Sony | HT-CT390 | Sony HT-CT390 Soundbar a 2.1 canali con tecnologia Bluetooth® Istruzioni per l'uso

Sound Bar
HT-CT390
Gebruiksaanwijzing
NL
Istruzioni per l’uso
IT
Instrukcja obsługi
PL
Voor product met CE-markering
WAARSCHUWING
Dek de ventilatieopening van het
apparaat niet af met kranten,
tafelkleden en gordijnen enz. Zo kunt u
het risico op brand verkleinen.
Stel het apparaat niet bloot aan open
vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen).
Stel het apparaat niet bloot aan
waterdruppels of spatten en plaats
geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals een vaas, op dit
apparaat. Zo kunt u het risico op brand
of elektrische schokken verkleinen.
Plaats het apparaat niet in een gesloten
ruimte, zoals een boekenkast of
inbouwkast.
Stel de batterijen of apparatuur met
geïnstalleerde batterijen niet bloot aan
extreem hoge temperaturen, zoals
zonlicht en vuur.
Om lichamelijk letsel te voorkomen
moet dit apparaat overeenkomstig de
installatievoorschriften veilig op het
cabinet worden geplaatst of correct aan
de vloer of muur worden bevestigd.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Stroombronnen
• Het apparaat blijft onder spanning
staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, zelfs als het apparaat
zelf is uitgeschakeld.
• Aangezien de stekker wordt gebruikt
om het apparaat los te koppelen van
de netvoeding, moet u het apparaat
aansluiten op een gemakkelijk
toegankelijk stopcontact.
Als er een probleem optreedt met het
apparaat, moet u de stekker van het
apparaat onmiddellijk uit het
stopcontact halen.
Aanbevolen kabels
Goed afgeschermde en geaarde kabels
en aansluitingen moeten gebruikt
worden voor de aansluiting op
thuiscomputers en/of randapparatuur.
2NL
De validiteit van de CE-markering is
beperkt tot alleen die landen waar het
wettelijk is bekrachtigd en dit is
hoofdzakelijk in de EEA-landen
(Europees Economisch Gebied).
Voor de Bar Speaker
Het naamplaatje bevindt zich op de
onderkant.
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude
batterijen, elektrische
en elektronische
apparaten (van
toepassing in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij
of op de verpakking wijst erop dat het
product en de batterij, niet als
huishoudelijk afval behandeld mag
worden. Op sommige batterijen kan dit
symbool gebruikt worden in combinatie
met een chemisch symbool. Het
chemisch symbool voor kwik (Hg) of
lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer
de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat. Door deze
producten en batterijen op juiste wijze
af te voeren, vermijdt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het behoud
van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan
wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij, het
elektrisch en het elektronische apparaat
op een juiste wijze zal worden
behandeld, dienen deze producten aan
het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal. Voor alle andere
batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit
het product te verwijderen. Overhandig
de batterij aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen. Voor meer details in verband
met het recycleren van dit product of
batterij, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product of batterij hebt gekocht.
Kennisgeving voor klanten: de
volgende informatie geldt alleen
voor apparatuur die wordt verkocht
in landen waar EU-richtlijnen van
toepassing zijn.
Dit product werd geproduceerd door of
in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Vragen met betrekking tot
product conformiteit gebaseerd op EUwetgeving kunnen worden gericht aan
de gemachtigde vertegenwoordiger,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, België. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u door naar
de adressen in de afzonderlijke service
of garantie documenten.
Hierbij verklaart Sony Corporation dat
deze radioapparatuur conform is met
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende
internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Deze radioapparatuur is bedoeld voor
gebruik met de goedgekeurde
software-/firmwareversie(s) die
aangegeven zijn in de
conformiteitsverklaring van de EU. De
software/firmware die op deze
radioapparatuur geladen is,
beantwoordt aan de essentiële
vereisten van richtlijn 2014/53/EU.
U vindt de software-/firmwareversie bij
"VER>" (versie) onder "SYS>" (systeem).
Deze Sound Bar is bedoeld voor
geluidsweergave van aangesloten
apparaten, het streamen van muziek
van een NFC-compatibele smartphone
of een BLUETOOTH-apparaat.
Dit apparaat is getest en voldoet in
combinatie met een aansluitkabel
korter dan 3 meter aan de voorschriften
die gesteld zijn in de EMC-richtlijn.
Auteursrechten en
handelsmerken
•Dit systeem is uitgerust met Dolby*
Digital en DTS** Digital Surroundsysteem.
* Geproduceerd onder licentie van
Dolby Laboratories.
Dolby en het dubbele-D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
** Voor DTS-patenten, zie
http://patents.dts.com.
Geproduceerd onder licentie van
DTS Licensing Limited. DTS, het
symbool en DTS en het symbool
tezamen zijn geregistreerde
handelsmerken en DTS Digital
Surround is een handelsmerk van
DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
3NL
• Het merk en logo BLUETOOTH® zijn
geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van
dergelijke merken door Sony
Corporation is onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn
van de respectievelijke eigenaren.
• De begrippen HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface en het
HDMI-logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van
HDMI Licensing Administrator, Inc. in
de Verenigde Staten en andere landen.
• De N-Mark is een handelsmerk of
geregistreerd handelsmerk van NFC
Forum, Inc. in de VS en in andere
landen.
• Android™ is een handelsmerk van
Google LLC.
• Google Play is een handelsmerk van
Google LLC.
• "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• "PlayStation" is een geregistreerd
handelsmerk van Sony Computer
Entertainment Inc.
• MPEG Layer-3
audiocoderingstechnologie en
patenten gelicenseerd door
Fraunhofer IIS en Thomson.
• Windows Media is een geregistreerd
handelsmerk of handelsmerk van
Microsoft Corporation in de VS en/of
andere landen.
• Dit product is beschermd door
bepaalde intellectuele
eigendomsrechten van de Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie van
een dergelijke technologie buiten dit
product om is verboden zonder een
licentie van Microsoft of een
geautoriseerde vertegenwoordiger
van Microsoft.
• "ClearAudio+" is een handelsmerk van
Sony Corporation.
• Apple, iPhone, iPod en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de Verenigde Staten
en andere landen.
4NL
Het gebruik van de Made for Applebadge betekent dat een accessoire
ontworpen is om specifiek
aangesloten te worden met het/de
Apple-product(en) dat/die
geïdentificeerd is/zijn in de badge, en
gecertificeerd is door de ontwerper om
te beantwoorden aan de
prestatienormen van Apple. Apple is
niet verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of naleving van
veiligheidseisen en wettelijke
standaarden.
Compatibel iPhone/iPodmodellen
De compatibele modellen van iPhone/
iPod zijn als volgt. Update uw iPhone/
iPod met de nieuwste software,
voordat u de iPhone/iPod met het
systeem gebruikt.
Ontwikkeld voor:
– iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/
iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPhone 5c/
iPhone 5
– iPod touch (6e generatie)/
iPod touch (5e generatie)
• Andere systeem- en productnamen
zijn algemene handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van de
fabrikanten. ™ en  merken zijn niet
in dit document opgenomen.
Meer over deze
gebruiksaanwijzing
• De aanwijzingen in deze
gebruiksaanwijzing beschrijven de
bediening met de toetsen op de
afstandsbediening. U kunt echter ook
de toetsen van de Bar Speaker zelf
gebruiken indien deze dezelfde of
soortgelijke namen als die op de
afstandsbediening hebben.
• Bepaalde afbeeldingen verschillen van
de werkelijke producten en dienen
uitsluitend ter verduidelijking van de
uitleg.
• De standaardinstelling wordt
onderstreept aangegeven.
• Tekst tussen aanhalingstekens ("--")
verschijnt op het display op het
bovenpaneel.
5NL
Inhoudsopgave
Aansluiten  Beknopte gids (afzonderlijk document)
Meer over deze
gebruiksaanwijzing ..............5
Handleiding over onderdelen en
bedieningselementen .......... 7
Luisteren
Geluid van aangesloten
apparaat beluisteren ......... 10
Luisteren naar muziek van een
USB-apparaat ...................... 11
Geluidsaanpassing
Genieten van
geluidseffecten .................. 12
BLUETOOTH-functies
Luisteren naar muziek van een
BLUETOOTH-apparaat ....... 13
Bediening van het systeem met
gebruik van een smartphone
of tablet (Sony | Music
Center) ................................ 15
Instellingen en regelen
Gebruik van het
setup-display ......................17
Overige functies
Gebruik van de Controle voor
HDMI-functie ......................20
Gebruik van de "BRAVIA"Syncfunctie ......................... 21
Stroombesparing tijdens
standby ............................... 22
6NL
De Bar Speaker aan een muur
ophangen ........................... 22
De subwoofer horizontaal
installeren ...........................24
Activeren van draadloze
transmissie tussen
bepaalde units
(Secure Link) .......................24
Instellen van het volume van
de subwoofer ..................... 25
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ............ 25
Problemen oplossen ................26
Afspeelbare bestandstypes ..... 31
Ondersteunde
audioformaten ................... 32
Specificaties ............................. 32
Radiofrequentiebanden en
maximaal
uitgangsvermogen ............ 33
Meer over BLUETOOTHcommunicatie .................... 33
Handleiding over onderdelen en
bedieningselementen
Zie de tussen haakjes aangegeven pagina's voor meer informatie.
Bar Speaker
Boven- en zijpaneel
,
gleuf
  (stroom)-aanraaktoets
Voor het inschakelen of standby
schakelen van het systeem.
 INPUT-aanraaktoets
Voor het selecteren van het
apparaat dat u wilt gebruiken.

PAIRING-aanraaktoets
 VOL (volume) +/– -aanraaktoets

(N-Mark) (pagina 14)
Plaats het NFC-compatibele
apparaat bij deze aanduiding om
de NFC-functie te activeren.

(USB)-poort (pagina 11)
Druk uw vingernagel in de gleuf
(van onderkant) om de afdekking
te openen.
 Blauwe LED-aanduiding
Toont als volgt de BLUETOOTHstatus.
Tijdens het
BLUETOOTH-koppelen
Knippert snel
Het systeem probeert
een verbinding te
maken met een
BLUETOOTH-apparaat
Knippert
Het systeem heef een
verbinding gemaakt
met een BLUETOOTHapparaat
Licht op
 Display op bovenpaneel
 Afstandsbedieningssensor
Meer over de aanraaktoetsen
De aanraaktoetsen functioneren
wanneer u deze licht aanraakt. Druk niet
met overmatige kracht op deze toetsen.
7NL
Achterpaneel
 HDMI OUT TV (ARC)-aansluiting
 TV IN OPTICAL-aansluiting
 ANALOG IN-aansluiting
 Netsnoer
Subwoofer
 Stroomaanduiding
• Lampje uit: Stroom is
uitgeschakeld.
• Rood: Geen verbinding met de
Bar Speaker (standbyfunctie).
• Groen: Verbonden met de Bar
Speaker (er is geen Secure Linkverbinding gemaakt).
• Oranje: Secure Link-verbinding
is gemaakt.
8NL
 LINK (pagina 24)
  (stroom)
Voor het inschakelen of standby
schakelen van de subwoofer.
 Netsnoer
Meer over de standbyfunctie
De subwoofer schakelt automatisch
standby en de stroomaanduiding wordt
rood wanneer de Bar Speaker in de
standbyfunctie wordt geschakeld of
wanneer de draadloze transmissie
wordt geannuleerd. De subwoofer
schakelt automatisch in wanneer de Bar
Speaker wordt ingeschakeld of de
draadloze transmissie wordt
geactiveerd.
Afstandsbediening
 INPUT (pagina 10)
  (stroom)
Voor het inschakelen of standby
schakelen van het systeem.
 DIMMER
Voor het instellen van de
helderheid van het display op het
bovenpaneel.
"BRIGHT"  "DARK"  "OFF"
• Het display op het bovenpaneel
is uitgeschakeld wanneer "OFF"
is geselecteerd. Het wordt
automatisch ingeschakeld
wanneer u op een toets drukt en
zal weer uitschakelen indien u
het systeem enkele seconden
niet bedient. In bepaalde
gevallen wordt het display
echter niet uitgeschakeld. In dat
geval is de helderheid van het
display op het bovenpaneel
hetzelfde als "DARK".
 MENU
Voor het in- en uitschakelen van
het menu op het display op het
bovenpaneel.
/
Voor het selecteren van de menuonderdelen.
ENTER
Voor het invoeren van een keuze.
BACK
Voor het terugkeren naar het
vorige display.
Stopt USB-weergave.
  (volume) +*/–
Met deze toets kunt u het volume
aanpassen.
 SW  (subwoofervolume) +/–
(pagina 25)
Voor het instellen van het volume
van de lage tonen.
9NL
  (demping)
Met deze toets kunt u tijdelijk het
geluid uitschakelen.
 CLEARAUDIO+
Voor het automatisch selecteren
van de geschikte geluidsinstelling
voor de geluidsbron.
 SOUND FIELD (pagina 12)
Voor het selecteren van een
geluidsfunctie.
 VOICE (pagina 12)
 * (afspelen/pauze)
Voor het pauzeren en hervatten
van de weergave.
 NIGHT (pagina 12)
 / (vorige/volgende/
snel terug/snel voorwaarts)
Druk om het vorige/volgende
track of bestand te selecteren.
Houd ingedrukt voor snel achterof voorwaarts.
* De - en  +-toetsen hebben een
voelstip. Gebruik de voelstip als
herkenning bij het bedienen van de
afstandsbediening.
Luisteren
Geluid van aangesloten
apparaat beluisteren
Druk herhaaldelijk op INPUT.
Door één druk INPUT wordt het huidige
apparaat op het display op het
bovenpaneel aangeduid. Door iedere
volgende druk op INPUT verandert de
aanduiding van de apparaten in de
volgende volgorde.
"TV"  "ANALOG"  "BT"  "USB"
"TV"
Apparatuur (televisie enz.) die is verbonden
met de TV IN OPTICAL-aansluiting of een
televisie die compatibel is met de Audioretourkanaalfunctie en is verbonden met de
HDMI OUT TV (ARC)-aansluiting
"ANALOG"
Apparaat (Digitale mediaspeler enz.) die is
verbonden met de ANALOG IN-aansluiting
"BT"
BLUETOOTH-apparaat dat A2DP ondersteunt
(pagina 13)
"USB"
USB-apparaat dat is verbonden met de
(USB)-poort (pagina 11)
10NL
Luisteren naar muziek
van een USB-apparaat
Informatie van een USBapparaat op het
televisiescherm
1
Verbind het USB-apparaat met de
(USB)-poort.
Zie de gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat alvorens de
verbinding te maken.
Luisteren
U kunt muziekbestanden van een
aangesloten USB-apparaat afspelen.
Zie "Afspeelbare bestandstypes"
(pagina 31) voor de afspeelbare
bestandstypes.
 Weergavetijd
 Totale speelduur
 Bitsnelheid
 Weergavestatus
 Snelheid van terug/snel voorwaarts
 Status van herhaalde weergave
 Geselecteerde bestandindex/Totaal
aantal bestanden in de map
2
3
4
Opmerkingen
Druk herhaaldelijk op INPUT om
"USB" te selecteren.
De USB-datalijst wordt
weergegeven op het
televisiescherm.
Druk op / om de gewenste data
te selecteren en druk vervolgens
op ENTER.
De weergave van de gekozen data
start.
• Afhankelijk van de spelende bron wordt
bepaalde informatie mogelijk niet
getoond.
• Afhankelijk van de weergavefunctie is de
informatie die wordt getoond
verschillend.
Met deze toets kunt u het volume
aanpassen.
• Stel het volume van de Bar
Speaker in met  +/–.
• Stel het volume van de subwoofer
in met SW  +/–.
Opmerking
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de
werking. Voorkom beschadiging van data
of het USB-apparaat en schakel derhalve
het systeem uit alvorens het USB-apparaat
te verwijderen.
11NL
Gebruik van de nachtfunctie
Geluidsaanpassing
Genieten van
geluidseffecten
U kunt op gemakkelijke wijze
voorgeprogrammeerde geluidsvelden
gebruiken die zijn samengesteld voor
verschillende soorten geluid.
Het geluidsveld selecteren
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD
totdat het gewenste geluidsveld op
het display op het bovenpaneel
verschijnt.
"CLEARAUDIO+"
U kunt geluid afspelen met het door Sony
aanbevolen geluidsveld. Het geluidsveld
wordt automatisch in overeenstemming met
de weergavedata en functie optimaal
gesteld.
"MOVIE"
Geluid dat met surroundeffecten wordt
afgespeeld en realistisch en krachtig is.
Geschikt voor films.
"MUSIC"
De geluidseffecten wordt optimaal gesteld
voor het luisteren naar muziek.
"SPORTS"
Commentaar is helder en aanmoediging
wordt surround weergegeven zodat het
geluid realistisch klinkt.
"GAME"
Geluid wordt krachtig en realistisch
weergegeven. Geschikt voor games.
"STANDARD"
Geluid dat overeenkomt met iedere bron.
Tip
U kunt ook op CLEARAUDIO+ drukken om
"CLEARAUDIO+" te selecteren.
12NL
Deze functie is handig voor weergave
van films 's avonds laat. U hoort de
dialoog duidelijk, zelfs bij een laag
volumeniveau.
Druk op NIGHT om "N.ON" te
selecteren.
Voor het annuleren van de nachtfunctie
drukt u op NIGHT om "N.OFF" te
selecteren.
Gebruik van de functie voor
heldere dialoog
Met deze functie wordt dialoog
helderder.
Druk herhaaldelijk op VOICE.
• "UP OFF": De functie voor heldere
dialoog is uitgeschakeld.
• "UP 1": Het bereik van dialoog wordt
vergroot.
• "UP 2": Het bereik van dialoog wordt
vergroot en de voor ouderen
moeilijkere hoorbare tonen worden
versterkt.
Opmerkingen
BLUETOOTH-functies
Luisteren naar muziek van
het gekoppelde apparaat
Dit systeem met een
BLUETOOTH-apparaat
koppelen
Koppelen is een handeling waarbij
BLUETOOTH-apparaten vooraf bij elkaar
geregistreerd worden. Zodra een
koppelingshandeling is uitgevoerd,
hoeft deze niet nogmaals te worden
uitgevoerd.
1
2
3
Plaats het BLUETOOTH-apparaat
binnen een afstand van 1 meter
van de Bar Speaker.
Druk op
PAIRING op de Bar
Speaker.
De blauwe LED-aanduiding op de
Bar Speaker knippert snel tijdens
het BLUETOOTH-koppelen.
Activeer de BLUETOOTH-functie
en selecteer vervolgens
"HT-CT390" na het zoeken met het
BLUETOOTH-apparaat.
Voer deze stap binnen 5 minuten uit
daar de functie voor het koppelen
anders wordt geannuleerd.
Wanneer de BLUETOOTHverbinding is gemaakt, zal de
blauwe LED-aanduiding oplichten.
1
2
3
4
Schakel de BLUETOOTH-functie
van het gekoppelde apparaat in.
Druk herhaaldelijk op INPUT om
"BT" te selecteren.
Het systeem maakt automatisch
weer een verbinding met het
BLUETOOTH-apparaat waar het
meest recentelijk mee was
verbonden.
Wanneer de BLUETOOTHverbinding is gemaakt, zal de
blauwe LED-aanduiding oplichten.
Start de weergave op het
BLUETOOTH-apparaat.
Met deze toets kunt u het volume
aanpassen.
• Stel het volume van het
BLUETOOTH-apparaat in.
• Stel het volume van de Bar
Speaker in met  +/–.
• Stel het volume van de subwoofer
in met SW  +/–.
Opmerkingen
• Nadat het systeem en het BLUETOOTHapparaat eenmaal zijn verbonden, kunt u
de weergave regelen met  en
/.
13NL
Geluidsaanpassing / BLUETOOTH-functies
Luisteren naar muziek
van een BLUETOOTHapparaat
• Als een wachtwoord vereist is op het
BLUETOOTH-apparaat, voer dan "0000".
Wachtwoord kan afhankelijk van het
apparaat ook "Passcode", "PIN-code",
"PIN-nummer" of "Password" worden
genoemd.
• U kunt maximaal 9 BLUETOOTHapparaten koppelen. Als het 10e
BLUETOOTH-apparaat wordt gekoppeld,
wordt het minst recent gekoppelde
apparaat vervangen door het nieuwe
apparaat.
• U kunt het systeem met een gekoppeld
BLUETOOTH-apparaat verbinden, zelfs
wanneer het systeem standby is
geschakeld, indien u "BTSTB" op "ON"
(pagina 18) stelt.
• De audioweergave op dit systeem is
mogelijk iets vertraagd ten opzichte van
de weergave op het BLUETOOTHapparaat vanwege de karakteristieken
van de BLUETOOTH draadloze
technologie.
Tip
U kunt codering AAC van het BLUETOOTHapparaat (pagina 18) activeren of
annuleren.
Verbinding met het BLUETOOTHapparaat verbreken
Voer een van de volgende handelingen
uit.
• Druk nogmaals op
PAIRING op de
Bar Speaker.
• Annuleer de BLUETOOTH-functie van
het BLUETOOTH-apparaat.
• Schakel het systeem of het
BLUETOOTH-apparaat uit.
Verbinden met een extern
apparaat met gebruik van de
One-touch-functie (NFC)
NFC (Near Field Communication) is een
technologie die draadloze
communicatie in een klein bereik
mogelijk maakt tussen diverse
apparaten.
Door een met NFC-compatibel extern
apparaat bij de N-Mark op de Bar
Speaker te houden, worden het
systeem en externe apparaat aan elkaar
gekoppeld en de BLUETOOTHverbinding automatisch gemaakt.
14NL
Compatibele externe apparaten
Externe apparaten met ingebouwde
NFC-functie
(OS: Android 2.3.3 of later, exclusief
Android 3.x)
Opmerkingen
• Het systeem kan tegelijkertijd slechts één
NFC-compatibel apparaat herkennen en
verbinden.
• Afhankelijk van uw externe apparaat
moet u mogelijk de volgende
voorbereidingen met uw externe
apparaat maken.
– Activeer de NFC-functie. Zie voor
details de gebruiksaanwijzing van het
externe apparaat.
– Indien uw externe apparaat een ouder
besturingssysteem dan Android 4.1.x
heeft, moet u de app "NFC Easy
Connect" downloaden en opstarten.
"NFC Easy Connect" is een gratis app
voor externe Android apparaten en
verkrijgbaar via Google Play™. (De app
is mogelijk in bepaalde landen/regio's
niet beschikbaar.)
1
Houd het externe apparaat bij de
N-Mark op de Bar Speaker totdat
het externe apparaat trilt.
Volg de op het scherm van het
externe apparaat getoonde
aanwijzingen en maak de
BLUETOOTH-verbinding.
Wanneer de BLUETOOTHverbinding is gemaakt, zal de
blauwe LED-aanduiding op de Bar
Speaker oplichten.
2
3
Start het afspelen van een
audiobron op het externe
apparaat.
Zie voor meer informatie over het
afspelen de gebruiksaanwijzing van
uw externe apparaat.
Tip
Als het koppelen en de BLUETOOTHverbinding mislukt, voer dan de volgende
handelingen uit.
– Houd het externe apparaat nogmaals
dicht bij de N-Mark op de Bar Speaker.
– Verwijder de houder of hoes van het
externe apparaat als u gebruik maakt van
een dergelijke in de handel verkrijgbare
bescherming.
– Start de "NFC Easy Connect"-app
opnieuw.
Stoppen van de weergave met
gebruik van de One-touchfunctie
Houd het externe apparaat nogmaals
dicht bij de N-Mark op de Bar Speaker.
Sony | Music Center is een app voor
bediening van compatibele Sony
audio-apparaten met gebruik van
mobiele apparaten als bijvoorbeeld een
smartphone of tablet.
Zie de volgende URL voor details over
Sony | Music Center.
http://www.sony.net/smcqa/
Met Sony | Music Center kunt u:
– geniet thuis van muziek zonder
hiaten.
– verander algemene instellingen, kies
de ingang van het systeem en regel
het volume.
– muziekdata van een smartphone met
het systeem afspelen.
– visuele aspecten van de muziek op uw
smartphone-display tonen.
Opmerkingen
• Sony | Music Center gebruikt de
BLUETOOTH-functie van het systeem.
• Wat u kunt doen met Sony | Music Center
verschilt afhankelijk van het aangesloten
apparaat. Specificaties en ontwerp van de
app zijn zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigbaar.
15NL
BLUETOOTH-functies
Met deze toets kunt u het volume
aanpassen.
• Stel het volume van het
BLUETOOTH-apparaat in.
• Stel het volume van de Bar
Speaker in met  +/–.
• Stel het volume van de subwoofer
in met SW  +/–.
Bediening van het
systeem met
gebruik van een
smartphone of
tablet (Sony | Music
Center)
Gebruik van Sony | Music
Center
1
2
3
4
Download de gratis app Sony |
Music Center met het mobiele
apparaat.
Verbind het systeem en het
mobiel apparaat met BLUETOOTHverbinding (pagina 13).
Start Sony | Music Center.
Bedien aan de hand van de
aanwijzingen op het Sony | Music
Center-scherm.
Opmerking
Gebruik de laatste versie van Sony | Music
Center.
16NL
Instellingen en regelen
Gebruik van het setup-display
U kunt de volgende onderdelen met het menu instellen.
De instellingen blijven ook wanneer u het netsnoer ontkoppeld bewaard.
1
2
Druk herhaaldelijk op BACK///ENTER om het gewenste onderdeel te
kiezen en druk op ENTER om de gewenste instelling te selecteren.
Druk op MENU om het menu uit te schakelen.
Menulijst
De standaardinstellingen worden onderstreept aangegeven.
Menu-onderdelen
Functie
"LVL >"
(Niveau)
"ATT"
(Verzwakking Analoog)
Bij weergave van een apparaat dat met de ANALOG INaansluiting is verbonden, wordt het geluid mogelijk
vervormd. U kunt deze vervorming voorkomen door het
ingangsniveau op het systeem te verzwakken.
• "ON": Verzwakt het ingangsniveau. Het uitgangsniveau
wordt met deze instelling lager.
• "OFF": Normaal ingangsniveau.
"DRC"
(Regeling van
dynamisch bereik)
Gebruik voor weergave van films met een laag
geluidsniveau. DRC is van toepassing op alle Dolby Digital
bronnen.
• "ON": Het geluid wordt in overeenstemming met de
informatie van de data gecomprimeerd.
• "OFF": Het geluid wordt niet gecomprimeerd.
"SPK >"
"PLACE"
(Luidspreker) (Positie
luidspreker)
• "STDRD": Kies deze instelling wanneer de Bar Speaker in
de standaardpositie is geplaatst.
• "WALL": Kies deze instelling wanneer de Bar Speaker aan
een muur is opgehangen (pagina 22).
"AUD >"
(Audio)
"DUAL"
(Dual mono)
U kunt multiplex-geluid beluisteren wanneer het systeem
een Dolby Digital multiplex signaal ontvangt.
• "M/S": Het gemengde geluid van zowel de hoofdtaal als
sub-taal wordt weergegeven.
• "MAIN": Geluid van de hoofdtaal wordt uitgevoerd.
• "SUB": Geluid van de tweede taal wordt uitgevoerd.
"TV AU"
(Televisie audio)
• "AUTO": Kies deze instelling wanneer het systeem is
verbonden met een HDMI (ARC)-aansluiting van een
televisie middels een HDMI-kabel.
• "OPT": Kies deze instelling wanneer het systeem is
verbonden met een televisie middels de optische digitale
kabel.
17NL
Instellingen en regelen
3
Druk op MENU om het menu op het display op het bovenpaneel te tonen.
Menu-onderdelen
"HDMI>"
Functie
"EFCT"
(Geluidseffect)
• "ON": Het geluid van het geselecteerde geluidsveld wordt
weergegeven. Het gebruik van deze instelling wordt
aanbevolen.
• "OFF": De ingangsbron wordt voor 2 kanalen
teruggemengd.
"STRM"
(Stream)
Toont de informatie van de huidige audiostream.
Zie pagina 32 voor de ondersteunde audioformaten.
"CTRL"
(Controle voor
HDMI)
• "ON": De functie Controle voor HDMI is ingeschakeld.
Onderlinge bediening is mogelijk van apparaten die
middels een HDMI-kabel zijn verbonden.
• "OFF": Uit.
"TVSTB"
(Standby gelinkt
aan televisie)
Deze functie is beschikbaar wanneer u "CTRL" op "ON" stelt.
• "AUTO": Indien de "TV" ingang van het systeem is
gekozen, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld
wanneer u de televisie uitschakelt.
• "ON": Het systeem wordt, ongeacht de ingang,
automatisch uitgeschakeld wanneer u de televisie
uitschakelt.
• "OFF": Het systeem wordt niet uitgeschakeld wanneer u
de televisie uitschakelt.
"COLOR"
(HDMI-kleur)
• "AUTO": Het type van het externe apparaat wordt
automatisch vastgesteld en de overeenkomende
kleurinstelling wordt gekozen.
• "YCBCR": Weergave van YCBCR-videosignalen.
• "RGB": Weergave van RGB-videosignalen.
"BT >"
"BTAAC"
(BLUETOOTH) (BLUETOOTH
geavanceerde
audio-codering)
U kunt instellen of het systeem wel of niet AAC gebruikt via
BLUETOOTH.
• "ON": AAC-codering wordt geactiveerd.
• "OFF": AAC-codering wordt uitgeschakeld.
Opmerking
Indien u de "BTAAC"-instelling verandert met een
BLUETOOTH-apparaat aangesloten, heeft de nieuwe
instelling voor de codering uitsluitend effect op het
volgende apparaat dat wordt aangesloten.
"WS >"
(Draadloos
geluid)
18NL
"BTSTB"
(Stand-bystand
BLUETOOTH)
Indien het systeem informatie van het koppelen heeft, staat
het systeem ook wanneer het is uitgeschakeld in de
BLUETOOTH-standbyfunctie.
• "ON": De BLUETOOTH-standbyfunctie is geactiveerd.
• "OFF": De BLUETOOTH-standbyfunctie is uitgeschakeld.
"INFO"
(Informatie
BLUETOOTHapparaat)
De naam en het adres van het herkende BLUETOOTHapparaat worden op het display op het bovenpaneel
getoond.
"NO DEVICE" verschijnt indien het systeem niet met een
BLUETOOTH-apparaat is verbonden.
"LINK"
(Secure Link)
• "ON": U kunt de draadloze verbinding voor de Bar Speaker
en subwoofer specificeren met gebruik van de Secure
Link-functie (pagina 24).
• "OFF": Uit.
Menu-onderdelen
Functie
"USB >"
"REPT"
(Weergavefunctie)
• "NONE": Afspelen van alle tracks.
• "ONE": Een track wordt herhaald afgespeeld.
• "FLDER": Alle tracks van een map worden herhaald
afgespeeld.
• "RANDM": Herhalen van alle tracks in een map in een
willekeurige volgorde.
• "ALL": Alle tracks worden herhaald afgespeeld.
"SYS >"
(Systeem)
"ASTBY"
(Automatische
stand-by)
• "ON": De automatische standbyfunctie wordt geactiveerd.
Het systeem schakelt automatisch standby wanneer het
gedurende ongeveer 20 minuten niet wordt bediend.
• "OFF": Uit.
"VER"
(Versie)
De huidige versie van de firmware wordt op het display op
het bovenpaneel getoond.
Instellingen en regelen
19NL
Overige functies
Gebruik van de Controle
voor HDMI-functie
Door een apparaat als bijvoorbeeld een
televisie of Blu-ray Disc-speler die
compatibel zijn met de Controle voor
HDMI-functie* middels een HDMI-kabel
(High Speed HDMI-kabel met ethernet,
niet bijgeleverd) te verbinden, kunt u
het apparaat gemakkelijk met de
afstandsbediening van de televisie
bedienen.
De volgende functies kunnen worden
gebruikt met de Controle voor HDMIfunctie.
• Functie voor uitschakelen van systeem
• Functie voor regelen van geluid van
het systeem
• Audio-retourkanaal
• Functie voor Afspelen met één druk op
de knop
* Controle voor HDMI is een standaard die
wordt gebruikt door CEC (Consumer
Electronics Control) voor onderlinge
bediening van HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)-apparaten.
Opmerking
Deze functies werken mogelijk met
apparaten die niet door Sony zijn
gefabriceerd, maar de werking wordt niet
gegarandeerd.
Voorbereiding voor het
gebruik van de Controle
voor HDMI-functie
Stel "HDMI>" – "CTRL" op het systeem op
"ON" (pagina 18). De standaardinstelling
is "ON".
20NL
Activeer de Controle voor HDMI-functie
voor de televisie en andere met het
systeem verbonden apparaten.
Tip
Indien u de Controle voor HDMI ("BRAVIA"
sync)-functie activeert bij gebruik van een
televisie van Sony, wordt de Controle voor
HDMI-functie van het systeem tevens
automatisch geactiveerd. "DONE"
verschijnt op het display op het
bovenpaneel zodra de instellingen zijn
gemaakt.
Functie voor uitschakelen
van systeem
Het systeem wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u de televisie
uitschakelt.
Stel "HDMI>" – "TVSTB" op het systeem
op "ON" of "AUTO" (pagina 18). De
standaardinstelling is "AUTO".
Functie voor regelen van
geluid van het systeem
Wanneer u het systeem inschakelt
tijdens weergave van de televisie, zal
het geluid van de televisie via de
luidsprekers van het systeem worden
weergegeven. Het volume van het
systeem kan met de afstandsbediening
van de televisie worden geregeld.
Indien het geluid van de televisie via de
luidsprekers van het systeem de laatste
keer bij het televisiekijken werd
weergegeven, zal het systeem
automatisch worden ingeschakeld
wanneer u de televisie weer inschakelt.
Bedieningen kunnen ook met het menu
van de televisie worden gemaakt. Zie
voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
Opmerkingen
Audio-retourkanaal
Indien het systeem is verbonden met de
HDMI IN-aansluiting van een televisie
die compatibel is met Audioretourkanaal, kunt u het geluid van de
televisie beluisteren via de luidsprekers
van het systeem zonder een optische
digitale kabel te verbinden.
Stel met het systeem "AUD >" – "TV AU"
op "AUTO" (pagina 17). De
standaardinstelling is "AUTO".
Opmerking
Indien de televisie niet compatibel is met
Audio-retourkanaal, moet u de optische
digitale kabel verbinden (zie de
bijgeleverde Beknopte gids).
Functie voor Afspelen met
één druk op de knop
Bij weergave van data op een apparaat
(Blu-ray Disc-speler, "PlayStation®4",
enz.) dat met de televisie is verbonden,
worden het systeem en de televisie
automatisch ingeschakeld, de ingang
automatisch naar de ingang voor de
televisie veranderd en het geluid via de
luidsprekers van het systeem
weergegeven.
Opmerkingen
• Indien bij de laatste keer televisiekijken
het geluid van de televisie via de
luidsprekers van de televisie werd
weergegeven, zal het systeem niet
worden ingeschakeld en het geluid en
beeld, ook bij het afspelen van data van
het apparaat, via de televisie worden
weergegeven.
• Afhankelijk van de televisie wordt het
eerste gedeelte van de data mogelijk niet
juist weergegeven.
Gebruik van de
"BRAVIA"-Syncfunctie
Behalve de Controle voor HDMI-functie
kunt u tevens de volgende functie
gebruiken voor apparaten die
compatibel zijn met de "BRAVIA"Syncfunctie.
• Functie voor Scène selecteren
Opmerking
Dit is een exclusieve functie van Sony. De
functie werkt niet met andere apparaten
die niet door Sony zijn gefabriceerd.
21NL
Overige functies
• Het geluid wordt uitsluitend via de
televisie weergegeven indien een andere
ingang dan "TV" is geselecteerd bij
gebruik van de Twin Picture-functie van
de televisie. Het geluid wordt via het
systeem weergegeven wanneer u de
Twin Picture-functie annuleert.
• Het volumeniveau van het systeem wordt
afhankelijk van de televisie, op het
televisiescherm getoond. Het
volumeniveau verschilt mogelijk van het
volume dat op het display op het
bovenpaneel wordt getoond.
• Afhankelijk van de instellingen van de
televisie, is de System Audio Controlfunctie mogelijk niet beschikbaar. Zie
voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
Functie voor Scène
selecteren
Het geluidsveld van het systeem wordt
automatisch in overeenstemming met
Scène selecteren of geluidsinstellingen
van de televisie veranderd. Zie voor
meer informatie de gebruiksaanwijzing
van de televisie.
Stel het geluidsveld op "CLEARAUDIO+"
(pagina 12).
Opmerking over HDMIaansluitingen
• Gebruik een High Speed HDMI-kabel.
Bij gebruik van een Standaard HDMIkabel worden signalen van 1080p
mogelijk niet juist getoond.
• Gebruik een door HDMI erkende kabel.
Gebruik een Sony High Speed HDMIkabel met het logo van het kabeltype.
• U kunt beter geen HDMI-DVIconversiekabel gebruiken.
• Controleer de instelling van de
aangesloten apparatuur als het beeld
slecht is of als er geen geluid uit de
apparatuur komt die via de HDMIkabel is aangesloten.
• Audiosignalen
(bemonsteringsfrequentie, bitlengte,
enz.) die via een HDMI-aansluiting
worden doorgestuurd kunnen door de
aangesloten apparatuur worden
onderdrukt.
• Het geluid kan worden onderbroken
als de bemonsteringsfrequentie of het
aantal kanalen van audiouitgangssignalen van de
afspeelapparatuur wordt veranderd.
• Als de aangesloten apparatuur niet
compatibel is met de
auteursrechtelijke
beveiligingstechnologie (HDCP), kan
het beeld en/of het geluid van de
HDMI OUT-aansluiting vervormd zijn
of niet worden weergegeven. In dit
geval dient u de specificaties van het
aangesloten apparaat te controleren.
22NL
Stroombesparing tijdens
standby
Controleer of u de volgende instellingen
heeft gemaakt:
– "CTRL" in "HDMI>" is op "OFF" gesteld
(pagina 18).
– "BTSTB" in "BT >" is op "OFF" gesteld
(pagina 18).
De Bar Speaker aan een
muur ophangen
U kunt de Bar Speaker aan een muur
ophangen.
Opmerkingen
• Gebruik schroeven (niet bijgeleverd) die
geschikt zijn voor het materiaal van de
muur en sterk genoeg zijn. Een muur van
gipsplaten is niet sterk. Bevestig de
schroeven derhalve goed met twee
pluggen in steunbalken. Installeer de Bar
Speaker horizontaal met schroeven en
pluggen in een vlak gedeelte van een
muur.
• Laat het installeren over aan een Sonyhandelaar of erkend vakman en verzeker
de veiligheid tijdens het installeren.
• Sony is niet verantwoordelijk voor
ongelukken of schade die veroorzaakt
wordt door een onjuiste installatie,
onvoldoende sterke muur, onjuiste
schroeven, natuurrampen, enz.
1
Bevestig de bijgeleverde
muurbeugels aan de beugelgaten
in de onderkant van de Bar
Speaker met de bijgeleverde
schroeven zodat het oppervlak
van iedere muurbeugel als in de
afbeelding getoond is.
Bevestig de twee muurbeugels aan
de linker- en rechtergaten in de
onderkant van de Bar Speaker.
3
560 mm
Schroef (bijgeleverd)
5 mm tot
6 mm
Muurbeugel
(bijgeleverd)
Hang de Bar Speaker aan de
schroeven.
Breng de gaten in de beugel in lijn
met de schroeven en hang de Bar
Speaker aan de twee schroeven op.
Gebruik schroeven (niet
bijgeleverd) die geschikt zijn voor
de gaten in de beugels.
4 mm
Meer dan 30 mm
4,6 mm
10 mm
Gat in beugel
23NL
Overige functies
4
2
Zet de schroeven met 2 pluggen in
de muur vast.
De schroeven moeten 5 mm tot
6 mm uitsteken.
De subwoofer
horizontaal installeren
Plaats de subwoofer op de rechterkant
met het "SONY"-logo naar voren
gericht.
3
4
5
6
7
Bevestig de bijgeleverde
luidsprekerkussentjes.
Activeren van draadloze
transmissie tussen
bepaalde units (Secure
Link)
U kunt de draadloze verbinding voor de
Bar Speaker en subwoofer specificeren
met gebruik van de Secure Link-functie .
Deze functie kan interferentie
voorkomen bij gebruik van meerdere
draadloze toestellen of door gebruik
van draadloze producten door buren.
1
2
Druk op MENU.
Druk op / om "WS >" te
selecteren en druk dan op ENTER.
24NL
8
Druk wanneer "LINK" op het
display op het bovenpaneel
verschijnt op ENTER.
Druk op / om "ON" te
selecteren en druk dan op ENTER.
Druk wanneer "START" op het
display op het bovenpaneel
verschijnt op ENTER.
"*****" verschijnt en de Bar Speaker
zoekt naar apparaten die met Link
kunnen worden gebruikt. Ga binnen
2 minuten naar de volgende stap.
Druk op LINK op de subwoofer.
De stroomaanduiding op de
subwoofer knippert oranje.
Druk wanneer "DONE" op het
display op het bovenpaneel
verschijnt op ENTER.
De subwoofer is aan de Bar Speaker
gelinkt en de stroomaanduiding op
de subwoofer kleurt oranje.
Indien "FAIL" verschijnt , moet u
controleren of de subwoofer is
ingeschakeld en op BACK drukken
om de handelingen weer van stap 3
uit te voeren.
Druk op MENU.
Het menu wordt uitgeschakeld.
Instellen van het volume
van de subwoofer
De subwoofer is ontworpen voor
weergave van lage tonen en lage
frequenties.
Druk op SW  +/– om het volume
van de subwoofer in te stellen.
Opmerking
Indien de ingangsbron weinig lage tonen
heeft, zoals bijvoorbeeld in normale
televisieprogramma's, hoort u mogelijk
haast geen geluid van de subwoofer.
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Als een voorwerp of vloeistof in het
systeem terechtkomt, moet u het
systeem ontkoppelen en laten nakijken
door bevoegde servicetechnici voordat u
het weer gebruikt.
• Raak het netsnoer niet met natte handen
aan. Als u dit toch doet, kan dit een
elektrische schok veroorzaken.
• Voorkom letsel en beschadiging en klim
derhalve niet op de Bar Speaker en
subwoofer.
• Voordat u het systeem gebruikt, moet u
controleren of het bedrijfsvoltage
overeenkomt met de plaatselijke
netvoeding. Het bedrijfsvoltage vindt u
op het naamplaatje aan de achterkant
van de Bar Speaker.
• Als u het systeem langere tijd niet wilt
gebruiken, moet u de stekker van het
systeem uit het stopcontact halen. Trek
altijd aan de stekker en nooit aan het
netsnoer als u het netsnoer uit het
stopcontact haalt.
• Het netsnoer mag alleen door een erkend
vakman worden vervangen.
Warm worden
Het systeem kan tijdens gebruik warm
worden. Dit duidt niet op een storing.
Als u dit systeem doorlopend met hoog
volume gebruikt, kunnen de achter- en
onderpanelen na verloop van tijd heet
worden. Voorkom brandwonden en raak
het systeem dan niet aan.
25NL
Aanvullende informatie
Stroombronnen
Plaatsing
Reiniging
• Zet het systeem op een goed
geventileerde plaats om te voorkomen
dat het te warm wordt. De levensduur van
het systeem wordt hierdoor verlengd.
• Plaats het systeem niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar
het wordt blootgesteld aan direct
zonlicht, overmatige hoeveelheden stof
of mechanische schokken.
• Plaats geen voorwerpen bij de achterkant
van de Bar Speaker en subwoofer
waardoor de ventilatie-openingen
worden afgesloten en storingen kunnen
worden veroorzaakt.
• Als het systeem wordt gebruikt in
combinatie met een televisie,
videorecorder of cassettedeck, kan er ruis
ontstaan en kan de beeldkwaliteit
verslechteren. Plaats in dat geval het
systeem verder verwijderd van de
televisie, videorecorder of cassettedeck.
• Wees voorzichtig indien u het systeem op
speciaal behandelde oppervlakken (met
was of olie behandeld, gepolijst, enz.)
plaatst, anders kunnen er vlekken of
verkleuringen optreden.
• Wees voorzichtig en voorkom letsel door
hoeken van de Bar Speaker en
subwoofer.
• Zorg dat er ten minste 3 cm vrij ruimte
onder de Bar Speaker is indien u deze aan
een muur ophangt.
Reinig het systeem met een zacht en droog
doekje . Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Werking
Schakel het systeem uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u andere
apparatuur aansluit.
Indien de kleuren op een televisie
in de buurt onregelmatig zijn
Met bepaalde televisies zullen de kleuren
van het beeld mogelijk onregelmatig zijn.
• Indien de kleuren onregelmatig zijn...
Schakel de televisie uit, wacht 15 tot
30 minuten en schakel weer in.
• Indien de kleuren nog steeds
onregelmatig zijn...
Plaats het systeem verder van de televisie
vandaan.
26NL
Met vragen over of eventuele problemen
met het systeem kunt u terecht bij de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het
gebruik van het systeem, probeer dan
deze eerst zelf op te lossen aan de hand
van de onderstaande lijst. Als een
probleem blijft optreden, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
Algemeen
Stroom wordt niet ingeschakeld.
 Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Het systeem werkt niet correct.
 Trek de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact en steek na een
paar minuten weer terug.
Het systeem wordt automatisch
uitgeschakeld.
 De automatische standbyfunctie
werkt . Stel "ASTBY" in "SYS >" op
"OFF" (pagina 19).
Het systeem schakelt niet in wanneer
de televisie wordt ingeschakeld.
 Stel "HDMI>" – "CTRL" op "ON"
(pagina 18). De televisie moet de
Controle voor HDMI-functie
ondersteunen (pagina 20). Zie voor
meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
 Controleer de
luidsprekerinstellingen van de
televisie. De stroom van het
systeem wordt in overeenstemming
met de luidsprekerinstellingen van
de televisie geschakeld. Zie voor
meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
 Indien de laatste keer het geluid via
de luidsprekers van de televisie
werd gestuurd, zal het systeem niet
worden ingeschakeld wanneer de
televisie wordt ingeschakeld.
Het systeem schakelt niet uit wanneer
de televisie wordt uitgeschakeld.
 Controleer de instelling van
"HDMI>" – "TVSTB" (pagina 18). Voor
het ongeacht de ingang,
automatisch uitschakelen van het
systeem bij het uitschakelen van de
televisie, moet u "TVSTB" op "ON"
stellen. De televisie moet de
Controle voor HDMI-functie
ondersteunen (pagina 20). Zie voor
meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
Geluid
Geen televisiegeluid via het systeem.
 Controleer het type en de
verbinding van de HDMI-kabel,
optische digitale kabel of analoge
audiokabel die met het systeem en
de televisie is verbonden (zie de
bijgeleverde Beknopte gids).
27NL
Aanvullende informatie
Het systeem schakelt uit wanneer de
televisie wordt uitgeschakeld.
 Controleer de instelling van
"HDMI>" – "TVSTB" (pagina 18). Met
"TVSTB" op "ON" gesteld wordt het
systeem, ongeacht de ingang,
automatisch uitgeschakeld
wanneer u de televisie uitschakelt.
 Indien uw televisie compatibel is
met Audio-retourkanaal, moet u
controleren of het systeem is
verbonden met een ARCcompatibele HDMIingangsaansluiting van de televisie
(zie de bijgeleverde Beknopte gids).
Indien het geluid nog steeds niet
wordt weergegeven of wordt
onderbroken, moet u de
bijgelveerde optische digitale kabel
verbinden en "AUD >" – "TV AU" op
"OPT" stellen (pagina 17).
 Indien uw televise niet compatibel
is met Audio-retourkanaal, zal het
geluid van de televisie niet via het
systeem worden weergegeven, ook
niet wanneer het systeem met de
HDMI-ingangsaansluiting van de
televisie is verbonden. Voor
weergave van het televisiegeluid
via het systeem, moet u de
bijgeleverde optische digitale kabel
verbinden (zie de bijgeleverde
Beknopte gids).
 Indien geluid niet via het systeem
wordt weergegeven terwijl het
systeem en de televisie met de
optische digitale kabel zijn
verbonden of indien de televisie
geen optische digitale
uitgangsaansluiting heeft, moet u
een analoge audiokabel (niet
bijgeleverd) verbinden en de
ingang van het systeem op
"ANALOG" stellen (pagina 10).
 Schakel de ingang van het systeem
naar "TV" (pagina 10).
 Verhoog het volume op het
systeem of annuleer de demping.
 Afhankelijk van de volgorde waarin
u de televisie en het systeem heeft
verbonden, wordt het geluid van
het systeem mogelijk gedempt en
verschijnt "MUTING" op het display
op het bovenpaneel van het
systeem. Schakel in dat geval eerst
de televisie en daarna het systeem
in.
 Stel de luidsprekerinstelling van de
televisie (BRAVIA) op Audio System.
Zie de gebruiksaanwijzing van uw
televisie voor het instellen.
Het geluid wordt via zowel het systeem
als de televisie weergegeven.
 Demp het geluid van het systeem of
van de televisie.
Geen geluid of slechts geluid met een
zeer laag volume van het met de Bar
Speaker verbonden apparaat via de
Bar Speaker.
 Druk op  + en controleer het
volumeniveau (pagina 9).
 Druk op  of  + om de functie
voor dempen te annuleren
(pagina 9).
 Controleer of de juiste ingang is
gekozen. Druk herhaaldelijk op
INPUT om alle ingangsbronnen te
proberen (pagina 10).
 Controleer of alle kabels en snoeren
van het systeem en het aangesloten
apparaat juist zijn verbonden.
Geen geluid of slechts geluid met een
zeer laag volume via de subwoofer.
 Druk op SW + om het volume van
de subwoofer te verhogen
(pagina 9).
 Controleer of de stroomaanduiding
op de subwoofer groen is opgelicht.
Zie "Geen geluid via de subwoofer."
in "Subwoofer draadloos geluid"
(pagina 29) indien dit niet het geval
is.
 De subwoofer is ontworpen voor
weergave van lage tonen. Bij
weergave van een bron met weinig
lage tonen (bijvoorbeeld een
televisie-uitzending), is het geluid
van de subwoofer mogelijk slecht
hoorbaar.
28NL
 Bij weergave van data die met
auteursrechtelijke
beveiligingstechnologie (HDCP)
compatibel zijn, wordt er geen
geluid via de subwoofer
uitgestuurd.
Er kan geen surroundeffect worden
verkregen.
 Afhankelijk van het ingangssignaal
en de geluidsveldinstelling, is de
verwerking van surroundgeluid
mogelijk niet effectief. Het
surroundeffect is mogelijk subtiel
afhankelijk van het programma of
de disc.
 Voor weergave van meerkanaals
audio, dient u de instelling van de
digitale audio-uitgang van het met
het systeem verbonden apparaat te
controleren. Zie de bij het
aangesloten apparaat geleverde
gebruiksaanwijzing voor meer
informatie.
USB-apparaat
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Probeer het volgende:
 Schakel het systeem uit.
 Ontkoppel het USB-apparaat en
sluit weer aan.
 Schakel het systeem in.
 Controleer of het USB-apparaat
goed is verbonden met de (USB)poort.
 Controleer of het USB-apparaat of
een kabel defect is.
 Controleer of het USB-apparaat is
ingeschakeld.
 Indien het USB-apparaat is
verbonden via een USB-spoel, moet
u het ontkoppelen en vervolgens
het USB-apparaat direct met de Bar
Speaker verbinden.
BLUETOOTH-apparaat
BLUETOOTH-verbinding kan niet
worden gemaakt.
 Controleer of de blauwe LEDaanduiding is opgelicht (pagina 7).
 Controleer of het te verbinden
BLUETOOTH-apparaat is
ingeschakeld en de BLUETOOTHfunctie is geactiveerd.
 Plaats het BLUETOOTH-apparaat
dichter bij de Bar Speaker.
 Koppel dit systeem en het
BLUETOOTH-apparaat opnieuw. U
moet mogelijk de koppeling met dit
systeem eerst met gebruik van uw
BLUETOOTH-apparaat annuleren.
Geen geluid via het verbonden
BLUETOOTH-apparaat.
 Controleer of de blauwe LEDaanduiding is opgelicht (pagina 7).
 Plaats het BLUETOOTH-apparaat
dichter bij de Bar Speaker.
Geluid is niet synchroon aan het beeld.
 Bij weergave van films hoort u het
geluid soms iets vertraagd t.o.v. het
beeld.
Subwoofer draadloos geluid
Geen geluid via de subwoofer.
 De stroomaanduiding licht niet op.
• Controleer of het netsnoer en de
subwoofer goed zijn aangesloten.
• Druk op  op de subwoofer om
de stroom in te schakelen.
 De stroomaanduiding knippert
langzaam groen of licht rood op.
• Plaats de subwoofer in de buurt
van de Bar Speaker zodat de
stroomaanduiding groen oplicht.
• Volg de stappen in "Activeren van
draadloze transmissie tussen
bepaalde units (Secure Link)"
(pagina 24).
 Indien de stroomaanduiding rood
knippert, moet u op  op de
subwoofer drukken om de stroom
in te schakelen. Controleer
vervolgens of de ventilatie-opening
van de subwoofer niet geblokkeerd
is.
29NL
Aanvullende informatie
Koppeling kan niet uitgevoerd worden.
 Plaats het BLUETOOTH-apparaat
dichter bij de Bar Speaker.
 Controleer of dit systeem geen
interferentie heeft van draadloos
LAN-apparatuur, andere 2,4 GHz
draadloze apparaten of een
magnetron. Plaats een in de buurt
zijnd apparaat dat
elektromagnetische straling
opwekt verder van dit systeem
vandaan.
 Het kan zijn dat het koppelen niet
mogelijk is als er andere
BLUETOOTH-apparaten in de buurt
van de Bar Speaker zijn. Als dit het
geval is, dient u de andere
BLUETOOTH-apparaten uit te
schakelen.
 Plaats een in de buurt zijnd
apparaat dat elektromagnetische
straling opwekt, bijvoorbeeld
draadloos LAN-apparatuur, andere
BLUETOOTH-apparaten of een
magnetron verder van dit systeem
vandaan.
 Verwijder obstakels tussen dit
systeem en het BLUETOOTHapparaat of plaats het systeem uit
de buurt van het obstakel.
 Verander de plaats van het
verbonden BLUETOOTH-apparaat.
 Verander de draadloze frequentie
van de Wi-Fi router, computer, enz.
naar de 5 GHz band.
 Verhoog het volume van het
aangesloten BLUETOOTH-apparaat.
 De subwoofer is ontworpen voor
weergave van lage tonen. U hoort
de lage tonen mogelijk niet bij
weergave van een bron die weinig
lage tonen heeft, wat bijvoorbeeld
bij veel televisieprogramma's het
geval is.
 Druk op SW  + om het volume van
de subwoofer te verhogen
(pagina 25).
Geluid slaat over of heeft ruis.
 Indien er in de buurt een apparaat is
dat elektromagnetische golven
opwekt, bijvoorbeeld draadloos
LAN of een werkende magnetron,
moet u het systeem verder van
dergelijke apparatuur plaatsen.
 Verwijder of verplaats een obstakel
tussen de Bar Speaker en de
subwoofer.
 Plaats de Bar Speaker en subwoofer
zo dicht als mogelijk bij elkaar.
 Schakel de frequentie van
draadloos LAN, Wi-Fi router of
computer naar de 5 GHz band.
 Schakel de televisie, Blu-ray Discspeler enz. van draadloos LAN naar
bedraad LAN.
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
 Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op de
Bar Speaker (pagina 7).
 Verwijder obstakels tussen de
afstandsbediening en de Bar
Speaker.
 Vervang beide batterijen van de
afstandsbediening door nieuwe als
deze bijna leeg zijn.
 Controleer of u op de juiste toets op
de afstandsbediening drukt.
30NL
De afstandsbediening van de televisie
werkt niet.
 Plaats de Bar Speaker zodanig dat
deze de afstandsbedieningssensor
van de televisie niet blokkeert.
Overige
De Controle voor HDMI-functie werkt
niet juist.
 Controleer de verbinding met het
systeem (zie de bijgeleverde
Beknopte gids).
 Activeer de Controle voor HDMIfunctie op de televisie. Zie voor
meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
 Wacht even en probeer opnieuw.
Indien u het systeem ontkoppelt,
duurt het even eer er weer
bedieningen kunnen worden
uitgevoerd. Wacht 15 seconden of
langer en probeer opnieuw.
 Controleer of de met dit systeem
verbonden apparaten geschikt zijn
voor de Controle voor HDMI-functie.
 Activeer de Controle voor HDMIfunctie op de apparaten die met dit
systeem zijn verbonden. Zie voor
details de gebruiksaanwijzing van
uw apparaat.
 Het type en aantal apparaten dat
met de Controle voor HDMI-functie
kunnen worden bediend is als volgt
beperkt door de HDMI CECstandaard:
• Opname-apparatuur (Blu-ray
Disc-recorder, DVD-recorder,
enz.): maximaal 3 apparaten
• Weergave-apparatuur (Blu-ray
Disc-speler, DVD-speler, enz.):
maximaal 3 apparaten
• Tuner-verwante apparatuur:
maximaal 4 apparaten
• Audiosysteem (receiver/
hoofdtelefoon): maximaal
1 apparaat (die voor dit systeem
wordt gebruikt)
Indien "PRTCT" op het display op het
bovenpaneel van de Bar Speaker
verschijnt.
 Druk op  om het systeem uit te
schakelen. Ontkoppel nadat het
display is uitgeschakeld het
netsnoer en controleer of de
ventilatie-openingen van de Bar
Speaker niet worden geblokkeerd.
Display op bovenpaneel van de Bar
Speaker licht niet op.
 Druk op DIMMER om de helderheid
op "BRIGHT" of "DARK" te stellen
indien het "OFF" is (pagina 9).
Resetten
Reset het systeem als volgt indien het
nog steeds niet juist functioneert.
Voer deze handeling beslist met de
aanraaktoetsen op de Bar Speaker uit.
2
3
4
Houd INPUT ingedrukt en raak
tegelijkertijd VOL – en 
gedurende 5 seconden aan.
"RESET" verschijnt op het display op
het bovenpaneel en de instelling
van het menu, geluidsvelden, enz.
worden op de
standaardinstellingen gesteld.
Trek de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact.
Steek de stekker van het netsnoer
in het stopcontact en druk
vervolgens op  om het systeem
in te schakelen.
Verbind het systeem met de
subwoofer (pagina 24).
Aanvullende informatie
Sensoren van de televisie werken niet
juist.
 De Bar Speaker blokkeert mogelijk
sommige sensoren (bijvoorbeeld de
sensor voor helderheid), de
ontvanger voor de
afstandsbediening van uw televisie,
de "zender voor 3D-brillen
(infrarood transmissie)" van een 3D
televisie die voor infrarood 3D
brillen geschikt is, of de draadloze
communicatie. Plaats de Bar
Speaker verder van de televisie
zodat dergelijke onderdelen juist
kunnen functioneren. Zie de bij uw
televisie geleverde
gebruiksaanwijzing voor de plaats
van sensoren en ontvanger voor de
afstandsbediening.
1
Afspeelbare
bestandstypes
Codec
Extentie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Opmerkingen
• Bepaalde bestanden kunnen mogelijk
niet worden afgespeeld afhankelijk van
het formaat, de codering of opnameomstandigheden van het bestand.
• Bepaalde met een computer bewerkte
bestanden kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld.
• Het systeem is niet geschikt voor
gecodeerde bestanden, bijvoorbeeld
DRM en Lossless.
31NL
• Het systeem kan de volgende bestanden
en mappen van USB-apparaten
herkennen:
– maximaal 200 mappen
– maximaal 150 bestanden/mappen in
een enkele laag
• Bepaalde USB-apparaten werken
mogelijk niet met dit systeem.
• Dit systeem kan Mass Storage Class
(MSC)-apparaten herkennen.
Ondersteunde
audioformaten
Dit systeem ondersteunt de volgende
audioformaten.
• Dolby Digital
• DTS
• LPCM 2ch
• AAC
Specificaties
Bar Speaker (SA-CT390)
Versterkergedeelte
UITGANGSVERMOGEN (nominaal)
Voor L + Voor R:
50 W + 50 W (bij 4 ohm, 1 kHz, THV 1%)
UITGANGSVERMOGEN (referentie)
Voor L/Voor R: 100 W (per kanaal bij
4 ohm, 1 kHz)
Ingangen
USB
ANALOG IN
TV IN OPTICAL
Uitgang
HDMI OUT TV (ARC)
HDMI-gedeelte
Connector
Type A (19-pins)
32NL
USB-gedeelte
(USB)-poort
Type A
BLUETOOTH-gedeelte
Communicatiesysteem
BLUETOOTH-specificatie versie 4.2
Uitgang
BLUETOOTH-specificatie
vermogensklasse 1
Maximum communicatiebereik
Gezichtslijn ongeveer 25 m1)
Frequentieband
2,4 GHz band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulatiemethode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Compatibele BLUETOOTH-profielen2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Ondersteunde codecs3)
SBC4), AAC5)
Zendbereik (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz
(bemonsteringsfrequentie 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz)
1) Het
actuele bereik varieert afhankelijk
van factoren zoals obstakels tussen de
apparaten, magnetische velden rondom
een magnetron, statische elektriciteit,
draadloze telefoons,
ontvangstgevoeligheid, prestatie van de
antenne, besturingssysteem,
softwaretoepassing, enz.
2)
BLUETOOTH-standaardprofielen geven
het doel aan van de BLUETOOTHcommunicatie tussen de apparaten.
3) Codec: Audiosignaalcompressie en
conversieformaat
4)
Subband codec
5)
Advanced Audio Coding
Gedeelte voorluidspreker L/
voorluidspreker R
Luidsprekersysteem
Full-range luidsprekersysteem,
Akoestische suspensie
Luidspreker
60 mm conustype
Algemeen
6)
Het systeem schakelt automatisch in de
stroomspaarstand wanneer er geen
HDMI-verbinding en geen BLUETOOTHkoppeling is, ongeacht de instellingen
die u heeft gemaakt voor "CTRL" in
"HDMI>" en "BTSTB" in "BT >".
Subwoofer (SA-WCT390)
UITGANGSVERMOGEN (referentie)
100 W (per kanaal bij 4 ohm, 100 Hz)
Luidsprekersysteem
Subwoofersysteem, Basreflex
Luidspreker
130 mm conustype
Stroomvereisten
Alleen modellen Taiwan:
120 V wisselstroom, 50/60 Hz
Overige modellen:
220 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 20 W
Stand-by: 0,5 W of minder
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(verticale installatie)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(horizontale installatie)
Gewicht (ongeveer)
6,5 kg
Draadloze zender/
receivergedeelte
Frequentieband
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulatiemethode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Ontwerp en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Radiofrequentiebanden
en maximaal
uitgangsvermogen
Draadloos LAN/BLUETOOTH
Frequentieband
2.400 MHz - 2.483,5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen
< 6,0 dBm
NFC
Frequentieband
13,56 MHz
Maximaal uitgangsvermogen
< 60 dBμA/m op een afstand van 10 m
Meer over BLUETOOTHcommunicatie
• BLUETOOTH-apparaten dienen binnen
ongeveer 10 meter (zonder
obstructies) van elkaar gebruikt te
worden. Het effectieve
communicatiebereik wordt korter bij
de volgende omstandigheden.
– Als een persoon, metalen object,
muur of andere obstructie tussen de
apparaten met een BLUETOOTHverbinding staat
– Locaties waar een draadloze LAN
geïnstalleerd is
33NL
Aanvullende informatie
Stroomvereisten
Alleen modellen Taiwan:
120 V wisselstroom, 50/60 Hz
Overige modellen:
220 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 45 W
Stand-by: 0,5 W of minder
(Stroomspaarstand)
(Als "CTRL" in "HDMI>" en "BTSTB" in
"BT >" zijn ingesteld op "OFF")
Stand-by: 2,8 W of minder6)
(Als "CTRL" in "HDMI>" of "BTSTB" in
"BT >" is ingesteld op "ON")
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
900 mm × 52 mm × 121 mm
(zonder muurbeugels)
900 mm × 121 mm × 59 mm
(met muurbeugels)
Gewicht (ongeveer)
2,2 kg
– In de buurt van magnetrons die in
gebruik zijn
– Locaties waar andere
elektromagnetische golven
optreden
• BLUETOOTH-apparaten en een
draadloos LAN (IEEE 802.11b/g)
gebruiken dezelfde frequentieband
(2,4 GHz). Als u uw BLUETOOTHapparaat in de buurt van een apparaat
gebruikt met draadloos LANmogelijkheid, kan er
elektromagnetische storing ontstaan.
Dit kan resulteren in lagere
gegevensoverdrachtsnelheden of het
onvermogen om verbinding te maken.
Als dit zich voordoet dient u de
volgende oplossingen te proberen:
– Gebruik dit systeem op ten minste
10 meter afstand van een draadloos
LAN-apparaat.
– Schakel de stroom van het draadloze
LAN-apparaat uit als het
BLUETOOTH-apparaat binnen
10 meter wordt gebruikt.
– Installeer dit systeem en het
BLUETOOTH-apparaat zo dicht als
mogelijk bij elkaar in de buurt.
• De radiogolven die dit systeem
uitzendt kunnen storing in de werking
van enkele medische apparaten
veroorzaken. Aangezien deze storing
in een defect kan resulteren, dient u
altijd op de volgende locaties de
stroom van dit systeem en het
BLUETOOTH-apparaat uit te
schakelen:
– In ziekenhuizen, vliegtuigen en
plaatsen waar ontvlambare gassen
aanwezig zijn
– In de buurt van automatische deuren
of brandalarmen
34NL
• Dit systeem ondersteunt de
veiligheidsfuncties die aan de
BLUETOOTH-specificaties voldoen,
om voor een veilige verbinding te
zorgen tijdens communicatie met
gebruik van BLUETOOTH-technologie.
Deze beveiliging kan echter,
afhankelijk van de content en andere
factoren, niet voldoende zijn, dus ben
altijd voorzichtig als u een
communicatie uitvoert met
BLUETOOTH-technologie.
• Sony kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade of andere
verliezen die voortvloeien uit een
informatielek tijdens communicatie
met BLUETOOTH-technologie.
• BLUETOOTH-communicatie wordt niet
per definitie gegarandeerd met alle
BLUETOOTH-apparaten die hetzelfde
profiel als dit systeem hebben.
• BLUETOOTH-apparaten die met dit
systeem verbonden zijn, moeten aan
de BLUETOOTH-specificatie voldoen,
voorgeschreven door Bluetooth SIG,
Inc. en moeten gecertificeerd zijn.
Zelfs als een apparaat voldoet aan de
BLUETOOTH-specificatie kunnen er
situaties zijn waarbij de
karakteristieken of specificaties van
het BLUETOOTH-apparaat het
onmogelijk maken om verbinding te
maken of tot verschillende
bedieningsmethoden, display of
bediening kan leiden.
• Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat dat met deze unit is
verbonden, de communicatieomgeving of de omgevingscondities
kan er storing optreden of de audio
onderbroken worden.
Per prodotto con marcatura CE
ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di incendi, non
coprire le aperture di ventilazione
dell’apparecchio con giornali, tovaglie,
tende e simili.
Non esporre l’apparecchio a sorgenti di
fiamma non protette (ad esempio
candele accese).
Per ridurre il rischio di incendi o scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio a
cadute o spruzzi e non collocare
sull’apparecchio stesso oggetti
contenenti liquidi, quali ad esempio
vasi.
Non installare l’apparecchio in uno
spazio chiuso, come una libreria o un
mobiletto da incasso.
Non esporre le batterie o gli apparecchi
con le batterie installate a fonti di calore
eccessivo, quali luce solare e fuoco.
Per evitare lesioni, questo apparecchio
deve essere collocato sul cabinet in
sicurezza o fissato saldamente al
pavimento/alla parete in base alle
istruzioni di installazione.
Solamente per uso all’interno.
Fonti di alimentazione
• L’apparecchio non è scollegata dalla
corrente di rete fintanto che rimane
collegata alla presa di rete CA, anche
se l’apparecchio stessa è stata spenta.
• Poiché la spina è utilizzata per
scollegare l’apparecchio dalla corrente
di rete, collegare l’apparecchio a una
presa di rete CA facilmente accessibile.
In caso di funzionamento anomalo
dell’apparecchio, scollegare
immediatamente la spina dalla presa
di rete CA.
Cavi consigliati
Per il collegamento a computer host e/
o periferiche devono essere usati cavi e
connettori adeguatamente schermati e
collegati a terra.
2IT
La validità della marcatura CE è limitata
ai soli paesi in cui è legalmente in
vigore, principalmente nei paesi AEE
(area economica europea).
Per il diffusore soundbar
La targhetta è posta nella parte
inferiore.
Per i clienti in Europa
Smaltimento delle
batterie (pile e
accumulatori) esauste e
delle apparecchiature
elettriche ed
elettroniche a fine vita
(applicabile in tutti i
Paesi dell’Unione
Europea e negli altri
Paesi europei con
sistema di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto, batteria o
imballo indica che gli stessi non devono
essere trattati come normali rifiuti
domestici. Su talune batterie questo
simbolo può essere utilizzato in
combinazione con un simbolo chimico. I
simboli chimici del mercurio (Hg) o del
piombo (Pb) sono aggiunti se la batteria
contiene più dello 0.0005% di mercurio
o dello 0.004% di piombo.
Assicurandovi che questi prodotti e le
batterie siano smaltiti correttamente,
contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e
per la salute che potrebbero altrimenti
essere causate dal trattamento
inappropriato dei medesimi prodotti o
batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a
preservare le risorse naturali.
Nel caso di prodotti che per ragioni di
sicurezza, prestazioni o integrità dei dati
richiedano una connessione
permanente con una batteria in essi
incorporata, la stessa dovrà essere
sostituita esclusivamente da personale
qualificato. Per assicurarsi che la
batteria sia trattata correttamente, si
prega di consegnare i prodotti a fine vita
ad un idoneo centro di raccolta per il
riciclo di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Per tutte le altre batterie, si
prega di consultare la sezione relativa
alla rimozione sicura della batteria dal
prodotto. Si prega di consegnare le
batterie ad un idoneo centro di raccolta
per il riciclo delle batterie esauste. Per
informazioni più dettagliate sul riciclo di
questi prodotti o batterie, si prega di
contattare il vostro Comune, il servizio
di smaltimento rifiuti ovvero il punto
vendita presso il quale è stato
acquistato il prodotto o la batteria. In
caso di smaltimento abusivo di batterie
o di apparecchiature elettriche ed
elettroniche potrebbero essere
applicate le sanzioni previste dalla
normativa vigente (valido solo per
l’Italia).
Nota per i clienti: le seguenti
informazioni sono applicabili
esclusivamente agli apparecchi
venduti nei paesi in cui sono in
vigore le Direttive UE.
Questo prodotto è stato fabbricato da o
per conto di Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Giappone. Eventuali richieste in merito
alla conformità del prodotto in ambito
della legislazione Europea, dovranno
essere indirizzate al rappresentante
autorizzato, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgio. Per
qualsiasi informazione relativa
all'assistenza tecnica o alla garanzia, si
prega di fare riferimento agli indirizzi
riportati separatamente sui documenti
relativi all'assistenza o sui certificati di
garanzia.
Con la presente, Sony Corporation
dichiara che questo apparecchio è
conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di
conformità UE è disponibile al seguente
indirizzo Internet:
http://www.compliance.sony.de/
Questo apparecchio radio è concepito
per essere utilizzato con le versioni
approvate del software/firmware
indicate nella Dichiarazione di
conformità UE. Il software/firmware
caricato su questo apparecchio radio è
verificato per la conformità ai requisiti
essenziali della Direttiva 2014/53/UE.
È possibile trovare la versione del
software/firmware tramite “VER>”
(Versione) in “SYS>” (Sistema).
Questa Sound Bar è progettata per la
riproduzione audio da dispositivi
connessi, lo streaming di brani musicali
da uno smartphone compatibile con la
funzione NFC o un dispositivo
BLUETOOTH.
Questo apparecchio è stato testato e
trovato conforme ai limiti indicati nel
regolamento EMC utilizzando un cavo di
collegamento con lunghezza inferiore ai
3 metri.
Copyright e marchi di proprietà
•Questo sistema incorpora Dolby*
Digital e DTS** Digital Surround
System.
* Prodotto su licenza di Dolby
Laboratories.
Dolby e il simbolo della doppia D
sono marchi di Dolby Laboratories.
3IT
** Per i brevetti DTS, vedere
http://patents.dts.com. Podotto su
licenza di DTS Licensing Limited.
DTS, il Simbolo, e DTS e il Simbolo
assieme sono marchi registrati, e
DTS Digital Surround è un marchio di
proprietà di DTS, Inc. © DTS, Inc.
Tutti i diritti riservati.
• Il marchio denominato BLUETOOTH® e
i logo sono marchi registrati di
proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e
qualsiasi uso di tali marchi da parte di
Sony Corporation è sotto licenza. Altri
marchi di proprietà e denominazioni
commerciali sono di appartenenza dei
rispettivi proprietari.
• I termini HDMI e HDMI High-Definition
Multimedia Interface e il logo HDMI
sono marchi o marchi registrati di
HDMI Licensing Administrator, Inc.
negli Stati Uniti e in altri paesi.
• N-Mark è un marchio di proprietà o un
marchio registrato di NFC Forum, Inc.
negli Stati Uniti e in altri paesi.
• Android™ è un marchio di Google LLC.
• Google Play è un marchio di Google
LLC.
• “BRAVIA” è un marchio di proprietà di
Sony Corporation.
• “PlayStation” è un marchio registrato
di Sony Computer Entertainment Inc.
• Tecnologia di codifica audio MPEG
Layer-3 e brevetti concessi in licenza
da Fraunhofer IIS e Thomson.
• Windows Media è un marchio
registrato o un marchio di proprietà di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti
e/o in altri paesi.
• Questo prodotto è protetto da alcuni
diritti di proprietà intellettuale di
Microsoft Corporation. L’uso o la
distribuzione di questa tecnologia al di
fuori di questo prodotto è vietato
senza la licenza di Microsoft o di
un’affiliata Microsoft autorizzata.
• “ClearAudio+” è un marchio di
proprietà di Sony Corporation.
4IT
• Apple, iPhone, iPod e iPod touch sono
marchi di proprietà di Apple Inc.,
registrati negli Stati Uniti d’America e
in altri Paesi.
L’uso dell’adesivo Made for Apple
indica che un accessorio è stato
progettato per essere collegato
specificatamente al prodotto Apple
indicato ed è stato certificato dallo
sviluppatore per soddisfare gli
standard di prestazioni di Apple. Apple
non si assume alcuna responsabilità in
merito al funzionamento del
dispositivo o alla conformità con gli
standard normativi e di sicurezza.
Modelli iPhone/iPod compatibili
I modelli iPhone/iPod compatibili sono
i seguenti. Aggiornare il proprio
iPhone/iPod con il software più
recente prima di utilizzare il sistema.
Adatto a:
– iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/
iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPhone 5c/
iPhone 5
– iPod touch (6a generazione)/
iPod touch (5a generazione)
• I nomi di altri sistemi e prodotti
generalmente sono marchi di
proprietà o marchi registrati del
produttore. I marchi ™ e  non sono
indicati in questo documento.
Informazioni sulle
presenti istruzioni per
l’uso
• Le indicazioni presenti nelle istruzioni
per l’uso descrivono i comandi sul
telecomando. È anche possibile usare i
comandi sul diffusore soundbar se
hanno nomi identici o simili a quelli sul
telecomando.
• Alcune illustrazioni sono solo
concettuali e possono raffigurare un
prodotto diverso da quello
effettivamente acquistato.
• Le impostazioni di fabbrica appaiono
sottolineate.
• Sul display del pannello superiore
appare il testo racchiuso tra doppie
virgolette (“--”).
5IT
Indice
Collegamento  Guida di avvio (documento separato)
Informazioni sulle presenti
istruzioni per l’uso ................ 5
Guida alle parti e ai comandi ..... 7
Ascolto
Ascolto audio dai dispositivi
collegati .............................. 10
Ascoltare musica da un
dispositivo USB ................... 11
Regolazione audio
Come ottenere gli effetti
sonori .................................. 12
Funzioni BLUETOOTH
Ascoltare musica da un
dispositivo BLUETOOTH ..... 13
Controllo del sistema mediante
uno smartphone o tablet
(Sony | Music Center) ......... 15
Impostazioni e regolazioni
Uso del display di
configurazione ....................17
Altre funzioni
Uso della funzione Controllo
per HDMI ............................20
Uso della funzione “BRAVIA”
Sync .................................... 21
Risparmio di energia in modo
standby ............................... 22
Montaggio del diffusore
soundbar su una parete .... 22
6IT
Installazione orizzontale del
subwoofer ..........................24
Attivazione della trasmissione
wireless tra specifiche unità
(Secure Link) .......................24
Regolazione del volume del
subwoofer .......................... 25
Informazioni aggiuntive
Precauzioni ............................... 25
Guida alla soluzione dei
problemi .............................26
Tipi di file riproducibili ............. 32
Formati audio supportati ......... 32
Caratteristiche tecniche ........... 32
Bande di frequenza radio e
potenza di uscita
massima ............................. 33
Note sulla comunicazione
BLUETOOTH ........................34
Guida alle parti e ai comandi
Per maggiori informazioni, fare riferimento alle pagine indicate tra parentesi.
Diffusore soundbar
Pannello superiore e laterale
,
alloggiamento
 Tasto touch  (alimentazione)
Accende il sistema o lo porta in
standby.
 Tasto touch INPUT
Seleziona il dispositivo che si
desidera utilizzare.
 Tasto touch
PAIRING
 Tasto touch VOL (volume) +/–

(N-Mark) (pagina 15)
Posizionare il dispositivo
compatibile con la funzione NFC
vicino a questa indicazione per
attivare la funzione NFC.
 Porta (USB) (pagina 11)
Inserire l’unghia delle dita
nell’alloggiamento (dal basso)
per aprire il coperchio.
 Indicatore LED blu
Mostra lo stato di funzionamento
della funzione BLUETOOTH, come
segue.
Durante l’associazione
BLUETOOTH
Lampeggia
rapidamente
Il sistema tenta di
Lampeggiante
connettersi a un
dispositivo BLUETOOTH
Il sistema ha stabilito la Illuminato
connessione con un
dispositivo BLUETOOTH
 Display del pannello superiore
 Sensore del telecomando
Informazioni sui tasti touch
I tasti touch funzionano con un leggero
tocco. Non premerli con eccessiva forza.
7IT
Pannello posteriore
 Jack HDMI OUT TV (ARC)
 Jack TV IN OPTICAL
 Jack ANALOG IN
 Cavo di alimentazione CA
Subwoofer
 Indicatore di alimentazione
• Si spegne: L’alimentazione è
disattivata.
• Rosso: Non connesso al
diffusore soundbar (modo
standby).
• Verde: Connesso al diffusore
soundbar (Connessione Secure
Link non stabilita).
8IT
• Arancione: Connessione Secure
Link stabilita.
 LINK (pagina 24)
  (alimentazione)
Accende il subwoofer o lo
imposta in modo standby.
 Cavo di alimentazione CA
Informazioni sul modo standby
Il subwoofer passa automaticamente al
modo standby e l’indicatore di
alimentazione diventa rosso quando il
diffusore soundbar è in modo standby o
la trasmissione wireless è disattivata. Il
subwoofer si accende automaticamente
quando il diffusore soundbar è acceso e
la trasmissione wireless è attivata.
Telecomando
 INPUT (pagina 10)
  (alimentazione)
Accende il sistema o lo porta in
standby.
 DIMMER
Regolare la luminosità del display
del pannello superiore.
“BRIGHT”  “DARK”  “OFF”
• Il display del pannello superiore
si spegne quando viene
selezionato “OFF”. Si accende
automaticamente premendo
qualsiasi pulsante, quindi si
spegne nuovamente dopo
diversi secondi di inattività del
sistema. Tuttavia, in alcuni casi,
il display del pannello superiore
potrebbe non spegnersi. In
questo caso, la luminosità del
display del pannello superiore è
la stessa di “DARK”.
 MENU
Attiva/disattiva il menu nel
display del pannello superiore.
/
Selezionano le voci di menu.
ENTER
Immette la selezione.
BACK
Ritorna alla visualizzazione
precedente.
Arresta la riproduzione USB.
  (volume) +*/–
Regola il volume.
 SW  (volume del subwoofer)
+/– (pagina 25)
Regola il volume dei suoni bassi.
  (disattivazione audio)
Disattiva momentaneamente
l’audio.
 CLEARAUDIO+
Seleziona automaticamente
l’impostazione audio adatta per
l’audio sorgente.
9IT
 SOUND FIELD (pagina 12)
Seleziona un modo audio.
 VOICE (pagina 12)
 * (riproduzione/pausa)
Sospende o riprende la
riproduzione.
 NIGHT (pagina 12)
 / (precedente/
successivo/indietro/avanti
veloce)
Premere per selezionare il brano
o file precedente/successivo.
Tenere premuto per cercare
avanti o indietro.
* I tasti  e  + sono provvisti di un
punto tattile. Utilizzare il punto tattile
come riferimento durante l’uso del
telecomando.
Ascolto
Ascolto audio dai
dispositivi collegati
Premere più volte INPUT.
Premendo una volta INPUT, il
dispositivo attuale appare nel display
del pannello superiore, quindi ogni volta
che si preme INPUT, il dispositivo
cambia in modo ciclico, come segue.
“TV”  “ANALOG”  “BT”  “USB”
“TV”
Dispositivo (televisore, ecc.) connesso al jack
TV IN OPTICAL o un televisore compatibile
con la funzione Canale di ritorno audio che è
collegato al jack HDMI OUT TV (ARC)
“ANALOG”
Dispositivo (lettore di supporti digitali, ecc.)
collegato al jack ANALOG IN
“BT”
Dispositivo BLUETOOTH che supporta A2DP
(pagina 13)
“USB”
Dispositivo USB collegato alla porta
(pagina 11)
10IT
(USB)
Ascoltare musica da un
dispositivo USB
Informazioni del dispositivo
USB sullo schermo televisivo
1
Collegare il dispositivo USB alla
porta (USB).
Consultare le istruzioni per l’uso del
dispositivo USB prima di collegare.
Ascolto
È possibile riprodurre file musicali su un
dispositivo USB collegato.
Per i tipi di file riproducibili, vedere “Tipi
di file riproducibili” (pagina 32).
 Tempo di riproduzione
 Tempo di riproduzione totale
 Velocità di trasmissione
 Stato della riproduzione
 Velocità indietro/avanti veloce
 Stato di riproduzione ciclica
 Indice dei file selezionati/Totale file
nella cartella
2
3
4
Premere più volte INPUT per
selezionare “USB”.
L’elenco del contenuto USB
compare sullo schermo televisivo.
Premere / per selezionare il
contenuto desiderato, quindi
premere ENTER.
Il contenuto selezionato inizia la
riproduzione.
Note
• A seconda della sorgente in riproduzione,
è possibile che alcune informazioni non
vengano visualizzate.
• A seconda del modo di riproduzione
selezionato le informazioni visualizzate
potrebbero differire.
Regolare il volume.
• Regolare il volume del diffusore
soundbar premendo  +/–.
• Regolare il volume del subwoofer
premendo SW  +/–.
Nota
Non rimuovere il dispositivo USB durante il
funzionamento. Per evitare la corruzione
dei dati o il danneggiamento del
dispositivo USB, spegnere il sistema prima
di rimuovere il dispositivo USB.
11IT
Regolazione audio
Come ottenere gli effetti
sonori
È possibile ottenere campi sonori
preprogrammati personalizzati per
diversi tipi di sorgenti audio.
Uso della funzione Modo
notturno
Questa funzione è utile quando si
guardano film la sera tardi. È possibile
ascoltare in modo chiaro i dialoghi,
anche a un livello di volume ridotto.
Premere NIGHT per selezionare
“N.ON”.
Per disattivare il Modo notturno,
premere NIGHT per selezionare “N.OFF”.
Selezione del campo sonoro
Premere ripetutamente SOUND FIELD
finché il campo sonoro desiderato non
appare nel display del pannello
superiore.
“CLEARAUDIO+”
È possibile ascoltare l’audio con il campo
sonoro consigliato da Sony. Il campo sonoro
viene ottimizzato automaticamente in base
al contenuto in riproduzione e alla funzione.
“MOVIE”
I suoni vengono riprodotti con effetti
surround e sono realistici e potenti,
rendendoli adatti per i film.
“MUSIC”
Gli effetti sonori sono ottimizzati per
ascoltare musica.
“SPORTS”
Il commento è chiaro, le esultanze vengono
riprodotte in audio surround e i suoni sono
realistici.
“GAME”
I suoni sono potenti e realistici, adatti al
gioco.
“STANDARD”
Suono corrispondente a ogni sorgente.
Suggerimento
È inoltre possibile premere CLEARAUDIO+
per selezionare “CLEARAUDIO+”.
12IT
Uso della funzione Clear
Voice
Questa funziona aiuta a rendere i
dialoghi più chiari.
Premere più volte VOICE.
• “UP OFF”: La funzione Clear Voice è
disattivata.
• “UP 1”: Il campo di dialogo viene
amplificato.
• “UP 2”: Il campo di dialogo viene
amplificato e le parti di campo difficili
da distinguere dagli anziani vengono
potenziate.
3
Funzioni BLUETOOTH
Ascoltare musica da un
dispositivo BLUETOOTH
Note
Associazione di questo
sistema con un dispositivo
BLUETOOTH
L’associazione è un’operazione che
prevede che i dispositivi BLUETOOTH si
registrino reciprocamente al primo
collegamento. Una volta eseguita
un’operazione di associazione, non è
più necessario riperterla.
1
2
• Se viene richiesto un codice di accesso sul
dispositivo BLUETOOTH, immettere
“0000”. Anziché Passkey potrebbe
apparire “Passcode”, “Codice PIN”,
“Numero PIN” o “Password”.
• È possibile effettuare l’associazione per
un massimo di 9 dispositivi BLUETOOTH.
Se viene associato il 10° dispositivo
BLUETOOTH, il dispositivo collegato
meno di recente sarà sostituito da quello
nuovo.
Ascoltare musica da un
dispositivo associato
Collocare il dispositivo
BLUETOOTH a non più di 1 metro di
distanza dal diffusore soundbar.
1
Premere
PAIRING sul diffusore
soundbar.
2
L’indicatore LED di colore blu sul
diffusore soundbar lampeggia
velocemente durante l’associazione
BLUETOOTH.
3
4
Attivare la funzione BLUETOOTH
del dispositivo associato.
Premere più volte INPUT per
selezionare “BT”.
Il sistema si riconnette
automaticamente al dispositivo
BLUETOOTH a cui era connesso più
recentemente.
Quando la connessione
BLUETOOTH è stabilita, l’indicatore
LED di colore blu si illumina.
Avviare la riproduzione sul
dispositivo BLUETOOTH.
Regolare il volume.
• Regolare il volume del dispositivo
BLUETOOTH.
13IT
Regolazione audio / Funzioni BLUETOOTH
Attivare la funzione BLUETOOTH,
quindi selezionare “HT-CT390”
dopo averla cercata nel
dispositivo BLUETOOTH.
Questo passo deve essere eseguito
entro 5 minuti, altrimenti il modo di
associazione potrebbe essere
annullato.
Quando la connessione
BLUETOOTH è stabilita, l’indicatore
LED di colore blu si illumina.
• Regolare il volume del diffusore
soundbar premendo  +/–.
• Regolare il volume del subwoofer
premendo SW  +/–.
Note
• Una volta che il sistema e il dispositivo
BLUETOOTH sono connessi se ne può
gestire la riproduzione con i tasti  e
/.
• È possibile connettersi al sistema da un
dispositivo BLUETOOTH associato anche
quando il sistema si trova in modo
standby, impostando “BTSTB” su “ON”
(pagina 18).
• La riproduzione audio su questo sistema
potrebbe essere ritardata rispetto a
quella sul dispositivo BLUETOOTH a causa
delle caratteristiche della tecnologia
BLUETOOTH wireless.
Suggerimento
È possibile abilitare o disabilitare il codec
AAC dal dispositivo BLUETOOTH
(pagina 18).
Per disconnettere il dispositivo
BLUETOOTH
Eseguire una qualsiasi delle seguenti
operazioni.
• Premere nuovamente
PAIRING sul
diffusore soundbar.
• Sul dispositivo BLUETOOTH,
disabilitare la funzione BLUETOOTH.
• Spegnere il sistema o il dispositivo
BLUETOOTH.
14IT
Connessione a un
dispositivo remoto
mediante la funzione OneTouch (NFC)
NFC (Near Field Communication) è una
tecnologia di comunicazione wireless a
breve distanza tra vari dispositivi.
Tenendo un dispositivo remoto
compatibile con la funzione NFC vicino
al contrassegno N-Mark sul diffusore
soundbar, il sistema e il dispositivo
remoto procederanno
automaticamente a completare
l’associazione e la connessione
BLUETOOTH.
Dispositivi remoti compatibili
Dispositivi remoti con una funzione
NFC incorporata
(SO: Android 2.3.3 o versioni
successive, escluso Android 3.x)
Note
• Il sistema riconosce e si connette soltanto
a un dispositivo alla volta compatibile con
la funzione NFC.
• A seconda del proprio dispositivo remoto,
potrebbe essere innanzitutto necessario
effettuare, dal dispositivo remoto, le
seguenti operazioni.
– Attivare la funzione NFC. Per ulteriori
informazioni, consultare le istruzioni
per l’uso in dotazione al dispositivo
remoto.
– Se nel dispositivo remoto è installato
un sistema operativo di versione
precedente ad Android 4.1.x, scaricare
e avviare l’applicazione “NFC Easy
Connect”. “NFC Easy Connect” è
un’applicazione gratuita per dispositivi
remoti Android ed è scaricabile da
Google Play™. (L’applicazione
potrebbe non essere disponibile in
alcuni paesi o regioni.)
1
Tenere il dispositivo remoto vicino
al contrassegno N-Mark sul
diffusore soundbar finché il
dispositivo remoto non vibra.
– Togliere la custodia del dispositivo
remoto se si utilizza una custodia per
dispositivo remoto disponibile in
commercio.
– Riavviare l’applicazione “NFC Easy
Connect”.
Tenere nuovamente il dispositivo
remoto vicino al contrassegno N-Mark
sul diffusore soundbar.
Seguire le istruzioni visualizzate
sullo schermo del dispositivo
remoto e completare la procedura
per la connessione BLUETOOTH.
Quando la connessione
BLUETOOTH è stabilita, l’indicatore
LED di colore blu sul diffusore
soundbar si illumina.
2
3
Avviare la riproduzione della
sorgente audio sul dispositivo
remoto.
Per ulteriori informazioni sulle
operazioni di riproduzione,
consultare le istruzioni per l’uso del
proprio dispositivo remoto.
Regolare il volume.
• Regolare il volume del dispositivo
BLUETOOTH.
• Regolare il volume del diffusore
soundbar premendo  +/–.
• Regolare il volume del subwoofer
premendo SW  +/–.
Suggerimento
Se non si riesce ad effettuare l’associazione
e il collegamento BLUETOOTH, procedere
come segue.
– Tenere nuovamente il dispositivo remoto
vicino al contrassegno N-Mark sul
diffusore soundbar.
Controllo del
sistema mediante
uno smartphone o
tablet (Sony | Music
Center)
Sony | Music Center è un’applicazione
per il controllo di dispositivi audio Sony
compatibili utilizzando dispositivi mobili
quali smartphone o tablet.
Per i dettagli su Sony | Music Center,
fare riferimento al seguente URL.
http://www.sony.net/smcqa/
Sony | Music Center consente:
– l’ascolto perfetto di musica in casa.
– la modifica delle impostazioni di uso
comune, la selezione dell’ingresso del
sistema e la regolazione del volume.
– l’ascolto di contenuti musicali
archiviati su uno smartphone con il
sistema.
– l’ascolto di musica visivamente con il
display del proprio smartphone.
15IT
Funzioni BLUETOOTH
Per arrestare la riproduzione con
la funzione One-Touch
Note
• Sony | Music Center utilizza la funzione
BLUETOOTH del sistema.
• Ciò che si può controllare con Sony |
Music Center varia a seconda del
dispositivo collegato. Le specifiche e il
design dell’applicazione potrebbero
cambiare senza preavviso.
Uso di Sony | Music Center
1
2
3
4
Scaricare l’app gratuita Sony |
Music Center sul dispositivo
mobile.
Connettere il sistema e il
dispositivo mobile con la
connessione BLUETOOTH
(pagina 13).
Avviare Sony | Music Center.
Azionare seguendo la schermata
di Sony | Music Center.
Nota
Utilizzare la versione più recente di Sony |
Music Center.
16IT
Impostazioni e regolazioni
Uso del display di configurazione
È possibile impostare le seguenti voci con il menu.
Le impostazioni vengono conservate anche se si scollega il cavo di alimentazione CA.
1
2
Premere ripetutamente BACK///ENTER per selezionare la voce e premere
ENTER per selezionare l’impostazione desiderata.
Premere MENU per disattivare il menu.
Elenco menu
Le impostazioni di fabbrica appaiono sottolineate.
Voci di menu
“LVL >”
(Livello)
Funzione
“ATT”
(Impostazioni di
attenuazione analogico)
Potrebbe verificarsi distorsione quando si ascolta un
dispositivo collegato al jack ANALOG IN. È possibile evitare
la distorsione attenuando il livello di ingresso sul sistema.
• “ON”: Attenua il livello di ingresso. Il livello di uscita
diminuirà a questa impostazione.
• “OFF”: Livello di ingresso normale.
“DRC”
(Controllo della
gamma dinamica)
Utile per guardare film a basso volume audio. DRC si applica
a tutte le sorgenti Dolby Digital.
• “ON”: Comprime il suono in base alle informazioni del
contenuto.
• “OFF”: Il suono non viene compresso.
“SPK >”
(Diffusore)
“PLACE”
(Posizionamento
del diffusore)
• “STDRD”: Selezionare questa impostazione se si installa il
diffusore soundbar nella posizione standard.
• “WALL”: Selezionare questa impostazione se si monta il
diffusore soundbar su una parete (pagina 22).
“AUD >”
(Audio)
“DUAL”
(Dual mono)
È possibile ascoltare un suono di diffusione multiplex
quando il sistema riceve un segnale di diffusione multiplex
Dolby Digital.
• “M/S”: Sarà emesso un missaggio audio sia della lingua
principale sia delle lingue secondarie.
• “MAIN”: Viene trasmesso l’audio della lingua principale.
• “SUB”: Viene trasmesso l’audio della lingua secondaria.
“TV AU”
(Audio TV)
• “AUTO”: Selezionare questa impostazione quando il
sistema è collegato a un jack HDMI (ARC) di un televisore
con un cavo HDMI.
• “OPT”: Selezionare questa impostazione quando il
sistema è collegato a un televisore con il cavo digitale
ottico.
17IT
Impostazioni e regolazioni
3
Premere MENU per attivare il menu nel display del pannello superiore.
Voci di menu
“HDMI>”
Funzione
“EFCT”
(Effetti sonori)
• “ON”: L'audio del campo sonoro selezionato viene
riprodotto. Si consiglia di utilizzare questa impostazione.
• “OFF”: La sorgente di ingresso viene sottoposta a downmix per 2 canali.
“STRM”
(Stream)
Mostra le informazioni di streaming audio correnti.
Vedere pagina 32 sui formati audio supportati.
“CTRL”
(Controllo per
HDMI)
• “ON”: La funzione Controllo per HDMI è abilitata. I
dispositivi collegati con un cavo HDMI possono
controllarsi tra loro.
• “OFF”: Modo disattivato.
“TVSTB”
Questa funzione è disponibile quando si imposta “CTRL” su
(Standby collegato “ON”.
al televisore)
• “AUTO”: Se l’ingresso del sistema è “TV”, il sistema si
spegne automaticamente quando si spegne il televisore.
• “ON”: Il sistema si spegne automaticamente quando si
spegne il televisore, indipendentemente dall'ingresso.
• “OFF”: Il sistema non si spegne quando si spegne il
televisore.
“COLOR”
(Colore HDMI)
“BT >”
“BTAAC”
(BLUETOOTH) (Codifica audio
avanzata
BLUETOOTH)
• “AUTO”: Rileva automaticamente il tipo di dispositivo
esterno e passa all'impostazione di colore
corrispondente.
• “YCBCR”: Emette segnali video YCBCR.
• “RGB”: Emette segnali video RGB.
È possibile impostare se il sistema usa AAC tramite
BLUETOOTH.
• “ON”: Abilitare codec AAC.
• “OFF”: Disabilitare codec AAC.
Nota
Se si modifica l’impostazione “BTAAC” quando è connesso
un dispositivo BLUETOOTH, l’impostazione del codec viene
rispecchiata solo dopo la connessione successiva.
“BTSTB”
(BLUETOOTH in
standby)
Quando il sistema dispone di informazioni di associazione,
il sistema si trova in modo standby BLUETOOTH anche
quando è spento.
• “ON”: Il modo standby BLUETOOTH è abilitato.
• “OFF”: Il modo standby BLUETOOTH è disabilitato.
“INFO”
(Informazioni sul
dispositivo
BLUETOOTH)
Il nome del dispositivo BLUETOOTH rilevato e l’indirizzo del
dispositivo appaiono nel display del pannello superiore.
“NO DEVICE” appare se il sistema non è connesso a un
dispositivo BLUETOOTH.
“WS >”
(Audio
wireless)
“LINK”
(Secure Link)
• “ON”: È possibile specificare alla connessione wireless di
collegare il diffusore soundbar al subwoofer mediante la
funzione Secure Link (pagina 24).
• “OFF”: Modo disattivato.
“USB >”
“REPT”
(Modo di
riproduzione)
• “NONE”: Riproduce tutti i brani.
• “ONE”: Ripete un brano.
• “FLDER”: Ripete tutti i brani in una cartella.
• “RANDM”: Ripete tutti i brani in una cartella in ordine
casuale.
• “ALL”: Ripete tutti i brani.
18IT
Voci di menu
“SYS >”
(Sistema)
Funzione
“ASTBY”
(Auto Standby)
• “ON”: Attiva la funzione di standby automatico. Dopo
circa 20 minuti di inattività, il sistema passa
automaticamente al modo standby.
• “OFF”: Modo disattivato.
“VER”
(Versione)
Le informazioni sull’attuale versione del firmware appaiono
nel display del pannello superiore.
Impostazioni e regolazioni
19IT
Suggerimento
Altre funzioni
Uso della funzione
Controllo per HDMI
La connessione di un dispositivo come
un televisore o Lettore Blu-ray Disc
compatibile con la funzione Controllo
per HDMI* tramite cavo HDMI (Cavo
HDMI ad alta velocità con Ethernet, non
in dotazione) permette di azionare
facilmente il dispositivo tramite il
telecomando di un televisore.
Le seguenti funzioni possono essere
utilizzate con la funzione Controllo per
HDMI.
• Funzione di spegnimento del sistema
• Funzione di controllo audio del
sistema
• Canale di ritorno audio
• Funzione di riproduzione One-Touch
* Il Controllo per HDMI è uno standard
utilizzato da CEC (Consumer Electronics
Control) per permettere ai dispositivi
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) di controllarsi tra loro.
Nota
Queste funzioni potrebbero funzionare
con dispositivi diversi da quelli fabbricati
da Sony, ma il funzionamento non è
garantito.
Preparazione all’uso della
funzione Controllo per HDMI
Impostare “HDMI>” – “CTRL” sul sistema
su “ON” (pagina 18). Le impostazioni di
fabbrica sono “ON”.
Abilitare le impostazioni della funzione
Controllo per HDMI per il televisore e
altro dispositivo connesso al sistema.
20IT
Se si abilita la funzione Controllo per HDMI
(sincronizzazione di “BRAVIA”) quando si
utilizza un televisore fabbricato da Sony, la
funzione Controllo per HDMI del sistema
viene anch’essa abilitata
automaticamente. Quando le impostazioni
sono completate, “DONE” appare nel
display del pannello superiore.
Funzione di spegnimento
del sistema
Spegnendo il televisore, il sistema si
spegnerà automaticamente.
Impostare “HDMI>” – “TVSTB” sul
sistema su “ON” o “AUTO” (pagina 18).
Le impostazioni di fabbrica sono
“AUTO”.
Funzione di controllo audio
del sistema
Se si accende il sistema mentre si sta
guardando il televisore, l’audio del
televisore sarà emesso dai diffusori del
sistema. Il volume del sistema può
essere regolato mediante il
telecomando del televisore.
Se l’audio del televisore è stato emesso
dai diffusori del sistema la volta
precedente che si è guardato il
televisore, il sistema si accenderà
automaticamente quando si riaccende il
televisore.
Le operazioni possono essere inoltre
effettuate tramite il menu del televisore.
Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
Note
• L’audio viene emesso solo dal televisore
se un ingresso diverso da “TV” viene
selezionato quando si usa la funzione
Twin Picture sul televisore. Quando si
disabilita la funzione Twin Picture, l’audio
viene emesso dal sistema.
• Il livello di volume del sistema è
visualizzato sullo schermo del televisore
in base al televisore. Potrebbe differire
dal livello di volume sul display del
pannello superiore.
• In base alle impostazioni del televisore, la
funzione Controllo audio del sistema
potrebbe non essere disponibile. Per
ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
Canale di ritorno audio
Nota
Se il televisore non è compatibile con il
Canale di ritorno audio, è necessario
collegare un cavo digitale ottico
(consultare la Guida di avvio in dotazione).
Funzione di riproduzione
One-Touch
Quando si riproduce il contenuto su un
dispositivo (Lettore Blu-ray Disc,
“PlayStation®4”, ecc.) connesso al
televisore, il sistema e il televisore
vengono accesi automaticamente,
l’ingresso del sistema viene commutato
all’ingresso per il televisore e l’audio
viene emesso dai diffusori del sistema.
Note
• Se l’audio del televisore veniva emesso
dai diffusori del televisore la volta
precedente che si è guardato il televisore,
il sistema non si accende e l’audio e le
immagini vengono emesse dal televisore
anche se il contenuto del dispositivo
viene riprodotto.
Uso della funzione
“BRAVIA” Sync
Oltre alla funzione Controllo per HDMI, è
inoltre possibile usare la seguente
funzione sui dispositivi compatibili con
la funzione “BRAVIA” Sync.
• Funzione di selezione scena
Nota
Questa funzione è una funzione
proprietaria di Sony e non può funzionare
con prodotti diversi da quelli fabbricati da
Sony.
Funzione di selezione scena
Il campo sonoro del sistema viene
commutato automaticamente in base
alle impostazioni della funzione di
selezione scena o modo audio del
televisore. Per ulteriori informazioni,
consultare le istruzioni per l’uso del
televisore.
Impostare il campo sonoro su
“CLEARAUDIO+” (pagina 12).
Note sui collegamenti HDMI
• Utilizzare un cavo HDMI ad alta
velocità. Se si utilizza un cavo HDMI
standard, un contenuto di 1080p
potrebbe non essere visualizzato
correttamente.
• Utilizzare un cavo certificato HDMI.
Utilizzare un Sony cavo HDMI ad alta
velocità con il logo del tipo di cavo.
• Sconsigliamo di utilizzare un cavo di
conversione HDMI-DVI.
21IT
Altre funzioni
Se il sistema è collegato al jack HDMI IN
di un televisore compatibile con il
Canale di ritorno audio, è possibile
ascoltare l’audio del televisore dai
diffusori del sistema senza collegare un
cavo digitale ottico.
Sul sistema, impostare “AUD >” – “TV
AU” su “AUTO” (pagina 17). Le
impostazioni di fabbrica sono “AUTO”.
• In base al televisore, la parte iniziale del
contenuto in riproduzione potrebbe non
essere riprodotto correttamente.
• Verificare la configurazione
dell’apparecchio collegato se
un’immagine è di scarsa qualità o non
esce suono dall’apparecchio collegato
tramite il cavo HDMI.
• I segnali audio (frequenza di
campionamento, lunghezza di bit,
ecc.) trasmessi da un jack HDMI
possono essere soppressi
dall’apparecchio collegato.
• Il suono può essere interrotto quando
viene commutata la frequenza di
campionamento oppure il numero di
canali dei segnali di uscita audio
dall’apparecchio di riproduzione.
• Se l’apparecchio collegato non è
compatibile con la tecnologia di
protezione del copyright (HDCP),
l’immagine e/o l’audio provenienti dal
jack HDMI OUT del sistema possono
apparire distorti o potrebbero non
essere emessi. In questo caso,
controllare le specifiche
dell'apparecchio collegato.
Risparmio di energia in
modo standby
Verificare di aver eseguito le seguenti
impostazioni:
– “CTRL” in “HDMI>” è impostato su
“OFF” (pagina 18).
– “BTSTB” in “BT >” è impostato su “OFF”
(pagina 18).
22IT
Montaggio del diffusore
soundbar su una parete
È possibile montare il diffusore
soundbar su una parete.
Note
• Preparare le viti (non in dotazione) adatte
al materiale e alla resistenza della parete.
Poiché una parete in cartongesso è
particolarmente fragile, fissare le viti
saldamente a due prigionieri nella trave a
parete. Installare il diffusore soundbar
orizzontalmente, appendere tramite le
viti nei prigionieri in una sezione piatta
continua della parete.
• Assicurarsi di subappaltare l’installazione
a rivenditori o fornitori autorizzati Sony e
prestare particolare attenzione alla
sicurezza durante l’installazione.
• Sony non sarà ritenuta responsabile per
infortuni o danni causati da
un’installazione sbagliata, una parete
non sufficientemente resistente,
un’installazione delle viti sbagliata, una
calamità naturale, ecc.
1
Fissare le staffe di montaggio a
parete ai fori di fissaggio della
staffa nella parte inferiore del
diffusore soundbar, con le viti in
dotazione, in modo che la
superficie di ciascuna staffa di
montaggio a parete sia come
mostrato nell’illustrazione.
Fissare le due staffe di montaggio a
parete ai fori di fissaggio sinistro e
destro nella parte inferiore del
diffusore soundbar.
2
4 mm
Oltre 30 mm
4,6 mm
10 mm
Vite (in dotazione)
Foro nella staffa
3
Fissare le viti a 2 prigionieri nella
parete.
Le viti devono sporgere da 5 mm a
6 mm.
560 mm
Da 5 mm a
6 mm
4
Appendere il diffusore soundbar
alle viti.
Allineare i fori nelle staffe con le viti,
quindi appendere il diffusore
soundbar alle due viti.
23IT
Altre funzioni
Staffa di montaggio a
parete (in dotazione)
Preparare le viti (non in
dotazione) adatte ai fori nelle
staffe.
Installazione orizzontale
del subwoofer
Posizionare il subwoofer a destra con il
logo “SONY” rivolto davanti.
3
4
5
6
7
Attaccare i cuscinetti in dotazione dei
diffusori.
Attivazione della
trasmissione wireless tra
specifiche unità (Secure
Link)
È possibile specificare alla connessione
wireless di collegare il diffusore
soundbar al subwoofer mediante la
funzione Secure Link.
Questa funzione può aiutare ad evitare
interferenze se si utilizzano più prodotti
wireless o altre persone nelle vicinanze
utilizzano prodotti wireless.
1
2
24IT
Premere MENU.
Premere / per selezionare
“WS >” e premere quindi ENTER.
8
Quando “LINK” appare nel display
del pannello superiore, premere
ENTER.
Premere / per selezionare “ON”
e premere quindi ENTER.
Quando “START” appare nel
display del pannello superiore,
premere ENTER.
Viene visualizzato “*****” e il
diffusore soundbar cerca un
dispositivo che può essere utilizzato
con il link. Procedere al passo
successivo entro 2 minuti.
Premere LINK sul subwoofer.
L’indicatore di alimentazione sul
subwoofer lampeggia di colore
arancione.
Quando “DONE” appare nel
display del pannello superiore,
premere ENTER.
Il subwoofer è collegato al diffusore
soundbar e l’indicatore di
alimentazione sul subwoofer
diventa arancione.
Se appare “FAIL”, verificare per
assicurarsi che il subwoofer sia
acceso e premere BACK per
eseguire nuovamente il processo
dal passo 3.
Premere MENU.
Il menu viene disattivato.
Regolazione del volume
del subwoofer
Il subwoofer è progettato per la
riproduzione dei suoni bassi o a bassa
frequenza.
Premere SW +/– per regolare il
volume del subwoofer.
Nota
Quando la sorgente di ingresso non
contiene molti suoni bassi, come nei
programmi televisivi, l’audio proveniente
dal subwoofer potrebbe essere difficile da
udire.
Informazioni aggiuntive
Precauzioni
Sicurezza
• Se oggetti solidi o sostanze liquide
penetrano nel sistema, scollegare il
sistema e farlo controllare da personale
qualificato prima di utilizzarlo di nuovo.
• Non toccare il cavo di alimentazione CA
con le mani bagnate onde evitare scosse
elettriche.
• Non salire sul diffusore soundbar e sul
subwoofer, poiché si potrebbe cadere e
infortunarsi oppure il sistema potrebbe
danneggiarsi.
• Prima di azionare il sistema, accertarsi
che la tensione operativa sia identica a
quella della fonte di alimentazione locale.
La tensione operativa è riportata sulla
targhetta posta nella parte inferiore del
diffusore soundbar.
• Se si prevede di non utilizzare il sistema
per un periodo di tempo prolungato,
accertarsi di scollegarlo dalla presa a
muro (rete). Per scollegare il cavo di
alimentazione CA, afferrare la spina e mai
il cavo stesso.
• Il cavo di alimentazione CA deve essere
sostituito esclusivamente presso un
centro di assistenza qualificato.
Calore
Sebbene durante l’uso il sistema si scaldi,
non si tratta di un problema di
funzionamento.
Se il sistema viene utilizzato in modo
continuo a volume elevato la temperatura
del sistema in corrispondenza della parte
posteriore e inferiore aumenta
considerevolmente. Per evitare scottature,
non toccare il sistema.
25IT
Informazioni aggiuntive
Fonti di alimentazione
Collocazione
• Posizionare il sistema in un luogo
adeguatamente ventilato, onde evitare il
surriscaldamento del sistema e
prolungarne così la vita utile.
• Non collocare il sistema in prossimità di
fonti di calore o in luoghi soggetti a luce
solare diretta, polvere eccessiva o urti
meccanici.
• Non appoggiare oggetti in
corrispondenza della parte posteriore del
diffusore soundbar e del subwoofer che
potrebbero ostruire le prese di
ventilazione, causando problemi di
funzionamento.
• Se il sistema viene utilizzato in
combinazione con un televisore, un
videoregistratore o una piastra a cassette,
si potrebbero verificare dei disturbi che
danneggerebbero la qualità delle
immagini. In tale caso, posizionare il
sistema lontano dal televisore,
videoregistratore o piastra a cassette.
• Prestare attenzione se il sistema viene
collocato su una superficie trattata con
sostanze quali cera, olio, lucido, ecc., in
quanto la superficie potrebbe macchiarsi
o perdere colore.
• Prestare attenzione ad evitare possibili
infortuni causati dagli spigoli del
diffusore soundbar e del subwoofer.
• Mantenere almeno 3 cm di spazio sotto il
diffusore soundbar quando si appende a
una parete.
Funzionamento
Prima di collegare altri apparecchi,
accertarsi di spegnere e scollegare il
sistema.
Se si riscontrano irregolarità nel
colore o in vicinanza dello
schermo del televisore
Irregolarità di colore possono essere
riscontrate in certi tipi di televisori.
• Se si riscontrano irregolarità di colore...
Spegnere il televisore e riaccenderlo
dopo 15-30 minuti.
26IT
• Se si riscontrano ancora irregolarità di
colore...
Posizionare il sistema più lontano dal
televisore.
Pulizia
Pulire il sistema con un panno morbido e
asciutto. Non utilizzare alcun tipo di
spugnette, polveri abrasive, né solventi
quali alcol o benzina.
In caso di domande o problemi relativi al
sistema, rivolgersi al rivenditore Sony più
vicino.
Guida alla soluzione dei
problemi
Utilizzare questa guida alla soluzione
dei problemi per risolvere eventuali
problemi verificatisi durante l’uso del
sistema, prima di richiedere la
riparazione. Se il problema persiste,
rivolgersi ad un rivenditore Sony.
Generali
Il sistema non si accende.
 Accertarsi che il cavo di
alimentazione CA sia saldamente
collegato.
Il sistema non funziona normalmente.
 Scollegare il cavo di alimentazione
CA dalla presa a muro (rete), quindi
ricollegarlo dopo diversi minuti.
Il sistema si spegne automaticamente.
 È attiva la funzione di standby
automatico. Impostare “ASTBY” in
“SYS >” su “OFF” (pagina 19).
Il sistema si spegne quando il
televisore viene spento.
 Controllare l’impostazione di
“HDMI>” – “TVSTB” (pagina 18).
Quando “TVSTB” è impostato su
“ON”, il sistema si spegne
automaticamente quando si
spegne il televisore,
indipendentemente dall'ingresso.
Il sistema non si spegne anche quando
il televisore viene spento.
 Controllare l’impostazione di
“HDMI>” – “TVSTB” (pagina 18). Per
spegnere automaticamente il
sistema, indipendentemente
dall’ingresso, quando si spegne il
televisore, impostare “TVSTB” su
“ON”. Il televisore deve supportare
la funzione Controllo per HDMI
(pagina 20). Per ulteriori
informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
Suono
Dal sistema non viene emesso alcun
audio del televisore.
 Verificare il tipo e la connessione del
cavo HDMI, del cavo digitale ottico
oppure del cavo audio analogico
che è collegato al sistema e al
televisore (consultare la Guida di
avvio in dotazione).
 Se il televisore è compatibile con il
Canale di ritorno audio, accertarsi
che il sistema sia collegato a un jack
di ingresso HDMI compatibile con la
funzione ARC del televisore
(consultare la Guida di avvio in
dotazione). Se l’audio non viene
ancora emesso o se l’audio è
interrotto, collegare il cavo digitale
ottico in dotazione e impostare
“AUD >” – “TV AU” su “OPT”
(pagina 17).
 Se il televisore non è compatibile
con il Canale di ritorno audio,
l’audio del televisore non verrà
emesso dal sistema anche se il
sistema è collegato al jack di
ingresso HDMI del televisore. Per
riprodurre l’audio del televisore dal
sistema, collegare il cavo digitale
ottico in dotazione (consultare la
Guida di avvio in dotazione).
 Se l’audio non viene riprodotto dal
sistema anche se il sistema e il
televisore sono collegati tramite
cavo digitale ottico o se il televisore
non dispone di un jack di uscita
audio digitale, collegare un cavo
audio analogico (non in dotazione)
e cambiare l’ingresso del sistema in
“ANALOG” (pagina 10).
 Cambiare l’ingresso del sistema in
“TV” (pagina 10).
 Aumentare il volume del sistema o
annullare la disattivazione audio.
27IT
Informazioni aggiuntive
Il sistema non si accende anche
quando il televisore è acceso.
 Impostare “HDMI>” – “CTRL” su
“ON” (pagina 18). Il televisore deve
supportare la funzione Controllo per
HDMI (pagina 20). Per ulteriori
informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
 Controllare le impostazioni del
diffusore del televisore.
L’accensione del sistema si
sincronizza con le impostazioni del
diffusore del televisore. Per ulteriori
informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
 Se l’audio è stato emesso dai
diffusori del televisore la volta
precedente, il sistema non si
accende anche se il televisore viene
acceso.
 In base all’ordine in cui si collega il
televisore e il sistema, l’audio del
sistema potrebbe essere disattivato
e “MUTING” viene visualizzato nel
display del pannello superiore del
sistema. Se ciò avviene, accendere
prima il televisore, quindi il sistema.
 Regolare l'impostazione dei
diffusori del televisore (BRAVIA) su
Audio System. Consultare le
istruzioni per l’uso del televisore
relative alla modalità di
impostazione.
L’audio viene emesso sia dal sistema
sia dal televisore.
 Disattivare l’audio del sistema o del
televisore.
Il diffusore soundbar non emette alcun
suono oppure il livello emesso dal
dispositivo connesso al diffusore
soundbar è estremamente basso.
 Premere  + e verificare il livello
del volume (pagina 9).
 Premere  o  + per annullare la
funzione di disattivazione
dell’audio (pagina 9).
 Accertarsi che la sorgente di
ingresso sia selezionata
correttamente. Occorre provare
altre sorgenti di ingresso premendo
ripetutamente INPUT (pagina 10).
 Verificare che tutti i cavi del sistema
e il dispositivo collegato siano
inseriti saldamente.
Il subwoofer non emette alcun suono
oppure il livello trasmesso è
estremamente basso.
 Premere SW + per aumentare il
volume del subwoofer (pagina 9).
 Accertarsi che l’indicatore di
alimentazione sul subwoofer sia
illuminato di verde. In caso
contrario, consultare “Dal
subwoofer non viene emesso alcun
suono.” in “Audio wireless del
subwoofer” (pagina 29).
28IT
 Un subwoofer serve a riprodurre i
suoni bassi. Nel caso di sorgenti di
ingresso che contengono
componenti di suoni bassi molto
ridotti (ad es., una trasmissione
televisiva), l’audio dal subwoofer
potrebbe essere difficile da udire.
 Quando si riproduce contenuto
compatibile con la tecnologia di
protezione del copyright (HDCP),
esso non viene emesso dal
subwoofer.
Non è possibile ottenere l’effetto
surround.
 In base al segnale di ingresso e
all'impostazione del campo sonoro,
l’elaborazione dell'audio surround
potrebbe non funzionare
efficacemente. L’effetto surround
potrebbe essere sottile, in base al
programma o disco.
 Per riprodurre l’audio multicanale,
controllare l’impostazione
dell’uscita audio digitale sul
dispositivo collegato al sistema. Per
ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso in dotazione con
il dispositivo collegato.
Dispositivo USB
Il dispositivo USB non viene
riconosciuto.
 Provare quanto segue:
 Spegnere il sistema.
 Rimuovere e riconnettere il
dispositivo USB.
 Accendere il sistema.
 Accertarsi che il dispositivo USB sia
saldamente collegato alla porta
(USB).
 Verificare che il dispositivo USB o il
cavo non sia danneggiato.
 Verificare che il dispositivo USB sia
acceso.
 Se il dispositivo USB è collegato
tramite un hub USB, scollegarlo e
collegare il dispositivo USB
direttamente al diffusore soundbar.
Dispositivo BLUETOOTH
Non è possibile effettuare
l’associazione.
 Avvicinare maggiormente il
dispositivo BLUETOOTH al diffusore
soundbar.
 Accertarsi che il sistema non riceva
interferenze da un’apparecchiatura
LAN wireless, da altri dispositivi
wireless di 2,4 GHz o da un forno a
microonde. Se un dispositivo che
genera radiazione elettromagnetica
si trova nelle vicinanze, spostare il
dispositivo lontano dal sistema.
 L’associazione potrebbe non essere
possibile se attorno al diffusore
soundbar sono presenti altri
dispositivi BLUETOOTH. In tal caso,
spegnere gli altri dispositivi
BLUETOOTH.
L’audio non è sincronizzato con
l'immagine.
 Quando si guardano film, è
possibile che l’audio abbia un
leggero ritardo rispetto
all'immagine.
Audio wireless del
subwoofer
Dal subwoofer non viene emesso alcun
suono.
 L’indicatore di alimentazione non si
illumina.
• Verificare che il cavo di
alimentazione CA del subwoofer
sia collegato correttamente.
• Premere  sul subwoofer per
attivare l’alimentazione.
29IT
Informazioni aggiuntive
Impossibile completare la connessione
BLUETOOTH.
 Accertarsi che l’indicatore LED di
colore blu sia acceso (pagina 7).
 Accertarsi che il dispositivo
BLUETOOTH sia collegato e acceso
e che la funzione BLUETOOTH sia
abilitata.
 Avvicinare maggiormente il
dispositivo BLUETOOTH al diffusore
soundbar.
 Eseguire nuovamente
l’associazione del sistema e del
dispositivo BLUETOOTH. Potrebbe
essere necessario annullare
l’associazione con il sistema
utilizzando prima il proprio
dispositivo BLUETOOTH.
Dal dispositivo BLUETOOTH non viene
emesso alcun suono.
 Accertarsi che l’indicatore LED di
colore blu sia acceso (pagina 7).
 Avvicinare maggiormente il
dispositivo BLUETOOTH al diffusore
soundbar.
 Se un dispositivo che genera
radiazione elettromagnetica. come
un’apparecchiatura LAN wireless,
altri dispositivi BLUETOOTH o un
forno a microonde si trova nelle
vicinanze, spostare il dispositivo
lontano dal sistema.
 Rimuovere qualsiasi ostacolo tra il
sistema e il dispositivo BLUETOOTH
o spostare il sistema lontano
dall'ostacolo.
 Riposizionare il dispositivo
BLUETOOTH connesso.
 Provare a modificare la frequenza
wireless del router Wi-Fi, del
computer, ecc., alla banda di 5 GHz.
 Aumentare il volume sul dispositivo
BLUETOOTH connesso.
 L’indicatore di alimentazione
lampeggia di colore verde o si
illumina di rosso.
• Spostare il subwoofer in una
posizione vicina al diffusore
soundbar in modo che l’indicatore
di alimentazione si illumini di
verde.
• Seguire i passi in “Attivazione
della trasmissione wireless tra
specifiche unità (Secure Link)”
(pagina 24).
 Se l’indicatore di alimentazione
lampeggia di rosso, premere  sul
subwoofer per disattivare
l’alimentazione e verificare se le
aperture di ventilazione del
subwoofer sono ostruite.
 Il subwoofer è progettato per la
riproduzione dei suoni bassi.
Quando la sorgente di ingresso non
contiene molti suoni bassi, come
nel caso della maggior parte dei
programmi televisivi, i suoni bassi
potrebbero non essere udibili.
 Premere SW  + per aumentare il
volume del subwoofer (pagina 25).
L’audio salta o è disturbato.
 Se è presente un dispositivo nelle
vicinanze che genera onde
elettromagnetiche come una LAN
wireless o un forno a microonde in
uso, collocare il sistema lontano da
questi.
 Se è presente un ostacolo tra il
diffusore soundbar e il subwoofer,
spostarlo o rimuoverlo.
 Collocare il diffusore soundbar e il
subwoofer il più vicino possibile.
 Commutare la frequenza LAN
wireless di un qualsiasi router Wi-Fi
o personal computer nelle vicinanze
alla banda di 5 GHz.
 Commutare il televisore, Lettore
Blu-ray Disc, ecc. da LAN wireless a
LAN cablata.
30IT
Telecomando
Il telecomando non funziona.
 Rivolgere il telecomando, in
corrispondenza del sensore del
telecomando, in direzione del
diffusore soundbar (pagina 7).
 Rimuovere eventuali ostacoli tra il
telecomando e il diffusore
soundbar.
 Se sono scariche, sostituire
entrambe le pile del telecomando
con altre nuove.
 Accertarsi di premere il tasto
corretto sul telecomando.
Il telecomando del televisore non
funziona.
 Installare il diffusore soundbar in
modo che non ostruisca il sensore
del telecomando del televisore.
Varie
La funzione Controllo per HDMI non
funziona correttamente.
 Controllare la connessione con il
sistema (consultare la Guida di
avvio in dotazione).
 Abilitare la funzione Controllo per
HDMI sul televisore. Per ulteriori
informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
 Attendere qualche istante, quindi
riprovare. Se si scollega il sistema,
occorrerà del tempo prima di poter
eseguire operazioni. Attendere
almeno 15 secondi e quindi
riprovare.
 Accertarsi che i dispositivi connessi
al sistema supportino la funzione
Controllo per HDMI.
 Abilitare la funzione Controllo per
HDMI sui dispositivi connessi al
sistema. Per ulteriori informazioni,
consultare le istruzioni per l’uso del
dispositivo.
 Il tipo e il numero di dispositivi che
possono essere controllati dalla
funzione Controllo per HDMI è
limitato dallo standard HDMI CEC
come segue:
• Dispositivi di registrazione
(Registratore Blu-ray Disc,
Registratore DVD, ecc.): fino a
3 dispositivi
• Dispositivi di riproduzione (Lettore
Blu-ray Disc, Lettore DVD, ecc.):
fino a 3 dispositivi
• Dispositivi relativi alla
sintonizzazione: fino a
4 dispositivi
• Sistema audio (ricevitore/cuffie):
fino a 1 dispositivo (utilizzato dal
sistema)
Il display del pannello superiore del
diffusore soundbar non è illuminato.
 Premere DIMMER per impostare la
luminosità su “BRIGHT” o “DARK”,
se impostata su “OFF” (pagina 9).
Ripristino
Se il sistema continua a non funzionare
correttamente, ripristinare il sistema
come segue.
Per eseguire questa operazione,
assicurarsi di utilizzare i tasti touch del
diffusore soundbar.
1
2
3
4
Tenendo premuto INPUT, toccare
VOL – e  simultaneamente per
5 secondi.
“RESET” appare nel display del
pannello superiore e le
impostazioni del menu e dei campi
sonori, ecc. tornano al loro stato
iniziale.
Scollegare il cavo di
alimentazione CA.
Collegare il cavo di alimentazione
CA, quindi premere  per
accendere il sistema.
Collegare il sistema al subwoofer
(pagina 24).
31IT
Informazioni aggiuntive
Se “PRTCT” appare nel display del
pannello superiore del diffusore
soundbar.
 Premere  per spegnere il sistema.
Dopo che il display si spegne,
scollegare il cavo di alimentazione
CA, quindi verificare che nulla
ostruisca le prese di ventilazione del
diffusore soundbar.
I sensori del televisore non funzionano
correttamente.
 Il diffusore soundbar potrebbe
ostruire alcuni sensori (come il
sensore della luminosità) e il
ricevitore del telecomando del
televisore, oppure “emettitore per
occhiali 3D (trasmissione a
infrarossi)” di un televisore 3D che
supporta il sistema di occhiali 3D a
infrarossi oppure la comunicazione
wireless. Spostare il diffusore
soundbar lontano dal televisore
entro un raggio che consenta a tali
parti di funzionare correttamente.
Per le collocazioni dei sensori e del
ricevitore del telecomando,
consultare le istruzioni per l'uso in
dotazione con il televisore.
Tipi di file riproducibili
Codec
Estensione
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Note
• Alcuni file potrebbero non essere
riprodotti, a seconda del formato del file,
della codifica del file o della condizione di
registrazione.
• Alcuni file modificati su PC potrebbero
non essere riproducibili.
• Il sistema non riproduce file codificati
come DRM e Lossless.
• Il sistema può riconoscere i seguenti file o
cartelle nei dispositivi USB:
– non vi siano registrate più di
200 cartelle
– fino a 150 file/cartelle in un unico layer
• Alcuni dispositivi USB potrebbero non
funzionare con questo sistema.
• Il sistema può riconoscere dispositivi di
classe memoria di massa (MSC).
Formati audio supportati
I formati audio supportati da questo
sistema sono i seguenti.
• Dolby Digital
• DTS
• LPCM 2ch
• AAC
32IT
Caratteristiche tecniche
Diffusore soundbar
(SA-CT390)
Sezione amplificatore
POTENZA IN USCITA (nominale)
Anteriore S + Anteriore D:
50 W + 50 W (a 4 ohm, 1 kHz, 1% THD)
POTENZA IN USCITA (riferimento)
Anteriore S/Anteriore D: 100 W (per
canale a 4 ohm, 1 kHz)
Ingressi
USB
ANALOG IN
TV IN OPTICAL
Uscita
HDMI OUT TV (ARC)
Sezione HDMI
Connettore
Tipo A (19pin)
Sezione USB
Porta (USB)
Tipo A
Sezione BLUETOOTH
Sistema di comunicazione
Specifica BLUETOOTH versione 4.2
Uscita
Specifica BLUETOOTH Classe di
alimentazione 1
Gamma di comunicazione massima
Linea di veduta circa 25 m1)
Banda di frequenza
Banda 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metodo di modulazione
FHSS (spettro espanso a salto di
frequenza)
Profili BLUETOOTH compatibili2)
A2DP 1.2 (profilo distribuzione audio
avanzato)
AVRCP 1.6 (profilo telecomando audio
video)
Codec supportati3)
SBC4), AAC5)
Gamma di trasmissione (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frequenza di
campionamento 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz)
1)
La gamma effettiva varia in base a diversi
fattori quali: ostacoli tra i dispositivi,
campi magnetici attorno a forno a
microonde, elettricità statica, telefono
senza fili, sensibilità di ricezione,
prestazioni dell’antenna, sistema
operativo, applicazione software, ecc.
2)
I profili standard BLUETOOTH indicano lo
scopo della comunicazione BLUETOOTH
tra i dispositivi.
3) Codec: Compressione del segnale audio
e formato di conversione
4)
Codec sottobanda
5)
Codifica audio avanzata
Sezione dei diffusori anteriore S/
anteriore D
POTENZA IN USCITA (riferimento)
100 W (per canale a 4 ohm, 100 Hz)
Sistema diffusori
Sistema subwoofer, Bass reflex
Diffusore
Tipo a cono 130 mm
Requisiti di alimentazione
Solo per modelli destinati a Taiwan:
120 V CA, 50/60 Hz
Altri modelli:
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico
Acceso: 20 W
Standby: 0,5 W o meno
Dimensioni (l/a/p) (circa)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(installazione verticale)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(installazione orizzontale)
Peso (circa)
6,5 kg
Generali
Requisiti di alimentazione
Solo per modelli destinati a Taiwan:
120 V CA, 50/60 Hz
Altri modelli:
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico
Acceso: 45 W
Standby: 0,5 W o meno (Modalità di
risparmio energetico)
(Quando “CTRL” in “HDMI>” e “BTSTB”
in “BT >” sono impostati su “OFF”)
Standby: 2,8 W o meno6)
(Quando “CTRL” in “HDMI>” o “BTSTB”
in “BT >” è impostato su “ON”)
Dimensioni (l/a/p) (circa)
900 mm × 52 mm × 121 mm
(senza staffe di montaggio a parete)
900 mm × 121 mm × 59 mm
(con staffe di montaggio a parete)
Peso (circa)
2,2 kg
6) Il
sistema passerà automaticamente alla
modalità di risparmio energetico se non è
presente alcuna connessione HDMI e
alcuna cronologia di associazione
BLUETOOTH, indipendentemente dalle
impostazioni effettuate per “CTRL” in
“HDMI>” e “BTSTB” in “BT >”.
Sezione ricevitore/
trasmettitore wireless
Banda di frequenza
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodo di modulazione
FHSS (spettro espanso a salto di
frequenza)
Il design e le caratteristiche tecniche sono
soggetti a modifiche senza preavviso.
Bande di frequenza radio
e potenza di uscita
massima
LAN wireless/BLUETOOTH
Banda di frequenza
2.400 MHz - 2.483,5 MHz
Potenza di uscita massima
< 6,0 dBm
NFC
Banda di frequenza
13,56 MHz
Potenza di uscita massima
< 60 dBμA/m a 10 m
33IT
Informazioni aggiuntive
Sistema diffusori
Sistema con serie completa di
diffusori, Sospensione acustica
Diffusore
Tipo a cono 60 mm
Subwoofer (SA-WCT390)
Note sulla
comunicazione
BLUETOOTH
• I dispositivi BLUETOOTH devono
essere usati entro circa 10 metri l’uno
dall’altro (distanza senza ostacoli). La
gamma di comunicazione effettiva
può risultare ridotta nelle seguenti
condizioni.
– Quando una persona, un oggetto
metallico, una parete o altro
ostacolo si trova tra dispositivi con
un collegamento BLUETOOTH
– Ubicazioni in cui è installata una LAN
wireless
– Nei pressi di forni a microonde in uso
– Posizioni in cui si avvertono altre
onde elettromagnetiche
• I dispositivi BLUETOOTH e LAN
wireless (IEEE 802.11b/g) utilizzano la
stessa banda di frequenza (2,4 GHz).
Quando si utilizza il dispositivo
BLUETOOTH accanto a un dispositivo
con funzione LAN wireless, può
verificarsi un’interferenza
elettromagnetica. Questo può portare
a velocità di trasferimento dati ridotta,
rumore o impossibilità di connessione.
In tal caso, provare le seguenti
soluzioni:
– Usare questo sistema ad almeno
10 metri dal dispositivo LAN wireless.
– Spegnere il dispositivo LAN wireless
quando si usa il dispositivo
BLUETOOTH entro 10 metri.
– Installare il sistema e il dispositivo
BLUETOOTH quanto più possibile
vicini tra loro.
34IT
• Le onde radio diffuse da questo
sistema possono interferire con il
funzionamento di alcuni dispositivi
medici. Poiché questa interferenza
può dar luogo a un
malfunzionamento, non usare mai il
sistema e i dispositivi BLUETOOTH nei
seguenti luoghi:
– ospedali, treni, aerei, stazioni di
servizio e qualsiasi luogo in cui
possono essere presenti gas
infiammabili
– Nei pressi di porte automatiche o
allarmi antincendio
• Questo sistema è provvisto di funzioni
di sicurezza conformi alle specifiche
BLUETOOTH per garantire una
connessione sicura durante la
comunicazione con la tecnologia
BLUETOOTH. Tuttavia, questa
sicurezza può essere insufficiente in
base al contenuto dell’impostazione e
ad altri fattori, quindi fare sempre
attenzione quando si esegue la
comunicazione con la tecnologia
BLUETOOTH.
• Sony non può essere ritenuto in alcun
modo responsabile dei danni e di altre
perdite derivanti da perdite di
informazioni durante la
comunicazione con la tecnologia
BLUETOOTH.
• La comunicazione BLUETOOTH non è
necessariamente garantita con tutti i
dispositivi BLUETOOTH provvisti dello
stesso profilo usato dal sistema.
Informazioni aggiuntive
• I dispositivi BLUETOOTH collegati a
questo sistema sono conformi alle
specifiche BLUETOOTH prescritte da
Bluetooth SIG, Inc., e devono essere
certificati conformi. Tuttavia, anche
quando un dispositivo è conforme con
le specifiche tecniche BLUETOOTH, è
possibile che determinate
caratteristiche o specifiche del
dispositivo BLUETOOTH non rendano
possibile il collegamento, o
comportino diversi metodi di
controllo, visualizzazione o
funzionamento.
• A seconda del dispositivo BLUETOOTH
connesso al sistema, dell’ambiente di
comunicazione o delle condizioni
circostanti si potrebbe generare del
rumore o verificare l’interruzione del
segnale audio.
35IT
Zalecane przewody
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie
wolno zakrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami,
serwetkami, zasłonami itp.
Nie należy wystawiać urządzenia na
działanie źródeł otwartych płomieni (np.
zapalonych świec).
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie
należy narażać tego urządzenia na
kapanie lub zachlapanie ani stawiać na
urządzeniu naczyń wypełnionych
płynem, na przykład wazonów.
Nie wolno instalować urządzenia w
przestrzeni zamkniętej, na przykład na
regale lub w zabudowanej szafce.
Nie wolno wystawiać baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi bateriami
na działanie silnych źródeł ciepła, na
przykład światła słonecznego i ognia.
Aby zapobiec obrażeniom ciała, należy
prawidłowo umieścić urządzenie na
szafce lub przymocować do podłogi/
ściany zgodnie z instrukcją instalacji.
Do stosowania wyłącznie w
pomieszczeniach.
Źródła zasilania
• Urządzenie pozostaje podłączone do
sieci, dopóki jest podłączone do
gniazda elektrycznego, nawet jeśli
samo urządzenie zostało wyłączone.
• Urządzenie jest odłączane od sieci
elektrycznej za pomocą głównej
wtyczki, dlatego należy je podłączyć
do łatwo dostępnego gniazda
elektrycznego.
W przypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia,
należy natychmiast odłączyć główną
wtyczkę od gniazda elektrycznego.
2PL
Do podłączenia do komputerów typu
host i/lub urządzeń peryferyjnych
należy stosować prawidłowo
ekranowane i uziemione przewody i
wtyki.
Do produktu z oznaczeniem CE
Ważność znaku CE jest ograniczona
tylko do tych krajów, gdzie jest on
narzucony prawnie, głównie w krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dotyczy listwy głośnikowej
Tabliczka znamionowa znajduje się na
spodzie urządzenia.
Uwagi dla klientów w Europie
Pozbywanie się
zużytych baterii i
zużytego sprzętu
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na produkcie,
baterii lub na jej opakowaniu oznacza,
że ten ani produkt ani bateria nie mogą
być ona traktowane jako odpad
komunalny. Symbol ten dla pewnych
rodzajów baterii może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
produktami i zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć
pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki. W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt lub bateria.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje odnoszą się tylko do
wyposażenia sprzedawanego w
krajach stosujących dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany
przez lub na zlecenie Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
Sony Europe Limited, The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
0XW, Wielka Brytania. Zapytania
dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej
należy kierować do Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
W kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy
korzystać z adresów kontaktowych
podanych w oddzielnych dokumentach
dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji.
Sony Corporation niniejszym oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z
dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem
internetowym:
http://www.compliance.sony.de/
Te urządzenia radiowe są przeznaczone
do użytku z zatwierdzonymi wersjami
oprogramowania/oprogramowania
sprzętowego, wskazanymi w deklaracji
zgodności UE. Oprogramowanie/
oprogramowanie sprzętowe
zainstalowane w tych urządzeniach
radiowych jest weryfikowane, w celu
zapewnienia zgodności z wymogami
dyrektywy 2014/53/UE.
Wersję oprogramowania/sprzętu
można znaleźć za pośrednictwem
„VER>” (Wersja) w „SYS>” (System).
Sound Bar jest przeznaczony do
odtwarzania dźwięku z podłączonych
urządzeń, transmisji strumieniowej
muzyki ze smartfonu obsługującego
technologię NFC lub urządzenia
BLUETOOTH.
Sprzęt został przetestowany i uznany za
zgodny z ograniczeniami określonymi w
przepisach EMC (zgodności
elektromagnetycznej) z użyciem
przewodu połączeniowego o długości
poniżej 3 m.
Prawa autorskie i znaki
towarowe
•W zestawie zastosowano technologię
Dolby* Digital i DTS** Digital Surround
System.
3PL
* Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories.
Dolby i symbol z podwójnym D są
znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Aby uzyskać informacje na temat
patentów DTS, patrz
http://patents.dts.com.
Wyprodukowano na licencji DTS
Licensing Limited. DTS, symbol, DTS
wraz z symbolem są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, a DTS Digital
Surround jest znakiem towarowym
DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
• Słowo i logo BLUETOOTH® są
zastrzeżonymi znakami towarowymi,
należącymi do firmy Bluetooth SIG,
Inc.; firma Sony Corporation używa
tych znaków na licencji. Pozostałe
znaki towarowe i nazwy handlowe
należą do przedsiębiorstw, które je
zarejestrowały.
• Terminy HDMI, HDMI High Definition
Multimedia Interface oraz logo HDMI
są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing
Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Znak N-Mark jest znakiem towarowym
lub zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy NFC Forum, Inc. w
Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
• Android™ jest znakiem towarowym
Google LLC.
• Google Play jest znakiem towarowym
Google LLC.
• „BRAVIA” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
• „PlayStation” jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Sony
Computer Entertainment Inc.
• Technologia i patenty kodowania
dźwięku MPEG Layer-3 na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub znakiem
4PL
towarowym firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
• Produkt jest chroniony określonymi
prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się
użytkowania lub dystrybucji takiej
technologii oddzielnie od produktu
bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego
firmy Microsoft.
• „ClearAudio+” jest znakiem
towarowym firmy Sony Corporation.
• Apple, iPhone, iPod i iPod touch są
znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
Korzystanie ze znaku Made for Apple
oznacza, że dane akcesorium
zaprojektowano z przeznaczeniem dla
produktów Apple wyszczególnionych
na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat
producenta dotyczący zgodności z
normami Apple. Firma Apple nie
ponosi odpowiedzialności za działanie
tego urządzenia ani jego zgodność z
normami prawnymi czy normami
bezpieczeństwa.
Kompatybilne modele urządzeń
iPhone/iPod
Poniżej podano kompatybilne modele
iPhone/iPod. Należy zaktualizować
oprogramowanie urządzenia iPhone/
iPod przed użyciem go z zestawem.
Przeznaczone do:
– iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/
iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPhone 5c/
iPhone 5
– iPod touch (6. generacji)/
iPod touch (5. generacji)
• Nazwy innych systemów i produktów
są zazwyczaj znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi
producentów. Znaki ™ i  nie są
wskazane w niniejszym dokumencie.
O tej instrukcji obsługi
• Instrukcje w niniejszej Instrukcji
obsługi dotyczą elementów
regulacyjnych na pilocie zdalnego
sterowania. Można też używać
elementów regulacyjnych na listwie
głośnikowej, jeżeli mają te same lub
podobne nazwy, jak na pilocie
zdalnego sterowania.
• Niektóre z zamieszczonych ilustracji
mają charakter rysunków
koncepcyjnych i mogą nie
odzwierciedlać faktycznego wyglądu
produktów.
• Ustawienia domyślne zostały
podkreślone.
• Tekst umieszczony w cudzysłowie
(„--”) wyświetlany jest na wyświetlaczu
panelu górnego.
5PL
Spis treści
Podłączanie  Przewodnik uruchamiania (osobny dokument)
O tej instrukcji obsługi ............... 5
Przewodnik po częściach i
elementach sterujących ....... 7
Słuchanie
Słuchanie dźwięku z
połączonych urządzeń ........ 11
Słuchanie muzyki z urządzenia
USB ...................................... 11
Regulacja dźwięku
Uzyskiwanie efektów
dźwiękowych ..................... 12
Funkcje BLUETOOTH
Słuchanie muzyki z urządzenia
BLUETOOTH ........................ 13
Sterowanie systemem za
pomocą smartfonu lub
tabletu (Sony | Music
Center) ................................ 16
Ustawienia i regulacja
Używanie ekranu ustawień .......17
Pozostałe funkcje
Używanie funkcji Sterowanie
przez HDMI ......................... 19
Używanie funkcji „BRAVIA”
Sync ....................................20
Oszczędzanie energii w trybie
oczekiwania ........................ 21
Montaż listwy głośnikowej na
ścianie ................................ 21
6PL
Instalowanie subwoofera
poziomo ............................. 23
Włączanie transmisji
bezprzewodowej między
określonymi jednostkami
(połączenie Secure Link) .... 23
Regulacja głośności
subwoofera ........................24
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności ....................24
Rozwiązywanie problemów .... 25
Odtwarzane typy plików .......... 31
Obsługiwane formaty audio .... 31
Dane techniczne ...................... 31
Pasma częstotliwości radiowej i
maksymalna moc
wyjściowa ........................... 33
O komunikacji BLUETOOTH ..... 33
Przewodnik po częściach i elementach sterujących
Więcej informacji można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
Listwa głośnikowa
Panel górny i boczny
,
szczelina
  (zasilanie) przycisk dotykowy
Włącza system lub ustawia go
w trybie oczekiwania.
 INPUT przycisk dotykowy
Umożliwia wybór żądanego
urządzenia.

PAIRING przycisk dotykowy
 VOL (głośność) +/– przycisk
dotykowy

(N-Mark) (strona 15)
Umieść urządzenie zgodne z NFC
z pobliżu tego wskaźnika, aby
aktywować funkcję NFC.
 Port (USB) (strona 11)
Umieść paznokieć w szczelinie
(od dołu), aby otworzyć pokrywę.
 Niebieski wskaźnik LED
Pokazuje status BLUETOOTH w
opisany poniżej sposób.
W trakcie parowania
BLUETOOTH
Miga szybko
System próbuje połączyć Miga
się z urządzeniem
BLUETOOTH
System nawiązał
połączenie z
urządzeniem
BLUETOOTH
Zapala się
 Wyświetlacz górnego panelu
 Czujnik pilota
O przyciskach dotykowych
Przyciski dotykowe działają, gdy się je
lekko dotknie. Nie naciskaj ich z
przesadną siłą.
7PL
Panel tylny
 Gniazdo HDMI OUT TV (ARC)
 Gniazdo TV IN OPTICAL
 Gniazdo ANALOG IN
 Przewód sieciowy
Subwoofer
 Wskaźnik zasilania
• Zgaszony: Zasilanie jest
wyłączone.
• Czerwony: Niepołączony z
listwą głośnikową (tryb
oczekiwania).
• Zielony: Połączony z listwą
głośnikową (nie nawiązano
połączenia Secure Link).
8PL
• Pomarańczowy: Nawiązano
połączenie Secure Link.
 LINK (strona 23)
  (zasilanie)
Włącza subwoofer lub ustawia go
w trybie oczekiwania.
 Przewód sieciowy
O trybie oczekiwania
Subwoofer przechodzi w tryb
oczekiwania automatycznie, a wskaźnik
zasilania świeci na czerwono, gdy listwa
głośnikowa znajduje się w trybie
oczekiwania lub gdy transmisja
bezprzewodowa jest nieaktywna.
Subwoofer włącza się automatycznie,
gdy listwa głośnikowa zostaje
włączona, a transmisja bezprzewodowa
jest aktywowana.
Pilot zdalnego sterowania
 INPUT (strona 11)
  (zasilanie)
Włącza system lub ustawia go
w trybie oczekiwania.
 DIMMER
Umożliwia ustawienie jasności
wyświetlacza górnego panelu.
„BRIGHT”  „DARK”  „OFF”
9PL







• Wyświetlacz górnego panelu
zostaje wyłączony po wybraniu
„OFF”. Włącza się
automatycznie po naciśnięciu
dowolnego przycisku, a
następnie wyłącza się
ponownie, jeśli nie używasz
systemu przez kilka sekund. W
niektórych przypadkach
wyświetlacz górnego panelu
może się jednak nie wyłączyć. W
takim przypadku jasność
wyświetlacza górnego panelu
odpowiada ustawieniu „DARK”.
MENU
Włącza i wyłącza menu na
wyświetlaczu górnego panelu.
/
Wybór pozycji menu.
ENTER
Włącza wybrany element.
BACK
Powoduje powrót do
poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
Zatrzymuje odtwarzanie USB.
 (głośność) +*/–
Regulacja głośności.
SW  (głośność subwoofera)
+/– (strona 24)
Reguluje głośność niskich tonów.
 (wyciszanie)
Aby tymczasowo wyłączyć
dźwięk.
CLEARAUDIO+
Automatycznie dobiera
ustawienie dźwięku właściwe dla
źródła dźwięku.
SOUND FIELD (strona 12)
Wybiera tryb dźwięku.
VOICE (strona 13)
10PL
 * (odtwarzanie/pauza)
Wstrzymuje lub wznawia
odtwarzanie.
 NIGHT (strona 13)
 / (poprzedni/następny/
przewijanie do tyłu/przewijanie
do przodu)
Naciśnij, aby wybrać poprzednią/
następną ścieżkę lub plik.
Przytrzymaj, aby wyszukiwać w
tył bądź w przód.
* Na przyciskach  i  + znajdują się
wypukłe punkty. Wypukłe punkty mają za
zadanie ułatwić odnalezienie ww.
przycisków podczas obsługi pilota
zdalnego sterowania.
Słuchanie
Naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT.
Po jednokrotnym naciśnięciu INPUT
bieżące urządzenie pojawia się na
wyświetlaczu górnego panelu.
Następnie po każdym naciśnięciu INPUT
urządzenie zmienia się cyklicznie
zgodnie z poniższym opisem.
Możesz odtwarzać pliki muzyczne z
połączonego urządzenia USB.
Typy plików, które można odtwarzać —
patrz „Odtwarzane typy plików”
(strona 31).
1
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB).
Przed połączeniem zapoznaj się z
instrukcją obsługi urządzenia USB.
„TV”  „ANALOG”  „BT”  „USB”
„TV”
Urządzenie (telewizor itp.) podłączone do
gniazda TV IN OPTICAL lub telewizor zgodny
z funkcją kanału zwrotnego audio
podłączony do gniazda HDMI OUT TV (ARC)
„ANALOG”
Urządzenie (cyfrowy odtwarzacz
multimedialny itp.) podłączone do gniazda
ANALOG IN
„BT”
Urządzenie BLUETOOTH obsługujące A2DP
(strona 13)
2
3
„USB”
Urządzenie USB podłączone do portu
(USB) (strona 11)
4
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
INPUT, aby wybrać „USB”.
Na ekranie telewizora wyświetlona
zostanie lista zawartości urządzenia
USB.
Naciśnij /, aby wybrać
pożądaną zawartość, a następnie
naciśnij ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranej zawartości.
Ustaw głośność.
• Wyreguluj głośność listwy
głośnikowej, naciskając  +/–.
• Wyreguluj głośność subwoofera,
naciskając SW  +/–.
Uwaga
Nie usuwaj urządzenia USB w trakcie
działania. Aby uniknąć uszkodzenia
danych lub samego urządzenia USB,
wyłącz system przed usunięciem
urządzenia USB.
11PL
Słuchanie
Słuchanie dźwięku z
połączonych urządzeń
Słuchanie muzyki z
urządzenia USB
Informacje o urządzeniu USB
na ekranie telewizora
Regulacja dźwięku
Uzyskiwanie efektów
dźwiękowych
 Czas odtwarzania
 Całkowity czas odtwarzania
 Prędkość transmisji
 Status odtwarzania
 Szybkość przewijania w tył/w przód
 Status powtarzania
 Indeks wybranego pliku/Łączna
liczba plików w folderze
Uwagi
• W zależności od odtwarzanego źródła
niektóre informacje mogą nie być
wyświetlane.
• W zależności od trybu odtwarzania
wyświetlane informacje mogą się różnić.
Możesz z łatwością używać wstępnie
zaprogramowanych pól dźwiękowych,
które są dostosowane do różnych
rodzajów źródeł dźwięku.
Wybór pola dźwiękowego
Naciśnij kilkakrotnie SOUND FIELD,
dopóki pożądane pole dźwiękowe nie
pojawi się na wyświetlaczu górnego
panelu.
„CLEARAUDIO+”
Spróbuj włączyć pole dźwiękowe
rekomendowane przez Sony. Pole
dźwiękowe jest automatycznie
optymalizowane w zależności od
odtwarzanej zawartości i funkcji.
„MOVIE”
Dźwięki są odtwarzane z efektami otoczenia,
a ponadto są realistyczne i mocne, co
sprawia, że są odpowiednie dla filmów.
„MUSIC”
Efekty dźwiękowe są zoptymalizowane pod
kątem słuchania muzyki.
„SPORTS”
Komentarz jest wyraźny, owacje są słyszane
jako dźwięk otoczenia, a dźwięki są
realistyczne.
„GAME”
Dźwięki są mocne i realistyczne,
odpowiednie do rozgrywki.
„STANDARD”
Dźwięk, który odpowiada każdemu źródłu.
Wskazówka
Możesz również nacisnąć CLEARAUDIO+,
aby wybrać „CLEARAUDIO+”.
12PL
Używanie funkcji trybu
nocnego
Słuchanie muzyki z
urządzenia BLUETOOTH
Naciśnij przycisk NIGHT, aby wybrać
opcję „N.ON”.
Aby wyłączyć tryb nocny, naciśnij
NIGHT, aby wybrać „N.OFF”.
Używanie funkcji Clear Voice
Dzięki tej funkcji dialogi są wyraźniejsze.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk VOICE.
• „UP OFF”: Funkcja Clear Voice jest
wyłączona.
• „UP 1”: Zakres dialogu jest
wzmocniony.
• „UP 2”: Zakres dialogu jest
wzmocniony, a części zakresu dialogu,
z których rozróżnianiem mają
problemy osoby starsze, mają
zwiększoną głośność.
Parowanie systemu z
urządzeniem BLUETOOTH
Parowanie to operacja, w ramach której
urządzenia BLUETOOTH rejestrują się
nawzajem. Po dokonaniu parowania,
nie trzeba go przeprowadzać ponownie.
1
2
3
Umieść urządzenie BLUETOOTH w
promieniu 1 metra od listwy
głośnikowej.
Naciśnij
PAIRING na listwie
głośnikowej.
W trakcie parowania BLUETOOTH
niebieski wskaźnik LED na listwie
głośnikowej szybko miga.
Włącz funkcję BLUETOOTH, a
następnie wybierz „HT-CT390” po
wyszukaniu tej pozycji w
urządzeniu BLUETOOTH.
Wykonaj ten krok w ciągu 5 minut.
W przeciwnym przypadku tryb
parowania może zostać anulowany.
Po nawiązaniu połączenia
BLUETOOTH niebieski wskaźnik LED
zapala się.
13PL
Regulacja dźwięku / Funkcje BLUETOOTH
Ta funkcja jest przydatna w trakcie
oglądania filmów późno w nocy.
Będziesz mógł wyraźnie usłyszeć
dialog, nawet jeśli oglądasz go przy
niskim poziomie głośności.
Funkcje BLUETOOTH
Uwagi
• Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH
wymagany jest klucz dostępu, wprowadź
„0000”. Klucz dostępu może być
określony jako „kod dostępu”, „kod PIN”,
„numer PIN”, „hasło” itp.
• Istnieje możliwość sparowania
maksymalnie 9 urządzeń BLUETOOTH.
Jeśli sparowane zostanie 10. urządzenie
BLUETOOTH, urządzenie, które zostało
połączone jako ostatnie zostanie
zastąpione nowym.
Słuchanie muzyki ze
sparowanego urządzenia
1
2
3
4
Włącz funkcję BLUETOOTH
sparowanego urządzenia.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
INPUT, aby wybrać „BT”.
System automatycznie przywróci
połączenie z urządzeniem
BLUETOOTH, z którym był ostatnio
połączony.
Po nawiązaniu połączenia
BLUETOOTH niebieski wskaźnik LED
zapala się.
Rozpocznij odtwarzanie na
urządzeniu BLUETOOTH.
Ustaw głośność.
• Wyreguluj głośność urządzenia
BLUETOOTH.
• Wyreguluj głośność listwy
głośnikowej, naciskając  +/–.
• Wyreguluj głośność subwoofera,
naciskając SW  +/–.
Uwagi
• Po połączeniu systemu i urządzenia
BLUETOOTH możesz sterować
odtwarzaniem, naciskając  i
/.
14PL
• Możesz połączyć się z systemem ze
sparowanego urządzenia BLUETOOTH
nawet gdy system jest w trybie
oczekiwania, jeśli ustawisz „BTSTB” na
„ON” (strona 18).
• Odtwarzanie dźwięku w tym systemie
może być opóźnione w stosunku do
urządzenia BLUETOOTH ze względu na
charakterystykę technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH.
Wskazówka
Możesz włączyć i wyłączyć kodek AAC z
urządzenia BLUETOOTH (strona 18).
Rozłączanie urządzenia
BLUETOOTH
Wykonaj dowolne z poniższych
czynności.
• Ponownie naciśnij
PAIRING na
listwie głośnikowej.
• Wyłącz funkcję BLUETOOTH na
urządzeniu BLUETOOTH.
• Wyłącz system lub urządzenie
BLUETOOTH.
Łączenie się z urządzeniem
zdalnym za pośrednictwem
funkcji One-touch (NFC)
NFC (Near Field Communication) to
technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację bliskiego
zasięgu pomiędzy różnymi
urządzeniami.
Gdy przytrzymasz urządzenie zdalne
zgodne z NFC przy znaku N-Mark na
listwie głośnikowej, system i urządzenie
zdalne wykonają parowanie i nawiążą
połączenie BLUETOOTH automatycznie.
Zgodne urządzenia zdalne
Urządzenia zdalne z wbudowaną
funkcją NFC
(system operacyjny: Android w wersji
2.3.3 lub nowszej, z wyjątkiem systemu
Android w wersji 3.x)
Uwagi
1
Przytrzymaj urządzenie zdalne
przy znaku N-Mark na listwie
głośnikowej do momentu gdy
zacznie ono wibrować.
2
3
Rozpocznij odtwarzanie źródła
dźwięku na urządzeniu zdalnym.
Więcej szczegółów dotyczących
obsługi odtwarzania znajdziesz w
instrukcji obsługi Twojego
urządzenia zdalnego.
Ustaw głośność.
• Wyreguluj głośność urządzenia
BLUETOOTH.
• Wyreguluj głośność listwy
głośnikowej, naciskając  +/–.
• Wyreguluj głośność subwoofera,
naciskając SW  +/–.
Wskazówka
Jeśli parowanie i nawiązanie połączenia
BLUETOOTH nie powiedzie się, wykonaj
następujące czynności.
– Ponownie przytrzymaj urządzenie zdalne
przy znaku N-Mark na listwie
głośnikowej.
– Jeśli używasz dostępnego w handlu
futerału na urządzenie zdalne, zdejmij go
z niego.
– Ponownie uruchom aplikację „NFC Easy
Connect”.
Aby zatrzymać odtwarzanie
przez funkcję One-touch
Ponownie przytrzymaj urządzenie
zdalne przy znaku N-Mark na listwie
głośnikowej.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie urządzenia zdalnego i
dokończ procedurę, aby nawiązać
połączenie BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia
BLUETOOTH niebieski wskaźnik LED
na listwie głośnikowej zapala się.
15PL
Funkcje BLUETOOTH
• System jest w stanie rozpoznać tylko
jedno urządzenie zgodne z technologią
NFC naraz.
• W zależności od Twojego urządzenia
zdalnego, konieczne może okazać się
wykonanie na nim opisanych poniżej
czynności.
– Włącz funkcję NFC. Więcej szczegółów
podano w instrukcji obsługi urządzenia
zdalnego.
– Jeżeli Twoje urządzenie zdalne ma
system starszy niż Android 4.1.x,
pobierz i uruchom aplikację „NFC Easy
Connect”. „NFC Easy Connect” to
bezpłatna aplikacja na urządzenia
zdalne z systemem Android, którą
można pobrać ze sklepu Google Play™.
(Aplikacja może nie być dostępna w
niektórych krajach/regionach.)
Sterowanie
systemem za
pomocą smartfonu
lub tabletu (Sony |
Music Center)
Sony | Music Center to aplikacja służąca
do sterowania zgodnymi urządzeniami
audio Sony za pomocą urządzenia
przenośnego, takiego jak smartfon lub
tablet.
Więcej informacji na temat aplikacji
Sony | Music Center znajdziesz pod
poniższym adresem URL.
http://www.sony.net/smcqa/
Sony | Music Center umożliwia Ci:
– bezproblemowe rozkoszowanie się
muzyką w domu.
– zmianę typowych ustawień, wybór
wejścia systemu oraz regulację
głośności.
– odtwarzanie zawartości muzycznej
przechowywanej w smartfonie za
pomocą systemu.
– wzbogacanie muzyki efektami
wizualnymi na wyświetlaczu
smartfonu.
Uwagi
• Sony | Music Center wykorzystuje funkcję
BLUETOOTH systemu.
• Funkcje, którymi można sterować za
pomocą aplikacji Sony | Music Center,
różnią się w zależności od podłączonego
urządzenia. Specyfikacja i projekt aplikacji
mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
16PL
Korzystanie z Sony | Music
Center
1
2
3
4
Pobierz bezpłatną aplikację
Sony | Music Center na urządzenie
przenośne.
Połącz system i urządzenie
przenośne połączeniem
BLUETOOTH (strona 13).
Uruchom Sony | Music Center.
Obsługuj urządzenia, korzystając
z ekranu aplikacji Sony | Music
Center.
Uwaga
Używaj najnowszej wersji aplikacji Sony |
Music Center.
Ustawienia i regulacja
Używanie ekranu ustawień
Poniższe pozycje można ustawiać za pomocą menu.
Twoje ustawienia są zachowywane nawet po odłączeniu przewodu sieciowego.
1
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk BACK///ENTER, aby wybrać opcję, a
następnie naciśnij ENTER, aby wybrać pożądane ustawienie.
Naciśnij MENU, aby wyłączyć menu.
Lista menu
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
Pozycje menu
„LVL >”
(Poziom)
Funkcja
„ATT”
(Ustawienia
tłumienia Analogowe)
W trakcie słuchania urządzenia podłączonego do gniazda
ANALOG IN mogą występować zakłócenia. Możesz
zapobiegać zakłóceniom, tłumiąc poziom wejścia systemu.
• „ON”: Tłumi poziom wejścia. Przy tym ustawieniu poziom
wyjścia zmniejszy się.
• „OFF”: Normalny poziom wejścia.
„DRC”
(Dynamiczna
regulacja zakresu)
Przydatne do odtwarzania filmów przy niskim poziomie
głośności. DRC dotyczy źródeł Dolby Digital.
• „ON”: Kompresuje dźwięk zgodnie z informacjami
zawartymi w zawartości.
• „OFF”: Dźwięk nie jest kompresowany.
„SPK >”
(Głośnik)
„PLACE”
(Rozmieszczenie
głośników)
• „STDRD”: Wybierz to ustawienie, jeśli instalujesz listwę
głośnikową w standardowym położeniu.
• „WALL”: Wybierz to ustawienie, jeśli montujesz listwę
głośnikową na ścianie (strona 21).
„AUD >”
(Dźwięk)
„DUAL”
(Podwójne mono)
Gdy system odbiera nadawany sygnał multipleksowy Dolby
Digital, możesz włączyć nadawany dźwięk multipleksowy.
• „M/S”: Odtwarzany będzie mieszany dźwięk z języka
głównego i języków dodatkowych.
• „MAIN”: Będzie odtwarzany dźwięk języka głównego.
• „SUB”: Będzie odtwarzany dźwięk języka dodatkowego.
„TV AU”
• „AUTO”: Wybierz to ustawienie, gdy system jest
(Dźwięk telewizora) podłączony do gniazda HDMI (ARC) telewizora za pomocą
przewodu HDMI.
• „OPT”: Wybierz to ustawienie, gdy system jest podłączony
do telewizora za pomocą cyfrowego przewodu
optycznego.
„EFCT”
(Efekt dźwiękowy)
• „ON”: Odtwarzany jest dźwięk wybranego pola
dźwiękowego. Stosowanie tego ustawienia jest zalecane.
• „OFF”: Źródło wejściowe jest redukowane do 2 kanałów.
17PL
Ustawienia i regulacja
3
Naciśnij MENU, aby włączyć menu na wyświetlaczu górnego panelu.
Pozycje menu
„HDMI>”
Funkcja
„STRM”
(Strumień)
Wyświetla informacje bieżącego strumienia dźwięku.
Obsługiwane formaty dźwięku podano na stronie 31.
„CTRL”
(Sterowanie przez
HDMI)
• „ON”: Funkcja Sterowanie przez HDMI jest włączona.
Urządzenia połączone przewodem HDMI mogą sobą
wzajemnie sterować.
• „OFF”: Wyłączony.
„TVSTB”
(Tryb oczekiwania
połączony z
telewizorem)
Ta funkcja jest dostępna po ustawieniu „CTRL” na „ON”.
• „AUTO”: Jeżeli wejście systemu to „TV”, system wyłącza
się automatycznie w momencie wyłączenia telewizora.
• „ON”: Niezależnie od wejścia system wyłącza się
automatycznie w momencie wyłączenia telewizora.
• „OFF”: System nie wyłącza się, gdy wyłączasz telewizor.
„COLOR”
(Kolor HDMI)
• „AUTO”: Automatycznie wykrywa typ urządzenia
zewnętrznego i przełącza się na pasujące ustawienie
kolorów.
• „YCBCR”: Generuje sygnały wideo YCBCR.
• „RGB”: Generuje sygnały wideo RGB.
„BT >”
„BTAAC”
(BLUETOOTH) (Zaawansowane
kodowanie
dźwięku
BLUETOOTH)
Możesz ustawić, czy system ma używać AAC przez
BLUETOOTH.
• „ON”: Włącz kodek AAC.
• „OFF”: Wyłącz kodek AAC.
Uwaga
Jeśli zmienisz ustawienie „BTAAC”, gdy połączone będzie
urządzenie BLUETOOTH, ustawienie kodeku zostanie
odzwierciedlone dopiero po następnym połączeniu.
„BTSTB”
(Tryb oczekiwania
BLUETOOTH)
Gdy system ma informacje parowania, system znajduje się
w trybie oczekiwania BLUETOOTH nawet gdy jest
wyłączony.
• „ON”: Tryb oczekiwania BLUETOOTH jest włączony.
• „OFF”: Tryb oczekiwania BLUETOOTH jest wyłączony.
„INFO”
(Informacja o
urządzeniu
BLUETOOTH)
Nazwa i adres wykrytego urządzenia BLUETOOTH pojawiają
się na wyświetlaczu górnego panelu.
„NO DEVICE” pojawia się, jeśli system nie jest połączony z
urządzeniem BLUETOOTH.
„WS >”
(Dźwięk
bezprzewod
owy)
„LINK”
• „ON”: Możesz określić połączenie bezprzewodowe, aby
(Połączenie Secure
połączyć listwę głośnikową z subwooferem za pomocą
Link)
funkcji połączenia Secure Link (strona 23).
• „OFF”: Wyłączony.
„USB >”
„REPT”
(Tryb odtwarzania)
• „NONE”: Odtworzenie wszystkich utworów.
• „ONE”: Powtórzenie jednego utworu.
• „FLDER”: Powtórzenie wszystkich utworów w folderze.
• „RANDM”: Powtórzenie wszystkich utworów w folderze w
kolejności losowej.
• „ALL”: Powtórzenie wszystkich utworów.
„SYS >”
(System)
„ASTBY”
(Automatyczne
przejście w tryb
oczekiwania)
• „ON”: Włącza funkcję automatycznego trybu oczekiwania.
Gdy nie używasz systemu przez około 20 minut,
automatycznie przechodzi on w tryb oczekiwania.
• „OFF”: Wyłączony.
„VER”
(Wersja)
Na wyświetlaczu górnego panelu wyświetlana jest
informacja o bieżącej wersji oprogramowania
sprzętowego.
18PL
Wskazówka
Pozostałe funkcje
Używanie funkcji
Sterowanie przez HDMI
* Sterowanie przez HDMI to standard
stosowany przez CEC (Consumer
Electronics Control) w celu umożliwienia
urządzeniom HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) wzajemnego
sterowania.
Uwaga
Funkcje te mogą współpracować z
urządzeniami innymi niż produkowane
przez Sony, ale ich działanie nie jest
gwarantowane.
Przygotowanie do
korzystania z funkcji
Sterowanie przez HDMI
Ustaw „HDMI>” – „CTRL” w systemie na
„ON” (strona 18). Ustawienie domyślne
to „ON”.
Włącz ustawienia funkcji Sterowanie
przez HDMI dla telewizora i innego
urządzenia połączonego z systemem.
Funkcja wyłączania systemu
Gdy wyłączysz telewizor, system
wyłączy się automatycznie.
Ustaw „HDMI>” – „TVSTB” w systemie na
„ON” lub „AUTO” (strona 18). Ustawienie
domyślne to „AUTO”.
Funkcja sterowania audio
systemu
Jeżeli włączysz system w trakcie
oglądania telewizji, dźwięk z telewizora
będzie dobiegać z głośników systemu.
Głośność systemu można regulować za
pomocą pilota zdalnego sterowania
telewizora.
Jeżeli dźwięk z telewizora dobiegał z
głośników systemu, gdy poprzednio
oglądałeś telewizję, system zostanie
włączony automatycznie, gdy
ponownie włączysz telewizor.
Obsługa jest również możliwa z
poziomu menu telewizora. Więcej
szczegółów znajdziesz w instrukcji
obsługi Twojego telewizora.
Uwagi
• Dźwięk dobiega z telewizora, jeśli w
trakcie używania funkcji Twin Picture
telewizora wybrane zostanie wyjście inne
niż „TV”. Gdy wyłączysz funkcję Twin
Picture, dźwięk będzie dobiegać z
systemu.
19PL
Pozostałe funkcje
Podłączenie urządzenia takiego jak
telewizor lub Odtwarzacz Blu-ray
zgodnego z funkcją Sterowanie przez
HDMI* za pośrednictwem przewodu
HDMI (przewód HDMI o dużej szybkości
transmisji z Ethernetem, nie należy do
wyposażenia) umożliwia łatwą obsługę
urządzenia pilotem zdalnego
sterowania telewizora.
Poniższe funkcje można stosować z
funkcją Sterowanie przez HDMI.
• Funkcja wyłączania systemu
• Funkcja sterowania audio systemu
• Kanał zwrotny audio
• Funkcja odtwarzania One-Touch
Jeżeli włączysz funkcję Sterowanie przez
HDMI („BRAVIA” Sync) w trakcie używania
telewizora wyprodukowanego przez Sony,
funkcja Sterowanie przez HDMI systemu
również zostanie włączona automatycznie.
Po zakończeniu konfiguracji na
wyświetlaczu górnego panelu pojawi się
„DONE”.
• W zależności od modelu telewizora
poziom głośności systemu może być
wyświetlany na ekranie telewizora. Może
on różnić się od poziomu głośności
podanego na wyświetlaczu górnego
panelu.
• W zależności od ustawień telewizora
funkcja sterowania audio systemu może
nie być dostępna. Więcej szczegółów
znajdziesz w instrukcji obsługi Twojego
telewizora.
Uwagi
• Jeżeli dźwięk z telewizora dobiegał z
głośników telewizora, gdy poprzednio
oglądałeś telewizję, system nie włącza
się, a dźwięk dobiega z odtwarzającego
obraz telewizora, nawet gdy odtwarzana
jest zawartość z urządzenia.
• W zależności od telewizora początkowa
część odtwarzanej zawartości może nie
odtwarzać się prawidłowo.
Kanał zwrotny audio
Jeżeli system jest podłączony do
gniazda HDMI IN telewizora zgodnego z
kanałem zwrotnym audio, możesz
słuchać dźwięku z telewizora z
głośników systemu bez podłączania
cyfrowego przewodu optycznego.
W systemie ustaw „AUD >” – „TV AU” na
„AUTO” (strona 17). Ustawienie
domyślne to „AUTO”.
Uwaga
Jeżeli telewizor nie jest zgodny z kanałem
zwrotnym audio, konieczne jest
podłączenie cyfrowego przewodu
optycznego (zapoznaj się z przewodnikiem
uruchamiania — w zestawie).
Funkcja odtwarzania OneTouch
Gdy odtwarzasz zawartość na
urządzeniu (Odtwarzaczu Blu-ray,
„PlayStation®4” itp.) podłączonym do
telewizora, system i telewizor są
włączane automatycznie, wejście
systemu jest przełączane na wejście
telewizora, a dźwięk dobiega z
głośników systemu.
20PL
Używanie funkcji
„BRAVIA” Sync
Oprócz funkcji Sterowanie przez HDMI w
urządzeniach zgodnych z funkcją
„BRAVIA” Sync możesz również używać
opisaną poniżej funkcję.
• Funkcja Wybór sceny
Uwaga
Ta funkcja jest zastrzeżoną funkcją Sony.
Ta funkcja nie może działać z produktami
innymi niż wytwarzane przez Sony.
Funkcja Wybór sceny
Pole dźwiękowe systemu jest
automatycznie przełączane w
zależności od ustawień funkcji Wybór
sceny lub trybu dźwięku telewizora.
Więcej szczegółów znajdziesz w
instrukcji obsługi Twojego telewizora.
Ustaw pole dźwiękowe na
„CLEARAUDIO+” (strona 12).
Uwagi na temat złączy HDMI
• Użyj przewodu HDMI o dużej
szybkości transmisji. Jeżeli używasz
Standardowego przewodu HDMI,
zawartość 1080p może nie być
wyświetlana prawidłowo.
Oszczędzanie energii w
trybie oczekiwania
Sprawdź, czy wprowadziłeś następujące
ustawienia:
– „CTRL” w „HDMI>” jest ustawione na
„OFF” (strona 18).
– „BTSTB” w „BT >” jest ustawione na
„OFF” (strona 18).
Montaż listwy
głośnikowej na ścianie
Możesz zamontować listwę głośnikową
na ścianie.
Uwagi
• Przygotuj śruby odpowiednie do rodzaju
danej ściany i jej wytrzymałości (nie
należą do wyposażenia). Ponieważ ściana
kartonowo-gipsowa jest szczególnie
wrażliwa, dokładnie przymocuj śruby do
dwóch pionowych belek w ścianie.
Zamontuj listwę głośnikową poziomo,
wieszając ją na śrubach w belkach w
obrębie ciągłej, płaskiej sekcji ściany.
• Pamiętaj, aby powierzyć montaż
dystrybutorom Sony lub
licencjonowanym wykonawcom oraz
zwróć szczególną uwagę na
bezpieczeństwo w trakcie montażu.
• Sony nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki lub szkody zaistniałe w wyniku
nieprawidłowego montażu,
niewystarczającej wytrzymałości ściany
lub nieprawidłowego wkręcenia śrub oraz
w wyniku klęski żywiołowej itp.
1
Zamontuj ścienne wsporniki
montażowe (w zestawie) w
służących do tego otworach w
spodzie listwy głośnikowej,
używając dostarczonych w
zestawie śrub, tak by
powierzchnia każdego ze
ściennych wsporników
montażowych wyglądała tak, jak
na ilustracji.
Zamocuj dwa ścienne wsporniki
montażowe w lewym i prawym
otworze montażowym w spodzie
listwy głośnikowej.
21PL
Pozostałe funkcje
• Użyj przewodu z zatwierdzeniem
HDMI. Użyj Sony przewodu HDMI o
dużej szybkości transmisji z logo typu
przewodu.
• Nie zalecamy natomiast używania
kabla HDMI-DVI.
• Jeśli jakość obrazu jest słaba lub z
urządzenia podłączonego przewodem
HDMI nie dobiega dźwięk, należy
sprawdzić konfigurację podłączonego
urządzenia.
• Sygnał audio (częstotliwość
próbkowania, długość bitowa itp.)
wysyłany z gniazda HDMI może zostać
zakłócony przez podłączone
urządzenie.
• Jeśli częstotliwość próbkowania lub
liczba kanałów urządzenia
odtwarzającego zostały zmienione,
dźwięk może nie być odtwarzany.
• Gdy podłączone urządzenie nie jest
zgodne z technologią ochrony praw
autorskich (HDCP), obraz i/lub dźwięk
wysyłany przez gniazdo HDMI OUT
tego systemu może być
zniekształcony; może również
wystąpić brak dźwięku lub obrazu.
W takim przypadku należy sprawdzić
dane technicznie podłączonego
urządzenia.
Śruba (w zestawie)
3
Ścienny wspornik
montażowy (w zestawie)
Wkręć śruby w 2 belki w ścianie.
Śruby powinny wystawać na 5 mm
do 6 mm.
560 mm
5 mm do
6 mm
4
2
Przygotowuj śruby (nie należą do
wyposażenia) odpowiednie do
otworów we wspornikach.
4 mm
Ponad 30 mm
4,6 mm
10 mm
Otwór we wsporniku
22PL
Zawieś listwę głośnikową na
śrubach.
Wyrównaj otwory we wspornikach
ze śrubami, a następnie powieś
listwę głośnikową na dwóch
śrubach.
Instalowanie
subwoofera poziomo
Postaw subwoofer na prawym boku, tak
by logo „SONY” było skierowane do
przodu.
1
2
3
4
5
Przymocuj podkładki głośnika (w zestawie).
7
Włączanie transmisji
bezprzewodowej między
określonymi
jednostkami (połączenie
Secure Link)
Możesz określić połączenie
bezprzewodowe, aby połączyć listwę
głośnikową z subwooferem za pomocą
funkcji połączenia Secure Link.
Ta funkcja może pomóc w zapobieżeniu
zakłóceniom, jeśli używasz wielu
produktów bezprzewodowych lub jeśli
Twoi sąsiedzi używają produktów
bezprzewodowych.
8
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję „WS >”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Gdy na wyświetlaczu górnego
panelu pojawi się „LINK”, naciśnij
ENTER.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję „ON”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Gdy na wyświetlaczu górnego
panelu pojawi się „START”,
naciśnij ENTER.
Pojawi się „*****”, a lista głośnikowa
wyszuka urządzenie, które może
być używane z połączeniem.
Przejdź do kolejnego kroku w ciągu
2 minut.
Naciśnij LINK na subwooferze.
Wskaźnik zasilania na subwooferze
miga na pomarańczowo.
Gdy na wyświetlaczu górnego
panelu pojawi się „DONE”,
naciśnij ENTER.
Subwoofer jest połączony z listwą
głośnikową, a wskaźnik zasilania na
subwooferze zaczyna świecić na
czerwono.
Jeżeli pojawi się „FAIL”, sprawdź,
czy subwoofer jest włączony, i
naciśnij BACK, aby wykonać proces
ponownie, począwszy od kroku 3.
Naciśnij przycisk MENU.
Menu wyłącza się.
23PL
Pozostałe funkcje
6
Naciśnij przycisk MENU.
Regulacja głośności
subwoofera
Konstrukcja subwoofera umożliwia
odtwarzanie basów lub dźwięków o
niskiej częstotliwości.
Naciśnij SW  +/–, aby
wyregulować głośność
subwoofera.
Uwaga
Gdy w źródle wejściowym nie występuje
dużo dźwięków basowych, tak jak w
programach telewizyjnych, dźwięk z
subwoofera może być trudny do
usłyszenia.
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• Jeśli do wnętrza systemu dostanie się
przypadkowo obcy przedmiot lub
substancja płynna, odłącz przewód
zasilający i przed ponownym
uruchomieniem zleć sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie.
• Nie wolno dotykać przewodów
sieciowych prądu przemiennego
mokrymi rękoma. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
• Nie wchodź na listwę głośnikową i
subwoofer, ponieważ możesz upaść i
doznać obrażeń. Może też dojść do
uszkodzenia systemu.
Źródła zasilania
• Przed uruchomieniem systemu sprawdź,
czy napięcie robocze odpowiada napięciu
w sieci lokalnej. Wielkość napięcia
roboczego jest określona na tabliczce
znamionowej znajdującej się na spodzie
listwy głośnikowej.
• Jeśli system nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy upewnić się, że
został odłączony od gniazda ściennego
(sieci). Aby odłączyć przewód sieciowy
prądu przemiennego od gniazda
sieciowego, należy chwycić za sam wtyk.
Nigdy nie należy ciągnąć za przewód.
• Przewód sieciowy należy wymieniać
wyłącznie w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
Nagrzewanie się urządzenia
Nagrzewanie się zestawu podczas pracy
nie oznacza usterki.
Jeśli system ten jest używany przez dłuższy
czas przy dużej głośności, temperatura
tylnej i dolnej części obudowy systemu
zauważalnie wzrasta. Aby uniknąć
oparzeń, nie należy dotykać systemu.
24PL
Lokalizacja urządzenia
Obsługa
Przed podłączeniem innych urządzeń
wyłącz system i odłącz zasilanie.
Jeżeli na ekranie znajdującego się
w pobliżu telewizora wystąpi
nieregularność kolorów
W niektórych typach telewizorów można
zaobserwować nieregularności kolorów.
• Jeżeli zaobserwowana zostanie
nieregularność kolorów...
Wyłącz telewizor, a następnie włącz go
ponownie po 15–30 minutach.
• Jeżeli ponownie zaobserwowana
zostanie nieregularność kolorów...
Umieść system dalej od telewizora.
Czyszczenie
Czyść system miękką, suchą szmatką. Nie
należy używać materiałów ściernych,
proszków do czyszczenia ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol czy
benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących systemu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli podczas użytkowania systemu
wystąpi jeden z opisanych poniżej
problemów, skorzystaj z poniższych
informacji dotyczących usuwania
usterek, aby usunąć problem przed
ewentualnym zleceniem naprawy. Jeśli
problem się powtarza, należy
skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
Ogólne
Zasilanie nie włącza się.
 Upewnij się, że przewód sieciowy
jest trwale podłączony.
System nie działa normalnie.
 Odłącz przewód sieciowy od
gniazda ściennego (sieci), a
następnie ponownie podłącz go po
kilku minutach.
25PL
Informacje dodatkowe
• Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu
się wnętrza i przedłużyć okres
eksploatacji systemu, należy ustawić go
w miejscu zapewniającym właściwą
wymianę powietrza.
• Nie należy ustawiać systemu w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu
lub wstrząsów mechanicznych.
• Z tyłu listwy głośnikowej i subwoofera nie
należy umieszczać żadnych
przedmiotów, które mogłyby zasłaniać
otwory wentylacyjne i spowodować
uszkodzenie urządzenia.
• Jeśli system jest używany w połączeniu z
telewizorem, magnetowidem lub
magnetofonem kasetowym, mogą
wystąpić szumy i pogorszenie jakości
obrazu. W takim przypadku należy
ustawić system z dala od telewizora,
magnetowidu lub magnetofonu
kasetowego.
• Umieszczając system na powierzchni
pokrytej woskiem, olejem, środkiem do
polerowania itp., należy zachować
ostrożność, ponieważ może to
spowodować poplamienie lub
odbarwienie powierzchni.
• Zachowaj ostrożność, aby uniknąć
możliwych obrażeń powstałych w
rezultacie kontaktu z narożnikami listwy
głośnikowej i subwoofera.
• W trakcie wieszania listwy głośnikowej na
ścianie zachowaj co najmniej 3 cm
odstępu pod nią.
System wyłącza się automatycznie.
 Funkcja automatycznego trybu
oczekiwania jest aktywna. Ustaw
„ASTBY” w „SYS >” na „OFF”
(strona 18).
System nie włącza się nawet gdy
telewizor jest włączony.
 Ustaw „HDMI>” – „CTRL” na „ON”
(strona 18). Telewizor musi
obsługiwać funkcję Sterowanie
przez HDMI (strona 19). Więcej
szczegółów znajdziesz w instrukcji
obsługi Twojego telewizora.
 Sprawdź ustawienia głośników
telewizora. Zasilanie systemu
synchronizuje się z ustawieniami
głośników telewizora. Więcej
szczegółów znajdziesz w instrukcji
obsługi Twojego telewizora.
 Jeżeli dźwięk dobiegał z głośników
telewizora poprzednim razem,
system nie włącza się nawet gdy
telewizor jest włączony.
System wyłącza się, gdy telewizor jest
wyłączony.
 Sprawdź ustawienie „HDMI>” –
„TVSTB” (strona 18). Gdy parametr
„TVSTB” jest ustawiony na „ON”,
niezależnie od wejścia system
wyłącza się automatycznie w
momencie wyłączenia telewizora.
System nie wyłącza się nawet gdy
telewizor zostaje wyłączony.
 Sprawdź ustawienie „HDMI>” –
„TVSTB” (strona 18). Aby ustawić
automatyczne wyłączanie systemu
niezależnie od wejścia w momencie
wyłączenia telewizora, ustaw
parametr „TVSTB” na „ON”.
Telewizor musi obsługiwać funkcję
Sterowanie przez HDMI (strona 19).
Więcej szczegółów znajdziesz w
instrukcji obsługi Twojego
telewizora.
26PL
Dźwięk
Z systemu nie dobiega dźwięk z
telewizora.
 Sprawdź typ oraz podłączenie
przewodu HDMI, cyfrowego
przewodu optycznego lub
analogowego przewodu audio
podłączonego do systemu i
telewizora (zapoznaj się z
przewodnikiem uruchamiania — w
zestawie).
 Jeśli Twój telewizor jest zgodny z
kanałem zwrotnym audio, upewnij
się, że system jest podłączony do
zgodnego z ARC gniazda
wejściowego HDMI telewizora
(zapoznaj się z przewodnikiem
uruchamiania — w zestawie). Jeśli
dźwięk nadal nie będzie
odtwarzany lub jeśli dźwięk
zostanie przerwany, podłącz
cyfrowy przewód optyczny (w
zestawie) i ustaw parametr „AUD >”
– „TV AU” na „OPT” (strona 17).
 Jeżeli Twój telewizor nie jest zgodny
z kanałem zwrotnym audio, dźwięk
z telewizora nie będzie dobiegać z
systemu nawet jeśli system
zostanie podłączony do gniazda
wejściowego HDMI telewizora. Aby
dźwięk z telewizora był odtwarzany
przez system, podłącz dostarczony
w zestawie cyfrowy przewód
optyczny (zapoznaj się z
przewodnikiem uruchamiania — w
zestawie).
 Jeżeli dźwięk nie będzie dobiegać z
systemu nawet po połączeniu
systemu i telewizora cyfrowym
przewodem optycznym lub jeśli
telewizor nie ma cyfrowego gniazda
wyjściowego audio, podłącz
analogowy przewód audio (nie
należy do wyposażenia) i przełącz
wejście systemu na „ANALOG”
(strona 11).
 Przełącz wejście systemu na „TV”
(strona 11).
 Zwiększ głośność systemu lub
anuluj wyciszenie.
 W zależności od kolejności
podłączania telewizora i systemu
system może być wyciszony, a na
wyświetlaczu górnego panelu
systemu może być wyświetlany
napis „MUTING”. Jeżeli tak się
dzieje, najpierw włącz telewizor, a
następnie system.
 Ustaw ustawienie głośników
telewizora (BRAVIA) na system
audio. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi telewizora, aby znaleźć
sposób jego ustawienia.
Brak dźwięku lub bardzo cichy dźwięk z
urządzenia połączonego z listwą
głośnikową dobiega z listwy
głośnikowej.
 Naciśnij  + i sprawdź poziom
głośności (strona 10).
 Naciśnij  lub  +, aby anulować
funkcję wyciszenia (strona 10).
 Upewnij się, że źródło wejściowe
jest prawidłowo wybrane.
Powinieneś wypróbować inne
źródła wejściowe, naciskając
wielokrotnie INPUT (strona 11).
 Sprawdź, czy wszystkie przewody
systemu i podłączonego urządzenia
są dobrze zamocowane.
Brak dźwięku lub słychać jedynie
bardzo cichy dźwięk z subwoofera.
 Naciśnij SW +, aby zwiększyć
głośność subwoofera (strona 10).
Nie można uzyskać efektu
przestrzennego.
 W zależności od sygnału
wejściowego i ustawienia pola
dźwięku przetwarzanie dźwięku
przestrzennego może nie działać
efektywnie. W zależności od
programu lub dysku efekt
przestrzenny może być subtelny.
 Aby odtwarzać dźwięk
wielokanałowy, sprawdź ustawienie
wyjścia dźwięku cyfrowego w
urządzeniu podłączonym do
systemu. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć w
instrukcjach obsługi dostarczonych
z podłączanymi urządzeniami.
Urządzenie USB
Urządzenie USB nie jest
rozpoznawane.
 Spróbuj wykonać następujące kroki:
 Wyłącz system.
 Usuń i odłącz urządzenie USB.
 Włącz system.
 Upewnij się, że urządzenie USB jest
prawidłowo podłączone do portu
(USB).
27PL
Informacje dodatkowe
Dźwięk dobiega zarówno z systemu,
jak i z telewizora.
 Wycisz dźwięk systemu lub
telewizora.
 Upewnij się, że wskaźnik zasilania
na subwooferze świeci się na
zielono. Jeżeli nie, zapoznaj się z
sekcją „Nie słychać dźwięku z
subwoofera.” w rozdziale „Dźwięk
bezprzewodowy subwoofera”
(strona 28).
 Subwoofer służy do odtwarzania
dźwięków basowych. W przypadku
gdy źródła wejściowe zawierają
bardzo mało komponentów
basowych (np. transmisja
telewizyjna), dźwięk z subwoofera
może być trudny do usłyszenia.
 W trakcie odtwarzania zawartości
zgodnej z technologią ochrony
praw autorskich (HDCP) dźwięk nie
jest odtwarzany z subwoofera.
 Sprawdź, czy urządzenie USB lub
przewód nie są uszkodzone.
 Sprawdź, czy urządzenie USB jest
włączone.
 Jeżeli urządzenie USB jest
podłączone za pośrednictwem
koncentratora USB, odłącz je i
połącz urządzenie USB
bezpośrednio do listy głośnikowej.
Urządzenie BLUETOOTH
Nawiązanie połączenia BLUETOOTH
nie jest możliwe.
 Upewnij się, że niebieski wskaźnik
LED świeci się (strona 7).
 Upewnij się, że podłączane
urządzenie BLUETOOTH jest
włączone, a funkcja BLUETOOTH
jest aktywna.
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do
listwy głośnikowej.
 Sparuj ten system i urządzenie
BLUETOOTH ponownie. Konieczne
może okazać się anulowanie
parowania z tym systemem
najpierw na Twoim urządzeniu
BLUETOOTH.
Nie można wykonać parowania.
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do
listwy głośnikowej.
 Upewnij się, że ten system nie
odbiera zakłóceń generowanych
przez osprzęt bezprzewodowej
sieci LAN, inne urządzenia
bezprzewodowe 2,4 GHz lub
kuchenkę mikrofalową. Jeżeli
urządzenie generujące
promieniowanie
elektromagnetyczne znajduje się w
pobliżu, odsuń je od tego systemu.
 Parowanie może nie być możliwe,
jeśli w pobliżu listwy głośnikowej
znajdują się inne urządzenia
BLUETOOTH. W takim przypadku
należy wyłączyć inne urządzenia
BLUETOOTH.
28PL
Z podłączonego urządzenia
BLUETOOTH nie dobiega dźwięk.
 Upewnij się, że niebieski wskaźnik
LED świeci się (strona 7).
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do
listwy głośnikowej.
 Jeżeli urządzenie wytwarzające
promieniowanie
elektromagnetyczne, takie jak
osprzęt bezprzewodowej sieci LAN,
inne urządzenia BLUETOOTH lub
kuchenka mikrofalowa znajdują się
w pobliżu, odsuń je od systemu.
 Usuń wszelkie przeszkody
znajdujące się między tym
systemem a urządzeniem
BLUETOOTH lub odsuń ten system
od przeszkody.
 Zmień położenie podłączonego
urządzenia BLUETOOTH.
 Zmień częstotliwość łączności
bezprzewodowej routera Wi-Fi,
komputera itp. na pasmo 5 GHz.
 Zwiększ głośność połączonego
urządzenia BLUETOOTH.
Dźwięk nie jest zsynchronizowany z
obrazem.
 W trakcie oglądania filmów możesz
zauważyć, że dźwięk jest nieco
opóźniony w stosunku do obrazu.
Dźwięk bezprzewodowy
subwoofera
Nie słychać dźwięku z subwoofera.
 Wskaźnik zasilania nie zapala się.
• Sprawdź, czy przewód sieciowy
subwoofera jest należycie
podłączony.
• Naciśnij  na subwooferze, aby
włączyć zasilanie.
 Wskaźnik zasilania miga powoli na
zielono lub zapala się na czerwono.
• Przenieś subwoofer bliżej listwy
głośnikowej, tak by wskaźnik
zasilania zapalał się na zielono.
Dźwięk jest przerywany lub
zaszumiony.
 Jeżeli w pobliżu znajduje się
urządzenie wytwarzające fale
elektromagnetyczne, takie jak
bezprzewodowa sieć LAN lub
pracująca kuchenka mikrofalowa,
odsuń od niego system.
 Jeżeli między listwą głośnikową i
subwooferem znajduje się
przeszkoda, przenieś ją lub usuń.
 Umieść listwę głośnikową możliwie
jak najbliżej subwoofera.
 Przełącz częstotliwość
bezprzewodowej sieci LAN
wszelkich znajdujących się w
pobliżu routerów Wi-Fi i
komputerów osobistych na pasmo
5 GHz.
 Przełącz telewizor, Odtwarzacz
Blu-ray itp. z bezprzewodowej sieci
LAN na przewodową sieć LAN.
Pilot zdalnego sterowania
Nie działa pilot zdalnego sterowania.
 Skieruj pilot zdalnego sterowania
na czujnik pilota zdalnego
sterowania na listwie głośnikowej
(strona 7).
 Usuń wszystkie przeszkody
znajdujące się między pilotem
zdalnego sterowania a listwą
głośnikową.
 Jeśli baterie w pilocie zdalnego
sterowania są słabe, wymień
obydwie na nowe.
 Upewnij się, że naciskasz właściwy
przycisk na pilocie zdalnego
sterowania.
Pilot zdalnego sterowania telewizora
nie działa.
 Zainstaluj listwę głośnikową tak, by
nie zasłaniała czujnika pilota
zdalnego sterowania telewizora.
Inne
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie
działa prawidłowo.
 Sprawdź podłączenie systemu
(zapoznaj się z przewodnikiem
uruchamiania — w zestawie).
 Włącz funkcję Sterowanie przez
HDMI w telewizorze. Więcej
szczegółów znajdziesz w instrukcji
obsługi Twojego telewizora.
 Poczekaj chwilę, a następnie
spróbuj ponownie. Jeżeli wyłączysz
system, konieczne będzie
odczekanie chwili, zanim możliwe
będzie podjęcie kolejnych
czynności. Poczekaj co najmniej
15 sekund, a następnie spróbuj
ponownie.
 Upewnij się, że urządzenia
podłączone do systemu obsługują
funkcję Sterowanie przez HDMI.
29PL
Informacje dodatkowe
• Wykonaj kroki opisane w sekcji
„Włączanie transmisji
bezprzewodowej między
określonymi jednostkami
(połączenie Secure Link)”
(strona 23).
 Jeżeli wskaźnik zasilania miga na
czerwono, naciśnij  na
subwooferze, aby wyłączyć
zasilanie, i sprawdź, czy otwór
wentylacyjny subwoofera jest
zablokowany, czy nie.
 Konstrukcja subwoofera umożliwia
odtwarzanie dźwięków basowych.
Gdy źródło wejściowe nie zawiera
dużo dźwięków basowych, tak jak w
przypadku programów
telewizyjnych, dźwięk basowy
może nie być słyszalny.
 Naciśnij SW  +, aby zwiększyć
głośność subwoofera (strona 24).
 Włącz funkcję Sterowanie przez
HDMI w urządzeniach połączonych
z systemem. Więcej szczegółów
podano w instrukcji obsługi
Twojego urządzenia.
 Typ i liczba urządzeń, które mogą
być sterowane przez funkcję
Sterowanie przez HDMI, są
ograniczone przez standard HDMI
CEC jak następuje:
• Urządzenia rejestrujące
(Nagrywarka Blu-ray, Nagrywarka
DVD itp.): do 3 urządzeń
• Urządzenia odtwarzające
(Odtwarzacz Blu-ray, Odtwarzacz
DVD itp.): do 3 urządzeń
• Urządzenia związane z tunerem:
do 4 urządzeń
• System audio (odbiornik/
słuchawki): do 1 urządzenia
(używane przez ten system)
Jeżeli na wyświetlaczu górnego panelu
listy głośnikowej pojawi się „PRTCT”.
 Naciśnij przycisk , aby wyłączyć
system. Po wyłączeniu się
wyświetlacza odłącz przewód
sieciowy, a następnie sprawdź, czy
nic nie blokuje otworów
wentylacyjnych listwy głośnikowej.
Wyświetlacz górnego panelu listwy
głośnikowej nie świeci się.
 Naciśnij DIMMER, aby ustawić
jasność na „BRIGHT” lub „DARK”,
jeśli jest ustawiona na „OFF”
(strona 9).
Czujniki telewizora nie działają
prawidłowo.
 Listwa głośnikowa może blokować
niektóre czujniki (takie jak czujnik
jasności) oraz odbiornik pilota
zdalnego sterowania Twojego
telewizora, lub też „emiter okularów
3D (transmisji podczerwonej)”
telewizora 3D obsługującego
system okularów 3D na
podczerwień bądź komunikację
bezprzewodową. Odsuń listwę
głośnikową od telewizora na
odległość umożliwiającą
prawidłowe działanie tych
komponentów. Lokalizacje
czujników oraz odbiornika pilota
zdalnego sterowania można
znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczanej z telewizorem.
Przywracanie ustawień
Jeśli system wciąż nie działa poprawnie,
zresetuj go w opisany poniżej sposób.
Pamiętaj, aby użyć przycisków
dotykowych na listwie głośnikowej w
celu wykonania tej czynności.
1
2
3
4
30PL
Trzymając przycisk INPUT, dotknij
jednocześnie przycisków VOL – i 
oraz przytrzymaj je przez
5 sekund.
Na wyświetlaczu górnego panelu
pojawi się napis „RESET”, a
ustawienia menu oraz pól
dźwiękowych itp. powrócą do
wartości początkowych.
Odłącz przewód sieciowy.
Podłącz przewód sieciowy, a
następnie naciśnij , aby włączyć
system.
Połącz system z subwooferem
(strona 23).
Odtwarzane typy plików
Kodek
Rozszerzenie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Uwagi
Listwa głośnikowa
(SA-CT390)
Sekcja wzmacniacza
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
Przedni lewy + przedni prawy:
50 W + 50 W (przy 4 om, 1 kHz,
całkowite zniekształcenia
harmoniczne 1%)
MOC WYJŚCIOWA (wartość odniesienia)
Przedni lewy/przedni prawy: 100 W
(na kanał przy 4 om, 1 kHz)
Wejścia
USB
ANALOG IN
TV IN OPTICAL
Wyjście
HDMI OUT TV (ARC)
Informacje dodatkowe
• W zależności od formatu, kodowania lub
stanu nagrania niektóre pliki mogą się nie
odtwarzać.
• Niektóre pliki po edycji na komputerze PC
mogą nie być odtwarzane.
• System nie odtwarza plików
zakodowanych, takich jak DRM i Lossless.
• System może rozpoznawać następujące
pliki lub foldery w urządzeniach USB:
– do 200 folderów
– do 150 plików/folderów w pojedynczej
warstwie
• Niektóre urządzenia USB mogą nie
współpracować z tym systemem.
• System może rozpoznawać urządzenia
Mass Storage Class (MSC).
Dane techniczne
Sekcja HDMI
Złącze
Typ A (19-wtykowe)
Sekcja USB
Port
(USB)
Typ A
Sekcja BLUETOOTH
Obsługiwane formaty
audio
Poniżej wymieniono obsługiwane przez
ten system formaty audio.
• Dolby Digital
• DTS
• LPCM 2ch
• AAC
System komunikacji
Specyfikacja BLUETOOTH, wersja 4.2
Wyjście
Specyfikacja BLUETOOTH, zasilanie
klasy 1
Maksymalny zakres komunikacji
Na linii widzenia ok. 25 m1)
Pasmo częstotliwości
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Zgodne profile BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Obsługiwane kodeki3)
SBC4), AAC5)
31PL
Zakres przesyłania (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Częstotliwość
próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Rzeczywisty zasięg może być różny w
zależności od czynników takich, jak
przeszkody między urządzeniami, pola
magnetyczne wokół kuchenki
mikrofalowej, elektryczność statyczna,
telefon bezprzewodowy, czułość
odbioru, parametry anteny, system
operacyjny, oprogramowanie itp.
2)
Standardowe profile BLUETOOTH
wskazują cel komunikacji BLUETOOTH
między urządzeniami.
3)
Kodek: Kompresja sygnału audio i format
konwersji
4)
Kodek podpasma
5)
Advanced Audio Coding
Sekcja głośnika przedniego lewego/
przedniego prawego
Zestaw głośnikowy
Zestaw głośników pełnozakresowych,
zawieszonych akustycznie
Głośnik
60 mm, typ stożkowy
Ogólne
Wymagane zasilanie
Dotyczy wyłącznie modeli
tajwańskich:
120 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Inne modele:
220 V – 240 V (prąd zmienny),
50/60 Hz
Pobór mocy
Włączone: 45 W
W stanie czuwania: 0,5 W lub mniej
(Tryb oszczędzania energii)
(Jeżeli dla „CTRL” w „HDMI>” i „BTSTB”
w „BT >” ustawiono „OFF”)
W stanie czuwania: 2,8 W lub mniej6)
(Jeżeli dla „CTRL” w „HDMI>” lub
„BTSTB” w „BT >” ustawiono „ON”)
Wymiary (szer./wys./gł.) (ok.)
900 mm × 52 mm × 121 mm
(bez ściennych wsporników
montażowych)
900 mm × 121 mm × 59 mm
(ze ściennymi wspornikami
montażowymi)
Waga (ok.)
2,2 kg
32PL
6)
Niezależnie od ustawień parametrów
„CTRL” w „HDMI>” i „BTSTB” w „BT >”
system automatycznie przechodzi w tryb
oszczędzania energii, gdy nie ma
połączenia HDMI ani historii parowania
BLUETOOTH.
Subwoofer (SA-WCT390)
MOC WYJŚCIOWA (wartość odniesienia)
100 W (na kanał przy 4 om, 100 Hz)
Zestaw głośnikowy
Zestaw subwoofera, Bass reflex
Głośnik
130 mm, typ stożkowy
Wymagane zasilanie
Dotyczy wyłącznie modeli
tajwańskich:
120 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Inne modele:
220 V – 240 V (prąd zmienny),
50/60 Hz
Pobór mocy
Włączone: 20 W
W stanie czuwania: 0,5 W lub mniej
Wymiary (szer./wys./gł.) (ok.)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(instalacja pionowa)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(instalacja pozioma)
Waga (ok.)
6,5 kg
Sekcja nadajnika/
odbiornika
bezprzewodowego
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
Pasma częstotliwości
radiowej i maksymalna
moc wyjściowa
Bezprzewodowa sieć LAN/
BLUETOOTH
Pasmo częstotliwości
2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa
< 6,0 dBm
NFC
Pasmo częstotliwości
13,56 MHz
Maksymalna moc wyjściowa
< 60 dBμA/m w odległości 10 m
• Urządzeń BLUETOOTH należy używać
tak, aby były rozmieszczone w
odległości około 10 metrów (bez
przeszkód) od siebie. Efektywny
zasięg komunikacji może ulec
zmniejszeniu w następujących
warunkach.
– Jeśli między urządzeniami
wykorzystującymi połączenie
BLUETOOTH znajdzie się osoba,
obiekt metalowy lub inna
przeszkoda
– W lokalizacjach z zainstalowaną
siecią bezprzewodową siecią LAN
– W pobliżu wykorzystywanych
kuchenek mikrofalowych
– W lokalizacjach, w których występują
inne fale elektromagnetyczne
33PL
Informacje dodatkowe
O komunikacji
BLUETOOTH
• Urządzenia BLUETOOTH i sieci
bezprzewodowe LAN (IEEE 802.11b/g)
wykorzystują to samo pasmo
częstotliwości (2,4 GHz). W przypadku
używania urządzenia BLUETOOTH w
pobliżu urządzenia z funkcją sieci
bezprzewodowej LAN mogą wystąpić
zakłócenia elektromagnetyczne. Może
to spowodować mniejsze szybkości
przesyłania danych, szumy lub
niemożność połączenia. Jeśli to
nastąpi, należy spróbować
zastosować następujące środki
zaradcze:
– Systemu należy używać w odległości
przynajmniej 10 metrów od
urządzenia bezprzewodowej sieci
LAN.
– Należy wyłączyć zasilanie urządzeń
bezprzewodowej sieć LAN, jeśli
urządzenie BLUETOOTH jest
używane w obrębie 10 metrów.
– Opisywany system oraz urządzenie
BLUETOOTH należy zainstalować jak
najbliżej siebie.
• Transmisja fal radiowych pochodząca
z tego systemu może zakłócić pracę
niektórych urządzeń medycznych.
Ponieważ takie zakłócenia mogą
spowodować usterki, zasilanie tego
zestawu oraz urządzenia BLUETOOTH
należy zawsze wyłączać w
następujących miejscach:
– szpitale, pociągi, samoloty, stacje
benzynowe lub inne miejsca, w
których mogą występować gazy
łatwopalne
– w pobliżu drzwi automatycznych lub
alarmów przeciwpożarowych
• System obsługuje funkcje
zabezpieczające zgodne ze
specyfikacją BLUETOOTH, aby
zapewnić bezpieczne połączenie
podczas komunikacji za pomocą
technologii BLUETOOTH. Te
zabezpieczenia mogą jednak w
zależności od ustawień i innych
czynników okazać się
niewystarczające, dlatego prowadząc
komunikację za pomocą technologii
BLUETOOTH należy zawsze zachować
ostrożność.
• Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody lub inne
straty wynikające z wycieków
informacji podczas komunikacji z
wykorzystaniem technologii
BLUETOOTH.
• Nie ma gwarancji dotyczącej
możliwości komunikacji BLUETOOTH
ze wszystkimi urządzeniami
BLUETOOTH o tym samym profilu, co
zestaw.
• Urządzenia BLUETOOTH połączone z
niniejszym systemem muszą być
zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH,
określoną przez firmę Bluetooth SIG,
Inc., i mieć certyfikat zgodności.
Jednakże nawet jeśli urządzenie jest
zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH,
mogą występować przypadki, w
których charakterystyki lub
specyfikacje urządzenia BLUETOOTH
uniemożliwiają połączenie lub
skutkują innymi metodami
sterowania, wyświetlania lub obsługi.
• W zależności od urządzenia
BLUETOOTH podłączonego do
niniejszego systemu, środowiska
komunikacji lub warunków otoczenia
mogą wystąpić szumy lub może
nastąpić odłączenie dźwięku.
34PL
©2016 Sony Corporation
Printed in Malaysia
4-586-109-52(1)
Download PDF

advertising