Sony | BDV-E880 | Sony BDV-E880 E880 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Istruzioni per l'uso

4-261-390-31(1)
De software van dit toestel kan in de toekomst worden bijgewerkt. Voor informatie over
eventueel beschikbare updates, gaat u naar de volgende URL.
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com
Voor klanten in Taiwan: http://www.sony-asia.com/support/tw
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.sony-asia.com/support
Blu-ray Disc/DVD
Home Theatre
System
Il software di questo sistema potrebbe essere aggiornato in futuro. Per scoprire i
dettagli sugli aggiornamenti disponibili, visitare il seguente URL.
Per i clienti in Europa: http://support.sony-europe.com
Per i clienti a Taiwan: http://www.sony-asia.com/support/tw
Per i clienti in altri paesi/aree geografiche: http://www.sony-asia.com/support
Oprogramowanie tego systemu może zostać zaktualizowane w przyszłości.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych aktualizacji znajdują się w witrynie
internetowej pod adresem podanym poniżej.
Klienci w Europie: http://support.sony-europe.com
Klienci w Tajwanie: http://www.sony-asia.com/support/tw
Klienci w innych krajach lub regionach: http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
Printed in Malaysia
(1)
BDV-E880
Gebruiksaanwijzing
NL
Istruzioni per l’uso
IT
Instrukcja obsługi
PL
WAARSCHUWING
Installeer het toestel niet in een te
kleine ruimte zoals een boekenrek
of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het
toestel niet worden afgedekt met
kranten, tafelkleedjes, gordijnen
enz. Plaats geen open vlammen,
zoals van een brandende kaars, op
het toestel.
Stel het toestel niet bloot aan vocht
of water om het risico op brand of
elektrische schokken te
verminderen. Plaats evenmin met
vloeistof gevulde voorwerpen zoals
een vaas op het toestel.
Batterijen of het toestel met
batterijen in mogen niet worden
blootgesteld aan overmatige
warmte zoals zonlicht, vuur en
dergelijke.
Om verwondingen te voorkomen
moet dit apparaat stevig worden
vastgemaakt aan de grond/muur in
overeenstemming met de
installatie-instructies.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
OPGELET
Het gebruik van optische
instrumenten bij dit product
verhoogt het risico op oogletsels.
De laserstraal die wordt gebruikt in
dit Blu-ray Disc/DVD Home
Theatre System is schadelijk voor
de ogen. Probeer de behuizing dus
niet uit elkaar te halen.
Laat alle onderhoud over aan
bevoegd personeel.
Dit apparaat is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 3R.
2NL
Wanneer de laserwerende
behuizing wordt geopend, worden
zichtbare en onzichtbare
laserstralen verspreid; zorg er dus
voor dat u nooit rechtstreeks in deze
bron kijkt.
Deze markering vindt u terug op het
onderdeel van het toestel dat tegen
laserstralen is bestand.
Dit toestel is geclassificeerd als een
laserproduct van klasse 1. Deze
aanduiding bevindt zich achteraan
op de buitenkant van het toestel.
Voor klanten in
Europa
Verwijdering
van oude
elektrische en
elektronische
apparaten
(Toepasbaar in
de Europese Unie en
andere Europese landen
met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
wordt verwerkt, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van
materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Verwijdering
van oude
batterijen (in
de Europese
Unie en andere
Europese
landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool voorkomen in combinatie
met een chemisch symbool. De
chemische symbolen voor kwik
(Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze
af te voeren, voorkomt u voor mens
en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties
dan wel in verband met dataintegriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen,
dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij
op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan
het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig
de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product of
batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf
of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Opmerking voor klanten: de
volgende informatie geldt enkel
voor apparatuur verkocht in landen
waar de EU-richtlijnen van kracht
zijn.
De fabricant van dit product is
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geauthoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en
produkt veiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u
graag naar de addressen in de
afzonderlijke service/garantie
documenten.
Het naamplaatje bevindt zich
onderaan op de buitenkant.
Voorzorgsmaatregelen
Spanningsbronnen
• Het toestel blijft onder spanning
staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is het
toestel zelf uitgeschakeld.
• De stekker wordt gebruikt om het
toestel los te koppelen; verbind
het toestel daarom met een
stopcontact waar u gemakkelijk
bij kunt. Als u een
onregelmatigheid in het toestel
opmerkt, trekt u de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Opmerking bij het
bekijken van 3Dbeelden
Sommige mensen kunnen
ongemakken ervaren (vermoeide
ogen, vermoeidheid of
misselijkheid) bij het bekijken van
3D-beelden. Sony raadt alle
gebruikers aan regelmatig
rustpauzes in te lassen bij het
bekijken van 3D-beelden. De
lengte en de frequentie van de
nodige rustpauzes variëren van
persoon tot persoon. U moet zelf
beslissen wat voor u het best is. Als
u ongemakken ervaart, dient u het
bekijken van 3D-beelden stop te
zetten tot het ongemak over is.
Raadpleeg indien nodig een dokter.
Raadpleeg eveneens (i) de
gebruiksaanwijzing en/of het
waarschuwingsbericht van
eventuele andere apparaten die u
gebruikt met dit product of Blu-ray
Disc-inhoud die u afspeelt met dit
product, en (ii) onze website
(http://esupport.sony.com/) voor de
recentste informatie. De ogen van
jonge kinderen (vooral jonger dan
zes jaar) zijn nog steeds in
ontwikkeling. Raadpleeg een arts
(bv. een kinderarts of oogarts) voor
u jonge kinderen 3D-beelden laat
bekijken.
Volwassen dienen ervoor te zorgen
dat jonge kinderen de bovenstaande
aanbevelingen opvolgen.
Kopieerbeveiliging
Blu-ray DiscTM- en DVD-media
maken gebruik van geavanceerde
systemen voor kopieerbeveiliging.
Deze systemen, AACS (Advanced
Access Content System) en CSS
(Content Scramble System),
bevatten mogelijk enkele
beperkingen voor weergave,
analoge uitvoer en andere
gelijkaardige functies. De
bediening van dit product en de
geldende beperkingen kunnen
variëren afhankelijk van de
aankoopdatum, aangezien de
regulerende instantie van de AACS
de beperkingsregels kan aanvullen
of wijzigen na de aankoopdatum.
Auteursrechten en
handelsmerken
• Dit systeem is uitgerust met een
Dolby* Digital en Dolby Pro
Logic (II) adaptive matrix
surround decoder en het DTS**
Digital Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie
van Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het
dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby
Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie
onder Amerikaanse
patentnummers: 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616;
6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195;
7.272.567 en andere
Amerikaanse en
wereldwijde patenten die
uitgegeven of in
behandeling zijn. DTS,
DTS-HD en de
overeenstemmende
symbolen zijn
gedeponeerde
handelsmerken en DTS-HD
Master Audio en de DTSlogo's zijn handelsmerken
van DTS, Inc. Dit product
bevat software. © DTS, Inc.
Alle rechten voorbehouden.
• Dit systeem maakt gebruik van
HDMITM-technologie (HighDefinition Multimedia Interface).
HDMI, het HDMI-logo en HighDefinition Multimedia Interface
zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC in de
Verenigde Staten en andere
landen.
• Java is een handelsmerk van
Oracle en/of zijn filialen.
• "BD-LIVE" en "BONUSVIEW"
zijn handelsmerken van Blu-ray
Disc Association.
• "Blu-ray Disc" is een
handelsmerk.
3NL
• De logo's "Blu-ray Disc",
"DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD
VIDEO" en "CD" zijn
handelsmerken.
• "Blu-ray 3D" en het "Blu-ray
3D"-logo zijn handelsmerken van
Blu-ray Disc Association.
• "BRAVIA" is een handelsmerk
van Sony Corporation.
• "AVCHD" en het "AVCHD"logo zijn handelsmerken van
Panasonic Corporation en Sony
Corporation.
• , "XMB" en "xross media bar"
zijn handelsmerken van Sony
Corporation en Sony Computer
Entertainment Inc.
• "PLAYSTATION" is een
handelsmerk van Sony Computer
Entertainment Inc.
• Muziek- en
videoherkenningstechnologie en
gerelateerde gegevens worden
verstrekt door Gracenote®.
Gracenote is de industrienorm
voor de verstrekking van
muziekherkenningstechnologie
en gerelateerde inhoud. Meer
informatie vindt u op
www.gracenote.com.
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- en
muziek- en videogerelateerde
gegevens van Gracenote, Inc.,
beschermd door auteursrechten
© 2000-nu Gracenote. Gracenote
Software, beschermd door
auteursrechten
© 2000-nu Gracenote. Een of
meerdere patenten die het
eigendom zijn van Gracenote zijn
van toepassing op dit product en
deze service. Raadpleeg de
Gracenote-website voor een nietexhaustieve lijst van geldende
Gracenote-patenten. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS,
het Gracenote-logo en -logotype
en het logo "Powered by
Gracenote" zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van
Gracenote in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
4NL
• Het logo Wi-Fi CERTIFIED™ is
een certificaatmerk van
Wi-Fi Alliance.
• Het merk Wi-Fi Protected
Setup™ is een merk van Wi-Fi
Alliance.
• "Wi-Fi CERTIFIED™" en "WiFi Protected Setup™" zijn
handelsmerken van Wi-Fi
Alliance.
• "PhotoTV HD" en het logo
"PhotoTV HD" zijn
handelsmerken van Sony
Corporation.
• MPEG Layer-3audiocoderingstechnologie en patenten worden gebruikt onder
licentie van Fraunhofer IIS en
Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc,
geregistreerd in de VS en andere
landen.
• "Made for iPod" en "Made for
iPhone" betekenen dat een
elektronisch accessoire speciaal is
ontworpen om aan te sluiten op,
respectievelijk, een iPod of
iPhone en dat de ontwikkelaar van
het accessoire verklaart dat het
voldoet aan de prestatienormen
van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk
voor de werking van dit apparaat
of voor het voldoen ervan aan de
veiligheids- en
overheidsvoorschriften. Merk op
dat het gebruik van dit accessoire
met een iPod of iPhone de
draadloze prestaties kan
beïnvloeden.
• Windows Media is een
gedeponeerd handelsmerk of een
handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Dit product bevat technologie die
beschermd is door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten
van Microsoft. Het gebruik of de
verspreiding van deze technologie
buiten dit product om is verboden
zonder de nodige licentie(s) van
Microsoft.
Inhoudeigenaars maken gebruik
van Microsoft PlayReady™toegangstechnologie voor het
beschermen van hun intellectuele
eigendommen, waaronder inhoud
beschermd door auteursrechten.
Dit toestel maakt gebruik van
PlayReady-technologie voor het
openen van inhoud die beschermd
is door PlayReady en/of
WMDRM. Als het toestel er niet
in slaagt om beperkingen op het
gebruik van de inhoud af te
dwingen, kunnen de eigenaars van
de inhoud eisen dat Microsoft de
mogelijkheid van het toestel om
inhoud te openen die beschermd is
door PlayReady op te heffen.
Deze opheffing oefent geen
invloed uit op onbeveiligde
inhoud of inhoud beveiligd door
andere toegangstechnologieën.
Inhoudeigenaars kunnen u vragen
PlayReady te upgraden om hun
inhoud te kunnen gebruiken. Als u
dergelijke upgrade weigert, zult u
de inhoud waarvoor deze upgrade
is vereist niet kunnen gebruiken.
• DLNA®, het DLNA-logo en
DLNA CERTIFIED™ zijn
handelsmerken, servicemerken of
certificaatmerken van Digital
Living Network Alliance.
• Alle andere handelsmerken zijn
handelsmerken van hun
respectieve eigenaars.
• Andere systemen en
productnamen zijn veelal
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun
fabrikanten. De symbolen ™ en ®
worden niet weergegeven in deze
handleiding.
Over deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing
staan de
bedieningselementen op de
afstandsbediening
beschreven. U kunt ook de
bedieningselementen op het
toestel gebruiken als ze
dezelfde of soortgelijke
namen hebben als deze op de
afstandsbediening.
• In deze handleiding wordt
"disc" gebruikt om te
verwijzen naar BD's, DVD's,
Super Audio CD's of CD's,
tenzij anders aangegeven
door de tekst of illustraties.
• Sommige afbeeldingen
worden voorgesteld als
conceptuele tekeningen en
kunnen afwijken van de
werkelijke producten.
• De items die worden
weergegeven op het scherm
van de tv kunnen verschillen
afhankelijk van de regio waar
u zich bevindt.
• De standaardinstelling is
onderstreept.
5NL
Inhoudsopgave
Over deze gebruiksaanwijzing ................ 5
Uitpakken ................................................7
Onderdelen en bedieningselementen ...... 9
Aan de slag
Stap 1: Het systeem plaatsen ......16
Stap 2: Het toestel aansluiten......17
Stap 3: Verbinden met het
netwerk.....................................24
Stap 4: De snelinstelling
uitvoeren ..................................26
Stap 5: De bron selecteren...........27
Stap 6: Surroundgeluid
weergeven................................29
Afspelen
Een disc afspelen................................... 32
Afspelen vanaf een USB-apparaat ........ 33
Genieten van inhoud op een
iPod/iPhone..................................... 34
Afspelen via een netwerk...................... 36
Beschikbare opties ................................ 38
Geluidsregeling
Het effect selecteren dat bij de bron
past.................................................. 41
Het audioformaat, meertalige
muziekstukken of het kanaal
selecteren ........................................ 41
Multiplex Broadcast Sound
weergeven....................................... 42
Tuner
Luisteren naar de radio.......................... 43
Het Radio Data System gebruiken
(RDS).............................................. 44
Andere handelingen
De functie Controle voor HDMI
gebruiken voor "BRAVIA" Sync ... 45
De juiste instellingen automatisch
kalibreren ........................................ 46
De luidsprekers instellen....................... 47
De Sleep Timer gebruiken .................... 48
De knoppen op het toestel
uitschakelen .................................... 49
6NL
De tv of andere componenten bedienen
met de bijgeleverde
afstandsbediening........................... 49
Energie besparen in de
stand-bystand.................................. 51
Websites doorbladeren ......................... 51
Het netwerk instellen............................ 52
Instellingen en afstellingen
Het instelscherm gebruiken .................. 57
[Netwerk-update].................................. 58
[Scherminstellingen]............................. 58
[Audio-instellingen] ............................. 59
[BD/DVD-instellingen] ........................ 60
[Kinderbeveiliging] .............................. 61
[Muziekinstellingen]............................. 61
[Systeeminstellingen] ........................... 62
[Netwerkinstellingen] ........................... 63
[Snelinstelling] ..................................... 63
[Terugstellen] ....................................... 63
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen.......................... 64
Opmerkingen over de discs .................. 65
Verhelpen van storingen....................... 66
Afspeelbare discs.................................. 71
Afspeelbare bestandstypes.................... 72
Ondersteunde audioformaten................ 73
Specificaties.......................................... 74
Taalcodelijst ......................................... 75
Lijst met fabrikantcodes ....................... 76
Index ..................................................... 77
Uitpakken
• Voorluidsprekers (2)
• Afdekkingen voor de
onderkant van de luidspreker
(2)
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• Voeten (2)
• Kalibratiemicrofoon (1)
• Onderste delen van de
voorluidsprekers (2)
• Dock voor iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Surroundluidsprekers (2)
• USB-kabel (1)
• Middenluidspreker (1)
• Schroeven (zilverkleurig) (2)
• Schroeven (zwart) (6)
• Subwoofer (1)
• FM-draadantenne (1)
• Gebruiksaanwijzing
• Gids voor snelle instelling
• Installatiegids voor de
luidspreker
• Software License
Information
of
• Videokabel (1)
• Luidsprekerkabels (5, rood/
wit/groen/grijs/blauw)
7NL
De afstandsbediening klaarmaken
Plaats twee R6 (AA)-batterijen (bijgeleverd) in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de
aanduidingen 3 en #.
8NL
Onderdelen en bedieningselementen
Meer informatie vindt u op de pagina's tussen haakjes.
Voorpaneel
VOL
A Uitleesvenster op het voorpaneel
B Soft-touch-knoppen/aanduidingen
Z (openen/sluiten) (pagina 32)
Opent of sluit de disclade.
N (afspelen)
Start of hervat het afspelen (afspelen
hervatten).
Speelt een diavoorstelling af wanneer een
disc met JPEG-beeldbestanden wordt
geplaatst.
x (stoppen)
Stopt de weergave en onthoudt het stoppunt
(hervatpunt).
Het hervatpunt van een titel/muziekstuk is
het laatste punt dat u hebt afgespeeld of de
laatste foto die u hebt bekeken in een
fotomap.
VOL +/–
Regelt het volume van het systeem.
FUNCTION
Selecteert de weergavebron.
C
VOL
FUNCTION
(USB)-poort (pagina 33)
Voor het aansluiten van een USB-apparaat.
D Aan/uit-lampje
Licht op wanneer het systeem is
ingeschakeld.
E Disclade (pagina 32)
F "/1 (aan/stand-by)/
afstandsbedieningssensor
Schakelt het toestel in of activeert de standbystand.
Over de soft-touch-knoppen/
aanduidingen
Deze knoppen werken wanneer de aanduidingen
voor de soft-touch-knoppen branden.
U kunt de aanduidingen in-/uitschakelen door
[Verlichting/Display] in te stellen (pagina 62).
Wanneer u [Verlichting/Display] instelt op
[Eenvoudig/Uit], doven de aanduidingen. Raak
in dit geval een soft-touch-knop aan. Wanneer
de aanduidingen oplichten, raakt u de gewenste
knop aan.
9NL
• Deze knoppen werken door ze licht aan te raken.
Oefen geen overmatige druk uit bij het aanraken van
deze knoppen.
10NL
Uitleesvenster op het voorpaneel
Over de aanduidingen in het uitleesvenster op het voorpaneel
A Geeft de afspeelstatus van het systeem
weer.
F Licht op wanneer
geluidsonderdrukking ingeschakeld is.
B Licht op wanneer herhaald afspelen
geactiveerd is.
G Geeft de status van het systeem weer,
zoals de radiofrequentie enz.
C Licht op bij ontvangst van
stereogeluid. (alleen radio)
H Licht op wanneer 720p/1080i/1080pvideosignalen worden uitgevoerd via
de HDMI (OUT)-aansluiting of 720p/
1080i-videosignalen worden
uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO
OUT-aansluitingen*.
D Licht op wanneer het systeem speelt
via de functie PARTY STREAMING.
E Licht op wanneer de HDMI (OUT)aansluiting correct aangesloten is op
een apparaat dat HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
ondersteunt en over een HDMI- of DVI
(Digital Visual Interface)-ingang
beschikt.
* COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen
zijn voorzien voor niet-Europese/niet-SaudiArabische modellen.
11NL
Achterpaneel
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
COMPONENT VIDEO OUT
SUBWOOFER
CENTER
Y
PB
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
AUDIO IN
SUR L
OUT
ARC
IN 1
ECM-AC2
IN 2
FM
COAXIAL
75
R
VIDEO OUT
A SPEAKERS-aansluitingen (pagina 17)
B COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen (pagina 19) (voor nietEuropese/niet-Saudi-Arabische
modellen)
C
(USB)-poort (pagina 33)
D SAT/CABLE-aansluiting (DIGITAL IN
COAXIAL) (pagina 21)
E ANTENNA-aansluiting (FM COAXIAL
75Ω) (pagina 23)
F A.CAL MIC-aansluiting (pagina's 26,
46)
G AUDIO-aansluitingen (AUDIO IN L/R)
(pagina 21)
12NL
LAN (100)
TV
AUDIO
A.CAL MIC
ANTENNA
H TV-aansluiting (DIGITAL IN OPTICAL)
(pagina 19)
I LAN (100)-aansluiting (pagina 24)
J HDMI (IN 2)-aansluiting (pagina 21)
K HDMI (IN 1)-aansluiting (pagina 21)
L HDMI (OUT)-aansluiting (pagina 19)
M VIDEO OUT-aansluiting (pagina 19)
A Z (openen/sluiten)
Afstandsbediening
Opent of sluit de disclade.
Alleen de knoppen voor het bedienen van het
systeem worden hieronder beschreven.
Raadpleeg "De tv of andere componenten
bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening" (pagina 49) voor de
knoppen om de aangesloten componenten te
bedienen.
SPEAKERS TVyAUDIO
Selecteert of het geluid van de tv uitgevoerd
wordt via de luidsprekers van het systeem
of via de luidspreker(s) van de tv. Deze
functie werkt alleen wanneer [Controle
voor HDMI] is ingesteld op [Aan]
(pagina 62).
AV "/1 (aan/stand-by) (pagina 49)
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
"/1 (aan/stand-by) (pagina's 26, 43)
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
STB
7
8
9
Schakelt het systeem in of activeert de
stand-bystand.
2
9
ENTER
0
3
TOP MENU
Schakelt de tv of een andere component in
of activeert de stand-bystand.
B Cijfertoetsen (pagina's 44, 49)
Hiermee kunt u titel-/hoofdstuknummers,
vooraf ingestelde zendernummers enz.
invoeren.
POP UP/ MENU
ENTER
4
TOOLS
OPTIONS
RETURN
FUNCTION
MENU
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
Sneltoetsen voor het selecteren van items in
de menu's van bepaalde BD's (kan ook
worden gebruikt voor interactieve
Javafuncties van een BD).
D TOP MENU
Opent of sluit het hoofdmenu van de BD of
DVD.
8
PROG
Bevestigt het geselecteerde item.
C Kleurtoetsen (rood/groen/geel/blauw)
DISPLAY
7
SLEEP
• De toetsen 5,
, PROG + en N zijn
voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstip
als richtpunt wanneer u de afstandsbediening
gebruikt.
• De namen van knoppen die geactiveerd
worden door te drukken op de
bedieningsmodusknop TV of STB worden
aangeduid met een geel of groen label.
POP UP/MENU
Opent of sluit het pop-upmenu van de BDROM of het menu van de DVD.
OPTIONS (pagina's 29, 38, 51)
Geeft het optiemenu weer op het tv-scherm
of in het uitleesvenster op het voorpaneel.
(De locatie verschilt naargelang de
geselecteerde functie.)
RETURN
Keert terug naar de vorige weergave.
C/X/x/c
Verplaatst de markering naar een
weergegeven item.
(bevestigen)
Bevestigt het geselecteerde item.
13NL
E FUNCTION (pagina's 27, 43)
Radiobedieningstoetsen
Selecteert de weergavebron.
Zie "Tuner" (pagina 43).
HOME (pagina's 26, 43, 46, 47, 51, 52,
57)
PRESET +/–
Opent of sluit het startmenu van het
systeem.
TUNING +/–
G
SOUND MODE (pagina 41)
(audio) (pagina's 41, 42)
Selecteert de geluidsmodus.
Selecteert het audioformaat/muziekstuk.
F Knoppen afspeelbediening
2 (volume) +/– (pagina 43)
Zie "Afspelen" (pagina 32).
Past het volume aan.
./> (vorige/volgende)
DISPLAY (pagina's 32, 36, 51)
Verdergaan naar het vorige/volgende
hoofdstuk, muziekstuk of bestand.
Geeft afspeel- en webinformatie weer op
het tv-scherm.
Geeft de vooraf ingestelde radiozender,
frequentie enz. weer in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Geeft de invoerinformatie/
decoderingsstatus weer in het uitleesvenster
op het voorpaneel wanneer de functie
ingesteld is op een andere instelling dan
"BD/DVD". Wanneer het systeem ingesteld
is op de functie "HDMI1", "HDMI2", "TV"
of "SAT/CABLE", wordt de
invoerinformatie/decoderingsstatus alleen
weergegeven wanneer er een digitaal
signaal wordt ingevoerd.
De invoerinformatie/decoderingsstatus
wordt mogelijk niet weergegeven
afhankelijk van de invoer of het item dat
wordt gedecodeerd.
(achteruit/vooruit)
De huidige scènes gedurende 10 seconden
terugspoelen./De huidige scènes gedurende
15 seconden vooruitspoelen.
m/M (snel/langzaam/beeld-perbeeld-weergave)
De disc snel achteruitspoelen/snel
vooruitspoelen tijdens het afspelen. Telkens
als u op deze knop drukt, wijzigt de
zoeksnelheid.
Wanneer u deze knop langer dan een
seconde indrukt in de pauzestand, wordt de
vertraagde weergave geactiveerd. Wanneer
u deze knop indrukt in de pauzestand, wordt
één beeld per keer afgespeeld.
Vertraagde weergave en
enkelbeeldweergave zijn niet beschikbaar
voor Blu-ray 3D-discs.
SLEEP (pagina 48)
N (afspelen)
Start of hervat het afspelen (afspelen
hervatten).
Activeert afspelen met één druk op de knop
(pagina 45) wanneer het systeem
ingeschakeld is en de functie "BD/DVD"
geactiveerd is.
X (pauzeren)
Pauzeert of hervat de weergave.
x (stoppen)
Stopt de weergave en onthoudt het stoppunt
(hervatpunt). Het hervatpunt van een titel/
muziekstuk is het laatste punt dat u hebt
afgespeeld of de laatste foto die u hebt
bekeken in een fotomap.
14NL
(geluidsonderdrukking)
Schakelt het geluid tijdelijk uit.
Stelt de Sleep Timer in.
H
(ondertiteling) (pagina 61)
Selecteert de taal van de ondertiteling
wanneer meertalige ondertitels opgenomen
zijn op een BD-ROM/DVD VIDEO.
I Bedieningsmodusknoppen (pagina 49)
Wijzigt de component die wordt bediend
met de afstandsbediening.
BD: voor het bedienen van dit Blu-ray Disc/
DVD Home Theatre System.
TV: voor het bedienen van een tv.
STB: voor het bedienen van een
kabeldecoder, digitale satellietontvanger,
digitale video-ontvanger enz.
(favorieten)
Geeft de internetinhoud weer die is
toegevoegd aan de lijst met favorieten. U
kunt 18 favoriete internetinhouden opslaan.
15NL
Aan de slag
Aan de slag
Stap 1: Het systeem plaatsen
Een plaats kiezen voor het systeem
Plaats het systeem op basis van de onderstaande illustratie.
A
B
F
C
G
D
A Voorluidspreker (L (links))
B Voorluidspreker (R (rechts))
C Middenluidspreker
D Surroundluidspreker (L (links))
E Surroundluidspreker (R (rechts))
F Subwoofer
G Toestel
E
• Wees voorzichtig bij het plaatsen van luidsprekers en/of luidsprekerstandaards op een speciaal behandelde vloer
(bijvoorbeeld met was of olie of gepolijst): er kunnen vlekken of verkleuringen ontstaan.
• Leun niet tegen de luidspreker en ga er ook niet op steunen, omdat hij dan kan vallen.
• Meer informatie over het monteren van de luidsprekers vindt u in de bijgeleverde "Installatiegids voor de
luidspreker".
• U kunt de luidsprekers aan een muur bevestigen. Meer informatie hierover vindt u in de bijgeleverde
"Installatiegids voor de luidspreker".
16NL
Stap 2: Het toestel aansluiten
• Wanneer u een andere component met een volumeregeling aansluit, verlaagt u het volume van de andere component
tot een niveau waarop het geluid niet wordt vervormd.
De luidsprekers aansluiten
De luidsprekerkabels aansluiten op de luidspreker
U dient luidsprekerkabels aan te sluiten op de voor-, midden- en surroundluidsprekers.
De stekker van de luidsprekerkabels en de gekleurde buis hebben een specifieke kleur, afhankelijk van
het type luidspreker.
Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel met
de gekleurde buis naar 3 en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #. Zorg ervoor dat de
isolatie van de luidsprekerkabel (rubberen bescherming) niet klem komt te zitten in de
luidsprekeraansluitingen.
Gekleurde buis
Stekker
Achterkant of onderkant van de luidspreker
(+)
(–)
17NL
Aan de slag
Lees de informatie op de volgende pagina's voor meer uitleg over het aansluiten van het systeem.
Sluit het netsnoer van het toestel pas aan op een stopcontact wanneer alle andere verbindingen tot stand
zijn gebracht.
Meer informatie over het monteren van de luidsprekers vindt u in de bijgeleverde "Installatiegids voor
de luidspreker".
Aan de slag
De luidsprekerkabels aansluiten op het toestel
Verbind de luidsprekerkabels met de SPEAKERS-aansluitingen op het apparaat die dezelfde kleur
hebben.
Steek de stekker in het toestel tot u een klik hoort.
Wit
(Linkerluidspreker
vooraan (L))
Paars
(Subwoofer)
Rood
(Rechterluidspreker
vooraan (R))
Groen
(Middenluidspreker)
Achterpaneel van het
toestel
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
Grijs
(Rechter
surroundluidspreker (R))
18NL
SUBWOOFER
CENTER
SUR L
Blauw
(Linker surroundluidspreker
(L))
De tv aansluiten
Selecteer de aansluitingswijze afhankelijk van de aansluitingen en de functies op uw tv.
• Wanneer uw tv over een HDMI-aansluiting beschikt die gemarkeerd is met "ARC*": aansluiting A
• Wanneer uw tv over een HDMI-aansluiting beschikt: aansluiting A en D
• Wanneer uw tv over componentvideo-ingangen beschikt (voor niet-Europese/niet-Saudi-Arabische
modellen): aansluiting B en D
• Wanneer uw tv niet is uitgerust met de bovenstaande aansluitingen: aansluiting C en D
Audioverbinding
Videoverbindingen
A
B
C
D
HDMI-kabel
(niet bijgeleverd)
Componentvideokabel
(niet bijgeleverd)
Videokabel
(niet bijgeleverd)
Digitale optische
kabel
(niet bijgeleverd)
Beeldkwaliteit
Tv
HDMI IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
PB
PR
Groen
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Rood
Geel
Blauw
Signaalverloop
: videosignaal
: audiosignaal
A
of
B
of
C
D
**
Blauw
Achterpaneel van het toestel
Groen
Rood
Geel
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
OUT
VIDEO OUT
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel. Zie "Over Audio Return Channel" (pagina 20) voor meer informatie.
** Alleen beschikbaar wanneer uw tv compatibel is met de functie Audio Return Channel.
19NL
Aan de slag
Sluit het systeem aan op uw tv om het beeld van het systeem weer te geven op de tv en het geluid van
de tv te beluisteren via de luidsprekers van het systeem.
Aan de slag
A Verbinding via HDMI-kabel
Als uw tv over een HDMI-aansluiting beschikt, maakt u verbinding met de tv via een HDMI-kabel. Zo
verkrijgt u een betere beeldkwaliteit vergeleken met andere types aansluitingen.
Wanneer u verbinding maakt via een HDMI-kabel, moet u het type uitvoersignaal selecteren bij het
uitvoeren van de snelinstelling (pagina 26).
Zie "[HDMI-instellingen]" (pagina 62) voor informatie over andere HDMI-instellingen.
Over Audio Return Channel
Wanneer uw tv compatibel is met de functie Audio Return Channel, wordt via een HDMI-kabel
eveneens een digitaal audiosignaal vanaf de tv verzonden. U hoeft dus geen aparte audioverbinding
door te voeren om het geluid van de tv te beluisteren. Zie [Audio Return Channel] voor meer informatie
over het instellen van de functie Audio Return Channel (pagina 62).
B Verbinding via componentvideokabel (voor niet-Europese/niet-SaudiArabische modellen)
Als uw tv niet met een HDMI-aansluiting is uitgerust maar wel over componentvideo-ingangen
beschikt, sluit u het toestel aan op de tv via een componentvideokabel. De beeldkwaliteit wordt
hierdoor heel wat beter dan bij het gebruik van een videokabel.
Wanneer u verbinding maakt via een componentvideokabel, moet u het type uitvoersignaal selecteren
tijdens de snelinstelling (pagina 26).
C Verbinding via videokabel
Als uw tv niet uitgerust is met een HDMI-aansluiting of een componentvideo-aansluiting, voert u deze
verbinding door.
D Verbinding via digitale optische kabel
Via deze verbinding wordt een audiosignaal van de tv naar het systeem verzonden. Voer deze
verbinding door om via het systeem naar het geluid van de tv te luisteren. Via deze verbinding ontvangt
het systeem een Dolby Digital multiplex-zendsignaal en kunt u genieten van multiplex broadcastgeluidsweergave.
• U kunt het geluid van de tv beluisteren door de functie "TV" te selecteren (pagina 27).
• Als uw tv niet uitgerust is met een digitale optische aansluiting, kunt u het toestel aansluiten op uw tv via een
audiokabel om het geluid van de tv via het systeem te kunnen beluisteren. Zie "De andere componenten aansluiten"
(pagina 21) voor meer informatie over de aansluiting.
20NL
De andere componenten aansluiten
U kunt een component die uitgerust is met een HDMI (OUT)-aansluiting (zoals een set-top box/digitale
satellietontvanger of PLAYSTATION®3 enz.) aansluiten met behulp van een HDMI-kabel. Via een
HDMI-kabelverbinding kunnen zowel video- als audiosignalen worden verstuurd. Door het systeem en
de component te verbinden via een HDMI-kabel, kunt u genieten van hoogwaardige digitale beelden
en geluiden via de HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)-aansluiting.
Achterpaneel van het toestel
OUT
ARC
IN 1
IN 2
HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Gebruik HDMI (IN 1) of HDMI (IN 2).
Naar de HDMI OUT-aansluiting van de
set-top box/digitale satellietontvanger of
PLAYSTATION®3 enz.
HDMI OUT
• Videosignalen van de HDMI (IN 1/2)-aansluitingen worden alleen verstuurd naar de HDMI (OUT)-aansluiting
wanneer de functie "HDMI1" of "HDMI2" geselecteerd is.
• Om een audiosignaal van de HDMI (IN 1/2)-aansluitingen te versturen naar de HDMI (OUT)-aansluiting, dient u
mogelijk de instelling voor de audio-uitvoer te wijzigen. Zie [Audio-uitvoer] bij [Audio-instellingen] voor meer
informatie (pagina 60).
• U kunt de audio-invoer van een component die aangesloten is op de HDMI (IN 1)-aansluiting wijzigen naar de TV
(DIGITAL IN OPTICAL)-aansluiting. Zie [HDMI1-audio-ingangsfunctie] bij [HDMI-instellingen] voor meer
informatie (pagina 62). (Alleen Europese modellen.)
21NL
Aan de slag
Wanneer een component die u wilt aansluiten op het systeem uitgerust
is met een HDMI (OUT)-aansluiting
Aan de slag
Wanneer de component niet uitgerust is met een HDMI OUT-aansluiting
Sluit het systeem aan zodat videosignalen van het systeem en de andere component naar de tv worden
gestuurd, en audiosignalen van de component naar het systeem worden gestuurd. Dit doet u als volgt:
Tv
Video-uitvoer
Component
Audio-uitvoer
Signaalverloop
Systeem
: videosignaal
: audiosignaal
Als de component alleen geluid afspeelt, sluit u de audio-uitgang van de component aan op het systeem.
Selecteer de verbindingsmethode afhankelijk van de aansluitingen op de component.
• Component uitgerust met een digitale coaxaansluiting: A
• Component niet uitgerust met een digitale coaxaansluiting: B
Achterpaneel van het toestel
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
AUDIO IN
R
AUDIO
: signaalverloop
Wit
Rood
A Digitale coaxkabel
(niet bijgeleverd)
B Audiokabel
(niet bijgeleverd)
Rood
Wit
Naar de digitale coaxuitgang
van de videorecorder of digitale
satellietontvanger enz.
COAXIAL
DIGITAL OUT
L
R
AUDIO OUT
Naar de audio-uitgang van de
videorecorder, digitale satellietontvanger,
PlayStation of draagbare geluidsbron enz.
• Als u de bovenstaande verbinding doorvoert, stelt u [Controle voor HDMI] bij [HDMI-instellingen] onder
[Systeeminstellingen] in op [Uit] (pagina 62).
• U kunt het geluid van de component beluisteren door de functie "SAT/CABLE" te selecteren voor aansluiting A
of de functie "AUDIO" voor aansluiting B (pagina 27).
22NL
De antenne aansluiten
Aan de slag
Achterpaneel van het toestel
FM
COAXIAL
75
ANTENNA
of
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Nadat u de FM-draadantenne hebt aangesloten, dient u deze zo horizontaal mogelijk te plaatsen.
• Gebruik bij een slechte FM-ontvangst een 75-ohm-coaxkabel (niet bijgeleverd) om het toestel aan te sluiten op een
externe FM-buitenantenne.
23NL
Aan de slag
Stap 3: Verbinden met het netwerk
• Om het systeem aan te sluiten op uw netwerk, dient u netwerkinstellingen door te voeren die geschikt zijn voor uw
gebruiksomgeving en componenten. Zie "Het netwerk instellen" (pagina 52) en "[Netwerkinstellingen]"
(pagina 63) voor meer informatie.
Selecteer de methode op basis van uw LAN-omgeving (Local Area Network).
Achterpaneel van het toestel
Internet
2
1
LAN (100)
ADSL-modem/
kabelmodem
ETHER
Breedbandrouter
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN-kabel
(niet bijgeleverd)
LAN 3
LAN 4
USB-adapter voor
draadloos LAN
(niet bijgeleverd)
1 Bedraad instellen
Gebruik een LAN-kabel voor verbinding met de LAN (100)-aansluiting op het toestel.
2 USB Draadloos instellen
Gebruik een draadloos LAN via de USB-adapter voor draadloos LAN (alleen Sony UWA-BR100*).
In sommige regio's/landen is de USB-adapter voor draadloos LAN mogelijk niet beschikbaar.
* Vanaf november 2010.
Schakel het toestel uit voor u de verlengkabel of de USB-adapter voor draadloos LAN aansluit. Nadat
u de USB-adapter voor draadloos LAN hebt geplaatst in het basisstation en de verlengkabel hebt
aangesloten op de
(USB)-poort (voor of achter), schakelt u het toestel opnieuw in.
24NL
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com
Voor klanten in Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/support
25NL
Aan de slag
• De plaatsingsafstand tussen de USB-adapter voor draadloos LAN en uw router voor draadloos LAN verschilt
afhankelijk van de gebruiksomgeving. Als het systeem er niet in slaagt om verbinding te maken met het netwerk of
als de netwerkverbinding niet stabiel is, zet u de USB-adapter voor draadloos LAN op een andere positie of plaatst
u de USB-adapter voor draadloos LAN en de router voor draadloos LAN dichter bij elkaar.
• Meer informatie over de netwerkinstelling vindt u ook op de volgende ondersteuningspagina van Sony:
Aan de slag
Stap 4: De snelinstelling
uitvoeren
4
Stel de ingangskiezer van de tv zo in
dat het signaal van het systeem op het
tv-scherm verschijnt.
Het scherm voor de snelinstelling van de
schermtaalkeuze wordt weergegeven.
Voor u stap 4 uitvoert
Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn
aangesloten en sluit vervolgens het netsnoer aan.
Voer de onderstaande stappen uit voor een
basisinstelling van het systeem.
De weergegeven items verschillen afhankelijk
van het landmodel.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
HOME
1
2
Schakel de tv in.
Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de
A.CAL MIC-aansluiting op het
achterpaneel.
Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte
met behulp van een statief (niet
bijgeleverd). De voorzijde van elke
luidspreker moet naar de
kalibratiemicrofoon gericht zijn en er
mogen zich geen hindernissen bevinden
tussen de luidsprekers en de
kalibratiemicrofoon.
3
Druk op [/1.
5
Voer [Snelinstelling] uit. Volg de
instructies op het scherm om de
basisinstellingen door te voeren met
C/X/x/c en
.
Voer de volgende instelling uit afhankelijk
van de verbindingsmethode (pagina 19).
• Verbinding via HDMI-kabel: volg de
instructies die op het scherm van de tv
worden weergegeven.
• Verbinding via componentvideokabel
(voor niet-Europese/niet-SaudiArabische modellen): selecteer de
beeldkwaliteit. De beschikbare
instellingen zijn (van laagste naar hoogste
beeldkwaliteit): 480i/576i, 480p/576p,
720p en 1080i.
• Weergave van beveiligde inhoud op een BDROM via de componentvideo-uitgang wordt
alleen ondersteund bij uitvoerresolutie 480i/
576i. Zie "Kopieerbeveiliging" (pagina 3) voor
meer informatie.
• Verbinding via videokabel: selecteer
[16:9] of [4:3] zodat het beeld correct
wordt weergegeven.
Meer informatie over de instellingen voor
[Autokalibratie] bij [Snelinstelling] vindt u
bij "De juiste instellingen automatisch
kalibreren" (pagina 46).
26NL
Het scherm voor de snelinstelling
oproepen
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
3
4
Druk op C/c om
selecteren.
U kunt de weergavebron selecteren.
[Instellen] te
Druk op X/x om [Snelinstelling] te
selecteren en druk vervolgens op
Stap 5: De bron
selecteren
Aan de slag
1
.
Druk op C/c om [Starten] te selecteren
en druk vervolgens op
.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
Het scherm voor de snelinstelling
verschijnt.
FUNCTION
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot de
gewenste functie verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Telkens als u op FUNCTION drukt, verandert
de functie als volgt.
"BD/DVD" t "FM" t "HDMI1" t
"HDMI2" t "TV" t "SAT/CABLE" t
"AUDIO" t "BD/DVD" t …
Functie
Bron
"BD/DVD"
Door het systeem af te spelen disc,
USB-apparaat, iPod/iPhone of
netwerkapparaat
"FM"
FM-radio (pagina 43)
"HDMI1"/
"HDMI2"
Component die is aangesloten op
de HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)aansluiting op het achterpaneel
(pagina 21)
"TV"
Component (tv enz.) die
aangesloten is op de TV
(DIGITAL IN OPTICAL)aansluiting op het achterpaneel, of
een tv compatibel met de functie
Audio Return Channel die is
aangesloten op de HDMI (OUT)aansluiting op het achterpaneel
(pagina 19).
"SAT/CABLE"
Component die is aangesloten op
de SAT/CABLE-aansluiting
(DIGITAL IN COAXIAL) op het
achterpaneel (pagina 21)
27NL
Bron
"AUDIO"
Component die is aangesloten op
de AUDIO-aansluitingen
(AUDIO IN L/R) op het
achterpaneel (pagina 21)
Aan de slag
Functie
28NL
Stap 6: Surroundgeluid weergeven
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
De surroundinstellingen selecteren op basis van uw luistervoorkeur
De instelmethode verschilt afhankelijk van de functie.
Bij weergave via de functie "BD/DVD"* of "FM"
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven op het tv-scherm.
2
3
Druk op X/x om [Surroundinstelling] te kiezen en druk vervolgens op
.
Druk herhaaldelijk op X/x tot de gewenste surroundinstelling wordt weergegeven op het
tv-scherm.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de omschrijvingen van de verschillende
surroundgeluidsinstellingen.
4
Druk op
.
De instelling wordt gebruikt.
* Surroundgeluidsinstellingen zijn niet van toepassing voor internetinhoud.
Bij weergave via de functie "HDMI1", "HDMI2", "TV", "SAT/CABLE" of
"AUDIO"
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.
2
3
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SUR. SET" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot de gewenste surroundinstelling wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de omschrijvingen van de verschillende
surroundgeluidsinstellingen.
29NL
Aan de slag
Na het uitvoeren van de voorgaande stappen en de weergave te starten, kunt u eenvoudig genieten van
surroundgeluid. U kunt ook voorgeprogrammeerde surroundinstellingen selecteren die afgestemd zijn
op verschillende geluidsbronnen. Op die manier klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop of
concertzaal.
4
Druk op
.
Aan de slag
De instelling wordt gebruikt.
5
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu in het uitleesvenster op het voorpaneel verdwijnt.
• Wanneer het startmenu weergegeven wordt op het tv-scherm, kunt u deze instelling wijzigen door de
surroundinstelling te selecteren via [Surroundinstelling] bij [Audio-instellingen] onder [Instellen] (pagina 60).
Over de luidsprekeruitvoer van elke surroundinstelling
De onderstaande tabel beschrijft de opties bij het aansluiten van alle luidsprekers op het toestel.
De standaardinstelling is [A.F.D. Multi] ("A.F.D. MULTI").
Geluid via
Surroundinstelling
Effect
Afhankelijk van de bron.
[A.F.D. Standard]
"A.F.D. STD"
Het systeem herkent het geluidsformaat van de bron en geeft
het geluid weer zoals het werd opgenomen/gecodeerd.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
[A.F.D. Multi]
"A.F.D. MULTI"
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-kanaalsbron: het systeem simuleert surroundgeluid bij 2kanaalsbronnen en voert het geluid uit via de 5.1kanaalsluidsprekers door het 2-kanaalsgeluid te dupliceren
voor elke luidspreker.
• Multikanaalsbron: het systeem voert het geluid uit via de
luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.
• [Dolby Pro Logic]
• 2-kanaalsbron: het systeem simuleert surroundgeluid bij 2"PRO LOGIC"
kanaalsbronnen en voert het geluid uit via de 5.1• [Dolby PL II Movie] kanaalsluidsprekers.
"PLII MOVIE"
– [Dolby Pro Logic] ("PRO LOGIC") voert Dolby Pro
Logic-decodering uit.
– [Dolby PL II Movie] ("PLII MOVIE") voert Dolby Pro
Logic II movie-decodering uit.
• Multikanaalsbron: het systeem voert het geluid uit via de
luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.
• [DTS Neo:6
• 2-kanaalsbron: het systeem simuleert surroundgeluid bij 2Cinema]
kanaalsbronnen en voert 6.1-kanaalsgeluid uit.
"NEO6 CIN"
– [DTS Neo:6 Cinema] ("NEO6 CIN") voert DTS Neo:6
• [DTS Neo:6 Music]
Cinema-decodering uit.
"NEO6 MUS"
– [DTS Neo:6 Music] ("NEO6 MUS") voert DTS Neo:6
Music-decodering uit.
• Multikanaalsbron: het systeem voert het geluid uit via de
luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.
[2ch Stereo]
"2CH ST."
30NL
Het systeem voert het geluid uit via de voorluidsprekers en de
subwoofer ongeacht het geluidsformaat of het aantal kanalen.
Multikanaals-surroundgeluid wordt gereduceerd tot 2
kanalen (downmixen).
• U kunt de surroundinstelling ook selecteren in [Surroundinstelling] bij [Audio-instellingen] (pagina 60).
• Voor andere functies dan "BD/DVD" kunt u nagaan of [Dolby Pro Logic] ("PRO LOGIC"), [Dolby PL II Movie]
("PLII MOVIE") of de stand DTS Neo:6 geactiveerd is door herhaaldelijk te drukken op DISPLAY zodat de
invoerinformatie/decoderingsstatus weergegeven wordt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
31NL
Aan de slag
• Wanneer u [A.F.D. Multi] ("A.F.D. MULTI") selecteert, kan afhankelijk van de disc of bron het begin van het
geluid worden onderbroken omdat de optimale modus automatisch wordt geselecteerd. Selecteer [A.F.D. Standard]
("A.F.D. STD") om te vermijden dat het geluid wordt onderbroken.
• Als een tweetalige geluidsweergave wordt ingevoerd, werken [Dolby Pro Logic] ("PRO LOGIC") en [Dolby PL II
Movie] ("PLII MOVIE") niet.
• De surroundinstellingen werken mogelijk niet afhankelijk van het ingangssignaal.
• Wanneer u een Super Audio CD afspeelt, worden de surroundinstellingen niet geactiveerd.
Achterpaneel
Afspelen
Een disc afspelen
Zie "Afspeelbare discs" (pagina 71) voor
afspeelbare discs.
1
2
Stel de ingangskiezer van de tv zo in
dat het signaal van het systeem op uw
tv-scherm verschijnt.
USB-geheugen
2
Maak het toestel klaar om BD-LIVE te
gebruiken (alleen BD-LIVE).
• Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 24).
• Stel [BD-internetverbinding] in op
[Toestaan] (pagina 61).
Druk op Z en plaats een disc in de
disclade.
3
Plaats een BD-ROM met BONUSVIEW/
BD-LIVE.
De bedieningswijze varieert naargelang de
disc. Raadpleeg hiervoor de
gebruiksaanwijzing van de disc.
3
Druk op Z om de disclade te sluiten.
wordt weergegeven op het startmenu en
het afspelen start.
Als het afspelen niet automatisch start,
selecteert u
in de categorie
[Video],
[Muziek] of
[Foto] en drukt u op
.
• Om gegevens op het USB-geheugen te verwijderen,
selecteert u [BD-gegevens wissen] bij
[Video]
en drukt u vervolgens op . Alle gegevens die
opgeslagen zijn in de map buda worden gewist.
Genieten van Blu-ray 3D
U kunt Blu-ray 3D-discs bekijken waarop het
3D-logo* staat.
*
Genieten van BONUSVIEW/BDLIVE
1
• Sluit het systeem aan op een tv die 3D
ondersteunt met behulp van een High
Speed HDMI-kabel (niet bijgeleverd).
• Stel [3D-uitgangsinst.] en [Instelling tvschermafm. voor 3D] in bij
[Scherminstellingen] (pagina 58).
Sommige BD-ROM's met het "BD-LIVElogo*" bevatten bonusinhoud en andere
gegevens die kunnen worden gedownload om
deze te kunnen bekijken.
2
*
1
Sluit het USB-apparaat aan op de
(USB)-poort op de achterzijde van
het toestel.
Gebruik voor lokale opslag een USBgeheugen van 1 GB of groter.
32NL
Maak het toestel klaar om een Blu-ray
3D-disc af te spelen.
Plaats een Blu-ray 3D-disc.
De bedieningsmethode varieert afhankelijk
van de disc. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing geleverd bij de disc.
• Raadpleeg eveneens de gebruiksaanwijzing van uw
3D-tv.
De afspeelinformatie weergeven
Voorbeeld: afspelen van een BD-ROM
U kunt video-/muziek-/fotobestanden afspelen
die op het aangesloten USB-apparaat zijn
opgeslagen.
Raadpleeg "Afspeelbare bestandstypes"
(pagina 72) voor meer informatie over
afspeelbare bestandstypes.
1
Afspelen
U kunt de afspeelinformatie enz. controleren
door op DISPLAY te drukken.
De weergegeven informatie verschilt
afhankelijk van het type disc en de status van het
systeem.
Afspelen vanaf een USBapparaat
Sluit het USB-apparaat aan op de
(USB)-poort van het toestel.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat voor u het aansluit.
Achterpaneel
A Uitvoerresolutie/videofrequentie
USB-apparaat
B Titelnummer of -naam
Voorpaneel
C De huidige geselecteerde instelling voor audio
D Beschikbare functies (
ondertitels)
hoek,
audio,
E Afspeelinformatie
Geeft afspeelmodus, afspeelstatusbalk, type
disc, videocodec, bitsnelheid, type herhaling,
speelduur, totale duur weer
F Hoofdstuknummer
G De geselecteerde hoek
USB-apparaat
2
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
3
4
Druk op C/c om
[Muziek] of
[Video],
[Foto] te selecteren.
Druk op X/x om
[USB-apparaat
(voor)] of
[USB-apparaat (achter)]
te selecteren en druk vervolgens op
.
• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het
gebruik. Om beschadigde gegevens of schade
aan het USB-apparaat te vermijden, schakelt u
het systeem uit tijdens het aansluiten of
verwijderen van het USB-apparaat.
33NL
Genieten van inhoud op
een iPod/iPhone
Voorpaneel
Tv
Achterpaneel
of
U kunt genieten van muziek/video's/foto's op
een iPod/iPhone en de batterij ervan opladen via
het systeem.
Compatibele iPod-/iPhonemodellen
VIDEO IN
Dock voor
iPod/iPhone
Hieronder volgen de compatibele iPod-/iPhonemodellen. Update uw iPod/iPhone met de
recentste software voor u deze gebruikt met het
systeem.
USB-kabel (bijgeleverd)
V I D E O O UT
Geschikt voor iPod classic, iPod 5th generation
(video), iPod nano 6th generation, iPod nano 5th
generation (video camera), iPod nano 4th
generation (video), iPod nano 3rd generation
(video), iPod nano 2nd generation (aluminum),
iPod nano 1st generation, iPod touch 4th
generation, iPod touch 3rd generation, iPod
touch 2nd generation, iPod touch 1st generation,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
Genieten van inhoud op een iPod/
iPhone via het systeem
1
Sluit de Dock voor iPod/iPhone
(bijgeleverd) aan op de
(USB)-poort
aan de voor- of achterzijde van het
toestel en plaats vervolgens de iPod/
iPhone op de Dock voor iPod/iPhone.
Sluit voor het weergeven van een video-/
fotobestand de video-uitgang van de Dock
voor iPod/iPhone aan op de video-ingang
van uw tv met behulp van een videokabel
(bijgeleverd) voor u de iPod/iPhone op de
Dock voor iPod/iPhone plaatst.
34NL
USB
Videokabel (bijgeleverd)
2
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
3
4
Druk op C/c om
[Muziek] of
[Video],
[Foto] te selecteren.
Druk op X/x om [iPod (voorkant)] of
[iPod (achter)] te selecteren en druk
vervolgens op
.
x Als u [Video] of [Muziek]
geselecteerd hebt in stap 3
De video-/muziekbestanden worden
weergegeven op het tv-scherm. Ga verder
met de volgende stap.
x Als u [Foto] geselecteerd hebt in
stap 3
[Wijzig het tv-ingangssignaal naar het
video-...] wordt weergegeven op het tvscherm. Stel de ingangskiezer van de tv zo
in dat het signaal van de iPod/iPhone op uw
tv-scherm verschijnt. Start vervolgens de
diavoorstelling rechtstreeks via de iPod/
iPhone.
5
Druk op C/X/x/c en
om het bestand
te selecteren dat u wilt afspelen.
• Om een systeeminstelling (bv. de surroundinstelling)
te wijzigen tijdens het weergeven van beelden van uw
iPod/iPhone op de tv, selecteert u de tv-ingang die
overeenstemt met dit systeem voor u het systeem gaat
bedienen.
De iPod/iPhone bedienen met de
afstandsbediening
U kunt de iPod/iPhone bedienen via de knoppen
op de afstandsbediening. In de volgende tabel
ziet u een voorbeeld van de knoppen die kunnen
worden gebruikt. (Afhankelijk van het model
van de iPod/iPhone kan de bediening
verschillen.)
Voor
[Video]/
[Muziek]
Druk op
Bediening
N
Het afspelen starten.
X
Het afspelen pauzeren.
x
Het afspelen stoppen.
m of M
Snel achteruitspoelen of snel
vooruitspoelen.
. of >
Naar het vorige/volgende bestand of
hoofdstuk gaan (indien aanwezig).
Voor
[Foto]
Druk op
Bediening
N, X
Het afspelen starten/pauzeren.
Wanneer u een van deze knoppen
gedurende enkele seconden
ingedrukt houdt, wordt de slaapstand
geactiveerd op de aangesloten iPod/
iPhone.
x
Het afspelen pauzeren.
Bediening
m of M
Snel achteruitspoelen of snel
vooruitspoelen.
. of >
Naar het vorige/volgende bestand
gaan.
Wanneer u een van deze knoppen
ingedrukt houdt, wordt de inhoud op
de aangesloten iPod/iPhone snel
achteruit- of vooruitgespoeld.
DISPLAY
De achtergrondverlichting
inschakelen (of 30 seconden extra
laten branden).
OPTIONS, C
Terugkeren naar de vorige
weergave/map in de hiërarchie.
X/x
,c
Afspelen
Het geluid van de iPod/iPhone wordt
afgespeeld op het systeem.
Stel bij het afspelen van een videobestand
de ingangskiezer van de tv zo in dat het
signaal van de iPod/iPhone op uw tvscherm verschijnt.
U kunt de iPod/iPhone bedienen via de
knoppen op de afstandsbediening.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van
de iPod/iPhone voor meer informatie over
de iPod/iPhone.
Druk op
Het vorige/volgende item selecteren.
Bevestigt het geselecteerde item.
• De iPod/iPhone wordt opgeladen wanneer deze is
aangesloten op het systeem terwijl het systeem
ingeschakeld is.
• Wanneer [Automatische standby] ingesteld is op
[Aan], wordt het systeem mogelijk automatisch
uitgeschakeld wanneer u een iPod/iPhone gebruikt.
• U kunt geen muziekstukken van dit systeem
overzetten naar de iPod/iPhone.
• Sony is niet verantwoordelijk voor verlies of
beschadiging van gegevens die op de iPod/iPhone
zijn opgenomen wanneer u een iPod/iPhone gebruikt
die op dit apparaat is aangesloten.
• Dit product werd specifiek ontworpen voor gebruik
met een iPod/iPhone en voldoet aan de
prestatienormen van Apple.
• Verwijder de iPod/iPhone niet tijdens het gebruik.
Om beschadigde gegevens of schade aan de iPod/
iPhone te vermijden, schakelt u het systeem uit
tijdens het aansluiten of verwijderen van de iPod/
iPhone.
• Het systeem herkent uitsluitend iPods/iPhones die
reeds op het systeem werden aangesloten.
• De functie Geluidscontrole van het systeem werkt
niet tijdens het weergeven van video-/fotobestanden
via de iPod/iPhone.
• Wanneer u een iPod aansluit die niet compatibel is
met de video-uitvoerfunctie en u [iPod (voorkant)]
of [iPod (achter)] selecteert bij [Video] of [Foto],
wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven op
het tv-scherm.
• Het systeem kan tot 3.000 bestanden (inclusief
mappen) herkennen.
35NL
Afspelen via een
netwerk
BRAVIA-internetvideo
streamen
BRAVIA-internetvideo fungeert als een poort
naar de geselecteerde internetinhoud en brengt
een waaier aan on-demand-entertainment
rechtstreeks op uw toestel.
• Voor bepaalde internetinhoud is vooraf registratie op
een pc vereist om deze te kunnen weergeven.
1
Maak het toestel klaar om BRAVIAinternetvideo te gebruiken.
Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 24).
2
3
Druk op C/c om
[Muziek] of
[Video],
[Foto] te selecteren.
Druk op X/x om het pictogram van een
internetinhoudprovider te selecteren
en druk vervolgens op
.
Als de lijst met internetinhoud niet kan
worden opgehaald, wordt deze voorgesteld
door een niet verworven pictogram of een
nieuw pictogram.
Het configuratiescherm
gebruiken
Het configuratiescherm wordt weergegeven
wanneer het videobestand wordt afgespeeld. De
weergegeven items kunnen verschillen
afhankelijk van de internetinhoudprovider.
Druk op DISPLAY om deze nogmaals weer te
geven.
A Besturing
Druk op C/X/x/c of
om de
weergavefuncties te bedienen.
B Afspeelstatusbalk
Statusbalk, cursor die de huidige positie
aanwijst, speelduur, duur van het videobestand
C Aanduiding netwerkstatus
toont de signaalsterkte van een draadloze
verbinding.
wijst op een bedrade verbinding.
D Netwerkoverdrachtssnelheid
E Naam van het volgende videobestand
F Naam van het momenteel geselecteerde
videobestand
Bestanden op een
thuisnetwerk weergeven
(DLNA)
U kunt video-/muziek-/fotobestanden op andere
componenten met DLNA-certificatie afspelen
door de componenten aan te sluiten op uw
thuisnetwerk.
Dit toestel kan worden gebruikt als speler en als
renderer.
• Server: voor het opslaan en versturen van
bestanden
• Speler: voor het ontvangen en afspelen van
bestanden van de server
• Renderer: voor het ontvangen en afspelen van
bestanden van de server; kan worden bediend
via een andere component (controller)
• Controller: voor het bedienen van de renderer
Server
Speler
(dit systeem)
36NL
Speler
Maak het toestel klaar om de functie DLNA
te gebruiken.
Bestanden die opgeslagen zijn op
een DLNA-server weergeven via
het systeem (DLNA-speler)
Selecteer het pictogram van de DLNA-server bij
[Video],
[Muziek] of
[Foto] in het
startmenu en selecteer het bestand dat u wilt
weergeven.
• Bedien het systeem nooit tegelijk met de bijgeleverde
afstandsbediening en een DLNA-controller.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de DLNAcontroller voor meer informatie over de DLNAcontroller.
• Het systeem ondersteunt de functie "Afspelen met"
van Windows Media® Player 12 die standaard
ingebouwd is in Windows 7.
Afspelen
• Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 24).
• Maak andere componenten met DLNAcertificatie klaar om te gebruiken. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de componenten
voor meer informatie.
Dezelfde muziek afspelen in
verschillende kamers (PARTY
STREAMING)
U kunt dezelfde muziek tegelijk afspelen op alle
Sony-componenten die de functie PARTY
STREAMING ondersteunen en die aangesloten
zijn op uw thuisnetwerk.
Server
Speler
(dit systeem)
Externe bestanden weergeven
door het systeem (renderer) te
bedienen via een DLNA-controller
U kunt het systeem bedienen via een controller
met DLNA-certificatie, zoals een iPhone, bij het
weergeven van bestanden die opgeslagen zijn op
een DLNA-server.
Er zijn twee componenttypes die PARTY
STREAMING ondersteunen.
• PARTY-host: voor het verzenden en afspelen
van bestanden
• PARTY-guest: voor het ontvangen en afspelen
van bestanden
Dit toestel kan worden gebruikt als PARTYhost en als PARTY-guest.
PARTY-host
(dit systeem)
Server
PARTY-guest
PARTY-guest
Controller
Renderer
(dit systeem)
Bedien dit systeem via de DLNA-controller.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
DLNA-controller voor meer informatie.
Maak het toestel klaar om PARTY
STREAMING te gebruiken.
• Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 24).
• Sluit componenten aan die de functie PARTY
STREAMING ondersteunen.
37NL
Het systeem gebruiken als
PARTY-host
Selecteer een muziekstuk bij
[Muziek] en
selecteer vervolgens [Party starten] in het
optiemenu om een PARTY te starten.
Druk op HOME om de PARTY af te sluiten.
4
Druk op X/x om
[Video zoeken] of
[Muziek zoeken] te selecteren.
De inhoudsinformatie wordt weergegeven.
Het systeem gebruiken als
PARTY-guest
Selecteer
[Party] bij
[Muziek] en
selecteer het pictogram van het PARTYhostapparaat.
Om de PARTY te verlaten, drukt u op
OPTIONS en selecteert u vervolgens [Party
verlaten].
Om de PARTY te sluiten, drukt u op OPTIONS
en selecteert u vervolgens [Party sluiten].
• Het assortiment en de verkrijgbaarheid van producten
die de functie PARTY STREAMING ondersteunen,
verschillen afhankelijk van de regio.
Zoeken naar video-/
muziekinformatie
A Details inhoud
Geeft een lijst weer met verwante informatie,
zoals titel, cast, muziekstuk of artiest.
B [Weergavegeschiedenis]
Geeft een lijst meer met eerder afgespeelde
titels op een BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(muziek-cd). Selecteer een titel om de
inhoudsinformatie op te vragen.
C [Zoekgeschiedenis]
Geeft een lijst weer met eerdere
zoekopdrachten uitgevoerd met behulp van de
functie [Video zoeken] of [Muziek zoeken].
Zoeken naar verwante informatie
U kunt informatie over inhoud opvragen met
behulp van Gracenote-technologie en zoeken
naar verwante informatie.
1
2
Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 24).
Plaats een disc of sluit een USBapparaat aan met inhoud waarover u
informatie wilt opzoeken.
U kunt een videozoekopdracht uitvoeren
voor een BD-ROM of DVD-ROM en een
muziekzoekopdracht voor een CD-DA
(muziek-cd) of USB-apparaat.
3
Druk op C/c om
[Video] of
[Muziek] te selecteren.
Selecteer een item uit de lijsten en selecteer
[Informatie zoeken] of [Internetvideo zoeken].
Beschikbare opties
Door op OPTIONS te drukken kunt u
verschillende instellingen en weergavefuncties
raadplegen. De beschikbare items verschillen
afhankelijk van de situatie.
Algemene opties
Items
Details
[Surroundinstelling]
Wijzigt de surroundinstelling
(pagina 29).
[Herhaalinstelling]
Herhaald afspelen instellen.
[3D-menu]
[3D-diepte aanpassen]: voor
het aanpassen van de diepte
van 3D-beelden.
[Lijst met favorieten] Voor het weergeven van de
lijst met favorieten.
38NL
Items
Details
Details
[Video-instellingen]
• [Beeldkwaliteitsfunctie]:
selecteert de
beeldinstellingen voor
verschillende
lichtomstandigheden.
• [FNR]: vermindert de kans
op willekeurige ruis in het
beeld.
• [BNR]: vermindert blokruis
(lijkt op mozaïek) in het
beeld.
• [MNR]: vermindert lichte
ruis aan de randen van het
beeld (mosquito-ruis).
[Pauze]
Het afspelen pauzeren.
[Hoofdmenu]
Voor het weergeven van het
hoofdmenu van de BD of
DVD.
[Menu/Pop-upmenu]
Voor het weergeven van het
pop-upmenu van de BDROM of het menu van de
DVD.
[Titel zoeken]
Voor het zoeken naar een titel
op BD-ROM's/DVD
VIDEO's en het afspelen te
starten vanaf het begin.
[Hoofdstuk zoeken]
Voor het zoeken naar een
hoofdstuk en het afspelen te
starten vanaf het begin.
[Hoek]
Voor het overschakelen naar
andere kijkhoeken wanneer
meerdere hoeken werden
opgenomen op BD-ROM's/
DVD VIDEO's.
[Ruisvermindering
IP-content]
Voor het aanpassen van de
videokwaliteit voor
internetinhoud.
Voor het al dan niet
automatisch uitvoeren van
3D-beelden.
[Video zoeken]
Geeft informatie weer over de
BD-ROM/DVD-ROM
gebaseerd op Gracenotetechnologie.
• 3D-video van de HDMI (IN
1)- of HDMI (IN 2)aansluiting wordt
uitgevoerd, ongeacht deze
instelling.
Alleen
[Weerg. v/a begin]
Speelt het item af vanaf het
begin.
[Toev. aan
Favorieten]
Voor het toevoegen van een
internetinhouditem aan de
lijst met favorieten.
[Verwijder uit
Favorieten]
Voor het verwijderen van
internetinhouditem uit de lijst
met favorieten.
[Party starten]
Start een party met de
geselecteerde bron.
Afhankelijk van de bron
wordt dit item mogelijk niet
weergegeven.
[Party verlaten]
Verlaat een party waaraan het
systeem deelneemt. De
functie PARTY
STREAMING blijft actief op
de andere deelnemende
apparaten.
[Party sluiten]
Alleen
Beëindigt een party waaraan
het systeem deelneemt. De
functie PARTY
STREAMING wordt
beëindigd op alle
deelnemende apparaten.
[Video]
Items
Details
[A/V-SYNC]
Past de vertraging aan tussen
beeld en geluid. Zie "De
vertraging tussen beeld en
geluid aanpassen"
(pagina 40) voor meer
informatie.
[3D-uitgangsinst.]
Afspelen
Items
[Weergeven/Stoppen] Voor het starten of stoppen
van de weergave.
[Muziek]
Items
Details
[BGM diavoorst.
toev.]
Registreert muziekbestanden
op het USB-geheugen als
achtergrondmuziek (BGM)
voor de diavoorstelling.
39NL
Items
Details
[Muziek zoeken]
Geeft informatie weer over de
audio-cd (CD-DA) gebaseerd
op Gracenote-technologie.
[Instelling
willekeurig] (alleen
iPod/iPhone)
Alleen
Willekeurig afspelen
instellen.
[Foto]
Items
Details
[Diavoorstelling]
Een diavoorstelling starten.
[Snelh.diavoorst.]
Voor het wijzigen van de
snelheid van de
diavoorstelling.
[Diavoorst.effect]
[BGM diavoorst.]
Voor het instellen van het
effect tijdens het weergeven
van een diavoorstelling.
• [Uit]: schakelt de functie uit.
• [Mijn Muziek van USB]:
voor het instellen van de
muziekbestanden
geregistreerd bij [BGM
diavoorst. toev.].
• [Weergvn. muziek-cd]:
voor het instellen van de
muziekstukken op CD-DA's
(muziek-cd's).
[Linksom draaien]
De foto wordt 90 graden
linksom gedraaid.
[Rechts draaien]
De foto wordt 90 graden
rechtsom gedraaid.
[Beeld bekijken]
Het geselecteerde beeld
weergeven.
Video-inhoud weergeven via de
functie "BD/DVD"
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven op het
tv-scherm.
2
3
Druk op X/x om [A/V-SYNC] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op C/c om de vertraging tussen
beeld en geluid aan te passen.
U kunt aanpassen van 0 ms tot 300 ms in
stappen van 25 ms.
4
Druk op
.
De instelling wordt gebruikt.
Bij weergave via de functie
"HDMI1", "HDMI2", "TV", "SAT/
CABLE" of "AUDIO"
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
2
3
Druk herhaaldelijk op X/x tot "A/V
SYNC" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om de vertraging tussen
beeld en geluid aan te passen.
U kunt aanpassen van 0 ms tot 300 ms in
stappen van 25 ms.
4
Druk op
.
De instelling wordt gebruikt.
De vertraging tussen beeld en
geluid aanpassen
(A/V SYNC)
Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt
weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging
tussen beeld en geluid regelen.
De instelmethode verschilt afhankelijk van de
functie.
• A/V SYNC werkt mogelijk niet afhankelijk van het
ingangssignaal.
40NL
5
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu in het uitleesvenster op het
voorpaneel verdwijnt.
Geluidsregeling
Het effect selecteren dat
bij de bron past
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
SOUND MODE tot de gewenste modus
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• "AUTO": het systeem selecteert automatisch
"MOVIE" of "MUSIC" om het juiste
geluidseffect weer te geven afhankelijk van de
disc of het type geluid.
• "MOVIE": het systeem zorgt voor het juiste
geluid bij films.
• "MUSIC": het systeem zorgt voor het juiste
geluid bij muziek.
• "SPORTS": het systeem voegt het
nagalmeffect toe voor sportprogramma's.
• "GAME ROCK": het systeem zorgt voor het
juiste geluid bij muziek/ritmegames.
• "OMNI-DIR": hetzelfde geluid weerklinkt
overal in de kamer.
• "3D SUR.": "3D SUR." is een uniek Sonyalgoritme dat wordt gebruikt voor het afspelen
van 3D-inhoud (driedimensionaal) en zorgt
voor een diepe en rijke 3D-geluidservaring
door vlak bij uw oren een virtueel geluidsveld
te creëren.
• "HALL": het systeem reproduceert het geluid
van een concertzaal.
• Als u "AUTO" selecteert kan, afhankelijk van de disc
of bron, het begin van het geluid worden onderbroken
omdat het systeem de optimale modus automatisch
selecteert. Selecteer een andere optie dan "AUTO"
om te vermijden dat het geluid wordt onderbroken.
• De geluidsmodus werkt mogelijk niet, afhankelijk
van het ingangssignaal.
• Deze functie werkt niet wanneer u een Super Audio
CD afspeelt.
• Wanneer "NIGHT" geselecteerd is en er geluid wordt
uitgevoerd via de middenluidspreker, is dit effect
meer uitgesproken, want gesprekken (filmdialoog
enz.) zijn eenvoudig te horen. Wanneer geluid niet
via de middenluidspreker wordt uitgevoerd, past het
systeem optimaal het volume aan.
Geluidsregeling
U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren
voor film of muziek.
• "NIGHT": u kunt genieten van geluidseffecten
of een dialoog, net zoals u dat in de bioscoop
zou doen, zelfs bij een laag volume. Dat is
handig om 's nachts films te bekijken.
Het audioformaat,
meertalige
muziekstukken of het
kanaal selecteren
Bij het afspelen van een BD/DVD VIDEO
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio of DTS) of
met meertalige muziekstukken, kunt u het
audioformaat of de taal wijzigen.
Bij een cd kunt u het geluid van het linker- of
rechterkanaal selecteren en naar het geluid van
het geselecteerde kanaal luisteren via de linkeren de rechterluidsprekers.
41NL
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
De audio-informatie verschijnt op het tvscherm.
x BD/DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de BD/DVD VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven, duiden deze
een taalcode aan. Zie "Taalcodelijst"
(pagina 75) om te controleren voor welke taal
een code staat. Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, is de BD/DVD VIDEO
opgenomen in meerdere audioformaten.
x DVD-VR
De soorten geluiden die op een disc zijn
opgenomen, worden weergegeven.
Voorbeeld:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Hoofd]
• [ Sub]
• [ Hoofd/Sub]
• [ Stereo (Audio1)] en [ Stereo (Audio2)]
verschijnen niet wanneer er slechts één audiostream
op de disc is opgenomen.
x CD
• [ Stereo]: het standaard stereogeluid.
• [ 1/L]: het geluid van het linkerkanaal
(mono).
• [ 2/R]: het geluid van het rechterkanaal
(mono).
• [ L+R]: het geluid van zowel het linker- als
het rechterkanaal wordt via elke luidspreker
uitgevoerd.
42NL
Multiplex Broadcast
Sound weergeven
(DUAL MONO)
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk bij ontvangst van een Dolby Digital
multiplex-zendsignaal.
• Om het Dolby Digital-signaal te ontvangen, moet u
een tv of een andere component aansluiten op het
toestel met een digitale coaxkabel of een digitale
optische kabel (pagina's 19, 21). Als uw tv
compatibel is met de functie Audio Return Channel
(pagina's 19, 62), kunt u een Dolby Digital-signaal
ontvangen via een HDMI-kabel.
Druk herhaaldelijk op
tot het gewenste
signaal verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
• "MAIN": het geluid van de hoofdtaal wordt
weergegeven.
• "SUB": het geluid van de subtaal wordt
weergegeven.
• "MAIN/SUB": het gemengde geluid van
zowel hoofd- als subtaal wordt weergegeven.
Handmatig afstemmen
Druk herhaaldelijk op TUNING +/–.
Tuner
3
Luisteren naar de radio
U kunt de radio beluisteren via de luidsprekers
van het systeem.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cijfertoetsen
Als een FM-programma wordt
verstoord
Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u
kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect
valt weg maar de ontvangst is beter.
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven op het
tv-scherm.
0
2
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
PRESET +/–
3
.
Druk op X/x om [Mono] te selecteren.
• [Stereo]: stereo-ontvangst.
• [Mono]: mono-ontvangst.
TUNING +/–
x
4
2 +/–
Druk op X/x om [FM-modus] te
selecteren en druk vervolgens op
Tuner
1
Regel het volume door op
2 +/– te drukken.
Druk op
.
De instelling wordt gebruikt.
Huidige band en vooraf
ingesteld nummer
Huidige zender
De radio uitschakelen
Druk op "/1.
FM 07
88.00 MHz
SONY FM
Zendernaam (alleen Europese
en Russische modellen)
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"FM" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Radiozenders vooraf instellen
U kunt tot 20 zenders voorprogrammeren.
Voordat u op een zender afstemt, dient u het
volume te verlagen tot het minimum.
1
2
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
scannen begint.
[Automatisch afstemmen] wordt
weergegeven op het tv-scherm. Het
scannen stopt wanneer op een zender wordt
afgestemd.
Om het automatisch afstemmen handmatig
te stoppen, drukt u op TUNING +/– of x.
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
scannen begint.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd.
Selecteer een radiozender.
Automatisch afstemmen
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"FM" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
3
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven op het
tv-scherm.
4
Druk op X/x om [Preselectiegeheugen]
te selecteren en druk vervolgens op
.
43NL
5
6
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingestelde nummer te selecteren en
druk vervolgens op
.
Herhaal stap 2 tot 5 om andere zenders
op te slaan.
Een vooraf ingesteld nummer
wijzigen
Selecteer het gewenste vooraf ingestelde
nummer door op PRESET +/– te drukken en
voer vervolgens stap 3 uit.
Een vooraf ingestelde
radiozender selecteren
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"FM" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Het Radio Data System
gebruiken (RDS)
(alleen Europese modellen)
Wat is het Radio Data System?
Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst
die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende
informatie samen met het gebruikelijke
programmasignaal kunnen verzenden. Deze
tuner beschikt over handige RDS-functies, zoals
de weergave van de zendernaam.
De zendernaam verschijnt ook op het tv-scherm.
RDS-uitzendingen ontvangen
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
Selecteer een zender uit de FM-band.
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te
selecteren.
Wanneer u afstemt op een zender met RDSdiensten, verschijnt de zendernaam* in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Het vooraf ingestelde nummer en de
frequentie verschijnen op het tv-scherm en
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Telkens als u op de toets drukt, stemt het
systeem af op een vooraf ingestelde zender.
* Als geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam mogelijk niet in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• U kunt de vooraf ingestelde zender selecteren
met behulp van de cijfertoetsen.
• Het is mogelijk dat RDS niet goed werkt wanneer de
zender waarop u hebt afgestemd het RDS-signaal niet
goed verzendt of wanneer de signaalsterkte zwak is.
• Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een
gelijkaardige dienst. Als u het RDS-systeem niet
goed kent, contacteert u de plaatselijke radiozenders
voor meer informatie over de RDS-diensten in uw
streek.
• Bij elke druk op DISPLAY tijdens het ontvangen van
een RDS-uitzending, wijzigt de weergave van het
uitleesvenster op het voorpaneel als volgt:
zendernaam t frequentie t vooraf ingesteld
nummer t invoerinformatie/decoderingsstatus* t
zendernaam t …
* Wordt niet weergegeven afhankelijk van de
instelling voor [Surroundinstelling].
44NL
Andere handelingen
De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor
"BRAVIA" Sync
• Sommige functies kunnen alleen worden gebruikt als
de aangesloten tv deze ondersteunt; deze dienen
vooraf op de tv te worden ingesteld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv.
• Om de functie Geluidscontrole van het systeem te
gebruiken, dient u een audioverbinding tot stand te
brengen tussen het systeem en de tv (pagina 19).
"BRAVIA" Sync gebruiken
Controle voor HDMI - eenvoudige
instelling
U kunt de functie [Controle voor HDMI] van het
systeem automatisch instellen door de
overeenstemmende instelling op de tv te
activeren.
Raadpleeg "[HDMI-instellingen]" (pagina 62)
voor meer informatie over de functie Controle
voor HDMI.
Systeem uitschakelen
U kunt het systeem en de tv tegelijkertijd
uitschakelen.
• Het systeem wordt niet automatisch uitgeschakeld
tijdens het afspelen van muziek of wanneer de functie
"FM" geactiveerd is.
Wanneer u op N drukt op de
afstandsbediening, worden het systeem en uw tv
ingeschakeld en wordt de ingang van uw tv
ingesteld op de HDMI-ingang waarop het
systeem is aangesloten.
Geluidscontrole van het systeem
U kunt het geluid van de tv of andere
componenten op een eenvoudige manier
beluisteren.
U kunt de functie geluidscontrole van het
systeem als volgt gebruiken:
• Wanneer het systeem wordt ingeschakeld,
wordt het geluid van de tv of de andere
componenten uitgevoerd via de luidsprekers
van het systeem.
• Wanneer het geluid van de tv of de andere
componenten uitgevoerd wordt via de
luidsprekers van het systeem, kunt u de
luidsprekers waarnaar het geluid van de tv
wordt uitgevoerd wijzigen door te drukken op
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Wanneer het geluid van de tv of de andere
componenten uitgevoerd wordt door de
luidsprekers van het systeem, kunt u het
volume aanpassen en het geluid van het
systeem uitschakelen via de tv.
Andere handelingen
Deze functie is beschikbaar op tv's die zijn
uitgerust met de functie "BRAVIA" Sync.
Door Sony-componenten aan te sluiten die
compatibel zijn met de functie Controle voor
HDMI met een HDMI-kabel, wordt de
bediening vereenvoudigd.
Afspelen met één druk op de
knop
• Wanneer de functie PAP (picture and picture)
geactiveerd is op de tv of wanneer het systeem
video-/fotobestanden weergeeft op een iPod/iPhone,
werkt de functie Geluidscontrole van het systeem
niet.
• Afhankelijk van het type tv verschijnt tijdens het
regelen van het volume van het toestel het
volumeniveau op het scherm van de tv. In dit geval is
het mogelijk dat het volumeniveau dat wordt
weergegeven op het scherm van de tv verschilt van
het niveau dat wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel van het toestel.
Audio Return Channel
U kunt genieten van het geluid van de tv via het
systeem met slechts één HDMI-kabel.
Raadpleeg "De tv aansluiten" (pagina 19) voor
meer informatie over het instellen.
45NL
Eenvoudige bediening via
afstandsbediening
U kunt de basisfuncties van het systeem
bedienen met de afstandsbediening van de tv
wanneer de video-uitvoer van het systeem wordt
weergegeven op het scherm van de tv.
4
5
Routering
6
D.C.A.C. (Digital Cinema-autokalibratie) kan
het juiste surroundgeluid automatisch instellen.
• Het systeem geeft een luid testgeluid weer bij het
opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het geluid niet
stiller zetten. Houd rekening met kinderen en buren.
1
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
3
46NL
Druk op C/c om
selecteren.
[Instellen] te
Druk op X/x om [Audio-instellingen] te
kiezen en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om [OK] te selecteren.
Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren.
7
Druk op
.
[Autokalibratie] wordt gestart.
Het systeem past automatisch de
luidsprekerinstellingen aan.
Maak geen geluid terwijl de meting bezig
is.
• Zorg ervoor dat de component via een HDMI-kabel
aangesloten is op het systeem en dat de functie
Controle voor HDMI van de aangesloten component
ingeschakeld is.
[Autokalibratie]
Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de
A.CAL MIC-aansluiting op het
achterpaneel.
Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte
met behulp van een statief (niet
bijgeleverd). De voorzijde van elke
luidspreker moet naar de
kalibratiemicrofoon gericht zijn en er
mogen zich geen hindernissen bevinden
tussen de luidsprekers en de
kalibratiemicrofoon.
Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt,
wordt de schermtaal van het systeem eveneens
gewijzigd wanneer u het systeem uit- en daarna
weer inschakelt.
De juiste instellingen
automatisch kalibreren
.
Het bevestigingsscherm voor
[Autokalibratie] verschijnt.
Taal volgen
Wanneer u Afspelen met één druk op de knop
uitvoert via de aangesloten component, wordt
het systeem ingeschakeld en wordt de
systeemfunctie ingesteld op "HDMI1" of
"HDMI2" (afhankelijk van de gebruikte HDMIaansluiting). De ingang van uw tv wordt
automatisch ingesteld op de HDMI-ingang
waarmee het systeem is verbonden.
Druk op X/x om [Autokalibratie] te
selecteren en druk vervolgens op
• Controleer of de surroundversterker wordt
ingeschakeld en installeer deze op de geschikte
plaats voordat u [Autokalibratie] uitvoert. Als u
de surroundversterker installeert op een
ongeschikte plaats, zoals in een andere kamer,
wordt er geen correcte meting verkregen.
8
Bevestig de resultaten van
[Autokalibratie].
De luidsprekers die aangesloten zijn op het
toestel worden weergegeven als [Ja] op het
scherm van de tv.
• Als de meting is mislukt, volgt u het bericht en
probeert u [Autokalibratie] opnieuw.
• De meting voor [Subwoofer] is altijd [Ja] en
[Luidsprekerinstellingen] keert terug naar de
standaardinstelling wanneer u [Autokalibratie]
uitvoert.
9
Druk op X/x om [OK] of [Annuleren] te
selecteren en druk daarna op
.
[Voor]
[Ja]
x De meting is OK.
[Midden]
Koppel de kalibratiemicrofoon los en
selecteer [OK]. Het resultaat wordt
uitgevoerd.
[Ja]: kies normaal deze instelling.
[Geen]: kies deze instelling wanneer geen
middenluidspreker is aangesloten.
x De meting is niet OK.
[Surround]
Volg het bericht en selecteer vervolgens
[OK] om opnieuw te proberen.
[Ja]: kies normaal deze instelling.
[Geen]: kies deze instelling wanneer geen
surroundluidspreker is aangesloten.
• Terwijl de functie Autokalibratie in werking is, mag
u het systeem niet bedienen.
[Subwoofer]
[Ja]
De luidsprekers instellen
[Luidsprekerinstellingen]
Voor een optimaal surroundgeluid, moet u de
luidsprekers aansluiten en hun afstand tot uw
luisterpositie instellen. Stel vervolgens
luidsprekervolume en -balans in op hetzelfde
niveau aan de hand van de testtoon.
1
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
3
4
Druk op C/c om
selecteren.
[Instellen] te
Druk op X/x om [Audio-instellingen] te
kiezen en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om
[Luidsprekerinstellingen] te selecteren
en druk vervolgens op
.
Wanneer u de luidsprekers verplaatst, dient u de
parameters in te stellen voor de afstand (A) van
de luisterpositie tot de luidsprekers.
U kunt de parameters instellen tussen 0,0 en 7,0
meter.
De luidsprekers in de afbeelding stellen de
volgende items voor:
1Middenluidspreker
2Linkerluidspreker vooraan (L)
3Rechterluidspreker vooraan (R)
4Subwoofer
5Linker surroundluidspreker (L)
6Rechter surroundluidspreker (R)
1
2
3
4
Het scherm [Luidsprekerinstellingen]
verschijnt.
5
Andere handelingen
x [Afstand]
A
Druk op X/x om het item te selecteren
en druk op
.
Ga de volgende instellingen na.
x [Verbinding]
Als u geen middenluidsprekers of
surroundluidsprekers aansluit, moet u de
parameters voor [Midden] en [Surround]
instellen. De instellingen van de
voorluidsprekers en subwoofer zijn vastgelegd
en kunnen niet worden gewijzigd.
5
A
6
[Voor Lnks/Rhts] 3,0 m: de afstand van de
voorluidsprekers instellen.
[Midden]* 3,0 m: de afstand van de
middenluidspreker instellen.
[Surround Lnks/Rhts]* 3,0 m: de afstand van de
surroundluidsprekers instellen.
47NL
[Subwoofer] 3,0 m: de afstand van de subwoofer
instellen.
* Dit item wordt weergegeven wanneer u [Ja] kiest bij
[Verbinding].
• [Afstand] werkt mogelijk niet afhankelijk van het
ingangssignaal.
6
7
U kunt het geluidsniveau van de luidsprekers
aanpassen. U kunt de parameters instellen tussen
–6,0 dB en +6,0 dB. Zorg ervoor dat [Testtoon]
op [Aan] staat.
[Voor Lnks/Rhts] 0,0 dB: het niveau van de
voorluidsprekers instellen.
[Midden]* 0,0 dB: het niveau van de
middenluidspreker instellen.
[Surround Lnks/Rhts]* 0,0 dB: het niveau van
de surroundluidspreker instellen.
[Subwoofer] 0,0 dB: het niveau van de
subwoofer instellen.
* Dit item wordt weergegeven wanneer u [Ja] kiest bij
[Verbinding].
x [Testtoon]
De luidsprekers produceren een testtoon om
[Niveau] te regelen.
[Uit]: de luidsprekers produceren geen testtoon.
[Aan]: bij het regelen van het niveau produceert
elke luidspreker achtereenvolgens de testtoon.
Wanneer u een item onder
[Luidsprekerinstellingen] kiest, produceert elke
luidspreker achtereenvolgens een testtoon.
Pas het geluidsniveau als volgt aan.
1
2
3
4
5
48NL
Stel [Testtoon] in op [Aan].
Druk op RETURN.
Het systeem keert terug naar de vorige
weergave.
8
9
x [Niveau]
Herhaal stap 3 tot 5.
Druk op X/x om [Testtoon] te
selecteren en druk daarna op
.
Druk op X/x om [Uit] te selecteren en
druk daarna op
.
• De testtoonsignalen worden niet uitgevoerd via de
HDMI (OUT)-aansluiting.
• Om het volume van alle luidsprekers tegelijk aan te
passen, drukt u op 2 +/–.
De Sleep Timer
gebruiken
U kunt het systeem op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 10 minuten.
Druk op SLEEP.
Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de
minuten (resterende tijd) in het uitleesvenster op
het voorpaneel in stappen van 10 minuten.
Wanneer u de Sleep Timer instelt, wordt de
resterende tijd elke 5 minuten weergegeven.
Wanneer de resterende tijd minder dan 2
minuten bedraagt, knippert "SLEEP" in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op X/x om [Niveau] te selecteren
en druk vervolgens op
.
De resterende tijd controleren
Druk op X/x om het gewenste
luidsprekertype te selecteren en druk
vervolgens op
.
De resterende tijd wijzigen
Druk op C/c om de linker of rechter
luidspreker te selecteren en druk
daarna op X/x om het niveau aan te
passen.
Druk op
.
Druk een keer op SLEEP.
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te selecteren.
De knoppen op het
toestel uitschakelen
(Kindervergrendeling)
U kunt de knoppen op het toestel uitschakelen
(behalve "/1) om ongeoorloofd gebruik te
voorkomen, zoals door kattenkwaad van een
kind (functie kindervergrendeling).
Druk langer dan 5 seconden op x op het
toestel.
• Als u op de knoppen drukt op het toestel wanneer de
functie kindervergrendeling is ingeschakeld, knippert
"LOCKED" in het uitleesvenster op het voorpaneel.
De tv of andere
componenten bedienen
met de bijgeleverde
afstandsbediening
U kunt de tv en andere componenten zoals een
kabeldecoder of een digitale satellietontvanger
bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening. De afstandsbediening is
standaard ingesteld voor het bedienen van Sonycomponenten.
U kunt componenten van een ander merk dan
Sony bedienen door de voorgeprogrammeerde
code van de afstandsbediening te wijzigen. Zie
"De voorgeprogrammeerde code van de
afstandsbediening wijzigen (functie vooraf
instellen)" (pagina 50) voor meer informatie.
De componenten bedienen met
de bijgeleverde
afstandsbediening
1
2
Druk op de bedieningsmodusknop TV
of STB afhankelijk van de component
die u wilt bedienen.
Druk op de toepasselijke knoppen
zoals weergegeven in de onderstaande
tabel.
• z: deze knop kan worden gebruikt bij de
standaardinstelling van de
afstandsbediening.
• a: deze knop kan worden gebruikt
wanneer u de voorgeprogrammeerde code
van de afstandsbediening wijzigt.
Knop
Stand van de
afstandsbediening
TV
STB
AV "/1
z
z
Cijfertoetsen
z
z
/
z
z
ENTER (-)
z
a
z
a
z
z
)
z
z
Kleurtoetsen
(rood/groen/geel/
blauw)
z
z
TOP MENU
( )
z
z
SLEEP (t/
Andere handelingen
"LOCKED" wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
De functie kindervergrendeling wordt
geactiveerd en de knoppen op het toestel zijn
vergrendeld. (U kunt het systeem nog bedienen
via de afstandsbediening).
Om te annuleren drukt u langer dan 5 seconden
op x zodat "UNLOCK" wordt weergegeven in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt de afstandsbedieningsinstelling
mogelijk opnieuw ingesteld op de standaardinstelling
(SONY).
z
z
POP UP/MENU
a
a
C/X/x/c,
z
z
RETURN
z
z
HOME (MENU)
z
z
OPTIONS
(TOOLS)
z
a
SOUND MODE
(
)
z
a
49NL
Knop
Stand van de
afstandsbediening
TV
STB
z
a
z
a
m/M
z
a
N
z
a
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
z
z
DISPLAY
( / )
z
z
./>
• Als u in de stand TV of STB op een van de
bovenstaande knoppen drukt, licht de
bedieningsmodusknop TV of STB op. (Afhankelijk
van de ingestelde code, is het echter mogelijk dat
bepaalde knoppen niet werken en dat de
bedieningsmodusknop TV of STB niet oplicht.)
• Als u in de stand TV of STB op een andere knop op
de afstandsbediening drukt dan de bovenstaande
knoppen, licht de bedieningsmodusknop TV of STB
niet op.
• Afhankelijk van de tv of component is het mogelijk
dat bepaalde knoppen niet kunnen worden gebruikt.
De voorgeprogrammeerde code
van de afstandsbediening
wijzigen (functie vooraf
instellen)
1
Druk op POP UP/MENU terwijl u de
bedieningsmodusknop TV (voor een
tv) of STB (voor een kabeldecoder,
digitale satellietontvanger, digitale
videorecorder enz.) ingedrukt houdt.
De functie voor vooraf instellen wordt
geactiveerd op de afstandsbediening. De
bedieningsmodusknop TV of STB
(afhankelijk van de knop waarop u hebt
gedrukt) begint te knipperen.
50NL
2
Wanneer de bedieningsmodusknop TV
of STB begint te knipperen, voert u met
behulp van de cijfertoetsen de code
van de fabrikant in en drukt u
vervolgens op ENTER.
De fabrikantcode vindt u in "Lijst met
fabrikantcodes" (pagina 76).
Als het instellen van de code gelukt is,
knippert de bedieningsmodusknop TV of
STB twee keer traag. Als het instellen
mislukt is, knippert de
bedieningsmodusknop TV of STB vijf keer
snel.
• U kunt de functie voor vooraf instellen annuleren
door te drukken op de bedieningsmodusknop TV of
STB (de knop die knippert).
• Als u de afstandsbediening gedurende langer dan 10
seconden niet bedient tijdens de functie voor vooraf
instellen, wordt deze functie geannuleerd.
De voorgeprogrammeerde code
wissen uit het geheugen van de
afstandsbediening
1
Houd eerst AV ?/1 ingedrukt, druk
vervolgens op 2 – en daarna op CH –.
De bedieningsmodusknoppen BD, TV en
STB lichten op.
2
Laat alle knoppen los.
De bedieningsmodusknoppen BD, TV en
STB doven en de voorgeprogrammeerde
code is gewist. De standaardinstellingen
worden hersteld op de afstandsbediening.
De internetbrowser sluiten
Energie besparen in de
stand-bystand
Ga na of de volgende instellingen werden
doorgevoerd:
– [Controle voor HDMI] bij [HDMIinstellingen] is ingesteld op [Uit] (pagina 62).
– [Snel starten] is ingesteld op [Uit]
(pagina 62).
Druk op HOME.
Internetbrowserweergave
U kunt de website-informatie controleren door
op DISPLAY te drukken. De weergegeven
informatie verschilt afhankelijk van de website
en de paginastatus.
U kunt verbinding maken met het internet en
websites zoals de startpagina van Sony bekijken
via dit systeem.
1
Maak het toestel klaar om te surfen op
het internet.
Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 24).
2
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
3
4
Druk op C/c om
selecteren.
[Netwerk] te
Druk op X/x om [Internetbrowser] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het scherm [Internetbrowser] wordt
weergegeven.
A Paginatitel
B Cursor
Beweeg de cursor met C/X/x/c. Plaats de
cursor op de koppeling die u wilt bekijken en
druk vervolgens op . De gevraagde website
wordt weergegeven.
C Adres van de pagina
D SSL-pictogram
Wordt weergegeven wanneer de gekoppelde
URL beveiligd is.
E Aanduiding signaalsterkte
Wordt weergegeven wanneer het systeem
aangesloten is op een draadloos netwerk.
Een URL invoeren
F Voortgangsbalk/laadpictogram
Wordt weergegeven wanneer de pagina
gelezen wordt of tijdens het downloaden/
overzetten van bestanden.
Selecteer [URL invoeren] in het optiemenu.
Voer de URL in met behulp van het
softwaretoetsenbord en selecteer vervolgens
[Enter].
G Tekstinvoerveld
Druk op
en selecteer vervolgens [Invoer] in
het optiemenu om het softwaretoetsenbord te
openen.
De standaardstartpagina
instellen
H Schuifbalk
Druk op C/X/x/c om de paginaweergave naar
links, rechts, omhoog of omlaag te
verplaatsen.
• Het is mogelijk dat bepaalde websites niet correct
weergegeven of niet geladen worden.
Selecteer [Stel in als startpag.] in het optiemenu
terwijl de pagina weergegeven wordt die u wilt
instellen.
Andere handelingen
Websites doorbladeren
51NL
Beschikbare opties
Door op OPTIONS te drukken kunt u
verschillende instellingen en functies
raadplegen.
De beschikbare items verschillen afhankelijk
van de situatie.
Items
Details
[Instellen browser]
Geeft de instellingen voor de
internetbrowser weer.
• [Zoom]: voor het vergroten
of verkleinen van het
formaat van de
weergegeven inhoud.
• [JavaScript instellen]: voor
het in- of uitschakelen van
JavaScript.
• [Cookie instellen]: voor het
al dan niet accepteren van
browsercookies.
• [SSL-alarmweergave]: voor
het in- of uitschakelen van
SSL.
[Invoer]
Het softwaretoetsenbord
weergeven voor het invoeren
van tekens tijdens het
bezoeken van een website.
[Einde]
De cursor verplaatsen naar de
volgende lijn in het
tekstinvoerveld.
[Wissen]
Het teken links van de cursor
wissen tijdens het invoeren
van tekst.
[Vensterlijst]
52NL
Een lijst weergeven met alle
geopende websites.
Hiermee kunt u terugkeren
naar een eerder weergegeven
website door het
overeenkomstige venster te
selecteren.
[Bladwijzerlijst]
De bladwijzerlijst weergeven.
[Tekencodering]
De tekencodering instellen.
[Vorige pagina]
Naar een eerder weergegeven
pagina gaan.
[Volgende pagina]
Naar de eerder weergegeven
volgende pagina gaan.
[Laden annuleren]
Het laden van een pagina
stoppen.
[Herladen]
Dezelfde pagina herladen.
Items
Details
[URL invoeren]
Voor het invoeren van een
URL wanneer het
softwaretoetsenbord wordt
weergegeven.
[Toevoegn.
bladwijzer]
De weergegeven website
toevoegen aan de
bladwijzerlijst.
[Stel in als startpag.]
De weergegeven website
instellen als de
standaardstartpagina.
[Open in nw. venster] Een koppeling openen in een
nieuw venster.
[Weergavecertificaat] Servercertificaten weergeven
verzonden door pagina's die
SSL ondersteunen.
Het netwerk instellen
[Internetinstellingen]
Sluit vóór het doorvoeren van de instellingen het
systeem aan op het netwerk. Zie "Stap 3:
Verbinden met het netwerk" (pagina 24) voor
meer informatie.
Het instelscherm openen
1
Druk op HOME.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
HOME
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
Druk op C/c om
selecteren.
[Instellen] te
• Meer informatie vindt u op de volgende URL:
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com
Voor klanten in Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/support
3
Druk op X/x om [Netwerkinstellingen]
te kiezen en druk vervolgens op
.
Verbinding maken met een LAN
via een LAN-kabel
Automatische instelling
1
4
Druk op X/x om [Internetinstellingen]
te selecteren en druk vervolgens op
.
2
Druk op X/x om [Bedraad instellen] te
selecteren op het scherm
[Internetinstellingen] en druk
vervolgens op
.
Druk op X/x om [Automatisch] te
selecteren en druk vervolgens op
Andere handelingen
Volg de onderstaande stappen om verbinding te
maken met een LAN (Local Area Network).
.
Het systeem voert automatisch de
netwerkinstellingen door, waarna de
internetinstellingen weergegeven worden
op het tv-scherm.
Het scherm [Internetinstellingen] wordt
weergegeven.
3
4
Druk op c.
Druk op X/x om [Opslaan en verb.] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het systeem controleert de
netwerkverbinding.
5
• De items bij [Internetinstellingen] zijn nodig om
verbinding te kunnen maken met het internet. Voer de
respectieve (alfanumerieke) waarden voor uw
breedbandrouter of uw router voor draadloos LAN in.
De in te stellen items kunnen verschillen afhankelijk
van de internetprovider of de router. Meer informatie
vindt u in de bijgeleverde gebruikershandleiding van
uw internetprovider of van uw router.
Controleer of het bericht [De
Internetinstellingen zijn nu voltooid.]
wordt weergegeven en druk
vervolgens op
.
De instelling is voltooid. Als het bericht niet
wordt weergegeven, volgt u de instructies
op het scherm.
Handmatige instelling
1
Druk op X/x om [Bedraad instellen] te
selecteren op het scherm
[Internetinstellingen] en druk
vervolgens op
.
53NL
2
3
Druk op X/x om [Aangepast] te
selecteren en druk vervolgens op
7
.
Druk op X/x om het type
netwerkinstelling te selecteren en druk
vervolgens op
.
• [Automatisch]: het systeem stelt
automatisch het IP-adres in en het scherm
[DNS-instellingen] wordt weergegeven.
Wanneer u [Automatisch] selecteert en
drukt op
, stelt het systeem
automatisch de DNS-instellingen in.
Wanneer u [Geef het IP-adres op.]
selecteert en drukt op
, dient u de
DNS-instellingen handmatig in te voeren.
Druk op C/X/x/c en de cijfertoetsen om
de volgende items in te stellen en druk
vervolgens op
.
– [Primaire DNS]
– [Secundaire DNS]
• [Geef het IP-adres op.]: voer de
netwerkinstellingen handmatig in
overeenkomstig uw netwerkomgeving.
Druk op C/X/x/c en de cijfertoetsen om
de volgende items in te stellen en druk
vervolgens op
.
– [IP-adres]
– [Subnetmasker]
– [Standaardgateway]
– [Primaire DNS]
– [Secundaire DNS]
4
Druk op X/x om de
proxyserverinstelling te selecteren en
druk op
.
• [Nee]: er wordt geen proxyserver
gebruikt.
• [Ja]: voer de proxyserverinstelling in.
Druk op C/X/x/c en de cijfertoetsen en
druk vervolgens op
.
De waarde van de internetinstellingen
wordt weergegeven op het tv-scherm.
5
6
Druk op c.
Druk op X/x om [Opslaan en verb.] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het systeem controleert de
netwerkverbinding.
54NL
Controleer of het bericht [De
Internetinstellingen zijn nu voltooid.]
wordt weergegeven en druk
vervolgens op
.
De instelling is voltooid. Als het bericht niet
wordt weergegeven, volgt u de instructies
op het scherm.
Verbinding maken met het
draadloze LAN via de USBadapter voor draadloos LAN
Volg de onderstaande stappen om verbinding te
maken met een draadloos LAN (Local Area
Network).
Wanneer uw draadloze router de
WPS-functie ondersteunt
1
2
3
Druk op X/x om [Draadloos USB
instellen] te selecteren op het scherm
[Internetinstellingen] en druk
vervolgens op
.
Druk op X/x om [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)] te selecteren en druk
vervolgens op
.
Activeer de WPS-functie van uw
draadloze router, druk op X/x om
[Starten] te selecteren en druk
vervolgens op
.
Meer informatie over het activeren van de
WPS-functie vindt u in de
gebruiksaanwijzing van uw router.
4
Controleer of het bericht [Wi-Fi
Protected Setup is gelukt.] wordt
weergegeven en druk vervolgens op c.
De verbindingsinstellingen voor het
draadloze LAN en de instellingen voor het
IP-adres zijn voltooid.
Voer vervolgens de proxyserverinstelling
door. Volg stap 4 tot 7 van "Handmatige
instelling" bij "Verbinding maken met een
LAN via een LAN-kabel" hierboven.
Wanneer uw draadloze router de
WPS-functie niet ondersteunt
1
2
4
Druk op X/x om [Draadloos USB
instellen] te selecteren op het scherm
[Internetinstellingen] en druk
vervolgens op
.
Druk op X/x om [Scannen] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om de naam van het
draadloze LAN te selecteren en druk op
.
x Wanneer het geselecteerde
draadloze LAN niet beveiligd is
De verbindingsinstellingen voor het
draadloze LAN zijn voltooid. Voer
vervolgens de instellingen voor het IP-adres
in door de stappen te volgen bij
"Automatische instelling" of "Handmatige
instelling" onder "Verbinding maken met
een LAN via een LAN-kabel" hierboven.
x Wanneer het geselecteerde
draadloze LAN beveiligd is
Het scherm voor het ingeven van een WEPof WPA-sleutel wordt weergegeven. Ga
verder met stap 5.
5
Voer de WEP-/WPA-sleutel in door de
instructies op het scherm te volgen, en
druk vervolgens op c.
Andere handelingen
• [Geen]: kies deze optie als het draadloze
LAN niet beveiligd is. De
verbindingsinstellingen voor het
draadloze LAN zijn voltooid. Voer
vervolgens de instellingen voor het IPadres in door de stappen te volgen bij
"Automatische instelling" of
"Handmatige instelling" onder
"Verbinding maken met een LAN via een
LAN-kabel" hierboven.
• [WEP]: het draadloze LAN is beveiligd
met een WEP-sleutel.
• [WPA/WPA2-PSK]: het draadloze LAN
is beveiligd met een WPA-PSK- of
WPA2-PSK-sleutel.
• [WPA2-PSK]: het draadloze LAN is
beveiligd met een WPA2-PSK-sleutel.
Het systeem zoekt naar beschikbare
draadloze LAN's, waarna de lijst met
gevonden draadloze LAN's wordt
weergegeven.
3
Druk op X/x om de
beveiligingsmethode te selecteren en
druk vervolgens op
.
De verbindingsinstellingen voor het
draadloze LAN zijn voltooid. Voer
vervolgens de instellingen voor het IP-adres
in door de stappen te volgen bij
"Automatische instelling" of "Handmatige
instelling" onder "Verbinding maken met
een LAN via een LAN-kabel" hierboven.
x De naam van het draadloze LAN
opgeven
Selecteer [Handmatig invoeren].
Het invoerscherm wordt weergegeven.
Voer de naam voor het draadloze LAN in
door de instructies op het scherm te volgen,
en druk vervolgens op c.
55NL
Over beveiliging van een
draadloos LAN
Aangezien communicatie met een draadloos
LAN via radiogolven verloopt, kunnen de
draadloze signalen onderschept worden. Om de
draadloze communicatie te beveiligen,
ondersteunt dit systeem verschillende
beveiligingsfuncties. Zorg ervoor dat u de
beveiligingsinstellingen correct configureert in
overeenstemming met uw netwerkomgeving.
Geen beveiliging
Hoewel het eenvoudig is instellingen door te
voeren, dient u er rekening mee te houden dat
iedereen draadloze communicatie kan
onderscheppen of kan binnendringen in uw
draadloos netwerk, zelfs zonder geavanceerde
instrumenten. Houd er rekening mee dat er een
risico bestaat op ongeoorloofde toegang of
onderschepping van gegevens.
WEP
WEP past beveiligingsmaatregelen toe op
communicatie om te verhinderen dat
buitenstaanders deze communicatie
onderscheppen of binnendringen in uw
draadloos netwerk. WEP is een
beveiligingstechnologie die ervoor zorgt dat
oudere apparaten die TKIP/AES niet
ondersteunen, kunnen worden aangesloten.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
(TKIP)
TKIP is een beveiligingstechnologie die werd
ontworpen om de tekorten van WEP te
corrigeren. TKIP biedt een hoger
beveiligingsniveau dan WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES is een beveiligingstechnologie die gebruik
maakt van een geavanceerde
beveiligingsmethode die verschilt van WEP en
TKIP.
AES biedt een hoger beveiligingsniveau dan
WEP of TKIP.
56NL
U kunt de volgende opties instellen.
Instellingen en afstellingen
Het instelscherm
gebruiken
U kunt diverse beeld- en geluidsinstellingen
verrichten.
Selecteer
(Instellen) in het startmenu als u
de instellingen van het systeem wilt veranderen.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
1
2
Druk op HOME.
Uitleg
[Netwerk-update] (pagina 58)
Hiermee voert u een update uit
van de software van het systeem.
[Scherminstellingen]
(pagina 58)
Hiermee voert u de
scherminstellingen in volgens
het type aansluitingen.
[Audio-instellingen]
(pagina 59)
Hiermee voert u de audioinstellingen in volgens het type
aansluitingen.
[BD/DVD-instellingen]
(pagina 60)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor het afspelen
van een BD/DVD.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
[Kinderbeveiliging]
(pagina 61)
Druk op C/c om
selecteren.
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor de functie
Kinderbeveiliging.
[Instellen] te
[Muziekinstellingen]
(pagina 61)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor het afspelen
van een Super Audio CD.
Instellingen en afstellingen
• Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via
het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn
beschikbaar.
Pictogram
[Systeeminstellingen]
(pagina 62)
Hiermee voert u
systeeminstellingen in.
3
Druk op X/x om het pictogram van de
instelcategorie te selecteren die u wilt
wijzigen en druk vervolgens op
.
Voorbeeld: [Scherminstellingen]
[Netwerkinstellingen]
(pagina 63)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor internet en
netwerken.
[Snelinstelling] (pagina 63)
Hiermee voert u de
Snelinstelling opnieuw uit om de
basisinstellingen in te voeren.
[Terugstellen] (pagina 63)
Hiermee herstelt u de
fabrieksinstellingen van het
systeem.
57NL
[Netwerk-update]
[Scherminstellingen]
x [3D-uitgangsinst.]
[Auto]: kies normaal deze instelling.
[Uit]: selecteer deze instelling om alle inhoud in
2D weer te geven.
U kunt de functies van het systeem updaten en
verbeteren.
Raadpleeg de volgende website voor informatie
over updatefuncties:
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com
Voor klanten in Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/support
Tijdens een software-update wordt
"UPDATING" weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Wanneer de
update voltooid is, wordt het hoofdapparaat
automatisch uitgeschakeld. Wacht tot de
software-update voltooid is; schakel het
hoofdapparaat niet in of uit en bedien het
hoofdapparaat of de tv niet.
• 3D-video van de HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)aansluiting wordt uitgevoerd, ongeacht deze
instelling.
x [Instelling tv-schermafm. voor 3D]
Voor het instellen van het schermformaat van de
tv die 3D ondersteunt.
• Deze instelling geldt niet voor 3D-video van de
HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)-aansluiting.
x [Type televisie]
[16:9]: selecteer deze instelling wanneer u een
breedbeeld-tv of een tv met breedbeeldfunctie
aansluit.
[4:3]: selecteer deze instelling wanneer u een tv
met 4:3-scherm of een tv zonder
breedbeeldfunctie aansluit.
x [Schermformaat]
[Origineel]: selecteer deze instelling wanneer u
een tv aansluit met breedbeeldfunctie. Geeft 4:3beelden weer in breedte-/hoogteverhouding
16:9, zelfs op een breedbeeld-tv.
[Vaste beeldverhdng]: hiermee wijzigt u de
afmetingen van het beeld zodat het op het
scherm past in zijn oorspronkelijke breedte-/
hoogteverhouding.
x [DVD-beeldverhouding]
[Horizontale banden]: voor een breed beeld met
zwarte banden aan de boven- en onderzijde.
58NL
[Zijkanten afsnijden]: voor een beeld van
volledige hoogte over het hele scherm, met
bijgeknipte zijden.
x [Bioscoop-conversiefunctie]
x [Uitgevoerd videoformaat]
[HDMI]: kies normaal [Auto]. Selecteer
[Oorspronkelijke resolutie] om de resolutie weer
te geven die op de disc is opgenomen. (Wanneer
de resolutie lager is dan SD-resolutie, wordt
deze geconverteerd naar SD-resolutie.)
[Componentvideo] (voor niet-Europese/nietSaudi-Arabische modellen): selecteer de
resolutie die geschikt is voor uw tv.
[Video]: kiest automatisch de laagste resolutie.
• Als er geen beeld wordt weergegeven wanneer u
[HDMI] of [Componentvideo] instelt als resolutie,
dient u een andere resolutie-instelling te selecteren.
(Alleen niet-Europese/niet-Saudi-Arabische
modellen.)
• Wanneer verbinding via de COMPONENT VIDEO
OUT-aansluiting en [Componentvideo] geselecteerd
zijn, wordt weergave van beveiligde inhoud op een
BD-ROM alleen ondersteund bij uitvoerresolutie
480i/576i (pagina's 19, 26). (Alleen niet-Europese/
niet-Saudi-Arabische modellen.)
[Auto]: hiermee wordt automatisch het type van
het externe apparaat gedetecteerd en de
overeenkomstige kleurinstelling gekozen.
[YCbCr (4:2:2)]: voert YCbCr 4:2:2videosignalen uit.
[YCbCr (4:4:4)]: voert YCbCr 4:4:4videosignalen uit.
[RGB]: selecteer deze optie als u een apparaat
aansluit met een DVI-aansluiting die compatibel
is met HDCP.
x [HDMI-uitvoer met diepe kleuren]
[Auto]: kies normaal deze instelling.
[16 bit], [12 bit], [10 bit]: voert 16 bit/12 bit/10
bit-videosignalen uit wanneer de aangesloten tv
compatibel is met Deep Colour.
[Uit]: selecteer deze instelling wanneer het beeld
onstabiel is of de kleuren er onnatuurlijk uitzien.
x [Pauzestand] (alleen BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder trillingen
weergegeven. Kies normaal deze instelling.
[Frame]: het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge resolutie
weergegeven.
Instellingen en afstellingen
[Auto]: kies normaal deze instelling. Het toestel
detecteert automatisch of het om video- of
filmmateriaal gaat en schakelt over naar de
geschikte conversiemethode.
[Video]: de conversiemethode die geschikt is
voor videomateriaal wordt altijd gekozen zonder
rekening te houden met het materiaal.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Audio-instellingen]
x [BD Audio MIX-instelling]
[Aan]: hiermee voert u de audio uit die u bekomt
door de interactieve en secundaire audio met de
primaire audio te mengen.
[Uit]: hiermee voert u enkel de primaire audio
uit.
x [BD/DVD-ROM 1080/24p-uitvoer]
[Auto]: voert alleen videosignalen van 1920 ×
1080p/24 Hz uit bij het aansluiten van een 1080/
24p compatibele tv via de HDMI (OUT)aansluiting.
[Uit]: selecteer deze optie als uw tv niet
compatibel is met videosignalen van 1080/24p.
x [Audio DRC]
U kunt het dynamische bereik van het geluid
comprimeren.
[Auto]: het afspelen gebeurt met het dynamische
bereik dat door de disc is opgegeven (alleen BDROM).
59NL
[Aan]: het systeem geeft de soundtrack weer met
het oorspronkelijke dynamische bereik, zoals
het door de opnametechnicus bedoeld werd.
[Uit]: geen compressie van het dynamische
bereik.
[Aan]: alle geluidseffecten zijn ingeschakeld.
De bovengrens van de bemonsteringsfrequentie
is ingesteld op 48 kHz.
[Uit]: de geluidseffecten zijn uitgeschakeld.
Selecteer deze optie als u geen bovengrens wilt
inschakelen voor de bemonsteringsfrequentie.
x [Dempen - AUDIO]
Als u luistert naar een component die
aangesloten is op de AUDIO-aansluitingen
(AUDIO IN L/R) kan er storing optreden. Om
storing te vermijden kunt u het invoerniveau van
het toestel verlagen.
x [Surroundinstelling]
U kunt de surroundinstelling selecteren. Zie
"Stap 6: Surroundgeluid weergeven"
(pagina 29) voor meer informatie.
x [Luidsprekerinstellingen]
[Aan]: het invoerniveau wordt gedempt. Het
uitvoerniveau wordt gewijzigd.
[Uit]: normaal invoerniveau.
Stel de luidsprekers in om het best mogelijke
surroundgeluid te bekomen. Zie "De
luidsprekers instellen" (pagina 47) voor meer
informatie.
x [Audio-uitvoer]
U kunt selecteren waar het audiosignaal wordt
uitgevoerd.
[Luidspreker]: multikanaalsgeluid wordt enkel
uitgevoerd via de luidsprekers van het systeem.
[Luidspreker + HDMI]: multikanaalsgeluid
wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het
systeem en 2-kanaals lineaire PCM-signalen via
de HDMI (OUT)-aansluiting.
[HDMI]: geluid wordt alleen uitgevoerd via de
HDMI (OUT)-aansluiting. Het geluidsformaat
hangt af van de aangesloten component.
• Wanneer [Controle voor HDMI] ingesteld wordt op
[Aan] (pagina 62), wordt [Audio-uitvoer]
automatisch ingesteld op [Luidspreker + HDMI] en
kan deze instelling niet gewijzigd worden.
• Audiosignalen worden niet uitgevoerd via de HDMI
(OUT)-aansluiting wanneer [Audio-uitvoer]
ingesteld is op [Luidspreker + HDMI] en [HDMI1audio-ingangsfunctie] (pagina 62) ingesteld is op
[Televisie]. (Alleen Europese modellen.)
• Wanneer [Audio-uitvoer] ingesteld is op [HDMI], is
het uitgangssignaalformaat voor de functie "TV" en
"SAT/CABLE" 2-kanaals lineaire PCM.
x [Geluidseffect]
U kunt de geluidseffecten van het systeem
(SOUND MODE en [Surroundinstelling]) in- of
uitschakelen.
60NL
x [Autokalibratie]
U kunt de juiste instellingen automatisch
kalibreren. Zie "De juiste instellingen
automatisch kalibreren" (pagina 46) voor meer
informatie.
[BD/DVDinstellingen]
U kunt specifieke instellingen invoeren voor het
afspelen van BD/DVD.
x [BD/DVD-menu]
U kunt de standaard menutaal selecteren voor
BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 75) en voer
de code voor uw taal in.
x [Audio]
U kunt de standaardtaal van het geluid
selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Origineel] kiest, wordt de voorkeurtaal op
de disc gekozen.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 75) en voer
de code voor uw taal in.
x [Ondertiteling]
U kunt de standaardtaal van de ondertiteling
selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 75) en voer
de code voor uw taal in.
x [Weergavelaag van BD-hybridedisc]
[BD]: hiermee speelt u de BD-laag af.
[DVD/CD]: hiermee speelt u de dvd- of cd-laag
af.
[Toestaan]: kies normaal deze instelling.
[Niet toestaan]: internetverbinding wordt niet
toegestaan.
[Kinderbeveiliging]
Het afspelen van sommige BD-ROM's kan
beperkt worden afhankelijk van de leeftijd van
de gebruikers. Scènes kunnen vergrendeld of
vervangen worden door andere scènes. Volg de
instructies op het scherm en voer uw
wachtwoord van vier cijfers in.
x [Kinderbeveiliging voor DVD]
Voor de weergave van sommige DVD VIDEO's
kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Scènes kunnen vergrendeld of
vervangen worden door andere scènes. Volg de
instructies op het scherm en voer uw
wachtwoord van vier cijfers in.
x [Internetvideo-kinderbeveiliging]
Het afspelen van sommige internetvideo's kan
beperkt worden afhankelijk van de leeftijd van
de gebruikers. Scènes kunnen vergrendeld of
vervangen worden door andere scènes. Volg de
instructies op het scherm en voer uw
wachtwoord van vier cijfers in.
x [Internetvideo niet-geclassificeerd]
x [Wachtwoord]
Voor het instellen of wijzigen van het
wachtwoord voor de kinderbeveiligingsfunctie.
Met behulp van een wachtwoord kunt u een
beperking instellen voor het afspelen van BDROM's, DVD VIDEO's of internetvideo's.
Indien nodig kunt u een onderscheid maken
tussen de beperkingsniveaus voor BD-ROM's en
DVD VIDEO's.
x [Regiocode van kinderbeveiliging]
Het afspelen van sommige BD-ROM's of DVD
VIDEO's kan worden beperkt op basis van het
geografische gebied. Scènes kunnen
vergrendeld of vervangen worden door andere
scènes. Volg de instructies op het scherm en
voer uw wachtwoord van vier cijfers in.
[Toestaan]: hiermee staat u het afspelen van
niet-beoordeelde internetvideo's toe.
[Blokkeren]: hiermee blokkeert u het afspelen
van niet-beoordeelde internetvideo's.
Instellingen en afstellingen
x [BD-internetverbinding]
x [Kinderbeveiliging voor BD]
[Muziekinstellingen]
U kunt specifieke instellingen invoeren voor het
afspelen van een Super Audio CD.
x [Weergavelaag van Super Audio CD]
[Super Audio CD]: speelt de Super Audio CDlaag af.
[CD]: speelt de cd-laag af.
x [Weergavekanalen Super Audio CD]
[DSD 2ch]: speelt de 2-kanaalszone af.
[DSD Multi]: speelt de multikanaalszone af.
61NL
[Systeeminstellingen]
U kunt verschillende instellingen voor het
toestel invoeren.
[Televisie]: het geluid van de component die
aangesloten is op de HDMI (IN 1)-aansluiting
wordt ingevoerd via de TV (DIGITAL IN
OPTICAL)-aansluiting.
x [Snel starten]
x [Weergaveschermtekst]
U kunt de schermtaal kiezen voor het systeem.
x [Verlichting/Display]
U kunt de status van de soft-touch-knoppen
(pagina 9) en het uitleesvenster op het
voorpaneel instellen (pagina 11).
[Standaard/Aan]: de soft-touch-knoppen en het
uitleesvenster op het voorpaneel blijven
verlicht.
[Eenvoudig/Uit]: de soft-touch-knoppen en het
uitleesvenster op het voorpaneel doven wanneer
het systeem niet wordt bediend.
x [HDMI-instellingen]
[Controle voor HDMI]
[Aan]: aan. Het is mogelijk afwisselend te
werken met de componenten die via een HDMIkabel zijn verbonden.
[Uit]: uit.
[Audio Return Channel]
Deze functie is beschikbaar wanneer u het
systeem en een tv die compatibel is met de
functie Audio Return Channel verbindt.
[Auto]: het systeem kan het digitale
audiosignaal van uw tv automatisch ontvangen
via een HDMI-kabel.
[Uit]: uit.
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [Controle
voor HDMI] is ingesteld op [Aan].
[HDMI1-audio-ingangsfunctie] (alleen
Europese modellen)
U kunt de audio-invoer van de component die
aangesloten is op de HDMI (IN 1)-aansluiting
selecteren.
[HDMI1]: het geluid van de component die
aangesloten is op de HDMI (IN 1)-aansluiting
wordt ingevoerd via de HDMI (IN 1)aansluiting.
62NL
[Aan]: verkort de opstarttijd uit de standbystand. U kunt het systeem snel bedienen na
het te hebben ingeschakeld.
[Uit]: de standaardinstelling.
x [Automatische standby]
[Aan]: schakelt de functie [Automatische
standby] in. Wanneer u het systeem gedurende
ongeveer 30 minuten niet bedient, schakelt het
automatisch over naar de stand-bystand.
[Uit]: schakelt de functie uit.
x [Automatische weergave]
[Aan]: informatie wordt automatisch op het
scherm weergegeven wanneer u de titel,
beeldmodus, het audiosignaal, enz. wijzigt.
[Uit]: informatie wordt alleen weergegeven
wanneer u op DISPLAY drukt.
x [Schermbeveiliging]
[Aan]: de schermbeveiliging aanzetten.
[Uit]: uit.
x [Bericht over software-update]
[Aan]: het systeem informeert u wanneer er een
nieuwere softwareversie beschikbaar is
(pagina 58).
[Uit]: uit.
x [Gracenote-instellingen]
[Auto]: discinformatie wordt automatisch
gedownload wanneer het afspelen van de disc
wordt gestopt. Het systeem moet aangesloten
zijn op het netwerk om de gegevens te kunnen
downloaden.
[Handmatig]: discinformatie wordt gedownload
wanneer [Video zoeken] of [Muziek zoeken]
geselecteerd is.
x [Systeeminformatie]
U kunt informatie over de softwareversie van
het systeem en het MAC-adres weergeven.
[Netwerkinstellingen]
U kunt specifieke instellingen invoeren voor
internet en netwerken.
x [Geregistreerde Media Remoteapparaten]
Geeft een lijst weer van uw geregistreerde
"Media Remote"-apparaten.
x [Internetinstellingen]
Verbind het systeem vooraf met het netwerk. Zie
"Stap 3: Verbinden met het netwerk"
(pagina 24) voor meer informatie.
x [Diagnose van netwerkverbinding]
[Snelinstelling]
Hiermee voert u de Snelinstelling opnieuw uit
om de basisinstellingen in te voeren. Volg de
instructies op het scherm.
U kunt een netwerkdiagnose uitvoeren om na te
gaan of de netwerkverbinding correct tot stand is
gebracht.
Voor het al dan niet weergeven van de
verbonden DLNA-server.
x [Instellingen Renderer]
[Automatische toegangspermissie]: hiermee
kunt u instellen of automatische toegang voor
een nieuw gedetecteerde DLNA-controller al
dan niet wordt toegestaan.
[Smart selecteren]: hiermee wordt toegestaan
dat een DLNA-controller van Sony het systeem
detecteert als doelcomponent om te bedienen via
infrarood. U kunt deze functie in- of
uitschakelen.
[Naam van de Renderer]: geeft de naam van het
systeem weer zoals deze wordt weergegeven op
andere DLNA-apparaten op het netwerk.
x [Terugstellen op de fabrieksinstellingen]
U kunt de instellingen van het systeem
terugstellen naar de fabriekinstellingen door een
groep instellingen te selecteren. Alle
instellingen binnen die groep worden
teruggesteld.
x [Persoonlijke informatie initialiseren]
U kunt uw persoonlijke informatie wissen die in
het systeem is opgeslagen.
Instellingen en afstellingen
[Terugstellen]
x [Instellingen voor serververbinding]
x [Toegangscontrole Renderer]
Hiermee kunt u instellen of opdrachten van
DLNA-controllers al dan niet worden aanvaard.
x [Party-autostart]
[Aan]: voor het starten van een PARTY of
deelnemen aan een bestaande PARTY op
aanvraag van een netwerkapparaat dat de functie
PARTY STREAMING ondersteunt.
[Uit]: uit.
x [Registratie van Media Remote-apparaat]
Voor het registreren van uw "Media Remote"apparaat.
63NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
• Houd zowel het systeem als discs uit de buurt van
componenten waarin een krachtige magneet wordt
gebruikt, zoals een grote luidspreker of
microgolfoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op het systeem.
Werking
Veiligheid
• Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
een vaas, op het systeem om elektrische schokken of
brand te voorkomen. Plaats het systeem evenmin in
de buurt van water, zoals bij een bad of douche. In het
geval dat er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact
trekken en het systeem eerst door een deskundige
laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Raak het netsnoer niet met natte handen aan. Dit kan
een elektrische schok veroorzaken.
Spanningsbronnen
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, mag u
alleen de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer
zelf.
Plaatsing
• Installeer het systeem op een goed geventileerde
plaats om te voorkomen dat het oververhit raakt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een
storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het systeem niet in een te kleine en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
systeem te plaatsen. Het systeem is uitgerust met een
krachtige versterker. Als de ventilatiegaten zijn
geblokkeerd, kan het systeem oververhit en defect
raken.
• Zet het systeem niet op oppervlakken (tapijten,
dekens, enzovoort) of nabij materialen (gordijnen,
draperieën) waardoor de ventilatiegaten geblokkeerd
kunnen worden.
• Plaats het systeem niet in een krappe ruimte zoals op
een boekenrek of iets gelijkaardig.
• Installeer het systeem niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof, mechanische trillingen
of schokken.
• Zet het systeem niet schuin. Het systeem is
ontworpen voor gebruik in horizontale stand.
64NL
• Indien het systeem direct van een koude in een warme
of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de lenzen in het toestel.
In dat geval kan de werking van het systeem worden
verstoord. Verwijder in dat geval de disc en laat het
systeem ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht
is verdampt.
• Haal de disc uit het systeem wanneer u dit verplaatst.
Als u dat niet doet, kan de disc worden beschadigd.
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
Volumeregeling
• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een gedeelte zonder geluid. Als
u dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
Reiniging
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of wasbenzine.
Met alle vragen of eventuele problemen met uw
systeem kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Discs reinigen, disc-/
lensreinigers
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc of disc-/lensreiniger (inclusief
vloeistof of spray). Deze kunnen defecten
veroorzaken.
Vervanging van onderdelen
• Als dit systeem zou worden hersteld, worden
herstelde onderdelen verzameld voor hergebruik of
recyclering.
Kleuren op uw tv-scherm
• Als de luidsprekers de kleuren op het tv-scherm
beïnvloeden, moet u de tv onmiddellijk uitschakelen
en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Als de
kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers
verder van de tv af zetten.
BELANGRIJK
Opgelet: dit systeem kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het tvscherm weergeven. Als u dit beeld lange tijd op het
tv-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat het tvscherm onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral
projectie-tv's zijn gevoelig hiervoor.
Opmerkingen over de
discs
Discs hanteren
• Neem de disc vast bij de randen zodat deze
schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de disc.
Het systeem verplaatsen
• Controleer, voordat u het systeem verplaatst, of er
geen disc is geplaatst en trek het netsnoer uit het
stopcontact.
Reiniging
• Maak de disc voor het afspelen schoon met een
reinigingsdoekje.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
Aanvullende informatie
• Stel de disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals heteluchtblazers en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
staat geparkeerd en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit systeem kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u discs
met een andere vorm (bv. kaart-, hart- of
stervormig) probeert af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
65NL
Verhelpen van storingen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit systeem, probeer die dan eerst zelf op te lossen aan
de hand van de onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleegt u de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Merk op dat wanneer het onderhoudspersoneel beslist om tijdens een herstelling onderdelen te
vervangen, deze onderdelen eventueel kunnen worden ingehouden.
Algemeen
Symptoom
Problemen en oplossingen
Het toestel wordt niet
ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
De afstandsbediening werkt niet. • De afstand tussen de afstandsbediening en het toestel is te groot.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna leeg.
De disclade opent niet en u kunt • Probeer het volgende: 1 Houd N en Z op het toestel langer dan 5 seconden
de disc niet verwijderen, ook niet ingedrukt om de disclade te openen. 2 Verwijder de disc. 3 Koppel het
nadat u op Z hebt gedrukt.
netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later weer aan.
Het systeem werkt niet zoals het • Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later
hoort.
weer aan.
Berichten
Symptoom
Problemen en oplossingen
[Op het netwerk is een nieuwe
softwareversie gevonden. Voer
een versie-update uit onder
"Netwerk-update".] wordt
weergegeven op het tv-scherm.
• Zie [Netwerk-update] (pagina 58) om het systeem te updaten naar een nieuwere
softwareversie.
"PROTECTOR" en "PUSH
PWR" verschijnen om beurten in
het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Druk op "/1 om het systeem uit te schakelen en controleer de onderstaande items
nadat "STANDBY" is verdwenen.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven luidsprekers?
• Zijn de ventilatiegaten van het systeem geblokkeerd?
• Na controle van de bovenstaande items en het oplossen van eventuele
problemen, kunt u het systeem weer inschakelen. Wanneer de oorzaak van het
probleem na het controleren van de bovenstaande punten niet is gevonden,
neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
"LOCKED" wordt weergegeven • Schakel de functie kindervergrendeling uit (pagina 49).
in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
"DEMO LOCK" wordt
• Neem contact op de dichtstbijzijnde Sony-dealer of een plaatselijke, erkende
weergegeven in het
Sony-servicedienst.
uitleesvenster op het voorpaneel.
66NL
"Exxxx" wordt weergegeven in
het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer of een plaatselijke,
erkende servicedienst van Sony en geef de foutcode door.
wordt weergegeven zonder
een melding op het tv-scherm.
• Neem contact op de dichtstbijzijnde Sony-dealer of een plaatselijke, erkende
Sony-servicedienst.
Beeld
Symptoom
Problemen en oplossingen
Geen beeld.
• Controleer de uitvoermethode van uw systeem (pagina 19).
Er wordt geen beeld
weergegeven bij verbinding via
een HDMI-kabel.
• Het toestel is aangesloten op een ingang die niet compatibel is met HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection) ("HDMI" op het voorpaneel licht
niet op) (pagina 19).
3D-beelden van de HDMI (IN
• Afhankelijk van de tv of de videocomponent, is het mogelijk dat 3D-beelden
1)- of HDMI (IN 2)-aansluiting
niet worden weergegeven.
worden niet weergegeven op het
tv-scherm.
Er wordt geen beeld
weergegeven of de
uitvoerresolutie is laag bij
verbinding via een
componentvideokabel. (Alleen
niet-Europese/niet-SaudiArabische modellen.)
• Bij het afspelen van een BD-ROM is het mogelijk dat een hogeresolutiebeeld
niet wordt uitgevoerd wegens kopieerbeveiligingsbeperkingen. In dit geval
raden wij u een HDMI-verbinding aan (pagina 19).
Het donkere deel van het beeld is • Zet [Beeldkwaliteitsfunctie] op [Standrd.] (standaard) (pagina 38).
te donker/het heldere deel is te
helder of onnatuurlijk.
Het beeld wordt niet correct
weergegeven.
• Controleer de instellingen van [Uitgevoerd videoformaat] bij
[Scherminstellingen] (pagina 59).
• Als de analoge en digitale signalen tegelijk worden uitgevoerd, stelt u [BD/
DVD-ROM 1080/24p-uitvoer] bij [Scherminstellingen] in op [Uit] (pagina 59).
• Voor BD-ROM's controleert u de instellingen van [BD/DVD-ROM 1080/24puitvoer] bij [Scherminstellingen] (pagina 59).
Het beeld vertoont ruis.
• Reinig de disc.
• Als de beelduitvoer van het systeem via de videorecorder naar uw tv gaat, kan
het schrijfbeschermingssignaal gebruikt voor bepaalde BD/DVD-programma's
de beeldkwaliteit beïnvloeden. Als u nog steeds problemen ervaart wanneer u
het toestel rechtstreeks op uw tv aansluit, probeer het toestel dan aan te sluiten
op een andere ingang.
Het beeld wordt niet
schermvullend weergegeven.
• Controleer de instelling van [Type televisie] bij [Scherminstellingen]
(pagina 58).
• De breedte-/hoogteverhouding op de disc ligt vast.
Er treedt een kleurafwijking op
het tv-scherm op.
• Als de luidsprekers worden gebruikt met een CRT-tv of -projector, installeer ze
dan op minstens 0,3 meter van de tv.
• Als de kleurafwijking blijft, schakel dan de tv uit en schakel deze vervolgens na
15 tot 30 minuten weer in.
• Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp (magnetische sluiting op een tvstandaard, medische apparatuur, speelgoed, enz.) dichtbij de luidsprekers wordt
gezet.
Aanvullende informatie
Er verschijnt geen beeld wanneer • Houd de knoppen N en VOL – op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt
de video-uitvoerresolutie
om de video-uitvoerresolutie te herstellen naar de laagste resolutie.
geselecteerd in [Uitgevoerd
videoformaat] niet correct is.
Er wordt geen beeld
• Selecteer de juiste ingang voor dit systeem op uw tv.
weergegeven bij het afspelen van
een video-/fotobestand op een
iPod/iPhone.
67NL
Geluid
Symptoom
Problemen en oplossingen
Er is geen geluid hoorbaar.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Controleer de luidsprekerinstellingen (pagina 47).
Het Super Audio CD-geluid van • HDMI (IN 1) en HDMI (IN 2) aanvaarden geen audio-indelingen die
een component die aangesloten
beschermd zijn door auteursrechten. Sluit de analoge audio-uitgang van de
is op de HDMI (IN 1)- of HDMI component aan op de AUDIO (AUDIO IN L/R)-aansluitingen van het apparaat.
(IN 2)-aansluiting wordt niet
uitgevoerd.
De tv produceert geen geluid bij • Stel de instelling [Controle voor HDMI] bij [HDMI-instellingen] onder
verbinding via de HDMI (OUT)- [Systeeminstellingen] in op [Aan] (pagina 62). Stel eveneens [Audio Return
aansluiting wanneer de functie
Channel] bij [HDMI-instellingen] onder [Systeeminstellingen] in op [Auto]
Audio Return Channel wordt
(pagina 62).
gebruikt.
• Zorg ervoor dat uw tv compatibel is met de functie Audio Return Channel.
• Zorg ervoor dat er een HDMI-kabel verbonden is met een aansluiting op uw tv
die compatibel is met de functie Audio Return Channel.
Het systeem voert het geluid niet • Stel [Audio Return Channel] bij [HDMI-instellingen] onder
correct uit wanneer het is
[Systeeminstellingen] in op [Uit] (pagina 62).
aangesloten op een set-top box.
Sterke brom of ruis is hoorbaar. • Plaats de tv verder van de audiocomponenten af.
• Reinig de disc.
Wanneer u een cd afspeelt, wordt • Selecteer stereogeluid door te drukken op
het geluid niet langer in stereo
uitgevoerd.
(pagina 41).
Alleen de middenluidspreker
werkt.
• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit de middenluidspreker.
De surroundluidsprekers
produceren geen of slechts een
heel zwak geluid.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 17, 47).
• Controleer de surroundinstelling (pagina 29).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de surroundluidsprekers minder
uitgesproken.
• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
Er treedt geluidsvervorming op
bij een aangesloten component.
• Verlaag het invoerniveau voor de aangesloten component door [Dempen AUDIO] in te stellen (pagina 60).
Tuner
Symptoom
Problemen en oplossingen
Er kan niet worden afgestemd op • Controleer of de antenne goed is aangesloten. Regel de antenne en sluit
radiozenders.
eventueel een buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij gebruik van automatisch afstemmen). Stem
handmatig af.
Afspelen
68NL
Symptoom
Problemen en oplossingen
De disc wordt niet afgespeeld.
• De regiocode op de BD/DVD komt niet overeen met die van het systeem.
• Er is condensvorming opgetreden in het toestel, waardoor de lenzen kunnen
worden beschadigd. Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een half uur
aan staan.
• Een disc die niet goed is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld door het
systeem (pagina 71).
Symptoom
Problemen en oplossingen
Bestandsnamen worden niet
correct weergegeven.
• Het systeem kan enkel tekens weergeven die compatibel zijn met ISO 8859-1.
Andere tekens worden mogelijk anders weergegeven.
• Afhankelijk van de gebruikte schrijfsoftware, worden de ingevoerde tekens
anders weergegeven.
Een disc begint niet te spelen
vanaf het begin.
• Afspelen hervatten is geselecteerd. Druk op OPTIONS, selecteer [Weerg. v/a
begin] en druk vervolgens op .
Het afspelen start niet vanaf het • Afhankelijk van de disc wordt het hervatpunt mogelijk uit het geheugen gewist
hervatpunt waar het afspelen de
wanneer
vorige keer werd gestopt.
– u de disclade opent.
– u het USB-apparaat loskoppelt.
– u andere inhoud afspeelt.
– u het toestel uitschakelt.
De taal voor het geluidsspoor, de • Probeer deze instellingen te wijzigen via het BD- of DVD-menu.
ondertitels of de hoeken kan niet • Meertalige geluidssporen, ondertitels of meervoudige hoeken zijn niet
worden gewijzigd.
opgenomen op de BD/DVD.
• Probeer het volgende: 1 Verwijder de disc. 2 Schakel het systeem uit.
3 Verwijder het USB-apparaat en sluit het opnieuw aan (pagina 33).
4 Schakel het systeem in. 5 Plaats de BD-ROM met BONUSVIEW/BDLIVE.
USB-apparaat
Symptoom
Problemen en oplossingen
Het USB-apparaat wordt niet
herkend.
• Probeer het volgende: 1 Schakel het systeem uit. 2 Verwijder het USBapparaat en sluit het opnieuw aan. 3 Schakel het systeem in.
• Controleer of het USB-apparaat correct is aangesloten op de
(USB)-poort.
• Ga na of het USB-apparaat of een kabel is beschadigd.
• Controleer of het USB-apparaat ingeschakeld is.
• Als het USB-apparaat aangesloten is via een USB-hub, koppelt u het USBapparaat los en sluit u het rechtstreeks aan op het toestel.
Aanvullende informatie
Bonusinhoud of andere
gegevens op een BD-ROM
kunnen niet worden
weergegeven.
BRAVIA-Internetvideo
Symptoom
Problemen en oplossingen
Het beeld/geluid is van slechte • De beeld-/geluidkwaliteit kan slecht zijn afhankelijk van de
kwaliteit/bepaalde programma's internetinhoudprovider.
worden minder gedetailleerd
• De beeld-/geluidkwaliteit kan worden verbeterd door de verbindingssnelheid te
weergegeven, vooral bij snel
wijzigen. Sony raadt een verbindingssnelheid aan van minstens 2,5 Mbps voor
bewegende of donkere scènes.
SD-beelden en 10 Mbps voor HD-beelden.
• Niet alle video's bevatten geluid.
Het beeld is klein.
• Druk op X om in te zoomen.
69NL
"BRAVIA" Sync ([Controle voor HDMI])
Symptoom
Problemen en oplossingen
De functie [Controle voor
HDMI] werkt niet ("BRAVIA"
Sync).
• Controleer of [Controle voor HDMI] ingesteld is op [Aan] (pagina 62).
• Als u de HDMI-verbinding wijzigt, schakelt u het systeem uit en opnieuw in.
• Stel na een stroompanne [Controle voor HDMI] in op [Uit] en stel [Controle
voor HDMI] vervolgens weer in op [Aan] (pagina 62).
• Controleer de volgende punten en raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
component.
– Zorg ervoor dat de aangesloten component compatibel is met de functie
[Controle voor HDMI].
– Zorg ervoor dat de instelling van de aangesloten component voor de functie
[Controle voor HDMI] correct is.
Netwerkverbinding
Symptoom
Problemen en oplossingen
Het systeem kan geen verbinding • Controleer de netwerkverbinding (pagina 24) en de netwerkinstellingen
maken met het netwerk.
(pagina 63).
Draadloze LAN-verbinding via USB
Symptoom
Problemen en oplossingen
U kunt uw pc niet verbinden met • De draadloze instellingen van de router kunnen automatisch gewijzigd worden
het internet na het uitvoeren van als u de functie Wi-Fi Protected Setup gebruikt voordat u de routerinstellingen
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. aanpast. Wijzig in dat geval de draadloze instellingen van uw pc
dienovereenkomstig.
U kunt het systeem niet
verbinden met uw router voor
draadloos LAN.
• Controleer of de router voor draadloos LAN ingeschakeld is.
• Afhankelijk van de gebruiksomgeving (bv. het materiaal waaruit de muren
bestaan, de ontvangstomstandigheden voor de radiogolven of obstakels tussen
het systeem en de router voor draadloos LAN) is het mogelijk de
communicatieafstand kleiner wordt. Plaats het systeem en de router voor
draadloos LAN dichter bij elkaar.
• Apparaten die gebruik maken van een frequentieband van 2,4 GHz, zoals een
microgolfoven, Bluetooth-apparaat of een digitaal draadloos apparaat, kunnen
de communicatie verstoren. Plaats het toestel uit de buurt van dergelijke
apparaten of schakel deze uit.
De gewenste router voor
• Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm, en probeer
draadloos LAN wordt niet
[Scannen] opnieuw. Als de gewenste router voor draadloos LAN nog steeds
gedetecteerd, zelfs niet wanneer niet gedetecteerd wordt, drukt u op RETURN om [Handm. registratie] te
u [Scannen] uitvoert.
selecteren.
Het systeem slaagt er niet in om • De afstand tussen het toestel en de router voor draadloos LAN is te groot
verbinding te maken met het
(pagina 24).
netwerk of de netwerkverbinding
is niet stabiel.
70NL
Opmerkingen bij audio-cd's
Afspeelbare discs
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (muziek-cd)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)Aangezien
Discs die niet kunnen worden
afgespeeld
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opmerking over de
afspeelfuncties van een BD/DVD
Bepaalde afspeelfuncties van een BD/DVD
kunnen opzettelijk door softwareproducenten
zijn vastgelegd. Dit systeem speelt een BD/
DVD af volgens de inhoud van de disc; het is
dus mogelijk dat bepaalde weergavefuncties niet
beschikbaar zijn.
Opmerking over Dual layer BD's/
DVD's
De weergegeven beelden en het geproduceerde
geluid kunnen kort worden onderbroken tijdens
de overschakeling tussen de lagen.
Regiocode (alleen BD-ROM/DVD
VIDEO)
Er staat een regiocode vermeld op de achterkant
van het systeem. Het systeem kan alleen een
commerciële BD-ROM/DVD VIDEO (alleen
weergave) afspelen met dezelfde regiocode of
ALL .
Aanvullende informatie
de specificaties van Blu-ray Discs nieuw
en in volle ontwikkeling zijn, is het mogelijk dat
bepaalde discs niet kunnen worden afgespeeld
afhankelijk van het type disc en de versie. Daarnaast
verschilt de audio-uitvoer afhankelijk van de bron,
de aangesloten uitgang en de geselecteerde audioinstellingen.
2)
BD-RE: ver.2.1
BD-R: ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusief BD-R's met
organisch pigment (LTH-type)
BD-R's die werden opgenomen op een pc kunnen
niet worden afgespeeld als postscripts opneembaar
zijn.
3)Een cd- of dvd-disc die niet correct is gefinaliseerd,
kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur voor
meer informatie.
Dit product is ontworpen om discs af te spelen
die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn
gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen
niet aan de CD-norm (Compact Disc). Het is
bijgevolg mogelijk dat deze discs niet
compatibel zijn met dit product.
BD's met een cartridge
BDXL's
DVD-RAM's
HD-DVD's
DVD-audiodiscs
PHOTO CD's
Dataonderdelen van CD-Extra's
Super VCD's
De kant met audiomateriaal op DualDiscs
71NL
Afspeelbare
bestandstypes
Video1)
Bestandsindeling
Extensies
MPEG-1-video/PS2)5)
MPEG-2-video/PS,
TS2)6)
".mpg", ".mpeg", ".m2ts",
".mts"
Xvid
".avi"
MPEG4/AVC2)5)
".mkv", ".mp4", ".m4v",
".m2ts", ".mts"
WMV92)5)
".wmv", ".asf"
AVCHD
3)5)
Muziek
Bestandsindeling
Extensies
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC2)4)5)
".m4a"
WMA9-standaard2)4)
".wma"
LPCM
".wav"
Foto1)
Bestandsindeling
Extensies
JPEG
".jpg", ".jpeg"
GIF
".gif"
PNG
".png"
1)
Het systeem speelt deze bestanden niet af via de
functie DLNA-renderer.
2)Het systeem kan geen bestanden die gecodeerd zijn
met DRM afspelen.
3)Het systeem speelt bestanden af met AVCHDindeling die opgenomen zijn met een digitale
camcorder enz. Om bestanden met AVCHD-indeling
te bekijken, moet de disc met de AVCHD-bestanden
gefinaliseerd zijn.
4)Het systeem kan geen bestanden die gecodeerd zijn
met Lossless enz. afspelen.
5)
Het systeem speelt deze bestanden niet af via de
functie DLNA.
6)Het systeem speelt bestanden met SD-resolutie alleen
af via de DLNA-functie.
72NL
• Sommige bestanden kunnen niet worden afgespeeld
afhankelijk van de bestandsindeling, de
bestandscodering, de opnameomstandigheden of de
DLNA-serveromstandigheden.
• Sommige bestanden die bewerkt werden op een pc
kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
• Het systeem kan de volgende bestanden of mappen
op BD's, DVD's, CD's en USB-apparaten herkennen:
– mappen tot en met de vijfde rij in een
boomstructuur
– tot 500 bestanden binnen een boomstructuur
• Het systeem kan de volgende bestanden of mappen
herkennen die opgeslagen zijn op de DLNA-server:
– mappen tot en met de 20e rij in een boomstructuur
– tot 999 bestanden binnen een boomstructuur
• Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet
werken met dit systeem.
• Het systeem kan Mass Storage Class (MSC)apparaten herkennen (zoals een flashgeheugen of een
HDD), evenals apparaten voor het nemen van
stilstaande beelden (SICD's) en toetsenborden met
101 toetsen (alleen voorste
(USB)-poort).
• Om beschadigde gegevens of schade aan het USBgeheugen of andere apparaten te vermijden, schakelt
u het systeem uit voor u het USB-geheugen of een
ander apparaat aansluit of verwijdert.
• Het systeem kan videobestanden met een hoge
bitsnelheid op een DATA CD mogelijk niet vloeiend
afspelen. Het is aan te raden om videobestanden met
een hoge bitsnelheid af te spelen vanaf een DATA
DVD.
Ondersteunde audioformaten
De volgende audioformaten worden door dit systeem ondersteund.
Formaat
LPCM 2ch
Functie
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
"BD/DVD"
a
a
a
a
a
a
a
a
"HDMI1"
"HDMI2"
a
–
a
–
a
–
–
–
"SAT/CABLE"
"TV"
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: ondersteund formaat.
–: geen ondersteund formaat.
Aanvullende informatie
• HDMI (IN 1) en HDMI (IN 2) voeren geen geluid in in het geval van een audioformaat dat kopieerbeveiligingen
bevat, zoals een Super Audio CD of DVD-Audio.
• Voor de indeling LPCM 2ch bedraagt de ondersteunde bemonsteringsfrequentie van het digitale signaal maximaal
96 kHz bij gebruik van de functie "HDMI1" of "HDMI2", en 48 kHz bij gebruik van de functie "TV" of "SAT/
CABLE".
73NL
Specificaties
Versterkergedeelte
UITGEVOERD VERMOGEN (nominaal)
Voor L/Voor R:
108 W + 108 W (bij 3 ohm,
1 kHz, 1% THD)
UITGEVOERD VERMOGEN (referentie)
Voor L/Voor R/Midden/Surround L/Surround R:
167 W (per kanaal bij
3 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
165 W (bij 3 ohm, 80 Hz)
Ingangen (analoog)
AUDIO (AUDIO IN)
Gevoeligheid: 450/250 mV
Ingangen (digitaal)
SAT/CABLE (COAXIAL)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Ondersteunde formaten:
LPCM 2CH (tot 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Ondersteunde formaten:
LPCM 2CH (tot 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT*:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB, PR: 0,7 Vp-p 75 ohm
* Alleen niet-Europese/niet-Saudi-Arabische
modellen.
Voor (SS-TSB108)
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Type A (19-pins)
BD/DVD/Super Audio CD/CD-systeem
Signaalformaat
Modellen voor de VS en Canada:
NTSC
Andere modellen:
NTSC/PAL
Afmetingen (ong.)
Type A (voor het
aansluiten van een USBgeheugen,
geheugenkaartlezer,
digitale fotocamera en
digitale camcorder)
LAN-gedeelte
LAN (100)-aansluiting
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
74NL
315 mm × 59 mm × 53 mm
(b/h/d)
0,4 kg
Subwoofer (SS-WSB104)
Gewicht (ong.)
380 mm × 330 mm ×
191 mm (b/h/d)
6,3 kg
Algemeen
Voeding
Stroomverbruik
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Aan: 165 W
Stand-by: 0,3 W (in de
stroomspaarstand)
430 mm × 75 mm ×
320 mm (b/h/d) incl.
uitstekende onderdelen
4,1 kg
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
100BASE-TX-aansluiting
FM-tunergedeelte
Systeem
96 mm × 245 mm × 96 mm
(b/h/d)
0,6 kg
Midden (SS-CTB103)
USB-gedeelte
(USB)-poort:
96 mm × 775 mm × 72 mm
(b/h/d) (onderdeel
bevestigd aan de muur)
275 mm × 1.205 mm ×
245 mm (b/h/d) (volledige
luidspreker)
1,4 kg (onderdeel
bevestigd aan de muur)
2,9 kg (volledige
luidspreker)
Surround (SS-TSB106)
Afmetingen (ong.)
HDMI-gedeelte
Stekker
Luidsprekers
Gewicht (ong.)
Videogedeelte
Uitgangen
Afstembereik
Modellen voor de VS en Canada:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(stappen van 100 kHz)
Andere modellen:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
Antenne
FM-draadantenne
Antenneaansluitingen
75 ohm, asymmetrisch
Digitale PLLkwartssynthesizer
• Stroomverbruik stand-by 0,3 W.
• Met de S-Master, de volledig digitale versterker,
bereikt het versterkerblok een vermogen van meer
dan 85%.
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm.
Aanvullende informatie
Lijst met regiocode van kinderbeveiliging
75NL
Lijst met fabrikantcodes
Televisie
SAT (digitale satellietontvanger)
Fabrikant
Codenummer
Fabrikant
Codenummer
Sony
5001, 5002, 5003, 5004
Sony
8201, 8242, 8257
GoldStar
5094
Amstrad
8202, 8223, 8224, 8246, 8259
Hitachi
5049, 5050, 5089, 5090, 5101
B sky B
8241
JVC
5108
CANAL+
8206
LG
5088, 5097, 5110
DGTEC
8292, 8293, 8294
Loewe
5098, 5103
Digital+
8312, 8313
Panasonic
5076, 5077, 5092, 5106, 5107
FOXTEL
8303
Philips
5010, 5011, 5012, 5016, 5083,
5084, 5085, 5086
Goodmans
8304, 8305, 8306, 8307, 8308
Grundig
8226, 8227, 8235, 8265
Pioneer
5056
Humax
8298
Samsung
5009, 5013, 5014, 5015, 5057,
5081, 5082, 5093, 5115, 5121
Kathrein
8222, 8243, 8249
Matsui
8225
Sharp
5079, 5105
Toshiba
5054, 5055, 5099, 5111
Kabeldecoder
Fabrikant
76NL
Codenummer
Gemini
8036
General Instrument
8018, 8032
Hamlin
8023, 8024, 8025, 8026
Jerrold
8001, 8002, 8003, 8004, 8005,
8006, 8007, 8008, 8022, 8032
Macom
8033, 8034, 8035
Magnavox
8037
Multichoice
8046
NET
8030
Oak
8027, 8028, 8029
Panasonic
8019, 8020, 8021
Philips
8039, 8040, 8041, 8042, 8043,
8044
Pioneer
8014, 8015
Scientific Atlanta
8009, 8010, 8011
Sagem
8045, 8283
Samsung
8038
Tocom
8016, 8017, 8031
Virgin media
8047, 8048
Zenith
8012, 8013
Multichoice
8314, 8315, 8316
Nokia
8217, 8237, 8256, 8276, 8277
On digital
8273
Pace
8215, 8216, 8220, 8260, 8261,
8241
Panasonic
8267
Philips
8254, 8278
SABA
8208, 8209, 8228, 8232, 8233,
8247, 8270, 8286
Sagem
8309, 8310, 8311
Samsung
8287, 8288
Sky
8295, 8241
Sky Master
8203, 8205, 8285
Sky+
8302
STRONG
8289, 8290, 8291
TechniSat
8218, 8219, 8234, 8239, 8245,
8251, 8266, 8268, 8279, 8280
Thomson
8232, 8271, 8274, 8275, 8283,
8284
Zehnder
8207, 8213, 8248, 8250, 8264,
8268, 8269, 8281, 8282
Index
Numeriek
F
O
3D 32
3D-uitgangsinst. 58
FM-modus 43
Ondertiteling 61
G
P
Geluidseffect 60
Geregistreerde Media Remoteapparaten 63
Gracenote-instellingen 62
Party-autostart 63
Pauzestand 59
Persoonlijke informatie
initialiseren 63
H
R
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 59
HDMI-uitvoer met diepe
kleuren 59
RDS 44
Regiocode 71
Regiocode van
kinderbeveiliging 61
Registratie van Media Remoteapparaat 63
A
A/V SYNC 40
Achterpaneel 12
Afspeelbare discs 71
Afspeelinformatie 33
Afstandsbediening 13
Audio 60
Audio DRC 59
Audio Return Channel 62
Audio-instellingen 59
Audio-uitvoer 60
Autokalibratie 46, 60
Automatische standby 62
Automatische weergave 62
B
BD Audio MIX-instelling 59
BD/DVD-instellingen 60
BD/DVD-menu 60
BD/DVD-ROM 1080/24puitvoer 59
BD-internetverbinding 61
BD-LIVE 32
Bioscoop-conversiefunctie 59
BONUSVIEW 32
BRAVIA Sync 45
BRAVIA-internetvideo 36
C
CD 71
Controle voor HDMI 45, 62
D
D.C.A.C. (Digital Cinemaautokalibratie) 46
Dempen - AUDIO 60
Diagnose van
netwerkverbinding 63
Diavoorstelling 40
DLNA 36, 63
Dolby Digital 41
DTS 41
DVD 71
DVD-beeldverhouding 58
I
Instelling tv-schermafm. voor
3D 58
Instellingen Renderer 63
Instellingen voor
serververbinding 63
Internetinhoud 36
Internetinstellingen 52, 63
Internetvideo nietgeclassificeerd 61
Internetvideo-kinderbeveiliging
61
K
Kinderbeveiliging 61
Kinderbeveiliging voor BD 61
Kinderbeveiliging voor DVD
61
Kindervergrendeling 49
L
Lijst met fabrikantcodes 76
Luidsprekerinstellingen 47, 60
Afstand 47
Niveau 48
Verbinding 47
M
Multiplex broadcast sound 42
Muziekinstellingen 61
N
S
Schermbeveiliging 62
Schermformaat 58
Scherminstellingen 58
SLEEP 48
Snel starten 62
Snelinstelling 26, 63
Surroundinstelling 60
Systeeminformatie 62
T
Taalcodelijst 75
Terugstellen 63
Terugstellen op de
fabrieksinstellingen 63
Testtoon 48
Toegangscontrole Renderer 63
Type televisie 58
U
Uitgevoerd videoformaat 59
Uitleesvenster op het
voorpaneel 11
Update 58
USB 33
V
Verlichting/Display 62
Voorpaneel 9
Netwerkinstellingen 63
Netwerk-update 58
77NL
W
Wachtwoord 61
Weergavekanalen Super Audio
CD 61
Weergavelaag van BDhybridedisc 61
Weergavelaag van Super Audio
CD 61
Weergaveschermtekst 62
WEP 56
WPA2-PSK (AES) 56
WPA2-PSK (TKIP) 56
WPA-PSK (AES) 56
WPA-PSK (TKIP) 56
78NL
AVVERTENZA
Non installare l’apparecchio in uno
spazio chiuso come una libreria o
un mobiletto.
Per ridurre il rischio di incendi, non
coprire la presa di ventilazione
dell’apparecchio con giornali,
tovaglie, tende e così via. Non
collocare sorgenti a fiamma libera,
ad esempio candele accese,
sull’apparecchio.
Per ridurre il rischio di incendi o di
scosse elettriche, non esporre
l’apparecchio a gocciolamenti o
spruzzi né collocarvi sopra oggetti
pieni di liquidi, ad esempio vasi.
Non esporre le pile o le batterie a
calore eccessivo, ad esempio alla
luce del sole o al fuoco.
Per evitare infortuni, l’apparecchio
deve essere fissato saldamente al
pavimento/alla parete in conformità
alle istruzioni di installazione.
Solo per uso interno.
ATTENZIONE
L’uso di strumenti ottici con questo
prodotto potrebbe aumentare il
rischio di danni agli occhi. Il raggio
laser utilizzato nel presente Blu-ray
Disc / DVD Home Theatre System
è pericoloso per gli occhi; non
tentare di smontare il telaio.
Per gli interventi di manutenzione
rivolgersi esclusivamente a
personale qualificato.
2IT
Questo apparecchio è classificato
come prodotto LASER di CLASSE
3R. Quando l’alloggiamento di
protezione del laser è aperto
vengono emesse radiazioni laser
visibili e invisibili; evitare
l’esposizione diretta degli occhi.
Questo simbolo si trova
sull’alloggiamento di protezione
del laser all’interno del telaio.
Questo apparecchio è classificato
come prodotto LASER di CLASSE
1. Questo contrassegno si trova sul
retro dell’apparecchio.
Per i clienti in Europa
Trattamento
del dispositivo
elettrico o
elettronico a
fine vita
(applicabile in
tutti i paesi dell’Unione
Europea e in altri paesi
europei con sistema di
raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla
confezione indica che il prodotto
non deve essere considerato come
un normale rifiuto domestico, ma
deve invece essere consegnato ad
un punto di raccolta appropriato per
il riciclo di apparecchi elettrici ed
elettronici. Assicurandovi che
questo prodotto sia smaltito
correttamente, voi contribuirete a
prevenire potenziali conseguenze
negative per l’ambiente e per la
salute che potrebbero altrimenti
essere causate dal suo smaltimento
inadeguato. Il riciclaggio dei
materiali aiuta a conservare le
risorse naturali. Per informazioni
più dettagliate circa il riciclaggio di
questo prodotto, potete contattare
l’ufficio comunale, il servizio
locale di smaltimento rifiuti oppure
il negozio dove l’avete acquistato.
In caso di smaltimento abusivo di
apparecchiature elettriche e/o
elettroniche potrebbero essere
applicate le sanzioni previste dalla
normativa applicabile (valido solo
per l’Italia).
Trattamento
delle pile
esauste
(applicabile in
tutti i paesi
dell’Unione
Europea e in
altri paesi Europei con
sistema di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla
confezione indica che la pila non
deve essere considerata un normale
rifiuto domestico.
Su alcuni tipi di pile questo simbolo
potrebbe essere utilizzato in
combinazione con un simbolo
chimico. I simboli chimici del
mercurio (Hg) o del piombo (Pb)
sono aggiunti, se la batteria
contiene più dello 0,0005% di
mercurio o dello 0,004% di
piombo.
Assicurandovi che le pile siano
smaltite correttamente,
contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute che
potrebbero altrimenti essere
causate dal loro inadeguato
smaltimento. Il riciclaggio dei
materiali aiuta a conservare le
risorse naturali.
In caso di prodotti che per motivi di
sicurezza, prestazione o protezione
dei dati richiedano un collegamento
fisso ad una pila interna, la stessa
dovrà essere sostituita solo da
personale di assistenza qualificato.
Consegnare il prodotto a fine vita al
punto di raccolta idoneo allo
smaltimento di apparecchiature
elettriche ed elettroniche; questo
assicura che anche la pila al suo
interno venga trattata
correttamente.
Per le altre pile consultate la
sezione relativa alla rimozione
sicura delle pile. Conferire le pile
esauste presso i punti di raccolta
indicati per il riciclo.
Per informazioni più dettagliate
circa lo smaltimento della pila
esausta o del prodotto, potete
contattare il Comune, il servizio
locale di smaltimento rifiuti oppure
il negozio dove l’avete acquistato.
Avviso per i clienti: le seguenti
informazioni sono applicabili
esclusivamente ad apparecchi
venduti in paesi che applicano le
direttive UE.
Il fabbricante di questo prodotto è
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Giappone. Il rappresentante
autorizzato ai fini della
Compatibilità Elettromagnetica e
della sicurezza del prodotto è Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327, Stoccarda
Germania. Per qualsiasi problema
relativo all’assistenza o alla
garanzia, si prega di fare
riferimento agli indirizzi indicati
nei documenti di assistenza e
garanzia forniti con il prodotto.
Questa targhetta si trova sul fondo
dell’apparecchio.
Precauzioni
Alimentazione
• L’unità non è scollegata
dall’alimentazione fino a quando
non viene scollegata dalla presa
CA, anche nel caso in cui sia stata
spenta.
• Poiché la spina principale è
utilizzata per scollegare l’unità
dall’alimentazione, collegare
l’unità a una presa CA facilmente
accessibile. Qualora si noti
un’anomalia nell’unità, scollegare
immediatamente la spina
principale dalla presa CA.
Visione delle
immagini video 3D
La visione di immagini video 3D
può causare disturbi (sforzo visivo
eccessivo, affaticamento o nausea)
in alcune persone. Sony consiglia a
tutti gli utilizzatori di effettuare
pause regolari durante la visione di
immagini video 3D. La durata e la
frequenza delle pause necessarie
variano da una persona all’altra. Le
scelte ottimali devono essere prese
in autonomia. Se si avverte un
qualsiasi disturbo, la visione di
immagini video 3D va interrotta
fino alla scomparsa del disturbo
stesso; se lo si ritiene opportuno,
consultare un medico. Per
informazioni aggiornate è inoltre
utile consultare (i) il manuale di
istruzioni e/o il messaggio di
avvertimento di qualsiasi altro
dispositivo utilizzato con il
prodotto oppure il contenuto del
Blu-ray Disc riprodotto con il
presente prodotto e (ii) il nostro sito
Web (http://esupport.sony.com/).
La visione da parte dei bambini
piccoli (in particolare, quelli sotto i
sei anni di età) è ancora in fase di
studio. Consultare un medico (un
pediatra o un oculista) prima di
consentire ai bambini piccoli la
visione di immagini video 3D.
Gli adulti sono tenuti a verificare
che i bambini piccoli seguano le
indicazioni riportate sopra.
Protezione contro la
copia
È utile conoscere i sistemi di
protezione avanzata del contenuto
utilizzati sia nel presente Blu-ray
DiscTM sia nei supporti DVD.
Questi sistemi, definiti AACS
(Advanced Access Content
System) e CSS (Content Scramble
System) possono apporre alcune
restrizioni sulla riproduzione,
sull’uscita analogica e su altre
funzionalità simili. Il
funzionamento di questo prodotto e
le restrizioni applicate dipendono
dalla data di acquisto, in quanto la
direzione di AACS può adottare o
cambiare le regole restrittive
successivamente all’atto
dell’acquisto.
Copyright e marchi
• Questo sistema integra il
decodificatore surround a matrice
adattativa Dolby* Digital e Dolby
Pro Logic (II) e il sistema DTS**
Digital Surround.
* Prodotto su licenza di
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic e il
simbolo della doppia D
sono marchi di Dolby
Laboratories.
** Prodotto su licenza dei
seguenti brevetti
statunitensi: 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616;
6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195;
7.272.567 e altri brevetti
statunitensi e internazionali
rilasciati o in attesa di
rilascio. DTS, DTS-HD e il
simbolo sono marchi
registrati, mentre DTS-HD
Master Audio e i loghi DTS
sono marchi di DTS, Inc.. Il
prodotto include il
software. © DTS, Inc. Tutti
i diritti riservati.
• Il presente sistema integra la
tecnologia High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, il logo HDMI e HighDefinition Multimedia Interface
sono marchi o marchi registrati di
HDMI Licensing LLC negli Stati
Uniti e in altri paesi.
• Java è un marchio di Oracle e/o
delle sue consociate.
• “BD-LIVE” e “BONUSVIEW”
sono marchi di Blu-ray Disc
Association.
• “Blu-ray Disc” è un marchio.
• I loghi “Blu-ray Disc”,
“DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD
VIDEO” e “CD” sono marchi.
• “Blu-ray 3D” e il logo “Blu-ray
3D” sono marchi di Blu-ray Disc
Association.
3IT
• “BRAVIA” è un marchio di Sony
Corporation.
• “AVCHD” e il logo “AVCHD”
sono marchi di Panasonic
Corporation e Sony Corporation.
• , “XMB” e “xross media bar”
sono marchi di Sony Corporation
e Sony Computer Entertainment
Inc.
• “PLAYSTATION” è un marchio
di Sony Computer Entertainment
Inc.
• La tecnologia di riconoscimento
di musica e video, con i relativi
dati, è fornita da Gracenote®.
Gracenote è lo standard del settore
per la tecnologia di
riconoscimento musicale e la
fornitura del relativo contenuto.
Per ulteriori informazioni, visitare
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc e dati
relativi a musica e video di
Gracenote, Inc. Copyright
© 2000-oggi Gracenote.
Gracenote Software, copyright
© 2000-oggi Gracenote. Il
presente prodotto e i suoi servizi
utilizzano uno o più brevetti di
proprietà di Gracenote. Visitare il
sito Web di Gracenote per un
elenco non esaustivo dei brevetti
di Gracenote applicabili.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, il logo e il logotipo
Gracenote e il logo “Powered by
Gracenote” sono marchi o marchi
registrati di Gracenote negli Stati
Uniti e/o in altri paesi.
• Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un
marchio di certificazione di Wi-Fi
Alliance.
• Il marchio Wi-Fi Protected
Setup™ è un marchio di Wi-Fi
Alliance.
• “Wi-Fi CERTIFIED™” e “Wi-Fi
Protected Setup™” sono marchi
di Wi-Fi Alliance.
• “PhotoTV HD” e il logo
“PhotoTV HD” sono marchi di
Sony Corporation.
4IT
• Tecnologia e brevetti di codifica
audio MPEG Layer-3 concessi in
licenza da Fraunhofer IIS e
Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano e iPod touch sono marchi di
fabbrica di Apple Inc., registrati
negli Stati Uniti e in altri paesi.
• “Made for iPod” e “Made for
iPhone” significano che un
accessorio elettronico è stato
appositamente progettato per il
collegamento all’ iPod o all’
iPhone, rispettivamente, ed è stato
certificato dallo sviluppatore per
la conformità agli standard Apple.
Apple non può essere ritenuta
responsabile del funzionamento
del presente dispositivo o della
relativa conformità agli standard
di sicurezza e normativi. Nota:
l’utilizzo di questo accessorio con
l’iPod o l’iPhone potrebbe influire
sulle prestazioni wireless.
• Windows Media è un marchio
registrato o un marchio di
Microsoft Corporation negli Stati
Uniti e/o in altri paesi.
Il presente prodotto contiene
tecnologia soggetta ad alcuni
diritti di proprietà intellettuale di
Microsoft. È vietato l’uso o la
distribuzione della presente
tecnologia al di fuori di questo
prodotto, senza la o le licenze di
Microsoft appropriate.
I proprietari del contenuto
utilizzano la tecnologia di accesso
ai contenuti Microsoft
PlayReady™ per proteggere la
proprietà intellettuale, ivi
compreso il contenuto protetto da
copyright. Il presente dispositivo
utilizza la tecnologia PlayReady
per accedere al contenuto protetto
da PlayReady e/o al contenuto
protetto da WMDRM. Se il
dispositivo non riesce ad
applicare correttamente le
restrizioni relative all’uso dei
contenuti, i proprietari del
contenuto potrebbero richiedere a
Microsoft la revoca della capacità
del dispositivo di consumare il
contenuto protetto da PlayReady.
La revoca non deve interessare il
contenuto non protetto oppure il
contenuto protetto da altre
tecnologie per l’accesso ai
contenuti. I proprietari dei
contenuti potrebbero richiedere
l’aggiornamento di PlayReady
per l’accesso ai contenuti. Se si
rifiuta un aggiornamento, non si
sarà in grado di accedere ai
contenuti che richiedono
l’aggiornamento.
• DLNA®, il logo DLNA e DLNA
CERTIFIED™ sono marchi,
marchi di servizio o marchi di
certificazione di Digital Living
Network Alliance.
• Tutti gli altri marchi
appartengono ai rispettivi
proprietari.
• Altri nomi di sistemi e prodotti
sono solitamente marchi o marchi
registrati dei produttori. I simboli
™ e ® non sono indicati in questo
documento.
Informazioni
sulle istruzioni
per l’uso
• Le indicazioni fornite nelle
presenti istruzioni per l’uso
descrivono i comandi sul
telecomando. È inoltre
possibile utilizzare i comandi
sull’unità se questi hanno
denominazioni uguali o
simili a quelle riportate sul
telecomando.
• In questo manuale, il termine
“disco” viene utilizzato per
fare riferimento in modo
generico a BD, DVD, Super
Audio CD o CD, salvo
diversa indicazione nel testo
o nelle illustrazioni.
• Alcune illustrazioni vengono
presentate sotto forma di
disegni concettuali e
potrebbero essere diverse dai
prodotti effettivi.
• Le voci visualizzate sullo
schermo del televisore
dipendono dall’area
geografica.
• L’impostazione predefinita è
sottolineata.
5IT
Indice
Informazioni sulle istruzioni per l’uso.... 5
Disimballaggio........................................ 7
Indice delle parti e dei comandi .............. 9
Operazioni preliminari
Punto 1: Installazione del
sistema .....................................16
Punto 2: Collegamento del
sistema .....................................17
Punto 3: Collegamento alla
rete............................................24
Punto 4: Esecuzione di Imp.
Rapida ......................................26
Punto 5: Selezione della
sorgente ...................................27
Punto 6: Ascolto dell’audio
surround ..................................29
Riproduzione
Riproduzione di un disco ...................... 32
Riproduzione da un dispositivo USB.... 33
Utilizzo di un iPod/iPhone .................... 34
Riproduzione in rete.............................. 36
Opzioni disponibili................................ 39
Regolazione audio
Selezione dell’effetto in base alla
sorgente........................................... 42
Selezione del formato audio, di brani
registrati in più lingue o del
canale .............................................. 42
Ascolto dell’audio con tecnologia
Multiplex ........................................ 43
Sintonizzatore
Ascolto della radio ................................ 44
Utilizzo del sistema dati radio (RDS) ... 45
Altre operazioni
Uso della funzione Controllo per HDMI
per “BRAVIA” Sync ...................... 46
Calibrazione automatica delle
impostazioni appropriate ................ 47
Impostazione dei diffusori .................... 48
Uso della funzione di spegnimento
programmato (Sleep Timer) ........... 49
Disattivazione dei tasti sull’unità.......... 50
6IT
Controllo del televisore o di altri
componenti tramite il telecomando in
dotazione ........................................ 50
Risparmio energetico nel Modo di
Standby........................................... 52
Esplorazione di siti Web....................... 52
Configurazione della rete...................... 54
Impostazioni e regolazioni
Uso del display di impostazione........... 58
[Aggiornamento rete] ........................... 59
[Impostazioni schermo] ........................ 59
[Impostazioni audio]............................. 61
[Impostazioni visione per BD/DVD].... 62
[Impostazioni protezione]..................... 62
[Impostazioni musica] .......................... 63
[Impostazioni sistema].......................... 63
[Impostazioni rete]................................ 64
[Imp. Rapida]........................................ 65
[Ripristino] ........................................... 65
Altre informazioni
Precauzioni ........................................... 66
Note sui dischi ...................................... 67
Risoluzione dei problemi...................... 68
Dischi riproducibili............................... 73
Tipi di file riproducibili ........................ 74
Formati audio supportati....................... 75
Caratteristiche tecniche......................... 76
Elenco dei codici delle lingue............... 77
Elenco dei codici del produttore........... 78
Indice .................................................... 79
Disimballaggio
• Diffusori anteriori (2)
• Coperchi inferiori dei diffusori • Telecomando (1)
(2)
• Basi (2)
• Parti inferiori dei diffusori
anteriori (2)
• Diffusori surround (2)
• Pile R6 (tipo AA) (2)
• Microfono di calibrazione
(1)
• Dock per iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Viti (argento) (2)
• Cavo USB (1)
• Diffusore centrale (1)
• Viti (nere) (6)
• Subwoofer (1)
• Antenna a filo FM (1)
oppure
• Istruzioni per l’uso
• Guida di configurazione
rapida
• Guida all’installazione dei
diffusori
• Software License
Information
• Cavo video (1)
• Cavi dei diffusori (5, rosso/
bianco/verde/grigio/blu)
7IT
Preparazione del telecomando
Inserire due pile R6 (tipo AA, in dotazione) facendo corrispondere i poli 3 e # delle pile ai
contrassegni presenti all’interno del vano.
8IT
Indice delle parti e dei comandi
Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate fra parentesi.
Pannello frontale
VOL
VOL
FUNCTION
A Display del pannello frontale
FUNCTION
B Indicatori e tasti a sfioramento
Consente di selezionare la sorgente di
riproduzione.
Z (apertura/chiusura) (pagina 32)
Consente di aprire o chiudere il vassoio
porta disco.
N (riproduzione)
Consente di avviare o riavviare la
riproduzione (Ripristino riproduzione).
Consente di riprodurre una presentazione
quando è stato inserito un disco contenente
file immagine JPEG.
x (arresto)
Consente di arrestare la riproduzione e
ricordare il punto di arresto (punto di
ripristino).
Il punto di ripristino per un titolo/brano è
l’ultimo punto riprodotto o l’ultima
fotografia di una cartella di fotografie.
VOL +/–
Consente di regolare il volume del sistema.
C Porta
(USB) (pagina 33)
Utilizzata per il collegamento di un
dispositivo USB.
D Indicatore di accensione
Si illumina quando il sistema è acceso.
E Vassoio porta disco (pagina 32)
F "/1 (acceso/standby) / Sensore per
comando a distanza
Consente di accendere l’unità o di
impostarla nella modalità Standby.
Indicatori e tasti a sfioramento
Questi tasti sono utilizzabili quando gli
indicatori dei tasti a sfioramento sono illuminati.
Per accendere/spegnere gli indicatori è possibile
configurare [Illuminazione/Display]
(pagina 63). Con l’impostazione di
[Illuminazione/Display] su [Semplice/
Disattivato], gli indicatori si spengono. In
questo caso, toccare uno dei tasti a sfioramento.
9IT
Quando gli indicatori si illuminano, toccare il
tasto desiderato.
• Questi tasti vengono azionati da uno sfioramento.
Non premere sui tasti con eccessiva forza.
10IT
Display del pannello frontale
Indicazioni nel display del pannello frontale
A Consente di visualizzare lo stato di
riproduzione del sistema.
F Si illumina quando è attivata
l’esclusione dell’audio.
B Si illumina quanto viene attivata la
riproduzione ripetuta.
G Consente di visualizzare lo stato del
sistema, ad esempio la frequenza radio
e così via.
C Si illumina alla ricezione di audio
stereofonico. (Solo radio)
D Si illumina quando è attiva la funzione
di riproduzione PARTY STREAMING
del sistema.
E Si illumina quando la presa HDMI (OUT)
è correttamente collegata a un
dispositivo conforme a HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
con l’ingresso HDMI o DVI (Digital
Visual Interface).
H Si illumina durante la trasmissione di
segnali video 720p/1080i/1080p dalla
presa HDMI (OUT) o di segnali video
720p/1080i dalle prese COMPONENT
VIDEO OUT*.
* Le prese COMPONENT VIDEO OUT sono in
dotazione sui modelli non destinati all’Europa
o all’Arabia Saudita.
11IT
Pannello posteriore
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
COMPONENT VIDEO OUT
SUBWOOFER
CENTER
Y
PB
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
AUDIO IN
SUR L
OUT
ARC
IN 1
ECM-AC2
IN 2
FM
COAXIAL
75
R
VIDEO OUT
A Prese SPEAKERS (pagina 17)
B Prese COMPONENT VIDEO OUT
(pagina 19) (modelli non destinati
all’Europa o all’Arabia Saudita)
C Porta
(USB) (pagina 33)
D Presa SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) (pagina 21)
E Presa ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(pagina 23)
F Presa A.CAL MIC (pagine 26, 47)
G Prese AUDIO (AUDIO IN L/R) (pagina
21)
12IT
LAN (100)
TV
AUDIO
A.CAL MIC
ANTENNA
H Presa TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(pagina 19)
I Terminale LAN (100) (pagina 24)
J Presa HDMI (IN 2) (pagina 21)
K Presa HDMI (IN 1) (pagina 21)
L Presa HDMI (OUT) (pagina 19)
M Presa VIDEO OUT (pagina 19)
A Z (apertura/chiusura)
Telecomando
Consente di aprire o chiudere il vassoio
porta disco.
Di seguito sono descritti solo i tasti per l’utilizzo
del sistema. Vedere “Controllo del televisore o
di altri componenti tramite il telecomando in
dotazione” (pagina 50) per informazioni sui tasti
per l’utilizzo dei componenti collegati.
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
STB
7
8
9
9
2
3
4
FUNCTION
TOOLS
OPTIONS
MENU
SOUND MODE
HOME
PRESET
AV "/1 (acceso/standby) (pagina 50)
Consente di accendere il televisore o un
altro componente, oppure di impostarlo
nella modalità Standby.
Consente di accendere il sistema o di
impostare il modo di attesa.
B Tasti numerici (pagine 45, 50)
POP UP/ MENU
RETURN
Consente di scegliere se l’audio del
televisore deve essere trasmesso dai
diffusori del sistema o dai diffusori del
televisore. Questa funzione è disponibile
solo quando [Controllo per HDMI] è
impostato su [On] (pagina 63).
"/1 (acceso/standby) (pagine 26, 44)
ENTER
0
TOP MENU
SPEAKERS TVyAUDIO
5
Consente di immettere i numeri di titolo/
capitolo, il numero della stazione
preselezionata e così via.
ENTER
Consente di immettere la voce selezionata.
PRESET
C Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)
TUNING
TUNING
6
8
PROG
DISPLAY
7
SLEEP
• Il numero 5, i tasti
, PROG + e N
dispongono di un punto tattile. Utilizzare il
punto tattile come riferimento durante l’uso
del telecomando.
• I nomi dei tasti utilizzabili dopo la pressione
dei tasti per la modalità di funzionamento TV
o STB sono indicati dall’etichetta gialla o
verde.
Tasti di scelta rapida per la selezione delle
voci di menu di alcuni dischi BD (possono
inoltre essere utilizzati per le operazioni
Java interattive dei dischi BD).
D TOP MENU
Consente di aprire o chiudere il menu
principale dei dischi BD o DVD.
POP UP/MENU
Consente di aprire o chiudere il menu
popup dei dischi BD-ROM o il menu dei
dischi DVD.
OPTIONS (pagine 29, 39, 52)
Consente di visualizzare il menu delle
opzioni sullo schermo del televisore o sul
display del pannello frontale. La posizione
dipende dalla funzione selezionata.
RETURN
Consente di tornare al display precedente.
C/X/x/c
Consente di spostare l’evidenziazione su
una voce visualizzata.
13IT
x (arresto)
(Enter)
Consente di immettere la voce selezionata.
Consente di arrestare la riproduzione e
ricordare il punto di arresto (punto di
ripristino). Il punto di ripristino per un
titolo/brano è l’ultimo punto riprodotto o
l’ultima fotografia di una cartella di
fotografie.
E FUNCTION (pagine 27, 44)
Consente di selezionare la sorgente di
riproduzione.
HOME (pagine 26, 44, 47, 48, 52, 54, 58)
Consente di aprire o chiudere il menu
iniziale del sistema.
Tasti per il funzionamento della radio
SOUND MODE (pagina 42)
Vedere “Sintonizzatore” (pagina 44).
Consente di selezionare il modo audio.
PRESET +/–
F Tasti per le operazioni di riproduzione
Vedere “Riproduzione” (pagina 32).
./> (precedente/successivo)
Consente di passare al capitolo, al brano o
al file precedente/successivo.
(ripeti/avanza)
Consente di ripetere brevemente le scene
correnti per 10 secondi, o di far avanzare
brevemente le scene correnti di 15 secondi.
m/M (avanzamento rapido/
rallentatore/fermo immagine)
(esclusione audio)
Consente di disattivare temporaneamente
l’audio.
(audio) (pagine 42, 43)
Consente di selezionare il formato/la traccia
audio.
2 (volume) +/– (pagina 44)
Consente di regolare il volume.
DISPLAY (pagine 32, 36, 52)
Consente di avviare o riavviare la
riproduzione (Ripristino riproduzione).
Consente di attivare la riproduzione OneTouch (pagina 46) quando il sistema è
acceso e impostato sulla funzione “BD/
DVD”.
Consente di visualizzare le informazioni di
riproduzione e di esplorazione del Web
sullo schermo del televisore.
Consente di visualizzare la stazione radio
preselezionata, la frequenza e così via sul
display del pannello frontale.
Consente di visualizzare sul display del
pannello frontale le informazioni di
trasmissione e lo stato di decodifica quando
la funzione impostata non è “BD/DVD”.
Quando il sistema è impostato sulla
funzione “HDMI1”, “HDMI2”, “TV” o
“SAT/CABLE”, le informazioni di
trasmissione e lo stato di decodifica
vengono visualizzate solo se è disponibile
un segnale digitale in ingresso.
Le informazioni di trasmissione e lo stato di
decodifica potrebbero non essere
visualizzate a seconda della trasmissione o
dell’elemento in fase di decodifica.
X (pausa)
SLEEP (pagina 49)
Consente di mettere in pausa o riavviare la
riproduzione.
Consente di impostare la funzione di
spegnimento.
Consente di riavvolgere/far avanzare
rapidamente il disco durante la
riproduzione. Ad ogni pressione del tasto,
la velocità di ricerca cambia.
Consente di attivare la riproduzione al
rallentatore se viene premuto per più di un
secondo nel modo Pausa. Consente di
riprodurre un fotogramma alla volta se
viene premuto nel modo Pausa.
La riproduzione al rallentatore e di un
singolo fotogramma non è disponibile per i
Blu-ray Disc 3D.
N (riproduzione)
14IT
TUNING +/–
G
H
(sottotitoli) (pagina 62)
Consente di selezionare la lingua dei
sottotitoli quando su un BD-ROM/DVD
VIDEO sono registrati sottotitoli in più
lingue.
I Tasti per la modalità di funzionamento
(pagina 50)
Consentono di cambiare il componente
comandato dal telecomando.
BD: è possibile comandare il presente
Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System.
TV: è possibile comandare un televisore.
STB: è possibile comandare un cable box,
un ricevitore satellitare digitale, un
ricevitore video digitale e così via.
(Preferiti)
Consente di visualizzare il contenuto
Internet aggiunto a Elenco Preferiti. È
possibile salvare fino a 18 contenuti
Internet preferiti.
15IT
Operazioni preliminari
Operazioni preliminari
Punto 1: Installazione del sistema
Posizionamento del sistema
Per installare il sistema, fare riferimento all’illustrazione riportata di seguito.
A
B
F
C
G
D
A Diffusore anteriore (L (sinistro))
B Diffusore anteriore (R (destro))
C Diffusore centrale
D Diffusore surround (L (sinistro))
E Diffusore surround (R (destro))
F Subwoofer
G Unità
E
• Prestare attenzione nel collocare i diffusori e/o i supporti dei diffusori fissati ai diffusori su un pavimento trattato
con prodotti speciali (quali cera, olio, lucidanti, ecc.) onde evitare macchie o scolorimento.
• Non appoggiarsi o aggrapparsi ai diffusori, in quanto potrebbero cadere.
• Per il montaggio dei diffusori, fare riferimento alla “Guida all’installazione dei diffusori” in dotazione.
• I diffusori possono essere installati a parete. Per i dettagli, fare riferimento alla “Guida all’installazione dei
diffusori” in dotazione.
16IT
Punto 2: Collegamento del sistema
• Quando si collega un altro componente dotato di controllo del volume, abbassare il volume degli altri componenti
fino a un livello in cui il suono non risulta distorto.
Collegamento dei diffusori
Per collegare i cavi del diffusore al diffusore
È necessario collegare un cavo del diffusore ad ogni diffusore anteriore, centrale e surround.
Il connettore dei cavi del diffusore e il cilindro colorato presentano un colore diverso a seconda del tipo
di diffusore.
Far corrispondere i cavi dei diffusori ai terminali appropriati sui diffusori (cavo del diffusore con
cilindro colorato al terminale 3, cavo del diffusore senza cilindro colorato al terminale #). Evitare di
far impigliare l’isolante del cavo del diffusore (copertura in gomma) nei terminali del diffusore.
Cilindro colorato
Connettore
Parte posteriore o inferiore del diffusore
(+)
(–)
17IT
Operazioni preliminari
Per il collegamento del sistema, leggere le informazioni riportate nelle seguenti pagine.
Non collegare il cavo di alimentazione CA dell’unità a una presa a muro prima di aver effettuato tutti
gli altri collegamenti.
Per il montaggio dei diffusori, fare riferimento alla “Guida all’installazione dei diffusori” in dotazione.
Operazioni preliminari
Per collegare i cavi dei diffusori all’unità
Collegare i cavi dei diffusori rispettando i colori sulle prese SPEAKERS dell’unità.
Per il collegamento all’unità, inserire il connettore fino allo scatto.
Bianco
(diffusore anteriore
sinistro (L))
Viola
(subwoofer)
Rosso
(diffusore
anteriore
destro (R))
Verde
(diffusore centrale)
Pannello posteriore dell’unità
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
Grigio
(diffusore surround
destro (R))
18IT
SUBWOOFER
CENTER
SUR L
Blu
(diffusore surround
sinistro (L))
Collegamento del televisore
Scegliere il metodo di collegamento in base alle prese e alle funzioni del televisore.
• Se il televisore dispone di una presa HDMI contrassegnata da “ARC*”: collegamento A
• Se il televisore dispone di una presa HDMI: collegamenti A e D
• Se il televisore dispone di ingressi Component Video (modelli non destinati all’Europa e all’Arabia
Saudita): collegamenti B e D
• Se il televisore non dispone delle prese indicate: collegamenti C e D
Collegamento audio
Collegamenti video
A
B
C
D
Cavo ottico digitale
(non in dotazione)
Cavo
Cavo video
Cavo HDMI
(non in dotazione) Component Video (non in dotazione)
(non in dotazione)
Qualità dell’immagine
Televisore
HDMI IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
PB
PR
Verde
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Rosso
Blu
Giallo
Flusso del segnale
: Segnale video
: Segnale audio
A
oppureB
oppure C
D
**
Blu
Pannello posteriore dell’unità
Verde
Rosso
Giallo
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
OUT
VIDEO OUT
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel. Per ulteriori informazioni, vedere “Informazioni su Audio Return Channel” (pagina 20).
** Disponibile solo se il televisore è compatibile con la funzione Audio Return Channel.
19IT
Operazioni preliminari
Collegare il sistema al televisore per visualizzare l’immagine del sistema sul televisore e ascoltarne
l’audio attraverso i diffusori del sistema.
Operazioni preliminari
A Collegamento mediante cavo HDMI
Se il televisore dispone di una presa HDMI, effettuare il collegamento al televisore per mezzo di un
cavo HDMI. Si otterrà una qualità dell’immagine superiore rispetto agli altri tipi di collegamenti.
Se il collegamento avviene con un cavo HDMI è necessario selezionare il tipo di segnale di uscita
durante l’esecuzione di Imp. Rapida (pagina 26).
Per le altre impostazioni di HDMI, vedere “[Impostazioni HDMI]” (pagina 63).
Informazioni su Audio Return Channel
Se il televisore è compatibile con la funzione Audio Return Channel, il collegamento mediante cavo
HDMI consente di inviare anche un segnale audio digitale dal televisore. Non è necessario effettuare
un collegamento audio separato per l’ascolto dell’audio del televisore. Per l’impostazione della
funzione Audio Return Channel vedere [Audio Return Channel] (pagina 63).
B Collegamento mediante cavo Component Video (modelli non
destinati all’Europa o all’Arabia Saudita)
Se il televisore non dispone di una presa HDMI ma dispone di ingressi Component Video, effettuare il
collegamento al televisore mediante un cavo Component Video. La qualità dell’immagine risulterà
migliore rispetto all’uso del collegamento mediante cavo video.
Se il collegamento avviene con un cavo Component Video è necessario selezionare il tipo di segnale
di uscita durante Imp. Rapida (pagina 26).
C Collegamento mediante cavo video
Effettuare questo collegamento se il televisore non dispone di una presa HDMI o di un ingresso
Component Video.
D Collegamento mediante cavo ottico digitale
Questo collegamento consente di inviare un segnale audio dal televisore al sistema. Per ascoltare
l’audio del televisore attraverso il sistema è necessario effettuare questo collegamento. Con questo
collegamento il sistema riceve un segnale di trasmissione multiplex Dolby Digital ed è possibile
ascoltare l’audio con la trasmissione multiplex.
• L’audio del televisore può essere ascoltato selezionando la funzione “TV” (pagina 27).
• Se il televisore non dispone di un’uscita ottica digitale, è possibile collegare l’unità e il televisore con un cavo audio
per l’ascolto dell’audio del televisore attraverso il sistema. Per i dettagli sul collegamento, vedere “Collegamento
degli altri componenti” (pagina 21).
20IT
Collegamento degli altri componenti
È possibile connettere un componente dotato di una presa HDMI (OUT), ad esempio un decoder, un
ricevitore satellitare digitale o una PLAYSTATION®3, mediante un cavo HDMI. Il collegamento
mediante cavo HDMI consente di inviare sia segnali video sia segnali audio. Collegando il sistema e il
componente mediante un cavo HDMI è possibile ottenere audio e immagini di alta qualità attraverso
la presa HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2).
Pannello posteriore dell’unità
OUT
ARC
IN 1
IN 2
Cavo HDMI (non in dotazione)
Utilizzare HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2).
Alla presa HDMI OUT del decoder,
ricevitore satellitare digitale o
PLAYSTATION®3
HDMI OUT
• I segnali video inviati dalle prese HDMI (IN 1/2) sono trasmessi alla presa HDMI (OUT) solo se è selezionata la
funzione “HDMI1” o “HDMI2”.
• Per trasmettere un segnale audio dalle prese HDMI (IN 1/2) alla presa HDMI (OUT), potrebbe essere necessario
modificare l’impostazione dell’uscita audio. Per i dettagli, vedere [Uscita audio] in [Impostazioni audio]
(pagina 61).
• È possibile cambiare l’ingresso audio di un componente collegato alla presa HDMI (IN 1) nella presa TV
(DIGITAL IN OPTICAL). Per i dettagli, vedere [Modo di ingresso audio HDMI1] in [Impostazioni HDMI]
(pagina 63). (Solo per i modelli destinati all’Europa.)
21IT
Operazioni preliminari
Se il componente da collegare al sistema dispone di una presa HDMI
(OUT)
Operazioni preliminari
Se il componente non dispone di una presa HDMI OUT
Collegare il sistema in modo che i segnali video provenienti dal sistema e dall’altro componente siano
inviati al televisore, mentre i segnali audio provenienti dal componente siano inviati al sistema come
riportato di seguito.
Televisore
Uscita video
Componente
Uscita audio
Flusso del segnale
Sistema
: Segnale video
: Segnale audio
Se il componente consente solamente la riproduzione di audio, collegare l’uscita audio del componente
al sistema.
Scegliere il metodo di collegamento in base alle prese disponibili sul componente.
• Componente con uscita coassiale digitale: A
• Componente privo di uscita coassiale digitale: B
Pannello posteriore dell’unità
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
AUDIO IN
R
AUDIO
: flusso del segnale
Bianco
Rosso
A Cavo coassiale digitale
(non in dotazione)
B Cavo audio
(non in dotazione)
Rosso
Bianco
All’uscita coassiale digitale del
videoregistratore o ricevitore
satellitare digitale, ecc.
COAXIAL
DIGITAL OUT
L
R
AUDIO OUT
Alle uscite audio del videoregistratore,
ricevitore satellitare digitale, PlayStation,
sorgente audio portatile, ecc.
• Se si effettua il collegamento di cui sopra, impostare [Controllo per HDMI] in [Impostazioni HDMI] di
[Impostazioni sistema] su [Off] (pagina 63).
• È possibile ascoltare l’audio del componente selezionando la funzione “SAT/CABLE” per il collegamento A
oppure la funzione “AUDIO” per il collegamento B (pagina 27).
22IT
Collegamento dell’antenna
Operazioni preliminari
Pannello posteriore dell’unità
FM
COAXIAL
75
ANTENNA
oppure
Antenna a filo FM
(in dotazione)
• Assicurarsi di svolgere completamente l’antenna a filo FM.
• Dopo aver collegato l’antenna a filo FM, mantenerla il più possibile in posizione orizzontale.
• Se la ricezione FM è di cattiva qualità, utilizzare un cavo coassiale da 75 ohm (non in dotazione) per collegare
l’unità a un’antenna FM esterna.
23IT
Operazioni preliminari
Punto 3: Collegamento alla rete
• Per collegare il sistema alla rete è necessario configurare impostazioni di rete adatte al proprio ambiente di utilizzo
e ai componenti. Per i dettagli, vedere “Configurazione della rete” (pagina 54) e “[Impostazioni rete]” (pagina 64).
Scegliere il metodo in base all’ambiente LAN (Local Area Network).
Pannello posteriore dell’unità
Internet
2
1
Modem ADSL/
modem via cavo
ETHER
LAN (100)
Router a banda larga
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
Cavo LAN
(non in dotazione)
Adattatore LAN
Wireless USB
(non in
dotazione)
1 Impostazione via cavo
Utilizzare un cavo LAN per il collegamento al terminale LAN (100) sull’unità.
2 Impostazione wireless USB
Utilizzare una LAN wireless per mezzo dell’adattatore LAN Wireless USB (solo Sony UWABR100*).
L’adattatore LAN Wireless USB potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi e/o aree geografiche.
* Informazioni aggiornate a novembre 2010.
Spegnere l’unità prima di collegare la prolunga o di inserire l’adattatore LAN Wireless USB. Dopo
aver inserito l’adattatore LAN Wireless USB nella base e dopo aver collegato la prolunga alla porta
(USB) (anteriore o posteriore), accendere di nuovo l’unità.
24IT
Per i clienti in Europa:
http://support.sony-europe.com
Per i clienti a Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Per i clienti in altri paesi/aree geografiche:
http://www.sony-asia.com/support
25IT
Operazioni preliminari
• La distanza di posizionamento tra l’adattatore LAN Wireless USB e il router LAN wireless dipende dall’ambiente
di utilizzo. Se il sistema non è in grado di connettersi alla rete o se la connessione di rete è instabile, cambiare la
posizione dell’adattatore LAN Wireless USB oppure avvicinare l’adattatore LAN Wireless USB al router LAN
wireless.
• Le informazioni relative alle impostazioni di rete possono essere recuperate anche nella pagina indicata del
supporto tecnico Sony:
Operazioni preliminari
Punto 4: Esecuzione di
Imp. Rapida
4
Viene visualizzato il display di
impostazione rapida per la selezione della
lingua di visualizzazione su schermo.
Prima di eseguire il punto 4
Assicurarsi che tutti i collegamenti siano
effettuati in modo saldo, quindi collegare il cavo
di alimentazione CA.
Attenersi alla procedura descritta di seguito per
effettuare le regolazioni di base per l’utilizzo del
sistema.
Le voci visualizzate dipendono dal modello
commercializzato nel paese di utilizzo.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
HOME
1
2
Accendere il televisore.
Collegare il microfono di calibrazione
alla presa A.CAL MIC sul pannello
posteriore.
Impostare il microfono di calibrazione a
livello dell’orecchio utilizzando un
treppiede o simili (non in dotazione). La
parte anteriore di ciascun diffusore
dovrebbe essere rivolta verso il microfono
di calibrazione, senza ostacoli tra i diffusori
e il microfono di calibrazione.
3
Premere [/1.
Impostare il selettore di ingresso del
televisore in modo che il segnale
proveniente dal sistema appaia sullo
schermo del televisore.
5
Eseguire [Imp. Rapida]. Attenersi alle
istruzioni sullo schermo per
configurare le impostazioni di base
utilizzando C/X/x/c e
.
Eseguire la seguente impostazione a
seconda del metodo di collegamento
(pagina 19).
• Collegamento mediante cavo HDMI:
attenersi alle istruzioni visualizzate sullo
schermo del televisore.
• Collegamento mediante cavo Component
Video (per i modelli non destinati
all’Europa o all’Arabia Saudita):
selezionare la qualità dell’immagine. Le
impostazioni disponibili per la qualità
dell’immagine sono le seguenti, dalla più
bassa alla più alta: 480i/576i, 480p/576p,
720p e 1080i.
• La riproduzione BD-ROM del contenuto
protetto tramite uscita Component Video è
supportata solo alla risoluzione di uscita 480i/
576i. Per ulteriori informazioni, vedere
“Protezione contro la copia” (pagina 3).
• Collegamento mediante cavo video:
selezionare [16:9] o [4:3] in modo da
visualizzare correttamente l’immagine.
Per i dettagli sulle impostazioni di
[Calibrazione automatica] in [Imp. Rapida],
vedere “Calibrazione automatica delle
impostazioni appropriate” (pagina 47).
26IT
Richiamo del display di
impostazione rapida
Premere HOME.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu iniziale.
2
3
4
Premere C/c per selezionare
[Impostaz.].
Punto 5: Selezione della
sorgente
È possibile selezionare la sorgente di
riproduzione.
Premere X/x per selezionare [Imp.
Rapida], quindi premere
.
Premere C/c per selezionare [Avvio],
quindi premere
.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
Viene visualizzato il display di
impostazione rapida.
FUNCTION
Premere più volte FUNCTION finché sul
display del pannello frontale non viene
visualizzata la funzione desiderata.
Ad ogni pressione di FUNCTION, la funzione
cambia come indicato di seguito.
“BD/DVD” t “FM” t “HDMI1” t
“HDMI2” t “TV” t “SAT/CABLE” t
“AUDIO” t “BD/DVD” t …
Funzione
Sorgente
“BD/DVD”
Disco, dispositivo USB, iPod/
iPhone o dispositivo di rete da
riprodurre con il sistema
“FM”
Radio FM (pagina 44)
“HDMI1”/
“HDMI2”
Componente collegato alla presa
HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) sul
pannello posteriore (pagina 21)
“TV”
Componente (televisore e simili)
collegato alla presa TV (DIGITAL
IN OPTICAL) sul pannello
posteriore o televisore compatibile
con la funzione Audio Return
Channel collegato alla presa
HDMI (OUT) sul pannello
posteriore (pagina 19).
“SAT/CABLE”
Componente collegato alla presa
SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) sul pannello
posteriore (pagina 21)
27IT
Operazioni preliminari
1
Sorgente
“AUDIO”
Componente collegato alle prese
AUDIO (AUDIO IN L/R) sul
pannello posteriore (pagina 21)
Operazioni preliminari
Funzione
28IT
Punto 6: Ascolto dell’audio surround
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Selezione delle impostazioni surround in base alle preferenze di
ascolto
Il metodo di impostazione dipende dalla funzione.
Durante la riproduzione con la funzione “BD/DVD”* o “FM”
1
Premere OPTIONS.
Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu delle opzioni.
2
3
Premere X/x per selezionare [Impostaz. Surround], quindi premere
.
Premere più volte X/x fino a quando sullo schermo del televisore non viene visualizzata
l’impostazione desiderata.
Consultare la tabella di seguito per una descrizione delle impostazioni audio surround.
4
Premere
.
L’impostazione viene configurata.
* Le impostazioni dell’audio surround non si applicano al contenuto Internet.
Durante la riproduzione con la funzione “HDMI1”, “HDMI2”, “TV”, “SAT/
CABLE” o “AUDIO”
1
Premere OPTIONS.
Sul display del pannello frontale viene visualizzato il menu delle opzioni.
2
3
Premere più volte X/x fino a quando non viene visualizzata l’indicazione “SUR. SET” sul
display del pannello frontale, quindi premere
o c.
Premere più volte X/x fino a quando sul display del pannello frontale non viene
visualizzata l’impostazione desiderata.
Consultare la tabella di seguito per una descrizione delle impostazioni audio surround.
29IT
Operazioni preliminari
Dopo aver eseguito le operazioni nei punti precedenti, è possibile avviare la riproduzione e ascoltare
facilmente l’audio surround. È inoltre possibile selezionare impostazioni surround pre-programmate e
adattate a diversi tipi di sorgenti audio, che permettono di potenziare l’audio ricreando nell’ambiente
domestico l’atmosfera tipica di una sala cinematografica.
4
Premere
.
Operazioni preliminari
L’impostazione viene configurata.
5
Premere OPTIONS.
Il menu delle opzioni scompare dal display del pannello frontale.
• Quando il menu home viene visualizzato sullo schermo del televisore, è possibile modificare questa impostazione
selezionando l’impostazione surround mediante [Impostaz. Surround] in [Impostazioni audio] di [Impostaz.]
(pagina 61).
Informazioni sull’uscita dei diffusori per ciascuna impostazione
surround
Nella tabella di seguito sono descritte le opzioni relative al collegamento di tutti i diffusori all’unità.
L’impostazione predefinita è [A.F.D. Multi] (“A.F.D. MULTI”).
Audio proveniente da
Impostazione
surround
Effetto
Dipende dalla sorgente.
[A.F.D. Standard]
“A.F.D. STD”
Il sistema distingue il formato audio della sorgente e presenta
l’audio così com’è stato registrato o codificato.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
[A.F.D. Multi]
“A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• Sorgente a 2 canali: il sistema simula l’audio surround da
sorgenti a 2 canali e trasmette l’audio dai diffusori a 5.1
canali, duplicando l’audio della sorgente a 2 canali in
ciascun diffusore.
• Sorgente multicanale: il sistema trasmette l’audio dai
diffusori in base al numero di canali della sorgente.
• [Dolby Pro Logic]
• Sorgente a 2 canali: il sistema simula l’audio surround da
“PRO LOGIC”
sorgenti a 2 canali e trasmette l’audio dai diffusori a 5.1
• [Dolby PL II Movie] canali.
“PLII MOVIE”
– [Dolby Pro Logic] (“PRO LOGIC”) esegue la decodifica
Dolby Pro Logic.
– [Dolby PL II Movie] (“PLII MOVIE”) esegue la
decodifica in modalità Dolby Pro Logic II movie.
• Sorgente multicanale: il sistema trasmette l’audio dai
diffusori in base al numero di canali della sorgente.
• [DTS Neo:6
• Sorgente a 2 canali: il sistema simula l’audio surround da
Cinema]
sorgenti a 2 canali e produce audio a 6.1 canali.
“NEO6 CIN”
– [DTS Neo:6 Cinema] (“NEO6 CIN”) esegue la
• [DTS Neo:6 Music]
decodifica in modalità DTS Neo:6 Cinema.
“NEO6 MUS”
– [DTS Neo:6 Music] (“NEO6 MUS”) esegue la
decodifica in modalità DTS Neo:6 Music.
• Sorgente multicanale: il sistema trasmette l’audio dai
diffusori in base al numero di canali della sorgente.
[2ch Stereo]
“2CH ST.”
30IT
Il sistema trasmette l’audio dai diffusori anteriori e dal
subwoofer indipendentemente dal formato audio o dal
numero di canali. I formati surround multicanale vengono
sottoposti a downmix per consentire l’ascolto a 2 canali.
• È inoltre possibile selezionare l’impostazione surround in [Impostaz. Surround] di [Impostazioni audio]
(pagina 61).
• Per le funzioni diverse da “BD/DVD”, è possibile verificare se [Dolby Pro Logic] (“PRO LOGIC”), [Dolby PL II
Movie] (“PLII MOVIE”) o la modalità DTS Neo:6 sono attivati premendo più volte DISPLAY in modo da
visualizzare sul display del pannello frontale le informazioni di trasmissione e lo stato di decodifica.
31IT
Operazioni preliminari
• A seconda del disco o della sorgente, quando si seleziona [A.F.D. Multi] (“A.F.D. MULTI”) l’inizio del suono
potrebbe essere tagliato a causa della selezione automatica della modalità ottimale. Per evitare che il suono venga
tagliato, selezionare [A.F.D. Standard] (“A.F.D. STD”).
• Quando si riceve una trasmissione audio bilingue in ingresso, [Dolby Pro Logic] (“PRO LOGIC”) e [Dolby PL II
Movie] (“PLII MOVIE”) non sono attivi.
• A seconda del flusso di input, le impostazioni surround potrebbero essere inefficaci.
• Durante la riproduzione di un Super Audio CD, le impostazioni surround non sono attive.
Pannello posteriore
Riproduzione
Riproduzione di un disco
Per informazioni sui dischi riproducibili, vedere
“Dischi riproducibili” (pagina 73).
1
2
Impostare il selettore di ingresso del
televisore in modo che sullo schermo
compaia il segnale proveniente dal
sistema.
Memoria USB
2
Preparare il sistema per BD-LIVE (solo
BD-LIVE).
• Collegare il sistema a una rete
(pagina 24).
• Impostare [Connessione Internet per BD]
su [Consenti] (pagina 62).
Premere Z e posizionare un disco sul
vassoio porta disco.
3
Inserire un BD-ROM con BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Il metodo di funzionamento è diverso a
seconda del disco. Consultare le istruzioni
per l’uso del disco.
• Per eliminare i dati nella memoria USB, selezionare
[Cancella dati BD] in
[Video], quindi premere
. Tutti i dati archiviati nella cartella buda vengono
eliminati.
3
Premere Z per chiudere il vassoio
porta disco.
Nel menu iniziale viene visualizzato
e la
riproduzione ha inizio.
Se la riproduzione non ha inizio
automaticamente, selezionare
nella
categoria
[Video],
[Musica] o
[Foto], quindi premere
.
Utilizzo di Blu-ray 3D
È possibile utilizzare dischi Blu-ray 3D con il
logo 3D*.
*
1
• Collegare il sistema al televisore 3D
compatibile utilizzando un cavo HDMI ad
alta velocità (non in dotazione).
• Impostare [Impost. uscita 3D] e [Impost.
dim. schermo TV per 3D] in
[Impostazioni schermo] (pagina 59).
Utilizzo di BONUSVIEW/
BD-LIVE
Alcuni BD-ROM con “BD-LIVE Logo*”
presentano contenuti supplementari e altri dati
che è possibile scaricare.
*
1
Collegare il dispositivo USB alla porta
(USB) sul retro dell’unità.
Per l’archiviazione locale, utilizzare una
memoria USB di almeno 1 GB.
32IT
Preparare il sistema per la
riproduzione di Blu-ray 3D Disc.
2
Inserire un Blu-ray 3D Disc.
Il metodo di funzionamento è diverso a
seconda del disco. Consultare le istruzioni
per l’uso in dotazione con il disco.
• Consultare anche le istruzioni per l’uso del televisore
3D compatibile.
Visualizzazione delle
informazioni di riproduzione
Esempio: durante la riproduzione di un
BD-ROM
È possibile riprodurre file video, musicali e foto
sul dispositivo USB collegato.
Per informazioni sui tipi di file riproducibili,
vedere “Tipi di file riproducibili” (pagina 74).
1
Collegare il dispositivo USB alla porta
(USB) sull’unità.
Riproduzione
È possibile visualizzare le informazioni di
riproduzione premendo DISPLAY.
Le informazioni visualizzate dipendono dal tipo
di disco e dallo stato del sistema.
Riproduzione da un
dispositivo USB
Consultare le istruzioni per l’uso del
dispositivo USB prima del collegamento.
Pannello posteriore
Dispositivo USB
Pannello frontale
A Risoluzione di uscita/Frequenza video
B Numero o nome del titolo
C Impostazione dell’audio correntemente
selezionata
D Funzioni disponibili (
audio,
sottotitoli)
angolazione,
Dispositivo USB
E Informazioni di riproduzione
Comprendono la modalità di riproduzione, la
barra di stato della riproduzione, il tipo di
disco, il codec video, la velocità in bit, il tipo
di ripetizione, il tempo trascorso e il tempo di
riproduzione totale
2
F Numero di capitolo
4
G Angolazione attualmente selezionata
Premere HOME.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu iniziale.
3
Premere C/c per selezionare
[Video],
[Musica] o
[Foto].
Premere X/x per selezionare
[Disp.
USB (davanti)] o
[Disp. USB
(posteriore)], quindi premere
.
• Non rimuovere il dispositivo USB durante l’uso.
Per evitare di danneggiare i dati o il dispositivo
USB, spegnere il sistema durante il
collegamento o la rimozione del dispositivo
USB.
33IT
Utilizzo di un iPod/
iPhone
Pannello frontale
Televisore
Pannello
posteriore
oppure
È possibile riprodurre musica, video e foto,
nonché caricare la batteria di un iPod/iPhone
attraverso il sistema.
Modelli di iPod/iPhone
compatibili
VIDEO IN
Dock per
iPod/iPhone
I modelli di iPod/iPhone compatibili sono
indicati di seguito. Prima di utilizzare il sistema,
aggiornare l’iPod/iPhone con il software più
recente.
Cavo USB (in dotazione)
V I D E O O UT
Prodotto per iPod classic, iPod 5th generation
(video), iPod nano 6th generation, iPod nano 5th
generation (video camera), iPod nano 4th
generation (video), iPod nano 3rd generation
(video), iPod nano 2nd generation (aluminum),
iPod nano 1st generation, iPod touch 4th
generation, iPod touch 3rd generation, iPod
touch 2nd generation, iPod touch 1st generation,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
Cavo video (in dotazione)
2
3
1
4
Durante la riproduzione di un file video o di
una foto, collegare l’uscita video del dock
per iPod/iPhone all’ingresso video del
televisore con un cavo video (in dotazione)
prima di inserire l’iPod/iPhone nel dock per
iPod/iPhone.
Premere HOME.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu iniziale.
Per utilizzare un iPod/iPhone
attraverso il sistema
Collegare il dock per iPod/iPhone (in
dotazione) alla porta anteriore o
posteriore
(USB) sull’unità, quindi
inserire l’iPod/iPhone nel dock per
iPod/iPhone.
USB
Premere C/c per selezionare
[Video],
[Musica] o
[Foto].
Premere X/x per selezionare [iPod
(davanti)] o [iPod (posteriore)],
quindi premere
.
x Se nel punto 3 è stato selezionato
[Video] o [Musica]
I file video e musicali sono elencati sullo
schermo del televisore. Procedere al punto
successivo.
x Se nel punto 3 è stato selezionato
[Foto]
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato [Cambiare l’ingresso TV
sull’ingresso video...]. Impostare il
selettore di ingresso del televisore in modo
che sullo schermo compaia il segnale
proveniente dall’iPod/iPhone. Avviare
quindi la proiezione delle diapositive
comandandola direttamente dall’iPod/
iPhone.
34IT
5
Premere C/X/x/c e
file da riprodurre.
per selezionare il
Per
[Foto]
Funzionamento
N, X
Consente di avviare e mettere in
pausa la riproduzione.
Quando si tiene premuto uno di
questi tasti per diversi secondi,
l’iPod/iPhone collegato entra nella
modalità di sospensione.
x
Consente di mettere in pausa la
riproduzione.
moM
Consente il riavvolgimento o
l’avanzamento rapido.
.o>
Consente di passare al file
precedente o successivo.
Quando si tiene premuto uno di
questi tasti, viene effettuato il
riavvolgimento o l’avanzamento
rapido dell’iPod/iPhone collegato.
DISPLAY
Consente di attivare la
retroilluminazione (o di prolungarla
di 30 secondi).
Per comandare l’iPod/iPhone con
il telecomando
OPTIONS, C
Consente di ritornare al display o
alla gerarchia di cartelle precedente.
È possibile comandare l’iPod/iPhone
utilizzando i tasti sul telecomando. Nella
seguente tabella sono mostrati, a titolo
esemplificativo, i tasti che possono essere
utilizzati. (A seconda del modello iPod/iPhone,
il funzionamento potrebbe differire.)
X/x
Consente di selezionare l’elemento
precedente o successivo.
• Per cambiare un’impostazione del sistema, ad
esempio l’impostazione surround, durante la visione
sul televisore di immagini provenienti dall’iPod/
iPhone, selezionare l’ingresso di questo sistema sul
televisore prima di utilizzare il sistema.
Per
[Video]/
[Musica]
Premere
Funzionamento
N
Consente di avviare la riproduzione.
X
Consente di mettere in pausa la
riproduzione.
x
Consente di arrestare la
riproduzione.
moM
Consente il riavvolgimento o
l’avanzamento rapido.
.o>
Consente di passare al file o capitolo
precedente o successivo (se
presente).
,c
Riproduzione
Premere
L’audio dell’iPod/iPhone viene riprodotto
sul sistema.
Durante la riproduzione di un file video,
impostare il selettore di ingresso del
televisore in modo che sullo schermo
compaia il segnale proveniente dall’iPod/
iPhone.
È possibile comandare l’iPod/iPhone
utilizzando i tasti sul telecomando.
Per i dettagli sulle operazioni dell’iPod/
iPhone, consultare le istruzioni per l’uso
dell’iPod/iPhone.
Consente di immettere la voce
selezionata.
• L’iPod/iPhone viene ricaricato quando è collegato al
sistema acceso.
• Se [Auto standby] è impostato su [On], il sistema
potrebbe spegnersi automaticamente mentre è in uso
un iPod/iPhone.
• Non è possibile trasferire brani sull’iPod/iPhone da
questo sistema.
• Sony non si assume responsabilità in caso di perdita
o danneggiamento dei dati registrati su un iPod/
iPhone collegato all’unità.
• Il prodotto è stato studiato specificamente per
l’utilizzo con iPod/iPhone ed è stato certificato come
conforme agli standard di prestazioni di Apple.
• Non rimuovere l’iPod/iPhone durante l’uso. Per
evitare di danneggiare i dati o l’iPod/iPhone,
spegnere il sistema durante il collegamento o la
rimozione dell’iPod/iPhone.
• Il sistema riconosce unicamente iPod/iPhone che
sono stati precedentemente collegati al sistema.
• La funzione Controllo audio del sistema non è
utilizzabile durante la riproduzione di file video o
foto dall’iPod/iPhone.
35IT
• Quando si collega un iPod non compatibile con la
funzione di uscita video e si seleziona [iPod
(davanti)] o [iPod (posteriore)] in [Video] o
[Foto], sullo schermo del televisore viene
visualizzato un messaggio di avviso.
• Il sistema è in grado di riconoscere fino a 3.000 file
(cartelle comprese).
Per utilizzare il pannello di
controllo
Il pannello di controllo viene visualizzato
all’avvio della riproduzione del file video. Gli
elementi visualizzati dipendono dai provider di
contenuto Internet.
Per ripetere la visualizzazione, premere
DISPLAY.
Riproduzione in rete
Video Internet BRAVIA in
streaming
Video Internet BRAVIA è un gateway per la
trasmissione all’unità del contenuto Internet
selezionato e di diverse fonti di intrattenimento
su richiesta.
• Alcuni contenuti Internet richiedono la registrazione
da PC prima della riproduzione.
1
2
3
per le operazioni di
B Barra di stato della riproduzione
Barra di stato, cursore che indica la posizione
corrente, tempo di riproduzione, durata del file
video
Preparare il sistema per Video Internet
BRAVIA.
C Indicatore dello stato di rete
Indica l’intensità del segnale di una
connessione wireless.
Indica una connessione via cavo.
Collegare il sistema a una rete (pagina 24).
D Velocità di trasmissione della rete
Premere C/c per selezionare
[Video],
[Musica] o
[Foto].
Premere X/x per selezionare l’icona di
un provider di contenuto Internet,
quindi premere
.
Se l’elenco del contenuto Internet non è
stato recuperato, è visibile l’icona di
contenuto non acquisito o l’icona “nuovo”.
36IT
A Display di controllo
Premere C/X/x/c o
riproduzione.
E Nome del file video successivo
F Nome del file video attualmente selezionato
Riproduzione di file su una
rete domestica (DLNA)
Questa unità può essere utilizzata sia come
lettore sia come dispositivo di rendering.
• Server: archivia e invia i file
• Lettore: riceve i file dal server e li riproduce
• Dispositivo di rendering: riceve i file dal
server e li riproduce; inoltre, può essere
comandato da un altro componente
(controller)
• Controller: comanda il componente di
rendering
Server
Selezionare l’icona del server DLNA da
[Video],
[Musica] o
[Foto] nel menu
Home, quindi selezionare il file da riprodurre.
Server
Riproduzione
È possibile riprodurre file video, musicali e foto
su altri componenti certificati DLNA
collegandoli alla rete domestica.
Per riprodurre i file archiviati su
un server DLNA con il sistema
(lettore DLNA)
Lettore
(questo sistema)
Per riprodurre file remoti
comandando il sistema
(dispositivo di rendering) con un
controller DLNA
È possibile comandare il sistema con un
controller certificato DLNA, ad esempio un
iPhone, durante la riproduzione di file archiviati
su un server DLNA.
Server
Lettore
(questo sistema)
Lettore
Preparare il sistema per l’uso della
funzione DLNA.
• Collegare il sistema a una rete (pagina 24).
• Preparare gli altri componenti certificati
DLNA. Per i dettagli, consultare le istruzioni
per l’uso dei componenti.
Controller
Dispositivo di rendering
(questo sistema)
Comandare il sistema utilizzando un controller
DLNA.
Per i dettagli sulle operazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del controller DLNA.
• Non comandare il sistema con il telecomando in
dotazione e con un controller DLNA
contemporaneamente.
• Per ulteriori informazioni sul controller DLNA,
consultare le relative istruzioni per l’uso.
37IT
• Il sistema è compatibile con la funzione “Riproduci
in” di Windows Media® Player 12, in dotazione
standard su Windows 7.
Riproduzione della stessa
musica in ambienti diversi
(PARTY STREAMING)
È possibile riprodurre contemporaneamente la
stessa musica su tutti i componenti Sony
compatibili con la funzione PARTY
STREAMING e collegati alla rete domestica.
Esistono due tipi di componenti compatibili con
PARTY STREAMING.
• PARTY host (organizzatore della festa): invia
e riproduce i file
• PARTY guest (partecipante alla festa): riceve
e riproduce i file
Questa unità può essere utilizzata sia come
PARTY host sia come PARTY guest.
Per utilizzare il sistema come
PARTY guest
Seleziona
[Party] in
[Musica], quindi
seleziona l’icona del dispositivo PARTY host.
Per abbandonare il PARTY, premere OPTIONS
e selezionare [Lascia Party].
Per chiudere il PARTY, premere OPTIONS e
selezionare [Chiudi Party].
• La vendita e le linee di prodotti disponibili
compatibili con la funzione PARTY STREAMING
dipendono dall’area geografica.
Ricerca di informazioni su
video e musica
È possibile acquisire informazioni sul contenuto
grazie alla tecnologia Gracenote e ricercare le
informazioni correlate.
1
2
PARTY host
(questo sistema)
Inserire un disco o collegare un
dispositivo USB per cui si desidera
ricercare informazioni sul contenuto.
È possibile eseguire una ricerca video da un
BD-ROM o DVD-ROM e una ricerca
musicale da un CD-DA (CD musicale) o da
un dispositivo USB.
3
PARTY guest
PARTY guest
Preparare il sistema per PARTY
STREAMING.
• Collegare il sistema a una rete (pagina 24).
• Collegare i componenti compatibili con la
funzione PARTY STREAMING.
Per utilizzare il sistema come
PARTY host
Selezionare un brano in
[Musica], quindi
selezionare [Avvia Party] dal menu delle
opzioni per avviare un PARTY.
Per chiudere il PARTY, premere HOME.
38IT
Collegare il sistema a una rete
(pagina 24).
4
Premere C/c per selezionare
[Video] o
[Musica].
Premere X/x per selezionare
[Ricerca video] o
[Ricerca
musica].
Vengono visualizzate le informazioni sul
contenuto.
A Dettagli contenuto
Consente di visualizzare un elenco di
informazioni correlate, quali titolo, cast, brano
o artista.
Dettagli
[Rimuove da Preferiti] Consente di cancellare il
contenuto Internet da Elenco
Preferiti.
[Avvia Party]
Consente di iniziare un party
con la sorgente selezionata.
Questa voce potrebbe non
essere disponibile, a seconda
della sorgente.
[Lascia Party]
Consente di lasciare un party
a cui il sistema sta
partecipando. La funzione
PARTY STREAMING
rimane attiva per gli altri
dispositivi partecipanti.
[Chiudi Party]
Consente di chiudere un party
a cui il sistema sta
partecipando. La funzione
PARTY STREAMING viene
disattivata per tutti gli altri
dispositivi partecipanti.
C [Cronologia ricerca]
Consente di visualizzare un elenco delle
precedenti ricerche eseguite con la funzione
[Ricerca video] o [Ricerca musica].
Per cercare ulteriori informazioni
correlate
Selezionare una voce negli elenchi, quindi
selezionare [Ricerca informazioni] o [Ricerca
video Internet].
Solo
Opzioni disponibili
[Video]
Voci
Dettagli
[SINCR. A/V]
Consente di regolare il ritardo
tra riproduzione dell’audio e
delle immagini. Per ulteriori
informazioni, vedere
“Regolazione del ritardo tra
riproduzione dell’audio e
delle immagini” (pagina 41).
[Impost. uscita 3D]
Consente di stabilire se il
video 3D deve essere
trasmesso automaticamente.
Premendo OPTIONS vengono visualizzate
diverse impostazioni e operazioni di
riproduzione. Le voci disponibili sono diverse a
seconda della situazione.
Opzioni comuni
Voci
Dettagli
[Impostaz. Surround] Consente di cambiare
l’impostazione surround
(pagina 29).
[Impost. ripetizione]
Consente di impostare la
riproduzione ripetuta.
[Menu 3D]
[Regolazione profondità 3D]:
consente di regolare la
profondità delle immagini
3D.
[Elenco Preferiti]
Consente di visualizzare
Elenco Preferiti.
[Riproduci/Arresta]
Consente di avviare o
interrompere la riproduzione.
[Riproduci da inizio]
Consente di riprodurre
l’elemento dall’inizio.
Riproduzione
B [Cronologia riproduzione]
Consente di visualizzare un elenco di titoli da
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD
musicale) riprodotti in precedenza.
Selezionare un titolo per acquisire le
informazioni sul contenuto.
Voci
• Il video 3D proveniente
dalla presa HDMI (IN 1) o
HDMI (IN 2) viene
trasmesso a prescindere da
questa impostazione.
[Aggiunge a Preferiti] Consente di aggiungere
contenuto Internet a Elenco
Preferiti.
39IT
Voci
Dettagli
[Impostazioni video]
• [Modo qualità immagine]:
consente di selezionare le
impostazioni dell’immagine
per diversi tipi di
illuminazione
dell’ambiente.
• [FNR]: consente di ridurre i
disturbi casuali visualizzati
nell’immagine.
• [BNR]: consente di ridurre i
disturbi a mosaico
nell’immagine.
• [MNR]: consente di ridurre i
disturbi minori lungo i
contorni dell’immagine
(sfarfallio).
[Pausa]
40IT
Consente di mettere in pausa
la riproduzione.
[Menu principale]
Consente di visualizzare il
menu principale dei dischi
BD o DVD.
[Menu/Menu a
comparsa]
Consente di visualizzare il
menu a comparsa dei dischi
BD-ROM o il menu dei dischi
DVD.
[Ricerca titolo]
Consente di cercare un titolo
su un BD-ROM/DVD
VIDEO e di avviare la
riproduzione dall’inizio.
[Ricerca capitolo]
Consente di cercare un
capitolo e di avviare la
riproduzione dall’inizio.
[Angolo]
Consente di passare ad altri
angoli di visualizzazione
quando su un BD-ROM/DVD
VIDEO sono registrate più
angolazioni.
[Riduz. disturbi
contenuto IP]
Consente di correggere la
qualità video del contenuto
Internet.
[Ricerca video]
Consente di visualizzare
informazioni sul BD-ROM/
DVD-ROM utilizzando la
tecnologia Gracenote.
Solo
[Musica]
Voci
Dettagli
[Agg. BGM proiez.
dia.]
Consente di registrare file
musicali nella memoria USB
come musica di sottofondo
(BGM) durante una
proiezione di diapositive.
[Ricerca musica]
Consente di visualizzare
informazioni sul CD audio
(CD-DA) utilizzando la
tecnologia Gracenote.
[Impost. casuale]
(solo iPod/iPhone)
Consente di impostare la
riproduzione casuale.
Solo
[Foto]
Voci
Dettagli
[Proiez. diapo.]
Consente di avviare una
presentazione.
[Vel. proiez. diapo.]
Consente di modificare la
velocità della presentazione.
[Eff. proiez. diapo.]
Consente di impostare
l’effetto per la riproduzione
di una proiezione di
diapositive.
[BGM proiez. diapo.] • [Off]: Consente di
disattivare la funzione.
• [My Music da USB]:
Consente di impostare i file
musicali registrati in [Agg.
BGM proiez.dia.].
• [Riprod. da CD musica]:
Consente di impostare i
brani sui CD-DA (CD
musicali).
[Ruota a sinistra]
Consente di ruotare la
fotografia in senso antiorario
di 90°.
[Ruota a destra]
Consente di ruotare la
fotografia in senso orario di
90°.
[Visione immag.]
Consente di visualizzare
l’immagine selezionata.
Regolazione del ritardo tra
riproduzione dell’audio e delle
immagini
Se il suono risulta sfasato rispetto alle immagini
visualizzate sullo schermo del televisore, è
possibile sincronizzare suoni e immagini
regolando il ritardo fra riproduzione dell’audio e
delle immagini.
Il metodo di impostazione dipende dalla
funzione.
Premere
.
L’impostazione viene configurata.
5
Premere OPTIONS.
Il menu delle opzioni scompare dal display
del pannello frontale.
Riproduzione
(A/V SYNC)
4
• A seconda del flusso di input, A/V SYNC potrebbe
essere inefficace.
Per riprodurre il contenuto video
mediante la funzione “BD/DVD”
1
Premere OPTIONS.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu delle opzioni.
2
3
Premere X/x per selezionare [SINCR.
A/V], quindi premere
.
Premere C/c per regolare il ritardo tra
l’immagine e l’audio.
È possibile regolare da 0 ms a 300 ms a
incrementi di 25 ms.
4
Premere
.
L’impostazione viene configurata.
Durante la riproduzione con la
funzione “HDMI1”, “HDMI2”, “TV”,
“SAT/CABLE” o “AUDIO”
1
Premere OPTIONS.
Sul display del pannello frontale viene
visualizzato il menu delle opzioni.
2
3
Premere più volte X/x fino a quando
non viene visualizzata l’indicazione
“A/V SYNC” sul display del pannello
frontale, quindi premere
o c.
Premere X/x per regolare il ritardo tra
l’immagine e l’audio.
È possibile regolare da 0 ms a 300 ms a
incrementi di 25 ms.
41IT
Regolazione audio
Selezione dell’effetto in
base alla sorgente
È possibile selezionare un modo audio adatto
per i film o la musica.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Premere più volte SOUND MODE durante la
riproduzione fino a quando il modo
desiderato non viene visualizzato sul
display del pannello frontale.
• “AUTO”: il sistema seleziona
automaticamente il modo “MOVIE” o
“MUSIC” per produrre l’effetto audio in base
al disco o al flusso audio.
• “MOVIE”: il sistema fornisce l’audio per i
film.
• “MUSIC”: il sistema fornisce l’audio per la
musica.
• “SPORTS”: il sistema aggiunge il riverbero
per i programmi sportivi.
• “GAME ROCK”: il sistema fornisce l’audio
per i giochi con musica e ritmo.
• “OMNI-DIR”: lo stesso audio è udibile
ovunque nel locale.
• “3D SUR.”: “3D SUR.” è un algoritmo
esclusivo di Sony utilizzato per la
riproduzione di contenuto 3D
(tridimensionale), in grado di fornire
un’esperienza sonora 3D esaltata dal senso di
profondità e di presenza e ottenuta mediante la
creazione di un campo sonoro virtuale in
prossimità delle orecchie degli ascoltatori.
• “HALL”: il sistema riproduce l’audio di una
sala concerti.
42IT
• “NIGHT”: è possibile riprodurre effetti sonori
o dialoghi con risultati analoghi a quelli di una
sala cinematografica, anche a basso volume. È
utile per la visione notturna dei film.
• A seconda del disco o della sorgente, quando si
seleziona “AUTO”, l’inizio del suono potrebbe
essere tagliato a causa della selezione automatica
della modalità ottimale da parte del sistema. Per
evitare che il suono venga tagliato, selezionare una
voce diversa da “AUTO”.
• A seconda del flusso di input, il modo audio potrebbe
essere inefficace.
• Durante la riproduzione di un Super Audio CD la
funzione non è disponibile.
• Quando è selezionato “NIGHT” e l’audio viene
trasmesso dal diffusore centrale, l’effetto è più
pronunciato e consente di ascoltare più facilmente i
dialoghi. Quando l’audio non viene emesso dal
diffusore centrale, il sistema regola in modo ottimale
il volume.
Selezione del formato
audio, di brani registrati
in più lingue o del canale
Quando il sistema riproduce un BD/DVD
VIDEO registrato in più formati audio (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio o DTS) o con tracce
in più lingue, è possibile cambiare il formato
dell’audio o la lingua.
Con i CD, è possibile selezionare il suono dal
canale destro o dal canale sinistro e ascoltare il
suono del canale selezionato con entrambi i
diffusori sinistro e destro.
Premere più volte
durante la
riproduzione per selezionare il segnale
audio desiderato.
Sullo schermo del televisore viene visualizzata
la schermata delle informazioni audio.
x BD/DVD VIDEO
x DVD-VR
(DUAL MONO)
Se il sistema riceve o riproduce un segnale
Multiplex con codifica audio Dolby Digital, è
possibile ascoltare l’audio con un effetto
denominato Multiplex.
• Per ricevere il segnale Dolby Digital, collegare un
televisore o un altro componente all’unità utilizzando
un cavo digitale ottico o coassiale (pagine 19, 21). Se
il televisore è compatibile con la funzione Audio
Return Channel (pagine 19, 63), è possibile ricevere
un segnale Dolby Digital attraverso un cavo HDMI.
Regolazione audio
A seconda del BD/DVD VIDEO, la scelta della
lingua è diversa.
Se viene visualizzato un numero di 4 cifre,
questo indica un codice di lingua. Vedere
“Elenco dei codici delle lingue” (pagina 77) per
conoscere la lingua cui corrisponde il codice. Se
la stessa lingua viene visualizzata due o più
volte, il BD/DVD VIDEO è registrato in più
formati audio.
Ascolto dell’audio con
tecnologia Multiplex
Vengono visualizzati i tipi di tracce audio
registrate sul disco.
Esempio:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Princip.]
• [ Second.]
• [ Princip./Second.]
• [ Stereo (Audio1)] e [ Stereo (Audio2)] non
vengono visualizzati quando è registrato un solo
flusso audio sul disco.
x CD
• [ Stereo]: audio stereofonico standard.
• [ 1/S]: audio del canale sinistro
(monofonico).
• [ 2/D]: audio del canale destro
(monofonico).
• [ S+D]: l’audio di entrambi i canali sinistro e
destro viene trasmesso da ogni singolo
diffusore.
Premere più volte
finché sul display del
pannello frontale non viene visualizzato il
segnale desiderato.
• “MAIN”: viene riprodotto l’audio nella lingua
principale.
• “SUB”: viene riprodotto l’audio nella lingua
secondaria.
• “MAIN/SUB”: viene riprodotto l’audio misto
nelle lingue principale e secondaria.
43IT
Per interrompere manualmente la
sintonizzazione automatica, premere
TUNING +/– o x.
Sintonizzatore
Sintonizzazione manuale
Ascolto della radio
È possibile ascoltare la radio con i diffusori del
sistema.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tasti
numerici
0
Premere più volte TUNING +/–.
3
Se un programma FM è disturbato
Se un programma FM è disturbato, è possibile
selezionare la ricezione monofonica. Viene
eliminato l’effetto stereo, ma la ricezione è
migliore.
1
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
x
2 +/–
2
3
Premere X/x per selezionare [Modo
FM], quindi premere
.
Premere X/x per selezionare [Mono].
• [Stereo]: ricezione stereofonica.
• [Mono]: ricezione monofonica.
Stazione corrente
Banda e numero di
preselezione correnti
Premere OPTIONS.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu delle opzioni.
PRESET +/–
TUNING +/–
Regolare il volume premendo
2 +/–.
4
Premere
.
L’impostazione viene configurata.
FM 07
Spegnimento della radio
88.00 MHz
Premere "/1.
SONY FM
Nome stazione (solo per i modelli
destinati all’Europa e alla Russia)
1
2
Premere più volte FUNCTION finché sul
display del pannello frontale viene
visualizzata l’indicazione “FM”.
È possibile preimpostare fino a 20 stazioni.
Prima della sintonizzazione, si raccomanda di
abbassare il volume al minimo.
1
Selezionare la stazione radio.
Sintonizzazione automatica
Tenere premuto TUNING +/– finché non
ha inizio la ricerca automatica.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato [Sintonizzazione automatica].
La ricerca si interrompe quando il sistema si
sintonizza su una stazione.
44IT
Preselezione delle stazioni
radio
2
Premere più volte FUNCTION finché sul
display del pannello frontale viene
visualizzata l’indicazione “FM”.
Tenere premuto TUNING +/– finché non
ha inizio la ricerca automatica.
La ricerca si interrompe quando il sistema si
sintonizza su una stazione.
3
Premere OPTIONS.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu delle opzioni.
4
5
6
Premere X/x per selezionare
[Preimposta memoria], quindi premere
.
Premere X/x per selezionare il numero
di preselezione desiderato, quindi
premere
.
Ripetere i punti da 2 a 5 per
memorizzare altre stazioni.
Selezionare il numero di preselezione desiderato
premendo PRESET +/–, quindi eseguire la
procedura dal punto 3.
Selezione della stazione
programmata
1
Premere più volte FUNCTION finché sul
display del pannello frontale viene
visualizzata l’indicazione “FM”.
La radio si sintonizza sull’ultima stazione
ricevuta.
2
Premere più volte PRESET +/– per
selezionare la stazione programmata.
Il numero di preselezione e la frequenza
vengono visualizzati sullo schermo del
televisore e sul display del pannello
frontale.
Ad ogni pressione del tasto, il sistema si
sintonizza su una stazione programmata.
• È possibile selezionare il numero della stazione
programmata con i tasti numerici.
(Solo per i modelli destinati
all’Europa)
RDS (Sistema dati radio)
Il sistema dati radio (RDS) è un servizio di
trasmissione che permette alle stazioni radio di
inviare informazioni aggiuntive oltre al normale
segnale di programma. Questo sintonizzatore
dispone di comode funzionalità RDS, come la
visualizzazione del nome della stazione.
Il nome della stazione viene visualizzato anche
sullo schermo TV.
Sintonizzatore
Modifica del numero di
preselezione
Utilizzo del sistema dati
radio (RDS)
Ricezione di trasmissioni RDS
Selezionare una stazione dalla banda FM.
Quando viene sintonizzata una stazione che
fornisce servizi RDS, il nome della stazione*
viene visualizzato sul display del pannello
frontale.
* Se non si riceve una trasmissione RDS, il nome
della stazione non viene visualizzato sul display del
pannello frontale.
• RDS potrebbe non funzionare correttamente se la
stazione sintonizzata non trasmette correttamente il
segnale RDS, o se il segnale è debole.
• Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS,
né lo stesso tipo di servizi. Se non si conosce il
sistema RDS, consultare le stazioni radio locali per
ulteriori informazioni sui servizi RDS nella zona.
• Durante la ricezione di una trasmissione RDS, ad
ogni pressione di DISPLAY, il display del pannello
frontale cambia come indicato di seguito:
Nome stazione t Frequenza t Numero di
preselezione t Informazioni sul flusso/stato di
decodifica* t Nome stazione t …
* Non appare in base all’impostazione di [Impostaz.
Surround].
45IT
Controllo audio del sistema
Altre operazioni
Uso della funzione
Controllo per HDMI per
“BRAVIA” Sync
Questa funzione è disponibile sui televisori
dotati della funzione “BRAVIA” Sync.
Collegando componenti Sony compatibili con la
funzione Controllo per HDMI per mezzo di un
cavo HDMI, è possibile semplificare le
operazioni.
• Alcune funzioni sono utilizzabili solo se il televisore
collegato è compatibile e richiedono una precedente
configurazione dal televisore. Consultare le istruzioni
per l’uso del televisore.
• Per utilizzare la funzione Controllo audio del sistema
è necessario effettuare un collegamento audio tra il
sistema e il televisore (pagina 19).
Uso di “BRAVIA” Sync
Controllo per HDMI Impostazione semplice
È possibile configurare automaticamente la
funzione [Controllo per HDMI] del sistema
abilitando l’impostazione corrispondente sul
televisore.
Per i dettagli sulla funzione Controllo per
HDMI, vedere “[Impostazioni HDMI]”
(pagina 63).
Spegnimento del sistema
È possibile spegnere il sistema
contemporaneamente al televisore.
• Il sistema non si spegne automaticamente durante la
riproduzione della musica o quando è impostato sulla
funzione “FM”.
Riproduzione One-Touch
Quando si preme N sul telecomando, il sistema
e il televisore si accendono e l’ingresso del
televisore viene impostato sull’ingresso HDMI
al quale è collegato il sistema.
46IT
È possibile semplificare le operazioni per
ascoltare l’audio dal televisore o da altri
componenti.
È possibile utilizzare la funzione di controllo
audio del sistema nel modo seguente:
• Quando il sistema è acceso, l’audio del
televisore o degli altri componenti può essere
trasmesso dai diffusori del sistema.
• Quando l’audio proveniente dal televisore o da
altri componenti viene trasmesso dai diffusori
del sistema, è possibile cambiare i diffusori a
cui viene trasmesso l’audio premendo
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Quando l’audio proveniente dal televisore o da
altri componenti viene trasmesso dai diffusori
del sistema, è possibile regolare il volume e
disattivare l’audio del sistema dal televisore.
• Quando il televisore è nel modo PAP (Picture and
Picture), o se il sistema sta riproducendo file video o
foto dall’iPod/iPhone, la funzione Controllo audio
del sistema non è utilizzabile.
• In base al televisore in uso, durante la regolazione il
livello di volume viene visualizzato sullo schermo del
televisore. In questo caso, il livello del volume
visualizzato sullo schermo del televisore e sul display
del pannello frontale dell’unità potrebbero essere
diversi.
Audio Return Channel
È possibile ascoltare l’audio del televisore
attraverso il sistema con un singolo cavo HDMI.
Per i dettagli sull’impostazione, vedere
“Collegamento del televisore” (pagina 19).
Controllo agevole dal
telecomando
È possibile controllare le funzioni di base del
sistema utilizzando il telecomando quando sullo
schermo del televisore è visualizzata l’uscita
video del sistema.
Abbinamento della lingua
Quando si cambia la lingua della visualizzazione
su schermo del televisore, dopo lo spegnimento
e l’accensione viene inoltre modificata la lingua
della visualizzazione su schermo del sistema.
Controllo del routing
5
Quando si esegue la riproduzione One-Touch
sul componente collegato, il sistema si accende
e imposta la funzione del sistema su “HDMI1” o
“HDMI2” (in base alla presa HDMI in uso) e
l’ingresso del televisore viene impostato
automaticamente sull’ingresso HDMI a cui è
collegato il sistema.
• Assicurarsi che il componente sia collegato al sistema
attraverso un cavo HDMI e che la funzione Controllo
per HDMI del componente collegato sia attivata.
Impostare il microfono di calibrazione a
livello dell’orecchio utilizzando un
treppiede o simili (non in dotazione). La
parte anteriore di ciascun diffusore
dovrebbe essere rivolta verso il microfono
di calibrazione, senza ostacoli tra i diffusori
e il microfono di calibrazione.
6
8
Premere HOME.
• Nel caso la misurazione non riesca, seguire le
indicazioni del messaggio e ripetere
[Calibrazione automatica].
• La misura per [Subwoofer] è sempre [Sì] e
[Impostazioni diffusori] ritorna
all’impostazione predefinita quando si esegue
[Calibrazione automatica].
Premere C/c per selezionare
[Impostaz.].
Premere X/x per selezionare
[Impostazioni audio], quindi premere
.
Premere X/x per selezionare
[Calibrazione automatica], quindi
premere
.
Viene visualizzato il display di conferma
per [Calibrazione automatica].
Confermare i risultati di [Calibrazione
automatica].
I diffusori collegati all’unità sono elencati
con l’indicazione [Sì] sullo schermo del
televisore.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu iniziale.
4
Altre operazioni
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
consente di impostare automaticamente l’audio
surround più adatto.
3
.
• Prima di eseguire [Calibrazione automatica],
assicurarsi che l’amplificatore surround sia
acceso e installato nella posizione appropriata.
Se si installa l’amplificatore surround in una
posizione non corretta, ad esempio in un’altra
stanza, non è possibile ottenere una misurazione
corretta.
[Calibrazione automatica]
2
Premere
Viene avviata [Calibrazione automatica].
Il sistema regola automaticamente le
impostazioni dei diffusori.
Evitare rumori durante la misurazione di
calibrazione.
Calibrazione automatica
delle impostazioni
appropriate
1
Premere X/x per selezionare [OK].
Per annullare, selezionare [Annulla].
7
• All’avvio di [Calibrazione automatica] il sistema
emette un suono di prova ad alto volume. Non è
consentito abbassare il volume. Tenere in
considerazione la presenza di bambini o vicini di
casa.
Collegare il microfono di calibrazione
alla presa A.CAL MIC sul pannello
posteriore.
9
Premere X/x per selezionare [OK] o
[Annulla], quindi premere
.
x La misurazione è avvenuta
correttamente.
Scollegare il microfono di calibrazione e
selezionare [OK]. Il risultato viene
implementato.
47IT
x La misurazione non è avvenuta
correttamente.
Seguire le indicazioni, quindi selezionare
[OK] per riprovare.
[Centrale]
[Sì]: normalmente, selezionare questa opzione.
[Senza]: selezionare questa opzione se non si
utilizza un diffusore centrale.
[Surround]
• Durante l’esecuzione della funzione Calibrazione
automatica è indispensabile non utilizzare il sistema.
[Sì]: normalmente, selezionare questa opzione.
[Senza]: selezionare questa opzione se non si
utilizza un diffusore surround.
[Subwoofer]
Impostazione dei
diffusori
[Impostazioni diffusori]
Per ottenere un effetto surround ottimale, è
necessario impostare i collegamenti dei diffusori
e la loro distanza dalla posizione di ascolto.
Utilizzare quindi il segnale di prova per regolare
il livello dei diffusori e ottenere una regolazione
bilanciata.
1
Premere HOME.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu iniziale.
2
3
4
Premere C/c per selezionare
[Impostaz.].
Premere X/x per selezionare
[Impostazioni audio], quindi premere
.
Premere X/x per selezionare
[Impostazioni diffusori], quindi
premere
.
[Sì]
x [Distanza]
Quando si spostano i diffusori, configurare i
parametri di distanza (A) dalla posizione di
ascolto ai diffusori.
I parametri possono essere impostati su un
valore compreso tra 0,0 e 7,0 metri.
I diffusori nella figura corrispondono alla
seguente impostazione:
1Diffusore centrale
2Diffusore anteriore sinistro (L)
3Diffusore anteriore destro (R)
4Subwoofer
5Diffusore surround sinistro (L)
6Diffusore surround destro (R)
1
2
3
4
A
Viene visualizzata la schermata
[Impostazioni diffusori].
5
Premere X/x per selezionare
l’elemento, quindi premere
.
Controllare le seguenti impostazioni.
x [Collegamento]
Se i diffusori centrale o surround non sono
collegati, impostare i parametri per [Centrale] e
[Surround]. Le impostazioni del diffusore
anteriore e del subwoofer sono fisse e non
possono essere modificate.
[Anteriore]
[Sì]
48IT
5
A
6
[Anteriore Sin./Ds.] 3,0 m: consente di
impostare la distanza del diffusore anteriore.
[Centrale]* 3,0 m: consente di impostare la
distanza del diffusore centrale.
[Surround Sin./Ds.]* 3,0 m: consente di
impostare la distanza del diffusore surround.
[Subwoofer] 3,0 m: consente di impostare la
distanza del subwoofer.
* Questa voce viene visualizzata quando si imposta
[Collegamento] su [Sì].
• A seconda del flusso di input, [Distanza] potrebbe
non essere operativo.
5
6
7
8
* Questa voce viene visualizzata quando si imposta
[Collegamento] su [Sì].
x [Tono prova]
I diffusori emettono un tono di prova per
regolare [Livello].
[Off]: non viene emesso alcun tono di prova dai
diffusori.
[On]: durante la regolazione del livello, il tono
di prova viene emesso dai singoli diffusori in
sequenza. Se viene selezionata una delle voci di
[Impostazioni diffusori], il tono di prova viene
emesso in sequenza da ciascuno dei diffusori.
Regolare il livello dell’audio attenendosi alle
indicazioni riportate di seguito.
1
2
3
4
Impostare [Tono prova] su [On].
Premere X/x per selezionare [Livello],
quindi premere
.
Premere X/x per selezionare il tipo di
diffusore desiderato, quindi premere
.
Premere C/c per selezionare il
diffusore sinistro o destro, quindi
premere X/x per regolare il livello.
Ripetere i punti da 3 a 5.
Premere RETURN.
9
Premere X/x per selezionare [Tono
prova], quindi premere
.
Premere X/x per selezionare [Off],
quindi premere
.
• I segnali del tono di prova non vengono trasmessi
dalla presa HDMI (OUT).
• Per regolare contemporaneamente il volume di tutti i
diffusori, premere 2 +/–.
Uso della funzione di
spegnimento
programmato (Sleep
Timer)
Altre operazioni
[Anteriore Sin./Ds.] 0,0 dB: consente di
impostare il livello di volume del diffusore
anteriore.
[Centrale]* 0,0 dB: consente di impostare il
livello di volume del diffusore centrale.
[Surround Sin./Ds.]* 0,0 dB: consente di
impostare il livello di volume del diffusore
surround.
[Subwoofer] 0,0 dB: consente di impostare il
livello del subwoofer.
.
Il sistema ritorna al display precedente.
x [Livello]
È possibile regolare il livello audio dei diffusori.
È possibile impostare i parametri su valori
compresi tra –6,0 dB e +6,0 dB. Si consiglia di
impostare [Tono prova] su [On] per una
regolazione più agevole.
Premere
È possibile impostare il sistema in modo che si
spenga a un’ora preimpostata, in modo da
addormentarsi al suono della musica. È possibile
preimpostare l’ora a intervalli di 10 minuti.
Premere SLEEP.
Ad ogni pressione di SLEEP, il display dei
minuti (tempo residuo) sul display del pannello
frontale cambia di 10 minuti.
Quando si imposta la funzione di spegnimento
programmato, il tempo rimanente viene
visualizzato ogni 5 minuti.
Quando il tempo rimanente è inferiore a 2
minuti, sul display del pannello frontale
lampeggia l’indicazione “SLEEP”.
Per visualizzare il tempo residuo
Premere una volta SLEEP.
Per modificare il tempo residuo
Premere più volte SLEEP per selezionare il
tempo desiderato.
49IT
Disattivazione dei tasti
sull’unità
(Blocco per bambini)
È possibile disattivare i tasti sull’unità (tranne
"/1) per impedire funzionamenti errati, ad
esempio da parte di bambini (funzione di blocco
per bambini).
Premere per più di 5 secondi x sull’unità.
Sul display del pannello frontale viene
visualizzato “LOCKED”.
La funzione di blocco per bambini è attivata e i
tasti sull’unità sono bloccati. (È possibile
comandare il sistema utilizzando il
telecomando.)
Per annullare, premere x per almeno 5 secondi
affinché sul display del pannello frontale venga
visualizzato “UNLOCK”.
• Quando si utilizzano i tasti sull’unità con la funzione
di blocco per bambini attivata, sul display del
pannello frontale lampeggia l’indicazione
“LOCKED”.
Controllo del televisore
o di altri componenti
tramite il telecomando
in dotazione
È possibile controllare il televisore e altri
componenti, ad esempio un cable box o un
ricevitore satellitare digitale, utilizzando il
telecomando in dotazione. Il telecomando è
configurato in fabbrica per il controllo di
componenti Sony.
È possibile controllare componenti non di Sony
cambiando il codice di preselezione del
telecomando. Per informazioni, vedere
“Modifica del codice di preselezione del
telecomando (Modo di preselezione)”
(pagina 51).
50IT
• Quando si sostituiscono le pile del telecomando, il
telecomando potrebbe essere reimpostato
all’impostazione predefinita (SONY).
Controllo dei componenti
tramite il telecomando in
dotazione
1
2
Premere il tasto della modalità di
funzionamento TV o STB
corrispondente al componente da
controllare.
Premere i tasti appropriati in base alla
tabella di seguito.
• z: il tasto può essere utilizzato con
l’impostazione predefinita del
telecomando.
• a: il tasto può essere utilizzato
cambiando il codice di preselezione del
telecomando.
Tasto
Modalità del telecomando
TV
STB
AV "/1
z
z
Tasti numerici
z
z
/
z
z
ENTER (-)
z
a
z
a
z
z
z
z
Tasti colorati
(rosso/verde/
giallo/blu)
z
z
TOP MENU
( )
z
z
z
z
SLEEP (t/
)
POP UP/MENU
a
a
C/X/x/c,
z
z
RETURN
z
z
HOME (MENU)
z
z
OPTIONS
(TOOLS)
z
a
SOUND MODE
(
)
z
a
./>
z
a
Tasto
TV
STB
a
z
a
N
z
a
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
z
z
DISPLAY
( / )
z
z
• Nella modalità TV o STB, quando si preme uno dei
tasti indicati il tasto della modalità di funzionamento
TV o STB si illumina. Occorre però tenere presente
che, a seconda dell’impostazione del codice, alcuni
tasti potrebbero non funzionare e il tasto della
modalità di funzionamento TV o STB potrebbe non
illuminarsi.
• Se si preme un tasto diverso da quelli indicati quando
il telecomando è nella modalità TV o STB, il tasto
della modalità di funzionamento TV o STB non si
illumina.
• A seconda del televisore o del componente, potrebbe
non essere possibile utilizzare alcuni tasti.
Modifica del codice di
preselezione del telecomando
(Modo di preselezione)
• È possibile uscire dal modo di preselezione premendo
il tasto della modalità di funzionamento TV o STB (in
base a quale tasto sta lampeggiando).
• Se non si utilizza il telecomando per più di 10 secondi
durante il modo di preselezione, il telecomando esce
da tale modalità.
Cancellazione del codice di
preselezione dalla memoria
del telecomando
1
Altre operazioni
z
m/M
1
Per il codice del produttore, vedere
l’“Elenco dei codici del produttore”
(pagina 78).
Se il codice viene impostato correttamente,
il tasto della modalità di funzionamento TV
o STB lampeggia due volte lentamente. Se
l’impostazione non riesce, il tasto della
modalità di funzionamento TV o STB
lampeggia cinque volte velocemente.
Modalità del telecomando
Tenere premuto AV ?/1, quindi
premere 2 – e successivamente CH –.
I tasti della modalità di funzionamento BD,
TV e STB si illuminano.
2
Rilasciare tutti i tasti.
I tasti delle modalità di funzionamento BD,
TV e STB si spengono e il codice di
preselezione viene cancellato. Il
telecomando ritorna alle impostazioni
predefinite.
Premere POP UP/MENU tenendo
premuto il tasto della modalità di
funzionamento TV (per un televisore) o
STB (per un cable box, un ricevitore
satellitare digitale, un registratore
video digitale e così via).
Il telecomando entra nel modo di
preselezione. Il tasto della modalità di
funzionamento TV o STB (a seconda di
quale è stato premuto) inizia a lampeggiare.
2
Quando il tasto della modalità di
funzionamento TV o STB inizia a
lampeggiare, immettere il codice del
produttore utilizzando i tasti numerici,
quindi premere ENTER.
51IT
Per uscire da Browser Internet
Risparmio energetico
nel Modo di Standby
Verificare che siano state configurate le seguenti
impostazioni:
– [Controllo per HDMI] in [Impostazioni
HDMI] è impostato su [Off] (pagina 63).
– [Modo di avvio rapido] è impostato su [Off]
(pagina 63).
Premere HOME.
Visualizzazione di Browser
Internet
È possibile controllare le informazioni sul sito
Web premendo DISPLAY. Le informazioni
visualizzate dipendono dal sito Web o dallo
stato della pagina.
Esplorazione di siti Web
È possibile connettersi a Internet e visitare siti
Web, come la home page di Sony, utilizzando il
sistema.
1
2
Preparare il sistema per l’esplorazione
di Internet.
Collegare il sistema a una rete (pagina 24).
A Titolo della pagina
Premere HOME.
B Cursore
Premere C/X/x/c per spostarlo. Posizionare il
cursore sul collegamento da visualizzare,
quindi premere . Viene visualizzato il sito
Web collegato.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu iniziale.
3
4
Premere C/c per selezionare
[Rete].
Premere X/x per selezionare [Browser
Internet], quindi premere
.
Viene visualizzata la schermata [Browser
Internet].
• Alcuni siti Web potrebbero non funzionare o non
essere visualizzati correttamente.
Per immettere un URL
Selezionare [Immissione URL] dal menu delle
opzioni.
Immettere l’URL utilizzando la tastiera
software, quindi selezionare [Enter].
Per impostare la pagina iniziale
predefinita
Visualizzare la pagina che si desidera impostare
e selezionare [Imp. come pag. iniz.] dal menu
delle opzioni.
52IT
C Indirizzo della pagina
D Icona SSL
Viene visualizzata quando l’URL collegato è
protetto.
E Indicatore di intensità del segnale
Viene visualizzato quando il sistema è
collegato a una rete wireless.
F Barra di avanzamento/icona di caricamento
Viene visualizzata durante la lettura della
pagina o durante il download/trasferimento di
file.
G Campo di immissione del testo
Premere , quindi scegliere [Ingresso] dal
menu delle opzioni per aprire la tastiera del
software.
H Barra di scorrimento
Premere C/X/x/c per spostare la
visualizzazione di pagina a sinistra, in alto, in
basso o a destra.
Opzioni disponibili
Premendo OPTIONS vengono visualizzate
diverse impostazioni e operazioni.
Le voci disponibili sono diverse a seconda della
situazione.
Dettagli
[Impost. browser]
Consente di visualizzare le
impostazioni di Browser
Internet.
• [Zoom]: consente di
aumentare o diminuire la
dimensione del contenuto
visualizzato.
• [Impost. JavaScript]:
consente di abilitare o
disabilitare JavaScript.
• [Impostazione cookie]:
consente di accettare o
rifiutare i cookie del
browser.
• [Display allarme SSL]:
consente di abilitare o
disabilitare SSL.
[Ingresso]
Consente di visualizzare la
tastiera software per
immettere i caratteri durante
l’esplorazione di un sito Web.
[Interruz.]
Consente di portare il cursore
alla riga successiva nel
campo di immissione del
testo.
[Cancella]
Consente di cancellare un
carattere a sinistra del cursore
durante l’immissione del
testo.
[Elenco finestre]
Consente di visualizzare un
elenco di tutti i siti Web
attualmente aperti.
Consente di ritornare a un sito
Web visualizzato in
precedenza selezionando la
finestra.
[Elenco segnalibri]
Consente di visualizzare
l’elenco dei segnalibri.
[Codifica caratteri]
Consente di impostare la
codifica dei caratteri.
[Pagina precedente]
Consente di ritornare a una
pagina visualizzata in
precedenza.
Dettagli
[Pagina successiva]
Consente di passare alla
successiva pagina
visualizzata.
[Annulla
caricamento]
Consente di interrompere il
caricamento di una pagina.
[Ricaricamento]
Consente di ricaricare la
stessa pagina.
[Immissione URL]
Consente di immettere un
URL mentre è visualizzata la
tastiera software.
[Agg. a segnalibro]
Consente di aggiungere il sito
Web visualizzato all’elenco
dei segnalibri.
[Imp. come pag. iniz.] Consente di impostare il sito
Web visualizzato come
pagina iniziale predefinita.
[Apri in pagina
nuova]
Consente di aprire un
collegamento in una nuova
finestra.
[Visualizza
certificato]
Consente di visualizzare i
certificati server inviati dalle
pagine che supportano SSL.
Altre operazioni
Voci
Voci
53IT
4
Configurazione della
rete
Premere X/x per selezionare
[Impostaz. Internet], quindi premere
.
Viene visualizza la schermata [Impostaz.
Internet].
[Impostaz. Internet]
Prima della configurazione, collegare il sistema
alla rete. Per ulteriori informazioni, vedere
“Punto 3: Collegamento alla rete” (pagina 24).
Per aprire la schermata di
impostazione
1
Premere HOME.
1
2
• Le voci di [Impostaz. Internet] sono necessarie per la
connessione a Internet. Immettere i rispettivi valori
(alfanumerici) per il router a banda larga o il router
LAN wireless. Le voci da impostare potrebbero
differire, a seconda del provider di servizi Internet o
del router. Per i dettagli, consultare i manuali di
istruzioni forniti dal provider di servizi Internet o in
dotazione con il router.
• Per ulteriori informazioni, visitare l’URL riportato di
seguito.
3
4
5
6
7
8
9
0
HOME
Per i clienti in Europa:
http://support.sony-europe.com
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu iniziale.
2
Per i clienti a Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Premere C/c per selezionare
[Impostaz.].
Per i clienti in altri paesi/aree geografiche:
http://www.sony-asia.com/support
Durante il collegamento alla
LAN con un cavo LAN
3
Premere X/x per selezionare
[Impostazioni rete], quindi premere
Attenersi ai passaggi riportati di seguito per il
collegamento a una LAN (Local Area Network).
.
Impostazione automatica
1
54IT
Premere X/x per selezionare
[Impostazione via cavo] nella
schermata [Impostaz. Internet], quindi
premere
.
2
Premere X/x per selezionare [Auto],
quindi premere
.
• [Specifica indirizzo IP]: immettere
manualmente le impostazioni di rete in
base al proprio ambiente di rete.
Premere C/X/x/c e i tasti numerici per
impostare le voci riportate di seguito,
quindi premere
.
– [Indirizzo IP]
– [Subnet mask]
– [Gateway predefinito]
– [DNS primario]
Il sistema esegue automaticamente la
configurazione della rete e sullo schermo
del televisore compaiono le impostazioni
Internet.
3
4
Premere c.
Premere X/x per selezionare [Salva e
collega], quindi premere
.
Il sistema inizia il controllo del
collegamento di rete.
5
– [DNS secondario]
4
• [No]: il server proxy non è in uso.
• [Sì]: immettere l’impostazione del server
proxy.
Premere C/X/x/c e i tasti numerici,
quindi premere
.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il valore delle impostazioni
interne.
L’impostazione è completata. Se il
messaggio non viene visualizzato, attenersi
alle indicazioni sullo schermo.
Impostazione manuale
1
2
3
Premere X/x per selezionare
[Impostazione via cavo] nella
schermata [Impostaz. Internet], quindi
premere
.
Premere X/x per selezionare
[Personalizzato], quindi premere
.
Premere X/x per selezionare il tipo di
impostazione di rete, quindi premere
.
• [Auto]: il sistema imposta
automaticamente l’indirizzo IP, quindi
viene visualizzata la schermata
[Impostazioni DNS].
Se si seleziona [Auto] e si preme
, il
sistema configura automaticamente
l’impostazione DNS.
Se si seleziona [Specifica indirizzo IP] e si
preme
, immettere manualmente le
impostazioni DNS.
Premere C/X/x/c e i tasti numerici per
impostare le voci riportate di seguito,
quindi premere
.
– [DNS primario]
– [DNS secondario]
Premere X/x per selezionare
l’impostazione del server proxy, quindi
premere
.
5
6
Altre operazioni
Verificare che venga visualizzato il
messaggio [Impostazioni Internet ora
sono completate.], quindi premere
.
Premere c.
Premere X/x per selezionare [Salva e
collega], quindi premere
.
Il sistema inizia il controllo del
collegamento di rete.
7
Verificare che venga visualizzato il
messaggio [Impostazioni Internet ora
sono completate.], quindi premere
.
L’impostazione è completata. Se il
messaggio non viene visualizzato, attenersi
alle indicazioni sullo schermo.
55IT
Durante il collegamento alla
LAN wireless con l’adattatore
LAN Wireless USB
3
x Se la LAN wireless selezionata non è
protetta
La configurazione della connettività LAN
wireless è terminata. Immettere ora le
impostazioni dell’indirizzo IP attenendosi
ai punti di “Impostazione automatica” o
“Impostazione manuale” in “Durante il
collegamento alla LAN con un cavo LAN”.
Attenersi ai passaggi riportati di seguito per il
collegamento a una LAN wireless (Local Area
Network).
Se il router wireless è
compatibile con la funzione WPS
1
2
3
4
Verificare che venga visualizzato il
messaggio [Wi-Fi Protected Setup è
riuscito.], quindi premere c.
Premere X/x per selezionare
[Impostazione wireless USB] nella
schermata [Impostaz. Internet], quindi
premere
.
Premere X/x per selezionare
[Scansione], quindi premere
.
Il sistema ricerca le LAN wireless
disponibili, quindi viene visualizzato
l’elenco di LAN wireless.
56IT
x Per specificare il nome della LAN
wireless
Selezionare [Immissione manuale].
Viene visualizzata la schermata di
immissione. Immettere il nome della LAN
wireless attenendosi alle indicazioni sullo
schermo, quindi premere c.
Attivare la funzione WPS del router
wireless, premere X/x per selezionare
[Avvio], quindi premere
.
Se il router wireless non è
compatibile con la funzione WPS
2
Viene visualizzata la schermata di
immissione della chiave WEP o WPA.
Procedere al punto 5.
Premere X/x per selezionare [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)], quindi
premere
.
La configurazione della connettività LAN
wireless e dell’indirizzo IP è terminata.
Immettere ora l’impostazione del server
proxy. Attenersi alla procedura nei punti da
4 a 7 di “Impostazione manuale” in
“Durante il collegamento alla LAN con un
cavo LAN”.
1
x Se la LAN wireless selezionata è
protetta
Premere X/x per selezionare
[Impostazione wireless USB] nella
schermata [Impostaz. Internet], quindi
premere
.
Per i dettagli sull’attivazione della funzione
WPS, consultare le istruzioni per l’uso del
router.
Premere X/x per selezionare il nome
della LAN wireless, quindi premere
.
4
Premere X/x per selezionare la
modalità di protezione, quindi premere
.
• [Nessuna]: selezionare questa opzione se
la LAN wireless non è protetta. La
configurazione della connettività LAN
wireless è terminata. Immettere ora le
impostazioni dell’indirizzo IP attenendosi
ai punti di “Impostazione automatica” o
“Impostazione manuale” in “Durante il
collegamento alla LAN con un cavo
LAN”.
• [WEP]: la LAN wireless è protetta da una
chiave WEP.
• [WPA/WPA2-PSK]: la LAN wireless è
protetta da una chiave WPA-PSK o
WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: la LAN wireless è protetta
da una chiave WPA2-PSK.
5
Immettere il nome della chiave WEP/
WPA attenendosi alle indicazioni sullo
schermo, quindi premere c.
La configurazione della connettività LAN
wireless è terminata. Immettere ora le
impostazioni dell’indirizzo IP attenendosi
ai punti di “Impostazione automatica” o
“Impostazione manuale” in “Durante il
collegamento alla LAN con un cavo LAN”.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES è una tecnologia di protezione che impiega
un metodo di protezione avanzato diverso da
WEP e TKIP.
AES garantisce un livello di protezione
maggiore rispetto a WEP e TKIP.
Informazioni sulla sicurezza
della LAN wireless
Altre operazioni
Poiché le comunicazioni con la funzione LAN
wireless avvengono tramite onde radio, il
segnale wireless può essere soggetto a
intercettazioni. Per proteggere le comunicazioni
wireless, il presente sistema è dotato di varie
funzioni di sicurezza. Assicurarsi di configurare
correttamente le impostazioni di sicurezza in
base all’ambiente di rete in cui si opera.
Nessuna sicurezza
Sebbene sia possibile configurare le
impostazioni con facilità, chiunque può
intercettare le comunicazioni wireless o
introdursi nella rete wireless, anche senza l’uso
di strumenti sofisticati. Tenere presente che in
questo modo sussiste il rischio di accessi non
autorizzati e intercettazioni di dati.
WEP
WEP protegge le comunicazioni per impedire a
utenti estranei di intercettare le comunicazioni o
di penetrare nella rete wireless. WEP è una
tecnologia di protezione precedente che
permette il collegamento dei dispositivi più
vecchi che non supportano TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
(TKIP)
TKIP è una tecnologia di protezione sviluppata
in risposta alle mancanze di WEP. TKIP
garantisce un livello di protezione superiore a
WEP.
57IT
È possibile impostare le seguenti opzioni.
Impostazioni e regolazioni
Uso del display di
impostazione
È possibile apportare modifiche ad alcuni
elementi, come immagini e suoni.
Selezionare
(Impostazione) nel menu
iniziale quando è necessario modificare le
impostazioni del sistema.
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
• Le impostazioni di riproduzione memorizzate sul
disco hanno la precedenza su quelle del display di
impostazione; pertanto, non tutte le funzioni descritte
di seguito potrebbero essere attivabili.
1
2
Icona
Spiegazione
[Aggiornamento rete]
(pagina 59)
Consente di aggiornare il
software del sistema.
[Impostazioni schermo]
(pagina 59)
Consente di configurare le
impostazioni dello schermo in
base al tipo di prese di
collegamento.
[Impostazioni audio]
(pagina 61)
Consente di configurare le
impostazioni audio in base al
tipo di prese di collegamento.
[Impostazioni visione per BD/
DVD] (pagina 62)
Premere HOME.
Consente di configurare le
impostazioni dettagliate per la
riproduzione di BD/DVD.
Sullo schermo del televisore viene
visualizzato il menu iniziale.
[Impostazioni protezione]
(pagina 62)
Premere C/c per selezionare
[Impostaz.].
Consente di configurare
impostazioni dettagliate per la
funzione di protezione.
[Impostazioni musica]
(pagina 63)
Consente di configurare
impostazioni dettagliate per la
riproduzione di Super Audio
CD.
[Impostazioni sistema]
(pagina 63)
3
Consente di configurare le
impostazioni del sistema.
Premere X/x per selezionare la
categoria di impostazioni, quindi
premere
.
Esempio: [Impostazioni schermo]
[Impostazioni rete]
(pagina 64)
Consente di configurare le
impostazioni dettagliate per
Internet e la rete.
[Imp. Rapida] (pagina 65)
Consente di eseguire
nuovamente Imp. Rapida per
configurare le impostazioni di
base.
[Ripristino] (pagina 65)
Consente di ripristinare le
impostazioni di fabbrica del
sistema.
58IT
[Aggiornamento
rete]
[Impostazioni
schermo]
x [Impost. uscita 3D]
[Auto]: normalmente, selezionare questa
opzione.
[Off]: selezionare questa voce per visualizzare
tutto il contenuto in 2D.
Per i clienti in Europa:
http://support.sony-europe.com
Per i clienti a Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
x [Impost. dim. schermo TV per 3D]
Consente di impostare le dimensioni dello
schermo per il televisore 3D compatibile.
• Questa impostazione non si applica ai video 3D in
uscita dalla presa HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2).
x [Tipo TV]
Per i clienti in altri paesi/aree geografiche:
http://www.sony-asia.com/support
Durante un aggiornamento del software sul
display del pannello frontale viene visualizzato
“UPDATING”. Al termine dell’aggiornamento,
l’unità principale si spegne automaticamente.
Attendere il completamento dell’aggiornamento
del software; non accendere e non spegnere
l’unità principale e non utilizzare né l’unità
principale né il televisore.
[16:9]: selezionare questa opzione quando si
collega un televisore widescreen o dotato di
funzione widescreen.
[4:3]: selezionare questa opzione quando si
collega un televisore con schermo 4:3 senza
funzione widescreen.
Impostazioni e regolazioni
È possibile aggiornare e migliorare le funzioni
del sistema.
Per informazioni sulle funzioni di
aggiornamento, consultare il seguente sito Web:
• Il video 3D proveniente dalla presa HDMI (IN 1) o
HDMI (IN 2) viene trasmesso a prescindere da questa
impostazione.
x [Formato schermo]
[Originale]: selezionare questa opzione quando
si collega un televisore dotato della funzione
widescreen. Consente di visualizzare
un’immagine in formato 4:3 con il formato di
visualizzazione 16:9 persino su un televisore
widescreen.
[Form. visual. fisso]: consente di modificare il
formato dell’immagine in modo da adattarla alle
dimensioni dello schermo con il rapporto di
visualizzazione originale dell’immagine stessa.
59IT
x [Formato visualizzazione DVD]
[Letter Box]: consente di visualizzare
un’immagine widescreen con bande nere sui
bordi superiore e inferiore.
• Se il collegamento avviene attraverso la presa
COMPONENT VIDEO OUT ed è selezionato [Video
componente], la riproduzione BD-ROM del
contenuto protetto è supportata solo alla risoluzione
di uscita 480i/576i (pagine 19, 26) (modelli non
destinati all’Europa o all’Arabia Saudita).
x [Uscita BD/DVD-ROM 1080/24p]
[Pan & Scan]: consente di visualizzare
un’immagine a tutta altezza sull’intero schermo,
con i lati tagliati.
[Auto]: consente di trasmettere segnali video
1920 × 1080p/24 Hz solo quando si collega un
televisore compatibile con 1080/24p utilizzando
la presa HDMI (OUT).
[Off]: selezionare questa opzione quando il
televisore non è compatibile con i segnali video
1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: normalmente, selezionare questa
opzione. L’unità rileva automaticamente quando
il materiale è basato su video o film e passa al
metodo di conversione appropriato.
[Video]: il metodo di conversione adatto per il
materiale basato su video viene sempre
selezionato indipendentemente dal materiale.
[Auto]: consente di rilevare automaticamente il
tipo di dispositivo esterno e passare
all’impostazione dei colori corrispondente.
[YCbCr (4:2:2)]: consente di trasmettere segnali
video YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: consente di trasmettere segnali
video YCbCr 4:4:4.
[RGB]: selezionare questa opzione quando si
collega un dispositivo con una presa DVI
conforme allo standard HDCP.
x [Formato Video in Uscita]
x [Uscita colore intenso HDMI]
x [Modo conversione cinema]
60IT
[HDMI]: normalmente, selezionare [Auto].
Selezionare [Risoluzione originale] per
trasmettere in uscita la risoluzione registrata sul
disco (se la risoluzione è inferiore a SD, viene
effettuato un ricampionamento alla risoluzione
SD).
[Video componente] (modelli non destinati
all’Europa o all’Arabia Saudita): selezionare la
risoluzione adatta al televisore.
[Video]: consente di impostare
automaticamente la risoluzione minima.
[Auto]: normalmente, selezionare questa
opzione.
[16bit], [12bit], [10bit]: trasmette in uscita
segnali video a 16bit/12bit/10bit quando il
televisore collegato è compatibile con Deep
Colour.
[Off]: selezionare questa opzione quando
l’immagine è instabile o i colori vengono
visualizzati in maniera innaturale.
• Se l’immagine non viene visualizzata quando si
imposta la risoluzione [HDMI] o [Video
componente], provare un’altra impostazione di
risoluzione (modelli non destinati all’Europa o
all’Arabia Saudita).
[Auto]: l’immagine, compresi i soggetti in
movimento, viene visualizzata senza tremolii.
Di norma è consigliabile selezionare questa
opzione.
[Fotogramma]: l’immagine, compresi i soggetti
non in movimento, viene visualizzata ad alta
risoluzione.
x [Modo Pausa] (solo BD/DVD VIDEO/DVDR/DVD-RW)
[Impostazioni audio]
x [Audio DRC]
• Se [Controllo per HDMI] è impostato su [On]
(pagina 63), [Uscita audio] viene automaticamente
impostato su [Diffusore + HDMI] e l’impostazione
non può essere modificata.
• I segnali audio non sono trasmessi dalla presa HDMI
(OUT) se [Uscita audio] è impostato su [Diffusore +
HDMI] e [Modo di ingresso audio HDMI1]
(pagina 63) è impostato su [TV]. (Solo per i modelli
destinati all’Europa.)
• Se [Uscita audio] è impostato su [HDMI], il formato
del segnale in uscita per le funzioni “TV” e “SAT/
CABLE” è PCM lineare a 2 canali.
Consente di comprimere la gamma dinamica
della traccia audio.
x [Effetto audio]
x [Impostazione MIX audio BD]
[On]: consente di trasmettere l’audio ottenuto
combinando l’audio interattivo e l’audio
secondario all’audio primario.
[Off]: consente di trasmettere soltanto l’audio
primario.
x [Attenua - AUDIO]
Quando si ascolta un componente collegato alle
prese AUDIO (AUDIO IN L/R) è possibile che
si verifichi una distorsione. È possibile
prevenire la distorsione riducendo il livello di
ingresso sull’unità.
[On]: attenua il livello di ingresso. Il livello di
uscita viene modificato.
[Off]: livello di ingresso normale.
x [Uscita audio]
È possibile selezionare il metodo di uscita
quando viene trasmesso il segnale audio.
[Diffusore]: consente di trasmettere l’audio
multicanale solo dai diffusori del sistema.
[Diffusore + HDMI]: consente di trasmettere
l’audio multicanale dai diffusori del sistema e i
segnali PCM lineari a 2 canali dalla presa HDMI
(OUT).
[HDMI]: consente di trasmettere l’audio solo
dalla presa HDMI (OUT). Il formato dell’audio
dipende dal componente collegato.
È possibile attivare o disattivare gli effetti audio
del sistema (SOUND MODE e [Impostaz.
Surround]).
[On]: consente di abilitare tutti gli effetti audio
del sistema. Il limite superiore della frequenza di
campionamento è 48 kHz.
[Off]: gli effetti audio sono disattivati.
Effettuare questa selezione se non si desidera
impostare il limite superiore della frequenza di
campionamento.
x [Impostaz. Surround]
Impostazioni e regolazioni
[Auto]: consente di eseguire la riproduzione alla
gamma dinamica specificata sul disco (solo BDROM).
[On]: il sistema riproduce l’audio con il tipo di
gamma dinamica prevista dal tecnico della
registrazione.
[Off]: nessuna compressione della gamma
dinamica.
È possibile selezionare l’impostazione surround.
Per i dettagli, vedere “Punto 6: Ascolto
dell’audio surround” (pagina 29).
x [Impostazioni diffusori]
Per ottenere l’audio surround migliore possibile,
impostare i diffusori. Per ulteriori informazioni,
vedere “Impostazione dei diffusori”
(pagina 48).
x [Calibrazione automatica]
È possibile calibrare automaticamente le
impostazioni appropriate. Per ulteriori
informazioni, vedere “Calibrazione automatica
delle impostazioni appropriate” (pagina 47).
61IT
[Impostazioni
visione per BD/DVD]
[Impostazioni
protezione]
È possibile configurare le impostazioni
dettagliate per la riproduzione di BD/DVD.
x [Password]
x [Menu BD/DVD]
È possibile selezionare la lingua predefinita del
menu per BD-ROM o DVD VIDEO.
Quando si seleziona [Selez. codice lingua],
viene visualizzato il display per l’immissione
del codice della lingua. Immettere il codice per
la lingua consultando “Elenco dei codici delle
lingue” (pagina 77).
x [Audio]
È possibile selezionare la lingua predefinita
delle tracce per BD-ROM o DVD VIDEO.
Selezionando [Originale], si seleziona la lingua
che ha la priorità nel disco.
Quando si seleziona [Selez. codice lingua],
viene visualizzato il display per l’immissione
del codice della lingua. Immettere il codice per
la lingua consultando “Elenco dei codici delle
lingue” (pagina 77).
x [Sottotitolo]
È possibile selezionare la lingua predefinita dei
sottotitoli per BD-ROM o DVD VIDEO.
Quando si seleziona [Selez. codice lingua],
viene visualizzato il display per l’immissione
del codice della lingua. Immettere il codice per
la lingua consultando “Elenco dei codici delle
lingue” (pagina 77).
x [Strato riproduz. di disco ibrido BD]
[BD]: consente di riprodurre lo strato BD.
[DVD/CD]: consente di riprodurre lo strato
DVD o CD.
x [Connessione Internet per BD]
[Consenti]: normalmente, selezionare questa
opzione.
[Non consent.]: permette di vietare la
connessione Internet.
62IT
Impostare o modificare la password per la
funzione Protezione. La password consente di
impostare una limitazione per la riproduzione di
BD-ROM, DVD VIDEO o video Internet. Se
necessario, è possibile differenziare i livelli di
limitazione per BD-ROM e DVD VIDEO.
x [Codice di zona per protezione]
La riproduzione di alcuni BD-ROM o DVD
VIDEO può essere limitata in base all’area
geografica. Alcune scene possono essere
bloccate o sostituite con scene diverse. Attenersi
alle istruzioni visualizzate sullo schermo e
immettere la password di quattro cifre.
x [Protezione BD]
La riproduzione di alcuni BD-ROM può essere
limitata a seconda dell’età degli utenti. Alcune
scene possono essere bloccate o sostituite con
scene diverse. Attenersi alle istruzioni
visualizzate sullo schermo e immettere la
password di quattro cifre.
x [Protezione DVD]
Consente di limitare la riproduzione di alcuni
DVD VIDEO in base a livelli prestabiliti, quali
l’età dello spettatore. Alcune scene possono
essere bloccate o sostituite con scene diverse.
Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo
schermo e immettere la password di quattro
cifre.
x [Protezione video Internet]
La riproduzione di alcuni video Internet può
essere limitata a seconda dell’età degli utenti.
Alcune scene possono essere bloccate o
sostituite con scene diverse. Attenersi alle
istruzioni visualizzate sullo schermo e
immettere la password di quattro cifre.
x [Video Internet senza limitazione]
x [Impostazioni HDMI]
[Consenti]: consente la riproduzione dei video
Internet non classificati.
[Blocco]: non consente la riproduzione dei video
Internet non classificati.
[Controllo per HDMI]
[On]: funzione attivata. È possibile utilizzare
reciprocamente i componenti collegati con un
cavo HDMI.
[Off]: funzione disattivata.
[Impostazioni
musica]
[Audio Return Channel]
Questa funzione è disponibile quando il sistema
viene collegato a un televisore compatibile con
la funzione Audio Return Channel.
[Auto]: il sistema è in grado di ricevere
automaticamente il segnale audio digitale del
televisore per mezzo di un cavo HDMI.
[Off]: funzione disattivata.
È possibile configurare impostazioni dettagliate
per la riproduzione di Super Audio CD.
[Super Audio CD]: consente di riprodurre lo
strato Super Audio CD.
[CD]: consente di riprodurre lo strato CD.
x [Canali riproduz. Super Audio CD]
[DSD 2ch]: consente di riprodurre l’area 2ch.
[DSD Multi]: consente di riprodurre l’area
multicanale.
[Impostazioni
sistema]
È possibile configurare le impostazioni del
sistema.
x [Visualizzazione su schermo]
È possibile selezionare la lingua per la
visualizzazione su schermo del sistema.
x [Illuminazione/Display]
È possibile selezionare lo stato dei tasti a
sfioramento (pagina 9) e del display del
pannello frontale (pagina 11).
• Questa funzione è disponibile solo quando [Controllo
per HDMI] è impostato su [On].
[Modo di ingresso audio HDMI1] (Solo per i
modelli destinati all’Europa)
È possibile selezionare l’ingresso audio del
componente collegato alla presa HDMI (IN 1).
[HDMI1]: l’audio del componente collegato alla
presa HDMI (IN 1) viene trasmesso in ingresso
alla presa HDMI (IN 1).
[TV]: l’audio del componente collegato alla
presa HDMI (IN 1) viene trasmesso in ingresso
alla presa TV (DIGITAL IN OPTICAL).
Impostazioni e regolazioni
x [Strato riproduz. Super Audio CD]
x [Modo di avvio rapido]
[On]: consente di abbreviare il tempo di avvio
dal modo di attesa. È possibile comandare
rapidamente il sistema dopo l’accensione.
[Off]: impostazione predefinita.
x [Auto standby]
[On]: consente di attivare la funzione [Auto
standby]. Dopo circa 30 minuti di inattività, il
sistema entra automaticamente nella modalità
Standby.
[Off]: Consente di disattivare la funzione.
[Standard/Attivato]: i tasti a sfioramento e il
display del pannello frontale rimangono
illuminati.
[Semplice/Disattivato]: i tasti a sfioramento e il
display del pannello frontale si spengono
quando il sistema non è utilizzato.
63IT
x [Visualizzaz. Automatica]
[On]: consente di visualizzare automaticamente
informazioni sullo schermo quando si cambiano
i titoli di visualizzazione, i modi immagine, i
segnali audio e così via.
[Off]: consente di visualizzare informazioni
soltanto quando si preme DISPLAY.
x [Salvaschermo]
[On]: consente di attivare la funzione dello
screensaver.
[Off]: funzione disattivata.
x [Notifica aggiornamento software]
[On]: consente di impostare il sistema affinché
comunichi le informazioni della versione
software più recente (pagina 59).
[Off]: funzione disattivata.
[Impostazioni rete]
È possibile configurare le impostazioni
dettagliate per Internet e la rete.
x [Impostaz. Internet]
Collegare il sistema a una rete. Per ulteriori
informazioni, vedere “Punto 3: Collegamento
alla rete” (pagina 24).
x [Diagnostica del collegamento in rete]
È possibile eseguire lo strumento di diagnostica
della rete per verificare la correttezza del
collegamento alla rete.
x [Impostazioni Connessione Server]
Consente di stabilire se visualizzare il server
DLNA collegato.
x [Impostazioni Gracenote]
[Auto]: consente di scaricare automaticamente
le informazioni sul disco quando la riproduzione
è arrestata. Per eseguire il download il sistema
deve essere collegato a una rete.
[Manuale]: consente di scaricare le informazioni
sul disco alla selezione di [Ricerca video] o
[Ricerca musica].
x [Informazioni sistema]
È possibile visualizzare le informazioni sulla
versione software del sistema e l’indirizzo
MAC.
x [Impostazione Renderer]
[Permesso di accesso automatico]: consente di
impostare l’accesso automatico dal controller
DLNA appena rilevato.
[Seleziona Smart]: consente a un controller
DLNA di Sony di individuare il sistema come
componente di destinazione da comandare
utilizzando il raggio a infrarossi. È possibile
attivare o disattivare la funzione.
[Nome Renderer]: consente di visualizzare il
nome del sistema così come è elencato sugli altri
dispositivi DLNA della rete.
x [Controllo di accesso al Renderer]
Consente di stabilire se accettare i comandi dai
controller DLNA.
x [Avvio automatico Party]
[On]: consente di avviare un PARTY o di unirsi
a un PARTY esistente su richiesta di un
dispositivo in rete compatibile con la funzione
PARTY STREAMING.
[Off]: funzione disattivata.
x [Registrazione della periferica Media
Remote]
Consente di registrare il dispositivo “Media
Remote”.
64IT
x [Periferiche Media Remote registrate]
Consente di visualizzare un elenco dei
dispositivi “Media Remote” registrati.
[Imp. Rapida]
Consente di eseguire nuovamente Imp. Rapida
per configurare le impostazioni di base.
Attenersi alle istruzioni visualizzate a schermo.
[Ripristino]
È possibile ripristinare le impostazioni di
fabbrica del sistema selezionando il gruppo di
impostazioni. Tutte le impostazioni nel gruppo
verranno reimpostate.
x [Inizializza le informazioni personali]
È possibile cancellare le informazioni personali
memorizzate nel sistema.
Impostazioni e regolazioni
x [Ripristina su impostazioni predefinite in
fabbrica]
65IT
Altre informazioni
Precauzioni
Sicurezza
• Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche,
non collocare sul sistema oggetti contenenti liquidi,
ad esempio vasi o simili, né collocare il sistema
vicino all’acqua, ad esempio nei pressi di vasche o
docce. Se un oggetto solido o un liquido dovesse
cadere all’interno del sistema, scollegare il sistema e
farlo controllare da personale qualificato prima di
utilizzarlo nuovamente.
• Non toccare il cavo di alimentazione CA con le mani
bagnate onde evitare scosse elettriche.
Alimentazione
• Scollegare l’unità dalla presa a muro se si prevede di
non utilizzarla per un periodo prolungato. Scollegare
l’unità afferrando il cavo di alimentazione dalla
spina, mai tirando il cavo stesso.
Installazione
• Collocare il sistema in un ambiente che consenta
un’adeguata circolazione d’aria per prevenire il
surriscaldamento interno.
• Se l’unità viene utilizzata ad alto volume per periodi
prolungati, l’involucro esterno diventa caldo al tatto.
Non è un problema di funzionamento. Tuttavia,
evitare di toccare l’apparecchio. Per evitare il
surriscaldamento del sistema, non collocarlo in
luoghi in cui la ventilazione non sia adeguata.
• Non ostruire le prese di ventilazione collocando
oggetti sul sistema. Il sistema è dotato di un
amplificatore ad elevata potenza. Se le prese di
ventilazione sono bloccate, il sistema potrebbe
surriscaldarsi e non funzionare correttamente.
• Non collocare il sistema su superfici morbide
(tappeti, coperte, ecc.) o in prossimità di materiali
tessili (tendaggi o simili) che potrebbero ostruirne le
prese di ventilazione.
• Non collocare il sistema in uno spazio confinato, ad
esempio librerie o simili.
• Non installare il sistema in prossimità di fonti di
calore quali radiatori o condotti d’aria calda, oppure
in luoghi soggetti alla luce solare diretta, a polvere
eccessiva, a vibrazioni meccaniche o a urti.
• Non installare il sistema in posizione inclinata.
L’unità è progettata per essere utilizzata
esclusivamente in posizione orizzontale.
66IT
• Tenere il sistema e i dischi lontani da componenti
contenenti magneti potenti, quali forni a microonde o
diffusori di grandi dimensioni.
• Non collocare oggetti pesanti sul sistema.
Funzionamento
• Lo spostamento del sistema da un luogo freddo a uno
caldo o il suo utilizzo in un ambiente molto umido
potrebbero comportare la formazione di condensa
sulle lenti all’interno dell’unità. Questa situazione
potrebbe impedire il corretto funzionamento del
sistema. In questo caso, rimuovere il disco e lasciare
acceso il sistema per circa mezz’ora, per consentire
l’evaporazione della condensa.
• Estrarre il disco durante lo spostamento del sistema;
diversamente, si potrebbe danneggiare il disco.
• Se un oggetto dovesse cadere all’interno dell’unità,
scollegare l’unità e farla controllare da personale
qualificato prima di utilizzarla nuovamente.
Regolazione del volume
• Non alzare eccessivamente il volume durante
l’ascolto di una parte di brano con livelli di suono
molto bassi o con segnali audio assenti. Nel caso in
cui venisse riprodotto improvvisamente un suono a
livello massimo, i diffusori potrebbero subire danni.
Pulizia
• Pulire l’unità, il pannello e i controlli utilizzando un
panno morbido leggermente inumidito con una
soluzione detergente delicata. Non utilizzare alcun
tipo di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi come
alcool o benzina.
Per qualsiasi domanda o problema riguardante il
sistema, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Dischi di pulizia, detergenti per
dischi/lenti
• Non utilizzare dischi di pulizia o detergenti per
dischi/lenti (anche di tipo liquido o spray).
Potrebbero provocare anomalie di
funzionamento.
Sostituzione delle parti
• Nell’eventualità in cui il sistema venga riparato, le
parti riparate possono essere riutilizzate o riciclate.
Colori del televisore
• Se vengono rilevate irregolarità dei colori dello
schermo del televisore causate dai diffusori, spegnere
il televisore e riaccenderlo dopo 15 - 30 minuti. Se il
problema persiste, allontanare i diffusori dal
televisore.
IMPORTANTE
Attenzione: questo sistema è in grado di mantenere
sullo schermo del televisore un fermo immagine o
un’indicazione per un tempo indeterminato. Se un
fermo immagine o un’indicazione rimangono
visualizzati per un periodo prolungato, lo schermo
del televisore potrebbe subire danni permanenti. I
televisori a retroproiezione sono particolarmente
soggetti a questo problema.
Note sui dischi
Trattamento dei dischi
• Per mantenere i dischi puliti, impugnarli sul
bordo. Evitare di toccarne la superficie.
• Non applicare carta né nastro adesivo sui
dischi.
Spostamento del sistema
• Prima di spostare il sistema, assicurarsi che non vi
siano dischi inseriti, quindi rimuovere il cavo di
alimentazione CA dalla presa a muro.
Pulizia
• Prima della riproduzione, passare un panno
pulito sui dischi.
Procedere dal centro verso l’esterno.
Altre informazioni
• Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a
fonti di calore, quali condotti di aria calda, né
lasciarli in un’auto parcheggiata al sole, poiché
la temperatura interna potrebbe aumentare
considerevolmente.
• Dopo la riproduzione, riporre i dischi
nell’apposita custodia.
• Non utilizzare solventi come benzina, diluenti,
detergenti disponibili in commercio o spray
antistatici per dischi in vinile.
Il sistema può riprodurre solo dischi circolari
standard. L’utilizzo di dischi non standard o di
forme particolari (es. rettangolari, a cuore o a
stella) potrebbe causare problemi di
funzionamento.
Non utilizzare dischi ai quali siano stati applicati
accessori disponibili in commercio, quali
etichette o anelli.
67IT
Risoluzione dei problemi
Se durante l’utilizzo del sistema si verifica una delle situazioni descritte di seguito, consultare questa
guida alla risoluzione dei problemi prima di richiedere la riparazione. Se il problema persiste, rivolgersi
al rivenditore Sony più vicino.
Se il personale addetto all’assistenza cambia delle parti durante la riparazione, tali parti potrebbero
essere trattenute.
Generali
Sintomo
Problemi e soluzioni
Il sistema non si accende.
• Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato in modo saldo.
Il telecomando non funziona.
• La distanza tra il telecomando e l’unità è eccessiva.
• Le batterie del telecomando sono scariche.
Il vassoio porta disco non si apre • Provare la seguente procedura: 1 Tenere premuto per più di 5 secondi N e Z
e non è possibile rimuovere il
sull’unità per aprire il vassoio porta disco. 2 Rimuovere il disco. 3 Scollegare
disco nemmeno dopo avere
il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro e ricollegarlo dopo qualche
premuto Z.
minuto.
Il sistema non funziona
normalmente.
• Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro e ricollegarlo dopo
qualche minuto.
Messaggi
Sintomo
Problemi e soluzioni
Sullo schermo del televisore
viene visualizzato [È stata
trovata una nuova versione di
software sulla rete. Esegui
aggiornam. in “Aggiornamento
rete”.].
• Vedere [Aggiornamento rete] (pagina 59) per aggiornare il sistema a una
versione software più recente.
Sul display del pannello frontale
vengono visualizzati
alternatamente “PROTECTOR”
e “PUSH PWR”.
Premere "/1 per spegnere il sistema, quindi controllare quanto segue dopo la
scomparsa dell’indicazione “STANDBY”.
• I cavi dei diffusori + e – sono in cortocircuito?
• Si stanno utilizzando solo i diffusori specificati?
• Le prese di ventilazione del sistema sono ostruite?
• Dopo aver effettuato questi controlli e aver risolto gli eventuali problemi,
accendere il sistema. Se non si riesce a trovare la causa del problema neppure
dopo aver effettuato tali controlli, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Sul display del pannello frontale • Disattivare la funzione di blocco per bambini (pagina 50).
viene visualizzato “LOCKED”.
Sul display del pannello frontale • Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o al servizio di assistenza autorizzato
viene visualizzato “DEMO
Sony.
LOCK”.
Sul display del pannello frontale • Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o al servizio di assistenza autorizzato
viene visualizzato “Exxxx”.
Sony indicando il codice di errore.
Viene visualizzato solamente
senza alcun messaggio
sull’intero schermo del
televisore.
68IT
• Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o al servizio di assistenza autorizzato
Sony.
Immagine
Sintomo
Problemi e soluzioni
Non viene riprodotta alcuna
immagine.
• Verificare il metodo di uscita del sistema (pagina 19).
L’immagine è assente quando il • L’unità è collegata a un dispositivo di ingresso che non è conforme a HDCP
collegamento viene effettuato
(High-bandwidth Digital Content Protection) (l’indicazione “HDMI” sul
con un cavo HDMI.
pannello frontale non si illumina) (pagina 19).
Le immagini 3D in uscita dalla • A seconda del televisore o del componente video, le immagini 3D potrebbero
presa HDMI (IN 1) o HDMI (IN non essere visualizzate.
2) non vengono visualizzate
sullo schermo del televisore.
L’immagine è assente o la
• Durante la riproduzione di un BD-ROM non è possibile trasmettere
risoluzione di uscita è ridotta
un’immagine ad alta risoluzione per ragioni legate ai limiti di protezione contro
quando il collegamento viene
la copia. Si consiglia di effettuare un collegamento HDMI (pagina 19).
effettuato con un cavo
Component Video (modelli non
destinati all’Europa o all’Arabia
Saudita).
L’area scura dell’immagine è
troppo scura/l’area chiara è
troppo chiara o innaturale.
• Impostare [Modo qualità immagine] su [Standard] (impostazione predefinita)
(pagina 39).
L’immagine non viene trasmessa • Controllare le impostazioni di [Formato Video in Uscita] in [Impostazioni
in modo corretto.
schermo] (pagina 60).
• Se vengono trasmessi contemporaneamente segnali analogici e digitali,
impostare [Uscita BD/DVD-ROM 1080/24p] in [Impostazioni schermo] su
[Off] (pagina 60).
• Per i BD-ROM, controllare le impostazioni di [Uscita BD/DVD-ROM 1080/
24p] in [Impostazioni schermo] (pagina 60).
L’immagine è disturbata.
Altre informazioni
Non viene visualizzata alcuna
• Tenere premuti per più di 5 secondi N e VOL – sull’unità per ripristinare la
immagine quando la risoluzione risoluzione video di uscita minima.
video di uscita selezionata in
[Formato Video in Uscita] non è
corretta.
• Pulire il disco.
• Se il segnale video emesso dal sistema passa attraverso il videoregistratore
prima di raggiungere il televisore, il segnale della protezione anticopia
applicato ad alcuni programmi BD/DVD potrebbe compromettere la qualità
delle immagini. Se il problema persiste anche dopo aver collegato l’unità
direttamente al televisore, provare a collegare l’unità alle altre prese di ingresso.
L’immagine non viene
• Controllare l’impostazione di [Tipo TV] in [Impostazioni schermo]
visualizzata sull’intero schermo (pagina 59).
del televisore.
• Il formato di visualizzazione sul disco è fisso.
Sullo schermo del televisore
• Se i diffusori vengono utilizzati con un proiettore o un televisore CRT,
vengono rilevate irregolarità dei installare i diffusori ad almeno 0,3 m dal televisore.
colori.
• Se l’irregolarità del colore persiste, spegnere il televisore e riaccenderlo dopo
15 - 30 minuti.
• Verificare che non vi siano oggetti magnetici (elementi magnetici sul supporto
del televisore, dispositivi medici, giocattoli e così via) nelle vicinanze dei
diffusori.
69IT
Sintomo
Problemi e soluzioni
L’immagine è assente dopo la
• Selezionare l’ingresso relativo al sistema sul televisore.
riproduzione di un file video o di
foto sull’iPod/iPhone.
Audio
Sintomo
Problemi e soluzioni
Non viene riprodotto alcun
suono.
• Il cavo del diffusore non è collegato saldamente.
• Verificare le impostazioni dei diffusori (pagina 48).
L’audio Super Audio CD di un • HDMI (IN 1) e HDMI (IN 2) non accettano un formato audio contenente una
componente collegato alla presa protezione contro la copia. Collegare l’uscita audio analogica del componente
HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) non alle prese AUDIO (AUDIO IN L/R) dell’unità.
viene trasmesso.
L’audio trasmesso dal televisore • Impostare [Controllo per HDMI] in [Impostazioni HDMI] di [Impostazioni
attraverso la presa HDMI (OUT) sistema] su [On] (pagina 63). Inoltre, impostare [Audio Return Channel] in
è assente durante l’uso della
[Impostazioni HDMI] di [Impostazioni sistema] su [Auto] (pagina 63).
funzione Audio Return Channel. • Accertarsi che il televisore sia compatibile con la funzione Audio Return
Channel.
• Accertarsi che alla presa sul televisore sia collegato un cavo HDMI compatibile
con la funzione Audio Return Channel.
Il sistema non trasmette
correttamente l’audio se è
collegato a un decoder.
• Impostare [Audio Return Channel] in [Impostazioni HDMI] di [Impostazioni
sistema] su [Off] (pagina 63).
Vengono emessi forti ronzii e
disturbi.
• Allontanare il televisore dai componenti audio.
• Pulire il disco.
Il suono perde l’effetto stereo
• Selezionare il suono stereo premendo
quando viene riprodotto un CD.
(pagina 42).
L’audio viene riprodotto solo dal • A seconda del disco, l’audio potrebbe essere riprodotto solo dal diffusore
diffusore centrale.
centrale.
I diffusori surround non
• Verificare i collegamenti e le impostazioni dei diffusori (pagine 17, 48).
riproducono suoni o riproducono • Controllare le impostazioni surround (pagina 29).
un suono di livello molto basso. • A seconda della sorgente, l’effetto dei diffusori surround potrebbe essere meno
accentuato.
• Viene riprodotta una sorgente a 2 canali.
L’audio di un componente
collegato è distorto.
• Ridurre il livello di ingresso del componente collegato impostando [Attenua AUDIO] (pagina 61).
Sintonizzatore
70IT
Sintomo
Problemi e soluzioni
Non è possibile effettuare la
sintonizzazione delle stazioni
radio.
• Accertarsi che l’antenna sia collegata saldamente. Regolare l’antenna e, se
necessario, collegare un’antenna esterna.
• Il segnale delle stazioni è troppo debole (durante la sintonizzazione
automatica). Utilizzare la sintonizzazione manuale.
Riproduzione
Sintomo
Problemi e soluzioni
La riproduzione del disco non si • Il codice di zona sul BD/DVD non corrisponde a quello del sistema.
avvia.
• All’interno dell’unità si è creata della condensa che potrebbe danneggiare le
lenti. Rimuovere il disco e lasciare l’unità accesa per circa mezz’ora.
• Il sistema non è in grado di riprodurre un disco che non è stato finalizzato
correttamente (pagina 73).
I nomi dei file non sono
visualizzati correttamente.
• Il sistema è in grado di visualizzare soltanto formati di caratteri conformi allo
standard ISO 8859-1. Gli altri formati di caratteri potrebbero essere visualizzati
in modo diverso.
• A seconda del software di scrittura utilizzato, i caratteri immessi potrebbero
essere visualizzati in modo diverso.
Il disco non viene riprodotto
dall’inizio.
• È stato selezionato Ripristino riproduzione. Premere OPTIONS e selezionare
[Riproduci da inizio], quindi premere
.
Non è possibile cambiare la
• Provare a utilizzare il menu del BD o DVD.
lingua della traccia/dei sottotitoli • Sul BD o DVD in fase di riproduzione non sono registrati brani/sottotitoli in più
né gli angoli.
lingue né più angoli.
Non è possibile riprodurre i
contenuti extra né altri dati
contenuti in un BD-ROM.
• Provare la seguente procedura: 1 Rimuovere il disco. 2 Spegnere il sistema.
3 Rimuovere e ricollegare il dispositivo USB (pagina 33). 4 Accendere il
sistema. 5 Inserire il BD-ROM con BONUSVIEW/BD-LIVE.
Altre informazioni
La riproduzione non si avvia dal • Il punto di ripristino potrebbe essere stato cancellato dalla memoria, a seconda
punto di ripristino dove era stata del disco quando
interrotta.
– si apre il vassoio porta disco;
– si scollega il dispositivo USB;
– si riproduce altro contenuto;
– si spegne l’unità.
Dispositivo USB
Sintomo
Problemi e soluzioni
Il dispositivo USB non viene
riconosciuto.
• Provare la seguente procedura: 1 Spegnere il sistema. 2 Rimuovere e
ricollegare il dispositivo USB. 3 Accendere il sistema.
• Assicurarsi che il dispositivo USB sia collegato saldamente alla porta
(USB).
• Controllare se il dispositivo USB o il cavo è danneggiato.
• Controllare che il dispositivo USB sia acceso.
• Se il dispositivo USB è collegato attraverso un hub USB, scollegarlo e collegare
direttamente il dispositivo USB all’unità.
Video Internet BRAVIA
Sintomo
Problemi e soluzioni
La qualità dell’immagine o
dell’audio è scadente, oppure
certi programmi vengono
visualizzati con una perdita di
dettagli, soprattutto durante le
scene veloci o buie.
• La qualità dell’immagine e dell’audio può risultare scadente a seconda dei
provider di contenuto Internet.
• La qualità dell’immagine e dell’audio può essere migliorata modificando la
velocità di connessione. Sony consiglia una velocità di connessione di almeno
2,5 Mbps per i video a definizione standard e di 10 Mbps per i video ad alta
definizione.
• Alcuni video non hanno audio.
L’immagine è piccola.
• Premere X per eseguire uno zoom in avanti.
71IT
“BRAVIA” Sync ([Controllo per HDMI])
Sintomo
Problemi e soluzioni
La funzione [Controllo per
HDMI] non è disponibile
(“BRAVIA” Sync).
• Verificare che [Controllo per HDMI] sia impostato su [On] (pagina 63).
• Se si modifica la connessione HDMI, spegnere e riaccendere il sistema.
• Se si verifica un’interruzione dell’energia elettrica, impostare [Controllo per
HDMI] su [Off] e quindi su [On] (pagina 63).
• Controllare quanto segue e fare riferimento alle istruzioni per l’uso in dotazione
con il componente.
– Verificare che il componente collegato sia compatibile con la funzione
[Controllo per HDMI].
– Controllare che l’impostazione del componente collegato per la funzione
[Controllo per HDMI] sia corretta.
Collegamento di rete
Sintomo
Problemi e soluzioni
Il sistema non riesce a collegarsi • Verificare il collegamento di rete (pagina 24) e le impostazioni di rete
alla rete.
(pagina 64).
Connessione LAN wireless USB
Sintomo
Problemi e soluzioni
Non è possibile collegare il PC a • Le impostazioni wireless del router possono cambiare automaticamente se si
Internet dopo aver eseguito [Wi- utilizza la funzione Wi-Fi Protected Setup prima di regolare le impostazioni del
Fi Protected Setup (WPS)].
router. In tal caso, modificare le impostazioni wireless del PC di conseguenza.
Non è possibile collegare il
• Controllare che il router LAN wireless sia acceso.
sistema al router LAN wireless. • A seconda dell’ambiente di utilizzo, inclusi il materiale delle pareti, le
condizioni di ricezione delle onde radio o eventuali ostacoli tra il sistema e il
router LAN wireless, la distanza di comunicazione può essere ridotta.
Avvicinare il router LAN wireless al sistema.
• I dispositivi che utilizzano una banda di frequenza di 2,4 GHz, come
microonde, Bluetooth o dispositivi digitali a batteria, possono interrompere la
comunicazione. Allontanare l’unità da tali apparecchi, oppure spegnerli.
Il router wireless desiderato non • Premere RETURN per ritornare alla schermata precedente e riprovare con
viene rilevato, anche se viene
[Scansione]. Se il router wireless desiderato continua a non venire rilevato,
eseguito [Scansione].
premere RETURN per selezionare [Registrazione man.].
Il sistema non è in grado di
connettersi alla rete o la
connessione di rete è instabile.
72IT
• La distanza tra l’unità e il router LAN wireless è eccessiva (pagina 24).
Note sui CD audio
Dischi riproducibili
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (CD musicale)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)Poiché
Dischi che non è possibile
riprodurre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nota sulle operazioni di
riproduzione di un BD/DVD
È possibile che i produttori di software
impostino alcune operazioni di riproduzione di
BD/DVD. Poiché questo sistema riproduce BD/
DVD in base al contenuto del disco definito dai
produttori di software, alcune funzioni di
riproduzione potrebbero non essere disponibili.
Nota sui BD/DVD a doppio strato
L’immagine e l’audio di riproduzione
potrebbero interrompersi momentaneamente nel
punto di passaggio tra gli strati.
Codice di zona (solo BD-ROM/DVD
VIDEO)
Altre informazioni
le specifiche Blu-ray Disc sono nuove e in
evoluzione, è possibile che alcuni dischi non siano
riproducibili a seconda del tipo di disco e della
versione. Inoltre, l’uscita audio è diversa a seconda
della sorgente, della presa di uscita collegata e delle
impostazioni audio selezionate.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 compreso il tipo a pigmento
organico BD-R (tipo LTH)
I dischi BD-R registrati su un PC non possono essere
riprodotti se sono tuttora registrabili.
3)
Il disco CD o DVD non viene riprodotto se non è
stato finalizzato correttamente. Per ulteriori
informazioni, consultare le istruzioni per l’uso in
dotazione con il dispositivo utilizzato per la
registrazione.
Il presente prodotto è stato progettato per la
riproduzione di dischi conformi allo standard
CD (Compact Disc).
I DualDisc e alcuni dischi musicali codificati
con tecnologie di protezione dei diritti d’autore
non sono conformi allo standard CD (Compact
Disc). Pertanto, tali dischi potrebbero non essere
compatibili con il prodotto.
Sul retro del sistema è riportato un codice di
zona. Il sistema consente di riprodurre solo BDROM/DVD VIDEO (solo riproduzione) aventi
codici di zona identici o ALL .
BD con cartuccia
BDXL
DVD-RAM
HD DVD
Dischi DVD Audio
PHOTO CD
Parte dati dei CD-Extra
Super VCD
Lato del materiale audio sui DualDisc
73IT
Tipi di file riproducibili
Video1)
Formato di file
Estensioni
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
“.mpg”, “.mpeg”, “.m2ts”,
“.mts”
Xvid
“.avi”
MPEG4/AVC2)5)
“.mkv”, “.mp4”, “.m4v”,
“.m2ts”, “.mts”
WMV92)5)
“.wmv”, “.asf”
AVCHD
3)5)
Musica
Formato di file
Estensioni
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC2)4)5)
“.m4a”
WMA9 Standard2)4)
“.wma”
LPCM
“.wav”
Foto1)
Formato di file
Estensioni
JPEG
“.jpg”, “.jpeg”
GIF
“.gif”
PNG
“.png”
1)Il
sistema non riproduce questi file mediante la
funzione renderer DLNA.
2)Il sistema non consente di riprodurre file codificati
con DRM.
3)
Il sistema è in grado di riprodurre file in formato
AVCHD registrati attraverso una videocamera
digitale e dispositivi simili. Per guardare i file in
formato AVCHD, il disco contenente i file deve
essere finalizzato.
4)
Il sistema non consente di riprodurre file codificati
con Lossless e simili.
5)Il sistema non consente di riprodurre questi file
attraverso la funzione DLNA.
6)Il sistema consente di riprodurre solamente file con
risoluzione SD attraverso la funzione DLNA.
• Alcuni file potrebbero non essere riprodotti a seconda
del formato, della codifica, delle condizioni di
registrazione o delle condizioni del server DLNA.
• Potrebbe essere impossibile riprodurre alcuni file
modificati su un PC.
74IT
• Il sistema è in grado di riconoscere i seguenti file o
cartelle su BD, DVD, CD e dispositivi USB:
– Cartelle fino al 5° livello
– Fino a 500 file in un singolo livello
• Il sistema è in grado di riconoscere i seguenti file o
cartelle archiviati nel server DLNA:
– Cartelle fino al 20° livello
– Fino a 999 file in un singolo livello
• Alcuni dispositivi USB non sono utilizzabili con
questo sistema.
• Il sistema è in grado di riconoscere i dispositivi Mass
Storage Class (MSC) (ad esempio memorie flash o
unità disco rigido), i dispositivi Still Image Capture
Devices (SICD) e le tastiere a 101 tasti (solo porta
(USB) anteriore).
• Per evitare di danneggiare i dati o la memoria USB (o
altri dispositivi), spegnere il sistema prima del
collegamento o della rimozione della memoria USB
o di altri dispositivi.
• Il sistema potrebbe non consentire una riproduzione
continua e uniforme dei file video con velocità in bit
elevata su un DATA CD. Per riprodurre i file video
con velocità in bit elevata è consigliabile utilizzare un
DATA DVD.
Formati audio supportati
I formati audio supportati dal sistema sono i seguenti.
Formato
LPCM 2ch
Funzione
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
“BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
“HDMI1”
“HDMI2”
a
–
a
–
a
–
–
–
“SAT/CABLE”
“TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Formato supportato.
–: Formato non supportato.
Altre informazioni
• HDMI (IN 1) e HDMI (IN 2) non consentono l’ingresso dell’audio nel caso di un formato audio contenente una
protezione contro la copia, ad esempio Super Audio CD o DVD-Audio.
• Per il formato LPCM 2ch, la frequenza di campionamento massima del segnale digitale supportata è pari a 96 kHz
durante l’uso della funzione “HDMI1” o “HDMI2” e a 48 kHz durante l’uso della funzione “TV” o “SAT/CABLE”.
75IT
Caratteristiche tecniche
Sezione amplificatore
USCITA DI POTENZA (nominale)
Anteriore L/Anteriore R: 108 W + 108 W (a 3 ohm,
1 kHz, 1% THD)
USCITA DI POTENZA (riferimento)
Anteriore S/Anteriore D/Centrale/Surround S/
Surround D:
167 W (per canale a
3 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
165 W (a 3 ohm, 80 Hz)
Ingressi (analogici)
AUDIO (AUDIO IN)
Sensibilità: 450/250 mV
Ingressi (digitali)
SAT/CABLE (COAXIAL)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Formati supportati: LPCM
2CH (fino a 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Formati supportati: LPCM
2CH (fino a 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT*:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB, PR: 0,7 Vp-p 75 ohm
* Solo modelli non destinati all’Europa o all’Arabia
Saudita.
Sezione HDMI
Connettore
Tipo A (19 pin)
Sistema BD/DVD/Super Audio CD/CD
Sistema formato segnale
Modelli destinati a Stati Uniti e Canada:
NTSC
Altri modelli:
NTSC/PAL
Sezione USB
Porta
(USB):
Diffusori
Anteriore (SS-TSB108)
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
96 mm × 775 mm × 72 mm
(l/a/p) (parte montata a
parete)
275 mm × 1.205 mm ×
245 mm (l/a/p) (diffusore
intero)
1,4 kg (parte montata a
parete)
2,9 kg (diffusore intero)
Surround (SS-TSB106)
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
96 mm × 245 mm × 96 mm
(l/a/p)
0,6 kg
Centrale (SS-CTB103)
Sezione video
Uscite
Campo di sintonia
Modelli destinati a Stati Uniti e Canada:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(incrementi di 100 kHz)
Altri modelli:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(incrementi di 50 kHz)
Antenna
Antenna a filo FM
Terminali antenna
75 ohm, non bilanciati
Tipo A (per il
collegamento di memorie
USB, lettori di schede di
memoria, fotocamere
digitali e videocamere
digitali)
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
315 mm × 59 mm × 53 mm
(l/a/p)
0,4 kg
Subwoofer (SS-WSB104)
Dimensioni (circa)
Peso (circa)
380 mm × 330 mm ×
191 mm (l/a/p)
6,3 kg
Generali
Requisiti di alimentazione 220 V - 240 V CA,
50/60 Hz
Consumo energetico
Acceso: 165 W
Standby: 0,3 W (nel modo
Risparmio energetico)
Dimensioni (circa)
430 mm × 75 mm ×
320 mm (l/a/p) incluse le
parti sporgenti
Peso (circa)
4,1 kg
Design e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche
senza preavviso.
Sezione LAN
Terminale LAN (100)
Terminale 100BASE-TX
Sezione sintonizzatore FM
Sistema
76IT
Sintetizzatore digitale
bloccato al quarzo PLL
• Consumo energetico in standby 0,3 W.
• Oltre 85% della potenza del blocco amplificatore è
ottenuta con l’amplificatore digitale completo
S-Master.
Elenco dei codici delle lingue
L’ortografia delle lingue è conforme allo standard ISO 639: 1988 (E/F).
Altre informazioni
Elenco dei codici di area/per la protezione
77IT
Elenco dei codici del produttore
TV
Numero di codice
SAT (Ricevitore satellitare
digitale)
Sony
5001, 5002, 5003, 5004
Produttore
Numero di codice
GoldStar
5094
Sony
8201, 8242, 8257
Hitachi
5049, 5050, 5089, 5090, 5101
Amstrad
8202, 8223, 8224, 8246, 8259
JVC
5108
B sky B
8241
LG
5088, 5097, 5110
CANAL+
8206
Loewe
5098, 5103
DGTEC
8292, 8293, 8294
Panasonic
5076, 5077, 5092, 5106, 5107
Digital+
8312, 8313
Philips
5010, 5011, 5012, 5016, 5083,
5084, 5085, 5086
FOXTEL
8303
Goodmans
8304, 8305, 8306, 8307, 8308
Pioneer
5056
Grundig
8226, 8227, 8235, 8265
Samsung
5009, 5013, 5014, 5015, 5057,
5081, 5082, 5093, 5115, 5121
Humax
8298
Produttore
Sharp
5079, 5105
Toshiba
5054, 5055, 5099, 5111
Cable box
78IT
Kathrein
8222, 8243, 8249
Matsui
8225
Multichoice
8314, 8315, 8316
Nokia
8217, 8237, 8256, 8276, 8277
On digital
8273
Pace
8215, 8216, 8220, 8260, 8261,
8241
8267
Produttore
Numero di codice
Gemini
8036
General Instrument
8018, 8032
Panasonic
Hamlin
8023, 8024, 8025, 8026
Philips
8254, 8278
Jerrold
8001, 8002, 8003, 8004, 8005,
8006, 8007, 8008, 8022, 8032
SABA
8208, 8209, 8228, 8232, 8233,
8247, 8270, 8286
Macom
8033, 8034, 8035
Sagem
8309, 8310, 8311
Magnavox
8037
Samsung
8287, 8288
Multichoice
8046
Sky
8295, 8241
NET
8030
Sky Master
8203, 8205, 8285
Oak
8027, 8028, 8029
Sky+
8302
Panasonic
8019, 8020, 8021
STRONG
8289, 8290, 8291
Philips
8039, 8040, 8041, 8042, 8043,
8044
TechniSat
8218, 8219, 8234, 8239, 8245,
8251, 8266, 8268, 8279, 8280
Pioneer
8014, 8015
Thomson
Scientific Atlanta
8009, 8010, 8011
8232, 8271, 8274, 8275, 8283,
8284
Sagem
8045, 8283
Zehnder
Samsung
8038
8207, 8213, 8248, 8250, 8264,
8268, 8269, 8281, 8282
Tocom
8016, 8017, 8031
Virgin media
8047, 8048
Zenith
8012, 8013
Indice
Numerici
E
M
3D 32
Effetto audio 61
Elenco dei codici del produttore
78
Elenco dei codici delle lingue
77
Menu BD/DVD 62
Modo conversione cinema 60
Modo di avvio rapido 63
Modo FM 44
Modo Pausa 60
F
P
Formato schermo 59
Formato Video in Uscita 60
Formato visualizzazione DVD
60
Pannello frontale 9
Pannello posteriore 12
Password 62
Periferiche Media Remote
registrate 65
Proiez. diapo. 40
Protezione BD 62
Protezione DVD 62
Protezione video Internet 62
A
A/V SYNC 41
Aggiornamento 59
Aggiornamento rete 59
Attenua - AUDIO 61
Audio 62
Audio DRC 61
Audio Multiplex 43
Audio Return Channel 63
Auto standby 63
Avvio automatico Party 64
B
BD-LIVE 32
Blocco per bambini 50
BONUSVIEW 32
BRAVIA Sync 46
C
Calibrazione automatica 47, 61
Canali riproduz. Super Audio
CD 63
CD 73
Codice di zona 73
Codice di zona per protezione
62
Connessione Internet per BD
62
Contenuto Internet 36
Controllo di accesso al
Renderer 64
Controllo per HDMI 46, 63
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 47
Diagnostica del collegamento
in rete 64
Dischi riproducibili 73
Display del pannello frontale
11
DLNA 37, 64
Dolby Digital 42
DTS 42
DVD 73
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 60
I
Illuminazione/Display 63
Imp. Rapida 26, 65
Impost. dim. schermo TV per
3D 59
Impost. uscita 3D 59
Impostaz. Internet 54, 64
Impostaz. Surround 61
Impostazione MIX audio BD
61
Impostazione Renderer 64
Impostazioni audio 61
Impostazioni Connessione
Server 64
Impostazioni diffusori 48, 61
Collegamento 48
Distanza 48
Livello 49
Impostazioni Gracenote 64
Impostazioni musica 63
Impostazioni protezione 62
Impostazioni rete 64
Impostazioni schermo 59
Impostazioni visione per BD/
DVD 62
Informazioni di riproduzione
33
Informazioni sistema 64
Inizializza le informazioni
personali 65
R
RDS 45
Registrazione della periferica
Media Remote 64
Ripristina su impostazioni
predefinite in fabbrica 65
Ripristino 65
S
Salvaschermo 64
SLEEP 49
Sottotitolo 62
Strato riproduz. di disco ibrido
BD 62
Strato riproduz. Super Audio
CD 63
T
Telecomando 13
Tipo TV 59
Tono prova 49
U
USB 33
Uscita audio 61
Uscita BD/DVD-ROM 1080/
24p 60
Uscita colore intenso HDMI 60
79IT
V
Video Internet BRAVIA 36
Video Internet senza
limitazione 63
Visualizzaz. Automatica 64
Visualizzazione su schermo 63
W
WEP 57
WPA2-PSK (AES) 57
WPA2-PSK (TKIP) 57
WPA-PSK (AES) 57
WPA-PSK (TKIP) 57
80IT
OSTRZEŻENIE
Nie należy instalować
urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich
jak półki na książki lub
zabudowane szafki.
Aby zredukować ryzyko pożaru,
nie należy przykrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami
itp. Na urządzeniu nie należy
stawiać otwartych źródeł ognia,
takich jak świeczki.
Aby zredukować ryzyko pożaru
lub porażenia prądem, nie należy
narażać urządzenia na kapanie
lub rozbryzgi cieczy, a także nie
należy stawiać na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazony.
Baterii ani urządzenia z
zainstalowanymi bateriami nie
należy narażać na działanie zbyt
wysokich temperatur, na
przykład na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych,
ognia itp.
Aby zapobiec urazom, to
urządzenie musi być prawidłowo
zamocowane do podłogi lub
ściany zgodnie z instrukcjami
instalacji.
Tylko do użytku w
pomieszczeniach.
2PL
Niniejsze urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie laserowe klasy 3R
(CLASS 3R LASER). Po
otwarciu osłony ochronnej lasera
emitowane jest widzialne i
niewidzialne promieniowanie
laserowe, dlatego należy unikać
bezpośredniego patrzenia na
promień lasera.
Oznaczenie jest umieszczone na
osłonie ochronnej lasera
wewnątrz obudowy.
Niniejsze urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie laserowe klasy 1
(CLASS 1 LASER).
Odpowiednie oznaczenie
znajduje się z tyłu urządzenia.
UWAGA
Klienci w Europie
Korzystanie z urządzeń
optycznych w tym produkcie
może zwiększyć zagrożenie
uszkodzenia wzroku. Nie należy
próbować demontować
obudowy, ponieważ wiązka
laserowa wykorzystywana w tym
zestawie Blu-ray Disc / DVD
Home Theatre System jest
szkodliwa dla oczu.
Naprawy produktu należy
powierzać wyłącznie
wykwalifikowanym
serwisantom.
Pozbycie się
zużytego
sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i
w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być
traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku
niewłaściwego
zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie
się zużytych
baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i
w pozostałych
krajach europejskich
mających własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria
nie może być traktowana jako
odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii
może być stosowany w
kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu
(Pb) są dodawane, jeśli bateria
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w
których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić
wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się
zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten
produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń, które
zostały wprowadzone do
sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy Unii Europejskiej.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami zasadniczymi, jest
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W
sprawach serwisowych i
gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w
osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych,
lub z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
„Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58”
Oznaczenie znajduje się na
spodzie obudowy urządzenia.
Środki ostrożności
Źródła zasilania
•Urządzenie pozostaje
podłączone do źródła zasilania,
dopóki nie zostanie odłączone
od gniazda ściennego, nawet
jeśli zostało wyłączone
przyciskiem zasilania.
•Jeżeli urządzenie jest
odłączane od źródła zasilania
przez wyjęcie wtyczki z gniazda
ściennego, do jego podłączania
należy używać łatwo
dostępnego gniazda ściennego.
W przypadku zauważenia
nieprawidłowości w działaniu
urządzenia należy natychmiast
odłączyć wtyczkę od gniazda
ściennego.
Informacje o oglądaniu
obrazów 3D
Podczas oglądania obrazów 3D
niektóre osoby mogą odczuwać
dyskomfort (np. przemęczenie
wzroku, zmęczenie lub
nudności). Firma Sony zaleca
wszystkim użytkownikom
regularne przerwy podczas
oglądania obrazu 3D. Długość i
częstotliwość przerw zależy od
konkretnej osoby. Każdy musi
sam zdecydować, co jest dla
niego najlepsze. W razie
poczucia dyskomfortu należy
przerwać korzystanie z tego
produktu oraz oglądanie
obrazów 3D, aż dyskomfort
minie. W razie potrzeby należy
skorzystać z porady lekarza.
Należy również zapoznać się z (i)
instrukcją obsługi wszelkich
innych urządzeń używanych z
telewizorem lub płyt Blu-ray
Disc odtwarzanych na
telewizorze, (ii) najnowszymi
informacjami na naszej stronie
internetowej
(http://esupport.sony.com/).
Wzrok młodych dzieci
(zwłaszcza do szóstego roku
życia) cały czas rozwija się. Przed
oglądaniem obrazów 3D przez
dzieci należy skontaktować się z
lekarzem (np. pediatrą lub
okulistą).
Rodzice powinni zwracać uwagę
na to, czy małe dzieci
przestrzegają powyższych
zaleceń.
Ochrona przed
kopiowaniem
Należy pamiętać o
zaawansowanych systemach
ochrony zawartości używanych
na nośnikach Blu-ray DiscTM i
DVD. Systemy te o nazwie
AACS (Advanced Access
Content System) i CSS (Content
Scramble System) mogą
wprowadzać ograniczenia w
zakresie odtwarzania, wyjścia
analogowego i podobnych
funkcji. Obsługa produktu i
nałożone ograniczenia mogą
zależeć od daty zakupu.
Organizacja zarządzająca
sposobem ochrony AACS może
przyjąć nowe ograniczenia lub
zmienić istniejące także po
zakupie urządzenia przez
użytkownika.
3PL
Prawa autorskie i znaki
towarowe
•Zestaw wyposażono w dekoder
dźwięku przestrzennego
Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic (II) z macierzą
adaptacyjną oraz dekoder
formatu DTS**.
* Wyprodukowano na
licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz
symbol podwójnego D są
znakami handlowymi
firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na
mocy patentów
zarejestrowanych w USA
pod numerami: 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380;
5 978 762; 6 226 616;
6 487 535; 7 212 872;
7 333 929; 7 392 195;
7 272 567 i innych
patentów
zarejestrowanych i
oczekujących na
zarejestrowanie w
Stanach Zjednoczonych i
na całym świecie. Nazwa i
symbol DTS, DTS-HD są
zarejestrowanymi
znakami towarowymi, a
logo DTS-HD Master
Audio i DTS są znakami
towarowymi firmy DTS,
Inc. Produkt obejmuje
oprogramowanie.
© DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
•System zawiera technologię
High-Definition Multimedia
Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI i HighDefinition Multimedia
Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing LLC w
Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
•Java jest znakiem towarowym
firmy Oracle lub jej spółek
zależnych.
4PL
•„BD-LIVE” i
„BONUSVIEW” są znakami
towarowymi Blu-ray Disc
Association.
•„Blu-ray Disc” jest znakiem
towarowym.
•Logo „Blu-ray Disc”,
„DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD
VIDEO” i „CD” są znakami
towarowymi.
•Logo „Blu-ray 3D” i „Blu-ray
3D” są znakami towarowymi
Blu-ray Disc Association.
•„BRAVIA” jest znakiem
towarowym firmy Sony
Corporation.
•Logo „AVCHD” i „AVCHD”
są znakami towarowymi firmy
Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
• , „XMB” i „xross media bar”
są znakami towarowymi firmy
Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
•„PLAYSTATION” jest
znakiem towarowym firmy
Sony Computer Entertainment
Inc.
•Technologia rozpoznawania
utworów muzycznych i filmów
wideo oraz powiązane dane
zostały udostępnione przez
firmę Gracenote®. Gracenote
to branżowy standard
rozpoznawania utworów
muzycznych i udostępniania
powiązanych danych.
Dodatkowe informacje
znajdują się w witrynie
www.gracenote.com.
Dane dotyczące płyt CD,
DVD, Blu-ray Disc, utworów
muzycznych i filmów wideo:
Gracenote, Inc., copyright
© 2000 do chwili obecnej –
Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000 do
chwili obecnej – Gracenote. Do
tego produktu i usługi ma
zastosowanie co najmniej jeden
patent firmy Gracenote.
Częściowa lista odpowiednich
patentów firmy Gracenote
zawiera witryna WWW firmy
Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, logo
oraz logotyp Gracenote i logo
„Powered by Gracenote” są
zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami
towarowymi w Stanach
Zjednoczonych i innych
krajach.
•Logo Wi-Fi CERTIFIED™
jest znakiem certyfikacji
Wi-Fi Alliance.
•Znak Wi-Fi Protected Setup™
jest znakiem Wi-Fi Alliance.
•„Wi-Fi CERTIFIED™” i
„Wi-Fi Protected Setup™” są
znakami towarowymi Wi-Fi
Alliance.
•Logo „PhotoTV HD” i
„PhotoTV HD” są znakami
towarowymi firmy Sony
Corporation.
•Technologia kodowania
dźwięku MPEG Layer-3 oraz
patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
•iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano i iPod touch są znakami
towarowymi firmy Apple Inc.
zastrzeżonym Stanach
Zjednoczonych i innych
krajach.
•Napisy „Made for iPod” i
„Made for iPhone” oznaczają,
że urządzenie elektroniczne
zostało zaprojektowane
specjalnie do podłączenia do
iPoda lub iPhone’a,
odpowiednio, i posiada
certyfikat producenta
potwierdzający spełnienie
standardów wydajności firmy
Apple.
Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie
tego urządzenia ani jego
zgodność z normami
bezpieczeństwa i zgodności z
przepisami. Uwaga: używanie
tego urządzenia z telefonem
iPhone lub urządzeniem iPod
może mieć wpływ na wydajność
sieci bezprzewodowej.
•Windows Media jest
zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem
towarowym Microsoft
Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
Ten produkt zawiera
technologię podlegającą
pewnym prawom własności
intelektualnej firmy Microsoft.
Używanie lub
rozpowszechnianie tej
technologii poza tym
produktem jest zabronione bez
odpowiedniej licencji od firmy
Microsoft.
Właściciele treści korzystają z
technologii dostępu do treści
Microsoft PlayReady™ w celu
ochrony swojej własności
intelektualnej łącznie z treścią
chronioną prawami autorskimi.
To urządzenie używa
technologii PlayReady do
uzyskiwania dostępu do treści
chronionych przez technologię
PlayReady i/lub WMDRM.
Jeśli urządzenie nie będzie
mogło poprawnie zastosować
ograniczeń na korzystanie z
treści, właściciele treści mogą
zażądać od firmy Microsoft
wyłączenia zdolności
urządzenia do korzystania z
treści chronionych przez
technologię PlayReady.
Ograniczenie to nie powinno
dotyczyć treści niechronionych
lub treści chronionych przez
inne technologie dostępu do
treści. Właściciele treści mogą
zażądać od użytkownika
uaktualnienie technologii
PlayReady, aby mógł on mieć
dostęp do ich treści. Jeśli
użytkownik odmówi
aktualizacji, nie będzie mógł
uzyskać dostępu do treści
wymagających aktualizacji.
•Nazwa DLNA®, logo DLNA i
oznaczenie DLNA
CERTIFIED™ są znakami
towarowymi, znakami usług lub
znakami certyfikacji
stowarzyszenia Digital Living
Network Alliance.
•Wszystkie pozostałe znaki
towarowe należą do
odpowiednich właścicieli.
•Inne nazwy systemów i
produktów są zwykle znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi
producentów. Symbole ™ i ®
nie są przedstawiane w
niniejszym dokumencie.
Instrukcja
obsługi —
informacje
• Zalecenia zawarte w tej
instrukcji obsługi dotyczą
korzystania z pilota. Można
również posługiwać się
przyciskami na urządzeniu,
o ile ich nazwy są takie
same lub podobne do nazw
przycisków na pilocie.
• W tej instrukcji termin
„płyta” jest stosowany
ogólnie w odniesieniu do
płyt BD, DVD, Super
Audio CD oraz CD, chyba
że określono inaczej w
tekście lub na ilustracjach.
• Niektóre ilustracje zostały
przedstawione jako rysunki
koncepcyjne i mogą się
różnić od rzeczywistych
produktów.
• Elementy wyświetlane na
ekranie telewizora mogą
się różnić w zależności od
regionu.
• Ustawienie domyślne jest
podkreślone.
5PL
Spis treści
Instrukcja obsługi — informacje......... 5
Zawartość opakowania ........................ 7
Indeks elementów i przycisków
sterujących....................................... 9
Wprowadzenie
Krok 1: Wybór miejsca ustawienia
elementów zestawu i ich
instalowanie.............................16
Krok 2: Podłączanie zestawu.......17
Krok 3: Podłączanie do sieci .......24
Krok 4: Przeprowadzanie łatwej
konfiguracji ..............................26
Krok 5: Wybieranie źródła
sygnału .....................................27
Krok 6: Korzystanie z dźwięku
przestrzennego .......................29
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty .............................. 32
Odtwarzanie z urządzenia USB ........ 33
Korzystanie z odtwarzacza iPod lub
iPhone ............................................ 34
Odtwarzanie przez sieć ...................... 36
Dostępne opcje ................................... 39
Regulacja dźwięku
Wybieranie efektu odpowiedniego dla
danego źródła sygnału.................. 42
Wybór formatu dźwięku, ścieżek
dźwiękowych w różnych językach
lub kanału...................................... 43
Odtwarzanie dźwięku
wielościeżkowego ......................... 44
Tuner
Słuchanie audycji radiowych ............. 45
Używanie systemu RDS (Radio Data
System) .......................................... 46
Inne funkcje
Korzystanie z funkcji Sterowanie przez
HDMI w „BRAVIA” Sync......... 47
Automatyczna kalibracja
odpowiednich nastawień ............. 48
Ustawianie głośników ........................ 49
6PL
Korzystanie z wyłącznika
czasowego ..................................... 51
Dezaktywacja przycisków na
urządzeniu..................................... 51
Sterowanie telewizorem i innymi
urządzeniami za pomocą
dołączonego pilota ....................... 52
Oszczędzanie energii w trybie
gotowości....................................... 53
Przeglądanie stron sieci Web ............ 54
Konfigurowanie sieci ......................... 55
Nastawienia i regulacje
Korzystanie z ekranu konfiguracji ... 60
[Aktualizacja sieciowa]...................... 61
[Nastawienia wideo]........................... 61
[Nastawienia audio] ........................... 63
[Nastawienia oglądania płyt
BD/DVD] ..................................... 64
[Kontrola Rodziców] ......................... 64
[Nastawienia muzyczne] .................... 65
[Nastawienia systemu] ....................... 65
[Nastawienia sieciowe] ...................... 66
[Łatwa konfiguracja].......................... 67
[Resetowanie] ..................................... 67
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 68
Uwagi dotyczące płyt ......................... 69
Rozwiązywanie problemów .............. 71
Płyty do odtwarzania ......................... 77
Typy plików do odtwarzania............. 78
Obsługiwane formaty audio.............. 79
Dane techniczne ................................. 80
Lista kodów języków ......................... 82
Lista kodów producentów................. 83
Indeks .................................................. 84
Zawartość opakowania
• Głośniki przednie (2)
• Dolne osłony głośników (2) • Pilot zdalnego sterowania
(1)
• Podstawy (2)
• Baterie R6 (AA) (2)
• Dolna część głośników
przednich (2)
• Głośniki surround (2)
• Mikrofon kalibracyjny (1)
• Stacja dokująca dla
urządzenia iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Wkręty (srebrne) (2)
• Głośnik środkowy (1)
• Kabel USB (1)
• Wkręty (czarne) (6)
• Subwoofer (1)
• Antena UKF (FM) (1)
lub
• Przewód wideo (1)
• Instrukcja obsługi
• Podręcznik Konfiguracja
wstępna
• Podręcznik instalacji
głośników
• Software License
Information
• Przewody głośnikowe (5,
czerwony/biały/zielony/
szary/niebieski)
7PL
Przygotowywanie pilota
Do pilota należy włożyć dwie baterie R6 (AA; wchodzą w skład zestawu), dopasowując bieguny
3 i # do oznaczeń w komorze baterii.
8PL
Indeks elementów i przycisków sterujących
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Przedni panel
VOL
VOL
FUNCTION
A Wyświetlacz na przednim panelu
FUNCTION
B Przyciski wrażliwe na dotyk/wskaźniki
Wybór źródła odtwarzania.
Z (otwieranie/zamykanie) (str. 32)
Otwarcie lub zamknięcie szuflady na
płyty.
N (odtwarzanie)
Rozpoczęcie lub wznowienie
odtwarzania.
Odtwarzanie pokazu slajdów po
włożeniu płyty zawierającej pliki
obrazów JPEG.
x (zatrzymanie)
Zatrzymanie odtwarzania i
zapamiętanie miejsca zatrzymania
(miejsca wznowienia).
Miejsce wznowienia tytułu/utworu to
ostatnio odtworzone miejsce lub
ostatnie zdjęcie w przypadku folderu ze
zdjęciami.
VOL +/–
Regulacja głośności zestawu.
C Port
(USB) (str. 33)
Umożliwia podłączenie urządzenia
USB.
D Wskaźnik zasilania
Świeci, gdy zestaw jest włączony.
E Szuflada na płyty (str. 32)
F "/1 (wł./tryb gotowości)/Czujnik
zdalnego sterowania
Włączenie urządzenia lub ustawienie go
w tryb gotowości.
Informacje o przyciskach wrażliwych
na dotyk/wskaźnikach
Przyciski te działają, gdy wskaźnik
przycisków wrażliwych na dotyk świeci się.
Wskaźniki można włączyć lub wyłączyć w
opcji [Podświetlenie/Wyświetlacz] (str. 65).
Po ustawieniu opcji [Podświetlenie/
Wyświetlacz] na [Proste/Wył.], wskaźniki
zostaną wyłączone. W takiej sytuacji dotknij
dowolnego przycisku wrażliwego na dotyk.
9PL
Gdy wskaźnik zaświeci się, dotknij
wybranego przycisku.
•Przyciski te działają po ich lekkim naciśnięciu.
Nie należy używać zbyt dużej siły.
10PL
Wyświetlacz na przednim panelu
Informacje na wyświetlaczu na przednim panelu
A Wyświetla stan odtwarzania przez
zestaw.
F Kontrolka sygnalizująca włączenie
wyciszenia.
B Kontrolka sygnalizująca włączenie
odtwarzania z powtarzaniem.
G Wyświetla stan zestawu, m.in.
częstotliwość fal radiowych.
C Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału
stereo. (Tylko odbiornik radiowy)
H Kontrolka sygnalizująca przesyłanie
sygnału wideo 720p, 1080i lub 1080p
przez gniazdo HDMI (OUT) lub sygnału
wideo 720p lub 1080i przez gniazda
COMPONENT VIDEO OUT*.
D Kontrola oznaczająca odtwarzanie
przez system przy użyciu funkcji
PARTY STREAMING.
E Kontrolka sygnalizująca prawidłowe
połączenie gniazda HDMI (OUT) z
urządzeniem zgodnym ze standardem
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) z wejściem HDMI lub DVI
(Digital Visual Interface).
* Gniazda COMPONENT VIDEO OUT
znajdują się w modelach oferowanych poza
Europą i Arabią Saudyjską.
11PL
Tylny panel
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
COMPONENT VIDEO OUT
SUBWOOFER
CENTER
Y
PB
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
AUDIO IN
SUR L
OUT
ARC
IN 1
ECM-AC2
IN 2
FM
COAXIAL
75
R
VIDEO OUT
A Gniazda SPEAKERS (str. 17)
B Gniazda COMPONENT VIDEO OUT (str.
19) (w modelach oferowanych poza
Europą i Arabią Saudyjską)
C Port
(USB) (str. 33)
D Gniazdo SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) (str. 21)
E Gniazdo ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(str. 23)
F Gniazdo A.CAL MIC (str. 26, 48)
G Gniazda AUDIO (AUDIO IN L/R) (str. 21)
12PL
LAN (100)
TV
AUDIO
A.CAL MIC
ANTENNA
H Gniazdo TV (DIGITAL IN OPTICAL) (str.
19)
I Złącze LAN (100) (str. 24)
J Gniazdo HDMI (IN 2) (str. 21)
K Gniazdo HDMI (IN 1) (str. 21)
L Gniazdo HDMI (OUT) (str. 19)
M Gniazdo VIDEO OUT (str. 19)
A Z (otwieranie/zamykanie)
Pilot
Otwarcie lub zamknięcie szuflady na
płyty.
Poniżej opisano tylko przyciski do obsługi
systemu. Aby uzyskać informacje o
przyciskach do obsługi podłączonych
urządzeń, patrz „Sterowanie telewizorem i
innymi urządzeniami za pomocą
dołączonego pilota” (str. 52).
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
STB
7
8
9
9
2
FUNCTION
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
"/1 (wł./tryb gotowości) (str. 26, 45)
4
Wprowadzanie numerów tytułów/
rozdziałów, zaprogramowanych
częstotliwości radiowych itd.
ENTER
5
6
8
PROG
Włączanie telewizora lub innego
elementu lub ustawianie go w trybie
gotowości.
B Przyciski numeryczne (str. 46, 52)
TOOLS
OPTIONS
MENU
AV "/1 (wł./tryb gotowości) (str. 52)
3
POP UP/ MENU
RETURN
Wybór, czy dźwięk z telewizora ma być
emitowany przez głośniki zestawu, czy
głośniki telewizora. Funkcja ta jest
dostępna tylko po ustawieniu opcji
[Sterowanie przez HDMI] na [Włącz]
(str. 65).
Włączanie zestawu lub ustawianie go w
trybie gotowości.
ENTER
0
TOP MENU
SPEAKERS TVyAUDIO
DISPLAY
7
SLEEP
• Przyciski 5,
, PROG + i N mają
wyczuwalną kropkę. Ułatwia ona obsługę
pilota.
• Nazwy przycisków działających po
naciśnięciu przycisków trybu pracy TV lub
STB są oznaczone żółtą lub zieloną
etykietą.
Wprowadzenie wybranego elementu.
C Kolorowe przyciski (czerwony/zielony/
żółty/niebieski)
Przyciski skrótów służące do wybierania
elementów niektórych menu BD (mogą
być także używane do interaktywnych
operacji Java na płytach BD).
D TOP MENU
Otwieranie lub zamykanie głównego
menu płyty BD lub DVD.
POP UP/MENU
Otwieranie lub zamykanie menu
wyskakującego płyty BD-ROM lub
menu płyty DVD.
OPTIONS (str. 29, 39, 54)
Wyświetlanie menu opcji na ekranie
telewizora lub na wyświetlaczu na
przednim panelu. (Położenie zależy od
wybranej funkcji).
RETURN
Powrót do poprzedniego ekranu.
C/X/x/c
Przenoszenie wyróżnienia do
wyświetlanego elementu.
13PL
x (zatrzymanie)
(Enter)
Wprowadzenie wybranego elementu.
Zatrzymanie odtwarzania i
zapamiętanie miejsca zatrzymania
(miejsca wznowienia). Miejsce
wznowienia tytułu/utworu to ostatnio
odtworzone miejsce lub ostatnie zdjęcie
w przypadku folderu ze zdjęciami.
E FUNCTION (str. 27, 45)
Wybór źródła odtwarzania.
HOME (str. 26, 45, 48, 49, 54, 55, 60)
Wejście lub wyjście z menu głównego
zestawu.
SOUND MODE (str. 42)
Przyciski sterowania radiem
Wybór trybu dźwiękowego.
Zapoznaj się z rozdziałem „Tuner”
(str. 45).
F Przyciski sterowania odtwarzaniem
PRESET +/–
Zapoznaj się z rozdziałem
„Odtwarzanie” (str. 32).
./> (poprzedni/następny)
TUNING +/–
G
Przejście do poprzedniego/następnego
rozdziału, utworu lub pliku.
(dźwięk) (str. 43, 44)
(powtórka/przewijanie)
Wybór formatu audio/ścieżki.
Szybkie powtarzanie aktualnych scen
przez 10 sekund/szybkie przewijanie
aktualnych scen do przodu przez
15 sekund.
2 (głośność) +/– (str. 45)
Regulacja głośności.
DISPLAY (str. 32, 36, 54)
Wyświetlanie informacji dotyczących
odtwarzania i przeglądania sieci na
ekranie telewizora.
Wyświetlanie na wyświetlaczu na
przednim panelu informacji o
zaprogramowanej stacji radiowej,
częstotliwości itd.
Wyświetlanie na wyświetlaczu na
przednim panelu informacji o
strumieniu lub stanie dekodowania, gdy
jest ustawiona inna funkcja, niż „BD/
DVD”. Gdy zestaw jest ustawiony na
funkcję „HDMI1”, „HDMI2”, „TV” lub
„SAT/CABLE”, informacje o
strumieniu lub stanie dekodowania
pojawiają się wyłącznie przy wejściu
cyfrowym.
Informacje o strumieniu lub stanie
dekodowania mogą nie pojawiać się
przy niektórych strumieniach lub
dekodowanych elementach.
m/M (szybkie przewijanie do tyłu/
wolne odtwarzanie/stopklatka)
Szybkie przewijanie płyty do tyłu/do
przodu podczas odtwarzania. Szybkie
przewijanie bieżącej sceny do przodu
powoduje zmianę szybkości
wyszukiwania.
Włączenie odtwarzania w zwolnionym
tempie po naciśnięciu i przytrzymaniu
przez ponad jedną sekundę w trybie
pauzy. Odtwarzanie pojedynczych
klatek po naciśnięciu w trybie pauzy.
Funkcje odtwarzania spowolnionego i
stopklatki nie są dostępne dla dysków
Blu-ray 3D.
N (odtwarzanie)
Rozpoczęcie lub wznowienie
odtwarzania.
Włącza funkcję Odtwarzanie jednym
przyciskiem (str. 47), gdy zestaw jest
włączony i ustawiony na funkcję „BD/
DVD”.
X (pauza)
Wstrzymanie lub wznowienie
odtwarzania.
14PL
(wyciszanie)
Tymczasowe wyłączanie dźwięku.
SLEEP (str. 51)
Ustawienie wyłącznika czasowego.
H
(napisy) (str. 64)
Wybór języka napisów, jeśli na płycie
BD-ROM/DVD VIDEO zapisano
napisy w wielu językach.
I Przyciski trybu pracy (str. 52)
Zmiana urządzenia obsługiwanego
przez pilot.
BD: obsługa Blu-ray Disc/DVD Home
Theatre System.
TV: obsługa telewizora.
STB: obsługa dekodera telewizji
kablowej, cyfrowego tunera telewizji
satelitarnej, odbiornika obrazu
cyfrowego itd.
(ulubione)
Wyświetlanie treści internetowych
dodanych do listy Ulubionych. Można
zapisać do 18 ulubionych treści
internetowych.
15PL
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Krok 1: Wybór miejsca ustawienia elementów
zestawu i ich instalowanie
Sposób umieszczania zestawu
Zainstaluj zestaw zgodnie z poniższą ilustracją.
A
B
F
C
G
D
A Głośnik przedni (L (lewy))
B Głośnik przedni (R (prawy))
C Głośnik środkowy
D Głośnik surround (L (lewy))
E Głośnik surround (R (prawy))
F Subwoofer
G Urządzenie
E
•W przypadku ustawiania głośników i/lub podstaw głośników na podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą
itd. należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować poplamienie lub odbarwienie takiej
podłogi.
•Nie należy opierać się o głośnik ani na nim wieszać, ponieważ może to spowodować jego przewrócenie.
•Informacje o montażu głośników znajdują się we wchodzącym w skład zestawu „Podręczniku instalacji
głośników”.
•Głośniki można zainstalować na ścianie. Informacje znajdują się w „Podręczniku instalacji głośników”
(wchodzi w skład zestawu).
16PL
Krok 2: Podłączanie zestawu
•W przypadku podłączania innych urządzeń wyposażonych w regulację głośności należy dla nich ustawić
głośność na niższym poziomie w celu zapewnienia braku zniekształceń dźwięku.
Podłączanie głośników
Podłączanie przewodów głośnikowych do głośników
Przewód głośnikowy należy podłączyć do głośników przednich, środkowych i surround.
Złącza przewodów głośnikowych oraz kolorowe opaski są oznakowane różnymi kolorami
odpowiadającymi poszczególnym typom głośników.
Należy sprawdzić, czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich zacisków:
przewód głośnikowy z kolorową opaską do zacisku 3, a przewód bez kolorowej opaski do
zacisku #. Do zacisków głośnikowych należy wkładać wyłącznie nieizolowaną (pozbawioną
gumowej warstwy zewnętrznej) końcówkę przewodu głośnikowego.
Kolorowa opaska
Złącze
Tył lub spód głośnika
(+)
(–)
17PL
Wprowadzenie
Na kolejnych stronach zamieszczono informacje o sposobie podłączania zestawu.
Przewód zasilania zestawu należy podłączyć do gniazda ściennego dopiero po wykonaniu
wszystkich innych połączeń.
Informacje o montażu głośników znajdują się we wchodzącym w skład zestawu „Podręczniku
instalacji głośników”.
Wprowadzenie
Podłączanie przewodów głośnikowych do zestawu
Przewody głośnikowe należy podłączyć do oznaczonych takim samym kolorem zacisków
gniazd SPEAKERS zestawu.
Przy podłączaniu urządzenia należy włożyć złącze do momentu usłyszenia dźwięku kliknięcia.
Biały
(głośnik przedni
lewy (L))
Fioletowy
(subwoofer)
Czerwony
(głośnik przedni
prawy (R))
Zielony
(głośnik środkowy)
Tylny panel urządzenia
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
Szary
(głośnik prawy
surround (R))
18PL
SUBWOOFER
CENTER
SUR L
Niebieski
(głośnik lewy
surround (L))
Podłączanie telewizora
Metoda podłączenia jest zależna od rodzaju gniazd i funkcji dostępnych w telewizorze.
• Gdy telewizor ma gniazdo HDMI z oznaczeniem „ARC*”: połączenie A
• Gdy telewizor ma gniazdo HDMI: połączenie A i D
• Gdy telewizor ma gniazda wejściowe Wideo Component (dla modeli oferowanych poza
Europą lub Arabią Saudyjską): połączenia B i D
• Gdy telewizor nie ma powyższych gniazd: połączenie C i D
Połączenie audio
Połączenia wideo
A
B
C
D
Kabel HDMI
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Kabel wideo
typu komponentowego
(nie wchodzi w skład zestawu)
Przewód wideo
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Cyfrowy przewód
optyczny
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Jakość obrazu
Telewizor
HDMI IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
PB
PR
Zielony
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Czerwony
Żółty
Niebieski
Kierunek sygnału
: sygnał wideo
: sygnał audio
A
lub
B
lub
C
D
**
Niebieski
Tylny panel urządzenia
Zielony
Czerwony
Żółty
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
OUT
VIDEO OUT
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel: Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Informacje Audio
Return Channel” (str. 20).
** Dostępne tylko wtedy, gdy telewizor jest zgodny z funkcją Audio Return Channel.
19PL
Wprowadzenie
Podłącz zestaw do telewizora. Pozwoli to na oglądanie obrazu na telewizorze przy jednoczesnej
emisji dźwięku z telewizora przez głośniki zestawu.
Wprowadzenie
A Połączenie kablem HDMI
Jeśli w telewizorze jest dostępne gniazdo HDMI, należy go podłączyć do zestawu za pomocą
kabla HDMI. Zapewni to wyższą jakość obrazu niż przy innych typach połączeń.
Użycie kabla HDMI wymaga określenia typu sygnału wyjściowego podczas wykonywania
funkcji Łatwa konfiguracja (str. 26).
Szczegółowe informacje na temat ustawień HDMI znajdują się w rozdziale „[Ustawienia
HDMI]” (str. 65).
Informacje Audio Return Channel
Jeżeli używany telewizor obsługuje funkcję Audio Return Channel, połączenie przy użyciu
kabla HDMI umożliwi także wysłanie cyfrowego sygnału audio z telewizora. W celu słuchania
dźwięku z telewizora nie trzeba wykonywać osobnego połączenia audio. Szczegółowe
informacje na temat funkcji Audio Return Channel znajdują się w rozdziale [Audio Return
Channel] (str. 65).
B Połączenie kablem wideo typu komponentowego (w modelach oferowanych
poza Europą i Arabią Saudyjską)
Jeśli w telewizorze nie ma gniazda HDMI, ale są dostępne gniazda wejściowe wideo typu
komponentowego, należy go połączyć z zestawem za pomocą kabla wideo typu
komponentowego. Zapewni to lepszą jakość obrazu niż w przypadku połączenia
wykorzystującego przewód wideo.
Użycie kabla wideo typu komponentowego wymaga określenia typu sygnału wyjściowego w
trakcie Łatwej konfiguracji (str. 26).
C Połączenie przewodem wideo
Jeśli telewizor nie ma gniazda HDMI ani gniazda wideo typu komponentowego, należy
wykonać to połączenie.
D Połączenie cyfrowym przewodem optycznym
To połączenie pozwala przesyłać sygnał audio z telewizora do zestawu. Należy je wykonać, aby
za pomocą zestawu można było odsłuchiwać dźwięk z telewizora. W przypadku wykorzystania
tego połączenia zestaw będzie mógł odbierać sygnał wielościeżkowy w formacie Dolby Digital,
co pozwoli odsłuchiwać dźwięk przestrzenny podczas oglądania telewizji.
•Aby włączyć dźwięk z telewizora, wybierz funkcję „TV” (str. 27).
•Jeśli telewizor nie ma gniazda optycznego wyjścia cyfrowego, możesz podłączyć telewizor do zestawu i
słuchać dźwięków z telewizora przy użyciu przewodu audio. Szczegółowe informacje na temat połączenia,
patrz „Podłączanie innych urządzeń” (str. 21).
20PL
Podłączanie innych urządzeń
Urządzenie z gniazdem HDMI (OUT), takie jak przystawka cyfrowa/cyfrowy tuner telewizji
satelitarnej lub konsola PLAYSTATION®3 można podłączyć przy pomocy kabla HDMI.
Połączenie kablem HDMI pozwala na przesyłanie zarówno sygnału obrazu, jak i dźwięku.
Podłączenie zestawu i urządzeń kablem HDMI do gniazda HDMI (IN 1) lub HDMI (IN 2)
pozwala cieszyć się obrazem i dźwiękiem cyfrowym w wysokiej jakości.
Tylny panel urządzenia
OUT
ARC
IN 1
IN 2
Kabel HDMI (nie wchodzi w skład zestawu)
Użyj gniazda HDMI (IN 1) lub HDMI (IN 2).
Gniazdo HDMI OUT w przystawce cyfrowej/
cyfrowym tunerze telewizji satelitarnej lub
konsoli PLAYSTATION®3 itd.
HDMI OUT
•Sygnały wideo z gniazd HDMI (IN 1/2) są wysyłane do gniazda HDMI (OUT) tylko wtedy, gdy zostanie
wybrana funkcja „HDMI1” lub „HDMI2”.
•Aby wysłać sygnał dźwiękowy z gniazd HDMI (IN 1/2) do gniazda HDMI (OUT), może się okazać
konieczna zmiana ustawień wyjścia dźwiękowego. Szczegóły znajdują się w ustawieniu [Wyjście audio] w
opcji [Nastawienia audio] (str. 63).
•Istnieje możliwość zmiany wejścia audio urządzenia podłączonego do gniazda HDMI (IN 1) na gniazdo TV
(DIGITAL IN OPTICAL). Szczegóły znajdują się w ustawieniu [Tryb wejścia audio HDMI1] w opcji
[Ustawienia HDMI] (str. 65). (Dotyczy tylko modeli europejskich).
21PL
Wprowadzenie
Gdy inne urządzenie, które chcesz podłączyć do zestawu, ma gniazdo HDMI
(OUT)
Wprowadzenie
Gdy urządzenie nie ma gniazda HDMI OUT
Podłącz zestaw tak, aby sygnały wideo z zestawu i innych urządzeń były przesyłane do
telewizora, a sygnały audio z urządzenia są przesyłane do zestawu zgodnie z poniższym
schematem.
Telewizor
Wyjście wideo
Komponentowe
Wyjście audio
Kierunek sygnału
Zestaw
: sygnał wideo
: sygnał audio
Jeśli wyjście komponentowe pozwala na odtwarzanie wyłącznie dźwięku, podłącz wyjścia
dźwięku do wejścia komponentowego zestawu.
Metoda podłączenia jest zależna od rodzaju gniazd dostępnych w wejściu komponentowym.
• Gniazdo komponentowe z cyfrowym przewodem koncentrycznym: A
• Gniazdo komponentowe bez cyfrowego przewodu koncentrycznego: B
Tylny panel urządzenia
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
AUDIO IN
R
AUDIO
: Kierunek sygnału
Biały
Czerwony
A Cyfrowy przewód
koncentryczny (nie
wchodzi w skład zestawu)
Do cyfrowego koncentrycznego
gniazda wyjściowego w
magnetowidzie, cyfrowym tunerze
telewizji satelitarnej itd.
B Przewód audio (nie
wchodzi w skład
zestawu)
Czerwony
Biały
COAXIAL
DIGITAL OUT
L
R
AUDIO OUT
Do gniazd wyjściowych audio w
magnetowidzie, cyfrowym tunerze
telewizji satelitarnej, konsoli PlayStation,
przenośnym urządzeniu audio itd.
•W przypadku wykonania powyższego połączenia, należy ustawić pozycję [Sterowanie przez HDMI] w
opcji [Ustawienia HDMI] menu [Nastawienia systemu] na [Wyłącz] (str. 65).
•Aby włączyć dźwięk wejścia komponentowego, wybierz funkcję „SAT/CABLE” dla połączenia A lub
funkcję „AUDIO” dla połączenia B (str. 27).
22PL
Podłączanie anteny
Wprowadzenie
Tylny panel urządzenia
FM
COAXIAL
75
ANTENNA
lub
Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład zestawu)
•Antena UKF (FM) musi być całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
•W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału UKF (FM) należy podłączyć urządzenie do zewnętrznej
anteny za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego (nie wchodzi w skład zestawu).
23PL
Wprowadzenie
Krok 3: Podłączanie do sieci
•Aby podłączyć system do sieci, należy wprowadzić ustawienia sieci odpowiadające środowisku pracy i
elementom składowym. Szczegółowe informacje, patrz „Konfigurowanie sieci” (str. 55) i „[Nastawienia
sieciowe]” (str. 66).
Wybierz metodę odpowiednią do używanej sieci LAN (Local Area Network).
Tylny panel urządzenia
Internet
2
1
Modem ADSL/
model kablowy
ETHER
LAN (100)
Router szerokopasmowy
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
Kabel LAN
(nie wchodzi w skład zestawu)
Bezprzewodowy
adapter USB WLAN
(nie wchodzi w skład
zestawu)
1 Konfiguracja przewodowa
Podłącz kabel sieci LAN do złącza LAN (100) w urządzeniu.
2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej USB
Użyj bezprzewodowej sieci LAN za pośrednictwem bezprzewodowego adaptera USB WLAN
(tylko model Sony UWA-BR100*).
Bezprzewodowy adapter USB WLAN może być niedostępny w niektórych regionach/krajach.
* Dostępne od listopada 2010.
Przed podłączeniem kabla przedłużającego lub włożeniem bezprzewodowego adaptera USB
WLAN wyłącz urządzenie. Po włożeniu bezprzewodowego adaptera USB WLAN do podstawy
kabla przedłużającego i podłączeniu kabla przedłużającego do portu
(USB) (z przodu lub z
tyłu) włącz urządzenie ponownie.
24PL
Klienci w Europie:
http://support.sony-europe.com
Klienci na Tajwanie:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Klienci w innych krajach lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
25PL
Wprowadzenie
•Odległość między bezprzewodowym adapterem USB WLAN a routerem sieci bezprzewodowej LAN
zależy od środowiska użytkowania. Jeżeli zestaw nie będzie mógł połączyć się z siecią lub połączenie będzie
niestabilne, przenieś bezprzewodowy adapter USB WLAN do innego miejsca lub ustaw bezprzewodowy
adapter USB WLAN i router bezprzewodowej sieci LAN bliżej siebie.
•Informacje o nastawieniach sieciowych można także uzyskać na następujących stronach pomocy
technicznej Sony:
Wprowadzenie
4
Krok 4:
Przeprowadzanie
łatwej konfiguracji
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z zestawu.
Zostanie wyświetlony ekran łatwej
konfiguracji do wyboru języka
wyświetlanego na ekranie.
Przed wykonaniem kroku 4
Sprawdź dokładnie wszystkie połączenia, a
następnie podłącz przewód zasilania.
Korzystanie z poniższych zaleceń umożliwi
dostosowanie zestawu w celu rozpoczęcia
jego używania.
Wyświetlane elementy różnią się w
zależności od krajowej wersji modelu.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
Użyj funkcji [Łatwa konfiguracja]. Aby
skonfigurować podstawowe
ustawienia za pomocą przycisków
C/X/x/c i
, wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
0
C/X/x/c,
HOME
1
2
Włącz telewizor.
Podłącz mikrofon kalibracyjny do
gniazda A.CAL MIC na panelu tylnym.
Ustaw mikrofon kalibracyjny na
wysokości uszu za pomocą np. trójnogu
(nie wchodzi w skład zestawu). Każdy
głośnik powinien być zwrócony
przodem do mikrofonu kalibracyjnego,
a pomiędzy głośnikiem a mikrofonem
kalibracyjnym nie powinno być żadnych
przeszkód.
3
Naciśnij przycisk [/1.
W zależności od metody połączenia
(str. 19), wprowadź następujące
ustawienia.
• Połączenie kablem HDMI: wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie
telewizora.
• Połączenie kablem wideo typu
komponentowego (w modelach
oferowanych poza Europą i Arabią
Saudyjską): wybierz jakość obrazu.
Dostępne są następujące ustawienia,
od najniższej do najwyższej jakości
obrazu: 480i/576i, 480p/576p, 720p i
1080i.
•Odtwarzanie chronionej zawartości z
dysków BD-ROM jest możliwe tylko przy
rozdzielczości wyjścia 480i i 576i.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Ochrona przed
kopiowaniem” (str. 3).
• Połączenie przewodem wideo: wybierz
odpowiednie ustawienie formatu
obrazu, [16:9] lub [4:3].
26PL
Krok 5: Wybieranie
źródła sygnału
Wprowadzenie
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat funkcji [Automatyczna
kalibracja] w ustawieniach [Łatwa
konfiguracja], zapoznaj się z rozdziałem
„Automatyczna kalibracja
odpowiednich nastawień” (str. 48).
Dostępnych jest wiele źródeł sygnału.
Powrót do ekranu łatwej konfiguracji
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
4
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [Łatwa konfiguracja], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
opcję [Zacznij], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran łatwej
konfiguracji.
FUNCTION
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetli się żądana funkcja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION wyświetlana funkcja zmienia
się w poniższy sposób.
„BD/DVD” t „FM” t „HDMI1” t
„HDMI2” t „TV” t „SAT/CABLE” t
„AUDIO” t „BD/DVD” t …
Funkcja
Źródło
„BD/DVD”
Dysk, urządzenie USB, iPod/
iPhone lub urządzenie sieciowe,
które ma być odtwarzane przez
system
„FM”
Radio UKF (FM) (str. 45)
„HDMI1”/
„HDMI2”
Urządzenie podłączone do
gniazda HDMI (IN 1) lub
HDMI (IN 2) na panelu tylnym
(str. 21)
„TV”
Urządzenie (telewizor itp.)
podłączone do gniazda TV
(DIGITAL IN OPTICAL) na
tylnym panelu lub telewizor
obsługujący funkcję Audio
Return Channel podłączony do
gniazda HDMI (OUT) na
tylnym panelu (str. 19).
27PL
Wprowadzenie
Funkcja
Źródło
„SAT/
CABLE”
Urządzenie podłączone do
gniazda SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL) na
panelu tylnym (str. 21)
„AUDIO”
Urządzenie podłączone do
gniazd AUDIO (AUDIO IN L/
R) na panelu tylnym (str. 21)
28PL
Po wykonaniu wcześniejszych kroków i rozpoczęciu odtwarzania można korzystać z dźwięku
przestrzennego. Można także wybrać zaprogramowane ustawienia surround dostosowane do
różnych źródeł dźwięku. Pozwalają one uzyskać w warunkach domowych intensywne wrażenia
akustyczne charakterystyczne dla sali kinowej.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Dostosowywanie ustawień dźwięku surround do swoich
upodobań
Metoda ustawień różni się w zależności od funkcji.
Podczas odtwarzania dysku „BD/DVD”* lub transmisji „FM”
1
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu opcji.
2
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz pozycję [Ustaw. dźw. przestrz.], a następnie
naciśnij przycisk
.
Naciskaj przyciski X/x do momentu, aż na ekranie telewizora pojawi się nazwa
żądanego ustawienia dźwięku surround.
Opisy poszczególnych ustawień dźwięku surround zamieszczono w tabeli poniżej.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
* Ustawienia dźwięku przestrzennego nie mają zastosowania do zawartości internetowej.
Podczas odtwarzania przy użyciu funkcji „HDMI1”, „HDMI2”, „TV”, „SAT/CABLE”
lub „AUDIO”
1
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się menu opcji.
2
Naciskaj kilkakrotnie przycisk X/x aż na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
napis „SUR. SET”, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
29PL
Wprowadzenie
Krok 6: Korzystanie z dźwięku
przestrzennego
Wprowadzenie
3
Naciskaj przyciski X/x do momentu, aż na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
nazwa żądanego ustawienia dźwięku surround.
Opisy poszczególnych ustawień dźwięku surround zamieszczono w tabeli poniżej.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
5
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Menu opcji zniknie z wyświetlacza na przednim panelu.
•Gdy na ekranie telewizora jest wyświetlane menu początkowe, ustawienie to można zmienić, wybierając w
menu [Konfiguracja] i menu [Nastawienia audio] ustawienie [Ustaw. dźw. przestrz.] (str. 63).
Efekty dźwięku surround a konfiguracja głośników
Informacje zamieszczone w poniższej tabeli dotyczą sytuacji, gdy do zestawu podłączono
wszystkie głośniki.
Ustawienie domyślne to [A.F.D. Multi] („A.F.D. MULTI”).
Wykorzystywane głośniki Ustawienie dźwięku Efekt
surround
W zależności od źródła
sygnału.
[A.F.D. Standard]
„A.F.D. STD”
(AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD)
[A.F.D. Multi]
„A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
•[Dolby Pro Logic]
„PRO LOGIC”
•[Dolby PL II
Movie]
„PLII MOVIE”
30PL
Zestaw wykrywa format dźwięku i kieruje go do
odpowiednich głośników z zachowaniem kanałów, w
których dźwięk nagrano/zakodowano.
•Źródło dźwięku 2-kanałowego: zestaw przeprowadza
symulację umożliwiającą odsłuchiwanie dźwięku
przestrzennego z 2 kanałów za pomocą głośników w
konfiguracji 5.1-kanałowej poprzez zduplikowanie
sygnału dźwięku 2-kanałowego na każdym głośniku.
•Źródło dźwięku wielokanałowego: rodzaje głośników,
z których płynie dźwięk, są zależne od liczby kanałów
zakodowanych w sygnale źródłowym.
•Źródło dźwięku 2-kanałowego: zestaw przeprowadza
symulację umożliwiającą odsłuchiwanie dźwięku
przestrzennego z 2 kanałów za pomocą głośników w
konfiguracji 5.1-kanałowej.
– Sygnał Dolby Pro Logic jest przetwarzany przez
dekoder [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC”)
– Sygnał Dolby Pro Logic II movie jest przetwarzany
przez dekoder [Dolby PL II Movie] („PLII
MOVIE”).
•Źródło dźwięku wielokanałowego: rodzaje głośników,
z których płynie dźwięk, są zależne od liczby kanałów
zakodowanych w sygnale źródłowym.
Wykorzystywane głośniki Ustawienie dźwięku Efekt
surround
[2ch Stereo]
„2CH ST.”
Głośniki przednie i subwoofer są aktywne zawsze,
niezależnie od formatu dźwięku czy liczby kanałów.
Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest zamieniany
na format 2-kanałowy.
•Gdy zostania wybrana opcja [A.F.D. Multi] („A.F.D. MULTI”), w zależności od płyty lub źródła podczas
automatycznego wyboru optymalnego trybu może dojść do obcięcia początku dźwięku. Aby uniknąć
obcięcia dźwięku, wybierz opcję inną niż [A.F.D. Standard] („A.F.D. STD”).
•Jeśli odtwarzana jest dwujęzyczna ścieżka dźwiękowa, opcje [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC”) i [Dolby
PL II Movie] („PLII MOVIE”) nie są stosowane.
•W zależności od wybranego strumienia wejściowego, ustawienie dźwięku surround może być niedostępne.
•Podczas odtwarzania płyt Super Audio CD ustawienia dźwięku surround nie są aktywowane.
•Ustawienia dźwięku przestrzennego można także wybrać w opcji [Ustaw. dźw. przestrz.] w funkcji
[Nastawienia audio] (str. 63).
•W przypadku funkcji innych niż „BD/DVD”, można określić, czy ma zostać uaktywniony tryb [Dolby Pro
Logic] („PRO LOGIC”), [Dolby PL II Movie] („PLII MOVIE”) czy też DTS Neo:6, naciskając przycisk
DISPLAY dopóki informacje o strumieniu/stanie dekodowania nie zostaną wyświetlone na wyświetlaczu
na przednim panelu.
31PL
Wprowadzenie
•[DTS Neo:6
•Źródło dźwięku 2-kanałowego: zestaw przeprowadza
Cinema]
symulację umożliwiającą odsłuchiwanie dźwięku
„NEO6 CIN”
przestrzennego z 2 kanałów za pomocą konfiguracji
•[DTS Neo:6 Music] 6.1-kanałowej.
„NEO6 MUS”
– W trybie DTS Neo:6 Cinema sygnał jest
przetwarzany przez dekoder [DTS Neo:6 Cinema]
(„NEO6 CIN”).
– W trybie DTS Neo:6 Music sygnał jest przetwarzany
przez dekoder [DTS Neo:6 Music] („NEO6 MUS”).
•Źródło dźwięku wielokanałowego: rodzaje głośników,
z których płynie dźwięk, są zależne od liczby kanałów
zakodowanych w sygnale źródłowym.
Korzystanie z
odtwarzacza
BONUSVIEW/BD-LIVE
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty
Informacje o płytach do odtwarzania
znajdują się w rozdziale „Płyty do
odtwarzania” (str. 77).
1
2
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z zestawu.
Na niektórych płytach BD-ROM
oznaczonych „BD-LIVE Logo*” zapisana
jest dodatkowa zawartość oraz inne dane,
które można pobrać.
*
1
Naciśnij przycisk Z i umieść płytę w
szufladzie na płyty.
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB) z tyłu zestawu.
W przypadku pamięci lokalnej użyj
pamięci USB o pojemności 1 GB lub
większej.
Tylny panel
Pamięć USB
3
Naciśnij przycisk Z, aby zamknąć
szufladę na płyty.
W menu głównym pojawi się wskaźnik
i rozpocznie się odtwarzanie.
Jeżeli odtwarzanie nie rozpocznie się
automatycznie, wybierz element
w
kategorii
[Wideo],
[Muzyka] lub
[Zdjęcia] i naciśnij przycisk
.
2
Przygotowanie do korzystania z BDLIVE (tylko BD-LIVE).
• Podłącz urządzenie do sieci (str. 24).
• Ustaw opcję [Połączenie Internetowe
BD] na [Pozwól] (str. 64).
3
Włóż dysk BD-ROM z programem
BONUSVIEW/BD-LIVE do napędu.
Metoda obsługi różni się w zależności od
płyty. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi dołączoną do płyty.
•Aby usunąć dane z pamięci USB, wybierz opcję
[Skasuj dane BD] w opcji
[Wideo] i naciśnij
przycisk . Wszystkie dane z folderu buda
zostaną usunięte.
32PL
B Numer lub nazwa
Korzystanie z Blu-ray 3D
Możesz korzystać z płyt Blu-ray 3D z logo
3D*.
1
Przygotowanie do odtwarzania płyt
Blu-ray 3D.
• Podłącz system do telewizora z obsługą
funkcji 3D przy użyciu kabla HDMI o
wysokiej szybkości (nie wchodzi w
skład zestawu).
• Ustaw opcję [Nast. wyjścia 3D] i [Nast.
rozmiaru ekranu TV dla 3D] w menu
[Nastawienia wideo] (str. 61).
2
Włóż płytę Blu-ray 3D.
Metoda obsługi różni się w zależności od
płyty. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dołączoną do płyty.
•Zapoznaj się także z instrukcją obsługi telewizora
obsługującego funkcję 3D.
Wyświetlanie informacji o
odtwarzaniu
D Dostępne funkcje (
napisy)
ujęcie,
audio,
E Informacje dotyczące odtwarzania
Obejmują tryb odtwarzania, pasek stanu
odtwarzania, typ płyty, koder-dekoder
wideo, szybkość transmisji, typ
odtwarzania, czas odtwarzania, czas
całkowity
F Numer rozdziału
Odtwarzanie
*
C Aktualnie wybrane ustawienie audio
G Aktualnie wybrane ujęcie
Odtwarzanie z
urządzenia USB
Z podłączonego urządzenia USB można
odtwarzać filmy wideo, muzykę lub zdjęcia.
Informacje o typach plików do odtwarzania
znajdują się w rozdziale „Typy plików do
odtwarzania” (str. 78).
1
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB) zestawu.
Przed podłączeniem urządzenia USB
zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Informacje dotyczące odtwarzania itp.
można sprawdzić, naciskając przycisk
DISPLAY.
Wyświetlane informacje różnią się w
zależności od typu płyty lub stanu zestawu.
Tylny panel
Przykład: podczas odtwarzania płyty
BD-ROM
Urządzenie USB
Przedni panel
Urządzenie USB
2
A Rozdzielczość wyjścia/częstotliwość wideo
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
33PL
3
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Wideo],
[Muzyka] lub
[Zdjęcia].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję
[Urządz. USB (przód)] lub
[Urządz. USB (tył)], a następnie
.
naciśnij przycisk
Aby użyć odtwarzacza iPod lub iPhone
z wykorzystaniem zestawu
1
•Nie należy odłączać urządzenia USB
podczas odtwarzania. Aby zapobiec
uszkodzeniu danych lub urządzenia USB,
należy wyłączać zestaw podczas podłączania
lub usuwania urządzenia USB.
Korzystanie z
odtwarzacza iPod lub
iPhone
Za pośrednictwem zestawu można
odtwarzać dźwięk, filmy wideo lub zdjęcia z
odtwarzacza iPod lub iPhone i naładować
jego baterię.
Zgodne modele odtwarzaczy iPod i
iPhone
Podczas odtwarzania filmu lub zdjęć
przed umieszczeniem urządzenia iPod/
iPhone w stacji dokującej dla urządzenia
iPod/iPhone podłącz gniazdo wyjścia
wideo stacji dokującej dla urządzenia
iPod/iPhone do gniazda wejścia obrazu
w telewizorze przy użyciu przewodu
wideo (wchodzi w skład zestawu).
Przedni panel
Telewizor
34PL
lub
Tylny panel
VIDEO IN
Stacja dokująca
dla urządzenia
iPod/iPhone
Obsługiwane są następujące modele
odtwarzaczy iPod i iPhone. Przed
podłączeniem do zestawu odtwarzacza iPod
lub iPhone należy zaktualizować jego
oprogramowanie do najnowszej wersji.
Zaprojektowane dla urządzeń iPod classic,
iPod 5th generation (video), iPod nano 6th
generation, iPod nano 5th generation (video
camera), iPod nano 4th generation (video),
iPod nano 3rd generation (video), iPod nano
2nd generation (aluminum), iPod nano 1st
generation, iPod touch 4th generation, iPod
touch 3rd generation, iPod touch 2nd
generation, iPod touch 1st generation,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
Podłącz stację dokującą dla urządzeń
iPod/iPhone (wchodzi w skład
zestawu) do przedniego lub tylnego
portu
(USB) urządzenia, a następnie
umieść urządzenie iPod/iPhone w
stacji dokującej dla urządzeń iPod/
iPhone.
Kabel USB (wchodzi w
skład zestawu)
V I D E O O UT
USB
Przewód wideo (wchodzi w skład zestawu)
2
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
3
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Wideo],
[Muzyka] lub
[Zdjęcia].
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [iPod (przód)] lub [iPod (tył)],
a następnie naciśnij przycisk
.
x Po wybraniu w kroku 3 opcji [Wideo]
lub [Muzyka]
x Po wybraniu w kroku 3 opcji
[Zdjęcia]
Na ekranie telewizora pojawia się
komunikat [Zmień wejście TV na
wejście wideo...]. Ustaw przełącznik
wyboru sygnału wejściowego w
telewizorze tak, aby na ekranie pojawił
się sygnał z odtwarzacza iPod lub
iPhone. Następnie uruchom pokaz
slajdów bezpośrednio z odtwarzacza
iPod lub iPhone.
5
Odtwarzacz iPod lub iPhone można
obsługiwać za pomocą przycisków na pilocie.
W poniższej tabeli podano przykłady
przycisków, których można użyć. (W
zależności od modelu urządzenia iPod/
iPhone działanie może być inne).
Dla opcji
Dźwięk z odtwarzacza iPod lub iPhone
będzie odtwarzany przez zestaw.
Podczas odtwarzania pliku wideo ustaw
przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z odtwarzacza
iPod lub iPhone.
Odtwarzacz iPod lub iPhone można
obsługiwać za pomocą przycisków na
pilocie.
Szczegółowe informacje na temat
obsługi odtwarzacza iPod lub iPhone
znajdują się w instrukcji obsługi
odtwarzacza iPod lub iPhone.
•Aby podczas odtwarzania obrazów z urządzenia
iPod lub iPhone zmienić ustawienia zestawu,
takie jak ustawienia dźwięku przestrzennego,
przed rozpoczęciem korzystania z zestawu
wybierz w telewizorze odpowiednie wejście.
[Muzyka]
Przycisk
Eksploatacja
N
Rozpoczęcie odtwarzania.
X
Wstrzymanie odtwarzania.
x
Zatrzymanie odtwarzania.
m lub M
Szybkie przewijanie do tyłu lub
do przodu.
. lub > Przejście do poprzedniego/
następnego pliku lub rozdziału
(jeśli istnieją).
Dla opcji
Naciśnij przycisk C/X/x/c i
, aby
wybrać plik, który chcesz odtworzyć.
[Wideo]/
Odtwarzanie
Informacje o plikach wideo lub
muzycznych zostaną wyświetlone na
ekranie telewizora. Przejdź do
następnego kroku.
Obsługa odtwarzacza iPod lub iPhone
za pomocą pilota
[Zdjęcia]
Przycisk
Eksploatacja
N, X
Rozpoczęcie/wstrzymanie
odtwarzania.
Gdy naciśniesz i przytrzymasz
przez kilka sekund któryś z tych
przycisków, podłączony
odtwarzacz iPod lub iPhone
przejdzie w tryb czuwania.
x
Wstrzymanie odtwarzania.
m lub M
Szybkie przewijanie do tyłu lub
do przodu.
. lub > Przejście do poprzedniego lub
następnego pliku.
Gdy naciśniesz i przytrzymasz
przez kilka sekund któryś z tych
przycisków, podłączony
odtwarzacz iPod lub iPhone
zacznie szybkie przewijanie do
tyłu lub do przodu.
DISPLAY
Włączenie podświetlenia (lub
przedłużenie go o 30 sekund).
OPTIONS, C Powrót do poprzedniego ekranu
lub poziomu folderów.
X/x
,c
Przejście do poprzedniej lub
następnej pozycji.
Wprowadzenie wybranego
elementu.
35PL
•Odtwarzacz iPod lub iPhone jest ładowany po
podłączeniu do zestawu, gdy zestaw jest
włączony.
•Gdy opcja [Automatyczny tryb gotowości] jest
ustawiona na [Włącz], podczas używania
urządzenia iPod/iPhone system może wyłączyć
się automatycznie.
•Przesyłanie z tego zestawu utworów do
odtwarzacza iPod lub iPhone nie jest możliwe.
•Firma Sonynie ponosi odpowiedzialności za
utratę lub uszkodzenie danych zapisanych na
odtwarzaczu iPod lub iPhone przypadku
korzystania z niego po podłączeniu do tego
zestawu.
•Ten produkt został zaprojektowany do
współpracy z odtwarzaczem iPod lub iPhone i
posiada certyfikat potwierdzający zgodność z
normami dotyczącymi sposobu działania
określonymi przez firmę Apple.
•Nie należy odłączać urządzenia iPod lub iPhone
podczas odtwarzania. Aby zapobiec uszkodzeniu
danych lub odtwarzacza iPod lub iPhone, należy
wyłączać zestaw podczas podłączania lub
usuwania odtwarzacza iPod lub iPhone.
•Zestaw rozpoznaje tylko te odtwarzacze iPod i
iPhone, które były do niego wcześniej
podłączone.
•Funkcja Sterowanie opcjami audio zestawu nie
działa podczas odtwarzania plików wideo i zdjęć
przy użyciu odtwarzacza iPod i iPhone.
•Po podłączeniu odtwarzacza iPod, który nie
obsługuje funkcji wyjścia wideo, i wybraniu opcji
[iPod (przód)] lub [iPod (tył)] w funkcji
[Wideo] lub [Zdjęcia], na ekranie telewizora
pojawi się komunikat z alertem.
•System może rozpoznać do 3 000 plików
(włącznie z folderami).
Odtwarzanie przez
sieć
Przesyłanie strumieniowe
za pomocą funkcji
Internetowe Wideo
BRAVIA
Funkcja Internetowe Wideo BRAVIA służy
jako brama dostarczająca wybrane treści
internetowe i różne materiały rozrywkowe
dostępne na żądanie bezpośrednio do
urządzenia.
•Odtworzenie części zawartości internetowej
wymaga wcześniejszej rejestracji z komputera.
1
Przygotowanie do korzystania z funkcji
Internetowe Wideo BRAVIA.
Podłącz urządzenie do sieci (str. 24).
2
3
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Wideo],
[Muzyka] lub
[Zdjęcia].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ikonę dostawcy treści internetowych, a
następnie naciśnij przycisk
.
Po pobraniu treści internetowych,
zostaną one oznaczone ikoną
niedostępności lub ikoną nowych treści.
Korzystanie z panelu sterowania
Panel sterowania wyświetlany jest po
rozpoczęciu odtwarzania pliku wideo.
Wyświetlane elementy mogą się różnić w
zależności od dostawcy treści internetowych.
Aby wyświetlić ponownie, naciśnij przycisk
DISPLAY.
36PL
A Elementy sterowania
Naciśnij przycisk C/X/x/c lub
korzystać z funkcji sterowania
odtwarzaniem.
Przygotowanie do korzystania z DLNA.
, aby
C Wskaźnik stanu sieci
Wskazuje na moc sygnału połączenia
bezprzewodowego.
Wskazuje na połączenie przewodowe.
D Szybkość transmisji w sieci
E Nazwa następnego pliku wideo
F Nazwa wybranego pliku wideo
Odtwarzanie plików zapisanych na
serwerze DLNA przy użyciu systemu
(odtwarzacza DLNA)
Wybierz ikonę serwera DLNA z opcji
[Wideo],
[Muzyka] lub
[Zdjęcia] z
menu głównego i wybierz plik, który chcesz
odtworzyć.
Odtwarzanie
B Pasek stanu odtwarzania
Pasek stanu, kursor wskazujący aktualną
pozycję, czas odtwarzania, czas trwania
pliku wideo
• Podłącz urządzenie do sieci (str. 24).
• Przygotowanie do korzystania ze
składników z certyfikatem DLNA.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi składnika.
Serwer
Odtwarzanie zdjęć w
sieci domowej (DLNA)
Można odtwarzać filmy wideo, muzykę lub
zdjęcia z podłączonego urządzenia z
certyfikatem DLNA. Wystarczy je podłączyć
do sieci domowej.
Niniejsze urządzenie może służyć jako
odtwarzacz i moduł wyświetlania.
• Serwer: zapisuje i przesyła pliki
• Odtwarzacz: odbiera i odtwarza pliki z
serwera
• Moduł renderowania: odtwarza i wyświetla
pliki z serwera oraz może być obsługiwany
przez inny składnik (kontroler)
• Kontroler: obsługuje moduł renderowania
Odtwarzacz
(ten system)
Aby odtworzyć pliki zdalne przy użyciu
systemu (modułu renderującego) i
kontrolera DLNA
Istnieje możliwość obsługi systemu przy
użyciu kontrolera z certyfikatem DLNA (na
przykład odtwarzacza iPhone) oraz
odtwarzania plików zapisanych na serwerze
DLNA.
Serwer
Serwer
Kontroler
Odtwarzacz
(ten system)
Odtwarzacz
Moduł renderujący
(ten system)
Sterowanie systemem przy użyciu
kontrolera DLNA.
Szczegóły dotyczące obsługi znajdują się w
instrukcji obsługi kontrolera DLNA.
37PL
•Nie wolno obsługiwać zestawu przy użyciu
dołączonego pilota i kontrolera DLNA
jednocześnie.
•Informacje na temat kontrolera DLNA zawiera
jego instrukcja obsługi.
Przygotowanie do korzystania z PARTY
STREAMING.
• Podłącz urządzenie do sieci (str. 24).
• Podłącz urządzenia obsługujące funkcję
PARTY STREAMING.
Aby użyć tego systemu jako hosta
•Zestaw obsługuje funkcję „Odtwarzaj do”
programu Windows Media® Player 12
dostarczanego standardowo do systemu
Windows 7.
Odtwarzanie tego
samego audio w różnych
pomieszczeniach
(funkcja PARTY
STREAMING)
Istnieje możliwość odtwarzania tej samej
muzyki na różnych urządzeniach Sony
obsługujących funkcję PARTY
STREAMING i podłączonych do sieci
domowej.
Wybierz utwór w opcji
[Muzyka], a
następnie z menu opcji wybierz polecenie
[Zacznij Party]. Funkcja PARTY zostanie
uruchomiona.
Aby zamknąć funkcję PARTY, naciśnij
przycisk HOME.
Aby użyć tego systemu jako gościa
Wybierz opcję
[Party] w menu
[Muzyka], a następnie wybierz ikonę
hosta.
Aby wyjść z funkcji PARTY, naciśnij
przycisk OPTIONS i wybierz polecenie
[Wyjdź z Party].
Aby zamknąć funkcję PARTY, naciśnij
przycisk OPTIONS i wybierz polecenie
[Zamknij Party].
•Oferta i dostępność produktów obsługujących
PARTY STREAMING zależy od obszaru.
Istnieją dwa rodzaje produktów
obsługujących funkcję PARTY
STREAMING.
• Host: wysyła i odtwarza pliki.
• Gość: odbiera i odtwarza pliki
Wyszukiwanie informacji
o wideo/muzyce
Niniejsze urządzenie może służyć jako host i
jako gość.
Host
(ten system)
Dzięki systemowi Gracenote istnieje
możliwość pobrania informacji o zawartości
i znalezienia powiązanych informacji.
1
2
3
38PL
Włóż dysk lub podłącz urządzenie USB
z zawartością, dla której chcesz
wykonać wyszukiwanie.
Wyszukiwanie wideo można wykonać
dla płyt BD-ROM lub DVD-ROM, a
wyszukiwanie muzyki dla dysków CDDA (muzycznych) i urządzenia USB.
Gość
Gość
Podłącz urządzenie do sieci (str. 24).
Naciśnij przycisk C/c i wybierz opcję
[Wideo] lub
[Muzyka].
4
Naciśnij przycisk X/x i wybierz opcję
[Wyszukiwanie wideo] lub
[Wyszukiwanie muzyki].
Pojawi się informacja o zawartości.
Dostępne opcje
Opcje wspólne
Elementy
Szczegóły
[Ustaw. dźw.
przestrz.]
Zmienia ustawienia
dźwięku przestrzennego
(str. 29).
[Powtórz nast.]
Włączenie odtwarzania z
powtarzaniem.
[Menu 3D]
[Regulacja głębi 3D]:
regulacja głębi obrazów
3D.
[Lista Ulubionych]
Wyświetlenie listy
Ulubionych.
[Odtwórz/
Zatrzymaj]
Rozpoczęcie lub
zatrzymanie odtwarzania.
[Odtwórz od
początku]
Odtworzenie elementu od
początku.
[Dodaj do
Ulubionych]
Dodanie pozycji treści
internetowych do listy
Ulubionych.
Aby wyszukać dalsze powiązane
informacje
[Usuń z
Ulubionych]
Wybierz pozycję z listy i wybierz opcję
[Wyszukiwanie informacji] lub
[Wyszukiwanie filmów w Internecie].
Usunięcie pozycji treści
internetowych z listy
Ulubionych.
[Zacznij Party]
Zaczyna Party z wybranym
źródłem.
Przy niektórych źródłach
element ten może nie być
widoczny.
[Wyjdź z Party]
Wyjście z Party, w którym
zestaw uczestniczył.
Funkcja PARTY
STREAMING będzie
nadal działać między
pozostałymi
uczestniczącymi
urządzeniami.
[Zamknij Party]
Zamyka Party, w którym
zestaw uczestniczył.
Funkcja PARTY
STREAMING nie będzie
dalej działać między
pozostałymi
uczestniczącymi
urządzeniami.
A Szczegóły zawartości
Wyświetla listę informacji powiązanych,
takich jak tytuł, obsada, utwór lub
wykonawca.
B [Historia odtwarzania]
Wyświetla listę wcześniej odtwarzanych
dysków BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(muzycznych). Aby uzyskać informacje o
zawartości, wybierz odpowiedni tytuł.
C [Historia wyszukiwania]
Wyświetla listę wcześniej wyszukiwanych
informacji przy użyciu funkcji
[Wyszukiwanie wideo] lub [Wyszukiwanie
muzyki].
Odtwarzanie
Różne ustawienia i operacje dotyczące
odtwarzania są dostępne po naciśnięciu
przycisku OPTIONS. Dostępne elementy
różnią się w zależności od sytuacji.
39PL
Tylko [Wideo]
Elementy
Szczegóły
[A/V SYNC]
Regulacja rozbieżności
między obrazem a
dźwiękiem Szczegółowe
informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale
„Regulacja rozbieżności
między obrazem a
dźwiękiem” (str. 41).
[Nast. wyjścia 3D]
[Ustawienia wideo]
Wybierz, czy ma być
automatycznie przesyłane
wideo 3D.
Szczegóły
[Ujęcie]
Przełączenie na inne ujęcie,
jeśli na płycie BD-ROM/
DVD VIDEO zapisano
różne ujęcia.
[Redukcja zakłóceń Dostosowanie jakości
treści IP]
filmów wideo do treści
internetowych.
[Wyszukiwanie
wideo]
Wyświetlenie informacji o
płycie BD-ROM/DVDROM przy użyciu systemu
Gracenote.
Tylko [Muzyka]
•Obraz 3D z gniazda
HDMI (IN 1) lub HDMI
(IN 2) jest wyświetlany
niezależnie od tego
ustawienia.
Elementy
Szczegóły
[Dodaj BGM do
slajd.]
Rejestruje pliki muzyczne
na pamięci USB jako
muzykę tła do pokazu
slajdów.
•[Tryb jakości obrazu]:
wybranie ustawień obrazu
w zależności od
warunków oświetlenia.
•[FNR]: redukcja zakłóceń
pojawiających się na
obrazie.
•[BNR]: redukcja
mozaikowych zakłóceń
pojawiających się na
obrazie.
•[MNR]: redukcja
drobnych zakłóceń wokół
krawędzi obrazu.
[Wyszukiw. muzyki] Wyświetlenie informacji o
płycie muzycznej (CD-DA)
przy użyciu systemu
Gracenote.
[Pauza]
Wstrzymanie odtwarzania.
[Top menu]
Wyświetlenie menu
głównego płyty BD lub
DVD.
[Menu/Menu
podręczne]
Wyświetlenie menu
wyskakującego płyty
BD-ROM lub menu płyty
DVD.
[Szukanie tytułu]
Wyszukiwanie tytułu na
płycie BD-ROM/DVD
VIDEO i rozpoczęcie
odtwarzania od początku.
[Szukanie rozdziału] Wyszukanie rozdziału i
rozpoczęcie odtwarzania
od początku.
40PL
Elementy
[Ustaw. odt.
losowego] (tylko
odtwarzacze iPod
lub iPhone)
Włączenie odtwarzania z
losowaniem.
Tylko [Zdjęcia]
Elementy
Szczegóły
[Pokaz slajdów]
Rozpoczęcie pokazu
slajdów.
[Prędkość pokazu
slajdów]
Zmiana szybkości pokazu
slajdów.
[Efekt pok. slajdów] Ustawienie efektu podczas
pokazu slajdów.
[Pokaz slajdów
BGM]
•[Wyłącz]: wyłączenie
funkcji.
•[Moja muzyka z USB]:
ustawienie plików
muzycznych
zarejestrowanych w opcji
[Dodaj BGM do slajd.].
•[Odtw. z płyty muz.]:
ustawia ścieżki na płycie
CD-DA (z muzyką).
[Obróć w lewo]
Obrót zdjęcia w lewo o
90 stopni.
Elementy
Szczegóły
[Obróć w prawo]
Obrót zdjęcia w prawo o
90 stopni.
[Zobacz obraz]
Wyświetlenie wybranego
zdjęcia.
3
Naciskaj kilkakrotnie przycisk X/x aż
na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis „A/V SYNC”, a
następnie naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wyreguluj
rozbieżność między obrazem a
dźwiękiem.
Regulację można wykonywać w zakresie
od 0 ms do 300 ms co 25 ms.
4
Naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie
Regulacja rozbieżności
między obrazem a
dźwiękiem
2
Ustawienie zostanie wybrane.
(A/V SYNC)
5
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
wyświetlanym na ekranie telewizora, istnieje
możliwość skorygowania rozbieżności.
Metoda ustawień różni się w zależności od
funkcji.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Menu opcji zniknie z wyświetlacza na
przednim panelu.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja A/V SYNC może być
nieskuteczna.
Podczas odtwarzania zawartości
wideo przy użyciu funkcji „BD/DVD”
1
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu opcji.
2
3
Naciśnij przycisk X/x i wybierz opcję
[A/V SYNC], a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków C/c wyreguluj
rozbieżność między obrazem a
dźwiękiem.
Regulację można wykonywać w zakresie
od 0 ms do 300 ms co 25 ms.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
Podczas odtwarzania przy użyciu
funkcji „HDMI1”, „HDMI2”, „TV”,
„SAT/CABLE” lub „AUDIO”
1
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się menu opcji.
41PL
Regulacja dźwięku
Wybieranie efektu
odpowiedniego dla
danego źródła
sygnału
Można wybrać odpowiedni tryb dźwiękowy
do oglądania filmów lub słuchania muzyki.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Naciskaj przycisk SOUND MODE do
momentu wyświetlenia żądanego trybu na
wyświetlaczu na przednim panelu.
• „AUTO”: zestaw automatycznie wybiera
tryb „MOVIE” lub „MUSIC” stosownie
do zawartości płyty lub rodzaju strumienia
audio.
• „MOVIE”: zestaw wybiera tryb
dźwiękowy odpowiedni do oglądania
filmów.
• „MUSIC”: zestaw wybiera tryb dźwiękowy
odpowiedni do odtwarzania muzyki.
• „SPORTS”: zestaw dodaje pogłos do
programów sportowych.
• „GAME ROCK”: zestaw wybiera tryb
dźwiękowy odpowiedni do odtwarzania
muzyki/gier muzycznych.
• „OMNI-DIR”: dźwięk jest taki sam w
każdej części pomieszczenia.
42PL
• „3D SUR.”: algorytm „3D SUR.”
stosowany wyłącznie w produktach Sony,
który służy do odtwarzania zawartości 3D
(trójwymiarowej) i zapewnia efekt
głębokiego i dźwięku trójwymiarowego,
tworząc wirtualne pole dźwiękowe blisko
uszu użytkownika.
• „HALL”: zestaw wybiera tryb dźwiękowy
oddający brzmienie dźwięku w sali
koncertowej.
• „NIGHT”: można odsłuchiwać efekty
dźwiękowe i dialogi z jakością sali kinowej
nawet przy niskiej głośności. Funkcja ta jest
przydatna podczas oglądania filmów w
nocy.
•W zależności od płyty lub źródła, po wybraniu
opcji „AUTO” podczas automatycznego wyboru
optymalnego trybu może dojść do obcięcia
początku dźwięku. Aby uniknąć obcięcia
dźwięku, wybierz opcję inną niż „AUTO”.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, dźwięk może być niedostępny.
•Podczas odtwarzania płyt Super Audio CD ta
funkcja nie działa.
•Gdy po wybraniu funkcji „NIGHT” dźwięk jest
odtwarzany przez głośnik środkowy, efekt ten
jest lepiej słyszalny, gdyż łatwiej jest usłyszeć
mowę (dialog z filmu itp.). Jeżeli dźwięk jest
odtwarzany przez głośnik środkowy, zestaw
wybiera optymalną głośność.
x DVD-VR
Podczas odtwarzania płyt BD/DVD VIDEO
zarejestrowanych w wielokanałowym
formacie audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG Audio lub DTS) lub ścieżek
dźwiękowych w wielu językach można
zmieniać format audio lub język.
W przypadku płyt CD można wybrać dźwięk
z prawego lub lewego kanału i słuchać
wybranego kanału z obu głośników
(prawego i lewego).
Naciskaj przycisk
sygnał audio.
Wyświetlane są rodzaje ścieżek
dźwiękowych zarejestrowanych na płycie.
Przykład:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Główne]
• [ Sub]
• [ Główne/Sub]
•Opcje [ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)]
nie są wyświetlane, jeżeli na płycie
zarejestrowany jest tylko jeden strumień audio.
x CD
Regulacja dźwięku
Wybór formatu
dźwięku, ścieżek
dźwiękowych w
różnych językach lub
kanału
• [ Stereo]: standardowy dźwięk
stereofoniczny.
• [ 1/L]: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny).
• [ 2/Pr.]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny).
• [ L+P]: dźwięk lewego i prawego kanału
przesyłany z każdego oddzielnego
głośnika.
, aby wybrać żądany
Informacje o dźwięku zostaną wyświetlone
na ekranie telewizora.
x BD/DVD VIDEO
W zależności od płyty BD/DVD VIDEO
zmienia się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają kod
języka. Zapoznaj się z rozdziałem „Lista
kodów języków” (str. 82), aby potwierdzić
język przedstawiony za pomocą kodu. Jeśli
ten sam język jest wyświetlany na liście dwa
lub więcej razy, oznacza to, że płyta BD/
DVD VIDEO jest nagrana w wielu
formatach audio.
43PL
Odtwarzanie dźwięku
wielościeżkowego
(DUAL MONO)
Jeśli zestaw odbiera lub odtwarza sygnał
wielościeżkowy w formacie Dolby Digital,
można odtwarzać dźwięk w dwóch językach.
•Aby odbierać sygnał w formacie Dolby Digital,
należy podłączyć telewizor lub inny sprzęt do
urządzenia za pomocą cyfrowego przewodu
koncentrycznego lub przewodu optycznego (str.
19, 21) Jeśli telewizor obsługuje funkcję Audio
Return Channel (str. 19, 65), sygnał Dolby
Digital można odbierać za pomocą kabla HDMI.
Naciskaj przycisk
, aż na wyświetlaczu
na przednim panelu wyświetli się żądany
sygnał.
• „MAIN”: odtwarzany jest dźwięk w języku
głównym.
• „SUB”: odtwarzany jest dźwięk w języku
dodatkowym.
• „MAIN/SUB”: odtwarzany jest dźwięk
mieszany w języku głównym i
dodatkowym.
44PL
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane.
Aby ręcznie zatrzymać automatyczne
strojenie, naciśnij przycisk TUNING +/–
lub x.
Tuner
Słuchanie audycji
radiowych
Poprzez głośniki zestawu można słuchać
radia.
Strojenie ręczne
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TUNING
+/–.
3
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przyciski
numeryczne
PRESET +/–
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami, możesz wybrać odbiór
monofoniczny. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale odbiór ulegnie
poprawie.
TUNING +/–
1
0
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami
2
Aktualna stacja
Aktualne pasmo i numer kanału
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu opcji.
x
2 +/–
Tuner
Dostosuj głośność za pomocą
przycisku 2 +/–.
3
FM 07
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
opcję [Tryb UKF (FM)], a następnie
naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk X/x i wybierz opcję
[Monofoniczny].
• [Stereo]: odbiór stereofoniczny.
• [Monofoniczny]: odbiór
monofoniczny.
88.00 MHz
SONY FM
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
Nazwa stacji (dotyczy tylko
modeli europejskich i rosyjskich)
1
2
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk "/1.
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się opcja „FM”.
Wybierz stację radiową.
Strojenie automatyczne
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
TUNING +/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Na ekranie telewizora pojawia się
komunikat [Automatyczne strojenie].
Zapisywanie stacji
radiowych
Istnieje możliwość zapisania w pamięci
20 stacji. Przed rozpoczęciem strojenia
należy zmniejszyć głośność do minimum.
1
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się opcja „FM”.
45PL
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane.
3
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu opcji.
4
5
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią wartość w pozycji
[Pamięć zapr. stacji], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany numer programu, i naciśnij
przycisk
.
Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
kroki od 2 do 5.
Zmiana numeru zapisanej stacji
Wybierz żądany numer stacji przyciskami
PRESET +/–, a następnie wykonaj czynności
opisane w kroku 3.
Wybór zapisanej stacji
radiowej
1
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się opcja „FM”.
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
2
Ustaw zaprogramowaną stację za
pomocą przycisku PRESET +/–.
Numer zaprogramowanej stacji i
częstotliwość pojawiają się na ekranie
telewizora i na wyświetlaczu na
przednim panelu.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
dostrojenie zestawu do zapisanej w
pamięci stacji.
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
46PL
Używanie systemu
RDS (Radio Data
System)
(Dotyczy tylko modeli europejskich)
Co to jest system RDS?
System RDS (Radio Data System; system
przesyłania danych radiowych) to usługa
umożliwiająca stacjom radiowym wysyłanie
dodatkowych informacji wraz ze
standardowym sygnałem programu. Ten
tuner ma przydatne funkcje RDS, takie jak
wyświetlanie nazwy stacji.
Nazwa stacji jest także wyświetlana na
ekranie telewizora.
Odbieranie sygnału RDS
Wystarczy dostroić stację FM.
Po dostrojeniu stacji zapewniającej usługi
RDS jej nazwa* zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
* Jeśli sygnał RDS nie zostanie odebrany, nazwa
stacji może nie zostać wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
•System RDS może nie działać poprawnie, jeśli
dostrojona stacja nie przesyła poprawnie sygnału
RDS lub jego moc jest zbyt mała.
•Nie wszystkie stacje FM zapewniają usługę RDS
i nie muszą udostępniać usług podobnego typu.
Jeśli nie masz informacji na temat lokalnej
transmisji RDS, sprawdź informacje na temat
systemów RDS wykorzystywanych przez
rozgłośnie dostępne w okolicy.
•Podczas odbioru transmisji z informacjami RDS
za każdym naciśnięciem przycisku DISPLAY
zawartość wyświetlacza na przednim panelu
zmienia się w następującej kolejności:
Nazwa stacji t Częstotliwość t Numer
programu t Informacje o strumieniu/stan
dekodowania* t Nazwa stacji t …
* Niewidoczne przy niektórych ustawieniach
opcji [Ustaw. dźw. przestrz.].
Odtwarzanie jednym przyciskiem
Inne funkcje
Korzystanie z funkcji
Sterowanie przez
HDMI w „BRAVIA”
Sync
•Niektóre funkcje są dostępne tylko po
podłączeniu obsługiwanego telewizora i
wymagają wcześniejszej konfiguracji przy jego
użyciu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną z telewizorem.
•Aby użyć funkcji Sterowanie opcjami audio
zestawu należy wykonać połączenie audio między
zestawem i telewizorem (str. 19).
Korzystanie z funkcji
„BRAVIA” Sync
Sterowanie przez HDMI — łatwa
konfiguracja
Aby automatycznie włączyć funkcję
[Sterowanie przez HDMI] zestawu,
wystarczy włączyć odpowiednie ustawienia
w telewizorze.
Szczegółowe informacje na temat funkcji
Sterowanie przez HDMI można znaleźć w
rozdziale „[Ustawienia HDMI]” (str. 65).
Sterowanie opcjami audio zestawu
Możliwe jest uproszenie obsługi systemu i
słuchanie dźwięku emitowanego przez
telewizor lub inne urządzenie.
Funkcja Sterowanie opcjami audio zestawu
działa w następujący sposób:
• Kiedy zestaw jest włączony, dźwięk z
telewizora lub innych urządzeń można
odtwarzać poprzez głośniki zestawu.
• Jeżeli dźwięk z telewizora lub innych
urządzeń jest odtwarzany przez głośniki
zestawu, naciśnięcie przycisku
SPEAKERS TVyAUDIO pozwala
zmienić głośnik, na które jest emitowany
dźwięk telewizora.
• Podczas odtwarzania dźwięku z telewizora
lub innych urządzeń poprzez głośniki
zestawu można regulować głośność i
wyłączać dźwięk zestawu za pomocą
telewizora.
Inne funkcje
Funkcja ta jest dostępna w telewizorach z
funkcją „BRAVIA” Sync.
Po podłączeniu za pomocą kabla HDMI
urządzeń firmy Sony zgodnych z funkcją
Sterowanie przez HDMI obsługa staje się
znacznie prostsza.
Po naciśnięciu przycisku N pilota telewizor
i zestaw włączą się, a wejście telewizora
zostanie ustawione na wejście HDMI, do
którego podłączony jest zestaw.
•Gdy telewizor działa w trybie PAP (obraz i
obraz), lub trwa odtwarzanie filmów wideo lub
zdjęć z odtwarzacza iPod lub iPhone funkcja
sterowania opcjami audio zestawu nie będzie
działać.
•W zależności od telewizora, podczas regulacji
głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw
poziom głośności wyświetlany jest na ekranie
telewizora. W takim przypadku poziom głośności
wyświetlany na ekranie telewizora i na
wyświetlaczu na przednim panelu zestawu może
być różny.
Audio Return Channel
Wyłączanie zestawu
Istnieje możliwość wyłączenia systemu
zsynchronizowanego z telewizorem.
•System nie zostanie automatycznie wyłączony,
gdy trwa odtwarzanie muzyki lub przy włączonej
funkcji „FM”.
Dźwięk z telewizora można odtwarzać za
pomocą systemu, używając tylko jednego
kabla HDMI. Szczegółowe informacje na
temat tego ustawienia, patrz „Podłączanie
telewizora” (str. 19).
47PL
Proste sterowanie pilotem
Podstawowe funkcje zestawu można
obsługiwać za pomocą pilota telewizora, gdy
sygnał wideo z zestawu jest wyświetlany na
ekranie telewizora.
Synchronizacja wersji językowej
2
3
4
Zmiana języka menu ekranowego
telewizora spowoduje także zmianę języka
menu ekranowego zestawu po jego
wyłączeniu i włączeniu.
Sterowanie trasą
5
6
7
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
48PL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK].
Naciśnij przycisk
.
Uruchomi się funkcja [Automatyczna
kalibracja].
Zestaw automatycznie dopasuje
ustawienia głośników.
W trakcie pomiaru należy zachować
ciszę.
•Przed użyciem funkcji [Automatyczna
kalibracja] należy sprawdzić, czy
wzmacniacz surround został włączony oraz
czy zainstalowano go w odpowiednim
miejscu. Po zainstalowaniu wzmacniacza
surround w nieodpowiedniej lokalizacji,
takiej jak inny pokój, nie będzie można
uzyskać poprawnego pomiaru.
Funkcja D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) pozwala automatycznie
skonfigurować odpowiednie ustawienia
dźwięku przestrzennego.
Naciśnij przycisk HOME.
Podłącz mikrofon kalibracyjny do
gniazda A.CAL MIC na panelu tylnym.
Aby anulować, wybierz opcję [Anuluj].
[Automatyczna kalibracja]
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Automatyczna kalibracja], a
następnie naciśnij przycisk
.
Ustaw mikrofon kalibracyjny na
wysokości uszu za pomocą np. trójnogu
(nie wchodzi w skład zestawu). Każdy
głośnik powinien być zwrócony
przodem do mikrofonu kalibracyjnego,
a pomiędzy głośnikiem a mikrofonem
kalibracyjnym nie powinno być żadnych
przeszkód.
Automatyczna
kalibracja
odpowiednich
nastawień
•Po uruchomieniu funkcji [Automatyczna
kalibracja] rozlega się głośny sygnał testowy. Nie
można go ściszyć. Należy mieć wzgląd na dzieci i
na sąsiadów.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia audio], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia funkcji [Automatyczna
kalibracja].
Uaktywnienie trybu odtwarzania jednym
przyciskiem przy użyciu podłączonego
urządzenia spowoduje włączenie zestawu i
ustawienie w nim trybu „HDMI1” lub
„HDMI2” (w zależności od używanego
gniazda HDMI) oraz ustawienie wejścia
telewizora na wejście HDMI, z którym
zestaw automatycznie nawiąże połączenie.
•Należy upewnić się, że urządzenie jest
podłączone do z zestawem przy użyciu kabla
HDMI i została w nim włączona funkcja
Sterowanie przez HDMI.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
8
Potwierdź wyniki działania funkcji
[Automatyczna kalibracja].
Głośniki podłączone do zestawu będą
wyświetlane na ekranie telewizora z
ustawieniem [Tak].
4
•W przypadku niepowodzenia pomiaru
należy postępować zgodnie z wyświetlanym
komunikatem i ponownie przeprowadzić
operację [Automatyczna kalibracja].
•Po użyciu funkcji [Automatyczna kalibracja]
ustawienie opcji [Subwoofer] ma zawsze
wartość [Tak], a ustawienie opcji
[Nastawienia głośników] przywracane jest
do wartości domyślnej.
9
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK] lub [Anuluj], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawienia głośników].
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję, a następnie naciśnij przycisk
.
Sprawdź następujące ustawienia.
x [Połączenie]
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround, należy ustawić
parametry dla opcji [Centralny] i
[Surround]. Ponieważ ustawienia głośników
przednich i subwoofera są stałe, nie można
ich zmieniać.
x Kalibracja nie zakończyła się
pomyślnie.
[Przedni]
Postępuj zgodnie z komunikatem, a
następnie wybierz opcję [OK], aby
powtórzyć operację.
[Centralny]
•Przy włączonej automatycznej kalibracji nie
wolno obsługiwać systemu.
Inne funkcje
x Kalibracja zakończyła się pomyślnie.
Odłącz mikrofon kalibracyjny, a
następnie wybierz opcję [OK]. Rezultat
kalibracji zostanie zastosowany.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia głośników], a
następnie naciśnij przycisk
.
[Tak]
[Tak]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[Brak]: wybierz to ustawienie, gdy głośnik
środkowy nie jest używany.
[Surround]
Ustawianie
głośników
[Nastawienia głośników]
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić połączenie głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia audio], a
następnie naciśnij przycisk
.
[Tak]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[Brak]: wybierz to ustawienie, gdy głośniki
surround nie są używane.
[Subwoofer]
[Tak]
x [Odległość]
Po przesunięciu głośników surround należy
ustawić parametry odległości (A) od miejsca
odsłuchu do głośników.
Można ustawić parametry z zakresu od 0,0
do 7,0 metrów.
Głośniki na ilustracji odpowiadają
następującym:
1Głośnik środkowy
2Głośnik przedni lewy (L)
3Głośnik przedni prawy (R)
4Subwoofer
5Głośnik lewy surround (L)
6Głośnik prawy surround (R)
49PL
x [Dźwięk próbny]
1
2
3
4
A
5
A
6
[Przedni Lewy/Prawy] 3,0 m: ustawienie
odległości od głośników przednich.
[Centralny]* 3,0 m: ustawienie odległości od
głośnika środkowego.
[Surround Lewy/Prawy]* 3,0 m: ustawienie
odległości od głośników surround.
[Subwoofer] 3,0 m: ustawienie odległości od
subwoofera.
* Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
opcji [Tak] w menu [Połączenie].
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja [Odległość] może być
nieskuteczna.
x [Poziom]
Można regulować poziom głośności dźwięku
płynącego z głośników. Parametry mogą
mieć wartości od –6,0 dB do +6,0 dB. W celu
ułatwienia regulacji należy ustawić funkcję
[Dźwięk próbny] w pozycji [Włącz].
[Przedni Lewy/Prawy] 0,0 dB: ustawienie
poziomu głośności głośników przednich.
[Centralny]* 0,0 dB: ustawienie poziomu
głośności głośnika środkowego.
[Surround Lewy/Prawy]* 0,0 dB: ustawienie
poziomu głośności głośników surround.
[Subwoofer] 0,0 dB: ustawienie poziomu
głośności subwoofera.
* Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
opcji [Tak] w menu [Połączenie].
50PL
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [Poziom].
[Wyłącz]: głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
[Włącz]: dźwięk testowy jest emitowany
kolejno z każdego głośnika w trakcie
regulacji poziomu. Po wybraniu jednego z
elementów menu [Nastawienia głośników]
dźwięk testowy jest emitowany kolejno z
poszczególnych głośników.
Wyreguluj poziom dźwięku zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
1
2
3
4
5
6
7
Określ ustawienie [Dźwięk próbny] na
[Włącz].
Wybierz opcję [Poziom] za pomocą
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany typ głośników, a następnie
naciśnij przycisk
.
Wybierz lewy lub prawy głośnik za
pomocą przycisków C/c, a następnie
dostosuj poziom głośności za pomocą
przycisków X/x.
Naciśnij przycisk
.
Powtórz kroki 3 do 5.
Naciśnij przycisk RETURN.
W menu zestawu zostanie wyświetlony
poprzedni ekran.
8
9
Wybierz opcję [Dźwięk próbny] za
pomocą przycisków X/x, a następnie
naciśnij przycisk
.
Wybierz opcję [Wyłącz] za pomocą
przycisków X/x, a następnie naciśnij
przycisk
.
•Sygnał dźwięku próbnego nie jest doprowadzany
do gniazda HDMI (OUT).
•Aby dostosować głośność wszystkich głośników
po kolei, naciśnij przycisk 2 +/–.
Korzystanie z
wyłącznika
czasowego
Dezaktywacja
przycisków na
urządzeniu
Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się
o określonym czasie, co pozwala zasnąć przy
dźwiękach muzyki. Czas można ustawiać w
odstępach co 10 minut.
(Blokada rodzicielska)
Istnieje możliwość dezaktywacji przycisków
na urządzeniu (z wyjątkiem "/1), aby
uniemożliwić nieprawidłową obsługę przez
dzieci (funkcja blokady rodzicielskiej).
Naciśnij przycisk SLEEP.
Po ustawieniu wyłącznika czasowego na
wyświetlaczu na przednim panelu miga co 5
minut pojawi się ilość pozostałego czasu.
Gdy pozostaną mniej niż 2 minuty, na
wyświetlaczu na przednim panelu zacznie
migać komunikat „SLEEP”.
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij raz przycisk SLEEP.
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij przycisk x na urządzeniu i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawia się komunikat „LOCKED”.
Funkcja blokady rodzicielskiej zostanie
włączona, a przyciski na urządzeniu będą
zablokowane. (Zestawem można sterować
za pomocą pilota.)
Aby anulować funkcję, naciśnij przycisk x i
przytrzymaj go przez ponad 5 sekund; na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
komunikat „UNLOCK”.
Inne funkcje
Każde naciśnięcie przycisku SLEEP
powoduje zmianę informacji na
wyświetlaczu na przednim panelu (czasu
pozostałego do wyłączenia urządzenia) o 10
minut.
•Gdy włączona jest blokada rodzicielska, próba
użycia przycisków na urządzeniu spowoduje
wyświetlenie komunikatu „LOCKED” na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Naciskając przycisk SLEEP, wybierz żądany
czas.
51PL
Sterowanie
telewizorem i innymi
urządzeniami za
pomocą
dołączonego pilota
Istnieje możliwość sterowania telewizorem i
innymi urządzeniami (np. dekoderem
telewizji kablowej lub cyfrowym tunerem
telewizji satelitarnej) przy użyciu
dołączonego pilota. Pilot jest fabrycznie
ustawiony do sterowania urządzeniami
Sony.
Aby sterować urządzeniami firm innych niż
Sony, należy zmienić zaprogramowany kod
pilota. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Zmiana
zaprogramowanego kodu pilota (tryb
programowania)” (str. 53).
52PL
STB
AV "/1
z
z
Przyciski
numeryczne
z
z
/
z
z
ENTER (-)
z
a
z
a
z
z
SLEEP (t/
)
z
z
Kolorowe
przyciski
(czerwony/
zielony/żółty/
niebieski)
z
z
TOP MENU
( )
z
z
z
z
a
a
C/X/x/c,
z
z
RETURN
z
z
HOME
(MENU)
z
z
OPTIONS
(TOOLS)
z
a
z
a
z
a
z
a
m/M
z
a
N
z
a
Naciśnij przycisk trybu TV lub STB,
który odpowiada urządzeniom, którymi
chcesz sterować.
X
z
a
x
z
a
z
z
Spis odpowiednich przycisków
znajduje się w poniższej tabeli.
2 +/–
z
z
z
z
• z: przycisk może być użyty przy
ustawieniach domyślnych pilota.
• a: przycisk może być użyty po zmianie
zaprogramowanego kodu pilota.
PROG +/–
(c/C)
DISPLAY
( / )
z
z
Sterowanie urządzeniami
za pomocą dołączonego
pilota
2
Tryb pilota
TV
POP UP/
MENU
•Wymiana baterii w pilocie może spowodować
przywrócenie ustawień domyślnych (obsługi
urządzeń SONY).
1
Przycisk
SOUND
MODE (
./>
)
•W trybie TV lub STB naciśnięcie dowolnego z
powyższych przycisków spowoduje zaświecenie
się przycisku trybu pracy TV lub STB. Przy
niektórych ustawieniach kodu część przycisków
może nie działać i przyciski trybu pracy TV lub
STB mogą się nie zaświecić.
•Po naciśnięciu na pilocie innego przycisku, gdy
pilot znajduje się w trybie TV lub STB, przycisk
trybu pracy TV lub STB nie zaświeci się.
•W przypadku niektórych telewizorów i urządzeń
użycie części przycisków może okazać się
niemożliwe.
1
Naciśnij POP UP/MENU, przytrzymując
przycisk trybu pracy TV (dla telewizora)
lub STB (dla dekodera telewizji
kablowej, cyfrowego tunera telewizji
satelitarnej, cyfrowej nagrywarka
obrazu itp).
Pilot przełączy się w tryb
programowania. Zacznie mrugać
przycisk trybu pracy TV lub STB (w
zależności od tego, który z nich został
naciśnięty).
2
Gdy przycisk pracy w trybie TV lub STB
mruga, wprowadź kod producenta
przy użyciu przycisków numerycznych,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Znajdź kod producenta w dołączonej
dokumencie „Lista kodów
producentów” (str. 83).
Po pomyślnym wprowadzeniu kodu
przycisk trybu pracy TV lub STB
zamruga powoli dwa razy. Po
niepomyślnym wprowadzeniu
ustawienia przycisk trybu pracy TV lub
STB zamruga szybko pięć razy.
Zmiana
zaprogramowanego kodu
pilota
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk AV ?/1,
następnie naciśnij przycisk 2 –, a
następnie naciśnij przycisk CH –.
Przyciski trybu pracy BD, TV i STB
zaświecą się.
2
Inne funkcje
Zmiana
zaprogramowanego kodu
pilota (tryb
programowania)
•Aby wyjść z trybu programowania, należy
nacisnąć przycisk trybu pracy TV lub STB (ten,
który mruga).
•Jeśli w trybie programowania nie wykonasz
pilotem żadnej czynności przez ponad 10 sekund,
tryb programowania zostanie zamknięty.
Puść wszystkie przyciski.
Przyciski trybu pracy BD, TV i STB
przestaną się świecić, a wprowadzony
kod zostanie usunięty. Zostaną
przywrócone ustawienia domyślne
pilota.
Oszczędzanie energii
w trybie gotowości
Sprawdź, czy określono oba następujące
ustawienia:
– Opcja [Sterowanie przez HDMI] w menu
[Ustawienia HDMI] jest ustawiona na
[Wyłącz] (str. 65).
– Opcja [Tryb szybkiego startu] jest
ustawiona na [Wyłącz] (str. 66).
53PL
Przeglądanie stron
sieci Web
Istnieje możliwość podłączenia zestawu do
telewizora i korzystania z różnych stron sieci
Web (takich jak witryna firmy Sony).
1
Przygotowanie do przeglądania sieci
Web.
Ekran przeglądarki
internetowej
Informacje dotyczące odtwarzania witryny
można sprawdzić, naciskając przycisk
DISPLAY. Wyświetlane informacje różnią
się w zależności od typu witryny lub stanu
strony.
Podłącz urządzenie do sieci (str. 24).
2
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
3
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Sieć].
Wybierz odpowiednią wartość w
pozycji [Przeglądarka internet] za
pomocą przycisków X/x, a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
[Przeglądarka internet].
•Niektóre witryny mogą nie wyświetlać się
prawidłowo lub nie działać.
Aby wprowadzić adres URL
Z menu opcji wybierz pozycję [Adres URL].
Wpisz adres URL przy użyciu klawiatury i
naciśnij przycisk [Enter].
Aby ustawić domyślną stronę
startową
Gdy wyświetlana jest strona, którą chcesz
ustawić, z menu opcji wybierz polecenie
[Ustaw stronę główną].
Aby zamknąć przeglądarkę
internetową
Naciśnij przycisk HOME.
A Tytuł strony
B Kursor
Przesuń go, naciskając przycisk C/X/x/c.
Umieść kursor na łączu, które chcesz
otworzyć, i naciśnij przycisk . Zostanie
wyświetlona odpowiednia witryna.
C Adres strony
D Ikona SSL
Wyświetlana, gdy adres URL, do którego
prowadzi dane łącze, jest zabezpieczony.
E Wskaźnik mocy sygnału
Wyświetlany, gdy zestaw jest podłączony
do sieci bezprzewodowej.
F Pasek postępu/ikona ładowania
Wyświetlane, gdy trwa odczytywanie
strony lub w trakcie pobierania lub
przesyłania pliku.
G Pole wejściowe tekstu
Naciśnij przycisk
i z menu opcji wybierz
polecenie [Wpisz]. Zostanie wyświetlona
klawiatura ekranowa.
H Pasek przewijania
Naciśnij przycisk C/X/x/c, aby przesunąć
stronę w lewo, w górę, w dół lub w prawo.
54PL
Dostępne opcje
Różne ustawienia i operacje są dostępne po
naciśnięciu przycisku OPTIONS.
Dostępne elementy różnią się w zależności
od sytuacji.
Szczegóły
[Konfigur.
przegląd.]
Wyświetla ustawienia
przeglądarki internetowej.
•[Zoom]: zwiększenie lub
zmniejszenie rozmiaru
wyświetlanej zawartości.
•[Konfigur. JavaScript]:
włączenie lub wyłączenie
obsługi języka JavaScript.
•[Konfigur. ciasteczek]:
włączenie lub wyłączenie
przyjmowania plików
cookie.
•[Wyśw. alarmu SSL]:
włączenie lub wyłączenie
obsługi protokołu SSL.
[Wpisz]
Wyświetla klawiaturę
ekranową i umożliwia
wprowadzenie znaków
podczas przeglądania
witryny.
[Przerwa]
Przesuwa kursor do
następnego wiersza w polu
wejściowym tekstu.
[Usuń]
Usuwa przy wprowadzaniu
tekstu jeden znak
znajdujący się po lewej
stronie kursora.
[Lista okien]
Szczegóły
[Anuluj ładowanie]
Zatrzymanie ładowania
strony.
[Załaduj ponownie] Ładuje ponownie tę samą
stronę.
[Adres URL]
[Dodaj do zakładek] Dodanie aktualnie
wyświetlanej witryny do
listy zakładek.
[Ustaw stronę
główną]
Ustawienie aktualnie
wyświetlanej witryny jako
domyślnej strony
początkowej.
[Otw. w nowym
oknie]
Otwarcie łącza w nowym
oknie.
[Wyświetl
certyfikat]
Wyświetlenie certyfikatu
serwera (na stronach
obsługujących protokół
SSL).
Konfigurowanie sieci
[Nastawienia dla Internetu]
Przed wprowadzeniem ustawień połącz
system z siecią. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w rozdziale „Krok 3:
Podłączanie do sieci” (str. 24).
Aby otworzyć ekran ustawień
1
Naciśnij przycisk HOME.
Wyświetlenie listy
wszystkich otwartych
aktualnie witryn sieci Web.
Pozwala wybrać okno i
wrócić do poprzednio
wyświetlanej witryny.
[Lista zakładek]
Wyświetlenie listy
zakładek.
[Kodowanie
znaków]
Ustawienie kodowania
znaków.
Wprowadzenie adresu
URL przy wyświetlonej
klawiaturze ekranowej.
Inne funkcje
Elementy
Elementy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
HOME
[Poprzednia strona] Przejście do poprzednio
wyświetlanej strony.
[Następna strona]
Przejście do poprzednio
wyświetlanej następnej
strony.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
55PL
2
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
•Więcej informacji znajduje się pod następującymi
adresami URL.
Klienci w Europie:
http://support.sony-europe.com
Klienci w Tajwanie:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Klienci w innych krajach lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia sieciowe], a
następnie naciśnij przycisk
.
Przy połączeniu z siecią
LAN przy użyciu kabla LAN
Przed połączeniem z siecią LAN wykonaj
poniższe czynności.
Ustawienia automatyczne
1
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Nastawienia dla Internetu], a
następnie naciśnij przycisk
.
2
Zostanie wyświetlony ekran
[Nastawienia dla Internetu].
Za pomocą przycisków X/x w opcji
[Nastawienia dla Internetu] wybierz
pozycję [Konfiguracja przewodowa], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [Auto], a następnie naciśnij
przycisk
.
System automatycznie wykona
wprowadzanie ustawień sieci, a
odpowiednie ustawienia Internetu
pojawią się na ekranie telewizora.
3
4
Naciśnij przycisk c.
Naciśnij przycisk X/x, wybierz opcję
[Zapisz i połącz], a następnie naciśnij
przycisk
.
System rozpocznie sprawdzanie
połączenia sieciowego.
•Elementy funkcji [Nastawienia dla Internetu] są
niezbędne w celu nawiązania połączenia z
Internetem. Wprowadź odpowiednie wartości
(liczbowe i literowe) dla routera
szerokopasmowego lub routera bezprzewodowej
sieci LAN. W zależności od dostawcy Internetu
lub routera lista elementów niezbędnych do
konfiguracji może się różnić. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zapoznaj się z
instrukcjami obsługi otrzymanymi od dostawcy
Internetu lub z routerem.
56PL
5
Gdy pojawi się komunikat
[Nastawienia dla Internetu są teraz
zakończone.], naciśnij przycisk
.
Konfiguracja została zakończona. Jeśli
podany komunikat nie pojawi się,
postępuj zgodnie z komunikatami
wyświetlanymi na ekranie.
Ustawienia ręczne
1
2
3
4
Za pomocą przycisków X/x w opcji
[Nastawienia dla Internetu] wybierz
pozycję [Konfiguracja przewodowa], a
następnie naciśnij przycisk
.
• [Nie]: serwer proxy nie jest używany.
• [Tak]: wprowadź ustawienie serwera
proxy.
Naciśnij przycisk C/X/x/c i przyciski
numeryczne, a następnie naciśnij
przycisk
.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlona wartość ustawienia dla
Internetu.
Naciśnij przycisk X/x i wybierz pozycję
[Własna konfiguracja], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
typ ustawień sieci, a następnie naciśnij
przycisk
.
5
6
Naciśnij przycisk c.
Inne funkcje
• [Auto]: system automatycznie ustawi
adres IP i pojawi się ekran
[Nastawienia DNS].
Po wybraniu opcji [Auto] i naciśnięciu
przycisku
, system automatycznie
wprowadzi ustawienia serwerów DNS.
Po wybraniu opcji [Podaj adres IP] i
naciśnięciu przycisku
możesz
wprowadzić ustawienia serwera DNS
ręcznie.
Naciśnij przycisk C/X/x/c i przyciski
numeryczne, aby ustawić poniższe
elementy, a następnie naciśnij przycisk
.
– [Primary DNS]
– [Secondary DNS]
• [Podaj adres IP]: wprowadź ręcznie
ustawienia sieci odpowiednie dla
istniejącego środowiska sieciowego.
Naciśnij przycisk C/X/x/c i przyciski
numeryczne, aby ustawić poniższe
elementy, a następnie naciśnij przycisk
.
– [Adres IP]
– [Maska podsieci]
– [Bramka domyślna]
– [Primary DNS]
– [Secondary DNS]
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie serwera proxy, a następnie
naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk X/x, wybierz opcję
[Zapisz i połącz], a następnie naciśnij
przycisk
.
System rozpocznie sprawdzanie
połączenia sieciowego.
7
Gdy pojawi się komunikat
[Nastawienia dla Internetu są teraz
zakończone.], naciśnij przycisk
.
Konfiguracja została zakończona. Jeśli
podany komunikat nie pojawi się,
postępuj zgodnie z komunikatami
wyświetlanymi na ekranie.
Przy połączeniu z siecią
bezprzewodową LAN przy
użyciu bezprzewodowego
adaptera USB WLAN
Przed połączeniem z bezprzewodową siecią
LAN wykonaj poniższe czynności.
Gdy router bezprzewodowy obsługuje
funkcję WPS
1
2
Za pomocą przycisków X/x w opcji
[Nastawienia dla Internetu] wybierz
pozycję [Konfig. bezprzewodowego
USB], a następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [Wi-Fi Protected Setup (WPS)], a
następnie naciśnij przycisk
.
57PL
3
x Gdy wybrana bezprzewodowa sieć
LAN jest zabezpieczona
Włącz funkcję WPS w routerze
bezprzewodowym za pomocą
przycisków X/x, wybierz opcję
[Zacznij], a następnie naciśnij przycisk
.
Pojawi się ekran wprowadzania klucza
WEP lub WPA. Przejdź do kroku 5.
x Aby wybrać nazwę połączenia
bezprzewodowego LAN
Informacje na temat włączania funkcji
WPS zawiera instrukcja obsługi routera.
4
Wybierz pozycję [Ręcznie].
Zostanie wyświetlony ekran wpisywania
danych. Postępuj zgodnie z
komunikatami na ekranie i wybierz
nazwę bezprzewodowej sieci LAN, a
następnie naciśnij przycisk c.
Gdy pojawi się komunikat
[Następujące nastawienia zostały
zapisane na bezprzewodowym
moście.], naciśnij przycisk c.
Konfiguracja bezprzewodowego
połączenia z siecią LAN i adresu IP
została zakończona.
Następnie wprowadź ustawienia
serwera proxy. Wykonaj kroki od 4 do 7
z powyższej części „Ustawienia ręczne”
w „Przy połączeniu z siecią LAN przy
użyciu kabla LAN”.
4
• [Brak]: wybierz to ustawienie, gdy
bezprzewodowa sieć LAN nie jest
zabezpieczona. Konfiguracja
bezprzewodowego połączenia z siecią
LAN została zakończona. Następnie
wprowadź adres IP, wykonując kroki
w czynności „Ustawienia
automatyczne” lub „Ustawienia
ręczne” w rozdziału „Przy połączeniu z
siecią LAN przy użyciu kabla LAN”
powyżej.
• [WEP]: bezprzewodowa sieć LAN jest
chroniona przez klucz WEP.
• [WPA/WPA2-PSK]: bezprzewodowa
sieć LAN jest chroniona przez klucz
WPA-PSK lub WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: bezprzewodowa sieć
LAN jest chroniona przez klucz
WPA2-PSK.
Gdy router bezprzewodowy nie
obsługuje funkcji WPS
1
2
Za pomocą przycisków X/x w opcji
[Nastawienia dla Internetu] wybierz
pozycję [Konfig. bezprzewodowego
USB], a następnie naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk X/x i wybierz
polecenie [Skan], a następnie naciśnij
przycisk
.
System wyszuka dostępne
bezprzewodowe sieci LAN i wyświetli
ich listę.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
nazwę sieci LAN, a następnie naciśnij
przycisk
.
x Gdy wybrana bezprzewodowa sieć
LAN nie jest zabezpieczona
Konfiguracja bezprzewodowego
połączenia z siecią LAN została
zakończona. Następnie wprowadź adres
IP, wykonując kroki w czynności
„Ustawienia automatyczne” lub
„Ustawienia ręczne” w rozdziału „Przy
połączeniu z siecią LAN przy użyciu
kabla LAN” powyżej.
58PL
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać tryb
zabezpieczeń, i naciśnij przycisk
.
5
Postępuj zgodnie z komunikatami na
ekranie i wpisz klucz sieci WEP/WPA, a
następnie naciśnij przycisk c.
Konfiguracja bezprzewodowego
połączenia z siecią LAN została
zakończona. Następnie wprowadź adres
IP, wykonując kroki w czynności
„Ustawienia automatyczne” lub
„Ustawienia ręczne” w rozdziału „Przy
połączeniu z siecią LAN przy użyciu
kabla LAN” powyżej.
Informacje o
zabezpieczeniach
bezprzewodowej sieci
LAN
Brak zabezpieczeń
Choć wprowadzenie ustawień jest łatwe,
każdy może przechwycić komunikację
bezprzewodową lub wtargnąć do sieci
bezprzewodowej, nawet bez użycia żadnych
wyrafinowanych narzędzi. Należy pamiętać
o zagrożeniu nieautoryzowanym dostępem
lub przechwyceniem danych.
Inne funkcje
Ponieważ komunikacja przy użyciu
bezprzewodowej sieci LAN wykorzystuje
fale radiowe, sygnał bezprzewodowy może
zostać przechwycony. W celu ochrony
komunikacji bezprzewodowej zestaw
obsługuje szereg funkcji zabezpieczających.
Ustawienia zabezpieczeń należy
skonfigurować zgodnie ze środowiskiem
sieciowym.
WEP
Protokół WEP zabezpiecza komunikację,
uniemożliwiając osobom postronnym
przechwycenie sygnału lub wtargnięcie do
sieci bezprzewodowej. Protokół WEP to
przestarzała technologia zabezpieczeń
umożliwiająca podłączenie starszych
urządzeń nieobsługujących protokołu TKIP/
AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
Protokół TKIP to technologia zabezpieczeń
opracowana w celu usunięcia wad protokołu
WEP. Protokół TKIP zapewnia wyższy
poziom bezpieczeństwa niż WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES to technologia wykorzystująca
zaawansowaną metodę zabezpieczenia,
odmienną od stosowanej w protokołach
WEP i TKIP.
Protokół AES zapewnia wyższy poziom
bezpieczeństwa niż WEP czy TKIP.
59PL
Można ustawić następujące opcje.
Nastawienia i regulacje
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
Można regulować różne elementy, takie jak
obraz i dźwięk.
Wybierz pozycję
(konfiguracja) w menu
głównym, jeśli konieczna jest zmiana
ustawień zestawu.
Ustawienia domyślne są podkreślone.
•Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet nad ustawieniami ekranu konfiguracji i
niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Konfiguracja].
Ikona
Wyjaśnienie
[Aktualizacja sieciowa]
(str. 61)
Aktualizacja oprogramowania
zestawu.
[Nastawienia wideo] (str. 61)
Dostosowanie ustawień wideo
do typu gniazd połączenia.
[Nastawienia audio] (str. 63)
Dostosowanie ustawień audio
do typu gniazd połączenia.
[Nastawienia oglądania płyt
BD/DVD] (str. 64)
Określenie szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt
BD/DVD.
[Kontrola Rodziców] (str. 64)
Określenie szczegółowych
ustawień funkcji Kontrola
Rodziców.
[Nastawienia muzyczne]
(str. 65)
Określenie szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt
Super Audio CD.
[Nastawienia systemu]
(str. 65)
Określenie ustawień
związanych z zestawem.
[Nastawienia sieciowe]
(str. 66)
Określenie szczegółowych
ustawień dla Internetu i sieci.
[Łatwa konfiguracja] (str. 67)
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią kategorię konfiguracji, a
następnie naciśnij przycisk
.
Ponowne uruchomienie
funkcji Łatwa konfiguracja w
celu określenia ustawień
podstawowych.
Przykład: [Nastawienia wideo]
[Resetowanie] (str. 67)
Przywrócenie ustawień
fabrycznych zestawu.
60PL
[Aktualizacja
sieciowa]
[Nastawienia
wideo]
x [Nast. wyjścia 3D]
[Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[Wyłącz]: wybierz to ustawienie, aby całą
zawartość wyświetlać w 2D.
Klienci w Europie:
http://support.sony-europe.com
Klienci w Tajwanie:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Klienci w innych krajach lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
W trakcie aktualizacji oprogramowania na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
komunikat „UPDATING”. Po zakończeniu
aktualizacji jednostka główna automatycznie
wyłączy się. Poczekaj na zakończenie
aktualizacji oprogramowania. Nie włączaj
ani nie wyłączaj głównej jednostki ani nie
korzystaj z niej lub z telewizora.
x [Nast. rozmiaru ekranu TV dla 3D]
Służy do ustawienia rozmiaru ekranu
telewizora obsługującego funkcję 3D.
•To ustawienie nie ma zastosowania do obrazu 3D
z gniazda HDMI (IN 1) lub HDMI (IN 2).
x [Rodzaj TV]
[16:9]: ustawienie to należy wybrać przy
podłączaniu do zestawu telewizora
panoramicznego lub telewizora
obsługującego tryb szerokoekranowy.
[4:3]: ustawienie to należy wybrać w
przypadku telewizora o proporcjach 4:3 bez
funkcji trybu panoramicznego.
Nastawienia i regulacje
Istnieje możliwość aktualizacji i ulepszenia
funkcji zestawu.
Informacje na temat aktualizowania funkcji
znajdują się w następującej witrynie
internetowej:
•Obraz 3D z gniazda HDMI (IN 1) lub HDMI (IN
2) jest wyświetlany niezależnie od tego
ustawienia.
x [Format ekranu]
[Oryginalny]: ustawienie to należy wybrać w
przypadku telewizora z funkcją trybu
panoramicznego. Powoduje wyświetlenie
obrazu 4:3 z użyciem proporcji 16:9 nawet na
telewizorze panoramicznym.
[Stały format obrazu]: zmienia rozmiar
obrazu w celu dopasowania do ekranu z
zachowaniem oryginalnych proporcji
ekranu.
61PL
x [Format obrazu DVD]
[Letter Box]: wyświetla obraz panoramiczny
z czarnymi pasami na górze i dole.
•Po podłączeniu przy użyciu gniazda
COMPONENT VIDEO OUT i wybraniu opcji
[Wideo Component] odtwarzanie chronionej
zawartości z dysków BD-ROM jest możliwe tylko
przy rozdzielczości wyjścia 480i i 576i (str. 19, 26)
(tylko w modelach oferowanych poza Europą i
Arabią Saudyjską).
x [Wyjście BD/DVD-ROM 1080/24p]
[Pan & Scan]: wyświetla obraz o pełnej
wysokości na całym ekranie z obciętymi
krawędziami.
[Auto]: przesyłanie sygnałów wideo 1920 ×
1080p/24 Hz tylko po podłączeniu telewizora
zgodnego ze standardem 1080/24p za
pomocą gniazda HDMI (OUT).
[Wyłącz]: należy wybrać tę opcję, jeśli
telewizor jest niezgodny z sygnałami wideo
1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [Tryb konwersji kinowej]
[Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach. Urządzenie automatycznie
wykrywa, czy oglądany jest materiał wideo
lub filmowy oraz przełącza na odpowiednią
metodę konwersji.
[Wideo]: zawsze wybierana jest metoda
konwersji odpowiednia dla materiału wideo,
niezależnie od typu materiału.
x [Format wyjścia wideo]
[HDMI]: w normalnych warunkach wybierz
opcję [Auto]. Wybierz opcję [Oryginalna
rozdzielczość], aby wyświetlić obraz w
rozdzielczości zapisanej na płycie. (Jeżeli
rozdzielczość jest niższa niż SD, nastąpi
przeskalowanie do rozdzielczości SD.)
[Wideo Component] (w modelach
oferowanych poza Europą i Arabią
Saudyjską): wybierz rozdzielczość obrazu
pasującą do telewizora.
[Wideo]: automatyczne ustawienie
najniższej rozdzielczości.
•Jeżeli po ustawieniu rozdzielczości [HDMI] lub
[Wideo Component] obraz nie jest wyświetlany,
należy użyć innego ustawienia rozdzielczości
(tylko w modelach oferowanych poza Europą i
Arabią Saudyjską).
62PL
[Auto]: automatycznie wykrywa typ
urządzenia zewnętrznego i przełącza na
zgodne ustawienie kolorów.
[YCbCr (4:2:2)]: przesyłanie sygnałów wideo
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: przesyłanie sygnałów wideo
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: należy wybrać to ustawienie w
przypadku podłączenia urządzenia z
gniazdem DVI zgodnym ze standardem
HDCP.
x [Wyjście HDMI w Deep Colour]
[Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[16bitów], [12bitów], [10bitów]: po
podłączeniu do telewizora zgodnego z
funkcją Deep Colour wysyłane są sygnały
wideo 16 bitów/12 bitów/10 bitów.
[Wyłącz]: wybierz to ustawienie, jeżeli obraz
jest niestabilny lub kolory są nienaturalne.
x [Tryb pauzy] (tylko płyty BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: obraz (w tym elementy poruszające
się dynamicznie) jest wyświetlany bez
zakłóceń. W normalnych warunkach należy
wybrać tę funkcję.
[Ramka]: obraz (w tym elementy
nieporuszające się dynamicznie) jest
wyświetlany w wysokiej rozdzielczości.
[Nastawienia
audio]
x [Nastawienie BD Audio MIX]
[Włącz]: odtwarzanie dźwięku uzyskanego
poprzez zmiksowanie dźwięku
interaktywnego i dodatkowego dźwięku
jako dźwięku podstawowego.
[Wyłącz]: odtwarzanie tylko dźwięku
podstawowego.
x [Audio DRC]
[Auto]: odtwarzanie zgodnie z zakresem
dynamicznym określonym przez płytę (tylko
płyty BD-ROM).
[Włącz]: zestaw odtwarza ścieżkę dźwiękową
z pierwotnym zakresem dynamiki.
[Wyłącz]: brak kompresji zakresu dynamiki.
x [Tłumienie - AUDIO]
Podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia
podłączonego do gniazd AUDIO (AUDIO
IN L/R) mogą wystąpić zniekształcenia. Aby
zapobiec takim zniekształceniom, zmniejsz
poziom sygnału wejściowego w urządzeniu.
[Włącz]: redukcja poziomu sygnału
wejściowego. Poziom wyjścia ulegnie
zmianie.
[Wyłącz]: normalny poziom sygnału
wejściowego.
x [Wyjście audio]
Istnieje możliwość wybrania metody
przesyłania sygnału dźwiękowego.
[Głośnik]: sygnał dźwięku wielokanałowego
trafia tylko do głośników zestawu.
[Głośnik + HDMI]: sygnał dźwięku
wielokanałowego trafia do głośników
zestawu, a sygnał dźwięku 2-kanałowego w
formacie Linear PCM jest kierowany do
gniazda HDMI (OUT).
•Gdy opcja [Sterowanie przez HDMI] jest
ustawiona na [Włącz] (str. 65), [Wyjście audio]
jest automatycznie ustawiane na [Głośnik +
HDMI]. Zmiana tego ustawienia nie jest
możliwa.
•Sygnał audio nie jest przesyłany z gniazda HDMI
(OUT), gdy opcja [Wyjście audio] jest ustawiona
na [Głośnik + HDMI], a opcja [Tryb wejścia
audio HDMI1] (str. 65) na [TV]. (Dotyczy tylko
modeli europejskich).
•Gdy opcja [Wyjście audio] jest ustawiona na
[HDMI], format sygnału wysyłanego dla funkcji
„TV” i „SAT/CABLE” to dwukanałowy, liniowy
dźwięk PCM.
x [Efekt dźwiękowy]
Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia
efektów dźwiękowych w systemie (SOUND
MODE i [Ustaw. dźw. przestrz.]).
[Włącz]: wszystkie efekty dźwiękowe zostają
włączone. Górna granica częstotliwości
próbkowania sygnału zostaje ustawiona na
48 kHz.
[Wyłącz]: efekty dźwiękowe zostają
wyłączone. Tę opcję należy wybrać, aby
uniknąć konieczności określenia górnej
granicy częstotliwości próbkowania.
Nastawienia i regulacje
Służy do kompresji zakresu dynamiki ścieżki
dźwiękowej.
[HDMI]: sygnał dźwięku trafia tylko do
gniazda HDMI (OUT). Format dźwięku
zależy od podłączonego urządzenia.
x [Ustaw. dźw. przestrz.]
Istnieje możliwość określenia ustawień
dźwięku przestrzennego. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Krok 6: Korzystanie z dźwięku
przestrzennego” (str. 29).
x [Nastawienia głośników]
Aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk
surround, należy skonfigurować głośniki.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Ustawianie
głośników” (str. 49).
63PL
x [Automatyczna kalibracja]
x [Warstwa odtw. płyty hybryd. BD]
Umożliwia automatyczną kalibrację
odpowiednich ustawień. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Automatyczna kalibracja
odpowiednich nastawień” (str. 48).
[BD]: odtwarzanie warstwy BD.
[DVD/CD]: odtwarzanie warstwy DVD lub
CD.
[Nastawienia
oglądania płyt BD/
DVD]
Istnieje możliwość określenia szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt BD/DVD.
x [Połączenie Internetowe BD]
[Pozwól]: wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach.
[Nie pozwól]: uniemożliwia nawiązanie
połączenia internetowego.
[Kontrola
Rodziców]
x [Menu płyt BD/DVD]
x [Hasło]
Umożliwia wybranie domyślnego języka
menu dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków” (str. 82).
Umożliwia ustawienie hasła dla funkcji
Kontrola Rodziców. Hasło umożliwia
ustawienie ograniczenia odtwarzania płyt
BD-ROM, DVD VIDEO lub internetowych
filmów wideo. W razie potrzeby można
określić różne poziomy ograniczenia dla płyt
BD-ROM i DVD VIDEO.
x [Audio]
Umożliwia wybranie domyślnego języka
ścieżki dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [Oryginalny] zostanie
wybrany język ustawiony jako pierwszy na
płycie.
Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków” (str. 82).
x [Kod regionalny Kontroli Rodziców]
Odtwarzanie niektórych płyt BD-ROM lub
DVD VIDEO może być ograniczone w
zależności od obszaru geograficznego.
Umożliwia to blokowanie scen lub
zastępowanie ich innymi scenami. Postępuj
według instrukcji wyświetlanych na ekranie i
wprowadź czterocyfrowe hasło.
x [Płyty BD - Kontrola Rodziców]
x [Napisy]
Umożliwia wybranie domyślnego języka
napisów dialogowych dla płyt BD-ROM i
DVD VIDEO.
Po wybraniu pozycji [Wybierz kod języka]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków” (str. 82).
64PL
Odtwarzanie niektórych płyt BD-ROM
może być ograniczone w zależności od wieku
użytkowników. Umożliwia to blokowanie
scen lub zastępowanie ich innymi scenami.
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na
ekranie i wprowadź czterocyfrowe hasło.
x [DVD Kontrola Rodziców]
Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO
może zostać ograniczone zgodnie z wcześniej
określonym parametrem, na przykład
wiekiem użytkowników. Umożliwia to
blokowanie scen lub zastępowanie ich
innymi scenami. Postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie i wprowadź
czterocyfrowe hasło.
[Nastawienia
systemu]
Istnieje możliwość określenia ustawień
związanych z zestawem.
x [Menu ekranowe]
Umożliwia wybranie języka menu
ekranowego zestawu.
x [Internet. wideo - kontrola rodz.]
x [Internet. wideo bez klasyfikacji]
[Pozwól]: umożliwia odtwarzanie
internetowych filmów wideo bez
klasyfikacji.
[Zablokuj]: blokuje odtwarzanie
internetowych filmów wideo bez
klasyfikacji.
[Nastawienia
muzyczne]
Istnieje możliwość określenia szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt Super Audio CD.
x [Warstwa odtw. Super Audio CD]
[Super Audio CD]: odtwarzanie warstwy
płyty Super Audio CD.
[CD]: odtwarzanie warstwy płyty CD.
x [Podświetlenie/Wyświetlacz]
Istnieje możliwość określenia stanu
przycisków wrażliwych na dotyk (str. 9) i
wyświetlacza na przednim panelu (str. 11).
[Standard/Wł.]: istnieje możliwość
podświetlenia przycisków wrażliwych na
dotyk i wyświetlacza na przednim panelu.
[Proste/Wył.]: istnieje możliwość wyłączania
przycisków wrażliwych na dotyk i
wyświetlacza na przednim panelu, gdy
system nie jest używany.
Nastawienia i regulacje
Odtwarzanie niektórych internetowych
filmów wideo może być ograniczone w
zależności od wieku użytkowników.
Umożliwia to blokowanie scen lub
zastępowanie ich innymi scenami. Postępuj
według instrukcji wyświetlanych na ekranie i
wprowadź czterocyfrowe hasło.
x [Ustawienia HDMI]
[Sterowanie przez HDMI]
[Włącz]: włączone. Funkcja ta umożliwia
sterowanie elementami zestawu
połączonymi ze sobą za pomocą kabla
HDMI.
[Wyłącz]: wyłączone.
[Audio Return Channel]
Funkcja ta jest dostępna po połączeniu
zestawu i telewizora obsługujących funkcję
Audio Return Channel.
[Auto]: zestaw automatycznie odbiera
cyfrowy sygnał audio z telewizora za pomocą
kabla HDMI.
[Wyłącz]: wyłączone.
x [Kanały odtw. Super Audio CD]
[DSD 2ch]: odtwarzanie obszaru 2kanałowego.
[DSD Multi]: odtwarzanie obszaru
wielokanałowego.
•Funkcja ta jest dostępna tylko po ustawieniu
opcji [Sterowanie przez HDMI] na [Włącz].
65PL
[Tryb wejścia audio HDMI1] (Dotyczy tylko
modeli europejskich)
Istnieje możliwość zmiany wejścia audio
urządzenia podłączonego do gniazda HDMI
(IN 1) na gniazdo.
[HDMI1]: dźwięk z urządzenia
podłączonego do gniazda HDMI (IN 1) jest
przesyłany z gniazda HDMI (IN 1).
[TV]: dźwięk z urządzenia podłączonego do
gniazda HDMI (IN 1) jest przesyłany z
gniazda TV (DIGITAL IN OPTICAL).
x [Tryb szybkiego startu]
[Włącz]: skraca czas uruchamiania w trybie
gotowości. Zestaw umożliwia rozpoczęcie
pracy krótko po jego włączeniu.
[Wyłącz]: ustawienie domyślne.
[Ręczna]: pobieranie informacji o płycie po
wybraniu opcji [Wyszukiwanie wideo] lub
[Wyszukiw. muzyki].
x [Informacje o systemie]
Istnieje możliwość wyświetlenia informacji o
wersji oprogramowania i adresie MAC
zestawu.
[Nastawienia
sieciowe]
Umożliwia określenie szczegółowych
ustawień dla Internetu i sieci.
x [Automatyczny tryb gotowości]
x [Nastawienia dla Internetu]
[Włącz]: włączenie funkcji [Automatyczny
tryb gotowości]. Jeżeli zestaw nie jest
obsługiwany przez około 30 minut,
automatycznie przechodzi do trybu
gotowości.
[Wyłącz]: wyłączenie funkcji.
Wcześniej połącz zestaw z siecią.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Krok 3:
Podłączanie do sieci” (str. 24).
x [Automatyczne wyświetlenie]
[Włącz]: automatyczne wyświetlanie
informacji na ekranie podczas zmiany
wyświetlanych tytułów, trybów obrazu,
sygnałów audio itp.
[Wyłącz]: wyświetlanie informacji tylko po
naciśnięciu przycisku DISPLAY.
x [Diagnostyka łączności sieciowej]
Diagnostykę sieci można przeprowadzić w
celu sprawdzenia, czy połączenie z siecią
zostało nawiązane prawidłowo.
x [Ustawienia serwera połączenia]
Wybierz czy podłączony serwer DLNA ma
być wyświetlany.
x [Ustawienia funkcji Renderer]
x [Wygaszacz ekranu]
[Włącz]: włączenie funkcji wygaszacza
ekranu.
[Wyłącz]: wyłączone.
x [Informacja o aktualizacji oprogr.]
[Włącz]: ustawia zestaw na informowanie o
nowszej wersji oprogramowania (str. 61).
[Wyłącz]: wyłączone.
x [Nastawienia Gracenote]
[Auto]: automatyczne pobieranie informacji
o płycie po zatrzymaniu odtwarzania. W celu
pobrania danych zestaw musi być połączony
z siecią.
66PL
[Autom. przydzielenie dostępu]: ustaw, czy
nowowykryte kontrolery DLNA mają mieć
automatycznie przydzielany dostęp.
[Inteligentny wybór]: pozwól kontrolerom
Sony DLNA na znalezienie zestawu jako
urządzenia docelowego do obsługi przy
użyciu podczerwieni. Istnieje możliwość
włączenia lub wyłączenia tej funkcji.
[Renderer - nazwa]: wyświetlenie nazwy
systemowej zgodnie z tym, jak jest
wyświetlana na innych urządzeniach DLNA
w sieci.
x [Renderer - kontrola dostępu]
Wybranie, czy polecenia z kontrolerów
DLNA mają być akceptowane.
x [Party Auto Start]
[Włącz]: uruchom PARTY lub dołącz do
istniejącego PARTY na żądanie urządzenia
sieciowego obsługującego funkcję PARTY
STREAMING.
[Wyłącz]: wyłączone.
x [Rejestracja urządzenia Media Remote]
Zarejestrowanie urządzenia „Media
remote”.
Wyświetlenie listy zarejestrowanych
urządzeń „Media remote”.
[Łatwa
konfiguracja]
Nastawienia i regulacje
x [Zarejestrowane urządzenia Media
Remote]
Ponowne uruchomienie funkcji Łatwa
konfiguracja w celu określenia ustawień
podstawowych. Wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
[Resetowanie]
x [Zresetuj do nastawień fabrycznych]
Ustawienia zestawu można przywrócić do
domyślnych wartości fabrycznych,
wybierając grupę ustawień. Zostaną
zresetowane wszystkie ustawienia w danej
grupie.
x [Inicjalizuj informacje osobiste]
Umożliwia usunięcie informacji osobistych
zapisanych w systemie.
67PL
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
•Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na zestawie przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony, ani
umieszczać zestawu w pobliżu wody, na przykład
obok wanny lub prysznica. Jeśli do wnętrza
obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot lub
ciecz, należy odłączyć przewód zasilania i przed
dalszym użytkowaniem zestawu zlecić jego
sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
•Przewodu zasilania nie wolno dotykać mokrymi
rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
Źródła zasilania
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilania od
gniazda ściennego. Aby odłączyć przewód, należy
pociągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć
za sam przewód.
Umiejscowienie urządzenia
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza zestawu, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wentylację.
•Podczas długotrwałej pracy zestawu przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa
nagrzewa się. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania. Należy jednak unikać dotykania
obudowy. Nie wolno umieszczać zestawu w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
uniemożliwiającej prawidłową wentylację,
ponieważ może to spowodować przegrzanie.
•Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych
poprzez umieszczenie na zestawie jakichkolwiek
przedmiotów. Zestaw jest wyposażony we
wzmacniacz o dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych zestawu może spowodować jego
przegrzanie, a w rezultacie awarię.
•Nie należy ustawiać zestawu na powierzchniach
(narzuty, koce itp.) ani w pobliżu materiałów
(zasłony, firany), które mogą zasłonić otwory
wentylacyjne.
•Nie należy instalować zestawu w ograniczonej
przestrzeni, na przykład na półce na książki lub w
podobnym miejscu.
68PL
•Nie należy umieszczać zestawu w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak kaloryfery czy kanały
wentylacyjne, lub w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie światła słonecznego,
nadmierny kurz, wstrząsy mechaniczne czy
uderzenia.
•Zestawu nie należy ustawiać w pozycji pochyłej.
Został on zaprojektowany do pracy wyłącznie w
pozycji poziomej.
•Zestaw oraz płyty należy przechowywać z dala od
urządzeń emitujących silne pole magnetyczne,
takich jak kuchenki mikrofalowe czy duże
kolumny głośnikowe.
•Na obudowie zestawu nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów.
Eksploatacja
•Jeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio z
zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
we wnętrzu obudowy może się skraplać para.
Zestaw nie będzie wówczas działał prawidłowo.
W takim wypadku należy wyjąć z urządzenia
płytę i pozostawić zestaw w stanie włączonym
przez około pół godziny, aż wilgoć wyparuje.
•Podczas przenoszenia zestawu należy wyjąć z
niego płytę. W przeciwnym razie może ona ulec
uszkodzeniu.
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilania i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
Regulacja głośności
•Nie należy zwiększać głośności podczas słuchania
fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie
sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. W
takim przypadku podczas fragmentu o bardzo
wysokim natężeniu dźwięku może dojść do
uszkodzenia głośników.
Czyszczenie
•Obudowę, panel i przyciski sterujące można
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie używaj szorstkich
ścierek, proszku czyszczącego ani środków,
takich jak alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
Płyty czyszczące i środki do
czyszczenia płyt lub soczewek
•Nie używaj płyt czyszczących lub środków do
czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym środków
w płynie lub sprayu). Mogą one spowodować
awarię sprzętu.
Wymiana części
•W przypadku konieczności naprawy zestawu
wymienione części mogą zostać zatrzymane w
celu ponownego wykorzystania lub utylizacji.
Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
Kolory na ekranie telewizora
•Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów
na ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć go
ponownie po upływie 15–30 minut. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na
ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo
lub menu ekranowego przez nieograniczony
czas. Jeśli obraz taki będzie wyświetlany na
ekranie przez dłuższy czas, istnieje ryzyko
trwałego uszkodzenia ekranu telewizora.
Szczególnie podatne na tego typu awarie są
telewizory projekcyjne.
Przenoszenie zestawu
Czyszczenie
•Przed przeniesieniem zestawu należy sprawdzić,
czy wyjęta została płyta i odłączyć przewód
zasilania z gniazda ściennego.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ścierki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
Informacje dodatkowe
WAŻNA UWAGA
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie może dojść do znacznego
wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
• Nie używaj środków, takich jak benzyna,
rozpuszczalnik, ogólnie dostępne środki
czyszczące oraz środki antystatyczne w
aerozolu przeznaczone do płyt
winylowych.
69PL
Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
standardowych płyt okrągłych. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z
dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
70PL
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią opisane poniżej problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek.
Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Części wymienione przez pracowników serwisu w trakcie naprawy mogą zostać zatrzymane.
Parametry ogólne
Objaw
Problemy i rozwiązania
Brak zasilania.
•Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony.
Pilot nie działa.
•Odległość między pilotem a urządzeniem jest zbyt duża.
•Baterie w pilocie są rozładowane.
Szuflada na płyty nie otwiera
się i nie można wyjąć płyty
nawet po naciśnięciu
przycisku Z.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5
sekund przyciski N i Z na urządzeniu, aby otworzyć szufladę na płyty.
2 Wyjmij płytę. 3 Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a
następnie podłącz go ponownie po kilku minutach.
Komunikaty
Objaw
Problemy i rozwiązania
Na ekranie telewizora pojawił •Aby dokonać aktualizacji oprogramowania zestawu do nowej wersji,
się komunikat [Znaleziono w
patrz [Aktualizacja sieciowa] (str. 61).
sieci nową wersję
oprogramowania. Wykonaj
aktualizację w „Aktualizacji
sieciowej”.].
Na wyświetlaczu na przednim
panelu pojawiają się na
zmianę komunikaty
„PROTECTOR” i „PUSH
PWR”.
Informacje dodatkowe
Zestaw nie działa prawidłowo. •Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a następnie podłącz go
ponownie po kilku minutach.
Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć zestaw, a po zniknięciu komunikatu
„STANDBY” sprawdź następujące elementy.
•Czy nie ma zwarcia na przewodach głośnikowych + i –?
•Czy używane są głośniki określone w instrukcji?
•Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych zestawu?
•Po sprawdzeniu powyższych elementów i skorygowaniu wszelkich
problemów włącz zestaw. Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów
nie można określić przyczyny problemu, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Na wyświetlaczu na przednim •Wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej (str. 51).
panelu pojawia się komunikat
„LOCKED”.
Na wyświetlaczu na przednim •Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem lub autoryzowanym
panelu pojawia się komunikat punktem serwisowym firmy Sony.
„DEMO LOCK”.
Na wyświetlaczu na przednim •Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem lub punktem serwisowym
panelu pojawia się komunikat firmy Sony i podaj kod błędu.
„Exxxx”.
Na ekranie telewizora pojawia •Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem lub autoryzowanym
się symbol
bez żadnych
punktem serwisowym firmy Sony.
komunikatów.
71PL
Obraz
Objaw
Problemy i rozwiązania
Brak obrazu.
•Sprawdź metodę wyjściową zestawu (str. 19).
Po utworzeniu połączenia za •Urządzenie jest podłączone do urządzenia wejściowego niezgodnego ze
pomocą kabla HDMI na
standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection); (nie
telewizorze nie widać żadnego świeci się wskaźnik „HDMI” na wyświetlaczu na przednim panelu)
obrazu.
(str. 19)
Obraz 3D z gniazda HDMI
(IN 1) lub HDMI (IN 2) nie
jest wyświetlany na ekranie
telewizora.
•W zależności od ustawień telewizora lub urządzenia wideo obrazy 3D
mogą nie być wyświetlane.
Po utworzeniu połączenia
•Podczas odtwarzania płyty BD-ROM obrazu o wysokiej rozdzielczości
przy użyciu kabla wideo typu
mogą nie być wyświetlane z powodu zabezpieczeń przeciw kopiowaniu.
komponentowego na
Zalecamy wykonanie połączenia HDMI (str. 19)
telewizorze nie widać żadnego
obrazu lub rozdzielczość
obrazu jest niska. (tylko w
modelach oferowanych poza
Europą i Arabią Saudyjską).
Obraz nie pojawia się, jeśli
rozdzielczość wyjścia wideo
wybrana w pozycji [Format
wyjścia wideo] jest
niepoprawna.
•Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przyciski N i VOL – na
urządzeniu, aby zresetować rozdzielczość wyjścia wideo i ustawić
najniższą rozdzielczość.
•Ustaw pozycję [Tryb jakości obrazu] na [Stand.] (domyślnie) (str. 39).
Ciemny obszar obrazu jest
zbyt ciemny bądź jasny obszar
jest zbyt jasny lub
nienaturalny.
Obraz nie jest wyświetlany
prawidłowo.
•Sprawdź ustawienia pozycji [Format wyjścia wideo] w menu [Nastawienia
wideo] (str. 62).
•Jeżeli jednocześnie przesyłane są sygnały analogowe i cyfrowe, ustaw
pozycję [Wyjście BD/DVD-ROM 1080/24p] w menu [Nastawienia
wideo] na [Wyłącz] (str. 62).
•W przypadku płyt BD-ROM sprawdź ustawienia pozycji [Wyjście
BD/DVD-ROM 1080/24p] w menu [Nastawienia wideo] (str. 62).
Pojawiają się zakłócenia
obrazu.
•Wyczyść płytę.
•Jeśli obraz jest przesyłany z zestawu do telewizora za pośrednictwem
magnetowidu, sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem zapisany na
niektórych płytach BD/DVD może mieć wpływ na jakość obrazu. Jeśli po
podłączeniu urządzenia bezpośrednio do telewizora nadal występują
problemy, spróbuj podłączyć je do innych gniazd wejściowych.
Obraz nie jest wyświetlany na •Sprawdź ustawienia pozycji [Rodzaj TV] w menu [Nastawienia wideo]
całym ekranie telewizora.
(str. 61).
•Proporcje obrazu są zapisane na stałe na płycie DVD.
Na ekranie telewizora
występują zniekształcenia
kolorów.
72PL
•W przypadku korzystania z telewizora lub projektora kineskopowego
umieść głośniki w odległości co najmniej 0,3 m od niego.
•Jeśli zniekształcenia kolorów będą się utrzymywać, wyłącz telewizor i
włącz go ponownie po 15–30 minutach.
•Upewnij się, że w pobliżu głośników nie ma przedmiotów wytwarzających
pole magnetyczne (magnetyczny zamek stolika telewizyjnego, urządzenie
medyczne, zabawka itp.).
Objaw
Problemy i rozwiązania
Brak obrazu przy odtwarzaniu •Wybierz w zestawie wejście telewizora.
wideo lub zdjęć z odtwarzacza
iPod lub iPhone.
Dźwięk
Objaw
Problemy i rozwiązania
Brak dźwięku.
•Przewód głośnikowy nie jest prawidłowo podłączony.
•Sprawdź ustawienia głośników (str. 49).
Dźwięk płyty Super Audio
•Gniazda HDMI (IN 1) i HDMI (IN 2) nie obsługują formatów audio z
CD odtwarzanej z urządzenia funkcją ochrony przed kopiowaniem. Podłącz analogowe wyjścia audio
podłączonego do gniazda
urządzenia do gniazd AUDIO (AUDIO IN L/R) zestawu.
HDMI (IN 1) lub HDMI (IN
2) nie jest emitowany.
Zestaw nie odtwarza dźwięku •Ustaw pozycję [Audio Return Channel] w opcji [Ustawienia HDMI]
prawidłowo po podłączeniu
menu [Nastawienia systemu] na [Wyłącz] (str. 65).
do przystawki cyfrowej.
Słychać głośny przydźwięk lub •Odsuń telewizor od urządzeń audio.
szum.
•Wyczyść płytę.
Podczas odtwarzania płyty
CD dźwięk jest pozbawiony
efektu stereofonicznego.
•Wybierz dźwięk stereofoniczny, naciskając przycisk
(str. 43).
Dźwięk dobiega tylko z
głośnika środkowego.
•W przypadku niektórych płyt dźwięk może być odtwarzany tylko z
głośnika środkowego.
Informacje dodatkowe
Brak dźwięku emitowanego z •Ustaw pozycję [Sterowanie przez HDMI] w opcji [Ustawienia HDMI]
telewizora po podłączeniu go
menu [Nastawienia systemu] na [Włącz] (str. 65). Ustaw również pozycję
przy użyciu gniazda HDMI
[Audio Return Channel] w opcji [Ustawienia HDMI] menu [Nastawienia
(OUT) i użyciu funkcji Audio systemu] na [Auto] (str. 65).
Return Channel.
•Sprawdź, czy telewizor jest zgodny z funkcją Audio Return Channel.
•Sprawdź, czy kabel HDMI jest podłączony do gniazda w telewizorze,
które jest zgodne z funkcją Audio Return Channel.
Z głośników surround nie
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (str. 17, 49).
słychać żadnego dźwięku lub •Sprawdź ustawienie dźwięku surround (str. 29).
tylko dźwięk o bardzo niskim •W przypadku niektórych źródeł efekt głośników surround może być
natężeniu.
słabszy.
•Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2-kanałowego.
Występują zniekształcenia
dźwięku płynącego z
podłączonego urządzenia.
•Należy zredukować poziom sygnału wejściowego dla podłączonego
urządzenia za pomocą ustawienia [Tłumienie - AUDIO] (str. 63).
Tuner
Objaw
Problemy i rozwiązania
Nie można dostroić stacji
radiowych.
•Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo. Skoryguj położenie
anteny, a w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
•Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Skorzystaj z funkcji strojenia ręcznego.
73PL
Odtwarzanie
Objaw
Problemy i rozwiązania
Nie można odtworzyć płyty.
•Kod regionu zapisany na płycie BD/DVD nie jest odpowiedni dla danego
zestawu.
•W urządzeniu skropliła się para wodna, co może powodować uszkodzenie
soczewek. Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone przez mniej
więcej pół godziny.
•Zestaw nie może odtworzyć nagranej płyty, która nie została poprawnie
sfinalizowana (str. 77).
Nazwy plików nie są
wyświetlane poprawnie.
•Zestaw może wyświetlać znaki tylko w formatach zgodnych ze
standardem ISO 8859-1. Inne formaty znaków mogą być wyświetlane w
odmienny sposób.
•Znaki mogą być wyświetlane w odmienny sposób w zależności od
oprogramowania użytego do nagrywania.
Płyta nie jest odtwarzana od
początku.
•Wybrano funkcję wznawiania odtwarzania. Naciśnij przycisk OPTIONS
i wybierz pozycję [Odtwórz od początku], a następnie naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie nie jest
wznawiane od punktu
zatrzymania podczas
ostatniego odtwarzania.
•Punkt wznawiania może zostać usunięty z pamięci w przypadku
– otwarcia szuflady na płyty;
– odłączenia urządzenia USB;
– odtworzenia innych materiałów;
– wyłączenia urządzenia.
Nie można zmienić języka
ścieżki dźwiękowej/napisów
dialogowych bądź ujęcia.
•Spróbuj skorzystać z menu płyty BD lub DVD.
•Na odtwarzanej płycie BD lub DVD nie zostały zapisane sceny z różnymi
ujęciami bądź ścieżki/napisy dialogowe w wielu językach.
Nie można odtworzyć
dodatkowej zawartości lub
innych danych na płycie
BD-ROM.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyjmij płytę. 2 Wyłącz zestaw.
3 Wyjmij podłączone urządzenie USB (str. 33). 4 Włącz zestaw.
5 Włóż dysk BD-ROM z programem BONUSVIEW/BD-LIVE do
stacji.
Urządzenie USB
74PL
Objaw
Problemy i rozwiązania
Nie rozpoznano urządzenia
USB.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyłącz zestaw. 2 Wyjmij podłączone
urządzenie USB. 3 Włącz zestaw.
•Sprawdź, czy urządzenie USB jest dokładnie podłączone do portu
(USB).
•Sprawdź, czy urządzenie USB lub kabel nie jest uszkodzone.
•Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone.
•Jeżeli urządzenie USB jest podłączone przez koncentrator USB, odłącz je
i podłącz bezpośrednio do zestawu.
Internetowe Wideo BRAVIA
Objaw
Problemy i rozwiązania
Jakość obrazu/dźwięku jest
niska/niektóre programy
wyświetlane są z utratą
szczegółów, zwłaszcza w
dynamicznych lub ciemnych
scenach.
•Jakość obrazu/dźwięku może być niska w zależności od dostawcy treści
internetowych.
•Jakość obrazu/dźwięku może ulec poprawie po zmianie szybkości
połączenia. Firma Sony zaleca połączenie szybkości co najmniej 2,5 Mb/s
dla programów wideo w rozdzielczości standardowej i 10 Mb/s dla
programów wideo w wysokiej rozdzielczości.
•Nie wszystkie programy wideo zawierają dźwięk.
Obraz jest mały.
•Naciśnij przycisk X, aby powiększyć obraz.
„BRAVIA” Sync ([Sterowanie przez HDMI])
Problemy i rozwiązania
Funkcja [Sterowanie przez
HDMI] nie działa
(„BRAVIA” Sync).
•Opcja [Sterowanie przez HDMI] jest ustawiona na [Włącz] (str. 65).
•Po zmianie połączenia HDMI wyłącz zestaw i włącz go ponownie.
•W przypadku awarii zasilania ustaw pozycję [Sterowanie przez HDMI]
na [Wyłącz], a następnie ustaw pozycję [Sterowanie przez HDMI] na
[Włącz] (str. 65).
•Sprawdź poniższe elementy i zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną z urządzeniem.
– Podłączone urządzenie obsługuje funkcję [Sterowanie przez HDMI].
– Ustawienie w podłączonym urządzeniu została funkcji [Sterowanie
przez HDMI] jest poprawne.
Połączenie sieciowe
Objaw
Problemy i rozwiązania
Zestaw nie może nawiązać
połączenia z siecią.
•Sprawdź połączenia sieciowe (str. 24) i nastawienia sieciowe (str. 66).
Informacje dodatkowe
Objaw
Bezprzewodowa sieć LAN przy użyciu adaptera USB
Objaw
Problemy i rozwiązania
Komputer nie może nawiązać •Ustawienia sieci bezprzewodowej routera mogą ulec automatycznie
połączenia z Internetem po
zmianie, jeżeli funkcja Wi-Fi Protected Setup zostanie użyta przed
wykonaniu funkcji [Wi-Fi
dostosowanie ustawień routera. W takim przypadku należy odpowiednio
Protected Setup (WPS)].
zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej w komputerze.
Nie można połączyć zestawu z •Sprawdź, czy router bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
routerem bezprzewodowej
•W zależności od środowiska użytkowania, w tym materiału, z jakiego
sieci LAN.
wykonano ściany, warunków odbioru fal radiowych oraz przeszkód
pomiędzy zestawem i routerem bezprzewodowej sieci LAN zasięg
komunikacji może ulec skróceniu. Zestaw i router bezprzewodowej sieci
LAN należy umieścić bliżej siebie.
•Urządzenia korzystające z pasma częstotliwości 2,4 GHz, np. kuchenki
mikrofalowe, urządzenia Bluetooth lub cyfrowe urządzenia
bezprzewodowe mogą zakłócać komunikację. Oddal zestaw od tych
urządzeń lub wyłącz je.
75PL
Objaw
Problemy i rozwiązania
Właściwy router sieci
bezprzewodowej nie jest
wykrywany nawet po
wykonaniu funkcji [Skan].
•Naciśnij RETURN, aby wrócić do poprzedniego ekranu i ponownie
uruchom funkcję [Skan]. Jeżeli właściwy router sieci bezprzewodowej
nadal nie jest wykrywany, naciśnij RETURN, aby wybrać opcję [Ręczna
rejestracja].
Zestaw nie może połączyć się z •Odległość zestawu od routera sieci LAN jest zbyt duża. (str. 24)
siecią lub połączenie z siecią
jest niestabilne.
76PL
Uwagi odnośnie płyt Audio CD
Płyty do odtwarzania
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (Muz. CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)Ponieważ
Uwaga dotycząca operacji
odtwarzania płyt BD/DVD
Niektóre operacje związane z odtwarzaniem
płyt BD/DVD mogą być celowo ustawione
przez producentów oprogramowania.
Ponieważ zestaw odtwarza płyty BD/DVD
zgodnie z zawartością płyty określoną przez
producentów odtwarzanego materiału, w
przypadku niektórych płyt pewne funkcje
odtwarzania mogą być niedostępne.
Uwaga dotycząca dwuwarstwowych
płyt BD/DVD
Może nastąpić chwilowe przerwanie
odtwarzania obrazu i dźwięku podczas
zmiany laserów.
Następujących płyt nie można
odtwarzać:
Kod regionu (tylko płyty BD-ROM/DVD
VIDEO)
• płyty BD z kasetą,
• BDXLs,
• płyty DVD-RAM,
• płyty HD DVD,
• płyty DVD Audio,
• płyty PHOTO CD,
• dodatkowe ścieżki z danymi na płytach
CD-Extra,
• Super VCD,
• Strona z materiałami audio na płytach typu
DualDisc.
Na tylnej części obudowy urządzenia
wydrukowano kod regionu. Zestaw
umożliwia odtwarzanie wyłącznie płyt
BD-ROM/DVD VIDEO opatrzonych tym
samym kodem regionu lub symbolem ALL .
Informacje dodatkowe
specyfikacja płyt Blu-ray Disc jest
nowa i ciągle się rozwija, odtwarzanie niektórych
płyt może nie być możliwe, co jest zależne od
typu i wersji płyty. Ponadto wyjście dźwięku
różni się w zależności od źródła, gniazda
wyjściowego i wybranych ustawień audio.
2)
Płyty BD-RE: wersja 2.1
Płyty BD-R: wersja 1.1, 1.2, 1.3, w tym typ
pigmentu organicznego BD-R (typ LTH)
Płyt BD-R nagranych na komputerze nie można
odtwarzać, jeśli można rejestrować napisy.
3)
Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty
CD lub DVD jest niemożliwe. Bardziej
szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji
obsługi nagrywarki.
Ten produkt jest przeznaczony do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
Compact Disc (CD).
Płyty typu DualDisc i niektóre płyty z
muzyką zabezpieczoną przy użyciu
technologii ochrony praw autorskich nie są
zgodne z standardem Compact Disc (CD).
Dlatego mogą być także niezgodne z tym
produktem.
77PL
Typy plików do
odtwarzania
Wideo1)
Format pliku
Rozszerzenia
MPEG-1 Video/PS2)5) „.mpg”, „.mpeg”,
„.m2ts”, „.mts”
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
Xvid
„.avi”
MPEG4/AVC2)5)
„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”,
„.m2ts”, „.mts”
WMV92)5)
„.wmv”, „.asf”
AVCHD
3)5)
Muzyka
Format pliku
Rozszerzenia
MP3 (MPEG-1 Audio „.mp3”
Layer III)
AAC2)4)5)
„.m4a”
Standardowe
WMA9 2)4)
„.wma”
LPCM
„.wav”
Zdjęcia1)
Format pliku
Rozszerzenia
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”
GIF
„.gif”
PNG
„.png”
1)
Zestaw nie odtwarza tych plików przy użyciu
funkcji renderera DLNA.
2)Zestaw nie odtwarza plików zabezpieczonych za
pomocą mechanizmów DRM.
3)Zestaw odtwarza pliki w formacie AVCHD
nagrane cyfrową kamerą wideo itp. Aby oglądać
pliki w formacie AVCHD, należy sfinalizować
płytę zawierającą pliki w formacie AVCHD.
4)Zestaw nie odtwarza plików zabezpieczonych za
pomocą technologii Lossless.
5)
Zestaw nie odtwarza tych plików przy użyciu
funkcji DLNA.
6)Zestaw odtwarza materiały w rozdzielczości SD
tylko przy użyciu funkcji DLNA.
78PL
•W zależności od formatu, kodowania, warunków
nagrywania lub stanu serwera DLNA, niektóre
pliki mogą nie zostać odtworzone.
•Niektóre pliki edytowane na komputerze PC
mogą nie zostać odtworzone.
•Zestaw rozpoznaje następujące plik lub foldery
na płytach BD, DVD, CD i urządzeniach USB:
– foldery do 5 poziomu w drzewie
– do 500 plików w pojedynczym drzewie
•Zestaw rozpoznaje następujące pliki lub foldery
na serwerze DLNA:
– foldery do 20 poziomu w drzewie
– do 999 plików w pojedynczym drzewie
•Niektóre urządzenia USB mogą nie być
obsługiwane przez zestaw.
•Zestaw rozpoznaje urządzenia pamięci masowej
Mass Storage Class (MSC) (na przykład pamięć
flash lub dysk twardy), urządzenia SICD (Still
Image Capture Device) oraz klawiatury
wyposażone w 101 klawiszy (tylko przedni port
(USB)).
•Aby uniknąć uszkodzenia danych, pamięci USB
lub innych urządzeń, przed podłączeniem lub
odłączeniem pamięci USB lub innych urządzeń
należy wyłączyć zestaw.
•Zestaw może nie odtwarzać płynnie plików wideo
o dużej szybkości transmisji z płyt DATA CD.
Zalecane jest odtwarzanie plików wideo o dużej
szybkości transmisji z płyty DATA DVD.
Obsługiwane formaty audio
Poniżej przedstawiono formaty audio obsługiwane przez ten zestaw.
Format
LPCM 2ch
Funkcja
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
„BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
„HDMI1”
„HDMI2”
a
–
a
–
a
–
–
–
„SAT/CABLE”
„TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: obsługiwany format.
–: nieobsługiwany format.
Informacje dodatkowe
•Gniazda HDMI (IN 1) i HDMI (IN 2) nie przyjmują dźwięku, jeśli jego format zawiera ochronę przed
kopiowaniem, tak jak w przypadku płyt Super Audio CD lub DVD-Audio.
•W przypadku formatu LPCM 2ch obsługiwana częstotliwość próbkowania sygnału cyfrowego wynosi do
96 kHz w przypadku korzystania z funkcji „HDMI1” lub „HDMI2” i 48 kHz w przypadku korzystania z
funkcji „TV” lub „SAT/CABLE”.
79PL
Sekcja LAN
Dane techniczne
Końcówka LAN (100)
Sekcja wzmacniacza
Sekcja tunera UKF (FM)
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
Przedni L/Przedni R:
108 W + 108 W (przy
3 omach, 1 kHz, 1%
całkowite
zniekształcenia
harmoniczne)
MOC WYJŚCIOWA (referencyjna)
Przedni L/Przedni R/Centralny/Surround L/
Surround R:
167 W (na kanał przy
3 omach, 1 kHz)
Subwoofer:
165 W (przy 3 omach,
80 Hz)
Wejścia (analogowe)
AUDIO (AUDIO IN) Czułość: 450/250 mV
Wejścia (cyfrowe)
SAT/CABLE (COAXIAL)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Obsługiwane formaty:
LPCM 2CH (do 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Obsługiwane formaty:
LPCM 2CH (do 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
System
Wymiary (przybliżone) 96 mm × 775 mm ×
72 mm (s/w/g) (część
montowana na ścianie)
275 mm × 1 205 mm ×
245 mm (s/w/g) (cały
głośnik)
Waga (przybliżona)
1,4 kg (część montowana
na ścianie)
2,9 kg (cały głośnik)
Sekcja wideo
Surround (SS-TSB106)
Wyjścia
Przednie (SS-TSB108)
Wymiary (przybliżone) 315 mm × 59 mm ×
53 mm (s/w/g)
Waga (przybliżona)
0,4 kg
Centralny (SS-CTB103)
Subwoofer (SS-WSB104)
System BD/DVD/Super Audio CD/CD
System formatu sygnału
Dotyczy tylko modeli oferowanych w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie:
NTSC
Inne modele:
NTSC/PAL
Sekcja USB
80PL
Głośniki
PB, PR: 0,7 Vp-p,
75 omów
Typ A (19-stykowe)
(USB):
Zakres strojenia
Modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych i
Kanadzie:
87,5 MHz–108,0 MHz
(krok 100 kHz)
Inne modele:
87,5 MHz–108,0 MHz
(krok 50 kHz)
Antena
Antena UKF (FM)
Gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Wymiary (przybliżone) 96 mm × 245 mm ×
96 mm (s/w/g)
Waga (przybliżona)
0,6 kg
Sekcja HDMI
Port
Cyfrowa synteza
częstotliwości PLL
stabilizowana kwarcem
VIDEO: 1 Vp-p
75 omów
COMPONENT*:
Y: 1 Vp-p 75 omów
* Tylko w modelach oferowanych poza Europą i
Arabią Saudyjską.
Złącze
Końcówka 100BASETX
typ A (do podłączenia
pamięci USB, czytnika
kart pamięci, cyfrowego
aparatu fotograficznego i
cyfrowej kamery wideo)
Wymiary (przybliżone) 380 mm × 330 mm ×
191 mm (s/w/g)
Waga (przybliżona)
6,3 kg
Parametry ogólne
Wymagania dot. zasilania
220 V–240 V AC,
50/60 Hz
Pobór mocy
Wł.: 165 W
Gotowość: 0,3 W (w
trybie oszczędzania
energii)
Wymiary (przybliżone) 430 mm × 75 mm ×
320 mm (s/w/g) z
częściami wystającymi
Waga (przybliżona)
4,1 kg
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
•Pobór mocy w trybie gotowości: 0,3 W.
•W pełni cyfrowy wzmacniacz S-Master zapewnia
ponad 85% sprawność energetyczną bloku
wzmacniacza.
Informacje dodatkowe
81PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
Lista kodów kontroli rodzicielskiej/obszarów
82PL
Lista kodów producentów
TV
SAT (Cyfrowy odbiornik TV
satelitarnej)
Sony
5001, 5002, 5003, 5004
Producent
Numer kodu
GoldStar
5094
Sony
8201, 8242, 8257
Hitachi
5049, 5050, 5089, 5090, 5101
Amstrad
8202, 8223, 8224, 8246, 8259
JVC
5108
B sky B
8241
LG
5088, 5097, 5110
CANAL+
8206
Loewe
5098, 5103
DGTEC
8292, 8293, 8294
Panasonic
5076, 5077, 5092, 5106, 5107
Digital+
8312, 8313
Philips
5010, 5011, 5012, 5016, 5083,
5084, 5085, 5086
FOXTEL
8303
Goodmans
8304, 8305, 8306, 8307, 8308
Pioneer
5056
Grundig
8226, 8227, 8235, 8265
Samsung
5009, 5013, 5014, 5015, 5057,
5081, 5082, 5093, 5115, 5121
Humax
8298
Sharp
5079, 5105
Toshiba
5054, 5055, 5099, 5111
Dekoder TV kablowej
Producent
Numer kodu
Gemini
8036
General
Instrument
8018, 8032
Hamlin
8023, 8024, 8025, 8026
Jerrold
8001, 8002, 8003, 8004, 8005,
8006, 8007, 8008, 8022, 8032
Macom
8033, 8034, 8035
Magnavox
8037
Multichoice
8046
NET
8030
Oak
8027, 8028, 8029
Panasonic
8019, 8020, 8021
Philips
8039, 8040, 8041, 8042, 8043,
8044
Pioneer
8014, 8015
Scientific Atlanta
8009, 8010, 8011
Sagem
8045, 8283
Samsung
8038
Tocom
8016, 8017, 8031
Virgin media
8047, 8048
Zenith
8012, 8013
Kathrein
8222, 8243, 8249
Matsui
8225
Multichoice
8314, 8315, 8316
Nokia
8217, 8237, 8256, 8276, 8277
On digital
8273
Pace
8215, 8216, 8220, 8260, 8261,
8241
Panasonic
8267
Philips
8254, 8278
SABA
8208, 8209, 8228, 8232, 8233,
8247, 8270, 8286
Sagem
8309, 8310, 8311
Samsung
8287, 8288
Sky
8295, 8241
Sky Master
8203, 8205, 8285
Sky+
8302
STRONG
8289, 8290, 8291
TechniSat
8218, 8219, 8234, 8239, 8245,
8251, 8266, 8268, 8279, 8280
Thomson
8232, 8271, 8274, 8275, 8283,
8284
Zehnder
8207, 8213, 8248, 8250, 8264,
8268, 8269, 8281, 8282
Informacje dodatkowe
Numer kodu
Producent
83PL
Indeks
Numeryczne
I
P
3D 33
Informacje o odtwarzaniu 33
Informacje o systemie 66
Inicjalizuj informacje
osobiste 67
Internet. wideo - kontrola
rodz. 65
Internet. wideo bez
klasyfikacji 65
Internetowe Wideo BRAVIA
36
Party Auto Start 67
Pilot 13
Płyty BD - Kontrola
Rodziców 64
Płyty do odtwarzania 77
Podświetlenie/Wyświetlacz
65
Pokaz slajdów 40
Połączenie Internetowe BD
64
Przedni panel 9
A
A/V SYNC 41
Aktualizacja sieciowa 61
Audio 64
Audio DRC 63
Audio Return Channel 65
Automatyczna kalibracja 48,
64
Automatyczne wyświetlenie
66
Automatyczny tryb
gotowości 66
B
BD-LIVE 32
Blokada rodzicielska 51
BONUSVIEW 32
BRAVIA Sync 47
C
CD 77
D
Diagnostyka łączności
sieciowej 66
Digital Cinema Auto
Calibration (D.C.A.C) 48
DLNA 37, 66
Dolby Digital 43
DTS 43
DVD 77
DVD Kontrola Rodziców 65
Dźwięk próbny 50
Dźwięk wielościeżkowy 44
E
Efekt dźwiękowy 63
F
Format ekranu 61
Format obrazu DVD 62
Format wyjścia wideo 62
H
Hasło 64
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 62
84PL
K
Kanały odtw. Super Audio
CD 65
Kod regionalny Kontroli
Rodziców 64
Kod regionu 77
Kontrola Rodziców 64
R
L
RDS 46
Rejestracja urządzenia
Media Remote 67
Renderer - kontrola dostępu
67
Resetowanie 67
Rodzaj TV 61
Lista kodów języków 82
Lista kodów producentów 83
S
Ł
Łatwa konfiguracja 26, 67
SLEEP 51
Sterowanie przez HDMI 47,
65
M
T
Menu ekranowe 65
Menu płyt BD/DVD 64
Tłumienie - AUDIO 63
Treści internetowe 36
Tryb konwersji kinowej 62
Tryb pauzy 62
Tryb szybkiego startu 66
Tryb UKF (FM) 45
Tylny panel 12
N
Napisy 64
Nast. rozmiaru ekranu TV
dla 3D 61
Nast. wyjścia 3D 61
Nastawienia audio 63
Nastawienia dla Internetu 55,
66
Nastawienia głośników 49, 63
Odległość 49
Połączenie 49
Poziom 50
Nastawienia Gracenote 66
Nastawienia muzyczne 65
Nastawienia oglądania płyt
BD/DVD 64
Nastawienia sieciowe 66
Nastawienia wideo 61
Nastawienie BD Audio MIX
63
U
Update 61
USB 33
Ustaw. dźw. przestrz. 63
Ustawienia funkcji Renderer
66
Ustawienia serwera
połączenia 66
W
Warstwa odtw. płyty hybryd.
BD 64
Warstwa odtw. Super Audio
CD 65
WEP 59
WPA2-PSK (AES) 59
WPA2-PSK (TKIP) 59
WPA-PSK (AES) 59
WPA-PSK (TKIP) 59
Wygaszacz ekranu 66
Wyjście audio 63
Wyjście BD/DVD-ROM
1080/24p 62
Wyjście HDMI w Deep
Colour 62
Wyświetlacz na przednim
panelu 11
Z
Zarejestrowane urządzenia
Media Remote 67
Zresetuj do nastawień
fabrycznych 67
85PL
Download PDF