Sony | BDV-E380 | Sony BDV-E380 E380 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Guida di configurazione rapida

Per ulteriori dettagli, consultare le Istruzioni per l’uso.
(1)
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.
4-261-416-41(1)
Guida di configurazione rapida/Podręcznik Konfiguracja wstępna
BDV-E980/E880/E380
©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia
1
2-A
Per BDV-E980/E880, il montaggio dei diffusori è necessario. Fare riferimento alla “Guida all’installazione dei diffusori” in dotazione.
Per il collegamento con cavi video invece che con cavi HDMI, vedere “2-B Collegamento con cavi video” sul retro.
W przypadku modelu BDV-E980/E880 konieczne jest zmontowanie głośnika. Zapoznaj się z wchodzącym w skład zestawu
„Podręcznikiem instalacji głośników.”
Aby wykonać połączenie przy użyciu przewodów wideo (a nie kabli HDMI), patrz „2-B Łączenie przy użyciu przewodów wideo” na
drugiej stronie.
Per collegare i cavi del diffusore al diffusore
Podłączanie przewodów głośnikowych do głośników
Collegamento del televisore/Podłączanie telewizora
Collegamento dei diffusori
Podłącz głośniki
Collegamento con cavi HDMI (raccomandato)
Łączenie przy użyciu kabli HDMI (zalecane)
Collegare il cavo in modo che il cilindro colorato del cavo combaci con il colore dell’etichetta sulla parte posteriore del diffusore.
Podłącz przewody tak, aby kolor osłony przewodu pasował do koloru etykiety z tyłu głośników.
Parte posteriore o inferiore del diffusore
Tył lub spód głośnika
HDMI IN
DIGITAL OUT
TV
Telewizor
Per BDV-E880/E380, questo collegamento
non è necessario per il subwoofer.
W przypadku modelu BDV-E880/E380 nie
jest konieczne wykonywanie tego
połączenia dla subwoofera.
OPTICAL
Cavo ottico digitale*
Effettuare questo collegamento per ascoltare l’audio del
televisore attraverso il sistema.
Questo collegamento non è necessario se il televisore è
compatibile con la funzione Audio Return Channel (ARC).
Cyfrowy przewód optyczny*
Wykonanie tego połączenia pozwoli słuchać dźwięku
z telewizora przez zestaw.
Połączenie nie jest konieczne, jeśli telewizor obsługuje
funkcję Audio Return Channel (ARC).
Cavo HDMI*
Kabel HDMI*
Collegare i cavi del diffusore rispettando i colori sulle prese SPEAKERS dell’unità.
Parte posteriore dell’unità principale
Tylna część głównego urządzenia
Podłącz przewody głośnika tak, aby ich kolor pasował do koloru gniazd SPEAKERS urządzenia.
Pannello posteriore dell’unità principale/Tylny panel jednostki głównej
P
Y
VIDEO
KERS
SPEA
R
TR
FRON
TL
FRON
SUR R
OOFE
SUBW
ER
CENT
SUR L
Viola
Fioletowy
OUT
SUBWOOFER
FRONT L
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
TV
AUDIO
Collegamento del set-top box/Podłączanie przystawki cyfrowej
Se non si utilizza un set-top box, passare direttamente a “3 Esecuzione di “Imp. Rapida”” sul retro.
Per ascoltare l’audio dal set-top box, premere ripetutamente FUNCTION per selezionare “HDMI 1”.
Grigio
Szary
CENTER
ARC
VIDEO OUT
Blu
Niebieski
Rosso
Czerwony
L
DIGITAL IN
OPTICAL
Verde
Zielony
Bianco
Biały
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
OUT
Jeśli nie używasz przystawki cyfrowej, przejdź do części „3 Wykonaj „Łatwą konfigurację”” na drugiej stronie.
Aby słuchać dźwięku z przystawki cyfrowej, naciśnij kilka razy przycisk FUNCTION, aż pojawi się komunikat „HDMI 1”.
Set-top box
Przystawka cyfrowa
FRONT R
HDMI OUT
Unità principale
Jednostka główna
Cavo HDMI*
Kabel HDMI*
SUR R
Parte posteriore dell’unità principale
Tylna część głównego urządzenia
SUR L
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
BDV-E380 è il modello utilizzato a scopo illustrativo.
Na ilustracjach w celach poglądowych przedstawiono model
BDV-E380.
TV
AUDIO
*Non in dotazione./*Nie wchodzi w skład zestawu.
Continua a “3 Esecuzione di “Imp. Rapida””/Przejdź do części „3 Wykonaj „Łatwą konfigurację””
3
2-B
Esecuzione di “Imp. Rapida”
Collegamento con cavi video
Łączenie przy użyciu przewodów wideo
Un volta completato “2-A Collegamento con cavi HDMI (raccomandato),” passare direttamente a “3 Esecuzione di “Imp. Rapida””.
Po wykonaniu procedury w części „2-A Łączenie przy użyciu kabli HDMI (zalecane)”, przejdź do części „3 Wykonaj „Łatwą
konfigurację””.
Collegamento del televisore/Podłączanie telewizora
VIDEO IN
Cavo video*
Przewód wideo*
Cavo ottico digitale*
Effettuare questo collegamento per ascoltare l’audio del
televisore attraverso il sistema.
Cyfrowy przewód optyczny*
Wykonanie tego połączenia pozwoli słuchać dźwięku
z telewizora przez zestaw.
Parte posteriore dell’unità principale
Tylna część głównego urządzenia
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
OUT
ARC
IN 1
Nie wkładaj płyty, zanim nie zostanie zakończona „Łatwa
konfiguracja”.
OPTICAL
AUDIO IN
IN 2
2. Collegare i cavi di alimentazione CA
dell’unità principale e del televisore a
un presa di alimentazione CA, quindi
accendere l’unità principale e il
televisore.
R
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Collegamento del set-top box/Podłączanie przystawki cyfrowej
Se non si utilizza un set-top box, passare direttamente a “3 Esecuzione di “Imp. Rapida””.
Per ascoltare l’audio dal set-top box, premere ripetutamente FUNCTION per selezionare “SAT/CABLE”.
Jeśli nie używasz przystawki cyfrowej, przejdź do części „3 Wykonaj „Łatwą konfigurację””.
Aby słuchać dźwięku z przystawki cyfrowej, naciśnij kilka razy przycisk FUNCTION, aż pojawi się komunikat „SAT/CABLE”.
Set-top box
Przystawka cyfrowa
DIGITAL OUT
VIDEO OUT
VIDEO IN
COAXIAL
TV
Telewizor
Parte posteriore dell’unità principale
Tylna część głównego urządzenia
Cavo coassiale digitale*
Effettuare questo collegamento per ascoltare l’audio del set-top box attraverso il sistema.
Cyfrowy przewód koncentryczny*
Wykonanie tego połączenia pozwoli słuchać dźwięku z przystawki cyfrowej przez zestaw.
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*Non in dotazione./*Nie wchodzi w skład zestawu.
Podłącz przewody zasilania głównego
urządzenia i telewizora do gniazdka, a następnie włącz zasilanie głównego
urządzenia i telewizora.
3. Impostare il selettore di ingresso del
televisore in modo che sullo schermo
del televisore vengano visualizzate
schermate di sistema come quelle
riportate di seguito.
Cavo video*
Przewód wideo*
Włóż baterie do pilota.
Używając przycisków /// i
skonfiguruj ustawienia podstawowe,
postępując zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie w części
„Łatwa konfiguracja”.
///,
Quando “Imp. Rapida” è giunta a termine, viene
visualizzato [Ora Imp. Rapida è completata].
L
DIGITAL IN
OPTICAL
Non inserire dischi prima dell’esecuzione di “Imp. Rapida”.
1. Inserire le pile nel telecomando.
DIGITAL OUT
TV
Telewizor
Wykonaj „Łatwą konfigurację”
4. Eseguire le impostazioni di base
secondo le istruzioni sullo schermo in
“Imp. Rapida” mediante /// e .
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego telewizora tak, aby na
ekranie telewizora pojawiły się obrazy
pokazane poniżej.
Avvio in corso
Schermata di “Imp. Rapida”
Uruchamianie
Ekran „Łatwa konfiguracja”
Po zakończeniu „Łatwej konfiguracji” zostanie
wyświetlony komunikat [Łatwa konfiguracja jest
zakończona.].
L’impostazione di base è stata completata.
Fare riferimento alle Istruzioni per l’uso in
dotazione per ulteriori informazioni sulla
riproduzione di un disco e molte altre
funzionalità.
Podstawowa konfiguracja została
zakończona. Aby uzyskać informacje o odtwarzaniu płyt i innych funkcjach,
przejdź do wchodzącej w skład zestawu
Instrukcji obsługi.
Download PDF

advertising