le
camescope pendant longtemps, débranchez la
source d’alimentation et enlevez la cassette.
Mettez le camescope de temps en temps sous
tension, faites fonctionner la section caméra et
la section magnétoscope et reproduisez une
cassette pendant environ 3 minutes.
•Lorsque l’écran LCD est sale (traces de doigts
ou autre), il est conseillé d’utiliser le kit de
nettoyage LCD (non fourni) pour le nettoyer.
•Nettoyez l’objectif avec une brosse douce pour
enlever la poussière. Enlevez les traces de
doigts avec un chiffon doux.
•Nettoyez le coffret du camescope avec un
chiffon sec et doux, ou un chiffon doux
légèrement mouillé d’une solution détergente
neutre. N’utilisez pas de solvant car la finition
pourrait être abîmée.
•Ne laissez pas rentrer du sable dans le
camescope. Quand vous utilisez le camescope à
la plage ou dans un lieu poussiéreux, protégezle du sable ou de la poussière.
Le sable ou la poussière peuvent causer des
dégâts parfois irréparables.
96
Voorzichtig met videocassettes
Steek nooit enig voorwerp in de kleine
openingen aan de achterzijde van een
videocassette. Deze uitsparingen dienen voor het
automatisch bepalen van de bandsoort, de
banddikte, en of het wispreventienokje in- dan
wel uitgeschoven is, etc.
Onderhoud van de camcorder
•Wanneer u de camcorder geruime tijd niet
gebruikt, dient u de videocassette er uit te
verwijderen. Bij langdurige opslag dient u van
tijd tot tijd de camcorder in te schakelen, het
camera- en het recordergedeelte te bedienen en
gedurende ongeveer drie minuten een band af
te spelen.
•Als het LCD scherm vuil is door stof of
vingerafdrukken, kunt u het scherm het best
schoonmaken met behulp van een speciaal
hiervoor bestemde LCD reinigingsset (niet
bijgeleverd).
•Verwijder eventueel stof van de lens met een
zacht borsteltje. Vingerafdrukken op de lens
verwijdert u met een zachte doek.
•Reinig de behuizing van de camcorder met een
zachte doek, droog of licht bevochtigd met een
mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen
vluchtige stoffen, aangezien die de afwerking
kunnen aantasten.
•Zorg dat er geen zand in de camcorder terecht
kan komen. Als u de camcorder gebruikt op een
plaats met veel opwaaiend zand of dwarrelend
stof, let dan op dat er niets in de camcorder
terechtkomt. Zand of stof kan het apparaat
zodanig beschadigen, dat reparatie niet meer
mogelijk is.
Entretien et précautions
Onderhoud en
voorzorgsmaatregelen
•Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het
apparaat niet in gebruik is. Voor het
verwijderen van het netsnoer uit het
stopcontact dient u aan de stekker te trekken,
nooit aan het snoer zelf.
•Gebruik de netspanningsadapter in geen geval
als het snoer beschadigd is, of als er sprake kan
zijn van inwendige schade aan het apparaat
door een val e.d.
•Probeer het snoer niet met kracht te verbuigen,
en plaats er ook geen zware voorwerpen
bovenop. Dit leidt tot beschadiging van het
snoer en kan gevaar voor brand of een
elektrische schok opleveren.
•Let op dat er geen metalen voorwerp in
aanraking komt met de metalen oppervlakken
van het aansluitplaatje. Dit zou kortsluiting
kunnen veroorzaken en schade aan het
apparaat kunnen toebrengen.
•Houd de metalen contactpunten altijd goed
schoon.
•Probeer in geen geval de netspanningsadapter
te demonteren.
•Behoed de netspanningsadapter voor
mechanische schokken of trillingen en laat hem
niet vallen.
•Houd de netspanningsadapter tijdens gebruik,
vooral tijdens opladen, uit de buurt van videoapparatuur en AM radio-ontvangers, aangezien
het apparaat storing in het videobeeld of de
AM radio-ontvangst kan veroorzaken.
•Tijdens gebruik zal de netspanningsadapter
warm worden. Dit is normaal en duidt niet op
een storing.
•Leg de netspanningsadapter niet op plaatsen
waar deze blootstaat aan:
– extreem hoge of lage temperaturen;
– veel stof of vuil;
– regen of vocht;
– mechanische schokken of trillingen.
Remarques sur les piles sèches
Afin d’éviter tout dommage dû à la fuite des
piles ou à la corrosion, tenez compte des points
suivants.
•Insérez les piles dans le bons sens.
•Ne rechargez pas des piles sèches.
•N’utilisez pas en même temps des piles usées et
des piles neuves.
•N’utilisez pas différents types de piles.
•Les piles se déchargent lentement quand elles
ne sont pas utilisées.
•N’utilisez pas des piles qui fuient.
En cas de fuite des piles
•Essuyez soigneusement le liquide dans l’étui
avant de remplacer les piles.
•Si vous touchez le liquide, lavez-vous bien.
•Si du liquide rentre dans vos yeux, lavez-vous
les yeux avec beaucoup d’eau puis consultez un
médecin.
En cas de difficulté, débranchez l’adaptateur
secteur et contactez votre revendeur Sony.
Betreffende gewone staafbatterijen
Om eventuele schade door batterijlekkage en/of
corrosie te voorkomen, dient u de volgende
punten in acht te nemen.
•Let op dat de batterijen met de + en - polen in
de juiste richting in de batterijhouder liggen.
•Alkali-batterijen zijn niet oplaadbaar; probeer
het niet uit.
•Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door
elkaar.
•Gebruik geen batterijen van verschillende typen
door elkaar.
•Houd er rekening mee dat de batterijen
geleidelijk hun lading zullen verliezen, ook al
gebruikt u ze niet.
•Een batterij die lekt, mag u niet meer gebruiken.
Als er batterijlekkage is opgetreden
•Veeg de batterijhouder goed schoon, zodat er
geen batterijvloeistof in achterblijft, alvorens
nieuwe batterijen in de houder te plaatsen.
•Als u in aanraking komt met de
batterijvloeistof, wast u deze dan snel met
water af.
•Mocht er batterijvloeistof in uw ogen komen,
was ze dan onmiddellijk uit met ruim water en
raadpleeg zo snel mogelijk een arts.
Mocht u problemen hebben met de apparatuur,
schakel de stroom dan uit, trek de stekker uit het
stopcontact en neem contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Aanvullende informatie
Netspanningsadapter
•Débranchez l’adaptateur secteur de la prise
murale si vous ne comptez pas l’utiliser
pendant longtemps. Pour débrancher le cordon,
tirez sur la fiche et non sur le cordon.
•N’utilisez pas l’adaptateur secteur si le cordon
est endommagé, ou si l’adaptateur est tombé ou
endommagé.
•Ne pliez pas trop le cordon d’alimentation
secteur et ne posez pas d’objet lourd dessus, car
il pourrait être endommagé et provoquer un
incendie ou une décharge électrique.
•Veillez à ce qu’aucun objet métallique ne
touche les pièces métalliques de la plaque de
connexion, car un court-circuit pourrait
endommager l’adaptateur.
•Veillez à ce que les contacts métalliques soient
toujours propres.
•N’ouvrez pas l’adaptateur secteur.
•Ne laissez pas tomber l’adaptateur et ne le
cognez pas.
•Quand vous utilisez l’adaptateur secteur, en
particulier pendant la recharge, éloignez-le des
récepteurs AM et appareils vidéo pour ne pas
perturber la réception AM et l’image vidéo.
•L’adaptateur chauffe quand il est utilisé. C’est
normal.
•Ne laissez pas l’adaptateur secteur dans un
endroit:
– Extrêmement chaud ou froid
– Poussiéreux ou sale
– Très humide
– Soumis à des vibrations
Informations complémentaires
Adaptateur secteur
97
Utilisation du
camescope à
l’étranger
Chaque pays a son propre système électrique et
un standard de télévision couleur particulier.
Avant d’utiliser le camescope à l’étranger,
vérifiez les points suivants.
Sources d’alimentation
Vous pouvez utiliser le camescope dans
n’importe quel pays avec l’adaptateur
d’alimentation secteur fourni, sur secteur de 100
à 240 volts, 50/60 Hz.
Standards couleur existants
Ce camescope est de standard PAL. Pour
regarder vos vidéogrammes sur un téléviseur, le
téléviseur doit être de standard PAL.
Vérifiez dans la liste alphabétique suivante les
différents standards existants.
Standard PAL
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine,
Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne,
Hongkong, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal,
République slovaque, République tchèque,
Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, etc.
Standard PAL M
Brésil
Standard PAL N
Argentine, Paraguay, Uruguay
Standard NTSC
Amérique Centrale, Bahamas, Bolivie, Canada,
Chili, Colombie, Corée, Equateur, Etats-Unis,
Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines,
Surinam, Taiwan, Venezuela, etc.
Standard SECAM
Bulgarie, France, Guyane, Hongrie, Irak, Iran,
Monaco, Pologne, Russie, Ukraine, etc.
Gebruik van uw
camcorder in het
buitenland
Net als de spanning en frequentie van het
lichtnet, verschilt ook het
kleurentelevisiesysteem van land tot land.
Alvorens uw camcorder in het buitenland te
gebruiken, dient u de volgende punten na te
gaan.
Stroomvoorziening
U kunt uw camcorder met de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken in elk land waar
de lichtnetspanning van 100 V tot 240 V
bedraagt, met een wisselstroomfrequentie van
50/60 Hz.
Verschillende kleursystemen
Deze camcorder werkt met het PAL
kleursysteem. Om de hiermee weergegeven
videobeelden op een TV-scherm te kunnen
bekijken, dient het TV-toestel geschikt te zijn
voor het PAL kleursysteem.
Zie de onderstaande alfabetische lijst van landen
voor de diverse kleursystemen.
PAL-systeem
Australië, België, China, Denemarken, Duitsland,
Finland, Groot-Brittannië, Hongkong, Italië,
Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore,
Slowakije, Spanje, Thailand, de Tsjechische
Republiek, Zweden, Zwitserland, enz.
PAL-M systeem
Brazilië
PAL-N systeem
Argentinië, Paraguay, Uruguay
NTSC-systeem
Bahama eilanden, Bolivia, Canada, Chili,
Colombia, Equador, de Filippijnen, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Midden-Amerika, Peru,
Suriname, Taiwan, Venezuela, de Verenigde
Staten, enz.
SECAM-systeem
Bulgarije, Frankrijk, Guyana, Hongarije, Irak,
Iran, Monaco, de Oekraïne, Polen, Rusland, enz.
98
Français
Guide de dépannage
Si un problème quelconque se présente quand vous utilisez le camescope, référez-vous au tableau
suivant pour le résoudre.
Si la difficulté persiste, débranchez la source d’alimentation et contactez votre revendeur Sony ou un
centre de réparation agréé Sony.
Camescope
Alimentation
Symptôme
Informations complémentaires
Aanvullende informatie
Causes et/ou solutions
• La batterie n’est pas en place.
Le camescope ne s’allume pas.
m Mettez-la en place. (p. 7)
• La batterie est épuisée.
m Utilisez une batterie rechargée. (p. 8)
• L’adaptateur secteur n’est pas branché sur une prise secteur.
m Branchez-le sur une prise secteur. (p. 30)
• Alors que vous filmiez en mode CAMERA, vous avez laissé le
Le camescope s’éteint.
camescope en mode d’attente plus de 5 minutes.
m Baissez le commutateur d’attente, puis relevez-le. (p. 13)
• La batterie est épuisée.
m Utilisez une batterie rechargée. (p. 8)
• Le camescope ne fonctionne pas si vous n’utilisez pas une
La batterie se décharge rapidement.
batterie rechargeable “InfoLITHIUM”.
m Utilisez une batterie rechargeable “InfoLITHIUM”. (p. 92)
• La température ambiante est trop basse. (p. 90)
• La batterie n’était pas chargée à fond.
m Rechargez une nouvelle fois la batterie. (p. 8)
• La batterie est complètement usée et ne peut plus être
rechargée.
m Utilisez une autre batterie rechargeable. (p. 91)
• L'adaptateur secteur est débranché.
Pendant la recharge de la batterie,
aucun indicateur n'apparaît ou
m Branchez-le bien. (p. 30)
l'indicateur clignote sur l'afficheur. • La batterie rechargeable n'est pas en bon état.
m Contactez votre revendeur Sony ou un centre de réparation
agréé Sony.
• Le camescope fonctionne sur l’adaptateur secteur.
Le camescope s’éclaire et s’éteint
m Utilisez la batterie rechargeable.
quand vous utilisez l’accessoire
raccordé à la griffe porte-accessoire
intelligente.
Fonctionnement
Symptôme
La touche START/STOP ne
fonctionne pas.
Causes et/ou solutions
• La bande adhère au tambour de têtes.
m Ejectez la cassette. (p. 12)
• La bande est terminée.
m Rembobinez la bande ou utilisez une autre cassette. (p. 24)
• L’interrupteur POWER est réglé sur PLAYER.
m Réglez-le sur CAMERA. (p. 13)
• Le taquet de la cassette est rentré (rouge).
m Utilisez une autre cassette ou changez la position du taquet.
(p. 12)
(voir page suivante)
99
Guide de dépannage
Symptôme
Causes et/ou solutions
• Le commutateur START/STOP MODE est réglé sur 5SEC ou
.
m Réglez-le sur . (p. 17)
• La batterie est épuisée.
Vous ne pouvez pas éjecter la
cassette.
m Utilisez une batterie rechargée ou l’adaptateur secteur.
(p. 8, 30)
Les indicateurs { et 6 clignotent et
• Il y a condensation d’humidité.
aucune fonction ne marche sauf
m Sortez la cassette et laissez le camescope au repos pendant au
l’éjection de la cassette.
moins une heure. (p. 94)
• Vous avez appuyé à la fois sur DATE et TIME pendant plus de
La date ou l’heure clignote.
2 secondes.
m Ce n’est pas un signe de mauvais fonctionnement. Vous
pouvez enregistrer. Le clignotement s’arrêtera bientôt.
• La pile au lithium est épuisée ou faible.
m Remplacez-la par une neuve. (p. 84)
• L’interrupteur POWER est réglé sur CAMERA ou OFF.
La bande ne bouge pas lorsque vous
actionnez une touche de transport de
m Réglez-le sur PLAYER.
bande.
• La bande est terminée.
m Rembobinez-la ou utilisez une autre cassette. (p. 24)
Le stabilisateur ne peut pas être
• STEADYSHOT est réglé sur OFF.
activé.
m Réglez-le sur ON. (p. 69)
• Le stabilisateur ne fonctionne pas quand le mode grand écran
est réglé sur 16:9 FULL.
L’autofocus ne fonctionne pas.
• FOCUS est réglé sur MANUAL.
m Réglez-le sur AUTO. (p. 57)
• Les conditions d’éclairage ne sont pas appropriées pour la mise
au point automatique.
m Réglez FOCUS sur MANUAL pour faire la mise au point
manuellement. (p. 57)
• Le commutateur START/STOP MODE est réglé sur 5SEC ou
La touche FADER ne fonctionne pas.
.
m Réglez-le sur . (p. 17)
• La fonction DIGITAL EFFECT est activée.
m Annulez-la.
Aucun son ou son très faible lors de
• Une cassette stéréo est reproduite alors que HiFi SOUND est
la lecture d’une cassette.
réglé sur 1 ou 2 dans le menu.
m Réglez-le sur STEREO dans le menu. (p. 32)
Son excessivement aigu.
• L’image a été enregistrée avec WIND réglé sur ON dans le
menu.
m Quand il n’y a pas de vent, réglez-le sur OFF. (p. 32)
• Vous reproduisez un passage de la bande sur laquelle vous
“--:--:--” apparaît au lieu du code de
données.
avez inscrit ou effacé un index. Il ne s’agit pas d’une anomalie.
(p. 28)
La date ou l’heure disparaît.
•Mettez-les de nouveau en service. (p. 86)
L’enregistrement s’arrête en l’espace
de quelques secondes.
Image
Symptôme
L’image dans le viseur n’est pas
nette.
100
Causes et/ou solutions
• L’oculaire n’est pas ajusté.
m Ajustez-le. (p. 14)
Guide de dépannage
Symptôme
Une bande verticale apparaît
lorsque vous filmez un sujet
lumineux, par exemple une lumière
ou la flamme d’une bougie devant
un fond sombre.
Causes et/ou solutions
• Le contraste entre le sujet et le fond est trop important. Il ne
s’agit pas d’une anomalie.
m Changez de place.
L’image de lecture n’est pas nette.
• EDIT est réglé sur ON dans le menu.
m Réglez-le sur OFF. (p. 32)
• Les têtes vidéo sont peut-être sales.
m Nettoyez les têtes avec une cassette de nettoyage Sony
V8-25CLH/V8-25CLD (non fournie). (p. 95)
• L’écran LCD est ouvert.
m Fermez-le. (p. 18)
• 10 minutes après le réglage de l’interrupteur POWER sur
CAMERA, le camescope se met en mode de démonstration, s’il
ne contient pas de cassette, ou bien DEMO est réglé sur ON
dans le menu.
m Insérez une cassette pour arrêter la démonstration.
Vous pouvez désactiver ce mode. (p. 36)
• Le tube fluorescent intégré est usé.
m Contactez votre revendeur Sony.
• L’autodiagnostic a été activé.
m Vérifiez le code et résolvez le problème. (p. 105)
• NIGHTSHOT est réglé sur ON.
m Réglez ce paramètre sur OFF. (p. 42)
L’image est “bruitée”.
L’image n’apparaît pas dans le
viseur.
Une image différente apparaît dans
le viseur ou sur l’écran LCD.
L’image n’apparaît pas sur l’écran
LCD.
Un code à 5 caractères apparaît.
L’image enregistrée n’est pas
naturelle ou fidèle.
Autres
Symptôme
La télécommande fournie ne
fonctionne pas.
L’image d’un téléviseur ou d’un
magnétoscope n’apparaît pas bien
que le camescope soit raccordé aux
sorties du téléviseur ou
magnétoscope.
Un signal sonore est émis pendant 5
secondes.
Causes et/ou solutions
• COMMANDER est réglé sur OFF dans le menu.
m Réglez – le sur ON. (p. 32)
• Un obstacle bloque les rayons infrarouges.
m Enlevez l’obstacle.
• Les piles ne sont pas installées dans le bons sens.
m Mettez-les dans le bon sens. (p. 115)
• Les piles sont épuisées.
m Insérez-en des neuves. (p. 115)
• DISPLAY est réglé sur V-OUT/LCD dans le menu.
m Réglez ce paramètre sur LCD. (p. 32)
Aanvullende informatie
• Il ne s’agit pas d’une anomalie.
Informations complémentaires
Une bande verticale apparaît quand
vous filmez un sujet très lumineux.
• De l’humidité s’est condensée.
m Enlevez la cassette et laissez le camescope au repos pendant
au moins une heure. (p. 94)
• Présence d’un problème.
m Enlevez la cassette et réinsérez-la, puis faites fonctionner le
camescope.
101
Nederlands
Verhelpen van storingen
Mocht u problemen met de werking of de bediening van de camcorder hebben, loop dan eerst de
onderstaande lijst met controlepunten even langs.
Als het probleem aan de hand hiervan niet te verhelpen is, neemt u dan a.u.b. contact op met uw Sony
handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst.
Camcorder
Stroomvoorziening
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
• Er is geen batterijpak in het apparaat aangebracht.
m Plaats een opgeladen batterijpak. (zie blz. 7)
• Het batterijpak is uitgeput.
m Gebruik een opgeladen batterijpak. (zie blz. 8)
• De netspanningsadapter is niet op een stopcontact aangesloten.
m Steek de stekker van de netspanningsadapter in het
stopcontact. (zie blz. 30)
De camcorder wordt uitgeschakeld.
• Terwijl u het apparaat in de CAMERA stand bediende, heeft
dit langer dan 5 minuten in de opnamepauzestand gestaan.
m Draai de STANDBY schakelaar omlaag en vervolgens weer
omhoog. (zie blz. 13)
• Het batterijpak is uitgeput.
m Gebruik een opgeladen batterijpak. (zie blz. 8)
Het batterijpak raakt heel snel
• Deze camcorder werkt niet met batterijpakken van een ander
uitgeput.
dan het “InfoLITHIUM” type.
m Gebruik een “InfoLITHIUM” batterijpak. (zie blz. 92)
• De omgevingstemperatuur is te laag. (zie blz. 90)
• Het batterijpak was niet volledig opgeladen.
m Laad het batterijpak opnieuw op. (zie blz. 8)
• Het batterijpak is versleten en kan niet meer opgeladen
worden.
m Gebruik een ander batterijpak. (zie blz. 91)
Tijdens het opladen van een
• De stekker van de netspanningsadapter is losgeraakt.
batterijpak verschijnt er geen
m Sluit de netspanningsadapter stevig aan. (zie blz. 30)
aanduiding of gaat de aanduiding in
• Er is iets mis met het batterijpak.
m Neem contact op met uw Sony handelaar of een plaatselijke
het uitleesvenster knipperen.
onderhoudsdienst.
De camcorder schakelt vanzelf in/uit • De camcorder werkt op stroom van de netspanningsadapter.
bij gebruik van een accessoire dat is
m Gebruik een batterijpak.
Het apparaat kan niet ingeschakeld
worden.
aangesloten op de intelligente
accessoireschoen.
Bediening
Probleem
De START/STOP toets werkt niet.
Na enkele seconden stopt het
opnemen vanzelf.
102
De cassette kan niet uit de houder
worden verwijderd.
Oorzaak en/of oplossing
• De band blijft aan de koptrommel kleven.
m Verwijder de cassette. (zie blz. 12)
• Het einde van de band is bereikt.
m Spoel de band terug of gebruik een nieuwe cassette.
(zie blz. 24)
• De POWER schakelaar staat in de “PLAYER” stand.
m Zet de schakelaar op “CAMERA”. (zie blz. 13)
• Het beveiligingsnokje van de cassette is ingeschoven (rood).
m Gebruik een andere cassette of schuif het nokje terug.
(zie blz. 12)
• De START/STOP MODE schakelaar staat in de “5SEC” of de
“ ” druktoets-stand.
m Zet deze schakelaar in de “ ” normale schakel-stand.
(zie blz. 17)
• Het batterijpak is leeg.
m Gebruik een opgeladen batterijpak of sluit de
netspanningsadapter aan. (zie blz. 8, 30)
Verhelpen van storingen
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
• Er is vocht uit de lucht in de camcorder gecondenseerd.
m Verwijder de videocassette en laat de camcorder ongeveer
een uur lang ongebruikt. (zie blz. 94)
• De DATE en TIME toetsen zijn langer dan 2 seconden
ingedrukt gehouden.
m Dit wijst niet op een storing in de camcorder. Begin gewoon
met opnemen; het knipperen van de aanduiding zal even
later vanzelf ophouden.
• De lithiumbatterij is (bijna) leeg.
m Vervang de lithiumbatterij door een nieuwe. (zie blz. 84)
De band beweegt niet als er een
• De POWER schakelaar staat op “CAMERA” of op “OFF”.
bandlooptoets wordt ingedrukt.
m Zet de schakelaar in de “PLAYER” stand.
• Het einde van de band is bereikt.
m Spoel de band terug of gebruik een nieuwe cassette.
(zie blz. 24)
De “STEADY SHOT”
• De STEADYSHOT instelling in het keuzemenu staat op “OFF”.
beeldstabilisatie werkt niet.
m Zet de stabilisatie in de “ON” stand. (zie blz. 69)
• De STEADYSHOT beeldstabilisatie zal niet werken als de
breedbeeld-opnamefunctie is ingesteld op “16:9 FULL”.
De automatische scherpstelling
• De FOCUS instelling in het keuzemenu staat op “MANUAL”
werkt niet goed.
ingesteld.
m Schakel de FOCUS instelling om naar “AUTO”. (zie blz. 57)
• De opname-omstandigheden zijn niet geschikt voor gebruik
van de automatische scherpstelling.
m Zet de FOCUS instelling in het keuzemenu op “MANUAL”.
(zie blz. 57)
Het in- en uit-faden met de FADER
• De START/STOP MODE schakelaar staat in de “5SEC” of de
toets werkt niet.
“ ” druktoets-stand.
m Zet deze schakelaar in de “ ” normale schakel-stand.
(zie blz. 17)
• Er is een DIGITAL EFFECT functie ingeschakeld.
m Schakel die functie uit.
•
Er wordt een stereo-cassette weergegeven, maar de camcorder
Bij afspelen van een videocassette
staat ingesteld op HiFi SOUND “1” of “2” in het keuzemenu.
klinkt er niet of nauwelijks geluid.
m Kies in het menu de “STEREO” stand. (zie blz. 32)
De geluidsweergave bevat te veel
• De opnamen zijn gemaakt met het onderdeel WIND in het
scherpe hoge tonen.
keuzemenu ingesteld op “ON”.
m Als er geen wind is, kies dan in het keuzemenu voor
“WIND” de stand “OFF”. (zie blz. 32)
Voor de gegevenscode wordt slechts
• Er wordt een deel van de band afgespeeld waarbij een
--:--:-- aangegeven.
indexsignaal is vastgelegd of gewist. Dze aanduiding wijst niet
op een storing in de werking. (zie blz. 28)
De { en 6 indicators knipperen en
geen enkele functie behalve het
verwijderen van de cassette werkt.
De tellerstand, de datum of de
tijdsaanduiding knippert.
Informations complémentaires
Aanvullende informatie
De datum of de tijdsaanduiding
wordt niet aangegeven.
• Stel de datum en juiste tijd opnieuw in. (zie blz. 86)
Beeldweergave
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
• Het lensje van de zoeker is niet goed scherpgesteld.
m Stel het zoekerbeeld scherp. (zie blz. 14)
Bij opnemen van een lichtbron of een • Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond is te
groot; er is niets aan de hand met de camcorder.
kaarsvlam tegen een donkere
m Kies een andere beeldhoek of verander de belichting.
achtergrond verschijnt er een
Het beeld op het zoekerscherm is
onscherp.
verticale streep in beeld.
(wordt vervolgd)
103
Verhelpen van storingen
Probleem
Er verschijnt een verticale band in
beeld bij opnemen van een erg helder
verlicht onderwerp.
De weergegeven beelden zijn
onscherp.
Er is storing in het weergegeven
beeld.
Er verschijnt geen beeld in de zoeker.
Er worden onbekende beelden
weergegeven in de zoeker of op het
LCD scherm.
Er verschijnt geen beeld op het LCD
scherm.
Er verschijnt een code van vijf letters
en cijfers.
De kleuren van de video-opnamen
zien er vreemd en onnatuurlijk uit.
Oorzaak en/of oplossing
• Dit wijst niet op een storing in de camcorder.
• In het keuzemenu is de EDIT functie op “ON” gezet.
m Zet de EDIT functie op “OFF”. (zie blz. 32)
• Wellicht zijn de videokoppen vuil.
m Maak de koppen schoon met een Sony V8-25CLH/V8-25CLD
reinigingscassette (niet bijgeleverd). (zie blz. 95)
• Het LCD scherm is niet goed gesloten.
m Sluit het LCD scherm. (zie blz. 18)
• Ongeveer 10 minuten nadat u de POWER schakelaar op
“CAMERA” zet, zonder cassette in de camcorder, begint
automatisch een demonstratie van de mogelijkheden; ook is het
mogelijk dat de DEMO functie in het keuzemenu in de “ON”
stand is gezet.
m Steek een cassette in de houder en de demonstratie stopt.
Desgewenst kunt u de demonstratiefunctie geheel
uitschakelen. (zie blz. 36)
• Wellicht is de fluorescentiebuis van de schermverlichting
doorgebrand.
m Raadpleeg a.u.b. uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.
• De zelfdiagnosefunctie is ingeschakeld.
m Controleer de betekenis van de code en verhelp het
probleem. (zie blz. 106)
• De NIGHTSHOT schakelaar staat ten onrechte in de “ON”
stand.
m Zet de NIGHTSHOT schakelaar op “OFF”. (zie blz.42)
Overige
Probleem
De bijgeleverde afstandsbediening
werkt niet.
Het LCD scherm geeft geen TVbeelden of videobeelden weer,
hoewel de camcorder wel is aange–
sloten op de uitgangen van het TVtoestel of de videorecorder.
Er klinkt een aangehouden pieptoon
van vijf seconden lang.
104
Oorzaak en/of oplossing
• In het keuzemenu is het onderdeel COMMANDER ingesteld
op “OFF”.
m Zet de COMMANDER functie op “ON”. (zie blz. 32)
• De infrarode stralen worden geblokkeerd.
m Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening
en de camcorder.
• De batterijen zijn omgekeerd in de afstandsbediening geplaatst.
m Plaats de batterijen met de juiste polariteit in de
afstandsbediening. (zie blz. 115)
• De batterijen zijn (bijna) leeg.
m Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening.
(zie blz. 115)
• In het keuzemenu is het onderdeel DISPLAY in de “V-OUT/
LCD” stand gezet.
m Schakel over naar de “LCD” stand. (zie blz. 32)
• Er is vocht uit de lucht in de camcorder gecondenseerd.
m Verwijder de videocassette en laat de camcorder ongeveer
een uur lang ongebruikt. (zie blz. 94)
• Er is een andere storing in de camcorder opgetreden.
m Verwijder de cassette en steek deze opnieuw in en probeer of
de camcorder nu weer goed werkt.
Français
Affichage d’autodiagnostic
Le camescope a un affichage d’autodiagnostic
qui indique l’état du camescope par un code de 5
caractères (une lettre et des chiffres) sur l’écran
LCD, dans l’afficheur ou dans le viseur. Si un
code apparaît, reportez-vous au tableau de codes
suivant. Les 5 caractères vous indiqueront le
problème actuel. Les deux derniers caractères
(indiqués par ππ) dépendent de l’état du
camescope.
Ecran LCD
C:21:00
Affichage d’autodiagnostic
Affichage à cinq caractères
C:21:ππ
C:23:ππ
C:31:ππ
C:32:ππ
E:61:ππ
E:62:ππ
Aanvullende informatie
C:22:ππ
Causes et/ou solutions
• De l’humidité s’est condensée.
m Enlevez la cassette et laissez le camescope au repos pendant
au moins une heure. (p. 94)
• Les têtes vidéo sont sales.
m Nettoyez les têtes avec une cassette de nettoyage Sony
V8-25CLH/V8-25CLD (non fournie). (p. 95)
• Vous n’utilisez pas une batterie rechargeable “InfoLITHIUM”.
m Utilisez une batterie rechargeable “InfoLITHIUM”. (p. 92)
• Présence d’un autre problème résoluble.
m Enlevez la cassette et réinsérez-la, puis faites fonctionner le
camescope.
m Débranchez le cordon d’alimentation de l’adaptateur secteur
et enlevez la batterie rechargeable. Après avoir raccordé la
source d’alimentation, refaites fonctionner le camescope.
• Problème du camescope que vous ne pouvez pas résoudre
vous-même.
m Contactez votre revendeur Sony ou un centre de réparation
agréé Sony et indiquez le code à cinq caractères
(par exemple: E:61:10).
Informations complémentaires
•C:ππ:ππ
Vous pouvez résoudre vous-même le
problème.
•E:ππ:ππ
Contactez votre revendeur Sony ou un
centre de réparation agréé Sony.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre revendeur Sony ou un centre de
réparation agréé Sony.
105
Nederlands
Zelfdiagnose-aanduidingen
Om het storingzoeken te vergemakkelijken, is
deze camcorder voorzien van een
zelfdiagnosefunctie. Als er iets mis is met de
camcorder, toont deze in de zoeker, op het LCD
scherm of in het uitleesvenster een code van vijf
tekens (een letter en vier cijfers). Deze code geeft
een aanwijzing voor de toestand van de
camcorder. De laatste twee cijfers (hieronder
aangeduid met twee ππ blokjes) zullen
verschillen, afhankelijk van de toestand van de
camcorder.
Letter/cijfercode
C:21:ππ
C:22:ππ
C:23:ππ
C:31:ππ
C:32:ππ
E:61:ππ
E:62:ππ
LCD scherm
C:21:00
Zelfdiagnose-aanduiding
•C:ππ:ππ
Dit probleem kunt u eenvoudig zelf
verhelpen.
•E:ππ:ππ
Raadpleeg a.u.b. uw Sony handelaar of
een plaatselijke erkende Sony
onderhoudsdienst.
Oorzaak en/of oplossing
• Er is vocht uit de lucht in de camcorder gecondenseerd.
m Verwijder de videocassette en laat de camcorder ongeveer
een uur lang ongebruikt. (zie blz. 94)
• De videokoppen zijn vuil.
m Reinig de koppen met een Sony V8-25CLH/V8-25CLD
videokoppen-reinigingscassette (niet bijgeleverd).
(zie blz. 95)
• Wellicht gebruikt u een batterijpak van een een ander dan het
“InfoLITHIUM” type.
m Gebruik een “InfoLITHIUM” batterijpak. (zie blz. 92)
• Er is een andere minder ernstige storing opgetreden.
m Verwijder de cassette, plaats deze opnieuw en neem de
camcorder dan weer in gebruik.
m Verbreek de aansluiting van de netspanningsadapter of
verwijder het batterijpak. Herstel vervolgens de
stroomvoorziening en neem de camcorder dan weer in
gebruik.
• Er is een inwendige storing opgetreden.
m Neem contact op met uw Sony handelaar of een erkende
Sony onderhoudsdienst en geef de waarschuwingscode van
vijf tekens door (bijvoorbeeld: E:61:10).
Als het niet lukt een bepaald probleem te verhelpen, raadpleegt u dan a.u.b. uw Sony handelaar of een
plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst.
106
Français
Spécifications
Camescope
Système
Généralités
Alimentation
7,2 V (batterie rechargeable)
8,4 V (adaptateur secteur)
Consommation électrique
moyenne
(Quand la batterie est utilisée)
Pendant l’enregistrement avec
l’écran LCD: 3,9 W
Pendant l’enregistrement avec le
viseur: 2,7 W
Température de fonctionnement
0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Température d’entreposage
–20°C à +60°C (–4°F à +140°F)
Dimensions (env.)
110 x 125 x 213 mm
(4 3⁄8 x 5 x 8 1⁄2 po.) (l/h/p)
Poids (Env.)
1 kg (2 li. 3 on.)
sans batterie rechargeable, pile au
lithium, cassette et bandoulière
1,1 kg (2 li. 6 on.)
avec la batterie rechargeable NPF330, la pile au lithium CR2025, une
cassette et la bandoulière
Adaptateur secteur
Alimentation
Secteur 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique
23 W
Tension de sortie
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A en mode de
fonctionnement
Température de fonctionnement
0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Température d’entreposage
–20°C à +60°C (–4°F à +140°F)
Dimensions (Env.)
125 x 39 x 62 mm
(5 x 1 9⁄16 x 2 1⁄2 po.) (l/h/p)
parties saillantes non comprises
Poids (Env)
280 g (9, 8 on.) sans cordon
d’alimentation
La conception et les spécifications
sont sujettes à modifications sans
préavis.
Aanvullende informatie
Ecran LCD
Image
4 pouces en diagonale (80,7 x 58,9
mm (3 1⁄4 x 2 3⁄8 po.)
Affichage sur écran
Matrice active TN LCD/TFT
Nombre total de points
112 086 (479 x 234)
Sortie S vidéo
Minijack 4 broches
Signal de luminance: 1 Vc-c,
75 ohms, asymétrique
Signal de chrominance: 0,3 Vc-c,
75 ohms, asymétrique
Sortie vidéo
Prise Cinch, 1 Vc-c, 75 ohms,
asymétrique
Sortie audio
Prises Cinch (2: stéréo G et D)
327 mV, (à impédance de sortie de
47 kiloohms), impédance inférieure
à 2,2 kiloohms
RFU DC OUT
Minijack spécial, 5 V CC
Prise de casque
Minijack stéréo (ø 3,5 mm)
Prise LANC
Super minijack stéréo (ø 2,5 mm)
Prise MIC
Minijack, 0,388 mV, basse
impédance avec 2,5 à 3 V CC,
impédance de sortie 6,8 kiloohms
(ø 3,5 mm)
Type stéréo
Haut-parleur
Haut-parleur dynamique
Griffe porte-accessoire
intelligente
Connecteur 8 broches
Microphone
Type stéréophonique
Accessoires fournis
Voir page 6.
Informations complémentaires
Système d’enregistrement vidéo
2 têtes rotatives, balayage
hélicoïdal, modulation de fréquence
Système d’enregistrement audio
Têtes rotatives, modulation de
fréquence
Signal vidéo
PAL couleur, normes CCIR
Format de cassette
Cassette vidéo 8 mm
Hi8 ou ordinaire 8 mm
Vitesse d’enregistrement/lecture
(cassette de 90 min.)
Mode SP: 1 heure 30 minutes
Mode LP: 3 heures
Temps d’avance rapide/
rembobinage (cassette de 90
min.)
Env. 5 min
Dispositif d’image
CCD (dispositif à transfert de
charge)
Viseur
Viseur électronique
Couleur 113 578 (521 x 218)
Objectif
Objectif pour zoom électrique
combiné
Diamètre du filtre 37 mm
(1 7⁄16 po.)
18 x (optique), 72 x (numérique)
Longueur focale
4,1 à 73,8 mm (3⁄16 à 8 po.)
converti en focale d’appareil photo
24 x 36
47,2 à 850 mm (1 7⁄8 à 33 1⁄2 po.)
Température de couleur
Automatique
Illumination minimale
0,7 lux (F 1,4)
0 lux (en mode NIGHTSHOT)*
* Les objets invisibles dans
l’obscurité peuvent être filmés
avec l’éclairage infrarouge.
Plage d’illumination
0,7 lux à 100 000 lux
Illumination recommandée
Plus de 100 lux
Connecteurs d’entrée et de
sortie
107
Nederlands
Technische gegevens
Videocamera/
recorder
Systeem
Video-opnamesysteem
2 roterende videokoppen
FM schuinspoorregistratie
Audio-opnamesysteem
FM systeem met roterende koppen
Videosignaal
PAL kleursysteem, CCIR standaard
Bruikbare cassettes
8-mm formaat videocassettes
Hi8 formaat of standaard 8-mm
cassettes
Opname/weergave-speelduur
(met 90-min. cassette)
SP snelheid: 1 uur en 30 min.
LP snelheid: 3 uur
Vooruit/terugspoeltijd (met 90min. cassette)
Ca. 5 min.
Beeldvormend orgaan
CCD (Charge Coupled Device)
Zoeker
Elektronische kleurenzoeker
113.578 kleuren (521 x 218)
Objectief
Filterdiameter: 37 mm
Gecombineerde zoomlens
18x (optisch), 72x (digitaal)
Brandpuntsafstand
4,1 - 73,8 mm
Omgerekend naar de normen van
een kleinbeeld-fototoestel:
47,2 mm groothoek - 850 mm tele
Kleurtemperatuur
Automatische instelling
Minimaal vereiste lichtsterkte
0,7 lux (F 1.4)
0 lux (met NightShot
opnamefunctie)*
* Onzichtbare onderwerpen
kunnen in het donker worden
opgenomen met infrarood licht.
Lichtsterktebereik
0,7 lux tot 100.000 lux
Aanbevolen lichtsterkte
Meer dan 100 lux
LCD scherm
Schermafmetingen
4 inch, diagonaal gemeten
80,7 x 58,9 mm
Beeldweergavesysteem
TN LCD vloeikristallen/TFT actieve
matrix methode
Totaal aantal beeldpunten
112.086 (479 x 234)
108
Ingangs- en
uitgangsaansluitingen
S VIDEO uitgang
4-polige mini-DIN stekkerbus
Luminantie-signaal: 1 Vt-t, 75 ohm,
asymmetrisch, negatieve
synchronisatie
Chrominantie-signaal: 0,3 Vt-t, 75
ohm, asymmetrisch
Video-uitgang
Tulpstekkerbus, 1 Vt-t, 75 ohm,
asymmetrisch
Audio-uitgangen
Tulpstekkerbussen (2 stuks: stereo
links en rechts)
Uitgangssignaal: 327 mV (bij
uitgangsimpedantie 47 kOhm),
eigen impedantie minder dan 2,2
kOhm
RFU gelijkstroomuitgang (RFU DC
OUT)
Speciale ministekkerbus, 5 V
gelijkstroom
Hoofdtelefoon-aansluiting
Stereo ministekkerbus (ø 3,5 mm)
Afstandsbedieningsaansluiting
(LANC)
Stereo mini-ministekkerbus
(ø 2,5 mm)
Microfoonaansluiting (MIC)
Ministekkerbus, 0,388 mV, voor
laagohmige microfoons die 2,5 tot 3
V gelijkstroom leveren, met
uitgangsimpedantie 6,8 kOhm
(ø 3,5 mm)
Stereo microfoon
Luidspreker
Dynamische luidspreker
Intelligente accessoireschoen
8-polige aansluiting
Algemeen
Stroomvoorziening
7,2 V (batterijpak)
8,4 V (netspanningsadapter)
Gemiddeld stroomverbruik
(bij gebruik van een batterijpak)
Tijdens camera-opname
met LCD schermweergave
3,9 watt
met zoeker
2,7 watt
Bedrijfstemperatuur
0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
– 20°C tot +60°C
Afmetingen (ca.)
110 x 125 x 213 mm (b/h/d)
Gewicht (ca.)
1 kilogram (zonder batterijpak,
lithiumbatterij, videocassette of
schouderband)
1,1 kilogram (met NP-F330
batterijpak, CR2025 lithiumbatterij,
videocassette en schouderband)
Ingebouwde microfoon
Stereo microfoon
Bijgeleverde accessoires
Zie blz. 6.
Netspanningsadapter
Spanningsvereiste
100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
23 watt
Uitgangsspanning
Gelijkstroomuitgang (DC OUT): 8,4
V, 1,5 A met camcorder in werking
Bedrijfstemperatuur
0°C tot +40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot +60°C
Afmetingen (ca.)
125 x 39 x 62 mm (b/h/d), zonder
uitstekende onderdelen
Gewicht (ca.)
280 gram (zonder netsnoer)
Wijzigingen in ontwerp en
technische gegevens voorbehouden
zonder kennisgeving.
Plaats en functie van
de bedieningsorganen
Nomenclature
6
7
1
8
9
0
3
4
!¡
5
1 Montagezoektoets (EDITSEARCH) (blz. 22)
2 Volet d’objectif
2 Lensdeksel
3 Interrupteur d’alimentation (POWER) (p. 13)
3 Aan/uit-schakelaar (POWER) (blz. 13)
4 Commutateur de mise au point (FOCUS)
(p. 57)
4 Scherpstelschakelaar (FOCUS) (blz. 57)
5 Molette de mise au point précise (NEAR/
FAR) (p. 57)
6 Touches de transport de bande (p. 24)
p STOP (arrêt)
0 REW (rembobinage)
( PLAY (lecture)
) FF (avance rapide)
P PAUSE (pause)
7 Levier de zoom électrique (p. 16)
8 Griffe porte-accessoire intelligente (p. 113)
9 Commutateur de prise de vues nocturne
(NIGHTSHOT) (p. 42)
!º Afficheur (p. 117)
!¡ Douille de pied photographique (p. 21)
Assurez-vous que la longueur de la vis du
pied est inférieure à 6,5 mm (9/32 po.) pour
fixer correctement le pied et éviter que la vis
n’endommage le camescope.
5 Dichtbij/veraf-instelknop (NEAR/FAR)
(blz. 57)
6 Bandlooptoetsen (blz. 24)
p STOP toets
0 REW terugspoeltoets
( PLAY weergavetoets
) FF vooruitspoeltoets
P PAUSE Pauzetoets
Aanvullende informatie
1 Touche de recherche (EDITSEARCH) (p. 22)
Informations complémentaires
2
7 Zoomtoets (blz. 16)
8 Intelligente accessoireschoen (blz. 113)
9 Nachtopnameschakelaar (NIGHTSHOT)
(blz. 42)
!º Uitleesvenster (blz. 117)
!¡Schroefgang voor statief (blz. 21)
Let op dat de schroef van de statiefkop niet
langer is dan 6,5 mm. Een langere schroef kan
een stevige montage op het statief
belemmeren en zou de camcorder kunnen
beschadigen.
109
Nomenclature
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
!™
@º
!£
@¡
@™
!¢
@£
!∞
@¢
!§
@∞
!¶
!•
@¶
!ª
@•
!™ Viseur (p. 14)
!™ Zoeker (blz. 14)
!£ Haut-parleur (p. 25)
!£ Luidspreker (blz. 25)
!¢ Ecran LCD (p. 18)
!¢ LCD scherm (blz. 18)
!∞ Touches de réglage de la luminosité de
l’écran (LCD BRIGHT) (p. 18)
!∞ Helderheidstoetsen LCD scherm (LCD
BRIGHT) (blz. 18)
!§ Touche d’ouverture de l’écran LCD (OPEN)
(p. 17)
!§ Open-toets LCD scherm (OPEN) (blz. 17)
!¶ Volumetoetsen (VOLUME) (blz. 24)
!¶ Touches de réglage du volume (VOLUME)
(p. 24)
!• Lithiumbatterijvakje (blz. 85)
!• Logement de la pile au lithium (p. 85)
!ª Bevestigingsoog voor schouderband
(blz. 116)
!ª Crochet pour la bandoulière (p. 116)
@º Oeilleton
@¡ Levier de réglage de l’oculaire (p. 14)
@™ Levier de libération de la batterie (BATT
RELEASE) (p. 7, 11)
@£ Touche d’enregistrement de photos
(PHOTO) (p. 43)
@¢ Crochet pour la bandoulière (p. 116)
@∞ Commutateur d’attente (STANDBY) (p. 13)
@§ Touche de marche/arrêt (START/STOP)
(p. 13)
@¶ Surface de montage de la batterie
110
@§
@• Prise de courant continu (DC IN) (p. 8, 30)
@º Oculair
@¡ Zoekerscherpstelknop (blz. 14)
@™ Batterij-ontgrendelknop (BATT RELEASE)
(blz. 7, 11)
@£ Foto-opnametoets (PHOTO) (blz. 43)
@¢ Bevestigingsoog voor schouderband
(blz. 116)
@∞ Pauzeschakelaar (STANDBY) (blz. 13)
@§ Opnamestart/stoptoets (START/STOP)
(blz. 13)
@¶ Batterij-aansluitvlak
@• Gelijkstroomingang (DC IN) (blz. 8, 30)
Nomenclature
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
@ª
#¶
#º
#•
#¡
#ª
#™
$º
$¡
#¢
#∞
$™
$£
#§
@ª Touche de remise à zéro du compteur
(COUNTER RESET) (p. 15)
#¡ Touche d’enregistrement/affichage de la
date (DATE) (p. 28, 67)
#º Tijdtoets (TIME) (blz. 28, 67)
#¡ Datumtoets (DATE) (blz. 28, 67)
#™ Aanduidingskeuzetoets (DISPLAY) (blz. 25)
#™ Touche d’affichage des indicateurs
(DISPLAY) (p. 25)
#£ Titeltoets (TITLE) (blz. 62)
#£ Touche d’affichage de titre (TITLE) (p. 62)
#∞ Digitale effecttoets (DIGITAL EFFECT)
(blz. 49)
#¢ Touche de recherche de fin
d’enregistrement (END SEARCH) (p. 29)
#¢ Eindzoektoets (END SEARCH) (blz. 29)
#§ Beeldeffecttoets (PICTURE EFFECT) (blz. 59)
#∞ Tooch de sélection d’effet numérique
(DIGITAL EFFECT) (p. 49)
#¶ Opnametoets-functieschakelaar (START/
STOP MODE) (blz. 17)
#§ Touche de sélection d’effet pictural
(PICTURE EFFECT) (p. 59)
#• In/uit-fade toets (FADER) (blz. 40)
#¶ Commutateur de mode d’enregistrement
(START/STOP MODE) (p. 17)
#• Touche de fondu (FADER) (p. 40)
#ª Touche de compensation de contre-jour
(BACK LIGHT) (p. 38)
$º Touche d’exposition automatique
(PROGRAM AE) (p. 48)
Aanvullende informatie
#º Touche d’enregistrement/affichage de
l’heure (TIME) (p. 28, 67)
@ª Teller-nulsteltoets (COUNTER RESET)
(blz. 15)
Informations complémentaires
#£
#ª Tegenlichttoets (BACK LIGHT) (blz. 38)
$º Belichtingsprogrammatoets (PROGRAM AE)
(blz. 48)
$¡ Handmatige belichtingstoets (EXPOSURE)
(blz. 60)
$™ Menuregelknop (blz. 32)
$£ Menutoets (MENU) (blz. 32)
$¡ Touche d’exposition (EXPOSURE) (p. 60)
$™ Molette de commande (p. 32)
$£ Touche d’affichage du menu (MENU)
(p. 32)
111
Nomenclature
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
$ª
$¢
$∞
$§
%º
$¶
%¡
$•
%™
$¢ Commutateur d’éjection de la cassette
(EJECT) (p. 12)
112
$¢ Cassette-uitneemknop (EJECT) (blz. 12)
$∞ Prise de télécommande LANC l
LANC ( l ) vient de Local Application
Control Bus system. La prise de commande
l sert à contrôler le transport de la bande
d’un appareil vidéo et des périphériques
qui lui sont raccordés. Cette prise a la
même fonction que les connecteurs
CONTROL L ou REMOTE.
$∞ Afstandsbedieningsaansluiting (LANC l)
Het l teken en de afkorting LANC staan voor
“Local Application Control Bus System”. De
l aansluiting dient voor het bedienen van het
bandtransport van video-apparatuur, die op
deze videocamera/recorder is aangesloten.
Deze aansluiting heeft dezelfde functie als de
“CONTROL L” en de “REMOTE”
aansluitingen.
$§ Logement de la cassette (p. 12)
$§ Cassettehouder (blz. 12)
$¶ Sangle (p. 20)
$¶ Handgreepband (blz. 20)
$• Prise de sortie CC d’adaptateur RFU (RFU
DC OUT) (p. 71)
$• RFU gelijkstroom-uitgang (RFU DC OUT)
(blz. 71)
$ª Ouverture d’éclairement
$ª Lichtopening
%º Prise S-vidéo (S VIDEO) (p. 70)
%º S-VIDEO aansluiting (blz. 70)
%¡ Prises audio/vidéo (VIDEO/AUDIO) (p. 70)
%¡ VIDEO/AUDIO aansluitingen (blz. 70)
%™ Prise de casque ( 2 ) (p. 25)
%™ 2 Hoofdtelefoon-aansluiting (blz. 25)
Nomenclature
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
%¢
%∞
%§
%¶
%£ Microfoon-aansluiting (PLUG IN POWER)
Hierop kunt u een los verkrijgbare externe
microfoon aansluiten. Deze aansluiting kan
tevens dienen voor de stroomvoorziening van
een “plug-in-power” microfoon.
%¢ Voyant d’enregistrement/batterie (p. 13)
%¢ Camera-opname/batterijlampje (blz. 13)
%∞ Emetteur de rayons infrarouges (p. 42)
%∞ Emitter voor NightShot Light infraroodlichtstralen (blz. 42)
%§ Capteur de signaux de télécommande
(p. 115)
Dirigez la télécommande ici pour la
commande à distance.
%§ Afstandsbedieningssensor (blz. 115)
Richt de afstandsbediening op dit punt voor
bediening van de camcorder.
Aanvullende informatie
%£ Prise de microphone (alimentation à
l’enfichage) (MIC PLUG IN POWER)
Pour raccorder un microphone externe (non
fourni). Cette prise accepte aussi les
microphones alimentables à l’enfichage.
Informations complémentaires
%£
%¶ Microphone
%¶ Microfoon
Remarque sur la griffe porte-accessoire
intelligente
Cette prise alimente un accessoire en option,
comme une torche vidéo ou un microphone. La
griffe est reliée au commutateur d’attente, ce qui
permet de mettre l’accessoire sous ou hors
tension par le commutateur d’attente. Consultez
le mode d’emploi de l’accessoire pour de plus
amples informations.
Pour raccorder un accessoire, appuyez dessus et
poussez-le à fond dans la griffe, puis serrez la vis.
Pour enlever l’accessoire, desserrez la vis, puis
appuyez sur l’accessoire et tirez dessus.
Si le camescope ne fonctionne pas correctement
quand vous utilisez l’adaptateur secteur, utilisez
la batterie rechargeable.
Betreffende de “intelligente” accessoireschoen
Deze dient voor de stroomvoorziening van los
verkrijgbare accessoires zoals een videolamp of
losse microfoon. De stroomtoevoer via de
accessoireschoen is gekoppeld aan de STANDBY
schakelaar, zodat u hiermee de aangesloten
accessoires kunt in- en uitschakelen. Zie voor
nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzing
van de aangesloten accessoires. Voor het
aansluiten van accessoires drukt u deze omlaag
en schuift u ze geheel tot het eind toe vast, om
vervolgens de schroef aan te draaien. Voor het
verwijderen draait u eerst de schroef los en dan
drukt u het accessoire in en schuift u het uit de
schoen los. Er bestaat een geringe kans dat de
intelligente accessoireschoen niet goed werkt op
stroom van de netspanningsadapter; gebruik dan
voor de stroomvoorziening het batterijpak.
113
Nomenclature
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Télécommande
Afstandsbediening
Les touches qui ont le même nom sur la
télécommande et le camescope fonctionnent de la
même façon.
De toetsen op de afstandsbediening met
hetzelfde opschrift als die op de camcorder zelf
hebben ook dezelfde functie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!º
!¡
1 Emetteur
Dirigez l’émetteur vers le camescope après
avoir allumé le camescope.
2 Touche de mémorisation du point zéro
(ZERO MEM) (p. 66, 75)
2 Nulgeheugentoets (ZERO MEM) (blz. 66, 75)
3 Touche de code de données (DATA CODE)
(p. 28)
3 Opnamegegevenstoets (DATA CODE)
(blz. 28)
4 Touche de remise à zéro du compteur
(COUNTER RESET) (p. 15)
4 Teller-nulsteltoets (COUNTER RESET)
(blz. 15)
5 Touche d’inscription du code temporel
(TIME CODE WRITE) (p. 81)
5 Tijdcode-aanbrengtoets (TIME CODE
WRITE) (blz. 81)
6 Touches d’index (INDEX)
Touche d‘inscription d’index (MARK) (p. 76)
Touche d’effacement d’index (ERASE)
(p. 80)
6 Indextoetsen (INDEX)
Index-markeertoets (MARK) (blz. 76)
Index-wistoets (ERASE) (blz. 80)
7 Touche de recherche (SEARCH)
Touche de recherche de date (DATE) (p. 73)
Touche de recherche d’index (INDEX) (p. 78)
8 Touche de marche/arrêt (START/STOP)
(p. 13)
9 Touche de zoom électrique (p. 16)
0 Touches de transport de bande (p. 24)
114
1 Infrarood-zender
Richt deze op de afstandsbedieningssensor
van de camcorder, nadat u de camcorder met
de POWER schakelaar heeft ingeschakeld.
!¡ Touche d’affichage des indicateurs
(DISPLAY) (p. 25)
7 Zoektoetsen (SEARCH)
Datum-zoektoets (DATE) (blz. 73)
Index-zoektoets (INDEX) (blz. 78)
8 Opnamestart/stoptoets (START/STOP)
(blz. 13)
9 Zoomtoets (blz. 16)
0 Bandlooptoetsen (blz. 24)
!¡ Beeldscherm-informatietoets (DISPLAY)
(blz. 25)
Nomenclature
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Préparation de la télécommande
Voorbereidingen voor
afstandsbediening
Insérez deux piles R6 (format AA) en faisant
correspondre les indications + et – des piles avec
celles du logement des piles.
Plaats twee stuks R6 (AA-formaat) batterijen in
het batterijvak van de afstandsbediening, met de
+ en – polen in de richting die staat aangegeven
in het batterijvak.
Remarque sur l’autonomie des piles
Les piles de la télécommande durent environ 6
mois dans des conditions normales d’utilisation.
Quand elles sont faibles ou épuisées, la
télécommande ne fonctionne pas.
Gebruiksduur van de batterijen
De batterijen van de afstandsbediening zullen bij
normaal gebruik ongeveer 6 maanden meegaan.
Wanneer deze batterijen leegraken, is de
camcorder niet meer op afstand te bedienen.
Pour éviter les dommages dus à une fuite
éventuelle des piles
Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas
utiliser la télécommande pendant longtemps.
Voorkomen van schade door eventuele
batterijlekkage
Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening
wanneer u denkt deze geruime tijd niet meer te
gebruiken.
Aanvullende informatie
Opmerkingen over de afstandsbediening
•Let voor afstandsbediening op, dat de sensor op
de camcorder niet blootgesteld staat aan directe
zonnestraling of fel licht. Anders kan de
afstandsbediening niet naar behoren
functioneren.
•Zorg dat zich tussen de afstandsbediening en
de sensor op de camcorder geen obstakels
bevinden.
•Het afstandsbedieningsnummer van deze
camcorder is “VTR 2”. De
afstandsbedieningsnummers (1, 2 en 3) dienen
voor het onderscheiden van deze camcorder en
andere Sony videorecorders, om verkeerde
bediening te voorkomen. Als u reeds een
andere Sony videorecorder met
afstandsbedieningsnummer “VTR 2” gebruikt,
dan is het voor bediening van deze camcorder
aanbevolen om eerst het nummer van de
andere videorecorder te veranderen, of de
afstandsbedieningssensor van dat apparaat met
een stukje zwart papier af te dekken.
Informations complémentaires
Remarques sur la télécommande
•N’exposez pas le capteur du camescope à des
sources lumineuses puissantes comme la
lumière directe du soleil ou un éclairage, sinon
la télécommande ne fonctionnera pas.
•Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacle entre le
capteur du camescope et la télécommande.
•Le camescope utilise le mode de télécommande
VTR 2. Les modes de télécommande (1, 2 et 3)
permettent de distinguer le camescope d’autres
magnétoscopes Sony et d’éviter les
interférences de télécommande. Si vous utilisez
un autre magnétoscope Sony avec le mode de
télécommande VTR 2, il est conseillé de
changer le mode de télécommande ou de
masquer le capteur infrarouge du
magnétoscope avec du papier noir.
115
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Nomenclature
Fixation de la bandoulière
Fixez la bandoulière fournie aux crochets prévus
à cet effet.
1
2
Aanbrengen van de
schouderband
Steek de uiteinden van de bijgeleverde
schouderband door de bevestigingsogen
hiervoor op de camcorder.
3
Démonstration des fonctions du
camescope
Demonstratie van de mogelijkheden
van de camcorder
Vous pouvez avoir un aperçu des fonctions du
camescope en réglant DEMO MODE dans le
menu.
Vous pouvez aussi activer le mode de
démonstration en effectuant les opérations
suivantes.
Quand le paramètre NIGHTSHOT est réglé sur
ON, vous ne pouvez pas voir la démonstration
des fonctions du camescope.
U kunt een automatische demonstratie van de
mogelijkheden van de camcorder starten door de
DEMO functie in het keuzemenu in de “ON”
stand te zetten.
Tevens kunt u de demonstratie starten op de
volgende wijze.
Als de “NIGHTSHOT” nachtopnamefunctie is
ingeschakeld (op “ON”) zal de demonstratie niet
beginnen.
Pour activer le mode de démonstration
(1) Ejectez la cassette et réglez l’interrupteur
POWER sur PLAYER.
(2) Relevez le commutateur d’attente en position
STANDBY.
(3) Tout en tenant ( enfoncée, réglez
l’interrupteur POWER sur CAMERA.
Starten van de demonstratie
(1) Neem de videocassette uit het apparaat en zet
de POWER schakelaar in de “PLAYER” stand.
(2) Draai de STANDBY schakelaar omhoog naar
“STANDBY”.
(3) Houd de ( weergavetoets ingedrukt en zet
dan de POWER schakelaar in de “CAMERA”
stand. De demonstratie begint.
Pour désactiver le mode de démonstration
(1) Réglez l’interrupteur POWER sur PLAYER.
(2) Relevez le commutateur d’attente en position
STANDBY.
(3) Tout en tenant p enfoncée, réglez POWER sur
CAMERA.
116
Uitschakelen van de demonstratie
(1) Zet de POWER schakelaar in de “PLAYER”
stand.
(2) Draai de STANDBY schakelaar omhoog naar
“STANDBY”.
(3) Houd de p stoptoets ingedrukt en zet dan de
POWER schakelaar in de “CAMERA” stand.
Nomenclature
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Indicateurs de fonctionnement
Functie-aanduidingen
Viseur/Zoekerscherm
8
9
0
!¡
!™
W
40min H SP STBY
!¢
@™
@∞
!∞
2
!∞
0:00:00
!§
END
SEARCH
!¶
@§
T
M.FADER
CINEMA
SEPIA
c„
f
4
7 1998
12:00:00
!•
1
!ª
@¢
3
@º
@¡
@™
@£
1 Indicateur de mode d’enregistrement
(p. 35)/Indicateur de mode miroir (p. 19)
1 Opnamesnelheidindicator (blz. 35)/
Spiegelstand-indicator (blz. 19)
2 Indicateur de mode de lecture ou
d’enregistrement dans le système Hi8
(p. 88)
2 Indicator voor weergave of opname met
het Hi8 systeem (blz. 88)
3 Indicator voor resterende batterijspanning
3 Indicateur de capacité restante de la
batterie
Aanvullende informatie
!£
Informations complémentaires
1
2
3
4
5
6
7
Afficheur/Uitleesvenster
4 Belichtingsindicator (blz. 60)/
Zoomindicator (blz. 16)
4 Indicateur d’exposition (p. 60)/
Indicateur de zoom (p. 16)
5 Indicateur de fondu (p. 40)/Indicateur
d’effet numérique (p. 49)
6 Indicateur de mode grand écran (p. 46)
7 Indicateur d’effet pictural (p. 59)
8 Indicateur de luminosité de l’écran (p. 18)/
Indicateur de volume (p. 24)/Code de
données (p. 28)
9 Indicateur d’exposition automatique (p. 47)
0 Indicateur de compensation de contre-jour
(p. 38)
(voir page suivante)
5 In/uit-fade indicator (FADER) (blz. 40)/
Digitaaleffect-indicator (DIGITAL EFFECT)
(blz. 49)
6 Breedbeeld-indicator (blz. 46)
7 Beeldeffect-indicator (SEPIA, etc.) (blz. 59)
8 Helderheidsindicator LCD scherm (blz. 18)/
Geluidssterkte-indicator (blz. 24)/
Opnamegegevenscode (blz. 28)
9 Belichtingsprogramma-indicator
(PROGRAM AE) (blz. 47)
!º Tegenlicht-indicator (blz. 38)
(wordt vervolgd) 117
Plaats en functie van de
bedieningsorganen
Nomenclature
!¡ Indicateur de réduction du bruit du vent
(p. 35)
!™ Indicateur de stabilisateur hors service
(p. 69)
!£ Indicateur de mise au point manuelle
(p. 57)
!¢ Indicateur de mode de transport de la
bande (p. 13)
!∞ Indicateur de code temporel (p. 81)
!§ Compteur de bande (p. 15)/Indicateur de
code temporel RC (p. 81)/
Autodiagnostic (p. 105)/Mode 5SEC (p. 17)/
Mode PHOTO (p. 43)
!¡ Windgeruis-indicator (WIND) (blz. 35)
!™ Beeldstabilisatie-uitgeschakeld indicator
(blz. 69)
!£ Indicator voor handmatige scherpstelling
(blz. 57)
!¢ Bandloopfunctie-aanduiding (blz. 13)
!∞ Tijdcode-aanduiding (TC) (blz. 81)
!§ Bandteller (blz. 15)/
RC tijdcode-aanduiding (blz. 81)/
Zelfdiagnose- aanduiding (blz. 106)/
5-seconden opnamefunctie-indicator
(blz. 17)/Foto-opname indicator (blz. 43)
!¶ Indicator voor de resterende bandlengte
!¶ Indicateur de longueur de bande restante
5min
5min
0min
0min
!• Indicateur d’index/Recherche de date/
Balayage des dates/Inscription du code
temporel/Enregistrement du point zéro
(p. 73, 76, 81)/Indicateur de recherche de fin
d’enregistrement (p. 23)
!• Indexindicator/Datumzoek/doorloopindicator/Tijdcode-vastlegindicator (TIME
CODE WRITE)/Nulgeheugen-indicator
(ZERO MEM) (blz. 73, 76, 81)/
Eindzoekfunctie-indicator (END SEARCH)
(blz. 23)
!ª Indicateur de prise de vues nocturnes
(p. 42)
!ª Nachtopname-indicator (NIGHTSHOT)
(blz. 42)
@º Indicateur de la date (p. 67)
@º Datum-aanduiding (blz. 67)
@¡ Indicateur de l’heure (p. 67)
@¡ Tijdsaanduiding (blz. 67)
@™ Indicateurs d’avertissement (p. 119)
@™ Waarschuwingsaanduidingen (blz. 119)
@£ Indicateur de flash (p. 43)
@£ Flits-aanduiding (blz. 43)
@¢ Indicateur de date ou heure (p. 67)/
Compteur de bande (p. 15)/Code temporel
RC (p. 81)/Autodiagnostic (p. 105)/Temps
restant de la batterie
@¢ Datum- of tijdsaanduiding (blz. 67)/
Bandteller- aanduiding (blz. 15)/
RC tijdcode-aanduiding (blz. 81)/
Zelfdiagnose- aanduiding (blz. 106)/
Resterende batterijspanningsindicator
@∞ Indicateur de code de données (p. 28)
@§ Indicateur de recharge complète (p. 8)
@∞ Opnamegegevens-indicator (blz. 28)
@§ Volledig-opgeladen indicator (FULL) (blz. 8)
118
Indicateurs
d’avertissement
Waarschuwingsaanduidingen
Si des indicateurs clignotent dans le viseur ou sur
l’afficheur, contrôlez les points suivants:
≥≥... : Vous pouvez entendre un signal sonore
quand BEEP est réglé sur ON.
1
2
Als de onderstaande indicators en
waarschuwingslampjes gaan knipperen in de
zoeker of het uitleesvenster, controleert u dan de
onderstaande punten:
≥≥... : Als in het instelmenu de BEEP instelling op
“ON” staat, is er tevens een pieptoon
hoorbaar.
3
0min
5min
5
Informations complémentaires
4
6
C:21:00
7
8
CLEANING
CASSETTE
9
C:31:10
1 La batterie est faible ou épuisée.
Clignotement lent: la batterie est faible.
Clignotement rapide: la batterie est épuisée.
2 La bande est presque terminée.
Clignotement lent.
3 La cassette est terminée.
Clignotement rapide.
4 Aucune cassette en place.
5 Le taquet de la cassette est rentré (rouge).
6 De l’humidité s’est condensée.
7 Les têtes vidéo sont sans doute sales.
8 Autre problème.
Utilisez l’autodiagnostic (p. 105).
Si l’affichage ne disparaît pas, contactez votre
revendeur Sony ou un centre de réparation
agréé Sony.
9 La pile au lithium est faible ou n’est pas en
place.
1 Het batterijpak is zwak of uitgeput.
Langzaam knipperend: het batterijpak begint
leeg te raken.
Snel knipperend: het batterijpak is leeg.
Aanvullende informatie
4 7 1998
2 Het einde van de cassetteband is bijna
bereikt.
Als deze indicator langzaam knippert.
3 De cassetteband is afgelopen.
Als deze indicator sneller gaat knipperen.
4 Er is geen cassette in de camcorder
aanwezig.
5 Het wispreventienokje van de cassette is
uitgeschoven (een rood vlakje is zichtbaar).
6 Er is vocht in de camcorder gecondenseerd.
7 Waarschijnlijk zijn de videokoppen vuil.
8 Er is sprake van storing in het apparaat.
Gebruik de zelfdiagnosefunctie (zie blz. 106).
Kunt u het probleem niet zo verhelpen dat de
aanduiding verdwijnt, raadpleeg dan a.u.b.
uw Sony handelaar of een plaatselijke
erkende Sony onderhoudsdienst.
9 De lithiumbatterij is bijna leeg of niet in de
camcorder aanwezig.
119
Index
A, B
F, G, H
ANTI GROUND SHOOTING ..... 17
Autodiagnostic ............................. 105
Autofocus ........................................ 57
Balayage des dates ......................... 73
Bandoulière .................................. 116
Batterie de voiture ......................... 31
Guide de dépannage ..................... 99
C, D
Code de données ........................... 28
Code temporel .......................... 34, 82
Code temporel RC ......................... 81
Compensation de contre-jour ...... 38
Compteur de bande ................ 15, 34
COUNTER RESET (remise à zéro
du compteur) .............................. 15
Courant secteur .............................. 30
DATE/TIME (date/heure) .... 28, 67
DEMO (démonstration) ........ 36, 116
DISPLAY (affichage des
indicateurs) .................................. 25
DNR (réducteur de bruit) ............. 37
I, J, K, L
Index ................................................ 76
LANC (prise de commande à
distance) ..................................... 112
Lecture en sens arrière .................. 26
M, N
Mémorisation du point zéro
................................................. 66, 75
Menu ............................................... 32
Mise au point de l’oculaire ........... 14
Mise au point manuelle ................ 56
Mode d’attente ............................... 13
Mode d’enregistrement ................ 35
Mode grand écran ......................... 45
Montage .......................................... 83
Nettoyage des têtes vidéo ............ 95
NIGHTSHOT (prise de vues
nocturne) ...................................... 42
O, P
E
EDIT (montage) ............................. 37
EDITSEARCH (recherche de point
de montage) ................................. 22
Effect numérique ........................... 49
END SEARCH (recherche de fin
d’enregistrement) ....................... 29
Enregistrement de photos ............ 43
Exposition ....................................... 60
ORC (réglage optimal) .................. 68
Pause de lecture ............................. 26
PICTURE EFFECT
(effet pictural) ............................. 58
Pied photographique .................... 21
Pile au lithium ................................ 84
Prise de commande à distance
(LANC) ...................................... 112
Prise de vues ................................... 13
Prise MIC (microphone) ............. 113
PROGRAM AE (Exposition
automatique) ............................... 47
Q, R
Raccordements ............................... 70
Recharge de la batterie .................... 8
Recherche d’après la date ............. 73
Recherche visuelle ......................... 26
Réglage de l’horloge ...................... 86
Revue d’enregistrement ............... 22
S
Signal sonore .................................. 15
Son AFM HiFi .......................... 37, 89
Sources d’alimentation ................. 30
T, U, V
STEADY SHOT (stabilisateur) ..... 69
TBC (suppression du
tremblotement de l’image) ........ 37
Titre ................................................. 62
Visionnage sur un téléviseur ....... 70
W, X, Y, Z
WIND (réducteur de bruit du vent)
....................................................... 35
WORLD TIME (décalage horaire)
....................................................... 87
Zoom ............................................... 16
Zoom électrique ............................. 16
Zoom numérique ........................... 16
Index
A, B
E, F
Aansluitingen ................................. 70
AFM Hi-Fi geluid .................... 37, 89
Afstandsbedieningsaansluiting
(LANC) ...................................... 112
ANTI GROUND SHOOTING
druktoets-stand ........................... 17
Auto-accu ........................................ 31
Automatische scherpstelling ........ 57
BACKLIGHT toets ......................... 38
Bandteller .................................. 15, 34
Beeldeffecten .................................. 58
Beeldstabilisatie (STEADY SHOT)
....................................................... 69
BEEP functie ................................... 15
Belichtingsprogramma’s
(PROGRAM AE) ......................... 47
Belichtingsregeling ........................ 60
Breedbeeld-opnamefunctie .......... 45
EDIT montagefunctie .................... 37
EDITSEARCH montage-zoektoets
....................................................... 22
END SEARCH eindzoektoets ...... 29
Foto-opname .................................. 43
C, D
Camera-opname ............................ 13
COUNTER RESET toets ............... 15
DATA CODE opnamegegevens .. 28
Data-doorloopfunctie .................... 73
DATE/TIME toets ................... 28, 67
Datum-zoekfunctie ........................ 73
Demonstratie .......................... 36, 116
Digitale effecten ............................. 49
Digitale zoomfunctie ..................... 16
DISPLAY toets ............................... 25
DNR storingsonderdrukking ....... 37
Sony Corporation
Printed in Japan
G, H, I
Handmatige scherpstelling .......... 56
In/uit-zoomen ............................... 16
Indexfuncties .................................. 76
InfoLITHIUM batterij ................... 84
J, K, L
Keuzemenu ..................................... 32
Klok gelijkzetten ............................ 86
LANC
afstandsbedieningsaansluiting
..................................................... 112
Lichtnetvoeding ............................. 30
Lithiumbatterij ............................... 84
M, N
Menusysteem ................................. 32
MIC microfoonaansluiting ......... 113
Monteren van video-opnamen .... 83
NIGHTSHOT nachtopnamefunctie
....................................................... 42
Nulpunt-terugkeer .................. 66, 75
O, P, Q, R
Opladen van een batterijpak .......... 8
Opnamegegevens .......................... 28
Opnamecontrolefunctie ................ 22
Opnamepauzestand ...................... 13
Opnamesnelheid ............................ 35
ORC bandcontrole ......................... 68
PROGRAM AE
belichtingsprogramma’s ............ 47
RC tijdcode ..................................... 81
Reinigen van de videokoppen ..... 95
S, T, U, V
Schouderband .............................. 116
Snelspoel-zoekfunctie ................... 26
STANDBY schakelaar ................... 13
Statief, opstellen op ....................... 21
STEADY SHOT beeldstabilisatie
....................................................... 69
Stroomvoorziening ........................ 30
Tegenlicht ....................................... 38
Terugwaartse weergave ............... 26
Tijdbasis-correctie (TBC) .............. 37
Tijdcode ..................................... 34, 82
Titelfuncties .................................... 62
Verhelpen van storingen ............ 102
W, X, Y, Z
Waarschuwingstonen ................... 15
Weergave op TV-scherm .............. 70
Weergave-pauzestand .................. 26
WIND ruisonderdrukking ........... 35
WORLD TIME tijdzone-instelling
....................................................... 87
Zelfdiagnose-aanduidingen ....... 106
Zoeker scherpstellen ..................... 14
Zoomfunctie ................................... 16
Download PDF

advertising