Sony | RHT-G900 | Sony RHT-G900 Istruzioni per l'uso

3-291-730-41(1)
Theatre Stand
System
Gebruiksaanwijzing
NL
GB
Istruzioni per l’uso
IT
Bruksanvisning
SE
PL
GB
RHT-G900
RHT-G1500
©2008 Sony Corporation
3
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of
vocht om het risico op brand of
elektrocutie te verminderen.
Installeer het toestel niet in een beperkte ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz.
Plaats geen brandende kaarsen op het toestel.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Batterijen of de batterijen in het toestel mogen niet
worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals
zonneschijn, vuur en dergelijke.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
2NL
Verwijdering van oude
batterijen (in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst
erop dat de meegeleverde batterij van dit product
niet als huishoudelijk afval behandeld mag
worden. Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd
te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle
andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij
bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product of
batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service-/
garantiedocumenten.
Inhoudspgave
WAARSCHUWING................................4
LET OP ....................................................5
Voorzorgsmaatregelen .............................6
Hoofdfuncties...........................................8
Aan de slag
Meegeleverde toebehoren ........................9
De standaard instellen ............................10
Componenten aansluiten met HDMIaansluitingen ....................................13
Componenten aansluiten zonder HDMIaansluitingen ....................................15
De geluidsuitvoer van de aangesloten
component instellen .........................16
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter
aansluiten .........................................17
Afspeelopties
Geavanceerde instellingen
Instellingen en wijzigingen met behulp van
het versterkermenu.......................... 35
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen........................ 39
Technische gegevens............................. 41
Verklarende woordenlijst ...................... 43
Index...................................................... 45
De instructies in deze handleiding zijn voor
RHT-G900 en RHT-G1500. RHT-G900 is het
model dat wordt gebruikt voor illustratieve
doeleinden. Verschillen in de werkwijze
worden duidelijk aangegeven in de tekst,
bijvoorbeeld, "alleen RHT-G900".
Onderdelen en bedieningselementen .....18
Tv-kijken................................................21
Andere componenten gebruiken ............22
NL
GB
Tunerfuncties
Radiozenders vooraf instellen................23
Naar de radio luisteren ...........................24
Vooringestelde zenders een naam
geven................................................25
Het Radio Data System (RDS)
gebruiken .........................................26
Surround-functie
Het surround-effect ................................27
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?.......................29
Voorbereiding voor "BRAVIA" Sync ...30
Blu-ray Disc/DVD afspelen ...................32
(Afspelen met één druk op de
knop)
Het tv-geluid beluisteren via de
luidsprekers......................................33
(Geluidscontrole van het systeem)
De standaard, tv en aangesloten
componenten uitschakelen...............34
(Systeem uitschakelen)
3NL
WAARSCHUWING
Leun niet op en hang niet aan de
tv wanneer deze op de standaard
is geplaatst.
De tv kan van de standaard
vallen en een ongeval
veroorzaken, wat ernstig
letsel of de dood tot gevolg
kan hebben.
Verplaats de standaard niet met
de tv of andere apparaten erop
geïnstalleerd.
Verwijder de tv en
andere apparaten
voordat u de
standaard
verplaatst. Indien u
dit niet doet, kan de
standaard uit balans
raken en omvallen, wat ernstig letsel tot gevolg
kan hebben.
Let op dat het netsnoer of de
verbindingskabel niet geklemd
raakt tussen de tv en de
standaard.
• Het netsnoer of de
verbindingskabel kunnen
worden beschadigd, wat brand of
elektrische schokken tot gevolg
kan hebben.
• Let tijdens het verplaatsen van
de standaard op dat het netsnoer
of de verbindingskabel niet vast komt te zitten onder
de standaard.
4NL
Laat kinderen niet op de
standaard klimmen of tussen de
legplanken kruipen.
Als kinderen op de
standaard klimmen of
tussen de legplanken
kruipen, kan dit
ernstig letsel of de
dood tot gevolg hebben als het glas breekt of de
standaard omvalt.
Houd de standaard niet vast bij de
basis wanneer u hem verplaatst.
Wanneer u de
Bovenste legplank
standaard
verplaatst, dient
u het onderste
gedeelte van de
bovenste
legplank vast te
houden. Als u
de basis
vasthoudt zoals afgebeeld, loopt u het risico dat
de plint loskomt en dat de standaard valt.
LET OP
Plaats geen verhitte voorwerpen,
zoals een hete pan of een ketel,
op de standaard.
Een glazen bovenpaneel kan
breken en letsel veroorzaken.
Of het kan schade aan de
standaard veroorzaken.
Ga niet op de standaard staan.
U kunt vallen of het
glas kan breken en
letsel veroorzaken.
Deze standaard is enkel bedoeld
voor de vermelde tv.
Controleer of deze standaard wordt vermeld als
ondersteund product in de gebruiksaanwijzing
van de tv.
Opmerking over
draagvermogen
Plaats geen apparaten die zwaarder zijn dan het
voorgeschreven maximumgewicht op de
standaard, zoals aangeduid in de illustratie
hieronder. Anders kan de standaard vallen of
kapot gaan.
RHT-G900
60 kg
14 kg
25 kg
Stel het glazen bovenpaneel niet
bloot aan zware schokken.
Deze standaard bevat
glas met een
antistrooifilm, maar
voorzichtigheid blijft
belangrijk. Als het glas
breekt, kunnen
glasdeeltjes letsel
veroorzaken. Volg dus
de onderstaande
voorzorgsmaatregelen.
• Stoot niet tegen het glas en laat geen scherpe
voorwerpen op het glas vallen. Vermijd zware
schokken.
• Bekras het glas niet en stoot er niet tegen met scherpe
voorwerpen.
• Zorg ervoor dat een component niet tegen de
bovenkant van het glazen bovenpaneel stoot bij de
installatie van de component.
Gebruik het glazen bovenpaneel
niet als het barsten vertoond.
Gebruik het glazen bovenpaneel niet als het
barsten vertoont. Het glazen bovenpaneel kan
breken en ernstig letsel veroorzaken.
RHT-G1500
75 kg
25 kg
Opmerkingen over de
installatie
• Let op dat uw hand of vingers niet geklemd raken
tussen de tv en de standaard.
• Om te voorkomen dat de standaard uit balans raakt
dient u met het volgende rekening te houden:
– Plaats de standaard op een vaste en vlakke
ondergrond.
– Als u de standaard op een zachte ondergrond
installeert, zoals een mat of een tapijt, leg dan
vooraf een plank op de desbetreffende locatie.
– Installeer de standaard niet in een ruimte met direct
zonlicht of naast een verwarmingstoestel.
– Installeer de standaard niet in een vochtige of
warme ruimte of buitenshuis.
wordt vervolgd
5NL
• Om de standaard te verplaatsen zijn er ten minste twee
personen nodig. Verplaats de standaard pas nadat de
tv is verwijderd. Indien u dat niet doet, kan de tv van
de standaard vallen, wat ernstig letsel tot gevolg kan
hebben. Hou het rooster niet vast, omdat dit kan
loskomen van de standaard, wat ernstig letsel tot
gevolg kan hebben. Let op dat uw vingers niet
geklemd raken tijdens het verplaatsen van de
standaard.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Plaats geen andere voorwerpen, zoals een
bloemenvaas of aardewerk, op de standaard.
• Breng geen wijzigingen aan de standaard aan.
• In het geval dat er een voorwerp of vloeistof in de
standaard terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en hem eerst door een deskundige
laten nakijken, alvorens hem weer in gebruik te
nemen.
Spanningsbronnen
• Controleer voor het gebruik van de standaard of de
werkspanning dezelfde is als de plaatselijke
stroomvoorziening. De werkspanning staat vermeld
op het naamplaatje aan de achterkant van de
standaard.
• De standaard blijft onder (net) spanning staan zolang
de stekker in het stopcontact zit, ook al is de standaard
zelf uitgeschakeld.
• Indien u de standaard gedurende langere tijd niet
gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Neem hiervoor de stekker zelf vast; trek nooit aan het
netsnoer.
• Eén uiteinde van de stekker is breder dan het andere
uiteinde uit veiligheidsoverwegingen en past slechts
op één manier in het stopcontact. Indien u de stekker
niet volledig in het stopcontact kunt steken, neem dan
contact op met uw dealer.
• Het netsnoer mag alleen maar in een erkende
werkplaats worden vervangen.
• Installeer deze standaard op een manier zodat het
netsnoer in geval van problemen onmiddellijk uit het
stopcontact kan worden getrokken.
Plaatsing
• Plaats de standaard op een plaats met voldoende
ventilatie om oververhitting te voorkomen en de
levensduur van de standaard te verlengen.
• Ga voorzichtig te werk wanneer u de standaard op een
speciaal behandeld oppervlak (met was of olie
behandeld, gepolijst, enz.) plaatst; anders kunnen
vlekken of verkleuringen van het oppervlak optreden.
• De vloer kan worden beschadigd als er zand, vuil enz.
onder de poten van de standaard terechtkomt.
6NL
Werking
Alvorens andere componenten aan te sluiten, moet u
eerst de standaard uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact trekken.
Reiniging
Reinig de standaard, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes is
bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
standaard kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony dealer.
Auteursrechten
Dit systeem is uitgerust met Dolby* Digital en Pro
Logic Surround en het DTS** Digital Surround
System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het dubbele-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse
patentnummers: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.487.535 en andere Amerikaanse en
wereldwijde patenten die uitgegeven of in
behandeling zijn. DTS en DTS Digital Surround zijn
gedeponeerde handelsmerken en het DTS-logo en
-symbool zijn handelsmerken van DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Deze standaard is uitgerust met High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-technologie.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
"BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation.
7NL
Hoofdfuncties
B Eenvoudige aansluiting met HDMI
b
Een wirwar van kabels.
Keurige aansluitingen (pagina 13).
B Eenvoudige bediening met slechts één afstandsbediening van de tv
("BRAVIA" Sync)
b
Aparte afstandsbedieningen voor elke
component.
Handelingen samenvoegen op één
afstandsbediening (pagina 29).
B Eenvoudige surround-instellingen
b
Ik heb veel snoeren en luidsprekers nodig.
S-Force PRO Front Surround
Sony is al lange tijd actief op het gebied van
surround-technologie (en heeft zo grote
hoeveelheden akoestische gegevens verzameld) en
dit heeft tot de ontwikkeling van een gloednieuwe
verwerkingsmethode geleid, alsook geavanceerde
DSP om deze taak efficiënt uit te voeren: de
zogeheten S-Force PRO Front Surroundtechnologie.
In vergelijking met vorige front-surroundtechnologieën reproduceert S-Force PRO Front
Surround een overtuigender gevoel van afstand en
ruimte en biedt zo een ware surroundgeluidsbeleving zonder dat hiervoor
achterluidsprekers nodig zijn.
8NL
Eenvoudige instelling met S-Force PRO
Front Surround.
Aanbevolen omgeving voor surroundgeluid
U kunt naar surround-geluid luisteren op de
plaatsen waar het geluid volgens onderstaande
illustratie wordt verspreid.
Meegeleverde toebehoren
Controleer de volgende toebehoren in de
verpakking.
De batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
De standaard kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
AA (R6)-batterijen in de batterijhouder en houd
daarbij rekening met de + en – aanduidingen.
Optische kabel (1 m) (1)
Afstandsbediening (RM-ANU032) (1)
AA (R6)-batterijen (2)
Glazen bovenpaneel (1)
Hoekbeschermers (4)
Draagriem en twee schroeven (klein/groot)
(1)
Legplank (1) (alleen RHT-G900)
Ondersteuningspennen legplank (4) (alleen
RHT-G900)
FM-draadantenne (1)
Gebruiksaanwijzing (1)
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
directe zonnestraling of fel licht. Hierdoor kan de
werking worden verstoord.
• Gaat u de afstandsbediening langere tijd niet
gebruiken, verwijder dan de batterijen om te
voorkomen dat ze gaan lekken en dat er
corrosievorming optreedt.
9NL
Aan de slag
Aan de slag
De standaard instellen
Het glazen bovenpaneel
installeren
1
Installeer de tv zodat deze het uitleesvenster
op het bovenste paneel van de standaard niet
verbergt.
2
Raadpleeg het document "Het glazen
bovenpaneel installeren" dat met deze standaard
werd meegeleverd.
Voorkomen dat de tv omvalt
Maak de tv stevig vast als
beschermingsmaatregel.
Volg de volgende stappen als
beschermingsmaatregelen als u een Sony
LCD-tv hebt.
Plaats de tv op het midden van de
standaard.
Maak de draagriem (bijgeleverd) vast
aan de standaard met de kleine schroef
(bijgeleverd).
Draai de schroef naar boven vast in het gat
aan de onderkant, zoals afgebeeld.
3
4
Pas de draagriem aan de standaard aan
en draai vervolgens de grote schroef
(bijgeleverd) stevig vast met een
schroevendraaier of munt, enz.
Terwijl u de tv ondersteunt, spant u de
draagriem aan om de tv vast te zetten.
De legplank installeren (alleen
RHT-G900)
1
2
(groot)
(klein)
10NL
Plaats de ondersteuningspennen van
de legplank (bijgeleverd) in de gaten
van de standaard.
Leg de legplank horizontaal op de
ondersteuningspennen van de
legplank. Hiervoor zijn meerdere
personen nodig.
Sluit de FM-draadantenne aan op de 75 Ω
COAXIAL-aansluiting.
Tip
• Als u slechte FM-ontvangst hebt, gebruikt u best een
coaxkabel van 75 ohm (niet bijgeleverd) om de
bedieningseenheid aan te sluiten op een FMbuitenantenne, zoals hieronder afgebeeld.
FM-buitenantenne
FM
ANTENNA
75
COAXIAL
Achterkant van de standaard
HDMI
BD IN
DVD IN
FM
ANTENNA
SAT IN
TV OUT
75
COAXIAL
De kabels samenbundelen
1
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
Sluit de componenten op de standaard
aan.
Raadpleeg pagina 13 tot 17 voor meer
informatie.
2
Bundel de kabels samen met de
snoergeleider om te verkomen dat ze
verward geraken.
Duw de kabels in de snoergeleider, zoals
getoond in de illustratie hieronder.
75 Ω COAXIAL-aansluiting
Opmerkingen
• Schuif de FM-draadantenne volledig uit.
• Nadat u de FM-draadantenne hebt aangesloten, dient
u deze zo horizontaal mogelijk te plaatsen.
wordt vervolgd
11NL
Aan de slag
De FM-draadantenne
aansluiten
De standaard installeren
Installeer de standaard nadat u alle componenten
op de standaard hebt aangesloten.
Installeer de standaard met een vrije ruimte van
meer dan 5 cm van de muur. Zo kan de warmte
weg en voorkomt u dat de tv valt.
Meer dan
5 cm
Opmerking
• Let op dat uw vingers niet geklemd raken tijdens het
opstellen van de standaard.
12NL
We raden u aan componenten op de standaard
aan te sluiten met behulp van een HDMI-kabel.
Met HDMI kunt u op een eenvoudige manier van
geluid en beelden van hoge kwaliteit genieten.
Het is echter noodzakelijk om de audiouitgang van de tv te verbinden met de audioingang van de standaard met behulp van een
optische kabel of een audiokabel
om het geluid van de tv te beluisteren via de
standaard.
Raadpleeg ""BRAVIA" Sync-functies"
(pagina 29) voor meer informatie over de
functie Controle voor HDMI.
Sluit het netsnoer aan nadat u alle andere
componenten hebt aangesloten.
Tv-beeldscherm, projector, enz.
Audio-/videosignaal
Audiosignaal
of
B
C
A
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
R
SAT
DVD
HDMI
ANALOG
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
TV
A
Audio-/videosignaal
Blu-ray Disc-speler (recorder), "PlayStation 3"
A HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
B Optische kabel (bijgeleverd)
C Audiokabel (niet bijgeleverd)
DVD IN
SAT IN
FM
ANTENNA
DMPORT
A
TV OUT
75
COAXIAL
A
Audio-/videosignaal
DVD-speler (recorder)
Audio-/videosignaal
Satelliettuner
: signaalstroom
wordt vervolgd
13NL
Aan de slag
Componenten aansluiten met HDMI-aansluitingen
Opmerkingen
• Raadpleeg pagina 15 voor informatie over het
aansluiten van een component zonder HDMIaansluiting.
• De HDMI-aansluiting heeft voorrang als u de
component tegelijkertijd via INPUT OPT, INPUT
COAX en HDMI op de standaard aansluit.
• De INPUT OPT-aansluiting krijgt prioriteit wanneer
u de audio-uitgang van de tv aansluit op zowel de
INPUT OPT- als de INPUT ANALOG-aansluiting
van de standaard.
Opmerkingen over HDMIaansluitingen
• U kunt genieten van beelden van hoge kwaliteit
via een HDMI-kabel met een HDMI-logo. We
bevelen een Sony HDMI-kabel aan.
• Controleer de instelling van de aangesloten
component als de beeldkwaliteit zwak is of als
het geluid niet wordt uitgevoerd door de via de
HDMI-kabel aangesloten component.
• Audiosignalen (samplesnelheid, bitlengte,
enz.) die via een HDMI-aansluiting worden
uitgezonden, kunnen door de aangesloten
component worden onderdrukt.
• Het geluid kan worden onderbroken als de
samplesnelheid of het aantal kanalen van
audio-uitvoersignalen van de
afspeelcomponent wordt gewisseld.
• Als de aangesloten component niet compatibel
is met technologie voor bescherming van
auteursrechten (HDCP), kan het beeld en/of het
geluid van de HDMI TV OUT-aansluiting
verstoord zijn of niet worden uitgevoerd.
Controleer in dat geval de technische gegevens
van de aangesloten component.
• We raden het gebruik van een HDMI-DVIconversiekabel af.
• Ongeacht de invoer die voor de standaard is
geselecteerd, worden videosignalen van de
HDMI-ingang (BD, DVD of SAT) die het
laatst werd geselecteerd via de HDMI TV
OUT-aansluiting uitgevoerd.
14NL
dan met de INPUT COAX-aansluiting. Het is in
dat geval niet nodig om alle kabels aan te sluiten.
Sluit de audiokabels aan in overeenstemming
met de aansluitingen van uw componenten.
Sluit het netsnoer als laatste aan.
* "PlayStation 2" is een handelsmerk van Sony
Computer Entertainment Inc.
Tv-beeldscherm, projector, enz.
Audiosignaal
Videosignaal
of
B
C
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
R
SAT
DVD
HDMI
ANALOG
TV
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
DMPORT
DVD IN
FM
ANTENNA
SAT IN
TV OUT
75
COAXIAL
Videosignaal
D
A
A
of
Audiosignaal
Satelliettuner
A Optische kabel (niet bijgeleverd)
B Optische kabel (bijgeleverd)
C Audiokabel (niet bijgeleverd)
D Digitale coaxkabel (niet bijgeleverd)
Videosignaal
Audiosignaal
Videosignaal
DVD-speler (recorder), "PlayStation 2", enz.
: signaalstroom
wordt vervolgd
15NL
Aan de slag
Componenten aansluiten zonder HDMI-aansluitingen
Wanneer u een DVD-speler (recorder),
satelliettuner, "PlayStation 2", enz. aansluit die
geen HDMI-aansluitingen heeft, maak dan
verbinding met de standaard via de INPUT OPTof INPUT COAX-aansluiting.
Als een component die is aangesloten op de
INPUT SAT-aansluitingen geen OPTICAL
OUT-aansluiting heeft, verbind deze standaard
Opmerking
• De INPUT OPT-aansluiting krijgt prioriteit wanneer
u de audio-uitgang van de tv aansluit op zowel de
INPUT OPT- als de INPUT ANALOG-aansluiting
van de standaard.
Als u een van de componenten
met HDMI-aansluitingen aansluit
en de functie Controle voor HDMI
is ingeschakeld
Stel "CTRL: HDMI" in op "OFF" in het AMPmenu van de standaard voor de component
aangesloten op de standaard via de INPUT OPTof INPUT COAX-aansluiting (behalve een tv)
afzonderlijk. Raadpleeg "De functie Controle
voor HDMI uitschakelen voor een component
zonder HDMI-aansluitingen" (pagina 31) voor
meer informatie.
16NL
De geluidsuitvoer van de
aangesloten component
instellen
Afhankelijk van de instellingen voor de audiouitgang van de aangesloten component, kan het
geluid mogelijk alleen in 2-kanaals formaat
worden uitgevoerd. Stel in dat geval de
aangesloten component in om het geluid uit te
voeren in multikanaals formaat (PCM, DTS,
Dolby Digital). Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de aangesloten
component werd geleverd voor meer informatie
over de instellingen voor de audio-uitgang.
U kunt het geluid van de aangesloten component
beluisteren via de standaard door de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter aan te sluiten.
Sluit het netsnoer als laatste aan.
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
DVD
HDMI
ANALOG
R
SAT
Aan de slag
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter aansluiten
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
DMPORT
TV
DVD IN
FM
ANTENNA
SAT IN
TV OUT
75
COAXIAL
: signaalstroom
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
Opmerkingen
• Sluit de DIGITAL MEDIA PORT-adapter niet aan of
koppel deze niet los terwijl de standaard is
ingeschakeld.
• Wanneer u de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
aansluit, dient u ervoor te zorgen dat het aansluitstuk
wordt geplaatst met de pijl gericht in de richting van
de pijl op de DMPORT-aansluiting. Als u de
DIGITAL MEDIA PORT-adapter wilt loskoppelen,
houdt u A ingedrukt en trekt u het aansluitstuk naar
buiten.
A
17NL
Afspeelopties
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina's die tussen haakjes zijn vermeld.
Voorpaneel
POWER/
ACTIVE STANDBY
A
(afstandsbedieningssensor) (40)
Richt de afstandsbediening in deze richting.
B POWER/ACTIVE STANDBY-indicator
Brandt als volgt:
Groen: De standaard is ingeschakeld.
Oranje: De functie Controle voor HDMI is
actief, hoewel de standaard is
uitgeschakeld.
Uit:
De standaard is uitgeschakeld en de
functie Controle voor HDMI is niet
actief.
C ?/1 (aan/wachtstand)
Druk hierop om de standaard in of uit te
schakelen.
D INPUT SELECTOR
Druk hierop om de invoerbron voor het
afspelen te selecteren.
E VOLUME +/–
Druk hierop om het volumeniveau te
wijzigen.
18NL
INPUT SELECTOR
VOLUME
Uitleesvenster op het bovenpaneel
Indicaties in het uitleesvenster op het bovenpaneel
Afspeelopties
A HDMI (13, 40)
Licht op wanneer een HDMI-apparaat
wordt gebruikt.
B Brandt volgens de invoersignalen van
de audio.
C SLEEP (38)
Knippert wanneer de Sleep Timer actief is.
D NIGHT (28)
Brandt in de stand NIGHT.
E COAX/OPT
Brandt volgens de kabel die u gebruikt.
F TUNED (23)
Licht op wanneer een FM-zender wordt
ontvangen.
G ST/MONO (24)
ST:
Licht op wanneer een FMstereozender wordt ontvangen.
MONO: Licht op wanneer de standaard is
ingesteld om een FM-stereozender
in mono weer te geven.
wordt vervolgd
19NL
F DIMMER
Afstandsbediening
Druk hierop om de helderheid van het
uitleesvenster op het bovenpaneel op een
van de 2 standen te zetten.
G TUNING +/–
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Druk hierop om een radiozender te
selecteren (pagina 23, 24).
I SOUND FIELD +/–
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
Druk hierop om het geluidsveld te kiezen
(pagina 27).
J VOLUME +/–
Druk hierop om het volumeniveau te
wijzigen.
K MUTING
SOUND FIELD
Druk hierop om het geluid uit te schakelen.
L NIGHT
Druk hierop om de NIGHT-modus te
activeren (pagina 28).
M PRESET +/–
Druk hierop om een vooringestelde
radiozender te selecteren (pagina 24).
Toetsen voor de bediening van
deze standaard
A ?/1 (aan/wachtstand)
Druk hierop om de standaard in of uit te
schakelen.
B LEVEL
Druk hierop om het niveau van de centrale
luidspreker en de subwoofer aan te passen.
Deze instelling wordt toegepast voor alle
geluidsvelden.
C AMP MENU
Druk hierop om het menu van de standaard
weer te geven (pagina 35).
D C, X, x, c of
Druk op C, X, x of c om de instellingen te
selecteren. Druk vervolgens op
om de
selectie te activeren.
E MENU
Druk hierop om een radiozender vooraf in te
stellen of om de vooringestelde zender een
naam te geven (pagina 23, 25).
20NL
N O RETURN
Druk hierop om terug te keren naar het
vorige menu.
O DISPLAY
Druk hierop om de informatie in het
uitleesvenster op het bovenpaneel te
wijzigen.
P INPUT SELECTOR +/–
Druk hierop om een ingangsbron, zoals de
tuner, of een andere aangesloten component
te selecteren.
Toetsen voor de bediening van
een aangesloten component via
DMPORT-verbinding
D C, X, x, c of
Druk hierop om een menu-item te selecteren
en de selectie te bevestigen.
E MENU
Druk hierop om het MENU weer te geven.
G m/M
Druk hierop om de disc snel terug of vooruit
te spoelen tijdens weergave.
H N (weergave)/X (pauze)/x (stop)
Toetsen weergavemodus.
Tv-kijken
M ./>
Druk hierop om hoofdstukken over te slaan.
Druk hierop om terug te keren naar het
vorige menu.
O DISPLAY
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Druk hierop om de instelling te selecteren in
het uitleesvenster op het bovenpaneel.
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
Zet de tv aan en kies een programma.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
2
3
4
Schakel de standaard in.
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "TV" verschijnt in
het uitleesvenster op het bovenpaneel.
Pas het volume aan door op VOLUME
+/– te drukken.
Tip
• Het geluid kan via de tv-luidspreker worden
weergegeven. Verlaag in dit geval het volume van de
luidspreker van de tv tot het minimum.
21NL
Afspeelopties
N O RETURN
Tip
Andere componenten
gebruiken
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
• Het geluid kan via de tv-luidspreker worden
weergegeven. Verlaag in dit geval het volume van de
luidspreker van de tv tot het minimum.
RETURN
AMP MENU
Blu-ray Disc, DVD,
"PlayStation 2" of
"PlayStation 3" gebruiken
1
2
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
3
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
4
VOLUME
+/–
Schakel de tv in.
Schakel de Blu-ray Disc/DVD-speler
(recorder), "PlayStation 2" of
"PlayStation 3" en de standaard in.
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "BD" of "DVD"
verschijnt in het uitleesvenster op het
bovenpaneel.
Wijzig de tv-ingang.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
5
Speel de disc af.
Tip
Satelliettuner
1
Schakel de tv in.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
2
3
4
Schakel de satelliettuner en de
standaard in.
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "SAT" verschijnt
in het uitleesvenster op het
bovenpaneel.
Een aangesloten component
bedienen via DMPORTverbinding
1
Wijzig de tv-ingang.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
5
• Zelfs wanneer u Dolby True HD, Dolby Digital Plus
of DTS HD afspeelt met een aangesloten component
die compatibel is met deze geluidsformaten,
aanvaardt de standaard dit als Dolby Digital of DTS.
Wanneer u deze geluidsformaten van hoge kwaliteit
afspeelt, stelt u de aangesloten component in om het
geluid uit te voeren in multikanaals PCM, indien
mogelijk.
Pas het volume aan door op VOLUME
+/– te drukken.
2
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "DMPORT"
verschijnt in het uitleesvenster op het
bovenpaneel.
Start het afspelen van de aangesloten
component.
Opmerking
• U kunt genieten van een optimale geluidskwaliteit van
draagbare audiocomponenten in elk geluidsveld
behalve "STANDARD", samen met het effect van
Portable Audio Enhancer.
22NL
5
Druk op
.
Een vooringesteld nummer verschijnt in het
uitleesvenster op het bovenpaneel.
Tunerfuncties
Radiozenders vooraf
instellen
6
Druk op X/x om het gewenste
vooringestelde nummer te selecteren.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
7
Druk op
.
AMP MENU
"Complete!" verschijnt in het uitleesvenster
op het bovenpaneel en de zender wordt
opgeslagen.
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
TUNING
+/–
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
8
9
Druk op MENU.
Herhaal 2 tot 8 om andere zenders op te
slaan.
Het vooringestelde nummer
wijzigen
Begin opnieuw vanaf stap 3.
1
2
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "FM" verschijnt in
het uitleesvenster op het bovenpaneel.
Houd TUNING + of – ingedrukt tot het
automatisch scannen start.
Het scannen stopt wanneer de standaard op
een zender afstemt. "TUNED" licht op in
het uitleesvenster op het bovenpaneel.
3
4
Druk op MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"Memory?" verschijnt in het
uitleesvenster op het bovenpaneel.
23NL
Tunerfuncties
U kunt 20 FM-zenders vooraf instellen. Voordat
u op een zender afstemt, dient u het volume te
verlagen tot het minimum.
Radiozenders die niet vooraf zijn
ingesteld beluisteren
Naar de radio luisteren
Stel eerst radiozenders in in het geheugen van de
standaard (zie "Radiozenders vooraf instellen"
(pagina 23)).
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
?/1
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Gebruik handmatig of automatisch afstemmen in
stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING + of – voor
handmatig afstemmen.
Houd TUNING + of – ingedrukt voor
automatisch afstemmen. Het automatisch
afstemmen stopt wanneer de standaard op een
zender afstemt. Druk op TUNING + of – om het
automatisch afstemmen handmatig te stoppen.
Als een FM-programma ruis bevat
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
Als een FM-programma ruis bevat, kunt u monoontvangst selecteren. Er is dan geen stereoeffect, maar de ontvangst verbetert.
1
2
Druk op MENU.
3
Druk op X/x om "MONO" te selecteren.
VOLUME
+/–
Druk herhaaldelijk op X/x tot "FM Mode?"
verschijnt in het uitleesvenster op het
bovenpaneel en druk vervolgens op
of
c.
• STEREO: stereo-ontvangst.
• MONO: mono-ontvangst.
4
1
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "FM" verschijnt in
het uitleesvenster op het bovenpaneel.
Het toestel stemt af op de laatst ontvangen
zender.
2
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de vooringestelde zender te
selecteren.
Telkens als u op de toets drukt, stemt de
standaard af op een vooringestelde zender.
3
Pas het volume aan door op VOLUME
+/– te drukken.
De radio uitschakelen
Druk op "/1 om de standaard uit te schakelen.
Druk op INPUT SELECTOR + of – om over te
schakelen naar een andere functie.
24NL
Druk op
.
De instelling wordt gebruikt.
5
Druk op MENU.
Tip
• Als u de ontvangst wilt verbeteren, richt u de FMdraadantenne (bijgeleverd) opnieuw.
Vooringestelde zenders
een naam geven
1
Druk herhaaldelijk op INPUT
SELECTOR + of – tot "FM" verschijnt in
het uitleesvenster op het bovenpaneel.
Druk op
.
"Complete!" verschijnt in het uitleesvenster
op het bovenpaneel en de zendernaam wordt
opgeslagen.
8
Druk op MENU.
Tip
• U kunt de frequentie controleren in het uitleesvenster
op het bovenpaneel door herhaaldelijk op DISPLAY
te drukken (pagina 26).
Het toestel stemt af op de laatst ontvangen
zender.
2
3
4
5
6
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de vooringestelde zender te
selecteren waarvoor u een indexnaam
wilt aanmaken.
Druk op MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "Name
In?" verschijnt in het uitleesvenster op
het bovenpaneel.
Druk op
.
Voer een naam in met behulp van
C/X/x/c.
Druk op X/x om een teken te selecteren en
druk vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te verplaatsen.
Letters, cijfers en andere symbolen kunnen
worden ingevoerd voor de naam van een
radiozender.
Als u een verkeerd teken
invoert
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen, begint te knipperen en druk
vervolgens op X/x om het gewenste teken te
selecteren.
wordt vervolgd
25NL
Tunerfuncties
U kunt vooringestelde zenders een naam geven.
Deze namen (bijvoorbeeld "XYZ") verschijnen
in het uitleesvenster op het bovenpaneel wanneer
een zender geselecteerd wordt.
Let op dat slechts één naam kan worden
ingevoerd voor elke vooringestelde zender.
7
De zendernaam of frequentie
weergeven in het
uitleesvenster op het
bovenpaneel
Wanneer de standaard is ingesteld op "FM" kunt
u de frequentie controleren in het uitleesvenster
op het bovenpaneel.
Druk op DISPLAY.
Telkens wanneer u op DISPLAY drukt, worden
de zendernaam en de frequentie afwisselend
weergeven in het uitleesvenster op het
bovenpaneel.
Het Radio Data System
(RDS) gebruiken
Wat is het Radio Data System?
Het Radio Data System (RDS) is een
uitzenddienst waardoor radiozenders
bijkomende informatie kunnen meesturen met
het gewone programmasignaal. Deze tuner biedt
handige RDS-functies, zoals de weergave van de
zendernaam. RDS is alleen beschikbaar voor
FM-zenders.*
Tips
Opmerking
• De zendernaam wordt weergegeven als u een naam
hebt ingevoerd voor een vooringestelde zender.
• De frequentie in het uitleesvenster op het bovenpaneel
wijzigt na enkele seconden in de zendernaam.
• RDS werkt mogelijk niet correct als de zender waarop
u hebt afgestemd het RDS-signaal niet correct
verzendt of als de signaalsterkte zwak is.
* Niet alle FM-zenders bieden RDS-diensten en ze
bieden ook niet allemaal dezelfde diensten. Als u
niet vertrouwd bent met het RDS-systeem, neem dan
contact op met uw plaatselijke radiozenders voor
meer informatie over RDS-diensten in uw regio.
RDS-uitzendingen ontvangen
Selecteer gewoon een zender van de FMband.
Wanneer u afstemt op een zender die RDSdiensten aanbiedt, wijzigt de frequentie in het
uitleesvenster op het bovenpaneel in de
zendernaam*.
* Als u geen RDS-uitzending ontvangt, verschijnt
geen zendernaam in het uitleesvenster op het
bovenpaneel.
Tip
• Wanneer een zendernaam wordt weergegeven, kunt u
de frequentie controleren door herhaaldelijk op
DISPLAY te drukken.
26NL
Beschikbare geluidsvelden
Surround-functie
Het surround-effect
Effect
STANDARD
Dit is de
standaardinstelling.
MOVIE*
Geeft krachtig en
realistisch geluid weer,
samen met heldere
dialogen.
NEWS*
Geeft de stem van de
omroeper duidelijk weer.
SPORTS*
Geeft de spelcommentaar
duidelijk weer, in
combinatie met een
realistisch geluid met
surround-effecten, zoals
gejuich, enz.
GAME*
Geeft een krachtig en
realistisch geluid weer, dat
uiterst geschikt is voor het
spelen van videogames.
MUSIC*
Geeft muziek weer met
optimale surroundgeluidseffecten.
JAZZ
Geeft de sfeer van een
jazzclub weer.
CLASSIC
Geeft de sfeer van een
klassiek concert weer.
ROCK
Geeft een krachtig geluid
weer, dat uiterst geschikt is
voor het beluisteren van
rockmuziek.
POP
Geeft een opwekkend
geluid weer, dat uiterst
geschikt is voor het
beluisteren van
popmuziek.
DANCE
Geeft de sfeer van een
dancing weer.
FLAT
Speelt alle muziek in stereo
zonder effecten.
Het geluidsveld kiezen
Deze standaard kan multikanaals surroundgeluid produceren. U kunt kiezen uit een van de
geoptimaliseerde voorgeprogrammeerde
geluidsvelden van de standaard.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Druk op SOUND FIELD +/–.
Het huidige geluidsveld verschijnt in het
uitleesvenster op het bovenpaneel.
Bij elke druk op de toets SOUND FIELD +/–
verandert het uitleesvenster cyclisch als volgt:
STANDARD y MOVIE y NEWS y
SPORTS y GAME y MUSIC y JAZZ
y CLASSIC y ROCK y POP y
DANCE y FLAT y STANDARD.....
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/– tot
het gewenste geluidsveld verschijnt.
* Deze geluidsvelden verschijnen niet wanneer
"DMPORT" is geselecteerd voor de INPUT
SELECTOR.
wordt vervolgd
27NL
Surround-functie
Geluidsveld
Opmerking
• Alle geluid wordt weergegeven als surround-geluid in
"MOVIE", "SPORTS", "GAME" en "MUSIC".
Multikanaals geluid wordt weergegeven als surroundgeluid in "STANDARD" en "NEWS".
In andere modi wordt geluid weergegeven in stereo.
Tips
Geluid beluisteren aan laag
volume (NIGHT-modus)
De geluidseffecten en de dialogen zijn zelfs aan
een laag volumeniveau duidelijk hoorbaar met
deze functie. Met deze functie kunt u ’s nachts
nog meer van geluid genieten.
• De geluidsvelden die voor iedere ingang zijn
opgeslagen blijven behouden, zelfs als u het netsnoer
uit het stopcontact trekt.
• Multikanaals geluid wordt door de surround-functie
in elk geluidsveld verwerkt. Multikanaals geluid
wordt ook door de surround-functie verwerkt voor
geluid in "MOVIE" of "SPORTS".
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT
AMP MENU
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Druk op NIGHT.
Druk nogmaals op NIGHT om de nachtmodus te
annuleren.
Tip
• U kunt Dolby Digital-geluid beluisteren aan een laag
volume met behulp van AUDIO DRC (pagina 37).
28NL
Opmerking
"BRAVIA" Sync-functies
Wat is "BRAVIA" Sync?
• Afhankelijk van de aangesloten component, werkt de
functie Controle voor HDMI mogelijk niet.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de component.
"BRAVIA" Sync-functies
Door Sony-componenten die compatibel zijn
met "BRAVIA" Sync te verbinden met een
HDMI-kabel (niet bijgeleverd), wordt de
bediening als volgt vereenvoudigd:
• Afspelen met één druk op de knop: wanneer u
een component afspeelt zoals een Blu-ray Disc/
DVD-speler (recorder), worden de standaard
en de tv automatisch ingeschakeld en
schakelen ze over naar de geschikte HDMIingang.
• Geluidscontrole van het systeem: terwijl u tvkijkt kunt u kiezen om het geluid uit te voeren
via de luidspreker van de tv of de luidsprekers
van de standaard.
• Systeem uitschakelen: wanneer u de tv
uitschakelt, worden de standaard en de
aangesloten componenten ook tegelijkertijd
uitgeschakeld.
"BRAVIA" Sync is compatibel met een Sony-tv,
Blu-ray Disc/DVD-speler, AV-versterker, enz.,
met de functie Controle voor HDMI.
CONTROLE VOOR HDMI is een standaard
voor een wederzijdse controlefunctie gebruikt
door CEC (Consumer Electronics Control) voor
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
De functie Controle voor HDMI
werkt niet in de volgende
gevallen:
• Wanneer u de standaard verbindt met een
component die niet compatibel is met de
functie Controle voor HDMI.
• Wanneer u de standaard en componenten
verbindt via een andere verbinding dan HDMIverbinding.
We raden u aan deze standaard aan te sluiten op
producten die zijn uitgerust met "BRAVIA"
Sync.
29NL
4
Voorbereiding voor
"BRAVIA" Sync
Als u "BRAVIA" Sync wilt gebruiken, schakelt
u de functie Controle voor HDMI in voor de
standaard en de aangesloten component.
Wanneer u een Sony-tv met de functie Controle
voor HDMI aansluit, kan de functie Controle
voor HDMI tegelijk worden ingesteld voor de
standaard en de aangesloten component door de
functie Controle voor HDMI van de tv in te
stellen.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
De functie Controle voor HDMI wordt
tegelijkertijd ingeschakeld voor de
standaard en de aangesloten component.
Tijdens het instellen verschijnt
"SCANNING" in het uitleesvenster op het
bovenste paneel. Nadat het instellen
voltooid is, verschijnt "COMPLETE" in het
uitleesvenster op het bovenste paneel.
Wacht tot het instellen voltooid is.
Als "SCANNING" of "COMPLETE"
niet verschijnt na het uitvoeren
van de bovenstaande stappen
Schakel de functie Controle voor HDMI apart in
voor de standaard en de aangesloten component.
1
2
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
VOLUME
3
TUNING+
MUTING
SOUND FIELD
Schakel de functie Controle voor HDMI
van de tv in.
4
5
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "CTRL:
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om "ON" te selecteren.
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld. De
functie Controle voor HDMI wordt
ingeschakeld.
6
1
2
3
Zorg ervoor dat de standaard is
aangesloten op de tv en de aangesloten
componenten (die compatibel moeten
zijn met de functie Controle voor HDMI)
met behulp van HDMI-kabels (niet
bijgeleverd).
Schakel de standaard, de tv en de
aangesloten componenten in.
Selecteer de ingang van de standaard
die is verbonden met de component die
u wilt weergeven (BD, DVD, SAT) en
wijzig de HDMI-ingang van de tv zodat
het beeld van de aangesloten
component wordt weergegeven.
30NL
Schakel de functie Controle voor HDMI
van de aangesloten component in.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor
meer informatie over het instellen van de
aangesloten component.
7
Selecteer de ingang van de standaard
aangesloten op de component
waarvoor u de functie Controle voor
HDMI wilt gebruiken (BD, DVD, SAT) en
herhaal stap 6.
Als u een component toevoegt of
opnieuw aansluit
Voer de stappen van "Voorbereiding voor
"BRAVIA" Sync" en "Als "SCANNING" of
"COMPLETE" niet verschijnt na het uitvoeren
van de bovenstaande stappen" opnieuw uit.
Opmerkingen
Om te luisteren naar het geluid van de
component zonder HDMI-aansluitingen
wanneer de functie Controle voor HDMI is
ingeschakeld, schakelt u het uit voor de
component afzonderlijk.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
Tip
• De standaardinstelling van de functie Controle voor
HDMI van de standaard is "OFF".
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om de component te
selecteren waarvoor u de functie
Controle voor HDMI wilt uitschakelen
(DVD CTRL, SAT CTRL of DMPORT.
CTRL) en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om "OFF" te selecteren.
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
wordt vervolgd
31NL
"BRAVIA" Sync-functies
• Tijdens het instellen van de functie Controle voor
HDMI voor de standaard, werkt de functie
Geluidscontrole van het systeem niet.
• Als de functie Controle voor HDMI niet tegelijk kan
worden ingesteld voor de aangesloten component
door "CONTROLE VOOR HDMI" van de tv in te
stellen, stel dan de functie Controle voor HDMI in
met behulp van het menu van de aangesloten
component.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer
informatie over het instellen van de tv en de
aangesloten componenten.
De functie Controle voor HDMI
uitschakelen voor een
component zonder HDMIaansluitingen
Opmerking
• Tenzij de functie Controle voor HDMI is
uitgeschakeld voor een component zonder HDMIaansluitingen, wordt het geluid van die component
niet weergegeven via de standaard.
Tip
• Wanneer u de video-uitgang van de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter verbindt met de video-ingang
van de tv, stelt u "DMPORT. CTRL" in op "OFF".
Wanneer u de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
aansluit zonder video-uitgang, stelt u "DMPORT.
CTRL" in op "ON".
Blu-ray Disc/DVD afspelen
(Afspelen met één druk op de knop)
Speel een aangesloten component af.
De standaard en de tv worden automatisch
ingeschakeld en schakelen over naar de
geschikte HDMI-ingang.
Opmerking
• Afhankelijk van de tv wordt het begin van de inhoud
mogelijk niet weergegeven.
Tip
• Zelfs als u de standaard uitschakelt, kunt u de Blu-ray
Disc/DVD-speler (recorder) die is verbonden met de
standaard weergeven. De POWER/ACTIVE
STANDBY-indicator brandt nu oranje.
32NL
Het tv-geluid beluisteren
via de luidsprekers
Tip
• U kunt het volume aanpassen en het geluid van de
standaard uitschakelen met behulp van de
afstandsbediening van de tv.
(Geluidscontrole van het systeem)
U kunt het tv-geluid beluisteren via de
luidsprekers van de standaard door middel van
een eenvoudige handeling. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv voor meer
informatie.
CENTER
DISPLAY
"BRAVIA" Sync-functies
INPUT SELECTOR
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Druk op ?/1 om de standaard in te
schakelen.
Het geluid wordt via de luidspreker van de
standaard weergegeven. Het geluid wordt via de
luidspreker van de tv weergegeven wanneer u de
standaard uitschakelt.
Opmerkingen
• Wanneer u de tv inschakelt voordat deze standaard
wordt ingeschakeld, wordt er eventjes geen tv-geluid
weergegeven.
• Wanneer u een tv aansluit die niet over de functie
Geluidscontrole van het systeem beschikt, werkt de
functie Geluidscontrole van het systeem niet.
wordt vervolgd
33NL
De functie Volumelimiet
gebruiken
Wanneer de functie Geluidscontrole van het
systeem actief is, en de uitvoermethode wijzigt
automatisch van de luidspreker van de tv naar de
luidspreker van de standaard, kan een luid geluid
worden weergegeven afhankelijk van het
volumeniveau van de standaard. U kunt dit
voorkomen door het maximale volumeniveau te
beperken.
1
2
3
4
(Systeem uitschakelen)
Wanneer u de tv uitschakelt met behulp van de
toets POWER op de afstandsbediening van de tv,
worden de standaard en de aangesloten
componenten automatisch uitgeschakeld.
Druk op AMP MENU.
Opmerking
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SET
HDMI" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "VOL
LIMIT" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om het gewenste maximale
volumeniveau te selecteren.
Het maximale volumeniveau wijzigt als
volgt:
MAX y 49 y 48..... 2 y 1 y MIN
5
De standaard, tv en
aangesloten componenten
uitschakelen
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de functie
Controle voor HDMI wordt ingeschakeld.
• Deze functie is niet beschikbaar wanneer de
uitvoermethode wijzigt van de luidspreker van de
standaard naar de luidspreker van de tv.
Tips
• We raden u aan het maximale volumeniveau iets lager
in te stellen dan het volume waarnaar u gewoonlijk
luistert.
• Ongeacht het volumeniveau dat u instelt, kunt u de
toets VOLUME +/– op de standaard en de
afstandsbediening gebruiken.
• Als u het maximale volumeniveau niet wilt beperken,
selecteert u "MAX".
34NL
• Afhankelijk van de status worden de aangesloten
componenten mogelijk niet uitgeschakeld. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de aangesloten
componenten voor meer informatie.
** Deze instelling verschijnt alleen wanneer "CTRL:
HDMI" is ingesteld op "ON".
Geavanceerde instellingen
1
Instellingen en wijzigingen
met behulp van het
versterkermenu
Het AMP-menu gebruiken
Met AMP MENU op de afstandsbediening
kunnen de volgende items worden ingesteld.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
2
3
Druk op AMP MENU om het AMP-menu
te activeren.
Druk herhaaldelijk op C/X/x/c om het
item en de instelling te selecteren.
Druk op AMP MENU om het AMP-menu
uit te schakelen.
De volgende pagina's geven meer informatie
over elke instelling.
Geavanceerde instellingen
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL:
HDMI
ON
OFF
ON
DVD
CTRL**
OFF
ON
SAT
CTRL**
OFF
ON
DMPORT.
CTRL**
VOL
LIMIT**
DUAL
MONO
A/V SYNC
OFF
MAX, 49, 48, .....
2, 1, MIN
MAIN
SUB
MAIN + SUB
ON
OFF
AUDIO
DRC
DISPLAY
SLEEP
MAX
STD
OFF
ON
OFF
OFF, 10M, 20M, .....
80M, 90M
* Raadpleeg ""BRAVIA" Sync-functies" (pagina 29).
wordt vervolgd
35NL
• MAIN+SUB: het hoofdgeluid wordt
weergegeven door de
linkerluidspreker en het
subgeluid door de
rechterluidspreker.
Wordt vervolgd multiplex
broadcast-geluidsweergave
(DUAL MONO)
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk als de standaard een AC-3 multiplex
zendsignaal ontvangt.
Opmerking
• Om een AC-3 signaal te ontvangen, moet u een
digitale satelliettuner op de standaard aansluiten met
een optische kabel of coaxkabel en de digitale
uitgangsstand van de digitale satelliettuner instellen
op AC-3.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DUAL
MONO" verschijnt en druk vervolgens
op
3
SOUND FIELD
of c.
Druk op X/x om het gewenste geluid te
selecteren.
• MAIN:
• SUB:
36NL
speelt enkel het
hoofdkanaal af.
speelt enkel het subkanaal
af.
4
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
De vertraging tussen beeld en
geluid aanpassen (A/V SYNC)
U kunt het geluid vertragen met deze functie als
het beeld trager is dan het geluid.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
Dolby Digital-geluid aan een
laag volume beluisteren
(AUDIO DRC)
Versmalt het dynamische bereik van het
geluidsspoor. Dit is handig om films aan laag
volume te bekijken. AUDIO DRC werkt alleen
met Dolby Digital-bronnen.
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
MENU
PRESET-
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
TUNING-
TUNING+
RETURN
Geavanceerde instellingen
AMP
MENU
C, X, x, c,
NIGHT DIMMER PRESET+
MENU
MUTING
PRESET-
VOLUME
NIGHT DIMMER PRESET+
SOUND FIELD
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "A/V
SYNC" verschijnt en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om de instelling te
selecteren.
• OFF: geen regeling.
• ON: synchroniseert beeld en geluid.
4
SOUND FIELD
1
2
3
Druk op AMP MENU.
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO
DRC" verschijnt en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om de instelling te
selecteren.
• OFF: geen compressie van het
dynamische bereik.
• STD: het geluidsspoor wordt
weergegeven met het dynamische
bereik dat de opname-ingenieur
voor ogen had.
• MAX: het dynamische bereik wordt
maximaal gecomprimeerd.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
Opmerkingen
• U kunt de vertraging tussen geluid en beeld mogelijk
niet perfect aanpassen met deze functie.
• Deze functie is alleen nuttig voor invoer van Dolby
Digital, DTS en lineaire PCM (2-kanaals) via
coaxkabel (audio), optische kabel (audio) of HDMI.
4
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
wordt vervolgd
37NL
De weergave-instelling
wijzigen (DISPLAY)
U kunt de weergave-instelling wijzigen.
Gebruik van de sleep timer
U kunt de standaard op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 10 minuten.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
LEVEL
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
TUNING-
MENU
TUNING+
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"DISPLAY" verschijnt en druk
vervolgens op
of c.
1
2
Druk op X/x om de instelling in het
uitleesvenster op het bovenpaneel te
selecteren.
3
• ON: het uitleesvenster wordt altijd
weergegeven.
• OFF: het uitleesvenster wordt enkele
seconden weergegeven wanneer u
de standaard bedient.
Opmerking
• Het uitleesvenster wordt voortdurend
weergegeven als de functie
geluidsonderdrukking of beschermingsfunctie
actief is, zelfs als u "DISPLAY" op "OFF"
instelt.
4
SOUND FIELD
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu wordt uitgeschakeld.
38NL
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SLEEP"
verschijnt en druk vervolgens op
of
c.
Druk op X/x om de gewenste
vooringestelde tijd te selecteren.
De minutenweergave (resterende tijd)
wijzigt als volgt:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
Opmerking
• Deze functie dient enkel voor deze standaard, niet
voor de aangesloten tv of andere componenten.
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik
van deze standaard, probeer die dan eerst zelf op
te lossen aan de hand van de onderstaande lijst.
Als het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Algemeen
De speler wordt niet ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Druk op ?/1 om de standaard uit te schakelen
en controleer het volgende item nadat
"STANDBY" verdwijnt.
• Worden de ventilatiegaten van de standaard
door iets geblokkeerd?
Nadat u het bovenstaande item hebt
gecontroleerd en eventuele problemen hebt
opgelost, kunt u de standaard inschakelen.
Indien u de oorzaak van het probleem niet
kunt vinden, zelfs nadat u bovenstaand item
hebt gecontroleerd, neem dan contact op met
de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Dolby Digital of DTS multikanaals geluid wordt
niet gereproduceerd.
• Controleer of de Blu-ray Disc, DVD, enz.
die wordt afgespeeld, is opgenomen in
Dolby Digital- of DTS-formaat.
• Controleer tijdens het aansluiten van de
Blu-ray Disc, DVD-speler, enz. op de
digitale ingangen van de standaard de audioinstelling (instellingen voor de audiouitgang) van de aangesloten component.
Het surround-effect kan niet worden bekomen.
• Afhankelijk van het digitale signaal werkt de
surround-verwerking mogelijk niet
(pagina 27).
• Druk op VOLUME + en controleer het
volumeniveau.
• Druk op MUTING of VOLUME + om de
geluidsonderdrukking te annuleren.
• Druk op SOUND FIELD +/– en controleer
het geselecteerde geluidsveld.
• Bij sommige geluidsbronnen is het
geluidseffect van de luidsprekers minder
uitgesproken.
Het geluid wordt trager weergegeven dan de
tv-beelden.
• Stel "A/V SYNC" in op "OFF" als "A/V
SYNC" op "ON" is ingesteld.
Aangesloten componenten
Er is geen geluid of een zwak geluid, ongeacht
welke component wordt geselecteerd.
• Controleer of de standaard en componenten
goed zijn aangesloten.
• Controleer of zowel deze standaard als de
geselecteerde component zijn ingeschakeld.
De geselecteerde component produceert geen
geluid.
• Controleer of de component correct is
aangesloten op de audio-ingangen van die
component.
• Controleer of de snoeren volledig in de
aansluitingen op de component en deze
standaard zijn gestoken.
• Controleer of de component correct is
geselecteerd.
Het geluid wordt onderbroken of er is ruis.
• Raadpleeg "Formaten die door deze
standaard worden ondersteund" (pagina 42).
Er wordt geen beeld weergegeven op het tvscherm.
•
•
•
•
Controleer of de tv correct is geselecteerd.
Stel de tv in op de geschikte ingangsmodus.
Controleer de HDMI-verbinding.
Controleer of de snoeren volledig in de
aansluitingen op de component en deze
standaard zijn gestoken.
wordt vervolgd
39NL
Aanvullende informatie
Wanneer "PROTECTOR" en "PUSH POWER"
afwisselend verschijnen in het uitleesvenster
op het bovenpaneel.
De luidsprekers produceren geen of slechts
een heel zwak geluid.
Controle voor HDMI
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van "BRAVIA" Sync, probeer die dan zelf op
te lossen aan de hand van de onderstaande
lijst.
De functie Controle voor HDMI werkt niet.
• Controleer de HDMI-verbinding
(pagina 13).
• Zorg ervoor dat "CTRL: HDMI" is ingesteld
op "ON" in het AMP-menu.
• Controleer of de aangesloten component
compatibel is met de functie Controle voor
HDMI.
• Controleer de instellingen van Controle voor
HDMI op de aangesloten component.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten component.
• Als u de HDMI-verbinding wijzigt, sluit het
netsnoer dan aan of koppel het los. Als zich
een stroompanne voordoet, herhaal dan de
procedures van ""BRAVIA" Sync-functies"
(pagina 29).
• De standaard werkt mogelijk niet correct als
u een component selecteert die niet
compatibel is met de functie Controle voor
HDMI aan de tv-zijde.
• Zorg ervoor dat "DVD CTRL", "SAT
CTRL" of "DMPORT. CTRL" is ingesteld
op "ON" in het AMP-menu.
Er wordt geen geluid weergegeven via de
luidspreker van de standaard en de tv.
• Controleer het volume van de standaard en
de tv.
• Selecteer de ingang van de standaard
correct.
Het geluid wordt weergegeven via zowel de
standaard als de tv.
• Als de functie Controle voor HDMI is
uitgeschakeld of als de geselecteerde
component niet compatibel is met de functie
Controle voor HDMI, schakel dan het geluid
van de standaard of de tv uit.
40NL
De functie Systeem uitschakelen werkt niet.
• Wijzig de instelling van de tv om
aangesloten componenten automatisch uit te
schakelen wanneer u de tv uitschakelt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie.
Er verschijnt geen beeld op de tv.
• Controleer of HDMI IN en HDMI OUT
omgekeerd zijn aangesloten.
Er verschijnt een bericht op het tv-scherm
waarin staat dat de uitvoermethode is
gewijzigd van de luidspreker van de standaard
in de luidspreker van de tv.
• De functie Controle voor HDMI voor de
geselecteerde component wordt
uitgeschakeld. Raadpleeg "Componenten
aansluiten zonder HDMI-aansluitingen"
(pagina 15) voor meer informatie.
ANDERE
De afstandsbediening werkt niet.
• Richt de afstandsbediening naar de
afstandsbedieningssensor op de
standaard.
• Verwijder obstakels tussen de
afstandsbediening en de standaard.
• Vervang beide batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe batterijen,
als deze bijna leeg zijn.
• Selecteer de juiste ingang op de
afstandsbediening.
Het volume daalt wanneer de uitvoermethode
wijzigt van de luidspreker van de tv in de
luidspreker van de standaard.
• De functie Volumelimiet werkt niet.
Raadpleeg "De functie Volumelimiet
gebruiken" (pagina 34) voor meer
informatie.
Als de standaard nog niet correct
werkt na het nemen van
bovenstaande maatregelen, zet
de standaard als volgt terug:
Technische gegevens
RHT-G900
Gebruik toetsen op de standaard voor de
handeling.
1
2
Druk op ?/1 om het toestel in te
schakelen.
Druk op ?/1 terwijl u op INPUT
SELECTOR en VOLUME – drukt.
"COLD RESET" verschijnt en de standaard
wordt teruggezet. AMP-menu, geluidsveld,
enz. worden terug ingesteld op de
standaardinstellingen.
Aanvullende informatie
Afmetingen:
mm (ong.)
A
1.115
B
400
C
500
Gewicht: kg
54
RHT-G1500
POWER/
ACTIVE STANDBY
INPUT SELECTOR
VOLUME
wordt vervolgd
41NL
Afmetingen:
mm (ong.)
A
1.550
B
400
C
400
Gewicht: kg
59
Formaten die door deze
standaard worden
ondersteund
De volgende digitale invoerformaten worden
door deze standaard ondersteund.
Formaat
Ondersteund/Niet
ondersteund
Dolby Digital
a
DTS
a
2-kanaals lineaire
PCM*
a
7.1-kanaals lineaire
PCM 48k* (Enkel op
HDMI)
a
7.1-kanaals lineaire
PCM 96k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
Ingangen (digitaal)
TV, DVD
SAT
FM-tunergedeelte
Systeem
Afstembereik
Antenne
Antenne-aansluitingen
Gemiddelde frequentie
Nominaal vermogen
Stereomodus
Connector
Video-ingangen/
-uitgangen
Audio-ingangen
Referentie vermogen
Surround-modus
50 W + 50 W, 6 ohm,
1 kHz, THD minder dan
1%
Voor: 70 W/kan., 6 ohm,
1 kHz, THD 10 %
Midden*: 70 W/kan.,
3 ohm, 1 kHz, THD 10 %
Surround*: 70 W/kan.,
6 ohm, 1 kHz, THD 10 %
Subwoofer: 120 W, 3 ohm,
100 Hz, THD 10 %
Luidsprekersysteem
Luidsprekers
42NL
Gevoeligheid: 600 mV
Impedantie: 30 kohm
2-wegs, bass reflex,
magnetisch afgeschermd
Woofer: 50 mm, conus
Tweeter: 25 mm,
gebalanceerde dome
tweeter
Middenluidspreker
Luidsprekersysteem
Ingangen (analoog)
TV
HDMI 19-pins
standaardconnector
BD, DVD, SAT:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1440 × 480p@59,94/60 Hz
(pixel 2 keer verzonden)
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1440 × 576p@50 Hz
(pixel 2 keer verzonden)
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
BD, DVD, SAT: 7.1kanaals lineaire PCM/
Dolby Digital/DTS
Luidsprekers
Voorluidspreker
* Afhankelijk van de geluidsveldinstelling en de bron kan
er geen geluid hoorbaar zijn.
Digitale PLLkwartssynthesizer
87,5 – 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
FM-draadantenne
75 ohm, ongebalanceerd
10,7 MHz
HDMI-gedeelte
* Lineaire PCM aanvaardt samplefrequenties van
maximaal 48 kHz.
Versterkergedeelte
Optisch
Coaxiaal, optisch
Luidspreker
2-wegs, bass reflex,
magnetisch afgeschermd
Woofer: 50 mm, conus × 2
Tweeter: 25 mm,
gebalanceerde dome
tweeter
Surround luidspreker
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Volledig bereik,
akoestische ophanging,
magnetisch afgeschermd
50 mm, conus
Subwoofer
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Bass reflex
100 mm, conus × 2
Algemeen
Voeding
Europees model:
220 – 240 V, 50/60 Hz
Dolby Digital
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surroundluidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
bass-geluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als 0.1 kanaal (werkt alleen wanneer
een diep bass-effect is vereist). Alle zes de
kanalen van dit formaat worden apart
opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien is er minder
signaalverlies doordat alle signalen digitaal
worden verwerkt.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2-kanaalsbronnen.
Dit wordt gedaan met een geavanceerde, zeer
zuivere matrix surround-decodering die de
ruimtelijke eigenschappen van de
oorspronkelijke opname extraheert zonder
nieuwe geluiden of toonvariaties toe te voegen.
Meegeleverde toebehoren
DTS
Optische kabel (1 m) (1)
Afstandsbediening (RM-ANU032) (1)
AA (R6)-batterijen (2)
Glazen bovenpaneel (1)
Hoekbeschermers (4)
Draagriem en twee schroeven (klein/groot) (1)
Legplank (1) (alleen RHT-G900)
Ondersteuningspennen legplank (4) (alleen RHTG900)
FM-draadantenne (1)
Gebruiksaanwijzing (1)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems, Inc.
Deze technologie is compatibel met het 5.1kanaals surround-geluid. Dit formaat omvat een
stereo achterkanaal en een apart
subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde
digitale kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen. De
kanaalscheiding is uitstekend omdat alle
kanaalgegevens apart zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
HDMI (high-definition multimedia
interface)
HDMI is een interface die zowel video als geluid
ondersteunt op een enkelvoudige digitale
verbinding zodat u van digitaal beeld en geluid
van hoge kwaliteit kunt genieten. De HDMIspecificatie ondersteunt HDCP (high-bandwidth
digital contents protection), een
schrijfbeschermingstechnologie met een
coderingstechnologie voor digitale
videosignalen.
wordt vervolgd
43NL
Aanvullende informatie
Stroomverbruik
Aan: 110 W
Actieve wachtstand (Controle voor HDMI is
aan): 1,5 W of meer
Wachtstand (Controle voor HDMI is uit):
minder dan 0,3 W
Afmetingen (ong.)
RHT-G900
1.115 × 500 × 400 mm
(b/h/d)
RHT-G1500
1.550 × 400 × 400 mm
(b/h/d)
Gewicht (ong.)
RHT-G900
54 kg
RHT-G1500
59 kg
Verklarende woordenlijst
PCM (Pulscodemodulatie)
Een methode voor de conversie van analoge
audio naar digitale audio om op een eenvoudige
manier naar digitaal geluid te luisteren.
S-Force PRO Front Surround
Sony is al lange tijd actief op het gebied van
surround-technologie (en heeft zo grote
hoeveelheden akoestische gegevens verzameld)
en dit heeft tot de ontwikkeling van een
gloednieuwe verwerkingsmethode geleid,
alsook geavanceerde DSP om deze taak efficiënt
uit te voeren: de zogeheten S-Force PRO Front
Surround-technologie. In vergelijking met
vorige front-surround-technologieën
reproduceert S-Force PRO Front Surround een
overtuigender gevoel van afstand en ruimte en
biedt zo een ware surround-geluidsbeleving
zonder dat hiervoor achterluidsprekers nodig
zijn.
S-Master
S-Master is een volledig digitale
versterkingstechnologie die door Sony is
ontwikkeld en die het optreden van
geluidsfragmentatie en -trillingen doeltreffend
minimaliseert. Hierdoor biedt het buitengewoon
heldere dialogen en een getrouwe reproductie
van het oorspronkelijke geluid. Het compacte
versterkergedeelte valt op door zijn hogere
voedingsefficiëntie en verbeterde thermische
werking.
x.v.Colour
x.v.Colour is een meer algemene benaming voor
de xvYCC-standaard ontwikkeld door Sony en is
een handelsmerk van Sony. xvYCC is een
internationale standaard voor kleurruimte in
video.
Deze standaard kan een breder kleurenbereik
uitdrukken dan de huidige uitzendstandaard.
44NL
Index
A
S
A/V SYNC 37
Afstandsbediening
bedienen 20
voor gebruik 9
AMP-menu 35
AUDIO DRC 37
Satelliettuner
aansluiten 13, 15
S-Force PRO Front Surround 8
Sleep timer 38
B
X
x.v.Colour 44
Blu-ray Disc-speler (recorder)
aansluiten 13
Aanvullende informatie
D
DIGITAL MEDIA PORT
aansluiten 17
DISPLAY 26, 38
DUAL MONO 36
DVD-speler (recorder)
aansluiten 13, 15
G
Geluidsveld 27
I
Instelling 10
N
NIGHT-modus 28
P
"PlayStation 3"
aansluiten 13
R
Radio 24
Radiozenders 23
45NL
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’art.2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995
n.548.
ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di incendi o di
scosse elettriche, non esporre
l’apparecchio a pioggia o umidità.
Non installare l’apparecchio in uno spazio limitato, ad
esempio una libreria o un armadio.
Per evitare il rischio di incendi, non coprire le prese di
ventilazione dell’apparecchio con giornali, tovaglie,
tende e così via, né collocare sull’apparecchio candele
accese.
Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non
collocare sull’apparecchio oggetti contenenti liquidi,
per esempio vasi o simili.
Le pile o le batterie non devono essere esposte a calore
eccessivo, ad esempio alla luce del sole o al fuoco.
Trattamento del
dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi
dell’Unione Europea e in
altri paesi europei con
sistema di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o
sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve invece essere consegnato ad
un punto di raccolta appropriato per il riciclo di
apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi
che questo prodotto sia smaltito correttamente,
voi contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la
salute che potrebbero altrimenti essere causate
dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio
dei materiali aiuta a conservare le risorse
naturali. Per informazioni più dettagliate circa il
riciclaggio di questo prodotto, potete contattare
l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove
l’avete acquistato.
2IT
Trattamento delle pile
esauste (applicabile in
tutti i paesi dell’Unione
Europea e in altri paesi
Europei con sistema di
raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che la pila non deve essere considerata un
normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le
pile siano smaltite correttamente, contribuirete a
prevenire potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute che potrebbero
altrimenti essere causate dal loro inadeguato
smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a
conservare le risorse naturali. In caso di prodotti
che per motivi di sicurezza, prestazione o
protezione dei dati richiedano un collegamento
fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere
sostituita solo da personale di assistenza
qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al
punto di raccolta idoneo allo smaltimento di
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
questo assicura che anche la pila al suo interno
venga trattata correttamente. Per le altre pile
consultate la sezione relativa alla rimozione
sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso
i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per
informazioni più dettagliate circa lo smaltimento
della pila esausta o del prodotto, potete
contattare il Comune, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove
l’avete acquistato.
Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il
rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità
Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327,
Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo
all’assistenza o alla garanzia, si prega di fare
riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di
assistenza e garanzia forniti con il prodotto
Indice
ATTENZIONE ........................................4
AVVERTIMENTO..................................5
Precauzioni...............................................6
Caratteristiche principali ..........................8
Informazioni preliminari
Accessori in dotazione .............................9
Predisposizione del supporto .................10
Collegamento dei componenti con le prese
HDMI...............................................12
Collegamento dei componenti senza le
prese HDMI .....................................14
Impostazione dell’uscita audio del
componente collegato ......................15
Collegamento dell’adattatore DIGITAL
MEDIA PORT .................................16
Opzioni di riproduzione
Indice dei componenti e dei comandi ....17
Uso del televisore...................................20
Uso di altri componenti..........................21
Impostazioni avanzate
Impostazioni e regolazioni dal menu
dell’amplificatore ............................ 33
Informazioni aggiuntive
Risoluzione dei problemi ...................... 37
Caratteristiche tecniche ......................... 39
Glossario................................................ 41
Indice..................................................... 43
Le istruzioni contenute in questo manuale si
riferiscono ai modelli RHT-G900 e RHTG1500. Nel manuale si fa riferimento al
modello RHT-G900 a scopo illustrativo.
Eventuali differenze nella procedura sono
indicate chiaramente nel testo, ad esempio con
l’indicazione “solo RHT-G900”.
Funzioni del sintonizzatore
Preselezione delle stazioni radio............22
Ascolto della radio .................................23
Assegnazione di nomi alle stazioni
preselezionate ..................................24
Uso del sistema RDS
(Radio Data System)........................25
IT
Funzione surround
Effetto surround .....................................26
Funzionalità “BRAVIA” Sync
“BRAVIA” Sync....................................28
Preparazione per l’uso di “BRAVIA”
Sync .................................................28
Uso di Blu-ray Disc/DVD......................31
(Riproduzione One-Touch)
Ascolto dell’audio del televisore dai
diffusori ...........................................31
(Controllo del sistema audio)
Spegnimento del supporto, del televisore e
dei componenti collegati..................32
(Spegnimento del sistema)
3IT
ATTENZIONE
Non appoggiarsi né aggrapparsi
al televisore fissato sul supporto.
Il televisore potrebbe cadere
dal supporto provocando
gravi infortuni o decessi.
Non spostare il supporto dopo
aver installato il televisore o un
altro apparecchio.
Rimuovere il
televisore o
l’apparecchio prima
di spostare il
supporto.
Diversamente, il
supporto potrebbe
rovesciarsi provocando gravi infortuni.
Evitare che il cavo di
alimentazione CA o il cavo di
collegamento rimangano
incastrati tra il televisore e il
supporto.
• Il cavo di alimentazione CA o il
cavo di collegamento potrebbero
danneggiarsi, provocando
incendi o scosse elettriche.
• Durante lo spostamento del
supporto, evitare che il cavo di
alimentazione CA o il cavo di
collegamento rimangano incastrati sotto il supporto.
Non consentire ai bambini di
arrampicarsi sul supporto o di
introdursi tra le mensole.
Diversamente, i
bambini potrebbero
riportare gravi
infortuni o morire in
caso di rottura del
vetro o di rovesciamento del supporto.
4IT
Non tenere la base durante lo
spostamento del supporto.
Durante lo
Mensola superiore
spostamento del
supporto,
afferrare la
parte inferiore
del ripiano
superiore. Se la
base viene
tenuta nel modo
indicato in figura, vi è il rischio che la parte di
sostegno possa staccarsi e che il supporto possa
cadere.
AVVERTIMENTO
Il presente supporto è destinato
all’uso solo con il televisore
specificato.
Evitare di collocare oggetti caldi
sul supporto, ad esempio pentole
o bollitori caldi.
Verificare che il presente supporto sia indicato
come prodotto supportato nelle istruzioni per
l’uso del televisore.
Il pannello superiore in vetro
può rompersi e provocare
infortuni. Si possono inoltre
verificare danni al supporto.
Note sulla capacità di carico
Non camminare sul supporto.
È possibile cadere o
rompere il vetro e
provocare infortuni.
Non collocare sul supporto alcun apparecchio
che superi il peso massimo specificato
nell’illustrazione sottostante. Diversamente, è
possibile che cada o si rompa.
RHT-G900
60 kg
14 kg
25 kg
Evitare di sottoporre il pannello
superiore in vetro a urti
eccessivi.
Il presente supporto
utilizza un vetro con
pellicola anti-urto, ma
è necessario prestare
comunque attenzione.
Se il vetro si rompe, i
frammenti potrebbero
provocare infortuni.
Osservare pertanto le
precauzioni riportate di seguito.
• Non colpire il vetro né lasciar cadere oggetti appuntiti
sul vetro. Evitare urti eccessivi.
• Non graffiare o colpire il vetro con oggetti appuntiti.
• Non urtare il pannello superiore in vetro con i
componenti durante il montaggio.
Non utilizzare il pannello
superiore in vetro se è incrinato.
Non utilizzare il pannello superiore in vetro se è
incrinato. Il pannello superiore in vetro può
rompersi e provocare gravi infortuni.
RHT-G1500
75 kg
25 kg
Note sull’installazione
• Prestare attenzione a non schiacciarsi le mani o le dita
tra il televisore e il supporto.
• Per evitare la distorsione del supporto, osservare le
seguenti precauzioni:
– Installare il supporto su una superficie solida e
piana.
– Se si installa il supporto su una superficie morbida,
ad esempio un tappeto, stendere un cartone nella
posizione designata prima di procedere.
– Non installare il supporto alla luce diretta del sole
o vicino a un apparecchio per il riscaldamento.
– Non installare il supporto in un luogo caldo o
umido, oppure all’esterno.
continua
5IT
• Il trasporto del supporto deve essere eseguito da
almeno due persone. Spostare il supporto solo dopo
avere rimosso il televisore. Diversamente, il
televisore potrebbe cadere dal supporto provocando
gravi infortuni. Non sostenere il supporto per la
griglia, poiché potrebbe staccarsi e provocare gravi
infortuni. Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita
durante lo spostamento del supporto.
Precauzioni
Informazioni sulla sicurezza
• Non collocare oggetti non specificati sul supporto, ad
esempio un vaso di fiori o dei soprammobili.
• Non apportare modifiche al supporto.
• Se oggetti liquidi o solidi dovessero cadere all’interno
del supporto, scollegare il supporto e richiedere un
controllo da parte di personale qualificato prima di
procedere con l’uso.
Alimentazione
• Prima di utilizzare il supporto, verificare che la
tensione di funzionamento sia identica
all’alimentazione locale. La tensione di
funzionamento è indicata sulla targhetta nella parte
posteriore del supporto.
• Il supporto non è scollegato dall’alimentazione CA
fino a quando non viene scollegato dalla presa a
muro, anche nel caso in cui sia stato spento.
• Se non si intende utilizzare il supporto per lungo
tempo, scollegarlo dalla presa a muro. Per scollegare
il cavo di alimentazione CA, afferrare la spina; non
tirare mai il cavo.
• Per ragioni di sicurezza, uno degli spinotti è più largo
degli altri e deve essere inserito nella presa di rete in
una sola maniera. Se fosse impossibile inserire
completamente la spina nella presa, contattare il
rivenditore.
• Il cavo di alimentazione CA può essere sostituito
soltanto presso un centro di assistenza qualificato.
• Installare il supporto in modo che il cavo di
alimentazione possa essere immediatamente
scollegato dalla presa di rete in caso di necessità.
Installazione
• Collocare il supporto in un luogo che consenta
un’adeguata ventilazione per prevenire il
surriscaldamento e prolungare la durata del supporto.
• Prestare attenzione se si colloca il supporto su
superfici trattate con prodotti speciali (quali cera, olio,
lucidanti, ecc.) onde evitare macchie o scolorimento
della superficie.
• Il pavimento potrebbe essere danneggiato se sabbia,
rifiuti e così via finissero sotto le basi del supporto.
6IT
Funzionamento
Prima di collegare altri componenti, spegnere e
scollegare il supporto.
Pulizia
Pulire il supporto, il pannello e i controlli utilizzando un
panno morbido leggermente inumidito con una
soluzione detergente neutra. Non utilizzare alcun tipo
di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi come alcol
o benzina.
Per qualsiasi domanda o problema riguardante il
supporto, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Copyright
Questo sistema utilizza Dolby* Digital, Pro Logic
Surround e DTS** Digital Surround System.
* Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic e il simbolo della doppia D sono
marchi di Dolby Laboratories.
** Prodotto su licenza del brevetto statunitense:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 e di altri brevetti statunitensi e
internazionali emessi e in attesa di registrazione.
DTS e DTS Digital Surround sono marchi di
fabbrica registrati, i loghi e il simbolo DTS sono
marchi di fabbrica di DTS, Inc. © 1996-2007 DTS,
Inc. Tutti i diritti riservati.
Il presente supporto incorpora la tecnologia HDMI™
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia
Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI
Licensing LLC.
“BRAVIA” è un marchio di Sony Corporation.
7IT
Caratteristiche principali
B Facile collegamento con HDMI
b
I cavi sono intricati.
Collegamenti ordinati (pagina 12).
B Utilizzo semplice con un solo telecomando del televisore
(“BRAVIA” Sync)
b
Telecomandi diversi per ogni apparecchio.
Funzioni concentrate in un unico
telecomando (pagina 28).
B Impostazioni surround semplici
b
Servono molti cavi e diffusori.
Informazioni sulla tecnologia S-Force
PRO Front Surround
L’impegno a lungo termine di Sony nella
tecnologia surround (e la grande quantità di dati
acustici accumulata nel tempo) ha portato allo
sviluppo di un metodo di elaborazione
completamente nuovo e di un DSP avanzato,
chiamato S-Force PRO Front Surround, che
consente di realizzare al meglio questa funzione.
Se paragonata alle precedenti tecnologie surround,
S-Force PRO Front Surround riproduce in modo
più convincente il senso della distanza e dello
spazio, facendo vivere l’esperienza di un vero
audio surround senza che siano necessari diffusori
posteriori.
8IT
Facile impostazione con S-Force PRO Front
Surround.
Area audio surround consigliata
L’audio surround è disponibile nelle zone in cui il
suono si diffonde come illustrato.
Accessori in dotazione
Verificare la presenza dei seguenti accessori
nella confezione.
Inserimento delle pile nel
telecomando
È possibile controllare il supporto tramite il
telecomando in dotazione. Inserire due pile AA
(R6) facendo corrispondere i poli + e – delle pile
ai simboli presenti all’interno del vano.
Cavo ottico (1 m) (1)
Telecomando (RM-ANU032) (1)
Pile AA (R6) (2)
Pannello superiore in vetro (1)
Protezioni per gli angoli (4)
Cinghia di sostegno e due viti (piccola/
grande) (1)
Mensola (1) (solo RHT-G900)
Piedini di sostegno della mensola (4) (solo
RHT-G900)
Antenna a filo FM (1)
Istruzioni per l’uso (1)
Note
• Non lasciare il telecomando in un luogo
eccessivamente caldo o umido.
• Non utilizzare una pila nuova insieme a una usata.
• Fare attenzione a non far cadere corpi estranei
all’interno del telecomando, soprattutto durante la
sostituzione delle pile.
• Evitare di esporre il sensore del telecomando alla luce
diretta del sole o a fonti di illuminazione.
Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di
funzionamento.
• Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un
periodo prolungato, rimuovere le pile per evitare
possibili danni dovuti a perdite di elettrolita e
corrosione.
9IT
Informazioni preliminari
Informazioni preliminari
Predisposizione del
supporto
1
Installare il televisore in modo che non
nasconda il pannello superiore del supporto.
2
Installazione del pannello
superiore in vetro
Vedere la sezione “Come installare il pannello
superiore in vetro” in dotazione con il supporto.
Impedire il rovesciamento del
televisore
Fissare il televisore come misura di protezione.
Eseguire la procedura riportata di seguito come
misura di protezione se si possiede un televisore
LCD Sony.
3
4
10IT
Agganciare la cinghia al supporto,
quindi serrare saldamente la vite
grande (in dotazione) utilizzando un
giravite, una moneta ecc.
Tenendo fermo il televisore, stringere la
cinghia di sostegno per fissarne la
posizione.
Installazione della mensola
(solo RHT-G900)
2
(piccola)
Fissare la cinghia di sostegno (in
dotazione) al supporto utilizzando la
vite piccola (in dotazione).
Fissare la vite verso l’alto nel foro sul lato
inferiore, come mostrato in figura.
1
(grande)
Posizionare il televisore al centro del
supporto.
Inserire i piedini di sostegno della
mensola (in dotazione) nei fori del
supporto.
Fissare la mensola orizzontalmente
sopra i piedini di sostegno. È
necessario l’intervento di più persone.
Raggruppamento dei cavi
1
Collegare l’antenna a filo FM alla presa 75 Ω
COAXIAL.
Collegare i componenti al supporto.
Per ulteriori informazioni, vedere alle
pagine da 12 a 16.
2
Raggruppare i cavi con l’apposito
componente per impedire che si
aggroviglino.
Far scorrere i cavi nell’apposito
componente come mostrato
nell’illustrazione.
HDMI
BD IN
DVD IN
SAT IN
FM
ANTENNA
TV OUT
75
COAXIAL
Antenna a filo FM
(in dotazione)
Installazione del supporto
Presa 75 Ω COAXIAL
Effettuare l’installazione del supporto dopo aver
collegato i componenti.
Installare il supporto lasciando uno spazio di
almeno 5 cm dalla parete. In questo modo si
consente la dissipazione del calore e si impedisce
la caduta del televisore.
Note
• Estendere completamente l’antenna a filo FM.
• Dopo aver collegato l’antenna a filo FM, mantenerla
il più orizzontale possibile.
Almeno
5 cm
Suggerimento
• Se la ricezione FM è scadente, utilizzare un cavo
coassiale da 75 ohm (non in dotazione) per collegare
l’unità di controllo a un’antenna FM esterna, come
mostrato nella figura.
Antenna FM esterna
FM
ANTENNA
Nota
• Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita durante
la predisposizione del supporto.
75
COAXIAL
Parte posteriore del supporto
11IT
Informazioni preliminari
Collegamento dell’antenna a
filo FM
Collegamento dei componenti con le prese HDMI
Si consiglia di collegare i componenti al
supporto mediante un cavo HDMI.
Con HDMI è possibile ottenere audio e
immagini di elevata qualità.
Tuttavia, è necessario collegare l’uscita audio
del televisore all’ingresso audio del supporto
utilizzando un cavo ottico o un cavo audio
per ascoltare l’audio del televisore dal
supporto.
Per ulteriori informazioni sulla funzione
Controllo per HDMI, consultare
“Funzionalità “BRAVIA” Sync” (pagina 28).
Collegare il cavo di alimentazione CA dopo aver
collegato tutti i componenti al supporto.
Televisore, proiettore, ecc.
Segnale audio
Segnale audio/video
oppure
B
C
A
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
R
SAT
DVD
HDMI
ANALOG
TV
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
A
SAT IN
A
TV OUT
75
COAXIAL
A
Segnale
audio/video
Segnale
audio/video
Segnale
audio/video
Lettore/registratore Blu-ray Disc, “PlayStation 3”
Lettore (registratore) DVD
Sintonizzatore satellitare
A Cavo HDMI (non in dotazione)
B Cavo ottico (in dotazione)
C Cavo audio (non in dotazione)
12IT
DVD IN
FM
ANTENNA
DMPORT
: Flusso del segnale
Note
Informazioni preliminari
• Consultare pagina 14 per informazioni sul
collegamento di un componente privo della presa
HDMI.
• La presa HDMI ha la priorità in fase di collegamento
del componente al supporto se vengono utilizzate
contemporaneamente le prese INPUT OPT, INPUT
COAX e HDMI.
• La presa INPUT OPT ha la priorità quando si collega
l’uscita audio del televisore sia alla presa INPUT OPT
sia alla presa INPUT ANALOG del supporto.
Note sui collegamenti HDMI
• È possibile ottenere immagini di elevata
qualità utilizzando un cavo HDMI con logo
HDMI. Si consiglia l’uso di un cavo HDMI
Sony.
• Verificare le impostazioni del componente
collegato se l’immagine è di qualità scadente o
se un componente collegato tramite cavo
HDMI non emette suoni.
• I segnali audio (frequenza di campionamento,
lunghezza in bit, ecc.) trasmessi da una presa
HDMI possono essere eliminati dal
componente collegato.
• L’audio può interrompersi se vengono
cambiati la frequenza di campionamento o il
numero di canali dei segnali di uscita audio dal
componente di riproduzione.
• Se il componente collegato non è compatibile
con la tecnologia di protezione del copyright
(HDCP), l’immagine e/o l’audio emessi dalla
presa HDMI TV OUT potrebbero risultare
distorti o assenti.
In questo caso, verificare le caratteristiche
tecniche del componente collegato.
• L’uso di un cavo di conversione HDMI-DVI
non è consigliato.
• Indipendentemente da quale ingresso sia stato
selezionato, i segnali video dall’ingresso
HDMI (BD, DVD o SAT) selezionato per
ultimo vengono emessi dalla presa HDMI TV
OUT.
13IT
Collegamento dei componenti senza le prese HDMI
Quando si collega un lettore/registratore DVD,
un sintonizzatore satellitare, una “PlayStation 2”
e così via, che non dispongono di prese HDMI,
effettuare il collegamento al supporto
utilizzando la presa INPUT OPT o INPUT
COAX.
Se un componente collegato alle prese INPUT
SAT non dispone di una presa OPTICAL OUT,
collegare il supporto utilizzando la presa INPUT
COAX. In questo caso non è necessario
collegare tutti i cavi. Collegare i cavi audio
secondo le prese dei componenti in uso.
Collegare per ultimo il cavo di alimentazione
CA.
* “PlayStation 2” è un marchio di fabbrica di Sony
Computer Entertainment, Inc.
Televisore, proiettore, ecc.
Segnale video
Segnale audio
oppure
B
C
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
HDMI
ANALOG
R
SAT
DVD
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
TV
DMPORT
DVD IN
FM
ANTENNA
SAT IN
TV OUT
75
COAXIAL
Segnale video
D
A
A
oppure
Segnale audio
Segnale video
Sintonizzatore satellitare
A Cavo ottico (non in dotazione)
B Cavo ottico (in dotazione)
C Cavo audio (non in dotazione)
D Cavo digitale coassiale (non in dotazione)
14IT
Segnale audio
Segnale video
Lettore/registratore DVD, “PlayStation 2” e così via
: Flusso del segnale
Nota
Se si collegano componenti con
prese HDMI e la funzione
Controllo per HDMI è attivata
Impostare “CTRL: HDMI” su “OFF” nel menu
AMP del supporto per il componente collegato
singolarmente al supporto con la presa INPUT
OPT o INPUT COAX (tranne nel caso di un
televisore). Per ulteriori informazioni, vedere a
“Disattivazione della funzione Controllo per
HDMI per un componente privo di prese HDMI”
(pagina 30).
Impostazione dell’uscita
audio del componente
collegato
In base alle impostazioni dell’uscita audio del
componente collegato, è possibile che il suono
venga emesso solo nel formato audio a 2 canali.
In questo caso, impostare il componente
collegato per l’emissione dell’audio nel formato
multicanale (PCM, DTS, Dolby Digital). Per
ulteriori informazioni sulle impostazioni di
uscita audio, consultare le istruzioni per l’uso in
dotazione con il componente collegato.
15IT
Informazioni preliminari
• La presa INPUT OPT ha la priorità quando si collega
l’uscita audio del televisore sia alla presa INPUT OPT
sia alla presa INPUT ANALOG del supporto.
Collegamento dell’adattatore DIGITAL MEDIA PORT
È possibile ascoltare l’audio dal componente
collegato sul supporto collegando l’adattatore
DIGITAL MEDIA PORT.
Collegare per ultimo il cavo di alimentazione
CA.
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
R
SAT
DVD
HDMI
ANALOG
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
DMPORT
TV
: Flusso del segnale
Adattatore DIGITAL MEDIA PORT
Note
• Non collegare o scollegare l’adattatore DIGITAL
MEDIA PORT quando il supporto è acceso.
• Quando si collega l’adattatore DIGITAL MEDIA
PORT, assicurarsi che il connettore sia inserito con la
freccia rivolta verso il simbolo corrispondente sulla
presa DMPORT. Per scollegare l’adattatore
DIGITAL MEDIA PORT, tenere premuto A e quindi
estrarre il connettore.
A
16IT
DVD IN
FM
ANTENNA
SAT IN
TV OUT
75
COAXIAL
Opzioni di riproduzione
Opzioni di riproduzione
Indice dei componenti e dei comandi
Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate tra parentesi.
Pannello frontale
POWER/
ACTIVE STANDBY
A
INPUT SELECTOR
VOLUME
(sensore del telecomando) (38)
Puntare qui il telecomando.
B Indicatore POWER/ACTIVE STANDBY
Significato delle spie luminose:
Verde:
Il supporto è acceso.
Arancione: La funzione Controllo per
HDMI è attiva mentre il
supporto è spento.
Spento:
Il supporto è spento e la
funzione Controllo per HDMI
non è attiva.
C ?/1 (acceso/standby)
Premere per accendere o spegnere il
supporto.
D INPUT SELECTOR
Premere per selezionare la sorgente di
ingresso da riprodurre.
E VOLUME +/–
Premere per regolare il volume.
continua
17IT
Display del pannello superiore
Indicazioni visualizzate sul display del pannello superiore
A HDMI (12, 38)
Si illumina quando viene utilizzato un
apparecchio HDMI.
B Si illumina secondo i segnali di
ingresso audio.
C SLEEP (36)
Lampeggia quando è attiva la funzione
Sleep Timer (Timer di spegnimento).
D NIGHT (27)
Si illumina nella modalità NIGHT.
E COAX/OPT
Si illumina in base al cavo in uso.
F TUNED (22)
Si illumina quando viene ricevuta una
stazione FM.
G ST/MONO (23)
ST:
Si illumina quando viene ricevuta
una stazione FM stereo.
MONO: Si illumina quando il supporto è
impostato per riprodurre in
monofonia una stazione FM stereo.
18IT
F DIMMER
Telecomando
Premere per selezionare la luminosità del
display del pannello superiore scegliendo
tra 2 livelli.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Premere per selezionare una stazione radio
(pagina 22, 23).
I SOUND FIELD +/–
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
Premere per selezionare il campo sonoro
(pagina 26).
J VOLUME +/–
Premere per regolare il volume.
K MUTING
MUTING
Premere per disattivare l’audio.
VOLUME
SOUND FIELD
L NIGHT
Premere per attivare la funzione modalità
NIGHT (pagina 27).
M PRESET +/–
Premere per selezionare una stazione radio
preselezionata (pagina 23).
N O RETURN
Tasti per l’uso del supporto
A ?/1 (acceso/standby)
Premere per accendere o spegnere il
supporto.
B LEVEL
Premere per regolare il livello del diffusore
centrale e del subwoofer. Questa
impostazione viene applicata a tutti i campi
sonori.
C AMP MENU
Premere per visualizzare il menu del
supporto (pagina 33).
D C, X, x, c o
Premere C, X, x o c per selezionare le
impostazioni. Premere
per confermare
la selezione.
E MENU
Premere per preselezionare una stazione
radio o assegnare un nome a una stazione
preselezionata (pagina 22, 24).
Premere per ritornare al menu precedente.
O DISPLAY
Premere per cambiare le informazioni
visualizzate sul display del pannello
superiore.
P INPUT SELECTOR +/–
Premere per selezionare una sorgente di
ingresso, ad esempio il sintonizzatore, o un
altro componente collegato.
Tasti per l’uso di un componente
collegato tramite il collegamento
DMPORT
D C, X, x, c o
Premere per selezionare una voce di menu e
confermare la selezione.
E MENU
Premere per visualizzare il MENU.
G m/M
Premere per avanzare o retrocedere
velocemente (se viene tenuto premuto
durante la riproduzione del disco).
continua
19IT
Opzioni di riproduzione
G TUNING +/–
INPUT SELECTOR
H N (riproduzione)/X (pausa)/x
(arresto)
Uso del televisore
Tasti della modalità di riproduzione.
M ./>
Premere per saltare i capitoli.
N O RETURN
Premere per ritornare al menu precedente.
O DISPLAY
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Premere per selezionare l’impostazione del
display del pannello superiore.
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
Accendere il televisore e scegliere un
programma.
Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
2
3
4
Accendere il supporto.
Premere più volte INPUT SELECTOR +
o – fino a visualizzare “TV” sul display
del pannello superiore.
Regolare il volume premendo VOLUME
+/–.
Suggerimento
• L’audio può essere emesso dal diffusore del
televisore. In questo caso, regolare al minimo il
volume del diffusore del televisore.
20IT
Uso di Blu-ray Disc, DVD,
“PlayStation 2” e “PlayStation
3”
Uso di altri componenti
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
1
2
AMP MENU
3
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
4
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
Uso del sintonizzatore
satellitare
1
Accendere il televisore.
Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
2
3
4
Accendere il sintonizzatore satellitare e il
supporto.
Premere più volte INPUT SELECTOR +
o – fino a visualizzare “SAT” sul display
del pannello superiore.
Cambiare l’ingresso del televisore.
Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
5
Accendere il lettore/registratore
Blu-ray Disc/DVD, la “PlayStation 2” o
la “PlayStation 3” e il supporto.
Premere più volte INPUT SELECTOR +
o – fino a visualizzare “BD” o “DVD” sul
display del pannello superiore.
Cambiare l’ingresso del televisore.
Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
TUNING+
MUTING
VOLUME
Accendere il televisore.
5
Riprodurre il disco.
Suggerimento
• Anche se si riproducono segnali Dolby True HD,
Dolby Digital Plus o DTS HD con un componente
collegato compatibile con questi formati audio, il
supporto li accetta come Dolby Digital o DTS. In
questo caso, impostare il componente collegato per
l’emissione dell’audio nel formato PCM multicanale,
se possibile.
Uso di un componente
collegato tramite il
collegamento DMPORT
1
2
Premere più volte INPUT SELECTOR +
o – fino a visualizzare “DMPORT” sul
display del pannello superiore.
Avviare la riproduzione sul
componente collegato.
Nota
• È possibile ottenere una qualità del suono eccellente
da apparecchi audio portatili in qualsiasi campo
sonoro eccetto per “STANDARD”, combinando
l’effetto di Portable Audio Enhancer.
Regolare il volume premendo VOLUME
+/–.
Suggerimento
• L’audio può essere emesso dal diffusore del
televisore. In questo caso, regolare al minimo il
volume del diffusore del televisore.
21IT
Opzioni di riproduzione
INPUT SELECTOR
5
Premere
.
Sul display del pannello superiore viene
visualizzato un numero di preselezione.
Funzioni del sintonizzatore
Preselezione delle
stazioni radio
È possibile preselezionare 20 stazioni FM. Prima
della sintonizzazione, ridurre il volume al
minimo.
6
Premere X/x per selezionare il numero
di preselezione desiderato.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
7
Premere
.
AMP MENU
Sul display del pannello superiore viene
visualizzato “Complete!” e la stazione viene
memorizzata.
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
TUNING
+/–
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
8
9
Premere MENU.
Ripetere i punti da 2 a 8 per
memorizzare altre stazioni.
Per cambiare il numero di
preselezione
Ricominciare dal punto 3.
1
2
Premere più volte INPUT SELECTOR +
o – fino a visualizzare “FM” sul display
del pannello superiore.
Tenere premuto TUNING + o – fino ad
avviare la scansione automatica.
La scansione si ferma quando il supporto si
sintonizza su una stazione. “TUNED” si
illumina sul display del pannello superiore.
3
4
22IT
Premere MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “Memory?” sul display del
pannello superiore.
Per ascoltare stazioni radio non
preselezionate
Ascolto della radio
Per prima cosa preselezionare le stazioni radio
nella memoria del supporto (consultare
“Preselezione delle stazioni radio” (pagina 22)).
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
Se un programma FM è disturbato
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
Se un programma FM è disturbato è possibile
selezionare la ricezione monofonica. Non viene
utilizzato l’effetto stereo ma è possibile
migliorare la ricezione.
1
2
Premere MENU.
3
Premere X/x per selezionare “MONO”.
Premere più volte X/x fino a visualizzare
“FM Mode?” sul display del pannello
superiore, quindi premere
o c.
• STEREO: Ricezione stereofonica.
• MONO: Ricezione monofonica.
1
Premere più volte INPUT SELECTOR +
o – fino a visualizzare “FM” sul display
del pannello superiore.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
2
Premere più volte PRESET + o – per
selezionare la stazione preselezionata.
4
Premere
.
L’impostazione viene applicata.
5
Premere MENU.
Suggerimento
• Per migliorare la ricezione, riorientare l’antenna a filo
FM (in dotazione).
Ad ogni pressione del tasto, il supporto si
sintonizza su una stazione preselezionata.
3
Regolare il volume premendo VOLUME
+/–.
Per spegnere la radio
Premere "/1 per spegnere il supporto.
Per passare a un’altra funzione, premere INPUT
SELECTOR + o –.
23IT
Funzioni del sintonizzatore
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
Utilizzare la sintonizzazione manuale o
automatica nel punto 2.
Per la sintonizzazione manuale, premere più
volte TUNING + o –.
Per la sintonizzazione automatica, tenere
premuto TUNING + o –. La sintonizzazione
automatica si ferma quando il supporto si
sintonizza su una stazione. Per fermare
manualmente la sintonizzazione automatica,
premere TUNING + o –.
Assegnazione di nomi alle
stazioni preselezionate
È possibile immettere un nome per le stazioni
preselezionate. Questi nomi (ad esempio
“XYZ”) vengono visualizzati sul display del
pannello superiore quando viene selezionata una
stazione.
È possibile inserire un solo nome per ogni
stazione preselezionata.
1
Premere più volte INPUT SELECTOR +
o – fino a visualizzare “FM” sul display
del pannello superiore.
Viene sintonizzata l’ultima stazione
ricevuta.
2
3
4
5
6
Premere più volte PRESET + o – per
selezionare la stazione preselezionata
per cui si desidera creare un nome di
indice.
Premere MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “Name In?” sul display del
pannello superiore.
Premere
.
Creare un nome utilizzando C/X/x/c.
Premere X/x per selezionare un carattere,
quindi premere c per spostare il cursore
nella posizione successiva.
Per il nome di una stazione radio è possibile
immettere lettere, numeri e altri simboli.
Se si immette un carattere
sbagliato
Premere più volte C/c fino a quando il
carattere da cambiare lampeggia, quindi
premere X/x per selezionare il carattere
desiderato.
24IT
7
Premere
.
Sul display del pannello superiore viene
visualizzato “Complete!” e il nome della
stazione viene memorizzato.
8
Premere MENU.
Suggerimento
• È possibile visualizzare la frequenza sul display del
pannello superiore premendo più volte DISPLAY
(pagina 25).
Visualizzazione del nome o
della frequenza della stazione
sul display del pannello
superiore
Premere DISPLAY.
Ad ogni pressione di DISPLAY, il nome e la
frequenza della stazione si alternano sul display
del pannello superiore.
Suggerimenti
• Il nome della stazione è visualizzato solo se è stato
immesso un nome per una stazione preselezionata.
• La frequenza sul display del pannello superiore viene
sostituita dal nome della stazione dopo qualche
secondo.
Sistema dati radio (RDS, Radio
Data System)
L’RDS (Radio Data System) è un servizio di
trasmissione che consente alle stazioni radio di
inviare informazioni aggiuntive oltre al normale
segnale del programma. Questo sintonizzatore
mette a disposizione comode funzionalità RDS,
ad esempio la visualizzazione del nome della
stazione. RDS è disponibile solo per le stazioni
FM.*
Nota
• RDS potrebbe non funzionare correttamente se la
stazione sintonizzata non trasmette correttamente il
segnale RDS, o se il segnale è debole.
* Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS,
né lo stesso tipo di servizi. Se non si conosce il
sistema RDS, rivolgersi alle stazioni radio di zona
per ulteriori informazioni sui servizi RDS
disponibili.
Ricezione di trasmissioni RDS
Selezionare una stazione dalla banda FM.
Quando viene sintonizzata una stazione che
fornisce servizi RDS, la frequenza sul display del
pannello superiore viene sostituita dal nome
della stazione*.
* Se non viene ricevuta alcuna trasmissione RDS, il
nome della stazione non viene visualizzato sul
display del pannello superiore.
Suggerimento
• Quando è visualizzato il nome di una stazione,
premere più volte DISPLAY per visualizzare la
frequenza.
25IT
Funzioni del sintonizzatore
Quando il supporto è impostato su “FM”, è
possibile verificare la frequenza utilizzando il
display del pannello superiore.
Uso del sistema RDS
(Radio Data System)
Premere più volte SOUND FIELD +/– fino a
visualizzare il campo sonoro desiderato.
Funzione surround
Effetto surround
Campi sonori disponibili
Selezione del campo sonoro
Questo supporto è in grado di riprodurre audio
surround multicanale. È possibile selezionare
uno dei campi sonori pre-programmati e
ottimizzati del supporto.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
Campo sonoro
Effetto
STANDARD
È l’impostazione standard.
MOVIE*
Ricrea un suono potente e
realistico, mantenendo la
chiarezza dei dialoghi.
NEWS*
Riproduce chiaramente la
voce dell’annunciatore.
SPORTS*
Riproduce in modo chiaro
e realistico i commenti alle
azioni utilizzando effetti
surround quali
acclamazioni e così via.
GAME*
Riproduce suoni potenti e
realistici, adatti ai
videogiochi.
MUSIC*
Riproduce musica con
effetti audio surround
ottimali.
JAZZ
Ricrea l’atmosfera di un
jazz club.
CLASSIC
Ricrea l’atmosfera di un
concerto classico.
ROCK
Riproduce suoni potenti,
maggiormente adatti
all’ascolto di musica rock.
POP
Riproduce suoni
ascendenti, maggiormente
adatti all’ascolto di musica
pop.
DANCE
Ricrea l’atmosfera di una
discoteca.
FLAT
Riproduce tutta la musica
in stereofonia senza alcun
effetto.
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Premere SOUND FIELD +/–.
Sul display del pannello superiore viene
visualizzato il campo sonoro presente.
Ad ogni pressione del tasto SOUND FIELD +/–,
l’indicazione sul display cambia come mostrato
di seguito:
STANDARD y MOVIE y NEWS y
SPORTS y GAME y MUSIC y JAZZ
y CLASSIC y ROCK y POP y
DANCE y FLAT y STANDARD …..
26IT
* Questi campi sonori non sono disponibili quando è
selezionato “DMPORT” per INPUT SELECTOR.
Nota
• L’audio viene riprodotto in modalità surround in
“MOVIE”, “SPORTS”, “GAME” e “MUSIC”.
L’audio multicanale viene riprodotto in modalità
surround in “STANDARD” e “NEWS”.
Negli altri modi, l’audio è riprodotto in stereofonia.
Suggerimenti
• I campi sonori memorizzati per ogni ingresso
vengono conservati anche se si scollega il cavo di
alimentazione CA.
• L’audio multicanale viene elaborato dalla funzione
surround in qualsiasi campo sonoro. Inoltre, l’audio
multicanale viene elaborato dalla funzione surround
per qualsiasi suono in “MOVIE” o “SPORTS”.
Ascolto di audio a basso
volume (modalità NIGHT)
Questa funzione consente di ascoltare gli effetti
sonori e di udire chiaramente i dialoghi anche a
basso volume. La funzione è utile per l’ascolto
dei suoni di notte.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT
Funzione surround
INPUT SELECTOR
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Premere NIGHT.
Per annullare la modalità NIGHT, premere di
nuovo NIGHT.
Suggerimento
• È possibile ascoltare l’audio Dolby Digital a basso
volume utilizzando AUDIO DRC (pagina 35).
27IT
Funzionalità “BRAVIA” Sync
“BRAVIA” Sync
Il collegamento di componenti Sony compatibili
con “BRAVIA” Sync utilizzando un cavo HDMI
(non in dotazione) consente di semplificare le
operazioni come indicato di seguito:
• Riproduzione One-Touch: quando si effettua la
riproduzione su un componente quale un
lettore/registratore Blu-ray Disc/DVD, il
supporto e il televisore si accendono
automaticamente e impostano l’ingresso
HDMI appropriato.
• Controllo del sistema audio: durante la visione
della televisione è possibile selezionare l’uscita
per l’audio (diffusori del televisore o diffusori
di questo sistema).
• Spegnimento del sistema: quando si spegne il
televisore, vengono spenti
contemporaneamente anche il supporto e i
componenti collegati.
Preparazione per l’uso di
“BRAVIA” Sync
Per utilizzare “BRAVIA” Sync, attivare la
funzione Controllo per HDMI sul supporto e sul
componente collegato.
Quando si collega un televisore Sony con
funzione Controllo per HDMI, tale funzione può
essere impostata contemporaneamente per il
supporto e il componente collegato
impostandola sul televisore.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
“BRAVIA” Sync è compatibile con televisori,
lettori Blu-ray Disc/DVD, amplificatori AV e
simili di Sony con funzione Controllo per
HDMI.
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
CONTROLLO PER HDMI è una funzione di
controllo reciproco standard utilizzata da CEC
(Consumer Electronics Control) per HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
La funzione Controllo per HDMI
non è utilizzabile nei seguenti
casi:
• Quando si collega il supporto a un componente
che non corrisponde alla funzione Controllo
per HDMI.
• Quando si collegano il supporto e i componenti
con un collegamento diverso da HDMI.
Si consiglia di collegare il supporto a prodotti
che dispongono di “BRAVIA” Sync.
Nota
• In base al componente collegato, la funzione
Controllo per HDMI potrebbe non essere disponibile.
Consultare le istruzioni per l’uso del componente.
28IT
1
2
3
Assicurarsi che il supporto sia
collegato al televisore e ai componenti
collegati (che dovrebbero essere
compatibili con la funzione Controllo
per HDMI) utilizzando cavi HDMI (non in
dotazione).
Accendere il supporto, il televisore e i
componenti collegati.
Selezionare l’ingresso del supporto
collegato al componente da utilizzare
(BD, DVD, SAT), quindi cambiare
l’ingresso HDMI del televisore in modo
che sia visualizzata un’immagine del
componente collegato.
4
Attivare la funzione Controllo per HDMI
del televisore.
La funzione Controllo per HDMI per il
supporto e il componente collegato viene
attivata automaticamente.
Durante l’impostazione, “SCANNING”
viene visualizzato sul display del pannello
superiore. Una volta completata
l’impostazione, “COMPLETE” viene
visualizzato sul display del pannello
superiore. Attendere il completamento
dell’impostazione.
Attivare singolarmente la funzione Controllo per
HDMI per il supporto e il componente collegato.
1
2
3
4
5
Premere AMP MENU.
Eseguire di nuovo i punti di “Preparazione per
l’uso di “BRAVIA” Sync” e “Se non viene
visualizzato “SCANNING” o “COMPLETE”
dopo l’esecuzione dei punti precedenti”.
Note
• Durante l’impostazione della funzione Controllo per
HDMI per il supporto, la funzione Controllo del
sistema audio non è utilizzabile.
• Se la funzione Controllo per HDMI per il componente
collegato non può essere impostata
contemporaneamente configurando “CONTROLLO
PER HDMI” sul televisore, impostare la funzione
Controllo per HDMI utilizzando il menu del
componente collegato.
• Per ulteriori informazioni sull’impostazione del
televisore e dei componenti collegati, consultare le
relative istruzioni per l’uso.
Suggerimento
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
• L’impostazione predefinita della funzione Controllo
per HDMI è “OFF”.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “CTRL: HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare “ON”.
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato. La funzione
Controllo per HDMI viene attivata.
6
Attivare la funzione Controllo per HDMI
del componente collegato.
Per ulteriori informazioni sull’impostazione
del componente collegato, consultare le
relative istruzioni per l’uso.
7
Selezionare l’ingresso del supporto
collegato al componente per cui
utilizzare la funzione Controllo per
HDMI (BD, DVD, SAT), quindi ripetere il
punto 6.
continua
29IT
Funzionalità “BRAVIA” Sync
Se non viene visualizzato
“SCANNING” o “COMPLETE” dopo
l’esecuzione dei punti precedenti
Se si aggiunge o si ricollega il
componente
Disattivazione della funzione
Controllo per HDMI per un
componente privo di prese
HDMI
Per ascoltare l’audio del componente privo di
prese HDMI quando la funzione Controllo per
HDMI è attiva, disattivarla per quel singolo
componente.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare il
componente per cui disattivare la
funzione Controllo per HDMI (DVD
CTRL, SAT CTRL o DMPORT. CTRL),
quindi premere
o c.
Premere X/x per selezionare “OFF”.
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Nota
• Se la funzione Controllo per HDMI non è disattivata
per un componente privo di prese HDMI, l’audio di
tale componente non viene emesso dal supporto.
30IT
Suggerimento
• Quando si collega l’uscita video dell’adattatore
DIGITAL MEDIA PORT all’ingresso video del
televisore, impostare “DMPORT. CTRL” su “OFF”.
Quando si collega l’adattatore DIGITAL MEDIA
PORT senza prese di uscita video, impostare
“DMPORT. CTRL” su “ON”.
Uso di Blu-ray Disc/DVD
(Riproduzione One-Touch)
Effettuare la riproduzione di un
componente collegato.
Il supporto e il televisore si accendono
automaticamente e passano all’ingresso HDMI
appropriato.
Ascolto dell’audio del
televisore dai diffusori
(Controllo del sistema audio)
È possibile ascoltare l’audio del televisore dai
diffusori del supporto con una semplice
operazione. Per ulteriori informazioni,
consultare le istruzioni per l’uso del televisore.
Nota
INPUT SELECTOR
CENTER
?/1
SUBWOOFER
Suggerimento
• È possibile utilizzare il lettore/registratore Blu-ray
Disc/DVD collegato al supporto anche se
quest’ultimo viene spento. A questo punto
l’indicatore POWER/ACTIVE STANDBY si
illumina in arancione.
DISPLAY
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Premere ?/1 per accendere il supporto.
L’audio viene emesso dai diffusori del supporto.
Quando si spegne il supporto, l’audio viene
emesso dai diffusori del televisore.
Note
• Quando il televisore viene acceso prima del supporto,
per qualche istante l’audio del televisore non viene
trasmesso.
• Quando si collega un televisore privo della funzione
Controllo del sistema audio, tale funzione non è
utilizzabile.
Suggerimento
• È possibile regolare il volume e disattivare l’audio del
supporto utilizzando il telecomando del televisore.
continua
31IT
Funzionalità “BRAVIA” Sync
• A seconda del televisore, l’inizio del contenuto
potrebbe non essere trasmesso.
Uso della funzione di
limitazione del volume
Quando la funzione Controllo del sistema audio
è attiva e il metodo di uscita cambia
automaticamente dal diffusore del televisore al
diffusore del supporto, è possibile che venga
emesso un suono ad alto volume, in base al
livello di volume del supporto. Per impedirlo, è
possibile limitare il livello massimo del volume.
1
2
3
4
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SET HDMI”, quindi
premere
o c.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “VOL LIMIT”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare il livello di
volume massimo desiderato.
Il livello di volume massimo cambia come
indicato di seguito:
MAX y 49 y 48 ….. 2 y 1 y MIN
5
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Note
• La funzione è disponibile solo se la funzione
Controllo per HDMI è attivata.
• Questa funzione non è disponibile quando il metodo
di uscita passa dal diffusore del supporto al diffusore
del televisore.
Suggerimenti
• Si consiglia di impostare un livello massimo del
volume leggermente inferiore al volume di ascolto
consueto.
• Indipendentemente dal livello di volume massimo
impostato, i tasti VOLUME +/– del supporto e del
telecomando rimangono utilizzabili.
• Se non si desidera limitare il livello di volume
massimo, selezionare “MAX”.
32IT
Spegnimento del
supporto, del televisore e
dei componenti collegati
(Spegnimento del sistema)
Quando si spegne il televisore con il tasto
POWER del telecomando del televisore, il
supporto e i componenti collegati si spengono
automaticamente.
Nota
• A seconda dello stato, è possibile che i componenti
collegati non si spengano. Per ulteriori informazioni,
consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con i
componenti collegati.
** Questa impostazione è disponibile solo quando
“CTRL: HDMI” è impostato su “ON”.
Impostazioni avanzate
1
Impostazioni e regolazioni
dal menu
dell’amplificatore
Uso del menu AMP
Utilizzando AMP MENU sul telecomando è
possibile impostare le seguenti opzioni.
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.
2
3
Premere AMP MENU per attivare il
menu AMP.
Premere più volte C/X/x/c per
selezionare l’opzione e l’impostazione.
Premere AMP MENU per disattivare il
menu AMP.
Le pagine seguenti presentano i dettagli per
ciascuna impostazione.
Impostazioni avanzate
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL:
HDMI
ON
OFF
ON
DVD
CTRL**
OFF
ON
SAT
CTRL**
OFF
ON
DMPORT.
CTRL**
VOL
LIMIT**
DUAL
MONO
A/V SYNC
OFF
MAX, 49, 48, .....
2, 1, MIN
MAIN
SUB
MAIN + SUB
ON
OFF
AUDIO
DRC
DISPLAY
SLEEP
MAX
STD
OFF
ON
OFF
OFF, 10M, 20M, …..
80M, 90M
* Vedere “Funzionalità “BRAVIA” Sync”
(pagina 28).
continua
33IT
• MAIN+SUB: L’audio principale viene
emesso dal diffusore
sinistro e l’audio secondario
viene emesso dal diffusore
destro.
Ascolto dell’audio di
trasmissioni multiplex (DUAL
MONO)
Se il supporto riceve un segnale multiplex con
codifica audio AC-3, è possibile riprodurre
l’audio trasmesso con l’effetto multiplex.
Nota
• Per ricevere il segnale AC-3, è necessario collegare un
sintonizzatore satellitare digitale al sistema con un
cavo ottico o un cavo coassiale e impostare la
modalità di uscita digitale del sintonizzatore
satellitare digitale su AC-3.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “DUAL MONO”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare l’audio
desiderato.
• MAIN:
• SUB:
34IT
SOUND FIELD
Consente di riprodurre solo
il canale principale.
Consente di riprodurre solo
il canale secondario.
4
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Regolazione del ritardo tra
suono e immagine (A/V SYNC)
Ascolto di audio Dolby Digital
a basso volume (AUDIO DRC)
Questa funzione consente di ritardare il suono
quando l’immagine risulta più lenta dell’audio.
Restringe l’intervallo dinamico dell’audio. È
utile per la visione di film a basso volume.
AUDIO DRC funziona solo con sorgenti
Dolby Digital.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
DISPLAY
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
Impostazioni avanzate
RETURN
TUNING-
MENU
TUNING+
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “A/V SYNC”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare
l’impostazione.
• OFF: La regolazione non viene eseguita.
• ON: Viene regolata la differenza tra
immagine e audio.
4
SOUND FIELD
1
2
3
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “AUDIO DRC”, quindi
premere
o c.
Premere X/x per selezionare
l’impostazione.
• OFF: Nessuna compressione
dell’intervallo dinamico.
• STD: Riproduce l’audio con il tipo di
intervallo dinamico previsto dal
tecnico della registrazione.
• MAX: Comprime completamente
l’intervallo dinamico.
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
Note
• La regolazione del ritardo tra audio e immagine con
questa funzione potrebbe non essere perfetta.
• Questa funzione risulta utile solo per gli ingressi
Dolby Digital, DTS e PCM lineare (2 canali) da cavo
coassiale (audio), ottico (audio) o HDMI.
Premere AMP MENU.
4
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
continua
35IT
Modifica delle impostazioni
dello schermo (DISPLAY)
Uso della funzione di
spegnimento programmato
Le impostazioni dello schermo possono essere
modificate.
È possibile impostare il supporto in modo che si
spenga a un orario prestabilito, in modo da
addormentarsi al suono della musica. È possibile
impostare l’orario con decrementi di 10 minuti.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
DISPLAY
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
TUNING-
MENU
TUNING+
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “DISPLAY”, quindi
premere
o c.
1
2
Premere X/x per selezionare le
impostazioni per il display del pannello
superiore.
3
• ON: Il display rimane sempre acceso.
• OFF: Durante l’uso del supporto viene
visualizzato il display per alcuni
secondi.
Nota
• Il display è sempre visibile quando la funzione di
protezione o disattivazione dell’audio è attiva,
anche se “DISPLAY” è impostato su “OFF”.
4
Premere AMP MENU.
Il menu AMP viene disattivato.
36IT
SOUND FIELD
Premere AMP MENU.
Premere più volte X/x fino a
visualizzare “SLEEP”, quindi premere
o c.
Premere X/x per selezionare l’orario
desiderato.
Il display dei minuti (tempo rimanente)
cambia come indicato di seguito:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
Nota
• Questa funzione è destinata solamente all’uso con il
presente supporto, non con il televisore o altri
componenti collegati.
Informazioni aggiuntive
Risoluzione dei problemi
Se durante l’utilizzo del supporto si verifica una
delle situazioni descritte di seguito, consultare
questa guida alla risoluzione dei problemi prima
di richiedere la riparazione. Se il problema
persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più
vicino.
Informazioni generali
Il sistema non si accende.
• Accertarsi che il cavo di alimentazione CA
sia collegato saldamente.
Premere ?/1 per spegnere il supporto, quindi
verificare quanto segue dopo la scomparsa di
“STANDBY”.
• Le prese di ventilazione del supporto sono
ostruite?
Dopo aver verificato le situazioni indicate e
aver risolto eventuali problemi, accendere il
supporto. Se non si riesce a trovare la causa
del problema anche dopo le suddette
verifiche, rivolgersi al rivenditore Sony più
vicino.
L’audio Dolby Digital o DTS multicanale non
viene riprodotto.
• Verificare che il Blu-ray Disc, il DVD o
l’elemento in fase di riproduzione sia
registrato nel formato Dolby Digital o DTS.
• Durante il collegamento del lettore Blu-ray
Disc/DVD o di altri componenti agli ingressi
digitali del supporto, verificare
l’impostazione audio (impostazione
dell’uscita audio) del componente collegato.
Non è possibile ottenere l’effetto surround.
• A seconda del segnale digitale,
l’elaborazione del suono surround potrebbe
non funzionare (pagina 26).
• Premere VOLUME + e verificare il livello
del volume.
• Premere MUTING o VOLUME + per
annullare la funzione di disattivazione
dell’audio.
• Premere SOUND FIELD +/– e controllare il
campo sonoro selezionato.
• L’effetto dei diffusori potrebbe essere meno
accentuato, secondo la sorgente.
L’audio è in ritardo rispetto all’immagine sul
televisore.
• Impostare “A/V SYNC” su “OFF”, se “A/V
SYNC” è “ON”.
Componenti collegati
Non viene riprodotto l’audio, oppure viene
riprodotto un audio di livello molto basso,
indipendentemente dal componente
selezionato.
• Accertarsi che il supporto e i componenti
siano collegati correttamente e saldamente.
• Verificare che il supporto e il componente
selezionato siano entrambi accesi.
Il componente selezionato non emette alcun
suono.
• Verificare che il componente sia collegato
correttamente agli ingressi audio relativi.
• Verificare che i cavi siano inseriti a fondo
nelle prese sia sul componente sia sul
supporto.
• Verificare che il componente sia stato
correttamente selezionato.
L’audio è interrotto o si verificano disturbi.
• Consultare “Formati compatibili con il
supporto” (pagina 40).
Non sono visualizzate immagini sullo schermo
del televisore.
• Controllare che il televisore sia stato
correttamente selezionato.
• Impostare il televisore sulla modalità di
ingresso adatta.
• Verificare il collegamento HDMI.
continua
37IT
Informazioni aggiuntive
Se sul display del pannello superiore vengono
visualizzati alternatamente “PROTECTOR” e
“PUSH POWER”.
I diffusori non riproducono l’audio o
riproducono un audio di livello molto basso.
• Verificare che i cavi siano inseriti a fondo
nelle prese sia sul componente sia sul
supporto.
Controllo per HDMI
Se durante l’utilizzo di “BRAVIA” Sync si
verifica una delle situazioni descritte di
seguito, consultare questa guida alla
risoluzione dei problemi.
La funzione Controllo per HDMI non funziona.
• Verificare il collegamento HDMI
(pagina 12).
• Assicurarsi che “CTRL: HDMI” sia
impostato su “ON” nel menu AMP.
• Assicurarsi che il componente collegato sia
compatibile con la funzione Controllo per
HDMI.
• Verificare le impostazioni di Controllo per
HDMI sul componente collegato.
Consultare le istruzioni per l’uso in
dotazione con il componente collegato.
• Se si cambia il collegamento HDMI, si
collega/scollega il cavo di alimentazione CA
o si verifica un’interruzione dell’energia
elettrica, ripetere le procedure di
“Funzionalità “BRAVIA” Sync”
(pagina 28).
• Il supporto potrebbe non funzionare
correttamente se si seleziona un componente
che non è compatibile con la funzione
Controllo per HDMI sul televisore.
• Assicurarsi che “DVD CTRL”, “SAT
CTRL” o “DMPORT. CTRL” sia impostato
su “ON” nel menu AMP.
Non viene emesso audio dai diffusori del
supporto e del televisore.
• Controllare il volume del supporto e del
televisore.
• Selezionare correttamente l’ingresso del
supporto.
L’audio viene emesso sia dai diffusori del
supporto sia dai diffusori del televisore.
• Se la funzione Controllo per HDMI è
disattivata, o se il componente selezionato
non è compatibile con la funzione Controllo
38IT
per HDMI, disattivare l’audio del supporto o
del televisore.
La funzione Spegnimento del sistema non
funziona.
• Modificare l’impostazione del televisore per
spegnere automaticamente i componenti
collegati quando si spegne il televisore. Per
ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso del televisore.
Non viene visualizzata l’immagine sul
televisore.
• Controllare se HDMI IN e HDMI OUT sono
stati collegati al contrario.
Sullo schermo del televisore viene visualizzato
un messaggio che indica che il metodo di
uscita è passato dal diffusore del supporto al
diffusore del televisore.
• La funzione Controllo per HDMI del
componente selezionato è disattivata. Per
ulteriori informazioni, vedere a
“Collegamento dei componenti senza le
prese HDMI” (pagina 14).
ALTRO
Il telecomando non funziona.
• Puntare il telecomando verso il sensore del
telecomando sul supporto.
• Rimuovere eventuali ostacoli tra il
telecomando e il supporto.
• Sostituire entrambe le pile nel telecomando,
se la carica sta per esaurirsi.
• Verificare che sia stato selezionato
l’ingresso corretto sul telecomando.
Il volume si abbassa quando il metodo di
uscita passa dal diffusore del televisore al
diffusore del supporto.
• La funzione di limitazione del volume è
attiva. Per ulteriori informazioni, vedere a
“Uso della funzione di limitazione del
volume” (pagina 32).
Se il supporto non funziona
correttamente anche dopo aver
eseguito le operazioni indicate,
eseguire un’operazione di reset,
seguendo le indicazioni riportate
di seguito:
Caratteristiche tecniche
RHT-G900
Utilizzare i tasti sul supporto per eseguire
l’operazione.
1
2
Premere ?/1 per accendere il supporto.
Premere ?/1 insieme a INPUT
SELECTOR e VOLUME –.
Dimensioni:
mm (circa)
A
1.115
B
400
C
500
Peso: kg
Informazioni aggiuntive
Viene visualizzata l’indicazione “COLD
RESET” e il supporto viene resettato.
Vengono ripristinate le impostazioni
predefinite per il menu AMP, il campo
sonoro ecc.
54
RHT-G1500
POWER/
ACTIVE STANDBY
INPUT SELECTOR
VOLUME
continua
39IT
Dimensioni:
mm (circa)
A
1.550
B
400
C
400
Peso: kg
59
Formati compatibili con il
supporto
Ingressi (digitali)
TV, DVD
SAT
Sezione sintonizzatore FM*
Sistema
Campo di sintonia
I formati di ingresso digitale compatibili con il
supporto sono indicati di seguito.
Antenna
Terminali dell’antenna
Frequenza intermedia
Formato
Sezione HDMI
Supportato/Non
supportato
Dolby Digital
a
Connettore
DTS
a
Ingressi/uscite video
PCM lineare - 2ch*
a
PCM lineare - 7.1ch
48k* (Solo su HDMI)
a
PCM lineare - 7.1ch
96k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* L’ingresso PCM lineare accetta frequenze di
campionamento non superiori a 48 kHz.
Amplificatore
Potenza di uscita nominale
Modo stereo
50 W + 50 W, 6 ohm,
1 kHz, THD inferiore a 1 %
Potenza di uscita di riferimento
Modo surround
Anteriore: 70 W/ch, 6 ohm,
1 kHz, THD 10 %
Centrale*: 70 W/ch, 3 ohm,
1 kHz, THD 10 %
Surround*: 70 W/ch,
6 ohm, 1 kHz, THD 10 %
Subwoofer: 120 W, 3 ohm,
100 Hz, THD 10 %
Ottico
Coassiale, ottico
Ingressi audio
Sintetizzatore digitale
bloccato al quarzo PLL
87,5 – 108,0 MHz
(incrementi di 50 kHz)
Antenna a filo FM
75 ohm, non bilanciati
10,7 MHz
Connettore HDMI standard
a 19 piedini
BD, DVD, SAT:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1440 × 480p@59,94/60 Hz
(pixel inviati 2 volte)
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1440 × 576p@50 Hz
(pixel inviati 2 volte)
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
BD, DVD, SAT: PCM
lineare 7.1ch/
Dolby Digital/DTS
Diffusori
Unità diffusore anteriore
Sistema diffusore
Unità diffusore
* A seconda delle impostazioni del campo sonoro e della
Tipo a 2 vie, bass-reflex,
con schermatura magnetica
Woofer: 50 mm, tipo
conico
Tweeter: 25 mm, tipo a
cupola bilanciato
sorgente, potrebbe non essere riprodotto alcun suono.
Ingressi (analogici)
TV
40IT
Unità diffusore centrale
Sensibilità: 600 mV
Impedenza: 30 kohm
Sistema diffusore
Tipo a 2 vie, bass-reflex,
con schermatura magnetica
Unità diffusore
Woofer: 50 mm, tipo
conico × 2
Tweeter: 25 mm, tipo a
cupola bilanciato
Unità diffusore surround
Sistema diffusore
Unità diffusore
Gamma completa,
sospensione acustica,
schermato magneticamente
50 mm, tipo conico
Unità subwoofer
Sistema diffusore
Unità diffusore
Bass-reflex
100 mm, tipo conico × 2
Informazioni generali
Requisiti di alimentazione Modello europeo:
220 – 240 V, 50/60 Hz
Accessori in dotazione
Cavo ottico (1 m) (1)
Telecomando (RM-ANU032) (1)
Pile AA (R6) (2)
Pannello superiore in vetro (1)
Protezioni per gli angoli (4)
Cinghia di sostegno e due viti (piccola/grande) (1)
Mensola (1) (solo RHT-G900)
Piedini di sostegno della mensola (4) (solo RHT-G900)
Antenna a filo FM (1)
Istruzioni per l’uso (1)
Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a
modifiche senza preavviso.
* “di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e
al par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87”
Dolby Digital
Questo formato audio per le sale
cinematografiche è più avanzato di Dolby
Surround Pro Logic. In questo formato, i
diffusori surround riproducono il suono stereo
con una gamma di frequenza estesa, mentre i
bassi profondi vengono riprodotti tramite un
canale subwoofer indipendente. Questo formato
è anche denominato “5.1”, mentre il canale del
subwoofer è indicato come canale 0.1 (dal
momento che funziona solo quando sono
necessari bassi profondi). I sei canali di questo
formato vengono registrati separatamente per
ottenere una migliore separazione dei canali.
Inoltre, poiché tutti i segnali vengono elaborati in
digitale, il deterioramento del segnale è ridotto al
minimo.
Dolby Pro Logic II
La tecnologia Dolby Pro Logic II crea cinque
canali di uscita a banda piena da sorgenti a 2
canali. Questo avviene mediante un
decodificatore surround a matrice adattativa di
elevata purezza che utilizza le proprietà spaziali
della registrazione originale senza aggiungervi
nuovi suoni o tonalità.
DTS
Tecnologia di compressione audio digitale
sviluppata da Digital Theater Systems, Inc.
Questa tecnologia è conforme al surround con
5.1 canali. Il canale posteriore è stereo e in
questo formato è previsto un canale subwoofer
distinto. La tecnologia DTS è caratterizzata dagli
stessi 5.1 canali audio digitali distinti di qualità
elevata. Questa separazione dei canali è ottenuta
attraverso la registrazione separata e
l’elaborazione in digitale di tutti i dati dei canali.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface, interfaccia multimediale ad
alta definizione)
HDMI è un’interfaccia in grado di supportare
audio e video su una singola connessione
digitale, che consente di sfruttare appieno
l’elevata qualità delle immagini digitali e
dell’audio. La specifica HDMI supporta HDCP
continua
41IT
Informazioni aggiuntive
Consumo energetico
Acceso: 110 W
Standby attivo (Controllo per HDMI attivato):
1,5 W o superiore
Standby (Controllo per HDMI disattivato):
inferiore a 0,3 W
Dimensioni (circa)
RHT-G900
1.115 × 500 × 400 mm
(l/a/p)
RHT-G1500
1.550 × 400 × 400 mm
(l/a/p)
Peso (circa)
RHT-G900
54 kg
RHT-G1500
59 kg
Glossario
(High-Bandwidth Digital Contents Protection),
una tecnologia anticopia che incorpora
tecnologie di codifica per i segnali video digitali.
PCM (Pulse Code Modulation)
Un metodo di conversione dell’audio analogico
in audio digitale.
S-Force PRO Front Surround
L’impegno a lungo termine di Sony nella
tecnologia surround (e la grande quantità di dati
acustici accumulata nel tempo) ha portato allo
sviluppo di un metodo di elaborazione
completamente nuovo e di un DSP avanzato,
chiamato S-Force PRO Front Surround, che
consente di realizzare al meglio questa funzione.
Se paragonata alle precedenti tecnologie
surround, S-Force PRO Front Surround
riproduce in modo più convincente il senso della
distanza e dello spazio, facendo vivere
l’esperienza di un vero audio surround senza che
siano necessari diffusori posteriori.
S-Master
S-Master è una tecnologia completamente
digitale, sviluppata da Sony e applicata agli
amplificatori, che consente di ridurre al minimo
i fenomeni di frammentazione dell’audio e di
tremolio, dando vita a dialoghi di straordinaria
definizione e riproducendo fedelmente l’audio
originale. La sezione amplificatore compatta
supporta una maggiore efficienza energetica e
una migliore resistenza al surriscaldamento.
x.v.Colour
x.v.Colour è il termine più noto dello standard
xvYCC proposto da Sony ed è un marchio di
Sony. xvYCC è uno standard internazionale per
lo spazio di colore nel video.
Questo standard è in grado di esprimere una
gamma di colori più ampia rispetto allo standard
di trasmissione attualmente impiegato.
42IT
Indice
A
T
A/V SYNC 35
AUDIO DRC 35
Telecomando
prima dell’uso 9
uso 19
Timer di spegnimento 36
C
Campo sonoro 26
D
X
x.v.Colour 42
DIGITAL MEDIA PORT
collegamento 16
DISPLAY 25, 36
DUAL MONO 34
Informazioni aggiuntive
L
Lettore (registratore) Blu-ray Disc
collegamento 12
Lettore (registratore) DVD
collegamento 12, 14
M
Menu AMP 33
Modalità NIGHT 27
P
“PlayStation 3”
collegamento 12
Predisposizione 10
R
Radio 23
S
S-Force PRO Front Surround 8
Sintonizzatore satellitare
collegamento 12, 14
Stazioni radio 22
43IT
3
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för
att undvika risk för brand och elektriska
stötar.
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
Att täcka över enheten med t.ex. tidningar, bordsdukar,
gardiner eller liknande medför risk för överhettning och
brand. Placera inte tända ljus ovanpå enheten.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på enheten
medför risk för elektriska stötar och fara för brand.
Batterier eller batterier inuti apparater ska inte utsättas
för överdriven värme som till exempel solsken, brand
eller liknande.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
2SE
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte skall
behandlas som vanligt hushållsavfall. Med att
sörja för att dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara naturens
resurser. När det gäller produkter som av
säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl
kräver permanent anslutning av ett inbyggt
batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir
behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när
det är förbrukat. För alla andra batterier,
vänligen se avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier. För
mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och
garanti dokument.
Innehållstörteckning
VARNING ...............................................4
FÖRSIKTIGT ..........................................5
Försiktighetsåtgärder................................6
Huvudfunktioner ......................................7
Komma igång
Medföljande tillbehör...............................8
Ställa in stativet........................................9
Ansluta komponenter med HDMIuttag .................................................11
Ansluta komponenter utan HDMIuttag .................................................13
Ställa in ljudutmatning för ansluten
komponent .......................................14
Ansluta DIGITAL MEDIA PORTadaptern ...........................................15
Uppspelningsalternativ
Avancerade inställningar
Inställningar och justeringar med
förstärkarmenyn .............................. 32
Ytterligare information
Felsökning ............................................. 36
Tekniska data......................................... 38
Ordlista .................................................. 40
Sakregister............................................. 41
Instruktionerna i denna bruksanvisning gäller
för RHT-G900 and RHT-G1500. RHT-G900
är den modell som används i bilderna.
Skillnader i handhavande markeras klart i
texten, t.ex. ”endast RHT-G900”.
Register över delar och kontroller..........16
Se på TV ................................................19
Använda andra komponenter .................20
Tuner-funktioner
Förinställa radiostationer .......................21
Lyssna på radio ......................................22
Namnge förinställda stationer ................23
Använda Radio Data System (RDS)......24
SE
Surroundfunktion
Lyssna på surroundeffekten ...................25
”BRAVIA” Sync-funktioner
Vad är ”BRAVIA” Sync? ......................27
Förbereda för ”BRAVIA” Sync.............27
Lyssna på Blu-ray Disc/DVD ................30
(System för uppspelning med en
knapptryckning)
Lyssna på TV-ljudet i högtalarna...........30
(Systemets ljudstyrning)
Stäng av stativet, TV:n och anslutna
komponenter ....................................31
(Systemavstängning)
3SE
VARNING
Luta dig inte mot eller häng i TV:n
när den är monterad på stativet.
Stativet eller TV:n kan välta
och orsaka allvarlig skada
eller dödsfall.
Flytta inte stativet med TV:n eller
annan utrustning installerad.
Demontera alltid
TV:n och annan
utrustning när du
flyttar stativet. Om
du inte gör så kan
stativet tippa och
falla, vilket kan leda
till allvarliga skador.
Tillåt inte att nätkabeln eller
anslutningskabeln kläms mellan
TV:n och stativet.
• Nätkabeln eller
anslutningskabeln kan skadas
vilket kan leda till brand eller
elstötar.
• När du flyttar stativet ska du se
till att inte nätkabeln eller
anslutningskabeln fastnar under
stativet.
Låt inte barn klättra på
golvstativet eller krypa mellan
hyllorna.
Om barn klättrar på
golvstativet eller
hamnar mellan
hyllorna, kan det leda
till allvarlig skada
eller dödsfall genom att glaset krossas eller
genom att golvstativet välter.
4SE
Håll inte i bottenplattan när du
flyttar stativet.
När du flyttar
Övre hylla
stativet, håll i
den under delen
av den övre
hyllan. Om du
håller i basen,
såsom visas på
bilden, finns det
risk för att
sockeldelen lossnar och stativet faller.
FÖRSIKTIGT
Ställ aldrig varma föremål som en
het panna eller kittel på stativet.
Den övre glaspanelen kan gå
sönder och orsaka skador.
Eller skada stativet.
Stå inte på stativet.
Detta stativ är endast avsett för
den angivna TV:n.
Bekräfta att detta stativ nämns som en godkänd
produkt i TV:ns bruksanvisning.
Om belastningskapacitet
Placera inte någon utrustning som överstiger den
angivna maxvikten för stativet, som indikeras på
bilden nedan. Annars kan den falla eller gå
sönder.
RHT-G900
60 kg
Du kan ramla, glaset
kan gå sönder och
orsaka skada.
14 kg
25 kg
Utsätt aldrig den övre
glaspanelen för kraftiga stötar.
Det här stativet har
härdat glas med en
antisplitterfilm, men
du bör fortfarande vara
försiktig. Om glaset
går sönder kan
glassplitter orsaka
skada. Följ därför
nedanstående
säkerhetsföreskrifter.
• Slå inte på glaset eller tappa vassa föremål på det.
Undvik att utsätta det för kraftiga stötar.
• Repa inte glaset eller knacka på det med vassa
föremål.
• Var försiktig så att du inte träffar någon annan
komponent med den övre glaspanelen när du
installerar komponenten.
Använd inte den övre glaspanelen
om den är sprucken.
Använd inte den övre glaspanelen när den är
sprucken. Den övre glaspanelen kan gå sönder
och orsaka allvarlig personskada.
RHT-G1500
75 kg
25 kg
Notering om installation
• Var försiktig så du inte klämmer händer eller fingrar
mellan TV:n och stativet.
• Observera följande för att förhindra att stativet blir
skevt:
– Installera stativet på en stabil och jämn yta.
– Om du monterar stativet på ett mjukt underlag som
till exempel på en matta, bör du i förväg lägga en
skiva under stativet.
– Montera inte stativet på en plats där det utsätts för
direkt solljus eller i närheten av en värmekälla.
– Montera inte stativet på en varm eller fuktig plats
och inte utomhus.
• Det krävs minst två personer för att flytta stativet.
Flytta stativet först efter att du har tagit bort TV:n. Om
du inte gör så kan TV:n falla från stativet, vilket kan
resultera i allvarliga skador. Håll inte i gallret
eftersom det kan lossna från stativet, vilket kan
resultera i allvarliga skador. Var försiktig så du inte
klämmer fingrarna när du flyttar stativet.
5SE
Användning
Försiktighetsåtgärder
Innan du ansluter andra komponenter måste du stänga
av och koppla ur stativet.
Om säkerhet
Om rengöring
• Placera inte föremål som t ex blomvaser eller lergods
på stativet.
• Modifiera inte stativet.
• Om något föremål eller vätska olyckligtvis skulle råka
komma in i stativet bör du genast koppla bort
strömmen till det, och sedan lämna in det till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder det
igen.
Rengör stativet, panelen och reglagen med en mjuk
trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit
eller tvättbensin.
Om strömkällor
• Innan du använder stativet, ska du kontrollera att dess
driftspänning är samma som det lokala elnätet.
Driftspänningen anges på märketiketten på stativets
baksida.
• Stativet är inte bortkopplat från elnätet så länge som
nätkabeln sitter insatt i ett vägguttag, även om du har
slagit av strömmen på själva enheten.
• Om du inte har för avsikt att använda stativet under en
lång tid, ska du koppla bort det från vägguttaget. Dra
aldrig i sladden när du kopplar bort nätkabeln från
vägguttaget; greppa om kontakten.
• Av säkerhetsskäl är ett stift på pluggen bredare än det
andra och kan därför bara anslutas till vägguttaget på
ett sätt. Kontakta återförsäljaren om pluggen inte går
att föra in helt i vägguttaget.
• Nätkabeln får bara bytas av en behörig
servicetekniker.
• Installera stativet så att nätkabeln direkt kan kopplas
bort från vägguttaget om det uppstår problem.
Om placering
• Placera stativet på en plats med tillräcklig ventilering
för att undvika att det blir för varmt och förläng
därmed dess livslängd.
• Var försiktig när du placerar stativet på
specialbehandlade ytor (vaxade, oljade, polerade
etc.), eftersom de kan fläckas eller missfärgas.
• Golvet kan skadas om sand, sopor etc, fastnar under
stativets ben.
6SE
Om du har några frågor eller får problem med stativet
kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Copyrights
Detta system utnyttjar Dolby* Digital, Pro Logic
Surround och DTS** Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och symbolen med dubbla D:n är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkas på licens under USA-patent nr:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 487 535 samt andra utfärdade och ansökta patent i
USA och i övriga världen. DTS och DTS Digital
Surround är registrerade varumärken och DTSlogotyperna och -symbolen är varumärken som
tillhör DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Med
ensamrätt.
Det här stativet är utrustat med HDMI™-teknik (HighDefinition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken för HDMI Licensing LLC.
”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
Huvudfunktioner
B Enkel anslutning med HDMI
b
Sladdarna är en enda härva.
Prydliga anslutningar (sid. 11).
B Enkel manövrering med en enda TV-fjärrkontroll (”BRAVIA” Sync)
b
Separata fjärrkontroller för alla apparater.
Sammanför manövreringen till en
fjärrkontroll (sid. 27).
B Enkla surroundinställningar
b
Jag behöver massor av sladdar och
högtalare.
Enkel inställning med S-Force PRO Front
Surround.
Om S-Force PRO Front Surround
Rekommenderat surroundljudsområde
Sony har länge deltagit i utvecklingen av
surroundteknik (och har därmed samlat på sig
stora mängder akustiska data) vilket har lett fram
till utvecklingen av en helt ny bearbetningsmetod
och avancerad DSP för att hantera uppgiften
effektivt. Vi kallar denna teknik för S-Force PRO
Front Surround.
Jämfört med tidigare frontsurroundtekniker,
återger S-Force PRO Front Surround en betydligt
naturtrognare känsla av avstånd och rymd, vilket
ger ett mycket bra surroundljud utan krav på bakre
högtalare.
Du kan njuta av surroundljud på platser där ljudet
sprids som i bilden.
7SE
Komma igång
Medföljande tillbehör
Sätta i batterierna i
fjärrkontrollen
Du kan styra stativet med fjärrkontrollen. Sätt i
två AA-batterier (R6) genom att matcha + och –
på batterierna med markeringarna i batterifacket.
Kontrollera följande tillbehör i kartongen.
Optisk kabel (1 m) (1)
Fjärrkontroll (RM-ANU032) (1)
AA-batterier (R6) (2)
Övre glaspanel (1)
Hörnskydd (4)
Stödrem och två skruvar (liten/stor) (1)
Hylla (1) (endast RHT-G900)
Fäststift för hyllstöd (4) (endast RHT-G900)
FM-antennsladd (1)
Bruksanvisning (1)
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller
fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt.
• Tappa inga främmande föremål innanför
fjärrkontrollens hölje, särskilt när du byter batterier.
• Fjärrsensorn får inte utsättas för direkt solljus eller
ljus från andra källor. Gör du det kan
funktionsstörningar uppstå.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen
under en längre tid ska du ta ut batterierna för att
undvika att de skadas p.g.a. batteriläckage och
korrosion.
8SE
2
Säkra fast stödremmen (medföljer) i
stativet med den lilla skruven
(medföljer).
Dra åt skruven uppåt i hålet på undersidan
enligt bilden.
Installera den övre
glaspanelen
3
Se ”Hur man installerar den övre glaspanelen”
som medföljer stativet.
Förhindra att din TV välter
Se till att TV:n inte kan falla.
Om du har en Sony LCD-TV utför du följande
steg som en försiktighetsåtgärd.
4
Fäst stödremmen till stativet och säkra
sedan med den stora skruven
(medföljer) med en skruvmejsel eller ett
mynt etc.
Håll i TV:n och dra åt stödremmen
ordentligt.
Montera hyllan
(endast RHT-G900)
1
2
Sätt i fäststiften (medföljer) i hålen i
stativet.
Lägg hyllan horisontellt över stiften.
Flera personer krävs för detta.
(stor)
(liten)
1
Ställ TV:n mitt på stativet.
Installera TV:n så att den inte skymmer den
övre panelens teckenfönster på stativet.
fortsättning
9SE
Komma igång
Ställa in stativet
Ansluta FM-antennsladden
Anslut FM-antennsladden till 75Ω
COAXIAL-uttaget.
Bunta ihop kablarna
1
Anslut komponenterna till stativet.
Mer information finns på sidorna 11 till 15.
2
Lägg ihop kablarna med
sladdhanteraren för att förhindra att de
trasslar.
Stoppa in kablarna i sladdhanteraren enligt
bilden nedan.
HDMI
BD IN
DVD IN
SAT IN
FM
ANTENNA
TV OUT
75
COAXIAL
FM-antennsladd
(medföljer)
Installera stativet
75 Ω COAXIAL-uttag
Installera stativet efter att ha anslutit alla
komponenter till stativet.
Installera stativet med ett utrymme på minst
5 cm mellan stativet och väggen. Detta för att
underlätta värmeavledningen och förhindra att
TV:n faller.
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den ligga
så vågrätt som möjligt.
Minst
5 cm
Tips
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en 75ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att koppla
enheten till en FM-utomhusantenn som i exemplet
nedan.
FM-utomhusantenn
FM
ANTENNA
75
COAXIAL
Stativets baksida
10SE
Obs!
• Var försiktig så du inte klämmer fingrarna när du
hanterar stativet.
Vi rekommenderar att du ansluter komponenter
till stativet med en HDMI-kabel.
Med HDMI kan du visa och lyssna på digitala
bilder och ljud med hög kvalitet.
Du måste däremot ansluta TV:ns
ljudutmatning till stativets ljudingång via en
optisk kabel eller en ljudkabel för att kunna
lyssna på ljudet från TV:n via stativet.
För mer information om funktionen Kontroll
för HDMI se ””BRAVIA” Sync-funktioner”
(sid. 27).
Anslut nätkabeln när du har anslutit alla
komponenter till stativet.
TV-skärm, projektor etc.
Ljudsignal
Ljud/bildsignal
eller
B
C
A
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
R
SAT
DVD
HDMI
ANALOG
TV
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
DVD IN
SAT IN
FM
ANTENNA
DMPORT
A
A
TV OUT
75
COAXIAL
A
Audio/video-utrustning
signal
Audio/videoutrustning
signal
Blu-ray Disc-spelare (inspelare) ”PlayStation 3”
DVD-spelare (inspelare)
A HDMI-kabel (medföljer ej)
B Optisk kabel (medföljer)
C Ljudkabel (medföljer ej)
Audio/videoutrustning
signal
Satellitmottagare
:Signalflöde
fortsättning
11SE
Komma igång
Ansluta komponenter med HDMI-uttag
Obs!
• Se sidorna sid. 13 för anvisningar om hur du ansluter
en komponent utan HDMI-uttag.
• HDMI-uttaget har prioritet när du ansluter
komponenten till stativet med INPUT OPT, INPUT
COAX och HDMI tillsammans.
• INPUT OPT-uttaget har prioritet när du ansluter både
TV:ns ljudutgång till stativets INPUT OPT- och
INPUT ANALOG-uttag.
Kommentarer för HDMIanslutningar
• Du kan njuta av bilder med hög kvalitet med en
HDMI-kabel märkt med en HDMI-logotyp. Vi
rekommenderar att du använder en Sony
HDMI-kabel.
• Kontrollera inställningen av den anslutna
komponenten om bilden är dålig eller om ljudet
inte kommer från en komponent ansluten via
HDMI-kabeln.
• Ljudsignaler (samplingsfrekvens, bitlängd
etc.) överförda från ett HDMI-uttag kan
undertryckas av den anslutna komponenten.
• Ljudet kan avbrytas när samplingsfrekvensen
eller antalet ljudutsignaler från
uppspelningskomponenten växlas.
• När den anslutna komponenten inte är
kompatibel med HDCP (teknik för
copyrightskydd), kan det hända att bilden och/
eller ljudet från HDMI TV OUT-uttaget
förvrängs eller inte matas ut.
Kontrollera i så fall ansluten enhets tekniska
information.
• Vi rekommenderar inte att du använder en
HDMI-DVI-konverteringskabel.
• Oavsett vilken ingång som väljs för stativet
skickas de videosignaler från HDMIingångsuttaget (BD, DVD eller SAT) som
senast valdes ut ur HDMI TV OUT-uttaget.
12SE
När du ansluter en DVD-spelare (inspelare),
satellitmottagare, ”PlayStation 2” etc., som inte
har HDMI-uttag ansluts dessa till stativet via
INPUT OPT- eller INPUT COAX-uttagen.
Om en komponent som är ansluten till INPUT
SAT-uttagen inte har ett OPTICAL OUT-uttag
ansluts den till stativet via INPUT COAXuttaget. I detta fall behöver du inte ansluta alla
kablar. Anslut ljudkablarna enligt uttagen på
komponenterna.
Anslut nätkabeln sist.
* ”PlayStation 2” är ett varumärke som tillhör Sony
Computer Entertainment Inc.
TV-skärm, projektor etc.
Ljudsignal
Videosignal
eller
B
C
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
R
SAT
DVD
HDMI
ANALOG
TV
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
DMPORT
DVD IN
SAT IN
FM
ANTENNA
TV OUT
75
COAXIAL
Videosignal
A
D
A
eller
Ljudsignal
Satellitmottagare
A Optisk kabel (medföljer ej)
B Optisk kabel (medföljer)
C Ljudkabel (medföljer ej)
D Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
Videosignal
Ljudsignal
Videosignal
DVD-spelare (inspelare), ”PlayStation 2” etc.
:Signalflöde
fortsättning
13SE
Komma igång
Ansluta komponenter utan HDMI-uttag
Obs!
• INPUT OPT-uttaget har prioritet när du ansluter både
TV:ns ljudutgång till stativets INPUT OPT- och
INPUT ANALOG-uttag.
Om du ansluter någon av
komponenterna via HDMI-uttagen
och funktionen Kontroll för HDMI
är aktiverad
Ställer du in ”CTRL: HDMI” till ”OFF” i
stativets AMP-meny för den komponent som är
ansluten till stativet via INPUT OPT- eller
INPUT COAX-uttaget (ej TV) individuellt. Mer
information finns på sidorna ”Ställa in
funktionen Kontroll för HDMI till Av för en
komponent utan HDMI-uttag” (sid. 29).
14SE
Ställa in ljudutmatning för
ansluten komponent
Beroende på inställningen för ljudutmatningen
av ansluten komponent kan ljudet endast matas
ut i 2-kanalsformat. Om så är fallet ställer du in
ansluten komponent till utmatning av ljudet i
flerkanalsformat (PCM, DTS, Dolby Digital).
För mer information om inställning av
ljudutmatning se bruksanvisningen som
medföljde ansluten komponent.
Genom att ansluta DIGITAL MEDIA PORTadaptern kan du lyssna på ljud från anslutna
komponenter via stativet.
Anslut nätkabeln sist.
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
DVD
HDMI
ANALOG
R
SAT
Komma igång
Ansluta DIGITAL MEDIA PORT-adaptern
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
DMPORT
TV
DVD IN
FM
ANTENNA
SAT IN
TV OUT
75
COAXIAL
: Signalflöde
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
Obs!
• Anslut eller koppla inte ifrån DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern när stativet är påslaget.
• Se till att kontakten installeras med pilmarkeringen
riktad mot pilmarkeringen på DMPORT-uttaget när
du ansluter DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
Tryck och håll ner A och dra sedan ut kontakten för
att koppla från DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
A
15SE
Uppspelningsalternativ
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
POWER/
ACTIVE STANDBY
A
(fjärrsensor) (37)
Fjärrkontrollen skall pekas hit.
B POWER/ACTIVE STANDBY-indikator
Följande ljus finns:
Grönt: Stativet är på.
Gult: Funktionen Kontroll för HDMI
fungerar när stativet är avstängt.
Av: Stativet är avstängt och funktionen
Kontroll för HDMI fungerar inte.
C ?/1 (på/standby)
Tryck på den här knappen för att slå på/
stänga av stativet.
D INPUT SELECTOR
Tryck på den här knappen för att ställa in
inkällan på uppspelning.
E VOLUME +/–
Tryck på den här knappen för att justera
volymen.
16SE
INPUT SELECTOR
VOLUME
Den övre panelens teckenfönster
Om indikationerna i den övre panelens teckenfönster
Uppspelningsalternativ
A HDMI (11, 37)
Tänds när HDMI-utrustningen används.
B Lyser i enlighet med
ljudingångssignaler.
C SLEEP (35)
Blinkar när funktionen Avstängningstimer
är aktiverad.
D NIGHT (26)
Tänds i läget NIGHT.
E COAX/OPT
Tänds utifrån den kabel som du använder.
F TUNED (21)
Tänds när en FM-station tas emot.
G ST/MONO (22)
ST:
Tänds när en FM-station tas emot i
stereo.
MONO: Tänds när stativet är inställt att
återge en FM-station som sänder
stereo i mono.
fortsättning
17SE
F DIMMER
Fjärrkontroll
Tryck för att välja ljusstyrkan i den övre
panelens teckenfönster som kan ställas in på
en av 2 nivåer.
G TUNING +/–
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
AMP MENU
Tryck för att välja en radiostation (sid. 21,
22).
I SOUND FIELD+/–
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
Tryck på den här knappen för att välja
ljudfält (sid. 25).
J VOLUME +/–
Tryck på den här knappen för att justera
volymen.
K MUTING
SOUND FIELD
Tryck om du vill stänga av ljudet.
L NIGHT
Tryck för att aktivera lägesfunktionen
NIGHT (sid. 26).
M PRESET +/–
Tryck för att välja en förinställd radiostation
(sid. 22).
Knappar för manövrering av
stativet
A ?/1 (på/standby)
Tryck på den här knappen för att slå på/
stänga av stativet.
B LEVEL
Tryck för att justera nivån på mitthögtalaren
och subwoofern. Denna inställning gäller
för alla ljudfält.
C AMP MENU
Tryck på den här knappen för att visa menyn
för stativet (sid. 32).
D C, X, x, c eller
Tryck på C, X, x eller c för att välja
inställningarna. Tryck sedan på
för att
ange ditt val.
E MENU
Tryck för att förinställa en radiostation eller
namnge den förinställda stationen (sid. 21,
23).
N ORETURN
Tryck om du vill gå tillbaka till föregående
meny.
O DISPLAY
Tryck för att byta information i den övre
panelens teckenfönster.
P INPUT SELECTOR +/–
Tryck för att välja en ingångskälla t.ex.
mottagaren eller annan ansluten komponent.
Knappar för manövrering av
ansluten komponent via
DMPORT-anslutning
D C, X, x, c eller
Tryck för att välja ett menyalternativ och
mata in valet.
E MENU
Tryck för att visa MENU.
G m/M
Tryck om du vill snabbspola skivan bakåt
eller framåt under uppspelning.
H N (uppspelning)/X (paus)/x (stopp)
Knappar för uppspelningsläge.
18SE
M ./>
Tryck för att hoppa över kapitel.
Se på TV
N ORETURN
O DISPLAY
Tryck för att välja inställning för den övre
panelens teckenfönster.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
Slå på TV:n och välj en kanal.
Mer information finns i
användningsinstruktionerna för TV:n.
2
3
4
Slå på stativet.
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”TV” visas i den
övre panelens teckenfönster.
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
Tips
• Ljudet kanske sänds ut från TV:ns högtalare. I så fall
sänker du TV:ns volym till minimum.
19SE
Uppspelningsalternativ
Tryck om du vill gå tillbaka till föregående
meny.
Titta på Blu-ray Disc-skivor,
DVD-skivor, ”PlayStation 2”
eller ”PlayStation 3”
Använda andra
komponenter
1
2
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
4
Slå på Blu-ray Disc/DVD-spelaren
(inspelaren), ”PlayStation 2” eller
”PlayStation 3” och stativet.
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”BD” eller
”DVD” visas i den övre panelens
teckenfönster.
Ändra TV-ingång.
Mer information finns i
användningsinstruktionerna för TV:n.
TUNING+
5
MUTING
VOLUME
3
Starta TV:n.
Spela upp filmen.
SOUND FIELD
Tips
VOLUME
+/–
• Även om du spelar upp Dolby True HD, Dolby
Digital Plus eller DTS HD med en ansluten
komponent som är kompatibel med dessa ljudformat,
accepterar stativet det som Dolby Digital eller DTS.
När du spelar upp dessa högkvalitativa ljudformat
ställer du in ansluten komponent till utmatning av
ljudet i flerkanals-PCM om det är möjligt.
Titta på satellitmottagare
Lyssna på ansluten
komponent via DMPORTanslutning
1
Starta TV:n.
Mer information finns i
användningsinstruktionerna för TV:n.
2
3
4
Slå på satellitmottagaren och stativet.
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”SAT” visas i
den övre panelens teckenfönster.
Ändra TV-ingång.
Mer information finns i
användningsinstruktionerna för TV:n.
5
1
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
Tips
• Ljudet kanske sänds ut från TV:ns högtalare. I så fall
sänker du TV:ns volym till minimum.
20SE
2
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”DMPORT”
visas i den övre panelens
teckenfönster.
Börja spela upp på den anslutna
komponenten.
Obs!
• Du kan lyssna på optimal ljudkvalitet från portabla
ljudkomponenter i alla ljudfält förutom
”STANDARD”, vilket förenar effekten av Portable
Audio Enhancer.
6
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
Tuner-funktioner
Förinställa radiostationer
7
Tryck på
.
Tuner-funktioner
Du kan förinställa 20 FM-stationer. Innan du
ställer in stationerna bör du skruva ner volymen
till lägsta nivån.
”Complete!” visas i den övre panelens
teckenfönster och stationen lagras.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
8
9
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
1
2
Upprepa steg 2 till 8 för att lagra andra
stationer.
Ändra ett förinställt nummer
Börja om från steg 3.
TUNING+
TUNING
+/–
MUTING
VOLUME
Tryck på MENU.
SOUND FIELD
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”FM” visas i den
övre panelens teckenfönster.
Tryck på och håll ner TUNING + eller –
tills den automatiska sökningen börjar.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” visas i den övre panelens
teckenfönster.
3
4
5
Tryck på MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”Memory?” visas i den övre panelens
teckenfönster.
Tryck på
.
Ett förinställt nummer visas i den övre
panelens teckenfönster.
21SE
Lyssna på radio
Ställ först in radiostationer i stativets minne
(se ”Förinställa radiostationer” (sid. 21)).
För manuell inställning trycker du på TUNING +
eller – upprepade gånger.
För automatisk inställning håller du ner
TUNING + eller –. Den automatiska sökningen
avbryts när systemet hittar en station. För att
stoppa den automatiska inställningen manuellt
trycker du på TUNING + eller –.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
?/1
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
1
2
3
Tryck på MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills ”FM
Mode?” visas i den övre panelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller
c.
Tryck på X/x för att välja ”MONO”.
• STEREO: Stereomottagning.
• MONO: Monomottagning.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
1
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”FM” visas i den
övre panelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
stationen.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
3
Justera volymen genom att trycka på
VOLUME +/–.
Stänga av radion
Tryck på ?/1 för att stänga av stativet.
Tryck på INPUT SELECTOR + eller – för att
byta till annan funktion.
Lyssna på ej förinställda
radiostationer
Använd manuell eller automatisk inställning i
steg 2.
22SE
Tryck på MENU.
Tips
• Förbättra mottagningen genom att rikta om FMantennsladden (medföljer).
Namnge förinställda
stationer
1
Tryck på MENU.
Tips
• Du kan kontrollera frekvensen genom att trycka
upprepade gånger på DISPLAY i den över panelens
teckenfönster (sid. 24).
Tuner-funktioner
Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (till exempel ”XYZ”) visas i den
övre panelens teckenfönster när en station väljs.
Observera att endast ett namn kan användas för
varje förinställd station.
8
Tryck på INPUT SELECTOR + eller –
upprepade gånger tills ”FM” visas i den
övre panelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
3
4
5
6
Tryck på PRESET + eller – upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
Tryck på MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”Name In?” visas i den övre panelens
teckenfönster.
Tryck på
.
Ange ett namn genom att använda C/X/
x/c.
Tryck på X/x för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
Bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostations namn.
Om du matar in fel tecken
Tryck på C/c upprepade gånger tills tecknet
som ska ändras blinkar, tryck sedan på X/x
för att välja önskat tecken.
7
Tryck på
.
”Complete!” visas i den övre panelens
teckenfönster och stationen lagras.
fortsättning
23SE
Visa stationens namn eller
frekvens i den övre panelens
teckenfönster
När stativet är inställt till ”FM”, kan du
kontrollera frekvensen i den övre panelens
teckenfönster.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY alternerar
stationsnamnet och frekvensen i den övre
panelens teckenfönster.
Tips!
• Stationsnamnet visas om du angett ett namn för en
förinställd station.
• Frekvensen i den över panelens teckenfönster växlar
till stationsnamnet efter flera sekunder.
Använda Radio Data
System (RDS)
Vad är RDS?
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att radiostationer kan sända ytterligare
information tillsammans med den reguljära
programsignalen. Denna mottagare har flera
RDS-funktioner, t.ex. visning av stationsnamn.
RDS är bara tillgängligt för FM-stationer.*
Obs!
• RDS kanske inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen ordentligt eller om signalstyrkan är för
svag.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, eller
har samma typ av tjänster. Om du inte är bekant med
RDS-systemet kan du höra med lokala radiostationer
för mer information om RDS-tjänster i ditt område.
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station på FM-bandet.
När du får in en station som har RDS-tjänster
visas stationsnamnet* i den övre panelens
teckenfönster istället för frekvensen.
* Om en RDS-sändning inte tas emot kanske inte
stationsnamnet visas i den övre panelens
teckenfönster.
Tips
• När ett stationsnamn visas, kan du kontrollera
frekvensen genom att trycka på DISPLAY upprepade
gånger.
24SE
Tryck på SOUND FIELD +/– upprepade gånger
tills det ljudfält du vill ha visas.
Surroundfunktion
Lyssna på
surroundeffekten
Tillgängliga ljudfält
Effekt
Välja ljudfält
STANDARD
Detta är
standardinställningen.
Detta stativ kan skapa flerkanals surroundljud.
Du kan välja ett av stativets optimerade
förprogrammerade ljudfält.
MOVIE*
Återger kraftfullt och
realistiskt ljud med en
tydligt dialog.
NEWS*
Återger uppläsarens röst
tydligt.
SPORTS*
Återger kommentarerna
tydligt och ett realistiskt
ljud med ljudeffekter hörs,
t.ex. hurrarop etc.
GAME*
Återger ett kraftfullt och
realistiskt ljud som passar
bäst när du spelar spel.
MUSIC*
Återger musik med
optimal surroundeffekt.
JAZZ
Återger en atmosfär av en
jazzklubb.
CLASSIC
Återger en atmosfär av en
klassisk konsert.
ROCK
Återger ett kraftfullt ljud
som passar bäst när du
lyssnar på rockmusik.
POP
Återger ett upplyftande
ljud som passar bäst när du
lyssnar på popmusik.
DANCE
Återskapar ljudet av en
danslokal.
FLAT
Spelar all musik i stereo
utan effekter.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD+/–
Tryck på SOUND FIELD +/–.
Det aktuella ljudfältet visas i den övre panelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på knappen SOUND
FIELD +/– ändras teckenfönstret i följande
ordning:
STANDARD y MOVIE y NEWS y
SPORTS y GAME y MUSIC y JAZZ
y CLASSIC y ROCK y POP y
DANCE y FLAT y STANDARD …..
* Dessa ljudfält visas inte när du valt ”DMPORT” för
INPUT SELECTOR.
Obs!
• Allt ljud spelas upp i surroundljud för ”MOVIE”,
”SPORTS”, ”GAME” och ”MUSIC”.
Flerkanalsljud spelas i surroundljud för
”STANDARD” och ”NEWS”.
I övriga lägen spelas ljud i stereo.
fortsättning
25SE
Surroundfunktion
Ljudfält
Tips!
• De ljudfält som memoreras för varje ingång behålls
även om du kopplar bort nätkabeln.
• Flerkanalsljud bearbetas av surroundfunktionen i alla
ljudfält. Dessutom bearbetas flerkanalsljud av
surroundfunktionen för alla ljud inom ”MOVIE” eller
”SPORTS”.
Lyssna på ljud med låg volym
(NIGHT-läge)
Du kan lyssna på ljudeffekter och höra dialogen
tydligt även på låg volym med den här
funktionen. Den här funktionen är användbar för
att njuta av ljud under kvällstid.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT
AMP MENU
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Tryck på NIGHT.
Om du vill avbryta nattläget trycker du på
NIGHT igen.
Tips
• Du kan lyssna på Dolby Digital på låg volym genom
att använda AUDIO DRC (sid. 34).
26SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
Vad är ”BRAVIA” Sync?
För att använda ”BRAVIA” Sync ställer du in
funktionen Kontroll för HDMI till På för stativet
och ansluten komponent.
När du ansluter en Sony-TV med funktionen
Kontroll för HDMI kan du ställa in funktionen
Kontroll för HDMI för stativet och ansluten
komponent samtidigt genom att ställa in
funktionen Kontroll för HDMI för TV:n.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
”BRAVIA” Sync är kompatibelt med en SonyTV, Blu-ray Disc/DVD-spelare, AV-förstärkare
etc., med funktionen Kontroll för HDMI.
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
KONTROLL FÖR HDMI är en standard för
gemensamma kontrollfunktioner som används
av CEC (Consumer Electronics Control) för
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontroll för HDMI
fungerar inte i följande fall:
• När du ansluter stativet till en komponent som
inte överenstämmer med funktionen Kontroll
för HDMI.
• När du ansluter stativet och komponenter med
en annan anslutning än HDMI-anslutning.
Vi rekommenderar att du ansluter detta stativ till
produkter som har funktionen ”BRAVIA” Sync.
Obs!
• Beroende på ansluten komponent kan det hända att
funktionen Kontroll för HDMI inte fungerar. Läs
komponentens bruksanvisning.
1
2
3
Se till att stativet är anslutet till TV:n
och anslutna komponenter (vilka bör
vara kompatibla med funktionen
Kontroll för HDMI) via HDMI-kablar
(medföljer ej).
Starta stativet, TV:n och anslutna
komponenter.
Välj ingång för stativet som är anslutet
till den komponent du vill se (BD, DVD,
SAT) och växla TV:ns HDMI-ingång så
att bilden från ansluten komponent
visas.
fortsättning
27SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
Genom att ansluta Sony-komponenter som är
kompatibla med funktionen ”BRAVIA” Sync
med en HDMI-kabel (medföljer ej), förenklas
användningen enlig nedan:
• System för uppspelning med en
knapptryckning: När du spelar upp en
komponent som t.ex. en Blu-ray Disc/DVDspelare (inspelare) startar stativet och TV:n
automatiskt och växlar till passande HDMIingång.
• Systemets ljudstyrning: Du kan välja om du
vill mata ut ljudet i TV-högtalaren eller
stativets högtalare när du tittar på TV.
• Systemavstängning: När du stänger av TV:n
stängs också stativet och anslutna komponenter
av samtidigt.
Förbereda för ”BRAVIA”
Sync
4
Ställ in funktionen Kontroll för HDMI för
TV:n till På.
Funktionen Kontroll för HDMI för stativet
och ansluten komponent aktiveras
samtidigt.
Under inställningen visas ”SCANNING” i
den övre panelens teckenfönster. När
inställningen är gjord visas ”COMPLETE” i
den övre panelens teckenfönster. Vänt tills
inställningen slutförts.
Om ”SCANNING” eller
”COMPLETE” inte visas när du
utfört stegen ovan
Ställ in funktionen Kontroll för HDMI för
stativet och ansluten komponent individuellt.
1
2
3
4
5
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”CTRL: HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”ON”.
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av. Funktionen
Kontroll för HDMI är aktiverad.
6
Ställ in funktionen Kontroll för HDMI för
ansluten komponent till På.
För mer information om inställning av
ansluten komponent se medföljande
bruksanvisning.
7
Välj ingång för stativet som är anslutet
till den komponent för vilken du vill
använda funktionen Kontroll för HDMI
(BD, DVD, SAT) och upprepa steg 6.
28SE
Om du lägger till eller
återansluter komponenten
Utför steg i ”Förbereda för ”BRAVIA” Sync”
och ”Om ”SCANNING” eller ”COMPLETE”
inte visas när du utfört stegen ovan” igen.
Obs!
• Under inställning av funktionen Kontroll för HDMI
för stativet fungerar inte funktionen Systemets
ljudstyrning.
• Om funktionen Kontroll för HDMI för ansluten
komponent inte kan ställas in samtidigt genom att
ställa in ”KONTROLL FOR HDMI” för TV:n ställer
du in funktionen Kontroll för HDMI via menyn på
ansluten komponent.
• För mer information om inställning av TV:n och
anslutna komponenter se respektive medföljande
bruksanvisning.
Tips
• Standardinställningen för funktionen Kontroll för
HDMI för stativet är ”OFF”.
Ställa in funktionen Kontroll
för HDMI till Av för en
komponent utan HDMI-uttag
För att lyssna på ljud från komponenten utan
HDMI-uttag när funktionen Kontroll för HDMI
är inställd till På, måste du ställa in den till Av
individuellt för den komponenten.
Tips
• När du ansluter videoutgången för din DIGITAL
MEDIA PORT-adapter till videoingången på TV:n
ställer du in ”DMPORT. CTRL” till ”OFF”.
När du ansluter DIGITAL MEDIA PORT-adapter
utan uttag för videoutgång ställer du in ”DMPORT.
CTRL” till ”ON”.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
”BRAVIA” Sync-funktioner
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja den
komponent du vill ställa in funktionen
Kontroll för HDMI till Av för (DVD CTRL,
SAT CTRL eller DMPORT. CTRL), tryck
därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”OFF”.
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Obs!
• Om inte funktionen Kontroll för HDMI är inställd till
Av för en komponent utan HDMI-uttag, matas inte
ljudet från komponenten ut från stativet.
29SE
Lyssna på Blu-ray Disc/
DVD
(System för uppspelning med en
knapptryckning)
Spela upp en ansluten komponent.
Stativet och TV:n startas automatiskt och växlar
till passande HDMI-ingång.
Lyssna på TV-ljudet i
högtalarna
(Systemets ljudstyrning)
Du kan lyssna på TV-ljudet i stativets högtalare
genom en enkel manöver. Se TV:ns
bruksanvisning för mer information.
INPUT SELECTOR
Obs!
• Beroende på TV:n kan det hända att början av
uppspelningen klipps bort.
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
Tips
• Du kan lyssna på Blu-ray Disc/DVD-spelare
(inspelare) som är ansluten till stativet även om du
stänger av stativet. Indikatorn POWER/ACTIVE
STANDBY lyser gult när detta sker.
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Tryck på ?/1 för att starta stativet.
Ljudet matas ut i stativets högtalare. Ljudet
matas ut i TV:ns högtalare när du stänger av
stativet.
Obs!
• När TV:n startas före stativet startas matas inte TVljudet ut på en liten stund.
• När du ansluter en TV som inte har funktionen
Systemets ljudstyrning, fungerar inte funktionen
Systemets ljudstyrning.
Tips
• Du kan justera volymen och stänga av ljudet på
stativet via TV:ns fjärrkontroll.
30SE
Använda funktionen
Volymbegränsning
När funktionen Systemets ljudstyrning är aktiv
och utmatningen ändras från TV:ns högtalare till
stativets högtalare automatiskt kan det hända att
ett högt ljud mats ut beroende på stativets
volymnivå. Du kan förhindra detta genom att
begränsa maximal volymnivå.
1
2
4
(Systemavstängning)
När du stänger av TV:n med POWER-knappen
på TV-apparatens fjärrkontroll, stängs stativet
och anslutna komponenter av automatiskt.
Tryck på AMP MENU.
Obs!
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SET HDMI” visas, tryck därefter på
eller c.
• Det kan hända att anslutna komponenter inte stängs av
beroende på dess status. För mer information se den
bruksanvisning som följde med de anslutna
komponenterna.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”VOL LIMIT” visas, tryck därefter på
eller c.
Tryck på X/x för att välja den maximala
volymnivån du önskar.
Maximal volymnivå ändras enligt följande:
MAX y 49 y 48 ….. 2 y 1 y MIN
5
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Obs!
• Denna funktion är endast tillgänglig när funktionen
Kontroll för HDMI är inställd till På.
• Denna funktion är inte tillgänglig när utmatningen
ändras från stativets högtalare till TV:ns högtalare.
Tips!
• Vi rekommenderar att du ställer in maximal
volymnivå till lite lägre än den volymnivå du brukar
lyssna på.
• Oavsett vilken maximal volymnivå du ställt in
fungerar knappen VOLUME +/– på stativet och
fjärrkontrollen.
• Om du inte vill begränsa maximal volymnivå väljer
du ”MAX”.
31SE
”BRAVIA” Sync-funktioner
3
Stäng av stativet, TV:n
och anslutna komponenter
** Denna inställning visas endast när ”CTRL: HDMI”
är inställt till ”ON”.
Avancerade inställningar
1
Inställningar och
justeringar med
förstärkarmenyn
2
3
Använda AMP-menyn
Du kan ange följande funktioner med AMP
MENU på fjärrkontrollen.
Standardinställningarna är understrukna.
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL:
HDMI
ON
OFF
ON
DVD
CTRL**
OFF
ON
SAT
CTRL**
OFF
ON
DMPORT.
CTRL**
VOL
LIMIT**
DUAL
MONO
A/V SYNC
OFF
MAX, 49, 48, .....
2, 1, MIN
MAIN
SUB
MAIN + SUB
ON
OFF
AUDIO
DRC
DISPLAY
SLEEP
MAX
STD
OFF
ON
OFF
OFF, 10M, 20M, …..
80M, 90M
* Se ””BRAVIA” Sync-funktioner” (sid. 27).
32SE
Tryck på AMP MENU för att aktivera
AMP-menyn.
Tryck på C/X/x/c flera gånger för att
välja alternativ och inställning.
Tryck på AMP MENU för att stänga av
AMP-menyn.
Följande sidor visar detaljerad information för
varje inställning.
• MAIN+SUB: Huvudljudet hörs i den
vänstra högtalaren och
underljudet hörs i den högra
högtalaren.
Lyssna på
multiplexsändningsljud
(DUAL MONO)
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när
stativet tar emot multiplexsändningssignalen
AC-3.
4
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Obs!
• För att kunna ta emot AC-3-signalen, behöver du
ansluta en digital satellitmottagare till stativet med en
optisk kabel eller koaxialkabel och ställa in det
digitala utmatningsläget på den digitala
satellitmottagaren till AC-3.
Avancerade inställningar
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Tryck på AMP MENU.
Tryck på x/X upprepade gånger tills
”DUAL MONO” visas och tryck sedan
på
eller c.
Tryck på x/X för att välja det ljud du
önskar.
• MAIN:
• SUB:
Spelar endast upp
huvudkanalen.
Spelar endast upp
underkanalen.
fortsättning
33SE
Justera fördröjningen mellan
ljudet och bilden (A/V SYNC)
Lyssna på Dolby Digital-ljud
på låg volym (AUDIO DRC)
Du kan fördröja ljudet med den här funktionen
när bilden är långsammare än ljudet.
Begränsar ljudspårets dynamiska område.
Användbart när du vill titta på filmer med låg
volym. AUDIO DRC fungerar endast för Dolby
Digital-källor.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
DISPLAY
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
TUNING-
MENU
TUNING+
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”A/V SYNC” visas och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• OFF: Justeras inte.
• ON: Justerar skillnaden mellan bild och
ljud.
4
SOUND FIELD
1
2
3
Menyn AMP stängs av.
Obs!
34SE
Tryck på x/X upprepade gånger tills
”AUDIO DRC” visas och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• OFF: Ingen komprimering av det
dynamiska området.
• STD: Återskapar ljudspåret med det
dynamiska område som
inspelningsteknikern avsåg.
• MAX: Komprimerar det dynamiska
området helt.
Tryck på AMP MENU.
• Det går kanske inte att justera fördröjningen mellan
ljudet och bilden perfekt med den här funktionen.
• Denna funktion är endast användbar för inmatning av
Dolby Digital, DTS och Linear PCM (2-kanals) via
koaxial (audio), optisk (audio) eller HDMI.
Tryck på AMP MENU.
4
Tryck på AMP MENU.
Menyn AMP stängs av.
Ändra displayinställningen
(DISPLAY)
Du kan ändra displayinställningen.
Använda insomningstimern
Du kan ställa in stativet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 10 minuter.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
DISPLAY
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
MENU
TUNING+
PRESET-
Avancerade inställningar
TUNING-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck på x/X upprepade gånger tills
”DISPLAY” visas och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja inställning för
den övre panelens teckenfönster.
• ON: Displayen visas hela tiden.
• OFF: Visningen på skärmen försvinner
några sekunder när du manövrerar
stativet.
1
2
3
Tryck på AMP MENU.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”SLEEP” visas och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja den
förinställda tid du önskar.
Visningen av minuter (återstående tid)
ändras enligt följande:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
Obs!
• Displayen visas hela tiden när ljudavstängningseller skyddsfunktionen är ur funktion, även om
du ställer in ”DISPLAY” på ”OFF”.
4
SOUND FIELD
Tryck på AMP MENU.
Obs!
Menyn AMP stängs av.
• Denna funktion är endast för detta stativ, inte för den
anslutna TV:n eller andra komponenter.
35SE
Ytterligare information
Felsökning
Om du får några av följande problem med
stativet kan du använda denna felsökningsguide
för att försöka lösa problemet innan du tar det till
reparation. Om du inte kan lösa problemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Allmänt
Strömmen slås inte på.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
högtalarna.
• Tryck på VOLUME + och kontrollera
volymnivån.
• Tryck på MUTING eller VOLUME + för att
stänga av mutingfunktionen.
• Tryck på SOUND FIELD +/– och
kontrollera det valda ljudfältet.
• Med vissa källor kan effekten från
högtalarna vara mindre märkbar.
Ljudet fördröjs efter TV-bilden.
• Ställ in ”A/V SYNC” på ”OFF” när ”A/V
SYNC” är inställt på ”ON”.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt
ansluten.
Om ”PROTECTOR” och ”PUSH POWER” visas
växelvis i den övre panelens teckenfönster.
Tryck på ?/1 om du vill stänga av stativet och
kontrollera följande när ”STANDBY”
försvunnit.
• Är det något som blockerar stativets
ventilationshål?
Efter att du kontrollerat ovanstående och
åtgärdat problemen stänger du av stativet.
Om orsaken till problemet inte kan
fastställas efter kontroll av ovanstående,
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Dolby Digital eller DTS-flerkanalsljud
återskapas inte.
• Kontrollera att Blu-ray Disc, DVD-skivan,
etc, som spelas, är inspelad med Dolby
Digital eller DTS-format.
• När man ansluter Blu-ray Disc, DVDspelare, etc, till stativets digitala ingångar,
kontrollera att ljudinställningen
(inställningar för ljudutgångar) är för den
anslutna komponenten.
Ingen surroundeffekt erhålls.
• Beroende på den digitala signalen kan det
hända att surroundbearbetningen inte
fungerar (sid. 25).
36SE
Anslutna komponenter
Inget eller bara ett svagt ljud hörs oavsett
vilken komponent som väljs.
• Kontrollera att detta stativ och de olika
komponenterna är korrekt och ordentligt
anslutna.
• Kontrollera att både detta stativ och den
valda komponenten är påslagen.
Det kommer inget ljud från den valda
komponenten.
• Kontrollera att komponenten är korrekt
ansluten till ljudingångarna för den
komponenten.
• Kontrollera att kablarna är ordentligt
anslutna till uttagen på både komponenten
och det här stativet.
• Kontrollera att komponenten är ordentligt
vald.
Ljudet avbryts eller det hörs brus.
• Kontrollera ”Format som kan användas av
stativet” (sid. 38).
Ingen bild visas på TV-skärmen.
•
•
•
•
Kontrollera att TV:n är ordentligt vald.
Ställ in TV:n på lämpligt ingångsläge.
Kontrollera HDMI-anslutningen.
Kontrollera att kablarna är ordentligt
anslutna till uttagen på både komponenten
och det här stativet.
Kontroll för HDMI
Om du får något av följande problem när du
använder ”BRAVIA” Sync kan du använda
denna felsökningsguide för att försöka lösa
problemet.
Ett meddelande som upplyser om att
utmatningen ändrats från stativets högtalare
till TV:ns högtalare visas på TV-skärmen.
• Funktionen Kontroll för HDMI för vald
komponent är avstängd. Mer information
finns på sidorna ”Ansluta komponenter utan
HDMI-uttag” (sid. 13).
Funktionen Kontroll för HDMI fungerar inte.
Inget ljud hörs från stativets högtalare eller
TV:ns högtalare.
• Kontrollera volymen för stativet och TV:n.
• Välj inmatning för stativet på rätt sätt.
Inget ljud hörs från både stativets högtalare
och TV:ns högtalare.
• Om funktionen Kontroll för HDMI är
inställd till Av eller vald komponent inte är
kompatibel med funktionen Kontroll för
HDMI stänger du av ljudet på stativet eller
TV:n.
ÖVRIGT
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på
stativet.
• Ta bort eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och stativet.
• Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen mot
nya, om de är urladdade.
• Kontrollera att du väljer rätt ingång på
fjärrkontrollen.
Volymen sänks när utmatningen ändras från
TV:ns högtalare till stativets högtalare.
• Funktionen Volymbegränsning fungerar.
Mer information finns på sidorna ”Använda
funktionen Volymbegränsning” (sid. 31).
Om stativet, efter att
ovanstående åtgärder utförts,
fortfarande inte fungerar som det
ska, återställer du det på följande
sätt:
Använd knapparna på stativet för åtgärden.
1
2
Tryck på ?/1 för att slå på strömmen.
Tryck på ?/1 samtidigt som du trycker
på INPUT SELECTOR och VOLUME –.
”COLD RESET” visas och stativet
återställs. AMP-meny, ljudfält etc. återgår
till standardinställningarna.
Funktionen Systemavstängning fungerar inte.
• Ändra inställningen för TV:n för att
automatiskt stänga av anslutna komponenter
när du stänger av TV:n. Se TV:ns
bruksanvisning för mer information.
En bild visas inte på TV:n.
• Kontrollera om HDMI IN och HDMI OUT
är anslutna på fel sätt.
37SE
Ytterligare information
• Kontrollera HDMI-anslutningen (sid. 11).
• Se till att ”CTRL: HDMI” är inställt till
”ON” i AMP-menyn.
• Kontrollera att den anslutna komponenten är
kompatibel med funktionen Kontroll för
HDMI.
• Kontrollera inställningarna gällande
Kontroll för HDMI på ansluten komponent.
Läs bruksanvisningen som medföljde
ansluten komponent.
• Om du ändrar HDMI-anslutningen, kopplar
från/till nätkabeln eller om strömavbrott sker
upprepar du förfarandet i ””BRAVIA”
Sync-funktioner” (sid. 27).
• Det kan hända att stativet inte fungerar som
det ska om du valt en komponent som inte är
kompatibel med funktionen Kontroll för
HDMI för TV:n.
• Se till att ”DVD CTRL”, ”SAT CTRL” eller
”DMPORT. CTRL” är inställt till ”ON” i
AMP-menyn.
Tekniska data
Mått:
mm (ca.)
RHT-G900
A
1 550
B
400
C
400
Vikt: kg
59
Format som kan användas av
stativet
Följande digitala ingångsformat kan användas av
stativet.
Format
Hanteras/hanteras inte
Dolby Digital
a
DTS
a
Linear PCM-2ch*
a
Linear PCM-7.1ch
48k* (Bara på HDMI)
a
Linear PCM-7.1ch
96k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Linear PCM accepterar samplingsfrekvenser upp till
48 kHz.
Mått:
mm (ca.)
A
1 115
B
400
C
500
Vikt: kg
54
Förstärkardelen
Märkuteffekt
Stereoläge
Referensuteffekt
Surroundläge
RHT-G1500
50 W + 50 W, 6 ohm,
1 kHz, THD mindre än 1 %
Front: 70 W/kan, 6 ohm,
1 kHz, THD 10 %
Mitt*: 70 W/kan, 3 ohm,
1 kHz, THD 10 %
Surround*: 70 W/kan,
6 ohm, 1 kHz, THD 10 %
Subwoofer: 120 W, 3 ohm,
100 Hz, THD 10 %
* Beroende på ljudfältsinställningarna och källan,
kanske ingen ljudutmatning sker.
POWER/
ACTIVE STANDBY
INPUT SELECTOR
VOLUME
Ingångar (analoga)
TV
38SE
Känslighet: 600 mV
Impedans: 30 kohm
Ingångar (digitala)
TV, DVD
SAT
Surroundhögtalarenhet
Optisk
Koaxial, optisk
FM-mottagare
System
Inställningsomfång
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Digital synthesizer med
PLL-låsning
87,5 – 108,0 MHz
(50 kHz per steg)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
Subwoofer-enhet
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Videingångar/utgångar
Strömförsörjning
HDMI 19-stifts
standardkontakt
BD, DVD, SAT:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1440 × 480p@59,94/60 Hz
(bildpunkt skickas 2
gånger)
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1440 × 576p@50 Hz
(bildpunkt skickas 2
gånger)
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
BD, DVD, SAT: Linear
PCM 7.1 ch/Dolby Digital/
DTS
Strömförbrukning
På: 110 W
Aktivt standbyläge (Kontroll för HDMI är På):
1,5 W eller mer
Standbyläge (Kontroll för HDMI är Av): mindre
än 0,3 W
Storlek (ca.)
RHT-G900
1 115 × 500 × 400 mm
(b/h/d)
RHT-G1500
1 550 × 400 × 400 mm
(b/h/d)
Vikt (ca.)
RHT-G900
54 kg
RHT-G1500
59 kg
2-vägs, basreflex,
magnetiskt avskärmade
Woofer: 50 mm, kontyp
Diskant: 25 mm,
balanserad kupoltyp
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
Högtalare
Främre högtalarenhet
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Modell i Europa:
220–240 V, 50/60 Hz
Medföljande tillbehör
Optisk kabel (1 m) (1)
Fjärrkontroll (RM-ANU032) (1)
AA-batterier (R6) (2)
Övre glaspanel (1)
Hörnskydd (4)
Stödrem och två skruvar (liten/stor) (1)
Hylla (1) (endast RHT-G900)
Fäststift för hyllstöd (4) (endast RHT-G900)
FM-antennsladd (1)
Bruksanvisning (1)
Mitthögtalarenhet
Högtalarsystem
Högtalarenhet
2-vägs, basreflex,
magnetiskt avskärmade
Woofer: 50 mm, kontyp × 2
Diskant: 25 mm,
balancerad kupoltyp
39SE
Ytterligare information
Ljudingångar
Basreflex
100 mm, kontyp × 2
Allmänt
HDMI-avsnitt
Kontakt
Fullskalig,
akustisk upphängning,
magnetiskt avskärmade
50 mm, kontyp
S-Force PRO Front Surround
Ordlista
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surroundhögtalarnas utgående stereoljud
med expanderat frekvensområde och subwooferkanal för djup bas, var för sig. Det här formatet
kallas även ”5.1” eftersom subwoofer-kanalen
räknas som 0.1-kanal (då den bara är i funktion
när det krävs djupa baseffekter). Alla sex kanaler
i detta format spelas in separat för att ge den
bästa kanalsepareringen. Och eftersom alla
signaler bearbetas digitalt, blir
signalförsämringen mindre.
Dolby Pro Logic II
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic II
fem utkanaler med full bandbredd. Det görs med
en avancerad matrisavkodning, som mycket rent
extraherar den ursprungliga inspelningens
ljudbild utan att ljudet förändras.
DTS
Digital ljudkomprimeringsteknik utvecklad av
Digital Theater Systems, Inc. Denna teknik
uppfyller kraven för 5.1-kanals surroundljud.
Formatet består av en bakre stereokanal och det
finns en diskret subwoofer-kanal i detta format.
DTS ger samma diskreta 5.1-kanaler med
digitalt högkvalitetsljud. Systemet ger utmärkt
kanalseparering eftersom all kanalinformation
spelas in diskret och bearbetas digitalt.
HDMI (high definition multimedia
interface)
HDMI är ett gränssnitt som understöder både
video och ljud via en enda digital förbindelse
som gör att du kan visa och lyssna på digitala
bilder och ljud med hög kvalitet. HDMIspecifikationen understöder HDCP
(high-bandwidth digital contents protection)
som är en teknologi för kopieringsskydd med
kodningsteknik för digitala videosignaler.
PCM (Pulse Code Modulation)
En metod för konvertering av analogt ljud till
digitalt ljud för enkel uppspelning av digitalt
ljud.
40SE
Sony har länge deltagit i utvecklingen av
surroundteknik (och har därmed samlat på sig
stora mängder akustiska data) vilket har lett fram
till utvecklingen av en helt ny
bearbetningsmetod och avancerad DSP för att
hantera uppgiften effektivt. Vi kallar denna
teknik för S-Force PRO Front Surround. Jämfört
med tidigare frontsurroundtekniker, återger
S-Force PRO Front Surround en betydligt
naturtrognare känsla av avstånd och rymd, vilket
ger ett mycket bra surroundljud utan krav på
bakre högtalare.
S-Master
S-Master är en helt digital förstärkarteknik som
har utvecklats av Sony och som effektivt
minimerar förekomsten av ljudsplittring och
jitter. Detta ger en fantastiskt tydlig dialog och
naturtrogen återgivning av originalljudet. Den
kompakta förstärkardelen är energisnålare och
har och förbättrad termisk prestanda.
x.v.Colour
x.v.Colour är ett mer känt namn för xvYCCstandarden som föreslogs av Sony, och är ett
varumärke som tillhör Sony. xvYCC är en
internationell standard för färgomfång i video.
Den här standarden medger ett större färgomfång
än den nuvarande sändningsstandarden.
Sakregister
A
S
A/V SYNC 34
AMP-menyn 32
AUDIO DRC 34
Satellitmottagare
ansluta 11, 13
S-Force PRO Front Surround 7
B
X
Blu-ray Disc-spelare (inspelare)
ansluta 11
x.v.Colour 40
D
Ytterligare information
DIGITAL MEDIA PORT
ansluta 15
DISPLAY 24, 35
DUAL MONO 33
DVD-spelare (inspelare)
ansluta 11, 13
F
Fjärrkontroll
används 18
före användning 8
I
Insomningstimer 35
Inställning 9
L
Ljudfält 25
N
NIGHT-läge 26
P
”PlayStation 3”
ansluta 11
R
Radio 22
Radiostationer 21
41SE
3
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półka na
książki lub zabudowana szafka.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami
nie należy narażać na działanie zbyt wysokich
temperatur, na przykład bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, ognia itp.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być
traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
2PL
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana jako
odpad komunalny. Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność,
że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do
wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami dot. kompatybilności
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych i
gwarancyjnych należy kontaktować się z
podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.
Spis treści
OSTRZEŻENIE ...................................4
UWAGA ................................................5
Zalecenia dotyczące eksploatacji.........6
Podstawowa charakterystyka ...............8
Czynności podstawowe
Akcesoria znajdujące się w
zestawie.............................................9
Ustawianie stojaka...............................10
Podłączanie podzespołów z gniazdami
HDMI .............................................12
Podłączanie podzespołów bez gniazd
HDMI .............................................14
Konfigurowanie odtwarzania
dźwięków podłączonego
urządzenia ......................................15
Podłączanie adaptera DIGITAL
MEDIA PORT..............................16
Opcje odtwarzania
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia ......................................17
Oglądanie telewizji ..............................20
Odtwarzanie dźwięku z innych
urządzeń .........................................21
Funkcje tunera
Programowanie stacji radiowych .......22
Słuchanie radia.....................................23
Nadawanie nazw zaprogramowanym
stacjom radiowym..........................24
Używanie systemu Radio Data System
(RDS) .............................................25
Odtwarzanie płyt
Blu-ray Disc/DVD........................ 31
(Odtwarzanie jednym
przyciskiem)
Odtwarzanie dźwięku telewizyjnego z
głośników ....................................... 32
(Sterowanie opcjami audio
zestawu)
Wyłączanie stojaka, telewizora i
podłączonych urządzeń ................ 33
(Wyłączanie zestawu)
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia w menu wzmacniacza ..... 34
Dodatkowe informacje
Wykrywanie i usuwanie usterek........ 39
Specyfikacje ......................................... 41
Słowniczek ........................................... 43
Indeks ................................................... 45
Zalecenia przedstawione w niniejszej
instrukcji dotyczą modeli RHT-G900 i
RHT-G1500. Na ilustracjach
przedstawiono model RHT-G900.
Wszelkie różnice w czynnościach, które
musi wykonać użytkownik, są wyróżnione
w tekście, na przykład opisem „wyłącznie
model RHT-G900”.
Funkcja dźwięku przestrzennego
Odtwarzanie dźwięku
przestrzennego...............................26
Funkcje „BRAVIA” Sync
Czym jest funkcja „BRAVIA”
Sync? ...............................................28
Przygotowanie do używania funkcji
„BRAVIA” Sync...........................29
3PL
PL
OSTRZEŻENIE
Nie opierać się o telewizor ani nie
wieszać się na nim, gdy jest on
zamocowany na stojaku.
Telewizor może spaść,
powodując poważne
obrażenia ciała lub
śmierć.
Nie przesuwać stojaka z ustawionym
na nim telewizorem lub innym
sprzętem.
Przed
przesuwaniem
stojaka należy
zdjąć z niego
telewizor i inny
sprzęt. W
przeciwnym razie
stojak może stracić równowagę i przewrócić
się, powodując poważne obrażenia.
Nie dopuszczać, aby przewód
zasilania lub kabel przyłączeniowy
zostały przycięte między telewizorem i
stojakiem.
•Przewód zasilania lub kabel
przyłączeniowy mogą ulec
uszkodzeniu, powodując
pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
•Przesuwając stojak, należy
uważać, aby nie przycisnąć
przewodu zasilania, ani kabla przyłączeniowego
pod stojakiem.
4PL
Nie wolno pozwalać dzieciom na
wspinanie się na stojak i
przechodzenie pomiędzy półkami.
Wspinanie się dzieci
na stojak lub
przechodzenie
pomiędzy półkami
może skutkować
poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią w
razie pęknięcia szyb lub przewrócenia się
stojaka.
Podczas przesuwania stojaka nie
wolno trzymać go za podstawę.
Stojak należy
Górna półka
przenosić,
trzymając za
dolną część
górnej półki.
Jeśli podstawa
stojaka będzie
trzymana w
sposób
pokazany na rysunku, może odpaść cokół, co
z kolei może spowodować upadek stojaka.
UWAGA
Nie stawiać na stojaku gorących
przedmiotów, takich jak patelnia lub
czajnik.
Górny panel szklany może
pęknąć, powodując
obrażenia. Może to również
spowodować uszkodzenie
stojaka.
Nie wchodzić na stojak.
Ryzyko upadku lub
rozbicia szyby oraz
wynikających z tego
obrażeń ciała.
Ten stojak jest przeznaczony tylko do
określonego telewizora.
W instrukcji telewizora sprawdź, czy
odbiornik współpracuje z tym stojakiem.
Nie przekraczać maksymalnego
obciążenia
Nie stawiać żadnych urządzeń
przekraczających określone obciążenie
maksymalne stojaka, podane na poniższej
ilustracji. W przeciwnym razie stojak może
przewrócić się lub pęknąć.
RHT-G900
60 kg
14 kg
25 kg
Nie narażać górnego panelu szklanego
na nadmierne wstrząsy.
W stojaku
zastosowano szkło z
powłoką
antyodpryskową, ale
należy zachować
ostrożność. W
przypadku stłuczenia
odłamki szkła mogą
spowodować
obrażenia, w związku z czym należy
przestrzegać poniższych wskazówek.
•Nie wolno uderzać szyby lub upuszczać na nią
ostrych przedmiotów. Należy unikać
nadmiernych wstrząsów.
•Szyby nie wolno drapać lub dźgać ostrymi
przedmiotami.
•Nie uderzać żadnym urządzeniem o wierzch
górnego panelu szklanego podczas instalacji.
Nie używać górnego panelu
szklanego, jeśli jest on zarysowany.
Nie należy używać górnego panelu
szklanego, gdy jest on zarysowany. Górny
panel szklany może pęknąć, powodując
poważne obrażenia.
RHT-G1500
75 kg
25 kg
Instalacja — uwagi
•Uważać, aby nie przyciąć sobie dłoni ani palców
między telewizorem i stojakiem.
•Aby zapobiec przekrzywianiu się stojaka, należy:
– Ustawić stojak na stabilnym i płaskim podłożu.
– W przypadku instalowania stojaka na miękkim
podłożu (wykładzina lub dywan), w miejscu
instalacji należy ułożyć sztywną płytę.
– Nie należy instalować stojaka w miejscu
wystawionym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł
ciepła.
– Nie należy instalować stojaka w miejscach
ciepłych lub wilgotnych ani poza
pomieszczeniem.
ciąg dalszy
5PL
•Do przesuwania stojaka potrzeba co najmniej
dwóch osób. Stojak należy przesuwać dopiero po
zestawieniu telewizora. W przeciwnym razie
telewizor może spaść ze stojaka, powodując
poważne obrażenia. Nie chwytać za kratkę,
ponieważ może odczepić się od stojaka,
powodując poważne obrażenia. Uważać, aby nie
przyciąć sobie palców podczas przesuwania
stojaka.
Zalecenia dotyczące
eksploatacji
Bezpieczeństwo
•Nie stawiać na stojaku nieodpowiednich
przedmiotów, takich jak wazony czy doniczki z
kwiatami.
•Nie zmieniać konstrukcji stojaka.
•Jeśli do stojaka dostanie się jakikolwiek
przedmiot lub płyn, należy odłączyć przewód
zasilający i przed dalszym użytkowaniem stojaka
zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
Zasilanie
• Przed rozpoczęciem użytkowania stojaka należy
sprawdzić, czy napięcie robocze jest zgodne z
zasilaniem lokalnym. Napięcie robocze zostało
podane na tabliczce znamionowej z tyłu stojaka.
• Stojak pozostaje podłączony do źródła zasilania
sieciowego, dopóki nie zostanie odłączony
przewód zasilający, nawet jeśli sam stojak jest
wyłączony.
• Jeśli nie planuje się używania stojaka przez
dłuższy czas, należy odłączyć go od gniazda
ściennego. Odłączając przewód zasilający, należy
chwytać za wtyczkę; nigdy za przewód.
• Jako zabezpieczenie, jeden bolec wtyczki jest
szerszy niż pozostałe, w związku z czym wtyczkę
można podłączyć do gniazda tylko w jeden
sposób. Jeśli nie można podłączyć wtyczki do
gniazda, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
• Wymianę przewodu zasilającego należy zlecać
tylko specjalistycznym punktom serwisowym.
• Instalacja stojaka powinna umożliwiać w razie
problemów natychmiastowe odłączenie
przewodu zasilającego z gniazda ściennego.
Usytuowanie
• Stojak należy ustawić w miejscu o odpowiedniej
wentylacji, aby zapobiec przegrzewaniu i
zwiększyć jego trwałość.
•Zachować ostrożność, stawiając stojak na
powierzchniach o specjalnym wykończeniu
(woskiem, olejem, politurą itp.), ponieważ mogą
ulec poplamieniu lub odbarwieniu.
•W przypadku dostania się piasku, śmieci itp. pod
nogi stojaka podłoga może ulec uszkodzeniu.
6PL
Działanie
Przed podłączeniem innych elementów należy
wyłączyć stojak i odłączyć przewód zasilający.
Czyszczenie
Stojak, panel i elementy sterowania można czyścić
miękką ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie używać szorstkich ściereczek,
proszku czyszczącego ani rozpuszczalników, takich
jak alkohol lub benzyna.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących stojaka należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem firmy Sony.
Prawa autorskie
Urządzenie wyposażono w systemy Dolby* Digital
i Pro Logic Surround oraz DTS** Digital Surround
System.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są
znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.
** Wyprodukowano na mocy patentu
zarejestrowanego w USA pod numerem:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 487 535 i innych patentów zarejestrowanych i
oczekujących na zarejestrowanie w USA i na
całym świecie. DTS i DTS Digital Surround są
zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logo
DTS i Symbol są znakami towarowymi firmy
DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Stojak wyposażono w technologię High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Nazwa HDMI, logo HDMI oraz nazwa HighDefinition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
7PL
Podstawowa charakterystyka
B Łatwe połączenie dzięki HDMI
b
Poplątane przewody.
Uporządkowane połączenia (strona 12).
B Łatwa obsługa tylko jednym pilotem od odbiornika TV („BRAVIA” Sync)
b
Osobny pilot do każdego urządzenia.
Wykonywanie wszystkich czynności za
pomocą jednego pilota (strona 28).
B Prosta konfiguracja dźwięku przestrzennego
b
Całe mnóstwo przewodów i głośników.
Informacje o S-Force PRO Front Surround
Długoletnie zaangażowanie firmy Sony w
prace nad technologią dźwięku przestrzennego
(i ogromne ilości danych akustycznych
zgromadzone w ich wyniku) zaowocowało
opracowaniem całkowicie nowej metody
przetwarzania oraz dostosowanego do niej
zaawansowanego procesora DSP, o nazwie
S-Force PRO Front Surround.
W porównaniu z poprzednimi technologiami
dźwięku przestrzennego, S-Force PRO Front
Surround oferuje bardziej sugestywny efekt
odległości i przestrzeni, co w rezultacie daje
prawdziwy efekt dźwięku przestrzennego bez
potrzeby stosowania tylnych głośników.
8PL
Prosta konfiguracja dzięki S-Force PRO
Front Surround.
Zalecany obszar odtwarzania dźwięku
przestrzennego
Dźwięk przestrzenny jest dostępny w miejscu
przedstawionym na ilustracji poniżej.
Wkładanie baterii do pilota
Akcesoria znajdujące
się w zestawie
Stojakiem można sterować za pomocą
dołączonego pilota. Włożyć dwie baterie AA
(R6), dopasowując bieguny + i – baterii do
oznaczeń w komorze baterii.
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu
znajdują się następujące elementy.
Kabel optyczny (1 m) (1)
Pilot zdalnego sterowania (RM-ANU032) (1)
Baterie AA (R6) (2)
Górny panel szklany (1)
Osłony narożników (4)
Pas podtrzymujący i dwa wkręty (mały/duży) (1)
Półka (1) (wyłącznie model RHT-G900)
Wkręty podtrzymujące półkę (4) (wyłącznie model
RHT-G900)
Antena UKF (FM) (1)
Instrukcja obsługi (1)
Uwagi
•Nie zostawiać pilota w miejscach o wysokiej
temperaturze lub wilgotności.
•Nie używać starych baterii razem z nowymi.
•Uważać, aby do obudowy pilota nie dostały się
ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
•Chronić czujnik zdalnego sterowania przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
lub silnego światła sztucznego. Może to
spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu
spowodowanemu ewentualnym wyciekiem
elektrolitu i korozją.
9PL
Czynności podstawowe
Czynności podstawowe
Ustawianie stojaka
Mocowanie górnego panelu
szklanego
Informacje na ten temat znajdują się w
„Instrukcji instalacji górnego panelu
szklanego” dostarczonej wraz ze stojakiem.
Zabezpieczenie przed
przewróceniem telewizora
W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy
zabezpieczyć telewizor.
W przypadku telewizora LCD firmy Sony
należy wykonać poniższe czynności.
2
Wkręć wkręt w otwór na spodzie w
sposób pokazany na rysunku.
3
4
(mały)
1
Ustaw telewizor na środku stojaka.
Telewizor nie powinien zasłaniać
wyświetlacza na górnym panelu stojaka.
10PL
Przymocuj pas podtrzymujący do
stojaka, a następnie mocno dokręć
dużym wkrętem (wchodzi w skład
zestawu) i wkrętakiem lub monetą itp.
Podtrzymując telewizor, odpowiednio
naciągnij pas podtrzymujący.
Montaż półki (wyłącznie model
RHT-G900)
1
2
(duży)
Przymocuj pas podtrzymujący
(wchodzi w skład zestawu) do stojaka
przy użyciu małego wkrętu (wchodzi w
skład zestawu).
Włóż mocujące wkręty podtrzymujące
półkę (wchodzą w skład zestawu) w
otwory w stojaku.
Umieść półkę poziomo nad wkrętami
podtrzymującymi półkę. Wymaga to
współpracy kilku osób.
Zbieranie przewodów
Podłącz antenę UKF (FM) do gniazda 75 Ω
COAXIAL.
1
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronach od 12 do 16.
2
DVD IN
SAT IN
FM
ANTENNA
Zbierz przewody przy użyciu uchwytu
na przewody, aby zabezpieczyć je
przed poplątaniem.
Przewody należy umieścić w uchwycie w
sposób przedstawiony na poniższej
ilustracji.
HDMI
BD IN
Podłącz urządzenia do stojaka.
TV OUT
75
COAXIAL
Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład zestawu)
Ustawianie stojaka
Gniazdo 75 Ω COAXIAL
Uwagi
Ustawić stojak po podłączeniu wszystkich
urządzeń.
Umieść stojak, pozostawiając co najmniej
5 cm wolnego miejsca od ściany. Umożliwia
to odpowiednie rozpraszanie ciepła i
zapobiega spadnięciu telewizora.
•Dopilnuj zupełnego rozsunięcia anteny UKF
(FM)
•Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy
utrzymywać ją w jak najbardziej poziomej pozycji.
Ponad
5 cm
Wskazówka
•W razie słabego odbioru na falach UKF, użyj 75omowego przewodu koncentrycznego (nie
wchodzi w skład zestawu) do podłączenia
jednostki sterującej do zewnętrznej anteny UKF
(FM) w sposób przedstawiony poniżej.
Zewnętrzna antena UKF (FM)
FM
ANTENNA
Uwaga
•Należy uważać, aby nie przyciąć sobie palców
podczas ustawiania stojaka.
75
COAXIAL
Tylna część stojaka
11PL
Czynności podstawowe
Podłączanie anteny UKF (FM)
Podłączanie podzespołów z gniazdami HDMI
Zalecamy podłączanie urządzeń do stojaka
przy użyciu kabla HDMI.
Dzięki HDMI można w prosty sposób
odtwarzać wysokiej jakości dźwięk i obrazy.
Jednakże, konieczne jest podłączenie wyjścia
audio telewizora do wejścia audio stojaka za
pomocą przewodu optycznego lub przewodu
audio, żeby można było odtwarzać dźwięki z
telewizora za pośrednictwem stojaka.
Aby uzyskać informacje na temat funkcji
Sterowanie przez HDMI, zobacz „Funkcje
„BRAVIA” Sync” (strona 28).
Przewód zasilający należy podłączyć po
podłączeniu wszystkich urządzeń do stojaka.
Monitor TV, projektor itp.
Sygnał audio/wideo
Sygnał audio
lub
B
C
A
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
R
SAT
DVD
HDMI
ANALOG
TV
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
A
Sygnał
audio/wideo
Odtwarzacz (rekorder) płyt Blu-ray, „PlayStation 3”
A Kabel HDMI (nie wchodzi w skład zestawu)
B Kabel optyczny (wchodzi w skład zestawu)
C Przewód audio (nie wchodzi w skład zestawu)
12PL
DVD IN
SAT IN
FM
ANTENNA
DMPORT
A
TV OUT
75
COAXIAL
A
Sygnał
audio/wideo
Odtwarzacz (rekorder) DVD
Sygnał
audio/wideo
Tuner satelitarny
: Przepływ sygnału
Uwagi
Czynności podstawowe
•Informacje na temat obsługi urządzeń bez gniazda
HDMI zawarto na stronie 14.
•W przypadku podłączenia urządzenia za
pośrednictwem gniazd INPUT OPT, INPUT
COAX i HDMI, gniazdo HDMI ma
pierwszeństwo.
•Gniazdo INPUT OPT ma priorytet przy
podłączaniu wyjścia audio telewizora do gniazda
INPUT OPT i INPUT ANALOG stojaka.
Uwagi dotyczące połączeń HDMI
• Podłączenie kabla HDMI z logo HDMI
zapewnia odtwarzanie obrazów wysokiej
jakości. Zalecamy stosowanie kabli Sony
HDMI.
• W przypadku słabej jakości obrazu lub
braku dźwięku należy sprawdzić
konfigurację urządzenia podłączonego przy
użyciu kabla HDMI.
• Sygnały audio (częstotliwość próbkowania,
długość bitu itp.) przesyłane z gniazda
HDMI mogą być tłumione przez
podłączone urządzenie.
• W przypadku zmiany częstotliwości
próbkowania lub kanałów sygnałów
wyjściowych audio w podłączonym
urządzeniu dźwięk może być przerywany.
• Jeżeli podłączone urządzenie nie obsługuje
technologii ochrony praw autorskich
(HDCP), obraz i/lub dźwięk z gniazda
HDMI TV OUT mogą być zniekształcone
lub nie będą odtwarzane.
W takim przypadku należy sprawdzić
specyfikację podłączonego urządzenia.
• Nie zalecamy stosowania kabla z
przejściówką HDMI-DVI.
• Bez względu na wybrane urządzenie
wejściowe, z wyjścia HDMI TV OUT
odtwarzane są sygnały wideo z gniazda
urządzenia HDMI (BD, DVD lub SAT)
wybranego ostatnio.
13PL
Podłączanie podzespołów bez gniazd HDMI
Przy podłączaniu odtwarzacza (rekordera)
DVD, tunera satelitarnego, konsoli
„PlayStation 2” itp. bez gniazda HDMI, takie
urządzenie należy podłączyć do stojaka za
pomocą gniazda INPUT OPT lub INPUT
COAX.
Jeżeli urządzenie podłączone do gniazda
INPUT SAT nie posiada gniazda OPTICAL
OUT, stojak należy podłączyć za pomocą
gniazda INPUT COAX. W takim przypadku
nie jest konieczne podłączanie wszystkich
przewodów. Przewód audio należy podłączyć
stosownie do gniazd w urządzeniach.
Przewód zasilający należy podłączyć na
końcu.
* „PlayStation 2” jest znakiem handlowym firmy
Sony Computer Entertainment Inc.
Monitor TV, projektor itp.
Sygnał audio
Sygnał wideo
lub
B
C
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
R
SAT
DVD
HDMI
ANALOG
TV
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
DVD IN
FM
ANTENNA
DMPORT
SAT IN
TV OUT
75
COAXIAL
Sygnał wideo
D
A
A
lub
Sygnał audio
Tuner satelitarny
Sygnał wideo
Sygnał audio
Odtwarzacz (rekorder) DVD, „PlayStation 2” itp.
A Kabel optyczny (nie wchodzi w skład zestawu)
B Kabel optyczny (wchodzi w skład zestawu)
C Przewód audio (nie wchodzi w skład zestawu)
D Cyfrowy kabel koncentryczny (nie wchodzi w skład zestawu)
14PL
Sygnał wideo
: Przepływ sygnału
Uwaga
Jeżeli podłącza się urządzenia z
gniazdami HDMI i jeżeli opcja
Sterowanie przez HDMI jest włączona
W menu AMP stojaka dla urządzenia
indywidualnie podłączonego za pomocą
gniazda INPUT OPT lub INPUT COAX (za
wyjątkiem telewizora) ustaw opcję „OFF”
parametru „CTRL: HDMI”. Szczegółowe
informacje znajdują się w sekcji „Wyłączanie
funkcji Sterowanie przez HDMI dla
urządzenia bez gniazd HDMI” (strona 30).
Konfigurowanie
odtwarzania dźwięków
podłączonego
urządzenia
W zależności od ustawień odtwarzania
dźwięku podłączonego urządzenia, dźwięk
może być odtwarzany wyłącznie w formacie
2-kanałowym. W takim przypadku ustaw
podłączone urządzenie na odtwarzanie
dźwięku w formacie wielokanałowym (PCM,
DTS, Dolby Digital). Szczegółowe
informacje na temat ustawień odtwarzania
dźwięków są dostępne w instrukcji obsługi
dołączonej do podłączonego urządzenia.
15PL
Czynności podstawowe
•Gniazdo INPUT OPT ma priorytet przy
podłączaniu wyjścia audio telewizora do gniazda
INPUT OPT i INPUT ANALOG stojaka.
Podłączanie adaptera DIGITAL MEDIA PORT
Dzięki podłączeniu adaptera DIGITAL
MEDIA PORT można odtwarzać na stojaku
dźwięk z podłączonego urządzenia.
Przewód zasilający należy podłączyć na
końcu.
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
R
SAT
DVD
HDMI
ANALOG
DC 5V
0.7A MAX
BD IN
L
DMPORT
TV
: Przepływ sygnału
Adapter DIGITAL MEDIA PORT
Uwagi
•Nie wolno podłączać lub odłączać adaptera
DIGITAL MEDIA PORT przy włączonym
stojaku.
•Przy podłączaniu adaptera DIGITAL MEDIA
PORT należy upewnić się, że złącze jest wsuwane
ze strzałką skierowaną w stronę strzałki na
gnieździe DMPORT. Żeby odłączyć adapter
DIGITAL MEDIA PORT, naciśnij i przytrzymaj
element A, a następnie wyciągnij złącze.
A
16PL
DVD IN
FM
ANTENNA
SAT IN
TV OUT
75
COAXIAL
Opcje odtwarzania
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronach wskazanych w nawiasach.
Panel przedni
POWER/
ACTIVE STANDBY
A
INPUT SELECTOR
VOLUME
(czujnik zdalnego sterowania) (40)
Tutaj skieruj pilota zdalnego sterowania.
B Wskaźnik POWER/ACTIVE STANDBY
Opis kolorów:
Zielony:
Bursztynowy:
stojak jest włączony.
funkcja Sterowanie
przez HDMI jest
włączona, gdy stojak
jest wyłączony.
Dioda nie świeci: stojak jest wyłączony,
a funkcja Sterowanie
przez HDMI nie
działa.
C ?/1 (włączony/tryb gotowości)
Służy do włączania i wyłączania stojaka.
D INPUT SELECTOR
Służy do wybierania źródła sygnału
wejściowego do odtwarzania.
E VOLUME +/–
Naciśnij, aby wyregulować głośność.
17PL
Opcje odtwarzania
Indeks części i elementów sterujących urządzenia
Wyświetlacz panelu górnego
Informacje na temat wskaźników na wyświetlaczu panelu górnego
A HDMI (12, 40)
Świeci się, gdy jest używane urządzenie
HDMI.
B Świeci się stosownie do sygnału
wejściowego audio.
C SLEEP (38)
Miga, gdy jest włączona funkcja nocnego
programatora.
D NIGHT (27)
Świeci się w trybie NIGHT.
E COAX/OPT
Świeci się stosownie do używanego
kabla.
F TUNED (22)
Świeci się, gdy odbierana jest stacja
UKF.
G ST/MONO (23)
ST:
świeci się, gdy odbierana jest
stacja UKF w trybie
stereofonicznym.
MONO: świeci się, gdy stojak ustawiono
na odtwarzanie stereofonicznej
stacji UKF w trybie
monofonicznym.
18PL
G TUNING +/–
Pilot
Służy do wyboru stacji radiowej
(strony 22, 23).
I SOUND FIELD +/–
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Służy do wybierania pola akustycznego
(strona 26).
J VOLUME +/–
Naciśnij, aby wyregulować głośność.
K MUTING
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Służy do wyłączania dźwięku.
L NIGHT
Służy do włączania trybu nocnego
(NIGHT) (strona 27).
M PRESET +/–
Służy do wyboru zaprogramowanej stacji
radiowej (strona 23).
N O RETURN
Służy do powrotu do poprzedniego
menu.
O DISPLAY
Przyciski obsługi tego stojaka
A ?/1 (włączony/tryb gotowości)
Służy do włączania i wyłączania stojaka.
B LEVEL
Można wyregulować poziom głośnika
środkowego i subwoofera. To ustawienie
dotyczy wszystkich pól akustycznych.
C AMP MENU
Służy do wyświetlania menu stojaka
(strona 34).
D C, X, x, c lub
Przyciski C, X, x oraz c służą do
wybierania ustawień. Naciśnięcie
przycisku
powoduje przejście do
ustawienia.
E MENU
Służy do programowania stacji radiowej
lub nazwania zaprogramowanej stacji
(strony 22, 24).
F DIMMER
Służy do regulacji jasności wyświetlacza
panelu górnego (dostępne są 2 poziomy
jasności).
Służy do przełączania informacji na
wyświetlaczu panelu górnego.
P INPUT SELECTOR +/–
Służy do wyboru źródła wejściowego, np.
tunera lub innego podłączonego
urządzenia.
Przyciski do obsługi podłączonych
urządzeń za pośrednictwem złącza
DMPORT
D C, X, x, c lub
Służą do wyboru pozycji menu i
wprowadzenia wyboru.
E MENU
Służy do wyświetlenia MENU.
G m/M
Szybkie przewijanie płyty do tyłu lub do
przodu podczas odtwarzania.
H N (odtwarzanie)/X (pauza)/
x (zatrzymanie)
Przyciski trybu odtwarzania.
M ./>
Pomijanie rozdziałów.
ciąg dalszy
19PL
Opcje odtwarzania
INPUT SELECTOR
N O RETURN
Służy do powrotu do poprzedniego
menu.
Oglądanie telewizji
O DISPLAY
Wybieranie ustawienia wyświetlacza
panelu górnego.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
Włącz telewizor i wybierz kanał.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
2
3
4
Włącz stojak.
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu górnego panelu opcję
„TV”.
Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk VOLUME +/–.
Wskazówka
•Dźwięk może być odtwarzany z głośnika
telewizora. Wówczas należy zmniejszyć głośność
w telewizorze do minimum.
20PL
Odtwarzanie dźwięku z
innych urządzeń
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
LEVEL
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
RETURN
AMP MENU
Korzystanie z płyt, Blu-ray Disc,
DVD oraz konsoli „PlayStation 2” i
„PlayStation 3”
1
2
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
3
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
4
VOLUME
+/–
Włącz telewizor.
Włącz odtwarzacz (nagrywarkę) Bluray Disc/DVD, konsolę „PlayStation 2”
lub „PlayStation 3” oraz stojak.
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu górnego panelu opcję
„BD” lub „DVD”.
Zmień sygnał wejściowy telewizora.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
5
Odtwórz płytę.
Wskazówka
Odtwarzanie dźwięku z tunera
satelitarnego
1
Włącz telewizor.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
2
3
4
Włącz tuner satelitarny i stojak.
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu górnego panelu opcję
„SAT”.
Obsługa podłączonych urządzeń
za pośrednictwem złącza
DMPORT
1
Zmień sygnał wejściowy telewizora.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora.
5
•Nawet przy odtwarzaniu w systemie Dolby True
HD, Dolby Digital Plus lub DTS HD z
podłączonym urządzeniem kompatybilnym z tymi
formatami dźwięku, stojak przyjmuje dźwięk jako
Dolby Digital lub DTS. Przy odtwarzaniu tych
formatów dźwięku o wysokiej jakości, ustaw
podłączone urządzenie na odtwarzanie dźwięku w
wielokanałowym formacie PCM.
Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk VOLUME +/–.
2
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu górnego panelu opcję
„DMPORT”.
Rozpocznij odtwarzanie na
podłączonym urządzeniu.
Uwaga
•Łącząc efekt Portable Audio Enhancer, można
uzyskać optymalną jakość dźwięku z przenośnych
urządzeń audio w każdym polu akustycznym
oprócz pola „STANDARD”.
21PL
Opcje odtwarzania
INPUT SELECTOR
Wskazówka
•Dźwięk może być odtwarzany z głośnika
telewizora. Wówczas należy zmniejszyć głośność
w telewizorze do minimum.
5
.
Na wyświetlaczu panelu górnego
zostanie wyświetlony zaprogramowany
numer.
Funkcje tunera
Programowanie stacji
radiowych
Można zaprogramować 20 stacji UKF. Przed
nastawieniem pamiętaj o maksymalnym
zmniejszeniu poziomu głośności.
Naciśnij przycisk
6
Za pomocą przycisków X/x ustaw
żądany numer.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
7
AMP MENU
RETURN
MENU
MENU
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
TUNING
+/–
MUTING
VOLUME
.
Na wyświetlaczu górnego panelu
zostanie wyświetlony komunikat
„Complete!” i nastąpi zachowanie danej
stacji radiowej.
C, X, x, c,
PRESET-
Naciśnij przycisk
SOUND FIELD
8
9
Naciśnij przycisk MENU.
Powtórz czynności z punktów od 2 do
8, żeby zaprogramować pozostałe
stacje.
Żeby zmienić zaprogramowany numer
Zacznij od punktu 3.
1
2
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu górnego panelu opcję
„FM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+ lub – do momentu rozpoczęcia
automatycznego skanowania.
Skanowanie zostaje przerwane po
nastawieniu stacji przez stojak. Na
wyświetlaczu panelu górnego zostaje
wyświetlony komunikat „TUNED”.
3
4
Naciśnij przycisk MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
na wyświetlaczu górnego panelu opcję
„Memory?”.
22PL
Słuchanie niezaprogramowanych
stacji radiowych
Słuchanie radia
Najpierw zaprogramuj stacje radiowe w
pamięci stojaka (zobacz „Programowanie
stacji radiowych” (strona 22)).
?/1
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Jeżeli program UKF jest źle odbierany
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
1
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu górnego panelu opcję
„FM”.
Zostaje nastawiona ostatnio odebrana
stacja radiowa.
2
Za pomocą przycisku PRESET + lub –
wybierz zaprogramowaną stację
radiową.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
nastawienie jednej zaprogramowanej
stacji.
3
W razie złego odbioru programu UKF
można wybrać odbieranie monofoniczne.
Nastąpi wyłączenie efektu stereofonicznego,
lecz odbiór się poprawi.
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
Naciśnij przycisk X/x, żeby ustawić opcję
„MONO”.
Za pomocą przycisków X/x na
wyświetlaczu górnego panelu wyświetl
opcję „FM Mode?”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
•STEREO: odbiór stereofoniczny.
•MONO: odbiór monofoniczny.
4
Naciśnij przycisk
.
Wprowadzenie ustawień.
5
Naciśnij przycisk MENU.
Wskazówka
•Aby poprawić jakość odbieranego sygnału, zmień
ustawienia anteny UKF (FM) (wchodzi w skład
zestawu).
Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk VOLUME +/–.
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk "/1, żeby wyłączyć stojak.
Żeby przejść do innej funkcji naciśnij
przycisk INPUT SELECTOR + lub –.
23PL
Funkcje tunera
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
Użyj ręcznego lub automatycznego
nastawiania w punkcie 2.
W przypadku ręcznego nastawiania
kilkakrotnie naciśnij klawisz TUNING + lub
–.
W przypadku ręcznego nastawiania naciśnij i
przytrzymaj klawisz TUNING + lub –.
Automatyczne nastawianie zostaje
przerwane po nastawieniu stacji przez stojak.
Żeby zatrzymać ręcznie automatyczne
nastawianie, naciśnij klawisz TUNING + lub
–.
Wprowadzenie nieprawidłowego
znaku
Nadawanie nazw
zaprogramowanym
stacjom radiowym
Można wprowadzać nazwy dla
zaprogramowanych stacji radiowych. Te
nazwy (np. „XYZ”) są widoczne na
wyświetlaczu górnego panelu po wybraniu
danej stacji.
Proszę pamiętać, że dla każdej
zaprogramowanej stacji radiowej można
wprowadzić tylko jedną nazwę.
1
Za pomocą przycisków INPUT
SELECTOR + lub – wyświetl na
wyświetlaczu górnego panelu opcję
„FM”.
Zostaje nastawiona ostatnio odebrana
stacja radiowa.
2
3
4
5
6
Za pomocą przycisku PRESET + lub –
wybierz zaprogramowaną stację
radiową, dla której ma zostać
utworzona nazwa indeksowa.
Naciśnij przycisk MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
na wyświetlaczu górnego panelu opcję
„Name In?”.
Naciśnij przycisk
.
Utwórz nazwę za pomocą przycisków
C/X/x/c.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać znak,
a następnie przycisk c, żeby przesunąć
kursor do następnej pozycji.
W nazwie stacji radiowej można
wprowadzać litery, cyfry i inne symbole.
24PL
Za pomocą przycisków C/c wybierz
znak do zmiany (będzie migać), a
następnie wybierz żądany znak za
pomocą przycisków X/x.
7
Naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu górnego panelu
zostanie wyświetlony komunikat
„Complete!” i nastąpi zachowanie
nazwy danej stacji radiowej.
8
Naciśnij przycisk MENU.
Wskazówka
•Częstotliwość można sprawdzić na wyświetlaczu
górnego panelu przez kilkakrotne naciśnięcie
przycisku DISPLAY (strona 25).
Wyświetlanie nazwy lub
częstotliwości stacji radiowej na
wyświetlaczu panelu górnego
Czym jest system RDS?
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Przy każdym naciśnięciu przycisku
DISPLAY następuje zamiana wyświetlania
na wyświetlaczu górnego panelu nazwy stacji
i częstotliwości.
Wskazówki
•Nazwa stacji radiowej jest wyświetlana, jeżeli
wprowadzono nazwę dla zaprogramowanej stacji.
•Częstotliwość na wyświetlaczu górnego panelu
zostaje przełączona na nazwę stacji po upływie
kilku sekund.
System RDS to usługa nadawcza,
pozwalająca stacjom radiowym wysyłać
dodatkowe informacje razem ze zwykłym
sygnałem programu. Ten tuner zapewnia
wygodne funkcje systemu RDS, takie jak
wyświetlanie nazwy stacji radiowej. System
RDS jest dostępny wyłącznie dla stacji UKF
(FM).*
Uwaga
•System RDS może nie działać prawidłowo, jeżeli
nastawiona stacja nie nadaje prawidłowo sygnału
RDS lub sygnał ma słabe natężenie.
* Nie wszystkie stacje UKF (FM) dostarczają
usługę RDS oraz nie wszystkie zapewniają usługi
tego samego rodzaju. Jeżeli nie znasz systemu
RDS, skontaktuj się z lokalnymi stacjami
radiowymi, które mogą przekazać informacje na
temat usług RDS na danym obszarze.
Odbieranie transmisji RDS
Po prostu wybierz stację z pasma UKF.
Po nastawieniu stacji radiowej, nadającej w
systemie RDS, częstotliwość na wyświetlaczu
górnego panelu zostaje przełączona na
nazwę stacji*.
* Jeżeli transmisja RDS nie zostaje odebrana, na
wyświetlaczu górnego panelu nie zostanie
wyświetlona nazwa stacji radiowej.
Wskazówka
•Po wyświetleniu nazwy stacji radiowej
częstotliwość można zmieniać przez kilkakrotne
naciśnięcie przycisku DISPLAY.
25PL
Funkcje tunera
Po ustawieniu stojaka na opcję „FM” można
sprawdzić częstotliwość za pomocą
wyświetlacza panelu głównego.
Używanie systemu
Radio Data System
(RDS)
Funkcja dźwięku przestrzennego
Odtwarzanie dźwięku
przestrzennego
Należy naciskać przycisk SOUND FIELD
+/–, aż pojawi się żądane pole akustyczne.
Dostępne pola akustyczne
Pole akustyczne
Skutek
Wybór pola akustycznego
STANDARD
Jest to ustawienie
standardowe.
Ten stojak potrafi generować wielokanałowy
dźwięk przestrzenny. Można wybrać jedno z
wstępnie zaprogramowanych i
zoptymalizowanych pól akustycznych
stojaka.
MOVIE*
Odtwarzanie potężnych i
realistycznych dźwięków
razem z wyraźnymi
dialogami.
NEWS*
Wyraźne odtwarzanie
głosów lektorów.
SPORTS*
Wyraźne odtwarzanie
komentarza w trakcie
gry z realistycznymi
odgłosami
przestrzennymi, takimi
jak wiwaty itp.
GAME*
Odtwarzanie potężnych i
realistycznych
dźwięków, pasuje
najlepiej do grania w gry
wideo.
MUSIC*
Odtwarzanie muzyki z
optymalnymi
przestrzennymi efektami
dźwiękowymi.
JAZZ
Odtwarzanie atmosfery
klubu jazzowego.
CLASSIC
Odtwarzanie atmosfery
koncertu klasycznego.
ROCK
Odtwarzanie potężnych
dźwięków, pasuje
najlepiej do słuchania
muzyki rockowej.
POP
Odtwarzanie radosnych
dźwięków, pasuje
najlepiej do słuchania
muzyki pop.
DANCE
Odtwarzanie atmosfery
parkietu tanecznego.
FLAT
Odtwarzanie wszystkich
utworów muzycznych w
trybie stereofonicznym
bez efektów specjalnych.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Naciśnij przycisk SOUND FIELD +/–.
Informacje o bieżącym polu akustycznym są
widoczne na wyświetlaczu na przednim
panelu.
Każde naciśnięcie przycisku SOUND
FIELD +/– powoduje zmianę wyglądu
wyświetlacza według poniższego schematu:
STANDARD y MOVIE y NEWS y
SPORTS y GAME y MUSIC y JAZZ
y CLASSIC y ROCK y POP y
DANCE y FLAT y STANDARD …..
26PL
* Te pola akustyczne nie pojawiają się, kiedy
wybrano opcję „DMPORT” parametru INPUT
SELECTOR.
Uwaga
Funkcja ta umożliwia odtwarzanie efektów
specjalnych i wyraźnych dialogów nawet przy
niskim poziomie głośności. Jest ona
odpowiednia do odtwarzania dźwięku nocą.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
Wskazówki
• Pola akustyczne zapamiętane dla każdego z
urządzeń wejściowych zostają zachowane, nawet
po odłączeniu przewodu zasilającego.
• Dźwięk wielokanałowy jest przetwarzany przez
funkcję dźwięku przestrzennego dowolnego pola
akustycznego. Dźwięk wielokanałowy jest
przetwarzany również przez funkcję dźwięku
przestrzennego w opcji „MOVIE” lub
„SPORTS”.
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT
Funkcja dźwięku przestrzennego
•W trybach „MOVIE”, „SPORTS”, „GAME” i
„MUSIC” wszystkie dźwięki są odtwarzane w
formacie surround.
W trybach „STANDARD” i „NEWS” dźwięki
wielokanałowe są odtwarzane w formacie
surround.
W innych trybach dźwięki są odtwarzane w
systemie stereofonicznym.
Odtwarzanie dźwięku przy niskim
poziomie głośności (tryb NIGHT)
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk NIGHT.
Aby wyłączyć tryb nocny, należy nacisnąć
ponownie przycisk NIGHT.
Wskazówka
•Można słuchać dźwięków w systemie Dolby
Digital przy niskim poziomie głośności dzięki
użyciu funkcji AUDIO DRC (strona 37).
27PL
Uwaga
Funkcje „BRAVIA” Sync
Czym jest funkcja
„BRAVIA” Sync?
Dzięki podłączeniu urządzeń firmy Sony
kompatybilnych z funkcją „BRAVIA” Sync
za pomocą przewodu HDMI (nie wchodzi w
skład zestawu) można uprościć obsługę w
sposób opisany poniżej:
• Odtwarzanie jednym przyciskiem: Przy
odtwarzaniu za pomocą urządzenia,
takiego jak odtwarzacz (nagrywarka) płyt
Blu-ray Disc/DVD, stojak i telewizor
zostają automatycznie włączone i
ustawione na odpowiednie wejście HDMI.
• Sterowanie opcjami audio zestawu: W
trakcie oglądania telewizji można wybrać
odtwarzanie dźwięku z głośników
telewizora lub głośników stojaka.
• Wyłączanie zestawu: Przy wyłączaniu
telewizora następuje jednoczesne
wyłączenie stojaka i podłączonych
urządzeń.
Funkcja „BRAVIA” Sync jest kompatybilna
z telewizorami, odtwarzaczami płyt Blu-ray
Disc/DVD, wzmacniaczami AV firmy Sony
itp. z funkcją Sterowanie przez HDMI.
Funkcja STEROWANIE PRZEZ HDMI to
standard funkcji wzajemnej kontroli
wykorzystywany przez CEC (Consumer
Electronics Control) dla HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie
działa w następujących sytuacjach:
• Przy podłączaniu tego stojaka do
urządzenia, które nie posiada funkcji
Sterowanie przez HDMI.
• Przy podłączeniu stojaka i urządzeń w inny
sposób niż za pomocą złącza HDMI.
Zalecamy podłączanie tego stojaka do
produktów z funkcją „BRAVIA” Sync.
28PL
•W zależności od podłączonego urządzenia,
funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać. Zapoznaj się z instrukcją obsługi danego
urządzenia.
3
Przygotowanie do
używania funkcji
„BRAVIA” Sync
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
4
Następuje jednoczesne włączenie funkcji
Sterowanie przez HDMI stojaka i
podłączonego urządzenia.
Podczas ustawiania na wyświetlaczu na
górnym panelu jest wyświetlany
komunikat „SCANNING”. Po
zakończeniu ustawiania na wyświetlaczu
na górnym panelu jest wyświetlany
komunikat „COMPLETE”. Zaczekaj,
aż ustawianie zostanie zakończone.
Jeżeli po wykonaniu powyższych
czynności nie zostaje wyświetlony
komunikat „SCANNING” lub
„COMPLETE”
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
stojaka i podłączonego urządzenia
oddzielnie.
1
2
3
4
1
2
Upewnij się, że stojak podłączono do
telewizora i podłączonych urządzeń za
pomocą przewodów HDMI (nie
wchodzą w skład zestawu) (urządzenia
powinny być kompatybilne z funkcją
Sterowanie przez HDMI).
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
telewizora.
5
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „CTRL: HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk X/x, żeby ustawić
opcję „ON”.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone. Funkcja
Sterowanie przez HDMI zostaje
włączona.
Włącz stojak, telewizor i podłączone
podzespoły.
ciąg dalszy
29PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
Żeby korzystać z funkcji „BRAVIA” Sync,
włącz funkcję Sterowanie przez HDMI dla
stojaka i podłączonego urządzenia.
Przy podłączeniu telewizora firmy Sony z
funkcją Sterowanie przez HDMI, można
jednocześnie konfigurować funkcje
Sterowanie przez HDMI stojaka i
podłączonego urządzenia przez ustawienie
funkcji Sterowanie przez HDMI na
telewizorze.
Wybierz wejście stojaka podłączonego
do urządzenia, które ma być
odtwarzane (BD, DVD, SAT) i włącz
wejście HDMI telewizora, żeby
wyświetlić obraz z podłączonego
urządzenia.
6
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
podłączonego urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat
podłączonego urządzenia są dostępne w
instrukcji obsługi dołączonej do danego
urządzenia.
7
Wybierz wejście stojaka podłączone do
urządzenia, które ma korzystać z
funkcji Sterowanie przez HDMI (BD,
DVD, SAT) i ponownie wykonaj
czynności z punktu 6.
Wyłączanie funkcji Sterowanie
przez HDMI dla urządzenia bez
gniazd HDMI
Żeby słuchać dźwięków z urządzenia bez
gniazda HDMI przy włączonej funkcji
Sterowanie przez HDMI, wyłącz ją
indywidualnie dla danego urządzenia.
INPUT SELECTOR
CENTER
W razie dodania lub ponownego
podłączenia urządzenia
DISPLAY
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
Uwagi
Wskazówka
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Ponownie wykonaj czynności z sekcji
„Przygotowanie do używania funkcji
„BRAVIA” Sync” i „Jeżeli po wykonaniu
powyższych czynności nie zostaje
wyświetlony komunikat „SCANNING” lub
„COMPLETE””.
•W trakcie konfigurowania funkcji Sterowanie
przez HDMI stojaka funkcja Sterowanie opcjami
audio zestawu nie działa.
•Jeżeli funkcja Sterowanie przez HDMI dla
podłączonego urządzenia nie może zostać
ustawiona jednocześnie przez ustawienie funkcji
„STEROWANIE PRZEZ HDMI” telewizora,
ustaw funkcję Sterowanie przez HDMI za
pomocą menu podłączonego urządzenia.
•Szczegółowe informacje na temat konfiguracji
telewizora i podłączonych urządzeń są dostępne w
instrukcji obsługi dołączonej do danego
urządzenia.
SUBWOOFER
LEVEL
VOLUME
1
2
3
•Domyślnym ustawieniem jest wyłączenie (OFF)
funkcji Sterowanie przez HDMI stojaka.
4
5
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
urządzenie, którego funkcję
Sterowanie przez HDMI chcesz
wyłączyć (DVD CTRL, SAT CTRL lub
DMPORT. CTRL), po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Naciśnij przycisk X/x, żeby ustawić
opcję „OFF”.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
30PL
Uwaga
•Jeżeli funkcja Sterowanie przez HDMI nie
zostanie wyłączona dla urządzenia bez gniazd
HDMI, dźwięki z tego urządzenia nie są
odtwarzane przez stojak.
Odtwarzanie płyt
Blu-ray Disc/DVD
(Odtwarzanie jednym przyciskiem)
Wskazówka
Włącz odtwarzanie na podłączonym
urządzeniu.
Stojak i telewizor zostają automatycznie
włączone i przełączone na odpowiednie
wejście HDMI.
Uwaga
•W zależności od telewizora uruchomienie
zawartości może nie być przekazywane.
Wskazówka
•Płyty odtwarzane przez odtwarzacz (nagrywarkę)
płyt Blu-ray/DVD można oglądać nawet po
wyłączeniu stojaka. W takim wypadku dioda
POWER/ACTIVE STANDBY będzie świecić na
bursztynowo.
31PL
Funkcje „BRAVIA” Sync
•Przy podłączaniu wyjścia wideo adaptera
DIGITAL MEDIA PORT do wejścia wideo
telewizora, ustaw opcję „OFF” parametru
„DMPORT. CTRL”.
Przy podłączaniu adaptera DIGITAL MEDIA
PORT bez gniazda wyjścia wideo, ustaw opcję
„ON” parametru „DMPORT. CTRL”.
Odtwarzanie dźwięku
telewizyjnego z
głośników
(Sterowanie opcjami audio zestawu)
Dzięki prostej operacji można odtwarzać
dźwięk z telewizora za pośrednictwem
stojaka. Szczegółowe informacje na ten
temat zawarto w instrukcji obsługi
telewizora.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
Kiedy funkcja Sterowanie opcjami audio
zestawu jest włączona i następuje
automatyczna zmiana metody odtwarzania z
głośnika telewizora na głośnik stojaka, może
zostać wyemitowany głośny dźwięk (w
zależności od poziomu głośności stojaka).
Można temu zapobiec przez ograniczenie
maksymalnego poziomu głośności.
1
2
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
Używanie funkcji ograniczenia
głośności
3
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
4
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SET HDMI”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „VOL LIMIT”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x ustaw
żądany maksymalny poziom głośności.
Maksymalny poziom głośności ulega
zmianom w następujący sposób:
TUNING+
MUTING
MAX y 49 y 48 ….. 2 y 1 y MIN
VOLUME
SOUND FIELD
5
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Uwagi
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć stojak.
Dźwięk jest odtwarzany z głośników stojaka.
Dźwięk jest odtwarzany z głośników
telewizora po wyłączeniu stojaka.
Uwagi
•Po włączeniu telewizora przed włączeniem
stojaka dźwięk telewizora nie będzie przez chwilę
odtwarzany.
•Przy podłączaniu telewizora bez funkcji
Sterowanie opcjami audio zestawu, ta funkcja nie
będzie działać.
Wskazówka
•Za pomocą pilota telewizora można wyregulować
poziom głośności i wyłączyć dźwięki stojaka.
32PL
•Ta funkcja jest dostępna wyłącznie, kiedy
włączono funkcję Sterowanie przez HDMI.
•Ta funkcja nie jest dostępna, kiedy zostaje
zmieniona metoda odtwarzania z głośnika stojaka
na głośnik telewizora.
Wskazówki
•Zaleca się ustawienie maksymalnego poziomu
głośności trochę niżej od zazwyczaj
wykorzystywanego poziomu głośności.
•Niezależnie od ustawionego maksymalnego
poziomu głośności, można używać przycisku
VOLUME +/– stojaka i pilota.
•Jeżeli poziom maksymalnej głośności nie ma być
wykorzystywany, wybierz opcję „MAX”.
Wyłączanie stojaka,
telewizora i
podłączonych
urządzeń
(Wyłączanie zestawu)
Funkcje „BRAVIA” Sync
Przy wyłączaniu telewizora za pomocą
przycisku POWER telewizyjnego pilota
zdalnego sterowania następuje
automatyczne wyłączenie stojaka i
podłączonych urządzeń.
Uwaga
•W zależności od statusu podłączone urządzenia
mogą nie zostać wyłączone. Szczegółowe
informacje na ten temat zawarto w instrukcji
obsługi podłączonych urządzeń.
33PL
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia w menu
wzmacniacza
** Ten parametr jest wyświetlany tylko po
ustawieniu opcji „ON” parametru „CTRL:
HDMI”.
1
2
Naciśnij przycisk AMP MENU, aby
włączyć menu AMP.
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz pozycję i ustawienie.
Używanie menu AMP
3
Przycisk AMP MENU na pilocie umożliwia
ustawienie następujących opcji.
Ustawienia domyślne zostały podkreślone.
Na następnych stronach podano szczegóły
każdego ustawienia.
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL:
HDMI
ON
OFF
ON
DVD
CTRL**
OFF
ON
SAT
CTRL**
OFF
ON
DMPORT.
CTRL**
VOL
LIMIT**
DUAL
MONO
A/V SYNC
OFF
MAX, 49, 48, .....
2, 1, MIN
MAIN
SUB
MAIN + SUB
ON
OFF
AUDIO
DRC
DISPLAY
SLEEP
MAX
STD
OFF
ON
OFF
OFF, 10M, 20M, …..
80M, 90M
* Zobacz „Funkcje „BRAVIA” Sync”
(strona 28).
34PL
Naciśnij przycisk AMP MENU, aby
wyłączyć menu AMP.
• MAIN+SUB: główny sygnał audio jest
odtwarzany z lewego
głośnika, a podrzędny
sygnał audio jest
odtwarzany z prawego
głośnika.
Odtwarzanie dźwięku
multipleksowego (DUAL MONO)
Jeśli stojak odbiera sygnał multipleksowy w
formacie AC-3, możliwe jest odtwarzanie
dźwięku multipleksowego.
Uwaga
•Aby odbierać sygnał w formacie AC-3, należy
podłączyć cyfrowy tuner satelitarny do stojaka za
pomocą kabla optycznego lub koncentrycznego, a
następnie ustawić tryb sygnału cyfrowego tunera
na AC-3.
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
INPUT SELECTOR
DISPLAY
Ustawienia zaawansowane
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „DUAL MONO”, po czym
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany rodzaj dźwięku.
• MAIN:
• SUB:
odtwarzanie tylko
kanału głównego.
odtwarzanie tylko
kanału podrzędnego.
ciąg dalszy
35PL
Regulacja rozbieżności między
dźwiękiem a obrazem (A/V SYNC)
Jeśli obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane,
można wyregulować występujące między
nimi opóźnienie.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „A/V SYNC”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• OFF: regulacja wyłączona.
• ON: umożliwia regulację rozbieżności
między obrazem a dźwiękiem.
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Uwagi
•Idealna regulacja rozbieżności między obrazem a
dźwiękiem przy użyciu tej funkcji może być
niemożliwa.
36PL
•Ta funkcja jest przydatna tylko w wypadku
sygnału wejściowego Dolby Digital, DTS i
liniowego PCM (2-kanałowego)
doprowadzonego za pomocą przewodu
koncentrycznego (audio), optycznego (audio) lub
HDMI.
Odtwarzanie dźwięku Dolby Digital
przy niskim poziomie głośności
(AUDIO DRC)
Zmiana ustawienia wyświetlacza
(DISPLAY)
Można zmienić ustawienie wyświetlacza.
Zawęża zakres dynamiki ścieżki dźwiękowej.
Funkcja ta jest użyteczna podczas oglądania
filmów przy niskim poziomie głośności.
Funkcja AUDIO DRC działa tylko dla
źródeł Dolby Digital.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
INPUT SELECTOR
RETURN
CENTER
MENU
SUBWOOFER
PRESET-
DISPLAY
LEVEL
AMP MENU
TUNING-
MUTING
MENU
PRESET-
TUNING+
Ustawienia zaawansowane
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
NIGHT DIMMER PRESET+
VOLUME
SOUND FIELD
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1
2
1
2
3
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „AUDIO DRC”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „DISPLAY”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie wyświetlacza panelu
górnego.
• ON: wyświetlacz jest włączony przez
cały czas.
• OFF: po włączeniu stojaka wyświetlacz
włącza się na kilka sekund.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• OFF: brak kompresji zakresu
dynamiki.
• STD: odtwarzanie ścieżki
dźwiękowej z oryginalnym
zakresem dynamiki.
• MAX: całkowita kompresja zakresu
dynamiki.
4
3
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Uwaga
•Wyświetlacz jest włączony przez cały czas,
gdy jest włączona funkcja wyciszenia lub
ochrony, nawet po ustawieniu opcji
„DISPLAY” na „OFF”.
4
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Menu AMP zostanie wyłączone.
ciąg dalszy
37PL
Korzystanie z funkcji Sleep timer
Stojak można zaprogramować, by wyłączał
się o ustawionej godzinie, dzięki czemu
można spokojnie zasnąć przy dźwiękach
muzyki. Czas można ustawiać w odstępach
10-minutowych.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Naciśnij przycisk AMP MENU.
Za pomocą przycisków X/x wyświetl
opcję „SLEEP”, po czym naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x ustaw
żądany czas.
Wyświetlacz minut (pozostałego czasu)
ulega następującym zmianom:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
Uwaga
•Ta funkcja dotyczy tylko tego stojaka, a nie
podłączonego telewizora czy innych urządzeń.
38PL
Dodatkowe informacje
Wykrywanie i
usuwanie usterek
Jeśli podczas użytkowania stojaka wystąpią
problemy, przed przekazaniem go do serwisu
należy skorzystać z poniższych informacji
dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie
można usunąć problemu, należy
skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.
Parametry ogólne
Z głośników nie słychać żadnego dźwięku lub
tylko dźwięk o bardzo niskim natężeniu.
• Naciśnij przycisk VOLUME + i sprawdź
poziom głośności.
• Naciśnij przycisk MUTING lub
VOLUME +, aby anulować wyciszenie.
• Naciśnij przycisk SOUND FIELD +/– i
sprawdź wybrane pole akustyczne.
• W zależności od źródła, efekt
zastosowania głośników może być mniej
zauważalny.
Opóźnienie dźwięku w stosunku do obrazu
telewizyjnego.
• Jeżeli opcja „A/V SYNC” jest ustawiona
na „ON”, wybierz dla niej ustawienie
„OFF”.
Brak zasilania.
Naprzemienne wyświetlanie komunikatów
„PROTECTOR” i „PUSH POWER”.
Naciśnij przycisk ?/1, aby wyłączyć stojak,
a po zniknięciu komunikatu „STANDBY”
sprawdź, czy:
• Otwory wentylacyjne stojaka nie są
zablokowane.
Po sprawdzeniu powyższego elementu i
naprawieniu wszelkich problemów włącz
stojak. Jeśli nie można znaleźć przyczyny
problemu, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem firmy Sony.
Dźwięk Dolby Digital lub wielokanałowy
dźwięk DTS nie są odtwarzane.
• Sprawdź, czy odtwarzana płyta DVD,
Blu-ray Disc itp. jest nagrana w formacie
Dolby Digital lub DTS.
• Podłączając odtwarzacz płyt DVD,
Blu-ray Disc itp. do wejść cyfrowych
stojaka, sprawdź to ustawienie audio
(parametry wyjścia audio) podłączonego
urządzenia.
Nie można uzyskać efektu dźwięku
przestrzennego.
• W zależności od sygnału cyfrowego,
przetwarzanie dźwięku przestrzennego
może nie działać (strona 26).
Podłączone urządzenia
Brak lub bardzo niskie natężenie dźwięku bez
względu na wybrane urządzenie.
• Sprawdź, czy stojak i urządzenia są
prawidłowo i dokładnie podłączone.
• Sprawdź, czy stojak i wybrane urządzenie
są włączone.
Brak dźwięku z wybranego urządzenia.
• Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone
prawidłowo do wejść audio dla danego
urządzenia.
• Sprawdź, czy przewody są dobrze
umieszczone w gniazdach urządzenia i
stojaka.
• Sprawdź, czy urządzenie zostało
ustawione prawidłowo.
Dźwięk jest przerywany lub słychać szum.
• Sprawdź „Formaty obsługiwane przez
stojak” (strona 41).
Brak obrazu na ekranie telewizora.
• Sprawdź, czy telewizor został ustawiony
prawidłowo.
• Wybierz odpowiedni tryb wejścia
telewizora.
• Sprawdź złącze HDMI.
• Sprawdź, czy przewody są dobrze
umieszczone w gniazdach urządzenia i
stojaka.
ciąg dalszy
39PL
Dodatkowe informacje
• Sprawdź, czy przewód zasilający jest
dobrze podłączony.
Sterowanie przez HDMI
Jeśli podczas użytkowania funkcji
„BRAVIA” Sync wystąpią problemy,
należy skorzystać z poniższych informacji
dotyczących usuwania usterek.
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa.
• Sprawdź złącze HDMI (strona 12).
• Upewnij się, że w menu AMP ustawiono
opcję „ON” parametru „CTRL: HDMI”.
• Upewnij się, że podłączone urządzenie
jest kompatybilne z funkcją Sterowanie
przez HDMI.
• Sprawdź ustawienia funkcji Sterowanie
przez HDMI dla podłączonego
urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi podłączonego urządzenia.
• W razie zmiany złącza HDMI, podłącz/
odłącz przewód zasilania, a w razie awarii
zasilania powtórz procedury opisane w
sekcji „Funkcje „BRAVIA” Sync”
(strona 28).
• Stojak może nie działać prawidłowo przy
wyborze urządzenia, które nie jest
kompatybilne z funkcją Sterowanie przez
HDMI po stronie telewizora.
• Dopilnuj ustawienia w menu AMP opcji
„ON” parametru „DVD CTRL”, „SAT
CTRL” lub „DMPORT. CTRL”.
Na ekranie telewizora nie pojawia się żaden
obraz.
• Sprawdź, czy nie podłączono odwrotnie
gniazd HDMI IN i HDMI OUT.
Na ekranie telewizyjnym zostaje wyświetlony
komunikat z informacją o zmianie metody
odtwarzania dźwięków: z głośnika stojaka do
głośnika telewizora.
• Funkcja Sterowanie przez HDMI dla
wybranego urządzenia jest wyłączona.
Szczegółowe informacje znajdują się w
sekcji „Podłączanie podzespołów bez
gniazd HDMI” (strona 14).
INNE
Pilot nie działa.
• Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania na stojaku.
• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące
się między pilotem i stojakiem.
• Wymień baterie w pilocie na nowe, jeśli
są wyczerpane.
• Sprawdź, czy wybrano prawidłowe
urządzenie na pilocie.
Przy zmianie metody odtwarzania z głośnika
telewizora na głośnik stojaka następuje
obniżenie poziomu głośności.
• Działa funkcja ograniczenia głośności.
Szczegółowe informacje znajdują się w
sekcji „Używanie funkcji ograniczenia
głośności” (strona 32).
Brak odtwarzania dźwięków przez głośniki
stojaka i telewizora.
• Sprawdź ustawienia głośności stojaka i
telewizora.
• Wybierz odpowiednie wejście stojaka.
Odtwarzanie dźwięków przez głośniki stojaka
i telewizora.
• Jeżeli funkcja Sterowanie przez HDMI
została wyłączona lub wybrane
urządzenie jest niekompatybilne z
funkcją Sterowanie przez HDMI, wyłącz
dźwięk stojaka lub telewizora.
Jeśli stojak nadal nie działa
prawidłowo po wykonaniu
powyższych czynności, zresetuj go w
następujący sposób:
Użyj przycisków na stojaku do obsługi.
1
Funkcja Wyłączanie zestawu nie działa.
• Zmień ustawienia telewizora, żeby
automatycznie wyłączać podłączone
urządzenia w momencie wyłączenia
telewizora. Szczegółowe informacje na
ten temat zawarto w instrukcji obsługi
telewizora.
40PL
2
Naciśnij przycisk ?/1, aby włączyć
zasilanie.
Naciśnij jednocześnie przyciski INPUT
SELECTOR, VOLUME – i ?/1.
Pojawi się komunikat „COLD RESET”
i stojak zostanie zresetowany. Zostaną
przywrócone ustawienia fabryczne menu
AMP, pola akustycznego itp.
Specyfikacje
Wymiary:
mm (ok.)
RHT-G900
A
1 550
B
400
C
400
Ciężar: kg
59
Formaty obsługiwane przez stojak
Stojak obsługuje następujące cyfrowe
formaty wejścia.
Format
Obsługiwany/
nieobsługiwany
a
DTS
a
Liniowy PCM 2kan.*
a
Liniowy PCM 7.1kan. 48k* (tylko
HDMI)
a
Liniowy PCM 7.1kan. 96k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
Dodatkowe informacje
Dolby Digital
* Wejście sygnału liniowego PCM obsługuje
częstotliwości próbkowania o wartości
maksymalnej 48 kHz.
Wymiary:
mm (ok.)
A
1 115
B
400
C
500
Ciężar: kg
54
RHT-G1500
POWER/
ACTIVE STANDBY
INPUT SELECTOR
VOLUME
Sekcja wzmacniacza
Znamionowa moc wyjściowa
Tryb stereofoniczny
50 W + 50 W, 6 omów,
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne mniej niż
1%
Wzorcowa moc wyjściowa
Tryb przestrzenny
Głośnik przedni:
70 W/kanał, 6 omów,
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10 %
Głośnik centralny*:
70 W/kanał, 3 omy,
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10 %
Głośnik przestrzenny*:
70 W/kanał, 6 omów,
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10 %
ciąg dalszy
41PL
Subwoofer: 120 W,
3 omy, 100 Hz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10 %
* W przypadku niektórych ustawień pola
akustycznego i pewnych typów urządzeń dźwięk
Głośniki
Głośnik przedni
Rodzaj obudowy
Głośnik
może nie być odtwarzany.
Wejścia (analogowe)
TV
Wejścia (cyfrowe)
TV, DVD
SAT
Czułość: 600 mV
Impedancja:
30 kiloomów
Głośnik środkowy
Rodzaj obudowy
Optyczne
Koncentryczne, optyczne
Głośnik
Sekcja tunera radiowego
System
cyfrowy syntezator z
blokadą kwarcową PLL
Zakres regulacji
87,5 – 108,0 MHz
(co 50 kHz)
Antena UKF (FM)
Antena UKF (FM)
Zaciski anteny UKF
75 omów, bez
zbalansowania
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Głośnik surround
Sekcja HDMI
Głośnik
Złącze
Wejścia/wyjścia wideo
Wejścia audio
42PL
standardowe 19-stykowe
złącze HDMI
BD, DVD, SAT:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1440 × 480p@59,94/60 Hz
(dwukrotne wysylanie
pikseli)
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1440 × 576p@50 Hz
(dwukrotne wysylanie
pikseli)
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
BD, DVD, SAT: Liniowy
PCM 7.1-kan/Dolby
Digital/DTS
Dwudrożna, typu bass
reflex, ekranowana
magnetycznie
Niskotonowy: 50 mm,
stożkowy
Głośnik wysokotonowy:
25 mm, ze zbalansowaną
kopułką
Rodzaj obudowy
Dwudrożna, typu bass
reflex, ekranowana
magnetycznie
Niskotonowy: 50 mm,
stożkowy × 2
Głośnik wysokotonowy:
25 mm, ze zbalansowaną
kopułką
Pełnozakresowy,
zawieszenie akustyczne,
ekranowanie
magnetyczne
50 mm, stożkowy
Subwoofer
Rodzaj obudowy
Głośnik
Typu bass reflex
100 mm, stożkowy × 2
Parametry ogólne
Wymagania dotyczące zasilania
Model europejski:
220 – 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii
Włączone: 110 W
Aktywny tryb gotowości (włączona funkcja
Sterowanie przez HDMI): 1,5 W lub więcej
Tryb gotowości (wyłączona funkcja
Sterowanie przez HDMI): mniej niż 0,3 W
Wymiary (ok.)
RHT-G900
1 115 × 500 × 400 mm
(s/w/g)
RHT-G1500
1 550 × 400 × 400 mm
(s/w/g)
Ciężar (ok.)
RHT-G900
54 kg
RHT-G1500
59 kg
Akcesoria znajdujące się w zestawie
Kabel optyczny (1 m) (1)
Pilot zdalnego sterowania (RM-ANU032) (1)
Baterie AA (R6) (2)
Górny panel szklany (1)
Osłony narożników (4)
Pas podtrzymujący i dwa wkręty (mały/duży) (1)
Półka (1) (wyłącznie model RHT-G900)
Wkręty podtrzymujące półkę (4)
(wyłącznie model RHT-G900)
Antena UKF (FM) (1)
Instrukcja obsługi (1)
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
Słowniczek
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnozakresowych
kanałów wyjściowych ze źródeł 2kanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
surround o wysokiej czystości, który
wydobywa właściwości przestrzenne z
oryginalnego nagrania, nie dodając przy tym
żadnych nowych dźwięków ani zabarwień
brzmienia.
DTS
Technologia kompresji dźwięku została
opracowana przez firmę Digital Theater
Systems, Inc i jest zgodna z 5.1-kanałowym
formatem surround. Format ten składa się z
tylnego kanału stereofonicznego i zawiera
osobny kanał subwoofera. DTS umożliwia
wykorzystanie tych samych 5.1 kanałów
wysokiej jakości cyfrowego dźwięku. Dobrą
separację kanałów osiągnięto dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
ciąg dalszy
43PL
Dodatkowe informacje
Ten format dźwięku stworzony dla kin jest
bardziej zaawansowany niż format Dolby
Surround Pro Logic. W tym formacie
głośniki surround odtwarzają dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania głębokich
basów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten jest nazywany formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0.1
(gdyż działa on tylko w razie potrzeby
odtworzenia efektu głębokiego basu). W celu
uzyskania lepszej separacji kanałów
wszystkie sześć kanałów w tym formacie
zapisywanych jest oddzielnie. Co więcej,
ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek jakości
sygnału.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI to interfejs umożliwiający
jednoczesne przesyłanie obrazu i dźwięku
przez jedno złącze cyfrowe, zapewniając
wysoką jakość cyfrowego obrazu i dźwięku.
Specyfikacja standardu HDMI umożliwia
obsługę technologii ochrony praw autorskich
HDCP (High-Bandwidth Digital Contents
Protection), obejmującą technologię
kodowania cyfrowego sygnału wideo.
PCM (Pulse Code Modulation)
Metoda konwersji analogowego sygnału
audio na cyfrowy sygnał audio w celu
odtwarzania dźwięku cyfrowego.
S-Force PRO Front Surround
Długoletnie zaangażowanie firmy Sony w
prace nad technologią dźwięku
przestrzennego (i ogromne ilości danych
akustycznych zgromadzone w ich wyniku)
zaowocowało opracowaniem całkowicie
nowej metody przetwarzania oraz
dostosowanego do niej zaawansowanego
procesora DSP, o nazwie S-Force PRO Front
Surround. W porównaniu z poprzednimi
technologiami dźwięku przestrzennego, SForce PRO Front Surround oferuje bardziej
sugestywny efekt odległości i przestrzeni, co
w rezultacie daje prawdziwy efekt dźwięku
przestrzennego bez potrzeby stosowania
tylnych głośników.
S-Master
S-Master to w pełni cyfrowa technologia
wzmacniaczy opracowana przez firmę Sony,
w efektywny sposób minimalizująca
występowanie fragmentacji oraz drgania
dźwięku, zapewniająca doskonałą
wyrazistość dialogów i wierne odtwarzanie
oryginalnego dźwięku. Sekcja wzmacniacza o
niewielkich wymiarach zapewnia większą
moc i ulepszoną sprawność cieplną.
44PL
x.v.Colour
x.v.Colour to bardziej znane określenie
standardu xvYCC zaproponowanego przez
firmę Sony i jest to znak towarowy firmy
Sony. xvYCC to międzynarodowy standard
przestrzeni kolorów wideo.
Ten standard pozwala wyrażać szerszą gamę
kolorów od aktualnie wykorzystywanego
standardu transmisji.
Indeks
A
Z
A/V SYNC 36
AMP MENU 34
AUDIO DRC 37
Zdalne sterowanie
obsługa 19
przed rozpoczęciem eksploatacji 9
D
Dodatkowe informacje
DIGITAL MEDIA PORT
nawiązywanie połączenia 16
DISPLAY 25, 37
DUAL MONO 35
O
Odtwarzacz (rekorder) Blu-ray Disc
nawiązywanie połączenia 12
Odtwarzacz (rekorder) DVD
nawiązywanie połączenia 12, 14
P
„PlayStation 3”
nawiązywanie połączenia 12
Pole akustyczne 26
R
Radio 23
S
S-Force PRO Front Surround 8
Sleep timer 38
Stacje radiowe 22
T
Tryb NIGHT 27
Tuner satelitarny
nawiązywanie połączenia 12, 14
U
Ustawienie 10
X
x.v.Colour 44
45PL
(1)
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising