Sony | SA-WX700 | Sony SA-WX700 Istruzioni per l'uso

A
C
Förstärkare
Amplificatore
D
Denna lågbashögtalare
Questo woofer
SPEAKER
SPEAKER
R
SPEAKER
R
L
LINE
OUT
R
Förstärkare
Amplificatore
SPEAKER B
SPEAKER A
IN
Diffusore
anteriore (R)
F
L
Främre
högtalare (R)
Active Subwoofer
Förstärkare
Amplificatore
E
L
Främre
högtalare (R)
Främre
högtalare (L)
Främre
högtalare (L) Diffusore
anteriore (R)
Diffusore
anteriore (L)
Diffusore
anteriore (L)
IN
SA-WX700
IN
SPEAKER
R
OUT
OUT
R
SPEAKER
L
R
L
L
IN
IN
OUT
SPEAKER IN
OUT
LINE IN
R
4-246-165-41(1)
L
R
l: signalflöde
flusso del segnale
Denna lågbashögtalare
Questo woofer
B
l: signalflöde
flusso del segnale
Denna lågbashögtalare
Questo woofer
l: signalflöde
flusso del segnale
Svenska
l: signalflöde
flusso del segnale
Italiano
VARNING
Placering
Utsätt inte lågbashög-talaren för regn
och fukt för att undvika riskerna för
brand och/eller elektriska stötar.
Placera inte lågbashögtalaren i ett trångt
utrymme, som t. ex. i en bokhylla eller i ett
inbyggt skåp.
Att observera
Angående säkerhet
•Kontrollera innan lågbashögtalaren tas i bruk att
märkspänningen stämmer överens med lokal
nätspänning.
•Dra ut stickkontakten ur nätuttaget när denna
lågbashögtalare inte ska användas under en
längre tidsperiod. Dra i stickkontakten, aldrig i
kabeln, för att koppla ur nätkabeln.
•Dra ut stickkontakten ur nätuttaget om du
skulle råka spilla vätska eller tappa någonting i
högtalaren. Låt en fackkunnig reparatör
besiktiga högtalaren innan den tas i bruk igen.
•Nätkabelbytet får endast utföras av en
fackkunnig tekniker som Sonys representant har
godkänt.
Innan du slår på eller stänger av
förstärkaren eller annan ansluten
utrustning
Sänk volymnivån på förstärkaren till miniminivå.
Att undvika skador på lågbashögtalaren
•Var försiktig, när volymreglaget på ansluten
förstärkare används för att höja volymen, för att
undvika för hög ineffekt till högtalaren.
•Ta aldrig isär högtalarlådan. Bygg inte heller om
de inbyggda högtalarelementen och/eller det
inbyggda kabelnätet.
När det uppstår färgskiftningar på den
intillstående tv:ns bildskärm
Tack vare högtalarens uppbyggnad med
magnetisk avskärmning kan högtalaren placeras
nära en tv. Det kan emellertid hända att det
uppstår färgskiftningar på den intillstående tv:ns
bildskärm, beroende av tv:ns typ.
När färgerna börjar skifta ...
tSlå av strömmen till tv:n och vänta i 15 - 30
minuter. Slå därefter på strömmen igen.
När färgerna fortfarande är avvikande ...
tPlacera högtalarna på längre avstånd från
tv:n.
När det uppstår akustisk återkoppling
(tjutande störningar)
Ändra på högtalarens placering eller styr
volymen på förstärkaren till lägre nivå.
Angående placering
•Placera inte lågbashögtalaren på en plats där
den utsätts för värme, som t. ex. nära ett
element, solsken, damm, mekaniska vibrationer
och/eller stötar.
•God ventilation är av väsentlig betydelse för att
undvika överhettning. Placera lågbashögtalaren,
så att ventilationen blir tillräcklig. Placera inte
högtalaren på ett mjukt underlag, inte heller för
nära en vägg. Det blockerar
ventilationsöppningen på baksidan.
•Var försiktig om du placerar högtalaren på ett
ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller
liknande) eftersom golvet kan få fläckar eller
missfärgas.
•Var försiktig så att du inte skadar hörnen på
lågbashögtalaren.
Eftersom det mänskliga örat inte kan
uppfatta i vilken riktning eller varifrån
basljudet (under 200 Hz) via
lågbashögtalaren återges, kan
lågbashögtalaren placeras var som helst i
lyssningsrummet. För bästa möjliga
basåtergivning rekommenderar vi
emellertid att lågbashögtalaren placeras på
ett stadigt golv där resonans knappast kan
uppstå.
En enda lågbashögtalare sörjer för
tillräckligt kraftfull lågbasåtergivning. Ännu
kraftfullare lågbasåtergivning kan
emellertid uppnås efter anslutning av två
stycken lågbashögtalare.
Högtalaranslutningar till en
förstärkare med ett enda par
högtalaruttag
Anslut lågbashögtalaren till förstärkaren och
använd sedan de med de medföljande
högtalarkablarna (1 för varje högtalare) för
att ansluta de främre högtalarna till
förstärkaren. (B)
Tvinna de blottade trådarna (ca. 15 mm) på
kabeländarna.
Var noga med att ansluta kablarna på korrekt sätt:
+ till + och – till –. Det resulterar i basförlust när
anslutningarna kastas om.
För att undvika felaktiga anslutningar kan det
vara bra att känna till att den högtalarkabel som
är märkt med en linje alltid är den negativa (–)
och ska anslutas till den negativa
(–) terminalen.
OBS!
•Placera alltid högtalaren i stående ställning och
se till att avståndet till närmaste vägg är några
centimetrar långt.
•Placera inte någonting på denna högtalare. Sätt
dig inte på högtalaren.
•När lågbashögtalaren placeras mitt i
lyssningsrummet, försämras basåtergivningen
märkbart. Detta beror på den stående vågen i
rummet. Placera inte högtalaren mitt i rummet
eller nollställ den stående vågen, som beror på
parallella ytor i rummet, genom att till exempel
placera en bokhylla mot en vägg.
1
Använd de medföljande
högtalarkablarna för att ansluta intagen
SPEAKER IN på denna lågbashögtalare
till högtalaruttagen på förstärkaren. Se
till att du ansluter både höger och
vänster kanal (R och L).
2
Anslutningarna (A)
Översikt
Anslut antingen ingångarna LINE IN eller
intagen SPEAKER IN på denna
lågbashögtalare till förstärkaren.
• Om förstärkaren har någon av följande
utgångar, ansluter du LINE INanslutningen till förstärkarens utgång
med den medföljande anslutningskabeln.
—
—
—
—
utgången MONO OUT
utgången MIX OUT
utgången (-arna) SUBWOOFER eller
utgången (-arna) SUPER WOOFER
• När förstärkaren inte har någon av
ovanstående utgångar, måste intagen
SPEAKER IN på lågbashögtalaren
anslutas till högtalaruttagen på
förstärkaren.
Per evitare il pericolo di incendi o scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Non installare l’apparecchio in spazi ristretti,
come librerie o scaffali a muro.
Precauzioni
Sicurezza
•Prima di usare il woofer, controllare che la
tensione operativa del woofer sia identica a
quella della rete elettrica locale.
•Se non si usa il woofer per un lungo periodo,
scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a
muro. Per scollegare il cavo, tirarlo afferrandolo
per la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
•In caso di penetrazione di oggetti o liquidi
all’interno del woofer, scollegare il cavo di
alimentazione e far controllare il woofer da
personale qualificato prima di usarlo
nuovamente.
•Il cavo di alimentazione CA deve essere
sostituito presso un centro assistenza qualificato.
Quando si accende o si spegne
l’amplificatore o un altro apparecchio
Anslut de främre högtalarna till
lågbashögtalaren. (D)
Abbassare il volume dell’amplificatore al minimo.
Anslut högtalarna till högtalaruttagen
på denna lågbashögtalare:
•Fare attenzione nella regolazione del comando
del volume dell’amplificatore per evitare una
potenza in ingresso eccessiva.
•Non tentare di aprire il rivestimento o di
modificare le unità diffusore o le reti.
Högtalaranslutningar till en
förstärkare med två par
högtalaruttag (A + B)
Om den förstärkare du använder har dubbla
(A + B) uppsättningar högtalarterminaler
ansluter du både lågbashögtalaren och de
främre högtalarna till förstärkaren med de
medföljande högtalarkablarna (1 för varje
högtalare). (B)
Tvinna de blottade trådarna (ca. 15 mm) på
kabeländarna.
Per evitare danni al woofer
Nel caso appaiano irregolarità nel
colore di un televisore collocato nelle
vicinanze
Con questo tipo di sistema diffusori a
schermatura magnetica, i diffusori possono essere
installati vicino ad un televisore. Tuttavia,
irregolarità nel colore possono comunque
apparire sullo schermo del televisore con alcuni
tipi di televisore.
Se appaiono irregolarità di colore...
tSpegnere il televisore e riaccenderlo dopo 15
- 30 minuti.
Se riappaiono irregolarità di colore...
1
Före lågbashögtalarens
anslutning
• Kontrollera att strömbrytarna på
förstärkaren och lågbashögtalaren står i
frånslagna lägen.
• Använd de ljudkablar, som levereras med
de respektive ljudkällorna. Köp ljudkablar
(tillval) när de medföljande ljudkablarna
inte räcker till för alla anslutningar.
• Skjut in kontakterna så långt det går för
att undvika störningar.
• Anslut nätkabeln från låsbashögtalaren till
ett nätuttag.
• Utgången CENTER på förstärkaren kan
inte anslutas till denna lågbashögtalare för
ljudåtergivning med Dolby Pro Logics
simulerade akustik. Vissa av Dolby Pro
Logics avkodarlägen återger inte basen.
Anslut lågbashögtalaren till
förstärkaren. (C)
ATTENZIONE
Anslut de främre högtalarna till
förstärkaren. (E)
Anslut högtalarna till högtalaruttagen A
på förstärkaren:
2
Anslut lågbashögtalaren till
förstärkaren. (F)
Använd medföljande högtalarkablar till
att ansluta intagen SPEAKER IN på
lågbashögtalaren till högtalaruttagen B
på förstärkaren:
Kom ihåg att ställa högtalarväljaren på
förstärkaren i läget A + B efter att
anslutningarna gjorts till högtalaruttagen A
och B på förstärkaren.
OBS!
Vid ljudåtergivning endast via högtalaruttagen A
på förstärkaren (främre högtalare), måste
lågbashögtalarens volymnivå sänkas efter
strömpåslag till förstärkaren, eller så måste
strömmen till lågbashögtalaren slås av, för att
undvika brum och störningar.
tCollocare i diffusori più lontano dal
televisore.
Nel caso si verifichi il fenomeno di
feedback
Spostare il diffusore o abbassare il volume
dell’amplificatore.
Installazione
•Non collocare il woofer nei pressi di fonti di
calore, come caloriferi o condotti dell’aria calda,
o in luoghi esposti alla luce solare diretta,
polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o
scosse.
•Una buona circolazione d’aria è essenziale per
prevenire surriscaldamenti interni nel woofer.
Collocare il woofer in un luogo con un’adeguata
circolazione d’aria. Non collocare il woofer su
superfici morbide o troppo vicino alla parete,
onde evitare di ostruire i fori di ventilazione sul
retro.
•Se il diffusore viene collocato su un pavimento
trattato con prodotti speciali, quali cera, olio o
lucidanti, prestare attenzione onde evitare
eventuali macchie o perdite di colore.
•Prestare attenzione a non danneggiare gli angoli
del woofer.
Angående rengöring
Torka av höljet med en mjuk trasa, som fuktats i
vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel
eller starka kemiska lösningar, som t. ex.
spritlösningar eller bensin.
Rådfråga affären där lågbashögtalaren
köptes, eller Sonys representant, när du
råkar ut för svårigheter eller vill ställa frågor
som inte besvaras i denna bruksanvisning.
 2003 Sony Corporation
L
Printed in China
Pulizia del rivestimento
Pulire il rivestimento con un panno morbido
leggermente inumidito con acqua. Non usare
alcun tipo di spugnetta o polvere abrasiva o
solventi come alcool o benzina.
Nel caso di interrogativi o problemi
riguardanti l’uso del woofer non
contemplati in questo manuale, contattare il
proprio rivenditore Sony.
Installazione
Poiché l’orecchio umano non può
individuare la direzione e la posizione del
suono dei bassi riprodotto da un woofer
(sotto 200 Hz), è possibile installare il
woofer in qualsiasi punto desiderato della
stanza. Per ottenere una migliore
riproduzione dei bassi, si consiglia di
installare il woofer su un pavimento solido
dove non si verifichino facilmente risonanze.
È possibile ottenere una riproduzione
soddisfacente dei suoni più bassi da un
singolo woofer.
Tuttavia, se si usa una coppia di woofer è
possibile ottenere una riproduzione dei bassi
più efficace.
Collegamento ad un amplificatore
con un solo gruppo di terminali
diffusori
Collegare il woofer all’amplificatore, quindi
i diffusori anteriori al woofer utilizzando i
cavi diffusori in dotazione (1 per ciascun
diffusore). (B)
Torcere le estremità spelate del cavo per circa 15
mm.
Assicurarsi di far corrispondere il cavo diffusore
al terminale appropriato sul componente: + a + e
– a –. Se i cavi sono invertiti il suono risulta
distorto e privo di bassi.
È utile determinare che il cavo diffusori
contrassegnato da una riga sia sempre negativo (–)
e debba essere collegato al terminale negativo (–)
al fine di evitare collegamenti errati.
Note
•Installare sempre il woofer verticalmente,
lasciando uno spazio di alcuni centimetri dalle
pareti.
•Non collocare oggetti sopra il woofer e non
sedervisi sopra.
•Se il woofer è installato al centro di una stanza, i
bassi possono risultare molto indeboliti. Questo
è dovuto all’influenza dell’onda stazionaria
della stanza. In questo caso, non installare il
woofer vicino al centro della stanza o eliminare
la causa dell’onda stazionaria, installando uno
scaffale su una parete, ecc.
1
Collegare i terminali SPEAKER IN del
woofer ai terminali diffusori
dell’amplificatore con i cavi diffusore.
Assicurarsi di collegare entrambi i
canali sinistro e destro.
2
Usare le prese LINE IN o i terminali
SPEAKER IN del woofer per il collegamento
all’amplificatore.
• Se l’amplificatore dispone di uno dei
seguenti tipi di prese di uscita, collegare la
presa LINE IN e la presa
dell’amplificatore utilizzando il cavo di
collegamento audio in dotazione.
—
—
—
—
Presa MONO OUT
Presa MIX OUT
Presa/e di uscita SUBWOOFER
Presa/e di uscita SUPER WOOFER
• Se l’amplificatore non dispone dei
succitati tipi di presa, collegare invece i
terminali diffusore dell’amplificatore ai
terminali SPEAKER IN.
Prima di cominciare
• Spegnere l’amplificatore e il woofer prima
di eseguire qualsiasi collegamento.
• Usare i cavi di collegamento audio in
dotazione ai rispettivi apparecchi. Se non
si ha un numero sufficiente di cavi di
collegamento per i collegamenti necessari,
è necessario acquistare alcuni cavi di
collegamento opzionali.
• Assicurarsi di eseguire collegamenti saldi
per evitare disturbi.
• Collegare il cavo di alimentazione CA del
woofer ad una presa a muro.
• Non è possibile collegare la presa di uscita
CENTER per l’uso con la funzione Dolby
Pro Logic a questo woofer. Il suono dei
bassi non viene emesso in alcuni modi
Dolby Pro Logic.
Collegare i diffusori anteriori al
woofer. (D)
Collegare i diffusori ai terminali
diffusori del woofer.
Collegamento del sistema
(A)
Descrizione generale
Collegare il woofer all’amplificatore.
(C)
Collegamento ad un
amplificatore con due gruppi (A +
B) di terminali diffusori
Se l’amplificatore è dotato di due gruppi (A
+ B) di terminali diffusori, collegare sia il
woofer che i diffusori anteriori
all’amplificatore utilizzando i cavi diffusori
in dotazione (1 per ciascun diffusore). (B)
Torcere le estremità spelate del cavo per circa 15
mm.
1
Collegare i diffusori anteriori
all’amplificatore. (E)
Collegare i diffusori ai terminali
diffusori (A) dell’amplificatore.
2
Collegare il woofer all’amplificatore.
(F)
Collegare i terminali SPEAKER IN del
woofer ai terminali diffusori (B)
dell’amplificatore usando i cavi
diffusore (in dotazione).
Quando si usano due coppie (A + B) di
diffusori, assicurarsi di selezionare la
posizione “A + B” sull’amplificatore.
Nota
Quando si usano solo i terminali diffusori A (solo
diffusori anteriori) o quando l’amplificatore è
spento, abbassare il volume del woofer o
spegnerlo, altrimenti possono essere udibili
ronzii.
G
H
I
Förstärkare
Amplificatore
Denna lågbashögtalare
Questo woofer
MONO OUT
Förstärkare
Amplificatore
J
K
MONO OUT
POWER SAVE
l: signalflöde
flusso del segnale
LINE
OFF
ON/STANDBY
POWER
IN
Active Subwoofer
LINE
OUT
l: signalflöde
flusso del segnale
SA-WX700
IN
M
LEVEL
MIN
CUT OFF FREQUENCY
MAX
50Hz
200Hz
PHASE
POWER SAVE
BOOST
NORM
OFF
ON
REVERSE
AUTO
OFF
90Hz
3 120Hz
4
60Hz
LEVEL
CUT OFF
FREQUENCY
PHASE
POWER
SAVE
Styrning av ljudkvalitet (L)
Felsökning
Om förstärkaren har en särskild
subwooferanslutning (t.ex. en MONO OUT-,
MIX OUT-, SUBWOOFER- eller SUPER
WOOFER-kontakt) ansluter du LINE INkontakten på lågbashögtalaren till en av
dessa anslutningar med den medföljande
ljudkabeln. (G)
Nivån i ljudet via lågbashögtalaren kan
ställas in så att den anpassas till ljudet via
de främre högtalarna.
Genom att förstärka basljudet skapas en
tydligare känsla av atmosfär i
ljudåtergivningen.
Gå igenom den nedanstående felsökningen,
om det skulle uppstå något fel, för att
reparera felet. Rådfråga Sonys representant
när felet inte går att reparera.
1
Ställ BOOST* på ON.
* BOOST
BOOST, som vanligtvis är ställd på
ON, kan orsaka störningar eller
ljudförvrängningar beroende på
vilken typ av ljudprogramvara som
du spelar upp.
I så fall ställer du BOOST på OFF.
Om ljudet fortfarande inte är rent kan
du pröva att vrida LEVEL-ratten
moturs.
OBS!
Det kan hända, när förstärkarens utnivå inte är
tillräckligt hög, att ljudet som återges via
lågbashögtalaren blir för lågt. Anslut i så fall
förstärkarens högtalaruttag till intagen SPEAKER
IN på lågbashögtalaren.
När du använder två eller fler
lågbashögtalare (I)
OBS!
Nätanslutning
Det finns många olika typer av
ljudprogramvara, t.ex. CD, SACD, DVD och
DVD-Audio.
System som kan hanteras är: 2,1-, 5,1- och
6,1-kanaligt m.fl., samt olika satellitsignaler.
Beroende på system justerar du nivån för
ljudet med LEVEL för att få optimal utnivå
för lågbashögtalaren.
• Anslut nätkablarna från denna
lågbashögtalare och från förstärkaren till
lämpliga nätuttag.
• Se till att strömmen till lågbashögtalaren
är avstängd innan du ansluter eller
kopplar ur nätkablar.
3
2
Ställ in övergångsfrekvensen. (M)
Vrid reglaget CUT OFF FREQUENCY
till lämpligt läge, beroende av de främre
högtalarnas frekvensomfång för
ljudåtergivning.
Ställ reglaget i lämpligt läge enligt
följande:
Slå på förstärkaren och välj önskad
ljudkälla.
Tryck på strömbrytaren POWER.
Strömmen slås på till lågbashögtalaren.
Strömindikatorn POWER lyser i grönt.
1 Typisk mycket liten högtalare:
diameter 4 - 5 cm.
Sätt igång ljudåtergivning på vald
ljudkälla.
2 Typisk liten högtalare:
diameter 6 - 8 cm.
3 Typisk medelstor högtalare:
diameter 9 - 15 cm.
Vrid på volymreglaget VOLUME för att
styra volymen till lagom nivå, utan att
det uppstår distorsion i ljudet via
främre högtalare.
I annat fall uppstår det distorsion också
i ljudet via lågbashögtalaren.
4 Typisk stor högtalare:
diameter 16 - 24 cm.
5 Typisk mycket stor högtalare:
diameter större än 25cm.
Få det mesta ut ur
lågnivåkonverteringsfunktionen
När du spelar upp LFE-signalljud,
Dolby digital eller DTS,
rekommenderas du, för att få det mesta
ut ur lågnivåkonverteringsfunktionen,
att ställa kontrollen för CUT OFF
FREQUENCY på 200Hz (maxvärde) .
Slå på eller av strömmen automatiskt
–– Auto power on/off (K)
När lågbashögtalaren är påslagen (POWERindikatorn lyser grönt) och det inte finns
någon insignal under ungefär sju minuter,
slår POWER-indikatorn om till rött och
lågbashögtalaren går därefter in i
energisparläge. När lågbashögtalaren i det
här läget tar emot en inkommande signal
slås den automatiskt på igen (Auto power
on/off).
För att stänga av den här funktionen skjuter
du POWER SAVE-omkopplaren på
baksidan till OFF.
3
Styr volymnivån via lågbashögtalaren
till lämplig nivå.
Vrid reglaget LEVEL till ett läge där
basljudet hörs något tydligare än
tidigare. Vrid reglaget medurs för att
höja volymnivån och moturs för att
sänka volymnivån.
4
Sätt igång önskad ljud/
bildåtergivning.
Välj fasriktning.
Välj fasriktning med hjälp av väljaren
PHASE.
6
Ljudåtergivningen avbryts plötsligt.
•Kanhända kortslutning i
högtalarkablarna. Anslut kablarna på
korrekt sätt.
Distorsion.
•Fel på ingående ljudsignaler
•För hög insignalnivå
•Vrid reglaget CUT OFF FREQUENCY till
ett läge med så hög övergångsfrekvens
som möjligt vid återgivning av ljud som
kodats med Dolby digital.
Märkbart brum eller märkbara störningar.
•Anslut skivspelarens jordledning på
korrekt sätt.
•Kontakterna på anslutningskablarna har
inte anslutits till in/utgångarna på
korrekt sätt. Utför anslutningarna på
korrekt sätt.
•Störningar som beror på intillstående tv.
Flytta stereon på längre avstånd från tv:n
eller slå av strömmen till tv:n.
Questo woofer
Un altro woofer
POWER-indikator
Indicatore POWER
POWER
200Hz
Högtalartyp och högtalarelement
Aktiv lågbashögtalare, med magnetiskt
avskärmad uppbyggnad (stängd låda)
Högtalarelement
Lågbaselement: 25 cm diameter, kontyp x 2
Kontinuerlig effekt (RMS)
Nordamerikansk modell
(3 ohm/100 Hz, 0,8%): 250 W
Europeisk modell
(DIN 3 ohm/100 Hz, 0,7 %):250 W
Regolazione del suono (L)
Soluzione di problemi
È possibile regolare il suono del woofer in
base al suono dei diffusori anteriori.
Rinforzando il suono dei bassi è possibile
ottenere effetto maggiore.
Nel caso si presenti uno dei seguenti
problemi durante l’uso del woofer, usare
questa guida alla soluzione di problemi per
trovare un rimedio. Se il problema dovesse
rimanere irrisolto, consultare il proprio
rivenditore Sony.
1
Nota
Se il livello di uscita dell’amplificatore non è
sufficiente, il suono può non essere abbastanza
forte. In questo caso collegare i terminali diffusori
dell’amplificatore direttamente ai terminali
SPEAKER IN del woofer.
Nota
È disponibile una vasta gamma di software,
ad esempio CD, CD Super audio, DVD,
DVD-Audio e così via.
I sistemi compatibili sono: 2.1canali,
5.1canali, 6.1canali e così via, nonché vari
segnali secondari.
A seconda del sistema, regolare LEVEL in
modo appropriato per ottenere l’uscita del
subwoofer ottimale.
Se si utilizzano due o più
subwoofer (I)
Collegamento del cavo di
alimentazione CA
• Collegare il cavo di alimentazione CA dal
woofer e dall’amplificatore ad una presa
di rete.
• Assicurarsi che l’alimentazione del woofer
sia disattivata prima di collegare o
scollegare qualsiasi cavo di alimentazione.
2
1 Diffusori normali molto piccoli:
4 - 5 cm dia.
Accendere l'amplificatore e
selezionare la fonte di programma.
2 Diffusori normali piccoli:
6 - 8 cm dia.
Premere POWER.
Il woofer si accende e l'indicatore
POWER si illumina in verde.
3
Riprodurre la fonte di programma.
Frekvensomfång vid ljudåtergivning
20 Hz - 200 Hz
Övergångsfrekvens för diskant
50 Hz - 200 Hz
NORMAL (normalfas),
REVERSE (omkastad fas)
Ingångar
Ingångar/intag
LINE IN: ingång av stiftkontakttyp
SPEAKER IN: högtalarintag
LINE OUT: utgång av stiftkontaktstyp
SPEAKER OUT: utgångsterminaler
Allmänt
Strömförsörjning
Nordamerikansk modell : 120 V nätspänning,
60 Hz
Europeisk modell : 230 - 240 V nätspänning,
50/60 Hz
Övriga modeller : 230 - 240 V nätspänning,
50/60 Hz
70 watt
mindre än 0,5W (standbyläge)
När du har ställt in volymen på
lågbashögtalaren som du vill ha den
jämfört med de andra högtalarna, bör
du i fortsättningen ställa in volymen på
alla anslutna högtalare med
volymreglaget (VOLUME) på
förstärkaren. Inställningarna på
lågbashögtalaren behöver inte ändras så
länge volymnivån styrs med hjälp av
förstärkaren.
ca. 390 x 490 x 480 mm (b/h/d)
Dimensioner
Vikt
24 kg
Medföljande tillbehör
Ljudkabel
(1 phonokontakt - 1 phonokontakt) (1)
Högtalarkablar (2)
Rätt till ändringar förbehålles.
Attivazione e disattivazione automatiche
dell’alimentazione
– Funzione di accensione/spegnimento
automatici (K)
Quando il woofer è acceso (cioè l’indicatore
POWER è illuminato in verde) e non vi sono
segnali in ingresso per circa sette minuti,
l’indicatore POWER diventa rosso e il
woofer entra nel modo di risparmio
energetico. Se durante questo modo viene
trasmesso un segnale al woofer, questo si
accende automaticamente (funzione di
accensione/spegnimento automatici).
Per disattivare questa funzione, spostare su
OFF l’interruttore POWER SAVE sul
pannello posteriore.
Il suono si ferma improvvisamente.
•I cavi diffusori possono essere
cortocircuitati. Collegare correttamente i
cavi.
Il suono è distorto.
•Il segnale in ingresso è imperfetto.
•Il livello del segnale in ingresso è troppo
alto.
•Regolare CUT OFF FREQUENCY sul
valore più alto possibile quando si
riproduce con il Dolby digitale.
Forte ronzio o rumore udibile.
•Collegare correttamente il cavo di massa
del giradischi.
•I contatti tra le spine dei cavi e le prese
corrispondenti non sono stati eseguiti
correttamente. Collegare saldamente le
spine.
•Il sistema audio capta disturbi da un
televisore. Allontanare il sistema audio
dal televisore o spegnere il televisore.
Caratteristiche tecniche
4 Diffusori normali grandi:
16 - 24 cm dia.
Sistema
Per ottenere il massimo dalla funzione
convertitore di basso livello
Durante la riproduzione dell’audio di
segnali LFE, Dolby digital o DTS, si
consiglia di impostare il comando CUT
OFF FREQUENCY su 200Hz (valore
massimo) per ottenere il massimo dalla
funzione convertitore di basso livello.
Tipo
Subwoofer attivo, schermato magneticamente
(rivestimento chiuso)
Unità diffusori
Woofer: 25 cm dia., tipo a cono x 2
Uscita RMS continua
Modello per l’America Settentrionale
(3 ohm/100Hz, 0,8 %) : 250 W
Modello per l’Europa
(DIN 3 ohm/100Hz, 0,7 %) : 250 W
Uscita RMS
3
Regolare il livello di volume del
woofer.
Girare il comando LEVEL in modo da
regolare il suono dei bassi. Per alzare il
volume girare il comando in senso
orario. Per abbassare il volume girare il
comando in senso antiorario.
4
Note
•Non regolare mai i comandi di tono (BASS,
TREBLE, ecc.) o l’uscita equalizzatore
dell’amplificatore su un livello alto ed evitare
l’ingresso in questo apparecchio di onde
sinusoidali da 20 - 50 Hz registrate su dischi di
prova disponibili in commercio o di suoni
speciali (suono dei bassi di strumenti musicali
elettronici, suoni pop di giradischi per dischi
analogici, suoni con bassi enfatizzati in modo
anormale, ecc.) ad alto livello. Queste azioni
potrebbero causare danni ai diffusori.
Quando un disco speciale contenente bassi
enfatizzati in modo anormale viene riprodotto,
può essere emesso del rumore oltre al suono
originale. In questo caso, ridurre il livello
sonoro.
•Il segnale in uscita del woofer (segnale DOLBY
digitale) del processore surround digitale
venduto separatamente è impostato su un
livello più alto di 10 dB da Dolby Laboratories
Licensing Corporation. In caso di un utilizzo
normale, regolare il livello del subwoofer.
•Se si abbassa in maniera eccessiva il livello di
volume del woofer, si potrebbe attivare la
funzione di accensione/spegnimento automatici
che fa entrare il woofer nel modo di risparmio
energetico.
Suono assente.
•Controllare che il woofer e i componenti
siano collegati correttamente e
saldamente.
•Ruotare LEVEL in senso orario per
alzare il volume.
•Regolare di nuovo il livello.
3 Diffusori normali medi:
9 - 15 cm dia.
5 Diffusori normali molto grandi:
oltre 25 cm dia.
Regolare il volume in modo che il suono
dai diffusori anteriori non risulti
distorto.
Diversamente, anche il suono dal
woofer risulta distorto.
RMS-effekt
Övriga modeller (3 ohm/100 Hz, 10 %): 350 W
Regolare la frequenza di taglio. (M)
Girare il comando CUT OFF
FREQUENCY a seconda delle frequenze
di riproduzione dei diffusori anteriori.
Per la regolazione fare riferimento a
quanto segue.
Ascolto del suono (J)
2
Impostare BOOST* su ON.
* BOOST
Generalmente, se BOOST viene
impostato su ON, è possibile che si
verifichino disturbi o distorsioni, a
seconda del software in uso. In questo
caso, impostare BOOST su OFF.
Tuttavia, se i disturbi dell’audio
persistono, ruotare la manopola
LEVEL in senso antiorario.
Collegare la presa MONO OUT dell’amplificatore
alla presa LINE IN del woofer con il cavo di
collegamento audio in dotazione. (H)
Typ
Strömförbrukning
•Koppla ur basförstärkningen och reglera
ljudnivån, om det uppstår distorsion efter att
basförstärkning kopplats in på förstärkaren
(med hjälp av t. ex. DBFB, GROOVE eller
frekvenskurva).
•Vrid inte upp LEVEL till maximum; det kan
försvaga basen. Dessutom kan du få störningar i
ljudet.
•När väljaren PHASE ställs i läget NORMAL
eller REVERSE kastas fasriktningen om. Detta
kan i vissa lyssningsmiljöer ge en bättre basåtergivning (beroende på typen av främre
högtalare, lågbashögtalarens placering och
inställningen av övergångsfrekvensen) samt
ändra ljudets omfång och fasthet och påverka
känslan i ljudfältet. Välj det läge som ger önskad
effekt vid lyssningsläget.
Se l’amplificatore è dotato di presa speciale
per subwoofer (ad esempio, una presa
MONO OUT, MIX OUT, SUBWOOFER o
SUPER WOOFER), collegare la presa LINE
IN del woofer ad una di queste prese
utilizzando il cavo di collegamento audio in
dotazione. (G)
Tekniska data
Följ på nytt anvisningarna enligt
punkterna 1 till och med 4 tills
önskad ljudkvalitet uppnåtts.
OBS!
Collegamento ad un amplificatore
dotato di presa speciale per
woofer
1
Utgångar
Manliga, vokala toner och röster som
innehåller basljud är de mest lämpliga
för basförstärkning. Styr volymnivån
via främre högtalare till normal nivå.
5
Ljudet återges inte.
•Kontrollera att samtliga anslutningar
gjorts på korrekt sätt.
•Vrid reglaget LEVEL medurs för att höja
volymnivån.
•Återställ nivån.
Fasväljare
OBS!
•Ställ aldrig tonklangsreglagen (BASS, TREBLE,
o.s.v.) på förstärkaren eller på inbyggd/ansluten
ekvalisator på för hög nivå och sänd aldrig in 20
- 50 Hz:s sinusvågor, som spelats in på en
provskiva eller vissa, speciella ljud (som t. ex.
basen i elektronisk musik, popp på analoga
grammofonskivor, ljudåtergivning med hög
basförstärkningsnivå, o.s.v.) med hög nivå i
denna högtalare. Det kan resultera i skador.
Det kan uppstå störningar vid återgivning av
musik med hög basförstärkningsnivå. Sänk i
detta fall den utgående volymnivån.
•Utsginalen från lågbashögtalaren (DOLBY
digital-signalen) från den digitala
surroundprocessorn (säljs separat) är ställd 10
dB högre av Dolby laboratories Licensing
Corporation. Vid normal användning justerar
du nivån på lågbashögtalaren.
•Om du vrider ned ljudnivån på
lågbashögtalaren allt för mycket, kan det hända
att den automatiska på/av-funktionen aktiveras,
vilket gör att lågbashögtalaren växlar över till
energisparläge.
En annan
lågbashögtalare
Italiano
Ansluta till en förstärkare med en
särskild anslutning för subwoofer
2
Denna
lågbashögtalare
BOOST
Svenska
1
OUT
2
150Hz
1
5
50Hz
Ljudåtergivning (J)
LINE
IN
OUT
L
Anslut MONO OUT-kontakten på förstärkaren
till LINE IN-kontakten på lågbashögtalaren med
den medföljande ljudkabeln. (H)
AUTO
5
Campo di frequenza di riproduzione
20 Hz - 200 Hz
Frequenza di taglio alte frequenze
50 Hz - 200 Hz
Interruttore di fase
NORMAL (normale), REVERSE (opposta)
Riprodurre il brano desiderato.
Ingressi
I toni vocali e le voci maschili che
contengono suoni bassi sono i più adatti
alla regolazione. Regolare il volume dei
diffusori anteriori sul volume
comunemente usato.
Prese di ingresso
Selezionare la polarità di fase.
Usare il selettore PHASE per
selezionare la polarità di fase.
6
Altri modelli (3 ohm/100Hz, 10 %) : 350 W
Ripetere i punti da 1 a 4 per regolare
secondo le proprie
preferenze.
Una volta regolato il woofer sulle
impostazioni desiderate, usare il
comando VOLUME dell’amplificatore
per regolare il volume del woofer
insieme a quello degli altri diffusori.
Non è necessario regolare le
impostazioni del woofer quando si
cambia il livello di volume
sull’amplificatore.
LINE IN: presa di ingresso a piedini
SPEAKER IN: terminali di ingresso
Prese di uscita
LINE OUT: presa di uscita a piedini
SPEAKER OUT: terminali di uscita
Generali
Alimentazione
Modello per l’America Settentrionale : 120 V CA,
60 Hz
Modello per l’Europa : 230 - 240 V CA, 50/60 Hz
Altri modelli : 230 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo
70 W
inferiore a 0,5 W (modo di attesa)
Dimensioni
Circa 390 x 490 x 480 mm (l/a/p)
Massa
24 kg
Accessori in dotazione
Cavo di collegamento audio
(1 spina fono - 1 spina fono) (1)
Note
•Se il suono diventa distorto quando si attiva il
rinforzamento dei bassi dall'amplificatore (come
con DBFB, GROOVE, l'equalizzatore grafico,
ecc.), disattivare il rinforzamento dei bassi e
regolare il suono.
• Non alzare al massimo il volume ruotando il
comando LEVEL onde evitare di indebolire il
suono dei bassi e di udire disturbi anomali.
•La selezione di NORMAL o REVERSE con il
selettore PHASE inverte la polarità e può fornire
una migliore riproduzione dei bassi in certi
ambienti di ascolto (a seconda del tipo di
diffusori anteriori, della posizione del woofer e
della regolazione della frequenza di taglio).
Consente inoltre di cambiare l’espansione e la
tensione del suono e influenzare il campo
sonoro. Selezionare la regolazione che offre il
suono desiderato durante l’ascolto dalla
posizione di ascolto normale.
Cavi diffusori (2)
Il design e le caratteristiche tecniche sono
soggetti a modifiche senza preavviso.
Download PDF