Sony | CDP-LSA1 | Sony CDP-LSA1 Istruzioni per l'uso

4-227-583-22(1)
Compact Disc
Player
Gebruiksaanwijzing
NL
Bruksanvisning
SE
Istruzioni per l’uso
IT
Manual de instruções
PT
TM
S200
CDP-LSA1
2000 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot
aan regen of vocht om gevaar
voor brand of elektrische
schokken te voorkomen.
Open de behuizing niet, om
gevaar voor elektrische
schokken te vermijden. Laat
inwendig onderhoud alleen
door bevoegd vakpersoneel
verrichten.
Voorzichtig bij het luider instellen
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Opgelet — Wanneer dit toestel wordt
gebruikt samen met optische
instrumenten, levert dit een verhoogd
gevaar voor oogletsel op.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in
het apparaat terechtkomen, trek dan
onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat door
een erkende vakhandelaar nakijken
voordat u het weer in gebruik neemt.
Stroomvoorziening
De lasercomponent in dit produkt
kan straling uitzenden die de limiet
voor Klasse 1 overschrijdt.
Dit apparaat is geklassificeerd als een
CLASS 1 LASER PRODUCT.
De aanduiding “CLASS 1 LASER
PRODUCT” vindt u aan de achterzijde
van het apparaat.
Het volgende waarschuwingslabel
bevindt zich binnenin het apparaat.
Gooi de batterij niet
weg, maar lever hem
in als KCA.
• Zolang de stekker van het netsnoer in
het stopcontact zit, krijgt het apparaat
stroom, ook al staat het zelf
uitgeschakeld.
• Als u denkt de CD-speler langere tijd
niet te gebruiken, verwijdert u het
netsnoer uit het stopcontact. Houd het
netsnoer bij de stekker vast als u het
wilt verwijderen. Trek nooit aan het
snoer.
• Het netsnoer mag alleen worden
vervangen door een erkende
onderhoudsdienst.
Onderhoud
Reinig de behuizing, het paneel en de
bedieningselementen met een zachte
doek die u licht vochtig maakt met water
of een mild schoonmaakmiddel. Gebruik
geen schuursponsjes, schuurmiddelen of
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
De batterij in de afstandsbediening
vervangen
Trek de batterijhouder uit de
afstandsbediening en plaats er een
nieuwe CR2025 lithiumbatterij in, met de
+ kant boven. Schuif dan de
batterijhouder weer in de
afstandsbediening.
CR2025 lithiumbatterij
1
2
Plaatsing
• Zorg voor een goede ventilatie
rondom de CD-speler om
oververhitting van het apparaat te
voorkomen.
• Plaats de CD-speler niet op een zachte
ondergrond, zoals een kleed. Hierdoor
kunnen de ventilatie-openingen aan
de onderzijde van het apparaat
worden geblokkeerd.
• Zet het apparaat niet in de buurt van
een warmtebron of op een plaats waar
het wordt blootgesteld aan direct
zonlicht, overmatig stof of
mechanische schokken.
Gebruik
Wanneer de CD-speler direct vanuit een
koude in een warme omgeving wordt
geplaatst of in een zeer vochtige ruimte
staat, kan er condensvorming optreden
op de lenzen in het apparaat. In dat
geval is het mogelijk dat het apparaat
niet naar behoren functioneert.
Verwijder de CD en laat het apparaat
ongeveer een uur lang ingeschakeld
staan totdat het vocht is verdampt.
2NL
Wees voorzichtig met het hoger zetten
van het volume tijdens het beluisteren
van zachte muziekpassages of wanneer
er geen audio-signaal wordt
aangeboden. Als er plotseling een zeer
luide passage wordt afgespeeld (hoog
piekniveau), kunnen de luidsprekers
beschadigd raken.
1 Indrukken.
2 Uitschuiven.
WAARSCHUWING
Bij onjuiste vervanging van de batterij
zou deze kunnen ontploffen. Vervang de
batterij slechts door een van hetzelfde of
een gelijkwaardig type, zoals aanbevolen
door de fabrikant. Gooi lege of gebruikte
batterijen niet met het huisvuil weg,
maar lever ze in als klein chemisch afval.
Vervoeren
Voor het vervoer van de CD-speler dient
u de beschermende stootrand voorop de
disc-lade te plaatsen en met plakband
vast te zetten, net als u het apparaat bij
aflevering hebt aangetroffen.
Nadere aanwijzingen over het
aanbrengen van de beschermende
stootrand vindt u op pagina 5.
Alvorens de CD-speler te verplaatsen of
vervoeren, dient u vooral eerst de CD er
uit te verwijderen.
Hebt u nog vragen of problemen
met betrekking tot de CD-speler,
aarzelt u dan niet de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar te raadplegen.
Welkom!
Gefeliciteerd met uw aankoop van deze
Sony compact disc speler. Lees, vóór u
het apparaat in gebruik neemt, de
instructies in deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor latere naslag.
Inhoudsopgave
Om te beginnen
Het apparaat uitpakken 4
De CD-speler aansluiten 4
Basisfuncties
Omtrent deze
gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor het
model CDP-LSA1.
Opmerkingen
• De instructies in deze
gebruiksaanwijzing verwijzen naar de
bedieningsorganen op de CD-speler.
U kunt echter ook de knoppen op de
afstandsbediening gebruiken als deze
dezelfde of vergelijkbare namen
hebben.
• In deze gebruiksaanwijzing worden
onderstaande pictogrammen gebruikt:
Z
Geeft aan dat u de functie via
de afstandsbediening kunt
uitvoeren.
z
Hints en tips voor
gebruiksgemak.
Een CD afspelen 6
CD’s afspelen
Gebruik van het uitleesvenster 8
Een bepaald muziekstuk of een bepaald punt in een muziekstuk
zoeken 11
Muziekstukken herhaaldelijk afspelen Z 12
In willekeurige volgorde afspelen (Shuffle Play) Z 13
Uw eigen programma samenstellen (Program Play) Z 13
Overige bedieningsfuncties
NL
Instellen van de helderheid van het uitleesvenster Z 15
De inactieve CD-speler automatisch laten uitschakelen (“Power Save”
stroombesparing) Z 16
Betreffende het i.LINK systeem 16
Aanvullende informatie
Opmerkingen over CD’s 19
Storingen verhelpen 19
Technische gegevens 20
Mededelingen in het uitleesvenster 20
Index
Index 21
3NL
Om te beginnen
Het apparaat uitpakken
De CD-speler aansluiten
Controleer of u onderstaande artikelen hebt
ontvangen:
• i.LINK aansluitsnoer (1)
• Afstandsbediening (1)
Overzicht
Voor het gebruik van de bijgeleverde
afstandsbediening
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de CD-speler
aansluit op een tuner/versterker en andere apparatuur
zoals een minidisc-recorder. Zorg dat alle apparatuur
is uitgeschakeld voordat u ze gaat aansluiten.
CDP-LSA1
≈
v
v
≈
Bij aflevering is er al een batterij in de
afstandsbediening aanwezig. Voor u de
afstandsbediening kunt gebruiken, trekt u eerst het
plastic isolatievel er uit, zodat de batterij stroom kan
leveren.
i.LINK
S200
Tuner/
versterker*
Schade door batterijlekkage voorkomen
Verwijder de batterij uit de afstandsbediening wanneer u
denkt deze voorlopig niet te gebruiken; dit om schade door
eventuele batterijlekkage te voorkomen.
Wanneer de batterij te vervangen?
Bij normaal gebruik gaat de batterij ongeveer een half
jaar mee. Als de functies van de CD-speler niet langer
reageren op de afstandsbediening, moet u de batterij
door een nieuwe vervangen.
Betreffende de lithiumbatterij
• Houd de lithiumbatterij vooral buiten het bereik van
kinderen.
Mocht een kind de batterij inslikken, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts.
• Veeg de batterij voor het aanbrengen schoon met een droog
doekje, om een optimaal contact te verzekeren.
• Let bij het inleggen van de lithiumbatterij goed op de juiste
polariteit van plus en min.
• Pak de batterij nooit met een metalen tang of pincet vast,
aangezien dit kortsluiting van de polen kan veroorzaken.
WAARSCHUWING
Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij ontploffen. Probeer
niet de batterij op te laden of te openen; werp ook een lege
batterij nooit in het vuur.
4NL
i.LINK
S200
Minidiscrecorder, enz.*
ç:Signaalstroom
* Het maakt niet uit welk apparaat u op welke i.LINK
S200 stekkerbus aansluit.
Welke snoeren hebt u nodig?
i.LINK aansluitsnoer (bijgeleverd) (1)
z
b
naar een stopcontact
Getting
Started
Om
te beginnen
De volgende stap?
Aansluitingen
De CD-speler aansluiten op een tuner/versterker
Sluit de tuner/versterker aan op de i.LINK S200
stekkerbus met behulp van het i.LINK aansluitsnoer
(bijgeleverd). Zorg dat alle stekkers stevig zijn
aangesloten. Als er iets los zit, zullen de luidsprekers
geen geluid geven.
CDP-LSA1
Tuner/versterker
i.LINK S200
i.LINK S200
v
≈
v
v
v
ç: Signaalstroom
Opmerkingen
• Sluit geen enkele component aan op het stopcontact totdat
alle onderlinge aansluitingen compleet in orde zijn.
• Let op dat er geen metalen voorwerp in een i.LINK S200
stekkerbus terechtkomt, want dat zou kortsluiting en
defecten in de apparatuur kunnen veroorzaken.
z
Aanbrengen van de beschermende
stootrand
Wanneer u de CD-speler gaat vervoeren, dient u
eerst de beschermende stootrand (die u bij het
uitpakken van de CD-speler hebt verwijderd) weer
op de disc-lade aan te brengen en met plakband
vast te zetten. Bij vervoer zonder de beschermende
stootrand zou de CD-speler gemakkelijk
beschadigd kunnen raken.
1
Open de disc-lade en trek de stekker uit het
stopcontact.
2
Leg de beschermende stootrand voorop de
disc-lade zoals de afbeelding aangeeft.
Op de andere i.LINK S200 stekkerbus kunt u
geschikte geluidsapparatuur aansluiten.
De volgende i.LINK componenten zijn geschikt voor
aansluiting op deze CD-speler:
• STR-LSA1 tuner/versterker
• MDS-LSA1 minidisc-recorder
Gebruik voor deze aansluitingen altijd Sony i.LINK S200
aansluitsnoeren (4-polig - 4-polig).
z
De CD-speler is nu klaar voor gebruik.
Als u voor het eerst een CD gaat afspelen, leest u verder bij
“Een CD afspelen” op pagina 6.
Zie de volgende hoofdstukken voor de overige handelingen.
x·
§
LAY
DISP
3
Schuif de disc-lade met uw hand voorzichtig
dicht.
Nadere bijzonderheden over het i.LINK
aansluitsysteem
§
Zie de beschrijving onder “Betreffende het i.LINK
systeem” op pagina 16.
LAY
DISP
Duw beide hoeken van de disc-lade
langzaam dicht, zoals hierboven
aangegeven.
Het netsnoer aansluiten
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Verwijderen van de beschermende
stootrand
4
Maak de disc-lade en de beschermende
stootrand met plakband aan het apparaat vast.
§
Neem de beschermende stootrand van de disc-lade af
en bewaar de stootrand voor eventueel later vervoer
van de CD-speler.
LAY
DISP
§
§
LAY
DISP
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, zal de
disc-lade na een tijdje vanzelf sluiten.
5NL
Basisfuncties
Een CD afspelen
3
2
§
DISPLAY
4
x ·P
p
=
+
STANDBY
1/u
• Zie pagina 4 – 5 voor de
aansluitingen.
Opmerking
Plaats in stap 3 niet meer dan één
CD tegelijk.
Als u dit wel doet, kan de disc
en/of de speler beschadigd
worden.
1
2
3
Zet de tuner/versterker aan en kies de CD-speler als
geluidsbron.
Druk op de 1/u toets om de CD-speler aan te zetten.
Het STANDBY indicatorlampje dooft.
Druk op de § toets en plaats een CD in de lade.
§
LAY
DISP
1/u
Plaats een CD altijd met de label-kant boven in de disc-lade.
Voor het afspelen van een 8-cm CD-singletje plaatst u dit in
de binnenste uitsparing van de disc-lade.
4
6NL
Druk op de ·P toets.
De disc-lade sluit en alle muziekstukken worden eenmaal in
volgorde afgespeeld (Doorlopend afspelen).
Stel de geluidssterkte in op de tuner/versterker.
Basisfuncties
Basic
Operations
Stoppen met afspelen
Druk op p.
·P p
§
DISPLAY
x ·P
p
=
+
1/u
§
Voor het
Drukt u op
Pauzeren
·P
Afspelen hervatten na een pauze
·P
Volgende muziekstuk zoeken
+
Vorige muziekstuk zoeken
=
Afspelen stoppen en de CD uitnemen
§
=/+
Basisfuncties
7NL
CD’s afspelen
Gebruik van het uitleesvenster
In het uitleesvenster kunt u allerlei informatie over de
CD zien.
§
·P
p
=
+
Informatie in het uitleesvenster tijdens de
weergave
Tijdens het afspelen van een CD toont het
uitleesvenster het nummer en de verstreken speelduur
van het weergegeven muziekstuk.
1
1/u
Nummer van het
Verstreken speelduur
weergegeven muziekstuk
DISPLAY
De resterende speelduur controleren
1/u
1
2
3
DISPLAY
4
5
6
SCROLL
7
8
9
>10 10
=/+
/0
(
P
p
=
+
0
Telkens wanneer u tijdens het afspelen op de DISPLAY
toets drukt, verandert de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt.
Nummer en verstreken speelduur van het
weergegeven muziekstuk
1
)
MENU/NO
Nummer en resterende speelduur van het
weergegeven muziekstuk
1
Het totale aantal muziekstukken en de
totale speelduur van de CD controleren
Voor het afspelen begint, geeft het uitleesvenster het
totale aantal muziekstukken en de totale speelduur
aan.
58m 41s
Totaal aantal muziekstukken Totale speelduur
z
Als u op de DISPLAY toets drukt voordat de
programma-weergave begint
Telkens wanneer u op de DISPLAY toets drukt,
verandert de aanduiding in het uitleesvenster als volgt.
Laatst gekozen muziekstuk en totale
speelduur
12
58m 41s
Indrukken
Laatst gekozen muziekstuk en
programma-volgnummer
12
S t ep 4
Indrukken
* Een seconde later verschijnt weer de oorspronkelijke
aanduiding, ook als u niet op de DISPLAY toets drukt.
8NL
3m 29s
Indrukken
YES
12
3m 29s
- 1 m 1 3 s
Indrukken
Resterende speelduur van de gehele disc*
- 5 5 m 1 2 s
Indrukken
* De resterende speelduur verschijnt niet tijdens
programma-weergave of willekeurige weergave.
CD’s
afspelen
Playing
CDs
De informatie van CD TEXT discs
controleren
• Tijdens het afspelen van de disc
CD TEXT discs bevatten informatie zoals disctitels of
artiestennamen die is opgeslagen op een plaats waar
bij gewone discs geen informatie is opgeslagen. De
CD TEXT informatie verschijnt in het uitleesvenster
zodat u de huidige disctitel, artiestennaam en
muziekstuktitel kunt controleren. Wanneer de speler
een CD TEXT disc waarneemt, verschijnt de
aanduiding “CD-TEXT” in het uitleesvenster. Bij een
meertalige CD TEXT disc verschijnen de berichten
“CD- TEXT” en “MULTI” in het uitleesvenster. Als u
de informatie in een andere taal wilt opvragen, zie “De
informatie van CD TEXT discs in andere talen
controleren” op pagina 10.
Bij elke druk op de DISPLAY toets verschijnt het
volgende in het uitleesvenster.
Nummer en verstreken speelduur van het
weergegeven muziekstuk
1
3m 29s
Indrukken
Nummer en resterende speelduur van het
weergegeven muziekstuk
1
- 1 m 1 3 s
Indrukken
Resterende speelduur van de gehele disc*
- 5 5 m 1 2 s
Indrukken
• Alvorens de weergave te starten
Titel van het weergegeven muziekstuk
Wit h me Totaal aantal muziekstukken en totale
speelduur
12
Indrukken
* De resterende speelduur verschijnt niet tijdens
programma-weergave of willekeurige weergave.
5 8 m 4 1 s
Indrukken
Disctitel
S O N Y H I T S
Indrukken
Artiestennaam
S O N Y B A ND
Als een naam of titel meer dan 14 letters telt, blijven
alleen de eerste 14 letters zichtbaar, nadat de gehele
naam of titel eenmaal door het uitleesvenster is gerold.
z
Controleren van een naam of titel met meer dan 14
letters Z
Druk op de SCROLL toets.
De volledige naam of titel loopt door het uitleesvenster.
Daarna blijven alleen de eerste 14 letters zichtbaar.
Indrukken
Opmerkingen
z
Als u op de DISPLAY toets drukt voordat de
programma-weergave begint
Zie pagina 8.
• Afhankelijk van de disc verschijnen niet altijd alle
lettertekens in het uitleesvenster.
• Deze CD-speler kan enkel de disctitels, muziekstuktitels en
artiestennamen laten verschijnen. Andere informatie van
CD TEXT discs kan niet worden weergegeven.
(wordt vervolgd)
9NL
CD’s afspelen
De informatie van CD TEXT discs in andere
talen controleren Z
Als de CD-speler een meertalige CD TEXT disc
waarneemt, verschijnen de berichten “CD-TEXT” en
“MULTI” in het uitleesvenster.
Bij een dergelijke CD kunt u de taal van de aangegeven
tekst omschakelen.
1
Voor het afspelen van een CD TEXT disc drukt u
op de MENU/NO toets.
De aanduiding “Select Lang” verschijnt, gevolgd
door de tekst van de disc in de laatst gekozen taal.
2
Druk op de YES toets.
De aanduiding “English” knippert in het
uitleesvenster.
3
Druk enkele malen op de =/+ toets tot u de
gewenste taal in het uitleesvenster ziet.
4
Druk op de YES toets om uw taalkeuze te
bevestigen.
Eerst verschijnt de aanduiding “TEXT Reading” en
even later verschijnt de tekst in de door u gekozen
taal.
5
Druk herhaaldelijk op de DISPLAY toets tot de
gewenste informatie verschijnt (zie pagina 9).
z
De gekozen taal controleren tijdens het afspelen van
een disc
Druk tijdens het afspelen van een disc op de MENU/NO
toets.
Eerst verschijnt er “Show Lang” in het uitleesvenster en
dan wordt de laatst gekozen taal aangegeven.
Om terug te keren naar de oorspronkelijke aanduidingen
drukt u nogmaals op de MENU/NO toets.
Opmerkingen
• De laatst gekozen taal blijft gelden, ook wanneer u de CDspeler uitschakelt en de stekker uit het stopcontact trekt.
• Welke talen u kunt kiezen verschilt van disc tot disc.
10NL
Andere informatie in het uitleesvenster
Wanneer de CD-speler als geluidsbron is gekozen op
een andere Sony component met de PING functie, die
is aangesloten via een i.LINK aansluitsnoer, kan de
aanduiding “( ( 9 9” in het uitleesvenster
van de CD-speler deze identificeren als de gekozen
geluidsbron.
Deze aanduiding verschijnt overigens niet wanneer het
STANDBY indicatorlampje brandt.
z
Wanneer het H.A.T.S. digitaalbufferlampje oplicht
Dan is de H.A.T.S beveiligingsfunctie ingeschakeld op de
tuner/versterker.
De H.A.T.S (High-quality digital Audio Transmission
System) beveiligingsfunctie zorgt dat alle digitale
geluidssignalen van de CD-speler of een andere
geluidsbron (een minidisc-speler e.d.) vóór weergave
even in een buffergeheugen worden vastgehouden. Dit
voorkomt de hinderlijke “jitter” effecten die kunnen
optreden bij digitale signaaloverdracht.
CD’s
afspelen
Playing
CDs
Een bepaald muziekstuk of
een bepaald punt in een
muziekstuk zoeken
Tijdens het afspelen van een disc kunt u de AMS
(automatische muzieksensor) toetsen of de cijfertoetsen
van de afstandsbediening gebruiken om vlot een
gewenst muziekstuk of een bepaald punt in de muziek
op te zoeken.
§
·P
p
=
+
z
Om direct een muziekstuknummer groter dan 10 te
kiezen Z
Druk eerst op >10 en vervolgens op de betreffende
cijfertoetsen. Gebruik toets 10/0 om “0” in te voeren.
Voorbeeld: Om muziekstuknummer 30 te kiezen
Druk eerst op >10 en vervolgens op 3 en
10/0.
Opmerking
Als het einde van de disc bereikt wordt terwijl u de ) toets
van de afstandsbediening indrukt, dan verschijnt er “-OVER-”
in het uitleesvenster. Druk dan op de 0 toets om terug te
gaan.
1/u
=/+
1/u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cijfertoetsen
>10
=/+
>10 10
/0
(
P
p
=
+
0
)
0/)
Om te zoeken naar
Doet u het volgende
Het begin van het
volgende of een
later muziekstuk
Druk herhaaldelijk op + tot u het
muziekstuk hebt gevonden.
Het begin van het
weergegeven of
vorige
muziekstukken
Druk herhaaldelijk op = tot u het
muziekstuk hebt gevonden.
Een bepaald
muziekstuk (direct)
Z
Kies het muziekstuknummer direct
met de cijfertoetsen.
Een bepaald punt
door te luisteren Z
Houd ) (vooruit) of 0 (achteruit)
ingedrukt tot u het punt hebt
gevonden.
Een bepaald punt
via de tellerstand in
het uitleesvenster Z
Houd in de pauzestand de toets )
(vooruit) of 0 (achteruit) ingedrukt
houden tot u het punt hebt gevonden.
Tijdens het zoeken klinkt er geen
geluid.
11NL
CD’s afspelen
Muziekstukken herhaaldelijk
afspelen Z
U kunt muziekstukken herhaaldelijk afspelen in elke
weergavestand.
REPEAT
CLEAR
1/u
A˜B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
(
/0
(
P
p
=
+
0
Een bepaalde passage herhalen
(A˜B Repeat)
U kunt een bepaald stuk van een muziekstuk
herhaaldelijk afspelen. Dat kan nuttig zijn om
bijvoorbeeld tekst uit het hoofd te leren.
Merk op: u kunt geen passage herhalen dat twee
muziekstukken omvat.
1
Druk tijdens de weergave van een disc op de
A˜B toets aan het begin van een passage
(punt A) die u herhaaldelijk wilt afspelen.
De “A-” van “REPEAT A-” knippert in het
uitleesvenster.
2
Aan het eind van de passage (punt B) drukt u
nogmaals op A˜B.
“REPEAT A-B” verschijnt en het gemarkeerde stuk
wordt dan herhaaldelijk afgespeeld.
)
De A˜B herhaalfunctie uitschakelen
Druk op de REPEAT CLEAR toets.
Druk tijdens het afspelen van een disc enkele malen op
de REPEAT CLEAR toets totdat er “REPEAT”
verschijnt in het uitleesvenster.
De CD-speler herhaalt de muziekstukken als volgt:
In de afspeelfunctie
Herhaalt de speler
Doorlopend afspelen (pagina 6)
Alle muziekstukken
Willekeurige weergave (pagina 13) Alle muziekstukken in
willekeurige volgorde
Programma-weergave (pagina 13)
Alle geprogrammeerde
muziekstukken
De herhaalde weergave uitschakelen
Druk enkele malen op de REPEAT CLEAR toets totdat er
geen “REPEAT” of “REPEAT 1” meer wordt aangegeven.
Het huidige muziekstuk herhalen (Repeat 1)
U kunt het huidige muziekstuk herhalen in elke
weergavestand.
Tijdens de weergave van het gewenste muziekstuk
drukt u herhaaldelijk op de REPEAT CLEAR toets
totdat er “REPEAT 1” verschijnt in het uitleesvenster.
De enkel-nummer herhaalfunctie uitschakelen
Druk enkele malen op de REPEAT CLEAR toets totdat er
geen “REPEAT” of “REPEAT 1” meer wordt aangegeven.
12NL
Een nieuw beginpunt instellen
Door het beginpunt te verplaatsen, kunt u een nieuwe
passage markeren volgend op het al herhaalde gedeelte.
1 Druk op A˜B terwijl het gemarkeerde stuk wordt
herhaald.
Het eindpunt B wordt dan het nieuwe beginpunt A en de
“A-” van “REPEAT A-” knippert in het uitleesvenster.
2 Aan het eind van de nieuwe passage (punt B) drukt u
nogmaals op A˜B.
“REPEAT A-B” verschijnt en het nieuw gemarkeerde stuk
wordt dan herhaaldelijk afgespeeld.
z
Als u opnieuw wilt starten vanaf beginpunt A
Druk op de ( toets tijdens afspelen van een passage
met A˜B Repeat.
CD’s
afspelen
Playing
CDs
In willekeurige volgorde
afspelen (Shuffle Play) Z
U kunt de CD-speler de muziekstukken laten
“schudden” en in willekeurige volgorde afspelen.
PLAY MODE
1/u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
(
Uw eigen programma
samenstellen (Program Play)
Z
U kunt zelf een muziekprogramma samenstellen van
maximaal 25 muziekstukken in de volgorde waarin u
de muziek wilt horen.
PLAY MODE
1/u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cijfertoetsen
/0
(
P
p
=
+
0
>10
)
>10 10
/0
(
(
P
p
=/+
=
+
0
)
CLEAR
1
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot
“SHUFFLE” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op de ( toets om de willekeurige weergave
te starten.
De
indicatie verschijnt terwijl de speler de
muziekstukken aan het “schudden” is.
1
Voor het afspelen drukt u net zovaak op de PLAY
MODE toets totdat er “PROGRAM” verschijnt in
het uitleesvenster.
2
Voer met de cijfertoetsen de nummers in van de
muziekstukken in de volgorde waarin u deze in
het programma wilt zetten.
Voorbeeld: Om de muziekstukken 2, 8 en 5 te
programmeren, drukt u
achtereenvolgens op de cijfertoetsen 2,
8 en 5.
Uitschakelen van de willekeurige weergave
Druk in de stopstand enkele malen op de PLAY MODE toets
totdat de “SHUFFLE” aanduiding dooft.
Opmerking
Tijdens het afspelen kunt u niet van afspeelfunctie
veranderen, ook al drukt u op de PLAY MODE toets.
5
13m 18s
Laatst geprogrammeerde
muziekstuk
Totale programmaspeelduur
Om een muziekstuknummer hoger dan 10 te kiezen
Gebruik de >10 toets (zie pagina 11).
Als u zich hebt vergist
Druk op CLEAR en kies dan het juiste
muziekstuknummer.
3
Druk op de ( toets om de geprogrammeerde
weergave te starten.
De programma-weergave uitschakelen
Druk in de stopstand enkele malen op de PLAY MODE toets
totdat de aanduiding “PROGRAM” dooft.
(wordt vervolgd)
13NL
CD’s afspelen
z
Uw muziekprogramma blijft in het geheugen
bewaard totdat u het uitwist (zie hieronder) of de
disc-lade opent met de § toets.
Het samengestelde programma blijft na afloop van de
programma-weergave bestaan, ook als u daarna een
andere afspeelfunctie kiest.
Opmerkingen
• De aanduiding “- -m - -s” verschijnt in het uitleesvenster
als de totale speelduur meer is dan 100 minuten.
• De aanduiding “Step Full” verschijnt in het uitleesvenster
wanneer u een muziekstuk probeert toe te voegen aan een
programma dat al 25 muziekstukken bevat.
• Tijdens het afspelen kunt u niet van afspeelfunctie
veranderen, ook al drukt u op de PLAY MODE toets.
De afspeelvolgorde wijzigen
Voor u begint met afspelen kunt u de volgorde van de
muziekstukken in uw programma nog wijzigen.
Om
Doet u het volgende
Het laatste muziekstuk in het Druk op CLEAR. Bij elke druk
programma te wissen
op de toets wordt het laatste
muziekstuk gewist.
Muziekstukken toe te voegen Druk op de cijfertoetsen voor
aan het eind van het
de muziekstukken die u aan
programma
het programma wilt
toevoegen.
Het hele programma te
wissen
14NL
Houd de CLEAR toets
ingedrukt totat het totale
aantal muziekstukken en de
totale speelduur worden
aangegeven. Om dan een
nieuw programma te maken,
herhaalt u de stappen voor het
programmeren.
Overige bedieningsfuncties
Instellen van de helderheid
van het uitleesvenster Z
Voor de verlichting van het uitleesvenster kunt u
kiezen uit vier verschillende lichtsterkteniveaus. Ook
de bedieningstoetsen van de CD-speler (§, ·P en p)
blijven gedoofd wanneer u de “Dimmer3” of
“Dimmer4” stand kiest.
Overige bedieningsfuncties
z
Dan licht het uitleesvenster enkele seconden lang (zwak)
op en dan dooft het licht weer.
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
=/+
P
p
=
+
0
De helderheid van het uitleesvenster van de CDspeler kan gekoppeld worden aan dat van de tuner/
versterker
Als de i.LINK bedieningsfunctie is geactiveerd op de
tuner/versterker, wordt de helderheid van het
uitleesvenster van de CD-speler automatisch gekoppeld
aan dat van de tuner/versterker, ongeacht de lichtsterkte
die op de CD-speler is gekozen.
/0
(
Als u een menu-instelling maakt terwijl de verlichting
gedoofd is
Dan licht het uitleesvenster tijdens het instellen (zwak)
op.
z
1/u
Als u het apparaat bedient terwijl de verlichting
gedoofd is
)
MENU/NO
YES
1
Druk voor het afspelen van een disc enkele malen
op de MENU/NO toets totdat er “Setup Menu” in
het uitleesvenster verschijnt.
2
Druk op de =/+ toets totdat er “Dimmer”
wordt aangegeven en druk dan op de YES toets.
3
Druk net zovaak op de =/+ toets totdat de
gewenste helderheid is ingesteld en druk dan weer
op YES.
4
Als u kiest voor
Is het uitleesvenster
Dimmer1
(oorspronkelijke stand)
Helder verlicht, ook de
bedieningstoetsen.
Dimmer2
Minder helder, met de
bedieningstoetsen verlicht.
Dimmer3
Minder helder, met de
bedieningstoetsen gedoofd.
Dimmer4
Geheel gedoofd, ook de
bedieningstoetsen.
Druk op de MENU/NO toets.
15NL
Overige bedieningsfuncties
De CD-speler automatisch
laten uitschakelen (“Power
Save” stroombesparing) Z
Als u kiest voor de stroombesparing, zal de CD-speler
automatisch uitschakelen (in de STANDBY stand
komen) nadat het apparaat enkele minuten lang niet is
gebruikt.
1/u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
=/+
P
p
=
+
0
)
MENU/NO
YES
1
Druk voor het afspelen van een disc enkele malen
op de MENU/NO toets totdat er “Setup Menu” in
het uitleesvenster verschijnt.
2
Druk op de =/+ toets totdat er “Power Save”
wordt aangegeven en druk dan op de YES toets.
3
Druk op de =/+ toets om de gewenste
instelling te kiezen en druk dan weer op YES.
4
16NL
Om de
Stelt u in op
Stroombesparing in te
schakelen
“Power Save On”
(oorspronkelijke stand)
Stroombesparing niet te
gebruiken
“Power Save Off”
Druk op de MENU/NO toets.
Hieronder volgt een beschrijving van het i.LINK
aansluitsysteem en de mogelijkheden ervan. Lees deze
paragrafen alvorens u enige i.LINK bedieningsfunctie
gebruikt.
De i.LINK aansluitingen en functies kunnen van
component tot component ietwat verschillen. Zie voor
nadere bijzonderheden over het aansluiten van i.LINK
componenten op de CD-speler het hoofdstukje “De
CD-speler aansluiten” op pagina 4.
Functies van i.LINK
/0
(
Betreffende het i.LINK
systeem
i.LINK is de naam voor een digitaal serieel interface
voor de tweerichtings overdracht van audio- en videosignalen, bedieningsopdrachten en gegevens over de
toestand van de apparaten. Voor de i.LINK aansluiting
tussen twee hiervoor geschikte apparaten volstaat een
enkele i.LINK kabel. De audio- en video-componenten
die onderling zijn verbonden in een i.LINK
configuratie worden aldus geschikt voor
gegevensoverdracht en een ruim aantal
bedieningsfuncties dat groeit naarmate er
meer i.LINK componenten op de markt komen.
Aangezien het i.LINK systeem ook
gegevensuitwisseling mogelijk maakt tussen apparaten
die niet direct maar indirect zijn verbonden, is de
volgorde van de doorverbindingen niet belangrijk.
Overigens kan de werking wel eens verschillen,
afhankelijk van de eigenschappen van de verbonden
apparatuur, zodat niet altijd tussen alle i.LINK
apparaten gegevensoverdracht mogelijk is.
z
Wat is i.LINK?
i.LINK is een door Sony Corporation voorgesteld
handelsmerk, als gemakkelijk te onthouden naam voor
de internationale IEEE 1394 norm, vastgesteld door het
“Institute of Electrical and Electronics Engineers”.
Overige bedieningsfuncties
i.LINK aansluitingen
De stap-voor-stap doorkoppeling van i.LINK
componenten met behulp van i.LINK aansluitsnoeren
vormt een zogenaamde “daisy chain” configuratie.
i.LINK aansluitsnoer
i.LINK component
Lusvormig doorverbinden
Een signaal dat wordt uitgezonden door een
component zal alle andere componenten bereiken.
Daarom moeten lussen in de doorverbinding worden
vermeden, om te voorkomen dat dat een signaal
rondloopt en zo terugkeert naar de bron.
Juist
Onjuist (lusvormig)
Elke twee componenten kunnen gegevens
uitwisselen, ook als ze onderling niet rechtstreeks zijn
verbonden.
Vertakkingen in de aansluitketen
• Elke i.LINK component met drie of meer i.LINK
aansluitingen kan dienen als vertakkingspunt.
• Er kunnen tot 63 i.LINK componenten in de totale
configuratie worden doorverbonden. Een enkele
keten kan echter maximaal 17 componenten bevatten
(m.a.w. maximaal 16 i.LINK aansluitsnoeren op een
rij). Elk van de i.LINK aansluitsnoeren in een enkele
keten noemen we een “stap”. Zo bestaat de keten
van A tot C in het onderstaande aansluitschema uit 6
stappen en zijn er 3 stappen in de keten van A tot D.
A
B
D
C
Elke keten in dit schema, tussen A en B; A en C; A en
D; B en C; B en D; en C en D kan uit 16 stappen bestaan
(met 17 componenten op rij).
Opmerkingen
• Bepaalde i.LINK componenten (zoals personal computers)
kunnen geen signalen doorgeven wanneer ze zijn
uitgeschakeld. Zie voor het aansluiten van iedere
component de daarbij behorende gebruiksaanwijzing.
• De maximale overdrachtsnelheid van een i.LINK
component staat vermeld bij de i.LINK aansluitbus. De
aanduidingen S100, S200 en S400 geven maximale
snelheden van resp. 100, 200 en 400 Mbps* aan. De feitelijke
snelheid wel eens afwijken van de aangegeven snelheid,
afhankelijk van de verschillen in overdrachtsnelheid en
andere technische gegevens tussen de aangesloten
componenten.
z
Wat is “Mbps”?
“Mbps” is de afkorting van Megabits per seconde. Dat
wil zeggen de hoeveelheid gegevens die in een seconde
kan worden verzonden of ontvangen. Zo betekent een
overdrachtsnelheid van 200 Mbps dat er in een seconde
200 megabits aan gegevens kunnen worden verzonden.
(wordt vervolgd)
17NL
Overige bedieningsfuncties
Een “LINC” leggen (Logical INterface
Connection)
Voordat er een geluidssignaal kan worden verzonden
tussen twee i.LINK componenten, moeten ze eerst een
“LINC” met elkaar leggen, d.w.z. een weg banen
waarlangs de ene component het geluidssignaal kan
verzenden en de andere component het kan
ontvangen. De “LINC” is dit logische pad voor de
overdracht van digitale geluidssignalen tussen de twee
componenten. Elk logisch pad heeft zijn eigen
identificatienummer. Aangezien de component die het
geluidssignaal verzendt eerst het juiste pad ervoor
moet kennen en de ontvangende component eveneens,
zullen de beide componenten samen een pad moeten
overeenkomen. Tijdens het leggen van een “LINC”
vindt de volgende communicatie plaats tussen de twee
betrokken i.LINK componenten.
Bijvoorbeeld
Een component legt een “LINC” met een CD-speler
voor de ontvangst van een geluidssignaal van die CDspeler.
1 De component die het geluidssignaal van de CDspeler moet ontvangen stuurt een verzoek en de
gegevens voor een pad aan de CD-speler, zodat
die het geluidssignaal via dat pad kan verzenden.
1
Component die
het geluidssignaal
moet ontvangen
/
2
?
CD-speler
(component die
het signaal moet
zenden)
2 De CD-speler beantwoordt het verzoek van de
component om een “LINC” te leggen en een pad
te banen.
De digitale overdracht van geluidssignalen is pas
mogelijk nadat de bovenstaande uitwisseling heeft
plaatsgevonden en de “LINC” communicatie is
geopend.
18NL
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
Opmerkingen over CD’s
Storingen verhelpen
Gebruik van CD’s
Als zich een probleem voordoet bij het gebruik van de
CD-speler, kunt u dit proberen te verhelpen aan de
hand van onderstaande lijst. Als de storing blijft
optreden, raadpleegt u dan de dichtstbijzijnde Sonydealer.
• Houd CD’s altijd bij de rand vast en raak het oppervlak niet
aan. Zo blijven uw CD’s schoon.
• Plak geen papier of plakband op een CD.
• Stel de CD’s niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen zoals radiatoren. Laat geen CD’s liggen in
een auto die in de zon staat geparkeerd, aangezien de
temperatuur in de auto hoog kan oplopen.
• Gebruik geen discbeveiliging en/of stabiliseringsmiddelen.
Dit kan de CD en de CD-speler beschadigen.
• Berg elke CD na gebruik weer op in het doosje.
Over het plaatsen van CD’s in de CD-lade
• Controleer of de disc correct midden in de lade ligt. Indien
dit niet zo is, kan de speler of de disc worden beschadigd.
CD’s reinigen
• Reinig de CD’s vóór het afspelen met een reinigingsdoekje.
Wrijf vanuit het midden van de CD naar buiten.
• Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner of
schoonmaakmiddelen of spray’s die bestemd zijn voor het
antistatisch maken van LP’s.
Er wordt geen geluid weergegeven.
/ Controleer of de CD-speler goed is
aangesloten.
/ Controleer of u de tuner/versterker goed hebt
ingesteld.
/ Gebruik het i.LINK aansluitsnoer voor 200
Mbps gegevensoverdracht.
De CD wordt niet afgespeeld.
/ Er bevindt zich geen CD in de CD-speler
(“No Disc” verschijnt). Plaats een CD.
/ Plaats de CD met de label-kant boven op de
CD-lade.
/ Maak de CD schoon (zie pagina 19).
/ Er heeft zich condens in de CD-speler
gevormd. Verwijder de CD en laat het apparaat
ongeveer een uur lang ingeschakeld staan (zie
pagina 2).
De afstandsbediening werkt niet.
/ Verwijder eventuele obstakels tussen de
afstandsbediening en de CD-speler.
/ Richt de afstandsbediening op de sensor g op
de CD-speler.
/ Vervang de batterij in de afstandsbediening
door een nieuwe als de oude (bijna) leeg is (zie
pagina 2).
19NL
Aanvullende informatie
Technische gegevens
Compact disc-speler
Laser
Halfgeleider laser (λ = 800 nm)
Emissieduur: continu
In/uitgangen (i.LINK S200)
i.LINK aansluiting
4-polig - 4-polig (S200)
Algemeen
Spanningsvereiste
230 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
22 W
Afmetingen (ca.) (b/h/d)
430 × 70 × 315 mm
incl. uitstekende delen
Gewicht (ca.)
4,6 kg
Mededelingen in het
uitleesvenster
Het onderstaande lijstje geeft een verklaring van de
diverse foutmeldingen e.d. die in het uitleesvenster
kunnen verschijnen.
Mededeling
Foutcode(s)
Oorzaak en/of oplossing
CANNOT
LINC
C78:11/C78:12
De CD-speler kan geen
LINC met een geluidsbron
leggen, vanwege een al
bestaande LINC tussen de
CD-speler en een andere
geluidsbron. Verbreek eerst
de LINC met de andere
geluidsbron.
BUS FULL
C78:15
De interne signaalbus van
de i.LINK configuratie is
vol en er kunnen geen
signalen van de tuner/
versterker meer worden
doorgegeven. Verbreek de
LINC tussen de
geluidsbron en de CDspeler.
LOOP
CONNECT
C78:03
De i.LINK aansluiting
maakt een lus. Controleer/
corrigeer de aansluiting (zie
pagina 17).
NEW
CONNECT
—
Er is een nieuwe i.LINK
component aan de i.LINK
configuratie toegevoegd of
er van losgemaakt. Wacht
enkele seconden en deze
aanduiding zal vanzelf
doven.
Bijgeleverde toebehoren
i.LINK aansluitsnoer (4-polig - 4-polig) (1)
Afstandsbediening (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaand bericht.
20NL
Index
Index
A, B
Aansluiten van de CD-speler 4
overzicht 4
Aansluitingen 4
A˜B Repeat 12
Afspeelfuncties
doorlopende weergave 6
herhaalde weergave 12
programma-weergave 13
willekeurige weergave 13
Afstandsbediening 4
AMS 11
Automatisch zoeken naar een
muziekstuk. Zie AMS
Index
R
Repeat 1 12
Resterende speelduur 8
Toetsen
S
Setup menu
Dimmer 15
Power Save 16
Shuffle play 13
Storingen verhelpen 19
Stroombesparing 16
T
Taal kiezen 10
Totale speelduur 8
U, V, W, X, Y
Uitpakken 4
C
CD TEXT 9, 10
D, E, F
Doorlopend afspelen 6
G
Gebruik van CD’s 19
H
Benaming van
bedieningselementen
Z
Zoeken
door te beluisteren 11
met behulp van AMS 11
rechtstreeks 11
via het uitleesvenster 11
A˜B 12
Cijfertoetsen 11
CLEAR 13, 14
DISPLAY 8, 9
MENU/NO 10, 15, 16
PLAY MODE 13
REPEAT CLEAR 12
SCROLL 9
YES 10, 15, 16
( 6, 7, 12, 13
·P 6, 7, 12, 13
§ 6, 7
P 7
p 7
0/) 11
=/+ 7, 11
>10 11, 13
Schakelaar
1/u 6
Aansluitbussen
i.LINK S200 4, 5
Andere
Herhaald afspelen 12
Herhalen
een specifiek fragment 12
van alle muziekstukken 12
van het huidige
muziekstuk 12
I, J, K, L, M, N, O
CD-lade 8
H.A.T.S.
digitaalbufferlampje 10
Netsnoer 5
STANDBY indicatorlampje 6
Uitleesvenster 8 - 10, 15
g 19
i.LINK 16
P, Q
Programma 13
wijzigen 14
21NL
VARNING!
Utsätt inte denna apparaten
för regn och fukt för att
unduika riskerna för brand
och/eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan
resultera i risk för elektriska
stötar. Överlåt allt underhållsoch reparationsarbete till
fackkunniga tekniker.
Laserkomponenten i denna produkt
kan utsända strålning som
överskrider gränsen för Klass 1.
Denna produkt är klassificerad som en
KLASS 1 LASERAPPARAT.
KLASS 1 LASERAPPARAT-märkningen
finns på produktens baksida.
Följande varningsetikett sitter inuti CDspelaren:
Rengöring
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Varning — Användning av optiska
instrument tillsammans med denna
produkt ökar risken för ögonskador.
• Om föremål eller vätska hamnar
innanför CD-spelarens hölje kopplar
du genast ur strömkällan och låter en
kvalificerad tekniker kontrollera CDspelaren innan du använder den igen.
Placering
• Undvik överhettning genom att
placera CD-spelaren där det finns god
luftcirkulation.
• Placera inte CD-spelaren på ett mjukt
underlag, t ex en matta, eftersom detta
kan blockera ventilationshålen på
höljets undersida.
• Placera inte CD-spelaren nära
värmekällor eller på platser där den
utsätts för direkt solljus, damm eller
mekaniska vibrationer eller stötar.
Om CD-spelaren tas direkt från kyla till
värme, eller om den placeras i ett fuktigt
rum, kan det bildas kondens på linsen
inuti CD-spelaren. CD-spelaren slutar då
att fungera. Ta i så fall ut CD-skivan och
låt CD-spelaren stå påslagen i ungefär en
timme tills fukten avdunstat.
Justera volymen
Skruva inte upp volymen när du lyssnar
på avsnitt med låg ljudvolym eller inget
ljud alls. Om du gör det kan högtalarna
skadas när ett starkt parti kommer.
2SE
Isättning av ett nytt batteri i
fjärrkontrollen
Dra ut batterihållaren ur batterifacket,
sätt i ett nytt litiumbatteri av typen
CR2025 med plussidan (+) vänd uppåt
och skjut sedan in batterihållaren i
batterifacket igen.
Strömförsörjning
• Nätströmtillförseln kopplas inte ur så
länge stickkontakten sitter i ett
vägguttag, inte ens när strömmen slås
av.
• Om du inte ska använda CD-spelaren
under en längre tid bör du koppla ur
den från elnätet. Dra alltid i kontakten,
inte i kabeln.
• Nätkabeln får endast bytas av
fackkunniga tekniker.
Användning
Kasta aldrig batterier,
utan ta hand om dem
enligt gällande
bestämmelser för
miljöfarligt avfall.
Rengör hölje, panel och reglage med en
mjuk duk som fuktats lätt i vatten eller
mild rengöringslösning. Använd inte
slipmedel, skurpulver eller
lösningsmedel som alkohol eller bensin.
Ett litiumbatteri (CR2025)
1
2
1 Håll intryckt.
2 Dra ut.
VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Använd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av
apparattillverkaren.
Kassera använt batteri enligt
fabrikantens instruktion.
Transport
Se till att placera skyddsstången över
skivtallriken och fästa den med
självhäftande tejp, på samma sätt som
den satt när CD-spelaren var nyinköpt,
innan CD-spelaren transporteras. Vi
hänvisar till sidan 5 angående detaljer
för hur skyddstången fästs.
Kontrollera att CD-facket är tomt innan
CD-spelaren flyttas.
Kontakta närmaste Sonyåterförsäljare om du har frågor eller
problem med din CD-spelare.
Välkommen!
Gratulerar till ditt köp av Sonys CDspelare. Innan du börjar använda CDspelaren bör du läsa igenom
bruksanvisningen noggrant. Spara
bruksanvisningen för framtida bruk.
Angående denna
bruksanvisning
Instruktionerna i denna bruksanvisning
gäller modellen CDP-LSA1.
Konventioner
• Instruktionerna i bruksanvisningen
beskriver reglagen på CD-spelaren.
Du kan även använda knapparna på
fjärrkontrollen, om de har samma eller
liknande namn som reglagen på CDspelaren.
• Följande symboler används i
bruksanvisningen:
Z
Innebär att du kan utföra
uppgiften via fjärrkontrollen.
z
Anger tips och råd som
underlättar uppgiften.
INNEHÅLL
Komma igång
Uppackning 4
Anslutningar 4
Grundläggande tillvägagångssätt
Spela upp en CD-skiva 6
Spela upp CD-skivor
Använda teckenfönstret 8
Hitta ett bestämt spår eller en bestämd punkt i ett spår 11
Repetering Z 12
Uppspelning i slumpvis ordning (slumpmässig uppspelning) Z 13
Skapa egna program (programmerad uppspelning) Z 13
Övriga finesser
Inställning av belysningsstyrkan i teckenfönstret Z 15
Automatiskt strömavslag (strömbesparing) Z 16
Angående i.LINK 16
SE
Övrig information
Att observera angående CD-skivor 19
Felsökning 19
Tekniska data 20
Felmeddelanden i teckenfönstret 20
Register
Register 21
3SE
Komma igång
Uppackning
Anslutningar
Kontrollera att du har fått följande delar:
• i.LINK-kabel (1)
• Fjärrkontroll (1)
Översikt
CDP-LSA1
v
v
≈
Ett batteri finns redan isatt i fjärrkontrollen när
fjärrkontrollen är ny. Dra bort skyddsfilmen från
batterifacket, så att batteriet kan börja strömförsörja
fjärrkontrollen, innan fjärrkontrollen tas i bruk.
≈
Innan den medföljande fjärrkontrollen tas i
bruk
Detta avsnitt beskriver tillvägagångssättet vid
anslutning av CD-spelaren till en receiver eller en
annan produkt, som t ex en MD-spelare. Kontrollera
före anslutning att strömmen till samtliga produkter är
avslagen.
b
till elnätet
i.LINK
S200
i.LINK
S200
Hur batteriläckage undviks
Ta ut batteriet ur batterifacket, när fjärrkontrollen inte ska
användas på ett bra tag, för att undvika risken för skador på
grund av batteriläckage och korrosion.
z
När behöver batteriet bytas?
Under normala förhållanden bör batteriet räcka i ungefär
sex månader. Byt ut batteriet mot ett nytt, när fjärrkont
rollen inte längre kan användas till att styra CD-spelaren.
Att observera angående ett litiumbatteri
• Förvara litiumbatterier utom räckhåll för småbarn. Sök
omedelbart läkarhjälp, om ett litiumbatteri skulle råka
sväljas.
• Torka rent litium batteriet med en torr tygtrasa för att
garantera god kontakt.
• Kontrollera noga att polerna är korrekt vända vid isättning
av ett litiumbatteri.
• Håll aldrig ett litiumbatteri med en metallpincett, eftersom
det kan orsaka kortslutning.
VARNING!
Explosionsrisk, när litiumbatteriet hanteras på fel sätt.
Ladda inte upp litiumbatteriet. Ta inte isär litiumbatteriet.
Elda inte upp litiumbatteriet.
4SE
Receiver*
MD-spelare etc.*
ç: signalflöde
* En i.LINK-anslutning kan göras till vilkendera av
kopplingarna i.LINK S200.
Vilka kablar behövs?
i.LINK-kabel (medföljer) (1)
Getting
Started
Komma
igång
Anslutning av CD-spelaren
Anslutning till en receiver
Anslut receivern till en av kopplingarna i.LINK S200
med hjälp av den medföljande i.LINK-kabeln.
Kontrollera att kontakterna skjutits in ordentligt. En
slarvig anslutning resulterar i att inget ljud kan återges
via högtalarna.
CDP-LSA1
Receiver
i.LINK S200
i.LINK S200
v
≈
v
v
v
Fastsättning av skyddsstången
Se till att placera skyddsstången (vilken togs bort i
samband med CD-spelarens uppackning) över
skivtallriken och fästa den med hjälp av
självhäftande tejp, när CD-spelaren ska
transporteras. Om skyddsstången inte fästs enligt
nedanstående beskrivning finns det risk för att
CD-spelaren skadas vid transport.
1
2
Öppna CD-facket och koppla loss nätkabeln.
Placera skyddsstången på skivtallriken såsom
bilden visar.
ç: signalflöde
OBS!
x·
§
• Anslut inte nätkabeln från någon produkt förrän alla övriga
anslutningar är klara.
• Låt inget metallföremål tränga in i någon av kopplingarna
i.LINK S200, eftersom det kan orsaka kortslutning i
kopplingen och skada produkterna.
z
LAY
DISP
3
Den andra i.LINK S200-kopplingen kan användas för
anslutning av andra produkter
§
Följande i.LINK-kompatibla produkter kan användas
tillsammans med CD-spelaren:
• Receivern STR-LSA1
• MD-spelaren MDS-LSA1
Var noga med att använda kablarna i.LINK S200 (4 stift 4 stift) från Sony.
z
Stäng CD-facket för hand.
LAY
DISP
Tryck sakta in båda sidor av skivtallriken
såsom visas ovan.
4
Angående allmän information om i.LINK
Fäst skyddsstången med hjälp av
självhäftande tejp.
Vi hänvisar till rubriken Angående i.LINK på sidan 16.
§
Anslutning av nätkabeln
LAY
DISP
Anslut nätkabeln till elnätet.
Borttagning av skyddsstången
Ta bort skivtallrikens skyddsstång. Spara
skyddsstången för att kunna använda den vid
eventuell senare transport.
§
§
LAY
DISP
Efter att nätkabeln anslutits till ett nätuttag stängs CDfacket automatiskt efter en liten stund.
Vad gör du härnäst?
Du kan nu använda CD-spelaren.
Om du är osäker på hur du spelar upp en CD-skiva går du
vidare till avsnittet Spela upp en CD-skiva på sidan 6.
Därefter kan du fortsätta till de följande avsnitten för övriga
funktioner.
5SE
Grundläggande tillvägagångssätt
Spela upp en CD-skiva
3
2
§
DISPLAY
4
x ·P
p
=
+
STANDBY
1/u
• Se sid 4 – 5 för information om
hur du ansluter systemet.
OBS!
Lägg inte i fler än en CD-skiva
samtidigt i punkt 3.
Iläggning av fler än en CD-skiva
kan resultera i att CD-skivorna
och/eller CD-spelaren skadas.
1
2
3
Slå på receivern och välj CD-spelaren som ljudkälla.
Slå på CD-spelaren genom att trycka på 1/u.
Indikatorn STANDBY slocknar.
Tryck på § och lägg en CD-skiva på skivtallriken.
§
LAY
DISP
1/u
Lägg i CD-skivan med etikettsidan vänd
uppåt. Placera en CD-singel (8 cm:s CDskiva) i den inre ringen på skivtallriken.
4
6SE
Tryck på ·P.
Skivtallriken matas in och alla spår spelas upp i ordningsföljd
en gång (kontinuerlig uppspelning).
Ställ in önskad volymnivå på receivern.
Grundläggande tillvägagångssätt
Basic Operations
Hur uppspelning avbryts
Tryck på p.
·P p
§
DISPLAY
x ·P
p
=
+
1/u
§
Tryck på
koppla in paus:
·P.
koppla ur paus:
·P.
välja nästa spår:
+.
välja föregående spår:
=.
avbryta uppspelning och ta ut CD-skivan:
§.
Grundläggande tillvägagångssätt
För att
=/+
7SE
Spela upp CD-skivor
Information i teckenfönstret under
pågående uppspelning
Använda teckenfönstret
Teckenfönstret kan utnyttjas till att kontrollera olika
uppgifter angående ilagd CD-skiva.
§
·P
p
=
+
Nuvarande spårnummer och den tid som gått i
nuvarande spår visas i teckenfönstret under pågående
uppspelning.
1
1/u
Nuvarande spårnummer
DISPLAY
1
2
3
DISPLAY
4
5
6
SCROLL
7
8
9
>10 10
/0
(
P
p
=
+
0
Med vart tryck på DISPLAY under pågående
uppspelning ändras visningen i teckenfönstret enligt
följande:
Nuvarande spårnummer och tid som gått i
nuvarande spår
1
)
MENU/NO
Nuvarande spårnummer och återstående
uppspelningstid i nuvarande spår
1
Kontroll av CD-skivans sammanlagda
spårantal och uppspelningstid
Det sammanlagda antalet spår på en CD-skiva och
skivans totala uppspelningstid visas i teckenfönstret
innan uppspelning startas.
12
58m 41s
Sammanlagt antal spår
Total uppspelningstid
Vid tryck på DISPLAY i programmeringsläge innan
uppspelning startas
Med vart tryck på DISPLAY ändras visningen i
teckenfönstret enligt följande:
Senast programmerat spår och total
uppspelningstid
12
58m 41s
Tryck
Senast programmerat spår och
programnummer
12
S t ep 4
Tryck
* Efter en sekund återgår teckenfönstret till ursprunglig
visning, även om DISPLAY inte trycks in.
8SE
3m 29s
Tryck
YES
z
Tid som gått
Kontroll av återstående uppspelningstid
1/u
=/+
3m 29s
- 1 m 1 3 s
Tryck
Återstående uppspelningstid på skivan*
- 5 5 m 1 2 s
Tryck
* Detta visas inte vid programmerad eller
slumpmässig uppspelning.
Spela upp
CD-skivor
Playing
CDs
Kontroll av information på CD TEXT-skivor
• Under pågående uppspelning
En CD TEXT-skiva innehåller sådan information som
till exempel skivtitel och artistnamn. Denna
information finns kodad i tomma utrymmen som
normalt inte används på konventionella CD-skivor. CD
TEXT-informationen visas i teckenfönstret, vilket gör
det möjligt att kontrollera gällande skivtitel, artistnamn
och spårtitel. När CD-spelaren registrerar att ilagd
skiva är en CD TEXT-skiva visas indikeringen CDTEXT i teckenfönstret. Om CD TEXT-skivan är
flerspråkig visas indikeringarna CD-TEXT och MULTI
i teckenfönstret. Vi hänvisar till Kontroll av
information på CD TEXT-skivor på andra språk på
sidan 10 angående kontroll av den information som ges
på ett visst språk.
Med vart tryck på DISPLAY ändras visningen i
teckenfönstret enligt följande:
Nuvarande spårnummer och tid som gått i
nuvarande spår
1
3m 29s
Tryck
Nuvarande spårnummer och återstående
uppspelningstid i nuvarande spår
1
- 1 m 1 3 s
Tryck
Återstående uppspelningstid på skivan*
- 5 5 m 1 2 s
Tryck
• Före uppspelningsstart
Nuvarande spårtitel
Wit h me Sammanlagt antal spår och total
uppspelningstid
12
Tryck
5 8 m 4 1 s
* Detta visas inte vid programmerad eller
slumpmässig uppspelning.
Tryck
Skivtitel
S O N Y H I T S
När en titel eller ett namn innehåller mer än 14 tecken
visas de första 14 tecknen i teckenfönstret efter att hela
titeln eller namnet först rullats fram en gång i
teckenfönstret.
Tryck
z
Artistnamn
S O N Y B A ND
Tryck
z
Vid tryck på DISPLAY före uppspelningsstart i
programmeringsläge
Se sid 8.
En titel eller ett namn med över 14 tecken kan
kontrolleras Z
Tryck på SCROLL.
Titeln eller namnet rullas fram i teckenfönstret, varefter
de första 14 tecknen åter visas.
OBS!
• Beroende på aktuell skiva kan det hända att samtliga tecken
inte kan visas i teckenfönstret.
• Denna CD-spelare är endast kompatibel att visa skivtitlar,
spårtitlar och artistnamn i teckenfönstret. Annan
information på CD TEXT-skivor kan inte visas.
(forts.)
9SE
Spela upp CD-skivor
Kontroll av information på CD TEXT-skivor
på andra språk Z
När CD-spelaren registrerar att ilagd skiva är en
flerspråkig CD TEXT-skiva visas CD-TEXT och MULTI
i teckenfönstret. Med denna typ av CD-skiva är det
möjligt att ändra språk för visning i teckenfönstret.
1
Tryck på MENU/NO innan du börjar spela upp en
CD TEXT-skiva.
Select Lang visas i teckenfönstret, följt av aktuell
information på det språk som för närvarande är
valt.
2
Tryck på YES.
English blinkar i teckenfönstret.
3
Tryck lämpligt antal gånger på =/+ tills
önskat språk visas i teckenfönstret.
4
Tryck på YES för att välja språket.
TEXT Reading visas en kort stund i teckenfönstret,
följt av aktuell information på det nyvalda språket.
5
Tryck lämpligt antal gånger på DISPLAY tills
önskad information visas i teckenfönstret (se sid 9).
z
Kontroll av nuvarande språkval under pågående
uppspelning
Tryck på MENU/NO under pågående uppspelning.
Show Lang följt av det språk som gäller för närvarande
visas i teckenfönstret.
Tryck en gång till på MENU/NO för att återgå till
ursprunglig visning.
OBS!
• Valt språk fortsätter gälla också efter att CD-spelaren slagits
av eller nätkabeln kopplats loss från elnätet.
• De språk som kan väljas varierar beroende på CD TEXTskiva.
10SE
Övrig information i teckenfönstret
När CD-spelaren är vald som ljudkälla på en Sonyprodukt som kan användas för produktlokalisering
och som anslutits via en i.LINK-anslutningskabel visas
“( ( 9 9” i teckenfönstret på CD-spelaren vid
produktlokalisering. Observera dock att denna
indikering inte visas medan indikatorn STANDBY är
tänd.
z
När indikatorn H.A.T.S. tänds
betyder det att H.A.T.S.-lagring kopplas in på receivern.
H.A.T.S.-lagring (High-quality digital Audio
Transmission System) på receivern innebär att digitala
ljudsignaler, som matas ut från en CD-spelare eller en
annan ljudkälla (t ex en MD-spelare), tillfälligt lagras i ett
buffertminne i receivern innan de matas vidare för
ljudåtergivning. I och med detta reduceras de störande
fasfel som ibland uppstår vid digital ljudöverföring.
Spela upp
CD-skivor
Playing
CDs
Hitta ett bestämt spår eller en
bestämd punkt i ett spår
Med hjälp av knapparna för automatisk musiksökning
(AMS) eller direktväljarna på fjärrkontrollen är det
enkelt att snabbt leta fram önskad punkt inom ett spår
eller önskat spår.
§
·P
p
=
+
z
Angivning av ett spårnummer högre än 10 Z
Tryck först på >10 och sedan på motsvarande
direktväljare. Tryck på 10/0 för att ange en nolla.
Exempel: angivning av spår nummer 30
Tryck först på >10, och sedan på 3 och 10/0.
OBS!
-OVER- visas i teckenfönstret om slutet på en skiva nås
medan ) på fjärrkontrollen hålls intryckt. Tryck i så fall på
0 på fjärrkontrollen för att gå bakåt på skivan.
1/u
=/+
1/u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Direktväljare
>10
=/+
>10 10
/0
(
P
p
=
+
0
)
0/)
För att leta fram
Gör enligt följande
början på nästa eller
efterföljande spår:
tryck lämpligt antal gånger på +
tills önskat spår letats fram.
början på
nuvarande eller
föregående spår:
tryck lämpligt antal gånger på =
tills önskat spår letats fram.
ett visst spår direkt
Z:
ange spårnumret med hjälp av
direktväljarna.
en viss punkt i ett
spår genom att
lyssna på ljudet Z:
tryck in och håll ) (framåt) eller 0
(bakåt) intryckt tills önskad punkt
letats fram.
en viss punkt i ett
spår snabbt med
hjälp av
teckenfönstret Z:
tryck in och håll ) (framåt) eller 0
(bakåt) intryckt medan paus är
inkopplat tills önskad punkt letats
fram. Inget ljud återges i detta fall.
11SE
Spela upp CD-skivor
Repetering av ett bestämt avsnitt
(REPEAT A˜B)
Repetering Z
Repetering av spår kan kopplas in vid vilket
uppspelningssätt som helst.
REPEAT
CLEAR
1/u
A˜B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
(
Du kan spela upp ett bestämt avsnitt av ett spår flera
gånger. Det kan vara användbart om du till exempel
vill lära dig en text.
Observera att du inte kan repetera ett avsnitt som
omfattar två olika spår.
1
Tryck under pågående uppspelning på A˜B vid
startpunkten (punkt A) på det avsnitt som ska
repeteras.
A- i REPEAT A- i teckenfönstret blinkar.
2
Tryck en gång till på A˜B vid slutpunkten
(punkt B) på avsnittet som ska repeteras.
REPEAT A-B visas i teckenfönstret och det
markerade avsnittet repeteras.
/0
(
P
p
=
+
0
)
Hur repetering av ett bestämt avsnitt kopplas ur
Tryck på REPEAT CLEAR.
Tryck under pågående uppspelning lämpligt antal
gånger på REPEAT CLEAR tills REPEAT visas i
teckenfönstret.
Spåren repeteras enligt följande:
Uppspelningssätt
Spår som repeteras
Kontinuerlig uppspelning (sid 6)
Alla spår
Slumpmässig uppspelning (sid 13)
Alla spår i slumpmässig
ordning
Programmerad uppspelning (sid 13) Programmerade spår
Hur repetering kopplas ur
Tryck lämpligt antal gånger på REPEAT CLEAR tills varken
REPEAT eller REPEAT 1 visas i teckenfönstret.
Repetering av nuvarande spår (REPEAT 1)
Repetering av ett visst spår kan kopplas in vid vilket
uppspelningssätt som helst.
Tryck under pågående uppspelning av spåret som ska
repeteras lämpligt antal gånger på REPEAT CLEAR
tills REPEAT 1 visas i teckenfönstret.
Hur repetering av nuvarande spår kopplas ur
Tryck lämpligt antal gånger på REPEAT CLEAR tills varken
REPEAT eller REPEAT 1 visas i teckenfönstret.
12SE
Flyttning av startpunkten
Genom att flytta startpunkten är det möjligt att markera ett
avsnitt som följer direkt efter det första avsnittet för
repetering.
1 Tryck på A˜B medan CD-spelaren repeterar det
bestämda avsnittet.
Slutpunkten B blir den nya startpunkten A och A- i
REPEAT A- blinkar i teckenfönstret.
2 Tryck en gång till på A˜B vid den nya slutpunkten
(punkt B).
REPEAT A-B visas i teckenfönstret och det nya avsnittet
repeteras.
z
Återgång till startpunkten A
Tryck på ( under pågående uppspelning av ett spår
där repetering av ett bestämt avsnitt pågår.
Spela upp
CD-skivor
Playing
CDs
Uppspelning i slumpvis
ordning (slumpmässig
uppspelning) Z
Vid slumpmässig uppspelning “blandas” spåren och
spelas upp i slumpvis ordning.
Skapa egna program (programmerad uppspelning) Z
Det är möjligt att skapa ett program för uppspelning av
upp till 25 spår i önskad följd.
PLAY MODE
PLAY MODE
1/u
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
>10 10
(
1/u
Direktväljare
>10
/0
(
P
p
=
+
0
>10 10
/0
(
(
P
p
=/+
=
+
0
)
CLEAR
)
1
Tryck på PLAY MODE flera gånger tills SHUFFLE
visas i teckenfönstret.
2
Tryck på ( för att starta slumpmässig
uppspelning.
Indikeringen
visas i teckenfönstret medan
CD-spelaren “blandar” spåren.
1
Tryck före uppspelningsstart lämpligt antal gånger
på PLAY MODE tills PROGRAM visas i
teckenfönstret.
2
Använd direktväljarna till att i önskad följd ange
de spårnummer som ska ingå i programmet.
Exempel: Programmera spår 2, 8 och 5 i den
ordningen genom att trycka på
direktväljarna 2, 8 och 5 i samma
ordning.
Hur slumpmässig uppspelning kopplas ur
Tryck i stoppläge lämpligt antal gånger på PLAY MODE tills
SHUFFLE slocknar i teckenfönstret.
5
13m 18s
Senast programmerade
spår
OBS!
Uppspelningssättet kan inte ändras under pågående
uppspelning, inte ens genom att trycka på PLAY MODE.
Sammanlagd
uppspelningstid
Programmering av spårnummer över 10
Använd knappen >10 (se sid 11).
Om fel spårnummer angetts
Tryck på CLEAR och ange därefter rätt spårnummer.
3
Tryck på ( för att starta programmerad
uppspelning.
Hur programmerad uppspelning kopplas ur
Tryck i stoppläge lämpligt antal gånger på PLAY MODE tills
PROGRAM i teckenfönstret slocknar.
(forts.)
13SE
Spela upp CD-skivor
z
Programmet kvarhålls i minnet tills det raderas (se
nedan) eller tills CD-skivan matas ut genom tryck på
§
Programmet påverkas inte av att det spelats upp klart
eller av att ett annat uppspelningssätt väljs.
OBS!
• - -m - -s visas i teckenfönstret, om den sammanlagda
uppspelningstiden överstiger 100 minuter.
• Step Full visas i teckenfönstret om du försöker lägga till ett
spår i ett program som redan innehåller 25 spår.
• Uppspelningssättet kan inte ändras under pågående
uppspelning, inte ens genom att trycka på PLAY MODE.
Ändring av spårens ordning
Det är möjligt att ändra ett program innan det spelas
upp.
14SE
För att
Gör enligt följande
ta bort sista spåret i
programmet:
tryck på CLEAR. Varje gång
du trycker på knappen tas det
sista spåret bort.
lägga till spår i slutet av
programmet:
tryck på motsvarande
direktväljare för att lägga till
önskade spår.
radera hela programmet helt
och hållet:
tryck lämpligt antal gånger på
CLEAR tills sammanlagt antal
spår och total uppspelningstid
visas i teckenföntret. Skapa vid
behov ett nytt program genom
att på nytt följa anvisningarna
för programmering.
Övriga finesser
Övriga finesser
Inställning av belysningsstyrkan i teckenfönstret Z
Det är möjligt att välja mellan fyra olika belysningsstyrkor för belysningen i teckenfönstret. Efter val av
läget Dimmer3 eller Dimmer4 slocknar även
styrreglagen (§, ·P och p) på CD-spelaren.
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
=/+
P
p
=
+
0
z
Vid menyinställning medan teckenfönstret är släckt
tänds belysningen i teckenfönstret (avbländad belysning)
och lyser tills inställningen är klar.
Belysningsstyrkan i teckenfönstret på CD-spelaren
kan anpassas automatiskt till den som gäller för
teckenfönstret på ansluten receiver
När i.LINK-styrning är inkopplat på receivern ställs
belysningsstyrkan för teckenfönstret på CD-spelaren
automatiskt in på samma nivå som gäller för
teckenfönstret på receivern, oberoende av vilken nivå
som valts på CD-spelaren.
/0
(
Vid styrning av CD-spelaren medan teckenfönstret är
släckt
tänds belysningen i teckenfönstret (avbländad belysning)
och lyser ett tag innan den åter släcks.
z
1/u
1
z
)
MENU/NO
YES
1
Tryck före uppspelningsstart lämpligt antal gånger
på MENU/NO tills Setup Menu visas i
teckenfönstret.
2
Tryck på =/+ tills Dimmer visas i
teckenfönstret. Tryck därefter på YES.
3
Tryck lämpligt antal gånger på =/+ för att
välja önskad belysningsnivå. Tryck därefter på
YES.
Belysningsnivå
Belysning i
teckenfönstret
Dimmer1 (grundinställning) Full belysning och
styrreglagen tända
4
Dimmer2
Avbländad belysning och
styrreglagen tända
Dimmer3
Avbländad belysning och
styrreglagen släckta
Dimmer4
Belysning och styrreglage
släckta
Tryck på MENU/NO.
15SE
Övriga finesser
Automatiskt strömavslag
(strömbesparing) Z
När läget för strömbesparing är inkopplat slås CDspelaren av (ställs i strömberedskap) automatiskt när
det gått flera minuter utan att CD-spelaren använts.
1/u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
=/+
P
p
=
+
0
)
MENU/NO
YES
1
Tryck före uppspelningsstart lämpligt antal gånger
på MENU/NO tills Setup Menu visas i
teckenfönstret.
2
Tryck på =/+ tills Power Save visas i
teckenfönstret. Tryck därefter på YES.
3
Tryck på =/+ för att välja önskad inställning.
Tryck därefter på YES.
4
16SE
För att
Välj
koppla in läget för
strömbesparing:
Power Save On
(grundinställning).
koppla ur läget för
strömbesparing:
Power Save Off.
Tryck på MENU/NO.
Detta avsnitt förklarar de allmäna specifikationerna
och viktigaste egenskaperna hos i.LINK. Läs detta
avsnitt innan någon i.LINK-relaterad åtgärd utförs.
Observera att i.LINK-anslutningar och tillvägagångssätt kan variera beroende på produkt. Vi hänvisar till
avsnittet Anslutningar på sidan 4 angående detaljer
kring anslutning av i.LINK-produkter till denna CDspelare.
i.LINK-finesser
/0
(
Angående i.LINK
i.LINK är ett seriellt, digitalt gränssnitt som stöder
dubbelriktad överföring av ljud- och videosignaler,
kommandon och till och med information om
produkttillstånd. Det enda som behövs för anslutning
av i.LINK-kompatibla produkter är i.LINK-kablar.
Ljud- och videoprodukter som anslutits till ett i.LINKnät kan användas till en rad olika finesser och utbyten
av uppgifter, vilka säkerligen kommer att öka
allteftersom antalet och variationen av i.LINKkompatibla produkter ökar.
Eftersom i.LINK medger överföring av data från en
produkt till andra, icke direktanslutna produkter, är
det inte nödvändigt att tänka på anslutningsordningen.
På grund av skillnader vad gäller karakteristik och
specifikationer kan det emellertid hända att
användning av eller datautbyte med vissa i.LINKanslutna produkter inte är möjlig.
z
Vad menas med i.LINK?
i.LINK är ett varumärke om föreslagits av Sony
Corporation och accepterats av företag världen över som
ett lättihågkomligt namn på världsstandarden IEEE 1394
hos Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Övriga finesser
i.LINK-anslutningar
Användningen av i.LINK-kablar till att ansluta i.LINKkompatibla produkter enligt nedanstående illustration
kallas för en bellis-kedjekonfiguration.
i.LINK-kabel
Cirkelanslutning
Signaler som matas ut från en produkt överförs till alla
andra produkter. Cirkelanslutning bör därför undvikas
för att förhindra att signaler återvänder till sin källa.
Rätt
i.LINK-kompatibel produkt
Fel (cirkel)
Data kan överföras mellan vilka två produkter som
helst, även om de bara är indirekt anslutna till
varandra.
Grenanslutningar
• En i.LINK-kompatibel produkt med minst tre
i.LINK-kopplingar kan tjäna som förgreningspunkt.
• Upp till 63 i.LINK-kompatibla produkter kan
anslutas i en och samma konfiguration. Det
maximala antalet produkter som kan anslutas i ett
led i en s.k. bellis-kedja är dock 17 (d.v.s. maximalt
16 i.LINK-kablar i en rad). Varje i.LINK-kabel som
används i ett led kallas för ett skutt. I nedanstående
illustration finns det t. ex. 6 skutt i ledet mellan A
och C och 3 skutt i ledet mellan A och D.
A
B
D
C
Varje led mellan A och B, A och C, A och D, B och C, B
och D och C och D i ovanstående illustration kan bestå
av 16 skutt (d.v.s. 17 produkter).
OBS!
• Vissa i.LINK-kompatibla produkter (som t. ex. datorer)
överför inte signaler medan de är avstängda. Vi hänvisar
till bruksanvisningen till varje produkt som ska anslutas
innan anslutning sker.
• Den maximala överföringshastigheten för en i.LINKkompatibel produkt står tryckt intill produktens i.LINKkoppling. Indikeringarna S100, S200 och S400 motvarar de
maximala överföringshastigheterna 100, 200 och 400 Mbps*.
Det kan hända att den verkliga överföringshastigheten är
snabbare eller långsammare, beroende på skillnaderna i
överföringshastigheter och specifikationer bland de
anslutna produkterna.
z
Vad menas med Mbps?
Mbps är en förkortning för megabit per sekund och
anger hur stor mängd data som överförs varje sekund.
Överföringshastigheten 200 Mbps anger t. ex. att 200
megabit data överförs på en sekund.
(forts.)
17SE
Övriga finesser
Upprättande av en logisk
gränssnittsanslutning (LINC)
Innan ljudsignaler kan överföras mellan i.LINKanslutna produkter måste en logisk
gränssnittsanslutning (LINC) först upprättas mellan
den mottagande produkten (av ljudsignaler) och den
sändande produkten. Genom LINC-upprättandet
skapas en logisk väg för överföring av digitala
ljudsignaler mellan de två produkterna. Varje logisk
väg har ett ID-nummer. Eftersom produkten som
sänder ljudsignaler måste mata ut signalerna till en väg
och inmatning till den mottagande produkten måste
ske från samma väg, så måste vägen vara ömsesidigt
känd av båda produkter. Vid upprättande av en logisk
gränssnittsanslutning (LINC) uppstår följande
kommunikation mellan de båda i.LINK-kompatibla
produkterna.
Exempel
En produkt som upprättar en logisk
gränssnittsanslutning (LINC) med en CD-spelare för
att kunna ta emot ljudsignaler från CD-spelaren
1 Produkten som ska ta emot ljudsignaler från CDspelaren sänder en begäran och väginformation
till CD-spelaren för att upprätta en överföringsväg
för ljudsignalerna.
1
Produkten som
ska ta emot
ljudsignaler
/
2
CD-spelare
(sändande
produkt)
?
2 CD-spelaren svarar den andra produkten och ger
sitt tillstånd till upprättande av en logisk
gränssnittsanslutning (LINC).
Överföringen av digitala ljudsignaler är endast möjlig
efter att den kommunikation som beskrivs ovan ägt
rum och en logisk gränssnittsanslutning (LINC)
upprättats.
18SE
Övrig information
Att observera angående CDskivor
Hantering
• Håll alltid CD-skivan i kanten. Vidrör inte ytan.
• Sätt inte fast papper eller etiketter på skivan.
• Utsätt inte skivan för direkt solljus eller andra värmekällor,
t ex värmeledningar. Lämna inte heller skivan i en bil som
står parkerad i solen, eftersom temperaturen inuti bilen kan
stiga avsevärt.
• Använd inte någon stabilisator och/eller något skivskydd
som finns att köpa, eftersom det kan orsaka skador på
skivan och CD-spelaren.
• Förvara alltid skivan i fodralet efter avslutad uppspelning.
Placering av CD-skivor på skrivtallriken
• Kontrollera att skivan ligger korrekt över skivtallrikens
ring. Annars kan skivan eller CD-spelaren skadas.
Rengöring
• Torka skivan med en duk innan du spelar upp den. Torka
från mitten och ut mot kanten.
Övrig information
Felsökning
Om du får problem när du ska använda CD-spelaren
kan du använda nedanstående kontrollista. Kontakta
närmaste Sony-återförsäljare om du inte kan lösa
problemen på egen hand.
Inget ljud
/ Kontrollera att CD-spelarens anslutningar sitter
i ordentligt.
/ Kontrollera att receivern är rätt inställd.
/ Använd en i.LINK-kabel för en överförings has
tighet på 200 Mbps.
Uppspelningen startar inte.
/ Det finns ingen CD-skiva i CD-spelaren
(No Disc visas). Sätt i en CD-skiva.
/ Placera CD-skivan korrekt på skivtallriken,
med etikettsidan uppåt.
/ Rengör CD-skivan (se sid 19).
/ Fuktbildning i CD-spelaren. Ta ut skivan och
låt CD-spelaren stå påslagen i cirka en timme
(se sid 2).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
/ Ta bort eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och CD-spelaren.
/ Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn g på
CD-spelaren.
/ Byt ut batteriet i fjärrkontrollen mot ett nytt,
om det håller på att laddas ur (se sid 2).
• Använd inte lösningsmedel som bensin och thinner,
rengöringsmedel eller antistatspray avsedda för
vinylskivor.
19SE
Övrig information
Tekniska data
CD-spelare
Laser
Halvledarlaser (λ = 800 nm)
Strålningstid: utan avbrott
In/utgångar (i.LINK S200)
i.LINK-koppling
4 stift - 4 stift (S200)
Felmeddelanden i
teckenfönstret
Följande tabell förklarar de olika felmeddelanden som
visas i teckenfönstret.
Meddelande
Felkod (-koder) Orsak och/eller åtgärd
CANNOT
LINC
C78:11/C78:12
En logisk gränssnittsan slut
ning (LINC) mellan CDspelaren och en viss
produkt kan inte upprättas
på grund av en existerande
logisk
gränssnittsanslutning
(LINC) mellan CD-spelaren
och en annan produkt.
Koppla ur den logiska
gränssnittsanslutningen
(LINC) mellan CD-spelaren
och den andra produkten.
BUS FULL
C78:15
Signalbussen i i.LINKkonfigurationen är full och
inga fler signaler kan matas
ut från CD-spelaren.
Koppla ur den logiska
gränssnittsanslutningen
(LINC) mellan aktuell
produkt och CD-spelaren.
LOOP
CONNECT
C78:03
i.LINK-anslutningen går
runt i en cirkel. Kontrollera
anslutningen (se sid. 17).
NEW
CONNECT
—
En i.LINK-kompatibel
produkt har anslutits till
eller kopplats loss från
i.LINK-konfigurationen.
Vänta ett flertal sekunder
tills indikeringen slocknar.
Allmänt
Strömförsörjning
230 V växelström, 50/60 Hz
Strömförbrukning
22 W
Mått (ca) (b/h/d)
430 × 70 × 315 mm
inkl utskjutande delar
Vikt (ca)
4,6 kg
Medföljande tillbehör
i.LINK-kabel (4 stift - 4 stift) (1)
Fjärrkontroll (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
20SE
Register
Register
Register
Setup Menu
Belysningsstyrka i
teckenfönstret 15
Strömbesparing 16
Slumpmässig uppspelning 13
Språkval 10
Sökning
direkt 11
genom att lyssna på ljudet 11
med hjälp av musiksökning
(AMS) 11
med hjälp av teckenfönstret
11
A, B
A-B REPEAT 12
AMS 11
Anslutningar 4
Översikt 4
Automatisk musiksökning. Se
AMS.
C, D, E
CD TEXT-skivor 9, 10
F, G
Felsökning 19
Fjärrkontroll 4
H
Hantering av CD-skivor 19
I, J
i.LINK 16
Inställningsmeny. Se Setup
Menu.
Delar och reglage
S
T
Total uppspelningstid 8
U, V, W, X, Y, Z
Uppackning 4
Uppspelning
Kontinuerlig uppspelning 6
Programmerad uppspelning
13
Repetering 12
Slumpmässig uppspelning
13
Å, Ä, Ö
K
Kontinuerlig uppspelning 6
L, M, N, O
Lokalisering. Se Sökning.
P, Q
Återstående uppspelningstid 8
Knappar/tangenter
A˜B 12
CLEAR 13, 14
Direktväljare 11, 13, 14
DISPLAY 8, 9
MENU/NO 10, 15, 16
PLAY MODE 13
REPEAT CLEAR 12
SCROLL 9
YES 10, 15, 16
( 6, 7, 12, 13
·P 6, 7, 12, 13
P 7
p 7
0/) 11
=/+ 7, 11
§ 6, 7
>10 11, 13
Omkopplare
1/u 6
Koppling
i.LINK S200 4, 5
Övrigt
Indikatorn H.A.T.S. 10
Indikatorn STANDBY 6
Nätkabel 5
Skivtallrik 6
Teckenfönster 8 - 10, 15
g 19
Program 13
Ändring 14
R
REPEAT 1 12
Repetering
av ett visst avsnitt 12
av nuvarande spår 12
av samtliga spår 12
21SE
ATTENZIONE
Per evitare il rischio di incendi
o scosse elettriche, non
esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Per evitare scosse elettriche,
non aprire il rivestimento. Per
la manutenzione rivolgersi
esclusivamente a personale
qualificato.
Il componente laser di questo
prodotto è in grado di emettere
radiazioni che superano il limite della
Classe 1.
Questo apparecchio è classificato come
prodotto LASER CLASSE 1.
L’etichetta PRODOTTO LASER CLASSE
1 si trova all’esterno sul retro.
La seguente etichetta di avvertenza si
trova all’interno dell’apparecchio.
Pulizia
Precauzioni
Sicurezza
• Cautela — L’uso di strumenti ottici
con questo prodotto aumenta il rischio
di danni alla vista.
• Se un oggetto solido o un liquido
penetra nel rivestimento, scollegare il
lettore dalla presa di corrente e farlo
controllare da personale qualificato
prima di usarlo ulteriormente.
Fonti di alimentazione
• L’apparecchio non è scollegato dalla
fonte di alimentazione CA (corrente di
rete) fintanto che è collegato alla presa
di corrente, anche se l’apparecchio
stesso è stato spento.
• Se non si usa il lettore per un lungo
periodo, assicurarsi di scollegarlo
dalla presa di corrente. Per scollegare
il cavo di alimentazione CA, afferrarne
la spina; non tirare mai il cavo.
• Il cavo di alimentazione CA deve
essere sostituito solo presso un centro
assistenza qualificato.
Collocazione
• Collocare il lettore in un luogo con una
ventilazione adeguata per evitare il
surriscaldamento del lettore.
• Non collocare il lettore su superfici
morbide come un tappeto, che
potrebbero bloccare i fori di
ventilazione sul fondo.
• Non collocare il lettore nei pressi di
fonti di calore o in luoghi esposti a
luce solare diretta, polvere eccessiva o
scosse meccaniche.
Funzionamento
Non buttare via una
pila, ma smaltirla
come i rifiuti nocivi.
Se il lettore viene portato direttamente
da un luogo freddo ad uno caldo o se
viene collocato in una stanza molto
umida, umidità può condensarsi sulle
lenti all’interno del lettore. Se succede
questo il lettore non può funzionare
correttamente. In questo caso estrarre il
disco e lasciare il lettore acceso per circa
un’ora fino a che l’umidità evapora.
Regolazione del volume
Non alzare il volume durante l’ascolto di
una parte con ingresso a livello molto
basso o priva di segnali audio.
Altrimenti i diffusori possono essere
danneggiati quando si riproduce una
parte a livello di picco.
2IT
Pulire il rivestimento, il pannello e i
comandi con un panno morbido
leggermente inumidito con una
soluzione detergente leggera. Non usare
alcun tipo di straccio ruvido, polvere
abrasiva o solventi come alcool o
benzina.
Sostituzione della pila del
telecomando
Far scorrere ed estrarre il portapila e
inserire una pila al litio CR2025 nuova
con il lato + rivolto verso l’alto. Poi
reinserire il portapila.
Una pila al litio CR2025
1
2
1 Tenere premuto.
2 Estrarre.
CAUTELA
Pericolo di esplosione se la pila non
viene sostituita correttamente. Sostituire
la pila solo con una identica o di tipo
equivalente consigliata dal fabbricante.
Gettare via le pile usate secondo le
istruzioni del fabbricante.
Trasporto
Quando si trasporta il lettore assicurarsi
di applicare la barra protettiva al
comparto disco e di fissarla con nastro
adesivo come era al momento
dell’acquisto. Per dettagli su come
applicare la barra protettiva, vedere
pagina 5.
Prima di trasportare il lettore, assicurarsi
di estrarre il disco se è inserito.
In caso di dubbi o problemi
riguardanti il lettore, consultare il
proprio rivenditore Sony.
Benvenuti!
Grazie per aver acquistato il lettore di
compact disc Sony. Prima di usare
l’apparecchio, leggere attentamente
questo manuale e conservarlo per
riferimenti futuri.
Uso del manuale
Le istruzioni in questo manuale sono per
il modello CDP-LSA1.
Convenzioni
• Le istruzioni in questo manuale
descrivono i comandi sul lettore.
Si possono usare anche i comandi del
telecomando se hanno un nome
uguale o simile a quello dei comandi
sul lettore.
• Le seguenti icone sono usate in questo
manuale:
Z
Indica che si può eseguire
l’operazione con il
telecomando.
z
Indica suggerimenti e consigli
per facilitare l’impiego.
INDICE
Operazioni preliminari
Disimballaggio 4
Collegamento al sistema 4
Operazioni basilari
Riproduzione di un disco 6
Riproduzione di CD
Uso del display 8
Localizzazione di un brano specifico o di un punto particolare in un
brano 11
Riproduzione ripetuta dei brani Z 12
Riproduzione in ordine casuale (Riproduzione casuale) Z 13
Creazione di un programma personale
(Riproduzione programmata) Z 13
Altre funzioni
Regolazione della luminosità del display Z 15
Spegnimento automatico del lettore (funzione Power Save) Z 16
Riguardo i.LINK 16
IT
Altre informazioni
Note sui CD 19
Soluzione di problemi 19
Caratteristiche tecniche 20
Messaggi sul display 20
Indice analitico
Indice analitico 21
3IT
Operazioni preliminari
Disimballaggio
Collegamento al sistema
Controllare di aver ricevuto quanto segue:
• Cavo di collegamento i.LINK (1)
• Telecomando (1)
Descrizione
Prima di usare il telecomando in dotazione
Il telecomando in dotazione contiene già una pila.
Prima di usare il telecomando, estrarre il foglio isolante
per permettere il flusso di corrente dalla pila.
Questa sezione descrive come collegare il lettore CD ad
un ricevitore o altri componenti come una piastra MD.
Assicurarsi di spegnere tutti i componenti prima di
iniziare a collegarli.
CDP-LSA1
Per evitare perdite di fluido della pila
Se non si usa il telecomando per un lungo periodo, estrarre la
pila per evitare possibili danni derivanti da perdite di fluido
della pila e corrosione.
z
Quando sostituire la pila
In condizioni normali la pila dura per circa sei mesi.
Quando il telecomando non può più controllare il lettore,
sostitituire la pila con un’altra nuova.
v
b
≈
≈
v
a una presa
di corrente
i.LINK
S200
i.LINK
S200
Ricevitore*
Piastra MD, ecc.*
ç: Flusso del segnale
* Si possono collegare i componenti a uno qualsiasi dei
connettori i.LINK S200.
Cavi necessari
Cavo di collegamento i.LINK (in dotazione) (1)
Note sulla pila al litio
• Tenere la pila al litio fuori della portata dei bambini.
Se la pila venisse inghiottita, consultare immediatamente
un medico.
• Passare la pila con un panno asciutto per assicurare un buon
contatto.
• Assicurarsi di osservare la corretta polarità quando si
inserisce la pila.
• Non tenere la pila con pinzette metalliche, altrimenti si può
verificare un cortocircuito.
AVVERTENZA
La batteria può esplodere se usata scorrettamente.
Non ricaricatela, non smontatela e non gettatela nel fuoco.
4IT
Getting
Started
Operazioni
preliminari
Collegamenti
Collegamento del lettore ad un ricevitore
Collegare il ricevitore al connettore i.LINK S200 con il
cavo di collegamento i.LINK (in dotazione).
Assicurarsi che tutti i collegamenti siano saldi. Se non
lo sono, non viene emesso alcun suono dai diffusori.
CDP-LSA1
Ricevitore
i.LINK S200
i.LINK S200
v
≈
v
v
Applicazione della barra protettiva
Quando si trasporta il lettore, assicurarsi di
applicare la barra protettiva (rimossa quando si è
disimballato il lettore) al comparto disco e usare
nastro adesivo per fissare la barra. Se non si
applica la barra protettiva il lettore può essere
danneggiato durante il trasporto.
1
A comparto disco aperto, scollegare il cavo di
alimentazione.
2
Porre la barra protettiva sul piatto come
mostrato sotto.
v
ç: Flusso del segnale
Note
• Non collegare il cavo di alimentazione di alcun componente
prima di aver completato tutti i collegamenti.
• Non permettere ad alcun oggetto metallico di penetrare nel
connettore i.LINK S200, perché questo potrebbe
cortocircuitare il connettore e danneggiare i componenti.
z
x·
§
LAY
DISP
3
L’altro connettore i.LINK S200 può essere usato per
collegare altri componenti
I seguenti componenti i.LINK possono essere usati con il
lettore:
• Ricevitore STR-LSA1
• Piastra MD MDS-LSA1
Assicurarsi di usare cavi di collegamento i.LINK S200
Sony (4 piedini a 4 piedini).
Spingere il comparto disco con le dita per
chiuderlo.
§
LAY
DISP
Spingere lentamente entrambi i lati del
comparto disco come mostrato sopra.
z
Per informazioni generali riguardo i.LINK
Vedere “Riguardo i.LINK” a pagina 16.
4
Fissare la barra protettiva con nastro adesivo.
§
Collegamento del cavo di alimentazione
LAY
DISP
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di
corrente.
Rimozione della barra protettiva
Rimuovere la barra protettiva applicata e conservarla
per quando si deve trasportare il lettore CD in futuro.
§
§
LAY
DISP
Quando si collega il cavo di alimentazione ad una
presa di corrente, il comparto disco si chiude
automaticamente dopo qualche tempo.
Fase successiva
Ora è possibile usare il lettore.
Se non si è familiari con la riproduzione di CD, vedere la
sezione “Riproduzione di un disco” a pagina 6.
Poi passare alle sezioni seguenti per le altre operazioni.
5IT
Operazioni basilari
Riproduzione di un disco
3
2
§
DISPLAY
4
x ·P
p
=
+
STANDBY
1/u
• Vedere le pagine 4 – 5 per
informazioni sul collegamento.
Nota
Al punto 3, non collocare più di
un CD per volta nel comparto.
Altrimenti i dischi e/o il lettore
possono essere danneggiati.
1
2
3
Accendere il ricevitore e selezionare il lettore CD come fonte
audio.
Premere 1/u per accendere il lettore.
L’indicatore STANDBY si spegne.
Premere § e inserire un disco nel comparto.
§
LAY
DISP
1/u
Inserire il disco con l’etichetta rivolta verso l’alto.
Quando si riproduce un CD single (CD da 8 cm),
collocarlo nel cerchio interno del piatto.
4
6IT
Premere ·P.
Il comparto disco si chiude e il lettore riproduce in ordine tutti i
brani una volta (riproduzione continua).
Regolare il volume sul ricevitore.
Operazioni
basilari
Basic Operations
Per interrompere la riproduzione
Premere p.
·P p
§
DISPLAY
x ·P
p
=
+
1/u
§
Per
Premere
Fare una pausa
·P
Riprendere la riproduzione dopo la pausa
·P
Passare al brano successivo
+
Tornare al brano precedente
=
Interrompere la riproduzione ed
estrarre il disco
§
=/+
Operazioni di base
7IT
Riproduzione di CD
Informazioni visualizzate durante la
riproduzione di un disco
Uso del display
Il numero del brano attuale e il tempo di riproduzione
trascorso del brano appaiono sul display durante la
riproduzione del disco.
Si può usare il display per controllare varie
informazioni riguardanti il disco.
§
·P
p
=
+
1
1/u
Numero del
brano attuale
DISPLAY
1/u
1
2
3
DISPLAY
4
5
6
SCROLL
7
8
9
>10 10
=/+
3m 29s
Tempo di riproduzione
trascorso
Controllo del tempo di riproduzione
rimanente
A ciascuna pressione di DISPLAY durante la
riproduzione di un disco, la visualizzazione cambia
come segue.
/0
(
P
p
=
+
0
Numero del brano attuale e tempo di
riproduzione trascorso del brano
)
1
MENU/NO
YES
3m 29s
Premere
Numero del brano attuale e tempo di
riproduzione rimanente del brano
Controllo del numero totale di brani e del
tempo di riproduzione totale del disco
Il numero totale di brani e il tempo di riproduzione
totale del disco appaiono sul display prima che inizi la
riproduzione.
12
58m 41s
Numero totale
di brani
z
Tempo di
riproduzione totale
Se si preme DISPLAY nel modo di riproduzione
programmata prima di iniziare la riproduzione
A ciascuna pressione di DISPLAY, la visualizzazione
cambia come segue.
Ultimo brano programmato e tempo di
riproduzione totale
12
58m 41s
Premere
Ultimo brano programmato e numero
di passo
12
S t ep 4
Premere
* La visualizzazione originale ricompare dopo un
secondo, anche se non si preme il tasto DISPLAY.
8IT
1
- 1 m 1 3 s
Premere
Tempo di riproduzione rimanente del disco*
- 5 5 m 1 2 s
Premere
* Non appare nel modo di riproduzione programmata
o casuale.
Riproduzione
CD
PlayingdiCDs
Controllo delle informazioni di dischi CD
TEXT
• Durante la riproduzione del disco
I dischi CD TEXT contengono informazioni come il
titolo del disco e il nome dell’artista. Queste
informazioni sono registrate negli spazi vuoti che
normalmente non sono utilizzati sui CD convenzionali.
Le informazioni CD TEXT del disco appaiono sul
display per permettere di controllare il titolo del disco,
il nome dell’artista e il titolo del brano attuale. Quando
il lettore individua dischi CD TEXT, l’indicazione “CDTEXT” appare sul display. Se il disco CD TEXT
contiene dati in più lingue, le indicazioni “CD-TEXT” e
“MULTI” appaiono sul display. Per controllare le
informazioni in un’altra lingua, vedere “Controllo delle
informazioni in altre lingue su dischi CD-TEXT” a
pagina 10.
A ciascuna pressione di DISPLAY, l’indicazione
cambia come segue.
Numero del brano attuale e tempo di
riproduzione del brano
1
3m 29s
Premere
Numero del brano attuale e tempo di
riproduzione rimanente del brano
1
- 1 m 1 3 s
Premere
Tempo di riproduzione rimanente del disco*
- 5 5 m 1 2 s
Premere
Titolo del brano attuale
• Prima di iniziare la riproduzione
Wit h me Premere
Numero totale di brani e tempo di
riproduzione totale
12
* Non appare nel modo di riproduzione programmata
o casuale.
5 8 m 4 1 s
Premere
Titolo del disco
Se un titolo o nome è composto da oltre 14 caratteri, i
primi 14 caratteri appaiono sul display dopo che
l’intero titolo o nome è scorso sul display una volta.
S O N Y H I T S
Premere
Nome dell’artista
S O N Y B A ND
Premere
z
Se si preme DISPLAY nel modo di riproduzione
programmata prima di iniziare la riproduzione
Vedere pagina 8.
z
Si può controllare un titolo o nome di oltre 14
caratteri Z
Premere SCROLL.
Il titolo o nome scorre sul display. Poi i primi 14 caratteri
appaiono sul display.
Note
• A seconda dei dischi, il display può non visualizzare tutti i
caratteri.
• Questo lettore può visualizzare solo titoli disco, titoli brano
e nomi artista. Altre informazioni dei dischi CD TEXT non
possono essere visualizzate.
(continua)
9IT
Riproduzione di CD
Controllo delle informazioni in altre lingue
su dischi CD TEXT Z
Se il lettore individua un disco CD TEXT con dati in
più lingue, “CD-TEXT” e “MULTI” appaiono sul
display. Questo tipo di dischi permette di cambiare la
lingua delle informazioni visualizzate.
1
Prima di riprodurre un disco CD TEXT, premere
MENU/NO. Appare “Select Lang”, seguito dalle
informazioni nella lingua attualmente selezionata.
2
Premere YES.
“English” lampeggia sul display.
3
Premere ripetutamente =/+ fino a che la
lingua desiderata appare sul display.
4
Premere YES per selezionare la lingua.
“TEXT Reading” appare momentaneamente. Poi le
informazioni appaiono nella lingua selezionata.
5
Premere ripetutamente DISPLAY fino a che
appaiono le informazioni che si desidera
controllare (vedere pagina 9).
z
Per controllare la lingua attualmente selezionata
durante la riproduzione di un disco
Premere MENU/NO durante la riproduzione di un
disco.
La lingua attualmente selezionata appare sul display
dopo che è stato visualizzato “Show Lang”.
Per tornare alla visualizzazione originale, premere di
nuovo MENU/NO.
Note
• La lingua selezionata rimane in vigore anche se si spegne il
lettore o si scollega il cavo di alimentazione dalla presa di
corrente.
• Le lingue selezionabili variano da un disco all’altro.
10IT
Altre informazioni visualizzate
Quando il lettore è selezionato come fonte audio da un
altro componente Sony dotato di funzione PING
collegato tramite cavo di collegamento i.LINK,
“( ( 9 9” appare sul display del lettore.
Notare che questa indicazione non appare quando
l’indicatore STANDBY è illuminato.
z
Quando l’indicatore H.A.T.S. si illumina
Significa che la funzione H.A.T.S. è attivata sul ricevitore.
La funzione H.A.T.S. (sistema di trasmissione audio
digitale di alta qualità) del ricevitore memorizza
temporaneamente in un buffer del ricevitore i segnali
audio digitali emessi da un lettore CD o altra fonte (p.es.
piastra MD) prima di emetterli. Questo riduce il tremolio
che a volte si verifica durante la trasmissione audio
digitale.
Riproduzione
CD
PlayingdiCDs
Localizzazione di un brano
specifico o di un punto
particolare in un brano
Si può localizzare rapidamente qualsiasi punto in un
brano o qualsiasi brano sul disco durante la
riproduzione del disco usando i tasti AMS (sensore
musicale automatico) o i tasti numerici del
telecomando.
§
·P
p
=
+
z
Per specificare un numero di brano oltre 10 Z
Premere prima >10 e poi i tasti numerici corrispondenti.
Per inserire “0” usare il tasto 10/0.
Esempio: Per inserire il numero di brano 30
Premere prima >10 e poi 3 e 10/0.
Nota
Se si raggiunge la fine del disco tenendo premuto ) sul
telecomando, “-OVER-” appare sul display. Premere 0 sul
telecomando per tornare indietro.
1/u
=/+
1/u
>10
=/+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
Tasti
numerici
/0
(
P
p
=
+
0
)
0/)
Per localizzare
Procedere come segue
L’inizio del brano
seguente o di quelli
successivi
Premere ripetutamente + fino a
localizzare il brano.
L’inizio del brano
attuale o di quelli
precedenti
Premere ripetutamente = fino a
localizzare il brano.
Direttamente un
brano specifico Z
Inserire il numero del brano con i tasti
numerici.
Un punto
particolare in un
brano ascoltando il
suono Z
Tenere premuto ) (per avanzare) o
0 (per retrocedere) fino a localizzare
il punto.
Rapidamente un
punto particolare in
un brano
osservando il
display Z
Tenere premuto ) (per avanzare) o
0 (per retrocedere) con il lettore in
modo di pausa fino a localizzare il
punto. Non viene emesso alcun suono
durante questa operazione.
11IT
Riproduzione di CD
Riproduzione ripetuta dei
brani Z
Si possono riprodurre ripetutamente i brani in
qualsiasi modo di riproduzione.
REPEAT
CLEAR
1/u
A˜B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
(
/0
(
P
p
=
+
0
Ripetizione di una parte specifica
(Ripetizione A˜B)
Si può riprodurre ripetutamente una parte specifica
all’interno di un brano. Questo può essere comodo
quando si vogliono imparare le parole di una canzone.
Notare che non è possibile ripetere una parte che si
estende su più brani.
1
Durante la riproduzione del disco, premere A˜B
al punto di inizio della parte che si desidera
riprodurre ripetutamente (punto A).
“A-” di “REPEAT A-” lampeggia sul display.
2
Quando si raggiunge il punto di fine della parte
(punto B), premere di nuovo A˜B.
Appare “REPEAT A-B” e il lettore riproduce
ripetutamente la parte specificata.
)
Per disattivare la ripetizione A˜B
Premere REPEAT CLEAR.
Per spostare il punto di inizio
Durante la riproduzione di un disco, premere
ripetutamente REPEAT CLEAR fino a che “REPEAT”
appare sul display.
Il lettore ripete i brani come segue.
Se il modo di riproduzione è Il lettore ripete
Riproduzione continua
(pagina 6)
Tutti i brani
Riproduzione casuale
(pagina 13)
Tutti i brani in ordine casuale
Riproduzione programmata
(pagina 13)
I brani programmati
Per disattivare la riproduzione a ripetizione
Premere ripetutamente REPEAT CLEAR fino a che
“REPEAT” e “REPEAT 1” scompaiono.
Ripetizione del brano attuale (Ripetizione
singola)
Si può ripetere solo il brano attuale in qualsiasi modo
di riproduzione.
Mentre il brano desiderato è in fase di riproduzione,
premere REPEAT CLEAR fino a che “REPEAT 1”
appare sul display.
Per disattivare la ripetizione singola
Premere ripetutamente REPEAT CLEAR fino a che
“REPEAT” e “REPEAT 1” scompaiono.
12IT
Spostando il punto di inizio si può specificare la parte
immediatamente seguente quella specificata.
1 Premere A˜B mentre il lettore sta ripetendo la parte
specificata.
Il punto di fine B diventa il nuovo punto di inizio A e “A-”
di “REPEAT A-” lampeggia sul display.
2 Quando si raggiunge il nuovo punto di fine (punto B),
premere di nuovo A˜B.
Appare “REPEAT A-B” e il lettore riproduce ripetutamente
la nuova parte specificata.
z
Per tornare al punto di inizio A
Premere ( durante la riproduzione di un brano con la
ripetizione A˜B.
Riproduzione
CD
PlayingdiCDs
Riproduzione in ordine casuale
(Riproduzione casuale) Z
Si può disporre il lettore in modo che “mescoli” i brani
e li riproduca in ordine casuale.
PLAY MODE
Si può creare un programma per la riproduzione di
fino a 25 brani selezionati nell’ordine desiderato.
1/u
PLAY MODE
1
2
3
4
5
6
1
2
3
7
8
9
4
5
6
7
8
9
>10 10
(
Creazione di un programma
personale (Riproduzione
programmata) Z
/0
(
P
p
=
+
0
>10
)
1/u
>10 10
Tasti
numerici
/0
(
(
P
p
=/+
=
+
0
)
CLEAR
1
2
Premere ripetutamente PLAY MODE fino a che
“SHUFFLE” appare sul display.
Premere ( per iniziare la riproduzione casuale.
” appare mentre il lettore
L’indicazione “
“mescola” i brani.
1
Prima di iniziare la riproduzione, premere
ripetutamente PLAY MODE fino a che
“PROGRAM” appare sul display.
2
Usare i tasti numerici per inserire i numeri dei
brani da includere nel programma, nell’ordine
desiderato.
Esempio: Per programmare i brani 2, 8 e 5.
Premere i tasti numerici nell’ordine 2, 8 e
5.
Per disattivare la riproduzione casuale
Mentre il lettore è in modo di arresto, premere ripetutamente
PLAY MODE fino a che “SHUFFLE” scompare.
Nota
5
Non è possibile cambiare il modo di riproduzione durante la
riproduzione di un disco anche se si preme il tasto PLAY
MODE.
Ultimo brano
programmato
13m 18s
Tempo di riproduzione
totale
Per selezionare un numero di brano oltre 10
Usare il tasto >10 (vedere pagina 11).
Se si inserisce un numero di brano errato
Premere CLEAR e quindi inserire il numero di brano
corretto.
3
Premere ( per iniziare la riproduzione
programmata.
Per disattivare la riproduzione programmata
Mentre il lettore è in modo di arresto, premere ripetutamente
PLAY MODE fino a che “PROGRAM” scompare.
(continua)
13IT
Riproduzione di CD
z
Il programma rimane in meoria fino a che viene
cancellato (vedere sotto) o si preme §
Il programma non è influenzato dalla fine del
programma o dalla selezione di un altro modo di
riproduzione.
Note
• “- -m - -s” appare sul display se il tempo di riproduzione
totale eccede 100 minuti.
• “Step Full” appare sul display quando si tenta di
aggiungere un brano ad un programma che contiene già 25
brani.
• Il modo di riproduzione non può essere cambiato durante
la riproduzione di un disco anche se si preme il tasto PLAY
MODE.
Per cambiare l’ordine dei brani
Si può cambiare l’ordine dei brani nel programma
prima di iniziare la riproduzione.
Per
Procedere come segue
Cancellare l’ultimo brano del Premere CLEAR. A ciascuna
programma
pressione del tasto, viene
cancellato l’ultimo brano.
Aggiungere brani alla fine del Premere i tasti numerici per
programma
inserire i numeri dei brani da
aggiungere.
Cancellare l’intero
programma
14IT
Tenere premuto CLEAR fino a
che appaiono il numero totale
di brani e il tempo di
riproduzione totale. Per creare
un nuovo programma, ripetere
il procedimento di
programmazione.
Altre funzioni
Altre funzioni
Regolazione della luminosità
del display Z
Si può scegliere tra quattro livelli di luminosità per il
display. I tasti operativi del lettore (§, ·P, e p) si
spegnono quando è selezionato “Dimmer3” o
“Dimmer4”.
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
=/+
P
p
=
+
0
z
Se si eseguono impostazioni di menu mentre il
display è spento
Il display si accende (fiocamente) durante le operazioni
di menu.
La luminosità del display del lettore CD può essere
collegata alla luminosità del display del ricevitore
Quando la funzione di controllo i.LINK è attivata sul
ricevitore, il livello di luminosità del display del lettore
CD è automaticamente impostato su quelllo del display
del ricevitore, indipendentemente dall’impostazione
eseguita sul lettore CD.
/0
(
Se si esegue qualsiasi operazione mentre il display è
spento
Il display si accende (fiocamente) per alcuni secondi e
quindi si spegne di nuovo.
z
1/u
1
z
)
MENU/NO
YES
1
Prima di riprodurre un disco, premere
ripetutamente MENU/NO fino a che “Setup
Menu” appare sul display.
2
Premere =/+ fino a che appare “Dimmer”,
quindi premere YES.
3
Premere ripetutamente =/+ per selezionare
il livello di luminosità, quindi premere YES.
Quando si seleziona
Il display è
Dimmer1
(impostazione originale)
Completamente illuminato
e i tasti operativi sono
illuminati.
Dimmer2
Più fioco e i tasti operativi
sono illuminati.
Dimmer3
Più fioco e i tasti operativi
sono spenti.
Dimmer4
Spento e i tasti operativi
sono spenti.
4
Premere MENU/NO.
15IT
Altre funzioni
Spegnimento automatico del
lettore (funzione Power Save)
Z
Quando la funzione Power Save è attivata, il lettore si
spegne automaticamente (passa al modo STANDBY)
dopo vari minuti di inattività.
Riguardo i.LINK
Questa sezione spiega le specifiche generali e le
caratteristiche principali di i.LINK. Leggere questa
sezione prima di eseguire alcuna operazione relativa a
i.LINK.
Notare che i collegamenti e le operazioni i.LINK
possono variare a seconda dei componenti. Per dettagli
sul collegamento di componenti i.LINK a questo
lettore, vedere “Collegamento al sistema” a pagina 4.
1/u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Funzioni i.LINK
1
Prima di riprodurre un disco, premere
ripetutamente MENU/NO fino a che “Setup
Menu” appare sul display.
2
Premere =/+ fino a che appare “Power
Save”, quindi premere YES.
i.LINK è un interfaccia digitale seriale che supporta la
trasmissione bidirezionale di segnali audio e video,
comandi e anche informazioni sullo stato dei
componenti. Per collegare componenti i.LINK servono
solo cavi di collegamento i.LINK. I componenti video e
audio collegati in una configurazione i.LINK possono
essere usati per eseguire varie operazioni e scambi di
dati, che diventeranno sempre più ricchi col crescere
del numero e della varietà di componenti i.LINK in
commercio.
Poiché i.LINK permette di trasmettere dati da un
componente ad un altro componente a cui non è
direttamente collegato, non è necessario preoccuparsi
dell’ordine di collegamento. Tuttavia, a causa di
differenze nelle caratteristiche o nelle specifiche, il
controllo o lo scambio di dati con certi componenti
i.LINK può non essere possibile, anche se sono
collegati.
3
Premere =/+ per selezionare l’impostazione,
quindi premere YES.
z
>10 10
=/+
/0
(
P
p
=
+
0
)
MENU/NO
YES
4
16IT
Per
Selezionare
Attivare la funzione Power
Save
Power Save On
(impostazione originale)
Disattivare la funzione
Power Save
Power Save Off
Premere MENU/NO.
Che cosa è i.LINK?
i.LINK è un marchio proposto da Sony Corporation e
accettato da aziende in tutto il mondo come nome facile
da ricordare per lo standard mondiale IEEE 1394
dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Altre funzioni
Collegamenti i.LINK
L’uso di cavi i.LINK per collegare componenti i.LINK
come mostrato sotto si chiama configurazione “a
margherita”.
Cavo di collegamento i.LINK
Collegamenti ad anello
Un segnale emesso da un componente viene trasmesso
a tutti gli altri componenti. Un collegamento ad anello
deve essere quindi evitato per evitare che un segnale
ritorni all’origine.
Componente i.LINK
Corretto
Non corretto
(ad anello)
I dati possono essere trasmessi tra due componenti
qualsiasi, anche se non sono collegati direttamente.
Collegamenti a diramazione
• Qualsiasi componente i.LINK dotato di tre o più
connettori i.LINK può servire da punto di
diramazione.
• È possibile collegare un massimo di 63 componenti
i.LINK in una singola configurazione. Tuttavia, il
numero massimo di componenti che possono essere
collegati a margherita in una singola catena è 17 (cioè
un massimo di 16 cavi di collegamento i.LINK in
fila). Ciascun cavo i.LINK usato in una singola
catena si chiama “salto”. Per esempio, ci sono 6 salti
nel percorso da A a C nell’illustrazione sotto e 3 salti
nel percorso da A a D.
A
B
D
C
Ciascun percorso tra A e B; A e C; A e D; B e C; B e D; e
C e D nell’illustrazione sopra può avere 16 salti (cioè 17
componenti).
Note
• Alcuni componenti i.LINK (come personal computer) non
trasferiscono segnali quando sono spenti. Fare riferimento
al manuale di istruzioni di ciascun componente da collegare
prima di eseguire il collegamento.
• La velocità di trasmissione massima di un componente
i.LINK è stampata vicino al connettore i.LINK. Le
indicazioni S100, S200 e S400 corrispondono
rispettivamente alle velocità di trasmissione massime di
100, 200 o 400 Mbps*. La velocità di trasmissione effettiva
può essere maggiore o minore, a seconda delle differenze di
velocità di trasmissione e specifiche dei componenti
collegati.
z
Che cosa è Mbps?
“Mbps” è un’abbreviazione di megabit al secondo. Esso
indica il numero di dati trasmessi in un secondo. Per
esempio, una velocità di 200 Mbps corrisponde a 200
megabit di dati trasmessi in un secondo.
(continua)
17IT
Altre funzioni
Stabilire un LINC
Prima che un segnale audio possa essere trasmesso tra
componenti i.LINK, è necessario stabilire un “LINC”
tra il componente ricevente (del segnale audio) e il
componente inviante. Stabilire un “LINC” significa
stabilire un percorso logico per la trasmissione di
segnali audio digitali tra i due componenti. Ciascun
percorso logico ha un numero di identificazione.
Poiché il componente che invia il segnale audio deve
emettere il segnale ad un percorso e il componente che
riceve il segnale deve prenderlo dallo stesso percorso,
il percorso deve essere mutualmente noto ad entrambi
i componenti. Mentre viene stabilito un LINC, le
seguenti comunicazioni sono scambiate tra i due
componenti i.LINK.
Esempio
Un componente stabilisce un LINC con il lettore CD
per ricevere un segnale audio dal lettore CD
1 Il componente che deve ricevere il segnale audio
dal lettore CD invia una richiesta e informazioni
di percorso al lettore CD per stabilire un percorso
di trasmissione per il segnale audio.
1
Componente
che riceve il
segnale audio
/
2
Lettore CD
(componente
inviante)
?
2 Il lettore CD risponde al componente, accettando
che sia stabilito un LINC.
La trasmissione del segnale audio digitale diventa
possibile solo dopo che la comunicazione sopra
descritta è stata eseguita ed è stato stabilito un LINC.
18IT
Altre informazioni
Altre informazioni
Note sui CD
Soluzione di problemi
Maneggio dei CD
Se si incontra una delle seguenti difficoltà durante
l’uso del lettore, usare la guida alla soluzione di
problemi per porvi rimedio. Se il problema rimane
insoluto, consultare il proprio rivenditore Sony.
• Per tenere puliti i dischi, tenerli per i bordi. Non toccare la
superficie.
• Non applicare carta o nastro adesivo al disco.
• Non esporre i dischi alla luce solare diretta o fonti di calore
come condotti di aria calda, né lasciarli in un’auto
parcheggiata al sole perché si può verificare un notevole
aumento della temperatura all’interno dell’abitacolo.
• Non usare alcuno stabilizzatore e/o protettore disco
reperibile in commercio. Altrimenti il disco e il lettore
possono essere danneggiati.
• Dopo la riproduzione riporre sempre il disco nella sua
custodia.
Collocazione del disco nel comparto disco
• Assicurarsi che il disco sia posizionato correttamente nel
piatto del comparto. Altrimenti il lettore o il disco possono
essere danneggiati.
Pulizia
• Prima di riprodurre un disco pulirlo con un panno di
pulizia. Passare il disco dal centro verso l’esterno.
Suono assente.
/ Controllare che il lettore sia collegato
saldamente.
/ Assicurarsi di usare correttamente il ricevitore.
/ Usare il cavo di collegamento i.LINK per
velocità di trasmissione di 200 Mbps.
Il disco non viene riprodotto.
/ Non è inserito un disco nel lettore (appare “No
Disc”). Inserire un disco.
/ Inserire il disco nel comparto correttamente
con l’etichetta rivolta verso l’alto.
/ Pulire il disco (vedere pagina 19).
/ Si è formata condensa all’interno del lettore.
Estrarre il disco e lasciare il lettore acceso per
circa un’ora (vedere pagina 2).
Il telecomando non funziona.
/ Eliminare gli ostacoli tra il telecomando e il
lettore.
/ Puntare il telecomando verso il sensore g sul
lettore.
/ Sostituire la pila del telecomando con un’altra
nuova se è debole (vedere pagina 2).
• Non usare solventi come benzina, acquaragia, smacchiatori
reperibili in commercio o spray antistatica per dischi in
vinile.
19IT
Altre informazioni
Caratteristiche tecniche
Messaggi sul display
Lettore di compact disc
La seguente tabella spiega i messaggi che appaiono sul
display.
Laser
Laser semiconduttore (λ = 800 nm)
Durata emissione: Continua
Messaggio
Codice/i di
errore
Causa e/o rimedio
CANNOT
LINC
C78:11/C78:12
Il lettore non riesce a
stabilire un LINC con un
componente a causa di un
LINC esistente tra il lettore
e un altro componente.
Annullare il LINC tra il
lettore e l’altro
componente.
BUS FULL
C78:15
Il bus di segnale all’interno
della configurazione i.LINK
è pieno e non possono
essere emessi altri segnali
dal lettore. Annullare il
LINC tra il componente e il
lettore.
LOOP
CONNECT
C78:03
Il collegamento i.LINK è ad
anello. Controllare il
collegamento (vedere
pagina 17).
NEW
CONNECT
—
Un componente i.LINK è
stato collegato o scollegato
nella configurazione
i.LINK. Attendere alcuni
secondi che l’indicazione si
spenga.
Ingressi/Uscite (i.LINK S200)
Connettore i.LINK
4 piedini a 4 piedini (S200)
Generali
Alimentazione
230 V CA, 50/60 Hz
Consumo
22 W
Dimensioni (circa) (l/a/p)
430 × 70 × 315 mm
incluse parti sporgenti
Massa (circa)
4,6 kg
Accessori in dotazione
Cavo di collegamento i.LINK (4 piedini – 4 piedini) (1)
Telecomando (1)
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza
preavviso.
20IT
Indice analitico
Indice analitico
Indice analitico
Ricerca. Vedere Localizzazione
Ripetizione
brano attuale 12
parte specifica 12
tutti i brani 12
Ripetizione singola 12
Riproduzione
a ripetizione 12
casuale 13
continua 6
programmata 13
A, B
A˜B, ripetizione 12
AMS 11
C
Casuale, riproduzione 13
CD TEXT 9, 10
Collegamento 4
descrizione 4
Connessioni 4
Continua, riproduzione 6
D, E, F, G, H
Disimballaggio 4
I, J, K
i.LINK 16
L
Localizzazione
ascoltando il suono 11
diretta 11
osservando il display 11
usando AMS 11
M, N, O
Maneggio dei CD 19
P, Q
Programma 13
cambiamento 14
Nomi dei comandi
R
S
Selezione della lingua 10
Sensore musicale automatico.
Vedere AMS
Setup Menu
Dimmer 15
Power Save 16
Soluzione di problemi 19
T, U, V, W, X, Y, Z
Telecomando 4
Tempo di riproduzione
rimanente 8
Tempo di riproduzione totale 8
Tasti
A˜B 12
CLEAR 13, 14
DISPLAY 8, 9
MENU/NO 10, 15, 16
Numerici 11, 13, 14
PLAY MODE 13
REPEAT CLEAR 12
SCROLL 9
YES 10, 15, 16
( 6, 7, 12, 13
·P 6, 7, 12, 13
P 7
p 7
0/) 11
=/+ 7, 11
§ 6, 7
>10 11, 13
Interruttore
1/u 6
Connettore
i.LINK S200 4, 5
Altro
Cavo di alimentazione 5
Comparto disco 6
Display 8-10, 15
Indicatore H.A.T.S. 10
Indicatore STANDBY 6
g 19
21IT
Sobre a regulação do volume
AVISO
Precauções
Para evitar os riscos de incêndio
ou de choques eléctricos, não
exponha o aparelho à chuva ou
à humidade.
Para evitar choques eléctricos,
não abra a caixa. A assistência
técnica só deve ser efectuada
por pessoal qualificado.
O componente laser deste aparelho é
capaz de emitir radiações que
excedem o limite da Classe 1.
Este leitor de Discos Compactos é
classificado como aparelho CLASSE
LASER 1.
A etiqueta CLASS 1 LASER PRODUCT
lócaliza-se na parte externa posterior.
A etiqueta de aviso a seguir está
localizada dentro do aparelho.
Não deite as pilhas
para o lixo, disponha
delas como
desperdícios nocivos.
Sobre a segurança
• Atenção — A utilização de
instrumentos ópticos com este
produto aumenta o risco de lesões
oculares.
• Se algum objecto sólido ou líquido cair
dentro da caixa, desligue o leitor e
solicite sua inspecção a pessoal
qualificado antes de utilizá-lo
novamente.
Sobre as fontes de alimentação
• Mesmo quando o interruptor de
alimentação estiver desligado, o
aparelho não estará desligado da rede
CA enquanto estiver ligado à tomada
de parede.
• Se não pretender utilizar o leitor
durante um longo período de tempo,
retire a ficha da tomada de parede.
Para desligar o cabo de alimentação
CA, puxe sempre pela ficha e nunca
pelo cabo.
• O cabo de alimentação CA só deve ser
substituído numa loja de assistência
técnica autorizada.
Sobre a limpeza
Limpe a caixa, o painel e os controlos
com um pano macio humedecido num
detergente não abrasivo. Não utilize
nenhum tipo de esfregão, pó de limpeza
ou dissolvente, tais como o álcool ou a
benzina.
Substituição da pilha no telecomando
Deslize para fora o estojo da pilha para
removê-lo, e inserte uma nova pilha de
lítio CR2025 com o lado + voltado para
cima. Em seguida, deslize de volta o
estojo da pilha para dentro.
Uma pilha de lítio CR2025
1
2
1 Mantenha pressionado.
2 Extraia.
Sobre a localização
• Coloque o leitor num local bem
ventilado, de modo a evitar as
situações de sobreaquecimento.
• Não coloque o leitor em superfícies
instáveis, tal como um tapete, que
possam bloquear os oríficios de
ventilação existentes na base.
• Não coloque o leitor em locais
próximos de fontes de calor nem
expostos à incidência directa dos raios
solares, pó excessivo ou choques
mecânicos.
Sobre o funcionamento
Se o leitor for transportado directamente
de um local frio para um local quente ou
for colocado numa sala muito húmida,
pode ocorrer condensação de humidade
na lente do leitor. Se tal acontecer, o
leitor pode deixar de funcionar
correctamente. Neste caso, retire o CD e
deixe o leitor ligado cerca de uma hora
até que a humidade evapore.
2PT
Não aumente o som durante a
reprodução de uma parte do CD com
níveis baixos de entrada ou sem sinais de
áudio. Se o fizer, pode danificar os
altifalantes durante a reprodução de uma
parte da fita com um nível de pico.
PRECAUÇÃO
Perigo de explosão se a pilha for
substituída incorrectamente. Substitua a
pilha somente com o mesmo tipo de
pilha ou equivalente recomendado pelo
fabricante. Encaminhe pilhas exauridas
de acordo com as instruções do
fabricante.
Acerca do transporte
Quando for transportar o aparelho,
assegure-se de encaixar a barra
protectora no compartimento de disco e
fixá-la com fita adesiva, tal como quando
da aquisição do leitor. Quanto aos
pormenores acerca da colocação da barra
protectora, consulte a página 5.
Antes de transportar o leitor, certifiquese de remover qualquer CD que possa
estar inserido.
Se tiver dúvidas ou surgir algum
problema, contacte o agente Sony
mais próximo.
Bem-vindo!
Obrigado por ter adquirido um leitor de
CDs Sony. Antes de iniciar a utilização
deste aparelho, leia cuidadosamente este
manual e guarde-o para consultas
futuras.
Acerca deste
manual
As instruções deste manual aplicam-se
ao modelo CDP-LSA1.
Convenções
• As instruções deste manual descrevem
as teclas do leitor.
O utente pode também utilizar as
teclas do telecomando, se estas
tiverem os mesmos nomes ou nomes
semelhantes às teclas do leitor.
• Os símbolos abaixo apresentados são
utilizados neste manual:
Z
Indica que a tarefa pode ser
efectuada através do
telecomando.
z
Indica a apresentação de
conselhos e sugestões, que
simplificam a execução da
tarefa.
ÍNDICE
Começar
Desempacotamento 4
Ligação do sistema 4
Operações Básicas
Reproduzir um CD 6
Reproduzir os CD
Utilizar o visor 8
Localizar uma faixa ou um ponto específico numa faixa 11
Reproduzir faixas repetidamente Z 12
Reproduzir faixas aleatoriamente (Reprodução aleatória) Z 13
Criar um programa personalizado (Reprodução programada) Z 13
Outras Funções
Definir brilho do visor Z 15
Configurar leitor para desligar-se automaticamente (Função de
Economia de Energia) Z 16
Acerca de i.LINK 16
Informações suplementares
PT
Notas sobre CDs 19
Resolução de problemas 19
Especificações 20
Mensagens no visor 20
Índice
Índice 21
3PT
Começar
Desempacotamento
Verifique se os acessórios abaixo apresentados foram
fornecidos juntamente com o leitor de CDs:
• Cabo de ligação i.LINK (1)
• Telecomando (remoto) (1)
Antes de utilizar o telecomando (fornecido)
O telecomando fornecido já vem provido de uma pilha.
Antes de utilizar o telecomando, extraia a fita isolante
para permitir que a alimentação possa fluir da pilha.
Ligação do sistema
Introdução
Esta secção descreve como se liga o leitor de CDs, um
receptor ou outros componentes tais como deck de
MDs. Certifique-se de desactivar a alimentação de
todos os componentes antes de iniciar a ligação dos
mesmos.
CDP-LSA1
Para evitar fugas de electrólitos da pilha
Caso não vá utilizar o telecomando por um intervalo
prolongado, remova a pilha a fim de evitar possíveis avarias
decorrentes da fuga de electrólitos e corrosão da pilha.
z
Quando substituir a pilha
Em condições de utilização normal, a pilha dura cerca de
seis meses. Substitua a pilha velha, se o telecomando
deixar de controlar as funções do leitor.
v
≈
≈
v
i.LINK
S200
Receptor*
• Mantenha a pilha de lítio fora do alcance de crianças.
Se a pilha for engolida, consulte imediatamente um médico.
• Limpe a pilha com um pano seco para assegurar um bom
contacto.
• Certifique-se de observar a polaridade correcta quando
insertar a pilha.
• Não segure a pilha com pinças metálicas. Do contrário,
poderá ocorrer um curto-circuito.
ADVERTÊNCIA
Perigo de explosão da bateria se má-utilizada.
Não recarregue, abra, nem a deite no fogo.
4PT
i.LINK
S200
Deck de MDs, etc.*
ç: Fluxo do sinal
* O utente pode ligar componentes a cada conector i.LINK
S200.
Quais são os cabos requeridos?
Notas acerca da pilha de lítio
b
A uma tomada
da rede CA
Cabo de ligação i.LINK (fornecido) (1)
GettingComeçar
Started
Ligações
E depois?
Ligação do leitor a um receptor
Ligue o receptor ao conector i.LINK S200 com o cabo
de ligação i.LINK (fornecido). Certifique-se de que
todas as ligações estejam firmes. Caso contrário, não
haverá saída de som pelos altifalantes.
Agora, pode utilizar o leitor de CDs.
Se não estiver familiarizado com o procedimento de
reprodução de um CD, consulte a secção “Reproduzir um
CD” na página 6.
Em seguida, consulte as restantes secções para se
familiarizar com as outras funções do leitor.
CDP-LSA1
Receptor
i.LINK S200
i.LINK S200
Colocação da barra protectora
v
≈
v
v
v
ç: Fluxo do sinal
Notas
• Não ligue o cabo de alimentação CA de nenhum
componente até que todas as ligações tenham sido
completadas.
• Nào permita a entrada de nenhum objecto metálico no
conector i.LINK S200, pois do contrário, poderá ocorrer um
curto-circuito do conector, com avarias nos componentes.
z
O outro conector i.LINK S200 pode ser usado para
ligar outros componentes
Quando for transportar o leitor, certifique-se de
encaixar a barra protectora (que foi removida
quando o leitor foi desempacotado) no
compartimento de disco, e use fita adesiva para
fixar a barra. Caso deixe de colocar a barra
protectora, o leitor poderá ser avariado durante o
transporte.
1
Com o compartimento de disco aberto,
desligue o cabo de alimentação.
2
Coloque a barra protectora no compartimento
de disco conforme ilustrado abaixo.
Os componentes i.LINK a seguir podem ser usados com
o leitor:
• Receptor STR-LSA1
• Deck de MDs MDS-LSA1
Certifique-se de usar o cabo de ligação Sony i.LINK S200
(4 terminais - 4 terminais).
z
Para informações gerais sobre i.LINK
x·
§
LAY
DISP
3
Consulte “Acerca de i.LINK” na página 16.
Empurre o compartimento de disco com os
seus dedos para fechá-lo.
Ligação do cabo de alimentação
§
Ligue o cabo de alimentação a uma tomada da rede
CA.
LAY
DISP
Remoção da barra protectora
Remova a barra protectora encaixada e guarde-a para
voltar a usá-la quando for transportar o leitor
posteriormente.
Empurre lentamente ambos os lados do
compartimento de disco como mostrado
acima.
4
Prenda a barra protectora com fita adesiva.
§
§
§
LAY
DISP
LAY
DISP
Quando se liga o cabo de alimentação CA a uma
tomada da rede eléctrica, o compartimento de disco
fecha-se automaticamente após um instante.
5PT
Operações Básicas
Reproduzir um CD
3
2
§
DISPLAY
4
x ·P
p
=
+
STANDBY
1/u
• Para obter informações sobre as
ligações, consulte as páginas
4 – 5.
Nota
No ponto 3, não coloque mais de
um CD na bandeja.
Se o fizer, os CDs e/ou o leitor
podem ser avariados.
1
Ligue o receptor e seleccione o leitor de CDs como a fonte de
áudio.
2
3
Carregue em 1/u para ligar o leitor.
O indicador STANDBY apaga-se.
Carregue em § e coloque o CD no compartimento de CD.
§
LAY
DISP
1/u
Coloque o CD com o lado impresso
voltado para cima. Quando for reproduzir
um CD simples (CD de 8 cm), coloque-o no
círculo interno do compartimento de CD.
4
6PT
Carregue em ·P.
O compartimento de CD fecha-se e o leitor reproduz todas as
faixas uma vez em sequência (reprodução contínua).
Regule o volume do receptor.
Operações
Básicas
Basic Operations
Para parar a reprodução
Carregue em p.
·P p
§
DISPLAY
x ·P
p
=
+
1/u
§
Para
Carreque em
Efectuar uma pausa
·P
Retomar a reprodução após a pausa
·P
Seleccionar a faixa seguinte
+
Seleccionar a faixa anterior
=
Parar a reprodução e retirar o CD
§
=/+
Operações Básicas
7PT
Reproduzir os CD
Informações exibidas durante a reprodução
de um disco
Utilizar o visor
Pode-se utilizar o visor para a verificação de uma
variedade de informações acerca do disco.
§
·P
p
=
+
O número da faixa corrente e o tempo decorrido de
reprodução da faixa aparecem no visor durante a
reprodução de um disco.
1
1/u
Número da
faixa corrente
DISPLAY
1
2
3
DISPLAY
4
5
6
SCROLL
7
8
9
>10 10
/0
(
P
p
=
+
0
Cada vez que se preme DISPLAY durante a
reprodução de um disco, o visor altera-se como da
seguinte forma.
Número da faixa corrente e tempo decorrido
de reprodução da faixa
1
)
MENU/NO
Número da faixa corrente e tempo restante
de reprodução da faixa
1
Verificar o número total de faixas e o
tempo total de reprodução do CD
O número total de faixas e o tempo total de reprodução
aparecem no visor antes de se iniciar a reprodução.
12
58m 41s
Número total
de faixas
Tempo total de
reprodução
Caso prima DISPLAY durante o modo de Reprodução
Programada antes de iniciar a reprodução
Cada vez que se preme DISPLAY, a indicação altera-se
como mostrado abaixo:
Última faixa programada e tempo total de
reprodução
12
58m 41s
Prima
Última faixa programada e número da
selecção
12
S t ep 4
Prima
* A indicação original retorna um segundo depois,
mesmo que não se prima a tecla DISPLAY.
8PT
3m 29s
Prima
YES
z
Tempo decorrido
de reprodução
Verificar o tempo restante de reprodução
1/u
=/+
3m 29s
- 1 m 1 3 s
Prima
Tempo restante de reprodução do disco*
- 5 5 m 1 2 s
Prima
* Isto não aparece no modo de Reprodução
Programada ou Reprodução Aleatória.
Reproduzir
osCDs
CD
Playing
Verificar as informações nos discos
CD TEXT
• Durante a reprodução de um disco
Os discos CD TEXT contêm informações, como por
exemplo, os títulos dos discos ou os nomes dos artistas.
Estas informações são gravadas nos espaços vazios que
normalmente não são usados em CDs convencionais.
As informações CD TEXT do disco aparecem no visor,
de tal modo que se possa verificar o título do disco, o
nome dos artistas e o título da faixa que está a ouvir.
Quando o leitor detecta discos CD TEXT, aparece a
indicação “CD-TEXT” no visor. Se o CD TEXT suportar
vários idiomas, as indicações “CD-TEXT” e “MULTI”
aparecem no visor. Para verificar as informações
noutro idioma, consulte “Verificar as informações em
discos CD TEXT noutros idiomas” na página 10.
Cada vez que se preme DISPLAY, o visor muda da
forma apresentada abaixo:
Número da faixa corrente e tempo de
reprodução da faixa
1
3m 29s
Prima
Número da faixa corrente e tempo restante
de reprodução da faixa corrente
1
- 1 m 1 3 s
Prima
Tempo restante de reprodução do disco*
- 5 5 m 1 2 s
Prima
• Antes de iniciar a reprodução
Título da faixa corrente
Wit h me Número total de faixas e tempo total de
reprodução
12
Prima
* Isto não aparece no modo de Reprodução
Programada ou Reprodução Aleatória.
5 8 m 4 1 s
Prima
Título do disco
S O N Y H I T S
Se um título ou nome possuir mais de 14 caracteres, os
primeiros 14 caracteres aparecerão no visor após o
título ou nome inteiro tiver desfilado pelo visor uma
vez.
Prima
z
Nome do artista
S O N Y B A ND
Prima
z
Caso prima DISPLAY durante o modo de Reprodução
Programada antes de iniciar a reprodução
Consulte a página 8.
Pode-se verificar um título ou nome com mais de 14
caracteres Z
Carregue em SCROLL.
O título ou nome desfilará pelo visor. A seguir, os
primeiros 14 caracteres aparecerão no visor.
Notas
• Dependendo do disco, o visor pode não mostrar todos os
caracteres do disco.
• Este leitor mostra apenas os títulos do disco, das faixas e os
nomes dos artistas. Não é possível ver as outras
informações nos discos CD TEXT.
(Continua)
9PT
Reproduzir os CD
Verificar as informações em discos CD TEXT
noutros idiomas Z
Caso o leitor detecte um disco CD TEXT com
capacidade de múltiplos idiomas, “CD-TEXT” e
“MULTI” aparecem no visor. Este tipo de CD
possibilita a alteração do idioma usado no visor.
1
Antes de reproduzir um disco CD TEXT, carregue
em MENU/NO.
“Select Lang” aparece, seguida por informações no
visor, no idioma correntemente seleccionado.
2
Carregue em YES.
“English” cintila no visor.
3
Carreque repetidamente em =/+ até que o
idioma desejado apareça no visor.
4
Carregue em YES para seleccionar o idioma.
“TEXT Reading” aparece momentaneamente. A
seguir, a informação aparece no visor no novo
idioma seleccionado.
5
Carregue várias vezes em DISPLAY até que as
informações que pretende verificar apareçam no
visor (consulte a página 9).
z
Para verificar o idioma correntemente seleccionado
durante a reprodução de um disco
Carregue em MENU/NO durante a reprodução de um
disco. O idioma correntemente seleccionado aparece no
visor após “Show Lang” ser exibida.
Para retornar à indicação original, prima novamente
MENU/NO.
Notas
• O modo de idioma seleccionado permanece efectivo,
mesmo que se desactive a alimentação do leitor ou se
desligue o cabo de alimentação CA da tomada da rede.
• O idioma que se pode seleccionar difere conforme o disco.
10PT
Outras informações no visor
Quando o leitor for seleccionado como fonte de áudio
por outro componente Sony com função de detecção
PING ligado através do cabo de ligação i.LINK,
“( ( 9 9” aparecerá no visor do leitor. Note
que esta indicação não aparecerá quando o indicador
STANDBY estiver aceso.
z
Quando o indicador H.A.T.S. se acender
Isto significa que a função H.A.T.S. está activada no
receptor.
A função H.A.T.S. (Sistema de Transmissão de Áudio
Digital de Alta Qualidade) no receptor faz com que a
saída de sinais de áudio digital de um leitor de CDs ou
de uma outra fonte (ex.: deck de MDs) seja
momentaneamente armazenada numa memória
intermediária do receptor antes da saída. Isto reduz
tremulações que às vezes ocorrem durante a transmissão
de áudio digital.
Reproduzir
osCDs
CD
Playing
Localizar uma faixa ou um
ponto específico numa faixa
Mediante a utilização das teclas AMS (Sensor
Automático de Músicas) ou das teclas numéricas no
telecomando, pode-se localizar rapidamente qualquer
ponto numa faixa ou qualquer faixa no disco, durante a
reprodução do disco.
§
·P
p
=
+
1/u
z
Para especificar uma faixa com um número superior a
10 Z
Carregue primeiro em >10 e depois carregue nas teclas
numéricas correspondentes. Para introduzir “0”, utilize a
tecla 10/0.
Exemplo: Para introduzir a faixa número 30
Carregue em >10 primeiro, e depois em 3 e
10/0.
Nota
Se o final do disco for atingido durante o pressionamento de
) no telecomando, “-OVER-” aparecerá no visor. Carregue
em 0 no telecomando para retroceder.
=/+
1/u
>10
=/+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
Teclas
numéricas
/0
(
P
p
=
+
0
)
0/)
Para localizar
Procedimento
O início da a faixa
ou faixas seguintes
Carregue várias vezes em + até
encontrar a faixa.
O início da faixa
actual ou das faixas
anteriores
Carregue várias vezes em = até
encontrar a faixa.
Directamente uma
faixa específica
Z
Introduza o número de faixa com as
teclas numéricas.
Um determinado
ponto numa faixa
durante a
monitorização do
som Z
Carregue em ) (para avançar) ou
0 (para retroceder) até localizar o
ponto.
Rapidamente um
ponto específico
numa faixa através
das indicações do
visor Z
Carregue em ) (para avançar) ou
0 (para retroceder) com o leitor no
modo de pausa, até encontrar o ponto.
Não haverá saída de som durante esta
operação.
11PT
Reproduzir os CD
Repetir uma parte específica
(A˜B Repeat)
Reproduzir faixas
repetidamente Z
É possível reproduzir várias vezes as mesmas faixas
em qualquer modo de reprodução.
1/u
REPEAT
CLEAR
A˜B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
(
/0
(
P
p
=
+
0
Pode-se reproduzir várias vezes uma determinada
parte da faixa. Esta função pode ser utilizada para
memorizar a letra de uma música.
Não esquecer que não é possível repetir uma parte que
se estenda sobre duas faixas.
1
Durante a reprodução de um disco, carregue em
A˜B no ponto de início do trecho que deseja
reproduzir repetidamente (ponto A).
A indicação “A-” de “REPEAT A-” pisca no visor.
2
Quando chegar ao ponto final do trecho (ponto B),
carregue novamente em A˜B.
Aparece a indicação “REPEAT A-B”. O leitor
reproduz repetidamente a parte especificada.
)
Para cancelar a função A˜B Repeat
Carregue em REPEAT CLEAR.
Deslocar ponto de início
Durante a reprodução de um disco, carregue em
REPEAT CLEAR repetidamente, até que “REPEAT”
apareça no visor.
O leitor repete as faixas do seguinte modo:
Se o modo de
reprodução for
O leitor repete
O modo de reprodução
contínua (página 6)
Todas as faixas
O modo de reprodução
aleatória (página 13)
Todas as faixas por ordem
aleatória
O modo de reprodução
programada (página 13)
As faixas programadas
Para cancelar a reprodução repetitiva
Carregue em REPEAT CLEAR repetidamente, até que
“REPEAT” e “REPEAT 1” desapareçam.
Repetir a faixa actual (Repeat 1)
Em qualquer modo de reprodução, só se pode repetir a
faixa actual.
Durante a reprodução da faixa pretendida, carregue
várias vezes em REPEAT CLEAR até que a indicação
“REPEAT 1” apareça no visor.
Para cancelar Repeat 1
Carregue em REPEAT CLEAR repetidamente, até que
“REPEAT” e “REPEAT 1” desapareçam.
12PT
Mediante o deslocamento do ponto de início, pode-se mudar a
porção especificada para uma imediatamente seguinte.
1 Durante a repetição da parte especificada, carregue em
A˜B.
O ponto final B passa a ser o novo ponto de início A. A
indicação “A-” de “REPEAT A-” pisca no visor.
2 Quando chegar ao novo ponto final (ponto B), carregue
novamente em A˜B.
Aparece a indicação “REPEAT A-B”. O leitor reproduz
repetidamente a nova porção especificada.
z
Para retroceder ao ponto de início A
Carregue em ( durante a reprodução de uma faixa com
A˜B Repeat.
Reproduzir
osCDs
CD
Playing
Reproduzir faixas
aleatoriamente (Reprodução
aleatória) Z
Criar um programa
personalizado (Reprodução
programada) Z
Pode-se usar esta função para alterar a ordem das
faixas e reproduzi-las por ordem aleatória.
Pode-se criar um programa para a reprodução de até
25 faixas seleccionadas, na ordem desejada.
PLAY MODE
1/u
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
>10 10
(
PLAY MODE
1/u
>10
/0
(
P
p
=
+
0
)
>10 10
Teclas
numéricas
/0
(
(
P
p
=/+
=
+
0
)
CLEAR
1
Carregue várias vezes em PLAY MODE até
aparecer no visor a indicação “SHUFFLE”.
2
Carregue em ( para iniciar a reprodução
aleatória.
A indicação
aparece no visor enquanto o
leitor altera a ordem das faixas.
1
Antes de iniciar a reprodução, carregue
repetidamente em PLAY MODE até que
“PROGRAM” apareça no visor.
2
Use as teclas numéricas para introduzir os
números de faixa que deseja incluir no programa,
na ordem pretendida.
Exemplo: Para programar as faixas 2, 8 e 5.
Carregue nas teclas numéricas seguindo
a ordem 2, 8 e 5.
Para cancelar a reprodução aleatória
Com o leitor no modo de paragem, prima repetidamente
PLAY MODE até que “SHUFFLE” desapareça.
5
Nota
O modo de reprodução não pode ser alterado durante a
reprodução de um disco, mesmo que se prima a tecla PLAY
MODE.
Última faixa
programada
13m 18s
Tempo total de
reprodução
Para introduzir uma faixa com um número superior a
10
Utilize a tecla >10 (consulte a página 11).
Caso introduza um número de faixa incorrecto
Carregue em CLEAR e depois introduza o número
correcto.
3
Carregue em ( para iniciar a reprodução
programada.
Para cancelar a reprodução programada
Com o leitor no modo de paragem, carregue repetidamente
em PLAY MODE até que “PROGRAM” desapareça.
(Continua)
13PT
Reproduzir os CD
z
O programa permanece na memória até o utente o
apagar (veja abaixo) ou carregar em §
O programa não é afectado pelo término do mesmo ou
pela selecção de um outro modo de reprodução.
Notas
• “- -m - -s” aparece no visor, caso o tempo total de
reprodução exceda 100 minutos.
• Se tentar adicionar uma faixa a um programa já com 25
faixas, aparece a indicação “Step Full”.
• O modo de reprodução não pode ser alterado durante a
reprodução de um disco, mesmo que se prima a tecla PLAY
MODE.
Alterar a ordem das faixas
Pode-se alterar a ordem das faixas no programa antes
de iniciar a reprodução.
14PT
Para
Procedimento
Apagar a última faixa do
programa
Carregue em CLEAR. Sempre
que carregar nesta tecla,
apaga-se a última faixa.
Adicionar faixas no fim do
programa
Prima as teclas numéricas para
introduzir os números de faixa
que deseja adicionar.
Apagar o programa inteiro
Carregue em CLEAR até que o
número total de faixas e o
tempo total de reprodução
apareçam. Para criar um novo
programa, repita o
procedimento de
programação.
Outras Funções
Outras Funções
Definir brilho do visor Z
Pode-se seleccionar um dos quatro níveis de
intensidade de brilho para o visor. As teclas de
operação no leitor (§, ·P, e p) desligar-se-ão
quando “Dimmer3” ou “Dimmer4” for seleccionado.
z
Caso não execute nenhuma operação enquanto o
visor estiver desligado
O visor volta a ligar-se (escuro) por vários segundos e
então desliga-se novamente.
z
Caso efectue ajustes no menu enquanto o visor
estiver desligado
O visor volta a ligar-se (escuro) durante o ajuste do
menu.
1/u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
=/+
z
Quando a função de controlo i.LINK for activada no
receptor, o nível de brilho do visor no leitor de CDs será
automaticamente regulado para o mesmo do visor do
receptor, independentemente do ajuste no leitor de CDs.
/0
(
P
p
=
+
0
O nível de brilho do visor no leitor de CDs pode ser
conjugado ao do visor do receptor
)
MENU/NO
YES
1
Antes de reproduzir um disco, carregue em
MENU/NO repetidamente, até que “Setup Menu”
apareça no visor.
2
Carregue em =/+ até que “Dimmer”
apareça, e então prima YES.
3
Carregue em =/+ repetidamente para
seleccionar o nível de brilho, e então prima YES.
4
Quando seleccionar
O visor será
Dimmer1 (ajuste original)
Completamente iluminado
e as teclas de operação
serão ligadas.
Dimmer2
Escurecido e as teclas de
operação serão ligadas.
Dimmer3
Escurecido e as teclas de
operação serão desligadas.
Dimmer4
Desligado e as teclas de
operação também.
Carregue em MENU/NO.
15PT
Outras Funções
Configurar leitor para
desligar-se automaticamente
(Função de Economia de
Energia) Z
Quando a função de Economia de Energia estiver
activada, o leitor deligar-se-á automaticamente
(mudará para STANDBY) após vários minutos de
inatividade.
Acerca de i.LINK
Esta secção explica as especificações gerais e as
características principais de i.LINK. Leia esta secção
antes de executar alguma operação relativa a i.LINK.
Observe que as ligações e operações i.LINK podem
variar, dependendo do componente. Quanto aos
pormenores acerca da ligação de componentes i.LINK
a este leitor, consulte “Ligação do sistema” na página 4.
Funções i.LINK
1/u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10 10
=/+
/0
(
P
p
=
+
0
)
MENU/NO
YES
1
Antes de reproduzir um disco, carregue
repetidamente em MENU/NO até que “Setup
Menu” apareça no visor.
2
Carregue em =/+ até que “Power Save”
apareça, e então prima YES.
3
4
16PT
Carregue em =/+ para seleccionar a
definição e então prima YES.
Para
Seleccione
Activar a função Economia
de Energia
Power Save On (ajuste
original)
Desactivar a função
Economia de Energia
Power Save Off
Carregue em MENU/NO.
i.LINK é uma interface digital serial que suporta a
transmissão bidireccional de sinais de áudio e vídeo,
comandos e mesmo informações acerca do estatus do
componente. Tudo o que é necessário para ligar
componentes i.LINK são cabos de ligação i.LINK.
Componentes de áudio e vídeo ligados dentro de uma
configuração i.LINK podem ser utilizados para a
execução de uma ampla gama de operações e
intercâmbios de dados que certamente se expandirão à
medida que o número e a variedade de componentes
i.LINK aumenta.
Visto que i.LINK possibilita a transmissão de dados de
um componente a outros não directamente ligados, não
é necessário prestar atenção à ordem de ligação.
Entretanto, devido às diferenças nas características ou
especificações, a operação ou o intercâmbio de dados
com certos componentes i.LINK pode não ser possível,
mesmo que estes estejam ligados.
z
O que é i.LINK?
i.LINK é uma marca comercial proposta por Sony
Corporation e aceita pelas corporações de todo o mundo
como um nome fácil de ser guardado para o padrão
mundial IEEE 1394 do Instituto de Engenheiros Eléctricos
e Electrónicos.
Outras Funções
Ligações i.LINK
O uso de cabos i.LINK para ligar componentes i.LINK
conforme mostrado abaixo é denominado configuração
em “cordão de margaridas”.
Cabo de ligação i.LINK
Ligação de enlace
O sinal exteriorizado por um componente é
transmitido a todos os outros componentes. Devem-se,
portanto, evitar ligações de enlace para que não ocorra
o retorno de um sinal à sua fonte.
Componente i.LINK
Correcto
Incorrecto
(encadeado)
Dados podem ser transmitidos entre quaisquer dois
componentes, mesmo que estes estejam
indirectamente ligados.
Ligações derivadas
• Qualquer componente i.LINK com três ou mais
conectores i.LINK pode servir como ponto de
derivação.
• Até 63 componentes i.LINK podem ser ligados numa
única configuração. Entretanto, o número máximo de
componentes que podem ser encadeados em cordão
de margaridas num único trajecto é 17 (ou seja, um
máximo de 16 cabos de ligação i.LINK enfileirados).
Cada cabo i.LINK usado num único trajecto é
denominado “lúpulo”. Por exemplo, na ilustração
abaixo, existem 6 lúpulos no trajecto entre A e C, e 3
lúpulos no trajecto entre A e D.
A
B
D
C
Cada trajecto entre A e B, A e C, A e D, B e C, B e D, e C
e D na ilustração acima pode ter 16 lúpulos (ou seja, 17
componentes).
Notas
• Alguns componentes i.LINK (tais como computadores
pessoais) não fazem a transferência de sinais quando estão
desactivados. Consulte o manual de instruções de cada
componente a ser ligado antes de efectuar a sua ligação.
• A taxa de transmissão máxima de um componente i.LINK
está impresso nas cercanias do seu conector i.LINK. As
indicações S100, S200 e S400 referem-se às taxas de
transmissão máximas de 100, 200 ou 400 Mbps*,
respectivamente. A taxa de transmissão real pode ser mais
rápida ou mais lenta, dependendo das diferenças nas taxas
de transmissão e especificações entre os componentes
ligados.
z
O que é Mbps?
“Mbps” é uma abreviação para megabits por segundo.
Isto indica a quantidade de dados transmitidos por
segundo. Por exemplo, uma taxa de 200 Mbps significa
que 200 megabits de dados são transmitidos em um
segundo.
(Continua)
17PT
Outras Funções
Estabelecimento de um LINC
Antes que um sinal de áudio possa ser transmitido
entre componentes i.LINK, um “LINC” deve ser
estabelecido primeiro entre o componente de recepção
(do sinal de áudio) e o componente emissor.
Estabelecer um “LINC” significa estabelecer um
trajecto lógico para a transmissão de sinais de áudio
digital entre os dois componentes. Cada trajecto lógico
possui um número ID. Visto que o componente que
envia um sinal de áudio deve emitir o sinal a um
trajecto, e o componente que recebe o sinal deve
introduzi-lo no mesmo trajecto, o trajecto deve ser
mutuamente conhecido por ambos os componentes.
Durante o estabelecimento de um LINC, ocorre a
comunicação a seguir ocorre entre os dois
componentes.
Exemplo
Um componente a estabelecer um LINC com um leitor
de CDs para receber um sinal de áudio do leitor de
CDs
1 O componente que receberá um sinal de áudio do
leitor de CDs envia uma solicitação e informações
do trajecto para o leitor de CDs para estabelecer
um trajecto de transmissão para o sinal de áudio.
1
O componente
que recebe o
sinal de áudio
/
2
Leitor de CDs
(componente
emissor)
?
2 O leitor de CDs responde ao componente,
concordando com o estabelecimento de um LINC.
A transmissão do sinal de áudio digital torna-se
possível somente após a ocorrência da comunicação
descrita acima e do estabelecimento de um LINC.
18PT
Informações suplementares
Informações suplementares
Notas sobre CDs
Resolução de problemas
Sobre o manuseamento do CD
Se um dos problemas abaixo descritos ocorrerem
durante a utilização do leitor, utilize este guia de
resolução de problemas para eliminar a avaria. Se o
problema continuar a ocorrer, contacte o agente Sony
mais próximo.
• Para não sujar o CD, segure-o pelas extremidades. Não
toque na superfície.
• Não cole papel ou fita cola na superfície do CD.
• Não exponha o CD à incidência directa dos raios solares ou
de fontes de calor, tais como condutas de ar quente. Nem
deixe o CD dentro de um automóvel estacionado ao sol,
pois pode ocorrer uma subida significativa da temperatura
interior.
• Não utilize estabilizadores e/ou protectores de disco à
venda no mercado. Se o fizer, o CD e o leitor podem ficar
danificados.
• Terminada a reprodução de um CD, volte a guardá-lo
dentro da caixa respectiva.
Quando colocar um CD no compartimento de CD
• Verifique se o disco está bem colocado na base rotativa do
tabuleiro. Se não o estiver, pode provocar danos no leitor
ou no disco.
Sobre a limpeza
• Antes de iniciar a reprodução de um CD, limpe-o com um
pano de limpeza. Limpe o CD do centro para as
extremidades.
Não existe som de reprodução.
/ Verifique se o leitor está ligado firmemente.
/ Certifique-se de que o receptor está a funcionar
correctamente.
/ Use o cabo de ligação i.LINK para a taxa de
transmissão de 200 Mbps.
O leitor de CDs não efectua a reprodução.
/ Não foi introduzido um CD no leitor (aparece a
indicação “No Disc”). Introduza um CD.
/ Coloque correctamente o CD com a etiqueta
virada para cima no compartimento de CD.
/ Limpe o CD (veja a página 19).
/ Ocorreu a condensação de humidade dentro do
leitor. Retire o CD e deixe o leitor ligado cerca
de uma hora (veja a página 2).
O telecomando não funciona.
/ Retire os obstáculos entre o telecomando e o
leitor.
/ Aponte o telecomando para o sensor remoto g
do leitor.
/ Substitua a pilha do telecomando, se estiver
fraca (veja a página 2).
• Não utilize dissolventes, tais como benzina, diluentes,
produtos de limpeza à venda no mercado ou spray antielectricidade estática destinado aos discos de vinil.
19PT
Informações suplementares
Especificações
Mensagens no visor
Leitor de CDs
A tabela a seguir explica as várias mensagens que
aparecem no visor.
Laser
Laser Semicondutor (λ = 800 nm)
Duração da emissão: contínua
Mensagem
Código(s) de
erro
Causa e/ou remédio
CANNOT
LINC
C78:11/C78:12
O leitor não pode
estabelecer um LINC com
um componente por causa
de um LINC existente entre
o leitor e um outro
componente. Cancele o
LINC entre o leitor e o
outro componente.
BUS FULL
C78:15
O barramento de sinal
dentro da configuração
i.LINK está cheio e nenhum
sinal mais pode ser emitido
do leitor. Cancele o LINC
entre o componente e o
leitor.
LOOP
CONNECT
C78:03
A ligação i.LINK está
encadeada. Verifique a
ligação (veja a página 17).
NEW
CONNECT
—
Um componente i.LINK foi
ligado ou desligado da
configuração i.LINK.
Espere alguns segundos
para que a indicação se
apague.
Entradas/Saídas (i.LINK S200)
Conector i.LINK
4 terminais - 4 terminais (S200)
Generalidades
Requisitos de alimentação
230 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia
22 W
Dimensões (aprox.) (l/a/p)
430 × 70 × 315 mm
incluindo peças salientes
Peso (aprox.)
4,6 kg
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação i.LINK (4 terminais-4 terminais) (1)
Telecomando (1)
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
20PT
Índice
Índice
Seleccionar o idioma 10
Sensor automático de música.
Consulte AMS
A, B
A˜B Repeat 12
AMS 11
C
CD TEXT 9, 10
Criação de um programa
(PROGRAM) 13
alterar um programa 15
para gravação 15
verificar um programa 15
D, E, F, G, H
Desembalagem 4
I, J, K
i.LINK
Nomes dos controlos
S
Índice
16
T, U, V, W, X, Y, Z
Telecomando 4
Tempo restante de
reprodução 8
Tempo total de reprodução 8
Teclas
A˜B 12
CLEAR 13, 14
DISPLAY 8, 9
MENU/NO 10, 15, 16
Número 11, 13, 14
PLAY MODE 13
REPEAT CLEAR 12
SCROLL 9
YES 10, 15, 16
( 6, 7, 12, 13
·P 6, 7, 12, 13
P 7
p 7
0/) 11
=/+ 7
§ 6, 7
>10 11, 13
Interruptor
1/u 6
L
Leitura óptica. Consulte Music
Scan
Ligação do Sistema 4
Introdução 4
Ligações 4
Localização
através da monitorização do
som 11
directa 11
através do visor 11
utilizando a função AMS 11
Conector
i.LINK S200 4, 5
Outros
Cabo de alimentação CA 5
Compartimento de disco 6
Indicador H.A.T.S. 10
Indicador STANDBY 6
Visor 8 - 10, 15
g 19
M, N, O
Manuseamento de CD 19
Menu de configuração
Regulador de luz 15
Economia de energia 16
P, Q
Procura. Consulte localização
Programa alterar 13, 14
R
Repeat1 12
Repetição
da faixa actual 12
de todas as faixas 12
de uma parte específica 12
Reprodução
reprodução aleatória 13
reprodução contínua 6
reprodução programada 13
reprodução repetitiva 12
Reprodução Aleatória 13
Reprodução Contínua 6
Resolução de problemas 19
21PT
Índice
22PT
Índice
23PT
Sony Corporation Printed in Japan
Download PDF

advertising