Sony | STR-DA5400ES | Sony STR-DA5400ES Manuale di installazione

3-875-811-31(1)
2: De luidsprekers aansluiten/
2: Collegamento dei diffusori
STR-DA5400ES
3: Andere apparatuur aansluiten/
3: Collegamento di altri componenti
Super Audio CD-speler/ Lettore Super Audio CD
Beknopte installatiegids
Guida di impostazione rapida
Super Audio CD-speler/
Lettore Super Audio CD
Luidsprekerkabel (niet bijgeleverd)/
Cavo dei diffusori (non in dotazione)
© 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia
Luidsprekerkabel (niet bijgeleverd)/
Cavo dei diffusori (non in dotazione)
Audiokabel (niet bijgeleverd)/
Cavo audio (non in dotazione)
1: De luidsprekers opstellen/
1: Installazione dei diffusori
Video-apparatuur/ Componenti video
Tv/
TV
Luidsprekerkabel (niet bijgeleverd)/
Cavo dei diffusori (non in dotazione)
kabel (niet bijgeleverd)/
DMI (non in dotazione)
Audiokabel (niet bijgeleverd)/
Cavo audio (non in dotazione)
10 mm
Dvd-speler, Blu-ray Disc-speler/
Lettore DVD, lettore di Blu-ray Disc
HDMI-kabel (niet bijgeleverd)/
Cavo HDMI (non in dotazione)
Luidsprekerkabel (niet bijgeleverd)/
Cavo dei diffusori (non in dotazione)
Over luidsprekeraansluitingen
Nederlands

ray Disc-speler, luidsprekers en een subwoofer moet aansluiten om meerkanaals surroundgeluid te kunnen
weergeven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de receiver werd geleverd voor verdere informatie.
In deze beknopte gebruiksaanwijzing staat het model voor de VS/Canada afgebeeld.
1: De luidsprekers opstellen
In bovenstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van een 7.1-kanaals luidsprekersysteemconfiguratie (zeven
luidsprekers en een subwoofer). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de receiver werd geleverd en de
achterkant van deze gids.
In de afbeeldingen in deze gids worden de luidsprekers aangegeven met  t/m .
 Voorluidspreker (L)
 Achterluidspreker (R)
 Voorluidspreker (R)
 Middenachterluidspreker (L)*
 Middenluidspreker
 Middenachterluidspreker (R)*
 Achterluidspreker (L)
 Subwoofer
* De middenachterluidsprekers (links en rechts) zijn geschikt voor bediening in de 2 de kijk-/luisterruimte. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de receiver werd geleverd.


Sluit de  aansluiting aan op de  aansluiting van de receiver, en sluit de  aansluiting aan op de 
aansluiting van de receiver.
Raadpleeg afbeelding of de gebruiksaanwijzing die bij de receiver werd geleverd voor verdere informatie
over het aansluiten van luidsprekerkabels.
Draai de vergrendelknop totdat de luidsprekerkabel stevig is aangesloten.
Over de SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)-schakelaar
U kunt het voorluidsprekersysteem selecteren. Raadpleeg "8: De luidsprekers instellen" in de
gebruiksaanwijzing die bij de receiver werd geleverd voor verdere informatie.
3: Andere apparatuur aansluiten
Dit is een voorbeeld van hoe u de receiver en uw apparatuur kunt aansluiten. Raadpleeg stap 4 van
"Voorbereidingen" in de gebruiksaanwijzing die bij de receiver werd geleverd voor verdere informatie over
andere aansluitingen en andere apparatuur.
Deze receiver is uitgerust met een functie voor het omzetten van videosignalen. Raadpleeg "4b: De videoapparatuur aansluiten" in de gebruiksaanwijzing die bij de receiver werd geleverd.
4: Sluit als laatste alle netsnoeren aan
Terminali dei diffusori
Italiano

Questa Guida di impostazione rapida descrive le modalità di collegamento di un lettore Super Audio CD/
lettore CD, lettore DVD, lettore Blu-ray Disc, diffusori e un subwoofer in modo da poter apprezzare il suono
surround multicanale. Per i dettagli consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il sintoamplificatore.
Le istruzioni vengono spiegate con le illustrazioni del modello per gli Stati Uniti/Canada.
Le illustrazioni sopra mostrano un esempio di configurazione del sistema di diffusori a 7.1 canali (sette
diffusori e un subwoofer). Consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il sintoamplificatore e l’altro
lato di questa guida.
Le illustrazioni nella guida indicano i diffusori da  a .
 Diffusore anteriore sinistro
 Diffusore surround destro
 Diffusore anteriore destro
 Diffusore surround posteriore sinistro*
 Diffusore centrale
 Diffusore surround posteriore destro*
 Diffusore surround sinistro
 Subwoofer
* I diffusori surround posteriori (sinistro/destro) sono compatibili con il funzionamento della zona 2. Consultare le istruzioni
per l’uso in dotazione con il sintoamplificatore.
2: Collegamento dei diffusori
Sluit de luidsprekers aan overeenkomstig het aantal en soort luidsprekers dat u hebt.
Collegare i diffusori secondo il numero e il tipo di diffusori.
Over luidsprekerkabels
Cavi dei diffusori

È possibile selezionare il sistema di diffusori anteriori. Per i dettagli consultare “8: Impostazione dei
diffusori” nelle istruzioni per l’uso in dotazione con il sintoamplificatore.
3: Collegamento di altri componenti
Questo è un esempio sul modo di collegare questo sintoamplificatore e i propri componenti. Per i dettagli
su altri collegamenti ed altri componenti consultare il passo 4 di “Preparativi” delle istruzioni per l’uso in
dotazione con questo sintoamplificatore.
Questo sintoamplificatore è dotato della funzione per convertire i segnali video. Consultare “4b:
Collegamento dei componenti video” nelle istruzioni per l’uso in dotazione con il sintoamplificatore.
4: Collegare tutti i cavi di alimentazione per ultimi
Collegare il cavo di alimentazione CA in dotazione al terminale AC IN sul sintoamplificatore e poi collegare
il cavo di alimentazione CA ad una presa a muro.
2: De luidsprekers aansluiten
Gebruik luidsprekerkabels die geschikt zijn voor de breedte van de ruimte.
Door te kijken naar de kleur of markering op de luidsprekerkabel die u op de plus (+) of min (–)
aansluiting aansluit, kunt u er zeker van zijn de kabel op de juiste wijze aan te sluiten zonder de polariteit
om te draaien.

Interruttore SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
1: Installazione dei diffusori
Sluit het bijgeleverde netsnoer aan op de AC IN netstroomingang van de receiver en steek dan de netstekker
in een wandstopcontact.


Collegare i terminali  ai terminali  del sintoamplificatore e i terminali  ai terminali  del
sintoamplificatore.
Per i dettagli sul collegamento dei cavi dei diffusori consultare l’illustrazione o le istruzioni per l’uso in
dotazione con il sintoamplificatore.
Girare la manopola di bloccaggio finché il cavo dei diffusori viene collegato saldamente.


Usare i cavi dei diffusori che sono appropriati per l’ampiezza della stanza.
Decidendo il colore o il contrassegno sul cavo dei diffusori da collegare al connettore più (+) o meno (–),
è possibile essere sempre sicuri di collegare correttamente il cavo senza sbagliare con più o meno.
Nederlands
10 Druk op om "Next" te selecteren.
11 Druk op / om "Yes" te selecteren en druk
vervolgens op
AUTO CAL MIC
3
Automatisch kalibreren van de juiste
luidsprekeropstelling (Auto Calibration)
12 Druk herhaaldelijk op / om het autokalibratietype te selecteren en druk dan op
Voordat u de automatische kalibratie
uitvoert
4
5-14


1
2
4
GUI MODE
3
9
Tijdens het kalibreren komt er erg hard geluid uit de luidsprekers. Pas op voor
de aanwezigheid van kinderen en de overlast voor de buren.
Zorg ervoor dat, tijdens het uitvoeren van een meting, de omgeving stil is ter
voorkoming van ruis en om een nauwkeuriger meetresultaat te verkrijgen.
Als er tussen de optimaliseringsmicrofoon en de luidsprekers obstakels zijn
kan de kalibratie niet op de juiste wijze uitgevoerd worden. Verwijder elk
obstakel uit het meetgebied om meetfouten te voorkomen.
Stel de luidsprekers en televisie op en sluit ze aan.
5
/,
/
10

/
11
/,
2
Als er een subwoofer is aangesloten, schakelt u de subwoofer
in en zet u eerst het volumeniveau harder. Draai de MASTER
VOLUME-knop tot vlak voor de middenstand.
Als de aangesloten subwoofer is voorzien van een
kantelfrequentiefunctie, moet u hiervoor de maximale waarde
instellen.
Als de aangesloten subwoofer is voorzien van een functie voor
automatische stand-by, moet u deze functie uitschakelen.
Sluit een televisiescherm aan op deze receiver.
Schakel de receiver en de televisie in.
Verander het ingangssignaal van de televisie zodat het menu
wordt weergegeven.
3
Druk op AMP.
De receiver kan worden bediend met de afstandsbediening.
4
Stelt de frequentie zodanig in dat deze
overeenkomt met een van de frequenties
van een luisterruimte volgens de Sonynorm.
Front Reference
Past de karakteristieken van elke luidspreker
zodanig aan dat deze overeenkomen met de
karakteristieken van de voorluidsprekers.
OFF
Schakelt Auto Calibration EQ uit.
Het afsluitscherm verschijnt.
.
Wanneer in stap 10 "Save auto calibration (auto speaker setup)?"
op het televisiescherm afgebeeld wordt krijgt u de keuze om de
waarschuwing wel ("Yes") of niet ("No") te accepteren. Volg de
aanwijzingen op het televisiescherm op als u voor "Yes" gekozen
hebt. Voor nadere bijzonderheden over de waarschuwing- en
foutcodes, zie "Lijst van meldingen na een automatischekalibratiemeting" in "9: Automatisch kalibreren van de juiste
luidsprekeropstelling (Auto Calibration)" in de gebruiksaanwijzing.
Usando la funzione di calibrazione automatica, è possibile
impostare i diffusori per ottenere il suono desiderato da tutti i
diffusori collegati automaticamente.
Prima di eseguire la calibrazione automatica
De grootte van een luidspreker (LARGE/SMALL) wordt bepaald door de
lage karakteristieken. De meetresultaten kunnen variëren, afhankelijk van de
positie van de optimaliseringsmicrofoon en de luidsprekers en de vorm van
de ruimte. Het wordt aangeraden om de meetresultaten te gebruiken. U kunt
echter deze instellingen veranderen in het Speaker-instelmenu. Zorg eerst dat
de meetresultaten opgeslagen worden en probeer daarna, indien gewenst, de
instellingen te veranderen.
De taal op het televisiescherm kiezen
U kunt uit 4 talen kiezen voor de meldingen die op het
televisiescherm verschijnen.
 English
 Español
 Français
 Deutsch
Voor nadere bijzonderheden, zie "
System-instellingen" in de
gebruiksaanwijzing.
Andere apparatuur instellen
U moet ieder apparaat dusdanig instellen dat het uitgevoerde
geluid door de luidsprekers correct wordt voortgebracht wanneer
u van een aangesloten apparaat weergeeft. Onderstaand voorbeeld
beschrijft Sony-apparatuur. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
bijgeleverd is met elk apparaat.
Super Audio CD-speler van Sony


1
Durante la calibrazione, il suono che proviene dai diffusori è molto forte. Fare
attenzione alla presenza di bambini o all’effetto sull’ambiente circostante.
Eseguire la misurazione in un ambiente tranquillo per evitare l’effetto dei
disturbi e per ottenere una misurazione più precisa.
Qualora siano presenti degli ostacoli nel percorso tra il microfono
ottimizzatore e i diffusori, la calibrazione non può essere eseguita
correttamente. Rimuovere qualsiasi ostacolo dall’area di misurazione per
evitare errori di misurazione.
Installare e collegare i diffusori e il televisore.
2
3
Collegare il microfono ottimizzatore in dotazione
alla presa AUTO CAL MIC.
10 Premere per selezionare “Next”.
11 Premere / per selezionare “Yes”, quindi
premere
.
Viene visualizzata la schermata di selezione del tipo di
calibrazione.
12 Premere ripetutamente / per selezionare il tipo
Parametro
Spiegazione
Full Flat
Rende lineare la misurazione della
frequenza da ciascun diffusore.
Engineer
Imposta la risposta in frequenza in modo
che corrisponda allo standard della sala di
ascolto Sony.
Front Reference
Regola le caratteristiche di tutti i diffusori
per farle corrispondere alle caratteristiche
del diffusore anteriore.
OFF
Disattiva l’equalizzatore di calibrazione
automatica.
Installare il microfono ottimizzatore.
14 Premere
Installazione del subwoofer attivo



Quando è collegato un subwoofer, accendere innanzitutto il
subwoofer e alzare il volume. Ruotare la manopola MASTER
VOLUME quasi fino alla posizione intermedia.
Se si collega un subwoofer con una funzione di frequenza di
crossover, impostare il valore sul massimo.
Se si collega un subwoofer con una funzione di attesa automatica,
disattivare tale funzione.
Esecuzione della calibrazione automatica
La funzione di calibrazione automatica consente di misurare
quanto segue: collegamenti dei diffusori, polarità dei diffusori,
distanza dei diffusori, angolazione dei diffusori, dimensione dei
diffusori, livello dei diffusori, caratteristiche della frequenza.
1
Collegare un monitor TV a questo
sintoamplificatore.
Consultare “3: Collegamento del monitor” nelle istruzioni per
l’uso.
2
Druk op GUI MODE.
3
Nadat "GUI MODE ON" is verschenen in het displayscherm
van de receiver, verschijnt "GUI MODE".
Na het instellen
4
Viene visualizzata la schermata di uscita.
.
Quando si visualizzano codici di errore
Quando sullo schermo del televisore viene visualizzato il
messaggio “Save auto calibration (auto speaker setup)?” al passo
10, è possibile selezionare se confermare l’avvertimento (“Yes”)
o meno (“No”). Seguire le istruzioni sullo schermo del televisore
quando si seleziona “Yes”. Per i dettagli sugli avvertimenti e i codici
di errore, consultare “Elenco dei messaggi dopo la misurazione
della calibrazione automatica” in “9: Calibrazione automatica delle
impostazioni appropriate per i diffusori (Auto Calibration)” nelle
istruzioni per l’uso.
Suggerimento
La dimensione di un diffusore (LARGE/SMALL) è determinata dalle
caratteristiche delle basse frequenze. I risultati della misurazione potrebbero
variare in base alla posizione del microfono ottimizzatore e dei diffusori,
nonché in base alla forma della stanza. Si consiglia di attenersi ai risultati della
misurazione. Tuttavia, è possibile modificare tali impostazioni nel menu delle
impostazioni Speaker. Memorizzare innanzitutto i risultati della misurazione,
quindi provare a modificare le impostazioni, se lo si desidera.
Per selezionare la lingua visualizzata sullo
schermo del televisore
È possibile selezionare la lingua da utilizzare per i messaggi sullo
schermo del televisore fra 4 opzioni.
 English
 Español
 Français
 Deutsch
Per informazioni, vedere “
Impostazioni di System” nelle
istruzioni per l’uso.
Accendere il sintoamplificatore e il televisore.
Commutare l’ingresso del televisore in modo che venga
visualizzata un’immagine del menu.
Kies een geschikte weergavevorm (meerkanaals of 2-kanaals). Het
is mogelijk dat alleen de linker- en rechtervoorluidspreker geluid
voortbrengen als 2-kanaals wordt gekozen.
I risultati della misurazione vengono memorizzati.
13 Premere .
Collocare il microfono ottimizzatore nella posizione di
seduta. Utilizzare uno sgabello o un treppiede in modo che
il microfono ottimizzatore sia posizionato alla stessa altezza
delle orecchie dell’ascoltatore. Orientare l’estremità L del
microfono ottimizzatore verso il diffusore anteriore sinistro e
l’estremità R verso il diffusore anteriore destro.
.
Premere AMP.
Il sintoamplificatore può essere azionato con il telecomando.
Premere GUI MODE.
Dopo che “GUI MODE ON” viene visualizzato nella finestra
del display del sintoamplificatore, viene visualizzato “GUI
MODE”.
Impostazione degli altri componenti
Ogni componente deve essere impostato in modo che il suono
sia prodotto dai diffusori in modo corretto quando si riproduce
un componente collegato. Il seguente caso descrive i componenti
Sony. Consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con ciascun
componente.
Lettore Super Audio CD Sony
Selezionare un’area di riproduzione idonea (multicanale o a 2
canali). Quando si seleziona 2 canali, il suono potrebbe provenire
soltanto dal diffusore anteriore sinistro/destro.

5
Dopo l’impostazione
Il sintoamplificatore è ora pronto all’uso. Consultare le istruzioni
per l’uso in dotazione con il sintoamplificatore.
Druk herhaaldelijk op de toetsen / om "
Settings" te selecteren en druk dan op
of .
Il menu del sintoamplificatore visualizzato sullo schermo del
televisore.
De Settings-menulijst verschijnt op het televisiescherm.
/,
per selezionare “Start”.
La misurazione inizia entro cinque secondi.
Al termine della misurazione, viene emesso un segnale
acustico e il risultato della misurazione viene visualizzato
sullo schermo del televisore.
La presa AUTO CAL MIC va utilizzata soltanto per il
microfono ottimizzatore in dotazione. Non collegare altri
microfoni. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il
sintoamplificatore e il microfono.
Het receivermenu verschijnt op het televisiescherm.
8
Premere
Per i dettagli, consultare la copertina.
/,
13
9
di calibrazione automatica, quindi premere

Tip
De receiver is nu klaar voor gebruik. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de receiver werd geleverd voor verdere
informatie.
7
Calibrazione automatica delle impostazioni
appropriate per i diffusori (Auto Calibration)
De meetresultaten worden opgeslagen.
Als er een foutcode verschijnt
Raadpleeg "3: Het aansluiten van de monitor" in de
gebruiksaanwijzing.
/,
Engineer
De AUTO CAL MIC-aansluiting wordt alleen gebruikt voor
de bijgeleverde optimaliseringsmicrofoon. Sluit geen andere
microfoon op deze aansluiting aan. Als u dit toch doet,
kunnen de receiver en de microfoon beschadigd raken.
Met de functie "Auto Calibration" kunt u het volgende meten:
luidsprekeraansluitingen, polariteit van de luidsprekers,
luidsprekerafstand, plaatsingshoek van de luidsprekers, grootte van
de luidsprekers, luidsprekerniveau, frequentiekarakteristieken.
6
Hiermee wordt de vlakke frequentie van
elke luidspreker gemeten.
14 Druk op
Automatische kalibratie uitvoeren
1
Full Flat
Sluit de bijgeleverde optimaliseringsmicrofoon
aan op de AUTO CAL MIC-aansluiting.
Over het instellen van de subwoofer

Uitleg
13 Druk op .
Plaats de optimaliseringsmicrofoon.
.
Parameter
Zie de voorpagina voor meer informatie.
Plaats de optimaliseringsmicrofoon op uw zitpositie.
Gebruik een kruk of een statief om ervoor te zorgen dat de
optimaliseringsmicrofoon zich op uw oorhoogte bevindt.
Richt het L-uiteinde van de optimaliseringsmicrofoon
naar de linkervoorluidspreker en het R-uiteinde naar de
rechtervoorluidspreker.

.
Het kalibratiekeuzescherm verschijnt.
Met de automatische kalibratiefunctie kunt u de luidsprekers
automatisch zo instellen dat alle aangesloten luidsprekers het
gewenste geluid weergeven.

Italiano
6
Druk herhaaldelijk op de toetsen / om "Auto
Calibration" te selecteren en druk dan op
of .
7
Druk herhaaldelijk op / om "Quick Setup" te
selecteren en druk dan op
.
,
8
5
Sullo schermo del televisore viene visualizzato l’elenco del
menu Settings.
Het scherm waarin u het meetitem kunt kiezen verschijnt.
6
Druk herhaaldelijk op / en
om de
onderdelen af te vinken die u niet wilt meten, en
druk vervolgens op .
Premere ripetutamente / per selezionare “Auto
Calibration”, quindi premere
o .
7
Premere ripetutamente / per selezionare
“Quick Setup”, quindi premere
.
Viene visualizzata la schermata in cui è possibile selezionare la
voce da misurare.
Het bevestigingsscherm waarin u wordt gevraagd of u klaar
bent om de meting te starten, verschijnt.
9
Premere ripetutamente / per selezionare “
Settings”, quindi premere
o .
Druk op
om "Start" te selecteren.
De meting start na vijf seconden.
Na beëindiging van de meting klinkt er een geluidssignaal en
de meetresultaten verschijnen op het televisiescherm.
8
Premere ripetutamente / e
per eliminare
il segno di spunta dalle voci che non si desidera
misurare, quindi premere .
Viene visualizzata la schermata per confermare che si è pronti
a iniziare la misurazione.
Download PDF

advertising