Sony | ICD-47 | Sony ICD-47 Istruzioni per l'uso

3-231-374-51 (1)
IC Recorder
Gebruiksaanwijzing
NL
Bruksanvisning
SE
Istruzioni per l’uso
IT
ICD-47
©2001 Sony Corporation
2NL
Inhoud
Wat is een IC recorder? ................................................................................. 4
Kenmerken ..................................................................................................... 5
Aan de slag
Stap 1: De batterij installeren ....................................................................... 6
Stap 2: De klok gelijkzetten ......................................................................... 8
Basishandelingen
Berichten opnemen ..................................................................................... 10
Berichten afspelen ....................................................................................... 13
Berichten wissen .......................................................................................... 16
Geavanceerde handelingen
Berichten overbrengen naar een ander bestand — Move-functie ....... 18
De weergavesnelheid regelen ................................................................... 19
Een opname toevoegen aan een vooraf opgenomen bericht ................ 20
Berichten op een bepaald tijdstip afspelen met alarm ........................... 21
Toevallige bediening voorkomen — HOLD functie .............................. 25
Menu-instellingen
De pieptoon afzetten .................................................................................. 26
De microfoongevoeligheid kiezen ............................................................ 27
Alle berichten in een bestand continu afspelen ...................................... 28
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ................................................................................ 29
Verhelpen van storingen ............................................................................ 30
Technische gegevens ................................................................................... 31
Onderdelen en bedieningselementen ...................................................... 32
Menu-overzicht ........................................................................................... 34
Index ............................................................................................................. 36
3NL
NL
Wat is een IC recorder?
Met deze IC recorder kunnen gesproken berichten worden opgeslagen in
het ingebouwde IC geheugen en vervolgens afgespeeld.
z Opnemen
Wanneer een nieuw bericht wordt opgenomen, wordt het automatisch
toegevoegd aan de laatst opgenomen berichten.
In tegenstelling tot cassetterecorders kunnen vooraf opgenomen berichten
niet per ongeluk worden overspeeld.
Doordat u het einde van de vorige opname niet hoeft te zoeken, kunt u op
elk moment snel beginnen opnemen.
1 november, 11:30
1 november, 12:00
2 november, 10:00
Afspraak met Mr. Desmet
morgen om 14 h.
Niet vergeten
Ann te bellen
Bankoverschrijving
doen
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
4 november, 9:00
Kaartje sturen naar
Mevr. Callens
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
z Afspelen
Met deze IC recorder kunt u snel het bericht zoeken dat u wil afspelen.
De huidige opname kan ook snel worden gecontroleerd.
z Wissen
Ongewenste berichten kunnen snel worden gewist. Als een bericht wordt
gewist, schuift het volgende bericht automatisch op zonder dat er een
blanco stuk achterblijft.
Voor
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 3 wissen
Na
Bericht 1
Bericht 2
Resterende berichten
worden hernummerd
4NL
Bericht 5
Kenmerken
• Opnameduur 90 minuten
Dit apparaat is handig om boodschappen of afspraken op te nemen.
• Berichtbestanden organiseren
Voor het opnemen van berichten kunt u uit 3 verschillende bestanden
kiezen.
U kunt makkelijk berichten van het ene bestand overbrengen naar het
andere (zie pagina 18).
Een bestand kan maximum 99 berichten bevatten.
• Alarmfunctie
U kunt een bericht op een bepaalde datum en tijd laten afspelen met een
alarmsignaal (zie pagina 21). Deze functie helpt u zo herinneren aan een
afspraak, enz.
• Weergavesnelheidsregeling
Berichten kunnen snel (+50%) of traag (–25%) worden afgespeeld (zie
pagina 19). Dit is nuttig bij de weergave van een lange opname. De
toonhoogte wordt automatisch aangepast als u de weergavesnelheid
verandert.
• Een opname toevoegen aan een vooraf opgenomen bericht
Aan een afgespeeld bericht kan een opname worden toegevoegd, wat
dan als één bericht telt (zie pagina 20).
5NL
Stap 1: De batterij installeren
1
Verschuif het batterijdeksel
en hef het op.
2
2
1
Plaats een LR03 (AAA)
alkalinebatterij met de juiste
polariteit en sluit het deksel.
De batterij verwijderen
Verwijder de batterij door op de #
kant te drukken zoals de afbeelding
laat zien.
Plaats een losgekomen
batterijdeksel terug zoals de
afbeelding laat zien.
6NL
2
1
De batterij vervangen
“E” verschijnt in het uitleesvenster wanneer de batterij verzwakt en
knippert wanneer de batterij leeg is. Vervang de batterij dan door een
nieuwe.
Levensduur batterij*
Ong. 5 uur opname/4,5 uur weergave bij continu gebruik
* Met Sony alkalinebatterij LR03 (SG), bij weergave via de interne luidspreker
met de VOL regelaar op ongeveer 3
De levensduur van de batterij kan korter zijn afhankelijk van de manier waarop
het toestel wordt gebruikt.
Opmerkingen
• Gebruik geen mangaanbatterijen voor dit toestel.
• Bij het vervangen van de batterij moet de nieuwe batterij worden aangebracht
binnen de 3 minuten nadat de oude werd verwijderd, zoniet verschijnen het
klokinstelscherm of een onjuiste datum en tijd wanneer u de batterij opnieuw
inbrengt. In dat geval moet u de datum en tijd opnieuw instellen.
Opgenomen berichten blijven echter bewaard.
• Laad geen droge batterij op.
• Wanneer u het toestel gedurende lange tijd niet zult gebruiken, verwijder dan
de batterijen om te voorkomen dat ze gaan lekken waardoor corrosie kan
ontstaan.
7NL
Aan de slag
Wanneer u voor het eerst batterijen aanbrengt of wanneer u de batterijen
terugplaatst nadat ze een hele tijd waren verwijderd, verschijnt het
klokinstelvenster. Zie stap 2 tot 4 onder “Stap 2: De klok gelijkzetten” op
pagina 8 en 9 om datum en tijd in te stellen.
Stap 2: De klok gelijkzetten
De klok verschijnt wanneer u de batterij voor het eerst aanbrengt of
wanneer u de batterij aanbrengt nadat het toestel gedurende een bepaalde
tijd geen batterij heeft bevat. Volg dan de procedure vanaf stap 2.
1
Het klokinstelvenster laten
verschijnen.
1 Druk op MENU
om naar de
menustand te
gaan.*
2 Druk
eenmaal op
–. om
“SET DATE”
te laten
verschijnen.
3 Druk op NxPLAY/STOP.
De jaarcijfers knipperen.
* Het “ALARM” venster kan
verschijnen in plaats van het
“BEEP” venster (zie pagina 34).
2
Stel de datum in.
1 Druk op –.
of >+ om de
jaarcijfers te
kiezen.
2 Druk op
NxPLAY/
STOP.
De maandcijfers
knipperen.
8NL
3 Stel achtereenvolgens de
maand en de dag in, en druk
vervolgens op NxPLAY/
STOP.
De uurcijfers
knipperen.
Aan de slag
3
Stel de tijd in.
1 Druk op –. of >+ om de uurcijfers te kiezen.
3 Stel de minuten in.
2 Druk op NxPLAY/STOP.
De minuutcijfers knipperen.
4 Druk op NxPLAY/STOP bij
het tijdsignaal.
“SET DATE” verschijnt weer
in het uitleesvenster.
4
De menustand verlaten.
Druk op MENU.
9NL
Berichten opnemen
Een bestand kan maximum 99 berichten bevatten (A, B en C).
Een nieuw opgenomen bericht wordt automatisch achter het laatst
opgenomen bericht geplaatst, zodat u snel kunt beginnen opnemen zonder
eerst het einde van de laatste opname te zoeken.
e.g.
1
Bericht 1
Bericht 2 Nieuw opgenomen bericht
Blanco
Kies het bestand.
Huidig bestand
Druk herhaaldelijk op FILE
tot het gewenste bestand
verschijnt.
2
Begin op te nemen.
1 Druk op REC START/STOP.
Nummer huidig bericht
2 Spreek in de
ingebouwde
microfoon.
OPR indicator
Resterende opnameduur
Tijdens het opnemen licht de OPR indicator rood op.
Tijdens het opnemen hoeft u REC START/STOP niet ingedrukt te houden.
10NL
3
Stoppen met opnemen.
Basishandelingen
Druk nogmaals op REC START/STOP
om te stoppen met opnemen.
Het toestel stopt aan het begin van de
huidige opname.
STOP
Als u het bestandspictogram na het opnemen niet wijzigt, zal het volgende
bericht in hetzelfde bestand worden opgenomen.
De huidige opname beluisteren
Druk op REC START/STOP om de opname te stoppen en druk vervolgens
op NxPLAY/STOP.
De huidige opname onmiddellijk controleren
Druk tijdens het opnemen op NxPLAY/STOP.
Stoppen met opnemen
De opname kan ook worden gestopt door op STOP in plaats van REC
START/STOP te drukken.
De resterende opnameduur controleren
Tijdens het opnemen wordt de resterende opnameduur aangegeven onder
REMAIN.
Om die in de stopstand te laten verschijnen, drukt langer dan één seconde
op STOP.
Wordt vervolgd
11NL
Berichten opnemen (vervolg)
1 Tips
• U kunt maximum 90 minuten opnemen.
• U kunt de microfoongevoeligheid kiezen. Zie pagina 27.
Opmerkingen
• Wanneer de resterende opnameduur nog 1 minuut bedraagt, knipperen de
resterende duur en “END” achtereenvolgens in het uitleesvenster. Wanneer
het geheugen vol is, stopt de opname automatisch, knippert “FULL” in het
uitleesvenster en weerklinkt het alarmsignaal. Wis dan eerst enkele berichten
alvorens door te gaan met opnemen (zie pagina 16).
• Als u op REC START/STOP drukt terwijl het geheugen vol is, knippert
“FULL” en weerklinkt het alarmsignaal. Wis dan eerst enkele berichten
alvorens door te gaan met opnemen (zie pagina 16).
• Als u op REC START/STOP drukt nadat u 99 berichten hebt opgenomen,
knippert “FULL” en weerklinkt het alarmsignaal. Kies een ander bestand of
wis enkele berichten (zie pagina 16).
Opmerking bij het opnemen
Wanneer tijdens het opnemen over het toestel wordt gewreven, bijvoorbeeld
met een vinger, kan dat hoorbaar zijn in de opname.
12NL
Berichten afspelen
Begin opnieuw vanaf stap 1 om een vooraf opgenomen bericht af te spelen.
Begin opnieuw vanaf stap 3 om een pas opgenomen bericht af te spelen.
Kies het bestand.
Basishandelingen
1
Huidig bestand
Druk herhaaldelijk op
FILE tot het gewenste
bestand verschijnt.
2
Kies het berichtnummer.
Gekozen
berichtnummer
Druk op –. of >+
om het gewenste
berichtnummer te laten
verschijnen
Totaal aantal berichten
in het huidige bestand
voor een
groter
berichtnummer
voor een
kleiner
berichtnummer
Wordt vervolgd
13NL
Berichten afspelen (vervolg)
3
Start de weergave.
Druk op NxPLAY/STOP.
OPR indicator
Opnamedatum
Opnametijd
Tijdens het afspelen licht de OPR indicator groen op.
Wanneer een bericht is afgespeeld, stopt het toestel aan het begin van het
volgende bericht.
Wanneer de laatste opmerking bij een bestand is afgespeeld, stopt het
toestel bij het begin van de laatste opmerking.
4
Regel het volume.
Draai aan VOL.
14NL
Weergave stoppen
Om
Handeling
Andere handelingen
Om
Handeling
over te gaan naar het volgende bericht
over te gaan naar het vorige bericht
vooruit te zoeken tijdens de weergave
achteruit te zoeken tijdens de weergave
Druk op >+.
Druk op –..
Hou >+ ingedrukt.
Hou –. ingedrukt.
Een bericht herhaaldelijk afspelen —
Repeat Play
Hou NxPLAY/STOP tijdens het afspelen langer dan een seconde
ingedrukt.
“ ” verschijnt en het gekozen bericht wordt herhaaldelijk afgespeeld tot
het afspelen stopt door op STOP of de jog-knop te drukken.
Het begin van elk bericht beluisteren —
Scanning Play
Hou NxPLAY/STOP in de stopstand langer dan een seconde ingedrukt.
“SCAN” verschijnt in het uitleesvenster en de eerste 5 seconden van elk
bericht in het gekozen bestand worden afgespeeld.
Druk op NxPLAY/STOP wanneer u het gewenste bericht hebt
gevonden. Het bericht wordt helemaal afgespeeld.
Privé beluisteren
Sluit een oortelefoon (niet meegeleverd) aan op EAR.
De ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld.
15NL
Basishandelingen
te stoppen aan het begin
Druk op STOP.
van het huidige bericht
te stoppen in de huidige
Druk op NxPLAY/STOP.
positie (weergave-pauzefunctie) Druk nogmaals op NxPLAY/
STOP om de weergave vanaf dat
punt te hervatten.
Berichten wissen
U kunt de opgenomen berichten afzonderlijk of alle berichten in een
bestand ineens wissen.
Merk op dat u een gewist bericht niet kunt recupereren.
Berichten afzonderlijk wissen
Wanneer een bericht wordt gewist, worden de resterende berichten
opgeschoven en hernummerd zodat er geen blanco’s ontstaan tussen de
berichten.
Voor het
wissen
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 5
Bericht 3 wissen
Na het
wissen
Bericht 1
Bericht 2
Resterende berichten
worden hernummerd
1 Druk op ERASE tijdens het beluisteren van het
bericht dat u wilt wissen of druk hou ERASE in de
stopstand langer dan 1 seconde ingedrukt.
Er weerklinkt een pieptoon en het berichtnummer en
“ERASE” knippert terwijl de eerste en laatste 5
seconden van het bericht 10 maal worden afgespeeld.
2 Druk op ERASE terwijl het bericht wordt
afgespeeld.
Het bericht wordt gewist en de resterende berichten
worden hernummerd.
Wissen annuleren
Druk voor stap 2 op STOP.
Andere berichten wissen
Herhaal stap 1 en 2.
16NL
Alle berichten in een bestand
wissen
Basishandelingen
e.g.
Bestand A
Bestand B
Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3
Blanco
Blanco
1 Druk op FILE om het
bestand te kiezen
dat u wilt wissen.
Bericht 1 Bericht 2
Bericht 3
Bericht 1 Bericht 2
Bericht 3
2 Hou ERASE en STOP
samen minstens 1
seconde ingedrukt.
Het bestand, het
berichtnummer en “ALL
ERASE” knipperen.
3 Druk op ERASE.
Wissen annuleren
Druk voor stap 3 op STOP.
17NL
BGeavanceerde handelingen
Berichten overbrengen naar een ander
bestand — Move-functie
U kunt opgenomen berichten overbrengen naar een ander bestand.
FILE
NxPLAY/STOP
b.v. Het zevende bericht in bestand A naar bestand C brengen
1
2
Speel het bericht af dat u wilt
overbrengen.
Druk tijdens het afspelen op FILE om
het bestand te kiezen waarnaar u het
bericht wilt overbrengen.
Het bestand en “MOVE” knippert terwijl de
eerste en laatste 5 seconden van het bericht
10 maal worden afgespeeld.
3
Druk op NxPLAY/STOP.
Het overbrengen van bericht(en) annuleren
Druk op STOP voor stap 3.
18NL
Opmerkingen
• Met de Move-functie wordt een bericht niet in een ander bestand gekopieerd.
Als u een bericht overbrengt naar een ander bestand, wordt het bericht in het
vorige bestand gewist.
• Wanneer u op NxPLAY/STOP drukt terwijl de eerste en de laatste 5
seconden van het bericht worden afgespeeld, verschijnt REMAIN opnieuw in
het uitleesvenster. Herhaal dan de procedure vanaf het begin.
De weergavesnelheid regelen
Geavanceerde handelingen
De weergavesnelheid kan worden geregeld met de PLAY SPEED
schakelaar onderaan het toestel.
PLAY SPEED schakelaar
PLAY SPEED
SLOW
NORMAL FAST
Snel afspelen
Zet PLAY SPEED op FAST.
“FAST” knippert drie maal in het
uitleesvenster en de weergavesnelheid
verhoogt met ongeveer 50%.
Traag afspelen
Zet PLAY SPEED op SLOW.
“SLOW” knippert drie maal in het
uitleesvenster en de weergavesnelheid
verlaagt met ongeveer 25%.
Berichten afspelen met normale snelheid
Zet PLAY SPEED op NORMAL.
19NL
Een opname toevoegen aan een vooraf
opgenomen bericht
U kunt een opname toevoegen aan het bericht dat wordt afgespeeld.
De toegevoegde opname wordt achter het huidige bericht geplaatst en
beschouwd als een deel van het bericht.
Tijdens het
afspelen van
bericht 3
Bericht 3
Na het
toevoegen van
een opname
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 4
Toegevoegde opname
Afspraak op 1
december om 2 uur
in vergaderzaal A
Ingebouwde
microfoon
STOP
1
2
REC
START/STOP
Hou REC START/STOP tijdens het
afspelen langer dan 1 seconde
ingedrukt.
De OPR indicator licht rood op en “R-PLUS”
knippert drie maal.
Spreek in de ingebouwde microfoon.
De resterende opnameduur verschijnt in het
uitleesvenster.
Druk nogmaals op REC START/STOP om
te stoppen met opnemen.
Stoppen met opnemen
U kunt ook stoppen met opnemen door op STOP in plaats van REC
START/STOP te drukken.
20NL
Berichten op een bepaald tijdstip
afspelen met alarm
U kunt een bepaald bericht op een bepaald moment laten afspelen en een
alarmsignaal laten weerklinken.
FILE
MENU
NxPLAY/STOP
Uitleesvenster
–./>+
2
Geavanceerde handelingen
1
Gebruik FILE en –./>+ om het
bestand en het bericht te kiezen dat u
wilt beluisteren.
Schakel over naar alarminstelling.
1 Druk op MENU.
Het toestel schakelt over naar de menustand
en “ALARM OFF” verschijnt in het
uitleesvenster. (Als “ALARM On” in het
uitleesvenster staat, is het alarm ingesteld.
Als u de instelling niet wilt wijzigen, druk
dan op MENU en verlaat de menustand.)
Opmerking
“ALARM OFF (of On)” verschijnt niet en het alarm kan niet worden
ingesteld als de klok niet is ingesteld of het gekozen bestand geen
bericht bevat.
2 Druk op NxPLAY/STOP.
“OFF” begint te knipperen.
Wordt vervolgd
21NL
Berichten op een bepaald tijdstip afspelen met
alarm (vervolg)
3 Druk op –. of >+ om “On” te laten
knipperen.
4 Druk op NxPLAY/STOP.
“DATE” knippert in het uitleesvenster.
3
Stel de alarmdatum in.
• voor weergave op een bepaalde datum
(het bericht wordt elk jaar op dezelfde dag
en hetzelfde tijdstip afgespeeld tot het
wordt gewist)
1 Druk op NxPLAY/STOP wanneer
“DATE” knippert.
De maandcijfers knipperen.
2 Druk op –. of >+ om de
maandcijfers te kiezen en druk op
NxPLAY/STOP.
De dagcijfers knipperen.
3 Druk op –. of >+ om de dagcijfers
te kiezen.
• om eenmaal per week af te spelen
Druk op –. of >+ om de dag van de
week te kiezen.
22NL
• om elke dag op hetzelfde tijdstip af
te spelen
Druk op –. of >+ om “DAILY” te
kiezen.
4
Druk op NxPLAY/STOP.
De uurcijfers knipperen.
Geavanceerde handelingen
5
Stel de alarmtijd in.
1 Druk op –. of >+ om de uurcijfers te
kiezen en druk op NxPLAY/STOP.
De minuutcijfers knipperen.
2 Druk op –. of >+ om de
minuutcijfers te kiezen en druk op
NxPLAY/STOP.
“ALARM On” en “,” verschijnen om aan te
geven dat de instelling is voltooid.
6
Druk op MENU om de menustand te
verlaten.
“,” verschijnt wanneer het bericht met de alarminstelling wordt gekozen.
Op het ingestelde tijdstip weerklinkt het alarmsignaal gedurende ongeveer
10 seconden en wordt het gekozen bericht afgespeeld.
Tijdens het afspelen knippert “ALARM” in het uitleesvenster.
Het afspelen stopt aan het eind van het bericht.
Wordt vervolgd
23NL
Berichten op een bepaald tijdstip afspelen met
alarm (vervolg)
De alarminstelling annuleren voor het afspelen begint
Druk op STOP terwijl het alarmsignaal weerklinkt. U kunt zelfs stoppen
wanneer de HOLD schakelaar op ON staat.
Opmerkingen
• U kunt het alarm niet instellen als u de klok niet gelijk hebt gezet of als het
gekozen bestand geen bericht bevat (het toestel schakelt niet over naar de
alarm-instelstand wanneer u op MENU drukt in stap 2 op pagina 21).
• Als u het alarm probeert in te stellen om een bericht af te spelen op een reeds
ingesteld tijdstip, verschijnt “PRE SET” om nieuwe instellingen te voorkomen.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het afspelen van een ander bericht met
alarm, stopt het afspelen en wordt het nieuwe bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het opnemen, weerklinkt het
alarmsignaal gedurende 10 seconden na het einde van de opname en begint
het afspelen. “,” knippert wanneer het alarmtijdstip is bereikt.
• Als er tijdens het opnemen meer dan één alarmtijdstip is bereikt, wordt alleen
het eerste bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt met het toestel in de menustand, weerklinkt het
alarmsignaal en wordt de menustand verlaten.
• Als u het bericht waarvoor u een alarmtijdstip hebt ingesteld wist, wordt de
alarminstelling geannuleerd.
• Het weergavevolume kan worden geregeld met de VOL regelaar.
• Als de alarmtijd is bereikt tijdens het wissen, weerklinkt het alarm gedurende
10 second na het wissen en start de weergave.
• Na het afspelen met alarmsignaal, wordt de alarminstelling niet geannuleerd.
Om de alarminstelling te annuleren, zie pagina 25.
24NL
De alarminstelling annuleren of de alarmtijd
wijzigen
1 Kies het bericht waarvoor u het alarm hebt ingesteld en druk op
MENU.
“ALARM On” verschijnt in het uitleesvenster.
2 Druk op NxPLAY/STOP om “On” te laten knipperen.
3 De alarminstelling annuleren: druk op –. of >+ om “OFF” te
laten knipperen en druk opNxPLAY/STOP.
Alarmdatum en -tijd wijzigen: druk op NxPLAY/STOP. Wanneer
de alarmdatum verschijnt, volg dan stap 3 tot 5 op pagina 22 en 23 om
de alarmdatum en -tijd te wijzigen.
4 Druk op MENU om de menustand te verlaten.
Geavanceerde handelingen
Toevallige bediening voorkomen —
HOLD functie
HOLD schakelaar
Schuif de HOLD schakelaar in de richting van
het pijltje. “HOLD” knippert drie maal om aan te
geven dat alle toetsfuncties zijn vergrendeld,
behalve STOP om een alarm af te zetten.
Om de HOLD functie te annuleren, schuift u
gewoon de HOLD schakelaar in de andere
richting.
Opmerking
Wanneer de HOLD functie wordt geactiveerd tijdens de opname, annuleer dan
eerst de HOLD functie voor u de opname beëindigt.
25NL
BMenu-instellingen
De pieptoon afzetten
BEEP On: een pieptoon weerklinkt ter bevestiging van een handeling.
BEEP OFF: er weerklinkt geen pieptoon, behalve voor het alarm en de
timer.
1
2
Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Druk op –. of >+ om “BEEP On (of
OFF)” te laten verschijnen en druk op
NxPLAY/STOP.
“On (of OFF)” knippert.
3
Druk op –. of >+ om “On” of
“OFF” en druk op NxPLAY/STOP.
De instelling is voltooid.
4
Druk op MENU om de menustand te
verlaten.
Pieppatroon
Betekenis
(enkele toon)
-(dubbele toon)
--(drievoudige toon)
---- ---- (continu toon)
Gewone stand
Speciale stand in-/uitschakelen
Info*
Alarm- of timerinstelling bereikt
26NL
* Dit betekent dat een verkeerde handeling werd verricht of geeft bijvoorbeeld
te kennen dat:
- u probeert een bericht op te nemen terwijl de maximum opnameduur of het
maximum aantal berichten is bereikt;
- het toestel is uitgeschakeld doordat de batterijen leeg zijn.
De microfoongevoeligheid kiezen
SENS H (high): om op te nemen op vergaderingen of in een stille en/of
grote ruimte.
SENS L (low): om te dicteren in een lawaaierige ruimte.
1
Menu-instellingen
2
Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Druk op –. of >+ om “SENS” te
laten verschijnen en druk op
NxPLAY/STOP.
“H (of L)” knippert.
3
Druk op –. of >+ om “H” of “L” te
kiezen en druk op NxPLAY/STOP.
De instelling is voltooid.
4
Druk op MENU om de menustand te
verlaten.
27NL
Alle berichten in een bestand continu
afspelen
CONT On: U kunt alle berichten in een bestand continu afspelen.
CONT OFF: De weergave stopt aan het eind van elk bericht.
1
2
Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Druk op –. of >+ om “CONT” te
laten verschijnen en druk op
NxPLAY/STOP.
“OFF (of On)” knippert.
3
Druk op –. of >+ om “On” of
“OFF” te kiezen en druk op NxPLAY/
STOP.
De instelling is nu voltooid.
4
Druk op MENU om de menustand te
verlaten.
28NL
BAanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Voeding
• Laat het toestel alleen werken op 1,5 V gelijkstroom. Gebruik één LR03
(AAA) alkalinebatterij.
Veiligheid
• Bedien het toestel niet tijdens het fietsen of het rijden met een
motorvoertuig.
Behandeling
• Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in het toestel terechtkomen,
verwijder dan de batterijen en laat het toestel door een deskundige
nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.
Ruis
Onderhoud
• Reinig de behuizing met een zachte doek die lichtjes met water is
bevochtigd. Gebruik geen alcohol, benzine noch thinner.
Houd credit cards met magneetstrook of horloges met opwindmechanisme
uit de buurt van de recorder om eventuele beschadiging door de
luidsprekermagneet te voorkomen.
Mocht u nog vragen of problemen hebben met betrekking tot de recorder,
aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.
Reservekopieën
Ter voorkoming van gegevensverlies door een bedieningsfout of
een defect aan de IC recorder, raden wij u aan van uw opgenomen
berichten een reservekopie te maken op een cassetterecorder, enz.
29NL
Aanvullende informatie
• Wanneer het toestel tijdens het afspelen of opnemen in de buurt van een
wisselstroombron, een fluorescentielamp of een mobilofoon wordt
geplaatst, kan er ruis optreden.
• Wanneer tijdens het opnemen over het toestel wordt gewreven,
bijvoorbeeld met een vinger, kan dat hoorbaar zijn in de opname.
Verhelpen van storingen
Als het probleem na het uitvoeren van onderstaande controles blijft
bestaan, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.
Probleem
Oplossing
Het toestel werkt niet. •De batterij is met de verkeerde polariteit
geplaatst.
•De batterij is zwakt.
•De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD
schakelaar. (Wanneer u op om het even welke
toets drukt, knippert “HOLD” drie maal.)
Er komt geen geluid •De oortelefoon is aangesloten.
•Het volume staat helemaal dicht.
uit de luidspreker.
“FULL” verschijnt en •Het geheugen is vol. Wis enkele berichten. Zie
de opname start niet. pagina 16.
•Het gekozen bestand bevat 99 berichten. Kies
een ander bestand of wis enkele berichten. Zie
pagina 16.
•Tijdens het opnemen werd over het toestel
Er treedt ruis op.
wordt gewreven, bijvoorbeeld met een vinger,
wat hoorbaar kan zijn in de opname.
•Tijdens het opnemen of afspelen stond het
toestel te dicht bij een wisselstroombron, een
fluorescentielamp of een mobilofoon.
•De stekker van de oortelefoon is vuil. Reinig
de stekker.
Het opnameniveau is •De microfoongevoeligheid staat op “SENS L”.
te laag.
Zet die op “SENS H”. Zie pagina 27.
Weergavesnelheid te •Zet de PLAY SPEED schakelaar op
hoog of te laag.
“NORMAL”. Zie pagina 19.
“--M--D --:--”
•De klok is niet ingesteld. Zie pagina 8.
verschijnt.
30NL
Probleem
Oplossing
“--M--D” verschijnt in •De opnamedatum verschijnt niet als u het
het REC DATE
bericht opnam terwijl de klok niet was
venster.
ingesteld.
Het toestel werkt niet •Verwijder de batterij en plaats ze terug.
zoals het hoort.
Technische gegevens
Opnamemedium
Opnameduur
Frequentiebereik
Luidspreker
Uitgangsvermogen
Uitgang
Sommige van de bovenvermelde toebehoren zijn eventueel niet verkrijgbaar bij
uw dealer. Vraag uw dealer meer gedetailleerde informatie.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
31NL
Aanvullende informatie
Ingebouwd flashgeheugen, mono opname
90 minuten
280 Hz - 2 800 Hz
ong. 3,6 cm diam.
80 mW
Oortelefoonaansluiting (mini aansluiting) voor 8 300 Ω oortelefoon
Weergavesnelheidsregeling
FAST: +50%
SLOW: –25%
Voeding
Eén LR03 (AAA) alkalinebatterij: 1,5 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende onderdelen en bedieningselementen)
58,0 × 83,5 × 14,2 mm
Gewicht (met batterij)
56g
Los verkrijgbare toebehoren
Verbindingskabel RK-G64
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes
Hoofdtoestel
1
2
3
4
5
6
7
8
1 VOL (volume) regelaar (14)
2 FILE toets (10, 13, 18)
3 MIC (ingebouwde
microfoon) (10)
4 NxPLAY/STOP
(weergave/stop•enter) toets
(8, 14, 15)
5 –./>+ (snel vooruit/
snel achteruit•
menustandkeuze) toets (13,
15)
6 STOP toets (11)
7 HOLD schakelaar (25)
8 PLAY SPEED
keuzeschakelaar (19)
32NL
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
9 MENU toets (8, 21, 34)
0 Uitleesvenster (33)
qa OPR (werking) indicator (10,
14)
qs ERASE toets (16)
qd REC (opname) START/
STOP toets (10)
qf Luidspreker
qg EAR (oortelefoon)
aansluiting (15)
Uitleesvenster
1
5
2
6
7
8
9
3
4
5 Alarm indicator (23)
6 Indicator “batterij leeg” (7)
7 Indicator herhaalde
weergave (15)
8 REMAIN (resterende
opnameduur) aanduiding
(10)
9 REC DATE (opnamedatum)
aanduiding (14)
33NL
Aanvullende informatie
1 Totaal aantal berichten in een
bestand (13)
Menustand-aanduiding (21,
26 - 28) (On, OFF, enz.)
2 Bestand-aanduiding (10, 13)
3 Huidig berichtnummer (10,
13)
4 Resterende opnameduur (10)
Opnamedatum (14)
Huidige tijd/dag (8)
Menu-aanduiding (8, 21, 26 28, 34) (ALARM, enz.)
Berichten (ERASE, SCAN,
enz.)
Menu-overzicht
Druk op MENU om naar
de menustand te gaan.
: oorspronkelijke instelling
On
ALARM*
(Zie pagina 21.)
OFF
BEEP
On
(Zie pagina 26.)
OFF
SENS
H
(Zie pagina 27.)
L
CONT
On
(Zie pagina 28.)
OFF
SET DATE
(Zie pagina 8.)
Jaar
Maand
Dag
Uur
Minuten
* Het “ALARM” venster verschijnt niet als u de datum en de tijd niet hebt ingesteld of als er
geen bericht is opgenomen.
34NL
Minuten
SUN
Uur
Minuten
MON
Uur
Minuten
TUE
Uur
Minuten
WED
Uur
Minuten
THU
Uur
Minuten
FRI
Uur
Minuten
SAT
Uur
Minuten
DAILY
Uur
Minuten
Maand
Dag
35NL
Aanvullende informatie
Uur
DATE
Index
A
O
Alarm .............................................. 21
Oortelefoon .................................... 15
Opname .......................................... 10
B, C, D, E, F, G
Batterij .............................................. 6
Bericht, afspelen ............................ 13
Bericht, opnemen .......................... 10
Bericht, wissen .............................. 16
Berichtnummer ............................. 10
Bestand ......................... 10, 13, 17, 18
P, Q
Pieptoon ......................................... 26
R
Resterende opnameduur ............. 10
S
H
Herhaalde weergave .................... 15
Hold ................................................ 25
Snel achteruit ................................. 15
Snel vooruit ................................... 15
Stop ........................................... 11, 15
I, J
T, U
IC-geheugen .................................... 4
Ingebouwde microfoon ............... 10
Toevallige bediening .................... 25
Uitleesvenster ................................ 33
K, L
V
Klok instellen ................................... 8
Volumeregeling ............................ 14
M, N
W, X, Y
Menu ..................................... 8, 21, 34
Microfoon, ingebouwde .............. 10
Microfoongevoeligheid ................ 27
Move-functie ................................. 18
Weergave ....................................... 13
Weergave-pauzefunctie ............... 15
Weergavesnelheid ........................ 19
Wissen ............................................ 16
Z
Zoeken ............................................ 15
36NL
Innehåll
Vad är en IC-spelare? .................................................................................... 4
Funktioner ...................................................................................................... 5
Komma igång
Steg 1: Sätta i batteriet .................................................................................. 6
Steg 2: Ställa klockan .................................................................................... 8
Grundläggande operationer
Spela in meddelanden ................................................................................ 10
Spela upp meddelanden ............................................................................ 13
Ta bort meddelanden .................................................................................. 16
Avancerade funktioner
Flytta meddelanden till en annan fil — Flyttningsfunktionen ............. 18
Justera uppspelningshastigheten ............................................................. 19
Lägga en inspelning till ett tidigare inspelat meddelande ................... 20
Spela upp ett meddelande på en önskad tidpunkt med en larmsignal
................................................................................................................ 21
Förhindra oönskade operationer — HOLD-funktion ........................... 25
Menyinställningar
Stänga av ljudsignalen ............................................................................... 26
Välja känsligheten på mikrofonen ............................................................ 27
Spela upp alla meddelanden i en fil utan avbrott .................................. 28
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ................................................................................. 29
Felsökning .................................................................................................... 30
Specifikationer ............................................................................................. 31
Index över delar och kontroller ................................................................ 32
Menyöversikt ............................................................................................... 34
Index ............................................................................................................. 36
3SE
SE
Vad är en IC-spelare?
Med den här IC-spelaren kan du spela in och spela upp röstmeddelanden.
Meddelandena lagras i spelarens IC-minne, dvs. den använder sig av
integrerade kretsar, inte av band.
z Spela in meddelanden
När ett nytt meddelande spelas in läggs det automatiskt efter det senast
inspelade meddelandet.
Till skillnad från andra bandspelare behöver du inte vara orolig för att du
spelar över tidigare inspelade meddelanden av misstag.
Eftersom du inte behöver söka efter slutet på den senaste inspelningen så
kan du påbörja en inspelning snabbt och enkelt, när du själv önskar.
11:30, 1 november 12:00, 1 november 10:00, 2 november
Träffa Sune Karlson
i morgon kl 14:00
Glöm inte att
ringa Mari
Skicka pengar via
ABC-banken
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
9:00, 4 november
Skicka kort
till Eva Lund
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
z Uppspelning
Med den här IC-inspelaren kan du snabbt hitta de meddelandena som du
vill spela upp.
Att lyssna på den inspelning du har gjort är också mycket lätt.
z Ta bort inspelningar
Du kan snabbt ta bort misslyckade inspelningar med en enkel funktion.
När ett meddelande tas bort flyttas nästa meddelande fram så att inga
tomrum lämnas.
Innan
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Meddelande 5
Radera meddelande 3
Efter
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
De meddelanden som
finns kvar numreras om.
4SE
Funktioner
• 90 minuter inspelningstid
Spelaren är ett användbart verktyg för inspelning av röstanteckningar
och påminnelser om möten.
• Organisera meddelandefiler
Du kan välja mellan 3 olika filer för att spela in och lagra dina
meddelanden på.
Du kan lätt flytta meddelanden från en fil till en annan (se sidan 18).
Upp till 99 meddelanden kan spelas in i varje fil.
• Larmfunktion
Du kan spela upp ett visst meddelande med hjälp av en larminställning
som gör att meddelandet spelas upp på önskat datum och tid (se sidan
21). Du kan använda den här funktionen för att påminna dig om tider för
möten osv.
• Kontroll av uppspelningshastigheten
Du kan spela upp meddelanden snabbt (+50%) eller långsamt (–25%) (se
sidan 19). Den här funktionen hjälper dig när du lyssnar till inspelningar
från. Tonhöjden justeras automatiskt när du ändrar
uppspelningshastighet.
• Lägga en ny inspelning till en tidigare
Du kan lägga en ny inspelning till ett meddelandet som spelas upp, så att
de räknas som ett enda meddelande (se sidan 20).
5SE
Steg 1: Sätta i batteriet
1
Skjut och lyft locket till
batterifacket.
2
2
1
Sätt i ett alkaliskt LR03-batteri
(storlek AAA). Se till att du vänt
batteriet rätt (kontrollera
polariteten) innan du stänger locket.
Ta ut batteriet
Ta ut batteriet genom att trycka på
# sidan som bilden visar.
Om locket till
2
batterifacket lossnar
fäster du det igen
som bilden visar.
6SE
1
Byte av batterier
“E” visas i teckenfönstret då batterierna börjar bli svaga och blinkar när
batterierna är tomma. Byt ut batterierna mot nya.
Batterilivslängd*
Vid kontinuerlig användning, ca 5 timmars inspelning/4,5 timmars
uppspelning
* Med Sony alkaliska batterier LR03 (SG), med uppspelningen via de interna
högtalarna och VOL (volymkontrollen) på ungefär läge 3
Batterilivslängden kan förkortas beroende på hur du använder enheten.
Obs!
• Använd inte magnesiumbatterier till den här enheten.
• När du byter ut batteriet ska du sätta i det nya inom 3 minuter efter det att det
gamla tagits ut, annars kan du bli tvungen att ställa in tid och datum igen (fel
datum eller klockinställningsfönstret visas när du satt i det nya batteriet).
De inspelade meddelandena kommer emellertid att finnas kvar.
• Ladda inte torrbatterier.
• Om du vet att du inte kommer att använda enheten under en längre period
bör du ta ur batterierna för att förhindra skador från batteriläckage och
batterisyra.
7SE
Komma igång
Klockinställningsfönstret visas när du sätter i ett batteri för första gången
eller när du sätter i ett nytt batteri när enheten varit utan ett batteri under
en viss tid. Du ställer in datum och tid med hjälp av steg 2 till och med 4 i
den procedur som beskrivs under “Steg 2: Ställa klockan” på sidorna 8 och
9.
Steg 2: Ställa klockan
Klockinställningsfönstret visas när du för första gången sätter i ett batteri
eller när du sätter i ett nytt batteri och enheten varit utan batteri under en
viss tid. I detta fall fortsätter du från steg 2.
1
Visa klockinställningsfönstret.
1 Tryck på MENU för
att växla till menyläget.*
2 Tryck på –. en gång för
att visa “SET DATE”.
3 Tryck på NxPLAY/STOP.
Årtalssiffrorna blinkar.
* “ALARM”-fönstret kan visas
istället för “BEEP”-fönstret
(se sidan 34).
2
Ställ datum.
1 Tryck på –.
eller på >+
för att välja
årtalssiffrorna.
2 Tryck på
NxPLAY/
STOP.
Månadssiffrorna
blinkar.
8SE
3 Ställ månad och dag i följd
efter varandra och tryck sedan
på NxPLAY/STOP.
Siffrorna för
timme blinkar.
Komma igång
3
Ställ tiden.
1 Tryck på –.
eller på >+
för att välja
siffror för den
aktuella
timmen.
3 Ställ minuterna.
2 Tryck på
NxPLAY/
STOP.
Siffrorna för
minuter blinkar.
4 Tryck på NxPLAY/STOP vid
tidssignalen.
Teckenfönstret återgår till
“SET DATE”.
4
Gå ur menyläget.
Tryck på MENU.
9SE
Spela in meddelanden
Du kan spela in upp till 99 meddelanden i varje fil (A, B och C).
Eftersom ett nyare inspelat meddelande automatiskt läggs in efter det
senaste inspelade meddelandet kan du påbörja inspelningen snabbt utan
att först behöva leta efter slutet på den senaste inspelningen.
Exempel Meddelande 1 Meddelande 2 Nyinspelade meddelanden
1
Välj fil.
Mellanrum
Aktuell fil
Tryck på FILE flera gånger
tills den önskade filen
visas.
2
Börja inspelningen.
1 Tryck på REC START/
STOP.
Det aktuella
meddelandets nummer
2 Prata i den inbyggda
mikrofonen.
OPR-indikator
Kvarstående inspelningstid
Under inspelning lyser OPR indikatorn rött.
Du behöver inte hålla REC START/STOP nedtryckt under inspelningen.
10SE
3
Stoppa inspelningen.
Grundläggande operationer
Tryck på REC START/STOP igen
för att stoppa inspelningen.
Enheten stannar vid början av den
aktuella inspelningen.
STOP
Om du inte byter fil sedan du stoppat inspelningen kommer nästa inspelning du
gör att hamna i samma fil.
Lyssna på den aktuella inspelningen
Tryck på REC START/STOP för att stoppa inspelningen, tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
Spela tillbaka den nuvarande inspelningen direkt
Tryck på NxPLAY/STOP under inspelning.
Stoppa inspelning
Du kan också stoppa inspelningen genom att trycka på STOP istället för på
REC START/STOP.
Visa den återstående inspelningstiden
Under inspelning visas den återstående inspelningstiden under REMAIN.
Om du vill se hur mycket tid som återstår när du har gjort uppehåll
(stopp), trycker du på STOP mer än en sekund.
Forts
11SE
Spela in meddelanden (forts)
1 Tips!
• Du kan spela in upp till 90 minuter.
• Du kan välja känsligheten på mikrofonen. Se sidan 27.
Obs!
• När 1 minut återstår av inspelningstiden blinkar “END” och den tid som
återstår omväxlande i teckenfönstret. När minnet är fullt stoppas inspelningen
automatiskt och “FULL” blinkar i teckenfönstret och en larmsignal hörs. För
att fortsätta inspelningen måste du först ta bort några meddelanden (se sidan
16).
• Om du trycker på REC START/STOP när minnet är fullt kommer “FULL” att
blinka och en larmsignal att höras. Innan du kan fortsätta inspelningen måste
du ta bort några meddelanden (se sidan 16).
• Om du trycker på REC START/STOP efter att du spelat in 99 meddelanden
kommer “FULL” att blinka och en larmsignal att höras. Välj en annan fil eller
ta bort några av meddelandena (se sidan 16).
Angående inspelning
Du kan få störande ljud med på inspelningen om t ex ditt finger av misstag
gnuggar eller skrapar enheten under inspelningen.
12SE
Spela upp meddelanden
När du vill spela upp ett tidigare inspelat meddelande börjar du från steg
1.
När du vill spela upp ett meddelande du just spelat in börjar du från steg
3.
Grundläggande operationer
1
Välj fil.
Nuvarande fil
Tryck på FILE flera
gånger tills den
önskade filen visas.
2
Välj nummer på meddelandet.
Välj nummer på
meddelandet
Tryck på –. eller på
>+ för att visa det
önskade numret på
meddelandet.
för ett lägre
nummer på
meddelandet
för ett högre
nummer på
meddelandet
Totalt antal
meddelanden i den
aktuella filen
Forts
13SE
Spela upp meddelanden (forts)
3
Börja uppspelning.
Tryck på NxPLAY/STOP.
OPR-indikator
Datum för
inspelningen
Tid för inspelningen
Under uppspelning lyser OPR-indikatorn grönt.
När ett meddelande har spelats upp stannar enheten vid början av nästa
meddelande.
När det sista meddelandet i en fil har spelats upp stannar enheten vid
början av det sista meddelandet.
4
Justera volymen.
Vrid på VOL.
14SE
Stoppa uppspelning
Gör så här
stoppa vid början av det
aktuella meddelandet
stoppa vid den nuvarande
positionen (uppehåll under
uppspelning)
Tryck på STOP.
Tryck på NxPLAY/STOP.
För att återuppta uppspelningen
trycker du på NxPLAY/STOP igen.
Andra funktioner
För att
Gör så här
gå till nästa meddelande
gå tillbaka till det tidigare
meddelandet
söka framåt under uppspelning
söka bakåt under uppspelning
Tryck på >+.
Tryck på –..
Håll >+ nedtryckt.
Håll –. nedtryckt.
Spela upp ett meddelande gång på gång —
Upprepad uppspelning
Under uppspelning trycker du på NxPLAY/STOP under mer än en
sekund.
“ ” visas och det valda meddelandet spelas upp gång på gång tills du
trycker på STOP.
Spela upp början av varje meddelande —
Uppspelning under sökning
Under stoppläget trycker du på NxPLAY/STOP under mer än en
sekund.
“SCAN” visas i teckenfönstret och de första 5 sekunderna av varje
meddelande i den valda filen kommer att spelas upp.
När du hittat det önskade meddelandet trycker du på NxPLAY/STOP.
Då spelas meddelandet upp i sin helhet.
Lyssna ostört
Anslut en öronsnäcka (medföljer ej) till EAR-ingången.
De inbyggda högtalarna kopplas bort automatiskt. .
15SE
Grundläggande operationer
För att
Ta bort meddelanden
Du kan ta bort meddelandena ett efter ett eller alla meddelanden i en och
samma fil på en gång.
Tänk på att du inte kan få tillbaka ett borttaget meddelande.
Ta bort meddelanden ett efter ett
När ett meddelande är borttaget kommer de meddelanden som är kvar att
flyttas framåt och omnumreras så att inga tomrum uppstår.
Innan
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Meddelande 5
borttagning
Radera meddelande 3
Efter
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
borttagning
De meddelanden som
finns kvar numreras om.
1 Tryck på ERASE medan du spelar upp det meddelande
som du vill ta bort eller tryck på ERASE under mer än
1 sekund i stoppläget.
En ljudsignal hörs och meddelandets nummer och texten
“ERASE” blinkar samtidigt som de första och sista 5
sekunderna av meddelandet spelas upp 10 gånger.
2 Tryck på ERASE medan meddelandet spelas upp.
Meddelandet tas bort och de kvarstående
meddelandena omnumreras.
Avbryta borttagning
Tryck på STOP innan steg 2.
Ta bort andra meddelanden
Upprepa steg 1 och 2.
16SE
Ta bort alla meddelanden i en fil
t ex
Fil A
Fil B
Tommrum
Tommrum
1 Tryck på FILE och
välj vilken fil som
ska tas bort.
Meddelande 1 Meddelande 2
Meddelande 3
Meddelande 1 Meddelande 2
Meddelande 3
2 Tryck på ERASE och
STOP samtidigt under
mer än 1 sekund.
Filen, meddelandets
nummer och texten “ALL
ERASE” blinkar.
3 Tryck på ERASE.
Avbryta borttagning
Tryck på STOP innan steg 3.
17SE
Grundläggande operationer
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
BAvancerade funktioner
Flytta meddelanden till en annan fil —
Flyttningsfunktionen
Du kan flytta inspelade meddelanden till en annan fil.
FILE
NxPLAY/STOP
Ex. Att flytta det sjunde meddelandet i fil A till fil C
1
2
Spela upp meddelandet du vill flytta.
Tryck på FILE under uppspelningen för
att välja den fil som du vill flytta
meddelandet till.
Filen och “MOVE” kommer att blinka och de
första och sista 5 sekunderna av
meddelandet spelas upp 10 gånger.
3
Tryck på NxPLAY/STOP.
Avbryta flyttning av meddelande(n)
Tryck på STOP innan steg 3.
18SE
Obs!
• Flyttningsfunktionen kopierar inte ett meddelande till en annan fil. När du
flyttar ett meddelande till en annan fil tas meddelandet bort i den
ursprungliga filen.
• Om du inte trycker på NxPLAY/STOP medan de första och sista 5
sekunderna av meddelandet spelas upp kommer teckenfönstret att återgå till
REMAIN-fönstret. I så fall startar du om från början.
Justera uppspelningshastigheten
PLAY SPEED-väljaren
PLAY SPEED
SLOW
NORMAL FAST
Spela upp snabbt
Ställ PLAY SPEED på FAST.
“FAST” blinkar tre gånger i teckenfönstret
och uppspelningshastigheten ökar med
ungefär 50%.
Spela upp långsamt
Ställ PLAY SPEED på SLOW.
“SLOW” blinkar tre gånger i teckenfönstret
och uppspelningshastigheten minskar med
ungefär 25%.
Spela upp meddelanden med normal hastighet
Ställ PLAY SPEED på NORMAL.
19SE
Avancerade funktioner
Du kan justera hastigheten på uppspelningen genom att använda PLAY
SPEED-väljaren på baksidan.
Lägga en inspelning till ett tidigare
inspelat meddelande
Du kan lägga en inspelning till det meddelande som spelas upp.
Den tillagda inspelningen placeras efter det aktuella meddelandet och
räknas som en del av detta meddelande.
Under
uppspelning av
meddelande 3
Meddelande 3
Efter det att
en inspelning
lagts till
Meddelande 3
Meddelande 4
Meddelande 4
Lägga till en inspelning
Möte klockan 14:00
den 1 december.
i Konferensrum A
Inbyggd mikrofon
STOP
1
REC
START/STOP
Under uppspelning trycker du på REC
START/STOP under mer än 1 sekund.
OPR indiktatorn lyser rött och “R-PLUS”
blinkar tre gånger.
Tala i den inbyggda mikrofonen.
Teckenfönstret visar sedan den återstående
inspelningstiden.
2
Tryck på REC START/STOP igen för att
stoppa inspelningen.
Stoppa inspelning
Du kan också stoppa inspelningen genom att trycka på STOP istället för på
REC START/STOP.
20SE
Spela upp ett meddelande på en
önskad tidpunkt med en larmsignal
Du kan aktivera ett larm och starta uppspelningen av ett valt meddelande
vid en önskad tidpunkt.
FILE
MENU
NxPLAY/STOP
Teckenfönster
–./>+
2
Avancerade funktioner
1
Använd FILE och –./>+ för att
välja filen och det meddelande som du
vill spela upp.
Gå in i larminställningsläget.
1 Tryck på MENU.
Enheten går in i menyläget och “ALARM
OFF” visas. (Om “ALARM On” visas
betyder det att larmet har ställts in. Om du
inte vill ändra inställningarna går du ur
menyläget genom att trycka på MENU.)
Obs!
“ALARM OFF (eller On)” kommer inte att visas och larmet kan inte
ställas om du inte har ställt klockan eller om inget meddelande har
spelats in i den valda filen.
2 Tryck på NxPLAY/STOP.
“OFF” börjar blinka.
Forts
21SE
Spela upp ett meddelande på en önskad tidpunkt
med en larmsignal (forts)
3 Tryck på –. eller på >+ för att få
“On” att blinka.
4 Tryck på NxPLAY/STOP.
“DATE” blinkar i teckenfönstret.
3
Ställ datum för larmet.
• för uppspelning på ett angivet datum
(meddelandet spelas upp på samma tid och
datum varje år tills meddelandet tas bort)
1 Tryck på NxPLAY/STOP när “DATE”
blinkar.
Månadssiffrorna blinkar.
2 Tryck på –. eller på >+ för att välja
siffrorna för månaderna och tryck sedan
på NxPLAY/STOP.
Dagsiffrorna blinkar.
3 Tryck på –. eller på >+ för att välja
dagens datum.
• spela upp en gång per vecka
Tryck på –. eller på >+ för att välja
veckodag.
22SE
• för att spela upp på samma tid varje
dag
Tryck på –. eller på >+ för att välja
“DAILY” (dagligen).
4
Tryck på NxPLAY/STOP.
Siffrorna för timme blinkar.
5
Ställa tiden för larmet.
Avancerade funktioner
1 Tryck på –. eller på >+ för att välja
siffror för timmen och tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
Siffrorna för minuter blinkar.
2 Tryck på –. eller på >+ för att välja
siffrorna för minuter och tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
När “ALARM On” och “,” visas är
inställningen klar.
6
Gå ur menyläget genom att trycka på
MENU.
“,” visas när du har valt numret för meddelandet.
På den inställda tiden kommer larmet att låta i 10 sekunder och det valda
meddelandet spelas upp.
Under uppspelningen blinkar “ALARM” i teckenfönstret.
Uppspelningen avbryts när meddelandet är slut.
Forts
23SE
Spela upp ett meddelande på en önskad tidpunkt
med en larmsignal (forts)
Avbryta larminställningarna innan uppspelningen börjar
tryck på STOP medan larm ljudet hörs. Du kan avbryta även då HOLDfunktionen är aktiverad.
Obs!
• Du kan inte ställa larmet om du inte ställt klockan eller om det inte finns
några meddelanden i den valda filen (enheten växlar då inte till
larminställningsläge när du trycker på MENU i steg 2 på sidan 21).
• Om du försöker ställa in larmet så att det spelar upp ett meddelande på en tid
som du redan har avsett för ett annat meddelande visas texten “PRE SET” och
du kan inte göra en ny inställning av den redan inställda tiden.
• Om ett larm utlöses medan ett annat larmmeddelande spelas upp avbryts
uppspelningen och det nya meddelandet spelas i stället.
• Om ett larm utlöses under tiden som en inspelning pågår kommer larmet att
ljuda under 10 sekunder efter det att inspelningen är klar och uppspelningen
börjar. “,” Kommer att blinkar när larmtiden nås.
• Om flera larm utlöses under tiden som du spelar in kommer bara det först
aktiverade meddelandet att spelas upp.
• Om ett larm utlöses medan enheten är i menyläget kommer enheten att
avbryta menyläget och larmet kommer att ljuda.
• Om du tar bort det meddelande som du länkat till en larmtid avbryts
samtidigt larminställningarna.
• Du kan justera uppspelningsvolymen med VOL-kontrollen.
• Om larmet löser ut medan du tar bort ett meddelande kommer larmet att
höras under 10 sekunder efter det att meddelandet är borttaget. Sedan börjar
uppspelningen.
• Larminställningarna avbryts inte när larmet har spelat upp meddelandet. För
att avbryta larminställningarna, se sidan 25.
24SE
Avbryta larminställningarna och ändra tiden
för larmet
1 Välj meddelandet som du har kopplat till larmet och tryck sedan på
MENU.
“ALARM On” visas.
2 Tryck på NxPLAY/STOP så att “On” blinkar.
3 För att avbryta larminställningarna trycker du på –. eller på >+
så att “OFF” blinkar, tryck sedan på NxPLAY/STOP.
För att ändra larmdatum och -tid trycker du på NxPLAY/STOP.
När larmdatum visas ändrar du datum och tid genom att följa steg 3 till
och med 5 på sidan 22 och 23.
4 Avbryt menyläget genom att trycka på MENU.
Avancerade funktioner
Förhindra oönskade operationer —
HOLD-funktion
HOLD-väljaren
Skjut HOLD-väljaren i pilens riktning. “HOLD”
blinkar tre gånger och indikerar att alla knappar
och deras funktioner har låsts. Du kan ändå
använda STOP för att kunna avbryta eventuella
larm.
För att avbryta HOLD-funktionen skjuter du helt
enkelt HOLD-väljaren i motsatt riktning.
Obs!
När HOLD-funktionen är aktiverad under inspelning måste du först avbryta
funktionen för att avbryta inspelningen.
25SE
BMenyinställningar
Stänga av ljudsignalen
BEEP On: En ljudsignal bekräftar de operationer du utför.
BEEP OFF: Ingen ljudsignal kommer att höras utom för larmet och timern.
1
2
Tryck på MENU för att gå in i
menyläget.
Tryck på –. eller på >+ för att visa
“BEEP On (eller OFF)” och tryck sedan
på NxPLAY/STOP.
“On (eller OFF)” blinkar.
3
Tryck på –. eller på >+ för att
välja “On” eller “OFF” och tryck sedan
på NxPLAY/STOP.
Inställningarna är klara.
4
Gå ur menyläget genom att trycka på
MENU.
Tonmönster
Betyder
(enkel ton)
-(dubbel ton)
--(tredubbel ton)
---- ---- (upprepade toner)
Normalläge
Växla till/avbryt special läge
Påkallar uppmärksamhet*
Larmet har utlösts
26SE
* Detta mönster gör att du kan få reda på om en procedur är fel eller ger dig
information i form av meddelanden, som t ex när:
- du försöker spela in ett meddelande när du redan har fyllt den maximala
inspelningstiden eller nått gränsen för det antal meddelanden som du kan
spela in.
- enheten har slutat fungera på grund av allt för svaga batterier.
Välja känsligheten på mikrofonen
SENS H (hög): För att spela in på möten eller på en tyst eller öppen plats.
SENS L (låg): För att spela in diktamen eller för inspelning på en bullrig
plats.
1
Menyinställningar
2
Tryck på MENU för att gå in i
menyläget.
Tryck på –. eller på >+ så att
“SENS” visas och tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
“H (eller L)” blinkar.
3
Tryck på –. eller på >+ för att
välja “H” eller “L” och tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
Nu är inställningarna klara.
4
Gå ut menyläget genom att trycka på
MENU.
27SE
Spela upp alla meddelanden i en fil
utan avbrott
CONT On: Du kan spela upp alla meddelanden i en fil utan avbrott.
CONT OFF: Uppspelningen stannar vid slutet av varje meddelande.
1
2
Tryck på MENU för att gå in i
menyläget.
Tryck på –. eller på >+ för att visa
“CONT” och tryck sedan på NxPLAY/
STOP.
“OFF (eller On)” blinkar.
3
Tryck på –. eller på >+ för att
välja “On” eller “OFF” och tryck sedan
på NxPLAY/STOP.
Nu är inställningen klar.
4
Gå ur menyläget genom att trycka på
MENU.
28SE
BYtterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om energiförsörjningen
• Driv enheten bara med 1,5 V DC. Använd bara alkaliska LR03-batterier
(storlek AAA).
Säkerhetsaspekter
• Använd inte enheten medan du kör bil, använder något annat
motoriserat fordon eller cyklar.
Hantering
• Lämna inte enheten nära värmekällor, eller på en plats i direkt solljus.
Inte heller på en dammig plats eller där enheten kan utsättas för
mekaniska chocker.
• Skulle något föremål eller vätska komma in i enheten bör du genast ta ur
batterierna och låta en auktoriserad serviceverkstad kontrollera enheten
innan du använder den igen.
Störande ljud
Om underhåll
• För att rengöra utsidan använd en mjuk trasa lätt fuktad med vatten.
Använd inte sprit, bensin eller thinner.
Håll kreditkort med magnetkod och uppdragbara klockor och andra
föremål som är känsliga för magnetisk påverkan borta från enheten
eftersom magneterna i de inbyggda högtalarna kan orsaka skador.
Om du har några frågor eller problem angående din enhet kontaktar du
din närmaste Sony-återförsäljare.
Rekommendationer vid säkerhetskopiering
För att undvika risken att förlora data vid funktionsfel eller om ICinspelaren inte fungerar som den ska, rekommenderar vi att du gör
en säkerhetskopia av de inspelade meddelandena på ett band, eller
liknande.
29SE
Ytterligare information
• Störningar i ljudet kan uppstå under inspelning eller uppspelning när
enheten placeras nära en växelströmskälla, ett lysrör eller en
urladdningslampa eller mobiltelefoner.
• Störningar i ljudet kan också uppstå om du gnuggar eller skrapar ett
föremål mot enheten under inspelning. Ibland kan det räcka att du
gnider fingret mot den.
Felsökning
Skulle något problem kvarstå efter att du har gått igenom checklistan
kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.
Symptom
Åtgärder
Enheten fungerar inte. •Batteriet har satts i med fel polaritet.
•Batteriet är svagt.
•Knapparna är låsta med HOLD-väljaren.
(Om du trycker på någon knapp blinkar
“HOLD” tre gånger.)
Inget ljud hörs från
•Öronsnäckan är ansluten.
högtalarna.
•Volymen är helt nedvriden.
“FULL” visas och du •Minnet är fullt. Ta bort några av
kan inte påbörja
meddelandena. Se sidan 16.
inspelningen.
•99 meddelanden har spelats in i den valda
filen. Välj en annan fil eller ta bort några
meddelanden. Se sidan 16.
Störningar i ljudet
•Något, t ex ditt finger, har gnuggat mot eller
dragits över enheten under inspelningen.
hörs.
Ljudet som uppstod då spelades in.
•Enheten har placerats nära en
växelströmskälla, ett lysrör eller en
mobiltelefon under inspelning eller
uppspelning.
•Öronsnäckans kontakt är smutsig. Rengör
kontakten.
Inspelningsvolymen •Mikrofonkänsligheten är ställd på “SENS L”.
är låg.
Ställ den på “SENS H”. Se sidan 27.
Uppspelningshastigheten •Ställ PLAY SPEED-väljaren på “NORMAL”.
är för snabb eller för
Se sidan 19.
långsam.
“--M--D --:--” visas.
•Du har inte ställt klockan. Se sidan 8.
30SE
Symptom
Åtgärder
”--M--D” visa på
REC DATE fönstret.
•Datum för inspelningen kommer inte att
visas om du spelade in meddelandet när
klockan inte var ställd.
Enheten fungerat inte •Ta ur batteriet och sätt i det igen.
ordentligt.
Specifikationer
Det är inte säkert att din återförsäljare för samtliga dessa tillbehör. Hör efter
med återförsäljaren.
Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles
31SE
Ytterligare information
Inspelningsmedia
Inbyggt flashminne, inspelning i mono.
Inspelningstid
90 minuter
Frekvensomfång
280 Hz - 2 800 Hz
Högtalare
ca 3,6 cm dia.
Uteffekt
80 mW
Utgång
för öronsnäcka (minijack) för 8 - 300 Ω öronsnäcka
Kontroll av uppspelningshastighet
FAST: +50%
SLOW: –25%
Strömförsörjning
Ett alkaliskt 1,5 V LR03-batteri (storlek AAA)
Dimensioner (b/h/d) (exklusive utstickande delar och kontroller)
58,0 × 83,5 × 14,2 mm
Vikt (inklusive batteri)
56 g
Tillbehör
Anslutningskabel RK-G64
Index över delar och kontroller
Se sidorna inom parenteserna för information.
Huvudenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
VOL (volym) kontroll (14)
FILE-knapp (10, 13, 18)
MIC (inbyggd mikrofon) (10)
NxPLAY/STOP (Play/
stop•enter) knapp (8, 14, 15)
–./>+ (snabbspolning
framåt/bakåt•val av
menyläge) knapp (13, 15)
STOP-knapp (11)
HOLD-omkopplare (25)
PLAY SPEED-väljare (19)
32SE
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
9 MENU-knapp (8, 21, 34)
0 Teckenfönster (33)
qa OPR-indikator (operation)
(10, 14)
qs ERASE-knapp (16)
qd REC (inspelning) START/
STOP-knapp (10)
qf Högtalare
qg EAR-ingång(öronsnäcka)
(15)
Teckenfönster
1
5
2
6
7
8
9
3
4
5 Alarmindikator (23)
6 Batteriindikator (7)
7 Indikator för upprepad
uppspelning (15)
8 REMAIN-indikator (10)
9 REC DATE-indikator (14)
33SE
Ytterligare information
1 Totalt antal meddelanden i
en fil (13)
Menylägesindikation (21, 26 28) (On, OFF, osv.)
2 Filindikator (10, 13)
3 Nuvarande nummer på
meddelandet (10, 13)
4 Indikation för återstående
inspelningstid (10)
Indikation för
inspelningsdatumet (14)
Indikation för gällande tid/
dag (8)
Menyindikation (8, 21, 26 28, 34) (ALARM, osv.)
Meddelanden (ERASE,
SCAN, osv.)
Menyöversikt
Tryck på MENU för
att gå in i menyläget.
: Ursprunglig inställning
On
ALARM*
(Se sidan 21.)
OFF
BEEP
On
(Se sidan 26.)
OFF
SENS
H
(Se sidan 27.)
L
CONT
On
(Se sidan 28.)
OFF
SET DATE
(Se sidan 8.)
År
Månad
Dag
Timme
Minut
* “ALARM” fönstret kommer inte att visas om du inte ställt datum och tid eller om det inte
finns några inspelade meddelanden.
34SE
Månad
Dag
Minut
SUN
Timme
Minut
MON
Timme
Minut
TUE
Timme
Minut
WED
Timme
Minut
THU
Timme
Minut
FRI
Timme
Minut
SAT
Timme
Minut
DAILY
Timme
Minut
35SE
Ytterligare information
Timme
DATE
Index
A
O, P, Q, R
Alarm .............................................. 21
Oönskad operation ....................... 25
B, C, D, E
S
Batteri ............................................... 6
Snabbt bakåt .................................. 15
Snabbt framåt ................................ 15
Spela in meddelanden ................. 10
Stopp ......................................... 11, 15
Ställa klockan .................................. 8
Söka under uppspelning ............. 15
F, G
Fil .................................. 10, 13, 17, 18
Flyttfunktion ................................. 18
H
Hold-funktion ............................... 25
T
I, J, K
Ta bort meddelanden ................... 16
Teckenfönster ................................ 33
IC-minne .......................................... 4
Inbyggd mikrofon ........................ 10
L
Ljudsignal ...................................... 26
U
Uppehåll under uppspelning ..... 15
Upprepad uppspelning ............... 15
Uppspelning .................................. 13
Uppspelningshastighet ................ 19
M, N
Meddelande, borttagning ............ 16
Meddelande, inspelning .............. 10
Meddelande, uppspelning .......... 13
Meddelandenummer ................... 10
Meny ..................................... 8, 21, 34
Mikrofon, inbyggd ....................... 10
Mikrofonkänslighet ...................... 27
V, W, X, Y, Z
Volymkontroll ............................... 14
Å
Återstående tid .............................. 10
Ö
Öronsnäcka .................................... 15
36SE
Indice
Registratore IC ............................................................................................... 4
Funzioni .......................................................................................................... 5
Operazioni preliminari
Punto 1: Installazione della batteria ........................................................... 6
Punto 2: Impostazione dell’orologio .......................................................... 8
Operazioni di base
Registrazione di messaggi ......................................................................... 10
Riproduzione di messaggi ......................................................................... 13
Cancellazione di messaggi ......................................................................... 16
Operazioni avanzate
Spostamento dei messaggi in un file diverso
— Funzione di spostamento .............................................................. 18
Regolazione della velocità di riproduzione ............................................ 19
Aggiunta di una registrazione ad un messaggio precedentemente
registrato ............................................................................................... 20
Riproduzione di un messaggio all’ora desiderata con allarme ............ 21
Per impedire operazioni accidentali — Funzione HOLD ..................... 25
Impostazioni del menu
Disattivazione del segnale acustico .......................................................... 26
Selezione della sensibilità del microfono ................................................ 27
Riproduzione di tutti i messaggi in un file di continuo ........................ 28
Altre informazioni
Precauzioni ................................................................................................... 29
Soluzione dei problemi .............................................................................. 30
Caratteristiche tecniche .............................................................................. 31
Indice delle parti e dei comandi ............................................................... 32
Mappa dei menu ......................................................................................... 34
Indice ..................................................................................... Retro copertina
3IT
IT
Registratore IC
Il registratore IC permette di registrare e di riprodurre messaggi vocali
nella memoria incorporata IC
z Registrazione
Quando un messaggio viene registrato, viene automaticamente aggiunto
dopo gli ultimi messaggi registrati.
A differenza dei registratori a nastro magnetico, non sussiste la possibilità
di registrare per errore su messaggi precedentemente registrati.
È possibile iniziare a registrare rapidamente quando si desidera, poiché
non è necessario cercare la fine dell’ultima registrazione.
11:30, 1 novembre 12:00, 1 novembre 10:00, 2 novembre
Appuntamento con
il sig. Rossi domani
alle 14.00.
Ricordarsi di
chiamare Giulia
Messaggio 1
Messaggio 2
Bonifico presso la
banca ABC
Messaggio 3
9:00, 4 novembre
Inviare un biglietto
alla sig.ra Bianchi
Messaggio 1
Messaggio 2
Messaggio 3
Messaggio 4
z Riproduzione
Con questo registratore IC, è possibile individuare il messaggio che si
desidera riprodurre.
Inoltre rende facile riesaminare la registrazione corrente.
z Cancellazione
È possibile cancellare rapidamente i messaggi indesiderati con una
semplice operazione. Quando un messaggio viene cancellato, il messaggio
successivo avanza automaticamente, senza lasciare spazi vuoti.
Prima
Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3 Messaggio 4 Messaggio 5
Cancella messaggio 3
Dopo
Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3 Messaggio 4
I messaggi restanti
vengono rinumerati.
4IT
Funzioni
• Tempo di registrazione 90 minuti
Questo apparecchio permette di registrare messaggi o appuntamenti.
• Organizzazione di file di messaggi
È possibile scegliere tra 3 file differenti per registrare e memorizzare i
messaggi.
È possibile spostare facilmente i messaggi da un file ad un altro (vedere a
pagina 18).
In ogni file è possibile registrare fino a 99 messaggi.
• Funzione allarme
È possibile avviare la riproduzione di un messaggio desiderato con un
allarme impostato ad un’ora ed un giorno determinati (vedere a pagina
21). Questa funzione è utile per ricordarsi l’orario di una riunione, ecc.
• Comando della velocità di riproduzione
È possibile riprodurre i messaggi rapidamente (+50%) o lentamente
(–25%) (vedere a pagina 19). Questa funzione è utile quando si riproduce
una registrazione lunga. Se si modifica la velocità di riproduzione,
l’altezza del suono viene regolata automaticamente.
• Aggiunta di una registrazione ad un messaggio precedentemente
registrato
È possibile aggiungere una registrazione ad un messaggio che viene
riprodotto in modo da considerarla come un messaggio (vedere a pagina
20).
5IT
Punto 1: Installazione della batteria
1
Spostare e sollevare il
coperchio dello scomparto
per la batteria.
2
2
1
Inserire una batteria alcalina
LR03 (formato AAA) con i poli
nella corretta posizione e
chiudere il coperchio.
Per estrarre la batteria
Estrarre la batteria premendo il
lato # come illustrato nella figura.
Se il coperchio dello
scomparto della
batteria si stacca 2
accidentalmente,
reinserirlo come
illustrato nella figura.
6IT
1
Sostituzione della batteria
Il simbolo “E” viene visualizzato sul display quando la batteria è quasi
scarica e lampeggia quando è completamente scarica. Sostituire la batteria
con una nuova.
Durata della batteria*
Con un uso continuo, all’incirca 5 ore di registrazione/4,5 ore di
riproduzione
* Uso della batteria alcalina Sony LR03 (SG), riproduzione tramite l’altoparlante
interno con il comando VOL all’incirca su 3
La durata della batteria può essere inferiore a seconda dell’uso che viene fatto
dell’apparecchio.
Note
• Non usare batterie al manganese con questo apparecchio.
• Quando si sostituisce la batteria, inserire quella nuova entro 3 minuti dalla
rimozione di quella scarica. In caso contrario, è possibile che venga
visualizzato il display di impostazione dell’orologio oppure che la data e l’ora
non siano corrette quando si reinserisce la batteria. In questo caso, impostare
di nuovo la data e l’ora.
In ogni caso, i messaggi registrati vengono mantenuti.
• Non caricare una batteria a secco.
• Se si prevede di non utilizzare l’apparecchio per un lungo periodo, rimuovere
la batteria per evitare danni dovuti a perdite di elettrolita e a corrosione.
7IT
Operazioni preliminari
Il display di impostazione dell’orologio viene visualizzato quando si
inserisce la batteria per la prima volta o quando si inserisce la batteria
dopo che l’apparecchio ne è rimasto senza per un lungo periodo di tempo.
Per impostare la data e l’ora, consultare i punti da 2 a 4 nella sezione
“Punto 2: Impostazione dell’orologio” alle pagine 8 e 9.
Punto 2: Impostazione dell’orologio
Il display di impostazione dell’orologio appare quando si inserisce la
batteria per la prima volta o quando si inserisce la batteria dopo che
l’apparecchio ne è rimasto senza per un determinato periodo di tempo. In
questo caso, procedere dal punto 2.
1
Visualizzare il display di
impostazione dell’orologio.
1 Premere MENU per
accedere al modo
menu.*
2 Premere –. una volta per
visualizzare “SET DATE”.
3 Premere NxPLAY/STOP.
Le cifre dell’anno
lampeggiano.
* È possibile che venga visualizzato
“ALARM” invece di “BEEP”
(vedere a pagina 34).
2
Impostare la data.
1 Premere –.
o >+ per
selezionare le
cifre dell’anno.
2 Premere
NxPLAY/
STOP.
Le cifre del
mese
lampeggiano.
8IT
3 Impostare il mese e il giorno in
sequenza, quindi premere
NxPLAY/STOP.
Le cifre
dell’ora
lampeggiano.
Operazioni preliminari
3
Impostare l’ora.
1 Premere –. o
>+ per
selezionare le
cifre dell’ora.
3 Impostare i minuti.
2 Premere
NxPLAY/STOP.
Le cifre dei
minuti
lampeggiano.
4 Premere NxPLAY/STOP al
segnale dell’ora.
Viene visualizzato di nuovo
“SET DATE”.
4
Uscire dal modo menu.
Premere MENU.
9IT
Registrazione di messaggi
È possibile registrare fino a 99 messaggi in ogni file (A, B e C).
È possibile avviare la registrazione rapidamente senza dover cercare la fine
dell’ultima registrazione in quanto il messaggio appena registrato viene
automaticamente inserito dietro l’ultimo messaggio registrato.
Ad esempio Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio appena registrato Spazio vuoto
1
Selezionare il file.
File corrente
Premere FILE
ripetutamente fino a
quando non viene
visualizzato il file
desiderato.
2
Avviare la registrazione.
1 Premere REC START/STOP.
Numero del messaggio
corrente
2 Parlare nel
microfono
incorporato.
Indicatore OPR
Tempo di registrazione restante
Durante la registrazione, l’indicatore OPR è di colore rosso.
Non è necessario tenere premuto REC START/STOP durante la
registrazione.
10IT
3
Terminare la registrazione.
Operazioni di base
Premere di nuovo REC START/STOP
per terminare la registrazione.
L’apparecchio si ferma all’inizio della
registrazione corrente.
STOP
Se il file non viene cambiato dopo aver interrotto la registrazione, la prossima
registrazione avverrà in questo stesso file.
Per ascoltare la registrazione corrente
Premere REC START/STOP per terminare la registrazione, quindi
premere NxPLAY/STOP.
Per riesaminare immediatamente la registrazione corrente
Premere NxPLAY/STOP durante la registrazione.
Per terminare la registrazione
È possibile inoltre terminare la registrazione premendo STOP invece di
REC START/STOP.
Per visualizzare il tempo di registrazione restante
Durante la registrazione, il tempo di registrazione restante viene
visualizzato sotto REMAIN.
Per visualizzarlo nel modo di arresto, premere STOP per più di un
secondo.
Continua
11IT
Registrazione di messaggi (continua)
1 Suggerimenti
• È possibile registrare fino a 90 minuti.
• È possibile selezionare la sensibilità del microfono. Vedere a pagina 27.
Note
• Quando il tempo restante di registrazione raggiunge 1 minuto, il tempo
restante e “END” lampeggiano uno dopo l’altro nel display principale.
Quando la memoria è esaurita, la registrazione si ferma automaticamente e
“FULL” lampeggia nel display principale e viene contemporaneamente
emesso il suono dell’allarme. Per continuare la registrazione, cancellare prima
alcuni messaggi (vedere a pagina 16).
• Se si preme REC START/STOP con la memoria esaurita, “FULL” lampeggia e
viene contemporaneamente emesso il suono dell’allarme. Cancellare alcuni
messaggi prima di iniziare di nuovo la registrazione (vedere a pagina 16).
• Se si preme REC START/STOP dopo aver registrato 99 messaggi, “FULL”
lampeggia e viene contemporaneamente emesso il suono dell’allarme.
Selezionare un altro file o cancellare alcuni messaggi (vedere a pagina 16).
Nota sulla registrazione
Possono venire registrati dei rumori se un oggetto, ad esempio il dito, ecc.,
strusciano o toccano accidentalmente l’apparecchio durante la registrazione.
12IT
Riproduzione di messaggi
Quando si riproduce un messaggio precedentemente registrato, iniziare
dal punto 1.
Quando si riproduce un messaggio di cui è appena terminata la
registrazione, iniziare dal punto 3.
Selezionare il file.
Operazioni di base
1
File corrente
Premere FILE ripetutamente
fino a quando non viene
visualizzato il file
desiderato.
2
Selezionare il numero del
messaggio.
Numero di messaggio
selezionato
Premere –. o >+
per visualizzare il
numero del messaggio
desiderato.
per numero
di messaggio
più elevato
per numero
di messaggio
più basso
Numero totale di
messaggi del file
corrente
Continua
13IT
Riproduzione di messaggi (continua)
3
Avviare la riproduzione.
Premere NxPLAY/STOP.
Indicatore OPR
Data di registrazione
Ora di registrazione
Durante la riproduzione, l’indicatore OPR è di colore verde.
Al termine della riproduzione di un messaggio, l’apparecchio si ferma
all’inizio del messaggio successivo.
Quando è stato riprodotto l’ultimo messaggio in un file, l’apparecchio si
ferma all’inizio dell’ultimo messaggio.
4
Regolare il volume.
Girare VOL.
14IT
Per terminare la riproduzione
Per
Effettuare quanto segue
Altre operazioni
Per
Effettuare quanto segue
Saltare al messaggio successivo
Saltare al messaggio precedente
Cercare in avanti durante la
riproduzione
Cercare indietro durante la
riproduzione
Premere >+.
Premere –..
Mantenere premuto >+.
Mantenere premuto –..
Riproduzione di un messaggio ripetutamente —
Riproduzione ripetuta
Durante la riproduzione, premere NxPLAY/STOP per più di un
secondo.
Viene visualizzato “ ” e il messaggio selezionato viene riprodotto
ripetutamente fino a quando non si termina la riproduzione premendo
STOP.
Riproduzione dell’inizio di ogni messaggio —
Riproduzione con ricerca
Durante il modo di arresto, premere NxPLAY/STOP per più di un
secondo.
Viene visualizzato “SCAN” nel display principale e vengono riprodotti i
primi 5 secondi di ogni messaggio nel file selezionato.
Quando viene trovato il messaggio desiderato, premere NxPLAY/STOP.
Il messaggio viene riprodotto fino alla fine.
Per l’ascolto personale
Collegare un’auricolare (non in dotazione) alla presa EAR.
L’altoparlante incorporato viene automaticamente disattivato.
15IT
Operazioni di base
Terminare all’inizio del messaggio Premere STOP.
corrente
Terminare nella posizione corrente Premere NxPLAY/STOP.
(Funzione pausa di riproduzione) Per riprendere la riproduzione da
quel punto, premere di nuovo
NxPLAY/STOP.
Cancellazione di messaggi
È possibile cancellare i messaggi registrati uno dopo l’altro o tutti i
messaggi in un file contemporaneamente.
Osservare che una volta che la registrazione è stata cancellata, non è
possibile recuperarla.
Cancellazione dei messaggi uno
dopo l’altro
Quando un messaggio viene cancellato, i messaggi restanti avanzano e
vengono rinumerati in modo da non lasciare spazio tra i messaggi.
Prima della
Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3 Messaggio 4 Messaggio 5
cancellazione
Cancella messaggio 3
Dopo la
Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3 Messaggio 4
cancellazione
I messaggi restanti vengono rinumerati.
1 Premere ERASE durante la
riproduzione del messaggio
che si desidera cancellare
oppure premere ERASE per
più di 1 secondo durante il
modo di arresto.
Viene emesso un segnale acustico e il numero del
messaggio e “ERASE” lampeggiano durante i primi e
gli ultimi 5 secondi in cui il messaggio viene
riprodotto 10 volte.
2 Premere ERASE mentre il messaggio viene
riprodotto.
Il messaggio viene cancellato e i messaggi restanti
vengono rinumerati.
Per annullare la cancellazione
Premere STOP prima del punto 2.
Per cancellare altri messaggi
Ripetere i punti 1 e 2.
16IT
Cancellazione di tutti i messaggi di
un file
Operazioni di base
Ad esempio
File A
File B
Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3
Spazio vuoto
Spazio vuoto
Messaggio 1 Messaggio 2
Messaggio 3
Messaggio 1 Messaggio 2
Messaggio 3
2 Premere ERASE e STOP
contemporaneamente
per più di 1 secondo.
Il file, il numero del
messaggio e “ALL ERASE”
lampeggiano.
1 Premere FILE per
selezionare il file
da cancellare.
3 Premere ERASE.
Per annullare la cancellazione
Premere STOP prima del punto 3.
17IT
BOperazioni avanzate
Spostamento dei messaggi in un file
diverso — Funzione di spostamento
È possibile spostare i messaggi registrati in un file diverso.
FILE
NxPLAY/STOP
Ad esempio per spostare il settimo messaggio dal file A al file C
1
2
Riprodurre il messaggio che si desidera
spostare.
Premere FILE durante la riproduzione
per selezionare il file in cui si desidera
spostare il messaggio.
Il file e “MOVE” lampeggiano e i primi e
ultimi 5 secondi del messaggio vengono
riprodotti 10 volte.
3
Premere NxPLAY/STOP.
Per annullare lo spostamento del messaggio o dei
messaggi
Premere STOP prima del punto 3.
18IT
Note
• La funzione di spostamento non duplica un messaggio in un altro file.
Quando si sposta un messaggio in un altro file, quello nel file precedente viene
eliminato.
• Se non si preme NxPLAY/STOP mentre vengono riprodotti i primi e gli
ultimi 5 secondi del messaggio, viene visualizzato di nuovo il display
REMAIN. In questo caso, iniziare la procedura dall’inizio.
Regolazione della velocità di
riproduzione
Selettore PLAY SPEED
PLAY SPEED
SLOW
NORMAL FAST
Per riprodurre rapidamente
Impostare PLAY SPEED su FAST.
“FAST” lampeggia tre volte nel display
principale e la velocità di riproduzione
aumenta all’incirca del 50%.
Per riprodurre lentamente
Impostare PLAY SPEED su SLOW.
“SLOW” lampeggia tre volte nel display
principale e la velocità di riproduzione
diminuisce all’incirca del 25%.
Per riprodurre i messaggi a velocità normale
Impostare PLAY SPEED su NORMAL.
19IT
Operazioni avanzate
È possibile regolare la velocità di riproduzione usando il selettore PLAY
SPEED nella parte inferiore.
Aggiunta di una registrazione ad un
messaggio precedentemente registrato
È possibile aggiungere una registrazione ad un messaggio che viene
riprodotto.
La registrazione aggiunta viene posta dopo il messaggio corrente e
considerata parte del messaggio.
Durante la
riproduzione
del messaggio 3
Messaggio 3
Dopo l’aggiunta
di una
registrazione
Messaggio 3
Messaggio 4
Messaggio 4
Registrazione aggiunta
Riunione alle 14.00
del 1 dicembre.
nella sala
riunioni A
Microfono
incorporato
STOP
1
REC
START/STOP
Durante la riproduzione, premere REC
START/STOP per più di un 1 secondo.
L’indicatore OPR è di colore rosso e
“R-PLUS” lampeggia tre volte.
Parlare nel microfono incorporato.
Nel display viene visualizzato il tempo di
registrazione restante.
2
Premere di nuovo REC START/STOP per
terminare la registrazione.
Per terminare la registrazione
È possibile terminare la registrazione anche premendo STOP invece di
REC START/STOP.
20IT
Riproduzione di un messaggio all’ora
desiderata con allarme
È possibile far suonare l’allarme e iniziare la riproduzione di un messaggio
selezionato all’ora desiderata.
FILE
MENU
NxPLAY/STOP
Display principale
–./>+
2
Operazioni avanzate
1
Usare FILE e –./>+ per selezionare
il file e il messaggio che si desidera
riprodurre.
Entrare nel modo di impostazione
dell’allarme.
1 Premere MENU.
L’apparecchio entra nel modo menu e viene
visualizzato “ALARM OFF”. (Se viene
visualizzato “ALARM On”, l’allarme è stato
impostato. Se non si desidera modificare
l’impostazione, premere MENU e uscire dal
modo menu.)
Nota
“ALARM OFF (o On)” non viene visualizzato e l’allarme non può essere
impostato se l’orologio non è stato impostato o se nessun messaggio è
stato registrato nel file selezionato.
2 Premere NxPLAY/STOP.
“OFF” inizia a lampeggiare.
Continua
21IT
Riproduzione di un messaggio all’ora desiderata
con allarme (continua)
3 Premere –. o >+ per far lampeggiare
“On”.
4 Premere NxPLAY/STOP.
“DATE” lampeggia nel display principale.
3
Impostare la data dell’allarme.
• per effettuare la riproduzione in una
data desiderata
(il messaggio viene riprodotto alla stessa
ora nella stessa data ogni anno fino a
quando non si cancella il messaggio)
1 Premere NxPLAY/STOP quando
“DATE” lampeggia.
Le cifre del mese lampeggiano.
2 Premere –. o >+ per selezionare le
cifre del mese e premere NxPLAY/STOP.
Le cifre del giorno lampeggiano.
3 Premere –. o >+ per selezionare le
cifre del giorno.
• per effettuare la riproduzione una
volta alla settimana
Premere –. o >+ per selezionare il
giorno della settimana.
22IT
• per effettuare la riproduzione ogni
giorno alla stessa ora
Premere –. o >+ per selezionare
“DAILY”.
4
Premere NxPLAY/STOP.
Le cifre dell’ora lampeggiano.
Impostare l’ora dell’allarme.
Operazioni avanzate
5
1 Premere –. o >+ per selezionare le
cifre dell’ora e premere NxPLAY/STOP.
Le cifre dei minuti lampeggiano.
2 Premere –. o >+ per selezionare le
cifre dei minuti e premere NxPLAY/
STOP.
“ALARM On” e “,” vengono visualizzati
per indicare che l’impostazione è stata
completata.
6
Premere MENU per uscire dal modo
menu.
Viene visualizzato “,” quando viene selezionato il numero del messaggio
con l’impostazione dell’allarme.
All’ora impostata, l’allarme suona per circa 10 secondi e il messaggio
selezionato viene riprodotto.
Durante la riproduzione, “ALARM” lampeggia nel display principale.
La riproduzione termina alla fine del messaggio.
Continua
23IT
Riproduzione di un messaggio all’ora desiderata
con allarme (continua)
Per annullare l’impostazione dell’allarme prima che inizi la
riproduzione
Premere STOP mentre l’allarme suona. È possibile disattivare l’allarme
anche quando la funzione HOLD è attivata.
Note
• Non è possibile impostare l’allarme se non è stato impostato l’orologio o se
non sono presenti messaggi nel file selezionato (l’apparecchio non entra nel
modo di impostazione dell’allarme se si preme MENU al punto 2 a pagina 21).
• Se si prova ad impostare l’allarme per riprodurre un messaggio ad un’ora già
impostata per un altro messaggio, viene visualizzato “PRE SET”, impedendo
così di effettuare nuove impostazioni.
• Se l’ora in cui deve suonare l’allarme arriva nel momento in cui viene
riprodotto un altro messaggio con un allarme, la riproduzione si interrompe e
il nuovo messaggio viene riprodotto.
• Se l’ora in cui deve suonare l’allarme arriva nel momento in cui avviene la
registrazione, l’allarme suona per 10 secondi dopo che è terminata la
registrazione e la riproduzione ha inizio. “,” lampeggia all’ora in cui deve
suonare l’allarme.
• Se durante la riproduzione arrivano più orari in cui più allarmi devono
suonare, viene riprodotto solo il primo messaggio.
• Se l’ora in cui deve suonare l’allarme arriva quando l’apparecchio si trova nel
modo menu, l’allarme suona e il modo menu viene cancellato.
• Se viene cancellato il messaggio per cui è stato impostato l’allarme,
l’impostazione dell’allarme viene cancellata.
• È possibile regolare il volume di riproduzione con il comando VOL.
• Se l’ora in cui deve suonare l’allarme arriva durante la cancellazione, l’allarme
suona per 10 secondi una volta terminata la cancellazione e la riproduzione ha
inizio.
• L’impostazione dell’allarme non viene cancellata quando termina la
riproduzione con l’allarme. Per annullare l’impostazione dell’allarme, vedere
a pagina 25.
24IT
Per annullare l’impostazione dell’allarme o
modificarne l’ora
1 Selezionare il messaggio su cui è stata impostata la riproduzione con
l’allarme e premere MENU.
Viene visualizzato “ALARM On”.
2 Premere NxPLAY/STOP per far lampeggiare “On”.
3 Per annullare l’impostazione dell’allarme: Premere –. o >+ per
far lampeggiare “OFF” e premere NxPLAY/STOP.
Per modificare la data e l’ora dell’allarme: Premere NxPLAY/
STOP. Quando viene visualizzata la data dell’allarme, seguire i punti
da 3 a 5 alle pagine 22 e 23 per modificare la data e l’ora dell’allarme.
4 Premere MENU per uscire dal modo menu.
Interruttore HOLD
Spostare l’interruttore HOLD in direzione della
freccia. “HOLD” lampeggia tre volte ad indicare
che tutte le funzioni dei pulsanti sono bloccate,
tranne la funzione del pulsante STOP per
interrompere un allarme.
Per annullare la funzione HOLD, spostare
l’interruttore HOLD nella direzione opposta.
Nota
Quando, durante la registrazione, la funzione HOLD è attivata, annullare prima
la funzione HOLD per interrompere la registrazione.
25IT
Operazioni avanzate
Per impedire operazioni accidentali —
Funzione HOLD
BImpostazioni del menu
Disattivazione del segnale acustico
BEEP On: Viene emesso un segnale acustico per indicare che l’operazione
è stata accettata.
BEEP OFF: Non viene emesso alcun segnale acustico tranne che per
l’allarme e il timer.
1
2
Premere MENU per entrare nel modo
menu.
Premere –. o >+ per visualizzare
“BEEP On (o OFF)” e premere
NxPLAY/STOP.
“On (o OFF)” lampeggia.
3
Premere –. o >+ per selezionare
“On” o “OFF” e premere NxPLAY/
STOP.
L’impostazione è completata.
4
Premere MENU per uscire dal modo
menu.
Tipo di segnale acustico
Significato
(unico segnale)
-(doppio segnale)
--(triplo segnale)
---- ---- (segnale acustico continuo)
Modo standard
Modo speciale entrata/uscita
Avviso*
Ora impostata per l’allarme.
26IT
* Questo tipo di segnale acustico consente di sapere se la procedura è sbagliata
o fornisce alcuni messaggi, ad esempio:
- si sta tentando di registrare un messaggio quando è stato già raggiunto il
tempo massimo di registrazione o il numero massimo di messaggi.
- l’apparecchio smette di funzionare a causa della batteria scarica.
Selezione della sensibilità del
microfono
SENS H (alto): Per registrare durante riunioni o in un luogo silenzioso e/
o spazioso.
SENS L (basso): Per registrare su dettatura o in un luogo rumoroso.
1
Impostazioni del menu
2
Premere MENU per entrare nel modo
menu.
Premere –. o >+ per visualizzare
“SENS” e premere NxPLAY/STOP.
“H (o L)” lampeggia.
3
Premere –. o >+ per selezionare
“H” o “L” e premere NxPLAY/STOP.
A questo punto l’impostazione è completata.
4
Premere MENU per uscire dal modo
menu.
27IT
Riproduzione di tutti i messaggi in un
file di continuo
CONT On: È possibile riprodurre tutti i messaggi in un file di continuo.
CONT OFF: La riproduzione si interrompe alla fine di ogni messaggio.
1
2
Premere MENU per entrare nel modo
menu.
Premere –. o >+ per visualizzare
“CONT” e premere NxPLAY/STOP.
“OFF (o On)” lampeggia.
3
Premere –. o >+ per selezionare
“On” o “OFF” e premere NxPLAY/
STOP.
A questo punto l’impostazione è completata.
4
Premere MENU per uscire dal modo
menu.
28IT
BAltre informazioni
Precauzioni
Alimentazione
• Far funzionare l’apparecchio solo su 1,5 V CC. Usare una batteria alcalina
LR03 (formato AAA).
Sicurezza
• Non utilizzare l’apparecchio durante la guida in auto, in bicicletta o su
qualsiasi veicolo a motore.
Uso
• Non lasciare l’apparecchio vicino a fonti di calore o in luoghi soggetti alla
luce diretta del sole, a polvere eccessiva o a urti.
• Se nell’apparecchio dovesse cadere un oggetto solido o un liquido,
estrarre la batteria e far controllare l’apparecchio da personale
specializzato prima di farlo funzionare nuovamente.
Rumore
Informazioni sulla manutenzione
• Per pulire le parti esterne, usare un panno morbido leggermente
inumidito con acqua. Non usare alcol, benzina o solventi.
Tenere lontano dall’apparecchio carte di credito con codifica magnetica e
orologi con carica a molla, ecc., per impedire che il magnete usato
nell’altoparlante venga danneggiato.
Per qualsiasi domanda o problema riguardante l’apparecchio, rivolgersi al
rivenditore Sony più vicino.
Consigli per la copia di backup
Per evitare il rischio di perdite di dati causate da operazioni
accidentali o da problemi di funzionamento del registratore IC, si
consiglia di salvare una copia di backup dei messaggi registrati su
un registratore, ecc.
29IT
Altre informazioni
• È possibile udire dei rumori se, durante la registrazione o la
riproduzione, l’apparecchio viene collocato accanto ad una fonte di
alimentazione CA, ad una lampada a fluorescenza o ad un telefono
cellulare.
• Possono venire registrati dei rumori se un oggetto, ad esempio il dito,
ecc., strusciano o toccano l’apparecchio durante la registrazione.
Soluzione dei problemi
Se il problema dovesse persistere dopo aver effettuato questi controlli,
rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Problema
L’apparecchio non
funziona.
Soluzione
•La batteria è stata inserita con la polarità
sbagliata.
•La batteria è scarica.
•I pulsanti sono stati bloccati con l’interruttore
HOLD. (Se si preme un pulsante qualsiasi,
“HOLD” lampeggia tre volte.)
L’altoparlante non
•L’auricolare è inserita.
•Il volume è completamente abbassato.
emmette suoni.
È visualizzato
•La memoria è esaurita. Cancellare alcuni
messaggi. Vedere a pagina 16.
“FULL” e non è
possibile iniziare la •Sono stati registrati 99 messaggi nel file
registrazione.
selezionato. Selezionare un altro file o
cancellare alcuni messaggi. Vedere a pagina
16.
Il suono è disturbato. •Un oggetto, ad esempio il dito, ecc., ha
strusciato o toccato accidentalmente
l’apparecchio durante la registrazione
registrando così anche i rumori.
•L’apparecchio è stato collocato vicino a una
fonte di alimentazione CA, una lampada a
fluorescenza o un telefono cellulare durante la
registrazione o la riproduzione.
•La spina dell’auricolare è sporca. Pulire la
spina.
•La sensibilità del microfono è impostata su
Il livello di
registrazione è basso. “SENS L”. Impostarla su “SENS H”. Vedere a
pagina 27.
•Impostare l’interruttore PLAY SPEED su
La velocità di
riproduzione è troppo “NORMAL”. Vedere a pagina 19.
veloce o troppo lenta.
•L’orologio non è stato impostato. Vedere a
Viene visualizzato
“--M--D --:--”.
pagina 8.
30IT
Problema
Soluzione
Viene visualizzato
•La data di registrazione non viene
“--M--D” sul display visualizzata se il messaggio è stato registrato
REC DATE.
quando l’orologio non era impostato.
L’apparecchio non
•Estrarre la batteria e reinserirla di nuovo.
funziona
correttamente.
Caratteristiche tecniche
Supporti di registrazione
È possibile che il proprio rivenditore non disponga di alcuni degli accessori
descritti sopra. Chiedere al proprio rivenditore ulteriori informazioni su tali
accessori.
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
31IT
Altre informazioni
Memoria ausiliaria incorporata, registrazione
monofonica
Tempo di registrazione
90 minuti
Risposta in frequenza
280 Hz - 2 800 Hz
Altoparlante
circa 3,6 cm di diametro
Uscita alimentazione
80 mW
Uscita
Presa auricolare (presa mini) per auricolare a
8 - 300 Ω
Comando velocità riproduzione
FAST: +50%
SLOW: –25%
Alimentazione
Una batteria alcalina LR03 (formato AAA): 1,5 V CC
Dimensioni (l/a/p) (non incluse parti sporgenti e comandi)
58,0 × 83,5 × 14,2 mm
Peso (con batteria)
56 g
Accessori opzionali
Cavetto di collegamento RK-G64
Indice delle parti e dei comandi
Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate tra parentesi.
Apparecchio principale
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Comando VOL (volume) (14)
2 Pulsante FILE (10, 13, 18)
3 MIC (microfono incorporato)
(10)
4 Pulsante NxPLAY/STOP
(riproduzione/fine•invio) (8,
14, 15)
5 Pulsante –./>+
(avanzamento rapido/
riavvolgimento
rapido•selezione del modo
menu) (13, 15)
6 Pulsante STOP (11)
7 Interruttore HOLD (25)
8 Selettore della velocità di
riproduzione PLAY SPEED
(19)
32IT
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
9 Pulsante MENU (8, 21, 34)
0 Display principale (33)
qa Indicatore OPR
(funzionamento) (10, 14)
qs Pulsante di cancellazione
ERASE (16)
qd Pulsante REC (registrazione)
START/STOP (10)
qf Altoparlante
qg Presa EAR (auricolare) (15)
Display principale
1
5
2
6
7
8
9
3
4
5 Indicatore dell’allarme (23)
6 Indicatore batterie scariche
(7)
7 Indicatore riproduzione
ripetuta (15)
8 Indicatore REMAIN (10)
9 Indicatore REC DATE (14)
33IT
Altre informazioni
1 Numero totale di messaggi in
un file (13)
Indicatore del modo del
menu (21, 26 - 28) (On, OFF,
ecc.)
2 Indicatore del file (10, 13)
3 Numero del messaggio
corrente (10, 13)
4 Indicatore del tempo di
registrazione restante (10)
Indicatore della data di
registrazione (14)
Indicatore ora/giorno
correnti (8)
Indicatore menu (8, 21, 26 28, 34) (ALARM, ecc.)
Messaggi (ERASE, SCAN,
ecc.)
Mappa dei menu
Premere MENU per
entrare nel modo menu.
: Impostazione iniziale
On
ALARM*
(Vedere a pagina 21.)
OFF
BEEP
On
(Vedere a pagina 26.)
OFF
SENS
H
(Vedere a pagina 27.)
L
CONT
On
(Vedere a pagina 28.)
OFF
SET DATE
(Vedere a pagina 8.)
Anno
Mese
Giorno
Ora
Minuti
* “ALARM” non viene visualizzato se non è stata impostata la data e l’ora o se non ci sono
messaggi registrati.
34IT
Minuti
SUN
Ora
Minuti
MON
Ora
Minuti
TUE
Ora
Minuti
WED
Ora
Minuti
THU
Ora
Minuti
FRI
Ora
Minuti
SAT
Ora
Minuti
DAILY
Ora
Minuti
Mese
Giorno
Altre informazioni
Ora
DATE
35IT
Indice
A
M, N
Allarme .......................................... 21
Arresto ...................................... 11, 15
Auricolare ...................................... 15
Avanzamento rapido ................... 15
Memoria IC ...................................... 4
Menu ..................................... 8, 21, 34
Messaggio, cancellazione ............ 16
Messaggio, numero ...................... 10
Messaggio, registrazione ............. 10
Messaggio, riproduzione ............. 13
Microfono, incorporato ................ 10
Microfono incorporato ................. 10
B
Batteria ............................................. 6
C
Cancellazione ................................ 16
Comando del volume .................. 14
O, P, Q
Operazione accidentale ................ 25
D, E
R
Display principale ........................ 33
Registrazione ................................. 10
Riproduzione ................................. 13
Riproduzione con ricerca ............ 15
Riproduzione ripetuta ................. 15
F, G
File ................................ 10, 13, 17, 18
Funzione pausa di riproduzione
......................................................... 15
H
Hold ................................................ 25
S
Segnale acustico ............................ 26
Sensibilità del microfono ............. 27
Spostamento .................................. 18
I, J, K, L
T, U
Impostazione dell’orologio ........... 8
Indietro rapido .............................. 15
Tempo restante ............................. 10
V, W, X, Y, Z
Velocità di riproduzione .............. 19
Sony
36IT Corporation Printed in Malaysia
Download PDF