Sony | CDP-CX260 | Sony CDP-CX260 Istruzioni per l'uso

3-862-564-41 (1)
Compact Disc
Player
Gebruiksaanwijzing
NL
Istruzioni per l’uso
I
Bruksanvisning
S
CDP-CX260
 1998 by Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of vocht
om gevaar voor brand of
een elektrische schok te
vermijden.
Open de behuizing niet
om het gevaar van een
elektrische schok te
voorkomen.
Laat gespecialiseerd
onderhoud over aan
deskundigen.
Welkom!
Wij danken u voor de aanschaf van de
Sony compact disc-speler. Lees voordat u
het apparaat in gebruik neemt eerst deze
gebruiksaanwijzing en bewaar deze voor
toekomstig gebruik.
Over deze
gebruiksaanwijzing
De instructies in deze
gebruiksaanwijzing zijn van toepassing
op het model CDP-CX260.
Conventies
• De instructies in deze
gebruiksaanwijzing verwijzen naar de
bedieningselementen van de CDspeler.
U kunt ook de toetsen van de
afstandsbediening gebruiken indien
deze dezelfde of vergelijkbare namen
hebben als de toetsen op de CD-speler.
• De volgende symbolen worden in
deze handleiding gebruikt:
Geeft aan dat u de functie met
de afstandsbediening kunt
uitvoeren.
Dit apparaat is geklassificeerd als een
CLASS 1 LASER PRODUCT. De
aanduiding “CLASS 1 LASER
PRODUCT” vindt u aan de achterzijde
van het apparaat.
Het volgende waarschuwingslabel
bevindt zich aan de binnenkant van het
apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor
gebruik in huiselijke kring. De
garantie vervalt wanneer het
apparaat wordt gebruikt in een
commerciële omgeving, zoals een
discotheek, zelfs wanneer dit
plaatsvindt binnen de officiële
garantieperiode.
Voor de klanten in Nederland
Bij dit produkt zijn
batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg
zijn, moet u ze niet
weggooien maar
inleveren als KCA.
2NL
Tips en hints voor meer
gebruiksgemak.
INHOUDSOPGAVE
Aan de slag
Uitpakken .............................................................................................................................. 4
Aansluitingen ....................................................................................................................... 5
De afstandsbediening instellen .......................................................................................... 6
Een andere CD-speler aansluiten ...................................................................................... 9
CD’s plaatsen ...................................................................................................................... 10
CD’s afspelen ........................................................................................................................
12
CD’s afspelen
Het uitleesvenster gebruiken ........................................................................................... 14
Een bepaalde CD zoeken .................................................................................................. 16
De volgende CD opgeven die moet worden afgespeeld ............................................. 18
Een bepaald muziekstuk of punt in een muziekstuk zoeken ..................................... 18
Herhaaldelijk afspelen ...................................................................................................... 20
Weergave in willekeurige volgorde (shuffle weergave) .............................................. 20
Zelf programma’s maken (geprogrammeerde weergave) ........................................... 21
Weergave met behulp van een timer .............................................................................. 25
Een andere CD-speler bedienen (Advanced Mega Control) ....................................... 26
Fade in of out ...................................................................................................................... 27
Afwisselende weergave (No-Delay weergave/X-Fade weergave) ............................ 28
NL
Informatie over CD’s opslaan (aangepaste bestanden)
Wat u kunt doen met de aangepaste bestanden ........................................................... 29
CD’s van een label voorzien (CD-memo) ....................................................................... 29
Informatie over aangepaste bestanden opslaan met behulp van een toetsenbord ..... 32
Bepaalde muziekstukken opslaan (Wisrij) ..................................................................... 32
CD’s groeperen (Group File) ............................................................................................ 33
Uw favoriete muziekstukken opslaan (Hitlijst) ............................................................ 35
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ...................................................................................................... 38
Opmerkingen over CD’s ................................................................................................... 38
Storingen verhelpen .......................................................................................................... 39
Technische gegevens ......................................................................................................... 39
Index ..........................................................................................................................................
40
3NL
Aan de slag
De batterijen vervangen
Uitpakken
Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:
• Audiokabel (1)
• CD-boekjeshouders (2) en label (1)
• Voedingskabel (1)
• Monosnoer met ministekker (aansluitingskabel voor
de zender/ontvanger) (2P) (1)
• Afstandsbediening (1)
• Sony LR6 batterijen (3)
• Zender/ontvanger (1)
De CD-boekjeshouder gebruiken
Met de CD-boekjeshouder kunt u een CD makkelijk
terugvinden. Nadat u CD’s in de CD-speler hebt
geplaatst, kunt u het CD-boekje (dat bij een CD zit) in de
bijgeleverde houder stoppen. Steek twee CD-boekjes rug
aan rug in een hoesje. Kleef op elk hoesje een label met
het nummer van de CD-sleuf waarin u de betreffende CD
hebt geplaatst. U kunt tot 200 CD-boekjes in de houders
stoppen.
Batterijen plaatsen in de afstandsbediening
U kunt de CD-speler bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening. Plaats drie AA (LR6) batterijen
(meegeleverd) en zorg ervoor dat de + en – polen op de
batterijen overeenkomen met de tekening binnenin het
batterijvak.
Plaats eerste het negatieve (–) uiteinde en duw de
batterij dan naar beneden tot het positieve (+) uiteinde
op zijn plaats wordt geklikt.
Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, richt u deze
op de afstandsbedieningssensor g op de speler.
4NL
Wanneer i knippert in het uitleesvenster van de
afstandsbediening, moet u alle batterijen vervangen door
nieuwe alkalinebatterijen. Het gebruik van andere
batterijtypes zoals manganiumbatterijen, zal u niet meer
autonomie waarborgen dan met alkalinebatterijen.
De gegevens in het geheugen van de afstandsbediening
blijven enkele minuten bewaard terwijl u de batterijen
vervangt.
Opmerkingen
• Bewaar de afstandsbediening niet in een zeer hete of
vochtige omgeving.
• Plaats geen voorwerpen in de behuizing van de
afstandsbediening die daarin niet thuishoren. Let hier
vooral op bij het verwisselen van de batterijen.
• Stel de sensor van de afstandsbediening niet bloot aan
direct zonlicht of sterke lichtbronnen. Hierdoor kan de
werking verstoord raken.
• Als u de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt,
moet u de batterijen verwijderen teneinde mogelijke schade
door lekkage en corrosie te voorkomen.
Getting
Playing
Aan Started
de slag
CDs
Aansluitingen
Aansluitingen
Overzicht
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de CD-speler
aansluit op een versterker. Zorg ervoor dat de stroom
van elke component is uitgeschakeld voordat u de
aansluitingen tot stand brengt.
Wanneer u een audio-kabel aansluit, moet u ervoor
zorgen dat de gekleurde snoeren op de juiste ingangen
worden aangesloten: Rood (rechts) op Rood en Wit
(links) op Wit. Bevestig de kabels stevig om gebrom en
ruis te vermijden.
2ND CD
IN
Zender/ontvanger
Versterker
CD-speler
INPUT
LINE
CD
OUT
L
L
L
R
R
R
Naar DC IN 6V
Naar S-LINK/CONTROL A1
aansluiting
• Aansluiting van de zender/ontvanger
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Naar S-LINK/CONTROL A1
aansluiting
CD-speler
Sluit de zender/ontvanger aan op TO TMR-IA10 met
behulp van een voedingskabel (meegeleverd) en op S-LINK
CONTROL A1 met behulp van een monosnoer (2P) met
ministekker (meegeleverd).
Zender/ontvanger
CD-speler
TO TMR - I A10
( TRANSMITTER RECEIVER )
Naar TMR-IA10
Naar een
stopcontact
DC OUT 6V
COMMAND MODE
DC IN 6V
S - L I NK
CONTROL A1
CONTROL A1
Naar lijnuitgang (L)
Naar lijnuitgang (R)
• Als u beschikt over een digitale component zoals een
digitale versterker, D/A-converter, DAT-recorder of MD
Naar audioingang
Versterker
Sluit de component aan op de DIGITAL OUT (OPTICAL)
aansluiting met behulp van een optische kabel (niet
meegeleverd). Verwijder het kapje en sluit de optische
kabel aan.
POC-15
Optische kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
Naar een stopcontact
Welke kabels heb ik nodig?
Audiokabel (1) (meegeleverd)
Wit (L)
Rood (R)
CD-speler
Digitale component
DIGITAL OUT
DIGITAL INPUT
OPTICAL
OPTICAL
Wit (L)
Rood (R)
Opmerking
Voedingskabel (1) (meegeleverd)
Wanneer u de DIGITAL OUT (OPTICAL) aansluiting
gebruikt, kan de geluidsweergave worden gestoord
wanneer u in plaats van muziek-CD’s bijvoorbeeld een
CD-ROM afspeelt.
5NL
Aan de slag
Als u beschikt over een Sony component met
CONTROL A1 aansluiting
Sluit de component aan via CONTROL A1.
Audiosystemen bestaande uit afzonderlijke Sony
componenten kunnen op een eenvoudiger manier
worden bediend. Meer details vindt u in de extra
gebruiksaanwijzing “S-Link /CONTROL-A1 Control
System”.
Instellen van de spanningskeuzeschakelaar
(enkel voor modellen met
spanningskeuzeschakelaar)
Controleer of de spanningskeuzeschakelaar achteraan
op het toestel ingesteld is voor de plaatselijke
netspanning. Zoniet moet u de keuzeschakelaar met
behulp van een schroevendraaier in de juiste stand
zetten voor u het netsnoer aansluit.
110 - 120 V
De afstandsbediening
instellen
In dit hoofdstuk leest u hoe de meegeleverde
afstandsbediening gebruiksklaar moet worden
gemaakt.
Druk op OPERATE op de zender/ontvanger om die
aan te zetten en druk op I/u op de speler om de speler
aan te zetten.
Als het volgende bericht tijdens het instellen verschijnt
in het uitleesvenster van de afstandsbediening, richt
dan de afstandsbediening op de speler en de zender/
ontvanger zoals hieronder afgebeeld.
Ca n ' t r e c e i v e
P l ease t u r n
t h i s REMOT E
t o a ma i n u n i t
220 - 240 V
Merk op dat het uitleesvenster na een tijdje
automatisch dooft wanneer u niets doet.
OPERATE
I/u
Het netsnoer aansluiten
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Opmerking over de plaatsing van de CDspeler en de zender/ontvanger
30°
Zorg ervoor dat de CD-speler op een horizontaal vlak
geplaatst wordt.
Als de CD-speler scheef staat, kan dit tot slecht
functioneren of schade aan het apparaat leiden.
Plaats de zender/ontvanger bovenop de linkerhoek en
naar voren gericht, zoniet kan de speler niet correct
functioneren met de afstandsbediening.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
MENU
Rolknop
PUSH ENTER
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
MEMO SCAN
TIME/TEXT
6NL
BACK
DISC
SKIP
Getting
Playing
Aan Started
de slag
CDs
De cursor in het uitleesvenster van de
afstandsbediening bewegen
2
Om de cursor omlaag te bewegen, drukt u de rolknop
omlaag zoals hieronder afgebeeld.
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar “Set up” en druk vervolgens op de rolknop.
CD1
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
3
Breng de cursor naar “Player check” en druk
vervolgens op de rolknop.
Nadat “Now player checking...” is verschenen,
verschijnen de disc-gegevens in het uitleesvenster.
CD1
Ma s t e r p l a y e r
= CD 1 / 2 0 0 d i s c s
Om de cursor omhoog te bewegen, drukt u de rolknop
omhoog zoals hieronder afgebeeld.
Als u een andere CD-speler aansluit, verschijnen
ook de disc-gegevens in de tweede CD-speler.
CD1
Ma s t e r p l a y e r
= CD1 / 2 0 0 d i s c s
2nd p l aye r
= CD3 / 5 1 d i s c s
De CD-memo laden
1 Druk op MENU.
CD1
Disc-gegevens opslaan in de
afstandsbediening
1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
Druk op MENU.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
Merk op dat $ aangeeft dat het menu doorgaat.
Druk de rolknop omlaag om de volgende items te
zien.
2
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar “Set up” en druk vervolgens op de rolknop.
CD1
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
(Vervolg)
7NL
Aan de slag
3
Breng de cursor naar “Memo loading” en druk
vervolgens op de rolknop.
2
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar “Set up” en druk vervolgens op de rolknop.
CD1
CD1
A l l memo d a t a
Ma s t e r p l a y e r
G r o u p memo
Als een andere CD-speler is aangesloten, verschijnt
“2nd player” ook.
4
Als u alle CD-memo’s (van de hoofdspeler, van de
tweede CD-speler*, en de Group Memo-gegevens
van beide spelers) wilt laden, brengt u de cursor
naar “All memo data” waarna u op de rolknop
drukt.
De afstandsbediening begint alle memogegevens
uit te lezen. Het laden duurt een tijdje. Richt de
afstandsbediening tijdens het laden van de
gegevens op de speler.
* De CD-memogegevens van de tweede CD-speler
moeten eerst op de hoofdspeler geladen worden,
vooraleer u ze op de afstandsbediening laadt.
CD1
Ma s t e r p l a y e r
memo LOAD I NG
D I SC 1 2 0
Om alle CD-memogegevens afzonderlijk te laden,
brengt u de cursor naar de gegevens die u wilt
laden, waarna u op de rolknop drukt.
5
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
3
CD1
CONTRAS T
AD J US T
con t r as t
ad j us t
4
Regel het contrast door de rolknop omhoog of
omlaag te drukken tot u het gewenste contrast
bekomt.
5
Druk op de rolknop.
De LCD-verlichting uitschakelen
U kunt de batterijen van de afstandsbediening sparen
door de verlichting van het LCD (Liquid Crystal
Display) af te zetten.
1
Druk op MENU.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
Als de afstandsbediening klaar is met het uitlezen
van de gegevens, verschijnt “Memo loading
complete” in het uitleesvenster van de
afstandsbediening.
2
Het contrast van het uitleesvenster van de
afstandsbediening regelen
1
Breng de cursor naar “Contrast adjust” en druk
vervolgens op de rolknop.
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar “Back light mode” en druk vervolgens op de
rolknop.
CD1
Druk op MENU.
L CD B a c k L i g h t
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
ON
OF F
3
Breng de cursor naar “OFF” en druk vervolgens op
de rolknop.
Opmerking
Als u alle gegevens wist die in de afstandsbediening zijn
opgeslagen (pagina 9), volg dan de bovenstaande procedure
om de verlichting weer uit te schakelen.
8NL
Getting
Playing
Aan Started
de slag
CDs
Alle gegevens wissen die zijn opgeslagen in
de afstandsbediening
1 Druk op MENU.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
2
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar “Set up” en druk vervolgens op de rolknop.
Een andere CD-speler
aansluiten
Als u een Sony CD-speler heeft waarin 5, 50 of 200
CD’s kunnen worden gestopt en die is uitgerust met
een CONTROL A1 aansluiting, en als de
bedieningsstand van die speler op CD3 kan worden
gezet, dan kunt u die speler als tweede speler bedienen
met dit toestel. Na het aansluiten van dit toestel en een
versterker, volgt u de onderstaande procedure.
Zet altijd alle toestellen af alvorens deze aansluiting uit
te voeren.
COMMAND MODE
CD1
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
Naar LINE OUT
3
Breng de cursor naar “Memory clear” en druk
vervolgens op de rolknop.
CDP-CX260
CD1
A l l memo r y
c l e a r OK ?
no
yes
Naar S-LINK/CONTROL A1
Naar een stopcontact
4
Om alle opgeslagen gegevens te wissen, brengt u
de cursor naar “yes” en drukt u vervolgens op de
rolknop.
CD1
Naar 2ND CD IN
Naar audio-ingang
CDP-CX200, enz.
A l l memo r y
c l e a r OK ?
no
yes
5
Naar CONTROL A1
“All memory clear!” verschijnt in het
uitleesvenster wanneer alle gegevens zijn gewist.
Naar een stopcontact
Naar audio-ingang
: Signaalverloop
Versterker
Naar een stopcontact
(Vervolg)
9NL
Aan de slag
Welke kabels heb ik nodig?
• Audiokabel (1) (Gebruik de kabel die bij de speler is
geleverd die moet worden aangesloten.)
• Monosnoer met ministekker (2P) (1) (niet meegeleverd)
1
CD’s plaatsen
U kunt maximaal 200 CD’s in deze CD-speler plaatsen.
Sluit de spelers aan met een audiokabel (zie ook
“Aansluitingen” op pagina 5).
I/u
§ OPEN/CLOSE
JOG
CDP-CX200, enz.
CDP-CX260
2ND CD
IN
2
LINE OUT
LINE
OUT
L
L
L
R
R
R
Sluit de spelers aan met een monosnoer met
ministekker (2P).
CDP-CX260
CDP-CX200, enz.
S-LINK
CONTROL A1
CONTROL A1
Weergavepositie
Wisselmechanisme
Laadpositie
Voor meer details omtrent deze aansluiting, zie de
extra gebruiksaanwijzing “S-Link /CONTROLA1 Control System”.
3
Zet de COMMAND MODE keuzeschakelaar van
deze speler op CD 1 of CD 2, en zet die van de
tweede speler op CD 3.
COMMAND MODE
CD
1 2 3
Voor meer details omtrent de bediening van de
tweede speler, zie “Een andere CD-speler
bedienen” op pagina 26 en “Afwisselende
weergave” op pagina 28.
4
Steek de stekker van beide spelers in een
stopcontact.
Opmerkingen
• Sluit alleen een tweede CD-speler aan op 2ND CD IN.
• Wanneer u een tweede CD-speler aansluit, sluit dan
DIGITAL OUT (OPTICAL) op dit toestel niet aan op de
versterker.
• Als u een andere CD-speler aansluit nadat u de
afstandsbediening al hebt ingesteld, volg dan de instructies
onder “De afstandsbediening instellen” op pagina 6 om de
afstandsbediening opnieuw in te stellen.
• Om de tweede CD-speler te bedienen met behulp van de
afstandsbediening, drukt u op PLAYER SELECT op de
afstandsbediening om de tweede speler te selecteren.
10 NL
1
Druk op I/u om de speler aan te zetten.
2
Open het frontpaneel door op § OPEN/CLOSE te
drukken.
Getting
Playing
Aan Started
de slag
CDs
3
Draai aan de JOG-knop tot u de CD-sleuf vindt
waarin u een CD wilt plaatsen en controleer het
CD-nummer (naast elke sleuf en ook aangegeven
in het uitleesvenster).
5
Herhaal stap 3 en 4 om nog meer CD’s in te
brengen.
6
Sluit het frontpaneel door op § OPEN/CLOSE te
drukken.
CD-nummer
CD-sleuf in de laadpositie
Het CD-nummer in de laadstand verschijnt op het
uitleesvenster*. Indien de CD tevens een CD-memo
heeft (zie pagina 29), verschijnt de CD-memo in
plaats van het CD-nummer. Als u aan de JOG-knop
draait, verandert het CD-nummer of de CD-memo.
ALL DISCS
CD1
20
DISC
*DISC-20*
CD-nummer of CD-memo
De meegeleverde CD-boekjeshouders zijn handig om
een CD terug te vinden
U kunt maximaal 200 CD-boekjes bewaren in deze
houder. Plaats en kleef een nummerlabel dat
overeenkomt met het nummer van de CD-gleuf waarin u
de CD heeft geplaatst op de film van het hoesje.
Opmerkingen
U kunt CD’s in acht groepen indelen met behulp
van de Group File functie. Zo kunt u makkelijk de
CD vinden die u wilt beluisteren. Voor meer
details, zie “CD’s groeperen” op pagina 33.
* Als u reeds CD’s hebt geladen, verschijnt het CDnummer van de positie van afspelen. Wanneer u de
JOG-knop draait, verandert het weergegeven CDnummer in het nummer in de laadpositie.
4
Het wisselmechanisme draait en de CD-sleuf in de
laadstand wordt in de afspeelstand gezet.
Sluit altijd het frontpaneel nadat u een CD hebt
geplaatst of verwijderd.
Plaats de CD met het label naar rechts.
• Breng geen adapter voor een CD van 8 cm (CSA-8) aan
zonder CD. Dit kan schade veroorzaken in de speler.
• Plak geen stickers of labels op CD’s. Dit kan schade aan de
CD-speler of de CD veroorzaken.
• Als u een CD in de speler laat vallen en niet correct in de
sleuf kunt plaatsen, raadpleeg dan u uw Sony dealer.
• Verwijder alle CD’s uit de CD-speler wanneer u deze
vervoert.
• Zorg ervoor dat de CD’s loodrecht in elke sleuf van het
wisselmechanisme geplaatst zijn. Indien een CD schuin
staat, kan dit de CD zelf of de speler beschadigen.
• U kunt pas CD’s plaatsen of verwijderen als het
afspeelmechanisme volledig tot stilstand is gekomen.
Het frontpaneel sluit automatisch wanneer u ·
indrukt. Breng uw hand niet in de speler nadat u ·
heeft ingedrukt, anders kan uw hand geklemd raken
tussen het frontpaneel.
Met het label
naar rechts
Nadat u de CD’s geplaatst heeft, kunt u de
oorspronkelijke CD-titels instellen in plaats van de
CD-nummers (zie “CD’s van een label voorzien”
op pagina 29) zodat u deze gemakkelijk kunt
vinden wanneer u met afspelen begint.
ALL DISCS
CD1
CD’s verwijderen
Nadat u de stappen 1 tot en met 3 van “CD’s plaatsen”
op pagina 10 hebt uitgevoerd, verwijdert u de CD’s.
Sluit daarna het voorpaneel.
20
DISC
SONYHITS
11NL
Basishandelingen
CD’s afspelen
2
3
5 4/5
STANDBY
I/u
DISC/CHARACTER
MEGA CONTROL
X-FADE
INPUT
FADER
NO DELAY
MEMO SEARCH
PUSH ENTER
TIMER
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
REPEAT
TIME/TEXT
AMS
CHECK
OFF PLAY
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
HIT LIST
GROUP 5
GROUP 6
GROUP 7
GROUP 8
GROUP FILE
CLEAR
OPEN/CLOSE
KEY BOARD
KEYBOARD
• Zie pagina 5 voor de
aansluitinstructies.
• Zorg ervoor dat u de CD’s
correct geladen heeft zoals
beschreven op pagina 10.
• U kunt alle nummers van een CD
in de oorspronkelijke volgorde
afspelen (doorlopend afspelen).
U kunt maximaal 200 CD’s
achter elkaar afspelen.
1
2
3
U kunt de CD-speler ook
aanzetten door op de
afstandsbediening op I/u te
drukken
4
Schakel de versterker in en zet de ingangskeuzeschakelaar op
de stand CD.
Druk op I/u om de speler aan te zetten.
Druk op CONTINUE om de stand ALL DISCS of 1 DISC
continu weergave te kiezen.
Telkens wanneer u op CONTINUE drukt, verschijnt “ALL
DISCS” of “1 DISC” in het afleesvenster.
Als u het volgende
selecteert:
Start de speler met het afspelen van
ALL DISCS
Alle CD’s in de speler op volgorde van nummer. Lege
CD-gleuven worden overgeslagen.
1 DISC
Eén CD die u hebt geselecteerd
Draai aan de JOG-knop tot het gewenste CD-nummer of CDmemo (zie pagina 29) in het uitleesvenster verschijnt om de
eerste CD (ALL DISCS) of de CD die u wilt (1 DISC) te
selecteren.
ALL DISCS
CD1
DISC
*DISC-20*
12 NL
20
Basishandelingen
Basic Operations
5
Als u de CD-speler uitschakelt
De CD-speler onthoudt de
CD die het laatst is
afgespeeld en de
afspeelstand waarin dat is
gebeurd continu,
willekeurige, of
geprogrammeerde weergave
(zie pagina 20 en 21). Als u
de CD-speler weer
inschakelt, wordt dezelfde
CD in dezelfde afspeelstand
afgespeeld.
Druk op de JOG-knop of op · om de weergave te starten.
De gekozen CD komt naar de afspeelstand en de speler speelt
alle CD’s van de gekozen groep (ALL DISCS) of alle
muziekstukken één keer (1 DISC).
Regel het volume op de versterker.
Stoppen met afspelen
Druk op p.
≠/±
JOG
STANDBY
I/u
DISC/CHARACTER
MEGA CONTROL
X-FADE
INPUT
FADER
NO DELAY
MEMO SEARCH
PUSH ENTER
TIMER
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
REPEAT
AMS
TIME/TEXT
CHECK
OFF PLAY
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
HIT LIST
GROUP 5
GROUP 6
GROUP 7
GROUP 8
GROUP FILE
CLEAR
OPEN/CLOSE
KEY BOARD
KEYBOARD
·
P
Basishandelingen
§ OPEN/CLOSE
p
Voor de volgende stand
Handeling
Pauze
Druk op P
Doorgaan met afspelen na een pauze
Druk op P of ·
Naar de volgende CD gaan
Druk eenmaal op DISC SKIP +.
Hou de toets ingedrukt om CD’s over te slaan.
Teruggaan naar de vorige CD
Druk eenmaal op DISC SKIP –.
Hou de toets ingedrukt om CD’s over te slaan.
Naar het volgende muziekstuk gaan
Druk op ±
Teruggaan naar het vorige muziekstuk
Druk op ≠
De CD-weergave stoppen en de CD
verwijderen
Druk op § OPEN/CLOSE
13NL
CD’s afspelen
Een andere CD controleren
Het uitleesvenster gebruiken
In het uitleesvenster kunt u informatie over de CD
controleren.
TIME/TEXT
INPUT
Druk in de stopstand op DISC SKIP +/– op de
afstandsbediening om een andere CD te selecteren die u
wilt controleren. Het totale aantal muziekstukken en de
totale speelduur van de geselecteerde CD worden enkele
seconden weergegeven.
JOG
Informatie weergeven terwijl een CD speelt
Terwijl een CD speelt, staat in het uitleesvenster het
nummer van de huidige CD, muziekstuknummer, de
speelduur van het muziekstuk en het nummer van de
volgende CD.
Volgend CD-nummer
Huidig CD-nummer
p
ALL DISCS
38
CD1
DISC
20
NEXT
DISC
TRACK
MIN
1
0.28
Huidig muziekstuknummer
SEC
Speelduur van het muziekstuk
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
Informatie via het uitleesvenster van de
afstandsbediening
BACK
PUSH ENTER
DISC
&!?
GROUP
ABC
1
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
7
MNO
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
3
5
TUV
HIGH-LIGHT
In de stopstand verschijnt het huidige CD-nummer in
het uitleesvenster van de afstandsbediening. In de
weergavestand verschijnt ook het huidige
muziekstuknummer.
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
In de stopstand
NO DELAY
10/0
CD1
CHECK
D i sc20
* D I SC - 2 0 *
DISC SKIP
CLEAR
In de weergavestand
CD1
D i sc20
* D I SC - 2 0 *
Tr ack1
( TRACK 1 )
Het totale aantal muziekstukken en de
totale speelduur controleren
Kies de CD die u wilt controleren en druk op TIME/
TEXT.
In het uitleesvenster wordt het nummer van de huidige
CD, het totaal aantal muziekstukken en de totale
speelduur van de CD weergegeven.
Huidig CD-nummer
ALL DISCS
20
CD1
DISC
TRACK
20 10
MIN
60.48
Totaal aantal muziekstukken
14 NL
SEC
Totale speelduur
Opmerking
In de stopstand verschijnt de CD-memo als u de CD van een
label heeft voorzien (zie pagina 29).
In de weergavestand verschijnt de muziekstuktitel (maximaal
13 tekens) als u een CD TEXT disc kiest (zie pagina 15 en 29).
Playing
CDs
Playing CD’s
Getting
CDs
Started
afspelen
Hoogtepunten van CD’s afspelen Z
De informatie van CD TEXT discs
controleren
CD TEXT discs bevatten informatie zoals disc-titels of
artiestennamen die zijn opgeslagen in een blanco
ruimte die bij gewone discs geen informatie bevat. In
het uitleesvenster verschijnt de CD TEXT informatie
van de disc zodat u de huidige disc-titel, artiestennaam
en muziekstuktitel kunt controleren. Wanneer de
speler CD TEXT discs detecteert, licht “CD TEXT” op
in het uitleesvenster. Bij weergave van een CD TEXT
disc met meertalige informatie verschijnt “MULTI CD
TEXT” in het uitleesvenster. Om de informatie in een
andere taal te controleren, zie “De taal van de CD
TEXT informatie kiezen” op pagina 15.
Informatie in de stopstand
Het uitleesvenster toont de CD-titel. Wanneer u op
TIME/TEXT drukt, wordt de artiestennaam in het
uitleesvenster weergegeven. Als u nogmaals op TIME/
TEXT drukt, verschijnen het huidige CD-nummer, het
totale aantal muziekstukken en de totale speelduur van
de CD kortstondig. Vervolgens verschijnt de disc-titel
opnieuw.
Er zijn CD TEXT discs waarmee u bepaalde hoogtepunten van
CD’s kunt afspelen.
Druk in de stopstand op HIGH-LIGHT op de
afstandsbediening om hoogtepunten van CD’s af te spelen.
Bij weergave van hoogtepunten op een CD knippert
“Hi LIGHT” in het uitleesvenster.
Als u op HIGH-LIGHT drukt tijdens het kiezen van CD’s die
deze functie niet hebben, verschijnt “NO HIGHLIGHT” in het
uitleesvenster.
De taal van de CD TEXT informatie kiezen
Bij weergave van een CD TEXT disc met meertalige
informatie kunt u de taal kiezen waarin de CD TEXT
informatie in het uitleesvenster verschijnt.
Eens u de taal hebt gekozen, verschijnt de informatie in
de betreffende taal tot u het toestel uitschakelt. Als de
speler de taal die opgeslagen staat op een CD TEXT
disc niet kan lezen, verschijnt er “(other lang.)”.
1
Druk op INPUT in de stopstand.
“Select lang.” knippert.
ALL DISCS
MULTI CD TEXT
ALL DISCS
CD TEXT
CD1
CD1
12
Select lang.
DISC
SONYHITS
2
Informatie weergeven terwijl een CD speelt
Telkens wanneer u op TIME/TEXT drukt, wordt in het
uitleesvenster de onderstaande informatie
weergegeven.
Druk op de JOG-knop.
De huidige bedieningstaal knippert.
ALL DISCS
MULTI CD TEXT
CD1
12
English
Het huidige CDALL DISCS
nummer,
CD TEXT
CD1
DISC
TRACK
muziekstuknummer
en speelduur
verschijnen.
Druk op TIME/TEXT.
12
De huidige
muziekstuktitel
verschijnt.
1
ALL DISCS
CD TEXT
13
MIN
3
Draai aan de JOG-knop tot de gewenste taal
verschijnt in het uitleesvenster.
4
Druk op de JOG-knop om de taal te kiezen.
“Reading Text” verschijnt kortstondig, waarna de
informatie in de gekozen taal wordt aangegeven.
SEC
1.52
13
CD1
NEXT
DISC
NEXT
DISC
TRACK
HitechBlues
Deze informatie verschijnt ook
wanneer de speler een muziekstuk
vindt.
Druk op TIME/TEXT.
Opmerking
Als de CD- en muziekstuktitel meer dan 13 tekens tellen,
verschijnen alleen de eerste 13 tekens in het uitleesvenster.
De huidige taal controleren
1 Druk op INPUT tijdens het afspelen van een CD TEXT disc.
“Show lang.” knippert.
2 Druk op de JOG-knop.
De huidige taal verschijnt kortstondig.
U kunt de huidige taal ook controleren wanneer u een CD
TEXT disc zonder meertalige informatie kiest.
Opmerking
Als u een CD TEXT disc kiest die de informatie niet in de
gekozen taal bevat, verschijnt die informatie in een andere
taal in het uitleesvenster.
15NL
CD’s afspelen
Telkens wanneer u op ≠/± drukt,
verschijnen de tekens in de onderstaande
volgorde.
Een bepaalde CD zoeken
MEMO SEARCH
JOG
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ0123456789
Wanneer “NOT FOUND” verschijnt in het
uitleesvenster terwijl u het eerste teken met de
≠/± toetsen invoert, heeft geen enkele CD
een label met het opgegeven teken.
Opmerkingen
• Bij het zoeken naar een CD, worden blanco’s en
symbolen vóór het eerste teken in de CD-memo
genegeerd.
• Bij het invoeren van tekens, wordt geen onderscheid
gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
≠/±
Een CD op de CD-speler selecteren
Draai aan de JOG-knop tot u het gewenste CDnummer of de CD-memo (zie pagina 29) in het
uitleesvenster ziet. Druk op de JOG-knop om het
afspelen te starten.
3
Draai de JOG-knop om de CD die u zoekt, te
vinden.
Naarmate u de JOG-knop draait, verschijnen de
CD-memo’s te beginnen met de ingegeven tekens
in het uitleesvenster.
Een CD zoeken aan de hand van een
bepaalde CD-memo (Memo Search)
4
Druk op de JOG-knop om de CD te kiezen.
U kunt een bepaalde disc zoeken door het eerste teken
van de CD-memo in te voeren (zie pagina 29).
1
2
Druk op MEMO SEARCH.
“MEMO SEARCH” verschijnt in het uitleesvenster.
Druk herhaaldelijk op ≠/± om het eerste
teken in te voeren.
ALL DISCS
CD1
S
SONYHITS
Invoerteken
16 NL
Met Program Play (geprogrammeerde weergave)
wordt de CD aan het einde van het programma
toegevoegd.
Memo Search annuleren
Druk nogmaals op MEMO SEARCH.
Als er geen CD-memo meer is die begint met het
ingegeven teken in stap 3
In dat geval gaat u over naar het volgende teken wanneer
u aan de JOG-knop draait.
Playing
CDs
Playing CD’s
Getting
CDs
Started
afspelen
Een CD rechtstreeks zoeken met de
afstandsbediening
Een CD rechtstreeks zoeken via het
uitleesvenster van de afstandsbediening
1
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar de gewenste positie.
CD1
0 5 : * D I SC - 5 *
0 6 : * D I SC - 6 *
0 7 : * D I SC - 7 *
0 8 : * D I SC - 8 *
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
MENU
Rolknop
BACK
PUSH ENTER
2
·
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
Opmerkingen
• De willekeurige weergave of geprogrammeerde weergave
(pagina’s 20 en 21) wordt geannuleerd wanneer u een CD
zoekt via het uitleesvenster van de afstandsbediening.
• Als de MEGA CONTROL toets, de GROUP 1 – 8 toetsen of
de HIT LIST toets oplicht, kunt u geen CD zoeken via het
uitleesvenster van de afstandsbediening.
DISC
SKIP
MEMO SCAN
MEMO SCAN
Druk op de rolknop of ·.
Als er geen CD in de geselecteerde gleuf van de
speler zit, verschijnt “NO DISC!!!”.
TIME/TEXT
Een CD zoeken door de CD-memo’s te
doorzoeken (Memo-scan)
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
U kunt snel een CD zoeken door de CD-memo’s (zie
pagina 29) te overlopen in het uitleesvenster.
Denk eraan dat u deze functie niet in de ALL DISCS
willekeurige weergavestand kunt gebruiken.
BACK
PUSH ENTER
DISC
DISC
&!?
1
GHI
Cijfertoetsen
GROUP
ABC
DEF
2
JKL
4
PRS
5
2
Druk op · wanneer de CD-memo van de
gewenste CD verschijnt.
De CD wordt in de weergavestand gebracht en de
weergave start.
6
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
ENTER
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
1
Druk op DISC.
2
Druk op de cijfertoets van de CD.
Voorbeeld: het cijfer 35 invoeren
Druk op 3 en vervolgens op 5.
3
Druk op MEMO SCAN.
“MEMO SCAN” verschijnt in het uitleesvenster en
de CD-memo’s rollen in het uitleesvenster.
CAPS HIT LIST
WXY
8
QZ
10
1
3
MNO
TUV
7
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
Druk op ENTER om de weergave te starten.
In de stand “geprogrammeerde weergave” wordt
de CD toegevoegd aan het eind van het
programma door op ENTER in plaats van · te
drukken.
Opmerking
Als “NO ENTRY” in het uitleesvenster wordt weergegeven, is
er aan de CD geen label toegekend door CD-memo. Probeer
de functie memo-scan opnieuw nadat de CD’s zijn voorzien
van een label.
17NL
CD’s afspelen
Een CD zoeken met behulp van de CDmemogegevens op de afstandsbediening
U kunt een bepaalde CD zoeken met behulp van de
CD-memogegevens op de afstandsbediening.
Alvorens de onderstaande procedure te volgen, moet u
eerst de CD-memogegevens in het geheugen van de
afstandsbediening hebben geladen (zie pagina 7).
1
Druk op MENU.
2
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar “Memo search” en druk vervolgens op de
rolknop.
3
Druk de rolknop omhoog of omlaag tot het
eersteteken in de CD-memo van de gewenste CD
verschijnt.
De volgende CD opgeven die
moet worden afgespeeld
U kan de volgende CD opgegeven die moet worden
afgespeeld terwijl een CD wordt afgespeeld in de
Continu- of 1 DISC Shuffle-stand.
Draai tijdens de weergave aan de JOG-knop. “NEXT
DISC” verschijnt in het uitleesvenster en het CDnummer of de CD-memo (zie pagina 29) verandert
door aan de JOG-knop te draaien.
Stop met aan de JOG-knop te draaien wanneer het
gewenste CD-nummer of de CD-memo verschijnt in
het uitleesvenster.
ALL DISCS
38
CD1
NEXT
DISC
NEXT DISC
*DISC-38*
CD1
Volgend CD-nummer
of CD-memo
Se a r c h l e t t e r
A
Telkens wanneer u de rolknop omhoog of omlaag
drukt, verschijnen de tekens in de onderstaande
volgorde.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ0123456789
4
Druk op de rolknop om een teken in te voeren.
In het uitleesvenster verschijnen de CD-memo’s
die beginnen met het ingevoerde teken. De CDnummers van de tweede CD-speler worden wit op
zwart weergegeven.
CD1
1 3 : H i t e c hB l u e s
0 6 : He l l o
- end Wanneer “not found” verschijnt nadat u het eerste
teken hebt ingevoerd, begint geen enkel CD-label
met het ingevoerde teken.
5
18 NL
Breng de cursor naar het CD-nummer dat u wilt
afspelen en druk vervolgens op de rolknop.
Nadat de huidige CD is afgespeeld, wordt de volgende
CD afgespeeld die u hebt opgegeven.
Druk tijdens de weergave van de huidige CD op de
JOG-knop wanneer u meteen wilt overgaan naar de
volgende CD.
De CD annuleren die u hebt opgegeven
Druk tweemaal op CONTINUE.
Een bepaald muziekstuk of
punt in een muziekstuk zoeken
Met de ≠/± (AMS: automatiche muzieksensor)
toetsen of de afstandsbediening kunt u snel een
bepaald muziekstuk zoeken terwijl een CD wordt
afgespeeld. Bovendien kunt u een bepaald punt in een
muziekstuk zoeken terwijl een CD wordt afgespeeld.
≠/±
Playing
CDs
Playing CD’s
Getting
CDs
Started
afspelen
Een bepaald muziekstuk of punt in een
muziekstuk zoeken
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
Doet u het volgende
het volgende of
volgende
muziekstukken
Druk herhaaldelijk op ± tot u het
muziekstuk hebt gevonden
het huidige of
voorgaande
muziekstukken
Druk herhaaldelijk op ≠ tot u het
muziekstuk hebt gevonden
een bepaald
muziekstuk
rechtstreeks Z
Druk op de cijfertoets van het
muziekstuk op de afstandsbediening.
Om rechtstreeks een muziekstuk met
een nummer hoger dan 10 te zoeken,
drukt u eerst op >10 en vervolgens op
de betreffende cijfertoetsen op de
afstandsbediening.
een punt in een
muziekstuk terwijl
het geluid wordt
weergegeven Z
Hou 0 (achteruit)/) (vooruit) op
de afstandsbediening ingedrukt tot u
het punt hebt gevonden
een fragment van een
muziekstuk door het
controleren van het
uitleesvenster Z
Hou 0 (achteruit)/) (vooruit) op
de afstandsbediening ingedrukt tot u
het punt in de pauzestand hebt
gevonden. Tijdens deze handeling
hoort u geen geluid.
BACK
TRACK
Rolknop
Als u een van de
volgende items wilt
zoeken
PUSH ENTER
·
=/+
0/)
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
DISC
SKIP
MEMO SCAN
TIME/TEXT
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
Opmerking
PUSH ENTER
DISC
&!?
1
GHI
Cijfertoetsen
GROUP
ABC
DEF
2
JKL
4
PRS
3
MNO
5
TUV
7
10
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
>10
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
Als “– OVER –” verschijnt in het uitleesvenster, was de CD ten
einde terwijl u op ) op de afstandsbediening drukte. Druk
op ≠ of 0 op de afstandsbediening om terug te gaan.
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
CHECK
Een bepaald muziekstuk of punt in een
muziekstuk zoeken via het uitleesvenster
van de afstandsbediening
DISC SKIP
CLEAR
1
Druk op TRACK in de stopstand.
CD1
D i sc123
* D I SC - 1 2 3 *
1 . ( TRACK 1 )
2 . ( TRACK 2 )
2
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar het gewenste muziekstuk.
CD1
3.
4.
5.
6.
3
( TRACK 3 )
( TRACK 4 )
( TRACK 5 )
( TRACK 6 )
Druk op de rolknop of ·.
Opmerking
Als u een CD TEXT disc kiest, verschijnen in stap 2
muziekstuktitels in plaats van muziekstuknummers.
19NL
CD’s afspelen
Herhaaldelijk afspelen
U kunt CD’s of muziekstukken herhaaldelijk afspelen
in elke afspeelstand.
REPEAT
Weergave in willekeurige
volgorde (shuffle weergave)
U kunt de muziekstukken op de CD’s in een
willekeurige volgorde laten afspelen. Hierbij kunt u de
nummervolgorde van alle CD’s of van de
geselecteerde CD laten variëren.
SHUFFLE
·
JOG
Druk op REPEAT terwijl een CD wordt afgespeeld.
“REPEAT” verschijnt in het uitleesvenster. De
muziekstukken of CD’s worden als volgt herhaald:
Wanneer de CD
afgespeeld wordt in
Wordt het volgende herhaald
ALL DISCS continu
weergave (pagina 12)
Alle muziekstukken van alle CD’s
1 DISC continu weergave
(pagina 12)
Alle muziekstukken van de
huidige CD
ALL DISCS willekeurige
weergave (pagina 21)
Alle muziekstukken op alle CD’s
in willekeurige volgorde
1 DISC willekeurige
weergave (pagina 21)
Alle muziekstukken van de
huidige CD in een willekeurige
volgorde
Geprogrammeerde
weergave (pagina 21)
Hetzelfde programma
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
·
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
SHUFFLE
DISC
SKIP
MEMO SCAN
TIME/TEXT
Herhaalde weergave annuleren
Druk tweemaal op REPEAT.
Herhalen van het huidige muziekstuk
U kan alleen het huidige muziekstuk herhalen.
Druk tijdens het afspelen van het gewenste muziekstuk
herhaaldelijk op REPEAT tot “REPEAT 1” verschijnt in
het uitleesvenster.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
Repeat 1 annuleren
Druk op REPEAT.
DISC
DISC
&!?
1
GHI
Cijfertoetsen
GROUP
ABC
DEF
2
JKL
4
PRS
3
MNO
5
TUV
7
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
ENTER
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
20 NL
Playing
CDs
Playing CD’s
Getting
CDs
Started
afspelen
Alle muziekstukken op alle CD’s afspelen in
willekeurige volgorde
1 Druk op SHUFFLE.
“ALL DISCS” en “SHUFFLE” verschijnen in het
uitleesvenster.
2
Druk op de JOG-knop of op ·.
ALL DISCS willekeurige weergave start.
“
”verschijnt in het uitleesvenster terwijl de
muziekstukken worden “geschud”.
Alle muziekstukken op een bepaalde CD in
willekeurige volgorde afspelen
1
Druk tweemaal op SHUFFLE.
“1 DISC” en “SHUFFLE” verschijnen in het
uitleesvenster.
2
Draai aan de JOG-knop tot het gewenste CDnummer verschijnt in het uitleesvenster.
Druk eerst op DISC en vervolgens op de cijfertoets
van de CD wanneer u gebruik maakt van de
afstandsbediening.
3
Druk op de JOG-knop of op ·.
Druk op ENTER wanneer u gebruik maakt van de
afstandsbediening.
1 DISC willekeurige weergave start.
“
” verschijnt in het uitleesvenster terwijl de
muziekstukken worden “geschud”.
Zelf programma’s maken
(geprogrammeerde weergave)
U kunt de volgorde van de muziekstukken en/of discs
wijzigen en zo drie verschillende programma’s
samenstellen, die automatisch worden opgeslagen. Een
programma kan maximum 32 “stappen” bevatten; een
“stap” kan bestaan uit een muziekstuk of een hele disc.
U kunt programma’s samenstellen met behulp van de
bedieningselementen op de afstandsbediening of op de
speler. De programmeerprocedures verschillen echter.
Een programma op de CD-speler
samenstellen
PROGRAM
·
2
Draai aan de JOG-knop tot het gewenste CDnummer verschijnt in het uitleesvenster.
Willekeurige weergave kan worden gestart tijdens de
weergave
Druk op SHUFFLE en de willekeurige weergave start
vanaf het huidige muziekstuk.
Druk op DISC SKIP +.
20
PROGRAM1
CD1
Tijdens afspelen in de 1 DISC shuffle-stand kunt u
opgeven welke volgende CD moet worden afgespeeld
Opmerkingen
• Tijdens ALL DISCS willekeurige weergave kan de volgende
CD niet worden opgegeven die moet worden afgespeeld.
• Zelfs als u op p drukt of de CD-speler uitschakelt tijdens
ALL DISCS willekeurige weergave, onthoudt de CD-speler
welke CD’s of muziekstukken moeten worden afgespeeld
en welke niet. Als u ALL DISCS willekeurige weergave
opnieuw van het begin af aan wilt starten, moet u daarom
de hele procedure vanaf stap 1 herhalen.
CLEAR
Druk op PROGRAM tot het gewenste
programmanummer (PROGRAM 1, 2 of 3)
verschijnt in het uitleesvenster.
Als er al een programma is opgeslagen onder het
geselecteerde programmanummer, verschijnt de
laatste stap van het programma in het
uitleesvenster. Om het hele programma te wissen,
houdt u CLEAR ingedrukt tot “CLEAR” in het
uitleesvenster verschijnt (zie pagina 22).
Druk op CONTINUE.
Draai aan de JOG-knop om de volgende CD aan te
geven. Nadat alle muziekstukken op de huidige CD in
willekeurige volgorde zijn afgespeeld, wordt de
volgende CD afgespeeld. Als u direct de volgende CD
wilt horen, drukt u tijdens het afspelen van de huidige
CD op de JOG-knop.
CHECK
1
Willekeurige (shuffle) weergave annuleren
Tijdens 1 DISC willekeurige weergave kunt u naar de
volgende CD gaan
≠/± JOG
DISC
*DISC-20*
3
Om een hele CD te programmeren, slaat u deze
stap over.
Druk op ≠/± tot het gewenste
muziekstuknummer verschijnt in het uitleesvenster.
20
PROGRAM1
CD1
DISC
20
TRACK
STEP
3
1
Muziekstuknummer
(Vervolg)
21NL
CD’s afspelen
4
De geprogrammeerde volgorde controleren
Druk op de JOG-knop.
Het muziekstuk dat wordt geprogrammeerd
20
PROGRAM1
CD1
DISC
TRACK
STEP
3
1
20
De disc die wordt
geprogrammeerd
5
6
Afspeelvolgorde
Om andere CD’s/muziekstukken te
programmeren, gaat u als volgt tewerk:
Voor het programmeren van
Herhaal stappen
Alle muziekstukken van
andere disc(s)
2 en 4
Andere muziekstukken op
dezelfde CD
3 en 4
Andere muziekstukken op
andere CD’s
2 tot 4
Druk op de JOG-knop of op · om
geprogrammeerde weergave te starten.
Geprogrammeerde weergave annuleren
U kunt een programma controleren voordat of nadat u
het afspelen hebt gestart.
Druk op CHECK.
Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt het
nummer van het muziekstuk of de CD in de
geprogrammeerde volgorde weergegeven in het
uitleesvenster (Wanneer een hele CD in één stap
geprogrammeerd werd, verschijnt in plaats van het
nummer van het muziekstuk, “ALL”). Na de laatste
stap in het programma verschijnt in het uitleesvenster
“– END –” waarna dit naar zijn uitgangspositie
terugkeert.
De geprogrammeerde volgorde wijzigen
U kunt een programma wijzigen voordat u het
afspeelt.
Als u een van deze
handelingen wilt
uitvoeren
Doet u het volgende
Een muziekstuk of een
CD wissen
Druk op CHECK tot het
muziekstuk dat of de CD die u
niet wilt afspelen in het
uitleesvenster verschijnt, en druk
vervolgens op CLEAR
Het laatste muziekstuk
of de laatste CD in het
programma wissen
Druk op CLEAR. Telkens
wanneer u op deze toets drukt,
wordt het laatste muziekstuk of
de laatste CD gewist.
Muziekstukken of CD’s
aan het einde van het
programma toevoegen
Volg de programmeerprocedure
Het hele programma
wijzigen
Hou CLEAR ingedrukt tot
“CLEAR” verschijnt in het
uitleesvenster om het hele
programma te wissen en maak
vervolgens een nieuw programma
door de programmeerprocedure
te volgen
Druk op CONTINUE.
Het programma blijft behouden, zelfs nadat
geprogrammeerde weergave is afgelopen
Hetzelfde programma kan opnieuw worden afgespeeld
door op de JOG-knop of op · te drukken.
Als u op PROGRAM drukt om geprogrammeerde
weergave te kiezen tijdens continu weergave of
willekeurige weergave
Het programma wordt na het huidige muziekstuk
afgespeeld.
Het programma blijft behouden tot u het wist
Als u een CD vervangt, blijven de geprogrammeerde CD’s
en muziekstukken bestaan. De CD-speler speelt alleen de
bestaande CD’s en nummers. De nummers van de CD’s en
de nummers van de muziekstukken die niet in de speler of
op de CD worden aangetroffen, worden uit het
programma verwijderd. De rest van het programma
wordt in de geprogrammeerde volgorde afgespeeld.
U kunt het programmanummer (PROGRAM 1,2 of 3)
kiezen met behulp van de afstandsbediening
Druk herhaaldelijk op PROGRAM op de
afstandsbediening tot het gewenste programmanummer
verschijnt in het uitleesvenster.
Opmerking
22 NL
Als u op een van de GROUP 1 – 8 toetsen drukt om groep
afspelen te starten, wordt geprogrammeerde weergave
geannuleerd (zie pagina 34).
Het opgeslagen programma wissen
1 Druk herhaaldelijk op PROGRAM in de stopstand
tot het programmanummer (PROGRAM 1, 2 of 3)
dat u wilt wissen verschijnt in het uitleesvenster.
2
Hou CLEAR ingedrukt tot “CLEAR” verschijnt in
het uitleesvenster.
Playing
CDs
Playing CD’s
Getting
CDs
Started
afspelen
Een programma samenstellen met behulp
van de afstandsbediening
1
Druk op PROGRAM tot het gewenste
programmanummer (PROGRAM 1, 2 of 3)
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op DISC.
20
PROGRAM1
CD1
DISC-[
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
MENU
Rolknop
_]
BACK
3
Druk op de cijfertoets van de CD.
PUSH ENTER
20
PROGRAM1
CD1
·
DISC-[
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
4
PROGRAM
20]
Druk op ENTER en ga naar stap 6 om een hele CD
te programmeren.
DISC
SKIP
MEMO SCAN
20
PROGRAM1
CD1
TIME/TEXT
DISC
TRACK
STEP
20 -5
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
1
Druk eerst op >10 en vervolgens op de cijfertoets
van het muziekstuk.
Als de CD minder dan 10 muziekstukken bevat,
druk dan eerst op 10/0 en vervolgens op de
betreffende cijfertoets om een muziekstuknummer
van 1 tot 9 in te voeren.
BACK
De disc die wordt geprogrammeerd
PUSH ENTER
20
PROGRAM1
DISC
DISC
&!?
ABC
1
GHI
Cijfertoetsen
GROUP
DEF
2
JKL
4
PRS
10
TRACK
STEP
3
1
3
5
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
>10
20
MEMO INPUT
MNO
TUV
7
DISC
HIGH-LIGHT
Het muziekstuk dat wordt
geprogrammeerd
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
ENTER
6
CHECK
DISC SKIP
Afspeelvolgorde
Om andere CD’s/muziekstukken te
programmeren, gaat u als volgt tewerk:
CLEAR
CLEAR
7
Voor het programmeren van
Herhaal stappen
Alle muziekstukken van (een)
andere CD(’s)
2 tot 4
Andere muziekstukken op
dezelfde CD
5
Andere muziekstukken op
andere CD’s
2 tot 5
Druk op ENTER of · om geprogrammeerde
weergave te starten.
Geprogrammeerde weergave annuleren
Druk op CONTINUE.
U kunt het programma controleren of wijzien door op
de CHECK of CLEAR toets op de afstandsbediening te
drukken
Zie pagina 22.
23NL
CD’s afspelen
Een programma samenstellen via het
uitleesvenster van de afstandsbediening
6
Via het uitleesvenster van de afstandsbediening kunt u
acht programma’s van elk maximum 32 stappen
samenstellen in het geheugen van de
afstandsbediening.
Druk op MENU om het samenstellen van een
programma te beëindigen. Om het samengestelde
programma af te spelen, zie “Het samengestelde
programma afspelen via het uitleesvenster” op pagina
24.
1
Druk op MENU.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
2
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar “Program input” en druk vervolgens op de
rolknop.
Om een CD of muziekstuk te wissen, brengt u de
cursor naar de stap die u wilt wissen in stap 3, en drukt
u vervolgens op CLEAR.
Om een CD of muziekstuk in het programma te
wijzigen, brengt u de cursor naar de stap die u wilt
wijzigen in stap 3, en drukt u vervolgens op de
rolknop. Kies een nieuwe CD of muziekstuk door stap
4 en 5 te volgen.
U kunt het programma van een label voorzien in
stap 3
CD1
A : P r o g r am
B : P r o g r am
C : P r o g r am
D : P r o g r am
3
CD1
[ P r o g r am A
1:
2:
3:
4
Breng de cursor (”) naar het programma dat u van een
label wilt voorzien door de rolknop omhoog te drukken
en druk vervolgens op de rolknop.
De cursor (“) begint te knipperen. Voer het gewenste
teken in zoals beschreven onder “CD’s met behulp van
het uitleesvenster van de afstandsbediening van een label
voorzien” op pagina 30.
A
B
C
D
Breng de cursor naar het programma dat u wilt
samenstellen en druk vervolgens op de rolknop.
Herhaal stap 4 en 5 om meer muziekstukken of
CD’s te programmeren.
Opmerking
Met de afstandsbediening kunt u geen muziekstukken in de
tweede speler programmeren.
]
Het samengestelde programma afspelen
via het uitleesvenster
1 Druk op MENU.
Druk op de rolknop.
CD1
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
[ P r o g r am A
]
S t ep1
D i s c 5 6 TRK - A L L
* D I SC - 5 6 *
2
5
Kies de gewenste CD door de rolknop omhoog of
omlaag te drukken.
Druk nogmaals op de rolknop om een hele CD te
programmeren.
Om een bepaald muziekstuk op de CD te
programmeren, kiest u het gewenste muziekstuk
door de rolknop omhoog of omlaag te drukken en
drukt u vervolgens op de rolknop.
CD1
24 NL
[ P r o g r am A
S t ep1
D i s c 5 6 TRK - 5
* D I SC - 5 6 *
]
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar “Program play” en druk vervolgens op de
rolknop.
CD1
A : P r o g r am
B : P r o g r am
C : P r o g r am
D : P r o g r am
A
B
C
D
Playing
CDs
Playing CD’s
Getting
CDs
Started
afspelen
3
Kies het gewenste programma door de rolknop
omhoog of omlaag te drukken en druk vervolgens
op de rolknop.
CD1
P r o g r am
da t a t r ans f e r
Weergave met behulp van een
timer
U kunt een CD laten afspelen op een tijdstip naar
keuze door een timer (niet meegeleverd) aan te sluiten.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de timer als
u meer uitleg wenst.
TIMER
Weergavestand-toetsen
CD1
Di sc4
* D I SC 4 *
Tr ack1
( TRACK 1 )
Geprogrammeerde weergave start wanneer de
programmagegevens uit de afstandsbediening zijn
geladen.
Als het laden mislukt, verschijnt het volgende
bericht. Druk nogmaals op de rolknop.
1
Druk op één van de weergavestand-toetsen om de
gewenste weergavestand te kiezen.
2
Zet TIMER op de speler op PLAY.
3
Stel de timer in op het gewenste tijdstip.
De speler wordt uitgeschakeld. Op het ingestelde
tijdstip wordt de speler ingeschakeld en begint de
gekozen weergave.
4
Na gebruik van de timer zet u TIMER op de speler
op OFF.
da t a t r ans f e r
fai lure !
T r y aga i n !
Opmerking
Het met de afstandsbediening samengestelde programma
wordt in de speler opgeslagen als PROGRAM 1. Merk op dat
het bestaande PROGRAM 1 wordt gewist.
25NL
CD’s afspelen
1
Een andere CD-speler
bedienen (Advanced Mega
Control)
Met dit toestel kan een tweede CD-speler worden
bediend (zie “Een andere CD-speler aansluiten” op
pagina 9).
Zelfs wanneer een tweede CD-speler is aangesloten,
werken de bedieningselementen van beide toestellen.
Wanneer u de weergavetoets op één van beide
toestellen indrukt, stopt de speler die in werking is en
start de speler die niet in werking is.
Controleer of “2nd DETECTED” verschijnt in het
uitleesvenster van deze speler nadat beide toestellen
zijn aangeschakeld.
Merk op dat u eventueel niet alle functies van de
tweede CD-speler kunt bedienen, afhankelijk van het
type speler.
De hieronder afgebeelde bedieningselementen zijn
beschikbaar wanneer de MEGA CONTROL toets oplicht.
Weergavestand-toetsen
(CONTINUE/SHUFFLE/ MEGA
PROGRAM/REPEAT)
CONTROL INPUT
JOG
Druk op MEGA CONTROL op deze speler.
De toets MEGA CONTROL en “2nd” lichten op in
het uitleesvenster. In het uitleesvenster verschijnt
het huidige CD-nummer of de CD-memo van de
tweede speler.
ALL DISCS
4
CD1
2nd
DISC
*DISC-4*
Huidig CD-nummer of CD-memo
2
Kies de gewenste weergavestand.
Programmeer muziekstukken met behulp van de
bedieningselementen op de tweede speler.
De ALL DISCS-stand op de tweede CD-speler kan
niet worden omgeschakeld naar de 1 DISC-stand
en vice versa met de weergavestand-toets op deze
speler.
3
Druk op · op deze speler om de weergave te
starten.
De weergave start en in het uitleesvenster
verschijnen de huidige CD en
muziekstuknummers alsook de speelduur van het
muziekstuk.
Wanneer de MEGA CONTROL toets oplicht, kunt
u de tweede speler bedienen via de eerste speler.
Deze speler opnieuw bedienen
≠/±
· P
p
Druk op MEGA CONTROL. De MEGA CONTROL toets
dooft en u kunt deze speler bedienen.
Om deze speler opnieuw te bedienen met de
afstandsbediening moet u deze speler opnieuw selecteren
door op PLAYER SELECT op de afstandsbediening te
drukken.
De tweede speler rechtstreeks bedienen met de
afstandsbediening Z
Druk terwijl de MEGA CONTROL toets op off staat,
herhaaldelijk op PLAYER SELECT totdat “2nd player”
verschijnt in het uitleesvenster van de afstandsbediening.
2nd PLAYER
PLAYER SELECT
PLAYER
SELECT
MENU
TRACK
BACK
CD 3 / 2 0 0 d i s c s
2nd p l aye r
PUSH ENTER
P
·
p
=/+
0/)
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
MEMO SCAN
TIME/TEXT
26 NL
DISC
SKIP
CD3
Playing
CDs
Playing CD’s
Getting
CDs
Started
afspelen
De CD-memo’s van de tweede CD-speler
laden
Als de tweede CD-speler is uitgerust met een CDmemo-functie (zie pagina 29), kunt u ook CD-memo’s
van de tweede CD-speler in het geheugen van deze
speler laden en in het uitleesvenster laten verschijnen.
1
Druk op INPUT.
2
Draai aan de JOG-knop tot “LOAD 2ND MEMO”
verschijnt in het uitleesvenster.
Fade in of out
Het geluid kunt u handmatig laten in- of uitvloeien om
te voorkomen dat muziekstukken abrupt beginnen of
eindigen.
Merk op dat dit effect niet kan worden gebruikt in
combinatie met de DIGITAL OUT (OPTICAL)
aansluiting.
FADER
ALL DISCS
CD1
LOAD 2ND MEMO
3
Druk op de JOG-knop.
Deze speler begint te laden. (Het laden duurt
ongeveer een minuut.)
Opmerking
Als elke CD-memo van de tweede CD-speler meer dan 13
tekens telt, worden telkens de eerste 13 tekens in deze speler
geladen.
CD’s in de tweede CD-speler van een label
voorzien
U kunt CD’s in de tweede CD-speler van een label
voorzien of de CD-memo’s die van de tweede CDspeler werden geladen, wijzigen.
1
Druk op MEGA CONTROL.
De MEGA CONTROL toets licht op.
2
Draai aan de JOG-knop om een CD te kiezen
waaraan u een CD-memo wilt toekennen.
Als er geen CD in de gekozen CD-sleuf zit,
verschijnt “NO DISC” in het uitleesvenster en kunt
u geen CD-memo toekennen.
3
Druk op INPUT.
”DISC MEMO” verschijnt.
4
Druk op de JOG-knop.
5
Voer de nieuwe CD-memo in zoals beschreven
onder “CD’s van een label voorzien” op pagina 29.
Om
Druk op FADER
De weergave te starten
met fade in
In de pauzestand verschijnt “FADE”
in het uitleesvenster en knippert Q.
Het geluid vloeit in.
De weergave te
eindigen met fade out
Om de weergave te stoppen met
fade out, verschijnt “FADE” in het
uitleesvenster en knippert q. Het
geluid vloeit uit en de speler
schakelt over naar de pauzestand.
Opmerking
Fading duurt ongeveer 5 seconden.
Opmerking
De nieuwe CD-memo’s worden opgeslagen in het geheugen
van deze speler, zodat u ze niet kunt weergeven op de tweede
speler.
27NL
CD’s afspelen
Afwisselende weergave (NoDelay weergave/X-Fade
weergave)
Wanneer een tweede speler is aangesloten, kunt u in
elke weergavestand afwisselend muziekstukken
afspelen in deze speler en in de tweede speler (zie “Een
andere CD-speler aansluiten” op pagina 9).
Kies één van de volgende methoden:
• No-Delay weergave: de speler verandert bij elk
nieuw muziekstuk. Telkens wanneer van speler
wordt veranderd, start de andere speler onmiddellijk
de weergave zonder onderbreking. De andere speler
slaat het aanloopgedeelte over en begint meteen te
spelen vanaf het begin van het geluid.
• X-Fade weergave: de speler verandert bij elk nieuw
muziekstuk of na een bepaalde interval. De interval
kan worden ingesteld op 30, 60 en 90 seconden.
Telkens wanneer van speler wordt veranderd, wordt
het geluid van beide spelers gemengd. De huidige
speler stopt de weergave door uitvloeien en de
andere speler start de weergave door invloeien.
NO DELAY
X-FADE
·
1
Kies de weergavestand voor elke speler.
2
Wanneer u No-Delay weergave kiest
Druk op NO DELAY.
“NO DELAY” verschijnt in het uitleesvenster.
Wanneer u X-Fade weergave kiest
Druk op X-FADE.
“X-FADE” verschijnt in het uitleesvenster.
Bij elke druk op de X-FADE toets verschijnt het
volgende in het uitleesvenster:
n X-FADE off n at track end n after 30 sec
after 90 sec N after 60 sec N
Kies “at track end” om van speler te veranderen
nadat een heel muziekstuk is afgespeeld.
Om na een bepaalde interval van speler te
veranderen, drukt u herhaaldelijk op X-FADE tot
de gewenste interval verschijnt in het
uitleesvenster.
28 NL
3
Druk op · om de weergave te starten.
De MEGA CONTROL toets licht op wanneer het
muziekstuk in de tweede speler is geselecteerd.
No-Delay/X-Fade weergave annuleren
Druk herhaaldelijk op de betreffende toets tot “NO DELAY”
of “X-FADE” verdwijnt in het uitleesvenster. De weergave
gaat door.
U kunt van methode veranderen (No-Delay of X-Fade)
tijdens de weergave
Druk op de betreffende toets (NO DELAY of X-FADE) in
stap 2.
X-Fade kan op elk moment worden gestart
Druk op FADER tijdens X-Fade weergave.
Zelfs na het instellen van de X-Fade mode en het starten
van X-Fade-stand, kan X-Fade handmatig worden gestart
op een bepaald punt. Dit kan echter niet wanneer het
geluid van beide spelers wordt gemengd.
Opmerkingen
• De weergave start vanaf de tweede speler als u de weergave
start wanneer de MEGA CONTROL toets oplicht.
• De weergave stopt wanneer een speler alle discs of
muziekstukken in de speler voor de andere speler heeft
afgespeeld.
• Gebruik de bedieningselementen op de tweede speler niet
tijdens No-Delay/X-Fade weergave. Ze kunnen dan immers
niet correct functioneren.
Informatie over CD’s
Informatie
opslaan (aangepaste
over CD’s opslaan
bestanden)
(aangepaste bestanden)
Wat u kunt doen met de
aangepaste bestanden
CD’s van een label voorzien
(CD-memo)
De CD-speler kan twee soorten informatie,
zogenaamde “Aangepaste bestanden”, voor elke CD
opslaan. Wanneer u eenmaal aangepaste bestanden
voor een CD hebt opgeslagen, roept de CD-speler deze
informatie automatisch op wanneer u de betreffende
CD selecteert. Let er wel op dat aangepaste bestanden
worden gewist als de CD-speler langer dan een maand
niet wordt gebruikt.
U kunt CD’s van een label bestaande uit maximaal 13
tekens voorzien en deze CD-memo door de CD-speler
laten weergeven wanneer u de betreffende CD
selecteert. De CD-memo kan van alles zijn,
bijvoorbeeld de titel, de naam van de artiest, de
muziekcategorie of aankoopdatum.
Wanneer u een CD TEXT disc selecteert
De CD-titel wordt automatisch in de CD-memo
opgeslagen.
Als de CD-titel meer dan 13 lettertekens heeft, worden
alleen de eerste 13 letters van de CD-titel opgeslagen (zie
pagina 15).
Wanneer u een CD met een CD TEXT disc wisselt, wordt
de CD-titel van de CD TEXT disc ook automatisch
opgeslagen.
Denk eraan dat u geen wijzigingen in de CD-memo van
de CD TEXT disc kunt aanbrengen.
U kunt de volgende informatie opslaan:
Bij gebruik van
Kunt u
CD-memo (pagina 29)
CD’s van een label met maximaal
13 tekens voorzien
Wisrij (pagina 32)
Ongewenste muziekstukken
wissen en uitsluitend de gewenste
muziekstukken opslaan
Group File (pagina 33)
Discs onderbrengen in maximum
acht groepen om het zoeken te
vergemakkelijken
Waar worden aangepaste bestanden
opgeslagen?
U kunt CD’s van een label voorzien terwijl het
voorpaneel open staat
CD’s met behulp van de CD-speler van een
label voorzien
INPUT
JOG
Aangepaste bestanden worden niet op de CD, maar in
het geheugen van de speler opgeslagen. Dit betekent
dat u aangepaste bestanden niet kunt gebruiken als u
de CD op andere CD-spelers afspeelt.
Wanneer u CD’s die bij de aangepaste
bestanden zijn opgeslagen, vervangt
De opgeslagen “aangepaste bestanden”-informatie
blijft behouden omdat alle “aangepaste bestanden”informatie aan elke gleuf wordt toegekend. Wis alle
aangepaste bestanden (CD-memo, Wisrij en Group
File) van de oude CD en sla vervolgens de nieuwe CDinformatie op in de aangepaste bestanden.
CLEAR
1
Draai aan de JOG-knop totdat het gewenste CDnummer waaraan u een CD-memo wilt toekennen,
in het uitleesvenster verschijnt.
Wanneer u een CD van een label wilt voorzien
terwijl het voorpaneel gesloten is, verschijnt het
CD-nummer van de CD die in de afspeelstand
staat.
Wanneer u een CD van een label wilt voorzien
terwijl het voorpaneel open is, verschijnt het CDnummer van de CD die in de laadpositie staat.
2
Druk op INPUT.
“DISC MEMO” knippert.
3
Druk op de JOG-knop.
Er verschijnt een knipperende cursor (“).
Alle aangepaste bestanden van alle CD’s
verwijderen
Schakel de CD-speler uit. Terwijl u CLEAR ingedrukt
houdt, drukt u op I/u om de CD-speler aan te zetten.
In het uitleesvenster verschijnt “ALL ERASE” en alle
aangepaste bestanden worden verwijderd.
(Vervolg)
29NL
Informatie over CD’s opslaan (aangepaste bestanden)
4
Draai aan de JOG-knop totdat het gewenste teken
in het uitleesvenster verschijnt.
De cursor verdwijnt en de eerste spatie voor de
CD-memo knippert.
Wanneer u met de wijzers van de klok mee aan de
JOG-knop draait, verschijnen de tekens in
onderstaande volgorde. Wanneer u tegen de
wijzers van de klok in aan de JOG-knop draait,
gaat u terug naar het voorgaande teken.
CD’s met behulp van het uitleesvenster van
de afstandsbediening van een label
voorzien Z
PLAYER SELECT
CD1
AB
BACK
MENU
Rolknop
PUSH ENTER
DISC
&!?
ALL DISCS
MENU
TRACK
(spatie) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuv
wxyz0123456789!"#$%&'()*+,–./:;
<=>?@[\]^_`{|}⁄
1
GHI
Cijfertoetsen
JKL
MNO
MEMO INPUT
?//
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
3
5
TUV
7
S
DEF
2
4
PRS
DISC
GROUP
ABC
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
CAPS
SPACE
10/0
ENTER
CHECK
5
Druk op de JOG-knop om het teken te kiezen.
Het geselecteerde letterteken licht op en er
verschijnt een knipperende cursor op de plaats
voor de volgende letter.
ALL DISCS
CD1
AB
DISC SKIP
CLEAR
CLEAR
1
S
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
Indien u een vergissing hebt gemaakt
Druk op CLEAR en voer de juiste letters opnieuw in.
6
Herhaal stap 4 en 5 om meer tekens in te voeren.
7
Druk op INPUT om de CD-memo op te slaan.
De CD-memo verschijnt in het uitleesvenster.
ALL DISCS
CD1
2
20
D i s c memo i n p u t
0 1 : * D I SC - 1 *
0 2 : * D I SC - 2 *
0 3 : * D I SC - 3 *
SONYHITS
Herhaal stap 1 tot en met 7 om CD-memo’s aan
andere CD’s toe te wijzen.
De CD-memo verwijderen
1 Volg stap 1 en 3 in “CD’s met behulp van de CDspeler van een label voorzien” op pagina 29 om de
CD-memo die u wilt verwijderen te selecteren.
30 NL
Druk op CLEAR.
De CD-memo verdwijnt.
Druk op INPUT om het CD-nummer weer te laten
zien.
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar “Disc memo input” en druk vervolgens op de
rolknop.
CD1
DISC
2
Druk op MENU.
3
Breng de cursor naar de CD waaraan u een CDmemo wilt toewijzen en druk vervolgens op de
rolknop.
Er verschijnt een knipperende cursor (“).
CD1
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[
]
Informatie over CD’s opslaan (aangepaste bestanden)
4
Druk op CAPS om het lettertype te kiezen.
Iedere keer wanneer u de toets indrukt, wijzigt het
lettertype in cyclische volgorde van hoofdletter
(AB), kleine letter (ab) en cijfers (12). Om een
symbool te kiezen, moet u hoofdletters of kleine
letters kiezen.
CD1
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[
]
Lettertype
5
Om een letter in te voeren, drukt u op de cijfertoets
die overeenstemt met de gewenste letter (vermeld
naast elke cijfertoets).
De cursor verdwijnt en de eerste ruimte voor CDmemo knippert.
Bij elke druk op de toets verschijnt telkens een
andere letter naast een toets.
U voert symbolen in door herhaaldelijk op
cijfertoets 1 te drukken tot het gewenste symbool
in het uitleesvenster verschijnt.
DISC
&!?
GROUP
ABC
1
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
MNO
TUV
WXY
QZ
7
Druk op de rolknop of op ENTER wanneer u klaar
bent met het invoeren van tekens.
“Transmit to SET?” verschijnt in het uitleesvenster.
CD1
0 6 : EMOT I ONS
T r a n sm i t t o SE T ?
yes
no
Druk op de rolknop of op ENTER om de CDmemo op te slaan.
Als u de CD-memo niet wenst op te slaan, breng
de cursor dan op “no” en druk op de rolknop.
Herhaal stap 1 tot en met 7 om CD-memo’s aan
andere CD’s toe te wijzen.
Als u een fout heeft gemaakt tijdens het invoeren van
één of meer teken(s)
Om alle ingevoerde tekens te corrigeren
Druk op CLEAR. Alle tekens worden gewist. Voer de
juiste tekens in vanaf het begin.
Eén ingevoerd teken corrigeren
CAPS HIT LIST
1 Druk op MEMO INPUT ? of / tot de cursor naast
het onjuiste teken komt te staan.
6
8
Druk op een andere cijfertoets of de toets
MEMO INPUT / om naar de volgende spatie te
gaan, en herhaal dan stap 4 tot en met 6 om meer
tekens in te voeren.
MEMO INPUT
3
5
7
HIGH-LIGHT
6
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
10
CD1
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
Tekens die aan elke
cijfertoets zijn
toegekend
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[ SONY B T
]
2 Druk op DEL om het onjuiste teken te wissen.
Voorbeeld: U wilt de letter E selecteren
Druk twee keer op cijfertoets 3.
nD
nE
Druk op 3.
nF
Druk op 3.
CD1
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[ SONY T
]
Druk op 3.
U voert een spatie in door één keer op SPACE te
drukken.
3 Voer het juiste teken in.
Om een bepaald nummer in te voeren, drukt u
twee keer op CAPS om het lettertype te
veranderen, en daarna op de betreffende
cijfertoets.
31NL
Informatie over CD’s opslaan (aangepaste bestanden)
Om het zojuist ingevoerde teken te corrigeren
U kunt alle tekens van een gekozen item als volgt
wissen
1 Druk op DEL om het onjuiste teken te wissen.
2 Voer het juiste teken in.
Om een teken tussen twee bestaande tekens in te
voeren
Druk op MEMO INPUT ? of / tot de cursor uitkomt
naast het punt waar u een teken wilt invoegen en voer dit
teken in.
U kunt discs in de tweede CD-speler van een label
voorzien met behulp van de afstandsbediening Z
Druk op PLAYER SELECT om de tweede CD-speler te
selecteren en herhaal dan stap 1 tot en met 7.
Terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt, drukt u op de
Delete-toets.
Opmerkingen
• Als de cursortoetsen niet correct werken en u de opdracht
niet kunt uitvoeren met behulp van het toetsenbord,
schakel het toetsenbord dan los en sluit het dan weer aan
op de speler.
• Als het toetsenbord geen model voor de USA is, is het
mogelijk dat de ingevoerde tekens verschillen van deze die
op de toetsen staan.
Hieronder ziet u het toetsenbord voor de USA afgebeeld.
'
~
@
2
!
1
Q
Informatie over aangepaste
bestanden opslaan met behulp
van een toetsenbord
U kunt de CD-memo voor elke CD opslaan met behulp
van een IBM-compatibel PC-toetsenbord* (niet
meegeleverd).
* Het stroomverbruik moet 120 mA of minder bedragen.
Toetsenbordaansluiting
Caps Lock
#
3
W
A
$
4
E
S
%
5
R
D
&
7
^
6
T
F
Y
G
8
U
H
(
)
9
0
I
J
O
K
+
=
{
[
P
}
]
L
Enter
Shift
Ctrl
Z
X
C
V
B
N
M
<
>
Alt
?
Shift
Alt
Ctrl
Bepaalde muziekstukken
opslaan (Wisrij)
U kunt ongewenste muziekstukken wissen en
uitsluitend de gewenste muziekstukken opslaan.
Wanneer u de CD met de Wisrij selecteert, kunt u
uitsluitend de resterende muziekstukken afspelen.
CONTINUE SHUFFLE
1
JOG
Sluit een toetsenbord aan op de
toetsenbordaansluiting op het frontpaneel van de
speler.
CHECK
2
Nadat u de gewenste CD op de speler hebt
geselecteerd, drukt u op de Enter-toets.
3
Voer de gewenste tekens in en druk dan op de
Enter-toets of de Esc-toets om de informatie op te
slaan.
1
Druk op CONTINUE of SHUFFLE voor u de
weergave start.
2
Draai aan de JOG-knop om de CD te selecteren.
3
Druk herhaaldelijk op CHECK totdat het gewenste
muziekstuk in het uitleesvenster verschijnt.
ALL DISCS
20
CD1
DISC
20
32 NL
CLEAR
TRACK
1
ON
Informatie over CD’s opslaan (aangepaste bestanden)
4
4
Druk op CLEAR.
”DELETE FILE” en “OFF” verschijnen in het
uitleesvenster.
ALL DISCS
DELETE FILE
CD1
DISC
20
TRACK
20
1
OFF
CD’s wissen uit een groep
Als u het muziekstuk wilt herstellen, drukt u
nogmaals op CLEAR.
5
Herhaal stap 3 en 4 om meer muziekstukken te
wissen.
U kunt de muziekstukken die u hebt verwijderd,
allemaal weer herstellen
Houd CLEAR ingedrukt totdat “ALL ON” in het
uitleesvenster verschijnt.
Opmerking
De verwijderde muziekstukken worden zelfs in de shuffle- of
programma-stand overgeslagen (wanneer de gehele CD met
Wisrij als één stap is geprogrammeerd).
CD’s groeperen (Group File)
Teveel discs bemoeilijken het zoeken naar een bepaalde
disc. Deze speler heeft een functie waarmee discs in
acht groepen kunnen worden ingedeeld. Een disc kan
slechts in één groep worden ondergebracht.
Eens CD’s zijn geklasseerd, kunt u binnen een groep de
continu, willekeurige of herhaalde weergave (Groupweergave) kiezen.
CONTINUE SHUFFLE
GROUP 1 – 8
GROUP FILE
INPUT
JOG
·
CLEAR
CD’s toekennen aan een groep
1 Druk op CONTINUE of SHUFFLE voor u de
weergave start.
2
Ken de disc toe aan een groep door op één van de
GROUP 1 – 8 toetsen te drukken.
“GROUP FILE” en het groepsnummer verschijnen
in het uitleesvenster en de disc wordt toegekend
aan die groep.
Draai aan de JOG-knop om de disc te kiezen die u
aan een groep wilt toekennen.
• Om een CD uit een groep te wissen
1 Draai aan de JOG-knop tot het CD-nummer dat u
uit de groep wilt wissen verschijnt in het
uitleesvenster.
2 Druk op GROUP FILE.
“Select G1 – G8” verschijnt in het uitleesvenster.
3 Druk op CLEAR.
“GROUP ERASE” verschijnt in het uitleesvenster.
• Als u alle CD’s uit een groep ineens wilt wissen,
drukt u op CLEAR terwijl u de GROUP 1 – 8 toets
die overeenkomt met de groep die u wilt wissen,
ingedrukt houdt.
Groepen benoemen (Group Memo)
U kunt groepen van een label naar keuze (b.v. de
categorie) voorzien dat uit maximum 13 tekens kan
bestaan.
Merk op dat u geen Group Memo kunt opslaan als u
geen CD’s aan de groep heeft toegekend.
1
Druk op INPUT.
2
Draai aan de JOG-knop tot het groepsnummer dat
u van een label wilt voorzien verschijnt in het
uitleesvenster, en druk vervolgens op de JOGknop.
Er verschijnt een knipperende cursor (“).
3
Draai aan de JOG-knop totdat het gewenste teken
in het uitleesvenster verschijnt.
De cursor verdwijnt en de eerste spatie voor de
Group Memo knippert.
Wanneer u met de wijzers van de klok mee aan de
JOG-knop draait, verschijnen de tekens in
onderstaande volgorde. Wanneer u tegen de
wijzers van de klok in aan de JOG-knop draait,
gaat u terug naar het voorgaande teken.
(spatie) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuv
wxyz0123456789!"#$%&'()*+,–./:;
<=>?@[\]^_`{|}⁄
4
Druk op de JOG-knop om het teken te kiezen.
Het gekozen teken licht op en de cursor knippert
om de volgende positie aan te geven.
Als u zich hebt vergist
Druk op CLEAR en voer de juiste tekens opnieuw in.
3
Druk op GROUP FILE.
“Select G1 – G8” verschijnt in het uitleesvenster.
(Vervolg)
33NL
Informatie over CD’s opslaan (aangepaste bestanden)
5
6
Herhaal stap 3 en 4 om meer tekens in te voeren.
Zie ook “CD’s met behulp van de CD-speler van
een label voorzien” op pagina 29 voor meer
details.
Druk op INPUT om de Group Memo op te slaan.
De Group Memo wissen
1 Volg stap 1 en 2 onder “Groepen benoemen” om
de Group Memo te kiezen die u wilt wissen.
2
Druk op CLEAR.
De Group Memo verdwijnt.
U kunt de weer te geven CD opgeven bij het starten
van de Group- weergave
Nadat u de groep heeft geselecteerd, draait u aan de
JOG-knop om de CD te kiezen en drukt u dan op de JOGknop of op ·.
Opmerking
Als “NO ENTRY” in het uitleesvenster verschijnt, werden er
geen CD’s in de geselecteerde groep ondergebracht.
De Group-weergave starten met behulp van
het uitleesvenster van de
afstandsbediening Z
Discs in een groep afspelen (Groupweergave)
Continu weergave of willekeurige weergave in een
groep is mogelijk.
1
Kies de gewenste weergavestand voor u de
weergave start.
Bij
Speelt de speler
ALL DISCS continu
weergave
Alle muziekstukken op alle
discs in de groep
achtereenvolgens
1 DISC continu
weergave
2
PLAYER SELECT
Alle muziekstukken op alle
discs in de groep in willekeurige
volgorde
1 DISC willekeurige
weergave
Alle muziekstukken op de
aangegeven disc in de groep in
willekeurige volgorde
Druk op één van de GROUP 1 – 8 toetsen om de
groep te kiezen en druk dan op ·.
Group-stand start vanaf de disc met het hoogste
nummer die zich het dichtst bij de afspeelpositie
bevindt. Als de disc in de afspeelpositie in de
gekozen groep wordt ondergebracht, start de
weergave vanaf die disc.
Rolknop
PUSH ENTER
·
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
MEMO SCAN
DISC
SKIP
TIME/TEXT
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
DISC
GROUP
&!?
1
De Group-weergave annuleren
GROUP
ABC
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
Druk op de GROUP 1 – 8 toets die u hebt gekozen.
”GROUP OFF” verschijnt in het uitleesvenster.
BACK
BACK
Alle muziekstukken op de
aangegeven disc in de groep
achtereenvolgens
ALL DISCS
willekeurige
weergave
MENU
TRACK
MENU
3
MNO
5
TUV
7
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
CHECK
In de Group-weergave kunt u een gewenste CD
binnen een groep zoeken door CD-memo’s te zoeken
of te overlopen
Zie “Een CD zoeken aan de hand van een bepaalde CDmemo” of “Een CD zoeken door de CD-memo’s te
doorzoeken” op pagina 16 en 17.
34 NL
DISC SKIP
CLEAR
Informatie over CD’s opslaan (aangepaste bestanden)
1
Druk op MENU voor u de weergave start.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
2
Breng de cursor (”) met behulp van de rolknop
naar “Group select” en druk vervolgens op de
rolknop.
Uw favoriete muziekstukken
opslaan (Hitlijst)
U kunt muziekstukken die u vaak draait, opslaan en
die muziekstukken onmiddellijk kiezen door de
nummers of titels ervan te raadplegen (zie pagina 36)
in de Hitlijst. U kunt tot 32 muziekstukken opslaan in
de Hitlijst.
HIT LIST ≠/± INPUT
JOG
CD1
G1 : G r o u p 1
G2 : H I T SONGS
G3 : P I ANO SONA T A
3
Breng de cursor op de gewenste groep.
4
Druk op de rolknop of op · om de weergave te
starten.
·
Om de Group-weergave te annuleren, brengt u de
cursor op “Group OFF” en drukt u dan op BACK om
terug te keren naar de menuweergave. U kunt de
Group-weergave ook annuleren door op de GROUP
toets te drukken.
CLEAR
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
U kunt de CD opgeven door op de toets DISC SKIP +/–
te drukken
·
=/+
Opmerkingen
• Wanneer u een CD selecteert die niet in de geselecteerde
groep zit, verschijnt “NO DISC!!!”, zelfs al zit er een CD in
het toestel.
• Wanneer u een andere CD-speler bedient met behulp van
het uitleesvenster van de afstandsbediening (zie pagina 26),
kan het, afhankelijk van de speler, eventueel onmogelijk
zijn de Group-weergave te starten. Druk in dit geval eerst
op GROUP, druk vervolgens op de gewenste cijfertoets
(1 – 8) en druk op ENTER.
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
MEMO SCAN
DISC
SKIP
TIME/TEXT
(Vervolg)
35NL
Informatie over CD’s opslaan (aangepaste bestanden)
De Hitlijst blijft bewaard tot u hem wist
Zelfs als u CD’s verwisselt, blijft de gecreëerde Hitlijst
bewaard. De speler speelt dan alleen de bestaande
muziekstukken.
PLAYER SELECT
Opmerking
MENU
TRACK
BACK
Het muziekstuk dat u in stap 2 selecteert, wordt het eerste in
de Hitlijst, en u kunt de volgorde van de muziekstukken in de
Hitlijst niet veranderen.
PUSH ENTER
DISC
&!?
GROUP
ABC
1
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
TUV
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
Muziekstukken uit de Hitlijst wissen
3
MNO
5
7
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
HIT LIST
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
1
Volg stappen 1 en 2 van “Muziekstukken in de
Hitlijst afspelen”.
2
Druk op CLEAR.
Het geselecteerde muziekstuk wordt gewist uit de
Hitlijst.
NO DELAY
10/0
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
ENTER
CLEAR
Alle muziekstukken uit de Hitlijst wissen
Wanneer de toets HIT LIST oplicht, houdt u CLEAR
ingedrukt in de stopstand tot “CLEAR” verschijnt.
Muziekstukken in de Hitlijst benoemen
(Hit-titel)
Muziekstukken in de Hitlijst zetten
Druk op HIT LIST terwijl uw favoriete muziekstuk
speelt.
De indicatie “HIT” en “List in” verschijnen in het
uitleesvenster.
U kunt muziekstukken in de Hitlijst op de twee
hieronder beschreven manieren benoemen.
Muziekstukken benoemen in de weergavestand
1
Druk op INPUT terwijl een muziekstuk uit de
Hitlijst wordt weergegeven.
“HIT TITLE” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op de JOG-knop.
Er verschijnt een knipperende cursor (“) in het
uitleesvenster.
3
Draai aan de JOG-knop totdat het gewenste teken
in het uitleesvenster verschijnt.
De cursor verdwijnt en de eerste spatie voor de
Hit-titel knippert.
Wanneer u met de wijzers van de klok mee aan de
JOG-knop draait, verschijnen de tekens in
onderstaande volgorde. Wanneer u tegen de
wijzers van de klok in aan de JOG-knop draait,
gaat u terug naar het voorgaande teken.
Opmerkingen
• Wanneer u een 33e muziekstuk in de Hitlijst zet, zal het 32e
muziekstuk worden vervangen.
• U kunt geen muziekstukken opslaan vanaf een tweede CDspeler.
Muziekstukken in de Hitlijst afspelen
1 Druk op HIT LIST voor u de weergave start.
De toets HIT LIST licht op en “HIT LIST”
verschijnt in het uitleesvenster.
36 NL
2
Draai aan de JOG-knop of druk op ≠/± tot
het gewenste muziekstuk verschijnt in het
uitleesvenster op het frontpaneel.
3
Druk op de JOG-knop of druk op · om de
weergave te starten.
Als u de afstandsbediening gebruikt, druk dan op
ENTER.
(spatie) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
VWXYZabcdefghijklmnopqrstuvw
xyz0123456789!"#$%&'()*+,–./:;<
=>?@[¥]^_\{|}⁄
Informatie over CD’s opslaan (aangepaste bestanden)
4
Druk op de JOG-knop om het teken te kiezen.
Het geselecteerde teken licht op en er verschijnt
een knipperende cursor om de volgende spatie aan
te geven waar u een teken kunt invoeren.
Als u een fout hebt gemaakt
Druk op CLEAR en begin opnieuw met de juiste tekens.
5
Herhaal stappen 3 en 4 om nog verder tekens in te
voeren.
Zie ook “CD’s met behulp van de CD-speler van
een label voorzien” op pagina 29 voor meer
gedetailleerde informatie.
6
Druk op INPUT om de Hit-titel op te slaan.
Muziekstukken benoemen in de stopstand
1
Terwijl de toets HIT LIST oplicht, kiest u het
muziekstuk dat u wilt benoemen door aan de JOGknop te draaien of op ≠/± te drukken.
2
Druk op INPUT.
Er verschijnt een knipperende cursor (“) in het
uitleesvenster.
3
Volg stappen 3 tot 6 in “Muziekstukken benoemen
in de weergavestand” om tekens in te voeren.
U kunt muziekstuktitels van CD TEXT discs opslaan in
de Hitlijst
Druk tweemaal op de JOG-knop (in de weergavestand)
of druk tweemaal op INPUT (in de stopstand) wanneer
de muziekstuktitel verschijnt in stap 2.
37NL
Aanvullende informatie
Transport
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Opgelet — Gebruik geen optische instrumenten met deze
CD-speler; dit kan schadelijk voor de ogen zijn.
• Als er vloeistof of een voorwerp in de CD-speler
terechtkomt, moet u onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact trekken. Laat het apparaat eerst door een
erkende vakhandelaar nakijken voordat u het weer in
gebruik neemt.
• Om de speler te verplaatsen, moet u het voorpaneel
openen, alle CD’s verwijderen en het toestel afzetten.
Hebt u nog vragen of zijn er problemen met de CDspeler, wend u dan tot de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Opmerkingen over CD’s
Gebruik van CD’s
Stroomvoorziening
• Controleer voordat u de CD-speler in gebruik neemt of de
bedrijfsspanning van de speler overeenkomt met de
plaatselijke. De bedrijfsspanning wordt aangegeven op het
typeplaatje achter op de CD-speler.
• Zolang het netsnoer van de CD-speler op het stopcontact is
aangesloten, staat het apparaat onder spanning, ook al is
het apparaat zelf uitgeschakeld.
• Verwijder het netsnoer uit het stopcontact wanneer u van
plan bent het apparaat een tijd niet te gebruiken. Verwijder
het netsnoer door de stekker uit het stopcontact te trekken.
Trek niet aan het snoer zelf.
• Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een
erkende vakhandelaar.
Plaatsing
• Zorg voor voldoende ventilatie rondom de CD-speler om
oververhitting van het apparaat te voorkomen.
• Zet de CD-speler niet op een zachte ondergrond zoals een
kleed. Hierdoor kunnen de ventilatie-openingen onder aan
het apparaat worden geblokkeerd.
• Zet het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of op
plaatsen waar het is blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatig stof of schokken.
• Ga voorzichtig met CD’s om, zodat ze schoon blijven.
• Plak geen plakband of papier op CD’s.
• Stel CD’s niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen zoals radiatoren. Laat geen CD’s liggen in
een auto die in de zon staat geparkeerd, aangezien de
temperatuur in de auto hoog kan oplopen.
• Berg CD’s die u uit de speler hebt gehaald, direct weer op
in hun opbergdoosje.
Reinigen van CD’s
• Reinig CD’s vóór het afspelen met een reinigingsdoekje.
Wrijf vanuit het midden van het schijfje naar buiten.
Gebruik
• Wanneer de CD-speler van een koude naar een warme
plaats wordt gebracht of in een vochtige omgeving wordt
geplaatst, is het mogelijk dat het vocht condenseert op de
lenzen in de speler. Als dit zich voordoet, functioneert het
apparaat mogelijk niet naar behoren. Is dat het geval, laat
dan het apparaat een uur ingeschakeld staan tot het vocht
verdampt is.
Opmerkingen over het instellen van het volume
• Wees voorzichtig met het hoger zetten van het volume
tijdens het beluisteren van zachte muziekpassages of
wanneer er geen audiosignaal wordt aangeboden. Als u een
hoog volume hebt ingesteld, kunnen de luidsprekers
beschadigd raken als een zeer luide passage (piekniveau)
wordt weergegeven.
Onderhoud
38 NL
• Reinig de behuizing, het paneel en de bedieningselementen
met een zachte doek die u vochtig maakt met water of een
mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsjes,
schuurmiddelen of oplosmiddelen als alcohol of benzine.
• Gebruik voor het reinigen van CD’s geen oplosmiddelen als
benzine en verdunner, of schoonmaakmiddelen of sprays
voor het antistatisch maken van grammofoonplaten.
Aanvullende informatie
Storingen verhelpen
Als zich een probleem voordoet met uw CD-speler,
kunt u dit proberen te verhelpen aan de hand van de
volgende lijst. Blijft het probleem echter bestaan, wend
u dan tot de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Technische gegevens
CD-speler
Laser
Halfgeleiderlaser (λ = 780 nm)
Emissieduur: continu
Vermogen
Max. 44,6 µW*
* Dit vermogen is gemeten op 200 mm
van het oppervlak van de
objectieflens van de optische lezer bij
een lensopening van 7 mm.
Frequentiebereik
20 Hz tot 20 kHz ±0,5 dB
Signaal-ruisverhouding
Meer dan 108 dB
De CD wordt niet afgespeeld.
/Er is geen CD in een sleuf geplaatst
(“–NO DISC–” verschijnt).
Plaats een CD.
/Plaats een CD met het label naar rechts.
/Reinig de CD (zie pagina 38).
/Er is condensvorming opgetreden in de speler.
Open het voorpaneel en laat het toestel
ongeveer een uur lang aan staan (zie pagina 38).
Dynamisch bereik
Meer dan 98 dB
Harmonische vervorming
Minder dan 0,0045 %
Kanaalscheiding
Meer dan 100 dB
De afstandsbediening functioneert niet.
/Verwijder eventuele obstakels in de baan van
de afstandsbediening.
/Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor g op de speler.
/Sluit de CD-speler en de zender/ontvanger
correct aan.
/Stel de afstandsbediening correct in werking.
/Zet zowel de CD-speler als de zender/
ontvanger aan.
/Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor g op de speler en de
zender/ontvanger.
/Vervang alle batterijen in de afstandsbediening
door nieuwe als i verschijnt in het
uitleesvenster van de afstandsbediening.
Er wordt geen geluid weergegeven.
/Controleer of de CD-speler correct is
aangesloten.
/Zorg dat u de versterker op de juiste wijze hebt
ingesteld.
De CD-speler functioneert niet goed.
/Het kan zijn dat de microcomputer-chips niet
juist werken. Trek het snoer uit het contact, stop
het er vervolgens weer in om de CD-speler
opnieuw in te stellen.
Uitgangen
Bustype
Maximum
Impedantie (belast)
uitgangsniveau
LINE OUT
Phonostekkers
2V
(bij 50 kOhm)
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Optische –18 dBm
aansluiting
Meer dan 10 kOhm
Golflengte: 660 nm
Algemeen
Spanningsvereisten
220 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen
13 W
Afmetingen (ca.) (b/h/d)
Als het voorpaneel is gesloten
430 × 200 × 480 mm incl. uitstekende
delen
Gewicht (ca.)
9,5 kg
Meegeleverde accessoires
•Audiokabel (1)
•CD-boekjeshouders (2) en label (1)
•Voedingskabel (1)
•Monosnoer met ministekker (2P) (1)
•Afstandsbediening (1)
•Sony LR6 batterijen (3)
•Zender/ontvanger (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.
39NL
Aanvullende informatie
Index
O
Index
Omgaan met CD’s 38
Opslaan
informatie over CD’s 29
specifieke
muziekstukken 32
A, B
Aangepaste bestanden
CD-memo 29
Group File 33
Hitlijst 35
Wat u kunt doen met 29
Wisrij 32
Aansluiting 5
van een andere CD-speler 9
Aansluitingen
overzicht 5
Advanced Mega Control 26
Afstandsbediening 4, 6
AMS 18
Automatische
muzieksensor 18
P, Q, R, S
Programma
controleren 22
wijzigen 22, 24
wissen 22, 24
T
Taal kiezen 15
Totale speelduur
U
Uitpakken 4
V
C, D, E
CD-memo 29
CD TEXT 15
CD’s groeperen 33
CD’s plaatsen 10
Continu weergave 12
CONTROL A1 5
Verhelpen van storingen 39
Volgende CD opgeven 18
W
Weergave
Continu weergave 12
Geprogrammeerde
weergave 21
Group-weergave 34
Herhaalde weergave 20
Willekeurige weergave
(shuffle) 20
Weergave met timer 25
Willekeurige weergave (Shuffle
weergave)
van alle CD’s 21
van één CD 21
Wisrij 32
Wisselmechanisme 10
Wissen
Aangepaste bestanden 29
CD-memo 30, 31
geheugen van de
afstandsbediening 9
Group Memo 34
Hitlijst 36
Programma’s 22, 24
Wisrij 33
F, G
Fading
14
27
H, I
Herhalen 20
Hitlijst 35
J
JOG-knop 10
K
Kiezen van een CD
16
L
Label toekennen aan een
CD 29
Localiseren. Zie Zoeken
M
Memo Scan 17
Memo Search 16
X, Y
X-Fade-stand
N
No-Delay-weergave
28
Toetsen
BACK 35
CAPS 31
CHECK 22, 32
CLEAR 21, 29, 33, 36
Cijfertoetsen 17
CONTINUE 12, 21
X-FADE 28
DEL 31
DISC 17, 21, 23
DISC SKIP +/– 13
ENTER 17, 23, 36
GROUP 35
GROUP 1 – 8 33
GROUP FILE 33
HIGH-LIGHT 15
HIT LIST 36
INPUT 29, 36
MEGA CONTROL 26
MEMO INPUT ?// 31
MEMO SCAN 17
MEMO SEARCH 16
MENU 7
NO DELAY 28
§ OPEN/CLOSE 10
PLAYER SELECT 10, 26
PROGRAM 21, 23
REPEAT 20
SHUFFLE 21
SPACE 31
TIME/TEXT 14
TRACK 19
≠/± 13
· 13
P 13
p 13
=/+ 19
0/) 19
>10 19, 23
Schakelaars
TIMER 25
I/u 6
Aansluitingen
LINE OUT 9
S-LINK/CONTROL A1 5
TO TMR-IA10 5
2ND CD IN 9
Stekkers
28
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Andere
Z
Zoeken
CD’s 16
een specifiek muziekstuk 18
een specifiek punt 18
met AMS 18
met geluid 19
rechtstreeks 17
via het uitleesvenster 19
40 NL
Namen van
bedieningselementen
CD-sleuven 11
COMMAND MODEschakelaar 10
JOG-knop 10
Rolknop 7
Uitleesvenster 14
Uitleesvenster van de
afstandsbediening 7
Voorpaneel 10
Wisselmechanisme 10
g 4
5
Aanvullende informatie
41NL
AVVERTENZA
Per prevenire rischi di
incendio o di scosse
elettriche, non esporre
l’apparecchio alla pioggia
o all’umidità.
Per evitare scosse
elettriche, non aprire
l’apparecchio.
Per l’assistenza rivolgersi
esclusivamente a
personale qualificato.
Benvenuti!
Congratulazioni per l’acquisto di questo
lettore CD Sony. Prima di utilizzare
l’apparecchio, leggere attentamente
questo manuale e conservarlo per
riferimento futuro.
Informazioni
relative a questo
manuale
Le istruzioni di questo manuale
riguardano il modello CDP-CX260.
Convenzioni
• Le istruzioni contenute in questo
manuale riguardano i comandi del
lettore.
In alternativa, si possono utilizzare i
comandi del telecomando qualora
abbiano lo stesso nome o un nome
simile a quello del lettore.
• Nel presente manuale vengono
utilizzati i seguenti simboli:
Indica che l’operazione può
essere effettuata mediante il
telecomando.
Questo apparecchio appartiene alla
categoria dei prodotti laser di CLASSE 1.
L’etichetta CLASS 1 LASER PRODUCT
si trova nella parte posteriore
dell’apparecchio.
All’interno dell’apparecchio è situata la
seguente etichetta di avvertimento.
Questo apparecchio è stato realizzato
esclusivamente per l’utilizzo
domestico. La garanzia non è più
valida qualora l’apparecchio venga
utilizzato in ambienti commerciali,
quali discoteche, ecc., anche se la
garanzia non è ancora scaduta.
2I
Indica una serie di
suggerimenti che rendono
l’operazione meno complessa.
Indice
Operazioni preliminari
Disimballaggio ..................................................................................................................... 4
Collegamento del sistema ................................................................................................... 5
Impostazione del telecomando .......................................................................................... 6
Collegamento di un altro lettore CD ................................................................................. 9
Inserimento dei CD ........................................................................................................... 10
Riproduzione di un CD ....................................................................................................
12
Riproduzione dei CD
Uso del display ................................................................................................................... 14
Individuazione di un disco specifico .............................................................................. 16
Specificazione del disco successivo da riprodurre ....................................................... 18
Individuazione di un brano specifico o di un punto del brano .................................. 18
Riproduzione ripetuta ....................................................................................................... 20
Riproduzione in sequenza casuale (riproduzione in ordine casuale) ........................ 20
Creazione di programmi personalizzati (riproduzione programmata) .................... 21
Riproduzione mediante timer .......................................................................................... 25
Controllo di un altro lettore CD (Comando avanzato Mega Control) ....................... 26
Dissolvenza in apertura o in chiusura ............................................................................ 27
Riproduzione alternata (riproduzione senza ritardo/riproduzione mixata) ........... 28
I
Memorizzazione di informazioni sui CD (archivi personalizzati)
Operazioni possibili con gli archivi personalizzati ...................................................... 29
Assegnazione di nomi ai dischi (promemoria disco) ................................................... 29
Memorizzazione delle informazioni degli archivi personalizzati
mediante tastiera ................................................................................................................ 32
Memorizzazione di brani specifici (cancellazione memoria programma) ................ 32
Raggruppamento dei dischi (archivio di gruppo) ........................................................ 33
Memorizzazione dei brani preferiti (lista preferenze) ................................................. 35
Altre informazioni
Precauzioni ......................................................................................................................... 38
Note sui CD ........................................................................................................................ 38
Guida alla soluzione dei problemi .................................................................................. 39
Caratteristiche tecniche ..................................................................................................... 39
Indice analitico ....................................................................................................................
40
3I
Operazioni preliminari
Sostituzione delle pile
Disimballaggio
Verifica degli accessori in dotazione:
• Cavo audio (1)
• Raccoglitori di copertine dei CD (2) ed etichetta (1)
• Cavo CC (1)
• Cavo a minispina (2P) monofonico (cavo di
collegamento per trasmettitore/ricevitore) (1)
• Telecomando (1)
• Pile Sony LR6 (3)
• Trasmettitore-ricevitore (1)
Utilizzo del raccoglitore di copertine del CD
Il raccoglitore di copertine del CD consente di
identificare facilmente i dischi. Dopo aver inserito i dischi
nel lettore, inserire la copertina del CD (fornita con il CD)
nel raccoglitore in dotazione. Mettere due copertine dei
CD retro contro retro in una casella. Applicare l’etichetta
numerata su ciascuna casella, con il numero
corrispondente a quello dell’alloggiamento dove si è
inserito il disco. Nei raccoglitori è possibile inserire fino a
200 copertine dei CD.
Inserimento delle pile nel telecomando
È possibile azionare il lettore tramite il telecomando in
dotazione. Inserire tre pile formato AA (LR6)
(in dotazione) facendo corrispondere i poli + e – delle
pile con le indicazioni di polarità nello scomparto per
le pile.
Inserire prima il lato con il polo negativo (–), poi
premere verso l’interno e verso il basso fino a far
raggiungere al lato con il polo positivo (+) la posizione
corretta con uno scatto.
Quando si utilizza il telecomando, puntarlo in
direzione del sensore di comandi a distanza g presente
sul lettore.
4I
Se i lampeggia nel display del telecomando, sostituire
tutte le pile con pile alcaline nuove. Se si utilizzano pile
diverse dalle pile alcaline, ad esempio al manganese, la
loro durata potrebbe essere inferiore.
La memoria caricata nel telecomando verrà conservata
per alcuni minuti durante la sostituzione delle pile.
Note
• Non conservare il telecomando in ambienti estremamente
caldi o umidi.
• Non inserire alcun oggetto all’interno del telecomando,
specialmente durante la sostituzione delle pile.
• Non esporre il sensore dei comandi a distanza direttamente
alla luce solare o ad altre fonti di illuminazione, poiché ciò
provocherebbe problemi di funzionamento.
• Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un lungo
periodo, rimuovere le pile per evitare danni derivanti da
eventuali perdite di elettrolita e corrosione.
Operazioni
preliminari
Getting
Playing
Started
CDs
Collegamento del sistema
Presentazione
Questa sezione descrive il collegamento del lettore CD
ad un amplificatore. Prima di procedere al
collegamento accertarsi che tutti i componenti da
collegare siano spenti.
Collegamenti
Durante il collegamento del cavo audio, assicurarsi che
i cavi differenziati in base al colore vengano collegati
alle prese corrispondenti dei relativi componenti: rosso
(destra) su rosso e bianco (sinistra) su bianco. Per
evitare ronzio e rumore di disturbo assicurarsi che il
cavo venga collegato saldamente.
Amplificatore
Lettore CD
2ND CD
Trasmettitore-ricevitore
IN
Alla presa
DC IN 6V
Alla presa S-LINK/
CONTROL A1
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Alla presa S-LINK/
CONTROL A1
Lettore CD
INPUT
LINE
CD
OUT
L
L
L
R
R
R
• Collegamento del trasmettitore-ricevitore
Collegare il trasmettitore-ricevitore attraverso la presa
TO TMR-IA10 mediante un cavo CC (in dotazione) e
attraverso la presa S-LINK CONTROL A1 mediante un
cavo a minispina (2P) monofonico (in dotazione).
Lettore CD
Alla presa
TMR-IA10
Trasmettitore-ricevitore
TO TMR - I A10
( TRANSMITTER RECEIVER )
DC OUT 6V
Ad una presa
di rete CA
All’uscita di linea
(L, sinistra)
DC IN 6V
COMMAND MODE
S - L I NK
CONTROL A1
All’uscita di linea
(R, destra)
All’ingresso
audio
CONTROL A1
• Se si dispone di un componente digitale, come un
amplificatore digitale, un convertitore D/A, DAT o MD
Amplificatore
Collegare il componente attraverso il connettore DIGITAL
OUT (OPTICAL) mediante un cavo ottico (non in
dotazione). Togliere il cappuccio ed inserire il cavo ottico.
POC-15
Cavo ottico (non in dotazione)
: Flusso del segnale
Ad una presa
di rete CA
Cavi necessari
Lettore CD
Componente digitale
DIGITAL OUT
DIGITAL INPUT
OPTICAL
OPTICAL
Cavo audio (1) (in dotazione)
Bianco
(L, sinistra)
Bianco
(L, sinistra)
Rosso
(R, destra)
Rosso
(R, destra)
Cavo CC (1) (in dotazione)
Nota
Durante il collegamento attraverso il connettore
DIGITAL OUT (OPTICAL), potrebbe verificarsi un
rumore di disturbo in caso di riproduzione di materiale
CD non musicale, come ad esempio un CD-ROM.
5I
Operazioni preliminari
Se si dispone di un componente Sony con la presa
CONTROL A1
Collegare il componente mediante la presa CONTROL
A1. È possibile semplificare il funzionamento degli
impianti audio composti da vari componenti Sony. Per
maggiori dettagli, consultare le istruzioni aggiuntive del
“S-LinkTM/CONTROL-A1 Control System”.
Impostazione del selettore di tensione (solo
per i modelli dotati di selettore di tensione)
Controllare che il selettore di tensione sul pannello
posteriore del lettore sia impostato sulla tensione di
linea dell’alimentazione locale. In caso contrario, prima
di collegare il cavo di alimentazione CA ad una presa
di rete impostare il selettore sulla posizione corretta
con un cacciavite.
110 - 120 V
Impostazione del telecomando
In questa sezione vengono descritte le procedure di
impostazione del telecomando in dotazione.
Premere OPERATE sul trasmettitore-ricevitore per
attivarlo e premere I/u sul lettore per attivare il
lettore.
Se durante la sua impostazione sul display del
telecomando appare il seguente messaggio, puntare il
telecomando verso il lettore ed il trasmettitorericevitore come illustrato di seguito.
Ca n ' t r e c e i v e
P l ease t u r n
t h i s REMOT E
t o a ma i n u n i t
220 - 240 V
Si noti che la videata scompare automaticamente se
non si procede per più di qualche secondo.
I/u
OPERATE
Collegamento del cavo di alimentazione CA
Collegare il cavo di alimentazione CA ad una presa di
rete.
30°
Nota sul posizionamento del lettore e del
trasmettitore-ricevitore
Accertarsi di posizionare il lettore su una superficie
piana, orizzontale.
Se collocato in posizione inclinata, il lettore potrebbe
funzionare male o danneggiarsi.
Accertarsi di posizionare il trasmettitore-ricevitore
sull’angolo superiore sinistro, con il lato principale
rivolto in avanti, diversamente il lettore potrebbe non
funzionare correttamente con il telecomando.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
Tasto di
scorrimento
PUSH ENTER
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
MEMO SCAN
TIME/TEXT
6I
BACK
MENU
DISC
SKIP
Operazioni
preliminari
Getting
Playing
Started
CDs
Come spostare il cursore nel display del
telecomando
2
Per spostare il cursore verso il basso, spingere il tasto
di scorrimento verso il basso come illustrato di seguito.
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore (”)
su “Set up” e poi premerlo.
CD1
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
3
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore su
“Player check” e poi premerlo.
Sul display vengono mostrati i dati relativi al disco
inserito nel lettore, dopo che appare il messaggio
“Now player checking...”.
CD1
Ma s t e r p l a y e r
= CD 1 / 2 0 0 d i s c s
Per spostare il cursore verso l’alto, spingere il tasto di
scorrimento verso l’alto come illustrato di seguito.
In caso di collegamento di un altro lettore CD,
appariranno anche i dati del disco inserito nel
secondo lettore CD.
CD1
Ma s t e r p l a y e r
= CD 1 / 2 0 0 d i s c s
2nd p l aye r
= CD 3 / 5 1 d i s c s
Caricamento del promemoria disco
1
Memorizzazione dei dati relativi al disco
nel telecomando
1 Premere MENU.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
Si noti che il contrassegno $ indica che il menu
prosegue.
Per visualizzare le voci successive premere il tasto
di scorrimento verso il basso.
Premere MENU.
2
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore (”)
su “Set up”, poi premerlo.
CD1
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
(Continua)
7I
Operazioni preliminari
3
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore su
“Memo loading”, poi premerlo.
2
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore (”)
su “Set up”, poi premerlo.
CD1
CD1
A l l memo d a t a
Ma s t e r p l a y e r
G r o u p memo
In caso di collegamento di un altro lettore CD,
apparirà anche il messaggio “2nd player”.
4
Se si vogliono caricare tutti i promemoria disco (i
promemoria gruppo del lettore principale, del
secondo lettore* e di entrambi i lettori) spostare il
cursore su “All memo data”, poi premere il tasto di
scorrimento.
Il telecomando inizia a leggere tutti i promemoria.
Il tempo di caricamento può durare qualche
secondo. Durante il caricamento dei dati dirigere il
telecomando verso il lettore.
* I dati del promemoria disco del secondo lettore CD
devono essere caricati prima nel lettore CD principale
e successivamente nel telecomando.
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
3
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore su
“Contrast adjust”, poi premerlo.
CD1
CONTRAS T
AD J US T
con t r as t
ad j us t
4
Regolare il contrasto spostando il tasto di
scorrimento verso l’alto o il basso e tenendola in
posizione fino al raggiungimento del livello di
contrasto desiderato.
5
Premere il tasto di scorrimento.
CD1
Ma s t e r p l a y e r
memo LOAD I NG
D I SC 1 2 0
Se si desidera caricare indipendentemente il
promemoria disco, spostare il cursore sui dati che
si desiderano caricare, poi premere il tasto di
scorrimento.
Disattivazione della retroilluminazione del
display a cristalli liquidi
È possibile far durare più a lungo l’alimentazione del
telecomando disattivando la retroilluminazione del
display LCD (display a cristalli liquidi).
1
Premere MENU.
CD1
5
Una volta che il telecomando termina la lettura dei
dati, sul display del telecomando appare il
messaggio “Memo loading complete”.
Regolazione del contrasto del display del
telecomando
1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
2
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore (”)
su “Back light mode”, poi premerlo.
Premere MENU.
CD1
L CD B a c k L i g h t
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
ON
OF F
3
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore su
“OFF”, poi premerlo.
Nota
8I
Se si cancellano tutti i dati memorizzati nel telecomando
(pagina 9), seguire la procedura sopra descritta per disattivare
nuovamente la retroilluminazione.
Operazioni
preliminari
Getting
Playing
Started
CDs
Cancellazione di tutti i dati memorizzati nel
telecomando
1 Premere MENU.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
2
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore (”)
su “Set up”, poi premerlo.
Collegamento di un altro
lettore CD
Se si dispone di un lettore CD Sony in cui possono
essere inseriti 5, 50 o 200 dischi e dotato della presa
CONTROL A1 e se inoltre il modo di comando del
lettore può essere impostato su CD 3, è possibile
controllare il lettore come secondo lettore con questo
apparecchio. Dopo aver collegato questo apparecchio
ed un amplificatore, seguire la procedura descritta di
seguito.
Prima di effettuare questo collegamento assicurarsi di
avere disattivato l’alimentazione di ciascun lettore.
COMMAND MODE
CD1
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
Alla presa LINE OUT
3
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore
“Memory clear”, poi premerlo.
CDP-CX260
CD1
A l l memo r y
c l e a r OK ?
no
yes
4
Desiderando cancellare tutti i dati memorizzati,
con il tasto di scorrimento spostare il cursore su
“yes” e poi premerlo.
CD1
Ad una presa di
rete CA Alla presa
2ND CD IN
Alla presa S-LINK/
CONTROL A1
All’uscita audio
CDP-CX200, ecc.
A l l memo r y
c l e a r OK ?
no
yes
5
Alla presa
CONTROL A1
Quando sono stati cancellati tutti i dati sul display
viene visualizzato il messaggio
“All memory clear!”.
Ad una presa di rete CA
All’ingresso
audio
: Flusso del segnale
Amplificatore
Ad una presa
di rete CA
(Continua)
9I
Operazioni preliminari
Cavi necessari
• Cavo audio (1) (Utilizzare il cavo fornito con il lettore da
collegare.)
• Cavo a minispina (2P) monofonico (1) (non in dotazione)
1
Inserimento dei CD
In questo lettore si possono inserire fino a 200 dischi.
Collegare i lettori con un cavo audio (consultare
anche la sezione “Collegamenti” a pagina 5).
I/u
§ OPEN/CLOSE
JOG
CDP-CX200, ecc.
CDP-CX260
2ND CD
IN
2
LINE OUT
LINE
OUT
L
L
L
R
R
R
Collegare i lettori con un cavo a minispina (2P)
monofonico.
CDP-CX260
CDP-CX200, ecc.
Posizione di
riproduzione
S-LINK
CONTROL A1
CONTROL A1
Base rotante
Posizione di
caricamento
Per maggiori dettagli concernenti questo
collegamento, consultare le istruzioni aggiuntive
“S-LinkTM/CONTROL-A1 Control System”.
3
Impostare il selettore COMMAND MODE di
questo lettore su CD 1 o CD 2, e impostare il modo
di comando del secondo lettore su CD 3.
COMMAND MODE
CD
1 2 3
Per maggiori dettagli riguardanti le modalità di
funzionamento del secondo lettore, consultare la
sezione “Controllo di un altro lettore CD” a pagina
26 e “Riproduzione alternata” a pagina 28.
4
Collegare il cavo di alimentazione CA di entrambi
i lettori alla presa di rete CA.
Note
10I
• Non collegare un lettore diverso da quello che si intende
utilizzare come secondo lettore alle prese 2ND CD IN di
questo lettore.
• In caso di collegamento di un secondo lettore CD, non
collegare il connettore DIGITAL OUT (OPTICAL) di questo
apparecchio all’amplificatore.
• Se si collega un altro lettore CD dopo aver già impostato il
telecomando, seguire le istruzioni della sezione
“Impostazione del telecomando” a pagina 6 per impostare
nuovamente il telecomando.
• Per far funzionare il secondo lettore CD con il telecomando,
premere PLAYER SELECT sul telecomando in modo da
selezionare il secondo lettore.
1
Premere I/u per attivare il lettore.
2
Aprire lo sportellino anteriore premendo
§ OPEN/CLOSE.
Operazioni
preliminari
Getting
Playing
Started
CDs
3
Girare la manopola JOG fino ad individuare
l’alloggiamento in cui si desidera inserire il disco,
verificando contemporaneamente il numero del
disco (riportato a lato di ogni alloggiamento e
indicato anche nel display.)
5
Per inserire altri dischi ripetere le procedure dei
punti 3 e 4.
6
Chiudere lo sportellino anteriore premendo
§ OPEN/CLOSE.
Numero del
disco
Alloggiamento del disco in
posizione di caricamento
Sul display appare il numero del disco in posizione
di caricamento*. Se il disco dispone della funzione
promemoria disco (vedere a pagina 29), il
promemoria disco appare al posto del numero del
disco. Ruotando la manopola JOG, cambia il
numero o il promemoria del disco.
ALL DISCS
CD1
20
DISC
*DISC-20*
Numero del disco o promemoria disco
È possibile classificare i dischi in otto gruppi
utilizzando la funzione archivio di gruppo. Questa
funzione consente di individuare facilmente il disco
che si desidera riprodurre. Per maggiori dettagli,
vedere “Raggruppamento dei dischi” a pagina 33.
* Se si sono già inseriti dei dischi, appare il numero del
disco in posizione di riproduzione. Girando la
manopola JOG, il numero visualizzato del disco
diventa quello nella posizione di caricamento.
4
Inserire un disco con il lato dell’etichetta rivolto
verso destra.
Con il lato
dell’etichetta rivolto
verso destra
Dopo aver inserito il disco, è possibile impostare i
titoli originali del disco anziché i numeri del disco
(vedere “Assegnazione di nomi ai dischi” a pagina
29) per un’individuazione più semplice durante
l’uso.
ALL DISCS
CD1
DISC
SONYHITS
20
La base rotante gira e l’alloggiamento del disco in
posizione di caricamento viene impostato in
posizione di riproduzione.
Assicurarsi che lo sportellino anteriore sia sempre
chiuso, salvo nei momenti di inserimento o
rimozione dei dischi.
I raccoglitori di copertine dei CD in dotazione
facilitano l’individuazione dei dischi
Si possono raccogliere fino a 200 copertine dei CD. Per
individuare facilmente i dischi inserire una copertina e
sulla casella applicare l’etichetta numerata
corrispondente al numero di alloggiamento del disco in
cui si è inserito il disco.
Note
• Non inserire un adattatore per CD da 8 cm vuoto
(CSA-8), perché può causare danni al lettore.
• Non applicare adesivi o foderine ai CD, perché si potrebbe
danneggiare il disco stesso o il lettore.
• Se si pone un disco nel lettore e/o non si riesce a
collocarlo correttamente nell’apposito alloggiamento,
consultare il rivenditore Sony più vicino.
• Durante il trasporto del lettore, rimuovere tutti i dischi
dal lettore.
• Accertarsi di aver inserito il disco nell’alloggiamento con
l’angolazione giusta rispetto alla base rotante. Se il disco
non è a perpendicolo, può causare danni al lettore o
danneggiarsi direttamente.
• Accertarsi che la base rotante sia completamente ferma
prima di inserire o rimuovere i dischi.
Lo sportellino anteriore si chiude automaticamente
quando si preme ·. Fare attenzione a non mettere la
mano nel lettore dopo che è stato premuto · per
evitare che rimanga incastrata nello sportellino
anteriore.
Rimozione dei CD
Dopo aver seguito le procedure dall’1 al 3 della sezione
“Inserimento dei CD” a pagina 10, rimuovere i dischi e
poi chiudere lo sportellino anteriore.
11 I
Operazioni di base
Riproduzione di un CD
2
3
5 4/5
STANDBY
I/u
DISC/CHARACTER
MEGA CONTROL
X-FADE
INPUT
FADER
NO DELAY
MEMO SEARCH
PUSH ENTER
TIMER
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
REPEAT
TIME/TEXT
AMS
CHECK
OFF PLAY
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
HIT LIST
GROUP 5
GROUP 6
GROUP 7
GROUP 8
GROUP FILE
CLEAR
OPEN/CLOSE
KEY BOARD
KEYBOARD
• Per informazioni sul
collegamento vedere a pagina 5.
• Accertarsi che i dischi siano stati
inseriti correttamente come
indicato a pagina 10.
• È possibile riprodurre tutti i
brani di un disco nella sequenza
originale (riproduzione
continua). Inoltre è possibile
riprodurre in maniera
consecutiva fino a 200 dischi.
1
2
3
È possibile accendere il
lettore anche premendo I/u
sul telecomando
4
Accendere l’amplificatore e selezionare la posizione relativa al
lettore CD.
Premere I/u per accendere il lettore.
Premere CONTINUE per selezionare il modo di riproduzione
continua ALL DISCS o 1 DISC.
Ad ogni pressione di CONTINUE, sul display appare
“ALL␣ DISCS” o “1 DISC”.
Quando si seleziona
Il lettore riproduce
ALL DISCS
Tutti i dischi nel lettore in maniera consecutiva
nell’ordine dei numeri corrispondenti ai dischi. Gli
alloggiamenti vuoti vengono ignorati.
1 DISC
Solamente il disco selezionato
Girare la manopola JOG fino a visualizzare sul display il
numero del disco o il promemoria disco desiderato (vedere a
pagina 29) per selezionare il primo disco (ALL DISCS) oppure
un disco a scelta (1 DISC).
ALL DISCS
CD1
DISC
*DISC-20*
12I
20
Operazioni
di base
Basic Operations
5
Quando il lettore viene
spento
Il lettore memorizza il
numero dell’ultimo disco
riprodotto e il modo di
riproduzione (continua, in
ordine causale, o
programmata - vedere
pagine 20 e 21). Quindi
quando il lettore viene
riacceso, riproduce lo stesso
disco nello stesso modo di
riproduzione.
Premere la manopola JOG oppure premere · per avviare la
riproduzione.
Il disco selezionato viene messo in posizione di riproduzione e
il lettore riproduce tutti i dischi a partire da quello selezionato
(ALL DISCS) oppure riproduce una volta tutti i brani (1 DISC).
Regolare il volume dall’amplificatore.
Per arrestare la riproduzione
Premere p.
≠/±
JOG
STANDBY
I/u
DISC/CHARACTER
MEGA CONTROL
X-FADE
INPUT
FADER
NO DELAY
MEMO SEARCH
PUSH ENTER
TIMER
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
REPEAT
AMS
TIME/TEXT
CHECK
OFF PLAY
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
HIT LIST
GROUP 5
GROUP 6
GROUP 7
GROUP 8
GROUP FILE
CLEAR
OPEN/CLOSE
KEY BOARD
Operazioni di base
KEYBOARD
§ OPEN/CLOSE
·
P
p
Per
Occorre
Effettuare una pausa
Premere P
Riprendere la riproduzione dopo
una pausa
Premere P o ·
Passare al disco successivo
Premere una volta DISC SKIP +.
Per omettere più dischi tenere premuto il
tasto.
Passare al disco precedente
Premere una volta DISC SKIP –.
Per omettere più dischi tenere premuto il
tasto.
Passare al brano successivo
Premere ±
Passare al brano precedente
Premere ≠
Interrompere la riproduzione e
rimuovere il disco
Premere § OPEN/CLOSE
13 I
Riproduzione dei CD
Se si desidera verificare un altro disco
Uso del display
Nel modo di arresto premere DISC SKIP +/– sul
telecomando per selezionare il disco da verificare. Per
qualche secondo appaiono il numero totale di brani e la
durata complessiva di riproduzione del disco
selezionato.
Tramite il display è possibile controllare le
informazioni relative al disco.
TIME/TEXT
INPUT
JOG
Visualizzazione delle informazioni del disco
riprodotto
Durante la riproduzione di un disco, il display indica il
numero del disco corrente, il numero del brano, la
durata di riproduzione del brano ed il numero del
disco successivo.
p
Numero del disco corrente
Numero del disco
successivo
ALL DISCS
38
CD1
DISC
20
MENU
TRACK
TRACK
MIN
1
0.28
Numero del brano
corrente
PLAYER SELECT
BACK
NEXT
DISC
SEC
Durata di riproduzione
del brano
PUSH ENTER
Informazioni del display del telecomando
DISC
&!?
GROUP
ABC
1
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
MNO
TUV
In modo di arresto, il display del telecomando indica il
numero del disco corrente. Mentre in modo di
riproduzione, indica anche il numero del brano
corrente.
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
3
5
7
HIGH-LIGHT
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
CHECK
In modo di arresto
DISC SKIP
CLEAR
CD1
D i sc20
* D I SC - 2 0 *
In modo di riproduzione
Verifica del numero totale di brani e della
relativa durata
Selezionare il disco che si desidera controllare e
premere TIME/TEXT.
Sul display appare il numero del disco corrente, il
numero totale di brani e la durata complessiva di
riproduzione del disco.
Numero del disco corrente
ALL DISCS
20
CD1
DISC
TRACK
20 10
Numero totale di brani
I
14
MIN
SEC
60.48
Durata complessiva
di riproduzione
CD1
D i sc20
* D I SC - 2 0 *
Tr ack1
( TRACK 1 )
Nota
In modo di arresto, il promemoria disco appare se è stato
assegnato un nome al disco (vedere a pagina 29).
In modo di riproduzione, quando si seleziona un disco
CD TEXT appaiono i primi 13 caratteri del titolo del brano
(vedere alle pagine 15 e 29).
Playing
Riproduzione
deiCDs
CD
Getting
Playing
CDs
Started
Verifica delle informazioni dei dischi CD
TEXT
I dischi CD TEXT contengono informazioni riguardanti
i titoli del disco o i nomi degli autori, memorizzate in
uno spazio vuoto del disco dove solitamente, nei dischi
normali, non è presente alcuna informazione. Il display
visualizza le informazioni CD TEXT del disco in modo
da poter consentire la verifica del titolo del disco
corrente, il nome dell’autore ed il titolo del brano.
Quando il lettore identifica un disco CD TEXT, sul
display appare l’indicazione “CD TEXT”. Se il disco
CD TEXT dispone della capacità multilingue, sul
display appare l’indicazione “MULTI CD TEXT”. Se si
desidera verificare le informazioni in un’altra lingua,
consultare “Selezione della lingua riguardante le
informazioni CD TEXT” a pagina 15.
Informazioni del display in modo di arresto
Sul display appare il titolo del disco. Premendo TIME/
TEXT, nel display scorre il nome dell’autore. Premendo
nuovamente TIME/TEXT, il display indica per qualche
istante il numero del disco corrente, il numero totale di
brani e la durata complessiva di riproduzione del
disco. Poi visualizza nuovamente il titolo del disco.
Per riprodurre alcune parti dei dischi Z
Alcuni dischi CD TEXT dispongono della caratteristica che
consente di riprodurre solo alcune parti dei dischi.
Durante il modo di arresto, premere HIGH-LIGHT sul
telecomando per avviare la riproduzione di alcune parti del
disco.
Durante la riproduzione di alcune parti del disco lampeggia
l’indicazione “Hi LIGHT”.
Se si preme HIGH-LIGHT durante la selezione dei dischi
senza questa funzione, sul display appare il messaggio
“NO HIGHLIGHT”.
Selezione della lingua riguardante le
informazioni CD TEXT
Quando si seleziona un disco CD TEXT con
informazioni multilingue, è possibile selezionare la
lingua utilizzata per visualizzare le informazioni CD
TEXT.
Una volta che viene selezionata la lingua, sul display
appaiono le informazioni nella lingua selezionata
finché il lettore non verrà spento. Se il lettore non riesce
a leggere la lingua memorizzata in un disco CD TEXT,
sul display appare l’indicazione “(other lang.)”.
1
Premere INPUT in modo di arresto.
Lampeggia l’indicazione “Select lang.”.
ALL DISCS
ALL DISCS
CD TEXT
MULTI CD TEXT
CD1
DISC
Informazioni del display durante la riproduzione di
un disco
Ad ogni pressione di TIME/TEXT, sul display vengono
visualizzate le informazioni nella seguente sequenza.
12
Appare il titolo
del brano
corrente.
13
CD TEXT
MIN
1
1.52
Premere la manopola JOG.
La lingua utilizzata al momento lampeggia.
ALL DISCS
MULTI CD TEXT
CD1
12
English
3
Girare la manopola JOG fino a visualizzare sul
display la lingua desiderata.
4
Premere la manopola JOG per selezionare la
lingua.
Per qualche istante appare l’indicazione
“Reading Text”, poi sul display appaiono le
informazioni nella lingua selezionata.
SEC
13
CD1
2
NEXT
DISC
TRACK
ALL DISCS
12
Select lang.
SONYHITS
Appaiono il
numero del disco
ALL DISCS
CD1
CD TEXT
corrente, il
DISC
numero del brano
e la durata del
disco.
Premere TIME/
TEXT.
CD1
NEXT
DISC
TRACK
HitechBlues
Queste informazioni appaiono anche
quando il lettore ha individuato un
brano.
Premere TIME/
TEXT.
Per verificare la lingua corrente
1 Premere INPUT durante la riproduzione di un disco CD
TEXT.
Lampeggia l’indicazione “Show lang.”.
2 Premere la manopola JOG.
Per qualche istante appare la lingua corrente.
È possibile verificare la lingua corrente anche mentre si
seleziona un disco CD TEXT senza informazioni in più lingue.
Nota
Se per il titolo del disco e il titolo del brano esistono più di 13
caratteri, sul display appaiono solamente i primi 13 caratteri.
Nota
Se si seleziona un disco CD TEXT che non contiene
informazioni nella lingua selezionata, le informazioni
verranno visualizzate nel display in un’altra lingua in base
alla priorità del disco.
15 I
Riproduzione dei CD
Ad ogni pressione di ≠/±, i caratteri
appaiono nel seguente ordine.
Individuazione di un disco
specifico
MEMO SEARCH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ0123456789
JOG
Se sul display appare l’indicazione
“NOT FOUND” durante l’inserimento del primo
carattere mediante i tasti ≠/±, significa che
non è stato assegnato alcun nome al disco che
inizia con quel carattere.
Note
• Nella ricerca dei caratteri inseriti, vengono ignorati gli
spazi vuoti e i simboli davanti al primo carattere del
promemoria disco.
• Nella ricerca dei caratteri inseriti, non vi è alcuna
differenza tra lettere maiuscole e minuscole.
≠/±
Individuazione di un disco usando il lettore
3
Girare la manopola JOG per individuare il disco
desiderato.
Ruotando la manopola JOG, sul display appaiono i
promemoria disco il cui primo carattere
corrisponde a quello specificato.
4
Per selezionare il disco premere la manopola JOG.
Girare la manopola JOG fino a visualizzare sul display
il numero del disco o il promemoria disco desiderato
(vedere a pagina 29). Per avviare la riproduzione
premere la manopola JOG.
Individuazione di un disco mediante ricerca
di un promemoria disco specifico (ricerca
promemoria)
È possibile ricercare e individuare un disco specifico
inserendone il primo carattere utilizzato nel
promemoria disco (vedere a pagina 29).
1
2
Girando la manopola JOG, il carattere specificato cambia
in quello successivo in ordine alfabetico.
Premere ripetutamente ≠/± per inserire il
primo carattere.
CD1
S
SONYHITS
Inserire il carattere
16I
Per annullare la ricerca promemoria disco
Premere nuovamente MEMO SEARCH.
Se non vi sono più promemoria disco il cui primo
carattere corrisponde a quello specificato nel punto 3
Premere MEMO SEARCH.
Sul display appare l’indicazione
“MEMO SEARCH”.
ALL DISCS
Nel modo di riproduzione programmata, il disco
verrà aggiunto alla fine del programma.
Playing
Riproduzione
deiCDs
CD
Getting
Playing
CDs
Started
Individuazione di un disco direttamente con
il telecomando
Individuazione di un disco osservando il
display del telecomando
1 Mediante il tasto di scorrimento spostare il cursore
(”) sul disco desiderato.
CD1
0 5 : * D I SC - 5 *
0 6 : * D I SC - 6 *
0 7 : * D I SC - 7 *
0 8 : * D I SC - 8 *
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
MENU
Tasto di
scorrimento
BACK
PUSH ENTER
2
·
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
Note
• Il modo di riproduzione in ordine casuale o programmata
(pagine 20 e 21) viene annullato quando si individua un
disco osservando il display del telecomando.
• Se il tasto MEGA CONTROL, i tasti GROUP 1 – 8, oppure il
tasto HIT LIST sono illuminati, non è possibile individuare
un disco osservando il display del telecomando.
DISC
SKIP
MEMO SCAN
MEMO SCAN
TIME/TEXT
Individuazione di un disco tramite
scorrimento dei promemoria disco
(scorrimento promemoria) Z
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
È possibile individuare rapidamente un disco
desiderato tramite scorrimento dei promemoria disco
(vedere a pagina 29) sul display.
Notare che non è possibile utilizzare questa funzione
nel modo di riproduzione in ordine casuale ALL
DISCS.
PUSH ENTER
DISC
GROUP
HIGH-LIGHT
DISC
&!?
ABC
1
GHI
Tasti numerici
DEF
2
JKL
4
PRS
TUV
3
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
MEMO INPUT
MNO
5
7
Premere il tasto di scorrimento oppure ·.
Se nell’alloggiamento specificato del lettore non è
presente alcun disco, appare l’indicazione
“NO DISC!!!”.
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
1
Premere MEMO SCAN.
Sul display appare l’indicazione “MEMO SCAN”,
e poi scorrono i promemoria disco.
2
Quando appare il promemoria disco desiderato
premere ·.
Il disco viene messo in posizione di riproduzione
ed il lettore avvia la riproduzione.
10/0
ENTER
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
1
Premere DISC.
2
Premere il tasto numerico del disco.
Esempio: Per inserire il numero 35
Premere 3, poi 5.
Nel modo di riproduzione programmata, il disco
verrà aggiunto alla fine del programma se si preme
ENTER anziché ·.
Nota
3
Per avviare la riproduzione premere ENTER.
Se sul display appare l’indicazione “NO ENTRY”, significa
che a nessun disco è stato assegnato il promemoria disco.
Utilizzare nuovamente la funzione scorrimento promemoria
disco dopo avere assegnato un nome ai dischi.
17 I
Riproduzione dei CD
Individuazione di un disco utilizzando i dati
del promemoria disco sul telecomando
È possibile ricercare ed individuare un disco desiderato
utilizzando i dati del promemoria disco sul
telecomando.
Prima di eseguire la procedura descritta di seguito,
accertarsi di caricare i dati relativi al promemoria disco
nella memoria del telecomando (vedere a pagina 7).
1
Premere MENU.
2
Mediante il tasto di scorrimento spostare il cursore
(”) su “Memo search”, poi premerlo.
3
Spostare il tasto di scorrimento verso l’alto o il
basso fino all’apparizione del promemoria disco
desiderato.
Specificazione del disco
successivo da riprodurre
Durante la riproduzione di un disco in modo continuo
o in ordine casuale (1 DISC), si può specificare il disco
successivo.
Durante la riproduzione di un disco, ruotare la
manopola JOG. Sul display appare l’indicazione
“NEXT DISC” e girando la manopola JOG cambierà il
numero o il promemoria del disco (vedere a pagina 29).
Una volta che sul display appare il numero o il
promemoria del disco desiderato, non girare più la
manopola JOG.
ALL DISCS
38
CD1
NEXT
DISC
NEXT DISC
CD1
*DISC-38*
Se a r c h l e t t e r
A
Ogni volta che il tasto di scorrimento viene
spostata in alto o in basso, i caratteri appaiono nel
seguente ordine.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ0123456789
4
Premere il tasto di scorrimento per inserire il
carattere desiderato.
Il display indica i promemoria disco che iniziano
con il carattere inserito. I numeri dei dischi del
secondo lettore CD vengono visualizzati con il
contrasto opposto.
Numero successivo
del disco o
promemoria disco
Dopo la riproduzione del disco corrente, viene avviata
la riproduzione del disco successivo specificato.
Se si desidera passare direttamente al disco successivo,
premere la manopola JOG durante la riproduzione del
disco corrente.
Per annullare la specificazione del disco
Premere due volte CONTINUE.
Individuazione di un brano
specifico o di un punto del
brano
CD1
1 3 : H i t e c hB l u e s
0 6 : He l l o
- end Se dopo l’inserimento del primo carattere appare
l’indicazione “not found”, significa che a nessun
disco è stato assegnato il nome che inizia con il
carattere inserito.
5
18I
Spostare il cursore sul numero del disco da
riprodurre, poi premere il tasto di scorrimento.
È possibile individuare rapidamente un brano qualsiasi
durante la riproduzione di un disco utilizzando i tasti
≠/± (AMS, sensore musicale automatico) oppure
utilizzando il telecomando. È inoltre possibile
individuare un punto specifico di un brano durante la
riproduzione di un disco.
≠/±
Playing
Riproduzione
deiCDs
CD
Getting
Playing
CDs
Started
Individuazione di un brano specifico o di un
punto del brano
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
Per individuare
Premere
i brani successivi
ripetutamente ± fino ad
individuare il brano
il brano corrente o i
brani precedenti
ripetutamente ≠ fino ad
individuare il brano
direttamente un
brano specifico Z
Il tasto numerico del brano sul
telecomando. Quando si individua
direttamente un brano il cui numero è
superiore a 10, premere prima >10,
poi i tasti numerici corrispondenti.
un punto di un brano
controllandone il
suono Z
0 (indietro)/) (avanti) sul
telecomando e tenere premuto fino ad
individuare il punto
rapidamente un
punto di un brano
osservando il display
Z
0 (indietro)/) (avanti) sul
telecomando e tenere premuto fino ad
individuare il punto durante la pausa.
Durante questa operazione l’audio è
disattivato.
BACK
TRACK
Tasto di
scorrimento
PUSH ENTER
·
=/+
0/)
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
DISC
SKIP
MEMO SCAN
TIME/TEXT
Nota
Se sul display appare l’indicazione “– OVER –”, significa che è
stata raggiunta la fine del disco premendo ). Per tornare
indietro premere ≠ oppure 0.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
DISC
&!?
1
GHI
Tasti numerici
GROUP
ABC
DEF
2
JKL
4
PRS
3
MNO
5
TUV
7
10
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
>10
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
Individuazione di un brano specifico o di un
punto di un brano osservando il display del
telecomando
1 Premere TRACK durante il modo di arresto.
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
CD1
NO DELAY
10/0
D i sc123
* D I SC - 1 2 3 *
1 . ( TRACK 1 )
2 . ( TRACK 2 )
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
2
Utilizzando il tasto di scorrimento spostare il
cursore (”) sul brano desiderato.
CD1
3.
4.
5.
6.
3
( TRACK 3 )
( TRACK 4 )
( TRACK 5 )
( TRACK 6 )
Premere il tasto di scorrimento oppure ·.
Nota
Selezionando un disco CD TEXT, durante le operazioni del
punto 2 appaiono i titoli dei brani anziché i numeri.
19 I
Riproduzione dei CD
Riproduzione ripetuta
È possibile riprodurre ripetutamente i dischi o i brani
in qualsiasi modo di riproduzione.
REPEAT
Riproduzione in sequenza
casuale (riproduzione in
ordine casuale)
Il lettore è in grado di “mischiare” i brani e riprodurli
in ordine casuale. Il lettore può mischiare tutti i brani
di tutti i dischi o del disco specificato.
SHUFFLE
·
JOG
Premere REPEAT durante la riproduzione di un disco.
Sul display appare l’indicazione “REPEAT”. Il lettore
ripete i dischi/brani nel seguente modo:
Quando il disco viene
riprodotto in modo di
Il lettore ripete
Riproduzione continua ALL
DISCS (page 12)
Tutti i brani di tutti i dischi
Riproduzione continua 1
DISC (pagina 12)
Tutti i brani del disco corrente
Riproduzione in ordine
casuale ALL DISCS
(pagina 21)
Tutti i brani di tutti i dischi in
ordine casuale
Riproduzione in ordine
casuale 1 DISC (pagina 21)
Tutti i brani del disco corrente
in ordine casuale
Riproduzione programmata
(pagina 21)
Lo stesso programma
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
·
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
DISC
SKIP
MEMO SCAN
Per annullare la riproduzione ripetuta
SHUFFLE
TIME/TEXT
Premere due volte REPEAT.
Ripetizione del brano corrente
Il brano corrente può essere ripetuto.
Durante la riproduzione del brano, premere
ripetutamente REPEAT fino alla visualizzazione sul
display dell’indicazione “REPEAT 1”.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
Per annullare la ripetizione (Repeat 1)
Premere REPEAT.
DISC
GROUP
HIGH-LIGHT
DISC
&!?
ABC
1
GHI
Tasti
numerici
DEF
2
JKL
4
PRS
3
MNO
5
TUV
7
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
MEMO INPUT
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
ENTER
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
20I
Playing
Riproduzione
deiCDs
CD
Getting
Playing
CDs
Started
Riproduzione di tutti i brani su tutti i dischi
in ordine causale
1 Premere SHUFFLE.
Sul display appaiono le indicazioni “ALL DISCS” e
“SHUFFLE”.
2
Premere la manopola JOG oppure premere ·.
Viene avviata la riproduzione in ordine casuale
ALL DISCS.
Sul display appare “
” mentre il lettore
“mischia” i dischi o i brani.
Riproduzione di tutti i brani di un disco
specifico in ordine casuale
1 Premere due volte SHUFFLE.
Sul display appaiono “1 DISC” e “SHUFFLE”.
2
Girare la manopola JOG fino alla visualizzazione
sul display del numero del disco desiderato.
Nel caso in cui si utilizzasse il telecomando,
premere prima DISC, poi premere il tasto
numerico del disco.
3
Premere la manopola JOG oppure ·.
Nel caso in cui si utilizzasse il telecomando,
premere ENTER.
Viene avviata la riproduzione in ordine casuale
1 DISC.
Sul display appare “
” mentre il lettore
“mischia” i brani.
Creazione di programmi
personalizzati (riproduzione
programmata)
È possibile stabilire l’ordine dei brani o dei dischi in
modo da creare tre differenti programmi che vengono
memorizzati automaticamente. In un programma è
possibile includere fino a 32 “fasi”; una “fase” può
contenere un brano o un disco intero.
È possibile creare programmi utilizzando i comandi
del telecomando oppure quelli del lettore. Tuttavia le
procedure di programmazione sono differenti.
Creazione di un programma usando il
lettore
PROGRAM
·
2
Girare la manopola JOG fino a visualizzare sul
display il numero del disco desiderato.
È possibile avviare la riproduzione in ordine casuale
durante la riproduzione
Premendo SHUFFLE la riproduzione in ordine casuale
viene avviata dal brano corrente.
Durante la riproduzione in ordine casuale 1 DISC è
possibile specificare il disco successivo da riprodurre
Girare la manopola JOG per specificare il disco
successivo da riprodurre. Dopo la riproduzione in ordine
casuale di tutti i brani del disco corrente, viene avviata la
riproduzione del disco successivo. Desiderando passare
direttamente al disco successivo, premere la manopola
JOG durante la riproduzione del disco corrente.
Note
• Non è possibile specificare il disco successivo da riprodurre
durante la riproduzione in ordine casuale ALL DISCS.
• Anche se si preme p oppure si spegne il lettore durante la
riproduzione in ordine casuale ALL DISCS, il lettore
ricorda quali dischi o brani sono stati riprodotti e quelli che
dovranno essere riprodotti. Quindi desiderando avviare la
riproduzione in ordine casuale ALL DISCS dall’inizio,
accertarsi di ripetere la procedura dal punto 1.
CLEAR
Premere PROGRAM fino alla visualizzazione sul
display del numero di programma desiderato
(PROGRAM 1, 2 o 3).
Se nel numero di programma selezionato è già stato
memorizzato un programma, sul display appare
l’ultima fase del programma. Nel caso in cui si
desideri cancellare l’intero programma, tenere
premuto CLEAR fino a visualizzare sul display
l’indicazione “CLEAR” (vedere a pagina 22).
Premere CONTINUE.
Premere DISC SKIP +.
CHECK
1
Per annullare la riproduzione in ordine casuale
È possibile passare al disco successivo durante la
riproduzione casuale 1 DISC
≠/± JOG
20
PROGRAM1
CD1
DISC
*DISC-20*
3
Per programmare un disco intero, non prendere in
considerazione le procedure di questo punto.
Premere ≠/± fino a visualizzare sul display
il numero del brano desiderato.
20
PROGRAM1
CD1
DISC
20
TRACK
STEP
3
1
Numero del brano
(Continua)
21 I
Riproduzione dei CD
4
Verifica dell’ordine programmato
Premere la manopola JOG.
È possibile verificare il proprio programma prima o
dopo che si è avviata la riproduzione.
Brano programmato
20
PROGRAM1
CD1
DISC
20
TRACK
STEP
3
1
Disco programmato
5
Per programmare altri dischi/brani, seguire la
procedura descritta di seguito:
Per programmare
6
Sequenza di
riproduzione
Ripetere le procedure
dei punti
Tutti i brani di un altro disco o
di altri dischi
2e4
Altri brani sullo stesso disco
3e4
Altri brani su altri dischi
da 2 a 4
Premere la manopola JOG oppure premere · per
avviare la riproduzione programmata.
Per annullare la riproduzione programmata
Premere CONTINUE.
I programmi rimangono memorizzati anche al termine
della riproduzione programmata
Premendo la manopola JOG, oppure premendo ·
durante il modo di riproduzione programmata, si
riproduce nuovamente lo stesso programma.
Se si preme PROGRAM per selezionare la
riproduzione programmata durante la riproduzione
continua o in ordine casuale
Premere CHECK.
Ad ogni pressione di questo tasto, il display indica il
numero del disco e del brano di ciascuna fase
nell’ordine programmato (quando un disco intero è
stato programmato come un’unica fase, appare
l’indicazione “ALL” al posto del numero del brano). Al
termine dell’ultima fase nel programma, il display
indica “– END –” e ritorna alla videata originale.
Modifica dell’ordine programmato
Prima di avviare la riproduzione è possibile modificare
il programma.
Per
Occorre
Cancellare un brano o un
disco
Premere CHECK fino a
visualizzare sul display il brano o
il disco non desiderato, poi
premere CLEAR
Cancellare l’ultimo brano Premere CLEAR. Ad ogni
pressione del tasto, verrà
o disco del programma
annullato l’ultimo brano o disco
programmato.
Aggiungere brani o
dischi alla fine del
programma
Seguire la procedura di
programmazione
Modificare
completamente tutto il
programma
Tenere premuto CLEAR fino a
visualizzare l’indicazione
“CLEAR” sul display per
cancellare l’intero programma,
poi creare un nuovo programma
seguendo la procedura di
programmazione
Il programma verrà riprodotto al termine del brano
corrente.
Il programma resta in memoria finché non viene
cancellato
Anche se i dischi vengono sostituiti, i numeri dei dischi e
dei brani programmati rimangono memorizzati. Il lettore
quindi riproduce i numeri dei nuovi dischi e brani
esistenti. Tuttavia, i numeri dei dischi e dei brani
programmati che non vengono rilevati nel lettore o nel
disco vengono eliminati dal programma, mentre il resto
del programma viene riprodotto normalmente nella
sequenza stabilita.
È possibile selezionare il numero del programma
(PROGRAM 1,2 o 3) tramite il telecomando
Premere ripetutamente PROGRAM sul telecomando fino
a visualizzare sul display il numero del programma
desiderato.
Nota
22I
Se per avviare la riproduzione di gruppo si preme uno dei
tasti GROUP 1 – 8, la riproduzione programmata verrà
annullata (vedere a pagina 34).
Cancellazione del programma memorizzato
1 In modo di arresto premere ripetutamente
PROGRAM fino a visualizzare sul display il
numero del programma (PROGRAM 1, 2 o 3) da
cancellare.
2
Tenere premuto CLEAR fino a visualizzare sul
display l’indicazione “CLEAR”.
Playing
Riproduzione
deiCDs
CD
Getting
Playing
CDs
Started
Creazione di un programma usando il
telecomando Z
1
Premere PROGRAM fino a visualizzare sul display
il numero del programma desiderato (PROGRAM
1, 2 o 3).
2
Premere DISC.
20
PROGRAM1
CD1
DISC-[
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
MENU
Tasto di
scorrimento
_]
BACK
3
PUSH ENTER
Premere il tasto numerico del disco.
20
PROGRAM1
CD1
·
DISC-[
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
4
PROGRAM
20]
Per programmare un disco intero, premere ENTER
e passare alle procedure del punto 6.
DISC
SKIP
MEMO SCAN
20
PROGRAM1
TIME/TEXT
CD1
DISC
TRACK
STEP
20 -5
1
Premere >10, quindi premere il tasto numerico del
brano.
Se il disco contiene meno di 10 brani, premere 10/0
prima e poi il numero corrispondente per inserire
un numero di brano da 1 a 9.
PLAYER SELECT
Disco programmato
MENU
TRACK
BACK
20
PROGRAM1
PUSH ENTER
DISC
DISC
DISC
&!?
ABC
1
GHI
Tasti
numerici
GROUP
DEF
2
JKL
4
PRS
7
>10
3
1
3
Brano programmato
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
STEP
MEMO INPUT
MNO
5
TUV
20
HIGH-LIGHT
TRACK
6
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
Sequenza di riproduzione
Per programmare altri dischi/brani, seguire la
procedura descritta di seguito:
ENTER
CHECK
Per programmare
Ripetere le procedure
dei punti
Tutti i brani di un altro disco o
di altri dischi
da 2 a 4
Altri brani sullo stesso disco
5
Altri brani su altri dischi
da 2 a 5
DISC SKIP
CLEAR
CLEAR
7
Premere ENTER o · per avviare la riproduzione
programmata.
Per annullare la riproduzione programmata
Premere CONTINUE.
È possibile verificare o modificare il programma
premendo il tasto CHECK o CLEAR del telecomando
Vedere a pagina 22.
23 I
Riproduzione dei CD
Creazione di un programma osservando il
display del telecomando Z
6
Osservando il display del telecomando è possibile
creare fino a otto programmi nella memoria del
telecomando, ognuno dei quali può contenere sino a 32
fasi.
Per terminare la creazione di un programma, premere
MENU. Per riprodurre il programma creato, vedere
“Riproduzione del programma creato osservando il
display del telecomando” a pagina 24.
1
Premere MENU.
Per cancellare un brano o un disco, al punto 3 spostare
il cursore nel punto che si desidera eliminare, quindi
premere CLEAR.
Per modificare un disco o un brano programmato in
precedenza, al punto 3 spostare il cursore nel punto
che si desidera modificare, quindi premere il tasto di
scorrimento. Selezionare un disco o un brano nuovo
seguendo le procedure descritte nei punti 4 e 5.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
2
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore (”)
su “Program input”, poi premerla.
Durante le procedure del punto 3 è possibile
assegnare un nome al programma
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore (”) sul
programma a cui si desidera assegnare un nome, quindi
premere il tasto di scorrimento. Appare il cursore
lampeggiante (“).
Inserire il carattere desiderato seguendo le procedure
della sezione “Assegnazione di nomi ai dischi
osservando il display del telecomando” a pagina 30.
CD1
A : P r o g r am
B : P r o g r am
C : P r o g r am
D : P r o g r am
3
A
B
C
D
Spostare il cursore sul programma che si desidera
creare, poi premere il tasto di scorrimento.
CD1
[ P r o g r am A
1:
2:
3:
4
Per programmare altri brani o dischi ripetere le
procedure descritte nei punti 4 e 5.
Nota
Non è possibile programmare i brani del secondo lettore
tramite il telecomando.
]
Riproduzione del programma creato
osservando il display del telecomando Z
1 Premere MENU.
Premere il tasto di scorrimento.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
CD1
[ P r o g r am A
]
S t ep1
D i s c 5 6 TRK - A L L
* D I SC - 5 6 *
2
5
Selezionare il disco desiderato spostando il tasto di
scorrimento verso l’alto o verso il basso.
Per programmare un disco intero, premere
nuovamente il tasto di scorrimento.
Per programmare un brano specifico del disco,
selezionare il brano desiderato spostando il tasto
di scorrimento verso l’alto o il basso, poi premerlo.
CD1
[ P r o g r am A
S t ep1
D i s c 5 6 TRK - 5
* D I SC - 5 6 *
24I
]
Con il tasto di scorrimento spostare il cursore (”)
su “Program play”, poi premerlo.
CD1
A : P r o g r am
B : P r o g r am
C : P r o g r am
D : P r o g r am
A
B
C
D
Playing
Riproduzione
deiCDs
CD
Getting
Playing
CDs
Started
3
Selezionare il programma desiderato spostando
verso l’alto o il basso il tasto di scorrimento, poi
premerlo.
CD1
P r o g r am
Riproduzione mediante timer
È possibile avviare la riproduzione di un disco all’ora
desiderata tramite il collegamento di un timer (non in
dotazione). Se necessario, consultare anche le istruzioni
per l’uso del timer.
da t a t r ans f e r
TIMER
Tasti del modo di
riproduzione
CD1
Di sc4
* D I SC 4 *
Tr ack1
( TRACK 1 )
La riproduzione programmata inizia quando il
lettore termina di caricare i dati relativi al
programma dal telecomando.
Se il lettore non riesce a caricare i dati, appare il
seguente messaggio. Premere nuovamente il tasto
di scorrimento.
da t a t r ans f e r
fai lure !
T r y aga i n !
1
Premere uno dei tasti del modo di riproduzione
per selezionare il modo di riproduzione
desiderato.
2
Impostare il TIMER del lettore su PLAY.
3
Impostare il timer sull’ora desiderata.
Il lettore si spegne. All’ora impostata, il lettore si
accende e viene avviata la riproduzione.
4
Dopo l’utilizzo del timer, impostare il comando
TIMER del lettore su OFF.
Nota
Il programma creato utilizzando il telecomando viene
memorizzato nel lettore come PROGRAM 1. Si noti che il
programma creato precedentemente e denominato
PROGRAM 1 viene cancellato.
25 I
Riproduzione dei CD
Controllo di un altro lettore
CD (Comando avanzato Mega
Control)
Questo apparecchio è in grado di azionare un secondo
lettore CD (vedere “Collegamento di un altro lettore
CD” a pagina 9).
Anche quando è collegato un secondo lettore CD,
funzionano i comandi di entrambi gli apparecchi.
Premendo il tasto di riproduzione di uno degli
apparecchi, il lettore funzionante si ferma e inizia la
riproduzione dal lettore precedentemente fermo.
Dopo avere attivato entrambi gli apparecchi assicurarsi
che sul display di questo lettore appaia il messaggio
“2nd DETECTED”.
Si noti che a seconda del lettore potrebbe non essere
possibile attivare tutte le funzioni del secondo lettore
CD.
I comandi indicati nella seguente illustrazione sono
utilizzabili mentre è acceso il tasto MEGA CONTROL.
Tasti del modo di
riproduzione
(CONTINUE/SHUFFLE/ MEGA
PROGRAM/REPEAT)
CONTROL INPUT
JOG
1
Premere il comando MEGA CONTROL di questo
lettore.
Si illuminano il tasto MEGA CONTROL e “2nd”
sul display. Il display indica il numero del disco
corrente o il promemoria disco del secondo lettore.
ALL DISCS
4
CD1
2nd
DISC
*DISC-4*
Numero del disco corrente o promemoria disco
2
Selezionare il modo di riproduzione desiderato.
Per programmare i brani, utilizzare i comandi del
secondo lettore.
Non è possibile modificare il modo di
riproduzione ALL DISCS del secondo lettore CD
nel modo di riproduzione 1 DISC e viceversa,
utilizzando il tasto del modo di riproduzione di
questo lettore.
3
Per avviare la riproduzione premere · su questo
lettore.
Inizia la riproduzione e sul display vengono
visualizzati il disco corrente, i numeri di brano e la
durata di riproduzione del brano.
Quando il tasto MEGA CONTROL è illuminato, è
possibile far funzionare il secondo lettore con i
comandi di questo lettore.
Per far funzionare nuovamente questo lettore
Premere MEGA CONTROL. Il tasto MEGA CONTROL si
spegne ed è possibile far funzionare questo lettore.
Per far funzionare nuovamente questo lettore utilizzando il
telecomando, selezionare di nuovo questo lettore premendo
PLAYER SELECT sul telecomando.
≠/±
· P
p
Per far funzionare direttamente il secondo lettore
utilizzando il telecomando in dotazione Z
Mentre il tasto MEGA CONTROL è spento, premere
ripetutamente PLAYER SELECT fino a visualizzare
“2nd player” nel display del telecomando.
PLAYER SELECT
PLAYER
SELECT
2nd PLAYER
MENU
TRACK
CD 3 / 2 0 0 d i s c s
PUSH ENTER
P
·
p
=/+
0/)
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
MEMO SCAN
TIME/TEXT
26I
CD3
BACK
DISC
SKIP
2nd p l aye r
Playing
Riproduzione
deiCDs
CD
Getting
Playing
CDs
Started
Caricamento dei promemoria dischi del
secondo lettore CD
Nel caso in cui il secondo lettore CD disponga della
funzione promemoria disco (vedere a pagina 29), è
possibile caricare i promemoria disco del secondo
lettore nella memoria di questo lettore per poi
visualizzarli.
1
Premere INPUT.
2
Girare la manopola JOG fino a visualizzare sul
display l’indicazione “LOAD 2ND MEMO”.
Dissolvenza in apertura o in
chiusura
È possibile effettuare manualmente la dissolvenza del
suono in apertura o in chiusura per evitare che i brani
inizino o terminino all’improvviso.
Si noti che non è possibile utilizzare questo effetto
quando si utilizza il connettore DIGITAL OUT
(OPTICAL).
FADER
ALL DISCS
CD1
LOAD 2ND MEMO
3
Premere la manopola JOG.
Il lettore avvia il caricamento. (Questa operazione
di caricamento dura un minuto circa).
Nota
Se ciascun promemoria disco del secondo lettore CD contiene
più di 13 caratteri, su questo lettore vengono caricati i primi
13 caratteri di ogni promemoria disco.
Assegnazione di nomi ai dischi del secondo
lettore CD
È possibile assegnare dei nomi ai dischi del secondo
lettore CD o modificare i promemoria dischi caricati
dal secondo lettore CD.
1
Premere MEGA CONTROL.
Si illumina il tasto MEGA CONTROL.
2
Girare la manopola JOG per selezionare il disco a
cui si desidera assegnare un promemoria disco.
Se nell’alloggiamento del disco selezionato non vi
è alcun disco, sul display appare l’indicazione
“NO DISC” e non è possibile assegnare un
promemoria disco.
3
Premere INPUT.
Appare “DISC MEMO”.
4
Premere la manopola JOG.
5
Inserire il nuovo promemoria disco seguendo la
procedura descritta nella sezione “Assegnazione di
nomi ai dischi” a pagina 29.
Per
Premere FADER
Avviare la
riproduzione in
dissolvenza
Durante il modo di pausa. Sul
display appare “FADE” e
l’indicazione Q lampeggia. La
riproduzione inizia in dissolvenza.
Terminare la
riproduzione in
dissolvenza
Quando si desidera avviare la
dissolvenza in chiusura. Sul display
appare “FADE” e l’indicazione q
lampeggia. Il lettore termina la
riproduzione in dissolvenza e entra
in modo di pausa.
Nota
La dissolvenza ha una durata di 5 secondi circa.
Nota
I nuovi promemoria disco vengono memorizzati in questo
lettore e non è possibile visualizzarli sul secondo lettore CD.
27 I
Riproduzione dei CD
3
Riproduzione alternata
(riproduzione senza ritardo/
riproduzione mixata)
Collegando il secondo lettore, è possibile riprodurre,
alternandoli, i brani di questo lettore e quelli del secondo
lettore in qualsiasi modo di riproduzione (vedere
“Collegamento di un altro lettore CD” a pagina 9).
Selezionare uno dei seguenti modi:
• Riproduzione senza ritardo (No-Delay Play): Ad
ogni brano viene cambiato il lettore corrente. Ogni
volta che si passa dal lettore corrente all’altro, l’altro
lettore avvia immediatamente la riproduzione senza
alcuna interruzione audio e subito dopo che l’altro
lettore ha terminato la riproduzione. L’altro lettore
omette la parte di discesa e avvia la riproduzione dal
punto di inizio reale del suono.
• Riproduzione mixata (X-Fade Play): Il lettore cambia
ad ogni brano o all’intervallo specificato. È possibile
scegliere un intervallo di 30, 60 o 90 secondi. Ogni
volta che il lettore cambia, il suono proveniente da
entrambi i lettori viene mixato. Il suono del lettore
corrente che termina la riproduzione viene dissolto in
chiusura, e quello del lettore che avvia la riproduzione
viene dissolto in apertura.
NO DELAY
X-FADE
·
1
Selezionare il modo di riproduzione desiderato per
ciascun lettore.
2
Quando si seleziona la riproduzione senza ritardo
Premere NO DELAY.
Sul display appare “NO DELAY”.
Quando si seleziona la riproduzione mixata
Premere X-FADE.
Sul display appare “X-FADE”.
Ad ogni pressione del tasto X-FADE, le informazioni
appaiono nell’ordine indicato di seguito:
n X-FADE off n at track end n after 30 sec
after 90 sec N after 60 sec N
28I
Per cambiare lettore corrente al termine della
riproduzione di un brano completo, selezionare
“at track end”.
Per cambiare lettore corrente ad intervalli specifici,
premere ripetutamente X-FADE fino a visualizzare
sul display l’intervallo desiderato.
Premere · per avviare la riproduzione.
Il tasto MEGA CONTROL si illumina durante la
selezione del brano del secondo lettore.
Per annullare la riproduzione senza ritardo/la riproduzione
mixata
Premere ripetutamente il tasto corrispondente fino a quando
dal display scompare “NO DELAY” o “X-FADE”. La
riproduzione nel lettore corrente continua.
Durante la stessa riproduzione è possibile modificare
il tipo di riproduzione (senza ritardo o mixata)
Premere il tasto corrispondente (NO DELAY o X-FADE)
seguendo la procedura del punto 2.
È possibile avviare la riproduzione mixata in qualsiasi
punto del brano
Premere FADER durante la riproduzione mixata.
Anche dopo aver impostato e avviato il modo di
riproduzione mixata è possibile avviare manualmente la
riproduzione mixata nel punto desiderato. Si noti che
non è possibile eseguire questa operazione quando viene
mixato il suono proveniente da entrambi i lettori.
Note
• Se si avvia la riproduzione mentre il tasto MEGA
CONTROL è acceso, questa inizia dal secondo lettore.
• Quando un lettore ha riprodotto tutti i dischi o brani prima
dell’altro lettore, la riproduzione termina.
• Non utilizzare i comandi del secondo lettore durante la
riproduzione senza ritardo o la riproduzione mixata perché
è possibile che questi non funzionino correttamente.
Memorizzazione
Memorizzazione
di informazioni
di informazioni
sui CD (archivi
sui CD
personalizzati)
(archivi personalizzati)
Operazioni possibili con gli
archivi personalizzati
Assegnazione di nomi ai dischi
(promemoria disco)
Per ciascun disco il lettore è in grado di memorizzare due
tipi di informazioni indicate come “archivi
personalizzati”. Dopo aver memorizzato gli archivi
personalizzati di un disco, il lettore li richiama
automaticamente ogni volta che il disco viene selezionato.
Si noti che gli archivi personalizzati verranno cancellati se
il lettore non viene utilizzato per un mese circa.
È possibile assegnare un nome ai dischi utilizzando
fino a 13 caratteri e visualizzare il promemoria disco
ogni volta che il disco viene selezionato. Il promemoria
disco può contenere qualsiasi informazione, come un
titolo, il nome dell’autore, la categoria musicale o la
data d’acquisto del disco.
Quando si seleziona un disco CD TEXT
Il titolo del disco viene memorizzato automaticamente
come promemoria disco.
Se il titolo del disco contiene più di 13 caratteri, vengono
memorizzati solamente i primi 13 caratteri del titolo
(vedere a pagina 15).
Quando si cambia un disco con un disco CD TEXT, viene
memorizzato automaticamente anche il titolo del disco
CD TEXT.
Si noti che non è possibile modificare il promemoria
disco del disco CD TEXT.
Informazioni memorizzabili:
Quando si usa
È possibile
Promemoria disco
(pagina 29)
Assegnare un nome ad un disco
utilizzando fino a 13 caratteri
Cancellazione memoria
programma (pagina 32)
Cancellare i brani indesiderati e
memorizzare solo quelli desiderati
Archivio di gruppo
(pagina 33)
Raggruppare fino a otto gruppi di
dischi per individuarli facilmente
È possibile assegnare nomi ai dischi mentre lo
sportellino anteriore è aperto
Memorizzazione degli archivi personalizzati
Gli archivi personalizzati non vengono memorizzati
sul disco, ma nella memoria del lettore. Questo indica
che non è possibile utilizzare gli archivi personalizzati
quando il disco viene riprodotto su altri lettori.
Assegnazione di nomi ai dischi usando il
lettore
INPUT
JOG
Se si sostituiscono i dischi memorizzati
negli archivi personalizzati
Le informazioni memorizzate negli archivi
personalizzati non vengono cancellate, perché le
informazioni di ogni archivio vengono assegnate a
ciascun alloggiamento. Cancellare tutti gli archivi
personalizzati (promemoria disco, cancellazione
memoria programma, archivio di gruppo) del disco
vecchio, e poi memorizzare le informazioni del nuovo
disco negli archivi personalizzati.
CLEAR
1
Girare la manopola JOG fino a visualizzare sul
display il numero del disco a cui si desidera
assegnare un promemoria disco.
Quando si assegna un nome ad un disco con lo
sportellino anteriore chiuso, appare il numero del
disco in posizione di produzione.
Quando si assegna un nome ad un disco con lo
sportellino anteriore aperto, appare il numero del
disco in posizione di caricamento.
2
Premere INPUT.
Lampeggia “DISC MEMO”.
3
Premere la manopola JOG.
Appare il cursore lampeggiante (“).
Cancellazione degli archivi personalizzati di
tutti i dischi
Spegnere il lettore. Tenendo premuto CLEAR, premere
I/u per accendere il lettore. Sul display appare
“ALL ERASE” e tutti gli archivi personalizzati
vengono cancellati.
(Continua)
29 I
Memorizzazione di informazioni sui CD (archivi personalizzati)
4
Girare la manopola JOG fino a visualizzare sul
display il carattere desiderato.
Il cursore scompare e lampeggia la prima
posizione del promemoria disco.
Girando in senso orario la manopola JOG, i
caratteri appaiono nella sequenza seguente. Per
visualizzare i caratteri in ordine inverso girare la
manopola JOG in senso antiorario.
Assegnazione di nomi ai dischi osservando
il display del telecomando Z
PLAYER SELECT
(spazio) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuv
wxyz0123456789!"#$%&'()*+,–./:;
<=>?@[\]^_`{|}⁄
MENU
TRACK
Tasto di
scorrimento
PUSH ENTER
DISC
ALL DISCS
CD1
AB
&!?
GHI
Tasti
numerici
S
GROUP
ABC
1
DISC
DEF
2
JKL
4
PRS
MNO
5
TUV
7
ALL DISCS
CD1
AB
MEMO INPUT
?//
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
SPACE X-FADE
CAPS
9
ENTER
DEL
NO DELAY
SPACE
10/0
10
Premere la manopola JOG per selezionare il
carattere.
Il carattere selezionato si illumina, e appare il
cursore lampeggiante ad indicare lo spazio
successivo in cui inserire un carattere.
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
3
QZ
5
BACK
MENU
CHECK
ENTER
DISC SKIP
CLEAR
CLEAR
1
S
Premere MENU.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
In caso di errore
Premere CLEAR e iniziare nuovamente inserendo i
caratteri corretti.
6
Per inserire altri caratteri ripetere le procedure dei
punti 4 e 5.
7
Premere INPUT per memorizzare il promemoria
disco.
Sul display viene visualizzato il promemoria disco.
ALL DISCS
CD1
2
Utilizzando il tasto di scorrimento spostare il
cursore (”) su “Disc memo input”, poi premerlo.
CD1
D i s c memo i n p u t
0 1 : * D I SC - 1 *
0 2 : * D I SC - 2 *
0 3 : * D I SC - 3 *
20
DISC
SONYHITS
Per assegnare promemoria disco ad altri dischi
ripetere le procedure dai punti 1 a 7.
Cancellazione del promemoria disco
1 Per selezionare il promemoria disco da cancellare
seguire le procedure descritte dal punto 1 al 3 della
sezione “Assegnazione di nomi ai dischi usando il
lettore” a pagina 29.
2
30I
Premere CLEAR.
Il promemoria disco scompare.
Premere INPUT per visualizzare nuovamente il
numero del disco.
3
Utilizzando il tasto di scorrimento spostare il
cursore sul disco a cui si desidera assegnare il
promemoria disco, poi premere il tasto di
scorrimento.
Appare il cursore lampeggiante (“).
CD1
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[
]
Memorizzazione di informazioni sui CD (archivi personalizzati)
4
Premere CAPS per scegliere il tipo di carattere
desiderato.
Ad ogni pressione del tasto, il tipo di carattere
cambia ciclicamente fra lettere maiuscole (AB),
lettere minuscole (ab) e numeri (12). Per
selezionare un simbolo, selezionare il tipo di
carattere maiuscolo o minuscolo.
6
Premere un altro tasto numerico o il tasto
MEMO INPUT / per passare allo spazio
successivo, per immettere altri caratteri ripetere le
procedure descritte dal punto 4 al 6.
7
Al termine dell’immissione dei caratteri premere il
tasto di scorrimento o ENTER.
Sul display appare il messaggio “Transmit to SET?”.
CD1
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[
]
CD1
0 6 : EMOT I ONS
T r a n sm i t t o SE T ?
yes
no
Tipo di carattere
5
Per immettere un carattere, premere il tasto
numerico corrispondente al carattere desiderato
(indicato vicino a ogni tasto numerico).
Il cursore scompare e la prima posizione del
promemoria disco lampeggia.
Ad ogni pressione del tasto, il carattere cambia
ciclicamente tra quelli indicati vicino al tasto.
Per caricare il promemoria disco nel lettore
premere il tasto di scorrimento o ENTER.
Se non si desidera caricare il promemoria disco nel
lettore, spostare il cursore su “no”, poi premere il
tasto di scorrimento.
Per assegnare promemoria disco ad altri dischi
ripetere le procedure descritte dal punto 1 al
punto 7.
Per inserire simboli, premere ripetutamente il tasto
numerico 1 fino a visualizzare sul display il
simbolo desiderato.
In caso di errore nell’immissione dei caratteri
DISC
&!?
GROUP
ABC
1
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
7
Premere CLEAR per cancellare tutti i caratteri, poi
inserire i caratteri corretti.
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
3
MNO
5
TUV
Per correggere tutti i caratteri inseriti
Per correggere un carattere inserito
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
1 Premere MEMO INPUT ? o / finché il cursore non
si trova accanto al carattere da correggere.
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
10
CD1
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
Caratteri assegnati ad
ogni tasto numerico
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[ SONY B T
]
2 Premere DEL per cancellare il carattere errato.
Esempio: Per selezionare la lettera E
Premere due volte il tasto numerico 3.
nD
nE
Premere 3.
nF
Premere 3.
CD1
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[ SONY T
]
Premere 3.
Per inserire uno spazio, premere una volta SPACE.
3 Immettere il carattere corretto.
Per immettere un numero, premere CAPS due
volte per modificare il tipo di carattere, poi
premere il tasto numerico desiderato.
31 I
Memorizzazione di informazioni sui CD (archivi personalizzati)
Per correggere il carattere appena inserito
Note
1 Premere DEL per cancellare il carattere errato.
2 Inserire il carattere corretto.
• Se i tasti del cursore non funzionano correttamente e non è
possibile completare l’operazione usando la tastiera,
scollegare e poi ricollegare quest’ultima al lettore e ripetere
l’operazione.
• Se la tastiera non è un modello per gli Stati Uniti, i caratteri
inseriti potrebbero essere differenti da quelli sui tasti.
Di seguito viene illustrata la tastiera per gli Stati Uniti.
Per inserire un carattere tra due caratteri inseriti
Premere MEMO INPUT ? o / finché il cursore non si
trova appena prima del punto in cui si desidera inserire
un altro carattere e procedere con l’inserimento.
'
~
È possibile assegnare nomi ai dischi del secondo
lettore utilizzando il telecomando Z
Premere PLAYER SELECT per selezionare il secondo
lettore CD, poi ripetere le procedure descritte dal punto 1
a 7.
Q
Caps Lock
È possibile memorizzare il promemoria disco per
ciascun disco utilizzando la tastiera* del PC IBM
compatibile (non in dotazione).
* Il consumo energetico non deve essere superiore a 120 mA.
Presa della tastiera
#
3
W
A
$
4
E
S
%
5
R
D
&
7
^
6
T
F
Y
G
8
U
H
(
)
9
0
I
J
O
K
{
[
P
}
]
L
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
<
>
Alt
?
Shift
Alt
Ctrl
Memorizzazione di brani
specifici (cancellazione
memoria programma)
È possibile cancellare i brani non desiderati e
memorizzare soltanto quelli desiderati. Quando viene
selezionato il disco contenente la funzione di
cancellazione memoria programma, il lettore è in grado
di riprodurre solo i brani rimanenti.
CONTINUE SHUFFLE
1
+
=
-
Enter
Ctrl
Memorizzazione delle
informazioni degli archivi
personalizzati mediante tastiera
@
2
!
1
JOG
Collegare la tastiera all’apposita presa sul pannello
anteriore del lettore.
CHECK
2
Dopo aver selezionato sul lettore il disco
desiderato, premere il tasto Enter.
3
Inserire i caratteri desiderati, poi premere il tasto
Enter o il tasto Esc per memorizzare le
informazioni.
1
Premere CONTINUE o SHUFFLE prima di avviare
la riproduzione.
2
Girare la manopola JOG per selezionare il disco.
3
Premere ripetutamente CHECK fino a visualizzare
sul display il brano che si desidera cancellare.
ALL DISCS
È possibile cancellare tutti i caratteri della voce
selezione
Tenendo premuto il tasto Shift, premere il tasto Delete.
I
32
CLEAR
20
CD1
DISC
20
TRACK
1
ON
Memorizzazione di informazioni sui CD (archivi personalizzati)
4
Premere CLEAR.
Sul display appaiono “DELETE FILE” e “OFF”.
ALL DISCS
DELETE FILE
20
CD1
DISC
20
Premere GROUP FILE.
Sul display appare “Select G1 – G8”.
4
Premere uno dei tasti GROUP 1 – 8 per il gruppo a
cui si desidera assegnare il disco.
Sul display appaiono “GROUP FILE” e il numero
del gruppo a cui è stato assegnato il disco.
TRACK
1
OFF
Se si desidera ripristinare il brano, premere
nuovamente CLEAR.
5
3
Eliminazione di dischi da un gruppo
Per cancellare altri brani ripetere le procedure dei
punti 3 e 4.
È possibile ripristinare tutti i brani cancellati
Tenere premuto CLEAR fino a visualizzare sul display
“ALL ON”.
Nota
I brani cancellati vengono ignorati anche nel modo di
riproduzione in ordine casuale e programmato (quando
l’intero disco con la funzione di cancellazione memoria
programma viene programmato come fase unica).
Assegnazione di nomi ai gruppi
(promemoria gruppo)
Raggruppamento dei dischi
(archivio di gruppo)
È possibile che troppi dischi rendano difficile la ricerca
del disco desiderato. Questo lettore dispone di una
funzione che consente di classificare i dischi in otto
gruppi. Ciascun disco può essere inserito solo in un
gruppo.
Una volta classificati i dischi, è possibile selezionare la
riproduzione continua, in ordine casuale o ripetuta
all’interno di un determinato gruppo (riproduzione di
gruppo).
CONTINUE SHUFFLE
INPUT
GROUP 1 – 8 GROUP FILE
·
• Per eliminare un disco da un gruppo
1 Girare la manopola JOG fino a visualizzare sul
display il numero del disco che si desidera
eliminare dal gruppo.
2 Premere GROUP FILE.
Sul display appare “Select G1 – G8”.
3 Premere CLEAR.
Sul display appare “GROUP ERASE”.
• Per eliminare tutti i dischi da un gruppo, premere
CLEAR tenendo premuto uno dei tasti GROUP 1 – 8
per il gruppo di cui si desidera eliminare il
contenuto.
È possibile assegnare nomi al numero di gruppo
preimpostato come si desidera, ad esempio una
categoria, utilizzando fino a 13 caratteri.
Si noti che non è possibile memorizzare il promemoria
gruppo se al gruppo non è stato assegnato alcun disco.
1
Premere INPUT.
2
Girare la manopola JOG fino a visualizzare sul
display il numero del gruppo a cui si desidera
assegnare un nome, e poi premere la manopola
JOG.
Appare il cursore lampeggiante (“).
3
Girare la manopola JOG fino a visualizzare sul
display il carattere desiderato.
Il cursore scompare e la prima posizione del
promemoria gruppo lampeggia.
Girando in senso orario la manopola JOG, i
caratteri appaiono nella sequenza seguente. Per
visualizzare i caratteri in ordine inverso girare la
manopola JOG in senso antiorario.
JOG
CLEAR
Assegnazione di dischi a gruppi
1
Prima di avviare la riproduzione premere
CONTINUE o SHUFFLE.
2
Girare la manopola JOG per selezionare il disco
che si desidera assegnare ad un gruppo.
(spazio) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuv
wxyz0123456789!"#$%&'()*+,–./:;
<=>?@[\]^_`{|}⁄
(Continua)
33 I
Memorizzazione di informazioni sui CD (archivi personalizzati)
4
Per selezionare il carattere premere la manopola JOG.
Il carattere selezionato si illumina, e appare il
cursore lampeggiante ad indicare il prossimo
spazio in cui immettere un carattere.
In caso di errore
Premere CLEAR ed iniziare nuovamente la procedura
immettendo i caratteri corretti.
5
6
Per inserire altri caratteri ripetere i punti 3 e 4.
Per maggiori dettagli consultare anche
“Assegnazione di nomi ai dischi usando il lettore”
a pagina 29.
Premere INPUT per memorizzare il promemoria
gruppo.
Cancellazione del promemoria gruppo
1
Per selezionare il promemoria gruppo che si
desidera cancellare seguire le procedure dei punti
1 e 2 della sezione “Assegnazione di nomi ai
gruppi”.
2
Premere CLEAR.
Il promemoria gruppo scompare.
Durante la riproduzione di gruppo, è possibile
individuare un disco desiderato all’interno di un
gruppo tramite lo scorrimento o la ricerca dei
promemoria disco
Consultare “Individuazione di un disco mediante ricerca
di un promemoria disco specifico” oppure
“Individuazione di un disco tramite scorrimento dei
promemoria disco” alle pagine 16 e 17.
Quando si avvia la riproduzione di gruppo è possibile
specificare il disco da riprodurre
Dopo avere selezionato il gruppo, girare la manopola
JOG per selezionare il disco, poi premere la manopola
JOG oppure premere ·.
Nota
Se sul display appare “NO ENTRY” significa che nel gruppo
selezionato non è stato inserito alcun disco.
Avviamento della riproduzione di gruppo
osservando il display del telecomando Z
Riproduzione di dischi in un gruppo
(riproduzione di gruppo)
All’interno di un gruppo è possibile effettuare la
riproduzione continua o in ordine casuale.
1
Prima dell’avvio della riproduzione selezionare il
modo di riproduzione desiderato.
Quando si selezione
Il lettore riproduce
La riproduzione
continua ALL DISCS
Consecutivamente tutti i brani
di tutti i dischi nel gruppo
La riproduzione
continua 1 DISC
Consecutivamente tutti i brani
del disco specificato nel gruppo
La riproduzione in
ordine casuale ALL
DISCS
In ordine casuale tutti i brani di
tutti i dischi nel gruppo
La riproduzione in
ordine casuale 1 DISC
In ordine casuale tutti i brani del
disco specificato nel gruppo
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
Tasto di
scorrimento
PUSH ENTER
·
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
Premere uno dei tasti GROUP 1 – 8 per selezionare
il gruppo e premere ·.
La riproduzione di gruppo viene avviata dal disco
con il numero più alto e situato più vicino alla
posizione di riproduzione. Se il disco in posizione
di riproduzione è incluso nel gruppo selezionato,
la riproduzione inizia da quel disco.
Per annullare la riproduzione di gruppo
Premere uno dei tasti GROUP 1 – 8 precedentemente
selezionato.
Sul display appare “GROUP OFF”.
34I
DISC
SKIP
MEMO SCAN
TIME/TEXT
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
2
BACK
MENU
BACK
PUSH ENTER
DISC
GROUP
&!?
GROUP
ABC
1
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
3
MNO
5
TUV
7
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
Memorizzazione di informazioni sui CD (archivi personalizzati)
1
Premere MENU prima di avviare la riproduzione.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
2
Utilizzando il tasto di scorrimento, spostare il
cursore (”) su “Group select”, poi premerlo.
Memorizzazione dei brani
preferiti (lista preferenze)
È possibile memorizzare i brani che vengono riprodotti
frequentemente e selezionarli controllandone i numeri
o i titoli dei brani nella lista preferenze (vedere a
pagina 36).
Nella lista preferenze è possibile inserire fino a 32
brani.
HIT LIST ≠/±
CD1
INPUT
JOG
G1 : G r o u p 1
G2 : H I T SONGS
G3 : P I ANO SONA T A
3
Spostare il cursore sul gruppo desiderato.
4
Premere il tasto di scorrimento oppure o · per
avviare la riproduzione.
·
CLEAR
Per annullare la riproduzione di gruppo, spostare il
cursore su “Group OFF”, poi premere BACK per
ritornare alla videata del menu. È anche possibile
annullare la riproduzione di gruppo premendo il tasto
GROUP.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
È possibile specificare il disco premendo il tasto
DISC␣ SKIP +/–
BACK
PUSH ENTER
Note
• Se si seleziona un disco che non è all’interno del gruppo
selezionato, appare il messaggio “NO DISC!!!” anche se il
disco è stato inserito.
• Quando si controlla un altro lettore CD con il display del
telecomando (vedere a pagina 26), è possibile che, a
seconda del tipo di lettore, non si possa avviare la
riproduzione di gruppo. Se ciò dovesse accadere, premere
GROUP, quindi premere il tasto numerico desiderato (1 – 8)
e premere ENTER.
·
=/+
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
MEMO SCAN
DISC
SKIP
TIME/TEXT
(Continua)
35 I
Memorizzazione di informazioni sui CD (archivi personalizzati)
La lista preferenze rimane memorizzata finché non
viene eliminata
Anche nel caso in cui i dischi vengano sostituiti, la lista
preferenze creata rimane e il lettore sostituirà i nuovi
brani esistenti nella lista preferenze.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
Nota
Il brano selezionato durante il punto 2 viene elencato come il
primo brano della lista preferenze, e non è possibile
predisporre l’ordine dei brani nella lista preferenze.
PUSH ENTER
DISC
&!?
GROUP
ABC
1
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
3
MNO
5
TUV
7
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
HIT LIST
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
Eliminazione di brani dalla lista preferenze
1 Seguire i punti 1 e 2 della sezione “Riproduzione
dei brani nella lista preferenze”.
ENTER
CLEAR
2
Premere CLEAR.
Il brano selezionato viene eliminato dalla lista
preferenze.
Eliminazione di tutti i brani dalla lista
preferenze
Quando il tasto HIT LIST si illumina, tenere premuto
CLEAR in modo di arresto fino a visualizzare
“CLEAR”.
Inserimento dei brani nella lista preferenze
Premere HIT LIST durante la riproduzione del brano
preferito.
Sul display appaiono l’indicazione “HIT” e il
messaggio “List in”.
Assegnazione di nomi ai brani nella lista
preferenze (assegnazione dei nomi)
È possibile assegnare nomi ai brani nella lista
preferenze seguendo uno dei due metodi descritti di
seguito.
Note
• Quando si inserisce il 33° brano nella lista preferenze, il 32°
brano viene sostituito.
• Non è possibile memorizzare i brani da un secondo lettore
CD.
Riproduzione dei brani nella lista
preferenze
1 Prima di avviare la riproduzione premere HIT LIST.
Il tasto HIT LIST si illumina e sul display appare
“HIT LIST”.
36I
2
Girare la manopola JOG oppure premere
≠/± fino a visualizzare sul display del
pannello anteriore il brano desiderato.
3
Premere la manopola JOG oppure premere · per
avviare la riproduzione.
Se si utilizza il telecomando, premere ENTER.
Assegnazione di nomi ai brani durante il modo di
riproduzione
1
Premere INPUT durante la riproduzione di un
brano nella lista preferenze.
Sul display appare “HIT TITLE”.
2
Premere la manopola JOG.
Sul display appare il cursore lampeggiante (“).
Memorizzazione di informazioni sui CD (archivi personalizzati)
3
Girare la manopola JOG fino a visualizzare sul
display il carattere desiderato.
Il cursore scompare e lampeggia il primo spazio
per l’assegnazione del nome.
Girando in senso orario la manopola JOG, i
caratteri appaiono nella sequenza seguente. Per
visualizzare i caratteri in ordine inverso girare la
manopola JOG in senso antiorario.
(spazio) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuv
wxyz0123456789!"#$%&'()*+,–./:;
<=>?@[\]^_`{|}⁄
4
Per selezionare il carattere premere la manopola
JOG.
Il carattere selezionato si illumina, e appare il
cursore lampeggiante per indicare il prossimo
spazio in cui immettere il carattere.
In caso di errore
Premere CLEAR e iniziare nuovamente immettendo i
caratteri corretti.
5
Per immettere altri caratteri ripetere le procedure
dei punti 3 e 4.
Per maggiori dettagli consultare anche
“Assegnazione di nomi ai dischi usando il lettore”
a pagina 29.
6
Premere INPUT per memorizzare la lista
preferenze.
Assegnazione di nomi ai brani durante il modo di
arresto
1
Mentre il tasto HIT LIST è acceso, selezionare il
brano a cui assegnare un nome girando la
manopola JOG oppure premere ≠/±.
2
Premere INPUT.
Sul display appare il cursore lampeggiante (“).
3
Per immettere i caratteri seguire le procedure
descritte dal punto 3 a 6 nella sezione
“Assegnazione di nomi ai brani durante il modo di
riproduzione”.
Nella lista preferenze è possibile memorizzare i titoli
dei brani del disco CD TEXT
Premere due volte la manopola JOG (durante il modo di
riproduzione) oppure premere due volte INPUT (durante
il modo di arresto) quando appare il titolo del brano al
punto 2.
37 I
Altre informazioni
Trasporto
Precauzioni
Sicurezza
• Attenzione — L’uso di strumenti ottici con questo prodotto
aumenta il rischio di danni agli occhi.
• Se un qualunque oggetto solido o liquido dovesse entrare
nell’apparecchio, scollegare il lettore e farlo controllare da
personale qualificato prima di riutilizzarlo.
Alimentazione
• Prima di far funzionare il lettore, controllare che la tensione
operativa del lettore sia identica a quella della rete locale.
La tensione operativa richiesta viene indicata sulla targhetta
nella parte posteriore del lettore.
• Il lettore continua ad essere collegato alla sorgente di
alimentazione CA (corrente domestica) fintanto che rimane
collegato alla presa a muro, anche se l’apparecchio è spento.
• Se si prevede di non utilizzare il lettore per un lungo
periodo, assicurarsi di scollegarlo dalla presa di rete. Per
scollegare il cavo di alimentazione CA afferrarlo dalla presa
evitando di tirare il cavo.
• Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito solo da
personale qualificato.
Collocazione dell’apparecchio
• Collocare il lettore in un ambiente che consenta
un’adeguata circolazione d’aria per prevenire il
surriscaldamento interno del lettore.
• Non collocare il lettore su superfici morbide, come per
esempio un tappeto, che possano ostruire le prese di
ventilazione sulla parte inferiore.
• Non installare il lettore in prossimità di fonti di calore,
oppure in luoghi esposti alla luce del sole, eccessivamente
polverosi o soggetti a vibrazioni meccaniche.
• Per il trasporto del lettore, aprire lo sportellino anteriore,
togliere tutti i dischi dal lettore e disattivare
l’alimentazione.
Per qualsiasi domanda o problema riguardante il
lettore, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.
Note sui CD
Manipolazione dei CD
• Per mantenere puliti i dischi, maneggiarli con cura.
• Non applicare adesivi o altri materiali sul disco.
• Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o a fonti di
calore come condotti d’aria calda; non lasciare i dischi in
un’auto parcheggiata al sole per evitare di esporli a
temperature eccessive.
• Dopo aver estratto un disco dall’apposito alloggiamento,
conservarlo nella rispettiva custodia.
Pulizia dei dischi
• Prima di ascoltare un disco, pulirlo con un panno
procedendo dal centro verso l’esterno.
Funzionamento
• Se il lettore viene portato da un luogo freddo ad un uno
caldo, oppure se viene collocato in un ambiente molto
umido, è possibile che si formi della condensa sulle lenti
all’interno del lettore. Nel caso in cui si verificasse questa
situazione, il lettore potrebbe funzionare in maniera
anomala. In tal caso lasciare acceso il lettore per un’ora circa
fino all’evaporazione della condensa.
Regolazione del volume
• Durante l’ascolto di una parte di brano con livelli di suono
molto bassi o del tutto assenti non alzare il volume, perché
nel caso in cui venisse riprodotto improvvisamente un
suono con livello di picco si rischia di danneggiare gli
altoparlanti.
Pulizia
• Pulire l’apparecchio, il pannello e i comandi con un panno
morbido leggermente inumidito con una sostanza
detergente leggera. Non utilizzare spugnette o polveri
abrasive, né solventi come alcol o benzene.
38I
• Non utilizzare solventi come benzene, diluenti, detergenti
disponibili in commercio o spray antistatici per dischi al
vinile.
Altre informazioni
Guida alla soluzione dei
problemi
Se si verifica uno dei seguenti inconvenienti durante
l’uso del lettore, utilizzare questa guida alla soluzione
dei problemi per trovare un rimedio. Se il problema
persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Non viene riprodotto alcun suono.
/Verificare che il lettore sia saldamente collegato.
/Assicurarsi di avere azionato in modo corretto
l’amplificatore.
Caratteristiche tecniche
Lettore di compact disc
Laser
Laser semiconduttore (λ = 780 nm)
Durata di emissione: continua
Uscita laser
44,6 µW* max.
* Questa uscita è il valore misurato ad
una distanza di 200 mm dalla
superficie della lente dell’obiettivo
sul blocco di cattura ottico con
apertura di 7 mm.
Risposta in frequenza
da 20 Hz a 20 kHz ±0,5 dB
Rapporto segnale-rumore Maggiore di 108 dB
Non viene avviata la riproduzione del disco.
/Nell’alloggiamento non vi è alcun CD (appare
l’indicazione “–NO DISC–”).
Inserire un CD.
/Inserire il CD con il lato dell’etichetta rivolto
verso destra.
/Pulire il CD (vedere a pagina 38).
/Nel lettore si è formata della condensa. Aprire
lo sportellino anteriore e lasciare acceso il lettore
per circa un’ora (vedere a pagina 38).
Il telecomando non funziona.
/Rimuovere gli oggetti che ostacolano lo spazio
tra il telecomando e il lettore.
/Dirigere il telecomando direttamente verso il
sensore di comandi a distanza g del lettore.
/Accertarsi di collegare il lettore e il
trasmettitore-ricevitore in modo corretto.
/Assicurarsi di avere impostato in modo corretto
il telecomando.
/Accendere il lettore e il trasmettitore-ricevitore.
/Dirigere il telecomando verso il sensore di
comandi a distanza g del lettore e del
trasmettitore-ricevitore.
/Se sul display del telecomando appare
l’indicazione i sostituire tutte le pile del
telecomando con pile nuove.
Il lettore non funziona correttamente.
/I chip del microcomputer potrebbero avere
problemi di funzionamento. Scollegare il cavo
di alimentazione CA e poi ricollegarlo alla presa
a muro per risettare il computer.
Intervallo dinamico
Maggiore di 98 dB
Distorsione armonica
Minore di 0,0045 %
Separazione canali
Maggiore di 100 dB
Uscite
LINE OUT
Tipo di
presa
Livello di
uscita
massima
Impedenza di carico
Prese
fono
2V
(a 50 kilohm)
Superiore a 10 kilohm
DIGITAL OUT Connettore –18 dBm
uscita
(OPTICAL)
ottica
Lunghezza d’onda:
660 nm
Caratteristiche generali
Alimentazione
220 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Consumo energetico
13 W
Dimensioni (appross.)
(l/a/p)
Con lo sportellino anteriore chiuso
430 × 200 × 480 mm parti sporgenti
incluse
Peso (appross.)
9,5 kg
Accessori in dotazione
• Cavo audio (1)
• Raccoglitori di copertine dei CD (2) e etichetta (1)
• Cavo CC (1)
• Cavo a minispina (2P) monofonico (1)
• Telecomando (1)
• Pile Sony LR6 (3)
• Trasmettitore-ricevitore (1)
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
senza preavviso.
39 I
Altre informazioni
Indice
analitico
Indice analitico
Lista preferenze 35
M, N, O
A
AMS 18
Archivi personalizzati
archivio di gruppo 33
cancellazione memoria
programma 32
lista preferenze 35
operazioni possibili 29
promemoria disco 29
Assegnazione di nomi ai
dischi 29
Manipolazione dei CD 38
Manopola JOG 10
Memorizzazione
brani specifici 32
informazioni dei CD 29
P, Q
Programmazione
cancellazione 22, 24
modifica 22, 24
verifica 22
Promemoria disco 29
B
Base rotante
10
R
C
Cancellazione
archivi personalizzati 29
lista preferenze 36
memoria del telecomando 9
memoria programma 33
programmi 22, 24
promemoria disco 30, 31
promemoria gruppo 34
Cancellazione memoria
programma 32
CD TEXT 15
Collegamenti
presentazione 5
Collegamento 5
di un altro lettore CD 9
Comando avanzato Mega
Control 26
CONTROL A1 5
D, E, F, G, H
Disimballaggio 4
Dissolvenza 27
Durata complessiva di
riproduzione 14
I, J, K
Individuazione
di dischi 16
di un brano specifico 18
di un punto specifico 18
diretta 17
mediante controllo 19
mediante il sensore AMS 18
osservando il display 19
Inserimento dei CD 10
40I
Nomi dei comandi
L
Raggruppamento dei dischi 33
Ricerca. Vedere Individuazione
Ricerca promemoria 16
Ripetizione 20
Riproduzione
continua 12
di gruppo 34
in ordine casuale 20
programmata 21
ripetuta 20
Riproduzione in ordine casuale
su tutti i dischi 21
su un disco 21
Riproduzione mediante
timer 25
Riproduzione mixata 28
Riproduzione senza ritardo 28
S
Scorrimento promemoria 17
Selezione della lingua 15
Selezione di un disco 16
Sensore musicale
automatico 18
Soluzione dei problemi 39
Specificazione del disco
successivo 18
T, U, V, W, X, Y, Z
Telecomando 4, 6
Tasti
BACK 35
CAPS 31
CHECK 22, 32
CLEAR 21, 29, 33, 36
CONTINUE 12, 21
X-FADE 28
DEL 31
DISC 17, 21, 23
DISC SKIP +/– 13
ENTER 17, 23, 36
GROUP 35
GROUP 1 – 8 33
GROUP FILE 33
HIGH-LIGHT 15
HIT LIST 36
INPUT 29, 36
MEGA CONTROL 26
MEMO INPUT ?// 31
MEMO SCAN 17
MEMO SEARCH 16
MENU 7
NO DELAY 28
Numerici 17
§ OPEN/CLOSE 10
PLAYER SELECT 10, 26
PROGRAM 21, 23
REPEAT 20
SHUFFLE 21
SPACE 31
TIME/TEXT 14
TRACK 19
≠/± 13
· 13
P 13
p 13
=/+ 19
0/) 19
>10 19, 23
Interruttori
TIMER 25
I/u 6
Prese
LINE OUT 9
S-LINK/CONTROL A1 5
TO TMR-IA10 5
2ND CD IN 9
Connettori
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Altro
Alloggiamenti dei dischi 11
Base rotante 10
Display 14
Display del telecomando 7
Manopola JOG 10
Selettore COMMAND
MODE 10
Sportellino anteriore 10
Tasto di scorrimento 7
g 4
5
Altre informazioni
41 I
VARNING
Utsätt inte enheten för
regn eller fukt eftersom
det finns risk för brand
och/eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet,
eftersom det kan
resultera i risk för
elektriska stötar.
Överlåt allt underhållsoch reparationsarbete till
fackkunniga tekniker.
Välkommen!
Vi gratulerar dig till köpet av Sony CDspelare. Innan du börjar använda CDspelaren bör du läsa denna handbok
noggrant och spara den för framtida
bruk.
Om
bruksanvisningen
Instruktionerna i denna bruksanvisning
gäller modellen CDP-CX260.
Anslutningar
• Instruktionerna i bruksanvisningen
beskriver spelarens reglage.
Du kan även använda reglagen på
fjärrkontrollen om de har samma eller
liknande namn som de på spelaren.
• Nedanstående ikoner förekommer i
bruksanvisningen:
Anger att du kan utföra
uppgiften med fjärrkontrollen.
Ger anvisningar och tips för
att göra uppgiften lättare.
Enheten klassificeras som en
LASER-produkt av KLASS 1.
Laserproduktens klass 1-markning
finns på enhetens baksida.
Denna varningsetikett finns på insidan
av enheten.
Den här CD-spelaren är endast
avsedd för hemmabruk. Garantin ska
uppehöra att gälla om CD-spelaren
används kommersiellt, exempelvis av
disc-jockeys etc, även inom garantins
giltighetstid.
2S
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Komma igång
Packa upp .............................................................................................................................. 4
Ansluta systemet .................................................................................................................. 5
Ställa in fjärrkontrollen ....................................................................................................... 6
Ansluta en annan CD-spelare ............................................................................................ 9
Sätta i CD-skivor ................................................................................................................ 10
Spela upp en CD-skiva ....................................................................................................
12
Spela upp en CD-skiva
Använda teckenfönstret .................................................................................................... 14
Hitta en bestämd skiva ..................................................................................................... 16
Ange nästa CD-skiva som ska spelas.............................................................................. 18
Hitta ett bestämt spår eller en bestämd punkt i ett spår .............................................. 18
Upprepad uppspelning ..................................................................................................... 20
Slumpmässig uppspelning (Shuffle Play) ...................................................................... 20
Skapa egna program (Program Play) .............................................................................. 21
Uppspelning med timer .................................................................................................... 25
Styra en annan CD-spelare (Advanced Mega Control) ............................................... 26
Tona in eller ut ................................................................................................................... 27
Spela växelvis (No-Delay Play/X-Fade Play) ................................................................ 28
S
Lagra information om CD-skivor (eget minne)
Vad du kan göra med det egna minnet .......................................................................... 29
Namnge skivor (Skivminne) ............................................................................................ 29
Lagra information i det egna minnet med ett tangentbord ......................................... 32
Lagra vissa bestämda spår (Utelämna spår) .................................................................. 32
Gruppera skivor (gruppfil) .............................................................................................. 33
Lagra dina favoritspår (hitlista) ....................................................................................... 35
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ........................................................................................................ 38
Viktigt om CD-skivor ........................................................................................................ 38
Felsökning ........................................................................................................................... 39
Tekniska data ..................................................................................................................... 39
Register ........................................................................................................................
Baksidan
3S
Komma igång
Observera
Packa upp
Kontrollera att följande delar finns med:
• Ljudkabel (1)
• CD-omslagshållare (2) och etikett (1)
• Likströmskabel (1)
• Enkanalig (2P) minikontaktkabel (anslutningskabel
för sändare/mottagare) (1)
• Fjärrkontroll (1)
• Sony LR6-batterier (3)
• Sändare/mottagare (1)
Så här använder du CD-omslaghållaren
CD-omslaghållaren är till för att du lätt ska kunna hitta
skivorna. När du har satt i skivorna i CD-spelaren kan du
sätta i CD-omslagen (som medföljer CD-skivorna) i den
medföljande hållaren. Sätt i två CD-omslag med
baksidorna mot varandra i ett fack. Fäst nummeretiketten
på skivfacket så att den stämmer överens med det
skivfack som skivan sitter i. Du får plats med 200 CDomslag i hållaren.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
Du kan styra CD-spelaren med den medföljande
fjärrkontrollen. Sätt i tre LR6-batterier (storlek AA)
(medföljer) enligt polanvisningarna + och – i
diagrammet på insidan av batterifacket.
Sätt först i den negativa änden (–), och tryck sedan inåt
och nedåt tills den positiva änden (+) klickar fast.
När du använder fjärrkontrollen ska du peka mot
fjärrsensorn g på CD-spelaren.
När behöver batterierna bytas?
Om i blinkar i fjärrkontrollens teckenfönster byter du
ut alla batterier mot nya alkaliska batterier. Om du
använder andra typer av batterier än alkaliska, som t ex
manganbatterier, kanske de inte räcker längre än de
alkaliska.
Det minne som finns inladdat i fjärrkontrollen finns kvar
under några minuter medan du byter batterierna.
4S
• Placera inte fjärrkontrollen på en extremt varm eller fuktig
plats.
• Se till att du inte tappar några främmande föremål inuti
fjärrkontrollen, särskilt när du byter batterier.
• Utsätt inte fjärrkontrollsensorn för direkt solljus eller annat
starkt ljus. Det kan få mekanismen att fungera sämre.
• Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid
bör du ta ur batterierna för att undvika batteriläckage och
korrosion.
Komma
igång
Getting
Playing
Started
CDs
Anslutningar
Ansluta systemet
Anslut ljudkabeln korrekt enligt färgmarkeringarna:
röd (höger) till röd och vit (vänster) till vit. Se till att
kontakterna sitter i ordentligt, annars kan det uppstå
störningar och brus.
Översikt
I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter CDspelaren till en förstärkare. Stäng av alla komponenter
innan du gör några anslutningar.
Förstärkare
CD-spelaren
2ND CD
IN
Sändare/mottagare
INPUT
LINE
CD
OUT
L
L
L
R
R
R
Till DC IN 6V
Till S-LINK/CONTROL A1
-uttaget
• Ansluta sändaren/mottagaren
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Till S-LINK/CONTROL A1
-uttaget
CD-spelaren
Anslut sändaren/mottagaren via TO TMR-IA10-uttaget
med en Likströmskabel (medföljer) och via S-LINK
CONTROL A1-uttaget med en enkanalig (2P)
minikontaktkabel (medföljer).
Sändare/mottagare
CD-spelaren
TO TMR - I A10
( TRANSMITTER RECEIVER )
Till TMR-IA10
Till ett vägguttag
Till linjeutgång (L)
DC OUT 6V
COMMAND MODE
DC IN 6V
S - L I NK
CONTROL A1
CONTROL A1
Till linjeutgång (R)
• Om du har en digital komponent, t ex en digital
förstärkare, en D/A- omvandlare, en DAT- eller MDspelare
Till en ljudingång
Förstärkare
Anslut komponenten via DIGITAL OUT (OPTICAL) med
en optisk kabel (medföljer inte). Ta bort skyddet och sätt i
den optiska kabeln.
POC-15
Optisk kabel (medföljer inte)
: Signalflöde
Till ett vägguttag
Vilka kablar behövs?
CD-spelaren
Digital komponent
DIGITAL OUT
DIGITAL INPUT
OPTICAL
OPTICAL
Ljudkabel (1) (medföljer)
Vit
(L)
Röd
(R)
Likströmskabel (1) (medföljer)
Vit
(L)
Röd
(R)
Observera
När du ansluter via DIGITAL OUT (OPTICAL) kan
störningar uppstå när du spelar annat än musik, t ex en
CD ROM-skiva.
5S
Komma igång
Om du har en Sony-komponent med CONTROL A1uttag
Anslut komponenten via CONTROL A1-uttaget. Det
finns sätt att förenkla användningen av ljudsystem som
består att separata Sony-komponenter. Mer information
om detta finns i de bifogade anvisningarna “S-LinkTM/
CONTROL-A1 Control System”.
Ställa in spänningsomkopplaren (endast för
modeller med spänningsomkopplare)
Kontrollera att spänningsomkopplaren på baksidan av
CD-spelaren är ställd på rätt spänning. Om den inte är
det, ändrar du den med hjälp av en skruvmejsel innan
du ansluter nätkabeln till vägguttaget.
110 - 120 V
Ställa in fjärrkontrollen
I det här avsnittet beskrivs hur du förbereder den
medföljande fjärrkontrollen för användning.
Slå på sändaren/mottagaren genom att trycka på
OPERATE, och slå på CD-spelaren genom att trycka på
I/u.
Om följande meddelande visas i fjärrkontrollens
teckenfönster medan du ställer in fjärrkontrollen, pekar
du med fjärrkontrollen mot CD-spelaren och
sändaren/mottagaren på det sätt som visas nedan.
Ca n ' t r e c e i v e
P l ease t u r n
t h i s REMOT E
t o a ma i n u n i t
220 - 240 V
Observera att informationen försvinner automatiskt
efter en liten stund om du inte gör något.
Ansluta nätkabeln
I/u
OPERATE
Anslut nätkabeln till vägguttaget.
Angående CD-spelarens och sändaren/
mottagarens placering
30°
Placera CD-spelaren på en plan, vågrät yta.
Om CD-spelaren lutar kan det leda till att den fungerar
dåligt eller tar skada.
Placera sändaren/mottagaren i det övre vänstra
hörnet, framåtvänd, annars är det möjligt att CDspelaren inte fungerar på rätt sätt med fjärrkontrollen.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
MENU
Funktionsknapp
PUSH ENTER
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
MEMO SCAN
TIME/TEXT
6S
DISC
SKIP
Komma
igång
Getting
Playing
Started
CDs
Flytta markören i fjärrkontrollens
teckenfönster
2
Du flyttar markören nedåt genom att dra
funktionsknappen nedåt så som bilden visar.
Flytta markören (”) till “Set up” med hjälp av
funktionsknappen, och tryck sedan på
funktionsknappen.
CD1
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
3
Flytta markören till “Player check”, och tryck
sedan på funktionsknappen.
I teckenfönstret visas information om den aktuella
skivan i CD-spelaren sedan
“Now player checking...” visats.
CD1
Ma s t e r p l a y e r
= CD 1 / 2 0 0 d i s c s
Du flyttar markören uppåt genom att dra
funktionsknappen uppåt så som bilden visar.
När du ansluter en annan CD-spelare visas även
information om den aktuella skivan i den andra
CD-spelaren.
CD1
Ma s t e r p l a y e r
= CD 1 / 2 0 0 d i s c s
2nd p l aye r
= CD 3 / 5 1 d i s c s
Ladda skivminnet
Lagra skivdata i fjärrkontrollen
1
1
Tryck på MENU.
Tryck MENU.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
Lägg märke till $-markeringen, som anger att
menyn fortsätter.
Dra funktionsknappen nedåt för att visa fler
objekt.
2
Flytta markören (”) till “Set up” med hjälp av
funktionsknappen, och tryck sedan på
funktionsknappen.
CD1
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
(Forts)
7S
Komma igång
3
Flytta markören till “Memo loading”, och tryck
sedan på funktionsknappen.
2
Flytta markören (”) till “Set up” med hjälp av
funktionsknappen, och tryck sedan på
funktionsknappen.
CD1
CD1
A l l memo d a t a
Ma s t e r p l a y e r
G r o u p memo
När du anslutit en andra CD-spelare visas även
“2nd player”.
4
När du vill ladda alla skivminnen (denna CDspelare, den andra CD-spelaren* och båda CDspelarnas gruppminnesdata) flyttar du markören
till “All memo data”, och därefter trycker du på
funktionsknappen.
Fjärrkontrollen börjar läsa in alla minnesdata.
Laddningen kan ta en liten stund. Rikta
fjärrkontrollen mot CD-spelaren under laddningen.
* Den andra CD-spelarens data för skivtitel måste vara
laddad till huvudspelaren innan du laddar data på
fjärrkontrollen.
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
3
Flytta markören till “Contrast adjust”, och tryck
sedan på funktionsknappen.
CD1
CONTRAS T
AD J US T
con t r as t
ad j us t
4
Justera ljusstyrkan genom att trycka
funktionsknappen uppåt eller nedåt och hålla kvar
tills önskad ljusstyrka erhålls.
5
Tryck på funktionsknappen.
CD1
Ma s t e r p l a y e r
memo LOAD I NG
D I SC 1 2 0
Om du vill ladda skivminnena separat flyttar du
markören till den information du vill ladda och
trycker sedan på funktionsknappen.
Slå av LCD-skärmens bakgrundbelysning
Du kan minska fjärrkontrollens batteriförbrukning
genom att stänga av LCD-skärmens
bakgrundsbelysning. (LCD=Liquid Crystal Display.)
1
Tryck på MENU.
CD1
5
När fjärrkontrollen slutar läsa in informationen
visas “Memo loading complete” i fjärrkontrollens
teckenfönster.
Justera ljusstyrkan i fjärrkontrollens
teckenfönster
1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
2
Tryck på MENU.
Flytta markören (”) till “Back light mode” med
hjälp av funktionsknappen, och tryck sedan på
funktionsknappen.
CD1
CD1
L CD B a c k L i g h t
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
ON
OF F
3
Flytta markören till “OFF”, och tryck sedan på
funktionsknappen.
Observera
8S
Om du raderar all information som finns lagrad i
fjärrkontrollen (sid 9) följer du instruktionerna oven för att slå
av bakgrundsljuset igen.
Komma
igång
Getting
Playing
Started
CDs
Radera all information som finns lagrad i
fjärrkontrollen
1 Tryck på MENU.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
2
Flytta markören (”) till “Set up” med hjälp av
funktionsknappen, och tryck sedan på
funktionsknappen.
Ansluta en annan CD-spelare
Om du har en Sony CD-spelare som du kan sätta i 5, 50
eller 500 skivor i och den är utrustad med CONTROL
A1-uttag, och kommandoläget för denna spelare kan
ställas in på CD 3 är det möjligt att styra den spelaren
som spelare två med denna enhet. Anslut först denna
CD-spelare till en förstärkare, och följ sedan
instruktionerna nedan.
Stäng av båda CD-spelarna innan du gör några
anslutningar.
COMMAND MODE
CD1
P l aye r check
Memo l o a d i n g
Co n t r a s t a d j u s t
Memo r y c l e a r
3
Till LINE OUT
CDP-CX260
Flytta markören till “Memory clear”, och tryck
sedan på funktionsknappen.
CD1
A l l memo r y
c l e a r OK ?
no
yes
Till S-LINK/CONTROL A1
Till ett vägguttag
Till 2ND CD IN
4
Om du vill radera all lagrad information flyttar du
markören till “yes” och trycker sedan på
funktionsknappen.
Till en ljudutgång
CDP-CX200 etc.
CD1
Till CONTROL A1
A l l memo r y
c l e a r OK ?
no
yes
5
“All memory clear!” visas i teckenfönstret när all
information är raderad.
Till ett vägguttag
Till en ljudingång
: Signalflöde
Förstärkare
Till ett vägguttag
(Forts)
9S
Komma igång
Vilka kablar behövs?
• Ljudkabel (1) (Använd kabeln som medföljde den CDspelare som du ska ansluta.)
• Enkanalig (2P) minikontaktkabel (1) (medföljer inte)
1
Sätta i CD-skivor
Du kan sätta i upp till 200 skivor i CD-spelaren.
Anslut CD-spelarna med en ljudkabel (se även
“Anslutningar” på sid 5).
I/u
§ OPEN/CLOSE
JOG
CDP-CX200, etc.
CDP-CX260
2ND CD
IN
2
LINE OUT
LINE
OUT
L
L
L
R
R
R
Anslut CD-spelarna med en enkanalig (2P)
minikontaktkabel.
Spelläge
CDP-CX200, etc.
CDP-CX260
Roterande tallrik
CONTROL A1
S-LINK
CONTROL A1
Laddningsläge
Mer information om detta finns i de bifogade
anvisningarna “S-LinkTM /CONTROL-A1 Control
System”.
3
Ställ in COMMAND MODE-omkopplaren på
denna CD-spelaren på CD 1 eller CD 2, och på CD
3 på den andra CD-spelaren.
COMMAND MODE
CD
1 2 3
Mer information om hur den andra CD-spelaren
styrs finns i avsnitten “Styra en annan CD-spelare”
på sid 26 och “Spela växelvis” på sid 28.
4
Anslut nätkablen på båda CD-spelarna till
vägguttaget.
Observera
• Anslut inte någon annan CD-spelare än den du tänker
använda som andra CD-spelare till 2ND CD IN-uttagen på
denna CD-spelare.
• När du ansluter en andra CD-spelare ska du inte ansluta
den CD-spelarens DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag till
förstärkaren.
• Om du ansluter en ytterligare CD-spelare efter det att du
ställt in fjärrkontrollen följer du instruktionerna i avsnittet
“Ställa in fjärrkontrollen” på sid 6.
• Du kan styra den andra CD-spelaren med fjärrkontrollen
genom att först trycka på PLAYER SELECT på
fjärrkontrollen och sedan välja den andra CD-spelaren.
10S
1
Slå på CD-spelaren genom att trycka på I/u.
2
Öppna frontluckan genom att trycka på
§ OPEN/CLOSE.
Komma
igång
Getting
Playing
Started
CDs
3
Vrid JOG-ratten tills du hittar det skivfack som du
vill sätta skivan i samtidigt som du kontrollerar
skivnumret (finns bredvid varje fack och visas
dessutom i teckenfönstret).
5
Sätt i fler skivor genom att upprepa steg 3 och 4.
6
Stäng frontluckan genom att trycka på
§ OPEN/CLOSE.
Skivnummer
Skivfacket i laddningsläge
Skivnumret för skivan i laddningsläge visas i
teckenfönstret*. Om skivan har ett skivminne
(se sid 29) visas denna istället. När du vrider
JOG-ratten ändras skivnumret eller skivminnet.
ALL DISCS
CD1
20
Den roterande tallriken roterar, och skivfacket i
laddningsläge är inställt på spelläge.
Ha alltid frontluckan stängd förutom när du sätter
i eller tar ur skivor.
De medföljande CD-omslagshållarna hjälper dig att
hitta skivorna
Du kan lagra upp till 200 CD-omslag. Sätt i omslaget och
fäst nummeretiketten i den hållare som motsvarar det
skivfack som skivan ligger i.
DISC
*DISC-20*
Observera
Skivnummer eller skivminne
Du kan dela upp skivorna i åtta olika grupper
genom att använda funktionen Gruppfil. Denna
funktion gör det enklare för dig att hitta den skiva
du vill spela upp. Mer information finns i avsnittet
“Gruppera skivor” på sid 33.
* Om du redan har satt i skivorna visas skivnumret för
skivan i spelläge. När du vrider på JOG-ratten ändras
skivnumret i teckenfönstret till skivnumret för den
skiva som då befinner sig i laddningsläget.
4
Sätt i en CD-skiva med etikettsidan åt höger.
• Sätt inte i en tom 8 cm CD-adapter (CSA-8). Det kan leda
till att CD-spelaren skadas.
• Sätt inte fast förseglingar eller fodral på CD-skivorna
eftersom CD-skivorna eller CD-spelaren kan ta skada.
• Om du tappar en CD-skiva in i CD-spelaren och/eller
om skivan sedan inte går att sätta i ordentligt i facket bör
du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
• Ta ut alla skivor ur CD-spelaren om den ska flyttas.
• Kontrollera att du har satt i skivan i facket i rätt vinkel
mot den roterande tallriken. Om skivan inte satts i rakt
kan både skivan och CD-spelaren skadas.
• Kontrollera att den roterande tallriken är helt stilla när
du sätter i eller tar ur skivor.
Frontpanelen stängs automatiskt när du trycker på ·.
Var försiktig så att du inte stoppar in handen i CDspelaren sedn du tryckt på ·, annars kan du fastna
med handen i frontpanelen.
Ta ur CD-skivor
Med etikettsidan
åt höger
När du har gått igenom steg 1 – 3 i avsnittet “Sätta i
CD-skivor” på sid 10 tar du ur CD-skivorna. Stäng
sedan frontluckan.
När du har satt i skivan kan du mata in den
ursprungliga skivtiteln istället för skivnumret (se
“Namnge skivor” på sid 29) så att du lätt hittar
den sedan när du vill spela upp den.
ALL DISCS
CD1
20
DISC
SONYHITS
11 S
Grundfunktioner
Spela upp en CD-skiva
2
3
5 4/5
STANDBY
I/u
DISC/CHARACTER
MEGA CONTROL
X-FADE
INPUT
FADER
NO DELAY
MEMO SEARCH
PUSH ENTER
TIMER
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
REPEAT
TIME/TEXT
AMS
CHECK
OFF PLAY
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
HIT LIST
GROUP 5
GROUP 6
GROUP 7
GROUP 8
GROUP FILE
CLEAR
OPEN/CLOSE
KEY BOARD
KEYBOARD
• Mer information om
anslutningar finns på sid 5.
• Kontrollera att du har satt i
skivorna enligt instruktionerna
på sid 10.
• Du kan spela upp alla spår på en
skiva i ursprungsordningen
(kontinuerlig uppspelning). Du
kan även spela upp till 200
skivor i en följd.
1
2
3
Du kan slå på CD-spelaren
genom att trycka på I/u på
fjärrkontrollen
4
Slå på förstärkaren och ställ in den i läget för CD-spelaren.
Slå på CD-spelarn genom att trycka på I/u.
Välj ALL DISCS eller 1 DISC kontinuerlig uppspelning genom
att trycka på CONTINUE.
Varje gång du trycker på CONTINUE visas “ALL DISCS” eller
“1 DISC” växelvis i teckenfönstret.
När du väljer
Spelar CD-spelaren upp
ALL DISCS
Alla skivor i CD-spelaren efter varandra i
skivnummerordning. Tomma skivfack hoppas över.
1 DISC
Bara den skiva du har valt
Vrid JOG-ratten tills önskat skivnummer eller skivminne (se sid
29) visas i teckenfönstret, så att du kan välja den fösta skivan
(ALL DISCS) eller den skiva du vill spela upp (1 DISC).
ALL DISCS
CD1
DISC
*DISC-20*
12S
20
Grundfunktioner
Basic Operations
5
När du stänger av CD-spelaren
CD-spelaren kommer ihåg
den senast spelade skivan
samt spelläget
(kontinuerligt,
slumpmässigt eller
programmerat (se sid 20 och
21)). Därför spelas samma
skiva upp i samma spelläge
nästa gång CD-spelaren slås
på.
Starta uppspelningen genom att trycka på JOG-ratten eller på ·.
Den valda skivan är i spelläge och CD-spelaren spelar upp alla
skivor med början från den valda skivan (ALL DISCS) eller alla
spår på den valda skivan en gång (1 DISC).
Justera volymen på förstärkaren.
Avbryta uppspelningen
Tryck på p.
≠/±
JOG
STANDBY
I/u
DISC/CHARACTER
MEGA CONTROL
X-FADE
INPUT
FADER
NO DELAY
MEMO SEARCH
PUSH ENTER
TIMER
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
REPEAT
AMS
TIME/TEXT
CHECK
OFF PLAY
GROUP 1
GROUP 2
GROUP 3
GROUP 4
HIT LIST
GROUP 5
GROUP 6
GROUP 7
GROUP 8
GROUP FILE
CLEAR
OPEN/CLOSE
KEY BOARD
KEYBOARD
·
P
Grundfunktioner
§ OPEN/CLOSE
p
När du vill
Gör så här
Göra paus
Tryck på P
Återuppta uppspelningen efter paus
Tryck på P eller ·
Gå till nästa skiva
Tryck på DISC SKIP + en gång.
Håll ned knappen för att hoppa över
andra skivor.
Gå tillbaka till föregående skiva
Tryck på DISC SKIP – en gång.
Håll ned knappen för att hoppa över
andra skivor.
Gå till nästa spår
Tryck på ±
Gå tillbaka till föregående spår
Tryck på ≠
Avbryta uppspelningen och ta ur skivan
Tryck på § OPEN/CLOSE
13 S
Spela upp en CD-skiva
När du vill kontrollera en annan skiva
Använda teckenfönstret
Välj den skiva du vill ha information om genom att
trycka på DISC SKIP +/– på fjärrkontrollen i stoppläge.
Det totala antalet spår och den totala speltiden visas
tillfälligt i teckenfönstret.
I teckenfönstret visas information om CD-skivan.
TIME/TEXT
INPUT
JOG
Information i teckenfönstret om den skiva
som spelas upp
När en skiva spelas upp visas aktuellt skivnummer,
spårnummer, spårets speltid och nästa skivnummer i
teckenfönstret.
Nästa skivnummer
Aktuellt skivnummer
p
ALL DISCS
38
CD1
DISC
20
NEXT
DISC
TRACK
MIN
1
0.28
Aktuellt spårnummer
SEC
Spårets speltid
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
Information i fjärrkontrollens teckenfönster
BACK
PUSH ENTER
DISC
&!?
GROUP
ABC
1
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
5
MEMO INPUT
I stoppläge visas aktuellt skivnummer i fjärrkontrollens
teckenfönster. Under uppspelning visas dessutom
aktuellt spårnummer.
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
HIGH-LIGHT
3
MNO
TUV
7
HIGH-LIGHT
I stoppläge
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
CD1
NO DELAY
10/0
D i sc20
* D I SC - 2 0 *
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
I uppspelningsläge
CD1
D i sc20
* D I SC - 2 0 *
Tr ack1
( TRACK 1 )
Kontrollera totalt antal spår och total
speltid
Välj den skiva du vill ha information om, och tryck
sedan på TIME/TEXT.
I teckenfönstret visas aktuellt skivnummer, det totala
antalet spår och skivans totala speltid.
Aktuellt skivnummer
ALL DISCS
20
CD1
DISC
TRACK
20 10
Totalt antal spår
14S
MIN
SEC
60.48
Total speltid
Observera
Skivtiteln visas i stoppläget om du har namngett skivan
(se sid 29).
Spårtiteln visas i uppspelningsläget (upp till det 13:e tecknet)
när du väljer en CD TEXT-skiva (se sid 15 och 29).
Playing
CDs
Spela
uppCDs
en CD-skiva
Playing
Getting
Started
Spela upp höjdpunkter på skivan Z
Visa information om CD TEXT-skivor
CD TEXT-skivor innehåller information som t ex
skivtitlar eller artistnamn. Denna information finns
lagrad på ett tomt utrymme på skivorna där vanliga
skivor saknar information. I teckenfönstret visas
skivans CD TEXT-information så att du kan kontrollera
aktuell skivtitel, artistnamn och spårtitel. När en CD
TEXT-skiva sätts i CD-spelaren visas “CD TEXT” i
teckenfönstret. Om CD TEXT-skivan har kapacitet för
flera språk visas “MULTI CD TEXT” i teckenfönstret.
Information om hur du gör för att visa CD TEXTskivans information på ett annat språk finns i avsnittet
“Välja språk för CD TEXT-informationen” på sid 15.
Visa information i stoppläge
Skivtiteln visas i teckenfönstret. När du trycker på
TIME/TEXT rullas artistnamnet i teckenfönstret. Om
du trycker på TIME/TEXT en gång till visas tillfälligt
aktuellt skivnummer samt skivans totala antal spår och
totala uppspelningstid. Därefter visas skivtiteln igen.
Vissa CD TEXT-skivor har en funktion för att endast spela
upp skivans höjdpunkter.
Tryck på HIGH-LIGHT på fjärrkonrollen i stoppläge när du
vill börja spela upp höjdpunkterna på skivan.
Indikatorn “Hi LIGHT” blinkar i teckenfönstret när skivans
höjdpunkter spelas upp.
Om du trycker på HIGH-LIGHT när du har valt en skiva som
inte har denna funktion visas “NO HIGHLIGHT” i
teckenfönstret.
Välja språk för CD TEXT-informationen
Du kan ange vilket språk som ska användas för CD
TEXT-informationen när du väljer en CD TEXT-skiva
med flerspråksfunktion.
Sedan du valt ett språk kommer informationen att
visas på det språket tills du stänger av CD-spelaren.
Om CD-spelaren inte kan läsa det språk som finns
inlagt på CD TEXT-skivan visas “(other lang.)”.
1
ALL DISCS
CD TEXT
CD1
Tryck på INPUT i stoppläge.
“Select lang.” blinkar.
DISC
SONYHITS
ALL DISCS
MULTI CD TEXT
CD1
Select lang.
Visa information under uppspelning
Varje gång du trycker på TIME/TEXT visas
nedanstående information i teckenfönstret.
2
Tryck på JOG-ratten.
Det språk som används blinkar.
ALL DISCS
Aktuellt
skivnummer,
spårnummer och
speltid visas.
ALL DISCS
CD TEXT
13
CD1
DISC
12
TRACK
MIN
1
1.52
ALL DISCS
CD TEXT
CD1
12
English
SEC
13
CD1
MULTI CD TEXT
NEXT
DISC
Tryck på TIME/TEXT.
Aktuell spårtitel
visas.
12
3
Vrid JOG-ratten tills önskat språk visas i
teckenfönstret.
4
Välj språk genom att trycka på JOG-ratten.
“Reading Text” visas en kort stund, och sedan
visas informationen på det språk du valt.
NEXT
DISC
TRACK
HitechBlues
Denna information visas även när
spåret påträffas.
Tryck på TIME/TEXT.
Observera
Om skivtiteln eller spårtiteln består av mer än 13 tecken visas
endast de första 13 tecknen i teckenfönstret.
Kontrollera valt språk
1 Tryck på INPUT under uppspelning av en CD TEXT-skiva.
“Show lang.” blinkar.
2 Tryck på JOG-ratten.
Det aktuella språket visas en kort stund.
Du kan även kontrollera aktuellt språk när du väljer en CD
TEXT-skiva utan flerspråksfunktion.
Observera
Om du väljer en CD TEXT-skiva som inte innehåller
information på det språk du valt, visas informationen på ett
annat språk utifrån skivans prioriteringsordning.
15 S
Spela upp en CD-skiva
Varje gång du trycker på ≠/± ändras
tecknen i följande ordning.
Hitta en bestämd skiva
MEMO SEARCH
JOG
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ0123456789
Om “NOT FOUND” visas i teckenfönstret när du
matar in det första tecknet med knapparna
≠/± finns ingen skiva med det tecknet.
Observera
• När du söker efter inmatade tecken ignoreras
mellanrum och symboler före det första tecknet i
angivet skivminne.
• När du söker efter inmatade tecken görs ingen skillnad
mellan stora och små tecken.
≠/±
Hitta en skiva på CD-spelaren
3
Hitta önskad skiva genom att vrida på JOG-ratten.
När du vrider på JOG-ratten visas de skivminnen
som börjar med det tecken du angett i
teckenfönstret.
4
Välj skiva genom att trycka på JOG-ratten.
Vrid JOG-ratten tills skivnumret eller angivet
skivminne (se sid 29) visas i teckenfönstret. Påbörja
uppspelningen genom att trycka på JOG-ratten.
Hitta en skiva genom att söka efter en
bestämd ett skivminne (Memo Search)
Du kan söka och hitta en bestämd skiva genom att
mata in första tecknet i angivet skivminne (se sid 29).
1
2
Tryck på MEMO SEARCH.
“MEMO SEARCH” visas i teckenfönstret.
Ange det första tecknet genom att trycka på
≠/± flera gånger.
ALL DISCS
CD1
S
SONYHITS
Angivet tecken
16S
Vid progrmmerad uppspelning läggs skivan till i
slutet av programmet.
Avbryta minnessökning
Tryck på MEMO SEARCH igen.
Om det inte finns någon skivminne som börjar med
det angivna tecknet i steg 3
När du vrider JOG-ratten ändras det inmatade tecknet till
nästa tecken i alfabetisk ordning.
Playing
CDs
Spela
uppCDs
en CD-skiva
Playing
Getting
Started
Hitta en skiva direkt med hjälp av
fjärrkontrollen
Hitta en skiva direkt med hjälp av
fjärrkontrollens teckenfönster
1
Flytta markören (”) till önskad skiva med hjälp av
funktionsknappen.
CD1
0 5 : * D I SC - 5 *
0 6 : * D I SC - 6 *
0 7 : * D I SC - 7 *
0 8 : * D I SC - 8 *
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
MENU
Funktionsknapp
BACK
PUSH ENTER
2
·
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
Observera
• Spellägena slumpmässig och programmerad uppspelning
(sid 20 och 21) avbryts när du hittar en skiva med hjälp av
fjärrkontrollens teckenfönster.
• Om någon av knapparna MEGA CONTROL, GROUP 1 – 8
eller HIT LIST är tänd kan du inte hitta skivor med hjälp av
fjärrkontrollens teckenfönster.
DISC
SKIP
MEMO SCAN
MEMO SCAN
Tryck på funktionsknappen eller på ·.
Om det inte finns någon skiva i det skivfack du
valt visas “NO DISC!!!”.
TIME/TEXT
Hitta en skiva genom att scanna alla
skivminnen (Memo Scan) Z
Du kan snabbt hitta en bestämd skiva genom att
scanna igenom alla skivminne (se sid 29) i
teckenfönstret.
Observera att du inte kan använda denna funktion i
spelläget ALL DISCS slumpmässig uppspelning.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
DISC
DISC
&!?
1
GHI
Sifferknappar
GROUP
ABC
DEF
2
JKL
4
PRS
5
Tryck på MEMO SCAN.
“MEMO SCAN” visas i teckenfönstret, och
skivminnena rullas i teckenfönstret.
2
Tryck på · när skivminnet för den skiva som du
vill spela visas.
Skivan ställs i spelläge, och uppspelningen börjar.
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
1
3
MNO
TUV
7
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
ENTER
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
Vid programmerad uppspelning läggs skivan till i
slutet av programmet om du trycker på ENTER
istället för på ·.
1
Tryck på DISC.
2
Tryck på sifferknappen för skivan.
Observera
Exempel: Så här hittar du nummer 35
Tryck på 3, sedan på 5.
3
Om “NO ENTRY” visas i teckenfönstret finns det ingen skiva
med angivet skivminne. Prova funktionen igen när du har
namngett skivorna.
Påbörja uppspelningen genom att trycka på
ENTER.
17 S
Spela upp en CD-skiva
Hitta en skiva genom att använda
fjärrkontrollens data för skivtiteln
Du kan söka efter och hitta en önskad skiva genom att
använda fjärrkontrollens data för skivtiteln.
Innan du följer proceduren nedan måste du ladda dina
skivminnen i fjärrkontrollens minne (se sid 7).
1
Tryck på MENU.
2
Flytta markören (”) till “Memo search” med hjälp
av funktionsknappen, och tryck sedan på
funktionsknappen.
3
Dra funktionsknappen uppåt eller nedåt tills den
första bokstaven i skivtiteln för den CD-skiva du
vill hitta visas.
Ange nästa CD-skiva som ska
spelas
Du kan ange nästa skiva som ska spelas när du spelar
en skiva i lägena kontinuerligt eller slumpmäsigt
(1 DISC).
När skivan spelas vrider du JOG-ratten. “NEXT DISC”
visas i teckenfönstret, och skivnumret eller angivet
skivminne (se sid 29) ändras när du vrider JOG-ratten.
När önskat skivnummer eller skivminne visas i
teckenfönstret slutar du vrida på JOG-ratten.
ALL DISCS
38
CD1
NEXT
DISC
NEXT DISC
*DISC-38*
CD1
Nästa skivnummer
eller skivminne
Se a r c h l e t t e r
A
Varje gång du drar funktionsknappen uppåt eller
nedåt visas tecknen i följande ordning.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ0123456789
4
Ange önskad bokstav genom att trycka på
funktionsknappen.
De skivminnen som börjar på den angivna
bokstaven visas i teckenfönstret. Den andra CDspelarens skivnummer visas inverterat.
CD1
1 3 : H i t e c hB l u e s
0 6 : He l l o
- end Om “not found” visas sedan du angett det första
tecknet finns det ingen skiva vars titel börjar med
det tecknet.
5
18S
Flytta markören till numret för den skiva du vill
spela upp, och tryck sedan på skivminne.
När den aktuella skivan har spelats upp påbörjas
uppspelningen av nästa.
Om du vill byta till nästa skiva direkt trycker du på
JOG-ratten medan den aktuella skivan spelas upp.
Avbryta den angivna skivan
Tryck på CONTINUE två gånger.
Hitta ett bestämt spår eller en
bestämd punkt i ett spår
Du kan snabbt hitta ett bestämt spår när du spelar en
skiva med knapparna ≠/± (AMS: Automatisk
musiksökning) eller med hjälp av fjärrkontrollen. Du
kan även hitta en bestämd punkt i ett spår när du
spelar upp en CD-skiva.
≠/±
Playing
CDs
Spela
uppCDs
en CD-skiva
Playing
Getting
Started
Hitta ett bestämt spår eller en bestämd
punkt i ett spår
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
TRACK
Funktionsknapp
PUSH ENTER
·
=/+
0/)
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
DISC
SKIP
MEMO SCAN
När du vill hitta
Tryck på
nästa eller
efterföljande spår
± flera gånger tills du hittar spåret
aktuellt eller
föregående spår
≠ flera gånger tills du hittar spåret
ett bestämt spår
direkt Z
Sifferknappen för spåret på
fjärrkontrollen. När du vill hitta ett
spår direkt vars nummer är högre än
10 trycker du först på >10 och sedan
på motsvarande sifferknappar.
en punkt i ett spår
under avlyssning Z
0 (bakåt)/) (framåt) på
fjärrkontrollen och håll knappen
nedtryckt tills du hittar punkten.
en punkt i ett spår
snabbt med hjälp av
teckenfönstret Z
0 (bakåt)/) (framåt) på
fjärrkontrollen och håll knappen
nedtryckt tills du hittar punkten i
pausläge. Ljudet försvinner medan du
gör detta.
TIME/TEXT
Observera
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
DISC
&!?
ABC
1
GHI
Sifferknappar
GROUP
DEF
2
JKL
4
PRS
5
7
10
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
>10
MEMO INPUT
Hitta ett bestämt spår eller en punkt i ett
spår med hjälp av fjärrkontrollens
teckenfönster
3
MNO
TUV
HIGH-LIGHT
Om “– OVER –” visas i teckenfönstret har skivan kommit till
slutet medan du tryckte på ). Du går tillbaka genom att
trycka på ≠ eller 0.
1
SPACE X-FADE
Tryck på TRACK i stoppläge.
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
CD1
CHECK
D i sc123
* D I SC - 1 2 3 *
1 . ( TRACK 1 )
2 . ( TRACK 2 )
DISC SKIP
CLEAR
2
Flytta markören (”) till önskat spår med
funktionsknappen.
CD1
3.
4.
5.
6.
3
( TRACK 3 )
( TRACK 4 )
( TRACK 5 )
( TRACK 6 )
Tryck på funktionsknappen eller på ·.
Observera
När du väljer en CD TEXT-skiva visas titlarna istället för
spårnumren i steg 2.
19 S
Spela upp en CD-skiva
Upprepad uppspelning
Du kan spela skivorna/spåren flera gånger i alla
spellägen.
REPEAT
Slumpmässig uppspelning
(Shuffle Play)
Du kan låta CD-spelaren “blanda” spåren och spela
dem i slumpmässig ordning. CD-spelaren blandar alla
spår på alla skivor eller på de skivor du valt.
SHUFFLE
·
JOG
Tryck på REPEAT under uppspelning.
“REPEAT” visas i teckenfönstret. Skivorna/spåren
upprepas enligt följande:
När skivan spelas i spelläget
Upprepas följande
Kontinuerlig uppspelning
(ALL DISCS) (sid 12)
Alla spår på alla skivor
Kontinuerlig uppspelning
(1 DISC) (sid 12)
Alla spår på aktuell skiva
Slumpmässig uppspelning
(ALL DISCS) (sid 21)
Alla spår på alla skivor i
slumpmässig ordning
Slumpmässig uppspelning
(1 DISC) (sid 21)
Alla spår på aktuell skiva i
slumpmässig ordning
Programmerad uppspelning
(sid 21)
Samma program
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
·
Avbryta upprepad uppspelning
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
DISC
SKIP
MEMO SCAN
Tryck på REPEAT två gånger.
SHUFFLE
TIME/TEXT
Upprepa aktuellt spår
Du kan upprepa det aktuella spåret.
När det spår du vill upprepa spelas trycker du på
REPEAT flera gånger tills “REPEAT 1” visas i
teckenfönstret.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
Avbryta Repeat 1
Tryck på REPEAT.
PUSH ENTER
DISC
GROUP
HIGH-LIGHT
DISC
&!?
ABC
1
GHI
Sifferknappar
DEF
2
JKL
4
PRS
3
MNO
5
TUV
7
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
MEMO INPUT
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
ENTER
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
20S
Playing
CDs
Spela
uppCDs
en CD-skiva
Playing
Getting
Started
Spela upp alla spår på alla skivor i
slumpmässig ordning
1 Tryck på SHUFFLE.
“ALL DISCS” och “SHUFFLE” visas i teckenfönstret.
2
Tryck på JOG-ratten eller på ·.
Den slumpmässiga uppspelningen ALL DISCS
börjar.
“
” visas i teckenfönstret medan skivorna eller
spåren “blandas”.
Spela upp alla spår på en viss skiva i
slumpmässig ordning
1
Tryck på SHUFFLE två gånger.
“1 DISC” och “SHUFFLE” visas i teckenfönstret.
2
Vrid JOG-ratten tills önskat spårnummer visas i
teckenfönstret.
Om du använder fjärrkontrollen trycker du först
på DISC och sedan på skivans sifferknapp.
3
Tryck på JOG-ratten eller på ·.
Om du använder fjärrkontrollen trycker du på
ENTER.
Den slumpmässiga uppspelningen 1 DISC börjar.
“
” visas i teckenfönstret medan spåren
“blandas”.
Skapa egna program
(Program Play)
Du kan ordna spåren och/eller skivorna och skapa tre
olika program som lagras automatiskt. Ett program
kan innehålla upp till 32 “steg” - ett “steg” kan bestå av
antingen ett spår eller en hel skiva.
Du kan skapa program med reglagen på
fjärrkontrollen eller CD-spelaren. Programmeringen
görs dock på olika sätt.
Skapa ett program på CD-spelaren
PROGRAM
·
2
Vrid JOG-ratten tills önskat skivnummer visas i
teckenfönstret.
CD1
DISC
*DISC-20*
Tryck på DISC SKIP +.
Ange nästa skiva genom att vrida JOG-ratten. När alla
spår på den aktuella skivan har spelats upp i
slumpmässig ordning börjar nästa skiva spelas upp. Om
du vill byta till nästa skiva direkt trycker du på JOGratten medan den aktuella skivan spelas upp.
3
Om du vill programmera en hel skiva hoppar du
över detta steg.
Tryck på ≠/± tills önskat spårnummer visas
i teckenfönstret.
• Du kan inte ange nästa skiva som ska spelas upp under
slumpmässig uppspelning ALL DISCS.
• Även om du trycker på p eller stänger av CD-spelaren
under slumpmässig uppspelning ALL DISCS kommer CDspelaren ihåg vilka skivor som spelats eller inte. Om du vill
starta den slumpmässiga uppspelningen ALL DISCS från
början måste du börja om från steg 1.
20
PROGRAM1
CD1
DISC
Observera
20
PROGRAM1
Du kan byta till nästa skiva under slumpmässig
uppspelning 1 DISC
Du kan ange nästa skiva under slumpmässig
uppspelning 1 DISC
CLEAR
Tryck på PROGRAM till önskat programnummer
(PROGRAM 1, 2 eller 3) visas i teckenfönstret.
Om det redan finns ett program lagrat i det valda
programnumret visas det sista steget i programmet
i teckenfönstret. Om du vill radera ett helt
program håller du ned CLEAR tills “CLEAR” visas
i teckenfönstret (se sid 22).
Tryck på CONTINUE.
Tryck på SHUFFLE, så börjar den slumpmässiga
uppspelningen från och med det aktuella spåret.
CHECK
1
Avbryta den slumpmässiga uppspelningen
Du kan påbörja slumpmässig uppspelning medan du
spelar
≠/± JOG
20
TRACK
STEP
3
1
Spårnummer
(Forts)
21 S
Spela upp en CD-skiva
4
Kontrollera den programmerade ordningen
Tryck på JOG-ratten.
Du kan kontrollera programmet före eller efter det att
du påbörjar uppspelningen.
Det spår som programmeras
20
PROGRAM1
CD1
DISC
20
TRACK
STEP
3
1
Den skiva som
programmeras
5
6
Spelordning
Så här programmerar du andra skivor/spår:
Gör så här för att
programmera
Upprepa steg
Alla spår på en annan skiva/
andra skivor
2 och 4
Andra spår på samma skiva
3 och 4
Andra spår på andra skivor
2 till 4
Starta den programmerade uppspelningen genom
att trycka på JOG-ratten eller på ·.
Avbryta den programmerade uppspelningen
Tryck på CONTINUE.
Programmen finns kvar även när den programmerade
uppspelningen avslutats
Om du trycker på JOG-ratten eller på · i läget
programmerad uppspelning kan du spela upp samma
program igen.
Tryck på CHECK.
Varje gång du trycker på knappen visas skiv- och
spårnumren för varje steg i programmet i
teckenfönstret. (När en hel skiva är programmerad
som ett steg visas “ALL” istället för spårnumret.) Efter
det sista steget i programmet visas “– END –”, och
därefter återgår teckenfönstret till normalt
visningsläge.
Ändra programordningen
Du kan ändra programmet innan du påbörjar
uppspelningen.
När du vill
Gör så här
Radera ett spår eller en
skiva
Tryck på CHECK tills det spår
eller den skiva du inte vill ha kvar
visas i teckenfönstret, och tryck
sedan på CLEAR
Radera det sista spåret
eller den sista skivan i
programmet
Tryck på CLEAR. Varje gång du
trycker på knappen raderas det
sista spåret eller den sista skivan i
programmet.
Lägga till spår eller
skivor i slutet av
programmet
Följ programmeringsproceduren
Ändra hela programmet
Radera hela progrmmet genom
att hålla CLEAR nedtryck tills
“CLEAR” visas i teckenfönstret,
och skapa sedan ett nytt program
genom att följa
programmeringsproceduren
När du väljer programmerad uppspelning under
kontinuerlig eller slumpmässig uppspelning genom
att trycka på PROGRAM
Programmet spelas upp efter aktuellt spår.
Programmet finns kvar tills du raderar det
Även om du byter skivor finns de programmerade
skivorna och spåren kvar. CD-spelaren spelar alltså bara
de befintliga skiv- och spårnumren. De skiv- och
spårnummer som inte finns i CD-spelaren eller på
skivorna raderas från programmet. Resten av
programmet spelas upp i den programmerade
ordningen.
Du kan välja programnummer (PROGRAM 1, 2 eller 3)
med hjälp av fjärrkontrollen
Tryck på PROGRAM på fjärrkontrollen flera gånger tills
önskat programnummer visas i teckenfönstret.
Observera
Om du trycker på någon av knapparna GROUP 1 – 8 för att
starta grupperad uppspelning avbryts den programmerade
uppspelningen (se sid 34).
22S
Radera programmet från minnet
1
Tryck på PROGRAM flera gånger i stoppläge tills
det programnummer (PROGRAM 1, 2 eller 3) du
vill radera visas i teckenfönstret.
2
Håll CLEAR nedtryckt tills “CLEAR” visas i
teckenfönstret.
Playing
CDs
Spela
uppCDs
en CD-skiva
Playing
Getting
Started
Skapa ett program med fjärrkontrollen Z
1
Tryck på PROGRAM tills önskat programnummer
(PROGRAM 1, 2 eller 3) visas i teckenfönstret.
2
Tryck på DISC.
20
PROGRAM1
CD1
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
DISC-[
BACK
_]
MENU
Funktionsknapp
PUSH ENTER
3
Tryck på skivans sifferknapp.
·
20
PROGRAM1
CD1
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
DISC-[
20]
PROGRAM
4
DISC
SKIP
MEMO SCAN
TIME/TEXT
Du programmerar hela skivan genom att trycka på
ENTER och sedan gå till steg 6.
20
PROGRAM1
CD1
DISC
TRACK
STEP
20 -5
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
1
Tryck först på >10 och sedan på spårets
nummerknapp.
Om skivan innehåller mindre än 10 spår trycker du
först på 10/0 och sedan på motsvarande nummer
för att ange ett spårnummer mellan 1 och 9.
Spåret som programmeras
DISC
DISC
&!?
ABC
1
GHI
Sifferknappar
GROUP
DEF
2
JKL
4
PRS
5
7
10
CAPS HIT LIST
DISC
6
WXY
8
QZ
>10
20
PROGRAM1
MEMO INPUT
3
MNO
TUV
HIGH-LIGHT
20
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
TRACK
STEP
3
1
NO DELAY
10/0
ENTER
Skivan som programmeras
CHECK
6
DISC SKIP
CLEAR
CLEAR
7
Spelordning
Så här programmerar du andra skivor/spår:
Gör så här för att
programmera
Upprepa steg
Alla spår på en annan skiva/
andra skivor
2 till 4
Andra spår på samma skiva
5
Andra spår på andra skivor
2 till 5
Starta den programmerade uppspelningen genom
att trycka på ENTER eller på ·.
Avbryta den programmerade uppspelningen
Tryck på CONTINUE.
Du kan kontrollera eller ändra programmet genom
att trycka på knapparna CHECK respektive CLEAR på
fjärrkontrollen
Se sid 22.
23 S
Spela upp en CD-skiva
Skapa ett program med hjälp av
fjärrkontrollens teckenfönster Z
Genom att titta i fjärrkontrollens teckenfönster kan du
skapa upp till åtta program i fjärrkontrollens minne
som var och en innehåller upp till 32 steg.
1
Tryck på MENU.
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
När du är färdig med programmet trycker du på
MENU. Hur du spelar upp det program du skapat
förklaras i avsnittet “Spela upp de program du skapar
med hjälp av fjärrkontrollens teckenfönster” på sid 24.
Flytta markören (”) till “Program input” med
hjälp av funktionsknappen, och tryck sedan på
funktionsknappen.
Du kan namnge programmet i steg 3
Flytta markören (”) till det program som du vill namnge
genom att dra funktionsknappen uppåt. Tryck sedan på
funktionsknappen.
Den blinkande markören (“) visas. Skriv önskat tecken
på det sätt som beskrivs i avsnittet “Namnge skivor
genom att titta i fjärrkontrollens teckenfönster” på sid 30.
CD1
A : P r o g r am
B : P r o g r am
C : P r o g r am
D : P r o g r am
3
A
B
C
D
Observera
Flytta markören till det program du vill skapa, och
tryck sedan på funktionsknappen.
CD1
[ P r o g r am A
1:
2:
3:
4
]
Du kan inte programmera spår från den andra CD-spelaren
med hjälp av fjärrkontrollen.
Spela upp de program du skapar med hjälp
av fjärrkontrollens teckenfönster Z
1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
Tryck på funktionsknappen.
[ P r o g r am A
]
S t ep1
D i s c 5 6 TRK - A L L
* D I SC - 5 6 *
Välj skiva genom att dra funktionsknappen uppåt
eller nedåt.
Om du vill programmera en hel skiva trycker du
på funktionsknappen igen.
Om du vill programmera ett visst spår på en skiva
väljer du spåret genom att dra funktionsknappen
uppåt eller nedåt och sedan trycka på
funktionsknappen.
CD1
24S
[ P r o g r am A
S t ep1
D i s c 5 6 TRK - 5
* D I SC - 5 6 *
Tryck på MENU.
CD1
CD1
5
Lägg till fler steg genom att upprepa steg 4 och 5.
För att radera ett spår eller en skiva flyttar du
markören till det steg du vill radera i steg 3. Tryck
sedan på CLEAR.
För att ändra en skiva eller ett spår som du har
programmerat flyttar du markören till det steg som du
vill ändra i steg 3. Tryck sedan på funktionsknappen.
Välj därefter en ny skiva eller ett nytt spår genom att
följa steg 4 och 5.
CD1
2
6
]
2
Flytta markören (”) till “Program play” med hjälp
av funktionsknappen, och tryck sedan på
funktionsknappen.
CD1
A : P r o g r am
B : P r o g r am
C : P r o g r am
D : P r o g r am
A
B
C
D
Playing
CDs
Spela
uppCDs
en CD-skiva
Playing
Getting
Started
3
Välj önskat program genom att dra
funktionsknappen uppåt eller nedåt, och tryck
sedan på funktionsknappen.
CD1
P r o g r am
Uppspelning med timer
Du kan börja spela upp en skiva när du vill genom att
ansluta en timer (medföljer inte). Läs även
instruktionerna till timern om du behöver hjälp.
TIMER Knappar för olika spellägen
da t a t r ans f e r
CD1
Di sc4
* D I SC 4 *
Tr ack1
( TRACK 1 )
Den programmerade uppspelningen börjar när
CD-spelaren har avslutat laddningen av
programdata från fjärrkontrollen.
Om laddningen misslyckas visas följande
meddelande. Tryck på funktionsknappen igen.
da t a t r ans f e r
fai lure !
T r y aga i n !
1
Tryck på en av knapparna för att välja önskat
spelsätt.
2
Ställ in TIMER på CD-spelaren på PLAY.
3
Ställ timern på önskad tid.
CD-spelaren stängs av. När den tid du ställt timern
på infaller slås CD-spelaren på och uppspelningen
börjar.
4
När du inte använder timern ställer du reglaget
TIMER på CD-spelaren i läget OFF.
Observera
Det program du skapar lagras i CD-spelaren som
PROGRAM 1. Observera att det PROGRAM 1 du har skapat
tidigare raderas.
25 S
Spela upp en CD-skiva
1
Styra en annan CD-spelare
(Advanced Mega Control)
Med den här CD-spelaren kan du styra en andra CDspelare (se “Ansluta en annan CD-spelare” på sid 9).
Kontrollerna på båda enheterna fungerar även när en
andra CD-spelare är ansluten. Om play-knappen trycks
in på någon av CD-spelarna stannar den CD-spelare
som används och den vilande CD-spelaren startar.
Kontrollera att “2nd DETECTED” visas i teckenfönstret
på denna CD-spelare när båda CD-spelarna är
påslagna.
Observera att beroende på CD-spelaren kan du kanske
inte styra alla funktioner på den andra CD-spelaren.
De kontroller som är markerade i nedanstående bild kan
användas när knappen MEGA CONTROL är tänd.
Knappar för olika spellägen
(CONTINUE/SHUFFLE/
MEGA
PROGRAM/REPEAT)
CONTROL INPUT
JOG
Tryck på MEGA CONTROL på denna CD-spelare.
Knappen MEGA CONTROL och “2nd” tänds i
teckenfönstret. I teckenfönstret visas den andra
CD-spelarens skivnummer eller skivminne.
ALL DISCS
4
CD1
2nd
DISC
*DISC-4*
Aktuellt skivnummer eller skivminne
2
Välj spelläge.
Du programmerar spår med hjälp av kontrollerna
på den andra CD-spelaren.
Du kan inte ändra spelläget ALL DISCS till 1 DISC
eller tvärtom på den andra CD-spelaren med
spellägesknappen på den här CD-spelaren.
3
Starta uppspelningen genom att trycka på · på
denna CD-spelare.
Uppspelningen börjar och aktuell skiva, aktuella
spårnummer och spårets speltid visas i
teckenfönstret.
När knappen MEGA CONTROL är tänd kan du
styra den andra CD-spelaren med kontrollerna på
denna CD-spelare.
Styra denna CD-spelare igen
≠/±
· P
p
Tryck på MEGA CONTROL. Knappen MEGA CONTROL
släcks, och du kan åter styra den här CD-spelaren.
För att styra den här spelaren med fjärrkontrollen igen måste
du åter välja denna CD-spelare genom att trycka på PLAYER
SELECT på fjärrkontrollen.
Styra den andra CD-spelaren direkt med den medföljande
fjärrkontrollen Z
När MEGA CONTROL-knappen är av trycker du på
PLAYER SELECT upprepade gånger tills “2nd player” visas i
fjärrkontrollens teckenfönster.
PLAYER SELECT
PLAYER
SELECT
MENU
TRACK
BACK
2nd PLAYER
CD3
PUSH ENTER
·
=/+
0/)
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
MEMO SCAN
TIME/TEXT
26S
DISC
SKIP
P
CD 3 / 2 0 0 d i s c s
p
2nd p l aye r
Playing
CDs
Spela
uppCDs
en CD-skiva
Playing
Getting
Started
Ladda skivminnet på den andra
CD-spelaren
Tona in eller ut
Om den andra CD-spelaren har skivminnesfunktion
(se sid 29) kan du ladda den andra CD-spelarens
skivminne i denna CD-spelares minne och visa
skivnamnen på denna CD-spelare.
Du kan manuellt få ljudet att tona in eller ut för att
förhindra att spåren börjar eller slutar tvärt.
Observera att du inte kan använda denna effekt om du
använder anslutningen DIGITAL OUT (OPTICAL).
1
Tryck på INPUT.
2
Vrid JOG-ratten tills “LOAD 2ND MEMO” visas i
teckenfönstret.
FADER
ALL DISCS
CD1
LOAD 2ND MEMO
3
Tryck på JOG-ratten.
Laddningen börjar i denna CD-spelare.
(Laddningen tar ca en minut.)
Observera
Om något av skivnamnen på den andra CD-spelaren
innehåller mer än 13 tecken laddas bara de 13 första tecknen i
skivminnet i denna CD-spelare.
Namnge skivor i den andra CD-spelaren
Du kan namnge skivor i den andra CD-spelaren eller
ändra de skivminnen du laddat in från den andra
CD-spelaren.
1
Tryck på MEGA CONTROL.
Knappen MEGA CONTROL tänds.
2
Välj den skiva du vill ge ett skivminne genom att
vrida JOG-ringen.
Om det skivfack du valt inte innehåller någon
skiva visas “NO DISC” i teckenfönstret, och det
går inte att ange ett skivminne.
3
Tryck på INPUT.
”DISC MEMO” visas.
4
Tryck på JOG-ratten.
5
Ange det nya skivminnet på det sätt som beskrivs i
avsnittet “Namnge skivor” på sid 29.
När du vill
Tryck på FADER
Tona in när du börjar
uppspelningen
I pausläge. “FADE” visas i
teckenfönstret och indikeringen Q
blinkar. Uppspelningen tonas in.
Tona ut när du slutar
uppspelningen
När du vill börja tona ut. “FADE”
visas i teckenfönstret, och
indikeringen q blinkar.
Uppspelningen tonas ut, och
CD-spelaren ställs i pausläge.
Observera
Toningen varar i ca 5 sekunder.
Observera
De nya skivminnena lagras i denna CD-spelares minne, så du
kan inte visa dem på den andra CD-spelaren.
27 S
Spela upp en CD-skiva
Spela växelvis (No-Delay Play/
X-Fade Play)
När du ansluter en annan CD-spelare kan du spela
spåren i denna CD-spelare och den andra CD-spelaren
växelvis i alla spellägen (se “Ansluta en annan CDspelare” på sid 9).
Välj ett av följande tillvägagångssätt:
• No-Delay uppspelning: CD-spelarna växlar vid
varje spår. Varje gång uppspelningen övergår från
den ena CD-spelaren till den andra, börjar den andra
CD-spelaren uppspelningen utan ljudavbrott direkt
efter att den första CD-spelaren avslutat
uppspelningen. Den andra CD-spelaren hoppar över
det inledande tysta avsnittet och börjar
uppspelningen där ljudet verkligen börjar.
• X-Fade uppspelning: CD-spelarna växlar vid varje
spår eller vid ett angivet intervall. Du kan välja ett
intervall på 30, 60 eller 90 sekunder. När
uppspelningen övergår från den ena CD-spelaren till
den andra blandas ljudet från båda CD-spelarna.
Den ena CD-spelaren avslutar uppspelningen genom
att tona ut ljudet samtidigt som den andra startar
uppspelningen genom att tona in ljudet.
NO DELAY
X-FADE
·
1
Välj önskat spelläge på båda CD-spelarna.
2
När du väljer No-Delay uppspelning
Tryck på NO DELAY.
”NO DELAY” visas i teckenfönstret.
När du väljer X-Fade uppspelning
Tryck på X-FADE.
”X-FADE” visas i teckenfönstret.
Varje gång du trycker på knappen X-FADE ändras
teckenfönstret enligt följande:
n X-FADE off n at track end n after 30 sec
after 90 sec N after 60 sec N
Välj “at track end” om du vill växla CD-spelare
varje gång ett helt spår spelats färdigt.
Om du vill växla CD-spelare vid ett angivet
intervall trycker du flera gånger på X-FADE tills
önskat intervall visas i teckenfönstret.
28S
3
Starta uppspelningen genom att trycka på ·.
Knappen MEGA CONTROL tänds då spåret i den
andra CD-spelaren blir valt.
Avbryta No-Delay/X-Fade uppspelning
Tryck på motsvarnade knapp flera gånger tills
“NO DELAY” eller “X-FADE” försvinner från teckenfönstret.
Uppspelningen fortsätter på den aktiva CD-spelaren.
Du kan byta växlingssätt (No-Delay eller X-Fade)
under uppspelning
Tryck på motsvarande knapp (NO DELAY eller X-FADE)
på det sätt som beskrivs i steg 2.
Du kan starta X-Fade när du vill under uppspelning
Tryck på FADER under X-Fade uppspelning.
Även efter det att du valt X-Fade-läge och påbörjat
X-Fade-uppspelningen kan du påbörja X-Fade manuellt
vid valfri punkt. Observera att du inte kan göra detta
medan ljudet från båda CD-spelarna blandas.
Observera
• Uppspelningen börjar från den andra CD-spelaren om
knappen MEGA CONTROL lyser när du startar
uppspelningen.
• Uppspelningen avslutas när alla skivor/spår i någon av
CD-spelarna har spelats upp.
• Använd inte kontrollerna på den andra CD-spelaren under
No-Delay/X-Fade uppspelning. De kan då fungera
felaktigt.
Lagra information om CD-skivor
Lagra(eget
information
minne) om CD-skivor (eget minne)
Vad du kan göra med det egna
minnet
CD-spelaren kan lagra två informationsfiler för varje
skiva i det sk egna minnet. När du har lagrat ett eget
minne för en skiva tas denna information fram
automatiskt varje gång du väljer skivan. Observera att
det egna minnet raderas om CD-spelaren inte används
på ca en månad.
Namnge skivor (Skivminne)
Du kan namnge skivor med upp till 13 tecken och låta
CD-spelaren visa skivminnet varje gång du väljer
skivan. Det egna minnet kan vara vad som helst, t ex
en titel, ett namn, på en artist, kategori eller
inköpsdatum.
När du väljer en CD TEXT-skiva
Skivtiteln lagras automatiskt som skivminne.
Om skivtiteln innehåller mer än 13 tecken, lagras bara de
13 första tecknen som skivtitel (se sid 15).
Om du byter ut en skiva mot en CD TEXT-skiva lagras
skivtiteln på CD TEXT-skivan automatiskt.
Observera att du inte kan ändra skivminnet på CD TEXTskivan.
Följande information kan lagras:
När du använder
Kan du
Skivminne (sid 29)
Namnge skivor med upp till 13
tecken
Utelämnade spår (sid 32)
Radera oönskads spår och bara
lagra de spår du vill
Gruppfil (sid 33)
Gruppera skivor i grupper om
åtta så att du hittar dem lättare
Du kan namnge skivor fastän frontluckan är öppen
Namnge skivor på CD-spelaren
INPUT
JOG
Var lagras det egna minnet?
Det egna minnet lagras inte på skivan utan i CDspelarens minne. Detta innebär att du inte kan använda
det egna minnet när du spelar upp skivan på andra
CD-spelare.
Om du byter ut skivor som du har lagrat i
det egna minnet
Informationen i det egna minnet finns kvar eftersom
den är knuten till de olika facken. Radera allt eget
minne (skivminne, utelämnade spår och gruppfil) som
hör till den gamla skivan, och spara därefter ny
skivinformation för den nya skivan i det egna minnet.
CLEAR
1
Vrid JOG-ratten tills det skivnummer som du vill
ge en ett skivminne visas i teckenfönstret.
Om du namnger en skiva med frontluckan stängd
visas skivnumret för den skiva som är i spelläget.
Om du namnger en skiva med frontluckan öppen
visas skivnumret för den skiva som är i
laddningsläget.
2
Tryck på INPUT.
“DISC MEMO” blinkar.
3
Tryck på JOG-ratten.
Den blinkande markören (“) visas.
Radera allt eget minne för alla skivor
Stäng av CD-spelaren. Håll ned CLEAR och slå på CDspelaren genom att trycka på I/u. “ALL ERASE” visas
i teckenfönstret, och allt eget minne raderas.
(Forts)
29 S
Lagra information om CD-skivor (eget minne)
4
Vrid JOG-ratten tills önskat tecken visas i
teckenfönstret.
Markören försvinner, och den första teckenplatsen
för skivminnet blinkar.
När du vrider JOG-ratten medurs visas tecknen i
följande ordning. Vrid JOG-ratten moturs om du
vill gå i motsatt riktning.
Namnge skivor genom att titta i
fjärrkontrollens teckenfönster Z
PLAYER SELECT
(mellanrum) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
STUVWXYZabcdefghijklmnopqrst
uvwxyz0123456789!"#$%&'()*+,–.
/:;<=>?@[\]^_`{|}⁄
MENU
TRACK
Funktionsknapp
PUSH ENTER
DISC
ALL DISCS
CD1
AB
&!?
1
Sifferknappar
S
GROUP
ABC
GHI
DISC
DEF
2
JKL
4
PRS
MNO
5
TUV
7
DEL
NO DELAY
SPACE
10/0
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
CLEAR
1
Om du har gjort fel
6
Upprepa steg 4 och 5 när du vill skriva in fler
tecken.
7
Lagra skivminnet genom att trycka på INPUT.
Skivminnet visas i teckenfönstret.
Tryck på MENU.
CD1
Tryck på CLEAR och börja ange rätt tecken igen.
CD1
CAPS
9
ENTER
AB
S
ALL DISCS
SPACE X-FADE
ENTER
Välj tecken genom att trycka på JOG-ratten.
Det valda tecknet tänds, och den blinkande
markören visar nästa teckenplats.
CD1
MEMO INPUT
?//
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
10
ALL DISCS
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
3
QZ
5
BACK
MENU
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
2
20
Flytta markören (”) till “Disc memo input” med
hjälp av funktionsknappen, och tryck sedan på
funktionsknappen.
DISC
CD1
SONYHITS
D i s c memo i n p u t
0 1 : * D I SC - 1 *
0 2 : * D I SC - 2 *
0 3 : * D I SC - 3 *
Upprepa steg 1 till 7 när du vill namnge andra
skivor.
Radera skivminnet
1 Välj det skivminne du vill radera genom att följa
steg 1 till 3 i avsnittet “Namnge skivor på CDspelaren” på sid 29.
2
30S
Tryck på CLEAR.
Skivminnet försvinner.
Tryck på INPUT om du vill visa skivnumret igen.
3
Flytta markören till den skiva du vill namnge, och
tryck sedan på funktionsknappen.
Den blinkande markören (“) visas.
CD1
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[
]
Lagra information om CD-skivor (eget minne)
4
Tryck på CAPS för att hitta den teckentyp du vill
ha.
Varje gång du trycker på knappen ändras
tecekntypen cykliskt mellan stora bokstäver (AB),
små bokstäver (ab) och siffror (12). När du ska
välja en symbol måste du välja mellan stora och
små bokstäver.
6
Om du vill ange fler tecken trycker du på en annan
sifferknapp eller på knappen MEMO INPUT /
för att flytta till nästa teckenplats, och därefter
upprepar du steg 4 till 6.
7
Tryck på funktionsknappen eller på ENTER när du
är färdig med att ange tecken.
“Transmit to SET?” visas i teckenfönstret.
CD1
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[
]
CD1
0 6 : EMOT I ONS
T r a n sm i t t o SE T ?
yes
no
Teckentyp
5
Du anger en bokstav genom att trycka på
sifferknappen för det tecken du vill ha (anges
bredvid sifferknappen).
Markören försvinner, och den första teckenplatsen
för skivminnet blinkar.
Varje gång du trycker på knappen ändras tecknet
cykliskt mellan de tecken som finns angivna
bredvid knappen.
Du anger symboler genom att trycka på
sifferknappen 1 flera gånger tills önskad symbol
visas i teckenfönstret.
DISC
&!?
GROUP
ABC
1
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
MNO
7
Ändra alla angivna tecken
Tryck på CLEAR. Alla tecken raderas. Ange rätt tecken
från början.
1 Tryck på MEMO INPUT ? eller / tills markören
visas intill det felaktiga tecknet.
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
SPACE X-FADE
9
CD1
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
10
Om du har gjort fel när du angav tecken
Ändra ett enskilt tecken
MEMO INPUT
3
5
TUV
HIGH-LIGHT
Ladda skivminnet i CD-spelaren genom att trycka
på funktionsknappen eller på ENTER.
Om du inte vill ladda skivminnet i CD-spelaren
flyttar du markören till “no”, och sedan trycker du
på funktionsknappen.
Upprepa steg 1 till 7 om du vill ange skivminnen
för fler skivor.
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[ SONY B T
]
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
Tecknen för
sifferknapparna
2 Radera det felaktiga tecknet genom att trycka på DEL.
CD1
Exempel:
Om du vill välja bokstaven E
Tryck på sifferknappen 3 två gånger.
nD
nE
Tryck på 3.
D i s c memo i n p u t
( AB )
Di sc6 :
[ SONY T
]
nF
Tryck på 3.
Tryck på 3.
3 Skriv in rätt tecken.
Du lägger in mellanrum genom att trycka på
SPACE en gång.
Du anger en siffra genom att ändra bokstavstyp
genom att trycka på CAPS två gånger och sedan
trycka på önskad sifferknapp.
31 S
Lagra information om CD-skivor (eget minne)
Ändra ett tecken som just angetts
Observera
1 Radera det felaktiga tecknet genom att trycka på DEL.
2 Ange rätt tecken.
• Om piltangenterna inte fungerar som de ska kan du inte
utföra uppgiften med tangentbordet. Prova att koppla ur
tangentbordet och sedan koppla in det igen.
• Om du inte har ett amerikanskt tangentbord är det möjligt
att tecknen på tangentbordet inte stämmer med dem i
teckenfönstret.
Det amerikanska tangentbordet visas nedan.
Sätta in ett tecken mellan två inmatade tecken
Tryck på MEMO INPUT ? eller / tills markören
flyttas till den teckenplats där du vill sätta in tecknet, och
skriv sedan in tecknet.
'
~
Du kan namnge skivor i den andra CD-spelaren med
fjärrkontrollen Z
Välj den andra CD-spelaren geno att trycka på PLAYER
SELECT, och upprepa sedan steg 1 till 7.
@
2
!
1
Q
Caps Lock
#
3
W
A
$
4
E
S
%
5
R
D
&
7
^
6
T
F
Y
G
8
U
H
(
)
9
0
I
J
O
K
+
=
{
[
P
}
]
L
Enter
Shift
Ctrl
Z
X
C
V
B
N
M
<
>
Alt
?
Shift
Alt
Ctrl
Lagra information i det egna
minnet med ett tangentbord
Du kan lagra skivminne för varje separat skiva med ett
IBM-kompatibelt tangentbord* (medföljer inte).
* Strömförbrukningen får inte överstiga 120 mA.
Uttag för tangentbord
Lagra vissa bestämda spår
(Utelämna spår)
Du kan utelämna oönskade spår och endast lagra de
spår du vill. När du sedan väljer en skiva som
innehåller utelämnade spår kan du bara spela upp de
återstående spåren.
CONTINUE SHUFFLE
1
JOG
Anslut ett tangentbord till tangentbordsuttaget på
CD-spelarens frontpanel.
CHECK
2
3
När du har valt önskad skiva på CD-spelaren
trycker du på Enter.
Ange önskade tecken, och lagra sedan
informationen genom att trycka på Enter eller Esc.
Du kan radera alla tecken för det valda alternativet
Håll ned Shift samtidigt som du trycker på Delete.
32S
CLEAR
1
Tryck på CONTINUE eller SHUFFLE innan du
påbörjar uppspelningen.
2
Välj skiva genom att vrida JOG-ratten.
3
Tryck på CHECK flera gånger tills det spår du vill
radera visas i teckenfönstret.
ALL DISCS
20
CD1
DISC
20
TRACK
1
ON
Lagra information om CD-skivor (eget minne)
4
Tryck på CLEAR.
”DELETE FILE” och “OFF” visas i teckenfönstret.
ALL DISCS
DELETE FILE
CD1
DISC
20
20
Tryck på den av knapparna GROUP 1 – 8 som
motsvarar den grupp du vill lagra skivan i.
“GROUP FILE” och gruppnumret visas i
teckenfönstret, och skivan lagras i gruppen.
TRACK
1
OFF
Radera skivor från en grupp
Om du vill ta tillbaka spåret trycker du på CLEAR
igen.
5
4
Upprepa stag 3 och 4 om du vill radera flera spår.
Du kan ta tillbaka alla raderade spår
Håll ned CLEAR tills “ALL ON” visas i teckenfönstret.
Observera
De raderade spåren hoppas även över vid slumpmässig och
programmerad uppspelning (när hela skivan med
utelämnade spår har programmerats som ett steg.)
• Så här raderar du en skiva från en grupp:
1 Vrid JOG-ratten tills det skivnummer du vill
radera från gruppen visas i teckenfönstret.
2 Tryck på GROUP FILE.
“Select G1 – G8” visas i teckenfönstret.
3 Tryck på CLEAR.
“GROUP ERASE” visas i teckenfönstret.
• Du raderar alla skivor från en grupp genom att
trycka på CLEAR medan du håller nere den av
knapparna GROUP 1 – 8 som motsvarar den grupp
du vill radera.
Namnge grupper (gruppminne)
Gruppera skivor (gruppfil)
Om du har många skivor kan det ibland vara svårt att
hitta den skiva du söker. Denna CD-spelare har en
funktion som gör det möjligt att dela in skivorna i åtta
grupper. En skiva kan bara ingå i en enda grupp.
När skivorna är gruppindelade kan du välja
kontinuerlig, slumpmässig och upprepad uppspelning
inom gruppen (gruppspelning).
CONTINUE SHUFFLE
GROUP 1 – 8 GROUP FILE
INPUT
·
JOG
1
Tryck på CONTINUE eller SHUFFLE innan du
påbörjar uppspelningen.
2
Välj den skiva du vill lagra i en grupp genom att
trycka på JOG-ratten.
Tryck på GROUP FILE.
“Select G1 – G8” visas i teckenfönstret.
1
Tryck på INPUT.
2
Vrid JOG-ratten tills önskat gruppnummer visas i
teckenfönstret, och tryck sedan på JOG-ratten.
Den blinkande markören (“) visas.
3
Vrid JOG-ratten tills önskat tecken visas i
teckenfönstret.
Markören försvinner, och den första teckenplatsen
för gruppminnet blinkar.
När du vrider JOG-ratten medsols visas tecknen i
följande ordning. Vrid JOG-ratten motsols om du
vill gå i motsatt riktning.
(mellanrum) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
STUVWXYZabcdefghijklmnopqrst
uvwxyz0123456789!"#$%&'()*+,–.
/:;<=>?@[\]^_`{|}⁄
CLEAR
Lagra skivor i grupper
3
Du kan ändra det förvalda gruppnumret till vad du
vill, t ex en kategori, med högst 13 bokstäver.
Observera att du inte kan lagra gruppminnet om du
inte har valt någon skiva till gruppen.
4
Välj tecken genom att trycka på JOG-ratten.
Det valda tecknet tänds, och den blinkande
markören anger nästa teckenplats.
Om du har gjort fel
Tryck på CLEAR och börja om igen genom att ange rätt
tecken.
(Forts)
33 S
Lagra information om CD-skivor (eget minne)
5
6
Ange fler tecken genom att upprepa steg 3 och 4.
Mer information finns i avsnittet “Namnge skivor
på CD-spelaren” på sid 29.
Lagra gruppminnet genom att trycka på INPUT.
Du kan ange vilken skiva du vill ska spelas upp först
när du påbörjar en gruppspelning
När du har valt grupp väljer du skivan genom att vrida
på JOG-ratten. Därefter trycker du på JOG-ratten eller på
·.
Observera
Radera gruppminnet
1 Välj det gruppminne du vill radera genom att följa
Om “NO ENTRY” visas i teckenfönstret, finns det ingen skiva
i den valda gruppen.
steg 1 och 2 i “Namnge grupper”.
2
Tryck på CLEAR.
Gruppminnet försvinner.
Starta gruppspelning genom att titta i
fjärrkontrollens teckenfönster Z
Spela upp skivorna i en grupp
(gruppspelning)
Du kan välja kontinuerlig eller slumpmässig
uppspelning i en grupp.
1
Välj önskat spelläge innan du påbörjar
uppspelningen.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
BACK
MENU
Funktionsknapp
PUSH ENTER
·
När du väljer
Spelar CD-spelaren upp
ALL DISCS kontinuerlig
uppspelning
Alla spår på alla skivor i
gruppen i en följd
1 DISC kontinuerlig
uppspelning
Alla spår på den valda skivan
i en följd
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
DISC
SKIP
MEMO SCAN
TIME/TEXT
ALL DISCS slumpmässig Alla spår på alla skivor i
uppspelning
slumpmässig ordning
1 DISC slumpmässig
uppspelning
2
Alla spår på den valda skivan
i slumpmässig ordning
Välj grupp genom att trycka på någon av
knapparna GROUP 1 – 8, och tryck sedan på ·.
Gruppspelningen börjar med den skiva som har
det högsta numret och som ligger närmast
spelpositionen. Om den skiva som ligger i
spelpositionen ingår i den valda gruppen börjar
uppspelningen från den skivan.
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
PUSH ENTER
DISC
Avbryta gruppspelningen
Tryck på den av knapparna GROUP 1 – 8 som motsvarar den
grupp du har valt.
“GROUP OFF” visas i teckenfönstret.
BACK
GROUP
&!?
GROUP
ABC
1
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
3
MNO
5
TUV
7
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
HIGH-LIGHT
MEMO INPUT
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
NO DELAY
10/0
CHECK
Under gruppspelningen kan du hitta en skiva i en
grupp genom att söka eller scanna igenom
skivtitlarna
Mer information finns i “Hitta en skiva genom att söka
efter en bestämd skivminne” och “Hitta en skiva genom
att scanna alla skivminnen” på sid 16 och 17.
34S
DISC SKIP
CLEAR
Lagra information om CD-skivor (eget minne)
1
Tryck på MENU innan du påbörjar
uppspelningen.
CD1
Memo s e a r c h
P r o g r am p l a y
P r o g r am i n p u t
Gr oup se l ec t
2
Lagra dina favoritspår
(hitlista)
Du kan lagra de spår som spelas ofta och välja dem
omedelbart genom att kontrollera spårnumren eller
titlarna (se sid 36) i hitlistan.
Du kan inkludera upp till 32 spår i hitlistan.
HIT LIST ≠/±
Flytta markören (”) till “Group select” med hjälp
av funktionsknappen, och tryck sedan på
funktionsknappen.
INPUT
JOG
CD1
G1 : G r o u p 1
G2 : H I T SONGS
G3 : P I ANO SONA T A
3
Flytta markören till önskad grupp.
4
Påbörja uppspelningen genom att trycka på
funktionsknappen eller på ·.
·
Du avbryter gruppspelningen genom att flytta
markören till “Group OFF”, och sedan gå tillbaka till
menyvisningen genom att trycka på BACK. Du kan
även avbryta gruppspelningen genom att trycka på
knappen GROUP.
Du kan ange skiva genom att trycka på knappen
DISC SKIP +/–
Observera
• När du väljer en skiva som inte finns i den valda gruppen
visas “NO DISC!!!” även om skivan sitter i.
• När du styr en annan CD-spelare genom att använda
fjärrkontrollens teckenfönster (se sid 26) går det kanske
inte, beroende på spelaren, att starta gruppspelning. Om så
är fallet, trycker du först på GROUP och sedan på önskad
nummerknapp (1 – 8) och ENTER.
CLEAR
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
BACK
PUSH ENTER
·
=/+
CONTINUE
SHUFFLE
PROGRAM
REPEAT
MEMO SCAN
DISC
SKIP
TIME/TEXT
(Forts)
35 S
Lagra information om CD-skivor (eget minne)
Hitlistan finns kvar tills du raderar den
Även om du byter ut skivorna finns hitlistan kvar. CDspelaren spelar alltså bara upp de befintliga spårnumren.
Observera
PLAYER SELECT
MENU
TRACK
Det spår du väljer i steg 2 placeras som steg 1 i hitlistan, och
du kan inte ändra ordning på spåren i hitlistan.
BACK
PUSH ENTER
DISC
&!?
GROUP
ABC
1
GHI
DEF
2
JKL
4
PRS
TUV
CAPS HIT LIST
6
WXY
8
QZ
10
MEMO INPUT
3
MNO
5
7
Ta bort spår från hitlistan
HIGH-LIGHT
HIT LIST
SPACE X-FADE
9
ENTER
DEL
1
Följ steg 1 och 2 i “Spela upp spår i hitlistan”.
2
Tryck på CLEAR.
Det valda spåret raderas från hitlistan.
NO DELAY
10/0
CHECK
DISC SKIP
CLEAR
ENTER
CLEAR
Ta bort alla spår från hitlistan
När knappen HIT LIST tänds håller du ned CLEAR i
stoppläge tills “CLEAR” visas.
Namnge spår i hitlistan (hittitel)
Du kan namnge spår i hitlistan med någon av de två
metoder som beskrivs nedan.
Namnge spår i uppspelningsläget
Inkludera spår i hitlistan
Tryck på HIT LIST samtidigt som du spelar upp ditt
favoritspår.
Indikeringarna “HIT” och “List in” visas i
teckenfönstret.
1
Tryck på INPUT när du spelar upp ett spår från
hitlistan.
“HIT TITLE” visas i teckenfönstret.
2
Tryck på JOG-ratten.
Den blinkande markören (“) visas i teckenfönstret.
3
Vrid JOG-ratten tills önskat tecken visas i
teckenfönstret.
Markören försvinner, och den första teckenplatsen
för hittiteln blinkar.
När du vrider JOG-ratten medsols visas tecknen i
följande ordning. Vrid JOG-ratten motsols om du
vill gå åt motsatt håll.
Observera
• Om du lägger in ett 33e spår i hitlistan kommer spår 32e att
bytas ut.
• Det går inte att lägga in spår från en annan CD-spelare.
Spela upp spår i hitlistan
1 Tryck på HIT LIST innan du påbörjar
uppspelningen.
Knappen HIT LIST tänds, och “HIT LIST” visas i
teckenfönstret.
2
Vrid JOG-ratten eller tryck på ≠/± tills
önskat spår visas i frontpanelens teckenfönster.
3
Starta uppspelningen genom att trycka på JOGratten eller på ·.
Om du använder fjärrkontrollen trycker du på
ENTER.
(mellanrum) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
STUVWXYZabcdefghijklmnopqrst
uvwxyz0123456789!"#$%&'()*+,–.
/:;<=>?@[¥]^_\{|}⁄
4
Välj tecken genom att trycka på JOG-ratten.
Det valda tecknet tänds, och den blinkande
markören visar nästa teckenplats.
Om du har gjort fel
Tryck på CLEAR och börja om med att ange rätt tecken.
36S
Lagra information om CD-skivor (eget minne)
5
Ange fler tecken genom att upprepa steg 3 och 4.
Mer information finns i avsnittet “Namnge skivor
på CD-spelaren” på sid 29.
6
Lagra hittiteln genom att trycka på INPUT.
Namnge spår i stoppläget
1
När knappen HIT LIST är tänd väljer du spår
genom att vrida JOG-ratten eller trycka på
≠/±.
2
Tryck på INPUT.
Den blinkande markören (“) visas i teckenfönstret.
3
Ange tecknen genom att följa steg 3 till 6 i
“Namnge spår i uppspelningsläget”.
Du kan lagra CD TEXT-skivornas spårtitlar i hitlistan
Tryck på JOG-ratten två gånger (i uppspelningsläge) eller
tryck på INPUT två gånger (i stoppläge) när spårtiteln
visas i steg 2.
37 S
Ytterligare information
Transport
Försiktighetsåtgärder
Angående säkerhet
• Om du ska flytta CD-spelaren måste du öppna frontluckan
och ta ut alla CD-skivor ur CD-spelaren och sedan stänga
av strömmen.
• Varning — Om du använder optiska instrument
tillsammans med denna produkt ökar risken för
ögonskador.
• Om du tappar något föremål i CD-spelaren eller spiller
vätska på den, drar du ur kontakten och låter fackkunnig
personal gå igenom CD-spelaren innan du använder den
igen.
Om du har frågor om eller problem med CD-spelaren
tar du kontakt med närmaste Sony-återförsäljare.
Strömförsörjning
Hantering
• Innan du använder CD-spelaren måste du kontrollera att
dess driftspänning är densamma som i det lokala nätet.
Driftspänningen anges på namnplåten på CD-spelarens
baksida.
• CD-spelaren är inte bortkopplad från strömkällan (elnätet)
så länge den är kopplad till vägguttaget, även om själva
CD-spelaren är avstängd.
• Om du inte tänker använda CD-spelaren under en längre
tid bör du dra ur kontakten till vägguttaget. När du gör
detta ska du dra i kontakten, aldrig i själva kabeln.
• Nätkabeln får bara bytas hos en auktoriserd
serviceverkstad.
• Hantera skivan varsamt så att du inte smutsar ned den.
• Sätt inte fast papper eller tejp på skivans yta.
Placering
• Förhindra överhettning genom att placera CD-spelaren på
ett ställe med god ventilation.
• Placera inte CD-spelaren på mjukt underlag, t ex en matta,
eftersom ventileringsöppningarna i botten då kan
blockeras.
• Placera inte CD-spelaren nära en värmekälla eller på en
plats där den är utsatt för direkt solljus, damm, mekaniska
vibrationer eller stötar.
Viktigt om CD-skivor
• Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor som t
ex varmluftsutsläpp. Förvara den inte heller i en bil som
står parkerd i direkt solljus, eftersom temperaturen där kan
stiga dramatiskt.
• Förvara skivan i fodralet när du tar ut den ur skivfacket i
CD-spelaren.
Rengöring
• Innan du sätter i skivan rengör du den med en torkduk.
Torka CD-skivan från miten och utåt.
Funktioner
• Om CD-spelaren tas direkt från en kall plats till en varm
eller placeras i ett mycket fuktigt rum kan det bildas
kondens på linsen inuti CD-spelaren. Om detta inträffar
fungerar inte CD-spelaren. Låt i så fall CD-spelaren stå på i
ca en timme tills fukten har avdunstat.
Justering av volymen
• Vrid inte upp volymen när du lyssnar på avsnitt med
mycket låga nivåer eller inga ljudsignaler alls. Om du gör
det kan högtalarna skadas när ett avsnitt med hög ljudnivå
spelas upp.
Rengöring
• Rengör höljet, panelerna och kontrollen med en torr, mjuk
duk eller en mjuk duk lätt fuktad med mild
rengöringslösning. Använd inte slipmedel, skurpulver eller
lösningsmedel som alkohol eller bensin.
38S
• Använd inte bensin, thinner eller andra lösningsmedel som
finns att köpa i handeln, och inte heller antistatspray
avsedd för LP-skivor av vinyl.
Ytterligare information
Felsökning
Om du råkar ut för något av följande när du använder
CD-spelaren, kan denna felsökningsguide hjälpa dig
lösa problemet. Om problemet kvarstår kontaktar du
närmaste Sony-åteförsäljare.
Tekniska data
CD-spelare
Laser
Halvledarlaser (λ = 780 nm)
Emission: kontinuerlig
Laseruteffekt
Max 44,6 µW*
* Uteffekten är värdet mätt på ett
avstånd av 200 mm från
objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm
bländaröppning.
Ljudbortfall.
/Kontrollera att CD-spelaren är ordentligt
ansluten.
/Kontrollera att förstärkaren är rätt inställd.
CD-skivan spelas inte upp.
/Det finns ingen skiva i skivfacket
(“–NO DISC–” visas).
Sätt i en CD-skiva.
/Sätt i CD-skivan med etikettsidan åt höger.
/Rengör CD-skivan (se sid 38).
/Fuktbildning i CD-spelaren. Öppna frontluckan
och låt CD-spelaren stå på i ca en timme
(se sid 38).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
/Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen
och CD-spelaren.
/Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn g på CDspelaren.
/Byt ut samtliga batterier i fjärrkontrollen mot
nya om de gamla är svaga.
/Ställ in fjärrkontrollen korrekt.
/Slå på både CD-spelaren och sändaren/
mottagaren.
/Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn g på CDspelaren och sändaren/mottagaren.
/Byt ut samtliga batterier i fjärrkontrollen mot
nya om i visas i fjärrkontrollens teckenfönster.
CD-spelaren fungerar inte som den ska.
/Det är möjligt att mikrodatachipsen inte
fungerar som de ska. Återställ CD-spelaren
genom att dra ur nätkabeln och sedan ansluta
den till vägguttaget igen.
Frekvensomfång
20 Hz - 20 kHz ±0,5 dB
Signal-brusförhållande
Över 108 dB
Dynamikområde
Över 98 dB
Harmonisk distorsion
Mindre än 0,0045%
Kanalseparering
Över 100 dB
Utgångar
Belastningsimpedans
Uttagstyp
Maximal
utnivå
LINE OUT
Phonouttag
Över 10 kiloohm
2V
(vid 50 kiloohm)
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Optisk
digital
utgång
–18 dBm
Våglängd: 660 nm
Allmänt
Nätspänning
220 V – 230 V växelström, 50/60 Hz
Strömförsörjning
13 W
Mått (ca)
(b/h/d)
När frontluckan är stängd
430 × 200 × 480 mm inkl utskjutande
delar
Vikt (ca)
9,5 kg
Medföljande tillbehör
• Ljudkabel (1)
• CD-omslagshållare (2) och etikett (1)
• Likströmskabel (1)
• Enkanalig (2P) minikontaktkabel (1)
• Fjärrkontroll (1)
• Sony LR6-batterier (3)
• Sändare/mottagare (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
39 S
Ytterligare information
Register
Memo Scan 17
Memo Search 16
A, B
C, D
Namnge en skiva 29
P, Q
Packa upp 4
Program
ändra 22, 24
kontrollera 22
radera 22, 24
R
CD TEXT 15
CONTROL A1 5
X-Fade Play 28
Radera
Egna minnet 29
fjärrkontrollens minne
Gruppminnet 34
Hitlistan 36
program 22, 24
Skivminnet 30, 31
Utelämnade spår 33
Roterande tallrik 10
E
Egna minnet
Gruppfil 33
Hitlista 35
Skivminnet 29
Utelämna spår 32
Vad du kan göra med 29
Sätta i CD-skivor 10
Skivminne 29
Slumpmässig uppspelning
på alla skivor 21
på en skiva 21
Söka. Se Hitta
Spela växelvis 28
Felsökning 39
Fjärrkontrollen 4, 6
G
Gruppera skivor
33
T
H, I
Hantera CD-skivor 38
Hitlista 35
Hitta
direkt 17
en bestämd punkt 18
ett bestämt spår 18
genom att scanna
skivtitlarna 19
med AMS 18
med hjälp av teckenfönstret 19
skivor 16
J
10
K
Kontinuerlig uppspelning
12
L
Lagra
information om CD-skivor 29
vissa spår 32
Sony Corporation
9
S
F
40S
Knappar
N, O
Advanced Mega Control 26
AMS 18
Ange nästa skiva 18
Ansluta 5
en annan CD-spelare 9
Anslutningar
översikt 5
Automatisk musiksökning 18
JOG-ringen
Namn på kontroller
M
Register
Printed in Malaysia
Timerspelning 25
Tona in eller ut 27
Total speltid 14
U
Upprepa 20
Uppspelning
Gruppspelning 34
Kontinuerlig uppspelning 12
Programmerad
uppspelning 21
Slumpmässig
uppspelning 20
Upprepad uppspelning 20
Utelämna spår 32
V, W, X, Y, Z
Välja en skiva 16
Välja språk 15
BACK 35
CAPS 31
CHECK 22, 32
CLEAR 21, 29, 33, 36
CONTINUE 12, 21
X-FADE 28
DEL 31
DISC 17, 21, 23
DISC SKIP +/– 13
ENTER 17, 23, 36
GROUP 35
GROUP 1 – 8 33
GROUP FILE 33
HIGH-LIGHT 15
HIT LIST 36
INPUT 29, 36
MEGA CONTROL 26
MEMO INPUT? / / 31
MEMO SCAN 17
MEMO SEARCH 16
MENU 7
NO DELAY 28
§ OPEN/CLOSE 10
PLAYER SELECT 10, 26
PROGRAM 21, 23
REPEAT 20
SHUFFLE 21
Sifferknappar 17
SPACE 31
TIME/TEXT 14
TRACK 19
≠/± 13
· 13
P 13
p 13
=/+ 19
0/) 19
>10 19, 23
Omkopplare
TIMER 25
I/u 6
Uttag
LINE OUT 9
S-LINK/CONTROL A1 5
TO TMR-IA10 5
2ND CD IN 9
Anslutning
DIGITAL OUT (OPTICAL)
5
Övriga
COMMAND MODE-väljare 10
Fjärrkontrollens teckenfönster 7
Frontlucka 10
Funktionsknapp 7
JOG-ring 10
Roterande tallrik 10
Skivfack 11
Teckenfönster 14
g 4
Download PDF

advertising