Sony | RDR-HX717 | Sony RDR-HX717 Mode d’emploi

2-651-872-21(1)
DVD Recorder
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
z
2~92
94~184
Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services
zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct
Pour découvrir des conseils, des tuyaux et des informations utiles sur
les produits et services Sony, veuillez vous connecter sur le site
suivant: www.sony-europe.com/myproduct.
RDR-HX717/HX919
Nederlands
2
3
Nederlands
Nederlands
4
Type
Golflengte
Uitgangsvermogen
Straaldivergentie
Halfgeleiderlaser
InGaAlP (DVD)
AIGaAs (CD)
658 nm (DVD)
790 nm (CD)
30 mW (DVD+RWschrijven)
1.0 mW (DVD lezen)
1.0 mW (CD lezen)
84 graden (DVD)
61 graden (CD)
Dit product voldoet aan de vereisten met
betrekking tot radiostoring van de
Europese Unie.
In dit product is technologie voor
kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd
wordt door Amerikaanse octrooien en andere
intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik
van deze technologie voor kopieerbeveiliging
moet worden goedgekeurd door Macrovision
en is alleen bedoeld voor thuisgebruik en
ander beperkt gebruik, tenzij door
Macrovision toestemming voor ander gebruik
is verleend. Het is verboden het apparaat te
decompileren of te demonteren.
VS patentnummers 4,631,603; 4,819,098;
4,907,093; 5,315,448 en 6,516,132.
Dit product voldoet aan de
volgende richtlijnen en
bepalingen: 73/23/EEC +
89/336/EEC + 93/68/EEC
Manufactured under license from Dobly
Laboratories. “Dolby”, “Pro-Logic” and
the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
“DTS”, and “DTS Digital Out” are
trademarks of Digital Theater System,
inc.
GUIDE Plus+, SHOWVIEW,G-LINK zijn (1)
gedeponeerde merken of merken van, (2)
geproduceerd onder licentie van en (3)
onderworpen aan verschillende internationale
octrooien en octrooi-aanvragen in eigendom
van, of in licentie gegeven aan, Gemstar-TV
Guide International, Inc. en/of gelieerde
ondernemingen.
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC.
EN/OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN
KUNNEN OP GEEN ENKELE WIJZE
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR
DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE IN HET
PROGRAMMASCHEMA VAN HET GUIDE
PLUS+-SYSTEEM. GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. EN/OF GELIEERDE
ONDERNEMINGEN KUNNEN IN GEEN
ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN
GESTELD VOOR VERLIES VAN OMZET,
ONDERBREKING VAN DE
BEDRIJFSVOERING OF INDIRECTE,
BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, DIE HET
GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT MET
HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE,
APPARATUUR EN SERVICES DIE
GERELATEERD ZIJN AAN HET GUIDE
PLUS+-SYSTEEM.
5
Nederlands
LASER
Inhoudsopgave
Nederlands
Algemeen
Productinformatie ........................................................................................................... 8~10
Inleiding ........................................................................................................................................8
MeeGELEverde accessoires..........................................................................................................8
Regiocodes ..................................................................................................................................8
Speciale voorzieningen ................................................................................................................9
Naslaggids met informatie over disctypen ................................................................................10
Het apparaat ..........................................................................................................................11
Afstandsbediening .........................................................................................................12~14
De afstandsbediening gebruiken ............................................................................................... 14
Aansluitingen en instellingen
Stap 1: basisaansluitingen van de recorder .............................................................. 15~18
De antennekabels aansluiten .....................................................................................................15
De videokabel aansluiten ..................................................................................................... 16~17
De audiokabels aansluiten ........................................................................................................18
Stap 2: Optionele aansluitingen .................................................................................. 19~23
Aansluiten op een kabelbox of satellietontvanger ..................................................................19
Aansluiten op een videorecorder of soortgelijk apparaat ........................................................20
Aansluiten op een videorecorder en kabelbox/satellietontvanger ...........................................21
Aansluiten op een camcorder ..............................................................................................22~23
Stap 3: Basisinstellingen van de recorder ................................................................. 24~25
Stap 4: GUIDE Plus+-instellingen ............................................................................... 26~27
GUIDE Plus+
GUIDE Plus+ gebruiken ................................................................................................ 28~31
Inleiding tot GUIDE Plus+ ..........................................................................................................28
Snelknoppen ..............................................................................................................................28
GUIDE Plus+ menubalk........................................................................................................29~31
TV-kijken
TV-programma’s bekijken .................................................................................................. 32
Een TV-programma bekijken .....................................................................................................32
Rechtstreekse programma’s pauzeren .....................................................................................32
Direct afspelen ...........................................................................................................................32
Chasing playback-functie ..........................................................................................................32
Opnemen
Vóór de opnamen ...........................................................................................................33~35
De Live Cache (het tijdelijke HDD-geheugen) ...........................................................................33
Standaard opname-instellingen ......................................................................................... 34~35
Opnemen op de HDD .............................................................................. 36~42
TV-programma’s opnemen ........................................................................................................36
Gelijktijdig opnemen en afspelen ..............................................................................................37
Direct opnemen vanaf de TV .....................................................................................................38
Automatisch opnemen vanaf een satellietontvanger ................................................................38
Timeropnamen ...........................................................................................................................39
Timeropnamen via het GUIDE Plus+-systeem..........................................................................39
Timeropnamen via het ShowView -systeem .............................................................................40
Handmatige timeropnamen ....................................................................................................... 41
Een timeropname wijzigen/verwijderen ...................................................................................42
Opnemen op de HDD.....................................................................................................43~46
Opnemen vanaf een DV-camcorder .................................................................................. 43~44
Opnemen vanaf de camcorder .................................................................................................45
Opnemen vanaf een extern apparaat (videorecorder/DVD-speler) .........................................46
Kopiëren van de harde schijf naar een DVD .............................................................. 47~48
Kopiëren ....................................................................................................................................47
Opneembare discs .....................................................................................................................47
Kopiëren naar een opneembare DVD ........................................................................................48
6
Discbibliotheek
De discbibliotheek gebruiken ............................................................................................ 49
Opgenomen DVD-gegevens opslaan in de discbibliotheek .....................................................49
Een opgenomen titel zoeken .....................................................................................................49
Afspelen
Afspelen vanaf de HDD ................................................................................................. 50~51
Algemene aanwijzingen .............................................................................................................50
De weergavevolgorde van de titels instellen .............................................................................51
Een HDD-titel verwijderen/beveiligen .......................................................................................51
Afspelen vanaf een disc ................................................................................................ 52~55
Afspeelbare discs .......................................................................................................................52
Afspelen van een disc starten .............................................................................................52~55
Extra afspeelfuncties ....................................................................................................56~61
Een afspeellijst voor een diavoorstelling samenstellen (album) ........................................ 56~57
Een titel/track/hoofdstuk selecteren .........................................................................................58
Vooruit/achteruit zoeken ............................................................................................................58
Afspelen pauzeren/in slowmotion afspelen ..............................................................................58
Herhaald/A-B Repeat (A-B herhalen)/Intro’s scannen/In willekeurige volgorde .....................59
De opties in Tools (System) gebruiken ............................................................................... 60~61
Opnamen bewerken
Opnamen bewerken op de HDD .................................................................................. 62~66
De titel wijzigen ..........................................................................................................................62
Het genre selecteren ..................................................................................................................62
Scènes bewerken ................................................................................................................ 63~66
Opnamen bewerken op een opneembare DVD ..........................................................67~71
Een opneembare DVD bewerken ...............................................................................................67
Scherm met indexafbeeldingen .................................................................................................67
Opnamen/titels verwijderen .......................................................................................................68
Opgenomen titels beveiligen (DVD+RW)...................................................................................68
De discnaam/titel wijzigen ........................................................................................................69
Bewerkte DVD+RW-discs compatibel maken ..........................................................................69
De DVD+R finaliseren .................................................................................................................69
Scènes bewerken .................................................................................................................70~71
Overige
Menuopties ..................................................................................................................... 72~80
Voorkeuren .......................................................................................................................... 72~74
De recorder instellen ........................................................................................................... 75~80
Algemene informatie ........................................................................................................... 81
Progressive Scan instellen ........................................................................................................81
Reinigen van discs .....................................................................................................................81
De afstandsbediening configureren ...........................................................................82~83
TV’s bedienen met de afstandsbediening .................................................................................82
Het volume van uw AV-versterker/-ontvanger bedienen met de afstandsbediening ..............83
Een andere opdrachtcode voor de afstandsbediening instellen ..............................................83
Problemen oplossen .....................................................................................................84~87
Veelgestelde vragen ........................................................................................................... 88
Verklarende woordenlijst ................................................................................................... 89
Symbolen en berichten op het display ....................................................................... 90~91
Specificaties ......................................................................................................................... 92
7
Nederlands
Inhoudsopgave
Productinformatie
Nederlands
Inleiding
Deze recorder heeft een ingebouwde harde schijf
(ook wel HDD genoemd). In de SEP-modus (Super
Extended Play) kunt u maar liefst 250 tot 400 uur
opnemen.
Model
Intern vasteschijfstation
Maximale
opnameduur
RDR-HX717
160 GB
250
RDR-HX919
250 GB
400
Deze recorder is voorzien van een harde schijf
(ofwel een HDD). Op deze harde schijf van 160
GB kunt u maar liefst 250 uur opnemen in de SEPmodus. Doordat de opneembare DVD én de
krachtige HDD in dezelfde recorder zitten, kunt u
uw opnamen op de HDD opslaan of kopiëren naar
een opneembare DVD.
Daarnaast heeft het apparaat een intern GUIDE
Plus+-systeem. GUIDE Plus+ is een gratis
programmagids met alle TV-programma’s die in
uw regio beschikbaar zijn. U kunt GUIDE Plus+
ook gebruiken om de opname van uw favoriete
TV-programma te programmeren.
Breng voordat u de recorder gebruikt de
basisaansluitingen aan en stel het apparaat
in:
Stap 1:
basisaansluitingen van de recorder
(pagina 15~18)
Stap 2:
optionele aansluitingen
(pagina 19~23)
Stap 3:
basisinstellingen van de recorder
(pagina 24~25)
Stap 4:
GUIDE Plus+-instellingen
(pagina 26~27)
Lees deze gebruikershandleiding goed door
voordat u de recorder gaat gebruiken. Hierin staat
belangrijke informatie over de bediening ervan.
8
Handige tips:
– Zie het hoofdstuk ‘Problemen oplossen’ als u
vragen hebt of als er zich problemen voordoen
tijdens het bedienen van het apparaat.
– Wanneer u meer hulp nodig hebt, kunt u contact
opnemen met de klantenservice in uw land. U
vindt de desbetreffende telefoonnummers en emailadressen in het garantieboekje.
– Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant
van het apparaat voor het identificatienummer en
de artikelnummers van benodigdheden.
– Als u de recorder van een koude naar een warme
ruimte verplaatst of als u deze in een vochtige
kamer installeert, kan de lens in de recorder
beslaan. In dat geval werkt de recorder wellicht
niet naar behoren. Verwijder de disc en laat de
recorder ongeveer een half uur aan staan tot het
vocht is verdampt.
– Installeer het apparaat in de buurt van een
stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk
bij de stekker kunt.
– Haal de stekker van het apparaat niet uit het
stopcontact wanneer de recorder is ingeschakeld.
MeeGELEverde accessoires
–
–
–
–
Snelstartgids
RF-coaxkabel
G-LINK-zender
Afstandsbediening en batterijen
Regiocodes
DVD-films worden doorgaans niet op hetzelfde
moment in alle regio’s ter wereld uitgebracht.
Vandaar dat op alle DVD-spelers/recorders een
speciale regiocode is ingesteld.
Op dit apparaat kunnen alleen DVD’s
met Regio 2 of DVD’s met regiocode
‘ALL’ worden afgespeeld. DVD’s met
een andere regiocode kunnen niet op
deze recorder worden afgespeeld.
ALL
2
Speciale voorzieningen
SMARTLINK
SONY levert de best mogelijke verbinding tussen
de recorder en andere Home Entertainmentapparatuur. De recorder wordt via SMARTLINK
aangestuurd door externe apparaten (bijv.
ontvangers en TV’s) en wordt automatisch op de
juiste systeeminstellingen ingesteld.
Follow TV
Met deze functie kunt u de kanalen van de televisie
en de recorder met elkaar laten overeenkomen.
Automatic Satellite Recording
(Automatische satellietopname)
Met deze functie kunt u een programma opnemen
vanaf de satellietontvanger of een ander apparaat.
Zorg dat het apparaat is aangesloten op de
LINE 3/DECODER-aansluiting van de recorder.
De timer dient op het aangesloten apparaat te
worden ingesteld.
TV Direct Record (Direct opnemen vanaf de TV)
Met deze functie kunt u een TV-programma direct
opnemen zonder de recorder op hetzelfde
programma af te stemmen.
‘Live Cache’ (rechtstreekse programma’s regelen)
Wanneer u de recorder inschakelt, wordt het op het
televisiescherm weergegeven programma
opgeslagen in de ‘Live Cache’ ofwel tijdbuffer.
Deze buffer fungeert als tijdelijk HDD-geheugen
voor uw opnamen. Na 6 uur of wanneer u de
recorder uitschakelt, wordt de inhoud automatisch
verwijderd. Wilt u de inhoud permanent op de
harde schijf opslaan, markeer dan het gewenste
gedeelte in de ‘Live Cache’, zodat het niet
automatisch wordt verwijderd.
Nederlands
Productinformatie (vervolg)
Pausing a TV Broadcast
(Een TV-uitzending onderbreken)
U hebt nu de controle over een rechtstreekse
televisie-uitzending. U kunt het TV-programma
pauzeren door op PAUSE te drukken. Druk op
PLAY om het afspelen te hervatten bij de
onderbroken scène. Druk gewoon op TUNER om
het rechtstreekse programma weer te bekijken.
i.LINK word ook wel ‘FireWire’ of ‘IEEE 1394’
genoemd. Deze aansluiting wordt gebruikt voor de
overdracht van digitale signalen met een hoge
bandbreedte, zoals bij DV-camcorders (Digital
Video). Alle audio- en videosignalen worden via
één kabel overgebracht.
Dit is een eenvoudig programmeringssysteem voor
recorders. U hoeft alleen het programmanummer
van het TV-programma in te voeren. Dit nummer
staat in uw omroepgids.
GUIDE Plus+ is een elektronische programmagids.
U kunt het systeem gebruiken om opnamen te
programmeren en de inhoud van verwachte TVprogramma’s te raadplegen of om de kanalen te
wijzigen van een externe ontvanger/kabelbox met
de afstandsbediening van de recorder.
Chasing Playback (de opname van een programma
bekijken terwijl het nog wordt opgenomen)
U kunt een TV-programma bekijken of
terugspoelen terwijl het nog wordt opgenomen. U
hoeft niet te wachten totdat het volledig is
opgenomen. U kunt ook een programma vanaf de
harde schijf bekijken terwijl deze schijf een ander
programma opneemt.
9
Productinformatie (vervolg)
Nederlands
Naslaggids met informatie over
disctypen
Type
Disclogo
Opnemen
Afspelen
Bewerken
Afspeelmogelijkheid
op andere DVD-spelers
Harde schijf
(intern)
Kopieer de inhoud van de HDD
naar een opneembare DVD
DVD+RW
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers
DVD+R
Afspeelbaar op de meeste
DVD-spelers (finalisering
vereist - zie pagina 69)
DVD+R DL
DVD VIDEO
Alleen gefinaliseerde DVD-R’s
en DVD-RW’s (video) kunnen
worden afgespeeld
DVD-RW
DVD-R
VIDEO CD
AUDIO CD
DATA CD
(JPEG/MP3)
ReWritable
Recordable
Discs waarop niet kan worden opgenomen
• 8-cm discs
• DVD-R en DVD-RW
• Snelle DVD+RW’s (3,3x tot 8x)
Discs die niet kunnen worden afgespeeld
• Dubbelzijdige CD’s en DVD’s
• Foto-CD’s
• CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s die geen
muziek in CD- of Video CD-formaat bevatten
of die geen MP3- of JPEG-bestanden bevatten
• Het gegevensgedeelte van CD-Extra’s
• DVD-ROM’s die geen JPEG-bestanden
bevatten of die geen gegevens in DVD Videoformaat bevatten
• DVD Audio-discs
• DVD-RAM’s
• HD-laag op Super Audio CD’s
• DVD-R en DVD-RW in VR-modus (formaat
voor video-opnamen)
• MP3/JPEG op DVD-discs
Ondersteunde formaten voor JPEGafbeeldingen en MP3-audiobestanden:
• JPEG/ISO 9660/Joliet
• Maximaal ondersteunde resolutie voor JPEGafbeeldingen is 3200 x 2900.
• De extensie van de JPEG-bestanden moet
‘*.JPG’ zijn en niet ‘*.JPEG’
• Foto’s in DCF-standaard
• Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1
kHz, 48 kHz
• Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps),
variabele bit-rates
Bruikbare discs (vanaf augustus 2005)
• DVD+RW’s met 8-voudige snelheid of langzamer
• DVD-RW’s met 6-voudige snelheid of
langzamer (versie 1.1, versie 1.2 met CPRM*)
• DVD+R’s met 16-voudige snelheid of langzamer
• DVD-R’s met 16-voudige snelheid of
langzamer (versie 2.0, versie 2.1)
• DVD+R Double Layer-discs met 4-voudige
snelheid of langzamer
* CPRM (Content Protection for Recordable Media)
is een codeertechnologie die de auteursrechten van
beelden beschermt.
10
Nederlands
Het apparaat
HDD
a I/2
–
Schakelt de recorder in of zet deze stand-by.
b Lade
Aansluitingen achter het klepje
h TUNER
–
c Display
–
Geeft informatie over de huidige status van de
recorder weer.
Opent/sluit de lade.
e HDD indicator
–
–
–
–
–
j ./ >
–
REC indicator
Brandt als er wordt opgenomen of gekopieerd.
k S-VIDEO
Start de weergave van de geselecteerde titel/
track.
Å
Pauzeert het afspelen of opnemen.

–
Start het opnemen van het huidige TVprogramma of de huidige video-ingangsbron.
Markeert de titel in de Live Cache zodat deze
wordt opgenomen op de harde schijf.
Gaat naar het vorige of volgende hoofdstuk/de
vorige of volgende track.
S-Video-ingang voor SVHS/Hi8-camcorders of
SVHS/Hi8-videorecorders.
l VIDEO
–
Video-ingang voor camcorders of
videorecorders.
m L (Mono) AUDIO R
–
Zet het afspelen/opnemen stop.
g REC 
–
Selecteert het volgende of vorige TV-kanaal of
selecteert de externe ingangsbron (DV, LINE
1, 2 of 3).
Brandt als het apparaat zich in HDD-modus
bevindt.
f H
–
Schakelt naar de tunermodus van de recorder
(TV-kanalen)
i PROGRAM - /+
–
d ç
–
REC
Audio-ingang voor camcorders of
videorecorders.
n DV IN
–
Ingang voor digitale camcorders met deze
aansluiting.
the flap
11
Afstandsbediening
Nederlands
f TV/HDD
1
–
2
3
4
–
5
6
(alleen van toepassing wanneer de televisie is
aangesloten via de LINE 1 - TV-aansluiting)
Schakelt naar de beelden van het apparaat dat
is aangesloten op de LINE 3/DECODERaansluiting van de recorder, wanneer een TVprogramma wordt opgenomen.
Schakelt tussen de recorder- en televisiemodus
als er geen ingangssignaal wordt gedetecteerd
aan de LINE 3/DECODER-aansluiting.
g GUIDE/TV
7
–
8
h TITLE LIST
9
–
Opent/sluit GUIDE Plus+.
Opent/sluit de lijst met titels.
i MENU
10
11
12
13
14
15
–
Schakelt naar de discmodus of geeft het
inhoudsmenu van de disc weer.
j TOOLS
–
Opent/sluit het menu met systeeminstellingen.
k ./ >
–
–
16
Gaat naar de vorige of volgende dag in GUIDE
Plus+.
Gaat naar de vorige of volgende titel/track of
het vorige of volgende hoofdstuk.
l m/M
–
–
a I/2
–
Schakelt de recorder in of zet deze stand-by.
b PROG + /-
–
Hiermee selecteert u het vorige of volgende
kanaal of de vorige of volgende externe
ingangsbron (LINE 1, LINE 2 of LINE 3).
Gaat een pagina omhoog of omlaag in GUIDE
Plus+.
–
m H
–
Start het afspelen.
Å
– Pauzeert het afspelen of opnemen.
–
–
Opent de programmadetails in GUIDE Plus+.
d 2 +/–
Past het volume aan.
e DISPLAY
–
Geeft in de tunermodus de ‘Live Cache’videobalk weer. Op deze balk worden de
tijdsinstellingen weergegeven van de TVprogramma’s die zijn opgeslagen in het
tijdelijke HDD-geheugen.

Zet het afspelen/opnemen stop.
n T/C
c INFO
–
Snel vooruit of achteruit zoeken tijdens het
afspelen.
In slow-motion afspelen in de pauzemodus.
Wisselt tussen ‘T’(titel) en ‘C’(hoofdstuk)
tijdens het afspelen van de schijf; gebruik
vervolgens de knoppen ./ > om een titelof hoofdstuknummer te selecteren.
o EDIT
–
Opent/sluit het videobewerkingsmenu.
p
(Breedbeeldmodus)
Selecteert het type TV-scherm.
–
TIPS: Knoppen met een oranje stip ernaast kunt u gebruiken om uw TV te bedienen als de TV-DVD-schakelaar is
ingesteld op TV.
12
Nederlands
Afstandsbediening (vervolg)
q Interruttore TV-DVD
–
Schakelt tussen de TV- en DVD-modus.
17
r ç
–
18
Opent/sluit de lade.
s Alfanumeriek toetsenblok
–
–
–
u
–
v
–
19
Hiermee kunt u cijfers of letters in
invoervelden invoeren.
Selecteert een af te spelen hoofdstuk/track/titel/
ingesteld TV-kanaal.
20
21
22
A/a
Wisselt tussen hoofdletters en kleine letters bij
gebruik van het alfanumerieke toetsenblok.
23
24
25
(AUDIO)
Selecteert een audiotaal of -kanaal.
26
27
28
(Ondertiteling)
Selecteert de ondertitelingstaal van de DVD.
29
w Kleurgecodeerde knoppen
–
Met behulp van deze knoppen kunt u de
beschikbare gekleurde opties in sommige
menu’s op het TV-scherm selecteren.
30
31
x TUNER
–
32
Schakelt naar de tunermodus van de recorder
(TV-kanalen).
33
34
y TOP MENU
–
35
Opent het hoofdmenu van een DVD-disc.
z ENTER
–
Bevestigt een invoer of selectie.
27 </,: cursorknoppen waarmee u naar links
en rechts gaat of de volgende/vorige scène
selecteert.
M/m: cursorknoppen waarmee u omhoog/
omlaag gaat of de vorige/volgende titel in de
‘Live Cache’ selecteert tijdens het afspelen.
28 RETURN
–
Gaat terug naar het vorige menu op een videoCD (VCD) of op sommige DVD’s.
29 B•/•b
–
–
Gaat een bepaalde tijd vooruit of terug in de
tunermodus.
Eén frame per keer vooruitspoelen in de
pauzemodus.
30 ZOOM
–
Vergroot het beeld op de TV.
31 REC
–

Start het opnemen of markeert de titel in de
‘Live Cache’ voor opname op de HDD.
32 TIMER
–
Opent/sluit het menu voor het maken van
timeropnamen.
33
(Hoek)
Selecteert een DVD-camerahoek.
–
34 INPUT SELECT
–
Hiermee activeert u de selectiemodus voor de
ingangsbron. Druk op PROG + / - om een
andere externe ingangsbron in te stellen (DV,
LINE 2, LINE 1, LINE3).
35 COMMAND MODE (DVD123)
–
Selecteert de opdrachtinstelling voor de
afstandsbediening.
TIPS: Knoppen met een oranje stip ernaast kunt u gebruiken om uw TV te bedienen als de TV-DVD-schakelaar is
ingesteld op TV.
13
Afstandsbediening (vervolg)
Nederlands
De afstandsbediening gebruiken
1
2
3
Open het klepje van het batterijcompartiment.
Plaats twee batterijen van het type R06 of AA
volgens de aanwijzingen (+-) in het
compartiment.
Sluit het klepje.
LET OP!
– Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of
als de afstandsbediening lange tijd niet
wordt gebruikt.
– Plaats geen oude en nieuwe of
verschillende typen batterijen in het
apparaat.
– Batterijen bevatten chemische stoffen en
mogen niet bij het gewone huisvuil worden
gedaan.
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
Het systeem met de afstandsbediening
bedienen
1
Richt de afstandsbediening direct op de
infraroodsensor (iR) op het voorpaneel.
2
Selecteer de bron die u wilt bedienen door op
TUNER te drukken of gebruik de TV-DVDschakelaar om de TV- of DVD-modus in te
schakelen.
3
Selecteer vervolgens de gewenste functie
(bijvoorbeeld ., >).
Handige tip:
– Knoppen met een oranje stip ernaast kunt u
gebruiken om uw TV te bedienen als de TV-DVDschakelaar is ingesteld op TV.
Tekens invoeren met het alfanumerieke
toetsenblok
–
–
–
–
–
14
Druk op een cijfertoets totdat het gewenste
teken of het gewenste nummer verschijnt.
Druk op . of > bij het desbetreffende
teken om taalafhankelijke tekens in te voeren.
Als u bijvoorbeeld een ‘å’ wilt invoeren, drukt
u op {2} voor ‘a’ en vervolgens op > totdat
‘å’ verschijnt.
Druk meerdere keren op {1} om speciale
tekens in te voeren.
Druk op A/a om hoofdletters of kleine letters
in te stellen.
Druk op {1} om een spatie in te voeren.
Nederlands
Stap 1: basisaansluitingen van de recorder
���
��
����
���
���
��
����
����
1
2
TV
De antennekabels aansluiten
Met deze aansluitingen kunt u TV-programma’s
bekijken en opnemen via de recorder. Als het
antennesignaal via een kabelbox of
satellietontvanger wordt ontvangen, moeten deze
apparaten zijn ingeschakeld voordat u de
kabelprogramma’s kunt bekijken of opnemen.
Handige tip:
– Afhankelijk van de huidige aansluiting van het
TV-kanaal (rechtstreeks vanaf een antenne,
kabelbox of videorecorder), dient u sommige
kabels los te koppelen voordat u de bovenstaande
aansluitingen kunt maken.
 Wilt u een videorecorder en/of
afzonderlijke kabelbox/
satellietontvanger aansluiten, raadpleeg
dan pagina 19~21 voor mogelijke
aansluitingen.
1
Sluit het bestaande TV-signaal van de antenne/
satelliet/kabel (of van de kabelbox/
satellietontvanger met label RF OUT of TO
TV) aan op de AERIAL IN-aansluiting van de
recorder.
2
Gebruik de meeGELEverde RF-coaxkabel om de
AERIAL OUT-aansluiting van de recorder aan
te sluiten op de antenne-ingang van de TV
(VHF/UHF RF IN).
TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen maakt of wijzigt.
15
Stap 1: basisaansluitingen van de recorder (vervolg)
Nederlands
OF
Optie 2
OF
Optie 3
Optie 1
TV
De videokabel aansluiten
Met deze aansluiting kunt u de disc bekijken die
vanaf de recorder wordt afgespeeld.
U hoeft alleen een van de onderstaande opties te
kiezen om de video-aansluiting te maken.
– Hebt u een standaard-TV, volg dan optie 1, 2 of 3.
– Hebt u een Progressive Scan TV, volg dan
optie 4.
Optie 1: met de SCART-aansluiting
(beste beeldkwaliteit)
 Gebruik de SCART-kabel om de LINE 1 - TV
aansluiting van de recorder aan te sluiten op de
overeenkomstige SCART-ingang van de TV.
 Als uw TV is voorzien van SMARTLINK of
een soortgelijke functie, dient u de SCARTkabel aan te sluiten op de SCARTaansluiting die SMARTLINK ondersteunt.
De beschikbare TV-kanalen worden
automatisch naar deze recorder gedownload.
Optie 2: met de S-VIDEO-aansluiting
(uitstekende beeldkwaliteit)
 Gebruik een S-Video-kabel (niet meegeleverd)
om de S-VIDEO-aansluiting van de recorder
aan te sluiten op de S-Video-ingang (of Y/C of
S-VHS) van de TV.
Optie 3: met de VIDEO-aansluiting
(CVBS) (goede beeldkwaliteit)
 Gebruik een Composite Video-kabel (geel niet meegeleverd) om de VIDEO-aansluiting
van de recorder aan te sluiten op de videoingang (A/V IN, Video IN, Composite of
Baseband) van de TV.
Handige tips:
– Selecteer de VCR-aansluiting als er op het TVscherm een menu verschijnt met verschillende
SCART-aansluitingen.
– De LINE 3/DECODER-aansluiting is alleen voor
andere apparaten bedoeld.
TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen maakt of wijzigt.
16
Nederlands
Stap 1: basisaansluitingen van de recorder (vervolg)
1
2
TV
Optie 4: aansluiten op een TV met
Progressive Scan
U kunt alleen van de Progressive Scanvideokwaliteit genieten indien u de Y PB/CB PR/CRaansluiting en een TV met Progressive Scan
gebruikt. Het beeld van DVD-films is hierbij van
superieure kwaliteit.
1
Gebruik de Component Video-kabels (rood/
blauw/groen – niet meegeleverd) om de
Y PB/CB PR/CR-aansluitingen van de recorder
aan te sluiten op de overeenkomstige videoingangen (Y Pb/Cb Pr/Cr of YUV) van de TV.
2
Gebruik een audiokabel (rood/wit – niet
meegeleverd) om de AUDIO OUTaansluitingen van de recorder aan te sluiten op
de audio-ingangen (AV IN of AUDIO IN) van
de TV.
3
Wanneer u alle aansluitingen hebt aangebracht
en de recorder hebt ingesteld, schakelt u
Progressive Scan in. Zie pagina 81.
Handige tip:
– Als het TV-scherm leeg blijft of een vervormd
beeld laat zien, kan het zijn dat de instellingen
voor de video-uitgang niet overeenkomen met de
videoaansluiting. U kunt de instellingen als volgt
herstellen:
1) Haal de stekker van de DVD-recorder ~MAINS
uit het stopcontact.
2) Houd de knop . op de recorder ~MAINS
ingedrukt terwijl u de stekker opnieuw in het
stopcontact steekt.
TIPS: Sluit de apparaten niet aan op een stopcontact wanneer u de aansluitingen maakt of wijzigt.
17
Stap 1: basisaansluitingen van de recorder (vervolg)
Nederlands
OF
OF
Optie 2
Optie 1
AV-versterker/ontvanger
De audiokabels aansluiten
Optie 2: via de digitale audioaansluitingen (optisch of coaxiaal)
Met deze aansluiting kunt u de disc beluisteren die
vanaf de recorder wordt afgespeeld. Als de TV met
een SCART-kabel is aangesloten op de recorder,
hoeft u deze aansluiting niet te gebruiken.
U kunt de recorder aansluiten op een AVversterker/ontvanger en genieten van meerkanaals
surround-geluid.
Optie 1: via de analoge audioaansluitingen
U kunt de recorder aansluiten op een tweekanaals
stereo-installatie (mini-systeem, TV) of ontvanger
om te genieten van het stereogeluidssysteem.
 Gebruik een audiokabel (rood/wit - niet
meegeleverd) om de LINE 2 OUT - AUDIO
L/R aansluitingen aan te sluiten op de audioingangen van het aangesloten apparaat.
Handige tip:
– Als u deze recorder op uw TV hebt aangesloten
via de Y PR/CR PB/CB-aansluitingen, sluit u de
audiokabels aan op de AUDIO OUT-aansluitingen
naast de COMPONENT VIDEO OUT-aansluiting,
zoals beschreven op pagina 17.
 Gebruik een coaxkabel (niet meegeleverd) om
de COAXIAL-aansluiting aan te sluiten op de
digitale coaxiale ingang (COAXIAL IN of
DIGITAL IN) van het aangesloten apparaat.
– Een AV-ontvanger/versterker met een
decoder voor meerkanaals digitaal geluid.
– Een ontvanger voor tweekanaals digitaal
stereogeluid (PCM)
OF
 Gebruik een optische glasvezelkabel (niet
meegeleverd) om de OPTICAL -aansluiting
aan te sluiten op de optische ingang van het
aangesloten apparaat.
 Steek beide stekkers volledig in de
aansluitingen, tot u een klik hoort.
TIPS: Bij optie 2 dient u de juiste digitale audio-uitgang in te stellen.
Zie pagina 80. Anders hoort u mogelijk geen of een te luid geluid.
18
(achterkant)
Kabelbox/satellietontvanger
���
��
����
���
���
��
����
����
(voorkant)
5
3
1
Nederlands
Stap 2: Optionele aansluitingen
4
2
Plaats dit vóór de kabelbox/
satellietontvanger. Zie punt 5.
Aansluiten op een kabelbox of
satellietontvanger
Optie 1
Als de kabelbox/satellietontvanger alleen
een antenne-uitgang (RF OUT of TO TV)
heeft, raadpleegt u ‘De antennekabels aansluiten’
op pagina 15 voor de benodigde aansluitingen op
de TV.
Optie 2 (zie bovenstaande afbeelding)
De kabelbox/satellietontvanger heeft een
SCART-uitgang:
1
Gebruik de bestaande antenne-aansluiting van
de kabelbox/satellietontvanger naar de TV.
2
Gebruik de SCART-kabel om de LINE 1 - TV
aansluiting van de recorder aan te sluiten op de
overeenkomstige SCART-ingang van de TV.
3
Gebruik een andere SCART-kabel om de
LINE 3/DECODER-aansluiting van de
recorder aan te sluiten op de SCART-uitgang
(of TV OUT of TO TV) van de kabelbox/
satellietontvanger.
4
Sluit de meegeleverde G-LINK-kabel aan op
de G-LINK-aansluiting van de recorder.
5
Plaats de G-LINK-zender vóór de kabelbox/
satellietontvanger, in de buurt van de IRsensor, zodat de infrarooddetector een duidelijk
signaal ontvangt.
 De recorder kan zo gegevens ontvangen van
het GUIDE Plus+-systeem en de tuner van
de externe ontvanger reGELEn.
Handige tip:
– Als de TV via de COMPONENT VIDEOaansluitingen (Y PR/CR PB/CB) is aangesloten op
de recorder, sluit u de externe kabelbox/
satellietontvanger aan op de LINE 1 - TVaansluiting.
TIPS: Het apparaat dat is aangesloten op de LINE 3/DECODER-aansluiting geeft de video-/audiosignalen door via de
LINE 1 - TV-aansluiting. De signalen worden vervolgens op het TV-scherm weergegeven.
19
Stap 2: Optionele aansluitingen (vervolg)
Nederlands
Achterkant videorecorder (voorbeeld)
���
��
����
���
���
��
����
����
1
4
2
3
Aansluiten op een videorecorder
of soortgelijk apparaat
Met deze aansluiting kunt u videobanden opnemen
op de harde schijf en de videorecorder gebruiken
voor weergave op de TV als de recorder is
uitgeschakeld.
BELANGRIJK!
Uw nieuwe recorder kan uw videorecorder
voor al uw opnamen vervangen. Koppel
hiervoor gewoon alle aansluitingen met de
videorecorder los.
1
Sluit het bestaande TV-signaal van de antenne/
satelliet/kabel (of van de kabelbox/
satellietontvanger met label RF OUT of TO
TV) aan op de AERIAL IN -aansluiting van de
recorder.
2
Gebruik de meegeleverde RF-coaxkabel om de
AERIAL OUT-aansluiting van de recorder aan
te sluiten op de antenne-ingang van de TV
(VHF/UHF RF IN).
3
Gebruik de SCART-kabel om de
LINE 1 - TV-aansluiting van de recorder aan te
sluiten op de overeenkomstige SCART-ingang
van de TV.
4
Gebruik een andere SCART-kabel om de
LINE 3/DECODER-aansluiting van de
recorder aan te sluiten op de SCART-uitgang
(of TV OUT of TO TV) van de videorecorder.
Handige tips:
– De meeste in de handel verkrijgbare videobanden
en DVD’s zijn tegen kopiëren beveiligd waardoor
er niet kan op worden opgenomen.
– Sluit de recorder rechtstreeks op de TV aan. Als er
een videorecorder of ander apparaat tussen de
recorder en de TV is aangesloten, verliest het
beeld mogelijk aan kwaliteit vanwege de
kopieerbeveiliging die in deze recorder is
ingebouwd.
TIPS: Raadpleeg de handleiding van de eventueel aangesloten apparaten voor alternatieve aansluitingen.
20
Achterkant van een
satellietontvanger
(voorbeeld)
���
��
����
���
���
��
����
����
Nederlands
Stap 2: Optionele aansluitingen (vervolg)
Achterkant videorecorder
(voorbeeld)
6
1
2
5
3
4
Aansluiten op een videorecorder
en kabelbox/satellietontvanger
1
Gebruik de bestaande antenne-aansluiting naar
de kabelbox/satellietontvanger.
2
Gebruik de meegeleverde RF-coaxkabel om de
antenne-uitgang (RF OUT) van de kabelbox/
satellietontvanger aan te sluiten op de
AERIAL IN-aansluiting van de recorder.
3
Gebruik een andere RF-coaxkabel om de
AERIAL OUT-aansluiting van de recorder aan
te sluiten op de antenne-ingang van de TV.
4
Gebruik de SCART-kabel om de LINE 1 - TV
aansluiting van de recorder aan te sluiten op de
overeenkomstige SCART-ingang van de TV.
5
Gebruik een andere SCART-kabel om de
LINE 3/DECODER-aansluiting van de
recorder aan te sluiten op de SCART-uitgang
(of TV OUT of TO TV) van de videorecorder.
6
Gebruik een andere SCART-kabel om de
SCART-ingang (of TV IN of TO DECODER)
van de videorecorder aan te sluiten op de
SCART-uitgang (of TV OUT of TO VCR) van
de kabelbox/satellietontvanger.
TIPS: Raadpleeg de handleiding van de eventueel aangesloten apparaten voor alternatieve aansluitingen.
21
Stap 2: Optionele aansluitingen (vervolg)
Nederlands
Aansluiten op een camcorder
U kunt via de aansluitingen aan de voorkant de
banden kopiëren die met een camcorder zijn
gemaakt. Deze aansluitingen bevinden zich achter
het klepje aan de rechterkant, zodat de camcorder
gemakkelijk kan worden aangesloten.
Handige tip:
– Het is niet mogelijk vanaf de recorder naar de
camcorder op te nemen via de DV IN-aansluiting
van de recorder.
Optie 1: met de DV-ingang
Gebruik deze aansluiting als u een Digital Videoof Digital 8-camcorder hebt. De DV-aansluiting
voldoet aan de i.LINK-standaard. Deze geeft de
beste beeldkwaliteit.
 Gebruik een 4-pins i.LINK-kabel (niet
meegeleverd) om de DV IN-aansluiting van de
recorder aan te sluiten op de correcte DV OUTaansluiting van de camcorder.
 Druk op INPUT SELECT op de
afstandsbediening en selecteer DV als u
deze ingangsbron gebruikt.
TIPS: Raadpleeg de handleiding van de eventueel aangesloten apparaten voor alternatieve aansluitingen.
22
Nederlands
Stap 2: Optionele aansluitingen (vervolg)
1
OF
Optie 2: met de S-VIDEO- of VIDEOingang
Gebruik de S-VIDEO-aansluiting als u een Hi8- of
S-VHS(C)-camcorder hebt. Dit geeft een zeer
goede beeldkwaliteit.
U kunt ook de VIDEO-aansluiting gebruiken als de
camcorder maar één video-uitgang (Composite
Video, CVBS) heeft. Dit geeft een goede
beeldkwaliteit.
1
Sluit de S-VIDEO- of VIDEO-aansluiting aan
de voorzijde van de recorder aan op de
overeenkomstige S-VHS- of video-uitgang van
de camcorder.
 Druk op INPUT SELECT en vervolgens op
PROG +/- op de afstandsbediening en
selecteer ‘LINE 2’ als u deze ingangsbron
gebruikt.
2
Gebruik een audiokabel (rood/wit - niet
meegeleverd) om de L (MONO) AUDIO R aansluitingen aan de voorkant van de recorder
aan te sluiten op de audio-uitgangen van de
camcorder.
2
Handige tip:
– Als u uw camcorder hebt aangesloten op de
SCART-aansluiting op de achterkant van deze
recorder, drukt u op INPUT SELECT gevolgd
door PROG +/- op de afstandsbediening en
selecteert u { LINE 1 } of { LINE 3 } als de
ingangsbron.
TIPS: Raadpleeg de handleiding van de eventueel aangesloten apparaten voor alternatieve aansluitingen.
23
Stap 3: Basisinstellingen van de recorder
Nederlands
Wanneer u deze recorder voor de allereerste keer
inschakelt, wordt het menu met basisinstellingen
weergegeven. Met deze instellingen kunt u snel de
basisfuncties van de recorder instellen, zoals de
TV-kanalen, de taalopties en het GUIDE Plus+systeem.
BELANGRIJK!
Voer de basisinstellingen in voordat u een
disc plaatst om af te spelen of op te
nemen. De lade kan pas worden geopend
wanneer alle basisfuncties zijn ingesteld.
1
2
EASY SETUP
LANGUAGE AND COUNTRY
Select OSD language and your country.
Language �
 Als de TV is uitgerust met SMARTLINK of een
soortgelijke functie, worden de TV-kanalen
automatisch gedownload. Zodra de gegevens
zijn overgebracht, drukt u op ENTER op de
afstandsbediening om de tijd/datum te
downloaden. Ga vervolgens door met stap 7.
SMARTLINK
Loading data from TV. Please wait.
A Austria
Done
Press [ ] [
3
] to navigate. [ENTER] : Select
Selecteer het land waar u woont.
i. Markeer{ Country } (Land) en druk op ,.
Maak uw selectie met de knoppen M/m en
bevestig met <. Als uw land niet in de lijst
voorkomt, selecteert u { Others } (Andere).
ii. Markeer { Done } (Gereed) en druk op
ENTER op de afstandsbediening.
Druk op I/2 om de recorder in te schakelen.
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
 U kunt ook naar het eerste kanaal op de TV
gaan en vervolgens door de kanalen
bladeren totdat het menu { SMARTLINK }
of { LANGUAGE AND COUNTRY }
(Taal en land) wordt weergegeven op het
TV-scherm.
English
Country�
4
Het TV-typemenu wordt op de TV
weergegeven. Selecteer het juiste beeldformaat
overeenkomstig de TV die u hebt aangesloten.
EASY SETUP
TV TYPE
Select your TV screen type.
TV type �
4:3 Letter Box
Done
Press [ ] [
] to navigate. [ENTER] : Select. [RETURN]:Back
i. Markeer{ TV Type } (TV-type) en druk op
,. Maak uw selectie met de knoppen
M/m en bevestig met <.
16:9
OF
 Als het menu { Language and Country }
(Taal en Land) op de TV wordt weergegeven,
drukt u op ,. Gebruik vervolgens de toetsen
M/m om de gewenste menutaal te selecteren en
druk ter bevestiging op < .
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
ii. Markeer { Done } (Gereed) en druk op
ENTER op de afstandsbediening.
TIPS: Nadat u de basisfuncties hebt ingesteld, kunt u de instellingen via het menu met systeeminstellingen
wijzigen of bijwerken. Zie pagina 75~80.
24
5
Het menu voor het automatisch afstemmen op
voorkeurzenders wordt op de TV weergegeven.
Selecteer { Search channels } (Zoek
kanalen) in het menu en druk op ENTER op de
afstandsbediening om het zoeken te starten.
 Dit duurt enkele minuten.
7
Nederlands
Stap 3: Basisinstellingen van de recorder (vervolg)
Het klokmenu wordt weergegeven.
EASY SETUP
CLOCK
Enter the current time and date.
Time �
00 : 0 0
01-01-2005
Date�
Done
EASY SETUP
Press [ ] [
AUTO TUNER PRESET
] [ENTER]. [RETURN] : Back
The function automatically starts searching for all�
of the receivable channels and presets them.
i. Is de informatie juist, selecteer dan { Done }
(Gereed) in het menu en druk op ENTER.
ii. Gebruik het alfanumerieke toetsenblok
(0-9) om de datum en tijd indien nodig te
wijzigen.
Search channels
Skip search
Press [ ] [
] to navigate. [ENTER]: Start. [RETURN]: Back
Opmerking: controleer of u alle kabels op de
recorder, de TV en de eventuele satellietontvanger/
kabelbox hebt aangesloten en of de apparaten
allemaal zijn ingeschakeld. Bij het zoeken naar
kanalen worden de signalen gedetecteerd en
worden alle gevonden kanalen opgeslagen.
8
EASY SETUP
Basic Set up completed. Continue with
GUIDE Plus+ installation?
Continue
Als er geen kanalen zijn gevonden:
– Probeer de TV-kanalen automatisch te
installeren nadat u de basisfuncties hebt
ingesteld. Zie pagina 78.
6
Set up later
Press [ ] [
EASY SETUP
AUTO TUNER PRESET
XXX Channels found.
Continue
Opmerking: als het automatisch afstemmen op
voorkeurzenders voltooid is en er vervolgens 15
minuten lang niets wordt gedaan, schakelt de
recorder automatisch over naar stand-by.
] [ENTER]. [RETURN]: Back
i. Selecteer { Continue } (Doorgaan) in het
menu en druk op ENTER om GUIDE Plus+
in te stellen. Zie de volgende pagina voor meer
informatie.
ii. Selecteer { Set up later } (Installeer later)
in het menu om het instellen van GUIDE
Plus+ over te slaan.
Druk op GUIDE/TV op de afstandsbediening
wanneer u het systeem later wilt instellen. Zie
de volgende pagina.
Als het zoeken is voltooid, wordt het totale aantal
gevonden en opgeslagen kanalen weergegeven.
Druk op ENTER om door te gaan.
Press [ENTER] to continue.
De basisfuncties zijn nu ingesteld.
9
Wacht tot de recorder het systeem heeft
geïnitialiseerd. Druk vervolgens op ENTER
om af te sluiten.
U kunt de recorder nu naar hartelust
gebruiken.
Handige tip:
– De TV-programma’s worden niet onmiddellijk
weergegeven in het GUIDE Plus+-systeem nadat u
de basisfuncties hebt ingesteld. Het kan tot 24 uur
duren voordat de programmagegevens worden
ontvangen.
TIPS: Nadat u de basisfuncties hebt ingesteld, kunt u de instellingen via het menu met systeeminstellingen
wijzigen of bijwerken. Zie pagina 75~80.
25
Stap 4: GUIDE Plus+-instellingen
Nederlands
De recorder is uitgerust met GUIDE Plus+, een
gratis en interactieve programmagids met alle TVprogramma’s die in uw regio beschikbaar zijn.
Voordat u deze functie kunt gebruiken, dient u uw
huidige locatie en de aangesloten apparaten op te
geven, zodat u de juiste GUIDE Plus+programmagegevens ontvangt.
1
Lees het introductiescherm van GUIDE Plus+
dat eventueel op de TV wordt weergegeven.
Druk vervolgens op ENTER om door te gaan.
 Het menu met de basisinstellingen voor
GUIDE Plus+ wordt weergegeven.
 Druk anders op GUIDE/TV op de
afstandsbediening en op M. Druk daarna
herhaaldelijk op , totdat { Set up }
(Installatie) wordt geselecteerd.
{ Language } (Taal)/{ Country } (Land)
Deze waarden worden overgenomen van de
basisinstellingen.
{ Postal code } (Postcode)
Druk op ENTER om het invoerscherm te
openen Voer de postcode in met de knoppen
M/m en ga naar het vorige/volgende veld met
de knoppen </,.
Opmerking: de postcode moet bestaan in het
opgegeven land. Anders ontvangt u geen of
verkeerde programmagegevens.
{ External Receiver 1/2/3 }
(Externe ontvanger 1/2/3)
Opmerking: als er geen externe ontvanger is
aangesloten, stelt u de velden in op ‘None’ (Geen).
Druk op de RODE knop op de afstandsbediening
om het menu af te sluiten. Ga direct naar stap 8.
U kunt tot drie externe ontvangers aansluiten
op deze recorder (bijv. satellietontvanger,
kabelbox). Stel de externe ontvangers als volgt
in:
a) Selecteer externe ontvanger 1, 2 of 3 met de
knoppen M/m en druk op ENTER.
b) Druk opnieuw op ENTER om door te gaan.
Selecteer het type van de externe ontvanger
en druk op ENTER.
2
Selecteer met m de optie { Basic Setup }
(Basisinstellingen) in het menu en druk op
ENTER om het instellingenscherm te openen.
{ Cable } (Kabel)
Selecteer deze optie voor een kabelontvanger
of kabelbox.
{ Satellite } (Satelliet)
Selecteer deze optie voor een satellietontvanger.
{ Terrestrial }
Selecteer deze optie voor een digitale terrestrial
decoderbox.
c) Selecteer een serviceprovider in de lijst en
druk op ENTER.
{ None } (Geen)
Selecteer deze optie als u geen provider hebt.
d) Selecteer het merk van de ontvanger in de
lijst en druk op ENTER.
{ None } (Geen)
Selecteer deze optie als uw merk niet in de lijst
staat.
TIPS: Nadat u de instellingen hebt opgeslagen, zet u de recorder stand-by en schakelt u de externe ontvangers in,
zodat de programmagegevens‘s nachts kunnen worden ontvangen.
26
e) Geef aan via welke aansluiting de externe
ontvanger is aangesloten op de recorder
(bijv. ‘LINE3’ voor LINE3/DECODER) en
druk op ENTER.
{ Antenna (RF lead) } (Antenne [RFsignaal])
Selecteer deze optie als de externe ontvanger is
aangesloten via de antennekabel. Voer het
nummer in van het kanaal waarop de externe
ontvanger zit.
3
4
5
Wanneer u een externe ontvanger aansluit,
dient de G-LINK-zender goed te zijn
aangesloten en geplaatst. Zie pagina 19.
 U kunt nu de tuner van de satellietontvanger/
kabelbox via GUIDE Plus+ reGELEn.
Zet de externe ontvanger aan en selecteer met
de afstandsbediening van de ontvanger het
programmanummer {02} op de ontvanger.
Druk op ENTER om door te gaan.
 Via de G-LINK-verbinding zendt het
GUIDE Plus+-systeem signalen naar de
externe ontvanger, zodat deze overschakelt
naar een bepaald programmanummer.
6
Als de externe ontvanger is overgeschakeld
naar het op de TV weergegeven
programmanummer, selecteert u { Yes } (Ja)
en drukt u op ENTER om door te gaan.
 Selecteer anders { No } (Nee) en druk op
ENTER om een andere code uit te proberen.
Ga door totdat de externe ontvanger
overschakelt naar het programmanummer.
7
Druk op de Groene knop om terug te keren
naar het instellingenscherm.
8
Als u de bron en het programmanummer van
een GUIDE Plus+-hostkanaal wilt opgeven,
selecteert u { Host Channel Setup }
(Hostkanaal instellen) in het menu en volgt u
de instructies op de TV om de instellingen op
te geven.
 Het hostkanaal is standaard ingesteld op
‘Automatic’ (Automatisch).
9
Druk als u gereed bent op GUIDE/TV om het
menu af te sluiten.
 Zet de recorder ‘s nachts stand-by,
zodat de programmagegevens
kunnen worden opgeslagen.
 Gebruikt u een externe ontvanger, stem deze
dan handmatig af op het hostkanaal. Zie de
onderstaande tabel voor meer informatie.
Laat de externe ontvanger ‘s nachts
aan staan.
Opmerking: als u op uw hostkanaal afstemt
voordat u het apparaat in stand-by zet, begint uw
recorder onmiddellijk met het downloaden van
programmagegevens. In het display wordt EPG
DOWNLOAD weergegeven. Dit proces kan tot
twee (2) uur in beslag nemen. U kunt het
downloaden op elk willekeurig ogenblik stoppen
door het apparaat aan te zetten. U kunt het
apparaat ‘s nachts ook in de stand-bystand zetten,
zodat de programmagegevens automatisch worden
gedownload.
Land/plaats
(taal)
Hostkanaal
(antenne/kabel)
Deutschland
Österreich
Eurosport
Eurosport
Schweiz (Deutsch)
United Kingdom
France
España
Nederland
Eurosport
ITV
Canal +
Tele 5
TMF/Eurosport
-Eindhoven
-Rotterdam
-Amsterdam
België (Vlaanderen)
Italia
TMF
TMF
TMF
TMF
Sport Italia
Hostkanaal
(SAT)
Eurosport Astra 19.2E
Eurosport Astra 19.2E,
Hotbird 13.0E
Eurosport Astra 19.2E
Eurosport Astra2 28.2E
TMF Astra1 19.2E /
Hotbird 13.0E
TMF Astra1 19.2E
TMF Astra1 19.2E
TMF Astra1 19.2E
 Controleer de volgende dag via het scherm
{ Editor } of de programmagegevens correct
zijn opgeslagen. Zie pagina 31.
Handige tips:
– Als uw land/regio niet in de bovenstaande lijst
staat of als u de gegevens niet kunt ontvangen,
kunt u het GUIDE Plus+-systeem wel gebruiken
voor handmatige opnamen en ShowView-opnamen.
– Als er zich tijdens het instellen van GUIDE Plus+
een probleem voordoet, gaat u naar de website
www.europe.guideplus.com voor ondersteuning.
TIPS: Nadat u de instellingen hebt opgeslagen, zet u de recorder stand-by en schakelt u de externe ontvangers in,
zodat de programmagegevens‘s nachts kunnen worden ontvangen.
27
Nederlands
Step 4: Set-up GUIDE Plus+ system (vervolg)
GUIDE Plus+ gebruiken
Nederlands
Inleiding tot GUIDE Plus+
Snelknoppen
Nadat u GUIDE Plus+ hebt ingesteld en de
programmagegevens hebt gedownload, kunt u de
talrijke mogelijkheden van het systeem
uitproberen.
Het GUIDE Plus+ -systeem beschikt over
verschillende functies. Deze functies worden waar
van toepassing weergegeven in de actiebalk C . Als
u op de afstandsbediening op de knop met dezelfde
kleur drukt, krijgt u toegang tot de functies.
1
2
Druk op GUIDE/TV op de afstandsbediening.
Navigeer in het menu met de knoppen
</M/m/,.
C
B
D
E
A
F
GUIDE Plus+ -omvat zes schermonderdelen:
A Informatievensters – Hier worden instructies
bij het GUIDE Plus+ -systeem, programmaaankondigingen en advertenties weergegeven.
B Videovenster – Hier worden de beelden van het
huidige TV-programma weergegeven.
U kunt dit programma bekijken terwijl u het
GUIDE Plus+ -systeem gebruikt.
C Actiebalk – Hier worden de beschikbare
functies weergegeven. Met de knop met
dezelfde kleur op de afstandsbediening kunt u
de acties direct activeren.
D Informatievak – Hier wordt een korte
omschrijving van het programma of een helpmenu weergegeven.
E Menubalk – Hier worden het GUIDE Plus+
menu en de huidige selectie weergegeven.
F Overzicht – Hier worden de
programmagegevens per kanaal en tijdstip
weergegeven voor de volgende zeven dagen.
Opnamen programmeren
 Selecteer het programma dat u wilt opnemen en
druk op de Rode knop op de
afstandsbediening voor de optie
.
 U kunt tot 25 programmeringen opgeven.
Een specifiek kanaal selecteren
 Druk op de Gele knop op de afstandsbediening
voor de optie
. U krijgt een overzicht
van de logo’s van de in uw regio beschikbare
kanalen te zien. Druk op ENTER om een logo/
kanaal te selecteren.
Handige tip:
– U kunt de geprogrammeerde opnamen bewerken
in het scherm ‘Schedule’ (Programmeringen). Zie
pagina 30.
 Ontbreken er enkele kanalen, ga dan naar het
scherm { Editor } om de beschikbare kanalen
te controleren en te wijzigen. Zie pagina 31.
TIPS: Druk op de Blauwe knop om terug te gaan naar de huidige tijd in het overzicht.
Druk op GUIDE/TV om het menu af te sluiten.
28
GUIDE Plus+ menubalk
De menubalk van het GUIDE Plus+-systeem omvat
zeven opties:
1
‘Search’ (Zoeken)
In het scherm Search (Zoeken) kunt u de
programmagegevens op categorie doorzoeken. Zo
vindt u snel iets van uw gading.
Druk op GUIDE/TV op de afstandsbediening.
 Het GUIDE Plus+-scherm wordt
weergegeven.
2
Markeer de menubalk met M en ga met </,
naar een van de opties. Druk op m om de optie
te selecteren.
 De menubalken van de afzonderlijke opties
worden op de volgende pagina’s besproken.
‘Grid’ (Overzicht)
In het scherm Grid (Overzicht) worden de
programmagegevens van het GUIDE Plus+systeem weergegeven. U vindt de TV-programma’s
voor de volgende zeven dagen.
1
Selecteer een TV-kanaal met de knoppen M/m.
1
2
Selecteer { Search } (Zoeken) en druk op m.
Selecteer een categorie met de knoppen
</,: { Movies, Sport, Children, Others
or My Choice } (Film, Sport, Kinderen,
Overige of Favorieten).
3
Selecteer een subcategorie met de knoppen
M/m en druk op ENTER om het zoeken te
starten.
 De programma’s in deze subcategorie
worden voor de volgende zeven dagen
weergegeven op datum en tijd.
 Selecteer { All } (Alle) om in alle
subcategorieën te zoeken.
4
Selecteer een programma met de knoppen
</M/m/, en druk op ENTER om het te
bekijken.
Zoekwoorden opgeven:
1 Selecteer { My Choice } (Favorieten) en druk
op m.
2
Druk op de Gele knop op de afstandsbediening
voor de optie
.
3
Geef een zoekwoord op met de knoppen
</M/m/, en druk op ENTER om te
bevestigen.
 Ga met ./ > direct naar de vorige of
volgende dagen in het overzicht.
4
Druk op de Groene knop voor de optie
.
3
5
Markeer het zoekwoord en druk op ENTER
om het zoeken te starten.
 Druk op de knop PROG +/- om door de
pagina’s te bladeren.
2
Selecteer een programma met de knoppen
</,. U zoekt sneller als u de knop
ingedrukt houdt.
Druk op ENTER om het programma te
bekijken.
TIPS: Druk op de Blauwe knop om terug te gaan naar de huidige tijd in het overzicht.
Druk op GUIDE/TV om het menu af te sluiten.
29
Nederlands
GUIDE Plus+ gebruiken (vervolg)
GUIDE Plus+ gebruiken (vervolg)
Nederlands
‘My TV’ (Mijn TV)
‘Schedule’ (Programmeringen)
In het scherm My TV (Mijn TV) kunt u een
persoonlijk profiel samenstellen. U kunt een profiel
bepalen op basis van kanalen, categorieën en/of
zoekwoorden. Zo vindt u snel iets van uw gading.
In het scherm Schedule (Programmeringen) kunt u
de geprogrammeerde opnamen controleren,
wijzigen of verwijderen. Daarnaast kunt u in dit
scherm een handmatige opname of een ShowViewopname instellen. Zie pagina 40~41 voor meer
informatie.
1
2
Selecteer { My TV } (Mijn TV) en druk op m.
Druk op de Gele knop op de afstandsbediening
voor de optie
.
3
Selecteer { Channel } (Kanaal), { Categories }
(Categorieën) of { Keywords } (Zoekwoorden)
met de knoppen M/m.
4
Druk op de Gele knop voor de optie
.
“Info”
In het scherm Info vindt u extra informatie zoals
nieuwsberichten, weersvoorspellingen,
beursnoteringen enz. Deze informatie wordt net
zoals de TV-programmagegevens uitgezonden en
varieert per regio
{ Channel } (Kanaal)
 Selecteer een kanaal in het scherm ‘Channel’
(Kanaal) en druk op ENTER.
 Herhaal deze stap om meer kanalen toe te
voegen (max. 16).
{ Categories } (Categorieën)
 Selecteer een categorie in het scherm ‘Search’
(Zoeken) en druk op ENTER.
 Herhaal deze stap om meer categorieën toe
te voegen (max.4).
{ Keywords } (Zoekwoorden)
 Geef een zoekwoord op met de knoppen
</M/m/, en druk op ENTER om te
bevestigen.
 Herhaal deze stap om meer zoekwoorden toe
te voegen (max. 16).
5
De categorieën komen pas beschikbaar als de
gegevens zijn ontvangen.
Druk op ENTER om het profiel te activeren.
TIPS: Druk op de Blauwe knop om terug te gaan naar de huidige tijd in het overzicht.
Druk op GUIDE/TV om het menu af te sluiten.
30
‘Editor’
‘Setup’ (Instellingen)
Vanuit het scherm Editor beheert u alle kanalen.
Wanneer u wijzigingen aanbrengt in het Editorscherm, gelden deze ook voor het scherm Grid
(Overzicht). U kunt programmanummers toewijzen
aan de TV-kanalen, de kanalen in- of uitschakelen
en een kanaalbron selecteren (tuner, externe
ontvanger).
Vanuit het scherm Setup (Instellingen) kunt u het
GUIDE Plus+-systeem op basis van de
omstandigheden instellen (regio, TV-ontvangst). U
kunt in dit scherm bovendien een hostkanaal
instellen en het informatiescherm van GUIDE
Plus+ raadplegen.
Editor
1
Selecteer { Editor } en druk op m.
 De weergave van het Editor-scherm hangt af
van het type TV-ontvangst in uw regio.
Een kanaal in- of uitschakelen
2 Ga naar het linkerkader van het gewenste
kanaal. Druk op de Rode knop op de
afstandsbediening.
 De programma’s van de ingeschakelde
kanalen worden in het scherm Grid
(Overzicht) weergegeven.
De bron wijzigen
3 Ga naar het rechterkader van het kanaal dat u
wilt wijzigen. Druk op de Rode knop op de
afstandsbediening om de bron te veranderen
(bijv. tuner, externe ontvanger 1 enz).
 Het programmanummer wordt automatisch
aangepast aan de nieuwe bron.
Zie pagina 26~27 voor meer toelichting bij het
instellen van GUIDE Plus+.
Instellingen wijzigen
1 Selecteer { Setup } (Instellingen) en druk op
m.
2
Markeer { Basic Setup } (Basisinstellingen)
en druk op ENTER.
3
Markeer de instelling die u wilt wijzigen
(Language [Taal], Country [Land], Postal Code
[Postcode], External Receiver 1, 2, 3 [Externe
ontvanger 1, 2, 3]) en druk op ENTER.
4
Breng de gewenste wijzigingen aan de hand
van de instructies op de TV aan en druk
vervolgens op ENTER.
 Voor bepaalde wijzigingen dient u de TVprogrammagegevens opnieuw te
downloaden. Dit kan tot 24 uur duren.
Het programmanummer wijzigen
4 Ga naar het rechterkader van het kanaal dat u
wilt wijzigen. Druk op de Groene knop en
voer het programmanummer in met het
alfanumerieke toetsenblok (0-9).
TIPS: Druk op de Blauwe knop om terug te gaan naar de huidige tijd in het overzicht.
Druk op GUIDE/TV om het menu af te sluiten.
31
Nederlands
GUIDE Plus+ gebruiken (vervolg)
TV-programma’s bekijken
Nederlands
Rechtstreekse programma’s
pauzeren
Een TV-programma bekijken
Het gebeurt wel eens dat u wordt gestoord wanneer
u naar uw favoriete programma of naar een
wedstrijd aan het kijken bent. Voortaan kunt u het
programma pauzeren door op de knop Å (PAUSE)
op de afstandsbediening te drukken. Als u opnieuw
wilt kijken, drukt u op PLAY H. Zo lijkt het alsof
u het rechtstreekse programma volledig in handen
hebt.
Druk gewoon op TUNER om het rechtstreekse
programma weer te bekijken.
1
2
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
Direct afspelen
Druk op I/2 om de recorder in te schakelen.
Wanneer u een rechtstreeks programma bekijkt,
kunt u bepaalde scènes opnieuw bekijken. Telkens
wanneer u B• op de afstandsbediening drukt, gaat
u 10 seconden achteruit.
 Druk op TUNER op de afstandbediening als
er geen TV-programma wordt weergegeven
op het scherm.
3
Druk op PROG +/- om een TV-kanaal te
selecteren.
 De actieve TV-programma’s worden
automatisch opgeslagen in de ‘Live Cache’
(rechtstreekse programma’s regelen) van de
recorder. De informatie wordt weergegeven
op de ‘Live Cache’-videobalk.
 Als u op de recorder overschakelt naar een
ander TV-kanaal, wordt een nieuwe titel
gemaakt en wordt een verticale lijn
weergegeven op de ‘Live Cache’-videobalk.
01:00
P 05� P05 01-Jan-2005 14:31�
14:31
P 11� P11 01-Jan-2005 14:55�
14:55
01:00
02:35
Druk gewoon op TUNER om het rechtstreekse
programma weer te bekijken.
Chasing playback-functie (de
opname van een programma
bekijken terwijl het nog wordt
opgenomen)
U hoeft niet te wachten totdat een programma
volledig is opgenomen om het te kunnen bekijken.
Tijdens het opnemen houdt u . op de
afstandsbediening ingedrukt om terug te keren naar
het begin van de opname en de weergave daar te
starten.
 U kunt de ‘Live Cache’-videobalk weergeven
of verbergen door op de knop DISPLAY op de
afstandsbediening te drukken.
Meer informatie over de ‘Live Cache’
(rechtstreekse programma’s regelen) vindt
u op de volgende pagina.
TIPS: Druk op ENTER of DISPLAY op de afstandsbediening om de Live Cache-videobalk weer te geven.
Druk op DISPLAY om de Live Cache-videobalk te verbergen.
32
De Live Cache (rechtstreekse
programma’s regelen)
Zodra u de recorder aanzet, wordt het programma
dat op dat moment op TV is in het tijdelijke
geheugen van de harde schijf ofwel de Live
Cache (rechtstreekse programma’s regelen)
opgeslagen. De recorder slaat maximaal 6 uur lang
continu programma’s op.
Druk op ENTER op de afstandsbediening om de
‘Live Cache’-videobalk weer te geven of druk op
DISPLAY om de volledige inhoud van de ‘Live
Cache’ weer te geven. U ziet dan de
tijdsinstellingen van de TV-programma’s die zijn
opgeslagen in het tijdelijke HDD-geheugen.
De ‘Live Cache’-videobalk bevat de volgende
informatie:
A De begintijd van het TV-programma.
Als de maximale opnametijd van 6 uur voorbij
is, worden de eerste opnamen verwijderd en
wordt de begintijd overeenkomstig aangepast.
B Resterende vrije ruimte in de ‘Live Cache’.
C De huidige positie en duur van de
uitzending.
D Clips die zijn geselecteerd voor opname op de
HDD (rood gemarkeerd).
E Titelmarkeringen (wanneer u langer dan 1
minuut overschakelt naar een ander TV-kanaal,
wordt een nieuwe titel gemaakt).
F Actuele tijd
WAARSCHUWING!
De TV-programma’s die zijn opgeslagen in
de ‘Live Cache’, worden gewist zodra de
opslagruimte vol is of als u op de knop I/2
drukt om de recorder uit te schakelen.
U kunt de inhoud van de ‘Live Cache’ eveneens
wissen door de volgende acties uit te voeren:
– Druk op INPUT SELECT op de
afstandsbediening.
– Selecteer { Set up } (Installatie) of
{ Rec Mode } (Opnamemodus) in het menu
met systeeminstellingen.
This action will clear the Live Cache.
Do you want to continue?
Yes
No
i)
Om door te gaan en de inhoud van de ‘Live
Cache’ te wissen, selecteert u { Yes } (Ja)
in het menu en drukt u op ENTER op de
afstandsbediening. OF
ii) Selecteer { No } (Nee) en druk op ENTER
op de afstandsbediening om de bewerking
af te breken.
Inhoud markeren voor opname
Voordat u de inhoud van de Live Cache permanent
kunt opslaan op de harde schijf van de recorder,
moet u deze eerst markeren. Zie pagina 36.
Een titel (programma) selecteren
 Druk op DISPLAY en M/m.
Een scène in de titel zoeken
 Gebruik de knoppen </,.
Het huidige programma opnemen
 Druk éénmaal op REC . Druk opnieuw op
REC  om een opname van 30 minuten te
starten.
Vanaf de huidige scène voor opname
markeren
 Druk op de Rode knop.
De gemarkeerde opname annuleren
 Druk op de Rode knop.
De opname beëindigen
 Druk op  (STOP).
TIPS: Druk op ENTER of DISPLAY op de afstandsbediening om de Live Cache-videobalk weer te geven.
Druk op DISPLAY om de Live Cache-videobalk te verbergen.
33
Nederlands
Vóór de opnamen
Vóór de opnamen (vervolg)
Nederlands
Standaard opname-instellingen
Preferences
Recording�
U kunt de gewenste opname-instellingen vooraf
instellen in het desbetreffende instellingenmenu.
DV
Rec Mode �
Bilingual�
Auto Protect�
Auto Chapter�
Audio
Disc
HQ
Main
Off
Off
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Preferences
Recording�
DV
SAT Record�
Direct Rec�
Audio
Disc
Off
On
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
1
Druk op TOOLS op de afstandsbediening.
 Het menu met systeeminstellingen wordt
weergegeven
2
Druk op m om { Preferences } (Voorkeuren)
te selecteren in het menu en druk op ENTER.
Options
Preferences
Set up
Selects menu item. [TOOLS} : Exit.
3
Selecteer { Recording } (Opnemen) en druk
vervolgens op m om de instelling die u wilt
wijzigen te selecteren en druk op , om
toegang te krijgen tot de opties.
 Op de volgende pagina’s vindt u instructies
en toelichting bij de opties.
 Als een menuoptie grijs is, is de functie niet
beschikbaar of kan deze op dat moment niet
worden gewijzigd.
4
Druk op TOOLS om af te sluiten.
34
Instellingen voor de opnamemodus
Opnamestand
Aantal uren aan opnamen dat op de HDD of een
lege opneembare DVD kan worden opgeslagen.
HDD
RDR-HX717 RDR-HX919
HQ (high quality)
SP (standard mode)
LSP
LP
EP
SLP
SEP (lange tijdsduur)
31
62
78
94
125
157
250
47
95
119
143
191
287
400
DVD+R/
DVD+RW
1
2
2.5
3
4
6
8
DVD+R
Double Layer
1 uur 55 minuten
3 uur 41 minuten
4 uur 37 minuten
5 uur 32 minuten
7 uur 23 minuten
11 uur 05 minuten
14 uur 48 minuten
Handige tip:
– Als u de opnamekwaliteit wijzigt, wordt inhoud
van de Live Cache gewist. Alleen de gemarkeerde
inhoud (rood) wordt opgenomen op de harde schijf
(de HDD) van de recorder.
Nederlands
Vóór de opnamen (vervolg)
Opnemen (de onderstreepte waarde is de standaardfabrieksinstelling)
Rec mode
(Opnamemodus)
De opnamemodus is bepalend voor de beeldkwaliteit van de opnamen en
hoeveel er op de harde schijf (de HDD) kan worden opgenomen. Zie
‘Instellingen voor de opnamemodus’ op pagina 34.
Belangrijk! Wanneer u opnamen van de HDD naar een opneembare DVD
kopieert, wordt de bijbehorende opnamemodus automatisch overgebracht. U
kunt de opnamemodus niet wijzigen voor de DVD.
De standaardfabrieksinstelling is SP.
Bilingual (Tweetalig)
Selecteert de te gebruiken taal voor TV-programma’s die in een extra gesproken
taal worden uitgezonden. Bijvoorbeeld een programma in het Engels en Spaans
waarbij Spaans de tweede taal is.
{ Main }
– De oorspronkelijke taal.
{ Sub }
– De tweede gesproken taal.
Auto Protect
(Aut.beveil.)
Als u deze functie inschakelt, zijn de nieuwe opnamen automatisch beveiligd.
{ On } (Aan)
– De opgenomen titels kunnen niet worden
verwijderd en bewerkt.
{ Off } (Uit)
– De functie is uitgeschakeld.
Auto Chapter
(Aut.Hoofdst.)
De opname (titel) wordt automatisch verdeeld in hoofdstukken door het
invoegen van hoofdstukmerktekens na specifieke intervallen. Zo kunt u snel
naar een specifiek punt in de opname gaan.
{ Off } (Uit)
– Er worden geen hoofdstukmerktekens ingevoegd
in de opname.
{ 6mins }
– Na ongeveer elke 6 minuten wordt er
automatisch een hoofdstukmerktekens
ingevoegd in de opname.
{ 15mins }
– Na ongeveer elke 15 minuten wordt er
automatisch een hoofdstukmerktekens
ingevoegd in de opname.
SAT Record
(SAT Opname)
Deze functie is alleen beschikbaar als u een satellietontvanger of een ander
apparaat hebt aangesloten op de LINE 3/DECODER-aansluiting van de
recorder. Zie pagina 42 voor meer informatie.
{ Off } (Uit)
– De functie is uitgeschakeld.
{ Line3 }
– De recorder start en stopt de opname wanneer
een signaal wordt ontvangen van het aangesloten
apparaat.
Direct Rec
(Directe opn.)
Met deze functie kunt u een programma rechtstreeks vanaf de TV opnemen.
Druk gewoon op de knop REC; u hoeft de recorder niet in te schakelen. Zie
pagina 42 voor meer informatie.
{ On } (Aan)
– Schakelt het direct opnemen vanaf de TV in.
{ Off } (Uit)
– De functie is uitgeschakeld.
35
P 02 | P 02�
PLAY
Opnemen op de HDD
Nederlands
BELANGRIJK!
Niet-opneembare beelden
Beelden die tegen kopiëren zijn beveiligd, kunnen
niet worden opgenomen met deze recorder. Als de
recorder een kopieerbeveiligingssignaal ontvangt,
gaat het apparaat door met opnemen maar wordt er
alleen een leeg, grijs scherm opgenomen.
Kopieerbeveiligingssignalen
Opneembare
media
Gedeeltelijke
kopieerbeveiliging
‘Live Cache’ van de
HDD
Volledige
kopieerbeveiliging
‘Live Cache’
TV-programma’s opnemen
Volg de onderstaande aanwijzingen om TVprogramma’s op te nemen op de HDD. U kunt de
opgeslagen programma’s later opnieuw bekijken of
eventueel kopiëren naar een opneembare DVD.
P 05� P05 01-Jan-2005 14:31�
14:31
P 11� P11 01-Jan-2005 14:55�
14:55
01:00
02:35
01:00
[RED] : Cancel record. [STOP] : Stop record here.
CANCEL REC.
BACK
MORE INFO
 Als de TV-programmagegevens beschikbaar
zijn in het GUIDE Plus+ -systeem:
 ‘Record 1 Program’ (1 programma wordt
opgenomen) wordt rechts in de videobalk
weergegeven. Als het TV-programma is
afgelopen, wordt de opname automatisch
stopgezet.
 Wilt u ook het volgende TV-programma
opnemen, druk dan opnieuw op de knop
REC .
 Als het TV-programma niet beschikbaar is in
GUIDE Plus+, drukt u opnieuw op REC 
waardoor de opnametijd in stappen van 30
minuten wordt verlengd, tot maximaal zes (6)
uur.
3
Druk op  (STOP) om de opname stop te
zetten vóór het geplande einde.
Bepaalde scènes van TV-programma’s
opnemen
Handige tip:
– U kunt maximaal 500 titels opslaan op de harde
schijf. Elke titel mag maximaal 100 hoofdstukken
hebben. De harde schijf biedt ondersteuning voor
in totaal 3000 titels en hoofdstukken.
1
Druk op DISPLAY op de afstandsbediening
om de volledige inhoud van de Live Cache
weer te geven.
2
Gebruik de toetsen M/m om een TVprogramma te selecteren in de Live Cache.
3
Zoek het begin van de gewenste scène met de
knoppen </,. Druk vervolgens
opÅ(PAUSE) .
4
Druk op de Rode knop op de afstandsbediening
om de opname van hier te starten.
 In de videobalk is een Rode markering
zichtbaar die de gemarkeerde opname
aangeeft.
5
Druk op H (PLAY) om verder te gaan met
afspelen.
6
Zoek met de knop , het einde van de scène.
Druk op  (STOP) op de afstandsbediening.
Het huidige TV-programma opnemen
1
Druk op ENTER op de afstandsbediening om
de ‘Live Cache’-videobalk weer te geven.
2
Druk op REC  op de afstandsbediening.
 Het huidige TV-kanaal wordt opgenomen
(max. 6 uur).
TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
opneembare DVD. Zie pagina 35.
36
Gelijktijdig opnemen en afspelen
Terwijl u een TV-programma opneemt op de HDD,
kunt u een eerder op de HDD opgenomen titel
afspelen, een DVD-disc afspelen of de beelden van
een ander apparaat bekijken.
Afspelen vanaf een DVD
 Druk op ç (Opent/sluit) en plaats een disc om
het afspelen te starten.
Afspelen vanaf een ander apparaat
Hiervoor dient u de recorder aan te sluiten op de
TV via de LINE 1 -TV-aansluiting.
 Druk op ° TV/DVD om de beelden weer te
geven van het apparaat dat is aangesloten op de
aansluiting LINE 3/DECODER van de
recorder.
Andere TV-programma’s bekijken
Als er geen apparaat is aangesloten op de
LINE 3/DECODER-aansluiting, drukt u op
° TV/DVD om over te schakelen naar de TVmodus.
Afspelen vanaf de HDD
1
Druk op TITLE LIST en vervolgens
herhaaldelijk op , totdat het titelmenu wordt
weergegeven.
HDD
SOURCE �
� HDD�
� Disc Tray�
� Disc Library�
��
 Selecteer een ander TV-kanaal met de
kanaalkeuzeknoppen van de televisie.
Handige tip:
– Vergeet het video-ingangskanaal niet opnieuw in
te stellen als u TV wilt kijken via de recorder of
opgenomen discs wilt afspelen.
SORT
Recording Date
Alphabetical
Unprotected
Protected
Category
Last Played
[TITLE LIST] : Exit
2
Selecteer de titel in het inhoudsmenu van de
HDD met de knoppen M/m en druk op
H (PLAY) om het afspelen te starten.
TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
opneembare DVD. Zie pagina 35.
37
Nederlands
Opnemen op de HDD (vervolg)
Opnemen op de HDD (vervolg)
Nederlands
Direct opnemen vanaf de TV
Als u de recorder via een SCART-kabel op de TV
hebt aangesloten, kunt u het op de TV weergegeven
programma rechtstreeks opnemen wanneer de
recorder stand-by staat.
1
Schakel de optie { Direct Rec } (Directe
opn.) in het menu Recording (Opnemen) in (zie
pagina 35).
2
Terwijl u het TV-programma bekijkt, drukt u
op REC  op de afstandsbediening om de
opname te starten.
3
Druk op  (STOP) om de opname stop te
zetten.
 Anders stopt deze automatisch na zes (6) uur
opnemen.
Handige tip:
– U kunt niet direct opnemen vanaf een apparaat dat
is aangesloten op de LINE 3/DECODERaansluiting.
Automatisch opnemen vanaf een
satellietontvanger
Deze functie is alleen van toepassing op de
satellietontvanger (of soortgelijk apparaat) die is
aangesloten op de LINE 3/DECODER-aansluiting
van de recorder. Bovendien moet de
satellietontvanger een timerfunctie hebben om de
opnamen van de recorder te regelen.
1
Stel de optie { Sat Record } (SAT Opname)
in het menu Recording (Opnemen) in op
{ LINE3 } (zie pagina 35).
2
Gebruik de timerfunctie van de
satellietontvanger om de opname te
programmeren (raadpleeg de
gebruikershandleiding van de
satellietontvanger).
3
Zet de recorder en de satellietontvanger tijdens
het opnemen stand-by.
 De recorder start de opname wanneer het
signaal van de satellietontvanger wordt
gedetecteerd.
 U dient eerst de satellietontvanger stand-by
te zetten en daarna de recorder.
Handige tip:
– De timeropnamen van de recorder hebben
voorrang op de automatische opnamen vanaf de
satellietontvanger. De automatische
satellietopname wordt stopgezet wanneer een
timeropname van de recorder gaat beginnen.
TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
opneembare DVD. Zie pagina 35.
38
Timeropnamen
Gebruik de functie voor timeropnamen voor het
automatisch starten en stoppen van een opname op
een latere datum of tijd. Deze recorder schakelt
over naar het juiste kanaal en start het opnemen op
de opgegeven tijd.
Met deze recorder kunt u maximaal 25 opnamen
tegelijk programmeren en maximaal zes (6) uur
voor iedere opname.
Timeropnamen via het GUIDE
Plus+-systeem
Om een opname via het GUIDE Plus+-systeem te
programmeren, hoeft u allen het gewenste
programma te selecteren in de lijst met kanalen.
1
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
Zet de recorder aan en druk op GUIDE/TV op
de afstandsbediening.
 Het GUIDE Plus+-scherm wordt
weergegeven.
U kunt een timeropname op drie manieren
programmeren:
– Via GUIDE Plus+
– Via ShowView
– Handmatig
Opmerking: als het GUIDE Plus+instellingenmenu wordt weergegeven, zijn er nog
geen GUIDE Plus+-programmagegevens
opgeslagen op de recorder. Zie pagina 26~27 om
het GUIDE Plus+-systeem in te stellen.
3
Informatie over ‘VPS/PDC’
‘VPS’ (Video Programming System) of ‘PDC’
(Programme Delivery Control) wordt gebruikt voor
het reGELEn van de start en de duur van opnamen
van TV-programma’s. Als een TV-programma
eerder of later start dan staat gepland, wordt de
recorder ingeschakeld wanneer het programma
begint en uitgeschakeld wanneer het programma is
afgelopen.
Selecteer het gewenste TV-kanaal met de
knoppen M/m en selecteer een programma met
de knoppen </,.
 Druk op de knop PROG +/- om door de
pagina’s te bladeren.
 Druk op . / > om direct naar de vorige
of volgende dag in het overzicht te gaan.
4
5
Druk op de Rode knop op de
afstandsbediening voor de optie
.
Druk op GUIDE/TV om het menu af te sluiten.
TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
opneembare DVD. Zie pagina 35.
39
Nederlands
Opnemen op de HDD (vervolg)
Opnemen op de HDD (vervolg)
Nederlands
Timeropnamen via het ShowView
-systeem
Dit is een eenvoudig programmeringssysteem voor
recorders. U hoeft alleen het ShowView programmanummer van het TV-programma in te
voeren. Dit nummer staat in uw omroepgids.
Het programmanummer bevat alle informatie die
de recorder nodig heeft voor het programmeren van
de opname.
1
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
Zet de recorder aan en druk op TIMER op de
afstandsbediening.
 Het programmeerscherm van het GUIDE
Plus+-systeem wordt weergegeven.
3
4
Druk op de Rode knop op de
afstandsbediening voor de optie
 Het ShowView -invoerscherm wordt
weergegeven.
 Als u het verkeerde programmanummer hebt
ingevoerd, dient u het juiste nummer
handmatig te selecteren. Volg de instructies op
het TV-scherm om de datum en tijd te
bewerken.
5
{ Frequency } (Frequentie)
Druk herhaaldelijk op de Rode knop op de
afstandsbediening om de gewenste
herhaalfunctie te selecteren (Once [Eenmaal],
Weekly [Wekelijks], M-F [Ma-Vr]).
{ Timing } (Tijdsinstellingen)
Druk herhaaldelijk op de Groene knop op de
afstandsbediening om de opname te verlengen
(+0, +10, +20, +30) of om de VPS/PDC (V-P)functie te selecteren.
.
Voer het ShowView -programmanummer in
met het alfanumerieke toetsenblok (0-9)
en druk ter bevestiging op ENTER. Voer
bijvoorbeeld het nummer 5-312-4 of 5,312 4 in
als ‘53124’.
 GUIDE Plus+ decodeert het
programmanummer and zet het om in
programmeringsgegevens.
De standaard opname-instellingen worden in
het roze kader weergegeven. Druk op de
afstandsbediening op de knop met dezelfde
kleur om wijzigingen aan te brengen.
Opmerking: VPS/PDC is niet beschikbaar voor
externe ontvangers.
6
Druk op TIMER om de instellingen te
bevestigen en het menu af te sluiten.
 Als er een timeropname is ingesteld, wordt
het ‘TIMER’-pictogram op het display
weergegeven.
 Als de recorder niet in de stand-bymodus
staat, wordt een bericht weergegeven
voordat de timeropname begint.
 Als u dit bericht negeert, schakelt de
recorder automatisch over naar het
desbetreffende kanaal en wordt de opname
gestart.
TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
opneembare DVD. Zie pagina 35.
40
Handmatige timeropnamen
1
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
Zet de recorder aan en druk op TIMER op de
afstandsbediening.
 Het programmeerscherm van het GUIDE
Plus+-systeem wordt weergegeven.
3
Druk op de GROENE knop op de
afstandsbediening voor de optie
 De datum voor de opname wordt
weergegeven.
6
Druk ter bevestiging op de Groene knop en ga
naar de volgende parameter.
 Op het TV-scherm wordt een virtueel
toetsenbord weergegeven waarmee u de titel
kunt invoeren.
7
Druk op de Groene knop voor de optie
om de instellingen op te slaan.
 De geprogrammeerde handmatige opname
wordt weergegeven.
8
De standaard opname-instellingen worden in
het roze kader weergegeven. Druk op de
afstandsbediening op de knop met dezelfde
kleur om wijzigingen aan te brengen.
{ Frequency } (Frequentie)
Druk herhaaldelijk op de Rode knop op de
afstandsbediening om de gewenste
herhaalfunctie te selecteren (Once [Eenmaal],
Weekly [Wekelijks], M-F [Ma-Vr]).
.
{ Timing } (Tijdsinstellingen)
Druk herhaaldelijk op de Groene knop op de
afstandsbediening om de opname te verlengen
(+0, +10, +20, +30) of om de VPS/PDC (V-P)functie te selecteren.
20 - May
Opmerking: VPS/PDC is niet beschikbaar voor
externe ontvangers.
4
Voer de opnamegegevens (datum, begintijd,
eindtijd) in met de knoppen </M/m/, of
het alfanumerieke toetsenblok (0-9). Druk
op de Groene knop om de instellingen te
bevestigen en naar de volgende parameter te
gaan.
5
Wanneer ‘TUNER 01’ wordt weergegeven op
het display, selecteert u de ingangsbron en
voert u het juiste kanaal in.
 Wilt u een extern ingangskanaal gebruiken,
markeer dan ‘TUNER’ in het menu en
selecteer { LINE 1 }, { LINE 2 } of { LINE
3 } met de knoppen M/m.
 Wilt u een intern TV-kanaal gebruiken,
markeer dan ‘01’ en voer het juiste kanaal in
met het alfanumerieke toetsenblok
(0-9).
9
Druk op TIMER om de instellingen te
bevestigen en het menu af te sluiten.
 Als er een timeropname is ingesteld, wordt
het ‘TIMER’-pictogram op het display
weergegeven.
 Als de recorder niet in de stand-bymodus
staat, wordt een bericht weergegeven
voordat de timeropname begint.
 Als u dit bericht negeert, schakelt de
recorder automatisch over naar het
desbetreffende kanaal en wordt de opname
gestart.
TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
opneembare DVD. Zie pagina 35.
41
Nederlands
Opnemen op de HDD (vervolg)
Opnemen op de HDD (vervolg)
Nederlands
Een timeropname wijzigen/
verwijderen
1
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
Zet de recorder aan en druk op TIMER op de
afstandsbediening.
 Het programmeerscherm van het GUIDE
Plus+-systeem wordt weergegeven.
De timeropname verwijderen
 Druk op de Rode knop op de
afstandsbediening voor de optie
De timeropname wijzigen
 Druk op de Groene knop op de
afstandsbediening voor de optie
Volg de instructies op de TV om de
wijzigingen aan te brengen.
.
De frequentie of tijdsinstellingen wijzigen
 Markeer het desbetreffende kader in het menu.
Wijzig de frequentie met de Rode knop en de
tijdsinstellingen met de Groene knop.
4
3
.
Druk als u gereed bent op TIMER om de
wijzigingen te bevestigen en het menu af te
sluiten.
Druk op m om de timeropname te selecteren
die u wilt verwijderen/wijzigen.
TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
opneembare DVD. Zie pagina 35
42
Opnemen vanaf een DVcamcorder
Wanneer u een DV-camcorder aansluit op de DV
IN-aansluiting van deze recorder, kunt u zowel de
camcorder als deze recorder bedienen met de
afstandsbediening van de recorder. De functie voor
het automatisch invoegen van hoofdstukmerktekens
zorgt er bovendien voor dat telkens wanneer de
beelden worden onderbroken er een
hoofdstukmerkteken wordt ingevoegd.
Voordat u begint...
– Zie pagina 33 voor meer informatie over het
markeren van de inhoud in de ‘Live Cache’
voor opname op de harde schijf. Wanneer u een
camcorderopname start, wordt het tijdelijke
geheugen gewist.
– Ga naar { DV } en stel de functie voor het
automatisch invoegen van hoofdstukmerktekens
in (zie pagina 73).
1
Sluit de Digital Video- of Digital 8-camcorder
aan op de DV IN-aansluiting van de recorder
(zie pagina 22).
2
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
3
Druk op INPUT SELECT op de
afstandsbediening.
 Er wordt een waarschuwing weergegeven.
Switching to DV input will clear the Live Cache.
Select a media type to record.
HDD
Recordable DVD
Cancel
4
Selecteer { HDD } of { Recordable DVD }
(Opneembare DVD) in het menu en druk ter
bevestiging op ENTER.
 Alle inhoud van de ‘Live Cache’ wordt
gewist. Alleen de gemarkeerde inhoud wordt
opgeslagen op de harde schijf.
 Selecteer { Cancel } (Annuleren) in het menu
en druk op ENTER om de bewerking te
annuleren.
5
Zet de DV-camcorder aan en start het afspelen.
DV
DV CONTROL
TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
opneembare DVD. Zie pagina 35.
43
Nederlands
Opnemen op de HDD
Opnemen op de HDD (vervolg)
Nederlands
6
Wilt u de afstandsbediening van de recorder
gebruiken om de camcorder tijdens het
opnemen te bedienen, druk dan op de GROENE
knop op de afstandsbediening voor de optie
{ DV CONTROL } (DV-CONTR).
 De DV-bedieningsknoppen worden op het
scherm weergegeven.
DV
Handige tips:
– Sommige camcorders kunnen niet worden bediend
met de afstandsbediening van de recorder.
– U kunt geen opnamen in PAL- én NTCS-formaat
op eenzelfde opneembare DVD opslaan.
– De recorder onderbreekt de opname als een deel
van de band leeg is. De opname wordt automatisch
opnieuw gestart wanneer er een opneembaar
signaal wordt ontvangen. De opname wordt echter
volledig stopgezet als het lege gedeelte op de band
langer dan vijf (5) minuten is.
– Telkens wanneer de tijdcode op de DV-band
wordt onderbroken, wordt er een
hoofdstukmerkteken ingevoegd. Dit gebeurt als de
opname is stopgezet of onderbroken en daarna
opnieuw is gestart.
DV CONTROL
7
U kunt de scène pauzeren, afspelen, stoppen,
en snel vooruit of achteruit spoelen met behulp
van de toetsen</M/m/, op de
afstandsbediening, en zo de desbetreffende
bedieningsknoppen op het scherm selecteren.
8
Druk op  (STOP) om de opname te stoppen.
 De recorder en de camcorder worden
stopgezet.
9
Druk op TUNER om de opname te beëindigen.
TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
opneembare DVD. Zie pagina 35.
44
Opnemen vanaf de camcorder
Sluit de camcorder aan op de VIDEO- of
S-VIDEO-aansluiting op de voorkant van de
recorder of op de LINE 1 - TV of LINE 3/
DECODER -aansluiting aan de achterkant en volg
de onderstaande stappen om camcorderopnamen te
maken.
Voordat u begint...
Zie pagina 33 voor meer informatie over het
markeren van de inhoud in de Live Cache voor
opname op de harde schijf. Wanneer u een
camcorderopname start, wordt het tijdelijke
geheugen gewist.
1
Sluit de camcorder aan op de recorder (zie
pagina 23).
2
Zoek op de camcorder de scène vanaf waar u
de opname wilt starten en stel de camcorder in
op de pauzemodus.
3
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
4
Zet de recorder aan en druk op INPUT
SELECT op de afstandsbediening.
 Er wordt een waarschuwing weergegeven.
5
Selecteer { HDD } of { Recordable DVD }
(Opneembare DVD) in het menu en druk ter
bevestiging op ENTER.
 Alle inhoud van de ‘Live Cache’ wordt
gewist. Alleen de gemarkeerde inhoud wordt
opgeslagen op de harde schijf.
 Selecteer { Cancel } (Annuleren) in het menu
en druk op ENTER om de bewerking te
annuleren.
6
Druk herhaaldelijk op PROG +/- om het
ingangskanaal te selecteren dat overeenkomt
met de aansluiting van het apparaat.
 { LINE 1 }: de LINE 1 TV SCARTaansluiting aan de achterkant.
 { LINE 2 }: S-VIDEO of VIDEOaansluiting aan de voorkant.
 { LINE 3 }: de LINE 3 / DECODER
SCART-aansluiting aan de achterkant.
7
Druk op REC  om de opname te starten en
druk op PLAY op de camcorder om het
afspelen te starten.
 Druk op Å (PAUSE) om de opname te
onderbreken.
Om verder te gaan met opnemen, drukt u
opnieuw op Å (PAUSE).
 Hierbij wordt een nieuw
hoofdstukmerkteken gemaakt.
8
Druk op  (STOP) om de opname te stoppen.
 Telkens wanneer u een nieuwe opname start,
wordt er een nieuwe titel gemaakt.
9
Druk op TUNER om de opname te beëindigen.
TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
opneembare DVD. Zie pagina 35.
45
Nederlands
Opnemen op de HDD (vervolg)
Opnemen op de HDD (vervolg)
Nederlands
Opnemen vanaf een extern
apparaat (videorecorder/DVDspeler)
5
Druk herhaaldelijk op PROG +- om het
ingangskanaal te selecteren dat overeenkomt
met de aansluiting van het apparaat.
 { LINE 1 }: de LINE 1 TV SCARTaansluiting aan de achterkant.
 { LINE 2 }: S-VIDEO of VIDEOaansluiting aan de voorkant.
 { LINE 3 }: de LINE 3 / DECODER
SCART-aansluiting aan de achterkant.
6
7
Start het afspelen op het aangesloten apparaat.
U kunt opnemen vanaf een extern apparaat dat is
aangesloten op de ingang van de recorder.
Materiaal dat tegen kopiëren is beveiligd, kan niet
worden opgenomen met deze recorder.
Druk op REC  om de opname te starten.
 Druk op Å (PAUSE) om de opname te
onderbreken.
Om verder te gaan met opnemen, drukt u
opnieuw op Å (PAUSE).
 Gebruik deze functie om ongewenste
opnamen te voorkomen.
 Telkens wanneer u de opname opnieuw
opstart, wordt een nieuw
hoofdstukmerkteken gemaakt.
1
Sluit het externe apparaat aan op de recorder
(zie pagina 20).
2
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
3
Zet de recorder aan en druk op INPUT
SELECT op de afstandsbediening.
 Er wordt een waarschuwing weergegeven.
4
Selecteer { HDD } of { Recordable DVD }
(Opneembare DVD) in het menu en druk ter
bevestiging op ENTER.
 Alle inhoud van de ‘Live Cache’ wordt
gewist. Alleen de gemarkeerde inhoud wordt
opgeslagen op de harde schijf.
8
9
Druk op  (STOP) om de opname te stoppen.
Druk op TUNER om de opname te beëindigen.
Handige tip:
– Als ‘X’ onder in het TV-scherm verschijnt,
betekent dit dat het huidige ingangskanaal geen
videosignaal afgeeft.
 Selecteer { Cancel } (Annuleren) in het menu
en druk op ENTER om de bewerking te
annuleren.
TIPS: Stel de juiste opnamemodus in. Deze modus is bepalend voor de eigenlijke opnameduur van de HDD of een
opneembare DVD. Zie pagina 35.
46
BELANGRIJK!
– Het is niet mogelijk om de TVprograma’s of de geprogrammeerde
timeropnamen direct op een opneembare
DVD op te nemen. U kunt alleen opnemen
op de harde schijf. Vervolgens kan de
opname worden gekopieerd naar een
opneembare DVD.
– Films en DVD-video’s die tegen
kopiëren zijn beveiligd (volledig of
gedeeltelijk) kunnen niet worden
gekopieerd naar de HDD.
Opneembare discs
In deze recorder kunnen drie formaten opneembare
DVD’s worden gebruikt:
DVD+RW (DVD Rewritable)
– Hierop kan steeds weer worden overschreven
en de opname kan alleen worden afgespeeld als
deze in de ‘videomodus’ werd gemaakt.
Kopiëren
U kunt een opgenomen titel kopiëren van de harde
schijf (HDD) naar een opneembare DVD.
De kopieersnelheid is afhankelijk van de
opnamekwaliteit die is ingesteld voor de HDDopnamen. U kunt de opnamekwaliteit niet wijzigen
voor het kopiëren. Selecteer daarom een geschikte
opnamekwaliteit wanneer u de opname instelt op
de HDD.
Kopiëren gaat sneller dan opnemen. De maximale
kopieersnelheid is 2x. U kunt het opnemen niet
versnellen, zelfs niet als u ultrasnelle discs
gebruikt.
HDD 
Opneembare DVD
HDD
Opnamestand
Aantal uren aan opnamen dat
op de HDD of een lege
opneembare DVD van 4,7 GB
kan worden opgeslagen.
HQ
SP
LSP
LP
EP
SLP
SEP
1
2
2.5
3
4
6
8
Benodigde kopieertijd:
1 uur aan opnamen
25 min
12.5 min
10 min
8 min
6 min
4 min
3 min
De volgende informatie wordt opgeslagen op de
disc:
– Opnamemodus
– Titel/naam van de opname
– Datum en tijd van de opname
DVD+R (DVD Recordable)
– Hierop kan slechts één keer worden
opgenomen en de opname kan alleen worden
afgespeeld als deze in de ‘videomodus’ werd
gemaakt en was gefinaliseerd.
– Op deze discs kan maar één keer worden
opgenomen. Elke nieuwe opname wordt aan
het einde van de laatste opname toegevoegd.
Op dit type disc kunnen bestaande opnamen
niet worden overschreven.
– DVD+R-discs kunnen worden bewerkt zolang
ze niet zijn gefinaliseerd.
– U kunt ook ongewenste opnamen verwijderen.
De ruimte die daarbij vrijkomt op de disc, kan
echter niet meer voor andere opnamen worden
gebruikt.
– Een DVD+R-disc kan alleen op een andere
DVD-speler worden afgespeeld als de disc is
gefinaliseerd (zie pagina 69). Op een
gefinaliseerde disc kan niet meer worden
opgenomen.
DVD+R DL (DVD+R Double Layer)
– Het enige verschil tussen DVD+R DL-discs en
DVD+R-discs is de capaciteit - 8,5 GB. Eén
DVD+R DL-disc heeft twee opneembare lagen
die vanaf één kant toegankelijk zijn, zodat de
opname nooit wordt onderbroken.
TIPS: Zorg dat er voldoende ruimte beschikbaar is op de opneembare DVD voordat u begint met kopiëren.
U dient de DVD+R te finaliseren voordat de disc kan worden afgespeeld op andere spelers. Zie pagina 69.
47
Nederlands
Kopiëren van de harde schijf naar een DVD
Kopiëren van de harde schijf naar een DVD (vervolg)
Nederlands
Kopiëren naar een opneembare
DVD
6
U kunt de opnamen die zijn opgeslagen op de HDD
naar een opneembare DVD-disc kopiëren. De
opslagcapaciteit van de disc is afhankelijk van de
opnamemodus die u hebt geselecteerd voor de
opnamen op de HDD. Zie pagina 35.
+RW�
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
3
Plaats een opneembare DVD in de recorder.
Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.
 Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
SORT
Recording Date
Alphabetical
Unprotected
Protected
Category
Last Played
SOURCE �
� HDD�
� Disc Tray�
� Disc Library�
��
[TITLE LIST] : Exit
Druk enkele keren op , totdat de menu’s
{ TITLES } (Titel) en { INFO } worden
weergegeven.
HDD/TITLE 1
TITLES
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
1/4
INFO
00:29:10
HQ
31.01.2005
[ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.
DELETE
5
DUBBING
LOCK
PROTECT
Selecteer een te kopiëren titel met de knoppen
M/m.
02:35:11
START
CANCEL
 Gebruikt u een DVD+RW voor de opnamen,
druk dan op m / M en geef aan waar u de
opnamen wilt opslaan (bijv. in de plaats van
een verwijderde titel).
7
HDD
CH8 05-Jan-2005 15:03
52 min
183 min
3hr 03min
00:00:00
ERASE DISC
1
STOP
Title�
Length�
Available space�
Dubbing time�
Voordat u begint...
Controleer of er tijdens het kopiëren geen andere
opnamen worden gestart (bijv. een timeropname).
4
Druk op de Groene knop op de
afstandsbediening voor de optie { DUBBING }.
 Er wordt informatie over het kopiëren
weergegeven.
Om het kopiëren te starten drukt u op de
Groene knop voor de optie { START }
(Beginnen).
 Op het display wordt tijdens het kopiëren
‘HDD TO DVD’ weergegeven.
 Onderbrekingen (bijv. stroomuitval) tijdens
het kopiëren kunnen de disc beschadigen.
 Als u de bewerking wilt annuleren, drukt u op
de Gele knop voor de optie { CANCEL }
(Annuleren).
Druk op DISPLAY om de gekleurde opties
onderaan in het scherm te activeren.
Handige tips:
– In sommige gevallen kunt u geen nieuwe opnamen
toevoegen aan een opneembare DVD met
opnamen van andere DVD-recorders.
– Als de nieuwe titel op de HDD niet beschikbaar is,
schakelt u de recorder uit en weer in om de
opname te herstellen.
Zie pagina 67~71 voor informatie over het
bewerken van opnamen op de opneembare
DVD.
TIPS: Zorg dat er voldoende ruimte beschikbaar is op de opneembare DVD voordat u begint met kopiëren.
U dient de DVD+R te finaliseren voordat de disc kan worden afgespeeld op andere spelers. Zie pagina 69.
48
De discbibliotheek is een geïntegreerde database in
de recorder. Via deze database hebt u in een
handomdraai toegang tot de opnamen op de
opneembare DVD’s.
In de discbibliotheek vindt u informatie over de
specifieke opnamen op de discs, de opnameduur en
de gebruikte en vrije ruimte op de disc.
Opgenomen DVD-gegevens
opslaan in de discbibliotheek
Een opgenomen titel zoeken
Hiervoor dienen de gegevens van de opgenomen
disc te zijn opgeslagen in de discbibliotheek. De
disc hoeft niet in de recorder te zijn geplaatst.
1
2
Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.
Selecteer { Disc Library } (Diskbibl) met de
knop m. Druk vervolgens op , om het menu
{ SORT } (Sorteer) te selecteren.
3
Druk op de knoppen M/m om een van de
sorteeropties te selecteren.
 { Alphabetical } (Alfabetisch) – Geeft de
titels in alfabetische volgorde weer.
 { Numerical } (Numeriek) – Geeft de discs
op nummer weer.
4
Druk enkele keren op , totdat het menu
{ DISCS } (Disks) of de menu’s { TITLES }
(Titels) en { INFO } worden weergegeven.
De recorder voegt aan de disc een nummer toe en
houdt bij wat er op de disc staat. De gegevens
worden automatisch bijgewerkt wanneer nieuwe
opnamen aan de disc worden toegevoegd.
1
2
Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.
Plaats een opneembare DVD.
 Als { TO LIBRARY } (Naar Bibl.) wordt
+R�
weergegeven, is de disc niet toegevoegd aan
de bibliotheek.
+R�
STOP
SOURCE�
CONTENT
HDD�
Video
Disc Tray�
Audio
Disc Library�
Photo
TO LIBRARY
3
4
TITLES�
INFO
TRACK1�
Length
TRACK2�
Rec Mode LSP�
TRACK3�
Date
22:3:2005
��
Title
TRACK2
REMOVE DVD
[TITLE LIST] : Exit.
Druk op de Blauwe knop op de
afstandsbediening voor de optie
{ TO LIBRARY } (Naar bibl.).
 Het toegewezen discnummer wordt
weergegeven en de lade gaat automatisch
open.
Noteer het nummer op de disc en de hoes,
zodat u de disc de volgende keer gemakkelijk
kunt terugvinden. Druk op ENTER om het
menu af te sluiten.
STOP
00:28:16
GET TITLE
5
Markeer de gewenste titel en druk op de
Blauwe knop op de afstandsbediening voor de
optie { GET TITLE } (Titel opvr.).
 Er wordt een bericht met het discnummer
weergegeven.
6
Plaats de disc en start het afspelen.
 Als de discbibliotheek vol is, dient u
discgegevens te verwijderen om ruimte vrij te
maken voor nieuwe discs. Selecteer het
discnummer in het menu { DISCS } (Disks) en
druk op de Rode knop voor de optie
{ REMOVE DVD } (Verw. Disk).
TIPS: In de discbibliotheek kunt u max. 999 discs (of 9000 titels) opslaan.
Per disc kunt u maximaal 999 titels opslaan.
49
Nederlands
De discbibliotheek gebruiken
Afspelen vanaf de HDD
Nederlands
Algemene aanwijzingen
PROG+DISPLAY
TITLE LIST
Elke opname op de HDD wordt in het HDDbrowsermenu weergegeven met een indexbeeld.
1
2
Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.
 Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
/
Druk enkele keren op , totdat de menu’s
{ TITLES } (Titels) en { INFO } worden
weergegeven.
(PAUSE)
‹(PLAY)
HDD/TITLE 1
TITLES
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
1/4
INFO
00:29:10
HQ
31.01.2005
[ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.
DELETE
DUBBING
LOCK
PROTECT
3
Selecteer een titel met de knoppen M/m en
druk op H (PLAY) om het afspelen te starten.
4
Tijdens het afspelen kunt u met de volgende
knoppen van de afstandsbediening extra
afspeelfuncties openen.
–
–
–
–
–
–
–
–
TIPS: Druk op TITLE LIST om het menu af te sluiten.
50
./>
Gaat naar het begin van het vorige/volgende
hoofdstuk.
m/M
Hiermee kunt u snel achteruit of vooruit zoeken
tijdens het afspelen.
In de pauzemodus start u met deze knop het
afspelen in slow motion.
B•/•b
Gaat bij elke druk op de knop 10 seconden
achteruit of 15 seconden vooruit.
In de pauzemodus gaat u met deze knop één
frame per keer vooruit.
Å(PAUSE)
Zet het beeld stil.
DISPLAY
De volledige inhoud van de ‘Live Cache’ wordt
weergegeven.
 (STOP)
Stopt het afspelen.
De weergavevolgorde van de titels
instellen
Een HDD-titel verwijderen/
beveiligen
U kunt de titels in een specifieke volgorde
weergeven, zodat u de opname snel kunt
terugvinden. Deze volgorde blijft ongewijzigd
totdat u het inhoudsmenu afsluit.
Onderaan in het inhoudsmenu van de HDD worden
enkele bewerkingsopties weergegeven. Deze opties
kunt u via de knoppen met dezelfde kleur op de
afstandsbediening activeren.
1
1
2
Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.
 Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
Selecteer het menu { SORT } (Sorteer) met de
knop ,.
HDD/TITLE 1
TITLES
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
HDD
SORT�
Recording date
Alphabetical�
Unprotected
Protected
Category
Last Played�
3
TITLES
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
Title 5
Druk op de knoppen M/m om een van de
sorteeropties te selecteren.
{ Recording Date } (Opnamedatum)
Geeft de titels weer op datum van opname.
{ Alphabetical } (Alfabetisch)
Geeft de titels in alfabetische volgorde weer.
{ Unprotected }(Niet beschermd)
Sorteert de titels in de volgorde waarin deze
worden verwijderd wanneer de HDD geen of
weinig ruimte heeft voor nieuwe opnamen.
{ Protected } (Beveiligd)
Sorteert de titels op basis van de
wisbeveiliging.
{ Category } (Categorie)
Sorteert de titels op basis van het opgegeven
genre.
{ Last Played } (Laatst Afgesp)
Geeft de titels weer in de afspeelvolgorde,
beginnende bij de laatst afgespeelde titels.
Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.
 Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
1/4
INFO
00:29:10
HQ
31.01.2005
[ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.
DELETE
2
3
DUBBING
LOCK
PROTECT
Selecteer een titel met de knoppen M/m.
Druk op de afstandsbediening op de knop met
dezelfde kleur om de opties onderaan in het
menu te gebruiken.
{ DELETE } (Wissen)
Rode knop - Hiermee verwijdert u de
geselecteerde titel van de harde schijf.
{ DUBBING }
Groene knop - Hiermee kopieert u de
geselecteerde titel van de harde schijf naar een
opneembare DVD.
{ LOCK } (Blokkeer) / { UNLOCK }
(Deblokkeer)
Gele knop – Hiermee vergrendelt of
ontgrendelt u de geselecteerde titel. U hebt een
viercijferige code nodig om de vergrendelde
disc of titel af te spelen of om deze te
ontgrendelen (zie pagina 74).
{ PROTECT } (Beveiligen)/
{ UNPROTECT } (Bev. ophef.)
Blauwe knop – Beveilig titels zodat ze niet
kunnen worden gewijzigd of per ongeluk
worden verwijderd.
TIPS: Druk op TITLE LIST om het menu af te sluiten.
51
Nederlands
Afspelen vanaf de HDD (vervolg)
Afspelen vanaf een disc
Nederlands
Afspeelbare discs
In deze recorder kunt u de volgende discs
gebruiken voor afspelen en opnemen:
Opnemen en afspelen
Op een DVD+RW
(Digital ‘plus’ Rewritable)
kan steeds weer worden opgenomen.
DVD+R (DVD ‘plus’ Recordable);
Als de disc vol is of gefinaliseerd, kunt
u deze niet meer gebruiken voor opnamen.
DVD+R DL (DVD+R Double Layer);
Als de disc vol is of gefinaliseerd, kunt
u deze niet meer gebruiken voor opnamen.
BELANGRIJK!
– Als het verbodspictogram
op het TVscherm wordt weergegeven wanneer er op
een knop wordt gedrukt, is de
desbetreffende functie niet voor de huidige
disc in de recorder of op dat moment
beschikbaar.
– DVD-discs en -spelers zijn voorzien van
regiobeperkingen. Voordat u een disc gaat
afspelen, moet u controleren of de
regiocode van de disc gelijk is aan die van
de speler.
Afspelen van een disc starten
1
2
Alleen afspelen
DVD Video
(Digital Versatile Disc)
Druk op I/2 om de recorder in te schakelen.
Druk op ç (Opent/sluit) om de disclade te
openen.
 U kunt de lade ook openen en sluiten met de
knop  (STOP) op de afstandsbediening.
Een DVD-R
(DVD ‘minus’ Recordable)
kan alleen worden afgespeeld wanneer
er in de ‘videomodus’ is opgenomen en
de disc is gefinaliseerd.
Een DVD-RW
(DVD ‘minus’ Rewritable)
kan alleen worden afgespeeld wanneer
er in de ‘videomodus’ is opgenomen en
de disc is gefinaliseerd.
Audio CD
(Compact Disc Digital Audio)
3
Plaats de disc voorzichtig in de lade met het
etiket naar boven en druk vervolgens op
ç(Opent/sluit).
 Bij dubbelzijdige discs plaatst u de disc met
de kant die u wilt afspelen naar boven.
4
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
5
Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk
anders op TITLE LIST om het inhoudsmenu
van de disc te openen. Selecteer een track/titel
en druk op H (PLAY) .
 Als er een dialoogvenster voor het invoeren
van een pincode wordt weergegeven, betekent
dit dat er voor de disc een kinderslot is
ingeschakeld. U dient de viercijferige pincode
in te voeren (zie pagina 74).
Video CD
(Formaten 1.0, 1.1, 2.0)
Super Video CD
 Zie pagina 58~61 voor meer afspeelfuncties.
CD-R (CD-Recordable)
Audio/videoformaat of
MP3/JPEG-bestanden.
Recordable
CD-RW (CD-Rewritable)
Audio/videoformaat of MP3/JPEG
-bestanden.
ReWritable
TIPS: Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-recorder door de configuratie en kenmerken van
de disc of door de gebruikte opnamekwaliteit en authoring-software.
52
Een DVD-disc afspelen
Een opneembare DVD afspelen
Normaal gesproken bevat een DVD-disc een
discmenu. In het discmenu moet u wellicht de
gewenste instellingen (bijv. ondertiteling of
gesproken taal) maken.
1
1
TITLES
1/3
Static Lights
ABC
DEF
 Als het discmenu wordt weergegeven, voert u
uw selectie in met het alfanumerieke
toetsenblok (0-9) of selecteert u een
afspeeloptie met de knoppen M/m. Druk ter
bevestiging op ENTER.
Het vorige/volgende hoofdstuk of de
vorige/volgende titel selecteren
 Druk tijdens het afspelen op T/C op de
afstandsbediening om ‘TITLE’ (Titel) of
‘CHAPTER’ (Hoofdstuk) te selecteren en druk
vervolgens op . / >.
2
Plaats een opneembare DVD.
 Het scherm met indexafbeeldingen wordt
weergegeven.
Plaats een DVD.
Het inhoudsmenu openen
 Druk op MENU op de afstandsbediening.
Nederlands
Afspelen vanaf een disc (vervolg)
Rec. Length
Rec. Mode
Date
Rec. Length
Rec. Mode
Date
Rec. Length
Rec. Mode
Date
2
Selecteer de gewenste titel met de knoppen
M/m en druk vervolgens op H (PLAY).
3
U stopt het afspelen door op  (STOP) te
drukken.
Handige tip:
– Als het bericht ‘EMPTY DISC’ (Lege disc) op het
display wordt weergegeven, is er niets op de disc
opgenomen.
U stopt het afspelen door op  (STOP) te
drukken.
Een (Super) Video CD afspelen
(Super) Video-CD’s hebben de functie ‘PBC’ (Play
Back Control). Hiermee kunt u de Video-CD via
het menu op het display interactief afspelen.
1
Plaats een (Super) Video-CD.
 Als het indexmenu van de disc wordt
weergegeven, voert u uw selectie in met het
alfanumerieke toetsenblok (0-9) of
selecteert u een afspeeloptie met de knoppen
M/m. Druk ter bevestiging op ENTER.
 Druk op RETURN op de afstandsbediening
om naar het vorige menu terug te keren.
2
U stopt het afspelen door op  (STOP) te
drukken.
TIPS: Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-recorder door de configuratie en kenmerken van
de disc of door de gebruikte opnamekwaliteit en authoring-software.
53
Afspelen vanaf een disc (vervolg)
Nederlands
Een MP3-CD afspelen
Een JPEG-afbeeldingsbestand afspelen
(diavoorstelling)
MP3-bestanden (MPEG1 Audio Layer-3) zijn sterk
gecomprimeerde muziekbestanden. Een MP3-CD
bevat vaak 10 keer meer gegevens (muziek,
afbeeldingen) dan een gewone CD.
U kunt geselecteerde JPEG-foto’s automatisch
achter elkaar afspelen met zelf in te stellen
intervallen.
1
Plaats een MP3-CD.
1
Druk enkele keren op , totdat de menu’s
{ ALBUMS } en { TRACKS } worden
weergegeven.
Plaats een disc met JPEG-foto’s (CD,
DVD+RW, DVD+R).
 Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
2
Druk op , totdat het menu { Photo List }
(Fotolijst) wordt weergegeven.
2
 Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
CD/MP3�
ALBUMS�
Album 1
Album 2
Album 3
Album 4
STOP
CD/PHOTO/LIST �
TRACKS
Track 1
Track 2
Track 3
Track 4
Track 5
PHOTO LIST�
List 1
List 2
List 3
List 4
List 5
STOP
INFO
01.01.2004 100 Photos
[RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.
CKS }
3
Selecteer het gewenste album en de gewenste
track met de knoppen </M/m/, en druk
vervolgens H (PLAY).
4
Tijdens het afspelen kunt u de volgende of
vorige track kiezen door op . / > te
drukken.
5
U stopt het afspelen door op  (STOP) te
drukken.
Handige tips:
– Alleen de eerste sessie van een CD met meerdere
sessies wordt afgespeeld.
– Als het ID-label informatie over het album, de
track en de artiest bevat, wordt die informatie op
de TV weergegeven in het ID-veld.
– Als op de disc zowel MP3-bestanden als JPEGbestanden staan, worden alleen de JPEGbestanden afgespeeld.
– Deze recorder ondersteunt de audio-indeling
MP3PRO niet.
– Een disc zonder naam wordt weergegeven als
‘Onbekend’.
TO ALBUM
3
Gebruik de toetsen M/m om een fotorol te
selecteren en druk op H (PLAY) (Afspelen)
om de diapresentatie te starten of druk op
ENTER om het overzicht met
indexafbeeldingen weer te geven.
 U kunt de weergegeven foto bewerken met de
knop EDIT op de afstandsbediening. U gaat
hiermee naar de instellingen { Effect } en
{ Colour Adjust } (Kleurbewerk). U kunt ook
op de knop met dezelfde kleur op de
afstandbediening drukken om in of uit te
zoomen op de foto of om deze te draaien of
spieGELEn.
CD/PHOTO�
STOP
Effect�
Sepia�
Colour Adjust
More Red�
ZOOM
RESET
MIRROR
ROTATE
De wijzigingen kunnen echter niet worden
opgeslagen op de HDD of de opneembare DVD.
TIPS: Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-recorder door de configuratie en kenmerken van
de disc of door de gebruikte opnamekwaliteit en authoring-software.
54
 Tijdens het afspelen worden de beschikbare
instellingen voor het afspelen onderaan in het
scherm weergegeven.
CD/PHOTO�
[PAUSE] [EDIT] [RETURN] [STOP] [TITLE LIST]
ZOOM
REPEAT
SPEED DOWN SPEED UP
{ ZOOM }
Rode knop - Hiermee schakelt u de
zoommodus in. De diavoorstelling wordt
onderbroken.
Handige tips:
– Als de JPEG-beelden op niet-standaard discs niet
zijn opgeslagen in ‘EXIF’-formaat, wordt de
indexafbeelding niet weergegeven op het display.
In plaats daarvan wordt er een afbeelding van
blauwe heuvels weergegeven.
– Als op de disc zowel MP3-bestanden als JPEGbestanden staan, worden alleen de JPEGbestanden afgespeeld.
– Sommige JPEG-bestanden kunnen niet op deze
recorder worden afgespeeld.
– Als er veel nummers/foto’s op een disc staan, kan
het langer duren voordat de recorder de inhoud
weergeeft op de TV.
– Een disc zonder naam wordt weergegeven als
‘Onbekend’.
– { ZOOM IN } (Inzoomen): Blauwe knop:
hiermee vergroot u het beeld.
– { ZOOM OUT } (Uitzoomen): Gele knop:
hiermee keert u terug naar de oorspronkelijke
grootte.
– { END } (Stoppen): Rode knop: hiermee
schakelt u de zoommodus uit en gaat u door
met de diavoorstelling.
{ REPEAT } (Herhalen)
Groene knop – Selecteer deze optie om de
herhalingsfunctie aan of uit te schakelen.
{ SPEED DOWN } (Verstragen)/
{ SPEED UP } (Versnellen)
Gele en blauwe knoppen – Selecteer deze optie
om de afspeelsnelheid van de diavoorstelling te
veranderen.
– { SLOW } (Langzaam): interval van tien (10)
seconden.
– { NORMAL } (Normaal): interval van vijf (5)
seconden.
– { FAST } (Snel): interval van drie (3)
seconden.
4
U stopt het afspelen door op  (STOP) te
drukken.
TIPS: Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-recorder door de configuratie en kenmerken van
de disc of door de gebruikte opnamekwaliteit en authoring-software.
55
Nederlands
Afspelen vanaf een disc (vervolg)
Extra afspeelfuncties
Nederlands
Foto’s toevoegen aan een album
Een afspeellijst voor een
diavoorstelling samenstellen
(album)
1
U kunt de diavoorstelling met JPEG-foto’s naar
wens aanpassen door uw favoriete foto’s in een
album op te slaan.
Plaats een disc met JPEG-foto’s (CD,
DVD+RW, DVD+R).
 Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
2
Druk enkele keren op , totdat de menu’s
{ PHOTO LIST } (Fotolijst) en { INFO }
worden weergegeven.
3
Selecteer een fotorol en druk op ENTER om de
miniatuurafbeeldingen weer te geven.
Er kunnen maximaal 100 JPEG-foto’s in één album
op een opneembare disc worden opgeslagen,
afhankelijk van de parameters van het JPEGbestand.
1
2
3
Date: 12.02.2003
Haal uw favoriete foto’s op in het menu
‘PHOTO LIST’ en voeg deze toe aan een
album, zodat u een nieuwe afspeellijst voor de
diavoorstelling kunt samenstellen.
 Zie ‘Foto’s toevoegen aan een album’.
Bewerk zo nodig de foto’s in het album.
TO ALBUM
 Zie ‘Een album bewerken’.
Selecteer het album in het menu en druk op
H (PLAY) om de diavoorstelling af te spelen.
Fotorollen en fotoalbums
Photo List (Fotorollen) is een map waarin u
originele JPEG-afbeeldingen beveiligd kunt
opslaan. U kunt dit vergelijken met een
conventionele 35-mm film voor camera’s. De
rollen worden automatisch vanuit de digitale
camera gemaakt.
Photo album (Fotoalbum) bevat verschillende
JPEG-afbeeldingen die uit de fotorollen zijn
gehaald. U kunt een album verwijderen zonder dat
hierdoor de afbeeldingen uit de fotorollen worden
verwijderd.
CD | PHOTO�
STOP
CONTENT�
SORT
Video�
PHOTO LIST
Music�
PHOTO ALBUM
Photo
4
SELECT ALL
SELECT
ROTATE
Selecteer de foto die u wilt toevoegen aan het
album met de knoppen </M/m/, en druk
op de Gele knop op de afstandsbediening voor
de optie { SELECT } (Selecteren).
 Als u alle foto’s wilt selecteren, drukt u op de
Groene knop voor de optie { SELECT ALL }
(Alles Sel.).
 Als u de geselecteerde foto in stappen van 90
graden met de klok mee wilt draaien, drukt u
op de Blauwe knop voor de optie
{ ROTATE } (Roteren).
5
Druk op de Rode knop op de afstandsbediening
voor de optie { TO ALBUM } (Nr album).
 Het menu ‘Add to Photo Album’ (Aan
fotoalbum toev.) wordt weergegeven.
6
Maak een nieuw album of selecteer een
bestaand album. Voeg de foto(‘s) toe met de
knop ENTER.
 De geselecteerde foto’s worden opgeslagen
in het album.
TIPS: Druk op RETURN om terug te gaan naar het vorige menu-item.
56
STOP
PHOTO �
1/21�
Een album bewerken
U kunt de volgorde van de foto’s in een album
wijzigen voor bijvoorbeeld een diavoorstelling of u
kunt de foto’s uit een album verwijderen. De
volgorde van en het aantal foto’s in ‘PHOTO
LIST’ (Fotorollen) veranderen niet.
1
Plaats een disc met JPEG-foto’s (CD,
DVD+RW, DVD+R).
 Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
2
Selecteer het menu { SORT } (Sorteer) met de
knop , en selecteer ‘PHOTO ALBUM’
(Fotoalbum) met de knop m.
CD | PHOTO�
SORT�
Een album verwijderen
 Selecteer het gewenste album en druk op de
Rode knop op de afstandsbediening voor de
optie { DELETE } (Wissen).
4
1/21�
STOP
PHOTO ALBUM
PHOTO LIST�
Album 001
PHOTO ALBUM�
Album 002
��
Album 003
��
Album 004
ERASE
CD/PHOTO�
STOP
Album Name�
Alb0001�
Date�
01.01.2005�
MOVE
SELECT
ROTATE
5
Selecteer de foto die u wilt verplaatsen uit het
album met de knoppen </M/m/, en druk
op de Gele knop op de afstandsbediening voor
de optie { SELECT } (Selecteren).
6
Druk op de Groene knop op de
afstandsbediening voor de optie { MOVE }
(Verpl.).
 Er wordt een ‘navigator’ weergegeven in het
menu, waarmee u de positie van de foto’s
kunt selecteren.
7
U kunt de ‘navigator’ in het menu verplaatsen
met de knoppen </M/m/,. Druk op
ENTER om de nieuwe positie van de foto(‘s)
te bevestigen.
Druk opnieuw op , om het menu { PHOTO
ALBUM } (Fotoalbum) te openen. Selecteer
een album met de knoppen M/m.
Naam en datum van het album wijzigen
 Selecteer het gewenste album en druk op EDIT
op de afstandsbediening. Wijzig de gewenste
velden en druk op ENTER en EDIT om het
menu af te sluiten.
12.02.2003�
Overview��
DELETE
3
Druk op ENTER om de miniatuurafbeeldingen
weer te geven.
Een foto roteren
 Selecteer de gewenste foto in het menu en druk
op Blauwe knop voor de optie { ROTATE }
(Roteren).
Een foto uit het album wissen
 Selecteer de gewenste foto in het menu en druk
op de Rode knop op de afstandsbediening
voor de optie { ERASE } (Wissen).
TIPS: Druk op RETURN om terug te gaan naar het vorige menu-item.
57
Nederlands
Extra afspeelfuncties (vervolg)
Extra afspeelfuncties (vervolg)
Nederlands
Vooruit/achteruit zoeken
U kunt tijdens het afspelen van een disc versneld
vooruit of achteruit zoeken en een gewenste
zoeksnelheid instellen.
1
Druk tijdens het afspelen op m (achteruit) of
M (vooruit) om te beginnen met zoeken.
 Het geluid wordt uitgeschakeld.
2
Druk nogmaals op m / M om door de
verschillende zoeksnelheden te bladeren (1, 2
of 3).
3
Druk op H (PLAY) om weer op normale
snelheid af te spelen.
Een titel/track/hoofdstuk
selecteren
Wanneer er meerdere tracks, titels of hoofdstukken
op een schijf staan, gaat u als volgt naar een andere
track, andere titel of een ander hoofdstuk.
Tijdens het afspelen
 Druk op > om naar de volgende titel/track
of het volgende hoofdstuk te gaan.
 Druk op . om naar het begin van de
huidige titel/track of het huidige hoofdstuk
terug te gaan. Als u twee keer op . drukt,
gaat u terug naar het begin van de vorige titel/
track of het vorige hoofdstuk.
Afspelen pauzeren/in slowmotion
afspelen
1
 In de pauzemodus drukt u op B•/•b om naar
het vorige/volgende frame te gaan.
 Per frame achteruitspoelen verloopt niet
gelijkmatig.
2
Druk op m (achteruit) of M (vooruit) om
het afspelen in slow motion te starten.
 Het geluid wordt uitgeschakeld.
3
Druk nogmaals op m / M om door de
verschillende slow-motionsnelheden te
bladeren (1, 2 of 3).
 Achteruitspoelen verloopt niet gelijkmatig.
4
Druk op H (PLAY) om weer op normale
snelheid af te spelen.
OF
 Voer het nummer van de titel/track of het
hoofdstuk in met de alfanumerieke
toetsenblok (0-9) van het alfanumerieke
toetsenblok.
OF
 Druk op T/C op de afstandsbediening om ‘T’
(titel) of ‘C’ (hoofdstuk) te selecteren en druk
vervolgens op . / > om de titel of het
hoofdstuk te selecteren.
Druk op Å(PAUSE) om het afspelen te
onderbreken. Er wordt een stilstaand beeld
weergegeven.
TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke disc worden gebruikt.
Raadpleeg de instructies die bij de disc worden geleverd.
58
Herhaald afspelen
Intro’s scannen
De opties voor herhaald afspelen verschillen per
type disc.
(alleen voor CD, VCD, DVD+R/+RW)
1
2
Druk tijdens het afspelen op de Gele knop op
de afstandsbediening om een van de opties
voor herhaald afspelen te selecteren.
 Hoofdstuk herhalen (alleen DVD en
DVD+R/+RW)
 Track/titel herhalen
 Album/afspeellijst herhalen (indien
beschikbaar)
 Gehele disc herhalen (alleen video-CD’s,
audio-CD’s en DVD+R/+RW)
Als u het herhaald afspelen wilt annuleren,
drukt u enkele keren op de Gele knop totdat de
herhaalmodus is uitgeschakeld. U kunt ook
gewoon op  (STOP) drukken.
Met deze functie kunt u de eerste 10 seconden van
elke track afspelen.
1
Druk tijdens het afspelen op de Rode knop op
de afstandsbediening.
 De recorder gaat na 10 seconden naar de
volgende track en speelt ook daarvan de
eerste 10 seconden af.
2
Druk nogmaals op de Rode knop om weer
normaal af te spelen.
Handige tip:
– De optie { INTRO } is alleen beschikbaar als deze
onderaan in het scherm wordt weergegeven
wanneer u op de knop TOOLS op de
afstandsbediening drukt.
A-B Repeat (A-B herhalen)
In willekeurige volgorde afspelen
U kunt een bepaald segment binnen een titel/
hoofdstuk/track herhalen. Hiervoor moet u het
begin en eind van het gewenste segment markeren.
(alleen voor CD en MP3-CD)
1
Druk tijdens het afspelen op de Blauwe knop
op de afstandsbediening.
 Zo markeert u het beginpunt.
1
2
Druk opnieuw op de Blauwe knop om het
einde van het segment te markeren.
 Op de programmeringsbalk wordt een
markering geplaatst.
 De disc wordt afgespeeld vanaf het begin
van het gemarkeerde segment. Het segment
wordt steeds weer afgespeeld totdat de
herhaalmodus wordt geannuleerd.
Druk op de Groene knop op de
afstandsbediening.
 Alle hoofdstukken in een titel worden nu in
willekeurige volgorde afgespeeld.
2
Annuleer het willekeurig afspelen door weer op
de Groene knop te drukken.
3
Annuleer het herhaald afspelen door weer op
de Blauwe knop te drukken.
Selecteer de modus voor willekeurig afspelen als u
de nummers op een disc door elkaar wilt afspelen.
Handige tip:
– De optie { SHUFFLE } is alleen beschikbaar als
deze onderaan in het scherm wordt weergegeven
wanneer u op de knop TOOLS op de
afstandsbediening drukt.
INTRO
SHUFFLE
REPEAT
A-B REPEAT
Repeat play
TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke disc worden gebruikt.
Raadpleeg de instructies die bij de disc worden geleverd.
59
Nederlands
Extra afspeelfuncties (vervolg)
Extra afspeelfuncties (vervolg)
Nederlands
De opties in Tools (System)
gebruiken
Een andere taal voor de ondertiteling
kiezen
Deze bewerking werkt alleen bij DVD’s waarop de
ondertiteling in meerdere talen is opgeslagen.
Tijdens het afspelen van de DVD kunt u een andere
taal voor de ondertiteling kiezen.
1
Druk tijdens het afspelen op
de afstandsbediening.
(Ondertitels) op
 Druk anders op TOOLS en vervolgens op
ENTER. Selecteer { Subtitle } (Ondertiteling)
in het menu en druk op ,.
2
1
2
Druk tijdens het afspelen op TOOLS op de
afstandsbediening.
 Het menu met systeeminstellingen wordt
weergegeven.
Druk bij { Options } (Opties) op ENTER.
Handige tip:
– Bij sommige DVD’s kan alleen via het menu van
de DVD een andere taal voor de ondertiteling
worden gekozen. U opent het discmenu door op
MENU te drukken.
 De beschikbare functies verschillen per
situatie en per type disc.
Options
Functions
Subtitle �
Audio�
Angle�
Time Search
Een andere taal voor de soundtrack
kiezen
Dit kan alleen bij DVD’s waarop de soundtrack in
meerdere talen is opgenomen of bij VCD’s met
meerdere audiokanalen.
English
Main
Angle 1
1
Navigate to menu item [TOOLS] : Exit
INTRO
3
4
Selecteer met M/m een van de beschikbare
opties en druk ter bevestiging op ENTER.
 De talen kunnen genummerd zijn of
afgekort, zoals ‘Nl’ voor Nederlands.
SHUFFLE
REPEAT
A-B REPEAT
Druk op de knoppen M/m om de instelling te
selecteren die u wilt wijzigen.
 Op de volgende pagina’s vindt u instructies
en toelichting bij de opties.
 Als een menuoptie grijs is, is de functie niet
beschikbaar of kan deze op dat moment niet
worden gewijzigd.
Druk op TOOLS om het menu af te sluiten.
Druk tijdens het afspelen op
de afstandsbediening.
 Druk anders op TOOLS en vervolgens op
ENTER. Selecteer { Audio } in het menu en
druk op ,.
2
Selecteer met M/m een van de beschikbare
opties en druk ter bevestiging op ENTER.
 De talen kunnen genummerd zijn of
afgekort, zoals ‘Nl’ voor Nederlands.
Handige tip:
– Bij sommige DVD’s kan alleen via het menu van
de DVD een andere taal voor de soundtrack
worden gekozen. U opent het discmenu door op
MENU te drukken.
TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke disc worden gebruikt.
Raadpleeg de instructies die bij de disc worden Geleverd.
60
(AUDIO) op
Een andere camerahoek kiezen
Inzoomen
Deze optie is alleen beschikbaar bij DVD’s waarop
de verschillende camerahoeken waaruit is
opgenomen, zijn opgeslagen. Op die manier kunt u
de film vanuit diverse camerahoeken bekijken.
(alleen voor DVD’s en Picture CD’s)
Met deze optie kunt u het beeld op de TV vergroten
en door het vergrote beeld schuiven.
1
Druk tijdens het afspelen op
afstandsbediening.
(Hoek) op de
1
 Druk anders op TOOLS en vervolgens op
ENTER. Selecteer { Angle } (Hoek) in het
menu en druk op ,.
2
Druk tijdens het afspelen op ZOOM op de
afstandsbediening.
 Er verschijnt een statusbalk waarop de
vergrotingsfactor wordt weergegeven.
Zoom 2
Selecteer met M/m een van de beschikbare
opties en druk ter bevestiging op ENTER.
Op tijd zoeken
Met deze functie kunt u naar een bepaald punt gaan
op de disc die wordt afgespeeld.
1
Druk tijdens het afspelen op TOOLS en
vervolgens op ENTER.
2
Selecteer met m de optie { TIme Search }
(Tijd zoeken) en druk op , om naar het
tijdveld (uur:minuten:seconden) te gaan.
3
Geef met de alfanumerieke toetsenblok
(0-9) van het numerieke toetsenblok het punt
op vanaf waar het afspelen moet beginnen.
Druk ter bevestiging op ENTER.
 De disc wordt nu afgespeeld vanaf de
geselecteerde tijd.
END
ZOOM OUT
ZOOM IN
2
Druk op de Blauwe knop op de
afstandsbediening om in te zoomen of op de
Gele knop om uit te zoomen. (verhouding:
1,33x, 2x, 4x).
3
Schuif door de ingezoomde afbeelding met de
knoppen </M/m/,.
4
Druk op de Rode knop of op ZOOM om de
zoommodus af te sluiten.
TIPS: De functies die hier worden beschreven, kunnen niet bij elke disc worden gebruikt.
Raadpleeg de instructies die bij de disc worden Geleverd.
61
Nederlands
Extra afspeelfuncties (vervolg)
Opnamen bewerken op de HDD
Nederlands
De titel wijzigen
Het genre selecteren
Sommige TV-zenders zenden de naam van het
programma uit. In dat geval wordt de
programmanaam automatisch opgeslagen bij het
opnemen op de HDD. Anders worden alleen het
programmanummer en de datum/tijd van de
opname opgeslagen als titel.
U kunt een genre selecteren in de lijst, zodat u een
opgenomen titel gemakkelijk kunt terugvinden.
1
Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.
Druk vervolgens enkele keren op , totdat de
menu’s { TITLES } (Titels) en { INFO }
worden weergegeven.
1
Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.
Druk vervolgens enkele keren op , totdat de
menu’s { TITLES } (Titels) en { INFO }
worden weergegeven.
2
Gebruik de knoppen M/m om een titel te
selecteren en druk op EDIT op de
afstandsbediening.
 Het bewerkingsmenu van de HDD wordt
weergegeven.
HDD/TITLE 1
TITLES
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
2
1/4
INFO
Title Name
00:29:10
HQ
31.01.2005
[ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.
Gebruik
de knoppen
M/mLOCK
om een
titel te
DUBBING
DELETE
PROTECT
selecteren en druk op EDIT op de
afstandsbediening.
 Het bewerkingsmenu van de HDD wordt
weergegeven.
Title Name
TELET 01�
Category
Games & Shows�
Children�
Category
Games & Shows�
Scene Edit
Cultural�
3
Selecteer { Category } (Categorie) en druk op
,.
4
Selecteer het gewenste genre met de knoppen
M/m en druk op ENTER om te bevestigen.
Scene Edit�
3
Selecteer { Title name } (Titelnaam) en druk
op ,.
4
Wijzig het teken/getal met M/m of voer een
waarde in met de alfanumerieke
toetsenblok (0-9) van het alfanumerieke
toetsenblok.
 Ga met </, naar het vorige of volgende
veld.
 Druk op A/a op de afstandsbediening om te
wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
 Als u de titelnaam wilt wissen, drukt u op de
Rode knop op de afstandsbediening voor de
optie { CLEAR } (Leegmaken).
5
Druk op ENTER om de wijzigingen te
bevestigen.
TIPS: Beveiligde titels kunnen niet worden bewerkt. Zie pagina 51. Druk op RETURN om terug te gaan naar het
vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
62
PAUSE
HDD
Scènes bewerken
Nederlands
Opnamen bewerken op de HDD (vervolg)
Met deze recorder kunt u opnamen bewerken. U
kunt hoofdstukmerktekens invoegen/verwijderen of
ongewenste scènes verbergen.
In de videobewerkingsmodus wordt de volledige
opname afgespeeld, inclusief de verborgen scènes.
01:00
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
01:00
] : Navigate bar.
CHAPTER
02:35
DIVIDE
HIDE
Videobalk:
In de videobalk wordt de werkelijke
afspeelpositie op de disc weergegeven.
4
1
{ NO CHAPTER } (Geen Hfdst)
Rode knop – Hiermee kunt u alle
hoofdstukmerktekens in de huidige titel
verwijderen.
Druk op TITLE LIST op de afstandsbediening.
 Het inhoudsmenu van de HDD wordt
weergegeven.
2
{ CHAPTER } (Hoofdstuk)
Groene knop – Hiermee opent u het
bewerkingsmenu voor hoofdstukken.
– { COMBINE } (Samenvg.): hiermee
Gebruik de knoppen M/m om een titel te
selecteren en druk op EDIT op de
afstandsbediening.
 Het bewerkingsmenu van de HDD wordt
weergegeven.
combineert u twee hoofdstukken
– { BACK } (Terug): hiermee keert u terug naar
het vorige scherm.
– { SPLIT } (Splitsen): hiermee voegt u een
hoofdstukmerkteken in.
HDD|TELET 01
Title Name
TELET 01�
Category
Games & Shows�
Scene Edit
{ DIVIDE } (Splitsen)
Gele knop – Hiermee splits u de opname op in
twee afzonderlijke titels.
OK�
{ HIDE } (Verbergen)/{ STOP HIDE } (Stop
verb.)
Blauwe en Groene knop – Hiermee geeft u aan
welke scène u wilt verbergen.
[ENTER] to start scene edit. [EDIT] : Exit.
3
Druk op de afstandsbediening op de knop met
dezelfde kleur om de opties onderaan in het
menu te gebruiken.
 Op de volgende pagina’s vindt u instructies
en toelichting bij de opties.
Selecteer { Scene Edit } (Opn.wijzigen) en
druk op ENTER.
 De speler begint automatisch af te spelen.
{ SHOW } (Tonen)/{ STOP SHOW } (Stop
Tonen)
Blauwe en Groene knop – Hiermee geeft u de
verborgen scène opnieuw weer.
5
Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
TIPS: Beveiligde titels kunnen niet worden bewerkt. Zie pagina 51. Druk op RETURN om terug te gaan naar het
vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
63
Opnamen bewerken op de HDD (vervolg)
Nederlands
Hoofdstukken samenvoegen of splitten
U kunt een hoofdstuk maken door een
hoofdstukmerkteken in te voegen (met de optie
SPLIT [Splitten]) of door een hoofdstukmerkteken
te verwijderen (met de optie MERGE
[Samenvoeg.]).
{ COMBINE } (Samenvg.)
Selecteer deze optie als u het huidige hoofdstuk
wilt samenvoegen met het voorgaande hoofdstuk.
Opmerking: als de twee hoofdstukken verborgen zijn,
wordt het samengevoegde hoofdstuk ook verborgen.
Title
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
1
Druk tijdens het afspelen vanaf de harde schijf
op de knop EDIT op de afstandsbediening.
2
Druk op de Groene knop op de
afstandsbediening voor de optie { CHAPTER }
(Hoofdstuk).
 Het bewerkingsmenu voor hoofdstukken
wordt weergegeven.
PAUSE
HDD
01:00
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
02:35
01:00
] : Navigation bar.
CHAPTER
DIVIDE
Chapter 1
Chapter 2 Chapter 3
(voorbeeld: hoofdstuk 2 is geselecteerd)
Title
{ BACKChapter
} (Terug)
1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
Selecteer deze optie om terug te gaan naar het
vorige scherm.
Chapter 1
Chapter Chapter
2a
2b
Chapter 3 Chapter 4
{ SPLIT } (Splitsen)
Title
Selecteer deze optie om een nieuw
Title
Chapter 1 Chapter
Chapter 3op
Chapter
4
hoofdstukmerkteken
in te2 voegen
het huidige
Chapter
Chapter
2 Chapter
4
afspeelpunt.
Op1deze
manier
kunt3uChapter
gemakkelijk
naar een Chapter
bepaald1 punt in deChapter
opname
gaan of
3 Chapter
4 een
bepaald hoofdstuk
(bijv.
Chapter 1 verbergen
Chapter
2 Chapter 3
reclameboodschappen).
Title
HIDE
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
COMBINE
3
4
BACK
SPLIT
Zoek met de toetsen . / > of m / M
op de afstandsbediening naar de scène die u wilt
bewerken en druk vervolgens op Å (PAUSE).
Druk op de afstandsbediening op de knop met
dezelfde kleur om de opties onderaan in het
menu te gebruiken.
Chapter 1
Chapter Chapter
2a
2b
Chapter 3 Chapter 4
(voorbeeld: hoofdstuk
Title2 is geselecteerd)
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
Handige tip:
– Het aantal hoofdstukmerktekens dat u kunt
Chapter 1
Chapter 3 Chapter 4
invoegen in een titel op de harde schijf, is beperkt.
TIPS: Beveiligde titels kunnen niet worden bewerkt. Zie pagina 51. Druk op RETURN om terug te gaan naar het
vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
64
Titels splitsen
Ongewenste scènes verbergen
U kunt een titel verdelen in twee of meer nieuwe
titels. Gebruik deze functie om ongewenste delen
van een opname (bijv. reclameboodschappen) af te
zonderen en te wissen.
U kunt bepaalde scènes (bijv. reclameblokken)
verbergen of juist weergeven.
1
WAARSCHUWING!
Wanneer u een titel hebt verdeeld, kan dit
niet meer ongedaan worden gemaakt.
Druk tijdens het afspelen vanaf de harde schijf
op de knop EDIT op de afstandsbediening.
2
Zoek met de toetsen . / > of m / M
op de afstandsbediening naar de scène die u wilt
bewerken en druk vervolgens op Å (PAUSE).
1
3
Druk op de Blauwe knop op de
afstandsbediening voor de optie { HIDE }
(Verbergen).
 De beginmarkering voor het verbergen
wordt ingesteld.
Druk tijdens het afspelen vanaf de harde schijf
op de knop EDIT op de afstandsbediening.
PAUSE
HDD
PAUSE
HDD
01:00
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
2
3
02:35
01:00
] : Navigation bar.
CHAPTER
DIVIDE
HIDE
01:00
Zoek met de toetsen . / > of m / M
op de afstandsbediening naar de scène die u wilt
bewerken en druk vervolgens op Å (PAUSE).
Druk op de Gele knop op de afstandsbediening
voor de optie { DIVIDE } (Splitsen).
 Er worden een nieuwe titel en een nieuwe
indexafbeelding gemaakt op het huidige
afspeelpunt.DVD+R/+RW
Title1
Title1
Title2
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
] : Navigation bar.
CHAPTER
STOP HIDE
4
Title 2
Title 3
(voorbeeld: titel 1 is geselecteerd)
02:35
01:00
DIVIDE
HIDE
CANCEL
Houd de knop > of M op de
afstandsbediening ingedrukt en ga naar het
einde van scène die u wilt verbergen. Druk
vervolgens opnieuw op de Blauwe knop voor
de optie { STOP HIDE } (Stop verb.).
 De eindmarkering voor het verbergen wordt
ingesteld.
 Het ‘verborgen’ gedeelte wordt grijs
weergegeven.
 Annuleer anders de bewerking door op de
Blauwe knop op de afstandsbediening te
drukken voor de optie { CANCEL }
(Annuleren).
5
Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
TIPS: Beveiligde titels kunnen niet worden bewerkt. Zie pagina 51. Druk op RETURN om terug te gaan naar het
vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
65
Nederlands
Opnamen bewerken op de HDD (vervolg)
Opnamen bewerken op de HDD (vervolg)
Nederlands
De verborgen scène opnieuw
weergeven
Alle hoofdstukmerktekens
verwijderen
1
Tijdens het opnemen wordt automatisch een
hoofdstukmerkteken ingevoegd na een specifiek
interval, indien deze functie is ingeschakeld (zie
pagina 35). U kunt alle hoofdstukmerkteken
verwijderen als de opname voltooid is.
Druk tijdens het afspelen op EDIT op de
afstandsbediening.
 In de videobewerkingsmodus wordt het
hoofdstuk afgespeeld.
PAUSE
HDD
1
Verborgen
scène
01:00
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
] : Navigation bar.
STOP SHOW
2
3
PAUSE
HDD
02:35
01:00
CHAPTER
Druk tijdens het afspelen vanaf de harde schijf
op de knop EDIT op de afstandsbediening.
DIVIDE
SHOW
CANCEL
Druk op de Blauwe knop op de
afstandsbediening voor de optie { SHOW }
(Tonen). De beginmarkering voor het tonen
wordt ingesteld.
Houd de knop > of M op de
afstandsbediening ingedrukt en ga naar het
einde van scène die u wilt verbergen. Druk
vervolgens opnieuw op de Groene knop voor
de optie { STOP SHOW } (Stop tonen).
01:00
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
2
01:00
02:35
] : Navigate bar.
CHAPTER
DIVIDE
HIDE
Druk op de Rode knop op de
afstandsbediening voor de optie { NO
CHAPTER } (Geen hfdst). Alle
hoofdstukmerktekens in de huidige titel worden
verwijderd.
 Annuleer anders de bewerking door op de
Blauwe knop op de afstandsbediening te
drukken voor de optie { CANCEL }
(Annuleren).
Handige tips:
– In de videobewerkingsmodus worden alle
verborgen hoofdstukken afgespeeld.
– U kunt de te verbergen of tonen scènes alleen
binnen een titel selecteren.
TIPS: Beveiligde titels kunnen niet worden bewerkt. Zie pagina 51. Druk op RETURN om terug te gaan naar het
vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
66
Een opneembare DVD bewerken
Scherm met indexafbeeldingen
Deze recorder beschikt over verschillende
bewerkingsopties voor tal van discs. U kunt de
gegevens op de disc en de instellingen van een
opneembare DVD wijzigen via het
bewerkingsmenu. Als een DVD+R is gefinaliseerd,
kunt u de titels niet meer bewerken. De bewerkte
gegevens zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u
de disc afspeelt op een andere DVD-speler.
Het scherm met indexafbeeldingen geeft de
opnamen op een opneembare DVD weer. Het
scherm wordt weergegeven op het TV-scherm
wanneer u een opneembare DVD in de recorder
plaatst of wanneer het afspelen wordt stopgezet.
Nederlands
Opnamen bewerken op een opneembare DVD
A
TITLES
1/3
Static Lights
ABC
DEF
Rec. Length
Rec. Mode
Date
Rec. Length
Rec. Mode
Date
B
Rec. Length
Rec. Mode
Date
C
De weergegeven opties van het bewerkingsmenu
verschillen per situatie en type disc.
– De discnaam wijzigen
– De DVD compatibel maken (alleen DVD+RW)
– De disc finaliseren (alleen DVD+R)
– De titel wijzigen
– De scène bewerken
+RW�
Disc Name
Compatible
Title Name
Scene Edit
STOP
Een indexafbeelding bevat alle opgeslagen
informatie over een opname:
A Indexafbeelding van een titel
B De opnameduur, de opnamemodus en de datum
van de opname
C Titel (of het kanaalnummer en de datum)
Handige tip:
– Als de disc niet is opgenomen met deze recorder,
kan de indexafbeelding er anders uitzien. U dient
het discmenu aan te passen aan het formaat van
deze recorder voordat u bewerkingen kunt
uitvoeren. Zie pagina 74.
�
�
�
Enter the disc name. [EDIT] : Exit.
CLEAR
TIPS: U kunt niet meer opnemen op gefinaliseerde DVD+R’s of deze bewerken. Druk op RETURN om terug te gaan
naar het vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
67
Opnamen bewerken op een opneembare DVD (vervolg)
Nederlands
Opnamen/titels verwijderen
U kunt een specifieke titel verwijderen van de disc.
In het geval van een DVD+R kan de gewiste ruimte
niet worden gebruikt voor andere opnamen.
1
Plaats een opgenomen DVD in de recorder.
 Het scherm met indexafbeeldingen wordt
weergegeven. Druk op MENU als dit niet
het geval is.
2
Opgenomen titels beveiligen
(DVD+RW)
U kunt titels op een DVD+RW beveiligen om te
voorkomen dat de opnamen per ongeluk worden
verwijderd of bewerkt.
1
Plaats een opgenomen DVD+RW in de
recorder.
 Het scherm met indexafbeeldingen wordt
weergegeven. Druk op MENU als dit niet
het geval is.
2
3
Selecteer een titel met de knoppen M/m.
Selecteer een titel met de knoppen M/m.
+R�
STOP
TITLES
1/3
P 20
P 22
P 21
Empty Title
Rec. Length
Rec. Mode
Date
Rec. Length
Rec. Mode
Date
Rec. Length
Rec. Mode
Date
[ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST] : Exit.
DELETE
LOCK
PROTECT
3
Druk op de Rode knop op de
afstandsbediening voor de optie { DELETE }
(Wissen).
4
Er wordt een waarschuwing weergegeven.
Druk op ENTER op de afstandsbediening om
door te gaan.
 Bij DVD+RW-discs wordt in het scherm
met indexafbeeldingen ‘Empty Title’ (Lege
titel) weergegeven op de plaats waar de titel
is verwijderd. De vrijgemaakte ruimte kan
worden gebruikt voor nieuwe opnamen.
 Bij DVD+R-discs wordt in het scherm met
indexafbeeldingen ‘Deleted title’
(Verwijderde titel) weergegeven op de
plaats waar de titel is verwijderd. Tijdens
het afspelen wordt de verwijderde titel
overgeslagen.
Druk op de Blauwe knop op de
afstandsbediening voor de optie { PROTECT }
(Beveiligen).
 Als de titel eenmaal beveiligd is, kunt u de
Blauwe knop gebruiken voor de optie
{ UNPROTECT } (Bev. ophef.). Selecteer
deze optie om de beveiliging uit te schakelen.
DELETE
PROTECT
UNPROTECT
 Selecteer anders { Cancel } (Annuleren) in
het menu en druk op ENTER om de bewerking
te annuleren.
TIPS: U kunt niet meer opnemen op gefinaliseerde DVD+R’s of deze bewerken. Druk op RETURN om terug te gaan
naar het vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
68
De discnaam/titel wijzigen
De DVD+R finaliseren
De recorder genereert automatisch een discnaam/
titel. U kunt deze naam of titel wijzigen aan de hand
van de onderstaande stappen.
U moet een DVD+R finaliseren voordat u de disc
kunt afspelen op andere DVD-spelers. Anders zou
u de DVD+R uitsluitend kunnen afspelen op deze
recorder.
1
Plaats een opgenomen DVD in de recorder.
 Het scherm met indexafbeeldingen wordt
weergegeven. Druk op MENU als dit niet
het geval is.
2
Druk op EDIT op de afstandsbediening.
 Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.
3
Selecteer met M/m de optie { Disc name }
(Disknaam) of { Title name } (Titelnaam) in
het menu.
4
Wijzig het teken/getal met M/m of voer een
waarde in met de alfanumerieke toetsenblok (09) van het alfanumerieke toetsenblok.
 Ga met </, naar het vorige of volgende
veld.
 Druk op A/a op de afstandsbediening om te
wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
5
Druk op ENTER om de wijzigingen te
bevestigen.
Bewerkte DVD+RW-discs
compatibel maken
Nadat u de DVD+R hebt gefinaliseerd, kunt u de
disc niet meer bewerken of gebruiken voor
opnamen. Zorg dat u alle opnamen en bewerkingen
hebt voltooid voordat u de disc finaliseert.
1
2
Plaats een opgenomen DVD+R in de recorder.
Druk op EDIT op de afstandsbediening.
 Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.
3
Selecteer met de knoppen M/m de optie
{ Finalise } (Finaliseren) in het menu en druk
ter bevestiging op ENTER.
4
Er wordt een waarschuwing weergegeven.
Druk op ENTER op de afstandsbediening om
door te gaan.
 Afhankelijk van de opnameduur neemt het
finaliseren mogelijk meer dan 30 minuten in
beslag.
 Open de lade niet en zet de recorder niet uit
tijdens het finaliseren. De disc kan zo
onbruikbaar worden.
 Selecteer { Cancel } (Annuleren) in het menu
en druk op ENTER om de bewerking te
annuleren.
De originele titels en verborgen scènes worden
mogelijk nog weergegeven op de bewerkte
DVD+RW als u de disc afspeelt op een andere
DVD-speler. Met deze functie kunt u een bewerkte
DVD+RW compatibel maken met andere spelers.
1
2
3
Plaats een opgenomen DVD+RW in de
recorder.
Druk op EDIT op de afstandsbediening.
 Het bewerkingsmenu wordt weergegeven.
Selecteer met de knoppen M/m de optie
{ Compatible } (Compatibel) in het menu en
druk ter bevestiging op ENTER.
 Als de functie niet beschikbaar is voor
selectie, betekent dit dat de disc al
compatibel is.
TIPS: U kunt niet meer opnemen op gefinaliseerde DVD+R’s of deze bewerken. Druk op RETURN om terug te gaan
naar het vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
69
Nederlands
Opnamen bewerken op een opneembare DVD (vervolg)
Opnamen bewerken op een opneembare DVD (vervolg)
Nederlands
Scènes bewerken
Title
Met deze recorder kunt u opnamen bewerken. U
kunt hoofdstukmerktekens invoegen/verwijderen of
Chapter
ongewenste scènes verbergen.
Title
Chapter Chapter Chapter Chapter
chapter markers
In de videobewerkingsmodus wordt de volledige
opname afgespeeld, inclusief de verborgen scènes.
1
{ CHAPTER } (Hoofdstuk)
Groene knop – Hiermee opent u het
bewerkingsmenu voor hoofdstukken.
00:01:02
00:00
Plaats een opgenomen DVD in de recorder.
 Het scherm met indexafbeeldingen wordt
weergegeven. Druk op MENU als dit niet
het geval is.
2
Selecteer een titel met de knoppen M/m en
druk op H (PLAY) om het afspelen te starten.
3
Zoek met de toetsen . / > of m / M
op de afstandsbediening naar de scène die u wilt
bewerken en druk vervolgens op Å (PAUSE).
4
Druk op EDIT op de afstandsbediening.
 Het videobewerkingsmenu wordt
weergegeven.
01:00
NO CHAPTERS
[EDIT] = Exit
NO CHAPTERS
COMBINE
CHAPTER
BACK
TITLE
SPLIT
HIDE
HIDE
{ COMBINE }(Samenvg.)
Selecteer deze optie als u het huidige
hoofdstuk wilt samenvoegen met het
voorgaande hoofdstuk.
Opmerking: als de twee hoofdstukken
verborgen zijn, wordt het samengevoegde
hoofdstuk ook verborgen.
{ BACK } (Terug)
Selecteer deze optie om terug te gaan naar het
vorige scherm.
+RW/VIDEO�
5
{ NO CHAPTER } (Geen hfdst)
PAUSE
+RW | SHREK | EDIT MODE
Rode knop – Hiermee verwijdert u alle
hoofdstukmerktekens in de huidige titel.
01:00
CHAPTER
02:35
TITLE
HIDE
Druk op de afstandsbediening op de knop met
dezelfde kleur om de opties onderaan in het
menu te gebruiken.
{ SPLIT } (Splitsen)
Selecteer deze optie om een nieuw
hoofdstukmerkteken in te voegen op het
huidige afspeelpunt. Op deze manier kunt u
gemakkelijk naar een bepaald punt in de
opname gaan of een bepaald hoofdstuk
verbergen.
{ HIDE } (Verbergen)/{ SHOW } (Tonen)
Selecteer deze optie als u het huidige
hoofdstuk wilt verbergen of weergeven.
Tijdens het afspelen wordt het verborgen
hoofdstuk niet weergegeven.
TIPS: U kunt niet meer opnemen op gefinaliseerde DVD+R’s of deze bewerken. Druk op RETURN om terug te gaan
naar het vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
70
PAUSE
+RW | SHREK | EDIT MODE
Nederlands
Opnamen bewerken op een opneembare DVD (vervolg)
{ TITLE } (Titel)
Gele knop - Hiermee opent u het
titelbewerkingsmenu. 00:01:02
00:00
[EDIT] = Exit
NO CHAPTERS
DIVIDE
CHAPTER
TITLE
BACK
HIDE
THUMBNAIL
{ DIVIDE } (Splitsen) (alleen voor DVD+RW)
Selecteer deze optie om een nieuwe titel te
maken vanaf het huidige afspeelpunt.
De bestaande titel wordt in twee titels
opgesplitst.
Waarschuwing! Wanneer u een titel hebt
verdeeld, kan dit niet meer ongedaan worden
gemaakt.
{ BACK } (Terug)
Selecteer deze optie om terug te gaan naar het
vorige scherm.
{ THUMBNAIL } (Indexpl.)
Selecteer deze optie om de huidige scène als
indexafbeelding te gebruiken.
Opmerking: in het scherm met indexafbeeldingen
fungeert het eerste frame van een opname
normaalgesproken als de indexafbeelding van de
titel.
{ HIDE } (Verbergen) / { SHOW } (Tonen)
Blauwe knop – Hiermee kunt u het huidige
hoofdstuk weergeven of verbergen.
Handige tips:
– In de videobewerkingsmodus worden alle
verborgen hoofdstukken afgespeeld.
– U kunt de te verbergen of tonen scènes alleen
binnen een titel selecteren.
– Het aantal hoofdstukmerktekens dat u kunt
invoegen in een titel op de harde schijf, is beperkt.
TIPS: U kunt niet meer opnemen op gefinaliseerde DVD+R’s of deze bewerken. Druk op RETURN om terug te gaan
naar het vorige menu-item. Druk op EDIT om het menu af te sluiten.
71
Menuopties
Nederlands
Voorkeuren
DV
Audio
Auto Chapter�
Disc
Preferences
Off
zie
pagina 73
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Audio
Disc
Downmix�
Audio DRC�
Access
Preferences
Dolby Surround
Normal
zie
pagina 73
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
1
2
Druk op TOOLS op de afstandsbediening.
 Het menu met systeeminstellingen wordt
weergegeven
Druk op m om { Preferences } (Voorkeuren)
te selecteren en druk op ENTER.
Options
Disc
Access
Features
Preferences
Adapt Menu�
Erase All�
zie
pagina 74
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Preferences
Set up
Access
Selects menu item. [TOOLS} : Exit.
3
4
Druk herhaaldelijk op , om de beschikbare
opties weer te geven. Druk vervolgens op m
om een optie te selecteren.
 Op de volgende pagina’s vindt u instructies
en toelichting bij de opties.
 Als een menuoptie grijs is, is de functie niet
beschikbaar of kan deze op dat moment niet
worden gewijzigd.
Features
Lock�
Password�
Off
Preferences
Features
Auto Resume�
Off
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
72
zie
pagina 74
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Druk op TOOLS om het menu af te sluiten.
Opmerking: zie pagina 35 voor de optie
{ Recording } (Opnemen).
Preferences
zie
pagina 74
DV
Auto Chapter
(Aut.Hoofdst.)
Telkens wanneer de opname wordt onderbroken, wordt er een
hoofdstukmerkteken ingevoegd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de opname
wordt stopgezet of gepauzeerd en opnieuw gestart.
{ On } (Aan)
– Hierdoor kunt u hoofdstukmerktekens van de
DV-band of het DV-apparaat overzetten, als u
de DV IN-aansluiting aan de voorkant van deze
recorder gebruikt voor camcorderopnamen.
{ Off } (Uit)
– Schakelt de functie voor automatische
hoofdstukmerktekens uit.
Audio (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
Downmix
Audio DRC
U hoeft deze instelling alleen te gebruiken als de recorder via de AUDIO OUT
L/R-aansluitingen is aangesloten op andere audio/videoapparaten.
{ Normal } (Normaal)
– Het geluid komt uit twee luidsprekers (linkeren rechterkanaal). Gebruik deze instelling
wanneer de recorder is aangesloten op een TV
of stereosysteem.
{ Dolby Surround }
– Selecteer deze optie als het aangesloten audio/
videoapparaat geschikt is voor Dolby Surround.
Meerkanaals Dolby Digital en MPEG-2 zijn
samengevoegd tot een Dolby Surroundcompatibel uitgangssignaal voor twee kanalen.
In de nachtmodus worden lage geluidsvolumes geoptimaliseerd. Hoge volumes
worden verzacht en lage volumes worden verhoogd naar een hoorbaar niveau.
{ TV }
– Voor heldere lage tonen, zelfs bij een laag
volume.
{ Normal } (Normaal)
– Selecteer deze optie wanneer u wilt genieten
van het dynamische surround-geluid.
Handige tips:
– Wanneer u een op deze recorder opgenomen DVD+R/+RW wilt afspelen
op een ander DVD-apparaat, dient u de Audio DRC van dat apparaat in te
stellen op “Normal” (Normaal) als het volume van de disc te laag is.
73
Nederlands
Menuopties (vervolg)
Menuopties (vervolg)
Nederlands
Disk
Adapt Menu
(Pas menu aan)
Als een DVD+RW met een computer of een andere DVD-recorder is
opgenomen, is het mogelijk dat het scherm met indexafbeeldingen niet goed
wordt weergegeven. Met deze functie kunt u het formaat van de disc wijzigen
naar het type SONY. Nadat u op ENTER hebt gedrukt, wordt u gevraagd de
bewerking te bevestigen.
Erase All
(Alles wissen)
Met deze optie kunt u alle opnamen op de opneembare DVD wissen.
Nadat u op ENTER hebt gedrukt, wordt u gevraagd de bewerking te
bevestigen.
Toegang (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
U wordt gevraagd de viercijferige pincode in te voeren.
–
–
Als u voor de eerste keer een pincode invoert, kunt u zelf een code kiezen met de alfanumerieke
toetsenblok (0-9) van het numerieke toetsenblok op de afstandsbediening.
Bent u uw viercijferige pincode vergeten, voer dan ‘1504’ in. Kies vervolgens een nieuwe pincode en
voer deze twee keer in.
Lock (Blokkeer)
Via deze functie voorkomt u dat kinderen bepaald discs of titels op de HDD
kunnen bekijken. Als de functie is ingeschakeld, wordt het bericht { LOCK }
(Kinderslot) onderaan in het scherm met gekleurde opties weergegeven, telkens
wanneer u in het inhoudsmenu een titel selecteert. Druk op de Gele knop op de
afstandsbediening om het kinderslot in of uit te schakelen.
Opmerking: met deze recorder kunt u instellingen voor 50 discs opgeven.
{ On } (Aan)
– Het kinderslot is ingeschakeld. Deze pincode
moet worden opgegeven om een vergrendelde
disc of vergrendelde titel op de harde schijf af te
spelen.
{ Off } (Uit)
– Alle discs kunnen worden afgespeeld.
Password
Voer met de alfanumerieke toetsenblok (0-9) van het alfanumerieke
toetsenblok uw nieuwe viercijferige pincode in. Voer ter bevestiging dezelfde
pincode nogmaals in.
Om de wijzigingen te annuleren, selecteert u { Cancel } (Annuleren) met de
knop m en drukt u op ENTER op de afstandsbediening.
(Wachtwoordzz)
Enter Password of your choice
This will be used to access locked features.
PASSWORD
�# # # #
Cancel
Functies (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
Auto Resume
(Aut. herv.)
74
Met deze functie kunt u het afspelen van een disc hervatten vanaf het laatste
stoppunt. Deze functie werkt bij de laatste 20 DVD’s en Video-CD’s die u hebt
afgespeeld.
{ On } (Aan)
– De modus staat aan.
{ Off } (Uit)
– De disc wordt steeds vanaf het begin afgespeeld
wanneer u een disc plaatst of de weergave start.
De recorder instellen
Voordat u begint...
Zie pagina 33 voor meer informatie over het
markeren van de inhoud in de ‘Live Cache’ voor
opname op de harde schijf. Wanneer u de optie
{ Set up } (Installatie) gebruikt, wordt de inhoud
volledig gewist.
System
Clock
Power Save �
Display�
PBC�
Channel
Nederlands
Menuopties (vervolg)
Set up
Off
Bright
Off
zie
pagina 76
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Clock
D
Channel
Auto Adjust�
Time�
Date�
Video
Set up
00 : 00
31-01-2005
zie
pagina 76
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Channel
1
2
Druk op TOOLS op de afstandsbediening.
 Het menu met systeeminstellingen wordt
weergegeven
Druk herhaaldelijk op m om { Set up }
(Installatie) te selecteren en druk op ENTER.
 Er wordt een waarschuwing weergegeven.
Druk op ENTER om door te gaan of
selecteer { No } (Nee) in het menu om de
bewerking te annuleren.
 Het afspelen wordt onderbroken.
Video
Audio Output
Set up
Auto Preset�
Follow TV
Channel List
Favourites
zie pagina
77~78
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Set up
Audio Output Language
Video
TV Type�
LINE1 Output�
Progressive �
4:3 Letter Box
Auto
Off
zie
pagina 79
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Options
Preferences
Set up
Audio Output
Language
Set up
Digital Output� Auto
zie
pagina 80
Selects menu item. [TOOLS} : Exit.
3
4
Druk herhaaldelijk op , om de beschikbare
opties weer te geven. Druk op m om een optie
te selecteren.
 Op de volgende pagina’s vindt u instructies
en toelichting bij de opties.
 Als een menuoptie grijs is, is de functie niet
beschikbaar of kan deze op dat moment niet
worden gewijzigd.
Druk op TOOLS om het menu af te sluiten.
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Set up
Language
OSD�
Audio�
Subtitle�
English
English
English
zie
pagina 80
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
75
Menuopties (vervolg)
Nederlands
Systeem (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
Power Save
(Energie-mode)
In deze modus wordt energie bespaard.
{ On } (Aan)
– Wanneer de recorder stand-by wordt gezet,
wordt het display uitgeschakeld om energie te
besparen.
Opmerking: wanneer deze modus actief is, kan
er niet automatisch vanaf de satelliet worden
opgenomen.
{ Off } (Uit)
– De klok wordt op het display van de recorder
weergegeven wanneer het apparaat stand-by
staat.
Display
Hiermee selecteert u de helderheid van het display.
{ Bright } (Helder)
– Normale helderheid.
{ Dark } (Donker)
– Gemiddelde helderheid.
{ Off } (Uit)
– Het display is uitgeschakeld.
PBC
Play Back Control - Deze functie is alleen van toepassing op VCD/SVCD. Met
PBC kunt u met het menu op het display Video CD’s (2.0) interactief
weergeven.
{ Off } (Uit)
– De VCD/SVCD slaat het indexmenu over en
begint direct vanaf het begin van de disc af te
spelen.
{ On } (Aan)
– Het indexmenu (indien beschikbaar) wordt op
het TV-scherm weergegeven nadat u een VCD/
SCVD hebt geplaatst.
Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer er een VCD/
SVCD in de lade zit.
Klok (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
Audio Adjust
(Autom. inst.)
De tijd en datum kunnen automatisch worden ingesteld op de recorder als de
opgeslagen TV-zender een tijdsignaal uitzendt.
{ Auto }
– De recorder detecteert automatisch het eerste
kanaal dat de tijd/datum uitzendt.
{ PXX Preset Name } – Hiermee stelt u de TV-zender in die moet worden
gebruikt voor de tijd/datum.
{ Off } (Uit)
– Selecteer deze optie voordat u de tijd/datum
handmatig instelt.
Time (Tijd)
Als de tijd en datum niet kloppen, moet u deze hier handmatig instellen.
{ 00 : 00 : 00 }
– Stel het uur en de minuten in met de knoppen
M/m. Druk op , om naar het volgende veld te
gaan. Druk op ENTER als u klaar bent
Date (Datum)
{ 01-01-2005 }
76
– Stel de dag, de maand en het jaar in met de
knoppen M/m. Druk op , om naar het volgende
veld te gaan. Druk op ENTER als u klaar bent.
Nederlands
Menuopties (vervolg)
Kanaal
Channel
Video
Auto Preset�
Follow TV
Channel List
Favourites
Audio Output
Set up
Alhoewel tijdens de basisinstellingen de beschikbare TV-kanalen door de
recorder worden geselecteerd, kunt u dit naderhand nogmaals uitvoeren als er
meer kanalen bij komen of als u de recorder opnieuw wilt instellen.
1
2
Druk op TOOLS op de afstandsbediening. Selecteer { Set up }
(Installatie) in het menu en druk op ENTER.
Druk herhaaldelijk op , totdat { Channel } (Kanaal) is geselecteerd en
druk op m om toegang te krijgen tot de opties.
Auto Preset
(Aut.voork.)
Druk op ENTER op de afstandsbediening om de TV-kanalen automatisch
te zoeken en de opgeslagen analoge kanalen te vervangen. Dit kan enkele
minuten duren.
Follow TV
(Volg TV)
Deze functie is alleen beschikbaar als u de recorder hebt aangesloten op de TV
via de LINE 1 - TV-aansluiting. Follow TV slaat de TV-kanalen in dezelfde
volgorde als die van de TV op uw recorder op.
1) Druk op ENTER om het bericht op de TV te bevestigen. ‘TV 01’ wordt
weergegeven op het display. Selecteer {1} met de afstandsbediening van de
TV en druk op ENTER op de afstandsbediening van de recorder.
– Als de recorder hetzelfde TV-kanaal als dat van de TV vindt, wordt dit
kanaal opgeslagen als ‘P01’. Vervolgens wordt ‘TV 02’ op het display
weergegeven.
– Als er geen videosignaal van de TV wordt ontvangen, verschijnt het
bericht ‘NO TV’.
2) Selecteer {2} met de afstandsbediening van de TV en druk op ENTER
op de afstandsbediening van de recorder. Herhaal de bovenstaande stappen
totdat alle kanalen zijn opgeslagen.
Opmerking: druk op RETURN om de Follow TV-procedure te onderbreken.
Channel List
(Kanaallijst)
U kunt desgewenst de volgorde waarin de TV-zenders aan de
programmanummers zijn toegewezen, wijzigen. Met deze functie kunt u de
opgeslagen TV-kanalen opnieuw sorteren.
1)
2)
Favourites
(Favorieten)
Favourites
CH01
CH02 NBC
CH03
CH04
CH05
CH06 MTV
CH07
Selecteer met M/m het kanaal dat u wilt verplaatsen en druk ter bevestiging
op ENTER.
Stel het kanaal met M/m op de gewenste positie in en druk op ENTER om
het kanaal te verplaatsen.
Druk op ENTER om uw favoriete kanalen in te stellen, zodat u deze snel kunt
bekijken met behulp van de kanaalkeuzeknoppen op de afstandsbediening.
– U kunt de TV-kanalen weergeven met de knop
PROG +op de afstandsbediening.
– U kunt de TV-kanalen alleen weergeven door op
de overeenkomende knop op de afstandsbediening
te drukken.
77
Menuopties (vervolg)
Nederlands
Kanaal – handmatig zoeken
Channel
Video
Audio Output
Set up
Manual Set�
Entry
Preset
Station Name
�
1
STORE
Channel
Soms worden tijdens de basisinstallatie niet alle beschikbare TV-kanalen
gevonden en opgeslagen. In dat geval zult u de ontbrekende of gecodeerde TVkanalen handmatig moeten zoeken.
Video
SEARCH
Audio Output
Set up
2
Decoder�
TV System
NICAM
Fine Tuning
�
STORE
Druk op TOOLS op de afstandsbediening. Selecteer { Set up }
(Installatie) in het menu en druk op ENTER.
Druk herhaaldelijk op , totdat { Channel } (Kanaal) is geselecteerd en
druk op m om toegang te krijgen tot de opties.
SEARCH
Manual Set
(Invoermodus)
Handmatig zoeken op basis van de toewijzing of frequentie van het kanaal
({ MHz [frequentie], CH [Kanaal], S. CH [Speciaal kanaal], }.
Opmerking: de optie S. Channel (Speciaal kanaal) verwijst naar specifieke
hyperband-kanalen.
Entry (Invoer)
–
Voer de frequentie of het kanaalnummer in met de alfanumerieke
toetsenblok (0-9) van het numerieke toetsenblok. Druk op ENTER en de
Groene knop voor de optie { STORE } (Opslaan).
OF
– Druk op de Blauwe knop op de afstandsbediening voor de optie
{ SEARCH } (Zoeken). Hebt u het juiste kanaal of de juiste frequentie
gevonden, druk dan op de Groene knop voor de optie { STORE } (Opslaan).
Preset (Voorkeuze)
Voer het nummer van de voorkeurzender in met de alfanumerieke
toetsenblok (0-9) van het numerieke toetsenblok (bijv. ‘01’). Druk op
ENTER en de Groene knop voor de optie { STORE } (Opslaan).
Station Name
(Zendernaam)
Voer de naam van de voorkeurzender in met de alfanumerieke toetsenblok
(0-9) van het numerieke toetsenblok. Druk op ENTER en de Groene knop
voor de optie { STORE } (Opslaan). U kunt maximaal vier tekens invoeren.
Decoder
Schakel de aangesloten decoder in als het huidige TV-kanaal wordt uitgezonden
via gecodeerde TV-signalen die alleen kunnen worden bekeken met een decoder
die is aangesloten op de LINE 3/DECODER-aansluiting.
{ On } (Aan)
– Selecteer deze optie om de aangesloten decoder
toe te wijzen aan dit TV-kanaal.
{ Off } (Uit)
– De functie is uitgeschakeld.
TV system
(TV-systeem)
Stel het TV-systeem in met de minste vervorming van beeld en geluid.
Zie het hoofdstuk over TV-systemen op pagina 264~265 voor meer informatie.
NICAM
NICAM is een systeem voor het overbrengen van digitaal geluid. Met NICAM
kunt u één stereokanaal of twee afzonderlijke monokanalen overbrengen.
{ On } (Aan)
– Selecteer deze optie om de geluidsoverdracht
van het TV-kanaal te verbeteren.
{ Off } (Uit)
– Selecteer deze optie als de ontvangst slecht is of
het geluid niet helder.
Fine Tuning
Selecteer deze optie om het TV-kanaal handmatig nauwkeuriger af te stemmen
als de ontvangst slecht is. Pas de frequentie aan met </, en druk ter
bevestiging op ENTER.
(Finetuning)
78
Nederlands
Menuopties (vervolg)
Video (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
TV Type (TV-Type)
Het beeldformaat kan worden aangepast aan uw TV. U kunt de knop op de
afstandsbediening gebruiken om het TV-type aan te passen.
{ 4:3 Letter Box }
– Een ‘breedbeeld’ met boven en onder
het beeld een zwarte balk.
{ 4:3 Pan Scan }
– Voor een volledig beeld waarvan de
zijkanten zijn afgekapt.
{ 16:9 }
– Voor een breedbeeld-TV
(beeldverhouding 16:9).
LINE1 Output
(LINE1 uitg.)
Kies het juiste type video-uitgang voor de video-aansluiting tussen de recorder
en de TV.
{ RGB/VIDEO }
– Voor Video- of RGB-aansluitingen.
{ S-Video }
– Voor een S-Video-aansluiting.
{ Auto }
– De instellingen van de uitgang worden automatisch
aangepast aan het ontvangen videosignaal.
Progressive
(Progressief)
Controleer voordat u de functie Progressive Scan inschakelt of de TV deze
signalen kan ontvangen (u hebt een TV met Progressive Scan nodig) en of u de
recorder hebt aangesloten op de TV via de Y PB/CB PR/CR-aansluiting (zie
pagina 17).
{ On } (Aan)
– De modus staat aan.
{ Off } (Uit)
– De modus staat uit.
79
Menuopties (vervolg)
Nederlands
Audio-uitgang (de standaardinstellingen zijn onderstreept)
Digital Output
(Digitale uitgang)
U hoeft deze instelling alleen te gebruiken als de recorder via de COAXIAL/
OPTICAL OUT-aansluiting is aangesloten op andere audio/videoapparaten.
{ Auto }
– Selecteer deze optie als het aangesloten apparaat
een ingebouwde meerkanaals decoder heeft die
een van de meerkanaals audioformaten (Dolby
Digital, MPEG-2) ondersteunt.
{ PCM }
– Selecteer deze optie als het aangesloten apparaat
geen meerkanaals geluid kan decoderen. De
meerkanaals Dolby Digital- en MPEG-2signalen worden omgezet naar PCM (Pulse
Code Modulation).
{ Off } (Uit)
– Selecteer deze optie als u de digitale audiouitgang wilt deactiveren. Bijvoorbeeld als u de
recorder hebt aangesloten op een TV of
stereosysteem via de AUDIO OUTaansluitingen.
Handige tips:
– MPEG2-audio is niet beschikbaar voor VR-discs.
– DTS-audio van CD-DTS kan ook worden uitgevoerd wanneer de digitale
uitgang is ingesteld op PCM.
Taal
OSD
Selecteer deze optie om de taal voor het schermmenu van de recorder in te
stellen. Deze instelling wordt overgenomen van de basisinstallatie.
Audio
Selecteer deze optie om de gewenste gesproken taal te kiezen.
Subtitle (Ondertiteling)
Selecteer deze optie om de gewenste taal voor de ondertiteling in te stellen.
Handige tips:
– Als de gesproken taal of ondertitelingstaal die u wilt selecteren niet op de
disc staat, wordt de standaardtaal gebruikt.
– Bij sommige DVD’s kan alleen via het menu van de DVD een andere
gesproken taal of ondertitelingstaal worden gekozen.
80
 Selecteer anders { Cancel } (Annuleren) en
druk op ENTER om naar het vorige menu te
gaan.
Progressive Scan instellen
(alleen voor TV’s met Progressive Scan)
Bij de functie Progressive Scan worden tweemaal
zoveel frames per seconde weergegeven als bij
geïnterlinieerd scannen (normaal TV-systeem).
Met bijna het dubbele aantal lijnen biedt
Progressive Scan een hogere beeldresolutie en kwaliteit.
Voordat u begint...
– Sluit de recorder aan op een TV met
Progressive scan via de Y PB/CB PR/CR Praansluiting (zie pagina 17).
– Breng ook de andere basisaansluitingen aan en
stel de recorder in.
1
Stel de TV in op het juiste programmanummer
voor de recorder (bijv. ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
Zet de recorder aan en druk op TOOLS op de
afstandsbediening.
 Het menu met systeeminstellingen wordt
weergegeven.
3
Selecteer met m de optie { Set up }
(Installatie) en selecteer met , de optie
{ Video }.
 Er wordt een waarschuwing weergegeven.
Druk op ENTER om verder te gaan.
Video
TV Type�
LINE1 Output�
Progressive�
4
Audio Output
Set up
Language
5
Sluit af met TOOLS.
Als de TV geen beelden weergeeft:
1
Haal de stekker van de DVD-recorder
~MAINS uit het stopcontact.
2
Houd de knop . op de recorder ~MAINS
ingedrukt terwijl u de stekker opnieuw in het
stopcontact steekt.
Handige tip:
– Niet alle Progressive Scan en High-Definition
TV’s zijn 100% geschikt voor dit apparaat.
Hierdoor worden onnatuurlijke beelden
weergegeven wanneer u een DVD-disc afspeelt in
de Progressive Scan-modus. In dit geval schakelt u
Progressive Scan uit op de recorder en de TV.
Reinigen van discs
Sommige problemen worden veroorzaakt door een
vuile disc (bevroren beeld, slechte geluidskwaliteit,
slecht beeld). U voorkomt dergelijke problemen
door discs regelmatig schoon te maken.
U reinigt een disc door met een microvezeldoek in
een rechte lijn van het midden naar de rand van de
disc te wrijven.
4:3 Letter Box
Auto
On
Markeer met m de optie { Progressive }
(Progressief) en druk vervolgens op ,.
Selecteer met m de optie { On } (Aan).
 Lees de instructies bij de TV en bevestig de
bewerking met ENTER.
 De setup is voltooid en u kunt nu met volle
teugen genieten van kwalitatief hoogstaande
beelden.
LET OP!
Gebruik geen oplossingsmiddelen zoals benzeen,
thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor discs.
81
Nederlands
Algemene informatie
De afstandsbediening configureren
Nederlands
TV’s bedienen met de
afstandsbediening
U kunt het signaal van de afstandsbediening aanpassen
zodat u uw TV kunt bedienen. Als u de recorder hebt
aangesloten op een AV-versterker/-ontvanger, kunt u
met de meegeleverde afstandsbediening het volume
van de versterker of ontvanger bedienen.
Knoppen
Bediening
I/2
Schakelt uw TV in of uit
h+/-
Past het volume van uw TV aan
PROG +/-
Selecteert het TV-programma op
uw TV
Schakelt van en naar de
breedbeeldmodus op een
Sony-TV
° TV/DVD
Schakelt tussen de
ingangsbronnen van uw TV
Toetsen 0-9
en -/--*
Selecteert de programmapositie
op uw TV
Opmerking: * als u de alfanumerieke toetsenblok
(0-9) gebruikt om de positie van een TVprogramma te selecteren, druk dan op -/-- en
gebruik de alfanumerieke toetsenblok (0-9) om
nummers bestaande uit twee getallen in te voeren.
1
2
Stel de TV-DVD-schakelaar in op TV.
Houd I/2 ingedrukt terwijl u met de
alfanumerieke toetsenblok (0-9) van het
alfanumerieke toetsenblok de code van de
fabrikant van de TV invoert.
Fabrikant
Code
Handige tips:
– Knoppen met een oranje stip ernaast kunt u
gebruiken om uw TV te bedienen als de TV-DVDschakelaar is ingesteld op TV.
– Afhankelijk van de aangesloten eenheid, kunt u
wellicht uw TV of AV-versterker/-ontvanger niet
bedienen met een of meer van de bovenstaande
knoppen.
– Als u een nieuwe code opgeeft, wordt de vorige
code gewist.
– Als u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, kan het gebeuren dat de code wordt
teruggezet naar de standaardinstelling. Stel de
juiste code opnieuw in.
De knop TV/DVD gebruiken (alleen voor
SCART-aansluitingen)
Met de knop ° TV/DVD kunt u schakelen tussen
de recorder en de ingangsbron die het laatst is
geselecteerd op de TV. Richt de afstandsbediening
op de recorder als u deze knop gebruikt. De knop
werkt zelfs als de TV-DVD-schakelaar is
ingesteld op DVD.
Opmerking: als er meer dan één code in de
lijst staat, probeer ze dan allemaal totdat u de
code hebt die werkt op uw TV.
3
Laat I/2 los.
Als de TV-DVD-schakelaar is ingesteld op TV, kunt
u het volgende doen met de afstandsbediening:
82
Als u de recorder via de SCART-aansluitingen
aansluit op de TV, wordt als u het afspelen start de
ingangsbron voor de TV automatisch ingesteld op
de recorder. Druk als u naar een andere bron wilt
kijken op de knop ° TV/DVD om over te
schakelen naar een andere ingangsbron.
Het volume van uw AV-versterker/ontvanger bedienen met de
afstandsbediening
1
2
Stel de TV-DVD-schakelaar in op DVD.
Houd I/2 ingedrukt terwijl u met de
alfanumerieke toetsenblok (0-9) van het
alfanumerieke toetsenblok de code van de
fabrikant invoert (zie onderstaande tabel) voor
uw AV-versterker/-ontvanger.
Fabrikant
Code
Sony
Denon
Kenwood
Onkyo
Pioneer
Sansui
Technics
Yamaha
78, 79, 80, 91
84, 85, 86
92, 93
81, 82, 83
99
87
97, 98
94, 95, 96
Een andere opdrachtcode voor de
afstandsbediening instellen
Als u meer dan één AV-product van Sony hebt
(bijvoorbeeld een DVD-speler en -recorder), kan
het zijn dat de meegeleverde afstandsbediening
storingen veroorzaakt in uw andere AV-producten
van Sony. Gebruik als opdrachtmoduscode voor
deze recorder en voor de meegeleverde
afstandsbediening een andere code dan voor uw
andere AV-producten van Sony.
HDD
REC
Opmerking: als er meer dan één code in de lijst
staat, probeer ze dan allemaal totdat u de code
hebt die werkt op uw versterker/ontvanger.
3
Laat I/2 los.
• Met de knoppen 2 +/- kan het volume
van de AV-versterker worden bediend.
• Als u het volume van de TV wilt bedienen,
stel dan de TV-DVD-schakelaar in op TV.
Handige tip:
– Als u het volume van de TV wilt kunnen bedienen
wanneer de TV-DVD-schakelaar is ingesteld op
DVD, herhaal dan de bovenstaande stappen en
voer de code ‘90’ (standaard) in.
Alvorens te starten:
1) Controleer of het downloaden van de
programmagegevens (EPG) is voltooid.
2) Schakel de externe apparaten uit die eventueel op
de recorder zijn aangesloten.
3) Er mag geen disc in de lade van de recorder zijn
geplaatst.
4) Er mag geen verbinding zijn gemaakt met
SMARTLINK TV.
5) Er mag geen timeropname op het punt staan te
beginnen.
1
Druk op I/2 om de recorder minstens twee
minuten in stand-by te zetten.
2
Houd  (STOP) op de recorder ingedrukt
totdat ‘MODE 3’ (of de laatst geselecteerde
instelling) wordt weergegeven op het display
aan de voorkant.
3
Druk op . of > om de opdrachtmodus te
wijzigen en druk ter bevestiging op  (STOP).
4
Zet de COMMAND MODE-schakelaar op
de afstandsbediening in de positie die
overeenkomt met de modus die u in de
voorgaande stappen hebt geselecteerd.
Terugkeren naar de vorige stap
 Druk op RETURN.
Handige tip:
– Als u de stekker van de recorder uit het
stopcontact haalt, wordt de standaard
opdrachtcode opnieuw ingesteld (DVD3).
83
Nederlands
De afstandsbediening configureren (vervolg)
Problemen oplossen
Nederlands
WAARSCHUWING
Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren, anders vervalt de garantie.
Open het systeem niet zelf, anders loopt u het risico van een elektrische schok.
Controleer als er een fout optreedt eerst de onderstaande punten voordat u het systeem
laat repareren. Neem contact op met de leverancier of SONY wanneer u het probleem na
het volgen van deze tips niet kunt oplossen.
Oplossing
Probleem (algemeen)
Geen stroom.
–
–
Druk op de voorkant van de recorder op I/2 om het systeem aan
te zetten.
Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
Op het display verschijnt het –
bericht ‘IS THE TV ON?’
(Staat de TV aan?)
De recorder werkt niet totdat u de basisfuncties hebt ingesteld.
Lees ‘Stap 3: basisinstellingen van de recorder’ voor meer
informatie.
De knoppen op de recorder
werken niet.
–
Er is een technisch probleem. Haal de stekker van de recorder
gedurende 30 seconden uit het stopcontact, en stop deze er
vervolgens weer in. Als de recorder nog steeds niet werkt, dient u
de standaardinstellingen van het apparaat te herstellen:
1) Haal de stekker van de recorder uit het stopcontact.
2) Houd op de voorkant van de recorder I/2 ingedrukt en stop de
stekker van de recorder weer in het stopcontact.
3) Laat I/2 los als het bericht ‘IS THE TV ON?’ (Staat de TV
aan?) op het display wordt weergegeven. Alle informatie die in
het geheugen (programma’s, tijd) is opgeslagen, wordt gewist.
Mogelijk dient u de instellingen van de recorder te herstellen
nadat u de basisfuncties hebt ingesteld.
De afstandsbediening werkt
niet.
–
De recorder en de afstandsbediening hebben een verschillende
opdrachtmodus. Raadpleeg pagina 82 en 83 voor het instellen van
dezelfde opdrachtmodus. De standaard opdrachtmodus voor deze
recorder en de meegeleverde afstandsbediening is ‘DVD3’.
De code van de fabrikant van de afstandsbediening is
teruggesprongen naar de standaardinstelling nadat de batterijen
zijn vervangen. Raadpleeg pagina 82 voor het opnieuw instellen
van de code.
Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de
voorkant van de recorder (niet op de TV).
Verwijder eventuele voorwerpen tussen de recorder en de
afstandsbediening.
De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.
Stel de TV-DVD-schakelaar in op DVD.
–
–
–
–
–
Geen geluid.
–
–
84
Controleer de audio-aansluiting van de recorder. Lees
‘Basisaansluitingen van de recorder - De audiokabels aansluiten’
voor meer informatie.
Stel de analoge of digitale uitgang correct in, op basis van het
apparaat dat u op de recorder hebt aangesloten. Lees ‘Menuopties Audio’ of ‘Menuopties - Audio Output (Audio-uitgang)’ voor
meer informatie.
Probleem (algemeen)
Geen beeld.
Oplossing
–
–
–
Geen TV-signaal ontvangen
van de recorder.
–
–
Zet de TV aan en selecteer het juiste video-ingangskanaal voor de
recorder. Ga naar kanaal 1 op de TV en blader vervolgens door de
kanalen totdat het gewenste TV-kanaal wordt weergegeven op het
TV-scherm.
Controleer de video-aansluiting tussen de recorder en de TV.
Mogelijk komt de op de recorder ingestelde video-uitgang niet
overeen met de videoaansluiting. U kunt de instelling als volgt
wijzigen:
1) Haal de stekker van de recorder uit het stopcontact.
2) Houd de knop . op de recorder ingedrukt terwijl u de
stekker opnieuw in het stopcontact steekt.
Laat het signaal van uw antenne of kabel-TV controleren.
Installeer het TV-kanaal. Lees ‘Menuopties - Kanalen -Auto
Preset’ voor meer informatie.
Het bericht ‘Disc contains
–
unknown data’ (Disc bevat
onbekende gegevens) wordt
weergegeven.
Dit bericht kan verschijnen als u een disc plaatst die niet is
gefinaliseerd. DVD+R’s die niet zijn gefinaliseerd, zijn erg
gevoelig voor vingerafdrukken, stof en vuil. Hierdoor kunnen er
problemen ontstaan tijdens het opnemen. Voer de volgende
handelingen uit als u de disc nogmaals wilt gebruiken:
1) Controleer of het oppervlak van de disc schoon is.
2) Druk op de recorder op OPEN/CLOSE om de lade te openen.
3) Plaats de disc in de lade, maar sluit deze niet.
4) Houd op de afstandsbediening {5} ingedrukt tot de lade sluit.
De recorder start de herstelprocedure.
5) Als de disc is hersteld, wordt het scherm met indexafbeeldingen
weergegeven.
Let op het volgende:
– Fout tijdens het opnemen: mogelijk ontbreekt de titel.
– Fout tijdens het wijzigen van het scherm met titels of
indexafbeeldingen: mogelijk is het oorspronkelijke scherm met
titels of indexafbeeldingen zichtbaar.
– Fout tijdens het finaliseren: de disc is niet gefinaliseerd.
‘X’ verschijnt onder in het TV- –
scherm
Geen antennesignaal voor het huidige kanaal en geen videosignaal
van het externe ingangskanaal ontvangen (LINE 1,LINE 2, LINE 3
of DV).
Controleer de antenne-aansluiting.
Controleer de aansluiting en zet het aangesloten apparaat uit.
–
–
Het bericht ‘NO SIGNAL’
(Geen signaal) wordt
weergegeven.
–
–
–
Controleer of de kabel goed is aangesloten.
Wijzig de tracking op de videorecorder als er een opname met een
videorecorder wordt gemaakt.
Mogelijk herkent de recorder het video-ingangssignaal niet als dit
signaal slecht is of niet overeenkomt met relevante standaarden.
85
Nederlands
Problemen oplossen (vervolg)
Problemen oplossen (vervolg)
Nederlands
Probleem (afspelen)
De disc wordt niet
afgespeeld.
Oplossing
–
–
–
–
–
–
–
Het beeld is vervormd of
zwart-wit tijdens het afspelen.
–
–
Er is een beeld- of
geluidsstoring in de TVontvangst.
–
–
Plaats de disc met het etiket naar boven.
Het kinderslot is ingeschakeld. Lees ‘Menuopties - Access
(Toegang) - Lock (Blokkeer)’ voor meer informatie.
Verkeerde regiocode. Als u deze recorder wilt gebruiken, moet de
DVD zijn gecodeerd voor ALL regions (Alle regio’s) of Region 2
(Regio 2).
De disc is leeg of het type disc is niet geschikt. Lees ‘Afspelen
vanaf een disc - Afspeelbare discs’ voor meer informatie.
Controleer of er geen krassen op de disc zitten en of deze niet is
verbogen. Maak de disc schoon of plaats een nieuwe disc.
Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is
beschadigd.
De disc komt niet overeen met het kleurensysteem van de TV
(PAL/NTSC).
De disc is vuil. Maak de disc schoon.
Het beeld is soms lichtelijk vervormd. Dit is geen defect.
Laat het signaal van uw antenne of kabel-TV controleren.
Stem uw TV-kanaal af. Lees ‘Menuopties - Kanaal – handmatig
zoeken - Fine Tuning (Fijnafstemm.)’ voor meer informatie.
Er komt een vervormd geluid –
uit een aangesloten hifiversterker.
–
Sluit geen kabels van de recorder op de ‘Phono’-ingang van uw
versterker aan.
Als u een DTS-CD afspeelt, dient u de recorder via de COAXIAL
of OPTICAL-DIGITAL AUDIO OUTPUT-aansluiting aan te
sluiten op een hifi-systeem of versterker.
De opgenomen DVD kan niet –
op een andere DVD-speler
worden afgespeeld.
Als een opname te kort is, kan een DVD-speler deze mogelijk niet
detecteren. Let op de volgende ‘minimale opnametijden’.
Opnamemodus: {HQ} – 5 minuten, {SP} – 10 minuten,
{LSP} – 13 minuten, {LP} – 15 minuten, {EP} – 20 minuten,
{SLP} – 30 minuten, {SEP} – 30 minuten.
86
Probleem (opnemen)
Oplossing
Het bericht ‘Insert recordable –
disc’ (Plaats een opneembare
disc) wordt weergegeven.
Er is geen disc geplaatst of er is een disc geplaatst die niet geschikt
is voor opnamen. Plaats een opneembare DVD (DVD+R,
DVD+RW of DVD+R Dual Layer).
Het bericht ‘Collision’
(Overlapping) wordt
weergegeven.
De timeropname overlapt een andere timeropname.
Als u deze waarschuwing negeert, begint de opname met de
vroegste starttijd als eerste.
Wijzig de informatie voor een van de twee opnamen.
Wis een van de twee opnamen.
–
–
–
–
De opnamen worden niet
uitgevoerd volgens de
programmering. Er kunnen
geen nieuwe opnamen
worden gemaakt.
–
–
–
Het TV-kanaal dat u wilt opnemen, is niet opgeslagen, of u hebt het
verkeerde programmanummer geselecteerd. Controleer de
opgeslagen TV-kanalen.
U dient de timeropname opnieuw in te stellen nadat u de
klokinstellingen hebt gewijzigd.
U kunt met de recorder geen auteursrechtelijk beschermd materiaal
kopiëren (DVD’s of videobanden) naar een opneembare DVD-disc.
Het bericht ‘COPY PROTECT’ (Beveiligd tegen kopiëren) wordt
weergegeven.
Nadat u een opname met het –
ShowView-systeem hebt
geprogrammeerd, wordt het
verkeerde TV-kanaal
gedecodeerd (opgenomen).
‘VPS/PDC’ is ingeschakeld, maar de VPS/PDC-tijd is verkeerd.
Voer de juiste VPS/PDC-tijd in.
1) Voer het ShowView-nummer van het gewenste TV-programma
in.
2) Druk op ENTER om te bevestigen.
3) Controleer het kanaalnummer in het {Ch.}-invoerveld. Als dit
nummer niet overeenkomt met het gewenste TV-kanaal,
selecteert u dit invoerveld en wijzigt u het kanaalnummer.
4) Druk op ENTER om te bevestigen.
Het beeld is onduidelijk en de –
helderheid varieert bij het
kopiëren van DVD-discs of
vooraf opgenomen
videobanden.
–
Dit gebeurt als u probeert DVD’s of videobanden te kopiëren die
tegen kopiëren zijn beveiligd. De opname op de opneembare DVD
is niet goed, ook al is het beeld op de TV wel goed.
Deze storing is onvermijdelijk bij DVD’s of videobanden die zijn
beveiligd tegen kopiëren.
De opneembare DVD heeft een beperkte levensduur. Plaats een
nieuwe disc om op te nemen.
87
Nederlands
Problemen oplossen (vervolg)
Veelgestelde vragen
Nederlands
Welk type disc dien ik te gebruiken om op
te nemen?
U kunt alleen opnemen op DVD-R-, DVD-RW- of
DVD+R DL-discs. DVD-R/-RW is het meest
compatibele opneembare DVD-formaat dat
tegenwoordig verkrijgbaar is. De discs zijn
compatibel met de meeste DVD-videospelers en
DVD-ROM-stations van computers.
Wat zijn titels en hoofdstukken?
Net zoals een boek bevatTitle
een DVD titels en
hoofdstukken.
Een titel is doorgaans een volledige film en wordt
Chapter
verdeeld in hoofdstukken of individuele scènes.
Title
Chapter Chapter Chapter Chapter
Hoeveel capaciteit heeft een DVD+R/+RW?
4,7 GB of het equivalent van 6 CD’s. U kunt slechts
één uur aan opnamen van de hoogste kwaliteit (DVDstandaard) op één disc opslaan en ongeveer 8 uur aan
opnamen van de laagste kwaliteit (VHS-standaard).
Wat is het verschil tussen DVD+R en
DVD+RW?
Op DVD+R-discs kan één keer worden opgenomen.
De gegevens op DVD+RW-discs kunnen worden
verwijderd en er kan op deze discs dan ook meerdere
keren worden opgenomen. Op een DVD+R-disc kunt
u meerdere sessies opnemen, maar zodra de disc vol
is, kunt u deze niet meer gebruiken voor opnamen.
Een DVD+RW-disc kunt u echter honderden keren
opnieuw gebruiken.
Wat is de DV IN-aansluiting?
De ingang DV IN (Digital Video) van deze
recorder voldoet aan de i.LINK-standaard. U kunt
een met DV uitgeruste camcorder aansluiten op
deze recorder via één DV-kabel en digitale videoen audiogegevens kopiëren.
– Deze recorder is alleen compatibel met DVcamcorders (DVC-SD). Digitale satelliettuners
en VHS-videorecorders zijn niet compatibel.
– U kunt slechts één DV-camcorder tegelijk
aansluiten op deze recorder.
– U kunt deze recorder niet bedienen vanaf
externe apparaten die zijn aangesloten op de
DV IN-aansluiting.
– Het is niet mogelijk vanaf de recorder naar de
camcorder op te nemen via de DV INaansluiting.
Kan ik een VHS-band of DVD vanaf een
externe speler kopiëren?
Ja, maar alleen als de VHS-band of de DVD niet tegen
kopiëren is beveiligd
88
chapter markers
Programma’s worden opgenomen als één titel die uit
een of meer hoofdstukken bestaat, afhankelijk van de
opname-instellingen.
Hoe kan ik titels en hoofdstukken instellen?
De recorder maakt automatisch een nieuwe titel
telkens wanneer u een nieuwe opname start. U kunt
vervolgens handmatig of automatisch (met specifieke
intervallen) hoofdstukken toevoegen aan deze
opnamen.
Wat gebeurt er bij het finaliseren van een
disc?
Finaliseren betekent dat u de disc vergrendelt, zodat er
niet meer op kan worden opgenomen. Dit is alleen
vereist voor DVD+R-discs. De disc is dan compatibel
met vrijwel alle DVD-spelers. Wilt u een disc niet
finaliseren, zet de opname dan gewoon stop en
verwijder de disc. Als er nog ruimte beschikbaar is op
de disc, kunt u deze nog steeds gebruiken om op te
nemen.
Zijn de opnamen van goede kwaliteit?
U kunt uit verschillende kwaliteitsniveaus kiezen.
Deze niveaus variëren van hoge kwaliteit bij “HQ”
of een opnametijd van 1 uur, tot VHS-kwaliteit bij
“SEP” of een opnametijd van 8 uur.
Opnamestand
Aantal uren aan opnamen dat op de HDD of een
lege opneembare DVD kan worden opgeslagen.
HDD
RDR-HX717 RDR-HX919
HQ (high quality)
SP (standard mode)
LSP
LP
EP
SLP
SEP (lange tijdsduur)
31
62
78
94
125
157
250
47
95
119
143
191
287
400
DVD+R/
DVD+RW
1
2
2.5
3
4
6
8
DVD+R
Double Layer
1 uur 55 minuten
3 uur 41 minuten
4 uur 37 minuten
5 uur 32 minuten
7 uur 23 minuten
11 uur 05 minuten
14 uur 48 minuten
Analoog: Geluid dat niet is omgezet in getallen.
Analoog geluid varieert, terwijl digitaal geluid
bepaalde numerieke waarden heeft. Bij deze
aansluiting wordt het geluid via een linker- en een
rechterkanaal verzonden.
Hoogte/breedte-verhouding: De verhouding van
de hoogte en de breedte van een weergegeven beeld.
De verhouding tussen de hoogte en breedte bij
conventionele TV’s is 4:3 en bij breedbeeld-TV’s
16:9.
AUDIO OUT-aansluitingen: De RODE en witte
aansluitingen aan de achterkant van apparatuur voor
het versturen van het geluid naar een ander systeem
(TV, geluidsinstelling, enzovoort).
Hoofdstuk: Delen van een film of muziekstuk op een
DVD die kleiner zijn dan de titel. Een titel bestaat uit
meerdere hoofdstukken. Elke hoofdstuk heeft een
nummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt
opzoeken.
Digitaal: Geluid dat is omgezet in numerieke
waarden. Digitaal geluid is beschikbaar bij de
aansluitingen DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL of
OPTICAL. Bij deze aansluitingen wordt het geluid in
meerdere kanalen opgesplitst en niet in twee kanalen
zoals bij analoog geluid.
Schijfmenu: Een scherm waarin de verschillende
mogelijkheden voor beeld, geluid, ondertitels,
camerahoeken enzovoort, die op de dvd opgenomen
zijn, gekozen kunnen worden.
Dolby Digital: Een surround sound-systeem
ontwikkeld door de Dolby Laboratories met zes
kanalen digitaal geluid (voor links en rechts,
surround links en rechts, en midden).
Finaliseren: bewerking waardoor een opgenomen
DVD+R of CD-R kan worden afgespeeld op een
apparaat dat geschikt is voor dergelijke media. U kunt
DVD+R’s finaliseren op dit apparaat. Na het
finaliseren kunt u de disc alleen nog afspelen. U kunt
deze niet meer gebruiken voor opnamen en de
opnamen kunnen niet meer worden bewerkt.
Beeldindexscherm (Index Picture Screen): Een
scherm met het overzicht van DVD+RW of DVD+R.
Een indexbeeld vertegenwoordigt een opname.
HDD (Hard Disk Drive): het harde-schijfstation of
de harde schijf is een opslagapparaat voor computers
enz. De schijven zijn plat, rond en sterk, en bedekt met
een dunne magnetische laag. De magnetische koppen
slaan gegevens op de snel draaiende schijven op, zodat
het lezen en schrijven van grote hoeveelheden
gegevens snel verloopt.
JPEG: Het algemene formaat voor foto’s. Een systeem
voor het comprimeren van foto’s dat is ontwikkeld door
de Joint Photographic Expert
Group. De bestanden worden door de compressie
aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van
kwaliteit.
MP3: Een bestandsformaat met een systeem voor het
comprimeren van geluidsgegevens. “MP3” is de
afkorting van Motion Picture Experts Group 1 (of
MPEG-1) Audio Layer 3. In het MP3-formaat kan een
CD-R of CD-RW ongeveer 10 keer meer gegevens dan
een gewone CD bevatten.
MPEG: Motion Picture Experts Group. Een
verzameling compressiesystemen voor digitale audio
en video.
PBC: Playback Control. Verwijst naar het signaal dat
op video-CD’s of SVCD’s is opgenomen en waarmee
het afspelen kan worden bepaald. Via menuschermen
die zijn opgenomen op een video-CD of SVCD die
PBC ondersteunt, kunt u interactief afspelen en
zoeken.
PCM: Pulse Code Modulation. Een systeem voor het
coderen van digitale audio.
Progressive Scan: hierbij worden tweemaal zoveel
frames per seconde getoond als bij normale TVsystemen. Dit zorgt voor een hogere beeldresolutie en
-kwaliteit.
Regiocode: Een systeem waardoor schijven alleen in
de betreffende regio kunnen worden afgespeeld. Dit
apparaat kan alleen schijven afspelen die dezelfde
regiocode als het apparaat hebben.
De regiocode voor dit apparaat staat op het
productlabel. Sommige schijven kunnen in meerdere
regio’s (of regio ALL) worden afgespeeld.
DTS: Digital Theatre Systems. Met deze technologie
beschikt u over meerkanaals surround-geluid. Het
achterste kanaal en het aparte subwoofer-kanaal zijn
allebei in stereo. Het geluid uit de kanalen blijft goed
gescheiden omdat alle kanaalgegevens apart worden
opgenomen. Tevens blijft het geluid van goede
kwaliteit omdat alle gegevensverwerking digitaal is.
S-Video: Geeft een helder beeld door de signalen
voor helderheid en kleur van elkaar te scheiden.
U kunt S-Video alleen gebruiken als de TV een
S-Video In-aansluiting heeft.
Titel: Het langste gedeelte van een film of een
muziekstuk op een DVD. Elke titel heeft een nummer
waarmee u de gewenste titel kunt opzoeken.
VIDEO OUT-uitgang: Uitgang op de achterkant van
het dvd-systeem die videosignalen naar de tv stuurt.
89
Nederlands
Verklarende woordenlijst
Symbolen en berichten op het display
Nederlands
De volgende symbolen en berichten kunnen op het
display van de recorder worden weergegeven:
 00:00
Display/tekstregel voor het weergeven van
allerlei informatie
– Nummer van titel/track
– Totale/verstreken/resterende tijd van titel/track
– Naam disc/titel
– Fout- of waarschuwingsberichten
– Informatie over de disc
– Nummer TV-kanaal of videobron
– Klok (stand-bymodus)
– Naam TV-programma

Optische disc is de actieve bron.
 X
Er is een timeropname geprogrammeerd of
actief.





Ontvangt het ingangssignaal van de SCARTaansluiting van LINE3/DECODER.
Er wordt een directe opname gemaakt.
De recorder kan worden gebruikt voor
satellietopnamen.
De video-uitgang heeft een progressieve
scankwaliteit.
Vaste schijf is de huidige actieve bron.
 BLOCKED
De lade zit vast en kan niet worden geopend of
gesloten.
90
 CHAPTER FULL
Het maximum aantal hoofdstukken per titel/
disc is bereikt. Per titel kunnen er maximaal 99
hoofdstukken en per disc maximaal 255
hoofdstukken worden gemaakt.
 COMPATIBLE
De recorder is bezig de DVD compatibel te
maken.
 CLOSE
De disclade wordt gesloten.
 COPY PROTECT
De DVD/videoband die u probeert te kopiëren,
is tegen kopiëren beveiligd.
 DISC ERR
Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens het
wegschrijven van de titel. Als dit vaker
gebeurt, moet u de disc schoonmaken of een
nieuwe disc gebruiken.
 DISC FULL
De disc is vol. Op de disc kan niets meer
worden opgenomen.
 DISC UPDATE
De gehele disc wordt gewist.
 DISC WARN
Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens het
wegschrijven van de titel. Er wordt gewoon
opgenomen, maar de fout wordt overgeslagen.
 EMPTY DISC
De geplaatste disc is een nieuwe disc of is
helemaal gewist (er staan geen opnamen meer
op).
 EMPTY TITLE
Er is een lege titel geselecteerd.
 EPG DOWNLOAD
Programmagegevens worden gedownload.
 FINALISE
De DVD+R-disc wordt gefinaliseerd. De
voortgangsbalk bij het lampje geeft aan hoe ver
het finaliseren is gevorderd.
 INFO DVD
Er wordt informatie over de geplaatste disc op
het scherm weergegeven.
 INFO WRITE
– Nadat er op een nieuwe disc is opgenomen,
wordt de menustructuur gemaakt.
– De disc wordt bijgewerkt nadat de
bewerking is voltooid.
 INSTALL
Nadat de kanalen automatisch zijn opgezocht,
verschijnt het menu voor het instellen van de
tijd en datum op de TV.
 IS THE TV ON
De recorder wordt voor de eerste keer
ingesteld. Schakel uw TV en de recorder in en
lees het hoofdstuk ‘Basisinstellingen van de
recorder’.
 PAL
Er is een disc met PAL-opnamen geplaatst en
er is geprobeerd een NTSC-signaal op te
nemen. Plaats een nieuwe disc of een disc met
alleen NTSC-opnamen.
 PHOTO MMM/NNN
Het nummer van de huidige foto (in de
fotomodus). MMM is de volgorde van de
huidige foto en NNN het totale aantal foto’s in
het album. Als er meer dan 999 in het album
staan, wordt het getal ‘999’ weergegeven.
 POST FORMAT
De disc wordt gereedgemaakt nadat de
menustructuur is gemaakt.
 POWER OFF
De recorder is uitgeschakeld.
 PROTECTED
De titel is tegen kopiëren beveiligd en kan niet
worden opgenomen.
 RECORDING
De lade wordt geopend.
 LOAD
Bezig met opnemen.
 SONY DVD
De recorder is ingeschakeld.
 MENU UPDATE
Nadat de opname is gemaakt, wordt de
inhoudsopgave van de disc bijgewerkt.
 UNRECORDABLE
Er is een disc met NTSC-opnamen geplaatst en
er is geprobeerd een PAL-signaal op te nemen.
Plaats een nieuwe disc of een disc met alleen
PAL-opnamen.
 NO DISC
Er is geen disc geplaatst. Als er een disc in de
lade zit, kan het zijn dat die disc niet kan
worden GELEzen.
 NO SIGNAL
Er is geen signaal of het signaal is te zwak.
 OPEN
De disc wordt door de recorder GELEzen.
 VCD
Er is een VCD in de recorder geplaatst.
 BUSY
Wacht totdat dit bericht niet meer wordt
weergegeven. De recorder voert een andere
bewerking uit.
91
Nederlands
Symbolen en berichten op het display (vervolg)
Specificaties
Nederlands
Typen discs
• Opnemen: DVD+R, DVD+R Double layer,
DVD+RW
• Afspelen: DVD-video, MP3-CD, CD-R/CDRW, video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVDR/RW (in videomodus en gefinaliseerd),
Picture CD, audio-CD
Video’s opnemen
• Opnamesysteem: PAL
• Compressieformaten: MPEG2, MPEG1
• Audiocompressie: Dolby Digital
Video’s afspelen
• Compressieformaten: MPEG2, MPEG1
• Afspeelsysteem: NTSC, PAL
Audio afspelen
• Compressieformaten: Dolby Digital, MP3,
meerkanaals MPEG2, PCM
• MP3-bitsnelheid: 32 - 256 kbps en VBR
Opslagmedia
• Harde-schijfcapaciteit:
– RDR-HX717: 160GB
– RDR-HX919: 250GB
• HDD-opnameverbeteringen: ‘Live Cache’,
Chasing playback-functie
Tuner/ontvangst/overdracht
• TV-systeem: PAL, SECAM
• Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
Connectiviteit
• Aansluitingen aan de achterkant
– Antenne in
– Antenne uit
– LINE 1 - TV (CVBS, S-Video/RGBuitgang)
– LINE 3/DECODER (CVBS, S-Video/RGBingang)
– Component Video-uitgang Progressive
– S-Video-uitgang
– Video-uitgang
– Audio-uitgang (links/rechts)
– Digitale audio-uitgang (coaxiaal)
– Optisch uit
– G-LINK (onderdeel van GUIDE Plus+)
• Aansluitingen aan de voorkant
– DV-ingang (i.LINK)
– S-Video-ingang
– Video-ingang
– Audio-ingang (links/rechts)
92
Extra functies
• Programmering/Timeropnamen:
– Automatische satellietopnamen
– Ma-vr/wekelijkse opnamefunctie, herhaalen programmeerfuncties
– Handmatige timer
– Opnemen met één druk op de knop
– VPS/PDC-opnamecontrole
– ShowView
– IR-bediening van set-top box
• Aantal programmeringen: 25
• Discbibliotheek: max. 9000 titels en 999 discs
• Beveiliging: kinderslot
• Klok: Smart Clock
• Digital Content Management: Digital Photo
Manager
• Eenvoudige installatie: Follow TV,
automatische installatie
• Elektronische programmagids: GUIDE Plus+
Voeding
• Voeding: 200-240V AC, ~50/60 Hz
• Stroomverbruik:
– RDR-HX717: 30W
– RDR-HX919: 35W
Behuizing (hoofdapparaat)
• Afmetingen (b x h x d): 430 x 85 x 340 mm
• Nettogewicht: 5,1 kg
Algemeen
• Bedrijfstemperatuur: 5ºC tot 35ºC
• Bedrijfsvochtigheid: 25% tot 80%
• Meegeleverde accessoires
– Antennekabel (RF) (1)
– Afstandsbediening (1)
– R6-batterijen (AA) (2)
– G-LINK-kabel (1)
De specificaties en het ontwerp kunnen worden
gewijzigd.
93
Français
94
95
Français
Français
96
Laser Semiconducteur
InGaAlP (DVD)
AIGaAs (CD)
Longueur d’onde
658 nm (DVD)
790 nm (CD)
Puissance de sortie
30 mW (écriture
DVD+RW)
1.0 mW (lecture DVD)
1.0 mW (lecture CD)
Divergence de faisceau 84 degrés (DVD)
61 degrés (CD)
Ce produit est conforme aux
spécifications d’interférence radio de
la Communauté Européenne.
Ce produit est conforme aux
spécifications des directives
et des normes suivantes :
73/23/EEC + 89/336/EEC +
93/68/EEC
Manufactured under license from Dobly
Laboratories. “Dolby”, “Pro-Logic” and
the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
“DTS”, and “DTS Digital Out” are
trademarks of Digital Theater System,
inc.
Ce produit intègre une technologie de
protection des droits d’auteur, protégée
par des brevets américains, ainsi que par
d’autres droits relatifs à la propriété
intellectuelle. L’utilisation de cette
technologie doit être soumise à
l’autorisation expresse de Macrovision et
ce, uniquement dans le cadre du
visionnage à domicile et d’autres cas
d’emploi limités sauf autorisation
contraire de Macrovision. La rétroingénierie et le démontage sont interdits.
Brevets américains 4,631,603;
4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 et
6,516,132.
GUIDE Plus+, SHOWVIEW,G-LINK sont
(1) des marques de commerce déposées
ou des marques de commerce de, (2)
fabriquées sous licence de et (3)
soumises à plusieurs brevets
internationaux et applications de brevets
détenus ou déposés par Gemstar-TV
Guide International, Inc ou par ses filiales.
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL,
INC. ET SES FILIALES NE SONT EN
AUCUN CAS RESPONSABLES DE LA
JUSTESSE DES INFORMATIONS SUR
LES HORAIRES DE PROGRAMMES
FOURNIES PAR LE SYSTEME GUIDE
PLUS+. EN AUCUN CAS GEMSTAR-TV
GUIDE INTERNATIONAL, INC OU SES
FILIALES NE SERONT PASSIBLES D’UN
MONTANT REPRESENTANT UNE
PERTE DE PROFIT, DE MARCHE OU
DES DOMMAGES INDIRECTS
PARTICULIERS OU CONSECUTIFS LIES
A LA MISE A DISPOSITION OU A
L’UTILISATION D’EQUIPEMENT OU DE
SERVICE D’INFORMATIONS LIES AU
SYSTEME GUIDE+.
97
Français
LASER
Type
Sommaire
Informations générales
Informations sur le produit....................................................................................... 100~102
Introduction ..............................................................................................................................100
Accessoires fournis ..................................................................................................................100
Codes régionaux ......................................................................................................................100
Fonctions spéciales .................................................................................................................101
Guide de mise en route sur les types de disques ...................................................................102
Français
Unité principale .................................................................................................................. 103
Télécommande ........................................................................................................... 104~106
Utilisation de la télécommande ...............................................................................................106
Reccordements et réglagles
Étape 1: raccordements de base au DVD Recorder .............................................. 107~110
Raccordement des câbles d’antenne ......................................................................................107
Raccordement du câble vidéo .........................................................................................108~109
Raccordement des câbles audio ............................................................................................. 110
Étape 2: autres options de connexion ..................................................................... 111~115
Connexion à un boîtier décodeur ou à un récepteur satellite ................................................ 111
Connexion à un magnétoscope ou à un appareil similaire ..................................................... 112
Connexion à un magnétoscope et à un boîtier décodeur/récepteur satellite ........................ 113
Connexion à un caméscope .............................................................................................114~115
Étape 3: installation et configuration ...................................................................... 116~117
Étape 4: configuration de GUIDE Plus+ ..................................................................118~119
GUIDE Plus+
Utilisation du système GUIDE Plus+ ....................................................................... 120~123
Introduction au système GUIDE Plus+ ....................................................................................120
Fonctions d’accès rapide .........................................................................................................120
Barre de menus GUIDE Plus+.......................................................................................... 121~123
Téléviseur
Commande des programmes TV ..................................................................................... 124
Affichage d’un programme TV ................................................................................................. 124
Fonction de pause d’émissions en direct................................................................................ 124
Fonction de répétition instantanée .......................................................................................... 124
Fonction de lecture synchronisée ........................................................................................... 124
Enregistrement
Avant d’enregistrer .................................................................................................... 125~127
À propos de la mémoire Live Cache (Contrôle des émissions diffusées en direct) ..............125
Paramètres d’enregistrement par défaut ........................................................................ 126~127
Enregistrement sur le HDD ...................................................................................... 128~134
Enregistrement de programmes TV ........................................................................................128
Enregistrement et lecture simultanés ......................................................................................129
Enregistrement direct à partir de votre téléviseur ...................................................................130
Enregistrement automatique à partir d’un récepteur satellite ................................................130
À propos de l’enregistrement programmé .............................................................................. 131
Enregistrement programmé (Système GUIDE Plus+) ............................................................. 131
Enregistrement programmé (système ShowView) ..................................................................132
Enregistrement programmé (manuel) ......................................................................................133
Modification/suppression d’un enregistrement programmé .................................................134
Enregistrement sur un HDD/DVD inscriptible ....................................................... 135~138
Enregistrement à partir d’un caméscope DV .................................................................. 135~136
Enregistrement à partir d’un caméscope ................................................................................ 137
Enregistrement à partir d’un appareil externe (magnétoscope/lecteur de DVD) ..................138
98
Sommaire
Copie du HDD vers le DVD........................................................................................ 139~140
À propos de la copie ................................................................................................................139
Disques pour l’enregistrement (copie) ....................................................................................139
Copie sur DVD inscriptible .......................................................................................................140
Vidéothèque
Stockage des données DVD enregistrées dans la vidéothèque ............................................ 141
Recherche d’un titre enregistré ............................................................................................... 141
Lecture
Lecture à partir du HDD ............................................................................................ 142~143
Principales manipulations ........................................................................................................142
Définition de l’ordre d’affichage des titres...............................................................................143
Suppression/protection d’un titre sur le HDD .........................................................................143
Lecture à partir d’un disque ..................................................................................... 144~147
Disques acceptés .....................................................................................................................144
Lancement de la lecture d’un disque .............................................................................. 144~147
Autres fonctions de lecture...................................................................................... 148~153
Création d’une liste de lecture de diaporama (album) .................................................... 148~149
Sélection d’un(e) autre titre/chapitre/piste .............................................................................150
Recherche avant/arrière ..........................................................................................................150
Arrêt sur image/ralenti .............................................................................................................150
Repeat (Lecture répétée)/A-B Repeat (Répétition A-B)/Intro (Balayage du disque)/
Shuffle (Lecture aléatoire) ........................................................................................................ 151
Utilisation des options Tools (Outils) ............................................................................... 152~153
Édition des enregistrements
Édition des enregistrements - HDD ........................................................................ 154~158
Changement du nom du titre ...................................................................................................154
Sélection du genre ...................................................................................................................154
Édition de scène ............................................................................................................... 155~158
Édition des enregistrements - DVD inscriptible.................................................... 159~163
À propos de l’édition des DVD inscriptibles ............................................................................159
Écran d’images miniatures.......................................................................................................159
Suppression d’enregistrements/de titres ................................................................................160
Protection des titres enregistrés (DVD+RW) ...........................................................................160
Modification du nom du disque/titre .......................................................................................161
Comment rendre un DVD+RW édité compatible ....................................................................161
Finalisation du DVD+R pour lecture ........................................................................................161
Édition de scène ............................................................................................................... 162~163
Autre
Options du menu système ........................................................................................ 164~172
Préférences du DVD Recorder......................................................................................... 164~166
Configuration du DVD Recorder .......................................................................................167~172
Informations générales..................................................................................................... 173
Configuration de la fonction de balayage progressif .............................................................. 173
Nettoyage des disques ............................................................................................................ 173
Configuration de la télécommande .........................................................................174~175
Contrôle de téléviseurs à l’aide de la télécommande ............................................................. 174
Contrôle du volume de l’amplificateur/du récepteur AV à l’aide de la télécommande .......... 175
Définition d’un code de télécommande différent .................................................................... 175
Dépannage...................................................................................................................176~179
Foire aux questions ........................................................................................................... 180
Glossaire ............................................................................................................................. 181
Symboles/messages de l’afficheur......................................................................... 182~183
Caractéristiques techniques ........................................................................................... 184
99
Français
Utilisation de la vidéothèque ............................................................................................141
Informations sur le produit
Introduction
Ce DVD-recorder est muni d’un HDD (disque
dur). Sa capacité est de 250 à 400 heures de vidéo
en mode SEP (super vitesse lente).
Français
HDD interne
Maximum
d’heures
d’enregistrement
RDR-HX717
160 GB
250
RDR-HX919
250 GB
400
Modèle
En combinant les DVD inscriptibles et la haute
capacité de stockage du DVD Recorder, vous
pouvez au choix conserver les enregistrements sur
le disque dur ou les graver sur un DVD inscriptible
à des fins d’archivage ou pour visionnage ultérieur.
En outre, ce DVD Recorder dispose d’un système
intégré GUIDE Plus+. Le système GUIDE Plus+
est un guide gratuit reprenant les programmes TV
disponibles dans votre région. Vous pouvez
également utiliser le système GUIDE Plus+ pour
programmer votre DVD Recorder afin d’enregistrer
vos programmes TV favoris.
Avant de commencer à utiliser ce DVD
Recorder, effectuez les raccordements et
procédez à l’installation initiale en quatre
étapes simples.
Étape 1: raccordements de base au DVD
Recorder (pages 107 à 110)
Étape 2 : autres options de connexion (pages 111
à 115)
Étape 3 : installation et configuration de base
(pages 116 à 117)
Étape 4 : configuration de GUIDE Plus+ (pages
118 à 119)
Prenez le temps de lire ce manuel d’utilisation
avant de vous servir de votre DVD Recorder. Il
contient des informations et des remarques
importantes relatives au fonctionnement du DVD
Recorder.
100
Conseils:
– Si vous avez des questions ou si un problème
survient en cours d’utilisation, reportez-vous au
chapitre ‘Dépannage’.
– Si vous avez besoin d’une assistance technique
plus approfondie, contactez le service d’assistance
clientèle de votre pays. Vous trouverez les
numéros de téléphone et les adresses électroniques
correspondants dans le livret de garantie.
– Reportez-vous à la plaque signalétique située à
l’arrière ou au-dessous du produit pour connaître
les données d’identification ainsi que le régime
nominal d’alimentation.
– Si le DVD Recorder passe directement d’un
endroit froid à un endroit chaud ou s’il est placé
dans une pièce très humide, de l’humidité peut se
former à l’intérieur de l’appareil. Il est alors
possible que le DVD Recorder ne fonctionne pas
correctement. Dans ce cas, retirez le disque et
laissez l’appareil sous tension pendant une demiheure environ, jusqu’à évaporation de l’humidité.
– Installez l’appareil à proximité d’une prise secteur
facilement accessible.
– Ne débranchez pas le cordon d’alimentation
(secteur) pendant que le DVD Recorder est en
cours d’utilisation.
Accessoires fournis
–
–
–
–
Guide de mise en route
Câble coaxial RF
Transmetteur G-LINK
Télécommande et piles
Codes régionaux
En général, les films DVD sont mis en vente à
différents moments dans les diverses régions du
monde. C’est pourquoi tous les lecteurs et
enregistreurs de DVD sont dotés d’un code
régional.
Cet appareil ne prend en charge que
les DVD de Zone 2 ou les DVD
toutes zones (‘ALL’) (Tous). Les DVD
des autres zones ne sont pas reconnus
par ce DVD Recorder.
ALL
2
Informations sur le produit (suite)
SMARTLINK
Sony vous offre la meilleure connexion possible
entre votre DVD Recorder et le reste de votre
équipement Home Cinéma. Le DVD Recorder est
contrôlé par des périphériques externes (comme les
récepteurs et les téléviseurs) via SMARTLINK et
ses réglages se font automatiquement.
FOLLOW TV
Grâce à cette fonction, vous pouvez aligner l’ordre
des canaux TV sur le DVD Recorder.
Enregistrement automatique du signal
satellite
Cette fonction vous permet d’enregistrer un
programme à partir de votre récepteur satellite ou
d’un autre appareil. Assurez-vous que l’appareil est
raccordé à la prise LINE3/DECODER du DVD
Recorder. La programmation doit s’effectuer sur
l’appareil connecté.
Enregistrement direct à partir du
téléviseur.
Cette fonction vous permet d’enregistrer
instantanément le programme que vous êtes en
train de regarder sur votre téléviseur sans
syntoniser votre DVD Recorder sur le même
programme.
‘Live Cache’ (Contrôle des émissions
diffusées en direct)
Dès que vous allumez ce DVD Recorder, le
programme diffusé sur le téléviseur est stocké dans
la ‘mémoire tampon’. Celle-ci sert d’espace de
stockage temporaire pour vos enregistrements. Elle
s’efface automatiquement au bout de 6 heures ou
lorsque vous éteignez l’appareil. Vous pouvez
toutefois conserver le contenu du disque dur. Pour
ce faire, marquez la section de la mémoire tampon
dont vous souhaitez empêcher l’effacement.
Lecture synchronisée
Vous pouvez regarder ou rappeler un programme
TV alors que l’enregistrement est encore en cours.
Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de
l’enregistrement pour en entamer la lecture. Vous
pouvez également regarder un programme différent
de celui que vous enregistrez.
Arrêt de la diffusion directe d’un
programme TV (TV Pause)
Vous pouvez à présent contrôler un programme TV
en direct. Vous pouvez suspendre l’émission en
appuyant sur la touche PAUSE, puis appuyer sur la
touche PLAY pour reprendre la lecture là où elle a
été interrompue. Pour retourner au programme
visionné en direct, appuyez simplement sur la
touche TUNER.
i.LINK est également appelé ‘FireWire’ et ‘IEEE
1394’. Cette connexion sert au transfert des
signaux numériques haut débit utilisés notamment
par les appareils vidéo numériques (DV). Elle
transmet tous les signaux audio et vidéo au moyen
d’un seul câble.
Il s’agit d’un système de programmation simple
pour les DVD Recorder. Pour l’utiliser, entrez le
numéro correspondant au programme télévisé à
enregistrer. Vous trouverez ce numéro dans votre
magazine TV préféré.
Le système GUIDE Plus+ répertorie les
informations de programmation des canaux TV.
Vous pouvez l’utiliser pour planifier vos
enregistrements, parcourir le contenu des
programmes à venir ou changer les canaux de votre
récepteur/boîtier décodeur externe à l’aide de la
télécommande de votre DVD Recorder.
101
Français
Fonctions spéciales
Informations sur le produit (suite)
Guide de mise en route sur les
types de disques
type
Logo du disque Enregistrement Lecture
Édition
Lecture sur d’autres
lecteurs DVD
Français
Disque dur
(interne)
Copier le contenu du HDD sur
un DVD inscriptible
DVD+RW
Peut être lu sur la plupart des
lecteurs DVD
Peut être lu sur la plupart des
lecteurs DVD (finalisation
requise, page 161)
DVD+R
DVD+R DL
DVD VIDEO
Seuls les DVD-R et DVD-RW
(Vidéo) finalisés peuvent être
lus
DVD-RW
DVD-R
VIDEO CD
AUDIO CD
DATA CD
(JPEG/MP3)
ReWritable
Recordable
Il n’est pas possible d’enregistrer sur ces
disques
Images JPEG et format de fichier audio
MP3 pris en charge
Les disques qui ne peuvent être lus
 Images fixes au standard DCF
 Fréquences d’échantillonnage prises en charge :
 Les disques 8 cm
 Les DVD-R et DVD-RW
 Les DVD+RW grande vitesse (3,3x - 8x)
 Les CD/DVD à deux faces
 Les CD Photos
 Les CD-ROM/CD-R/CD-RW qui ne sont pas







enregistrés en format de CD musical ou de CD
vidéo, ou qui ne contiennent pas de fichiers MP3
ou JPEG.
Les données de suppléments de CD
Les DVD-ROM qui ne contiennent pas de fichiers
JPEG ou qui ne sont pas en format DVD Vidéo
Les DVD audio
Les DVD-RAM
La couche de disque dur sur les CD Super Audio
Les DVD-R et DVD-RW en mode VR (format
Video Recording)
Les MP3/JPEG sur des DVD
102
 JPEG/ISO 9660/format Joliet
 Résolution JPEG jusqu’à 3200 x 2900.
 L’extension du fichier de l’image JPEG doit être «
*.JPG » et non « *.JPEG ».
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 Débits binaires pris en charge : 32-256 (kbps),
débits variables
Types de disques pris en charge (août 2005)
 DVD+RW 8x ou inférieur
 DVD-RW 6x ou inférieur (Ver. 1.1, Ver. 1.2 avec
CPRM*)
 DVD+R 16x ou inférieur
 DVD-R 16x ou inférieur (Ver. 2.0, Ver. 2.1)
 DVD+R DL (double couche) 4x
* CPRM est l’abréviation de « Content Protection for
Recordable Media » et désigne une technologie de
codage permettant de protéger les droits d’auteur en
matière d’images.
Unité principale
REC
Français
HDD
a I/2
–
Permet de mettre le DVD Recorder sous
tension ou en mode veille.
b Tiroir-disque
c Afficheur
–
Affiche des informations relatives à l’état du
DVD Recorder.
Prises situées derrière le volet
h TUNER
–
i PROGRAM - /+
–
d ç
–
Permet d’ouvrir ou de fermer le tiroir-disque.
e Voyant du HDD
–
s’allume en mode disque dur.
–
Voyant REC
s’allume si l’enregistrement ou la copie est en
cours
f H
–
Permet de démarrer la lecture du titre ou de la
piste sélectionné(e).
–
Å
Permet de suspendre la lecture ou
l’enregistrement.
–

Permet d’interrompre la lecture ou
l’enregistrement.
Permet de passer au mode Tuner du DVD
Recorder (chaînes TV).
Sélectionne la chaîne de télévision suivante ou
précédente ou sélectionne la source externe
(DV, LINE 1, 2 ou 3).
j ./ >
–
Permet de passer au chapitre ou à la piste
suivant(e) ou précédent(e).
k S-VIDEO
–
Entrée S-Vidéo pour caméscopes S-VHS/Hi8
ou magnétoscopes S-VHS/Hi8.
l VIDEO
–
Entrée vidéo pour caméscopes ou
magnétoscopes.
m L (MONO) AUDIO R
–
Entrée audio pour caméscopes ou
magnétoscopes.
n DV IN
–
Entrée destinée aux caméscopes numériques
compatibles avec ce connecteur.
g REC 
–
–
Permet de démarrer un enregistrement à partir
d’un programme TV ou de la source d’entrée
vidéo en cours.
Indique le titre dans la mémoire Live Cache
pour l’enregistrement sur le disque dur.
103
Télécommande
f TV/DVD
1
–
2
3
Français
4
–
5
6
7
–
10
12
13
14
15
16
–
Permet de mettre l’appareil sous tension ou en
mode veille.
b PROG + /-
–
–
Sélectionne la chaîne TV précédente/suivante
ou la source externe (LINE 1, LINE3 ou
LINE2).
Passe à la page suivante ou précédente du
système GUIDE Plus+.
c INFO
–
Accéder aux programmes dans le système
GUIDE Plus+.
–
–
–
Affiche la barre de barre vidéo ‘Live Cach’e en
mode Tuner. Celle-ci indique la programmation
des émissions TV stockées dans la mémoire
tampon.
Permet d’accéder au menu de configuration du
système et de le quitter.
k ./ >
–
Passe au jour précédent/suivant du système
GUIDE Plus+.
Permet de passer au chapitre, à la piste ou au
titre suivant ou précédent.
l m/M
–
–
Recherche rapide vers l’avant ou vers l’arrière
durant la lecture.
Lecture au ralenti en avant en mode pause.
m H
–
–
–
Démarrage de la lecture
Å
Permet de suspendre la lecture ou l’enregistrement.

Permet d’interrompre la lecture ou
l’enregistrement.
n T/C
–
Règle le volume.
e DISPLAY
Permet de passer en mode disque ou d’afficher
le menu du DVD.
j TOOLS
d 2 +/–
Permet d’accéder à la liste des titres du contenu
ou de la quitter.
i MENU
–
a I/2
Permet d’accéder au système GUIDE Plus+ et
de le quitter.
h TITLE LIST
–
11
Permet d’afficher l’image de l’appareil
raccordé à la prise péritel LINE3/DECODER
de ce DVD Recorder pendant l’enregistrement
d’une émission TV.
Permet d’alterner entre les modes DVD Recorder
et TV en l’absence d’un signal vidéo d’entrée au
niveau de la prise péritel LINE3/DECODER
g GUIDE/TV
8
9
(uniquement dans le cas d’un raccordement au
téléviseur par la prise péritel LINE1-TV)
Permet de basculer entre le mode ‘T’ (titre) et
‘C’ (chapitre) pendant la lecture d’un disque,
puis d’utiliser les touches ./ > pour
sélectionner un numéro de titre/chapitre.
o EDIT
–
Permet d’accéder au menu d’édition vidéo et de
le quitter.
p
(Grand Ecran)
Sélectionne le type d’écran du téléviseur.
–
CONSEILS: les touches à côté desquelles figure un point orange peuvent servir à faire fonctionner votre téléviseur
lorsque la touche TV-DVD est sur la position TV.
104
Télécommande (suite)
q Touche TV-DVD
–
Permet de basculer en mode TV ou DVD.
17
r ç
18
s Touches alphanumériques
19
–
21
Permet d’ouvrir ou de fermer le tiroir-disque.
–
Saisie de chiffres ou de lettres dans les champs
appropriés.
Permet de sélectionner la lecture d’un chapitre,
d’un morceau ou d’une chaîne de télévision
20
22
23
t A/a
–
u
–
v
–
Permet de basculer entre le mode majuscule et
minuscule lors de l’utilisation du pavé
alphanumérique.
24
(AUDIO)
Permet de sélectionner une langue ou un canal
audio.
27
25
26
28
29
(Sous-titre)
Permet de sélectionner la langue de sous-titrage
d’un DVD.
30
w Touches de couleur
–
31
Ces touches sont utilisées pour sélectionner les
options de couleur disponibles dans certains
menus de l’écran du téléviseur.
32
33
34
x TUNER
–
35
Permet de passer au mode Tuner du DVD
Recorder (chaînes TV).
y TOP MENU
–
Permet d’accéder au top menu d’un DVD.
30 ZOOM
–
z ENTER
–
Permet de confirmer une saisie ou une
sélection.
la gauche/droite ou de sélectionner la scène
précédente/suivante.
M/m: Flèches de déplacement vers le haut ou
le bas ou de sélection du titre précédent/suivant
de la mémoire Live Cache durant la lecture.
32 TIMER
Permet d’accéder au menu du programmateur
et de le quitter.
33
(ANGLE)
Permet de sélectionner un angle de vue pour un
DVD.
–
29 B•/•b
–
–
–
Effectue un saut en avant ou en arrière d’une
durée définie en mode tuner.
Permet d’avancer image par image en mode
pause.

Démarre l’enregistrement ou indique le titre
dans la mémoire Live Cache pour
l’enregistrement sur le disque dur.
–
28 RETURN
Revient au menu précédent pour les CD vidéo
(VCD) ou certains DVD.
Permet d’agrandir une image à l’écran du
téléviseur.
31 REC
–
27 </,: Flèches permettant de se déplacer vers
–
Français
–
34 INPUT SELECT
Active le mode de sélection de source d’entrée.
Appuyez ensuite sur PROG + /- pour
sélectionner une autre source externe (DV,
LINE 2, LINE 1, LINE3).
35 COMMAND MODE (DVD123)
–
Permet de sélectionner la télécommande.
CONSEILS: les touches à côté desquelles figure un point orange peuvent servir à faire fonctionner votre téléviseur
lorsque la touche TV-DVD est sur la position TV.
105
Télécommande (suite)
Utilisation de la télécommande
Français
1
2
3
Ouvrez le compartiment des piles.
Insérez deux piles de type R06 ou AA, en
respectant les indications de polarité (+-) du
compartiment.
Refermez le couvercle.
ATTENTION !
– Ôtez les piles si celles-ci sont usagées
ou si vous savez que vous ne vous servirez
pas de la télécommande pendant un
certain temps.
– Évitez de mélanger les piles (neuves et
anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
– Les piles contiennent des substances
chimiques: elles doivent donc être mises
au rebut conformément aux
réglementations en vigueur.
Utilisation de la télécommande
1
Dirigez la télécommande vers le capteur
infrarouge de la face avant de l’appareil.
2
Sélectionnez la source que vous souhaitez
commander en appuyant sur TUNER ou
activez le mode TV ou DVD à l’aide de la
touche TV-DVD.
3
Sélectionnez ensuite la fonction souhaitée (par
exemple
,
).
Conseils:
– Les touches à côté desquelles figure un point
orange peuvent servir à faire fonctionner votre
téléviseur lorsque la touche TV-DVD est sur la
position TV.
Utilisation des touches alphanumériques
pour entrer les caractères
–
–
–
–
–
106
Appuyez sur une touche chiffrée jusqu’à ce que
le caractère ou chiffre souhaité apparaisse.
Pour entrer un caractère spécifique à une
langue, appuyez sur la touche . ou > du
caractère correspondant, par exemple: pour
entrer ‘å’, appuyez sur la touche {2}
correspondant à ‘a’, puis sur > jusqu’à ce
que la lettre ‘å’ s’affiche.
Pour entrer des caractères spéciaux, appuyez
plusieurs fois sur la touche {1}.
Pour sélectionner des lettres majuscules ou
minuscules, appuyez sur A/a.
Pour entrer un espace, appuyez sur la touche
{1}.
Étape 1: raccordements de base au DVD Recorder
���
��
����
���
���
��
����
����
Cable
Satellite Antenna
Français
1
2
TV
Raccordement des câbles
d’antenne
La connexion des câbles d’antenne vous permet de
regarder et d’enregistrer des émissions de
télévision à l’aide du DVD Recorder. Si le signal
d’antenne transite par un boîtier décodeur ou un
récepteur satellite, assurez-vous que ceux-ci sont
sous tension si vous souhaitez regarder ou
enregistrer les programmes du câble.
 Si vous souhaitez relier le DVD
Recorder à un magnétoscope et/ou à
un boîtier décodeur/récepteur satellite,
reportez-vous à la section consacrée aux autres
connexions possibles, pages 111 à 113.
1
Branchez le signal TV câble/satellite ou
antenne (ou le fil du boîtier décodeur/récepteur
satellite, également appelé RF OUT ou TO TV)
sur la prise AERIAL IN u DVD Recorder.
2
À l’aide du câble coaxial RF fourni, reliez
l’entrée AERIAL OUT du DVD Recorder à la
prise d’antenne (pouvant s’appeler VHF/UHF
RF IN) du téléviseur.
Conseils:
– Selon la manière dont votre canal TV vous
parvient (directement par une antenne hertzienne
ou via un boîtier décodeur ou le magnétoscope), il
vous faudra débrancher certains câbles pour
pouvoir effectuer ce branchement.
CONSEILS: Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.
107
Étape 1: raccordements de base au DVD Recorder
Français
OU
Option 2
OU
Option 3
Option 1
TV
Raccordement du câble vidéo
Le raccordement du câble vidéo vous permet de
visionner des images à partir du DVD Recorder.
Choisissez l’une des options ci-dessous pour
connecter le câble vidéo.
– Pour un téléviseur standard, suivez l’option 1, 2
ou 3.
– Pour un téléviseur à balayage progressif, suivez
l’option 4.
Option 1: utilisation de la prise péritel
(qualité d’image supérieure)
 Reliez la prise LINE 1 - TV du DVD Recorder
à l’entrée péritel correspondante du téléviseur à
l’aide du câble péritel.
 Si votre téléviseur est doté de la fonction
SMARTLINK ou d’une fonction similaire,
assurez-vous que le câble péritel est
connecté à la prise péritel qui prend en
charge SMARTLINK sur votre téléviseur.
Tous les canaux TV disponibles seront
automatiquement téléchargés sur votre DVD
Recorder.
Conseils:
– Si votre téléviseur affiche un menu de sélection
pour la prise péritel, choisissez la source ‘VCR’.
– La prise LINE3/DECODER est destinée aux
autres appareils.
Option 2: utilisation de la prise
S-Vidéo (qualité d’image excellente)
 Vous avez besoin d’un câble S-Vidéo (non
fourni) pour relier la prise S-VIDEO du DVD
Recorder à l’entrée S-Vidéo (également
appelée Y/C ou S-VHS) du téléviseur.
Option 3: utilisation de la prise vidéo
(bonne qualité d’image)
 Utilisez un câble vidéo composite (Jaune, non
fourni) pour relier la prise VIDEO du DVD
Recorder à l’entrée vidéo (également appelée
A/V In, Video In, Composite ou Baseband) du
téléviseur.
CONSEILS: Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.
108
2
Français
Étape 1: raccordements de base au DVD Recorder
1
TV
Option 4: connexion à un téléviseur à
balayage progressif
Pour obtenir une qualité vidéo en balayage
progressif, vous avez besoin d’un câble
Y PB/CB PR/CR et d’un téléviseur doté de la
fonction de balayage progressif. Ce câble permet
d’obtenir une qualité d’image supérieure lorsque
vous regardez vos DVD.
1
Utilisez les câbles vidéos (Rouge/bleu/vert,
non fournis) pour connecter les prises
Y PB/CB PR/CR du DVD Recorder aux entrées
vidéo composantes correspondantes (marquées
Y Pb Pr ou YUV) de votre téléviseur.
2
Utilisez le câble audio (Rouge/blanc,
non fourni) pour connecter les prises
AUDIO OUT du DVD Recorder à la prise
audio (marquée AV IN ou AUDIO IN) de votre
téléviseur.
3
Lorsque vous avez effectué vos connexions et
que le DVD Recorder est installé et configuré,
activez la fonction de balayage progressif (voir
page 173).
Conseils:
– Si rien n’apparaît à l’écran du téléviseur ou si
l’image est déformée, il se peut que la sortie vidéo
du DVD Recorder ne corresponde pas à la
connexion vidéo. Vous pouvez réinitialiser le
système, comme expliqué ci-dessous:
1) Débranchez le DVD Recorder ~MAINS de la
prise secteur.
2) Maintenez enfoncée la touche . lorsque
vous rebranchez le DVD Recorder ~MAINS
sur la prise secteur.
CONSEILS: Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.
109
Étape 1: raccordements de base au DVD Recorder
Français
OU
OU
Option 2
Option 1
Amplificateur/
récepteur AV
Raccordement des câbles audio
Le raccordement des câbles audio vous permet
d’entendre le son de la vidéo en cours de lecture
sur le DVD Recorder. Cette connexion n’est
toutefois pas nécessaire si le DVD Recorder est
relié au téléviseur par le connecteur péritel.
Option 1: utilisation des sorties audio
analogiques
Vous pouvez brancher le DVD Recorder sur un
récepteur ou une chaîne stéréo à deux canaux
(minichaîne, téléviseur) et bénéficier ainsi d’un son
stéréo.
 Utilisez un câble audio (extrémités Rouge/
blanc, non fourni) pour relier les prises LINE 2
OUT - AUDIO L/R à l’entrée correspondante
de l’appareil connecté.
Conseils:
– Si vous avez connecté ce DVD Recorder à votre
téléviseur à l’aide des entrées Y PB/CB PR/CR,
connectez les câbles audio aux sorties AUDIO
OUT situées à côté de COMPONENT VIDEO
OUT comme décrit page 109.
Option 2: utilisation de la sortie audio
numérique (optique ou coaxiale)
Vous pouvez relier le DVD Recorder à un
amplificateur/récepteur AV pour bénéficier d’un
son Surround multicanal.
 À l’aide d’un câble coaxial (non fourni), reliez
la sortie COAXIAL à l’entrée coaxiale
numérique COAXIAL IN ou DIGITAL IN du
périphérique connecté.
– un amplificateur/récepteur AV doté d’un
décodeur numérique multicanal.
– un récepteur stéréo numérique à deux
canaux (PCM).
OU
 Servez-vous d’un câble à fibre optique (non
fourni) pour relier la sortie OPTICAL à
l’entrée optique du périphérique connecté.
 Assurez-vous que les deux fiches sont
correctement insérées (un déclic doit se
produire).
CONSEILS: Pour l’option de raccordement n° 2, vous devez sélectionner l’option de sortie audio numérique
appropriée. Voir page 172. À défaut, vous n’aurez soit pas de son, soit un fort bruit.
110
Étape 2: autres options de connexion
(panneau arrière)
Boîtier décodeur/Récepteur satellite
(panneau avant)
���
��
����
���
���
��
����
����
5
3
Français
1
4
TV
2
Placez cet élément devant le boîtier
décodeur/récepteur satellite, voir 5.
Connexion à un boîtier décodeur
ou à un récepteur satellite
Option 1
Si votre boîtier décodeur/récepteur
satellite n’est doté que d’une sortie
d’antenne (RF OUT ou TO TV), reportez-vous à
la section ‘Raccordement des câbles d’antenne’,
page 107, pour obtenir des explications sur la
connexion au téléviseur.
Option 2 (voir l’illustration ci-dessus)
Si votre récepteur satellite/boîtier
décodeur est équipé d’une sortie péritel
1
2
Conservez le raccordement d’antenne entre le
récepteur satellite/boîtier décodeur et le
téléviseur.
Reliez la prise LINE 1 - TV du DVD Recorder
à l’entrée péritel correspondante du téléviseur à
l’aide du câble péritel.
3
À l’aide d’un autre câble péritel, reliez la sortie
LINE3/DECODER du DVD Recorder à la
sortie péritel (également appelée TV OUT ou
TO TV) du récepteur satellite/boîtier décodeur.
4
Reliez le câble G-LINK fourni à la prise
G-LINK du DVD Recorder.
5
Placez l’autre extrémité du transmetteur
G-LINK en face du boîtier décodeur/récepteur
satellite près du capteur infrarouge afin que son
détecteur infrarouge puisse recevoir un signal
clair.
 Ainsi, le DVD Recorder peut recevoir des
données provenant du système GUIDE
Plus+ et contrôler le tuner du récepteur
externe.
Conseils:
– Si votre téléviseur est connecté au DVD Recorder
via les prises COMPONENT VIDEO
(Y PB/CB PR/CR), reliez le câble externe du boîtier
décodeur/récepteur satellite à la prise LINE 1 - TV.
CONSEILS: l’appareil branché sur le connecteur LINE 3/DECODER transmettra ses signaux audio/vidéo au
téléviseur via le connecteur LINE 1 - TV.
111
Étape 2: autres options de connexion (suite)
Face arrière d’un magnétoscope (à titre d’exemple uniquement)
���
��
����
���
���
��
����
����
CABLE
SATELLITE
VHF/UHF
RF IN
1
SCART IN
SCART OUT
VHF/UHF
RF OUT
4
Français
ANTENNA
2
TV
3
Connexion à un magnétoscope ou
à un appareil similaire
La connexion à un magnétoscope vous permet
d’enregistrer une cassette vidéo sur le HDD. Elle
permet aussi de visionner les images du
magnétoscope sur le téléviseur lorsque le DVD
Recorder est éteint.
IMPORTANT !
Votre nouveau DVD Recorder peut se
substituer au magnétoscope dans toutes
ses fonctions. Il vous suffit de débrancher
tous les raccordements au magnétoscope.
1
Branchez le signal TV câble/satellite ou
antenne (ou le fil du boîtier décodeur/récepteur
satellite, également appelé RF OUT ou TO TV)
sur la prise AERIAL IN du DVD Recorder.
2
À l’aide du câble coaxial RF fourni, reliez
l’entrée AERIAL OUT du DVD Recorder à la
prise d’antenne (pouvant s’appeler VHF/UHF
RF IN) du téléviseur.
3
Reliez la prise LINE 1 - TV du DVD Recorder
à l’entrée péritel correspondante du téléviseur à
l’aide du câble péritel.
4
À l’aide d’un autre câble péritel, reliez la prise
LINE3/DECODER du DVD Recorder à la
sortie péritel (également appelée TV OUT ou
TO TV) du magnétoscope.
Conseils:
– La plupart des cassettes vidéo et des DVD
disponibles dans le commerce sont protégés contre
la copie et ne peuvent donc pas être enregistrés.
– Connectez directement le DVD Recorder au
téléviseur. Si un magnétoscope ou un appareil
supplémentaire se trouve entre les deux, la qualité
d’image peut être médiocre en raison du système
de protection contre la copie intégré au DVD
Recorder.
CONSEILS: Pour de plus amples informations sur les autres connexions possibles, consultez les manuels des
appareils connectés.
112
Étape 2: autres options de connexion (suite)
���
��
����
���
���
��
����
����
Face arrière d’un boîtier décodeur/
récepteur satellite (à titre d’exemple
uniquement)
Face arrière d’un magnétoscope
(à titre d’exemple uniquement)
6
Français
1
5
2
3
4
Connexion à un magnétoscope et
à un boîtier décodeur/récepteur
satellite
1
Conservez le raccordement d’antenne entre le
récepteur satellite/boîtier décodeur et le
téléviseur.
2
À l’aide du câble coaxial RF fourni, reliez la
sortie d’antenne (RF OUT) du récepteur
satellite/boîtier décodeur à la prise AERIAL IN
du DVD Recorder.
3
Utilisez un autre câble coaxial RF pour relier la
prise AERIAL OUT du DVD Recorder à
l’entrée d’antenne du téléviseur.
4
Reliez la prise LINE 1 - TV du DVD Recorder
à l’entrée péritel correspondante du téléviseur à
l’aide du câble péritel.
5
À l’aide d’un autre câble péritel, reliez la prise
LINE3/DECODER du DVD Recorder à la
sortie péritel (également appelée TV OUT ou
TO TV) du magnétoscope.
6
À l’aide d’un autre câble péritel, reliez l’entrée
péritel (également appelée TV IN ou
TO DECODER) du magnétoscope à la sortie
péritel (également appelée TV OUT ou
TO VCR) du récepteur satellite/boîtier
décodeur.
CONSEILS: Pour de plus amples informations sur les autres connexions possibles, consultez les manuels des
appareils connectés.
113
Étape 2: autres options de connexion (suite)
Français
Connexion à un caméscope
Vous pouvez utiliser les connecteurs de la face
avant pour copier les enregistrements de votre
caméscope. Ces prises se situent derrière le volet, à
droite de la face avant. Elles conviennent
parfaitement au branchement d’un caméscope.
Conseils:
– Vous pouvez également utiliser l’entrée DV IN
pour connecter le DVD Recorder à un PC doté
d’une sortie DV. Le PC doit disposer d’un
connecteur IEEE 1394 Firewire.
Option 1: utilisation de la prise DV IN
Choisissez cette prise si vous utilisez un caméscope
numérique DV ou Digital 8. La prise DV est
conforme à la norme i.LINK. Elle offre une qualité
d’image optimale.
 À l’aide d’un câble i.LINK 4 broches (non
fourni), reliez l’entrée DV IN du DVD
Recorder à la sortie DV OUT correspondante
du caméscope.
• Appuyez sur la touche INPUT SELECT de
la télécommande pour sélectionner ‘DV’
lorsque vous utilisez cette source.
CONSEILS: Pour de plus amples informations sur les autres connexions possibles, consultez les manuels des
appareils connectés.
114
Étape 2: autres options de connexion (suite)
1
Option 2: utilisation de l’entrée
S-VIDEO ou VIDEO
Choisissez l’entrée S-VIDEO si vous utilisez un
caméscope Hi8 ou S-VHS(C). Elle offre une très
bonne qualité d’image.
2
Français
OU
Conseils:
– Si vous connectez votre caméscope à la prise
péritel à l’arrière de ce DVD recorder, appuyez sur
la touche INPUT SELECT puis PROG +/- de la
télécommande pour sélectionner { LINE 1 } ou
{ LINE 3 } comme source d’entrée.
Vous pouvez également choisir l’entrée VIDEO si
votre caméscope dispose d’une seule sortie vidéo
(Composite Video, CVBS). Elle offre une bonne
qualité d’image.
1
Reliez la prise S-VIDEO ou VIDEO de la face
avant du DVD Recorder à la sortie S-VHS ou
Vidéo correspondante du caméscope.
• Appuyez sur la touche INPUT SELECT
puis sur PROG +/- de la télécommande
pour sélectionner ‘LINE 2’ lorsque vous
utilisez cette source.
2
À l’aide d’un câble audio (Rouge/blanc, non
fourni), reliez les prises L (MONO) AUDIO R
situées sur la face avant de l’appareil aux
sorties audio du caméscope.
CONSEILS: Pour de plus amples informations sur les autres connexions possibles, consultez les manuels des
appareils connectés.
115
Étape 3: installation et configuration
L’écran d’installation initiale apparaît la première
fois que vous mettez le DVD Recorder sous
tension. Ces réglages vous permettent d’installer
rapidement les fonctions de base du DVD
Recorder, comme les canaux TV, les options de
langue et le système GUIDE Plus+.
Français
IMPORTANT !
Effectuez l’installation initiale avant de
tenter de lire ou d’enregistrer un disque.
Tant que les paramètres initiaux n’ont pas
été définis, le tiroir-disque refuse de
s’ouvrir.
1
Appuyez sur la touche I/2 pour mettre le
DVD Recorder sous tension.
2
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par ex.
‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
 Vous pouvez également sélectionner le
canal 1 du téléviseur, puis appuyer plusieurs
fois sur la touche bas de la télécommande
jusqu’à ce que le menu { SMARTLINK }
ou { LANGUAGE AND COUNTRY }
(Langue et pays) apparaisse à l’écran.
 Si votre téléviseur possède une fonction
SMARTLINK ou similaire, le téléchargement
des canaux TV commencera automatiquement.
Lorsque le transfert des données est terminé,
appuyez sur la touche ENTER de la
télécommande pour passer au téléchargement
de la date et de l’heure. Ensuite, passez à
l’étape 7.
SMARTLINK
Loading data from TV. Please wait.
OU
 Si le menu{ Language and Country }
(Langue et pays) apparaît sur le téléviseur,
appuyez sur ,. Utilisez ensuite les touches
M/m pour choisir la langue de menu souhaitée,
puis appuyez sur < pour confirmer.
EASY SETUP
LANGUAGE AND COUNTRY
Select OSD language and your country.
Language �
English
A Austria
Country�
Done
Press [ ] [
3
] to navigate. [ENTER] : Select
Sélectionnez votre pays de résidence.
i. Sélectionnez { Country } (Pays) et
appuyez sur ,. Utilisez les touches M/m
pour effectuer votre sélection, puis appuyez
sur < pour confirmer. Si votre pays n’est
pas répertorié dans la liste, sélectionnez
{ Others } (Autres).
ii. Sélectionnez { Done } (Effectué), puis
appuyez sur la touche ENTER de la
télécommande.
4
Le menu Type de TV apparaît à l’écran du
téléviseur. Sélectionnez le format d’image
correspondant au téléviseur que vous avez
connecté.
EASY SETUP
TV TYPE
Select your TV screen type.
TV type �
4:3 Letter Box
Done
Press [ ] [
] to navigate. [ENTER] : Select. [RETURN]:Back
i. Sélectionnez { TV Type } (Type de TV) et
appuyez sur ,. Utilisez les touches M/m
pour effectuer votre sélection, puis appuyez
sur < pour confirmer.
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
ii. Sélectionnez { Done } (Effectué), puis
appuyez sur la touche ENTER de la
télécommande.
CONSEILS: Après l’installation initiale, vous pouvez modifier ou actualiser vos paramètres par l’intermédiaire du
menu de configuration du système. Voir pages 167 à 172.
116
Étape 3: installation et configuration (suite)
i. Si cette information est correcte,
sélectionnez { Done } (Effectué) dans le
menu et appuyez sur ENTER.
Le menu Préréglage automatique apparaît à
l’écran du téléviseur. Sélectionnez { Search
channels } (Recherche canaux) dans le menu
et appuyez sur la touche ENTER de la
télécommande pour commencer.
 Cette opération prend quelques minutes.
EASY SETUP
AUTO TUNER PRESET
ii. Si des modifications sont nécessaires,
utilisez les touches alphanumériques
(0-9) pour entrer l’heure et la date correctes
dans leur champ respectif.
8
The function automatically starts searching for all�
of the receivable channels and presets them.
L’installation initiale est terminée.
EASY SETUP
Search channels
CLOCK
Skip search
Enter the current time and date.
Time �
Press [ ] [
Press [ ] [
EASY SETUP
Continue
Press [ENTER] to continue.
Remarque: si aucune action n’est effectuée dans
les 15 minutes qui suivent le préréglage
automatique, le DVD Recorder passe en mode
veille.
7
Le menu Horloge apparaît.
EASY SETUP
] [ENTER]. [RETURN] : Back
i. Sélectionnez { Continue } (Continuer)
dans le menu, puis appuyez sur ENTER
pour commencer l’installation de GUIDE
Plus+. Reportez-vous à la page suivante
pour connaître les détails d’une
configuration complète.
ii. Sélectionnez { Set up later } (Config. +
yard) dans le menu afin d’ignorer
l’installation de GUIDE Plus+.
Lorsque vous souhaiterez installer le
système GUIDE Plus+, appuyez sur la
touche GUIDE/TV de la télécommande.
Reportez-vous à la page suivante.
Lorsque la recherche des canaux est terminée,
le nombre total de canaux trouvés et stockés
apparaît. Appuyez ensuite sur ENTER pour
continuer.
XXX Channels found.
01-01-2005
Done
Si aucun canal n’est détecté:
– Essayez l’installation automatique de canaux
TV après avoir procédé à la configuration
initiale. Reportez-vous à la page 170.
AUTO TUNER PRESET
00 : 0 0
Date�
] to navigate. [ENTER]: Start. [RETURN]: Back
Remarque: assurez-vous que le DVD Recorder, le
téléviseur, le récepteur satellite/boîtier décodeur (le
cas échéant) sont correctement raccordés et sous
tension. La recherche automatique de canaux détecte
les signaux et enregistre tous les canaux disponibles.
6
Français
5
9
Patientez pendant que le DVD Recorder
finalise l’initialisation du système, puis
appuyez sur ENTER pour sortir.
Vous pouvez maintenant profiter de votre
DVD Recorder.
Conseils:
– Les listes de programmes TV n’apparaissent pas
sur le système GUIDE Plus+ dès que vous avez
terminé l’installation initiale. Il peut s’écouler 24
heures avant de recevoir les données des listes de
programmes TV.
CLOCK
Enter the current time and date.
Time �
00 : 0 0
01-01-2005
Date�
Done
Press [ ] [
] [ENTER]. [RETURN] : Back
CONSEILS: Après l’installation initiale, vous pouvez modifier ou actualiser vos paramètres par l’intermédiaire du
menu de configuration du système. Voir pages 167 à 172.
117
Étape 4: configuration de GUIDE Plus+
Français
Votre DVD Recorder est équipé du système
GUIDE Plus+. Ce système offre un guide des
programmes interactif gratuit qui répertorie tous les
programmes disponibles dans votre région. Avant
de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez
définir votre zone géographique et vos
périphériques de configuration en cours afin de
recevoir les données correctes des listes de
programmes TV du système GUIDE Plus+.
1
Si une introduction au système GUIDE Plus+
apparaît à l’écran du téléviseur, lisez son
contenu et appuyez sur ENTER pour
poursuivre.
 Le menu de configuration initiale GUIDE
Plus+ apparaît.
 Dans le cas contraire, appuyez sur la touche
GUIDE/TV de la télécommande, puis appuyez
sur M et , plusieurs fois jusqu’à ce que vous
sélectionniez la barre de menus { Setup }
(Installation).
{ Language } (Langue) / { Country } (Pays)
Ces paramètres prendront effet dès
l’installation et la configuration de base.
{ Postal code } (Code postal)
Appuyez sur ENTER pour accéder au menu de
saisie. Utilisez les touches M/m pour saisir le
code postal et utilisez les touches </, pour
passer d’un champ à l’autre.
Remarque: le code postal que vous saisissez doit
être correct et doit représenter un code postal du
pays identifié. Dans le cas contraire, vous risquez
de ne recevoir aucune donnée ou des données de
listes de programmes TV incorrectes.
{ External Receiver 1/2/3 } (Récepteur
externe 1/2/3)
Remarque: si aucun récepteur externe n’est
connecté, laissez les champs sur ‘Aucun’ et
appuyez sur la touche Rouge de la télécommande
pour quitter le menu. Ensuite, passez à l’étape 8.
Vous pouvez connecter jusqu’à trois récepteurs
externes (par exemple, récepteur satellite ou boîtier
décodeur) à votre DVD Recorder. Terminez
l’installation du récepteur externe comme suit:
a) Utilisez les touches M/m pour sélectionner
le récepteur externe 1, 2 ou 3, puis appuyez
sur la touche ENTER.
b) Appuyez à nouveau sur la touche ENTER
pour poursuivre. Sélectionnez le type de
récepteur externe et appuyez sur la touche
ENTER.
2
Appuyez sur m pour sélectionner { Basic
Setup } (Configuration de base) dans le menu,
puis appuyez sur ENTER pour accéder à l’écran
de configuration.
{ Cable } (Câble)
Sélectionnez cette fonction pour le boîtier
décodeur.
{ Satellite }
Sélectionnez cette fonction pour le récepteur
satellite.
{ Terrestrial } (Terrestre)
Sélectionnez cette fonction pour le décodeur
terrestre numérique.
c) Sélectionnez le fournisseur d’accès dans la
liste, puis appuyez sur la touche ENTER.
{ None } (Aucun)
Sélectionnez cette fonction si vous ne disposez
pas de fournisseur.
d) Sélectionnez la marque de votre récepteur
dans la liste et appuyez sur la touche ENTER.
{ None } (Aucun)
Sélectionnez cette fonction si vous ne trouvez
pas la marque de votre récepteur.
CONSEILS: Une fois la configuration terminée, laissez le DVD Recorder en mode veille et allumez vos récepteurs
externes pendant une nuit afin de recevoir les données des listes de programmes TV.
118
Étape 4: configuration de GUIDE Plus+ (suite)
{ Antenna (RF lead) } [Antenne (fréquence
radio principale)]
Sélectionnez cette fonction si le récepteur
externe est connecté via le câble d’antenne.
Saisissez le numéro de programme
correspondant à celui de votre récepteur
externe sur le DVD Recorder.
3
Si vous n’avez pas connecté de récepteur
externe, assurez-vous que le transmetteur
G-LINK est correctement connecté et
positionné. Reportez-vous à la page 111.
 Vous pourrez ainsi contrôler le tuner du
récepteur satellite/boîtier décodeur via le
système GUIDE Plus+.
4
Allumez le récepteur externe et utilisez la
télécommande du récepteur pour
sélectionner le numéro de programme {02} sur
le récepteur.
5
Appuyez sur la touche ENTER pour continuer.
 Le système GUIDE Plus+ envoie un signal
via la connexion G-LINK au récepteur
externe pour passer à un numéro de
programme particulier.
6
7
8
Si le récepteur externe est passé à un numéro
de programme affiché sur le téléviseur,
sélectionnez { Yes } (Oui) et appuyez sur la
touche ENTER pour poursuivre.
 Dans le cas contraire, sélectionnez { No }
(Non) et appuyez sur la touche ENTER
pour essayer un code différent.
Recommencez cette procédure jusqu’à ce
que le récepteur externe passe à un autre
numéro de programme.
Appuyez sur la touche Verte pour revenir à
l’écran de configuration.
Si vous souhaitez spécifier la source et le
numéro de programme d’un canal hôte GUIDE
Plus+, sélectionnez { Host Channel Setup }
(Configuration du canal hôte) dans le menu et
suivez les instructions à l’écran du téléviseur
pour terminer la configuration.
 La configuration du canal hôte par défaut est
définie sur Automatic (Automatique).
9
Une fois cette opération terminée, appuyez sur
la touche GUIDE/TV pour quitter le menu.
1) Laissez le DVD Recorder en veille au
cours de la nuit pour charger les
données des listes de programmes TV.
2) Si vous utilisez un récepteur externe, vous
devez syntoniser votre récepteur externe
manuellement en fonction de votre canal hôte.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
obtenir plus de détails.
Laissez votre récepteur externe sous
tension durant la nuit.
Remarque: si vous sélectionnez votre chaîne
hôte avant de passer en veille, votre DVD
Recorder commence immédiatement à
télécharger les programmes TV. EPG
DOWNLOAD apparaît sur l’afficheur. Cette
opération peut prendre jusqu’à deux (2) heures.
Vous pouvez interrompre le téléchargement à
tout moment en allumant le téléviseur. Vous
pouvez également laisser le DVD Recorder en
veille toute la nuit pour qu’il télécharge
automatiquement les programmes TV.
Pays/Ville (langue)
Chaîne hôte
(antenne/câble)
Deutschland
Österreich
Eurosport
Eurosport
Schweiz (Deutsch)
United Kingdom
France
España
Nederland
Eurosport
ITV
Canal +
Tele 5
TMF/Eurosport
-Eindhoven
-Rotterdam
-Amsterdam
België (Vlaanderen)
Italia
TMF
TMF
TMF
TMF
Sport Italia
Chaîne hôte
(SAT)
Eurosport Astra1 19.2E
Eurosport Astra1 19.2E,
Hotbird 13.0E
Eurosport Astra1 19.2E
British Eurosport Astra2 28.2E
TMF Astra1 19.2E /
Hotbird 13.0E
TMF Astra1 19.2E
TMF Astra1 19.2E
TMF Astra1 19.2E
 Vérifiez vos listes de programmes TV à l’écran
{ Editor } (Éditeur) le jour suivant afin de
vous assurer que le téléchargement des données
est terminé. Reportez-vous à la page 123.
Conseils:
– Si votre pays/région ne figure pas dans la liste cidessus ou que vous ne pouvez pas recevoir de
données, vous pouvez toujours utiliser le système
GUIDE Plus+ pour les enregistrements manuels et
ShowView.
– Si un problème se produit au cours de l’installation
du système GUIDE Plus+, consultez le site Web
www.europe.guideplus.com pour obtenir une
assistance supplémentaire.
CONSEILS: Une fois la configuration terminée, laissez le DVD Recorder en mode veille et allumez vos récepteurs
externes pendant une nuit afin de recevoir les données des listes de programmes TV.
119
Français
e) Identifiez la prise du récepteur externe qui est
branchée sur le DVD Recorder (par exemple,
‘LINE 3’ pour LINE3/DECODER, puis
appuyez sur la touche ENTER.
Utilisation du système GUIDE Plus+
Introduction au système GUIDE
Plus+
Fonctions d’accès rapide
Français
Après avoir terminé l’installation de GUIDE Plus+
et le téléchargement des données, vous pouvez
commencer à explorer les différentes fonctions et
zones du système GUIDE Plus+.
1
Appuyez sur la touche GUIDE/TV de la
télécommande.
2
Utilisez les touches </M/m/, pour
parcourir le menu.
Il existe plusieurs fonctions intégrées au système
GUIDE Plus+. Ces fonctions s’affichent en haut de
la barre de fonctions C e cas échéant. Vous
pouvez accéder à une fonction en appuyant sur la
touche de couleur correspondante de la
télécommande.
C
B
D
E
Planification des enregistrements
A
F
 Sélectionnez un programme que vous souhaitez
enregistrer et appuyez sur la touche Rouge de
la télécommande pour
Le système GUIDE Plus+ est divisé en six
composants d’écran:
A Panneaux d’informations: ils permettent
d’afficher les instructions sur le système
GUIDE Plus+, les promotions sur les
programmes et les publicités.
B Fenêtre vidéo: elle permet d’afficher l’image
du programme TV en cours. Vous pouvez
continuer à regarder le programme en cours
tout en accédant au système GUIDE Plus+.
C Barre de fonctions: elle permet d’afficher les
fonctions disponibles. Les boutons de fonction
s’activent directement au moyen des touches de
couleur de la télécommande.
D Zone d’informations: elle permet d’afficher de
courtes descriptions des programmes ou des
menus d’aide.
E Barre des menus: elle permet d’afficher les
menus GUIDE Plus+ et votre sélection en cours.
F Grille/Titres: les informations relatives aux
listes de programmes TV sont répertoriées par
canal et par heure, sept jours à l’avance.
programmes TV pour enregistrement.
Sélection d’un programme d’un canal
spécifique
 Appuyez sur la touche Jaune de la
télécommande pour
afficher les logos
de tous les canaux disponibles dans Votre
région, puis sélectionnez votre canal en
appuyant sur la touche ENTER.
Conseils:
–
Les programmes que vous avez sélectionnés
peuvent être révisés et modifiés dans l’écran
Schedule (Planification). Reportez-vous à la page
122.
 Si certains canaux manquent, consultez l’écran
{ Editor } (Éditeur) pour vérifier et modifier
les canaux. Reportez-vous à la page 123.
CONSEILS: Appuyez sur la touche Bleue pour revenir à l’heure actuelle sur l’écran ‘Grid’ (Grille).
Appuyez sur la touche GUIDE/TV pour quitter le menu.
120
.
 Vous pouvez stocker jusqu’à 25
Utilisation du système GUIDE Plus+ (suite)
Le système GUIDE Plus+ est représenté par sept
boutons dans la barre des menus:
1
Appuyez sur la touche GUIDE/TV de la
télécommande.
 L’écran GUIDE Plus+ apparaît.
2
Appuyez sur M pour sélectionner la barre des
menus, puis appuyez sur </, pour
sélectionner une option de la barre des menus
et appuyez sur m pour y accéder.
 Les informations sur la barre des menus
individuelle sont décrites dans les pages
suivantes.
Écran ‘Search’ (Recherche)
L’écran ‘Search’ (Recherche) vous permet de
rechercher les listes de programmes par catégorie.
Il vous permet de rechercher rapidement et
facilement un programme que vous souhaitez
regarder ou enregistrer.
Français
Barre de menus GUIDE Plus+
1
Sélectionnez { Search } (Recherche) et
appuyez sur m.
2
Utilisez les touches </, pour sélectionner
une catégorie de recherche: { Movies (Films),
Sport, Children (Enfants), Others (Autres)
ou My Choice (Mon choix) }.
3
Utilisez les touches M/m pour sélectionner une
sous-catégorie et appuyez sur la touche
ENTER pour lancer la recherche.
 Tous les programmes des sept jours suivants
de cette sous-catégorie sont affichés par date
et heure.
 Sélectionnez { All } (Toutes) pour obtenir
les résultats de toutes les sous-catégories de
cette catégorie.
Utilisez les touches </M/m/, pour
sélectionner un programme et appuyez sur la
touche ENTER pour y accéder.
Écran ‘Grid’ (Grille)
L’écran ‘Grid’ (Grille) est l’écran des programmes
principaux du système GUIDE Plus+. Il offre sept
jours d’informations sur les listes de programmes
TV.
4
1
Utilisez les touches M/m pour sélectionner le
canal TV souhaité.
 Appuyez sur la touche PROG +- pour
passer à la page suivante ou revenir à la page
précédente.
2
Utilisez les touches </, pour sélectionner
un programme.
 Appuyez sur les touches . / > pour
passer directement aux listes de programmes
TV du jour précédent ou du jour suivant.
3
Appuyez sur la touche ENTER pour accéder
au programme.
Pour définir vos propres mots-clés de
recherche:
1 Sélectionnez { My Choice } (Mon choix) et
appuyez sur m.
2
Appuyez sur la touche Jaune de la
.
télécommande pour
3
Utilisez les touches </M/m/, pour saisir
votre mot-clé et appuyez sur la touche ENTER
pour confirmer.
4
5
Appuyez sur la touche Verte pour
.
Sélectionnez votre mot-clé et appuyez sur
ENTER pour lancer la recherche.
CONSEILS: Appuyez sur la touche Bleue pour revenir à l’heure actuelle sur l’écran ‘Grid’ (Grille).
Appuyez sur la touche GUIDE/TV pour quitter le menu.
121
Utilisation du système GUIDE Plus+ (suite)
Français
Écran ‘My TV’ (Ma TV)
Écran ‘Schedule’ (Planification)
L’écran ‘My TV’ (Ma TV) vous permet de
configurer un profil personnel. Vous pouvez définir
le profil par canaux, catégories et/ou mots-clés. Il
vous permet de rechercher rapidement et facilement
un programme que vous souhaitez regarder ou
enregistrer.
L’écran ‘Schedule’ (Planification) vous permet
d’examiner, de supprimer et de modifier les
enregistrements planifiés. En outre, vous pouvez
définir un enregistrement ici à l’aide de la
programmation ShowView ou manuelle. Reportezvous aux pages 132 et 133 pour obtenir de plus
amples informations.
1
2
Sélectionnez { My TV } (Ma TV) et appuyez
sur m.
Écran ‘Info’
L’écran ‘Info’ est réservé aux informations
supplémentaires telles que les journaux télévisés,
les pages météo, les cours de la bourse, etc. Les
informations peuvent être programmées de la
même manière que les données des listes de
programmes TV et peuvent varier selon les régions.
Appuyez sur la touche Jaune de la
télécommande pour
.
3
Utilisez les touches M/m pour sélectionner
{ Channel } (Canal), { Categories }
(Catégories) ou { Keywords } (Mots-clés).
4
Appuyez sur la touche Jaune pour
.
{ Channel } (Canal)
 Sélectionnez un canal dans l’écran ‘Channel’
(Canal), puis appuyez sur la touche ENTER.
 Recommencez cette étape pour ajouter plus
de canaux (jusqu’à 16).
{ Categories } (Catégories)
 Sélectionnez une catégorie dans l’écran
‘Search’ (Recherche) et appuyez sur la touche
ENTER.
 Recommencez cette étape pour ajouter plus
de catégories (jusqu’à 4).
Si aucune catégorie n’est disponible, aucune
donnée n’a encore été fournie.
{ Keywords } (Mots-clés)
 Utilisez les touches </M/m/, pour saisir
vos mots-clés et appuyez sur la touche ENTER
pour confirmer.
 Recommencez cette étape pour ajouter plus
de mots-clés (jusqu’à 16).
5
Appuyez sur la touche ENTER pour activer
votre profil.
CONSEILS: Appuyez sur la touche Bleue pour revenir à l’heure actuelle sur l’écran ‘Grid’ (Grille).
Appuyez sur la touche GUIDE/TV pour quitter le menu.
122
Écran ‘Editor’ (Éditeur)
Écran ‘Setup’ (Configuration)
L’écran ‘Editor’ (Éditeur) est l’emplacement
central qui vous permet de gérer vos canaux. Toute
modification effectuée dans l’écran ‘Editor’
(Éditeur) entraîne une modification dans l’écran
‘Grid’ (Grille). Vous pouvez affecter des numéros
de programmes aux canaux TV, activer ou
désactiver un canal et sélectionner une source de
canal (tuner, récepteur externe).
L’écran ‘Setup’ (Configuration) est l’emplacement
central qui vous permet de configurer le système
GUIDE Plus+ en fonction de votre situation
personnelle (région, réception TV). En outre, vous
avez la possibilité de configurer votre canal hôte et
de visualiser l’écran d’informations du système
GUIDE Plus+.
Editor
1
Sélectionnez { Editor } (Éditeur) et appuyez
sur m.
 L’affichage de l’écran ‘Editor’ (Éditeur)
dépend de l’environnement de réception TV
spécifique à votre zone.
Pour activer/désactiver le canal
2 Déplacez-vous vers le volet de gauche pour
sélectionner le canal que vous souhaitez
modifier, puis appuyez sur la touche Rouge de
la télécommande.
 Les listes de programmes des canaux activés
s’affichent dans l’écran ‘Grid’ (Grille).
Pour modifier la source
3 Déplacez-vous vers le volet de droite pour
sélectionner le canal que vous souhaitez
modifier, puis appuyez sur la touche Rouge
pour modifier la source (par exemple Tuner,
Ext. Rec. 1, etc.).
 Le numéro de programme est modifié
automatiquement pour correspondre à la
nouvelle source.
Pour obtenir une description détaillée du processus
de configuration du système GUIDE Plus+,
reportez-vous aux pages 118 et 119.
Pour modifier l’installation
1 Sélectionnez { Setup } (Configuration), puis
appuyez sur m.
2
Sélectionnez { Basic Setup } (Configuration
de base), puis appuyez sur la touche ENTER.
3
Sélectionnez le composant que vous souhaitez
modifier [Language (Langue), Country (Pays),
Postal Code (Code postal), External Receiver
1, 2, 3 (Récepteur externe 1, 2, 3)] et appuyez
sur la touche ENTER.
4
Suivez les instructions à l’écran pour effectuer
les modifications nécessaires, puis appuyez sur
la touche ENTER.
 Certaines modifications peuvent nécessiter
un nouveau téléchargement des informations
des listes de programmes TV. Cette
opération peut prendre plus de 24 heures.
Pour modifier le numéro de programme
4 Déplacez-vous vers le volet de droite du canal
que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur
la touche Verte et utilisez le touches
alphanumériques (0-9) pour saisir le
numéro de programme.
CONSEILS: Appuyez sur la touche Bleue pour revenir à l’heure actuelle sur l’écran ‘Grid’ (Grille).
Appuyez sur la touche GUIDE/TV pour quitter le menu.
123
Français
Utilisation du système GUIDE Plus+ (suite)
Commande des programmes TV
Affichage d’un programme TV
Fonction de pause d’émissions en
direct
Français
Il vous arrive peut-être parfois d’être interrompu
lorsque vous regardez votre émission ou votre
match préféré(e). Vous pouvez dorénavant
suspendre l’émission en appuyant sur la touche Å
(PAUSE) de la télécommande, puis reprendre la
lecture en appuyant sur la touche H (PLAY)
comme si vous contrôliez la diffusion des
programmes.
Pour retourner au programme visionné en direct,
appuyez simplement sur la touche TUNER.
1
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par ex.
‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
Appuyez sur la touche I/2 pour mettre le
DVD Recorder sous tension.
 Si aucun canal n’apparaît à l’écran, appuyez
sur la touche TUNER de la télécommande.
3
Appuyez sur la touche PROG +- pour
sélectionner un canal TV.
 Les programmes TV actifs sont
automatiquement mémorisés dans la
mémoire Live Cache (Contrôle des
émissions diffusées en direct) du DVD
Recorder. Les informations s’affichent sur la
barre vidéo ‘Live Cache’.
 Si vous passez à un autre canal TV sur votre
DVD Recorder, un nouveau titre sera créé et
une ligne verticale s’affichera sur la barre vidéo
‘Live Cache’.
01:00
P 05� P05 01-Jan-2005 14:31�
14:31
P 11� P11 01-Jan-2005 14:55�
14:55
01:00
Fonction de répétition instantanée
Si vous regardez un programme TV en direct, vous
pouvez appuyer sur la touche B• (arrière) de la
télécommande pour revenir dix (10) secondes en
arrière à chaque pression et revoir instantanément
les images.
Pour retourner au programme visionné en direct,
appuyez simplement sur la touche TUNER.
Fonction de lecture synchronisée
Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de
l’enregistrement en cours pour en entamer la
lecture.
Alors que l’enregistrement se poursuit, maintenez
enfoncée la touche . de la télécommande de
manière à revenir au début de l’enregistrement et
reprendre la lecture à partir de là.
02:35
 Vous pouvez afficher ou masquer la barre
vidéo ‘Live Cache’ en appuyant sur la touche
DISPLAY de la télécommande.
Pour obtenir de plus amples informations
sur la mémoire ‘Live Cache’ (Contrôle des
émissions diffusées en direct), reportezvous à la page suivante.
CONSEILS: Appuyez sur la touche ENTER ou DISPLAY de la télécommande afin d’afficher la barre vidéo Live
Cache. Pour faire disparaître la barre vidéo Live Cache, appuyez sur DISPLAY.
124
Avant d’enregistrer
Le programme de télévision en cours sera
enregistré temporairement sur le disque dur, dans
ce qu’on appelle la mémoire ‘Live Cache’
(Contrôle des émissions diffusées en direct), une
fois que le DVD Recorder est allumé. Elle
enregistrera jusqu’à six (6) heures continues de
programmes de télévision.
Vous pouvez appuyer sur ENTER sur la
télécommande afin d’afficher la barre vidéo ‘Live
Cache’ ou appuyer sur DISPLAY afin d’afficher
l’ensemble de la mémoire ‘Live Cache’. Ceci
indique le numéro et l’heure des programmes de
télévision stockés temporairement sur le disque dur.
Par ailleurs, les actions suivantes effacent
également le contenu de la mémoire ‘Live Cache’:
– Appuyez sur la touche INPUT SELECT de la
télécommande.
– Sélectionnez l’option { Set up } (Installation)
ou { Rec mode } (Mode enreg.) dans le menu
d’installation du système.
Français
À propos de la mémoire Live
Cache (Contrôle des émissions
diffusées en direct)
This action will clear the Live Cache.
Do you want to continue?
Yes
No
i) Pour effacer le contenu de la mémoire Live
Cache, sélectionnez { Yes } (Oui) dans le
menu et appuyez sur ENTER sur la
télécommande OU
ii) Sélectionnez { No } (Non) dans le menu et
appuyez sur la touche ENTER de la
télécommande pour annuler.
Marquage du contenu pour
enregistrement
La barre vidéo ‘Live Cache’ affiche les
informations suivantes :
A Heure du début de l’émission télévisée.
Une fois les 6 heures dépassées, le début du
contenu est effacé et l’heure du début est
adaptée.
B Espace restant dans la mémoire ‘Live Cache’.
C Position actuelle et heure de diffusion du
programme TV.
D Séquences sélectionnées pour être enregistrées
sur le HDD (marquées en Rouge).
E Marqueurs de titre (lorsque vous passez à un
autre canal pendant plus d’une minute, un
nouveau marqueur de titre sera créé).
F Heure actuelle.
AVERTISSEMENT !
Les programmes de télévision enregistrés dans la
mémoire ‘Live Cache’ seront effacés dès que la
mémoire tampon est saturée ou lorsque vous
appuyez sur la touche I/2 pour éteindre le DVD
Recorder.
Vous devez « marquer » le contenu de la mémoire
Live Cache pour qu’il puisse être enregistré de
manière permanente sur le disque dur du DVD
Recorder, voir page 128.
Pour sélectionner un titre (programme)
 Appuyez sur DISPLAY, puis sur les touches
M/m.
Pour rechercher une scène du titre
 Utilisez les touches </,.
Pour enregistrer le programme en cours
 Appuyez sur la touche REC . Appuyez à
nouveau sur la touche REC  pour lancer un
enregistrement de 30 minutes.
Pour marquer l’enregistrement à partir de
la scène en cours
 Appuyez sur le bouton Rouge.
Pour annuler l’enregistrement marqué
 Appuyez sur la touche Rouge.
Pour mettre fin à l’enregistrement
 Appuyez sur  (STOP).
125
Avant d’enregistrer (suite)
Paramètres d’enregistrement par
défaut
Preferences
Recording�
DV
Rec Mode �
Bilingual�
Auto Protect�
Auto Chapter�
Vous pouvez prédéfinir vos paramètres
d’enregistrement dans le menu de configuration de
l’enregistrement.
Audio
Disc
HQ
Main
Off
Off
Français
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Preferences
Recording�
DV
SAT Record�
Direct Rec�
Audio
Disc
Off
On
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
1
2
Appuyez sur la touche TOOLS de la
télécommande.
 Le menu de configuration système s’affiche.
Appuyez sur m pour sélectionner
{ Preferences } (Préférences) dans le menu
et appuyez sur ENTER.
Mode d’enregistrement
Mode
d'enregistrement
Nombre d'heures d'enregistrement sur le disque dur
ou sur un DVD inscriptible.
HDD
RDR-HX717 RDR-HX919
HQ (qualité élevée)
SP (lecture standard)
LSP
LP
EP
SLP
SEP (Longue durée)
31
62
78
94
125
157
250
47
95
119
143
191
287
400
DVD+R/
DVD+RW
DVD+R
double couche
1
2
2.5
3
4
6
8
1 heures 55 minutes
3 heures 41 minutes
4 heures 37 minutes
5 heures 32 minutes
7 heures 23 minutes
11 heures 05 minutes
14 heures 48 minutes
Options
Preferences
Set up
Selects menu item. [TOOLS} : Exit.
3
Sélectionnez { Recording } (Enregistrement),
appuyez sur la touche m pour sélectionner le
paramètre que vous souhaitez modifier, puis
appuyez sur , pour accéder aux options.
 Les instructions et explications portant sur
les options sont présentées dans les pages
suivantes.
 Une option de menu grisée signifie que la
fonction n’est pas disponible ou qu’elle ne
peut être modifiée.
4
Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
TOOLS.
126
Conseils:
– Si vous modifiez le mode d’enregistrement, cela
va effacer le contenu de la mémoire ‘Live Cache’
et seuls les éléments marqués (dans la barre rouge)
seront enregistrés sur le disque dur du DVD
Recorder.
Avant d’enregistrer (suite)
Rec Mode
(Mode enreg.)
Le mode d’enregistrement définit la qualité d’image des enregistrements et la
durée maximale d’enregistrement sur le HDD. Reportez-vous à la page 126
‘Mode d’enregistrement’.
Important: lors d’une copie du HDD vers un DVD inscriptible, le mode
d’enregistrement du contenu sélectionné sur le HDD est automatiquement
transféré. Il n’est pas possible de sélectionner un mode d’enregistrement
différent. Le réglage par défaut est SP.
Bilingual
(Bilingue)
Ce mode sélectionne la langue d’enregistrement à utiliser pour les programmes
TV transmis dans une autre langue. Par exemple, un programme peut être
proposé en anglais et en espagnol, l’espagnol étant la langue supplémentaire.
{ Main }(Principal)
– Langue d’origine de la diffusion.
{ Sub } (Secondaire) – Autre langue de doublage.
Auto Protect
(Protection automatique)
Lorsque cette fonction est activée, les nouveaux titres d’enregistrement sont
automatiquement protégés.
{ On } (Oui)
– Il est impossible de supprimer et de modifier les titres
des enregistrements.
{ Off } (Non)
– Désactive la fonction.
Auto Chapter
(Chapitre auto)
Ce mode divise automatiquement l’enregistrement (titre) en chapitres en
insérant des signets à intervalles prédéfinis. Vous pouvez ainsi accéder
rapidement à un moment précis de l’enregistrement.
{ Off } (Non)
– Aucun marqueur de chapitre n’est inséré dans
l’enregistrement.
{ 6mins }
– Des marqueurs de chapitre sont insérés dans
l’enregistrement toutes les six (6) minutes
d’intervalle.
{ 15mins }
– Des marqueurs de chapitre sont insérés dans
l’enregistrement toutes les quinze (15) minutes
d’intervalle. .
SAT Record
(Enreg.SAT.)
Cette fonctionnalité n’est accessible que si vous avez raccordé un récepteur
satellite ou un autre appareil à la prise péritel LINE3/DECODER de ce DVD
Recorder. Reportez-vous à la page 134 pour obtenir de plus amples
informations.
{ Off } (Non)
– Désactive la fonction.
{ Line3 }
– Permet au DVD Recorder de se mettre en marche et
de s’arrêter sur simple réception d’un signal envoyé
par l’appareil connecté.
Direct Rec
(Enregistrement direct)
Avec cette fonction, vous pouvez immédiatement enregistrer le programme que
vous êtes en train de regarder sur votre téléviseur en appuyant sur la touche
REC, et ce, sans avoir à mettre votre DVD Recorder sous tension. Reportezvous à la page 134 pour obtenir de plus amples informations.
{ On } (Oui)
– Active l’enregistrement directement depuis
l’affichage TV.
{ Off } (Non)
– Désactive la fonction.
127
Français
Enregistrement (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
P 02 | P 02�
Enregistrement sur le HDD
IMPORTANT !
Images impossibles à enregistrer
Il est impossible d’enregistrer des images protégées
contre la copie sur ce DVD Recorder. Si le DVD
Recorder reçoit un signal de copie, il continue le
processus d’enregistrement, mais il en résulte
uniquement un enregistrement vierge, de couleur grise.
Français
Signaux de protection Support d’enregistrement
contre la copie
Copie unique
Mémoire ‘Live Cache’ sur HDD
Copie interdite
‘Live Cache’
Enregistrement de programmes TV
Suivez ces instructions pour enregistrer des
émissions télévisées sur le HDD. Vous pourrez les
y conserver pour les visionner plus tard et, au
besoin, les copier sur un DVD inscriptible.
PLAY
P 05� P05 01-Jan-2005 14:31�
14:31
P 11� P11 01-Jan-2005 14:55�
14:55
01:00
02:35
01:00
[RED] : Cancel record. [STOP] : Stop record here.
CANCEL REC.
BACK
MORE INFO
 Si les données du programme TV sont
disponibles dans le système GUIDE Plus+
 Le message ‘Record 1 Program’ (Enreg. 1
programme) apparaît à droite de la barre
vidéo. L’enregistrement s’arrête
automatiquement à la fin du programme TV.
 Si vous souhaitez enregistrer le programme
TV suivant, appuyez à nouveau sur la touche
REC .
 Si les données du programme TV ne sont pas
disponibles dans le système GUIDE Plus+,
appuyez de nouveau sur la touche REC 
pour augmenter la durée d’enregistrement par
incréments de 30 minutes, jusqu’à un
maximum de six (6) heures.
3
Pour interrompre l’enregistrement avant l’heure
de fin programmée, appuyez sur la touche 
(STOP).
Enregistrement d’une section spécifique
de programmes TV
Conseils:
– Vous pouvez enregistrer jusqu’à 500 titres sur le
disque dur, chacun pouvant contenir 100 chapitres
maximum. En tout, le disque dur peut prendre en
charge jusqu’à 3 000 titres et chapitres.
Enregistrement du programme TV en
cours
1
2
Appuyez sur la touche ENTER de la
télécommande afin d’afficher la barre vidéo
‘Live Cache’.
Appuyez sur la touche REC  de la
télécommande.
 Le canal TV sera enregistré, pour une durée
maximale de six (6) heures.
1
Appuyez sur la touche DISPLAY de la
télécommande afin d’afficher l’ensemble de la
mémoire ‘Live Cache’.
2
Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
programme de télévision se trouvant dans la
mémoire Live Cache.
3
Utilisez les touches </, pour rechercher le
début de la scène à partir duquel vous souhaitez
enregistrer, puis appuyez sur la touche Å
(PAUSE).
4
Appuyez sur le bouton Rouge sur la
télécommande pour commander
l’enregistrement à partir d’ici.
5
Appuyez sur la touche H (PLAY) pour
continuer la lecture.
6
Appuyez sur la touche , pour rechercher
l’endroit où vous souhaitez arrêter
l’enregistrement et appuyez sur la touche 
(STOP) de la télécommande.
CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.
128
Enregistrement sur le HDD (suite)
Pendant que l’émission télévisée programmée
s’enregistre sur le HDD, vous pouvez visionner un
titre déjà enregistré sur le HDD, lire un DVD ou
regarder les images d’un autre appareil connecté.
Lecture à partir d’un DVD
 Appuyez sur ç (Ouvrir/fermer) et insérez un
disque pour lancer la lecture.
Lecture à partir d’un autre appareil
Cette opération n’est possible que si le DVD
Recorder est connecté au téléviseur via la prise
LINE 1- TV.
 Appuyez sur la touche ° TV/DVD pour
afficher l’image provenant de l’appareil
branché sur la prise LINE3/DECODER de
votre DVD Recorder.
Visualisation d’autres programmes TV
Si aucun appareil n’est branché sur le connecteur
LINE3/DECODER, la touche ° TV/DVD vous
permet de basculer en mode TV.
Lecture à partir du HDD
1
Appuyez sur la touche TITLE LIST, puis
appuyez plusieurs fois sur la touche , jusqu’à
ce que le menu des titres apparaisse.
HDD
SOURCE �
� HDD�
� Disc Tray�
� Disc Library�
��
 Sélectionnez un autre canal à l’aide des touches
haut et bas du sélecteur de canaux.
Conseils:
– Veillez à sélectionner le canal d’entrée du
téléviseur si vous souhaitez regarder le canal TV
par l’intermédiaire du DVD Recorder ou lire le
disque enregistré.
SORT
Recording Date
Alphabetical
Unprotected
Protected
Category
Last Played
[TITLE LIST] : Exit
2
Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
titre dans le menu du contenu du disque et
appuyez sur la touche H (PLAY) pour lancer
la lecture.
CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.
129
Français
Enregistrement et lecture
simultanés
Enregistrement sur le HDD (suite)
Français
Enregistrement direct à partir de
votre téléviseur
Enregistrement automatique à
partir d’un récepteur satellite
Si vous avez connecté le DVD Recorder à votre
téléviseur à l’aide d’un câble péritel, vous pouvez
immédiatement commencer l’enregistrement du
programme qui est en cours sur le téléviseur
pendant que le DVD Recorder est en mode de
veille.
Cette possibilité ne s’applique qu’au récepteur
satellite (ou un autre appareil similaire) raccordé à
la prise péritel LINE3/DECODER du DVD
Recorder. Le récepteur satellite doit par ailleurs
posséder une fonction de programmation capable
de piloter la fonction d’enregistrement du DVD
Recorder.
1
Assurez-vous que le mode { Direct Rec }
(Enregistrement direct) dans les paramètres
d’enregistrement est activé (voir page 127).
1
2
Tout en regardant le programme TV, appuyez
sur la touche REC  de la télécommande pour
lancer l’enregistrement.
Vérifiez dans les paramètres d’enregistrement
que le mode { Sat Record } (Enreg.SAT) est
réglé sur { LINE3 } (voir page 127).
2
3
Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur la
touche  (STOP).
 Dans le cas contraire, l’enregistrement
s’arrête automatiquement après six (6)
heures d’enregistrement.
Programmez l’enregistrement à l’aide de la
fonction de programmation du récepteur
satellite (consultez le manuel d’utilisation du
récepteur satellite).
3
Laissez le DVD Recorder et le récepteur
satellite en veille en attente de l’enregistrement.
 Vous devez passer le récepteur satellite en
mode veille avant le DVD Recorder.
 Le DVD Recorder commence à enregistrer
dès qu’il reçoit un signal du récepteur
satellite.
Conseils:
– L’enregistrement direct est impossible à partir de
l’appareil branché sur la prise péritel
LINE3/DECODER.
Conseils:
– La programmation du DVD Recorder est
prioritaire par rapport à l’enregistrement
automatique du signal satellite. Si un
enregistrement programmé est censé commencer
sur le DVD Recorder, l’enregistrement
automatique du signal satellite s’arrête.
CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.
130
Enregistrement sur le HDD (suite)
Enregistrement programmé
(Système GUIDE Plus+)
L’enregistrement programmé permet de démarrer
et d’interrompre automatiquement un
enregistrement à une date et une heure ultérieures.
Le DVD Recorder se branche sur le canal approprié
et démarre l’enregistrement au moment défini.
Pour planifier un enregistrement avec le système
GUIDE Plus+, sélectionnez simplement le
programme choisi à partir de la liste des canaux.
Avec ce DVD Recorder, vous pouvez prévoir
jusqu’à 25 enregistrements à la fois et jusqu’à
six (6) heures pour chacun d’eux.
1
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par
exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
Mettez le DVD Recorder sous tension et
appuyez sur la touche GUIDE/TV de la
télécommande.
 L’écran GUIDE Plus+ apparaît.
Il existe trois manières de programmer un
enregistrement via le programmateur
– Utilisation du système GUIDE Plus+
– Utilisation du système ShowView
– Enregistrement programmé manuellement
Français
À propos de l’enregistrement
programmé
Remarque: si le menu de configuration GUIDE
Plus+ apparaît, cela signifie que le DVD
Recorder n’a pas encore été installé avec les
données du programme GUIDE Plus+. Reportezvous aux pages 118 et 119 pour configurer le
système GUIDE Plus+.
À propos des fonctions ‘VPS/PDC’
Les fonctions ‘VPS’ (Video Programming System)
ou ‘PDC’ (Programme Delivery Control)
permettent de contrôler l’heure de début et la durée
des enregistrements TV. Si un programme TV
commence plus tôt ou se termine plus tard que
prévu, le DVD Recorder s’allume et s’éteint à la
bonne heure.
3
Utilisez les touches M/m pour sélectionner le
canal TV et utilisez les touches </, pour
sélectionner un programme.
 Appuyez sur la touche PROG +- pour
passer à la page suivante ou revenir à la page
précédente.
 Appuyez sur les touches . / > pour
passer aux listes de programmes TV du jour
précédent ou du jour suivant.
4
Appuyez sur la touche Rouge de la
télécommande pour
.
5
Appuyez sur la touche GUIDE/TV pour quitter
le menu.
CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.
131
Enregistrement sur le HDD (suite)
Enregistrement programmé
(système ShowView)
Français
Pour utiliser ce système de programmation
simplifié, entrez le numéro ShowView
correspondant à l’émission télévisée à enregistrer.
Vous trouverez ce numéro dans votre magazine
TV.
Toutes les informations dont le DVD Recorder a
besoin sont véhiculées par ce code.
1
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par
exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
Mettez le DVD Recorder sous tension et
appuyez sur la touche TIMER de la
télécommande.
 L’écran GUIDE Plus+ apparaît.
3
 Si un numéro de programmation incorrect a été
saisi, vous devez sélectionner le numéro de
programme manuellement. Suivez les
instructions à l’écran pour modifier la date et
l’heure.
5
{ Frequency } (Fréquence)
Appuyez plusieurs fois sur la touche Rouge de
la télécommande pour sélectionner la fréquence
de répétition de l’enregistrement [Once (Une
fois), Weekly (Hebdo.), M-F).
{ Timing } (Programmation)
Appuyez plusieurs fois sur la touche Verte de
la télécommande pour ajouter du temps
supplémentaire (+0, +10, +20, +30) à la fin de
l’enregistrement ou sélectionner la fonction
VPS/PDC (V-P).
Appuyez sur la touche Rouge de la
télécommande pour
.
 L’écran d’entrée ShowView apparaît.
Remarque: la fonction VPS/PDC n’est pas
disponible pour le récepteur externe.
6
ENTER
= = = = = = = =
4
Utilisez les touches alphanumériques
(0-9) pour entrer le numéro de programmation
ShowView et appuyez sur la touche ENTER
pour confirmer. (par exemple, pour 5-312-4 ou
5 312 4, entrez ‘53124’).
 Le système GUIDE Plus+ déchiffre le
numéro de programmation et le transforme
en un événement planifié.
Les paramètres d’enregistrement par défaut
sont affichés dans le volet rose. Appuyez sur la
touche de couleur correspondante de la
télécommande.
Appuyez sur la touche TIMER pour confirmer
et quitter le menu.
 L’icône du ‘TIMER’ apparaît sur l’afficheur
lorsqu’un enregistrement est programmé.
 Si le DVD Recorder n’est pas en mode
veille, un message de notification s’affiche
avant l’heure du début de la programmation.
 Si vous ignorez le message, le DVD
Recorder passera automatiquement au canal
correspondant et l’enregistrement
commencera.
CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.
132
Enregistrement programmé
(manuel)
1
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par
exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
Mettez le DVD Recorder sous tension et
appuyez sur la touche TIMER de la
télécommande.
 L’écran GUIDE Plus+ apparaît.
6
Appuyez sur la touche Verte pour confirmer et
passer au paramètre suivant.
 Un clavier virtuel apparaît à l’écran pour
saisir le nom du titre.
7
Lorsque vous avez terminé, enregistrez le
paramètre en appuyant sur la touche Verte
pour
.
 L’enregistrement manuel planifié s’affiche.
8
Les paramètres d’enregistrement par défaut
sont affichés dans le volet rose. Appuyez sur la
touche de couleur correspondante de la
télécommande.
{ Frequency } (Fréquence)
Appuyez plusieurs fois sur la touche Rouge de
la télécommande pour sélectionner la fréquence
de répétition de l’enregistrement [Once (Une
fois), Weekly (Hebdo.), M-F).
3
Appuyez sur la touche Verte de la
télécommande pour
.
 La date d’enregistrement apparaît.
{ Timing } (Programmation)
Appuyez plusieurs fois sur la touche Verte de
la télécommande pour ajouter du temps
supplémentaire (+0, +10, +20, +30) à la fin de
l’enregistrement ou sélectionner la fonction
VPS/PDC (V-P).
20 - May
Remarque: la fonction VPS/PDC n’est pas
disponible pour le récepteur externe.
4
Utilisez les touches </M/m/, ou touches
alphanumériques (0-9) pour saisir les
informations (date, heure de début, heure de
fin) et appuyez sur la touche Verte pour
confirmer chaque entrée et passer au paramètre
suivant.
5
Lorsque ‘TUNER 01’ apparaît à l’écran,
sélectionnez la source d’entrée et saisissez le
canal du programme.
 Pour sélectionner un canal d’entrée externe,
sélectionnez TUNER dans le menu et
utilisez les touches M/m pour sélectionner
{ LINE1 }, { LINE2 } ou { LINE3 }.
 Pour sélectionner un canal TV interne,
sélectionnez ‘01’ dans le menu et utilisez les
touches touches alphanumériques
(0-9) pour saisir le canal du programme.
9
Appuyez sur la touche TIMER pour confirmer
et quitter le menu.
 L’icône du ‘TIMER’ apparaît sur l’afficheur
lorsqu’un enregistrement est programmé.
 Si le DVD Recorder n’est pas en mode
veille, un message de notification s’affiche
avant l’heure du début de la programmation.
 Si vous ignorez le message, le DVD
Recorder passera automatiquement au canal
correspondant et l’enregistrement
commencera.
CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.
133
Français
Enregistrement sur le HDD (suite)
Enregistrement sur le HDD (suite)
Modification/suppression d’un
enregistrement programmé
Français
1
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par
exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
Mettez le DVD Recorder sous tension et
appuyez sur la touche TIMER de la
télécommande.
 L’écran GUIDE Plus+ apparaît.
Pour supprimer une programmation
 Appuyez sur la touche Rouge de la
télécommande pour
.
Pour modifier une programmation
 Appuyez sur la touche Verte de la
télécommande pour
et suivez les
instructions à l’écran pour effectuer les
modifications nécessaires.
Pour modifier la fréquence ou la
programmation
 Sélectionnez le volet correspondant dans le
menu et appuyez sur la touche Rouge pour
modifier la fréquence ou sur la touche Verte
pour modifier la programmation.
4
3
Appuyez sur la touche TIMER pour confirmer
et quitter le menu.
Appuyez sur la touche m pour sélectionner une
programmation à effacer ou à modifier.
CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.
134
Enregistrement à partir d’un
caméscope DV
Lorsque vous branchez le caméscope DV sur la
prise DV IN de ce DVD Recorder, vous pouvez
contrôler simultanément le caméscope et le DVD
Recorder à l’aide de la télécommande de ce
dernier. De plus, la fonction de chapitrage
automatique DV assure que les marqueurs de
chapitre sont créés à chaque pause de l’image.
Avant de commencer...
– Pour marquer le contenu de la mémoire ‘Live
Cache’ que vous souhaitez enregistrer sur le
disque dur, reportez-vous à la page 125. Dans
le cas contraire, tout le contenu sera effacé
lorsque vous commencez l’enregistrement à
partir du caméscope.
– Sélectionnez { DV } pour régler la fonction de
chapitrage automatique (voir page 165).
1
Connectez votre caméscope numérique DV ou
Digital 8 à la prise DV IN du DVD Recorder
(voir page 114).
2
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par ex.
‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
3
Appuyez sur la touche INPUT SELECT de la
télécommande.
 Un message d’avertissement apparaît.
Switching to DV input will clear the Live Cache.
Select a media type to record.
HDD
Recordable DVD
Cancel
4
Pour continuer, sélectionnez l’enregistrement
sur le { HDD } (Disque dur) ou
{ Recordable DVD } (DVD inscriptible)
dans le menu et appuyez sur la touche ENTER
pour confirmer.
 Tout le contenu de la mémoire ‘Live Cache’
sera effacé. Seul le contenu « marqué » sera
enregistré sur le HDD.
 Dans le cas contraire, sélectionnez { Cancel }
(Annuler) dans le menu et appuyez sur la
touche ENTER pour annuler l’opération.
5
Allumez le caméscope DV et lancez la lecture.
DV
DV CONTROL
CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.
135
Français
Enregistrement sur un HDD/DVD inscriptible
Enregistrement sur un HDD/DVD inscriptible (suite)
6
Pour utiliser la télécommande du DVD
Recorder pour contrôler le fonctionnement du
caméscope pendant l’enregistrement, appuyez
sur le bouton Verte de la télécommande pour
{ DV CONTROL } (CMDE DV).
 Les boutons de contrôle s’affichent à
l’écran.
Français
DV
DV CONTROL
7
Vous pouvez suspendre, lire, arrêter, accélérer
ou revenir en arrière à l’aide des touches
</M/m/, de la télécommande du DVD
Recorder pour sélectionner les boutons
correspondants sur l’écran.
8
Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur la
touche  (STOP).
 Le DVD Recorder et le caméscope
s’arrêtent.
9
Pour arrêter l’opération d’enregistrement,
appuyez sur TUNER.
Conseils:
– Certains caméscopes ne peuvent pas être
commandés à l’aide de la télécommande du DVD
Recorder.
– Le mixage d’enregistrements aux formats PAL et
NTSC sur un même DVD inscriptible est
impossible.
– Si une partie de la cassette est vierge, le DVD
Recorder suspend l’enregistrement.
L’enregistrement redémarre automatiquement à
l’émission du signal d’enregistrement. Cependant,
si la cassette contient plus de cinq minutes de
bande vierge, l’enregistrement s’interrompt
automatiquement.
– Un marqueur de chapitre est inséré chaque fois
qu’une interruption se produit dans le code horaire
de la cassette. Ceci se produit lorsque
l’enregistrement est arrêté ou interrompu, puis
redémarré.
CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.
136
Enregistrement à partir d’un
caméscope
Lorsque vous connectez le caméscope à la prise
VIDEO ou S-VIDEO de la face avant du DVD
Recorder ou aux prises LINE 1- TV ou LINE3/
DECODER de la face arrière, suivez les étapes cidessous pour lancer l’enregistrement à partir du
caméscope.
Avant de commencer...
Pour marquer le contenu de la mémoire ‘Live
Cache’ que vous souhaitez enregistrer sur le disque
dur, reportez-vous à la page 125. Dans le cas
contraire, tout le contenu sera effacé lorsque vous
commencez l’enregistrement à partir du
caméscope.
1
Connectez votre caméscope au DVD Recorder
(voir page 115).
2
Localisez l’emplacement du caméscope à partir
duquel vous souhaitez commencer à
enregistrer, puis placez le caméscope en mode
pause.
3
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par ex.
‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
4
Mettez le DVD Recorder sous tension et
appuyez sur la touche INPUT SELECT de la
télécommande.
 Un message d’avertissement apparaît.
5
Pour continuer, sélectionnez l’enregistrement
sur un { HDD } (Disque dur) ou un
{ Recordable DVD } (DVD inscriptible)
dans le menu et appuyez sur la touche ENTER
pour confirmer.
 Tout le contenu de la mémoire ‘Live Cache’
sera effacé. Seul le contenu « marqué » sera
enregistré sur le HDD.
 Dans le cas contraire, sélectionnez { Cancel }
(Annuler) dans le menu et appuyez sur la
touche ENTER pour annuler l’opération.
6
Appuyez plusieurs fois sur la touche PROG
+/- pour sélectionner le canal d’entrée
correspondant au connecteur sur lequel
l’appareil externe est connecté.
 { LINE 1 } : prise péritel LINE 1 - TV à
l’arrière.
 { LINE 2 } : prise S-VIDÉO ou VIDÉO sur
la face avant.
 { LINE 3 } : prise péritel LINE 3/
DECODER à l’arrière.
7
Appuyez sur la touche REC  pour
commencer à enregistrer, et sur la touche
PLAY du caméscope pour lancer la lecture.
 Pour suspendre l’enregistrement, appuyez sur
la touche Å (PAUSE).
Pour continuer l’enregistrement, appuyez à
nouveau sur la touche Å (PAUSE).
 Un nouveau marqueur de chapitre est créé à
l’endroit où l’enregistrement reprend.
8
Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur la
touche  (STOP).
 Un nouveau titre sera créé pour le prochain
enregistrement.
9
Pour arrêter l’opération d’enregistrement,
appuyez sur TUNER.
CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.
137
Français
Enregistrement sur un HDD/DVD inscriptible (suite)
Enregistrement sur un HDD/DVD inscriptible (suite)
Enregistrement à partir d’un
appareil externe (magnétoscope/
lecteur de DVD)
Français
5
Appuyez plusieurs fois sur la touche PROG
+/- pour sélectionner le canal d’entrée
correspondant au connecteur sur lequel
l’appareil externe est connecté.
 { LINE 1 } : prise péritel LINE 1 - TV à
l’arrière.
 { LINE 2 } : prise S-VIDÉO ou VIDÉO sur
la face avant.
 { LINE 3 } : prise péritel LINE 3/
DECODER à l’arrière.
6
7
Lancez la lecture sur l’appareil connecté.
Vous pouvez effectuer un enregistrement à partir
d’un périphérique externe connecté à la prise
d’entrée du DVD Recorder. Le contenu protégé
contre la copie ne peut pas être enregistré sur le
DVD Recorder.
IMPORTANT !
Il n’est pas possible d’enregistrer la lecture
d’un disque d’un DVD Recorder sur son
HDD.
1
Raccordez l’appareil externe au DVD Recorder
(voir page 112).
2
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par ex.
‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
3
Mettez le DVD Recorder sous tension et
appuyez sur la touche INPUT SELECT de la
télécommande.
 Un message d’avertissement apparaît.
4
Pour continuer, sélectionnez l’enregistrement
sur un { HDD } (Disque dur) ou un
{ Recordable DVD } (DVD inscriptible)
dans le menu et appuyez sur la touche ENTER
pour confirmer.
 Tout le contenu de la mémoire ‘Live Cache’
sera effacé. Seul le contenu « marqué » sera
enregistré sur le HDD.
Appuyez sur la touche REC  pour lancer
l’enregistrement.
 Pour suspendre l’enregistrement, appuyez sur
la touche Å (PAUSE).
Pour continuer l’enregistrement, appuyez à
nouveau sur la touche Å (PAUSE).
 Cette fonction permet d’éviter
l’enregistrement de passages inutiles.
 Un nouveau marqueur de chapitre est inséré
à l’endroit où l’enregistrement reprend.
8
Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur la
touche  (STOP).
9
Pour arrêter l’opération d’enregistrement,
appuyez sur TUNER.
Conseils :
–
Si un ‘X’ apparaît en bas de l’écran du
téléviseur, il n’y a aucun signal vidéo reçu de la
chaîne en cours.
 Dans le cas contraire, sélectionnez { Cancel }
(Annuler) dans le menu et appuyez sur la
touche ENTER pour annuler l’opération.
CONSEILS: Sélectionnez le mode d’enregistrement approprié. Il permet de déterminer l’heure d’enregistrement réelle
pour un HDD ou DVD inscriptible. Voir page 127.
138
Copie du HDD vers le DVD
À propos de la copie
Disques pour l’enregistrement
(copie)
Ce DVD Recorder accepte trois formats de DVD:
Les DVD+RW (DVD réinscriptibles)
– Les disques réinscriptibles sont réutilisables
dès lors que les données existantes sont
effacées.
Vous pouvez copier un titre du disque dur sur un
DVD inscriptible.
La vitesse de copie du disque dur vers le DVD
inscriptible dépend des modes d’enregistrement
définis sur le HDD. Il n’est pas possible de changer
le mode d’enregistrement pour la copie. Il est donc
important de bien choisir le mode d’enregistrement
au moment de la programmation de
l’enregistrement sur le HDD.
Le processus de copie est plus rapide que
l’enregistrement. La vitesse de copie maximale est
de 2x. Il est impossible de raccourcir le temps
nécessaire à l’enregistrement, même avec des
disques à haute vitesse.
HDD  DVD inscriptible
Nombre d'heures
HDD Mode
Temps nécessaire
d'enregistrement d'enregistrement sur le disque pour copier 1 heure
dur ou sur un DVD inscriptible d'enregistrement
vierge de 4,7 Go.
HQ
SP
LSP
LP
EP
SLP
SEP
1
2
2.5
3
4
6
8
25 mins
12.5 mins
10 mins
8 mins
6 mins
4 mins
3 mins
Les informations suivantes sont mémorisées sur le
disque:
– Mode d’enregistrement
– Titre/nom de l’enregistrement
– Date et heure de l’enregistrement
Les DVD+R (DVD inscriptibles)
– Ces disques ne sont inscriptibles qu’une seule
fois. Chaque nouvel enregistrement est ajouté à
la suite des enregistrements précédents car
ceux-ci ne peuvent être effacés.
– Vous pouvez éditer vos DVD+R tant qu’ils
n’ont pas été finalisés.
– Vous pouvez également supprimer des
enregistrements superflus. Toutefois, l’espace
disque occupé par les enregistrements
supprimés ne peut pas être réutilisé.
– Un disque DVD+R doit avoir été finalisé pour
pouvoir être lu sur un autre lecteur de DVD
(voir page 161). Une fois le disque finalisé, il
est impossible d’y ajouter des données.
Les DVD+R DL (DVD+R à double couche)
– Il s’utilise comme le DVD+R, la seule
différence réside dans la capacité (8,5 Go).
Il offre deux couches inscriptibles sur un seul
DVD. Celles-ci sont accessibles sur le même
côté du disque, ainsi l’enregistrement peut
s’effectuer sans interruption.
CONSEILS: Vérifiez qu’il reste suffisamment de place sur le DVD inscriptible avant de commencer la copie.
Vous devez finaliser le DVD+R pour qu’il puisse être lu par d’autres lecteurs (voir page 161).
139
Français
IMPORTANT !
– Il n’est pas possible d’enregistrer les
programmes TV ou les programmations
prévues directement sur un DVD
inscriptible. Vous ne pouvez l’enregistrer
que sur le disque dur puis copier le titre
enregistré sur un DVD inscriptible.
– Les films et DVD protégés contre la
copie (copie unique ou copie interdite) ne
peuvent pas être copiés sur le HDD.
Copie du HDD vers le DVD (suite)
Copie sur DVD inscriptible
Français
Vous pouvez sélectionner n’importe quel
enregistrement du HDD et le copier sur un DVD
inscriptible. La capacité de stockage du DVD
dépend des modes d’enregistrement sélectionnés
pour le HDD. Reportez-vous à la page 127.
5
Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
titre à copier.
6
Appuyez sur la touche Verte de la télécommande
pour sélectionner { DUBBING } (Copie).
 Les informations de copie de disque
s’affichent.
+RW�
Avant de commencer...
Assurez-vous qu’aucun autre enregistrement n’est
exécuté lors de la copie (par ex. un enregistrement
programmé).
1
Insérez un DVD inscriptible dans le DVD
Recorder.
3
Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
télécommande.
 Le menu avec le contenu s’affiche.
HDD
SORT
Recording Date
Alphabetical
Unprotected
Protected
Category
Last Played
SOURCE �
� HDD�
� Disc Tray�
� Disc Library�
��
[TITLE LIST] : Exit
4
Title�
Length�
Available space�
Dubbing time�
Appuyez plusieurs fois sur la touche ,
jusqu’à ce que les menus { TITLES } (Titres)
et { INFO } s’affichent.
HDD/TITLE 1
TITLES
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
1/4
INFO
00:29:10
HQ
31.01.2005
[ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.
DELETE
DUBBING
LOCK
PROTECT
CH8 05-Jan-2005 15:03
52 min
183 min
3hr 03min
02:35:11
00:00:00
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par
exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
STOP
ERASE DISC
START
CANCEL
 Si vous enregistrez sur un DVD+RW, vous
pouvez appuyer sur . / > pour
sélectionner l’espace où placer l’enregistrement
(par ex. à la place d’un titre supprimé).
7
Pour lancer la copie, appuyez à nouveau sur la
touche Verte pour { START } (Démarrage).
 ‘HDD TO DVD’ (HDD vers DVD) apparaît
sur l’afficheur pendant le processus de
copie.
 Pendant la copie des enregistrements du
disque dur, toute interruption du processus
(par ex. une panne de courant) peut entraîner
un dysfonctionnement.
 Dans le cas contraire, appuyez sur la touche
Jaune pour sélectionner { CANCEL }
(Annuler) afin d’arrêter l’opération.
 Appuyez sur DISPLAY pour afficher les
options couleur en bas de l’écran.
Conseils:
– Dans certains cas, vous ne pourrez peut-être pas
ajouter un enregistrement à un DVD inscriptible
qui contient des enregistrements effectués à partir
d’autres DVD Recorder.
– Au cas où le nouveau titre enregistré sur le HDD
ne serait pas accessible, éteignez et allumez à
nouveau le DVD Recorder pour restaurer
l’enregistrement.
Pour modifier vos enregistrements sur le
DVD inscriptible, reportez-vous aux pages
159 à 163.
CONSEILS: Vérifiez qu’il reste suffisamment de place sur le DVD inscriptible avant de commencer la copie.
Vous devez finaliser le DVD+R pour qu’il puisse être lu par d’autres lecteurs (voir page 161).
140
Utilisation de la vidéothèque
La vidéothèque conserve les informations de
chaque vidéo enregistrée sur chaque disque, la
longueur, le type d’enregistrement et l’espace
disque restant.
Stockage des données DVD
enregistrées dans la vidéothèque
Ce DVD Recorder affecte un numéro au disque et
conserve la trace de ce que vous avez enregistré et
mis à jour automatiquement à chaque fois que vous
ajoutez de nouveaux enregistrements sur le disque.
1
2
Recherche d’un titre enregistré
Pour ce faire, les données du disque enregistré
doivent avoir été stockées dans la vidéothèque. Le
disque approprié ne doit pas se trouver dans le
DVD Recorder.
1
Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
télécommande.
2
Appuyez sur la touche m pour sélectionner
{ Disc Library } (Vidéothèque), puis appuyez
sur la touche , pour sélectionner le menu
{ SORT } (Trier).
3
Utilisez les touches M/m pour sélectionner
l’une des options de tri.
 { Alphabetical } (Alphabétique) : affiche
la liste de tous les titres par ordre
alphabétique.
 { Numerical } (Numérique) : affiche la liste
de tous les disques par ordre numérique.
4
Appuyez plusieurs fois sur la touche ,
jusqu’à ce que les menus { DISCS } (Disques),
{ TITLES } (Titres) ou { INFO } apparaissent.
Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
télécommande.
Insérez un DVD inscriptible.
 Si { TO LIBRARY } (AJ. À VID.) apparaît,
cela signifie que ce disque n’a pas été ajouté
à la vidéothèque.
+R�
+R�
STOP
STOP
SOURCE�
CONTENT
TITLES�
INFO
HDD�
Video
TRACK1�
Length
Disc Tray�
Audio
TRACK2�
Rec Mode LSP�
Disc Library�
Photo
TRACK3�
Date
22:3:2005
��
Title
TRACK2
00:28:16
[TITLE LIST] : Exit.
REMOVE DVD
TO LIBRARY
3
Appuyez sur la touche Bleue de la
télécommande pour l’ajouter à la vidéothèque.
 Le numéro de disque attribué s’affiche et le
tiroir-disque s’ouvre automatiquement.
4
Inscrivez le même numéro de disque sur le
disque et la pochette pour le retrouver
facilement, puis appuyez sur ENTER pour
quitter.
GET TITLE
5
Sélectionnez le titre de votre choix et appuyez
sur la touche Bleue de la télécommande pour
confirmer { GET TITLE } (Titre).
 Un message indiquant le numéro de disque
s’affiche.
6
Insérez le disque approprié et lancez la lecture.
 Si la vidéothèque est saturée, vous devrez
supprimer certaines données de disques afin de
libérer de la mémoire pour de nouveaux
disques. Sélectionnez le disque à partir du
menu { DISCS } (Disques), puis appuyez sur
la touche Rouge pour sélectionner
{ REMOVE DVD } (RETIR. DSQ).
CONSEILS: Vous pouvez stocker jusqu’à 999 disques (ou 9 000 titres) dans la vidéothèque.
Le nombre maximum de titres par disque est de 999.
141
Français
La vidéothèque est une base de données intégrée au
DVD Recorder. Elle vous permet d’accéder
rapidement et facilement aux enregistrements que
vous avez effectués sur vos DVD inscriptibles.
Lecture à partir du HDD
Principales manipulations
PROG+DISPLAY
TITLE LIST
Chaque enregistrement stocké sur le HDD est
représenté par une image d’index dans le
navigateur.
Français
1
2
/
Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
télécommande.
 Le menu avec le contenu s’affiche.
Appuyez plusieurs fois sur la touche , jusqu’à
ce que les menus { TITLES } (Titres) et
{ INFO } s’affichent.
HDD/TITLE 1
TITLES
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
1/4
INFO
00:29:10
HQ
31.01.2005
[ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.
DELETE
DUBBING
LOCK
PROTECT
3
Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
titre et appuyez sur H (PLAY) pour démarrer
la lecture.
4
Durant la lecture, vous pouvez accéder à des
fonctions supplémentaires à l’aide des touches
suivantes.
(PAUSE)
‹(PLAY)
./>
– Pour retourner au début ou passer au chapitre
suivant ou précédent.
– Pour lancer la lecture au ralenti en mode pause.
m/M
– Recherche rapide vers l’avant ou vers l’arrière
durant la lecture.
– En mode Pause, lance la lecture au ralenti.
B•/•b
– Saut vers l’arrière (10 secondes à chaque
pression) ou saut vers l’avant (15 secondes à
chaque pression).
– En mode Pause, permet d’avancer image par
image.
Å (PAUSE)
– Pour arrêter l’image.
DISPLAY
– Affiche l’ensemble de la mémoire Live Cache.
 (STOP)
–
Pour arrêter la lecture.
CONSEILS: Appuyez sur la touche TITLE LIST pour sortir du menu.
142
Définition de l’ordre d’affichage
des titres
Suppression/protection d’un titre
sur le HDD
Vous pouvez organiser les titres dans un ordre de
tri spécifique selon certains critères pour localiser
facilement les enregistrements. Cet ordre reste le
même jusqu’à ce que vous quittiez le menu du
contenu.
Certaines options de modification s’affichent au bas
du menu de contenu du HDD. Vous pouvez y
accéder via les touches de couleur de la
télécommande.
1
Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
télécommande.
 Le menu avec le contenu s’affiche.
2
Appuyez sur la touche , pour sélectionner le
menu { SORT } (Trier).
1
Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
télécommande.
 Le menu avec le contenu s’affiche.
HDD/TITLE 1
TITLES
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
HDD
SORT�
Recording date
Alphabetical�
Unprotected
Protected
Category
Last Played�
3
TITLES
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
Title 5
Utilisez les touches M/m pour sélectionner
l’une des options de tri suivantes.
{ Recording date } (Date enregistrement)
Affiche les titres par date d’enregistrement.
{ Alphabetical } (Alphabétique)
Affiche les titres par ordre alphabétique.
{ Unprotected } (Non Protégé)
Affiche la liste des titres dans l’ordre de
suppression lorsque le HDD ne dispose plus de
suffisamment d’espace pour procéder à de
nouveaux enregistrements. La suppression des
titres doit être effectuée manuellement.
{ Protected } (Protégé)
Affiche la liste des titres protégés contre la
suppression.
{ Category } (Catégorie)
Affiche les titres en fonction du genre que vous
avez spécifié.
{ Last Played } (Dernière Lecture)
Affiche les titres en fonction de la séquence des
titres lus en dernier.
1/4
INFO
00:29:10
HQ
31.01.2005
[ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.
DELETE
DUBBING
LOCK
PROTECT
2
Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
titre à copier.
3
Appuyez sur la touche de même couleur de la
télécommande pour accéder aux options
affichées en bas du menu.
{ DELETE } (Effacer)
Touche Rouge – permet de supprimer le titre
sélectionné sur le HDD.
{ DUBBING } (Copie)
Touche Verte – permet de copier le titre sélectionné
à partir du HDD vers un DVD inscriptible.
{ LOCK } (Verrouiller) / { UNLOCK } (Déverr)
Touche Jaune – Verrouille ou déverrouille le titre
sélectionné. Vous devez entrer un code pin à quatre
chiffres pour lire un disque ou un titre verrouillé ou
pour déverrouiller le disque ou le titre (voir page
166).
{ PROTECT } (Protéger) /
{ UNPROTECT } (Enlever La Prot.)
Touche bleue – Protégez ou déprotégez le titre
contre l’édition ou la perte accidentelle
d’enregistrements.
CONSEILS: Appuyez sur la touche TITLE LIST pour sortir du menu.
143
Français
Lecture à partir du HDD (suite)
Lecture à partir d’un disque
Disques acceptés
Vous pouvez lire et graver les types de disque
suivants:
Enregistrement et lecture
Français
Les DVD+RW (DVD + réinscriptibles)
peuvent être gravés un nombre infini de
fois.
Les DVD+R (DVD inscriptibles)
ne peuvent être gravés qu’une seule fols.
Lancement de la lecture d’un
disque
Les DVD+R DL (DVD+R à double
couche) ne peuvent être gravés qu’une
seule fois;
Lecture uniquement
DVD Video
(Digital Versatile Disc)
Les DVD-R (DVD - inscriptibles)
ne peuvent être lus que lorsque
l’enregistrement a été effectué en
‘mode vidéo’, puis finalisé.
Les DVD-RW (DVD - réinscriptibles)
ne peuvent être lus que lorsque
l’enregistrement a été effectué en
‘mode vidéo’, puis finalisé.
CD Audio
(Compact Disc Digital Audio)
CD Vidéo
(formats 1.0, 1.1, 2.0)
CD-RW (CD réinscriptibles)
Format audio/vidéo ou fichiers
MP3/JPEG.
1
Appuyez sur la touche I/2 pour mettre le
DVD Recorder sous tension.
2
Appuyez sur ç (Ouvrir/fermer) pour ouvrir le
tiroir du disque.
3
Placez délicatement le disque dans le tiroir,
étiquette vers le haut, puis appuyez sur la
touche ç (Ouvrir/fermer).
 Pour les disques double face, orientez la face
que vous souhaitez lire vers le haut.
4
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par ex.
‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
5
Il se peut que la lecture démarre
automatiquement.
Si ce n’est pas le cas, appuyez sur TITLE LIST
pour accéder au menu de contenu du disque.
Sélectionnez un morceau ou un titre et appuyez
sur H (PLAY).
 Si la boîte de dialogue permettant d’entrer le
mode de passe s’affiche sur le téléviseur, cela
signifie que le verrouillage enfant a été activé
pour le disque inséré. Vous devez dès lors
introduire le code mot de passe à quatre
chiffres (voir page 166).
Super CD vidéo
(SVCD)
CD-R (CD inscriptibles)
Format audio/vidéo ou fichiers
MP3/JPEG.
IMPORTANT!
– Si une icône d’erreur  ou ‘X’ apparaît
sur l’écran du téléviseur lorsque vous
appuyez sur une touche, cette fonction
n’est pas disponible sur le disque inséré ou
à cette étape.
– Les DVD et les lecteurs de DVD font
l’objet de restrictions régionales. Avant de
lire un disque, assurez-vous que son code
régional correspond à celui de votre
lecteur.
Recordable
 Pour de plus amples informations sur les
fonctions de lecture supplémentaires, reportezvous aux pages 150 à 153.
ReWritable
CONSEILS: Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et
de leurs caractéristiques, de la qualité d’enregistrement et du logiciel auteur.
144
Lecture à partir d’un disque (suite)
Lecture d’un disque DVD
Lecture d’un DVD inscriptible
Le DVD contient normalement un menu de disque.
Vous pouvez donc être invité à sélectionner
certaines options (par exemple, pour définir la
langue de sous-titrage ou audio) dans le menu.
1
 Si le menu du disque apparaît, effectuez votre
sélection à l’aide des touches
alphanumériques (0-9) ou utilisez les
touches M/m pour sélectionner une option de
lecture et appuyez sur ENTER pour confirmer.
Pour accéder au menu du disque
 Appuyez sur la touche MENU de la
télécommande.
Procédez comme suit pour sélectionner le
chapitre/titre précédent ou suivant:
 Pendant la lecture, appuyez sur la touche T/C
de la télécommande pour sélectionner TITLE
(TITRE) ou CHAPTER (CHAPITRE), puis
appuyez sur la touche . / >.
2
TITLES
1/3
Static Lights
ABC
DEF
Insérez un DVD.
Rec. Length
Rec. Mode
Date
Français
1
Insérez un DVD inscriptible.
 L’écran des miniatures s’affiche.
Rec. Length
Rec. Mode
Date
Rec. Length
Rec. Mode
Date
2
Utilisez les touches M/m pour sélectionner
le titre à lire, puis appuyez sur la touche H
(PLAY).
3
Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche 
(STOP).
Conseils:
– Si le message ‘EMPTY DISC’ (Disque vierge)
apparaît sur l’afficheur, cela signifie que ce disque
ne contient pas d’enregistrement.
Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche 
(STOP).
Lecture d’un (Super) CD vidéo
Les (Super) CD vidéo peuvent être dotés du mode
‘PBC’ (Play Back Control - Contrôle de la lecture).
Celui-ci vous permet de lire les CD vidéo de
manière interactive, par le biais du menu qui
s’affiche à l’écran.
1
Insérez un (Super) CD vidéo.
 Si le menu du disque apparaît, effectuez votre
sélection à l’aide des touches
alphanumériques (0-9) ou utilisez les
touches M/m pour sélectionner une option de
lecture et appuyez sur ENTER pour confirmer.
 Pour retourner au menu précédent, appuyez sur
la touche RETURN de la télécommande.
2
Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche 
(STOP).
CONSEILS: Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et
de leurs caractéristiques, de la qualité d’enregistrement et du logiciel auteur.
145
Lecture à partir d’un disque (suite)
Lecture d’un CD-MP3
Les MP3 (MPEG-1 audio couche 3) sont des
fichiers musicaux extrêmement compressés. Ce
format permet de stocker sur un seul CD-ROM
jusqu’à 10 fois plus de données (musique, photos)
que sur un CD normal.
Français
1
Insérez un CD-MP3.
 Le menu avec le contenu s’affiche.
2
Appuyez plusieurs fois sur la touche ,
jusqu’à ce que les menus { ALBUMS } et
{ TRACKS } (Plages) s’affichent.
Lecture d’un fichier image .JPEG
(diaporama)
Vous pouvez automatiser l’affichage des images
JPEG d’un film sélectionné à des intervalles
réglables.
1
Insérez un CD photo JPEG (CD, DVD+RW,
DVD+R).
 Le menu avec le contenu s’affiche.
2
Appuyez plusieurs fois sur , jusqu’à ce que
les menus { PHOTO LIST } (Liste De Photos)
et { INFO } s’affichent.
HDD/TITLE 1
TITLES
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
CD/PHOTO/LIST �
1/4
INFO
PHOTO LIST�
List 1
List 2
List 3
List 4
List 5
00:29:10
HQ
31.01.2005
STOP
INFO
01.01.2004 100 Photos
[ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.
DELETE
DUBBING
LOCK
PROTECT
3
Utilisez les touches </M/m/, pour
sélectionner l’album et la piste à lire, puis
appuyez sur la touche H (PLAY).
4
En cours de lecture, appuyez sur les touches
. / > pour sélectionner la piste
précédente/suivante.
5
Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche 
(STOP).
Conseils:
– L’appareil ne lit que la première session des CD
multisessions.
– Des informations supplémentaires sur l’album, la
piste et l’artiste s’affichent également à l’écran du
téléviseur si elles sont comprises dans la balise ID.
– Si un même disque possède des images .JPEG et
des morceaux .MP3, seules les images .JPEG
peuvent être lues.
– Ce DVD Recorder ne prend pas en charge le
format audio MP3PRO.
– Un disque sans nom s’affiche en tant que
‘Unknown’ (Disque inconnu).
TO ALBUM
3
Utilisez les touches M/m pour sélectionner une
liste de photos et appuyez sur H (PLAY) pour
lancer la lecture du diaporama ou appuyez sur
ENTER pour afficher l’ensemble des photos en
miniatures.
 Vous pouvez modifier la photo affichée en
appuyant sur la touche EDIT de la
télécommande pour accéder aux paramètres
{ Effect } (Effet) et { Colour Adjust }
(Régl. coul.) ou appuyez sur la touche de
couleur de la télécommande pour agrandir,
pivoter ou retourner la photo.
CD/PHOTO�
STOP
Effect�
Sepia�
Colour Adjust
More Red�
ZOOM
RESET
MIRROR
ROTATE
Les modifications ne peuvent toutefois pas être
enregistrées sur le HDD ou le DVD inscriptible.
CONSEILS: Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et
de leurs caractéristiques, de la qualité d’enregistrement et du logiciel auteur.
146
 Au cours de la lecture, les paramètres de
lecture disponibles s’affichent en bas de
l’écran.
CD/PHOTO�
[PAUSE] [EDIT] [RETURN] [STOP] [TITLE LIST]
ZOOM
REPEAT
SPEED DOWN SPEED UP
{ ZOOM }
Touche Rouge – permet d’activer le mode zoom.
La lecture du diaporama s’arrête.
–
Conseils:
– Pour un disque non conforme, si l’image JPEG n’a
pas été enregistrée avec une extension ‘.exif’, la
miniature réelle ne s’affichera pas à l’écran. Elle
sera remplacée par une miniature représentant une
‘montagne bleue’.
– Si un même disque possède des images .JPEG et
des morceaux .MP3, seules les images .JPEG
peuvent être lues.
– Certains types de fichiers .JPEG ne peuvent pas
être lus sur ce DVD Recorder.
– Il est possible que le DVD Recorder mette
davantage de temps pour afficher le contenu du
disque à l’écran du téléviseur en raison du nombre
élevé de morceaux/d’images qu’il contient.
– Un disque sans nom s’affiche en tant que
‘Unknown’ (Disque inconnu).
{ ZOOM IN } (Zoom avant) Touche Bleue :
permet d’agrandir l’image.
{ ZOOM OUT } (Zoom arr.) Touche Jaune :
permet de revenir à la taille réelle.
{ END } (Terminer) Touche Rouge : permet de
quitter le mode zoom et de continuer la lecture du
diaporama.
–
–
{ REPEAT } (Répéter)
Touche Verte – permet d’activer ou de désactiver
la répétition.
{ SPEED DOWN } (Ralentir) / { SPEED UP }
(Accélérer)
Touches Boutons Jaune et bleu – permet de
modifier la vitesse de lecture du diaporama.
–
–
–
{ SLOW } (Lente) : intervalle de dix secondes
{ NORMAL } : intervalle de cinq secondes
{ FAST } (Rapide) : intervalle de trois secondes
4
Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche 
(STOP).
CONSEILS: Ce DVD Recorder ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et
de leurs caractéristiques, de la qualité d’enregistrement et du logiciel auteur.
147
Français
Lecture à partir d’un disque (suite)
Autres fonctions de lecture
Ajout d’images à un album
Français
Création d’une liste de lecture de
diaporama (album)
1
Vous pouvez personnaliser la liste de lecture du
diaporama dans un disque en stockant votre
sélection dans un album.
Insérez un CD photo JPEG (CD, DVD+RW,
DVD+R).
 Le menu avec le contenu s’affiche.
2
Ce DVD Recorder permet d’enregistrer jusqu’à
100 images JPEG par album sur un disque
inscriptible, selon les paramètres de fichier JPEG.
Appuyez plusieurs fois sur , jusqu’à ce que
les menus { PHOTO LIST } (Liste De Photos)
et { INFO } s’affichent.
3
Sélectionnez un dossier de films photo et
appuyez sur ENTER pour afficher l’aperçu des
photos miniatures.
1
2
Collectionnez vos photos favorites dans la zone
‘PHOTO LIST’ (films photo) et ajoutez-les à
un album pour créer une nouvelle liste de
lecture de diaporama.
 Reportez-vous à la section ‘Ajout d’images
à un album’.
Date: 12.02.2003
Si nécessaire, modifiez les photos dans l’album.
 Reportez-vous à la section ‘Modification de
l’album’.
3
STOP
PHOTO �
1/21�
Sélectionnez la photo dans le menu et appuyez
sur la touche H (PLAY) pour lancer la
lecture du diaporama.
TO ALBUM
4
À propos de Films photo/Album photo
Films photo est un dossier servant à
l’enregistrement de photos JPEG originales
protégées. Il est comparable à un film 35mm
classique pour appareil photo. La liste est créée
automatiquement à partir d’appareils photo
numériques.
Album photos contient différentes photos JPEG
créées à partir de la liste de photos. Vous pouvez
supprimer un album sans effacer les photos de la
liste de photos.
CD | PHOTO�
SORT
Video�
PHOTO LIST
Music�
PHOTO ALBUM
Photo
ROTATE
Utilisez les touches </M/m/, pour
sélectionner la photo que vous souhaitez
ajouter à l’album et appuyez sur la touche
Jaune de la télécommande pour sélectionner
{ SELECT } (Sélection).
 Pour faire pivoter la photo sélectionnée de 90
degrés dans le sens des aiguilles d’une montre,
appuyez sur la touche Bleue pour sélectionner
{ ROTATE } (Rotation).
5
Appuyez sur la touche Rouge de la
télécommande pour { TO ALBUM } (Aj. à
album).
 Le menu d’ajout de photos à l’album
s’affiche.
6
Créez un nouvel album ou sélectionnez un
album existant, puis appuyez sur ENTER afin
d’y ajouter la ou les photos.
 Les photos sélectionnées sont à présent
enregistrées dans l’album.
CONSEILS: Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente.
148
SELECT
 Afin de sélectionner toutes les photos, appuyez
sur la touche vert pour sélectionner
{ SELECT ALL } (Sélect. tout).
STOP
CONTENT�
SELECT ALL
Autres fonctions de lecture (suite)
Vous pouvez réorganiser la position des images
dans l’album afin de créer l’ordre de lecture de
diaporama souhaité ou supprimer une ou plusieurs
photos de l’album. L’ordre et le numéro des images
dans PHOTO LIST (films photo) reste le même.
1
Insérez un CD photo JPEG (CD, DVD+RW,
DVD+R).
 Le menu avec le contenu s’affiche.
2
Appuyez sur , pour sélectionner le menu
{ SORT } (Trier) et appuyez sur m pour
sélectionner PHOTO ALBUMS (Albums
photos).
CD | PHOTO�
STOP
SORT�
PHOTO ALBUM
PHOTO LIST�
Album 001
PHOTO ALBUM�
Album 002
��
Album 003
��
Album 004
Pour supprimer l’album
 Sélectionnez l’album et appuyez sur la touche
Rouge de la télécommande pour sélectionner
{ DELETE } (Effacer).
4
Appuyez de nouveau sur , pour accéder au
menu { PHOTO ALBUMS } (Albums photos)
et utilisez les touches M/m pour sélectionner
un album.
Pour modifier le nom de l’album et la date
 Sélectionnez l’album et appuyez sur la touche
EDIT de la télécommande. Effectuez les
modifications nécessaires dans les champs
respectifs et appuyez sur ENTER et EDIT pour
quitter ce menu.
CD/PHOTO�
STOP
Album Name�
Alb0001�
Date�
01.01.2005�
12.02.2003�
Overview��
1/21�
ERASE
MOVE
SELECT
ROTATE
5
Utilisez les touches </M/m/, pour
sélectionner la photo que vous souhaitez
déplacer et appuyez sur la touche Jaune de la
télécommande pour sélectionner { SELECT }
(Sélection).
6
Appuyez sur la touche Verte de la
télécommande pour sélectionner { MOVE }
(Déplacer).
 Un ‘navigateur’ apparaît dans le menu pour
vous permettre de sélectionner la position
des photos.
7
Déplacez le ‘navigateur’ dans le menu à l’aide
des touches </M/m/, et appuyez sur
ENTER pour confirmer la position à laquelle
vous souhaitez insérer la/les photo(s).
DELETE
3
Appuyez sur ENTER pour afficher l’aperçu
des photos miniatures.
Français
Modification de l’album
Pour faire pivoter une photo
 Sélectionnez la photo dans le menu et appuyez
sur la touche Bleue pour sélectionner
{ ROTATE } (Rotation).
Pour effacer une photo de l’album
 Sélectionnez la photo dans le menu et appuyez
sur la touche Rouge de la télécommande pour
sélectionner { ERASE } (Supprimer).
CONSEILS: Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente.
149
Autres fonctions de lecture (suite)
Recherche avant/arrière
Vous pouvez effectuer une recherche rapide vers
l’avant ou vers l’arrière sur un disque et
sélectionner la vitesse de recherche souhaitée.
Français
Sélection d’un(e) autre titre/
chapitre/piste
Si un disque contient plusieurs pistes, titres ou
chapitres, vous pouvez passer à une autre piste ou à
un autre titre/chapitre en suivant la procédure
décrite ci-dessous.
1
Pendant la lecture, appuyez sur . (arrière)
ou ¡ (avant) pour lancer la recherche.
 Le son est désactivé.
2
Appuyez à nouveau sur . / > pour faire
défiler les différentes vitesses de recherche (1,
2 ou 3).
3
Pour revenir au mode de lecture normale,
appuyez sur la touche H (PLAY) .
Arrêt sur image/ralenti
1
En cours de lecture:
 Appuyez sur la touche > pour passer à la
piste, au titre ou au chapitre suivant(e).
 Appuyez sur la touche .pour revenir au
début du titre, du chapitre ou de la piste en
cours. Appuyez deux fois sur la touche .
pour revenir au début du titre, du chapitre ou de
la piste qui précède.
OU
 Utilisez les touches alphanumériques (0-9)
pour entrer le numéro du titre, du chapitre ou de
la piste.
OU
En cours de lecture, appuyez sur la touche Å
(PAUSE) pour effectuer un arrêt sur image.
 En mode pause, vous pouvez appuyer B•/•b
pour passer à l’image précédente/suivante.
 Pas net en arrière.
2
Appuyez sur . (arrière) ou > (avant)
pour lancer la lecture au ralenti.
 Le son est désactivé.
3
Appuyez à nouveau sur . / > pour faire
défiler les différentes vitesses de lecture au
ralenti (1, 2 ou 3).
 La lecture en arrière n’est pas nette.
4
Pour reprendre une lecture normale, appuyez
sur la touche H (PLAY).
 Appuyez sur la touche T/C de la télécommande
pour sélectionner T (titre) ou C (chapitre), puis
appuyez sur . / > pour sélectionner le
numéro de titre ou de chapitre.
CONSEILS: Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques.
Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.
150
Repeat (Lecture répétée)
Intro (Balayage du disque)
Les options de lecture répétée varient en fonction
du type de disque.
(uniquement pour CD, VCD et DVD+R/+RW)
Cette fonction vous permet de lire les 10 premières
secondes de chaque piste d’un disque.
1
2
En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur
la touche Jaune de la télécommande pour
sélectionner une option de répétition.
 Répéter le chapitre (uniquement pour DVD
et DVD+R/+RW)
 Répéter le titre/la plage
 Répéter l’album/la liste de lecture (le cas
échéant)
 Répéter le disque entier (uniquement pour
CD vidéo, CD audio et DVD+R/+RW)
Pour désactiver la lecture répétée, appuyez
plusieurs fois sur la touche Jaune jusqu’à ce
que le mode en question soit désactivé ou
appuyez sur la touche  (STOP).
1
En cours de lecture, appuyez sur la touche
Rouge de la télécommande.
 Le DVD Recorder passe à la piste suivante
après 10 secondes de lecture.
2
Pour reprendre la lecture normale, appuyez de
nouveau sur la touche Rouge.
Conseils:
– L’option { INTRO } n’est disponible que si elle
est affichée en bas de l’écran lorsque vous appuyez
sur la touche TOOLS de la télécommande.
Shuffle (Lecture aléatoire)
A-B Repeat (Répétition A-B)
Vous pouvez lire en boucle un passage précis d’un
titre, d’un chapitre ou d’une piste. Pour ce faire,
vous devez marquer le début et la fin du passage en
question.
1
2
3
Pendant la lecture, appuyez sur la touche
Bleue de la télécommande.
 Vous marquez ainsi le point de départ du
passage.
Appuyez de nouveau sur la touche Bleue afin
de marquer la fin du segment.
 Un marqueur visuel apparaît sur la barre des
programmes.
 La lecture commence directement au début
du passage marqué. Le passage est répété
jusqu’à ce que le mode de répétition soit
désactivé.
(uniquement pour CD et CD-MP3)
Sélectionnez le mode de lecture aléatoire pour que
le DVD Recorder sélectionne au hasard les pistes à
lire.
1
Appuyez tout d’abord sur la touche Verte de la
télécommande.
 L’appareil lance alors la lecture de tous les
chapitres du titre dans un ordre aléatoire.
2
Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez
une
Options
nouvelle
fois sur la touche Verte.
Functions
Subtitle �
English
Conseils:
INTRO
SHUFFLE
REPEAT
A-B REPEAT
Audio�
– L’option
{ SHUFFLE } Main
(Aleatoire) n’est
Angle�
1 en bas de l’écran
disponible
que si elle estAngle
affichée
lorsqueTime
vousSearch
appuyez sur la touche TOOLS de la
télécommande.
Navigate to menu item [TOOLS] : Exit
INTRO
SHUFFLE
REPEAT
A-B REPEAT
Pour désactiver la lecture en boucle, appuyez
une nouvelle fois sur la touche Bleue.
Repeat play
CONSEILS: Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques.
Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.
151
Français
Autres fonctions de lecture (suite)
Autres fonctions de lecture (suite)
Utilisation des options Tools
(Outils)
Modification de la langue de soustitrage
Cette fonction est accessible uniquement si le DVD
possède plusieurs langues de sous-titrage: vous
pouvez modifier la langue pendant la lecture du
DVD.
Français
1
Pendant la lecture, appuyez sur la touche
(Sous-titre) de la télécommande.
 Sinon, appuyez sur TOOLS, puis sur ENTER.
Sélectionnez { Subtitle } (Sous-Titres) dans le
menu, puis appuyez sur ,.
2
1
2
Lors de la lecture, appuyez sur la touche
TOOLS de la télécommande.
 Le menu de configuration système s’affiche.
À { Options }, appuyez sur ENTER.
 Les fonctions disponibles peuvent être
différentes en fonction de la situation et du
type de disque.
Subtitle �
Audio�
Angle�
Time Search
Modification de la langue de doublage
English
Main
Angle 1
Cette fonction est accessible uniquement si le DVD
possède plusieurs langues de doublage ou si le
VCD dispose d’un canal audio multiple.
Navigate to menu item [TOOLS] : Exit
3
4
Conseils:
– Sur certains DVD, il n’est possible de modifier la
langue de sous-titrage qu’en passant par le menu
du DVD. Pour accéder au menu du disque,
appuyez sur la touche MENU.
Options
Functions
INTRO
Si plusieurs options sont disponibles, effectuez
votre sélection au moyen des touches M/m,
puis appuyez sur ENTER pour confirmer.
 Les langues peuvent être indiquées par un
numéro ou une abréviation, comme ‘en’
pour l’anglais.
SHUFFLE
REPEAT
A-B REPEAT
Sélectionnez le réglage souhaité à l’aide des
touches M/m.
 Les instructions et explications portant sur
les options sont présentées dans les pages
suivantes.
 Une option de menu grisée signifie que la
fonction n’est pas disponible ou qu’elle ne
peut être modifiée .
Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
TOOLS.
1
Pendant la lecture, appuyez sur la touche
(AUDIO) de la télécommande.
 Sinon, appuyez sur TOOLS, puis sur ENTER.
Sélectionnez { Audio }dans le menu, puis
appuyez sur ,.
2
Si plusieurs options sont disponibles, effectuez
votre sélection au moyen des touches M/m,
puis appuyez sur ENTER pour confirmer.
 Les langues peuvent être indiquées par un
numéro ou une abréviation, comme ‘en’
pour l’anglais.
Conseils:
– Sur certains DVD, il n’est possible de modifier la
langue audio qu’en passant par le menu du DVD.
Pour accéder au menu du disque, appuyez sur la
touche MENU.
CONSEILS: Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques.
Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.
152
Changement d’angle de vue
Zoom avant
Cette fonction est accessible uniquement si le DVD
propose des séquences enregistrées selon différents
angles de vue. Vous pouvez ainsi changer de
perspective lors du visionnage d’un film.
(uniquement pour les DVD et CD photo)
Cette fonction permet d’agrandir l’image sur
l’écran du téléviseur et de faire un panoramique sur
l’image agrandie.
1
Pendant la lecture, appuyez sur la touche
(ANGLE) de la télécommande.
1
 La barre d’état du zoom apparaît: elle affiche
 Sinon, appuyez sur TOOLS, puis sur ENTER.
Sélectionnez { Angle } dans le menu, puis
appuyez sur ,.
2
Lors de la lecture, appuyez sur la touche
ZOOM de la télécommande.
le facteur de zoom.
Zoom 2
Si plusieurs options sont disponibles, effectuez
votre sélection au moyen des touches M/m,
puis appuyez sur ENTER pour confirmer.
Recherche dans le temps
Cette fonction vous permet d’accéder à un
emplacement spécifique du disque actuel.
1
Pendant la lecture, appuyez sur TOOLS, puis
sur ENTER.
2
Appuyez sur la touche m pour sélectionner
{ Time Search } (Rechercher durée), puis
appuyez sur , pour accéder au champ de
l’heure (heures : minutes : secondes).
3
À l’aide des touches alphanumériques (0-9)
du pavé numérique, indiquez l’heure de début de
la lecture et appuyez sur ENTER pour confirmer.
 La lecture commence à l’heure indiquée.
END
ZOOM OUT
ZOOM IN
2
Appuyez sur la touche Bleue de la
télécommande pour effectuer un zoom avant ou
sur la touche Jaune pour effectuer un zoom
arrière (format : 1,33x, 2x, 4x).
3
Utilisez les touches </M/m/, pour vous
déplacer dans l’image agrandie.
4
Pour quitter le mode zoom, appuyez sur la
touche Rouge ou de nouveau sur ZOOM.
CONSEILS: Les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques.
Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.
153
Français
Autres fonctions de lecture (suite)
Édition des enregistrements - HDD
Français
Changement du nom du titre
Sélection du genre
Certains canaux émettent le nom de l’émission.
Auquel cas, ce nom sera automatiquement
conservé avec l’enregistrement sur le HDD. Dans
le cas contraire, le nom du titre se compose du
numéro du programme et des date et heure
d’enregistrement.
Vous pouvez sélectionner le type de genre offert
dans la liste pour une recherche facile et rapide
d’un titre enregistré.
1
Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
télécommande, puis appuyez plusieurs fois sur
, jusqu’à ce que les menus { TITLES }
(Titres) et{ INFO } s’affichent.
1
Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
télécommande, puis appuyez plusieurs fois sur
la touche , jusqu’à ce que les menus
{ TITLES } (Titres) et { INFO } s’affichent.
2
Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
titre, puis appuyez sur la touche EDIT de la
télécommande.
 Le menu d’édition du HDD apparaît.
HDD/TITLE 1
TITLES
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
INFO
1/4
00:29:10
HQ
31.01.2005
[ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST]: Exit.
DELETE
2
DUBBING
LOCK
PROTECT
Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
titre, puis appuyez sur la touche EDIT de la
télécommande.
 Le menu d’édition du HDD apparaît.
Title Name
TELET 01�
Category
Games & Shows�
Title Name
Children�
Category
Games & Shows�
Scene Edit
Cultural�
3
Sélectionnez { Category } (Catégorie) dans le
menu et appuyez sur ,.
4
Sélectionnez un type de genre à l’aide des
touches M/m, puis appuyez sur ENTER pour
confirmer.
Scene Edit�
3
Sélectionnez { Title name } (Nom de titre)
dans le menu et appuyez sur ,.
4
Utilisez les touches M/m pour modifier les
caractères/nombres ou saisissez une entrée à
l’aide des touches alphanumériques 0-9.
 Passez au champ suivant ou précédent à
l’aide des touches </,.
 Pour alterner entre minuscules et majuscules,
appuyez sur la touche A/a de la télécommande.
 Pour effacer le nom du titre, appuyez sur la
touche Rouge de la télécommande pour
sélectionner { CLEAR } (Effacer).
5
Appuyez sur ENTER pour confirmer les
modifications.
CONSEILS: il n’est pas possible d’éditer un titre protégé, voir page 143. Appuyez sur RETURN pour revenir à
l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.
154
Édition des enregistrements - HDD (suite)
PAUSE
HDD
Une fois l’enregistrement terminé, le DVD
Recorder vous permet d’éditer le contenu vidéo.
Vous pouvez insérer et supprimer des marqueurs
de chapitre ou masquer les scènes superflues.
01:00
Lors de la lecture d’un enregistrement en mode
d’édition vidéo, l’enregistrement est lu dans son
intégralité (y compris les scènes masquées).
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
01:00
] : Navigate bar.
CHAPTER
02:35
DIVIDE
HIDE
Barre vidéo:
Au niveau de la barre vidéo, le pointeur de
lecture de l’enregistrement indique la position
réelle de lecture.
4
1
Appuyez sur la touche TITLE LIST de la
télécommande.
 Le menu du HDD apparaît.
2
Utilisez les touches M/m pour sélectionner un
titre, puis appuyez sur la touche EDIT de la
télécommande.
 Le menu d’édition du HDD apparaît.
HDD|TELET 01
Title Name
TELET 01�
Category
Games & Shows�
Scene Edit
OK�
[ENTER] to start scene edit. [EDIT] : Exit.
3
Sélectionnez { Scene Edit } (Édit. scène)
dans le menu et appuyez sur ENTER.
 La lecture commence automatiquement.
Appuyez sur la touche de même couleur pour
accéder aux options affichées en bas du menu.
 Des explications portant sur les options sont
présentées dans les pages suivantes.
{ NO CHAPTER } (Aucun chap.)
Touche Rouge – sélectionnez cette fonction pour
supprimer tous les marqueurs de chapitre du titre
en cours.
{ CHAPTER } (Chapitre)
Touche Verte – sélectionnez cette fonction pour
accéder au menu d’édition de chapitres.
–
–
–
{ COMBINE } (Combiner) : réunit deux
chapitres.
{ BACK } (Arrière) : revient à l’écran précédent.
{ SPLIT } (Diviser) : insère un marqueur de
chapitre.
{ DIVIDE } (Diviser)
Touche Jaune – sélectionnez cette fonction pour
scinder l’enregistrement en deux titres séparés.
{ HIDE } (Masquer) / { STOP HIDE } (Arrêt
cach.)
Touches Bleue et Verte – sélectionnez cette
fonction pour définir la scène à masquer.
{ SHOW } (Afficher) / { STOP SHOW } (Arrêt
aff.)
Touches Bleue et Verte – sélectionnez cette
fonction pour rendre la scène cachée visible.
5
Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
EDIT.
CONSEILS: il n’est pas possible d’éditer un titre protégé, voir page 143. Appuyez sur RETURN pour revenir à
l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.
155
Français
Édition de scène
Édition des enregistrements - HDD (suite)
Fusion/division d’un chapitre particulier
dans un enregistrement
Vous pouvez créer un chapitre en insérant un
marqueur de chapitre [à l’aide de l’option SPLIT
(Diviser)] ou supprimer un marqueur de chapitre [à
l’aide de l’option MERGE (Fusionner)].
Français
1
Pendant la lecture de l’enregistrement du HDD,
appuyez sur EDIT sur la télécommande.
2
Appuyez sur la touche Verte de la
télécommande pour sélectionner { CHAPTER }
(Chapitre).
 Le menu d’édition des chapitres s’affiche.
PAUSE
HDD
01:00
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
02:35
01:00
] : Navigation bar.
CHAPTER
DIVIDE
HIDE
{ COMBINE } (Combiner)
Sélectionnez cette option pour fusionner le chapitre
en cours avec le chapitre précédent.
Remarque: si les deux chapitres sont masqués, le
chapitre fusionné l’est également.
Title
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
Chapter 1
Chapter 2 Chapter 3
(par exemple, le chapitre 2 est sélectionné)
Title
1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
{ BACKChapter
} (Arrière)
Sélectionnez cette option pour revenir à l’écran
précédent.
Chapter 1
Chapter 3 Chapter 4
Chapter Chapter
2a
2b
{ SPLIT } (Diviser) Title
Sélectionnez
cette fonction
pour insérer un
Chapter 1 Chapter
2 Chapter 3 Chapter 4
Title
nouveau marqueur de chapitre
au point actuel de la
Chapter
1 Chapter
2 Chapter
3 Chapter
4
lecture. Vous
pouvez
alors
accéder
à un point
Chapter 1
Chapter 3 Chapter 4
spécifique
de l’enregistrement
ou définir un
chapitre Chapter
que vous
masquer
(par ex.
1 souhaitez
Chapter
2 Chapter
3 des
publicités).
Title
COMBINE
3
4
BACK
SPLIT
Utilisez les touches . / > ou m / M
de la télécommande pour rechercher la scène
que vous souhaitez éditer, puis appuyez sur Å
(PAUSE).
Appuyez sur la touche de même couleur pour
accéder aux options affichées en bas du menu.
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
Chapter 1
Chapter Chapter
2a
2b
Chapter 3 Chapter 4
(par exemple, le Title
chapitre 2 est sélectionné)
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
Conseils:
– Le nombre de marqueurs de chapitre qu’il est
Chapter 1
Chapter 3 Chapter 4
possible d’insérer dans un titre et sur le HDD est
limité.
CONSEILS: il n’est pas possible d’éditer un titre protégé, voir page 143. Appuyez sur RETURN pour revenir à
l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.
156
Division de titres
Masquage des scènes superflues
Vous pouvez diviser un titre en deux, voire plus.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour séparer et
supprimer des portions non souhaitées d’un
enregistrement, telles que des publicités.
Vous pouvez choisir de masquer certaines scènes
lors de la lecture (par ex. : ignorer les publicités) ou
de les rendre à nouveau visibles.
AVERTISSEMENT !
La division d’un titre est irréversible.
1
PAUSE
01:00
2
Utilisez les touches . / > ou m / M
de la télécommande pour rechercher la scène
que vous souhaitez éditer, puis appuyez sur Å
(PAUSE).
3
Appuyez sur la touche Bleue de la
télécommande pour sélectionner { HIDE }
(Masquer).
 Cela détermine la position du marqueur de
début du masquage.
02:35
01:00
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
3
Pendant la lecture de l’enregistrement du HDD,
appuyez sur EDIT sur la télécommande.
Pendant la lecture de l’enregistrement du HDD,
appuyez sur EDIT sur la télécommande.
HDD
2
1
CHAPTER
DIVIDE
HIDE
Utilisez les touches . / > ou m / M
de la télécommande pour rechercher la scène
que vous souhaitez éditer, puis appuyez sur Å
(PAUSE).
Appuyez sur la touche Jaune de la
télécommande pour sélectionner { DIVIDE }
(Diviser).
 Un nouveau titre et une nouvelle image
miniature sont créés à partir de ce point de
lecture.
DVD+R/+RW
Title1
Title1
PAUSE
HDD
] : Navigation bar.
Title2
01:00
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
] : Navigation bar.
CHAPTER
STOP HIDE
4
Title 2
Title 3
(par exemple, le chapitre 1 est sélectionné)
02:35
01:00
DIVIDE
HIDE
CANCEL
Maintenez enfoncée la touche > ou M de
la télécommande pour rechercher la fin de la
scène à masquer, puis appuyez de nouveau sur
la touche Verte pour sélectionner { STOP
HIDE } (Arrêt cach.).
 Cela détermine la position du marqueur de
fin du masquage.
 La zone ‘masquée’ est grisée.
 Vous pouvez annuler l’opération en appuyant
sur la touche Bleue de la télécommande pour
sélectionner { CANCEL } (Annuler).
5
Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
EDIT.
CONSEILS: il n’est pas possible d’éditer un titre protégé, voir page 143. Appuyez sur RETURN pour revenir à
l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.
157
Français
Édition des enregistrements - HDD (suite)
Édition des enregistrements - HDD (suite)
Affichage de la scène masquée
1
Lors de la lecture, appuyez sur la touche EDIT
de la télécommande.
 Lorsque vous êtes en mode d’édition vidéo,
le chapitre masqué est lu.
PAUSE
Français
HDD
Suppression de tous les marqueurs de
chapitre
Pendant l’enregistrement, le marqueur de chapitre
est réglé automatiquement à un intervalle
spécifique si la fonction est active (voir page 127).
Vous pouvez décider d’effacer tous les marqueurs
de chapitre lorsque l’enregistrement est terminé.
1
scène
masquée
01:00
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
] : Navigation bar.
STOP SHOW
2
3
PAUSE
HDD
02:35
01:00
CHAPTER
Pendant la lecture de l’enregistrement du HDD,
appuyez sur EDIT sur la télécommande.
DIVIDE
SHOW
CANCEL
Appuyez sur la touche Bleue de la
télécommande pour sélectionner { SHOW }
(Afficher) et marquer le début de la scène à
afficher.
Maintenez enfoncée la touche > ou M de
la télécommande pour rechercher la fin de la
scène à afficher, puis appuyez de nouveau sur
la touche Verte pour sélectionner { STOP
SHOW } (Arrêt aff.).
01:00
[STOP] : TITLE LIST. [
NO CHAPTER
2
01:00
02:35
] : Navigate bar.
CHAPTER
DIVIDE
HIDE
Appuyez sur la touche Rouge de la
télécommande pour sélectionner { NO
CHAPTER } (Aucun chap.) pour supprimer
tous les marqueurs de chapitre du titre en cours.
 Vous pouvez annuler l’opération en appuyant
sur la touche Bleue de la télécommande pour
sélectionner { CANCEL } (Annuler).
Conseils:
– En mode d’édition vidéo, tous les chapitres
masqués sont lus.
– La sélection des scènes à masquer ou à afficher ne
peut être faite qu’à l’intérieur d’un titre.
CONSEILS: il n’est pas possible d’éditer un titre protégé, voir page 143. Appuyez sur RETURN pour revenir à
l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.
158
Édition des enregistrements - DVD inscriptible
Le DVD Recorder propose de nombreuses options
pour l’édition des disques. Vous pouvez modifier le
contenu d’un disque et les paramètres d’un DVD
enregistré à partir du menu d’édition. Un DVD+R
qui a été finalisé ne peut plus être édité. Il est
possible que le contenu modifié ne soit pas lisible
par un autre lecteur de DVD.
Écran d’images miniatures
Les images miniatures affichent vos
enregistrements sur un DVD inscriptible. Il devrait
apparaître sur le téléviseur lorsque vous insérez un
DVD inscriptible ou à l’arrêt de la lecture.
A
TITLES
1/3
Static Lights
ABC
DEF
Rec. Length
Rec. Mode
Date
Rec. Length
Rec. Mode
Date
B
Rec. Length
Rec. Mode
Date
C
Une image miniature représente les informations de
chaque enregistrement :
A Image miniature du titre
B Durée, mode et date d’enregistrement
C Nom du titre (ou numéro de canal et date)
Les options affichées dans le menu d’édition
diffèrent selon la situation et le type de disque.
– Changement du nom du disque
– Compatibilité DVD (DVD+RW uniquement)
– Finalisation du disque (DVD+R uniquement)
– Changement du nom du titre
– Édition de scène
+RW�
Disc Name
Compatible
Title Name
Scene Edit
Conseils:
– Si le disque n’est pas enregistré depuis ce DVD
Recorder, le format de l’image miniature peut être
différent. Vous devez adapter le menu de disque
au format de ce DVD Recorder avant de procéder
à l’édition, voir page 166.
STOP
�
�
�
Enter the disc name. [EDIT] : Exit.
CLEAR
CONSEILS: il est impossible d’effectuer d’autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé.
Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.
159
Français
À propos de l’édition des DVD
inscriptibles
Édition des enregistrements - DVD inscriptible (suite)
Français
Suppression d’enregistrements/de
titres
Protection des titres enregistrés
(DVD+RW)
Vous pouvez supprimer un titre spécifique du
disque. Cependant, dans le cas des DVD+R,
l’espace des enregistrements supprimés ne peut pas
servir à un nouvel enregistrement.
Vous pouvez choisir de protéger le titre enregistré
sur un DVD+RW afin d’empêcher la suppression
ou la modification accidentelle des enregistrements.
1
Insérez un DVD enregistré dans le DVD
Recorder.
 L’écran des images miniatures s’affiche.
Dans le cas contraire, appuyez sur MENU.
2
Sélectionnez un titre dans le menu à l’aide des
touches M/m.
+R�
STOP
TITLES
1/3
P 20
P 22
P 21
Empty Title
Rec. Length
Rec. Mode
Date
Rec. Length
Rec. Mode
Date
Rec. Length
Rec. Mode
Date
1
Insérez un DVD+RW enregistré dans le DVD
Recorder.
 L’écran des images miniatures s’affiche.
Dans le cas contraire, appuyez sur MENU.
2
Sélectionnez un titre dans le menu à l’aide des
touches M/m.
3
Appuyez sur la touche Bleue de la
télécommande pour sélectionner
{ PROTECT } (Protéger).
 Une fois le titre protégé, la touche Bleue sert à
sélectionner { UNPROTECT } (Enlever La
Prot.). Sélectionnez cette option pour annuler la
protection, si nécessaire.
[ENTER][PLAY][EDIT][RETURN]. [TITLE LIST] : Exit.
DELETE
LOCK
PROTECT
3
Appuyez sur la touche Rouge de la
télécommande pour sélectionner { DELETE }
(Supprimer).
4
Un message d’avertissement apparaît. Appuyez
sur la touche ENTER de la télécommande.
 Dans le cas d’un DVD+RW, ‘Empty Title’
(Titre vide) s’affiche sur l’écran miniature
où le titre a été supprimé. Cet espace vide
peut accueillir de nouveaux enregistrements.
 Dans le cas d’un DVD+R, ‘Deleted Title’
(Titre supprimé) s’affiche sur l’écran
miniature où le titre a été supprimé. Pendant
la lecture, le titre supprimé est passé.
DELETE
PROTECT
UNPROTECT
 Sinon, sélectionnez { Cancel } (Annuler) dans
le menu et appuyez sur ENTER pour annuler
l’opération.
CONSEILS: il est impossible d’effectuer d’autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé.
Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.
160
Édition des enregistrements - DVD inscriptible (suite)
3
Le nom d’origine du disque/titre est généré
automatiquement par le DVD Recorder. Vous
pouvez le modifier en procédant comme suit:
1
Insérez un DVD enregistré dans le DVD
Recorder.
 L’écran des images miniatures s’affiche.
Dans le cas contraire, appuyez sur MENU.
2
Appuyez sur la touche EDIT de la
télécommande.
 Le menu d’édition des chapitres s’affiche.
3
Appuyez sur M/m pour sélectionner { Disc
name } (Nom disque) ou { Title name }
(Nom de titre) dans le menu.
4
Utilisez les touches M/m pour modifier les
caractères/nombres ou saisissez une entrée à
l’aide des touches alphanumériques 0-9.
 Passez au champ suivant ou précédent à
l’aide des touches </,.
 Pour alterner entre minuscules et majuscules,
appuyez sur la touche A/a de la télécommande.
5
Appuyez sur ENTER pour confirmer les
modifications.
Comment rendre un DVD+RW
édité compatible
Il est possible que lors de la lecture sur d’autres
lecteurs de DVD, le DVD+RW édité continue à
afficher les titres originaux ou les scènes cachées.
Cette fonction vous permet de rendre un DVD+RW
édité compatible avec d’autres lecteurs.
1
Insérez un DVD+RW enregistré dans le DVD
Recorder.
2
Appuyez sur la touche EDIT de la
télécommande.
 Le menu d’édition des chapitres s’affiche.
Utilisez les touches M/m pour sélectionner
{ Compatible } dans le menu et appuyez sur
ENTER pour confirmer.
 Si la fonction n’est pas disponible, le disque
est déjà compatible.
Français
Modification du nom du disque/
titre
Finalisation du DVD+R pour
lecture
Pour que vous puissiez lire un DVD+R sur un autre
lecteur de DVD, il doit avoir été finalisé. En
l’absence de finalisation, le DVD+R ne pourra être
lu que sur ce DVD Recorder.
Une fois qu’un DVD+R a été finalisé, il est
impossible d’y effectuer un autre
enregistrement ou d’y apporter des
modifications. Ne procédez à la finalisation
que lorsque vous êtes sûr d’avoir terminé
tous les enregistrements et modifications.
1
Insérez un DVD+R enregistré dans le DVD
Recorder.
2
Appuyez sur la touche EDIT de la
télécommande.
 Le menu d’édition apparaît.
3
Utilisez les touches M/m pour sélectionner
{ Finalise } (Finaliser) dans le menu et
appuyez sur ENTER pour confirmer.
4
Un message d’avertissement apparaît. Appuyez
sur la touche ENTER de la télécommande.
 La finalisation peut prendre plus de 30
minutes selon la durée des enregistrements.
 N’essayez pas d’ouvrir le tiroir-disque ou
d’éteindre l’appareil ; cela pourrait rendre le
disque inutilisable.
 Dans le cas contraire, sélectionnez { Cancel }
(Annuler) dans le menu et appuyez sur la
touche ENTER pour annuler l’opération.
CONSEILS: il est impossible d’effectuer d’autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé.
Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.
161
Édition des enregistrements - DVD inscriptible (suite)
5
Édition de scène
Une fois l’enregistrement
terminé, le DVD
Title
Recorder vous permet d’éditer le contenu vidéo.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des marqueurs
Chapter
de chapitre ou masquer des scènes superflues.
Appuyez sur la touche de même couleur sur la
télécommande pour accéder aux options
affichées en bas du menu.
Français
Title
Chapter Chapter Chapter Chapter
chapter markers
Lors de la lecture d’un enregistrement en mode
d’édition vidéo, l’enregistrement est lu dans son
intégralité (y compris les scènes masquées).
1
Insérez un DVD enregistré dans le DVD
Recorder.
 L’écran des images miniatures s’affiche.
Dans le cas contraire, appuyez sur MENU.
2
Sélectionnez un titre à l’aide des touches M/m,
puis appuyez sur H (PLAY) pour démarrer
la lecture.
3
Utilisez les touches . / > ou m / M
de la télécommande pour rechercher la scène
que vous souhaitez éditer, puis appuyez sur Å
(PAUSE).
4
Appuyez sur la touche EDIT de la
télécommande.
 Le menu d’édition vidéo s’affiche.
+RW/VIDEO�
{ NO CHAPTER } (Aucun chap.)
Touche Rouge – sélectionnez cette fonction pour
PAUSE
+RW | SHREK | EDIT MODE
supprimer tous les marqueurs de chapitre du titre
en cours.
{ CHAPTER } (Chapitre)
Touche Verte – sélectionnez cette fonction pour
accéder au menu d’édition de00:01:02
chapitres.
00:00
[EDIT] = Exit
NO CHAPTERS
COMBINE
CHAPTER
BACK
TITLE
SPLIT
HIDE
HIDE
{ COMBINE } (Combiner)
Sélectionnez cette option pour fusionner le
chapitre en cours avec le chapitre précédent.
Remarque: si les deux chapitres étaient
masqués, le chapitre fusionné le sera
également.
{ BACK } (Arrière)
Sélectionnez cette option pour revenir à
l’écran précédent.
{ SPLIT } (Diviser)
01:00
NO CHAPTERS
01:00
CHAPTER
02:35
TITLE
HIDE
Sélectionnez cette fonction pour insérer un
nouveau marqueur de chapitre au point actuel
de la lecture. Ceci vous permet d’accéder à un
moment précis d’un enregistrement ou de
définir un chapitre que vous souhaitez masquer.
{ HIDE } (Masquer) / { SHOW } (Afficher)
Sélectionnez cette option pour masquer ou
afficher le chapitre en cours. Les chapitres
masqués seront ignorés lors de la lecture
normale.
CONSEILS: il est impossible d’effectuer d’autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé.
Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.
162
PAUSE
+RW | SHREK | EDIT MODE
Édition des enregistrements - DVD inscriptible (suite)
{ TITLE } (Titre)
Touche Jaune – sélectionnez cette fonction pour
accéder au00:00
menu d’édition de00:01:02
titres.
DIVIDE
CHAPTER
TITLE
BACK
HIDE
THUMBNAIL
Français
[EDIT] = Exit
NO CHAPTERS
{ DIVIDE } (Diviser) - pour DVD+RW
uniquement
Sélectionnez cette option pour créer un
nouveau titre depuis le point actuel de lecture.
Le titre existant sera divisé en deux titres.
Avertissement! La division d’un titre est
irréversible.
{ BACK } (Arrière)
Sélectionnez cette option pour revenir à
l’écran précédent.
{ THUMBNAIL } (Miniature)
Sélectionnez cette option pour utiliser la scène
actuelle comme image miniature.
Remarque: dans l’écran d’images miniatures,
la première image d’un enregistrement apparaît
par défaut comme l’image miniature du titre.
{ HIDE } (Masquer) / { SHOW } (Afficher)
Touche Bleue – Utilisez cette touche pour masquer
ou afficher le chapitre en cours.
Conseils:
– En mode d’édition vidéo, tous les chapitres
masqués sont lus.
– La sélection des scènes à masquer ou à afficher ne
peut être faite qu’à l’intérieur d’un titre.
– Le nombre de marqueurs de chapitre qu’il est
possible d’insérer dans un titre et sur le HDD est
limité.
CONSEILS: il est impossible d’effectuer d’autres enregistrements ou des modifications sur un DVD+R finalisé.
Appuyez sur RETURN pour revenir à l’option de menu précédente. Appuyez sur la touche EDIT pour quitter le menu.
163
Options du menu système
Préférences du DVD Recorder
DV
Audio
\\\
Auto Chapter�
Disc
Preferences
Off
voir
page 165
Français
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Audio
Disc
Downmix�
Audio DRC�
1
2
Appuyez sur la touche TOOLS de la
télécommande.
 Le menu de configuration système s’affiche.
Appuyez sur m pour sélectionner
{ Preferences } (Préférences) et appuyez sur
ENTER.
Access
Preferences
Dolby Surround
Normal
voir
page 165
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Disc
Access
Features
Preferences
Adapt Menu�
Erase All�
voir
page 166
Options
Preferences
Set up
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Selects menu item. [TOOLS} : Exit.
Access
3
4
Appuyez plusieurs fois sur , pour afficher les
options de configuration disponibles, puis
appuyez sur m pour accéder.
 Les instructions et explications portant sur
les options sont présentées dans les pages
suivantes.
 Une option de menu grisée signifie que la
fonction n’est pas disponible ou qu’elle ne
peut être modifiée.
Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
TOOLS.
Remarque: pour { Recording } (Enreg.), voir
page 127.
164
Features
Lock�
Password�
Preferences
Off
voir
page 166
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Preferences
Features
Auto Resume�
Off
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
voir
page 166
Options du menu système (suite)
Auto Chapter
(Chapitre Auto)
Un marqueur de chapitre est inséré dès qu’il y a une pause dans
l’enregistrement. Par exemple, lorsque l’enregistrement est arrêté ou interrompu
puis redémarré.
{ On } (Oui)
– Permet le transfert de marqueurs de chapitre depuis
une cassette DV ou tout périphérique DV lors de
l’utilisation de la prise DV IN sur la face avant de
ce DVD Recorder pour un enregistrement de
caméscope.
{ Off } (Non)
– Désactive le mode de chapitrage automatique.
Audio (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
Downmix
(Mixage Aval)
Ce paramètre n’est nécessaire que si vous raccordez d’autres appareils audio/
vidéo au DVD Recorder par ses sorties AUDIO OUT L/R.
{ Normal }
– Sélectionnez cette option pour que le son soit
diffusé
par les canaux audio de gauche et de droite. Ce
paramètre est à utiliser lorsque le DVD Recorder
est raccordé à un téléviseur ou à une chaîne stéréo.
{ Dolby Surround } – Sélectionnez cette option si l’appareil audio/vidéo
connecté est compatible Dolby Surround. Les
signaux Dolby Digital et MPEG-2 multicanaux
sont combinés de manière à obtenir un signal de
sortie à deux canaux compatible Dolby Surround.
Audio DRC
Ce mode optimise la lecture du son à faible volume. Les niveaux sonores élevés
sont réduits et les niveaux sonores faibles sont augmentés jusqu’à ce qu’ils
soient audibles.
{ TV }
– Rend les sons bas plus clairs même si le volume est
baissé.
{ Normal }
– Sélectionnez cette option pour profiter de
l’intégralité de la plage dynamique du son
Surround.
Conseils :
–
Lors de la lecture sur un autre appareil d’un DVD+R/+RW enregistré sur ce
DVD Recorder, réglez l’option Audio DRC de l’appareil sur ‘Normal’
lorsque le volume de lecture est bas.
165
Français
DV
Options du menu système (suite)
Disque
Français
Adapt Menu
(Adapter menu)
Si un DVD+RW a été enregistré via un ordinateur ou un autre DVD Recorder,
la photo miniature peut ne pas s’afficher correctement. Cette fonction vous
permet de modifier le format du disque par la sélection du type ‘SONY’.
Une fois que vous avez appuyé sur ENTER, un message de demande de
confirmation s’affiche à l’écran du téléviseur.
Erase All
(Supprimer tout)
Sélectionnez cette option pour supprimer tous les enregistrements du DVD
inscriptible en cours.
Une fois que vous avez appuyé sur ENTER, un message de demande de
confirmation s’affiche à l’écran du téléviseur.
Accès (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
Un message vous invite à entrer le mot de passe à quatre chiffres.
– La première fois, introduisez un code à quatre chiffres de votre choix à l’aide des touches 0-9 du pavé
alphanumérique de la télécommande.
– Si vous oubliez le mot de passe à quatre chiffres, entrez ‘1504’. Ensuite, entrez un mot de passe à quatre
chiffres de votre choix, puis confirmez-le en l’entrant une seconde fois.
Lock
(Verrouiller)
Cette fonction vous permet d’empêcher les enfants de visualiser certains
disques ou titres enregistrés sur le HDD. Lorsque cette fonction est activée,
{ LOCK } (Verrouiller) s’affiche en bas de l’écran des options couleur dès
que vous sélectionnez un titre dans le menu de contenu. Vous pouvez appuyer
sur la touche Jaune de la télécommande pour activer/désactiver le verrouillage
parental.
Remarque: ce DVD Recorder peut mémoriser les réglages de 50 disques
maximum.
{ On } (Oui)
– Active la fonction de verrouillage parental.
Vous devez entrer un code PIN à quatre chiffres
pour lire le disque verrouillé ou le titre du HDD.
{ Off } (Non)
– Tous les disques peuvent être lus.
Password
(Mot de passe)
Utilisez les touches alphanumériques (0-9) pour entrer votre nouveau mot
de passe à quatre chiffres. Entrez de nouveau ce mot de passe pour le
confirmer. Pour annuler vos modifications, appuyez sur m pour sélectionner
{ Cancel } (Annuler) dans le menu et appuyez sur la touche ENTER de la
télécommande.
Enter Password of your choice
This will be used to access locked features.
PASSWORD
�# # # #
Cancel
Fonctions (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
Auto Resume
(Reprise automatique)
166
Avec cette fonction, vous pouvez reprendre la lecture du disque à l’endroit
où elle avait été arrêtée. Elle s’applique aux 20 derniers DVD et CD vidéo lus.
{ On } (Oui)
– Active le mode de reprise automatique.
{ Off } (Non)
– Le disque démarre toujours au début lorsque vous
l’insérez ou lancez la lecture.
Options du menu système (suite)
Avant de commencer...
Marquez les contenus de la mémoire tampon que
vous souhaitez enregistrer sur le disque (voir page
125). Sinon, tout le contenu sera effacé lorsque
vous accéderez à l’option de { Set up }
(Installation).
System
Clock
Power Save �
Display�
PBC�
Channel
Set up
voir
page 168
Off
Bright
Off
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Clock
D
Channel
Auto Adjust�
Time�
Date�
Video
Français
Configuration du DVD Recorder
Set up
voir
page 168
00 : 00
31-01-2005
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Channel
1
Appuyez sur la touche TOOLS de la
télécommande.
 Le menu de configuration système s’affiche.
2
Appuyez plusieurs fois sur m pour sélectionner
{ Set up } (Installation), puis appuyez sur
ENTER.
 Un message d’avertissement apparaît.
Appuyez sur ENTER pour continuer ou
sélectionner { No } (Non) dans le menu afin
d’annuler l’opération.
 La lecture s’interrompt.
Video
Audio Output
Set up
Auto Preset�
Follow TV
Channel List
Favourites
voir page
169~170
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Set up
Video
Audio Output Language
TV Type�
LINE1 Output�
Progressive �
4:3 Letter Box
Auto
Off
voir
page 171
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Options
Preferences
Set up
Selects menu item. [TOOLS} : Exit.
3
4
Appuyez sur , plusieurs fois afin d’afficher
les options de configuration disponibles, puis
appuyez sur m pour y accéder.
 Les instructions et explications portant sur
les options sont présentées dans les pages
suivantes.
 Une option de menu grisée signifie que la
fonction n’est pas disponible ou qu’elle ne
peut être modifiée .
Pour quitter le menu, appuyez sur la touche
TOOLS.
Audio Output
Language
Set up
Digital Output� Auto
voir
page 172
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
Set up
Language
OSD�
Audio�
Subtitle�
English
English
English
voir
page 172
Navigate to menu item. [TOOLS} : Exit.
167
Options du menu système (suite)
Système (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
Ce mode est destiné à économiser l’énergie.
{ On } (Oui)
– Lorsque le DVD Recorder est en mode veille,
l’écran s’éteint par souci d’économie d’énergie.
Remarque: lorsque ce mode est actif,
l’enregistrement SAT (satellite) automatique n’est
pas possible.
{ Off } (Non)
– Lorsque le DVD Recorder est en mode veille,
l’heure s’affiche à l’écran.
Display (Affichage)
Sélectionnez la luminosité de l’afficheur du DVD Recorder.
{ Bright } (Lumineux) – Luminosité normale.
{ Dark } (Foncé)
– Luminosité moyenne.
{ Off } (Non)
– Désactive la fonction.
PBC
Play Back Control (Contrôle de la lecture) : cette fonction n’est disponible que
sur les disques VCD/SVCD. Cette fonction vous permet de lire les CD vidéo
(2.0) de manière interactive, par le biais du menu qui s’affiche à l’écran.
{ Off } (Oui)
– le VCD/SVCD passe le menu d’index et lit
directement le disque depuis le début.
{ On } (Non)
– le menu d’index (le cas échéant) apparaît sur
l’écran du téléviseur après insertion d’un VCD/
SVCD.
Remarque: cette option n’est visible que si le VCD/SVCD se trouve dans le
tiroir-disque.
Français
Power Save
(Économisateur d’énergie)
Horloge
(les options soulignées sont les paramètres par défaut)
Auto Adjust
(Réglage Auto)
Il est possible de régler l’heure et la date du DVD Recorder automatiquement si
le canal TV mémorisé envoie un signal de temps.
{ Auto }
– Le DVD Recorder détecte automatiquement le
premier canal disponible qui transmet les
informations d’heure et de date.
{ PXX }
– Sélectionne le canal à utiliser pour transmettre les
(numéro de présélection) informations d’heure et de date.
{ Off } (Non)
– Sélectionnez cette option avant de régler l’heure et
la date manuellement.
Time (Heure)
Si l’heure et la date ne sont pas correctes, il convient de les régler manuellement
lors de cette étape.
{ 00 : 00 : 00 }
– Utilisez les touches M/m pour régler les heures et
les minutes, puis appuyez sur , pour passer au
champ suivant. Une fois l’opération terminée,
appuyez sur ENTER.
{ 01-01-2005 }
– Utilisez les touches M/m pour régler le jour, le mois
et l’année, puis appuyez sur , pour passer au
champ suivant. Une fois l’opération terminée,
appuyez sur ENTER.
Date
168
Options du menu système (suite)
Channel
Video
Audio Output
Auto Preset�
Follow TV
Channel List
Favourites
Set up
Bien que le DVD Recorder sélectionne tous les canaux TV analogiques
disponibles lors de l’installation initiale, vous pouvez répéter l’opération si
d’autres canaux deviennent disponibles par la suite dans votre région ou si
vous réinstallez votre DVD Recorder.
1 Appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande. Sélectionnez { Set up }
(Installation) dans le menu et appuyez sur ENTER.
2
Appuyez plusieurs fois sur la touche , pour sélectionner { Channel }
(Canal) et sur m pour accéder aux options.
Auto Preset
(Présélection auto.)
Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande pour lancer le processus
automatique de recherche des canaux et remplacer tous les anciens canaux
analogiques en mémoire. Cette opération peut prendre quelques minutes.
Follow TV
(Suivre TV)
Cette fonction n’est disponible que si vous avez connecté le DVD Recorder à
votre téléviseur via la prise péritel LINE 1 - TV. Cette fonction modifie l’ordre
des canaux TV mémorisés sur votre DVD Recorder pour qu’il corresponde à
l’ordre des canaux TV sur votre téléviseur.
1) Appuyez sur ENTER pour confirmer le message qui s’affiche à l’écran du
téléviseur. ‘TV 01’ apparaît sur l’afficheur. Utilisez la télécommande du
téléviseur pour sélectionner les numéros de programme {1} sur votre
téléviseur, puis appuyez sur la touche ENTER de la télécommande du
DVD Recorder.
– Si le DVD Recorder trouve le même canal TV que sur le téléviseur, il le
mémorise sur le canal ‘P01’. ‘TV 02’ apparaît alors sur l’afficheur.
– Si aucun signal vidéo n’est reçu du téléviseur, le message ‘NO TV’ (Pas
de TV) s’affiche.
2) Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner les numéros de
programme {2} sur votre téléviseur, puis appuyez sur la touche ENTER de
la télécommande du DVD Recorder. Répétez les étapes précédentes jusqu’à
ce que tous les canaux TV soient mémorisés.
Remarque: appuyez sur RETURN pour interrompre le la procédure.
Channel list
(Liste des Chaînes)
La programmation des canaux TV sur le DVD Recorder peut ne pas vous
convenir. Cette fonction vous permettra de réorganiser l’ordre des canaux TV.
1) Sélectionnez le canal à déplacer à l’aide des touches M/m et appuyez sur
ENTER pour confirmer.
2) Déplacez le canal vers la position souhaitée à l’aide des touches M/m et
appuyez sur ENTER pour l’insérer juste après la position actuelle.
Favourites (Favoris)
Favourites
CH01
CH02 NBC
CH03
CH04
CH05
CH06 MTV
CH07
Appuyez sur ENTER pour définir vos canaux TV préférés afin d’y accéder
plus rapidement via les touches haut et bas de la télécommande.
– Vous pouvez accéder aux canaux TV à l’aide des
touches PROG +- de la télécommande.
– Les canaux TV ne peuvent être obtenus qu’en
appuyant sur leur numéro sur la télécommande.
169
Français
Canal
Options du menu système (suite)
Canal - Recherche manuelle
Channel
Video
Audio Output
Set up
Manual Set�
Entry
Preset
Station Name
Français
�
STORE
Channel
Video
SEARCH
Audio Output
Set up
Il se peut que tous les canaux TV disponibles n’aient pas été trouvés et
mémorisés lors de l’installation initiale. Dans ce cas, vous devez rechercher et
mémoriser manuellement les canaux TV manquants ou cryptés.
1 Appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande. Sélectionnez { Set up }
(Installation) dans le menu et appuyez sur ENTER.
2
Decoder�
TV System
NICAM
Fine Tuning
�
STORE
Appuyez plusieurs fois sur la touche , pour sélectionner { Channel }
(Canal) et sur m pour accéder aux options.
SEARCH
Manual Set
(Mode entrée)
Sélectionne la recherche manuelle des canaux en fonction du canal ou de la
fréquence { MHz (fréquence), CH (Canal), S-CH (canal spécial) }.
Remarque: le canal spécial fait référence aux canaux hyperbande spécifiés.
Entry (Entrée)
–
–
Utilisez les touches alphanumériques (0-9) pour entrer le numéro de
fréquence/canal, puis appuyez sur ENTER et la touche Verte pour
sélectionner { STORE } (Mémoriser).
OU
Appuyez sur la touche Bleue de la télécommande pour sélectionner
{ SEARCH } (Recherche) . Une fois que vous avez trouvé la fréquence/le
canal correct(e), appuyez sur la touche Verte pour sélectionner { STORE }
(Mémoriser).
Preset (Présélection)
Utilisez les touches alphanumériques (0-9) pour entrer le numéro de canal
prédéfini du canal à mémoriser (par exemple, ‘01’), puis appuyez sur ENTER et
sur la touche Verte pour sélectionner { STORE } (Mémoriser).
Station Name
(Nom de la station)
Utilisez les touches alphanumériques (0-9) pour entrer le nom de canal
prédéfini, puis appuyez sur ENTER et sur la touche Verte pour sélectionner
{ STORE } (Mémoriser).
Le nom d’un canal présélectionné ne peut pas contenir plus de quatre caractères.
Decoder (Décodeur)
Il convient d’activer le décodeur connecté si le canal TV est transmis par
signaux cryptés et que leur lecture nécessite un décodeur branché sur la prise
LINE3/DECODER.
{ On } (Oui)
– Sélectionnez cette option pour associer le décodeur
connecté à ce canal TV.
{ Off } (Non)
– Désactive la fonction décodeur.
TV system
(Système TV)
Configurez le téléviseur de manière à ce qu’il produise un minimum de
distorsion visuelle et sonore. Reportez-vous aux au chapitre ‘Guide des
systèmes télévisuels’ pour de plus amples informations.
NICAM
NICAM est un système de transmission audio numérique. Il peut transmettre un
canal stéréo ou deux canaux mono séparés.
{ On } (Oui)
– Améliore la transmission sonore du canal TV.
{ Off } (Non)
– Sélectionnez cette option si la réception est
mauvaise et le son déformé.
Fine Tuning
(Réglage fin)
Sélectionnez cette option pour ajuster le réglage du canal TV si la réception est
mauvaise. Réglez la fréquence à l’aide des touches </, et appuyez sur
ENTER pour confirmer.
170
Options du menu système (suite)
Vidéo (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
Le format de l’image peut être adapté à votre téléviseur. Vous pouvez également
utiliser la touche de la télécommande pour modifier le type de téléviseur.
{ 4:3 Letter Box }
– Pour une image ‘écran large’ avec des
bandes noires en haut et en bas de l’écran.
{ 4:3 Pan Scan }
– Pour une image plein écran et les bords
de l’image coupés.
{ 16:9 }
– Pour les téléviseurs écran large
(format 16/9).
Français
TV Type
(Type de TV)
LINE1 Output
(Sortie LINE1)
Permet de choisir le type de sortie vidéo correspondant à la connexion vidéo
établie entre le DVD Recorder et le téléviseur.
{ RGB/Video }
– Pour une connexion vidéo ou RVB.
{ S-Video } (S-Vidéo) – Pour une connexion S-Vidéo.
{ Auto }
– La sortie est automatiquement réglée sur le signal
vidéo reçu.
Progressive
Avant d’activer la fonction de balayage progressif, vous devez vous assurer que
votre téléviseur peut accepter les signaux progressifs (un téléviseur à balayage
progressif est requis) et que vous avez branché le DVD Recorder sur votre
téléviseur via la prise Y PB/CB PR/CR (voir page 109).
{ On } (Oui)
–
Active le mode de balayage progressif.
{ Off } (Non)
–
Désactive le mode de balayage progressif.
(Progressif)
171
Options du menu système (suite)
Sortie Audio (les options soulignées sont les paramètres par défaut)
Digital output
(Sortie Num)
Français
Ce paramètre n’est nécessaire que si vous utilisez la prise COAXIAL/
OPTICAL OUT du DVD Recorder pour brancher un autre périphérique audio/
vidéo.
{ All } (Tous)
– Sélectionnez cette option si l’appareil connecté
possèdeun décodeur multicanal intégré, compatible
avec l’un des formats audio multicanaux (Dolby
Digital, MPEG-2).
{ PCM }
– Sélectionnez cette option si l’appareil connecté ne
prend pas en charge le décodage d’un son
multicanal. Le système convertira les signaux
multicanaux Dolby Digital et MPEG-2 en PCM
(Pulse Code Modulation, Modulation par
impulsions codées).
{ Off }(Non)
– Sélectionnez cette option pour désactiver la sortie
audio numérique. Faites-le, par exemple, si vous
utilisez les prises AUDIO OUT pour relier le DVD
Recorder à un téléviseur ou à une chaîne stéréo.
Conseils:
–
–
Format audio MPEG2 non disponible pour un disque -VR.
Format audio DTS de CD-DTS disponible même si la sortie numérique est
réglée sur PCM.
Langues
OSD (Ecrans)
Sélectionne la langue d’affichage à l’écran des menus du DVD Recorder. Ces
paramètres sont dérivés de l’installation initiale.
Audio
Sélectionne la langue son par défaut pour la lecture d’un DVD.
Subtitle (Sous-titres)
Sélectionne la langue de sous-titrage par défaut pour la lecture d’un DVD.
Conseils:
–
–
172
Si la langue son/de sous-titrage sélectionnée n’est pas disponible sur le
disque, la langue par défaut du disque sera utilisée.
Pour certains DVD, la langue de sous-titrage ou la langue son ne peut être
modifiée qu’en passant par le menu du disque DVD.
Informations générales
(uniquement pour les téléviseurs dotés de cette
fonction)
Le balayage progressif permet d’afficher deux fois
plus d’images par seconde que le balayage
entrelacé (téléviseurs classiques). Avec près du
double de lignes, le balayage progressif offre une
résolution et une qualité d’image supérieures.
Avant de commencer...
– Veillez à brancher ce DVD Recorder sur un
téléviseur à balayage progressif via la prise
Y PB/CB PR/CR (voir page 109).
– Assurez-vous que vous avez terminé
l’installation initiale et la configuration.
1
Réglez le téléviseur sur le canal de
programmation du DVD Recorder (par
exemple ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).
2
Mettez le DVD Recorder sous tension et
appuyez sur la touche TOOLS de la
télécommande.
 Le menu de configuration système s’affiche.
3
Appuyez sur m pour sélectionner l’option
{ Set up } (Installation), puis appuyez sur ,
pour sélectionner { Video } (Vidéo).
 Un message d’avertissement apparaît.
Appuyez sur ENTER pour continuer.
Video
TV Type�
LINE1 Output�
Progressive�
4
Audio Output
Set up
Language
4:3 Letter Box
Auto
On
Appuyez sur m pour sélectionner
{ Progressive } (Progressif), puis appuyez
sur , pour y accéder. Appuyez sur m pour
sélectionner { On } (Oui).
 Lisez les instructions affichées sur le
téléviseur et confirmez votre action en
appuyant sur ENTER.
 La configuration est terminée et vous
bénéficiez dès à présent d’une image de
haute qualité.
 Sinon, sélectionnez { Cancel } (Annuler) et
appuyez sur ENTER pour revenir au menu
précédent.
5
Pour quitter le menu, appuyez sur TOOLS.
Si aucune image n’apparaît, procédez
comme suit:
1
Débranchez le DVD Recorder de la prise
secteur.
2
Maintenez enfoncée la touche . du le DVD
Recorder lorsque vous le rebranchez sur la
prise secteur.
Conseils:
– Certains téléviseurs à balayage progressif ou haute
définition ne sont pas tout à fait compatibles avec
cet appareil; il en résulte une image déformée lors
de la lecture de DVD en mode de balayage
progressif. Si c’est le cas, désactivez la fonction de
balayage progressif du DVD Recorder et du
téléviseur.
Nettoyage des disques
Des dysfonctionnements peuvent se produire
(image figée, interruption du son, déformation de
l’image) lorsque le disque inséré dans le lecteur est
sale. Pour éviter ce type de problème, nettoyez
régulièrement vos disques.
Pour nettoyer un disque, utilisez un chiffon en
microfibre et essuyez-le en lignes droites, du centre
vers le bord.
ATTENTION !
N’utilisez pas de solvants comme le benzène, les
diluants et les détergents disponibles dans le
commerce ou les aérosols antistatiques pour
nettoyer les disques.
173
Français
Configuration de la fonction de
balayage progressif
Configuration de la télécommande
Contrôle de téléviseurs à l’aide de
la télécommande
Français
Vous pouvez régler le signal de la télécommande
de sorte à contrôler votre téléviseur. Si vous reliez
le DVD Recorder à un amplificateur/récepteur AV,
vous pouvez contrôler de volume de
l’amplificateur/du récepteur AV à l’aide de la
télécommande fournie.
Lorsque la touche TV-DVD est sur la position TV,
la télécommande fonctionne de la manière suivante:
Touches
Opérations
I/2
Allume ou éteint le téléviseur
2+/-
Règle le volume du téléviseur
PROG +/-
Sélectionne le programme TV
sur le téléviseur
Active et désactive le mode écran
large des téléviseurs écran large
de Sony
TV-DVD
PROG++-
TV/DVD
° TV/DVD
Modifie la source d’entrée du
téléviseur
Touches chiffrées
et touches -/--*
Sélectionne la position du
programme sur le téléviseur
Remarque: * si vous utilisez des touches
chiffrées pour sélectionner la position du
programme du téléviseur, appuyez sur -/-- puis
sur les touches chiffrées pour saisir des
numéros à deux chiffres.
1
2
Réglez la touche TV-DVD sur la position TV.
Maintenez la touche I/2 enfoncée et tapez le
code du fabricant de votre téléviseur sur les
touches alphanumériques (0-9) (voir
tableau ci-dessous).
Fabricant
Sony
Aiwa
Grundig
Hitachi
Loewe
Nokia
Panasonic
Philips
Saba
Samsung
Sanyo
Sharp
Telefunken
Thomson
Toshiba
LG
JVC
Code
01 (default)
01 (default)
11
23, 24, 72
06, 45
15, 16, 69, 73
17, 49
06, 07, 08, 23, 45, 72
12, 13, 36, 43, 74, 75
06, 22, 23, 71, 72
25
29
12, 13, 36, 43, 74, 75
12, 13, 43, 74, 75
38
06
33
Remarque: si plusieurs codes sont répertoriés,
essayez-les un par un jusqu’à ce que vous trouviez
celui qui convient à votre téléviseur.
3
Ejection I/2.
174
Conseils :
– Les touches signalées par un point orange peuvent
être utilisées pour faire fonctionner le téléviseur
lorsque la touche TV-DVD est sur la position TV.
– Selon l’unité connectée, il est possible que vous ne
soyez pas en mesure de contrôler le téléviseur ou
l’amplificateur/le récepteur AV à l’aide de certaines
ou l’ensemble des touches mentionnées ci-dessus.
– Si vous entrez un nouveau code, le code
précédemment entré est effacé.
– Lorsque vous changez les piles de la
télécommande, le code peut éventuellement
reprendre sa valeur par défaut. Dans ce cas, vous
devez redéfinir le code.
Fonctionnement de la touche TV/DVD
(connexions péritel uniquement)
La touche ° TV/DVD permet de basculer entre le
DVD Recorder et la dernière source d’entrée
sélectionnée au niveau du téléviseur. Dirigez la
télécommande vers le DVD Recorder lorsque vous
utilisez cette touche. Cette touche fonctionne même
si la touche TV-DVD est sur la position DVD.
Lorsque vous connectez le DVD Recorder au
téléviseur à l’aide de prises péritel, le DVD
Recorder est automatiquement sélectionné comme
source d’entrée du téléviseur au lancement de la
lecture. Si vous souhaitez visionner une autre
source, appuyez sur la touche ° TV/DVD pour
modifier la source d’entrée du téléviseur.
Configuration de la télécommande (suite)
1
Réglez la touche TV-DVD sur la position
DVD.
2
Maintenez la touche I/2 enfoncée et tapez le
code du fabricant à l’aide des touches
alphanumériques (0-9) (voir tableau cidessous). Amplificateur/récepteur AV.
Fabricant
Sony
Denon
Kenwood
Onkyo
Pioneer
Sansui
Technics
Yamaha
Si vous possédez plusieurs produits Sony AV (lecteur
de DVD, DVD Recorder, etc.), il est possible que la
télécommande fournie perturbe le fonctionnement de
vos autres produits Sony AV. Définissez le numéro de
commande pour ce DVD Recorder et pour la
télécommande fournie à une valeur autre que celle
utilisée pour vos autres produits Sony AV.
Code
HDD
REC
78, 79, 80, 91
84, 85, 86
92, 93
81, 82, 83
99
87
97, 98
94, 95, 96
Remarque: si plusieurs codes sont répertoriés,
essayez-les un par un jusqu’à ce que vous trouviez
celui qui convient à votre amplificateur/récepteur
3
Définition d’un code de
télécommande différent
Éjection I/2.
• Les touches 2+/- permettent de
contrôler le volume de l’amplificateur AV.
• Pour contrôler le volume du téléviseur,
réglez la touche TV-DVD sur la position
TV.
Conseils :
– Pour contrôler le volume du téléviseur lorsque la
touche TV/DVD est sur la position DVD, répétez
la procédure ci-dessus et entrez le code « 90 »
(valeur par défaut).
Avant de commencer, assurez-vous que :
1) le téléchargement des programmes TV (EPG) est
terminé ;
2) les périphériques externes connectés à ce DVD
Recorder sont hors tension, le cas échéant ;
3) aucun disque ne se trouve dans le tiroir-disque ;
4) aucune connexion avec SMARTLINK TV n’est en
cours ;
5) aucune programmation n’est sur le point de
commencer.
1
Appuyez sur I/2 pour mettre le DVD
Recorder en mode de veille pendant au moins
deux (2) minutes.
2
Appuyez sur  (STOP) sur le DVD Recorder
jusqu’à ce que ‘MODE 3’ (ou le dernier
paramètre sélectionné) s’affiche sur l’écran avant.
3
Appuyez sur . ou > pour changer le
mode de commande et appuyez sur  (STOP)
pour confirmer.
4
Faites glisser la touche COMMAND MODE
de la télécommande et mettez-la sur la position
qui correspond au mode que vous avez
sélectionné ci-dessus.
Pour revenir à l’étape précédente
 Appuyez sur la touche RETURN.
Conseils :
– Si ce DVD Recorder est débranché du secteur, le
code de commande repasse au paramètre par
défaut (DVD3).
175
Français
Contrôle du volume de
l’amplificateur/du récepteur AV à
l’aide de la télécommande
Dépannage
AVERTISSEMENT
Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer l’appareil vous-même, ceci annulerait la
garantie. N’ouvrez pas l’appareil: vous risquez une électrocution.
En cas de dysfonctionnement, vérifiez d’abord les points décrits ci-dessous avant de
porter l’appareil en réparation. Si vous êtes incapable de résoudre un problème à l’aide
des explications suivantes, faites appel à votre revendeur ou à Sony.
Français
Problème (générales)
Pas d’alimentation.
Solution
–
–
Le message ‘IS THE TV ON?’ –
(LA TV EST-ELLE ALLUMÉE
?) apparaît sur l’afficheur.
Appuyez sur la touche I/2 située sur la face avant du DVD
Recorder pour mettre l’appareil sous tension.
Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
Le DVD Recorder ne fonctionne pas tant l’installation initiale
n’est pas terminée. Consultez le chapitre ‘Étape 3: Installation et
configuration’ pour de plus amples informations.
Les touches du DVD
Recorder ne fonctionnent
pas.
–
Un problème technique s’est produit. Débranchez le DVD
Recorder de la prise secteur pendant 30 secondes, puis rebranchezle. Si le DVD Recorder ne fonctionne toujours pas, rétablissez les
paramètres par défaut. Pour ce faire, procédez comme suit:
1) Débranchez le DVD Recorder de la prise secteur.
2) Maintenez enfoncé la touche I/2 située sur la face avant du
DVD Recorder lorsque vous le rebranchez sur la prise secteur.
3) Relâchez la touche I/2 lorsque le message ‘IS THE TV ON?’
(LA TV EST-ELLE ALLUMÉE ?) apparaît sur l’afficheur.
Toutes les informations mises en mémoire (programmes, heure)
seront effacées. Il se peut que vous deviez réinitialiser le DVD
Recorder après l’installation initiale.
La télécommande ne
fonctionne pas.
–
Des modes de commande différents pour le DVD Recorder et la
télécommande sont réglés. Réglez le même mode de commande
(pages 174-175). Le paramètre de mode de commande par défaut pour
ce DVD Recorder et la télécommande l’accompagnant est « DVD3 ».
Le code du fabricant de la télécommande a été réinitialisé à sa
valeur par défaut lorsque vous avez changé les piles. Redéfinition
du code (page 174).
Dirigez la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du
DVD Recorder (et non vers le téléviseur).
Retirez tous les obstacles entre le DVD Recorder et la
télécommande.
Les piles sont faibles, remplacez-les.
Réglez la touche TV-DVD sur la position DVD.
–
–
–
–
–
Absence de son.
–
–
176
Contrôlez la connexion audio du DVD Recorder. Pour plus
d’informations, lisez le chapitre ‘Raccordements de base au DVD
Recorder - Raccordement des câbles audio’.
Connectez les sorties analogique et numérique en fonction de
l’équipement raccordé au DVD Recorder. Pour plus
d’informations, reportez-vous au chapitre ‘Options du menu
système - Audio’ ou au chapitre ‘Options du menu système Sortie audio’.
Dépannage (suite)
Absence d’image.
Solution
–
–
–
Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d’entrée vidéo du
DVD Recorder. Vous pouvez choisir le canal 1 du téléviseur, puis
appuyez plusieurs fois sur la touche bas de la télécommande
jusqu’à ce que le programme TV apparaisse à l’écran.
Vérifiez la connexion vidéo entre le DVD Recorder et le téléviseur.
Ceci peut venir du fait que la sortie vidéo du DVD Recorder ne
correspond pas à la connexion vidéo. Vous pouvez réinitialiser le
DVD Recorder, comme expliqué ci-dessous:
1) Débranchez le DVD Recorder de la prise secteur.
lorsque vous rebranchez le
2) Maintenez enfoncée la touche
DVD Recorder sur la prise secteur.
Le DVD Recorder ne reçoit
aucun signal TV.
–
–
Vérifiez votre antenne ou votre câble.
Réglez le canal TV. Pour plus d’informations, lisez le chapitre
‘Options du menu système - Canal - Auto Preset (Présélection
auto.)’.
Le message ‘Disc contains
unknown data’ (Le disque
contient des données
inconnues) s’affiche.
–
Ce message s’affiche parfois si vous insérez un disque non finalisé.
Les DVD+R non finalisés sont très sensibles aux traces de doigts, à
la poussière et à la saleté. Des problèmes lors de l’enregistrement
ne sont pas exclus. Pour utiliser le disque à nouveau, procédez
comme suit:
1) Assurez-vous que la surface du disque est propre.
2) Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE du DVD Recorder pour
ouvrir le tiroir-disque.
3) Insérez le disque, mais ne refermez pas le tiroir.
4) Maintenez enfoncée la touche {5} de la télécommande jusqu’à
ce que le tiroir se referme. Le DVD Recorder entame le
processus de réparation.
5) Une fois le disque réparé, la photo miniature s’affiche.
Prenez note de ce qui suit:
– Erreur lors de l’enregistrement : le titre est peut-être manquant.
– Erreur lors du changement de titre/photo miniature : le titre/la
photo miniature est peut-être visible.
– Erreur lors de la finalisation : le disque ne semble pas avoir été
finalisé.
‘X’ apparaît en bas de
l’écran du téléviseur.
–
Aucun signal d’antenne n’a été reçu pour la chaîne en cours ou
pour le canal d’entrée externe (LINE1, LINE2, LINE3 ou DV).
Vérifiez la connexion à l’antenne.
Vérifiez la connexion et activez le téléviseur.
Le message ‘NO SIGNAL’
(Pas de signal) s’affiche.
–
–
–
–
–
Vérifiez que le câble est correctement branché.
Si vous effectuez un enregistrement à partir d’un magnétoscope,
modifiez l’alignement sur ce dernier.
Il est possible que le DVD Recorder ne reconnaisse pas le signal
d’entrée vidéo si celui-ci est faible ou non conforme aux standards
applicables.
177
Français
Problème (générales)
Dépannage (suite)
Problème (lecture)
Impossible de lire le disque.
Solution
–
–
–
Français
–
–
–
L’image est déformée ou
s’affiche en noir et blanc
pendant la lecture.
–
–
–
–
La réception présente des
interférences d’images et de –
son.
Le son provenant d’un
amplificateur hi-fi connecté
est déformé.
–
Impossible de lire le DVD
enregistré sur un autre
lecteur de DVD.
–
178
–
Insérez le disque avec la face imprimée orientée vers le haut.
Le verrouillage parental est activé. Pour plus d’informations, lisez
le chapitre ‘Options du menu système - Accès - Verrouiller’.
Code de région incorrect. Le code ‘Toutes zones’ ou ‘Zone 2’ doit
figurer sur le DVD pour que ce dernier puisse être lu par le DVD
Recorder.
Le disque est vierge ou n’est pas compatible. Pour plus d’informations,
lisez le chapitre ‘Lecture à partir d’un disque - Disques acceptés’.
Assurez-vous que le disque n’est pas rayé ou gondolé. Nettoyez le
disque ou placez-en un nouveau dans l’appareil.
Vérifiez si le problème provient du disque en essayant un autre disque.
Le disque n’est pas compatible avec le système couleur du
téléviseur (PAL/NTSC).
Le disque est sale ; nettoyez-le.
Une légère distorsion est possible. Il ne s’agit pas d’un défaut de
l’appareil.
Vérifiez votre antenne ou votre câble.
Réglez de manière précise le canal TV. Pour plus d’informations,
lisez le chapitre ‘Options du menu système - Canal - Recherche
manuelle - Réglage fin’.
Ne connectez aucun câble du DVD Recorder à l’entrée ‘Phono’ de
l’amplificateur.
Pour écouter un CD DTS, vous devez raccorder la chaîne hi-fi ou
l’amplificateur à la sortie COAXIAL ou OPTICAL-DIGITAL
AUDIO OUTPUT du DVD Recorder.
Si l’enregistrement est trop court, il est possible qu’un lecteur de
DVD ne le détecte pas. Veuillez respecter les durées
d’enregistrement minimum suivantes. Mode d’enregistrement:
{HQ} – 5 minutes, {SP} – 10 minutes, {LSP} – 13 minutes,
{LP} – 15 minutes, {EP} – 20 minutes, {SLP} – 30 minutes,
{SEP} - 30 minutes.
Dépannage (suite)
Solution
Le message ‘Insert
–
recordable disc’ (Insérez un
disque inscriptible) s’affiche.
Le message ‘Collision’
s’affiche.
–
–
–
–
Aucun disque n’a été inséré ou le disque inséré n’est pas
inscriptible. Insérez un DVD inscriptible (DVD+R, DVD+RW ou
DVD+R double couche).
Les enregistrements programmés se chevauchent.
Si vous ignorez cet avertissement, l’enregistrement qui est censé
commencer en premier (selon l’heure de début) aura la priorité.
Modifiez l’un des deux enregistrements.
Effacez l’un des deux enregistrements.
Les enregistrements ne
s’effectuent pas comme
prévu. Il est impossible
d’effectuer de nouveaux
enregistrements.
–
Un canal TV incorrect a été
enregistré après
programmation à l’aide du
système ShowView.
–
Le mode VPS/PDC est activé mais l’horaire VPS/PDC est
incorrect. Saisissez l’horaire VPS/PDC exact.
1) Saisissez le code de programmation ShowView du canal TV de
votre choix.
2) Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
3) Vérifiez le numéro de canal dans le champ d’entrée {Ch.}. S’il
ne correspond pas au canal TV de votre choix, sélectionnez ce
champ d’entrée et modifiez le numéro de canal.
4) Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
L’image est floue et la
luminosité varie lors de la
copie d’un DVD ou d’une
cassette vidéo
préenregistrée.
–
Ce type d’erreur se produit si vous essayez de copier des DVD ou
cassettes vidéo protégés contre la copie. Même si l’image paraît
correcte à l’écran, l’enregistrement sur DVD inscriptible sera
défectueux.
Ces interférences sont inévitables si vous utilisez des DVD ou
cassettes vidéo protégés contre la copie.
Le DVD inscriptible est en fin de vie ; utilisez un disque neuf pour
l’enregistrement.
–
–
–
Le canal TV que vous souhaitez enregistrer n’est pas mémorisé ou
vous avez sélectionné un numéro de canal incorrect. Contrôlez les
canaux TV en mémoire.
Après un réglage de l’horloge, vous devez réinitialiser la
programmation.
Il est interdit d’utiliser le DVD Recorder pour copier des
documents protégés en vertu des droits d’auteur (DVD ou cassettes
vidéo) sur un DVD inscriptible. ‘COPY PROTECT’ (PROTÉGÉ
CONTRE LA COPIE) s’affiche.
179
Français
Problème (enregistrement)
Foire aux questions
Français
Quel type de disque doit-on utiliser pour
effectuer des enregistrements ?
Vous ne pouvez effectuer des enregistrements que
sur des disques DVD+R, DVD+RW ou DVD+R
DL. Le format DVD+R/+RW est le format de
DVD inscriptible le plus compatible sur le marché
actuellement. Ils sont entièrement compatibles avec
la plupart des lecteurs de DVD de salon et
d’ordinateur.
Quelle est la capacité d’un DVD+R/+RW?
4,7 Go, soit l’équivalent de 6 CD. Un DVD+R/
+RW permet de stocker une heure
d’enregistrements en qualité maximale (norme
DVD) ou 8 heures d’enregistrements en qualité
minimale (norme VHS).
Quelle est la différence entre un DVD+R et
un DVD+RW?
Un DVD+R est “inscriptible”, tandis qu’un
DVD+RW est “effaçable” et “réinscriptible”. Un
DVD+R vous permet d’effectuer plusieurs
enregistrements jusqu’à ce que le disque soit saturé.
Ensuite, vous ne pouvez plus rien enregistrer. Par
contre, un DVD+RW vous permet de remplacer vos
enregistrements précédents par d’autres, et ce, des
centaines de fois.
Qu’est ce qu’une prise DV IN ?
La prise DV (Digital Video) IN de ce DVD
Recorder est une prise d’entrée compatible i.LINK.
Vous pouvez connecter un caméscope DV à ce
DVD Recorder à l’aide d’un câble DV pour copier
des signaux audio et vidéo numériques ainsi que
des données.
– Ce DVD Recorder est uniquement compatible
avec les caméscopes DV (DVC-SD). Les
syntoniseurs satellite numériques et les
magnétoscopes VHS numériques ne sont pas
compatibles.
– Il est impossible de brancher plus d’un
caméscope DV sur ce DVD Recorder.
– Il est impossible de commander ce DVD
Recorder à partir d’appareils externes reliés via
l’entrée DV IN.
– Il est impossible d’enregistrer le contenu de ce
DVD Recorder sur un caméscope DV via la
prise DV IN.
Puis-je copier une cassette VHS ou un DVD
placé dans un lecteur externe?
Oui, mais uniquement si la cassette VHS ou le
DVD n’est pas protégé contre la copie.
180
Qu’est-ce qu’un titre ou un chapitre?
Un DVD contient des titres
Titleet des chapitres, tout
comme un livre. Un titre correspond généralement à
un film complet. Il est divisé en chapitres ou en scènes
Chapter
composant le film.
Title
Chapter Chapter Chapter Chapter
chapter markers
Une émission est enregistrée sous un seul titre,
consistant en un ou plusieurs chapitres, en fonction
des paramètres d’enregistrement.
Comment définir des titres et des
chapitres?
Le DVD Recorder crée automatiquement un
nouveau titre à chaque nouvel enregistrement.
Vous pouvez ensuite créer manuellement des
chapitres pour ces enregistrements ou en insérer
automatiquement à intervalles prédéfinis.
Que signifie “finaliser” un disque?
Finaliser un disque consiste à le verrouiller de
manière à ce qu’on ne puisse plus rien y graver.
Cette opération n’est nécessaire que pour un
DVD+R. Il devient alors compatible avec la plupart
des lecteurs de DVD. Si vous ne souhaitez pas
finaliser un disque, éjectez-le simplement à la fin
de l’enregistrement. Vous pourrez toujours ajouter
des enregistrements sur ce disque à condition qu’il
ne soit pas saturé.
Quelle est la qualité de l’enregistrement?
Plusieurs niveaux de qualité sont disponibles, allant
du mode “HQ” (1 heure d’enregistrement de haute
qualité) au mode “SEP” (8 heures en qualité VHS),
sur DVD inscriptible.
Mode
d'enregistrement
Nombre d'heures d'enregistrement sur le disque dur
ou sur un DVD inscriptible.
HDD
RDR-HX717 RDR-HX919
HQ (qualité élevée)
SP (lecture standard)
LSP
LP
EP
SLP
SEP (Longue durée)
31
62
78
94
125
157
250
47
95
119
143
191
287
400
DVD+R/
DVD+RW
DVD+R
double couche
1
2
2.5
3
4
6
8
1 heures 55 minutes
3 heures 41 minutes
4 heures 37 minutes
5 heures 32 minutes
7 heures 23 minutes
11 heures 05 minutes
14 heures 48 minutes
Glossaire
Format d’image: Rapport entre la taille horizontale
et la taille verticale de l’image affichée. Le rapport
horizontal/ vertical des téléviseurs classiques est de
4:3, et celui des écrans larges de 16:9.
Fiches AUDIO OUT: Fiches de couleur Rouge et
blanche situées à l’arrière du système et qui envoient
des signaux audio vers un autre système (téléviseur,
stéréo, etc.).
Chapitre: Partie d’un film ou d’un DVD musical,
plus petite qu’un titre. Un titre est composé de
plusieurs chapitres. Chaque chapitre est désigné par un
numéro de chapitre qui vous permet de le localiser.
Numérique: Son converti en valeurs numériques. Le
son numérique est disponible lorsque vous utilisez les
prises DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL ou
OPTICAL. Ces prises envoient des signaux audio par
le biais de canaux multiples, alors que le système
analogique n’utilise que deux canaux.
Disc menu: Écran permettant de sélectionner, entre
autres, les images, les bandes son, les sous-titres et les
angles de vue multiples d’un DVD.
Dolby Digital: Système de son Surround développé
par les laboratoires Dolby et présentant six canaux de
signaux audio numériques (avant gauche et droite,
Surround gauche et droite, centre et caisson de basses).
Finaliser: un processus permettant la lecture d’un
DVD+R ou CD-R enregistré sur un appareil qui peut
lire un tel support. Vous pouvez finaliser des DVD+R
sur cet appareil. Une fois finalisé, le disque est protégé
en écriture et vous ne pouvez plus enregistrer sur ce
support ni modifier son contenu.
Écran d’images indexées: Écran présentant les
disques DVD+RW ou DVD+R. Chaque image indexée
représente un enregistrement.
HDD: appareil de stockage de masse de données
utilisé sur les ordinateurs, etc. Les disques sont des
plaques plates, rondes et rigides recouvertes d’une fine
couche magnétique. Des têtes magnétiques
enregistrent des données sur les disques en rotation
rapide. Ceci facilite la lecture et l’écriture de grandes
quantités de données à haut débit.
JPEG: Format d’image numérique fixe très courant.
MP3: Format de fichier avec système de compression
de données audio. “MP3” est l’abréviation de Motion
Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3.
Grâce au format MP3, un CD-R ou un CD-RW peut
contenir approximativement 10 fois plus de musique
qu’un CD classique.
MPEG: Motion Picture Experts Group. Ensemble de
systèmes de compression pour données audio et vidéo
numériques.
PBC: Playback Control (Contrôle de lecture). Se
rapporte à un signal enregistré sur des CD vidéo ou des
SVCD pour contrôler la lecture. Grâce aux écrans de
menu enregistrés sur un CD vidéo ou un SVCD
acceptant le contrôle de lecture, vous pouvez lire votre
disque ou effectuer des recherches de manière
interactive.
PCM: Pulse Code Modulation (Modulation par
impulsions codées). Système de codage audio
numérique.
Balayage progressif: le balayage progressif affiche
deux fois plus d’images par secondes qu’un téléviseur
classique. Il offre une meilleure résolution d’image et
une meilleure qualité.
Code régional: Système permettant de lire des
disques uniquement dans la région indiquée. Cet
appareil ne lit que les disques compatibles avec son
code régional. Pour connaître le code région de votre
appareil, reportez-vous à l’étiquette de votre produit.
Certains disques sont compatibles avec plusieurs
régions (ou avec TOUTES les régions).
DTS: Digital Theatre Systems ; cette technologie est
compatible avec le son Surround multicanal. Le canal
arrière est stéréo et ce format inclut un canal de caisson
de basses discret. Les canaux sont bien séparés dans la
mesure où toutes les données des canaux sont enregistrées
de manière distincte et la détérioration est minimale car le
traitement des données des canaux est entièrement
numérique.S-Vidéo: Produit une image claire en
envoyant des signaux de luminosité et de couleur séparés.
Vous pouvez utiliser le mode S-Vidéo uniquement si
votre téléviseur dispose d’une entrée S-Vidéo.
Titre: Section la plus longue d’un film ou d’une
séquence musicale sur un DVD. À chaque titre
correspond un numéro qui vous permet de le localiser
facilement.
Sortie VIDEO OUT: Prise Jaune, située à l’arrière du
système DVD, qui envoie l’image vidéo DVD vers le
téléviseur.
Système de compression de données pour les images
fixes, proposé par la société Joint Photographic Expert
Group, et qui permet de compresser les images à un
taux très élevé tout en conservant une excellente
qualité d’image.
181
Français
Analogique: Son qui n’a pas été transformé en
données chiffrées. Le son analogique varie tandis que
le son numérique possède des valeurs numériques
spécifiques. Ces fiches envoient des signaux audio via
deux canaux (gauche et droit).
Symboles/messages de l’afficheur
Les messages et symboles suivants peuvent
apparaître sur l’afficheur du DVD Recorder:
Français
 00:00
Ligne de texte/affichage multifonction
– Numéro de la piste ou du titre
– Temps de la piste ou du titre restant/écoulé/
total
– Nom du disque/titre
– Messages d’erreur ou d’avertissement
– Informations complémentaires relatives au
disque
– Numéro du canal TV ou de la source vidéo
– Heure (affichée en mode veille).
– Titre du programme TV

La source active est un disque optique.
 X
Un enregistrement est programmé ou est en
cours.





Reçoit le signal d’entrée de la prise péritel
LINE3/DECODER.
Enregistrement direct en cours.
Un enregistrement satellite a été programmé.
(Balayage progressif)
La sortie vidéo est en balayage progressif.
Le disque dur est actuellement la source active.
 COMPATIBLE
Le DVD Recorder est occupé : il effectue les
modifications nécessaires pour que le disque
soit compatible DVD.
 CLOSE
Le tiroir-disque se ferme.
 COPY PROTECT
La cassette vidéo ou le DVD que vous essayez
de copier est protégé(e) contre la copie.
 DISC ERR
Une erreur s’est produite lors de l’écriture du
titre. Si ce type d’erreur se reproduit, nettoyez
le disque ou utilisez un disque vierge.
 DISC FULL
Le disque est saturé. Il n’y a plus de place pour
de nouveaux enregistrements.
 DISC UPDATE
L’ensemble du disque est en cours
d’effacement.
 DISC WARN
Une erreur s’est produite lors de l’écriture du
titre. L’enregistrement continue et ignore
l’erreur.
 EMPTY DISC
Le disque inséré est vierge ou a été
complètement effacé (aucun enregistrement
détecté).
 EMPTY TITLE
Un titre vide a été sélectionné.
 BLOCKED
Le tiroir-disque ne peut pas être ouvert ou
fermé à cause d’une gêne d’ordre mécanique.
 EPG DOWNLOAD (Téléchargement du guide
électronique de programmation)
Le téléchargement des données du programme
TV est en cours.
 CHAPTER FULL (Chapitre saturé)
Le nombre maximal de chapitres par titre/
disque a été atteint. Vous pouvez enregistrer
jusqu’à 99 chapitres par titre et 255 chapitres
par disque.
 FINALISE
Le disque DVD+R est en cours de finalisation.
La barre de progression sur l’affichage
lumineux indique l’état du processus de
finalisation.
182
Symboles/messages de l’afficheur (suite)
 INFO WRITE
– Lorsque que le premier enregistrement d’un
nouveau disque est terminé, la structure du
menu est créée.
– Le disque est mis à jour lorsque les
modifications sont terminées.
 INSTALL
À l’issue de la recherche automatique de
canaux, le menu permettant de régler l’heure et
la date s’affiche.
 IS THE TV ON? (LA TV EST-ELLE
ALLUMÉE ?)
Le DVD Recorder est actuellement en mode
d’installation initiale. Allumez le téléviseur et
le DVD Recorder, consultez le chapitre «
Installation et configuration » du manuel
d’utilisation.
 LOAD
Le disque est reconnu par l’appareil.
 MENU UPDATE
Une fois l’enregistrement terminé, la liste des
contenus du disque est mise à jour.
 NO DISC
Aucun disque n’a été inséré. Si un disque a été
inséré, il se peut que celui-ci ne soit pas lisible.
 NO SIGNAL
Aucun signal ou signal faible.
 OPEN
Le tiroir-disque s’ouvre.
 PHOTO MMM/NNN
Numéro de la photo actuelle (en mode Photo).
MMM correspond au numéro de la photo
actuelle, NNN correspond au nombre total de
photos dans l’album. Si ce nombre est
supérieur à 999, ‘999’ s’affiche à la place du
nombre total de photos.
 POST FORMAT
Le disque est en cours de préparation après la
création de la structure du menu.
 POWER OFF
L’appareil vient d’être éteint.
 PROTECTED
Le titre est protégé contre la copie et ne peut
pas être enregistré.
 RECORDING
Un enregistrement est en cours.
 SONY DVD
L’appareil vient d’être allumé.
 UNRECORDABLE
Vous avez inséré un disque avec des
enregistrements NTSC et tenté d’enregistrer un
signal PAL. Insérez un disque vierge ou utilisez
un disque qui contient déjà des enregistrements
PAL.
 VCD
Un VCD a été chargé dans le DVD Recorder.
 BUSY
Attendez que ce message disparaisse.
L’appareil est en train de procéder à une
opération.
 PAL
Vous avez inséré un disque avec des
enregistrements PAL et tenté d’enregistrer un
signal NTSC. Insérez un disque vierge ou
utilisez un disque qui contient déjà des
enregistrements NTSC.
183
Français
 INFO DVD
L’écran affiche des informations concernant le
DVD inséré.
Caractéristiques techniques
Type de disque
• Enregistrement: DVD+R, DVD+R double
couche, DVD+RW
• Lecture: DVD-Vidéo, CD-MP3, CD-R/CDRW, CD/SVCD vidéo, DVD+R/+RW, DVDR/-RW (mode vidéo et finalisé), CD photo, CD
audio
Français
Enregistrement vidéo
• Système d’enregistrement: PAL
• Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1
• Compression audio: Dolby Digital
Lecture vidéo
• Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1
• Système de lecture vidéo: NTSC, PAL
Lecture audio
• Formats de compression: Dolby Digital, MP3,
MPEG-2 multicanal, MPEG-1, PCM
• Débit MP3: 32 à 256 Kbit/s et variable
Supports de stockage
• Capacité du HDD:
– RDR-HX717: 160 Go
– RDR-HX919: 250 Go
• Fonctions spéciales du HDD: « Live Cache »
(Contrôle des émissions diffusées en direct),
Lecture synchronisée
Syntoniseur/réception/transmission
• Système télévisuel: PAL, SECAM
• Entrée d’antenne: coaxiale 75 ohms (IEC75)
Connectivité
• Connexions arrière
– Entrée antenne
– Sortie antenne
– LINE1-TV (SORTIES CVBS, S-Vidéo/
RVB)
– LINE3/DECODER (ENTRÉES CVBS,
S-Video/RVB)
– Sortie vidéo composantes progressif
– Sortie S-Vidéo
– Sortie vidéo
– Sortie audio gauche/droite
– Sortie audio numérique (coaxiale/optique)
– G-LINK (partie de GUIDE Plus+)
• Connexions avant
– Entrée DV (i.LINK)
– Entrée S-Vidéo
– Entrée vidéo
– Entrée audio gauche/droite
184
Convivialité
• Optimisation de la programmation/du
programmateur:
– Enregistrement automatique du signal
satellite
– Répétition de programmation quotidienne
(Lun~Ven)/hebdomadaire
– Programmation manuelle
– Enregistrement sur simple pression d’une
touche
– Contrôle d’enregistrement VPS/PDC
– ShowView
– Commande boîtier décodeur IR
• Nombre de programmations: 25
• Vidéothèque: jusqu’à 9 000 titres et 999
disques
• Contrôle parental: verrouillage enfant
• Horloge: Smart Clock
• Gestion de contenu numérique: Digital Photo
Manager
• Facilité d’installation: Follow TV, Installation
automatique
• Guide de programmation électronique: GUIDE
Plus+
Alimentation
• Alimentation: 200 à 240 V AC, ~50/60 Hz
• Consommation électrique:
– RDR-HX717: 30 W
– RDR-HX919: 35 W
Coffret(unité principal)
• Dimensions (l x H x P): 430 x 85 x 340 mm
• Poids net: 5,1 kg
Informations générales
• Température de fonctionnement : de 5oC à
35oC
• Humidité de fonctionnement : de 25 % à 80 %
• Accessoires fournis
– Câble d’antenne (RF) (1)
– Télécommande (1)
– Piles R6 (taille AA) (2)
– Câble G-LINK (1)
Spécifications et design sujets à modification.
185
Gedrukt op 100% gerecycled papier
Imprimé sur du papier 100 % recyclé
2-651-872-21(1)
3139 246 18331
Sony Corporation
Gedrukt in Hongarije
Imprimé en Hongrie
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising