Sony | TCS-600DV | Sony TCS-600DV Istruzioni per l'uso

Svenska
3-249-770-41(1)
Vi gratulerar dig till köpet av Sony
kassettspelare.
Denna kassettspelare är utrustad
med en REC TIME/PLAY MODEomkopplare som gör att du kan
spela in dubbelt så lång tid på ett
band.
Bruksanvisning
Istruzioni per l'uso
Käyttöohjeet
Observera
B
Sony Corporation © 2003 Printed in China
i
TAPE COUNTER
MIC
REC-lampa
Spia REC
REC-merkkivalo
VOL
z REC
A
Platt mikrofon
Microfono piatto
Litteä mikrofoni
x STOP
REC TIME/PLAY MODE
REW/REVIEW
VOR
n DIR N
BATT, E-lampor
Spie BATT, E
BATT-, E-merkkivalot
PAUSE .
B Komma igång
Välja strömkälla
Välj en av följande strömkällor.
Torrbatterier (se bild. A-
A
A-sida
Lato A
A-puoli
Se till att ingenting är anslutet till
DC IN 3V-ingången.
1
2
Öppna locket till batterifacket.
Sätt in två R6-batterier (storlek
AA) (medföljer inte) med
polerna vända åt rätt håll och
stäng locket.
Säkerhetsflik för A-sida
Linguetta per il lato A
A-puolen suojakieleke
• Ladda inte upp torrbatterier.
• Använd inte ett nytt batteri
tillsammans med ett gammalt.
• Använd inte olika typer av batterier
tillsammans.
• När du inte ska använda
kassettspelaren under en längre tid
bör du ta ur batterierna för att
undvika skador som kan orsakas av
batteriläckage och korrosion.
• Torrbatterierna förbrukas inte när
du använder en annan strömkälla.
Ta ut batterierna (se bild. AB)
Sätta tillbaka locket på
batterifacket om det råkar
lossna (se bild. A-C)
När ska batterierna bytas?
(se bild. A-D)
D
Nya batterier
Quando le batterie sono
nuove
Uudet paristot
Svaga batterier
Quando le batterie si
scaricano
Paristot alkavat loppua
lyser med ett starkt sken
è completamente illuminato
palaa kirkkaana
lyser med ett svagt sken
è debolmente illuminato
palaa himmeänä
Byt ut batterierna
Sostituire le batterie
Vaihda paristot
blinkar
lampeggia
vilkkuu
E
Nätadapter
Adattatore CA
Verkkolaite
DC IN 3V
Uppspelning
Inspelning
Sony
alkaliskt
LR6 (SG)**
10
15
Sony
R6P
(SR)
2,5
4,5
* Uppmätt värde enligt JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association).
(Med ett kassettband ur Sonys HFserie på vilket musik har spelats in
och som spelas upp med volymen
inställd på 7.)
** När du använder Sonys LR6 (SG)
“STAMINA” alkaliska torrbatterier
(tillverkade i Japan)
4
Sätt i nya batterier när E-lampan
blinkar.
BATT och E-lamporna ändras i
enlighet med bilden.
Observera
• E-lampan kan blinka under
snabbspolning framåt (FF(CUE))
eller bakåt (REW(REVIEW)). Ersätt
batterierna endast när bandet inte
spelas upp ordentligt.
• När batterierna har används ett tag
kan BATT och E-lamporna börja
blinka under uppspelning om
volymen skruvas upp. Det här
betyder däremot inte att batterierna
behöver bytas ut.
• Kassettspelaren kommer att spela
upp band normalt även ett tag efter
det att E lampan blinkar. Du bör
ändå byta ut batterierna så fort som
möjligt. Annars kan den inbyggda
högtalaren ge ifrån sig ett högt
störningsljud och inspelningarna
kan bli misslyckade.
• Då ett band börjar spelas upp eller i
slutet av ett band kan det hända att
E lampan lyser till. Om lampan
slocknar direkt behöver du inte byta
ut batterierna.
Ställ REC TIME/PLAY MODE
på det önskade läget.
NORMAL (4,8 cm/s): för
optimal ljudkvalitet.
Rekommenderas för normala
inspelningar.
DOUBLE (2,4 cm/s): för dubbel
inspelningstid (t.ex. 120 minuter
om du använder båda sidorna
av ett 60-minutersband). Passar
för att spela in t.ex. konferenser
eller diktamen, men kan inte
rekommenderas för att spela in
musik.
Nätdrift (se bild. A-E)
Välj sidor för inspelning.
Spela in på båda sidor:
Skjut n DIR N till FWD.
Inspelningen startar från
den sida som visas i
kassettfackets fönster
(framsidan) och byter
automatiskt till baksidan
när bandet når slutet på
sidan (Auto Reverse automatisk ändring av
bandriktningen).
Anslut nätdelen till DC IN 3Vuttaget och vägguttaget. Använd
nätdelen AC-E30HG (medföljer
inte). Använd inte någon annan typ
av nätdel.
Spela in på en sida:
Skjut n DIR N till REV.
Inspelningen startar från
den sida som vetter mot
spelaren (baksidan).
Observera
Det kan hända att batteriets livslängd
blir kortare beroende på hur
kassettspelaren används.
För bästa resultat rekommenderar
vi att du använder alkaliska
batterier.
Kontaktens
polaritet
Observera
C
C
Band som spelats in med REC TIME/
PLAY MODE-omkopplaren i
positionen DOUBLE kan inte spelas
upp på en bandspelare utan REC
TIME/PLAY MODE-funktion.
(ungefärligt antal timmar)
A)
nN PLAY
A
3
Batteriernas livslängd*
Välkommen!
Cassette-Corder
B
Suomi
B
A
TCS-600DV
Italiano
5
Observera
• Tekniska data för AC-E30HG
varierar mellan olika områden.
Kontrollera den lokala
driftsspänningen och kontaktens
form före inköp.
• Vidrör inte AC-adaptern med våta
händer.
• Anslut AC-adaptern till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du
misstänker att det är något fel på
AC-adaptern bör du genast koppla
bort den från vägguttaget.
B Använda
kassettspelaren
Spela in (se bild. B-A,
B)
Du kan spela in direkt med den
inbyggda mikrofonen.
Kontrollera att ingenting är anslutet
till MIC-uttaget.
Placera kassettspelaren på en hård
yta, t ex ett bord med kassettfacket
uppåt, så blir inspelningen med den
platta mikrofonen effektiv.
1
Du återställer TAPE COUNTER
(bandräkneverket) genom att
trycka på
återställningsknappen.
Observera
Siffrorna i TAPE COUNTER ökar
när du spelar upp bandets
framsida och minskar när du
spelar upp bandets motsatta sida.
2
Vill du att inspelningen ska
starta och göra paus efter
omgivningens ljudnivå ställer
du VOR på ON.
Ställ VOR på OFF för att starta
och stoppa inspelningen
manuellt.
Observera
När ljudet som ska spelas in inte
är tillräckligt högt, ställer du in
VOR till OFF, annars kan det
hända att kassettspelaren inte
startar inspelningen.
6
Tryck på z REC.
nN PLAY trycks ned
samtidigt och inspelningen
startas.
När bandet spelas upp tänds
och blinkar REC-lamporna,
beroende på ljudstyrkan.
Anslut hörlurar eller öronsnäckor
(medföljer ej) till i (hörlur)utgången.
Justera ljudnivån med hjälp av
VOL. Inspelningsnivån påverkas
inte.
Observera
• Använd inte kassettband av TYPE II
(Hi-position) eller TYPE IV (metall)
eftersom det kan göra att du får
ljudstörningar (distorsion) eller så
kan gamla inspelningar vara svåra
att radera ordentligt.
• SPEED CONTROL-knappen (se
motsatt sida) fungerar endast i
uppspelningsläge. Inspelningarna
görs oberoende av denna kontroll.
Angående inspelningssidor
• När du spelar in på båda sidor
kommer inspelningen att avbrytas
under några sekunder medan
bandet byter sida.
• När du öppnar kassettfacket
återställs riktningen på bandet så att
första sidan används.
• n DIR N-omkopplaren kan inte
användas under inspelning.
Om VOR (Voice Operated
Recording, nivåstyrd inspelning)
• VOR-systemet påverkas av
omgivningsljuden. Om du använder
systemet i en bullrig miljö fortsätter
inspelningen, men å andra sidan
startar den inte om ljudet är alltför
lågt.
Om du inte får önskat resultat väljer
du OFF.
• Med VOR-systemet aktiverat kanske
du inte får med början av det du vill
spela in, eftersom inspelningen
startar en kort stund efter det att
enheten har registrerat ljudet. Vid
viktiga inspelningar bör du därför
välja OFF.
Skydda ett kassettband mot
överspelning
(se bild. B-C)
Bryt av och ta bort
säkerhetsflikarna. Vill du spela in
på bandet igen tejpar du bara över
hålen.
När bandet är slut avbryts
inspelningen och enheten stängs av
automatiskt.
För att
Avbryta
inspelningen
Göra en paus i
inspelningen
Söka i det du
nyss har
spelat in
Ta ut ett band
Sätt i ett TYPE I-band (normalt)
med önskad sida (där
inspelningen ska göras) vänd
mot kassettfacket.
Lyssna på ljudet under
inspelning
Vi ringraziamo per l’acquisto del
registratore a cassette Sony.
Questo registratore a cassette è
dotato di un interruttore REC
TIME/PLAY MODE che consente
di raddoppiare il tempo di
registrazione di ogni tipo di
cassetta.
Nota
I nastri registrati con l’interruttore
REC TIME/PLAY MODE nella
posizione DOUBLE non possono
essere riprodotti in modo appropriato
con un registratore a cassette senza la
funzione dell’interruttore REC TIME/
PLAY MODE.
B Operazioni
preliminari
Collegamento ad una
fonte di alimentazione
Scegliere una delle seguenti fonti di
alimentazione.
Batterie a secco
(vedere Fig. A-A)
Assicurarsi che non vi sia alcun
apparecchio collegato alla presa DC
IN 3V.
1
2
Aprire il coperchio dello
scomparto batterie.
Inserire due batterie R6
(formato AA) (non in
dotazione) verificando la
corrispondenza dei poli, quindi
chiudere il coperchio.
Note
• Non ricaricare le batterie a secco.
• Non utilizzare contemporaneamente
batterie vecchie e nuove.
• Non utilizzare batterie di tipo
diverso.
• Se si prevede di non utilizzare
l’apparecchio per un periodo
prolungato, togliere le batterie per
evitare l’eventuale corrosione
causata da perdite di elettrolita.
• Le batterie a secco non si scaricano
quando l’apparecchio è collegato ad
un’altra fonte di alimentazione.
Per estrarre le batterie
(vedere Fig. A-B)
Tryck eller skjut
Tryck på x STOP
Per reinserire il coperchio
dello scomparto batterie,
qualora si sia staccato
accidentalmente (vedere Fig.
A-C)
Skjut reglaget
PAUSE . i pilens
riktning
För att avsluta paus i
inspelning, återställ
PAUSE .*.
När kassettspelaren
är i inspelningsläge
håller du REW/
REVIEW intryckt.
Släpp upp knappen
där du vill starta
uppspelningen.
Tryck på x STOP och
öppna luckan till
kassettfacket för
hand.
* Läget PAUSE . avbryts även
automatiskt när du trycker på
x STOP (avbryt-pausåterställningsfunktion).
Complimenti!
Quando sostituire le batterie
(vedere Fig. A-D)
Sostituire le batterie quando la spia
E inizia a lampeggiare.
Le spie luminose BATT e E
cambiano come illustrato.
Note
(vänd)
• Durante l’uso di FF(CUE) e
REW(REVIEW), è possibile che la
spia E lampeggi. Sostituire le
batterie solo quando il nastro non
gira più correttamente.
• Dopo avere usato le batterie per un
certo periodo di tempo, la spia BATT
e E potrebbe lampeggiare durante
la riproduzione se il volume è alto.
Questo non significa che le batterie
devono essere sostituite.
• L’apparecchio continua a riprodurre
normalmente per un certo tempo
anche dopo che la spia E
lampeggia. Si raccomanda in ogni
caso di sostituire le batterie prima
possibile, altrimenti dal diffusore
incorporato potrebbe provenire un
forte rumore oppure le successive
registrazioni potrebbero non essere
effettuate correttamente.
• Quando il nastro comincia a girare o
alla fine del nastro, la spia E
potrebbe lampeggiare per alcuni
secondi. Se la spia cessa di
lampeggiare, le batterie non devono
essere sostituite.
Durata della batteria* (in ore,
1
Nota
Il numero del TAPE COUNTER
aumenta se viene riprodotto il
primo lato e diminuisce se viene
riprodotto il lato opposto
(reverse).
2
Inserire un cassetta normal
(TYPE I) con il lato da registrare
rivolto verso il portacassette.
3
Impostare REC TIME/PLAY
MODE nel modo desiderato.
NORMAL (4,8 cm/s): per un
suono migliore. Consigliato per
registrazioni normali.
DOUBLE (2,4 cm/s): per
raddoppiare il tempo di
registrazione (ad esempio, 120
minuti usando entrambi i lati di
una cassetta a 60 minuti).
Adatto per la registrazione di
conferenze, dettati, ecc. Non
consigliato per registrare
musica.
approssimativamente)
Riproduzione
Registrazione
Alcaline
Sony
LR6 (SG)**
10
15
Sony
R6P
(SR)
2,5
4,5
* Valore misurato in base allo
standard JEITA (Japan Electronics
and Information Technology
Industries Association). (Usando
una cassetta Sony serie HF su cui è
stata registrata musica e riprodotta
con impostazione 7 del volume)
** Se vengono utilizzare batterie
alcaline a secco Sony LR6 (SG)
“STAMINA” (prodotte in
Giappone)
4
Nota
La durata della batteria può ridursi a
seconda di come l’apparecchio viene
utilizzato.
Per una migliore prestazione si
consiglia di utilizzare batterie
alcaline.
Corrente domestica
(vedere Fig. A-E)
Collegare l’adattatore CA alla spina
DC IN 3V e ad una presa di rete.
Utilizzare l’adattatore CA
AC-E30HG (non in dotazione); non
utilizzare adattatori CA di altro
tipo.
5
spina
Note
• Le caratteristiche tecniche di
AC-E30HG variano per ciascuna
area. Prima di procedere
all’acquisto, controllare il voltaggio
in uso nella propria area e la forma
della spina.
• Non toccare l’adattatore CA con le
mani bagnate.
• Collegare l’adattatore CA ad una
presa di rete CA facilmente
accessibile. In caso di funzionamento
anomalo dell’adattatore CA,
scollegarlo immediatamente dalla
presa di rete CA.
Fig. B-A, B)
È possibile registrare utilizzando il
microfono interno.
Assicurarsi che nessun apparecchio
sia collegato alla presa MIC.
Per registrare in modo efficace
tramite il microfono piatto,
appoggiare l’apparecchio su una
superficie rigida, ad esempio una
scrivania, con il portacassette
rivolto verso l’alto.
Impostare VOR su ON per
avviare la registrazione o
effettuare una pausa durante la
registrazione automaticamente
in base al livello dell’audio.
Impostare VOR su OFF per
iniziare o interrompere la
registrazione manualmente.
Nota
Se il suono che si desidera
registrare non è
sufficientemente forte,
posizionare l’interruttore VOR
su OFF altrimenti l’apparecchio
potrebbe non iniziare la
registrazione.
6
Registrazione (vedere
Scegliere i lati di registrazione.
Per registrare su entrambi i
lati:
Far scorrere n DIR N su
FWD.
La registrazione avrà inizio
dal lato rivolto verso la
finestra del portacassette
(lato in avanti) e passerà
automaticamente al lato
opposto alla fine del lato
(autoreverse).
Per registrare su un solo lato:
Far scorrere n DIR N su
REV.
La registrazione avrà inizio
dal lato rivolto verso
l’apparecchio (lato reverse).
Polarità della
B Funzionamento
dell’apparecchio
Premere il tasto azzeramento
del TAPE COUNTER per
azzerare il contatore.
Premere z REC.
nN PLAY è premuto
simultaneamente e la
registrazione inizia.
Mentre il nastro gira, la spia
luminosa REC si accende e
tremola a seconda dell’intensità
del suono.
Alla fine del nastro, la registrazione
si interrompe e l’apparecchio si
spegne automaticamente.
Per
Interrompere la
registrazione
Effettuare una
pausa durante
la registrazione
Riascoltare la
parte appena
registrata
Estrarre una
cassetta
Premere o spostare
x STOP
PAUSE . nella
direzione della freccia
Per sbloccare la pausa
di registrazione,
rilasciare
PAUSE .*.
Premere e tenere
premuto REW/
REVIEW durante la
registrazione.
Rilasciare il tasto nel
punto in cui si
desidera iniziare la
riproduzione.
Premere x STOP ed
aprire il coperchio del
vano cassetta
manualmente.
* PAUSE . verrà automaticamente
sbloccato quando viene premuto il
tasto x STOP (funzione di arrestopausa-sbloccaggio).
Sony onnittelee sinua laitevalintasi
johdosta.
Tämä kasettinauhuri on varustettu
REC TIME/PLAY MODE
-kytkimellä, jonka ansiosta voit
kaksinkertaistaa minkä tahansa
kasetin nauhoitusajan.
• Laitetta voi käyttää soittamiseen
vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun
E-merkkivalo alkaa vilkkua.
Tällöin paristot olisi kuitenkin
vaihdettava mahdollisimman pian,
sillä muutoin laitteen kiinteästä
kaiuttimesta voi kuulua voimakasta
kohinaa, eikä äänitystulos ole
virheetön.
• E-merkkivalo voi vilkkua hetken
nauhan alkaessa pyöriä tai kasetin
puolen loppuessa. Paristoja ei
tarvitse vaihtaa, jos vilkkuminen
loppuu heti.
Huomautus
Paristojen käyttöikä*
Tervetuloa Sonykasettinauhurin
käyttäjäksi
Kasetteja, jotka on nauhoitettu REC
TIME/PLAY MODE -kytkimen ollessa
DOUBLE-asennossa, ei voi toistaa
normaalisti kasettinauhurissa, jota ei
ole varustettu REC TIME/PLAY
MODE -toiminnolla.
(arvioitu tuntimäärä)
B Käytön
aloittaminen
* Aika on mitattu JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association)
-standardien. (Käyttämällä Sony
HF-sarjan kasettia, jolle on äänitetty
musiikkia ja jota toistetaan
äänenvoimakkuussäädöllä 7.)
** Käytettäessä Sonyn LR6 (SG)
“STAMINA” -alkalikuivaparistoja
(valmistettu Japanissa)
Per controllare il suono
Collegare le cuffie o gli auricolari
(non in dotazione) in modo saldo
alla presa i (cuffie).
Regolare il volume per il controllo
del suono mediante VOL. Il livello
di registrazione non subirà
variazioni.
Virtalähteet
Note
Varmista, ettei laitteen DC IN 3V
-liitäntään ole liitetty mitään.
• Non utilizzare nastri High-position
(TYPE II) o metal (TYPE IV) onde
evitare che il suono venga distorto
durante la riproduzione del nastro o
che rimangano tracce di eventuali
registrazioni precedenti.
• L’interruttore SPEED CONTROL
(vedere il lato opposto) funziona
solo in modo di riproduzione. La
registrazione non dipende da questo
comando.
Note sulla registrazione dei lati
• Se si registra su entrambi i lati, la
registrazione non verrà effettuata
per alcuni secondi quando il nastro
cambia lato.
• Se si apre il portacassette, la
direzione del nastro viene
reimpostata sul lato in avanti.
• Durante la registrazione non può
essere utilizzato l’interruttore
n DIR N.
Note su VOR (Voice Operated
Recording)
• Il sistema VOR è influenzato dalle
condizioni di registrazione
dell’ambiente. Pertanto, se il sistema
viene utilizzato in un luogo
rumoroso, l’apparecchio rimane nel
modo di registrazione. Se invece il
suono è troppo basso, l’apparecchio
non avvia la registrazione.
Se non è possibile ottenere i risultati
desiderati, impostare VOR su OFF.
• È possibile che il sistema VOR non
registri la parte iniziale del suono
che si desidera registrare; ciò è
dovuto al fatto che il sistema VOR
avvia la registrazione solo dopo aver
catturato il suono. Impostare VOR
su OFF per effettuare registrazioni
importanti.
Per evitare registrazioni
accidentali del nastro
(vedere Fig. B-C)
Staccare e rimuovere le linguette di
protezione della cassetta. Se
successivamente si desidera
registrare nuovamente il nastro, è
sufficiente coprire lo spazio che era
occupato dalla linguetta con nastro
adesivo.
(girare)
Valitse jompikumpi seuraavista
virtalähteistä.
Toisto
Äänitys
Sony
(alkali)
LR6 (SG)**
10
15
Kuivaparistot
Huomautus
Pariston kesto saattaa olla lyhempi
laitteen käyttötavan mukaan.
Avaa paristolokeron kansi.
Aseta kaksi R6 (koko AA)
-paristoa (ei kuulu varusteisiin)
oikein päin ja sulje
paristolokeron kansi.
Huomautuksia
• Älä lataa kuivaparistoa.
• Älä aseta paristolokeroon vanhaa
paristoa uuden pariston kanssa.
• Varmista, että paristot ovat
samanlaisia.
• Kun et aio käyttää laitetta vähään
aikaan, poista paristot, jotta niiden
mahdollinen vuotaminen ja siitä
aiheutuva korroosio ei vahingoita
laitetta.
• Kuivaparistojen varaus ei purkaudu,
jos toinen virtalähde on liitettynä.
Paristojen poistaminen
(katso kuva A-B)
Vahingossa irronneen
paristolokeron kannen
kiinnittäminen takaisin
paikalleen (katso kuva A-C)
Paristojen vaihtaminen
(katso kuva A-D)
Vaihda paristot, kun E-merkkivalo
alkaa vilkkua.
BATT- ja E-merkkivalot
muuttuvat kuvan osoittamalla
tavalla.
Huomautuksia
• E-merkkivalo saattaa vilkkua
FF(CUE)- tai REW(REVIEW)toiminnon aikana. Vaihda paristot
uusiin tai lataa akut vain, jos nauha
ei pyöri kunnollisesti.
• Paristojen oltua käytössä jonkin
aikaa, BATT- ja E -merkkivalot
voivat alkaa välkkyä, kun
äänenvoimakkuutta lisätään. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
paristot olisi vaihdettava.
3
Sony
R6P
(SR)
2,5
4,5
(katso kuva A-A)
1
2
2
4
Parhaan toimivuuden takaamiseksi
suosittelemme alkaliparistojen
käyttämistä.
Verkkovirta (katso kuva A-
5
Liittimen
napaisuus
BLaitteen käyttäminen
Äänitys
(katso kuva B-A, B)
Voit äänittää heti käyttäen laitteen
kiinteää mikrofonia.
Varmista, ettei MIC-liitäntään ole
liitetty mitään.
Aseta laite kasettilokero ylöspäin
kovalle alustalle, esimerkiksi
pöydälle. Tällöin puheääniherkkä
mikrofoni voi äänittää tehokkaasti.
1
Nollaa TAPE COUNTER nauhalaskuri painamalla
laskurin nollauspainiketta.
Valitse äänitettävä puoli.
Jos haluat äänittää
kummallekin puolelle:
Liu’uta n DIR N -kytkintä
FWD-asentoon.
Äänitys alkaa siltä puolelta,
joka on kasettipesän
ikkunaa vasten (etupuoli),
ja vaihtuu automaattisesti
kääntöpuolelle puolen
lopussa (automaattinen
suunnanvaihto).
Aseta VOR-kytkin asentoon
ON, jos haluat äänityksen
alkavan ja kytkeytyvän
taukotilaan automaattisesti
äänen voimakkuuden mukaan.
Jos haluat käynnistää ja
keskeyttää äänittämisen
manuaalisesti, kytke VOR
-toiminto OFF-asentoon.
Huomautuksia
• AC-E30HG-verkkolaitteen tekniset
tiedot vaihtelevat alueittain. Tarkista
paikallinen käyttöjännite ja
pistokkeen muoto, ennen kuin ostat
laitteen.
• Älä koske verkkolaitteeseen märillä
käsillä.
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon
yletyt helposti. Jos huomaat
verkkolaitteessa jotakin tavallisesta
poikkevaa, irrota se heti
pistorasiasta.
Aseta REC TIME/PLAY MODE
-kytkin haluttuun tilaan.
NORMAL (4,8 cm/s): parhaan
mahdollisen äänenlaadun
saamiseksi. Suositellaan
tavallisiin äänityksiin.
DOUBLE (2,4 cm/s):
nauhoitusajan
kaksinkertaistamiseksi
(esimerkiksi 120 minuuttia 60
minuutin kasetille). Sopii
kokousten tai sanelun
äänittämiseen. Ei ole
suositeltava musiikin
äänittämiseen.
Jos haluat äänittää yhdelle
puolelle:
Liu’uta n DIR N -kytkintä
REV-asentoon.
Äänitys alkaa siltä puolelta,
joka on laitteen sisäpuolta
vasten (kääntöpuoli).
E)
Liitä verkkolaite DC IN 3V -liitäntään
ja seinäpistorasiaan. Liitä muihin
malleihin AC-E30HG AC -verkkolaite
(ei kuulu varusteisiin). Älä käytä
muita verkkolaitteita.
Aseta laitteeseen kasetti, jonka
nauha on normaalityyppinen
(TYPE I). Aseta kasetti siten,
että äänitettävä puoli on
kasettipesään päin.
Huomautus
Jos äänitettävä ääni on hyvin
hiljainen, säädä VOR-kytkin
asentoon OFF, jotta laite voi
aloittaa äänityksen.
6
Paina z REC -painiketta.
Paina nN PLAY -painiketta
samanaikaisesti, ja äänitys
alkaa.
Kun kasetin nauha pyörii, RECmerkkivalo syttyy ja alkaa
vilkkua äänenvoimakkuuden
mukaan.
Kun kasetin puoli on lopussa,
äänitys lakkaa ja laitteesta katkeaa
virta automaattisesti.
Toiminto
Äänityksen
lopettaminen
Äänityksen
keskeyttäminen
Paina tai käännä
x STOP -painiketta
PAUSE .
-kytkintä nuolen
suuntaan.
Kun haluat jatkaa
äänittämistä, palauta
PAUSE . -kytkin
alkuasentoon.*
Juuri äänitetyn Pidä
REW/REVIEW
jakson
kuunteleminen -painiketta alhaalla
äänityksen aikana.
Kun vapautat
painikkeen, toisto
alkaa.
Paina x STOP
Kasetin
-painiketta ja avaa
poistaminen
paristolokeron kansi.
* PAUSE . -kytkin vapautuu
automaattisesti, jos x STOP -painike
painetaan alas (Stop-Pause
-vapautustoiminto).
Äänen kuunteleminen
Liitä kuulokkeet tai
nappikuulokkeet (eivät sisälly
vakiovarusteisiin) i (kuulokkeet) liitäntään.
Säädä kuunteluvoimakkuus VOLsäätimellä. Säätö ei vaikuta
äänitystasoon.
Huomautuksia
• Älä käytä High-position (TYPE II)
-nauhaa tai Metal (TYPE IV)
-nauhaa. Muutoin toistoäänessä voi
olla säröä tai edellisen äänityksen
poisto ei onnistu täydellisesti.
• SPEED CONTROL -kytkin (katso
kääntöpuolta) toimii vain toiston
aikana. Tämän kytkimen asento ei
vaikuta äänitykseen.
Huomautuksia äänitettävistä
nauhapuolista
• Kun äänität kummallekin puolelle,
äänitys keskeytyy muutamaksi
sekunniksi, kun äänitettävä
nauhapuoli vaihtuu.
• Kun avaat kasettipesän, nauhan
etupuoli palautuu äänitettäväksi
puoleksi.
• n DIR N -kytkintä ei voi käyttää
äänityksen aikana.
Huomautuksia VOR (Voice
Operated Recording,
ääniohjattu äänitys) toiminnosta.
• Ympäristön äänien voimakkuus
vaikuttaa VOR-järjestelmän
toimintaan. Kun käytät järjestelmää
meluisassa ympäristössä, laite pysyy
äänitystilassa.
Jos et saa haluamaasi tulosta, aseta
kytkin asentoon OFF.
• VOR-järjestelmä ei ehkä äänitä
haluamasi äänen alkua, koska se
aloittaa äänityksen vasta, kun se on
havainnut äänen. Jos äänitys on
tärkeä, aseta kytkin asentoon OFF.
Näin voit suojata kasetin
äänityksen päälle
äänittämiseltä (katso kuva
B-C)
Murra kasetin suojakielekkeet ja
poista ne. Jos myöhemmin haluat
äänittää kasetille, peitä
suojakielekkeiden jättämät aukot
teipillä.
Huomautus
TAPE COUNTER -nauhalaskurin
lukema suurenee soittaessasi
etupuolta ja pienenee soittaessasi
kääntöpuolta.
(Käännä)
Svenska
Italiano
Suomi
C
MIC (PLUG IN POWER)
Inspelning från
olika ljudkällor
Anslut hörlurar eller öronsnäckor
(medföljer ej) om du vill höra ljudet
som spelas in. Ställ in VOR för de
förhållanden som råder innan du
börjar spela in.
Inspelning med extern
mikrofon (se bild. C)
D
VOL
Anslut en mikrofon (medföljer inte)
till MIC-uttaget.
i
Bredvid MIC-kontakten sitter en punkt
som du kan känna med fingret.
z REC
x STOP
nN PLAY
REC TIME/
PLAY MODE
REW/REVIEW
VOR
FF/CUE
Använd en mikrofon med låg
impedans (mindre än 3 kΩ).
När du ansluter en mikrofon som
använder plug-in-power-systemet
får den sin ström från
kassettspelaren.
Observera
När du spelar in med en extern
mikrofon kan det hända att VORsystemet inte fungerar som det ska, på
grund av skillnader i känsligheten.
n DIR N
PAUSE .
Inspelning från annan
utrustning
SPEED CONTROL
DPC
Anslut en annan enhet till MICingången med hjälp av en lämplig
anslutningskabel, t.ex. RK-G64HG
(medföljer inte).
Spela upp ett
kassettband
(se bild. D)
1
E
Bomullspinne
(tops)
Batuffolo di cotone
Vanupuikko
Capstanaxel
Puleggia di
trascinamento
Vetoakseli
Inspelnings/
uppspelningshuvud
Testina di registrazione/
riproduzione
Äänitys- ja
toistoäänipää
2
3
Ställ REC TIME/PLAY MODE
på samma position som
användes under inspelningen.
För att spela upp kommersiellt
inspelade musikband och
liknande väljer du NORMAL.
Tryck på nN PLAY och
justera sedan volymen.
nN PLAY-knappen har en
upphöjd punkt du kan känna med
fingret. Även VOL-kontrollen har en
upphöjd punkt; den visar åt vilket
håll du vrider upp volymen.
Uppspelningen startar från
framsidan och byter
automatiskt till baksidan när
bandet når slutet (Auto Reverse
- automatisk ändring av
bandriktningen).
Raderingshuvud
Testina di
cancellazione
Poistoäänipää
Tryckrulle
Cilindro di presa
Kitkarulla
Sätt i ett kassettband och vänd
den sida du vill spela mot
locket.
4
Om du vill justera det
uppspelade ljudets tonhöjd
automatiskt efter
uppspelningshastigheten ställer
du DPC på ON.
Vill du spela upp ljudet med
normal tonhöjd ställer du DPC
på OFF.
5
Justera
uppspelningshastigheten.
Ställ SPEED CONTROL på:
SLOW (sakta) för att spela upp
med en långsammare hastighet.
Mittenläget för att spela upp
med normal hastighet.
FAST (snabb) för att spela upp
med en snabbare hastighet.
När bandet tar slut avbryts
uppspelningen, och kassettspelaren
stängs av automatiskt.
För att
Avbryta en
uppspelning/
avbryta
snabbspolning
framåt eller
bakåt
Göra paus i
en
uppspelning
Tryck eller skjut
Tryck på x STOP.
Skjut reglaget
PAUSE . i pilens
riktning.
För att avbryta paus i
uppspelning,
återställ PAUSE .*.
Spela bara upp n DIR N till REV
baksidan
Söka framåt
Håll FF/CUE
under
nedtryckt och släpp
uppspelning upp knappen när du
(CUE)
har sökt klart.
Söka bakåt
Håll REW/REVIEW
under
nedtryckt och släpp
uppspelning upp knappen när du
(REVIEW)
har sökt klart.
Snabbspola
När bandet är i
framåt**
stoppläge trycker du
på FF/CUE.
Snabbspola
När bandet är i
bakåt**
stoppläge trycker du
på REW/REVIEW.
Byta
n DIR N
uppspelningssida
Påbörja
Tryck på z REC.
inspelning
under
uppspelning
Ta ut ett band Tryck på x STOP och
öppna luckan till
kassettfacket för hand.
* Läget PAUSE . avbryts även
automatiskt när du trycker på
x STOP (avbryt-pausåterställningsfunktion).
** Se till att du trycker på x STOP när
du har spolat färdigt bandet, annars
tar batterierna snabbt slut.
Angående REVIEW/CUE
Uppspelningen kanske inte startar
automatiskt även om du släppt upp
REW/REVIEW eller FF/CUE vid
slutet av bandet. För att starta
uppspelningen igen trycker du på x
STOP och sedan på nN PLAY.
Om DPC (Digital Pitch Control)
• När du använder DPC spelas ljudet
upp i mono.
• När du ändrar läge för DPC
försvinner ljudet ett ögonblick.
• När du använder DPC-funktionen
blir inte tonhöjden densamma som
för originalljudet. Dessutom
påverkas ljudkvaliteten en aning.
• När batterierna är svaga kan det
hända att bandet stannar om du
vrider SPEED CONTROL-ratten för
snabbt. Vrid antingen ratten
långsammare eller byt ut batterierna
mot nya.
B Ytterligare
information
Försiktighetsåtgärder
Strömförsörjning
• Enheten drivs bara med 3 V
likström. Vid anslutning till
växelström använder du den nätdel
som rekommenderas för produkten.
Använd inte någon annan typ av
nätdel. För batteridrift krävs två R6batterier (storlek AA).
Kassettspelaren
• Låt inte kassettspelaren stå nära
värmekällor, som element, eller på
en plats där den utsätts för direkt
solljus, damm eller mekaniska
stötar.
• Om du skulle råka tappa något
föremål in i kassettspelaren eller
spilla vätska över den tar du ur
batterierna alternativt kopplar ur
nätdelen. Låt sedan fackkunnig
personal undersöka kassettspelaren
innan du tar den i bruk igen.
• Högtalaren innehåller en magnet,
varför du bör undvika att förvara
kreditkort med magnetkodning och
fjäderdrivna klockor i närheten av
kassettspelaren, eftersom dessa kan
skadas av magneten.
• Om du inte har använt
kassettspelaren på ett tag ställer du
den i uppspelningsläge och låter den
stå några minuter och värmas upp
innan du sätter i ett band.
Band längre än 90 minuter
Du rekommenderas att inte använda
band som är längre än 90 minuter.
Sådana band är mycket tunna och töjs
lätt ut. Det kan orsaka
funktionsstörning, förutom det att
ljudkvaliteten kan påverkas negativt.
Om du har några frågor om
kassettspelaren, eller om du får
problem, vänder du dig till närmaste
Sony-återförsäljare.
Underhåll
(se bild. E)
Rengöra bandhuvuden och
bandbana
Tryck på nN PLAY.
Rengör bandhuvudet och bandbanan
var tionde driftstimme med en
bomullstopp och ett rengöringsmedel
av den typ som finns att köpa i
handeln.
Utvändig rengöring
Använd en mjuk duk lätt fuktad med
vatten. Använd inte alkohol, thinner
eller liknande rengöringsmedel.
Felsökning
Om problemet kvarstår sedan du
utfört dessa kontroller rådfrågar du
närmaste Sony-återförsäljare.
z REC kan inte tryckas in.
• Säkerhetsfliken på bandet har
avlägsnats.
Det går inte att spela upp.
• Bandet har nått slutet på den
andra sidan. Tryck på n DIR N
för att ändra uppspelningssida.
Kassettspelaren fungerar inte.
• Batterierna har satts i med fel
polaritet.
• Batterierna är svaga.
• PAUSE . har skjutits i pilens
riktning.
• Nätdelen är inte ordentligt
ansluten.
• Enheten kan inte drivas på
torrbatterier om AC-adaptern är
ansluten till DC IN 3V-ingången,
även om du kopplat ur ACadaptern från vägguttaget.
Inget ljud återges via högtalarna.
• Öronsnäckor eller hörlurar är
anslutna.
• Volymen är helt neddragen.
Bandhastigheten är för snabb
eller för långsam i
uppspelningsläget.
• REC TIME/PLAY MODEomkopplaren är ställd i fel läge.
Ställ den på samma hastighet som
användes under inspelningen.
• SPEED CONTROL är inställd i ett
annat läge än mittläget.
Det går inte att spela in.
• Anslutningen är felaktigt gjord.
• Batterierna är svaga.
• In-/uppspelningshuvudet är
smutsigt.
• VOR är ställt på ON. Om
ljudnivån inte är tillräckligt hög
ställer du VOR på OFF.
Ljudet försvinner eller hörs
tillsammans med ett kraftigt
störande ljud.
• Volymen är helt neddragen.
• Batterierna är svaga.
• Använd inte kassettbandspelaren
i närheten av enheter som sänder
radiovågor, t.ex. mobiltelefoner.
• Huvudena är smutsiga och
behöver rengöring. Se
“Underhåll”.
• Kassettbandet har legat på en
högtalare vilket har magnetiserat
bandet och försämrat
ljudkvaliteten.
• Du använder ett band av TYPE II
(Hi-position) eller TYPE IV
(metall).
Inspelningen avbryts.
• VOR är ställd på ON. När du inte
använder VOR-reglaget sätter du
det i läget OFF.
Inspelningen kan inte att raderas
helt.
• Raderingshuvudet är smutsigt.
• Du använder ett band av TYPE II
(Hi-position) eller TYPE IV
(metall).
Det hörs ett klickade ljud när
bandet rullar.
• Du har inte tryckt in
återställningsknappen för
bandräkneverket (TAPE
COUNTER) ordentligt. Tryck in
knappen för att återställa TAPE
COUNTER till ”000”.
Registrazione da
diverse fonti sonore
Collegare le cuffie o gli auricolari
(non in dotazione) per controllare il
suono registrato. Impostare VOR
per regolare le condizioni di
registrazione prima della
registrazione.
Registrazione tramite un
microfono esterno
(vedere Fig. C)
Collegare il microfono (non in
dotazione) alla presa MIC.
Accanto alla presa MIC si trova un punto
tattile.
Usare un microfono a bassa
impedenza (meno di 3 kΩ).
Quando si usa un microfono con
sistema di alimentazione a spina, il
microfono viene alimentato
dall’apparecchio.
Nota
Durante la registrazione tramite un
microfono esterno, il sistema VOR
potrebbe non funzionare
correttamente a causa della diversa
sensibilità.
Registrazione da un altro
apparecchio
Collegare un altro apparecchio alla
presa MIC utilizzando un cavo di
collegamento quale RK-G64HG
(non in dotazione).
Riproduzione di un
nastro (vedere Fig. D)
1
Tekniska data
Inspelningssystem
4-spår 2 kanaler stereo
Bandhastighet
4,8 cm/s eller 2,4 cm/s
Frekvensomfång
250 - 8 000 Hz vid användning av
normala (TYPE I) kassetter (med
REC TIME/PLAY MODEomkopplaren ställd på
“NORMAL”)
Högtalare
C:a 3,6 cm i diam. × 2
Uteffekt
450 mW + 450 mW (10% olinjär
distorsion)
Ingång
Mikronfoningång (miniuttag),
känslighet 0,2 mV för mikrofoner
med impedansen 3 kΩ eller lägre
Utgång
i (hörlurar) ingång (miniuttag) för
hörlurar eller öronsnäckor 8 - 300
Ω
Justering av bandhastigheten
Från ca. +40% till –50% (med REC
TIME/PLAY MODE-omkopplaren
på “NORMAL”)
Strömförsörjning
• 3 V DC-batterier R6 (AA) × 2
• Externa DC 3 V-strömkällor
Mått (b/h/d) (inkl utskjutande delar
och kontroller)
C:a. 87,6 × 113,0 × 37,8 mm
Vikt (endast kassettbandspelaren)
C:a. 215 g
Medföljande tillbehör
Bärväska (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
2
3
Inserire un nastro con il lato da
registrare rivolto verso il
portacassette.
Impostare REC TIME/PLAY
MODE nella stessa posizione di
quella usata per la
registrazione.
Per la riproduzione di nastri
musicali disponibili in
commercio e così via,
selezionare NORMAL.
Premere nN PLAY poi
regolare il volume.
Il tasto nN PLAY dispone di un
punto tattile; quest’ultimo si trova
inoltre accanto al comando VOL ad
indicare la direzione da seguire per
aumentare il volume.
La registrazione avrà inizio dal
lato in avanti e passa
automaticamente al lato
opposto alla fine del lato
(autoreverse).
4
Impostare DPC su ON per
regolare automaticamente
l’altezza del suono di
riproduzione (tono) in base alla
velocità di riproduzione.
Impostare DPC su OFF per
effettuare la riproduzione con
altezza del suono normale.
5
Regolare la velocità di
riproduzione del nastro.
Posizionare SPEED CONTROL
su:
SLOW (lento) per riprodurre ad
una velocità inferiore a quella
normale.
Posizione centrale per
riprodurre a velocità normale.
FAST (veloce) per riprodurre
ad una velocità superiore a
quella normale.
Alla fine del nastro la riproduzione
si interrompe e l’apparecchio si
spegne automaticamente.
Per
Interrompere la
riproduzione/
interrompere
l’avanzamento
rapido o il
riavvolgimento
Effettuare una
pausa durante
la riproduzione
Premere o spostare
x STOP
PAUSE . nella
direzione della
freccia.
Per sbloccare la pausa
di riproduzione,
rilasciare
PAUSE .*.
Riprodurre solo n DIR N su REV
il lato reverse
Effettuare una Premere e tenere
premuto il tasto
ricerca in
avanti durante FF/CUE e rilasciarlo
la riproduzione nel punto desiderato.
(CUE)
Effettuare una Premere e tenere
ricerca indietro premuto il tasto
REW/REVIEW e
durante la
rilasciarlo nel punto
riproduzione
desiderato.
(REVIEW)
FF/CUE durante il
Avanzare
velocemente** modo di arresto
Riavvolgere il REW/REVIEW
durante il modo di
nastro**
arresto
Cambiare il lato n DIR N
di riproduzione
z REC
Iniziare la
registrazione
durante la
riproduzione
Premere x STOP ed
Estrarre una
aprire il coperchio del
cassetta
vano cassetta
manualmente.
* PAUSE . verrà sbloccato
automaticamente quando viene
premuto x STOP (funzione arrestopausa-sbloccaggio).
** Se al termine del riavvolgimento
l’apparecchio rimane acceso, le
batterie si consumano rapidamente.
Premere sempre il tasto x STOP.
Nota sull’utilizzo di REVIEW/CUE
Anche nel caso in cui REW/REVIEW
o FF/CUE venga rilasciato al termine
del nastro, la riproduzione potrebbe
non essere avviata automaticamente.
Per avviare nuovamente la
riproduzione, premere x STOP,
quindi nN PLAY.
Note relative alla funzione DPC
(Digital Pitch Control)
• Se viene utilizzata la funzione DPC,
l’audio viene riprodotto in modo
monofonico.
• Se la funzione DPC viene attivata o
disattivata durante la riproduzione,
l’audio viene momentaneamente
interrotto.
• Se viene utilizzata la funzione DPC,
l’altezza del suono riprodotto non è
uguale a quella del suono originale.
Anche la qualità audio sarà
leggermente diversa.
• Se le pile sono quasi scariche, un
movimento rapido dell’interruttore
SPEED CONTROL interromperà il
nastro. Spostare lentamente
l’interruttore o sostituire le pile con
altre nuove.
B Informazioni
aggiuntive
Precauzioni
Alimentazione
• Fare funzionare l’apparecchio solo
a 3 V CC. Per il funzionamento
con la corrente alternata, ricorrere
esclusivamente all’adattatore CA
consigliato per l’apparecchio.
Altrimenti, se si desidera
utilizzare le batterie, utilizzare
due batterie formato R6 (AA).
Apparecchio
• Non lasciare l’apparecchio nelle
vicinanze di fonti di calore o in un
luogo direttamente esposto ai
raggi solari, ad eccessiva polvere
o a sollecitazioni meccaniche.
• Qualora qualsiasi corpo, liquido o
solido, cada nell’apparecchio,
dopo avere tolto le batterie o
scollegato l’adattatore CA, farlo
controllare da personale
specializzato prima di impiegarlo
nuovamente.
• Mantenere l’apparecchio lontano
da carte di credito con codici
magnetici e orologi per evitare
eventuali danni dovuti al magnete
del diffusore.
• Se l’apparecchio non è stato
impiegato per un lungo periodo
di tempo, riscaldarlo facendolo
funzionare nel modo di
riproduzione per alcuni minuti
prima di inserire una cassetta.
Nastri di lunghezza
superiore a 90 minuti
Si consiglia di non utilizzare nastri
di durata superiore a 90 minuti,
poiché questi sono molto sottili e
tendono ad allungarsi facilmente.
Diversamente, potrebbero
verificarsi problemi di
funzionamento dell’apparecchio
oppure l’audio potrebbe risultare
deteriorato.
Per qualsiasi domanda o problema
relativi a questo apparecchio,
contattare il rivenditore Sony più
vicino.
Manutenzione
(vedere Fig. E)
Per pulire le testine e il
percorso del nastro
Premere nN PLAY.
Pulire la testina e il percorso del
nastro utilizzando un batuffolo di
cotone e un solvente disponibile in
commercio ogni 10 ore di impiego.
Per pulire l’esterno
dell’apparecchio
Usare un panno morbido,
leggermente inumidito con acqua.
Non utilizzare alcool, benzina o
diluenti.
Guida alla risoluzione
dei problemi
Se dopo aver effettuato i seguenti
controlli il problema dovesse
persistere, rivolgersi al più vicino
rivenditore Sony.
Non è possibile premere z REC.
• La linguetta sul nastro è stata
rimossa.
Non è possibile effettuare la
riproduzione.
• È stata raggiunta la fine del lato
reverse. Fare scorrere n DIR N
per cambiare il lato di
riproduzione.
L’apparecchio non funziona.
• Le batterie non sono state inserite
secondo la corretta polarità.
• Le batterie sono scariche.
• PAUSE . è spostato in
direzione della freccia.
• L’adattatore CA non è stato
inserito correttamente.
• Non è possibile utilizzare
l’apparecchio alimentandolo con
batterie a secco, fintanto che
l’adattatore CA è collegato alla
presa DC IN 3V, anche se
l’adattatore stesso viene scollegato
dalla fonte di alimentazione.
Nessun suono proviene dai diffusori.
• Le cuffie o gli auricolari sono
collegati.
• Il volume è regolato al minimo.
Durante la riproduzione il nastro
è troppo veloce o troppo lento.
• Impostazione non corretta
dell’interruttore REC TIME/
PLAY MODE. Impostarlo sulla
stessa velocità usata per la
registrazione.
• SPEED CONTROL non è
impostato nella posizione
centrale.
Non è possibile effettuare la
registrazione.
• Il collegamento non è stato
effettuato correttamente.
• Le batterie sono scariche.
• La testina della registrazione/
riproduzione è sporca.
• VOR è impostato su ON. Se il
livello dell’audio non è
sufficientemente alto, impostare
VOR su OFF.
Il suono si interrompe o arriva
molto disturbato.
• Il volume è regolato al minimo.
• Le batterie sono scariche.
• Utilizzare l’apparecchio lontano
da dispositivi che emettono onde
radio quali i telefoni cellulari.
• È necessario pulire le testine.
Vedere “Manutenzione”.
• Se le cassette vengono poste a
diretto contatto con i diffusori si
assisterà a un fenomeno di
magnetizzazione e
all’impoverimento della qualità
dei toni.
• Si sta utilizzando un nastro
High-position (TYPE II) o metal
(TYPE IV).
La registrazione viene interrotta.
• VOR è impostato su ON. Quando
non si usa il sistema VOR,
impostarlo su OFF.
Non è possibile cancellare
completamente la registrazione.
• La testina di cancellazione è
sporca.
• Si sta utilizzando un nastro
High-position (TYPE II) o metal
(TYPE IV).
Verrà udito un leggero rumore
durante il funzionamento del
nastro.
• Il tasto di azzeramento del
contatore del nastro non è stato
premuto correttamente. Premerlo
per riportare il TAPE COUNTER
su “000”.
Caratteristiche
tecniche
Sistema di registrazione
Stereo a 4 piste 2 canali
Velocità del nastro
4,8 cm/s o 2,4 cm/s
Gamma di frequenza
250 - 8 000 Hz, utilizzando cassette
normal (TYPE I) (con l’interruttore
REC TIME/PLAY MODE su
“NORMAL”)
Diffusore
Circa 3,6 cm di diametro × 2
Potenza di uscita
450 mW + 450 mW (distorsione
armonica al 10%)
Ingresso
Presa di ingresso del microfono
(minipresa) sensibilità di 0,2 mV
per 3 kΩ o un microfono con
impedenza inferiore
Uscita
i (cuffie) prese (miniprese) per le
cuffie o gli auricolari da 8 a 300 Ω
Campo di variabilità della velocità
del nastro
Da +40% a –50% (con l’interruttore
REC TIME/PLAY MODE su
“NORMAL”)
Alimentazione
• 3 V CC, batterie R6 (AA) × 2
• Fonti di alimentazione esterne a
3 V CC
Dimensioni (l/a/p) (comprese le parti
e i comandi sporgenti)
Circa 87,6 × 113,0 × 37,8 mm
Peso (solo apparecchio principale)
Circa 215 g
Accessori in dotazione
Custodia per il trasporto (1)
Äänitys eri
äänilähteistä
Liitä kuulokkeet tai
nappikuulokkeet (eivät sisälly
vakiovarusteisiin), jos haluat
kuunnella äänitettyä ääntä. Aseta
VOR-kytkin äänitysolosuhteiden
mukaisesti ennen äänityksen
aloittamista.
Liitettävän mikrofonin
avulla äänittäminen
(katso kuva C)
Liitä mikrofoni (ei kuulu
varusteisiin) MIC-liitäntään.
MIC-liitännän vieressä on muotoiltu
piste.
Käytä sellaista mikrofonia, jonka
impedanssi on pieni (vähemmän
kuin 3 kΩ).
Omalla virtalähteellä varustettu
mikrofoni ottaa virran tästä
laitteesta.
5
Säädä kasetin toistonopeus.
SPEED CONTROL -kytkimen
asennot:
Asennossa SLOW (hidas):
nauha pyörii hitaasti.
Keskiasennossa nauhan
toistonopeus on normaali.
Asennossa FAST (nopea):
nauha pyörii nopeasti.
Kun kasetti on lopussa, toisto
lakkaa ja laitteesta katkeaa virta.
Toiminto
Toiston
lopettaminen ja
eteenpäin tai
taaksepäin
kelauksen
lopettaminen
Toiston
keskeyttäminen
Jos äänität liitettävän mikrofonin
avulla, VOR-järjestelmä ei ehkä toimi
virheettömästi herkkyyserojen takia.
Vain
kääntöpuolen
soittaminen
Eteenpäin
hakeminen
toiston aikana
(CUE)
Toisesta laitteesta
äänittäminen
Taaksepäin
hakeminen
toiston aikana
(REVIEW)
Huomautus
Liitä toinen laite MIC-liitäntään RKG64HG-liitäntäjohdolla (ei sisälly
vakiovarusteisiin).
Kasetin soittaminen
(katso kuva D)
1
2
3
Aseta kasetti paikalleen siten,
että toistettava puoli on
kasettipesään päin.
Aseta REC TIME/PLAY MODE
-kytkin samaan asentoon kuin
nauhaa äänitettäessä. Jos haluat
toistaa esimerkiksi valmiiksi
äänitettynä ostettua
musiikkikasettia, valitse
NORMAL.
Paina nN PLAY -painiketta
ja säädä äänenvoimakkuus.
nN PLAY -painikkeessa on
muotoiltu piste, ja myös päälaitteen
VOL-säätimen vieressä on muotoiltu
piste, joka ilmaisee
äänenvoimakkuuden lisäyssuunnan.
Il design e le caratteristiche tecniche
sono soggetti a modifiche senza
preavviso.
Soitto alkaa etupuolelta ja
vaihtuu automaattisesti
kääntöpuolelle puolen lopussa
(automaattinen
suunnanvaihto).
4
Aseta DPC-kytkin asentoon
ON, jos haluat soitettavan
äänen korkeuden säätyvän
automaattisesti soittonopeuden
mukaan.
Aseta DPC-kytkin asentoon
OFF, jos haluat käyttää soitossa
normaalia äänenkorkeutta.
Kelaus
eteenpäin**
Kelaus
taaksepäin**
Soitettavan
puolen
vaihtaminen
Äänityksen
aloittaminen
toiston aikana
Kasetin
poistaminen
Paina tai käännä
x STOP -painiketta
PAUSE .
-kytkintä nuolen
suuntaan
Kun haluat jatkaa
toistoa, palauta
PAUSE . -kytkin
alkuasentoon.*
n DIR N -kytkintä
REV-asentoon.
Pidä FF/CUE
-painiketta alhaalla ja
vapauta se
haluamassasi
kohdassa.
Pidä REW/REVIEW
-painiketta alhaalla ja
vapauta se
haluamassasi
kohdassa.
FF/CUE -painiketta
pysäytystilan aikana
REW/REVIEW
-painiketta
pysäytystilan aikana
n DIR N -kytkintä
z REC -painiketta
Paina x STOP
-painiketta ja avaa
paristolokeron kansi.
* PAUSE . -kytkin vapautuu
automaattisesti, jos x STOP
-painike painetaan alas (Stop-Pause
-vapautustoiminto).
** Paina x STOP -painiketta eteenpäin
tai taaksepäin kelauksen jälkeen.
Muuten paristot kuluvat loppuun
hyvin nopeasti.
Huomautus REVIEW/CUEtoiminnosta
Toisto ei välttämättä ala
automaattisesti, vaikka vapauttaisit
REW/REVIEW tai FF/CUE
-painikkeen nauhan lopussa. Voit
aloittaa toiston uudelleen painamalla
x STOP -painiketta ja sitten nN
PLAY -painiketta.
Huomautuksia DPC-toiminnosta
(Digital Pitch Control, digitaalinen
äänen korkeuden säätö)
• Kun DPC on käytössä, soitettava
ääni on monoääninen.
• Jos kytket DPC-toiminnon käyttöön
soiton aikana, ääni katkeaa hetkeksi.
• Kun DPC on käytössä, äänen
korkeus poikkeaa alkuperäisestä.
Äänen laatu poikkeaa myös hieman
alkuperäisestä.
• Kun paristojännite on heikko,
SPEED CONTROL -säätimen nopea
kääntäminen pysäyttää nauhan.
Käännä säädintä hitaasti tai vaihda
paristot uusiin.
B Lisätietoja
Varotoimet
Virtalähteet
• Käytä laitetta vain 3 V:n
tasavirralla. Jos käytät laitetta
vaihtovirralla, käytä näissä
ohjeissa mainittua verkkolaitetta.
Älä käytä muun tyyppisiä
verkkolaitteita. Laitteen
käyttämiseen paristoilla tarvitset
kaksi R6 (koko AA) -paristoa.
Laite
• Älä jätä laitetta paikkaan, jossa
se on alttiina liialliselle
kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle, iskuille
tai tärinälle.
• Jos nestettä tai kiinteitä esineitä
pääsee laitteen sisään, poista
paristot tai irrota verkkolaite.
Anna asiantuntevan
huoltoliikkeen tarkistaa laite,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Älä sijoita luottokortteja,
jousikoneistolla toimivia kelloja
tai muita vastaavia esineitä
laitteen lähelle, jotta kaiuttimen
magneetti ei vahingoita niitä.
• Jos laitetta ei ole käytetty pitkään
aikaan, aseta se toistotilaan ja
anna sen lämmetä muutama
minuutti, ennen kuin asetat
kasetin kasettipesään.
90 minuuttia pitempien
nauhojen käyttäminen
Yli 90 minuutin pituisten kasettien
käyttäminen ei ole suositeltavaa.
Niiden nauha on hyvin ohutta ja
venyy helposti. Tämä voi johtaa
laitteen vioittumiseen tai
äänenlaadun huononemiseen.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota
yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Huolto
(katso kuva E)
Äänipäiden ja nauhan
kulkureitin puhdistaminen
Paina nN PLAY -painiketta.
Puhdista 10 käyttötunnin välein
äänipää ja nauharata
pumpulipuikolla, joka on
kostutettu alan liikkeissä
myytävään puhdistusaineeseen.
Laitteen ulkopinnan
puhdistaminen
Pyyhi laite veteen kostutetulla
pehmeällä rievulla. Älä käytä
alkoholia, bensiiniä tai tinneriä.
Vianmääritys
Jos jokin ongelma ei ratkea, vaikka
noudatat alla olevassa
tarkistuslistassa olevia ohjeita, ota
yhteys lähimpään Sony
-jälleenmyyjään.
z REC -painiketta ei voi painaa.
• Kasetin suojakieleke on
poistettu.
Soitto ei onnistu.
• Nauha on saavuttanut
kääntöpuolen lopun. Vaihda
soitettavaa puolta painamalla
n DIR N -kytkintä.
Laite ei toimi.
• Paristot ovat väärinpäin.
• Paristot ovat heikentyneet.
• PAUSE . -kytkintä on
käännetty nuolen suuntaan.
• Verkkolaite on huonosti kytketty.
• Laite ei toimi kuivaparistoilla, jos
verkkolaite on liitetty laitteen DC
IN 3V -liitäntään, vaikka
verkkolaite olisi irrotettu
pistorasiasta.
Kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Kuulokkeet tai nappikuulokkeet
ovat liitettyinä.
• Äänenvoimakkuus on säädetty
nollaan.
Nauha pyörii liian nopeasti tai
liian hitaasti toistotilassa.
• REC TIME/PLAY MODE
-kytkin on väärässä asennossa.
Aseta samaan nopeuteen kuin
mitä äänityksessä on käytetty.
• SPEED CONTROL -kytkin ei ole
keskiasennossa.
Äänitys ei onnistu.
• Liitännät on tehty väärin.
• Paristot tai akut alkavat loppua.
• Äänitys- ja toistoäänipää on
likainen.
• VOR-kytkin on asennossa ON. Jos
ääni ei ole tarpeeksi voimakas,
aseta kytkin asentoon OFF.
Ääni on katkonainen, tai siinä on
voimakasta kohinaa.
• Äänenvoimakkuus on säädetty
nollaan.
• Paristot ovat heikentyneet.
• Käytä laitetta etäällä radioaaltoja
lähettävistä laitteista, kuten
matkapuhelimista.
• Nauhapäät on puhdistettava.
Katso “Huolto”.
• Kasettinauhan asettaminen
kaiuttimen päälle on aiheuttanut
nauhan magnetoitumisen ja
äänenlaadun huononemisen.
• Käytät High-position (TYPE II)
-nauhaa tai Metal (TYPE IV) nauhaa.
Äänitys keskeytyy.
• VOR-kytkin on ON-asennossa.
Kun VOR-toiminto ei ole
käytössä, käännä kytkin asentoon
OFF.
Äänitys ei pyyhkiydy kokonaan.
• Poistoäänipää on likainen.
• Käytät High-position (TYPE II)
-nauhaa tai Metal (TYPE IV)
-nauhaa.
Kun nauha pyörii, kuuluu
naksuva ääni.
• Painoit TAPE COUNTER nauhalaskurin nollauspainiketta
väärin. Paina sitä niin, että TAPE
COUNTER -nauhalaskuri näyttää
lukemaa ”000”.
Tekniset tiedot
Äänitysjärjestelmä
4 raitaa, 2 kanavaa, stereo
Nauhanopeus
4,8 cm/s tai 2,4 cm/s
Taajuusalue
250 - 8 000 Hz käytettäessä
normaalinauhaa (TYPE I) (REC
TIME/PLAY MODE -kytkimen
ollessa asennossa “NORMAL”)
Kaiutin
Halk. noin 3,6 cm × 2
Lähtöteho
450 mW + 450 mW (harmoninen
särö 10 %)
Tulo
Mikrofonituloliitäntä (miniliitin),
jonka herkkyys on 0,2 mV
enintään 3 kΩ impedanssin
mikrofonilla
Lähtö
i (kuulokkeet) -liitäntä
(miniliitäntä) 8 - 300 Ω:n
kuulokkeet tai nappikuulokkeet
Nauhan pyörimisnopeuden
vaihteluala
Noin +40% - –50% (REC TIME/
PLAY MODE -kytkimen ollessa
asennossa “NORMAL”)
Virtalähteet
• 3 V DC, R6-paristoa
(koko AA) × 2
• Ulkoiset DC 3 V -virtalähteet
Mitat (l / k / s) (esiin työntyvät osat
ja säätimet mukaan luettuna)
Noin 87,6 × 113,0 × 37,8 mm
Paino (vain päälaite)
Noin 215 g
Vakiovaruste
Kantolaukku (1)
Pidätämme oikeuden muuttaa
ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
Download PDF