Sony | HT-MT500 | Sony HT-MT500 Soundbar compatta a 2.1 canali con Wi-Fi®/tecnologia Bluetooth® Guida di configurazione rapida

2
Zawartość opakowania
Contenuto della confezione
4-687-808-63(1)
Sound Bar
Podłączanie do telewizora/Collegamento con un televisore
Czy gniazdo HDMI IN w twoim telewizorze ma oznaczenie „ARC”?
La presa HDMI IN sul televisore è indicata con “ARC” ?
PL
Przewodnik uruchamiania
Guida di avvio
IT
Głośnik Bar Speaker (1)
Diffusore soundbar (1)
Subwoofer (1)
Subwoofer (1)
Pilot zdalnego sterowania (1)
Telecomando (1)
HT-MT500/MT501
Bateria R03 (typu AAA) (2)
Batteria R03 (formato AAA) (2)
Cyfrowy przewód optyczny (1)
Cavo digitale ottico (1)
Zasilacz sieciowy (1)
Adattatore CA (1)
Przewód zasilający (1)
Cavo di alimentazione CA (1)
Przewód zasilający dla
subwoofera (1)
Cavo di alimentazione CA per il
subwoofer (1)
Wyściółka głośnika dla
subwoofera (4)
Feltrino per diffusore per il
subwoofer (4)
Instrukcja obsługi
Istruzioni per l’uso
Przewodnik uruchamiania
(ten dokument)
Guida di avvio
(il presente documento)
Instrukcja obsługi (osobny
dokument) zawiera informacje na
temat tego, co można zrobić z
zestawem i ustawieniami sieci.
Odtwarzacz Blu-ray
Disc™, tuner telewizji
kablowej lub
satelitarnej itp.
Lettore Blu-ray
Disc™, decoder via
cavo o satellitare, ecc.
Sygnały wideo
Segnali video
Consultare le Istruzioni per l’uso
(documento separato) per sapere
cosa è possibile fare con il sistema e
con le impostazioni di rete.
NIE/NO
TAK/SÌ
Sygnały audio
Segnali audio
Informacje na temat obsługi tego zestawu
Podłączyć zestaw i telewizor kablem HDMI (niedostępny w zestawie), aby wyświetlić ekran roboczy
zestawu na telewizorze. Przygotuj kabel HDMI.
Kabel HDMI (niedostępny w zestawie)
Cavo HDMI (non in dotazione)
Informazioni sulle modalità di funzionamento del
sistema
Odtwarzacz Blu-ray
Disc, tuner telewizji
kablowej lub
satelitarnej itp.
Lettore Blu-ray Disc,
decoder via cavo o
satellitare, ecc.
Sygnały wideo
Segnali video
Sygnały audio
Segnali audio
Kabel HDMI
(niedostępny w
zestawie)
Cavo HDMI (non
in dotazione)
Cyfrowy przewód optyczny
(w zestawie)
Cavo digitale ottico (in dotazione)
Collegare questo sistema e il televisore con il cavo HDMI (non in dotazione) per visualizzare la
schermata operativa del sistema sul televisore. Preparare il cavo HDMI.
1
Ustalanie miejsca montażu/Decisione della posizione di montaggio
Ustawianie subwoofera w położeniu poziomym
Głośnik Bar Speaker
Diffusore soaundbar
Per installare il subwoofer orizzontalmente
Wskazówka
•Jeśli telewizor nie posiada gniazda OPTICAL OUT ani gniazda HDMI IN, należy zapoznać się z sekcją „Podłączanie telewizora lub przenośnego urządzenia audio przez gniazdo ANALOG IN” w Instrukcji obsługi (osobny
dokument), aby uzyskać informacje na temat metody podłączenia.
Uwaga
•Sprawdzić, czy kable są mocno podłączone.
Suggerimento
Wyściółka głośnika (w zestawie)
Feltrino per diffusore (in dotazione)
•Se il televisore non è dotato né di presa OPTICAL OUT né di presa HDMI IN, consultare “Collegamento di un televisore o di un dispositivo audio portatile attraverso la presa ANALOG IN” nelle Istruzioni per l’uso (documento
separato) per un metodo di collegamento.
Subwoofer
Subwoofer
Nota
•Assicurarsi che i cavi siano inseriti saldamente.
3
Konfiguracja pilota zdalnego sterowania/Impostazione del telecomando
Uwaga
•Nie należy kłaść kart magnetycznych na zestawie lub w pobliżu zestawu.
•Nie należy kłaść metalowych przedmiotów innych niż telewizor w pobliżu zestawu. Funkcje bezprzewodowe mogą
działać niestabilnie.
Nota
•Non posizionare schede magnetiche sul sistema o nei pressi del sistema.
•Non posizionare oggetti metallici diversi da un televisore attorno al sistema. Le funzioni wireless potrebbero
diventare instabili.
Ciąg dalszy na drugiej stronie
Continua nella pagina successiva
© 2017 Sony Corporation
Printed in Malaysia
4
7
Włączanie telewizora/Accensione del televisore
Odtwarzanie dźwięku/Ascolto dell’audio
INPUT +/–
Zasilanie
Accensione
Menu główne
Menu HOME
////
HOME
SW  +/–
5
Włączanie zestawu/Accensione del sistema

/
Odtwarzanie dźwięku z telewizora
Odtwarzanie dźwięku innego niż telewizor
Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz żądany program.
Nacisnąć przycisk HOME.
Po przełączeniu programu dźwięk będzie emitowany przez zestaw.
Jeśli dźwięk telewizora nie jest emitowany przez zestaw, naciskać przycisk INPUT +/− na
pilocie zdalnego sterowania zestawu, aż na panelu przednim wyświetlony zostanie
komunikat „TV”.
Wskaźnik zasilania
(zielony)
Indicatore di
alimentazione (verde)
Wyregulować głośność.
Wyregulować głośność za pomocą przycisków  +/− na pilocie zdalnego sterowania
zestawu.
Wyregulować głośność subwoofera za pomocą przycisków SW  +/− na pilocie
zdalnego sterowania zestawu.
Szczegółowe informacje na temat regulowania jakości dźwięku zawarto w sekcji „Wybór
pola dźwiękowego” w instrukcji obsługi (osobny dokument).
Panel przedni
Pannello frontale
Przewód zasilający dla
subwoofera
Cavo di alimentazione
CA per il subwoofer
 +/–
Per ascoltare l’audio del televisore
Selezionare il programma desiderato usando il telecomando del televisore.
Lo schermo passa alla schermata di trasmissione televisiva e l’audio del televisore viene
emesso dal sistema.
Se l’audio del televisore non viene emesso dal sistema, premere INPUT +/− sul
telecomando del sistema fino a far comparire “TV” nel pannello frontale.
Regolare il volume.
Przewód zasilający
Cavo di alimentazione CA

Zasilacz sieciowy
Adattatore CA
Regolare il volume premendo  +/− sul telecomando del sistema.
Regolare il volume del subwoofer premendo SW  +/− sul telecomando del sistema.
Per i dettagli sulla regolazione della qualità dell’audio, consultare “Scelta dell’effetto
audio” nelle Istruzioni per l’uso (documento separato).
Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.
Jeśli menu główne nie zostanie wyświetlone, należy użyć pilota zdalnego sterowania
telewizora, aby przełączyć ustawienie wejścia telewizora na gniazdo HDMI IN, które łączy
telewizor z zestawem.
Za pomocą przycisków /// wybrać żądane źródło w menu głównym, a
następnie nacisnąć .
Szczegółowe informacje zawarto w sekcji „Informacje o menu głównym” w instrukcji
obsługi (osobny dokument).
Per utilizzare un ingresso diverso dal televisore
Premere HOME.
Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu HOME.
Se il menu HOME non viene visualizzato, utilizzare il telecomando del televisore per
commutare l’impostazione dell’ingresso del televisore sulla presa HDMI IN che collega il
televisore al sistema.
Premere /// per selezionare l’ingresso desiderato sul menu HOME, quindi
premere .
Per i dettagli, consultare “Informazioni sul menu HOME” nelle istruzioni per l’uso
(documento separato).
Wskazówka
•Podczas słuchania dźwięku z urządzeń podłączonych do telewizora, wybrać odpowiednie wejście
telewizora. Informacje szczegółowe na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej razem
z telewizorem.
Suggerimento
Podłączyć zasilacz sieciowy i przewód zasilający, następnie podłączyć zasilacz
sieciowy do głośnika Bar Speaker. Podłączyć przewód zasilający subwoofera do
subwoofera. Podłączyć przewody zasilające głośnika Bar Speaker i subwoofera
do gniazd zasilających.
Collegare l’adattatore CA e il cavo di alimentazione CA, quindi collegare
l’adattatore CA al diffusore soundbar. Collegare il cavo di alimentazione CA per il
subwoofer al subwoofer. Collegare i cavi di alimentazione CA del diffusore
soundbar e del subwoofer alla presa CA.
Nacisnąć przycisk  (zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania zestawu.
Premere  (accensione) sul telecomando del sistema.
Zostanie podświetlony wyświetlacz panelu przedniego.
Sprawdzić, czy kontrolka zasilania na subwooferze świeci się na zielono.
Jeśli tak nie jest, należy zapoznać się z sekcjami „Subwoofer” lub „Wykrywanie i usuwanie
usterek” w instrukcji obsługi (osobny dokument).
6
Il display del pannello frontale si illumina.
Verificare che la spia di accensione del subwoofer sia accesa in verde.
In caso contrario, consultare “Subwoofer” di “Risoluzione dei problemi” nelle istruzioni per
l’uso (documento separato).
Wykonywanie procedury Łatwa konfiguracja/Esecuzione di Imp. Rapida
•Quando si ascolta l’audio di dispositivi collegati al televisore, selezionare l’ingresso desiderato del
televisore. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il televisore.
Wykrywanie i usuwanie usterek/Risoluzione dei problemi
Brak dźwięku telewizora z zestawu lub brak obrazu wyświetlanego na telewizorze.
•Naciskać INPUT +/− na pilocie zdalnego sterowania zestawu, aż na wyświetlaczu panelu przedniego zestawu wyświetlony zostanie komunikat „TV”.
•Odłączyć kable łączące telewizor z zestawem, a następnie starannie podłączyć je ponownie. Odłączyć przewody zasilające telewizor i zestaw od gniazd AC, następnie podłączyć je ponownie.
•W zależności od kolejności włączania telewizora i zestawu, zestaw może wejść w tryb wyciszenia, a na wyświetlaczu panelu przedniego wyświetlony zostanie komunikat „Muting”. W takim przypadku należy najpierw włączyć telewizor, a
następnie zestaw.
•Gdy telewizor i zestaw są połączone kablem HDMI należy włączyć sterowanie funkcją HDMI na telewizorze. Szczegółowe informacje na temat ustawień telewizora znajdują się w Instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem. Aby uzyskać
więcej informacji na temat sterowania funkcją HDMI należy zapoznać się z Instrukcją obsługi (osobny dokument).
•Sprawdź ustawienia dźwięku w TV. Jeśli w TV ustawiono opcję emisji dźwięku z głośników TV, wybierz opcję emisji dźwięku z głośników zewnętrznych.
L’audio del televisore non viene emesso dal sistema, oppure sul televisore non viene visualizzata alcuna immagine.
•Premere ripetutamente INPUT +/− sul telecomando del sistema fino a far comparire “TV” nel display del pannello frontale del sistema.
•Scollegare i cavi che si trovano tra il televisore e il sistema, quindi ricollegarli saldamente. Scollegare il cavo di alimentazione CA del televisore e del sistema dalle proprie prese CA, quindi ricollegarli.
•A seconda dell’ordine di accensione del televisore e del sistema, quest’ultimo potrebbe entrate in modalità muta e “Muting” potrebbe essere visualizzato sul display del pannello frontale. In questo caso, accendere prima il televisore,
quindi il sistema.
•Quando il televisore e il sistema sono collegati attraverso un cavo HDMI, si abilita il controllo per funzione HDMI sul televisore. Per dettagli sulle impostazioni del televisore, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il televisore. Per
maggiori informazioni sul controllo per funzione HDMI, consultare le Istruzioni per l’uso (documento separato).
•Controllare l’impostazione dell’audio del TV. Quando il TV è impostato per emettere l’audio dagli altoparlanti del TV, cambiare l’impostazione per emettere l’audio dagli altoparlanti esterni.
Pilot zdalnego sterowania telewizora nie działa.
•Jeżeli głośnik Bar Speaker zasłania czujnik pilota zdalnego sterowania telewizora, wówczas pilot zdalnego sterowania telewizora może nie działać. W takim przypadku, ustawić [IR-Repeater] w pozycji [Włącz]. Pilot zdalnego sterowania
służy do sterowania telewizorem. Szczegółowe informacje zawarto w sekcji „Przesyłanie sygnału zdalnego do telewizora za pomocą urządzenia głównego” w Instrukcja obsługi (osobny dokument).
Il telecomando del televisore non funziona.
////
•Se il diffusore soundbar ostacola il sensore del telecomando del televisore, è possibile che il telecomando del televisore non funzioni. In tal caso, impostare [IR-Repeater] su [On]. È possibile comandare il televisore con il telecomando del
televisore stesso. Per i dettagli, consultare “Invio del segnale remoto al televisore attraverso l’unità principale” nelle Istruzioni per l’uso (documento separato).
Subwoofer nie odtwarza dźwięku albo odtwarza dźwięk bardzo cicho.
HOME
•Nacisnąć przycisk SW  +/− na pilocie zdalnego sterowania zestawu, aby zwiększyć poziom głośności subwoofera.
Dal subwoofer non viene emesso alcun suono o il suono è molto basso.
•Premere SW  +/− sul telecomando del sistema per aumentare il volume del subwoofer.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany pomimo wykonania powyższych instrukcji należy zapoznać się z sekcją „Wykrywanie i usuwanie usterek” w Instrukcji obsługi (osobny dokument).
Se il problema non viene risolto anche se sono state tentate le misure indicate in precedenza, consultare “Risoluzione dei problemi” nelle Istruzioni per l’uso (documento separato).
Nacisnąć przycisk HOME na pilocie zdalnego sterowania zestawu.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony ekran Łatwa konfiguracja.
Jeśli ekran Łatwa konfiguracja nie zostanie wyświetlony, należy użyć pilota zdalnego
sterowania telewizora, aby przełączyć ustawienie wejścia telewizora na gniazdo HDMI IN,
które łączy telewizor z zestawem.
Za pomocą przycisków /// wybrać pozycję zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, a następnie nacisnąć przycisk , aby wykonać Łatwą
konfigurację.
Jeżeli subwoofer zostanie ustawiony pod sofą, ustawić [Tryb sofy] w pozycji
[Włącz].
Jakość dźwięku zmieni się w celu dopasowania do subwoofera ustawionego pod sofą.
Po wyświetleniu komunikatu [Łatwa konfiguracja wstępna jest zakończona.]
wybrać opcję [Zakończ].
Wskazówka
•Instrukcje ekranowe są wyświetlane w języku wybranym podczas tej operacji.
•Szczegółowe informacje na temat połączenia sieciowego zawarto w sekcji „Słuchanie muzyki/dźwięku za
pomocą funkcji sieciowej” w instrukcji obsługi (osobny dokument).
•Szczegółowe informacje na temat wbudowanej funkcji Chromecast built-in zawarto w sekcji „Korzystanie z
funkcji Chromecast built-in” w Instrukcji obsługi (osobny dokument).
Premere HOME sul telecomando del sistema.
Sullo schermo del televisore viene visualizzata la schermata di Imp. Rapida.
Se la schermata di Imp. Rapida non viene visualizzata, utilizzare il telecomando del
televisore per commutare l’impostazione dell’ingresso del televisore sulla presa HDMI IN
che collega il televisore al sistema.
Premere /// per selezionare una voce come indicato dallo schermo del
televisore, quindi premere per eseguire Imp. Rapida.
Se si intende installare il subwoofer sotto a un divano, selezionare [Modo Sofa]
su [On].
Con il subwoofer installato sotto a un divano, la qualità del suono si modifica per adattarsi
alla nuova posizione.
Una volta visualizzato [Imp. Rapida Iniziale è completata.], selezionare [Fine].
Suggerimento
•Le istruzioni a schermo vengono visualizzate nella lingua selezionata in questo passaggio.
•Per i dettagli sulla connessione di rete, consultare “Ascolto di musica/audio tramite la funzione di rete” nelle
Istruzioni per l’uso (documento separato).
•Per i dettagli su Chromecast built-in, consultare “Uso di Chromecast built-in” nelle Istruzioni per l’uso
(documento separato).
Jeszcze więcej możliwości zapewniają dodatkowe bezprzewodowe głośniki Sony (niedostępne w zestawie). Patrz instrukcja obsługi (osobny dokument),
gdzie omówiono funkcje SongPal Link.
È possibile aumentare il divertimento con i diffusori aggiuntivi wireless di Sony (non in dotazione). Consultare le istruzioni per l’uso (documento separato)
per le funzioni SongPal Link.
Download PDF